UČEBNÉ OSNOVY - NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE
VZDELÁVACIA OBLASŤ
7.1 JAZYK A KOMUNIKÁCIA
7.2 MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
7.3 ČLOVEK A PRÍRODA
7.4 ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
7.5 ČLOVEK A HODNOTY
7.6 ČLOVEK A SVET PRÁCE
7.7 UMENIE A KULTÚRA
7.8 ZDRAVIE A POHYB
PREDMETY
7.1.1 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
7.1.2 PRVÝ CUDZÍ JAZYK
7.1.3 DRUHÝ CUDZÍ JAZYK
7.2.1 MATEMATIKA
7.2.2 INFORMATIKA
7.3.1 FYZIKA
7.3.2 CHÉMIA
7.3.3 BIOLÓGIA
7.4.1 DEJEPIS
7.4.2 GEOGRAFIA
7.4.3 OBČIANSKA NÁUKA
7.5.1 ETICKÁ VÝCHOVA /
7.5.2 NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
7.6.1 SVET PRÁCE
7.6.2 TECHNIKA
7.7.1 HUDOBNÁ VÝCHOVA
7.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA
7.7.3 VÝCHOVA UMENÍM
7.8.1 TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
7. 1. JAZYK A KOMUNIKÁCIA
7. 1. 1. Slovenský jazyk
1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie
ostatných vyučovacích predmetov. Jazyk je fenomén, ktorý sprevádza človeka v písomnej alebo ústnej podobe po celý život. Je prostriedkom na poznávanie
vonkajšieho i vnútorného sveta, na verbálne vyjadrovanie myšlienok, slúži na kontakt a dorozumievanie, pomáha vnímať krásu umeleckého diela. Úroveň poznania
a praktického ovládania slovenského jazyka je tak zároveň zrkadlom každého príslušníka slovenského národa i národa ako celku. Jazyková časť predmetu sa zaoberá
problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka. Dobré
zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií považujeme za východisko kvalitnejších výsledkov celého školského systému a
následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce a v súkromnom živote. Vo vyučovaní jazyka sa do popredia dostane analýza a interpretácia textov, ktoré budú
adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii. Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytne žiakom priestor na sebauvedomenie. Dá šancu objaviť a
1
následne prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným, nadobudnúť primeranú sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, umožní dokázať
vyjadrovať svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, dokázať hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky. Cieľom je, aby si žiaci uvedomovali jazykovú a
kultúrnu pestrosť v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali dospieť k
chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí. Komunikačná gramotnosť sa má však cieľavedome budovať a rozvíjať vo všetkých
vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Na druhom stupni ZŠ sa pokračuje v komunikačnom a zážitkovom vyučovaní. Veľkú pozornosť treba
venovať získavaniu komplexných kompetencií, napr. dotvárať schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých aj nesúvislých textov . Veľký dôraz je na
vlastnej produkcii ústnych aj písaných prejavov
samotnými žiakmi. Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj schopností žiaka poznávať svet a zmocňovať sa ho esteticko-umeleckými prostriedkami a úsilie
odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie o jedinečnosti a nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie k pochopeniu špecifík, ktoré v poznávacom
procese predstavuje estetické osvojovanie reality. Obsahové osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností,
hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším
prvkom v tejto koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských
schopností, ktoré ďaleko presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu.
2. Hodnotenie predmetu
Slovenský jazyk je hodnotený klasicky klasifikačnou stupnicou známok 1 – 5, slovne, bodovo.
Predmet zahŕňa jazykovú zložku, slohovú zložku a literárnu zložku. Jazyková a slohová zložka nie sú vzájomne oddeľované, ale tvoria integrálnu súčasť vyučovania
materinského jazyka. V 5. ročníku žiaci nadobúdajú veku primeranou formou poznatky zo zvukovej stránky jazyka a pravopisu, lexikológie, morfológie, zo syntaxe
učivo o vetách, učia sa reprodukovať prečítané texty a na základe toho tvoriť vlastné texty. Prostredníctvom vlastného nárečia a sociolektu sa učia poznať a ovládať
spisovný jazyk a učia sa kultúrne vyjadrovať ústnou i písomnou formou. Piaty ročník je organickým premostením od zvládnutia písomných návykov a zručností,
základných pravopisných a výslovnostných noriem k získavaniu základných poznatkov o jazyku, k postupnému osvojovaniu si jazykovej kompetencie. Podľa
vlastného uváženia a s ohľadom na podmienky danej triedy si učiteľ vyberá formy a metódy dosahovania cieľov: samostatná práca žiakov, skupinová práca, riadený
rozhovor, demonštrácia, debata, reprodukcia, kreslenie, jazykové hry, práca s počítačom, internetom, doplňovačky, praktické činnosti, projekty, práca so slovníkom,
orientácia v dennej tlači, film, televízia a najnovšie je to práca s interaktívnou tabuľou, ktorá je čoraz populárnejšou. Z iných vyučovacích predmetov a prierezových
tém je slovenskému jazyku blízka občianska výchova, etická výchova, geografia, prírodoveda, výtvarná výchova, matematika, telesná výchova, mediálna výchova,
multikultúrna výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti.
KONTROLNÉ DIKTÁTY
Ročník
Počet diktátov
Zameranie diktátov
Vstupný diktát
Spodobovanie
Podstatné mená
5.
6
Prídavné mená
Slovesá
Výstupný diktát
2
6.
5
7.
5
8.
4
9.
3
Vstupný diktát
Tvorenie slov
Prídavné mená
Príslovky
Opakovanie učiva
Opakovanie učiva 6. ročníka
Cudzie slová
Prídavné mená
Slovesá
Zhrnutie učiva 7. ročníka
Opakovanie učiva 7. ročníka
Zvieracie a neživotné podstatné
mená –r, -l
Zámená
Výstupný diktát
Morfológia – ohybné slová
Interpunkcia
Opakovanie
HODNOTENIE DIKTÁTOV
Známka
Počet chýb
1
0–1
2
2–3
3
4–7
4
8 – 10
5
11 a viac
Ročník
5.
KONTROLNÉ SLOHOVÉ PRÁCE
Počet prác
Zameranie kontrolných slohových prác
Výber z témy:
1
 Rozprávanie zážitku spojené s opisom
 Opis predmetu
3
6.
2
7.
2
8.
2
9.
2
 Opis pracovného postupu
Statický opis
Ja – rozprávanie, on – rozprávanie
Umelecký opis
Dynamický opis
Slávnostný príhovor
Úvaha
Úvaha
Štruktúrovaný/úradný životopis
2. Opis predmetu
Slohové práce hodnotíme dvomi známkami.
Písomné práce píšeme po zopakovaní tematického celku, hodnotíme známkou na základe percentuálnej stupnice podľa počtu dosiahnutých bodov:
PERCENTUÁLNA STUPNICA
Percentá
Známka
100 % - 90 %
1
89 % – 75 %
2
74 % - 55 %
3
54 % – 35 %
4
34 % – 0 %
5
Učebné osnovy:
Predmet : Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5.
Časová dotácia: 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne, z toho:
 časť gramatika a sloh 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
 časť literatúra 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Slovenský jazyk a literatúra , časť gramatika a sloh 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Opakovanie zo 4.
Nadviazanie kontaktu, ústne formy spoločenského Oboznámiť sa so spoločenskými pravidlami, schopnosť viesť rozhovor,
ročníka
9
styku, dialógy, delenie hlások- samohlásky, nadviazať kontakt, spisovne sa vyjadrovať, zdokonaľovať pravopis, rozlišovať
spoluhlásky, dvojhlásky, znelé a neznelé spol., hlásky, deliť slová na slabiky, určovať gram. kategórie, rozvíjať slovnú zásobu,
4
Zhovárame sa
a diskutujeme
Píšeme si so
známymi
Chceme byť
informovaní
9
6
16
Informujeme
včas a správne
18
Opisujeme svet
vôkol nás
13
písanie i-y po obojakých spoluhláskach, slovné
druhy, tvorba súvislých ústnych prejavov, vstupný
diktát, vstupná previerka, analýza chýb, aktívne
počúvanie.
Interview - riadený rozhovor, práca s textom,
spodobovanie spoluhlások, spoluhlásky podľa
znelosti, nácvik správneho čítania, vety podľa
zámeru hovoriaceho, melódia viet, slovosled,
kontrolný diktát na spodobovanie spol., oprava,
analýza chýb, diskusia, debata, argument, prozodické
vlastnosti reči, čitateľská gramotnosť, rozvoj slovnej
zásoby.
Písomné formy spoločenského styku, pozdrav,
pohľadnica, súkromný list, odosielateľ, adresát,
tykanie, vykanie, osobné a privlastňovacie zámená,
číslovky, využitie v texte, piktogramy, mapy, grafy
Sms, e-mail, štylizácia a kompozícia, nácvičný
diktát, delenie slovných druhov, podstatné mená,
skloňovanie a vzory, mužský rod - životné
a neživotné, ženský rod, správa, oznámenie, vecný
a umelecký text - hlavné znaky a rozdiely, čítanie
s porozumením.
Pozvánka, vizitka, opakovanie podstatných mien
ženského rodu, podstatné mená stredného rodu,
skloňovanie, vzory, pravopis, rytmické krátenie,
plagát, rozprávanie príbehu, inzerát, reklama funkcia,
obsah a forma, grafické úpravy, systematizácia
vedomostí, pravopis podst. mien, kontrolný diktát,
tematická previerka, oprava, analýza chýb, konspekt
a poznámky.
Opisný slohový postup, akostné prídavné mená,
skloňovanie, vzor pekný a cudzí, stupňovanie, opis
5
zoštylizovať vety, usporiadať myšlienky, rozprávať zážitky, hodnotiť ich
Spoločenský kontakt, pripraviť si interview so zaujímavými ľuďmi, správne
intonovať a písať interpunkčné znamienka, rozlišovať stúpavú a klesavú
melódiu, poznať príčiny spodobovania, dokázať slušným spôsobom vyjadriť
svoje názory, postoje, rešpektovať názory iných, oceňovať priateľstvo v živote
človeka, uvedomiť si vplyv čítania na kvalitu učenia.
Napísať list kamarátovi- precvičiť formu a obsah, pozdrav, blahoželanie pri
príležitosti rozličných sviatkov svojich blízkych- príbuzných i priateľov,
vyjadriť srdečnosť i lásku, poznať a rozlišovať obrázky s informáciami,
pracovať s grafom, využiť informácie v bežnom živote, pestovať pozitívne
medziľudské vzťahy.
Zostaviť sms a e-mail, pracovať s počítačom, vzbudiť záujem o čítanie vo
voľnom čase, aplikovať poznatky o písaní i-y po obojakých spoluhláskach,
stručne opísať svoje zážitky, skloňovať podst. mená muž. rodu podľa vzorov,
napísať správu o udalosti v škole, napísať oznámenie na nástenku.
Členenie textu, číslovky v texte, zhotoviť si vlastnú vizitku, poznať zásady
spoločenského bontónu, zdvorilé správanie, skloňovanie podst. mien žen. rodu
podľa vzorov, pracovať s textom, jazykové a výtvarné vyjadrenie vlastného
názoru na udalosť, skloňovanie a pravopis podst. m. stred. rodu, orientovať sa
v dennej tlači- rubrika inzercie, praktické zručnosti, rozlišovať dôležité a menej
dôležité informácie v texte.
Opísať zvieratko podľa vlastného výberu, prejaviť lásku a starostlivosť voči
zvieratkám, správne skloňovať príd. mená, stupňovať príd. mená, pozorovať
Tvoríme
jednoduché
príbehy
Príbeh a opis
patria k sebe
Opakovanie
učiva z 5. ročníka
6
9
13
obrázku, opis osoby, opakovanie príd. mien,
kontrolný diktát na príd. mená, tematická previerka,
oprava, analýza chýb, synonymá, antonymázákladná charakteristika, téma, hlavná myšlienka,
práca s textom, rozbor ústnych i písomných prejavov.
Jednoduché rozprávanie, štylizácia a kompozícia ,
slovesá- charakteristika, výskyt v texte, gramatické
kategórie, časovanie slovesa byť, predpony,
odvodené slová, jednovýznamové a viacvýznamové
slová, práca s textom, analýza textu.
Rozprávanie s prvkami opisu, tykanie, vykanie,
časovanie slovies, zhrnutie učiva o slovesách,
kontrolný diktát na slovesá, tematická previerka,
oprava, analýza chýb, prirovnania, porekadlá,
pranostiky, príslovia, rozvíjanie slov. zásoby, práca
so slovníkom - MFS, neohybné slov. druhy, spisovný
jazyk a nárečie, KSSJ, PSP, školská slohová práca,
zameranie:
1. Rozprávanie zážitku
2. Opis predmetu
3. Opis pracovného postupu
syntax- druhy viet, projektová hodina
Zhrnutie učiva, utvrdenie vedomostí, výstupný
diktát, výstupná previerka, oprava, analýza chýb.
Upevňovanie pravopisu, projekt – Moje prázdniny.
Zhodnotenie celoročnej práce- skúšanie, hodnotenie.
Slovenský jazyk a literatúra, časť literatúra 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Počet
Tematický celok
Obsahový štandard
hodín
objekt, rozvíjať slovnú zásobu, rozlišovať podstatné znaky a vlastnosti
opisovaného predmetu, osoby, upevňovať vedomosti, rozoznávať a využiť
v texte synonymá, antonymá, členiť prejav na úvod, jadro a záver, pomenovať
tému, vyjadriť hlavnú myšlienku.
Myšlienkový rozbor textu, reprodukcia textu, spoločne zostaviť osnovu
prejavu, rozvíjať jednotlivé body osnovy, porozprávať krátky príbeh zo svojho
života, vysvetliť významy slov, rozvíjať slovnú zásobu, rozprávanie zážitku
s domácim zvieratkom.
Vytvoriť slohový útvar, opísať jednoduché činnosti, využívať v prejave
príslovia, porekadlá, prirovnania, rozvíjať praktické zručnosti, určiť neohybné
slovné druhy, rozlišovať spisovné a nespisovné slová v hovorenom i písomnom
prejave, transformovať text v nárečí do spisovnej podoby, stručne porozprávať
zážitky, opísať predmet alebo pracovný postup, tvoriť vety podľa zámeru
hovoriaceho, písať správne interpunkčné znamienka, správne intonovať,
rozvíjať komunikáciu, spoločnými silami vytvoriť projekt.
Overiť úroveň získaných vedomostí zo slov. jazyka V 5. ročníku,
systematizovať poznatky, hodnotiť triedu i jednotlivcov, priblížiť spolužiakom
miesto, kam sa žiak chystá na prázdniny formou rozprávania s opisom,
pohľadnicou, súkromným listom, plagátom, reklamou.....
Výkonový štandard
6
Úvod do
literatúry 5.
ročníka
V ríši rozprávok
(ľudové r.)
Poézia nonsensu
Ľudové
rozprávky iných
národov
Autorské
rozprávky
4
8
3
4
10
Oboznámenie sa s predmetom. Rozlíšenie prózy
a poézie. Slovenská ľudová pieseň. Personifikácia,
rým, verš, strofa.
Ovládať pojmy: autor, spisovateľ, čitateľ, divák, text, ilustrácia, kniha, knižnica,
časopis, noviny. Preveriť techniku čítania. Vysvetliť pojmy verš, strofa, rým,
rytmus v súvislosti s viazanou umeleckou rečou. Vyhľadať verš, strofu v básni.
Určiť slová v básni, ktoré sa rýmujú.
Ľudová rozprávka Ľudová rozprávka ako prozaický
žáner ľudovej slovesnosti. Vyjadrenie túžby človeka
po dobre a spravodlivosti. Hlavné znaky rozprávky.
Hlavná a vedľajšie postavy. Rozprávač príbehu.
Zberatelia ľudových rozprávok - slovenskí (P.
Dobšinský, S. Czambel) a inonárodní (Božena
Němcová a slovenské ľudové rozprávky) Fantastická
(čarodejná, čarovná) rozprávka, realistická rozprávka.
Nadprirodzené, neskutočné postavy, čarodejné deje,
magické čísla a predmety. Dôvtip hlavného hrdinu /
prostý dedinský človek/, humor, zveličenie vlastností,
stupňovanie deja. Humorné ľudové rozprávky.
Poézia nonsensu , slovné hračky, čerpanie z ľudovej
slovesnosti / riekanky/. Slovenskí autori nonsensu.
Prednes básne, správna artikulácia, spisovná
výslovnosť.
Rozprávky iných národov. Čítanie súvislých textov.
Hlavné a vedľajšie postavy. Kľúčové slová, dejová
osnova, reprodukcia textu, charakteristika hlavných
postáv – nositeľov pozitívnych a negatívnych
vlastností. Dialogizované čítanie.
Vyhľadať v texte hlavné znaky rozprávky. Zdôvodniť úlohu fantázie a
fantastických javov, magických čísel, predmetov. Rozlíšiť fantastické a
realistické rozprávky. Charakterizovať ľudovú rozprávku ako súčasť ľudovej
slovesnosti. Poznať zberateľov ľudových rozprávok, hlavnú postavu a vedľajšie
postavy, vysvetliť pojem dialóg. Rozlíšiť tému a hlavnú myšlienku, poznať
význam menších častí prozaického diela /odsekov/. Poznať príslovie, porekadlo,
pranostiku.
Autorská a ľudová rozprávka. Zdroje informácií
o autoroch literárnych diel (galéria spisovateľov,
súbory o slov. autoroch detskej liter., encyklopédie,
internet). Dialogizované čítanie. Veršovaná rozprávka
– zákl. znaky poézie vo veršovanej alebo prebásnenej
podobe rozprávky (verš, strofa, rým, rytmus).
Moderná rozprávka. Slovenská moderná rozprávka.
Poznať najznámejšieho svetového autora rozprávok. Vysvetliť rozdiel medzi
autorskou a ľudovou rozprávkou. Určiť a popísať spoločné a odlišné znaky
veršovanej a prozaickej rozprávky. Zvládnuť zvukovú stránku jazyka / tempo,
rytmus, dôraz, pauza, sila hlasu, prízvuk/.Vysvetliť pojem moderná rozprávka.
Poznať autorov slovenskej modernej rozprávky. Vybrať, ilustrovať slovenskú
rozprávku. Vysvetliť rozdiel medzi postavami /čarodejnicami/ v ľudovej
rozprávke a v modernej rozprávke.
7
Vysvetliť pôvod pojmu Nonsens, výskyt nonsensu (nezmysel) v pôvodnej
slovenskej umeleckej tvorbe. Recitovať jednu z básní naspamäť.
Zostaviť osnovu rozprávky, zreprodukovať pomocou osnovy. Charakterizovať
zvieraciu rozprávku, uviesť príklady. Popísať spoločné a odlišné znaky našich
ľudových rozprávok a inonárodných rozprávok.
Ľudové piesne
Pozrime si
rozprávku
4
8
Zbojnícke, regrútske a vojenské piesne, Koledy.
Obradové a pracovné piesne. Zľudovené piesne.
Ľudová pieseň ako prejav duchovného života každého
národa. Prepojenie poézie s hudbou. Rým, tempo,
zdrobneniny.
Zdrobnenina
ako
štylistický
prostriedok, zjemňujúci význam, ktorým sa vyjadruje
kladný vzťah k niekomu, niečomu. Rytmus ako
metrická vlastnosť, rytmická zviazanosť reči na
princípe striedania prízvučných a neprízvučných
slabík. Zľudovená pieseň.
Divadelná hra ako prozaické dielo - literárny text,
určený na realizáciu na divadelnej scéne (Dramatická
podoba rozprávky). Bábková hra,
bábkoherec,
animácia, maňuškové divadlo, javajkové divadlo,
marionetové divadlo.Dramatizovaný literárny text –
dialogizovaná forma. Inscenácia - premena literárneho
textu na divadelnú hru (filmovú, televíznu). Rozdiel
medzi literárnym textom a inscenáciou. Tvorcovia
divadelnej hry (filmovej, televíznej),
scenár scenárista,
dramaturg, režisér, herci, výtvarníci,
hudobný skladateľ (scénická hudba).
Filmová
rozprávka, televízna rozprávka, scenár, režisér, herec,
zvukové efekty, ich podiel na vzniku jednotlivých
dramatických žánrov. Filmová (televízna) podoba
literárneho textu. Spoločné znaky a hlavné rozdiely
divadelnej hry (bábkové divadlo) a filmovej
(televíznej) rozprávky.
8
Rozlíšiť jednotlivé druhy ľudových piesní na základe ich obsahu. Vysvetliť
pojem rytmus. Vysvetliť rozdiel medzi ľudovou a zľudovenou piesňou.
Vysvetliť pojmy viažuce sa k bábkovej hre. Vysvetliť úlohu bábkoherca.
Vysvetliť pojem animácia. Vysvetliť rozdiely vo vedení bábik pri maňuškovom,
javajkovom, marionetovom bábkovom divadle. Vybrať si bábky, nakresliť,
zostrojiť a zahrať si divadlo. Sformulovať hlavnú myšlienku dramatického
textu. Zdramatizovať literárny text v podobe jednoduchého scenára. Poznať
zakladateľa slovenského animovaného filmu / V. Kubala /. Vysvetliť rozdiel
medzi prozaickým textom a jeho zdramatizovanou podobou. Zopakovať a
uviesť hlavné pojmy - bábka, scenár, filmová a televízna rozprávka.
Čo opriadli
povesti
Príbehy spred
tisícročí
Príbehy na rýchle
čítanie
Vedomosti z
každej oblasti
8
Povesť
ako prozaický útvar. Ľudová povesť
Miestna, historická, heraldická povesť. Autorská
povesť - využitie námetov ľudových povestí v
umeleckom spracovaní. Tiché a spoločné čítanie,
hlavné informácie, dejová osnova, interpretácia textu.
Spoločné a odlišné znaky s rozprávkou. Štylistická a
kompozičná stránka povesti. Fantázia a realita v
povesti. Hlavné a vedľajšie postavy, charakteristika
jednotlivých postáv, hodnotenie konania jednotlivých
hrdinov. Dramatizácia textu. Realita a fikcia v
umeleckom diele. Regionálne povesti (projektová
práca).
Legenda, hlavné znaky legendy, hlavné postavy, kto
písal legendy, ľudové legendy.
4
4
5
Priradiť povesti k jednotlivým druhom. Rozlíšiť ľudové a autorské povesti.
Rozlíšiť, čo je v povesti fantastické a čo realistické. Sformulovať hlavnú
myšlienku povesti. Vymenovať 3 autorov národných povestí. Reprodukovať
jednu regionálnu povesť.
Legenda. Vysvetliť, že hlavnou postavou je osoba, ktorá za svoje činy bola
vyhlásená za svätú. Sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného. Vyhľadať a
utriediť reálne a fantastické deje v legende. Vysvetliť súvislosti konkrétnej
legendy s históriou. Odlíšiť legendu od rozprávky a od povesti.
Rozlíšiť legendy podľa pôvodu. Uviesť meno jedného autora legendy.
Komiks. Literárny žáner. Slovenskí autori komiksu Vysvetliť pôvod komiksu. Vysvetliť komiks ako žáner s epickým dejom (prózu)
Prepojenie slovného a výtvarného umenia. Slovná sprostredkovaným bez rozprávača cez priamu reč a obrázky. Sformulovať
bublina, Walt Disney- najznámejší tvorca komiksu.. hlavnú myšlienku komiksu. Vytvoriť komiks transformáciou príbehu do
priamej reči v bublinách. Uviesť mená známych domácich (1) aj svetových
autorov komiksu (1).
Odborná literatúra, odlišnosť od umeleckého textu.
Presnosť, stručnosť vyjadrovania. Využívanie Encyklopédia - odborná (náučná literatúra). Vysvetliť, že ide o náučný text,
odbornej terminológie. Náučný slovník. Heslo. ktorý využíva odbornú terminológiu. Vysvetliť, ako sú zoradené informácie v
encyklopédii. Vymenovať druhy encyklopédií podľa obsahu (zemepisné,
Usporiadanie hesiel. Encyklopédia na internete.
prírodovedné...).
Vyhľadať
informácie
podľa
hesiel.
Vyčleniť hlavné informácie v texte. Vysvetliť význam informácií získaných z
encyklopédie. Vybrať vhodné informácie z najväčšej encyklopédie na svete – na
internete Wikipedia - pri riešení konkrétnej úlohy.
9
Záverečné
opakovanie
Utvrdiť vedomosti, zopakovať učivo, navštíviť knižnicu.
4
Zhrnutie učiva, utvrdenie vedomostí
Učebné osnovy:
Predmet : Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6.
Časová dotácia: 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne, z toho:
 časť gramatika a sloh 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
 časť literatúra 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Slovenský jazyk a literatúra , časť gramatika a sloh 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Vstupný test a analýza vstupného testu. Vstupný Zoznámiť žiakov s učivom a zistiť skutočné vedomosti žiakov. Uviesť a
diktát. Leto ako med - podstatné a prídavné mená. vysvetliť konkrétne chyby v teste. Zopakovať pravopis. Zopakovať si
Opakovanie
Pozdrav z dovolenky - podstatné mená a slovná vedomosti o podstatných a prídavných menách. Zoradiť a osvojiť si vedomosti
vedomostí z 5.
13
zásoba. Nedokončený príbeh – sloh (rozprávanie), o podstatných menách a obohatiť slovnú zásobu. Definovať rozprávanie,
ročníka
zopakovať základné znaky rozprávania.
pomenovať časti textu a rozoznať základné znaky rozprávania. Dokázať
používať synonymá a antonymá a pripomenúť si pranostiky. Opakovať
pravopis slovných druhov(podstatné mená, prídavné mená , slovesá).
Rozhovor,
osobné
a privlastňovacie
zámená, Definovať rozhovor, rozdeliť časti rozhovoru. Definovať osobné zámená,
skloňovanie zámen. Predložky, väzba s pádom skloňovanie zámen. Vymedziť výnimku pri skloňovaní privlastňovacích
Zhovárame sa a
9
vokalizácia.
zámen. Osvojiť si skloňovanie zámen a dokázať používať správne tvary.
diskutujeme
Zdôvodniť argument a protiargument. Zopakovať vedomosti o predložkách,
definovať vokalizáciu a vyhľadať ju priamo v texte.
Slovníky. Neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie Rozlíšiť slovníky a vysvetliť ich význam v praxi. Definovať neutrálne a citovoAko tvoríme
slov odvodzovaním - predponami, tvorenie slov zafarbené slová a vyhľadať ich v texte. Tvoriť slová, dokázať popísať zloženie
7
slová
odvodzovaním - príponami, tvorenie slov skladaním.
slova, osvojiť si termín odvodzovanie. Osvojiť tvorenie slov skladaním.
Rozoznať slová v texte utvorené skladaním.
Statický opis. Podstatné mená. Diktát - podstatné Popísať znaky využívané pri statickom opise. Dokázať vnímať veci okolo seba
Svet je plný
mená a oprava. Statický opis. Vzťahové prídavné a opísať ich. Charakterizovať podstatné mená, určiť gramatické kategórie: (rod,
zaujímavých
17
mená. Privlastňovacie prídavné mená. Vzor páví, číslo, pád(vokatív), osvojiť si delenie podstatných mien na konkrétne
ľudí, vecí a javov
otcov/matkin. Gramatické kategórie prídavných a a abstraktné. Popísať statický opis. Definovať vzťahové prídavné mená,
10
podstatných mien. Charakteristika – vnútorná.
Charakteristika – vonkajšia. Príprava na 1. písomnú
prácu. Písanie 1. písomnej práce. Oprava 1. písomnej
práce. Opakovanie vedomostí z tematického celku.
Zhodnotenie vedomostí.
Svet v pohybe
29
Nielen ľudia, aj
vety tvoria
príbehy - skladba
15
Zhrnutie učiva zo
9
Opakovanie slovies. Plnovýznamové a neplnovýz.
slovesá. Dynamický opis. Zvratné a nezvratné slovesá.
Slovesný spôsob. Slovesný vid. Gramatické kategórie
slovies. Opakovanie vedomostí - diktát - (slovesá).
Oprava diktátu. Ja – rozprávanie. Základné delenie
čísloviek. Pravopis čísloviek. Priama reč. Citoslovcia.
On – rozprávanie. Príslovky, druhy prísloviek.
Stupňovanie
prísloviek.
Tvorenie
prísloviek.
Opakovanie, diktát – príslovky. Oprava diktátu.
Opakovanie učiva. Vyhodnotenie testu. Príprava na 2.
písomnú prácu – rozprávanie. Písanie 2. písomnej
práce. Oprava 2. písomnej práce.
Hlavné vetné členy. Podmet. Vyjadrený a nevyjadrený
podmet. Prísudok – slovesný. Prísudok - slovesnomenný. Prisudzovací sklad. Zhoda medzi podmetom
a prísudkom. Opakovať učivo hravou formou.
Zhrnutie učiva. Analýza písomnej práce. Jednočlenná
slovesná a neslovesná veta. Dvojčlenná úplná a
neúplná veta.
Prezentovanie projektov. Výstupný diktát. Oprava
11
vyhľadať ich v texte a dokázať ich utvoriť. Gramatické kategórie. Vyhľadať v
texte privlastňovacie prídavné mená, ovládať pravopis a prípony. Osvojiť si
vzory prídavných mien a ovládať pravopis. Opakovať vedomosti z
gramatických kategórií. Definovať vnútornú charakteristiku osoby. Dokázať
odlíšiť vnútornú (nepriamu), vonkajšiu (priamu) charakteristiku osoby.
Zostaviť text na 1. písomnú prácu.
Zopakovať vedomosti o slovesách a určiť gramatické kategórie. Dokázať
definovať plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá, odlíšiť a vyhľadať ich
v texte. Definovať dynamický opis a dokázať zostaviť opis pracovného
postupu. Osvojiť si používanie zvratného zámena sa a slovesa. Dokázať
vyhľadať slovesá v texte. Gramatické kategórie slovies, definovať slovesný
spôsob, osvojiť si všetky druhy spôsobov, rozoznať tvary slovies a prípony.
Pravopis slovies, jednoduchý a zložený tvar slovesa. Definovať slovesný vid a
osvojiť si ho ako jednu z gramatických kategórii slovies. Určovať gramatické
kategórie. Zostaviť znaky Ja- rozprávania, rozdeliť text na časti.
Charakterizovať číslovky a ovládať základné delenie:
( základné, radové)
Definovať a stanoviť pravopisný rozdiel medzi základnými a radovými
číslovkami. Vyznačiť vo vete priamu reč a dokázať ju gramaticky správne
použiť vo vete. Charakterizovať citoslovcia, využiť ich v texte a ovládať
pravopis citosloviec. Dokázať odlíšiť Ja- rozprávanie od On - rozprávanie.
Zopakovať si základný rozdiel v texte. Charakterizovať príslovky a odlíšiť ich
v texte, určiť ich druh. Dokázať stupňovať príslovky. Stupňovať príslovky od
akostných prídavných mien, stupňovanie prísloviek. Popísať podľa vlastného
zážitku príbeh.
Charakteristika hlavných vetných členov. Charakterizovať podmet ako hlavný
vetný člen, vyhľadať ho vo vete, druhy vyjadrenia podmetu. Odlíšiť vyjadrený
a nevyjadrený podmet. Charakterizovať slovesný prísudok, ovládať vyjadrenie
prísudku. Charakterizovať menný prísudok, ovládať vyjadrenie slovesného
prísudku. Osvojiť si termín prisudzovací sklad, dokázať ho vyznačiť vo vete, aj
graficky. Vyhľadať podmet a prísudok vo vete. Osvojiť si vyjadrenie
jednočlennej slovesnej a neslovesnej vety. Dokázať odlíšiť úplnú a neúplnú
vetu.
Prezentovať vlastný projekt.
6. ročníka
diktátu. Opakovanie učiva zo 6. ročníka. Výstupný
test. Vyhodnotenie výstupného testu. Zhodnotenie
ročníka.
Slovenský jazyk a literatúra, časť literatúra 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Úvodná hodina. Opakovanie vedomostí z 5. Ročníka.
Opakovanie
2
vedomostí
Ľudová
slovesnosť
Poézia
6
14
Rozpráva nie vo
44
veršoch i v próze
Príslovia, porekadlá , pranostiky, hádanky, anekdoty.
Básne - Samo Chalupka - Turčín Poničan, Milan
Rúfus - Popoluškine šaty, Ján Smrek – Oči. Piesne Daniel Hevier - Pieseň pre tvoje uši, Ľuboš Zeman V dolinách, Jana Kirschner - Pokoj v duši, Kamil
Peteraj – Horehronie, Balady - Kačička divoká, Išli
hudci horou. Ján Botto - Lucijný stolček, Ľudmila
Podjavorinská – Čakanka, Pavol Országh Hviezdoslav
- Zuzanka Hraškovie.
Človeče spoznávaš sa v bájkach? - Ezop - O vtákoch,
zvieratách a netopierovi. O vrane a krčahu s vodou. O
nenásytnej líška, Jonáš Záborský - Tulipán a fialka,
Netopieri, Daniel Naborovski - Líška a lasica. Ivan
Andrejevič Krylov - Vrana a líška, Peter Petiška Havran a líška. O čom rozprávajú báje ?- Kozmické
vajce, Deti boha Slnka. Zrodenie sveta, Daidalos
a Ikaros. Tatranská Kikimora, Zdenka Laciková:
Zakliata Kráľova hoľa, Anton Marec: Tatranské plesá
Jozef Cíger-Hronský: Prečo je Váh divá rieka. Zo
života detí - M. Twain: Princ a bedár, Martin Rázus :
12
výkonový štandard
Oboznámiť žiakov s učivom..Zopakovať vedomosti z predchádzajúceho
ročníka.
Žiak dokáže definovať príslovia, porekadlá, pranostiky, hádanky, anekdoty.
Dokáže ich vyhľadať v texte.
Žiak chápe súvislosti v texte, oboznamuje sa s autormi, analyzuje a interpretuje
básne. Porovnáva populárnu pieseň s ľudovou piesňou. Oboznamuje sa s
populárnou piesňou, dokáže porovnať staršiu verziu piesne s aktuálnou. Ovláda
podstatu populárnej piesne, vyhľadáva a určuje združený, obkročný a striedavý
rým. Zoznamuje sa s textármi piesni a so spevákmi, dokáže vnímať populárnu
pieseň, porovnávať s ostatnými, dokáže určiť rým vo veršoch. Dokáže
vysvetliť pojem balada, identifikovať text ako baladu(umelá, ľudová). Žiak
chápe pojem umelá balada a určuje v texte básnické prostriedky. Žiak si
ujasňuje. Informácie o autoroch, dokáže určiť rým a osvojuje si podstatu
slabičného veršovaného systému.
Žiak si dokáže vyvodiť definíciu bájky, oboznámenie sa s najznámejším
slovenským bájkarom, vyvodzuje ponaučenie. Obohacuje vedomosti o nové
poznatky, dokáže sformulovať ponaučenie. Vyhľadáva spoločné a odlišné
znaky bájok, rozvíja vlastnú kreativitu. Definuje báj, odlišuje ju od bájky.
Dokáže prečítať a reprodukovať text. Žiak vedie diskusiu o prečítanej báji.
Dokáže odlíšiť grécku báj od ostatných, vyvodzuje hlavnú myšlienku a
diskutuje o vzťahoch, v ktorých vládne závisť. Prečítaný úryvok, zaradí do lit.
druhu, žánru, a sformuluje hlavnú myšlienku. Žiak vedie diskusiu o chudobe,
ktorá vládla kedysi a o rozdieloch v postavení. Formuluje vlastné hodnotenie
prečítaného textu, dokáže podložiť svoje stanovisko argumentmi, definuje
pojem autobiografia a uvádza informácie o autorovi. Žiak pozná pojem dráma
Maroško. Jaroslav Rezník: Oči plné oblohy, Katarína a dramatické umenie, dokáže rozlíšiť dramatický a prozaický text. Porovnáva
Gillerová: Môj mladší brat a ja, Marta Hlušíková: filmové, televízne a rozhlasové spracovanie rozprávky. Žiak na konci roka
Bojujeme u riaditeľa, Dobrodružná literatúra - Rudo prezentuje svoj projekt a preukazuje získané vedomosti.
Moric: Prefíkané vrany. James Oliver Curwood:
Kočovníci severu. Dick King-Smith: Ja a moja príšera,
Detektívna literatúra - Jela Mlčochová: Adrianin prvý
prípad, Doplnkové čítanie: Adrianin prvý prípad,
Erich Kästner: Emil a detektívi. Robert Arthur: Peter a
Bob v nebezpečenstve. Dramatické umenie Princezná so zlatou hviezdou na čele.
Učebné osnovy:
Predmet : Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7.
Časová dotácia: 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne, z toho:
 časť gramatika a sloh 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
 časť literatúra 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Slovenský jazyk a literatúra , časť gramatika a sloh 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Súkromný list, rozprávanie, opis, slovné druhy, Žiak vie pracovať s textom, robiť jazykový rozbor, napísať interview,
Opakovanie
tvorenie slov, slovná zásoba žiaka. Systematizácia rozprávanie, určovať GK podstatných mien, prídavných mien, slovies. Tvorí si
učiva zo 6.
9
vedomostí zo 6. ročníka, rozvoj komunikačných systém vo vedomostiach zo 6. ročníka, pracuje s textom všestranne, rozvíja si
ročníka
schopností.
poznatky z viacerých jazykových rovín, rozvíja si slovnú zásobu, vie rozlíšiť
a vytvoriť slohové útvary, ktoré si osvojil v 6. ročníku.
Pravidlá komunikácie. Verbálne a neverbálne Žiak vie prispôsobiť lexiku textu vzhľadom na cieľ komunikačnej situácie.
vyjadrenie vôle a citov. Formulovanie názoru, Žiak pozná termín asertivita a asertívne správanie, dokáže komunikovať
argumenty a protiargumenty. Nácvik modelových a vystupovať asertívne pod vedením vyučujúceho. Pri tvorbe vlastných textov
Komunikačné
8
situácií. Asertívnosť – situačné dialógy. Nespisovné funkčne využíva bohatstvo spisovnej a nespisovnej lexiky národného jazyka
situácie
slová: nárečové a slangové. Skratky, ich pravopis, s ohľadom na žáner/slohový postup/štýl a cieľ komunikácie. Žiak vie
druhy skratiek. Iniciálové skratky a skratkové slová.
samostatne sformulovať súvislý logicky usporiadaný text na danú tému. Žiak
vie samostatne použiť vhodné jazykové prostriedky v súlade s komunikačnou
13
Komunikácia
v spoločnosti
Slovné druhy
14
45
Téma, cieľ, adresát, prostriedky, uvítací a záverečný
príhovor, prívet, osnova a slovný materiál, koncept
prívetu. Vzhľad, oblečenie rečníka, správna
artikulácia, dodržiavanie prozodických vlastností reči,
mimika, gestá, Domáce slová, cudzie slová,
zdomácnené slová, frekventované cudzie slová,
cudzie slová z AJ. Prevzaté – zdomácnené slová z LJ,
NJ, RJ, MJ. Výslovnosť slabík de, te, ne, le, di, ti, ni,
li v cudzích slovách. Individuálna aktívna a pasívna
slovná zásoba. Sémantické minimum cudzích slov.
Nácvik pravopisu. Členenie podľa časového hľadiska:
dynamika slovnej zásoby. Problémy individuálnej
slovnej zásoby. Nové slová v lexike – kritériá, vedné
odvetvia s neologizmami. Rozlíšenie historizmov,
archaizmov a pomaly zastarávajúcich slov.
Vzory a gramatické kategórie podstatných mien,
vlastné a všeobecné podstatné mená, pravopis podst.
mien. Definícia – určenie pomnožného PM, rod
a vzor, spisovné skloňovanie, názvy obcí regiónu –
pomnožné PM. Žiak pozná funkciu prídavných mien
v texte, vie určovať ich gramatické kategórie a vzory,
akostné, vzťahové a privlastňovacie prídavné mená.
Charakteristika
umeleckého
opisu,
výrazové
prostriedky a štylistika. Personifikácia, epiteton,
prirovnanie a metafora. Číslovky – definícia, základné
a radové číslovky, ich pravopis, rozlíšenie,
skloňovanie. Vymedzenie termínu radové a násobné
číslovky. Násobné číslovky so zložkou -raz,- krát, násobný, s príponou - itý, pravopis a skloňovanie.
Tvorenie, význam a pravopis určitých a neurčitých
14
situáciou.
Žiak vie vo vlastnom prejave samostatne vhodne využiť informácie alebo
jazykové výrazové prostriedky získané z rôznych informačných zdrojov. Žiak
vie vhodne vo vlastnom prejave využiť prvky komunikácie z literárnych
textov, médií, internetu (napr. zaujímavé myšlienky, citáty a pod.). Žiak vie po
krátkej príprave samostatne vytvoriť príhovor. Žiak vie v texte rozlíšiť cudzie
slová, slovenské slová a zdomácnené slová, rozumie významu
frekventovaných cudzích slov. Žiak vie správne v domácich a cudzích slovách
artikulovať a spisovne vyslovovať slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li; dodržiava
správnu dĺžku slabík a pravidlá spodobovania. Žiak je schopný pripraviť
referát / projekt, vie pracovať so slovníkom. Žiak ovláda pravopis najviac
frekventovaných cudzích slov v slovenskom jazyku. Žiak si osvojí termín
neologizmus a chápe dynamiku lexiky v súvislosti s rozvojom spoločnosti,
ovláda termíny, ktoré súvisia s IKT, sociológiou, vyučovacím procesom.
Neologizmy vie správne vysloviť, pozná ich výslovnosť, význam a pravopis.
Žiak pozná rozdiel medzi archaizmom, historizmom a zastaraným slovom,
osvojí si slová podľa dobového výskytu, ktoré sa vzťahujú k významným
udalostiam v histórii, prípadne súvisia s ľudovou a regionálnou kultúrou.
Žiak vie pracovať s podstatnými menami, vyhľadať ich v texte, deliť ich do
skupín, určovať GK a vzory. Žiak vie vysvetliť a identifikovať pomnožné
podstatné mená, určiť ich rod a vysvetliť ich funkciu v texte. Žiak vie vysvetliť
a identifikovať akostné a vzťahové prídavné mená a vysvetliť ich funkciu v
texte. Žiak vie vysvetliť a identifikovať zvieracie a privlastňovacie prídavné
mená, určiť vzory páví, matkin, otcov a vie vysvetliť ich funkciu v texte. Žiak
ovláda pravopisné zásady. Žiak vie po krátkej príprave vytvoriť umelecký opis
a prezentovať ho, vie aplikovať vedomosti z literatúry o jazykových
výstavbových prostriedkoch. Vie napísať ucelený jazykový prejav podľa
princípov slovenského pravopisu. Žiak dokáže rozlíšiť základné a radové
číslovky, ovláda základné pravopisné odlišnosti oboch skupín. Ovláda
skloňovanie vie o neohybnosti čísloviek. Žiak vie vysvetliť a identifikovať
radové a násobné číslovky, vysvetliť ich funkciu v texte. Vie určovať
gramatické kategórie a vzory čísloviek, pozná základné zásady ich pravopisu.
Žiak vie rozlíšiť určité a neurčité číslovky , ovláda pravopis. Žiak dokáže
Skladba
15
čísloviek. Systematizácia vedomostí o číslovkách.
Fixácia vedomostí zo 6. ročníka – osobné základné
a privlastňovacie
zámená,
zvratné
základné
a privlastňovacie zámená. Fixácia poznatkov zo VI.
ročníka: GK , slovesný spôsob, časovanie slovies,
pomocné slovesá, časovanie slovesa byť, zvratné
slovesá, jednoduchý a zložený slovesný tvar.
Dokonavý a nedokonavý vid.
Pravopis slovies
a iných slovných druhov. Systematizácia vedomostí.
Pravopis slovies. Charakteristika opisného slohového
postupu,
prostriedky.
Porovnanie
statického
a dynamického
opisu.
Spojky
–
definícia,
frekventované spojky – priraďovacie a podraďovacie,
pravopis čiarky. Systematizácia vedomostí: podst. m.,
príd. m., slovesá, číslovky, zámená – opakovanie zo
6. ročníka. Príslovky, predložky spojky, citoslovcia.
Príslovky miesta, času, spôsobu, príčiny Väzba
predložiek s pádmi, spisovná pádová väzba.
Rozvíjanie
čitateľskej
gramotnosti
žiakov.
Rozširovanie
slovnej
zásoby.
Všestranný
morfologický rozbor.
Oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie a želacie
vety, interpunkcia a melódia viet, forma zvolania.
Dvojčlenná veta, prisudzovací sklad, podmet,
prísudok. Hlavné vetné členy. Nevyjadrený podmet.
Podmet vyjadrený najmä PM, PRM, zámenom
a číslovkou, zhoda podmetu a prísudku. Prísudok
slovesný a slovesno-menný. Dvojčlenná veta úplná
a neúplná. Vetný základ ako hlavný vetný člen.
Vyjadrenie
vetného
základu.
Pomenovanie
prírodných javov a úkazov, fyzických a duševných
stavov jednočlennou vetou slovesnou. Vetný základ
vyjadrený podstatným menom a citoslovcom.
15
rozlíšiť pomocné slovesá. Ovláda a vie určiť GK slovies, správne spisovne
časuje slovesá. Je schopný odlíšiť jednoduchý a zložený slovesný tvar. Žiak
dokáže rozlíšiť dokonavé a nedokonavé slovesá, dokáže zmeniť vidovú formu
slovesa. Žiak vie porovnať a odlíšiť: statický opis, dynamický opis, jednoduchý
opis. Žiak dokáže rozlíšiť opisný a rozprávací slohový postup. Ovláda pravopis
čiarky pred spojkami. Žiak vie identifikovať príslovky miesta, času, spôsobu a
príčiny a vie vysvetliť ich funkciu a funkciu stupňovania v texte. Žiak vie
vysvetliť funkciu stupňovania prísloviek v texte. Žiak dokáže určiť pád a pozná
správne spisovné pádové väzby. Žiak podľa čítania s porozumením dokáže
pochopiť význam textu a pracovať so slovnými druhmi, rozširuje si slovnú
zásobu. Testovanie žiakov. Žiak dokáže pracovať s jednoduchým textom,
tvorivo rieši úlohy. Žiak dokáže požiadať niekoho o informáciu v rámci
komunikácie, dokáže začať a ukončiť i nepríjemný telefonický rozhovor.
Žiak rozlišuje jednotlivé typy viet, dokáže určiť ich melódiu, vie vytvoriť
a aplikovať rôzne typy viet. Žiak dokáže určiť podmet a prísudok
v jednoduchej vete, vie určiť nevyjadrený podmet a slovesno-menný prísudok.
Vie vymedziť prisudzovací sklad. Žiak dokáže na základe identifikácie
podmetu a prísudku určiť dvojčlennú vetu. Dokáže vytvoriť obidva typy
dvojčlennej vety. Žiak dokáže určiť prisudzovací sklad v dvojčlennej vete a
vetné členy, ktoré ho tvoria, respektíve v jednočlennej vete vie určiť vetný
základ a chápe využitie jednočlennej a dvojčlennej vety . Žiak dokáže rozlíšiť
jednočlennú vetu slovesnú a neslovesnú a určiť slovný druh, ktorým je
vyjadrený vetný základ. Žiak dokáže vyjadriť počas komunikácie súhlas
i nesúhlas slušnou formou. Žiaci dokážu v skupinkách vytvoriť projekt. Žiaci
spoznajú ako vzniklo písma.
Záverečné
opakovanie
8
Systematizácia
vedomostí
o skladbe,
rozvoj
čitateľskej
gramotnosti.
Vyjadrenie
súhlasu
a nesúhlasu. Tvorba projektu. Vývin písma.
Systematizácia vedomostí , upevňovanie, opakovanie Žiak samostatne pracuje s textom, číta s porozumením, robí syntaktický rozbor
učiva.
viet. Žiak vie systematicky a kooperatívne pracovať na projekte,
zhromažďovať materiál, pozná základy práce s počítačom a digitálnymi
médiami. Pred začiatkom práce na projekte žiaci absolvujú gramatický alebo
pravopisný test, upevňujú si vedomosti. Žiaci sa učia pracovať tvorivo. Pri
prezentácii dodržiavajú zásady správnej komunikácie a rečníckeho umenia.
Žiak dokáže správne vyslovovať, uplatňovať primeranú silu hlasu a aplikovať
poznatky o prozodických javoch vo svojom prejave, dokáže posúdiť a opraviť
chyby v artikulácii iných osôb. Žiak pozná a dokáže pri komunikácii, ústnom
prejave použiť mimiku a gestikuláciu.
Slovenský jazyk a literatúra, časť literatúra 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Opakovanie
3
Zhrnutie učiva, utvrdenie vedomostí.
učiva
Anekdoty. Poézia - Ján Botto – Kukučka, Janko Kráľ
– Slovo, Ján Francisci - Bratislavským bratom, Janko
Matúška – Lúčenie. Ján Smrek - Najčistejšia láska,
Július Lenko – Dcérke. Vojtech Mihálik - Boháčka,
Za rúčky. Piesne - Kamil Peteraj - Bosá láska, Mince
Umelecká
na dne fontán. Ľuboš Zeman - Umenie žiť. Jozef
15
literatúra v poézii
Urban - Voda čo ma drží nad vodou. Miroslav Válek Jesenná láska. Zuzana Smatanová - Miesto kde sa
neumiera. No Name - Čím to je.
Umelecká
literatúra v próze
35
výkonový štandard
Žiak dokáže definovať pojem anekdota, uviesť výstižné príklady, vyjadriť
svoje pocity a názor na báseň -vyhľadať a určiť básnické prostriedky.
Definovať pojmy hlavná myšlienka, téma, obsah a forma lit. diela - určiť
výrazové prostriedky a hlavnú myšlienku básne. Uviesť tvorbu Janka Kráľa
ako najrevolučnejšieho básnika ako prínos pre národ, ideovo-estetický rozbor
básne. Osvojuje si hlavné myšlienky básní, vyhľadáva básnické prostriedky,
určuje rým, básnickú otázku. Dokáže vyhľadať a určiť básnické figúry v
básňach - vysvetliť rozdiel medzi voľným a viazaným veršom - hľadať
spoločné a odlišné znaky v básňach. Žiak dokáže vyhľadávať znaky epickej
básne. Definuje a rozpoznáva žáner populárnej piesne, aplikuje získané
vedomosti na konkrétnom texte, vyhľadať básnické prostriedky, uviesť znaky
populárnej piesne.
Detský hrdina v literatúre - Jozef Gregor Tajovský - Žiak dokáže charakterizovať literárny smer, zaradiť podľa znakov do obdobia.
Do konca, Jozef Cíger Hronský - Do školy. Martin Chápe pojem poviedku. Zoznamuje sa s autormi a dokáže reprodukovať text.
16
Dramatické
umenie
13
Kukučín - Z teplého hniezda. Ľubica Suballyová - O
medailách a pomaranči. Gabriela Futová – Poškoláci,
Kalo Uhrík - Machova svorka, Marta Hlušíková Srdce v ofsajde, Ján Babarík – Mobil. Hana Košková Prekvapenie s vranou. Dobrodružstvo v lit. - Rudyard
Kipling – Mauglí, Jack London - Sivé vĺča, Grill
Harveyová – Rivali. Arthur Conan Doyle - Na ten
obraz nikdy nezabudnem. Fantasy literatúra - Igor
Molitor, Muška Molitorová - Dievčatko z Krajiny
Drakov. Rick Riordan - Percy Jackson - Zlodej blesku
Detektívka - Thomas Brezina - Hľadači pokladov sedem odkazov lúpežných rytierov. Western - Karl
May - Šľachetnosť Old Schatterhanda. Liselotte
Welskopfová - Henrichová - Synovia Veľkej
medvedice. Robinsonáda - Daniel Defoe - Robinson
Crusoe. Scott O" Dell - Ostrov belasých delfínov.
Rozhlasová hra , Jana Bodnárová - Starec a
počítačový chlapec, Diskusia na tému počítačové hry,
Filmové umenie, Jozef Cíger Hornský - Sokoliar
Tomáš. Filmový scenár.
Učebné osnovy:
Predmet : Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8.
Časová dotácia: 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne, z toho:
 časť gramatika a sloh 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
 časť literatúra 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
17
Charakterizuje postavy, vyhľadáva odlišné a spoločné znaky v poviedkach
zostavuje dejovú osnovu každého diela. Popisuje literatúru pre deti a mládež,
dokáže si pripraviť dejovú osnovu, vloží do rozprávania vlastné predstavy.
Vyhľadáva znaky poviedky, charakterizovať hlavné postavy, diskutuje o diele
Uvádza znaky dobrodružnej novely, definuje prózu a dobrodružnú literatúru
Oboznamuje sa s autorkou, reprodukuje dielo, zopakuje si na základe textu
rozprávací slohový postup a jeho znaky a na základe poznatkov si rozvíja
vedomosti. Dokáže odlíšiť diela na základe prostredia, zostaviť dejovú osnovu,
reprodukovať príbeh. Osvojuje si pojem fantasy, zoznamuje sa s autormi,
aplikuje na ukážke vedomosti. Definuje detektívku, vyvodzuje znaky
detektívky na základe textu. Chápe western a vyhľadáva jeho znaky v texte.
Ujasňuje si pojem robinsonáda, aplikuje teoretické vedomosti v úryvku,
charakterizuje Robinsona.
Žiak dokáže vysvetliť a definovať rozhlasovú hru a stotožniť sa s jej znakmi.
Porovnať ju s televíznou (obraz, zvuk, slovo), vypísať slová a slovné spojenia,
ktoré charakterizujú súčasnosť, výpočtovú techniku. Dokáže používať pojem
film ako dramatický žáner, porozprávať sa o rozdieloch medzi knižnou a
filmovou podobou a demonštruje na príkladoch. Žiak roztrieďuje pojmy
súvisiace s filmom a filmovým umením. Žiak nadobúda čitateľskú gramotnosť,
myšlienkový rozbor a lepšiu úroveň čítania.
Slovenský jazyk a literatúra , časť gramatika a sloh 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Opakovanie
Vítame vás na otvorení... Skôr než stromy zhodia
Žiak ovláda príhovor, cudzie slová, dialektizmy, delenie SZ, umelecký opis,
učiva zo 7.
8
šaty. Fotografické videnie. Čo ovplyvňuje našu
dynamický opis, syntax a vybrané gramatické javy
ročníka
budúcnosť? Test.
Aká je budúcnosť plastov? Opakovanie podstatných Žiak dokáže nájsť v príslušnom slovníku slová, slovné spojenia, ktorým
mien. Ako rečou hovorí reklama. Zvieracie podstatné nerozumie; dokáže reagovať na prečítaný text – vysloviť svoj názor; dokáže
mená mužského rodu. Slovenčina v ríši zvierat. sa zapojiť do diskusie na zadanú tému – v skupine zhromaždiť a pripraviť si
Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené materiál, vytvoriť anketu a uskutočniť ju medzi spolužiakmi; dokáže pracovať
na –r. O trileri a traileri. Neživotné podstatné mená s reklamou – dokáže k nej zaujať postoj; ovláda poznatky o pod. menách
mužského rodu zakončené na –l. Na bicykli v tuneli? z predchádzajúcich ročníkov – vlastné a všeobecné pod. mená, pravopis pod.
Cudzie nesklonné podstatné mená. Papagáj kakadu. mien, gram. kategórie pod. mien; vie si osvojiť a používať termín zvieracie
Skloňovanie slova pani. Tam, kde je história, sú pod. mená;
pozná pravidlá skloňovania zvieracích pod. mien mužského
Debatujeme na
16
i legendy. Opakovanie podstatných mien.
rodu; dokáže si osvojiť pravopis prípon zvieracích pod. mien; ovláda dvojaké
úrovni
skloňovanie slov pes, vlk, vták; vie preukázať pravopisné zručnosti; dokáže si
osvojiť pravidlá zaraďovania neživotných pod. mien zakončených na -r, -l
k vzorom; dokáže si zopakovať, upevniť poznatky o pod. menách neživotných
zakončených na -r, -l a ich pravopis; vie v texte vyhľadať nesklonné pod. mená
cudzieho pôvodu; dokáže doplniť do textu z ponúknutých nesklonných pod.
mien cudzieho pôvodu správne; vie nájsť/overiť si význam slova v SCS; vie
preukázať pravopisné zručnosti, vie si osvojiť pravidlá skloňovania slova pani
v rôznych postaveniach.
Môže za to Harry Potter? Opakovanie prídavných Žiak dokáže v správe nájsť podstatné informácie a vyjadriť na tému správy
mien. Náš mobilný svet prestáva byť skutočne svoj názor; dokáže v dvojici uskutočniť debatu na zadanú tému, presvedčivo
mobilný? Osobné zámená (základ. a privlastňovacie). argumentovať; dokáže uskutočniť v skupine diskusiu o filmoch, filmových
Oblečme sa do kimona, ja, ty, my, vy, on, aj ona. hrdinoch, ktorí sa stali vzormi na tričkách, taškách, šk. potrebách, uterákoch
Buďte asertívni
14
Opytovacie zámená. Načo sú zebrám pruhy? a pod. (Harry Potter, Hannah Montana, Spiderman,...), vie si efektívne
Ukazovacie zámená. Je tam toho! Číslovky. Za zopakovať poznatky o príd. menách z predchádzajúcich ročníkov – delenie
jednorazové obaly platíme dva razy. Od slovných príd. mien, gram. kategórie, vzory a pravopis, štylistické využitie; dokáže
druhov k tvorivosti. Obzrime sa späť. Opakovanie skloňovať zámená, pozná krátke aj dlhé tvary osobných zákl. zámen;
podstatných mien, prídavných mien, zámen dokáže si osvojiť poznatok, že privl. zámená jeho, jej, ich sú nesklonné; vie
18
a čísloviek.
Slávnostný prejav. Opakovanie slovies. Najväčší
vynálezcovia, akí kedy žili. Príslovky. Dať hlavy
dokopy nie je to isté ako dať hlavy do kopy.
Predložky. Hoď starosti za hlavu a vyhoď si
z kopýtka. Spojky. Hip-hop – a je tu tínedžerský pop!
Častice. Čokoláda na lekársky predpis? Citoslovcia.
Bŕ, hŕ, vŕ, pŕ, fŕ, kŕ. Od slovných druhov k tvorivosti.
Obzrime sa späť. Opakovanie slovies, prísloviek,
predložiek, spojok, častíc a citosloviec.
Kto prednesie
prejav?
Slová z prejavu
mi ešte znejú v
ušiach
21
8
Priame a nepriame pomenovania. Zaklopkajme na
srdcia. Frazeologizmy. Nedajte sa chytiť do žiadnych
sietí. Združené pomenovania. S cestovnou taškou.
Spôsoby obohacovania slovnej zásoby. Energie.
19
pochopiť funkciu opytovacích zámen; vie rozlišovať používanie zámen kam?
a kde?; správne skloňuje a píše opytovacie zámená aký?, ktorý?, čí? (vzor
pekný, cudzí); používa správne zámeno čí? (otázka typu Čí je to dáždnik? nie
nesprávne Koho je to dáždnik?); dokáže zostaviť pre spolužiakov anketu na
tému Škola, v ktorej označí opytovacie zámená, o jej výsledkoch informuje
triedu; dokáže správne používať zámená tu a sem (výpoveď typu Poď sem! nie
nesprávne Poď tu!); dokáže skloňovať zámená taký a toľký – vzor pekný; vie
nájsť ukazovacie zámená v texte; dokáže preukázať pravopisné zručnosti,
poznatky o zámenách, číslovkách.
Žiak dokáže podľa fotografií opísať situácie súvisiace s prednášaním prejavov;
dokáže prečítať slávnostný prejav s ohľadom na správnu artikuláciu, pomalšie
tempo, slávnostný tón hlasu, dôraz, pochopí kompozíciu prejavu;
dokáže sám sformulovať/pripraviť/napísať slávnostný prejav na zadanú tému;
dokáže si zopakovať poznatky o slovesách nadobudnuté v predchádzajúcich
ročníkoch; poznatky o príslovkách nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch
– funkcia prísloviek v texte, rozdelenie prísloviek, pravopis prísloviek; pravidlá
stupňovania prísloviek; dokáže si osvojiť definíciu predložiek; pozná pojem
vokalizácia predložiek – vie nájsť vokalizovanú predložku a vysvetliť jej
funkciu; pozná pravopis predložiek; vie do textu doplniť správnu predložku;
odlišuje používanie predložiek s/so a z/zo; osvojí si definíciu a funkciu spojok;
písanie, resp. nepísanie čiarky pred spojkami a, a tak, a preto, pochopí ich
funkciu/gram. význam vo vete; osvojí si definíciu a funkciu častíc vo vete,
v texte; dokáže v texte nájsť časticu, odlíšiť ju od iného slov. druhu (Napr.
Mám okolo päť Eur. Prechádzali sa okolo. Okolo domu sa túlal pes.);
sa zdokonaľuje v pravopise častíc; osvojí si definíciu a funkciu citosloviec;
zdokonaľuje sa v pravopise citosloviec; dokáže doplniť do textu vhodné
citoslovcia a obohatiť ho (napr. rozprávanie, umelecký opis); dokáže opísať
obrázok a opíše opisy, kt. v ňom obraz vyvoláva (pomocou odpovedí na zadané
otázky); dokáže určiť, aké slov. druhy použil v odpovediach.
Žiak dokáže nájsť v texte obrazné pomenovania a pomenovať ich; dokáže
vytvoriť obrazné pomenovanie a použiť ho vo vlastnom texte (umelecký opis,
slávnostný prejav, rozprávanie, báseň); dokáže si osvojiť nové pojmy
a používať ich; vie roztriediť krátke výroky na príslovie, porekadlo, pranostiku,
Uvažujeme
nielen o bežných
veciach
Nezabudnite si
prihlásiť včas
16
Úvaha. Každý je kováčom svojho šťastia. Podmet,
prísudok a vetný základ. Po stopách cestovateľa.
Predmet. Čudné vety. Zhodný a nezhodný prívlastok.
Prvé víťazstvo hypermarketov. Príslovkové určenie
miesta a času. O mieste, kde vládnu živočíchy
a človek je len pozorovateľom. Príslovkové určenie
spôsobu a príčiny.
5
Prihláška. Prístavok. Poprechádzajme sa po
neobyčajných miestach na Zemi. Opakovanie
(základné a vedľajšie vetné členy, prístavok).
Výťah. Murova čitáreň. Jednoduchá veta a jednoduché
súvetie. Autobus v oblakoch.
Úspešnú plavbu
v mori
informácií!
4
Rozprávanie pre
poslucháčov i
čitateľov
1
Tri želania.
20
prirovnanie; dokáže vysvetliť význam iných frazeologizmov a pôvod ich
vzniku; vie pracovať s MFS; dokáže napísať krátky vtipný príbeh podľa
ľubovoľného frazeologizmu; dokáže pochopiť využitie frazeologizmov
v bežnej i umeleckej reči; dokáže z ponuky slov vytvoriť združené
pomenovania; vie nájsť združené pomenovanie v texte; vie vytvoriť správu,
pozvánku s využitím združených pomenovaní; vie si zosumarizovať poznatky
o SZ, o spôsoboch obohacovania SZ; preukázať svoje tvorivé zručnosti.
Žiak si dokáže osvojiť a používať nové termíny; pozná jazykové prostriedky,
ktoré sa využívajú v úvahe – nepriame pomenovania, citovo zafarbené slová,
citoslovcia, častice, všetky typy viet podľa zámeru a pod.; dokáže uvažovať
a vysvetliť svoj názor na prečítaný text – báseň, úvahu a pod.; dokáže vytvoriť
vlastnú úvahu na zadanú tému; dokáže si zopakovať poznatky o vetnej skladbe
nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch; vie si osvojiť nové poznatky
o predmete; vie vo vete na základe správnej otázky určiť predmet a vyjadriť,
akým slovným druhom je vyjadrený; vie vo vete na základe správnej otázky
určiť predmet a určiť, akým slovným druhom je vyjadrený; dokáže
z nezhodného prívlastku vytvoriť zhodný a naopak (čas prázdnin –
prázdninový čas; letná vôňa – vôňa leta), vie si osvojiť nové poznatky o prísl.
určení; dokáže vo vete na základe správnej otázky určiť prísl. určenie, určiť
jeho druh a určiť, akým slovným druhom je vyjadrené.
Žiak si dokáže osvojiť nové pojmy; dokáže sformulovať prihlášku na
podujatie podľa zadania; vie vyplniť predpísaný formulár – prihlášku; dokáže
si osvojiť a používať nové pojmy; dokáže pochopiť zvukové a grafické
členenie prístavku vo vete; do viet doplniť vhodný prístavok; vie preukázať
poznatky a zručnosti nadobudnuté v tematickom celku.
Žiak si dokáže osvojiť a používať pojem výťah; dokáže z prečítaného vybrať
najdôležitejšie informácie;
vie odlíšiť výťah od konceptu a konspektu;
dokáže urobiť výťah z vybratého náučného textu; dokáže rozlíšiť vety podľa
zloženia; pozná funkciu spojok v jednoduchom súvetí; dokáže si osvojiť
funkciu čiarky v jednoduchom súvetí.
Žiak ovláda poznatky o rozprávaní, stavbe rozprávania; dokáže v skupine
vytvoriť príbeh ako skladačku; pozná štylistickú funkciu priamej reči, opisu
v rozprávaní; dokáže prezentovať príbeh pred triedou;
dokáže ohodnotiť
Veľké
opakovanie - test
Slovné druhy, vetné členy, jednoduché vety a súvetia.
6
príbehy ostatných.
Žiak si zopakuje, precvičí vedomosti a zručnosti, ktoré si osvojil v 8. roč.;
preukáže vedomosti a zručnosti; si tvorivou formou opakuje a rozširuje
nadobudnuté vedomosti.
Slovenský jazyk a literatúra, časť literatúra 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
tematický celok
Poézia
Próza
Počet
hodín
33
33
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Rozhovor dvoch detí, opakovanie učiva 7. ročníka,
Ľudová ľúbostná poézia (Červené jabĺčko; Láska,
bože, láska), Poloľudová ľúbostná poézia (Sivé oči,
sivé, jako tá mrákava), Umelá ľúbostná poézia Veľpieseň od Šalamúna: Pieseň piesní, Ján Kollár:
Slávy dcéra, Ľudovít Štúr: Rozlúčenie, Andrej
Sládkovič: Marína, Janko Kráľ: Moja pieseň,
Romantizmus: Alexander Puškin: Slávik a ruža
Sandor Petofi: Povedal by som, Rainer Maria Rilke:
Ľúbostná poézia, Ján Smrek: Dievča v rozkvete,
Milan Rúfus: A napokon láska, Vojtech Mihálik:
Starý album, Prírodná poézia: P. O. Hviezdoslav:
Pozdrav, Maša Haľamová: Vyznanie, modlitba:
Modlitba Pána, K anjelovi strážcovi, Antoine De
Saint-Exupéry: Exupéryho modlitba, Milan Rúfus:
Rozhovor v parku so strážnym anjelom, Modlitba za
starkú , Epická poézia: Samo Chalupka: Mor ho!, P.
O. Hviezdoslav: Rastislav.
Zo života mladých ľudí: Antoine De Saint-Exupéry:
Malý princ, Margita Figuli: Tri gaštanové kone,
Dievčenský román: Lucy Maud Montgomeryová:
Anna zo zeleného domu, Dobrodružná literatúra:
Joe Alex: Čierne koráby, Vedecko-fantastická
literatúra: Jules Verne: Cesta na Mesiac, Wiliam
Kotzwinkle: E. T. mimozemšťan, Douglas Adams:
Vedieť tvoriť, komunikovať, vyjadriť svoj názor, verbalizovať svoj vlastný
čitateľský zážitok, ovládať pojmy – poézia, strofa, verš, rým, rytmus
v súvislosti s umeleckou viazanou rečou, dokázať porovnať ľudovú,
poloľudovú ľúbostnú poéziu; vedieť vysvetliť pojem lyrický hrdina, vedieť
vyhľadať a rozlíšiť bás. prostriedky, vedieť interpretovať umelecký text,
ovládať základné znaky klasicizmu, poznať biografie autorov, ovládať
základné znaky romantizmu, poéziu štúrovcov, sylabický systém, anaforu,
symbol, dokázať rozobrať jednotlivé diela a zoznámiť sa s jednotlivými
autormi, vedieť vysvetliť princíp viazaného a voľného verša i princíp
modernej poézie, vedieť vysvetliť termín prírodná literatúra a poznať názvy
textov prírodnej lyriky, vedieť o vzniku modlitby a poznať jej podstatu
a význam, vedieť vysvetliť kresťanské prvky v tvorbe Rúfusa, jeho vzťah k
deťom, matke, trpiacim; Vysvetliť protiklad lyrickej a epickej básne, poznať
pozadie vzniku textu, ovládať termín kolektívny hrdina, vedieť predniesť
báseň, vedieť vyhľadávať a spracovávať základné biografické údaje
o spisovateľoch. Vedieť prezentovať získané informácie.
21
Dokázať aplikovať pojem epika, zoznámiť sa s autormi, vedieť zhodnotiť
prečítaný text, vedieť určiť hl. a vedľajšie postavy, myšlienku, vedieť rozlíšiť
román od iných žánrov, dokázať určiť druh románu, vysvetliť kompozíciu
románu, vedieť zreprodukovať definíciu pojmu dobrodružná literatúra, vedieť
vysvetliť funkciu rozprávača v epickom texte, vedieť transformovať formy
rozprávača z ja - formy do on - formy, poznať biografiu autora, vedieť
zreprodukovať definíciu vedecko-fantastická literatúra, dokázať pracovať
Stopárov sprievodca galaxiou, Sci-fi vo filme,
Denník: Móric August Beňovský: Osudy a cesty
grófa
Mórica
Augusta
Beňovského,
Sue
Towsendová: Tajný denník 13 a polročného Adriana
Molla, Louis Rennison: Denníky Georgie
Nicolsonovej, Vedecko-populárna literatúra: Matej
Bel: Zvolenská stolica, Matúš Kučera: Konštantín
a Metod, Vojtech Zamarovský: "Slová, slová,
slová....", Jana Skladaná: Slová z hlbín dávnych
vekov, Literatúra faktu: Erik Newth: Všetko sa
skladá z atómov, Laco Zrubec: Zomrel dva razy,
František Gel: Premožiteľ neviditeľných dravcov.
s textom, poznať biografické údaje o autorovi, vedieť vymenovať znaky
románu, aplikovať znaky vedecko-fantastickej literatúry, poznať život autora,
zamyslieť sa nad budúcnosťou, vyhľadať znaky vedecko-fantastickej literatúry,
poukázať a vyzdvihnúť znaky románu, poukázať na filmové spracovanie sci-fi,
vedieť vysvetliť pojem denník, aplikovať znalosti o literárnej postave v
prečítanom texte a charakterizovať ju z čitateľského hľadiska, dokázať vytvoriť
a vysvetliť definíciu vecnej literatúry, rozdiel medzi vecnou a umeleckou
literatúrou, vysvetliť pojem vedecko-populárnej literatúry, vyhľadávať a
zhromažďovať a spracovávať základné biografické údaje o spisovateľoch,
prezentovať získané informácie a aplikovať ich v diele, dokázať rozlíšiť fakty a
umelecké prostriedky, rozširovať svoj obzor, čítať s porozumením, dodržiavať
rýchlosť, plynulosť, tempo reči, vyhľadať hl. znaky literatúry, umelecké
prostriedky, určiť hl. myšlienku, vedieť vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
literatúra faktu, vedieť identifikovať v texte charakteristické znaky lit. faktu,
vedieť vysvetliť rozdiel medzi fikciou v lit. diele a lit. faktu, plynulo a nahlas
čítať prozaický text, dokázať prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby mohol, čo
najefektívnejšie pochopiť význam prozaického textu plynulo a nahlas čítať
prozaický text, dokázať prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby mohol, čo
najefektívnejšie pochopiť význam prozaického textu.
Učebné osnovy:
Predmet : Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9.
Časová dotácia: 5,5 hodín týždenne, 182 hodín ročne, z toho:
 časť gramatika a sloh 3,5 hodiny týždenne, 116 hodín ročne
 časť literatúra 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Slovenský jazyk a literatúra , časť gramatika a sloh 3,5 hodiny týždenne, 116 hodín ročne
tematický celok
Počet
hodín
Obsahový štandard
Opakovanie
učiva z 8.
5
Systematizácia vedomostí , upevňovanie, opakovanie
učiva.
Výkonový štandard
22
ročníka
Štýlovo sa
obliekaš,
štýlovo sa
vyjadruj
Staň sa dobrým
rečníkom
25
16
Pohľadnica či esemeska? Jazykové štýly – členenie.
Čo je myslenie? Slovná zásoba. Slová podľa vecného
významu. Aj keby si hovoril desiatkami jazykov.. .
Vzťahy medzi slovami. Od kameňa po papier, od
brka po displej. Slová podľa dobového výskytu.
Druhý vzdor. Slová podľa citového zafarbenia. Viete,
čo je tunning? Slová podľa pôvodu. Kto je príma
kamoš. Slová podľa spisovnosti. Čo ľudia oddávna
závideli vtákom? Obohacovanie slovnej zásoby I.
Európsky deň astronómie. Obohacovanie slovnej
zásoby II. Test č. 1
Žiak vie: identifikovať text podľa jazykového štýlu, vie vymedziť štýly podľa
jazykových prostriedkov i útvarov, pod vedením učiteľa vytvoriť text podľa
zadaného jazykového štýlu, pod vedením učiteľa transformovať text, kritériá
členenia slovnej zásoby, systém lexiky, má osvojený systém diferenciácie
slov, definovať jednotlivé slová, ovláda príklady, analyzovať text z hľadiska
lexikálnej roviny, v danej komunikačnej situácii využívať vhodné slová, slovné
spojenia, jazykové prostriedky v súlade s komunikačnou situáciou a s ohľadom
na regionálnu oblasť a sociálne prostredie, správne vybrať jazykovednú
príručku, overiť v nej význam lexikálnych jednotiek, slovníky : PSP, MFS,
MSS, KSSJ, elektronické slovníky, rozdiel v terminológii, pracovať s MSS,
vytvoriť synonymický rad, využíva rôzne synonymá pri tvorbe rôznych textov,
odlíšiť viacvýznamové slová a homonymá, rozdiel medzi metaforou
a metonymiou, rozlíšiť priame a nepriame pomenovanie, vytvoriť prirovnanie,
personifikáciu..., vyhľadať, rozlíšiť a určiť význam v texte: nepriame
pomenovania, metafory, metonymie, personifikácie, jednoslovné
pomenovania, viacslovné pomenovania (združené pomenovania),
frazeologizmy...
Dovoľte, aby som vás privítal. Rečnícky štýl.
Slohové postupy. Dielňa ľudskosti. Zvukové
vlastnosti reči. Je na svete vôňa. Zvuková stránka
jazyka a pravopis. Hlásky. Deň pamiatky zosnulých.
Tvrdé, mäkké, obojaké spoluhlásky. Priateľstvo
s knihou. Výslovnosť a pravopis slov cudzieho
pôvodu. Keď nájdete zraneného. Interpunkčné
znamienka. Test.
Žiak vie: samostatne pohotovo sformulovať základné myšlienky na tému a
vysloviť ich výstižne, zrozumiteľne, plynulo a jasne, samostatne sformulovať
súvislý text na danú tému, rozlíšiť jednotlivé slohové postupy, v ústnej
komunikácií dodržiavať pravidlá spisovnej výslovnosti, prispôsobiť lexikálnej
stránke prejav, v komunikácii zvládnuť zvukovú stránku prejavu v súlade s
komunikačnou situáciou, zásady spodobovania a výnimky z pravidla
o rytmickom krátení, predpony cudzieho pôvodu s y, ovláda internacionalizmy
a frekventované cudzie slová, pozná ich význam, dokáže ich nahradiť
slovenským ekvivalentom, ovláda pravidlá ortoepie, vymenovať interpunkčné
znamienka a pozná zásady pravopisu najmä čiarky, pomlčky, spojovníka,
dvojbodky a úvodzoviek, o funkcii lomky a apostrofu, pozná zásady pravopisu
priamej reči, identifikovať výklad, pod vedením učiteľa porovnať vedecký
a populárny výklad, pozná znaky výkladového slohového postupu.
23
Uvažujme spolu
Drieme v tebe
umelec?
Hľadáme
odborníkov
28
20
12
Čo je životné prostredie? Výkladový slohový postup.
Výklad. Bez všednosti niet sviatočnosti. Úvaha.
Harlekýn z Oľšavky. Neživotné podstatné mená
mužského rodu zakončené na –ál. Kremnické gagy.
Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené
na –r, -l. Dobrá škola. Opakovanie podstatných mien.
Akí ľudia sú dnes žiadaní? Prídavné mená. Prečo
študovať v zahraničí? Zámená a číslovky. So slohmi
sa priatelím. Slovesá. Predbehol mnohých a pritom
vôbec nechodil rýchlo. Príslovky. Tanečnica vo
Veľkom kaňone. Predložky a spojky. Našli sme novú
Zem? Častice a citoslovcia. Test – Slovné druhy.
Slová. Čo všetko sa v nich schová. Umelecký štýl.
Tajomstvo príbehu. Ako je to u nás doma. Skladba.
Ako hovoria Európania? Ako sa hovorí v Európe?
Základné vetné členy. Objavujeme Európu,
objavujeme Slovensko. Predmet. O kráľovnej
superlatívov. Prívlastok. Kde, kedy, ako a prečo
vznikli peniaze? Príslovkové určenie. Mayovia,
stavitelia pyramíd, zbožňovali čokoládu. Prístavok.
Zošit s džínsovou potlačou. Jednoduchá veta
a jednoduché súvetie. Ako vzniká text? Súdržnosť
textu. V škole nevyniká. Zápor v slovenčine. Test č. 4
– Skladba.
Sláčikové nástroje. Náučný štýl. Odborný opis.
Medzinárodný rok zemiaka. Opisný slohový postup.
Tlačenica v svete tlačív. Administratívny štýl.
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania. Úradný list.
K žiadosti prikladám. Úradný a štruktúrovaný
životopis. Sedme miliárd činov. Publicistický štýl.
24
Žiak vie: rozlíšiť všetky slovné druhy vo vete / v texte. Správne a spisovne
ohýba slovné druhy, pod vedením učiteľa aplikuje vedomosti o konverzii
slovného druhu ( slovnodruhový prechod), v komunikačnej situácii používať
ohybné slovné druhy: podstatné mená a ich gramatické kategórie (rod, číslo,
pád), akostné prídavné mená a ich stupňovanie, slovesá a ich gramatické
kategórie (osoba, číslo, čas), neplnovýznamové sloveso byť, základné a radové
číslovky, osobné základné a privlastňovacie zámená, správne používať tykanie
a vykanie, vysvetliť a identifikovať zvratné a nezvratné slovesá, vysvetliť ich
funkciu v texte, vysvetliť a identifikovať plnovýznamové a neplnovýznamové
slovesá, vysvetliť ich funkciu v texte, vysvetliť a identifikovať jednoduchý a
zložený tvar slovies v texte, identifikovať oznamovací, rozkazovací,
podmieňovací spôsob slovesa a chápe jeho funkciu, identifikovať príslovky
miesta, času, spôsobu a príčiny a vysvetliť ich funkciu, vysvetliť funkciu
stupňovania prísloviek v texte, identifikovať spojky a predložky v texte,
vysvetliť pojem vokalizácia predložiek, odlíšiť častice od iných SD, chápe ich
význam vo vzťahu k výpovedi.
Žiak vie: rozlíšiť text náučného štýlu, pod vedením učiteľa vyhľadať
a spracovať informácie z tabuľky, grafu, v texte náučného štýlu pod vedením
učiteľa rozlíšiť výkladový, informačný a opisný slohový postup, na zadanú
alebo voľnú tému vytvoriť texty, ktoré budú spĺňať požiadavky konkrétneho
slohového útvaru/žánru s dodržaním časovej a logickej postupnosti: výťah,
odborný opis, prihláška, úradný list, úradný/štruktúrovaný životopis,
slávnostný príhovor, prejav, úvaha, výklad.
Žiak vie: rozlíšiť text náučného štýlu, pod vedením učiteľa vyhľadať
a spracovať informácie z tabuľky, grafu, v texte náučného štýlu pod vedením
učiteľa rozlíšiť výkladový, informačný a opisný slohový postup, na zadanú
alebo voľnú tému vytvoriť texty, ktoré budú spĺňať požiadavky konkrétneho
slohového útvaru/žánru s dodržaním časovej a logickej postupnosti: výťah,
odborný opis, prihláška, úradný list, úradný/štruktúrovaný životopis,
Dokonalý nástroj.
jazykovedy.
Každý deň
povedať dobré
slovo
10
Náuka
o jazyku.
Členenie slávnostný príhovor, prejav, úvaha, výklad, napísať podľa vzoru štruktúrovaný
životopis ( europass) rodičov / svoj vlastný, pod vedením učiteľa rozlíšiť
jednotlivé žánre publicistického štýlu: správu, komentár, stĺpček, úvodník,
recenziu, porovnať charaktere a zameranie slovenských denníkov.
Ústa sa mu nezatvárajú. Hovorový štýl. Aké podoby
má slovenčina? Slovenčina ako národný jazyk.
Poznáte kodifikované príručky? Spisovný jazyk. Aj
slovenčina má svoj atlas. Nárečia. Slovné druhy,
vetné členy, národný jazyk (opakovanie). Prehľad
učiva, tvaroslovia, skladby.
Žiak pozná základné znaky hovorového štýlu: ústnosť s dôrazom na správnu
aplikáciu prozodických vlastností, dialogickosť, súkromnosť a expresívnosť,
vysvetliť pojmy: národný jazyk: spisovný jazyk, nárečia, náuka o významovej
rovine jazyka. Žiak vie: prispôsobiť lexiku textu vzhľadom na cieľ
komunikačnej situácie, pri tvorbe vlastných textov funkčne využiť bohatstvo
spisovnej a nespisovnej lexiky národného jazyka s ohľadom na žáner/slohový
postup/štýl a cieľ komunikácie, porovnať špecifickosť záhorského nárečia s
nárečím trnavským, stredoslovenskými i východoslovenskými nárečiami,
poznať okolnosti snahy J.I. Bajzu, Bernoláka i Štúra pri používaní a kodifikácii
spisovného jazyka Slovákov, vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti z
ortografie, lexikológie, morfológie a syntaxe.
Slovenský jazyk a literatúra, časť literatúra 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
tematický celok
Poézia
Počet
hodín
Obsahový štandard
Výkonový štandard
25
Umelecké prostriedky: verš, strofa, rytmus, metafora,
metonymia, personifikácia, prirovnanie, zdrobnenina,
epiteton, rým, anafora, epifora, epanastrofa,
oxymoron, polysyndeton, synekdocha, lyrická
a epická poézia, K. Peteraj – Keď voda ľúbi,
štúrovskí básnici, S. Chalupka – Kráľohoľská, J. Kráľ
– Duma bratislavská, A. Sládkovič – Nehaňte ľud
môj, spoločenská lyrika, J. Kráľ – Orol, A.
Mickiewicz – Óda na mladosť, F. Schiller – Na
radosť, J. Hollý – Na Umku, J. Botto – K mladosti,
Lyrická a lyrickoepická báseň, P.O. Hviezdoslav –
Krvavé sonety, I. Krasko – Otcova roľa, aforizmus,
Žiak vie/dokáže: definovať a diferencovať jednotlivé umelecké prostriedky
a dokáže ich vyhľadať v texte, urobiť povrchovú aj hĺbkovú interpretáciu
textu,
nájsť rozdiely medzi lyrickou a epickou poéziou. Interpretácia, kompozícia
literárneho diela, dialóg, vyjadriť svoje pocity z literárneho textu. Nájsť
a pomenovať v texte umelecké jazykové prostriedky, aplikovať literárnovedné
vedomostí na literárne texty s analogickou štruktúrou, vyjadriť svoje pocity
z literárneho textu. Nájsť
a pomenovať v texte umelecké jazykové
prostriedky,
rozoznať štúrovských básnikov, ich tvorbu, poznať znaky ľudovej slovesnosti,
romantizmu, nájsť znaky lyrickej poézie, vysvetliť podobnosť s ľudovou
slovesnosťou, správnym literárnym pojmom označiť jednotlivé umelecké
25
R. Dilong – Staroba radí, T. Corbière – Epitaf.
Próza – epika
a epické žánre
30
jazykové prostriedky, nájsť v texte básnickú otázku, vedieť vyjadriť svoj názor
na prečítaný text, vysvetliť pojem – spoločenská lyrika, vysvetliť pojem
reflexívna lyrika, vyjadriť prostredníctvom textu idey obdobia, porovnať dielo
A. Sládkoviča a A. Mickiewicza, správne pomenovať jazykové prostriedky
v básni, vedieť vyjadriť svoj názor na prečítaný text, aplikovať literárnovedné
vedomosti na text. Vysvetliť pojem – óda, porovnať básne S. Chalupku, J.
Bottu a A. Sládkoviča, nájsť to, čo ich spája i to, čo ich rozdeľuje, vysvetliť
rozdiely medzi lyrickou a lyrickoepickou básňou, vysvetliť formu sonetu,
presah a obkročný rým, vysvetliť základné symboly, ktoré sa používajú
v básňach i živote, poznať silu aforizmu, vedieť aplikovať na školu. Ukážky
aforizmov známych spisovateľov, vysvetliť satiru, epigram, pokúsiť sa
vytvoriť vlastný epigram, vysvetliť pojem epitaf.
P.O. Hviezdoslav – Ežo Vlkolinský, dramatizácia
diela Ežo Vlkolinský, CH. Jacq – Ramzes syn svetla,
H. Stol – Priamov poklad, Ľ. Zúbek – Jar Adely
Ostrolúckej, V. Ferko, A. Ferko – Ako divé husi, I.
Asimov – Stratený robot, R. Álverez – Deň, keď čas
plynul naopak, J. A. Owen – Hľadanie červeného
draka, A. Christieová – Diomedove kone, V. Hugo –
Bedári, F. Hečko – Červené víno, D. Dušek – Dvere
do kľúčovej dierky,
R. Brat – Mordovisko,
metonymia, Ch. Brontëová – Jana Eyrová, J.
Šimulčíková – Dievča s bocianími nohami,
Dramatizácia ukážky, J. Wilsonová – Dieťa zo
smetiaka, Z. Šulajová – Džínsový denník.
26
Žiak vie/dokáže: ukázať v texte znaky románu vo veršoch, vysvetliť pojem
epos, dramatizovať ukážku, hľadať skrytý zmysel, odlíšiť skutočnosť od
fantázie u autorov, ktorí tvoria historický román, vysvetliť pojem historický
román, priblížiť historické obdobie, v ktorom sa rozhodovalo o budúcnosti
nášho národa; obraz lásky, vysvetliť metaforické pomenovanie románu Ako
divé husi, zopakovať vedomosti o literatúre faktu. Zamerať sa na sledovanie
pomeru zastúpenia faktov a fikcie, prezentovať vybrané literárne dielo alebo
jeho autora, identifikovať znaky vedecko-fantastickej literatúry, všímať si
postoj človeka, ktorý sa ocitá tvárou v tvár nebezpečenstvu, ktoré prináša
vedecký pokrok, zopakovať si román a a jeho znaky, konkrétne dobrodružný
román, rozlíšiť dobrodružnú, vedecko-fantastickú literatúru a literatúru
fantasy, vysvetliť rozdiely medzi románom, poviedkou a novelou, poznať
znaky detektívnej literatúry, poznať kompozíciu detektívnej literatúry,
zreprodukovať literárnu ukážku, analyzovať literárny text, nájsť hlavnú
myšlienku, hlavnú postavu, kladné a záporné postavy, vysvetliť pojem
generačný román, porovnať filmovú a literárnu ukážku, identifikovať
umelecké jazykové prostriedky v prozaickom texte, vysvetliť pojem
metonymia, identifikovať metonymiu v texte, vysvetliť pojem dievčenský
román, dramatizovať ukážku,
identifikovať rozprávača a jeho formu (ja-, on-), poznať rozdiel medzi
monológom a dialógom, zreprodukovať literárnu ukážku, analyzovať literárny
text, nájsť hlavnú myšlienku, hlavnú postavu, kladné a záporné postavy.
Dramatické
umenie
11
W. Shakespeare – Romeo a Júlia, Vonkajšia
a vnútorná kompozícia divadelnej hry, J. G. Tajovský
– Ženský zákon, Zahrajme si divadielko, tragédia
a komédia, A. Vášová – Cyrano z predmestia,
muzikál, Filmová ukážka vybranej divadelnej hry.
Žiak vie: prerozprávať dej, identifikovať hlavné postavy, prezentovať svoj
názor na riešenie konfliktu, charakterizovať vonkajšiu a vnútornú kompozíciu
divadelnej hry, prerozprávať dej, identifikovať hlavné postavy, prezentovať
svoj názor na riešenie konfliktu, prezentovať divadelnú hru dialogickou
formou, vysvetliť rozdiely medzi komédiou a tragédiou, vedieť zaradiť
divadelnú hru, charakterizovať muzikál a povedať, v čom spočívajú hlavné
rozdiely medzi muzikálom, divadelnou hrou, filmovou rozprávkou...,
identifikovať kompozíciu divadelnej hry, žáner, správne pomenovať hlavnú
myšlienku diela...
7. 1. 2. Prvý cudzí jazyk
Ako prvý cudzí jazyk vyučujeme anglický jazyk vo všetkých ročníkoch a nemecký jazyk v jednej skupine v ôsmom ročníku.
7. 1. 2. 1. Prvý cudzí jazyk – anglický jazyk
1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
Cudzí jazyk patrí do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Európsky referenčný rámec pre jazyky popisuje rôzne úrovne (A, B, C) ovládania cudzieho
jazyka, podľa ktorých sa aj delia učebné osnovy. Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je používateľ základného jazyka (independent learner). Žiak ovláda jazyk na
takej úrovni, že je schopný opisovať každodenné situácie. Úroveň A1 a A2 sa dosahuje na základnej škole a tieto úrovne sa môžu členiť na medziúrovne. Ovládanie
jazyka pomáha žiakovi v objavovaní a získavaní informácií, ktoré sú dostupné v inom ako materinskom jazyku, v tomto prípade v anglickom jazyku. Cudzí jazyk
predpokladá schopnosť komunikácie v rámci Európskej únie a v anglicky hovoriacich štátoch sveta. Jazyk prináša nové možnosti na svetovom trhu práce v
budúcnosti žiaka, zvyšuje pracovné možnosti v budúcom uplatnení, či študovať v zahraničí. Dôraz sa kladie na rozvoj komunikačných schopností. Jazyk je chápaný
ako nástroj myslenia a komunikácie. Osvojenie si jazyka vedie k jeho efektívnemu použitiu v bežnom živote, k schopnosti pracovať s informáciami, čítať a
porozumieť textu v cudzom jazyku. Cudzí jazyk prináša poznatky o ľuďoch a štátoch s odlišnou kultúrou, zvykmi a tradíciami. Tým sa vytvára priestor pre
medzinárodnu toleranciu, rešpektovanie iných kultúr a pre prehlbovanie poznatkov. Výuka cudzieho jazyka vytvára priestor pre medzipredmetové vzťahy. Cudzí
jazyk rozvíja kľúčové kompetencie - porozumieť, hovoriť a písať. Žiak získava komunikačné spôsobilosti. Ovládanie cudzieho jazyka patrí dnes k základnej
gramotnosti každého z nás. Dôraz sa kladie na dorozumenie sa, pochopenie vyjadrovania v bežnej komunikácii. V rámci vyučovania venuje učiteľ pozornosť
rozvoju samostatnosti pri učení sa jazyka. Učiteľ učí žiaka pracovať so slovníkom, prekladovým aj výkladovým.
2. Učebné zdroje
5. ročník - Fairyland 4
6. ročník - Project 2, 3.vydanie
27
7. ročník - Project 3, 3.vydanie
8. ročník - Project 4, 3.vydanie
9. ročník - Project 5, 3.vydanie
3. Hodnotenie predmetu
Anglický jazyk sa v 5.-9. ročníku klasifikuje. Hodnotenie žiakov je založené na princípoch uvedených v školskom vzdelávacom programe, pričom predmetom
hodnotenia sú výstupy uvedené vo výkonovom štandarde. Klasifikácia a hodnotenie žiakov sa uskutočňuje na základe Metodického pokynu č. 22/2011 na
hodnotenie žiakov základnej školy. V rámci anglického jazyka sa klasifikuje:
 ústne skúšanie - individuálne podľa potreby
 krátke písomné práce - zaradí učiteľ podľa potreby
 kontrolné práce - spravidla po každom tematickom celku (lekcii)
 projekty- spravidla po každej lekcii
Súhrnná klasifikácia nie je priemerom známok, do úvahy sa berie váha známky, aktivita žiaka, miera osvojenia kľúčových kompetencií a iné.
Učebné osnovy:
Predmet : Anglický jazyk
Ročník: 5.
Časová dotácia: 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne,
Anglický jazyk 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
(Fairyland 4)
výkonový štandard
6
Pozdravy, názvy krajín. Čísla do 100. Opis osoby Pozdraviť kamarátov, dospelých, poznať vlajky krajín, opísať vzhľad
a činnosti.
človeka, členov rodiny, vedieť použiť sloveso byť, mať, môcť.
Voľný čas
8
Pomoc v domácnosti. Šport a činnosti vo voľnom Opísať dej v prítomnom priebehovom čase, požiadať o pomoc, vedieť
čase. Pri mori.
použiť vhodné predložky miesta.
V meste
8
Režim dňa
9
Pozdravy
Zdravie a životné
prostredie
Jedlo
8
8
Budovy. Obchod s oblečením. Križovatka.
Vedieť sa spýtať na cestu, vedieť opísať cestu, vedieť sa opýtať na cenu,
pomenovať množné číslo podstatných mien.
Výlet do vesmíru. Na koncerte. Školské predmety.
Reprodukovať slová z témy, osvojiť si jednoduchý prítomný čas, príslovky
času, vedieť opísať režim dňa, prezentovať projekt – Režim dňa.
Ochrana prírody a životného prostredia. U lekára. Reprodukovať slová z témy, osvojiť si používanie modálneho slovesa musieť,
Zdravý životný štýl.
podmieňovacieho spôsobu pri opise zdravého životného štýlu.
Ovocie. Zelenina. Názvy jedál a nápojov.
Reprodukovať slová z témy, priraďovať k obrázkom, hovoriť o jedle a
28
Zvieratá
Pocity
8
8
Hrady a zámky
8
Osobnosti vedy,
techniky, kultúry
a filmu
8
Rozprávková
krajina
8
Dovolenka
8
Zábavné hry
4
množstve, rozoznať počítateľné a nepočitateľné podstat. mená , prezentovať
projekt – Jedlo, spoznávať národné jedlá rôznych krajín.
Cudzokrajné zvieratá. Vlastnosti zvierat. Kráľ Reprodukovať slová z témy, čítať a používať stupňovanie príd. mien, opísať
zvierat. Domov zvierat.
životné podmienky zvierat
Ako sa cítim
Reprodukovať slová z témy, použiť sloveso byť v min. čase v kladnej a
Kde som bol – budovy
zápornej vete, vytvoriť otázku a krátku odpoveď.
Náš svet – veľkomestá Európy a Ázie
Život na hradoch a zámkoch. Zážitok z výletu.
Reprodukovať slová z témy, použiť jednoduchý min. čas pravidelných slovies
vo vetách, vytvoriť zápornú vetu , otázku a krátke odpovede.
Slávni ľudia. Listnaté stromy. Hrady v Írsku, Reprodukovať slová z témy, osvojiť si min. čas nepravidelných slovies,
Francúzsku, Veľkej Británii.
vedieť ich použiť v klad. vete, zápor. vete, otázke, spoznávať slávne
osobnosti, vedieť pomenovať listy stromov, prezentovať projekt – Slávni
ľudia.
Vo vílej záhrade. Erlínina pomoc. Pozitívne želania. Reprodukovať slová z témy, osvojiť si vety s opytovacími zámenami – kto?
Život v budúcnosti.
čo? kedy? kde? prečo? koľko? Použiť budúci čas v kladnej vete, otázke,
zápore, v krátkej odpovedi.
Odlet na dovolenku. V rozprávkovom prístave. Deň Opísať blízku budúcnosť v kladnej vete, zápornej vete, otázke, krátkej
Zeme. Dovolenkové destinácie – Kanada, Grécko, odpovedi, spoznať históriu Dňa Zeme, spôsob trávenia dovolenky v rôznych
Veľká Británia.
štátoch.
Opakovanie učiva.
Aktívne sa zapojiť do súťaží družstiev.
Učebné osnovy:
Predmet : Anglický jazyk
Ročník: 6.
Časová dotácia: 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne,
Anglický jazyk 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Počet
tematický celok
Obsahový štandard
hodín
Úvod do
učebnice
5
Môj život
15
(Project 2, 3.vydanie)
Výkonový štandard
Slovesá byť, mať, môcť, vedieť
Pripomenúť si používanie slovies byť, mať, môcť, vedieť v kladnej a
zápornej vete, otázke a odpovedi.
Prítomný čas jednoduchý, otázky, radové číslovky, Zopakovať si používanie prítomného času jednoduchého, tvorbu otázok a
odpovedí. Povedať presný dátum. Rozoznať a použiť príslovky frekvencie vo
29
príslovky frekvencie.
Zvieratá
15
Prázdniny
17
Jedlo
15
Svet
15
Zábava
15
Opakovanie
2
vete.
Prítomné časy, ukazovacie zámená, sloveso musieť.
Precvičiť si používanie prítomných časov vo vetách, otázkach a odpovediach.
Osvojiť si ukazovacie zámená, použiť ich vo vete. Vytvoriť vety s použitím
slovesa musieť.
Minulý čas jednoduchý, pravidelné a nepravidelné Pochopiť tvorbu kladných a záporných viet, otázok a odpovedí v minulom
slovesá.
čase jednoduchom s použitím slovesa byť. Osvojiť si pravidlá pri tvorbe
minulého času jednoduchého pri pravidelných a nepravidelných slovesách.
Vytvoriť kladné a záporné vety, otázky a odpovede v minulom čase
jednoduchom.
Počítateľné a nepočitateľné podstatné mená, členy, Rozoznať počitat. a nepočitat. podstatné mená, priradiť správny člen.
niekoľko a žiadny, koľko
Správne použiť niekoľko a žiadny pri kladnej a zápornej vete. Položiť otázku
podľa počitateľnosti a odpovedať na ňu.
Stupňovanie prídavných mien, porovnávanie
Položiť otázku ako vysoko/ďaleko/široko/hlboko a odpovedať na ňu.
Vytvoriť druhý a tretí stupeň prídavných mien a použiť vo vete. Porovnať
rozdiely medzi konkrétnymi vecami.
Ísť niečo robiť, prídavné mená a príslovky, musieť, Vytvoriť kladnú a zápornú vetu, otázku a odpoveď s použitím slovného
návrhy.
spojenia ísť niečo robiť. Rozoznať prídavné meno a príslovku vo vete.
Vytvoriť vety s použitím slovesa musieť. Zostaviť návrh na činnosť.
Prítomné časy, minulý čas jednoduchý, členy, Zopakovať si tvorbu viet v prítomných časoch a v minulom čase
stupňovanie.
jednoduchom. Zopakovať si priraďovanie členov a stupňovanie prídavných
mien.
Učebné osnovy:
Predmet : Anglický jazyk
Ročník: 7.
Časová dotácia: 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne,
Anglický jazyk 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Tematický celok
Úvod
(Project 3, 3.vydanie)
Počet
hodín
Obsahový štandard
4
Každodenná angličtina - rozhovor v triede. Decká -
Výkonový štandard
30
Jednoduchý prítomný čas; Priebehový prítomný čas; Slovná zásoba - trieda;
rozprávanie, posluch.
Trishin prvý deň. Sweet Sue a Smart Alec.
Môj život
Budúcnosť
16
15
Čas a miesta
16
Londýn
13
Zážitky
16
Problémy
15
Opakovanie
4
Nový domov. Prekvapenie pre Smart Aleca. Moja
Jednoduchý minulý čas; Pravidelné a nepravidelné slovesá; Tvorba otázok;
rodina. Decká - Trishini noví kamaráti. Rodina.
Slovná zásoba - domov, rodina; čítanie, rozprávanie, posluch, písanie.
Migrácia zvierat.
Cesta do vesmíru. Tvoja budúcnosť. Decká Martinova oslava. Doprava. Veda - solárny systém.
Tvorba budúceho času prostredníctvom will; Tvorba rozhodnutí
prostredníctvom will; Slovná zásoba - vesmír, budúcnosť, miesta, doprava;
čítanie, rozprávanie, posluch, písanie.
Čo sa stalo. Nebežpečné situácie. Vražda v knižnici. Tvorba minulého priebehového času - tvorba pozitívnych, negatívnych viet a
Británia. Geografia - časové zóny.
otázok, krátkych odpovedí; Používanie minulého priebehového času a
jednoduchého minulého času; Slovná zásoba - kolokácie, miesta na Zemi,
nebezpečné situácie, dom, Británia; čítanie, písanie, posluch a rozprávanie.
Vyhliadka. Nachádza sa to vedľa policajnej stanice.
Krajčír zo Swaffhamu. Decká - Lewisov plán. Veľké
jabllko. História mor.
Oni boli úspešní, ambície. Zdolal si niekedy vrch?.
Informovať ľudí . Decká - Trishina novinka. Hrdinova
Británie. Hudba - melódia a rytmus.
Lewisov problém. Šťasný koniec. Ashleyho kamera.
Decká - Peter. Služby tiesňového volania. Zdravie oči.
Cudzí jazyk
opakovanie.
prostredníctvom
IKT.
Používanie určitého a neurčitého člena; Slovná zásoba - miesta, mestá, mapa;
čítanie, písanie, posluch a rozprávanie.
Predprítomný čas a tvorba jeho otázok, používanie ever/ never; Slovná zásoba
- slávni ľudia, ambície, hrdinovia, hudba; čítanie, písanie, rozprávanie,
posluch.
Tvorba a dávanie rád pomocou - mal by si/ nemal by si - should/ shouldn´t;
Používanie musieť/ nemusieť; Slovná zásoba - problémy, príkazy a zákazy,
tiesňové volanie, zdravie - oko; písanie, rozprávanie, čítanie a posluch.
Záverečné Celoročné opakovanie.
Učebné osnovy:
Predmet : Anglický jazyk
Ročník: 8.
Časová dotácia: 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Anglický jazyk 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
(Project 4, 3.vydanie)
31
Tematický celok
Počet
hodín
Úvod do učebnice
5
Minulosť a
súčasnosť
15
Sláva a šťastie
15
Zdravie a
bezpečnosť
17
Hrdinovia
15
Naše okolie
15
Vzťahy
15
Opakovanie
2
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prítomné časy, budúci čas.
Pripomenúť si tvorbu viet v prítomnom a budúcom čase. Vytvoriť krátky
text.
Minulý čas jednoduchý a predprítomný čas, zvykol Precvičiť si tvorbu viet minulom čase jednoduchom a predprítomnom čase.
som príliš, dosť, musieť, môcť,
Povedať čo som zvykol/la robiť v minulosti ako pravidelnú činnosť. Vyjadriť
dostatok a nadbytok niečoho vo vete. Povedať či som niečo musel/a alebo
mohol/la urobiť v minulosti.
Bol/išiel, predprítomný čas a minulý čas jednoduchý, Rozoznať používanie predprítomného času a minulého času jednoduchého.
potvrdzujúce otázky
Správne použiť sloveso bol a išiel. Vytvoriť vetu s použitím potvrdzujúcej
otázky.
Vzťažné súvetia, mal by si, nehody.
Použiť správne vzťažné zámená na vytvorenie vzťažných viet. Použiť kladný
a záporný tvar modálneho slovesa mal by si vo vete. Reagovať odpoveďou na
konkrétnu nehodu.
Správna forma slovesa, tu niekto niečo robí, niekoho Použiť správnu formu slovesa vo vete, vytvoriť vetu. Vytvoriť vetu s
počuje.
použitím frázy tu niekto niečo robí/niekoho počuje.
Trpný rod.
Vytvoriť vety s použitím trpného rodu v prítomnom čase. Vytvoriť vety s
použitím trpného rodu vo viacerých časoch. Určiť čas vo vete s trpným
rodom.
Prvá podmienka, časové súvetia.
Zostaviť vety s použitím prvej podmienky. Povedať časové súvetia so
správnym použitím časových spojok. Vytvoriť krátky text s použitím
viacerých časových spojok.
Minulé časy, trpný rod, budúci čas, prvá podmienka. Pripomenúť si tvorbu viet v minulom a budúcom čase. Vytvoriť vety s
použitím trpného rodu. Zopakovať si používanie prvej podmienky.
Učebné osnovy:
Predmet : Anglický jazyk
Ročník: 9.
Časová dotácia: 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Anglický jazyk 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Obsahový štandard
tematický celok
Počet
(Project 5, 3.vydanie)
Výkonový štandard
32
hodín
Úvod do učebnice
5
Problémy
15
Miesto a čas
15
Riskovanie
17
Môžem sa
spýtať?
15
Nákup a predaj
15
Protest
15
Opakovanie
2
Dialógy, prítomné časy, každodenné aktivity.
Vytvoriť dialóg na základne témy. Precvičiť si používanie prítomných časov
vo vetách a v texte. Pomenovať každodenné aktivity, porozprávať o nich.
Minulé časy, predprítomný čas, členy.
Pripomenúť si používanie minulých časov, rozoznať používanie minulého
času jednoduchého a predprítomného času. Správne určiť a priradiť člen k
podstatnému menu.
Budúci čas, prvá podmienka, stretnutie.
Vytvoriť krátky text s použitím foriem budúceho času. Povedať vetu s prvou
podmienkou. Dohodnúť stretnutie, zmeniť termín stretnutia, vytvoriť dialóg.
Druhá podmienka, zvratné zámená, tak... ako, Vytvoriť vety s druhou podmienkou. Použiť zvratné zámeno vo vete.
varovania a rady.
Vytvoriť dialóg. Vytvoriť vety s použitím slov tak... ako. Pomenovať
varovania na základe znakov, poskytnúť rady.
Formy otázok, slovesné podstatné mená, frázové Vytvoriť otázku na základe typu slovesa. Správne odpovedať na vytvorenú
slovesá.
otázku. Vytvoriť vetu s použitím slovesného podstatného mena. Rozdeliť
frázové slovesá na rozdeliteľné a nerozdeliteľné, použiť pri tvorbe viet.
Trpný rod, modálne slovesá a trpný rod, predložky.
Vytvoriť vety s použitím trpného rodu. Vytvoriť vety s použitím modálneho
slovesa a trpného rodu. Správne použiť predložku v texte.
Nepriama reč, povedať a hovoriť, nepriama otázka.
Vytvoriť vety s použitím nepriamej reči a nepriamych otázok. Správne použiť
slovesá povedať a hovoriť pri reprodukovaní textu.
Minulé, prítomné časy a budúci čas, prvá a druhá Použiť minulý, prítomný a budúci čas vo vete a v texte. Povedať vety s prvou
podmienka, trpný rod, nepriama reč.
a druhou podmienkou. Vytvoriť vety s použitím trpného rodu a nepriamej
reči.
7. 1. 2. 2. Prvý cudzí jazyk – nemecký jazyk
1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
Nemecký jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským a štátnym jazykom.
Tento cudzí jazyk poskytuje predpoklady pre komunikáciu učiacich sa v Európskej únii a prispieva k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote. Umožňuje
poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí v iných krajinách a ich odlišné kultúrne tradície. Vytvára podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.
Cieľom vyučovania nemeckého jazyka je naučiť učiacich sa všetky formy dorozumievania na základnej úrovni. , naučiť základné formy dennej komunikácie,
základné jazykové štruktúry a ich používanie v bežnej komunikácii, viesť k vlastnej tvorbe jazykových prejavov, vedieť pracovať so slovníkom. Vzdelávanie v
druhom cudzom jazyku na základnej škole smeruje k dosiahnutiu úrovne A1 (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky), pričom dôraz sa kladie
predovšetkým na rozvoj komunikačných zručností. V jednotlivých oblastiach používania jazyka sa znalosť žiaka na úrovni A1 prejavuje takto:
 počúvanie s porozumením- dokáže rozoznať známe slová a základné frázy, týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného okolia, keď ľudia
hovoria pomaly a jasne;
 čítanie s porozumením- rozumie známym menám, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach, plagátoch, pohľadniciach
a v katalógoch;
33

ústna interakcia- dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo
preformulovať svoju výpoveď pri pomalšom tempe reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať; dokáže klásť a odpovedať na jednoduché
otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy;
 samostatný ústny prejav- dokáže využívať jednoduché frázy a ucelenými vetami opísať miesto, kde žije a ľudí, ktorých pozná;
 písanie- dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu a vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť,
adresa, telefón a podobne.
2. Učebné zdroje: učebnice PingPong 1, Projekt Deutsch 2,3,4; pracovný zošit, slovník, časopisy, kazety, CD, mapy, internet
3. Hodnotenie predmetu
Nemecký jazyk sa vo všetkých ročníkoch klasifikuje. Hodnotenie žiakov je založené na princípoch uvedených v školskom vzdelávacom programe, pričom
predmetom hodnotenia sú výstupy uvedené vo výkonovom štandarde. Klasifikácia a hodnotenie žiakov sa uskutočňuje na základe Metodického pokynu č. 22/2011
na hodnotenie žiakov základnej školy. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
 sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka
 sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie
 rôznymi druhmi skúšok: ústne: opakovanie slovnej zásoby, precvičovanie slovných spojení, krátkych viet
 písomne: preklad viet, gramatické cvičenia, didaktické testy po každom tematickom celku
 analýzou výsledkov v rôznych činnostiach žiaka
V rámci nemeckého jazyka sa klasifikuje:
 ústne skúšanie- individuálne podľa potreby
 krátke písomné práce- zaradí učiteľ podľa potreby
 kontrolné práce- spravidla po každom tematickom celku (lekcii)

Učebné osnovy:
Predmet : Nemecký jazyk
Ročník: 8.
Časová dotácia: 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Učebné osnovy - NEJ 8. roč. Dotácia : 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Počet
Tematický celok
Obsahový štandard
hodín
Vstupný test. Časovanie slovies. Čísla, počítanie.
Opakovanie učiva
4
7. ročníka
Rodina a priatelia
8
Výkonový štandard
Opakovať nadobudnuté vedomosti. Časovať slovesá. Počítať po nemecky.
Opakovať naučené frázy.
Rodina a priatelia. Prítomný čas. Život v rodine. Privítať ľudí a spýtať sa: Kto si? Odkiaľ pochádzaš? Predstaviť sa a spýtať sa
Akuzatív. Charakteristika. Spojka „weil“. Modálne iných na vek a dátum narodenia. Rozprávať o členoch rodiny a domácich
34
slovesá.
Otvor dvere
8
Voľný čas
9
Kde bývam. Datív prídavných mien. Môj dom.
Akuzatív prídavných mien. Poriadok nadovšetko.
Predložky miesta. Moja izba. Môj deň. Zvratné slovesá.
Slovesá s odlučiteľnou predponou.
Moje záľuby. Slovosled: čas – spôsob – miesto. Šport.
Vreckové. Spojka „dass“. Výlet
Prázdninové ciele. Vzťažné zámená. Ubytovanie.
V turistickej kancelárii. Na ceste
Cestujeme
8
Vianoce
3
Prázdniny
16
Vianočné pozdravy, koledy.
Prázdniny. Prázdninové činnosti. Sťažnosť. Perfektum.
Dovolenka v Porýní.
Nemecko. Zaujímavosti Nemecka. Berlín. Projekt.
Nemecko
9
Problémy
6
Veľká noc
1
V okolí
8
V meste
10
Životné prostredie
9
Choroba. Predložka „seit“. Problémy na ceste.
Dopravná nehoda. Straty a nálezy. V banke, na pošte.
Veľkonočné zvyky, pozdravy
Kde bývam. Aktivity pre mládež. Výhody a nevýhody
bývania.. Kedysi a dnes. Stupňovanie adjektív. Moje
mesto.
Orientácia v meste. Rozkazovací spôsob. V centre.
Nákupy. Výpredaje. Jedlá a nápoje. V reštaurácii.
Počasie. Dopravné prostriedky. Odpady. Moja vlasť.
35
zvieratách. Opísať výzor a povahové črty človeka. Rozprávať, čo sa smie
a nesmie. Časovať modálne slovesá v prítomnom čase.
Rozprávať o type domu, v ktorom bývam. Použiť prídavné mená v datíve.
Opísať svoj dom, byt a miesto, kde sa nachádza. Rozprávať o izbách v dome.
Použiť prídavné mená v akuzatíve. Opísať izbu a zariadenie. Použiť predložky
s 3. a 4. pádom. Rozprávať o každodenných činnostiach. Použiť zvratné
slovesá vo vete. Rozprávať o pomoci v domácnosti. Záverečné opakovanie.
Rozprávať o záľubách a záujmoch. Tvoriť vety. Vyjadriť názor na šport.
Rozprávať o vreckovom a sporení. Tvoriť súvetia. Naplánovať výlet.
Rozprávať o dovolenke, o prázdninových želaniach. Informovať sa
o možnostiach ubytovania. Rezervovať si hotelovú izbu. Napísať oficiálny list.
Požiadať o informačné materiály a o informácie v turistickej kancelárii.
Opýtať sa na objekty na železničnej stanici. Informovať sa o odchodoch
vlakov, kúpiť cestovný lístok.
Napísať vianočné želanie. Spievať nemecké koledy.
Rozprávať o posledných prázdninách – kde, s kým, ako dlho, ako si šiel, kde
si býval. Rozprávať o činnostiach cez prázdniny. Urobiť anketu v triede.
Sťažovať sa na ubytovanie. Napísať sťažnosť. Naučiť sa tvoriť perfektum
vybraných slovies a použiť ho vo vetách.
Spoznať základné údaje a zaujímavosti Nemecka. Pracovať s mapou
Nemecka. Spoznať hlavné mesto. Vyhľadať informácie. Opakovať
nadobudnuté vedomosti.
Dohodnúť termín u lekára. Opísať svoju chorobu. Spýtať sa na liek. Privolať
pomoc pri poruche auta. Opísať poruchu na aute.. Privolať pomoc pri nehode.
Opísať nehodu, svedok nehody, dialógy. Nahlásiť stratu alebo krádež.
Vybaviť bežné záležitosti v banke a na pošte.
Oboznámiť sa so zvykmi. Vytvoriť veľkonočný pozdrav.
Rozprávať o svojom bydlisku a okolí. Rozprávať o aktivitách pre mládež.
Hovoriť o výhodách a nevýhodách svojho bydliska. Porovnať vzhľad mesta
kedysi a dnes. Vypracovať projekt.
Orientovať sa v meste. Spýtať sa na budovy v meste. Tvoriť dialógy, pracovať
vo dvojiciach. Popísať časti oblečenia. Rozoznať symboly a upozornenia
v obchode. Hovoriť, čo sa kde dá kúpiť. Nakupovať potraviny. Rezervovať
stôl v reštaurácií. Čítať jedálny lístok. Objednať si jedlo.
Rozprávať o počasí a podnebí, porovnať rôzne klímy. Hovoriť o doprave.
Diskutovať o výhodách a nevýhodách mestskej hromadnej dopravy.
Rozprávať o spôsoboch pomoci ŽP. Vypracovať referát o Slovensku.
7.1.3 Druhý cudzí jazyk
Ako druhý cudzí jazyk vyučujeme ruský jazyk a nemecký jazyk (v 6., 7., 8., 9. ročníku) a anglický jazyk v jednej skupine v 8. ročníku.
7.1.3.1 Ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk
1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne
ovládania cudzích jazykov. Vzdelávanie v 2. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A1. Kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú:
porozumieť (počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať. Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby
dokázal:
 získavať uvedomelo nové vedomosti a zručnosti,
 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
 pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
 aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk.
Dôraz sa kladie predovšetkým na rozvoj komunikačných schopností:
Počúvanie s porozumením:
 dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia
 hovoria pomaly a jasne,
 rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie zmyslu,
 rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.
Čítanie s porozumením:
 rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám,
 rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,
 dokáže si pri jednoduchom informačnom materiáli a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu
 pomoc,
 rozumie krátkemu jednoduchému písomnému textu
Písomný prejav:
 dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu,
 dokáže vyplniť jednoduché formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,
 dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia,
36
Ústny prejav:
 dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom
 dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy,
 používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdravy, poďakovanie, ospravedlnenie,86
 vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
 rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie,
 rozumie otázkam a pokynom, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu niečo oznámiť.
2. Hodnotenie predmetu
Ruský jazyk sa vo všetkých ročníkoch (6. – 9.) klasifikuje. Hodnotenie žiakov je založené na princípoch uvedených v školskom vzdelávacom programe, pričom
predmetom hodnotenia sú výstupy uvedené vo výkonovom štandarde. Klasifikácia a hodnotenie žiakov sa uskutočňuje na základe Metodického pokynu č.22/2011
na hodnotenie žiakov základnej školy.
Klasifikuje sa:
 ústne skúšanie,
 krátke písomné práce – spravidla po každej lekcii
 projekty.
Súhrnná klasifikácia nie je priemerom známok, do úvahy sa berie váha známky, aktivita žiaka na hodine, miera osvojenia kľúčových kompetencií a iné.
Učebné osnovy:
Predmet : Ruský jazyk
Ročník: 6.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Ruský jazyk 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
tematický celok
Predazbukové
obdobie
počet
hodín
7
Azbuka, nácvik
písania
10
Azbukové
obdobie, hlavné
10
obsahový štandard
výkonový štandard
Úvod do vyučovania RUJ. Prívzuk v ruštine. Rečové Vzbudiť záujem o štúdium ruštiny. Rozvíjať hovorovú reč. Používať
modely. Formy pozdravu. Básnička.
správnu intonáciu viet. Rozvíjať záujem o ruský jazyk.
Azbukové obdobie. Písmená azbuky. Rečové Venovať pozornosť správnemu písaniu, čítaniu a výslovnosti. Upevňovať
konštrukcie. Intonačné konštrukcie. Čítanie podľa správne napísanie písmen ruskej abecedy. Používať intonačné konštrukcie.
obrázkov. Výslovnosť v ruštine.
Tvorenie slov. Riadený rozhovor. Rozprávanie podľa Precvičovať písanie a výslovnosť tvrdého a mäkkého znaku. Sprístupniť
informácie o Moskve. Rozvíjať jazykové myslenie žiakov.
37
mestá
obrázkov. Rozprávanie o Moskve a Bratislave.
Rozprávanie
podľa obrázkov
8
Projekt
5
List priateľovi
7
Vyučovacie
predmety
10
Mesiace v roku
9
Nakupovanie. Konštrukcia mám. Tvorenie viet.
Diktát. Výslovnosť mäkkých a tvrdých spoluhlások.
Rozprávanie podľa obrázkov.
Didaktické hry. Projekt. Farby. Tvrdý znak v ruštine.
Sloveso zjesť, jesť.
Analyzovať posluch, upevňovať návyky čítania, písania. Rozšíriť slovnú
zásobu k téme Odev a Obchod.
Rozšíriť slovnú zásobu žiakov. Rozvíjať odhad významu neznámych slov.
Uvedomene používať osvojené teoretické poznatky v praktickom rečovom
prejave.
Druhy športov. Riekanky. Písanie listu. Práca Rozšíriť slovnú zásobu k téme Šport. Upevniť písmená alfavitu. Rozvíjať
s textom. Doplňovačky.
rečovú zdatnosť žiakov.
Pieseň. Režim dňa. Koľko je hodín? Sloveso chcieť, Reprodukovať pieseň. Rozvíjať schopnosť žiakov viesť dialóg. Rozvíjať
môcť. Vyučovacie predmety.
slovnú zásobu k téme Režim dňa Školské predmety.
Nominatív singuláru a plurálu. Rozvrh hodín. Rozšíriť slovnú zásobu k téme Rozvrh hodín. Napísať list priateľovi.
Predložky z, zo, s, so. Báseň. Názvy dní a mesiacov.
Informovať o výrazoch pre pochvalu. Reprodukovať báseň. Ovládať prácu
so slovníkom. Upevňovať učivo 6.ročníka.
Učebné osnovy:
Predmet : Ruský jazyk
Ročník: 7.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Ruský jazyk 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
obsahový štandard
tematický celok
hodín
Režim dňa
11
Čo robíme v
škole
6
výkonový štandard
Opakovanie azbuky a rečových konštrukcií. Môj deň, Opakovať písmená azbuky. Vzbudiť záujem o štúdium ruštiny. Motivovať
režim dňa, čo robím každý deň. Koľko je hodín. žiakov na ovládnutie ruskej grafiky čítaním a písaním. Označiť celé hodiny,
Precvičovanie čísloviek. Riekanky.
správne tvoriť a používať slovesá v nominatíve singuláru prítomného času.
Zdokonaľovať techniku čítania z porozumením. Upevňovať intonáciu
opytovacích viet. Docvičiť písanie azbuky.Rozvíjať reč na tému Môj deň.
Práca v škole. Vyučovacie predmety. Rozvrh hodín. Prvá Rozšíriť slovnú zásobu témy Škola. Používať slovesá v prvej osobe
osoba plurálu a singuláru. Predložky „s, so, z, zo“.
singuláru a plurálu prítomného času. Upevňovať pravopis slabík „gi, ki,
chi“.
38
Ako pomáhaš
doma?
5
Číslovky
7
Ročné obdobia
7
Moskva
7
Šport
6
Skoro budú
prázdniny
17
Pomoc v domácnosti. Názvy mesiacov v roku. Názvy dní
v týždni. Báseň: Čo bolo na obed?
Číslovky. Koľko máš rokov. Tvorenie viet. Hádanky,
príslovky a porekadlá. Pieseň: 2 x 2.
Ročné obdobia. Práca v záhrade. Príprava nástenky.
Doplňovačky. Hádanky. Časovanie slovies.
Rozvíjať reč a posluch. Rozšíriť slovnú zásobu témy Rodina. Reprodukovať
báseň.
Upozorniť na prízvuk a pravopis čísloviek. Rozvíjať návyk sebakontroly.
Používať číslovky. Precvičiť pieseň.
Precvičiť odhad významu slov z kontextu. Rozšíriť a upevniť slovnú zásobu
tém Rodina a Príroda. Rozvíjať schopnosť žiakov sluchom rozlišovať
mäkkosť a tvrdosť párových spoluhlások.
História a súčasnosť Moskvy. I. a II. časovanie slovies. Sprístupniť základné zemepisné vedomosti o Moskve. Zvyšovať záujem
Pohybové slovesá ísť a cestovať. Minulý čas slovies. o štúdium ruštiny. Upevňovať hlasné výrazné čítanie ruských textov.
Dialógy.
Systematizovať poznatky o časovaní slovies v prítomnom čase.
Šport.
Rozcvička.
Sloveso
Blahoželanie k narodeninám.
vedieť.
Hádanky.
Rozšíriť a upevniť slovnú zásobu na tému Šport. Používať sloveso vedieť.
Memorovať báseň. Rozvíjať reč reprodukciou prečítaných hádaniek
a žartov. Zdokonaľovať techniku hlasného čítania s porozumením. Nakresliť
a napísať blahoželanie k narodeninám.
Príprava na prázdniny. Ovocie, zelenina. Odev, obuv. Upevniť pravopis slabík zo spoluhláskami. Precvičiť prácu z prekladovým
Rozprávanie podľa obrázkov. Nácvik piesne veselí slovníkom. Používať základné frázy pri nákupoch. Dokázať pomenovať
cestovatelia. Opakovanie písmen azbuky. Ruské mená. časti odevu. Napísať krátky list priateľovi. Upevniť poradie azbuky.
Projekt: O sebe. Spievanie ruských piesní. Didaktické Rozvíjať posluch a ústnu reč aktívnym osvojovaním lexiky a správnej
hry.
výslovnosti. Diskutovať o ruských menách. Precvičiť a upevniť prebraté
slovné tvary.
Učebné osnovy:
Predmet : Ruský jazyk
Ročník: 8.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Ruský jazyk 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
obsahový štandard
tematický celok
hodín
Leto, spomienky
na prázdniny
8
výkonový štandard
Škola. Leto, prázdniny. Zoznámenie. Kto je to, čo je to? Zdokonaľovať techniku čítania.Rozšíriť slovnú zásobu a hovorovú reč.
Povolanie. Názvy profesií. Rečové modely. Zvratné Venovať pozornosť zvratným slovesám. Upevniť slovné konštrukcie
slovesá. Predložka „na“ a „v“.
s predložkami „v, na“. Memorovať báseň.
39
Škola a rodina
Peterburg
6
3
V škole. Predložka „o“. Pieseň. Rodina. Povolania.
Rodinný album. Náš byt, dom. Podstatné mená
v inštrumentáli.
Reálie. Peterburg. Fonetické cvičenia. Intonácia viet,
hádanky. História mesta Peterburg.
U lekára
6
Príroda
10
Doprava
6
Choroby. U lekára. Projekt: Ľudské telo. Časovanie
slovies. Lekár a pacient. Voľný čas. Predložky a ich
použitie vo vetách. Zápor vo vetách.
Máme radi prírodu. Domáce a divé zvieratá. Kvety
a stromy. Pohybové slovesá. Podstatné mená
v akuzatíve. Zimné radovánky.
Nákupy. Obchod. Doprava a druhy dopravy. Pohybové
slovesá. Metro.
7
Menu. V reštaurácii. Slovesá dať, dávať. Na jar. Svetové
strany. Fonetické cvičenia a hádanky. Diktát.
V reštaurácii
Móda
6
Krásy našej vlasti
5
Cestovatelia
9
Odev. Sloveso obliekať sa. Móda a obliekanie. Šport
a športové disciplíny. Sloveso vedieť. Pieseň
o rozcvičke.
Dedina. Príslovia a porekadlá. Krásy našej vlasti.
Cestovanie po Slovensku. Reálie. Príslovia a porekadlá.
Spodobovanie.
Texty na čítanie. Zoo. Vedomostný test. Metro.
Poviedky. Didaktické hry.
Učebné osnovy:
Predmet : Ruský jazyk
Ročník: 9.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
40
Rozvíjať tiché čítanie s porozumením. Precvičiť pieseň. Viesť žiakov k tomu,
aby pomáhali v rodine. Precvičiť prebratú gramatiku. Reprodukovať báseň.
Upevňovať a prehlbovať záujem o ruské reálie. Ovládať prácu s prekladovým
slovníkom. Sprístupniť informácie o Peterburgu. Používať správnu intonáciu
viet. Rozvíjať jazykové myslenie žiakov.
Rozšíriť slovnú zásobu v téme: U lekára. Upevniť časovanie slovies.
Pripomenúť zdravý životný štýl. Upevniť dialogickú reč. Precvičiť väzbu
predložiek s podstatným menom.
Aktivizovať a upevniť slovnú zásobu k téme príroda. Upevniť a rozvíjať
záujem o prírodu. Kategorizovať slovesá. Viesť žiakov cez nácvik piesní
k priateľstvu medzi národmi. Rozvíjať jazykové myslenie žiakov.
Rozvíjať schopnosť viesť dialóg. Precvičiť odhad významu slov z kontextu.
Pripomenúť zachovávanie dopravných predpisov. Informovať o metre
v Moskve.
Rozšíriť slovnú zásobu k téme jedlá. Zostaviť jedálny lístok. Upevňovať
návyky čítania a písania a časovania slovies. Analyzovať posluch. Upevňovať
návyky sebakontroly.
Rozvíjať odhad významu neznámych slov z kontextu so spätnou kontrolou
podľa slovníčka.
Rozvíjať jazykové myslenie žiakov. Sprístupniť
a aktivizovať slovnú zásobu témy móda a šport.
Rozšíriť slovnú zásobu k téme: Dedina. Upevňovať poznatky žiakov
o vzťahu medzi zvukovou a grafickou podobou slov. Využiť poznatky
z geografie. Pestovať hrdosť na krásy našej vlasti.
Rozvíjať schopnosť žiakov uvedomene využívať osvojené teoretické
poznatky v praktickom rečovom prejave. Upevniť a aktivizovať osvojenú
slovnú zásobu. Zopakovať známe riekanky, básničky, piesne, príslovia,
hádanky, vtipy. Upevňovať záujem o štúdium ruského jazyka.
Ruský jazyk 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Príroda
9
A.S. Puškin
5
Hlavné mestá
9
Zima
10
Zdravý spôsob
života
10
Ruské suveníry
7
Voľný čas.
Záľuby
7
Reálie
9
výkonový štandard
Leto končí. Priateľ. Úsmev. Jeseň. Škola. Sloveso
začínať. Moja učiteľka. Počasie. Divé zvieratá. Stromy.
Ako sme kúpili psa. Práca s textom.
A.S.Puškin – stručný životopis a dielo. Predložka „s“.
Rozprávka o rybárovi a rybke. Popis človeka. Čítanie
úryvkov z poviedok od Puškina.
Bratislava. Historické pamiatky. List priateľovi.
Moskva. Kremeľ. Skloňovanie podstatných mien
ženského rodu. História Moskvy. Na pošte. Časovanie
slovies nosiť, prosiť. Telefón.
Zima. Skloňovanie prídavných mien mužského rodu.
Báseň: Nový rok. Vedomostný test. Najšťastnejší deň.
Vtipy.
Druhy športov. Z histórie hokeja. V reštaurácii, ruská
kuchyňa. Príprava ruských jedál. Ruský čaj. Báseň:
Zelenina.
Matrioška. Ruské sviatky. Cestovanie v Rusku.
Automobil. Privlastňovacie zámená. Rozkazovací
spôsob.
Vzbudiť záujem o štúdium ruského jazyka. Zdokonaľovať techniku čítania,
ruskú výslovnosť a intonáciu. Rozšíriť slovnú zásobu hrou. Upevňovať
intonáciu opytovacích viet. Nakresliť podľa obrázkov výjavy z prírody.
Venovať pozornosť velikánovi ruskej poézie. Upevniť slovné konštrukcie
z predložkami. Precvičiť odhad významu slov z kontextu. Rozšíriť slovnú
zásobu v téme človek.
Sprístupniť základné zemepisné vedomosti o Bratislave. Napísať krátky list
priateľovi. Rozšíriť vedomosti o historických pamiatkach Moskvy. Vytvárať
príslovia a porekadlá. Precvičiť prácu z prekladovým slovníkom.
Rozšíriť slovnú zásobu na tému zima. Napísať list priateľovi. Memorovať
báseň. Upevniť nadobudnuté znalosti. Rozvíjať návyk sebakontroly.
Rozvíjať reč na tému zdravie. Diskutovať o rôznych druhoch športu. Rozvíjať
tiché čítanie z porozumením. Systematizovať poznatky o skloňovaní
prídavných mien. Zostavovať jedálny lístok z jedál ruskej kuchyne.
Dokázať pomenovať najznámejšie ruské suveníry. Upevňovať hlasné výrazné
čítanie. Pripomenúť najznámejšie ruské sviatky. Používať slovesá
v rozkazovacom spôsobe. Rozvíjať informácie o zemepisných zvláštnostiach
Ruska. Zdokonaliť techniku čítania z porozumením.
Záľuby vo voľnom čase. Divadlo. Moskovské divadlá. Rozšíriť slovnú zásobu témy Záľuby. Upevniť dialogickú reč. Upozorniť na
Radové číslovky. Ukazovacie zámená.
písanie radových čísloviek. Diskutovať o ruských divadlách. Rozšíriť slovnú
zásobu v prebratých témach.
Sibír. Vo svete hudby – Čajkovskij. Ruská národná Rozvíjať reč a posluch. Precvičiť a upevniť prebraté slovesné tvary.
pieseň. Naša vlasť. Banská Štiavnica.
Usporiadať základné vedomosti o ruskej hudbe. Reprodukovať báseň.
Zvyšovať záujem o štúdium ruštiny.
7.1.3.2 Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk
1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
41
Nemecký jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským a štátnym jazykom.
Tento cudzí jazyk poskytuje predpoklady pre komunikáciu učiacich sa v Európskej únii a prispieva k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote. Umožňuje
poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí v iných krajinách a ich odlišné kultúrne tradície. Vytvára podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.
Cieľom vyučovania nemeckého jazyka je naučiť učiacich sa všetky formy dorozumievania na základnej úrovni. , naučiť základné formy dennej komunikácie,
základné jazykové štruktúry a ich používanie v bežnej komunikácii, viesť k vlastnej tvorbe jazykových prejavov, vedieť pracovať so slovníkom. Vzdelávanie v
druhom cudzom jazyku na základnej škole smeruje k dosiahnutiu úrovne A1 (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky), pričom dôraz sa kladie
predovšetkým na rozvoj komunikačných zručností. V jednotlivých oblastiach používania jazyka sa znalosť žiaka na úrovni A1 prejavuje takto:
 počúvanie s porozumením- dokáže rozoznať známe slová a základné frázy, týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného okolia, keď ľudia
hovoria pomaly a jasne;
 čítanie s porozumením- rozumie známym menám, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach, plagátoch, pohľadniciach
a v katalógoch;
 ústna interakcia- dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo
preformulovať svoju výpoveď pri pomalšom tempe reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať; dokáže klásť a odpovedať na jednoduché
otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy;
 samostatný ústny prejav- dokáže využívať jednoduché frázy a ucelenými vetami opísať miesto, kde žije a ľudí, ktorých pozná;
 písanie- dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu a vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť,
adresa, telefón a podobne.
2. Učebné zdroje: učebnice PingPong 1, Projekt Deutsch 2,3,4; pracovný zošit, slovník, časopisy, kazety, CD, mapy, internet
3. Hodnotenie predmetu
Nemecký jazyk sa vo všetkých ročníkoch klasifikuje. Hodnotenie žiakov je založené na princípoch uvedených v školskom vzdelávacom programe, pričom
predmetom hodnotenia sú výstupy uvedené vo výkonovom štandarde. Klasifikácia a hodnotenie žiakov sa uskutočňuje na základe Metodického pokynu č. 22/2011
na hodnotenie žiakov základnej školy. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
 sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka
 sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie
 rôznymi druhmi skúšok: ústne: opakovanie slovnej zásoby, precvičovanie slovných spojení, krátkych viet
 písomne: preklad viet, gramatické cvičenia, didaktické testy po každom tematickom celku
 analýzou výsledkov v rôznych činnostiach žiaka
V rámci nemeckého jazyka sa klasifikuje:
 ústne skúšanie- individuálne podľa potreby
 krátke písomné práce- zaradí učiteľ podľa potreby
 kontrolné práce- spravidla po každom tematickom celku (lekcii)
 projekty- spravidla po každej lekcii.
Písomné práce sú hodnotené známkou na základe percentuálnej stupnice podľa počtu dosiahnutých bodov:
42





100 % - 90 %
89 % – 75 %
74 % - 50 %
49 % – 30 %
29 % – 0 %
=
=
=
=
=
1
2
3
4
5
Učebné osnovy:
Predmet : Nemecký jazyk
Ročník: 6.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Nemecký jazyk 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Tematický celok
Úvod do
vyučovania
nemeckého jazyka
Ja a tí iní
Počet
hodín
4
16
Takí sme my!
18
Vianoce
2
Otec, mama,
dedko, babka
16
Doma
10
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Abeceda
Výslovnosť
Zoznámiť sa s učebnicou. Naučiť sa nemeckú abecedu. Oboznámiť sa
s nemeckou výslovnosťou.
Pozdravy. W - otázky, Áno/Nie – otázky. Ako sa máš?
Ako sa voláš? Kto si? Nemecky hovoriace krajiny. Kde
bývaš? Odkiaľ pochádzaš? Časovanie slovies v singuláre
Zápor „nicht“
Pozdraviť sa. Predstaviť sa. Nadviazať kontakt. Pomenovať nemecky
hovoriace krajiny. Povedať, kde bývam, odkiaľ pochádzam. Tvoriť otázky.
Odpovedať na otázky. Časovať slovesá v 1. a 2. osobe singuláru. Tvoriť
záporné vety.
Čísla 1 – 20. Koľko máš rokov? Telefón. Kto je to?3. Vymenovať a písať číslovky 1 - 20. Spýtať sa na vek. Zadávať telefónne čísla.
osoba singuláru.Časovanie slovies v singuláre. Zápor Osvojiť si komunikačné frázy pri telefonovaní. Predstaviť tretiu osobu.
„nicht“ Interwiev. E-mail. Práca s textom
Časovať slovesá v singuláre. Vyjadriť zápor. Viesť dialóg. Čítať e-mail.
Odpovedať na správu. Čítať s porozumením. Odpovedať na otázky k textu.
Vianočné koledy, pozdravy
Oboznámiť sa s vianočnými zvykmi v Nemecku. Napísať pozdrav. Spievať
nemecké koledy.
Členovia
rodiny.
Moja
rodina.
Fotoalbum. Pomenovať členov rodiny. Predstaviť vlastnú rodinu. Použiť privlastňovacie
Privlastňovacie zámená – môj, tvoj. Neurčitý člen. Môj zámeno môj a tvoj. Použiť neurčitý člen. Vytvoriť rodostrom vlastnej rodiny.
rodokmeň. Abeceda. Práca s textom
Zopakovať abecedu. Hláskovať slová. Čítať s porozumením. Vypracovať
úlohy k textu.
Voľný čas. Moji kamaráti. Časovanie slovies v singuláre. Pomenovať voľnočasové aktivity. Počúvať s porozumením. Viesť dialóg.
Čísla a roky. Telefónne čísla. Čo robí rodina? Časovať slovesá v singuláre. Počítať nad 20. Písať číslovky slovom. Čítať
43
Opakovanie
roky. Čítať telefónne čísla. Popísať činnosti rodiny. Opakovať nadobudnuté
vedomosti.
Učebné osnovy:
Predmet : Nemecký jazyk
Ročník: 7.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Nemecký jazyk 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Tematický celok
Opakovanie učiva
6. ročníka
Počet
hodín
6
Bydlisko
11
Jedlá a nápoje
8
Nakupovanie
8
Vianoce
2
Móda
9
Doprava
9
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Vstupný test. Časovanie slovies. Prázdniny. Čísla, Opakovať nadobudnuté vedomosti. Časovať slovesá. Popísať prázdninové
počítanie. Farby, piesne.
činnosti. Počítať po nemecky. Opakovať naučené frázy.
Adresa. Typy domov. Časti domu. Detská izba. Budovy Uviesť vlastnú adresu. Porozumieť adresám iných. Rozlišovať typy obydlí.
v meste. Orientácia v meste. Olympijský park.
Pomenovať jednotlivé časti domu. Opísať svoju detskú izbu – nábytok, farby.
Pomenovať budovy v meste. Vytvoriť projekt o svojom meste. Orientovať sa
v pláne mesta. Spýtať sa na cestu. Oboznámiť sa s olympijským parkom
v Mníchove.
Časové údaje. Jedlá a nápoje. Raňajky, desiata, obed. Určovať čas. Povedať, kedy jem. Pomenovať jedlá a nápoje. Časovať slovesá
Stolovanie. Moje obľúbené jedlo. Recepty
„essen“ a „trinken“. Povedať, čo jem a pijem. Osvojiť si zásady slušného
správania pri stole. Opísať vlastné stravovacie návyky. Čítať a porozumieť
receptu.
Peniaze. Obchodný dom. Orientácia v obchodnom dome. Čítať ceny. Spýtať sa na cenu. Použiť sloveso „kaufen“. Pomenovať oddelenia
V obchode. Zmrzlina. V cukrárni. V supermarkete.
v obchodnom dome. Povedať, čo sa kde nachádza. Viesť dialóg v obchode.
Vypýtať si zmrzlinu. Viesť dialóg v kaviarni.
Vianočné zvyky, pozdravy.
Oblečenie. Farby. Môj názor na oblečenie. Stupňovanie
prídavných mien a prísloviek. Predložky miesta.
Moderná Popoluška
Dopravné prostriedky. Vzdialenosť do školy. Cestovné
lístky. Dopravný podnik. Cestovný poriadok. Spojka
„weil“
44
Oboznámiť sa s vianočnými zvykmi v Nemecku. Napísať pozdrav. Spievať
nemecké koledy.
Pomenovať časti oblečenia. Pomenovať farby. Vyjadriť vlastný názor na
oblečenie. Stupňovať prídavné mená a príslovky. Povedať, čo rád nosím.
Porovnávať. Určiť polohu veci. Čítať s porozumením.
Pomenovať dopravné prostriedky. Použiť predložku „mit“. Vyjadriť
vzdialenosť do školy. Opísať svoju cestu do školy. Kúpiť si cestovný lístok.
Spýtať sa na linky a odchody autobusov. Čítať cestovný poriadok. Vyjadriť
Príroda a životné
prostredie
6
Veľká noc
1
Školská slávnosť
6
názor na dopravné prostriedky. Výhody a nevýhody cestovania s jednotlivými
dopravnými prostriedkami.
Ročné obdobia. Počasie. Životné prostredie v škole. Pomenovať ročné obdobia. Popísať počasie. Tvoriť prídavné mená. Opísať
Zápor „kein“. Odpad
školský dvor. Použiť zápor „kein“. Napísať list. Opísať odpad.
Charakterizovať vybrané ročné obdobie.
Veľkonočné zvyky, pozdravy
Oboznámiť sa so zvykmi v Nemecku. Vytvoriť veľkonočný pozdrav.
Pozvánka. Plánovanie oslavy. Oblečenie. Opakovanie
Vytvoriť pozvánku. Napísať zoznam vecí. Naplánovať oslavu. Povedať, čo si
obliekam na oslavu. Opakovať nadobudnuté vedomosti.
Učebné osnovy:
Predmet : Nemecký jazyk
Ročník: 8.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Nemecký jazyk 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Tematický celok
Opakovanie učiva
7. ročníka
Počet
hodín
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Vstupný test. Časovanie slovies. Čísla, počítanie.
Opakovať nadobudnuté vedomosti. Časovať slovesá. Počítať po nemecky.
Opakovať naučené frázy.
4
Móda
9
Doprava
10
Príroda a životné
prostredie
6
Vianoce
Školská slávnosť
1
10
Oblečenie. Farby. Môj názor na oblečenie. Stupňovanie
prídavných mien a prísloviek. Predložky miesta.
Moderná Popoluška.
Dopravné prostriedky. Vzdialenosť do školy. Cestovné
lístky. Dopravný podnik. Cestovný poriadok. Spojka
„weil“
Pomenovať časti oblečenia. Pomenovať farby. Vyjadriť vlastný názor na
oblečenie. Stupňovať prídavné mená a príslovky. Povedať, čo rád nosím.
Porovnávať. Určiť polohu veci. Čítať s porozumením.
Pomenovať dopravné prostriedky. Použiť predložku „mit“. Vyjadriť
vzdialenosť do školy. Opísať svoju cestu do školy. Kúpiť si cestovný lístok.
Spýtať sa na linky a odchody autobusov. Čítať cestovný poriadok. Vyjadriť
názor na dopravné prostriedky. Výhody a nevýhody cestovania s jednotlivými
dopravnými prostriedkami.
Ročné obdobia. Počasie. Životné prostredie v škole. Pomenovať ročné obdobia. Popísať počasie. Tvoriť prídavné mená. Opísať
Zápor „kein“. Odpad.
školský dvor. Použiť zápor „kein“. Napísať list. Opísať odpad.
Charakterizovať vybrané ročné obdobie.
Vianočné pozdravy
Napísať vianočné želanie.
Pozvánka. Plánovanie oslavy. Zoznam vecí na oslavu. Vytvoriť pozvánku. Napísať zoznam vecí. Naplánovať oslavu. Povedať, čo si
45
Sny
2
Charakteristika
9
Veľká noc
1
Výmena do
Rakúska
14
Oblečenie. Akuzatív. Orientácia v meste. Perfektum obliekam na oslavu. Použiť prídavné a podstatné mená v akuzatíve. Spýtať sa
vybraných slovies.
na cestu. Popísať trasu – rovno, doprava, doľava. Oboznámiť sa s perfektom
vybraných slovies. Zhodnotiť oslavu. Povedať, čo som robil na oslave.
Sloveso „möchten“. Princezná na hrášku.
Časovať sloveso „möchten“. Čítať s porozumením.
Životopis. Opis osoby. Môj najlepší kamarát. Vreckové. Napísať základné údaje o sebe. Opísať kamaráta – výzor, charakterové
Nákupná prechádzka. Kvíz.
vlastnosti. Charakterizovať najlepšieho kamaráta. Počúvať s porozumením.
Tvoriť dialógy. Odpovedať na otázky.
Veľkonočné zvyky, pozdravy
Oboznámiť sa so zvykmi. Vytvoriť veľkonočný pozdrav.
Dotazník. List. Sloveso „dürfen“. Káva a koláč. Odpovedať na otázky o sebe. Vyplniť formulár. Čítať list. Časovať a použiť
V cukrárni. Perfektum pravidelných a nepravidelných modálne sloveso „dürfen“. Pomenovať rôzne druhy koláčov. Viesť dialóg
slovies. Sloveso „kaufen“. Ďakovný list. Opakovanie.
v cukrárni. Osvojiť si pravidlá tvorenia perfekta pravidelných
a nepravidelných slovies. Použiť perfektum vo vetách. Použiť sloveso
„kaufen“ v perfekte – čo som komu kúpil. Napísať ďakovný list podľa vzoru.
Opakovať nadobudnuté vedomosti.
Učebné osnovy:
Predmet : Nemecký jazyk
Ročník: 9.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Nemecký jazyk 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Počet
Tematický celok
Obsahový štandard
hodín
Vstupný test. Časovanie slovies. Čísla, počítanie.
Opakovanie učiva
4
8. ročníka
Pomoc
11
Plány do
budúcnosti
11
Vianoce
Nemecko
2
8
Výkonový štandard
Opakovať nadobudnuté vedomosti. Časovať slovesá. Počítať po nemecky.
Opakovať naučené frázy.
Časti tela. Bolesť. V lekárni. Nehoda. Slovesá „müssen“, Popísať časti ľudského tela. Popísať bolesť. Viesť dialóg v lekárni. Čítať
„können“. Školské problémy
s porozumením. Časovať a použiť modálne slovesá „müssen“ a „können“.
Hovoriť o problémoch. Hľadať výhovorky.
Budúcnosť. Plány na víkend. Kino. Sloveso „werden“. Použiť slovo „nächst-“. Hovoriť o plánoch na víkend. Vymenovať druhy
Futur I.. Moja budúcnosť.
filmov. Dohodnúť s kamarátmi návštevu kina. Časovať sloveso „werden“.
Tvoriť a použiť budúci čas. Hovoriť o svojej budúcnosti, vytvoriť projekt.
Vianočné pozdravy, koledy
Napísať vianočné želanie. Spievať nemecké koledy.
Nemecko. Zaujímavosti Nemecka. Berlín. Projekt.
Spoznať základné údaje a zaujímavosti Nemecka. Pracovať s mapou
46
Rodina a priatelia
13
Veľká noc
1
Otvor dvere
16
Rodina a priatelia.. Prítomný čas. Život v rodine.
Akuzatív. Charakteristika. Spojka „weil“. Modálne
slovesá.
Veľkonočné zvyky, pozdravy
Kde bývam. Datív prídavných mien. Môj dom. Akuzatív
prídavných mien. Poriadok nadovšetko. Predložky
miesta. Moja izba. Môj deň. Zvratné slovesá. Slovesá
s odlučiteľnou predponou.
Nemecka. Spoznať hlavné mesto. Vyhľadať informácie. Opakovať
nadobudnuté vedomosti.
Privítať ľudí a spýtať sa: Kto si? Odkiaľ pochádzaš? Predstaviť sa a spýtať sa
iných na vek a dátum narodenia. Rozprávať o členoch rodiny a domácich
zvieratách. Opísať výzor a povahové črty človeka. Rozprávať, čo sa smie
a nesmie. Časovať modálne slovesá v prítomnom čase.
Oboznámiť sa so zvykmi. Vytvoriť veľkonočný pozdrav.
Rozprávať o type domu, v ktorom bývam. Použiť prídavné mená v datíve.
Opísať svoj dom, byt a miesto, kde sa nachádza. Rozprávať o izbách v dome.
Použiť prídavné mená v akuzatíve. Opísať izbu a zariadenie. Použiť predložky
s 3. a 4. pádom. Rozprávať o každodenných činnostiach. Použiť zvratné
slovesá vo vete. Rozprávať o pomoci v domácnosti. Záverečné opakovanie.
7.1.3.3 Anglický jazyk ako druhý cudzí jazyk
1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
Cudzí jazyk patrí do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Európsky referenčný rámec pre jazyky popisuje rôzne úrovne (A, B, C) ovládania cudzieho
jazyka, podľa ktorých sa aj delia učebné osnovy. Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je používateľ základného jazyka (independent learner). Žiak ovláda jazyk na
takej úrovni, že je schopný opisovať každodenné situácie. Úroveň A1 a A2 sa dosahuje na základnej škole a tieto úrovne sa môžu členiť na medziúrovne. Ovládanie
jazyka pomáha žiakovi v objavovaní a získavaní informácií, ktoré sú dostupné v inom ako materinskom jazyku, v tomto prípade v anglickom jazyku. Cudzí jazyk
predpokladá schopnosť komunikácie v rámci Európskej únie a v anglicky hovoriacich štátoch sveta. Jazyk prináša nové možnosti na svetovom trhu práce v
budúcnosti žiaka, zvyšuje pracovné možnosti v budúcom uplatnení, či študovať v zahraničí. Dôraz sa kladie na rozvoj komunikačných schopností. Jazyk je chápaný
ako nástroj myslenia a komunikácie. Osvojenie si jazyka vedie k jeho efektívnemu použitiu v bežnom živote, k schopnosti pracovať s informáciami, čítať a
porozumieť textu v cudzom jazyku. Cudzí jazyk prináša poznatky o ľuďoch a štátoch s odlišnou kultúrou, zvykmi a tradíciami. Tým sa vytvára priestor pre
medzinárodnu toleranciu, rešpektovanie iných kultúr a pre prehlbovanie poznatkov. Výuka cudzieho jazyka vytvára priestor pre medzipredmetové vzťahy. Cudzí
jazyk rozvíja kľúčové kompetencie - porozumieť, hovoriť a písať. Žiak získava komunikačné spôsobilosti. Ovládanie cudzieho jazyka patrí dnes k základnej
gramotnosti každého z nás. Dôraz sa kladie na dorozumenie sa, pochopenie vyjadrovania v bežnej komunikácii. V rámci vyučovania venuje učiteľ pozornosť
rozvoju samostatnosti pri učení sa jazyka. Učiteľ učí žiaka pracovať so slovníkom, prekladovým aj výkladovým.
2. Hodnotenie predmetu
Anglický jazyk sa klasifikuje. Hodnotenie žiakov je založené na princípoch uvedených v školskom vzdelávacom programe, pričom predmetom hodnotenia sú
výstupy uvedené vo výkonovom štandarde. Klasifikácia a hodnotenie žiakov sa uskutočňuje na základe Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy. V rámci anglického jazyka sa klasifikuje:
 ústne skúšanie - individuálne podľa potreby
 krátke písomné práce - zaradí učiteľ podľa potreby
 kontrolné práce - spravidla po každom tematickom celku (lekcii)
47
 projekty- spravidla po každej lekcii
Súhrnná klasifikácia nie je priemerom známok, do úvahy sa berie váha známky, aktivita žiaka, miera osvojenia kľúčových kompetencií a iné.
Učebné osnovy:
Predmet : Anglický jazyk
Ročník: 8.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Anglický jazyk 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Počet
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
hodín
Každodenná angličtina - rozhovor v triede. Decká - Jednoduchý prítomný čas; Priebehový prítomný čas; Slovná zásoba - trieda;
Úvod
2
Trishin prvý deň. Sweet Sue a Smart Alec.
rozprávanie, posluch.
Môj život
10
Budúcnosť
10
Čas a miesta
10
Londýn
9
Zážitky
10
Problémy
10
Opakovanie
2
Nový domov. Prekvapenie pre Smart Aleca. Moja rodina. Jednoduchý minulý čas; Pravidelné a nepravidelné slovesá; Tvorba otázok;
Decká - Trishini noví kamaráti. Rodina. Migrácia zvierat. Slovná zásoba - domov, rodina; čítanie, rozprávanie, posluch, písanie.
Cesta do vesmíru. Tvoja budúcnosť. Decká - Martinova
oslava. Doprava. Veda - solárny systém.
Tvorba budúceho času prostredníctvom will; Tvorba rozhodnutí
prostredníctvom will; Slovná zásoba - vesmír, budúcnosť, miesta, doprava;
čítanie, rozprávanie, posluch, písanie.
Čo sa stalo. Nebežpečné situácie. Vražda v knižnici.
Tvorba minulého priebehového času - tvorba pozitívnych, negatívnych viet a
Británia. Geografia - časové zóny.
otázok, krátkych odpovedí; Používanie minulého priebehového času a
jednoduchého minulého času; Slovná zásoba - kolokácie, miesta na Zemi,
nebezpečné situácie, dom, Británia; čítanie, písanie, posluch a rozprávanie.
Vyhliadka. Nachádza sa to vedľa policajnej stanice. Používanie určitého a neurčitého člena; Slovná zásoba - miesta, mestá, mapa;
Krajčír zo Swaffhamu. Decká - Lewisov plán. Veľké čítanie, písanie, posluch a rozprávanie.
jablko. História - mor.
Oni boli úspešní, ambície. Zdolal si niekedy vrch? Predprítomný čas a tvorba jeho otázok, používanie ever/ never; Slovná zásoba
Informovať ľudí. Decká - Trishina novinka. Hrdinova - slávni ľudia, ambície, hrdinovia, hudba; čítanie, písanie, rozprávanie,
Británie. Hudba - melódia a rytmus.
posluch.
Lewisov problém. Šťasný koniec. Ashleyho kamera. Tvorba a dávanie rád pomocou - mal by si/ nemal by si - should/ shouldn´t;
Decká - Peter. Služby tiesňového volania. Zdravie - oči. Používanie musieť/ nemusieť; Slovná zásoba - problémy, príkazy a zákazy,
tiesňové volanie, zdravie - oko; písanie, rozprávanie, čítanie a posluch.
Cudzí jazyk prostredníctvom IKT. Záverečné Celoročné opakovanie.
opakovanie.
48
7.2 MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
7.2.1 Matematika
1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie - schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie
na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Dôraz sa kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na
rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy,
tabuľky).“Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho
matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností,
predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Má podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť,
húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.
Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov:
 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
 Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
 Geometria a meranie
 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
 Logika, dôvodenie, dôkazy.
V tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje vytváranie pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných
čísel. Žiak sa oboznamuje s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto okruhu je dlhodobá propedeutika premennej, rovníc
a nerovníc. V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne a priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej
veličiny a jej prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje k zavedeniu pojmu funkcie. V tematickom
okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými geometrickými útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom, meraním a
výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto má rozvoj priestorovej
predstavivosti. Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov 2. stupňa základnej školy je Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, v ktorej sa
žiaci naučia systematicky vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť bežným pravdepodobnostným
a štatistickým vyjadreniam. Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom a rozvíja schopnosť žiakov logicky
argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky.
2. Učebné zdroje
Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Pre vyučovanie matematiky budú používané učebnice a učebné pomôcky schválené a odporúčané MŠ SR,
prezentované a odporúčané v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR na príslušný školský rok. Pre vyučovanie budú použité pracovné listy vypracovávané
učiteľmi v zmysle didaktických zásad pre tento druh didaktickej pomôcky. Demonštračné pomôcky a didaktická technika (IKT) budú využívané podľa možností
školy.
Na matematike sa používajú učebnice:
Učebnica: Ján Žabka, Pavol Černek: Matematika pre 5. ročník základných (1., 2. časť)
Učebnica: Ján Žabka, Pavol Černek: Matematika pre 6. ročník základných a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1., 2. časť)
49
Učebnica: Ján Žabka, Pavol Černek: Matematika pre 7. ročník základných a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1., 2. časť)
Učebnica: Ján Žabka, Pavol Černek: Matematika pre 8. ročník základných a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1., 2. časť)
Učebnica: RNDr. Viera Kolbaská: Matematika 9 (1., 2. časť)115
Internet - webové stránky s matematickým obsahom
Zbierky úloh
3. Hodnotenie predmetu
Matematika sa vo všetkých ročníkoch 2. stupňa klasifikuje. Žiak bude v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie
a klasifikáciu žiaka schválených MŠ SR. Bude hodnotený priebežne, bude používané sumatívne aj formatívne hodnotenie žiaka. Na diagnostiku vstupných
a výstupných vedomostí budú využívané vstupné a výstupné diagnostické testy zostavované predmetovou komisiou matematiky. V priebehu školského roka sa
zrealizujú 4 štvrťročné písomné práce, ktoré budú tvoriť základ klasifikácie žiaka. Po prebratí učiva jednotlivých tematických celkov budú vedomosti žiakov
overené kontrolnou prácou. Pri hodinovej dotácii 4 h/1 týždeň bude žiak ústne skúšaný aspoň 1-krát v štvrťročnom klasifikačnom období.
 Štvrťročné práce – sú hodnotené známkou, žiak musí absolvovať všetky, pri neprítomnosti napísať v náhradnom termíne (v priebehu vyučovania alebo po
vyučovaní )
 Kontrolné práce - sú hodnotené známkou, žiak musí absolvovať všetky, pri neprítomnosti napísať v náhradnom termíne (v priebehu vyučovania alebo po
vyučovaní )
 Vstupná a výstupná práca – hodnotiť úspešnosťou (90%, 75%, 55%, 20%)
 Samostatné práce (tematické celky) – 75% musí žiak absolvovať, sú hodnotené známkou
 Ústne odpovede, rozcvičky – písané podľa potreby a hodnotené známkou
 Aktivita na vyučovaní – môže byť hodnotená známkou a zohľadnená vo výslednej známke
 Domáce úlohy a pomôcky na vyučovanie – môžu byť hodnotené známkou a zohľadnené vo výslednej známke
Súhrnná klasifikácia nie je priemerom známok, do úvahy sa berie váha známky, aktivita žiaka, miera osvojenia kľúčových kompetencií a iné.
Učebné osnovy:
Predmet : Matematika
Ročník: 5.
Časová dotácia: 5 h – týždenne, 165 hodín za rok
Matematika 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Opakovanie
Úvodná hodina, vstup. previerka, opakovanie
12
učiva 4. roč.
Obor
Vytvorenie predstavy o veľkých číslach. Čítanie Čítať a písať prirodzené čísla, znázorňovať čísla na číselnej osi, porovnávať
24
prirodzených
a písanie prirodzených čísel. Rád číslice v zápise prirodzené čísla a zapísať ich pomocou znakov >, <, =, zaokrúhľovať
50
čísel
Počtové výkony
s prirodzenými
číslami
Geometria
74
43
prirodzeného čísla. Porovnávanie. Usporiadanie.
Zaokrúhľovanie (nadol, nahor). Počítanie po desiatkach,
stovkách, tisícoch, ... Číselná os - zobrazovanie čísel na
číselnej osi, vzdialenosť na číselnej osi. Vzťahy medzi
číslami – susedné, párne, nepárne. Riešenie slovných
úloh. Rímske číslice I, V, X, L, C, D, M.
Sčitovanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti,
písomne a na kalkulačke (aj mimo oboru do 100).
Sčitovanie a odčítanie ako navzájom opačné operácie
(skúška
správnosti).
Sčitovanie
a
odčítanie
(propedeutika
komutatívnosti,
asociatívnosti).
Porovnávanie rozdielom. Násobenie a delenie
prirodzených čísel spamäti, písomne a na kalkulačke
jednociferným, dvojciferným a trojciferným číslom (aj
mimo oboru do 100). Násobenie a delenie ako vzájomne
opačné matematické operácie (skúška správnosti).
Násobenie ako postupne sčitovanie a delenie na rovnaké
časti aj ako postupne odoberanie. Násobenie a delenie po
častiach (propedeutika komutatívnosti, asociatívnosti a
distributívnosti). Porovnávanie podielom. Delenie so
zvyškom. Poradie počtových výkonov aj so zátvorkami
Kontextové úlohy. Riešenie aplikačných úloh a úloh
rozvíjajúcich špecifické myslenie s využitím násobenia a
delenia (aj ako propedeutika zlomkov).
Základné geometrické útvary – bod, krivka, priamka,
polpriamka, úsečka. Rovinné geometrické útvary –
trojuholník, štvoruholník, štvorec, obdĺžnik, kruh,
kružnica (vrcholy, strany, uhlopriečky, susedné strany,
protiľahlé strany, stred, polomer, priemer), rozdelenie
trojuholníkov podľa dĺžky jeho strán, trojuholníková
nerovnosť. Priestorové geom. útvary – kocka, kváder,
valec, kužeľ, ihlan, guľa. Rysovanie – základne pravidlá
rysovania
a rysovacie
pomôcky,
rovnobežky,
rôznobežky, kolmice, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
51
prirodzené čísla (nadol, nahor, na 10, 100 ...), odhadnúť približnú hodnotu
čísla, rozkladať na jednotky rôzneho rádu, skladať číslo z jednotiek rôzneho
rádu, riešiť a zostaviť slovné úlohy na porovnávanie čísel, rozoznať susedné,
párne a nepárne čísla, usporiadať vzostupné a zostupné. Vyjadriť číslo
pomocou Rímskych číslic I, V, X, L, C, D, M a naopak.
Sčítať a odčítať prirodzene čísla spamäti, písomne a na kalkulačke aj mimo
oboru do 100. Vykonať skúšku správnosti odčítania. Zmenšiť alebo zväčšiť o
daný počet prirodzene číslo. Porovnať čísla rozdielom. Písomné sčítavať aj
viac sčítancov (aj v riadku aj v stĺpci), pohotovo spamäti násobiť a deliť
v obore do 100 (aj so zvyškom), pohotovo násobiť viacciferné čísla, deliť
písomne dvojciferným a trojciferným deliteľom, násobiť pomocou sčítania.
Deliť pomocou postupného odčítania a rozdeľovaním na rovnaké časti.
Aplikovať prirodzene čísla pri opise reálnej situácie. Vykonať skúšku
správnosti delenia. Porovnať čísla podielom, správe určiť poradie počtových
výkonov v úlohách s prirodzenými číslami (aj so zátvorkami).
Rozlišovať, pomenovať a načrtnúť rovinne útvary. Rozlišovať a pomenovať
priestorové útvary – kocku, kváder, valec, kužeľ, ihlan, guľu.. Poznať
niektoré základne vlastnosti - trojuholníka, štvoruholníka, štvorca, obdĺžnika,
kružnice a kruhu. Správne použiť pomôcky na rysovanie - narysovať
rovnobežné a kolmé priamky (úsečky), narysovať úsečku danej dĺžky,
narysovať štvorec, obdĺžnik, trojuholník podľa zadaných rozmerov v cm,
resp. v mm (aj rovnobežník v štvorcovej sieti). Určiť veľkosť úsečky s
presnosťou na milimetre, vzdialenosť na metre. Premieňať jednotky dĺžky.
Riešiť slovne úlohy s premenou jednotiek dĺžky a úlohy vyžadujúce si
základné poznatky o trojuholníku, štvorci a obdĺžniku. Vypočítať obvod
Riešenie
aplikačných úloh
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
12
Rysovanie rovnobežníka (len ako propedeutika v
štvorcovej sieti). Meranie dĺžky úsečky, jednotky dĺžky,
premena jednotiek km, m, dm, cm, mm v obore
prirodzených čísel. Obvod trojuholníka, štvorca,
obdĺžnika. Zväčšovanie a zmenšovanie geometrických
tvarov v štvorcovej sieti (propedeutika
práce s
pomerom). Stavba telies zo stavebnicových kociek.
Stavba telies na základe stanovených podmienok (podľa
plánu).
Zhromažďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie
údajov. Zisťovanie počtu náhodných udalostí pri
pokusoch. Voľba stratégie. Pravdepodobnostne hry,
pokusy a pozorovania. Riešenie slovných úloh a úloh na
rozvíjanie matematickej gramotnosti. Kontextové a
podnetové úlohy z obrázkov, máp, schém, tabuliek,
diagramov,
grafov,....
Riešenie
nepriamo
sformulovaných úloh (kontextové úlohy). Propedeutika
zlomkov a priamej úmernosti.
trojuholníka, štvorca, obdĺžnika. Postaviť jednoduchú stavbu. Vedieť rysovať
trojuholník, štvoruholník, štvorec, obdĺžnik vo štvorcovej sieti. Zväčšovať a
zmenšovať útvary v štvorcovej sieti podľa návodu alebo pomocou inej siete
z kociek podľa návodu (náčrtu, nákresu, kódovania a naopak).
Riešiť jednoduché slovne úlohy, v ktorých sa vyskytujú ako podnet dáta
(tabuľky, diagramy, mapy, schémy), čítať údaje z jednoduchej tabuľky.
Zhromažďovať, triediť, usporiadať dáta (údaje). Znázorniť dáta údaje
jednoduchým grafom., rozlišovať väčšiu a menšiu šancu a voliť stratégiu
riešenia. Pracovať podľa zvoleného (vlastného vypracovaného), alebo podľa
vopred daného kritéria, postupu, alebo návodu. Hľadať stratégie – spôsoby
riešenia úloh z bežného života (forma problému).
Učebné osnovy:
Predmet : Matematika
Ročník: 6.
Časová dotácia: 5 h – týždenne, 165 hodín za rok
Matematika 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Opakovanie
Úvodná hodina, vstupná previerka, opakovanie
5
učiva 5. roč.
Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako
Počtové výkony s
navzájom opačne operácie a ich využitie pri riešení
prirodzenými
26
jednoduchých slovných úloh (aj ako propedeutika
číslami
rovníc). Násobenie a delenie prirodzených čísel spamäti,
písomne a na kalkulačke vrátane delenia so zvyškom.,
52
výkonový štandard
Používať algoritmus písomného násobenia viacciferným číslom. Používať
algoritmus písomného delenia viacciferným číslom aj so zvyškom.
Analyzovať text slovnej úlohy, tzn. diagnostikovať dané a určiť údaje
potrebné pre riešenie úlohy. Nájsť optimálnu stratégiu riešenia (pokus –
omyl, tabuľka, diagram, ap). Realizovať jednoduchý zápis riešenia úlohy
Desatinné čísla a
počtové výkony s
nimi
Geometria
77
42
delenie viaccif. deliteľom. Deliteľnosť dvoma, piatimi,
desiatimi. Dohoda o poradí počtových výkonov a
porovnanie s poradím operácii na kalkulačke.
Propedeutika počítania s približnými (zaokrúhlenými
číslami).
Kladne desatinne číslo – rad číslice v jeho zápise.
Zobrazenie desatinného čísla na číselnej osi.
Vzdialenosť čísel na číselnej osi. Porovnávanie,
usporiadanie a zaokrúhľovanie desatinných čísel.
Sčítanie, odčítanie desatinných čísel (spamäti, písomne
a na kalkulačke). Násobenie a delenie desatinných čísel
číslami 10, 100, 1000, ..... Násobenie a delenie
desatinného čísla číslom prirodzeným a číslom
desatinným (spamäti, písomne a na kalkulačke).
Periodické čísla. Objav periodickosti pri delení dvoch
prirodzených čísel. Jednoduché úlohy na poradie
počtových operácii na riešenie jednoduchších
kontextových úloh z reálneho života. Výpočet
aritmetického priemeru z dvoch a viacerých čísel
(prirodzených aj desatinných). Sčítanie a odčítanie, resp.
násobenie a delenie ako navzájom opačne operácie
(propedeutika rovníc). Premena jednotiek dĺžky (km, m,
dm, cm, mm), hmotnosti (t, kg, dag, g, mg).
Výpočet približného obsahu rovinných útvarov v
štvorcovej sieti. Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika s
celočíselnými (ako počet štvorcov štvorcovej siete) aj s
desatinnými rozmermi. Zavedenie a využitie vzorcov na
výpočet obsahu štvorca a obdĺžnika pri jednoduchých
slovných úlohách. Výpočet strán štvorca a obdĺžnika
z jeho obsahu na základe vzorca na výpočet obsahu
štvorca resp. obdĺžnika. Vypočítať obsah zložených
rovinných útvarov (zo štvorca a obdĺžnika). Jednotky
obsahu – premena jednotiek obsahu – mm2, cm2, dm2,
m2, km2, ha, a. Uhol a jeho veľkosť, jednotky a pomôcky
53
a odpovede (matematizuje jednoduché reálne situácie). Používať kalkulačku
pri overovaní správnosti riešenia úloh na počtové výkony +, -. ∙ ,: .
Analyzovať zápis úlohy obsahujúcej viaceré počtové operácie (aj s použitím
zátvoriek). Používať vlastnosti počtových výkonov pri optimalizácii riešenia
úloh (komutatívnosť, asociatívnosť...). Používať odhad pri počítaní.
Rozlíšiť prirodzené a desatinné číslo, určiť rád číslice v zápise desatinného
čísla. Čítať a zapisovať kladné desatinné čísla. Zobraziť kladné desatinné
číslo na číselnej osi. Porovnať desatinné čísla (aj pomocou číselnej osi).
Usporiadať desatinné čísla zostupne a vzostupne. Zaokrúhliť kladné
desatinné číslo na jednotky, desiatky, tisícky, ..., na desatiny, stotiny, tisíciny,
... Sčítať, odčítať kladné desatinné čísla písomne a pomocou kalkulačky
(jednoduchšie čísla – typ „ceny tovaru“ – aj spamäti). Násobiť a deliť kladné
desatinné čísla násobkami čísla 10, 100, ... (spamäti). Násobiť a deliť
písomne kladné desatinné čísla prirodzeným číslom. Násobiť a deliť kladné
desatinné číslo kladným desatinným číslom písomne a pomocou kalkulačky.
Aplikovať získané poznatky v slovných úlohách (analyzovať text úlohy dané, neznáme, zvoliť spôsob riešenia úlohy, realizovať jednoduchý zápis
riešenia úlohy a odpoveď). Použiť operácie s desatinnými číslami pri
premene jednotiek dĺžky a hmotnosti. Porovnávať veľkosti vyjadrené
jednotkami (je väčšie, je menšie), usporadúvať veľkosti vyjadrené
v jednotkách vzostupne a zostupne.
Určiť približný obsah rovinného útvaru vo štvorcovej sieti a vyjadriť ho
v rôznych jednotkách, vypočítať obsah štvorca a obdĺžnika v rôznych
jednotkách, vypočítať stranu štvorca, ak poznáme obsah. Vypočítať jednu zo
strán obdĺžnika, ak poznáme obsah a jednu zo strán obdĺžnika. Aplikovať
poznatky o štvorci a obdĺžniku pri riešení úloh na obsah zložených
geometrických útvarov zo štvorca a obdĺžnika. Analyzovať a riešiť
jednoduché slovné úlohy z reálneho života. Použiť operácie s desatinnými
číslami pri premene jednotiek dĺžky a obsahu. Označiť a pomenovať uhol.
narysovať uhol danej veľkosti v stupňoch pomocou uhlomera. Narysovať bez
uhlomera uhly veľkosti 90°. odmerať veľkosť uhla s presnosťou na stupne.
Rozlišovať druhy uhlov: ostrý, pravý, tupý, priamy, plný. Porovnať uhly
na meranie uhlov. Porovnávanie uhlov. Rozdelenie
uhlov podľa veľkosti. Uhly vrcholové a susedne.
Konštrukcia osi uhla. Uhly v trojuholníku, výpočet
tretieho uhla v trojuholníku, výpočet vonkajších uhlov v
trojuholníku. Rozdelenie trojuholníkov podľa veľkosti
uhlov. Operácie s uhlami. Sčítanie a odčítanie uhlov a
ich veľkosti. Násobenie a delenie uhlov dvomi.
Kombinatorika
15
Usporiadanie prvkov do radu (rôzne systémy
vypisovania). Tvorenie dvoj-, troj-, štvorciferných čísel
(prvkov) z daného počtu číslic (prvkov). Riešenie
slovných (kontextových) úloh s kombinatorickou
motiváciou – rôznymi spôsobmi. Propedeutika štatistiky,
pravdepodobnosti a kombinatoriky (zhromažďovanie,
usporiadanie a grafické znázornenie údajov).
podľa veľkosti (aj pomocou odhadu). Premieňať stupne na minúty a naopak.
Zostrojiť os uhla. Použiť os uhla pri rysovaní uhla veľkosti 90°, 45° (delenie
uhla na polovice). Sčítať a odčítať veľkosti uhlov v stupňoch a minútach.
Násobiť a deliť veľkosť uhla v stupňoch prirodzeným číslom. Grafický
súčet, rozdiel a násobok uhlov. Pomenovať trojuholník podľa veľkostí jeho
vnútorných uhlov (pravouhlý, ostrouhlý, tupouhlý). Vypočítať veľkosť
tretieho vnútorného uhla v stupňoch a minútach, ak poznáme dva vnútorné
uhly. Vypočítať vonkajšie uhly trojuholníka v stupňoch a minútach, ak
poznáme veľkosti vnútorných uhlov. Rozlišovať a vypočítať veľkosť
vrcholového a susedného uhla v stupňoch a minútach v jednoduchých
geometrických úlohách.
Riešiť jednoduché úlohy na usporiadanie prvkov s možnosťou opakovania
a bez opakovania prvkov (propedeutika permutácií bez opakovania
a s opakovaním). Riešiť jednoduché úlohy na výber a usporadúvanie prvkov
s možnosťou opakovania a bez opakovania prvkov ( propedeutika variácií
s opakovaním, bez opakovania). Poznámka: počet prvkov obmedzený tak,
aby bolo možné úlohy riešiť vypísaním možností. Analyzovať úlohu
z hľadiska stratégie riešenia (permutácie – variácie). Hľadanie optimálneho
spôsobu zápisu riešenia. (tabuľka, diagram, ...)
Učebné osnovy:
Predmet : Matematika
Ročník: 7.
Časová dotácia: 4,5 h - týždenne, 149 hod. za rok
Matematika 4,5 hodiny týždenne, 149 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Opakovanie
11
Úvodná hodina, vstupná previerka, opakovanie.
učiva 6.roč.
Racionálne čísla
Spoločný násobok a spoločný deliteľ. Zlomok,
Zlomky
znázornenie zlomkovej časti celku (aj vhodným
30
Počtové výkony
diagramom). Znázornenie zlomkov na číselnej osi.
so zlomkami
Rovnosť zlomkov pre ten istý celok, ich krátenie a
54
výkonový štandard
Vyhľadať číslo, ktoré je násobkom alebo deliteľom viacerých čísel. Správne
chápať, čítať a zapisovať zlomok. Rozoznať pojmy: zlomok, zlomková čiara,
čitateľ, menovateľ, krátenie a rozširovanie zlomku. Chápať, že každé
racionálne číslo môžeme vyjadriť nekonečným množstvom zlomkov. Uviesť
rozširovanie. Základný tvar zlomku. Porovnávanie a
usporadúvanie zlomkov s rovnakými čitateľmi alebo
rovnakými menovateľmi. Sčitovanie a odčítavanie
zlomkov s rovnakými menovateľmi, sčítanie a odčítanie
prevodom na spoločný menovateľ (nie nevyhnutne
najmenší), krížové pravidlo. Zmiešane číslo (pravý,
nepravý zlomok). Násobenie a delenie zlomku
prirodzeným číslom (ostatné výpočty prevažne
prevodom na desatinné čísla). Interpretácia násobenia
zlomkom ako výpočtu zlomkovej časti z čísla. Počítanie
so zlomkami prevodom na desatinné čísla (hlavne na
kalkulačke aj približne s danou presnosťou). Vzťah
medzi zlomkom a desatinným číslom. Zlomok a delenie,
vzťah zlomkov a delenia, zlomok ako číslo. Prevrátený
zlomok, desatinné číslo, periodické desatinné číslo,
desatinný zlomok, . . .
Percentá
26
Percento, základ, časť prislúchajúca k počtu percent,
počet percent. Promile. Použitie promile v praxi. Vzťah
percent (promile), zlomkov a desatinných čísel.
Znázorňovanie časti celku a počtu percent vhodným
diagramom. Kruhový diagram, stĺpcový diagram, časť
celku, percento, počet percent, odhad,... Jednoduché
úrokovanie. Riešenie slovných úloh. Istina, úrok,
jednoduché úrokovanie, úroková Miera, štatistické
údaje, tabuľky, diagramy, grafy, kurzový lístok,
valuty,...
55
v rámci toho istého celku príklad rovnakého zlomku v inom tvare. určiť kedy
sa zlomok rovná jednej celej, kedy sa rovná nule a kedy nemá zmysel.
graficky znázorniť a zapísať zlomkovú časť z celku (zlomkom, percentom,
pomocou promile a opačne). znázorniť zlomok na číselnej osi. Porovnávať a
usporadúvať zlomky s rovnakým menovateľom (čitateľom) a výsledok
porovnávania zapísať znakmi >, <, = (aj spamäti). krátiť zlomok (krátením
upraviť aj na základný tvar) a rozširovať zlomok. Sčitovať a odčitovať
zlomky s rovnakými menovateľmi. Určiť ľubovoľného spoločného
menovateľa zlomkov (upraviť zlomky na rovnakého menovateľa). Sčitovať a
odčitovať zlomky s nerovnakými menovateľmi. rozlišovať pravý a nepravý
zlomok. zapísať zlomok v tvare zmiešaného čísla a upraviť zmiešané číslo do
tvaru zlomku. Počítať pomocou kalkulačky s prevodom na desatinné čísla s
danou presnosťou so zlomkami (sčítať, odčítať). Uplatňovať pri počítaní
dohodnuté poradie operácií. Písomne násobiť a deliť zlomok celým číslom.
Vypočítať zlomkovú časť z celku. Písomne násobiť a deliť zlomok zlomkom.
Čítať a písať desatinné zlomky. Rozoznať pojmy promile, perióda, odhad
výsledku, zaokrúhlenie na daný počet miest (napr. na stotiny) Previesť a
zapísať zlomok v tvare desatinného čísla a opačne. Zapísať zlomok v tvare
periodického čísla s požadovanou presnosťou (na požadovaný počet miest).
určiť periódu pri prevode zlomku na desatinné číslo.
Vypočítať 1 percento (%) ako stotinu základu. Rozlíšiť, pomenovať a
vypočítať základ. Rozlíšiť, pomenovať a vypočítať hodnotu časti
prislúchajúcej k počtu percent a uplatniť dané vedomosti pri riešení
jednoduchých slovných úloh z praktického života. vypočítať počet percent,
ak je daný základ a časť prislúchajúca k počtu percent. vypočítať základ, keď
poznáme počet percent a hodnotu prislúchajúcu k tomuto počtu percent
vypočítať 1 promile (‰) ako tisícinu základu. Poznať vzťah medzi
zlomkami, percentami a desatinnými číslami. vypočítať 1%, 10%, 20%, 25%,
50% bez prechodu cez 1%. Čítať údaje z diagramov (grafov) a zapísať
znázornenú časť celku percentom a počtom promile a opačne, znázorniť na
základe odhadu časť celku (počtu percent, počtu promile) v kruhovom
diagrame. Porovnávať viacero časti z jedného celku a porovnanie zobraziť
vhodným stĺpcovým aj kruhovým diagramom. zostrojiť kruhový alebo
stĺpcový diagram z údajov z tabuľky. Vypočítať úrok z danej istiny za určité
Objem a povrch
kvádra a kocky
Pomer priama
a nepriama
úmernosť
Kombinatorika
30
32
20
Niektoré spôsoby zobrazovania priestoru (voľné
rovnobežné premietanie, perspektíva). Priestor, vzor,
obraz, sieť. Obrazy kvádra a kocky vo voľnom
rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán. Telesá
zložené z kvádrov a kociek, ich znázorňovanie, nárys,
pôdorys, a bokorys, úlohy na rozvoj priestorovej
predstavivosti (aj príklady jednoduchých a zložených
telies v reálnom živote ako propedeutika). Sieť kvádra a
kocky. Objem kvádra a kocky. Jednotky objemu m³,
dm³, cm³, mm³ , hl, l, dl, cl, ml a ich premena. Povrch
kvádra a kocky.
Pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere. Mierka
plánu a mapy. Riešenie úloh. Priama a nepriama
úmernosť. Jednoduchá trojčlenka (aj zloţená). Využitie
priamej úmernosti v praxi (kontextové a podnetové
úlohy). Znázornenie priamej a nepriamej úmernosti
graficky. Graf priamej a nepriamej úmernosti.
Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počte z oblasti
rôznych hier, športu a z rôznych oblastí života
(propedeutika variácií). Rôzne spôsoby vypisovania na
jednoduchých úlohách (bez podmienok; využiť pravidlo
súčtu). Objavovanie možností a zákonitostí. Pravidlo
súčinu. Úlohy s podmienkami (propedeutika základných
modelov kombinatoriky). Riešenie jednoduchých
kombinatorických úloh (na základe hier a pokusov).
Riešenie kombinatorických úloh rôznymi metódami
56
obdobie pri danej úrokovej miere. Vykonávať jednoduché úrokovanie.
Vypočítať hľadanú istinu. riešiť primerané slovné úlohy a úlohy z oblasti
bankovníctva a finančníctva, v ktorých sa vyskytujú ako podnet štatistické
dáta (v tabuľkách, diagramoch, . . .).
Načrtnúť a narysovať obraz kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom
premietaní. Vyznačiť na náčrte kvádra a kocky ich viditeľné a neviditeľné
hrany a ich základné prvky. Načrtnúť a narysovať sieť kvádra a kocky.
Zostavovať a zhotoviť náčrt telies skladajúcich sa z kvádrov a kociek. Kresliť
nárys, bokorys a pôdorys zostavených telies z kvádrov a kociek. Opísať a
samostatne načrtnúť sieť. Poznať vzťah 1 liter = 1 dm3 a premieňať základné
jednotky objemu. Riešiť primerané slovné úlohy na výpočet povrchu a
objemu kvádra a kocky s využitím premeny jednotiek obsahu a jednotiek
objemu.
Pojmy pomer, prevrátený a postupný pomer, zapísať a upraviť daný pomer,
rozdeliť dané číslo (množstvo) v danom pomere, zväčšiť (zmenšiť) dané číslo
v danom pomere, zapísať a upraviť postupný pomer jednoduché slovné úlohy
na pomer rôzneho typu a praktické úlohy s použitím mierky plánu a mapy,
úlohy s využitím vzťahu v priamej a nepriamej úmernosti (aj úlohy z praxe),
úlohy jednoduchou (aj zloženou) trojčlenkou, pravouhlá sústava súradníc v
rovine, súradnice daného bodu zobrazeného v pravouhlej sústave súradníc,
graf priamej (nepriamej) úmernosti, údaje z grafu priamej a nepriamej
úmernosti a vedieť ich použiť pri výpočte. Vedieť určiť druhú súradnicu
bodu, ktorý leží na grafe. Určiť koeficient priamej a nepriamej úmernosti.
Vypisovať všetky možnosti podľa určitého systému. Tvoriť systém (strom
logických možností) na vypisovanie všetkých možností. Objavovať spôsob
tvorenia všetkých možných riešení (objavovať podstatu daného systému vo
vypisovaní možností). Systematicky usporiadať daný počet predmetov
(prvkov, údajov) všetkými možnými spôsobmi do skupín. Určiť spoločnú
matematickú podstatu v úlohe a počet všetkých možných usporiadaní. z
daného počtu prvkov vybrať menší počet prvkov, tieto vybrané prvky
usporiadať a určiť počet takto vybraných a usporiadaných prvkov (bez
opakovania aj s opakovaním). Získať skúsenosť s prácou a organizáciou v
(stromový diagram (stromový graf), príprava tabuliek,
systematické vypisovanie možností).
konkrétnych súboroch predmetov. Riešiť rôzne jednoduché kombinatorické
úlohy. Používať pravidla súčtu a súčinu pri riešení jednoduchých
kombinatorických úloh. Zhromažďovať, triediť a systematicky vytvárať
všetky možné riešenia. vypočítať kombinatorické úlohy podľa pravidla
súčinu a pomocou názoru. Znázorniť dáta údaje v tabuľke a stromovým
diagramom (grafom).
Učebné osnovy:
Predmet : Matematika
Ročník: 8.
Časová dotácia: 5 h – týždenne, 165 hodín za rok
Matematika 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Opakovanie
Úvodná hodina, vstupná previerka, opakovanie.
5
učiva 7. roč.
Celé čísla (kladné celé a záporné celé). Navzájom
opačné čísla. Absolútna hodnota celého čísla na číselnej
osi. Usporiadanie a porovnanie celých čísel a ich
zobrazenie na číselnej osi. Sčitovanie a odčítavanie
celých čísel. Násobenie a delenie celých čísel. Slovné
Celé čísla.
úlohy – kontextové a podnetové. Kladné a záporné čísla
Počtové výkony s
27
v rozšírenom obore desatinných čísel. Výpočty so
celými číslami
zlomkami (prevodom na desatinné čísla).
Premenná, výraz,
rovnica
25
výkonový štandard
Identifikovať kladné a záporné čísla. Uviesť príklady využitia celých čísel
(kladných a záporných) v praxi. Čítať a písať celé čísla (aj z rôznych tabuliek
a grafov). Vymenovať a vypísať dvojice navzájom opačných celých čísel (aj
z číselnej osi). Porovnávať celé čísla a usporiadať ich podľa veľkosti.
Zobraziť celé čísla na číselnej osi. Priradiť k celému číslu obraz na číselnej
osi a opačne. Zobraziť kladné a záporné desatinné čísla na číselnej osi. Určiť
absolútnu hodnotu celého a desatinného čísla (racionálneho čísla) a nuly na
číselnej osi. Sčitovať a odčitovať celé a desatinné čísla. Riešiť primerané
slovné úlohy na sčítanie a odčítanie celých a desatinných čísel (kladných a
záporných). Jednoducho zapisovať postup riešenia slovnej úlohy, výpočet a
odpoveď. Násobiť a deliť celé čísla spamäti, písomne a na kalkulačke.
Rozhodnúť, či výsledok násobenia a delenia dvoch celých bude kladný alebo
záporný. Riešiť primerané slovné úlohy na násobenie a delenie celých čísel.
Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne Osvojiť si pojem číselný výraz. Sčítať, odčítať, násobiť a deliť primerané
rovnice bez formalizácie do podoby rovnice: úvahou, číselné výrazy. Určiť počet členov v číselnom výraze. Rozhodnúť o rovnosti
metódou pokus – omyl, znázornením. Lineárna rovnica s dvoch číselných výrazov. Riešiť jednoduché slovné úlohy vedúce k lineárnej
formálnym zápisom (ako propedeutika). Číselný výraz. rovnici. Zapísať postup riešenia slovnej úlohy lineárnou rovnicou. Overiť
57
Trojuholník,
zhodnosť
trojuholníkov
24
Rovnobežníky,
lichobežníky,
26
rovnosť číselných výrazov, platná rovnosť, neplatná
rovnosť, rovnica, nerovnosť, nerovná sa, je rôzne od,
znaky =, ≠ , riešenie úlohy, hodnota číselného výrazu.
Overenie, či dané číslo je riešením slovnej úlohy. Zápis
vzťahov vychádzajúcich z jednotlivých operácií, z
porovnávania. Zápis, postup riešenia, výpočet, skúška
správnosti. Výrazy s premennými, dosadzovanie čísel
za jednotlivé premenné. Vzorce. Vyjadrenie a výpočet
neznámej z jednoduchého vzorca. Dopočítavanie
chýbajúcich údajov v jednoduchých vzorcoch. Výraz s
premennou (algebrický výraz), koeficient, premenná,
člen s premennou, číslo (člen bez premennej), neznáma
veličina vo vzorci, vzorec (skrátený zápis vzťahov),
počtové výkony – sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie,
vynímanie pred zátvorku, ekvivalentné úpravy, skúška
správnosti,...
Trojuholník, základné prvky trojuholníka (vrcholy,
strany, vnútorné a vonkajšie uhly, ...) Typy
trojuholníkov - ostrouhlý, pravouhlý a tupouhlý
trojuholník. Konštrukcia trojuholníka - rozbor
konštrukčnej úlohy, náčrt, konštrukčný postup,
konštrukcia trojuholníka podľa vety sss, sus, usu, skúška
správnosti konštrukcie,... Zhodnosť trojuholníkov.
Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku. Objav
trojuholníkovej nerovnosti a veľkosti súčtu vnútorných
uhlov trojuholníka. Rovnoramenný a rovnostranný
trojuholník, objav niektorých ich základných vlastností.
(strany trojuholníka, ramená, základňa, hlavný vrchol,
vnútorné a vonkajšie uhly, ...) Výška trojuholníka,
niektoré ďalšie konštrukčné úlohy. (päta výšky,
priesečník výšok trojuholníka, body trojuholníka, body
ležiace mimo trojuholníka,...)
Rovnobežnosť, rovnobežky, rôznobežky, vzájomná
poloha priamok, súhlasné a striedavé uhly, ...
58
skúškou správnosti, či dané číslo je riešením slovnej úlohy. Rozlišovať medzi
číselným výrazom a výrazom s premennou. Zostaviť jednoduchý výraz s
premennou. Určiť vo výraze s premennou členy s premennou a členy bez
premennej. Určiť hodnotu výrazu, keď je daná hodnota premennej. Sčitovať a
odčitovať výrazy s premennou. Násobiť a deliť primerané výrazy
s premennou číslom rôznym od nuly. Vyjadriť a vypočítať neznámu z
jednoduchý vzorcov .
Rozlišovať základné prvky trojuholníka a vlastnosti vnútorných uhlov
trojuholníka a vypočítať vonkajšie uhly trojuholníka. Samostatne riešiť úlohy
s využitím vlastností vnútorných a vonkajších uhlov. Vykonať rozbor
konštrukčnej úlohy. Vysvetliť a zapísať konštrukčný postup zostrojenia
trojuholníka (aj pomocou skôr osvojenej matematickej symboliky). Zostrojiť
trojuholník podľa konštrukčného postupu s využitím vety sss, sus a usu.
Urobiť skúšku (splnenie podmienok úlohy) správnosti zostrojenia
trojuholníka. Narysovať pravidelný šesťuholník. Využiť vetu o
trojuholníkovej nerovnosti pri konštrukcii trojuholníka podľa vety sss.
Popísať rovnostranný a rovnoramenný trojuholník a ich vlastnosti. Narysovať
ľubovoľný rovnostranný a rovnoramenný trojuholník. Uviesť príklady
rovnostranného a rovnoramenného trojuholníka z reálneho života. Zostrojiť
výšky trojuholníka (v ostrouhlom, tupouhlom a pravouhlom) a popísať jej
vlastnosti. Zostrojiť priesečník výšok v ľubovoľnom trojuholníku.
Zostrojiť dve rovnobežky, rôznobežky a rovnobežky a, b, ktoré sú preťaté
priečkou p. Rozlíšiť súhlasné a striedavé uhly pri dvoch rovnobežných
Rovnobežníky a ich základné vlastnosti vyplývajúce z
rovnobežnosti. Výška rovnobežníka. Konštrukcia
rovnobežníkov
(štvorec,
kosoštvorec,
obdĺžnik,
kosodĺžnik). Lichobežník a jeho základné prvky
(základňa, výška, ....). Konštrukcia štvoruholníka
(lichobežník). Pravouhlý a rovnoramenný lichobežník,
objav niektorých ich vlastností. Jednoduché konštrukcie
rovnobežníkov a lichobežníka. Typy lichobežníkov.
Obsah a obvod kosoštvorca, kosodĺžnika a trojuholníka.
Slovné (kontextové a podnetové) úlohy z praxe (z
reálneho života). Obvod a obsah lichobežníka. Slovné
(kontextové a podnetové) úlohy z praxe (z reálneho
života).
obsah
trojuholníka
Kruh, kružnica
22
Hranoly
21
Pravdepodobnosť
štatistika
15
Kruh, kružnica. Vzájomná poloha priamky a kružnice.
Dotyčnica ku kružnici, jej poloha voči príslušnému
polomeru. Tetiva kružnice. Vzájomná poloha dvoch
kružníc. Tálesova kružnica. Kružnicový oblúk a kruhový
výsek (odsek), ich stredový uhol. Obsah kruhu a dĺžka
kružnice (obvod kruhu). Ako propedeutika aj výpočet
medzikružia. Kontextové úlohy.
priamkach preťatých priečkou. Vyjadriť vlastnosti súhlasných a striedavých
uhlov. Riešiť úlohy s využitím vlastností súhlasných a striedavých uhlov.
Načrtnúť a pomenovať rovnobežníky: štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik,
kosodĺžnik a vyjadriť ich základné vlastnosti (o stranách, vnútorných uhloch,
uhlopriečkach a ich priesečníku). Narysovať štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik,
kosodĺžnik a správne označiť všetky ich základné prvky. Zostrojiť a odmerať
v rovnobežníku (štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik) jeho výšky.
Načrtnúť lichobežník, pomenovať a opísať jeho základné prvky. Zostrojiť
ľubovoľný lichobežník (všeobecný, pravouhlý, rovnoramenný) podľa
zadaných prvkov a na základe konštrukčného postupu. Riešiť a narysovať
primerané konštrukčné úlohy pre štvoruholníky s využitím vlastností
konštrukcie trojuholníka (a s využitím poznatkov rovnobežníkoch a
lichobežníka). Využívať základné vzorce pre výpočet obvodu a obsahu
štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika, kosodĺžnika a trojuholníka. Riešiť slovné
(kontextové a podnetové) úlohy z reálneho života s využitím poznatkov o
obsahu a obvode základných rovinných geometrických útvarov.
Zostrojiť a zapísať kružnicu k a kruh K s daným polomerom r (alebo s daným
priemerom d ). Pomenovať vzájomnú polohu kružnice k a priamky p.
Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici k v určenom bode ležiacom na kružnici k.
Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici k z daného bodu, ktorý leží mimo kružnice
k zvonku a opísať (stačí slovne) postup tejto konštrukcie približnou metódou
aj pomocou Talesovej kružnice. Vyznačiť na kružnici kružnicový oblúk,
prípadne kružnicový oblúk prislúchajúci danému stredovému uhlu. Vyznačiť
v kruhu kruhový výsek, prípadne kruhový výsek prislúchajúci danému
stredovému uhlu. Vyznačiť v kruhu kruhový odsek. Vyjadriť pomocou
desatinného čísla alebo zlomkom hodnotu Ludolfovoho čísla π. Vypočítať
obsah kruhu a dĺžku kružnice pomocou základných vzťahov (vzorce) pre
výpočet obsahu kruhu a dĺžky kružnice.
Načrtnúť kocku, kváder, hranol. Určiť počet hrán, stien a vrcholov hranola.
Zostrojiť sieť kolmého hranola. Použiť príslušné vzorce na výpočet objemu a
povrchu (kocky, hranola a kvádra) aj v slovných úlohách.
Hranol a jeho základné prvky. Znázornenie hranola
a jeho sieť. Objem a povrch hranola. Použitie vzorcov na
výpočet objemu a povrchu hranola (aj v slovných
úlohách z praxe).
Pravdepodobnostné hry a pokusy. Rôzne úlohy na Získať skúsenosti z porovnávania rôznych udalosti z pohľadu na ich mieru
porovnávanie šancí rôznych udalostí. Číselné pravdepodobnosti. Uskutočňovať jednoduché a primerané experimenty.
59
porovnávanie šancí. Plánovitý zber údajov a ich
systemizácia pri jednoduchých a primeraných
experimentoch. Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov
a diagramov.
Posúdiť a rozlíšiť možné, ale aj nemožné udalosti. Rozhodnúť o
pravdepodobnosti udalosti. Vypočítať relatívnu početnosť udalosti.
Spracovať, plánovite a systematicky zhromažďovať a triediť údaje v
experimente. Zo zhromaždených údajov vybrať štatistický súbor. Vypočítať
aritmetický priemer z primeraných údajov. Zaznamenávať a usporadúvať
údaje do tabuľky. Čítať (interpretovať) údaje z tabuľky, z kruhového
diagramu a z stĺpcového grafu. Znázorniť údaje z tabuľky kruhovým
diagramom a stĺpcovým grafom.
Učebné osnovy:
Predmet : Matematika
Ročník: 9.
Časová dotácia: 5,5 h – týždenne, 182 hodín za rok
Matematika 5,5 hodín týždenne, 182 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Opakovanie
učiva 8.r.
Mocniny
a odmocniny,
zápis veľkých
čísel
10
16
výkonový štandard
Úvodná hodina, vstupná previerka, opakovanie.
Súčin rovnakých činiteľov, druhá mocnina, druhá
mocnina ako obsah štvorca, zápis druhej mocniny
reálneho čísla, základ mocniny (mocnenec), exponent
(mocniteľ), tretia mocnina, tretia mocnina ako objem
kocky, zápis tretej mocniny, druhá odmocnina, znak
odmocnenia, základ odmocniny (odmocnenec), zápis
druhej odmocniny, zápis tretej odmocniny. Mocniny
čísla 10, n-tá mocnina ľubovoľného čísla (an ) pre
konkrétne hodnoty n, n je prirodzené číslo. Zápis
veľkých čísel v tvare a.10n. Vytváranie predstavy o
veľmi veľkých a veľmi malých číslach. Počítanie s
veľkými číslami, zaokrúhľovanie a odhad výsledku.
60
Prečítať správne zápis druhej a tretej mocniny ľubovoľného racionálneho
čísla a určiť v ňom mocnenca (základ) a mocniteľa (exponent). Vedieť
zapísať druhú a tretiu mocninu ľubovoľného racionálneho čísla ako súčin
rovnakých činiteľov. Zapísať aj súčin konkrétneho väčšieho počtu rovnakých
činiteľov do tvaru mocniny a opačne. Prečítať správne zápis druhej a tretej
odmocniny ľubovoľného kladného racionálneho čísla a určiť v ňom stupeň
odmocnenia a odmocnenca (základ). Vedieť zapísať druhú a tretiu
odmocninu kladného racionálneho čísla. Poznať zápis n-tej mocniny
ľubovoľného čísla a, kde n je prirodzené číslo (an).Vypočítať druhú mocninu
ľubovoľného racionálneho čísla a druhú odmocninu kladného racionálneho
čísla na kalkulačke. Vypočítať spamäti hodnotu druhej a tretej mocniny
malých prirodzených čísel a hodnotu druhej odmocniny z čísel 4, 9, 16, 25,
..., 100. Vedieť zapísať ako mocninu čísla: 100, 1000, 10 000,... .Vedieť
zapísať veľmi veľké čísla v tvare a.10n Riešiť primerané numerické a slovné
Riešenie
lineárnych rovníc
a nerovníc
Niektoré ďalšie
telesá, ich objem
a povrch
25
14
Súmernosť v
rovine
12
Prvky v
trojuholníku
8
Pytagorova veta,
jej odvodenie.
17
Rovnosť a nerovnosť dvoch algebrických výrazov.
Lineárna rovnica s jednou neznámou, ľavá, pravá strana
rovnice, nerovnice, riešenie –koreň rovnice, skúška
správnosti. Ekvivalentné úpravy. Lineárna nerovnica s
jednou neznámou, znaky nerovnosti, ostré a neostré
nerovnice. Riešenie lineárnych rovníc s neznámou v
menovateli. Vyjadrenie neznámej zo vzorca. Slovná
(kontextová) úloha, zápis, matematizácia textu úlohy,
postup riešenia, zostavenie lineárnej rovnice (nerovnice),
skúška, odpoveď,...
Teleso, rotačný valec, ihlan (pravidelný štvorboký),
rotačný kužeľ, sieť, podstava, kruh, kružnica, plášť,
objem valca, povrch valca, polomer, výška, výška steny,
vrchol, strana kužeľa, horná dolná podstava, jednotky
obsahu a objemu. Objem, povrch ihlana, kužeľa. Teleso,
guľa, guľová plocha, rovina, hlavná kružnica guľovej
plochy, povrch a objem gule, stred gule, polomer, rez
guľou, kruh. Objem, povrch v slovných úlohách z praxe.
Súmernosť geometrických útvarov. Osová súmernosť,
os súmernosti. Stredová súmernosť, stred súmernosti.
Útvary osovo a stredovo súmerné, vzor, obraz.
Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti.. Konštrukcia
obrazu v stredovej súmernosti. Kreslenie, vzory,
ornamenty, piktogramy, symboly, značky, …
Výška, ťažnice, stredné priečky
Pravouhlý trojuholník, základné prvky a vlastnosti
pravouhlého trojuholníka
–pravý uhol, odvesny,
prepona. Pytagorova veta pre pravouhlý Δ ABC.
Zapísať Pytagorovu vetu vzťahom c2= a2+ b2, ale aj
61
úlohy s veľkými číslami s využitím zručností odhadu a zaokrúhľovania.
Používať zaokrúhľovanie a odhad pri riešení praktických úloh.
Vedieť rozhodnúť o rovnosti (nerovnosti) dvoch číselných (algebrických)
výrazov. Vedieť rozlíšiť zápisy rovnosti, nerovnosti, rovnice, nerovnice.
Riešiť jednoduchú lineárnu rovnicu (napr. 2x + 3 = 3x – 6) a urobiť skúšku
správnosti. Riešiť jednoduché lineárne nerovnice (napr.: 2(x + 8) > 42).
Riešiť lineárne rovnice, napr.:2(x – 3) + 1 = x + 4 Riešiť jednoduché rovnice
s neznámou v menovateli. Vedieť urobiť skúšku správnosti riešenia lineárnej
rovnice s neznámou v menovateli. Vedieť určiť podmienky riešenia rovnice
s neznámou v menovateli. Vedieť vyjadriť neznámu zo vzorca z primeraných
matematických a fyzikálnych vzorcov. Vedieť urobiť zápis úlohy a zapísať
postup riešenia slovnej úlohy. Vedieť určiť a vybrať vhodnú stratégiu riešenia
slovnej úlohy (rovnicou, nerovnicou, tipovaním, ...).
Vedieť opísať valec, ihlan, kužeľ a pomenovať ich základné prvky. Vedieť
určiť počet hrán, stien a vrcholov ihlana. Načrtnúť valec, ihlan, kužeľ vo
voľnom rovnobežnom premietaní. Zostrojiť sieť valca, ihlana, kužeľa. Vedieť
opísať guľu a pomenovať jej základné prvky. Dosadením do vzorcov vedieť
vypočítať objem a povrch gule. Používať vzorce pre výpočet objemu a
povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule. Riešiť primerané slovné úlohy na
výpočet objemu a povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule.
Nájsť os súmernosti osovo súmerného útvaru. Zostrojiť obraz bodu, úsečky,
priamky, kružnice alebo jednoduchého útvaru (obrazca) zloženého z úsečiek
a častí kružnice v osovej (aj v stredovej) súmernosti. Vedieť určiť osi
súmernosti (štvorec, obdĺžnik, trojuholníky, kružnica – kruh, atď.) Vedieť
určiť stredovo súmerné rovinné útvary (štvorec, obdĺžnik, kruh).
Vedieť vypočítať dĺžky stredných priečok, ťažníc, príp. časť ťažnice.
Zostrojiť trojuholník, s využitím stredných priečok, výšok, ťažníc. Vedieť
vlastnosti stredných priečok, ťažníc, výšok.
Poznať a vymenovať základné prvky pravouhlého trojuholníka (odvesna,
prepona, súčet dvoch ostrých uhlov je 90 stupňov). Vedieť pre aký útvar platí
Pytagorova veta. Poznať a vedieť formuláciu Pytagorovej vety a jej význam.
Samostatne používať Pytagorovu vetu na riešenie kontextových úloh z
Grafické
znázorňovania
závislostí
Podobnosť
trojuholníkov
Štatistika
16
18
15
vzťahom pri danom označení strán pravouhlého
trojuholníka. Vedieť vypočítať dĺžku tretej strany
pravouhlého trojuholníka ak sú známe dĺžky dvoch
strán. Pytagorova veta v kontextových úlohách, význam
a využitie Pytagorovej vety, vyjadrenie neznámej zo
vzorca.
Pravouhlý systém súradníc, sústava súradníc v rovine,
osi súradníc, priesečník súradnicových osí, súradnice
bodu, karteziánsky súradnicový systém. Rôzne spôsoby
znázorňovania – grafy závislostí. Grafy, hodnota,
hodnoty v tabuľke, najmenšia hodnota, nulová hodnota,
najväčšia hodnota, závislosť dvoch hodnôt, priebeh, rast
funkcie, klesanie funkcie. Lineárna závislosť, lineárna
funkcia, priama úmernosť, obor reálnych čísel,
nezávisle, závisle premenná . Graf priamej a nepriamej
úmernosti, graf lineárnej závislosti , vlastnosti grafu
lineárnej funkcie, konštantná funkcia.
Podobnosť geometrických útvarov, pomer podobnosti,
postupný pomer, zmena v danom pomere, zväčšiť,
zmenšiť, rozdeliť úsečku v danom pomer. Podobnosť
trojuholníkov, vety o podobnosti, sss, sus, uu. Použitie
podobnosti pri meraní vzdialeností- topografické práce
v reálnych situáciách.
Štatistické prieskumy, triedenie, náhodný výber.
Štatistický súbor, znak, jednotka. Pripraviť a spracovať
jednoduchý vlastný projekt zameraný na štatistický
prieskum určitej udalosti s vyjadrením početnosti
určitého javu. Riešiť primerané úlohy zo štatistiky s
62
reálneho praktického života.
Opísať a zostrojiť pravouhlý súradnicový systém. Zobraziť bod (úsečku,
trojuholník, atď.) v pravouhlom súradnicovom systéme. Zostrojiť graf
lineárnej závislosti podľa údajov z tabuľky pre hodnoty x a y. Vedieť opísať
základné vlastnosti grafu lineárnej funkcie (lineárnej závislosti) – tvar grafu,
súvislosť čísla k v predpise lineárnej funkcie y = kx + q s jej rastom alebo
klesaním. Vedieť uviesť dvojicu veličín, medzi ktorými je lineárna funkčná
súvislosť. Vedieť zostaviť tabuľku a zostrojiť graf lineárnej funkcie v obore
reálnych čísel. Poznať význam koeficientov k a q v predpise lineárnej
funkcie y = kx + q. Vedieť určiť, či je lineárna funkcia rastúca (klesajúca).
Vedieť zapísať tvar konštantnej funkcie napr. y = a, kde a je reálne číslo.
Čítať údaje z grafu priamej a nepriamej úmernosti a vedieť ich použiť pri
výpočte. Vedieť určiť druhú súradnicu bodu, ktorý leží na grafe. Riešiť
slovné úlohy na využitie závislosti prvkov v priamej a nepriamej úmernosti.
Vedieť vysvetliť podstatu podobnosti dvoch geometrických útvarov.
Rozhodnúť o podobnosti dvojice daných útvarov v rovine (štvorce,
obdĺžniky, trojuholníky, atď.). Vypočítať pomer podobnosti k pre dva
rovinné útvary. Vedieť použiť pomer podobnosti k dvoch podobných
rovinných útvarov pri výpočtovej a primeranej konštrukčnej úlohe. Poznať
základné vety o podobnosti trojuholníkov (sss, sus, uu). Vedieť využívať
vlastností podobností trojuholníkov pri riešení praktických úloh zo života pri
meraní vzdialeností. Riešiť jednoduché praktické topografické úlohy s
využitím vlastností podobnosti trojuholníkov. Vedieť určiť skutočnú
vzdialenosť – mierka mapy a skutočné rozmery predmetov –mierka plánu.
Vedieť zrealizovať primeraný štatistický prieskum. Vedieť popísať triedenie
štatistických jednotiek a náhodný výber zo súboru. Pripraviť a spracovať
jednoduchý vlastný projekt zameraný na štatistický prieskum určitej udalosti
s vyjadrením početnosti určitého javu. Riešiť primerané úlohy zo štatistiky s
využitím výpočtu aritmetického priemeru. Vedieť spracovávať získané
Opakovanie
učiva základnej
školy
23
Štvrťročné práce
8
vyžitím výpočtu aritmetického priemeru. štatistická
jednotka, absolútna početnosť, štatistické triedenie,
náhodný výber, početnosť a relatívna početnosť javu.
Tabuľka, graf
– diagram, hodnoty
– údaje,
interpretácia, znázornenie hodnôt - údajov, rôzne
spôsoby znázornenia hodnôt – údajov, využitie IKT
v štatistike.
Prirodzené, celé, racionálne, reálne čísla a operácie
s nimi, slovné úlohy, geometria (rovinné útvary
a priestorové telesa), kombinatorika, grafy, percentá,
konštrukčné úlohy
hodnoty - údaje z vlastného štatistického prieskumu do
tabuľky.
Interpretovať údaje z tabuľky a prostredníctvom viacerých druhov diagramov
- grafov, (kruhový, koláčový, úsečkový, stĺpcový, spojnicový) znázorniť
hodnoty - údaje.
7. 2. 2. Informatika
1. Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné
stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia
ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri
práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej
civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným
pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov
a pri riadení školy. Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných
univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické
projekty.
Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických okruhov:
 Informácie okolo nás
 Komunikácia prostredníctvom IKT
 Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
 Princípy fungovania IKT
 Informačná spoločnosť
V každom ročníku sa musí použiť všetkých päť tematických okruhov.
2. Hodnotenie predmetu
Informatika je hodnotená klasicky klasifikačnou stupnicou známok 1 – 5, slovne, bodovo.
63





Práca na počítači – hodnotenie slovne, známkou
Odpovede - hodnotené známkou, podľa potreby žiaka ústnou alebo písomnou formou
Samostatné práce - hodnotené známkou, pri neprítomnosti preskúšanie ústnou alebo písomnou formou
Projekty - hodnotia sa slovne, pri ústnej prezentácii môžu byť hodnotené známkou
Aktivita na vyučovaní - môže byť hodnotená známkou a zohľadnená vo výslednej známke
Učebné osnovy:
Predmet : Informatika
Ročník: 5.
Časová dotácia: 2 h – týždenne, 66 hodín za rok
Informatika 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
tematický celok
počet
hodín
Základné pojmy
10
Pamäť
2
PowerPoint
6
Skicár
8
Internet
6
Word
20
obsahový štandard
výkonový štandard
Rozdelenie pc, zapnutie vypnutie pc, prihlasovanie do
siete, hygiena u pc, história pc, hardvér, softvér, vstupné
a výstupné zariadenia, klávesnica, myš, Windows,
pracovná plocha, hlavná ponuka – štart, programy,
dokumenty, priečinok, práca s priečinkami.
Disketa, CD, DVD, USB – kľúč, externý HDD.
Užívateľské prostredie - popis, typy zobrazenia,
vytvorenie novej prezentácie, práca so snímkami, návrh,
vloženie objektov, animácia, uloženie, efekty.
Základný popis okna, panel s nástrojmi, s farbami,
uloženie, Práca s obrázkami, praktické ukážky, praktické
cvičenia.
História internetu, ako funguje internet, adresa,
internetové prehliadače, vyhľadávanie na internete.
Popis prostredia, hlavná ponuka, panel s nástrojmi,
formátovanie - písmo (typ, veľkosť, rez, farba,
zarovnávanie), riadkovanie, odrážky, číslovanie, úpravy,
nastavenie a orámovanie strany, jej orientácia, tlač,
obrázky – ClipArt, WordArt, tabuľky vo Worde,
64
Spúšťať pc a pracovať so zákl. aplikáciami pc, spúšťať naraz viac aplikácií,
pracovať v lokálnej sieti, poznať históriu vzniku a priebeh zmien pc.
Vykonať zálohovanie údajov.
Vytvoriť jednoduchú prezentáciu.
Nakresliť a upravovať obrázok v Skicári.
Poznať históriu internetu, vyhľadávať rôzne údaje a používať internet.
Vytvoriť plagát, diplom, pozvánku.
Internet a emailová adresa
Bezpečnosť na
internete
Algoritmus a
program
Samostatná práca
9
1
2
2
tabulátory, symboly vo Worde, stĺpce, iniciálky,
samostatná práca.
Založenie e- mailovej adresy, adresár, príloha v e-maily, Komunikovať pomocou e-mailu.
prijímanie a posielanie správ, nové priečinky v e-maily.
Bezpečnosť na internete.
Pomenovať základné nebezpečenstvá na internete.
Algoritmus a príkazy.
Rozpoznať postupnosť príkazov.
Samostatná práca.
Vytvoriť noviny.
Učebné osnovy:
Predmet : Informatika
Ročník: 6.
Časová dotácia: 1 h – týždenne, 33 hodín za rok
Informatika 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
tematický celok
Základné pojmy
počet
hodín
2
Excel
18
Internet
5
Word
Informačné
technológie vo
vedomostnej
spoločnosti
Algoritmus a
3
obsahový štandard
výkonový štandard
Vstupno-výstupné zariadenia, porovnávanie periférií
podľa ich určenia a kapacít, práca so skenerom.
Základný popis, bunka, zošit, hárky, vkladanie údajov,
formátovanie buniek, základné výpočty (súčet, priemer,
počet, maximum, minimum), grafy, tvorba vzorcov,
praktické cvičenie.
Vyhľadávanie
na
internete,
kopírovanie
z internetu, komunikácia na internete.
Opakovanie 5. ročníka, hromadná korešpondencia.
Pojem IKT, mobil, interaktívna tabuľa, dataprojektor.
Poznať určenie, parametre periférií, práca so skenerom.
Formálny zápis riešenia – algoritmus.
Určiť postupnosť krokov pri riešení zadania.
Vytvoriť tabuľku s formátovaním, jednoduchými vzorcami,
jednoduché vzorce v tabuľke, znázorniť grafom riešenia z tabuľky.
Vyhľadávať rôzne údaje a používať internet, vyhľadávanie informácií na
internete pomocou vyhľadávacích strojov a katalógov.
Hromadne napísať pozvánky, obálky na listy.
Praktická práca v interaktívnej tabuli, práca s mobilom.
2
1
65
vytvoriť
program
Samostatná práca
2
Komplexné precvičenie Excelu.
Spojenie Excelu s Wordom v zadaní úlohy.
Učebné osnovy:
Predmet : Informatika
Ročník: 7.
Časová dotácia: 1 h – týždenne, 33 hodín za rok
Informatika 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Typy informácií, bit, byt a ich násobky.
Základné pojmy
1
Bezpečnosť na
počítači a na
internete
Úprava fotografie
a hudby
2
8
Sociálne siete
7
Baltík
11
PowerPoint
2
Celoročné
opakovanie
2
výkonový štandard
Poznať základné typy informácií, definovať a zoradiť základné jednotky,
ktoré používame pri práci s počítačom .
Vírusy a antivírusové programy.
Rozpoznať ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú,
poznať spôsoby bezpečnosti na internete a ochrany počítača, dokázať posúdiť
spoľahlivosť získaných informácií.
Microsoft Office Manager, Piccaso. Usporiadanie Zoradiť fotografie do celkov, upraviť fotografie pomocou programov,
fotografií, triedenie. Audacity.
vytvoriť kalendár pomocou fotografií, úprava hudby.
Blogovania,
Facebook,
Wikipedia.com,
www. Používať lokálnu sieť, vyhľadávať a zhromažďovať informácie z wikipédií,
spoluziaci.sk, lokálna sieť.
umiestnenie článku na wikipédiu, blog, zdôrazniť nebezpečenstvo sociálnych
sieti, používať svoju vlastnú webstránku.
Základné termíny. Skladáme scénu, čarovať scénu, Definovať základné pojmy v programovacom jazyku Baltik, jednoduchý
vytvárame prvý program, opakovanie príkazov.
program.
Vlastné animácie, hovorené slovo obrázky – z kamery,
Prezentácia v PowerPointe..
fotoaparátu.
Samostatná práca.
Blog.
Učebné osnovy:
Predmet : Informatika
Ročník: 8.
Časová dotácia: 1 h – týždenne, 33 hodín za rok
Informatika 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
66
tematický celok
počet
hodín
Práca na internete
2
Komunikácia na
Internete
Vektorová grafika
ZONER
CALLISTO
Princíp
fungovania
internetu
Webstránka
4
11
3
13
obsahový štandard
výkonový štandard
Typy pripojenia, slovníky na Internete. Internetové Modem, Wifi, pevné pripojenia,definovať výhody a nevýhody jednotlivých
obchody.
pripojení, rýchlosti pripojenia, vyhľadávať a využívať internetové obchody,
poznať ich výhody ale aj nevýhody.
ICQ, Skype.
Používať ďalšie druhy komunikácie, dokázať posúdiť spoľahlivosť získaných
informácií.
Rozdiel medzi rastrovou (bitmapovou) a vektorovou Vytvorenie plagátu v Zoner Callisto.
grafikou, Zoner Callisto –základné pojmy, vkladanie
objektov, základná editácia objektu.
Základné pojmy: adresa, doména, IP adresa http, FTP, Poznať logické princípy fungovania internetu, dokáže zistiť IP adresu čísla
SMTP.
počítača.
Tvorba webstránky pomocou bezplatných webových Vytvoriť vlastnú webstránku pomocou internetových stránok, vytvorenie
serverov. Webstránka pomocou programovania v PHP
stránky pomocou PHP.
7.3 ČLOVEK A PRÍRODA
7.3.1 Fyzika
1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v
každodennom živote. Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a
matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť
kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a
odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT. Formy
aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami.
Žiaci preto budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane
základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie
problémov. Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových
poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami. Okrem
objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí
rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií so spôsobom života spoločnosti. Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť
aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou
nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz. Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých
67
ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych záležitostiach a dá mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a
globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické
vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy vzťahoch s technikou.
Tematické okruhy predmetu :
 Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies
 Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch
 Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok
 Teplo
 Svetlo
 Sila a pohyb. Práca. Energia
 Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod
Metódy a formy práce – stratégie vyučovania: demonštračné a žiacke pokusy, používanie a vytváranie modelov, výklad, heuristický rozhovor, samostatná práca,
práca v dvojiciach, skupinová práca, riešenie problémových úloh, projektové vyučovanie, motivačné hry, použitie IKT, laboratórne práce.
2. Učebné zdroje
Žiaci budú používať učebnice schválené MŠ, pracovné listy vypracované učiteľmi fyziky, pomôcky a IKT podľa možností školy.
3. Hodnotenie predmetu
Fyzika sa vo všetkých ročníkoch, v ktorých sa vyučuje klasifikuje. Vďaka hodnoteniu žiak získava spätnú väzbu, čo ho motivuje k zlepšeniu jeho výkonov.
Hodnotenie sa uskutočňuje priebežne, ústnou a písomnou formou, praktickou činnosťou, pričom sa prihliada na individuálne schopnosti žiaka a systematickosť jeho
práce. Prospech sa vo všetkých ročníkoch klasifikuje piatimi stupňami : výborný (1), chválitebný (2), dobrý (3), dostatočný (4), nedostatočný (5).
Učebné osnovy:
Predmet : Fyzika
Ročník: 6.
Časová dotácia: 1 h – týždenne, 33 hodín za rok
Ciele fyziky v 6. ročníku
V tematickom okruhu : Vlastnosti kvapalných, plynných a pevných telies
Žiaci budú :
 prostredníctvom vlastných pozorovaní a pokusov objavovať vlastnosti látok a telies,
 poznať základné jednotky fyzikálnych veličín, premieňať ich a naučia sa správne merať fyzikálne veličiny,
 vedieť vykonať pokus, zostrojiť projekt, vypracovať a prezentovať ho,
 vedieť pracovať v skupinách.
Vzhľadom na to, že objem telies sa učia žiaci počítať na matematike až v siedmom ročníku je tematický okruh Správanie telies v kvapalinách a plynoch
presunutý do siedmeho ročníka, učivo v 6. ročníku sme doplnili o praktické cvičenia, prezentácie projektov a tematický okruh Teplota. Skúmanie premien
68
skupenstva, v ktorom sa žiaci naučia jednotky času, merať čas a oboznámia sa s princípom, na akom fungujú teplomery, naučia sa ich správne používať a graficky
znázorniť namerané hodnoty (aj pomocou PC.
Fyzika 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
počet
tematický celok
hodín
Vlastnosti
kvapalných,
plynných a
pevných telies
Teplota.
Skúmanie
premien
skupenstva látok
24
9
obsahový štandard
výkonový štandard
Vlastnosti kvapalín – nestlačiteľnosť, tekutosť,
deliteľnosť. Využitie vlastností kvapalín. Meranie
objemu kvapalného telesa odmerným valcom. Jednotky
objemu 1 ml, 1 l. Vlastnosti plynov – stlačiteľnosť,
tekutosť, rozpínavosť, deliteľnosť. Využitie vlastností
plynov. Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a
plynov. Zhrnutie vlastností kvapalín a plynov. Krehkosť,
tvrdosť, pružnosť, deliteľnosť pevných telies. Meranie
hmotnosti telies. Jednotky hmotnosti 1 g, 1 kg. 1.
laboratórna práca – Určenie hmotnosti telesa. Objem
telies. Určovanie objemu geometricky pravidelných a
nepravidelných telies. 2.laboratórna práca – Určenie
objemu pevných telies. Dĺžka. Odhad dĺžky. Jednotky
dĺžky 1 mm, 1 cm, 1 m, 1 km. Opakované meranie dĺžky
Rozdielne a spoločné vlastnosti kvapalín, plynov a
pevných telies. Zhrnutie vlastností pevných telies.
Meranie času. Jednotky času 1 s, 1 min, 1 h. Zmena
objemu telesa pri zohrievaní a ochladzovaní. Zmena
dĺžky kovovej tyče pri zohrievaní a ochladzovaní.
Teplomer. Meranie teploty. Zostrojenie grafu zmeny
teploty telesa v priebehu času. 3. laboratórna prácaMeranie teploty kvapalného telesa v závislosti od času.
Overiť jednoduchým experimentom vlastnosti kvapalín, plynov a pevných
telies, porovnať a vybrať spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín, plynov a
pevných telies, rozlíšiť merateľné a nemerateľné vlastnosti telies, správne
použiť pojem fyzikálna vlastnosť, použiť stratégiu riešenia problémov
predpoklad – experiment – potvrdenie/nepotvrdenie predpokladu. Vykonať
zápis nameranej hodnoty fyzikálnej veličiny zaznamenať pozorovania
a nameranej hodnoty fyzikálnych veličín do tabuľky, získať informácie k
tvorbe projektu, tvorivo využiť získané poznatky a informácie na
vypracovanie projektu, podieľať sa na práci v tíme, prezentovať a obhájiť
svoju prácu v triede, v rámci hodnotenia projektov v triede vybrať najlepší
projekt a svoj výber zdôvodniť.
Učebné osnovy:
Predmet : Fyzika
Ročník: 7.
Časová dotácia: 1,5 h – týždenne, 50 hodín za rok
69
Znázorniť reálny teplomer modelom, analyzovať grafy, vysvetliť priebeh
čiary grafu, porovnať dva grafy a z priebehu ich čiar určiť ich spoločné a
rozdielne znaky, využiť PC pri zostrojovaní grafov.
Ciele fyziky v 7. ročníku:
V tematickom okruhu Teplota., Skúmanie premien skupenstva nadväzujeme na poznatky o teplomeroch a meraní teploty, ktoré žiaci získali v šiestom ročníku.
Žiaci budú pozorovať jednotlivé skupenské zmeny, poznávať ich zákonitosti, na základe ktorých budú schopní porozumieť dejom, ktoré sa odohrávajú v prírode.
Tematický okruh Teplo uvedie žiakov do problematiky šírenia tepla v rozličných látkach. Budú schopní vypočítať teplo prijaté a odovzdané telesom. Získané
poznatky im umožnia orientovať sa v problematike úspory energie. Tematický okruh Správanie telies v kvapalinách a plynoch je presunutý zo šiesteho ročníka.
Žiaci sa oboznámia s pojmom hustota látok, budú ju vedieť prakticky určiť. Budú vedieť, aké podmienky musia byť splnené, aby telesá plávali v kvapalinách
a plynoch a ako sa dá tento jav využiť v praxi.
Fyzika 1,5 hodina týždenne, 50 hodín ročne
tematický celok
počet
obsahový štandard
hodín
Modelovanie
zostrojenia
Celziovho
teplomera.
Kalibrácia teplomera.
Zostrojenie grafu závislosti
teploty od času z nameraných hodnôt. Tlak, jednotka
tlaku, výpočet tlaku, tlak v praxi. Atmosférický tlak.
Teplota.
Skúmanie premeny skupenstva: kvapaliny na plyn
Skúmanie
(vyparovanie, var). Bod varu. Tlak vzduchu a var.
premien
16
Skúmanie premeny skupenstva: vodnej pary na vodu
skupenstva látok
(kondenzácia). Zisťovanie teploty rosného bodu.
Modelovanie dažďa. Skúmanie premeny skupenstva:
topenia a tuhnutia napr. ľadu, parafínu. Zostrojenie grafu
z nameraných hodnôt. Meteorológia, meteorologická
stanica.
Odovzdávanie a prijímanie tepla telesom. Vedenie tepla.
Zostrojenie kalorimetra z jednoduchých pomôcok.
Odhad a meranie výslednej teploty pri výmene tepla
medzi horúcou a studenou vodou. Odhad a meranie
výslednej teploty pri odovzdávaní tepla horúcimi kovmi
Teplo
17
(Cu, Al, Fe) vode. Zavedenie označenia Δt pre rozdiel
dvoch teplôt. Hmotnostná tepelná kapacita . Vzťah Q =
c. m. Δt pre výpočet tepla. Jednotka tepla 1 J.
Stanovenie energetickej hodnoty potravín formou ich
spaľovania. Parný stroj. Tepelné spaľovacie motory.
Správanie telies v
17
Meranie objemu a hmotnosti telies plávajúcich,
70
výkonový štandard
Znázorniť reálny teplomer modelom. Analyzovať grafy, vysvetliť priebeh
čiary grafu, porovnať dva grafy a z priebehu ich čiar určiť ich spoločné a
rozdielne znaky, využiť PC pri zostrojovaní grafov, vypracovať záznam
údajov z meteorologických pozorovaní, navrhnúť tabuľku, porovnať údaje v
triede, prezentovať údaje aj formou grafov, navrhnúť experiment, ktorý by
umožnil zistiť hodnotu rosného bodu napr. v triede, opísať kolobeh vody
v prírode, modelovať vznik dažďa.
Formou experimentu dokázať rozdielnu fyzikálnu vlastnosť látok – vodivosť
tepla, dodržať podmienky platného experimentu, odhadnúť výslednú teplotu
pri odovzdávaní tepla medzi horúcou a studenou vodou, pracovať s
tabuľkami MFCHT , riešiť jednoduché výpočtové úlohy s využitím vzťahu
pre výpočet tepla, opísať technologické postupy, napr. spôsob stanovenia
energetickej hodnoty potravín spaľovaním , získať informácie o energetickej
hodnote potravín, vysvetliť princíp činnosti tepelných spaľovacích motorov,
posúdiť negatívne vplyvy tepelných spaľovacích motorov na životné
prostredie a spôsoby ich eliminácie.
Postupovať podľa návodu stratégiou: formulovanie problému – vyslovenie
kvapalinách a
plynoch
vznášajúcich a potápajúcich sa vo vode, určenie podielu
m/V. Pojem hustota. Jednotky hustoty g/cm3, kg/m3.
Experimentálne určenie hustoty rôznych pevných telies
Vzťah medzi objemom a hmotnosťou
telies
zhotovených z rovnakej látky. Odčítanie hodnoty hustoty
látky z grafu. Experimentálne určenie hustoty rôznych
kvapalín. Meranie vytlačeného objemu vody plávajúcimi
telesami a potápajúcimi sa telesami. Porovnanie
hmotnosti telies plávajúcich v kvapaline s hmotnosťou
vytlačenej
kvapaliny.
Porovnanie
hmotnosti
potápajúcich sa telies s hmotnosťou vytlačenej
kvapaliny. Skúmanie objemu a hmotnosti vytlačenej
kvapaliny pri ponáraní plávajúceho telesa v kvapalinách
s rôznou hustotou. Hustomery. Pozorovanie správania sa
mydlových bubliniek vo vzduchu a v plyne s väčšou
hustotou ako má vzduch. Hustota plynov.
hypotézy – realizácia pokusov a meraní – spracovanie, posúdenie a
interpretovanie výsledkov meraní, zostrojiť graf hustoty pre telesá z rovnakej
látky, určiť z grafu hodnotu hustoty, aplikovať zistenie, že hmotnosť telesa
plávajúceho v kvapaline a hmotnosť telesom vytlačeného objemu kvapaliny
sú rovnaké. Prakticky určiť hustotu malých telies, pracovať s tabuľkami
MFCHT, identifikovať neznámu látku podľa jej hustoty, riešiť jednoduché
výpočtové úlohy , vysvetliť vybrané javy z bežného života pomocou hustoty,
získať informácie k tvorbe projektu, tvorivo využiť získané poznatky a
informácie na vypracovanie projektu, podieľať sa na práci v tíme,
prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede, v rámci hodnotenia projektov v
triede vybrať najlepší projekt a svoj výber zdôvodniť.
Učebné osnovy:
Predmet : Fyzika
Ročník: 8.
Časová dotácia: 2 h – týždenne, 66 hodín za rok
Ciele fyziky v 8. ročníku:
V tematickom okruhu Svetelné javy získajú poznatky o svetle, o tom ako sa svetlo šíri v rozličných látkach. Žiaci budú vedieť:
 aký význam má svetlo pre život človeka
 ako sa vytvára obraz pomocou šošovky, ako pracuje ľudské oko a ako si chrániť zrak
Tematický okruh Sila a pohyb. Práca. Energia sa zaoberá základnými pojmami mechaniky ako sú gravitačná sila, tlaková sila, rýchlosť, dráha, čas, práca výkon,
energia. Žiaci budú vedieť:
 vypočítať uvedené fyzikálne veličiny pomocou vzorcov
 graficky znázorniť vzťah medzi veličinami
 experimentálne určiť gravitačnú silu, priemernú rýchlosť telesa
 využiť praktické dôsledky platnosti zákona zachovania energie
V tematických okruhoch Teplo a Správanie telies v kvapalinách a plynoch si žiaci zopakujú a upevnia vedomosti získané v predchádzajúcich ročníkoch.
71
Fyzika 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Výpočet tepla prijatého a odovzdaného telesom pri Riešiť jednoduché výpočtové úlohy s využitím vzťahu pre výpočet tepla,
Teplo
3
tepelnej výmene.
pracovať s tabuľkami MFCHT .
Správanie telies v
kvapalinách
a plynoch
3
Svetlo
15
Sila a pohyb.
Práca. Energia
45
Výpočet hustoty telesa. Výpočet hmotnosti telesa
z nameraného objemu a hustoty. Plávanie telies
v kvapalinách a plynoch.
Slnečné žiarenie, svetlo a teplo. Svetelná energia a jej
premena na teplo, ktorého veľkosť vieme vypočítať.
Porovnanie zdrojov svetla – Slnka a žiarovky. Dôkazy
priamočiareho šírenia sa svetla. Rozklad svetla. Farby
spektra. Absorbovanie a odraz farieb spektra povrchmi
rôznej farby. Skladanie farieb. Odraz svetla. Zákon
odrazu. Lom svetla. Zákon lomu. Dúha. Zobrazovanie
šošovkami. Optické vlastnosti oka. Chyby oka. Okuliare.
Využitie šošoviek.
Vzájomné pôsobenie telies, sila. Jednotka sily 1 N.
Gravitačná sila, gravitačné pole. Výpočet sily, ktorou
Zem priťahuje telesá pri svojom povrchu (F = g.m).
Lineárna závislosť gravitačnej sily a hmotnosti telesa.
Ťažisko telesa a jeho určenie. Pohybové účinky sily.
Meranie času. Jednotky času 1 s, 1 min, 1 h.
Rovnomerný a nerovnomerný pohyb. Dráha a rýchlosť
rovnomerného pohybu (s = v.t, v = s/t). Priemerná
rýchlosť. Jednotky rýchlosti 1 m/s, 1 km/h. Grafické
znázornenie rýchlosti a dráhy pohybu v čase.
Deformačné účinky sily. Tlaková sila Tlak. (p= F/S)
Jednotky tlaku 1 Pa, 1 hPa, 1kPa. Mechanická práca. (W
= F.s) Jednotka práce 1 J. Práca na naklonenej rovine.
72
Prakticky určiť hustotu malých telies, pracovať s tabuľkami MFCHT,
identifikovať neznámu látku podľa jej hustoty, riešiť jednoduché výpočtové
úlohy.
Dokázať experimentom premenu svetla na teplo, navrhnúť jednoduchý
experiment na rozklad svetla, porovnať zdroje svetla – Slnko, žiarovka,
navrhnúť experiment na dôkaz priamočiareho šírenie sa svetla, opísať
absorbovanie a odraz farieb spektra od bieleho povrchu a farebných
povrchov, opísať skladanie farieb, navrhnúť experiment na dôkaz platnosti
zákona odrazu svetla, navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona lomu
svetla, znázorniť graficky zobrazenie predmetu spojkou a rozptylkou,
vysvetliť princíp použitia okuliarov pri odstraňovaní chýb oka, získavať
informácie pre tvorbu projektu z rôznych zdrojov, správne citovať zdroje
informácií, tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu ,
prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede.
Vysvetliť silu ako prejav vzájomného pôsobenia telies, vysvetliť spôsob
merania sily silomerom, stanoviť rozsah merania daným silomerom, vybrať
pre dané meranie vhodný silomer, určiť chyby merania silomerom, zostrojiť
graf lineárnej závislosti gravitačnej sily a hmotnosti telesa, určiť ťažisko
vybraných telies, zostrojiť graf lineárnej závislosti dráhy od času pre
rovnomerný priamočiary pohyb, zostrojiť graf
konštantnej závislosti
rýchlosti od času pri rovnomernom priamočiarom pohybe , čítať údaje
z grafu, riešiť výpočtové úlohy s využitím vzťahov pre rovnomerný
priamočiary pohyb, aplikovať vzťah na výpočet tlaku a mechanickej práce v
jednoduchých výpočtových úlohách, analyzovať situácie, v ktorých sa
prejavujú účinky trenia, na jednoduchých príkladoch vysvetliť vzájomnú
premenu rôznych foriem energie a zákon zachovania energie, zaujať kladný
postoj k opatreniam vedúcim k úsporám energie, získavať informácie pre
[nepovinné] Trenie. Trecia sila. Pohybová energia telesa. tvorbu projektu z rôznych zdrojov, správne citovať zdroje informácií, tvorivo
Polohová energia telesa. Vzájomná premena pohybovej využívať poznatky na vypracovanie projektu, prezentovať a obhájiť svoj
a polohovej energie telesa. Zákon zachovania energie. projekt v triede.
Zdroje energie. Fosílne palivá. Tradičné a netradičné
zdroje energie. Vodné elektrárne. Zvyšovanie spotreby
energie, z toho vyplývajúce nepriaznivé dôsledky pre
životné prostredie.
Učebné osnovy:
Predmet : Fyzika
Ročník: 9.
Časová dotácia: 2 h – týždenne, 66 hodín za rok
Ciele fyziky v 9. ročníku:
V tematickom okruhu Astronómia sa žiaci oboznámia so základnými informáciami o Zemi, Slnečnej sústave a vesmíre. Žiaci budú vedieť:
 zisťovať informácie o Slnečnej sústave z MFCHT, literatúry a Internetu a zistené informácie využiť pri tvorbe projektu
V tematickom okruhu – Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod sa žiaci oboznámia s javmi ako sú magnetizmus a elektrina, získajú základné poznatky
o elektrickom a magnetickom poli, elektrickom prúde, jeho vedení a využití, naučia sa rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri práci s elektrickými spotrebičmi.
Žiaci budú:
 prostredníctvom vlastných pozorovaní a pokusov objavovať magnetické vlastnosti látok, magnetické a elektrické pole,
 oboznámia sa s elektrickým prúdom, jeho zákonitosťami a účinkami,
 vedieť vykonať pokus, odmerať v elektrickom obvode elektrický prúd a elektrické napätie, vypočítať uvedené veličiny pomocou vzorcov.
V tematických okruhoch Teplo. ,Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok a Sila a pohyb. Práca a energia si zopakujú, utriedia a doplnia vedomosti
z predchádzajúcich ročníkov. Žiaci budú vedieť:
 vedieť vypočítať základné fyzikálne veličiny pomocou vzorcov,
 vedieť analyzovať grafy závislosti fyzikálnych veličín,
 vedieť využiť získané vedomosti o veličinách a prírodných zákonoch v praktickom živote.
Fyzika 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Vývoj predstáv o vesmíre. Slnečná sústava. Pohyby Získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych zdrojov, správne citovať
Astronómia
15
planét a ich mesiacov. Fázy Mesiaca. Zatmenie Slnka zdroje informácií, tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu,
73
Magnetické a
elektrické javy.
Elektrický obvod
Teplo
33
3
a Mesiaca. Denný pohyb Slnka po oblohe. Otáčanie
Zeme okolo osi. Obiehanie Zeme okolo Slnka.
Striedanie ročných období. Hviezdna obloha. Zmena
vzhľadu hviezdnej oblohy počas dňa. Zmena vzhľadu
hviezdnej oblohy počas roka. Galaxie. Vznik a vývoj
vesmíru.
Magnet a jeho vlastnosti. Póly magnetu. Magnetické
pole. Zem ako magnet. Kompas. Elektrizovanie telies.
Elektrický náboj. Elektrické pole.
Elektrometer.
Elektrický obvod. Časti elektrického obvodu.
Znázornenie elektrického obvodu schematickými
značkami. Žiarovka a jej objavenie. Elektrické vodiče a
izolanty z pevných látok. Sériové zapojenie žiaroviek.
Porovnanie jasu niekoľkých žiaroviek v sériovom
zapojení. Paralelné zapojenie žiaroviek. Elektrický
prúd. Jednotka elektrického prúdu 1 A. Meranie
veľkosti elektrického prúdu ampérmetrom. Elektrické
napätie. Jednotka napätia 1 V. Meranie veľkosti
elektrického napätia.
Zdroje elektrického napätia.
Rezistor. Experimentálne odvodenie Ohmovho zákona
(I = U/R). Zostrojenie grafu závislosti elektrického
prúdu od elektrického napätia. Elektrický odpor.
Jednotka elektrického odporu 1 Ω. Vedenie elektrického
prúdu v kvapalinách. Model vedenia elektrického prúdu
v pevných a kvapalných látkach. Elektrická energia a jej
premeny. Elektrické spotrebiče v domácnosti.
Bezpečnosť pri práci s elektrickými spotrebičmi.
Teplo, vedenie tepla. Hmotnostná tepelná kapacita.
Vzťah Q = c. m. Δt pre výpočet tepla. Jednotka tepla 1
J, kJ, MJ
74
prezentovať a obhájiť svoj projekt v triede.
Navrhnúť experiment na overenie pólov magnetu , vysvetliť princíp
určovania svetových strán kompasom, získať informácie o objave žiarovky,
zakresliť elektrický obvod pomocou schematických značiek, zapojiť
elektrický obvod podľa schémy, odmerať veľkosť elektrického prúdu a
elektrického napätia na žiarovke v sériovo zapojenom elektrickom obvode,
zostrojiť graf priamej úmernosti medzi prúdom a napätím z nameraných
hodnôt, riešiť výpočtové úlohy, riešiť úlohy na praktické zapájanie
elektrických obvodov a merania v nich, rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri
práci s elektrickými spotrebičmi, využiť tvorivo poznatky na vypracovanie
projektu.
Vypočítať teplo odovzdané alebo prijaté telesom pri tepelnej výmene,
vyhľadať potrebné údaje a informácie v MFCHT, literatúre, na Internete.
Teplota.
Skúmanie
premien
skupenstva látok
Sila a pohyb.
Práca a energia
Skupenské zmeny: vyparovanie, var, topenie, tuhnutie, Analyzovať grafy pri skupenských zmenách, vysvetliť priebeh čiary grafu,
kondenzácia, sublimácia, desublimácia. Zostrojenie porovnať dva grafy a z priebehu ich čiar určiť ich spoločné a rozdielne znaky.
3
12
grafu z nameraných
hodnôt
pri
skúmaní
skupenských zmien. Skupenské zmeny z hľadiska
dodanej a odovzdanej energie.
Gravitačná sila, gravitačné pole. Rovnomerný a
nerovnomerný pohyb. Dráha a rýchlosť rovnomerného
pohybu Priemerná rýchlosť nerovnomerného pohybu.
Grafické znázornenie rýchlosti a dráhy pohybu v čase.
Deformačné účinky sily. Tlaková sila Tlak. Newtonove
pohybové zákony. Mechanická práca. Práca na
jednoduchých strojoch. Pohybová energia telesa a
polohová energia telesa. Vzájomná premena pohybovej
a polohovej energie telesa. Zákon zachovania energie.
Vypočítať fyzikálne veličiny pomocou vzorcov, vedieť zostrojiť a analyzovať
grafy závislosti veličín, získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych
zdrojov, tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu, prezentovať a
obhájiť svoju prácu v triede.
7. 3. 2. Chémia
1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam
chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým
tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď. Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími
metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať
a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác,
ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Cieľom vyučovania
chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho
vzťahu k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ je v čo najväčšej miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov
vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie. Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej
gramotnosti, v rámci ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by mali porozumieť odborným textom na primeranej
úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné
informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné materiály.
Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu
a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie
dôležitých manuálnych zručností. Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne
ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus). V predmete chémia si žiaci majú v
75
dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva,
aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.
2. Hodnotenie predmetu
Chémia sa vo všetkých ročníkoch, v ktorých sa vyučuje klasifikuje. Predmetom hodnotenia sú výstupy vzdelávania uvedené vo výkonovom štandarde.
Hodnotenie je založené na princípoch uvedených v školskom vzdelávacom programe. Klasifikácia a hodnotenie žiakov sa uskutočňuje na základe Metodického
pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Laboratórne práce sú hodnotené slovne. Klasifikujú sa:
 kontrolné práce spravidla po každom tematickom celku, rozsah 10-15 otázok, zaradí učiteľ podľa potreby
 ústne skúšanie - individuálne podľa potreby, na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom
 praktické cvičenia - hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh
 tvorba projektov- hodnotenie úrovne projektu, osobný prínos žiaka
Súhrnná klasifikácia nie je priemerom známok, do úvahy sa berie váha známky, aktivita žiaka, miera osvojenia kľúčových kompetencií a iné.
Učebné osnovy:
Predmet : Chémia
Ročník: 7.
Časová dotácia: 2 h – týždenne, 66 hodín za rok
Chémia 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Význam chémie pre život človeka, chémia ako veda,
Objavovanie
chemická výroba, chemický výrobok, prírodná surovina.
chémie v našom
4
okolí
Aké vlastnosti
majú látky
Skúmame látky
5
6
výkonový štandard
Vymenovať významné chemické závody vo svojom okolí a priradiť im
výrobok, poznať problematiku obmedzených zdrojov surovín a dôležitosť ich
hospodárneho využitia (potreba separácie odpadov, recyklácie), poznať
a dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu a v praxi.
Chemické laboratórium, laboratórne pomôcky, meranie Zistiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok, rozlíšiť dve látky na
objemu chemických látok, vlastnosti látok (horľavosť, základe ich vlastností, poznať a dodržiavať zásady bezpečnej práce v
skupenstvo, vôňa, zápach, vzhľad, rozpustnosť).
chemickom laboratóriu a v praxi, základné piktogramy (napr. žieravina,
horľavina), poznať telefónne čísla prvej pomoci, vedieť používať ochranné
pomôcky – okuliare, rukavice, ochranný štít, poznať základné laboratórne
pomôcky.
Chemicky čistá látka (chemická látka), vlastnosti látok Zistiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok, rozlíšiť dve látky na
(horľavosť, skupenstvo, vôňa, zápach, vzhľad, základe ich vlastností, rozpoznať chemicky čisté látky, rôznorodé zmesi,
rozpustnosť), zmes, rôznorodá zmes, rovnorodá zmes – rovnorodé zmesi (roztoky tuhé, kvapalné a plynné), uviesť príklady látok
76
Roztoky
Voda
Vzduch
Spoznávanie
chemických
reakcií v našom
okolí
Zmeny pri
chemických
reakciách
4
3
5
10
16
roztok, metódy oddeľovania zložiek zmesí (usadzovanie, rozpustných vo vode, látok nerozpustných vo vode, vodných roztokov
filtrácia, odparovanie, destilácia, kryštalizácia).
používaných v domácnosti, základných metód oddeľovania zložiek zmesí
(usadzovanie, filtrácia, odparovanie, destilácia, kryštalizácia), využitie metód
oddeľovania zložiek zmesí v praktickom živote.
Rovnorodá zmes – roztok, vodný roztok, nasýtený Uviesť príklady látok rozpustných vo vode, vodných roztokov používaných v
roztok,
nenasýtený
roztok,
presýtený
roztok, domácnosti, využitie metód oddeľovania zložiek zmesí v praktickom živote,
rozpúšťadlo, rozpustená látka, príprava roztokov - pripraviť roztok určitej koncentrácie, uviesť príklady tuhých, kvapalných aj
meranie ich zložiek.
plynných roztokov.
Vlastnosti vody, význam vody pre život na zemi, Chápať význam vody pre život človeka, zvieratá a rastliny, vysvetliť rozdiely
rozdelenie podľa výskytu (podzemná, povrchová, medzi rôznymi druhmi vôd, poznať možnosti úpravy a čistenia vôd, dôsledky
zrážková) a použitia (pitná, úžitková, odpadová), znečistenia vôd, poznať príčiny a dôsledky znečisťovania vôd.
znečisťovanie vôd, ochrana vody, úprava povrchovej
vody na pitnú.
Zloženie a vlastnosti vzduchu, atmosféra, význam Vymenovať hlavné zložky vzduchu, skleníkové plyny (napr. oxid uhličitý),
vzduchu - pre život, surovina, zdroje znečisťovania hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (spaľovanie odpadov – potreba
vzduchu, dôsledky znečisťovania vzduchu (smog, kyslé separovaného zberu),
dažde, ozónová diera, skleníkový efekt),
poznať význam kyslíka a dusíka pre živé organizmy,
poznať príčiny vzniku kyslých dažďov, smogu, ozónovej diery a
skleníkového efektu a ich následky pre našu planétu, význam ozónovej
vrstvy,
Chemická reakcia, horenie, horľavina, palivo, hasenie, Rozlíšiť chemický a fyzikálny dej. Poznať horenie ako chemický dej.
hasiaci prístroj, hasiaca látka.
Vymenovať príklady horľavých a nehorľavých látok Vysvetliť podstatu
hasenia horiacich látok. Vymenovať niektoré hasiace látky. Opísať spôsoby
správneho hasenia pri horení konkrétnych látok. Poznať označenie horľavín.
Uviesť príklady chemických reakcií z bežného života. Poznať telefónne číslo
požiarnikov. Vymenovať základné palivá. Vymenovať najčastejšie príčiny
požiarov. Vedieť používať ochranné pomôcky. Poznať zásady bezpečnej
práce v chemickom laboratóriu. Dodržiavať zásady bezpečnej práce v
chemickom laboratóriu. Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými
látkami v praxi. Poznať pomôcky používané pri vykonaných laboratórnych
prácach.
Reaktant, produkt, , chemický rozklad, chemické Rozlíšiť reaktanty a produkty. Rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického
zlučovanie, chemická rovnica, zákon zachovania rozkladu a chemického zlučovania. Poznať reakcie, pri ktorých sa energia
hmotnosti látok, energetické zmeny pri chemických uvoľňuje a pri ktorých sa energia spotrebuje s dôrazom na bežný život.
77
Laboratórne
cvičenia
6
Tvorba
a prezentácia
projektov
7
reakciách, elektrolýza, rýchlosť chemických reakcií, Rozlišovať pomalé a rýchle reakcie. Zapísať priebeh chemickej reakcie.
faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií.
Reprodukovať zákon zachovania hmotnosti látok. Poznať reakciu, ktorá
prebieha pri prechode elektrického prúdu. Jednoducho zdôvodniť vplyv
teploty, množstva reaktantov, plošného obsahu reaktantov (v tuhom
skupenstve) a katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií s dôrazom na
bežný život. Vedieť používať ochranné pomôcky. Poznať zásady bezpečnej
práce v chemickom laboratóriu. Dodržiavať zásady bezpečnej práce v
chemickom laboratóriu. Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými
látkami v praxi. Poznať pomôcky používané pri vykonaných laboratórnych
prácach.
Poznať a vedieť používať ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, ochranný
štít. Poznať a dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu,
poznať základné piktogramy (napr. žieravina, horľavina). Poznať pomôcky
používané pri vykonaných laboratórnych prácach. Zistiť pozorovaním
vlastnosti konkrétnych látok. Vykonať podľa návodu žiacky pokus. Vedieť
pozorovať deje sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich.
Zaznamenať výsledok pokusu.
Vyhľadať, spracovať a prezentovať požadované údaje a informácie.
Učebné osnovy:
Predmet : Chémia
Ročník: 8.
Časová dotácia: 2 h – týždenne, 66 hodín za rok
Chémia 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Úvodná hodina
1
Bezpečnosť pri práci.
Prvok, značka prvku, zlúčenina, chemický vzorec,
Zloženie látok
7
častice látok, atóm, elektrónový obal atómu, jadro
atómu, protón, neutrón, elektrón, protónové číslo,
78
výkonový štandard
Pripomenúť si bezpečné správanie sa v chemickom laboratóriu.
Vysvetliť zloženie látok, rozlíšiť prvky a zlúčeniny, poznať význam
chemických značiek prvkov a chemického vzorca, poznať slovenské názvy a
značky chemických prvkov (Ag, Al, Au, C, Ca, Cl, Cu, F, Fe, H, He, Hg, I,
Chemické reakcie
8
Významné
chemické prvky a
zlúčeniny
38
chemická väzba, elektrónový pár, molekula, ión, katión, K, Mg, Mn, N, Na, O, P, Pb, S, Se, Si, Zn), opísať stavbu atómu, poznať
anión, periodická sústava prvkov, skupiny, periódy.
označenie elektrického náboja protónov, elektrónov, neutrónov, zapísať a
vysvetliť vznik iónov z atómov, vysvetliť vznik chemickej väzby v látkach,
zapísať a prečítať vzorce dvojatómových a viacatómových molekúl, určiť
druh a počet atómov v konkrétnom príklade molekuly, poznať význam
objavu periodickej sústavy prvkov a meno autora, určiť počet radov a stĺpcov
v periodickej tabuľke prvkov, vedieť určiť umiestnenie (perióda a skupina)
konkrétneho prvku na základe hodnoty protónového čísla, zapísať protónové
číslo atómov, určiť počet elektrónov v atóme z hodnoty protónového čísla.
Oxidácia, redukcia,
oxidačno-redukčné
reakcie, Pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu zvyšuje, pri ktorom sa
oxidačno-redukčné vlastnosti kovov a nekovov, korózia, oxidačné číslo atómu znižuje, uviesť príklady priebehu oxidačno-redukčných
elektrolýza, zrážacie reakcie.
reakcií v bežnom živote, reprodukovať a používať elektrochemický rad
napätia kovov, charakterizovať elektrolýzu, zapísať elektrolýzu pomocou
oxidácie a redukcie, označiť deje na elektródach, uviesť príklady elektrolýzy,
zapísať niektoré zrážacie reakcie.
Kyslík a jeho zlúčeniny (oxidy), vodík a jeho zlúčeniny Vymenovať základné vlastnosti a použitie vodíka, kyslíka, alkalických
(kyseliny, kyslíkaté a bezkyslíkaté, kyslé roztoky), kovov, halogénov, vzácnych plynov, určiť oxidačné čísla atómov prvkov v
alkalické kovy a ich zlúčeniny (hydroxidy, zásadité oxidoch, vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov, kyselín
roztoky), soli (neutralizácia, pH, stupnica pH, indikátor), a hydroxidov, tvoriť názvy a vzorce niektorých zlúčenín, pomenovať ióny,
kovy a ich zlúčeniny (v ľudskom organizme a v bežnom ktoré vzniknú reakciou kyselín a hydroxidov s vodou, poznať oxidy, ktoré
živote).
reakciou s vodou spôsobujú kyslé dažde, a príčiny vzniku uvedených oxidov
(oxidy síry a dusíka), poznať vlastnosti a použitie vybraných oxidov,
halogenidov, kyselín, hydroxidov a solí, poznať vplyv kyslých dažďov na
životné prostredie, možnosti obmedzenia ich vzniku, určiť pomocou
univerzálneho indikátorového papierika pH rôznych roztokov (kyslý,
neutrálny, zásaditý), opísať neutralizáciu ako chemickú reakciu kyseliny s
hydroxidom a zapísať chemickou rovnicou, poznať výskyt a funkciu kyseliny
chlorovodíkovej v ľudskom organizme, uviesť význam katiónov sodíka,
draslíka, horčíka, vápnika a železa pre ľudský organizmus a ich potravinové
zdroje, zdôvodniť negatívny vplyv nadbytku NaCl v potrave pre ľudský
organizmus, vedieť prakticky určiť, či je roztok kyslý, neutrálny alebo
zásaditý, vedieť pracovať s roztokmi indikátorov a indikátorovými
papierikmi, vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a
interpretovať ich,
79
Prezentácia
projektov
8
Laboratórne
cvičenie
4
Prvky, ich názvy a značky, redoxné reakcie, elektrolýza, Vyhľadať, spracovať a prezentovať požadované údaje a informácie.
kyslík, vodík, alkalické kovy, halogény, halogenidy,
kyseliny, hydroxidy, soli, kovy v ľudskom organizme.
Elektrolýza, zrážacie reakcie, meranie pH, neutralizácia. Vykonať podľa návodu žiacky pokus, pozorovať deje, analyzovať a popísať
ich, zaznamenať výsledok pokusu.
Učebné osnovy:
Predmet : Chémia
Ročník: 9.
Časová dotácia: 2 h – týždenne, 66 hodín za rok
Chémia 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Bezpečnosť pri práci. Atómy, molekuly a ióny. Chemická

väzba. Zmes, rovnorodá a rôznorodá zmes. Vodný roztok.
Nasýtený roztok. Rozpúšťadlo. Rozpustená látka.
Periodická sústava prvkov. Prvky, zlúčeniny, kyseliny,
hydroxidy, soli, chemické reakcie, zákon zachovania
Opakovanie
6
hmotnosti, chemické rovnice, neutralizácia, redoxná
reakcia.
Chemické
výpočty
Vlastnosti
jednoduchých
organických látok
12
5
Látkové množstvo, jednotka látkového množstva – mól,
molárna hmotnosť,
jednotka molárnej hmotnosti.
Vyjadrovanie zloženia roztokov, hmotnostný zlomok,
koncentrácia látkového množstva.
Anorganické zlúčeniny uhlíka, organické zlúčeniny
uhlíka, organická chémia. Štvorväzbovosť atómu uhlíka,
uhlíkový reťazec.
80
výkonový štandard
Vedieť určiť umiestnenie prvku na základe hodnoty protónového čísla,
poznať vlastnosti, zlúčeniny a použitie vodíka, kyslíka, alkalických kovov,
železa, poznať zloženie, rozdelenie kyselín, vlastnosti a použitie kyselín,
poznať zloženie, vlastnosti hydroxidov a použitie hydroxidov, poznať
zloženie a vlastnosti solí, chápať chemickú reakciu ako dej, pri ktorom sa
látky menia, poznať zápis chemickej reakcie – chemickú rovnicu, ako
dôsledok platnosti zákona zachovania hmotnosti, vedieť zapísať jednoduché
reakcie chemickými rovnicami, poznať princíp neutralizácie a redoxnej
reakcie, príklady takýchto reakcií a ich využitie.
Porovnať hmotnosť 1 mólu atómov rôznych prvkov, vypočítať molárnu
hmotnosť zlúčenín zo známych molárnych hmotností atómov prvkov
tvoriacich zlúčeninu, vypočítať látkové množstvo, ak je zadaná hmotnosť
látky a molárna hmotnosť látky. Vypočítať hmotnosť látky a vody potrebnej
na prípravu roztoku s určitou hmotnosťou a hmotnostného zlomku zložky
roztoku. Vypočítať látkové množstvo a hmotnosť látky potrebnej na prípravu
roztoku s určitým objemom a koncentráciou látkového množstva.
Pochopiť význam uhlíka, vymenovať príklady anorganických a organických
zlúčenín, rozlíšiť anorganické a organické zlúčeniny, - poznať predmet štúdia
organickej chémie, rozlíšiť a zapísať otvorený a uzavretý reťazec, reťazec
s jednoduchou, dvojitou a trojitou väzbou.
Prírodné zdroje uhľovodíkov, znečistenie životného
prostredia, uhľovodíky v uhlí, rope a zemnom plyne,
alkány, nasýtené uhľovodíky, benzín. alkény, etén,
nenasýtené uhľovodíky, polymerizácia, makromolekula,
alkíny, etín, trojitá väzba, arény, aromatické jadro,
benzén.
Uhľovodíky
8
Deriváty
uhľovodíkov,
charakteristická
skupina,
uhľovodíkový zvyšok, halogénderiváty,
kyslíkaté
deriváty, alkoholy, metanol, etanol, acetón, kyselina
mravčia, kyselina octová.
Deriváty
uhľovodíkov
Organické látky
v živých
organizmoch
5
8
Prírodné látky, fotosyntéza, sacharidy, tuky, bielkoviny,
biokatalyzátory, enzýmy, vitamíny, hormóny, zdravá
výživa.
81
Poznať prírodné zdroje uhľovodíkov, uviesť negatívne vplyvy ťažby uhlia
a ropy a produktov vznikajúcich pri ich spaľovaní na životné prostredie,
poznať uhľovodíky nachádzajúce sa v prírodných zdrojoch uhľovodíkov,
opísať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, výbušnosť), výskyt a použitie
metánu, etánu, propánu a butánu, poznať použitie propán-butánovej zmesi
a vysvetliť, aké nebezpečenstvo hrozí pri unikaní tejto zmesi z tlakovej
nádoby v uzavretom priestore, poznať typ väzby medzi atómami v alkánoch,,
napísať vzorce alkánov: metán, etán, propán, bután...dekán, vymenovať
produkty horenia uhľovodíkov, poznať typ väzby medzi atómami
v alkánoch,, napísať vzorce alkénov: etén, opísať vlastnosti (skupenstvo,
horľavosť, výbušnosť) eténu, opísať polymerizáciu na príklade vzniku
polyetylénu z eténu, poznať typ väzby medzi atómami v alkánoch, napísať
vzorce alkénov: etín, opísať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, výbušnosť)
eténu, opísať vlastnosti, štruktúru a použitie benzénu.
Vyznačiť na konkrétnych príkladoch derivátov uhľovodíkov charakteristickú
skupinu a uhľovodíkový zvyšok, roztriediť príklady zlúčenín na uhľovodíky
a deriváty uhľovodíkov, poznať názov a vzorec chlórmetánu, poznať
najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia chloroformu, vysvetliť, prečo sa
halogénderiváty uhľovodíkov zaraďujú medzi ekologické jedy, zdôvodniť
nebezpečenstvo používania freónov, poznať názov a vzorec metanolu
a etanolu, poznať najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia metanolu
a etanolu, poznať vplyv metanolu a etanolu na ľudský organizmus, dôsledky
použitia etanolu ako návykovej látky, poznať najdôležitejšie vlastnosti
a možnosti využitia acetónu, poznať vplyv acetónu na ľudský organizmus,
poznať spôsoby zneškodňovania zvyškov farieb ako nebezpečných odpadov,
poznať pôvod názvu kyseliny mravčej, poznať názov a vzorec kyseliny
mravčej a kyseliny octovej, poznať najdôležitejšie vlastnosti a možnosti
využitia kyseliny octovej.
Vysvetliť, čo sú prírodné zlúčeniny, vymenovať reaktanty, produkty
a podmienky fotosyntézy, vysvetliť význam fotosyntézy pre život človeka
a živočíchov, vymenovať atómy prvkov, ktoré tvoria sacharidy, uviesť
výskyt, vlastnosti a možnosti využitia sacharidov (glukóza, fruktóza,
sacharóza, škrob, glykogén a celulóza), vysvetliť funkcie tukov v živých
organizmoch, roztriediť tuky podľa zloženia (skupenstva) a pôvodu
Organické látky
v bežnom živote
8
Prezentácia
projektov
Laboratórne
cvičenie
7
Záverečné
opakovanie
2
5
(výskytu), poznať vlastnosti tukov (rozpustnosť v alkohole, pôsobenie svetla
na tuky), poznať vplyv rastlinných a živočíšnych tukov na ľudský
organizmus, vysvetliť vplyv cholesterolu na ľudský organizmus, overiť
rozpustnosť tukov vo vode a v alkohole, porovnať množstvo tukov v rôznych
semenách, poznať zloženie a vlastnosti bielkovín, poznať funkcie bielkovín
v ľudskom tele, vymenovať zdroje rastlinných a živočíšnych bielkovín,
poznať význam enzýmov, vitamínov a hormónov pre človeka, poznať
potravinové zdroje vitamínov, poznať základné pravidlá zdravej výživy.
Plasty, syntetické vlákna, mydlá, pracie prostriedky, Vymenovať príklady a použitie plastov a syntetických vláken, opísať
saponáty, kozmetické prípravky, pesticídy, lieky, drogy.
úžitkové vlastnosti a možnosti použitia plastov a syntetických vláken, uviesť
výhody a nevýhody používania plastov z environmentálneho hľadiska,
poznať princíp pracieho účinku mydla, uviesť rozdiely medzi mydlami
a saponátmi, vedieť vysvetliť význam kozmetických prostriedkov, opísať
výhody a nevýhody používania pesticídov, poznať účinky skupín liekov
(antibiotiká, analgetiká, antipyretiká), uviesť príklady a negatívne pôsobenie
tolerovaných a zakázaných drog.
Deriváty uhľovodíkov, organické látky v živých Získavať informácie a tvorivo ich spracúvať, podieľať sa na práci v skupine,
organizmoch, organické látky v bežnom živote.
prezentovať a obhájiť svoju prácu.
Príprava roztokov, sacharidy, bielkoviny, vitamíny,
 Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, vykonať prácu
mydlá.
podľa návodu, vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť
a interpretovať ich, vedieť zaznamenať výsledok pokusu.
7.3.3 Biológia
1.Charakteristika učebného predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania.
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj
človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných
celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a
neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom
živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v
jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a
súvislostiach. Učivo v 5. - 6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných
82
objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v
nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie
vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a postupne prehlbovať poznatky. Usporiadanie učiva v 7. ročníku
nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka
ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty
človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem, v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie osvojovanie si
zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu
v súčinnosti so živými zložkami prírody. Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Nadväzne
sa ďalej orientuje na poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný na komplexné
poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode. Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných častí
tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu
základných vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane.
2. Hodnotenie predmetu:
Biológia sa vo všetkých ročníkoch, v ktorých sa vyučuje klasifikuje. Predmetom hodnotenia sú výstupy vzdelávania uvedené vo výkonovom štandarde.
Hodnotenie je založené na princípoch uvedených v školskom vzdelávacom programe. Klasifikácia a hodnotenie žiakov sa uskutočňuje na základe Metodického
pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Klasifikujú sa:
 kontrolné práce spravidla po každom tematickom celku, rozsah 10-15 otázok, zaradí učiteľ podľa potreby
 ústne skúšanie - individuálne podľa potreby , na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom
 praktické cvičenia - hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh
 tvorba projektov- hodnotenie úrovne projektu, osobný prínos žiaka
Súhrnná klasifikácia nie je priemerom známok, do úvahy sa berie váha známky, aktivita žiaka, miera osvojenia kľúčových kompetencií a iné.
Učebné osnovy:
Predmet : Biológia
Ročník: 5.
Časová dotácia: 2 h – týždenne, 66 hodín za rok
Biológia 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Úvodná hodina
1
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia.
Príroda a prírodniny. Metódy a prostriedky skúmania v
Príroda a život
7
biológii.
okolo nás
83
výkonový štandard
Pripraviť žiakov na získavanie nových vedomostí.
Poznať náplň biológie, botaniky, zoológie. Rozlíšiť na príklade živú a neživú
prírodninu. Predviesť využitie lupy pri pozorovaní prírodniny. Uviesť na
príklade význam a využitie mikroskopu. Ukázať na mikroskope okulár,
Les. Štruktúra lesa. Život a zmeny lesa počas roka.
Dreviny v lese. Ihličnaté a listnaté stromy. Kry.
Poznávanie, život drevín počas roka. Význam pre život
v lese. Mikroskopické a nekvitnúce byliny v lese.
Kvitnúce byliny v lese. Poznávanie, život počas roka.
Význam pre život v lese. Huby a lišajníky v lese.
Poznávanie jedlých a jedovatých húb, spolužitie stromov
a húb. Pomoc pri otrave hubami. Význam v lese. Lesné
bezstavovce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a
životných prejavov. Význam v lese. Lesné obojživelníky
a plazy. Lesné vtáky. Lesné cicavce. Poznávanie podľa
vonkajších znakov a životných prejavov. Význam v lese.
Život v lese
Život vo vode
a na brehu
25
15
Voda a jej okolie. Význam kyslíka, teploty a čistoty vody
pre život vodných organizmov. Rastliny žijúce vo vode.
Poznávanie podľa vonkajších znakov. Význam planktónu
84
objektív a zrkadlo. Vymenovať vyživovacie (vegetatívne) a rozmnož. časti
rastlín, rozdiel byliny – dreviny. Rozdeliť živočíchov podľa výživy a stavby
tela.
Uviesť príklad rastliny a živočícha žijúcich v lese. Pomenovať podľa schémy
vrstvy lesa. Opísať zmeny lesa v ročných obdobiach. Zostaviť príklad
potravového reťazca lesných organizmov. Poznať základnú stavbu tela
dreviny. Rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom. Určiť názov ihličiny podľa šišky
a vetvičky. Určiť názov listnatého stromu podľa listu alebo plodu. Uviesť
význam stromov pre život organizmov a ľudí. Rozlíšiť na ukážke strom a ker.
Pomenovať na ukážke dva lesné kry. Uviesť význam krov pre život
organizmov. Uviesť príklad živočícha živiaceho sa listami, semenami
(plodmi) lesných drevín. Uviesť význam pôdnych baktérií v lese. Vysvetliť
prítomnosť zelených povlakov na stromoch. Rozlíšiť na ukážke mach
a papraď. Poukázať na význam machov a papradí v lese. Opísať základnú
stavbu tela kvitnúcej byliny. Poznať na ukážke tri lesné kvitnúce byliny.
Uviesť príklad jedovatej a liečivej rastliny. Uviesť význam bylín pre život
lesa. Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. Uviesť zásady pomoci
pri otrave hubami. Rozpoznať na ukážke lišajník od iných organizmov.
Vysvetliť význam húb a lišajníkov v prírode. Poznať slimáka a dážďovku
podľa vonkajších znakov. Uviesť potravu slimáka a dážďovky. Porovnať
prijímanie potravy a spôsob pohybu slimáka a dážďovky. Rozlíšiť na ukážke
križiaka, kliešťa a mravca. Poznať možnosť nákazy kliešťom a odstránenie z
kože. Uviesť príklad potravy dvoch bezstavovcov. Zdôvodniť význam
bezstavovcov v lese a škodlivosť pri premnožení. Vysvetliť na príklade
inštinkt. Poznať na ukážke skokana, jaštericu a vretenicu. Rozlíšiť na ukážke
obojživelníka a plaza. Uviesť príklad potravy obojživelníka a plaza. Uviesť
tri vtáky žijúce v lese. Demonštrovať na príklade význam lesného dravého
a spevavého vtáka v lese. Uviesť príklad potravy dvoch lesných vtákov.
Pomenovať na ukážke lesné cicavce. Uviesť príklad bylinožravého,
mäsožravého a všežravého cicavca. Uviesť príklad potravy dvoch lesných
cicavcov. Demonštrovať na príklade význam cicavcov v lese.
Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov. Vysvetliť význam
kyslíka pre vodné organizmy. Uviesť príklad stojatej a tečúcej vody. Uviesť
príklad znečistenia vody a dôsledky pre život organizmov. Vysvetliť význam
a vodných zelených rastlín. Brehové rastlinstvo.
Mikroskopické a drobné vodné živočíchy. Poznávanie
podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam.
Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode a na brehu.
Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných
prejavov, význam. Ryby. Poznávanie podľa vonkajších
znakov a životných prejavov, význam. Živočíchy žijúce
vo vode a na brehu. Poznávanie podľa vonkajších znakov
a životných prejavov, význam. Vodné vtáky. Poznávanie
podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam.
Vodné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a
životných prejavov, význam.
Život na poliach
a lúkach
18
Polia, lúky, pastviny. Druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej
činnosti. Rastliny a huby na lúkach. Poznávanie podľa
vonkajších znakov, život počas roka, význam. Obilniny.
Krmoviny. Olejniny a okopaniny. Poznávanie, život
počas roka , význam pre výživu človeka a hospodárskych
zvierat. Bezstavovce žijúce na lúkach a poliach.
Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka,
význam. Obojživelníky a plazy žijúce na lúkach a poliach.
Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka,
význam. Vtáky žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie
podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam.
85
mikroskopických rastlín pre život vo vode. Poznať na ukážke bylinu žijúcu
vo vode. Vysvetliť škodlivosť premnoženia siníc pre zdravie človeka.
Vysvetliť príčinu premnoženia niektorých organizmy v stojatej vode v lete.
Poznať na ukážke jednu brehovú drevinu a bylinu. Uviesť význam brehových
drevín a bylín. Uviesť význam vodných živočíšnych mikroorganizmov.
Poznať na ukážke nezmara. Uviesť príklad potravy črievičky a nezmara.
Opísať spôsob obstarávania potravy nezmara. Uviesť príklad vodného
organizmu živiaceho sa planktónom. Poznať na ukážke vodného ulitníka
a lastúrnika. Poznať význam pijavice v medicíne. Poznať na ukážke raka.
Uviesť potravu pijavice. Zdôvodniť vplyv čistoty vody na život raka. Uviesť
príklad potravy vodného bezstavovca. Poznať na ukážke jeden druh hmyzu
žijúceho vo vode a jeden druh žijúceho na brehu. Uviesť význam lariev
hmyzu pre vodné živočíchy. Opísať na ukážke prispôsobenie kapra životu vo
vode. Uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej vode. Rozlíšiť potravu
bylinožravej a dravej ryby. Rozlíšiť na ukážke skokana a mloka. Opísať život
skokana vo vode a na brehu. Uviesť príklad potravy skokana a užovky.
Rozlíšiť vretenicu a užovku podľa vonkajších znakov. Opísať prispôsobenie
vtákov na plávanie, potápanie a brodenie. Opísať spôsob prijímania potravy
kačice a labute. Uviesť príklad vtáka živiaceho sa drobnými živočíchmi
v plytkej vode. Uviesť príklad potravy dravého vodného vtáka. Uviesť
význam plávacích blán a chvosta vydry a bobra. Uviesť príklad potravy bobra
a vydry. Opísať spôsob stavania obydlia bobra. Uviesť význam vodných
cicavcov.
Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely. Vysvetliť význam skupín drevín
medzi lánmi polí. Zdôvodniť nevhodnosť vypaľovania trávy. Uviesť príklad
živočícha, ktorého môže ohroziť rozoranie medzí a likvidácia remízok.
Poznať na ukážke tri lúčne byliny. Pomenovať jednu liečivú lúčnu rastlinu.
Poznať hubu pečiarku podľa typických znakov. Uviesť príklad živočícha
živiaceho sa lúčnymi bylinami. Uviesť význam lúčnych tráv. Poznať na
ukážke a pomenovať pšenicu, ovos a kukuricu. Uviesť príklady významu
obilnín pre človeka. Uviesť príklad troch výrobkov z obilnín. Poznať a
pomenovať na ukážke ďatelinu. Uviesť príklad krmoviny, ako potravy
hospodárskych zvierat. Vysvetliť význam „zeleného hnojenia“. Poznať na
ukážke a pomenovať slnečnicu a repku. Porovnať význam slnečnice, repky
Cicavce žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie podľa a repy. Poznať na ukážke a pomenovať ľuľok zemiakový. Vysvetliť význam
vonkajších znakov, život počas roka, význam.
zemiakovej hľuzy pre človeka. Uviesť význam dážďovky pre kvalitu pôdy.
Poznať na ukážke dva druhy hmyzu žijúceho na lúke a poli. Uviesť príklad
hmyzu, ktorý po premnožení ohrozuje pestované rastliny na poli. Uviesť
príklad živočícha, ktorý sa živí hmyzom na poli alebo lúke. Odlíšiť skokana
a ropuchu podľa spôsobu pohybu. Uviesť príklad potravy ropuchy. Uviesť
význam ropuchy a jašterice pre život na lúkach a poliach. Poznať na ukážke
tri vtáky žijúce na lúke a poli. Uviesť význam jarabice a bažanta pre život na
poli. Preukázať na príklade význam dravých vtákov pre život na poliach a
lúkach. Poznať na ukážke tri cicavce žijúce na lúke a poli. Rozlíšiť zajaca
a králika. Usporiadať potravový vzťah hraboš, sokol, obilniny. Uviesť
dôsledky premnoženia hrabošov, myší a sysľov na poli.
Učebné osnovy:
Predmet : Biológia
Ročník: 6.
Časová dotácia: 2 h – týždenne, 66 hodín za rok
Biológia 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Úvodná hodina
1
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia.
Ľudské obydlia a ich okolie. Chované živočíchy,
zdomácňovanie, kríženie, plemená , zásady chovu
v meste a na vidieku, chovateľsky významné živočíchy,
hospodárske rastliny, odrody, okrasné byliny, okrasné
dreviny, izbové rastliny. Poznávanie a význam
Život s človekom
mikroorganizmov pre človeka : baktérie – parazitické –
a v ľudských
18
nákazlivé ochorenia, očkovanie, pôdne, rozkladné –
sídlach
mliečne
a kvasné.
Poznávanie
a význam
mikroorganizmov pre človeka : huby - pleseň hlavičkatá,
papleseň štetkovitá, kvasinky. Poznávanie zeleniny podľa
vonkajších znakov, význam zeleniny pre zdravie človeka:
cibuľa, cesnak, pažítka, kapusta, kel, karfiol, kaleráb,
86
výkonový štandard
Pripraviť žiakov na získavanie nových vedomostí.
Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre život organizmov. Uviesť
význam zdomácňovania živočíchov pre život človeka. Uviesť význam
kríženia rastlín a živočíchov pre človeka. Uviesť prejavy škodlivosti
parazitickej baktérie pre človeka. Poznať dôležitosť očkovania, dodržiavania
osobnej hygieny. Opísať využitie mliečnych a kvasných baktérií. Uviesť
podmienky výskytu plesní v domácnosti. Uviesť príklad využitia kvasiniek
človekom. Uviesť príklad priemyselnej výroby s využívaním kvasinky.
Poznať na ukážke a pomenovať zástupcu cibuľovej, hlúbovej, plodovej,
listovej a koreňovej zeleniny. Poznať na ukážke a pomenovať strukovinu.
Rozlíšiť a pomenovať na ukážke päť druhov zeleniny. Vysvetliť potrebu
hnojenia pôdy pri viacročnom pestovaní plodín. Poznať na ukážke a
pomenovať dva ovocné stromy. Pomenovať podľa ukážky dve rastliny
paprika, rajčiak, uhorka, šalát, špenát, mrkva, petržlen,
zeler, reďkovka, hrach, fazuľa. Poznávanie ovocných
stromov a krov podľa vonkajších znakov, význam ovocia
pre zdravie človeka: jabloň, marhuľa, broskyňa, slivka,
hruška, ríbezľa, egreš, jahoda, malina, černica. Význam
zeleniny a ovocia pre zdravie človeka, správna
životospráva,
vitamíny, čaje ... Vonkajší parazit,
poznávanie podľa vonkajších znakov, infekčné ochorenia,
znehodnotené potraviny, prevencia, hygiena, blcha, voš,
ploštica, moľa, mucha, komár, šváb, rus domový.
Vnútorný parazit, vývinový cyklus, vajíčko, larva, úhor,
hostiteľ, striedanie hostiteľov, tenké a hrubé črevo,
príznaky
ochorenia,
prevencia
pred
nákazou,
dodržiavanie hygienických zásad, hnojenie, detské
pieskoviská, pásomnica, mrľa, hlísta. Spoločenský život
včiel, zásady chovu včiel, včela matka, robotnica, trúd,
úľ, plást, nektár, medový žalúdok, med, vosk, včelí roj,
„tanec“ včiel. Zásady chovu a lovu rýb, rybárstvo,
rybník, ochrana vôd, kapor, karas, pstruh, poznávanie
podľa vonkajších znakov. Kura, kačica, morka, hus,
pohlavná dvojtvarosť, perie, tuk, vajcia, mäso, zdravá
výživa. Poznávanie podľa vonkajších znakov, porovnanie
končatiny psa a mačky, význam a zásady spolunažívania
živočíchov
a ľudí
v domácnosti,
porovnanie
spolunažívania v meste a na vidieku, pes, mačka,
plemená – lavínové, strážne, vodiace, poľovné,...
rodokmeň, kanárik, chrček, akváriové rybičky, papagáj,
morča. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam,
zásady chovu, tur, ovca, koza, kôň, sviňa, králik, mäso,
mlieko, vlna, hnoj, jazdectvo. Poznávanie podľa
vonkajších znakov, riziká nákazy a prenosu ochorení,
ochrana a prevencia, myš, potkan, krysa, hlodavé zuby,
deratizácia. Poznávanie podľa vonkajších znakov,
význam, mlynárik, vlnačka, obaľovač, lumčík, vošky,
87
s drobným dužinatým ovocím. Vedieť vysvetliť význam zeleniny a ovocia
pre zdravie človeka. Vedieť odlíšiť pojmy vonkajší a vnútorný parazit.
Zdôvodniť na príklade škodlivosť vonkajšieho parazita. Poznať na ukážke
dvoch živočíchov znehodnocujúcich potraviny. Poznať spôsob odstránenia
vší z vlasov, opísať spôsob šírenia nákazy. Poznať príznaky ochorení
spôsobených prítomnosťou parazitov v ľudskom tele, uviesť zásady ochrany
pred vnútornými parazitmi. Poznať význam včely matky, robotníc a trúdov
v úli. Uviesť príklady významu chovu včiel pre človeka. Vysvetliť význam
rýb pre človeka. Na ukážke pomenovať samicu a samca kury, kačice, husi
a morky. Vedieť vysvetliť na príklade pojem pohlavnej dvojtvarosti. Uviesť
význam chovu kury, kačice a morky pre človeka. Porovnať odlišnosti
vonkajších znakov psa a mačky. Pomenovať na ukážke tri plemená psov.
Uviesť zásady chovu psa a mačky v domácnosti. Uviesť príklad starostlivosti
o drobné domáce živočíchy. Vymenovať tri dôvody, pre ktoré je pes
dôležitým pomocníkom človeka. Rozpoznať na ukážke druhy hospodárskych
zvierat. Rozpoznať na ukážke a vedieť pomenovať samca, samicu a mláďa
hospodárskych zvierat. Uviesť príklady významu chovu hospodárskych
zvierat. Uviesť dôsledky pridávania veľkého množstva chemických
prípravkov do potravy hospodárskych zvierat. Rozlíšiť na ukážke myš
a potkana. Uviesť riziko výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznať
spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi. Uviesť dva bezstavovce žijúce
v záhrade alebo sade. Vysvetliť škodlivosť premnoženia niektorých
bezstavovcov v domácnosti, záhrade, sade. Opísať význam spevavých vtákov
v okolí domácností. Poznať na ukážke troch spevavých vtákov. Uviesť
príklad spevavca, ktorý sa živí hmyzom.
Základná
štruktúra života
Živé organizmy
a ich stavba
Stavba tela rastlín
a húb
4
6
14
lienka, zlatoočka, osa, larva, húsenica, škodlivosť
premnoženia, biologická rovnováha. Poznávanie podľa
vonkajších znakov, význam, bocian, lastovička, belorítka,
žltochvost, slávik, vrana, brhlík, sýkorka, drozd.
Základná stavba a funkcia častí rastlinnej bunky, bunková
stena, cytoplazma, jadro, vakuola, chloroplasty, chlorofyl,
Robert Hook, 1665, životné prejavy bunky – príjem látok,
vylučovanie látok, rast a vývin, dýchanie, pohyb
a rozmnožovanie, mikroskop. Základná stavba a funkcia
častí živočíšnej bunky, cytoplazmatická membrána,
cytoplazma, jadro, bičíky.
Stavba tela, význam, vplyv na človeka, nákazlivé
ochorenia, prevencia, baktéria, vírus, chrípka, žltačka,
angína. Rastlinné a živočíšne jednobunkové organizmy,
črievička, drobnozrnko, brvy, bunkové ústočká,
cytoplazma, veľké a malé jadro, potravová vakuola,
stiahnuteľná vakuola, nálevníky, senný nálev, bunková
stena, chloroplast. Bunka, tkanivo, pletivo, orgán, sústava
orgánov, krycie, vodivé, zásobné, spevňovacie, delivé
pletivo, krycie, nervové, svalové, kostné tkanivo.
Machy a paprade. Pakorienky, pabyľka, palístky, stopka
s výtrusnicou, výtrusy, ploník, rašelinník, rašelina,
Koreň, podzemná stonka – podzemok, listy, praslička,
plavúň, papraď, čierne uhlie. Koreň, pokožka, dužina,
cievne zväzky, koreňové vlásky, hlavný koreň, bočné
korene, zväzkovitý koreň, upevnenie rastliny v pôde,
príjem živín, hromadenie zásobných látok. Stonka bylín
a drevín a jej význam pre život rastliny, prúdenie látok
stonkou, dužinatá a drevnatá stonka, byľ, stvol, steblo,
podzemná stonka, hluchavka, púpava, pšenica, papraď,
kmeň, konáre, koruna, púčik, pokožka, bunky stonky,
cievne zväzky, kôra, drevo, lyko, letokruhy. Vonkajšia
stavba listu, postavenie listov na stonke, stopka, čepeľ,
žilnatina, jednoduchý a zložený list, celistvý, laločnatý,
88
Oboznámiť sa s bunkou ako základnou stavebnou a funkčnou jednotkou
všetkých živých organizmov. Pomenovať na ukážke časti rastlinnej bunky.
Vysvetliť význam častí rastlinnej bunky pre život bunky a rastliny.
Pomenovať na ukážke časti živočíšnej bunky. Určiť na ukážke spoločné
a rozdielne znaky rastlinnej a živočíšnej bunky.
Porovnať stavbu vírusu a baktérie. Rozhodnúť, či pôvodcom nákazy chrípky,
žltačky, angíny je vírus alebo baktéria. Uviesť príklady troch nákazlivých
ochorení. Uviesť možnosti predchádzania šíreniu vírusových a bakteriálnych
nákaz. Pomenovať na ukážke črievičky hlavné časti jej tela. Porovnať na
ukážke stavbu tela drobnozrnka a črievičky. Priradiť pletivo a tkanivo
k rastline a živočíchovi. Určiť na ukážke rastliny jej orgány. Určiť na ukážke
štruktúry tela živočícha bunku, tkanivo, orgán, sústavu orgánov.
Pomenovať na ukážke časti tela machu a paprade. Uviesť význam výtrusov
pre machy a paprade. Uviesť význam machov v lesnom spoločenstve. Uviesť
odlišnosti v stavbe tela machov a papradí. Rozlíšiť na ukážke stavby koreňa
pokožku, dužinu, cievne zväzky, koreňové vlásky. Uviesť živiny, ktoré
rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť význam koreňa pre život rastliny.
Roztriediť na ukážke dreviny a byliny podľa stavby stonky. Vysvetliť
význam cievnych zväzkov v stonke. Vedieť popísať smer prúdenia látok
v drevnej a lykovej časti cievnych zväzkov. Zdôvodniť význam stonky pre
život rastliny. Určiť na konáriku púčiky a vysvetliť ich význam. Poznať na
ukážke typ dužinatej stonky. Vedieť na ukážke popísať časti listu. Určiť na
ukážke jednoduchý a zložený list. Vedieť schematicky nakresliť postavenie
listov na stonke. Určiť na ukážke stavby listu časti, dôležité pre fotosyntézu.
Uviesť význam prieduchov v pokožke listu. Vymenovať látky, ktoré listy
v procese dýchania zo vzduchu prijímajú a ktoré do vzduchu vylučujú.
pílkovitý okraj listu, striedavé, protistojné postavenie
listov, praslenové listy, prízemná ružica listov,
rovnobežná a sieťovitá žilnatina. Pokožka, bunky listu,
cievne zväzky, prieduchy, fotosyntéza, chloroplast,
chlorofyl, slnečná energia, voda, oxid uhličitý, kyslík,
vodná para, cukry, tuky, bielkoviny, anorganické
a organické látky. Stavba kvetu, kvetné obaly – okvetie,
kalich a koruna, tyčinka, piestik, nitka, peľnica, peľové
zrnko, semenník, čnelka, blizna, vajíčka, jednopohlavný
a obojpohlavný kvet, samostatný kvet, súkvetie. Význam
opelenia a oplodnenia pre rozmnožovanie rastlín,
samoopelenie, cudzoopelenie, hmyz, vietor, voda, peľové
zrnko, peľové vrecúško, vajíčko, semeno, plod. Stavba
plodu, rozdelenie plodov podľa oplodia, význam pre
rozmnožovanie rastlín, jednosemenný plod, viacsemenný
plod, oplodie, dužinatý plod, suchý plod, semeno,
osemenie, zárodok, klíčne listy, organické látky
v semenách – škrob, tuky, bielkoviny. Súčinnosť orgánov
pre príjem živín, prenos a vylučovanie látok, vplyv svetla,
tepla, vody a živín, koreň, stonka, list, kvet, plod, cievne
zväzky. Huby s plodnicami jedlé a jedovaté, podhubie,
plodnica, hlúbik, pošva, plachtička, prsteň, klobúk, rúcho,
lupene, rúrky, výtrusnice, výtrusy, pečiarka, muchotrávka
– zelená, biela, tigrovaná, červená, červenkastá,
suchohríb, hríb, masliak, kuriatko, bedľa, rýdzik, hríb
satanský,
hodvábnica
veľká.
Jednobunkové
a mnohobunkové telá húb, podhubie, výtrusnica, výtrusy,
saprofytické a parazitické huby, kvasinky, pučanie,
kvasenie, kvasnice, pleseň hlavičkatá, papleseň
štetkovitá, penicilín. Jednobunková riasa, hubové vlákna,
symbióza, fotosyntéza, zachytávanie vlahy, zvetrávanie
hornín, priekopníci života, indikátor znečisteného
ovzdušia, diskovka, diskovník, pľuzgierka, dutohlávka,
zemepisník.
89
Uviesť význam listov pre prijímanie živín a dýchanie. Vysvetliť význam
fotosyntézy pre všetky živé organizmy. Rozlíšiť na ukážke kvetný obal,
tyčinky a piestik. Uviesť význam peľového zrnka a vajíčka. Opísať na
schéme opelenie kvetu. Uviesť, kedy nastáva v kvete oplodnenie. Zdôvodniť,
prečo je kvet rozmnožovacím orgánom rastliny. Určiť na ukážke plodu
oplodie a semeno. Rozlíšiť na ukážke dužinatý a suchý plod. Pomenovať na
ukážke semena zárodok a klíčne listy. Vysvetliť význam semena a plodu pre
rastlinu, živočíchov a človeka. Vymenovať látky, ktoré potrebuje rastlina pre
život. Pomenovať na ukážke rozmnožovacie a vyživovacie orgány rastlín.
Pomenovať na ukážke orgány, ktorými rastlina prijíma výživu a dýcha,
prúdia látky, prijíma a vyparuje vodu. Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby
s plodnicou.
Rozlíšiť na ukážke hubu s výtrusnicami na lupeňoch
a v rúrkach. Ovládať zásady zberu húb. Poznať príznaky otravy hubami
a zásady prvej pomoci. Rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň podľa stavby
tela. Uviesť význam výtrusnice plesne. Uviesť význam húb v prírode a pre
človeka.
Zdôvodniť, prečo huby predstavujú samostatnú skupinu
organizmov. Opísať na ukážke stavbu tela lišajníka. Poznať dva druhy
lišajníkov. Uviesť význam lišajníkov v prírode a pre človeka.
Stavba tela
bezstavovcov
17
Pŕhlivce – drobné vodné živočíchy, stavba tela a základné
telesné funkcie, regenerácia, pŕhlivé bunky, nožný disk,
telo, ramená, ústny otvor, vyvrhovací otvor, tráviaca
dutina, dýchanie, pohyb, obrana, rozptýlená nervová
sústava, pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie, púčiky,
spermie, vajíčka, obojpohlavný živočích, nezmar zelený,
nezmar hnedý. Pásomnica dlhá – vnútorný parazit
človeka, parazit, vnútorný parazit, tenké črevo, hlavička,
prísavky, články, degenerácia orgánových sústav,
obojpohlavný živočích, oplodnené vajíčka, výkaly,
hovädzí dobytok, larvy, uhor, človek, tepelná úprava
mäsa, veterinár, dodržiavanie osobnej hygieny. Hlísta
detská – vnútorný parazit človeka, stavba tela, vyvinuté
orgánové sústavy, oddelené pohlavie, pohlavná
dvojtvarosť, vajíčko, odpadové vody, hnojisko, ovocie,
zelenina, človek, zložitá premena v tráviacej, cievnej
a dýchacej sústave človeka, tenké črevo, hnojenie,
hygiena. Mäkkýše – živočíchy so schránkou, stavba tela
a základné telesné funkcie, ulita, plášťová dutina, plášť,
ústa, jazýček, pľúca, črevo, pečeň, srdce, nervové uzliny,
obojpohlavná žľaza, priamy vývin, ulitníky, škľabka,
lastúra, prijímací, vyvrhovací a ústny otvor, žiabre,
parazitizmus lariev škľabky. Živočíchy s obrúčkami,
stavba tela a základné telesné funkcie, pokožka, sliz,
štetiny, svaly, predná a zadná časť tela, tráviaca sústava,
zatvorená OS, dýchanie, vylučovacie orgány, rebríčková
NS, opasok, obojpohlavný živočích, prevzdušňovanie
pôdy, tvorba humusu. Článkonožce – živočíchy
s článkovaným telom. Stavba tela a základné telesné
funkcie pavúka, križiak obyčajný, jedová žľaza,
mimotelové trávenie, snovacie bradavice, pavučina,
inštinkt, hlavohruď, stopka, bruško, klepietka, hmatadlá,
očká, 4 páry končatín, hrebienkovité pazúriky, oddelené
pohlavie, pohlavná dvojtvarosť, priamy vývin, pľúcne
90
Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a dýcha. Vysvetliť, prečo sa nervová
sústava nezmara nazýva rozptýlená. Uviesť význam vajíčok a spermií
nezmara. Vysvetliť význam púčikov u nezmara. Vysvetliť význam pojmu
obojpohlavný živočích. Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej žije
pásomnica. Opísať príjem potravy pásomnicou. Opísať podľa ukážky
rozmnožovanie pásomnice. Popísať príznaky prítomnosti pásomnice
v ľudskom tele. Vysvetliť nevyhnutnosť dostatočnej tepelnej úpravy mäsa
a dodržiavania osobnej hygieny. Uviesť časť tráviacej sústavy človeka,
v ktorej žije hlísta. Opísať príjem potravy hlístou. Opísať podľa ukážky
rozmnožovanie hlísty. Vysvetliť nevyhnutnosť umytia ovocia a zeleniny pred
konzumáciou, dodržiavania osobnej hygieny, poukázať na nebezpečnosť
hnojenia výkalmi. Uviesť miesto uloženia vnútorných orgánov slimáka.
Porovnať podľa ukážky schránku slimáka a škľabky. Vysvetliť, prečo je
slimák obojpohlavný živočích. Uviesť orgánovú sústavu, ktorou slimák
prijíma a spracováva potravu. Porovnať dýchacie orgány slimáka a škľabky.
Určiť na ukážke ústny, prijímací a vyvrhovací otvor škľabky. Uviesť, aký
orgán umožňuje dážďovke pohyb. Zdôvodniť názov zatvorená obehovej
sústavy dážďovky. Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy dážďovky.
Uviesť význam opasku u dážďovky. Zdôvodniť užitočnosť dážďovky
v prírode. Popísať na ukážke vonkajšiu stavbu tela pavúka. Vysvetliť
význam jedovej žľazy pavúka. Pomenovať sústavu, ktorá u pavúka rozvádza
v tele kyslík. Zdôvodniť význam pavučiny pre pavúka. Popísať na ukážke
vonkajšiu stavbu tela raka. Pomenovať sústavu, ktorá v tele raka rozvádza
kyslík. Uviesť orgán raka, ktorý tvorí jeho vonkajšiu kostru. Porovnať
dýchacie orgány pavúka a raka. Uviesť význam raka v prírode. Zdôvodniť
ochranu čistoty vodných tokov, ako prirodzeného životného prostredia raka.
Popísať na ukážke základnú stavbu tela hmyzu. Uviesť na ukážke ústneho
orgánu hmyzu príklad potravy. Určiť na ukážke končatiny spôsob pohybu
hmyzu. Pomenovať dýchací orgán hmyzu. Zdôvodniť názov rebríčkovej
nervovej sústavy hmyzu.
Tvorba
a prezentácia
projektov
Záverečné
opakovanie
5
1
vačky, CS, NS, TS. Stavba tela a základné telesné funkcie
raka, rak riečny, vonkajšia kostra raka, pancier, chitín,
uhličitan vápenatý, hlavohruď, bruško, ústny otvor,
zmyslové orgány, článkované končatiny, chvostová
plutvička, svaly, krátke končatiny na brušku, žiabre, TS,
NS, srdce, oddelené pohlavie, priamy vývin, ukazovateľ
čistoty vodných tokov. Vonkajšia stavba tela hmyzu,
hlava – ústne orgány, tykadlá, zložené oči, hruď – tri páry
končatín, krídla, článkované bruško, rebríčková NS,
otvorená CS, vzdušnice, ústne orgány hmyzu – hryzavé,
bodavo – cicavé, cicavé, lízavé, končatiny hmyzu –
prispôsobenie na pohyb, kobylka, mucha, voš, včela,
premena hmyzu – úplná a neúplná – vajíčko, larva, kukla,
dospelý jedinec /imágo/.
Zhotovenie projektu – zaujímavosti zo života rastlín Vytvoriť projekt s možnosťou využitia IKT.
a živočíchov.
Záverečné zhrnutie, zhodnotenie práce a vedomostí.
Pripomenúť si zaujímavosti o živej prírode.
Učebné osnovy:
Predmet : Biológia
Ročník: 7.
Časová dotácia: 2 h – týždenne, 66 hodín za rok
Biológia 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Úvodná hodina
1
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia.
Povrch tela stavovcov. Spoločné a odlišné znaky. Oporná
Stavba tela
sústava stavovcov. Pohybová sústava stavovcov.
16
stavovcov
Základné funkcie a význam orgánov. Tráviaca sústava
rýb, obojživelníkov, plazov a vtákov. Tráviaca sústava
91
výkonový štandard
Pripraviť žiakov na získavanie nových vedomostí.
Uviesť príklady stavovcov pokrytých šupinami, perím, srsťou. Zdôvodniť
odlišnosti kožných útvarov stavovcov. Označiť na ukážke časti vtáčieho pera.
Zdôvodniť na príklade stavovca význam sfarbenia podľa prostredia v ktorom
žije. Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov životnému prostrediu. Na ukážke
cicavcov. Základné funkcie a význam orgánov. Dýchacia
sústava stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov.
Obehová sústava stavovcov. Základné funkcie a význam
orgánov. Vylučovanie. Močová sústava stavovcov.
Základné funkcie a význam orgánov. Nervová sústava
stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov.
Zmyslové orgány stavovcov. Základné funkcie a význam
orgánov. Rozmnožovanie stavovcov. Základné funkcie
a význam orgánov. Rozmnožovacia sústava stavovcov.
Základné funkcie a význam orgánov. Vývin mláďat,
starostlivosť o potomstvo. Typické životné prejavy,
správanie stavovcov. Význam stavovcov v prírode a pre
človeka. Ochrana stavovcov. Ohrozenia a možnosti
ochrany.
92
kostry končatín vysvetliť význam prsnej kosti s hrebeňom u vtákov.
Zdôvodniť význam dutých kostí vtákov. Rozlíšiť párnokopytníka a
nepárnokopytníka na ukážke kostry končatiny. Pomenovať tkanivá tvoriace
svalstvo končatín, vnútorných orgánov, srdca stavovcov. Vysvetliť princíp
činnosti dvoch svalov. Uviesť príklad stavovca, ktorý sa pohybuje plávaním,
skákaním, plazením, lietaním, kráčaním a behom. Opísať na ukážke časti
tráviacej sústavy stavovcov. Uviesť príklad stavovca s jedovými zubami.
Uviesť význam vysunovateľného jazyka obojživelníkov, plazov, niektorých
vtákov. Uviesť význam hrvoľa, žľaznatého a svalnatého žalúdka vtákov.
Určiť na ukážke orgány na prijímanie potravy, trávenie a vstrebávanie
cicavcov. Priradiť hlodavé zuby a kly k príkladom cicavcov. Určiť
bylinožravého, hmyzožravého a mäsožravého cicavca na ukážke chrupu.
Uviesť príklad prežúvavého a neprežúvavého cicavca. Uviesť príklad
stavovca, ktorý dýcha žiabrami a pľúcami. Pomenovať dýchacie orgány
žubrienky, dospelého obojživelníka. Porovnať dýchacie orgány ryby, plaza,
vtáka a cicavca. Zdôvodniť úhyn ryby, ak je dlhší čas mimo vody. Vysvetliť
význam vzdušných vakov vtákov. Opísať význam krvi pre život stavovcov.
Opísať význam srdca a ciev pre život stavovcov. Vysvetliť dôvod názvu
uzavretej cievnej sústavy. Zistiť rozdiely stavby srdca ryby, obojživelníka,
plaza, vtáka a cicavca na ukážke. Vymenovať odpadové látky v organizme
stavovcov. Zdôvodniť význam vylučovania. Pomenovať orgán, v ktorom sa
krv stavovcov zbavuje tekutých odpadových látok. Pomenovať na ukážke
orgány močovej sústavy stavovcov. Pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú
látkovú a nervovú reguláciu. Vymenovať hlavné orgány ústrednej nervovej
sústavy. Porovnať na ukážke predný mozog stavovcov. Charakterizovať
podnet a nervový vzruch. Uviesť podľa ukážky význam reflexného oblúka.
Uviesť príklad nepodmieneného a podmieneného reflexu stavovcov. Opísať
umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov. Uviesť príklad stavovcov s
dobrým čuchom. Uviesť príklad uloženia hmatového orgánu stavovca.
Vysvetliť význam bočnej čiary rýb. Uviesť príklad stavovca s veľmi dobrým
zrakom a sluchom. Uviesť príklad pohlavnej dvojtvarosti stavovcov.
Pomenovať samčie a samičie pohlavné bunky. Vysvetliť podstatu
oplodnenia. Vysvetliť význam rozmnožovania. Opísať na ukážke
rozmnožovanie a vývin ryby. Opísať na ukážke rozmnožovanie a vývin
Človek a jeho
telo
44
Ľudský a živočíšny organizmus. Špecifiká ľudského
spoločenstva a ľudskej populácie. Koža. Stavba a funkcie
kože. Význam pre styk s vonkajším prostredím a
vnútorným prostredím. Starostlivosť o kožu. Typické
poranenia, zásady predlekárskej prvej pomoci. Kosti.
Kostra a jej stavba. Význam kostí a kostry. Lebka a
chrbtica. Stavba a význam. Kostra končatín. Stavba kostry
horných a dolných končatín. Svaly. Svalové tkanivá,
činnosť a význam svalov. Tráviaca sústava. Stavba a
činnosť orgánov tráviacej sústavy. Zložky potravy.
Premena látok a energie. Energetická hodnota potravín.
Zásady správnej výživy. Zlozvyky v stravovaní,
poškodenia a prevencia ochorení tráviacej sústavy.
Dýchacia sústava. Stavba a funkcia orgánov dýchacej
sústavy. Dýchanie. Mechanizmus vonkajšieho dýchania.
Význam dýchacej sústavy. Starostlivosť o dýchaciu
sústavu. Škodlivosť fajčenia, vdychovania toxických
látok. Poškodenia dýchacej sústavy. Zásady prvej
predlekárskej pomoci. Význam dýchacej sústavy. Krv.
Zložky krvi, vlastnosti, krvné skupiny, darcovstvo krvi.
Význam krvi. Srdce. Stavba a činnosť srdca, krvný obeh.
Krvné cievy. Význam a činnosť ciev. Miazgové cievy a
slezina. Význam obehovej sústavy. Poškodenia obehovej
93
obojživelníka. Porovnať rozmnožovanie plaza a vtáka. Opísať na ukážke
vývin mláďat cicavcov. Uviesť príklad stavovca aktívneho v noci. Uviesť
význam značkovania priestoru. Vysvetliť na príklade inštinktívne správanie
stavovca. Uviesť príklad sťahovavého a stáleho vtáka. Uviesť príklad
stavovca živiaceho sa hmyzom alebo hlodavcami. Uviesť príklad stavovca,
ktorý po premnožení ohrozuje úrodu na poliach a potraviny v domácnosti.
Uviesť dopad úbytku dravých vtákov a mäsožravých cicavcov v prírode.
Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb a obojživelníkov. Uviesť príklad
ohrozenia životných podmienok vtáka alebo cicavca. Uviesť príklad možnosti
ochrany obojživelníkov. Uviesť príklad chráneného obojživelníka, plaza,
vtáka a cicavca
Vysvetliť na príklade význam človeka v ľudskom spoločenstve. Porovnať
spoločné a odlišné znaky lebky, chrbtice a končatín ľudského a živočíšneho
organizmu. Vysvetliť na príklade podstatu rasizmu a jeho dôsledky.
Pomenovať na ukážke časti kože, ktoré zabezpečujú ochranu povrchu tela,
telesnú teplotu, vylučovanie, vodný režim a zmyslové podnety. Pomenovať
viditeľné kožné útvary na svojej koži. Uviesť význam kože pre človeka.
Sformulovať zásady starostlivosti o kožu a kožné útvary. Zdôvodniť
nevhodnosť opaľovania na prudkom slnku. Opísať postup predlekárskej prvej
pomoci ošetrenia popáleniny a omrzliny. Predviesť ukážku ošetrenia
odreniny alebo pľuzgiera. Opísať na ukážke stavbu kosti. Ukázať a
pomenovať na ukážke hrudník, chrbticu, lebku, stavce, rebrá, hrudnú kosť.
Rozlíšiť na ukážke spojenie kostí väzivom, chrupkou, zrastením, kĺbom.
Zistiť jednoduchým telesným pohybom časti kostry, ktoré sa na ňom
zúčastnili. Určiť na ukážke kostry tri kosti mozgovej časti lebky. Určiť na
ukážke kostry tri kosti tvárovej časti lebky. Určiť na ukážke kostry časti
chrbtice. Ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny na ukážke (vlastnej
končatine). Ukázať a pomenovať kosti dolnej končatiny na ukážke (vlastnej
končatine). Porovnať stavbu kostru ruky a nohy. Zdôvodniť význam nosenia
správnej obuvi podľa obrysu správnej a nesprávnej klenby nohy. Určiť na
ukážke základné typy svalového tkaniva. Porovnať činnosť hladkého a
priečne pruhovaného svalového tkaniva. Opísať na ukážke kostrového svalu
jeho stavbu. Zdôvodniť vlastnosti svalu na príklade ohnutia a vystretia ruky v
lakti. Opísať na ukážke stavbu tráviacej sústavy. Pomenovať viditeľnú časť
sústavy. Zásady predlekárskej prvej pomoci pri krvácaní a
zastavení činnosti srdca. Vylučovanie. Močová sústava.
Stavba a činnosť, poškodenia a prevencia ochorení.
Regulovanie organizmu. Látková a nervová regulácia.
Význam regulačných sústav. Žľazy s vnútorným
vylučovaním. Význam hormónov. Nervová sústava.
Stavba a funkcia nervov, reflexná povaha nervovej
činnosti. Zmyslové orgány chuti, čuchu a hmatu.
Receptory a zmyslové vnemy. Zrak. Sluch. Stavba,
činnosť a význam zrakového a sluchového orgánu.
Poškodenia zraku a sluchu. Zásady hygieny zraku a
sluchu. Vyššia nervová činnosť. Myslenie, pamäť, reč,
schopnosti a vedomosti človeka. Zásady hygieny duševnej
činnosti. Význam nervovej sústavy. Zásady predlekárskej
prvej pomoci pri poranení mozgu, chrbtice a miechy.
Rozmnožovacia sústava. Pohlavné bunky, funkcia. Stavba
a funkcia reprodukčných orgánov. Vývin jedinca.
Oplodnenie, tehotenstvo a pôrod. Obdobia ľudského
života. Pohlavné ochorenia. Prevencia pohlavných
ochorení a AIDS. Priateľské a partnerské vzťahy, rodina.
94
zuba v ústach. Určiť na ukážke vnútorné časti zuba. Rozlíšiť druhy zubov v
chrupe. Porovnať mliečny a trvalý chrup. Uviesť základné procesy v
orgánoch tráviacej sústavy. Uviesť príklad enzýmu a jeho význam. Opísať
podstatu trávenia, vstrebávania, látkovej premeny. Vymenovať základné
živiny v potrave človeka. Zdôvodniť význam bielkovín, sacharidov (cukrov),
tukov, vitamínov, vody, minerálnych látok. Uviesť dva druhy potravín s
vysokou a nízkou energetickou hodnotou. Uviesť príklad správneho zloženia
stravy pre človeka. Zdôvodniť význam zeleniny a ovocia v strave človeka.
Uviesť príklad škodlivosti nadmerného pitia alkoholu na činnosť tráviacej
sústavy. Zdôvodniť škodlivosť prejedania. Uviesť následky hladovania
človeka. Uviesť význam tráviacej sústavy. Opísať na ukážke hlavné časti
dýchacej sústavy. Rozlíšiť horné a dolné dýchacie cesty. Opísať priebeh
výmeny dýchacích plynov v pľúcach. Vysvetliť podstatu dýchania. Porovnať
zloženie vdychovaného a vydychovaného vzduchu. Vymenovať
najdôležitejšie dýchacie svaly. Zistiť pohyby bránice a medzirebrových
svalov pozorovaním nádychu a výdychu. Zdôvodniť význam čistoty ovzdušia
pre človeka. Uviesť názov škodlivej látky v cigaretách. Uviesť príklad
účinkov fajčenia na dýchaciu sústavu. Opísať spôsob pomoci človeku pri
zastavení dychu. Opísať na ukážke postup pri umelom dýchaní. Uviesť
význam dýchacej sústavy pre život človeka. Určiť na ukážke zložky krvi a
vysvetliť ich význam. Vymenovať krvné skupiny. Uviesť význam transfúzie
krvi. Označiť a pomenovať na ukážke časti srdca. Opísať podľa schémy
veľký a malý krvný obeh. Uviesť význam srdcových chlopní pre činnosť
srdca. Rozlíšiť tepny, žily a vlásočnice podľa významu. Uviesť význam
vencovitých tepien pre činnosť srdca. Rozlíšiť tepny a žily podľa smeru
prúdenia krvi. Poznať význam miazgy pre ľudský organizmus. Opísať
význam miazgových ciev. Určiť umiestnenie a význam sleziny. Vysvetliť
funkcie obehovej sústavy. Zdôvodniť význam pohybu pre činnosť srdca a
ciev. Uviesť príklad ochorenia obehovej sústavy zapríčineného nevhodným
spôsobom života. Ukázať na ukážke alebo slovne opísať nepriamu masáž
srdca. Opísať postup prvej predlekárskej pomoci pri poranení tepny a žily.
Vymenovať odpadové látky vznikajúce pri činnosti ľudského organizmu.
Určiť na ukážke umiestnenie obličiek a opísať ich tvar. Ukázať na svojom
tele uloženie obličiek. Vysvet1iť význam obličiek a močových ciest. Uviesť
príklad príčiny ochorenia močovej sústavy. Vymenovať zásady prevencie
ochorení obličiek. Zdôvodniť význam pitia tekutín pre funkciu obličiek.
Vysvetliť význam močovej sústavy pre človeka. Pomenovať spôsoby
regulácie organizmu človeka. Pomenovať orgánovú sústavu, ktorá umožňuje
nervovú reguláciu. Uviesť význam regulovania činnosti organizmu. Určiť na
ukážke tri žľazy s vnútorným vylučovaním. Uviesť význam inzulínu. Uviesť
príklad významu troch žliaz s vnútorným vylučovaním. Opísať význam
nervovej bunky. Pomenovať časti reflexného oblúka na schéme. Uviesť
príklad reflexnej činnosti človeka. Opísať na ukážke základné časti ústrednej
nervovej sústavy. Určiť na ukážke jednotlivé časti mozgu. Vysvetliť význam
mozgovej kôry predného mozgu. Uviesť základné časti obvodovej nervovej
sústavy. Vysvetliť význam chuti, čuchu a hmatu pre človeka. Ukázať na
svojom tele uloženie orgánov chuti, čuchu a hmatu. Rozlíšiť chuťové,
čuchové a hmatové bunky podľa podnetov, ktoré prijímajú. Opísať na ukážke
stavbu oka. Opísať podľa ukážky podstatu krátkozrakosti a ďalekozrakosti.
Opísať na príklade možnosti poškodenia zraku. Určiť na ukážke vonkajšie,
stredné a vnútorné ucho. Pomenovať na ukážke časti stredného ucha. Určiť
na ukážke uloženie a význam rovnovážneho orgánu. Opísať na príklade
možnosti poškodenia sluchu. Vymenovať zásady starostlivosti o zrakový
orgán. Vymenovať zásady starostlivosti o sluchový orgán. Uviesť príklad
komunikácie s osobou s poškodeným zrakom lebo sluchom. Uviesť príklad
podmieneného reflexu. Uviesť príklad nepodmieneného reflexu. Uviesť
význam myslenia a reči v živote človeka. Vymenovať zásady hygieny
duševnej činnosti. Uviesť na príklad správneho režimu dňa. Opísať postup
prvej predlekárskej pomoci pri poranení mozgu, chrbtice a miechy. Rozlíšiť
protišokovú a stabilizovanú polohu na ukážke. Určiť a pomenovať na ukážke
ženské a mužské pohlavné orgány. Vymenovať orgány, v ktorých sa tvoria
ženské a mužské pohlavné bunky. Vysvetliť význam menštruačného cyklu.
Označiť na ukážke pohlavných orgánov miesto splynutia vajíčka a spermie.
Uviesť dĺžku trvania tehotenstva. Opísať začiatok, priebeh a koniec
tehotenstva. Uviesť uloženie plodu a spôsob jeho výživy. Vymenovať zásady
starostlivosti o zdravý vývin novorodenca. Zdôvodniť význam výživy dieťaťa
materským mliekom. Uviesť príklad troch znakov dospievania. Uviesť
typické znaky troch období ľudského života. Uviesť príklad pohlavnej
95
Zdravie a život
človeka
Záverečné
opakovanie
4
1
Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. Zdravie a choroba.
Nákazlivé ochorenia, očkovanie, prevencia. Toxické a
návykové látky. Vplyv na zdravie človeka. Drogové
závislosti a ich prevencia. Vnútorné vplyvy na ľudské
zdravie. Dedičné vlastnosti a vplyv na zdravie a život
človeka. Schopnosti a osobitosti človeka. Životný štýl.
Etické a morálne princípy, kultúra medziľudských
vzťahov, vzťah človeka k prírode.
Záverečné zhrnutie, zhodnotenie práce a vedomostí.
choroby a možnosti nákazy. Opísať podstatu ochorenia AIDS a možnosti jej
predchádzania. Uviesť zásady predchádzania pohlavných ochorení. Uviesť
príklad priateľských vzťahov, vzájomnej pomoci mladých a dospelých ľudí.
Uviesť na príklade význam rodiny.
Uviesť tri príklady infekčného ochorenia. Charakterizovať výraz imunita a
inkubačná doba. Vysvetliť základný princíp očkovania. Uviesť zásady
prevencie infekčných ochorení. Vysvetliť na príklade význam dezinfekcie,
dezinsekcie a deratizácie. Uviesť príklad návykovej látky. Vysvetliť na
príklade drogovú závislosť. Zdôvodniť na príklade škodlivosť drogovej
závislosti zdravie človeka. Uviesť zásady prevencie drogových závislostí.
Uviesť vplyv dedičnosti na zdravie človeka. Uviesť príklad dedičnej
vlastnosti človeka. Uviesť príklad dedičného ochorenia. Uviesť príklad
významu jedinca v živote spoločnosti. Vyjadriť vlastný názor na význam
záujmov, sebapoznávania, vzdelávania a rozvoj zručností pre život človeka.
Vymenovať základné podmienky života človeka. Zdôvodniť význam
striedania práce a odpočinku. Uviesť príklad nesprávnej životosprávy a
dôsledkov na život človeka. Uviesť príklad zdravého životného štýlu.
Pripomenúť si zaujímavosti o stavovcoch.
Učebné osnovy:
Predmet : Biológia
Ročník: 8.
Časová dotácia: 1,5 h – týždenne, 50 hodín za rok
Biológia 1,5 hodiny týždenne, 50 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Neživá a živá príroda. Závislosť organizmov, človeka od Preukázať na príklade závislosť organizmov od neživej prírody. Opísať
Neživá príroda a
2
neživej prírody. Význam vied o Zemi a poznávania príklad vplyvu organizmov na neživú prírodu. Dokumentovať význam vied o
jej poznávanie
neživej prírody.
Zemi na príklade. Uviesť význam nerastných surovín pre život človeka.
96
Zem a jej stavba
Stavebné
jednotky zemskej
kôry
Geologické
procesy
3
6
15
Stavba Zeme. Sféry zemského telesa. Stavba zemskej
kôry pevnín a dna oceánov. Zemská kôra v pohybe.
Pohyby zemskej kôry a ich príčiny. Vzďaľovanie,
približovanie a podsúvanie litosferických platní.
Určiť a pomenovať podľa ukážky členenie sfér zemského telesa. Rozlíšiť na
ukážke pevninskú a oceánsku zemskú kôru. Poznať príčinu pohybu
litosferických platní. Uviesť dôsledky vzďaľovania litosferických platní.
Uviesť dôsledky približovania a podsúvania litosferických platní. Opísať na
ukážke vznik a zánik oceánskej zemskej kôry.
Minerály a horniny. Rozlišovacie znaky minerálov a
hornín. Vznik minerálov a hornín. Príklady minerálov a
hornín. Minerály. Vznik, vonkajší tvar a vnútorná stavba.
Vlastnosti minerálov (fyzikálne, chemické), ich význam a
využívanie.
Charakterizovať minerál a uviesť konkrétny príklad. Charakterizovať horninu
a uviesť konkrétny príklad. Rozlíšiť na ukážke minerál a horninu. Uviesť
aspoň jeden spôsob vzniku hornín. Poznať podstatu vzniku minerálov.
Pomenovať priestorový útvar, od ktorého závisí tvar a vlastnosti kryštálov.
Vymenovať tri fyzikálne vlastnosti minerálov. Uviesť príklad využitia
mechanickej a optickej vlastnosti minerálu. Poznať jednu chemickú vlastnosť
minerálu.
Geologické procesy. Vonkajšie a vnútorné geologické
procesy. Katastrofické geologické procesy, príčiny a
dôsledky pre človeka. Vnútorné geologické procesy.
Magmatická a sopečná činnosť, magma a láva. Časti
sopky. Prejavy sopečnej činnosti. Vyvreté horniny. Vznik,
rozlišovacie znaky hlbinných a výlevných vyvretých
hornín. Typické horniny, vlastnosti, využitie, výskyt.
Horotvorná činnosť a poruchy zemskej kôry. Prejavy
horotvornej činnosti. Vrásnenie, vrásy a zlomy.
Zemetrasenie. Vznik a druhy zemetrasenia, prejavy a
dôsledky. Ochrana pred zemetrasením a jeho dôsledkami.
Výskyt na Slovensku. Premena hornín a premenené
horniny. Činitele premeny, vznik premenených hornín.
Typické premenené horniny, vlastnosti, využitie.
Vonkajšie geologické procesy. Pôsobenie vonkajších
geologických činiteľov, ich prejavy. Zvetrávanie, príčiny
a dôsledky. Vplyv, prejavy a dôsledky zemskej
príťažlivosti, vody, ľadovca a vetra. Usadené horniny.
Podstata vzniku usadených hornín. Úlomkovité, organické
a chemické usadené horniny; vznik, vlastnosti, využitie.
Krasové procesy. Podstata krasových procesov.
Povrchové a podzemné krasové útvary. Kvapľové a
Uviesť príklad zdroja energie, energiu a súvisiaci geologický proces. Rozlíšiť
na príklade vonkajší a vnútorný geologický proces. Dokumentovať na
príklade katastrofický geologický proces a jeho následky. Rozlíšiť
magmatickú a sopečnú činnosť. Odlíšiť magmu a lávu podľa miesta vzniku.
Opísať podľa ukážky časti sopky. Uviesť príklad prejavov sopečnej činnosti.
Uviesť príklad významu sopečnej činnosti pre človeka. Poznať podstatu
vzniku vyvretých hornín. Rozlíšiť na ukážke hlbinnú a výlevnú vyvretú
horninu. Odlíšiť štruktúru žuly a čadiča. Poznať využitie aspoň jednej
hlbinnej a jednej výlevnej vyvretej horniny. Charakterizovať horotvornú
činnosť. Rozlíšiť na ukážke (alebo načrtnúť) príklad poruchy zemskej kôry.
Rozlíšiť vrásu a zlom podľa ich vzniku a charakteristických znakov. Poznať
príčinu vzniku zemetrasenia. Uviesť príklad druhu zemetrasenia a jeho
dôsledkov. Rozlíšiť rozdiel medzi ohniskom a epicentrom zemetrasenia.
Poznať možnosti ochrany ľudí a budov pred dôsledkami zemetrasenia.
Uviesť hlavné činitele premeny hornín. Opísať na ukážke typickú vlastnosť
premenených hornín. Poznať jednu premenenú horninu, typickú vlastnosť a
jej využitie. Poznať pôsobenie vonkajších geologických procesov a ich
čiastkové procesy. Rozlíšiť mechanické a chemické zvetrávanie a ich
dôsledky. Poznať dôsledky zemskej príťažlivosti, činnosti toku rieky a
morskej vody. Poznať podstatu vzniku ľadovca a dôsledky činnosti horského
ľadovca. Opísať prejavy a dôsledky rušivej a tvorivej činnosti vetra.
Pomenovať usporiadanie útvarov usadených hornín. Poznať využitie
97
ľadové jaskyne.
Dejiny Zeme
Príroda
Slovenska
Podmienky
života a vzťahy
organizmov
3
3
18
Vek Zeme a skameneliny. Charakteristika skamenelín,
podstata ich vzniku. Druhy skamenelín, príklady.
Určovanie veku Zeme a hornín. Geologická história
Zeme. Prahory a starohory. Prvohory a druhohory.
Treťohory a štvrtohory. Významné geologické procesy,
prejavy života, príklady vedúcich skamenelín
Neživá príroda Slovenska. Geologické jednotky
Západných Karpát. Vývoj územia Slovenska v
jednotlivých geologických érach.
Organizmy a prostredie. Vzťahy organizmov s
prostredím, prispôsobivosť organizmov prostrediu,
znášanlivosť podmienok prostredia. Neživé zložky
prostredia. Vplyv energie, svetla, tepla, vzduchu, vody a
pôdy na životné podmienky a procesy organizmov.
Znečisťovanie neživých zložiek prostredia. Príčiny a
dôsledky znečisťovania vody, vzduchu, pôdy pre rastliny
a živočíchy. Živé zložky prostredia. Populácia. Vlastnosti
populácie (veľkosť, hustota, rast), vnútorné a vonkajšie
vzťahy. Spoločenstvo organizmov. Typy spoločenstiev.
Druhová rozmanitosť, štruktúra, zloženie spoločenstva a
priestorové členenie. Ekosystém. Zložky a typy
ekosystémov. Obeh látok a tok energie v ekosystéme.
Život ekosystému. Vlastnosti ekosystému (potravové
vzťahy, obnovovanie a vývin ekosystému). Biosféra.
Zložky biosféry. Obeh látok a tok energie v biosfére.
Biologická a ekologická rovnováha. Podmienky udržania
98
nespevnenej a spevnenej úlomkovitej usadenej horniny. Opísať podstatu
vzniku organických a chemických usadených hornín. Uviesť príklad využitia
organickej a chemickej usadenej horniny. Poznať podstatu krasového
procesu. Uviesť príklad povrchového a podzemného krasového útvaru.
Rozlíšiť kvapľovú a ľadovú jaskyňu podľa výzdoby. Uviesť príklad
kvapľovej a ľadovej jaskyne na Slovensku.
Charakterizovať skamenelinu. Uviesť príklad skameneliny. Opísať proces
vzniku skameneliny. Poznať postup určovania pomerného a skutočného veku
hornín. Uviesť významné geologické procesy v jednotlivých sférach vývoja
Zeme. Poznať na ukážke príklad vedúcej skameneliny prvohôr, druhohôr,
treťohôr a štvrtohôr. Uviesť význam prvohorných papradí a prasličiek v
súčasnosti. Poznať dôkazy predchodcu človeka a vývoja človeka v
treťohorách a štvrtohorách.
Poznať významné geologické procesy a vývoj organizmov na Slovensku.
Pomenovať a určiť podľa ukážky geologické jednotky Slovenska podľa
typických znakov. Uviesť príklad a význam typickej horniny aspoň troch
pásiem.
Poznať aspoň tri anorganické a tri organické látky, ktoré sú súčasťou
organizmov. Uviesť príklad závislosti organizmu od prostredia a vzájomného
vzťahu medzi organizmami. Poznať prispôsobivosť organizmov životným
podmienkam. Uviesť na príklade rozsah znášanlivosti podmienok prostredia
organizmami. Poznať význam slnečného žiarenia pre rastliny. Rozlíšiť
nároky rastlín a živočíchov na svetlo. Poznať prispôsobenie organizmov
teplote prostredia. Uviesť význam vody pre organizmy. Preukázať na
príklade prispôsobenie organizmov množstvu vody v prostredí. Poznať
význam vzduchu pre rastliny a živočíchy. Uviesť zložky pôdy a ich význam
pre organizmy. Uviesť príklad dôsledkov znečistenia vody, vzduchu a pôdy
na život rastlín. Poznať dôsledky znečistenia vody, vzduchu a pôdy pre život
živočíchov. Rozlíšiť na ukážke jedinca populáciu rastlín a živočíchov. Uviesť
príklad početnosti populácie. Chápať podmienky rastu populácie. Poznať
význam hustoty pre prežitie populácie. Rozlíšiť na príklade konkurenciu,
predáciu, parazitizmus, symbiózu. Rozlíšiť rastlinné a živočíšne, prírodné a
umelé spoločenstvo, suchozemské, sladkovodné a morské spoločenstvo.
Uviesť príklad druhovej rozmanitosti. Poznať význam priestorovej štruktúry
biologickej rovnováhy. Možnosti zachovania a ohrozenia
ekologickej rovnováhy.Globálne ekologické problémy
(kyslé dažde, smog, skleníkový efekt, stenčovanie
ozónovej vrstvy, hromadenie odpadov). Príčiny, dopady
na ekosystémy, možnosti riešenia.
spoločenstva. Uviesť príklad dominancie v spoločenstve. Rozlíšiť živé a
neživé zložky ekosystému. Poznať typy suchozemských a vodných
ekosystémov. Uviesť príklad producenta, konzumenta, rozkladača. Poznať
význam premeny látok a energie v ekosystéme. Zostaviť príklad potravového
reťazca. Chápať význam obnovy ekosystému. Poznať štádiá vývoja
ekosystému. Rozlíšiť neživé a živé zložky biosféry. Rozlíšiť na ukážke tri
ekosystémy v biosfére podľa životných podmienok. Vysvetliť na príklade
obeh látok v biosfére. Poznať význam toku energie v biosfére. Poznať
význam biologickej rovnováhy. Chápať spätnú väzbu na príklade. Uviesť
príklad narušenia biologickej rovnováhy. Poznať význam ekologickej
rovnováhy. Porovnať stabilný a nestabilný ekosystém. Uviesť tri príklady
narušenia ekologickej rovnováhy. Poznať zásady ekologického hospodárenia
v krajine. Poznať príčiny a dopady stenčovania ozónovej vrstvy, vzniku
smogu, skleníkového efektu a kyslých dažďov. Uviesť príklad zabránenia
vzniku smogu, skleníkového efektu, kyslých dažďov. Uviesť príklad príčiny
hromadenia odpadov. Uviesť význam recyklácie druhotných surovín.
Demonštrovať na príklade alternatívny zdroj energie a jeho prínos.
Učebné osnovy:
Predmet : Biológia
Ročník: 9.
Časová dotácia: 1 h týždenne, 33 hodín za rok
Biológia 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
počet
tematický celok
hodín
obsahový štandard
výkonový štandard
99
Základné životné
procesy
organizmov
Životné procesy
živočíchov
10
13
Životné procesy organizmov. Výživa, dýchanie,
vylučovanie, rozmnožovanie, rast a vývin, dráždivosť a
citlivosť, pohyb a ich význam pre život. Životné procesy
baktérií, rastlín a húb. Výživa a dýchanie baktérií a húb.
Výživa a dýchanie rastlín. Proces a význam fotosyntézy
rastlín. Autotrofná výživa rastlín. Proces a význam
dýchania
rastlín
pre
organizmy
a človeka.
Rozmnožovanie baktérií a húb. Rozmnožovanie delením,
pučaním a výtrusmi.
Rozmnožovanie rastlín.
Nepohlavné a pohlavné rozmnožovanie rastlín. Opelenie
a oplodnenie. Vznik plodu a semena. Dráždivosť,
citlivosť a pohyb rastlín. Pôsobenie fyzikálnych,
chemických, biologických faktorov. Reakcie rastlín na
svetlo, teplo, vodu, chemické látky, žiarenie, dotyk,
gravitáciu. Život rastlín. Klíčenie semena, rast a vývin
rastliny. Život rastlín počas roka, dĺžka života rastlín.
Heterotrofná výživa živočíchov. Príjem živín živočíchmi
a ich význam. Osobitosti výživy bezstavovcov a
stavovcov. Dýchanie živočíchov. Význam dýchania
živočíchov. Osobitosti dýchania bezstavovcov a
stavovcov. Vylučovanie živočíchov. Význam a osobitosti
vylučovania bezstavovcov a stavovcov. Obeh telových
tekutín živočíchov. Význam a osobitosti obehu tekutín
bezstavovcov a stavovcov. Regulácia tela živočíchov.
Význam a osobitosti regulácie tela a zmyslového
vnímania bezstavovcov a stavovcov. Pohyb živočíchov.
Význam a osobitosti pohybu bezstavovcov a stavovcov.
100
Poznať základné životné procesy organizmov. Chápať význam jednotlivých
životných procesov pre život organizmov. Porovnať spoločné a odlišné znaky
životných procesov rastlín a živočíchov. Poznať výživu a prijímanie živín
baktérií (rozkladných, kvasných, mliečnych, hľuzkových, parazitických).
Rozlíšiť výživu saprofytickej a parazitickej huby. Poznať podstatu výživy
rastlín. Opísať podľa schémy podstatu procesu fotosyntézy. Zdôvodniť
autotrofnú výživu rastlín. Poznať podstatu dýchania rastlín. Vymenovať
látky, ktoré pri dýchaní prijíma a vylučuje rastlina, živočích, človek. Poznať
význam fotosyntézy a dýchania pre rastliny, živočíchy a človeka. Poznať
spoločné a odlišné znaky rozmnožovania baktérií a húb. Rozlíšiť na
príkladoch rozmnožovanie delením, pučaním a výtrusmi. Poznať podstatu
nepohlavného a pohlavného rozmnožovania rastlín. Uviesť príklady
rozmnožovania poplazmi, hľuzami, odrezkami, podzemkom a cibuľou.
Poznať význam pohlavných buniek rastlín. Chápať podstatu oplodnenia
vajíčka rastlín. Rozlíšiť uloženie pohlavných buniek a semien ihličnatých
drevín, listnatých drevín a bylín. Chápať súvislosť dráždivosti a pohybu.
Poznať aspoň jeden faktor dráždivosti rastlín. Uviesť príklad pohybu častí
rastlinných tiel spôsobeného svetlom, vodou, teplom, gravitáciou,
chemickými látkami, dotykom a žiarením. Charakterizovať proces klíčenia.
Vymenovať podmienky klíčenia semien. Porovnať podmienky klíčenia a
rastu rastliny. Poznať podľa ročného životného cyklu jednoročnú, dvojročnú
a trvácu rastlinu. Porovnať na príklade vývin jednoklíčnolistovej a
dvojklíčnolistovej rastliny.
Poznať význam živín pre živočíchy. Zdôvodniť heterotrofnú výživu
živočíchov. Porovnať časti tráviacej rúry bezstavovcov a stavovcov, v
ktorých prebieha trávenie a vstrebávanie. Poznať bezstavovca s mimotelovým
trávením. Poznať význam zubov, jazyka a slinných žliaz pri spracovaní
potravy. Zdôvodniť súvislosť stavby chrupu cicavcov s prijímanou potravou.
Porovnať stavbu tráviacej sústavy mäsožravcov a bylinožravcov.
Charakterizovať proces dýchania. Rozlíšiť vnútorné a vonkajšie dýchanie.
Preukázať na príklade dýchanie povrchom tela. Poznať osobitosti dýchania
vodných a suchozemských bezstavovcov. Poznať princíp dýchania stavovcov
žiabrami, kožné dýchanie obojživelníkov. Zdôvodniť význam vzdušných
vakov vtákov. Poznať princíp vonkajšieho a vnútorného dýchania cicavcov.
Rozmnožovanie a vývin živočíchov. Osobitosti Poznať význam vylučovania. Uviesť príklad bezstavovca s vyvinutou
rozmnožovania a vývinu bezstavovcov a stavovcov.
vylučovacou sústavou. Vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov.
Poznať sústavy orgánov stavovcov, ktorými sa vylučujú odpadové látky.
Zdôvodniť význam močovej sústavy stavovcov. Poznať význam obehu
telových tekutín. Poznať obeh telových tekutín v otvorenej a zatvorenej
obehovej sústave bezstavovcov. Poznať význam krvi stavovcov. Chápať
princíp obehu krvi v zatvorenej obehovej sústave stavovcov. Uviesť funkciu
ciev a srdca stavovcov. Vysvetliť súvislosť obehu krvi stavovcov so stálou
telesnou teplotou. Poznať význam regulovania organizmu živočíchov.
Rozlíšiť význam hormonálnej a nervovej regulácie. Rozlíšiť typy nervovej
sústavy bezstavovcov. Poznať súvislosť dráždivosti a nervového riadenia.
Poznať súvislosť prijímania informácií zmyslovými receptormi s nervovou
sústavou. Porovnať zmyslové vnímanie zástupcu bezstavovca a stavovca.
Poznať regulačný význam nervovej sústavy stavovcov. Opísať princíp
prenosu informácií stavovcov. Uviesť príklad cicavca s dobre vyvinutými
zmyslovými orgánmi potrebnými na lov koristi. Rozlíšiť aspoň dva
nepodmienené a dva podmienené reflexy, významné pre život stavovcov.
Poznať význam pohybu živočíchov. Poznať a zdôvodniť odlišnosti
pohybového systému aspoň dvoch zástupcov bezstavovcov. Uviesť príklad
spôsobu pohybu jedného bezstavovca. Poznať a zdôvodniť prispôsobenie
pohybu zástupcov stavovcov životnému prostrediu a spôsobu života.
Charakterizovať proces rozmnožovania. Poznať podstatu oplodnenia vajíčka.
Odlíšiť na príklade pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie. Poznať
rozmnožovanie obojpohlavného živočícha. Porovnať priamy a nepriamy
vývin jedinca. Rozlíšiť na ukážke (schéme) úplnú a neúplnú premenu hmyzu.
Odlíšiť vonkajšie a vnútorné oplodnenie stavovcov. Opísať nepriamy vývin
obojživelníkov. Rozlíšiť starostlivosť vtákov o mláďatá na príklade kŕmivého
a nekŕmivého vtáka. Poznať vývin a spôsob výživy mláďat cicavcov.
101
Organizácia živej
hmoty
organizmov
Dedičnosť a
premenlivosť
organizmov
Životné
prostredie
organizmov a
človeka
2
4
4
Bunka a jej štruktúry. Štruktúra a funkcie rastlinnej a
živočíšnej bunky. Život bunky. Základné životné procesy
v bunke – príjem a výdaj látok, fotosyntéza a dýchanie,
dráždivosť a citlivosť, pohyb, rozmnožovanie. Bunka ako
celok.
Poznať význam bunky pre organizmy. Poznať stavbu a funkciu jednotlivých
častí bunky. Odlíšiť živé a neživé súčasti bunky. Porovnať znaky a funkcie
rastlinnej a živočíšnej bunky. Zdôvodniť odlišnosť stavby rastlinnej a
živočíšnej bunky. Pomenovať časti bunky, ktoré zabezpečujú dýchanie,
fotosyntézu a tvorbu bielkovín. Poznať význam príjmu a výdaja látok,
fotosyntézy a dýchania ako procesov premeny látok v bunke. Rozlíšiť aktívny
a pasívny pohyb bunky. Poznať súvislosť rozmnožovania bunky s prenosom
dedičných informácií. Opísať na schéme rozmnožovanie bunky delením.
Dedičnosť a jej podstata. Jednotka genetickej informácie.
Prenos genetických informácií, podstata a princíp
prenosu. Genetické poradne, dedičné choroby. Význam
dedičnosti. Premenlivosť a rozmanitosť organizmov,
druhové vlastnosti, vlastnosti jedinca. Druhy dedičnosti.
Šľachtiteľstvo, chovateľstvo, kríženie.
Opísať prejavy dedičnosti organizmov. Pomenovať časť bunky, v ktorej sú
uložené dedičné informácie. Vysvetliť význam nukleových kyselín pri
prenose genetickej informácie. Poznať uloženie genetickej informácie v
bunke. Opísať stavbu chromozómu. Poznať význam zníženia počtu
chromozómov pri vzniku pohlavných buniek. Chápať príčinu tvorby kópií
nukleovej kyseliny pred delením jadra bunky. Poznať význam vzťahu alela,
gén a znak. Opísať podľa schémy kríženia vznik určitého znaku nového
jedinca. Poznať význam premenlivosti. Odlíšiť nededičnú a dedičnú
premenlivosť. Uviesť príklad premenlivosti organizmov. Opísať podstatu
šľachtenia. Uviesť príklad odrody rastliny alebo plemena živočícha. Uviesť
príklad vplyvu dedičnej choroby na život človeka.
Životné prostredie. Zložky životného prostredia,
vzájomné vzťahy a ich význam. Faktory ovplyvňujúce
životné prostredie a podmienky života. Vplyv na zdravie,
život organizmov a ľudí. Možnosti ochrany
a starostlivosti o životné prostredie. Starostlivosť o
prírodné prostredie a životné prostredie človeka. Ochrana
prírody. Chránené rastliny, živočíchy, územia a ich
význam. Chránené územia nášho regiónu.
Charakterizovať životné prostredie človeka. Uviesť príklad prírodnej, umelej,
sociálnej zložky prostredia. Poznať význam pracovného, obytného a
rekreačného životného prostredia človeka. Vysvetliť rozdiel medzi vednými
odbormi ekológia a environmentalistika. Uviesť príklad vplyvu znečistenej
vody, pôdy, ovzdušia na život organizmov a človeka. Poznať príčiny
znečisťovania vody, pôdy, ovzdušia. Uviesť príklad nepriaznivého vplyvu
priemyselnej výroby a dopravy na životné prostredie. Poznať možnosti
alternatívnych zdrojov energie.. Rozlíšiť všeobecnú ochranu prírody a
osobitnú ochranu prírody a krajiny. Poznať a pomenovať na ukážke aspoň tri
druhy chránených rastlín, chráneného obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca.
Poznať aspoň tri kategórie chránených území. Uviesť príklad NP, CHKO a
prírodnej rezervácie.
102
7.4 Človek a spoločnosť
7.4.1 Dejepis
1. Charakteristika predmetu
Dejepis je samostatným predmetom a spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov.
Spolu s nimi predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Pomocou vyučovania dejepisu sa žiaci oboznamujú s vývojom ľudskej
spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých
historických obdobiach. Postupne si osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania. Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie
historického vedomia žiaka a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej,
európskej alebo svetovej perspektívy. Ide predovšetkým o postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré
zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Dejepis na základnej škole kladie dôraz na dejiny 19. a 20.
storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu
vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia. Pritom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektuje kultúrne a iné odlišnosti
ľudí, rôznych skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým
hodnotám európskej civilizácie.
2. Hodnotenie predmetu
Dejepis sa vo všetkých ročníkoch klasifikuje. Dejepis je hodnotený klasicky klasifikačnou stupnicou známok 1 – 5, slovne, bodovo. Predmetom hodnotenia sú
výstupy vzdelávania uvedené vo výkonovom štandarde. Hodnotenie je založené na princípoch uvedených v školskom vzdelávacom programe. Klasifikácia a
hodnotenie žiakov sa uskutočňuje na základe Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Klasifikujú sa:
 samostatne prace žiakov po prebratom a zopakovanom temat. celku, pri neprítomnosti žiaka preskúšanie ústnou alebo písomnou . formou
 dátumové a pojmové rozcvičky
 projekty, referáty - hodnotene slovne, pri ústnej prezentácii sú žiaci hodnotení známkou
 aktivita na vyučovaní hodnotená slovne alebo známkou výborný, zohľadnená pri záverečnom hodnotení
 zabúdanie pomôcok - pokarhanie pri častom zabúdaní (5krat) známkou nedostatočný a zohľadnené na záverečnej známke.
 didaktické hry, tajničky...3 krát úspešný, známkou výborný
Súhrnná klasifikácia nie je priemerom známok, do úvahy sa berie váha známky, aktivita žiaka, miera osvojenia kľúčových kompetencií a iné.
Učebné osnovy:
Predmet : Dejepis
Ročník: 5.
Časová dotácia: 1 h týždenne, 33 hodín za rok
Dejepis 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
počet
tematický celok
hodín
obsahový štandard
výkonový štandard
103
Od blízkeho k
vzdialenému Stopy minulosti
okolo nás
Od blízkeho k
vzdialenému Stopy minulosti
okolo nás
Človek v
premenách
priestoru a času Človek minulosti
a človek
súčasnosti
Človek v
premenách
priestoru a času Človek minulosti
5
Pojmy: dejepis, minulosť, pomôcky, Zmeny v priestore
pod vplyvom času. Rozdiely medzi prírodným a
historickým časom. Letopočet - Obdobia v dejinách.
Žiak spracuje projekt, v ktorom dokáže znalosti o
euromene – euromince, pozná slovenské motívy,
hodnoty, mená osôb, ktoré ich navrhli.
Fotografia – obrazová spomienka, rodinný album,
rodostrom, maľby. Časová priamka. Historické pramene
(písomné, obrazové, hmotné) múzeum, knižnica, archív,
archivár a historik. Mapa, kartografia. Ochrana pamiatok
– múzeum.
8
4
7
Pojmy: dejepis, minulosť, pomôcky, Zmeny v priestore
pod vplyvom času. Rozdiely medzi prírodným a
historickým časom. Letopočet - Obdobia v dejinách.
Žiak spracuje projekt, v ktorom dokáže znalosti o
euromene – euromince, pozná slovenské motívy,
hodnoty, mená osôb, ktoré ich navrhli.
Oheň, koleso, vietor, voda. Využitie prírody človekom.
Od vynálezu kolesa k automobilu a lietadlu.
Sťahovanie. Objavy. Sťahovanie národov, objavenie
Ameriky. Príčiny sťahovania ľudí v 19. A 20. st.
104
Vysvetliť pojem dejepis. Rozpoznať, čo sa zmenilo - nezmenilo v mieste
bydliska žiaka. Pracovať s kalendárom, vysvetliť pojem letopočet. Rozdeliť
minulosť ľudstva na obdobia, vymedziť a zoradiť rokmi obdobia. Zostaviť
časovú priamku, vymedziť a určovať storočia a tisícročia na časovej priamke
a zoradiť roky podľa letopočtu. Vyhľadať v kalendári sviatky, rozdeliť ich na
štátne a cirkevné, popísať ich, spomenúť sviatky v rodine. Zostaviť a
rozpracovať projekt o eurominciach a bankovkách, spomenúť iné meny,
navrhnúť vlastnú menu.
Žiaci sú schopní poznať historickú udalosť, osobnosť, ktorú pripomína
pomník, pamätník, pamätná tabuľa v mieste, kde žijú. Identifikovať najstarší
hrob na cintoríne. Poznať jednotlivé druhy historických prameňov.
Žiaci sú schopní pochopiť pojem generácia v rodinnom kontexte na príklade
starých rodičov, rodičov. Zostaviť rodostrom svojej rodiny. Napísať krátky
príbeh zo života svojej rodiny. Položiť adekvátne otázky súvisiace s
fotografiami Zaznamenať rozprávanie starých rodičov, rodičov o minulosti
svojho rodiska. Zhodnotiť význam rodinného albumu pre život rodiny
Žiaci sú schopní rozpoznať rozdiel medzi múzeom a archívom. Usporiadať
širšiu škálu historických obrázkov a objektov. Vymenovať hlavné body z
jedného prameňa na základe otázok učiteľa. Používať rozširujúcu sa škálu
pojmov v závislosti od témy. Žiaci sa naučia pracovať s dejepisnými
mapami, zaznamenávať rozprávanie starých rodičov o škole z čias ich
mladosti. Pátrať po starých školských zošitoch a učebniciach.
Vysvetliť pojem dejepis. Rozpoznať, čo sa zmenilo - nezmenilo v mieste
bydliska žiaka. Pracovať s kalendárom, vysvetliť pojem letopočet. Rozdeliť
minulosť ľudstva na obdobia, vymedziť a zoradiť rokmi obdobia. Zostaviť
časovú priamku, vymedziť a určovať storočia a tisícročia na časovej priamke
a zoradiť roky podľa letopočtu. Vyhľadať v kalendári sviatky, rozdeliť ich na
štátne a cirkevné, popísať ich, spomenúť sviatky v rodine. Zostaviť a
rozpracovať projekt o eurominciach a bankovkách, spomenúť iné meny,
navrhnúť vlastnú menu.
Vysvetliť pojem kolonizácia. Zostaviť tabuľku najdôležitejších dopravných
prostriedkov v chronologickej postupnosti. Porovnať spôsoby dopravy v
minulosti i prítomnosti. Rozpoznať vplyv dopravných prostriedkov na
životné prostredie svojho regiónu. Vysvetliť príslovie: „remeslo má zlaté
a človek
súčasnosti
Človek a
komunikácia Pamäť ľudstva
Človek a
komunikácia Duchovný život
človeka
Človek a
komunikácia Keď zlyhá
komunikácia
5
2
2
Staré a nové druhy práce. Dôležitosť práce pre človeka. dno.“ Nakresliť znak, ktorý výstižne charakterizuje zamestnanie
Detská práca. Poznámka: prepojenie na GEO a OV remeselníka. Vystihnúť rozdiely medzi prírodnou a umelou energiou. Uviesť
Dôvody práce detí. UNICEF.
príklady využívania prírody v prospech človeka. Zdôvodniť príčiny
neustáleho hľadania nových zdrojov energie. Vymenovať vynálezy, ktoré
pomohli človeku využiť energiu vo svoj prospech. Uviesť príklad
zneužívania prírody človekom. Uviesť najčastejšie druhy detskej práce.
Zaujať stanovisko k problému detskej práce. Zaujať postoj k tvrdeniu, že
dospelí v niektorých krajinách zneužívali a i naďalej zneužívajú prácu detí vo
svoj prospech.
Jazyk, písmo. Dôležitosť písma pre človeka. Zhodnotiť význam vynálezu písma Vymenovať najstaršie druhy slovanského
Hlaholika. Vrstva pisárov. Prvé písmo na našom území, písma. Vymenovať druhy písem z minulosti. Rozpoznať príbeh z minulosti
kniha. Vynález kníhtlače, rozhlas, televízia, noviny, svojho regiónu z povesti. Uviesť prostriedky dorozumievania medzi ľuďmi v
internet, e-mail. Dôležitosť médií.
minulosti. Uviesť druhy moderných masovokomunikačných prostriedkov.
Identifikovať rozdiely medzi rukopisom a tlačenou knihou. Zhodnotiť
význam vynálezu kníhtlače.
Náboženstvo, legendy, mýty. Náboženstvo živote Vysvetliť a uviesť na základe čoho ľudia v minulosti pripisovali
človeka.
nadprirodzene veci prírodným silám, popísať najstarších bohov. Popísať a
uviesť 3 náboženstvá, ktoré veria v jediného boha, diskutovať o nich, uviesť
príklady náboženstiev, ktoré veria vo viacerých bohov a porovnať ich.
Vojna, mier. Vojna ako zlyhanie komunikácie.
Uviesť dôsledky vojen pre
človeka a prostredie, v ktorom žije.
Zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v minulosti i prítomnosti. Zostaviť správu
o vojenskom konflikte v súčasnosti.
Učebné osnovy:
Predmet : Dejepis
Ročník: 6.
Časová dotácia: 2 h týždenne, 66 hodín za rok
Dejepis 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
História a pravek
2
Delenie histórie. Tabuľka. Thomsen, Kmeť, archeológia.
105
výkonový štandard
Zovšeobecniť základné pojmy o praveku. Osvojiť si vedomosti o základných
Obrazy pravekej
spoločnosti
5
Obrazy
starovekej
spoločnosti
10
Civilizácie
starého Orientu
6
Staroveké Grécko
11
Staroveký Rím
14
Obrazy
stredovekého
sveta
18
pojmoch života pravekých ľudí.
Život v kamennej dobe- lovci a zberači. Kamenná doba- Rozpoznať rozdiely v spôsobe obživy a života pravekých lovcov, zberačov
pastieri a roľníci.
a roľníkov. Identifikovať nástroje a zbrane obdobia praveku.
Človek objavuje meď a bronz. Otzi. Megality. Zovšeobecniť spôsoby obživy a života ľudí v praveku a staroveku.
Stonehange. Staršia doba železná. Mladšia doba železná. Analyzovať zbrane a nástroje doby kovov.
Kelti na Slovensku.
Staroveké civilizácie. Život v riečnych civilizáciach.
Sumeri. Mezopotámia. Babylon. Fenícia. Staroveký
Egypt.
Grécko bájí a povestí. Sparta. Atény. Klasické Grécko.
Vojny v Grécku. Atény za Perikla. Štadióny a divadlá.
Macedónia a helenistický svet.
Rímske kráľovstvo a republika. Púnske vojny. Spartakus.
Triumviráty a kríza republiky. César. Rímske cisárstvo.
Légie. Rímska veda. Kultúra a umenie. Kresťanstvo
v Rímskej ríši. Chlieb a hry.
Korene stredoveku. Slovania, Germáni. Svet a ľudia za
hranicami Ríma. Ľudia v pohybe, sťahovanie národov
a jeho dôsledky. Tri ríše ranného stredoveku.
Feudalizmus. Kto žil v stredovekom štáte. Kresťanstvo
v Európe. Život v stredoveku. Kultúra, veda a umenie
v stredoveku. Nové mocné kráľovstvá v stredoveku.
Odhaliť vzťah medzi prírodnými podmienkami, údolí veľkých riek
a vznikom prvých štátov. Zhodnotiť premeny a význam písma pre spoločnosť
najstarších štátov.
Zostaviť obrazový materiál o starovekom Grécku. Poznať grécke povesti
a báje. Reprodukovať pojem demokracia. Analyzovať spôsob života
v Grécku. Zhodnotiť význam olympijskej myšlienky.
Zostaviť obrazový materiál starovekého Ríma. Vymenovať rímske tábory na
našom území. Rozpoznať dôležitosť rímskej kultúry pre vytvorenie európskej
kultúry. Poznať okolnosti vzniku kresťanstva a iných náboženstiev.
Zovšeobecniť príčiny zániku Rímskej ríše.
Zhodnotiť kultúrny odkaz Byzantskej, Arabskej a Franskej ríše. Zdôvodniť
príčiny oddelenia remesiel od roľníctva. Poznať základné rozdiely života
v hradoch, meste, dedine. Zhodnotiť význam univerzít.
Učebné osnovy:
Predmet : Dejepis
Ročník: 7.
Časová dotácia: 1,5 h týždenne, 50 hodín za rok
Dejepis 1,5 hodiny týždenne, 50 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Predkovia
8
Opakovanie učiva 6.ročníka. Život našich predkov.
106
výkonový štandard
Rozpoznať pravlasť Slovanov. Popísať spôsob života starých Slovanov.
Slovákov v
Karpatskej
kotline
Slováci v
Uhorskom
kráľovstve
14
Rodí sa európska
novoveká
spoločnosť
13
Habsburská
monarchia v
novoveku
15
Nitrianske kniežatstvo a VM. Misionári Konštantín Analyzovať kult. odkaz Veľkej Moravy. Zovšeobecniť príčiny zánik Veľkej
a Metod. Kultúrny prínos VM.
Moravy. Popísať vzťah medzi ľuďmi v stredoveku. Zhodnotiť význam
obdobia Veľkej Moravy
Kráľovstvo sv. Štefana. Nitrianske údelné vojvodstvo. Rozpoznať rôzne formy vlády viacerých dynastií. Analyzovať hl. znaky
Ondrej II. a Belo IV. Tatársky vpád. Mestá. Matúš Čák gotického umenia. Zostaviť obrazový materiál o slovenskom baníctve,
Trenčiansky. Baníctvo na Slovensku. Prvý cisár na baníckych mestách a živote baníkov.
uhorskom tróne. Husiti. Matej Korvín.
Talianske mestské štáty. Humanizmus a renesancia. Zhodnotiť význam diela Kopernika a Vinciho. Poznať dôležitosť objavu
Filozofi a vedci. Objavné plavby. Reformácia a katolícka kníhtlače a nového názoru na svet. Zostaviť stručný informačný materiál o
reforma. Nové cirkvi. Svetové hospodárstvo a nové dobyvateľoch a objaviteľoch. Porovnať výrobu v cechu a manufaktúrach.
usporiadanie štátov. Najsilnejšie štáty Európy. Rozoznať rozdiely v jednot. Náboženstvách.
Osvietenstvo.
Moháčska katastrofa. Stavovské povstania. Jánošík. Na Zhodnotiť obdobie tureckého panstva. Analyzovať reformy obdobia
hranici s Osmanskou ríšou. Šírenie reformácie v Uhorsku. osvietenského absolutizmu. Zhodnotiť význam reforiem. Analyzovať formu
Bratislava - hl. mesto Uhorska. Mária Terézia. Jozef II. vlády Márie Terézie a Jozefa II.. Oboznámiť sa so životom a dielom slávnych
Epocha osvietenských vzdelancov.
Slovákov z čias osvietenského absolutizmu.
Učebné osnovy:
Predmet : Dejepis
Ročník: 8.
Časová dotácia: 1,5 h týždenne, 50 hodín za rok
Dejepis 1,5 hodiny týždenne, 50 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Opakovanie učiva 7. ročníka. Francúzska revolúcia.
Projekt Mária Antoinette. Napoleon Bonaparte.
Na ceste
Napoleonské vojny. Napoleon a Slovensko. Cárske
k moderným
17
Rusko. Vo víre revolúcii a nacionalizmu. Vznik
národom
národných štátov. Zjednotenie Talianska a Nemecka.
Vznik Ameriky. Vojna sever a juh. Priemyselná
revolúcia. Veda a technika. Kultúra a umenie.
Moderný
12
Slovenské národné hnutie. Romantizmus. Začiatky NO.
107
výkonový štandard
Poznať výroky niekt. osvietencov. Zhodnotiť význam osvietenstva
v dejinách. Analyzovať hlavné znaky baroka. Rozpoznať rôzny formy vlády
vo Francúzsku. Zostaviť obraz. materiál o Napoleonovi. Analyzovať Code
civil. Zhodnotiť význam zjednotenia Nemecka. Porovnať cechy, manafaktúry
a továrne. Oboznámiť sa so životom robotníka v 19.storočí.
Poznať
najstaršie politické strany.
Zovšeobecniť príčiny národ .hnutia v európ. štátoch. Oboznámiť so životom
slovenský národ
RakúskoUhorsko
I. svetová vojna
6
15
Anton Bernolák. Slovanská vzájomnosť. Ján Hollý a náš
región. Štúrovská generácia. Slováci a roky 1848
1849.Revolúcia a náš región. Memorandum. Matica
slovenská. Pamäťové mapy.
Rakúsko-Uhorské vyrovnanie a Slováci. František Jozef
I. Aktivity Slovákov. Černovská tragédia. Slovenské
vysťahovalectvo. Dejiny priemyslu v našom regióne.
V predvečer svetovej vojny. Kolonializmus a jeho
význam. Život počas I. svetovej vojny. Slovenskí vojaci
na frontoch. Odboj Slovákov a Čechov. ČSR. Štefánik
a T. G. Masaryk. Svetová vojna a náš región.
a dielom hl. predstaviteľov troch obrodeneckých generácii. Pochopiť význam
NO v našich dejinách. Zostaviť stručný informačný materiál o NO v našom
štáte.
Poznať ťažký život obyvateľov na prelome storočí.
Uviesť príčiny, vznik a dôsledky I. svet. vojny. Vymenovať najväčšie bitky
a bojiská. Charakterizovať zmeny na mape Európy. Oboznámiť s bojom
Čechov a Slovákov v I. svet. vojne a ich zápas o vznik ČSR. Zhodnotiť
význam domáceho a zahraničného odboja. Vysvetliť pojem nástupnícky štát.
Pochopiť význam vzniku ČSR.
Učebné osnovy:
Predmet : Dejepis
Ročník: 9.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín za rok
Dejepis 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Osudné výstrely, začiatok, priebeh a koniec I.sv. vojny.
Slováci vo vojne.
Český a slovenský domáci
I. svetová vojna
a zahraničný odboj. Vznik ČSR. Štefánik. Analýza
11
karikatúry.
Povojnové usporiadanie sveta. Slovensko v ČSR. Ako sa
Lenin dostal k moci. Mussollini a jeho čiernoodenci.
Medzivojnová
Hitlerova diktatúra. Slovensko hľadá svoju cestu. Veda,
Európa
18
technika a umenie v medzivojnovom období. Mníchov
a rozbitie ČSR.
Európa – obeť diktátorov. Život v okupovanej Európe.
2. svetová vojna
Vznik Slovenského štátu. Aký bol SŠ? Veľmoci proti
11
Hitlerovi. SNP. Porážka Nemecka a jeho spojencov.
108
výkonový štandard
Uviesť zmeny, ktoré nastali v Európe ako dôsledok povojnovej krízy.
Ukázať na mape bitky a bojiská. Rozlíšiť demokraciu a diktatúru. Zhodnotiť
život a dielo Štefánika. Analyzovať postavenie Slovákov v ČSR. Analyzovať
karikatúru.
Charakterizovať politický systém ČSR. Charakterizovať nástup komunizmu
v Rusku. Analyzovať príčiny vzniku fašizmu v Taliansku a Nemecku. Opísať
život Slovákov v ČSR. Vedieť o Mníchovskej zrade a rozbití ČSR.
Uviesť príčiny vzniku 2. sv. vojny. Pochopiť význam vzniku protihitler.
koalície. Opísať vznik autonómie a neskôr vznik SŠ. Opísať protifašistický
odboj vo svete i na Slovensku v čase vojny. Holokaust a ostatné zverstvá
Svet po 2. svet.
vojne
Dejiny súčasnosti
17
9
fašizmu. Zhodnotiť koniec vojny.
Charakterizovať rozdelený svet po 2. sv. vojne. Vedieť o železnej opone
a studenej vojne. Opísať sovietizáciu, totalitný systém. Zhodnotiť život
v rozdelenom svete – východ – západ. Zhodnotiť informácie o Pražskej jari
a normalizácii. Charakterizovať umenie, vedu a technický rozvoj v 20. stor.
Vedieť o príčinách zániku studenej vojny.
Rozdelenie Európy. Návrat Slovenska do obnovenej
ČSR. Pod Stalinovým tieňom. Na východ a na západ od
železnej opony. Sovietizácia ČSR. Koniec kolonializmu.
Rovnováha strachu. Dve tváre komunis. totality.
Neúspešný pokus o reformu. Umŕtvená spoločnosť.
Umenie, veda a technika počas studenej vojny. Koniec
nehybnosti.
Prevratný rok 1989. Na ceste k EÚ. Na ceste Opísať obdobie prevratných zmien, roky 1985 a 1989 – koniec rozdeleného
k demokracii a samostatnosti. Vstup Slovenska do NATO sveta. Zhodnotiť nežnú revolúciu a dobu prevratných zmien. Definovať
a EÚ. Slovensko v medzinár. súvislostiach.
globalizáciu, terorizmus, globálne otepľovanie. Fenomény súčasnosti
7.4.2 Geografia
1. Charakteristika predmetu
V centre pozornosti geografie je poznanie jedinečnosti planéty Zem. Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši
sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či
spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska
v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Námety, čo
môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život. Základnou geografickou
kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť
jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a iné.
Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií ako používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické mapy, tematické
mapy a i.), práca s informáciami o krajine ako časti Zeme a ich praktické využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové
a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice ale ja odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie. V novom zameraní geografie, kladieme väčší dôraz na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v
rôznych častiach sveta, preto prinášame aj väčšie prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou. Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním
projektov. Žiaci sa naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod. Schopnosti a
zručnosti získané štúdiom geografie žiaci budú vedieť využiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, rekreácii a i.). Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umožňuje,
sú interpretované cez regióny. Bázou geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej geografie sú zaradené priamo v
regióne – krajine – kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, čiže sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém podnieti na
kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov, ktoré možno sumarizovať do okruhov (hlavných tém):
 Zem ako planéta vo vesmíre,
109
 Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie,
 Vzťah medzi zložkami krajiny,
 Vzťah medzi krajinou a človekom,
 Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi,
 Regióny Zeme
V 5. ročníku sú obsahom štúdia geografie základné zákonitosti, ktoré sú interpretované v praktickej rovine a poskytované motivačným spôsobom. Obsah učiva v
ročníkoch 6. – 9. sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme systémom od najvzdialenejších oblastí po najbližšie (nadväzuje na základy geografických
poznatkov z vlastivedy). V úvode každého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej problematike.
2. Hodnotenie predmetu
Geografia sa klasifikuje vo všetkých ročníkoch. Žiaci sú v predmete geografia hodnotení podľa klasifikačného poriadku. Hodnotí sa ústny prejav, písomný
prejav, práca s mapou a glóbusom, referáty a projekty. Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú
problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce. Okrem hodnotenia známkou, ktorá
zhodnocuje výsledok práce žiaka, je potrebné zaradiť aj slovné hodnotenie. Slovné hodnotenie poskytuje priestor na hodnotenie iných žiakov ako aj seba samého. Je
možné kombinovať obidva spôsoby hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomne testy a projekt. Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať
z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu. Hodnotenie vychádza z Metodického pokynu č.22/2011 z 1.mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Hodnotiť sa bude známkou. Žiak bude hodnotený priebežne i sumárne na konci jednotlivých polrokov. Hodnotenie práce žiaka bude pozostávať :
 z ústnych odpovedí ( žiak bude ústne odpovedať minimálne 1x v danom polroku)
 z písomných odpovedí ( žiak bude skúšaný písomnou formou - testom, riešením problémových úloh minimálne 1x za polrok)
 z tvorby a prezentácie referátov, projektov a prezentácií v PowerPointe (žiak môže mať i viac prezentácií, ale do klasifikácie sa započítajú 2 v danom roku)
 samostatnej práce na hodinách, aktivity pri plnení úloh, práce s kartografickým materiálom
 z orientácie na mape
Učebné osnovy:
Predmet : Geografia
Ročník: 5.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín za rok
Ciele geografie v 5. ročníku:
 všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,
 prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta,
 vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas ..
 vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí,
 rozumieť grafom a diagramom,
 hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať,
110






oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť,
orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc,
vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedania ročných období a uviesť dôsledky pohybov Zeme na prírodné procesy,
počítať vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi grafickou mierkou,
podľa príkladov vedieť vysvetliť ako vzniká pohorie, sopka, zemetrasenie, skalné mesto, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales, uviesť príklady,
pripraviť projekt, vypracovať a odprezentovať ho.
Geografia 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia.
Úvodná hodina
1
Tvar Zeme, naša
planéta vo
vesmíre
8
Objavovanie
Zeme a vesmíru,
povrch Zeme
9
Mapa a glóbus
13
výkonový štandard
Pripraviť žiakov na získavanie nových vedomostí.
Zem ako planéta vo vesmíre, vývoj názorov na planétu
Zem. Tvar Zeme, cesty do vesmíru a na Mesiac. Slnečná
sústava, planéty slnečnej sústavy. Mesiac, mesačné fázy,
príliv a odliv. Pohyby Zeme a ich dôsledky.
Opísať tvar Zeme podľa glóbusu, predviesť rotáciu Zeme okolo osi a obeh
okolo Slnka. Vysvetliť príčiny striedania dňa a noci a ročných období.
Vysvetliť vplyv Mesiaca na Zem. Určiť dobu otočenia Zeme okolo osi, obehu
okolo Slnka a vysvetliť mesačné fázy. Vedieť informatívne základné pojmy
objektov vo vesmíre. Uskutočniť exkurziu do planetária.
Kontinenty, svetadiely a oceány. Cesty objaviteľov, ich Čítať základné údaje z mapy, vymenovať a na mape ukázať svetadiely
význam : Kolumbus, Magalhaes, Cook, Vasco da Gama, a kontinenty. Uviesť rozdiel medzi svetadielom a kontinentom. Pripraviť
Amundsen. Ostrovy, polostrovy, prielivy, prieplavy. diskusný príspevok o cestách moreplavcov a ich význame pri objavovaní
Moria a morské prúdy. Zobrazovanie svetadielov na sveta.
mapách.
Glóbus, zemská os, zemské pologule, severný a južný Na glóbuse určiť zemskú os, severný a južný pól, zemské pologule, rovník,
pól. Svetové strany – hlavné a vedľajšie, rovník, nultý poludník, rovnobežky, obratníky, poludníky, polárne kružnice. Poznať
rovnobežky, obratníky, polárne kružnice, poludníky – rozdiel medzi glóbusom a mapou. Vedieť sa orientovať podľa kompasu a
hlavný, dátumová hranica, zemepisná sieť. Určovanie prírodných bodov. Určiť svetové strany na mape a v teréne. Opísať, čo
geografickej polohy, praktické precvičovanie. Orientácia zobrazuje mapa podľa legendy, zdôvodniť vytvorenie zemepisnej siete. Určiť
v okolí školy a v prírode, turistické značky. Mapy – polohu ľubovoľného miesta na mape geografickými súradnicami, odmerať
obsah, legenda mapy, mierka, druhy máp. Čítanie mapy, vzdialenosť na mape grafickou mierkou. Vedieť pracovať s mapou miestnej
časové pásma, výškopis a polohopis na mape.
krajiny.
111
Ako vytvorila
príroda najkrajšie
miesta na Zemi
20
Najkrajšie miesta
na Zemi, ktoré
vytvoril človek
14
Záverečné
opakovanie
1
Stavba Zeme, jadro, plášť, kôra. Zemetrasenia a sopky –
epicentrum, magma, láva. Dôsledky zemetrasenia, vznik
tsunami. Pohoria – vznik, najvyššie pohoria a vrcholy
sveta - Himaláje, Alpy, Tatry, Mount Everest, Mount
Blanc. Voda na pevnine, činnosť vody na Zemi, rieky Amazon, Kongo, Níl, Volga, Dunaj, jazerá- Kaspické
more, Mŕtve more, Viktóriino jazero, prítoky rieky, delta,
vodopády- Niagarské vodopády, Angelov, Iguazú,
Viktóriine. Ovzdušie a počasie. Činnosť vetra na Zemi –
púšte, skalné mestá. Podnebie a podnebné pásma. Typy
krajín na Zemi – dažďové lesy, savany, púšte,
subtropické krajiny, stepi, lesy mierneho pásma, tundry a
polárne krajiny. Pamiatky UNESCO vytvorené prírodou
na Slovensku a v iných častiach sveta.
Sídla na Zemi. Zloženie obyvateľstva. Činnosť ľudí na
Zemi. Dediny a mestá. Divy sveta. Najväčšie veľkomestá
sveta. Významné kultúrne a technické stavby. Pamiatky
UNESCO vytvorené človekom na Slovensku a v iných
častiach sveta. Zhotovenie projektu – zaujímavé miesta
vytvorené prírodou – národné parky, zaujímavé miesta
vytvorené človekom – pamiatky UNESCO.
Záverečné zhrnutie, zhodnotenie práce a vedomostí.
Rozlíšiť časti Zeme, porovnať povrch Zeme v jednotlivých častiach. Opísať
pohyb zemských krýh, vysvetliť, ako vzniká pohorie, sopka a zemetrasenia.
Ukázať na mape najvýznamnejšie pohoria, vrchy a sopky. Poznať názvy
najvyšších vrchov pohorí, porozprávať o nebezpečenstve vysokých pohorí,
uviesť príklady živelných pohrôm vo svete. Vysvetliť ako pôsobia rieka a
vietor na zemský povrch, ukázať na mape jednotlivé oceány, moria, prielivy,
najväčšie rieky. Vysvetliť rozdiel medzi morom a jazerom, opísať tvar riečnej
siete. Na mape ukázať a pomenovať najväčšie púšte sveta. Vysvetliť rozdiel
medzi podnebím a počasím. Vypracovať predpoveď počasia. Vedieť
vymenovať typy krajín podľa podnebných pásiem a na základe príkladov
porovnať jednotlivé oblasti podľa rastlinstva a živočíšstva. Spoznať prírodné
pamiatky UNESCO. Vedieť čo je predmetom ochrany vybraných území.
Vysvetliť rôznorodosť ľudstva podľa rás, jazykov a náboženstiev. Porovnať
rozdiel medzi mestom, dedinou a veľkomestom, uviesť príklady. Spoznať
pamiatky UNESCO na Slovensku i vo svete. Pracovať s odbornou literatúrou,
internetom, vyhľadávať potrebné informácie. Vypracovať projekt s využitím
IKT a odprezentovať ho pred spolužiakmi. Sledovanie DVD.
Pripomenúť si informácie o planéte Zem, mapách, činnosti vody, vetra na
Zemi. Zopakovať si vedomosti o typoch krajín a pamiatkach UNESCO.
Učebné osnovy:
Predmet : Geografia
Ročník: 6.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín za rok
Ciele geografie v 6. ročníku:
 Získať základné vedomosti o Austrálii a Amerike, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov,
 rozvíjať si chuť učiť sa,
 rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich,
112












prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta,
vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas, mapy na internete,
riešiť modelové situácie,
vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí,
rozumieť grafom a diagramom,
hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať ho, diskutovať o návrhoch),
oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť
orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc,
uviesť príklady v jednotlivých regiónoch sveta so zameraním na Austráliu a Ameriku,
pripraviť projekt, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, vypracovať a odprezentovať ho,
diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych,
získavať údaje zo zdrojov, využiť internet a odbornú literatúru.
Geografia 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Úvodná hodina
1
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia.
Pripraviť žiakov na získavanie nových vedomostí.
Orientácia na mape, svetadiely a oceány. Geografické Orientácia na mape svetadielov, orientácia na mape sveta – tematické mapy,
súradnice. Podnebné a rastlinné pásma.
čítanie rôznych druhov máp, poznať kontinenty, svetadiely a oceány.
Planéta Zem
4
Vysvetliť vznik podnebných a rastlinných pásiem. Dokázať priradiť
rastlinstvo a živočíšstvo k danému podnebnému pásmu.
Poloha, členitosť pobrežia Austrálie – okrajové moria, Určiť polohu Austrálie, orientovať sa na mape sveta, pomenovať povrchové
zálivy, prielivy. Poloha vzhľadom k iným svetadielom. celky, okrajové časti pevniny. Vysvetliť, prečo sa v Austrálii nachádzajú
Povrch a podnebie. Typické rastlinstvo a živočíšstvo niektoré druhy (koala, kengura, eukalyptus) a inde na svete nie. Opísať
Austrálie – endemity. Vodstvo – rieky, jazerá, artézske spôsob príchodu Európanov do Austrálie a ich spolužitie s domorodcami.
studne. Obyvateľstvo – Aborigéni, prisťahovalci. Uluru – Vymenovať najväčšie mestá Austrálie -Sydney, Brisbane, Melbourne,
Austrália
Ayersova skala. Sídla, mestá Austrálie. Hospodárstvo. Canberra. Opísať hospodárstvo svetadielu, vymenovať štátne celky
a Oceánia,
25
Zaujímavosti a rekordy. Spoločenské zvyky, cesta do a teritóriá. Poznať spoločenské zvyky a tradície, čo potrebujeme vedieť pri
polárne oblasti.
Austrálie. Oceánia – poloha, rozdelenie, pôvod a vznik ceste do Austrálie. Stanoviť austrálske naj... Pomenovať a ukázať na mape
ostrovov. Oblasti Oceánie. Koralová bariéra. Polárne oblasti Oceánie, charakterizovať ich osobitosti. Uvedomiť si dôležitosť
oblasti Zeme – Arktída, Antarktída. Dobytie južného ochrany koralov, ich jedinečnosť. Spoznať históriu dobývania južného pólu,
a severného pólu – Amundsen, Scott, Peary. Živočíšstvo význam Antarktídy pre ľudstvo. Uviesť základné rozdiely medzi Arktídou
polárnych oblastí. Význam a zaujímavosti polárnych a Antarktídou. Vytvoriť projekt s možnosťou využitia IKT a odprezentovať
oblastí, ich rekordy. Zhotovenie projektu – zaujímavé ho pred spolužiakmi.
113
Amerika
35
Záverečné
opakovanie
1
miesta Austrálie, Oceánie alebo polárnych oblastí.
Poloha, členitosť pobrežia Ameriky – okrajové moria,
zálivy, prielivy, najväčšie polostrovy, ostrovy. Poloha
vzhľadom k iným svetadielom. Povrch – pohoria –
Kordillery, Andy, nížiny – Amazonská, Mississippská,
najvyššie vrchy, plošiny, Grand Kaňon. Podnebie,
podnebné pásma Ameriky. Významné národné parky
Ameriky. Vodstvo – rieky, jazerá – Veľké kanadské,
Titicaca, vznik vodopádov – Niagarské, Angelov, Iguazú.
Rastlinstvo
a živočíšstvo,
zaujímavosti
prírody.
Obyvateľstvo – pôvodné pred objavením Ameriky,
postupné osídľovanie, miešanci, úradné jazyky
v jednotlivých častiach Ameriky. Sídla – najväčšie
veľkomestá, rozdiel medzi bývaním v meste a na vidieku.
Štýl života Američanov a Európanov. Oblasti a štáty
Ameriky – USA, Kanada, Mexiko, karibská oblasť.
Brazília a guyanská oblasť, laplatská oblasť, andská
oblasť. Spoločenské zvyky, naj Ameriky. Zaujímavosti
a rekordy. Zhotovenie projektu – zaujímavé miesta
Ameriky.
Záverečné zhrnutie, zhodnotenie práce a vedomostí.
Určiť polohu Ameriky na mape vo vzťahu k iným svetadielom. Pomenovať
a ukázať na mape najvýznamnejšie povrchové celky. Vysvetliť, ako vznikli
pohoria, kaňony, jazerá, vodopády. Určiť oblasti jednotlivých podnebných
pásiem a ich charakteristické znaky. Opísať, ktoré faktory najviac ovplyvňujú
podnebie Ameriky. Vysvetliť príchod Európanov a Afričanov do Ameriky
a ich vplyv na domorodé obyvateľstvo. Definovať, v ktorých oblastiach žili
staré civilizácie a čím boli výnimočné. Vymenovať oblasti, najznámejšie a
najväčšie štáty a ich hlavné mestá. Charakterizovať štáty z hľadiska ich
výnimočnosti, opísať spôsob života v jednotlivých krajinách, vymenovať
problémy krajín. Poznať spoločenské zvyky a tradície, čo potrebujeme vedieť
pri ceste do Ameriky. Stanoviť americké naj.... Vytvoriť projekt s možnosťou
využitia IKT a odprezentovať ho pred spolužiakmi.
Pripomenúť si zaujímavosti o Austrálii, Oceánii, Antarktíde a Amerike.
Učebné osnovy:
Predmet : Geografia
Ročník: 7.
Časová dotácia: 1,5 hodiny týždenne, 50 hodín za rok
Ciele geografie v 7. ročníku:
 Získať základné vedomosti o Afrike a Ázii, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov,
 vysvetliť vznik kultúr, náboženstiev a rás sveta,
 poznať zaujímavé miesta Afriky a Ázie,
 vysvetliť ako vplývajú prírodné pomery a živly na život ľudí v Afriky a Ázie,
114











ukázať na mape hospodársky najvyspelejšie regióny Afriky a Ázie,
vymenovať a určiť na mape oblasti vhodné pre cestovný ruch,
začleniť prácu s kartografickým materiálom, hlavne mapou, ale i glóbusom, práce s literatúrou- učebnicou, zemepisnou čítankou a doplňujúcimi zdrojmi,
samostatne vyhľadávať informácie, viesť žiakov k samostatnej práci pri vypracovávaní referátov a projektov,
maximálne využívať IKT vo výučbe -výukové programy, dataprojektor, počítač, filmy,
všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,
prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta,
vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas, turistická a internetová mapa,
vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí,
rozumieť grafom, diagramom,
oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť.
Geografia 1,5 hodiny týždenne, 50 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Úvodná hodina
1
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia.
Premeny Zeme,
Rozmiestnenie obyvateľstva Zeme, osídľovanie, hustota
obyvateľstvo vo
4
osídlenia. Vznik kultúr, rasy, náboženstvá (Afrika, Ázia).
svete
Poloha, zobrazenie Afriky na mapách. Práca s mapou –
zemepisné súradnice, rovník, obratníky, rovnobežky,
poludníky, nultý poludník. Členitosť pobrežia a povrch
Afriky – Suezský prieplav, činnosť vnútorných síl na tvar
Zeme – pohoria, púšte. Kilimandžáro, Východoafrická
priekopová prepadlina. Podnebné a rastlinné pásma –
pásmovitosť, jej príčiny a dôsledky. Sahara, sahel,
Afrika
21
savana, tropický dažďový prales. Vznik Sahary,
vysvetliť prúdenie pasátov. Problémy v Afrike (hlad,
choroby, školstvo a zdravotníctvo). Národné parky, safari
parky. Vodstvo, jazerá, rieky – Kongo, Níl, vodopády
Viktóriine. Obyvateľstvo a sídla. Život obyvateľov v
rôznych častiach Zeme – severná Afrika, západná,
východná a južná Afrika. Pôvodní obyvatelia, staré
civilizácie, náboženstvá. Hospodárstvo Afriky . Štáty
115
výkonový štandard
Pripraviť žiakov na získavanie nových vedomostí.
Popísať vznik prvých civilizácii a spôsob života ľudí. Pomenovať základné
rasy, ich znaky a rozšírenie. Definovať znaky svetových náboženstiev.
Určiť polohu Afriky, orientovať sa na mape , pomenovať najvyššie pohoria.
Ukázať púšte, panvy, podľa obrázkov opísať Saharu a oázu. Ukázať
jednotlivé rieky, jazerá a vodopády. Vysvetliť vznik podnebných pásiem
a výškových stupňov na Kilimandžáre. Pomenovať charakteristické
rastlinstvo a živočíšstvo pre jednotlivé typy krajín Afriky. Uviesť príklad
safari parkov, vedieť ich lokalizovať na mape. Popísať dôvody
negramotnosti. Vysvetliť príčiny vysokej chorobnosti a úmrtnosti
obyvateľstva. Charakterizovať skupiny obyvateľov, pomenovať hlavné
mestá veľkých štátov, ukázať ich
na mape. Definovať
rozdiely
v hospodárstve jednotlivých krajín, určiť spôsob života na vidieku a vo
veľkých mestách. Vymedziť rozdiely medzi jednotlivými časťami Afrikysever, juh, západ, rovníková oblasť. Lokalizovať jednotlivé štáty a oblasti na
mape. Vytvoriť projekt s možnosťou využitia IKT.
Afriky, najväčšie mestá, život v mestách. Zaujímavosti
a rekordy. Zhotovenie projektu – zaujímavé miesta
Afriky.
Ázia
23
Záverečné
opakovanie
1
Poloha, zobrazenie Ázie na mapách - Ázia na severnej
pologuli. Práca s mapou – zemepisné súradnice, rovník,
dátumová hranica, časové pásma. Členenie Ázie na časti
– južná, juhovýchodná, východná, severná, stredná,
juhozápadná. Povrch – Himaláje, (vznik pohorí na
príklade Himalájí) sopky, vznik sopiek a zemetrasenia.
Sopečná činnosť a zemetrasenia – zóny oblastí sopečnej
a zemetrasnej činnosti vo svete . Vodstvo v Ázii – rieky
v Ázii – Chang Jiang, Huang He, Ob, Ganga, Mekong,
jazerá. Podnebie, rôznosť podnebia v závislosti od
podnebných činiteľov. Hrozby tajfúnov, zemetrasení,
povodní. Obyvateľstvo Ázie, náboženstvá, hrozba
terorizmu. Problémy preľudnenia oblastí Ázie.
Hospodárstvo Ázie (stručne). Štáty a oblasti Ázie – JZ, J,
JV, V, S a stredná Ázia. Veľké mestá. Environmentálne
problémy – Aralské jazero, Bajkal, Mount Everest.
Zaujímavosti a rekordy. Zhotovenie projektu – zaujímavé
miesta Ázie.
Záverečné zhrnutie, zhodnotenie práce a vedomostí.
Určiť polohu Ázie na mape vo vzťahu k iným svetadielom. Uviesť príklady
cestovateľov, ktorí skúmali oblasť. Vysvetliť, ako vznikli pohoria, rozoznať
najvýznamnejšie povrchové celky na mape. Popísať Himaláje – dobytie,
výpravy na najvyšší vrch sveta -dôsledky na prírodu, ekologické problémy,
vymedziť výškové stupne a poznať mená slovenských horolezcov na
osemtisícovkách. Rozoznať
jednotlivé podnebné pásma a ich
charakteristické znaky. Popísať vznik monzúnov. Ukázať jednotlivé rieky a
jazerá na mape. Pomenovať charakteristické rastlinstvo a živočíšstvo pre typy
krajín Ázie. Charakterizovať skupiny obyvateľov. Pomenovať rozdiely
v ázijských náboženstvách. Vysvetliť príčiny a dôsledky preľudnenia,
diskutovať o problémoch ázijských veľkomiest. Pomenovať hlavné mestá
veľkých štátov a ukázať ich
na mape. Vymenovať najdôležitejšie
poľnohospodárske plodiny. Uviesť príklady výskytu nerastných surovín.
Pomenovať príčiny vysychania Aralského jazera. Uviesť príklady svetových
značiek výrobcov automobilov, elektroniky – ázijské tigre. Vytvoriť projekt
s možnosťou využitia IKT.
Pripomenúť si zaujímavosti o Afrike a Ázii.
Učebné osnovy:
Predmet : Geografia
Ročník: 8.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín za rok
Ciele geografie v 8. ročníku:
 získať základné vedomosti o Európe, geografických charakteristikách svetadiela,
 rozvíjať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich,
 prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych štátoch,
 rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním referátov,
116











kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch,
vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas, mapy na internete, orientovať sa na mape podľa súradníc,
oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť,
získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, vypracovať referát a odprezentovať ho,
diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych,
získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti:
získať základné vedomosti o Európe ako celku, komplexne hodnotiť svetadiel z hľadiska jeho prírodných i kultúrnych charakteristík,
komplexne a podrobne spoznať jednotlivé štáty svetadiela aj z hľadiska príťažlivosti pre turistov,
rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich,
prejavovať záujem o kultúru spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta,
diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych pamiatkach regiónov.
Geografia 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
tematický celok
Úvodná hodina
Európa – náš
svetadiel
počet
obsahový štandard
hodín
1
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia.
Poloha Európy na mape a vo svete, členitosť pobrežia –
okrajové moria, zálivy, prielivy, najväčšie polostrovy, ostrovy. Povrch
– Alpy, Karpaty, Ural, Východoeurópska nížina, sopky,...
Podnebie, podnebné pásma, vplyv Golfského prúdu na
pobrežie severnej Európy. Vodstvo- rieky- Dunaj, Volga,
Rýn, Odra, riečne prieplavy,- jazerá. Rastlinstvo a
živočíšstvo, pôdy. Využívanie prírody človekom,
významné lokality cestovného ruchu.
Zaujímavosti
64 prírody Európy. Obyvateľstvo, kultúra, náboženstvo,
jazykové skupiny a sídla, najvýznamnejšie sídla, prístavy,
hlavné
mestá.
Hospodárstvo
–
priemysel
poľnohospodárstvo, školstvo, zdravotníctvo a cestovný
ruch.
Oblasti a štáty Európy - južná Európa,
juhovýchodná Európa, východná Európa, severná Európa,
stredná Európa, západná Európa. Kultúrne pamiatky
UNESCO. Zaujímavosti a rekordy Európy. Zhotovenie
projektu – cestujeme po Európe.
117
výkonový štandard
Pripraviť žiakov na získavanie nových vedomostí.
Určiť polohu Európy na mape vzhľadom k iným svetadielom. Vedieť
zakresliť do slepej mapy vybraté ostrovy, polostrovy, zálivy a prielivy
Európy. Vedieť diskutovať o národoch Starého sveta. Charakterizovať
vybrané povrchové celky a vodné toky. Vysvetliť vznik pohoria Alpy,
Karpaty. Určiť podľa mapy, cez ktoré štáty pretekajú najväčšie rieky. ukázať
jednotlivé rieky a jazerá na mape. Vysvetliť rozdiely vo vodnatosti riek.
Poznať rozloženie podnebných pásiem. Vysvetliť ako súvisí podnebie s
polohou oblasti v Európe a vplyv Golfského prúdu. Opísať faktory, ktoré
ovplyvňujú vznik rastlinstva a živočíšstva. Opísať rozloženie obyvateľstva,
jeho štruktúru, poznať rozdiel medzi republikami a monarchiami. Poznať
európske náboženstvá. Vymenovať 4 najpočetnejšie jazykové skupiny.
Vymenovať a lokalizovať na mape najväčšie sídla a jednotlivé štáty
v regiónoch Európy. Určiť štáty patriace do EÚ, eurozóny a štáty snažiace sa
o vstup do EÚ. Vymenovať najdôležitejšie poľnohospodárske plodiny.
Opísať, v akých lokalitách sa pestujú plodiny a chovajú hospodárske zvieratá.
Poznať svetové značky výrobcov automobilov a elektroniky. Ovládať miesta
výskytu nerastných surovín – ropa, zem. plyn, uhlie,... Poznať ekologické
Záverečné
opakovanie
1
problémy. Rozoznať rozdiely v jednotlivých kultúrach, charakterizovať
históriu a hospodárstvo jednotlivých krajín. Chápať význam ochrany prírody
a dôvody ochrany kultúrnych hodnôt. Vytvoriť projekt s možnosťou využitia
IKT.
Pripomenúť si zaujímavosti o Európe.
Záverečné zhrnutie, zhodnotenie práce a vedomostí.
Učebné osnovy:
Predmet : Geografia
Ročník: 9.
Časová dotácia: 1,5 hodiny týždenne, 50 hodín za rok
Ciele geografie v 9. ročníku:
 získať základné vedomosti o Slovensku, geografických charakteristikách štátu,
 rozvíjať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich,
 prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych regiónoch,
 rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním referátov,
 kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch,
 vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas, mapy na internete, orientovať sa na mape podľa súradníc,
 oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť,
 získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, vypracovať referát a odprezentovať ho,
 diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych,
 získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti
Geografia 1,5 hodiny týždenne, 50 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia. Oboznámenie sa
Úvodná hodina
1
s témami, zadanie referátov.
Poloha
Poloha a rozloha Slovenska. Mapy. Poloha Slovenska
Slovenska,
v Európe, jeho rozloha, hranice, hraničné body.
5
geografia
Tematické mapy - fyzická, historická, politická,
v bežnom živote
hospodárska, turistická, plán mesta. Glóbus. Legenda
118
výkonový štandard
Pripraviť žiakov na získavanie nových vedomostí. Oboznámiť sa s plánom
učiva 8. ročníka.
Určiť na mape polohu Slovenska zemepisnými súradnicami (krajné body).
Vedieť vymenovať druhy máp a ich znaky, definovať pojem mapa, glóbus.
Charakterizovať a vysvetliť pojmy zemepisná šírka a dĺžka – poznať históriu
ich zavedenia. Určiť polohu ľubovoľného miesta na Zemi prostredníctvom
Príroda
Slovenska
14
História,
obyvateľstvo,
sídla a
hospodárstvo
10
mapy. Geografické súradnice, zemepisná šírka, dĺžka.
Mierka mapy. GPS v praxi, GPS súradnice. Geocaching
– hľadanie skrýš pomocou geografických súradníc,
vychádzka.
Geologická stavba - Karpaty, Panónska panva, flyš,
andezit, ryolit, vápenec, íly, sopečné pohoria. Premeny
povrchu, činnosť vetra, vody, ľadu, človeka, spraš,
erózia, duny, krasové útvary. Povrchové celky, Karpaty,
členenie Karpát, Panónska panva, členenie Panónskej
panvy. Podnebie, podnebné činitele, severné mierne
pásmo inverzia, prúdenie vzduchu, vplyv Atlantiku,
premenlivosť počasia na Slovensku. Vodstvo. Úmorie,
povodie, rozvodie, prítok. Najvýznamnejšie rieky
Slovenska: Váh, Hron, Dunaj, Hron, Ondava, Nitra,
Bodrog, Ipeľ. Jazerá a vodné nádrže, rybníky, plesá,
priehrady, podzemná voda, minerálne pramene, termálne
vody. Pôdy, pôdne druhy, pôdne typy. Rastlinstvo,
rozšírenie rastlinstva, zmiešané lesy, vegetačné stupne,
lužné lesy, kosodrevina, smrek, dub, buk, alpské lúky.
Živočíšstvo:
stepné,
vysokohorské,
ihličnatých
a listnatých lesov. Národné parky
na Slovensku.
Chránené krajinné oblasti. Kalamity a prírodné hrozby,
prírodné katastrofy. Projekt Slovensko a miestna krajina.
Obyvateľstvo, zaľudnenie, hustota zaľud., veková
pyramída, prir. prírastok. Sčítanie obyvateľov, národ.
zloženie a skupiny obyvateľstva. Sídla, mesto, vidiek,
samota, kopanice, osídlenie. Hist. územia a tradície, župa,
stolica, komitát. Slovania, Uhorsko, ČSR, ČSSR, ČSFR,
vznik SR. Hosp., ťažba a najvýznamnejšie náleziská
a ner. surovín. Priemysel: strojársky, hutnícky, chemický,
textilný,
potravinársky,
sklársky,
farmaceutický.
Zastúpenie priem. odvetví na Slov., najvýznamnejšie
priem. podniky. Elektrárne, jadrové, tepelné, ich vplyv
na živ. prostredie. Poľnohosp., rastlinná a živočíšna
119
súradníc a nájsť miesto podľa súradníc (geokešky). Poznať zariadenia GPS –
ich užitočnosť v rôznych oblastiach. Pomocou GPS alebo Google Earth určiť
súradnice rôznych miest na svete.
Pomocou mapy vymenovať jednotlivé pohoria Slovenska podľa pôvodu
a geologického zloženia. Opísať ako pôsobia vonkajšie činitele na povrch v
jednotlivých častiach Slovenska a uviesť príklady. Na mape ukázať
a vymenovať jednotlivé povrchové celky Slovenska. Vysvetliť ako vzniká
skalné mesto, riečna a ľadovcová dolina, sprašové nánosy, jaskyne, meandre,
mŕtve ramená, jazerá a vymenovať príklady. Opísať, ako človek a prírodný
činiteľ pôsobí na tvárnosť povrchu. Opísať podnebie na Slovensku, ako sa
mení počasie v priebehu jednotlivých ročných období, ako sa mení teplota a
množstvo zrážok (použiť diagramy). Poznať podnebné oblasti na Slovensku.
Na mape určiť toky riek, jazerá, vodné nádrže, podzemné vody, kúpele,
oblasti minerálnych a termálnych vôd. Charakterizovať význam vodstva na
Slovensku. Zhodnotiť možnosti využitia podzemných vôd. Vymenovať
kúpele. Poznať základné pôdne druhy a pôdne typy vyskytujúce sa na území
Slovenska. Poznať a charakterizovať oblasti rastlinstva a živočíšstva na
Slovensku. Uviesť typických predstaviteľov príslušnej oblasti. Vymenovať a
ukázať na mape národné parky a stručne ich charakterizovať. Zdôvodniť
význam ochrany vybratých objektov na Slovensku. Uvedomiť si potrebu
chrániť životné prostredie. Poznať vplyv globálnych problémov na prostredie
Slovenska. Vypracovať projekt o miestnej krajine a odprezentovať ho.
Poznať a charakterizovať historický vývoj Slovenska. Definovať nové pojmy,
poznať a charakterizovať rozličné štruktúry obyvateľstva. Na základe
porovnania uviesť, ktoré oblasti sú vhodné na osídlenia a ktoré nie. Uviesť
podmienky pre vznik sídla. Zdôvodniť nerovnomerné osídlenie obyvateľstva
na území Slovenska. Vysvetliť dôvody ochrany kultúrnych hodnôt. Pomocou
mapy vymenovať nerastné suroviny na Slovensku a ich náleziská.
Charakterizovať štruktúru priemyslu a podľa mapy vymenovať a opísať
jednotlivé centrá priemyslu na Slovensku. Stručne opísať poľnohospodárstvo
na Slovensku a uviesť jeho špecifiká. Charakterizovať druhy dopravy a s
využitím mapy opísať jednotlivé druhy dopravy, ukázať dopravné uzly.
Stručne charakterizovať druhy služieb na Slovensku a ich úroveň. Rozlišovať
Regióny
Slovenska
a možnosti ich
rozvoja
19
Záverečné
opakovanie
1
výroba, poľnohosp. najúrodnejšie oblasti, typické poľnoh.
plodiny. Chov hosp. zvierat. Diaľnice, cestná, železničná,
vodná, letecká, potrubná doprava. Medzinár. letiská,
cestné tunely, prístavy. Služby, zdravotníctvo, školstvo,
veda, kultúra. Zahr. obchod, vývoz, dovoz. Cestovný
ruch, pútnické miesta, turistika, krasové formy, kúpele,
kultúrnohist. pamiatky. Strediská letnej a zimnej
rekreácie. Pamiatky UNESCO na Slovensku.
Administratívne členenie Slovenska, kraje, okresy.
Hlavné mesto Bratislava, jej zaujímavosti, vznik,
obyvateľstvo,
prírodné
a hospodárske
pomery.
Bratislavský kraj – prír. podmienky, pamätihodnosti
a zaujím.
kraja.
TT
kraj
–prír.
podmienky,
pamätihodnosti a zaujím. kraja. NR kraj – prír.
podmienky, pamätihodnosti a zaujím. kraja. TN kraj –
prír. podmienky, pamätihodnosti a zaujím. kraja. ZI a BB
kraj- prír. podmienky, pamätihodnosti a zaujím. kraja.
KE a PR kraj prír. podmienky, pamätihodnosti
a zaujím. kraja. Rozdiely medzi regiónmi Slovenska.
Zhotovenie projektu – cestujeme po Slovensku.
pojmy – HDP, HNP, export, import. Poznať špecifiká zahraničného obchodu
SR. Poznať základné zákonitosti rozvoja cestovného ruchu na Slovensku,
pomocou mapy opísať a vymenovať strediská CR na Slovensku. Podľa mapy
a obrázkov vymenovať pamiatky zaradené do zoznamu. Vysvetliť dôvody
ochrany kultúrnych hodnôt.
Záverečné zhrnutie, zhodnotenie práce a vedomostí.
Pripomenúť si zaujímavosti o Slovensku.
Pomocou mapy vymenovať krajské a okresné mestá. Porovnávať jednotlivé
kraje na Slovensku s prihliadnutím na ich osobitosti, ukázať dôležité
skutočnosti pre daný kraj na mape. Charakterizovať oblasť západného,
stredného a východného Slovenska a jeho porovnanie s ostatnými oblasťami.
Charakterizovať jednotlivé kraje Slovenska z hľadiska prírodných pomerov,
vymenovať a poznať pamätihodnosti a turisticky významné miesta,
zaujímavosti krajov. Vytvoriť projekt s možnosťou využitia IKT. Pripraviť
a prezentovať projekt o Slovensku.
7.4.3 Občianska náuka
1. Charakteristika predmetu
Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom
pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva
druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť ekonomický život
spoločnosti. Vedie žiakov k podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, k utváraniu vlastnej identity a identity druhých ľudí,
k akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí. Učí ich uvedomiť si ich práva a povinnosti, rešpektovať základné princípy demokracie a tolerancie.
Vedie žiakov k vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy, rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a
ženy, získaniu vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti, uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, k
obhajovaniu vlastných postojov, k vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského charakteru, i k
120
rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky
konania. Predmet sa podieľa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov.
Ciele učebného predmetu
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka k:
 podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
 utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,
 realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
 akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
 aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,
 vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
 rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,
 získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
 uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov,
 k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
 vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru,
 rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a
dôsledky konania.
2. Hodnotenie predmetu
Občianska náuka sa vo všetkých ročníkoch neklasifikuje. Na vysvedčení sa uvádza absolvoval(a) alebo neabsolvoval(a). Učiteľ slovne hodnotí tým, že chváli,
povzbudzuje, oceňuje snahu, aktivitu jednotlivých žiakov alebo zhodnotí prácu skupiny. Učiteľ hodnotí priebežne alebo na konci vyučovacej hodiny. Hodnotenie je
aktuálne, motivačné a má povzbudiť k ďalšej činnosti. Má informačnú a komparatívnu funkciu. Slovné hodnotenie učiteľov je spätnou väzbou pre žiaka. Pri
hodnotení učiteľ prihliada na osobnosť žiaka, jeho momentálnu dispozíciu, hodnotí objektívne. Nabáda k žiadanému cieľu, koriguje a usmerňuje. Hodnotí dieťa
pozitívne, ale reálne, posilňuje silné stránky dieťaťa. Učiteľ hodnotí nadobudnuté poznatky, schopnosť vyhľadávať informácie, ich spracovanie, plnenie zadaní,
schopnosť riešiť úlohy a zapájanie sa do aktivít.
Učebné osnovy:
Predmet : Občianska náuka
Ročník: 5.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
Občianska náuka 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
výkonový štandard
121
Moja rodina
Moja škola
14
19
Poslanie a funkcie rodiny. Vzťahy v rodine, roly členov
rodiny. Normy a pravidlá, práva a povinnosti členov
rodiny. História mojej rodiny, zvyky a tradície.
Komunikácia v rodine. Problémy a krízy rodinného
života a ich riešenie. Zdravý spôsob života. Voľný čas v
mojej rodine. Hodnoty v rodine. Naši príbuzní, priatelia,
susedia. Práca s dokumentmi a zákonmi. Zhrnutie a
opakovanie tematického celku. Projekt: Rodostrom
Trieda ako sociálna a spoločenská skupina. Komunikácia
a tolerancia v triede. Kolektivizácia a spolupráca v triede.
Jedinečnosť, rovnosť a výnimočnosť každého žiaka
v triede. Verbálna a neverbálna komunikácia v triede.
Práva a povinnosti žiakov v triede. Práva a povinnosti
žiakov v škole. Mimovyučovacia a mimoškolská činnosť.
Naša škola a jedinečnosť školy. Naša škola, významné
osobnosti školy, učitelia, žiaci, symboly školy. Náš
učiteľ a typy učiteľa. Vzdelanie, zamestnanie a povolanie.
Vzdelanie, ako kľúč k nášmu plnohodnotnému životu.
Celoživotné vzdelávanie. Školský systém v SR a
v Európe. Školský život žiaka v meste a na vidieku.
Hodnoty vyplývajúce z učenia sa a postavenie žiaka
v budúcnosti. Projekt: Škola budúcnosti.
Uvedomiť si význam hodnôt, týkajúcich sa rodiny vo svojom živote. Zostaviť
vzťahy v rodine, roly členov, svoje miesto v rodine. Rozoznať verbálnu a
neverbálnu komunikáciu. Definovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu.
Rozoznať práva dieťaťa. Definovať zákon o rodine. Zoradiť projekt na danú
tému. Dokáže prezentovať svoju prácu pred spolužiakmi.
Vysvetliť význam triedy pre sociálny rozvoj žiaka. Rozoznať vzťahy v
školskej triede. Rozoznať základné nedostatky v komunikácii medzi žiakmi
a zostaviť pravidlá v triede. Pripomenúť si budovu školy a jej zamestnancov.
Diskutovať o vzdelávaní a určiť dôležitosť celoživotného vzdelávania.
Zostaviť a vymedziť režim dňa žiaka v meste a na dedine. Pripomenúť si
hodnoty človeka v živote. Pripraviť diskusiu a reprodukovať svoj projekt.
Učebné osnovy:
Predmet : Občianska náuka
Ročník: 6.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
Občianska náuka 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Obec, región,
Obec, v ktorej žijem, Minulosť a súčasnosť obce, Vybrať materiál o obci, roztriediť informácie z minulosti a súčasnosti.
vlasť, Európska
16
Kronika, erb, vlajka mojej obce, Významné osobnosti Nakresliť a rozoznať erb svojej obce. Pripomenúť si významné osobnosti
únia
obce, Historické pamiatky, krásy prírody v obci, obce, historickú udalosť a popísať verejný a kultúrny život v obci. Definovať
122
Vnútorný
a vonkajší život
jednotlivca
17
Kultúrny, spoločenský a verejný život v našej obci,
Obecná samospráva. Budúcnosť obce, v ktorej žijem.
Región, v ktorom žijem. Moja vlasť. Štátne symboly SR.
Európska únia. Národná a európska identita. Projekt:
Moja obec, moja vlasť
Ľudská psychika - psychika, mozog, prežívanie,
správanie, konanie. Psychické procesy - pocit, vnem,
predstava, pamäť, myslenie. Ľudské emócie, city emócie, city, afekt, nálada. Ľudská osobnosť. Schopnosti
osobnosti - osobnosť, dedičnosť, výchova, schopnosti,
vlohy. Psychológia v každodennom živote - psychológia,
jej úlohy, psychologické disciplíny. Učíme sa učiť. Štýly
učenia - učenie, pamäť, myslenie, tvorivosť, efektívnosť.
Spoločenské skupiny - sociálne skupiny, delenie
sociálnych skupín. Socializácia jednotlivca - jednotlivec,
socializácia, trest, odmena, svedomie. Sociálne vzťahy v
skupinách - sociálne vzťahy, sociálna štruktúra, vodca.
Pozície, roly jednotlivca v sociálnej skupine - pozícia,
status, rola. Metódy merania sociálnych vzťahov v
skupine - pozorovanie, rozhovor, dotazník, sociogram.
Komunikácia v sociálnych skupinách. Práca v sociálnej
skupine - sociálna komunikácia, verbálna, neverbálna,
efektívna komunikácia, spolupráca, súťaženie. Konflikty
a ich riešenia. Projekt: Som dieťa, som žiak. Projekt:
Sociometria.
EÚ a uviesť históriu vstupu Slovenska do EÚ. Národná a európska identita.
Vypracovať a prezentovať projekt na danú tému.
Určiť spojenie ľudskej psychiky s biologickými faktormi (nervovou
sústavou), zostaviť základné prvky psychiky-pocit, vnem, predstava.
Neopakovateľnosť charakteristických znakov osobnosti. Rozoznať základné
typy osobnosti podľa temperamentu a zaradiť seba samého. Rozlišovať
základné emócie a chápať dôležitosť primeraného prežívania emócií. Posúdiť
svoje schopnosti pre typ činnosti. Vymedziť krátkodobú a dlhodobú pamäť,
uvedomiť si jej význam pre svoje vzdelávanie. Vytvárať sociálne vzťahy
v prostredí. Vymedziť vzťahy v prostredí a rozoznať prostredie kde vystupuje
žiak. Rešpektovanie každého člena v skupine a odolávanie tlaku niektorých
členov skupiny. Pozície roly jednotlivcov v spoločenských skupinách.
Spolupracovanie a riešenie konfliktov v skupinách. Diskutovanie na tému
riešenia problémov, reprodukovať vlastný projekt na danú tému.
Učebné osnovy:
Predmet : Občianska náuka
Ročník: 7.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
Občianska náuka 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
výkonový štandard
123
Sociálne vzťahy
v spoločnosti
Spoločnosť jej
vznik a
charakteristika
Štruktúra
spoločnosti
a sociálne vzťahy
v nej
Veľké
spoločenské
skupiny
Spoločnosť, človek, vývoj človeka,
charakteristika spoločnosti, komunita.
9
Veľké spoločenské skupiny, spoločenské vrstvy triedy Pozná základné rozvrstvenie ľudskej spoločnosti. Vie rozlíšiť veľké
kasty, stavy.
spoločenské skupiny od malých. Vie vysvetliť význam príslušnosti
k sociálnej skupine pre život jednotlivca.
Prirodzený pohyb(migrácia, obyvateľstva, príčiny, Pozná súvislosti medzi sociálnymi zmenami a migráciou obyvateľstva. Vie
dôsledky migrácie, pohyb v rámci spoločenského vysvetliť príčiny a dôsledky migrácie , pozná možnosti zmeny postavenia
rozvrstvenia.
jednotlivca v spoločnosti.
Štruktúra obyvateľstva, rasy, národy, národnosti etnické Vie sa orientovať v národnom a etnickom zložení obyvateľstva. Vie
skupiny.
vymenovať rasy a ich znaky. Je tolerantný voči rasám ,národom
a národnostiam. Posilňuje svoju národnú identitu.
Náboženstvá
na
Zemi,
funkcia
náboženstiev Pozná hlavné náboženstvá. Chápe úlohy náboženstva v modernej spoločnosti.
v spoločnosti, náboženské organizácie.
Vie odlíšiť sekty od cirkevných organizácií. Je tolerantný voči náboženstvám
iných ľudí.
Kultúra, multikultúrnosť
Chápe kultúru ako výsledok činnosti ľudskej spoločnosti. Chápe hodnoty
jednotlivých kultúr a toleruje kultúrnu rozmanitosť. Vie prejaviť hrdosť na
svoje kultúrne hodnoty.
Napätie, konflikty medzi spoločenskými skupinami, Pozná príčiny konfliktov medzi spoločenskými skupinami. Vie vysvetliť
sociálne hnutia, miestne vojny, terorizmus.
význam sociálnych hnutí pre jednotlivca a spoločnosť. Pozná príčiny
a dôsledky vojen a terorizmus.
Prirodzený pohyb
obyvateľstva
Štruktúra
obyvateľstva
rasy, národy
Štruktúra
obyvateľstvanáboženstvá
Kultúra,
multikultúrnosť
Sociálne
politické napätie
v spoločnosti –
vojny,
terorizmus..
Občiansky život
ako proces
formovania
demokracie.
Občan,
spoločnosti, Vie použiť informácie z dejepisu o vzniku a vývoji ľudskej spoločnosti
a človeka. Pozná základné znaky ľudskej spoločnosti. Rozlišuje medzi
vidieckou a mestskou komunitou.
Štruktúra spoločnosti, vzťahy v nej, typy štruktúr Vie rozčleniť ľudskú spoločnosť na jednotlivé typy štruktúr. Vníma seba ako
spoločnosti.
súčasť jednotlivých štruktúr spoločnosti.
21
Občan, občianstvo, štát
Vie vysvetliť vzťah medzi občanom a štátom. Pozná vznik a vývoj
124
občianstvo
Proces
formovania
občianskej
spoločnosti
Vznik štátu
Právny štát
Ústava
Slovenskej
republiky
Kto nám vládne /
Štátna moc/
Kto nám vládne
Demokracia, jej
vznik a vývoj.
Princípy
demokracie
Čo je a nie je
demokracia
Voľby, volebné
právo
Parlamentné,
komunálne
voľby.
Štátna správa,
samospráva
Čo sú ľudské
práva a slobody
a prečo sa o nich
učíme .
Základné
občianstva. Vie vymenovať znaky štátu prospešného pre občana.
Občania v starom Grécku, občianska spoločnosť Pozná korene občianskej spoločnosti. Vie porovnať postavenie občanov
v rímskej republike , vývoj občianskej spoločnosti.
v Aténskej demokracii a Rímskej republike.
Prvé štáty na svete, Aténska demokracia, Rímska Vie použiť informácie z dejepisu o vzniku štátov, vie vysvetliť pojem štát,
republika. Štát, znaky štátu.
vymenovať znaky štátu.
Znaky právneho štátu, občan a právny štát.
Pozná korene právneho štátu v antickej spoločnosti. Vie vysvetliť pojem štát,
vymenovať znaky štátu.
Ústava SR - základný zákon štátu, členenie ústavy, Chápe význam ústavy pre riadenie štátu. Pozná obsah Ústavy SR. Vie
preambula, 2.Hlava Ústavy SR.
vymenovať orgány štátnej moci. Vie zdôvodniť, prečo je 2. Hlava Ústavy SR
pre občanov najdôležitejšia.
Štátna moc, zložky štátnej moci, zákonodarná moc.
Vie vysvetliť, ako a prečo vzniká štátna moc. Vie vymenovať orgány štátnej
moci. Vie vymenovať úlohy parlamentu.
Výkonná moc, prezident, súdna moc.
Vie vymenovať, kto a ako vykonáva moc v štáte. Pozná základné právomoci
prezidenta. Pozná význam súdov.
Dejiny demokracie, priama a nepriama demokracia.
Vie vysvetliť význam slova demokracia. Pozná korene demokracie. Vie
vysvetliť priamu a nepriamu demokraciu a uviesť príklady.
Princípy demokracie.
Vie vymenovať princípy demokracie. Vie posúdiť podľa konkrétnych situácií
stav demokracie v krajine.
Občianska spoločnosť a demokratický štát.
Vie, ako môžu občania ovplyvňovať riadenie štátu. Rozumie pojmu politická
pluralita.
Volebné právo, slobodné a čestné voľby, voľby Vie vysvetliť čo znamená všeobecné a rovné volebné právo. Vie vysvetliť
v demokracii.
význam slobodných volieb v demokratickej spoločnosti.
Parlamentné voľby, komunálne voľby.
Pozná rozdiel medzi parlamentnými a komunálnymi voľbami. Zaujíma sa
o komunálne voľby v obci.
Štátna správa, samospráva.
Vie rozlíšiť orgány štátnej moci od samosprávnych orgánov. Pozná starostu
svojej obce. Zaujíma sa o činnosť obecnej samosprávy.
Vie vymenovať základné ľudské práva a slobody. Vie vyhľadávať v Ústave
SR -2. Hlava jednotlivé skupiny práv. Vie zdôvodniť, prečo sa učíme
o právach.
Základné ľudské práva a slobody.
Dokumenty
ľudských
práv,
Všeobecná
deklarácia Pozná základné dokumenty ľudských práv. Pozná inštitúcie ochraňujúce
125
dokumenty
ľudských práv.
Patria aj deťom
ľudské práva?
Niet práv bez
povinností
a zodpovednosti.
Záujmové
a občianske
aktivity, činnosť
mimovládnych
organizácií
Dobrovoľnícka
a charitatívna
činnosť
Triedny žiacky
a školský
parlament
ľudských práv. Dohovor o ľudských právach.
ľudské práva.
Práva detí, Deklarácia práv dieťaťa, Dohovor o právach Pozná svoje práva. Vie posúdiť situácie kedy sú práva detí porušované. Vie
dieťaťa.
na ktoré inštitúcie sa môže obrátiť pri porušovaní svojich práv.
Práva, zodpovednosť, povinnosť
Záujmové aktivity občanov,
mimovládne organizácie.
Chápe spätosť práv a povinností. Uplatňuje zodpovednosť voči právam
ostatných v bežnom živote.
občianske
združenia, Pozná najdôležitejšie mimovládne organizácie v SR. Vie rozlišovať medzi
občianskymi aktivitami.
Dobrovoľnícka a charitatívna činnosť.
Triedny žiacky parlament, školský žiacky parlament.
Obvodný žiacky parlament.
Obvodný žiacky
parlament
Projekty
3
Občianska
participácia
v širšom prostredí
v obci
Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Učebné osnovy:
Predmet : Občianska náuka
Ročník: 8.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
126
Chápe podstatu dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti. Zaujíma sa
o možnosti pomáhať ako dobrovoľník. Angažuje sa vo svojom užšom
prostredí, škola, krúžky.. Organizuje pomoc tým, čo ju potrebujú.
Pozná funkcie a právomoci obidvoch parlamentov. Zaujíma sa o ich činnosť,
aktívne sa zapája do spolupráce.
Pozná meno predsedu školského
parlamentu.
Pozná fungovanie obvodného žiackeho parlamentu. Vie kto zastupuje ich
školský žiacky parlament v obvodnom parlamente. Zaujíma sa o aktivity
obvodného žiackeho parlamentu / vie že sa pripravuje na aktívny občiansky
život v dospelosti/.
Získava zručnosti občianskeho života.
Občianska náuka 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Úvodná hodina
1
Vznik, znaky a funkcie štátu, štátna moc, štátne zriadenie,
demokratické a nedemokratické formy vlády, právne
Štát a právo
základy štátu, právne normy, právo, zákon, morálka,
19
spravodlivosť, rovnosť, právne vedomie, právny poriadok
Slovenskej republiky.
Ústava Slovenskej republiky, členenie, analýza, práca
s dokumentom, ľudské a občianske práva. Ochrana
ústavnosti - Ústavný súd. Medzinárodné dokumenty o
ľudských právach a právach detí.
Niet práv bez
Ľudské práva a
povinností.
11
slobody
Projekty
2
výkonový štandard
Žiak zoraďuje príčiny vzniku štátu, charakterizuje znaky štátu, vyjadruje úctu
k štátnym symbolom Popisuje štátnu moc, príklady, úlohy a ciele.Žiak
dokáže diskutovať o štátnom zriadení, uvádza príklady. Žiak uvádza príklady
na demokratické a nedemokratické formy vlády, zdôvodňuje spätosť štátu
a práva.
Dokáže charakterizovať druhy noriem, právna, morálna, náboženská,
estetická. Charakterizuje zákon, morálku, spravodlivosť, rovnosť a súvislosť
medzi nimi. Definuje právne vedomie. Popisuje odvetvia verejného práva,
odvetvia súkromného práva. Dokáže popísať Ústavu SR, uvádza príklady
ľudských a občianskych práv, charakterizuje dokumenty o ľudských právach
a právach detí. Popisuje organizácie, ktoré sa venujú právam ľudí.
Učebné osnovy:
Predmet : Občianska náuka
Ročník: 9.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
Občianska náuka 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Úvodná hodina
1
Ekonomický
život v
spoločnosti
17
Ľudské potreby , uspokojovanie ľudských potrieb, Žiak vie vysvetliť uvedené pojmy. Vie odlíšiť uvedené pojmy. Vie uviesť
Základné pojmy
statky, služby, výrobný proces, výrobné zdroje, uvedené pojmy vo vzájomných súvislostiach. Vie vypracovať návrh využitia
rozhodovanie, rozhodovací proces.
konkrétneho vzácneho výrobného zdroja vo výrobnom procese s uplatnením
jednotlivých etáp rozhodovacieho procesu. Uvedomuje si dôsledky
127
Ekonomika, ekonómia, mikroekonómia, makroekonómia
Ekonomika a
ekonómia
Základné
ekonomické
otázky
Typy ekonomík
Čo vyrábať? Ako vyrábať? Pre koho vyrábať?
Trhová
ekonomika
Trhový
mechanizmus
Základné formy
podnikania
Výroba, výrobca
Spotrebiteľ,
spotreba
Peniaze a
finančné
inštitúcie v
trhovej
ekonomike
Rozširujúce
11
rozhodnutí. Učí sa konať rozvážne a zodpovedne.
Vie vysvetliť uvedené pojmy. Vie odlíšiť jednotlivé pojmy. Vie uviesť
uvedené pojmy vo vzájomných súvislostiach. Vie zdôvodniť potrebu
osvojovania týchto pojmov z hľadiska ich uplatnenia v jeho praktickom
živote.
Vie vytipovať príklady riešenia jednotlivých ekonomických otázok.
Príkazová ekonomika , trhová ekonomika, zmiešaná Vie vysvetliť podstatu troch typov ekonomík. Vie porovnať jednotlivé
ekonomika.
ekonomiky z hľadiska pozitív i negatív. Na konkrétnych príkladoch vie
aplikovať riešiteľnosť základnej ekonomickej otázky podľa typu ekonomiky.
Trhová ekonomika, vlastnícke práva.
Vie charakterizovať trhovú ekonomiku tromi znakmi. Vie uviesť
charakteristiku vlastníckych práv. Vie vysvetliť vzťah medzi vlastníckymi
právami a efektívnym.
Trh, ponuka, zmeny ponuky – príčina, dôsledok, dopyt, Vie vysvetliť uvedené pojmy. Vie na praktických príkladoch vysvetliť
zmeny dopytu – príčina, dôsledok, cena.
vzájomný vzťah medzi ponukou, dopytom a cenou tovaru a služieb. Vie určiť
faktory, ktoré ovplyvňujú zmeny ponuky a dopytu. Vie uviesť praktické
príklady dôsledkov zmien v ponuke a dopyte.
Podnik, formy podniku, podnikanie, fyzická osoba, zisk, Vie vysvetliť uvedené pojmy. Vie charakterizovať základné podmienky
strata.
úspešného podnikania. Na konkrétnom príklade zo života opíše úspešného
alebo neúspešného podnikateľa z obce alebo regiónu.
Výroba,
výrobca,
produktivita
práce, Vie vysvetliť uvedené pojmy. Vie zdôvodniť priamu úmeru medzi
konkurencieschopnosť.
produktivitou práce a množstvom tovaru. Vie zdôvodniť priamu úmeru medzi
produktivitou práce a konkurencieschopnosťou.
Spotrebiteľ, spotreba, súkromná spotreba, verejná Vie definovať uvedené pojmy. Vie uviesť rozdiely medzi súkromnou a
spotreba.
verejnou spotrebou. Na konkrétnych príkladoch vie uviesť obmedzenie
súkromnej spotreby. Vie použiť príklady na obmedzenie spotreby verejných
statkov.
Peniaze, funkcie peňazí, banky, sporiteľne, poisťovne, Vie vysvetliť uvedené pojmy. Vie rozlíšiť jednotlivé pojmy. Vie určiť
nebankové subjekty.
faktory, vytvárajúce hodnotu peňazí. Vie zdôvodniť opodstatnenosť
finančných inštitúcií v trhovej ekonomike. Vie porovnať z hľadiska služieb
jednotlivé finančné inštitúcie. Vie posúdiť mieru rizika pri využití
nebankového subjektu ako typu finančnej inštitúcie.
Produkty a služby bánk. Sporenie a druhy sporenia. Euro Žiak ovláda: poskytovanie bankových služieb, euro v Slovenskej republike –
128
učivo
Projekty
v Slovenskej republike. Osobné financie. Hospodárenie (bankovky, ochranné prvky), dokáže si vypracovať rodinný rozpočet,
v domácnosti. Štátny rozpočet. Dane a daňová sústava. výdavky a príjmy štátneho rozpočtu, daňová sústava (priame dane, nepriame
Ochrana spotrebiteľa. Vplyv reklamy na spotrebiteľov. dane), ako nás ovplyvňuje reklama, desať hlavných zásad spotrebiteľa.
Práva spotrebiteľa v Európskej únii
4
7.5 ČLOVEK A HODNOTY
7.5.1 Etická výchova
1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku
a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií
o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa,
ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na
pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža
v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj
sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch
správania a učenia.
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
 jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je
do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia
s pocitom sebaľútosti,
 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
2. Hodnotenie predmetu
Etická výchova sa vo všetkých ročníkoch neklasifikuje. Na vysvedčení sa uvádza absolvoval(a) alebo neabsolvoval(a). Učiteľ slovne hodnotí tým, že chváli,
povzbudzuje, oceňuje snahu, aktivitu jednotlivých žiakov alebo zhodnotí prácu skupiny. Učiteľ hodnotí priebežne alebo na konci vyučovacej hodiny. Hodnotenie je
aktuálne, motivačné a má povzbudiť k ďalšej činnosti. Má informačnú a komparatívnu funkciu. Slovné hodnotenie učiteľov je spätnou väzbou pre žiaka. Pri
hodnotení učiteľ prihliada na osobnosť žiaka, jeho momentálnu dispozíciu, hodnotí objektívne. Nabáda k žiadanému cieľu, koriguje a usmerňuje. Hodnotí dieťa
pozitívne, ale reálne, posilňuje silné stránky dieťaťa. Učiteľ hodnotí nadobudnuté poznatky, schopnosť vyhľadávať informácie, ich spracovanie, plnenie zadaní,
129
schopnosť riešiť úlohy a zapájanie sa do aktivít. Čiastkové hodnotenie súvisí s obsahových štandardom, teda dotýka sa oblasti, ktorej sa učiteľ so žiakmi na hodine
etickej výchovy venuje. Napríklad: „Podarilo sa vám uskutočniť zaujímavé interview.“ Okrem hodnotenia žiaka učiteľom hodnotia aj žiaci seba, hodnotia
zvládnutie aktivity a to, čo im priniesla, čo sa im robilo dobre, s čím mali problém, čo bolo náročné. Dôležitú úlohu v etickej výchove má sebahodnotenie žiakov,
ktoré je súčasťou programu etickej výchovy.
Učebné osnovy:
Predmet : Etická výchova
Ročník: 5.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
Etická výchova 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Zoznamovanie sa s ľuďmi, témou, pracovným zošitom,
Môj prístav
6
pravidlami a postupmi na hodine, sebaovládanie, relax.
Ostrov
zrkadliacich
4
jazier
Poznanie
Rituál- zdvíhame kotvy, nové objavy, poznávanie,
a pozitívne hodživotné zručnosti, dôstojnosť ľudskej osoby, otvorená
hotenie seba
a ohľaduplná komunikácia.
Súostrovie
porozumenia
8
Zoznámiť sa, stanoviť si pravidlá správania, upevňovať aktívne počúvanie,
vytvoriť atmosféru dôvery, priateľstva, spolupráce.
Objaviť hodnotu človeka, poznať svoje silné a slabé stránky, rešpektovať
odlišnosti medzi ľuďmi, hľadať možnosti sebazdokonaľovania, objaviť
vlastnú identitu.
Verbálna a neverbálna komunikácia, jej spôsoby. Aktívne Osvojiť si rôzne formy verbálnej a neverbálnej komunikácie, základné prvky
počúvanie, zatvorené a otvorené otázky, úsmev, prosba, medziľudských vzťahov, rozvíjať prosociálnosť a schopnosti darovania,
poďakovanie.
používať zdvorilú komunikáciu v školskom prostredí i na verejnosti,
akceptovať odlišné názory, správať sa trpezlivo rozvíjať prosociálnosť
a empatiu.
Verbálna
a neverbálna
komunikácia
Polostrov
nápadov
Tvorivosť
v medziľud-
výkonový štandard
6
Spôsoby
verbálnej
a neverbálnej
komunikácie, Podnecovať tvorivé myslenie, schopnosť riešiť konflikty, rozvíjať empatiu,
identifikácia citov, pocity, konflikty, ich riešenie, dohoda, vyjadrovať vlastné pocity, pochopiť význam spolupráce v skupine, priznať si
130
ských vzťahoch,
iniciatíva
Nebezpečné
útesy
Etické aspekty
ochrany
prírody
Ostrov dobrých
sŕdc
spolupráca, priateľstvo.
2
Životné prostredie, voda, planéta, živá i neživá príroda, Vnímať potreby prírody, vplyv konania ľudí na všetko živé, úcta k životu,
ambivalentnosť vody.
všímať si problémy životného prostredia v blízkom okolí, upevňovať aktívne
počúvanie.
5
Pomoc, solidarita, priateľstvo, spolupráca, oceňovanie Podporovať prosociálne správanie, pozitívne hodnotiť iných v bežných
iných.
i sťažených podmienkach, rozvíjať spoluprácu, vnímať pozitívne vlastnosti
u spolužiakov, oceňovať ich schopnosti, činy, zvládať a prekonávať ťažké
situácie v živote za pomoci priateľov.
Poznanie
a pozitívne
hodnotenie iných
Záverečné
hodnotenie
chyby, reagovať správne v konfliktných situáciách, vnímať druhého ako
rovnocenného partnera, pochopiť, že príčinou konfliktov je nedostatok
komunikácie.
2
Obľúbená téma, aktivita
Pozitívny vzťah žiaka k životu a ľuďom, schopnosť správne reagovať,
vyjadrovať svoje city, upevňovať sebavedomie. Obdivovať krásy rodného
mesta, prírody.
Vychádzka
Učebné osnovy:
Predmet : Etická výchova
Ročník: 6.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
Etická výchova 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Vytvoriť atmosféru dôvery a priateľstva medzi žiakmi,
City a ich
vyjadriť svoje ,naše plány, vedieť sa predstaviť iným,
vyjadrenie,
zoznámiť sa navzájom, prehĺbiť vzájomné poznanie sa,
8
identifikácia
vytvoriť pravidlá správania sa v skupine a spoločnú
a vyjadrenie
dohodu o ich dodržiavaní, zdokonaliť sa v aktívnom
vlastných citov
počúvaní, uvoľniť sa, prežiť emóciu, pomenovať ju .
131
výkonový štandard
Žiak je schopný charakterizovať úspešného človeka, chápe dôležitosť citov
pre život, dokáže narábať s pojmovým aparátom súvisiacim s identifikáciou
citov, prispôsobí sa pravidlám a ich dodržiavaniu, aktívne počúva, zameriava
sa na vyjadrenie citov bez možnosti zraňovať iných.
Empatiavciťovanie
kognitívna
a emocionálna
empatia
Asertivita ako
želateľný spôsob
správania
Zvládnutie
asertivity
Reálne a
zobrazené vzory
Pozitívne vzory
správania
v histórii
a v literatúre
Reálne a
Zobrazené vzory
Pozitívne vzory
v každodennom
živote
Prosociálne –
nezištné
Správanie
5
Poukázať na dôležitosť emocionálnej inteligencie Žiak si osvojí pojem empatia, pochopí jej význam vo svojom živote, je
z hľadiska plnohodnotného života, rozlíšenie emócií ochotný ponúknuť ju ostatným, stáva sa citlivejším a schopnejším vžiť sa do
podľa ich prejavov, pochopiť kognitívnu a emocionálnu cítenia a prežívania ľudí v našej blízkosti – spolužiakov, rodičov a učiteľov.
empatiu, jej význam v medziľudských vzťahoch.
Asertivita ako súčasť komunikácie, spôsoby správania Osvojiť si fyzické prejavy asertívneho správania, predchádzať konfliktom,
v kolíznych situáciách, znaky verbálneho a neverbálneho slušne vyjadriť sťažnosť, obhajovať svoje práva, ale vnímať a rešpektovať
prejavu pasivity a agresivity, asertívne práva, vedieť oprávnený nárok iného.
povedať nie, sťažnosti a želania.
6
7
7
Pozitívne a negatívne vzory, dobrý človek, dobrý skutok, Vybrať si svoj vzor, určiť, čím je zaujímavý a výnimočný, prejaviť obdiv
vzory v detstve a v súčasnosti, napodobňovanie vzorov, voči prosociálnym vzorom a túžbu podobať sa im, uznávať nielen pozitívne
zážitky s dobrými ľuďmi, dobré skutky a emócie, poznať vzory zo svojho okolia, ale aj knižných, televíznych či filmových hrdinov.
lepšie samých seba, možnosť byť vzorom pre iného
človeka. Citlivo vnímať ľudí okolo seba, identifikovať
dobrých ľudí vo svojom okolí, všímať si ich vlastnosti
a správanie.
Starať sa o seba aj o iných, zoznámiť sa
s charakteristikou prosociálneho správania, oceňovať
priateľstvo, aktívne počúvať, rozvíjať empatiu, poznať
dobro, konať podľa neho, druhy prosociálneho správania:
pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo.
Učebné osnovy:
Predmet : Etická výchova
Ročník: 7.
132
Osvojiť si pojem prosociálne správanie, rozoznať skutočného priateľa, mať
záujem pomáhať iným a prijať ponúkanú pomoc, tešiť sa z vykonaného
prosoc. skutku venovať pozornosť prosociálnemu správaniu k chorým,
postihnutým a starým ľuďom, podieľať sa na tvorbe sociálnych projektov
v triede, príp. v blízkom okolí.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
Etická výchova 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Zoznámiť sa pomocou hrových aktivít, navodiť veselú
Úvodná hodina
1
a družnú atmosféru
Poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať
Objavenie vlastnej
sebaoceňovanie, poznávať svoje silné a slabé stránky,
jedinečnosti a
4
pozitívne a negatívne vlastnosti, prijať samého seba aj
identity
s chybami.
Byť sám sebou,
Obhajovať svoje práva a názory, uplatniť asertivitu
obhájiť
v každodennom živote, vysloviť odmietnutie a sťažnosť,
4
svoje práva a
požiadať o láskavosť, čeliť manipulácii a tlaku skupiny,
názory
vhodným spôsobom riešiť konflikty.
Osvojiť si pojmy asertivita, spolupráca, prosociálne
Prosociálnosť ako
správanie, vysvetliť nezávislosť, rešpekt, ponúkanie
zložka vlastnej
4
a prijímanie
slobody,
pomenovať
možnosti
identity
prosociálneho správania vo vlastnej rodine.
Poznávať svoje práva a povinnosti v rodine, kultivovane
Etické aspekty
prejaviť svoj názor, preberať zodpovednosť za svoje
vzťahu
5
skutky, rešpektovať rodičov, viesť s nimi konštruktívny
k vlastnej rodine
dialóg, možnosti prosociálneho správania vo vlastnej
rodine.
Etické aspekty
Spoznávať svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne
integrovania
hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, vhodne
sexuálnej
si vybrať budúceho partnera, rozlíšiť pohlavnú
9
zrelosti do
a psychosociálnu zrelosť, oboznámiť sa s príčinami
kontextu
a dôsledkami predčasného sexuálneho styku, pohlavnými
osobnosti
chorobami.
Vzťah k chorým,
Rozvíjať empatiu, pozitívny postoj k postihnutým,
starým,
chorým,
bezvládnym,
ktorí
potrebujú
pomoc
3
postihnutým,
a porozumenie, tolerovať a rešpektovať odlišnosti,
mentálne alebo
generačné rozdiely.
133
výkonový štandard
Poznaním svojich silných a slabých stránok svojej osobnosti vytvárať priestor
pre sebaprijatie a rozvoj intrapersonálnej komunikácie, prejavovať sebaúctu,
svoje myšlienky formulovať ako svoj názor.
Pochopiť proces sebaakceptácie, využívať právo na odmietnutie nevhodnej
ponuky, poznať zásady jej uplatnenia, svoje názory doložiť argumentáciou,
rozlišovať manipulatívne správanie iných i seba, odmietať ho v komunikácii,
uplatňovať prvky asertívnych techník.
Chápať pojmy zodpovednosť a vernosť, zodpovedná sloboda ho vedie
k dobru pre iných i pre seba, vernosť zásadám prosociálnosti, postupne
preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
Stotožniť sa s právami a povinnosťami v rodine, pochopiť ich význam,
prispieť k dobrému fungovaniu vlastnej
rodiny, uplatniť základné
komunikačné zručnosti, požiadať o láskavosť, odpustenie, použiť pozitívne
hodnotenie v rodinnom prostredí.
Vnímať sexualitu ako hodnotu, vnímať a stotožňovať sa so svojou sexuálnou
identitou, pochopiť riziká spojené s predčasným sexuálnym životom, túžiť po
hlbokom vzťahu založenom na úcte a vzájomnej láske, hovoriť úctivo
o otázkach sexuality, ujasňovať si neznáme oblasti dialógom s rodičmi či
učiteľom, stať sa pozorným a vnímavým k opačnému pohlavi.
Vnímať rozdiely medzi zdravými a chorými ľuďmi a ich potrebami, ochotne
pomáhať starým a chorým, byť empatickým a prosociálnym.
morálne
narušeným
ľuďom
Projektová hodina
Vychádzka,
výstava
Záverečná hodina
1
Tvorivosť žiakov
1
1
Zhodnotenie práce
Učebné osnovy:
Predmet : Etická výchova
Ročník: 8.
Časová dotácia: 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín za rok
Etická výchova 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Úvodná hodina
1
Oboznámenie s cieľmi ETV
Osvojiť si pojmy mravná hodnota a mravná norma,
svedomie, základné postoje súvisiace s voľbou životných
Zdroje etického
cieľov,
svetonázorom,
náboženstvom,
etickými
poznania
4
hodnotami. Načrieť do zdrojov etických skúseností
ľudstva
ľudstva. Poukázať na hodnoty ľudské a náboženské,
kresťanské prvky v kultúre európskych národov.
Život, telesné
Zdôrazniť ochranu života a starostlivosť o zdravie ako
a duševné
etický problém, základy duševnej hygieny, poukázať na
zdravie ako
3
niektoré problémy lekárskej etiky- eutanáziu, génovú
etická
manipuláciu, vysvetliť zdravý životný štýl, konzumný
hodnota
spôsob života.
Vytvoriť si vzťah k peniazom, k ekonomickým
Ekonomické
hodnotám, rozoznať a vysvetliť hodnoty peňazí, pochopiť
hodnoty
4
materializmus
a konzumizmus,
rozlíšiť
serióznu
a etika
a neserióznu reklamu, rozvíjať ekonomické cnosti.
Dobré meno
Osvojiť si základné etické hodnoty súvisiace s dobrým
3
a pravda
menom, cťou a pravdou, ako narábať s pravdou,
134
výkonový štandard
Úvodná hodina
Zamyslieť sa nad skutočnými hodnotami života, vedome sa rozhodnúť, aký
smer a zmysel mu dáme, vytvoriť a dodržiavať pravidlá správania, snažiť sa
uplatňovať v živote „zlaté pravidlo mravnosti“, pochopiť pojem svedomie,
rozvíjať mravný úsudok, oslobodiť sa od detského spôsobu mravného
hodnotenia, prejaviť toleranciu a rešpektovanie iných názorov, odbúravať
predsudky medzi veriacimi a neveriacimi.
Osvojiť si pozitívne postoje vo vzťahu k svojmu zdraviu a ochrane svojho
života , ale i zdravia a života svojich blízkych či iných ľudí, dbať na správny
denný režim, vyváženú stravu, vhodné oblečenie, pohyb na čerstvom
vzduchu, aktívny odpočinok, stop závislostiam- fajčenie, alkohol, drogy,
automaty, počítače...
Pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami,
rozumne si užívať peniaze, majetok, dokázaťsa podeliť, obdarovať, pokúsiť
sa splniť svoj veľký sen, zostaviť rodinný rozpočet, nenaletieť reklame,
rozvíjať podnikavosť, pracovitosť a šetrnosť.
Pochopiť etické problémy súvisiace s pravdou a dobrým menom, uvedomiť si
hodnotu pravdy, cti a dobrého mena, neohovárať, neosočovať.
ako etické
hodnoty
Záverečná hodina
Vychádzka
komunikovať a argumentovať, prijímať argumentáciu
iných.
Zhodnotenie práce
1
1
Učebné osnovy:
Predmet : Etická výchova
Ročník: 9.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
Etická výchova 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
tematický celok
Úvodná hodina
Prehlbovanie
komunikačných
spôsobilostí
Zdravý životný
štýl
počet
hodín
1
7
8
Závislosti
6
Masmediálne
vplyvy
6
obsahový štandard
výkonový štandard
Oboznámenie s cieľmi ETV
Počúvanie, vedenie dialógu, riešenie konfliktov, asertívne
správanie- požiadať o láskavosť, hovoriť adresne, vedieť
povedať nie, oprávnená a neoprávnená kritika.
Byť si vedomý vlastnej hodnoty, rozvíjať skromnosť,
dobroprajnosť, cieľavedomosť, pracovitosť, usilovnosť.
Rozlíšiť zodpovedné a nezodpovedné správanie v oblasti
sexuality, význam intimity v náklonnosti medzi chlapcom
a dievčaťom. Uprednostňovať pozitívne javy v živote,
veselosť, sebaovládanie. Zmysluplne využiť voľný čas.
Poukázať na škodlivosť závislostí , ktoré znehodnocujú
a ohrozujú život – fajčenie, alkohol, omamné látky,
nezodpovedný sex, hracie automaty, nadmerné
sledovanie televízie, sekty a kulty, rasová neznášanlivosť.
Práca v skupine, empatia, pochopenie, priateľstvo, komunikácia.
Pochopiť dôležitosť rozvoja vlastnej komunikácie pre rozvoj vzťahov.
Vnímať vlastné omyly, prijať kritiku, vyjadriť i prijať kompliment. Na
neoprávnenú kritiku reagovať podľa zásad asertívneho správania.
Uvedomiť si dôležitosť zdravého životného štýlu vo svojom živote,
uplatňovať jeho zásady. Venovať sa svojim koníčkom, so záujmom o nich
hovoriť. Voľný čas vyvážene rozdeliť medzi koníčky a zábavu, prácu,
pomoc, prehlbovanie vzťahov.
Registruje množstvo ponúk na závislosť, je dôležité zostať silným
a sebavedomým, slobodne sa rozhodnúť, na ponuky odpovedať nie,
nepestovať falošný imidž, oboznámiť sa s manipulačnými praktikami siekt
a kultov, akákoľvek neznášanlivosť voči osobám alebo skupinám je mu
cudzia.
Pozitívny
a negatívny
vplyv
masmédií,
výber Dokáže vymenovať pozitíva i negatíva masmédií, najmä televízie a internetu,
televíznych programov, kritické hodnotenie vysielania, vyberá si televízne programy a diskutuje o nich, je pripravený vyhodnotiť
čítanie dennej tlače, internet.
etické prvky filmu alebo akéhokoľvek programu vhodného pre svoju vekovú
kategóriu.
135
Výstava ,
vychádzka
Projekty
Záverečná hodina
2
2
1
Pozitívny vzťah k životu i k ľuďom.
Vnímať prírodu, cítiť sa jej súčasťou, tešiť sa spolu s ostatnými zo života.
Vyhodnotenie práce
7. 5. 2. 1 Náboženská výchova katolícka
1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet
náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole. Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské
myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému
posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou. Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na
pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre
ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov
kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné
predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované
spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
Ciele:
 formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
 konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet
 hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
 formovať svedomie
 prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
 spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
 oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova
 rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v Cirkvi
 spoznávať Božiu pravdu
 oceniť hodnotu pravdy
 praktizovať život v pravde podľa hlasu svedomia
 poznávať hranice osobnej slobody
 oceniť kresťanský pohľad na vinu a odpustenie
 osvojovať si návyky kresťanského životného štýlu
136
2. Hodnotenie predmetu
Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na
samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych,
písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov.
Učebné osnovy:
Predmet : Náboženská výchova
Ročník: 5.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
Náboženská výchova 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Vedieť pracovať so Svätým písmom /vyhľadávanie kníh,
kapitol veršov/, skratky kníh Misia Cyrila a Metoda
/cyrilika, hlaholika, Otče náš v staroslovienčine/, žiaci
vierozvestcov – sv. Gorazd, jeho žiak sv. Bystrík
Boh hovorí
6
k človeku
Dialóg Boha a
človeka
8
výkonový štandard
Žiak dokáže: vymenovať 5 historických kníh Starého zákona a 5 historických
kníh Nového zákona, pomenuje časti Nového zákona, podľa súradníc nájde
daný text vo Svätom písme, správne používa skratky kníh Svätého písma,
čísla kapitol a veršov, pozná najdôležitejšie udalosti zo života sv. Cyrila
a Metoda, vysvetliť prínos byzantskej misie pre Slovensko, vysvetliť prínos
prekladu Svätého písma do nášho jazyka, spamäti vie prvé dva verše
Jánovho evanjelia, s pomocou učiteľa poskladá modlitbu Otče náš
v cirkevnoslovanskom jazyku, používať vhodné slová v komunikácii s inými
ľuďmi, pravdivo a správne šíri informácie.
Dávidove prosby odpustenie (žalmy). Šalamúnova prosba Žiak dokáže: v biblických príbehoch nájsť spoločné znaky modlitby Dávida
o múdrosť. Mária zvelebuje Boha (Magnifikát). Poznať a Šalamúna, prerozprávať časť biblického príbehu zo života kráľa Dávida
Ježiša ako učiteľa modlitby (Otče náš), porovnať dva a Šalamúna, charakterizovať časti modlitby Otče náš, vytvoriť kartotéku
evanjeliové texty modlitby Otče náš.
biblických modlitieb, porovnať dva evanjeliové texty modlitby Otče náš,
prostredníctvom modlitby rozvíjať dialóg s Bohom, nájsť vo Svätom písme
modlitbu Otče náš, citovať jeden citát zo Svätého písma, správne doplniť
(poskladať) Magnifikat
137
Moja modlitba
3
Náš dialóg s
Bohom
8
Obeta Božieho
ľudu
Dialóg cez službu
Služba modlitbou
3
3
2
Aplikovať pravidlá modlitby (miesto, čas a pravidelnosť),
poznať druhy modlitby, aplikovať príklady svätých
/hymnus sv. Františka na stvorenstvo – príklad oslavnej
modlitby/.
Popísať znaky a symboly v bežnom živote, uvádzať
komunikáciu prostredníctvom symbolu, poznať liturgické
symboly, farby, úkony, postoje, gestá, zopakovať si
slávenie liturgického roku, slávnosť, liturgické obdobia,
popísať chrám, kostol, Jeruzalemský chrám.
Žiak dokáže: vymenovať pravidlá modlitby, pomenovať aspoň tri druhy
modlitby, jednoducho prerozprávať životopis sv. Františka, podľa vzoru –
hymnus sv. Františka na stvorenstvo v modlitbe vyjadriť vďaku, vytvoriť
osobnú modlitbu k rôznym príležitostiam.
Žiak dokáže: vysvetliť pojem symbol, oceniť úlohu a zmysel symbolov,
vymenovať jednotlivé obdobia liturgického roka, priradiť správnu farbu
k liturgickému obdobiu, správne demonštrovať aspoň 5 liturgických úkonov,
vysvetliť a oceniť potrebu slávenia, symbolicky nakresliť schému rozdelenia
liturgického roku, pomenovať základné časti chrámu, nakresliť a pomenovať
5 liturgických predmetov.
Pochopiť obetu, obetavosť, jej zmysel v živote človeka,
vyjadriť obetu Ježiša Krista, uvádzať obetu Božieho
baránka (starozákonná, novozákonná obeta, židovská
pascha, posledná večera), pomenovať moju obetu.
Žiak dokáže: prostredníctvom príkladu opíše, čo je obeta , konkrétnym
skutkom vyjadrí vďačnosť za obetu druhých ľudí (priateľov, rodičov),
pomenovať ako sa sprítomňuje Ježišova obeta, vysvetliť prirovnanie Ježiša
k nebeskému pelikánovi, prejaviť vďaku za Ježišovu obetu, rozlišuje Božieho
baránka v Starom a Novom zákone, pomenovať, čoho symbolom je chlieb
a víno, vo sv. omši prinášané na oltár.
Žiak dokáže: opísať a porovnať úlohu chlapca a dievčaťa v službe rodine,
konkrétnymi skutkami slúžiť rodine, chorým, slabším, vymenovať tri stupne
kňazstva, pozná po mene kňazov vo svojej farnosti, zdôvodní potrebu
sviatosti manželstva, kňazstva a pomazania chorých pre spoločnosť,
formulovať modlitbu za kňazov, oceniť hodnotu človeka aj v chorobe.
Žiak dokáže: pomenovať rôzne formy modlitby za druhých ľudí, pomenovať
časti sv. omše, pozná účinky sv. omše, formulovať modlitbu za iných
vlastnými slovami (kňazov, štátnych predstaviteľov, učiteľov, spolužiakov/,
na príklade života sv. Terézie z Liseux zdôvodniť potrebu modlitby k svätým,
sformulovať modlitbu ku svojmu krstnému patrónovi.
Služba chorým (sviatosť pomazania chorých). Služba
ľudskej rodine (sviatosť manželstva). Služba Božej rodine
(sviatosť kňazstva – diakon, kňaz, biskup).
Modlitba za živých /modlitba za kňaza, priateľov,
rodičov, spolužiakov, učiteľov/. Modlitba k svätým
/modlitba na príhovor svätých – Terézia z Lisieux, môj
krstný patrón/. Modlitba za zomrelých.
Učebné osnovy:
Predmet : Náboženská výchova
Ročník: 6.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
138
Náboženská výchova 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Pripomenúť si potrebu pravdy. Jakub a Ezau. Popísať
pravdu v etike, médiá (zachovanie tajomstva). 8. Božie
prikázanie.
Pravda ako
7
hodnota
Cesty hľadania pravdy v dávnej minulosti. Mýtický obraz
sveta. Evolučná teória. Reprodukovať biblický obraz
stvorenia sveta (ENV).
Hľadanie pravdy
o svete
5
Pripomenúť si pôvod človeka, reprodukovať biblický
obraz stvorenia človeka, pád človeka, hranice človeka
(svedomie).
Hľadanie pravdy
o sebe
Ohlasovatelia
pravdy
5
8
Prorok Ezechiel (Ez 3, 1-3) Ježiš – učiteľ pravdy (Mt,
5,37) Apoštoli - hlásatelia pravdy (sv. Peter, sv. Štefan).
Modelové ilustrovanie konceptov a princípov pravdy.
139
výkonový štandard
Žiak dokáže: na konkrétnej modelovej situácii rozlíšiť medzi pravdou
a klamstvom , interpretovať cez biblický príbeh o Jakubovi a Ezauovi dopad
klamstva na vzťah súrodencov, vysvetliť potrebu pravdy v živote človeka
a v medziľudských vzťahoch, posúdiť silu slova, pomenovať zásady pravdy
pre správne fungovanie medziľudských vzťahov, uviesť príklad manipulácie
slovom a riziká manipulácie, na základe novinových článkov posúdiť
hodnotu etiky pravdy v masmédiách, vo dvojici vytvoriť fiktívny list
redaktorovi (novín, TV..) a posúdiť hodnovernosť daného masmédia.
Žiak dokáže: opísať pravdivosť obraznej reči biblického príbehu o stvorení
sveta, porovnať predstavenú časovú udalosť stvorenia sveta na „lište“ času
a vo Svätom písme, pomenovať biblický príbeh o stvorení ako model
stvorenia, nie historickú udalosť, porovnať biblický príbeh o stvorení
s vedeckým pohľadom, porovnať staroveké mýty o vzniku sveta
s posolstvom biblického textu, jednoducho vytvoriť symbolický obraz
stvorenia sveta, zostaviť vlastný žalm na oslavu stvorenia rečou dnešného
človeka, vytvoriť jednoduchý projekt pre pomoc znečistenej prírode
(globálne problémy).
Žiak dokáže: pomenovať symbolickosť obraznej reči biblického príbehu
o stvorení človeka a porovnať s vedeckým pohľadom, vysvetliť hodnotu
človeka v stvorení na Boží obraz, vnímať svoje vlastné hranice, navonok
prejaviť úctu k človeku, porovnať biblický príbeh o páde človeka s mýtickým
a poukázať na rozmer kresťanskej nádeje (vyznanie a odpustenie viny),
zdôvodniť existenciu zákona vo svedomí, určiť osobné prekážky pri hľadaní
pravdy, na modelových situáciách rozlíšiť medzi pocitom viny a vedomím
viny.
Žiak dokáže: vysvetliť význam ohlasovania právd, odvodiť logický záver
z prezentovanej obraznej biblickej reči pri povolaní proroka Ezechiela,
vysvetliť výrok Ježiša: „Vaše 'áno' nech je 'áno' a vaše 'nie' nech je 'nie'“. (Mt
5,37), vymenovať aspoň dvoch ohlasovateľov pravdy, jednoducho opísať
Konať v pravde
8
Zodpovednosť za druhých z pohľadu prirodzenej morálky
(Zlaté pravidlo), židovský zákon Zedaka, islamský Zakat,
Ježišov príkaz lásky, skutky lásky (skutky milosrdenstva),
definovať sociálny hriech, diskutovať o riešeniach
problémových úloh – príbeh s mravnou dilemou.
život sv. Petra a sv. Štefana, porovnať svoj život s predloženými vzormi ohlasovateľmi pravdy.
Žiak dokáže: diskutovať o význame „Zlatého pravidla“, porovnať židovský
zákon Zedaka, islamský Zakat a Ježišov príkaz lásky, prispieva k diskusii v
pracovnej skupine a v triede o význame „Zlatého pravidla", vnímať dopad
rozhodnutia na život človeka , na modelovej situácii demonštrovať skutky
lásky, posúdiť hodnotu pravdy a vyvodiť závery pri riešení problémovej
úlohy s mravnou dilemou, rozlišovať medzi väčším a menším zlom, medzi
väčším a menším dobrom, definovať sociálny hriech, vymenovať 3 skutky,
ktorými koná podľa pravdy , na príkladoch svätých, významných osobností
a konkrétnych životných udalostiach vysvetliť spravodlivé (pravdivé)
konanie.
Učebné osnovy:
Predmet : Náboženská výchova
Ročník: 7.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
Náboženská výchova 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Venovať pozornosť slobode, povolaniu k slobode, Žiak dokáže: na konkrétnej životnej situácii rozoznať život v slobode
dozvedieť sa o otroctve človeka a závislosti, pochopiť a v otroctve hriechu, posúdiť potrebu Božieho zákona v živote, definovať
Exodus – cesta k slobode, hranice slobody – Desatoro.
pojem slobody ako vnútorný stav človeka, vysvetliť, v čom spočíva zneužitie
slobody , vymenovať dôsledky prvotného hriechu, vysvetliť rozdiel medzi
Sloboda človeka
10
zamestnaním a povolaní, vysvetliť pojem závislosť, uviesť príklady rôznych
závislostí, reflektovať svoje vlastné rozhodnutia, posúdiť a modifikovať
biblické príbehy z pohľadu dnešnej doby, rozlišovať rôzne spôsoby slobody,
chápať Desatoro ako ich vyjadrenie.
Smerovať k slobodnému rozhodnutiu (nutnosť voľby)
Žiak dokáže: na základe analýzy problémovej situácie vysvetliť dopad
Sloboda a
5
sloboda a zodpovednosť, riešenie problémovej situácie – rozhodnutí na život jednotlivca a spoločnosti, definovať svedomie, posúdiť
rozhodnutia
príbeh s mravnou dilemou, poznať princípy rozhodovania hodnotu spravodlivosti vo svete, vyrozprávať biblické príbehy a posúdiť ich
140
(autonómna a heteronómna morálka).
Boh oslobodzuje
človeka
6
Dozvedieť sa o vine a odpustení vo svetle prirodzenej
morálky, poznať kresťanský pohľad na vinu a odpustenie
vedieť zaobchádzať s vlastnou vinou, definovať sociálny
hriech, chápanie viny v iných kultúrach a náboženstvách
Kristus oslobodzuje (formy pokánia – sviatostné i mimo
sviatostné).
Vyjadriť rešpektovanie inakosti, rozdelenie sveta podľa
kultúr, rozdielne cesty hľadania Boha (hinduizmus,
budhizmus, islam, judaizmus, kresťanstvo..)
dozvedieť sa o putovaní predkov.
Rešpektovanie
vierovyznaní
Láska ako princíp
slobody
7
Sloboda a vzťah k autoritám (hierarchia, anarchia,
nezávislosť), zhodnotiť lásku ako cestu k slobode
(blahoslavenstvá), sloboda a prosociálne správanie
(angažovanosť v rodine, spoločnosti, cirkvi).
5
141
hodnotu pre dnešný život, vysvetliť vývoj svedomia z pohľadu vývoja
človeka, na problémových situáciách s morálnou dilemou posúdiť vývoj
morálneho úsudku, posúdiť princípy rozhodovania z pohľadu autonómnej
a heteronómnej morálky.
Žiak dokáže: predstaviť vinu a odpustenie vo svetle prirodzenej morálky,
vysvetliť archetypálnu skúsenosť človeka s vinou a previnením v rôznych
kultúrach a náboženstvách v dejinách ľudstva, konfrontovať ju s biblickým
pohľadom na uznanie viny a odpustenia, uvedomovať si mravné rozmery
svojich rozhodnutí a ich dopad voči sebe, druhým ľuďom, svetu, Bohu,
opísať postup sviatosti zmierenia, rozlíšiť sviatostnú formu pokánia a mimo
sviatostnú formu, uviesť príklady sviatostných a mimo sviatostných foriem
pokánia, osvojovať si kresťanský pohľad na vinu a odpustenie.
Žiak dokáže: vymenovať zákl. monoteistické náboženstvá, vymenovať
základné polyteistické náboženstvá, opísať zákl. znaky svet. náboženstiev
(hinduizmus, budhizmus, islam, judaizmus, kresťanstvo), porovnať učenie
svet. náboženstiev s kresťanským učením, opísať rozdielne a spoločné prvky
jednotlivých svetových náboženstiev, priradiť základné symboly svetových
náboženstiev, vyjadriť úctu voči ľuďom iného vierovyznania, rešpektovať
slobodu vierovyznania, opísať pozitívne hodnoty svetových náboženstiev,
pomenovať a zdôvodniť prínos náboženstiev pre život spoločnosti, vysvetliť
kresťanský pôvod v histórii vyvoleného národa, pomenovať a zdôvodniť
prínos kresťanstva pre život našej spoločnosti, vyjadriť úctu k osobným
koreňom vychádzajúcim z kresťanstva a identifikovať sa s nimi.
Žiak dokáže: orientovať sa v cirkevnom členení a hierarchickom
usporiadaní, vymenovať diecézy Slovenska a ich biskupov, uvedomiť si
dôležitosť autority v spoločnosti, vnímať napätie medzi vnútornou
poslušnosťou k autoritám a nutnosťou odoprieť poslušnosť pri zneužití
autority, formovať svedomie ako zvrchovanú normu mravnosti, poznávať
hranice osobnej slobody, interpretovať texty blahoslavenstiev na chápanie
konkrétnych životných situácií, ako výzvu pre kresťanské konanie vo svete a
ako prejav spolupráce na rozvoji Božieho kráľovstva, je pripravený zapojiť sa
do spoločného projektu kresťanskej pomoci a reálne oceniť vlastné dary a je
pripravený použiť ich pre svoje dobro aj dobro blížnych.
Učebné osnovy:
Predmet : Náboženská výchova
Ročník: 8.
Časová dotácia: 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín za rok
Náboženská výchova 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Sebapoznanie (jedinečnosť, objavenie svojej veľkosti). Žiak vie: vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie a komplexy, uvedomiť si
Dôstojnosť
Zodpovednosť za prijaté dary. Sebaprijatie, komplexy. zodpovednosť za rozvíjanie svojich talentov, vyjadriť vlastný názor, rozvíjať
3
človeka
Sebaúcta
návyk vonkajších prejavov sebaúcty, eliminovať svoje komplexy, trénovať
v pozitívnom sebahodnotení.
Ľudská dôstojnosť (Gn, ). Človek ako muž a žena (úcta Žiak vie: vysvetliť pôvod ľudských práv v židovsko-kresťanskej viere
k človeku, dôstojnosť muža a ženy, matriarchát, v jedného Boha, sformulovať pojem dôstojnosť človeka vo svetle viery a
patriarchát, sexizmus). Kresťanské chápanie rovnakej Svätého písma, oceniť kresťanský pohľad pri hľadaní a akceptovaní
dôstojnosti muža a ženy pred Bohom.
dôstojnosti človeka, prispieť k budovaniu dobrých vzťahov prejavením úcty
Kto je človek
3
každému človeku, opísať vnímanie muža a ženy v rôznych kultúrach
a rôznych historických kontextoch a porovnať ho s kresťanským pohľadom,
oceniť uskutočňovanie sociálnych rolí muža a ženy z pohľadu kresťanského
ideálu, rozvíjať návyk vonkajších prejavov ohľaduplnosti a zdvorilosti voči
opačnému pohlaviu.
Odvrátená tvár ľudskosti (zneužívanie, manipulácia, vojna Žiak vie: položiť si otázky o príčinách a zmysle ľudského utrpenia a hľadať
– v minulosti a dnes, problém „spravodlivých“ vojen). na ne odpoveď, na základe poznania dejinných súvislostí hľadať príčiny
Otázky o zmysle utrpenia, pochybnosť ako miesto odvrátenej tváre ľudskosti, vnímať nebezpečenstvo
náboženského
komunikácie, Boh ukrytý v biede sveta (bol som hladný)
fundamentalizmu, intolerancie a odsudzovania, prejaviť vonkajší skutok
Ľudskosť
4
Božie kráľovstvo ako kráľovstvo pokoja. Ľudskosť empatie voči iným, spoznať a odmietnuť manipuláciu.
(búranie predsudkov, tolerancia, Ježišov postoj k ľuďom
na okraji). Objavenie ľudskosti (vykúpenie – pozdvihnutie
človeka.
Dôstojnosť a
3
„Mať“ alebo „byť“ . Hodnota práce a dôstojnosť človeka. Žiak vie: vymenovať dôsledky posudzovania hodnoty človeka na základe iba
142
výkon
Kultúra života
4
Cirkev slabých (etika chudoby a milosrdenstva v Cirkvi, jeho výkonu, porovnať Ježišov zákon lásky so sociálnymi zákonmi modernej
sociálne učenie Cirkvi), Utrpenie – sviatosť pomazania spoločnosti, integrovať hodnoty milosrdenstva do sústavy hodnôt sociálneho
chorých.
cítenia spoločnosti i jednotlivca, nadchnúť sa pozitívnymi vzormi z dejín
cirkvi, vytvoriť zákony „svedectva lásky“ obohacujúce spoločnosť (štát,
mesto, školu, triedu).
Kultúra – rozvoj človeka, rozvoj ľudskej spoločnosti. Žiak vie: zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt pre súčasnú kultúru, na
Hodnoty kultúry života a kultúry smrti (liberalizmus – podklade Svätého písma posúdiť hodnotu človeka od počatia po prirodzenú
relativizmus hodnôt, konzervativizmus – ochrana hodnôt) smrť, uvedomiť si kresťanské hodnoty integrované v spoločnosti, akceptovať
Ľudskosť – kresťanský ideál (kresťanské vzory).
a preferovať život ako hodnotu, zostaviť škálu osobných hodnôt (môj
rebríček hodnôt), porovnať spoločenský prínos kresťanských hodnôt pre
spoločnosť v porovnaní s prioritami liberalizmu, podľa zostaveného rebríčka
hodnôt v modelových situáciách demonštrovať ich vonkajšie prejavy.
Učebné osnovy:
Predmet : Náboženská výchova
Ročník: 9.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
Náboženská výchova 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Etymológia pojmu zodpovednosť. Život – pozvanie Žiak vie: vysvetliť etymológiu pojmu zodpovednosť, objaviť posolstvo
k zodpovednosti (podobenstvo o talentoch).
biblického textu podobenstva o talentoch, aplikovať podobenstvo o talentoch
Zodpovednosť
4
ako pozvanie k zodpovednosti pre svoj život, formovať postoj zodpovednosti
za svoj život.
Sebarozvoj (sebaocenenie a prijatie). Potreba životných Žiak vie: racionálne sa konfrontovať s potrebou životných vzorov, kriticky
vzorov. Korekcia mediálnych vzorov (imitovanie vzorov) analyzovať ponuku mediálnych vzorov a konfrontovať svoj postoj voči
Výzva k hľadaniu a odkrývaniu životného zmyslu. vzorom, rozlíšiť medzi manipulačným vzorom a vzorom ponúkajúcim
Zodpovednosť za
8
Ponuka kresťanských vzorov (Jn 1,35-39).
sprevádzanie, rozvíjať schopnosť sebaporozumenia, vnímať sebaocenenie
seba
a prijatie ako podmienku sebarozvoja, formovať postoj sebakorekcie
vychádzajúcej z rovnováhy medzi potrebou originality a potrebou začlenenia
sa, z pohľadu humanizmu oceniť kresťanskú ponuku nasledovania Ježiša
143
Zodpovednosť za
svoju vieru
Prečo veriť? (dôvody pre vieru, dôvody pre neveru).
Poverčivosť
–
nesprávna
forma
religiozity.
Nebezpečenstvo siekt a ich ponuky dnes. Vyznanie viery rozhodnutie pre vieru. Reč Cirkvi - metaforická reč
dogiem. Nová reč Cirkvi – II. vatikánsky koncil.
Kresťanská zrelosť (sviatostný život).
8
Túžba po presiahnutí seba (ontologická potreba lásky
človeka k človeku a človeka k Bohu). Vzťahy muž a žena
(Pieseň piesní). Priateľstvo a láska. Ideál rodiny
a pseudorodina. Medzigeneračné vzťahy
Zodpovednosť
za budovanie
vzťahov
Zodpovednosť
človeka za svet,
v ktorom žije
8
5
Túžba ochraňovať svet okolo seba. Ochrana prírody.
Ochrana prostredia, v ktorom sa človek pohybuje denne.
144
Krista ako životného vzoru.
Žiak vie: analyzovať dôvody pre náboženskú vieru, prijať skutočnosť
religiozity človeka ako prejavu túžby po presahu samého seba, logicky
zdôvodniť poverčivosť ako prejav nezrelej religiozity, opísať znaky sekty,
porovnať sektu a Cirkev, vysvetliť pôvod siekt a techniky manipulácie,
interpretovať biblické texty obsahujúce vyznanie viery Ježišových učeníkov
a nájsť súvislosť s apoštolským vyznaním viery, reprodukovať vyznanie viery
ako akt dôvery, jednoduchým spôsobom vysvetliť historický kontext vzniku
apoštolského a nicejsko - carihradského vyznania viery, rozlíšiť jednotlivé
časti vyznania viery a ich konkrétnych významov, porozumieť vývoju reči
Cirkvi v historickom kontexte, na odkaze II. vatikánskeho koncilu predstaviť
potrebu novej reči Cirkvi súčasnej spoločnosti, vnímať sekularizmus ako
prejav neporozumenia reči Cirkvi, rozvíjať kresťanské prvky spirituality
v osobnostnom raste.
Žiak vie: objaviť ontologickú potrebu lásky človeka k človeku a človeka
k Bohu , nájsť rozdiely medzi priateľskou láskou, láskou muža a ženy, láskou
rodičovskou a láskou k Bohu, oceniť význam budovania vzťahov ako
naplnenia života zmyslom, vnímať hodnotu lásky ako proces dozrievania,
uvedomiť si riziká zneužitia túžby človeka po láske, zostaviť hierarchiu
hodnôt v partnerských vzťahoch, oceniť význam kvalitného budovania
partnerského vzťahu ako základ hodnotného manželstva a rodiny, formovať
návyk vonkajších prejavov úcty k človeku, rozlíšiť rôzne formy spolužitia
dvoch ľudí v súčasnosti, predstaviť rodinu ako optimálne Bohom chcené
spoločenstvo osôb zamerané pre dobro jej členov a na prijatie a výchovu detí,
porozumieť svojmu postaveniu v rodine a osvojiť si riešenia rodinných
konfliktov, na modelových situáciách si precvičiť riešenia rodinných
konfliktov, vie hľadať kompromis pri riešení medzigeneračných konfliktov
Žiak vie: oceniť prostredie to, čo mu rodičia odovzdávajú, formovať návyk
starať sa o svoje okolie, prírodu a prostredie, v ktorom žije.
7. 5. 2. 2 Náboženská výchova evanjelická
Náboženská výchova evanjelická sa vyučuje len v ôsmom ročníku.
1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
Náboženská výchova evanjelická sa vyučuje len v 8. ročníku. Náboženská výchova má dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti dieťaťa a jeho myslenia. Rozvíja
duchovný svet žiakov. Prostredníctvom zvesti zákona a evanjelia umožňuje žiakom spoznávať Trojjediného Boha zjaveného v Písme Svätom. Predmet náboženská
výchova žiakom umožňuje formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky formulovanými
pohľadmi na svet. Napomáha im hľadať svoju vlastnú hodnotovú orientáciu. Poslaním tohto predmetu je napomôcť žiakom pri hľadaní správnej cesty v živote a pri
aktívnom poznávaní Božieho plánu záchrany človeka. Základné biblické znalosti a poznávanie pôsobenia Trojjediného Pána Boha v dejinách sa stáva pre žiaka kľúčom
k pochopeniu a interpretácií kultúrnych výtvorov minulých generácií, ako aj k pochopeniu každodenných rituálov a tradícií. Žiaci budujú vlastné poznanie Božej
existencie, ktoré im umožňuje aktívne participovať na živote Božieho ľudu a pod pôsobením Slova a Ducha stvárňovať svoj život. Žiaci 9. ročníka sa bližšie zoznámia
s historickým vývojom našej evanjelickej cirkvi v 20. storočí, spoznajú najdôležitejšie osobnosti tohto obdobia. V rámci druhého tematického celku sa oboznámia
s významom služieb Božích a s ich poriadkom. Tretí tematický celok sprostredkúva základné poznatky o rôznych náboženstvách vo svete a o svetonázoroch.
V poslednom tematickom celku si žiaci zopakujú znenie Viery všeobecnej kresťanskej a zoznámia sa s teóriami vzniku sveta. Náboženská výchova – evanjelická na
druhom stupni základných škôl a v triedach príma až kvarta osemročných gymnázií má po obsahovej stránke ponúknuť prehĺbenie vedomostí z Biblie, jej kníh
a biblických príbehov a udalostí Starej a Novej zmluvy. Žiaci získavajú prehľad o historickom vývine cirkvi, cirkevných dejinách a učení našej cirkvi. Oboznamujú sa
s inými kresťanskými cirkvami, náboženstvami a učia sa varovať nežiaducim vplyvom siekt. Učia sa poznať kresťanský pohľad na etické otázky v spoločnosti a vedieť
zaujímať správne postoje na základe Božieho slova.
Ciele:
 vzbudiť záujem o slovo Božie – Bibliu, modlitbu, duchovnú pieseň, duchovné hodnoty a aktívny kresťanský život v cirkvi
 spoznať historický vývoj cirkvi, ktorej súčasťou sú aj žiaci
 osvojiť si učenie evanjelickej cirkvi
 spoznať vzťah medzi vedou a vierou
 zoznámiť sa s teóriami vzniku sveta
 napomáhať prehlbovaniu vzťahu s Pánom Bohom a s ľuďmi
 viesť k osvojeniu nevyhnutných poznatkov dogmatiky, všeobecných kresťanských dejín
2. Hodnotenie predmetu
Náboženská výchova je špecifický predmet, v ktorom sa neuskutočňuje klasické školské hodnotenie, ale žiak sám nachádza, spoznáva, cíti na základe zážitkového
učenia. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.
Učebné osnovy:
Predmet : Náboženská výchova evanjelická
Ročník: 8.
145
Časová dotácia: 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín za rok
Tematický celok
Počet
hodín
Výkonový štandard
Žiak sa zoznámi so základnými životopisnými údajmi Žiak pozná základné životopisné dáta historickej osobnosti ,žiak vie vysvetliť
historickej osobnosti, žiak sa dozvedá o nutnosti života pojem pravda v biblickom význame (Ján 14).
v pravde.
Dejiny
Pred reformácia 1918
Ján Hus
Martin Luther
5
Jozef II.
Štúrovci
Dogmatika
Tretí článok Kréda
- VVK
Duch Svätý
Cirkev - Bohom
ustanovená
Cirkev - Telo
Kristovo
Obsahový štandard
3
Žiak sa zoznámi so základnými životopisnými údajmi
historickej osobnosti, žiak spoznáva základné udalosti
svetovej reformácie, žiak sa dozvedá o dôsledkoch
reformácie pre duchovný, ale aj spoločenský život.
Žiak sa zoznamuje so situáciou v cirkvi po prijatí
Tolerančného patentu, žiak sa dozvedá o nových
možnostiach pre ECAV v dobe po Tolerančnom patente
(výstavba chrámov).
Žiak sa zoznámi so základnými životopisnými údajmi
historických osobností, žiak spoznáva situáciu v ECAV
v období narastajúcej maďarizácie.
Žiak si zopakuje znenie
VVK, žiak si zopakuje
vysvetlenie VVK podľa MK Dr. M. Lutera, žiak opakuje
znenie Viery všeobecnej kresťanskej, žiak opakuje učenie
o Trojici s dôrazom na osobu Ducha Svätého.
Žiak sa zoznamuje s pojmom cirkev, pracuje s textami,
ktoré hovoria o vzniku a vývoji prvotnej cirkvi, zoznamuje
sa s textami, ktoré hovoria o cirkvi ako o spoločenstve
veriacich, kde každý ma svoje miesto, úlohu
a zodpovednosť, žiak sa zoznamuje s pojmami viditeľná
a neviditeľná cirkev.
146
Žiak pozná základné životopisné dáta historickej osobnosti, žiak vie vysvetliť
pojmy: ospravedlnenie z viery, sloboda svedomia, žiak vie popísať hlavné
línie svetovej reformácie a jej členenie.
Žiak vie zhodnotiť zmenu situácie pre život ECAV po prijatí Tolerančného
patentu.
Žiak pozná základné životopisné dáta historických osobností, dokáže
zhodnotiť význam Štúrovcov nielen ako národných buditeľov, ale aj ako
cirkevných predstaviteľov v dobe maďarizácie.
Žiak vie naspamäť VVK, vie vymenovať osoby Trojice a vysvetliť ich úlohy
a vzťahy, dokáže jednoducho vysvetliť učenie o Sv. Trojici, vie
charakterizovať osobu Ducha Svätého ako Posvätiteľa, Radcu, Darcu,
Utešiteľa, Pomocník. Žiak chápe, že živá viera prináša ovocie DS.
Žiak dokáže definovať pojem cirkev, pozná texty, ktoré hovoria o vzniku
a vývoji prvotnej cirkvi, o zakladaní a živote prvých cirkevných zborov,
chápe, že cirkev je živé spoločenstvo, tvorené úprimne veriacimi v Krista, kde
každý má svoje miesto, svoje úlohy a zodpovednosť. žiak dokáže vysvetliť
pojmy viditeľná a neviditeľná cirkev.
Cirkev - Úlohy
cirkvi
Diakonia
Diakonia
Religionistika
Kresťanstvo
ECAV
Rímskokatolícka
cirkev
Religionistika Sekty
Pojem sekta
Svedkovia
Jehovovi
Projekt
2
3
4
Žiak spoznáva úlohy cirkvi – zvestovať Slovo Božie,
prisluhovať sviatosti, slúžiť v láske, žiak je vedený k tomu,
aby vnímal cirkev ako svoj duchovný domov, žiak sa
zoznamuje s pojmom misia, spoznáva misijné poverenie
cirkvi, zoznamuje sa s rôznymi formami misie v histórii
a súčasnosti.
Žiak vie vymenovať základné úlohy cirkvi a pretransformovať ich na
konkrétne skutky pre svoj život, vníma cirkev ako svoj duchovný domov, vie
vysvetliť pojem misia. vie vymenovať rôzne spôsoby misie vo svete, dokáže
uviesť príklady vlastných možností konania misie v prostredí, v ktorom sa
žije.
Na základe Sk. pochopí význam slova Diakonia, oboznámi
sa so základnými životopisnými údajmi sestier Royových,
žiak sa učí o pôsobení a zariadeniach diakonie na
Slovensku.
Žiak sa zoznámi so základmi učenia a praxe ECAV, učí sa
o štruktúre ECAV na Slovensku, učí sa o základných
princípoch evanjelického učenia.
Zoznámi sa so základmi učenia a praxe RKC,
Žiak bude vedieť vysvetliť pojmy: diakonia, služba a skutok lásky, pozná
základné údaje o sestrách Royových, vie vymenovať niektoré zariadenia
Evanjelickej diakonie na Slovensku a vysvetliť ich význam v službe cirkvi
svetu.
Žiak vie vymenovať základné učenie ECAV.
Žiak sa oboznámi so základnými znakmi siekt,
mechanizmom ich pôsobenia; dozvedá sa, prečo sú
nebezpečné, ako ich rozoznať a ako sa brániť ich vplyvu.
Žiak sa zoznámi so vznikom, základmi učenia a praxe tejto
sekty s dôrazom na fakty, prečo je spoločenstvo
nebezpečné a označované za sektu.
Žiak sa oboznamuje s uvedenou problematikou
prostredníctvom vlastnej aktivity, skúmaním problému na
základe tvorby projektov, resp. inou, bezpečnou
zážitkovou metódou.
Žiak pozná základné charakteristiky siekt, pozná mechanizmus ich pôsobenia,
vie, prečo sú nebezpečné a ako sa brániť ich vplyvu.
Žiak je schopný popísať učenie a prax RKC.
Žiak pozná vznik, základy učenia a praxe sekty, vie, prečo je pre členov
nebezpečná a ako reagovať na agitáciu zo strany jej členov.
Žiak si utvrdí získané vedomosti vlastnou aktivitou pri tvorbe projektov alebo
inými bezpečnými spôsobmi zážitkového vyučovania.
7.6 Človek a svet práce
7.6.1 Svet práce
1. Charakteristika predmetu Svet práce – tvorba životného prostredia
Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia a chémia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a
experimentovaním, rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam, umožňuje
147
sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity. Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike /postupe/ pestovania okrasných rastlín – interiérových a
exteriérových, ich viazaní a aranžovaní. Vytvára základy pre ďalšie odborné štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia.
Ciele predmetu
V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému vzťahu k prírode a životnému prostrediu.
V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:
 uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia
 rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili
 rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, vytrvalosť, samostatnosť/
 estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka
V rovine vedomostí predmet smeruje k:
 poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových
 osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení
 osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov
 osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín
V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:
 získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní
vonkajších okrasných rastlín
 získavanie pracovných zručností a návykov používaním správneho náradia pri pestovaní okrasných rastlín
Obsah predmetu Svet práce – tvorba životného prostredia v 8. roč. ZŠ
Obsah predmetu je rozdelený do 4 tematických celkov:
1. Náradie a pomôcky
2. Kvetinárstvo
3. Hydroponické pestovanie rastlín
4. Viazačstvo a aranžovanie rastlín
Hodnotenie predmetu Svet práce:
Predmet sa hodnotí slovne. Hodnotiť sa môže:
 teoretická časť,
 praktická časť,
 projekt.
Učebné osnovy:
148
Predmet : Svet práce
Ročník: 8.
Časová dotácia: 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín za rok
Svet práce 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Náradie a
pomôcky
3
Kvetinárstvo
7
Hydroponické
pestovanie rastlín
3
Viazačstvo a
aranžovanie
rastlín
4
výkonový štandard
Základné ručné náradie, náradie na spracovanie pôdy,
pomôcky pri pestovaní rastlín.
Definovať funkciu a spôsob použitia základných druhov náradia a pomôcok.
Používať základné ručné náradie a iné pomôcky. Pri pestovaní črepníkových
rastlín poznať náradie na základné spracovanie a ošetrovanie pôdy počas
vegetácie pôdy.
Význam a rozdelenie okrasných rastlín, črepníkové Pomenovať význam okrasných rastlín, ich vplyv na náš život a prostredie.
rastliny, praktická činnosť.
Poznať rozdelenie okrasných rastlín. Odborne pomenovať črepníkové
rastliny, vedieť ich pestovať, ošetrovať a rozmnožovať. Poznať ich nároky na
stanovište, využívať pracovné prostredie a udržiavať poriadok počas práce,
dodržiavať bezpečnosť pri práci a hygienické zásady.
Hydropónia, hydroponické pestovanie rastlín.
Definovať pojem hydropónia, poznať potreby na hydropóniu, vedieť uviesť
výhody takéhoto pestovania rastlín, vybrať si rastlinu na hydroponické
pestovanie, pestovať ju v živnom roztoku.
Základy aranžovania a väzby kvetov, výber a úprava Poznať základné pravidlá aranžovania a väzby kvetov, definovať vhodný
materiálu, návšteva aranžérskej výstavy.
materiál, úpravu rastlín a ostatného materiálu, získané vedomosti uplatniť pri
vytváraní jesenného, vianočného a jarného aranžovania.
Obsah predmetu Svet práce – tvorba životného prostredia v 9. ročníku ZŠ
Obsah predmetu je rozdelený do 3 tematických celkov:
1. Okrasné záhradníctvo
2. Skalka
3. Trávnik
Hodnotenie predmetu Svet práce:
Predmet sa hodnotí slovne. Hodnotiť sa môže:
149
 teoretická časť,
 praktická časť,
 projekt.
Učebné osnovy:
Predmet : Svet práce
Ročník: 9.
Časová dotácia: 0,5 hodiny týždenne, 16 hodín za rok
Svet práce 0,5 hodiny týždenne, 16 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Okrasné
záhradníctvo
7
Skalka
5
Trávnik
4
výkonový štandard
Okrasné rastliny - ich rozdelenie a význam. Okrasné
dreviny – ich rozdelenie na ihličnaté, listnaté, opadavé,
vždyzelené, stromy a kry. Pestovanie, ošetrovanie
a rozmnožovanie okrasných drevín. Okrasné kvetiny - ich
rozdelenie na jednoročné, dvojročné, trvalky, cibuľové a
hľuznaté kvetiny. Pestovanie, rýchlenie a rozmnožovanie
okrasných kvetín. Praktická činnosť- príprava pôdy,
výsadba, ošetrovanie okrasných rastlín.
Príprava skalničkového záhona. Výber vhodného miesta
na skalku, základné pravidlá pri jeho vytváraní.
Pestovanie okrasných rastlín v skalke.
Okrasné rastliny vhodné do skalky, poznávanie,
pomenovanie, zásady ich pestovania a ošetrovania.
Praktická činnosť - získať zručnosti pri ošetrovaní
trvalých skalničiek.
Zakladanie trávnika. Príprava pozemku, vyčistenie terénu,
príprava pôdy, sejba. Ošetrovanie trávnika, jeho
zalievanie, kosenie, hrabanie, hnojenie a odburiňovanie.
150
Poznať jednotlivé skupiny okrasných rastlín a ich typických
zástupcov.
Vedieť rozmnožovať okrasné rastliny – vegetatívne aj
generatívne, poznať požiadavky jednotlivých rastlín na prostredie a vedieť
ich dopestovať a ošetrovať. Pestovaním rastlín prispieť k osvojeniu si
jednotlivých pestovateľských postupov. Vedieť vybrať vhodné okrasné
rastliny na určené miesto.
Vedieť využiť všetky doterajšie vedomosti a zručnosti pri výstavbe
zakladaní skalky, vysadené rastliny poznať, vedieť ošetrovať a pestovať.
a
Poznať základné pravidlá zakladania trávnika, poznať základné druhy tráv.
Vedieť ošetrovať trávnik, získať zručnosti pri práci s náradím, bezpečnosť
pri práci.
7.6.1 Technika
1. Charakteristika predmetu
Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych
oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z
konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších
súvislostiach. Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku
nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na
tvorivej spolupráci žiakov. Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Cieľom je pripraviť žiakov na život v praxi a na to, aby sa
v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce (napr. aby dokázali dodržiavať pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli adaptovať sa na zmenené pracovné
podmienky). Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby žiaci dokázali pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti,
hospodárnosti a spoločenského významu.
Kompetencie žiaka
Všeobecné (univerzálne) kompetencie
 schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci,
 schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť a vyjadrovať vlastný názor,
 schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie,
 schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť.
Pracovné kompetencie žiaka
 používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené pravidlá, plní povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené alebo nové
pracovné podmienky,
 pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho
zdravia i zdravia druhých, ochrany životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt,
 využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené
rozhodnutia o ďalšom svojom vzdelávaní a profesionálnom raste,
 orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko
podnikania, rozvíja svoje podnikateľské myslenie.
Ciele predmetu technika:
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov tým, že vede žiakov k:
 pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov prác
 osvojení základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov,
náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote
151

vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na
dosiahnutie kvalitného výsledku
 autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému postoji a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike
a životnému prostrediu
 chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia
 orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť
uplatnenie, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu
Obsah predmetu technika v 8. ročníku ZŠ
Vzdelávací obsah je rozdelený do 3 tematických okruhov:
1. Človek a technika
2. Grafická komunikácia
3. Materiály a technológie
Hodnotenie predmetu technika pre 8. roč.:
Predmet sa hodnotí slovne. Hodnotiť sa môže:
 teoretická časť,
 praktická časť,
 projekt,
 účasť na technickej olympiáde.
Učebné osnovy:
Predmet : Technika
Ročník: 8.
Časová dotácia: 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín za rok
Technika 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Technika – základné pojmi, spoznajú vzťahy medzi
technikou a prírodou, technikou a spoločnosťou s vyžitím
Človek a technika
3
osobných skúseností. Základné informácie o slovenských
vynálezoch a histórii techniky všeobecne a na Slovensku.
Človek – príroda – spoločnosť – technika a ich vzťahy.
152
výkonový štandard
Vedieť vysvetliť pojem technika, technické prostredie a technické dielo ako
produkt ľudskej činnosti. Vedieť vymenovať pozitívne a negatívne dôsledky
techniky. Oboznámiť sa s najvýznamnejšími objavmi a vynálezmi 18. – 20.
storočia. Oboznámiť sa s poznatkami histórie na Slovensku a so slovenskými
vynálezcami. Vedieť vysvetliť pojem technologický postup a opísať
Grafická
komunikácia
Materiály a
technológie
7
6
História techniky – človek tvorca techniky. Vznik
výrobku, cesta: myšlienka – konštrukcia – výroba –
využitie.
Základy navrhovateľskej činnosti – technické tvorivé
myslenie,
základy
technickej
komunikácie
–
zobrazovanie, technický náčrt – kreslenie, technický
výkres – čítanie. Počítač a technické kreslenie (softvéry na
kreslenie) Počítač a Internet pri konštruovaní, napr.
projekty „Búdka pre vtáčika“, „Stojan na CD“
Hlavné druhy technických materiálov, ich základné
vlastnosti a využitie. Základné technologické postupy pri
spracovaní technických materiálov, zodpovedajúce
náradie a pomôcky na ich ručné opracovanie. Základné
technické materiály – drevo, kovy, plasty – polotovary.
Základy jednoduchého – ručného obrábania technických
materiálov. Pravidlá správania sa v školskej dielenskej
učebni a v technickom prostredí.
všeobecne cestu vzniku výrobku.
Vedieť realizovať drobný projekt (zhotoviť technický náčrt, vybrať vhodný
materiál, zvoliť konštrukčné riešenia a spoje, navrhnúť technológie), poznať
proces vzniku technického produktu. Mať schopnosti vytvárať a realizovať
technické myšlienky pre vlastné potreby pre potreby školy, pre komerčné
aktivity a pod.
Poznať základné druhy technických materiálov. Vedieť správne preniesť tvar
a rozmery predmetu z výkresu na opracúvaný materiál, správne voliť meradlá
a pomôcky na obrysovanie. Vedieť pracovať podľa jednoduchého
technologického postupu a technického výkresu. Poznať a rozlíšiť základné
druhy technických materiálov - drevo, kovy, plasty. Poznať základné náradie
na ručné opracovanie dreva, kovu a plastov.
Prakticky si precvičiť (podľa možností a vybavenia školy) a osvojiť
jednotlivé elementárne zručnosti pri opracovaní dreva, kovov a plastov
(pilovanie, vŕtanie dreva, ohýbanie plastov a plechu, strihanie, sekanie drôtu a
plechu).
Obsah predmetu technika v 9. ročníku ZŠ
Vzdelávací obsah je rozdelený do 2 tematických okruhov:
1. Elektrická energia
2. Technika- domácnosť- bezpečnosť
V tematickom okruhu Elektrická energia sa žiak oboznamuje s poznatkami o zdrojoch elektrickej energie, ich využití poznajúc pritom zásady bezpečnosti práce na
elektrických zariadeniach a účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus.
Hodnoty a postoje žiaka
 Poznať schémy elektrických zapojení a jednoduché elektrotechnické práce.
 Pracovať s elektrotechnickou stavebnicou pre ZŠ, poznať a pracovať s elektromontážnym materiálom.
 Oboznámiť sa s pravidlami bezpečnej práce a elektrickým prúdom a poskytovať prvú pomoc.
 Osvojiť si poznatky o výrobe, rozvode a zdrojoch elektrickej energie.
153
 Zostaviť jednoduchý elektrický obvod.
 Poznať základné a moderné elektrické spotrebiče, domovú inštaláciu.
 Vedieť určiť spotrebu el. energie.
Výstupy
Vedieť čítať jednoduché elektrické značky a schémy zapojenia, na elektrotechnickej stavebnici zapájať jednoduché el. obvody. Poznať základný
elektroinštalačný materiál, jeho funkciu, použitie. Poznať funkciu, hlavné parametre a správne použitie základných el. spotrebičov v domácnosti. Vedieť opísať
výrobu, rozvod el. energie, poznať ekologické aspekty výroby el. energie. Poznať význam elektromeru, vypočítať spotrebu el. energie. Oboznámiť sa s modernými
el. spotrebičmi v domácnosti. Poznať pravidlá bezpečnosti pri práci s el. prúdom, vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze el. prúdom.
V tematickom okruhu Technika - domácnosť- bezpečnosť je žiak zameraný na základné informácie v oblasti bytovej inštalácie – kúrenie, rozvod studenej
a teplej vody, úspory energie, ekologické aspekty, malá údržba v domácnosti.
Hodnoty a postoje žiaka
 Oboznámiť sa so systémom, základmi konštrukcie, údržby prvkov bytovej inštalácie
 Ekonomicky a ekologicky hodnotiť jednotlivé systémy.
 Rozlíšiť kúrenie v domácnosti, centrálne, ústrednú, lokálne.
 Rozvod studenej a teplej vody, šetrenie vodou a teplom v domácnosti.
 Oboznámiť sa s konštrukciou kotla, princípom spaľovania vo vykurovacích zariadeniach.
 Výpočet spotreby energie na kúrenie.
 Konštrukcia vodovodného kohútika alebo batérie – demontáž, oprava, montáž.
Výstupy
Oboznámiť sa so systémom ústredného kúrenie v bytoch a jeho funkciou. Vedieť popísať systém rozvodu studenej a teplej vody v byte. Poznať zloženie
a funkciu vodovodného kohútika a vodovodnej batérie. Oboznámiť sa s opravou splachovača WC. Poznať možnosti šetrenia teplom a teplou vodou a zároveň
spôsoby zamedzenia úniku tepla, spôsoby zateplenia okien a dverí. Vedieť popísať konštrukciu kotla, princíp spaľovania vo vykurovacích zariadeniach. Poznať
výpočet spotreby energie na kúrenie. Ovládať opravu netesnosti vodovodného kohútika alebo batérie výmenou tesnenia.
Hodnotenie predmetu technika pre 9. roč.:
Predmet sa hodnotí slovne. Hodnotiť sa môže:
 teoretická časť,
 praktická časť,
 projekt,
 účasť na technickej olympiáde.
Učebné osnovy:
154
Predmet : Technika
Ročník: 9.
Časová dotácia: 0,5 hodiny týždenne, 16 hodín za rok
Technika 0,5 hodiny týždenne, 16 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
hodín
Tematický celok je svojim obsahom zameraný na oblasť
elektrickej energie tak, aby žiaci v primeranej forme
získali dostatočné množstvo poznatkov o zdrojoch
elektrickej energie, o ich využití poznajúc pritom zásady
bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach a účinky
elektrického prúdu na ľudský organizmus. Obsahom tohto
celku sú schémy elektrických zapojení a jednoduché
elektrotechnické práce. Práca s elektrotechnickou
stavebnicou pre základné školy a práce súvisiace s
Elektrická energia
7
technológiou montáže v elektrotechnike, pričom spoznajú
a pracujú s elektromontážnym materiálom. Pravidlá
bezpečnej práce s elektrickým prúdom a poskytovanie
prvej pomoci. Výroba, rozvod a zdroje elektrickej energie.
Základný
elektroinštalačný
materiál.
Jednoduché
elektrické obvody. Práca s elektromontážnym materiálom
a stavebnicou. Základné elektrické spotrebiče. Domová
inštalácia elektrického prúdu. Výpočet spotreby
elektrickej energie. Moderné elektrické spotrebiče.
Základné informácie v oblasti bytovej inštalácie - kúrenie,
rozvod studenej a teplej vody, celkove na domácnosť a
Technika –
úsporu energie, ekologické aspekty a malú údržbu v
domácnosť9
domácnosti. Žiaci sa oboznámia so systémom, základmi
bezpečnosť
konštrukcie a údržby jednotlivých prvkov bytovej
inštalácie. Naučia sa ekonomicky a ekologicky hodnotiť
jednotlivé systémy. Kúrenie v domácnosti, centrálne,
155
výkonový štandard
Poznať základné batériové zdroje elektrickej energie a akumulátory
(primárne a sekundárne, elektromechanické - suché a mokré, elektrické kyslé a alkalické). Vedieť čítať jednoduché elektrické značky schémy a
zapojenia) a vedieť na elektrotechnickej stavebnici pre ZŠ zapájať
jednoduché elektrické obvody. Poznať základný elektroinštalačný materiál,
jeho funkciu a použitie (spínače, vidlice, zásuvky, žiarovkové objímky,
poistky a ističe). Oboznámiť sa s používaním žiarovkovej skúšačky. Poznať
funkciu a oboznámiť sa s hlavnými parametrami a so správnym používaním
základných elektrických spotrebičov pre domácnosť. Vedieť opísať výrobu a
rozvod elektrickej energie a poznať ekologické aspekty výroby elektrickej
energie. Poznať význam elektromeru a oboznámiť sa s príkladmi výpočtu
spotreby elektrickej energie. Oboznámiť sa s modernými elektrickými
spotrebičmi v domácnosti. Poznať pravidlá bezpečnej práce s elektrickým
prúdom a vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom.
Oboznámiť sa so systémom ústredného kúrenia v bytoch a jeho funkciou.
Vedieť popísať systém rozvodu studenej a teplej vody v byte. Poznať
zloženie a funkciu vodovodného kohútika a jednoduchej vodovodnej batérie.
Oboznámiť sa s opravou splachovača WC. Poznať možnosti šetrenia teplom a
teplou vodou a zároveň spôsoby zamedzenia úniku tepla - spôsoby zateplenia
okien a dverí. Vedieť popísať princíp spaľovania vo vykurovacích
zariadeniach – ústredného kúrenia. Poznať výpočet spotreby energie na
ústredné, lokálne. Rozvod studenej a teplej vody. Šetrenie kúrenie. Ovládať opravu netesnosti vodovodného kohútika (batérie) výmenou
vodou a teplom v domácnosti. Konštrukcia kotla a princíp tesnenia, frézovaním sediel alebo výmenou vložiek ventilov.
spaľovania vo vykurovacích zariadeniach. Výpočet
spotreby energie na kúrenie. Konštrukcia vodovodného
kohútika alebo batérie - demontáž, oprava, montáž.
7. 7. UMENIE A KULTÚRA
7. 7. 1. Hudobná výchova
1. Charakteristika predmetu
Hudobno - výchovný proces musí zásadne vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, hudba má byť prameňom zážitkov i vedomostí. Spoločná úloha predmetov vo
vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať žiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa. Hudobná výchova
umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia. Základnými prostriedkami hudobno - výchovnej práce sú
rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej inteligencie,
tvorivého myslenia s využitím špecifickej národnej, regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu
hudobná výchova vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov tak, aby sa hudba stala súčasťou života žiakov. Robí tak
prostredníctvom tradičných hudobných činností (vokálno - intonačných, inštrumentálnych, hudobno - pohybových, /reprodukčné a produkčné/, percepčných činností)
rozšírených o hudobno - dramatické činnosti.
Cieľom vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho
vyjadrovania.
 získať poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie s hudbou,
 spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov a ich vybrané diela,
 prostredníctvom hudobných činností získať schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,
 nadobudnúť schopnosť otvorene prijímať a hodnotiť hudobné diela,
 v kontexte s hudbou dokázať analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z iných predmetov (dejepis, etika, výtvarná, literárna výchova,
zemepis),
 na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb (od ľudových piesní po rozsiahlejšie umelecké diela) slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje estetické
zážitky,
 schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri hudobno - dramatických činnostiach), mať zodpovednosť za plánovanie
a realizáciu spoločnej a vlastnej práce.
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových hudobných poznatkov Hudba minulosti a súčasnosti, Prostredníctvom hudby
poznávame kultúru rôznych národov sa vychádza z predchádzajúceho hudobného vzdelávania žiakov, ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Rozširovanie
156
hlasového rozsahu, hlasová hygiena, návyky, artikulácia, spievanie jednohlasných a viachlasných piesní, intonácia durových a molových motívov, melodických obmien.
Žiak elementárne vokálne tvorení: melodickú otázku - odpoveď, melodizuje text, mená, predvedie - závetie, riekanky, tvorivé hudobné hry. Sluchovo rozlišovanie durové
a molové súzvuky a melódiu. Vníma a rozlišuje hudobné metrum, rytmus – spev v 2/4, 3/4 a 4/4 takte. Orientuje sa v grafickom zázname jednoduchej melódie, určuje
metrum, tempo, dynamiku. Ovláda základy hry na zobcovej sopránovej flaute.
Cieľom hudobno - dramatických činností na druhom stupni ZŠ je využitie všetkých činností, zručností a vedomostí na budovanie a predvedenie dramatického
príbehu. Zapojenie sa aj získanie skúseností a vedomostí z ostatných esteticko - výchovných predmetov: výtvarná výchova, literárna výchova - dramatizácia, etická,
tanečná zložka pohybovej výchovy.
2. Hodnotenie predmetu
Žiak je v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu žiaka schválených MŠ SR. Bude hodnotený priebežne,
bude používané sumatívne aj formatívne hodnotenie žiaka. Pre vyučovanie hudobnej výchovy budú používané učebnice a učebné pomôcky schválené a odporúčané MŠ
SR, prezentované a odporúčané v pedagogicko – organizačných pokynoch MŠ SR na príslušný školský rok. Pre vyučovanie budú použité pracovné listy vypracovávané
učiteľmi v zmysle didaktických zásad. Demonštračné pomôcky a IKT budú využívané podľa možností školy.
Učebné osnovy:
Predmet : Hudobná výchova
Ročník: 5.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
Hudobná výchova, 5. ročník Dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
Počet
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
hodín
Hudobné pojmy: hudobno– výrazové prostriedky, rytmus, Žiak sa orientuje v znejúcej hudbe, vníma hudobno-výrazové prostriedky,
rap, bolero, melódia, melodika, interval, triola, spieva podľa svojich dispozícií, intonačne čisto a rytmicky presne.
variácie, súzvuk, akord, harmónia, homofónia, V hudobnej ukážke postrehne prácu s motívom a s hudobnou myšlienkou.
polyfónia, kánon, tempo, metronóm, tempové Charakterizuje dynamiku v hudbe. Pozná základné dynamické znamienka.
Uvedomene uplatňuje dynamiku vo vzťahu k výrazu piesne. Hmatovooznačenia, dynamika, dynamické označenia, farba
Ako sa nám
14
akustickým pohybom vyjadrí zmenu dynamiky. Pozná spôsob zaznamenania
hudobných nástrojov, farba hlasu, symfonický
prihovára hudba
tempa v grafickom zázname hudby. Pomocou hmatovo-akustických pohybov
orchester, hudobnej formy piesne (dvoj a trojdielna reprodukuje pomalé, stredné a rýchle tempo. Na základe počúvania priradí
piesňová forma). Hudobná forma rondo. Uvedomelé ukážke správne tempové
označenie. Sluchovo rozlíši konsonantné
počúvanie hudby. Hudobný zážitok z počúvanej a disonantné akordy. Chápe význam a funkciu harmónie prostredníctvom
hudby. Podoby hudobnej skladby. Správanie sa na znejúcej hudby. Sluchovo rozlíši rôzne zvuky, ľudské hlasy, hudobné nástroje
157
hudobných a slávnostných podujatiach.
Prostredníctvom
hudby poznávame
svoju hudobnú
kultúru i kultúru
iných národov
Schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a vážiť si hudobné
diela a hudobné prejavy krajín Európskej únie. Hymna
EÚ. Hudba Slovenskej republiky. Slovenské ľudové
piesne : vojenské a regrútske, tanečné, ľúbostné, rómske
a rusínske. Slovenskí hudobní skladatelia. Slovenská
populárna hudba. Hudba Českej republiky. Hudba Poľskej
republiky. Hudba Maďarskej republiky.
14
Pojmy: opera, opereta, balet , libreto, premiéra, repríza
melodráma, muzikál. Hudba a obraz.
Hudba spojená
s inými druhmi
umenia
5
158
z rôznych materiálov. Rozlíši hudobný nástroj podľa jeho zvuku, farby.
Pozná zloženie symfonického orchestra. Určí hudobnú formu piesne (dvoj
a trojdielna piesňová forma). Pozná hudobnú formu rondo. Verbalizuje
hudobný zážitok z počúvanej hudby. Postrehne kontrasty hudobných
myšlienok.
symboly Únie. Žiak podľa svojich možností zaspieva hymnu Žiak pozná
diela národnej a svetovej hudobnej literatúry. Poznaná tvorcov a interpretov.
Pozná Hymnu EÚ a SR intonačne aj rytmicky správne. Vie verbalizovať svoj
hudobný zážitok. Pozná historickú minulosť Slovákov. Vie pri interpretácii
vystihnúť charakter ľudovej piesne. Pozná typické folkllórne oblasti SR. Žiak
získa prehľad o tvorcoch slovenskej národnej hudby. Dokáže spoznať ukážky
z najznámejších diel slovenských skladateľov 20. stor. Spozná slovenských
hudobných interpretačných umelcov. Pozná zakladateľov slovenskej
populárnej hudby aj súčasných tvorcov a intepretov. Žiak sa orientuje
v hudbe menšín, žijúcich na území SR. Sluchovo vie analyzovať základné
znaky a prvky rómskej hudby a hudbu rusínskej národnostnej menšiny. Žiak
sa orientuje v hudbe iného národa. Pozná zakladajúcich tvorcov českej
národnej hudby - Smetanu, Dvořáka, Janáčka. Žiak pozná základné znaky
poľského Žiak pozná základné znaky poľského folklóru. Oboznámi sa
s najznámejšími skladateľmi poľskej hudby. Osvojí si jednoduchú tanečnú
choreografiu mazúrky. Oboznámi sa s najznámejšími skladateľmi maďarskej
hudby. Pozná charakteristické rysy maďarského folklóru.
Žiak chápe hudobné dielo v kontexte rôznych druhov umenia. Dokáže
reprodukovať motívy a časti hudobného diela, vie rozlíšiť áriu a zbor.
Vytvára jednoduchý inštrumentálny sprievod k hudobnej ukážke. Osvojí si
pojem variácia a kánon, vie ich identifikovať v znejúcej hudbe. Pozná
typické znaky operetnej hudby, dôležitosť tanca v operetách. Pri vedomom
počúvaní hudby vie odlíšiť operu od operety. Žiak pozná typické znaky
baletnej hudby. Zoznámi sa s ukážkami ruskej baletnej hudby. Pozná
hudobné ukážky z najvýznamnejších svetových a slovenských muzikálov.
Vie analyzovať hudbu k žánrom filmového umenia.
Učebné osnovy:
Predmet : Hudobná výchova
Ročník: 6.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
Hudobná výchova, 6. ročník Dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
Počet
Tematický celok
Obsahový štandard
hodín
Vývoj hudby od najstarších čias ( pravek, starovek,
stredovek, renesancia, barok klasicizmus, romantizmus,
hudba 20. storočia- impresionizmus). Poznávanie
najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných
skladateľov jednotlivých štýlových období vývoja hudby
Hudba minulosti
21
a ich vybrané diela.(J. S. Bach, G. F. Händel, J. Haydn,
a súčasnosti
W.A.Mozart, L.van Beethoven). Opera v romantizme.
Programová
hudba.
Slovenská
hudba
v období
romantizmu. Ruská národná hudba – Mocná hŕstka.
Impresionizmus (C.Debussy, M. Ravel) a jeho prepojenie
s výtvarným impresionizmom.
Slávik Slovenska. Ľudové a umelé piesne rôznych národov
s primeranou tematikou. Slovenská a česká hudba, rakúska
a nemecká hudba (výber z tvorby W.A.Mozart, J.S.Bach).
Talianska a španielska hudba (G.Verdi).
Francúzska
Prostredníctvom
hudba (C:Debussy). Ruská hudba (P.I.Čajkovskij, N.R.
hudby poznávame
Korsakov). Chorvátska, grécka a turecká hudba. Írska
12
kultúru rôznych
a škótska hudba ( írske balady, speváčka Enye, hudba na
národov.
gajdách). Izraelská hudba( J.Bock, G. Verdi, A.
Schomberg). Hudba USA- country. Orientovanie sa
v hudbe. Hudobné skladby, ktoré výstižne charakterizujú
hudbu
vybraných
národov
(hymna,
vokálnoinštrumentálne diela významných skladateľov).
159
Výkonový štandard
Orientovať sa v znejúcej hudbe, vnímať a chápať funkciu použitých
výrazových prostriedkov, zaradiť, charakterizovať počúvanú vokálnu alebo
inštrumentálnu skladbu z hľadiska štýlového obdobia a žánru, postrehnúť
výrazné hudobné myšlienky, ich variácie, napätie a uvoľňovanie hudby,
verbalizovať zážitok z hudby, svoj názor, pocity, prijímať, analyzovať,
hodnotiť, porovnávať hudobné diela a hudobné prejavy a prepájať hudobné
poznatky s poznatkami iných vyučovacích predmetov ( dejepis, etická
výchova, výtvarná výchova, literárna výchova zemepis, cudzie jazyky).
Na základe počúvania hudby poznať mená najvýznamnejších slovenských a
svetových skladateľov a ich najvýznamnejšie diela. Vnímať a rozoznávať
umelecké hodnoty rôznych kultúr.
Príprava na súťaž školské kolo, nácvik piesní zo spevníčka SS, na základe
dispozícií zaspievať intonačné čisto , rytmicky piesne so zodpovedajúcim
výrazom. Najmenej 5 ľudových piesní iných národov a 8 slovenských
ľudových piesní. Orientovať sa v notovom zápise piesní a úryvkov skladieb,
rozoznať hudobné skladby, ktoré výstižne charakterizujú hudbu vybraných
národov (hymny, vokálne a inštrumentálne diela významných skladateľov).
Rozoznať kvalitu hudobného prejavu iných osôb, podľa individuálnych
schopností reprodukovať krátke rytmické motívy, témy i časti skladieb. Na
základe individuálnych schopností vytvárať jednoduché sprievody k piesňam
hrou na Orffove hudobné nástroje, jednoduchou improvizáciou na orffových
nástrojoch podporiť charakter, zmeny nálad, zvýrazniť dôležité hudobné
myšlienky reprodukovanej hudby. Pohybom stvárniť jednoduché
choreografie tancov, reagovať na znejúcu hudbu pohybom, vyjadriť
dynamiku, tempo, metrum, vytvárať rôzne pohybové improvizácie,
uplatňovať jednoduché taktovacie pohyby pri speve(2/4, ¾ takt).
Učebné osnovy:
Predmet : Hudobná výchova
Ročník: 7.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
Hudobná výchova, 7. ročník Dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
Počet
Tematický celok
Obsahový štandard
hodín
Opakovanie piesní z predchádzajúceho
ročníka.
Pripomenúť si hudobnú kultúru minulosti krátkymi
návratmi do jednotlivých štýlových období ( stredovek,
barok, klasicizmus), rozpoznať typické znaky jednotlivých
štýlových období. Najvýznamnejší predstavitelia štýlových
období a ich najznámejšie diela. Hudobníci rôznych
štýlových období. Hudobné nástroje rôznych štýlových
období. Zakladatelia Slovenskej národnej hudby 20.
Hudobné
storočia ( A. Moyzes, E. Suchoň, B. Bartók). Galéria
prechádzky
13
skladateľov 20. storočia.
storočiami
160
Výkonový štandard
Zaspievať intonačne čisto a kultivovane najznámejšie ľudové piesne,
charakterizovať stredovekú hudbu, gregoriánsky chorál, zapojiť sa spevom
a hrou na rytmických nástrojoch do vybraného miesta v skladbe,
charakterizovať znaky barokovej hudby, poznať významných predstaviteľov
baroka a ich najznámejšie diela – (Bach, Händel, Vivaldi), charakterizovať
znaky klasicistickej hudby, poznať významných predstaviteľov klasicizmu
a ich najznámejšie diela – (Mozart, Haydn, Beethoven), poznať
najvýznamnejších skladateľov a virtuózov jednotlivých období a ich
najznámejšie diela, zaradiť počúvanú skladbu z hľadiska slohového obdobia,
poznať súčasných slovenských interpretov vážnej hudby (P. Dvorský),
poznať a sluchovo rozlíšiť najznámejšie hudobné nástroje jednotlivých
slohových období, poznať najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej hudby
20. storočia a ich najznámejšie diela, intonačne čisto zaspievať pieseň Páslo
dievča pávy, poznať a vedieť zapísať stupnicu do notovej osnovy, poznať
skladateľa 20. storočia a jeho diela, zaspievať intonačne čisto pieseň Poza
bučky a Po valašsky od zeme, poznať najvýznamnejších predstaviteľov
hudby 20. storočia a ich diela (Orff, Britten, Stravinskij, ...), slovne vyjadriť
hudobný zážitok, myšlienky, emócie, poznať najvýznamnejších slovenských
a svetových skladateľov 20. storočia a ich najznámejšie diela.
Zaspievajme si
Pestrá paleta
populárnej hudby
6
10
Zvyky a tradície na Vianoce. Slovenské ľudové piesne Podľa individuálnych možností zaspievať intonačne čisto a kultivovane
a práca s nimi.
slovenské ľudové piesne a vianočné koledy, vytvoriť hudobný sprievod
k piesňam na rytmických a melodických nástrojoch Orffovho inštrumentára,
zaspievať intonačne čisto, rytmicky presne a kultivovane slovenské ľudové
piesne, vytvoriť inštrumentálny sprievod k piesňam, uplatňovať elementárne
taktovacie pohyby pri speve (2/4, 3/4 takt).
Vymedzenie pojmu populárna hudba. Džez a jeho vývoj.
Charakterizovať populárnu hudbu, jej znaky a poznať jej žánre,
Spirituály a ragtime. Džez na Slovensku. Hudobné zábavné charakterizovať džez – vznik, znaky, hudobné nástroje, poznať predstaviteľov
divadlo na Slovensku. Opereta. Hudobné zábavné divadlo džezu – (Armstrong, Fitzgerald, Gershwin, ...), poznať pojmy spirituál
na Slovensku. Muzikál. Rock and roll. Stoličkový rock and a ragtime, so zodpovedajúcim výrazom zaspievať spirituál Kumbaya, Swing
roll. The Beatles. M. Žbirka: V slepých uličkách. Elán: Nie low, poznať predstaviteľov džezu na Slovenku (P. Lipa, ...), charakterizovať
sme zlí. Voda, čo ma drží nad vodou.
operetu, jej hlavné znaky, poznať jej predstaviteľov, poznať najznámejšie
operety od G. Dusíka, zapojiť sa spevom do piesne z operety Modrá ruža –
Zatancuj si so mnou, holubička, charakterizovať muzikál, jeho hlavné znaky,
poznať najznámejšie svetové muzikály a ich autorov: Bernstein: West Side
Story, Webber: Jesus Christ Superstar a iné. Poznať a charakterizovať rock
and roll, jeho znaky, hudobné nástroje a predstaviteľov – E. Presley, verbálne
vyjadriť názory, pocity z počúvanej hudby, pohybovo stvárniť jednoduchú
choreografiu – stoličkový rock and roll, poznať mená členov skupiny Beatles
a ich najznámejšie piesne, zapojiť sa spevom do piesne Let it be v anglickom
jazyku, poznať predstaviteľov slovenskej populárnej hudby – (Modus,
Žbirka, Gombitová, Elán, ...), zaspievať intonačne čisto a so zodpovedajúcim
výrazom populárne piesne od známych slovenských interpretov.
161
Hudba na
pomedzí
4
Country a western hudba. Muzikál Rebelové. Hudba Poznať a charakterizovať country hudbu, jej znaky, zaspievať intonačne čisto
k filmom. Hudba na internete. Opakovanie piesní country pieseň Red River Valley (po slovensky), poznať známe piesne
a zhrnutie učiva.
z muzikálu Rebelové, zaspievať so zodpovedajúcim výrazom pieseň Páta,
chápať význam hudby vo filme, poznať pojem nemý film, vyhľadať na
internete obľúbenú pieseň, skladbu, texty piesní, zaspievať intonačne čisto
populárnu pieseň podľa výberu žiakov, intonačne čisto zaspievať slovenské
ľudové piesne, populárne piesne, poznať najvýznamnejších slovenských
a svetových hudobných skladateľov 20. storočia a ich diela, charakterizovať
žánre hudby 20. Storočia.
7. 7. 2. Výtvarná výchova
1. Charakteristika predmetu
Predmet výtvarná výchova nižšieho sekundárneho vzdelávania nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. Vychádza zo skúseností žiaka, získaných
výtvarnou činnosťou, zo zážitkov, tvorby, sebavyjadrovania sa. Žiak má možnosť na tomto predmete rozvíjať svoju osobnosť, cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu i
analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku, ustupuje spontánny prístup k vyjadrovaniu seba
samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov. Väčšina žiakov v tomto období stráca svoju prirodzenú výrazovosť.
Ciele predmetu
Kognitívne ciele
 poznávať jazyk vizuálnych médií
 jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií
 poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich
 poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia a iné kultúry
Senzomotorické ciele
 rozvíjať tvorivosť, vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k vyjadrovaniu cieľavedomému, s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor
a vkus,
 rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných
schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov.
Socioafektívne ciele
 formovať kultúrne a postoje a vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií
 vnímanie umeleckých diel, uvádzanie žiaka do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky
vyjadrovania sveta umením.
162


formovať celistvú osobnosť a pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti
rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie zručností – to všetko
prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Cieľové kompetencie
Žiak dokáže:
 zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu
 vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber
 sa hrať s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou a napodobneninou
 vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu,
 sa vyjadriť základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania,
 vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého dizajnérskeho návrhu,
 vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty,
 vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z prostredia svojej obce (regiónu), svojho sociálneho prostredia,
 vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety rôznych (vybraných) tendencií umenia 20. st. až po súčasnosť,
 vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania,
 zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze;
 vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu (napr. šrafúra, roztieranie, zapúšťanie),
 zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.),
 zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry,
 zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláží.
2. Hodnotenie predmetu
Osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti. Vo
vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Škálovanie formou známok, porovnateľné so známkovaním, aké sa používa v iných
predmetoch vyučovaných na škole. Hodnotíme škálou od 1 do 5. Nie je nutné známkovať každú prácu a každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré úlohy bude hodnotiť,
aby poskytli žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji.
Učebné osnovy:
 hudobnom, literárnom) spracovávať podnety z iných predmetov,
 zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.),
Predmet : Výtvarná výchova
Ročník: 5.
163
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín za rok
Výtvarná výchova 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Počet
Tematický celok
Obsahový štandard
hodín
Oboznámiť žiakov s predmetom výtvarná výchova.
Rozlíšiť čo je pozítív a negatív v plošnom vyjadrení.
Žiaci by mali vo svojom vyjadrovacom procese spracovať
Výtvarné činnosti charakteristické podnety vybranej tendencie umenia t.j.
6
Pozitív a negatív
podľa zvoleného belgického maliara a jeho výtvarného
prejavu.
Možnosti
zobrazovania
videného sveta kreslenie
Možnosti
zobrazovania
videného sveta modelovanie a
maľovanie podľa
skutočnosti
Podnety
výtvarného umenia
z dejín umenia
8
8
8
Výkonový štandard
Žiaci by si mali zopakovať vyjadrovanie základnými technickými postupmi
kreslenia, maľovania. Žiaci by mali zvládnuť vysvetliť a výtvarne vyjadriť
pozitív a negatív, základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu,
vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, zvládnuť narábanie s
rôznymi nástrojmi.
Žiaci by mali tvorivo používať vybrané médiá,
vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky, komponovať a vytvárať vlastné
nápady a koncepty.
Zvládnuť zobrazovanie zátišia rôznych predmetov ako
napríklad režných nádob/ džbánov, topánok, bicykla. Tiež
by mali žiaci zvládnuť zobrazovanie videného sveta vo
výtvarnom umení a spracovávať podnety z výtvarného
umenia podľa maliarov ako Milan Bočkay, Jiří Dokoupil,
Giorgio Morandi, Alexander Calder.
Žiaci by mali zvládnuť vyjadriť sa prostredníctvom šráfovania - stmavovania a
zosvetľovania faktúry, kresliť prostredníctvom linky, šráfovania a tieňovania.
Žiaci by mali zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu,
tvorivo používať nástroje a techniky ako aj zvládnuť narábanie s perom a
materiálom tuš. Žiaci by mali zvládnuť modelovanie vecí okolo seba
prostredníctvom geometrických tvarov, tieňovaním (gumou, rozotieraním).
Žiaci by mali rozvíjať schopnosti modelovania ako napríklad
sediacej postavy prostredníctvom modelovacej hmoty
(plastelína) farby. Tiež by mali zvládnuť náuku o farbe Goetheho kruh, spektrum.
Tiež by žiaci mali zvládnuť konštrukčno-technické úkony ako aj narábanie s
rôznymi nástrojmi a odôvodniť svoj výber ako aj základy modelovania
predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty. Zvládnuť vysvetliť a
použiť pojmi trojrozmernosť, plastika a ich význam. Zvládnuť technické
základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze a dokázať
rozoznať primárne, sekundárne a terciárne farby. Oboznámiť žiakov s
pojmami temperové farby, vodové farby, pastózne a lazúrne farby, suché
pastely, voskové pastely, fixatív a ich významom.
Oboznámiť žiakov s pojmami ranokresťanské umenie, mozaika, ikona,
ikonostas a ich významom. Zvládnuť konštrukčno-technické úkony s
materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.),
spájanie materiálov v koláži a v asambláži (vkladanie, lepenie, spínanie,
viazanie, drôtovanie a pod.). Pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o
vyjadrenie svojich typických znakov, o vlastnú ikonografiu, erb, značku, logo.
Kresťanské umenie (mozaika, ikona, adventný kalendár)
Moderné umenie (kubizmus - P. Cézanne, G. Braque, A.
Gleizess, P. Picasso; futurizmus - M. Duchamp, G. Balla, K.
Malevič, U. Boccioni; konštruktivizmus - V. Tatlin, E.
Lisickij, N. Gabo, Ľ. Fulla; surrealizmus - R. Magritte, S.
Dalí, G. d. Chirico, M. Ernst, J. Miró, G. Arcimboldo;
164
Podnety fotografie
a filmu
8
Podnety
architektúry a
dizajnu
6
Podnety
tradičných
remesiel
abstraktné umenie - P. Mondrian, J. Pollock, F. Kupka, R. Žiaci by mali vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny,
Fila, A. Klimo)
svojej obce, svojho bydliska s inými typmi krajín, architektúr – výtvarne
reflektovať špecifiká svojho kultúrneho a fyzického prostredia
(charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky) ... synagóga, katedrála, kostol,
bazilika, mešita. Žiaci by mali vo svojom vyjadrovacom procese spracovať
charakteristické podnety vybranej tendencie umenia t.j. a k nej patriacich
maliarov.
Žiaci by mali zvládnuť používať negatív, pozitív - vysvetliť Používať pojmy a ich význam - camera obscura, fotografia, negatív, pozitív,
ich význam ako aj záber a pripravovať/ navrhovať kreslený záber, objektív, clona, zoom, film, kinematografia, filmový rám, filmový
film.
záber, scénarista, režisér. Použiť základné technické postupy kreslenia,
maľovania, jednoduché grafické techníky, fotografovanie, priestorové
vytváranie objektu, plastiky a skulptúry.
Návrh moderného domu, triedy, loga, obalu na výrobok.
Žiaci by mali vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické
podnety vybranej tendencie umenia t.j. a podľa architektov Le Corbusier, E.
Binder, N. Foster, M. Simonetti, L. da Vinci, ich výtvarného prejavu a
používať pojmy ako exteriér, interiér. Používať pojmy a ich význam - erb,
logo, znaky, grafický dizajn, paketáž, land-art a inšpirovať sa umelcami Christo, Jean - Claude. Pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie
svojich typických znakov, o vlastnú ikonografiu, erb, značku, logo.
Keramika a hrnčiarstvo - ozdobné maľby.
Používať pojmy a ich význam - keramika, hrnčiarstvo, porcelán, vybrať si
možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy (napr.
premeny látok, váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, páky), geometrie,
(tvarov, povrchov, línií, bodov, obsahov).
Ornament - ľudový ornament.
Používať pojmy a ich význam - ornament, motív, symetria, rytmus a
ornamenty v jednotlivých kultúrach, odôvodniť výber časti alebo prvkov
zobrazovanej skutočnosti.
Úprava digitálneho obrazu počítačom.
Používať pojmy a ich význam - počítač, digitálna fotografia, zvládnuť
základné grafické operácie na počítači.
2
Kultúrna krajina
2
Elektronické
médiá
2
165
Návrh na partitúru a ilustráciu k rozprávke.
Podnety hudby a
literatúry
6
Podnety rôznych
oblastí poznávania
sveta
4
Škola v galérii a na
výstave
Záverečné
opakovanie
6
Používať pojmy a ich význam - partitúra, nota, melódia a inšpirovať sa
maliarmi - D. Tóth, M. van Schwind pri tvorení vlastnej partitúry. Používať
pojmy a ich významy - ilustrácia, komiks a inšpirovať sa maliarmi - A.
Brunovský, V. Gergeľová. Vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom,
hudobnom,
literárnom)
spracovávať
podnety
z iných predmetov.
Naši predkovia, dejiny a zmeny, mapa a plán cesty, Používať pojmy a ich význam - portrét, výraz, kolorovanie, rodostrom, dejiny,
interpretácia umeleckého diela.
symbolika, mapa, plán cesty. Chápať niektoré spôsoby notácie (mapa,
partitúra, plán) ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti. Použiť pojmy a
ich význam - interpretácia diela, reprodukcia, originál a inšpirovanie sa
maliarmi - M. Duchamp, L. da Vinci, J. Pollock, M. Benka, Ľ. Fulla...
Návšteva výstavy, záverečné hodnotenia, opakovanie.
Utvrdiť vedomosti, zopakovať učivo, navštíviť galériu, výstavu.
Učebné osnovy:
Predmet : Výtvarná výchova
Ročník: 6.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok
Výtvarná výchova 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Počet
Tematický celok
Obsahový štandard
hodín
Zvládnuť používanie mierky a vzdialenosti - vytvoriť návrh
na pristávanie balónom ako aj mikroskopické priblíženie
ľubovoľného motívu. Zvládnuť zobraziť proporcie dieťaťa a
Základné prvky
dospelého človeka, geometrické zobrazenie zvieraťa.
výtvarného
6
vyjadrovania
166
Výkonový štandard
Žiaci by si mali zopakovať vyjadrovanie základnými technickými postupmi
kreslenia, maľovania. Žiaci by mali zvládnuť základy proporčnej stavby
zobrazovaného predmetu, vyjadriť sa základnými technickými postupmi
kreslenia, zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi. Žiaci by mali tvorivo
používať vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky,
komponovať a vytvárať vlastné nápady a koncepty. Tiež by sa mali
oboznámiť s umeleckými predstaviteľmi ako napr. R. Magritte, R. Mueck, C.
Oldenburg.
Možnosti
zobrazovania
videného sveta
Výtvarné činnosti
inšpirované
dejinami umenia
Podnety
výtvarného umenia
Podnety fotografie
a filmu
4
2
3
1
Zvládnuť kreslenie postavy - vizovanie, modelovanie Žiaci by mali zvládnuť vyjadriť sa prostredníctvom šráfovania - stmavovania
postavy ako aj figurálnu kompozíciu a interpretáciu a zosvetľovania faktúry, kresliť prostredníctvom linky, šráfovania a
vybraného diela.
tieňovania. Žiaci by mali zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného
predmetu, tvorivo používať nástroje a techniky ako aj zvládnuť narábanie s
perom a materiálom tuš. Žiaci by mali zvládnuť modelovanie vecí okolo seba
prostredníctvom geometrických tvarov, tieňovaním (gumou, rozotieraním).
Tiež by sa mali oboznámiť žiaci s umeleckými predstaviteľmi ako M.
Buonaroti, L. da Vinci, E. Degas, P. Picasso.
Žiaci by mali ovládať vedomosti o stredoveku a gotike,
zvládnuť výtvarne znázorniť a vysvetliť pojem vitráž ako aj
výtvarne vyjadriť iniciálu v písaných knihách, čo využijú pri
tvorbe vianočných pozdravov.
Tiež by žiaci mali zvládnuť konštrukčno-technické úkony ako aj narábanie s
rôznymi nástrojmi a odôvodniť svoj výber. Zvládnuť technické základy
usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze a dokázať rozoznať
primárne, sekundárne a terciárne farby. Oboznámiť žiakov s pojmami
iluminátori, iniciály, vitráž, katedrála. Oboznámiť žiakov s umeleckými
predstaviteľmi ako A. Lorenzetti, G. Vasari.
Žiaci by mali získať vedomosti o kinetickom umení, umení Op-art, svetelnom umení a zvládnuť výtvarne vyjadriť
geometrický farebný obraz, ako aj Op-art - mimikry zvieraťa
a svetelné umenie pomocou materiálu vosk alebo voskové
farby.
Oboznámiť žiakov s pojmami kinetické umenie, op-art, svetelné umenie,
mimikry. Zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi (krčenie,
zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov
v koláži a v asambláži (vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a
pod.). Pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich
typických znakov. Tiež by sa mali žiaci oboznámiť s umelcami ako J. Bartusz,
V. Tatlin, A. Calder, M. Duchamp, M. Dobeš, Š. Belohradský.
Žiaci by mali zvládnuť vytvoriť koláž z vybranej fotografie a Používať a upevňovať pojmy - camera obscura, fotografia, negatív, pozitív,
tiež vytvoriť vlastnú sériu fotografií s témou grimasa.
záber, objektív, clona, zoom, film, kinematografia, filmový rám, filmový
záber, scénarista, režisér. Oboznámiť sa s pojmami - clona, fotoobjektív,
luminografia, audiovizualizácia. Použiť základné technické postupy kreslenia,
maľovania, jednoduché grafické techníky, fotografovanie, priestorové
vytváranie objektu, plastiky a skulptúry.
167
Podnety filmu a
videa
1
Škola v galérii
2
Podnety dizajnu
3
Deň Zeme
2
Elektronické
médiá
Podnety
architektúry
Tradícia a identita
1
Zvládnuť vytvoriť koláž, roláž na vyjadrenie melódie, Pojem - abstraktné umenie, symbolika a umelci ako - T. Wilfred, F. Kupka, P.
skladby.
Klee, J. Pollock. Zváldnuť miešanie farieb a konštrukčno-technické úkony s
materiálmi
(krčenie,
zohýbanie,
trhanie,
strihanie,
skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži.
Zvládnuť reálne zobrazenie vs. geometrické zobrazenie ako Pojem - abstraktné umenie, symbolika a umelci ako - P. Mondrian. Zvládnuť
aj pôsobenie farieb na človeka - vyjadriť prostredníctvom konštrukčno-technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie,
farby svoje pocity.
strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži. Pojem teplé a studené farby, ľahké a ťažké farby, veselé a smutné farby... Zvládnuť
technické základy usporiadania a miešania farieb.
Zvládnuť navrhnúť odev a doplnky - návrh vlastnej kolekcie Pojem- móda, vkus, osobný štýl (napr. emo, hippie, punk...) a umelci - G.
odevov a doplnkov ako aj odev pre určité povolanie - návrh Harvey, A. Zaharová. Pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie
na netypické oblečenie pre kuchára, lekára, kominára, svojich typických znakov.
futbalistu...
Deň Zeme
Pojem - plagát, poster, deň Zeme, symbol a znak. Zvládnuť technické základy
usporiadania a miešania farieb. Zvládnuť konštrukčno-technické úkony s
materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.),
spájanie materiálov v koláži a v asambláži.
Zvládnuť úpravy obrázkov - zmeny obrázka v programe na Programy - GIMP, XnView a ich používanie, využívanie možností týchto
úpravu obrázkov.
programov. Zvládnuť základné grafické operácie na počítači.
1
Oboznámiť sa s urbanizmom a návrhnúť plán obce alebo jej Pojem - urbanizmus, kultúrne dedičstvo, ekológia, dominanty. Vnímať a
časti.
analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska
s inými typmi krajín, architektúr – uvedomiť si a výtvarne reflektovať
špecifiká svojho kultúrneho a fyzického prostredia (charakteristické prvky
obce, mesta; pamiatky). Vo svojom vyjadrovacom procese spracovať
charakteristické podnety zo svojho prostredia.
5
Zvládnuť výtvarne spracovať tradície - použiť ľubovoľnú Pojem - tradícia, zvyk, kultúrne dedičstvo, cech. Zvládnuť preniesť kultúru a
výtvarnú techniku a tiež spracovať zvyk z tradícií tvojej tradíciu do výtvarnej oblasti.
obce, mesta (jarmok). Vytvoriť produkt tradície košíkarstvo
- technikou opletania utvor podložku alebo - technikou
pletenia vytvor jednoduchý tvar košíka.
168
Podnety rôznych
oblastí poznávania
sveta
1
Opakovanie
1
Zvládnuť zobraziť detail listu kresbou tušom ako aj nakresliť Upotrebiť možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy.
zväčšený detail prírody. Zvládnuť si vytvoriť neexistujúce Zvládnuť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo
zvieratá z fantázie a navštíviť galériu, výstavu.
zobraziť) alebo z hľadiska čo je dôležité – nepodstatné, zaujímavé –
nezaujímavé. Zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb.
Zoznamovanie sa s dielami umelcov a ich pohľadom na svet.
Opakovanie Záverečné hodnotenie
Opakovanie pojmov, techník, farieb...
Učebné osnovy:
Predmet : Výtvarná výchova
Ročník: 7.
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín za ročne
Výtvarná výchova 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Tematický celok
Výtvarné činnosti
Možnosti
zobrazovania
videného sveta
Počet
hodín
3
4
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Úvod do predmetu výtvarná výchova. Výtvarné zobrazenie Žiaci by si mali zopakovať vyjadrovanie základnými technickými postupmi
zámky, kľúčov ako aj zátišia s kvetmi, ovocím, monogram - kreslenia, maľovania. Žiaci by mali zvládnuť základy proporčnej stavby
lettrizmus.
zobrazovaného predmetu, vyjadriť sa základnými technickými postupmi
kreslenia, zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi. Žiaci by mali tvorivo
používať vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky,
komponovať a vytvárať vlastné nápady a koncepty.
Zobrazenie postavy v pohybe, vytvorenie fantastického Žiaci by mali zvládnuť vyjadriť sa prostredníctvom šráfovania - stmavovania a
stroja ako aj zátišia debničiek alebo interpretácie zosvetľovania faktúry, kresliť prostredníctvom linky, šráfovania a tieňovania.
umeleckého diela.
Žiaci by mali zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu,
tvorivo používať nástroje a techniky ako aj zvládnuť narábanie s perom a
materiálom tuš. Žiaci by mali zvládnuť modelovanie vecí okolo seba
prostredníctvom geometrických tvarov, tieňovaním (gumou, rozotieraním).
169
Podnety
výtvarného umenia
Podnety
výtvarného umenia
z dejín umenia
Podnety fotografie
4
Oboznámiť sa so smerom Dadaizmus a Akčné umenie a Tiež by žiaci mali zvládnuť konštrukčno-technické úkony ako aj narábanie s
výtvarne zobraziť - Krajinu fantázie, Spomienku, Portrét.
rôznymi nástrojmi a odôvodniť svoj výber ako aj základy modelovania
predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty. Zvládnuť technické
základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze a dokázať
rozoznať primárne, sekundárne a terciárne farby. Oboznámiť žiakov s
pojmami Dadaizmus, akčné umenie.
2
Zvládnuť návrh baziliky, katedrály a vytvoriť s touto témou Oboznámiť žiakov s pojmami renesančné umenie, bazilika, katedrála,
vianočné pozdravy.
nádvorie a ich významom. Zvládnuť konštrukčno-technické úkony s
materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.),
spájanie materiálov v koláži a v asambláži (vkladanie, lepenie, spínanie,
viazanie, drôtovanie a pod.). Pokúšať sa o charakterizáciu seba samého. Žiaci
by mali vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej
obce, svojho bydliska s inými typmi krajín, architektúr – výtvarne reflektovať
špecifiká svojho kultúrneho a fyzického prostredia (charakteristické prvky
obce, mesta; pamiatky). Žiaci by mali vo svojom vyjadrovacom procese
spracovať charakteristické podnety vybranej tendencie umenia t.j. a k nej
patriacich umelcov ako Michelangelo, L. da Vinci, Tizian, D. Bramante, S.
Botticelli.
2
Fotografická reportáž, jej úprava a spracovanie v programe Zvládnuť vyjadrenie základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania,
na úpravu fotografií a obrázkov, prezentácia prác.
jednoduchých grafických techník, fotografovania. tvorivo používať vybrané
médiá, Vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky komponovať a štylizovať
– prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty. Vo svojom
vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety rôznych
(vybraných) tendencií umenia 20. st. až po súčasnosť.
Príprava kresleného filmu.
Podnety filmu a
videa
Pojmy - film, kinematografia, filmový rám, filmový záber, scenárista, režisér.
Prezentovať sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania,
jednoduchých grafických techník, fotografovania, priestorového vytvárania
objektu, plastiky a skulptúry.
2
170
Podnety
architektúry
1
Podnety dizajnu
2
Návrh na moderný zámok, hrad.
Zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie,
trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži.
Vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce,
svojho bydliska s inými typmi krajín, architektúr – uvedomiť si a výtvarne
reflektovať
špecifiká
svojho
kultúrneho a fyzického prostredia (charakteristické prvky obce, mesta;
pamiatky).
Návrh na dizajn výrobku a na nový úžitkový predmet.
Pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie typických znakov
výrobku. Pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich
typických znakov.
Vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu,
používať základné technické postupy kreslenia, maľovania, tvorivo používať
vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky, komponovať a
štylizovať. Vyjadriť vlastné nápady a koncepty zvládnuť narábanie s rôznymi
nástrojmi.
Návrh na novodobý kroj a na využitie čipky.
Podnety tradičných
remesiel
Elektronické médiá
Podnety hudby a
literatúry
Podnety rôznych
oblastí poznávania
sveta
2
Morfing alebo transformácia
grafickom programe.
obrázkov,
fotografií
2
v Zvládnuť základné grafické operácie na počítači. Tvorivo používať vybrané
médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky komponovať a štylizovať
– prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty.
Písmo ako účes Ilustrácia k skladbe piesne.
Vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu.
Používať základné technické postupy kreslenia, maľovania. Tvorivo používať
vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky komponovať a
štylizovať – prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty.
Telo človeka a zvieraťa.
Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a
prežívania zážitku, vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov. Zvládnuť
odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť)
alebo hľadiska (dôležité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé).
2
1
171
Legenda - spracovanie výtvarnou formou.
Tradícia a identita
2
Škola v galérii a na
výstave
4
Vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce,
svojho bydliska s inými typmi krajín, architektúr – uvedomiť si a výtvarne
reflektovať špecifiká svojho kultúrneho a fyzického prostredia
(charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky). Dokázať vybrať časť videnej
skutočnosti za účelom zobrazenia.
Návšteva výstavy, galérie. Interpretácia umeleckého diela Používať a osvojiť si pojmy a ich význam - galéria, výstava, vernisáž.
krajina.
Opakovanie a záverečné hodnotenie
Opakovanie pojmov, techník, farieb...a hodnotenie celoročnej práce žiakov.
7. 7. 3. Výchova umením
1. Charakteristika predmetu
Predmet výchova umením nadväzuje na predmety hudobná výchova a výtvarná výchova v predchádzajúcich ročníkoch základnej školy. Má žiakom sprostredkovať
živú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. Vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného, architektúry, dizajnu a filmu.
Prierezovo však obsahuje prvky literárneho a dramatického umenia. Zámerom predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov tak, aby si
prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania vytvárať predpoklady na
poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo súčasťou života žiakov. Predpokladaný prínos predmetu výchova
umením:
 vyvážene rozvíjať intuitívnu, citovú aj racionálnu stránku osobnosti žiakov;
 zdokonaľovať gramotnosť získanú v rámci výtvarnej a hudobnej výchovy;
 rozvíjať tvorivosť žiakov;
 rozvíjať komplexný pohľad na umenie;
 rozumieť súčasným tendenciám umenia a poznať vlastnú kultúrnu tradíciu;
 vnímať hudbu a výtvarné umenie z hľadiska ich obrazného, metaforického vyjadrovania sveta, a to nie cez encyklopedické vedomosti, ale hlavne prostredníctvom
zážitkov a tvorivých činností;
 naučiť sa orientovať v komunikačnom prostredí kultúry, získavať a vyhodnocovať informácie z rôznych zdrojov kultúrnej prevádzky (koncerty, festivaly, výstavy,
prehliadky, internet, literatúra, reklama, masmédiá ...);
 experimentovať pri spájaní médií, žánrov a druhov umenia;
 vytvárať možnosť projektov, prepájajúcich výtvarné a hudobné umenie so slovesným umením, divadlom, filmom, pohybovou výchovou.
Absolvent nižšieho sekundárneho stupňa vzdelania sa má naučiť:
 poznať charakteristické diela a štýl kľúčových epoch európskeho umenia,
172





poznať znaky ťažiskových tendencií moderného a súčasného výtvarného a hudobného umenia,
orientovať sa v systémoch dizajnu a architektúry,
poznať žánre filmu a základné tendencie v jeho vývoji,
poznať najdôležitejšie médiá, nástroje a technické (realizačné) postupy v rôznych druhoch umenia,
orientačne poznať najdôležitejších autorov svetového a slovenského umenia,
Učebné osnovy:
Predmet : Výchova umením
Ročník: 8.
Časová dotácia: 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín za ročne
Výchova umením 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín za ročne
Tematický celok
Zvuk a obraz jazyk umenia
Počet
Obsahový štandard
hodín
Oboznámenie sa s predmetom výchova umením a jej
jednotlivými pojmami, čo znamená obraz v hudbe, hudba v
obraze, aké vyjadrovacie prostriedky využívať a ako, ich
štylizácia v hudbe a výtvarnom umení / citové pôsobenie
výraz - správne vidíme len srdcom, multimédiá – pohyb
a dej
prostredníctvom
obrazu
a
zvuku;
technika – tretia ruka človeka.
4
173
Výkonový štandard
Zopakovanie si vyjadrovania pomocou základných technických postupov
kreslenia, maľovania ako aj základných vyjadrovacích prostriedkov hudby, čo
je to zvuk. Hľadanie vzťahov medzi hudobným a výtvarným vyjadrovaním,
synergia vizuálneho a auditívneho. Vytváranie hudby na vybrané vizuálne
artefakty, hľadanie hudobných ekvivalentov k výtvarným dielam, hľadanie
príbehu a obrazu v hudbe. Rozvoj vnímania, pozorovania, výtvarného ako aj
hudobného vyjadrovania. Tvorivé používanie vybraných médií, vyjadrovacích
prostriedkov, nástrojov a techník, komponovanie a štylizovanie –
prostredníctvom toho zvládnuť vyjadriť vlastné nápady a koncepty. Štylizačné
variácie motívu, tvaru: geometrizácia, skryštalizovanie, zahmlievanie, tvarové
zmäkčenie,
roztečenie,
zoštíhlenie,
stučnenie,
poľudštenie.
Surrealizmus, štylizácia tvaru v dizajne. Strihanie zvukov a filmových
záberov; vytváranie obrazovo – zvukovej koláže. Elektronické nástroje,
elektroakustická hudba, počítačová hudba, hudba na internete, akustické
základy spracovania a zaznamenávania zvuku, strih zvuku a obrazu.
Tradícia a identita
2
Prieniky umení
2
Podnety umenia
2
Prieniky umenia
a vedy
2
Oboznámenie sa s pojmami a vzťahom medzi nimi ako je
umenie a náboženstvo/ umenie baroka. Človek a viera,
prostredie a situácia / väzby hudby a výtvarného umenia na
konkrétne prostredie.
Vyjadrenie posvätného ako základných ľudských postojov - modlitba,
kontemplácia, meditácia, úžas a bázeň vyjadrené v hudbe a výtvarnom v
umení – porovnanie. Inštalácia in situ, reakcia na daný priestor, jeho výraz,
históriu. umenie inštalácie, umenie vo verejných priestoroch (site specific).
Dotvorenie priestoru (školy, klubovne, pamiatky...) inštalovaním prvkov
(predmety, zrkadlá, materiály, maľba, kresba, grafiti), ktoré pozmenia jeho
význam.
Oboznámenie sa s prostredím divadla a tancom ako aj Interdisciplinárny projekt hudobnej performancie: návrhy kostýmov; premena
významom
spojenia
s
hudbou
a
dizajnom. prozaického textu na dramatický; pohybové stvárnenie postáv; polylóg Zmysel a význam človeka medzi ľuďmi, portrét spolužiaka, dialóg - monológ v hudbe. Dokončenie témy a jej prezentácia. Literárny opis
čo nám môže povedať a predstavovať.
spolužiaka, jeho tváre postavy, zvykov, vkusu ... spolu s fotografickým
portrétom, osvetlenie, výraz, orámovanie – výsek reality / reklamná fotografia.
Oboznámenie sa s podnetmi výtvarného umenia a hudby. Definovanie a vysvetlenie pojmu postmoderna - výtvarné umenie v
Definovanie
pojmu
ako
je
špirála
života
– historickom priereze, výber motívov, štýlov a ich spracovanie vo vlastnej
vzťahy medzi generáciami.
práci, ukážky typických diel z rôznych epoch histórie umenia do 20. stor. na
Slovensku i vo svete. Hudba v historickom priereze - u nás doma, v Európe,
ale aj inde (Čína, India, Afrika, Stredný východ...); vkus generácií; staroba a
jej hodnota; tolerancia; úcta k minulosti: archeologický výskum, muzeálny
výskum; stará krása, zapadnutá prachom času - jej obnovovanie;
reštaurátorstvo v maliarstve, ale aj v hudbe...; mediálne prezentované vzory aj
hudobné vzory – hudobný priemysel.
Oboznámenie sa s výtvarné reakciami umelcov a ľúdí na Proces v umení / podnety rôznych disciplín / intermedialita, výtvarné
témy vedy hudba a príroda, človek voči prírode - príroda ako transpozície fyzikálnych / chemických / biologických procesov. Procesuálne
partner človeka ako aj s názormi a reakciami žiakov.
umenie; spolupráca vedeckého výskumu a umeleckej tvorby. Hudba prírody,
Zeme, vesmíru...; základy akustiky; prírodné motívy v hudbe; obrazy a výjavy
z prírody v hudbe; pastorálnosť; ľudové piesne o hore, poli, lese, kvetoch,
zvieratách; podobne pop. piesne (Balada o poľných vtákoch...); prejavy života
v hudbe: rast, delenie, genetické väzby - hudba národov, rás... Zvuky okolo
nás – živá a neživá príroda... C. Saint-Saëns: Karneval zvierat; ľudové a umelé
piesne; Čajkovskij, Vivaldi, Haydn (vtáčiky).
174
Populárna kultúra
2
Komplexné
projekty
1
Záverečné
opakovanie
2
Oboznámenie sa s pojmami umenie a gýč, ich interakciou Tvorivé umenie, gýč; páčivosť; vkusové preferencie. Vzťahy medzi umením a
ako aj vzormi, podľa ktorých sa mení správanie, imidž a gýčom; manipulácia vkusu reklamou, televíznymi zábavnými formátmi;
možnosťami zobrazenia vlastnej tváre.
ľudová pieseň a jej spracovania; dychovka; hudba k reklame; hudobné
videoklipy a prezentované hodnoty; hudobné relácie vo verejnoprávnej a
komerčných TV z pohľadu konzumu žiakov; vzory správania v hud.
videonahrávkach. telový dizajn / úprava tváre a účesu, vizážistika, make-up,
žiak analyzuje štýl obliekania, účesu a tváre svojich obľúbených hrdinov,
hviezd, vzorov a hľadá vlastný štýl; žiaci vychádzajú z fotografie tváre
(vlastnej, spolužiakovej.) rôzne tvary účesu, doplnky; vzájomne si skúšajú
niektoré možnosti líčenia tváre s posilnením rôznych typov výrazu; výsledky
môžu zaznamenávať fotograficky; úlohu je možné simulovať aj na pc.
Oboznámenie sa so spoločným interdisciplinárnym Čo je a čo všetko obnáša príprava filmu, videa a komplexná projektová úloha
projektom skupiny žiakov. Možnosťou je zameranie sa na – príprava a nakrútenie filmového záberu, (akcie, scény) teoretická príprava na
architektúru a architektonický návrh, model.
rôzne funkcie vo filmovom štábe; ukážky z práce štábu, Architektonická súťaž
na konkrétne zadanie - architektonická úloha, - architektonický návrh, (kresba,
model) - architektonický „projekt“, návrh budovy vo vzťahu k prostrediu:
prírodné, mestské, vidiecke, historické podzemné, nadzemné, vodné, vzdušné.
Prezentácia prác, projektov ako aj záverečné hodnotenie a Opakovanie a upevňovanie prostredníctvom prezentácie žiackych prác za celý
opakovanie.
šk. rok. Opakovanie pojmov, techník, farieb. Hodnotenie celoročnej práce
žiakov.
Učebné osnovy:
Predmet : Výchova umením
Ročník: 9.
Časová dotácia: 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín ročne
Výchova umením 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín ročne
Tematický celok
Počet
hodín
Obsahový štandard
Výkonový štandard
175
Podnety
výtvarného
umenia
Prieniky umenia a
vedy
Podnety hudby
Architektúra,
architektonický
návrh a model
Vzory a vlastná
tvár
3
5
2
Podnety výtvarného umenia, výtvarné umenie postmoderny, Žiak vie použiť niektorý z postupov charakteristických pre postmoderné
reprodukcia výtvarného diela hudby.
umenie (koláž, maľba, kresba), konceptuálne spracovať vybranú tému (kresba,
fotografia, text) a vedieť ju zreprodukovať, predstaviť spolužiakom.
Veda a umenie, výtvarné stvárnenie procesov, komiks Žiak vie vo svojom vyjadrovacom procese využiť podnety z iných predmetov,
o svojom živote, vianočné koledy.
vytvoriť jednoduchý komiks pomocou rôznych techník (perokresba, maľba,
koláž), intonačne a čisto a kultivovane zaspievať vybrané vianočné koledy
a piesne.
Hudba v historickom priereze, vzťahy ľudovej piesne Žiak vie rozpoznať znaky rôznych epoch, zábavnú hudbu stredoveku
k poľskej, českej, nemeckej, maďarskej, . .
a renesancie a ich dnešných pokračovateľov. Verbálne vyjadriť emócie
z počúvanej hudby, analyzovať, hodnotiť a porovnávať hudobné skladby.
Môj domov snov.
Žiak vie vytvoriť architektonický návrh (kresba, model) budovy, zvládnuť
základy proporčnej stavby (výška, šírka, pomer hlavných častí).
Telový dizajn, úprava tváre, účesu, postfotografia, digitálne
upravovaná fotografia.
Žiak ovláda tvorivé umenie, vkusové preferencie rôznych vekových a
sociálnych skupín; vzťahy medzi umením a gýčom; manipulovanie vkusu
reklamou, televíznymi zábavnými formátmi; ľudová pieseň a jej spracovania;
dychovka; hudba k reklame; hudobné videoklipy a prezentované hodnoty;
hudobné relácie vo verejnoprávnej a komerčných TV z pohľadu konzumu
žiakov; vzory správania v hudbe. Žiak ovláda: telový dizajn / úprava tváre a
účesu, vizážistka, make-up, dokáže analyzovať štýl obliekania, účesu a tváre
svojich obľúbených hrdinov, hviezd, vzorov a hľadá vlastný štýl; dokážu
navrhnúť vzor tetovania; realizácia na časti tela fixmi, ktoré napodobňujú
tetovanie. Žiak sa vyzná v postfotografiách / digitálnych montážach. Žiak
zvláda zmeny fotografie prostredníctvom digitálneho spracovania
(transformácie, filtre, morfing, montáže...);digitálny obraz vo svojej technickej
podstate – pixle ako výtvarný výrazový prostriedok (mozaika – podobnosť a
rozdiely s digitálnym obrazom, fotoinštalácia: inštalovanie fotografií v
prostredí, hľadanie súvislostí fotografického obrazu a prostredia (nadväznosť
tvarov, to isté na fotografii konfrontované s tým istým v skutočnosti.
2
5
176
7. 8. ZDRAVIE A POHYB
7. 8. 1. Telesná a športová výchova
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom
rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si
zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov.
Ciele vyučovacieho predmetu
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni,
osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť,
prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich
záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.
Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových kompetencií:
Pohybové kompetencie
 Žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb.
 Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie zdravia.
 Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase.
Kognitívne kompetencie
 Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia.
 Žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov.
 Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti.
 Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru.
 Žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote.
 Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa daných noriem.
 Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí.
 Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti.
 Žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie.
 Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus.
Učebné kompetencie
 Žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu.
 Žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako prevenciu pred zranením.
Interpersonálne kompetencie
177
 Žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným.
 Žiak efektívne pracuje v kolektíve.
 Žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe.
 Žiak sa správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových činností, ale i v živote.
Postojové kompetencie
 Žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti.
 Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera.
 Žiak dodržiava princípy fair-play.
 Žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity.
 Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody.
Ciele jednotlivých modulov
Zdravie a jeho poruchy
 pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie,
 mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými ochoreniami pohybovými prostriedkami,
 dokázať poskytnúť prvú pomoc,
 primerane sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie.
 mať vytvorený hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto.
Zdravý životný štýl
 poznať a dodržiavať zásady správnej výživy,
 zaradiť využívať športové a pohybové činnosti vo svojom voľnom čase,
 mať predstavu o svojich pohybových možnostiach,
 pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy,
 pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho dosiahnutie.
Zdatnosť a pohybová výkonnosť
 poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti,
 dokázať využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností,
 diagnostikovať a hodnotiť pohybovú výkonnosť vlastnú i spolužiakov,
 využívať pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti.
Športové činnosti pohybového režimu
 využiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti,
 vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti,
178
 prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti,
 preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach,
 mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti.
Učebné osnovy:
Predmet : Telesná a športová výchova
Ročník: 5.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Telesná a športová výchova 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
obsahový štandard
tematický celok hodín
Poznatky
z telesnej kultúry
1
priebežne
Bezpečnosť na
TŠV
výkonový štandard
Bezpečnostné opatrenia na vyučovacích hodinách – Rešpektovať pokyny vyučujúceho. Rozoznať možnosti
príchod, správanie v šatni, v telocvični a športovom areáli, nebezpečenstva a úrazu. Spozorovať ohrozenie svojich spolužiakov.
úrazy, hygienické návyky.
Základné poznatky o formách pohybovej aktivity v režime
dňa (ranné cvičenie, spontánna pohybová aktivita,
racionálne využívanie voľného času a pod.). Úloha
rozcvičenia pred vykonávaním pohybových činností,
význam správnej životosprávy pre pohybový výkon a
negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu a nedovolených látok
na zdravie a pohybový výkon. Úspechy našich športovcov
na OH, MS, ME, olympijská výchova so zameraním na
poznatky o Medzinárodnom olympijskom výbore,
Slovenskom olympijskom výbore, o olympijských hrách,
kalokagatii a fair-play. Prvá pomoc pri drobných
poraneniach.
179
vzniku
Pomenovať drobné organizačné formy telesnej výchovy. Vysvetliť potrebu
rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej činnosti. Dodržiavať pravidlá
správnej životosprávy. Pripomenúť si základné olympijské idey a riadiť sa
nimi vo svojom živote. Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom
prostredí. Dodržiavať bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní
pohybovej činnosti a osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností.
Používať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností.
priebežne
Všeobecná
gymnastika
13
Atletika
Základy
gymnastických
športov
14
Zásady správneho držania tela, chybné držanie tela.
Základné názvoslovie telesných cvičení, štruktúra
gymnastickej jednotky - úvodná, prípravná, hlavná,
záverečná časť vyučovacej hodiny. Prípravné, imitačné
cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania
polôh, pohybov, cvičebných tvarov a väzieb. Pohybový
režim, redukcia hmotnosti, obezity, pozitívny životný štýl.
Základná terminológia, systematika atletických disciplín a
technika atletických disciplín. Základné pravidlá súťaženia
a rozhodovania atletických súťaží, organizácia súťaží
(časomerač, rozhodca, zapisovateľ). Zásady fair-play,
bezpečnosť a úrazová zábrana, zásady hygieny a vplyv
atletiky na zdravý vývin mládeže. Technika behu, bežecká
ABC, štarty- nízky, polovysoký. Beh krátke vzdialenosti –
60 m, 300 m. Skok do diaľky. Hody na cieľ i na diaľku.
Vytrvalostný beh – 800m, 1000m.
Význam a zmysel vykonávania gymnastických športov,
zásady držania tela. Esteticko-pohybové prostriedky
gymnastických športov. Terminológia polôh a pohybov.
Disciplíny
športovej gymnastiky žien a mužov.
Osvojovanie a zdokonaľovanie polôh, pohybov, cvičebných
tvarov a väzieb. Dopomoc a záchrana pri cvičení. Cvičenia
rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné a koordinačné
schopnosti. Akrobacia, cvičenie na- a s náradím, s náčiním.
Kondičná zložka a
technická zložka gymnastických
športov. Športová gymnastika – kotúľ vpred, kotúľ vzad,
väzby cvičebných tvarov, cvičenia na správne držanie tela,
rovnovážne cvičenia, preskoky – roznožka, skrčka.
Prekážková dráha, preskoky cez švihadlo. Kompenzačné
a relaxačné cvičenia.
180
Pomenovať a popísať jednotlivé cvičebné polohy, pohyby a cvičebné tvary.
Zostaviť a viesť rozcvičenie, prakticky ukázať gymnastické cvičenia.
Zvládnuť cvičebné väzby a pohybové kombinácie. Demonštrovať techniku
dopomoci a záchrany pri cvičení. Uplatňovať optimálnu techniku pri
vykonávaní základných gymnastických polôh a cvičebných tvaroch.
Ohodnotiť techniku, estetiku a kompozíciu konaného gymnastického
cvičenia. Postrehnúť a posúdiť chyby v predvedení cvikov, držaní tela a
rozsahu pohybov.
Orientovať sa v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich
a prakticky demonštrovať. Poznať význam a vplyv základných prostriedkov
kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu a využívať ich vo svojej
spontánnej pohybovej aktivite. Poznať základné pravidlá atletických
disciplín. Vysvetliť význam rozcvičenia a aktívne sa zapájať do jeho vedenia.
Poznať a v živote uplatňovať zásady fair-play ako súťažiaci, rozhodca,
organizátor, divák. Osvojiť si, zdokonaliť a demonštrovať techniku
pohybových činností (beh, nízky a polovysoký štart, skok do diaľky, hod
kriketovou loptičkou).
Poznať gymnastické športy, popísať disciplíny a ich cvičebný obsah.
Pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary. Zostaviť a viesť
rozcvičenie so zameraním na vybraný gymnastický šport, prakticky ukázať
imitačné, prípravné cvičenia a základné cvičebné tvary. Uplatňovať
optimálnu techniku pri vykonávaní gymnastických polôh, lokomočných
pohyboch a cvičebných tvaroch. Ohodnotiť techniku, estetiku a skladbu
gymnastického cvičenia. Dokázať postrehnúť chyby v predvedení, v držaní
tela, rozsahu pohybu. Ovládať pravidlá gymnastických pretekov. Optimálne
rozvinúť kondičné a koordinačné schopnosti, kĺbovú pohyblivosť, svalovú
elasticitu a orientáciu v priestore.
Športové hry –
vybíjaná D, futbal
CH
10
Pohybové hry
8
Výberový
tematický celok –
florbal,
bedminton
10
Systematika herných činností, základná terminológia hier. Pomenovať, popísať a prakticky ukázať základné herné činnosti jednotlivca.
Technika herných činností jednotlivca, herné kombinácie Pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku. Vysvetliť základné
a herné systémy. Hodnotenie športového výkonu, funkcie pravidlá v športovej hre. Zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj
hráčov na jednotlivých postoch. Základné pravidlá skupinu spolužiakov) pred hrou, resp. stretnutím, vykonávať funkciu
športovej hry. Popísať a prakticky ukázať správnu techniku rozhodcu a zapisovateľa. Posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho
herných činností jednotlivca.
športového výkonu a aj výkonu svojho družstva. Prejaviť pozitívny postoj
k pohybovej aktivite.
Pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper, kapitán, rozhodca, Osvojiť si a pomenovať základné herné činnosti, poznať názvy hier
pravidlá hry, ihrisko, bránka, kôš, hracie náčinie, gól, bod, realizovaných na vyučovaní. Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá
prihrávka, streľba, vedenie lopty, držanie lopty, útok – a rešpektovať ich. Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním.
útočník, útočná činnosť, obrana – obranca, obranná činnosť. Využiť získané poznatky a zručnosti v rôznom prostredí ( telocvičňa, príroda,
Osvojenie primeraného množstva pohybových činností vo vodná plocha ) a aplikovať ich v bežnom živote ( vo voľnom čase ). Posúdiť
vybraných odvetviach TV a Š a ich uplatnenie vo voľnom reálnu hodnotu svojho individuálneho športového výkonu a aj výkonu svojho
čase. Rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na družstva. Prejaviť pozitívny postoj k pohybovej aktivite.
primeranej úrovni, upevňovať pohybové návyky a zručnosti
a zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť. Kondičná
príprava, základné kondičné a koordinačné schopnosti.
Upevňovať u detí zásady fair-play, prácu v skupinách
a pomoc slabším. Zaradiť cvičenia podporujúce správne
držanie tela.
Bedminton - držanie rakety – forhendové a bekhendové. Pomenovať, popísať a prakticky ukázať základné herné činnosti jednotlivca.
Strehové postavenie hráča. Pohyb hráča po ihrisku, Pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku. Vysvetliť základné
podanie, príjem podania. Obranné údery – príjem smeča, pravidlá bedmintonu a florbalu. Bedminton - podať forhendom, horný úder
útočné údery – smeč, drajv. Preskoky švihadla. Pohybové forhendom, spodný úder forhendom i bekhendom, smeč. Florbal – vedenie
hry rýchlostného charakteru. Pohybové hry so skákaním, loptičky, streľba forhendom i bekhendom, základné obranné a útočné činnosti
preskakovaním a zoskakovaním. Kondičné cvičenia. v hre. Vykonávať funkciu rozhodcu, zapisovateľa a časomerača.
Prekonávanie prekážkovej dráhy a akrobatické cvičenia.
Koordinačné cvičenia s využitím rakety a bedmintonového
košíka. Základná terminológia bedmintonu a pravidlá
bedmintonu. Účinok bedmintonu na rozvoj osobnosti –
zdravotný účinok, pôsobenie na charakterové vlastnosti,
kreativitu, samostatnosť v rozhodovaní, sebavedomie, úcta
181
Testovanie
6
Cvičenia v
prírode
4
k spolu i protihráčom. Florbal – držanie hokejky, vedenie
loptičky, streľba, obranné a útočné kombinácie. Pohybové
hry vytrvalostného charakteru. Kondičné cvičenia.
Prekonávanie prekážkovej dráhy a akrobatické cvičenia.
Koordinačné cvičenia s využitím hokejky a florbalovej
loptičky. Základná terminológia florbalu a pravidlá
florbalu. Účinok florbalu na rozvoj osobnosti – zdravotný
účinok, pôsobenie na charakterové vlastnosti, kreativitu,
samostatnosť v rozhodovaní, sebavedomie, úcta k spolu
i protihráčom.
Diagnostika všeobecnej pohybovej výkonnosti – člnkový Vo všetkých disciplínach maximálny výkon podľa individuálnych schopností
beh (10x5 m), skok do diaľky z miesta, ľah – sed za 30 a možností. Meranie pohybovej výkonnosti. Uvedomenie si svojej telesnej
sekúnd, výdrž v zhybe, beh 12 minút. Pravidlá testovania a kondície.
jeho význam.
Základy pre výber, prípravu a likvidáciu táboriska. Orientovať sa v prírode podľa turistických značiek, mapy, buzoly, ale aj
Základné vedomosti o ochrane a tvorbe životného prírodných úkazov. Absolvovať súvislý presun v teréne. Opísať a vysvetliť
prostredia. Základy pravidiel cestnej premávky pre chodcov základné pravidlá správania sa v prírodnom prostredí smerujúce k jeho
a cyklistov – pomenovanie dopravných značiek. Presun ochrane. Pomenovať historické a kultúrne pamiatky v okolí svojho bydliska
terénom s prekonávaním prekážok, cvičenia rovnováhy na a regiónu. Dokázať poskytnúť adekvátnu prvú pomoc. Organizovať
prírodných prekážkach. Nosenie prírodných predmetov pohybové hry v prírode. Dodržiavať pravidlá cestnej premávky pre chodcov
jednotlivo, v dvojiciach a iných skupinách (klady, kamene, a cyklistov.
brvná a pod.) Orientácia na stanovisku podľa buzoly,
určovanie azimutu a orientácia podľa mapy. Výber,
príprava a likvidácia ohniska. Praktické poskytnutie prvej
pomoci (umelé dýchanie, masáž srdca, protišokové
opatrenia, stabilizovaná poloha, ošetrenie povrchového
poranenia, zlomenín, omrzlín, popálenín). Jazda na bicykli,
zmeny smeru a rýchlosti jazdy, otáčanie, jazda zručnosti.
Tematický celok plávanie sa v 5. ročníku vyučuje blokovo v rozsahu 8 hodín podľa podmienok školy a podľa dohody s Rekreačnými službami mesta Senica.
Náplňou plaveckého výcviku sú tieto učivá:
 Hry vo vode, lovenie predmetov, podplavovanie, hríbik.
182







Nácvik splývania bez dýchania a s dýchaním.
Nácvik práce DK (K, P, Z).
Zdokonaľovanie práce DK s dýchaním do vody.
Nácvik práce paží (K, P, Z).
Zdokonaľovanie práce paží s dýchaním do vody.
Nácvik súhry zvoleného plaveckého spôsobu.
Štafetové hry a súťaže.
Účelové cvičenia ( ÚC ) v 5. ročníku realizujeme v prírode 2 krát v roku po 5 hodín s pravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z
teoretickej časti učiva v rozsahu 3-5 hodín podľa náročnosti obsahu a organizácii plánovaného ÚC. Učivo turistiky realizované v rámci telesnej výchovy formou
cvičení v prírode nezamieňame s ÚC.
Obsahové zameranie v piatom ročníku
a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
 varovné signály CO – činnosť na varovný signál „ Všeobecné ohrozenie“; „Ohrozenie vodou“ , „ Koniec ohrozenia“;
 ochranná poloha ochranných prostriedkov ( DM-1, CM3-/3h );
 ukážka prechodu priestoru kontaminovaného nebezpečnými látkami;
 kolektívna ochrana, evakuácia –vyhlasovanie evakuácie, evakuačné zariadenia; spôsoby vykonávania evakuácie, evakuačná batožina;
 kolektívna ochrana – ukrytie a ochrana v budovách pri mimoriadnej udalosti;
b) Zdravotná príprava
 imobilizácia horných a dolných končatín pomocou štandardných dláh;
 znehybnenie poranených končatín improvizovanými prostriedkami;
 uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy – privolanie lekára;
 ošetrenie a znehybnenie zlomenín dolných končatín;
 spôsoby odsunu poraneného – podľa druhu a závažnosti poranenia;
c)
Pohyb pobyt v prírode
 zásady orientácie v prírode podľa prírodných úkazov, kompasu, buzoly, mapy,
 odhad vzdialeností do 300 m a výšky 10 m;
 pochod na neznáme miesto s riešením úloh na určovanie vlastného stanovišťa podľa mapy;
 správne zakladanie ohňa.
183
Učebné osnovy:
Predmet : Telesná a športová výchova
Ročník: 6.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
priebežne
priebežne
Telesná a športová výchova 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Bezpečnostné opatrenia na vyučovacích hodinách – Rešpektovať pokyny vyučujúceho. Rozoznať možnosti vzniku
Bezpečnosť na
1
príchod, správanie v šatni, v telocvični a športovom areáli, nebezpečenstva a úrazu. Spozorovať ohrozenie svojich spolužiakov.
TŠV
úrazy, hygienické návyky.
Základné poznatky o formách pohybovej aktivity v režime Pomenovať drobné organizačné formy telesnej výchovy. Vysvetliť potrebu
dňa (ranné cvičenie, spontánna pohybová aktivita, rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej činnosti. Dodržiavať pravidlá
racionálne využívanie voľného času a pod.). Úloha správnej životosprávy. Pripomenúť si základné olympijské idey a riadiť sa
rozcvičenia pred vykonávaním pohybových činností, nimi vo svojom živote. Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom
význam správnej životosprávy pre pohybový výkon a prostredí. Dodržiavať bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní
Poznatky
negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu a nedovolených látok pohybovej činnosti a osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností.
z telesnej kultúry
na zdravie a pohybový výkon. Úspechy našich športovcov Používať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností.
na OH, MS, ME, olympijská výchova so zameraním na
poznatky o Medzinárodnom olympijskom výbore,
Slovenskom olympijskom výbore, o olympijských hrách,
kalokagatii a fair-play. Prvá pomoc pri drobných
poraneniach.
Zásady správneho držania tela, chybné držanie tela. Pomenovať a popísať jednotlivé cvičebné polohy, pohyby a cvičebné tvary.
Základné názvoslovie telesných cvičení, štruktúra Zostaviť a viesť rozcvičenie, prakticky ukázať gymnastické cvičenia.
gymnastickej jednotky - úvodná, prípravná, hlavná, Zvládnuť cvičebné väzby a pohybové kombinácie. Demonštrovať techniku
Všeobecná
záverečná časť vyučovacej hodiny. Prípravné, imitačné dopomoci a záchrany pri cvičení. Uplatňovať optimálnu techniku pri
gymnastika
cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania vykonávaní základných gymnastických polôh a cvičebných tvaroch.
polôh, pohybov, cvičebných tvarov a väzieb. Pohybový Ohodnotiť techniku, estetiku a kompozíciu konaného gymnastického
režim, redukcia hmotnosti, obezity, pozitívny životný štýl.
cvičenia. Postrehnúť a posúdiť chyby v predvedení cvikov, držaní tela a
rozsahu pohybov.
Atletika
13
Základná terminológia, systematika atletických disciplín a Orientovať sa v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich
184
Základy
gymnastických
športov
13
Športové hry –
basketbal
10
Športové hry –
10
technika atletických disciplín. Základné pravidlá súťaženia a prakticky demonštrovať. Poznať význam a vplyv základných prostriedkov
a rozhodovania atletických súťaží, organizácia súťaží kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu a využívať ich vo svojej
(časomerač, rozhodca, zapisovateľ). Zásady fair-play, spontánnej pohybovej aktivite. Poznať základné pravidlá atletických
bezpečnosť a úrazová zábrana, zásady hygieny a vplyv disciplín. Vysvetliť význam rozcvičenia a aktívne sa zapájať do jeho vedenia.
atletiky na zdravý vývin mládeže. Technika behu, bežecká Poznať a v živote uplatňovať zásady fair-play ako súťažiaci, rozhodca,
ABC, štarty- nízky, polovysoký. Beh krátke vzdialenosti – organizátor, divák. Osvojiť si, zdokonaliť a demonštrovať techniku
60 m, 300 m. Skok do diaľky. Hody na cieľ i na diaľku. pohybových činností (beh, nízky a polovysoký štart, skok do diaľky, hod
Vytrvalostný beh – 800m, 1000m.
kriketovou loptičkou).
Význam a zmysel vykonávania gymnastických športov, Poznať gymnastické športy, popísať disciplíny a ich cvičebný obsah.
zásady držania tela. Esteticko-pohybové prostriedky Pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary. Zostaviť a viesť
gymnastických športov. Terminológia polôh a pohybov. rozcvičenie so zameraním na vybraný gymnastický šport, prakticky ukázať
Disciplíny
športovej gymnastiky žien a mužov. imitačné, prípravné cvičenia a základné cvičebné tvary. Uplatňovať
Osvojovanie a zdokonaľovanie polôh, pohybov, cvičebných optimálnu techniku pri vykonávaní gymnastických polôh, lokomočných
tvarov a väzieb. Dopomoc a záchrana pri cvičení. Cvičenia pohyboch a cvičebných tvaroch. Ohodnotiť techniku, estetiku a skladbu
rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné a koordinačné gymnastického cvičenia. Dokázať postrehnúť chyby v predvedení, v držaní
schopnosti. Akrobacia, cvičenie na- a s náradím, s náčiním. tela, rozsahu pohybu. Ovládať pravidlá gymnastických pretekov. Optimálne
Kondičná zložka a
technická zložka gymnastických rozvinúť kondičné a koordinačné schopnosti, kĺbovú pohyblivosť, svalovú
športov. Športová gymnastika – kotúľ vpred, kotúľ vzad, elasticitu a orientáciu v priestore.
väzby cvičebných tvarov, cvičenia na správne držanie tela,
rovnovážne cvičenia, preskoky – roznožka, skrčka.
Prekážková dráha, preskoky cez švihadlo. Kompenzačné
a relaxačné cvičenia.
Systematika herných činností, základná terminológia hier. Pomenovať, popísať a prakticky ukázať základné herné činnosti jednotlivca.
Technika herných činností jednotlivca, herné kombinácie Pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku. Vysvetliť základné
a herné systémy. Hodnotenie športového výkonu, funkcie pravidlá basketbalu. Zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj
hráčov na jednotlivých postoch. Základné pravidlá skupinu spolužiakov) pred hrou, resp. stretnutím, vykonávať funkciu
basketbalu. Popísať a prakticky ukázať správnu techniku rozhodcu a zapisovateľa. Posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho
herných činností jednotlivca: držanie a chytanie lopty, športového výkonu a aj výkonu svojho družstva. Prejaviť pozitívny postoj
dribling, pohyb hráča s loptou, bez lopty, prihrávky, k pohybovej aktivite.
dvojtakt, streľba na kôš. Kondičná príprava, základné
kondičné a koordinačné schopnosti.
Systematika herných činností, základná terminológia hier. Pomenovať, popísať a prakticky ukázať základné herné činnosti jednotlivca.
185
vybíjaná D, futbal
CH
Výberový
tematický celok –
florbal,
bedminton
9
Testovanie
6
Technika herných činností jednotlivca, herné kombinácie
a herné systémy. Hodnotenie športového výkonu, funkcie
hráčov na jednotlivých postoch. Základné pravidlá
vybíjanej a futbalu. Popísať a prakticky ukázať správnu
techniku herných činností jednotlivca: futbal - prihrávka,
tlmenie lopty, streľba, dribling, obsadzovanie hráča bez
lopty a s loptou, vybíjaná – hádzanie a chytanie lopty,
prihrávky, vybíjanie. Kondičná príprava, základné kondičné
a koordinačné schopnosti.
Bedminton - držanie rakety – forhendové a bekhendové.
Strehové postavenie hráča. Pohyb hráča po ihrisku,
podanie, príjem podania. Obranné údery – príjem smeča,
útočné údery – smeč, drajv. Preskoky švihadla. Pohybové
hry rýchlostného charakteru. Pohybové hry so skákaním,
preskakovaním a zoskakovaním. Kondičné cvičenia.
Prekonávanie prekážkovej dráhy a akrobatické cvičenia.
Koordinačné cvičenia s využitím rakety a bedmintonového
košíka. Základná terminológia bedmintonu a pravidlá
bedmintonu. Účinok bedmintonu na rozvoj osobnosti –
zdravotný účinok, pôsobenie na charakterové vlastnosti,
kreativitu, samostatnosť v rozhodovaní, sebavedomie, úcta
k spolu i protihráčom.
Florbal – držanie hokejky, vedenie loptičky, streľba,
obranné a útočné kombinácie. Pohybové hry vytrvalostného
charakteru. Kondičné cvičenia. Prekonávanie prekážkovej
dráhy a akrobatické cvičenia. Koordinačné cvičenia
s využitím hokejky
a florbalovej loptičky. Základná
terminológia florbalu a pravidlá florbalu. Účinok florbalu
na rozvoj osobnosti – zdravotný účinok, pôsobenie na
charakterové
vlastnosti,
kreativitu,
samostatnosť
v rozhodovaní, sebavedomie, úcta k spolu i protihráčom.
Diagnostika všeobecnej pohybovej výkonnosti – člnkový
186
Pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku. Vysvetliť základné
pravidlá vybíjanej a futbalu. Zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné,
aj skupinu spolužiakov) pred hrou, resp. stretnutím, vykonávať funkciu
rozhodcu, zapisovateľa a časomerača. Posúdiť reálnu hodnotu svojho
individuálneho športového výkonu a aj výkonu svojho družstva. Prejaviť
pozitívny postoj k pohybovej aktivite.
Pomenovať, popísať a prakticky ukázať základné herné činnosti jednotlivca.
Pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku. Vysvetliť základné
pravidlá bedmintonu a florbalu. Bedminton - podať forhendom, horný úder
forhendom, spodný úder forhendom i bekhendom, smeč. Florbal – vedenie
loptičky, streľba forhendom i bekhendom, základné obranné a útočné činnosti
v hre. Vykonávať funkciu rozhodcu, zapisovateľa a časomerača.
Vo všetkých disciplínach maximálny výkon podľa individuálnych schopností
Cvičenia v
prírode
4
beh (10x5 m), skok do diaľky z miesta, ľah – sed za 30 a možností. Meranie pohybovej výkonnosti. Uvedomenie si svojej telesnej
sekúnd, výdrž v zhybe, beh 12 minút. Pravidlá testovania a kondície.
jeho význam.
Základy pre výber, prípravu a likvidáciu táboriska. Orientovať sa v prírode podľa turistických značiek, mapy, buzoly, ale aj
Základné vedomosti o ochrane a tvorbe životného prírodných úkazov. Absolvovať súvislý presun v teréne. Opísať a vysvetliť
prostredia. Základy pravidiel cestnej premávky pre chodcov základné pravidlá správania sa v prírodnom prostredí smerujúce k jeho
a cyklistov – pomenovanie dopravných značiek. Presun ochrane. Pomenovať historické a kultúrne pamiatky v okolí svojho bydliska
terénom s prekonávaním prekážok, cvičenia rovnováhy na a regiónu. Dokázať poskytnúť adekvátnu prvú pomoc. Organizovať
prírodných prekážkach. Nosenie prírodných predmetov pohybové hry v prírode. Dodržiavať pravidlá cestnej premávky pre chodcov
jednotlivo, v dvojiciach a iných skupinách (klady, kamene, a cyklistov.
brvná a pod.)
Orientácia na stanovisku podľa buzoly, určovanie azimutu
a orientácia podľa mapy. Výber, príprava a likvidácia
ohniska. Praktické poskytnutie prvej pomoci (umelé
dýchanie, masáž srdca, protišokové opatrenia, stabilizovaná
poloha, ošetrenie povrchového poranenia, zlomenín,
omrzlín, popálenín). Jazda na bicykli, zmeny smeru a
rýchlosti jazdy, otáčanie, jazda zručnosti.
Tematický celok plávanie sa v 6. ročníku vyučuje blokovo v rozsahu 8 hodín podľa podmienok školy a podľa dohody s Rekreačnými službami mesta Senica.
Náplňou plaveckého výcviku sú tieto učivá:
 Hry vo vode, lovenie predmetov, podplavovanie, hríbik.
 Nácvik splývania bez dýchania a s dýchaním.
 Nácvik práce DK (K, P, Z).
 Zdokonaľovanie práce DK s dýchaním do vody.
 Nácvik práce paží (K, P, Z).
 Zdokonaľovanie práce paží s dýchaním do vody.
 Nácvik súhry zvoleného plaveckého spôsobu.
 Štafetové hry a súťaže.
187
Účelové cvičenia ( ÚC ) v 6. ročníku realizujeme v prírode 2 krát v roku po 5 hodín s pravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej
časti učiva v rozsahu 3-5 hodín podľa náročnosti obsahu a organizácii plánovaného ÚC. Učivo turistiky realizované v rámci telesnej výchovy formou cvičení v prírode
nezamieňame s ÚC.
Obsahové zameranie v šiestom ročníku
a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
 charakteristika nebezpečných látok ohrozujúcich školu a jej okolie;
 vyhlásenie varovných signálov CO – činnosť v domácnostiach, činnosť žiaka a triedy po ich vyhlásení;
 lokalizácia a likvidácia požiaru ručnými hasiacimi prostriedkami;
 vyrozumenie a privolanie požiarnikov – údaje;
 dekontaminácia – hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu;
 evakuácia z ohrozeného priestoru;
 pravidlá správania sa obyvateľstva pri ohrození a pri vzniku mimoriadnej udalosti;
b) Zdravotná príprava
 zložitejšie obväzovanie obväzmi horných a dolných končatín, trupu a brucha – obväzová technika;
 prakové obväzy brady nosa;
 šatkové obväzy hlava, ruky, nohy;
 náplasťové obväzovanie poranení na horných a dolných končatinách;
 ošetrenie poranených kĺbov a kostí horných a dolných končatín- vyvrtnutie; vykĺbenie, zlomeniny;
c) Pohyb a pobyt v prírode
 mierky máp a náčrtov, meranie vzdialeností na mape a v teréne;
 pomer výšky a šírky s nárastom vzdialenosti;
 zhotovenie jednoduchej pomôcky na odhad výšky a šírky;
 zemepisný azimut;
 určenie vlastného stanovišťa podľa mapy;
 určenie svetových strán podľa núdzových orientačných prostriedkov;
 prenášanie azimutu z mapy do terénu a z terénu do mapy;
 preventívna ochrana pred bleskom.
Učebné osnovy:
Predmet : Telesná a športová výchova
188
Ročník: 7.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
priebežne
priebežne
Telesná a športová výchova 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Bezpečnostné opatrenia na vyučovacích hodinách – Rešpektovať pokyny vyučujúceho. Rozoznať možnosti vzniku
Bezpečnosť na
1
príchod, správanie v šatni, v telocvični a športovom areáli, nebezpečenstva a úrazu. Spozorovať ohrozenie svojich spolužiakov.
TŠV
úrazy, hygienické návyky.
Základné poznatky o formách pohybovej aktivity v režime Pomenovať drobné organizačné formy telesnej výchovy. Vysvetliť potrebu
dňa (ranné cvičenie, spontánna pohybová aktivita, rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej činnosti. Dodržiavať pravidlá
racionálne využívanie voľného času a pod.). Úloha správnej životosprávy. Pripomenúť si základné olympijské idey a riadiť sa
rozcvičenia pred vykonávaním pohybových činností, nimi vo svojom živote. Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom
význam správnej životosprávy pre pohybový výkon a prostredí. Dodržiavať bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní
Poznatky
negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu a nedovolených látok pohybovej činnosti a osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností.
z telesnej kultúry
na zdravie a pohybový výkon. Úspechy našich športovcov Používať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností.
na OH, MS, ME, olympijská výchova so zameraním na
poznatky o Medzinárodnom olympijskom výbore,
Slovenskom olympijskom výbore, o olympijských hrách,
kalokagatii a fair-play. Prvá pomoc pri drobných
poraneniach.
Zásady správneho držania tela, chybné držanie tela. Pomenovať a popísať jednotlivé cvičebné polohy, pohyby a cvičebné tvary.
Základné názvoslovie telesných cvičení, štruktúra Zostaviť a viesť rozcvičenie, prakticky ukázať gymnastické cvičenia.
gymnastickej jednotky - úvodná, prípravná, hlavná, Zvládnuť cvičebné väzby a pohybové kombinácie. Demonštrovať techniku
Všeobecná
záverečná časť vyučovacej hodiny. Prípravné, imitačné dopomoci a záchrany pri cvičení. Uplatňovať optimálnu techniku pri
gymnastika
cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania vykonávaní základných gymnastických polôh a cvičebných tvaroch.
polôh, pohybov, cvičebných tvarov a väzieb. Pohybový Ohodnotiť techniku, estetiku a kompozíciu konaného gymnastického
režim, redukcia hmotnosti, obezity, pozitívny životný štýl.
cvičenia. Postrehnúť a posúdiť chyby v predvedení cvikov, držaní tela a
rozsahu pohybov.
Základná terminológia, systematika atletických disciplín a Orientovať sa v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich
Atletika
13
technika atletických disciplín. Základné pravidlá súťaženia a prakticky demonštrovať. Poznať význam a vplyv základných prostriedkov
a rozhodovania atletických súťaží, organizácia súťaží kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu a využívať ich vo svojej
189
Základy
gymnastických
športov
Športové hry –
volejbal CH, D
Športové hry –
vybíjaná D, futbal
CH
14
8
10
(časomerač, rozhodca, zapisovateľ). Zásady fair-play,
bezpečnosť a úrazová zábrana, zásady hygieny a vplyv
atletiky na zdravý vývin mládeže. Technika behu, bežecká
ABC, štarty- nízky, polovysoký. Beh krátke vzdialenosti –
60 m, 300 m. Skok do diaľky. Hody na cieľ i na diaľku.
Vytrvalostný beh – 800m, 1000m.
Význam a zmysel vykonávania gymnastických športov,
zásady držania tela. Esteticko-pohybové prostriedky
gymnastických športov. Terminológia polôh a pohybov.
Disciplíny
športovej gymnastiky žien a mužov.
Osvojovanie a zdokonaľovanie polôh, pohybov, cvičebných
tvarov a väzieb. Dopomoc a záchrana pri cvičení. Cvičenia
rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné a koordinačné
schopnosti. Akrobacia, cvičenie na- a s náradím, s náčiním.
Kondičná zložka a
technická zložka gymnastických
športov. Športová gymnastika – kotúľ vpred, kotúľ vzad,
väzby cvičebných tvarov, cvičenia na správne držanie tela,
rovnovážne cvičenia, preskoky – roznožka, skrčka.
Prekážková dráha, preskoky cez švihadlo.
Kompenzačné a relaxačné cvičenia.
Systematika herných činností, základná terminológia hier.
Technika herných činností jednotlivca, herné kombinácie
a herné systémy. Hodnotenie športového výkonu, funkcie
hráčov na jednotlivých postoch. Základné pravidlá
volejbalu. Popísať a prakticky ukázať správnu techniku
herných činností jednotlivca: odbitie horné na mieste, po
pohybe, nad seba, pred seba, odbitie pod uhlom, spodné
podanie, prihrávka na nahrávača pri sieti, nahrávka nad
seba.
Systematika herných činností, základná terminológia hier.
Technika herných činností jednotlivca, herné kombinácie
a herné systémy. Hodnotenie športového výkonu, funkcie
190
spontánnej pohybovej aktivite. Poznať základné pravidlá atletických
disciplín. Vysvetliť význam rozcvičenia a aktívne sa zapájať do jeho vedenia.
Poznať a v živote uplatňovať zásady fair-play ako súťažiaci, rozhodca,
organizátor, divák. Osvojiť si, zdokonaliť a demonštrovať techniku
pohybových činností (beh, nízky a polovysoký štart, skok do diaľky, hod
kriketovou loptičkou).
Poznať gymnastické športy, popísať disciplíny a ich cvičebný obsah.
Pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary. Zostaviť a viesť
rozcvičenie so zameraním na vybraný gymnastický šport, prakticky ukázať
imitačné, prípravné cvičenia a základné cvičebné tvary. Uplatňovať
optimálnu techniku pri vykonávaní gymnastických polôh, lokomočných
pohyboch a cvičebných tvaroch. Ohodnotiť techniku, estetiku a skladbu
gymnastického cvičenia. Dokázať postrehnúť chyby v predvedení, v držaní
tela, rozsahu pohybu. Ovládať pravidlá gymnastických pretekov. Optimálne
rozvinúť kondičné a koordinačné schopnosti, kĺbovú pohyblivosť, svalovú
elasticitu a orientáciu v priestore.
Pomenovať, popísať a prakticky ukázať základné herné činnosti jednotlivca.
Pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku. Vysvetliť základné
pravidlá volejbalu. Zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj
skupinu spolužiakov) pred hrou, resp. stretnutím, vykonávať funkciu
rozhodcu a zapisovateľa. Posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho
športového výkonu a aj výkonu svojho družstva. Prejaviť pozitívny postoj
k pohybovej aktivite.
Pomenovať, popísať a prakticky ukázať základné herné činnosti jednotlivca.
Pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku. Vysvetliť základné
pravidlá vybíjanej a futbalu. Zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné,
Výberový
tematický celok –
florbal,
bedminton
Testovanie
10
6
hráčov na jednotlivých postoch. Základné pravidlá
vybíjanej a futbalu. Popísať a prakticky ukázať správnu
techniku herných činností jednotlivca: futbal - prihrávka,
tlmenie lopty, streľba, dribling, obsadzovanie hráča bez
lopty a s loptou, vybíjaná – hádzanie a chytanie lopty,
prihrávky, vybíjanie. Kondičná príprava, základné kondičné
a koordinačné schopnosti.
Bedminton - držanie rakety – forhendové a bekhendové.
Strehové postavenie hráča. Pohyb hráča po ihrisku,
podanie, príjem podania. Obranné údery – príjem smeča,
útočné údery – smeč, drajv. Preskoky švihadla. Pohybové
hry rýchlostného charakteru. Pohybové hry so skákaním,
preskakovaním a zoskakovaním. Kondičné cvičenia.
Prekonávanie prekážkovej dráhy a akrobatické cvičenia.
Koordinačné cvičenia s využitím rakety a bedmintonového
košíka. Základná terminológia bedmintonu a pravidlá
bedmintonu. Účinok bedmintonu na rozvoj osobnosti –
zdravotný účinok, pôsobenie na charakterové vlastnosti,
kreativitu, samostatnosť v rozhodovaní, sebavedomie, úcta
k spolu i protihráčom.
Florbal – držanie hokejky, vedenie loptičky, streľba,
obranné a útočné kombinácie. Pohybové hry vytrvalostného
charakteru. Kondičné cvičenia. Prekonávanie prekážkovej
dráhy a akrobatické cvičenia. Koordinačné cvičenia
s využitím hokejky
a florbalovej loptičky. Základná
terminológia florbalu a pravidlá florbalu. Účinok florbalu
na rozvoj osobnosti – zdravotný účinok, pôsobenie na
charakterové
vlastnosti,
kreativitu,
samostatnosť
v rozhodovaní, sebavedomie, úcta k spolu i protihráčom.
Diagnostika všeobecnej pohybovej výkonnosti – člnkový
beh (10x5 m), skok do diaľky z miesta, ľah – sed za 30
sekúnd, výdrž v zhybe, beh 12 minút. Pravidlá testovania a
191
aj skupinu spolužiakov) pred hrou, resp. stretnutím, vykonávať funkciu
rozhodcu, zapisovateľa a časomerača. Posúdiť reálnu hodnotu svojho
individuálneho športového výkonu a aj výkonu svojho družstva. Prejaviť
pozitívny postoj k pohybovej aktivite.
Pomenovať, popísať a prakticky ukázať základné herné činnosti jednotlivca.
Pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku. Vysvetliť základné
pravidlá bedmintonu a florbalu. Bedminton - podať forhendom, horný úder
forhendom, spodný úder forhendom i bekhendom, smeč. Florbal – vedenie
loptičky, streľba forhendom i bekhendom, základné obranné a útočné činnosti
v hre. Vykonávať funkciu rozhodcu, zapisovateľa a časomerača.
Vo všetkých disciplínach maximálny výkon podľa individuálnych schopností
a možností. Meranie pohybovej výkonnosti. Uvedomenie si svojej telesnej
kondície.
Cvičenia v
prírode
4
jeho význam.
Základy pre výber, prípravu a likvidáciu táboriska.
Základné vedomosti o ochrane a tvorbe životného
prostredia. Základy pravidiel cestnej premávky pre chodcov
a cyklistov – pomenovanie dopravných značiek. Presun
terénom s prekonávaním prekážok, cvičenia rovnováhy na
prírodných prekážkach. Nosenie prírodných predmetov
jednotlivo, v dvojiciach a iných skupinách (klady, kamene,
brvná a pod.)
Orientácia na stanovisku podľa buzoly, určovanie azimutu
a orientácia podľa mapy. Výber, príprava a likvidácia
ohniska. Praktické poskytnutie prvej pomoci (umelé
dýchanie, masáž srdca, protišokové opatrenia, stabilizovaná
poloha, ošetrenie povrchového poranenia, zlomenín,
omrzlín, popálenín). Jazda na bicykli, zmeny smeru a
rýchlosti jazdy, otáčanie, jazda zručnosti.
Orientovať sa v prírode podľa turistických značiek, mapy, buzoly, ale aj
prírodných úkazov. Absolvovať súvislý presun v teréne. Opísať a vysvetliť
základné pravidlá správania sa v prírodnom prostredí smerujúce k jeho
ochrane. Pomenovať historické a kultúrne pamiatky v okolí svojho bydliska
a regiónu. Dokázať poskytnúť adekvátnu prvú pomoc. Organizovať
pohybové hry v prírode. Dodržiavať pravidlá cestnej premávky pre chodcov
a cyklistov.
V 7. ročníku sa realizuje lyžiarsky a snoubordový výchovno-výcvikový kurz formou 5 – dňového pobytu vo vybranom lyžiarskom stredisku v rozsahu 24 hodín.
Účelové cvičenia ( ÚC ) v 7. ročníku realizujeme v prírode 2 krát v roku po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej
časti učiva v rozsahu 3-5 hodín podľa náročnosti obsahu a organizácii plánovaného ÚC. Učivo turistiky realizované v rámci telesnej výchovy formou cvičení v prírode
nezamieňame s ÚC.
Obsahové zameranie v siedmom ročníku:
a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
 činnosť na varovné signály CO,
 ukladanie a skladovanie ochrannej masky ( DM-1, CM-3-3/h );
 kolektívna ochrana, evakuácia obyvateľstva, obsah evakuačnej batožiny;
 ochranné stavby, pravidlá správania sa v úkrytoch, činnosť po opustení úkrytov;
 dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, dekontaminácia;
 postup pri vzniku požiaru v osobnom automobile;
192
 zbrane hromadného ničenia - ničivé účinky, škodlivé pôsobenie na organizmus a ochrana pred nimi;
 ochrana potravín a vody pred škodlivinami a zamorením;
b) Zdravotná príprava
 poskytnutie prvej pomoci s pomocou lekárničky v osobnom automobile;
 prvá pomoc pri otrave plynom, chemikáliami;
 prvá pomoc pri šoku, protišokové opatrenia;
 vytiahnutie poraneného z rokliny;
 znehybnenie pri poranení panvy, krčnej chrbtice, hrudníka;
 ošetrenie a znehybnenie otvorenej zlomeniny;
 umelé dýchanie z pľúc do pľúc ( ústami, nosom ), masáž srdca;
 zastavenie tepnového, žilového a vlásočnicového krvácania;
c) Pohyb a pobyt v prírode
 príprava pochodu, zhotovenie harmonogramu a náčrtu pochodu;
 výber a úprava plochy pre stanovanie, stavanie turistického stanu;
 meranie rýchlosti, šírky a hĺbky vodného toku;
 prekonávanie vodnej prekážky;
 správanie sa pri prietrži mračien a prívaloch vody;
 značenie mostov a prechodov cez vodné toky.
Učebné osnovy:
Predmet : Telesná a športová výchova
Ročník: 8.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Telesná a športová výchova 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Bezpečnostné opatrenia na vyučovacích hodinách – Rešpektovať pokyny vyučujúceho. Rozoznať možnosti
Bezpečnosť na
príchod, správanie v šatni, v telocvični a športovom areáli, nebezpečenstva a úrazu. Spozorovať ohrozenie svojich spolužiakov.
1
TŠV
úrazy, hygienické návyky.
193
vzniku
Všeobecná
gymnastika
priebežne
priebežne
Poznatky
z telesnej kultúry
Atletika
13
Základy
gymnastických
športov
14
Základné poznatky o formách pohybovej aktivity v režime
dňa. Úloha rozcvičenia pred vykonávaním pohybových
činností, negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu a
nedovolených látok na zdravie a pohybový výkon. Úspechy
našich športovcov na OH, MS, ME, olympijská výchova so
zameraním na poznatky o Medzinárodnom olympijskom
výbore, Slovenskom olympijskom výbore, o olympijských
hrách, kalokagatii a fair-play. Prvá pomoc pri drobných
poraneniach.
Pomenovať drobné organizačné formy telesnej výchovy. Vysvetliť potrebu
rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej činnosti. Dodržiavať pravidlá
správnej životosprávy. Pripomenúť si základné olympijské idey a riadiť sa
nimi vo svojom živote. Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom
prostredí. Dodržiavať bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní
pohybovej činnosti a osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností.
Používať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností.
Zásady správneho držania tela, chybné držanie tela.
Základné názvoslovie telesných cvičení, štruktúra
gymnastickej jednotky - úvodná, prípravná, hlavná,
záverečná časť vyučovacej hodiny. Prípravné, imitačné
cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania
polôh, pohybov, cvičebných tvarov a väzieb. Pohybový
režim, redukcia hmotnosti, obezity, pozitívny životný štýl.
Pomenovať a popísať jednotlivé cvičebné polohy, pohyby a cvičebné tvary.
Zostaviť a viesť rozcvičenie, prakticky ukázať gymnastické cvičenia.
Zvládnuť cvičebné väzby a pohybové kombinácie. Demonštrovať techniku
dopomoci a záchrany pri cvičení. Uplatňovať optimálnu techniku pri
vykonávaní základných gymnastických polôh a cvičebných tvaroch.
Ohodnotiť techniku, estetiku a kompozíciu konaného gymnastického
cvičenia. Postrehnúť a posúdiť chyby v predvedení cvikov, držaní tela a
rozsahu pohybov.
Orientovať sa v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich
a prakticky demonštrovať. Poznať význam a vplyv základných prostriedkov
kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu a využívať ich vo svojej
spontánnej pohybovej aktivite. Poznať základné pravidlá atletických
disciplín. Vysvetliť význam rozcvičenia a aktívne sa zapájať do jeho vedenia.
Poznať a v živote uplatňovať zásady fair-play ako súťažiaci, rozhodca,
organizátor, divák. Osvojiť si, zdokonaliť a demonštrovať techniku
pohybových činností (beh, nízky a polovysoký štart, skok do diaľky, hod
kriketovou loptičkou).
Poznať gymnastické športy, popísať disciplíny a ich cvičebný obsah.
Pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary. Zostaviť a viesť
rozcvičenie so zameraním na vybraný gymnastický šport, prakticky ukázať
imitačné, prípravné cvičenia a základné cvičebné tvary. Uplatňovať
optimálnu techniku pri vykonávaní gymnastických polôh, lokomočných
pohyboch a cvičebných tvaroch. Ohodnotiť techniku, estetiku a skladbu
Základná terminológia, systematika atletických disciplín a
technika atletických disciplín. Základné pravidlá súťaženia
a rozhodovania atletických súťaží, organizácia súťaží
(časomerač, rozhodca, zapisovateľ). Zásady fair-play,
bezpečnosť a úrazová zábrana, zásady hygieny a vplyv
atletiky na zdravý vývin mládeže. Technika behu, bežecká
ABC, štarty- nízky, polovysoký. Beh krátke vzdialenosti –
60 m, 300 m. Skok do diaľky. Hody na cieľ i na diaľku.
Vrh guľou. Vytrvalostný beh – 800m, 1000m.
Význam a zmysel vykonávania gymnastických športov,
zásady držania tela. Esteticko-pohybové prostriedky
gymnastických športov. Terminológia polôh a pohybov.
Disciplíny
športovej gymnastiky žien a mužov.
Osvojovanie a zdokonaľovanie polôh, pohybov, cvičebných
tvarov a väzieb. Dopomoc a záchrana pri cvičení. Cvičenia
194
Športové hry –
florbal CH, D
8
Športové hry –
futbal CH,
volejbal D
10
Výberový
tematický celok –
10
rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné a koordinačné
schopnosti. Akrobacia, cvičenie na- a s náradím, s náčiním.
Kondičná zložka a
technická zložka gymnastických
športov. Športová gymnastika – kotúľ vpred, kotúľ vzad,
väzby cvičebných tvarov, cvičenia na správne držanie tela,
rovnovážne cvičenia, preskoky – roznožka, skrčka.
Prekážková dráha, preskoky cez švihadlo. Kompenzačné
a relaxačné cvičenia.
Florbal – držanie hokejky, vedenie loptičky, streľba,
obranné a útočné kombinácie. Pohybové hry vytrvalostného
charakteru. Kondičné cvičenia. Prekonávanie prekážkovej
dráhy a akrobatické cvičenia. Koordinačné cvičenia
s využitím hokejky
a florbalovej loptičky. Základná
terminológia florbalu a pravidlá florbalu. Účinok florbalu
na rozvoj osobnosti – zdravotný účinok, pôsobenie na
charakterové
vlastnosti,
kreativitu,
samostatnosť
v rozhodovaní, sebavedomie, úcta k spolu i protihráčom.
Systematika herných činností, základná terminológia hier.
Technika herných činností jednotlivca, herné kombinácie
a herné systémy. Hodnotenie športového výkonu, funkcie
hráčov na jednotlivých postoch. Základné pravidlá
volejbalu a futbalu. Popísať a prakticky ukázať správnu
techniku herných činností jednotlivca: futbal – vedenie
lopty, prihrávka, tlmenie lopty, streľba, obsadzovanie hráča
bez lopty a s loptou, volejbal – odbitie horné na mieste, po
pohybe, nad seba, pred seba, odbitie pod uhlom, spodné
podanie, prihrávka na nahrávača pri sieti, nahrávka nad
seba. Kondičná príprava, základné kondičné a koordinačné
schopnosti.
Systematika herných činností, základná terminológia hier.
Technika herných činností jednotlivca, herné kombinácie
a herné systémy. Hodnotenie športového výkonu, funkcie
195
gymnastického cvičenia. Dokázať postrehnúť chyby v predvedení, v držaní
tela, rozsahu pohybu. Ovládať pravidlá gymnastických pretekov. Optimálne
rozvinúť kondičné a koordinačné schopnosti, kĺbovú pohyblivosť, svalovú
elasticitu a orientáciu v priestore.
Pomenovať, popísať a prakticky ukázať základné herné činnosti jednotlivca.
Pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku. Vysvetliť základné
pravidlá florbalu. Florbal – vedenie loptičky, streľba forhendom
i bekhendom, základné obranné a útočné činnosti v hre. Vykonávať funkciu
rozhodcu, zapisovateľa a časomerača.
Pomenovať, popísať a prakticky ukázať základné herné činnosti jednotlivca.
Pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku. Vysvetliť základné
pravidlá volejbalu a futbalu. Zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné,
aj skupinu spolužiakov) pred hrou, resp. stretnutím, vykonávať funkciu
rozhodcu, zapisovateľa a časomerača. Posúdiť reálnu hodnotu svojho
individuálneho športového výkonu a aj výkonu svojho družstva. Prejaviť
pozitívny postoj k pohybovej aktivite.
Vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, herné činnosti v hre
(stretnutí). Uplatniť techniku základných herných činností jednotlivca a
využiť herné kombinácie a systémy. Vedieť pomenovať a popísať funkcie
bejzbal
Testovanie
Cvičenia v
prírode
6
4
hráčov na jednotlivých postoch. Základné pravidlá
a zásady fair-play v bejzbale. Popísať a prakticky ukázať
správnu techniku herných činností jednotlivca: prihrávky,
chytanie loptičky, nahadzovanie a pálenie, beh po métach,
zatváranie mét. Efektívne plniť taktické úlohy družstva
v hre, poznať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré pôsobia
na rozvoj kondičnej pripravenosti pre dané športové hry.
Prejavovať trvalý pozitívny vzťah k športovým hrám ako
predpokladu na ich celoživotné uplatňovanie v
individuálnej pohybovej aktivite.
Diagnostika všeobecnej pohybovej výkonnosti – člnkový
beh (10x5 m), skok do diaľky z miesta, ľah – sed za 30
sekúnd, výdrž v zhybe, beh 12 minút. Pravidlá testovania a
jeho význam.
Základy pre výber, prípravu a likvidáciu táboriska.
Základné vedomosti o ochrane a tvorbe životného
prostredia. Základy pravidiel cestnej premávky pre
chodcov, cyklistov a korčuliarov – pomenovanie
dopravných značiek. Presun
terénom s prekonávaním
prekážok, cvičenia rovnováhy na prírodných prekážkach.
Nosenie prírodných predmetov jednotlivo, v dvojiciach
a iných skupinách (klady, kamene, brvná a pod. Orientácia
na stanovisku podľa buzoly, určovanie azimutu a orientácia
podľa mapy. Výber, príprava a likvidácia ohniska.
Praktické poskytnutie prvej pomoci (umelé dýchanie, masáž
srdca, protišokové opatrenia, stabilizovaná poloha,
ošetrenie povrchového poranenia, zlomenín, omrzlín,
popálenín). Jazda na kolieskových korčuliach, zmeny smeru
a rýchlosti jazdy, otáčanie, jazda zručnosti.
196
hráčov v obrane i v útoku, vedieť vysvetliť základné pravidlá bejzbalu.
Vedieť zostaviť a prakticky viesť základné i špeciálne rozcvičenie (vlastné, aj
skupinu spolužiakov) pred hrou, resp. stretnutím. Vykonávať funkciu
rozhodcu (pomocného rozhodcu), zapisovateľa, časomerača na hodinách
určených na hru (stretnutie).
Vo všetkých disciplínach maximálny výkon podľa individuálnych schopností
a možností. Meranie pohybovej výkonnosti. Uvedomenie si svojej telesnej
kondície.
Orientovať sa v prírode podľa turistických značiek, mapy, buzoly, ale aj
prírodných úkazov. Absolvovať súvislý presun v teréne. Opísať a vysvetliť
základné pravidlá správania sa v prírodnom prostredí smerujúce k jeho
ochrane. Pomenovať historické a kultúrne pamiatky v okolí svojho bydliska
a regiónu. Dokázať poskytnúť adekvátnu prvú pomoc. Organizovať
pohybové hry v prírode. Dodržiavať pravidlá cestnej premávky pre chodcov,
cyklistov a korčuliarov.
Účelové cvičenia ( ÚC ) v 8. ročníku realizujeme v prírode 2 krát v roku po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej
časti učiva v rozsahu 3-5 hodín podľa náročnosti obsahu a organizácii plánovaného ÚC. Učivo turistiky realizované v rámci telesnej výchovy formou cvičení v prírode
nezamieňame s ÚC.
Obsahové zameranie v ôsmom ročníku:
a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
 jadrové zbrane a ich ničivé účinky;
 ochrana pre svetelným žiarením;
 ochrana pred tlakovou vlnou ( tlakovým nárazom );
 ochrana pred prenikavou radiáciou a rádioaktívnou kontamináciou;
 hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu,;
 lokalizácia a likvidácia požiaru s jedovatými splodinami horenia;
 nebezpečné látky v okolí školy – zásady ochrany pri ich úniku, evakuácia z ohrozeného územia;
 kolektívna ochrana – druhy úkrytov, pravidlá správania sa v úkrytoch;
 odstraňovanie nebezpečných látok z povrchu terénu, budov a materiálu;
b) Zdravotná príprava
 hromadné nešťastia, triedenie chorých a ranených;
 postup pri poskytovaní prvej pomoci v mieste hromadného nešťastia;
 praktické riešenie prvej pomoci topiacej sa osobe;
 technická a zdravotná pomoc pri poranení elektrickým prúdom;
 prvá pomoc pri popáleninách;
 poskytnutie zdravotníckej pomoci pri strate vedomia;
 poskytnutie prvej pomoci pri úpaloch;
 sterilizácia prostriedkov;
 nebezpečenstvo pohlavných chorôb, zásady prevencie;
 alkoholizmus, drogy, toxikománia – škodlivé účinky, prevencia;
c) Pohyb a pobyt v prírode
 pochod podľa pripravených azimutov, tabuľka pochodu;
 vybavenie zdravotníckym materiálom pri individuálnej turistike( pešo, bicyklom);
 značkovanie turistických ciest a chodníkov;
 príprava jednoduchej teplej stravy s použitím ohňa, zásady bezpečnosti;
197

odstraňovanie devastačných následkov spôsobených ľuďmi v prírode.
Učebné osnovy:
Predmet : Telesná a športová výchova
Ročník: 9.
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
priebežne
Telesná a športová výchova 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Bezpečnostné opatrenia na vyučovacích hodinách – Rešpektovať pokyny vyučujúceho. Rozoznať možnosti vzniku
Bezpečnosť na
1
príchod, správanie v šatni, v telocvični a športovom areáli, nebezpečenstva a úrazu. Spozorovať ohrozenie svojich spolužiakov.
TŠV
úrazy, hygienické návyky.
Základné poznatky o formách pohybovej aktivity v režime Pomenovať drobné organizačné formy telesnej výchovy. Vysvetliť potrebu
dňa (ranné cvičenie, spontánna pohybová aktivita, rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej činnosti. Dodržiavať pravidlá
racionálne využívanie voľného času a pod.). Úloha správnej životosprávy. Pripomenúť si základné olympijské idey a riadiť sa
rozcvičenia pred vykonávaním pohybových činností, nimi vo svojom živote. Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom
význam správnej životosprávy pre pohybový výkon a prostredí. Dodržiavať bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní
Poznatky
negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu a nedovolených látok pohybovej činnosti a osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností.
z telesnej kultúry
na zdravie a pohybový výkon. Úspechy našich športovcov Používať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností.
na OH, MS, ME, olympijská výchova so zameraním na
poznatky o Medzinárodnom olympijskom výbore,
Slovenskom olympijskom výbore, o olympijských hrách,
kalokagatii a fair-play. Prvá pomoc pri drobných
poraneniach.
198
priebežne
Všeobecná
gymnastika
Atletika
13
Základy
gymnastických
športov
14
Zásady správneho držania tela, chybné držanie tela.
Základné názvoslovie telesných cvičení, štruktúra
gymnastickej jednotky - úvodná, prípravná, hlavná,
záverečná časť vyučovacej hodiny. Prípravné, imitačné
cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania
polôh, pohybov, cvičebných tvarov a väzieb. Pohybový
režim, redukcia hmotnosti, obezity, pozitívny životný štýl.
Základná terminológia, systematika atletických disciplín a
technika atletických disciplín. Základné pravidlá súťaženia
a rozhodovania atletických súťaží, organizácia súťaží
(časomerač, rozhodca, zapisovateľ). Zásady fair-play,
bezpečnosť a úrazová zábrana, zásady hygieny a vplyv
atletiky na zdravý vývin mládeže. Technika behu, bežecká
ABC, štarty- nízky, polovysoký. Beh krátke vzdialenosti –
60 m, 300 m. Skok do diaľky. Hody na cieľ i na diaľku.
Vrh guľou. Vytrvalostný beh – 800m, 1000m.
Význam a zmysel vykonávania gymnastických športov,
zásady držania tela. Esteticko-pohybové prostriedky
gymnastických športov. Terminológia polôh a pohybov.
Disciplíny
športovej gymnastiky žien a mužov.
Osvojovanie a zdokonaľovanie polôh, pohybov, cvičebných
tvarov a väzieb. Dopomoc a záchrana pri cvičení. Cvičenia
rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné a koordinačné
schopnosti. Akrobacia, cvičenie na- a s náradím, s náčiním.
Kondičná zložka a
technická zložka gymnastických
športov. Športová gymnastika – kotúľ vpred, kotúľ vzad,
väzby cvičebných tvarov, cvičenia na správne držanie tela,
rovnovážne cvičenia, preskoky – roznožka, skrčka.
Prekážková dráha, preskoky cez švihadlo. Kompenzačné
a relaxačné cvičenia.
199
Pomenovať a popísať jednotlivé cvičebné polohy, pohyby a cvičebné tvary.
Zostaviť a viesť rozcvičenie, prakticky ukázať gymnastické cvičenia.
Zvládnuť cvičebné väzby a pohybové kombinácie. Demonštrovať techniku
dopomoci a záchrany pri cvičení. Uplatňovať optimálnu techniku pri
vykonávaní základných gymnastických polôh a cvičebných tvaroch.
Ohodnotiť techniku, estetiku a kompozíciu konaného gymnastického
cvičenia. Postrehnúť a posúdiť chyby v predvedení cvikov, držaní tela a
rozsahu pohybov.
Orientovať sa v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich
a prakticky demonštrovať. Poznať význam a vplyv základných prostriedkov
kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu a využívať ich vo svojej
spontánnej pohybovej aktivite. Poznať základné pravidlá atletických
disciplín. Vysvetliť význam rozcvičenia a aktívne sa zapájať do jeho vedenia.
Poznať a v živote uplatňovať zásady fair-play ako súťažiaci, rozhodca,
organizátor, divák. Osvojiť si, zdokonaliť a demonštrovať techniku
pohybových činností (beh, nízky a polovysoký štart, skok do diaľky, hod
kriketovou loptičkou).
Poznať gymnastické športy, popísať disciplíny a ich cvičebný obsah.
Pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary. Zostaviť a viesť
rozcvičenie so zameraním na vybraný gymnastický šport, prakticky ukázať
imitačné, prípravné cvičenia a základné cvičebné tvary. Uplatňovať
optimálnu techniku pri vykonávaní gymnastických polôh, lokomočných
pohyboch a cvičebných tvaroch. Ohodnotiť techniku, estetiku a skladbu
gymnastického cvičenia. Dokázať postrehnúť chyby v predvedení, v držaní
tela, rozsahu pohybu. Ovládať pravidlá gymnastických pretekov. Optimálne
rozvinúť kondičné a koordinačné schopnosti, kĺbovú pohyblivosť, svalovú
elasticitu a orientáciu v priestore.
Športové hry –
florbal CH, D
Športové hry –
futbal CH,
volejbal D
Výberový
tematický celok –
bejzbal
8
8
6
Florbal – držanie hokejky, vedenie loptičky, streľba,
obranné a útočné kombinácie. Pohybové hry vytrvalostného
charakteru. Kondičné cvičenia. Prekonávanie prekážkovej
dráhy a akrobatické cvičenia. Koordinačné cvičenia
s využitím hokejky
a florbalovej loptičky. Základná
terminológia florbalu a pravidlá florbalu. Účinok florbalu
na rozvoj osobnosti – zdravotný účinok, pôsobenie na
charakterové
vlastnosti,
kreativitu,
samostatnosť
v rozhodovaní, sebavedomie, úcta k spolu i protihráčom.
Systematika herných činností, základná terminológia hier.
Technika herných činností jednotlivca, herné kombinácie
a herné systémy. Hodnotenie športového výkonu, funkcie
hráčov na jednotlivých postoch. Základné pravidlá
volejbalu a futbalu. Popísať a prakticky ukázať správnu
techniku herných činností jednotlivca: futbal – vedenie
lopty, prihrávka, tlmenie lopty, streľba, obsadzovanie hráča
bez lopty a s loptou, volejbal – odbitie horné na mieste, po
pohybe, nad seba, pred seba, odbitie pod uhlom, spodné
podanie, prihrávka na nahrávača pri sieti, nahrávka nad
seba. Kondičná príprava, základné kondičné a koordinačné
schopnosti.
Systematika herných činností, základná terminológia hier.
Technika herných činností jednotlivca, herné kombinácie
a herné systémy. Hodnotenie športového výkonu, funkcie
hráčov na jednotlivých postoch. Základné pravidlá
a zásady fair-play v bejzbale. Popísať a prakticky ukázať
správnu techniku herných činností jednotlivca: prihrávky,
chytanie loptičky, nahadzovanie a pálenie, beh po métach,
zatváranie mét. Efektívne plniť taktické úlohy družstva
v hre, poznať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré pôsobia
na rozvoj kondičnej pripravenosti pre dané športové hry.
Prejavovať trvalý pozitívny vzťah k športovým hrám ako
200
Pomenovať, popísať a prakticky ukázať základné herné činnosti jednotlivca.
Pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku. Vysvetliť základné
pravidlá florbalu. Florbal – vedenie loptičky, streľba forhendom
i bekhendom, základné obranné a útočné činnosti v hre. Vykonávať funkciu
rozhodcu, zapisovateľa a časomerača.
Pomenovať, popísať a prakticky ukázať základné herné činnosti jednotlivca.
Pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku. Vysvetliť základné
pravidlá volejbalu a futbalu. Zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné,
aj skupinu spolužiakov) pred hrou, resp. stretnutím, vykonávať funkciu
rozhodcu, zapisovateľa a časomerača. Posúdiť reálnu hodnotu svojho
individuálneho športového výkonu a aj výkonu svojho družstva. Prejaviť
pozitívny postoj k pohybovej aktivite.
Vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, herné činnosti
v hre (stretnutí). Uplatniť techniku základných herných činností
jednotlivca a využiť herné kombinácie a systémy. Vedieť pomenovať a
popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku, vedieť vysvetliť základné
pravidlá bejzbalu. Vedieť zostaviť a prakticky viesť základné i
špeciálne rozcvičenie (vlastné, aj skupinu spolužiakov) pred hrou, resp.
stretnutím. Vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu),
zapisovateľa, časomerača na hodinách určených na hru (stretnutie).
Výberový
tematický celok frisbee
Testovanie
Cvičenia v
prírode
6
6
4
predpokladu na ich celoživotné uplatňovanie v
individuálnej pohybovej aktivite.
Systematika herných činností, základná terminológia hier.
Technika herných činností jednotlivca, herné kombinácie
a herné systémy. Hodnotenie športového výkonu, funkcie
hráčov na jednotlivých postoch. Základné pravidlá
a zásady fair-play vo frisbee.
Diagnostika všeobecnej pohybovej výkonnosti – člnkový
beh (10x5 m), skok do diaľky z miesta, ľah – sed za 30
sekúnd, výdrž v zhybe, beh 12 minút. Pravidlá testovania a
jeho význam.
Základy pre výber, prípravu a likvidáciu táboriska.
Základné vedomosti o ochrane a tvorbe životného
prostredia. Základy pravidiel cestnej premávky pre
chodcov, cyklistov a korčuliarov – pomenovanie
dopravných značiek. Presun
terénom s prekonávaním
prekážok, cvičenia rovnováhy na prírodných prekážkach.
Nosenie prírodných predmetov jednotlivo, v dvojiciach
a iných skupinách (klady, kamene, brvná a pod.) Orientácia
na stanovisku podľa buzoly, určovanie azimutu a orientácia
podľa mapy. Výber, príprava a likvidácia ohniska.
Praktické poskytnutie prvej pomoci (umelé dýchanie, masáž
srdca, protišokové opatrenia, stabilizovaná poloha,
ošetrenie povrchového poranenia, zlomenín, omrzlín,
popálenín). Jazda na kolieskových korčuliach, zmeny smeru
a rýchlosti jazdy, otáčanie, jazda zručnosti.
Vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, herné činnosti v hre
(stretnutí). Uplatniť techniku základných herných činností jednotlivca a
využiť herné kombinácie a systémy. Vedieť pomenovať a popísať funkcie
hráčov v obrane i v útoku, vedieť vysvetliť základné pravidlá frisbee.
Vo všetkých disciplínach maximálny výkon podľa individuálnych schopností
a možností. Meranie pohybovej výkonnosti. Uvedomenie si svojej telesnej
kondície.
Orientovať sa v prírode podľa turistických značiek, mapy, buzoly, ale aj
prírodných úkazov. Absolvovať súvislý presun v teréne. Opísať a vysvetliť
základné pravidlá správania sa v prírodnom prostredí smerujúce k jeho
ochrane. Pomenovať historické a kultúrne pamiatky v okolí svojho bydliska
a regiónu. Dokázať poskytnúť adekvátnu prvú pomoc. Organizovať
pohybové hry v prírode. Dodržiavať pravidlá cestnej premávky pre chodcov,
cyklistov a korčuliarov.
Účelové cvičenia ( ÚC ) v 9. ročníku realizujeme v prírode 2 krát v roku po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej
časti učiva v rozsahu 3-5 hodín podľa náročnosti obsahu a organizácii plánovaného ÚC. Učivo turistiky realizované v rámci telesnej výchovy formou cvičení v prírode
nezamieňame s ÚC.
Obsahové zameranie v deviatom ročníku:
201
 Riešenie mimoriadnych udalosti - civilná ochrana:
 úlohy CO vyplývajúce zo Ženevských dohovorov;
 civilná ochrana v Slovenskej republike, jej miesto úlohy a poslanie;
 analýza územia okresu;
 organizácia jednotiek civilnej ochrany (štáby - riadiace orgány a odborné jednotky);
 varovné signály - činnosť po varovaní varovnými signálmi, vyslobodzovanie osôb zo závalov a poškodených úkrytov;
 jódová profylaxia (v okolí AE);
b) Zdravotná príprava:
 preverenie vedomosti a prehĺbenie návykov a zručností z poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach, zlomeninách;
 obväzovanie, znehybňovanie časti tela;
 darcovstvo krvi a transplantácie orgánov ľudského tela;
 správanie sa pri náleze zraneného mimo obývaného priestoru;
 prevencia proti kliešťovej encefalitíde;
d) Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana:
 ochrana chránených druhov rastlín, vtáctva a zvierat v SR a regióne;
 ochrana životného prostredia v SR - štátna správa, záujmové organizácie;
 povinnosti občanov, majiteľov rôznych prevádzok a zariadení pri ochrane životného prostredia;
 zásady používania chemických postrekov pri pestovaní rastlín a v domácnostiach;
e) Dopravná výchova:
 technická spôsobilosť motocyklov a osobných automobilov - spaľovanie, riadenie, brzdy, osvetlenie.
2. Hodnotenie predmetu
Základné ukazovatele hodnotenia žiaka:
a) posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovaniu TŠV
b) rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka
c) proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a teoretických vedomostí
Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení známkou:
Stupeň 1 - výborný - 100% až 75%
žiak dosahuje výbornú úroveň pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady, pohybová výkonnosť a zdatnosť majú stúpajúcu tendenciu, má
kladný vzťah k pohybovým aktivitám, aktívne sa zapája do činností na hodinách ako aj mimo školy, reprezentuje školu v športových súťažiach, je disciplinovaný,
dobre pripravený na hodinu TŠV, osvojenie si teoretických poznatkov je na vysokej úrovni
202
Stupeň 2 - chválitebný - 74% až 60%
žiak dosahuje štandardnú úroveň pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady, udržuje si pohybovú výkonnosť a zdatnosť, má kladný vzťah k
pohybovým aktivitám, zapája do činností na hodinách ako aj mimo školy, je disciplinovaný, dobre pripravený na hodinu TaŠV, osvojenie si teoretických poznatkov
je na dobrej úrovni
Stupeň 3 - dobrý - 59% až 45%
žiak dosahuje podpriemernú úroveň pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady, neprejavuje záujem o zlepšenie či udržanie si pohybovej
výkonnosti a zdatnosti, je pasívny k pohybovým aktivitám, nezapája sa do činností na hodinách ako aj mimo školy, je nedisciplinovaný, nie je pripravený na hodinu
TŠV, evidujú sa neodôvodnené absencie
Stupeň 4 - dostatočný - 44% až 30%
žiakovi je ľahostajná úroveň pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady, je ľahostajný k pohybovým aktivitám, je disciplinovaný, dobre
pripravený na hodinu TŠV, neprejavuje záujem o zlepšenie svojho fyzického stavu a potrebných vedomostí, vynecháva aktívnu časť vyučovania
Stupeň 5 - nedostatočný - 29% až 0%
žiak je úplne ľahostajný k vyučovaniu, ignoruje obsah vyučovania a odmieta sa zapájať do pohybových činností na vyučovacej hodine, veľmi často vynecháva
vyučovanie
Absolvoval/-a - žiak, ktorý na základe lekárskeho potvrdenia zo zdravotných dôvodov neabsolvoval pohybovú časť obsahu vyučovania TŠV, musí byť však
prítomný na hodinách TŠV.
Učiteľ má právo udeliť žiakovi, ktorého z vážnych príčin nemôže klasifikovať vykonanie komisionálnej skúšky z predmetu TŠV. Žiak, ktorý nie je spokojný so
známkou z predmetu TŠV, môže požiadať vedenie školy o následné preskúšanie.
203
Download

Učebné osnovy nižšie sekundárne vzdelávanie 2014-2015