SOCIETAS
V P
PRA
C
TICA
E
SLOVACA
AE GENER
ICIN
ALIS
D
E
M
RE
ILIA
FAM
Slovenská spoločnosť
všeobecného praktického lekárstva
www.vpl.sk
XXXV. Výročná
konferencia SSVPL
PROGRAM
VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO
– ĽUDSKÁ STRÁNKA
MEDICÍNY
VYSOKÉ TATRY – STARÝ SMOKOVEC
16. – 18. OKTÓBER 2014
XXXV. Výročná konferencia Vysoké Tatry
XXXV. Výročná konferencia
Vysoké Tatry 16. – 18. október 2014
Všeobecné lekárstvo – ľudská stránka medicíny
Programové tézy:
• všeobecné lekárstvo - ľudská stránka medicíny • upgrade vedomostí • zmena prístupu
– od jednotlivého problému ku komplexnému cieľu • integrovaná starostlivosť • špecializácia na multimorbiditu • multidimenzionálny prístup • guideliny verzus pacient •
umenie nerobiť nič • tím PZS – všeobecný praktik a sestra • chronickí, polymorbídni,
starí, imobilní, inkontinentní trpiaci pacienti v domácom prostredí • veda a výskum vo
všeobecnom lekárstve • kompetencie VLD • spravodlivé financovanie • zjednotenie VLD
Záštitu nad konferenciou prevzala ministerka zdravotníctva SR JUDr. Zuzana Zvolenská.
Konferencia sa koná s podporou Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/EURO), vedeckej organizácie všeobecných lekárov Wonca World a Wonca Europe,
Európskeho fóra pre primárnu starostlivosť (EFPC), Asociácie na ochranu práv pacientov(AOPP),
OZ Slovenský pacient, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a Sekciou
VLD Slovenskej lekárskej komory. Organizačnú podporu poskytuje už tradične Farmi-Profi.
Predsedníctvo, výbory a organizačné tímy konferencie:
Prezident konferencie:
MUDr. Peter Makara, MPH, prezident SSVPL
Koordinácia zahraničných účastníkov:
Jana Bendová, +421 903 131311, [email protected]
Organizačný výbor konferencie:
Eva Berešová - predsedníčka, 0903 630 023, [email protected],
Peter Makara, MPH, 0903 705055, [email protected],
Peter Bakič, 0911 708 866, [email protected],
Peter Lipták, 0903 440016, [email protected],
Soňa Ostrovská, 0903 472 495, [email protected]
Spolupráca a podpora WHO:
Darina Sedláková, MPH, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku,
0903420378, [email protected]
Programový výbor konferencie:
Peter Lipták - predseda, 0903 440016, [email protected],
Peter Makara, MPH, 0903 705055, [email protected],
Jana Bendová, 0903 131311, [email protected],
Martina Jandzíková, 0902 366 472, [email protected],
Iveta Vaverková, MPH, 0908 724 955, [email protected],
Peter Pekarovič, 0904 878 628 [email protected],
Michaela Macháčová, [email protected],
Adriana Šimková, PhD., [email protected], J
ana Zimanová, PhD., [email protected],
Beata Blahová, [email protected],
Štefan Krnáč, [email protected],
Ľudmila Resutíková, [email protected]
Sekcia sestier pracujúcich v ambulantných ZZ:
Jaroslava Lunterová, LUNAKARDIO s.r.o.,
Daxnerová 9, 050 01 Revúca, 058/4424245,
[email protected]
Sekretariát SSVPL:
Peter Lipták, Námestie SNP 10, 814 66, Bratislava,
0903 440016, [email protected], www.vpl.sk
Organizačné zabezpečenie a podpora ubytovania:
Marcela Idlbeková, 0918 569 890, [email protected],
Farmi - Profi spol. s r.o, www.farmi-profi.sk
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), Stredná 80, 821 04 Bratislava
IČO - 35607131 • DIČ- 2020971502 • Zápis v registri občianskych združení na MV SR č. spisu VVS/1-900/90-11564.
Č.účtu- Sberbank Slovensko, a.s.: 4 001 173 809/ 3100
XXXV. Výročná Všeobecný
konferencia
Pripravujeme
Vysoké
Tatry
Praktik
č. 2/2012
Profesor Igor Švab: „Všeobecný lekár používa
najsofistikovanejší pracovný nástroj zo všetkých - ľudskú bytosť!“
Organizačné pokyny:
Nakoľko SSVPL nie je platiteľom DPH, nie je povinná vystavovať faktúry (daňové doklady) v súlade s § 71 Zákona o DPH a ako účtovný doklad môžu členovia použiť tieto organizačné pokyny ( firemné údaje sú
uvedené pod pečiatkou) spolu s dokladom o zaplatení registračného
poplatku (ústrižok poukážky, výpis z účtu, potvrdenie o zaplatení v hotovosti).
Dátum konania: 16. – 18. október 2014
Miesto: Grandhotel Bellevue – Horný Smokovec 21 a Grandhotel
– Starý Smokovec 38, Vysoké Tatry.
Registrácia účastníkov: 15.októbra od 18.00 do 20.00
a 16. až 18. októbra od 7.30 hod.
Účastníci sú povinní sa registrovať na každý konferenčný deň
osobitne!
Termíny na zaplatenie registračných poplatkov a podanie písomnej
prihlášky. Tí, ktorí sa nestihli prihlásiť, budú registrovaní a poplatky zaplatia na mieste v hotovosti.
Poplatky na sprievodné kultúrne podujatia: večerné podujatie
a večera, Grandhotel Bellevue 16.10.2014 – členovia (SSVPL, SKSaPA)
15 €, nečlenovia 20 €. Kapacita podujatia 400 účastníkov. Hlavný spoločenský večer SSVPL, Grandhotel Bellevue (400 účastníkov) a Latinovečer SSVPL Grandhotel Starý Smokovec (100 účastníkov)
17.10.2014 – členovia (SSVPL, SKSaPA) 20 €, nečlenovia 30 €. Kapacita
obidvoch podujatí je do 500 účastníkov. Vstupenky na kultúrne podujatia si budete môcť zakúpiť až na mieste pri registrácii. Prihlásiť
na jednotlivé podujatia sa môžete na prihláške na konferenciu.
Prihlásení účastníci budú uprednostnení. Poplatky za svoju ambulantnú sestru alebo za ďalších zamestnancov svojej firmy môžete zaplatiť jednou platbou, položky rozpíšte vo svojej písomnej
prihláške.
Členská schôdza SSVPL:
do
31.8.2014
po
1.9.2014
na
mieste
na mieste
jeden deň
členovia SSVPL
30 €
40 €
40 €
20 €
nečlenovia SSVPL
40 €
50 €
50 €
25€
do
31.8.2014
po
1.9.2014
na
mieste
na mieste
jeden deň
členky SKSaPA
15€
20 €
25 €
5€
nečlenky SKSaPA
20 €
20 €
30 €
10€
LEKÁRI
SESTRY
Prednášatelia, výbor, organizátori, študenti a nepracujúci dôchodcovia majú vstup voľný.
Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej
databáze SSVPL.
Registračný (sčítací) poplatok reprezentanta farmaceutickej firmy je
10 €. Reprezentanti sa prihlasujú na prihláške vystavovateľa alebo sa
môžu dohlásiť a uhradiť poplatok osobitne, najneskôr pri registrácii.
Platbu v uvedenej výške je potrebné zaplatiť do stanoveného termínu na účet SSVPL - 4 001 173 809/3100, prevodom z účtu alebo
poštovou poukážkou. Ak budete platiť poštovou poukážkou,
ústrižkom o zaplatení poplatku sa preukážte pri registrácii. Hromadné registrácie rieši Farmi-Profi.
Konštantný symbol – 0308, Variabilný symbol - pre členov číslo člena z členskej plastovej ID karty SSVPL (kto nepozná svoje ID
v SSVPL informujte sa na [email protected], registrovaným členom obratom zašleme ID. Pre nečlenov – uveďte ako variabilný symbol ID SLK,
Špecifický symbol 102014. Do správy pre príjemcu/ doplňujúce
údaje napíšte meno lekára, sestry za ktorého ste poplatky zaplatili.
Žiadame vás aby ste presne uvádzali variabilný symbol, predídete
tak problémom s identifikáciou vašej platby.
16. októbra o 18.00 v reštaurácii Grandhotela Bellevue.
Rokovacie jazyky: Slovenčina, Čeština, Angličtina. Simultánne
tlmočenie prednášok.
Konferencia bude interaktívna (hlasovacie zariadenie, autodidaktický test).
Postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch Grandhotela Bellevue.
Kredity
Lekári: pasívna účasť 18 kreditov CME
Aktívna účasť:
1. správne vyplnený autodidaktický test 1 - 2 kredity CME
(80-61% 1K; 81-100 % 2K)
2. prednáška, workshop 10 kreditov CME
Sestry: SKSaPA pridelila konferencii spolu 20 kreditov.
Pasívna účasť iba v sobotu 18.10.2014 6 kreditov.
Tešíme sa na stretnutie!
Organizátori XXXV. Výročnej konferencie SSVPL
Registračný poplatok je nevratný.
Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie, vstup na sprievodnú expozíciu vystavujúcich firiem a občerstvenie v priebehu odborného programu.
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), Stredná 80, 821 04 Bratislava
IČO - 35607131 • DIČ- 2020971502 • Zápis v registri občianskych združení na MV SR č. spisu VVS/1-900/90-11564.
Č.účtu- Sberbank Slovensko, a.s.: 4 001 173 809/ 3100
XXXV. Výročná konferencia Vysoké Tatry
XXXV. Výročná konferencia
Vysoké Tatry 16. – 18. október 2014
Všeobecné lekárstvo – ľudská stránka medicíny
Odborný program
Štvrtok 16. 10. 2014
1. Kongresová sála Grandhotel Bellevue I
A • 8.00 - 9.00
IT
A
60 min
Koordinátor: Krnáč Š., Hencel J.
1. Mucha,C.: Jak poznat dobrý SW, aneb co by měl dobrý ambulantní SW umět
2. Vereš, .: E-Zdravotníctvo Dôvery, online služba „Bezpečné lieky“
3. Petru,V.,Hanáček,Z.: Komunikace zdravotní pojišťovny a lékaře. Spolupráca ZP MV ČR a
CGM - cesta k praktickému e-Helath
4. Hencel,J.: Čo je nové v ambulantných softvéroch a elektoronizácii v SR?
Prestávka 10 min
B • 9.10 - 10.10
B
Kazuistiky UDZS
60 min
E.Berešová a Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných
Hágoch
1. Gavel,A.,Nižňanský,S.,Hamerlík,L.: Kostrové nálezy vo Vysokých Tatrách
2. Nižňanský,S.,Hamerlík,L.,Gavel,A.: Diaľnicu na Spiši by bolo vhodné čo najskôr dokončiť
3. Hudačková,J.,Hamerlím,L.,Daňo,J,: ATB profylaxia a akútne brucho
4. Kováč,M.: Neočakávaná príčina smrti
Prestávka 10 min
C • 10.20 - 10.50
C
Výživa pod lupou
30 min
Koordináror: Vaverková I.
1. Brát,J.: Vím co jím a piju,o.p.s., „Funkčné potraviny s rastlinnými sterolmi“
2. Zadák,Z.: Hodnotenie stavu telesných zásob horčíka v populácii a potencionálneho rizika
jeho nedostatku
Prestávka 10 min
D •11.00 - 12.00
D
Ľudská stránka medicíny a novinky v PZS
Koordinátor: Makara P.
1. SSVPL (Makara P.): Všeobecné lekárstvo - ľudská stránka medicíny
2. Priestor rezervovaný pre MZSR na odkomunikovanie projektu:
„Koncepcia integrovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku“
3. UNION ZP: Program prevencie Union zdravotnej poisťovne, a.s.
4. Priestor rezervovaný pre zástupcov AOPP, ZP VšZP a Dôvera
60 min
2. Kongresová sála Grandhotel Bellevue II
A •8.00-9.00
A
Nové trendy v ošetrovateľstve
60 min
Koordinátor: Ostrovská S.
1. Antoniová: ADOS - cesta za pacientom - čo máme spoločné
2. Pikora: Hypodermoclysis - staronová metóda infúznej subkutánnej rehydratácie pacienta
3. Antoniová: ADOS - pacient na umelej ventilácii
Prestávka 10 min
4
Štvrtok
Štvrtok
16. 10.
13. 2014
10. 2011
B • 9.10 - 10.10
B
XXXII. VýročnáOdborný
konferenciaprogram
SSVPL SLS
Právo
60 min
Koordinátor: Striško-Senčáková J.
1. Advokátska kancelária: Nové právne úpravy v ochrane osobných údajov
2. Úrad na ochranu osobných údajov: Kontrolné mechanizmy pri novej úprave ochrany osobných údajov
3. Striško-Senčáková,J.: Porovnanie počítačových programov v danej problematike
4. Herda,R.: Projekt „Slovenský pacient“
Prestávka 10 min
C • 10.20 - 10.50
C
Projekt ONLIFE
30 min
Koordináror: Makara P.
1. Minárik P.: ONLIFE – nová iniciatíva propagácie zdravej životosprávy ako prevencie rakoviny, Osvetový, edukačný a prieskumný projekt
2. Minárik P., Mináriková,D.:Význam stravy a výživy pri prevencii kolorektálneho karcinómu
Prestávka 10 min
D • 11.00 - 12.00
D
12.00 - 13.00
2. Česko-Slovenský deň
60 min
Koordinátor: Vaverková I.
1. Býma,S.: Všeobecné praktické lékařství v ČR v roce 2014
2. Palušková, M.: Reforma všeobecného lekárstva - nová forma komplexnej starostlivosti o pacienta
3. Pekez-Pavlisko,T.: EURIPA: Organizácia rodinného lekárstva na vidieku v turistických oblastiach Chorvátska
Prestávka na obed
1. Kongresová sála Grandhotel Bellevue I
A • 13.30 - 14.00 Slávnostné zahájenie
A
B
B • 14.10 - 15.10
Uvítanie prezidenta, pozdravy hostí, kultúrny program
Prestávka 10 min
Nové kompetencie VLD
60 min
Koordinátor: Jandzíková M., Palušková M.
1. Palušková M.: Logistika delegovaných odberov v ambulancii VL
2. Eftimova P.: Odborné usmernenie MZ SR o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovými zdravotnými výkonmi s potrebou anesteziologickej starostlivosti.
Komentár so zameraním na prax všeobecného lekára
3. Romanová Ľ., Palenčíková E., Repeľ R.: Čo očakáva anesteziológ od predoperačného vyšetrenia všeobecným lekárom
Prestávka 10 min
C • 15.20 - 16.30
C
Srdcové zlyhanie
Koordinátor: Compagnon R.
1. Murín J.: Srdcové zlyhávanie – čo má vedieť praktik?
2. Pernický M.: Čo ponúka ambulancia pre srdcové zlyhávanie?
3. Compagnon R.: Úloha VLD v manažmente srdcového zlyhávania
70 min
Prestávka 10 min
D • 16.40 - 18.00
D
Fibrilácia predsiení
80 min
Koordinátori: Macháčová M., Murín J.
1. Murín,J.: Predsieňová fibrilácia - prístup k liečbe
2. Macháčová M.: Prevencia CMP pri FP, doporučené diagnostické a terapeutické postupy
3. Šimková,A., Šimko,J.: Je warfarín zastaralý liek? (dávkovanie na základe genetického vyšetrenia)
5
Odborný program
Štvrtok 16. 10. 2014
2. Kongresová sála Grandhotel Bellevue II
B • 14.10 - 15.10
B
2. Česko – Slovenský deň
60 min
Koordinátor: Vaverková I.
1. Herber O.:Ambulantní monitoring krevního tlaku-AMTK-nové kompetence VPL v ČR
2. Vojtíšková J.: ABI - nové kompetence VPL v ČR v diagnostice ICHDK
3. Macháčová M., Šimková A.: Dni zdravého srdca 2014
Prestávka 10 min
C • 15.20 - 16.30
C
2. Česko –Slovenský deň
Koordinátor: Vaverková I.
1. Blahová B., Jandzíková, M.: CRCA v SR VPL
2. Seifert,B.: CRCA, trendy v ČR
3. Karen I.: Diabetes mellitus - souhrn kompetencí
70 min
Prestávka 10 min
D • 16.40 - 18.00
D
Reumatológia/Varia
80 min
Koordinátori: Zimanová J.
1. Zimanová J., Rybár I.: Najčastejšie bolestivé afekcie v oblasti horných a dolných končatín
2. Macejová Ž.: Očakávania a riziká biologickej liečby v reumatológii (inf. komplikácie vrátane tbc,vírusové hepatitídy, očkovanie,tehotenstvo...)
3. Rybár I.: Dna,jej klinické prejavy, formy a ich liečba
4. Pálová E.: Racionálna liečba insomnie
3. Telocvičňa – Grandhotel Bellevue
A • 14.00 - 18.00
A
RHB workshop
MUDr. Ivana Weberová, Fyziomedica s.r.o. Žilina
4. Salónik Gold – Grandhotel Belevue
B • 14.00 - 16.00
Krnáč Š.: WONCA Lisabon 2014- workshop
B
C • 16.00 - 18.00
C
Panhofer,B.,Bendová,J.,Blahová,B.: Bálintovská skupina alebo Ako nevyhorieť -interaktívny kreatívny workshop
5. Salónik Cristal – Grandhotel Bellevue
A • 9.00 - 11.00
A
C • 15.30 - 17.30
C
P.Eftimová - ... aby vaša protišoková skrinka mala zmysel. Hypertenzná kríza v praxi
VL- workshop
Eftimová,P.:... aby vaša protišoková skrinka mala zmysel. Anafylaxia v praxi VL - workshop
6. Salónik Silver – Grandhotel Belevue
B • 14.00 - 16.00
B
C • 16.00 - 18.00
C
6
Lipták P.: Centrá primárnej zdravotnej starostlivosti garantované SSVPL – integrovaná
starostlivosť v praxi- workshop
Makara P. Bakič P. -Okrúhly stôl - ZP,MZ SR, HO, SSVPL
XXXII. VýročnáOdborný
konferenciaprogram
SSVPL SLS
7.
•18.00-19.00 Členská schôdza
60 min
(Reštaurácia Grandhotel Bellevue Starý Smokovec)
8. • Večerné podujatia
1. 20.30 - 22.00
Raut SSVPL kongresové sály I+II Grandhotel Bellevue
2. 22.00 - 24.00
Diskotéka Luculus bar
Piatok 17.10.2014
1. Kongresová sála Grandhotel Bellevue I
A • 8.00 - 9.00
A
Vektormi prenášané infekcie
Koordinátor: Jandzíková M.
1. Holečková,K.: Vektormi prenášané infekčné ochorenia
2. Pertináčová,J.: Kliešťová encefalitída
3. Bérešová,E.: Lymská borelióza - nové odborné usmernenie
60 min
Prestávka 10 min
B • 9.10 - 10.10
B
CHVO
60 min
Koordinátor: Makara P.
1. Makara,P.: Kľúčová úloha všeob. lekára v liečbe chronického venózneho ochorenia
2. Žernovický, F.: Úloha chirurga v liečbe chronického venózneho ochorenia
3. Jurgoš,Ľ.: Efektívnosť konzervatívnej liečby hemoroidov
Prestávka 10 min
C • 10.20 - 11.30
C
Hypertenziaa antihypertenzíva
70 min
Koordinátor: Makara P.
1. Gonsorčík,J.: Voľba antihypertenzíva a dopad na prognózu hypertonika
2. Pella,D.: Ochrana cieľových orgánov vďaka správnemu výberu antihypertenzíva
3. Filipová,S.: Ovplyvní dodržiavanie antihypertenzívnej liečby prognózu pacienta?
2. Kongresová sála Grandhotel Bellevue II
A • 8.00 - 9.00
A
Kardiológia a diabetológia
60 min
Koordinátor: Šimková A.
1. Raška, B.: Fixná kombinácia BB a diuretika v praxi
2. Macko,M.: 5 krokov k úspešnej liečby pacienta s DM 2. typu – každý je dôležitý
3. Letavay, P.: Kyselina acetylsalicylová v sekundárnej prevencii KVO a sprievodné GIT komplikácie
Prestávka 10 min
B • 9.10 - 10.10
B
Nové možnosti liečby vírusových ochorení
Koordinátor: Ostrovská S.
1. Jarčuška P.: Súčasné možnosti prevecie a liečby Herpes zoster
2. Jarčuška P.: Úvod do problematiky vírusových hepatitid
3. Dražilová S.: Nové trendy v liečbe Hepatitídy C
60 min
7
Odborný program
Piatok 17.10.2014
Prestávka 10 min
C • 10.20 - 11.30
C
Gastroenterológia
70 min
Koordinátor: Pekarovič P.
1. Jurgoš Ľ.: Nové aspekty v liečbe funkčnej dyspepsie
2. Rác M.: Manažment pacienta s cholestázou
3. Rác M.: Výhody kombinácie alverínu a simetikonu v liečbe abdominálnej bolesti
4. Kukučková,L.,Suchá,V.,Dostálová,K.,Móricová,Š.(FVZ SZU): Novinky v diagnostike liečbe klostrídiovej enteritídy
11.30 - 13.00
Prestávka na obed
1. Kongresová sála Grandhotel Bellevue I
A • 13.00 - 14.00
A
B
B • 14.10 - 15.20
Švab I. Kľúčové posolstvo profesora WONCA
60 min
(Mis)understanding family medicine - (Ne)porozumenie rodinnému lekárstvu
Prestávka 10 min
Hypertenzia a hypolipidemiká
70 min
Koordinátor: Jandzíková M.
1. Šimko F.:Východiská pre epidemiologické sledovanie „Zrkadlo“, patofyziologické implikácie
2. Gajdošík J.: Výsledky ročného sledovania - artériová hypertenzia
3. Dukát A.: Výsledky ročného sledovania – dyslipidémia
4. Filipova S.: Postavenie fixných kombinacii v súčastnej koncepcii antihypertenzivnej liečby
Prestávka 10 min
C • 15.30 - 16.40
C
Angiológia
70 min
Koordinátor: Kaňuch J.
1. Lipták P.: Praktické skúsenosti VP s automatickým pristrojom Boso ABI - system
2. Kaňuch J.: PAO zamieňané z ischialgiou a artralgiou váhonosných kĺbov
3. Hencel J.: ABI - je štandardný diagnostický postup v SR podľa metodického listu?
Prestávka 10 min
D • 16.50 - 18.00
D
Psychiatria
70 min
Koordinátori: Blahová B., Makarová N.
1. Patarák M.: Vybrané atroficko degeneratívne demencie, alebo to čo Alzheimer nepopísal
2. Dragašek J.: Organické psychotické poruchy v praxi VL
3. Beznoščáková D.: Organické afektívne poruchy v praxi VL
4. Moťovský B.: Anhedónia u pacientov s depresívnou poruchou - výsledky slovenského
prieskumu
2. Kongresová sála Grandhotel Bellevue II
B • 14.10 - 15.20
B
Varia III
70 min
Koordinátor: Šimková A., Zimanová J.
1. Sokol R.: Moderná liečba erektilnej dysfunkcie
2. Boháč M.: „Nový prsník“. Dnešné možnosti rekonštrukcie po liečbe pre Ca prsníka
3. Babeľa R.: Antimikrobiálna rezistencia: máme stále šancu vyhrať?
4. Korytárová J.: Moderný životný štýl a bakteriálny lyzát
Prestávka 10 min
C • 15.30 - 16.40
C
8
Telovýchovné lekárstvo
70 min
Koordinátori: Makara P., Hlavatý T.
1. Malovič P.: „Prečo je dôležitá lekárska prehliadka športujúceho?“
2. Gulán Ľ.: „Doplnky výživy a doping“. Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
3. Hlavatý T.: „Golden Oldies - medicínske aspekty športovania v strednom a vyššom veku“
4. Sedliak M.:„Alternatívne formy zlepšovania fyzickej zdatnosti seniorov - výsledky medzinárodnej štúdie MOBIL“
Piatok 17.10.2014
XXXII. VýročnáOdborný
konferenciaprogram
SSVPL SLS
Prestávka 10 min
D • 16.50 - 18.00
D
Dermatológia/Varia
70min
Koordinátori: Pekarovič P., Kaňuch J.
1. Péč J.: Psoriáza a jej komorbidity
2. Kampe T: Systémová liečba psoriázy
3. Masnica Š.: Nové možnosti liečby akútnych infekcií HCD - skúsenosti otorinolaryngológa
4. Matusová M., Ľuptáková J.: Škorica: potenciálna nová liečebná metóda pre diabetes mellitus typ 2?
3. Telocvičňa – Grandhotel Bellevue
A • 14.00 - 18.00
A
RHB workshop
MUDr. Ivana Weberová, Fyziomedica Žilina
4. Salónik Gold – Grandhotel Belevue
A • 10.00 - 12.00
Resutíková Ľ.: Mladí praktici, SLOMSA
A
B • 14.00 - 16.00
Buran,J.:“...aby chrbát nebolel, a nie len vašich pacientov.“
B
C • 16.00 - 18.00
C
Bakič P., Luptáková M., Jandzíková M.: Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
v ambulancii VLD. Odborné usmernenie MZSR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
5. Salónik Cristal – Grandhotel Bellevue
A • 9.00 - 11.00
Eftimová P.: ...aby vaša protišoková skrinka mala zmysel. Čo by v nej nemalo chýbať
B • 14.00 - 16.00
Eftimová P.: Tips & Triks - nové odborné usmernenia a ako na to
C • 16.00 - 18.00
POCT workshop
Monitoring INR v ambulancii všeobecného lekára – koordinátor D.Lipták
1. P. Lipták: Zahájenie a kontrola liečby Warfarínom
2. J. Vrablicová: Praktické použitie prístroja CoaguCheck
3. D. Lipták: Prehľad o využívaní vyšetrenia INR v ambulanciách VLD na Slovensku– dáta za
posledný rok
4. E. Poláková: Súčasné a pripravované cenové podmienky preplácania výkonu stanovenia
INR v ambulanciách VLD
A
B
C
6.Salónik Silver – Grandhotel Belevue
A • 9.00-11.00
MUDr. Ladislav Polách: Moderné a efektívne metódy komunikácie s pacientom,
koordinátorky: Bláhová B., Makarová N.
B • 14.00-16.00
MUDr. Ladislav Polách: Moderné a efektívne metódy komunikácie s pacientom,
koordinátorky: Bláhová B., Makarová N.
A
B
C • 16.00-18.00
Vojtičková,S.: „Kráčajme za zdravím“
C
7. • 20.30 - 24.00
1. Galavečer SSVPL – Grandhotel Bellevue
(Hlavný spoločenský večer SSVPL)
2. Latino večer SSVPL – Grandhotel Starý Smokovec
(O zábavu sa postará Latino flash Miguela Mendéza)
9
Odborný program
Sobota 18.10.2014
1. Kongresová sála Grandhotel Bellevue I
A • 8.00 - 9.20
A
Hepatológia
80 min
Koordinátor: Krnáč Š.
1. Adamcová-Selčanová S.: Manažment liečby hepatocelulárneho karcinómu v ambulantnej
praxi
2. Jankovská Z.: Psychologické aspekty zvládania liečby hepatocelulárneho karcinómu
3. HEGITO kol.,odd.FNsP FDR BB: Transplantácia pečene z pohľadu praktického lekára
4. Jarčuška P.: Epidémia chorôb pečene na Slovensku - správna diagnostika vedie k efektívnej liečbe
Prestávka 10 min
B • 9.30 - 10.50
B
Závislosť od alkoholu-nové možnosti liečby
80 min
Koordinátor: Makara P.
1. Dluhá M.: Diagnostika a liečba závislosti od alkoholu
2. Vido J.: Redukcia škôd ako nový prístup k liečbe pacienta závislého od alkoholu
3. Minár M: Prevencia a podporná liečba začínajúcej demencie
Prestávka 10 min
C • 11.00 - 12.20
C
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v ambulancii VLD
s dôrazom na ochorenia pohybového aparátu
Koordinátor: Bakič P., Ľuptáková M.
1. Ľuptáková M.: Fyzická záťaž v pracovnom prostredí
2. Bakič P.: Manipulácia s bremenami
3. Osina O.: Choroby chrbtice a pracovné zaradenie
80min
2. Kongresová sála Grandhotel Bellevue II
A • 8.00 - 9.20
A
Angiológia II
80min
Koordinátor: Kukučková L., Lipták P.
1. Lipták P.: „Guideline“ CHVO v ambulancii VP
2. Bojdová E.:Diferenciálna diagnostika bolesti dolných končatín z pohľadu angiológa
3. Dostálová K.,Moricová Š.,Kukučková L.,Maheľová L.(FVZ SZU): Edukácia pacienta v diferenciálnej diagnostike bolesti dolných končatín
4. Vojtičková,S.: Nordic walking a zdravotné benefity
Prestávka 10 min
B • 9.30 - 10.50
B
Očkovanie
80 min
Koordinátor: Jandzíková M., Berešová E.
1. Lišková A.: Rezistencia, aktuálna situácia
2. Palušková M.: Vieme ovplyvniť spotrebu ATB očkovaním?
3. Berešová E.: Očkovanie proti chrípke, benefity kvadrivalentnej vakcíny
4. Avdičová M., Jandzíková M.: Veľa otáznikov okolo pertusis. Máme odpovede?
5. Bakoš I.: Očkovanie cestovateľov chráni nielen na cestách
Prestávka 10 min
C • 11.00 - 12.20
C
10
POCT – nové príležitosti
Koordinátori: Hencel J., Pekarovič P.
1. Pásztor L.: Súčasnosť a budúcnosť POCT na ambulancii VLD
2. Lipták D.: POCT INR na ambulancii VLD
3. Hencel J.: POCT FOB na ambulancii VLD
4. Lipták P.: POCT dôležitý nástroj integrácie zdravotnej starostlivosti
80 min
XXXII. VýročnáOdborný
konferenciaprogram
SSVPL SLS
Sobota 18.10.2014
3.Salónik Gold
B • 10.00 - 12.00
Krnáč,Š.: Malá chirurgia
5.Salónik Cristal
B • 10.00 – 12.00
Buran,J.:“...aby chrbát nebolel, a nie len vašich pacientov.“
4. Salónik Silver
B • 10.00 - 12.00
Vojtičková,S.: „Kráčajme za zdravím“
• 12.30 - 13.00 Ukončenie konferencie pre lekárov, losovanie a udeľovanie cien
Pozvánka
Klinická prax
11. 11. 2014
11. 11. 2014
11. 11. 2014
11. 11. 2014
11. 11. 2014
11. 11. 2014
vo všeobecnom praktickom, internom
lekárstve, kardiológii a hematológii
Bratislava, Hotel Loft, Štefániková 864/4
Košice, Hotel Dália, Löfflerová 1
Banská Bystrica, Hotel Dixon, Švermova 32 *
Nitra, Hotel Mikado, Hollého 11 *
Trenčín, Hotel Elizabeth, Generála Milana Rastislava Štefánika 2 *
Martin, Hotel Turiec, Andreja Sokolíka 2 *
* Kvalitný audiovizuálny prenos vysielaný v uvedený termín z Bratislavy a Košíc
Odborný program
Sobota 18.10.2014
Odborný program pre sestry:
ŠTVrTOK A PIATOK POZýVAmE SESTry NA SPOLOČNý ODBOrNý PrOGrAm
Sobota 18. 10. 2014 8.00 – 14.00 hod
Konferenčná sála Hoepfner Grandhotel Starý Smokovec
I.
PRAKTICKÉ SÚČASTI OSETROVATELSKÉHO PROCESU V AMBULANTNEJ OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI
Bc. Janka Francúzová
1. Čo by mal vedieť pacient užívajúci Warfarin
Bc. Janka Francúzová, MUDr. Ján Hencel
2. ABI projekt – Záchyt včasnej aterosklerózy
Bc. Janka Hagendorfová
3. Edukácia pacienta s diabetes mellitus
Bc. Zuzana Bočkayová
4. Domáca umelá pľúcna ventilácia
II.
PODPORA A PREVENCIA AKO VÝRAZNÉ PRVKY OŠETROVATEĽSKEJ PRAXE
PhDr. Beáta GREŠŠ HALÁSZ
5. Vedomosti a postoje sestier k manažmentu preležanín
6. Prevencia preležanín: Walesky projekt „Zero Tolerance“
Mgr. Ing. Ľubica KOČANOVÁ
7. Kontinuita prevencie v starostlivosti o bezvládneho pacienta v komunite
8. Podporná rola príbuzných v liečbe pacienta doma
III.
MANAŽMENT VYBRANÝCH OBLASTÍ AMBULATNEJ PRAXE
MUDr. Jozef VANČO
9. System financovania NZZ po roku 2005
MUDr. Iveta Vaverková, MPH
10. Nové odborné usmernenia v ambulancii VLD
Mgr. Jaroslava LUNTEROVÁ
11. Benefity silného a erudovaného tandemu „lekár-sestra“ v ambulancii
Mgr. Iveta MICHALCOVÁ
12. Zmeny v procese hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek
IV.
ROLA LEKÁRA A SESTRY V TÍMOVOM PRAKTICKOM PROCESE
– INFEKČNÉ, ANGIOLÓGIA, KARDIOLÓGIA
Mgr. Petra OLÁHOVÁ
13. Lymská borelióza v ambulancii praktického lekára
14. Zlepšenie diagnostiky demencie v primárnej praxi
Ing. Mgr. Ľubica Kočanová
15. Týranie starých a bezvládnych ľudí – kazuistika
Mgr.Hajnalová Daniela, MUDr. Dostálová Katarína, MUDr. Moricová Štefánia (FVZ SZU)
16. Trombóza cestovateľov – edukácia pacienta
Mgr. Kolláthová Eva
17. Edukácia pacienta s hypercholesterolémiou v ambulancii VLD
Mináriková,M.
18. „... ja chcem len recept na tlak, sestrička.“ alebo čo by mala vedieť sestra o arteriálnej hypertenzii.
Ukončenie konferencie pre sestry 14.00 hod.
Tešíme sa na stretnutie!
Organizátori XXXV. Výročnej konferencie SSVPL
12
Prehľad
sálkonferencia
a vystavovateľov
XXXII.
Výročná
SSVPL SLS
Zoznam vystavovateľov
číslo
v nákrese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
názov firmy
Bayer
Alpha medical
Comm
Abbvie
Abbvie 2
BTL Slovakia
Servier
KRKA
GlaxoSmithKline
CSC Pharmaceuticals
Actavis
Merck
TEVA
Glenmark
Roche Slovensko
Pharmaselect
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
Meditrend
Baxter Slovakia
Compek Medical
Bio G
Orion Diagnostica
PROM.MEDIC.SK
Schwabe Slovakia
Worwag
MSD
Valeant Slovakia
Sanofi Pasteur
Benela
Generica
Celimed
Swiss Pharma
Kimberly-Clark
13
1. fixná kombinácia
perindopril+indapamid+amlodipín na svete (1)
R
I
L
P
O
Najmodernejší a
najpreštudovanejší
ACEI (3)
Metabolicky
neutrálne
diuretikum (4)
Dlhodobo
pôsobiaci
BKK (5)
ACEI – inhibítor angiotenzín kovertujpceho enzýmu
BKK
K – blokátor kalciového kanála
N
A
M
INDA
MI D
PA
P E RI N D
3 osvedčené účinné látky v 1 tablete (2)
LO D I PÍ
perindopril,
pperindopril
p l, indapamid
p
a amlodipín
Slovensko, 7/2014, 2014-0021796.
TTablety
ablety 2 mg/0,625 mg/5 mg
mg,, 4 mg/1,25 mg/5 mg
mg,, 4 mg/1,25 mg/10 mg
mg,, 8 mg/2,5 mg/5 mg
mg,, 8 mg/2,5 mg/10 mg
Terapeutické indikácie: Co-Amlessa je indikovaná ako substitučná terapia na liečbu esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorí sú už kontrolovaní s perindoprilom/indapamidom a amlodipínom, podávanými súbežne v rovnakýých dávkových hladinách
aké sú v kombinácii. Dávkovanie a spôsob podávania: Fixná kombinácia dávok nie je vhodná ako začiatočná terapia.Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa vykonávať individuálnou titráciou jednotlivých zložiek lieku. Maximálna odporúčaná dávka
Co-Amlessy je 8 mg/10 mg/2,5 mg denne. Bezpečnosť a účinnosť Co-Amlessy sa u detí a dospievajúcich nestanovovali. Kontraindikácie: Precitlivenosť na perindopril alebo na iný ACE inhibítor,, na indapamid
p
alebo na iný sulffónamid, na amlodipín
alebo na dihydropyridínové deriváty a na ktorúkoľvek zložku lieku. Angioedém spojený s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítormi v anamnéze. Dedičný alebo idiopatický angioedém. Závažná hypotenzia. Šok (vrátane kardiogénneho šoku). Obštrukcia
prietoku ľavej srdcovej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenóz y). Hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu. Ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min); sily 8 mg/5 mg/2,5 mg a 8
mg/10 mg/2,5 mg sú kontraindikované pri ťažkom a stredne ťažkom poškodení funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 60 ml/min). Pečeňová encefalopatia.Ť
opatia.Ťažké poškodenie funkcie pečene. Hypokaliémia. Ako všeobecné pravidlo platí, že sa tento liek
neodporúča v kombinácii s liečivami bez antiarytmického účinku, ktoré spôsobujú torsades de pointes . Druhý a tretí trimester .Laktácia. Z dôvodu nedostatočných terapeutickýých údajov, Co-Amlessa tablety sa nesmú používať u dialyzovaných pacientov,
pacientov s neliečeným dekompenzovaným srdcovým zlyhaním. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia boli zaznamenané u pacientov užívajúcich ACE inhibítory. U pacientov
liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, boli zriedkavo zaznamenané prípady angioedému tváre, končatín, pier, slizníc, jaz yka, hlasiviek a/alebo hrtana. Liekové a iné interakcie: Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča: Počas súbežného
podávania lítia s ACE inhibítormi boli zaznamenané reverzibilné z výšenia sérových koncentrácií lítia a jeho toxicity. Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka. Estramustín. Gravidita a laktácia: Co-Amlessa sa
neodporúča počas prvého trimestra gravidity a je kontraindikovaná počas druhého a tretieho trimestra gravidity. Co-Amlessa je počas laktácie kontraindikovaná. Nežiaduce účinky: časté : závraty, somnolencia bolesť hlavy, hypoestézia, parestézia,
vertigo, poruchy videnia, tinnitus, hypotenzia, dýchavičnosť, kašeľľ, bolesť brucha, sucho v ústach.
ú
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: KRKKA,
A, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko Dátum revízie textu: november 2013 Výdaj
lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím prečítajte úplnú inffor
ormáciu o produkte (SPC). Určené pre odbornú verejnosť. Úplnú informáciu o lieku získate na adrese: KRKA Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, www.krka.sk
Literatúra: 1. Co-Dalnessa (perindopril/indapamide/amlodipine, 2/0.625/5 mg) Marketing Authorisation No: OGYI--TT-22577/01-09, Co-Dalnessa (perindopril/indapamide/amlodipine, 4/1.25/5 mg) Marketing Authorisation No: OGYI-T-22577/10-18,
Co-Dalnessa (perindopril/indapamide/amlodipine, 4/1.25/10 mg) Marketing Authorisation
on No: OGYI--TT-22577/19-27, Co-Dalnessa (perindopril/indapamide/amlodipine, 8/2.5/5 mg) Marketing Authorisation
tion No: OGYI--TT-22577/28-36, Co-Dalnessa
-2
Hungary. 2. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of
(perindopril/indapamide/amlodipine, 8/2.5/10 mg) Marketing Authorisation No: OGYI-T-22577/37-45,
the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens 2013; 31: 1281-–357. 3. Ferrari R, Fox KM. Perindopril - a major contribution to the prevention and treatment of cardiovascular disease. France:
Wolters Kluwer Health; 2008. 4. Akram J, Sheikh UE, Mahmood M et al. Antihypertensive efficacy of indapamide SR in hypertensive patients uncontrolled with a background therapy : the NA
ATIVE
TIVE study. Curr Med Res Opin 2007;23:2929-2936. 5. Biston
P, Mélot C, Degaute JPP,, et al. Prolonged antihypertensive effect of amlodipine: a prospective double-blind randomized study. Blood Press 1999; 8 (1): 43–8.
KRKA Slovensko, s.r
s.r.o.,
r.o.,
.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava,
T
E-mail: [email protected],
[email protected], www
www
Tel.
el. (02) 571 04 501, Fax (02) 571 04 502, E-mail:
www.krka.sk
.krka.sk
Aktívny vr
ed
C5
ho pôvodu
ové
žil
Zhojený v
re
d
i
kož
na
C2
rne žily
Kŕč
o
ulá
Metličky
tik
C6
C1
ar
e
C0
s
Bez von
ka
j
C4
na
h
uc
rejavov
Zme
Op
C3
NEMÁ ŽIADNE
GENERIKUM
hp
šíc
ž
vé
ily
éh o
ov
žil
pôvodu
Efektívna liečba
v každom štádiu
CHronického Venózneho Ochorenia!
60 DNÍ LLIIE
EČBY
120
tbl.
PACIENT UŠETRÍ AŽ
6,47€✳
DETRALEX
Zloženie*: Čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia 500 mg: 450 mg Diosminum, 50 mg flavonoidy vyjadrené ako Hesperidinum. Indikácie*: Liečba venolymfatickej insuficiencie s nasledujúcimi symptómami: pocit ťažkých
nôh, ranný výskyt pocitu unavených nôh, bolesť. Liečba funkčných symptómov akútnej hemoroidálnej epizódy. Dávkovanie a spôsob podávania*: Venolymfatická insuficiencia: 2 tablety denne. Akútny hemoroidálny atak: dávka môže byť zvýšená až na 6 tabliet denne. Kontraindikácie*: Precitlivenosť na liečivo alebo pomocné látky lieku. Upozornenia*: Podávanie tohto lieku na symptomatickú liečbu akútnych hemoroidov nevylučuje liečbu iných
ochorení konečníka. Ak symptómy ihneď neustúpia, má sa vykonať proktologické vyšetrenie a liečba sa má prehodnotiť. Interakcie*: Žiadne. Fertilita*. Gravidita*. Laktácia*: Vyhnúť sa liečbe. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá
a obsluhovať stroje*. Nežiaduce účinky*: Časté: hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie. Menej časté: kolitída. Zriedkavé: bolesť hlavy, závrat, nevoľnosť, vyrážka, pruritus, urtikária. Neznáme: bolesť brucha**, izolovaný edém tváre,
pier, očných viečok. Výnimočne Quinckeho edém. Predávkovanie*. Vlastnosti*: Venofarmakum a vazoprotektívum. Detralex pôsobí na žilový návrat: redukuje venóznu distenzibilitu a venostázu; na úrovni mikrocirkulácie
znižuje kapilárnu permeabilitu a zvyšuje kapilárnu rezistenciu. Balenie*: Balenie 60, 90 alebo 120 filmom obalených tabliet Detralexu. Dátum revízie textu: Apríl 2014. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Les Laboratoires Servier,
50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, Francúzsko. www.servier.com. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
* Podrobné informácie sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese: Servier Slovensko, spol. s r. o.,
Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690
** Prosím, všimnite si zmenu v informácii o lieku.
Edukačný grant poskytuje spoločnosť SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.
14DETC2 33 ALL GA/RS
✳
2 tbl.
bl.
1xx denne
Pri porovnaní s dvoma baleniami Detralexu 60 tbl.. Zdroj ADC číselník 03/2014
NOVINKA!
www.wonca2015.org
Download

Program - MEDITREND