SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
Sekcia drogových závislostí
Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
Vás pozývajú na
Dni profesora Vladimíra Novotného
v Bojniciach
8. bojnickú AT konferenciu
18.- 20. október 2013
Bojnice, hotel Pod zámkom,
konferenčná miestnosť
CAM 16/09/13
Skrátená informácia o lieku:
• Zloženie: 333 mg vápenatej soli akamprosátu, čo zodpovedá
300 mg akamprosátu. • Indikácie: udržanie abstinencie u pacientov závislých od alkoholu v rámci komplexnej liečby závislosti.
• Dávkovanie: nad 60 kg 3 x 2 tbl denne, pod 60 kg 2 – 1 – 1 tbl
denne, najlepšie nalačno. Odporúčaná dĺžka liečby Campralom je
jeden rok. • Kontraindikácie: precitlivenosť na akamprosát,
poškodenie renálnych funkcií, dojčenie. • Interakcie: užívanie
spolu s jedlom znižuje biologickú dostupnosť lieku. • Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní: neodporúča sa užívať
Campral u pacientov do 18 a nad 65 rokov. • Nežiaduce účinky:
najčastejšie sú poruchy gastrointestinálneho traktu, poruchy kože
a podkožného tkaniva. • Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Merck
Santé s. a. s., 37 rue Saint Romain, 69008 Lyon, Francúzsko.
• Dátum poslednej revízie textu: máj 2012. • Výdaj lieku je viazaný
na lekársky predpis. • Pred použitím sa oboznámte s kompletnou
informáciou v SPC. • Merck, spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 4,
810 06 Bratislava 16, SLOVENSKO, tel.: 02/49 26 71 11, fax.:
02/49 26 77 77.
Koordinátori:
MUDr. Eduard Višňovský
prim. MUDr. Vladimír Garaj, CSc.
MERK_Campral_0913.indd 1
19.9.2013 15:11
Program
Piatok 18.10.2013
11,00
Registrácia účastníkov
12,30
Úvod a otvorenie
E. Višňovský, V. Garaj
Odborný program
12,45 – 13,50
Kredity SACCME
Pasívna účasť: 18.10. - 5 kreditov, 19.10. - 8 kreditov, 20.10.2013 - 3 kredity.
Spolu: 16 kreditov.
Aktívna účasť: autor prednášky, posteru - 10 kreditov, spoluautor - 5 kreditov.
Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Aktívnym účastníkom sa kredity
za aktívnu a pasívnu účasť sčítavajú. Certifikáty sa budú vydávať na mieste registrácie.
12,45 – 18,45
I. Alkoholová závislosť – diagnostika, súvislosti
Predsedajúci: J. Kvetková, Ľ. Okruhlica
1. Názov: Korelácie dotazníkov zameraných na problémy s alkoholom
Alexanderčíková, Z., Okruhlica, Ľ., Kocúriková, M. ( Bratislava )
Organizátori ďakujú za spoluprácu
a podporu farmaceutickým spoločnostiam:
Generálny partner:
2. Použitie „alkulačky“ v praxi
Okruhlica, Ľ., Slezáková, S., Alexanderčíková, Z., Kantorková, A. ( Bratislava )
3. Skúsenosti s vyšetrením markerov alkoholizmu na Prednej Hore
Kvetková, J., Martinove, M., ml. ( Predná Hora )
4. Návrh Smernice pre diagnostiku a liečbu závislosti od alkoholu
Okruhlica, Ľ. ( Bratislava )
Diskusia
13,50 – 14,00
prestávka
14,00 – 15,00
II. Alkoholová závislosť – klinika
Predsedajúci: D. Breznočšáková, E. Višňovský
Hlavný partner:
5. Binge drinking
Frankovič, L., Hrabovská, D. ( Bojnice )
6. Prevalencia afektívnych porúch pri závislosti na alkohole
Čičvák, V., Klamová, L. ( Michalovce )
7. Závislosť od alkoholu a komorbidita psychotických porúch
Breznoščáková, D. ( Košice )
8. Špecifiká klinického obrazu u alkoholovo závislých s vysokou
koncentráciou alkoholu v krvi
( „sedem nad sedem“)Višňovský, E. ( Nitra )
Diskusia
15,00 – 15,15
prestávka
15,15 - 16,15
III. Závislosť a somatika, biológia, právo
Predsedajúci: D. Ďaďan, I. Fiziková
9.
Neurobiologické aspekty syndrómu závislosti od alkoholu
Fiziková, I. ( Kremnica )
10. Iatrogénne spôsobené závislosti
Ďaďan, D. ( Banská Bystrica )
MERK_Campral_0913.indd 2
Reckitt Benckiser
CSC Pharmaceuticals
Wörwag Pharma
Tlač programu podporila spoločnosť Merck, divízia Merck Serono
19.9.2013 15:11
Nedeľa 20.10.2013
Odborný program
08,30 – 09,30
08,15 – 12,00
XIII. Odborné vzdelávacie sympózium podporené
edukačným grantom spoločnosti Reckitt - Benckiser
41. Detoxikácia počas hospitalizácie na psychiatrickej klinike
André, I. ( Bratislava )
42. Využitie buprenorfín/naloxónu pri detoxifikácii
Lúčna, S. ( Nové Mesto nad Váhom )
43. Detoxifikácia závislosti od opioidov v CPLDZ Košice
Bodnár, B. ( Košice )
Diskusia
09,40 - 10,40
XIV. Varia
Predsedajúci: S. Slezáková, M. Chovanec
44. Úspešnosť liečby látkových závislostí
Okruhlica, Ľ., Slezáková, S., Alexanderčíková, Z. ( Bratislava )
45. Priebežné výsledky sexuálnych dysfunkcií u závislých v PN Hronovce
Chovanec, M.¹ ², Dasová, K.², Stanko, R.², Zelman, M.² , Weiss, P. ( Praha ¹; Hronovce ²,
Praha³),
11. Poruchy impulzov a návykov u Parkinsonovej choroby
Grossmann
J., Grófik M., Nosáľ V., Kurča E. ( Martin )
Piatok
28.09.2012
12. Samovražda - smrť, ktorá sa nemusela stať: psychiatrický názor
na problém, súvislosť so závislosťou
Semerenko, O., Maidanevych, O. ( Predná Hora )
Diskusia
14,10 - 18,40
Odborný
program
16,30 - 17,30
IV. Aktuálne problémy diagnostiky alkoholovej
závislosti
Predsedajúci: M. Turček. J. Mayerová
13. Postavenie závislostí v klasifikácii DSM-5
Turček, M., Pečeňák, J. ( Bratislava )
14. Odborné poradenstvo pre vodičov po odobratí vodičského preukazu
za jazdu pod vplyvom alkoholu
Mayerová, J. ( Košice )
15. Alkohol za volantom, súvisiaca legislatíva, posudzovanie spôsobilosti
Kvetková, J., Stanislav, V. ( Predná Hora )
Diskusia
46. Sex, komunikácia a zdravotníctvo
Chovanec, M. ¹ ², Weiss,, P ³ ( Praha ¹; Hronovce ², Praha³),
17,45 - 18,45
47. Ketamín – novinky a indukcia schizofrénie
Kondratev - Nejman, P. ( Tornaľa )
16. Abstinencia a recidíva – dve odvrátené tváre závislosti
Martinove, M. St. ( Predná Hora )
Diskusia
10,40 – 10,45
Prestávka
10,45 – 12,00
XV. Psychoterapia a varia
Predsedajúci: V. Stanislav, V. Garaj
V. Odborné vzdelávacie sympózium podporené
edukačným grantom spoločnosti MERCK
17. Čo očakávame od alkoholovo závislých?
Višňovský, E. ( Nitra )
Večera
48. Empirické skúmanie efektu psychoterapie závislosti v klinickej praxi
Stanislav, V., Ďanovský, J., Slabejová, M. ( Predná Hora )
Sobota 19.10.2013
49. Podiel farmakologických a nefarmakologických intervencií na efektívnej liečbe závislostí
Okruhlica, L., Alexanderčíková, Z. ( Bratislava )
Odborný program
50. Efekt liečby alkoholikov na vybrané osobnostné charakteristiky ich životných partnerov
Baboľová, B, Garaj, V., Benkovič, A ( Bojnice, Prievidza )
08,15 – 09,45
51. Význam spolupráce rodiny pri liečbe závislosti
Štalniková, E, Gurská Z., Hrabovská D. ( Bojnice )
Diskusia
Ukončenie konferencie
12,15
Obed
Prednášky prosíme v rozsahu max. 12 minút vzhľadom na ich počet a koncentračnú schopnosť
publika
MERK_Campral_0913.indd 3
08,15 – 18,30
VI. História
Predsedajúci: L. Frankovič, M. Grohol
18. Hľadanie ametystu
Miroslav Grohol ( Bardejov )
19. Boj proti alkoholizmu v prvej Československej republike
Morovicsová, E., Falisová, A. ( Bratislava )
20. E. M. Jellinek – Otec alkohológie
Frankovič, L. ( Bojnice )
21. Príbeh delíria tremens
Miroslav Grohol ( Bardejov )
19.9.2013 15:11
Program
22. Problémy súvisiace s užívaním alkoholu v Učebnici psychiatrie
Emila Kraepelina
Patarák, M. ( Banská Bystrica )
Diskusia
09,45 – 10,00
Prestávka
10,00 – 11,00
VII. Odborné vzdelávacie sympózium podporené
edukačným grantom spoločnosti Wörwag Pharma
23. Alkohol a pečeň - pohľadom hepatológa 2013
Szántová, M. ( Bratislava )
24. Metabolický syndróm a silymarín z pohľadu psychiatra
Dragašek, J. ( Košice )
Diskusia
11,10 – 12,00
VIII. Nelátkové závislosti
Predsedajúci: J. Benkovič, J. Antošková
25. Doliečovanie patologických hráčov v OLÚP Predná Hora 2013
Benkovič, J., Ďanovský, J. ( Predná Hora )
26. Úspešnosť liečby patologického hráčstva
Slezáková, S., Palkovič, P., Okruhlica, Ľ. ( Bratislava )
27. Celoslovenská linka pomoci pre problémy s hraním – prvé skúsenosti
Antošková, J., Macková, I., Kantorková, A. ( Bratislava )
Diskusia
12,10 – 12,30
Prezentácia posterov
1.
Závislí a „kofeinizmus“ (naše skúsenosti)
Koprdová, E. ( Predná Hora )
2.
Aktívne a pasívne fajčenie – rozdiely a psychosomatické komplikácie
Hrabovská, D ( Bojnice ), Kondratev-Nejman, P. (Tornaľa )
12,30 - 13,30
Obed
13,30 - 14,30
IX. Odborné vzdelávacie sympózium podporené
edukačným grantom spoločnosti CSC Pharmaceuticals
14,35 - 15,45
X. Nealkoholové látkové závislosti I.
Predsedajúci M. Patarák, A. Vladimír
Piatok 28.09.2012
30. Základný prehľad biológie endokanabinoidového systému a náčrt vzťahov
medzi kanabinoidmi a duševnými poruchami
Patarák, M. ( Banská Bystrica )
31. Syntetické kanabinoidy ako nová marihuana
Patarák, M. ( Banská
Bystrica )
Odborný
program
32. Marihuana - psychické poruchy a somatické komplikácie
Kondratev - Nejman, P. ( Tornaľa )
33. Názov: Endocanabinoidy, konope, novinky a zaujímavosti
Kondratev - Nejman, P. ( Tornaľa )
34. Nová generácia syntetických drog (syntetické katinóny, kanabinoidy a opiáty)
a nové výzvy pre nás psychiatrov
Vladimír, A., Vladimírová, M. ( Košice )
Diskusia
15,45 – 16,00
Prestávka
16,00 – 17,00
XI. Nealkoholové látkové závislosti II.
Predsedajúci I. André, J. Šidlo
35. Úmrtia súvisiace s nezákonnými drogami a rozpúšťadlami v Bratislavskom a Trnavskom
kraji v rokoch 1996 – 2012
Šidlo, J. ( Bratislava )
36. Drogy a suicidalita
Segeda, V., Borovská, M. ( Bratislava )
37. Toxické psychózy a schizofrénia
André ,I., Izaková Ľ. ( Bratislava )
38. Drogy a psychotické príznaky
Izaková, Ľ., André, I. ( Bratislava )
17,00 – 17,15
Diskusia
17,30 – 18,30
XII. Redukcia spotreby alkoholu - cesta alebo cieľ?
Odborné vedecké sympózium s podporou nezávislého
vzdelávacieho grantu spoločnosti Lundbeck Slovensko
28. Antidepresíva s účinkom na 5-HT2A receptor. Off-label a On-label použitie
Pospíšil, R. ( Pezinok )
39. Redukcia spotreby alkoholu v odbornej literatúre
Grohol M. ( Bardejov )
29. Účinok doplnkov výživy na kognitívne funkcie
Belanská, S. ( Bratislava )
40. Redukcia spotreby alkoholu v klinickom výskume
Turček M. ( Bratislava )
Diskusia
MERK_Campral_0913.indd 4
14,10 - 18,40
Večera
19.9.2013 15:11
Download

Dni profesora Vladimíra Novotného v Bojniciach 8