SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
Sekcia drogových závislostí
Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
Sekcia AT ČPS
Společnost pro návykové nemoci
Vás pozývajú na
11. slovenskú a 54. československú
AT konferenciu
Hotel Sitno, Vyhne
3. - 5. októbra 2014
CAM 27/11/2013
Skrátená informácia o lieku:
• Zloženie: 333 mg vápenatej soli akamprosátu, čo zodpovedá
300 mg akamprosátu. • Indikácie: udržanie abstinencie u pacientov závislých od alkoholu v rámci komplexnej liečby závislosti.
• Dávkovanie: nad 60 kg 3 x 2 tbl denne, pod 60 kg 2 – 1 – 1 tbl
denne, najlepšie nalačno. Odporúčaná dĺžka liečby Campralom je
jeden rok. • Kontraindikácie: precitlivenosť na akamprosát,
poškodenie renálnych funkcií, dojčenie. • Interakcie: užívanie
spolu s jedlom znižuje biologickú dostupnosť lieku. • Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní: neodporúča sa užívať
Campral u pacientov do 18 a nad 65 rokov. • Nežiaduce účinky:
najčastejšie sú poruchy gastrointestinálneho traktu, poruchy kože
a podkožného tkaniva. • Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Merck
Santé s. a. s., 37 rue Saint Romain, 69008 Lyon, Francúzsko.
• Dátum poslednej revízie textu: máj 2012. • Výdaj lieku je viazaný
na lekársky predpis. • Pred použitím sa oboznámte s kompletnou
informáciou v SPC. • Merck, spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 4,
810 06 Bratislava 16, SLOVENSKO, tel.: 02/49 26 71 11, fax.:
02/49 26 77 77.
Koordinátori:
MUDr. Eduard Višňovský, Nitra
MUDr. Michal Turček, PhD, Bratislava
MERK_Campral_0914.indd 1
8.9.2014 12:43
Program
Piatok 03.10.2014
11,00 – 12,50
Registrácia účastníkov
13,00
Úvod a otvorenie – E. Višňovský
13,10 – 18,30
Odborný program
13,10 – 14,20
I. Alkoholová závislosť – diagnostika, epidemiológia
Predsedajúci: R. Ochaba, Z. Alexanderčíková
1. Informácia o činnosti hlavného odborníka pre medicínu drogových závislostí
Ľ. Okruhlica ( Bratislava )
2. Výskyt konzumácie alkoholu na Slovensku
R. Ochaba ( Bratislava )
Kredity SACCME
Pasívna účasť: 3.10.2014 - 5 kreditov, 4.10.2014 - 8 kreditov, 5.10.2014 - 3 kredity.
Spolu: 16 kreditov.
Aktívna účasť: autor prednášky, posteru - 10 kreditov, spoluautor - 5 kreditov.
Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Aktívnym účastníkom
sa kredity za aktívnu a pasívnu účasť sčítavajú. Certifikáty sa budú vydávať
na mieste registrácie.
Organizátori ďakujú za spoluprácu
a podporu farmaceutickým spoločnostiam:
Generálny sponzor:
3. Komplexné vyhodnotenie placebo programu v liečbe závislosti od alkoholu
Z. Alexanderčíková , Ľ. Okruhlica, M. Gúčiková ( Bratislava )
4. Vliv míry užívání alkoholu a tabáku u rodičů na užívání návykových látek
jejich dětí ve věku 11-13 let
R. Gabrhelík1, H.Voňková1, M. Miovský1, O. Orosová2
(1 Praha, 2 Košice )
Diskusia
14,20 – 14,30
prestávka
14,30 – 15,50
II. Alkoholová závislosť – klinika a terapia
Hlavný sponzor:
Predsedajúci: M. Grohol, B. Bodnár
5. Nárazové pitie u mladistvých
I. Peregrim (Predná Hora)
6. Závislosť od alkoholu po terapii s SSRI
J. Struňáková, J. Halčinová, J. Rybár, Z. Alexanderčíková, Ľ. Okruhlica. ( Bratislava )
Sponzori:
7. Typické laboratórne profily pri alkoholizme ( TLPA ) – update
M. Grohol ( Bardejov )
8. Zotrvanie prvoliečených pacientov so závislosťou od alkoholu v liečbe
B. Bodnár ( Košice )
9. Oximetria v adiktológii
Ľ. Okruhlica, J. Rybár, J. Halčinová, Z. Alexanderčíková, ( Bratislava )
Diskusia
15,50 – 16,00
prestávka
16,00 - 17,15
III. Alkoholová závislosť a súvislosti
Predsedajúci: M. Martinove, st., L. Vavrušová
MERK_Campral_0914.indd 2
8.9.2014 12:43
Program
42. Nové trendy vo výskume alkoholizmu
M. Grohol ( Bardejov )
D. Ďaďan ( Banská
Bystrica )
Piatok
28.09.2012
43. Ciele a metódy protialkoholickej liečby
M. Somora ( Banská Bystrica )
11. Generalizovaná úzkostná porucha a konzum alkoholu
L. Vavrušová ( Bratislava )
Diskusia
12. Komorbidita závislostí a porúch príjmu potravy
O. Maidanevych, O, Semerenko ( Predná Hora )
Večera
10. Kudzu – možná alternatíva v liečbe alkoholovej závislosti
Odborný
program
13. Prednohorský model
liečby závislosti
Nedeľa 05.10. 2014
09,00 – 12,00
Odborný program
09,00 – 10,10
XIII. Psychoterapia závislostí
Predsedajúci: Z. Trokanová, Š. Laskovská
17,15 – 17,30
prestávka
17,30 - 18,30
IV. Odborné vzdelávacie sympózium podporené edukačným
grantom spoločnosti MERCK
14. Spoluzávislosť
M. Martinove st. ( Predná Hora )
44. Skupinová psychoterapia závislostí u žien
Z. Trokanová ( Veľké Zálužie )
15. Niektoré fakty a empirické zistenia o akamprosáte
E. Višňovský ( Nitra )
45. Arteterapia v liečbe závislostí.
N. Krajčiová ( Bojnice )
Diskusia
46. Arteterapia – jedna z terapeutických aktivít v režimovej liečbe závislých
M. Slabejová ( Predná Hora )
47. Model programu zotavovania 12 krokov Anonymných alkoholikov v OLÚP n. o. Predná Hora
Š. Laskovská ( Predná Hora )
Diskusia
10,10 – 10,25
Prestávka
10,25 – 12,00
XIV. Varia
Večera
Sobota 04.10. 2014
07,00 – 08,30
Raňajky
08,30 – 19,00
Odborný program
08,30 – 09,15
V. Nelátkové závislosti a nikotín
Predsedajúci : J. Benkovič, I. Fizíková
Predsedajúci: J. Kvetková, V. Stanislav
48. Ochranné liečby závislostí, problémy a možné východiská
J. Kvetková, M. Martinove st. ( Predná Hora )
49. Sexuálne dysfunkcie u závislých
M. Chovanec, D. Marková, P. Weiss ( Praha, Nitra, Praha )
50. Sústavné vzdelávanie pre lekárske a nelekárske odbory v terapii závislosti
V. Stanislav ( Predná Hora )
51. Výsledky vstupných a výstupných screeningových vyšetrení v rámci integrovanej
telesnej výchovy v komplexnej prevencii závislosti
K. Máté, D. Šestina ( Predná Hora )
Ukončenie konferencie
cca o 12,00 obed
Prednášky prosíme v rozsahu 10-12 minút vzhľadom na ich počet a koncentračnú schopnosť publika
MERK_Campral_0914.indd 3
14,10 - 18,40
M. Martinove st., V. Stanislav ( Predná Hora )
16. Nefarmokologické postupy zvládania cravingu u patologických hráčov
J. Benkovič, J. Daňovský ( Predná Hora )
17. Obranné mechanizmy a závislosť od hrania
A. Kantorková, J. Antošková, I. Macková, J. Živný ( Bratislava )
18. Nikotinizmus pri schizofrénií – riziko či výhoda?
I. Fizíková, M. Drímalová ( Kremnica, Martin )
09,15 – 09,20
Diskusia, prestávka
09,20 – 10,20
VI. Sympózium spoločnosti AOP ORPHAN
19. Naltrexon v liečbe pacientov závislých od alkoholu
S. Lúčna ( Nové Mesto nad Váhom )
20. Craving a alkoholizmus
M. Martinove st., O. Martinove ( Predná Hora )
8.9.2014 12:43
Program
21. Naltrexon v liečbe cravingu pri F 10.2, prvé skúsenosti z OLÚP, n. o. Predná Hora
J. Benkovič, M. Martinove, st. ( Predná Hora )
Diskusia
10,20 – 10,30
prestávka
10,30 – 11,20
VII. Psychostimulanciá
Predsedajúci: J. Šidlo, E. Višňovský
22. Výskyt psychostimulancií v prípadoch úmrtí, súvisiacich s drogami
J. Šidlo ( Bratislava )
31 . Špecifiká diagnostiky a liečby závislosti od anxiolytík a hypnotík
M. Turček ( 28.09.2012
Bratislava )
Piatok
32. Závislosť od anxiolytík a hypnotík v podmienkach Psychiatrickej kliniky LFUK a UNB
V. Segeda, T. Matejčíková, M. Filo, M. Turček ( Bratislava )
Diskusia
15,00 – 15,10
Prestávka
Odborný
program
15,10 – 16,05
Predsedajúci: M. Somora, L. Frankovič
23. Desať poznámok ku kokaínovej závislosti
E. Višňovský ( Nitra )
33. Závislosť na tramadole
M. Somora ( Banská Bystrica)
24. Nové aspekty porúch psychiky a správania spôsobených užitím (užívaním ) kofeínu
M. Straka ( Galanta )
34. Energetické nápoje a psychoaktívne látky
D. Ďaďan ( Banská Bystrica )
Diskusia
35. AT problematika na VIII. zjazde Maďarskej psychiatrickej spoločnosti
L. Frankovič ( Bojnice )
11,20 - 11,50
Voľby predsedníctva Sekcie Drogových závislostí SPS
11,50 – 12,45
VIII. Odborné vzdelávacie sympózium podporené edukačným grantom
spoločnosti Reckitt – Benkiser
14,10 - 18,40
X. Nealkoholové závislosti I.
36. Komorbidita závislosti na psychoaktívnych látkach a psychotických porúch
L. Frankovič, D. Hrabovská ( Bojnice )
25. Polymorfná závislosť – alkohol + opiáty
S. Lúčna ( Nové Mesto nad Váhom )
37. Vplyv týrania a zneužívania detí v rodine na vznik závislosti na psychoaktívnych látkach,
respektíve iných porúch v budúcnosti
L. Frankovič ( Bojnice )
26. Alkohol u závislých od opioidov a opioidy u závislých od alkoholu.
Ľ. Okruhlica ( Bratislava )
Diskusia
Panelová diskusia
12,45 – 13,00
Prezentácia posterov
27. Hormony ovlivňující příjem potravy, úzkost, deprese a bažení v průběhu rané abstinence
u pacientů závislých na alkoholu a opioidech
N. Pushkina, P. Popov, P. Jeřábek, P. Potměšil, M. Šustkova-Fišerová ( Praha )
28. Analyzátory alkoholu v dychu
M. Somora, M. Somorová ( Banská Bystrica )
29. Desomorfin
P. K. Nejman ( Tornaľa )
13,00 – 14,00 obed
14,00 - 15,00
IX. blok - Zlepšovanie vnímavosti pre závislosť od anxiolytík a hypnotík
v klinickej psychiatrickej praxi
Predsedajúci: M. Turček, J. Pečeňák
30. Benefity a riziká anxiolytík a hypnotík v klinickej praxi
J. Pečeňák ( Bratislava )
MERK_Campral_0914.indd 4
16,05 – 16,15
Prestávka
16,15 – 17,35
XI. Nealkoholová závislosť II
Predsedajúci: M. Patarák, P.Korcsog
38. Dopamínové modely schizofrénie a dogma dopamínu ako neuromediátora slasti
M. Patarák ( Banská Bystrica )
39. Je psychotomimetický efekt ∆-9-tetrahydrokanabinolu sprostredkovaný
dopamínergickými mechanizmami?
M. Patarák ( Banská Bystrica )
40. Drogy a niektoré špecifické aspekty evolúcie človeka
P. Korcsog ( Rimavská Sobota )
41. Aktualizovaný odkaz E. M. Jellineka pre súčasnú adiktológiu
P. Korcsog ( Rimavská Sobota )
Krst knihy Doc. MUDr. Stanislava Kundu, CSc – „ Klinická diagnostika alkoholizmu“
18,00 – 19,00
XII - Odborné vzdelávacie sympózium s podporou nezávislého
vzdelávacieho grantu spoločnosti Lundbeck Slovensko
8.9.2014 12:43
Download

Program - Psychiatry.sk