Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2013/2014
Október 2014
Oblasti hodnotenia školy:
I.
II.
Poslanie a vízia
Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
III.
Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
IV.
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania
V.
Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných
plánov
VI.
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdiu
VII.
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
zamestnancov škôl
VIII.
IX.
X.
XI.
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v škole v školskom roku 2013/2014
XII.
XIII.
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy
XIV.
Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014
(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ,
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení)
Kontaktné údaje školy
Názov školy
Telefónne číslo
Faxové číslo
Elektronická adresa
Internetová adresa
Zriaďovateľ
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
055/62 219 51
055/62 258 76
[email protected]
www.srobarka.sk
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Riaditeľ školy
Zástupcovia riaditeľa
Hlavný majster
Rada školy
Poradný orgán školy
Mgr. Slavomír Harabin
RNDr. Dagmar Klímová
RNDr. Mária Grutková
Ing. Silvia Slimáková
----Predseda: Ing.J. Poradský,CSc.
Podpredseda: Mgr. M. Coronič
Pedagogická rada
055/6225593
055/6221951
055/6221951
055/6221951
I. poslanie a vízia
SWOT analýza školy:
Silné stránky:
stabilné a silné postavenie v Košiciach,
neklesajúci záujem o štúdium, 120. výročie
založenia školy, výhodná poloha školy v
centre mesta
vysoká erudovanosť pedagogického
zboru a jeho 100% kvalifikovanosť
ponuka tried s rozšíreným vyučovaním
AJ a NJ
 široká ponuka voliteľných predmetov
v nadväznosti na požiadavky VŠ
výborné výchovnovzdelávacie výsledky
vynikajúce výsledky školy v súťažiach a
olympiádach
vysoká úspešnosť prijatia na VŠ
možnosť získať medzinárodne uznávané
skúšky z NJ, sprachdiplom KMK II.
Slabé stránky:
nedostatok učebných priestorov na
vybudovanie ďalších odborných učební
nedostatočná kapacita učební
zastaralá a malá telocvičňa a jej
materiálové vybavenie
chýbajúce šatne
umiestnenie školskej kuchyne
v pivničných priestoroch
nedostatok priestorov pre relaxáciu
žiakov a učiteľov
chýbajúce moderné učebné pomôcky
v niektorých laboratóriách
chýbajúce moderné učebnice, atlasy a
pomôcky
percentuálne zastúpenie mužov
v pedagogickom zbore
stupňa,
umožnenie absolvovať žiakom časť
štúdia v zahraničí
možnosť získať štipendium na štúdium v
zahraničí
stabilná štruktúra ľudských zdrojov
s vekovou rôznorodosťou
jazykové zručnosti učiteľov a ich
zručnosti na využívanie IKT
pôsobenie zahraničných lektorov AJ a
NJ
tradície, benefičné aktivity a bohatá
mimoškolská činnosť- ich udržiavanie a
budovanie nových (Kalamajky,
imatrikulačný ples, reprezentačný
ples, Kalavečer, Deň Šrobárky, Benefičný
týždeň, Deň narcisov, starostlivosť o deti
zo sociálne slabších rodín a o deti v
náhradných rodinách, 38. ročník
vydávania školského časopisu Študentské
slovo, športové turnaje medzi žiakmi a
učiteľmi, organizovanie spoločných
stužkových slávností v Dome umenia)
výmenné jazykové pobyty so SRN a
exkurzie v zahraničí
široká ponuka mimoškolskej činnosti
( bohatá krúžková činnosť, recitačné
súťaže a súťaže vo vlastnej tvorbe, OAJ,
súťaž v písaní anglických esejí, Debatné
kluby, MO, Klokan , Expert, FO, Turnaj
mladých fyzikov, CHO, BO, športové
súťaže, kultúrne podujatia)
voľný prístup počas celého pracovného
času v kabinetoch a odb. učebniach ku
internetu
úspešnosť v zahraničných aj domácich
projektoch
estetické prostredie školy
futbalové, basketbalové a volejbalové
ihrisko
Príležitosti:
 rozvoj pedagogických a žiackych
kompetencií
 ďalšie vzdelávanie učiteľov a zvyšovanie
ich kompetencií pri modernizácii
vyučovania
otvorené hodiny a odovzdávanie
skúseností
Ohrozenie:
 nepriaznivé demografické trendy
veľký počet vznikajúcich škôl pri
klesajúcich demografických trendoch
zhoršujúca sa pripravenosť
prijímaných žiakov na štúdium na
stredných školách
pomaly prebiehajúca reforma školstva
nepreťažovaním žiakov vytvoriť priestor
na vyjadrovanie postojov, názorov,
riešenie problémov, samostatnosť a
tvorivosť
zavádzanie nových voliteľných
predmetov v súlade s potrebami
spoločnosti (ekonomika, dejiny umenia,
konverzácie a rozširujúce vyučovanie v
cudzích jazykoch)
zjednocovanie požiadaviek na žiacke
výkony podľa predmetov, vytváranie
štandardných didaktických testov
vytvorenie podmienok na výchovné
pôsobenie (prosociálne cítenie, estetická
výchova, protidrogová výchova,
environmentálna, zdravotná, sexuálna a
predmanželská výchova, výchova proti
rasizmu a iným intoleranciám, právna
výchova)
výber žiakov na základe výsledkov
prijímacích skúšok
dobudovanie prírodovedného laboratória
a získavanie moderných vyučovacích
pomôcok z projektov
vytváranie podmienok na získanie
štipendia na štúdium v zahraničí
spolupráca s OZ Priatelia Šrobárky ,
s rodičmi, absolventmi školy, PF UPJŠ ,
CPPPaP, MC a inými organizáciami
spolupráca s nemeckým kultúrnym
centrom, SRN, a ďalšími krajinami,
Britskou radou, US Info centrom
modernizácia školskej jedálne
využívanie fondov z EÚ
nedostatok reálneho vyučovacieho času
na rozvoj žiackych kompetencií a plnenie
vzdelávacích štandardov a časovo –
tematických plánov
predimenzovanosť vzdelávacích
štandardov a cieľových požiadaviek
vysoká náročnosť maturitných skúšok
vysoká náročnosť olympiád a súťaží
veľmi vysoké pracovné zaťaženie
učiteľov a vedenia školy v niektorých
obdobiach , ich zamestnávanie
vyplňovaním rôznych štatistík, tabuliek a
prehľadov
nízky počet administratívnych
a technických pracovníkov v školách
nízka pozornosť štátnych orgánov
školstvu a s tým súvisiace nedostatočné
financovanie
neatraktívnosť učiteľského povolania
a ich neadekvátne finančné ohodnotenie
finančná nákladnosť organizovaných
exkurzií
absencia zdrojov na energetické náklady
problémy so získavaním zahraničných
lektorov
Vízia školy :
1. „Na Šrobárke má možnosť sa profilovať každý žiak individuálne“ Pod týmto
sloganom rozumiem zámer pokračovať v študijnom programe, s ktorým sme prišli
pred 4 rokmi, t.j. zriaďovať v 1. a 2. roč. triedy s rovnomerným rozdelením 8
disponibilných vyučovacích hodín v súlade s platnou legislatívou, profiláciu a užšiu
špecializáciu s možnosťou výberu ponúknuť žiakom až v 3. a 4.roč. z 22 voliteľných
hodín (7+15). Dôvody, ktoré nás vedú k tomuto návrhu, sú nasledovné :
1. väčšina žiakov 9.roč. ZŠ vo veku okolo15 rokov nie je vyhranená v otázke
svojej budúcej profesie;
2. v 3. a 4. roč. sa už na voliteľných predmetoch z organizačných dôvodov budú
nutne stretávať žiaci z rôznych tried a kvôli efektívnej práci je výhodné, ak
majú rovnaký základ ( Podľa minulého triedenia na spoločenskovedné,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
prírodovedné triedy a pod. sa mohli v jednej skupine stretnúť žiaci s rôznou
úrovňou vedomostí, dokonca aj s ich rôznou obsahovou štruktúrou );
3. tento návrh je vhodnejší pre rovnomerný rozvoj kľúčových kompetencií
a istý spoločný všeobecnovzdelávací základ, presnejšie zachováva aj náplň
a ciele gymnázií ako typu všeobecnovzdelávacích stredných škôl.
Zriadiť triedu so zameraním na informatiku od školského roku 2014/2015
a s týmto pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
Pre školský rok 2014/2015 otvárame v 1. ročníku štyri triedy. A to: všeobecnú,
informatickú, nemeckú a anglickú. Po tom, ako sa u nás etabluje táto informatická
trieda, očakávame o jednu triedu väčší záujem a teda v budúcnosti by sme chceli
otvárať 5 tried. A to dve všeobecné, a po jednej informatickej, nemeckej a anglickej
triede.
Budem sa usilovať o sústavné zveľaďovanie ľudských zdrojov na našej škole aj tým,
že pri výbere nových zamestnancov budem klásť veľký dôraz na ich odbornú
spôsobilosť, ale aj osobnostné kvality. Osobnosti, ktoré sú profesionálne zdatné
a zároveň sú to tímoví hráči, kolegovia, ktorí namiesto intríg uprednostnia spoluprácu
pre dobro školy pozdvihnú našu Šrobárku na vyššiu úroveň.
Zlepšiť klímu vyučovacieho procesu. Máme kolegyňu, ktorá má odbornú spôsobilosť
merať a analyzovať klímu pri vyučovacom procese, navrhovať riešenia, a tým ju
posúvať na vyššiu úroveň. Pokladám za veľmi dôležité, ako sa pri vyučovacom
procese cíti učiteľ aj žiak.
Dali sme možnosť žiakom ako druhý cudzí jazyk vybrať si popri francúzštine
a nemčine aj ruštinu, o ktorú je z roka na rok väčší záujem. Chceme pokračovať
v ponuke troch druhých cudzích jazykov.
Mojou snahou bude povzbudzovať tímovú spoluprácu a vytvárať
atmosféru
prajnosti. Viesť ľudí ku kolegialite, kde by učitelia boli partneri, nie súperi.
Budem sa usilovať o systematický rozvoj komunikačných zručností a emocionálnej
inteligencie s cieľom permanentne vylepšovať komunikáciu na všetkých úrovniach,
konkrétne vzťah vedenie – zamestnanci školy, vedenie - rodičia, interpersonálne
vzťahy v pedagogickom zbore. Mimoriadnu pozornosť mienim venovať vzťahu žiak
– pedagóg. Viesť učiteľov aj žiakov k vytváraniu takých vzájomných vzťahov, ktoré
sú založené na vzájomnom rešpekte, kde je prítomná prirodzená autorita učiteľa
a zároveň akceptovaná dôstojnosť osobnosti študenta.
Budem podporovať veľmi dobrú spoluprácu, ktorú sme niekoľko rokov budovali so
žiackou radou, vedenou Mgr. Coroničom a ktorej výsledkom sú napríklad: realizácia
maškarného plesu, zriadenie miestnosti pre študentov a množstvo ďalších vylepšení.
V prípade opodstatnených pripomienok so strany pedagógov, rodičov a žiakov
inovovať vnútorný školský poriadok.
Vyhodnotenie:
Pozitíva
- dodržaná kontinuita v úspešných výchovno-vzdelávacích výsledkoch (MS)
a aktivitách PK
- dobrá jazyková pripravenosť našich študentov – naši študenti anglickej, ale aj
všeobecných tried úspešne študujú na VŠ v zahraničí – Oxford, Cambridge...
- činnosť vyučujúcich CJ sa orientovala na komunikáciu a rozvoj kompetencií v CJ,
nakoľko znalosť cudzích jazykov je dôležitá pre uplatnenie sa v rámci integrovanej
Európy, umožňuje bezprostrednú komunikáciu so zahraničím a ponúka ďalšie
možnosti získavania informácií
-
-
pokračovala spolupráca s nemeckým lektorom v rámci tried zameraných na získanie
DSD, pravidelná konzultácia ohľadom učebníc, hodnotenia, písomných prác, prípravy
na DSD skúšky
výchovno–vzdelávaciu činnosť sme zamerali na posilnenie kompetencií absolventa
školy – úspešne sme pripravili žiakov na MS
preverovali sme vedomosti žiakov podľa jednotných testov po každom tematickom
celku
aktualizovali sme obsah vzdelávania
viedli sme žiakov k zdravému spôsobu života hlavne v oblasti stravovania, prevencie
toxikománie
rozvíjali sme environmentálne vedomie žiakov
modernizovali sme vyučovací procesu použitím IKT – tvorba projektov, pracovných
listov, práca s interaktívnou tabuľou a pod.
uskutočnili sme plánované exkurzie
formovali sme environmentálne vedomie žiakov v spolupráci s PF UPJŠ v Košiciach
realizovali sme humanitné aktivity z oblasti onkologickej výchovy
realizovali sme školenia a aktivity v spolupráci s SČK
zapájali sme žiakov do rôznych súťaží
začali sme aktívne realizovať projekt Sapere aude
Ciele v školskom roku 2013/2014:
Ciele v oblasti výchovy a vzdelávania
PK SJL, UKL, DEU
- vhodným využitím učiva zo slovenského jazyka a literatúry, dejín umenia a umenia
a kultúry
- prehlbovať vlastenecké cítenie a národné povedomie;
- pomocou jazykových a umeleckých textov rozvíjať jazykový prejav a komunikačné
- schopnosti, podporovať rozvoj čítania s porozumením a tým rozvíjať intelektovú,
mravnú
- a citovú stránku osobnosti žiakov;
- osobitne dbať na písomný prejav žiakov;
- na vyučovacích hodinách sa zamerať na výber textov, ktoré pomôžu rozvoju
prosociálneho
- cítenia žiakov, výchove k manželstvu a rodičovstvu a k prevencii drogových závislostí
PK ANJ, RUJ
- prejsť od klasických metód vyučovania k aktívnemu, viesť žiakov k tvorivému
a kritického mysleniu a k schopnosti riešiť problémy,
- motivovať žiakov k aktívnemu využívaniu získaných jazykových zručností vo
všetkých oblastiach vzdelania a života
PK NEJ, FRJ
- Klásť zvýšený dôraz na výučbu oboch cudzích jazykov so zameraním na komunikačné
zručnosti žiakov a nadobúdanie jazykových kompetencií potrebných pre cudzojazyčné
prostredie.
- Prispievať k zvýšeniu záujmu o oba
cudzie jazyky používaním moderných
vyučovacích postupov, metód a foriem práce, učebných pomôcok.
- Dôsledne rozvíjať a zdokonaľovať všetky jazykové zručnosti – ústny, písomný prejav,
čítanie a počúvanie.
-
-
-
-
-
-
Poskytovať žiakom príležitosť, aby bežne v škole aj mimo nej realizovali zámery
svojho konania diferencovane a podľa situácie, a to ústne aj písomne.
Pracovať s témami, ktoré sú blízke žiakom a pomocou dialógov motivovať žiakov
k rozprávaniu a vyjadrovaniu svojich myšlienok v cudzom jazyku.
Gramatické učivo preberať v súvislosti s témou a komunikatívnym cieľom.
Pri práci s textom nacvičovať globálne a selektívne čítanie, viesť žiakov k vlastnej
interpretácii textu a vyjadrenia dojmu z textu.
Využívať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.
Vedomosti žiakov preverovať písomnou aj ústnou formou, hodnotiť aktivitu žiakov na
hodine, ich záujem spolupracovať. Pri hodnotení ústneho prejavu žiakov zamerať sa
na ich schopnosť viesť dialóg a samostatne rozprávať príbeh alebo opísať obrázok.
Písomný prejav preverovať formou testov, rôznych cvičení a slohových prác. Písomné
práce oznamovať dopredu podľa vopred dohodnutých pravidiel.
Zjednotiť hodnotenie žiakov vyučujúcimi.
Rozvíjať a podporovať individuálny prístup k žiakovi.
Uplatňovať humanistický prístup vo výchove a vzdelávaní.
Vštepovať žiakom potrebu celoživotného vzdelávania a učenia sa.
Motivovať žiakov k aktívnemu a zodpovednému prístupu k učeniu a plneniu si
povinností.
Zamerať sa na rozvíjanie trvalých hodnôt - postojov, záujmov a hodnotových
systémov žiakov a rozvoj ich osobnosti.
Dôsledne rozvíjať kľúčové kompetencie a zručnosti žiakov, predovšetkým
komunikačné a interpersonálne kompetencie.
Podporovať a rozvíjať tvorivý štýl práce žiakov, kreatívne myslenie a originalitu.
Naučiť žiakov orientovať sa v prívale informácií, spracovať ich a efektívne ich využiť
pri štúdiu cudzích jazykov.
Prehlbovať a rozširovať komunikačné schopnosti tak, aby žiaci mohli používať
nemecký jazyk po ukončení školy pri štúdiu, v povolaní a ďalšom vzdelávaní.
Približovať reálie krajín, v ktorých sa hovorí po nemecky, vytvárať príležitosti, aby
žiaci ich vedeli používať pri porovnávaní a hľadaní kontrastov k vlastnej životnej
realite.
V triedach so zameraním na získanie DSD 1 a 2 umožňovať kontakt literárnymi
textami v nemeckom jazyku, ktoré zodpovedajú vekom a obsahom mladej generácii.
Poskytovať žiakom prostriedky a stratégie na oboznámenie sa s jazykom
prostredníctvom individuálnej a spoločenskej viacjazyčnosti a komunikačných
procesov, a to aj preto, aby stále viac preberali zodpovednosť za vlastné učenie sa
jazyka a využívali pritom systematicky svoje skúsenosti z učenia sa jazykov
a komunikácie na rozvíjanie svojich jazykových schopností.
Permanentne zvyšovať kvalitu a efektivitu vyučovania a učenia sa cudzích jazykov
aplikáciou moderných foriem a metód vyučovania s využitím najnovších
informačných a komunikačných technológií.
Rozvíjať a skvalitňovať interaktívne vyučovanie. Efektívne využívať interaktívne
tabule na intenzívne zapojenie žiakov do diania na vyučovacej hodine. Interaktívnym
vyučovaním aktivizovať žiakov, podporovať vzájomnú komunikáciu a tímovú
spoluprácu pri riešení úloh
Zapájať žiakov do cudzojazyčných súťaží organizovaných školou a reprezentovať
našu školu v rámci mesta, regiónu, krajiny.
Organizovať pre žiakov také podujatia, ktoré posilňujú multikultúrnu výchovu, t.j.
vedú ich k akceptovaniu a chápaniu iných kultúr a rozvíjajú medziľudskú toleranciu
(súťaže, olympiády v cudzích jazykoch, besedy a stretnutia, návštevy divadelných
predstavení,...)
- Podporovať rozvíjanie jazykových kompetencií žiakov organizovaním zahraničných
jazykových pobytov.
- Pravidelne sa vzdelávať a pracovať na svojom odbornom raste.
- Vo všetkých ročníkoch využívať internet ako pomôcku na nácvik lexiky, pri
gramatických cvičeniach, počúvaní, čítaní, ale aj pri krajinovedných témach.
- Spolupracovať s nemeckým lektorom p. Friedrichom Burrichterom; navštevovať
akcie, ktoré organizuje nemecká čitáreň pri Goethe - inštitúte v pôsobnosti Štátnej
vedeckej knižnice a Francúzska aliancia so sídlom v Košiciach.
- Zúčastňovať sa podujatí, ktoré pripraví metodické centrum v Košiciach alebo Prešove,
spolupracovať s UPJŠ, Filozofickou fakultou ako cvičné učiteľky.
- Zorganizovať Deň otvorených dverí pre žiakov a učiteľov základných škôl.
- Jazykovo nadaným žiakom venovať zvýšenú pozornosť a podporovať ich v účastí na
rôznych jazykových súťažiach a olympiádach.
- Dbať o jazykovú kultúru a pravidelne sledovať jazykový prejav žiakov nielen
v cudzom jazyku, ale aj v slovenskom.
- Naďalej sledovať a starať sa o zlepšenie stavu a úrovne vyučovacích výsledkov.
- Zorganizovať exkurzie do zahraničia podľa záujmu žiakov: Viedeň, Drážďany, Berlín
alebo Paríž.
- Pripraviť žiakov na ústne a písomné skúšky DSD KMK I. a II. stupňa a zabezpečiť
organizáciu a priebeh skúšky v decembri, januári, marci a apríli tohto školského roku.
PK DEJ, GEG, OBN, EKO, ETV, NBK
- rozvíjať historické a geografické povedomie študentov, prebúdzať v nich pocit hrdosti
na vlastný národ. Venovať sa problematike diskriminácie, rasizmu a ostatných
prejavov intolerancie
rozvíjať tvorivosť študentov ich jazykové a komunikačné schopnosti. Ako aj
schopnosť riešiť problémy.
- usmerňovať žiakov k orientácií v politických, právnych a ekonomických faktoroch
v ich každodennom živote
viesť žiakov 3. Ročníka k osvojeniu základov ekonomickej gramotnosti a rozvíjať
právne povedomie
PK MAT, FYZ
- Učiť žiakov matematiku a fyziku tak, aby boli schopní používať ju pri ďalšom štúdiu
na vysokých školách alebo pri zapojení sa do verejného života, či v celoživotnom
vzdelávaní sa. Žiak má spoznávať matematiku a fyziku ako súčasť ľudskej kultúry
a ich dôležitosť pre spoločnosť.
- Rozvíjať a prehlbovať u študentov pochopenie kvantitatívnych a priestorových
vzťahov reálneho sveta. Formovať a prehlbovať u nich logické, algoritmické a
kritické myslenie, schopnosť argumentovať, komunikovať. Vytvárať u študentov
schopnosť rozpoznať úlohu matematiky a fyziky v spoločnosti, robiť zdôvodnené
hodnotenia, používať ich na konštruktívne a logické uvažovanie . Získavať
u študentov kladné postoje, založené na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať
logické dôvody a posudzovať ich platnosť.
- Naučiť žiakov tvoriť jednoduché hypotézy, skúmať ich pravdivosť a popretie,
naučiť ich používať rôzne reprezentácie matematického a fyzikálneho obsahu
(tabuľky, grafy, diagramy, schémy),
- rozvíjať schopnosť orientácie v rovine a v priestore,
- napomôcť rozvíjaniu algoritmického myslenia,
- naučiť ich pracovať s návodmi a tvoriť nové návody a postupy riešenia problémov,
naučiť žiakov správne používať matematickú a fyzikálnu terminológiu.
Voliť metódy a organizačné formy za cieľom sebavzdelávania žiakov, ktoré musí byť
celoživotné (racionálne a samostatné učenie sa).
- Rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie u žiakov s cieľom spolupráce v tíme –
skupine.
- Do vyučovacieho procesu zahrnúť zaujímavé prednášky, exkurzie, diskusie so žiakmi
a podobne) s cieľom pozitívneho postoja voči predmetom matematika a fyzika, ale aj
pre motiváciu voliť si tieto predmety v maturitnom ročníku.
- Aktivitu a tvorivosť žiakov rozvíjať aj v projektovom vyučovaní, kde sa žiaci majú
realizovať pri tvorbe vlastných prezentácii na zadané atraktívne témy z rôznych oblastí
fyziky.
- Žiaci majú byť vedení k samostatnému prejavu ale aj k diskusii, v ktorej prejavia svoj
postoj a názor, a to hlavne metódu PPL a Peer Instruction (skratkou PI), vo voľnom
preklade Učíme sa navzájom.
- Sústavne pracovať na zlepšovaní disciplíny, kultúrnosti správania sa žiakov a ich
estetického cítenia.
- Viesť študentov k dodržiavaniu vnútorného školského poriadku a
dodržiavaniu bezpečnosti pri práci, protipožiarnych opatreniach vo fyzikálnych
laboratóriách, sebaochrane žiakov a ich vzájomnej pomoci pri vzniku mimoriadnych
situácií.
PK BIO
- podľa požiadaviek MŠ orientovať vzdelávanie na vzdelávacie štandardy a cieľové
požiadavky na maturitné skúšky z biológie,
- hľadať možnosti prepojenia školy s praxou a zvýšiť podiel praktických poznatkov,
zručností, spôsobilosti zaraďovaných do vyučovania,
- zamerať sa na rozvoj vyšších poznávacích funkcií, hodnotenia a sebahodnotenia žiaka,
- vytvoriť systematický spätno-väzbový systém zameraný na rôznu úroveň poznávania
biológie,
- rozvíjať komunikačné schopnosti, verbálny a písomný prejav,
- rozvíjať intelektovú, mravnú a citovú stránku osobnosti žiaka, prosociálne cítenie,
výchovu k manželstvu a rodičovstvu, prevenciu drogových závislostí a sociálnopatologických javov
PK CHE
- skvalitňovať vyučovanie chémie s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
- u žiakov posilňovať kreativitu, flexibilitu, schopnosť učiť sa, schopnosť riešiť
problémy, vedieť aplikovať teoretické vedomosti v praxi, rozvíjať
komunikačné schopnosti, argumentovať, vyslovovať vlastné názory, prejaviť
svoju iniciatívu, schopnosť pracovať v kolektíve, spolupracovať, rozvíjať
tvorivosť a zručnosti vo vyhľadávaní a využívaní informácií, vedieť plánovať
a organizovať si čas.
- sústrediť sa na plnenie ŠVP, ŠkVP, vzdelávacích štandardov a cieľových požiadaviek
- dôsledne sme zohľadňovali ŠkVP, štandardy a cieľové požiadavky.
- plnenie plánov v 2. ročníku bolo zvládnuté, vzhľadom na dotáciu hodín 2/1
a presunutiu tematického celku „Karboxylové kyseliny a Deriváty
karboxylových kyselín“ do tretieho ročníka.
- v 3. ročníku neboli urobené žiadne praktické cvičenia, keďže výučba
prebiehala bez delenia tried na skupiny.
-
na cvičeniach z chémie v 3. ročníku sa mierne zlepšili výpočtové zručnosti
žiakov, aj keď neustále patria k problematickým učivám, najmä u menej
logických žiakoch.
- za pretrvávajúci problém považujeme veľkú absenciu žiakov.
po každom ukončenom tematickom celku zadávať testy
- v PK boli uskutočnené kontrolné testy podľa rozhodnutia vyučujúcich,
- realizované boli aj laboratórne cvičenia a hodnotené protokoly z praktických
cvičení.
podporovať žiakov s tvorivým a originálnym myslením
- rozvíjať starostlivosť o talentovaných žiakov, zvýšenú pozornosť venovať
i slabo prospievajúcim a tiež podporovať žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
- Krúžok prírodných vied
- Klub chemikov (Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže
v Košiciach v spolupráci s Krajskou komisiou Chemickej olympiády
a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ)
aktualizovať obsah chémie o nové poznatky
klásť dôraz na problematiku návykových a iných zdraviu škodlivých látok
Realizované hlavne v 3. ročníku formou prezentácií a prostredníctvom PEER skupiny
(rôzne besedy s protidrogovou prevenciou)
viesť žiakov k zdravému spôsobu života
- zadávať žiakom témy na tvorbu prezentácií ku témam ako sú: vitamíny,
obezita, E-čka v potravinách, princípy zdravej výživy, poruchy príjmu potravy
atď. Premietanie dokumentov ako sú napr. „Zákerné E-čka“ a „Čerstvé
potraviny v kontajneroch“ a i.
rozvíjať environmentálne vedomie žiakov
- zber papiera, šetrenie vodou a energiami, triediť odpad.
využívať vo výučbe rôzne aktivizujúce metódy a prístupy
- posúvať učenie od pasívneho ku aktívnemu,
- minimalizovať účasť učiteľa na riadení vzdelávacieho procesu,
- využívať metódy založené na aktivizácií a spolupráci žiakov (aktívny prístup
učiaceho sa),
- podnecovať žiakov k samostatnému riešeniu problémov,
- učiteľ v úlohe asistenta,
- podporovať pozitívny postoj žiakov k prírodným vedám.
zamerať sa na čistotu prostredia a ochranu školského majetku
usmerňovať žiakov pri výbere vysokoškolského štúdia
- z chémie maturovalo 45 štvrtákov, čo predstavuje približne 36% z celkového
počtu žiakov v 4. ročníku, čo je primerané percento.
- žiaci 3. ročníka navštívili v rámci Dňa otvorených dverí Prírodovedeckú a
Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, Technickú univerzitu (vybrané fakulty) v
Košiciach a veľtrh vzdelávania PROEDUCO a PROJOB.
hľadať možnosti na zapojenie sa do projektov, grantov a pod.
- Projekt SAPERE AUDE – Odváž sa byť múdrym
-
-
-
-
-
-
-
-
PK INF
- Hlavným cieľom v oblasti výchovy a vzdelávania bolo využívanie moderných
organizačných spôsobov a metód výučby zvyšujúcich kvalitu vzdelávania.
Ciele v oblasti výchovy a vzdelávania sme zamerali podobne ako v predchádzajúcom
roku, na zvládnutie základných pojmov, postupov a prostriedkov informatiky,
rozvíjanie informatickej kultúry - efektívnym využívaním prostriedkov IKT s
rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a
produktov.
- Súbežne sme rozvíjali programátorské zručnosti, schopnosť algoritmického myslenia,
zručnosti pre efektívne vyhľadávanie informácie, schopnosti potrebné pre výskumnú
prácu, tvorbu projektov, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, schopnosť
kooperácie a komunikácie pri skupinovom riešení úloh.
PK TSV
- rozvíjať osobnosť študenta v duchu kalokagatie
Ciele v oblasti stratégie a metód vyučovania podľa ŠkVP:
PK SJL, UKL, DEU
- za účelom zvyšovania efektivity vyučovacieho procesu sa zamerať na zážitkové
vyučovanie, možnosti aplikovať nadobudnuté poznatky v každodennom živote,
ponúkať možnosť spolupráce žiaka a učiteľa na vyučovacom procese - žiaka chápať
ako aktívnu súčasť vyučovacej jednotky a tým umožniť prejaviť jeho kompetencie
v najrozmanitejších oblastiach ( počítačová gramotnosť, zdroje informácií a práca
s nimi, zoznámiť sa s preferovaným učebným štýlom žiaka, podmienkami efektivity
práce, schopnosť žiakov riešiť problémy, podporovať kritické myslenie), klásť dôraz
na tvorivosť a tvorivé myslenie, z personálnych kompetencií najmä na
sebauvedomenie a sebaovládanie – týmto cieľom podriadiť a prispôsobiť formy
a metódy práce
PK ANJ, RUJ
- rozvíjať u žiakov všetky jazykové zručnosti a viesť ich k schopnosti efektívne
a samostatne študovať
- pripraviť žiakov na aktívne občianstvo v štáte aj spojenej Európe
- vnímať a rešpektovať ľudské práva, uplatňovať v praxi solidaritu, toleranciu
a slušnosť
- posilňovať ekologické vedomie, vnímať problémy spojené s globalizáciu sveta
- pripraviť žiakov na celoživotné vzdelávanie
- pripraviť žiakov na kultivovanú a vecnú komunikáciu v štátnom a jednom cudzom
jazyku, a to písomne i ústne
- viesť ich k tímovej práci
- apelovať na telesne i duševne zdravý spôsob života a ochraňovať takýto život
PK NEJ, FRJ
- viesť učiaceho tak, aby:
- dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
- dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí
hovoria
iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si
učiaci sa osvojuje, viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a
ich kultúrne dedičstvo.
Rozvíjať kompetencie tak, aby dokázal:
- vedome získavať nové vedomosti a zručnosti,
- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
- rozoznávať, pochopiť a efektívne používať jednotlivé stratégie učenia sa pri
osvojovaní si cudzieho jazyka,
- aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
- dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom,
- systematizovať ich a využívať pre svoj budúci profesijný rozvoj a reálny život,
- kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti
svojho rozvoja,
- pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
- identifikovať základné reálie krajín cieľového jazyka a rozoznať rozdiel medzi nimi
a podobnými reáliami vlastnej krajiny,
- rozoznať základné normy správania sa a bežné spoločenské konvencie krajín, v
ktorých sa hovorí cudzím jazykom,
- pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,
- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
PK DEJ, GEG, OBN, EKO, ETV, NBK
- vo vyučovacom procese využívať skupinové a problémové vyučovanie
- pri práci využívať historické pramene, obrazový materiál, mapy a atlasy
- v metódach vyučovanie zamerať hlavne na diskusiu brainstormingové metódy
- rozvíjať kompetencie k celoživotnému učeniu sa
- rozvoj občianskych kompetencií : rešpektovať tradície, ochraňovať princípy
demokracie, tolerancie a úcty
PK MAT, FYZ
- u žiakov vytvárať , rozvíjať a vedieť využívať matematické kompetencie ako aj
kompetencie prírodovednej gramotnosti, kompetencie riešenia problémov ale aj
učebné kompetencie:
- kompetenciu (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa tak ,že žiak
- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a
spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie
učenia sa,
- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať
a prakticky využívať, kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a
uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti,
- sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) tak, že žiak
- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa
odborný jazyk matematiky a fyziky,
- kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v
oblasti vedy a techniky tak ,že žiak
- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v
každodenných situáciách,
- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a
prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),
- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky
podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti
na úspešné riešenie problémov,
-
- tvorí, prijíma a spracováva informácie, formuluje svoj názor vie
argumentovať. Následne svoju hypotézu overuje meraním, vidí súvislosť
medzi meraním a reálnym svetom. Pri takých objaviteľských meraniach,
experimentoch je žiak nútený riešiť a interpretovať namerané výsledky,
formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie nameraných výsledkov - žiak
uplatňuje kritické a analytické myslenie, rozvíja svoju tvorivosť.
- kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií
tak, že žiak
- efektívne využíva informačno-komunikačné technológie pri svojom
vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní
svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho života,
- kompetenciu (spôsobilosť) riešiť problémy tak ,že žiak
- zvláda neúspech a prekážky v práci,
- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analytickokritickom a tvorivom myslení,
- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj
inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich
výsledkov,
- kompetencie (spôsobilosti) občianske tak ,že žiak
- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny,
resp. spoločnosti,
- kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne tak ,že žiak
- reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako
člen celku,
- na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovuje v súlade so svojimi
reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,
- efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme,
kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov,
- kompetencie (spôsobilosti) pracovné tak ,že žiak
- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky
hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
- kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh,
- kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám.
PK BIO
- podľa požiadaviek MŠ orientovať vzdelávanie na rozvíjanie kľúčových kompetencií
absolventov s následnou prioritou:
- informačné – poskytnúť možnosť voľby voliteľného predmetu – cvičenia
z biológie
 zamerať prácu všetkých členov PK na využívanie IKT,
- učebné a kognitívne – prejsť od klasických metód vyučovania biológie zameraných
na memorovanie k aktívnemu vyučovaniu, ktoré vedú žiakov k tvorivému, kritickému
mysleniu a k schopnosti riešiť problémy,
 podporovať tvorivosť a originalitu žiakov a motivovať ich na zapojenie sa
do biologických súťaží – BiO, SOČ,
- interpersonálne – využívať všetky formy benefičných aktivít pri výchove k tolerancii
a k empatii,
 na hodinách biológie viesť žiakov k práci v tíme, pritom využívať
skupinové vyučovanie a laboratórne cvičenia,
 výchovu orientovať na zodpovedný prístup k životnému prostrediu,
- komunikačné – komunikovať prostredníctvom IKT,
- personálne – na hodinách biológie viesť žiakov k vytvoreniu kvalitného hodnotového
systému čestnosti, slušnosti, spravodlivosti, porozumenia, tolerancie
 vychovávať žiakov k poznaniu samého seba k zodpovednosti,
sebamotivácii, iniciatíve a schopnosti presadiť sa,
 k zmysluplnému využívaniu voľného času viesť žiakov ponukou
záujmových krúžkov
PK CHE
- rozvoj žiackych kompetencií:
- na vyučovacích hodinách sme kládli dôraz na osobnostný rozvoj žiakov, rozvoj
ich logického a matematického myslenia, na medzipredmetové vzťahy, rozvoj
ich komunikačných schopností, kreativity a flexibility. Na laboratórnych
cvičeniach sme u žiakov podporovali ich schopnosť spolupracovať so
spolužiakmi, vedieť si plánovať čas, organizovať prácu a zároveň rozvíjať
pracovné zručnosti.
PK INF
- Cieľom v oblasti stratégie bolo posilnenie kompetencií absolventa školy so
zameraním na rozvoj jeho flexibility, kreativity, schopnosti učiť sa, riešiť problémy,
prakticky aplikovať získané vedomosti, jazykové a komunikačné schopnosti
a zručnosti, schopnosť pracovať s IKT, pracovať v kolektíve
- Rozvoj kľúčových kompetencií absolventov v súlade s profilom absolventa. Vo
vyučovaní sme využívali okrem klasických metód a foriem tiež dialóg a diskusiu,
situačné a inscenačné metódy, kognitívne zážitkové a skúsenostné metódy.
Zadávaním tvorby projektov sme vytvárali priestor na aktívne vyučovanie s
rozvojom tvorivého myslenia, schopnosťou riešiť problémy, získavať nové poznatky
súvisiace s praxou a zvyšovaním zručnosti žiakov.
PK TSV
- venovať pozornosť motivačným zložkám vyučovacieho procesu a zážitkovému
vyučovaniu
Ciele v oblasti modernizácie vzdelávania:
PK SJL, UKL, DEU
- 3 členky PK (Radaljová, Piteľová, Šolcová) sa zapojili do celoškolského projektu
Sapere aude s cieľom získať pre vyučovanie moderné didaktické pomôcky , ktoré by
zvýšili efektivitu práce a zároveň ju zatraktívnili. Taktiež sa prihlásili na kontinuálne
inovatívne vzdelávanie (práca s interaktívnou tabuľou, moderná didaktická technika)
- vo vyučovacom procese sa snažia využívať moderné metódy – sokratovskú metódu
( na rozvoj kritického myslenia), situačnú metódu (najmä v motivačnej fáze hodiny),
inscenačnú metódu, brainstorming, projektové vyučovanie (ako prostriedok
humanizácie výučby) a týmto metódam prispôsobiť primerané formy a prostriedky (na
vyučovacej hodine napr. skupinová práca, práca vo dvojiciach, besedy, využitie IKT;
mimo vyučovacieho procesu napr. exkurzie, vernisáže, koncerty, divadelné a filmové
predstavenia...)
PK ANJ, RUJ
- využívať IKT, pracovať na projektoch a prezentáciách
- motivovať žiakov, aby aktívne pracovali s CD a DVD, ktoré sú už samozrejmou
súčasťou učebníc
PK NEJ, FRJ
- používanie moderných foriem a metód práce na vyučovaní nemeckého a francúzskeho
jazyka
- práca s interaktívnou tabuľou a učebnicou – Direkt 3
- využívanie internetu a práca s internetom na hodinách – krátke sekvencie
z youtube.com pre vyučovanie jazykov
- zapojenie sa do projektu
PK DEJ, GEG, OBN, EKO, ETV, NBK
- na vyučovacích hodinách využívať IKT
- prezentácie žiakov
PK MAT, FYZ
- Zavádzať do vyučovacieho procesu najmodernejšie informačno-komunikačné
technológie . Zabezpečiť materiálno technické vybavenie ale aj školenie pedagógov
pre aktívne používanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom
procese .
- Vytvárať e- learningový obsah vyučovania prostredníctvom užívateľských nástrojov,
programovacích prostredí, rôznych aplikácií, a informačných systémov, ktoré IKT
umožňujú.
- Vytvárať a využívať tak
a) matematické a fyzikálne prezentácie, ako metódy predkladania nového učiva s
možnosťou vizualizácie, konkretizácie a simulácie matematických objektov
a vzťahov,
b) metodické materiály v otvorených i uzavretých prostrediach v konkrétnych
matematických programových produktoch;
c) vyhľadávať a získavať aktuálne informácie z webových stránok s matematickým
a fyzikálnym zameraním,
d) na vyučovaní fyziky využívať metódy podporené technickými prostriedkami ako
sú: Pc- digitálna učebnica a internet, Coach – merania aj video merania, interaktívna
tabuľa, softvér Planéta vedomostí za aktívnej účasti žiaka
e) viesť žiakov k fyzikálnym meraniam podporovaných počítačom, snažiť sa
praktizovať vyučovanie založené na aktívnej účasti , využívať meranie a demonštráciu
pomocou PC a Coach –u.
PK BIO
- zapojenie členov PK BIO do projektu Sapere aude s orientáciou na zlepšenie
infraštruktúry v predmete biológia – RNDr. Ľubomíra Cimbalová, RNDr. Mária
Tóthová
- využívanie IKT, projektové vyučovanie
- organizovať exkurzie, besedy
PK CHE
- vo vyučovacom procese využívame digitálny portál Planéta vedomostí, interaktívnu
tabulu a pripravujeme vlastné PowerPointové prezentácie a pracovné listov pre žiakov.
PK INF
V oblasti modernizácie vzdelávania sme sa zamerali na uplatňovanie didaktických metód
s dôslednou a kvalitnou aplikáciou IKT a tiež vhodným zaradením NXT robotov do výuky,
pre názornejšie a hravejšie pochopenie problematiky procesu algoritmizácie úloh riešených
s využitím prostriedkov IKT. V uplynulom školskom roku sme sa zapojili do projektu
SAPERE AUDE – Odváž sa byť múdrym a tiež do projektu APVV v spolupráci s
Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach. Tieto projekty budú pokračovať aj v školskom
roku 2014/2015
Príprava odborníkov v oblasti sieťových technológií s následným získaním certifikátov
CCNA1, 2,3,4 - Cisco semináre z informatiky ako voliteľný predmet si získava stále väčší
záujem žiakov (pre nasledujúci školský rok je prihlásených 18 žiakov). Základom stratégie
zvyšovania kvality vyučovania je výuka v menších skupinách, individuálny prístup
k jednotlivým žiakom, učiteľ vo funkcii konzultanta pri samostatnom riešení úloh zadávaných
žiakom a v neposlednom rade tiež kvalitné HW a SW vybavenie učební. V nasledujúcom
školskom roku z dôvodu malého počtu žiakov v niektorých triedach a neustálemu šetreniu
finančných prostriedkov budeme žiaľ nútení od uvedenej stratégie zvyšovania kvality
vyučovania čiastočne ustúpiť. Sme presvedčení, že tento stav bude len dočasný. V snahe
zvýšiť kvalitu a obsah výuky sme v uplynulom školskom roku prehodnotili a upravili časovotematické plány v súlade so vzdelávacími štandardami. V tomto trende na základe
vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov budeme pokračovať aj v príprave na výuku v školskom
roku 2014/2015.
PK TSV
- účelne využívať IKT
- organizovať súťaže, zapájať sa do mimoškolských súťaží, viesť krúžkovú činnosť na
škole
Ciele v oblasti zvyšovania kreditu a image školy:
PK SJL, UKL, DEU
- naďalej zvyšovať úspechy žiakov v externej a internej časti maturitnej skúšky, a tým
sa pričiniť o uplatnenie sa našich študentov na vysokých školách a v praxi;
- podieľať sa na organizácii kultúrnych podujatí nášho gymnázia (podľa potrieb
a príležitosti) – v šk. roku 2013/14 to boli tieto podujatia: Kalamajky s plesom v GES
klube, stužková slávnosť, imatrikulácia, slávnostné otvorenie školského roka,
rozlúčka so študentmi 4. ročníka, slávnostné ukončenie šk. roka, vianočné posedenie,
prezentácia školy v rámci PRO EDUCO
- snažiť sa naďalej skvalitňovať a pravidelne vydávať časopis Študentské slovo
- aktívne sa zapájať do vedomostných a umeleckých súťaží
PK ANJ, RUJ
- propagovať školu na verejnosti, šíriť a udržiavať jej dobré meno, pokračovať
v organizovaní Dňa otvorených dverí
- udržiavať výbornú úroveň jazykov, jazykových tried
- spolupracovať s lektormi
PK NEJ, FRJ
- zapojenie sa do medzinárodnej súťaže Lesefuechse – Bratislava, organizátor ZfA
Bratislava
- menšinové vysielanie v RTVS – raz vysielanie o vyučovaní nemčiny na škole,
druhýkrát odovzdávanie diplomov DSD 2
- deväťmesačný on-line kurz cez počítač DSD 1 – E.Šolcová, Z.Karkošiaková
- príprava aktivity v rámci protidrogového týždňa s podporou T-Systems , prezentácia
T-Systems v rámci protidrogového týždňa
PK DEJ, GEG, OBN, EKO, ETV, NBK
- spolupracovať s Iuventou, zúčastňovať sa olympiád a iných súťaží, realizovať
exkurzie s historickou a geografickou tématikou.
- Úspešnosť našich študentov v Krajských a Celoslovenských kolách zvyšuje kredit
našej školy
- Prezentácia školy na „PRO EDUCO „
- Účasť PK na Dni otvorených dverí aktívnou prezentáciou
PK MAT, FYZ
- Zapojiť sa do organizovania Dňa otvorených dverí a formou prezentácie oboznámiť
širšiu verejnosť o aktivitách a činnosti PK M a F , prezentovaním zaujímavých úloh
z matematiky a fyziky zaujať a pritiahnuť tak budúcich študentov študovať na našej
škole.
- Vytvoriť pre deviatakov kvalitné testy na prijímacie pohovory z matematiky.
- Pripraviť maturantov na úspešné zvládnutie maturitnej skúšku z matematiky
a fyziky, formovať z nich úspešných absolventov školy, ktorí budú schopní
zvládnuť akýkoľvek typ vysokoškolského štúdia a zapojiť sa do aktívneho života
nielen doma, ale aj na celom svete.
- Spoluorganizovať IT letný tábor .
PK BIO
- aktívna účasť na dní otvorených NbÚ SAV a PÚ SAV
PK CHE
- aktív na účasť na veľtrhu vzdelávania a pracovných príležitostí PRO EDUCO & PRO
JOB 2013.
- organizácia Dňa otvorených dverí na našej škole
- IT Tábor pre žiakov základných škôl
PK INF
- Príprava žiakov na reprezentáciu a propagáciu našej školy na výstave PRO EDUCO
- Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl na SŠ Dopravnej
- Deň otvorených dverí na našej škole
- Neustála aktualizácia webovej stránky našej školy
PK TSV
- pokračovať v organizovaní súťaží, zapájaní sa do mimoškolských súťaží, v krúžkovej
činnosti na škole
Spolupráca s inými organizáciami:
PK SJL, UKL, DEU
OZ finančne podporuje účasť študentov na súťažiach.
Pri organizácii plesov a kultúrnych podujatí úzko spolupracujeme so Žiackou školskou radou.
So študentmi VŠ organizujeme besedy a prednášky.
PK ANJ, RUJ
- spolupráca s VŠ – prax poslucháčov
- Info USA
- British Centre
- Oxford University Press
- Vydavateľstvo Macmillan
- Príspevok 2% OZ Priatelia Šrobárky
- Spolupráca so Žiackou radou a radou školy v dôležitých otázkach
PK NEJ, FRJ
- ZfA súťaž Lesefuechse
PK DEJ, GEG, OBN, EKO, ETV, NBK
- Spolupráca so žiackou radou : organizácia a účasť na Maškarnom plese, Valentínsky
deň, Noc na Šrobárke, Šrobárka skladá origiami.
- Pomoc a spolupráca pri organizovaní Imatrikulačného plesu, Stužkových slávností
a Kalamajok
- Spolupráca so Špeciálnou základnou školou na Vojenskej ulici : Deň dobročinnosti
a organizácia akcie „ Maratónsky beh“
- Spolupráca s UPJŠ / pedagogická prax, / a vzájomná komunikácia s Katedrou dejín
a geografie
- Iuventa - slovenský inštitút mládež
- Junior Achievement n.o. – online učebnica ekonómie – certifikáty pre úspešných
riešiteľov – žiaci 3. roč.
- Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne – účasť na ekonomicko – manažérskej olympiáde –
postup 5 študentov do finálového kola - výsledky 23.6.
- Nadácia Partners – finančná gramotnosť, účasť v súťaži Finančný kompas
- TUKE Ekonomická fakulta – simulované obchodovanie na burze
- NUCEM – aktivita 4.1. – hodnotenie kvality škôl
PK MAT, FYZ
- s občianskym združením Priatelia Šrobárky, za účelom finančnej podpory
matematických aktivít , krúžkov a materiálneho zabezpečenia pre študentov aj členov
PK M a F
- s občianskym združením Priatelia Šrobárky, za účelom finančnej podpory na študijný
pobyt v CERNe
- s vysokou školou TU Košice ale hlavne PF UPJŠ za účelom získania informácii
o možnostiach prijatia na štúdia na fakultách TU Ke, ako aj získania nových
neskreslených pohľadov na možnosti štúdia a uplatnenia v praxi odboroch: M, F, Inf,
Bio, Ekon. na PF UPJŠ.
- s jednotou slovenských matematikov, kde RNDr. Spišiak je v jej výbore, na
konferencii JSM mal príspevok k novým učebniciam matematiky
- jednotou košických matematikov (JSMF) , kde na konferencii v Herľanoch vystúpil
RNDr. Spišiak s príspevkom :Vzdelávacie ciele a kľúčové kompetencie. Didaktika
matematiky po starom.
- metodickým centrom v Prešove a významnými matematikmi a fyzikmi so združením
Košice IT Valley, ktorého poslaním je vytvárať podmienky pre spoluprácu firiem, škôl
a orgánov štátnej správy a samosprávy.
- s PF UPJŠ v projekte APVV a pri zvyšovaní svojej odbornosti účasťou na
seminároch
PK BIO
- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice
- Neurobiologický ústav SAV
- LF UPJŠ
- Univerzitná nemocnica L. Pasteura
- Reedukačné centrum na Hornom Bankove
- Občianske združenie „Slovensko bez drog“:
- Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Moyzesova 8, Košice
- Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
- Botanická záhrada v Košice:
- Úpravovňa odpadových vôd
- Liga proti rakovine
- Organizácia muskulárnych dystrofikov
- Parazitologický ústav SAV, Košice
- Únia vzájomnej pomoci
- Detská onkológia FNsP Košice
- Východoslovenský onkologický ústav
- Fakultná nemocnica s poliklinikou, Prešov:
- Klub turistov Medicína Košice
- Lekárska fakulta UPJŠ
PK CHE
- spolupráca s UPJŠ - Centrum celoživotného vzdelávania
- spolupráca s PF UPJŠ - Oddelenie didaktiky chémie
- člen OZ „Združenie učiteľov chémie“
- Spolupráca s SČK
- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice
- Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Moyzesova 8, Košice
- Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
- Neurobiologický ústav SAV, Košice
- Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
- Právnická fakulta UPJŠ, Košice
- Prírodovedecká fakulta a Botanická záhrada UPJŠ, Košice
PK INF
- FEI TUKE,
- UPJŠ,
- IT Valley,
- CVČ,
- Rada školy,
- Žiacka školská rada,
- OZ rodičov,
- OZ Priatelia Šrobárky,
- PK iných stredných škôl a iné
PK TSV
- RCM- súťaže
- SAŠŠ- súťaže
- MMM- občerstvovacia a osviežovacia stanica
- Štvorylka (EUROPEAN QUADRILLE DANCE FESTIVAL)
- GTA- volejbalová súťaž
- Gymnázium Trebišovská 12- volejbalová súťaž
- KAMIKSE (Klub vodákov Akademik TU Košice)- požičiavaní materiálu na vodácky
šport
- T2 Boulder Arena- umelá lezecká stena
Vyhľadávanie a práca s talentovanými a nadanými žiakmi – ich zapájanie do krúžkovej
činnosti, súťaží, olympiád a projektov:
PK SJL, UKL, DEU
Pri vyučovacích a mimovyučovacích činnostiach sa zameriavame na prácu s talentovanými
žiakmi – podporujeme ich vo vlastnej literárnej tvorbe, v umeleckých interpretáciách –
prednes poézie a prózy, v hre na hudobných nástrojoch, vo výtvarných zručnostiach. Ich
osobitý talent je využívaný ako súčasť programov akadémií, plesov, školských slávností,
sviatkov, realizujú sa ako redaktori Študentského slova, autori nástennej prezentácie atď.
Žiaci sú organizovaní v záujmových krúžkoch - kalamajkovom a žurnalistickom.
Každoročne organizujeme vedomostné a umelecké postupové súťaže : Olympiádu zo SJL,
Hviezdoslavov Kubín, zapájame sa do súťaží: Horovov Zemplín, Literárny Kežmarok.
Projekt Comenius – participácia na projekte
PK ANJ, RUJ
- aktívna účasť v Olympiádach v anglickom jazyku
- organizovanie súťaže v písaní anglických esejí organizovanej Nadáciou otvorenej
spoločnosti
- spolupracovať a zapájať sa do projektov v rámci Erazmus
- čitateľský krúžok
PK NEJ, FRJ
- Olympiáda nemeckého jazyka
- ZfA súťaž Lesefuechse
PK DEJ, GEG, OBN, EKO, ETV, NBK
- Dejepisná olympiáda
- Účasť žiakov 2 ročníka na projekte – Právo na každý deň
- Účasť žiakov 3 ročníka na Olympiáde ľudských práv a Mladom Európanovi
- Príprava finančnej prílohy Študentského slova - účasť v celoslovenskej súťaži
Nadácie Slovenskej sporiteľne
- Príprava na finálové kolo Ekonomicko – manažérskej olympiády
PK MAT, FYZ
- Fyzikálna olympiáda
- Fyzikálny krúžok, matematické krúžky
- Medzinárodná súťaž: FYKOSí Fyziklání, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy v Praze
- Fykos - korešpondenčný seminár - celoročná korešpondenčná súťaž Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
-
Súťaž Viacboj
Súťaž Náboj
Súťaž Expert
Medzinárodná súťaž Matematický klokan
PK BIO
- Krúžok prírodných vied
- Biologický krúžok
PK CHE
- Chemický krúžok
- Klub chemikov (Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v Košiciach v
spolupráci s Krajskou komisiou Chemickej olympiády a Prírodovedeckou fakultou
UPJŠ)
PK INF
- Vo výuke sa systematicky snažíme o spropagovanie medzi žiakmi: KORESM,
ZENIT, NAG, FLL, i-BOBOR, olympiáda v programovaní a podobných súťaží a akcií
z oblasti IKT a sieťových technológií. S talentovanými žiakmi pracujeme v krúžkoch
Robotiky, CISCO a zapojili sme sa do súťaží :
- FLL (robotická súťaž, družstvo našich žiakov získalo 4. miesto)
- Zenit v programovaní
- i-Bobor(medzinárodná súťaž v riešení úloh, Lenka Mareková zo 4.A triedy –
1.miesto)
- NAG (národná súťaž v rámci CISCO akadémie). V uplynulom školskom roku sme sa
po dlhoročných predchádzajúcich ročníkoch účastí prvý krát nezúčastnili tejto súťaže,
systém výuky seminárov CISCO v 3. ročníku umožňuje študentom získať len 2
certifikáty (CCNA1, CCNA2) a pre danú súťaž sú potrebné vedomosti a praktické
skúsenosti na úrovni CCNA1-4. Veríme, že sa táto situácia zmení predovšetkým
otvorením informatickej triedy v školskom roku 2014/2015.
PK TSV
- Zapájanie talentovaných žiakov do reprezentácie školy v športových súťažiach
II. údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Počet žiakov školy spolu
Z toho dievčat
Počet tried spolu
Počet žiakov v dennej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried denného štúdia
Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried nadstavbového štúdia
Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried pomaturitného štúdia
Počet žiakov v externej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v externej forme štúdia
Počet žiakov vo večernej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried večernej formy štúdia
Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako
slovenským z celkového počtu žiakov/ z toho
dievčat
Počet žiakov so športovou prípravou z celkového
počtu žiakov/ z toho dievčat
Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat
Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium
505
334
18
505
334
18
-
5/1
-
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení
Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy
Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu
Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu
formu vzdelávania
Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium
Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č.
245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích
predmetov
Iný dôvod zmeny
12
9
-
1
III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
Prijímacie konanie sa uskutoční v súlade s §62 až §68 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní.
Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí v Testovaní 9 – 2013 dosiahli úspešnosť
najmenej 90% v každom predmete podľa §65 ods. 4 Školského zákona 245/2008.
Maximálny počet bodov ( bez preferenčných bodov ):
Pre uchádzačov o všeobecné triedy: 100 bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry
100 bodov za test z matematiky
Pre uchádzačov o triedy s rozširujúcim vyučovaním anglického a nemeckého jazyka:
100 bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry
100 bodov za test z matematiky
100 bodov za písomnú časť skúšky z cudzieho jazyka
40 bodov za ústnu časť skúšky z cudzieho jazyka
kód
7902J00
odbor
gymnázium
plán
120
1.kolo PS
Prihlásení
225
Prijatí
120
2.kolo PS
Prihlásení
-
Prijatí
-
Zapísaní
žiaci
117
Stav k
15.9.2013
125
Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu:
- Prezentácia školy na PRO EDUCO
- Prezentácia školy na workshope v Spoločenskom pavilóne a na SPŠ dopravnej v
Košiciach
IV. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania
Priemerný prospech za školu:
Priemerný počet vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
Priemerný počet
neospravedlnených vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
Priemerný počet ospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za
školu:
2011/2012 2012/2013 2013/2014
1,78
1,82
1,80
87,68
89,29
90,95
0,20
0,34
0,47
87,48
88,94
89,60
GRAFY
Priemerný prospech za školu:
2
1,5
1
Priemerný prospech za
školu:
0,5
0
2011/20122012/20132013/2014
Priemerný počet vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
92
91
90
Priemerný počet
vymeškaných hodín na
žiaka za školu:
89
88
87
86
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Priemerný počet ospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za
školu:
90
89,5
89
88,5
Priemerný počet
ospravedlnených
vymeškaných hodín na
žiaka za školu:
88
87,5
87
86,5
86
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Priemerný počet
neospravedlnených vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Priemerný počet
neospravedlnených
vymeškaných hodín na
žiaka za školu:
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov našej školy sú dlhodobo na veľmi dobrej
úrovni o čom svedčí aj vysoká úspešnosť prijatia našich absolventov na vysoké školy.
Z dôvodu optimálnej dochádzky zvyšujeme kontrolu ospravedlnení vymeškaných hodín,
častejšie sa kontaktujeme s rodičmi prípadne s lekármi. S cieľom zlepšiť dochádzku žiakov do
školy využívame elektronický dochádzkový systém, ktorý aktuálne informuje rodičov
o dochádzke ich detí do školy.
1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/14
v študijných odboroch s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia
počet vymeškaných
hodín na žiaka za rok
prospech
s vyznamenaním
veľmi
dobre
prospeli
neprospeli
osprav.
neosprav.
%
Počet
žiakov
%
Počet
žiakov
%
1.
124
45
56
28
3.
143
50
4.
128
27
1,6
1
0,9
4
0,6
9
0
Spolu
501
150
16,
93
32,
07
32,
86
43,
75
31,
40
2
106
45,
16
40,
56
31,
46
35,
15
38,
08
21
2.
36,2
9
26,4
1
34,9
6
21,0
9
29,6
6
43
45
45
189
34
47
56
158
1
1
0
4
1,0
8
Priemer na
žiaka
Počet
žiakov
Počet hodín
%
Priemer na
žiaka
ročník
Počet
žiakov
Počet hodín
Študijné odbory
Počet
žiakov
spolu
8458
68,2
0
104,
34
97,4
2
94,0
5
90,9
5
37
0,2
9
1,3
8
0,0
7
0,2
8
0,4
7
1106
1
1393
2
1203
9
4549
0
14
7
11
37
23
2
6. Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2013/2014
6.1 Celkové hodnotenie
Kód
Názov odboru
odboru
P
N
Spolu
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
79025
Spolu
gymnázium
128
128
6.2 Externá časť MS
Predmet
Počet
žiakov
Slovenský jaz.
Anglický jazyk
Nemecký jaz.
Ruský jazyk
Matematika
0
0
128
128
Priemerná
úspešnosť
školy
(%)
78,50
65,90
64,30
52,55
56,10
128
82
15
2
51
6.3 Interná časť MS - písomná forma
Predmet
Počet žiakov
Hodnotenie
Slovenský jazyk
128
78,25 %
Anglický jazyk
82
70,49 %
Nemecký jazyk
15
73,00 %
Ruský jazyk
2
72,50 %
6.4 Interná časť MS - ústna časť
Maturitný
predmet
Slovenský jazyk
a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Biológia
Dejepis
Dejiny umenia
Ekonomika
Fyzika
Geografia
Chémia
Informatika
Matematika
Občianska
náuka
Počet žiakov
s prospechom 1
Počet žiakov
s prospechom 2
Počet žiakov
s prospechom 3
Počet žiakov
s prospechom 4
Počet žiakov
s prospechom 5
Priemerná
známka
52
34
33
9
0
1,99
43
7
1
19
3
7
16
5
10
23
12
14
6
27
4
1
14
3
4
6
0
5
14
2
14
12
13
5
1
6
1
1
6
2
2
6
3
18
5
2
1
0
1
1
1
2
0
1
2
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,69
2,00
2,00
1,73
2,00
1,69
1,80
1,57
1,67
1,71
1,61
2,29
1,96
Priemer školy : 1,836
V. zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2013/2014
Vzdelávacie programy
Školy
Študijné odbory denné štúdium
/SOŠ-kategória
7902J00-gymnázium
79025 - gymnázium
Číslo schvaľovacej
doložky MŠ SR
resp. ŠVP
ŠVP
ŠVP
celkom
1.
2.
3.
4.
triedy žiaci
triedy žiaci
triedy žiaci
Spolu
tried
y
žiaci
triedy
žiaci
4
-
124
-
4
-
106
-
5
143
5
128
18
501
4
124
4
106
5
143
5
128
18
501
VI. výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2013/2014 podiel absolventov na trhu
práce
počet žiakov v
študijných
odboroch
počet žiakov
v učebných
odboroch
spolu
počet žiakov
pokračujú
v štúdiu
na VŠ
pokračujú
v štúdiu
(iné druhy
štúdia)
vojenská
služba
(profesionálna)
zamestnaní
k 30.9.2013
nezamestnaní
k 30.9.2013
celkom
122
4
0
1
1
128
–––––
------------
122
4
---------
----------
0
-----------
1
--------
1
128
Monitoring žiakov – absolventov študijných a učebných odborov
po ukončení školského roku 2013/2014
Kód odboru s
názvom
79025
pokračujú v
štúdiu
122
Nadstavbové štúdium
Neprijatí na VŠ
Nástup do pracovného pomeru
Evidovaní na úrade práce
Pobyt v zahraničí
Nezistení
Štúdium na VŠ
Úspešnosť prijatia v %
vojenská
služba
(profesionálna)
0
zamestnaní
k 30.9.2013
1
2
0
1
1
2
0
120
96,88%
Nezamestnaní
k 30.9.2013
1
celkom
124
VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov
školy
1. pedagogickí zamestnanci
Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
Vek:
do 30
rokov
31- 40
41- 50
51- 60
60-65
Spolu
Priemerný
všetkých
vek
Nad
66
Počet:
z toho žien:
3
6
16
13
4
1
43
1
6
13
10
2
1
33
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
z toho externých
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
Počet všetkých
doplňujúcich si kvalifikáciu
učiteľov:
s 1. kvalifikačnou skúškou
s 2. kvalifikačnou skúškou
s vedecko-akademickou hodnosťou
Priemerný počet žiakov na učiteľa
z toho s vysokoškolským vzdelaním
Počet majstrov
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
odborného výcviku:
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
Priemerný počet žiakov na majstra OV
z toho s vysokoškolským vzdelaním
Počet
vychovávateľov:
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa
47,3
0
9
0
0
27
6
1
11,74
-
2. Nepedagogickí zamestnanci školy
Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov
Vek:
Počet:
z toho žien:
do
30
31-40
0
0
2
2
41-50 51-60
7
7
61-65
5
5
1
0
nad 66
rokov
1
0
Spolu
všetkých
15
13
z toho s vysokoškolským vzdelaním
so stredoškolským vzdelaním
Počet nepedagogických
zamestnancov:
Priemerný
vek
50,37
2
3
3. Odbornosť odučených hodín
Predmety
Spoločenskovedné
Cudzí jazyk
Prírodovedné
Odborné - výchovné
Spolu
Počet hodín
týždenne
183
299
288
72
842
Odborne odučené
Počet hodín
%
183
299
288
72
842
100
100
100
100
100
Neodborne odučené
Počet hodín
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Vzdelávanie
Vzdelávacia inštitúcia
Názov osvedčenie,
certifikátu
Výchovný poradca
Počet učiteľov
Kontinuálne vzdelávanie
špecializačné
Atestačné vzdelávanie
MPC Prešov
MPC Prešov
Prípravné atestačné
vzdelávanie na vykonanie
druhej atestácie
pedagogických
a odborných
zamestnancov
2
inovačné
MPC Prešov
Geografia trochu inak
1
aktualizačné
aktualizačné
UPJŠ
MPC
1
1
aktualizačné
MPC
III. stupeň
vysokoškolského
vzdelávania
Univerzita Karlova
v Prahe, PF.
Okná do modernej fyziky
Tvorba tematických
výchovno-vzdelávacích
plánov pre biológiu
v rámci ŠkVP
Lyžiarsky inštruktorský
kurz
Titul „Ph.D.“
1
1
1
IX. Údaje o aktivitách a prezentácii PK na verejnosti
súťaže vyhlasované MŠ SR
P.Č
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
názov súťaže
pri individuálnych súťažiach
meno žiaka a trieda
súťaž konaná
dňa
krajská
úroveň
O zo SJL
O z ANJ
O z NEJ
O z FRJ
O z FRJ
O z DEJ
OĽP
FO
FO
FYKOS
First lego league
Bedminton
M.Engeľ III.E
J. Vučetič IV.E
S. Absolonová I.C
S. Sivá III.C
N. Sadivová III.B
O. Spišák II.B
M.Engeľ III.E
D. Herman
S. Saparová
L. Janitorová IV.A
družstvo
A. Vargová III.C
Radačovský P.II.C
Hašková L. III.C
Hašková L. III.C
Štafeta D,4x100
7.2.2014
apríl 2014
12.2.2014
28.3.2014
28.3.2014
máj 2014
máj 2014
14.5.2014
14.5.2014
14.2.2014
15.11.2013
20.11.2013
7.5.2014
2.
13. Atletika
Celoslovenská medzinárodná
úroveň
úroveň
3.
6.
2.
3.
5.
6.
6.
11.
19.
4.
2.
2.m. Výška
2.m. Disk
3.m. Guľa
2.miesto
Iné súťaže
pri individuálnych
súťažiach meno žiaka
a trieda
názov súťaže
P.Č
5.
Študentské slovo
Ekonomická
príloha
Študentského
Nadácia Slovenskej sporiteľne slova
S. Csopotiová
Prednes anglickej poézie
IV.E
English Essay Competition
R. Kočiš II.D
Lesefűchse
S. Absolonová
I.C
6.
Mladý Európan
1.
2.
3.
4.
Štúrovo pero
Fykos
Korešpondenčný seminár
9. Fykos
10. Náboj
11. Matem. viacboj
8.
M. Engeľ III.E
L. Janitorová
IV.A
L. Janitorová
IV.A
5 čl. družstvo
4 čl. družstvo
súťaž
konaná
dňa
krajs
ká
úrov
eň
Celoslovenská
úroveň
apríl
2014
2.
apríl
2014
1.
20.11
27.11
medzinárodná
úroveň
3.
1.
3.
máj
2014
14.2.
celoro
čný
11.4.
19.11. 2.
6.
19.
3.
23/51
Ostatné aktivity na prezentáciu školy
P.Č. Názov
aktivity
Termín konania
1.
2.
PRO EDUCO 19.-21.11.2013
Workshop
22.-23.10.2013
3.
DOD
18.12.2013
Oblasť zamerania
(v médiách, účasť na
konferenciách,
výstavách)
Výstava
Správna voľba
povolania
Prezentácia školy
Počet zúčastnených
20
10
48
X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:
Názov projektu
Číslo projektu
Celkový finančný
príspevok
Sapere aude
ITMS
26110130610
391 960,45 €
Príspevok školy
(ak bol)
Poznámka
XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole v školskom roku 2013/2014
V školskom roku 2013/2014 Mgr. Mária Mlynarčíková, školská inšpektorka ŠIC Košice,
vykonala kontrolu zabezpečenia a priebehu prijímacích skúšok na gymnázium. Inšpekcia bola
realizovaná v štátnom gymnáziu s vyučovacím jazykom slovenským. Prijímacie skúšky sa
konali v študijnom odbore 7902 J gymnázium. Celkový počet uchádzačov prihlásených do 1.
ročníka bol 225.
Správa konštatuje že, príprava, organizácia a realizácia prijímacieho konania boli v súlade
s platnými právnymi predpismi. Informácie o prijímacom konaní boli zverejnené na webovom
sídle a vývesnej tabuli školy v zákonom stanovenom termíne.
XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:
Študijné programy a vysoká miera voliteľnosti predmetov kladú zvýšené požiadavky na počet
učební a preto kapacita školy vytvára podmienky na vyučovanie asi pre 22 až 24 tried. Škola
disponuje aj školskou knižnicou, učebňami biológie, chémie, fyziky, cudzích jazykov
a informatiky.
Pre vyučovanie SJL, DEU, UKL – miestnosť určená pre žiacku knižnicu sa využíva aj
ako kabinet SJL, v ktorom sedia 3 vyučujúce. Pre vyučovanie SJL sa zriadila odborná učebňa,
ale využíva sa aj ako kmeňová trieda pre žiakov. Z toho dôvodu je využitie miestnosti dosť
komplikované a obmedzujúce. Vzhľadom na to, že sa do projektu revitalizácie vzdelávania
zapojili 3 členky PK a budú zakúpené sady učebníc pre žiakov, bolo by veľmi žiaduce, aby sa
vytvorila odborná miestnosť, ktorá by nebola kmeňovou triedou, a využívala by sa na
vyučovanie SJL, DEU a UKL. Hlavne posledné 2 spomenuté predmety si odbornú miestnosť
vyžadujú.
Vyučujúci PK dejepisu by privítali vytvorenie samostatnej IKT učebne / aspoň 2/ –
veľa predmetov, veľa možností pre využívanie tejto učebne.
Výučba matematiky sa realizuje v triedach , individuálne v čase potreby v učebni
s interaktívnou tabuľou alebo v učebniach s projektorom, kde sa prinesie notebook. Členovia
Na vyučovanie matematiky sú celoročne k dispozícii 2 notebooky, 1 PC s monitorom, 1
projektor stabilne namontovaný v miestnosti č. 13 a jedno multifunkčné zariadenie .
Pre výučbu fyziky majú vyučujúci k dispozícii dve odborné učebne fyziky, ktoré
v plnej miere využívajú. Väčšina pomôcok z fyziky je zastaraná. Vyučujúci by privítali
postupné obnovovanie pomôcok, keďže aj meranie Coachom vyžaduje pomôcky hlavne pre
experimenty s oblasti elektriny a magnetizmu. Tiež by bolo vhodné doplniť do učební
počítače, aby kvalita výuky mohla aj vďaka materiálnemu zabezpečeniu rásť.
Chémia je veda, ktorá je založená predovšetkým na experimentálnom skúmaní
materiálneho sveta a rovnako by mala prebiehať aj jej výučba. Žiacke experimenty teda majú
veľký význam pri logickom sprístupňovaní vedomostí v poznávacom procese, pri nadobúdaní
hlbšieho všeobecného chemického poznania. Tento spôsob je pre žiakov nielen zaujímavý,
pochopiteľný, no predovšetkým prirodzený.
Demonštračný pokus má na hodinách prírodných vied svoje miesto, no rozhodne by
nemal byť ústredným a jediným experimentálnym východiskom bádania. Poznatky, ktoré
žiaci nadobudnú prostredníctvom realizovania vlastných chemických experimentov sa
ukladajú do logických štruktúr v mysli žiaka a osvojené pojmy nadobúdajú význam.
Je veľkou výhodou mať na škole moderné vybavenie jednotlivých učební za účelom
zlepšenia podmienok vyučovacieho procesu. A naša škola nechce zaostávať. Preto pre
skvalitnenie a zefektívnenie vyučovacieho procesu na hodinách chémie navrhujeme tieto
úpravy:
 Návrhy na obnovu zariadenia chemického laboratória:
- rekonštrukcia elektrických obvodov a plynových obvodov – sú zastarané.
- výmena podlahy – podlaha je na viacerých miestach poškodená, pri práci hrozí
nebezpečenstvo úrazu.
-
výmena žiackych laboratórnych stolov (s odkladacím priestorom na laboratórne
pomôcky, s umývadlom, s prívodom vody a plynu) – skrinky sú poškodené,
umývadlá sú v dezolátnom stave.
- výmena učiteľského stola – je zastaraný, veľký, nespĺňa svoj účel.
- preusporiadať celú učebňu – medzi stolmi sú veľmi malé priestory na pohyb žiakov,
stoličky sú v tesnej blízkosti pracovných stolov. Chýbajú odkladacie priestory na
žiacke tašky a kabáty.
- doplniť premietaciu bielu tabuľu.
- digestor – v odbornej učebni už dlhodobo chýba. Je nie možné realizovať viacero
experimentov, ktoré produkujú škodlivé látky.
- vymeniť drobné zariadenia a pomôcky, ktoré sú súčasťou laboratórnych stolov ako sú:
kahany, kovové stojany, stojany na skúmavky a pod. Tieto pomôcky sú opotrebované
a zastarané.
- vyhradiť priestor v chemickom laboratóriu na počítačom podporované chemické
laboratórium – napríklad so Softwérom Vernier&Technology.
Vyučujúce biológie zaznamenávajú:
- slabé vybavenie výpočtovou technikou a modernými interaktívnymi
a audiovizuálnymi pomôckami
- potrebná modernizácia biologického laboratória (nábytok, stoličky, stoly, výlevka,
osvetlenie, ozvučenie, ...)
- nutná obnova vybavenia na mikroskopovanie (mikroskopy so svetelným zdrojom,
sady na mikroskopovanie, ...)
- doplnenie pomôcok na výučbu, modely (niektoré máme zastarané a zničené alebo
nemáme vôbec)
- veľmi potrebné vymaľovanie biologického laboratória (už aj z hygienických
dôvodov)
Vyučovanie informatiky je realizované v učebni pre 12 žiakov s novými prostriedkami IKT
a technickými prostriedkami pre výuku v rámci akadémie CISCO, 2 učebne pre 10 a 12
žiakov vybavené počítačmi formou daru od IT Valey (používané počítače).
Havarijný stav telocvikárskych objektov:
1. posilňovňa- nevyhovujúci priestor na cvičenie kvôli recidívnym plesniam v objekte, priestorovo
malý priestor
2. aerobická miestnosť pri posilňovni- nevyhovujúca podlaha na cvičenie
3. telocvičňa- vysoká prašnosť, pleseň na stenách, palubová podlaha je nerovná
4. šatňa- nespĺňa hygienické požiadavky (v šatni nie je umývadlo, sprcha)
Návrhy na projekty:
1. rekonštrukcia (prestavba) skladu starého nábytku a učebníc na malú telocvičňu (gymnastickú)
a posilňovňu (s možnosťou využívania verejnosťou)
Rekonštrukcia by zahŕňala opravu strechy, múrov a zfunkčnenie kanalizácie.
Posilňovňa- v rámci „Premeny tradičnej školy na modernú“:
-vybaviť posilňovňu modernými posilňovacími strojmi
-podlaha: vysoko odolný gumový športový povrch, napr.: Sportec Color
-ponúknuť prevádzkovanie posilňovne pre verejnosť súkromnej osobe
Gymnastická telocvičňa- v rámci „Premeny tradičnej školy na modernú“:
- podlaha: polyuretánová športová podlaha
2. rekonštrukcia šatne (sprchy, toalety)
3. rekonštrukcia telocvične (podlaha- vybrať a nanovo uložiť parkety a dôkladne vyčistiť podložie,
vymeniť obloženie na stenách, oprava stropu, výmena okien)
4. rekonštrukcia (celého) veľkého školského dvora na multifunkčné ihrisko:
- povrch z umelej trávy (v zimných mesiacoch možnosť využitia ako klzisko)
- vyznačenie futsalového ihriska, basketbalového ihriska, 2x volejbalového
ihriska, tenisového ihriska, ihriska na hádzanú, 2x ihrisko na bedminton
- polypropylénovy mantinel pre možnosť využitia plochy na florbal
- rozbežisko na skok do diaľky - umelý povrch (tartan)
XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:
768679 €
2. Prostriedky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením školy od rodičov:
0€
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy:
11 861 €
Počet vydaných vzdelávacích poukazov: 505 ks
Počet prijatých vzdelávacích poukazov:
409 ks
Spôsob ich použitia:
a) Odmeny vedúcim krúžkov
5269 €
b) Poistné, športové potreby, kopírka, kancelársky materiál 6592 €
4. Finančné prostriedky získané od rodičov, právnických osôb, fyzických osôb a spôsob ich
použitia:
Naša škola nie je príjemcom finančných prostriedkov od rodičov, veľkou pomocou je však
činnosť OZ Rodičia a priatelia a OZ Priatelia Šrobárky, ktoré nám pomáhajú so
zabezpečovaním učebných pomôcok, úhradami cestovného pre študentov, prispievajú na
realizáciu rôznych projektov a pod.
5. Iné finančné prostriedky:
Maratónsky klub
90 €
Prenájom priestorov
3452€
XIV. Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
Stratégia v oblasti vzdelávania
Pri profilácii tried škola deklarovala snahu vyjsť v ústrety záujmu študentov, rodičov ako aj
aktuálnemu dopytu spoločnosti a pracovného trhu, to znamená, že je pripravená:
- poskytovať kvalitnú úroveň vzdelávania vo všeobecnovzdelávacích predmetoch tak, aby si
žiak postupne vytváral na poznaní založený prírodovedný aj spoločenskovedný obraz sveta a
aby ho bol schopný vlastnou prácou s informáciami rozvíjať, modifikovať a hodnotiť
postoje, poznatky a pod.;
- pripravovať žiakov na náročné vysokoškolské štúdium;
- rozvíjať kľúčové kompetencie;
- uplatňovať tvorivo-humanistický prístup;
- podporovať individuálne záujmy a schopnosti žiakov širokou ponukou
možností na zapojenie sa do mimoškolských aktivít;
- zabezpečovať požadovanú kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu
starostlivosťou o kvalifikačnú štruktúru pedagogického zboru;
- vytvárať podmienky na spoluprácu s rodičmi, vysokými školami,
verejnými inštitúciami v regióne, neziskovými organizáciami a inými organizáciami doma aj
v zahraničí.
Stratégia v oblasti výchovy
- orientovať výchovno-vzdelávaciu činnosť na formovanie zrelej osobnosti s rozvinutou
identitou a osvojeným prosociálnym cítením;
- rozvíjať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu,
sociálne cítenie a hodnotové orientácie v duchu humanistickej výchovy;
- využívať bohaté vyše 100-ročné tradície na výchovné pôsobenie najmä humanitárnymi a
kultúrnymi aktivitami;
– propagovať myšlienky mieru, znášanlivosti a priateľstva medzi všetkými národmi,
etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.
Koncepcia rozvoja práce s mládežou
Názov aktivity
Organizátor/účastník Počet zúčastnených
žiakov
Prínos/ nezáujem
žiakov
Právna výchova
Právnická fakulta
3. ročník
Právna výchova
Okresný súd KE
3 a 4. roč. /23.žiakov/
Súdny proces
Okresný súd I
3. ročník / 29 žiakov/
Právna výchova
Právnická fakulta
3. ročník
Noc výskumníkov
25 žiakov
Pro Educo -výstava
PF UPJŠ
RNDr. P. Lechová
KSK
Workshop - výstava
SPŠ dopravná
10 žiakov
mobilný odber krvi
Gym.Šrobárova-SČK
38 žiakov
Aktualizácia práva
v súčasnosti
Praktická činnosť
práva a súdnictva
Analýza súdneho
procesu
Aktualizácia práva
v súčasnosti
Zvyšovanie záujmu
o prírodné vedy
Zvýšenie záujmu
o štúdium na našej
škole
Zvýšenie záujmu
o štúdium na našej
škole
veľký záujem
Camp Šrobárky
DOD TU KE
Gym.Šrobárova
TU KE
25 žiakov
30 žiakov
Exkurzia na PF UPJŠ
KE
L. Spišiak
40 žiakov
Zbierka pre
onkolog.pacientovDeň narcisov
Štvorylka
Študijný pobyt v
Cerne
LPR Košice
36 žiakov
Košice - mesto
M. Šimralová
180 žiakov
7 žiakov
20 žiakov
veľký záujem
informácie
o možnostiach
prijatia a študia na
fakultách TU Ke
nové neskreslené
pohľady na
možnosti štúdia
a uplatnenia v praxi
odboroch: M, F,
INF, Ekon. na PF
UPJŠ
veľký záujem
veľký záujem
Názornosť vo
vyučovaní
kvantovej fyziky
Koncepcia rozvoja športu
Názov aktivity
Dátum
Miesto
Organizátor
Počet
Prínos/
zúčastnených nezáujem
žiakov
žiakov
súťaže
priebežne
Košice
SAŠŠ
60
súťaže
priebežne
Košice
RCM
92
súťaže
školský volejbalový
turnaj
priebežne
IV.,V.
2013
Košice
Košice
112
64
školský volejbalový
turnaj v rámci
„Protidrogových
dní“
školský stolnotenisový turnaj v
rámci „Protidrog.
dní“
školský streetbalový
turnaj v rámci
„Protidrog. dní“
VI.2013
Košice
Školské súťaže
Gymnázium Šrobárova
1, KE
(Mgr.D.Bugorčíková)
Gymnázium Šrobárova
1, KE
Mgr.D.Bugorčíková,
Záujem
žiakov
Záujem
žiakov
prínos
prínos
120
prínos
VI.2013
Košice
Gymnázium Šrobárova
1, KE (PaedDr.
Novotná)
20
prínos
VI.2013
Košice
Gymnázium Šrobárova
1, KE (Mgr.
Benninghausová)
24
prínos
Vzdelávacie a kultúrne poukazy
Poukaz vzdelávací
Počet vydaných
poukazov
505
Názov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Titul
Počet prijatých
poukazov
409
Meno
Priezvisko
Počet zriadených
krúžkov
22
Počet
preukazov
Adrenalínový krúžok
PaedDr.
Zuzana
Novotná
25
akční Šrobárčania
Mgr.
Marek
Coronič
59
Angl. konverzácia pre 1. ročník
Mgr.
Henrieta
Lyócsová
6
Biologický krúžok
RNDr.
Ľubomíra
Cimbalová
69
Cisco
Ing.
Ján
Poradský CSc.
7
Čitateľsko-cestovateľský krúžok
PhDr.
Katarína
Kobulská
13
Debatný krúžok
Mgr.
Henrieta
Lyócsová
8
Horolezecký krúžok
Mgr.
Dana
Bugorčíková
16
Kalamajkový I.
RNDr.
Ladislav
Spišiak
19
Kalamajkový II.
Mgr.
Jana
Piteľová
33
Krúžok prírodných vied
RNDr.
Mária
Tóthová
6
Kurz prvej pomoci
RNDr.
Petra
Lechová
21
Kvarkový krúžok
RNDr.
Miriam
Šimralová
4
14 Matematických súťaží
15 Právo na každý deň
16 Príprava na DSD I, II
RNDr.
Ladislav
Spišiak
8
PhDr.
Ján
Kobulský
20
Mgr.
Zlatica
Karkošiaková
6
RNDr.
Ladislav
Spišiak
11
Príprava na vysokoškolské testy
Mgr.
Júlia
Tomková
15
Reprezentácia v športe
Mgr.
Eva
Benninghausová
9
Robotický krúžok
Ing.
Ján
Poradský, CSc.
9
Volejbalový krúžok
Mgr.
Danica
Bugorčíková
27
Žurnalistický krúžok
Mgr.
Emília
Šolcová
18
Príprava na VŠ z matematiky a
17 logiky
18
19
20
21
22
Krúžky pod vedením vedúcich pracovali počas celého roka veľmi úspešne.
Kultúrne poukazy – počet 503 pre žiakov, 42 pre učiteľov. Kultúrne poukazy boli využité na
kultúrne podujatia realizované počas maturitných skúšok alebo individuálne.
Žiacka rada v priebehu roka bola aktívna, podieľala sa na organizácii mimoškolských podujatí
pre žiakov a učiteľov napr. Noc na Šrobárke, imatrikulačný ples, maškarný ples, Kalamajky,
príprava a pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí, protidrogového týždňa a pod..
XV. Prílohy
1. Správa koordinátora enviromentálnej výchovy – Mgr. E. Benninghausová
2. Správa koordinátora prevencie závislostí a sociálno-patologických javov
– RNDr. M. Tóthová
3. Správa výchovnej poradkyne – Mgr. L. Partilová
4. Správa koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu – RNDr. V Straková
PRÍLOHA Č. 1
Enviromentálna výchova
Cieľom environmentálnej výchovy je formovať, rozvíjať, chrániť a zlepšovať životné
prostredie. Je potrebné realizovať tieto základné súčasti rozvoja osobnosti žiakov :
1.Úroveň vedomostí :
Študenti primerane k svojím vekovým osobitostiam poznajú a chápu :
- prírodné javy a deje v ŽP
- zásahy ľudskej činnosti do ŽP
- rozdielne typy ŽP
- globálne problémy ľudstva
- závislosť ľudského života a živobytia od ŽP
- dôsledky rozhodnutí a činnosti ľudí v minulosti na súčasny stav ŽP
- konflikty, ktoré môžu vzniknúť na základe environmentálnych problémov
- vzájomná závislosť jednotlivcov, skupín a národov od ŽP
- význam efektívnej ochrany a trvale udržateľného stavu ŽP
- lokálne, národne a medzinárodné opatrenia na ochranu a využívanie ŽP
2. Rozvoj zručností
Študenti dokážu samostatne alebo s pomocou učiteľa získavať, hodnotiť a využívať
informácie :
- komunikatívne zručnosti, vyjadriť vlastný názor na ŽP
- numerické zručnosti, zhromaždiť, triediť, analyzovať údaje o ŽP
- študijné zručnosti, získať, analyzovať, interpretovať a hodnotiť informácie o ŽP
- zručnosti potrebné na riešenie problémov, identifikovať príčiny a následky
environmentálnych problémov
- sociálne zručností, pracovať v skupinách, vypočuť iných
- technické zručnosti, zaznamenať informácie o ŽP do počítačovej databázy
3. Utváranie postojov :
Ochrana a zlepšovanie ŽP vyžaduje utvárať, formovať a pestovať v študentoch tieto postoje :
- vážiť si ŽP
- starať sa o živé organizmy
- rešpektovať aj názory iných
- chápať význam racionálnych argumentov
- tolerancia a otvorené zmýšľanie
- otvorenosť novým myšlienkam
Obsah
Environmentálna výchova nie je samostatným predmetom, ale je súčasťou obsahu
jednotlivých učebných predmetov.
Proces
Optimalizácia environmentálnej výchovy vyžaduje tieto základné princípy :
1. Učiť žiakov o ŽP
2. Vychovávať žiakov prostredníctvom ŽP
3. Vychovávať žiakov pre ŽP
K didakticky najefektívnejším metódam patrí priame pozorovanie prírody, priama účasť
žiakov na riešení problémov je najlepším predpokladom utvorenia ich ochranárskych
postojov.
Aktivity našich študentov :
1. Zber papiera- nazbieralo sa 2651 kg o 400 kg viac ako minulý rok.
Triedy : 1.miesto I. A 562 kg
2..miesto II.B 207 kg
3 . miesto III.E 195 kg
Jednotlivci: 1. miesto Ivana Syrovátková I.A
300 kg
2.
Alžbeta Michalíková I.B
170 kg
3.
Júlia Molnárová I.A
120 kg
2. Naša škola je zapojená do projektu Sabi- Zber hliníkových viečok- Pomôžme
východu ,tzv. Viečkománia – odovzdanie min. množstva 5 kg sme ešte nedosiahli
3. V rámci školských výletov do ZOO – zber starého chleba a jeho odovzdanie pre
zvieratá
4. Aktualizujú sa environmentálne nástenky , často spojené s rozhlasovou reláciou
a sledovaním environkalendára (Valentínska kvapka, Svetový deň vody, Deň Zeme,
Deň boja proti fajčeniu, Deň boja proti AIDS,)
5. množstvo aktivít v rámci „Protidrogového týždňa- športové aktivity , estetizácia tried
a školského dvora
koordinátorka environmentálnej výchovy
Mgr. Eva Benninghausová
PRÍLOHA Č. 2











Správa o činnosti koordinátora prevencie závislostí a sociálno-patologických javov v školskom
roku 2013/2014
Projekt „Pripravujeme zodpovednú mládež“ v spolupráci so psychologičkami Mgr. Fottovou a Mgr.
Šoltýsovou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – 4 stretnutia – 1.C trieda
(X-XII/2013)
Pokračovanie práce členov Peer skupiny (Rovesníckej skupiny) zo 4.B a 4.C (3.C) triedy – vzdelávacie
aktivity, zážitkové formy učenia a psychosociálne hry v spolupráci s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie na témy:

Sebapoznávanie a sebareflexia

Verbálna a neverbálna komunikácia

Rodina a medziľudské vzťahy

Legálne a nelegálne drogy
 Ako povedať droge nie – riešenie praktických úloh s protidrogovou tematikou na hodinách ETV
Vyškolenie členov novej Peer skupiny v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie (10 stretnutí X/2013 – V/2014) – 1.C trieda
Beseda s právnikmi Mgr. Ing. J. Dolným a Mgr. D. Džuganovou z Právnickej fakulty UPJŠ
v Košiciach
na tému: „Omamné, psychotropné látky, jedy a ich prekurzory versus trestno-právna zodpovednosť“
(1A, 1B. trieda)
Beseda so psychologičkami PhDr. P. Uramovou, Mgr. Kopaničákovou a Mgr. V. Štekláčovou z Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na tému: “ Protidrogová prevencia“ (1. ročník)
Beseda s kpt. Ing. A. Hospodárovou, PhD. z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach na
tému „Drogy a trestno-právna zodpovednosť“
Beseda so psychologičkami PhDr. P. Uramovou, Mgr. V. Štekláčovou z Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie na tému:“ Násilie, šikanovanie a obchodovanie s ľuďmi“
(3.ročník)
Beseda s policajnými vyšetrovateľmi kpt. Malým a nadpor. Gálikom z Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Košiciach na tému: „Najčastejšie zneužívané drogy na Slovensku“ (1. ročník)
Beseda so psychologičkou Mgr. Kopaničákovou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie na tému: „Obchodovanie s ľuďmi“ (2. ročník)
Beseda s P. Remperom z Občianskeho združenia „Slovensko bez drog“ na tému: „Pravda o drogách“ (2.
ročník)
Protidrogový týždeň – aktivity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času, športové aktivity ,
aktivity Peer skupiny v spolupráci so psychologičkami z CPPPaP na témy:
 Protidrogová prevencia
 Násilie, šikanovanie a internet (kyberšikanovanie)
 Obchodovanie s ľuďmi (1. ročník)
RNDr. Mária Tóthová
koordinátorka prevencie
a sociálno-patologických javov
PRÍLOHA Č. 3
Správa o plnení úloh výchovného poradenstva
v školskom roku 2013/2014
1. Oblasť učenia a vzdelávacie ťažkosti
Pri riešení problémov v učení sme spolupracovali s Centrom pedagogicko–
psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach (PhDr. Petra Uramová, Mgr. Lenka
Lengvarská, Mgr. Martina Fottová, Mgr. Dominika Plencnerová, Mgr. Slavomíra
Galdunová), so súkromnou psychologičkou PhDr. Ľubomírou Gallovou, s triednymi
profesormi, jednotlivými vyučujúcimi a rodičmi žiakov. Žiaci mali možnosť v prípade
nepochopenia učiva a väčšej absencie využívať konzultačné hodiny u všetkých vyučujúcich.
Pre žiakov 1. ročníka bol zrealizovaný adaptačný psychologický výcvik so zameraním
na rozvoj a efektívne spôsoby učenia sa, pričom najväčší dôraz sme kládli na motiváciu
a optimalizáciu domácej prípravy.
V tejto oblasti v spolupráci so špeciálnymi psychológmi sme individuálne riešili
úpravu podmienok
pre štúdium piatim integrovaným žiakom v 3. a 4. ročníku a dvom
žiakom 1. ročníka, ktorí sú z dôvodu vývinových porúch učenia žiakmi so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, t.č. však nie je potrebné ich individuálne začlenenie.
V tomto školskom roku maturovali traja žiaci individuálne integrovaní.
2. Oblasť poradenstva v osobnostnom a sociálnom vývine
Na prvom rodičovskom združení boli rodičia žiakov prostredníctvom školského
rozhlasu informovaní o možnostiach spolupráce so školskou psychologičkou, o kontaktoch na
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.
V oblasti poradenstva v osobnom a sociálnom vývine žiaci využívali služby Centra
pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, súkromnej psychologičky PhDr.
Ľubomíry Gallovej, výchovnej poradkyne, triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich. Na
triednických hodinách boli uskutočnené besedy o vzťahoch k sebe a k svojmu okoliu,
o zvládaní problémov pri krízových a záťažových situáciách, v náročných životných
situáciách o správnom životnom štýle. Tieto problémy boli riešené skupinovou aj
individuálnou formou, v spolupráci s výchovnou poradkyňou a rodičmi jednotlivých žiakov.
V triedach prvého ročníka zorganizovala výchovná poradkyňa triednické hodiny na
tému slušné správanie v rodine, v škole, na školských podujatiach a na verejnosti.
3. Oblasť kariérového poradenstva
Psychologická diagnostika a poradenstvo pri profesijnej orientácii bola zameraná na
pomoc pri výbere povinných aj nepovinných voliteľných predmetov pre žiakov 2. ročníka.
Spolupracovali sme s Centrom pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie
v Košiciach a so súkromnou psychologičkou PhDr. Ľubomírou Gallovou. Všetci
psychológovia vykonali diagnostiku testovou formou a následnou individuálnou konzultáciou
so žiakmi.
Žiaci 4. ročníka mali možnosť oboznámiť sa s informáciami o rôznych fakultách
vysokých škôl a univerzít na Slovensku i v zahraničí prostredníctvom:
-
internetových stránok jednotlivých vysokých škôl a univerzít,
nástenky výchovného poradenstva,
propagačného materiálu študijných oddelení vysokých škôl a univerzít,
informácií v publikáciách „Pred štartom na vysokú školu“ a „Ako na vysokú školu“,
exkurzií žiakov na vysokých školách a univerzitách v rámci Dňa otvorených dverí,
návštevy veľtrhu škôl a voľných pracovných miest Pro educo,
besied a prezentácií konkrétnych študijných programov reprezentantmi jednotlivých
vysokých škôl a univerzít u nás v škole.
Na triednických hodinách vo 4. ročníku výchovná poradkyňa poskytla žiakom informácie
o správnom vyplnení prihlášok na vysoké školy.
-
4. Oblasť prevencie drogových závislostí
V rámci preventívneho pôsobenia sme v spolupráci s koordinátorkou protidrogových
závislostí uskutočnili niekoľko besied s touto tematikou a s témou trestuprávnej
zodpovednosti za užívanie a šírenie drog. Nadviazali sme spoluprácu s viacerými
lekármi, právnikmi a členmi policajného zboru.
K aktivitám protidrogovej prevencie patria aj benefičné, kultúrne a športové podujatia
počas celého roka. Prevencia vyvrcholila na konci školského roka „protidrogovým týždňom“,
počas ktorého sa môžu žiaci zapojiť do rôznych aktivít zameraných na zdravý životný štýl,
efektívne využívanie voľného času, správny postoj k životu, na prevenciu všetkých druhov
toxikománie a rozvíjanie environmentálneho vedomia žiakov.
5. Údaje o ďalšom vzdelávaní výchovnej poradkyne
Druh
Vzdelávaci
vzdelávania a inštitúcia
Kontinuálne
RP MPC
špecializačné
Prešov
vzdelávanie
Názov osvedčenia,
certifikátu
Ukončené/
prebiehajúce
Meno učiteľa
Poznámka
Výchovný poradca
ukončené
16. apríla 2014
Mgr. Lucia
Partilová
47 kreditov
Vypracovala: Mgr. Lucia Formenderová – Partilová, výchovná poradkyňa
PRÍLOHA Č. 4
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Zdravotná výchova
Správa za školský rok 2013/14
Na splnenie cieľov aktivít vyplývajúcich z plánu práce výchovy k manželstvu, rodičovstvu
a zdraviu sme spolupracovali s výchovnou poradkyňou a psychológmi z CPPPaP ,
Neurobiologickým ústavom SAV v Košiciach, LF UPJŠ, Nefrológiou- Univerzitnou
nemocnicou L.Pasteura v Košiciach.
Uskutočnili sa tieto akcie:
 4.CE – 12.11.2013- návšteva a odborný výklad k exponátom výstavy v Steel Parku pri
príležitosti Dňa SAV - Neurobiologického ústavu Košice
 4.ABCE- 19.2.2014- beseda s PhDr. Magdalénou Hagovskou z Lekárskej fakulty
UPJŠ v Košiciach o možnostiach štúdia fyzioterapie
 4.ABCE- 11.3.2014- beseda s nefrológom MUDr. Róbertom Rolandom pri príležitosti
Svetového dňa obličiek
 2.B- 25.3. 2014- beseda s PhDr. Petrou Uramovou z CPPPaP v Košiciach na tému:
Psychické kritéria psychologických zmien v puberte, adolescencii a dospelosti
 2.C- 26.3. 2014- beseda s PhDr. Petrou Uramovou z CPPPaP v Košiciach na tému:
Psychické kritéria psychologických zmien v puberte, adolescencii a dospelosti
 3.B- 3.4.2014- beseda s Mgr. Martinou Fottovou z CPPPaP v Košiciach na tému:
Vlastnosti potrebné pre partnerstvo, tolerancia, vzájomné pochopenie, pomoc.
Pripraviť žiakov na rolu rodiča, zdôrazniť osobnostnú zrelosť.
 1.B- 4.4.2014- beseda s PhDr. Petrou Uramovou z CPPPaP v Košiciach na tému:
Psychické kritéria psychologických zmien v puberte, adolescencii a dospelosti
 2.A- 7.4 2014- beseda s PhDr. Petrou Uramovou z CPPPaP v Košiciach na tému:
Psychické kritéria psychologických zmien v puberte, adolescencii a dospelosti
 2.D- 7.4. 2014- beseda s PhDr. Petrou Uramovou z CPPPaP v Košiciach na tému:
Psychické kritéria psychologických zmien v puberte, adolescencii a dospelosti
RNDr. Viera Straková
koordinátorka
Použité skratky:
AJ, ANJ
BIO
BO
CCNA
CJ
CPPPaP
CVČ
DEU
DOD
DSD, KMK
EKO
ETV
EÚ
FEI TU KE
FLL
FO
FRJ
FYZ
GEG
HW
CHE
CHO
IKT
INF
JSM
LF
MAT
MO
MPC
MS
NAG
NBK
NbÚ SAV
NEJ, NJ
NÚCEM
OAJ
OBN
OĽP
OZ
PF UPJŠ
PK
PÚ SAV
RCM
RTVS
anglický jazyk
biológia
biologická olympiáda
certifikát CISCO
cudzí jazyk
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie
Centrum voľného času
dejiny umenia
Deň otvorených dverí
certifikát Sprachdiplom
ekonomika
etická výchova
Európska únia
Elektrotechnická fakulta Technickej univerzity Košice
first lego league
fyzikálna olympiáda
francúzsky jazyk
fyzika
geografia
hardware
chémia
chemická olympiáda
informačno-komunikačné technológie
informatika
Jednota slovenských matematikov
Lekárska fakulta
matematika
matematická olympiáda
metodicko-pedagogické centrum
maturitná skúška
Networking Academy Games
náboženská výchova
Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied
nemecký jazyk
Národný ústav certifikovaných merani
olympiáda z anglického jazyka
občianska náuka
olympiáda ľudských práv
občianske združenie
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
predmetová komisia
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied
regionálne centrum mládeže
regionálne televízne vysielanie
RUJ
SAŠŠ
SČK
SJL
SOČ
SRN
SW
ŠkVP
ŠVP
TSV
TU KE
UKL
VŠ
ruský jazyk
slovenská asociácia športu na školách
slovenský červený kríž
slovenský jazyk
stredoškolská odborná činnosť
Nemecká spolková republika
software
školský vzdelávací program
štátny vzdelávací program
telesná a športová výchova
Technická univerzita Košice
umenie a kultúra
vysoké školy
ZfA
ZŠ
ŽP
Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
základné školy
životné prostredie
Download

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej