ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB,
ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby
dodávateľským spôsobom podľa § 5 ods. 4 písm. q) a r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Por.
čís.
Právnické osoby
a fyzické osoby podnikatelia
TeamPrevent,
s.r.o.
1.
Pro Benefit s.r.o.
2.
3.
NOVAPHARM,
s.r.o.
Duslo, a.s.
4.
5.
FM Consulting,
spol. s r.o.
BIO – FIT, s.r.o.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
MEDICHEM,
s.r.o.
Železničné
zdravotníctvo
Košice, s.r.o.
Medicentrum
MUDr. Pavel
Slanina s.r.o.
ROMED s.r.o.
Adresa
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Zmena sídla:
Moskovská 13
811 08 Bratislava
Okružná 1427/52
020 01 Púchov
Zmena sídla:
kpt. Jaroša 1929/49
020 01 Púchov
Klemensova 7
811 09 Bratislava
Administratívna
budova, ev.č. 1236
927 03 Šaľa
Ružová 1779/9
020 01 Púchov
SNP 36
914 51 Trenčianske
Teplice
Štúrova 11
811 02 Bratislava
Masarykova 9
040 01 Košice
Hviezdoslavova
469/33 979 01
Rimavská Sobota
Hlavná 452
049 22 Gemerská
Poloma
Hollého 14
MEDI RELAX
903 01 Senec
M+M s.r.o.
Zmena sídla:
Prepoštská 6
811 01 Bratislava
Poliklinika Q
Profmed s.r.o.
Rúbanisko II
984 03 Lučenec
Obchodná 16
MEDISON, s.r.o.
040 11 Košice
BIONORMA, s.r.o. Gagarinova 773/5
018 51 Nová Dubnica
Zmena obchodného Zmena sídla:
mena na:
Továrenská 1408/10
018 41 Dubnica nad
ALSANA, s.r.o.
Váhom
Zmena sídla:
Gagarinova 773/5
018 51 Nová Dubnica
IČO
Číslo oprávnenia
Dátum
vydania **)
Vedúci tímu odborníkov
PZS
35 945 249
OPPL-5000/2006-Oj
8.8.2006
MUDr. Martin Čikel
36 336 173
OPPL-5036/2006-Oj
10.8.2006
MUDr. Viliam Bršiak, MPH
35 768 568
OPPL-5519/2006-Oj
18.9.2006
35 826 487
OPPL-5589/2006-Oj
19.9.2006
MUDr. Andrea
Tomčovčíková
MUDr. Zuzana Machatová
36 342 696
OPPL-5440/2006-Oj
21.9.2006
MUDr. Mária Komorová
36 307 840
OPPL-5722/2006-Oj
21.9.2006
MUDr. František Jaroš,
CSc.
36 684 635
OPPL-6098/2006-Oj
4.10.2006
MUDr. Beáta Gráfová
36 582 433
OPPL-6077/2006-Oj
6.10.2006
MUDr. Libor Marko, CSc.
36 646 466
OPPL-5968/2006-Oj
19.10.2006
MUDr. Pavel Slanina
36 589 616
OPPL-6276/2006-Oj
20.10.2006
MUDr. János Icsó, CSc.
35 772 786
OPPL-6189/2006-Oj
24.10.2006
MUDr. Danica Henčeková,
PhD.
36 643 211
OPPL-5990/2006-Oj
25.10.2006
MUDr. Anton Šišák
36 679 135
OPPL-6233/2006-Oj
25.10.2006
MUDr. Soňa Kešeláková
36 328 529
OPPL-6480/2006-Oj
25.10.2006
MUDr. Jitka Balcárková
Fakultná
nemocnica L.
Pasteura Košice
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Zmena obchodného
mena na:
Univerzitná
nemocnica L.
Pasteura Košice
Nemocnica Košice- Lúčna 57
040 15 Košice – Šaca
Šaca a.s.
1. súkromná
nemocnica
972 02 Opatovce nad
OHS, s.r.o.
Nitrou 256
Štúrova 6
BE-SOFT a.s.
040 01 Košice
Limbová 12
Slovenská
833 03 Bratislava
zdravotnícka
univerzita
v Bratislave
PRAKTIK – NZZ, Mudroňova 10
036 01 Martin
s.r.o.
Zmena sídla:
Prieložtek 1
036 01 Martin
MEDCENTRUM, J. Milca 33
010 01 Žilina
s.r.o.
Ústredná vojenská ul. Gen. Miloša
Vesela č. 21
nemocnica SNP
034 26 Ružomberok
Ružomberok
Študentská 17
Salus – EC, s.r.o.
960 01 Zvolen
Vysokoškolákov 31
ŽILPO, s.r.o.
010 08 Žilina
Bratislavská 1
KRANKAS s.r.o.
010 01 Žilina
Kollárova 2
Martinská
036 59 Martin
fakultná
nemocnica
Zmena obchodného
mena na:
Univerzitná
nemocnica Martin
ALW, s.r.o.
27.
28.
Rastislavova 43
041 90 Košice
zdravotka – PZS,
s.r.o.
Súkromné
zdravotné
stredisko –
TOKYWILL, s.r.o.
Stummerova
1059/108
955 01 Topoľčany
Zmena sídla:
M. Benku 4016/23
955 01 Topoľčany
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
Jána Mazúra 28
P.O.Box 152
036 01 Martin
00 606 707
OPPL-5421/2006-Oj
8.11.2006
doc. MUDr. Ľubomír
Legáth, CSc.
36 168 165
OPPL-6895/2006-Oj
30.11.2006
MUDr. Valéria Semjaková
36 715 000
OPPL-7185/2006-Oj
30.11.2006
MUDr. Pavel Jakubis, MPH
36 191 337
OPPL-7215/2006-Oj
30.12.2006
MUDr. Andrea Kukurová
00 165 361
OPPL-418/2007-Oj
10.1.2007
doc. MUDr. Štefánia
Moricová, PhD., MPH,
mim. prof.
36 425 915
OPPL-651/2007-Oj
29.1.2007
MUDr. Marta Ľuptáková,
PhD.
36 418 081
OPPL-672/2007-Oj
17.1.2007
MUDr. Mojmír Vrlík, CSc.
31 936 415
OPPL-1864/2007-Oj
7.2.2007
doc. MUDr. Jozef Domenik,
PhD., MPH
36 747 751
OPPL-1866/2007-Oj
13.2.2007
36 402 630
OPPL-1526/2007-Oj
22.2.2007
36 372 111
OPPL-1867/2007-Oj
23.2.2007
MUDr. Eva Čunderlíková,
MPH
prof. MUDr. Jana
Buchancová, CSc.
MUDr. Pavol Moravčík
00 365 327
OPPL-1727/2007-Oj
27.2.2007
MUDr. Gabriela
Klimentová, CSc.
36 728 543
OPPL-2475/2007-Oj
27.2.2007
MUDr. Beáta Pivolusková
36 733 237
OPPL-2946/2007-Oj
16.3.2007
MUDr. Dana Žilinská, PhD.
36 708 615
OPPL-3403/2007-Oj
19.3.2007
MUDr. Dušan Ondrejka
00 610 577
OPPL-1694/2007-Oj
23.3.2007
MUDr. Darina Sauková
29.
zmena obchodného
mena na:
SP GLOB-MED,
s.r.o.
30.
Fakultná
nemocnica
Hollého 14
081 81 Prešov
31.
s poliklinikou
J.A.Reimana
Prešov
MED – AID s.r.o.
066 01 Lackovce 38
36 500 585
OPPL-2555/2007-Oj
4.4.2007
MUDr. František Šarišský
Javorinská 401/11
36 749 176
915 01 Nové Mesto
nad Váhom
HMO Slovakia, a.s. Einsteinova 21/3692 35 890 568
851 01 Bratislava 5
zmena obchodného Zmena sídla:
mena na:
Žellova 2
821 08 Bratislava 2
ProCare, a.s.
Zmena sídla:
Einsteinova 23-25
851 01 Bratislava 5
36 751 103
Ergomed ProCare, Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
s.r.o.
Zmena sídla:
zmena obchodného Moldavská cesta 21/A
mena na:
040 11 Košice
Ergomed
Poliklinika, s.r.o.
Murgašova 1
36 601 578
Letecká vojenská
040 86 Košice
nemocnica, a.s.
Štefánikova 2
36 750 646
PZS5, s.r.o.
071 01 Michalovce
36 786 365
Služby pre zdravie Vansovej 1
080 01 Prešov
v práci, s.r.o.
Zmena sídla:
Námestie mieru 1
080 01 Prešov
Československej
36 757 055
PZS, s.r.o.
armády 20/1632
974 01 Banská
Bystrica
36 365 289
Pred poľom 1652
JUMA Trenčín
911 01 Trenčín
s.r.o.
Nadjazdová 4
36 332 151
BOZPO, s.r.o.
971 01 Prievidza
Zmena sídla:
Ciglianska cesta 3 C
971 01 Prievidza
Štefánikova 95
36 788 457
ENSARA, s.r.o.
921 01 Piešťany
Zmena sídla:
Štefánikova 1460/12
921 01 Piešťany
35 935 103
MEDIRESC, s.r.o. Jesenského 69
943 01 Štúrovo
Saleziánov 1284/8
36 828 661
PZS SM – Práca
071 01 Michalovce
a zdravie, s.r.o.
Ružinovská 10
35 914 793
Ružinovská
P.O.Box 48
poliklinika, a.s.
820 07 Bratislava
35 903 091
MED POINT, s.r.o. Hollého 14
903 01 Senec
Staničná 9
36 833 118
Pracovná
058 01 Poprad zdravotná služba
Matejovce
s.r.o.
086 11 Komárov 95
36 488 925
Balsam, s.r.o.
OPPL-3840/2007-Oj
4.4.2007
MUDr. Jozef Ďaďan
OPPL-4235/2007-Oj
4.4.2007
MEDCARE, s.r.o.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Nemocnica
Poprad, a.s.
Banícka 803/28
058 45 Poprad
36 513 458
MUDr. Jana Garajová
OPPL-4392/2007-Oj
5.4.2007
MUDr. Klára Benešová
OPPL-4175/2007-Oj
20.4.2007
MUDr. Július Doboš
OPPL-4491/2007-Oj
24.4.2007
MUDr. Mária Krivdová
OPPL-5291/2007-Oj
18.5.2007
MUDr. Pavla Neupauerová
OPPL-5679/2007-Oj
18.6.2007
MUDr. Róbert Vilček
OPPL-6338/2007-Oj
4.7.2007
MUDr. Oliver Dibák
OPPL-6109/2007-Oj
11.7.2007
MUDr. Zuzana Melíšková
OPPL-6547/2007-Oj
25.7.2007
MUDr. Peter Bakič
OPPL-6513/2007-Oj
25.7.2007
MUDr. Anna Žigová
OPPL-7604/2007-Oj
24.8.2007
MUDr. Stanislav Merc
OPPL-7649/2007-Oj
21.9.2007
prof. MUDr. Jaroslav
Kresánek, PhD.
OPPL-8097/2007-Oj
1.10.2007
OPPL-8263/2007-Oj
2.10.2007
MUDr. Gabriela
Radimáková
MUDr. Mariana Paceková
OPPL-8110/2007-Oj
15.10.2007
MUDr. Agáta Volčková
OPPL-9328/2007-Oj
1.11.2007
MUDr. Božena Mášková
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Klemensova 7
811 09 Bratislava
PYROBOSS, s.r.o. Lúčna 64, 974 01
Banská Bystrica Nemce
Kuzmányho nábrežie
Nemocnica
28, 960 01 Zvolen
s Poliklinikou –
Zmena sídla:
VAŠE ZDRAVIE
Kuzmányho nábrežie
n.o.
1068/34
960 01 Zvolen
B&D MED, s.r.o. Ul. 1. mája 21
066 01 Humenné
M.R. Štefánika
Vranovská
187/177 B
nemocnica, n.o.
093 27 Vranov nad
Topľou
SNP 1541/16
DAJANEX, s.r.o.
900 01 Modra
Sanos Vráble s.r.o. Hlavná 35
952 01 Vráble
Zmena sídla:
Moravská 1211/31
952 01 Vráble
TOP – MED, s.r.o. Mudroňova 2
955 01 Topoľčany
Zmena obchodného Korešpondenčná
mena na:
adresa:
Santé SLOVAKIA Ružinovská
poliklinika
s.r.o.
Ružinovská 10
820 07 Bratislava 2
Nemocnica svätého Cintorínska 16
811 08 Bratislava
Michala, a.s.
Adresa prevádzky
PZS:
Cesta na Červený
most 1
833 31 Bratislava
Poľná 3
Medicover s.r.o.
811 08 Bratislava
Zmena sídla:
Prievozská 4B
APOLLO BC II,
blok C
821 09 Bratislava
Zmena obchodného Zmena sídla:
mena na:
Heydukova ul. 12-14
811 08 Bratislava
OHC Company
s.r.o.
Vistelan s.r.o.
Zmena obchodného
mena na:
Mediconet OHC
Slovakia, s.r.o.
Onkologický ústav
sv. Alžbety, s.r.o.
MEDICIS s.r.o. *)
GAJOS, s.r.o.
61.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
Mojmírova 111/4
921 01 Piešťany
M. Pišúta 4022
031 01 Liptovský
Mikuláš
36 691 763
OPPL-8109/2007-Oj
23.11.2007
MUDr. Tomáš Geist, CSc.
36 644 048
OPPL-9539/2007-Oj
14.12.2007
MUDr. Eva Vnenčáková
37 954 628
OPPL-9828/2007-Oj
19.12.2007
MUDr. Zdeňka Hajduková,
PhD.
36 499 820
OPPL-10446/2007-Oj
30.1.2008
MUDr. Boris Čerevka
37 887 068
OPPL-10627/2007-Oj
31.1.2008
MUDr. Miroslava
Jendrušáková
43 969 101
OPPL-2184/2008-Oj
1.2.2008
36 787 736
OPPL-9830/2007-Oj
5.2.2008
MUDr. Antónia
Demovičová
MUDr. Hana Řádová
36 026 999
OPPL-5849/2008-Oj
8.7.2008
MUDr. Karol Gutléber
44 570 783
OPPL-11/2009-Oj
5.1.2009
MUDr. Peter Novák
35 950 030
OPPL-9536/2008-Oj
8.1.2009
MUDr. Daniela Križanová,
PhD., MPH
35 681 462
OPPL-88/2009-Oj
15.1.2009
MUDr. Jozef Adámik, PhD.
35 912 154
OPPL-8522-3/2008-Oj
16.1.2009
MUDr. Magda Ribanská
36 376 981
OPPL-1262/2009-Oj
9.2.2009
MUDr. Vladimíra Bellová
LaSalus, a.s.
62.
Zmena obchodného
mena na:
Falck Healthcare
a.s.
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Zmena sídla:
Galvániho 7/D
821 04 Bratislava
Korešpondenčná
adresa:
J. Jonáša 1
843 02 Bratislava
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
UNIPHARMA
PRIEVIDZA 63. 1. slovenská
lekárnická akciová
spoločnosť
Lučenecká cesta
PZS – ANIMA,
2266/6
s.r.o.
960 01 Zvolen
64.
Zmena sídla:
Hlbiny 2262/2
960 01 Zvolen
Špitálska 10
MIOMED s.r.o.
65.
811 08 Bratislava
Mudroňova 6636/66A
Salusé, spol. s r.o.
66.
921 01 Piešťany
Strečnianska 13
Humania spol.
67.
851 05 Bratislava
s r.o.
Fakultná
Ružinovská 6
nemocnica
826 06 Bratislava
s poliklinikou
Zmena sídla:
Pažítková ul. č.4
Bratislava *)
821 01 Bratislava
68.
Zmena obchodného
mena na:
Univerzitná
nemocnica
Bratislava
Nedožerská cesta 7
HAS centrum,
69.
971 01 Prievidza
s.r.o.
Štefánikova tr. 69
Nemocnice
s poliklinikami n.o. 949 01 Nitra
Korešpondenčná
70.
adresa:
SNP 19
934 01 Levice
Muránska 1337/16
Medicínskopreventívna, s.r.o. 050 01 Revúca
71.
Zmena sídla:
O. Klokoča 732/6
981 01 Hnúšťa
Hollého 367
034 95 Likavka
STOLAMED, s.r.o.
72.
Zmena sídla:
Konventná 7
811 03 Bratislava
Euromed solutions Mickiewiczova 3
73.
811 07 Bratislava
s.r.o.
Tematínska 5/A
SI Medical, s.r.o.
74.
851 05 Bratislava
SNP 19
MED – ES, s.r.o.
75.
934 01 Levice
HASIL – HD, s.r.o. 956 13 Hrušovany
76.
133
*)
GHP Medical
Okružná 1297/52
77.
071 01 Michalovce
Services, s.r.o. *)
44 571 747
OPPL-2623/2009-Oj
16.3.2009
prof. MUDr. Margaréta
Šulcová, CSc.
31 625 657
OPPL-2999/2009-Oj
9.4.2009
MUDr. Milan Marko
44 748 060
OPPL-4490/2009-Oj
1.7.2009
MUDr. Hana Buceková
44 729 081
OPPL-5643/2009-Oj
10.8.2009
36 274 607
OPPL-6615/2009-Oj
1.10.2009
doc. MUDr. Ferdinand
Krutý, CSc.
MUDr. Juraj Varchola
44 921 730
OPPL-7465/2009-Oj
26.10.2009
MUDr. Ronald Hlavatý
31 813 861
OPPL-7352/2009-Oj
27.10.2009
MUDr. Elena Lazarová
36 325 520
OPPL-8544-3/2009-Oj
2.2.2010
45 732 205
OPPL/2534/2010-Oj
22.3.2010
MUDr. Karin Boušová
Kostelníková
MUDr. Ladislav Valach,
PhD.
45 348 596
OPPL/2424/2010-Oj
26.3.2010
MUDr. Renáta Janoušková
OPPL/3112/2010-Oj
1.4.2010
doc. MUDr. Oto Osina,
PhD.
45 429 189
OPPL/3704/2010-Oj
17.5.2010
MUDr. Peter Knechtsberger
36 680 478
OPPL/9203/2010-Oj
27.12.2010
36 726 702
OPPL/2022/2011-Oj
8.3.2011
36 550 531
OPPL/3141/2011-Oj
19.4.2011
MUDr. Darina Lopušná,
MPH
Mgr. MUDr. Eva
Nemčoková
MUDr. Gustáv Lepieš
36 766 542
OPPL/4951/2011-Oj
7.7.2011
MUDr. Pavel Herman
44 876 530
MEDINAT s.r.o.
78.
79.
MEDILAB s.r.o.
HealthWork, s.r.o.
80.
81.
82.
83.
Nemocnice
a polikliniky, a.s.
DAMAX
vzdelávacie
centrum, s.r.o.
Medicínske
riadiace centrum,
s.r.o.
HEDAK, a.s.
Sokolovská 2/A
066 01 Humenné
Zmena sídla:
Ondavské Matiašovce
131
094 01 Tovarné
Štúrova 11
811 02 Bratislava
Budmerice 143
900 86 Budmerice
Zmena sídla:
Sládkovičova 16
902 01 Pezinok
Záhradnícka 46
821 08 Bratislava
Záhradnícka 51
821 07 Bratislava
46 298 576
OPPL/6168/2011-Oj
19.9.2011
MUDr. Jana Pekárová,
MPH
35 816 627
OPPL/8392-3/2011-Oj
24.1.2012
MUDr. Jana Holčíková
46 510 206
OPPL/1493/2012-Oj
6.2.2012
MUDr. Eduard Hrežo
36 641 260
OPPL/3269/2013-Oj
11.4.2013
MUDr. Mária Jaloviarová
44 721 579
OPPL/5307/2013-Oj
1.7.2013
MUDr. Jaroslav Víglaský
Čajkovského 46
949 11 Nitra
44 631 359
OPPL/6952/2014-Oj
1.10.2014
MUDr. Zuzana Zászlósová
Mýtna 5
811 07 Bratislava
35 769 971
OPPL/8557/2014-Oj
12.11.2014
MUDr. Andrej Bízik
Koreszkova 7
909 82 Skalica
44 444 761
OPPL/8859/2014-Oj
3.12.2014
MUDr. Silvia Skladanová
84.
85.
Fakultná
nemocnica
s poliklinikou
Skalica, a.s.
*) Oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí
vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 (práce nie sú rizikové) – viď por. č. 60, 68, 76, 77.
**) Dňom 1.6.2010 sa oprávnenia na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby vydané podľa
predpisov platných do 31.5.2010 považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas (§ 39c zákona č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov –
viď čl. XXXII. bod 10 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov).
Dňom 1.6.2010 Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva oprávnenia na vykonávanie činnosti
pracovnej zdravotnej služby na neurčitý čas (§ 21 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z. – viď čl. XXXII.
bod 6 zákona č. 136/2010 Z. z.).
Vypracoval: Odbor preventívneho pracovného lekárstva
Aktualizované: 8.12.2014
Download

ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH