Základná škola, Ul. V. Paulínyho – Tótha 32, Senica
Školský vzdelávací program
primárneho vzdelávania
ISCED 1
Mgr.Vladimír Šváček
riaditeľ školy
1.JAZYK A KOMUNIKÁCIA
1.1SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
1.2ANGLICKÝ JAZYK
2.MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
2.1MATEMATIKA
2.2INFORMATICKÁ VÝCHOVA
3.PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ
3.1PRÍRODOVEDA
3.2VLASTIVEDA
4.ČLOVEK A HODNOTY
4.1ETICKÁ VÝCHOVA
4.2NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
5.ČLOVEK A SVET PRÁCE
5.1PRACOVNÉ VYUČOVANIE
6.UMENIE A KULTÚRA
6.1HUDOBNÁ VÝCHOVA
6.2VÝTVARNÁ VÝCHOVA
7. ZDRAVIE A POHYB
7.1TELESNÁ VÝCHOVA
2
1. Jazyk a komunikácia
1.1 Slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny
pravopis a gramatiku a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopností a to na úrovni ústnej i písomnej.
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej
výchovy ako integrujúci prvok možno zahrnúť tzv. tvorivé písanie. Tvorivé písanie je prostriedok ako preniknúť do významovej a estetickej hĺbky literárneho
diela. Tvorivé písanie sa stáva pre žiaka zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Ide o spojené
nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne využívajú v jednotlivých zložkách predmetu.
Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších
vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre
zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Jazyk musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobre využívať, aby ním mohol myslieť,
cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka
a odráža sa v jeho myslení.
Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií,
ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Žiak si z predškolského obdobia prináša so sebou určité jazykové zručnosti a návyky, ktoré má následne
rozvíjať z viacerých aspektov. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal
zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova sa kladie dôraz na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna
stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k materinskému jazyku, ako nositeľovi národných
tradícií a formovania národného povedomia žiaka. Písanie je základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a
komunikačný. Na hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na dodržiavanie hygienických a estetických zásad.
V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť
poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu.
Ciele predmetu
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne)
na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa
žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.
Ciele vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ:
- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
3
- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči
- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej
- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
- osvojiť si návyky správnej výslovnosti
- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme
- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej)
Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči v ústnom i písomnom prejave sú rôzne a rôzni autori ich odporúčajú
používať individuálne. Ide najmä o to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom na toho ktorého žiaka. Za používanie
vhodných metód a prostriedkov nesie individuálnu zodpovednosť konkrétny učiteľ, ide o jeho flexibilitu, iniciatívu a tvorivosť. Tvorivosť je ten prvok, ktorý
sa má uplatňovať nielen v didaktike predmetu, ale rovnako u žiaka ako i učiteľa.
Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je správne používanie jazyka a jeho uplatňovanie v praktickom živote aj v písomnom prejave. Tento proces by
sa mal diať automaticky bez toho, aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania.
Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak sa bude smerovať k hlbšiemu poznaniu materinského jazyka, k väčšej hrdosti a úcte k jazyku,
čo v praxi znamená, že žiaci budú svoj jazyk poznať, budú ho vedieť používať, budú ním tvorivo myslieť a bez ťažkosti sa budú ním aj písomne vyjadrovať.
Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania materinského jazyka, a ktoré sa opierajú o kľúčové /základné/ kompetencie.
Poznávacie a rečové kompetencie
Percepčno-motorické zručnosti
1. Poznať a vedieť napísať správny tvar písmen a arabských číslic
2. odpísať tlačený text písaným písmom, písanie podľa nápovede a samostatné písanie krátkych textov
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
1. Zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi
2. V písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 2. ročník ZŠ
Analytické zručnosti
1. Fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, slabiky, identifikácie rýmu a aliterácií
Tvorivé zručnosti
1. Porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh)
2. Porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu)
3. Dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner
4
4. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. Žiaci si rozdelia úlohy z textu a snažia sa zahrať krátky príbeh z textu. Dbáme na správny
prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb.
5. Tvorenie otázky podľa súvislého textu
6. Opisovať jednoduché predmety ( napr. veci dennej potreby, osobnej hygieny) a veci známe z prírodovedy a vlastivedy
Verejná prezentácia textu, verejný prejav
1. Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na (primeranej) úrovni žiaka 2. ročníka ZŠ.
2. Osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych javov
3. Reprodukovať krátky text, najmä so synonymickými obmenami slov a viet
Informačné zručnosti
1. Naučiť žiaka poznať a používať jazykové slovníky a príručky
Komunikačné zručnosti
1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu
2. Vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu
3. Naučiť žiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor
Pojmy
Písanie:
samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, arabské číslice
písmená: malé, veľké, písané, tlačené
Zvuková stránka jazyka
slabiky, slová, delenie hlások na samohlásky- spoluhlásky- dvojhlásky,
samohlásky: krátke – dlhé (rozdelenie a názvy len v 2. ročníku ZŠ, v 1. ročníku poznávať samohlásky len informatívne)
spoluhlásky: tvrdé – mäkké (podobne ako samohlásky)
dĺžeň, mäkčeň, vokáň, bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka
melódia vety: oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej, želacej, zvolacej
slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ
výslovnosť a výskyt ä
Syntaktická/skladobná rovina:
jednoduchá veta, triedenie viet podľa obsahu na: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie
5
Sloh
pozdrav, oslovenie, tykanie/vykanie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie, prosba /želanie, poďakovanie, ospravedlnenie – ústne, ospravedlnenie
s vysvetlením, vyjadriť súhlas – nesúhlas, blahoželanie ústne/ písomne
1. ročník
Jazyk slovenský v 1. roč. ZŠ sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie. To znamená, že jedna vyučovacia hodina obsahuje obidve zložky. Poradie
a dĺžku týchto častí si určuje učiteľ sám v závislosti od náročnosti preberaného učiva a podľa aktuálnych potrieb triedy. Ak to učiteľ považuje za prospešné,
môže fyzicky náročnejšie písanie rozdeliť v rámci jednej vyučovacej hodiny na dve kratšie časti.
Ostatné zložky slovenského jazyka- literatúra, jazyková výchova a sloh sú organickou súčasťou týchto dvoch základných zložiek a preto na ne nie sú
vyčlenené osobitné hodiny.
Súbežne s osvojovaním čítania a písania plní učiteľ ďalšie úlohy vyplývajúce z týchto zložiek:
- rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti žiakov so zameraním sa na kultúru jazyka
- rozširuje slovnú zásobu žiakov, najmä tým, že sa vo svojom vyjadrovaní neobmedzuje len na okruh slov doteraz deťom známym, ale postupne zaraďuje
i výrazy, ktoré zatiaľ v slovníku detí chýbajú
- dbá na čistotu jazyka, najmä prostredníctvom vlastného vzorného vyjadrovania
- zoznamuje deti s pravopisnými javmi v rozsahu určenom v časti PÍSANIE.
- prostredníctvom vlastného hlasného čítania zoznamuje deti s rôznymi literárnymi útvarmi primeranými veku, najmä so zameraním na ich citové
pôsobenie. Využíva k tomu predovšetkým texty zo šlabikára a čítanky a inú vhodnú detskú literatúru, najmä od slovenských autorov. Vedie so žiakmi
rozhovory o prečítanom, kladie otázky, dbá na formovanie postojov k čítaniu s porozumením.
Obsah čítania a písania v 1. ročníku je rozčlenený do troch období:
Prípravné obdobie
Dĺžka prípravného obdobia môže byť variabilná /3 – 5 týždňov/. V odôvodnených prípadoch i viac. Je závislá i od pre gramotných (pred čitateľských)
skúseností detí, ktoré môžu výrazným spôsobom proces prípravy urýchliť. Dĺžka prípravného obdobia závisí od potrieb detí, ale aj od koncepcie, metód a
obsahu prípravného obdobia v jednotlivých používaných učebniciach. Základným cieľom prípravného obdobia je však pripraviť deti na proces osvojovania
si čítania a písania, bez ohľadu na zvolené učebnice a metódy. V rámci zachovania kontinuity vývinu je dôležité – v rámci možností - vychádzať
z predškolských skúseností žiakov, nadväzovať na doterajšie vedomosti, uplatňovať ich v učení a ďalej ich rozvíjať.
V súčasnosti sa vo vyučovaní elementárneho čítania uplatňujú dve metódy vychádzajúce z pôvodnej analyticko-syntetickej metódy. V pôvodnej analytickosyntetickej metóde sa kladie dôraz na analytické činnosti s následnými syntetickými činnosťami. Druhá metóda by sa dala charakterizovať ako syntetická
metóda s využitím niektorých najjednoduchších prvkov analytickej metódy.
Hlásková analyticko - syntetická metóda:
1. Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti
2. Analytické činnosti: veta, slovo, slabika,
6
3. Grafické znázorňovanie vety
2. Grafické delenie slov na slabiky
3. Určovanie pozície hlások v slove
4. Detailná analýza slova na hlásky – určovanie pozície hlások v slove
5. Poznávanie písmen
6. Čítanie slov po písmenách
Nácvičné /šlabikárové/ obdobie
Cieľom nácvičného obdobia je osvojovanie si čítania v týchto tematických celkoch:
1. Využívanie písmen veľkej tlačenej abecedy pri čítaní pre uľahčenie a urýchlenie chápania princípu čítania
2. Osvojovanie – čítanie písmen slovenskej abecedy - v závislosti na poradí ako sú uvedené v používaných platných učebniciach
3. Detailná analýza slov a určovanie pozície hlások v slove
4. Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú otvorené slabiky
5. Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabiky so spoluhláskovou skupinou
6. Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú viacnásobnú spoluhláskovú skupinu.
7. Čítanie slabík, slov viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabičné r - ŕ, l – ĺ.
8. Čítanie písaných písmen, slabík, slov, viet a krátkych súvislých textov
Ďalšie ciele plnené v rámci zložky čítanie:
1. V praktických činnostiach oboznámiť žiakov s funkciou týchto interpunkčných znamienok: bodka, čiarka, otáznik, výkričník, dvojbodka, úvodzovky,
rozdeľovník
2. V praktických činnostiach rozumieť pojmom rozprávka, príbeh, báseň, text, nadpis, riadok, autor.
3. V praktických a hrových činnostiach viesť žiakov k uvedomovaniu si významu a špecifických funkcií čítania a písania v každodenných životných
situáciách
Čítankové obdobie
Šlabikárovým obdobím je ukončený nácvik čítania a písania. Čítankové obdobie treba chápať ako obdobie zdokonaľovania nadobudnutých zručností
(spôsobilosti), ale najmä obdobím ich využívania pri čítaní s porozumením v praktických i vzdelávacích činnostiach.
Ciele čítankového obdobia sú zamerané na:
1. Zdokonaľovanie techniky čítania
2. Čítanie s porozumením
3. Cvičenie správnej intonácie
4. Voľná reprodukcia prečítaného textu
5. Vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom /smutné, zábavné, poučné.../ - vnímanie umeleckých textov rôznych žánrov
7
6. Príprava na prechod k tichému čítaniu
Požiadavky na vedomosti a zručnosti:
Žiak
- pozná a vie prečítať všetky písmená slovenskej abecedy
– v praktických činnostiach, pri čítaní vie spájať hlásky do slabík a vie prečítať všetky typy slabík vyskytujúcich sa v slovách
– pri čítaní dlhého menej obvyklého slova si vie pomôcť prečítaním po slabikách bez zbytočného opakovania slova a bez tichého hláskovania (tzv.
dvojitého čítania)
– chápe význam prečítaného slova (priradí slovo k obrázku a naopak) – je potrebná tolerancia k deťom s iným materinským jazykom,
– chápe obsah prečítanej vety a krátkeho súvislého textu,
– v prípade zabudnutia menej frekventovaného písmena si vie poradiť vyhľadaním písmena pomocou nápovedného obrázka,
– pri čítaní rozlišuje pojmy: text, riadok, článok, nadpis,
– v praktických činnostiach pozná funkciu interpunkčných znamienok: bodka, otáznik, výkričník, čiarka, spojovník,
– intonačne správne číta izolované krátke oznamovacie a opytovacie vety
Poznámka: väčšina detí 1. ročníka číta niektoré vety v súvislých textoch čiastočne intonačne nesprávne kvôli neschopnosti predvídať koniec vety – najmä pri
prvom čítaní textu. Táto schopnosť je závislá na technike a rýchlosti čítania, ktoré sa plne rozvinie až v ďalších ročníkoch.
PÍSANIE
Prípravné obdobie
Obsah písania v prípravnom období je zameraný na získavanie a zdokonaľovanie predpokladov na konkrétne písanie v neskoršom - v nácvičnom období.
Spočíva predovšetkým v plnení nasledujúcich cieľov:
1. systémom uvoľňovacích cvikov zlepšovať predovšetkým predpoklady na:
zlepšenie jemnej motoriky zápästia a prstov tak, aby žiak mohol v období nácviku
písania zvládnuť nároky, ktoré naň písanie kladie.
2. nácvik písania prípravných cvikov, ktoré sú základnými prvkami písmen v postupnosti od jednoduchých po zložitejšie.
3. Rozvíjanie analytických schopností – schopností postrehnúť základné čiary a línie
v jednotlivých písacích cvikoch, neskôr i v samotných písmenách, čo eliminuje často neprimerané množstvo cvičného písania.
Nácvičné obdobie
Čítanie a písanie nemusí nutne prebiehať súčasne, v zmysle čo čítame, to píšeme. Vo vyučovacom procese je možné, najmä vtedy, keď je proces nácviku
čítania podporovaný písaním veľkých tlačených písmen neviazať písanie na postup v čítaní, ktorý je prirodzene rýchlejší.
Cieľom písania v nácvičnom období je osvojovanie si písania v týchto tematických celkoch:
1. Osvojovanie si písania písmen slovenskej abecedy v poradí závislom od používaných učebníc a písaniek
2. Spájanie písmen do slabík a slov
8
3. Odpis písaných písmen, slabík, slov a viet
4. Prepis tlačených písmen, slabík, slov a viet
5. Písanie slov a jednoduchých viet podľa diktovania
6. Podporovanie vlastného a tvorivého písania veľkou tlačenou abecedou
Pravopisné javy:
1. Správna skladba slova /týka sa vynechávania a zámeny hlások/.
2. Veľké písmeno na začiatku vety.
3. Ukončenie oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vety.
4. Písanie osobných mien.
5. Označovanie dlhej samohlásky.
Čítankové obdobie
Ciele písania v čítankovom období sú zamerané na:
1. Zdokonaľovanie techniky písania.
2. Odpis a prepis textu.
3. Písanie podľa diktovania.
4. Precvičovanie pravopisných javov predpísaných pre 1. ročník.
5. Vytváranie spôsobilostí samostatne sa písomne vyjadrovať.
Požiadavky na vedomosti a zručnosti:
Žiak vie používať písmená písanej abecedy a arabské číslice v nasledujúcich činnostiach:
– vie čitateľne napísať písmená písanej abecedy a arabských číslic
Alternatíva pre žiakov s poruchou jemnej motoriky:
Žiakom s oneskoreným vývinom a poruchou jemnej motoriky potvrdenou psychológom, umožňujeme vyjadrovať sa písomne pomocou veľkých tlačených
písmen, ktoré kladú na jemnú motoriku ruky podstatne menšie nároky.
Žiak:
– dokáže správne spájať písmená v slovách
– vie z písanej predlohy čitateľne a správne odpísať slová a krátky primeraný text
– v praktických činnostiach /pri písaní/ vie členiť vety na slová, slová na slabiky tak, aby výsledkom bolo správne napísané slovo alebo veta,
– dokáže podľa diktovania napísať slová bez vynechávania písmen
– dokáže podľa diktovania napísať jednoduché krátke vety
– vie k známemu obrázku napísať jeho pomenovanie (tzv. auto diktát), bez vynechávania písmen (ostatné chyby tolerujeme)
– vie správne umiestniť dĺžeň
9
– vlastné mená osôb píše s veľkým začiatočným písmenom
– na začiatku vety píše veľké písmeno
- pri písaní rozlišuje oznamovaciu, opytovaciu a rozkazovaciu vetu
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
Túto úlohu považujeme pre pomerne veľký počet detí za výrazne dlhodobú, v 1. ročníku za ťažko zvládnuteľnú, a preto i ťažko definovateľnú, najmä
z pohľadu požiadaviek na vedomosti a zručnosti detí. Vymedzenie presných požiadaviek na vedomosti a zručnosti by mohlo byť v prípade mnohých detí
diskriminujúce (rečové chyby, inojazyčné prostredie).
Obsah:
– spisovná výslovnosť
– spisovné vyjadrovanie
1. ročník
Učebné osnovy zo Slovenského jazyka a literatúry, 1. ročník, 9 hodín týždenne/297 hodín ročne
tematický celok
počet
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Prípravné
36
Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností
Orientovať sa v šlabikári, tvoriť vety na ilustrácie
obdobie
Písanie veľkých tlačených písmen
Písať veľké tvary písmen
Čítanie veľkých tlačených písmen, sluchové a zrakové
Čítať tlačené písmená, určiť prvé písmeno v slove
rozlišovanie
Určiť polohu písmena v slove
Analytické činnosti a určovanie pozície hlások v slove
Čítať slabiky a slová
Pokusné čítanie otvorených slabík a jednoduchých slov
Šlabikárové
207
Čítanie písmen slovenskej abecedy
Pomenovať, rozoznať, prečítať tlačené písmená
obdobie
Čítanie a písanie písmen
Určiť a napísať písané písmená
Čítanie slabík, slov a viet
Čítať slabiky, slová a vety
Čítanie krátkych textov s otvorenou slabikou
Čítať krátke texty s otvorenou slabikou
Čítanie slov, viet a krátkych textov s otvorenou a zatvorenou
Čítať a analyzovať slová vo vete
slabikou
Čítať slová a vety, texty
Čítanie slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabiky so
Čítať písaný text
spoluhláskovou skupinou
Čítať náročnejší text, porozumieť mu a správne intonovať
Čítanie písaného textu
Správne graficky znázorniť tvary písmen
10
Čítankové
obdobie
54
Čítanie textu rôznej náročnosti, čítanie s porozumením, správna
intonácia
Písanie jednotlivých písmen písanej abecedy
Písanie slabík, slov, viet
Písanie diktovanej slabiky, slova, vety
Odpis a prepis krátkeho textu
Čítanie s porozumením
Správna intonácia textu
Čítanie súvislého textu s porozumením
Reprodukovanie prečítaného textu
Dramatizácia textu
Práca s ilustráciou
Písať slabiky, slová, vety
Písať diktovanú slabiku, slovo, vetu
Odpísať , prepísať krátky text
Čítať s porozumením
Správne intonovať osvojený text
Porozumieť čítanému textu
Reprodukovať prečítaný text
Pohybom a slovom vyjadriť prečítaný príbeh
Reprodukovať text na základe ilustrácie
Slovenský jazyk je hodnotený známkou. Najmä v prvom ročníku dbáme na motivujúce hodnotenie, vo veľkej miere využívame pochvalu a povzbudenie.
2. ročník
Slovenský jazyk v 2.roč. ZŠ sa člení na zložky:
1. Písanie - učiteľ ho môže vyučovať integrovane s jazykovou zložkou, slohovou zložkou, v rámci čítania a literárnej výchovy alebo samostatne
2. Jazykové vyučovanie (gramatika a pravopis) obsahuje učivo z fonetiky (zvuková rovina jazyka), lexiky(významová rovina jazyka) a syntaxe (skladba
vety)
3. Čítanie a literárna výchova
4. Slohová výchova - je založená na verbálnej i neverbálnej komunikácii a je organickou súčasťou jazykového vyučovania
Jazyková zložka (4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne)
Prehľad tematických celkov v 2.ročníku:
1. Aktivizácia poznatkov z 1.ročníka
2. Slovo - slabika - hláska - písmeno
3. Veta
4. Záverečné zhrnutie
11
Ciele a obsah
- Precvičenie a upevnenie poznatkov z 1.ročníka
- Členenie slov na slabiky a hlásky, rozlišovanie hlásky a písmena
- Rozlišovanie samohlások, dvojhlások a spoluhlások
- Správne písanie i po mäkkých spoluhláskach a y po tvrdých spoluhláskach
- Slabikotvorné r/ŕ a l/ĺ.
- Delenie slov na konci riadka podľa slabík
- Výslovnosť a výskyt samohlásky ä
- Rozlišovanie slov vo vete
- Význam slova. Slová s rovnakým, podobným alebo opačným významom.
- Rozlišovanie spisovného a nespisovného vyjadrovania, spisovných a nespisovných slov
- Tvorenie jednoduchých viet, správny slovosled vo vetách
- Delenie viet na oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie
Slohová výchova
Ciele a obsah
Je založená na verbálnej a neverbálnej komunikácii. Oblasť verbálnej komunikácie je zameraná na ústne vyjadrovanie, žiak vie nájsť súvislosť medzi
ilustráciou a obsahom prečítaného textu. Vie vyjadriť svoj názor na ilustráciu v knižke. Vie porozprávať svoj zážitok pred triedou, obecenstvom. Dokáže
usporiadať obrázky podľa časovej a príčinnej súvislosti. Vie samostatne porozprávať obsah jednoduchého textu, reprodukovať rozprávku a pod. Vie opísať
jednoduché predmety. Vie pozdraviť, poďakovať, ospravedlniť sa.
Písanie ( 2 polhodiny týždenne v rámci časovej dotácie jazykového vyučovania a čítania)
Ciele a obsah:
- Zdokonaľovať písomné zručnosti, hygienické a pracovné návyky
- Dodržiavať základné parametre písma ( čitateľnosť, úhľadnosť, primeranú rýchlosť)
- Dbať na správny tvar a sklon malých a veľkých písaných písmen , písanie číslic
- Odpisovanie tlačeného textu písaným písmom, písanie podľa nápovede( diktát), samostatné písanie krátkych textov
Čítanie a literárna výchova( 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne)
Obsah a ciele
- Nácvik správneho a plynulého čítania viacslabičných a ťažko vysloviteľných slov
- Nácvik čítania slov s predložkami
12
-
Nácvik čítania s porozumením
Nácvik orientácie v prečítanom texte a prerozprávanie prečítaného textu
Rozširovanie slovnej zásoby žiakov
Nácvik správnej intonácie viet, recitácie básní, dramatizácie a improvizácie podľa literárnej predlohy
Jednoduchý rozbor literárnych textov, poznať pojmy a výrazy: verš, sloha, rým, postava literárneho diela, bábkové divadlo, bábka, film
Práca s ilustráciami ukážok z literatúry pre deti, práca s knihou a spoločnou mimo čítankovou literatúrou
Vedieť rozlíšiť poéziu od prózy
Poznať jednoduché obrazné prostriedky( prirovnania, slová s podobným a opačným významom)
Učebné osnovy zo Slovenského jazyka a literatúry, 2. ročník, 8 hodín týždenne/264 hodín ročne (132 hodín ročne jazyková zložka, 132 hodín literárna
zložka)
tematický celok
počet obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Poznáme písmená 4
Aktivizácia poznatkov z 1.ročníka
Precvičiť a upevniť poznatky z 1.ročníka a to so zreteľom
na kvalitu osvojenia u jednotlivých žiakov (členenie
prejavov na vety, viet na slová, slov na slabiky, slabík na
hlásky, tvorenie viet, ich písanie a intonovanie, formy
spoločenského styku a pod.)
Hláska –písmeno – 65
Členenie slov na slabiky a hlásky, rozlišovanie hlásky a písmena
Rozlíšenie hlásky a písmena.
slabika –slovo
Rozlišovanie samohlások, dvojhlások a spoluhlások
Správne vyslovovať a písať hlásky s rozlišovacími
Správne písanie i po mäkkých spoluhláskach a y po tvrdých
znamienkami.
spoluhláskach
Deliť hlásky na samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky.
Slabikotvorné r/ŕ a l/ĺ.
Správne vyslovovať a písať y/ý po tvrdých spoluhláskach
Delenie slov na konci riadka podľa slabík
a i/í po mäkkých spoluhláskach.
Výslovnosť a výskyt samohlásky ä
Správne napísať a vysloviť slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni,
li.
Veta, slovo,
14
Rozlišovanie slov vo vete
Poznať, správne písať a intonovať vetu oznamovaciu,
slabika, hláska
Význam slova. Slová s rovnakým, podobným alebo opačným
opytovaciu a rozkazovaciu.
významom.
Obmieňať poradie slov vo vete.
Rozlišovanie spisovného a nespisovného vyjadrovania,
Rozširovať a zmenšovať počet slov vo vete.
spisovných a nespisovných slov
Obmieňať tvary slov vo vete.
13
Tvorenie jednoduchých viet, správny slovosled vo vetách
Delenie viet na oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie
Záverečné
opakovanie
Sloh
4
Písmená, hlásky, slabika, slovo, veta.
12
Písanie
33
Oblasť verbálnej komunikácie je zameraná na ústne vyjadrovanie,
žiak vie nájsť súvislosť medzi ilustráciou a obsahom prečítaného
textu. Vie vyjadriť svoj názor na ilustráciu v knižke. Vie
porozprávať svoj zážitok pred triedou, obecenstvom. Usporiadať
obrázky podľa časovej a príčinnej súvislosti. Vie samostatne
porozprávať obsah jednoduchého textu, reprodukovať rozprávku
a pod. Vie opísať jednoduché predmety. Vie pozdraviť,
poďakovať, ospravedlniť sa.
Osvojovanie si písania písmen slovenskej abecedy v poradí
závislom od používaných učebníc a písaniek
Spájanie písmen do slabík a slov
Odpis písaných písmen, slabík, slov a viet
Prepis tlačených písmen, slabík, slov a viet
Písanie slov a jednoduchých viet podľa diktovania
Podporovanie vlastného a tvorivého písania veľkou tlačenou
abecedou
Čítanie
132
Zdokonaľovanie techniky čítania
Čítanie s porozumením
Cvičenie správnej intonácie
Voľná reprodukcia prečítaného textu
Vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom /smutné,
zábavné, poučné.../ - vnímanie umeleckých textov rôznych
žánrov
Príprava na prechod k tichému čítaniu
Dokončiť začatú vetu podľa svojej predstavy.
Písanie veľkých písmen na začiatku vety a interpunkčných
znamienok na konci vety( bodka, otáznik, výkričník).
Zhrnutie poznatkov a vedomostí získaných v 2.ročníku
Vedieť pozdraviť, predstaviť sa, poprosiť a poďakovať,
ospravedlniť sa, vyjadriť súhlas/nesúhlas.
Vedieť správne napísať adresu, vypísať pohľadnicu.
Opísať jednoduché predmety.
Usporiadať obrázky podľa časovej súvislosti a
porozprávať príbeh podľa série obrázkov.
Tvoriť otázky podľa súvislého textu.
Zdokonaľovať písomné zručnosti, hygienické a pracovné
návyky
Dodržiavať základné parametre písma ( čitateľnosť,
úhľadnosť, primeranú rýchlosť)
Dbať na správny tvar a sklon malých a veľkých písaných
písmen , písanie číslic
Odpisovanie tlačeného textu písaným písmom, písanie
podľa nápovede( diktát), samostatné písanie krátkych
textov
Nácvik správneho a plynulého čítania a čítania s
porozumením
Nácvik orientácie v prečítanom texte a prerozprávanie
prečítaného textu
Rozširovanie slovnej zásoby žiakov
Nácvik správnej intonácie viet, recitácie básní,
dramatizácie a improvizácie podľa literárnej predlohy
Jednoduchý rozbor literárnych textov, poznať pojmy
14
a výrazy: verš, sloha, rým, postava literárneho diela,
bábkové divadlo, bábka, film
Práca s ilustráciami ukážok z literatúry pre deti, práca
s knihou a spoločnou mimo čítankovou literatúrou
Hodnotenie vedomostí v predmete Slovenský jazyk a literatúra:
diktáty: počet 6 – rozlišovacie znamienka, dvojhlásky, tvrdé spoluhlásky, mäkké spoluhlásky, slová s de, te, ne, le, di ,ti ,ni, li, druhy viet.
– klasifikačná stupnica diktátu tvoreného z 20 slov,
0, 1, 2 ch
1
3, 4 ch
2
5, 6, 7 ch
3
8, 9, 10 ch
4
11 a viac ch
5
Pravopisné cvičenia: počet 15, hodnotiť ako diktát.
Jazykové vyučovanie – pravopisné cvičenia v priebehu celého školského roka
- kontrolné diktáty (počet 6 )
- vstupná previerka (overenie vedomostí z prvého ročníka)
- výstupná previerka (zhrnutie vedomostí druhého ročníka )
Pravopisné cvičenia a diktáty sa hodnotia známkami 1 – 5
Vstupná a výstupná previerka sa hodnotí v percentách.
Čítanie a literárna výchova:
Hodnotí sa plynulé, výrazné čítanie s dodržiavaním interpunkčných znamienok známkami 1 – 5
3. ročník
Obsah
Slovenský jazyk v 3.roč. ZŠ sa člení na zložky:
1. Jazykové vyučovanie (gramatika a pravopis) obsahuje učivo z fonetiky (zvuková rovina jazyka), lexiky(významová rovina jazyka) a syntaxe (skladba
vety)
15
2. Čítanie a literárna výchova
3. Slohová výchova - je založená na verbálnej i neverbálnej komunikácii a je organickou súčasťou jazykového vyučovania
Jazyková zložka (5 hodiny týždenne, 165 hodín ročne)
Prehľad tematických celkov v 3. ročníku:
 Aktivizácia poznatkov z 2.ročníka
 Slabikotvorné hlásky ĺ, ĺ, r a ŕ
 Obojaké spoluhlásky
 Vybrané slová
 Abeceda
 Slovné druhy
 Vety
 Záverečné zhrnutie
Ciele a obsah
- Precvičenie a upevnenie poznatkov z 2.ročníka
- Členenie slov na slabiky a hlásky, rozlišovanie hlásky a písmena
- Rozlišovanie samohlások, dvojhlások a spoluhlások
- Slabikotvorné r/ŕ a l/ĺ.
- Správne písanie i po obojakých spoluhláskach
- Určiť a označiť vybrané slová, zdôvodniť pravopis
- Usporiadať a zoradiť slová podľa abecedy
- Rozlišovanie slov vo vete
- Význam slova. Slová s rovnakým, podobným alebo opačným významom.
- Tvorenie jednoduchých viet, správny slovosled vo vetách
- Delenie viet na oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie
Učebné osnovy zo Slovenského jazyka a literatúry, 3. ročník, 5 hodín týždenne/165 hodín
Počet
Tematický celok
Obsahový štandard
hodín
Aktivácia
Rozdelenie hlások na samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky.
8
poznatkov z 2.
Rozdelenie spoluhlások na mäkké a tvrdé.
Výkonový štandard
Žiak vie rozoznať samohlásky, spoluhlásky
a dvojhlásky. Vie ich vymenovať. Vie rozlíšiť tvrdé
16
Ročníka
Abeceda
Slabikotvorné
hlásky l, ĺ, r, ŕ
Obojaké
spoluhlásky
Vybrané slová
Písanie samohlásky ä.
15
Tlačené a písané písmená abecedy.
Radenie slov podľa abecedy.
Názvy písmen.
Vyhľadávanie slov v slovníku podľa abecedy
8
Slovo, slabika.
Rozdeľovanie slov na slabiky.
Vytváranie slov prostredníctvom slabikotvorných slabík
6
Spoluhlásky rozdeľujeme na tvrdé, mäkké a obojaké.
Názvy obojakých spoluhlások.
Pravopis po obojakých spoluhláskach a písanie y/ý po spoluhláske l.
54
Definícia vybraných slov. Pravopis vybraných slov vo všeobecnom
ponímaní. Príbuzné slová.
Vybrané slová po obojakej spoluhláske f neexistujú.
Obsah učiva spočíva v ovládaní vybraných slov po jednotlivých
obojakých spoluhláskach (okrem spoluhlásky f).
Odvodzovanie a tvorenie príbuzných slov.
Pravopis vybraných slov a príbuzných slov.
Podstatné mená
15
Vyvodiť definíciu podstatných mien na konkrétach.
Rozdelenie podstatných mien na všeobecné a vlastné.
Pravopis vlastných podstatných mien.
a mäkké spoluhlásky. Vie, že po mäkkých spoluhláskach
píšeme i/í a po tvrdých spoluhláskach y/ý. Ovláda slová,
v ktorých píšeme ä.
Žiak ovláda tlačenú a písanú podobu abecedy.
Vie zoradiť slová v abecednom poradí.
Vie správne pomenovať všetky písmená.
V slovníku vie vyhľadať slovo podľa abecedy.
Podobne i v encyklopédií alebo telefónnom zozname.
Žiak suverénne rozdeľuje slová na slabiky, zo slabík vie
utvoriť slová.
Vie, že spoluhláska l,ĺ a r,ŕ môže nahradiť samohlásku
a vytvoriť slabiku.
Žiak vie rozoznať obojaké spoluhlásky.
Vie ich vymenovať.
Vie, že po obojakých spoluhláskach píšeme alebo i, í
alebo y, ý.
Žiak vie písať slová s ly/lý
Žiak vie zadefinovať vybrané slová.
Vie povedať aké i,í alebo y ý píšeme vo vybraných
slovách.
Naučí sa rozoznávať vybrané slová a príbuzné slová.
Žiak si postupne osvojuje pravopis
vybraných slov.
Vie, v ktorých slovách sa píše y, ý.
Vie správne uplatniť pravopis v príbuzných slovách.
Vie vybrané slová používať nielen v izolovaných
slovách, ale aj v iných slovných spojeniach v textoch.
Žiak vie zadefinovať podstatné mená.
Vie sa na ne opýtať správnou otázkou.
Vie ich nájsť v cvičeniach, v jednoduchých textoch.
17
Slovesá
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Veta
7
7
Vyvodiť jednoduchú definíciu slovies.
Definícia prídavných mien.
Vyvodenie pojmu z akostných prídavných mien.
Vie rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená.
Vie uplatniť správny pravopis vo vlastných podstatných
menách - osôb, zvierat, miest a obcí, vrchov, riek,
potokov, štátov, svetadielov.
Žiak pozná funkciu slovies v texte. Tvorí synonymá.
Žiak vie zadefinovať prídavné mená.
Vie vyhľadať prídavné mená (akostné) z cvičení, z textu.
Vie tvoriť antonymá.
4
Definovať zámená.
Vychádzame zo skúsenosti, že žiaci používajú v bežnej komunikácii
zámená, napr. ja, ty, on, ona, my, vy, oni, ony, ten, tá, to, tí, tie,
moje, tvoje, naše, vaše.
Žiakov neučíme delenie zámen, iba ich naučíme prakticky ich
vyhľadať v cvičeniach, v textoch a pod.
5
Definovať číslovky.
Podobne ako pri slovnom druhu zámená aj pri číslovkách
vychádzame zo skúsenosti žiakov s týmto slovným druhom.
Žiaci od 1. triedy používajú číslovky v matematike. Pri definícii
vychádzame z poznatkov žiakov o číslovkách. Môžeme spomenúť
číslovky základné aj radové, ale nevyžadujeme, aby tieto pojmy žiaci
ovládali.
Žiak pozná a vie povedať jednoduchú definíciu
čísloviek.
Žiak vie vyhľadať základné, radové alebo iné číslovky,
ktoré pozná alebo sa s nimi stretol v praxi v cvičeniach,
v textoch. Žiak vie v bežnej komunikácii používať
slovný druh – číslovky.
Vie správne napísať číslovky do 1000. Vie správne
uplatniť ich pravopis v texte.
7
Spájať slová do viet.
Poznať, správne písať a intonovať vetu oznamovaciu, opytovaciu
a rozkazovaciu.
Obmieňať poradie slov vo vete.
Rozširovať a zmenšovať počet slov vo vete.
Obmieňať tvary slov vo vete.
Dokončiť začatú vetu podľa svojej predstavy.
Žiak vie utvoriť vetu oznamovaciu, opytovaciu
a rozkazovaciu. Vie vetu správne intonačne prečítať
alebo povedať. Dokáže rozšíriť alebo zúžiť počet slov vo
vete. Ovláda písanie viet.
Žiak ovláda krátku definíciu zámen.
Vie vymenovať bežne používané zámená v praxi.
Vie ich vyhľadať v cvičeniach alebo v texte.
Vie ich používať pri komunikácii s inými osobami.
18
Písanie veľkých písmen na začiatku vety a interpunkčných
znamienok na konci vety ( bodka, otáznik, výkričník).
Záverečné
opakovanie
6
Zhrnutie poznatkov a vedomostí 3. ročníka
Slohová výchova 23 hodín – je súčasťou jazykovej zložky
Je založená na verbálnej a neverbálnej komunikácii. Oblasť verbálnej komunikácie je zameraná na ústne vyjadrovanie. Vie vyjadriť svoj názor. Vie
porozprávať svoj zážitok pred triedou, obecenstvom. Dokáže usporiadať obrázky podľa časovej a príčinnej súvislosti. Vie samostatne porozprávať obsah
jednoduchého textu, reprodukovať rozprávku a pod. Vie opísať jednoduché predmety. Vie pozdraviť, poďakovať, ospravedlniť sa. Vie napísať jednoduchý
list, pozvánku, SMS, e- mail. Vie pochopiť reklamu, rozlíšiť jej druhy a posúdiť jej hodnovernosť a sformulovať krátky reklamný text. Vie čo je vizitka.
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
List
Počet
hodín
3
Písomné členenie listu.
Oslovenie, úvod, jadro, záver, podpis.
(V rámci opakovania, zopakovať správne napísanie adresy.)
Rozprávanie
6
Oznam, SMS
e-mail
korešpondenčný
lístok
3
Rozprávanie zážitku z prázdnin alebo inej udalosti.
Porozprávať príbeh podľa osnovy (úvod, jadro, záver).
Časová postupnosť
Písomné odovzdávanie informácií prostredníctvom mobilu,
elektronicky, písomne.
Žiak rozozná časti listu.
Vie písomne zoštylizovať jednoduchý list. Ovláda
pravopis oslovenia. Vie sa podpísať svojim menom, prípadne
priezviskom.
Žiak vie porozprávať udalosť alebo zážitok podľa osnovy.
Pri rozprávaní dodržať časovú postupnosť.
Inzerát
2
Vyhľadávanie inzerátov v tlači.
Písanie inzerátov
Reklama
2
Druhy reklamy
Žiak vie napísať jednoduchý oznam prostredníctvom SMS
správy, e-mailom alebo klasicky prostredníctvom
korešpondenčného lístka.
Vie správu sformulovať tak, aby obsahovala základné
informácie.
Žiak vie vyhľadať inzerát v časopise, v novinách alebo
v reklamných tlačovinách.
Vie sformulovať krátky inzerát - písomne.
Žiak vie vlastnými slovami charakterizovať pojem reklama.
19
Pozvánka
2
Opis
5
Analýza reklamných textov
Tvorba reklamných textov
Reklamný plagát
Písomná formulácia pozvánky napr. s tematikou Vianočné
posedenie, Vianočný koncert žiakov...
Obsah pozvánky
Písomne opísať konkrétny predmet.
Všímať si základné prvky z ktorých sa skladá, jeho funkciu,
prípadne využitie.
Členenie na odseky – úvod, jadro, záver
Vie rozlíšiť druhy reklamy.
Vie sformulovať krátky reklamný text.
Vie posúdiť hodnovernosť reklamy
Žiak vie sformulovať písomne text pozvánky na nejaké
podujatie. Ovláda prvky, ktoré nesmú v pozvánke absentovať
(miesto, čas, program, kto pozýva).
Vie pozvánku primerane graficky ozvláštniť.
Žiak vie opísať prvky z ktorých sa predmet skladá. Vie napísať
funkciu predmetu, prípadne jeho praktické využitie. Opis vie
zostaviť podľa odsekov.
Vie opísať detskú ilustráciu, prípadne umeleckú ilustráciu
namaľovanú k nejakému konkrétnemu literárnemu textu (napr.
z čítanky, z obľúbenej knihy)
Čítanie a literárna výchova 3 hodiny týždenne/99 hodín ročne
Obsah a ciele
- Nácvik správneho a plynulého čítania viacslabičných a ťažko vysloviteľných slov
- Nácvik čítania slov s predložkami
- Nácvik čítania s porozumením
- Nácvik orientácie v prečítanom texte a prerozprávanie prečítaného textu
Rozširovanie slovnej zásoby žiakov
- Nácvik správnej intonácie viet, recitácie básní, dramatizácie a improvizácie podľa literárnej predlohy
- Jednoduchý rozbor literárnych textov, poznať pojmy a výrazy: verš, sloha, rým, postava literárneho diela, bábkové divadlo, bábka, film
- Práca s ilustráciami ukážok z literatúry pre deti, práca s knihou a spoločnou mimo čítankovou literatúrou
- Vedieť rozlíšiť poéziu od prózy
- Poznať jednoduché obrazné prostriedky( prirovnania, slová s podobným a opačným významom)
- Poznať ľudovú slovesnosť – rozprávka, povesť, porekadlo, pranostika a prirovnanie
20
Tematický celok
Literatúra pre deti
Počet
hodín
15
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Literárne texty sú zamerané na zvládnutie techniky
čítania, na porozumenie prečítaného textu. Obsahujú
témy prírodných motívov spojených s jesenným
dozrievaním a s tematikou školy.
Vie vymenovať knihy pre deti a mládež, ktoré pozná z domu alebo
knižnice.
Pozná niektorých významných detských
autorov.
Vie porozprávať krátky dej z prečítanej knihy alebo vie povedať jej
obsah.
Žiak vie rozoznať poéziu od prózy.
Vie v literárnom texte identifikovať verš.
V prozaickom útvare rozozná odseky.
Žiak vie čo je ľudová
slovesnosť a ktoré literárne
útvary obsahuje.
Pozná pranostiku. Svojimi slovami ju vie charakterizovať. Vie
vyhľadať pranostiku a niektoré najznámejšie si aj zapamätá a vie
ich povedať.
Ovláda pojem ľudová rozprávka.
Žiak ovláda pojem prirovnanie. V texte vie vyhľadať prirovnanie.
Žiak pozná pojem autorská rozprávka. Pozná rozdiel medzi
ľudovou a autorskou rozprávkou. Vie prakticky nájsť príklady
autorskej rozprávky.
Pozná členenie textu rozprávky a vie pomenovať jej výchovný cieľ.
Pozná hlavnú a vedľajšie postavy.
Poézia, próza
20
Verš
Odsek
Ľudová slovesnosť. 20
Pranostika
Ľudová rozprávka
Prirovnanie
Rozdelenie literatúry na poéziu a prózu. V súvislosti s
poéziou naučíme žiakov pojem verš.
Autorská
rozprávka
24
Príslovie
Porekadlo
5
Autorská rozprávka – zoznámiť žiakov s pojmom
autorská rozprávka. Naučiť pojem. Žiaci čítajú
rozprávky nielen v učebnici, ale vyhľadávajú ich aj v
časopisoch, v školskej knižnici, doma. Všímajú si
členenie rozprávky ako literárneho útvaru. Vedia
vymenovať mená svetových rozprávkarov. Vedia
vymenovať názvy rozprávok.
Rozšírenie vedomosti o nové literárne útvary ľudovej
slovesnosti – príslovie, porekadlo. Vedieť, že príslovie
obsahuje na konci poučenie. Žiak ho vie výchovne
využiť.
Krátke ľudové útvary.
Pojem pranostika – vysvetliť, zoznámiť žiakov so
známymi pranostikami.
Vychádzame z poznatkov zo života, z prírody,
prírodných úkazov a javov.
Naučiť žiakov pojem prirovnanie, vedieť v literárnych
útvaroch nájsť príklady na prirovnanie.
Žiak ovláda pojem príslovie a porekadlo. Vie vyhľadať príslovia a
porekadlá v čítanke.
Šikovnejší žiaci môžu priniesť krátke útvary
ľudovej slovesnosti aj z domu, prípadne z knižnice. Žiak vie
21
Povesť
8
Mimo čítankové
čítanie
7
Naučiť žiakov pojem povesť.
Oboznámiť ich s viacerými druhmi povesti. V tomto
ročníku je potrebné dbať na vhodný výber. Povesti by
mali byť jednoduchšie na pochopenie hlavnej
myšlienky a nemali by obsahovať prvky naturalizmu.
Výchovné využitie povesti.
povedať výchovný cieľ príslovia.
Žiak ovláda pojem povesť.
Vie, že existuje viac druhov povesti. Vie v povesti určiť hlavnú
myšlienku.
Hodnotenie vedomostí v predmete Slovenský jazyk a literatúra v 3. ročníku:
Jazykové vyučovanie – pravopisné cvičenia (10 alebo 20 slov) v priebehu celého školského roka , hodnotenie známkou
- kontrolné diktáty ( počet 8 ) – vstupný, po každej obojakej spoluhláske (b, m, p, r, s, v, ) a záverečný, hodnotenie známkou
- vstupná previerka ( overenie vedomostí z 2. ročníka), hodnotenie na percentá
- výstupná previerka ( zhrnutie vedomostí 3.ročníka ), hodnotenie na percentá
- kontrolné práce po tematických celkoch , hodnotenie známkou
Diktát : 0,1,2 chýb
- 1
10 slov : 0 chýb
-1
20 slov , prepis : 0,1 chyba
- 1
3 , 4 chyby - 2
1, 2 chyby - 2
2 , 3 chyby - 2
5,6,7 chýb - 3
3,4, chyby - 3
4, 5, 6 chýb - 3
8,9,10 chýb - 4
5,6 chýb
-4
7, 8, 9 chýb - 4
11 a viac chýb - 5
7 a viac chýb - 5
10 a viac chýb - 5
Sloh – pri ústnom i písomnom jazykovom prejave hodnotíme známkou 1 až 5
Čítanie a literárna výchova:
Hodnotí sa plynulé, výrazné čítanie s dodržiavaním interpunkčných znamienok známkami 1 – 5
22
4.ročník
Učebné osnovy - Slovenský jazyk, 4.ročník, 5hodín týždenne/165 hodín ročne
Tematický celok
Počet Obsahový štandard
hodín
Vybrané slová
17
Vybrané slová, písanie i, í y, ý, v ďalších vybraných slovách a
Delenie hlások
odvodených slovách. Delenie hlások, ohybné slovné druhy –
Ohybné slovné
podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá,
druhy
základné pojmy, definícia, identifikácia v cvičeniach, určovanie
kategórií.
Predponové slová 6
Pojem predpona. Delenie predponových slov
Slabičné a neslabičné predpony. Tvorenie slov. Odvodenie slov
pomocou predpôn. Pravopis a výslovnosť predponových
odvodenín. Slabičné a neslabičné predpony .
Výkonový štandard
Žiak si utvrdzuje pravopisné návyky v už prebratých
vybraných slovách a nacvičuje nové vybrané a odvodené
slová. Vie ich samostatne používať v cvičeniach, texte, v
diktátoch a kontrolných cvičeniach.
Žiak vie rozdeliť slová na predponu a slovotvorný základ.
Vie tvoriť nové slová prostredníctvom rôznych predpôn.
Vie identifikovať slabičné a neslabičné predpony. Pozná
význam nových slov a vie ich používať vo vetách,
v textoch.
Pravopis slov s i/í, 30
y/ý po obojakej
spoluhláske
Pravopis ďalších vybraných slov. Príbuzné slová a ich význam.
Geografické názvy s i, í a y, ý po obojakej spoluhláske .
Získať pravopisné návyky v písaní ďalších vybraných slov
a významovo príbuzných slov. Rozšíriť pravopisné
zručnosti v písaní geografických názvov.
Spodobovanie
spoluhlások
10
Delenie hlások. Spodobovanie spoluhlások. Pravopis a správna
výslovnosť spoluhlások na konci slov, na morfematickom švíku,
hranici slov. Rozdelenie hlások na znelé a neznelé. Identifikácia
spodobovania. Vysvetliť pravidlo písania spoluhlásky f.
Priama reč
3
Definícia priamej reči. Úvodzovky v priamej reči. Písanie
uvádzacej vety (pred, v strede alebo na konci priamej reči).
Interpunkcia v priamej reči (bodkočiarka, čiarka, otáznik,
výkričník ).
Žiak vie vymenovať znelé a neznelé spoluhlásky. Ovláda
ich správnu výslovnosť na konci, v strede slov a na
hranici dvoch slov. Vie, že pravidlo o spodobovaní platí
len pre výslovnosť. V pravopise sa spoluhlásky zapisujú
bez spodobenia. Pravidlo o spodobovaní žiak ovláda
nielen teoreticky, ale dokáže ho používať
najmä prakticky.
Žiak vie identifikovať priamu reč v texte. Vie rozlíšiť
uvádzaciu vetu od priamej reči. Vie prakticky používať
priamu reč v písomnom prejave. Správne používa
interpunkčné znamienka v priamej reči. Rozozná priamu
23
Ohybné slovné
druhy
55
Rozšírenie poznatkov o ohybných slovných druhoch. Gramatické
kategórie rod, číslo a pád podstatných mien. Triediť a
zoskupovať podstatné mená podľa rodu a zakončenia (podľa
pádovej prípony a spoluhlásky pred ňou) ako prípravu na
vyvodenie systému vzorov vo vyšších ročníkoch.
Určiť rod, číslo a pád prídavných
mien na základe zhody s podstatným menom
Zámená – funkcia zámen vo vete. Druhy zámen: osobné a
privlastňovacie.
Číslovky, definícia, delenie čísloviek na základné a radové.
Pravopis čísloviek v obore do 100.
Slovesá – zopakovať definíciu slovies. Gramatické kategórie:
osoba, číslo, čas slovies. Neurčitok. Časovanie slovies.
Neohybné slovné
druhy
15
Neohybné slovné druhy. Triedenie neohybných slovných druhov.
Ich funkcia a následne identifikácia v texte. Príslovky, predložky
a spojky – slovné druhy, s ktorými sa žiaci stretli už v minulých
ročníkoch. Učivo vyvodíme z cvičenia a textov. Naučíme žiakov
pravopis predložiek a ich správnu výslovnosť. Vyvodíme ich z
prvotných predložiek s priestorovým významom na, do, v, s/so,
z/zo Pravopis a výslovnosť predložiek s/so, z/zo, pravopis a
výslovnosť predložiek s/so, k/ku v spojení s osobnými zámenami.
Naučíme žiakov identifikovať v texte spojky .
Spojky – vyvodiť z textu, z aktívnej lexiky žiaka. Zameriame sa
na najfrekventovanejšie spojky (a, ale, keď, aby, že atď.).
Častice – vyvodiť z textu, upozorniť na najviac používané výrazy
súhlasu, nesúhlasu, istoty, pochybnosti (áno/nie, hádam, asi,
možno, naozaj, určite a i.).Citoslovcia – vyvodiť z textu, zo
zvukomalebných slov.
reč v hovorenom slove.
Vie rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená.
Vie uplatniť správny pravopis vo vlastných podstatných
menách.
Žiak ovláda jednotlivé pády (otázky aj ich latinské názvy).
Podľa nich vie vyskloňovať podstatné mená. Ovláda tvary
podstatného mien a vie ich používať v texte. Vie určovať
gramatické kategórie rod, číslo
a pád podstatných mien.
Rozozná zámená v texte. Vie, že nahrádzajú podstatné a
prídavné mená. Vie určiť základné druhy zámen.
Žiak vie nielen vyhľadať slovesá v texte a pozná ich
funkciu, ale naučí sa aj gramatické kategórie slovies
(osoba, číslo a čas).Vie vyčasovať slovesá. Vie určiť u
slovies neurčitok.
Žiak vie triediť slovné druhy na ohybné a neohybné.
Pozná funkciu neohybných slovných druhov a následne
ich vie vymenovať. Vie ich identifikovať v cvičeniach, v
texte. Žiak ovláda výslovnosť a pravopis predložiek. Vie
používať spojky. Pozná spojky, ktoré sa vyskytujú v
textoch najčastejšie. Vie ich prakticky používať vo vete.
Menej známe neohybné slovné druhy – častice a
citoslovcia vie identifikovať v texte. Pozná ich funkciu.
Vie vymenovať aspoň niektoré a vie ich použiť v
hovorenom aj písomnom prejave.
24
Slovenský jazyk - Slohová výchova, 4.ročník, 29 hodín – je súčasťou jazykovej zložky
Tematický celok
Počet Obsahový štandard
hodín
Umelecký a vecný
5
Poukázať na základné rozdiely medzi umeleckým a vecným
text
textom. Najviac používané kľúčové slová v umeleckom a
vecnom texte. Ich vyhľadávanie v texte. Reprodukcia podľa
osnovy.
Diskusia
Názor
3
Opis osoby
6
Interview
3
Reprodukcia
rozprávania
6
Koncept
3
Výkonový štandard
Žiak po prezentácii jednotlivých druhov textu vie každý
pomenovať správnym pojmom. Pozná kľúčové slová a
následne ich vie použiť v umeleckom alebo vo vecnom texte.
Spätne ich vie v texte vyhľadať. Vie k textu vytvoriť osnovu.
Ovláda pojem reprodukcia a vie ju prakticky zrealizovať.
Žiak vie postrehnúť vecné chyby v počúvanom texte a vie ich
opraviť.
Pojem diskusia a názor. Diskutovať so žiakmi na rôzne témy Žiak vie diskutovať na určitú tému vybratú učiteľom/žiakom.
(najlepšie také, ktoré sú z blízkeho okolia žiaka, zamerané
Ovláda pojem diskusia. Dôraz kladie najmä na riešenie
na bežný život). Učiteľ môže umelo vytvoriť konfliktnú
konfliktnej situácie. Žiak vie vyriešiť primeranú konfliktnú
situáciu a následne vyzvať žiakov na prejavenie vlastného
situáciu. Pozná niektoré stratégie riešenia konfliktu. Vie sa
názoru k danej situácii. Situácia môže byť reálna alebo
napr. „pohádať“ so spolužiakom o nejakom probléme
vymyslená.
(primeraným spôsobom a primeranými jazykovými
prostriedkami).
Opis osoby, ústne aj písomne . Charakteristické črty a
Žiak vie charakterizovať opis osoby. Vie ústne opísať
vlastnosti osoby.
vonkajšie črty osoby napr. spolužiaka, rodiča, súrodenca,
kamaráta.
Pojem interview.
Žiak pozná definíciu cieleného rozhovoru. Pozná jeho cudzí
Tvorba otázok a odpovedí. Cvičenie vzájomnej komunikácie názov – interview. Vie skoncipovať jednoduché otázky a
odpovede. Napr. so spolužiakom zrealizuje krátke interview
o aktuálnej udalosti.
Pojem reprodukcia textu. Časová postupnosť deja .
Žiak ovláda pojem reprodukcia rozprávania. Vie ju konkrétne
zrealizovať v ústnom podaní. Dodržiava časovú postupnosťveci, ktoré sa udiali na začiatku, stručný popis udalosti,
ukončenie – záver.
Náčrt alebo koncept. Definícia. Vysvetliť na príklade.
Žiak ovláda definíciu konceptu/náčrtu. Vie vytvoriť náčrt
Realizácia konceptu v praxi .
slohového útvaru (teraz neviem akého slohového útvaru sa
25
Plagát
3
Pojem plagát. Vytvorenie plagátu k nejakej udalosti.
Slovenský jazyk - Čítanie, 4.ročník, 3 hodín týždenne/99 hodín ročne.
Tematický celok
Počet Obsahový štandard
hodín
Umelecká literatúra 55
Pojmy: umelecká literatúra, divadelná hra, poézia, próza,
Divadelná hra
dráma. Dramatické žánre- .bábková hra, bábkové divadlo
Literatúra faktu
(maňuškové ,marionetové, javajkové)
Autori divadelných hier a ich diela pre deti a mládež..
Interpretácia divadelnej hry – dramatizácia.
Základné druhy
médií
7
bude koncept presne týkať)
Žiak vie zadefinovať pojem plagát. Vie na aké účely sa
používa. Vie vytvoriť jednoduchý plagát k nejakej aktuálnej
udalosti. Žiak realizuje plagát najprv v skupine, potom sám.
Výkonový štandard
Vedieť pojem umelecká literatúra. Vedieť ho odlíšiť od
vecnej poézie. Žiak vie, že k umeleckej literatúre patrí
poézia, próza a dráma. Pojem dráma žiak nemusí ovládať.
Neskôr ho rozvinieme pri pojme divadelná hra. Žiak vie
recitovať jednu - dve básne z tvorby najznámejších
slovenských alebo zahraničných básnikov. Dokáže
predniesť kratšie prozaické dielo. Dôraz sa kladie na
recitáciu, výrazové prostriedky v prednese.
Žiak ovláda pojem divadelná hra. Vie svojimi slovami
opísať, čo je divadelná hra, vie to povedať na základe
osobnej skúsenosti. Môže povedať názvy divadelných hier,
ktoré pozná. Pozná významných slovenských alebo
zahraničných autorov divadelných hier. Vie divadelnú hru
interpretovať v kolektíve žiakov. Talentovaní žiaci môžu
vytvoriť samy kratšiu divadelnú hru so života detí. Vedia ju
spoločne zahrať.
Zavedenie pojmov: rozhlas, televízia a film - kino. Ich funkciu Žiak pozná pojem rozhlas, televízia, film (média). Vie ich
pre spoločnosť aj pre jednotlivca. Znaky, ktorými sa
pomenovať a vie ich navzájom od seba odlíšiť. Pozná
navzájom odlišujú.
charakteristické znaky rozhlasu, televízie a filmu. Vie kde
sídlia, pozná budovu slovenského rozhlasu, slovenskej
televízie (prípadne iných televízií) a filmu (kiná). Film v
minulosti a dnes. Vie, že sa film v minulosti premietal v
26
Dialóg
13
Kapitola
Strofa
Rým
11
Bájka
10
Komiks
3
Dialóg je súvislý rozhovor dvoch
alebo viacerých osôb, ktoré sú v priamom a vzájomnom
kontakte. Dialóg chápeme najmä v súvislosti s literárnym
alebo dramatickým dielom. V súvislosti s dialógom sa
vyskytuje prítomnosť pohybových prvkov, ktorými sa
jazykový prejav dopĺňa, dokresľuje, obmieňa alebo celkom
supluje. Napr. namiesto jazykových prostriedkov sa používajú
prostriedky mimojazykové napr. gestikulácia, mimika
Členenie textu na menšie jednotky. Kapitola – pojem,
charakteristické členenie najmä v knižkách. Ide o
architektonickú jednotku, menšiu než diel (zväzok). Strofa je
skupina veršov oddelená od ďalšej strofy.
Rým zvuková zhoda slabík na konci veršov.
Pojem: bájka. Ide o vymyslený príbeh s výchovným
zameraním, v ktorom vystupujú zvieratá alebo neživé
predmety, ktoré konajú a hovoria ako ľudské bytosti. Z bájky
vždy vyplýva ponaučenie. Najznámejším bájkarom a
zakladateľom bájky bol Ezop
Pojem komiks. Je to sekvenčne usporiadaná postupnosť
obrázkov alebo graficky spracovaný (kreslený) príbeh. Má
svoj dej a na čitateľa pôsobí esteticky. Text môže byť
umiestnený alebo v bublinách uprostred textu alebo na
okrajovej časti obrázka. Obrázky sú často doplnené
zvukomalebnými výrazmi.
kinách. V súčasnosti na premietanie filmu slúži aj televízia,
prípadne prehrávače DVD, videorekordéry. Žiak pozná
niektoré literárne diela, rozprávky alebo iné literárne žánre,
ktoré boli sfilmované. Žiak sa vie primerane správať v kine.
Žiak vie pojem dialóg. Vie kedy vzniká a koľko osôb sa na
ňom zúčastňuje. Vie ho identifikovať v texte a dokáže ho aj
prakticky zrealizovať. Pri dialógu vie využívať
gestikuláciu, mimiku .
Žiak ovláda pojmy z učebnice v súvislosti z textom. Vie v
básni identifikovať rým, ovláda nielen pojem, ale aj
definíciu. To isté platí aj o strofe a kapitole. Žiak vie
prakticky rozlišovať v textoch strofy a kapitoly. Ide o
pragmatickú stránku výučby. V učive o rýme podľa
zakončenia rozozná 3 druhy rýmov: združený aabb, abab,
abba. Vie ich prakticky v básní vyhľadať .
Žiak ovláda pojem bájka. Pozná text, ktorý je bájkou a vie
ho odlíšiť od iných textov umeleckej literatúry. Po prečítaní
bájky vie povedať ponaučenie, ktoré obsahuje. Pozná meno
Ezopa ako najznámejšieho autora bájok a tiež pozná meno
J. Záborského .
Žiak ovláda pojem komiks. Vie ho odlíšiť od iného druhu
detskej literatúry. Vie prečítať dej komiksu. Pozná
postupnosť deja. Vie, ktoré obrázky sú pred nejakou
udalosťou, a ktoré nasledujú za ňou. Vie usporiadať
obrázky podľa sledu deja. Vie sám alebo za pomoci
spolužiakov nakresliť krátky komiks a napísať k nemu text.
27
Hodnotenie vedomostí v predmete Slovenský jazyk a literatúra v 4. ročníku:
Jazykové vyučovanie – pravopisné cvičenia (10 alebo 20 slov) v priebehu celého školského roka, hodnotenie známkou
- kontrolné diktáty ( počet 8) – vstupný, vybrané slová po b,m,p, vybrané slová po r,s,v, z, vybrané slová,
na spodobovanie, podstatné mená, neohybné slovné druhy, záverečný – výstupný, hodnotenie diktátov známkou
- vstupná previerka ( overenie vedomostí z 3. ročníka), hodnotenie na percentá
- výstupná previerka ( zhrnutie vedomostí 4.ročníka ), hodnotenie na percentá
- kontrolné práce po tematických celkoch, hodnotenie známkou
Diktát : 0,1,2 chýb
3, 4 chyby
5,6,7 chýb
8,9,10 chýb
11 a viac chýb
-1
-2
-3
-4
-5
10 slov : 0 chýb
1, 2 chyby
3,4, chyby
5,6 chýb
7 a viac chýb
-1
-2
-3
-4
-5
20 slov, prepis :
0,1 chyba
2 , 3 chyby
4, 5, 6 chýb
7, 8, 9 chýb
10 a viac chýb
-1
-2
-3
-4
-5
Sloh – pri ústnom i písomnom jazykovom prejave hodnotíme známkou 1 až 5
Čítanie a literárna výchova: Hodnotí sa plynulé, výrazné čítanie s dodržiavaním interpunkčných znamienok, reprodukcia textu, prednes známkami 1 – 5.
1.2 Cudzí jazyk
Charakteristika predmetu
Zameriava sa na rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka a stanovuje všeobecný stupeň dosiahnutia jednotlivých presne špecifikovaných
kompetencií, čím vytvára rámec komunikačných spôsobilostí, ktoré môže učiaci sa pri presne stanovených podmienkach dosiahnuť.
Jednotlivé komunikačné úrovne (kompetencie):
 základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka, ktorá sa ďalej delí na úroveň A1 (fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom) a
úroveň A2 (počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov),
 mierne pokročilá úroveň B nazvaná Samostatný používateľ, ktorá sa ďalej delí na
úroveň B1 (fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov/prahová úroveň) a
úroveň B2 (fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných situáciách),
 pokročilá úroveň C nazvaná Skúsený používateľ, ktorá sa ďalej delí na
28
úroveň C1 (fáza plynulého využívania komunikačných kompetencií v širokom komunikačnom kontexte) a
úroveň C2 (fáza celkového operačného využitia jazyka v akomkoľvek komunikačnom kontexte vrátane využívania interkultúrnych kompetencií).
Základné vymedzenie úrovní ovládania jazyka má za cieľ presne vymedziť rámec pre harmonizáciu dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho sa,
pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú: porozumieť ( počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať.
Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia, a koherencia
Medzipredmetové vzťahy rozvíjať:
- formou prierezových tém – napr. témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych predmetov, napr.: čas – jazyk (materinský aj cudzí, dejepis, zemepis,
matematika prírodopis, fyzika, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova),
- prostredníctvom IKT, ktoré sú aplikovateľné v rámci predmetu – e-maily, využívanie programu Word pri tvorbe textov, prezentácie – PowerPoint,
vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet a pod.,
- organizovaním exkurzií a rôznych súťaží.
Vyučovacie metódy, formy a techniky
Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia
vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy, formy majú
byť veku primerané a majú podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov.
Cudzí jazyk je hodnotený slovne, bodovo. K hodnoteniu sa pristupuje citlivo, nakoľko sa žiaci len oboznamujú s cudzím jazykom a často krát nemajú ešte
zvládnutý v hovorenej podobe ani materinský jazyk. Vyučuje sa hrou a zážitkom a aj hodnotenie je prispôsobené formám a metódam práce – pochvala,
povzbudenie, nabádanie. V druhom ročníku sa pristupuje k aktívnej komunikácia základnými frázami, ktoré sú hodnotené citlivo (najmä výslovnosť v AJ)
Metódy : jazykové hry, počúvanie s porozumením, dialógy, monológy, vystrihovanie, vyfarbovanie, nalepovanie, práca s ITK, práca s internetom,
práca so softvérom, didaktické hry
1. ročník
Učebné osnovy z Anglického jazyka, 1. ročník, 2h. týždenne/66 h. ročne
tematický
počet
obsahový štandard
výkonový štandard
celok
hodín
Ahoj
9
Pozdrav a predstavenie
Reprodukovať pozdrav, predstaviť sa, osvojiť si správnu výslovnosť farieb, priradiť slovo
Pieseň Ahoj
k obrázku a naopak, pomenovať farbu na základe pochopenia otázky
Farby
Pieseň o farbách
29
Moja školská
taška
8
Môj domov
8
Moje hračky
7
Moja tvár
8
Moje jedlo
7
Moje zvieratá
6
Moje zmysly
10
Príbeh s postavičkami
Školské potreby
Číslovky 1 – 5
Určovanie početnosti
Príbeh s postavičkami
Časti domu
Pieseň Toto je môj dom
Nábytok v dome
Predložky na, v
Príbeh s postavičkami
Tvorba vety: Ja mám..
Naša škola – matematika
Príbeh s postavičkami
Projekt Moja obľúbená hračka
Opis tváre
Naša škola – ochrana zdravia
Pieseň Umývaj si ruky
Príbeh s postavičkami
Tvorba vety: Mám rád... Nemám
rád...
Pieseň Mám rád,
Jedlá z prírody
Pieseň Pes na farme
Príbeh s postavičkami
Čo dokážu zvieratá
Projekt Moje obľúbené zvieratá
Sloveso môžem, nemôžem
Naša škola – prírodné vedy
Pieseň Tma alebo svetlo
Správne reprodukovať slová: pero, ceruzka...,
odpovedať na otázku: Čo je to? Akej je to farby?
reprodukovať číslovky, spájať počet vecí s číslom,
počúvať s porozumením
Správne reprodukovať slová: strecha, oblok...,
tvoriť vetu: Toto sú dvere...,
počúvať a reprodukovať pieseň, praktickými činnosťami rozlíšiť používanie predložiek na, v,
počúvať s porozumením,
stručne prezentovať pripravený projekt
Správne reprodukovať slová z témy, tvoriť vetu: Ja mám bábiku...,
Reprodukovať čísla 6 – 10, použiť ich v súvislosti s obrázkami, osvojiť si a rozlíšiť slová:
malý, veľký,
počúvať s porozumením,
stručne prezentovať projekt
Reprodukovať slová z témy, použiť ich v súvislosti s obrázkami, zopakovať tvorbu vety: Ja
mám..., na základe diktovania nakresliť časti tváre strašidielka, reprodukovať a dramatizovať
príkazy: Umy si ruky!...
počúvať s porozumením
Reprodukovať slová témy, tvoriť vety: Mám rád.., Nemám rád..., osvojiť si jednoduchú pieseň
s tlieskaním, počúvať s porozumením
Reprodukovať slová z témy, pomenovať, priradiť a dramatizovať slovesá: skákať, behať,
plávať, šplhať sa, lietať,
tvoriť vety typu : Pes vie behať...,
počúvať s porozumením, stručne prezentovať pripravený projekt
Reprodukovať slová z témy, tvoriť vety typu: Môžem ochutnať zmrzlinu...
Nemôžem ochutnať pero..., tvoriť vety typu: Je deň. Je noc.
Jednoducho opísať obrázky: V noci vidím slimáka...,
30
Čas na zábavu
3
Príbeh s postavičkami
Opis obrázkov so zvieratkami,
Projekt Moje zmysly
Vianočný pozdrav
Pozdrav ku Dňu matiek
Súťaže medzi družstvami
počúvať s porozumením,
stručne prezentovať pripravený projekt
Vystrihovať a dekorovať predtlačené pozdravy, aktívne sa zapojiť do súťaží
Klasifikácia a hodnotenie v predmete anglický jazyk:
Kontrolné práce – po prebratí každej lekcie Projekty- Moja školská taška
Hračky
Opis tváre
Jedlo
Aktivitu na hodine hodnotiť formou nálepiek, pečiatok. Známkou hodnotíme čítanie podľa obrázku, preklad, odpovede na otázku a kontrolné práce.
Predmet sa hodnotí známkou 1, 2,3,4,5
2. ročník
Učebné osnovy: Anglický jazyk, 2. ročník, 2h. týždenne/66h. ročne
Tematický celok počet obsahový štandard
hodín
Moja rodina
9
Pieseň Ahoj, čarovní priatelia
Moja rodina
Pieseň Moja rodina
Môj dom
Pieseň Kde je Alvin?
Príbeh s postavičkami
Zvieracie rodinky
Náš svet- rodina v UK, Mexiku
Práca s nálepkami, Rodostrom - projekt
výkonový štandard
Opakovať slovnú zásobu z 3.ročníka, pozdravy, predstavovanie
Pomenovať členov rodiny
Čítať slová piesne, prekladať, spievať pieseň
Pomenovať časti domu
Zostaviť otázku- Kde je...? a krátku odpoveď
Čítať text s porozumením a prekladať
Pomenovať zvieratá a ich mláďatá
Vyjadriť privlastňovanie
31
Moje
narodeniny
8
Narodeniny
Pieseň- Blahoželanie k narodeninám
Geometrické útvary
Pohybová pieseň- Geometrické útvary
Príbeh s postavičkami, veselý Halloween
Stromy a ich vek, pozdrav k narodeninám
Náš svet- narodeniny v UK, Španielsku
Práca s nálepkami
Určiť vek, osvojiť si slovnú zásobu- darčeky
Blahoželať, čítať, prekladať a spievať pieseň
Definovať geometrické útvary- štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kruh
Znázorňovať geometrické tvary pohybom
Čítať s porozumením, prekladať text, slovná zásoba- Halloween
Písať číslovky, rozoznať predložky v, na
Čítať, prekladať, spievať text piesne
Upevňovať slovnú zásobu, práca s počítačom
Moje telo
8
Moje telo
Pieseň - Čo sa stalo?
Pokyny, Hra na telo
Pohybová pieseň - Keď si šťastný...
Príbeh s postavičkami - U lekára
Časti tela zvierat a príšeriek
Náš svet - Príšery v UK, Nepále
Práca s nálepkami, Projekt - Moja príšera
Osvojiť si slovnú zásobu - časti tela, otázka - Je to...?,krátke odpovede
Čítať, prekladať text piesne, zostaviť vety - Čo sa deje? ,Bolí ma...,Ukáž mi...
Rozoznať pohybové pokyny - zatlieskať, zadupať, zamávať
Opakovať slovnú zásobu formou piesne, hra - Simon hovorí
Čítať text s porozumením, prekladať
Vymenovať časti tela, tvoriť otázky - Koľko má...?
Osvojiť si slovnú zásobu - malý, veľký, Ja mám...
Upevňovať pohybové pokyny, časti tela
Ja viem...
8
Ja viem spievať
Pieseň Ja viem...,Vianoce
Hudobné nástroje, pieseň Hrám na...
Príbeh s postavičkami
Šťastný nový rok - pieseň
V lese
Náš svet - známi ľudia v UK, Kolumbii
Práca s nálepkami - slovesá
Memorovať slovesá - spievať, tancovať, bicyklovať, hrať futbal, kresliť, fráza
Ja/on, ona/ viem...
Tvoriť otázky a krátke odpovede, počúvať s porozumením
Pomenovať hudobné nástroje, fráza - Ja viem hrať na...
Čítať s porozumením
Čítať text piesne, prekladať, spievať
Pomenovať čo počujem v lese, zostaviť otázku a krátku odpoveď
Určiť čo vedia známi ľudia, čo dokážem ja
Zopakovať hudobné nástroje, slovesá
32
Zvieratá
8
Jedlo
7
Počasie
8
Motýľ a iné zvieratá
Pieseň o zvieratách
Čísla 11-20,pieseň
Hra s číslami
Príbeh o húsenici Cathy
Vývin húsenice
Počúvanie s porozumením, projekt - Moje
zvieratá
Náš svet - zvieratá v UK, Tailande
Sladkosti
Pieseň Sladká príšera
Ovocie, zelenina
Pieseň -Dúhové jedlo
Príbeh s postavičkami
Moje obľúbené ovocie a zelenina
Náš svet - zmrzlina v UK a Taliansku
Počasie
Pieseň - Aké je dnes počasie?
Ročné obdobia
Pieseň o ročných obdobiach
Príbeh s postavičkami
Počasie v prírode, obľúbené ročné obdobie –
projekt Náš svet - počasie v UK a v Grécku
Práca s nálepkami
Pomenovať zvieratá - motýľ, slon, pavúk, žaba, opica, vták
Rozoznať slovesá behať, skákať, lietať, plávať,
frázy To vie...,To nevie...
čítať číslice 11-20,určiť- Koľko majú zvieratá nôh?
Počítať príklady do 20
Zopakovať väzbu Ja viem, Ja neviem a krátke odpovede
Pomenovať vývinové štádiá húsenice
Prezentácia projektu
Zostaviť frázy Pozri sa na mňa! Pozri sa na...!
Pomenovať jedlá a nápoje, väzby Mám, nemám rád
Tvoriť otázku Máš rád...? a krátku odpoveď
Pomenovať rôzne druhy ovocia a zeleniny
Čítať text piesne, prekladať, spievať
Zopakovať frázy Čo sa deje? Máš rád? Bolí ma brucho.
Zopakovať slovnú zásobu
Reprodukovať frázy Prosím si, Nech sa páči, Ďakujem
Určovať aké je počasie
Čítať text piesne, prekladať, spievať
Osvojiť si slovnú zásobu, určiť obľúbené ročné obdobie
Čítať text piesne, prekladať, spievať
Čítať s porozumením, prekladať
Prezentácia projektu
Osvojiť si slovnú zásobu
Počúvať s porozumením, utvrdzovať slovnú zásobu
33
Oblečenie
Časová rezerva
10
Oblečenie
Pieseň - Ja vyzerám dobre
Obliekanie postavičiek
Pieseň- Pripravený ísť
Príbeh s postavičkami
Obliekame strašiaka
Oblečenie v rôznych ročných obdobiach
Náš svet- národné kroje v UK a Japonsku
Projekt Moje oblečenie, Čas zábavy
Práca na počítači, didaktické hry
Osvojiť si slovnú zásobu, pomenovať čo si oblečiem
Čítať text piesne, prekladať, spievať
Definovať chlapčenské a dievčenské oblečenie
Čítať text piesne, prekladať, spievať
Čítať s porozumením, prekladať
Zostavovať vety On má oblečené, Ja mám oblečené
Zopakovať slovnú zásobu, počúvať s porozumením
Rozoznávať národné oblečenie rôznych krajín
Prezentácia projektu, zopakovať slovnú zásobu pomocou hier
Upevňovať učivo 2.ročníka
Klasifikácia a hodnotenie v predmete anglický jazyk:
Kontrolné práce – po prebratí každej lekcie
Projekty- Rodostrom
Opis príšery
Čo dokážem
Zvieratá
Aktivitu na hodine hodnotiť formou nálepiek, pečiatok. Známkou hodnotíme čítanie, preklad, samostatný ústny prejav na danú tému a kontrolné práce.
Predmet sa hodnotí známkou 1,2,3,4,5
3. ročník
Učebné osnovy: Anglický jazyk, 3. ročník, 3h. týždenne/99h. ročne
tematický celok počet obsahový štandard
hodín
Pozdravy
12
Pozdravy,
Čísla,
Farby
Čas pre školu
18
Školské pomôcky,
Ukazovacie zámená toto, tamto,
Množné číslo podstatných mien,
Privlastňovanie,
Pokyny pre plnenie úloh,
výkonový štandard
Pozdraviť kamarátov, dospelých, označiť číslom počet predmetov, určiť
farby, čítať s porozumením krátky text
Reprodukovať slová z témy, priradiť k slovu obrázok a opačne, použiť
zámeno toto, tamto v otázke, správne určiť člen pred podstatné meno,
vyjadriť množné číslo v súvislosti s číslovkou, prezentovať projekt, čítať
s porozumením,
34
Projekt Moje školské potreby,
Príbeh , Deti rôznych krajín
Moja rodina
12
Členovia rodiny,
Reprodukovať slová z témy, použiť sloveso byť v rôznych osobách,
Sloveso byť,
reprodukovať pieseň o povolaniach, čítať s porozumením, prezentovať
Povolania,
projekt
Projekt Moja rodina
V hračkárstve
18
Množné číslo ukazovacích zámen
Reprodukovať slová z témy, použiť zámená tieto tamtie vo vete, pomenovať
tieto, tamtie,
množ. č. podstat. mien v súvislosti s číslovkou a farbou, vytvoriť
Množné číslo podstatných mien,
blahoželanie k narodeninám,
Blahoželanie k narodeninám,
čítať s porozumením
Príbeh,
Povolania v rôznych krajinách
Kde sa čo
12
Privlastňovacie zámená,
Reprodukovať slová z témy, osvojiť si privlastňovacie zámená, použiť
nachádza
Predložky miesta,
predložky miesta vo vete, čítať s porozumením
Opis izby,
V dome
18
Spojenie Tam je...
Reprodukovať slová z témy, priraďovať k obrázkom,
Tam sú...,
Rozlíšiť použitie spojenia tam je... tam sú... vybrať správnu odpoveď na
Otázka: Je tam...?
otázku, čítať s porozumením, prezentovať projekt
Sú tam...?
Krátka odpoveď na otázku,
Opis domu,
Projekt Moja izba,
Príbeh,
Spôsob bývania v rôznych krajinách
Zábavné hry
9
Opakovanie učiva
Aktívne sa zapojiť do súťaží družstiev
Klasifikácia a hodnotenie v predmete anglický jazyk:
Kontrolné práce – po prebratí každej lekcie
Projekty- Všetko o mne
Školská taška
Blahoželanie priateľovi
Moja rodina
Moja izba, môj dom
Aktivitu na hodine hodnotiť formou nálepiek, pečiatok. Známkou hodnotíme čítanie, preklad, samostatný ústny prejav na danú tému a kontrolné práce.
Predmet sa hodnotí známkou 1,2,3,4.5
35
4. ročník
Učebné osnovy: Anglický jazyk, 4. ročník, 3h. týždenne/99h. ročne
tematický
počet obsahový štandard
celok
hodín
Časti tela
12
Spojenie Ja mám...,
Otázka: Máš...?
Má on...?
Krátka odpoveď
Množné číslo nepravidelných podstatných mien,
Opis rozprávkovej postavy
Čo dokážem
18
Ukáž svoj talent,
Spojenie Ja viem...
Ja neviem...,
Otázka: Vieš...?
Vie on...?
Krátka odpoveď,
Príbeh,
Známi športovci,
Projekt Čo dokážem
Moje
12
Moje nové šaty,
oblečenie
Prítomný priebehový čas,
Počasie,
Prítom. priebeh. čas v súvislosti s počasím
Zvieratá
18
ZOO,
Prít. prieb. čas otázka,
Odpoveď celou vetou,
List rodičom,
Zábava na farme,
Príbeh
výkonový štandard
Reprodukovať slová z témy, čítať a použiť sloveso byť v otázke, určiť
správnu odpoveď, správne reprodukovať a použiť nepravidelné množ. číslo
podstat. Mien
Reprodukovať slová z témy, použiť sloveso vedieť v kladnej vete, otázke
a krátkej odpovedi, čítať s porozumením,
prezentovať projekt
Reprodukovať slová z témy, použiť prítom. priebeh. čas vo vete, čítať s
porozumením
Reprodukovať slová z témy, usporiadať slová v otázke prít. prieb. času,
hľadať chyby na obrázku v súvislosti s textom,
čítať s porozumením
36
Jedlo
12
Režim dňa
18
Zábavné hry
9
Mám rád...
Nemám rád...
Otázka, krátka odpoveď,
Počitateľné a nepočitateľné podstatné mená,
Projekt Moje obľúbené jedlá
Prítomný čas, otázka, krátka odpoveď,
Ročné obdobia,
Dni v týždni,
Príbeh,
Postavy z rozprávok v rôznych krajinách
Opakovanie učiva
Reprodukovať slová z témy, rozlíšiť a použiť výraz: Mám rád, nemám rád,
vytvoriť otázku a krátku odpoveď,
pochopiť a správne určiť počitateľné a nepočitateľné podstat. mená,
prezentácia projektu
Opísať režim dňa pomocou vhodných slovies v prítomnom čase, vytvoriť
otázku a krátku odpoveď, čítať s porozumením
Aktívne sa zapojiť do súťaží družstiev
Klasifikácia a hodnotenie v predmete anglický jazyk:
Kontrolné práce – po prebratí každej lekcie
Projekty- Opis osoby /zvieratka/
Čo dokážem
Slávni ľudia
Moje obľúbené jedlo
Režim dňa
Aktivitu na hodine hodnotiť formou nálepiek, pečiatok. Známkou hodnotíme čítanie, preklad, samostatný ústny prejav na danú tému a kontrolné práce.
Predmet sa hodnotí známkou 1,2,3,4,5
2.Matematika a práca s informáciami
2.1 Matematika
Charakteristika predmetu
Učebný predmet matematika 1.- 4. roč. ZŠ je založená na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych
a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom
získané základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným
matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie.
Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa

elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom,
občianskom, pracovnom a pod.)
37

vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj
algoritmického myslenia

súhrn vekuprimeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka

informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch 1. – 4. ZŠ, je naučiť žiakov tým poznatkom, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a
v každodennom živote budú potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov.
Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:
– Veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné
využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení
úloh.
– V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické
zručnosti žiakov.
– Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore.
– Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód získavania
nových vedomostí, zručnosti a postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.
– Systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby matematických modelov a tým k
poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model. Dostať sa bližšie k dennej praxi.
– Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory,
počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií.
– Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu
sa, k zabezpečeniu relevantných zdrojov informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa.
– Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov, ako je
samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné
schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte.
Matematika je hodnotená slovne, bodovo. Hodnotenie a klasifikácia: žiaci sú hodnotení známkou 1,2,3,4,5. Vstupné, polročné a koncoročné testy sa
hodnotia percentami. Päťminútovky sa hodnotia slovne
38
1.ročník
Učebné osnovy: Matematika, 1. ročník,
4 h. týždenne/132 h ročne
tematický celok
počet obsahový štandard
hodín
Prirodzené čísla 1 - 20
40
Rozvíjanie pozorovacích schopností
Vytváranie pojmu čísla
Orientácia v priestore
Počítanie počtu vecí po jednom, po dvoch
Priraďovanie číselného znaku k počtu predmetov
Použitie číselných znakov a znázornenia pri
matematických operáciách
Porovnávanie znázorňovaním
Čítanie a písanie čísel
Číselný rad
Porovnávanie čísel a ich usporiadanie v obore do 20
Písanie znakov
Riešenie slovných úloh na porovnávanie
Tvorenie slovnej úlohy k danej nerovnosti ako
propedeutika k nerovniciam
Sčítanie a odčítanie
46
Sčítanie a odčítanie v obore 1 – 5
v obore do 10
v obore do 20 bez prechodu cez
základ 10
Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a odčítaním
výkonový štandard
Správne využívať matematické pojmy
Vytvárať skupiny z predmetov
Orientovať sa v priestore s použitím pojmov hore, dolu ...
Určiť počet predmetov
Označiť skupinu predmetov správnym číslom
Graficky znázorniť jednoduché matematické operácie
Porovnávať pomocou použitia znakov
Čítať a písať osvojené čísla, graficky znázorniť a zapísať
dvojciferné čísla ako súčet desiatok a jednotiek
Orientovať sa v čísel. rade a určiť miesto čísla v číselnom
rade
Porovnať dve čísla, výsledok zapísať znakmi
Urči správne poradie čísel
Vymenovať stúpajúci a klesajúci číselný rad
Riešiť pomocou ilustrácie jednoduchú slovnú úlohu
charakterizovaná vzťahmi viac, menej, rovnako
Riešiť slovné úlohy na porovnávanie
Pochopiť a osvojiť si význam a funkciu znakov + , - pri
sčítaní a odčítaní čísel
Správne používať znaky +, - pri sčit. a odčit. čísel
Pochopiť vzťahy medzi sčítaním a odčítaním.
Pochopiť súvislosti medzi zložkami počtových výkonov
a výsledkom. Vytvoriť k príkladu na sčítanie, odčítanie
zodpovedajúci príklad
39
Počítanie spamäti, sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez
prechodu cez základ. Sčítanie a odčítanie pomocou
zobrazovania. Tvorba príkladov na sčítanie a odčítanie
v danej situácii.
Geometria
20
Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
- určenie súčtu, keď sú dané sčítance
-zväčšenie daného čísla o niekoľko jednotiek
- určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý
sčítanec
- zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek
- porovnávanie rozdielom
Nepriamo sformulované slovné úlohy.
Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu
na sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez
základ 10
Kreslenie čiar.
Rysovanie priamych čiar.
Geometrické útvary – kreslenie, geometrické telesá
Riešenie aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
26
Manipulácia s rovinnými geometrickými útvarmi
a geometrickými telesami
Názorný úvod k učivu z logiky.
Pravdivé a nepravdivé výroky.
Pravdepodobnostné hry, pokusy a pozorovania
Dichotomické triedenie predmetov podľa znakov
Stúpajúca, klesajúca postupnosť predmetov, vecí...
Úlohy na pravidelnosť v týchto postupnostiach.
Sčitovať a odčitovať v obore do 20 pomocou ilustrácie
Riešiť spamäti všetky základné spoje sčítania a odčítania
v obore do 20 bez prechodu cez základ 10
Tvoriť príklady na sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez
prechodu cez základ 10 na danú situáciu
Využívať poznatky o sčítaní a odčítaní v jednoduch. slova.
úlohách. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu v obore do 20
bez prechodu cez základ 10 na sčítanie typu:
- určenie súčtu keď sú dané sčítance
- zväčšenie daného čísla o niekoľko jednotiek
- určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec
- zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek
- porovnávanie rozdielom
Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na sčít. a odčít.
v obore do 20 bez prechodu cez základ
Vytvoriť k numerickému príkladu primeranú slovnú úlohu
Kresliť čiary priame, krivé, uzavreté a otvorené.
Rozlišovať priamu a krivú čiaru.
Rozlišovať otvorenú a uzavretú čiaru.
Rozlišovať základné rovinné geometrické útvary
a geometrické telesá
Manipulovať s niektorými geometrickými útvarmi
a geometrickými telesami
Rozlišovať jednoduché pravdivé a nepravdivé výroky.
Vytvoriť negáciu jednoduchého výroku.
Sformulovať jednoduchý pravdivý a nepravdivý výrok.
Manipulovať s predmetmi podľa vopred určeného kritéria.
Triediť predmety, veci v danej skupine podľa jedného znaku.
Vytvoriť jednoduché pravidlo vytvárania postupnosti
predmetov, vecí, prvkov a čísel. Dokresliť predmety podľa
40
Úlohy na zbieranie a zoskupovanie údajov.
Jednoduché hry na pravdepodobnosť.
Úlohy na jednoduchú kombinatoriku.
danej postupnosti. Vytvoriť jednoduchú tabuľku a orientovať
sa v nej. Manipulatívnou činnosťou nájsť kombinácie
predmetov, vecí a prvkov.
Predmet je hodnotený známkou 1,2,3,4,5.
2. ročník
Učebné osnovy: Matematika, 2. ročník,
4 h. týždenne/132 h. ročne
tematický celok
počet obsahový štandard
hodín
1.Sčítanie a odčítanie
15
Rozvíjanie pozorovacích schopností, porovnávanie
v obore do 20
a usporiadanie čísel upevnenie sčítania a odčítania
s prechodom cez základ
v obore do 20 bez prechodu, s prechodom cez základ 10.
10
Pamäťové sčitovania a odčitovanie reťazové počítanie,
príklady s rámčekom, nerovnice, jednoduché slovné
úlohy.
2. Vytváranie
33
Poznávanie prirodzených čísel 20 – 100, predstavy
prirodzených čísel
o prirodzených číslach, čítanie a písanie čísel, číselný rad,
v obore do 100
porovnávanie, dvojciferné číslo ako súčet desiatok
a jednotiek, určovanie počtu
3. Sčitovanie a odčítanie 49
Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez
prirodzených čísel
prechodu a s prechodom cez základ 10 v obore
v obore do 100
do100.Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného
bez prechodu cez základ 10 v obore do 100. Vlastnosti
sčítania – komunikatívnosť a asociatívnosť. Písomné
sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel, počítanie spamäti
a písomne. Zavedenie pojmov: sčítanec, súčet, menšenec,
menšiteľ, rozdiel. Riešenie jednoduchých a zložených
slovných úloh typu a+b+c, a+b-c, a-b-c. Oboznámenie sa
výkonový štandard
Rozvíjať numerické zručnosti v obore do 20, upevňovať
písomné a pamäťové sčitovanie a odčítavanie do 20, riešiť
jednoduché slovné úlohy
Zostaviť usporiadaný rad čísiel do 100, určovať desiatky
a jednotky v dvojciferných číslach.
Určiť správny výsledok pamäťového i písomného sčítania
a odčítania dvojciferného a jednociferného čísla bez
prechodu a s prechodom cez základ 10 v obore do 100.
Pokúsiť sa samostatne vyriešiť jednoduchú a zloženú slovnú
úlohu v obore do 100.
41
Geometria
25
s riešením nepriamo sformulovaných úloh na sčítanie
a odčítanie v obore do 100.
Zavedenie pojmov bod, priamka, úsečka. Rysovanie
priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke.
Jednotky dĺžky cm, dm, m. Meranie dĺžky úsečky v cm,
rysovanie úsečky danej dĺžky v cm a porovnávanie
úsečiek podľa ich dĺžky Budovanie priestorovej
orientácie a predstavivosti, získavanie prvých zručností
v narábaní s rysovacími pomôckami, spoznávanie
priestorových a rovinných geometrických tvarov
Ukázanie významu použitia tabuliek, diagramov a grafov,
Matematické činnosti prostredníctvom hier, osvojenie si
postupu riešenia slovných úloh.
Dokázať presne narysovať priamku a úsečku, zdokonaľovať
sa v rysovaní a v manipulovaní s rysovacími pomôckami.
Porovnať dĺžky úsečiek, budovať u žiakov priestorovú
orientáciu a predstavivosť.
Riešenie aplikačných
10
Aplikovanie matematických vedomostí pri použití tabuliek,
úloh a úloh
diagramov a grafov. Rozvíjať matematické myslenie
rozvíjajúcich špecifické
u žiakov.
matematické myslenie
Predmet je hodnotený známkou 1,2,3,4,5.
Hodnotenie: vstupné a výstupné testy : percentuálne hodnotenie
Kontrolné práce počet : 4 po tematických celkoch hodnotenie známkou
Päťminútovky – na precvičenie sčitovania a odčítania, rovníc a nerovníc – hodnotenie: 10 príkladov:
0,.1, ch
1
2, 3, ch
2
4, 5, ch
3
6, 7, ch
4
8 a viac ch 5
3.ročník
Učebné osnovy : Matematika, 3.ročník,
4 h. týždenne/132 h ročne
tematický celok
počet obsahový štandard
hodín
1.
Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez
19
Sčítanie a odčítanie
prechodu a s prechodom cez základ 10 v obore do100.
prirodzených čísel
Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného bez
v obore do 100.
prechodu cez základ 10 v obore do 100. Vlastnosti
sčítania – komunikatívnosť a asociatívnosť. Písomné
výkonový štandard
Sčítavať spamäti dvojciferné a jednociferné čísla bez
prechodu aj s prechodom cez 10 v obore do 100. Spamäti
odčítať jednociferné číslo od dvojciferného bez prechodu aj s
prechodom cez základ 10 v obore do 100. Riešiť všetky typy
príkladov na sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel spamäti
42
sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel, počítanie
spamäti a písomne. Používanie matematických pojmov:
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel. Riešenie
jednoduchých a zložených slovných úloh typu a+b+c,
a+b-c, a-b-c a nepriamo sformulované úlohy na sčítanie
a odčítanie v obore do 100.
2.
Násobenie
a delenie prirodzených
čísel v obore do 20
20
3.
Vytváranie
prirodzených čísel
v obore do 10 000.
20
Zavedenie násobenia. Súvislosť medzi násobením a
sčítaním. Nácvik násobenia v obore do 20. Počítanie
spamäti. Automatizácia spojov. Riešenie slovných úloh
na násobenie. Propedeutika úloh na násobenie s
kombinatorickou motiváciou. Tvorenie slovnej úlohy k
danému numerickému príkladu na násobenie v obore do
20. Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh na
násobenie v obore do 20. Slovné úlohy na priamu
úmernosť (ako preopedeutika) v obore do 20. Zavedenie
delenia. Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na
polovice, tretiny,...) Delenie, ako postupné odčítanie
rovnakého čísla. Nácvik delenia v obore do 20. Počítanie
spamäti. Automatizácia spojov. Súvislosť medzi delením
a násobením. Riešenie slovných úloh na delenie.
Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu
na delenie v obore do 20. Riešenie slovných úloh na
násobenie a delenie.
Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených čísel oboru do
10 000. Zobrazovanie čísel na číselnej osi, porovnávanie
čísel a ich zaokrúhľovanie na desiatky, stovky.
Propedeutika rozvoja prirodzeného čísla v desiatkovej
sústave. Číselná os. Nerovnice (propedeutika). Slovné
úlohy na porovnávanie v obore do 10 000. Tvorenie
slovnej úlohy k danému príkladu na porovnávanie v
(náročnejšie písomne).
Poznať vlastnosti sčítania a vedieť ich správne použiť pri
riešení príkladov (komutatívnosť, asociatívnosť). Urobiť
skúšku správnosti pri riešení jednoduchých slovných úloh.
Vedieť riešiť jednoduché a zložené úlohy vedúce k zápisu a +
b + c; a + b - c; a – b – c; v obore do 100. Vyriešiť nepriamo
sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100.
Pohotovo počítať po 2,3,4,5.....Pochopiť násobenie ako
sčítanie rovnakých sčítancov. Poznať znak násobenia(.).
Poznať spamäti všetky spoje násobenia v obore prirodzených
čísel do 20.Zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát.
Vedieť násobiť číslom 1 a 0. Pochopiť princíp násobenia
v závislosti od poradia činiteľov. Odčítať od daného čísla
postupne niekoľko rovnakých čísel. Pochopiť súvislosť
medzi odčítaním a delením. Poznať znak delenia. Vedieť
spamäti všetky spoje delenia v obore prirodzených čísel do
20.
Deliť číslom 1. Vedieť, že nulou sa nedelí. Zmenšiť dané
číslo delením niekoľkokrát. Vedieť deliť na rovnaké časti,
vedieť deliť podľa obsahu.
V obore do 20 riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
a delenie. Vedieť overiť správnosť riešenia výsledku
a formulovať odpoveď.
Vedieť čítať a písať troj - a štvorciferné čísla. Počítať po
tisícoch, stovkách, desiatkach, jednotkách.
Rozložiť troj - a štvorciferné čísla na tisícky, stovky, desiatky
a jednotky, aj opačne .
Zobrazovať a porovnávať čísla na číselnej osi i pomocou
znakov >,<,=. Riešiť v obore prirodzených čísel do
10 000 nerovnice typu: x< 6 150, x > 322. Získať prvotné
43
obore do 10 000.
4.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel
v obore do 10 000.
26
5.
Geometria
20
Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených
čísel. Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej displejom.
Sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky. Riešenie
jednoduchých a zložených slovných úloh. Tvorenie
textov k numerickým príkladom. Riešenie nepriamo
sformulovaných slovných úloh. Riešenie slovných úloh s
neprázdnym prienikom.
Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km. Jednotky dĺžky
mm, cm, dm, m, km a ich premieňanie. Meranie dĺžky
úsečky v milimetroch a v centimetroch. Meranie väčších
vzdialeností:
- približne (napr. krokmi)
- s presnosťou na metre.
Odhad dĺžky:
- kratšej v centimetroch (milimetroch)
- dlhšej v metroch.
Rysovanie - základné zásady rysovania. Rysovanie
priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke a
danom geometrickom útvare. Rysovanie rovinných
útvarov v štvorcovej sieti. Zväčšovanie, zmenšovanie
rovinných útvarov vo štvorcovej sieti. Stavba telies z
kociek na základe plánu (obrázka). Kreslenie plánu
stavby z kociek.
poznatky o zaokrúhľovaní prirodzených čísel. Vedieť
zaokrúhľovať prirodzené čísla na desiatky, ovládať
algoritmus pri zaokrúhľovaní čísel na desiatky.
Riešiť slovné úlohy na porovnávanie v obore do 10 000.
(Slovné úlohy charakterizované vzťahmi viac, menej,
rovnako.)
Vedieť sčítať a odčítať jednoduché príklady aj spamäti.
Ovládať algoritmus písomného sčítania a odčítania v obore
do 10 000. Osvojiť si praktické sčítanie a odčítanie
na kalkulačke v obore do 10 000. Vedieť urobiť kontrolu
správnosti. Riešiť jednoduché slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie.
Poznať jednotky dĺžky mm, cm, dm, km Vedieť porovnávať
jednotky dĺžky. Vedieť pohotovo premieňať jednotky dĺžky.
Odmerať dĺžku úsečky v mm a cm. Odmerať a porovnať
dĺžku vzdialenosti v triede a v teréne krokom a odmeraním v
metroch.
Získať predstavu o dĺžke (vzdialenosti) - kratšej v cm, dlhšej
v m a naučiť sa odhadnúť tieto vzdialenosti v metroch (v
triede a v teréne). Osvojiť si a používať pri rysovaní základné
zásady (čistota, presnosť, vhodné rysovacie pomôcky,
hygiena a bezpečnosť pri rysovaní).
Zdokonaľovať rysovanie úsečky danej dĺžky (v cm) a jej
označovanie. Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky
v mm. Zdokonaľovať rysovanie priamok a ich označovanie.
Narysovať rovinné útvary v štvorcovej
sieti. Zväčšovať a zmenšovať rovinné útvary v štvorcovej
sieti (štvorec, obdĺžnik). Vedieť vytvárať (budovať) z kociek
rôzne stavby telies podľa plánu (obrázka).
Nakresliť plán stavby z kociek
44
6.
Riešenie aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
14
Úlohy na propedeutiku kombinatoriky (vytváranie
všetkých možných skupín predmetov z daného počtu
predmetov po dvoch, troch, manipulatívnou činnosťou a
symbolmi). Vytváranie skupín podľa daného i
objaveného pravidla. Úlohy na propedeutiku
pravdepodobnosti (pozorovanie istých udalostí, možných
ale neistých udalostí a nemožných udalostí). Nepriamo
sformulované slovné úlohy. Vytváranie tabuliek z údajov
získaných žiakmi. Riešenie úloh na delenie s
kombinatorickou motiváciou
Násobenie a delenie čísel v obore do 20. SÚ na
násobenie a delenie v obore do 20. Numerácia do 10 000.
Porovnávanie. Nerovnice a číselná os. Násobenie a
delenie 10,100,1 000. Sčítanie a odčítanie v obore do 10
000 spamäti. Písomné sčítanie a odčítanie v obore do
10 000. Jednoduché slovné úlohy. Nepriamo
sformulované slovné úlohy. Rysovanie priamky a
úsečky. Premena jednotiek dĺžky. Rovinné geometrické
útvary- štvorec, obdĺžnik.
Predmet je hodnotený známkou 1,2,3,4,5.
Hodnotenie: Vstupný , výstupný test – hodnotenie v percentách
Kontrolná práca po každom tematickom celku – hodnotenie známkou
Polročná práca – hodnotenie známkou
Päťminútovky – hodnotenie známkou :
.
7.
Prirodzené čísla v obore
do 10 000.
Zhrnutie učiva
3.ročníka
13
10 príkladov
0chýb
1,2 chyby
známka
1
2
Vytvárať rôzne skupiny predmetov po dvoch, troch
manipulatívnou činnosťou i symbolmi na základe spoločnej
/príp. rozdielnej/ charakteristiky, znaku,
vlastnosti a pod. Objaviť čo možno najviac pravidiel na
vytváranie dvojíc, trojíc predmetov zo skupiny daného počtu
predmetov. Vedieť si vytvoriť systém pri vypisovaní
možností. Rozlišovať isté, neisté, možné
a nemožné udalosti primerané veku. Riešiť primerané
nepriamo sformulované úlohy.
Získavať a zhromažďovať potrebné údaje. Zo získaných
údajov vedieť zostaviť a prečítať tabuľku.
Riešiť úlohy na delenie s kombinatorickou motiváciou.
Upevniť a overiť osvojené vedomosti a zručnosti získané v
3. ročníku.
20 príkladov
0,1 chyba
2,3 chyby
45
3,4 chyby
5,6 chýb
7 a viac chýb
3
4
5
4,5,6 chýb
7,8,9 chýb
10 a viac chýb
4. ročník
Učebné osnovy – Matematika, 4. ročník,
tematický celok
1.Násobenie a delenie v
obore násobilky
počet
hodín
45
4 h. týždenne/132 h. ročne
obsahový štandard
výkonový štandard
Násobenie a delenie v obore násobilky. Propedeutika
zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny, ...)
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov. Násobenie a
delenie na kalkulačke v obore násobilky do 100.
Komutatívnosť násobenia (propedeutika).
Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou
motiváciou. Násobenie a delenie ako vzájomne
opačné matematické operácie (propedeutika).
Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie.
Riešenie jednoduchých slovných úloh typu:
porovnanie podielom. Riešenie slovných úloh, ktoré
vedú k zápisu: a+ a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d
(aj typy úloh z predchádzajúceho ročníka).Tvorenie
textov k numerickým príkladom. Slovné úlohy na
priamu úmernosť (propedeutika). Nepriamo
sformulované slovné úlohy. Tvorenie slovnej úlohy k
danému príkladu na násobenie a delenie v obore
násobilky do 100. Dané číslo niekoľkokrát zväčšiť,
dané číslo niekoľkokrát zmenšiť, násobenie,
činiteľ, súčin, delenie, delenec, deliteľ, podiel,
násobilka,... Sčítanec, súčet, o koľko viac, zápis
Vedieť spamäti všetky základné spoje násobenia a delenia v
obore násobilky do100. Vedieť urobiť kontrolu správnosti
násobenia a delenia v obore násobilky. Ovládať algoritmus
násobenia. Vedieť spamäti násobiť a deliť 10 a 100.
Osvojiť si praktické násobenie a delenie na kalkulačke.
Vedieť rozlíšiť a použiť správnu počtovú operáciu
v úlohách charakterizovaných pojmami koľkokrát viac, o
koľko viac,
koľkokrát menej, o koľko menej. Chápať súvislosť medzi
násobením a delením, násobenie a delenie ako
vzájomne opačné matematické operácie. Riešiť slovné
úlohy na násobenie a delenie. Vedieť riešiť jednoduché
slovné úlohy na násobenie v obore násobilky do 100 typu:
1. určiť súčet rovnakých sčítancov,
2.zväčšiť dané číslo niekoľkokrát. Vedieť riešiť jednoduché
slovné úlohy na delenie v obore násobilky do 100:
1. Rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako veľkých častí
(delenie na)
2. Delenie podľa obsahu
3. Zmenšiť dané číslo niekoľkokrát
Vedieť riešiť jednoduchú slovnú úlohu typu: porovnanie
46
slovnej úlohy, jednoduchá slovná úloha, zložená
slovná úloha, koľkokrát viac – o koľko viac,
koľkokrát menej – o koľko menej,...
2. Sčítanie a odčítanie v
obore do 10 000
40
Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do
10 000. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
v obore do 10 000 spamäti. Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v obore do 10 000 s využitím
kalkulačky. Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné
matematické operácie. Počítanie so zaokrúhľovanými
číslami. Skúška správnosti riešenia. Riešenie slovných
úloh. Riešenie všetkých typov jednoduchých a
zložených slovných úloh v číselnom obore do 10 000.
Riešenie slovných úloh za pomoci zaokrúhľovania
čísel. Riešenie jednoduchých nerovníc. Číselný rad,
jednotky, desiatky, stovky, tisícky, trom a štvorciferné čísla, vzostupný a zostupný číselný
rad,... Skúška správnosti, súčet, sčítanec, rozdiel,
menšenec, menšiteľ, ... Slovná úloha, riešenie , zápis
slovnej úlohy, výsledok, Skúška správnosti výsledku
(riešenia), odpoveď,...
podielom. Riešiť zložené slovné úlohy vedúce
k zápisu typu: a + a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d.
Vedieť matematicky vyjadriť primerané reálne situácie.
Riešiť slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika).
Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy. Vytvoriť
slovnú úlohu k danému príkladu na násobenie a delenie v
obore násobilky do 100.
Vedieť overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať
odpoveď. Vedieť zostaviť zápis k slovnej úlohe s pomocou
učiteľa.
Poznať algoritmus písomného sčítania a odčítania a vedieť
ho pohotovo využívať pri výpočtoch. Písomne sčítať a
odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000. Spamäti sčítať a
odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000 v jednoduchých
prípadoch.
Sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000 na
kalkulačke. Sčítať a odčítať primerané troj a štvorciferné
čísla spamäti. Sčítať a odčítať trom - a štvorciferné čísla
pomocou kalkulačky. Chápať súvislosť medzi sčítaním a
odčítaním, sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné
matematické operácie. Vedieť približne počítať so
zaokrúhľovanými číslami na desiatky a stovky. Vedieť
urobiť kontrolu správnosti sčítania a odčítania v obore do
10 000. Riešiť všetky typy jednoduchých slovných úloh na
sčítanie a odčítanie
v obore do 10 000. Riešiť všetky typy zložených slovných
úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 10 000. Riešiť
slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania. Samostatne
zapísať postup riešenia slovnej úlohy. Vedieť overiť
správnosť riešenia
(výsledku) a formulovať odpoveď. Vedieť zostaviť zápis k
47
3. Geometria a meranie
27
Rysovanie – základné zásady rysovania. Rysovanie
štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti, pomenovanie
vrcholov a strán, dvojíc susedných strán. Obvod
štvorca (obdĺžnika) - (len ako súčet veľkosti strán,
propedeutika). Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Násobok
dĺžky úsečky. Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a
ak sú dané dĺžky strán), pomenovanie jeho vrcholov a
strán. Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou
na centimetre, na milimetre.
Obvod trojuholníka - (len ako súčet veľkosti strán,
propedeutika). Rysovanie ľubovoľnej kružnice a
kruhu s daným stredom, kružnice a kruhu s daným
stredom a polomerom. Vlastnosti kruhu a kružnice.
slovnej úlohe. Vedieť matematicky vyjadriť a znázorniť
primerané
reálne situácie. Riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie
typu:
1. Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance,
2. Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac).
Riešiť jednoduché slovné úlohy na odčítanie typu:
1. Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý
sčítanec.
2. Dané číslo zmenšiť o.... (o niekoľko menej).
3. Porovnávanie rozdielom. Riešiť zložené slovné úlohy
typu:
4. a + b + c
5. a – b – c
6. a – (b + c)
7. (a + b) – c
8. a + (a + b)
9. a + (a – b)
Osvojiť si a používať pri rysovaní základné zásady (čistota,
presnosť, vhodné rysovacie pomôcky, hygiena a
bezpečnosť pri rysovaní). Vyznačovať body na priamke
(úsečke) a v rovine (na útvare). Vedieť narysovať úsečku
danej dĺžky na priamke (v mm; v cm) a označovať ju.
Označovať strany a vrcholy veľkým tlačeným písmom
(písmenom A, B, C, atď.).
Poznať vlastnosti štvorca, obdĺžnika a vedieť ich
charakterizovať. Vedieť narysovať štvorec (obdĺžnik) vo
štvorcovej sieti s danou dĺžkou strany (strán). Vedieť
vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Vedieť vypočítať
násobok dĺžky úsečky. Vypočítať a vedieť zapísať obvod
štvorca (obdĺžnika) ako súčet dĺžok strán. Narysovať
48
Premieňanie jednotiek dĺžky. Premieňanie
ľubovoľný trojuholník a pomenovať jeho vrcholy a strany
zmiešaných jednotiek dĺžky. Stavba telies z kociek
Poznať vlastnosti trojuholníka (počet vrcholov, strán)
podľa vzoru a podľa plánu (obrázka). Kreslenie
Odmerať veľkosti (dĺžku úsečky) strán
plánov stavieb z kociek. Bod, vzor, obraz, leží, neleží, trojuholníka s presnosťou na cm (na mm). Porovnať strany
priamka, úsečka, súčet dĺžok úsečiek, rozdiel dĺžok
trojuholníka (úsečky) podľa ich dĺžky. Vypočítať obvod
úsečiek, násobok dĺžky úsečky, jednotky dĺžky, strana trojuholníka ako súčet dĺžok strán. Poznať základný rozdiel
štvorca (obdĺžnika), susedné strany, protiľahlé strany, medzi kruhom a kružnicou. Vedieť narysovať ľubovoľnú
vrchol, štvorec, obdĺžnik, zmenšiť, zväčšiť, štvorcová kružnicu (kruh) s daným stredom. Narysovať ľubovoľnú
sieť, vodorovný, zvislý, stĺpec, riadok, ... Trojuholník, kružnicu (kruh) s daným stredom a polomerom.
strany trojuholníka, vrcholy trojuholníka, dĺžka strany Vedieť vyznačiť polomer kružnice. Vedieť premieňať
trojuholníka, obvod trojuholníka, jednotky dĺžky, mm, jednotky dĺžky. Vedieť premieňať zmiešané jednotky dĺžky
cm, odhad - skutočnosť... Kružnica, kruh, stred
/napr. 4 dm 13 cm na mm/Vytvárať (budovať) z kociek
kružnice (kruhu), polomer, kružidlo... Meter (m),
rôzne stavby
decimeter (dm), centimeter (cm), milimeter (mm),
telies podľa vzoru a podľa obrázka. Vytvárať a opísať
kilometer (km), jednotky dĺžky, premena jednotiek
vlastné jednoduché telesá z kociek. Nakresliť plán stavby z
dĺžky,... Priestor, stavba, teleso, vzor - obraz, plán
kociek.
(obrázok), pravidelné a nepravidelné telesá, pohľad
spredu, zozadu, sprava, zľava, zhora,...
Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov.
Vedieť primerane rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť
4.Riešenie aplikačných
20
Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov získaných výrokov. Vedieť vytvoriť pravdivé a nepravdivé tvrdenie.
úloh a úloh rozvíjajúcich
žiakmi. Výpočet aritmetického priemeru pre menší
Vedieť zdôvodniť pravdivosť – nepravdivosť výroku. Čítať
špecifické matematické
počet dát (propedeutika). Riešenie nepriamo
a nakresliť stĺpcový diagram zo získaných údajov.
myslenie
sformulovaných úloh. Slovné úlohy s ombinatorickou vypočítať aritmetický priemer pre menší počet primeraných
motiváciou. Pravdivý výrok, nepravdivý výrok,
dát. Vedieť riešiť primerané nepriamo sformulované úlohy.
pravdivosť, nepravdivosť,... Aritmetický priemer,
Vedieť získavať a zhromažďovať potrebné údaje Čítať a
stĺpcový diagram, dáta, priemer. Diagram, riadok,
vytvárať stĺpcový diagram zo získaných údajov. Riešiť
stĺpec, vodorovný, zvislý,...
slovné úlohy na násobenie s kombinatorickou motiváciou.
Predmet je hodnotený známkou 1,2,3,4,5.
Hodnotenie: Vstupný , výstupný test – hodnotenie v percentách, Kontrolná práca po každom tematickom celku – hodnotenie známkou, Polročná práca –
hodnotenie známkou, Päťminútovky – hodnotenie známkou
49
100 – 90 %
89 – 75 %
74 – 50 %
49 – 25 %
24 – 0 %
známka
1
2
3
4
5
2.2 Informatická výchova
Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať,
zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich
zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a preto
sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova.
Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi
a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s
rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením
predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov,
celoškolských programov a pri riadení školy.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov
SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium
základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej
výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Ciele predmetu
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote.
50
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových
vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory
edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch.
Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa
javí využitie programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači
(aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti).
Obsah
Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických okruhov:





Informácie okolo nás
Komunikácia prostredníctvom IKT
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Princípy fungovania IKT
Informačná spoločnosť
Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové už aj pre nižšie stupne vzdelávania. Pojem informácia, typy informácií (textová, multimediálna,
atď.), aplikácie na spracovávanie špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov pomocou, resp.
prostredníctvom IKT. Žiaci by sa už od prvej triedy mali učiť pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, aby
1.
2.
3.
4.
5.
vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
získali prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií,
porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,
pochopili spôsoby reprezentácie základných typov informácií (reprezentovanie farieb a obrázkov),
pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania.
Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu nástrojov internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na riešenie
školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci
1. by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou,
2. by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,
51
3. by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom.
4. by mali pochopiť spôsob definovania kľúčového slova, vyhľadávanie podľa kľúčového slova
5. by mali zvládnuť výber potrebných informácií
V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom
IKT. Zoznámia sa s pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci získajú základy algoritmického
myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení
problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali
zoznámiť
1.
2.
3.
4.
s možnosťami vstupných a výstupných zariadení,
rôznych oblastí určenia softvéru,
so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami,
s elementárnymi funkciami lokálnej siete a internetu.
Tematický okruh Informačná spoločnosť sa zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými rizikami a
metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by mali
1. sa oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote,
2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám,
3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú.
Informácie okolo nás
Pojmy:




textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty
obrázok, nástroje pero, čiara, štetec, vypĺňanie farbou, paleta
zvuk, zvukový súbor, prehrávač, nahrávanie, efekty
animácia
52
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:








ukladanie rôznych informácií do súborov (text, obrázok, zvuk),
jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka a kurzíva),
dodržiavanie základných zásad písania textu,
kombinácia textu a obrázka,
základy kreslenia v grafickom prostredí (farby a hrúbky čiar, jednoduché nástroje), úprava obrázkov (kopírovanie, otáčanie),
tvorba jednoduchých animácií,
počítačové didaktické hry, ktoré obsahujú rôzne typy informácií (matematické hlavolamy s číslami, hádanie slov, dopĺňanie písmen, dokresľovanie do
obrázkov do mapy),
prezentovanie výsledkov vlastnej práce.
Komunikácia prostredníctvom IKT
Pojmy:



e-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár,
www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe,
bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu.
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:







správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, učiteľke, spolužiakom... ),
bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov),
žiaci zistia e-mailové adresy rodičov a kamarátov (využitie adresára),
detské webové stránky (rozprávky, obrázky), on-line hry, zásady správania sa na portáloch,
vyhľadávanie informácií a obrázkov na internete a ich správne použitie,
práca s kľúčovým slovom,
výber vhodnej informácie.
53
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Pojmy:




postup, návod, recept,
riadenie robota, obrázková stavebnica, postupnosť krokov,
detský programovací jazyk, elementárne príkazy, program,
robotická stavebnica.
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:




skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy, origami),
zápis/vytvorenie postupu, receptu, návodu a práca podľa návodu,
v počítačovom prostredí riešenie úloh pomocou robota, skladanie obrázkov z menších obrazcov, okamžité vykonávanie príkazov, vykonanie
pripravenej postupnosti príkazov,
riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov, pohyb animovaných obrázkov).
Princípy fungovania IKT
Pojmy:






základné periférie na ovládanie počítača, myš, klávesnica,
tlačiareň, skener,
CD, USB – pamäťový kľúč, CD mechanika,
ukladanie informácií, súbor, meno súboru,
vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov,
digitálny fotoaparát, mikrofón, slúchadlá.
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:



funkcie vybraných klávesov,
práca s tlačiarňou, skenerom,
práca s rôznymi médiami – čítanie CD, čítanie a zapisovanie na USB kľúč,
54



uloženie informácií do súboru, otvorenie, premenovanie, zrušenie,
vytváranie a pomenovanie priečinkov, ukladanie do priečinkov,
základy ovládania digitálneho fotoaparátu, presun fotografie z fotoaparátu do počítača.
Informačná spoločnosť
Pojmy:



informačné technológie v škole (edukačné programy, komunikácia)
voľný čas a IKT (počítačové hry, hudba, filmy),
bezpečnosť počítača, správne používanie hesiel
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:




objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne predmety
využitie komunikačných možností IKT v škole
aké rôzne profesie sú pri tvorbe edukačných programov a počítačových hier (výtvarník, skladateľ, animátor, scenárista, rozprávač, ...)
prečo a pred kým treba chrániť počítač
Vzdelávací štandard – výstup za celý stupeň
Obsahový štandard
Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie klávesnice, myši, tlačiarne, skenera. Oboznámenie s prostredím jednoduchého grafického editora – kreslenie obrázka
voľnou rukou, s použitím nástrojov, efektívne využívanie nástrojov grafického editora pri kreslení obrázkov (kreslenie pomocou geometrických tvarov,
priamok, výberu, kopírovania, presúvania...). Vytváranie jednoduchých animácií. Práca s textovým editorom, jednoduché formátovanie textu, vkladanie
obrázkov do textu, kopírovanie, mazanie, presúvanie. Vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu, vytváranie priečinkov. Oboznámenie sa s nástrojmi
a prezeranie a vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroj zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej podobe, využívanie e-mailovej pošty, bezpečné
správanie na internete, základy slušného správania na internete. Spúšťanie hry a hudby z CD a internetu, ovládanie jednoduchých hier. Práca s multimédiami,
nahrávanie zvukov. Získanie základov algoritmického myslenia. Využívanie možností IKT pri riešení úloh v rámci projektového vyučovania, prezentovaní
projektov.
55
Výkonový štandard
Žiak je schopný:



























vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač,
samostatne zapnúť a vypnúť počítač,
pracovať s myšou, klávesnicou,
za pomoci učiteľa skenovať,
správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD,
minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho,
pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou,
chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a jedným kliknutím, stláčaním pravého a ľavého tlačidla,
digitálnym fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku uložiť za pomoci učiteľa do priečinku,
dokument (fotografiu, obrázok) vytlačiť na tlačiarni,
ovládať samostatne výučbový SW,
spustiť CD, DVD cez tento počítač,
pracovať s USB kľúčom (vytvoriť priečinok, kopírovať dokumenty, obrázky),
sa orientovať v prostredí jednoduchého grafického editora,
samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore,
samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť obrázok, vytvoriť návod a využiť jednotlivé nástroje,
samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie (kopírovanie, prilepenie, otáčanie, prevrátenie),
nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických tvarov,
obrázok uložiť a otvoriť,
upraviť alebo dotvoriť obrázok a fotografiu v jednoduchom grafickom editore,
vložiť obrázok cez schránku,
vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom editore,
sa orientovať v jednoduchých hrách a hypertextoch na internete,
si samostatne nájsť a prečítať informáciu na internete,
s pomocou učiteľa si založiť vlastnú e-mailovú schránku,
e-maily posielať a prijať,
používať jednoduché zásady písania e-mailov, pozná nebezpečenstvo zverejňovania vlastných údajov,
56


























rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné. Je oboznámený s neblahým vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s
erotickým zameraním,
napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky,
si samostatne spustiť hru z internetu,
na internete vyhľadávať obrázky, ukladať ich, kopírovať do priečinka a upravovať ich vo vhodnom prostredí,
pochopiť základné autorské práva pri kopírovaní textu, obrázkov, hier, CD...,
získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime,
riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí,
vytvoriť jednoduchý multimediálny projekt,
pracovať v prostredí jednoduchého textového editora,
samostatne napísať, prepísať jednoduchý text,
samostatne text uložiť a otvoriť,
upravovať text – kopírovanie, mazanie, presúvanie,
vysvetliť zásady správneho písania klávesnicou – medzera za slovami, veľké písmená, malé písmená, dĺžne, mäkčene,
upraviť veľkosť písma, typ písma, farbu písma, farba, efekty,
používať nástroje na úpravu textov,
vkladať obrázky do textu cez schránku,
vytvoriť pozvánku, oznam, plagát, príbeh, reklamu,
pracovať s dvoma oknami – kopírovanie z jedného do druhého,
narábať s multimediálnou informáciou – prehrať video, zvuk, spustiť, zastaviť,
zvuk nahrať prostredníctvom mikrofónu, ktorý vie zapojiť,
pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť,
zvukový záznam prehrať, uložiť a využiť efekty,
ovládať zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu,
samostatne o svojom konaní a správaní sa rozprávať a odpovedať na kladené otázky,
pracovať samostatne a v skupine na projekte,
samostatne prezentovať pred spolužiakmi svoju prácu – projekt,
dokončiť začatú prácu.
57
2. ročník
Učebné osnovy
Informatická výchova
2. ročník
1 hodina týždenne/33 hodín ročne
tematický celok
počet
hodín
obsahový štandard
výkonový štandard
1.Informácie okolo nás
12



Skicár - Oboznámenie s prostredím jednoduchého
grafického editora – kreslenie obrázka voľnou
rukou, s použitím nástrojov, efektívne využívanie
nástrojov grafického editora pri kreslení obrázkov
(kreslenie pomocou geometrických tvarov,
priamok, výberu, kopírovania, presúvania...).
Práca
s textovým
editorom,
jednoduché
formátovanie textu, kopírovanie, mazanie,
presúvanie.











2.Komunikácia
prostredníctvom IKT
6


Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie a
vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroj
zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej
podobe.
Bezpečné správanie na internete, základy slušného




sa orientovať v prostredí jednoduchého grafického
editora,
samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v
grafickom editore,
samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť obrázok,
vytvoriť návod a využiť jednotlivé nástroje,
nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických
tvarov,
obrázok uložiť a otvoriť,
pracovať v prostredí jednoduchého textového editora,
samostatne napísať, prepísať jednoduchý text,
samostatne text uložiť a otvoriť,
upravovať text – kopírovanie, mazanie, presúvanie,
vysvetliť zásady správneho písania klávesnicou –
medzera za slovami, veľké písmená, malé písmená,
dĺžne, mäkčene,
upraviť veľkosť písma, typ písma, farbu písma, farba,
efekty,
vytvoriť pozvánku, oznam,
sa orientovať v jednoduchých hrách a hypertextoch na
internete,
si samostatne nájsť a prečítať informáciu na internete,
pozná nebezpečenstvo zverejňovania vlastných údajov,
rozpoznať vhodné detské webové stránky –
58
správania na internete.




3.Postupy
problémov,
myslenie
riešenia
algoritmické
4.Princíp fungovania IKT
3
6


Získanie základov algoritmického myslenia.

Využívanie možností IKT pri riešení úloh v rámci
projektového vyučovania, prezentovaní projektov.




Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie 
klávesnice, myši.

Vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu, 
vytváranie priečinkov.




5.Informačná spoločnosť
6



Spúšťanie hry a hudby.
Ovládanie jednoduchých hier.
Práca s multimédiami.






vzdelávacie, zábavné, náučné,
je oboznámený s neblahým vplyvom stránok,
propagujúcich násilie a s erotickým zameraním,
napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej
stránky,
si samostatne spustiť hru z internetu,
na internete vyhľadávať obrázky,
získať základy algoritmického myslenia – príkazy v
priamom režime,
presúvať a usporiadať obrázky na základe predlohy
alebo jednoduchého zadania
klasifikovať, triediť alebo zoskupovať objekty podľa
určitých vlastností
vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač,
samostatne zapnúť a vypnúť počítač,
pracovať s myšou, klávesnicou,
chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou,
rozdiel medzi dvojklikom a jedným kliknutím,
stláčaním pravého a ľavého tlačidla,
správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD,
minimalizovať a maximalizovať pracovné okno,
zatvoriť ho,
vytvoriť priečinok, kopírovať dokumenty, obrázky
pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou
a klávesnicou,
ovládať samostatne výučbový SW,
spustiť CD, DVD cez tento počítač,
sa orientovať v jednoduchých hrách na internete,
si samostatne spustiť hru z internetu,
narábať s multimediálnou informáciou – prehrať zvuk,
59

spustiť, zastaviť,
pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť,
Hodnotenie: žiaci sú známkou 1, 2, 3, 4, 5. Za prvý polrok vypracujú projekt v grafickom editore (Skicár), za druhý polrok vytvoria jednoduchý pohľadnicu
v textovom editore.
3. ročník
Učebné osnovy
Informatická výchova
3. ročník
1 hodina týždenne/33 hodín ročne
tematický celok
počet
hodín
obsahový štandard
výkonový štandard
1.Informácie okolo nás
12



RNA - Oboznámenie s prostredím jednoduchého
grafického editora – kreslenie obrázka voľnou
rukou, s použitím nástrojov, efektívne využívanie
nástrojov grafického editora pri kreslení obrázkov
(kreslenie pomocou geometrických tvarov,
priamok, výberu, kopírovania, presúvania...).
Práca
s textovým
editorom,
jednoduché
formátovanie textu, kopírovanie, mazanie,
presúvanie.











sa orientovať v prostredí jednoduchého grafického
editora,
samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v
grafickom editore,
samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť obrázok,
vytvoriť návod a využiť jednotlivé nástroje,
nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických
tvarov,
obrázok uložiť a otvoriť,
pracovať v prostredí jednoduchého textového editora,
samostatne napísať, prepísať jednoduchý text,
používať nástroje na úpravu textov,
samostatne text uložiť a otvoriť,
vložiť obrázok cez schránku,
vkladať obrázky do textu cez schránku,
na internete vyhľadávať obrázky, ukladať ich,
kopírovať do priečinka a upravovať ich vo vhodnom
prostredí,
60

2.Komunikácia
prostredníctvom IKT
6


Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie a
vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroj
zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej
podobe.
Bezpečné správanie na internete, základy slušného
správania na internete.










3.Postupy
problémov,
myslenie
riešenia
algoritmické
3


Získanie základov algoritmického myslenia.

Využívanie možností IKT pri riešení úloh v rámci
projektového vyučovania, prezentovaní projektov.



4.Princíp fungovania IKT
6



Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie 
klávesnice, myši.
Vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu, 
vytváranie priečinkov.

Práca s dvoma oknami na pracovnej ploche


vytvoriť pozvánku, oznam, plagát, príbeh, reklamu,
sa orientovať v jednoduchých hrách a hypertextoch na
internete,
vie si samostatne nájsť a prečítať informáciu na
internete,
pozná nebezpečenstvo zverejňovania vlastných údajov,
rozpoznať vhodné detské webové stránky –
vzdelávacie, zábavné, náučné,
je oboznámený s neblahým vplyvom stránok,
propagujúcich násilie a s erotickým zameraním,
na internete vyhľadávať obrázky,
vie e-maily posielať
používať jednoduché zásady písania e-mailov
vykonať registráciu na detskom portáli, zadať
bezpečnostné heslo
nastaviť domovskú stránku
získať základy algoritmického myslenia – príkazy v
priamom režime,
presúvať a usporiadať obrázky na základe predlohy
alebo jednoduchého zadania
klasifikovať, triediť alebo zoskupovať objekty podľa
určitých vlastností
riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom
prostredí,
vymenovať prídavné zariadenia k počítaču – skener,
tlačiareň, USB kľúč .....
pracovať s myšou, klávesnicou,
samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie
(kopírovanie, prilepenie, otáčanie, prevrátenie),
správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD,
minimalizovať a maximalizovať pracovné okno,
61
zatvoriť ho,
pracovať s USB kľúčom (vytvoriť priečinok, kopírovať
dokumenty, obrázky),
 pracovať s dvoma oknami – kopírovanie z jedného do
druhého
5.Informačná spoločnosť
6
 Spúšťanie hry a hudby.
 ovládať samostatne výučbový SW,
 Ovládanie jednoduchých hier.
 spustiť CD, DVD cez tento počítač,
 Práca s multimédiami.
 si samostatne spustiť hru z internetu,
 digitálnym fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku
uložiť za pomoci učiteľa do priečinku,
 dokument (fotografiu, obrázok) vytlačiť na tlačiarni,
 narábať s multimediálnou informáciou – prehrať zvuk,
spustiť, zastaviť,
 pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť,
Hodnotenie: žiaci sú hodnotení známkou 1, 2, 3, 4, 5. Za prvý polrok vypracujú projekt v grafickom editore (RNA), za druhý polrok vytvoria komix
v textovom editore.

4. ročník
Učebné osnovy
Informatická výchova
4. ročník
1 hodina týždenne/33 hodín ročne
tematický celok
počet
hodín
obsahový štandard
výkonový štandard
1.Informácie okolo nás
12




Skicár, RNA – opakovanie práce s grafickými
editormi
RNA – vytváranie jednoduchých animácií,
vytvorenie vlastnej pečiatky
Word - práca s textovým editorom, jednoduché
formátovanie textu, kopírovanie, mazanie,
presúvanie.





sa orientovať v prostredí jednoduchého grafického
editora,
samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v
grafickom editore,
obrázok, fotografiu upraviť v grafickom editore
obrázok uložiť a otvoriť,
vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom editore
pracovať v prostredí jednoduchého textového editora,
62








2.Komunikácia
prostredníctvom IKT
6



Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie a
vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroj
zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej
podobe.
Bezpečné správanie na internete, základy slušného
správania na internete.
Využívanie e-mailovej pošty













samostatne napísať, prepísať jednoduchý text,
používať nástroje na úpravu textov,
upraviť veľkosť písma, typ písma, farbu písma, farba,
efekty
samostatne text uložiť a otvoriť,
vložiť obrázok cez schránku,
vkladať obrázky do textu cez schránku,
na internete vyhľadávať obrázky, ukladať ich,
kopírovať do priečinka a upravovať ich vo vhodnom
prostredí,
vytvoriť pozvánku, oznam, plagát, príbeh, reklamu,
sa orientovať v jednoduchých hrách a hypertextoch na
internete,
vie si samostatne nájsť a prečítať informáciu na
internete,
pozná nebezpečenstvo zverejňovania vlastných údajov,
rozpoznať vhodné detské webové stránky –
vzdelávacie, zábavné, náučné,
je oboznámený s neblahým vplyvom stránok,
propagujúcich násilie a s erotickým zameraním,
na internete vyhľadávať obrázky,
pochopiť základné autorské práva pri kopírovaní textu,
obrázkov, hier, CD...,
s pomocou učiteľa si založiť vlastnú e-mailovú
schránku
e-maily posielať a prijať
používať jednoduché zásady písania e-mailov
použiť e-mailovú prílohu
vykonať registráciu na detskom portáli, zadať
bezpečnostné heslo
nastaviť domovskú stránku
63

3.Postupy
problémov,
myslenie
riešenia
algoritmické
3


Získanie základov algoritmického myslenia.

Využívanie možností IKT pri riešení úloh v rámci
projektového vyučovania, prezentovaní projektov.



4.Princíp fungovania IKT
6



Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie 
klávesnice, myši.
Oboznámenie sa s prácou so skenerom

Vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu, 
vytváranie priečinkov.




5.Informačná spoločnosť
6



Spúšťanie hry a hudby.
Ovládanie jednoduchých hier.
Práca s multimédiami.







používať panel s obľúbenými položkami
získať základy algoritmického myslenia – príkazy v
priamom režime,
presúvať a usporiadať obrázky na základe predlohy
alebo jednoduchého zadania
klasifikovať, triediť alebo zoskupovať objekty podľa
určitých vlastností
riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom
prostredí,
vymenovať prídavné zariadenia k počítaču – skener,
tlačiareň, USB kľúč .....
pracovať s myšou, klávesnicou,
za pomoci učiteľa skenovať a vytlačiť naskenovaný
obrázok
samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie
(kopírovanie, prilepenie, otáčanie, prevrátenie),
správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD,
minimalizovať a maximalizovať pracovné okno,
zatvoriť ho,
pracovať s USB kľúčom (vytvoriť priečinok, kopírovať
dokumenty, obrázky),
ovládať samostatne výučbový SW,
spustiť CD, DVD cez tento počítač,
si samostatne spustiť hru z internetu,
digitálnym fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku
uložiť za pomoci učiteľa do priečinku,
dokument (fotografiu, obrázok) vytlačiť na tlačiarni,
narábať s multimediálnou informáciou – prehrať zvuk,
spustiť, zastaviť,
zvuk nahrať prostredníctvom mikrofónu, ktorý vie
zapojiť, pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť,
64
Hodnotenie: žiaci sú hodnotení známkou 1, 2, 3, 4, 5. Za prvý polrok samostatne vypracujú animáciu v grafickom editore RNA, za druhý polrok vytvoria
pozvánku na oslavu narodením s upraveným obrázkom v textovom editore Word.
3.Príroda a spoločnosť
3.1 Prírodoveda
Charakteristika predmetu
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje
viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie
obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným
poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu
vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané
na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne
zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.
Ciele predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne
schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné
bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:
 spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody.
 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch.
 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie
objektívne.
 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.
 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.
 nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.
 tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy a existencie.
 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje.
 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.
Čiastkové ciele predmetu
65
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické
myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického materiálu o všeobecných
prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Prvý a druhý ročník Prírodovedy je preto zameraný
najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov bežných
situácií tak, aby:
 sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť syntézy),
 sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie),
 sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby testov hypotéz a predpokladov),
 vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo),
 sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na
podobné javy a modifikovať ho, ale aj schopnosť indukcie),
 sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou –
analýzou javu s imaginárnym druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),
 si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou),
 dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie).
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných
vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby
 si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku
(s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,...
 si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je
to magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,...
 si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky),
napríklad názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov, ...
 si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie ekologických a environmentálnych problémov), napríklad
potravové reťazce, ekosystematické vzťahy,...
 si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy
iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie
a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť, ...
Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa
k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí. Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U dieťaťa sa tak
v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky:
66






Dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa najmä motiváciou k poznávaniu).
Dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové
životné prostredie (prejaví sa najmä dokonalejším chápaním vedeckej práce).
Dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým organizmom).
Dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie a preferenciou logických princípov myslenia).
Dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou (prejaví sa najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom
v diskusiách).
Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení
učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.
1.ročník
Učebné osnovy: Prírodoveda, 1. ročník
Časová dotácia: 1. hodina týždenne,/33 hodín ročne
tematický celok
počet obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Moja rodina
3
Členovia rodiny
Žiak vie vymenovať členov rodiny.
Môj čas
4
Objektívny a subjektívny čas. Čo mi vravia ručičky.
Žiak vie vysvetliť plynutie času. Vie porovnať objektívny
Môj školský deň.
a subjektívny čas. Vie zoradiť obrázky podľa plynutia času
( rastlina človek, zviera). Poznať celé hodiny.
Ja a moje zdravie
7
Pravidelné stravovanie, striedanie práce a odpočinku,
Pozná pravidlá pravidelného stravovania. Vie vysvetliť
hygiena človeka, zásady zdravej výživy.
dôvody striedania práce a odpočinku, uviesť príklady
správneho a nesprávneho stolovania. Vie správne použiť
zubnú kefku, vysvetliť význam osobnej hygieny. Uvedie
príklady potravín, ktoré sú zdravé pre človeka a ktoré nie,
porovnať ich.
Ja a veci okolo mňa
2
Ľudia a veci. Vlastnosti hmoty.
Na základe zmyslových vnemov určuje rôzne druhy hmoty.
Ja a príroda
5
Cyklus stromu. Druhy stromov, listy stromov .
Ročné obdobie, mesiace v roku, charakteristiky počasia.
Porovná listy jednotlivých stromov.
Na základe listov pozná druhy stromov. Vie si
zaznamenávať počasie podľa znakov: vietor, dážď, slnečno.
Uvedie ako sa menia ročné obdobia, ako sa mení počasie v
67
Zvieratá a človek
Rastliny okolo nás
Voda v prírode
Povinné projekty :
jednotlivých mesiacoch v roku.
4
Voľne žijúce zvieratá. Domáce zvieratá. Domáce vtáky.
Pracuje s encyklopédiou. Diskutuje na tému ako sa
pohybujú zvieratá. Klasifikuje domáce zvieratá podľa
znakov.
4
Semeno rastliny. Od kvetu k plodu.
Vie zasadiť semeno. Opíše pri pozorovaní ako klíči semeno.
4
Život rastlín a zvierat s vodou. Rastliny v zime a v lete. Voda
Porozpráva ako sa treba starať o rastliny v zime i v lete.
a človek. Pitný režim.
Vysvetlí prečo potrebujeme vodu, prečo musíme dodržiavať
pitný režim. Diskutujeme, čo sa stane s vodou, ktorú
pijeme?
Zdravé a škodlivé potraviny
Domáce a voľne žijúce zvieratá
2. ročník
Učebné osnovy: Prírodoveda, 2. ročník
Časová dotácia: 1. hodina týždenne/ 33 hodín ročne
tematický celok
počet obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Ja a veci okolo mňa
13
Vzduch, vlastnosti vzduchu, hmota, teplota, vietor. Vie pripraviť experiment, ktorým dokáže, že vzduch je hmota.
Zvieratá v prírode a ich obydlia, prispôsobenie sa
Zaznamená teplotu vzduchu.
človeka životu v prírode.
Pozná vplyv vzduchu na ľudské obydlia, uvedie príklady ako človek
nevhodne využíva prírodu, pozoruje živočíchy v blízkom okolí
Voda v prírode, na zemskom povrchu, v ovzduší,
a uvažuje, kde žijú.
jazerách, riekach, oblaky, dážď, rosa, sneh.
Vie opísať, v akých formách sa voda v prírode môže vyskytovať,
Význam vody pre človeka.
vysvetlí rozdiel medzi riekou, jazerom, morom a oceánom.
Vysvetlí význam vody, navrhnúť spôsoby ochrany.
Ja a príroda
16
Ročné obdobia, a ich zmeny, počasie, zmeny
Opíše zmeny počas roka, vie sa orientovať v kalendári, porovnáva
teploty.
ročné obdobia, meria teplotu vzduchu, vie vyhodnotiť zmeny počasia.
Príroda, stromy v prírode, druhy stromov – listnaté Pozoruje stromy listnaté a ihličnaté podľa základných charakteristík.
a ihličnaté.
Navrhuje možnosti ochrany lesov a parkov, vysvetlí nevhodné
Rastliny v lese a parku, okolie školy, ochrana
využívanie prírody.
prírody.
Rozlíši ovocné stromy od iných stromov, pozná základné druhy
68
Ja a moje zdravie
Projekty:
4
Môj strom
Ovocné stromy, druhy ovocia, zelenina, druhy
zeleniny, pestovanie zeleniny.
Rastliny, kvet, koreň, stonka.
Zdravý človek, správna životospráva, úrazy,
nebezpečné miesta, ošetrenie, lekár, prvá pomoc.
plodov, vie, akým spôsobom sa pestuje zelenina, pozná základné druhy
zeleniny.
Pozná základné druhy kvetov kvitnúcich v okolí.
Navrhne spôsoby ako viesť zdravý spôsob života, pozná návyky
správnej životosprávy, osvojí si hygienické návyky, opíše nebezpečné
miesta, pozná prácu lekárov, vie poskytnúť prvú pomoc. Pozná
základný obsah lekárničky.
Opíše návštevu u lekára.
Zelenina a ovocie
3. ročník
Učebné osnovy: Prírodoveda, 3. ročník
Časová dotácia: 2 hodina týždenne/66 hodín ročne
tematický celok
počet obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Veci okolo nás
10
Prírodniny a ľudské výtvory. Látky Pozná živé a neživé prírodniny. Pozná ľudské výtvory. Určí vlastnosti látok podľa
a ich vlastnosti.
zmyslových vnemov. Vie zdôvodniť zmeny vlastnosti látok -topenie, tuhnutie,
Skúmanie a pozorovanie vlastností vyparovanie, kondenzácia. Odmeria objem kvapalín podľa odmerného valca. Odmeria
látok. Pevné a kvapalné látky.
hmotnosť. Odmeria teplotu vody a vzduchu laboratórnym teplomerom.
Objem. Jednotka objemu. Meranie Odmeria teplotu ľudského tela lekárskym teplomerom.
objemu kvapalín podľa valca.
Pozná jednotky objemu a hmotnosti.
Hmotnosť. Jednotka hmotnosti.
Pozná jednotku teploty, rozumieť znamienku : + a – pri označovaní teploty.
Meranie hmotnosti. Topenie
a tuhnutie látok. Teplota. Jednotka
teploty. Meranie teploty.
Plynné látky. Vyparovanie
a kondenzácia látok.
Technika a
6
Sila. Pôsobenie sily . Trenie.
Žiak vie, čo je sila, ako pôsobíme silou na predmety. Vie ako vzniká trenie. Zdôvodní
technické objavy
Prevody ozubených kolies.
význam techniky v našom živote.
69
Rastliny – súčasť
prírody
10
Živočíchy – súčasť
prírody
15
Elektrická energia. Vodiče
a izolanty. Elektrický obvod.
Pagaštan konský. Stavba stromu.
Miazga. Nahosemenné rastliny.
Krytosemenné rastliny. Semená
rastlín. Rozmnožovanie rastlín
semenami.
Stavovce. Cicavce. Znaky
cicavcov. Vtáky. Znaky vtákov.
Plazy. Znaky plazov.
Obojživelníky. Znaky
obojživelníkov. Ryby
a drsnokožce. Znaky rýb.
Vysvetlí význam elektrickej energie.
Vie zostaviť jednoduchý elektrický obvod.
Žiak pozná stavbu rastlinného tela. Vie odlíšiť a porovnať dané stromy. Chápe význam
slova miazga. Vie rozlíšiť ihličnaté stromy podľa obrázkov aj podľa skutočnosti. Vie
charakterizovať stromy podľa znakov, podľa semien a plodov. Vie rozlíšiť stromy na
listnaté a ihličnaté. Pozná rozmnožovanie rastlín semenami.
Žiak vie rozdeliť živočíchy na stavovce a bezstavovce. Chápe pojem cicavec. Pozná
bližšie znaky cicavcov. Pozná cicavce žijúce na Slovensku i v iných krajinách sveta. Vie
rozdeliť živočíchy na cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky a ryby a dokáže
charakterizovať ich znaky. Pozná rozmnožovanie živočíchov. Vie ,čo robiť pri uštipnutí
hadom. Žiak vie, že živočíchy, ktoré sa vzájomne na seba viac podobajú (tvarom tela,
spôsobom života) patria do tej istej skupiny živočíchov – napríklad obojživelníky, plazy,
ryby, vtáky, cicavce. Pozorovaním skupiny živočíchov vie žiak samostatne vytvoriť
opisnú charakteristiku danej skupiny – vie živočíchy porovnať a zistiť, v ktorých
znakoch sa zhodujú (sú si podobné). Informácie si vie vyhľadať v rôznych informačných
zdrojoch a overiť si tak spôsob vlastného uvažovania.
Žiak vie, že vodné živočíchy je možné nájsť v potoku, pričom využíva poznatky o tom,
kde v potoku sa môžu skrývať. Vie vymenovať niekoľko typických zástupcov vodných
živočíchov typických pre slovenské potoky: pstruh, škľabka, rak, krivák, pijavica a
opísať ich spôsob života v potoku. Uvedených zástupcov vie vizuálne rozpoznať a
pomenovať rodovým menom. Vie vymenovať niekoľko špecifických zástupcov rýb
žijúcich v stojatých vodách: kapor, šťuka, úhor, sumec, vie opísať ich spôsob života a
vzájomne ich porovnať.
Žiak vie, že živočíchy žijúce v mori by v sladkých vodách neprežili a naopak. Vie, že v
moriach žije mnoho živočíchov, ktoré sú podobné tým, ktoré žijú v sladkých vodách, ale
žijú tam aj druhy, ktoré v sladkých vodách nežijú; porovnáva najmä ryby. Vie
vymenovať a vizuálne rozpoznať niekoľko typických zástupcov morských živočíchov
(žralok, treska, losos, raja, morský koník, medúza, sépia, koraly) a vie stručne opísať ich
spôsob života.
Žiak vie, že obojživelník je živočích, ktorý určitý čas svojho života žije pod vodou a v
70
Človek ako súčasť
prírody
14
Vesmír
7
Rozmnožovanie človeka, rast
a vývin. Cyklus života.
Zmysly a zmyslové orgány. Koža,
oko, ucho, nos, chuťové poháriky
umiestnené na jazyku. Nervová
sústava. Mozog, miecha, nervy.
Srdcovo-cievna sústava. Srdce,
krv, cievy.
Zem. Rotácia Zeme okolo vlastnej
osi. Pozemský deň. Striedanie dňa
a noci.
Čas. Meranie času. Druhy hodín.
dospelosti žije na súši. Vie opísať životný cyklus žaby a objasniť na ňom uvedený pojem
„obojživelník“. Vizuálne rozpoznáva najznámejšie druhy obojživelníkov a pomenováva
ich rodovými menami – skokan, ropucha, rosnička, mlok.
Žiak vie opísať skupinu plazov a vie vymenovať troch zástupcov (užovka, vretenica,
jašterica), ktorí do danej skupiny patria. Živočíchy vie vizuálne rozpoznať. Chápe a vie
jednoducho vysvetliť, čo to znamená, že plazy sú chladnokrvné (vysvetľuje, že plazy sú
v chlade strnulé, lebo si nevedia vytvoriť vlastné teplo). Žiak dáva informácie do
súvislosti s tým, kde je možné plazy najčastejšie nájsť (na skalách, múroch, chodníkoch,
kde sa
vyhrievajú).
Žiak vie opísať skupinu vtákov a vie vymenovať piatich zástupcov (napríklad: vrabec,
drozd, lastovička, sokol, labuť). Vie opísať spôsob života daných živočíchov, uvedomuje
si, že sa vzájomne odlišujú napríklad spôsobom získavania potravy (dravé a nedravé
vtáky). Zároveň vie, že všetky vtáky kladú vajcia a vie opísať, ako sa vtáky o vajcia a
neskôr o mláďatá starajú. Vie, že rôzne druhy vtákov hniezdia na rôznych miestach a je
ich možné rozpoznať aj podľa typu hniezda a podľa tvaru, veľkosti
a sfarbenia vajec. Vie, že medzi vtáky patria aj nelietavé živočíchy, napríklad pštros a
tučniak, ktoré majú perie a zobák tak, ako ostatné vtáky. Uvedené živočíchy vie vizuálne
rozpoznať.
Žiak vie zatriediť človeka do skupiny cicavcov. Vie charakterizovať jednotlivé etapy
ľudského jedinca. Pozná zmysly a zmyslové orgány človeka, ich význam pre život. Vie
čo tvorí nervovú sústavu a srdcovo- cievnu sústavu Pozná ich fungovanie a význam pre
život. Zoznamuje sa v praktických činnostiach a modeloch poskytnúť prvú pomoc.
Žiak chápe pojem vesmír, Slnko, Zem, Mesiac. Pozná dva základné pohyby Zemeokolo svojej osi, okolo Slnka. Vie, prečo sa strieda deň a noc. Pozná pojmy pozemský
deň, stmievanie, rozvidnievanie. Pozná časové jednotky( deň, hodina, minúta, sekunda).
Pozná spôsoby merania času.
71
Spoločenstvo –
základ života
v prírode
4
Projekty v 3. ročníku :
Slnko, Mesiac. Rotácia Zeme
okolo Slnka. Planéty slnečnej
sústavy.
Ekológia. Prírodné spoločenstvá.
Púšte. Dažďový prales. Základné
podmienky pre život. Spoločenstvo
lesa. Vodné spoločenstvo. Rastliny
a zvieratá žijúce vo vodnom
spoločenstve. Kultúrne
spoločenstvo. Typy kultúrneho
prírodného spoločenstva.
Spoločenstvo lesa. Typy lesov.
Význam lesa pre život na Zemi.
Vesmír
Pozná planéty slnečnej sústavy, že planéta je družica Slnka, že družica planéty sa nazýva
mesiac.
Žiak chápe pojem ekológia, rozlišuje prírodné spoločenstvá- spoločenstvo lesa,
spoločenstvo vodných tokov a spoločenstvo, ktoré vytvoril človek. Vie, že rastliny
a zvieratá sú závislé od spoločenstva, v ktorom rastú. Vie, prečo vznikajú púšte a chápe
pojmu dažďový prales. Vie, čo tvorí les- stromy, kry, byliny, machy a lišajníky.
Pozná typy lesov a význam lesa pre život na Zemi. Rozlišuje zvieratá a rastliny žijúce
v spoločenstve sladkých a slaných vôd. Vie, ako vznikne kultúrne spoločenstvo a pozná
typy kultúrneho prírodného spoločenstva, rastliny a zvieratá, ktoré v nich žijú.
Živá príroda – rastliny a živočíchy
Človek
4. ročník
Učebné osnovy : Prírodoveda, 4. ročník
tematický celok
Veci okolo nás
Človek ako
súčasť prírody
počet
hodín
8
10
Časová dotácia: 2. hodiny týždenne/66 hodín ročne
obsahový štandard
výkonový štandard
Voda. Sladká a morská voda.
Povrchová a podzemná voda.
Zvetrávanie hornín. Pôda.
Atmosféra, vákuum.
Vzduch a zloženie vzduchu.
Energia a jej získavanie.
Premena energie.
Potrava - zdravé a nezdravé
potraviny. Tráviaca sústava.
Žiak vie rozlíšiť sladkú a morskú vodu. Vie rozdeliť sladkú vodu na povrchovú a podzemnú.
Pozná zloženie Zeme. Rozlišuje zemskú kôru, plášť a jadro. Chápe, že vplyvom
poveternostných podmienok dochádza k zvetrávaniu hornín. Vie, že pôda je tenká vrstva na
povrchu Zeme. Pozná význam pôdy pre život rastlín a živočíchov. Vie, čo môže znehodnotiť
pôdu. Chápe pojmu zemetrasenie. Vie rozlišovať pojmy atmosféra, vákuum. Pozná zloženie
vzduchu, význam vzduchu. Vie, čo spôsobuje znečisťovanie ovzdušia.
Pozná druhy energia, jej využitie a premenu.
Žiak vie, že živé organizmy sú zložené z buniek. Jednoducho opisuje, čo je to bunka, aké
bunky sú v ľudskom organizme.
72
Spôsoby vylučovania
odpadových látok z tela trávenie, dýchanie, potenie,
močenie.
Oporno-pohybová sústava.
Kostra a svaly.
Dýchacia sústava.
Žiak vie, že pohyb je jeden zo základných životných prejavov organizmov. Dostatok
pohybuje je predpokladom zdravia. Žiak vie, že pohyb zabezpečujú svaly, ktoré sú upnuté na
oporu – kostru. Žiak vie vysvetliť, že človek má veľké množstvo menších kostí preto, aby bol
ohybnejší. Vie vymenovať najzákladnejšie kosti v ľudskom tele.
Žiak si uvedomuje, že svaly potrebujeme na veľmi rôzne pohyby. Vie uviesť niekoľko
príkladov rôznych pohybov – tie, ktoré ovládame vôľou (chôdza, úsmev, hryzenie,
žmurkanie, hovorenie), aj tie, ktoré vôľou nie sú ovládané (napríklad pohyb srdca, pohyb
čriev).
Žiak vie jednoducho vysvetliť, prečo musí človek jesť a čo obsahuje potrava, ako a kde sa v
organizme spracováva a na čo sa v organizme využíva. Žiak sa vo vysvetľovaní sústreďuje na
objasnenie toho, že človek potrebuje energiu a stavebné látky na rast a obnovu organizmu.
Žiak vie, že potrava obsahuje vitamíny a uvedomuje si, že vitamíny sú pre zdravý život
dôležité. Vie, že vitamíny sa označujú veľkými tlačenými písmenami – A, B, C, D, E.
Žiak vie, že niektoré potraviny vitamíny vôbec neobsahujú, ale obsahujú veľa tukov a cukrov.
Uvedomuje si, že neustálou konzumáciou tohto typu potravín sa môže znížiť množstvo
vitamínov v tele, čo spôsobí ochorenie organizmu.
Žiak vie jednoducho vysvetliť, čo sa deje s jedlom, ktoré zjeme. Uvedomuje si, že jedlo
obsahuje látky, ktoré v organizme využívame a tie si človek v organizme ponecháva a zvyšok
vylučuje stolicou. Pozná základné súčasti tráviacej sústavy (ústna dutina, hltan, žalúdok,
črevá, konečník) a na schéme ich vie rozpoznať, pričom vysvetľuje, čo sa deje s potravou v
žalúdku a kde sa potrebné látky vstrebávajú do krvi, ktorá ich rozvádza na všetky miesta v
organizme, kde sa tieto látky využívajú.
Žiak vie, že z krvi sa nevyužité a odpadové látky dostávajú z organizmu pomocou obličiek, v
ktorých sa tvorí moč. Vie vysvetliť, že krv koluje celým telom, prechádza obličkami, v
ktorých sa z nej odstraňujú škodlivé látky a nadbytočná voda, vzniká moč, ktorý sa vylučuje z
tela von.
Žiak vie, že okrem stolice a moču človek vylučuje aj pot. Chápe, že potom sa z tela
nevylučujú nepotrebné látky, potenie
Žiak vie, že okrem stolice a moču človek vylučuje aj pot. Chápe, že potom sa z tela
nevylučujú nepotrebné látky, potenie
Žiak vie, že z krvi sa nevyužité a odpadové látky dostávajú z organizmu pomocou obličiek, v
73
Vesmír
13
Sila a gravitačná sila.
Gravitačné pole.
Sila ako fyzikálna veličina.
Jednotky sily a meranie sily
meradlom.
Zvuk . Vznik zvuku. Výška
a šírenie zvuku.
Význam Slnka pre život na
Zemi.
Svetlo. Zdroj svetla.
Mesiac. Mesačné fázy.
Umelé družice zeme.
Súhvezdia.
Technika
a technické
objavy
7
Magnet a magnetická sila.
Magnetické pole.
Jednoduché stroje- páka, kladka
a naklonená rovina.
ktorých sa tvorí moč. Vie vysvetliť, že krv koluje celým telom, prechádza obličkami, v
ktorých sa z nej odstraňujú škodlivé látky a nadbytočná voda, vzniká moč, ktorý sa vylučuje z
tela von.
Žiak vie, že okrem stolice a moču človek vylučuje aj pot. Chápe, že potom sa z tela
nevylučujú nepotrebné látky, potenie vysvetľuje ako proces, pri ktorom sa organizmus
ochladzuje. Dáva informáciu do súvislosti s tým, že človek sa potí vtedy, keď je mu teplo.
Žiak vie jednoducho vysvetliť, čo sa deje so vzduchom, ktorý vdýchneme. Uvedomuje si, že
vydychovaný vzduch je iný ako vdychovaný. Vie, že zo vzduchu človek využíva len jednu
jeho časť – kyslík. Vie, aké základné súčasti má dýchacia sústava a vie, kde sa v tele
nachádza hlavná časť dýchacej sústavy – pľúca.
Žiak vie vysvetliť, čo je to vesmír a to prostredníctvom opisu jeho súčastí a vzájomného
usporiadania týchto súčastí. Žiak vie, že Zem je planéta a Slnko je hviezda a vie vysvetliť,
aký je rozdiel medzi planétou a hviezdou. Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi Slnečnou
sústavou, galaxiou (Mliečna dráha) a súhvezdím. Žiak vie, že Slnečná sústava má osem
planét, ktoré obiehajú okolo Slnka v rôznej vzdialenosti. Vie planéty vymenovať. Žiak vie
vysvetliť, že Mesiac je prirodzenou družicou Zeme a vie, že aj ostatné planéty Slnečnej
sústavy majú prirodzené družice, niektoré ich majú dokonca niekoľko. Žiak vie vysvetliť, ako
sa planéty Slnečnej sústavy pohybujú okolo Slnka a ako samy rotujú okolo vlastnej osi. Žiak
vie, čo je to kométa. Žiak vie, že zemeguľa rotuje okolo vlastnej osi, čo spôsobuje striedanie
dňa a noci, že Zem sa otočí okolo vlastnej osi za 24 hodín. Žiak vie, že zemská os je
naklonená a zároveň vie, že Zem rotuje okolo Slnka a obletí okolo Slnka za jeden rok, vie
prečo sa mení ročné obdobie. Žiak vie, že ak chce človek vystúpiť do vesmíru, musí mať
zabezpečené dýchanie prostredníctvom skafandra. Okrem kyslíka skafander poskytuje
človeku ochranu pred chladom. Vie rozprávať o tom, ako človek skúma vesmír zo zeme
(ďalekohľady, hvezdárne, planetáriá) a ako ho skúma z vesmíru. Vie vysvetliť, čo je to
umelá družica, čo je to vesmírna stanica a kde sa nachádza a aké majú dané zariadenia
funkcie.
Žiak vie, že magnet má dva póly- severný a južný. Vie, že v okolí magnetu je magnetické
pole. Vie, že v okolí Zeme je magnetické pole. Vie, kde všade sa magnet nachádza
v domácnosti.
Vie zdôvodniť význam techniky v našom živote. Pozná jednoduché stroje – páka, kladka
74
Elektrická energia. Výroba
elektrickej energie.
Rozvádzanie elektrickej
energie.
Živočíchy -súčasť 5
prírody
Bezstavovce. Hermafrodit.
Obrúčkavce. Hmyz.
Rozmnožovanie hmyzu.
Spoločenstvo základ života
v prírode
7
Živočíšne spoločenstvo. Druhy
živočíšnych spoločenstiev.
Svorka, kolónie. Mravce a ich
spoločenstvo. Včely a ich
spoločenstvo.
Rastliny- súčasť
prírody
9
Rastliny, pohyb rastlín. Bunka
rastliny. Chloroplasty,
chlorofyl. Fotosyntéza.
a naklonená rovina. Pozná princíp fungovania jednoduchých strojov.
Vie zostrojiť jednoduché stroje- páku. Pozná využitie jednoduchých strojov v bežnom živote.
Vie vysvetliť význam elektrickej energie. Vie, kde sa elektrická energia vyrába. Pozná
náhradné zdroje pri výrobe elektrickej energie. Pozná rozvádzanie elektrickej energie.
Ovláda pravidlá bezpečného zaobchádzania s niektorými druhmi elektrických spotrebičov.
Žiak vie vymenovať a zatriediť živočíchy, ktoré patria medzi bezstavovce. Vie porovnať
bezstavovce, určiť čo majú spoločné napr. dážďovka zemná a slimák záhradný. Vie ako sa
rozmnožujú, že v tele majú samčie a samičie bunky . Vie, že dážďovka zemná a slimák
záhradný sú hermafroditi. Vie, že dážďovka patrí medzi obrúčkavce. Vie, že hmyz patrí
k najpočetnejším zástupcom bezstavovcov. Rozlišuje na ňom časti tela. Vie, že hmyz sa delí
na dve skupiny: hmyz s úplnou premenou a hmyz s neúplnou premenou. Vie vymenovať
niektorých zástupcov hmyzu, ako hmyz rozdeľujeme podľa rozmnožovania .Pozná štádia
vývinu hmyzu.
Žiak vie, že niektoré živočíchy žijú v skupinách a vie jednoducho vysvetliť význam tohto
zhlukovania, napríklad na svorke vlkov, stáda koní a kŕdli lastovičiek. Vie, že živočíchy sa
môžu zhlukovať len v určitom čase a pre určitý účel alebo žijú v spoločenstvách celý život.
Vie, že k živočíchom patria aj drobné organizmy, napríklad hmyz. Vie, že niektoré druhy
hmyzu vytvárajú spoločenstvá, napríklad mravce a včely. Vie vysvetliť, aký význam má pre
tieto živočíchy tvorba spoločenstiev. Žiak vie opísať spôsob života mravcov, rozmnožovací
cyklus, spôsob získavania potravy a orientáciu v priestore Nakoniec vie zhodnotiť, ako je
život v spoločenstve pre mravce prospešný, pričom vytvára vlastný úsudok a vyhľadáva
informácie o spôsobe života rôznych druhov mravcov v rôznych sekundárnych informačných
zdrojoch. Žiak vie opísať spôsob života včiel, rozmnožovací cyklus, spôsob získavania
potravy a orientáciu v priestore. Pri vysvetľovaní používa informácie o organizačnej štruktúre
včelej rodiny – rozpoznáva matku, trúda a robotnicu. Nakoniec vie zhodnotiť, ako je život v
spoločenstve pre včely prospešný, pričom vytvára vlastný úsudok a vyhľadáva informácie o
spôsobe života včiel v rôznych sekundárnych informačných zdrojoch.
Vie, že rastliny majú obmedzený pohyb, majú telo prispôsobené životu na jednom mieste.
Vie, že majú prispôsobenú koreňovú sústavu k životu na mieste. Vie, čím sa líši rastlina od
živočícha, vie uviesť príklady, vie, čo potrebuje rastlina pre svoj život a na čo jej slúžia
korene a listy. Pozná, čo sú chloroplasty a chlorofyl. Vie, ako sa volá proces, vďaka ktorému
75
Huby – súčasť
prírody
2
Zatriedenie húb. Spôsob života
a rast húb. Druhy húb. Plesne.
Pre šikovných
bádateľov
5
Zloženie živých organizmov.
Mikroskop. Slávni ľudia
z oblasti vedy a techniky.
PROJEKTY:
Vesmír
rastliny rastú – fotosyntéza.
Žiak vie, že huby tvoria samostatnú skupinu, nemôžu fotosyntetizovať, neprehĺtajú potravu
a ani ju netrávia vo svojom tele. Vie, že niektoré druhy húb parazitujú na iných druhoch
rastlín a živočíchov. Vie, že niektoré huby žijú na odumretých častiach rastlín a takému
spôsobu života hovoríme saprofytizmus. Vie, že medzi huby patria aj plesne, ktoré žijú na
hnijúcich potravinách a volá sa Penicillium, ktorý sa využíva v lekárstve.
Žiak ovláda , že organizmy sú zložené z buniek. Rozlišuje rôzne druhy buniek, ktoré môže
pozorovať voľným okom alebo pod mikroskopom. Pozná niektorých významných vedcov,
ktorí sú spojení aj so slovenskom : Ján Jessenius, Andrej Kmeť, Ján Murgaš...
Živočíchy – živočíšne spoločenstvo
Rastliny – herbár liečivých rastlín
Hodnotenie:
Prírodoveda je hodnotená známkou vo všetkých ročníkoch primárneho vzdelávania. Každý tematický celok v jednotlivých ročníkoch je ukončený kontrolnou
prácou, testom, prípadne inou písomnou formou overovania vedomostí žiakov. Tieto písomné práce sú bodovo ohodnotené percentuálnou škálou, ktorá
rozhoduje o pridelenej známke .
100% - 80% - 1,
79% - 60% - 2,
59% - 40% - 3,
39% - 20% - 4,
19% - 0% - 5.
3.2 Vlastiveda
1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vlastiveda je predmetom, ktorý skúma reálny svet, v ktorom sa žiak bezprostredne pohybuje. Je to blízke alebo menej vzdialené okolie domu,
školy, obce alebo regiónu, v ktorom žiak žije. Ide o objavovanie reálneho sveta žiakmi v určitom čase a priestore, vzájomné ovplyvňovanie sa človeka
a prírody. Práve čas a priestor sú chápané ako základné kategórie spoločenského života, ktorými si ľudia môžu odovzdávať svoje informácie. Je v nich
sprostredkovaný aj rozdielny život ľudí v jednotlivých kultúrach.
Súčasťou vlastivedy je spoznávanie minulosti, vzácnych predmetov, ktoré nám vypovedajú o živote našich predkov, ale aj významných osobností. Vnímať,
spoznávať a vytvoriť si kladný vzťah ku krajine, v ktorej žiak žije, je hlavnou úlohou vo všetkých troch ročníkoch primárneho vzdelávania.
76
Určité vlastivedné poznávanie začína už v detstve, v priestore a okolí dieťaťa, ktorý sa vyznačuje množstvom zaujímavých vecí, kde dieťa získava
odpoveď na množstvo otázok.
Obsah vlastivedy v primárnom vzdelávaní je naplnený emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a dojmov z krajiny,
v ktorej žije. S tým úzko súvisí aj poznávanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite, v ktorej žije.
Poznávanie svojej krajiny v jednotlivých ročných obdobiach s dôrazom na starostlivosť a bezpečnosť o zdravie, vytvára predpoklady pre vnímanie
vzájomného vzťahu človeka a prírody. Človek aj príroda sa mení v čase, a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu, ale aj celej vlasti musí byť spojené s
poznaním histórie. Vlastiveda má aj činnostné zameranie.
Vlastiveda inak nazývaná aj »Objavujeme Slovensko« je rozdelená na tri veľké celky: Príroda Slovenska, Ľudia a Slovensko v minulosti a dnes. V
časti »Príroda Slovenska« je základom spoznávanie určitých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne) najmä prostredníctvom povestí, rozprávania
prostredníctvom obrázkov a i. Slovensko v minulosti a dnes sú historické príbehy. Ich pilier tvoria významné udalosti v histórii Slovákov v istom časovom
slede. Žiaci sa oboznamujú s najvýznamnejšími a najatraktívnejšími časťami regiónov.
2. CIELE PREDMETU
Motivácia k objavovaniu prírody a ľudských výtvorov v blízkom, ale i vzdialenom okolí je vo vlastivede dokumentovaná zaujímavým spôsobom učenia sa.
Dôležitým cieľom je spoznávať sociokultúrny priestor života dieťaťa a genézu tohto priestoru. Mimoriadna pozornosť je venovaná orientácii v priestore a
čase. Rozvoj poznania dieťaťa v danom sociokultúrnom priestore zodpovedá mentálnej prezentácii pojmového aparátu, s ktorým dokáže narábať a
chápať jeho význam. Dieťa si ozrejmuje vlastnú kultúru, učí sa narábať s historickými prameňmi, je schopné sa v nej orientovať a hodnotiť na
svojej primeranej úrovni. Vníma a zaujíma postoj k multikultúrnej otvorenosti. Prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní, pozorovaní, žiaci
získavajú vzťah ku kraju, v ktorom žijú. Vo vyučovaní vlastivedy v 2. ročníku ZŠ je pozitívne, ak vedia žiaci rozprávať o svojom kraji, v ktorom žijú, vedia
pomenovať jeho jednotlivé časti. Vedia odlíšiť vzťahy, väzby (prírodného a spoločenského rázu) v krajine svojho okolia, vo svojej obci, doma i v škole.
Pri každej vhodnej téme môžu žiaci použiť poznatky, ktoré načerpali zo svojich pozorovaní a osobných skúseností. Žiaci majú vedieť pomenovať a
odlíšiť, čo vytvorila príroda, a čo človek. Porozprávať o premenách prírody počas roka. Vyhľadať v kalendári významné dni. 3. ročník je zameraný
na orientáciu v krajine pomocou svetových strán a významných objektov. Veku primerane charakterizovať svoju obec. Po objavnom spoznaní kraja, v
ktorom žiaci žijú, sa postupne pútavou formou oboznamujú so zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy,
krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia. Ukázať na „obrázkovej mape“ (prispôsobenej obsahu vlastivedy v 3. ročníku)
vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Opísať ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa na nich rozlíšiť už na pohľad rozdielne alebo spoločné znaky.
Stručne povedať obsah povesti na vybratú tému. Porozprávať o významných historických udalostiach.
Výučba vlastivedy v 4. ročníku ZŠ je zameraná na zážitkové poznávanie oblastí Slovenska. Pre žiakov je pri tom dôležité orientovať sa na mape,
vedieť čítať mapu s porozumením a rozprávať o obrázkoch, fotografiách, porovnávať jednotlivé oblasti s krajom, v ktorom žiak žije. Jej hlavným
cieľom je podporovať chuť učiť sa, získavať zaujímavé informácie, triediť ich, využívať v kontextových situáciách. Rozvíjať schopnosť objavovať a
77
snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho premeny, prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí (v triede, škole, obci) a
vedieť spolupracovať. Akceptovať ľudí, ktorí prišli na Slovensko z iných štátov a naučiť sa ich tolerovať.
Súhrn cieľov:
 poznať priestor, v ktorom žiak žije,
 orientovať sa v priestore a čase,
 orientovať sa v mape, narábať s veku primeranými historickými prameňmi,
 rozvíjať si vzťah ku krajine a spoločnosti prostredníctvom príbehov, rozprávok,
 rozvíjať schopnosť využívať poznatky a zistenia zo svojich skúseností, pozorovaní, objavovaní,
 vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa,
 využívať zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia, ich porovnávanie,
 vnímať ľudí aj z iných kultúrnych oblastí.
3. KOMPETENCIE
Prostredníctvom učenia sa a činnosti si žiaci rozvíjajú jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti a komunikatívne kompetencie tým, že majú možnosť
slovne alebo písomne prezentovať svoje skúsenosti z navštívenej oblasti na Slovensku alebo interpretovať prečítanú alebo vypočutú povesť, pieseň,
báseň viažucu sa k regiónu alebo k vlasti.
Vlastivedné učivo o Slovensku rozvíja aj čitateľskú gramotnosť. Žiaci majú možnosť interpretovať umelecké texty z literatúry alebo odborné texty,
prostredníctvom opisu obrázkov, diagramov, kresieb a pod.
Ďalšou dôležitou kompetenciou je rozvíjanie kultúrnej kompetencie, pretože spoznávanie vlasti sa rozvíja nielen priamym pozorovaním alebo
získavaním informácií z textu, ale aj využitím ľudovej slovesnosti výtvarného, hudobného, dramatického, alebo filmového umenia.
Vzťah k prírode a k ľuďom rozvíja základy personálnej a interpersonálnej kompetencie, podporuje motiváciu a rôzne stratégie „učiť sa“, hľadá
možnosti a limity k samostatnému, sebavedomému vystupovaniu a konaniu, k efektívnej bezproblémovej (nekonfrontačnej) komunikácii, schopnosti
objavovať a poznávať všetko, čo ho zaujíma, k čomu má pozitívny vzťah, prípadne v čom by mohol v budúcnosti uspieť. Schopnosť pracovať
samostatne i tímovo
78
OBSAH VZDELÁVANIA
2. ročník
Kraj, kde žijem
Škola a jej okolie. Moja trieda. Obec, v ktorej žijem. Spoznávanie, opis, charakteristika a rozprávanie o kraji, v ktorom žiaci žijú. Premeny prírody, kraja
počas roka. Príroda, ľudia, kultúra, doprava, pamätihodnosti a zaujímavosti z blízkeho okolia. Hodnota práce a peňazí. Starostlivosť o svoje prostredie.
Náčrt cesty do školy.
Objavujeme Slovensko
Objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska. Naše starobylé a svetoznáme pamiatky a ich krása. Krátka cesta do
minulosti, spoznávanie sveta našich predkov.
Cestujeme po Slovensku
Oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu, vlastivedné osobitosti každého územia. Spoznávanie našej vlasti prostredníctvom povestí,
rozprávok a hier (aj s využitím mapy).
Objavujeme premeny okolo nás
Čo vytvorila príroda a človek. Čím je zaujímavý kalendárny rok a školský rok.
Cesta do školy a domov
Poznávanie cesty do školy Môj tieň smeruje na sever (svetové strany). Okolie školy a bydliska (orientácia v okolí).
Nakreslím si cestu do školy - povrch, lesy, lúky, polia, záhrady a parky okolia. (Čo rastie v našom okolí), rieka, potok. Pozorujeme oblohu
(pranostiky, počasie a predpoveď počasia). Pozorujeme oblohu (Slnko, Mesiac a hviezdy na oblohe). Ako sa staráme o naše okolie a životné
prostredie.
Čo a ako sa deje v našom okolí
Kalendár – jeseň, zima, jar, leto.
Moje mesto alebo moja dedina (miesto, kde žijem). Ľudia v mojom okolí (úcta k starším obyvateľom). Spomíname si našich predkov. Čím sa pýši naša
obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.) história, povesti, piesne, šport a kultúra. Kde zavolať pomoc a kto nám pomáha (tiesňové
linky), starostlivosť o zdravie.
Zvyky a tradície
Vianočný čas (aké sú tajomstvá Vianoc, Silvestra, Nového roka a Troch kráľov). Tešíme sa na prázdniny.
Čo sa mi v našom kraji najviac páči
79
Učebné osnovy: Vlastiveda, 2. ročník
1 hodina týždenne/33 hodín ročne
Tematický celok
Počet Obsahový štandard
Výkonový štandard
hodín
Moja trieda, škola, okolie
2
Správanie sa v škole, bezpečnosť v škole,
Trieda, škola. Opísať prostredie triedy, školy, okolia školy,
školy.
v triede.
obce. Zakresliť na plánik rozloženie tried na chodbe, v triede
rozloženie stolov, tabule a pod.
Vyhodnotiť miesta nebezpečné v triede a v škole a určiť
pravidlá správania sa pre vlastnú bezpečnosť aj bezpečnosť
spolužiakov.
Cesta do školy a domov
2
Svetové strany, poludňajší tieň, krajina,
Určiť smer na sever podľa poludňajšieho tieňa. Určiť svetové
Môj tieň smeruje na sever
orientácia podľa svetových strán,
strany v krajine a polohu významných objektov v miestnej
(svetové strany).
trieda, škola, dopravné značky. Poznávanie
krajine. Nakresliť schému cesty do školy, vyznačiť na nej
cesty do
objekty, zaujímavé miesta, vyhodnotiť nebezpečné miesta,
školy
zakresliť na ceste priechody, križovatky, dopravné značky,
semafory.
Okolie školy.
2
Škola. Školský dvor, objekty v okolí školy,
Opísať prostredie školy, určiť čo sa nachádza pred školou, za
pred školou, za školou. Prostredie v okolí
školou – budovy, stromy...
školy – stromy, budovy.
Okolie školy a bydliska
3
Les, lúka, park, rieka, jazero, ročné
Opísať podľa vlastných záznamov z prieskumu, čo rastie v okolí
(orientácia v okolí).
obdobia, kalendárny rok, mesiace,
školy, v obci, aké rastliny stromy, vedieť ich porovnať, v čom
sviatočný dni, fotografie prírody, kresby
sa líšia, podľa obrázkov opísať rastliny.
prírody. Povrch, lesy, lúky, polia, záhrady a
Urobiť si atlas z fotografií, kresieb alebo listov stromov.
parky okolia. Čo rastie v našom okolí, rieka,
Tvoriť zbierku, analyzovať, triediť.
potok. Ako sa mení okolie školy počas roka
Pozorujeme oblohu - slnko, 2
Obloha, počasie, oblaky, pranostika, prvky
Na základe záznamov zo sledovania počasia v priebehu jedného
Mesiac a hviezdy, oblaky.
počasia, predpoveď počasia.
týždňa vyhodnotiť zmeny počasia, zaznačiť do merania
Slnko, mesiac, hviezdy.
zvolenými znakmi zmeny oblakov, zmeny oblohy.
Ako sa staráme o naše
2
Krajina, životné prostredie, znečistené
Vyhodnotiť miesta v obci alebo v škole, ktoré sú znečistené
okolie (a o životné
prostredie, zničené prostredie, ochrana
a navrhnúť vylepšenie stavu v škole. Na základe vlastného
prostredie).
životného prostredia
prieskumu zistiť, v ktorých častiach obce sú zdevastované
80
Príroda
2
Orientácia v mape a
pláne mesta
4
Naša obec, jej história a
súčasnosť, čo sa deje v
našom okolí obec
4
Obec.
Ľudia v mojom okolí,
základné pravidlá
slušného správania, úcta k
starším.
Ochrana miesta pred
nebezpečenstvom (požiar).
4
Tradície a zvyky.
Vianočný čas -
3
Čo sa mi v našom kraji
najviac páči
1
2
Prvky okolia, ktoré vytvorila príroda a
prvky prostredia, ktoré vytvoril človek,
opísať krajinu okolo školy
Cesta, plán, nákres, mapa, symboly na mape,
mapové znaky
Príbeh, povesť, pamätné budovy, sochy,
významné osobnosti histórie, vedy, kultúry,
športu, umenia (príbehy o rodákoch, pamätné
miesta, sochy a i.) história, povesti, piesne,
šport a kultúra)
Obec, ulice, domy, významné budovy –
pošta, polícia, škola, miestny úrad, Ľudia v
mojom okolí, spolužiaci, spolužiaci z iných
krajín, prisťahovalci,
multikultúra.
Tiesňová linka, postup pri volaní hasičov.
Kam volať o pomoc a kto
nám pomáha (tiesňové linky).
Sviatočné dni, tradície, kalendár, (aké sú
tajomstvá Vianoc, Silvestra, Nového roka a
Troch kráľov, Veľkonočné sviatky).
lavičky, cesty, zničené a pokreslené budovy, vyrúbané stromy.
Pripraviť mini projekt na zlepšenie.
Rozpoznať, ktoré časti krajiny
tvorila príroda, ktoré človek.
Zakresliť budovy v sídle do plánu obce. Orientovať sa na
mape, ktoré domy sú na akej ulici, ktorá cesta a cez aké ulice,
okolo ktorých budov vedie k vybranej lokalite.
Urobiť zbierku informácií o významných ľuďoch obce
vytvoriť portfólio významných miest alebo zaujímavých miest
– nakreslených alebo odfotografovaných
Opísať spôsob života obyvateľov obce, vedieť povedať názov
svojej obce a presnú adresu.
Vysvetliť zásady slušného správania sa na ulici a k obyvateľom
obce.
Poznať čísla pre záchranu (112). Vypracovať zoznam
nebezpečenstiev a ako sa pred nimi chrániť – neznámi ľudia,
prírodné nebezpečenstvá – blesk, búrka, silné slnečné žiarenie.
Vymenovať známe sviatočné dni.
Opísať tradície (v obci, v rodine), ktoré sa k nim viažu.
Napísať, nakresliť príbeh na tému: „čo sa mi v našej obci páči
a čo nepáči“. Diskusia o napísaných príbehoch.
81
3. ročník
Objavujeme Slovensko - Slovensko moja vlasť
Ako sa vyznať vo svojom okolí, mapa, plán.
Príbehy Slovenska na obrázkoch.
Slovensko na mape a obrázkoch, internete, knihách, rozprávkach, CD, DVD.
Za tajomstvami prírody Slovenska.
Poznávame dejiny Slovenska
Časové súvislosti.
Obyvateľstvo Slovenska v historických obdobiach.
Naše starobylé pamiatky a ich krása
Povesti z veľkých a starých miest Slovenska. Svetoznáme pamiatky Slovenska (UNESCO).
Slávne hrady, zámky a povesti o nich.
Učebné osnovy :Vlastiveda, 3. ročník
tematický celok
Ako sa vyznať vo
svojom okolí
Plán
Mapa
počet
hodín
2
obsahový štandard
výkonový štandard
Krajina, svetové strany, povrch,
obraz krajiny.
2
2
Plán
Význam plánu, mapové znaky,
orientácia podľa plánu.
Ako vzniká mapa, mapové znaky,
grafická mierka mapy, vzdialenosť
objektov na mape.
Kde sa nachádza Slovensko.
Glóbus.
Krásy našich hôr, pohoria,
Opísať (porozprávať vlastnými slovami) obraz pozorovanej krajiny.
Porovnať rôzne obrazy krajiny. Vedieť určiť svetové strany podľa
poludňajšieho tieňa. Všímať si zaujímavosti krajiny a jej zmeny.
Nakresliť rozmiestnenie nábytku v triede (vytvoriť plán triedy).
Čítať plán podľa mapových znakov, orientovať sa podľa plánu.
Vytvoriť plán známeho prostredia.
Orientovať sa na pláne. Vyhľadávať ďalšie znaky na pláne (podľa
vysvetliviek) a opísať, čo na danej mape zobrazujú. Podľa mierky
odmerať skutočnú vzdialenosť objektov zobrazených na pláne.
Určiť Slovensko na glóbuse alebo mape sveta.
2
Objavujeme
Slovensko
1 hodina týždenne/33 hodín ročne
1
2
Určiť na mape
pohoria, ktoré sa nachádzajú v okolí trás z Bratislavy
82
chránené územia.
Poznávame dejiny
Slovenska
1
Rieky - dar života. Voda, význam
rieky, rekreácia, priehrada.
Starostlivosť o vodu. Znečisťovanie
vody.
1
Lesy - naše pľúca.
1
Slovensko plné záhad.
Jaskyne, kúpeľné mestá,
minerálny pramene.
2
Po turistických chodníčkoch.
Turistická
mapa, potreby na výlet.
1
Ako chápať časové súvislosti.
Minulosť,
prítomnosť, budúcnosť.
Prečo sa ľudia usadili na našom
území. Osídľovanie.
Predmety, ako svedkovia doby.
Múzeum.
Svätopluk a jeho sláva
1
1
2
do Košíc. Vyhľadať o nich ďalšie dostupné informácie, prezentovať ich.
Pomenovať na mape chránené územia, národné parky. Zdôvodniť, prečo
sú chránené. Naučiť sa pravidlá „správania sa“ v chránených oblastiach.
Ukázať na mape najznámejšie slovenské rieky. Vysvetliť, prečo si
ľudia stavali príbytky pri riekach, prečo pri riekach existujú rekreačné
zariadenia, prečo stavajú priehrady. Opísať ako vznikli jazerá a plesá.
Porozprávať ako sa staráme o rieky a vodné plochy. Pomocou textu
vytvoriť pojmovú mapu.
Vysvetliť pojem les, zaradiť strom do príslušného druhu lesa a poznať
niektoré živočíchy, žijúce v konkrétnych lesoch. Vedieť pravidlá slušného
správania sa v lese. Zhodnotiť svoje správanie sa v prírode na príkladoch,
čo je dobré, čo nie je dobré.
Podľa mapových znakov na mape ukázať slovenské jaskyne, kúpeľné
mestá a minerálne pramene. Vysvetliť ich význam. Opísať pravidlá
slušného správania sa v jaskyni a zdôvodniť ako nevhodné správanie sa v
jaskyni môže prispieť k zničeniu výnimočného prírodného výtvoru.
Naplánovať si v skupine výlet, orientovať sa na turistickej mape podľa
mapových znakov a pripraviť si všetky potrebné veci na výlet so
zreteľom na špecifiká horského prostredia a počasia. Pripraviť si aj
pravidlá správania sa na výlete a zdôvodniť.
Rozlíšiť minulosť, prítomnosť, budúcnosť podľa udalostí. Zostaviť časovú
priamku udalostí podľa rokov alebo storočí a podľa časovej priamky a
povedať, čo sa stalo skôr a čo neskôr.
Vedieť povedať v chronologickom poradí, ako prebiehalo osídľovanie.
Vedieť z textu určiť, aké boli príčiny jednotlivých etáp.
Vyjadriť vzťah k historickým predmetom, prečo sú zaujímavé, k čomu sa
viažu, o čom podávajú informácie.
Prerozprávať vlastnými slovami povesť o Svätoplukových prútoch.
Porozprávať pomocou obrázkov o živote Slovanov, opísať symboly,
ktoré sú v povestiach a zhodnotiť, či sa význam vtedajších symbolov
83
Naše
starobylé
pamiatky a
ich krása
1
Prečo chodíme do školy.
Mária Terézia.
2
1
Ako vznikol slovenský jazyk.
Významní jazykovedci: Ľudovít
Štúr a Anton Bernolák
Ako vznikla slovenská hymna.
1
Prečo M.R. Štefánik veľa cestoval.
2
1
Slovensko v súčasnosti.
Ako vznikali mestá.
2
Slávne mestá.
2
Svetoznáme pamiatky.
UNESCO
prenáša aj do súčasnosti.
Pozná meno významnej panovníčky Uhorska, čím bola významná, čím
bola zaujímavá, v akej dobe a v akom prostredí žila. Ktoré miesta na
Slovensku sú s ňou spojené. Ako je s ňou spojená školská dochádzka.
Vedieť vysvetliť podstatu vzniku spisovného jazyka a poznať významné
osobnosti spojené s týmto procesom.
Poznať text hymny a porovnať text súčasnej hymny s pôvodným
textom, nájsť rozdiely a vedieť vysvetliť význam jednotlivých slov.
Poznať príležitosti, pri ktorých sa hrá hymna.
Opísať osobnosť M.R. Štefánika a zhodnotiť, čím bol významný, čím bol
zaujímavý, ktoré miesta na Slovensku sú s ním späté a prečo má
významné miesto v dejinách Slovenska.
na mape určiť, ktoré zo susedných štátov patria do Európskej únie.
Opísať spôsob vzniku miest, kedy a prečo vznikali. Porovnať život v
meste v minulosti a v súčasnosti. Vytvoriť v skupine model mesta.
Život v minulosti a v súčasnosti. Porovnať život v meste v minulosti a v
súčasnosti. vyhľadať na mape slávne miesta. Vyhľadať rôzne informácie
o slávnych mestách z rôznych zdrojov, opísať zaujímavosti.
Porovnať podľa obrázkov kultúrne a prírodné pamiatky zapísané do
zoznamu UNESCO, ich význam, zaujímavosti, dôvod ich ochrany.
4. ročník
Krajina, v ktorej žijeme
Čítanie mapy Slovenska, časová priamka, územné členenie kraja
Mestá a dediny
Charakteristika mesta a dediny. Krajské mestá.
84
Cestujeme z Bratislavy do Košíc
Cestujeme po Bratislave. Cestujeme po Košiciach. Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do Košíc alebo Bratislavy, Dóm sv. Alžbety, Gejzír v Herľanoch.
Moje obľúbené miesto na cestovanie – ako by sme tam cestovali v minulosti a dnes.
Zaujímavosti zo Slovenska
Baníctvo na Slovensku v minulosti a zaujímavosti s ním spojené.
Tradície a zvyky
Historické regióny na Slovensku. Zvyky a tradície podľa historických regiónov. Život v stredovekom meste. Skanzeny.
V súlade s prírodou
Ideme do hôr – prípravy, horská služba. Pravidlá bezpečného správania sa v horách. Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a ako dnes.
Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou. Prírodné zaujímavosti vytvorené človekom.
Učebné osnovy : Vlastiveda, 4.ročník
2 hodiny týždenne/66 hodín ročne
tematický celok
počet obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Krajina, v ktorej
4
Čítanie mapy Slovenska
Opísať a rozlíšiť povrch krajiny podľa členitosti. Opísať polohu pohorí
žijeme.
a nížin. Vymenovať a ukázať na mape naše najväčšie rieky.
3
Časová priamka
Porovnať udalosti podľa časovej priamky, určiť, ktorá udalosť sa stala
skôr a ktorá neskôr. Usporiadať udalosti svojho života a udalosti v roku
na časovej priamke.
4
Územné členenie – kraje.
Vymenovať podľa mapy kraje SR a ukázať krajské mestá. Vyhľadať
Charakteristika kraja, v ktorom žijem.
regionálne osobitosti vlastného kraja.
Mestá a dediny.
2
Charakteristika mesta, dediny.
Z fotografií, krátkych textov a svojich skúseností opísať charakteristiku
mesta, resp. dediny a porovnať ich výhody a nevýhody.
2
Krajské mestá.
Vedieť správne priradiť krajské mestá ku krajom
Cestujeme z
4
Vlakové, autobusové a letecké spojenie.
Vyhľadať rôzne spoje z cestovných poriadkov (z internetu), orientovať sa
Bratislavy do
v cestovných poriadkoch, vedieť sa spýtať, hľadať alternatívne riešenia.
Košíc.
Poznať pravidlá slušného správania sa v dopravnom prostriedku.
4
Cestujeme po Bratislave.
Z mapy Bratislavy a dostupných materiálov (sprievodca po Bratislave,
po Košiciach, z internetu...) vyhľadať významné pamiatky Bratislavy a
Košíc, pripraviť si krátky itinerár sprevádzania návštevy po týchto mestách.
3
Cestujeme po Košiciach
85
2
2
Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska
do Košíc alebo Bratislavy, Dóm sv. Alžbety,
Gejzír v Herľanoch
Moje obľúbené miesto na cestovanie – ako by
sme tam cestovali v minulosti a dnes.
Kedy a prečo sa začalo baníctvo rozvíjať –
ťažba zlata, striebra, rudy, uhlia, soli, travertínu
Zaujímavosti zo
Slovenska,
baníctvo na
Slovensku
2
2
Práca baníkov v minulosti a dnes. Spomienky
na baníctvo. Čo nám z baníctva zostalo.
Tradície a zvyky.
Skanzeny.
4
Historické regióny na Slovensku (Orava,
Liptov, Šariš, Spiš...)
Zvyky a tradície podľa historických regiónov
Život v stredovekom meste
Práce na vidieku v minulosti počas leta a počas
zimy.
Skanzeny na Slovensku – čo všetko v skanzene
nájdeme.
Ideme do hôr – prípravy, horská služba.
Pravidlá bezpečného správania sa v horách.
Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a
ako dnes
4
2
2
4
V súlade s prírodou 2
2
2
Kráľova hoľa, Kriváň – povesť, výber
2
Vznik riek, formovanie územia riekou, oblasti
v povodí riek Jazerá, gejzír,
Pripraviť plán cesty zo svojej obce do Bratislavy a do Košíc. Využiť
dostupné cestovné poriadky (IKT).
Sprostredkovať ostatným skúsenosti, zážitky a zaujímavosti z vlastných
ciest. Vedieť ich prezentovať rôznymi spôsobmi.
Porozprávať ako sa rozvinulo baníctvo na Slovensku a akú úlohu
zohralo v našich dejinách, čím bolo významné. Odraz minulosti v
súčasnosti.
Opísať prácu baníka, aké nástroje používal a porovnať ako sa zmenila
práca baníkov v priebehu dejín. Aké pozostatky z minulosti baníctva
zostali na Slovensku. Ťažba nerastov, zlata, striebra, opálu. Ich
využívanie pri tvorbe šperkov. Banícke múzeum.
Poznať historické regióny Slovenska, vedieť zaradiť zvyky a tradície do
príslušných regiónov, na základe poznatkov zo skanzenov a iných zdrojov.
Opísať charakteristické znaky života ľudí v minulosti a porovnať so
životom v súčasnosti. Použiť k tomu obrázky, informácie z kníh,
časopisov, filmov, ľudovú slovesnosť. Poznať tradičné remeslá, hierarchiu
v remeselníckom stave.
Poznať základy ochrany prírody a ochrany zdravia. Zásady bezpečného
pohybu v horskom prostredí.
Porovnať na základe informácií z rôznych zdrojov (fotografie,
rozprávanie, text), ako ľudia trávili voľný čas v prírode v minulosti a
dnes. Zaujať vlastný postoj k dnešnému tráveniu voľného času – ako
turizmus ovplyvňuje prírodu.
Reprodukovať obsah povesti vlastnými slovami a na jej základe
vytvoriť krátku dramatizáciu.
Opísať rôzne podoby, ktoré môže mať rieka. Posúdiť ako človek
technológiami ovplyvňuje tok riek. Podľa mapy ukázať oblasti jazier.
86
2
Plavíme sa po Dunaji a Dunajci
Dunaj pod Devínom, Dunaj v Bratislave, Dunaj
v Gabčíkove, Dunaj v Štúrove
Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou.
2
2
Prírodné zaujímavosti vytvorené človekom
Súčasnosť a minulosť v našom kraji
2
Mini projekt
o vlastnom kraji
Opísať v čom je výnimočný gejzír
Opísať vybrané úseky Dunaja, čím sú zaujímavé Opísať vybrané úseky
Dunajca, porovnať ich s úsekmi Dunaja
Vysvetliť rozdiel medzi prírodnou zaujímavosťou a zaujímavosťou
vytvorenou človekom, uviesť príklady a vedieť povedať svoj názor na
ňu, v čom sa páči, resp. nepáči.
Poznať významné udalosti a osobnosti späté s jeho krajom, uviesť
zmeny, ktoré nastali v jeho kraji a systematicky to spracovať vo forme
mini projektu.
Hodnotenie: pre všetky ročníky / 2., 3., 4. ročník /
Žiaci sú hodnotení známkou , ústne, písomne, formou kvízov a vypracovávaním projektov. Pracujú v rôznorodých skupinách.
Pri písomnej odpovedi sa hodnotí na základe % stupnice:
100 – 85 % 1
84 – 70 %
2
69 – 45 %
3
44 – 20 %
4
19 – 0 % 5
Písomné práce sa píšu po prebratí každého tematického celku.
Kvízy sa hodnotia v závislosti od počtu skupín. Zvyčajne má kvíz 30 otázok a žiaci pracujú v skupinách najviac po 4 žiakov.
Žiaci sú hodnotení z orientácie v mape (pláne nášho mesta), prácou s cestovným poriadkom na internete.
Povinné projekty v jednotlivých ročníkoch:
2. ročník
- Ročné obdobia
- Cesta do školy
- Životné prostredie, Ochrana prírody
- Moja rodina, Môj rodokmeň
- Osobnosti nášho mesta
- Moje obľúbené sviatky
3. ročník
4. ročník
- Kde žijem – pojmová mapa Trnavskom kraji a Záhorí
- Prechádzka po Bratislave/Košiciach (vytvorenie itinerára)
- Typy krajiny
- Plán mojej izbičky
- Časová priamka môjho života
- Lesy a ich živočíchy
- Slovensko kedysi a dnes
- Európska únia a Slovensko
- Môj tip na výlet
87
- Príprava výletu – Hľadanie cesty z miesta bydliska do BA/KE
- Moje obľúbené mesto / oblasť Slovenska
- Predstavujem pohorie
- Zvyky a tradície podľa historických regiónov / Práce na vidieku v minulosti / Tradičné remeslá
- Mini projekt o vlastnom kraji
4. Človek a hodnoty
4.1 Etická výchova
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku
a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií
o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu
správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných
vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú
výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia,
pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
Ciele učebného predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
 jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti,
a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia
s pocitom sebaľútosti,
88
 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie, rozvíjať jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických
celkoch učebných osnov. Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém:
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. vyjadrovanie citov
6. empatia
7. asertivita
8. reálne a zobrazené vzory
9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
10. komplexná prosociálnosť
11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
12. etika a ekonomické hodnoty
13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
14. rodina, v ktorej žijem
15. výchova k manželstvu a rodičovstvu
16. ochrana prírody a životného prostredia.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základných škôl je:
 viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
 naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
89





naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania primerané veku,
umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy,
podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.
1.ročník
Výchovný cieľ: Viesť k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia dieťaťa. Vytvárať prosociálne spoločenstvo detí. Osvojovať si sociálne zručnosti potrebné
v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi.
1. Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov
 ponúknuť žiakom víziu spolupracujúceho spoločenstva ako základu pre dobré spolužitie (jeho jednoduché a viditeľné komponenty – sedenie v kruhu,
formulovanie pravidiel typu mať právo byť vypočutý, právo nevyjadriť sa, mať vzájomnú úctu a dôveru – nevysmievať sa, hovoriť pravdu, chrániť
veci svoje i iných…),
 prvé kontakty v triede a v škole (zoznamovanie, oslovovanie, pozdrav),
 komunikácia zameraná na sebaprezentáciu a sociálne vzťahy,
 pravidlá podporujúce spolužitie v skupine (po istom čase možno pravidlá prehodnocovať, dopĺňať).
2. Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve
 vzájomná úcta pri komunikácii (pekne sa oslovovať, pozdraviť sa, počúvať sa navzájom...),
 úcta k vzájomným požiadavkám, vďačnosť za vykonané dobro (prosím, ďakujem),
 vzájomná pomoc medzi spolužiakmi i členmi rodiny.
3. Ľudská dôstojnosť a sebaúcta:
 uvedomovanie si vlastnej hodnoty (rozdiel medzi mnou a ostatným svetom),
 poznanie a postupné zvnútorňovanie povedomia jedinečnosti a nedotknuteľnosti,
 vedenie k sebaovládaniu a znášaniu námahy pri prekonávaní prekážok.
4. Pozitívne hodnotenie iných
 človek a jeho hodnota - spoznávanie pozitívnych vlastností svojich najbližších v rodine, v triede, v škole, v rovesníckych vzťahoch… (Čo sa mi
najviac páči na mojej mamičke, ockovi, starkých…),
 verbálne vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia druhých,
90

prehodnocovanie negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si vecí navzájom, posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí
v oblasti intelektu a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a žalovanie…),
 postoj k ľuďom, ktorí sú nám nesympatickí, spôsobujú nám alebo druhým zlo (úmyselne, neúmyselne).
5. Naša rodina
 uvedomovanie si hodnoty rodiny pre jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa mi na našej rodine najviac páči?)
 príbuzenské vzťahy (S kým z rodiny si najviac rozumiem...? Čo by som mohol urobiť pre lepšie vzťahy v našej rodine, ktoré z rodinných pravidiel sa
mi najťažšie dodržiavajú...),
 rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa (konkrétne emocionálne prejavy, prejavy starostlivosti, pomoci...),
 úcta, komunikácia a pomoc medzi členmi rodiny (Koho rád pozorujem pri práci? Čo by som rád vedel ako moji blízki...),
 význam blízkeho človeka pre život jednotlivca.
Etická výchova, 1. ročník
tematický celok
počet
hodín
Postoje a zručnosti
7
v medziľudských
vzťahoch
Prvky prosociálneho
správania v žiackom
kolektíve
7
Ľudská dôstojnosť
a sebaúcta
7
obsahový štandard
1 hodina týždenne/33 hodín ročne
výkonový štandard
prvé kontakty v triede a v škole,
spolupracujúce spoločenstvo triedy ako základ pre
dobré spolužitie,
komunikácia zameraná na sebaprezentáciu a sociálne
vzťahy,
pravidlá podporujúce spolužitie v skupine
vzájomná úcta pri komunikácii,
úcta k vzájomným požiadavkám,
vďačnosť za vykonané dobro,
vzájomná pomoc medzi spolužiakmi i členmi rodiny
uvedomovanie si vlastnej hodnoty – rozdiel medzi
mnou a ostatným svetom,
poznanie a postupné zvnútorňovanie povedomia
jedinečnosti a nedotknuteľnosti,
vedenie k sebaovládaniu a znášaniu námahy pri
poznať spôsob ako sa predstaviť, prezentovať sám seba, hovoriť
pravdu,
nadviazať prvé kontakty, vzájomne sa spoznávať, upevňovať vzťahy
v spoločenstve, akceptovať jedinečnosť každého, naučiť sa
komunikovať, spolupracovať a počúvať
vysvetliť čo je to úcta k ľuďom, definovať aké prvky má úcta
k vlastným rodičom, spolužiakom, učiteľom,
chápať potrebu vytvárania a dodržiavania pravidiel spolužitia, poznať
spôsob ako vyjadriť pozdrav, prosbu a vďačnosť, preukazovať
ústretovosť
rozoznať a pomenovať svoje dobré vlastnosti,
poznávať sám seba, uvedomovať si vlastnú hodnotu,
cítiť potrebu potvrdzovania vlastnej hodnoty inými,
snažiť sa o sebaovládanie a znášať námahu pri prekonávaní prekážok
91
Pozitívne
hodnotenie iných
7
Naša rodina
5
prekonávaní prekážok
spoznávanie pozitívnych vlastností svojich
najbližších v rodine, triede, vyjadrovanie pozitívneho
hodnotenia druhých,
prehodnocovanie negatívnych skutočností,
postoj k ľuďom, ktorí nám sú nesympatickí,
slovne pomenovať rozdiel medzi dobrom a zlom na ľuďoch zo svojho
okolia,
tešiť sa z dobra a odmietať zlo vo svojom okolí,
oceniť dobro na iných, správne reagovať na ocenenie,
rozvíjať všímavosť voči iným, prijať i menej sympatického človeka,
preukázať si vzájomnú dôveru
identifikovať a slovne vyjadriť rodinné vzťahy,
reflektovať dobro plynúce z rodiny,
označiť čo je v rodine najdôležitejšie,
dobro zažité v rodine prenášať do žiackeho kolektívu,
rozprávať o pekných chvíľach zažitých v rodine
hodnota rodiny pre jednotlivca i pre spoločnosť,
príbuzenské vzťahy, rodičovská láska a jej význam
v živote dieťaťa,
úcta, komunikácia a pomoc medzi členmi rodiny,
význam blízkeho človeka pre život jednotlivca
Hodnotenie etickej výchovy v 1. ročníku :
Absolvoval : Žiak sa aktívne zapájal do aktivít na vyučovacích hodinách, získal zručnosti v prosociálnom správaní.
2. ročník
Výchovný cieľ: Rozvíjať a posilňovať komunikačné zručnosti _ učiť sa vyjadrovať city. Prežívať radosť z napĺňania potreby byť akceptovaný a mať rád
iných. Poznávať svoje práva a povinnosti.
1. Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov :
Počúvanie iných
Sebaovládanie pri prijímaní informácií o sebe od iných
Základy spolupráce v skupinách
2. Tvorivosť :
Objavovanie vlastných daností- talentu- pozitívnych stránok
Rozvoj fantázie a pozorovacích schopností
Tvorivosť, ktorú od nás prijímajú, očakávajú iní
Tvorivosť iných, ktorá obohacuje
Využitie tvorivosti v živote triedy, ak si ich pamätáme z minulého ročníka
3. Iniciatíva :
Iniciatíva v sebapoznaní
92
Iniciatíva vo vzťahu k iným
Hľadanie možnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom a ich realizácia
Iniciatíva, ktorá nie je prijatá inými, a iniciatíva iných, ktorá je pre mňa neprijateľná, iniciatíva, ktorá ohrozuje moje zdravie a osobnú bezpečnosť
4 . Vyjadrovanie citov :
Vyjadrenie vďačnosti, ochoty, láskavosti, obdivu verbálne aj neverbálne
Úcta k žene- matke, sestre, spolužiačke
Úcta k mužovi- otcovi, bratovi, spolužiakovi
Kultivované vyjadrovanie negatívnych citov
Akceptovanie citov iných
5. Naša trieda – spoločenstvo detí :
Správanie sa medzi sebou, vzťahy medzi chlapcami a dievčencami, slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, pomoc slabším, rešpektovanie inakosti
Kamarátstvo a priateľstvo – úprimné a falošné priateľstvo
Dodržiavanie pravidiel správania v triede – podpora vzájomnosti, spokojnosti, tolerancia, spolupráca
Hodnotenie etickej výchovy je slovné. Žiaci dostanú pochvalu za prinesené pomôcky, aktivitu na hodinách, tvorivé činnosti.
Nepovinné projekty : Kto som
Ja a moji rodičia
Ja a moja trieda
Učebné osnovy: Etická výchova, 2. Ročník
1 hodina týždenne/33 hodín ročne
Tematický celok
Počet Obsahový štandard
Výkonový štandard
hodín
Postoje
7
Vie vysvetliť dôležitosť počúvania pre spoluprácu
Chápe a vnútorne akceptuje význam počúvania pre spoluprácu
a spôsobilosti
Poznať svoje práva a povinnosti v rámci triedy
a dobré vzťahy
medziľudských
Uvedomenie si práv a povinností
Uvedomiť si spojitosť práv a povinností Bádať pokroky
vzťahov
v počúvaní na hodine, ale i spolužiakov pri diskusii
Tvorivosť
6
Vie vysvetliť čo je tvorivosť, vie vysvetliť súvislosti
Je si vedomý, že má čo ponúknuť zo svojich darov v prospech
medzi fantáziou a tvorivosťou
spoločenstva
Vymyslieť darček pre súrodencov, rodičov, starých
Zapájať sa do tvorivých úloh prostredníctvom pozorovacích
rodičov...
schopností a fantázie Badať podporu sebaovládania a trpezlivosti
Vedieť vedome prekvapiť iných niečím novým
pri spoločnom riešení úloh
Vie vysvetliť čo je tvorivosť
Iniciatíva
7
Viesť vysvetliť čo je iniciatíva
Uvedomuje si rozdiel medzi pozitívnou iniciatívou a tou, ktorá
Prečo reagujem tak ako reagujem?
ohrozuje zdravie a osobnú bezpečnosť
93
Vyjadrovanie citov
6
Naša triedaspoločenstvo detí
7
Vie vychádzať v ústrety k iným kamarátom v triede
Vedieť riešiť problémy, poukázať na klamstvo,
podvádzanie, kradnutie, ohováranie
Fajčenie, alkohol, drogy, sexuálne zneužívanie detí
Vie vysvetliť vyjadrovanie citov
Čo sa mi páči a nepáči na ženách a dievčatách
Čo sa mi páči a nepáči na mužoch a chlapcoch
Hnev, vzdor, smútok, ľahostajnosť, odpor
Vie čo podporuje vzájomnú dôveru, priateľstvo a čo ich
narúša
Vedieť rozlíšiť pozitívnu a negatívnu iniciatívu
Vedieť posúdiť danú situáciu ( klamstvo, podvádzanie )
Vedieť poukázať na škodlivé vplyvy fajčenia, alkoholu, drog,
šikanovania...
Ako prejaviť vzájomné vyjadrenie citov v rodine, kamarátom,
priateľom, spolužiakom
Uvedomuje si potrebu rešpektovania odlišnosti iných
Rešpektovanie odlišnosti iných Vie verbálne i neverbálne
identifikovať a vyjadriť city vďačnosti, ochoty, láskavosti
a obdivu
Prejavuje snahu kultivovane vyjadrovať hnev, vzdor, odpor,
smútok
Chápe túžbu nájsť dobrého priateľ a byť dobrým priateľom
Akceptuje prežívanie citov u druhých
Vie rozlíšiť dobrú a zlú klímu v rámci triedy
Vie rozlíšiť dobrú a zlú atmosféru v triede a v spoločenstve detí
Rôznymi spôsobmi vytvárať dobrú náladu a pohodu v triede
Slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, rešpektovanie inakosti
Čo sa mi v našej triede najviac páči
Mať v triede priateľov
Dať nejaký návrh na vylepšenie vzťahov v triede Zmeniť
niečo na sebe
Hodnotenie etickej výchovy v 2. ročníku
Absolvoval : Žiak sa aktívne zapájal do aktivít na vyučovacích hodinách, získal zručnosti v prosociálnom správaní.
3.ročník
Etická výchova, 3.ročník
tematický celok
Postoje a zručnosti
v medziľudských
počet
hodín
4
1 hodina týždenne/33 hodín ročne
obsahový štandard
výkonový štandard
pravidlá , otvorená komunikácia, prijímanie pravdy
o sebe a iných, odmietnutie zla, postavenie sa proti
Vie vysvetliť pojem komunikácia, uvedomiť si dôležitosť slov pri
komunikácii, naučiť sa reálne vidieť a prijímať seba samého aj
94
vzťahoch
Vcítenie sa do
prežívania iných –
empatia
8
šikanovaniu, vedieť povedať nie na negatívne ponuky,
správanie sa v rizikových situáciách
rozumie pojmom súcit, spolucítenie, vcítenie sa do iného,
vie čo je to omyl v živote človeka, pozná pojem
odpúšťanie, chápe skutočnosť viny a odpúšťania,
rešpektuje právo na omyl
Riešenie konfliktov 5
právo na omyl a odpúšťanie, právo na možnosť nápravy,
sebaovládanie, sebaúcta, spolupráca, súťaživosť
a kooperácia, deliť sa o dobro, reagovať na neprijatie
pomoci
Pomoc, darovanie,
delenie sa
7
prosociálnosť, ochrana zvierat, starostlivosť o prírodu,
psychická a materiálna pomoc, darovanie v rámci rodiny,
význam dobra pre iných
Naša škola
9
osobnosť školy, účasť žiakov na živote a úspechoch
školy, bezpečné správanie v rizikových situáciách,
informácie o živote v našej škole, záujmové krúžky,
súťaže, olympiády, rodina a škola, priatelia v rodine
a v škole, spolužiaci , triedne spoločenstvo
iných, naučiť žiakov ako odmietnuť zlo, postaviť sa proti
šikanovaniu , osvojiť si asertívne správanie.
.Rozvíjať u žiakov empatiu, viesť žiakov, aby sa vcítili do
sociálnych problémov spoločnosti, poukázať na mnohotvárnosť
pohľadov a dôležitosť osobnej účasti, ochoty zmeniť svoj názor,
ak chceme byť empatickí, vytvoriť žiakom priestor pre citlivejšie
vnímanie zdravotne postihnutých, pokúsiť sa spoznať stanovisko
druhého.
Osvojiť si význam odpúšťania v medziľudských vzťahoch,
rozvíjať sebaovládanie a jeho upevňovanie, priznať si svoju
chybu a pokúsiť sa ju napraviť, načúvať a vypočuť si iných,
poukázať na záujmy ako zdroj sebaúcty, poukázať na dôležitosť
spolupráce a vyskúšať si ju, naučiť žiakov nemať pravdu za každú
cenu
Uvedomiť si nutnosť vzájomnej pomoci, vnímať prírodu všetkými
zmyslami, naučiť žiakov čo cítia zvieratá, vedieť zahĺbiť sa do
možného prežívania zvierat, poukázať na radosť zo spoločného
dobra a myslieť aj na iných, viesť žiakov k zodpovednosti za
prijaté hmotné dobro, viesť žiakov k solidarite s ľuďmi v iných
krajinách, viesť žiakov k citlivosti pre potreby okolia a ich reálnu
pomoc
Rozvíjať identitu a súdržnosť, upozorniť žiakov na hodnoty ľudí,
spolužiakov, s ktorými žijeme, poukázať na rozvoj sebaúcty
prostredníctvom učenia, vytvoriť priestor na rozprávanie o škole,
vzbudiť u žiakov záujem o problémy školy, naučiť sa odmietnuť
zlo a povedať nie na negatívne ponuky, naučiť sa odmietnuť
iniciatívu ohrozujúcu zdravie a osobnú bezpečnosť, predstaviť
školu prostredníctvom internetu, fotografií, projektov, viesť
žiakov k podpore dobrých vzťahoch v škole, v rodine, v skupine,
utvárať pozitívnu atmosféru v triednom spoločenstve
95
Hodnotenie etickej výchovy v 3 . ročníku
absolvoval : Žiak sa aktívne zapájal do aktivít na vyučovacích hodinách, získal zručnosti v prosociálnom správaní.
Projekty : Šikanovanie, Zlo a dobro ,Moja škola, výstava projektov na chodbách a v triede
4. ročník
Výchovný cieľ:
Poznávať a uplatňovať svoje práva a plniť svoje povinnosti. Osvojovať si sociálne normy. Rozvíjať mravný úsudok. Prezentovať prosociálne vzory. Rozvíjať
čitateľskú gramotnosť. Kriticky hodnotiť média – televízne programy, počítačové hry, CD, DVD. Rozvíjať podnikavosť, iniciatívnosť a tvorivosť.
1. Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch:
 tolerancia vo vzťahoch (Čo nechceš, aby ľudia robili tebe, nerob ty iným.),
 rešpekt a úcta voči všetkým ľuďom (rovnoprávnosť pohlaví, rás...),
 dôležitosť komunikačných interpersonálnych zručností v medziľudských vzťahoch,
 kultivované správanie k osobám iného pohlavia (vnímanie rozdielov nielen v stavbe tela a jeho fungovaní, ale aj v myslení, prežívaní, správaní,
záujmoch a následné empatické správanie voči osobám iného pohlavia).
2. Reálne a zobrazené vzory:
mediálna výchova, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
 sloboda a zodpovednosť (každé rozhodnutie nesie so sebou dôsledok),
 pozitívne a negatívne vplyvy TV, filmu, počítačových hier…(reklama, akčné filmy, čas strávený pred TV),
 prezentácia prosociálnych vzorov v bezprostrednom okolí dieťaťa (rodičia, priatelia rodičov, učitelia, spolužiaci, kamaráti),
 čitateľský návyk ako možný zdroj objavovania prosociálnych vzorov (vyhlásenie súťaže o najlepšieho čitateľa – čo a koľko čítaš?).
3. Rozvoj tvorivosti a iniciatívy
 podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú osobnostné kvality (šport, umelecké aktivity, sociálna činnosť, činnosť na ochranu prírody...),
 osobnostné kvality využívané pre dobro jednotlivca i pre celé spoločenstvo,
 tvorivosť, iniciatívnosť a vytrvalosť pri riešení každodenných problémov.
96
4. Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa:
 súvislosti práv detí, dôvody, prečo vznikli a ich akceptácia v demokratických krajinách, podiel UNESCO na ochrane dieťaťa (Čo znamená mám
právo? Čo znamená mám zodpovednosť?),
 Opčný protokol k právam dieťaťa (medzinárodné spoločenstvo pritvrdilo),
 práva dieťaťa v slovenskom právnom poriadku (Ako je to u nás? Ako sa to týka mňa?),
 solidarita a prijatie odlišností (uvedomenie si svojich práv a ich akceptácia v našom prostredí vedie k solildarite s deťmi, ktoré sú vykorisťované,
zaťahované do vojnových konfliktov, zneužívané na ťažkú prácu, alebo sexuálne…).
5. Náš región – vlasť – súvislosť s vlastivedou
 rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojmu regiónu – k svojej vlasti (Čo sa mi najviac páči na našom regióne, na našom Slovensku? Čo z neho by
mi najviac chýbalo?),-projekt v rámci vlastivedy, prírodovedy a etickej výchovy
 iniciatíva pri poznávaní a ovplyvňovaní vlastného regiónu – dobre poznať svoje bydlisko a jeho okolie - geografiu, kultúru, osobnosti, ale aj vedieť,
čo nášmu regiónu chýba, čo by bolo treba v ňom vylepšiť (objavovanie tradícií, ochrana a ich rozvoj), ekologické správanie, vzťah k faune a flóre
regiónu (Čo sa mi nepáči alebo čo ma trápi na našom regióne? Čo by som mohol urobiť v jeho prospech ja alebo my spoločne)
 účasť žiakov na živote a úspechoch školy (Podieľam sa na vytváraní dobrej atmosféry na našej škole? Ktoré problémy na našej škole ma znepokojujú?
Čo môžem urobiť ja pre vylepšenie života na našej škole?).
Etická výchova, 4. ročník
Téma
počet
hodín
Osvojovanie si
6
sociálnych postojov a
zručností v
medziľudských
vzťahoch.
obsahový štandard
1 hodina týždenne/33 hodín ročne
výkonový štandard
- zlaté pravidlo ľudskosti
- rovnoprávnosť pohlaví, rás...
- základné rozdiely medzi pohlaviami
- rešpektovanie a spolupráca medzi ľuďmi
- komunikačné zručnosti
- kultivované správanie sa k opačnému pohlaviu
chápe význam zlatého pravidla mravnosti v medziľudských
vzťahoch
- uvedomuje si význam rovnoprávností ľudí bez ohľadu na
rasu, pohlavia
- vie pochopiť správanie iného pohlavia
- badať rozvíjanie autonómneho cítenia a myslenia
- na vlastnej skúsenosti reflektuje pozitívne i negatívne
- v komunikácii so spolužiakmi prejavuje prvky tolerancie
- kultivovane prijíma a rešpektuje opačné pohlavie
- v správaní badať prijímanie zodpovednosť za svoje
97
Reálne a zobrazené vzory
7
- pozitívne a negatívne vzory pre človeka
- vplyv vzoru, pozitívne a negatívne vzory správania
- pozitívny a negatívny literárny a mediálny vzor
Rozvoj tvorivosti
a iniciatívy
6
Osvojovanie si
sociálnych noriem.
Rozvíjanie mravného
úsudku.
7
- vzťah k ochrane prírody a životného prostredia
- dobro pre jednotlivca a pre spoločenstvo
- vytrvalosť pri riešení problémov
- osobnostné kvality človeka a ich využitie pre
spoločenstvo
- ľudské práva a práva dieťaťa
- 5 práv dieťaťa
- rozdiel a podstata pojmov právo a povinnosť
- tri situácie nerešpektovaniu práv detí doma i vo
svete
Podiel UNESCO na ochrane dieťaťa.
Opčný protokol k právam dieťaťa .
Práva dieťaťa v slovenskom právnom poriadku.
Solidarita a prijatie odlišností – solidarita s deťmi, ktoré
sú vykorisťované, zaťahované do vojnových konfliktov,
zneužívané na ťažkú prácu, sexuálne zneužívanie ...
Spoznávanie
a uplatňovanie svojich
práv a plnenie si svojich
povinností
Napĺňanie obsahu
Dohovoru práv o právach
dieťaťa
Spoznávanie a budovanie
hrdosti na rodisko, región
a vlasť.
7
- zaradenie svojho bydliska do lokality okresu
- vymenovanie aspoň jednej pozitívnej skutočnosti ,
ktorá sa viaže na jeho región, rovnako aj jednu známu
osobnosť, na ktorú môže byť hrdý každý
rozhodnutia
- na vlastnej skúsenosti reflektuje pozitívne i negatívne
vplyvy jednotlivých médií
- vie rozoznať prosociálne vzory vo svojom okolí
- je schopný postrehnúť nevhodnosť vplyvu TV a badať
snahu o reguláciu jej sledovania
- vie si voliť medzi prosociálnym vzorom a negatívnym
vzorom
- badať na jeho správaní prosociálne prvky
- má ochraňujúci a obdivujúci vzťah k prírode a chce
chrániť životné prostredie
- je iniciatívny vo vzťahu k ochrane prírody a životného
prostredia
- osvojuje si sociálne normy
- dožaduje sa svojich práv
- pozná svoje povinností voči sebe i voči ostatným
- rešpektuje práva iných
- poznáva a je hrdý na špecifiká , krásy i možnosti
vlastného regiónu
- učí sa vidieť problémy regiónu, na ne citlivý a hľadá
i možnosti vlastného zaangažovania sa pri ich riešení
98
- je iniciatívny pri objavovaní krás a špecifík regiónu,
prejavuje ochotu pomôcť zveľadiť ho ( prípadne tvorba
sociálnych a kultúrnych projektov v danom regióne a účasť
na nich )
Hodnotenie etickej výchovy v 4 . ročníku
absolvoval : Žiak sa aktívne zapájal do aktivít na vyučovacích hodinách, získal zručnosti v prosociálnom správaní.
Projekty :
1. Chlapci a dievčatá 2. Kladné a záporné vzory pre vývoj človeka 3. Ochrana prírody 4. Moje práva Moje povinnosti
5. Kultúrne pamiatky môjho regiónu 6. Významné osobnosti môjho regiónu
4.2 Náboženská výchova – katolícke náboženstvo
Charakteristika predmetu
Náboženstvo ako skutočnosť, ktorá sa nás dotýka, je súčasťou nášho životného procesu, je ústredným stavebným kameňom nášho interpretačného modelu
a tiež jeho identity. Náboženská výchova je utváraná ako predchádzajúce rozhodnutie pre dobro dieťaťa, pre rozvoj najhlbších dimenzií jeho osobnosti.
Cieľom náboženskej výchovy v škole, na báze hodnôt, je základná sloboda, dospelosť a samostatné rozhodovanie mladého človeka.
Predmet „náboženská výchova“ je výchovno-vzdelávacím predmetom, na ktorom je nevyhnutné osvojiť si vedomosti a skúsenosti, ktoré majú
neodmysliteľný vplyv na vytváranie základného náboženského postoja a uvádzanie do praxe v podobe kresťanského životného štýlu.
Nakoľko dejiny a kultúra nášho národa, ako aj celej Európy, stoja na kresťanskom základe, položenom svätým Cyrilom a Metodom, je samozrejmé toto
duchovné bohatstvo poznávať a rozvíjať súčasne so zdokonaľovaním sa v ďalších oblastiach spoločenského i osobného života.
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Predmet
umožňuje žiakom formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky)
formulovanými pohľadmi na svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav
náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho možnosť
života s Cirkvou.
Obsah učiva je rozdelený do podstatných línií, ktoré sa v jednotlivých ročníkoch prehlbujú, rozvíjajú sa kognitívne, afektívne a psychomotorické ciele,
potrebné na osvojenie kľúčových kompetencií žiakov. Obsah učiva je rozdelený do troch oblastí:
1. trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božská osoby prostredníctvom Božieho zjavenia – Svätého písma, tradície a učenia
Cirkvi)
2. kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo vykupiteľského diela Ježiša Krista)
99
3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznať biblické dejiny, dejiny cirkvi, význam slúženia spoločenstva, poslanie človeka s dôrazom na
osobné dejiny).
Prvý ročník ZŠ je zameraný na radosť zo života. Prv cez radosť a nadšenie zo všetkého stvoreného spoznáva toho, kto ho nekonečne miluje. Len ten, kto si je
vedomý, že je milovaný, učí sa dôverovať (2. ročník ZŠ). Cesta dôvery vedie k viere. Komu človek dôveruje, tomu začína veriť
(3. ročník ZŠ). Viera prináša do života nádej (4. ročník ZŠ). Štvrták začína pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia s Bohom, ktoré mu prináša do života
novú nádej. Kto žije s nádejou, otvára sa životu – je schopný viesť dialóg s človekom i s Bohom. Dialóg skvalitňuje jeho život (5. ročník ZŠ).
V dialógu s Tým, ktorý nás presahuje, objavujeme pravdu – pravdu o svete, o človeku i o Bohu (6. ročník ZŠ). Pravda človeka oslobodzuje (7. ročník ZŠ).
Len vnútorne slobodný človek si je vedomý svojej dôstojnosti, ktorú objavuje v Bohu (8. ročník ZŠ). Slobodný človek, vedomý si hodnoty človeka, je
schopný a ochotný niesť zodpovednosť nielen za seba, ale aj za iných (9. ročník ZŠ).
Obsah učiva na I. stupni
Na I. stupni sa žiakom odovzdávajú základné vedomosti a poznatky o Bohu a pravdách viery. Uskutočňujú sa tu prvé kroky praktizovania kresťanskej
viery a sviatostného života, ktoré sa ďalej prehlbujú a rozvíjajú na II. stupni ZŠ a tiež na SŠ.
Výchovné a vzdelávacie ciele
Vzdelávacím cieľom náboženskej výchovy na I. stupni ZŠ je podanie základných právd viery, kresťanská orientácia, pochopenie významu sviatostí a
liturgie. Vedomostná stránka má spontánne prejsť do výchovného procesu dieťaťa, kde sa postupne buduje a rozvíja jeho kresťanský životný postoj
Všeobecný cieľ predmetu
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým
morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je výchovou k
zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a
svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé
témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre
jednotlivca i pre celú spoločnosť. Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií: Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích
oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja.
Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti.
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií, ako základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií ŠVP
vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:
- kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa
- sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
- kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznanie v oblasti vedy a techniky
- kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií
- kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
100
- kompetencie (spôsobilosti) občianske
- kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne
- kompetencie (spôsobilosti) pracovné
- kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
- kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
1. kompetencie k učeniu sa
Žiak
- vyberá a využíva pre efektívne učenie vhodné spôsoby, metódy a stratégie, plánuje, organizuje a riadi vlastné učenie
- kriticky hodnotí výsledky svojho učenia a diskutuje o nich
- rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie, jazyka Cirkvi, integruje náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového
vzťahu k svetu, súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied
- prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dianiu medzi týmito obormi aj v ďalšom živote
- udalosti svojho života vníma a spracúva ako životnú skúsenosť, t.j. schopnosť transformovať na základe reflexie prežitých udalostí svoje konanie
v budúcnosti.
2. kompetencie k riešeniu problémov
Žiak
- vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému
- samostatne rieši problém s dôrazom na etický princíp k druhým ľuďom a k životnému prostrediu, kriticky myslí, hľadá kritériá pre riešenie problémov,
zdôvodňuje návrhy svojich riešení s ohľadom na učenie Cirkvi
- robí uvážené rozhodnutia, je schopní ich obohatiť, zhodnotiť výsledky svojich činov
- Chápaním vlastnej tradície a chápaním postojov inak svetonázorovo alebo zmýšľajúcich ľudí predchádza konfliktom
- Postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu vlastného konania
3. komunikačné kompetencie
Žiak
- formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstižne, súvisle a kultivovane
- účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoje názory a vhodne argumentuje
- využíva informačné a komunikačné prostriedky a technológie pre kvalitnú a účinnú komunikáciu
- využíva získané komunikačné zručnosti k vytváraniu vzťahov potrebných k plnohodnotnému súžitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi
- objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach
101
4. sociálne a interpersonálne kompetencie
Žiak
- účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce
- podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti
poskytne pomoc alebo o ňu požiada
- prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých
ľudí
- angažuje sa a uskutočňuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky
- vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho sebadôveru a samostatný rozvoj
- ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba
5. občianske kompetencie
Žiak
- rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo
- prejavuje pozitívny postoj k umeleckým dielam, rozvíja zmysel pre kultúru, aktívne sa zapája do kultúrneho diania a športových aktivít
- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,
- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti
- rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty
- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
- odmieta nátlak a hrubé zaobchádzanie, uvedomuje si povinnosť postaviť sa proti fyzickému aj psychickému násiliu
- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných
- chápe základné ekologické súvislosti a environmentálne problémy, rešpektuje požiadavky na kvalitné životné prostredie
- rozhoduje sa v záujme podpory a ochrany zdravia
6. pracovné kompetencie
Žiak
- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov
- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny
- prácu vníma nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci určitú životnú úroveň, ale aj ako povolanie k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudí a pre svet
7. existenciálne kompetencie
Žiak
- žiak objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti
- osvojí si kritický a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijatia sám seba, je pripravený sa na tomto základe si stanoviť nové životné ciele
102
objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon
vysvetlí hodnotu individuálneho ľudského života
objavuje hranice človeka – utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosti ich prekonania, ktoré ponúka kresťanská viera
objavuje zmysel života, preberá sebariadenie, preberá zodpovednosť za sebaurčenie
rozumie psychickým, sociálnym a historickým súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie zmyslu života a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku
vytvára si rebríček hodnôt a osvojuje si životný štýl na základe etických princípov, analyzuje dôležité faktory ovplyvňujúce myslenie a životný štýl
šťastného človeka
- vníma vo svojom živote ako dôležité rozhodnúť sa na základe poznania a skúsenosti pre svetonázorový postoj
- je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/, vysvetlí význam manželstva a rodiny a posúdi ich prínos pre spoločnosť,
chápe zmysel vernosti
-
Charakteristika obsahu učiva
1. ročník - Téma roka: Cesta lásky.
Cieľ roka: Spoznať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvoriť si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.
2. ročník - Téma roka: Cesta dôvery.
Cieľ roka: Reprodukovať boží zákon a biblické príbehy ľudí, ktorí dôverovali Bohu. Budovať postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov otvorenosti pre
dôverný vzťah s Bohom a s človekom.
3. ročník - Téma roka: Cesta viery.
Cieľ roka: Spoznať cestu viery Božieho ľudu v trojjediného Boha. Rozvíjať vieru v Boha formáciou svedomia. Budovať postoj viery v trojjediného Boha.
4. ročník - Téma roka: Poznávanie nádeje.
Cieľ roka: Spoznať nádej pochádzajúcu od Boha. Oceniť potrebu nádeje pre osobný život. Formovať cnosť nádeje prostredníctvom sviatosti, modlitby a účasti
na liturgickom slúžení.
1.ročník
Ročníková téma: CESTA LÁSKY
Dieťa charakterizuje túžba po prijatí, ktorá je umocnená vstupom do nového prostredia školy. Základná potreba byť prijímaný a milovaný ho stimuluje k
spoznávaniu okolitého sveta, nad ktorým dieťa dokáže žasnúť. Dieťa v úžase objavuje krásu a jedinečnosť seba a sveta. Úžas vedie dieťa k vnútornej radosti.
Vychovávať k úžasu, k schopnosti čudovať sa nad vecami, prebúdza v dieťati schopnosť transcendentovať viditeľný svet do duchovnej sféry.
Ročníková téma zameraná na cestu lásky umožňuje dieťaťu spoznávať starostlivého Boha, ktorý miluje ľudí. Pre jeho správnu predstavu Boha ako aj vzťah k
nemu sú dôležité všetky ľudské vzťahy. Práve cez ne sa dieťa učí prijímať Božiu lásku a odpovedať na ňu.
103
Ročníkový cieľ: Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy
lásky.
Učebné osnovy: Náboženská výchova, 1. ročník
1 h týždenne/ 33 h ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Uvedomiť si svoju jedinečnosť, uvedomiť si,
Vyjadriť radosť zo života, rozlišovať prejavy lásky, správne sa prežehnať,
že som súčasťou rodiny a mám svoje práva
slovne vyjadriť poďakovanie, formulovať spontánnu modlitbu, na príklade
Som na svete z
6
a povinnosti, snažiť sa začleniť do sveta,
rozlíšiť dobro od zla, formulovať odprosenie, citlivo vnímať krásu prírody, jej
lásky
v ktorom žijem
čaro a jedinečnosť, byť pozorný k svetu, ktorý Boh daroval človeku, starať sa o
prírodu
Pochopiť potrebu komunikácie v rodine,
Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie, vymenovať aspoň tri
Rodina – ohnisko
uvedomiť si dôležitosť modlitby v rodine
vlastnosti rodiny, s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš,
5
lásky
definovať modlitbu ako rozhovor s Bohom, vyjadriť modlitbu vďaky
a modlitbu prosby
Pochopiť podstatu Legendy o kamennom
Opísať dobrotu sv. Mikuláša, vnímať v legende symbol srdca ako obraz
srdci a pochopiť biblický príbeh o Zvestovaní vnútornej skutočnosti človeka, s pomocou učiteľa reprodukovať biblické
Dar lásky
10
a Návšteve Alžbety, rozoznať hodnotu daru,
udalosti zvestovania a narodenia Ježiša, reprodukovať s pomocou učiteľa
reprodukovať narodenie Ježiša Krista
modlitbu Zdravas Mária, opísať narodenie Ježiša ako dar Boha človeku,
vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu - poklona
Vysvetliť biblický príbeh o Jairovej dcére,
Intuitívne vnímať metaforický spôsob vyjadrovania symbolickej reči, opísať
pochopiť veľkosť jednotlivých sviatkov
biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry, jednoduchým spôsobom vysvetliť
Moc života
Veľkej noci
veľkonočné sviatky ako slávnosť, v ktorej kresťania slávia Ježišovo víťazstvo
5
a lásky
života nad smrťou, s pomocou učiteľa vymenovať a vysvetliť veľkonočné
symboly, jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele ako dňa Ježišovho
zmŕtvychvstania
Pochopiť Legendu o Sv. Jurajovi,
Reprodukovať udalosti zoslania Ducha Svätého, vysvetliť jednoduchým
Spoločenstvo
reprodukovať biblický príbeh Zoslania Ducha spôsobom zmysel Cirkvi ako Božej rodiny, reprodukovať modlitbu Sláva Otcu,
7
lásky
Svätého
opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi a pokúsiť sa ho
prepojiť so svojim životom, osvojovať si sociálne zručnosti .
104
2.ročník
Ročníková téma: CESTA DÔVERY
Dieťa si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. Istota v seba, v milujúcich ľudí je potrebná na jeho ďalšie rozvíjanie.
Schopnosť otvárať sa Bohu a ľuďom sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba. Naučiť sa dôverovať je predpoklad viery. Schopnosť prejavovať dôveru Bohu,
ktorý ho miluje sa zakladá na osobnej skúsenosti dôvery v človeka, ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom vývoja viery sú príbehy, pomocou nich dieťa Boha
spoznáva a zažíva. Nachádza bezpečnosť v koncepte Boha, ktorému možno úplne dôverovať a ktorý je ochotný odpustiť.
Ročníkový cieľ: Spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného spolunažívania s ľuďmi, vyplývajúce z Božieho zákona. Rozvíjať
schopnosť života v spoločenstve na základe vzájomnej dôvery. Budovať postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s
Bohom.
Učebné osnovy: Náboženská výchova, 2. ročník
1 h týždenne/33 h ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Venovať pozornosť kráse, účelnosti
Žiak dokáže:
a veľkoleposti prírody
- porovnať človeka s ďalšími Božími dielami
Pochopiť svet – prejav dôvery Boha voči - uviesť príklady odlišností človeka od ostatných živočíchov
človeku
- zdôrazniť jedinečnosť človeka a jeho zodpovednosť za svet
Popísať obraz rajskej záhrady
- vnímať stvorený svet ako prejav Božej lásky a starostlivosti
Vychovať k úcte k životu
- spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného
a zodpovednosti za životné prostredie
spolunažívania s ľuďmi, vyplývajúce z Božieho zákona. Rozvíjať
schopnosť života v spoločenstve na základe vzájomnej dôvery
Boh mi dôveruje 6
- prejaviť radosť a vďačnosť za Božie dielo stvorenia a s pomocou učiteľa
navrhnúť a realizovať triedny enviroprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber
surovín, upratanie školského dvora a pod.)
- reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade a prostredníctvom
symbolickej reči o rajskej záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce
v blízkosti Boha a v konaní dobra
- na príkladoch rozlíšiť dobro od zla
- na modelovej situácii vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím
105
analyzovať Abraháma (povolanie
Abraháma, odpoveď na Božiu výzvu)
definovať modlitbu, pomenovať modlitbu
ako posväcovanie života
spoznať Boha a jeho meno
popísať oslavovanie Boha
porovnať sviatočný deň s TV a bez TV
Dôverujem Bohu
Dôvera v rodine
7
6
prijať Božie pozvanie do ľudskej rodiny
diskutovať o legende o Lucii
prijať pozvanie do Božej rodiny
človek ako neopakovateľné Božie dielo
pomenovať rodinu ako spoločenstvo
porovnať úlohy a role v rodine
Jakub a Ezau (vzťah medzi pravdou
a dôverou)
Žiak:
- je otvorený pre tvorivé myslenie
- plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými
Žiak dokáže:
- na konkrétnom prípade opísať hlavné znaky a prejavy ľudskej dôvery
- reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho
prepojiť so svojim životom
- vnímať potrebu človeka niekomu veriť
- vnímať Božiu lásku prostredníctvom sveta okolo nás
- na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu
modlitby
- stíšiť a načúvať
- vnímať Boha ako toho, ktorému môže veriť a o všetkom mu povedať
- jednoduchým spôsobom formulovať modlitbu vlastnými slovami
- vysvetliť potrebu pravidelnosti v modlitbe
- prejaviť úctu k Božiemu menu a k predmetom pripomínajúcim Boha
- pozorovať rytmus striedania práce a odpočinku
- jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boží dar pre človeka
- objaviť zmysel slávenia nedele a zapojiť sa do jej slávenia
Žiak dokáže:
- prostredníctvom legendy opísať rodinu ako miesto istoty, lásky a dôvery
- jednoducho nakresliť symboly krstu
- s pomocou učiteľa vysvetliť jednotlivé krstné symboly
- naformulovať vzťah medzi krstným menom a krstným patrónom
- reprodukovať príbeh o Jakubovi a Ezauovi
- pomocou biblického príbehu nájsť súvis medzi pravdou a vzájomnou
dôverou medziľudských vzťahoch
- používať zdvorilé oslovenie ako prejav úcty voči rodičom a iným ľuďom
- formulovať modlitbu za rodičov
- konkrétnymi skutkami slúžiť rodine
106
Dôverujeme si
navzájom
6
definovať schopnosť hovoriť ako Boží
dar (výchova k citlivosti voči
vyslovenému slovu)
čisté srdce
osobný majetok
reprodukovať príbeh O boháčovi a
Lazárovi
Reprodukovať príbeh o Zmluve na Sinaji
Vysvetliť Desatoro ako pravidlá
Desatoro –
pozvanie
k slobode a k
dôvere
Pozvanie na
hostinu –
obnovenie dôvery
4
4
reprodukovať príbeh o milosrdnom otcovi
a márnotratnom synovi
umenie povedať zlu „nie“, obrátiť
sa, zmieriť sa s ľuďmi a s Bohom
porozumieť Sviatosti zmierenia
Žiak dokáže:
- na modelovej situácii zdôvodniť význam slova pre budovanie
medziľudských vzťahov
- posolstvo biblického príbehu o boháčovi a Lazárovi prepojiť so svojim
životom
- na modelovej situácii vyjadriť potrebu čistého srdca
- uviesť príklady osobného a spoločného majetku
- navrhnúť rôzne spôsoby ochrany majetku
- v skupine realizovať jednoduchý triedny projekt pomoci iným
Žiak dokáže:
- reprodukovať príbeh o Mojžišovi
- chronologicky usporiadať podľa obrazov dej príbehu
- určiť kľúčový moment a pointu príbehu
- opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi na základe porozumenia
biblického textu
- reprodukovať Desatoro s pomocou učiteľa
- sumarizovať, aplikovať nadobudnuté poznatky učiva ročníka a jednotlivé
prikázania na konkrétnych modelových situáciách
- vnímať a načúvať hlasu svedomia
- hodnotiť jednoduchým spôsobom svoje konanie v súlade so svedomím
Žiak dokáže:
- intuitívne vnímať obrazný spôsob vyjadrovania symbolickej reči
- otvoriť sa pre dobrého Boha
- reprodukovať biblického príbeh milosrdného otca a márnotratného syna
- jednoduchým spôsobom vysvetliť súvis medzi správaním sa márnotratného
syna a vlastným rozhodovaním sa
- aktualizovať posolstvo biblického príbehu na svoj osobný život
- reprodukovať ľútosť márnotratného syna na základe porozumenia príbehu
- objaviť rozmer ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých vzťahov
- vyjadriť radosť z odpustenia
107
- vyjadriť verbálne aj neverbálne ospravedlnenie sa, priznanie si chyby
- formulovať následky konania zla na život človeka
- formulovať vlastnými slovami ľútosť
3. ročník
Téma roka: Cesta viery.
Cieľ roka: Spoznať cestu viery Božieho ľudu v trojjedinnom Bohu. Rozvíjať vieru v Boha formou svedomia. Budovať postoj viery v trojjedinnom Bohu.
Učebné osnovy: Náboženská výchova, 3. ročník
1 h týždenne/33 h ročne
počet
tematický celok
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
vyjadriť vieru v Boha
Žiak dokáže:
reprodukovať biblické obrazy Boha
- jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť Bohu,
reprodukovať podobenstvo o horčičnom
- porozumieť symbolickému významu reči,
semienku
- reprodukovať podobenstvo o horčičnom semienku,
pripomenúť si krst (krstné sľuby)
- na obraze horčičného semienka spoznávať Ježišovo učenie o Božom
kráľovstve,
Veriť Bohu
4
- na raste horčičného semienka intuitívne vnímať paradox vzniku veľkej veci
z niečoho nepatrného,
- na príklade podobenstva o horčičnom semienku prijímať krst ako významnú
udalosť v živote viery,
- opísať obsah krstných sľubov,
- otvoriť sa pre formovanie osobného života viery
reprodukovať príbehy o Ježišových
Žiak dokáže:
uzdraveniach (uzdravenie slepého,
- reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého, hluchonemého, človeka
Ježiš uzdravuje
6
hluchonemého, s „vyschnutou rukou“,
s „vyschnutou rukou“ a ochrnutého,
ochrnutého)
- na modelovej situácii reflektovať vlastnú schopnosť počuť, konať, vidieť to,
108
rozvíjať mravné cítenie
pochopiť podstatu viny a hriechu
Ježiš v dome hriešnika (Zachej)
Ježiš odovzdáva moc odpúšťať
Popísať Sviatosť zmierenia
Ježiš nám
odpúšťa
Ježiš nás
oslobodzuje
7
9
rozoznať hriech a dôsledky hriechu
pripomenúť si Veľkú noc
definovať Desatoro (pravidlá pre život
v slobode)
dokázať prijať Ježišovu smrť
a zmŕtvychvstanie (podobenstvo
o pšeničnom zrne)
čo je v živote podstatné,
- identifikovať sa s biblickými postavami potrebujúcimi uzdravenie,
- byť disponovaný na rozvoj mravného úsudku.
Žiak dokáže:
- jednoduchým spôsobom vysvetliť možné reakcie človeka na vinu,
- jednoduchým spôsobom vysvetliť kresťanský pohľad na vinu ako uznanie
viny a odpustenie,
- vnímať vinu ako súčasť života každého človeka,
- reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou,
- reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja,
- osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia,
- prijímať sviatosť zmierenia ako dar,
- oceniť mimosviatostné formy pokánia,
- oceniť sviatostnú formu pokánia,
- pravidelnou osobnou reflexiou formovať svoje mravné cítenie,
- zhodnotiť sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného
zlyhania,
- podieľať sa na sviatosti zmierenia.
Žiak dokáže:
- na obraznej reči biblického príbehu vysvetliť hriech a jeho dôsledky,
- vysvetliť pojem hriech,
- reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam jednotlivých
prikázaní,
- akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý život,
- stotožniť sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne
situácie v jeho živote,
- nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou
a zmŕtvychvstaním,
- posúdiť hriech ako stratu Božej blízkosti,
- posúdiť hriech a jeho následky ako ublíženie sebe i iným,
109
Ježiš nás pozýva
na hostinu
7
Reprodukovať biblický príbeh o nasýtení
(zázrak rozmnoženia chlebov – Jn 6, 1-13)
Pripomenúť si Poslednú večeru
(Eucharistia)
svätá omša ako hostina (hostina
spoločenstva, hostina slova, chleba)
- jednoduchým spôsobom zhodnotiť svoje správanie, konanie v zhode so
svojím svedomím,
- posúdiť rozdiel medzi porušením zákona a zanedbaním dobra (prechod od
heteronómneho svedomia k autonómnemu),
- otvoriť sa pre posolstvo prísľubu nádeje
Žiak dokáže:
- nájsť súvislosť medzi poslednou večerou a svätou omšou,
- odlíšiť chlieb od eucharistického chleba,
- objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým textom
o rozmnožení chlebov a sviatosťou Eucharistie,
- oceniť potrebu slávenia pre život človeka,
- rozvíjať schopnosť života v spoločenstve,
- uvedomiť si dôležitosť častého prijímania Eucharistie pre svoj duchovný rast
110
4.ročník
Téma roka: Poznávanie nádeje.
Cieľ roka: Spoznať nádej pochádzajúcu od Boha. Oceniť potrebu nádeje pre osobný život. Formovať cnosť nádeje prostredníctvom sviatosti, modlitby a účasti
na liturgickom slúžení.
Učebné osnovy: Náboženská výchova, 4. ročník (1 h týždenne/33 h ročne)
tematický celok
počet
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Cesta nádeje
6
Cesta k sebe – som jedinečný
Žiak vie
Cesta k druhým (kamarátstvo, priateľstvo) - vysvetliť čím je človek jedinečný
Cesta do sveta, v ktorom žijem (Noemova
- reprodukovať biblický príbeh o Noemovej arche
archa (Gn 6,18-20: zo všetkého živého,
- nájsť súvis medzi biblickým príbehom o Noemovej arche a zodpovedným
vezmi do archy....)
prístupom k prírode
Cesta k Bohu (biblické obrazy Božej
- vnímať Boha ako toho, ktorý zachraňuje
blízkosti)
- objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k druhým, k svetu a k Bohu
- objavovať zodpovednosť za prírodu a za rozvíjanie dôstojnosti ľudského
života
- vnímať potrebu sebariadenia
- akceptovať vzájomnú spätosť s celým stvorenstvom
Biblia – slovo
o nádeji
11
Biblia kniha kníh
Odkrývanie nádeje v živote biblických
postáv (sudca Gedeon, proroci Micheáš
a Izaiáš – kmeň Jesseho
Biblické posolstvo nádeje – príchod
Mesiáša (Ján Krstiteľ, Panna Mária)
Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo
(podobenstvá o Božom kráľovstve)
Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo
(Ježišove zázraky)
Žiak vie
- vymenovať základné delenie kresťanskej Biblie
- reprodukovať biblický príbeh o povolaní Gedeona
- jednoduchým spôsobom interpretovať biblické texty proroctiev prorokov
Micheáša (a ty Betlehem) Iz – kmeň Jesseho, ako posolstvo nádeje
- interpretovať biblické príbehy o Jánovi Krstiteľovi a Panne Márii ako
naplnenie očakávanej nádeje na príchod Vykupiteľa
- identifikovať sa s postojmi nádeje v živote biblických postáv
- na príklade biblických postáv objavovať prastarú ľudskú skúsenosť „mať
smer“ ako základný predpoklad pre zmysel
111
vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote človeka a ľudstva.
formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv
vysvetliť podobenstvá o Božom kráľovstve ako obrazné príbehy
približujúce Božie kráľovstvo a cestu k nemu
- interpretovať biblické príbehy o Ježišových uzdraveniach ako znaky
Božieho kráľovstva a znaky Božieho záchranného konania.
Žiak vie
- reflektovať svoj pohľad na ľudské utrpenie
- vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako súčasť ľudského života
- vie dať svoj pohľad na ľudské utrpenie do súvisu s biblickými textami
o Jóbovi a kresťanským pohľadom na zmysel ľudského utrpenia
v kontexte veľkonočných udalostí
- reprodukovať biblický príbeh o vzkriesení Lazára
- objaviť súvislosť medzi Ježišovou skúsenosťou s utrpením, smrťou,
zmŕtvychvstaním a kresťanskou nádejou presahujúcou smrť
- objaviť posolstvo veľkonočného tajomstva v kresťanskej viere, ktorá
dáva nádej presahujúcu smrť
- objaviť vo sviatosti zmierenia a Eucharistie posolstvo veľkonočného
tajomstva v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej presahujúcu smrť
- z pohľadu kresťanskej nádeje vysvetliť vetu, že život je silnejší ako smrť
- rozvíjať postoj empatie k ľudskému utrpeniu
- je vnímavý pre existenciálnu skúsenosť so životom a smrťou a náboženskú
hĺbku ktorú spoznáva v živote druhých ľudí a v liturgii
Žiak vie
- prostredníctvom modelových situácií zo života detí z rôznych cirkví,
hľadať spoločné a rozdielne znaky s Rímskokatolíckou cirkvou
- vnímať svedectvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví
- vytvoriť projekt so stručným prehľadom kresťanských cirkví pôsobiacich
v našej krajine (regióne) a navrhnúť spoločnú angažovanosť pre
dobro(sociálna oblasť)
-
Nádej
presahujúca
smrť
Svedectvo
nádeje
6
6
Skúsenosť strachu, dôvery a nádeje
Bože, kde si? (Jób)
Smrť a nádej (vzkriesenie Lazára)
Ježiš – silnejší ako smrť
Sviatosť pomazania chorých ako priestor
nádeje v situácii, kde pozemská nádej už
končí
Rôzne veže v jednom meste
Kresťanské cirkvi pôsobiace
v našej krajine (regióne)
Miesta pre spoločné slávenie,
prácu, a nasadzovanie za ľudské
práva a pokoj s kresťanmi iných
cirkví
112
Prameň nádeje
4
Modlitba – život v Božej prítomnosti
Bože, si pri mne (Žalm 139)
Boh – stred kresťanského spoločenstva
- osvojovať si postoj tolerancie, porozumenia a vzájomnej dôvery k ľuďom
iných denominácií
Žiak vie
- jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu modlitby pre duchovný
rozmer človeka
- na modelových situáciách objaviť nádej zo života viery
- vnímať potrebu stíšenia
- cvičením stíšenia a meditácie vytvárať priestor pre stretnutie s Bohom
v modlitbe
Hodnotenie:
1. Na začiatku každej hodiny si skontrolujem pomôcky - zošity, pracovné zošity
2. Zapisujem si aktivitu u žiakov - či sa aktívne zapájajú do hodiny, či sa hlásia a reagujú na moje otázky, či dokážu pracovať v
skupinkách (na niektorých
hodinách skupinová práca)
3. Skupinová scénka alebo prezentácia žiakmi zvoleného biblického príbehu (niektorého podobenstva)
4. Návšteva kostola - overím si, či sa žiaci vedieť prežehnať a vedia sa modliť základné modlitby, ovládajú Desatoro Božích prikázaní
Záverečné hodnotenie: SLOVNÉ
5.Človek a svet práce
5.1 Pracovné vyučovanie
Charakteristika predmetu:
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských
zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou
činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
113
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky .a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre
uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na tvorivej
spolupráci žiakov.
Ciele predmetu:
Pri vymedzení cieľov primárneho vzdelávania pre vzdelávaciu oblasť Človek a technika vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej
gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. V tejto vzdelávacej oblasti môžeme uvažovať z hľadiska troch navzájom prepojených
komponentov:
1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),
2. výchova o technike (vedomosti),
3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).
Obsah predmetu :
Vzdelávací obsah je rozdelený do 5 tematických celkov:
1. Tvorivé využitie technických materiálov
2. Základy konštruovania
3. Starostlivosť o životné prostredie
4. Stravovanie a príprava jedál
5. Ľudové tradície a remeslá
Kľúčové kompetencie:
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov tým, že vede žiakov k:
u svojich i spoločných výsledkov práce
užívaniu vhodných
nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote
sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na
dosiahnutie kvalitného výsledku
vnou činnosťou človeka
ci človeka, technike a
životnému prostrediu
ealizácii, sebavzdelávania a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia.
114
tí významných pre možnosť
uplatnenie, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu
Organizačné formy, metódy a postupy práce:
Hlavnou organizačnou formou vyučovania pracovného vyučovania je vyučovacia hodina.
- Názorno – demonštračné metódy : predvádzanie, pozorovanie
- Praktické metódy :pokusy
- Slovné metódy : rozprávanie, vysvetľovanie, práca s textom
- Hodiny preverovania vedomostí žiakov
- Tvorba projektov
- Vychádzka
- Exkurzia
- Beseda
Odporúčame využívať v predmete pracovné vyučovanie vyučovacie metódy:
aním, vysvetľovanie, besedu – dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a
odpovedí)
Odporúčame využívať v predmete pracovné vyučovanie vyučovacie metódy:
– dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a
odpovedí)
znatkov (pozorovanie , pokus, demonštrácia)
V edukačnom procese pracovné vyučovanie by sa mala využívať nielen základná organizačná forma vyučovacia hodina, ale aj exkurzia, vychádzka.
Vyučovanie pracovného vyučovania by malo byť zážitkovým vyučovaním.
115
4. ročník
Učebné osnovy
tematický celok
Pracovná výchova, 4. ročník,
počet
hodín
Tvorivé využitie
technických materiálov
6
Základy konštruovania
7
1 hod týždenne/33 hod ročne
obsahový štandard
výkonový štandard
Poznávame vlastnosti materiálov
1.Papier a kartón
Strihanie, lepenie, skladanie, oblepovanie, skúmať
vlastnosti papiera, kruhové a priestorové vystrihovačky,
skladanie orgiami, balenie kníh a darčekov, koláž z kartónu
2. Textil
Navliekanie nite, uzlík, základné stehy, zhotovenie výrobku
podľa strihu, skúmať vlastnosti textílií, čerpanie námetov
z ľud. Kultúry gombíkový panáčik
3. Drevo
Skúmanie vlastností drevín, kombinovanie drevín,
oddeľovanie, spájanie, maľovanie, skúmať drevené
predmety, zhotovenie zvierat, postáv a príbytkov
1. Konštrukcie okolo nás
Skúmanie konštrukcií okolo nás a ich spoločenský význam
pre človeka, pokus o návrh technického objektu na
zhotovenie – zo stavebníc, rôznych technických materiálov.
Námety – obydlia, mosty, šarkan, detaily strojov
2. Elektrický obvod, zdroje elektr. energie
Vytváranie jednoduchých elektrických spojení, možné je
paralelné a sériové zapojenie spotrebičov.
Zdroje elektrickej energie a ich vplyv na životné prostredie,
význam šetrenia elektrickou energiou.
3. Technické komunikačné prostriedky
Oboznamovanie sa s historickými i modernými
Poznávať vlastnosti materiálov porovnávaním,
triedením, experimentovaním, získať pracovné
zručnosti.
Vedieť vytvoriť jednoduchý predmet riešením
problémovej úlohy s uplatnením vlastnej predstavivosti
a fantázie.
Dodržiavať zásady bezpečnej práce s materiálom
a pracovnými nástrojmi.
Vytvárať pracovné prostredie s akcentom na estetiku
prostredia. Vážiť si hodnoty vytvorené človekom
a prírodou.
Vedieť urobiť technický náčrt, poznať jeho základné
symboly.
Poznať základné druhy a znaky ľudských obydlí.
Poznať význam mostov a vedieť konštruovať mosty
podľa určitých požiadaviek. Vedieť navrhovať
optimálne modely. Vedieť vybrať vhodný materiál na
konštrukciu.
Poznať pojmy elektrický prúd, elekt. obvod, zdroj,
spotrebič. Rozlišovať vodivé a nevodivé materiály,
poznať spôsob ochrany pred zásahom elektrického
prúdu. Vedieť zhotoviť elektrické obvody podľa
návodu.
116
Starostlivosť o životné
prostredie
8
komunikačnými prostriedkami /telefón, fax, PC/,
4. Technika v doprave
Oboznamovanie sa s dopravou, dopr. prostriedkami,
rozvíjanie cestovateľskej mobility. Konštrukcia bicykla,
jeho technické vybavenie, bezpečnosť jazdy na bicykli
1.Črepníkové rastliny a životné prostredie
Poznávanie a pomenovanie črepníkových rastlín, ich nároky
na životné podmienky a ich význam pre tvorbu životného
prostredia
Ošetrovanie črep. rastlín – polievanie, kyprenie, rosenie,
prihnojovanie, presádzanie. Rozmnožovanie rastlín
a hydroponické pestovanie.
2. Poznávanie úžitkových rastlín
Robenie výstav poznávaných druhov, zatriedenie druhov
zelenín do pestovateľských skupín. Poznať význam
zeleniny pre zdravie a výživu, pestovanie zeleniny
3. Pokusy a pozorovania
Podmienky klíčenia semien, význam vody, svetla, tepla pre
rastliny, rýchlenie rastu rastlín,
4. Pestovanie vonkajších okrasných rastlín. – ich
poznávanie – letničky, dvojročné okrasné rastliny, trvalky.
Pestovanie letničiek, ich vysádzanie do črepníkov, na
záhony, ošetrovanie
Poznať pravidlá bezpečnej jazdy na bicykli. Vedieť
zistiť technický stav vlastného bicykla. Vedieť robiť
jednoduchú údržbu bicykla.
Založiť kútik živej prírody, využívať ho na
pestovateľské účely, výstavky a pokusy.
Poznať a pomenovať viac druhov črepníkových rastlín
/10 druhov/
Poznať spôsob vegetatívneho rozmnožovania rastlín
pestovaných v KŽP. Vedieť odoberať a upravovať
stonkové odrezky a listové odrezky.
Vedieť zasadiť do črepníkov rozmnožené rastliny.
Osvojiť si základy hydroponického pestovania rastlín.
Spracovať vzorkovnicu semien a poznať ich na základe
vonkajších vlastností.
Poznať pestovanie zeleniny z priamej sejby.
Poznať význam predpestovania rastlín.
Vedieť založiť jednoduché pokusy na overenie
základných životných podmienok rastlín.
Poznať 5 druhov vonkajších okrasných rastlín, vedieť
ich zatriediť do pestovateľských skupín.
Vedieť pomenovať a využívať náradie a pomôcky,
osvojovať si postupy bezpečnej práce.
Poznať zásady rezu, prenášania a úpravy rastlinného
materiálu.
Aranžovať kvety a okrasné rastliny pri významných
príležitostiach.
5. Rez a úprava kvetín do váz.
Poznávanie okrasných rastlín vhodných na aranžovanie.
Výstavky okrasných rastlín, viazanie kytíc, vencov, zásady
117
Stravovanie a príprava
jedál
Ľudové tradície a remeslá
4
8
ošetrovania rezaných kvetov
1.Technika v kuchyni – význam.
2. Základné bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre deti
3. Výber, nákup a skladovanie potravín.
- potraviny rastlinného pôvodu
- potraviny živočíšneho pôvodu
- typické potraviny v iných krajinách
- potraviny v supermarketoch, obalové materiály
-príprava jednoduchého jedla, stolovanie
1.Skúmanie vlastnej kultúry - Spoznávať vlastnú kultúru,
ľudové tradície a iné kultúry v oblasti ľudových tradícií
2. Tradície spojené s vianočnými a veľkonočnými
sviatkami - Vytvorenie vianočných a veľkonočných ozdôb
a doplnkov.
3. Spoznávanie ľudových remesiel - Žiaci spoznávajú
základné ľudové remeslá, ktoré sa v minulosti vyskytli v ich
regióne. Zhotovujú produkty starých ľudových remesiel.
Zhotovovanie výrobkov z dreva, drôtu, plechu,
z prírodného materiálu – šišky, šúpolie, slama, rôzne druhy
papiera. Exkurzie a besedy s ľudovými remeselníkmi.
Vedieť pripraviť stôl pre jednoduché stolovanie
Samostatne pripraviť jednoduchý pokrm.
Udržiavať čistotu a poriadok v kuchyni.
Dodržiavať bezpečnosť pri práci.
Poskytnúť pomoc pri úrazoch v kuchyni.
Žiak pozná význam hlavných sviatkov vlastnej kultúry.
Vie zhotoviť produkt symbolizujúci túto tradíciu.
Pozná minimálne jedno remeslo v regióne s bohatou
históriou.
Hodnotenie pracovnej výchovy známkou 1, 2, 3, 4, 5.
6. Umenie a kultúra
6.1 Hudobná výchova
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete
hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia (napr. ZUŠ).
118
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti,
spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to
s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu. Sústava hudobných
činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti
a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy
styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie
všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať.
V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné
a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý žiak
prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení
hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá
hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie
najslabších žiakov.
V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom
sprístupňovaní umeleckých diel.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez
mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené vedomosti.
Ciele predmetu
Cieľom je prostredníctvom:
 poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný
materinský jazyk a takto prispieť rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,
 poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej
podoby ľudových piesní získať základy národnej identity a vlastenectva,
 postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho života.
Kognitívne ciele
 poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem
 (senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),
119





prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa
s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako prostriedok komunikačný a seba vyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov,
prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených
a nadväzujúcich hudobných činností,
zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom,
poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali
a interpretovali výpovede predložených veku primeraných umeleckých diel,
získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch.
Socioafektívne ciele
 uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť,
 empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať vlastné názory a postoje,
 bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
 získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty,
 chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok
skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele
 na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými
a literárnymi a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch,
 dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.
Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
 rozvíjal citový svet žiakov,
 formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života,
 vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na
ňom,
 vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom,
 vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre.
120
Obsah predmetu
 hudobný materiál (detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska,
 inonárodné piesne s rozmanitou deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky,
 príbehy, ľudové a umelé detské hudobno-pohybové (tanečné) hry, hudobný materiál zameraný na jednotlivé ročné obdobia, zvykoslovie a rôzne
sviatky, na ilustráciu didaktických problémov), sústava hudobných činností vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, hudobno-pohybových,
hudobno-dramatických.
Postoje
Žiak
 spoznáva hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných národov, vo všetkých žánrových, štýlových a funkčných podobách, z hľadiska
spoločenského, historického, rešpektuje špecifiká, pozná a váži si kultúru svojho národa a iných národov,
 pochopí morálne posolstvo hudobných rozprávok a príbehov- sociologická funkcia,
získané vedomosti prepája s vlastnou skúsenosťou, analógiou zo života (metafora), využitím (kognitívnych) vedomostí z iných predmetov.
Hudobno-výchovný proces
Hodiny hudobnej výchovy majú poskytovať žiakom radosť zo sebarealizácie, z individuálneho a kolektívneho elementárneho muzicírovania, objavovania
hudby. Taktiež umožniť žiakom spontánne a uvedomelé hudobné zážitky, pestovať v nich potrebu počúvať a realizovať veku primeranú dobrú hudbu.
Hudobno-náukové učivo sa vyvodzuje zásadne z piesne a hudobnej skladby. Žiaci sa s obsahom pojmov oboznamujú na základe hudobných skúseností, tieto
pojmy majú chápať a nie definovať. Žiaci majú vedieť čítať noty, chápať notový zápis, vzhľadom na malý časový priestor, písanie nôt nie je nutné. Učiteľ má
využiť každú vhodnú pieseň a skladbu na formovanie postojov a názorov žiakov, možnosť prispieť k položeniu základov multikultúrnej výchovy, etické
momenty vnímania hudby ktoré smerujú k socializácii a výchove k empatií, pričom hudobno-výchovný proces usmerňuje a nechá priestor, aby žiaci
objavovali zákonitosti hudby i experimentovali s ňou. Nesmieme zabudnúť na hudobno-dramatické činnosti, , ktoré vychádzajú z hry ako najprirodzenejšej
detskej činností. a zabezpečujú transfer získaných zručnosti a vedomostí získané počas hudobno-výchovného a vôbec vzdelávacieho procesu. Teda
optimalizujú rozvoj celistvej osobnosti.
121
1. ročník
Učebné osnovy: Hudobná výchova, 1. ročník
tematický celok
Vokálno-intonačné
činnosti
počet
hodín
15
Inštrumentálne
činnosti
Hudobno-pohybové
činnosti
Percepčné činnosti
5
Hudobno-dramatické
činnosti
3
5
5
Časová dotácia: 1. hodina týždenne/33 hodín ročne
obsahový štandard
výkonový štandard
hry so spevom,
jednoduché slovenské ľudové piesne,
detské piesne v rozsahu
c1 – a1,
umelecké úpravy ľudových piesní,
krátke skladbičky pre deti,
sluchová príprava intonácie v durovej tónine,
rytmizácia slov a riekaniek,
rytmické a melodické hry,
realizácia rytmu pozostávajúceho zo štvrťových
a osminových hodnôt
hra na detských hudobných nástrojoch
získať základné spevácke zručnosti a návyky,
piesne spievať čisto a rytmicky presne,
poznať a správne realizovať hodnoty nôt /štvrťová, osminová
a pomlčky/,
ovládať najmenej 12 detských a ľudových piesní, hier so spevom
krátke tančeky,
chodenie a pochodovanie podľa hudby
krátke veku primerané hudobné skladby
vytváranie vlastnej hudobnej krajiny v danom
tónovom priestore.
poznať jednoduché nástroje, ovládať techniku hrania na nich,
pomocou hudobných nástrojov podporiť náladu piesne
jednoduchými krokmi, točením, tlieskaním rozvíjať rytmické
cítenie
poznať krátke veku primerané hudobné skladby a pohybom
reagovať na ne, poznať aspoň 4 hudobné skladby, ich autorov,
dokázať vystihnúť náladu hudby, rozlišovať zvuky a tóny
hudobné nástroje chápať ako prostriedok na vykreslenie
prostredia, postáv a nálad, uskutočniť minimálne 1 hudobnodramatické vystúpenie
122
2.ročník
Učebné osnovy: Hudobná výchova, 2. ročník
tematický celok
Časová dotácia: 1. hodina týždenne/33 hodín ročne
počet
hodín
15
obsahový štandard
výkonový štandard
Osvojenie si piesní, rozvoj hlasovej výchovy
a hygieny, dbať na správnu intonáciu,
Inštrumentálny prejav
detí
3
Rozvíjať rytmické cítenie, poznávanie
výškových vzťahov, dynamiky, zvukovej farby,
hrať na detských hudobných nástrojoch
Hudobno-pohybové
činnosti
6
Prepojenie pohybu s hudbou, rozvoj rytmického
cítenia, rešpektovať hudobnú formu, rozvoj
tvorivosti
Počúvanie hudby
4
Rozvoj hudobného sluchu, hudobnej pamäti,
hudobných predstáv, rozlišovať zvuky a tóny
Základné poznatky
a vedomosti o hudbe
5
Oboznámenie sa zo základnými pojmami
a prvkami hudby – nota štvrťová, polová,
notová osnova, husľový kľúč.
poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní,
pochopením úlohy ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si
osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť rozvíjaniu kultúrnych
kompetencií žiakov,
prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy
hudobných vedomostí, hudobného jazyka, výrazových
prostriedkov, získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať,
propagovať, realizovať i prezentovať vlastnú prácu,
zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich
hudobných hier k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným
materiálom,
prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti
(hudobných schopností) prostredníctvom komplexných, navzájom
prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,
chápať morálne posolstvo hudobných rozprávok a príbehov, vychovávať
vnímavých, aktívnych poslucháčov, tolerantných k iným kultúram
a názorom, bez nekritického podliehania módnym vlnám, reklame
a subkultúre.
získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobnoestetického vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových
postojoch.
Hudobné činnosti
123
3.ročník
Učebné osnovy : Hudobná výchova, 3.ročník
tematický celok
Časová dotácia: 1. hodina týždenne/33 hodín ročne
počet
hodín
16
obsahový štandard
výkonový štandard
Slovenské ľudové piesne (najmä detské,
tanečné, žartovné), piesne susedných
národov, detské tanečné piesne súčasných
autorov v rozsahu c¹ – d². Krátke hlasové,
intonačno-rytmické a sluchové cvičenia,
hudobné hry (hra na ozvenu, otázka –
odpoveď, reťazová hra, rytmické a
melodické doplňovačky
Inštrumentálne činnosti
4
Sprievody k piesňam, jednoduché rytmické
hry a cvičenia.
Hudobno – pohybové
činnosti
6
Jednoduché tance
Percepčné činnosti
4
Inštruktívne skladby skladateľov 20. a 21.
storočia.
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať slovenské ľudové piesne,
piesne susedných národov a detské tanečné piesne súčasných autorov.
Zvládnuť základy speváckeho dýchania, správne nasadenie tónu,
artikuláciu spoluhlások a koncoviek. Vedieť zaspievať dvojhlasný kánon a
jednoduchý ostinátny dvojhlas. Poznať a správne realizovať hodnoty nôt
vyskytujúcich sa v piesňach, realizovať rytmické tvorenie. Dokázať určiť
náladu a hlavnú myšlienku piesní, vyvodiť charakteristické výrazové
prostriedky. Intonácia v priestore 1. – 8. (bez 7. stupňa) a dolného 5.
stupňa podľa fonogestiky a písmenkových nôt, elementárne tvorenie v
tomto priestore.
Vedieť zahrať jednoduché sprievody k piesňam, správne zvoleným
detským hudobným nástrojom zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky v
počúvanej skladbe. Uvedomene rozlišovať rytmické hodnoty a ich vzťahy
v takte. Vedieť tvoriť ostinátne sprievody zodpovedajúce charakteru
piesní. Zdokonaľovať sa v technike hry na detských hudobných
nástrojoch.
Vedieť zatancovať jednokročku, dvojkročku, mazúrku, základný polkový
krok, zostaviť z krokov jednoduchý tanec, rešpektujúc formu piesne a
kultivované telesné pohyby. Dokázať vyjadriť obsah piesní a skladieb
pohybom. Elementárna pohybová improvizácia na hudbu. Taktovať 2- a
3-dobý takt.
Podľa sluchu poznať minimálne 6 hudobných skladieb skladateľov 20. a
21.storočia, dokázať vystihnúť ich náladu a odhaliť dominujúce výrazové
prostriedky.
Vokálno – intonačná
činnosť
Hudobno – dramatické
činnosti
3
Hudobno-dramatické etudy, hry, jeden
hudobno-dramatický celok.
Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť a odlišnosť hudobných
myšlienok v hudobnej skladbe. Dokázať verbalizovať, výtvarne vyjadriť
hudobné zážitky.
Realizovať minimálne 1 hudobno-dramatickú etudu (celok).
Prežívaním modelových situácií pociťovať spojenie hudobnodramatického prejavu s reálnymi životnými situáciami. Rešpektovať
názory iných a stáť si za svojimi riešeniami. Vedieť transformovať v
hudobných činnostiach získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii
improvizácie v hudobno-dramatických etudách a celkoch.
4. ročník
Učebné osnovy: Hudobná výchova, 4. ročník
Tematický celok
1.Vokálno-intonačné
činnosti
2.Inštrumentálne
činnosti
Časová dotácia: 1. hodina týždenne/33 hodín ročne
Počet
hodín
18
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Slovenské ľudové piesne a ich dnešná
podoba v rozsahu h - d². Krátke hlasové,
intonačno-rytmické a sluchové cvičenia,
rytmické a melodické doplňovačky
Durová a molová tónina. Kánon. Čítanie
a zápis nôt
od h po d².
3
Sprievody k piesňam, jednoduché rytmické
hry a jedno- a viachlasné rytmické cvičenia.
Žiak ovláda základné hlasové zručnosti: správne držanie tela, spevácke
dýchanie, otváranie úst, mäkké nasadenie tónu, artikulácia, spev hlavovým
tónom. Vie piesne spievať intonačno-rytmicky správne a precítene. Podľa
fonogestiky a písmenkových nôt intonuje v durovej diatonike + molový 5akord, tvorí v tomto tónovom priestore. Rozlišuje durové a molové tóniny
(trojzvuky, stupnice, piesne). Vie zaspievať dvojhlasný kánon a jednoduchý
dvojhlas. Pozná a vie správne zaspievať piesne aspoň z 3 oblastí Slovenska.
Pozná a správne realizuje hodnoty nôt vyskytujúcich sa v notových
zápisoch. Bezpečne ovláda čítanie nôt od h po d2.
Žiak vie tvoriť ostinátne sprievody zodpovedajúce charakteru piesní.
Zdokonaľuje sa v technike hry na detských hudobných nástrojoch. Tvorí
vlastné hudobné nástroje a tvorivo ich využíva. Vie zahrať jednoduché
sprievody k piesňam správne zvoleným detským hudobným nástrojom, vie
zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky v počúvanej skladbe.
125
3. Hudobnopohybové činnosti
5
Jednoduché ľudové tance, hudobnopohybové tanečné hry.
4.
Percepčné činnosti
4
Umelecké spracovanie slovenských
ľudových piesní od 19. storočia podnes .
Hudobné nástroje.
5.Hudobnodramatické činnosti
3
Hudobno-dramatické etudy, hry, jeden
hudobno-dramatický celok
Žiak vie zatancovať valašský krok, čardáš, mazúrku, valčík, polku, zostaviť
z krokov jednoduchý tanec, rešpektujúc formu piesne a kultivované telesné
pohyby. Dokáže vyjadriť obsah piesní a skladieb pohybom. Elementárna
pohybová improvizácia na hudbu. Taktuje 2- a 3- dobý takt.
Pohybom správne reaguje na hudbu.
Žiak pozná kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť (variácie) a odlišnosť
hudobných myšlienok v hudobnej skladbe. Expresívnu reakciu na hudbu vie
umocňovať pohybom, vizualizáciou a verbalizáciou. Podľa sluchu rozozná
sláčikové, dychové nástroje, fujaru, gajdy. Vie sa orientovať v rôznych
typoch nástrojového obsadenia
Podľa sluchu pozná minimálne 6 hudobných skladieb, dokáže vystihnúť
zámer skladateľa a odhaliť výrazové prostriedky, ktorými ich realizoval
Prežívaním modelových situácií pociťuje spojenie hudobno-dramatického
prejavu s reálnymi životnými situáciami. Rešpektuje názory iných a stojí si
za svojimi riešeniami. Vie transformovať v hudobných činnostiach získané
vedomosti a skúsenosti pri realizácii improvizácie v hudobno-dramatických
etudách a celkoch.
Hodnotenie: Hudobnú výchovu v každom ročníku hodnotíme známkou:
1 - žiak spĺňa kritériá na vynikajúcej úrovni:
• je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, tvorivo a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách
• úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave
• dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie
• má aktívny záujem o hudobné umenie
• individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v ostatných hudobných činnostiach
2 - žiak spĺňa kritériá:
• je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý
• menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave
• potrebuje sústavnú pomoc učiteľa
126
3 - žiak realizuje edukačné úlohy priemerne:
• chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť
• je málo aktívny a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa
4 - žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu
5 - žiak nespĺňa kritériá, neodporúča sa hodnotiť známkou 5 v celkovom hodnotení žiaka
6.2 Výtvarná výchova
1. Charakteristika učebného predmetu
Výtvarná výchova (ďalej VV) v primárnom vzdelávaní, je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúsenosti získaných výtvarnou činnosťou –
intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a seba vyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície,
fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto napĺňa VV svoje jedinečne poslanie v celom edukačnom procese.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činnosti, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detsky záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti
vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc
intermedialnosť aj interdisciplinárnosť). Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych
umení ako: dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické
médiá a multimédiá (video a film). Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich
predstav, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možnosti, pretože výtvarné činnosti predstavujú
pre väčšinu deti hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstav. Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú
operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému
vyjadrovaniu – formuje vlastne spôsoby seba vyjadrovania (štýl) a vlastne postoje a hodnotiace názory. Edukačný proces pozostáva zo zložiek: vyjadrovacej
a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať izolovane. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva z druhej.
Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni
súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.
1.2 Metodické východiská predmetu sú:
a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych umení. Sú založene na súčasnom stave poznania vizuálnej
kultúry. Žiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijne koncepty, alebo ich, predstavuje si možný spôsob ich vyjadrenia) i
formálne (pokúša sa svoj koncept realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a technik). To kladie vyššie nároky na senzomotorické a afektívne ciele
predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých prevažuje kognitívny cieľ. Výtvarná výchova ma aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných
predmetov, pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-
127
pohybové umenie) ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými postupmi a pod. Preto môže VV vytvárať veľmi
prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo vzdialene predmety a posilňovať medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára tiež priestor pre synestetické
vnímanie sveta, pre uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu nášho vzdelávania.
b) v témach /námetoch zobrazovania, ktoré vnímame z hľadiska:
• osobnosti a veku žiaka,
• edukačných cieľov,
• kultúrno-spoločenskej reality.
Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) jedinečnú možnosť tematizovať základne antropologičke koncepty:
– koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …),
– kultúrne arche typy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity, procesy...),
– kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...),
– kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, postihnutý,...), kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo
vkuse a názoroch iných ľudí),
– kategórie efektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...).
Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém (prírodoveda, čítanie, náboženská a etička vychová), VV angažuje osobnosť žiaka
v inom zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia.
c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie jazyka a vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo
žiaka gramotného vnímateľa a používateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný život v prostredí v ktorom vizuálne znaky a
komunikácia hrajú dôležitú a stále rastúcu úlohu (vplyv dizajnu, architektúry, reklamy, vizuálnych médií a multimédií), jednak umožňuje jeho začleňovanie
do našej kultúrnej tradície, v ktorej zobrazovanie predstavuje objavovanie nových pohľadov na svet.
2. Ciele predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú:
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať a používať jazykové prostriedky, základne kompozične princípy, vybrane techniky a procesy vizuálnych
médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (vyraz) umeleckých diel, svoj zážitok z
nich. Poznať vybrane typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia.
Senzomotorické ciele
Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú
sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy
rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa
výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a technik.
128
Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok
aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícii, ale na úrovni aktuálneho
vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie,
vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytičke myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie zručnosti – to všetko prostredníctvom činnostného a
zážitkového vyučovania. Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu
poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovosť, efektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastne výtvarnému
vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi.
3. Obsah predmetu
Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu určitého výtvarného problému. Témy sú zoradene v metodických radoch.
Metodicky rad predstavuje riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov (v tabuľke vodorovný rad), vždy na úrovni zodpovedajúcej veku.
Takéto zoradenie sleduje stupňovanie náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti žiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného ročníka (v tabuľke
zvislý rad) umožňuje učiteľovi sledovať motivačne nadväznosti, pripadne ich zgrupovať a tvoriť z nich edukačne projekty. Takto koncipovaná sieť
edukačných tém predstavuje model, s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby preraďovať témy v časovom plané jedného ročníka i medzi
ročníkmi. Témy napĺňa konkrétnymi úlohami (zadaniami pre žiakov) učiteľ. Niektoré edukačne témy sú alternatívne – označene ako a), b).
V metodickej prílohe osnov sú k jednotlivým metodickým radom vypracovane vzorové úlohy, mali by však slúžiť ako nezáväzná inšpirácia pre učiteľov.
Okrem navrhovaného priebehu úlohy obsahujú možne motivačne a námetové východiska, navrhovanú techniku (pokiaľ nie je predmetom edukačnej témy) a
vyjadrujú ciele každej .
1. ročník
Učebné osnovy: Výtvarná výchova, 1. ročník,
tematický celok
počet obsahový štandard
hodín
Základné prvky
8
Tvar škvrny
výtvarného vyjadrovania
Obrys
Farba
2 hod týždenne/66 hod ročne
výkonový štandard
Zapúšťať a rozvíjať základné farby
Ovládať techniku miešania farieb
Vystrihovať šablóny, viesť líniu v rôznych polohách. Vyfarbovať
vzniknuté plochy.
Zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete,
obraze. Vyfarbovať viacerými spôsobmi. Rozlíšiť čisté a špinavé farby.
129
Kompozičné princípy
a možnosti kompozície
10
Plocha a tvar
Vytváranie kompozície z tvarov písmen
Uvedomovanie si formátu
Mierka
Podnety výtvarného umenia
/média, štýly, procesy,
techniky, témy/
8
Akčné vytváranie
Výtvarné činnosti
inšpirované dejinami
umenia.
Podnety fotografie.
2
Inšpirácia pravekým umením
4
Kreslenie a fotografovanie
Podnety filmu a videa
2
Kreslenie a vyfarbovanie.
Pohyblivý obraz - akcia a atrakcia
Podnety architektúry
4
Príbehová rozprávková a fantastická
architektúra
Podnety dizajnu
6
Fantastický alebo rozprávkový stroj,
nábytok
Dotvorenie nájdeného objektu
Ilustrácia rozprávky
Zvládnuť jednoduché konštrukčno-technické úkony s materiálom./
krčiť, trhať, ohýbať, strihať, .../
Skladať z papierových sád, tvoriť rozličné kompozície. Fixovať
objavený tvar a vhodne doplniť.
Kombinovať rozličné kompozície zo sád tlačených
písmen. Fixovať vytvorený tvar a dokončiť celkovú
úpravu.
Využiť rôzne geometrické útvary na výtvarnej technike koláž.
Rešpektovať a pozorovať zmeny, ktoré nastávajú
manipuláciou. Využiť dramatizáciu
Kresliť s rozličnými nástrojmi, ktoré zanechávajú farebné stopy na
ploche papiera.
Využiť rôzne techniky: asambláž, lepenie modelov, kolorovanie.
Výtvarne stvárniť literárny text v spolupráci učiteľa
Interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazeného motívu./
Umiestniť zobrazované prvky vo formáte za účelom vyjadrenia
príbehu.
Využiť prírodné materiály a vytvoriť masku.
Priblížiť sa jaskynnej kresbe.
Vedome hľadať tvarové analógie.
Umiestniť nové časti do celku.
Dokresliť fotografický obrázok.
Analyzovať výtvarné dielo. Posudzovať jeho rozdielnosti farieb,
tvarov, materiálu, …
Hľadať tvorivé a funkčné analógie architektúry.
Kombinovať netradičné tvary.
Vymýšľať novotvary/kombinovať/-rozprávková architektúra
Uplatniť fantáziu a kombinačnú predstavivosť.
Využiť kombinovanú techniku tvarov.
130
Dizajn a ľudské telo
Podnety tradičných remesiel.
Elektronické médiá
Porovnávacie, kombinačné a
súhrnné cvičenia
4
2
4
Farbenie a vykrývanie
Farbenie a vykrývanie
Poznávanie a porovnávanie rôznych médií.
Vzorkovníček, múzeum
Podnety hudby
2
Syn estetické podnety
2
Výtvarné stvárnenie nálady
a rytmu hudobnej skladby
Hmat
Podnety rôznych oblastí
poznávania sveta
Tradícia a identita. /kultúrna
krajina/
Škola v galérii.
/galéria v škole/
Výtvarné hry
2
Oživené písmená a čísla
2
Výtvarná reakcia na prostredie školy
2
Obraz - portrét v galérii.
Vytváranie limitované
pravidlami hry
Hodnotenie Výtvarnej výchovy známkou 1, 2, 3, 4, 5.
2
Zostrojiť jednoduchú masku z jednoduchých, predmetov, rastlín.
Vytvoriť masku z predmetov, rastlín, papiera.
Doplniť tvar tela do novotvaru.
Realizovať vzor na tričko alebo kraslicu.
Narábať s počítačom a experimentovať s písanými znakmi.
Výtvarne stvárniť jednoduchý motív kresliacou technikou alebo
modelovaním. Porovnať rozdiely /formy, výraz/
Prezentovať zozbieraný materiál, porovnať, triediť rôzne druhy
materiálu.
Výtvarne zobraziť vlastným spontánnym spôsobom hudobnú skladbu,
ukážku.
Zobraziť tvar predmetov na základe hmatového vnemu. Pomenovať
rôzne kvality povrchu pomocou hmatu.
Preformovať /hrať/ písmená svojim telom, vytvoriť nápis,
matem.príklad a následne situáciu nakresliť.
Dotvoriť exteriér triedy, prípadne školy, chodby …
Riešiť okná, dlažbu ...
Charakterizovať portrét a čítať z ľudskej tváre
Namaľovať, nakresliť alebo zhotoviť fotokoláž.
Kresliť spojnice, dopravné značky.
2. ročník
Učebné osnovy: Výtvarná výchova, 2. ročník,
2 hod týždenne/66 hod ročne
Tematický celok
Počet Obsahový štandard
Výkonový štandard
hodín
Výtvarný jazyk- základné
12
Línia- hravé pokusy s rôznymi typmi liniek, ich
Ovládať základné vedomosti o farbách, charakteroch
prvky výtvarného
vzťahu a charakteru.
tvarov, textúr a vzájomných vzťahoch.
131
Farba a výraz farby- farebná škála, svetlé a tmavé
farby
vyjadrovania
Výtvarný jazykKompozičné princípy
a možnosť kompozície
14
Kompozícia- umiestňovanie vo formáte
Rytmus a pohyb- arytmia a nehybnosť
Symetria a asymetria tvarov, farieb, plôch, objektov
Podnety výtvarného umeniamédiá, štýly, procesy,
techniky, témy
Výtvarné činnosti
inšpirované dejinami umenia
10
Podnety fotografie
6
Land art- výtvarné hry v krajine
Surrealizmus- fantastický portrét, použitie
surrealistickej metódy
Inšpirácia archaickými písmami- hieroglyfy,
piktogramy, transformácie zobrazujúceho znaku na
symbol, tajná abeceda ...
Koláž- montáž z fotografií
Podnety filmu a videa
Podenty architektúry
4
4
Filmová postava, filmový kostým, filmové herectvo
Architektúra ako skladačka - stavebnica, stavba,
konštrukcia, zodpovednosť a hra
Elektronické média
2
Hry s textom a písmom na počítači
Synestetické podnety
2
Hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite
Podnety rôznych oblastí
poznávania sveta
6
6
Podnety prírodovedy- časti tela, porovnávanie,
hybridácia tvarov, miešať zvierat a vecí.
Zobrazovanie predmetov a porovnávanie podľa
katalógu.
Hodnotenie Výtvarnej výchovy známkou 1, 2, 3, 4, 5.
Využiť základy získaných poznatkov, rôzne výtvarné
nástroje, materiály. Umožniť žiakom kultivované vnímanie,
predstavivosť, fantáziu, tvorivosť a inováciu.
Tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, aktívne
pristupovať k prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt, jeho
poznávanie a pretváranie.
Prekonávať konvenčnosť schém a meniť určené
zobrazovanie vzorcov.
Vytvárať netradičné obrazy v krajine, kombinovať
netradičné prírodné materiály, ktoré ponúka krajina a seba.
Charakteristickými prvkami- znakmi, archaickými
hieroglyfmi vyjadriť svoju predstavu, budovať nový obraz
Kombinovať koláž- montáž z fotografií a vytvoriť nový
obraz, fotografiu. Využiť strihanie, nalepovanie.
Stvárniť, navrhnúť kostým pre filmovú postavu- návrh
Konštruovanie stavebníc rôznych materiálov, maľovanie,
rezanie, lepenie, zvládnuť techniku skladania priestorových
tvarov z modulov.
Bezpečné zaobchádzanie s materiálom, zvládnuť základné
operácie na počítači a písmo v rôznych variantoch
Vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať synestické
vzťahy voči priestoru
Experimentovanie s farbou a hmatom, predmetov.
Analyzovať, výtvarne spracovať, interpretovať výtvarné
dielo.
Komponovať rôzne predmety, tvary.
132
3. ročník
Učebné osnovy: Výtvarná výchova, 3. ročník,
2 hod týždenne/66 hod ročne
tematický celok
počet
obsahový štandard
výkonový štandard
hodín
Základné prvky výtvarného
14
Skladanie zo stavebníc, plošné vyfarbovanie na
Zobraziť figúru, vecne zobraziť predmety, predmety
vyjadrovania
geometrickej sieti, kresby, maľby, koláže,
z geometrických útvarov. Zobraziť z odpadového materiálu 3D
modelovanie geometrických telies, hra s farbou,
objekt, zoznámiť sa so svetelnou škálou jednotlivých farieb.
monotypia, tlač
Kompozičné princípy
10
Kresba, maľba, kreslenie prostredníctvom
.Zobraziť predmety na základe prienikov a rôznych obrysov,
a možnosti kompozície
počítača, kresba zátišia, kytica, drapéria, ovocie
vytvárať dané celky. Zobraziť predmety rôznych tvarov
v rôznych variáciách do daných celkov.
Podnety výtvarného umenia
6
Kombinovaná technika, koláž s kresbou,
Zhotoviť obaly na výkresy, manipulovať s netradičným
– médiá, procesy, štýly,
modelovanie, vyrývanie do sadry
materiálom – hlina, sadra.
techniky, témy
Výtvarné činnosti
2
Kresba, maľba, paketáž
Získať základné informácie o princípoch impresionistickej,
inšpirované dejinami umenia
surrealistickej a akčnej maľby, poznať vybrané charakteristické
diela týchto smerov.
Podnety fotografie
2
Spájanie materiálov v koláži.
Zvládnuť jednoduché konštrukčno - technické úkony
s materiálom.
Podnety filmu a videa
2
Beseda, premietanie
Získať prvé vedomosti o vzniku filmu, o pohybe obrazu, akcii,
filmovej postave.
Podnety architektúry
4
Vychádzka do okolia, modelovanie, maľba
Získať prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare.
prvkov architektúry
Podnety dizajnu
2
Znak, erb, erb svojej rodiny
Hľadať tvarové a funkčné analógie medzi živými organizmami
a architektúrou, dizajnom.
Podnety tradičných remesiel 4
Tvorba bábky
Zvládnuť základy šitia a manipuláciu s netradičným
materiálom – drôt.
Elektronické média
2
Kresba a maľba
Zvládnuť základné operácie na počítači, typograficko-textové,
s kresliacimi a maliarskymi nástrojmi.
133
Porovnávacie kombinácie
a súhrnné cvičenia
6
Porovnávanie diela, rozhovor, kresba, maľba,
kombinované techniky, podnety hudby
Syn estetické podnety
2
Maľba, kresba, kombinované techniky
Podnety rôznych oblastí
poznávania sveta
Tradícia a identita , kultúrna
krajina
škola v galérii
2
Benzínová technika
Analyzovať dielo podľa výberu, parafrázovať dielo po
predchádzajúcej analýze. Pokúšať sa charakterizovať vzťahy
farieb a tvarov voči tónom hudby.
Vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať syn estetické
vzťahy voči chutiam, vôňam, pachom.
Experimentovať s farbou a hmotou.
Maľba, kresba kultúrnej pamiatky – cintorín,
Výtvarne stvárniť svoje poznatky o svojom regióne, obci.
kostol.
4
Beseda s umelcom z nášho regiónu v galérii,
Nadviazať diskusiu na rozprávanie umelca o výtvarnom diele.
návšteva galérie, výstavy umeleckej školy
Výtvarné hry
2
Kolektívna práca s využitím rôznych výtvarných
Spontánnosť výtvarného prejavu.
techník
Povinné projekty : Výrobky z odpadového materiálu, Maľba kultúrnej pamiatky zo Senice a okolia
Hodnotenie Výtvarnej výchovy známkou 1, 2, 3, 4, 5.
2
4. ročník
Učebné osnovy Výtvarná výchova,
tematický celok
počet
hodín
Výtvarný jazyk /základné 10
prvky výtvarného
vyjadrovania /
4. ročník,
obsahový štandard
Výtvarný jazyk
/kompozičné princípy
a možnosti kompozícií/
Podnety výtvarného
umenia. /médiá, štýly,
Výstavba proporcií a tvarov v plošnom
vyjadrení.
Výstavba proporcií v priestorovom vyjadrení.
Impresionizmus krajinomaľba, krajina ako žáner
v rôznych atmosférach.
5
1
1 hod týždenne/33 hod ročne
výkonový štandard
Bod
Šrafúra, tieň a budovanie tvaru a priestoru
Farba a farebné kontrasty
Rozvíjať činnosti s bodmi.
Vytvárať predmety rôznymi prienikmi. Budovať tvar a priestor
linkou, šrafovaním, textúrami. Farebnými kontrastmi rozlišovať
teplé - studené, tmavé - svetlé a doplnkové farby.
Zvládnuť základy proporčnosti v kresbe, plošný a priestorový tvar
a obrys podľa fantázie, predstavy, podľa videnej skutočnosti.
Zvládnuť základy proporčnosti v modelovaní.
Voľne interpretovať diela impresionizmu. Výtvarne stvárniť náladu
krajiny /večer, zaliata slnkom/.
134
procesy techniky, témy/
Výtvarné činnosti
inšpirované dejinami
umenia.
Podnety filmu a videa.
Podnety architektúry.
1
Inšpirácia umením ďalekého východu /Čína,
Japonsko/.
Charakteristickými prvkami - písmom, znakom, farebnosťou
stvárniť predmety, látku danej krajiny.
1
2
Filmový trik, kulisa. Premietanie.
Antropo - zoo, fytomorfná architektúra.
Podnety dizajnu.
2
Elektronické médiá
2
Dizajn inšpirovaný organickými tvarmi
a telesnými funkciami. Dizajn vecných
predmetov, látok, ľudského tela. Dizajn
inšpirovaný slovom - názvom.
Maľovanie prostredníctvom počítača
Poznať dielo J.Kordoša. Vnímať vývoj, vznik filmu trikom.
Kombinovať netradičné tvary. Hľadať funkčnosť a tvorivé analógie
architektúry.
Tvorba masky, predmetov dennej potreby, hrnček, stolička.
Dopĺňať tvar predmetu tela do novotvarov.
Porovnávacie,
kombinačné a súhrnné
cvičenie.
Podnety hudby
Podnety rôznych oblastí
poznávania sveta.
3
1
Syntéza rôznych typov obrazu.
Zámena prvkov kompozície.
Hudba ako obraz tónov.
2
Podnety vlastivedy
Tradícia a identita
3
Výtvarná reakcia na pamiatku.
/kultúrna krajina/.
Hodnotenie Výtvarnej výchovy známkou 1, 2, 3, 4, 5.
Rozširovať základné operácie v kresbe, maľbe na počítači.
Kombinovať výtvarné prvky a vymieňať ich v obraze.
Kombinačne vyjadriť zátišie, krajinu, portrét.
Farebnosť tónov, stupnice výhodne spracovať. Vyjadriť hlavnú
myšlienku hudobného diela.
Mapa ako výtvarný prejav – spracovať mapu neznámej krajiny,
mesta výtvar. prostriedkami kresliacou technikou, maľbou. Farebný
svet. Zem.
Monument nášho mesta. Výtvarne stvárniť architek. pamiatku,
prvok /kostol, galéria, kaplnka, socha/
135
7. Zdravie a pohyb
7.1 Telesná výchova
Charakteristika učebného predmetu
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia,
zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu,
významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj
významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov
mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú
k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje
zdravotný stav žiakov.
Ciele učebného predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú
výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:
- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej
činnosti,
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu
s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
Ďalšie ciele sú:
136
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj
Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu
rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Cieľ zameraný na zdravie
Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote.
Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.
Cieľ zameraný na motoriku
Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté
pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových činností.
Cieľ zameraný na postoje
Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú:
- má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych
skúseností a športových záujmov,
- dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva
a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie,
- má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom
čase,
- má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť,
- dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia,
- pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať prostredníctvom každodenného pohybu.
Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými kompetenciami a ich prepojenie so vzdelávacou oblasťou a učebným
predmetom
Komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch:
- vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,
- vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými aktivitami,
- interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou,
- dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale i významných športových súťažiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap.).
Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky:
- pri rozvoji matematických modelov myslenia využívať vyjadrovanie telom a pohybom,
- rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít,
137
- rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach,
- využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch.
Digitálna kompetencia:
- využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so športovými aktivitami.
Naučiť sa učiť:
- aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase
- mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu.
Spoločenské a občianske kompetencie:
- vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – svojej účasti na nej v rámci skupiny, tímu ap.,
- vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových aktivitách,
- vedieť kooperovať pri športových aktivitách,
- byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so športovou aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich
požiadaviek a formulovaní svojich názorov.
Iniciatívnosť a podnikavosť:
- vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové aktivity v rôznom prostredí
- byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu
Kultúrne povedomie a vyjadrovanie:
- mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je súčasťou kultúrnej gramotnosti človeka.
Obsah
Prehľad tematických celkov (TC)
1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
2. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti
4. Psychomotorické cvičenia a hry
5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
138
Časová dotácia
Tematický celok (TC)
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
Základné lokomócie a
nelokomočné pohyb.
zručnosti
Manipulačné, pohybové a
prípravné športové hry
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a
hry
Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
10%
10%
10%
10%
Tematické celky (obsah formulovaný v celku pre celý stupeň vzdelávania)
1. TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Kompetencia:
Mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené základné lokomócie (ako elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín),
poradové cvičenia (ako predpoklady účelnej organizácie pohybových činností v priestore) a elementárne zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre
zvládnutie základných gymnastických zručností), poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich význam pre život a šport.
Vedomosti:
- základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať,
- poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať,
- elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení,
- význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení,
- základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základných lokomócií a nelokomočných zručností (s akcentom na senzitívne obdobia),
139
- osvojovanie si základných lokomócií v rôznych obmenách, v rôznom priestore,
- osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu,
- na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a jeho častí,
- vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly, kotúle ap.),
- osvojenie si základov techniky kotúľov, stojok, skokov.
Postoje :
- pozitívne vnímať základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako potrebnú a nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu človeka a prostriedku
na upevňovanie si zdravia,
- správne vnímať význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu, bezpečnosť, efektívnejšiu komunikáciu využitie času na cvičenie a športovanie,
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v týchto aktivitách.
2. TC: Manipulačné (MH), pohybové (PH) a prípravné športové hry (PŠH) (Tradičné aj netradičné hry)
Kompetencia:
Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, prejavovať schopnosť spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať
s náčiním a pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny postoj k
herným činnostiam, uplatňovať zásady kultúrneho správania sa na športových podujatiach.
Vedomosti:
- základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH- poznať a vedieť pomenovať,
- základné informácie o hrách a súťažiach, význame súťaživosti v športe,
- správna technika základných herných činností jednotlivca,
- poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním,
- poznatky o základných pravidlách realizovaných hier,
- poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových podujatiach,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom hier,
- osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v rôznych obmenách,
- osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním,
- realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách,
- osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť podľa nich konať a rozhodovať.
Postoje:
- pozitívne vnímať rôzne hry ako významnú súčasť pohybových aktivít človeka,
140
- dodržiavať zásady fair – play pri realizovaných hrách,
- adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák,
- adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru s uznaním kvalít súpera.
3. TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti (Pohybové prvky z tvorivej dramatiky, pohybové aktivity s hudbou, rytmika, tanec)
Kompetencia:
Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické (pohybové), intelektuálne, kultúrno – umelecké a tvorivé schopnosti, vedieť ich primerane
aplikovať v živote i športe prostredníctvom kultivovaného prirodzeného pohybu.
Vedomosti:
- poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových výrazových prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca,
- poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných pohybových motívov tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky,
- poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so slovným alebo hudobným podnetom.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných pohybových schopností s akcentom na priestorovo – orientačné a rytmické schopnosti,
- veku primeraný rozvoj dramatických schopností a zručností,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznych obmenách,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznom prostredí, v rôznych obmenách
- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie, vizualizácie.
Postoje:
- pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a pohybu ako potrebnú súčasť pohybových činností človeka,
- pozitívne reagovať na partnerov v tanci i hre a upevňovať sociálne vzťahy v skupine,
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a dokázať vnímať a precítiť pohyb.
4. TC: Psychomotorické cvičenia a hry (Joga, relaxačné, dýchacie, strečingové cvičenia)
Kompetencia:
Mať primerane veku osvojené správne držanie a vnímanie svojho tela pri pohybových činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zameraných na
vnímanie vzájomného pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily.
Vedomosti:
- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti,
- správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí – poznať a vedieť pomenovať,
- zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie.
Schopnosti a zručnosti:
141
- osvojovanie si základných psychomotorických cvičení v rôznych obmenách (spojenie zmyslového vnímania s kinestetickým v časovo – priestorových
vzťahoch),
- proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových schopností a flexibility,
- vytváranie návyku správneho držania tela v rôznych polohách,
- vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania, fyziologicky správneho dýchania,
- osvojovanie si pohybových cvičení so zameraním na koncentráciu a pozornosť,
- osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na čiastočnú i celkovú relaxáciu.
Postoje:
- pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
- formovať pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu.
5. TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti (Plávanie, turistika, korčuľovanie, lyžovanie a i.)
Kompetencia:
Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z plávania, turistiky, korčuľovania, lyžovania, bicyklovania a i., vedieť ich primerane aplikovať
v živote i športe.
Vedomosti:
- plávanie – elementárne poznatky o význame plávania, technike základných plaveckých zručností a možnostiach aplikácie plávania vo voľnom čase,
- turistika a pohyb v letnej prírode – elementárne poznatky o význame turistiky, jej druhoch a spôsoboch, pešia turistika a pobyt v prírode – základné
zručnosti, cykloturistika a p., informácie o možnostiach aplikácie turistiky vo voľnom čase,
- lyžovanie a pohyb v zimnej prírode – aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so snehom a na snehu, elementárne poznatky o význame lyžovania, základné
pohybové zručnosti z lyžovania, informácie o možnostiach aplikácie lyžovania vo voľnom čase,
- korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie a hry na ľade, elementárne poznatky o význame korčuľovania, základné pohybové zručnosti z korčuľovania,
informácie o možnostiach aplikácie korčuľovania vo voľnom čase,
- bicyklovanie – elementárne poznatky o význame bicyklovania, základné pohybové zručnosti z bicyklovania, informácie o možnostiach bicyklovania vo
voľnom čase.
Schopnosti a zručnosti:
- osvojovanie si základných zručností z plávania, turistiky, korčuľovania, lyžovania v rôznych obmenách
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom sezónnych pohybových aktivít
- rozvoj senzorických schopností – pociťovanie, vnímanie, odhad času, priestoru
- rozvoj kultúrno – umeleckých schopností – kultúra pohybového prejavu, precítenie pohybu, interpretácia, kreativita
- rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia v kontexte s poznávacími aktivitami
- realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí, v rôznych obmenách
142
Postoje:
- pozitívne vnímať pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
- pozitívny vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, ochrana prírody.
Vzdelávací štandard – výstup pre 1. stupeň ZŠ
Obsahový štandard (kľúčové pojmy, minimálny obsah)
1. TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať základné lokomócie (ako elementárne predpoklady pre zvládnutie základných
atletických disciplín), poradové cvičenia (ako predpoklady účelnej organizácie) a elementárne zručnosti z akrobacie
(ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností), poznať ich možnosti aplikácie a vníma ich význam v živote i športe.
Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok, lezenie, plazenie, šplhanie, rad, zástup, družstvo, skupina, čiara, priestor, základné povely poradovej prípravy, štart,
cieľ, súťaž, gymnastické náradie (žinenka, mostík, trampolínka, lavička, rebriny ap. – čo sa v objekte školy nachádza).
Základné poznatky:
- zásady bezpečného a účelného pohybu v telovýchovných objektoch,
- základy správnej techniky behov, skokov, hodu loptičkou,
- základy správnej techniky gymnastických cvičení,
- o význame základných lokomočných a nelokomočných pohybov.
Základné pohybové aktivity:
- bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod loptičkou,
- kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách, rovnovážne výdrže, obraty, poskoky, skoky na pružnom mostíku a trampolínke, výskoky a zoskoky
z gymnastického náradia.
2. TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky manipulovať s herným náčiním, poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v hre
aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj.
Základné pojmy: pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper (protihráč), kapitán, rozhodca, pravidlá hry, ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), bránka, kôš, hracie
náčinie (lopta, pálka, hokejka ap.), gól, bod, prihrávka, streľba, vedenie lopty, držanie lopty, útok – útočník, útočná činnosť, obrana – obranca, obranná
činnosť.
Základné poznatky:
- o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných herných činností jednotlivca realizovaných hier,
- o význame jednotlivých hier na rozvoj určitých pohybových schopností alebo osvojovaných pohybových zručností,
143
- o význame hier pre zábavu i zdravie.
Základné pohybové aktivity:
- hry so zameraním na manipuláciu s rôznym tradičným, ale aj netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (kondičných, koordinačných),
- pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojovaných si elementárnych pohybových zručností rôzneho charakteru (gymnastických, atletických,
plaveckých a pod.
- Prípravné športové hry – zamerané na futbal, basketbal, hádzanú, volejbal, tenis.
3. TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom na presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, poznať ich
možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich, poznať význam kultivovaného a estetického prejavu v živote i
športe.
Základné pojmy: rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok, tanečný motív, pohybová tvorivosť, fantázia pri pohybovej činnosti, tanečná improvizácia.
Základné poznatky:
- o význame pohybovej kultúry (správneho pohybového prejavu) pri realizácii pohybových činností – akcent na správne a estetické držanie tela, kultúrnosť
(kultivovaný pohybový prejav).
Základné pohybové aktivity:
- tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky, so zameraním na správne a estetické držanie tela ako celku i jeho častí v rôznych polohách,
- rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôznych jednoduchých hudobných nástrojov,
- pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie pohyby (napr. zvierat, športovcov, činností človeka),
- pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo zadané témy,
- tanečná improvizácia na základne naučených tanečných krokov, motívov, väzieb.
4. TC: Psychomotorické cvičenia a hry
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné psychomotorické cvičenia poznať ich význam, možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť
pohybom navodený motív, vnímať význam cieleného pohybu pre zdravie (antistresové cvičenia).
Základné pojmy: názvy častí tela, polôh tela i jeho častí, správne držanie tela
Základné poznatky:
- o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i každodenných aktivitách.
Základné pohybové aktivity:
- koordinačné cvičenia a hry,
144
- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
- naťahovacie (strečingové) cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
5. TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Vedieť základy elementárnych pohybových zručností súvisiace s realizovanými sezónnymi pohybovými činnosťami (plávaním, turistikou, korčuľovaním,
lyžovaním, bicyklovaním a i.), poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich význam v živote i športe
Základné pojmy: plavecký spôsob (kraul, znak, prsia), splývanie, štartový skok, obrátka, turistika – jej druhy a formy, turistický výstroj, turistický chodník,
turistická značka, korčuľovanie – kolieskové korčule, korčule, sánkovanie, lyžovanie, lyže – zjazdové, bežecké, skokanské, zjazd, slalom, beh na lyžiach.
Základné poznatky:
- o význame otužovania sa, plávania, pobytu a pohybu v prírode v každom ročnom období pre zdravie s akcentom na špecifiká jednotlivých období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri realizácii plávania a aktivít v prírode,
- o technike základných pohybových zručností realizovaných aktivít v prírode.
Základné pohybové aktivity:
- cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodným prostredím, splývanie, dýchanie a orientáciu vo vode,
- skoky do vody z rôznych polôh,
- nácvik techniky jedného plaveckého spôsobu,
- chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom k povrchu a terénu,
- jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli,
- korčuľovanie – jazda vpred, vzad, zastavenie, obrat, hry a súťaže na korčuliach
- lyžovanie – základná manipulácia s lyžami a palicami, chôdza, obraty, výstupy,
zjazdy, brzdenie jazdy, oblúky.
Výkonový štandard (požiadavky na spôsobilosti – vychádzajú z kompetencií)
1. TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
• Správne pomenovať základné lokomócie, základné nelokomočné pohyby, základné atletické disciplíny, základné cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia
realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie základných lokomócií i základných akrobatických cvičení v rôznych obmenách.
• Uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach a iných pohybových činnostiach.
2. TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
• Pomenovať a poznať základné herné činnosti jednotlivca, poznať názvy hier realizovaných vo výučbe.
145
• Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností jednotlivca v hrách realizovaných vo výučbe.
• Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí (telocvičňa, príroda, voda) a aplikovať ich aj v bežnom živote (vo voľnom čase).
3. TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti
• Správne pomenovať základné gymnastické cvičenia, tanečné kroky a činnosti realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie rytmických cvičení, tanečných krokov, motívov v rôznych obmenách realizovaných vo výučbe.
• Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným potleskom, zvukovým signálom, hudbou.
• Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno – pohybových, tanečných a dramatických hrách, no i pri iných pohybových činnostiach.
4. TC: Psychomotorické cvičenia a hry
• Správne pomenovať základné polohy tela, druhy realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky.
• Ukázať správne základné polohy tela a primerane svojim schopnostiam vykonávať psychomotorické cvičenia v rôznych obmenách.
• Uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier a prežívať pocity radosti z pohybu a hry.
• Poznať jednoduché testy na posudzovanie svojej flexibility, držania tela, dýchania.
5. TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
• Správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe realizovaných druhov sezónnych pohybových aktivít.
• Ukázať správne technické predvedenie elementárnych pohybových zručností vo výučbe realizovaných sezónnych pohybových činností v rôznych obmenách.
• Uplatniť prvky sezónnych pohybových činností v hrách, súťažiach ap. v škole i vo voľnom čase.
Proces
K organizačným formám:
V primárnej edukácii je úlohou školy zabezpečiť komplexný pohybový režim žiakov danej školy. Pre splnenie všetkých cieľov telesnej výchovy je potrebné
realizovať tieto organizačné formy:
- ranné cvičenia (denne na začiatku 1. vyučovacej hodiny),
- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých predmetoch, keď učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť),
- rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať možnosti školského dvora, telocviční, voľných priestorov ap.).
V prípade nepriaznivého počasia (nedá sa ísť von, v triedach a na chodbách je vydýchaný vzduch) zabezpečiť potrebu okysličovania organizmu 2 – 3
minútovými aktivizačnými cvičeniami na začiatku vyučovacích hodín,
- vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma),
146
- vyučovacia hodina integrovanej telesnej výchovy (so spoluúčasťou žiakov zdravých a zdravotne oslabených v tom istom rozsahu ako riadna telesná
výchova),
- pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšie činnosti),
- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít),
- školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové,
- kurz základného plávania,
- škola v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym využitím sezónnych športových aktivít v prírode),
- cvičenia v prírode (2 x ročne v rozsahu po 4 hodiny v každom ročníku). Na školách, ktoré majú vyhovujúce podmienky pre vytváranie špecializovaných
oddelení pre žiakov zdravotne oslabených sa odporúča realizovať samostatné povinné hodiny zdravotnej telesnej výchovy. Obsah vyučovania sa realizuje
podľa samostatných učebných osnov. Ak sa samostatné oddelenia nevytvárajú, žiak navštevuje vyučovanie telesnej výchovy spolu s intaktnými žiakmi a
realizuje sa integrované vyučovanie. Zásady integrácie na hodinách telesnej výchovy sú uvedené v učebných osnovách zdravotnej telesnej výchovy (UO pre
ZTV I. a II. stupeň základnej školy – schválené 9.5.2003, č.526/2003, platné od 1.9.2003).
K projektovaniu učiva:
Učivo jednotlivých tematických celkov je široko koncipované preto, aby si učiteľ vzhľadom k reálnym podmienkam školy a špecifikám svojej triedy mohol
vybrať adekvátne pohybové prostriedky, ktorými môže splniť projektované ciele a prispieť k rozvoju kompetencií žiakov. Učivo je koncentrované do 5
tematických celkov. Realizácia obsahu týchto celkov by mala byť proporcionálne rozčlenená do všetkých ročníkov. V prvom ročníku sa začína
najjednoduchšími pohybovými činnosťami každého celku. Podľa úrovne zvládnutia realizovaných činností postupuje učiteľ
vo výbere ďalších zručností. Pri projektovaní učiva treba zabezpečiť predovšetkým proporcionálny rozvoj pohybových schopností. V jednotlivých
tematických celkoch je poskytnutý dostatočný priestor na tvorivú aplikáciu obsahu učiva učiteľom vzhľadom k možnostiam školy i konkrétnych žiakov.
Očakáva sa citlivý prístup učiteľa pri výbere takých cvičení a hier, ktorými bude možné u každého žiaka dosiahnuť postupný rozvoj kompetencií. Program
nevyčleňuje zvlášť tematický celok zameraný na poznatky o športe a zdraví, olympizme (olympijská výchova). Očakáva sa, že učiteľ bude sprostredkovávať
poznatky priebežne počas výučby a v kontexte s danou pohybovou činnosťou. Tým sa predpokladá vytvorenie ucelenej predstavy o vedomostiach a
zručnostiach danej aktivity a ďalších poznatkoch s ňou súvisiacich.
K procesu výučby:
V každom tematickom celku treba vytvoriť priestor pre sebapoznávanie žiakov prostredníctvom pohybu, rozvoj tvorivosti žiakov a pohybovú improvizáciu.
Vytvárať úlohy divergentného typu, aby aj žiaci objavovali a hľadali možné riešenia v pohybových úlohách. Vytvárať tiež priestor
na samostatné oboznamovanie sa žiakov s novým náčiním, novými pohybovými činnosťami ap. Realizovať systematicky komunikáciu s jednotlivcom,
skupinou i triedou o realizovaných činnostiach, splnených resp., nesplnených úlohách, pocitoch a náladách pri cvičení, hre a súťažení.
Tematický celok „Základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti“ poskytuje veľký priestor na aplikáciu širokej škály pohybových činností.
Zaraďujú sa do neho prvky poradovej prípravy, ktorá má byť funkčná z hľadiska účelnej organizácie činností v priestore, z hľadiska bezpečného pohybu v
priestore i z hľadiska efektívneho využívania času na pohybové aktivity. Odporúčame vyhýbať sa drilovému nácviku jednotlivých prvkov prípravy. Za vhodné
147
sa považujú predovšetkým hry, v ktorých si nenásilným a veku primeraným spôsobom dané aktivity žiaci osvoja. Podstatnú časť tematického celku tvorí
rozvoj základných lokomócií. Túto časť pohybového vzdelávania treba vnímať ako prípravu pre základné atletické disciplíny – beh, skok, hod. Žiaci si
postupne osvojujú elementárne základy techniky týchto činností a postupne ich vzájomné kombinácie napr. chôdza a skok, beh a skok. Treťou časťou
tematického celku sú elementárne zručnosti z akrobacie, ktoré sa vnímajú ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností. Akcentujú sa
predovšetkým zmeny polôh, obraty, prevraty, polohy strmhlav a tiež pohyb po zúžených a zvýšených plochách opory. Samozrejme sa tieto činnosti kombinujú
so základnými lokomóciami. Odporúča sa pri projektovaní učiva využívať aj náčinie a náradie, ktoré má škola k dispozícii. Nenásilným a veku primeraným
spôsobom sa s ním žiaci postupne oboznamujú a realizujú jednoduché cvičenia. Odporúča sa využívať predovšetkým pružný mostík, trampolíny, fit – lopty a
balansovadlá. V tematickom celku „Hry“ sa začína manipulačnými hrami, ktoré nadväzujú na hry charakteristické pre predškolskú telesnú výchovu. Žiaci sa
oboznamujú s rôznym športovým ale i netradičným náčiním a spôsobmi manipulácie s ním. Tu sa vytvára veľký priestor na samostatné objavovanie rôznych
možností manipulácie s náčiním žiakmi. Na základe toho
učiteľ môže zdokonaľovať jednotlivé činnosti a aplikovať ich v nenáročných manipulačných hrách. Pohybové hry nadväzujú na manipulačné a tvoria
významnú časť výučby telesnej výchovy v primárnej edukácii. Mali by byť realizované počas všetkých štyroch ročníkov. Odporúča sa proporcionálne
zaraďovanie všetkých druhov pohybových hier (skákačky, naháňačky, triafačky ap.) a tiež hier zameraných na rozvoj všetkých pohybových schopností.
Paralelne s nimi sa v treťom a štvrtom ročníku zaraďujú prípravné športové hry. Učiteľ si môže podľa podmienok a tradícií školy vyberať z rôznych
športových hier. K základným hrám, ktorých elementárne základy herných činností jednotlivca by mali žiaci zvládnuť patrí futbal, basketbal, hádzanú,
volejbal a tenis. Odporúčame však realizovať aj základy hier, ktoré sa stávajú na školách obľúbenými – frisbee, florbal, korfbal ap. V tematickom celku
„Kreatívne a estetické pohybové činnosti“ sa vytvára priestor pre kreatívneho učiteľa. Rôznymi pohybovými prostriedkami môže dosiahnuť rozvoj
požadovaných kompetencií. Široká škála výrazových prostriedkov rytmiky, tanca, tvorivej dramatiky i gymnastiky vytvára podmienky aj pre rozvoj tvorivosti
žiakov. Akcentujeme dôraz na utváranie a upevňovanie návyku správneho držania tela a estetického a kultivovaného pohybového prejavu.
V prvom ročníku odporúčame začínať jednoduchými rytmickými cvičeniami kde sa pohyb spája so slovom, s vytlieskavaním, vydupávaním. Vhodná je celá
škála riekaniek a motivovaných pohybov. Postupne možno pridávať dramatizáciu. Príbehy zo života zvierat, rozprávkových bytostí či fantazijného sveta sú
výborným námetom na pohybové stvárnenie a tvorivú improvizáciu. V druhom ročníku sa odporúča vo väčšej miere využívať hudbu. Možno používať
jednoduché hudobné nástroje (tamburína, ozvučené paličky alebo vyrobené nástroje žiakmi) a rytmizovať pohyb. Základné tanečné kroky
a malé tanečné väzby sú základom pre osvojovanie si niektorých regionálnych ľudových tancov, alebo aj tancov moderných. Výber sa ponecháva
na učiteľa a jeho možnosti. V poslednom ročníku sa odporúča klásť dôraz na schopnosť tvoriť vlastné zostavy či malé väzby resp., dokázať improvizovať na
hudobný motív ap. Tematický celok „Psychomotorické cvičenia a hry“ je vnímaný ako významná súčasť prípravy žiaka na zvládnutie náročných úloh v škole
i živote. Akcentuje sa význam týchto pohybových aktivít pre zdravie žiaka. Poznávaním vlastného tela, jeho možností a limitov sa žiak postupne učí vnímať
telo ako celok. Správne držanie tela pri rôznych polohách, správne dýchanie a schopnosť relaxácie sú základnými úlohami, ktoré vedú k získaniu potrebných
kompetencií. Učiteľ podobne ako pri predchádzajúcom tematickom celku môže využívať rôzne pohybové prostriedky, ktorými žiakom sprostredkuje potrebné
informácie a základné zručnosti. Ak má učiteľ teoretickú i praktickú prípravu z jogy, môže aplikovať relaxačné a dychové cvičenia z tohto systému. K
aplikácii základných psychomotorických cvičení a hier však nie je treba žiadny špeciálny výcvik. Psychomotorika je zameraná na prežívanie pohybu, radosti z
148
pohybu. Psychomotorika patrí k faktorom podporujúcim zdravie. Žiak sa učí vnímať svoje telo, jeho časti. Významnou úlohou je aj naučiť žiaka vnímať
svalové napätie a uvoľnenie a jeho spojenie s duševným napätím, ale
i celkové pocity svojho tela pri cvičení. Cieľom snaženia učiteľa by malo byť, aby žiaci prostredníctvom pohybu získavali čo najviac skúseností
a poznatkov o sebe z hľadiska fyziologického, kognitívneho i emocionálneho. Tieto poznatky sa potom stávajú základom pre sebapoznanie,
sebazdokonaľovanie a konanie. Významným prvkom sú psychomotorické hry. Umožňujú prejavovať individualitu osobnosti a súčasne zapájajú žiaka do
kolektívu. Sú typické tiež tým, že využívajú netradičné pomôcky a nie sú v nich víťazi a ani porazení. Môžu byť zamerané na rozvoj hmatového,
optického či akustického vnímania, alebo na rozvoj rovnováhy či priestorovej orientácie. Široko koncipovaným je aj tematický celok „Aktivity v prírode a
sezónne pohybové činnosti“. Vzhľadom k rôznorodým podmienkam regiónov a škôl sa ponecháva možnosť výberu konkrétnych sezónnych činností na školu.
Za dôležité sa však považuje, aby všetky školy zabezpečili primeraný rozsah sezónnych činností počas celého školského roka vo
všetkých ročníkoch a tým zabezpečili primerané podmienky na otužovanie sa detí ako významného prvku pri prevencii chorôb a upevňovaní zdravia.
Aktivity turistického charakteru sú nenáročné a možno ich realizovať počas celého roka. Akcentuje sa predovšetkým chôdza po rôznych povrchoch, terénoch
a prekonávanie terénnych prekážok. Za nevyhnutnú súčasť sa považuje aj realizácia plávania – základného plaveckého výcviku. Spôsob jeho realizácie sa
ponecháva na školu a podmienky, ktoré na tieto aktivity v danej lokalite sú. Korčuľovanie, sánkovanie, lyžovanie, bicyklovanie sú aktivity, ktoré možno
realizovať v tých školách, kde sú na to vytvorené podmienky. Ďalšou možnosťou je tieto podmienky vytvárať a to realizáciou škôl v prírode napr. v zimnom
období s akcentom na zimné športy. Korčuľovanie na kolieskových korčuliach parí medzi obľúbené pohybové aktivity. Ak má škola vhodné podmienky,
môže ho realizovať. Klasické korčuľovanie na ľade možno zas realizovať na školách, kde klimatické podmienky dovoľujú vytvoriť na ihrisku ľadovú plochu,
prípadne ak je možnosť navštevovať umelú ľadovú plochu. Lyžovanie je najvyužívanejším zimným športom. Ak má škola na to podmienky (školy v
podhorských oblastiach) možno základný výcvik realizovať ako súčasť tohto celku. Výcvik možno realizovať aj počas zimnej školy v prírode. Bicyklovanie a
jazda na kolobežkách sú významnými voľno časovými aktivitami žiakov mladšieho školského veku. Ak má škola na tieto pohybové aktivity vyhovujúce
podmienky, môže takúto výučbu realizovať.
1. ročník
Učebné osnovy Telesná výchova
1. ročník
2 hodiny týždenne/66 hodín ročne
tematický celok
počet
hodín
obsahový štandard
Základné
lokomócie
a
nelokomočné
pohybové
20
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam
správne technicky vykonávať základné lokomócie
(ako elementárne predpoklady pre zvládnutie
výkonový štandard
•
Správne pomenovať základné lokomócie, základné
nelokomočné pohyby, základné atletické disciplíny,
základné cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia
149
zručnosti
Manipulačné, pohybové a
prípravné športové hry
22
základných atletických disciplín), poradové cvičenia
(ako predpoklady účelnej organizácie) a elementárne
zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie
základných gymnastických zručností), poznať ich
možnosti aplikácie a vníma ich význam v živote i
športe.
 Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok, lezenie,
plazenie, šplhanie, rad, zástup, družstvo, skupina,
čiara, priestor, základné povely poradovej
prípravy, štart, cieľ, súťaž, gymnastické náradie
(žinenka, mostík, trampolínka, lavička, rebriny ap.
– čo sa v objekte školy nachádza).
 Základné poznatky:
- zásady bezpečného a účelného pohybu v
telovýchovných objektoch,
- základy správnej techniky behov, skokov, hodu
loptičkou,
- základy správnej techniky gymnastických cvičení,
- o význame základných lokomočných a
nelokomočných pohybov.
• Základné pohybové aktivity:
- bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok do
diaľky, hod loptičkou,
- kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách,
rovnovážne výdrže, obraty, poskoky, skoky na
pružnom mostíku a trampolínke, výskoky a zoskoky z
gymnastického náradia.
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam
správne technicky manipulovať s herným náčiním,
poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v
realizované vo výučbe.
•
Ukázať správne technické predvedenie základných
lokomócií i základných akrobatických cvičení v
rôznych obmenách.
•
Uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i
gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach a iných
pohybových činnostiach.
•
Pomenovať a poznať základné herné činnosti
jednotlivca, poznať názvy hier realizovaných vo
150
Kreatívne
a
estetické
10
hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj.
• Základné pojmy: pohybová hra, hráč,
spoluhráč,
súper
(protihráč),
kapitán,
rozhodca, pravidlá hry, ihrisko (hrací priestor,
hracia plocha), bránka, kôš, hracie náčinie
(lopta, pálka, hokejka ap.), gól, bod,
prihrávka, streľba, vedenie lopty, držanie
lopty, útok – útočník, útočná činnosť, obrana
– obranca, obranná činnosť.
• Základné poznatky:
- o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných herných činností
jednotlivca realizovaných hier,
- o význame jednotlivých hier na rozvoj určitých
pohybových schopností alebo osvojovaných
pohybových zručností,
- o význame hier pre zábavu i zdravie.
• Základné pohybové aktivity:
- hry so zameraním na manipuláciu s rôznym
tradičným, ale aj netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových
schopností (kondičných, koordinačných),
- pohybové hry zamerané na precvičovanie
osvojovaných si elementárnych pohybových zručností
rôzneho charakteru (gymnastických, atletických,
plaveckých a pod.
- Prípravné športové hry – zamerané na futbal,
basketbal, hádzanú, volejbal, tenis.
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam
správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom na
výučbe.
•
Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať
ich.
•
Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s
náčiním.
•
Ukázať a uplatniť správnu techniku herných
činností jednotlivca v hrách realizovaných vo
výučbe.
•
Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom
prostredí (telocvičňa, príroda, voda) a aplikovať
ich aj v bežnom živote (vo voľnom čase).
•
Správne pomenovať základné gymnastické
cvičenia, tanečné kroky a činnosti realizované vo
151
pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a
hry
6
presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, poznať
ich možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom
slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich, poznať
význam kultivovaného a estetického prejavu v živote i
športe.
• Základné pojmy: rytmika, tanec – jeho druhy,
tanečný krok, tanečný motív, pohybová
tvorivosť, fantázia pri pohybovej činnosti,
tanečná improvizácia.
• Základné poznatky: - o význame pohybovej
kultúry (správneho pohybového prejavu) pri
realizácii pohybových činností – akcent na
správne a estetické držanie tela, kultúrnosť
(kultivovaný pohybový prejav).
• Základné pohybové aktivity:
- tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky,
so zameraním na správne a estetické držanie tela ako
celku i jeho častí v rôznych polohách,
- rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôznych
jednoduchých hudobných nástrojov,
- pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie
pohyby (napr. zvierat, športovcov, činností človeka),
- pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo
zadané témy,
- tanečná improvizácia na základne naučených
tanečných krokov, motívov, väzieb.
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam
vykonávať základné psychomotorické cvičenia poznať
ich význam, možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť
pohybom navodený motív, vnímať význam cieleného
výučbe.
•
Ukázať správne technické predvedenie rytmických
cvičení, tanečných krokov, motívov v rôznych
obmenách realizovaných vo výučbe.
•
Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom
navodeným potleskom, zvukovým signálom,
hudbou.
•
Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno –
pohybových, tanečných a dramatických hrách, no i
pri iných pohybových činnostiach.
•
Správne pomenovať základné polohy tela, druhy
realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky.
•
Ukázať správne základné polohy tela a primerane
svojim schopnostiam vykonávať psychomotorické
152
Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti
8
pohybu pre zdravie (antistresové cvičenia).
• Základné pojmy: názvy častí tela, polôh tela i
jeho častí, správne držanie tela
• Základné poznatky:
- o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení
pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú
aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i každodenných
aktivitách.
• Základné pohybové aktivity:
- koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
- naťahovacie (strečingové) cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
Vedieť základy elementárnych pohybových zručností
súvisiace s realizovanými sezónnymi pohybovými
činnosťami - plávanie - poznať ich možnosti aplikácie
a vnímať jeho význam v živote i športe
• Základné pojmy: plavecký spôsob (kraul,
znak, prsia), splývanie, štartový skok, obrátka,
• Základné poznatky:
- o význame otužovania sa, plávania, pobytu a pohybu
v prírode v každom ročnom období pre zdravie s
akcentom na špecifiká jednotlivých období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri
realizácii plávania,
- o technike základných pohybových zručností
realizovaných aktivít pri plávaní.
cvičenia v rôznych obmenách.
•
Uplatniť
prvky
psychomotoriky
a
psychomotorických hier a prežívať pocity radosti z
pohybu a hry.
•
Poznať jednoduché testy na posudzovanie svojej
flexibility, držania tela, dýchania.
•
Správne pomenovať základné pohybové činnosti vo
výučbe plávania.
•
Ukázať
správne
technické
predvedenie
elementárnych pohybových zručností vo výučbe
plávania v rôznych obmenách.
•
Uplatniť prvky plávania v hrách, súťažiach a pod. v
škole i vo voľnom čase.
153
• Základné pohybové aktivity:
- cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s
vodným prostredím, splývanie, dýchanie a orientáciu
vo vode,
- skoky do vody z rôznych polôh,
- nácvik techniky plaveckého spôsobu - kraul
Hodnotenie: žiak je hodnotený známkou 1, 2, 3, 4, 5.
2. ročník
Učebné osnovy Telesná výchova
2. ročník
2 hodiny týždenne/66 hodín ročne
výkonový štandard
tematický celok
počet
hodín
obsahový štandard
Základné lokomócie a
nelokomočné
pohybové
zručnosti
20
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam  Správne pomenovať základné lokomócie, základné
správne technicky vykonávať základné lokomócie
nelokomočné pohyby, základné atletické disciplíny,
(ako elementárne predpoklady pre zvládnutie
základné cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia
základných atletických disciplín), poradové cvičenia
realizované vo výučbe.
(ako predpoklady účelnej organizácie) a elementárne
zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie  Ukázať správne technické predvedenie základných
lokomócií i základných akrobatických cvičení v
základných gymnastických zručností), poznať ich
rôznych obmenách.
možnosti aplikácie a vníma ich význam v živote i
športe.
 Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok, lezenie,  Uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i
gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach a iných
plazenie, šplhanie, rad, zástup, družstvo, skupina,
pohybových činnostiach.
čiara, priestor, základné povely poradovej
prípravy, štart, cieľ, súťaž, gymnastické náradie
(žinenka, mostík, trampolínka, lavička, rebriny ap.
– čo sa v objekte školy nachádza).
 Základné poznatky:
154
Manipulačné, pohybové a
prípravné športové hry
22
- zásady bezpečného a účelného pohybu v
telovýchovných objektoch,
- základy správnej techniky behov, skokov, hodu
loptičkou,
- základy správnej techniky gymnastických cvičení,
- o význame základných lokomočných a
nelokomočných pohybov.
 Základné pohybové aktivity:
- bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok do
diaľky, hod loptičkou,
- kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách,
rovnovážne výdrže, obraty, poskoky, skoky na
pružnom mostíku a trampolínke, výskoky a zoskoky z
gymnastického náradia.
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam
správne technicky manipulovať s herným náčiním,
poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v
hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj.
 Základné pojmy: pohybová hra, hráč, spoluhráč,
súper (protihráč), kapitán, rozhodca, pravidlá hry,
ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), bránka, kôš,
hracie náčinie (lopta, pálka, hokejka ap.), gól, bod,
prihrávka, streľba, vedenie lopty, držanie lopty,
útok – útočník, útočná činnosť, obrana – obranca,
obranná činnosť.
 Základné poznatky:
- o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných herných činností
jednotlivca realizovaných hier,
- o význame jednotlivých hier na rozvoj určitých
 Pomenovať a poznať základné herné činnosti
jednotlivca, poznať názvy hier realizovaných vo
výučbe.
 Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich.
 Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s
náčiním.
 Ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností
jednotlivca v hrách realizovaných vo výučbe.
 Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí
(telocvičňa, príroda, voda) a aplikovať ich aj v bežnom
živote (vo voľnom čase).
155
Kreatívne
a
estetické
pohybové činnosti
10
pohybových schopností alebo osvojovaných
pohybových zručností,
- o význame hier pre zábavu i zdravie.
 Základné pohybové aktivity:
- hry so zameraním na manipuláciu s rôznym
tradičným, ale aj netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových
schopností (kondičných, koordinačných),
- pohybové hry zamerané na precvičovanie
osvojovaných si elementárnych pohybových zručností
rôzneho charakteru (gymnastických, atletických,
plaveckých a pod.
- Prípravné športové hry – zamerané na futbal,
basketbal, hádzanú, volejbal, tenis.
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam
správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom na
presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, poznať
ich možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom
slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich, poznať
význam kultivovaného a estetického prejavu v živote i
športe.
 Základné pojmy: rytmika, tanec – jeho druhy,
tanečný krok, tanečný motív, pohybová tvorivosť,
fantázia pri pohybovej činnosti, tanečná
improvizácia.
 Základné poznatky: - o význame pohybovej
kultúry (správneho pohybového prejavu) pri
realizácii pohybových činností – akcent na
správne a estetické držanie tela, kultúrnosť
(kultivovaný pohybový prejav).
 Správne pomenovať základné gymnastické cvičenia,
tanečné kroky a činnosti realizované vo výučbe.
 Ukázať správne technické predvedenie rytmických
cvičení, tanečných krokov, motívov v rôznych
obmenách realizovaných vo výučbe.
 Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom
navodeným potleskom, zvukovým signálom, hudbou.
 Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno –
pohybových, tanečných a dramatických hrách, no i pri
iných pohybových činnostiach.
156
Psychomotorické cvičenia a
hry
6
 Základné pohybové aktivity:
- tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky,
so zameraním na správne a estetické držanie tela ako
celku i jeho častí v rôznych polohách,
- rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôznych
jednoduchých hudobných nástrojov,
- pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie
pohyby (napr. zvierat, športovcov, činností človeka),
- pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo
zadané témy,
- tanečná improvizácia na základne naučených
tanečných krokov, motívov, väzieb.
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam
vykonávať základné psychomotorické cvičenia poznať
ich význam, možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť
pohybom navodený motív, vnímať význam cieleného
pohybu pre zdravie (antistresové cvičenia).
 Základné pojmy: názvy častí tela, polôh tela i jeho
častí, správne držanie tela
 Základné poznatky:
- o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení
pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú
aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i každodenných
aktivitách.
 Základné pohybové aktivity:
- koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
 Správne pomenovať základné polohy tela, druhy
realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky.
 Ukázať správne základné polohy tela a primerane
svojim schopnostiam vykonávať psychomotorické
cvičenia v rôznych obmenách.
 Uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických
hier a prežívať pocity radosti z pohybu a hry.
 Poznať jednoduché testy na posudzovanie svojej
flexibility, držania tela, dýchania.
157
- naťahovacie (strečingové) cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
Vedieť základy elementárnych pohybových zručností  Správne pomenovať základné pohybové činnosti vo
súvisiace s realizovanými sezónnymi pohybovými
výučbe plávania.
činnosťami - plávanie - poznať ich možnosti aplikácie
 Ukázať správne technické predvedenie elementárnych
a vnímať jeho význam v živote i športe
pohybových zručností vo výučbe plávania v rôznych
 Základné pojmy: plavecký spôsob (kraul, znak,
obmenách.
prsia), splývanie, štartový skok, obrátka,
 Základné poznatky:
 Uplatniť prvky plávania v hrách, súťažiach a pod. v
- o význame otužovania sa, plávania, pobytu a pohybu
škole i vo voľnom čase.
v prírode v každom ročnom období pre zdravie s
akcentom na špecifiká jednotlivých období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri
realizácii plávania,
- o technike základných pohybových zručností
realizovaných aktivít pri plávaní.
 Základné pohybové aktivity:
- cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s
vodným prostredím, splývanie, dýchanie a orientáciu
vo vode,
- skoky do vody z rôznych polôh,
- nácvik techniky plaveckého spôsobu - kraul
Hodnotenie: žiak je hodnotený známkou 1, 2, 3, 4, 5.
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové činnosti
8
158
3. ročník
Učebné osnovy Telesná výchova
3. ročník
2 hodiny týždenne/66 hodín ročne
tematický celok
počet
hodín
obsahový štandard
výkonový štandard
Základné
lokomócie
a
nelokomočné
pohybové
zručnosti
20
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam
správne technicky vykonávať základné lokomócie
(ako elementárne predpoklady pre zvládnutie
základných atletických disciplín), poradové cvičenia
(ako predpoklady účelnej organizácie) a elementárne
zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie
základných gymnastických zručností), poznať ich
možnosti aplikácie a vníma ich význam v živote i
športe.
Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok, lezenie,
plazenie, šplhanie, rad, zástup, družstvo, skupina,
čiara, priestor, základné povely poradovej prípravy,
štart, cieľ, súťaž, gymnastické náradie (žinenka,
mostík, trampolínka, lavička, rebriny ap. – čo sa v
objekte školy nachádza).
Základné poznatky:
- zásady bezpečného a účelného pohybu v
telovýchovných objektoch,
- základy správnej techniky behov, skokov, hodu
loptičkou,
- základy správnej techniky gymnastických cvičení,
- o význame základných lokomočných a
nelokomočných pohybov.
Základné pohybové aktivity:
Správne pomenovať základné lokomócie, základné
nelokomočné pohyby, základné atletické disciplíny,
základné cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia
realizované vo výučbe.
Ukázať správne technické predvedenie základných
lokomócií i základných akrobatických cvičení v rôznych
obmenách.
Uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i
gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach a iných
pohybových činnostiach.
159
Manipulačné, pohybové a
prípravné športové hry
22
- bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok do
diaľky, hod loptičkou,
- kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách,
rovnovážne výdrže, obraty, poskoky, skoky na
pružnom mostíku a trampolínke, výskoky a zoskoky z
gymnastického náradia.
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam
správne technicky manipulovať s herným náčiním,
poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v
hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj.
Základné pojmy: pohybová hra, hráč, spoluhráč,
súper (protihráč), kapitán, rozhodca, pravidlá hry,
ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), bránka, kôš,
hracie náčinie (lopta, pálka, hokejka ap.), gól, bod,
prihrávka, streľba, vedenie lopty, držanie lopty, útok –
útočník, útočná činnosť, obrana – obranca, obranná
činnosť.
Základné poznatky:
- o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných herných činností
jednotlivca realizovaných hier,
- o význame jednotlivých hier na rozvoj určitých
pohybových schopností alebo osvojovaných
pohybových zručností,
- o význame hier pre zábavu i zdravie.
Základné pohybové aktivity:
- hry so zameraním na manipuláciu s rôznym
tradičným, ale aj netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových
schopností (kondičných, koordinačných),
Pomenovať a poznať základné herné činnosti jednotlivca,
poznať názvy hier realizovaných vo výučbe.
Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich.
Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním.
Ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností
jednotlivca v hrách realizovaných vo výučbe.
Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí
(telocvičňa, príroda, voda) a aplikovať ich aj v bežnom
živote (vo voľnom čase).
160
Kreatívne
a
pohybové činnosti
estetické
10
- pohybové hry zamerané na precvičovanie
osvojovaných si elementárnych pohybových zručností
rôzneho charakteru (gymnastických, atletických,
plaveckých a pod.
- Prípravné športové hry – zamerané na futbal,
basketbal, hádzanú, volejbal, tenis.
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam
správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom na
presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, poznať
ich možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom
slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich, poznať
význam kultivovaného a estetického prejavu v živote i
športe.
Základné pojmy: rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný
krok, tanečný motív, pohybová tvorivosť, fantázia pri
pohybovej činnosti, tanečná improvizácia.
Základné poznatky : o význame pohybovej kultúry
(správneho pohybového prejavu) pri realizácii
pohybových činností – akcent na správne a estetické
držanie tela, kultúrnosť (kultivovaný pohybový
prejav).
Základné pohybové aktivity:
- tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky,
so zameraním na správne a estetické držanie tela ako
celku i jeho častí v rôznych polohách,
- rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôznych
jednoduchých hudobných nástrojov,
- pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie
pohyby (napr. zvierat, športovcov, činností človeka),
- pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo
Správne pomenovať základné gymnastické
tanečné kroky a činnosti realizované vo výučbe.
cvičenia,
Ukázať správne technické predvedenie rytmických cvičení,
tanečných krokov, motívov v rôznych obmenách
realizovaných vo výučbe.
Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným
potleskom, zvukovým signálom, hudbou.
Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno – pohybových,
tanečných a dramatických hrách, no i pri iných pohybových
činnostiach.
161
Psychomotorické cvičenia a
hry
Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti
6
8
zadané témy,
- tanečná improvizácia na základne naučených
tanečných krokov, motívov, väzieb.
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam
vykonávať základné psychomotorické cvičenia poznať
ich význam, možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť
pohybom navodený motív, vnímať význam cieleného
pohybu pre zdravie (antistresové cvičenia).
Základné pojmy: názvy častí tela, polôh tela i jeho
častí, správne držanie tela
Základné poznatky:
- o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení
pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú
aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i každodenných
aktivitách.
Základné pohybové aktivity:
- koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
- naťahovacie (strečingové) cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
Vedieť základy elementárnych pohybových zručností
súvisiace s realizovanými sezónnymi pohybovými
činnosťami - plávanie - poznať ich možnosti aplikácie
a vnímať jeho význam v živote i športe
Základné pojmy: plavecký spôsob (kraul, znak, prsia),
splývanie, štartový skok, obrátka,
Správne pomenovať základné polohy tela,
realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky.
druhy
Ukázať správne základné polohy tela a primerane svojim
schopnostiam vykonávať psychomotorické cvičenia v
rôznych obmenách.
Uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier a
prežívať pocity radosti z pohybu a hry.
Poznať jednoduché testy na posudzovanie svojej flexibility,
držania tela, dýchania.
Správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe
plávania.
Ukázať správne technické predvedenie elementárnych
pohybových zručností vo výučbe plávania v rôznych
obmenách.
162
Základné poznatky: o význame otužovania sa,
plávania, pobytu a pohybu v prírode v každom
ročnom období pre zdravie s akcentom na špecifiká
jednotlivých období, o hygiene, pravidlách pohybu a
bezpečnosti pri realizácii plávania, o technike
základných pohybových zručností realizovaných
aktivít pri plávaní.
Základné pohybové aktivity:
cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodným
prostredím, splývanie, dýchanie a orientáciu vo vode,
skoky do vody z rôznych polôh, nácvik techniky
plaveckého spôsobu - kraul
Hodnotenie: žiak je hodnotený známkou 1, 2, 3, 4, 5.
Uplatniť prvky plávania v hrách, súťažiach a pod. v škole i
vo voľnom čase.
163
4. ročník
Telesná výchova,
pohybové zručnosti
ákladné lokomócie a nelokomočné
tematický celok
2 hodiny týždenne/66 hodín ročne
4. ročník
počet
hodín
obsahový štandard
výkonový štandard
20
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam
správne technicky vykonávať základné lokomócie,
poradové cvičenia
a elementárne zručnosti z
akrobacie, poznať ich možnosti aplikácie a vníma ich
význam v živote i športe.
Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok, lezenie,
plazenie, šplhanie, rad, zástup, družstvo, skupina,
čiara, priestor, základné povely poradovej prípravy,
štart, cieľ, súťaž, gymnastické náradie.
Základné poznatky:
- zásady bezpečného a účelného pohybu v
telovýchovných objektoch,
- základy správnej techniky behov, skokov, hodu
loptičkou,
- základy správnej techniky gymnastických cvičení,
- o význame základných lokomočných a
nelokomočných pohybov.
Základné pohybové aktivity:
- bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok do
diaľky, hod loptičkou,
- kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách,
rovnovážne výdrže, obraty, poskoky, skoky na
pružnom mostíku a trampolínke, výskoky a zoskoky z
gymnastického náradia.
Správne pomenovať základné lokomócie, základné
nelokomočné pohyby, základné atletické disciplíny,
základné cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia
realizované vo výučbe.
Ukázať správne technické predvedenie základných
lokomócií i základných akrobatických cvičení v rôznych
obmenách.
Uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i
gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach a iných
pohybových činnostiach.
164
športové hry
Manipulačné, pohybové a prípravné
22
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam
správne technicky manipulovať s herným náčiním,
poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v
hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj.
Základné pojmy: pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper
(protihráč), kapitán, rozhodca, pravidlá hry, ihrisko
(hrací priestor, hracia plocha), bránka, kôš, hracie
náčinie (lopta, pálka, hokejka ap.), gól, bod,
prihrávka, streľba, vedenie lopty, držanie lopty, útok –
útočník, útočná činnosť, obrana – obranca, obranná
činnosť.
Základné poznatky:
- o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných herných činností
jednotlivca realizovaných hier,
- o význame jednotlivých hier na rozvoj určitých
pohybových schopností alebo osvojovaných
pohybových zručností,
- o význame hier pre zábavu i zdravie.
Základné pohybové aktivity:
- hry so zameraním na manipuláciu s rôznym
tradičným, ale aj netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových
schopností (kondičných, koordinačných),
- pohybové hry zamerané na precvičovanie
osvojovaných si elementárnych pohybových zručností
rôzneho charakteru (gymnastických, atletických,
plaveckých a pod.
- Prípravné športové hry – zamerané na futbal,
basketbal, hádzanú, volejbal, tenis.
Pomenovať a poznať základné herné činnosti jednotlivca,
poznať názvy hier realizovaných vo výučbe.
Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich.
Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním.
Ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností
jednotlivca v hrách realizovaných vo výučbe.
Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí
(telocvičňa, príroda, voda) a aplikovať ich aj v bežnom
živote (vo voľnom čase).
165
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
10
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam
správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom na
presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, poznať
ich možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom
slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich, poznať
význam kultivovaného a estetického prejavu v živote i
športe.
Základné pojmy: rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný
krok, tanečný motív, pohybová tvorivosť, fantázia pri
pohybovej činnosti, tanečná improvizácia.
Základné poznatky : o význame pohybovej kultúry
(správneho pohybového prejavu) pri realizácii
pohybových činností – akcent na správne a estetické
držanie tela, kultúrnosť (kultivovaný pohybový
prejav).
Základné pohybové aktivity:
- tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky,
so zameraním na správne a estetické držanie tela ako
celku i jeho častí v rôznych polohách,
- rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôznych
jednoduchých hudobných nástrojov,
- pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie
pohyby (napr. zvierat, športovcov, činností človeka),
- pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo
zadané témy,
- tanečná improvizácia na základne naučených
tanečných krokov, motívov, väzieb.
Správne pomenovať základné gymnastické
tanečné kroky a činnosti realizované vo výučbe.
cvičenia,
Ukázať správne technické predvedenie rytmických cvičení,
tanečných krokov, motívov v rôznych obmenách
realizovaných vo výučbe.
Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným
potleskom, zvukovým signálom, hudbou.
Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno – pohybových,
tanečných a dramatických hrách, no i pri iných pohybových
činnostiach.
166
Psychomotorické cvičenia a hry
6
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam
vykonávať základné psychomotorické cvičenia poznať
ich význam, možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť
pohybom navodený motív, vnímať význam cieleného
pohybu pre zdravie (antistresové cvičenia).
Základné pojmy: názvy častí tela, polôh tela i jeho
častí, správne držanie tela
Základné poznatky:
- o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení
pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú
aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i každodenných
aktivitách.
Základné pohybové aktivity:
- koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
- naťahovacie (strečingové) cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
Správne pomenovať základné polohy tela,
realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky.
druhy
Ukázať správne základné polohy tela a primerane svojim
schopnostiam vykonávať psychomotorické cvičenia v
rôznych obmenách.
Uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier a
prežívať pocity radosti z pohybu a hry.
Poznať jednoduché testy na posudzovanie svojej flexibility,
držania tela, dýchania.
167
pohybové činnosti
Aktivity v prírode a sezónne
8
Vedieť základy elementárnych pohybových zručností
súvisiace s realizovanými sezónnymi pohybovými
činnosťami - plávanie - poznať ich možnosti aplikácie
a vnímať jeho význam v živote i športe
Základné pojmy: plavecký spôsob (kraul, znak, prsia),
splývanie, štartový skok, obrátka,
Základné poznatky:
- o význame otužovania sa, plávania, pobytu a pohybu
v prírode v každom ročnom období pre zdravie s
akcentom na špecifiká jednotlivých období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri
realizácii plávania,
- o technike základných pohybových zručností
realizovaných aktivít pri plávaní.
Základné pohybové aktivity:
- cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s
vodným prostredím, splývanie, dýchanie a orientáciu
vo vode,
- skoky do vody z rôznych polôh,
- nácvik techniky jedného plaveckého spôsobu - kraul
Správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe
plávania.
Ukázať správne technické predvedenie elementárnych
pohybových zručností vo výučbe plávania v rôznych
obmenách.
Uplatniť prvky plávania v hrách, súťažiach a pod. v škole i
vo voľnom čase.
Hodnotenie: žiak je hodnotený známkou 1, 2, 3, 4, 5.
168
Download

Učebné osnovy primárne vzdelávanie 2014-2015