Platnost kupónu: 24. 8. 2013
KUPÓN
Platnost kupónu: 24. 8. 2013
Razov 472, 763 12 Vizovice, Česká republika
tel: +420 577 686 148, fax: +420 577 686 132
[email protected], www.unie-destilateru.cz
Platnost kupónu: 24. 8. 2013
UNIE DESTILATÉRŮ
KUPÓN
Garantem odbornosti koštu je Unie destilatérů
KUPÓN
RUDOLF JELÍNEK a. s., Razov 472, 763 12 VIZOVICE
Tel.: +420 577 686 120 • Fax: +420 577 452 777
www.rjelinek.cz
Tento kupón Vás opravňuje
k ochutnání 1 ks soutěžního destilátu.
Restaurace a ubytování
v příjemném prostředí
chřibských lesů na
křižovatce turistických cest
stylové ubytování v penzionu a dřevěných srubech
vynikající kuchyně a kompletní nabídka výrobků R. JELÍNEK
vnitřní a venkovní dětský koutek
whirlpool, parní lázeň, laserová střelnice, vinný sklípek
rodinná setkání, oslavy, svatby, firemní školení
Tento kupón Vás opravňuje
k ochutnání 1 ks soutěžního destilátu.
návštěvnické centrum | prohlídky | odborné exkurze | videofilm |
Najdete nás na cyklotrasách 5013, 5158, 5018 a 473.
muzeum R. JELÍNEK | degustace produktů |
dárek pro návštěvníky | podniková prodejna |
firemní prezentace a rauty | privátní oslavy | zajištění ubytování |
Lesní penzion Bunč, 768 03 Roštín 287
tel. +420 573 365 302, +420 603 339 793, [email protected], www.bunc.cz
Kroměříž
Vsetín
Zlín
Uherské
Hradiště
RUDOLF JELÍNEK a. s., Razov 472, 763 12 VIZOVICE
T +420 577 686 129, M +420 725 653 134, E [email protected]
www.rjelinek.cz
Pěstitelské pálení
Tento kupón Vás opravňuje
k ochutnání 1 ks soutěžního destilátu.
Společnost RUDOLF JELÍNEK nabízí možnost pěstitelského pálení na
jednom z nejmodernějích destilačních zařízení v České republice. Nová
pálenice byla uvedena do provozu v roce 2002 a je vybavena technologií
německé společnosti Arnold Holstein s měděnými dvouplášťovými kotly
o objemu 150 a 300 litrů. Pro svoji schopnost uchovat plnohodnotnou
vůni a chuť je společností využívána k výrobě netradičních destilátů.
Unikátní destilační aparát spolu s vysoce odbornou obsluhou jsou
zárukami té nejvyšší kvality destilátu.
V případě dalších informací nebo objednání termínu na pálení nás
kontaktujte na telefonním čísle +420 577 686 180 (pálenice),
+420 725 653 137 (Bc. Martin Častulík) nebo na [email protected]
Sportovní areál se stylovou
restaurací a ubytováním
uprostřed chřibských lesů
skvělá kuchyně, zvěřinové speciality
kompletní sortiment výrobků R. JELÍNEK
vnitřní a venkovní dětský koutek
sportoviště (víceúčelové hřiště na tenis,
fotbal, volejbal a basketbal, travnaté hřiště)
školní výlety, školy v přírodě,
letní dětské tábory, soustředění, rodinné dovolené, setkání
cyklotrasy, hipostezky, turistické trasy
K areálu dojedete po cyklotrase 5018.
Rekreační areál Kamínka 188, 768 03 Roštín
tel. +420 573 368 150, +420 774 999 940, [email protected], www.kaminka.cz
Čas vizovického Jelínkova koštu nastal – vítejte ve Vizovicích u Jelínkŧ
11. KOŠT 2013
„Toţ to je letos rok jak z ho... kula“, řekl by můj kamarád Lojza z Kašavy. „Hleďa
na to“, co se v té naší kotlině děje, něco na tom je. Metanolovému svinstvu padlo
za oběť 45 lidí, následná prohibice málem zabila slušné likérky, počasí nás – ať kdo
chtěl či nechtěl - přesunulo do tropických krajin, no a v manéţi, bůhví proč
nazývané politická scéna, se dějí kousky, nad nimiţ se v úţasu netají dech, ale
zvedá ţaludek...
Ale co! Moje stařenka v takových situacích pravívala: „Nech byt chlapče, eště nikdy
tak nebylo, aby nejak nebylo.“ Určitě tu moudrost téţ znají u Jelínků. Kdyţ mě
tradičně poţádali, abych napsal úvod do katalogu 11. Jelínkova koštu a já jsem
poloţil tradiční otázku: „O čem to letos bude, pane generální?“, tradičně s úsměvem
odvětil: „Však vy zase na něco přijdete.“
A přišel jsem na to celkem snadno. Ve zprávách Rádioţurnálu říkali, ţe nepřijde-li
nějaká povětrnostní „huja“, bude dobrá úroda ovoce. Hlavně švestek a jablek. No
a kdyţ k tomu přidáme zprávu z Vizovic, ţe v Těchlovských sadech je úroda
opravdu dobrá a ţe se uţ se sbíráním trnek do kvasu začalo, je to jasné: bude dobře.
Bude dobře, protoţe: „Dokáď jedna trnka, dotáď řitka brnká, dokáď jedno ovoce,
dotáď řitka lapoce!“. A jak je známo, dobrá peristaltika jistí dobré zdraví. A je-li
dobré zdraví a navíc z dobré úrody dobrá slivovice – nemůţe být jinak, neţ dobře!
Nakonec ale pár slov „z jiné bečky“: Podle jednoho z novodobých úsloví platí: „Co
tě nezabije, to tě posílí!“. O likérce RUDOLF JELÍNEK z Vizovic to platí v kaţdém
případě. Probatum est.
Karel Pavlištík
Jelínkova koštu kmotr
PRAVIDLA KOŠTU
1. Soutěţe se můţe zúčastnit kaţdý, kdo pro Jelínkův vizovický košt poskytne
řádně označený vzorek a vyplní přihlášku.
2. Počet vzorků od jednoho soutěţícího není omezen.
3. Hodnocení probíhá v prostorách firmy RUDOLF JELÍNEK a.s., hodnotitelé jsou
rozděleni do 40 komisí (můţe být upraveno dle počtu vzorků). Kaţdá komise má
svého předsedu.
4. Vzorky se hodnotí anonymně osmnáctibodovou stupnicí v základních kolech a
dvacetibodovou stupnicí ve finálovém kole. V základních kolech jsou při
hodnocení povoleny 0,2 bodové nuance mezi vzorky. Při hodnocení vzorků ve
finálovém kole jsou povoleny 0,1 bodové nuance. Ţádný vzorek nesmí být
hodnocen méně neţ 10 body. Stupnice jsou upraveny pro hodnocení ovocných
destilátů.
5. Na anonymitu vzorků a regulérnost hodnocení dohlíţí odborná komise.
6. Soutěţ probíhá v deseti kategoriích:
a) nejlepší slivovice
b) nejlepší hruškovice
c) nejlepší jablkovice
d) nejlepší meruňkovice
e) nejlepší třešňovice
f) nejlepší ostatní ovocný destilát
g) absolutní vítěz koštu
h) obec s nejlépe hodnocenými vzorky
i) vítěz pěstitelského pálení u společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.
j) vítěz z řad návštěvníků Vizovického Trnkobraní
7.
a-f) Tyto kategorie vyhrávají nejlépe bodově hodnocené vzorky.
g) O celkovém vítězi této kategorie rozhodne samostatný košt (finále) ze 40
nejlépe hodnocených vzorků ze základního kola. Hodnocení provedou
předsedové hodnotitelských komisí.
h) Prvních 100 nejlépe hodnocených vzorků ze všech kategorií slouţí jako
základ pro výběr obcí, které budou hodnoceny. Obce, které budou
zastoupeny minimálně čtyřmi vzorky umístěnými v první stovce, budou
hodnoceny následujícím způsobem: počty bodů vyhodnocených vzorků
z jednotlivých obcí se sečtou a vypočítá se průměr na jeden vzorek pro
kaţdou obec. Obec s nejvyšším průměrem se stane vítězem.
i) Vítěz této kategorie se vyhodnotí pouze ze vzorků, poskytnutých
v rámci pěstitelského pálení u firmy RUDOLF JELÍNEK a.s.,
rozhodující je umístění v základním kole.
j) V této kategorii se vybírají tři nejlépe hodnocené vzorky, jejichţ majitel
je zároveň i návštěvníkem 46. ročníku Vizovického Trnkobraní. Tato
kategorie se nevztahuje na hosty Jelínkova vizovického koštu.
8. V katalogu soutěţe budou zveřejněny výsledky:
- nejlépe hodnocených vzorků v jednotlivých kategoriích
- prvních sto vzorků ze všech kategorií dle počtu dosaţených bodů
- abecední jmenný seznam všech soutěţitelů s adresou, druhem ovoce,
přiděleným číslem pro soutěţ, bodovým ohodnocením a číslem komise,
která vzorek degustovala
- absolutní vítěz koštu
- obec s nejlépe hodnocenými vzorky
- vítěz pěstitelského pálení
- vítěz z řad návštěvníků Vizovického Trnkobraní
9. Vítězové a prvních 100 vzorků bude odměněno hodnotnými a originálními
cenami. Vítězové jednotlivých kategorií nezískávají ceny za celkové umístění.
Vítězné ceny jsou ve společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. uloţeny k vyzvednutí
do konce kalendářního roku.
SRDEČNĚ DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ ZASLALI VZOREK DO
11. ROČNÍKU JELÍNKOVA VIZOVICKÉHO KOŠTU.
Ing. Pavel Dvořáček
Předseda představenstva SPJS
PŘEDSEDOVÉ KOMISÍ
11. Jelínkova vizovického koštu
Komise č.
1
Příjmení a jméno
Kalenda Oldřich
Komise č.
21
Příjmení a jméno
Valíček Lukáš
Lupač Josef
22
Veverka Jaromír
Balog Ján
23
Hladík Jan
Šlosar Petr
24
Borkovec Jaroslav
Kotrč Milan
25
Rychna Miroslav
Balík Josef
26
Barnet Jiří
7
Vítek František
27
Melzoch Karel
8
Malčic Otto
28
Raclavský Lumír
9
Chmelař Roman
29
Musil Zdeněk
10
Doleţal František
30
Švarc Martin
11
Vývoda Stanislav
31
Kolůch Pavel
12
Horňáček Josef
32
Svoboda Jozef
13
Divílek Petr
33
Kutina Kamil ml.
14
Gerţová Dagmar
34
Prachař Tomáš
15
Parák Ivo
35
Vybíralík František
Kunst Petr
2
3
4
5
6
16
Borek Josef
36
17
Kadlec Jan
37
Šlosarová Věra
18
Lysý Zdeněk
38
Januška Jaroslav
Lacina Libor
39
Chromý Zdeněk
Tomaštík Antonín
40
Burkart Jaroslav
19
20
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ KOŠTU:
Kolŧch Pavel, Kunovice, Hruškovice, 19,27 b.
OBEC S NEJLÉPE HODNOCENÝMI
VZORKY:
Uherské Hradiště
VÍTĚZ PĚSTITELSKÉHO PÁLENÍ
U FIRMY RUDOLF JELÍNEK a.s.:
Borán Radomír, Horní Lhota, Jablkovice, 18,56 b.
VÍTĚZ Z ŘAD NÁVŠTĚVNÍKŦ VT
Karafiát Lubomír, Prostějov, Meruňkovice, 18,74 b.
Janulík Libor, Brno, Třešňovice, 18,58 b.
Krist Jiří, Ratíškovice, Hruškovice, 17,50 b.
Hruškovice
Slivovice
1.
2.
Kavka R.
Sedlář Pavel
Ostroţská Nová Ves
Uherské Hradiště
1.
2.
Kolůch Pavel
Kolůch Pavel
Kunovice
Kunovice
3.
4.
Sedlář Pavel
Pilka Josef
Uherské Hradiště
Veletiny
3.
4.
Lehutová Katarina
Hýţa Radek
Piešťany
Uh.Ostroh
5.
6.
Jarošek Antonín
Klvaň Miroslav
Labuty
Ţidlochovice
5.
6.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Krist Jiří
Vizovice
Ratíškovice
7.
8.
Obecní úřad
Nevařil Petr
Suchá Loz
Vizovice
7.
8.
Helešicová Hana
Karafiát Lubomír
Brno
Prostějov
9.
10.
Buják Radim
Panáček Miroslav
Bánov
Stráţnice
9.
Roučka Jan
Stráţnice
Krutil Radek
Skyba Jaromír
Lipová
Slušovice
Třešňovice
Jablkovice
1.
Palírna Radlík
Jilové u Prahy
1.
2.
2.
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
3.
Janulík Libor
Brno
3.
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
4.-6.
Krutil Radek
Lipová
4.
5.
Harnach Gustav
Borán Radomír
Brno
Horní Lhota
4.-6.
4.-6.
Viktorin Jan
Martínek Stanislav
Mutěnice
Petrov
6.
7.
Vaněk Vladislav
Lihovar Dvořiště s.r.o
Stříteţ n.B.
Pacov
7.
8.-10.
Drha Pavel
Štach Jan
Zádveřice
Bratřejov
8.
9.
Libotovský Ladislav
Šarman Radomír
Velká Ledská
Zlín
8.-10.
8.-10.
Karafiát Lubomír
Zákravský Jiří
Prostějov
Stráţnice
10.
Šimčák Marek
Kroměříţ
1.
Zubák Lubomír
Ostrov
Ostatní destiláty
Meruňkovice
1.
Blaţek Ladislav
Uh.Hradiště
2.
Kůřil Jaroslav
Moravany
2.
Karafiát Lubomír st.
Prostějov
3.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
3.
Hasík Karel
Rohatec
4.
Svoboda Josef
Petrov
4.
Masař Jaroslav
Dolní Lhota
4.
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
5.-6.
Münster David
Bánov
6.
Šlosar Petr
Chrudim
5.-6.
7.
Raclavský Lumír
Gajda Antonín
Kroměříţ
Stráţnice
7.-9.
7.-9.
Eliáš Karel
Šerý Josef
Kříţanov
Střelná
7.-9.
Libotovský Ladislav
Velká Ladská
100 NEJLÉPE HODNOCENÝCH VZORKŦ
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.-6.
5.-6.
7.
8.-9.
8.-9.
10.
11.-12.
11.-12.
13.
14.
15.
16.-17.
16.-17.
18.
19.
20.
21.-22.
21.-22.
23.
24.-25.
24.-25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.-34.
33.-34.
35.
Příjmení a jméno
Kolůch Pavel
Zubák Lubomír
Kavka R.
Palírna Radlík
Kůřil Jaroslav
Sedlář Pavel
Sedlář Pavel
Vaněk Vladislav
Blaţek Ladislav
Krutil Radek
Pilka Josef
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Svoboda Josef
Skyba Jaromír
Kolůch Pavel
Karafiát Lubomír st.
Libotovský Ladislav
Harnach Gustav
Jarošek Antonín
Vaněk Vladislav
Šlosar Petr
Klvaň Miroslav
Obecní úřad
Janulík Libor
Lehutová Katarina
Borán Radomír
Vaněk Vladislav
Nevařil Petr
Buják Radim
Hasík Karel
Panáček Miroslav
Hýţa Radek
Masař Jaroslav
Roučka Jan
Vajďák Vlastimil
Město
Kunovice
Ostrov
Ostroţská Nová Ves
Jilové u Prahy
Moravany
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Stříteţ n.B.
Uh.Hradiště
Lipová
Veletiny
Vizovice
Petrov
Slušovice
Kunovice
Prostějov
Velká Ledská
Brno
Labuty
Stříteţ n.B.
Chrudim
Ţidlochovice
Suchá Loz
Brno
Piešťany
Horní Lhota
Stříteţ n.B.
Vizovice
Bánov
Rohatec
Stráţnice
Uh.Ostroh
Dolní Lhota
Stráţnice
Zlín
Kategorie Body Číslo
H
O
S
J
O
S
S
J
M
T
S
O
O
T
H
M
J
J
S
O
O
S
S
T
H
J
J
S
S
M
S
H
M
S
S
19,27
19,26
19,25
19,01
18,99
18,99
18,96
18,90
18,90
18,87
18,84
18,84
18,83
18,82
18,79
18,74
18,74
18,68
18,63
18,62
18,61
18,61
18,59
18,58
18,58
18,56
18,53
18,51
18,49
18,44
18,42
18,40
18,33
18,33
18,28
1096
2632
0220
3138
2616
0211
0207
3081
1558
2070
0084
2647
2597
2011
1094
1507
3119
3063
0341
2553
2583
0141
0313
2036
1099
3017
3090
0285
0304
1559
0209
1073
1632
0185
0063
Pořadí
36.
37.-38.
37.-38.
39.
40.
41.-44.
41.-44.
41.-44.
41.-44.
45.-51.
45.-51.
45.-51.
45.-51.
45.-51.
45.-51.
45.-51.
52.-55.
52.-55.
52.-55.
52.-55.
56.-59.
56.-59.
56.-59.
56.-59.
60.-62.
60.-62.
60.-62.
63.-69.
63.-69.
63.-69.
63.-69.
63.-69.
63.-69.
63.-69.
70.-72.
70.-72.
Příjmení a jméno
Vaněk Vladislav
Münster David
Raclavský Lumír
Vývoda Stanislav
Badin Martin
Zabara Omar
Hasík Karel
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Mynář Vlastimil
Zálešák Vilém
Krutil Radek
Šůstek Alois
Hlaváč Jindřich
Viktorin Jan
Martínek Stanislav
Roučka Jan
Eliáš Karel
Lihovar Dvořiště s.r.o
Šerý Josef
Libotovský Ladislav
Zelená Bohdaneč s.r.o.
Rosikova Marie
Karafiát Lubomír
Libotovský Ladislav
Bednařík Jaroslav
Krist Jiří
Drha Pavel
Kutina Kamil
Ševčík Miroslav
ZO ČZS
Chmelař Roman
Gajda Antonín
Ptáčník Antonín
Skalka Josef
Helešicová Hana
Svoboda Josef
Město
Stříteţ n.B.
Bánov
Kroměříţ
Zlín
Uh.Hradiště
Buchlovice
Rohatec
Vizovice
Vřesovice
Brno
Lipová
Luhačovice
Moravany
Mutěnice
Petrov
Stráţnice
Kříţanov
Pacov
Střelná
Velká Ladská
Bohdaneč
Petrov
Prostějov
Velká Ledská
Polešovice
Ratíškovice
Zádveřice
Kamenice
Mysločovice
Radějov
Radějov
Stráţnice
Velká n.V.
Vřesovice
Brno
Petrov
Kategorie Body Číslo
S
M
M
S
S
S
S
H
S
S
T
S
S
T
T
S
O
J
O
O
O
O
S
J
S
H
T
O
O
O
O
M
O
O
H
O
18,25
18,17
18,17
18,15
18,11
17,90
17,90
17,90
17,90
17,80
17,80
17,80
17,80
17,80
17,80
17,80
17,70
17,70
17,70
17,70
17,60
17,60
17,60
17,60
17,50
17,50
17,50
17,40
17,40
17,40
17,40
17,40
17,40
17,40
17,30
17,30
0167
1604
1521
0233
0292
0340
0192
1119
0280
0130
2067
0145
0205
2049
2058
0190
2535
3129
2520
2581
2603
2609
0055
3123
0117
1029
2016
2621
2525
2557
2569
1557
2592
2615
1024
2598
Pořadí
Příjmení a jméno
Město
Kategorie Body Číslo
70.-72.
73.-75.
73.-75.
73.-75.
76.-78.
76.-78.
76.-78.
79.-92.
79.-92.
79.-92.
79.-92.
79.-92.
79.-92.
79.-92.
79.-92.
79.-92.
79.-92.
79.-92.
79.-92.
79.-92.
79.-92.
93.-97.
93.-97.
93.-97.
93.-97.
Šarman Radomír
Šimčák Marek
Hanáček Oldřich
Babula Milan
Beníčková Adéla
Malát Jindřich
Sochor Pavel
Müller Rudolf
Štach Jan
Krutil Josef
Polášek Vladimír
Raclavská Katarína
Karafiát Lubomír
Karafiát Lubomír
Kačerek Josef
Zákravský Jiří
Vaněk Vladislav
Prachař Miroslav
Straka Vlastimil
Vaculík Miroslav
Vývoda Stanislav
Polák Štefan
Roučka Jan
Mlýnek Luděk
Divílek Petr
Zlín
Kroměříţ
Trnava
Troják
Bánov
Kroměříţ
Radějov
Borský Mikuláš
Bratřejov
Bystřice
Havířov
Kroměříţ
Prostějov
Prostějov
Radějov
Stráţnice
Stříteţ n.B.
Velká n.V.
Vizovice
Vřesovice
Zlín
Borský Mikuláš
Stráţnice
Stráţnice
Vizovice
J
J
O
S
S
O
S
O
T
S
S
O
H
T
O
T
J
J
J
S
S
O
H
O
S
17,30
17,20
17,20
17,20
17,10
17,10
17,10
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
16,90
16,90
16,90
16,90
93.-97.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
O
16,90 2649
Vysvětlivky „Kategorie“
S - Slivovice
H - Hruškovice
M - Meruňkovice
J - Jablkovice
T - Třešňovice
O - Ostatní ovocné destiláty
3020
3050
2510
0355
0325
2545
0182
2644
2004
0295
0065
2530
1019
2008
2568
2034
3084
3124
3003
0274
0235
2638
1056
2575
0265
ABECEDNÍ SEZNAM VŠECH VYSTAVOVATELŦ
Číslo
Komise
Alves Marcelo
Příjmení a jméno
Petrov
Město
M
16,20 1581
28
Alves Marcelo
Petrov
S
15,40 0277
7
Alves Marcelo
Petrov
O
14,50 2601
38
Alves Marcelo
Petrov
T
12,30 2054
34
Babula Milan
Troják
S
1
17,20 0355
10
Babula Milan
Troják
S
2
13,30 0356
11
Babula Milan
Troják
S
13,20 0338
8
Babula Milan
Troják
S
12,00 0354
9
Babula Milan
Troják
S
11,50 0358
13
Babula Milan
Troják
S
10,70 0333
3
Bača Jiří
Vizovice
S
15,40 0027
12
Badin Martin
Uh.Hradiště
S
18,11 0292
7
Badin Petr
Buchlovice
S
trn.+dur.
16,40 0289
4
Badin Petr
Buchlovice
S
trn.+dur.
15,00 0290
5
Balajka Roman
Bratřejov
J
15,00 3019
19
Baleja Jaroslav
Fryšták
M
13,00 1637
30
Bárta Ladislav
Velká n.V.
S
14,30 0266
11
Bárta Ladislav
Velká n.V.
T
14,30 2044
33
Bárta Ondřej
Otrokovice
H
12,80 1013
23
Bartončík Pavel
Zlín
S
12,10 0003
3
Bečicová Františka
Zlín
J
12,00 3012
17
Bednařík Jaroslav
Polešovice
S
17,50 0117
12
Beniček Adam
Bánov
M
13,90 1610
27
Beníčková Adéla
Bánov
S
17,10 0325
10
Berk Anton
Domţale/Slovinsko/
J
14,20 3051
16
Bilíková Alena
Staré Město
M
15,00 1635
28
Bláha Alois
Černovice
S
16,00 0229
4
Blaţek Ladislav
Uh.Hradiště
M
18,90 1558
29
Blaţek Ladislav
Uherské Hradiště
S
trnka
13,90 0198
3
Blaţek Ladislav
Uherské Hradiště
S
durancie
13,50 0216
6
Blumajer Tomáš
Ţidlochovice
O
vínovice
12,30 2542
37
Blumajer Tomáš
Ţidlochovice
M
10,00 1530
31
Bobot Ján
Borský Mikuláš
S
16,80 0370
10
Bobot Ján
Borský Mikuláš
O
13,00 2631
38
Kateg.
Odrŧda
oskeruše
1
durancie
broskev
Body
Číslo
Komise
Bobot Ján
Příjmení a jméno
Borský Mikuláš
Město
H
12,10 1115
23
Bohemia Sekt a.s.
Starý Plzenec
S
10,90 0047
2
Borán Radomír
Horní Lhota
J
18,56 3017
17
Borek Josef
Uherské Hradiště
S
14,00 0219
9
Borek Josef
Uherské Hradiště
H
13,20 1061
25
Borková Marie
Uherské Hradiště
O
broskev
16,20 2576
35
Borková Marie
Uherské Hradiště
O
špendlík
12,80 2577
36
Borkovec Jaroslav
Blansko
O
letní směs
16,40 2627
40
Borkovec Jaroslav
Blansko
H
williams
15,50 1107
23
Borkovec Jaroslav
Blansko
H
13,30 1106
22
Borkovec Jaroslav
Blansko
S
13,10 0323
8
Borkovec Jaroslav
Blansko
S
13,00 0324
9
Borkovec Jaroslav
Blansko
T
16,00 2079
32
Borkovec Jaroslav
Blansko
T
13,10 2077
33
Borkovec Jaroslav
Blansko
T
13,10 2080
33
Borkovec Jaroslav
Blansko
T
13,00 2078
34
Borkovec Jaroslav
Blansko
J
12,40 3141
21
Bosáková Marie
Šumice
S
13,90 0077
2
Bublík Jiří
Val.Meziříčí
S
10,00 0156
6
Bubrinka Luděk
Zlín
S
12,50 0021
6
Buják Radim
Bánov
S
18,49 0304
4
Buják Radim
Bánov
M
15,50 1605
28
Bukovinský Marian
Liptovský Mikuláš
J
15,70 3054
19
Bukovjan Bohumil
Vizovice
S
15,60 0025
10
Burián Ludvík
Uherské Hradiště
S
13,30 0228
3
Burián Ludvík
Uherské Hradiště
H
12,50 1062
22
Burkartová Miluše
Opava
J
13,50 3018
18
Cekota Antonín
Zlín
S
13,50 0112
7
Cigánek Petr
Lutonina
M
10,50 1651
26
Cingálek Luděk
Horní Lideč
M
12,20 1648
29
Cívela František
Napajedla
M
11,70 1640
27
Csoma Jiří
Labuty
S
12,60 0270
15
Csoma Jiří
Labuty
H
10,00 1102
22
Cvečka Jan
Radimov
H
12,10 1082
22
Čapek Josef
Bánov
M
16,20 1603
26
Čapek Josef
Bánov
H
12,80 1097
25
Kateg.
Odrŧda
švestka
Body
Příjmení a jméno
Město
Číslo
Komise
13,60 1524
31
12,50 1523
30
14,70 2626
39
11,90 0343
13
12,00 1108
24
11,00 1626
31
M
13,00 1622
27
H
11,80 1109
25
Velká Bíteš
S
10,50 0344
14
Velká Bíteš
T
11,50 2081
34
Černý Josef
Prlov
J
11,90 3025
20
Červenka Jan
Vizovice
S
12,30 0284
14
Červenka Jaroslav
Ţelechovice
M
14,70 1597
26
Červený Karel
Horní Lhota
T
10,70 2003
34
Čevela Jaromír
Zlín
J
12,00 3004
19
Dědek Jiří
Zlín
S
11,80 0015
15
Dintera Alěš
Vizovice
S
14,70 0288
3
Divílek Petr
Vizovice
S
16,90 0265
10
Dofek Jan
Uničov
S
12,80 0083
8
Dofková Věra
Uničov
J
14,00 3052
17
Dohnal Zdeněk
Otrokovice
S
16,50 0159
9
Doleţal František
Ţidlochovice
T
16,00 2014
33
Doleţal František
Ţidlochovice
S
12,00 0149
14
Doleţal František
Ţidlochovice
J
12,00 3068
18
Doleţal Radek
Ţidlochovice
S
14,40 0150
15
Doleţalová Věra
Ţidlochovice
M
15,60 1527
28
Doleţalová Věra
Ţidlochovice
S
14,30 0148
13
Doleţel Stanislav
Brno
O
15,30 2555
38
Doleţel Stanislav
Brno
J
12,00 3093
18
Doleţel Stanislav
Brno
H
11,50 1045
25
Doloţílek Zdeněk
Polešovice
S
12,30 0123
3
Dořman Jaroslav
Lhotsko
T
15,00 2005
33
Dospíšil Augustin
Zlín
S
14,40 0018
3
Dovrtěl Ludvík
Bílovice
S
10,20 0061
1
Dozbaba Rostislav
Kyjov
M
15,30 1551
28
Drábek Petr
Zlín
T
11,00 2012
34
Kateg.
Čapka František
Podivín
M
Čapka František
Podivín
M
Častulík Martin
Velká Bíteš
O
Častulík Martin
Velká Bíteš
S
Častulík Martin
Velká Bíteš
H
Častulík Martin
Velká Bíteš
M
Častulík Vladimír
Velká Bíteš
Častulík Vladimír
Velká Bíteš
Častulík Vladimír
Častulík Vladimír
Odrŧda
vínovice
lucasova
trnka+dur.
kdoule
trnka+dur.
Body
Číslo
Komise
Drápela Jan
Příjmení a jméno
Lysice
Město
J
14,70 3046
16
Drápela Jan
Lysice
S
14,50 0070
10
Dratva Jaromír
Ţidlochovice
J
15,00 3069
19
Drha Ivan
Zádveřice
T
15,00 2017
33
Drha Ivan
Zádveřice
S
13,50 0139
4
Drha Ivan
Zádveřice
M
13,00 1534
29
Drha Luděk
Luhačovice
M
16,80 1533
28
Drha Luděk
Luhačovice
T
15,50 2018
34
Drha Luděk
Luhačovice
S
14,80 0137
2
Drha Pavel
Zádveřice
T
17,50 2016
32
Drha Pavel
Zádveřice
S
12,40 0138
3
Drha Pavel
Zádveřice
M
10,00 1532
27
Drkula Jaroslav
Zdounky
O
11,80 2528
38
Drlovský Evţen
Bystřice p.L.
S
15,80 0312
12
Droppa Milan
Liptovský Mikuláš
O
11,20 2536
36
Dřímal Radek
Praha 4
S
12,30 0287
2
Dufek Jiří
Zlín
T
14,00 2043
32
Dujíček Roman
Topolná
S
10,80 0030
15
Dvořáčková Jarmila
Kostelany
S
16,00 0161
11
Dvouletá Jiřina
Zlechov
M
12,30 1582
29
Ejem Filip
Val.Meziříčí
H
12,60 1022
22
Ejem Pavel
Val.Meziříčí
S
13,50 0058
13
Ejemová Zdeňka
Val.Meziříčí
J
11,00 3043
18
Eliáš Karek
Křiţanov
T
16,00 2013
32
Eliáš Karel
Kříţanov
O
17,70 2535
40
Eliáš Karel
Kříţanov
S
13,00 0100
10
Farský Pavel
Giraltovce
J
13,00 3062
17
Filgas Miroslav
Luţná
J
15,50 3022
17
Gabriel Vladimír
Polešovice
M
11,80 1538
27
Gajda Antonín
Stráţnice
M
17,40 1557
28
Gajdošík Josef
Trnava
O
12,80 2501
36
Galicia Distilery
Bučač
H
15,90 1017
22
Galicia Distilery
Bučač
J
15,40 3036
16
Gec Vladimír
Zlín
S
14,60 0010
10
Geryk Tomáš
Ţítková
M
11,00 1598
27
Gerţová Dagmar
Bratřejov
S
15,00 0054
9
Kateg.
Odrŧda
letní směs
reţná
durancie
ryngle
broskev
Body
Číslo
Komise
Guryča Petr
Příjmení a jméno
Otrokovice
Město
S
15,80 0019
4
Guryča Petr
Otrokovice
M
10,00 1638
31
Hába Leoš
Vizovice
M
14,20 1571
30
Hajdíková Zdeňka
Jasenná
H
12,90 1002
22
Hájek David
Hluk
S
Hanáček Oldřich
Trnava
O
Hanák Miloš
Uhřice
Harčarik Michal
Prešov
Harčarik Michal
Harnach Gustav
Kateg.
Odrŧda
Body
14,00 0365
5
17,20 2510
40
S
12,80 0120
15
J
15,70 3059
19
Prešov
M
13,60 1522
29
Brno
J
18,68 3063
18
Harnach Gustav
Brno
M
13,90 1540
29
Harnach Gustav
Brno
O
12,00 2538
38
Harnach Gustav
Brno
S
11,00 0133
13
Hasík Karel
Rohatec
M
18,44 1559
30
Hasík Karel
Rohatec
S
17,90 0192
12
Hasík Karel
Rohatec
J
16,00 3099
19
Hasík Karel
Rohatec
T
16,00 2028
32
Hasík Karel
Rohatec
O
16,00 2560
37
Hasík Karel
Rohatec
H
14,70 1057
25
Hasík Karel
Rohatec
O
špendlík
14,50 2561
38
Hasík Karel
Rohatec
O
bezinky
14,30 2556
39
Hasík Karel
Rohatec
H
směs
13,70 1054
22
Hasík Karel
Rohatec
O
višňovice
13,50 2559
36
Hasík Karel
Rohatec
S
durancie
13,30 0188
8
Hašpica Rostislav
Ostrava
H
10,40 1016
21
Heinz Marek
Sehradice
S
16,00 0005
5
Helešic Svatomír
Hrušky
S
14,00 0099
9
Helešic Svatomír
Hrušky
M
13,60 1517
30
Helešic Svatomír
Hrušky
H
11,60 1023
23
Helešicová Hana
Brno
H
17,30 1024
24
Helešicová Hana
Brno
M
16,60 1516
29
Hemerka Oldřich
Slušovice
S
12,50 0001
1
Hladík Jiří
Brno
M
13,40 1535
30
Hladík Jiří
Brno
J
13,00 3067
17
Hlaváč Jindřich
Moravany
S
17,80 0205
10
Hlaváč Jindřich
Moravany
H
10,50 1053
25
vínovice
malina
durancie
vínovice
durancie
Kateg.
Odrŧda
Hlaváč Rudolf
Příjmení a jméno
Polešovice
Město
O
ryngle
Číslo
Komise
16,50 2539
39
Hlaváč Rudolf
Polešovice
Hlaváč Rudolf
Polešovice
M
13,00 1518
31
M
10,00 1536
Hlavenka Břetislav
Chrastěšov
H
31
jančička
16,00 1011
21
Hlavenka Břetislav
Chrastěšov
H
Holá Blanka
Vizovice
J
smolenka
10,80 1003
21
14,90 3007
Holub Lubomír
Prlov
S
11,70 0038
17
8
Holubík Josef
Radějov
J
15,30 3094
19
Holubík Josef
Radějov
H
13,10 1055
23
Horák Josef
Choltice
H
12,00 1068
24
Horák Josef
Choltice
S
11,50 0221
11
Horsák Vítězslav
Kunovice
S
15,60 0342
12
Hráček František
Zlín
S
13,80 0004
4
Hrbáň Zdenko
Bystrá
M
12,50 1628
27
Hromada Marek
Kunovice
S
15,30 0080
5
Hroneš Petr
Praha 4
H
11,00 1015
25
Hronza Jiří
Lodhéřov
S
13,70 0119
14
Hrušecký Fero
Radimov
O
14,00 2636
38
Hrušecký Fero
Radimov
S
13,40 0368
8
Hrušecký Fero
Radimov
J
10,00 3146
21
Hubáček Jiří
Luhačovice
S
13,40 0286
1
Hubík Pavel
Uherské Hradiště
S
13,20 0208
13
Hula Jiří
Moravany
S
16,50 0350
5
Hýţa Radek
Uh.Ostroh
H
červená
18,40 1073
25
Hýţa Radek
Uh.Ostroh
H
zelená
15,00 1072
24
Hýţa Radek
Uh. Ostroh
S
14,40 0243
3
Chaloupková Michaela
Vlčnov
S
13,80 0109
4
Chládek Petr
Zlín
M
13,00 1644
31
Chmelař Jiří
Lutonina
J
13,80 3029
19
Chmelař Roman
Radějov
O
hruš.+špend.
17,40 2569
40
Chmelař Roman
Radějov
S
durancie
13,50 0184
4
Cholasta Josef
Zlín
O
mirabelka
13,00 2504
39
Chvilíček Radim
Mařatice
S
durancie
14,50 0291
6
Ivan Miroslav
Ţidlochovice
S
11,40 0151
1
Ivan Miroslav
Ţidlochovice
M
10,00 1525
26
Jakuba Marek
Zlín
J
15,50 3024
19
nektarinka
Body
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrŧda
Body
Číslo
Komise
O
vínovice
12,20 2511
36
Vřesovice
O
ostruţinová
13,80 2618
37
Vřesovice
M
11,00 1608
31
Janásek Aleš
Zlín
J
16,00 3008
18
Jančařík Jan
Nezdenice
S
15,80 0236
11
Jančařík Jan
Nezdenice
J
14,10 3110
20
Jančařík Jan
Nezdenice
O
12,50 2579
38
Janecký Ivo
Voděrady
J
15,70 3066
16
Janecký Ivo
Voděrady
S
13,80 0113
8
Janků Vojtěch
Zlín
J
15,40 3001
16
Janulík Libor
Brno
T
18,58 2036
34
Janulík Libor
Brno
S
14,80 0237
12
Janulík Libor
Brno
S
14,40 0238
13
Janulík Libor
Brno
M
14,50 1569
28
Januška Jaroslav
Uničov
S
13,00 0082
7
Januška Jaroslav
Uničov
H
11,60 1032
22
Jarků Radomír
Uh.Brod
M
10,00 1650
31
Jarošek Antonín
Labuty
S
18,63 0341
11
Jedounková Hana
Vřesovice
M
10,80 1617
28
Jelínek Pavel
Liberec
M
10,00 1627
26
Jeţ Stanislav
Moravany
T
12,50 2060
34
Jeţ Stanislav
Moravany
M
10,50 1621
26
Jünger Mojmír
Slušovice
M
11,80 1634
27
Jungmannová Zora
Vizovice
S
10,00 0164
14
Jurák František
Kunovice
J
15,70 3071
16
Jurák František
Kunovice
H
12,00 1037
22
Jursa Jaroslav
Havířov
S
15,00 0040
10
Juřicová Jana
Hvozdná
J
14,30 3026
16
Jůza Luděk
Praha 1
O
vínovice
14,40 2624
37
Kačerek Josef
Radějov
O
ryngle+šv.
17,00 2568
39
Kadlec Michal
Zlín
M
16,20 1641
28
Kadlec Michal
Zlín
M
16,00 1504
29
Kalenda Martin
Stráţnice
J
15,80 3107
17
Kammer Kirsch
Karlsruhe
S
13,00 0051
6
Kammer Kirsch
Karlsruhe
H
11,60 1018
23
Karafiát Lubomír
Prostějov
S
17,60 0055
10
Jakuba Marek
Zlín
Jakubíček Stanislav
Jakubíček Stanislav
pomeranč
durancie
Příjmení a jméno
Město
Číslo
Komise
H
17,00 1019
24
Prostějov
T
17,00 2008
33
Prostějov
M
18,74 1507
26
Karafiát Lubomír st.
Prostějov
J
15,30 3039
19
Karafiát Lubomír st.
Prostějov
H
14,80 1021
21
Karafiátová Eva
Prostějov
H
14,00 1020
25
Karhanová Lenka
Holešov
H
11,00 1005
25
Kautil Josef
Bystřice p.H.
S
16,80 0310
10
Kavka R.
Ostroţská Nová Ves
S
durancie
19,25 0220
10
Kavka R.
Ostroţská Nová Ves
S
durancie
11,10 0218
8
Kazik Hubert
Bánov
S
13,00 0306
6
Kedroň Zdeněk
Zlín
H
15,30 1009
24
Kedroň Zdeněk
Zlín
S
11,00 0044
14
Kekeli Jozef
Radimov
S
14,10 0376
1
Kelíšek Vlastimil
Komňa
S
13,50 0352
7
Kessler Miroslav
Luhačovice
S
15,80 0162
12
Kessler Miroslav
Luhačovice
S
15,00 0160
10
Klačánek František
Vizovice
S
12,20 0115
10
Kladníček František
Vizovice
J
13,50 3044
19
Klajba Bronislav
Labuty
S
14,50 0339
9
Klena Stanislav
Radimov
J
15,40 3144
21
Klub seniorů
Bánov
S
13,50 0309
9
Klub seniorů
Bánov
S
13,30 0303
3
Klub Seniorů
Bánov
J
12,50 3133
18
Klvaň Miroslav
Ţidlochovice
S
18,61 0141
6
Klvaň Miroslav
Ţidlochovice
M
12,80 1529
30
Knesl Vratislav
Břeclav
H
13,20 1026
21
Knesl Vratislav
Břeclav
S
11,70 0076
1
Knesl Vratislav
Břeclav
H
B
11,30 1025
25
Kocák Lubomír
Borský Mikuláš
O
vínovice
14,30 2630
37
Kocák Lubomír
Borský Mikuláš
O
mrkev
13,00 2641
37
Kocák Lubomír
Borský Mikuláš
H
12,20 1111
23
Kocourek František
Choltice
S
13,40 0222
12
Kohn Zdeněk
Kroměříţ
S
Kolář Jan
Vikýřovice
O
Kolařík Radek
Pozděchov
H
Karafiát Lubomír
Prostějov
Karafiát Lubomír
Karafiát Lubomír st.
Kateg.
Odrŧda
A
ţitná
Body
14,00 0006
6
12,30 2637
39
10,40 1008
23
Příjmení a jméno
Město
Číslo
Komise
S
14,40 0349
4
Kunovice
S
10,00 0359
14
Kunovice
H
19,27 1096
24
Kolůch Pavel
Kunovice
H
18,79 1094
22
Kolůch Pavel
Kunovice
S
12,90 0353
8
Kolůch Pavel
Kunovice
M
12,30 1611
28
Kolůch Pavel
Kunovice
M
12,20 1618
29
Konečný Zbyněk
Pálenice p.K.
M
14,40 1623
28
Konečný Zbyněk
Rousínov
O
višňovice
13,60 2640
36
Konečný Zbyněk
Rousínov
O
višňovka
13,00 2634
36
Konečný Zbyněk
Rousinov
S
12,70 0345
15
Kopová Edita
Vizovice
M
14,20 1642
29
Korčák Jiří
Veselá
S
11,90 0013
13
Kořínek Ladislav
Havířov
S
13,00 0041
11
Kotrč Milan
Zlín-Velíková
S
15,00 0264
9
Koucourek Frabtišek
Choltice
H
14,90 1066
22
Kovářová Stanislava
Bratřejov
J
13,50 3028
18
Kovářů Ondřej
Brno
T
12,50 2006
34
Kozák František
Vřesovice
S
13,00 0330
15
Kozák František
Vřesovice
H
10,00 1104
24
Kráčal Libor
Tasov u Hodonína
O
mer.+jab.
14,60 2587
35
Kráčalík Libor
Tasov u Hodonína
O
oskeruše
16,00 2591
35
Kráčalík Libor
Dolní Lhota
S
13,20 0008
8
Kráčmar Petr
Střelná
S
14,50 0069
9
Kráčmar Petr
Střelná
S
11,20 0068
8
Krejčí Josef
Radějov
S
13,80 0195
15
Krejčí Josef
Radějov
S
11,20 0191
11
Krejčíř Antonín
Chropyně
S
Krist Jiří
Ratíškovice
H
Krist Jiří
Ratíškovice
J
Krist Jiří
Ratíškovice
S
Krist Jiří
Ratíškovice
H
Krist Jiří
Ratíškovice
O
Krist Jiří
Ratíškovice
O
Krpelan Marek
Horovce
S
Krška Jiří
Nové Město n.M.
O
Kolůch Jan
Kunovice
Kolůch Jan
Kolůch Pavel
Kateg.
Odrŧda
Body
13,70 0091
1
17,50 1029
24
16,00 3047
17
durancie
14,50 0073
13
Bos. hlavice
12,20 1028
23
letní směs
12,10 2522
37
kdoule
10,50 2524
39
13,30 0071
11
12,80 2506
36
pozdní
malina
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrŧda
Číslo
Komise
12,20 1505
30
10,50 2514
39
Body
Krška Jiří
Nové Město n.M.
M
Krška Jiří
Praha 1
O
Kršková Marcela
Otrokovice
S
10,70 0007
7
Krutil Josef
Bystřice
S
17,00 0295
10
Krutil Josef
Bystřice p.H.
M
16,20 1594
29
Krutil Josef
Bystřice
S
16,10 0297
12
Krutil Josef
Bystřice p.H.
T
15,30 2062
33
Krutil Josef
Bystřice p.H.
T
14,80 2065
33
Krutil Josef
Bystřice p.H.
O
14,50 2610
35
Krutil Josef
Bystřice
S
14,00 0294
9
Krutil Josef
Bystřice p.H.
M
13,00 1596
31
Krutil Josef
Bystřice p.H.
M
12,50 1595
30
Krutil Josef
Bystřice p.H.
T
11,50 2066
34
Krutil Michal
Dřevohostice
S
14,70 0296
11
Krutil Michal
Dřevohostice
M
2
14,60 1593
28
Krutil Michal
Dřevohostice
M
2
13,70 1591
26
Krutil Michal
Dřevohostice
S
13,00 0300
15
Krutil Michal
Dřevohostice
M
12,90 1589
30
Krutil Michal
Dřevohostice
M
1
10,70 1592
27
Krutil Michal
Dřevohostice
M
1
10,00 1590
31
Krutil Michal
Dřevostice
T
14,00 2061
32
Krutil Michal
Dřevostice
T
13,00 2063
34
Krutil Michal
Dřevostice
T
11,00 2064
32
Krutil Radek
Lipová
S
2
13,00 0315
15
Krutil Radek
Lipová
S
3
12,00 0316
1
Krutil Radek
Lipová
S
1
11,80 0314
14
Krutil Radek
Lipová
T
4
18,87 2070
32
Krutil Radek
Lipová
T
1
17,80 2067
32
Krutil Radek
Lipová
M
1
15,70 1599
28
Krutil Radek
Lipová
M
2
14,00 1600
29
Krutil Radek
Lipová
T
2
13,50 2068
33
Krutil Radek
Lipová
M
3
13,00 1601
30
Krutil Radek
Lipová
T
3
11,80 2069
34
Krutil Zdeněk
Dřevohostice
O
malinovice
16,20 2614
39
Krutil Zdeněk
Dřevohostice
O
Jab.+bez.
15,20 2612
37
Krutil Zdeněk
Dřevohostice
S
15,00 0319
4
letní směs
letní směs
Kateg.
Odrŧda
Číslo
Komise
Krutil Zdeněk
Příjmení a jméno
Dřevohostice
Město
O
letní směs
12,70 2611
36
Krutil Zdeněk
Dřevohostice
O
letní směs
12,50 2613
38
Krůţela Josef
Praha 8
S
12,80 0020
5
Kryštof Antonín
Uherské Hradiště
S
15,10 0212
2
Křemeček Josef
Zlín
S
14,80 0107
2
Křupala Jisef
Lhota U Vsetína
M
12,30 1647
28
Křupala Josef
Lhota u Vsetína
O
13,60 2502
37
Kubečka Jiří
Zádveřice
S
10,90 0163
13
Kudrna Jaroslav
Vřesovice
S
12,80 0335
5
Kulich Jiří
Rapotín
S
14,40 0362
2
Kulich Jiří
Rapotín
H
12,80 1105
25
Kůřil Jaroslav
Moravany
O
18,99 2616
35
Kůřil Jaroslav
Moravany
S
11,80 0329
14
Kutina Kamil
Kamenice
O
17,40 2621
40
Kyncl Jiří
Zlín
J
16,30 3032
17
Lacko Roman
Radimov
J
13,00 3147
21
Lajza Tomáš
Velká n.V.
S
15,90 0267
12
Lajza Tomáš
Velká n.V.
S
12,70 0268
13
Láznička Libor
Štípa
T
13,50 2039
34
Lehotová Katarina
Piešťany
S
11,90 0363
3
Lehutová Katarina
Piešťany
H
18,58 1099
23
Lehutová Katarina
Piešťany
M
14,00 1620
31
Lehutová Katarina
Piešťany
M
13,50 1616
27
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
J
4
18,74 3119
19
Libotovský Ladislav
Velká Ladská
O
planá trnka
17,70 2581
40
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
J
8
17,60 3123
18
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
S
2
16,80 0250
10
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
H
3
16,60 1076
24
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
S
4
16,30 0252
12
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
S
1
16,00 0249
9
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
J
6
15,90 3121
16
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
J
5
15,20 3120
20
Libotovský Ladislav
Velká Ladská
T
1
15,00 2047
33
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
S
6
14,70 0254
14
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
H
2
14,60 1075
23
Libotovský Ladislav
Velká Ladská
O
planá trnka
14,60 2582
36
durancie
broskev
špendlík
vínovice
Body
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrŧda
Číslo
Komise
J
3
14,50 3118
18
Velká Ledská
J
1
14,20 3116
16
Velká Ladská
T
2
14,00 2046
32
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
S
7
13,60 0255
15
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
S
5
13,40 0253
13
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
J
2
13,30 3117
17
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
S
3
13,10 0251
11
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
J
7
12,50 3122
17
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
H
1
12,40 1074
22
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
S
8
12,00 0256
1
Lihovar Dvořiště
Pacov
H
14,40 1093
25
Lihovar Dvořiště s.r.o
Pacov
J
17,70 3129
19
Lihovar Dvořiště s.r.o.
Pacov
O
15,70 2620
39
Lihovar Dvořiště s.r.o.
Pacov
S
14,10 0322
7
Lukáč Ján
Radimov
T
14,80 2087
35
Lukáč Ján
Radimov
O
nektarinka
14,80 2628
35
Lukáč Ján
Radimov
O
mirabelka
13,00 2629
36
Lukáš Filip
Bojkovice
S
12,00 0022
7
Lukáš Jiří
Podolí
O
hruš.+ryng.
16,70 2580
39
Lukáš Jiří
Podolí u Val.Mez.
S
trnka
12,00 0225
15
Lukáš Libor
Pitín
S
14,70 0377
2
Lukešová Monika
Kašava
S
12,00 0014
14
Lukovics Petr
Zlín
M
14,00 1501
26
Lukovics Petr
Zlín
M
13,00 1630
29
Lukšík Miroslav
Ţelechovice
S
14,00 0320
5
Lupač Josef
Hodonín
H
15,20 1091
23
Lupač Josef
Hodonín
T
14,00 2051
34
Lupač Josef
Hodonín
M
13,00 1579
26
Lupač Josef
Hodonín
H
12,50 1084
24
Lupač Josef
Hodonín
M
11,40 1580
27
Lutonský Martin
Chrastěšov
M
12,50 1649
30
Lysý Zdeněk
Mutěnice
S
15,60 0281
11
Lysý Zdeněk
Mutěnice
S
13,30 0275
5
Lysý Zdeněk
Mutěnice
M
10,00 1578
31
Machálek Karel
Kunovice
S
15,00 0155
5
Machálek Karel
Kunovice
M
12,30 1547
30
Libotovský Ladislav
Velká Ledská
Libotovský Ladislav
Libotovský Ladislav
mirabelka
Body
O krátký rozhovor jsme požádali baskytaristu a zpěváka
legendárního Pražského výběru, Viléma Čoka. Pražský výběr
vystupuje v rámci letošního ročníku Vizovického Trnkobraní.
V průběhu Jelínkova vizovického
koštu musí degustátoři vyhodnotit
množství vzorků ovocných
destilátů, v minulém ročníku to
bylo 1209 vzorků. Jaký podle Vás
musí být ten výherní?
V roce 2011 se nám podařilo vypálit Mirabelkovici ve větším množství než jiné roky, díky dostatku
ovoce. Jiné roky jsme nepřekročili jenom kvantitou, ale i kvalitou, a proto jsme se rozhodli,
že se o ni podělíme se svými zákazníky v novém půllitrovém balení v limitované edici 3 500 ks.
www.rjelinek.cz
Výherní destilát musí splňovat
evidentní podmínku, že i po vypití
jeho většího množství, se konzument
neodstěhuje za Vinnetůem. Tedy do
věčných lovišť.
Jaký je Váš vztah ke slivovici
a jiným destilátům?
Osobně preferuji takzvané bílé pití,
ke kterému slivovice patří.
„Pražákům, těm je tu hej“, tak zní
název jedné z Vašich skladeb
i filmu. Pomineme-li pravý význam
této písně, je i Vám, jako rodákům
z Prahy a jejího okolí hej u nás
ve Vizovicích? Jak byste Vizovice
charakterizoval?
Krásný kraj, krásný lid a jeho
pohostinnost!
Zdravím všechny návštěvníky
Koštu a Trnkobraní
10. Jelínkův
vizovický košt
2012
10. Jelínkův
vizovický košt
2012
O krátký rozhovor jsme požádali baskytaristu a zpěváka
legendárního Pražského výběru, Viléma Čoka. Pražský výběr
vystupuje v rámci letošního ročníku Vizovického Trnkobraní.
V průběhu Jelínkova vizovického
koštu musí degustátoři vyhodnotit
množství vzorků ovocných
destilátů, v minulém ročníku to
bylo 1209 vzorků. Jaký podle Vás
musí být ten výherní?
V roce 2011 se nám podařilo vypálit Mirabelkovici ve větším množství než jiné roky, díky dostatku
ovoce. Jiné roky jsme nepřekročili jenom kvantitou, ale i kvalitou, a proto jsme se rozhodli,
že se o ni podělíme se svými zákazníky v novém půllitrovém balení v limitované edici 3 500 ks.
www.rjelinek.cz
Výherní destilát musí splňovat
evidentní podmínku, že i po vypití
jeho většího množství, se konzument
neodstěhuje za Vinnetůem. Tedy do
věčných lovišť.
Jaký je Váš vztah ke slivovici
a jiným destilátům?
Osobně preferuji takzvané bílé pití,
ke kterému slivovice patří.
„Pražákům, těm je tu hej“, tak zní
název jedné z Vašich skladeb
i filmu. Pomineme-li pravý význam
této písně, je i Vám, jako rodákům
z Prahy a jejího okolí hej u nás
ve Vizovicích? Jak byste Vizovice
charakterizoval?
Krásný kraj, krásný lid a jeho
pohostinnost!
Zdravím všechny návštěvníky
Koštu a Trnkobraní
Číslo
Komise
Machálek Karel
Příjmení a jméno
Kunovice
Město
H
11,50 1038
23
Machálek Karel
Kunovice
M
10,00 1548
31
Machalík Josef
Bánov
S
15,40 0311
11
Machovský Jan
Bratřejov
S
durancie
12,40 0002
2
Malát Jindřich
Kroměříţ
O
ořechovice
17,10 2545
40
Malát Jindřich
Kroměříţ
J
15,00 3073
18
Malát Jindřich
Kroměříţ
H
13,50 1040
25
Malát Jindřich
Kroměříţ
S
13,40 0157
7
Malát Jindřich
Kroměříţ
M
10,50 1549
26
Malčič Otto
Břeclav
S
Malčič Otto
Břeclav
Malčič Otto
Malčič Otto
Kateg.
Odrŧda
durancie
Body
13,60 0098
8
H
13,50 1030
25
Břeclav
S
13,00 0094
4
Břeclav
M
12,70 1509
28
Maňas Richard
Luhačovice
S
12,00 0321
6
Mandík Miloš
Bánov
M
12,40 1602
31
Marcoň Lubomír
Vizovice
M
10,00 1633
26
Martinek Jaroslav
Ostroţská Lhota
S
14,50 0046
1
Martínek Stanislav
Petrov
T
17,80 2058
32
Masaryk Izidor
Radimov
S
15,00 0373
13
Masař Jaroslav
Dolní Lhota
M
18,33 1632
31
Maša Jan
Ţidlochovice
S
15,50 0144
9
Matějíček Petr
Dřevohostice
S
14,80 0108
3
Matějíček Petr
Dřevohostice
M
12,70 1520
27
Matela Jaromír
Vsetín
J
13,50 3034
19
Matoušek Rostislav
Uh.Hradiště
J
13,00 3011
16
Matucha Karel
Bystřice p.L.
S
15,90 0301
1
Matura František
Kyjov
S
13,50 0106
1
Matura František
Kyjov
S
13,30 0103
13
Matura František
Kyjov
M
11,00 1519
26
Matyáš Marcus
Vizovice
S
11,40 0165
15
Matyáš Martin
Zlín
J
15,90 3075
20
Mazač Jan
Praha 4
J
13,50 3002
17
Medvěd Pavel
Velká n.V.
O
13,70 2588
36
Medvěd Pavel
Velká n.V.
S
13,50 0260
5
Medvěd Pavel
Velká n.V
H
11,70 1080
24
Mefka František
Zádveřice
J
14,40 3006
16
durancie
špendlík
Číslo
Komise
Michálek Jaromír
Příjmení a jméno
Stráţnice
Město
S
14,00 0183
3
Mikel František
Hrobice
S
10,50 0028
13
Mikel Tomáš
Ludkovice
S
14,00 0032
2
Mikič Luboš
Radimov
S
16,80 0372
12
Mikič Luboš
Radimov
J
13,80 3145
21
Mikič Luboš
Radimov
H
13,80 1113
25
Mikl Martin
Sudoměřice
T
15,00 2052
32
Mikl Martin
Sudoměřice
S
13,00 0283
13
Mikl Martin
Sudoměřice
T
13,00 2059
33
Mikl Martin
Sudoměřice
M
10,00 1584
31
Mikšík Miroslav
Bystřice p.L.
S
15,40 0305
5
Mikšík Miroslav
Bystřice p.L.
S
13,30 0318
3
Minárová Veronika
Zlín
S
Minařík Miroslav
Neubuz
Miroslav Panáček
Mizera Miroslav
Kateg.
Odrŧda
durancie
durancie
durancie
Body
13,40 0023
8
J
11,50 3027
17
Stráţnice
M
12,00 1563
28
Březůvky
S
12,20 0263
8
Mlýnek Luděk
Stráţnice
O
16,90 2575
40
Mlýnek Luděk
Stráţnice
T
16,30 2033
34
Mlýnek Luděk
Stráţnice
H
letní
15,40 1050
22
Mlýnek Luděk
Stráţnice
S
durancie
12,60 0203
8
Mlýnek Luděk
Stráţnice
M
11,50 1568
27
Moravec Tomáš
Zlín
S
14,00 0017
2
Morys Josef
Zlín
S
15,50 0079
4
Moţnar Štefan
Stráţnice
H
williams
16,30 1046
22
Moţnar Štefan
Stráţnice
H
williams
15,80 1052
24
Moţnar Štefan
Stráţnice
O
višeň+třešeň
14,30 2574
39
Moţnar Štefan
Stráţnice
H
williams
13,90 1059
23
Muller Luboš
Kladno
S
Müller Rudolf
Borský Mikuláš
O
Müller Rudolf
Borský Mikuláš
J
Müller Rudolf
Borský Mikuláš
T
Müller Rudolf
Borský Mikuláš
O
borůvka
Müller Rudolf
Borský Mikuláš
O
dřín
Müller Rudolf
Borský Mikuláš
Munster David
Bánov
Münster David
Bánov
ryngle
13,40 0062
2
17,00 2644
40
15,80 3143
21
14,70 2088
35
13,40 2635
37
13,00 2625
38
M
12,00 1652
27
S
12,10 0298
13
M
18,17 1604
27
kdoule
Příjmení a jméno
Město
Číslo
Komise
S
17,90 0280
10
Vřesovice
T
14,80 2075
34
Štípa
M
10,50 1645
26
Náplava Josef
Polešovice
S
13,80 0116
11
Náplava Pavel
Labuty
J
15,30 3134
19
Nejezchleb Jaroslav
Brno
M
14,70 1539
28
Nejezchleba Jaroslav
Brno
S
15,30 0122
2
Netopil Petr
Jeţov
O
13,30 2619
38
Netopil Petr
Jeţov
H
11,30 1103
23
Netopilíková Eliška
Petrov
O
15,00 2604
35
Netopilíková Eliška
Petrov
M
12,30 1588
29
Netopilíková Eliška
Petrov
O
11,70 2602
39
Nevařil Petr
Vizovice
S
18,51 0285
15
Nováková Hana
Mysločovice
M
13,10 1503
28
Nováková Jiřina
Zlín
O
12,00 2509
39
Novotná Jana
Moravany
S
14,00 0337
7
Novotný Lukáš
Moravany
S
13,00 0215
5
Novotný Lukáš
Moravany
M
13,00 1612
29
Obecní úřad
Suchá Loz
S
18,59 0313
13
Obecní úřad
Suchá Loz
S
12,30 0299
14
Ondříšek Michal
Moravany
M
12,00 1614
31
Ondříšková Zdeňka
Moravany
S
13,40 0348
3
Oškera Jiří
Březová
T
14,60 2001
35
Ošťádal Miroslav
Olomouc
T
11,80 2035
33
Otáhal Květoslav
Vlkoš
J
15,40 3076
16
Otáhal Květoslav
Vlkoš
S
13,10 0158
8
Otáhal Květoslav
Vlkoš
H
12,40 1039
24
Ovinex a.s.
Brno
O
13,00 2516
36
Paar Jiří
Zlín
M
14,10 1631
30
Palarčík Tomáš
Zlín
M
12,30 1613
30
Pálenice Lubná
Lubná
S
2
15,00 0247
7
Pálenice Lubná
Lubná
J
1
14,60 3111
16
Pálenice Lubná
Lubná
H
1
14,20 1069
25
Pálenice Lubná
Lubná
J
3
14,00 3113
18
Pálenice Lubná
Lubná
J
2
13,30 3112
17
Pálenice Lubná
Lubná
S
3
13,20 0248
8
Mynář Vlastimil
Vřesovice
Mynář Vratislav
Mynařík Ivan
Kateg.
Odrŧda
durancie
broskev
višňovice
oskeruše
oskeruše
čač.lepotica
višeň
Body
Kateg.
Odrŧda
Číslo
Komise
Pálenice Lubná
Příjmení a jméno
Lubná
Město
H
2
13,20 1070
22
Pálenice Lubná
Lubná
H
3
11,80 1071
23
Pálenice Lubná
Lubná
S
1
11,00 0246
6
Palírna Radlík
Jílové u Prahy
O
vínovice
15,70 2622
35
Palírna Radlík
Jílové u Prahy
T
15,50 2076
32
Palírna Radlík
Jílové u Prahy
O
14,00 2623
36
Palírna Radlík
Jílové u Prahy
S
13,40 0361
1
Palírna Radlík
Jílové u Prahy
S
13,30 0367
7
Palírna Radlík
Jilové u Prahy
J
dubový sud
19,01 3138
21
Palírna Radlík
Jilové u Prahy
J
dubový sud
15,80 3137
21
Palírna Radlík
Jilové u Prahy
J
panenská
14,20 3136
21
Palírna Radlík
Jílové u Prahy
M
12,30 1615
26
Panáček Miroslav
Stráţnice
S
18,42 0209
14
Panáček Miroslav
Stráţnice
J
16,60 3105
20
Panáček Miroslav
Stráţnice
H
13,40 1060
24
Parák Ivo
Němčice n.H.
O
14,60 2537
37
Parák Ivo
Němčice n.H.
S
10,00 0104
14
Paška Karel
Radějov
J
11,00 3098
18
Paška Karel
Radějov
T
10,00 2031
32
Pauřík Vlastimil
Uherské Hradiště
S
11,60 0202
7
Pavelka Antonín
Všemina
T
14,90 2002
35
Pavlík František
Kunovice
O
11,00 2543
38
Pavlík Petr
Brno
M
10,00 1506
31
Pazdera Josef
Uničov
S
11,50 0224
14
Pazdera Libor
Vřesovice
S
11,90 0346
1
Pazdera Libor
Vřesovice
S
10,00 0276
6
Pazdera Martin
Vřesovice
S
14,80 0272
2
PD
Horné Obdokovce
S
13,70 0048
3
PD Dunaj
Bratislava
S
11,00 0049
4
Pernica Tomáš
Prostějov
J
13,00 3037
17
Peřina František
Zlín
M
12,30 1575
28
Peřinka Dalibor
Krnčice
T
51%
15,40 2083
35
Peška Josef
Kyjov
S
durancie
16,50 0204
9
Peška Josef
Kyjov
S
trnka
12,90 0213
3
Petřík Jan
Kostelany
O
letní směs
12,30 2645
36
Petřík Jan
Kostelany
S
11,00 0378
3
vínovice
ryngle
trnka+dur.
letní směs
Body
Číslo
Komise
Petřík Jan
Příjmení a jméno
Kostelany
Město
H
10,10 1116
24
Pilát Igor
Skaštice
T
11,00 2042
34
Pilčíková Lenka
Bratřejov
J
14,60 3021
16
Pilka Josef
Veletiny
S
18,84 0084
9
Piskovská Alena
Brno
M
11,40 1541
30
Piskovský Petr
Brno
M
10,00 1537
26
Pixa Vladimír
Praha 1
S
13,00 0366
6
Polák Jakub
Borský Mikuláš
H
13,90 1114
22
Polák Štefan
Borský Mikuláš
O
nektarinka
16,90 2638
40
Polák Štefan
Borský Mikuláš
O
vínovice
16,00 2642
38
Polák Štefan
Borský Mikuláš
O
reţná
15,60 2633
40
Polák Štefan
Borský Mikuláš
T
15,50 2086
35
Polák Štefan
Borský Mikuláš
M
14,10 1629
28
Polák Štefan
Borský Mikuláš
J
13,80 3106
16
Polák Štefan
Borský Mikuláš
S
10,50 0369
9
Polanský Jan
Lutonina
J
14,00 3014
19
Polášek Leoš
Soběšovice
S
10,00 0066
6
Polášek Rudolf
Zlín
J
12,60 3016
16
Polášek Vladimír
Havířov
S
17,00 0065
5
Pořízková Martina
Pravčice
M
14,40 1570
29
Pospíšil Jakub
Lípa
H
12,10 1012
22
Prachař Miroslav
Velká n.V.
J
17,00 3124
19
Prachař Miroslav
Velká n.V.
J
14,40 3125
20
Prachař Miroslav
Velká n.V.
S
13,20 0261
6
Prachař Tomáš
Velká n.V.
S
15,60 0259
4
Prachař Tomáš
Velká n.V.
S
15,60 0262
7
Prášek Jan
Kunovice
J
16,20 3070
20
Priesterrath Robert
Dobročkovice
S
14,80 0227
2
Priesterrath Robert
Dobročkovice
T
13,00 2037
32
Přátelé z tekutého
Uherské Hradiště
S
12,20 0200
5
Příhoda Jaroslav
Stráţnice
S
13,80 0257
2
Příhoda Jaroslav
Stráţnice
M
13,30 1576
29
Psota Vladimír
Újezd
S
12,40 0037
7
Pšenčík Bohumil
Vizovice
J
14,00 3015
20
Ptáček František
Návojná
S
12,80 0052
7
Ptáček František
Návojná
J
11,00 3035
20
Kateg.
Odrŧda
Body
Kateg.
Odrŧda
Číslo
Komise
Ptáčník Antonín
Příjmení a jméno
Velká n.V.
Město
O
mirabelka
17,40 2592
40
Ptáčník Antonín
Velká n.V.
O
broskev
13,80 2590
38
Raclavská Katarína
Kroměříţ
O
ryngle
17,00 2530
40
Raclavská Katarína
Kroměříţ
O
špendlík
16,10 2532
37
Raclavská Katarína
Kroměříţ
J
16,00 3061
16
Raclavská Katarína
Kroměříţ
J
14,80 3055
20
Raclavská Katarína
Kroměříţ
J
14,30 3056
16
Raclavská Katarína
Kroměříţ
S
čač.lepotica
12,00 0111
6
Raclavská Katarína
Kroměříţ
O
špendlík
11,50 2533
38
Raclavský Lumír
Kroměříţ
M
18,17 1521
28
Raclavský Lumír
Kroměříţ
J
16,50 3053
18
Raclavský Lumír
Kroměříţ
S
Raclavský Lumír
Kroměříţ
O
Raclavský Lumír
Kroměříţ
J
Raclavský Lumír
Kroměříţ
S
Raclavský Lumír
Kroměříţ
O
ryngle
Rajskup Lubomír
Kunovice
O
Rajtr Pavel
Praha 9
Redek Stanislav
Zlín
Robek Oldřich
Moravany
S
Robek Oldřich
Moravany
J
Rosikova Marie
Petrov
O
Rosikova Marie
Petrov
Rosiková Marie
Body
15,00 0110
5
14,00 2534
39
13,50 3058
18
12,70 0101
11
12,60 2531
36
letní směs
14,50 2544
39
O
vínovice
10,00 2523
38
O
mirabelka
16,10 2505
40
12,20 0271
1
15,00 3130
20
17,60 2609
40
T
12,50 2057
34
Petrov
M
11,20 1586
27
Rosíková Marie
Petrov
O
14,80 2607
38
Roučka Jan
Stráţnice
S
18,33 0185
5
Roučka Jan
Stráţnice
S
17,80 0190
10
Roučka Jan
Stráţnice
H
williams
16,90 1056
24
Roučka Jan
Stráţnice
O
mirabelka
16,60 2570
35
Roučka Jan
Stráţnice
T
16,30 2030
34
Roučka Jan
Stáţnice
J
16,00 3095
20
Roučka Jan
Stráţnice
S
14,00 0193
13
Roučka Jan
Stráţnice
S
13,00 0187
7
Roučka Jan
Stráţnice
M
11,00 1561
26
Roučka Jan
Stráţnice
S
karlátka
10,00 0196
1
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
O
višňovice
18,84 2647
38
špendlík
višňovice
višňovice
durancie
Kateg.
Odrŧda
Body
Číslo
Komise
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Příjmení a jméno
Vizovice
Město
H
williams
17,90 1119
24
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
O
jahodovice
16,90
35
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
H
williams
16,00 1118
23
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
S
Hanita
15,60 0386
11
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
S
15,30 0387
12
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
O
15,20
39
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
S
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
S
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
J
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
H
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
T
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
S
14,10 0382
7
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
J
mor.jader.
14,00 3148
21
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
O
višňovice
13,80
37
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
S
13,30 0389
14
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
S
13,00 0390
15
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
J
13,00 3150
17
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
S
12,80 0388
13
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
S
12,60 0385
10
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
M
12,50 1653
28
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
M
12,20 1654
29
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
T
11,50 2091
33
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
T
11,00 2090
32
Rulf Jiří
Napajedla
S
13,70 0034
4
Růţička Antonín
Brno
S
13,70 0078
3
Růţička Jiří
Zlín
J
13,30 3042
17
Růţička Jiří
Zlín
O
mirabelka
10,50 2513
38
Růţička Josef
Krnčice
M
50%
13,80 1625
30
Růţička Josef
Krnčice
M
51%
12,80 1624
29
Růţička Josef
Krnčice
T
14,80 2082
35
Růţička Josef
Krnčice
T
50%
14,00 2084
35
Rybnikář Roman
Stráţnice
O
jahodovice
16,80 2563
40
Rybnikář Roman
Stráţnice
H
14,70 1058
22
Rybnikář Roman
Stráţnice
J
13,50 3103
18
Rybnikář Roman
Stráţnice
O
11,00 2562
39
Rypl Jiří
Kunovice
M
14,00 1543
26
malinovice
2649
2648
15,00 0383
8
Gabrovská
15,00 0384
9
45%
14,40 3149
16
14,40 1117
25
14,20 2089
35
1
46%
Stanley
2
bez černý květ
2646
Kateg.
Odrŧda
Číslo
Komise
Ryšavý František
Příjmení a jméno
Boršice
Město
S
1
16,00 0085
10
Ryšavý František
Boršice
S
3
15,40 0086
11
Ryšavý František
Boršice
S
8
14,70 0087
12
Ryšavý František
Boršice
M
10
13,50 1511
30
Ryšavý František
Boršice
H
13,40 1031
21
Ryšavý František
Boršice
M
10,00 1512
31
Ryšavý Pavel
Vizovice
S
15,30 0223
13
Ryšavý Pavel
Zlín
S
11,70 0097
7
Ryšavý Petr
Zlín
S
15,50 0096
6
Ryška Roman
Hluk
S
15,50 0347
2
Ryška Roman
Hluk
S
14,60 0375
15
Řepa Milan
Vřesovice
J
12,80 3139
21
Říha Jaromír
Napajedla
S
14,00 0050
5
Salčák Augustin
Stráţnice
J
15,00 3104
19
Sára Ladislav
Zlín
S
14,50 0206
11
Sečka Jan
Radějov
O
letní směs
14,30 2566
37
Sečka Jan
Radějov
S
durancie
10,50 0186
6
Sedláček František
Kunovice
M
16,20 1545
28
Sedláček František
Kunovice
M
16,00 1546
29
Sedláček František
Kunovice
M
12,70 1544
27
Sedláček Františk
Kunovice
J
12,50 3072
17
Sedláček Stanislav
Vsetín
H
13,60 1007
22
Sedlář Pavel
Uherské Hradiště
S
trnka+dur.
18,99 0211
1
Sedlář Pavel
Uherské Hradiště
S
trnka+dur.
18,96 0207
12
Semela jan
Luhačovice
J
14,00 3010
20
Schaffer Zdeněk
Ţidlochovice
S
13,90 0146
11
Schöl Antonín
Polešovice
O
15,70 2540
40
Schön Antonín
Polešovice
S
11,00 0134
14
Sigmund Jiří
Kostelany
S
15,80 0244
4
Sigmund Jiří
Kostelany
H
14,70 1065
25
Sigmund Jiří
Kostelany
H
12,60 1064
24
Skalka Josef
Vřesovice
O
17,40 2615
40
Skalka Josef
Vřesovice
J
12,00 3135
21
Sklář Robert
Hovězí
O
10,00 2503
38
Skyba Jaromír
Slušovice
T
18,82 2011
33
Skyba Jaromír
Slušovice
O
14,50 2519
39
15
durancie
oskeruše
špendlík
malina
broskev
Body
Příjmení a jméno
Město
Číslo
Komise
13,00 3013
18
15,50 3101
16
14,00 2573
38
13,60 2521
36
J
14,50 3126
16
T
10,00 2048
34
S
14,20 0042
12
S
17,10 0182
2
Radějov
J
15,50 3100
20
Radějov
M
12,50 1562
27
Soják Petr
Polešovice
S
12,80 0121
1
Soják Zdeněk
Polešovice
S
14,00 0135
15
SOŠ Valtice
Valtice
S
15,00 0269
14
SOŠ Valtice
Valtice
T
13,20 2050
33
SOŠ Valtice
Valtice
M
12,50 1577
30
SOŠ Valtice
Valtice
H
12,30 1085
25
Soukup Pavel
Ţernovice
O
letní směs
15,40 2515
40
Soukup Pavel
Ţernovice
S
Haganta
15,20 0057
12
Soukup Pavel
Ţernovice
T
10,50 2009
34
Sousedík Miroslav
Slušovice
J
13,60 3005
20
Sprušanský Pavol
Radimov
H
12,40 1110
22
Stanislav Jaroslav
Stráţnice
T
16,50 2032
33
Stanislav Jaroslav
Stráţnice
H
15,80 1047
23
Stanislav Jaroslav
Stráţnice
M
13,50 1567
26
Stanislav Jaroslav
Stráţnice
H
Letní
13,00 1049
25
Stanislav Jaroslav
Stráţnice
S
durancie
12,60 0217
7
Stoniš David
Opava
S
14,00 0114
9
Straka Stanislav
Bratřejov
J
15,40 3031
16
Straka Vlastimil
Vizovice
J
17,00 3003
18
Střítecký Jaroslav
Chrastěšov
T
13,00 2007
32
Studentová Linda
Litvínov
S
13,60 0118
13
Stupal František
Havlíčkův Brod
S
11,30 0011
11
Suchánek Josef
Šamorín
J
13,00 3092
17
Suchánek Jozef
Šamorín
H
12,40 1044
24
Suchánek Jozef
Šamorín
H
11,00 1043
23
Svatopluk Šimáček
Stráţnice
O
16,50 2586
40
Kateg.
Odrŧda
Slezák Zdeněk
Pozděchov
Smaţenka František
Stráţnice
J
Smaţenka František
Stráţnice
O
vínovice
Smejkal Petr
Otrokovice
O
jahoda
Smejkal Radek
Velké Meziříčí
Smejkal Radek
Velké Meziříčí
Smrček Antonín
Brno
Sochor Pavel
Radějov
Sochor Pavel
Sochor Pavel
J
trnka+dur.
williams
fíky
Body
Kateg.
Odrŧda
Body
Číslo
Komise
Svoboda Bronislav
Příjmení a jméno
Ţidlochovice
Město
O
vínovice
12,00 2541
36
Svoboda Josef
Petrov
O
špendlík
18,83 2597
40
Svoboda Josef
Petrov
O
višňovice
17,30 2598
35
Svoboda Josef
Petrov
T
16,00 2055
32
Svoboda Josef
Petrov
O
15,40 2594
37
Svoboda Josef
Petrov
T
15,00 2056
33
Svoboda Josef
Petrov
O
15,00 2600
37
Svoboda Josef
Petrov
S
14,80 0278
8
Svoboda Josef
Petrov
S
durancie
14,50 0279
9
Svoboda Josef
Petrov
S
durancie 2
14,50 0282
12
Svoboda Josef
Petrov
H
williams
14,20 1087
23
Svoboda Josef
Petrov
T
14,00 2053
33
Svoboda Josef
Petrov
O
mirabelka
13,80 2595
38
Svoboda Josef
Petrov
H
williams
13,60 1090
22
Svoboda Josef
Petrov
O
oskeruše
13,30 2596
39
Svoboda Josef
Petrov
H
williams
13,10 1088
24
Svoboda Josef
Petrov
M
13,00 1587
28
Svoboda Josef
Petrov
H
williams
12,80 1089
25
Svoboda Josef
Petrov
O
oskeruše
12,60 2599
36
Svoboda Josef
Petrov
H
williams 50%
12,20 1086
22
Svoboda Josef
Zlín
O
letní směs
11,40 2507
37
Sykora Jiří
Radějov
J
15,90 3096
16
Šafařík Pavel
Napajedla
J
13,80 3142
21
Šácha Jiří
Kunovice
S
15,50 0154
4
Šarman Radomír
Zlín
J
17,30 3020
20
Šebela Pavel
Buchlovice
S
14,10 0093
3
Šebesta Jakub
Krumvíř
T
12,00 2040
32
Šeda Jaroslav
Buchlovice
M
13,80 1583
30
Šenkeřík Zdeněk
Zlín
O
šv.+mirab.
13,50 2508
38
Šerý Josef
Střelná
O
bez černý
17,70 2520
40
Ševců Jiří
Veselá
J
14,50 3045
20
Ševců Jiří
Veselá
S
14,30 0095
5
Ševců Jiří
Veselá
J
11,90 3030
20
Ševčík Miroslav
Mysločovice
O
17,40 2525
40
Ševčík Miroslav
Mysločovice
S
11,50 0074
14
Ševčík Petr
Habrovany
O
14,50 2527
37
ryngle
kdoule
jahoda
višeň
Číslo
Komise
Ševčík Petr
Příjmení a jméno
Habrovany
Město
M
12,80 1510
29
Ševčík Petr
Habrovany
H
11,20 1033
23
Šimáček Svatopluk
Stráţnice
T
11,00 2045
34
Šimáček Svatopluk
Stráţnice
S
10,00 0029
14
Šiman Libor
Zlín
S
10,30 0035
5
Šimanica Anton
Staškov
S
12,60 0075
15
Šimčák Marek
Kroměříţ
J
17,20 3050
20
Šimčáková Radmila
Kroměříţ
J
14,50 3049
19
Šimčík Petr
Hluk
S
13,20 0334
4
Šiška Radomír
Vizovice
S
Šlosar Petr
Chrudim
S
Šlosar Petr
Chrudim
J
Šlosar Petr
Chrudim
S
Šlosar Petr
Chrudim
T
Šlosar Petr
Chrudim
J
Šlosar Petr
Chrudim
S
Šlosar Petr
Chrudim
M
Šlosar Petr
Chrudim
S
Šlosar Petr
Chrudim
O
Šlosar Petr
Chrudim
O
Šlosar Petr
Chrudim
Šlosar Petr
Chrudim
Šlosar Petr
Kateg.
Odrŧda
durancie
2
4
3
Body
13,90 0293
8
14,80 0240
15
14,80 3115
20
14,20 0242
2
13,40 2038
33
13,30 3114
19
12,00 0241
1
11,70 1574
27
1
11,00 0239
14
jalovcová
18,61 2583
37
oskeruše
16,30 2584
38
O
bezu č. k.
14,20 2585
39
H
2
13,80 1078
22
Chrudim
H
3
12,60 1079
23
Šlosar Petr
Chrudim
H
1
11,20 1077
25
Šoustek Vlastimil
Boršice
S
durancie
15,50 0092
2
Štach Jan
Bratřejov
T
17,00 2004
32
Štach Jan
Bratřejov
H
10,00 1004
21
Štěrba Antonín
Kunovice
S
50%
15,70 0327
12
Štěrba Antonín
Kunovice
S
51%
12,00 0326
11
Štěrbák František
Brno
S
13,00 0273
3
Štítný Vladimír
Tršnice u F.Lázní
S
11,50 0059
14
Šuráňová Michaela
Slavičín
H
13,00 1014
24
Šůstek Alois
Luhačovice
S
17,80 0145
10
Šůstek Alois
Luhačovice
S
14,10 0142
7
Švec Zdeněk
Hluk
S
trn.+dur.
16,00 0332
2
Švec Zdeněk
Hluk
S
durancie
13,60 0328
13
williams
Příjmení a jméno
Město
Kateg.
Odrŧda
Číslo
Komise
J
1
15,70 3040
20
Lednické Rovne
J
2
14,00 3041
16
Lednické Rovne
S
11,30 0053
8
Telička Radek
Zlín
S
11,70 0033
3
Tokoš Ivan
Radimov
H
10,00 1112
24
Tomaštík Antonín
Vyškov
M
15,70 1515
28
Tomaštík Antonín
Vyškov
S
15,00 0088
13
Tomaštík Antonín
Vyškov
S
11,80 0090
15
Tomaštík Antonín
Vyškov
M
11,50 1513
26
Tomaštík Antonín
Vyškov
O
11,50 2529
39
Tomaštík Antonín
Vyškov
S
10,00 0089
14
Tomaštík Antonín
Vyškov
M
10,00 1514
27
Tomaštík V.
Stráţnice
S
durancie
15,00 0199
4
Tomaštík V.
Stráţnice
S
durancie
13,40 0210
15
Trávníček
Uh. Ostroh
S
13,00 0245
5
Trchalík Josef
Francova Lhota
M
10,50 1639
26
Trnka Vít
Kyjov
O
16,50 2572
37
Trnka Vít
Kyjov
M
12,60 1566
31
Tůma Antonín
Brno
H
11,00 1001
21
Turková Markéta
Bojkovice
O
14,20 2643
39
Turoň Vladimír
Ţidlochovice
S
14,40 0143
8
Turoň Vladimír
Ţidlochovice
M
10,00 1526
27
Uher Evţen
Uh.Hradiště
J
15,50 3009
19
Uhlík Josef
Bojkovice
S
12,90 0043
13
Uríček Milan
Púchov-Streţenice
H
11,40 1027
22
Vácko Viliam
Púchov
S
10,90 0072
12
Vaclavík Leoš
Vizovice
M
13,50 1646
27
Vacula Zdeněk
Bánov
H
12,70 1081
25
Vaculčík Lubomír
Luhačovice
S
11,50 0036
6
Vaculík Josef
Vsetín
T
13,00 2041
33
Vaculík Lukáš
Skoronice
T
14,00 2071
33
Vaculík Lukáš
Skoronice
M
13,60 1619
30
Vaculík Miroslav
Vřesovice
S
17,00 0274
4
Vaculík Miroslav
Vřesovice
H
16,50 1100
24
Vaculík Miroslav
Vřesovice
H
14,40 1098
22
Vaculík Miroslav
Vřesovice
M
12,90 1607
30
Tarkovský Jaroslav
Lednické Rovne
Tarkovský Jaroslav
Tarkovský Jaroslav
vínovice
oskeruše
špendlík
durancie
Body
Příjmení a jméno
Město
Číslo
Komise
M
14,30 1609
26
Vřesovice
J
14,20 3140
21
Vřesovice
T
13,00 2073
32
Vaculík Miroslav
Vřesovice
J
12,50 3128
18
Vaculík Miroslav
Vřesovice
T
10,00 2072
34
Vaculík Pavel
Moravany
T
13,70 2074
33
Vaculík Pavel
Moravany
O
špendlík
13,60 2617
36
Vaculíková Pavla
Moravany
S
durancie
14,00 0214
4
Vaculíková Pavla
Moravany
M
13,50 1564
29
Vaculová Barbora
Bánov
S
13,70 0364
4
Vachek Michal
Stráţnice
O
15,00 2589
37
Vachek Michal
Stráţnice
H
14,50 1083
23
Vachek Michal
Stráţnice
S
13,50 0258
3
Vachníková Irma
Val.Meziříčí
O
vínovice
14,60 2546
35
Vachníková Irma
Val.Meziříčí
O
ryngle
13,60 2548
37
Vachníková Irma
Val.Meziříčí
O
vínovice
13,30 2547
36
Vachníková Irma
Val.Meziříčí
J
13,00 3074
19
Vachníková Irma
Val.Meziříčí
M
11,90 1550
27
Vachníková Irma
Val.Meziříčí
H
11,80 1041
21
Vajďák Vlastimil
Zlín
S
18,28 0063
3
Vala František
Neubuz
S
15,10 0136
1
Vala František
Všemina
S
13,70 0012
12
Vala Michal
Lhota U Vsetína
M
12,00 1636
29
Valašík Milan
Bratislava
M
15,00 1531
26
Valašík Milan
Bratislava
T
11,50 2015
34
Valašík Milan
Bratislava
S
10,00 0140
5
Valenta Hynek
Vřesovice
S
13,80 0360
15
Valenta Hynek
Vřesovice
M
10,10 1606
29
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
O
mirabelka 5
18,62 2553
36
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
S
2
18,25 0167
2
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
O
bez černý 3
16,80 2551
40
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
S
10
16,00 0175
10
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
S
12
15,50 0177
12
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
T
3
15,50 2023
33
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
S
16
15,00 0181
1
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
S
9
15,00 0174
9
Vaculík Miroslav
Vřesovice
Vaculík Miroslav
Vaculík Miroslav
Kateg.
Odrŧda
ryngle
williams
Body
Kateg.
Odrŧda
Číslo
Komise
Vaněk Vladislav
Příjmení a jméno
Stříteţ n.B.
Město
O
mirabelka 4
15,00 2552
35
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
O
mirabelka 6
14,50 2554
37
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
S
8
14,20 0173
8
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
S
1
14,00 0166
1
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
T
5
14,00 2025
32
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
S
3
13,90 0168
3
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
M
1
13,10 1552
29
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
S
5
13,00 0170
5
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
H
1
13,00 1042
22
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
T
6
13,00 2026
33
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
S
4
12,80 0169
4
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
T
1
12,50 2021
34
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
S
13
12,30 0178
13
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
S
15
12,20 0180
15
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
S
7
12,00 0172
7
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
M
4
12,00 1555
26
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
T
2
12,00 2022
32
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
T
4
12,00 2024
34
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
S
6
11,70 0171
6
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
S
14
11,70 0179
14
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
M
2
11,70 1553
30
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
O
bez černý 2
10,50 2550
39
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
S
11
10,40 0176
11
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
O
letní směs
10,30 2549
38
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
M
3
10,00 1554
31
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
J
5
18,90 3081
16
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
J
14
18,53 3090
20
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
J
8
17,00 3084
19
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
J
13
16,00 3089
19
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
J
10
15,90 3086
16
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
J
15
15,70 3091
16
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
J
9
15,60 3085
20
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
J
2
15,00 3078
18
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
J
3
15,00 3079
19
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
J
1
14,50 3077
17
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
J
4
14,50 3080
20
Body
Kateg.
Odrŧda
Číslo
Komise
Vaněk Vladislav
Příjmení a jméno
Stříteţ n.B.
Město
J
6
14,40 3082
17
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
J
11
13,20 3087
17
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
J
12
12,50 3088
18
Vaněk Vladislav
Stříteţ n.B.
J
7
12,00 3083
18
Vaníček Zdeněk
Otrokovice
H
10,10 1034
24
Varga Petr
Moravany
S
16,50 0357
12
Varga Petr
Moravany
H
13,00 1101
25
Varga Petr
Moravany
S
11,00 0351
6
Večera Zdeněk
Stráţnice
O
osker. ext.
15,80 2564
35
Večera Zdeněk
Stráţnice
O
oskeruše
15,70 2565
36
Večerka Jiří
Zlín
H
14,00 1006
21
Večerka Jiří
Zlín
H
12,50 1010
25
Veselík Jan
Čermná n.O.
O
14,40 2526
36
Veselý Vojtěch
Ţidlochovice
M
13,30 1528
29
Veselý Vojtěch
Ţidlochovice
S
12,80 0147
12
Veverka Antonín
Stráţnice
H
16,50 1048
24
Veverka Antonín
Stráţnice
O
16,20 2571
36
Veverka Antonín
Stráţnice
M
12,80 1556
27
Viktorin Jan
Mutěnice
T
17,80 2049
32
Viktorin Jan
Mutěnice
O
mirabelka
12,70 2593
36
Vin.dvůr Lahoter
Dobšice
O
broskev
14,80 2512
37
Vitásková Marie
Ostrava
J
12,50 3033
18
Vítek František
Bystřice p.L.
S
12,60 0308
8
Vítek František
Bystřice p.L.
S
11,00 0302
2
Vítek František
Bystřice p.L.
H
10,10 1095
23
Vlachovský Jaroslav
Moravany
T
15,20 2029
33
Vlachovský Jaroslav
Moravany
M
12,90 1565
30
Vodáci SQ
Prostějov
J
16,50 3038
18
Vodáci SQ
Prostějov
S
12,60 0056
11
Vodica František
Stráţnice
S
15,90 0197
2
Vodica František
Stráţnice
M
12,30 1560
31
Vodica Pavel
Stráţnice
O
mirabelka
16,00 2567
38
Vodica Pavel
Stráţnice
S
durancie
15,50 0189
9
Vránek Jiří
Moravany
J
14,80 3102
17
Vránek Jiří
Moravany
S
10,00 0201
6
Vrla Čestmír
Vrla Marek
Otrokovice
Otrokovice
S
S
11,80 0026
13,00 0031
11
1
durancie
medovice
grapa
durancie
Body
Příjmení a jméno
Vrla Svatoslav
Vybíral Aleš
Vybíral Aleš
Vybíralík František
Vybíralík František
Vyhnalík Miroslav
Vyhnalík Miroslav
Vyhnalík Miroslav
Vyhnalík Miroslav
Vyleţík jan
Vyoral Marek
Vystrčil Ivo
Vystrčil Václav
Vystrčil Václav
Vývoda Milan
Vývoda Milan
Vývoda Milan
Vývoda Stanislav
Vývoda Stanislav
Vývoda Stanislav
Vývoda Stanislav
Vývoda Stanislav
Vývoda Stanislav
Vývoda Stanislav
Zabara Omar
Zábojník Čeněk
Zábojník Čeněk
Zábojník Stanislav
Zábojník Stanislav
Zábojník Stanislav
Zakravač Libor
Zákravský Jiří
Zálešák Lubomír
Zálešák Lubomír
Zálešák Lubomír
Zálešák Lubomír
Zálešák Lubomír
Zálešák Lubomír jr
Zálešák Lubomír jr
Zálešák Lubomír jr
Zálešák Miroslav
Město
Zlín
Kroměříţ
Kroměříţ
Kroměříţ
Kroměříţ
Boskovice
Boskovice
Boskovice
Boskovice
Klimkovice
Bohuslavice
Bánov
Bánov
Bánov
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Buchlovice
Stráţnice
Stráţnice
Bílovice
Bílovice
Bílovice
Divoky
Stráţnice
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Bystřice p.L.
Kateg.
S
J
J
S
S
S
S
M
O
S
S
S
J
S
M
S
S
S
S
S
S
H
M
J
S
H
S
T
S
O
S
T
S
S
J
M
S
S
S
S
S
Odrŧda
višeň
s4
s3
trnka+dur.
durancie
hrozen
Body
11,90
14,20
13,50
12,20
11,40
14,90
13,30
10,80
10,30
13,00
12,00
14,00
13,80
10,20
13,20
13,00
12,00
18,15
17,00
15,50
12,90
12,10
11,50
11,30
17,90
14,40
13,00
14,00
12,20
11,90
11,00
17,00
16,50
13,50
11,00
10,00
12,00
14,00
13,90
11,00
14,80
Číslo
0016
3057
3060
0105
0102
0067
0064
1508
2518
0009
0039
0336
3131
0331
1572
0230
0231
0233
0235
0234
0232
1063
1573
3109
0340
1051
0194
2010
0060
2517
0024
2034
0124
0125
3064
1542
0132
0128
0127
0126
0307
Komise
1
17
20
15
12
7
4
27
38
9
9
6
21
1
31
5
6
8
10
9
7
23
26
19
10
23
14
32
15
37
9
32
4
5
19
31
12
8
7
6
7
Příjmení a jméno
Zálešák Miroslav
Zálešák Miroslav
Zálešák Viktor
Zálešák Viktor
Zálešák Vilém
Zálešák Vilém
Zálešák Vilém
Zálešáková Alice
Zálešáková Alice
Zálešáková Alice
Zálešáková Alice
Zámecký ovoc. Lihovar
Zámecký ovoc.Lihovar
Zámecký ovoc.Lihovar
Zámecký ovoc.Lihovar
Zavadinka Milan
Zelená Bohdaneč s.r.o
Zelená Bohdaneč s.r.o.
Zelená Bohdaneč s.r.o.
Zelená Bohdaneč s.r.o.
Zelená Bohdaneč s.r.o.
Zelená Bohdaneč s.r.o.
Zelená Bohdaneč s.r.o.
ZO ČZS
ZO ČZS
ZO ČZS
ZO ČZS
Zubák Lubomír
Zubák Lubomír
Zubák Lubomír
Zubák Lubomír
Zubák Lubomír
Zvolenský Ondřej
Zvolenský Ondřej
Ţáček Stanislav
Ţaitlik Martin
Ţák Vojtěch
Ţmolík Pavel
Ţufánek Jan
Ţufánek Jan
Ţufánek Jan
Město
Bánov
Bystřice p.L.
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Blatná
Blatná
Blatná
Blatná
Nový Jičín
Bohdaneč
Bohdaneč
Bohdaneč
Bohdaneč
Bohdaneč
Bohdaneč
Bohdaneč
Radějov
Radějov
Radějov
Radějov
Ostrov
Ostrov
Ostrov
Ostrov
Ostrov
Trnava
Trnava
Bánov
Šumperk
Prlov
Brno
Buchlovice
Buchlovice
Buchlovice
Kateg.
J
S
S
H
S
S
S
S
H
T
T
J
O
S
H
J
M
O
O
O
O
J
H
O
O
T
J
O
T
S
O
S
M
M
S
J
J
S
S
S
S
Odrŧda
višňovice
ryngle
višňovice
vínovice
broskev
broskve
špendlík
špendlík
Bystrická
oskeruše
durancie
durancie
durancie 2
durancie 1
Body
10,80
10,00
15,00
10,60
17,80
15,10
10,60
13,30
12,50
11,00
10,00
12,00
15,00
14,50
13,60
11,00
13,20
17,60
14,70
13,20
13,00
12,80
12,40
17,40
15,30
11,50
10,80
19,26
16,00
15,40
14,90
13,50
14,00
12,90
15,80
16,70
11,50
13,50
14,40
14,30
12,00
Číslo
3132
0045
0129
1036
0130
0152
0131
0153
1035
2020
2019
3108
2578
0226
1067
3048
1585
2603
2606
2608
2605
3127
1092
2557
2558
2027
3097
2632
2085
0371
2639
0374
1502
1643
0317
3065
3023
0081
0379
0380
0381
Komise
21
15
9
21
10
2
11
3
25
33
32
18
37
1
23
18
26
40
37
39
36
17
24
40
35
34
17
39
35
11
35
14
27
30
2
20
18
6
4
5
6
PRAVIDLA SENZORICKÉHO HODNOCENÍ
Hodnocení bude probíhat v prostorách společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s..
Hodnotitelé jsou rozděleni do 40 komisí. Patronát nad hodnocením bude mít
šestičlenná odborná komise ve sloţení Mgr. Jiří Koňařík, Ing. Petr Mareček, Ing.
Pavel Hurta, Ing. Vilém Jahoda a Bc. Martin Častulík.
Kaţdá hodnotitelská komise bude mít svého předsedu (vedoucího), který bude
předem určen. Vedoucí komise zapisuje své vlastní hodnocení vzorku a zvlášť
výsledný počet bodů hodnoceného vzorku ostatních členů komise. Konečné
hodnocení vzorku v rámci dané komise bude průměrem těchto dvou výsledků.
Na objektivitu hodnocení v rámci komise dbá příslušný vedoucí.
V případě nejasností se předsedové mohou obrátit na odbornou komisi, která
rozhoduje při bodových shodách a jiných nejasnostech.
Kaţdá komise bude hodnotit v rámci moţností pouze vzorky jednoho druhu destilátu
(např. pouze slivovici nebo meruňkovici atd.). Losování typu destilátu k příslušné
komisi bude provedeno předem.
Vzorky budou hodnoceny osmnáctibodovou stupnicí v základních kolech
a dvacetibodovou stupnicí ve finálovém kole. Jako první se budou hodnotit nulté
vzorky (dle jednotlivých druhů destilátů). Jejich hodnocení proběhne společně všemi
hodnotiteli. Tyto vzorky budou ponechány u komisí jako standard.
Soutěţní vzorky budou hodnoceny jednotlivými hodnotiteli (v rámci komisí). Kaţdý
člen komise zhodnotí vzorek nejdříve individuálně. Poté komise po společné diskusi
stanoví výsledný počet bodů (bez hodnocení předsedy komise). Do degustačního
archu zapíše předseda komise dva výsledky – své vlastní hodnocení a hodnocení
ostatních členů komise. Z kaţdé degustační komise postupuje jeden vzorek
do finálové degustace. Předsedové jednotlivých komisí vytvoří finálovou komisi,
která určí konečné pořadí a absolutního šampióna, pořadí ostatních vzorků bude
ustanoveno na základě bodového hodnocení ze základního kola. Nejlépe hodnocené
vzorky v jednotlivých kategoriích budou vybrané podle počtu dosaţených bodů.
V základních kolech jsou při hodnocení povoleny 0,2 bodové nuance mezi vzorky.
Při hodnocení vzorků ve finálovém kole jsou povoleny 0,1 bodové nuance. Ţádný
vzorek nesmí být hodnocen méně neţ 10 body.
TABULKY SENZORICKÉHO HODNOCENÍ
4 body
3 body
2 body
1 bod
0 bodů
JEMNOST
Velmi jemná, příjemná.
Jemná.
Slabě drhne v krku.
Drhne v krku.
Nepříjemně drhne v krku.
2 body
1 bod
0 bodů
6 bodŧ *
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod
0 bodů
PERZISTENCE
Časová délka trvání chuťového vjemu
Dlouhotrvající (30 s a více)
2 body
1 bod
Krátcetrvající (30 s a méně)
0 bodů
Ţádná
ČISTOTA
Zrcadlově čistá. Čirá. S jiskrou.
Čistá. Čirá.
Náznak zákalu.
VŦNĚ
Čistá, intenzivní, ovocná, typická pro daný druh, harmonická.
Čistá, ovocná, méně intenzivní, vhodná k danému druhu.
Od daného druhu v malé míře odlišná, bez negativní vůně. Ještě rozpoznatelný ovocný druh.
Nemá vůni daného druhu, negativní pachy v menší míře.
Negativní pachy překrývají ovocný charakter. (Octová, zemitá, připálená příchuť).
Převaţují negativní pachy, syntetické a umělé.
Nepřijatelná.
6 bodŧ *
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod
0 bodů
CHUŤ
Bezchybná, čistá, typická pro daný ovocný druh, intenzivní, harmonická, vyzrálá.
Vhodná k danému ovocnému druhu, harmonická, dostatečně intenzivní.
Od daného druhu v menší míře odlišná, bez negativní příchuti.
Bez chutě daného druhu, negativní příchutě přítomné v menší míře.
Negativní příchutě překrývají ovocný charakter.
Nepříjemná, nedoporučil bych ke konzumaci.
Nepoţivatelná.
Pozn.:
* platí pouze pro finálové kolo
Vítězové a poražení
Nedávno jsem četl v novinách, ţe nějaký vinař z Podluţí vymyslel a vyrobil víno
bez alkoholu. Pokrok se nedá zastavit. Logicky jsem si musel poloţit otázku, jak by
to s takovým chemickým Alím dopadlo na Valašsku, kdyby začal vyrábět a prodávat
slivovici bez alkoholu. Můţeme se jen domýšlet; jisté je, ţe Valach má na takové
věci dobrý nos. Ale ať uţ je to jak chce, kaţdopádně by nenastaly důvody pro
nařízení prohibice. Jenţe to je jenom zboţné přání a realita je jinde.
Říkávalo se, ţe vláda, která zakáţe alkohol nebo zdraţí pivo, padne. Časy se
mění. Ceny tvrdého alkoholu, jeho nebezpečná kvalita, ani jeho zákaz vládu letos
nepoloţily. Nepoloţila ji ani hospodářská krize, povodně, ani okupační vojska jako
před pětačtyřiceti lety. Poloţila ji, jako uţ mnohokrát předtím, ţena. Včera se
v důsledku pádu vlády, v rozporu s příslovím, ţe kapři si rybník nevypustí, rozpustil
parlament; kapříci asi věří, ţe se do něj vrátí.
Já jsem se dnes vrátil z festivalu v Dobřichovicích, kde jsme s Ludvíkem
Vaculíkem četli z našich kníţek na téma 21. srpen 1968 a jeho následky. Při čtení
a tedy opakování, které je matkou moudrosti, jsem se aţ zarazil, jak se ty postupy
vítězů a poraţených vracejí. Třeba servilita okupovaných vůči cizí moci,
překvapené, jak to po pár týdnech jde pěkně.
Pojem okupace nemusí ale nutně znamenat jen okupaci cizí mocností. S různými
formami okupací se potkáváme stále. Neumíme se jim bránit a věci říkat na rovinu,
zpříma, bez postranních machinací. Jeden by nevěřil, jak špiclování a donášení je
i dnes mnohými povaţováno za legitimní nebo dokonce čestnou činnost.
Okupanti, nebo říkejme spíš vítězové, vyhodí ty nejschopnější. Ochotně nastoupí
druhá liga, věčně a trpělivě čekající na svoji příleţitost. Potom přijde někdo shora,
který razantně sdělí řadovým lidem, ţe komu se to nelíbí, tak můţe jít. Pár
odváţných odejde a ti ostatní se přizpůsobí pod tlakem fenoménu, kterým je strach.
Kolaboranti, říkejme spíš sluhové, vţdycky nahradí ty schopnější, kdyţ rádi tvrdí, ţe
kaţdý je nahraditelný (akorát, ţe úroveň mravů a všeho ostatního jde do rukou
blbějších). U vítězů nastane období nehybnosti, u poraţených období apatie, coţ je
ţivá voda pro tupost, která uţ z podstaty ví, jak drtit rozum.
Tento scénář lze úspěšně aplikovat nejen v mezistátním měřítku. Okupovat lze
i ministerstvo, firmu, noviny nebo politickou stranu: sluhové většinou pracují jako
diví, jenţe jejich práce má asi takový výsledek, jakým se chlubí výrobce vína,
zmíněný na začátku.
Navíc dějiny nám dokazují, ţe vţdycky, dříve nebo později, se poraţení zmocní
vítězů. Nám dnes v rámci koštu půjde o to, aby se slivovice nezmocnila nás. Pijme
tak, abychom se slivovice zmocnili my.
Josef Holcman
Tento kupón Vás opravňuje
k ochutnání 1 ks soutěžního destilátu.
Restaurace a ubytování
v příjemném prostředí
chřibských lesů na
křižovatce turistických cest
stylové ubytování v penzionu a dřevěných srubech
vynikající kuchyně a kompletní nabídka výrobků R. JELÍNEK
vnitřní a venkovní dětský koutek
whirlpool, parní lázeň, laserová střelnice, vinný sklípek
rodinná setkání, oslavy, svatby, firemní školení
Tento kupón Vás opravňuje
k ochutnání 1 ks soutěžního destilátu.
návštěvnické centrum | prohlídky | odborné exkurze | videofilm |
Najdete nás na cyklotrasách 5013, 5158, 5018 a 473.
muzeum R. JELÍNEK | degustace produktů |
dárek pro návštěvníky | podniková prodejna |
firemní prezentace a rauty | privátní oslavy | zajištění ubytování |
Lesní penzion Bunč, 768 03 Roštín 287
tel. +420 573 365 302, +420 603 339 793, [email protected], www.bunc.cz
Kroměříž
Vsetín
Zlín
Uherské
Hradiště
RUDOLF JELÍNEK a. s., Razov 472, 763 12 VIZOVICE
T +420 577 686 129, M +420 725 653 134, E [email protected]
www.rjelinek.cz
Pěstitelské pálení
Tento kupón Vás opravňuje
k ochutnání 1 ks soutěžního destilátu.
Společnost RUDOLF JELÍNEK nabízí možnost pěstitelského pálení na
jednom z nejmodernějích destilačních zařízení v České republice. Nová
pálenice byla uvedena do provozu v roce 2002 a je vybavena technologií
německé společnosti Arnold Holstein s měděnými dvouplášťovými kotly
o objemu 150 a 300 litrů. Pro svoji schopnost uchovat plnohodnotnou
vůni a chuť je společností využívána k výrobě netradičních destilátů.
Unikátní destilační aparát spolu s vysoce odbornou obsluhou jsou
zárukami té nejvyšší kvality destilátu.
V případě dalších informací nebo objednání termínu na pálení nás
kontaktujte na telefonním čísle +420 577 686 180 (pálenice),
+420 725 653 137 (Bc. Martin Častulík) nebo na [email protected]
Sportovní areál se stylovou
restaurací a ubytováním
uprostřed chřibských lesů
skvělá kuchyně, zvěřinové speciality
kompletní sortiment výrobků R. JELÍNEK
vnitřní a venkovní dětský koutek
sportoviště (víceúčelové hřiště na tenis,
fotbal, volejbal a basketbal, travnaté hřiště)
školní výlety, školy v přírodě,
letní dětské tábory, soustředění, rodinné dovolené, setkání
cyklotrasy, hipostezky, turistické trasy
K areálu dojedete po cyklotrase 5018.
Rekreační areál Kamínka 188, 768 03 Roštín
tel. +420 573 368 150, +420 774 999 940, [email protected], www.kaminka.cz
Platnost kupónu: 24. 8. 2013
KUPÓN
Platnost kupónu: 24. 8. 2013
Razov 472, 763 12 Vizovice, Česká republika
tel: +420 577 686 148, fax: +420 577 686 132
[email protected], www.unie-destilateru.cz
Platnost kupónu: 24. 8. 2013
UNIE DESTILATÉRŮ
KUPÓN
Garantem odbornosti koštu je Unie destilatérů
KUPÓN
RUDOLF JELÍNEK a. s., Razov 472, 763 12 VIZOVICE
Tel.: +420 577 686 120 • Fax: +420 577 452 777
www.rjelinek.cz
Download

Výsledky 2013 (PDF, 3365 KB)