Ivančický
zpravodaj
PROSINEC 2012
Ivančický
zpravodaj
ROČNÍK XLI
OBR. Č. 1
Modrý křížek a červená tečka.
Tady, na Volvách u schodů na Kocperky,
končí největší investiční akce v historii Ivančic
nazvaná
„Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava
a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“
Zeptali jsme se za vás na str. xy
1
Modrý křížek
a červená tečka!
Tady, na Volvách u schodů na
Kocperky, končí největší investiční akce v historii Ivančic
nazvaná „Zlepšení kvality vod
v řekách Jihlava a Svratka nad
nádrží Nové Mlýny“.
Zeptali jsme se za vás
na str. 11.
Budování nouzového přepadu
v ulici Na Volvách.
Ú
Dvojčíslo Leden-Únor bude v prodeji ve druhé polovině ledna 2013!
Usnesení zastupitelstva města Ivančice
na zasedání konaném dne 1. října 2012
A) SCHVALUJE
*** zrušení funkce 2. místostarosty
*** na základě doporučení hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky v řízení „V 000368 – úvěr města Ivančice“ Smlouvu o úvěru č. 1192/12LCD a zadání
zakázky uchazeči Česká spořitelna a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00,
IČ: 45244782 a schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 1192/12LCD, současně
schvaluje účel čerpání úvěru v souladu s ustanovením čl. I odst. 2 úvěrové smlouvy; s tím, že čerpání dvou doprovodných položek je podmíněno dokončením
výběrového řízení na dodavatele oprav komunikací a dokončením projektové
dokumentace na rekonstrukci Besedního domu a schválením zastupitelstvem.
*** rozpočtové opatření č. 11 města Ivančice
*** Smlouvy o poskytnutí dotace pro níže uvedené žadatele
Číslo
Žadatel
smlouvy
Účel
Částka
Na činnost sportovního
oddílu
10 000,- Kč
46/2012
BC 66 Ivančice
47/2012
PhDr. Věra Jelínková Příspěvek na kovářské
Správce židovského
práce, dokončení instalace
hřbitova
zabezpečovacího zařízení,
zednické práce a vymalování obřadní síně
80 000,- Kč
*** Smlouvu o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Moravské Bránice a o poskytování dotace obcí Moravské Bránice na
zajištění výkonu pečovatelské služby.
*** Nevystupovat z firmy KTS a provést výběrové řízení za účelem porovnání
cen na svoz komunálního odpadu
3
B) VOLÍ
*** v souladu s § 84 odst. 2 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů členem rady města Ivančice Mgr. Radka Musila a pověřuje jej zabezpečováním úkolů v oblasti školských i neškolských příspěvkových organizací,
zabezpečováním úkolů v oblasti cestovního ruchu, zabezpečováním úkolů v oblasti komunitního plánu;
pověření Mgr. Radka Musila jako osoby, před kterou lze činit prohlášení o uzavření manželství, které schválilo zastupitelstvo města Ivančice dne 15. 11. 2010,
zůstává v platnosti.
C) UDĚLUJE SOUHLAS
*** s umístěním stavby „Nákupní centru Aventin – Retail Park Ivančice“ na pozemcích p. č. KN 590/1 (PK 592/1, PK 591, PK 590, PK 589, PK 588) KN 3196,
KN 3110/2 (PK 592/1), KN 592/3 (PK 592/3), vše v k. ú. Ivančice
D) UKLÁDÁ
*** radě města, aby bylo do příštího zasedání zastupitelstva připravila srovnání
nákladovosti odpadového hospodářství města v letech 2010–2012
E) POVĚŘUJE
*** kontrolní výbor prověřením nákladovosti odpadového hospodářství města
v letech 2010–2012
Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Ve zveřejněných výpisech jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb.
(zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.
25. schůze
konaná dne 22.10.2012
Ö Výběr dodavatele na zhotovení
světelného ukazatele do sportovní haly
RM schvaluje zadání zakázky na
dodávku a instalaci světelného ukazatele do sportovní haly v Ivančicích firmě
NISASPORT - ELEKTRONIK, s.r.o.,
Jablonec nad Nisou, IČ 47311452.
Vybíráno z nabídek 4 firem. Cena:
4
99.655,- Kč bez DPH. Bude hrazeno z
rozpočtu odboru majetkoprávního.
Ö Dodatek č. 16 ke Smlouvě o vkladu majetku ze dne 28.1.2003
– Svazek vodovodů a kanalizací
Ivančice
RM schvaluje Dodatek č. 16
ke Smlouvě o vkladu majetku
z 28.1.2003 uzavřené mezi městem
Ivančice a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice. Tímto dodatkem
se vkládá do majetku SVAK stavba
vodního díla „Prodloužení kanalizačního řadu – Pod Jakubem“ v hodnotě
229.454,- Kč.
Ö Souhlas pronajímatele k úpravě
nebytového prostoru – Česká
pošta
RM uděluje České poště, s.p.,
souhlas k vybudování samostatné
ADSL linky v rámci projektu „ČSOB
poskytování bankovních služeb na
ČP přímým napojením na systémy
ČSOB-tenký klient“ v Ivančicích,
Komenského nám. 9 v prostoru, který
užívá Česká pošta, s.p., na základě
Smlouvy o nájmu nebytových prostor
ze dne 13.6.1996.
Ö Nabídka firmy HUTIRA na pronájem prostor v k.ú. Kounické
Předměstí
RM bere na vědomí nabídku firmy
HUTIRA na pronájem prostor v k.ú.
Kounické předměstí v areálu firmy
HUTIRA na LV 2658 a pověřuje odbor majetkoprávní k dalšímu jednání
s firmou o podmínkách nájmu a případně odprodeji městu.
Ö Plán zimní údržby místních
komunikací pro období 11/20123/2013
RM schvaluje Plán zimní údržby
komunikací 2012/2013 v Ivančicích
- k.ú. Ivančice, Kounické Předměstí,
Letkovice, Alexovice, Němčice, Budkovice, Řeznovice, Hrubšice.
Ö Smlouva o dílo na zimní údržbu
místních komunikací pro období
11/2012-3/2013 – Technické služby Ivančice s.r.o.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na
zimní údržbu místních komunikací
pro období 11/2012-3/2013 s firmou
Technické služby Ivančice s.r.o.,
Ivančice, IČ 29216125 na prohrnování a nakládání sněhu na místních komunikacích v k.ú. Ivančice, Kounické
Předměstí, Letkovice, Alexovice,
Němčice, Řeznovice, Hrubšice.
Ö Smlouva o dílo na zimní údržbu
místních komunikací pro období
11/2012-3/2013 – A. Šlapanský,
Budkovice
RM schvaluje Smlouvu o dílo na
zimní údržbu místních komunikací
v k.ú. Budkovice pro období 11/20123/2013 na prohrnování sněhu s firmou Aleš Šlapanský, Budkovice, IČ
72484721.
Ö Schválení členů komise pro regeneraci památkové zóny
RM jmenuje členy komise pro
regeneraci památkové zóny: Ing.
Josef Janíček, PhDr. Věra Jelínková,
Mgr. Lucie Jelínková, Ing. Antonín
Moravec, Ing. Eva Skálová, Václav
Zimmermann.
Ö Souhlas k provedení opravy
místní komunikace Na Volvách
RM schvaluje, v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 5.4.2012,
opravu místní komunikace v ulici Na
Volvách a uděluje Svazku vodovodů
a kanalizací Ivančice souhlas k prove5
dení opravy komunikace v rámci projektu „Zlepšení kvality vod v řekách
Jihlava a Svratka nad nádrží Nové
Mlýny“ v odsouhlaseném rozsahu.
26. schůze
konaná dne 29.10.2012
Ö Výběrové řízení na veřejnou
zakázku „Dláždění v ulici Ve
Sboru“
RM na základě doporučení komise
pro zadávání veřejných zakázek (zápis
ze dne 29.10.2012) přiděluje zakázku
malého rozsahu „Dláždění v ulici Ve
Sboru“ firmě Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, Brno, IČ 70932581,
za cenu 1,484.842,-Kč vč. DPH; současně RM schvaluje příslušnou smlouvu o dílo. Vybíráno ze 3 nabídek. Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu
odboru technického a investičního.
Ö Výběrové řízení na veřejnou
zakázku „Dláždění chodníků
v ulici Oslavanská“
RM na základě doporučení komise pro zadávání veřejných zakázek
(zápis ze dne 26.10.2012) přiděluje
zakázku malého rozsahu „Dláždění
chodníků v ulici Oslavanská“ firmě
SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.
Dopravní stavby MORAVA, Brno,
IČ 48035599, za cenu 2,082.818,-Kč
vč. DPH; současně RM schvaluje příslušnou smlouvu o dílo. Podáno 9 nabídek, 4 nabídky vyřazeny, vybíráno
z 5 nabídek. Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu odboru technického
a investičního.
Ö Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Zpracování projektové
dokumentace na celkovou rekonstrukci Palackého náměstí,
Komenského náměstí, Drůbežního trhu a ulice Mlýnské“
RM na základě doporučení komise pro zadávání veřejných zakázek
(zápis ze dne 29.10.2012) přiděluje
zakázku malého rozsahu „Zpracování
projektové dokumentace na celkovou
rekonstrukci Palackého náměstí, Komenského náměstí, Drůbežního trhu
a ulice Mlýnské“ firmě Ing. arch.
Ivan Vašek, AD projekt, Brno, IČ
12145513, za cenu 690.000,-Kč (zhotovitel není plátcem DPH); současně
RM schvaluje příslušnou smlouvu
o dílo. Vybíráno ze 3 nabídek. Hrazeno bude z rozpočtu pro rok 2013.
27. schůze
konaná dne 5.11.2012
Ö ZŠ V. Menšíka Ivančice – předchozí souhlas s přijetím sponzorského daru
6
RM uděluje, v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 39b, ve
znění pozdějších předpisů, předchozí
souhlas k přijetí věcného sponzorského daru v celkové výši 2.500,- Kč pro
Základní školu Vladimíra Menšíka
Ivančice od firem Stavebniny Ivančice
a Zemědělské potřeby ZEUS Ivančice.
Ö Dětský lesní klub Za Humny
– umístění kontejneru
RM uděluje Dětskému lesnímu
klubu Za Humny, jehož zřizovatelem
je Rodinné centrum MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, o.s., Ivančice, IČ 27053318,
souhlas k umístění kontejneru na parkovišti pod hřbitovem v Ivančicích,
a to vždy první týden v měsíci v období od prosince 2012 do června 2013.
Ö Ceník smluvního nájemného
z nebytových prostor a pozemků
RM schvaluje ceník smluvního
nájemného z nebytových prostor a vybraných pozemků ve znění předloženém majetkoprávním odborem.
Ö Souhlas ke stavbě a Smlouvu
a o právu provést stavbu – připojení „Přístavby objektu č.p.
23, Tovární 2, Ivančice - Skladovací hala“ sjezdem a nájezdem
na komunikaci
RM uděluje J. D., Ivančice, souhlas k realizaci stavby „Přístavba
objektu č.p. 23, Tovární 2, Ivančice
- Skladovací hala“.
RM schvaluje Smlouvu o právu
provést stavbu, jejímž předmětem je
připojení stavby „Přístavba objektu
č.p. 23, Tovární 2, Ivančice - Skladovací hala“ sjezdem a nájezdem na
komunikaci Pod Hájkem (p.č. ZE
1065 v k.ú. Alexovice) dle dokumentace vypracované Ing. Janou Veselou
a kontrolované Ing. Viktorem Šulcem,
stavebník J. D., Ivančice.
Ö Smlouva o nájmu klubovny
v objektu Řeznovice č.p. 154
RM schvaluje Smlouvu o nájmu klubovny v objektu č.p. 154 na
pozemku p.č. 303 v k.ú. Řeznovice,
nájemce Sportovní, o.s., Ivančice,
IČ 22670718, za nájemné ve výši 1,Kč/rok, paušální platba za spotřebu el.
energie ve výši 10,- Kč/měsíc + DPH.
RM ukládá majetkoprávnímu odboru smlouvu uzavřít až po osazení
protipožárních dveří.
Ö Smlouva o dílo na dodání a instalaci světelného ukazatele do
sportovní haly – NISASPORT
- ELEKTRONIK, s.r.o.
RM schvaluje Smlouvu o dílo
s firmou NISASPORT ELEKTRONIK, s.r.o., Jablonec nad Nisou, IČ
47311452, na dodání a instalaci světelného ukazatele do sportovní haly
v Ivančicích. Celková cena včetně
montáže je 99.655,- Kč bez DPH.
Hrazeno bude z rozpočtu odboru majetkoprávního.
Ö Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu
„Němčice, kabelizace NN“
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Němčice, kabelizace
NN“, stavebník a budoucí oprávněný
je E.ON Distribuce, a.s., Brno, IČ
28085400.
7
8
9
Ocenění škole v Řeznovicích
V roce 2012 byla ZŠ a MŠ Řeznovice oceněna Ligou
lidských práv jako Férová škola. Kromě řeznovické školy
tento titul ještě letos obdržely tyto školy z České republiky: ZŠ Brno, Otevřená 20a, ZŠ a MŠ Brno, nám. 28.října,
ZŠ Trávníky Otrokovice a ZŠ TGM Otrokovice.
K udělení Certifikátu Férová škola je oprávněna Liga lidských práv. O jeho
udělení může žádat každá základní škola na území České republiky, která splňuje
navržené podmínky a postupuje stanovených pravidel. Žadatel prokazuje, že jsou
ve škole dodržována lidská práva, zásady nediskriminace, integrace a inkluze.
Liga lidských práv prosazuje v českém školství principy inkluzivního
vzdělávání. Za jeden z nejsilnějších nástrojů moderního vzdělávání považujeme
individuální integraci žáků. Proto podporujeme a oceňujeme školy, které vytvářejí spravedlivé prostředí pro všechny děti a snaží se využít potenciálu každého
jedince.
Podporujeme školy, které vytváří spravedlivé podmínky pro všechny
děti!
Co je to inkluzivní vzdělávání ( otevřená encyklopedie Wikipedia)
Inkluzivní vzdělávání lze chápat jako přístup, který předpokládá zařazení
všech dětí do běžné školy (tzv. hlavní vzdělávací proud), která je na tento postup
patřičně připravena. Ze svého principu nerozděluje děti na ty se speciálními
vzdělávacími potřebami a bez nich. Pracuje se samozřejmostí k heterogennímu
složení kolektivu a každý jedinec se proto stává objektem individualizovaného
přístupu. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané,
dětí cizinců, děti jiného etnika či většinové společnosti. Pedagog se všem dětem
věnuje rovnocenně, nikomu více ani méně.
Zdroj www.ferova skola.cz,
zpracoval V.K.
10
Zeptali jsme se za vás
Končí nejnákladnější investiční akce v historii Ivančic. V této souvislosti jsme
položili několik otázek místostarostovi Ivančic Radoslavu Skálovi, předsedovi
Předsednictva Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice.
Podaří se akci dokončit v požadovaném termínu, aby byla splněna podmínka
„hlavního investora“ této akce, tedy EU?
Otázka je špatně položena. Termín „hlavní investor“ ve vztahu k EU nelze
použít. Investorem akce je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, který má podepsanou smlouvu se zhotovitelem firmou OHL ŽS, a.s. pro předmět díla „Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“. V rámci
této smlouvy je uveden termín dokončení 30. 11. 2012, který bude splněn.
Ve vztahu k EU je třeba dodržet podmínky tzv. „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, které podepsalo Ministerstvo životního prostředí (poskytovatel) a Svazek
vodovodů a kanalizací Ivančice. V tomto „Rozhodnutí“ je podmínka dokončení
celého díla 31. 1. 2014 a předložení závěrečného vyhodnocení akce do 30. 4.
2014.
Projekt je realizován z těchto finančních zdrojů:
• Dotace Fondu soudržnosti (EU)
• Dotace Státního fondu životního prostředí
• Půjčka Státního fondu životního prostředí
• Dotace Jihomoravského kraje
• Vlastní zdroje investora (Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice)
• Finanční příspěvky obcí Moravské Bránice, Nové Bránice, Ivančice, Oslavany
Byla již provedena kolaudace celé stavby, nebo se kolaudují jednotlivé úseky?
Kolaudace provedena prozatím nebyla, protože dílo bude kolaudováno
jako celek a bude kolaudováno po smluvním termínu dokončení díla, tj. po
30.11.2012.
Byla již zkolaudována „nová“ čistírna odpadních vod?
Čistírna odpadních vod má stejný termín dokončení, tj. 30. 11. 2012, která
po tomto termínu bude uvedena dle podmínek stavebního povolení do zkušebního provozu a její kolaudace by měla proběhnout po ročním zkušebním
provozu.
11
Proběhne slavnostní ukončení celé akce v Ivančicích nebo se počká na to, až
budou dokončeny práce i v Oslavanech a Padochově?
Termín dokončení díla je pro obě uvedené lokality stejný, tj. 30. 11. 2012. Se
slavnostním ukončením a umístěním pamětních desek je uvažováno počátkem
roku 2013.
Je obnova povrchů ulic v listopadovém termínu také podmínkou pro obdržení
dotace EU?
Pro obdržení dotace (poskytovatelem - MŽP) je třeba obnovit povrchy pouze
v rozsahu oprav rýh nad uloženým kanalizačním a vodovodním potrubím a to
pouze tam, kde byl asfaltový či dlážděný povrch. Zastupitelstvo města Ivančice
rozhodlo o opravě většiny komunikací v celém rozsahu (kompletní povrch včetně
obrub), a protože se jedná o neuznatelný náklad, hradí provedení těchto komunikací v plné výši Město Ivančice. Náklady na opravu těchto komunikací dosáhnou
výše cca 30 milionů Kč a budou uhrazeny z úvěru poskytnutého městu. Zhotovitel
stavby i přes výrazné rozšíření díla sjednaný listopadový termín dodrží.
Pokud ne, dokdy se plánuje jejich zhotovení?
Tam, kde nebylo uvažováno s opravami rýh nad uloženým kanalizačním
a vodovodním potrubím je uvažováno s realizací dle zpracované projektové dokumentace v následujících letech. Jedná se například o ulice Tyršova, Zahradní,
Sportovní-severní část, V Olších.
Náklady na tyto komunikace budou hrazeny z úvěru poskytnutého městu
a z rozpočtu města a na realizaci bude vypsáno výběrové řízení.
Proč se neprováděly práce v Tyršově ulici, kde se již léta čeká na vybudování
asfaltového povrchu?
V Tyršově ulici byla provedena v rámci projektu kanalizace pouze v jedné
třetině délky ulice, ve které kanalizace doposud nebyla. Vzhledem k omezeným
prostředkům výše dotace se zbytek ulice do této akce nepodařilo zahrnout.
Po jednáních na Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice se podařilo zajistit
finanční prostředky z vlastních zdrojů Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
a zbytek kanalizace a nový vodovod v celé ulici bude realizován nejpozději do
dubna příštího roku. Město Ivančice má v současné době zpracovanou projektovou dokumentaci na realizaci vozovky a zajištěný úvěr. V současné době probíhá
stavební řízení a bude záležet na obyvatelích ulice a majitelích části pozemků
pod plánovanou komunikací, jak ke zpracované projektové dokumentaci a stavebnímu řízení přistoupí a zda její realizaci umožní.
Čtenáři Ivančického zpravodaje samozřejmě uvítají i další informace o této
akci, které redakce nepoložila.
12
Větší část dotazů byla zaměřena pouze ke komunikacím, ale ve většině
případů se bude jednat ještě i o realizaci chodníků. Ty se podařilo v letošním
roce realizovat vzhledem k finančním prostředkům pouze v omezeném rozsahu
a v příštím roce bude v této práci postupně pokračováno s ohledem na finanční
možnosti města. V roce 2013 se uskuteční dlouho očekávaná rekonstrukce silnice II. třídy/152 Ivančice-Polánka, procházející Němčicemi, kterou bude provádět
a financovat Jihomoravský kraj. Město Ivančice se musí podílet na spolufinancování a do rozpočtu na rok 2013 musí zahrnout částku ve výši 4,5 milionu Kč na
realizaci chodníků, odstavných stání a úhradu obrubníků.
Za odpovědi děkuje Vít Karas
800 let Ivančic
K výročí založení našeho města nám zaslala
paní Marie Krýdlová dva články, které vyšly
v Muzejní ročence Ivančic ještě před 2. svět.
válkou. První z nich, článek Ing. Ivana Vávry,
se týká historie města a vyšel v Muzejní ročence
roku 1927. Druhý vyšel v ročence ivančického
muzea roku 1937 a je o přírodních zvláštnostech
našeho kraje a jistě poskytne poučení i současným čtenářům.
Děkujeme paní Marii Krýdlové, dceři Viléma Grosse – jednoho z autorů,
která nám oba články poskytla.
O starých Ivančicích
Kdy objevil se člověk poprvé na půdě našeho města, bezpečně nevíme; podle
dosud nalezených stop bylo to dosti pozdě – až v době bronzové. A přece je zde
ideální půda, vybavená všemi podmínkami života pravěkého člověka.
Vysoko na temeni Rény, někde nad Stříbským mlýnem mezi sráznými boky
Rény, svažujícími se k Jihlavce a údolí, jímž projíždí dnes státní dráha, bylo
první sídliště. Už v letech padesátých 19. stol. bylo známo. Dva z prvních moravských praehistoriků tam začínali svoje životní dílo. Byli to tehdejší oslavanský učitel Václav Čapek a ivančický zvěrolékař Florian Koudelka. Jejich sbírky
z Rény můžeme prohlédnouti v Zemském muzeu v Brně.
Druhé, časově o něco mladší, je druhé sídliště na pozemcích cihelny firmy
Panovský. Tam prokopány byly dosud nepatrné dvě odpadkové jámy, které
13
obsahovaly různé rozbité maličkosti: misky, mušle, kosti atd. Toto naleziště klademe do tzv. kultury popelnicových polí lužických (archeologická kultura doby
bronzové a železné, která byla rozšířena ve střední Evropě od 14. století př. n. l.
do 4. století př. n. l. - pozn. redakce).
Třetí sídliště, které vlastně spadá už do doby historické a které lze nazvat
už původními Ivančicemi, leželo na západním temeni Rény, nad parkem. Jest
celkem známo, neboť jdeme-li procházkou po cestě k žel. zastávce na Réně,
všimneme si jistě dosti znatelných valů s příkopy na vnější straně. Toto hradiště
obývané už českým kmenem Moravanů, vzniklo někdy v VI. století po Kr. a zaniklo asi odchodem obyvatel pod kopec do nynějších Ivančic.
První zpráva již z doby existence města je z roku 1221, ale nedává ničeho
o Ivančicích věděti. K roku 1225 připomínají se vinice a k roku 1239 jest zmínka
o ivančickém faráři. Skrovné jsou zápisy dějin o našem městě; vždyť i slavná
doba Přemysla Otakara II. je naprosto neosvětlena. Ale dohadujeme se důvodně,
že tehdy dostaly Ivančice opevnění jako mnohá jiná města česká a přitom byly
kolonisovány německým obyvatelstvem. Až po smrti zlatého a železného krále
objevují se Ivančice v dějinách. Vítězný Rudolf Habsburský v Lánech položil se
táborem a Ivančice, věrné Přemyslovi, byly vojskem vydrancovány. Zde přijal
Rudolf hold pánů moravských a biskupa Bruna, odtud jsou datovány mnohé Rudolfovy listiny, kterými odměňoval věrnost německých měst a zajišťoval se pro
budoucnost.
Po době mezivládí mladý král Václav II., rozpomněv se asi na služby a věrnost Ivančických osvědčenou jeho otci, zprostil jej povinnosti placení mýta
v celé říši. Tak asi lze vysvětlit toto největší privilegium, kterého se mohlo
městu dostati. Jím staly se r. 1288 Ivančice městem královským, podřízeným
pouze královskému úřadu podvorskému a majícím právo zasedati na zemských
sněmích.
Ivančice tehdy byly sevřeny pásem hradeb, které byly prolomeny třemi branami a zesíleny šesti baštami.
Ing. Ivan Vávra
Vzácné přírodniny našeho kraje
Každý kraj má některé přírodní zvláštnosti, které se v jiných, třeba blízkých
místech nevyskytují. Ivančicko nám podává zvláštní směs přírodnin všeho druhu, neboť jsou zde zastoupeny různé krajinné typy. Vedle širokých ploch polí
a rozlehlých lesů, údolí řek a místy bařin, vyprahlé skalnaté stráně.
Z ostře do skal zařezaných údolí vycházejí řeky do povodňového území.
Teplá jihomoravská nížina spojuje se zde s nejvlídnější českomoravskou pahorkatinou. V důsledku rozmanitosti krajiny je i živočišstvo a rostlinstvo velmi
14
rozmanitých skupin. I geologicky je kraj velice rozštěpen: prahorní útvary vedle
prvohor, ve kterých jsou uloženy kamenouhelné sloje, jež kryjí permské břidlice.
Ty svojí červenou barvou dávají části kraje určitý ráz. Od jihu probíhá krajem
část brněnské vyvřeliny žulosyenitové, která tvoří zaobliny Rény, Hlíny a Bučína. V poříčí Jihlavky, Oslavky a jejich potoků nalezneme místy nánosy třetihorního moře, z části přikryté diluviální hlínou.
Přesto, že náš kraj probádalo již mnoho přírodoznalců, vyskytne se časem
nový úkaz.
V jižní části okresu zjištěno hnizdění vzácné sýkory moudivláčka (Parus
pendiculus), která svá vakovitá hnízda zavěšuje často na vrbinách u řek. Hnízda jsou zhotovována z trávy a vláken jehněd stromů. Ukázku těchto hnízd má
občanská škola v Dolních Kounicích. Na podobných lokalitách poletují v červnu a červenci vzácní, místy už vyhubení motýli jasoni (Parnassius apolo). Na
slunných skalách žije až 40 cm dlouhá ještěrka zelená (Lacerta viridis). Ve vlhkých lesnatých skalních zářezech se tu a tam vyskytuje černožlutý mlok zemní
(Salamandra maculosa), lidmy mnohdy ubíjený pro domnělou jedovatost. Letos
byly tu v oboru zoologie učiněny dva pozoruhodné nálezy. V Oslavanech byl
uloven španělský pavouk tarantule (Hogna signorensis), který se sem pravidelně
šíří z jihomoravské plošiny údolím řeky Jihlavky. V druhém případě jde o nález
žábronožky obecné (Brachipus Schaeferi) z řádu lupenonohých korýšů. Zjištěna
byla v nepatrné tůňce (tzv. Žákově louži v trati Šibenice) u Ivančic. Je to prvý
nález zástupce podřádu Euphyllopoda na Ivančicku vůbec.
Z rostlin zasluhuje si zvláštní ochrany samotného obyvatelstva celá řada
jedinců, mnohde jen ojediněle rostoucích. Jsou to: ladoňka dvoulistá, šafrán
bělokvětý, koniklec velkokvětý, upolín evropský, kosatec žlutý, lýkovec obecný
i vonný, bělozářka, náprstník, střevičník, několik druhů vstavačů (orchis), růže
bedrníkolistá, lilie zlatohlavá, třemdava bílá, hvozdík brvitý, rozrazil klasnatý
a hořec brvitý. Ve vlastivědě ivančického okresu bylo upozorněno na ostrůvek
pontické květeny mezi Ivančicemi a Oslavany, kde zjištěny: oman mečolistý,
otočník evropský, pochybek největší, čilimník položený, vitod velkokvětý, proskurník (ibišek) bledý, višeň keřovitá i turecká, hlaváček jarní a plamenný, tryzel
šedý, lomikámen cibulkatý, jablečník cizí, oman oko Kristovo, pelyněk rakouský
a metlatý, slanobýl obecný, kavyl peřitý a vláskovitý, lnice kručinkolistá. Ivančice ve svém městském parku mají pěknou přírodní skalku (alpinum), kde mohou
býti vysázeny mnohé z rostlinné zvláštnosti kraje.
Na nerosty je také náš kraj bohatý. Nejbohatším nalezištěm jsou Nová Ves
a Oslavany, kde větráním hadců vzniká řada nerostů. Vedle nerostů z dolů najdeme
i různé zkameněliny. V uhelných dolech vyskytují se otisky kapradin, přesliček
(calamltes) plavuňovitých (lepidodendron, sigillaria). V permských lupcích jsou
otisky prvých jehličnatých stromů (walchia piniformis) a otisky ryb a korýšů.
Třetihorní písky obsahují dosti početné zbytky živočišstva, mezi kterými byl letos
15
učiněn vzácný nález paleontologický. Byla nalezena perla, mající asi 2 mm v průměru, uložená v misce mlže (oncophora socialis). Nález pochází z „Jiřiční zmoly“
u Oslavan. K ocenění tohoto nálezu nutno podotknout, že dosud z podobných usazenin je známo v celém světě kolem sta kusů. V diluviálních hlínách naleznou se
časem zvláště v cihelnách kosti vymřelých zvířat, úlomky pazourkových nástrojů,
zbytků po prvním lovci, člověku, našemu praobyvateli. Naše ivančické muzeum
vlastní obrovské kly mamuta (elephans primig), část lebky nosorožce (rhinoceros
tichorhinus) a mnoho kostí vymřelých zvířat z našich cihelen v okolí.
Škola má být obrazem kraje, ve škole se mládež dozvídá, čím její rodný kraj
vyniká. Doklady podobného učiva se ukládají v muzeích, kde jsou pak přístupny
všem očanům, proto je nutné podporovat krajinská muzea, která spolupracují se
zemskými muzei. Každý nevšední nález, ať přírodopisný nebo národopisný, má
býti hlášen správě muzea, která věc uchová a po případě nahlásí památkovému
úřadu. Nález mnohdy nenahraditelné hodnoty se tak uchová budoucím věkům.
Vilém Gross a Oldřich Kapler
POZNÁMKA: Perla, která byla nalezena panem Oldřichem Kaplerem
z Ivančic v Oslavanech v Jiřičích zmolách byla dána jako velká vzácnost do
Národního muzea v Praze. V době 2. svět. války byla část muzea, kde byla perla
uložena, zasažena bombou a pravěká vzácnost tak zmizela.
Proč se nesměla výstava fotografovat?
Na počátku podzimu proběhla v Památníku A. Muchy výstava historických
a současných fotografií města nazvaná „Ivančice v proměnách časů“. Uspořádalo ji Muzeum Brněnska-Muzeum v Ivančicích a dojmy z výstavy bezvadně
popsal pan Jan Kouřil v článku „Jako třešnička na dortu“, který vyšel v říjnovém
čísle Ivančického zpravodaje. Zcela se ztotožňuji s pocitem autora, který cituji:
„Po návštěvě výstavy jsem odcházel okouzlen minulostí. Vracel jsem se na
Hlinky, kde jsme bydleli v nájmu u paní Prštické a pak u Aldorfů, v ulici Tomáše Procházky u Mikulíků, v ulici Židovské, později Wilsonově, dnes Vávrově
u Novotných a konečně Na Volvách u Hejtmánků. Procházel jsem dům od domu
v těch lokalitách a vzpomínal, kdo v nich bydlel, jak žil. Vracel jsem se ke své
škole obecné pak gymnáziu na Komenského náměstí, na nádraží, které bylo mým
druhým domovem. Omlouvám se za příliš osobní zpověď. Chtěl bych jí naznačit,
jaký dojem zanechá výstava v pravověrném Vančákovi.“
16
Co mně však zarazilo, tak to byl zákaz fotografování na výstavě. Mnohý z návštěvníků výstavy by si rád na památku pořídil snímek některé již neexistující
budovy nebo zákoutí Ivančic. Na vstupních dveřích však místo nápisu „Vítáme
vás“ byla umístěna cedulka „Zákaz fotografování“ a stejné upozornění bylo
i u pokladny. Proč to? Je to snad proto, že by si někdo z místních mohl udělat
kopii některé z kopií, které tu byly vystaveny? Zvláště když je jejich původní
majitelé poskytli muzeu především proto, aby neležely zapomenuté v někde krabici, ale právě proto, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit.
Jsem přesvědčen, že zpřístupňováním sbírek, které muzea uchovávají, se
u veřejnosti podporuje její vzdělanost, myšlenkový obzor a s novými historickými vědomostmi i zájem o historii. V případě této výstavy si dokonce myslím,
že mohla přispět i k sounáležitosti Vančáků. Proto je velká škoda toho „Zákazu
fotografování“, vždyť výstava z naší paměti časem vyprchá.
V této souvislosti je vhodné uvést zcela opačný přístup k fotografování ve
zřejmě kulturně vyspělejší západní Evropě. Její historici považují další šíření
svých sbírek nejen za vzdělávání společnosti, ale i za svou propagaci. Možná
jsou za ni i vděčni, vždyť se tak i potvrzuje, že výdaje, které na ně stát vydává,
nejsou vůbec zbytečné. Zákaz fotografování tak nenajdeme ani v pařížském Louvru, ani v londýnském národním muzeu, ani v úžasném muzeu ve starověké řecké Olympii, volně fotografovat se smí i v Muzeu Salvátora Dalího ve španělském
Figueres. Fotografování se pouze omezuje tam, kde by u vystavených děl hrozilo
poškozování barev častými fotoblesky. Potom tam mají cedulky No flash. Bez
blesku se ale fotit může.
Celkem často navštěvuji Státní okresní archiv v Rajhradě a Zemský archiv
v Brně. Všechny dokumenty, které mi pracovníci přinesou do badatelny, si smím
bezplatně fotografovat vlastním fotoaparátem a na „Povolení“ pouze poznačím
číslo fondu a počet snímků, které zhotovím. Doma pak mohu v klidu u počítače
využívat takto získané materiály pro sestavování článků z naší historie.
Zákaz fotografování bych možná pochopil u výstav, u kterých se prodává
jejich katalog. V tomto případě se tak vystavovatel snaží zvýšit prodejnost katalogu, aby se pokryly náklady na jeho vydání. Takto mně to bylo vysvětleno na
výstavě Tutanchamon a jeho poklad, která před několika lety proběhla v Brně,
a která navíc byla soukromým podnikatelským záměrem. Někdy se z podobného důvodu prodává povolení k fotografování či filmování za přiměřený poplatek.
Ivančická výstava katalog neměla, neboť by jeho vydání v malém nákladu
bylo nejspíš prodělečné. Jsme přece jen menší město a z toho plyne i méně
zájemců o jeho koupi. Proto bych se velmi přimlouval o publikování výstavy
na pokračování v Ivančickém zpravodaji, jehož vydávání je dotováno městem
a muzeum by tak nebylo zatíženo náklady na tisk katalogu. Občané Ivančic by
tak mohli získat trvalou památku na zapomenuté časy.
17
Ti z nás, kteří publikují a svoje články by chtěli zpestřit fotografiemi předmětů či skeny obrazů nebo fotografií, uchovávaných naším muzeem, by jistě
přivítali, kdyby si je mohli na internetu nalézt a pro účel publikování si jejich
fotografie mohli internetovým bankovnictvím za přiměřenou cenu zakoupit.
Podobným způsobem to např. praktikuje Česká tisková kancelář. Snad se toho
jednou dočkáme k prospěchu nejen veřejnosti, ale i muzea.
Jiří Široký
Společenská kronika
Sto let od narození a dvacet od úmrtí
ivančického faráře Jana Slabého
Když se před lety objevil v ivančické farnosti mladý kněz, kaplan faráře
Adolfa Tesaře, později umučeného nacisty, netušili jsme, jak hluboko se zapíše
do srdcí svých farníků. Otec Jan se stal našim rodinným farářem. Byl s námi
v těžkých dobách okupace, v letech následujících po válce a také v následujících,
neméně těžkých letech, kdy farnost strádala pronásledováním komunisty.
Otec Jan Slabý se narodil 25. ledna roku 1913 v Přerově v železničářské
rodině. Rodina pocházela z Velkého Meziříčí. Gymnázium navštěvoval v Břeclavi a na kněze byl vysvěcen v Brně 5. července roku 1936. Od 5. srpna r. 1936
začíná působit jako kaplan v Ivančicích.
V Ivančicích se v té době setkává s farářem
P. Adolfem Tesařem. V únoru 1942 je farář Tesař za svou odbojovou práci zatčen
a 16. června 1942 v Kounicových kolejích
popraven. Otec Jan je poté v Ivančicích
ustanoven do funkce faráře.
Ivančická rodačka ak. arch. Marta Kaplerová vzpomíná, jak okamžitě po osvobození města vymohl otec Jan z fondu obnovy
finanční prostředky na výměnu krytiny,
kterou poškodily granáty v čase války.
Dne 19. května roku 1947 zahajuje otec
Jan opravy farního kostela, které končí
v roce 1953.
18
Kostel vlhký s nevzhlednou původní střechou opravuje pod odborným dohledem architekta Claudia Madlmayera, významného odborníka na sakrální
architekturu. Nelehkým úkolem byla oprava a proměna střechy kostela, úprava
vnějšího pláště kostela, vybudování nového hlavního oltáře. Otec Jan také zadává bratrům Kotrbovým zhotovení bočního oltáře zasvěceného Bolestné Panně
Marii. V roce 1956 se odhodlává k opravě kaple sv. Jakuba na kopci nad městem.
Architekt Madlmayer navrhuje novou báni nezvyklého tvaru.
Otec Jan byl pro svou službu dobře připraven. Byl to člověk neobyčejně
vzdělaný s širokým rozhledem a se schopností obklopovat se lidmi s podobným
potenciálem. Dokázal jít za svým cílem, nenechal se odradit lidmi s nízkou
kompetencí, kteří si na některé jeho kroky těžko přivykali, například jmenovaná nová báně navržená arch Madlmayerem. Oltáříky zasvěcené sv. Aloisi
a sv. Janu (patroni otce Jana a kaplana P. Aloise Zouhara) nechává odstranit.
Čistí sakrální prostor od nevhodného nánosu z minulých let. Otec Jan může být
i dnes nám, farníkům a kněžím, příkladem ve věci přístupu k vytváření interiéru
kostela.
Padesátá léta našla farní obec semknutou kolem svého pastýře. To nemohli
strpět soudruzi místní i ti vyšší (zástupci komunistická strany). Po pokusech
o izolaci je otci Janu odebrán státní souhlas k výkonu kněžské služby k 1. srpnu
roku 1962, vzpomíná ak.arch. Marta Kaplerová. Takto se komunisté mstí otci
Janu za příkladnou péči o farnost v Ivančicích.
Po návratu státního souhlasu je otec Jan ustanoven dne 4. září roku 1962
jako farář do Urbanova u Telče. Do Urbanova se stěhuje se svými stárnoucími
rodiči o které stále, od pobytu v Ivančicích, pečuje. Zde se také pouští do oprav
kostela.
Dne 17. února je přeložen do Budišova, svého posledního kněžského působiště. Svou životní pouť ukončil v klášteře Boromejek ve Znojmě na Hradišti,
kde 21. února roku 1993 podlehl těžké chorobě.
Paní akademická architektka Marta Kaplerová vzpomíná, jak se otec Jan byl
naposled rozloučit se svými drahými Ivančicemi, krátce před smrtí, o pouti sv.
Jakuba. Ve své promluvě se vyznal ze své lásky k nám všem, chybujícím a hříšným, které přes všechno připodobnil k poli plnému hvězd. Tak zní – doslova
přeložen – přívlastek našeho sv. Jakuba z Compostely. Pole hvězd – co v nás
zasel a vypěstoval tento svatý kněz, ať vydáme při poslední sklizni u brány do
Božího království….
19
Fotoklub Ivančice – FotKI
www.fotoklub-ivancice.cz
Ve čtvrtek 8. 11. 2012 proběhla členská schůze fotoklubu, na
které členové zvolili členy výboru, odhlasovali změny ve stanovách fotoklubu a shrnuli celoroční činnosti. K těm nejdůležitějším
událostem patří zajisté březnová klubová výstava v Památníku A.
Muchy, která se částečně přesunula na léto do Moravského Krumlova a Dolních Kounic. V rámci vernisáže ivančické výstavy proběhlo vyhlášení vítězů soutěže pro veřejnost. Druhá soutěž, které se může zúčastnit široká
veřejnost, bude vyhlášena 20. listopadu 2012 na internetové stránce fotoklubu:
www.fotoklub-ivancice.cz.
Mezi tradiční klubové akce patří víkendové soustředění, které letos proběhlo
v červnu pod Templštejnem a každou první sobotu v měsíci fotovycházka pro
veřejnost. Dále se fotoklub již potřetí účastní soutěže Moravských a Slezských
fotoklubů nazvané MSMO (Moravskoslezský mapový okruh). V 10. ročníku
MSMO se ivančický fotoklub FotKI umístil na krásném 3. místě, pro které si
členové jeli na vyhlášení do Rýmařova. Fotografie, které fotoklubu přinesly toto
krásné místo, můžou zájemci shlédnout v Místní knihovně Letkovice každou
středu od 21. 11. 2012 do 2. 1. 2013 od 17 do 19 hodin. Kromě fotografií zde
bude také vystaven diplom a trofej, kterou fotoklub získal.
20
Kuželkové klání, 19. 10. 2012
Podzimní páteční podvečer si ivančičtí roveři (skauti od 15 let) zpříjemnili
kuželkovým kláním. V útulném prostředí kuželny v ivančické orlovně se nejdříve trochu roztrénovali a po rozdělení do soutěžních družstev mohlo klání
začít. Hlavní cenu, velkou dárkovou krabici, která skrývala překvapení, vyhrálo
družstvo „Věrná stará garda“. Byli tak hodní, že se o výhru podělili i s ostatními
a tak všichni odcházeli obdarováni spokojeně domů. Na druhém místě skončilo
družstvo dívek a třetí příčku obsadili hoši.
Výprava za listy, 20. 10.
V letošním školním roce v ivančickém středisku vznikla nová družina Benjamínků. Je to skupina dětí od 4 do 6 let, mají pravidelné týdenní schůzky a jednou
za dva měsíce společnou akci. První začala v sobotu 20. října u mostu na Rénu
odkud společně vyrazili přes park na přírodní divadlo. Cestou hráli různé hry
a soutěže. Na divadle si po svačině zahráli hru Sadař. Každý si naloupená papí21
rová jablíčka nalepil na jablůňku a za svou píli dostal jablíčko. Ještě před odchodem z divadla společně zaplnili čtverec namalovaný na zemi lupínky, převážně
z nedalekého javora. Cesta dále vedla po hřebeni nad divadlem až k rozhledně
Alfonse Muchy. Zde se každý pokusil najít svůj příbytek. Po návratu do parku
vytvořili dvě skupinky co největší hromadu listí. Ještě jsme se prošli kolem vody
k bývalé lesní školce a cestou hledali pařez, na který bychom se všichni vešli.
A povedlo se. Před rozchodem domů dostal každý diplom a lízátko. Během celé
výpravy jsme si zopakovali stromy, které už známe a některé další jsme se naučili pojmenovat.
Výprava na záchranu Legolase, 20. 10. 2012
Členové chlapeckého oddílu Triangl se sešli odpoledne u klubovny na Malovansku. Z dopisu se vlčata a skauti dozvěděli, že jeden rádce byl pověřen zaneprázdněným velitelem, aby za něj dělal dočasný záskok. Společný úkol byl jednoduchý,
zachránit Legolase, který byl přepaden nepřátelskými vojsky. Potkali ho cestou kolem
Kumánu směrem k němčické hájovně. Ve zprávě se dočetli, že mají raněného ošetřit,
22
postavit mu přístřešek a uvařit
čaj. Velitel s dalšími pověřenými osobami šli vyzvednout povoz pro raněného. Mezitím byl
zbytek přepaden skřety, kteří
Legolase unesli. Jako výkupné
požadovali magický prsten,
který byl ukryt u mostu přes
řeku Rokytnou. Výměna proběhla v klidu, ale cestou zpět
do klubovny byla záchranná
výprava ostražitá, protože
prsten, který skřeti dostali, byl obyčejný. Pod Kumánem došlo k druhému střetu se
skřety, ze kterého zachránci vyšli jako vítězové. Úkol byl úspěšně splněn a všichni se
už dnes těší na další etapu z celoroční hry Pán prstenů.
Pečení vánočního cukroví, 17. 11. 2012
Stalo se již tradicí, že členky dívčího oddílu Kaňka společně pečou vánoční
cukroví. To letošní bylo trochu netradiční. Kromě pečení, které začíná již známou větou: „Všichni si umyjte ruce!“, vyráběly holky artikl, který budou prodávat na vánočním jarmarku při rozsvícení vánočního stromu. Podvečer byl v režii
skautek z družiny Žiraf, které si pro své sestřičky připravily hru v uličkách města
na téma pohádky Na vlásku. Na tu se ještě před usnutím podívaly na velkém
plátně jako v kině. Ráno si po snídani všichni sbalily své věci, společně uklidily
a vydaly se na cestu domů.
23
Skautský tábor Holubinky, 4.–14. 7. 2012
Již tradičně tráví první dva týdny ivančičtí skauti ve své stanové základně
v Šemíkovicích nedaleko Rouchovan. Skauti a skautky společně s vedoucími mají
čtyři dny na postavení podsadových stanů a vybudování umývárky s koupelnou,
jídelny a polní kuchyně. Ve středu 4. července příjezdem světlušek a vlčat, mladších členů Junáka, se tábor změnil na městečko Holubinky a táborníci na jeho
občany. Hned po příjezdu nových občanů se jich ujaly dvě sličné průvodkyně.
Vše jim patřičně ukázaly a představily obecní radu. V městečku nechyběla ani
radnice s hodinami, městské lázně nebo léčebna pro dlouhodobě nemocné. Holubinkovští se živí výhradně sběrem hub, které nerostou na žádném jiném známém
místě naší planety. Způsobuje to jedinečná konstelace vlhkosti vzduchu, složení
půdy, nadmořská výška, vrásnění terénu a další činitelé. Místo výskytu hub se
dozvěděli občané z písmenek, které získávali za umístění v různých netradičních
soutěžích. Jmenujme alespoň Ičnyho běh; Vopepři ho; Ohnyky nebo Holube,
nezlob se. Síly rodin Knoflíkových, Vochomůrkových, Forestových i Gampových byly velmi vyrovnány a při závěrečném hodnocení jednotlivá místa od sebe
dělila pouze jediná houba navíc v jejich zahrádce. Ty si již na začátku rodiny
vybudovaly kolem slavnostního kůlu s kašpárky a městským erbem. Rodiny se
spravedlivě střídaly v rolích ponocných, výpomoci v kuchyni a redakce místních
24
novin. Ale ani radní nebyli od těchto povinností zproštěni. Na konci hlavní houbařské sezóny odhalil pan starosta tajemství hub. V každé se ukrýval Josefovský
červ, který je dobře tvárný, teplem tvrditelný a temperami barvitelný. Vyrobení
Sošíci jsou ve světě cenným artiklem. Holubinkovští ho ovšem směňují pouze za
potraviny. No a z toho co přinesli a v kuchyni zůstalo, se připravila hostina pro
dvě slavné svatby, které občané společně v Holubinkách oslavili.
Že si to neumíte moc přestavit? Není nic jednoduššího, než zavítat na
výstavu „Holubinky 2012“ do sklepení Památníku A. Muchy do 8. 12. 2012
do 31. 1. 2013 (více na: www.skaut-ivancice.cz).
Gaudeamus igitur…
V rytmu tance
Raz dva tři cha-cha, otočit cha-cha. Tyto a spousty dalších pokynů slýcháváme každou středu během tanečních kursů v Besedním domě v Ivančicích. Skoro
tři hodiny tance každý týden. To se už musí každý alespoň něco málo naučit. Je
to takové příjemné zpestření celého dne. Holky se parádí, přemýšlejí, co si vzít
na sebe. Na druhé straně kluci, kteří se snaží nepošlapat partnerce střevíčky.
Po pěti takto strávených lekcích jsme docela zvládli šest základních tanců.
Waltz, valčík, jive, polku, mazurku a již zmíněnou cha-chu. Jak říkali naši lektoři, letošní frekventanti jsou prý zatím nejzdatnější tanečníci, které kdy měli.
Potvrdili nám to i naši rodiče a známí, kteří se na nás přišli podívat na prodlouženou. Ta se konala v Dělnickém domě v Oslavanech, a to 31. října 2012. Tento
večer patřil jen nám!
Tancovat se začínalo v šest hodin. Sál byl nazdobený, stoly již obsazené nedočkavými rodiči, židle pro nás tanečníky byly nachystány, a také náš úhlavní
nepřítel – taneční parket – byl připraven.
25
Nervózně jsme si kolem něj posedali a čekali, co se bude dít. Manželé Flekalovi (lektoři a moderátoři večera) zvládli celý večer na výbornou. Ale ani my
jsme snad neselhali. Dámská, pánská i oboustranná volenka proběhly v pořádku,
každý si zatancoval a soutěž o nejsympatičtější tanečnici a tanečníka byla zpestřením večera. Výherce dostal velký dort, ze kterého se ovšem (jak to tak bývá)
neradoval moc dlouho. Pochutnali jsme si na něm totiž všichni.
Každý tanečník si odnesl mašličky, které jsme my, děvčata, připravovaly, a na
oplátku jsme zase my dostaly od každého tanečního partnera přívěsek na krk.
Po zvládnutí všech šesti tanců jsme si mohli oddechnout. Kapela však hrála
dál. Vyzvali jsme proto k tanci své rodiče a kamarády a tancovali jsme až do konce programu. Pro některé z nás byla právě tato chvíle tou nejlepší částí večera.
To ale nejsou naše jediné vzpomínky. Celý večer samozřejmě fotografovali
a natáčeli naši nejbližší (nadšené babičky a dojaté maminky) i učitelé, které jsme
na prodlouženou pozvali. Nejhlubší vzpomínky však máme uschované v naší
paměti. A ty jsou nejlepší.
Chtěla bych proto poděkovat za celou 6. A a 2. C všem paním učitelkám
a učitelům, kteří naše pozvání přijali, a ti, kteří se nemohli tentokrát zúčastnit,
budou mít jistě ještě šanci nás vidět. Náš dík patří také manželům Flekalovým
a kapele za skvělou organizaci večera.
26
Čeká nás dalších pět lekcí a na závěr „bílá“ dokončená, která bude tečkou
celého našeho tanečního kurzu. Ta se uskuteční 12. prosince 2012 opět v Dělnickém domě v Oslavanech.
A co víc? Vidět nás bez školního batohu, sešitů, nervozity před testem, ale
zato perfektně upravené a společensky oblečené, to stojí za to přijít!
Lucie Huslíková, 6. A,
Foto ze stránek www.ddm-oslavany.cz.
Degustace jedlého hmyzu
Na konci září studenti ivančického gymnázia měli příležitost ochutnat hmyzí
pokrmy. Petr Ocknecht, který je nazýván v dnešní době po právu průkopníkem
mezi českými šéfkuchaři, je zatím vůbec jediným, který se vařením jedlého
hmyzu v České republice zabývá. Mám to štěstí, že už se spolu náhodou delší
dobu známe, a proto jsem neváhala předvést tuto raritku našim studentům. Přes
posměch některých jedinců, se nás pár odvážlivých – celkem nás bylo šestnáct
– rozhodlo, že to vyzkoušíme. Celá degustace zahrnovala ochutnávku a drobnou
přednášku o tom, proč vlastně chceme hmyz ochutnat a že je to úžasná věc.
Kolik trávy potřebujete na chov krávy, abyste mohli jíst chutné steaky? Alespoň 1ha louky ročně, nepočítaje práci kolem. Kolik potřebujete, abyste získali
stejné množství výživové hodnoty z hmyzu? Postačí malá krabička jeho životního prostoru.
Kromě Evropy je hmyz v jídelníčku všude normální, tak proč to nezkusit
i tady. Samozřejmě nemůžeme nachytat kobylky na louce a dát si je k večeři.
Proč? Protože naše krajina se označuje jako kulturní a my nevíme, čím mohl být
brouk postříkaný. Mohli bychom si přivodit nežádoucí následky. Na naší školní
degustaci jsme požívali pouze hmyz z kontrolovaných chovů.
Hmyz jsme měli oproti jiným kontinentům laděný do evropské chuti, s máslem a solí. Dali jsme si cvrčky, moučné červy, sarančata a ti nejodvážnější a nej27
lačnější z nás si pochutnali na švábech. Podržte se, jaké jsme objevili chutě. Některým studentům hmyz připomínal „popcorn“, „křupky“ nebo „škvarky“ a byli
sami velmi překvapení, jak můžou být brouci chutní. Hmyz křupe přirozeně bez
chemických přísad na rozdíl od kupovaných brambůrků. A navíc jedna hrst hmyzu Vám vystačí energeticky na celý den.
Příště se budeme těšit i na vás. Hmyzu se není proč bát.
Michala Krestýnová
„Dědečku, s čím sis hrával?“
Zazvonil telefon.
„Tady je Hanka. Ahoj, dědečku!“ ozval se milý hlas z Prahy. Po stručné tradiční výměně otázek „Jak se máš?“ a odpovědí došlo na jádro hovoru.
Na snímku autor (druhá řada odspodu, pátý zleva) se spolužáky a učitelem Františkem
Muchou ve třetí třídě ve školním roce 1929/30 (před 82 roky).
28
„Dědečku, Anička dostala ve škole několik otázek, které Ti chce položit,“
dodala její matka.
Byl jsem zvědav, jaké to mohou být otázky pražské školačky na pradědečka
daleko z dědiny na jižní Moravě.
Anička, první ze sedmi pravnoučat, žákyně druhé třídy, se zeptala:
“Dědečku, ve kterém roce ses narodil?“
„Aničko, to bylo dávno v roce 1920. Ale ty takové číslo ještě neumíš přečíst,
tak ti je zopakuji podle číslic: jedna, devět, dvě, nula.“ Byla to dítěti nic neříkající
odpověď na otázku, kterou paní učitelka asi nedomyslela.
Zato ta druhá otázka byla svěží, smysluplná: „A dědečku, s čím sis hrával?“
Jako bych byl na ni připraven, začal jsem ze sebe sypat spektrum dávno zapomenutých klukovský her.
„Aničko, nejraději jsme si hráli na jaře, jak začalo být teplo a mohli jsme se
chlubit, kdo první začal chodit bosý, s kuličkami. Vytáhl jsem pytlík hliněných
i skleněných kliček, udělali jsme si na ulici důlek a hráli jsme s kuličkami všelijakým způsobem. Když nás to přestalo bavit, švihali jsem na chodníku bičem do
káči. Tenkrát jsme měli v Ivančicích ve městě nové chodníky z betonu a na nich
se káča točila jedna radost. Jindy přišla na řadu čampa.“
Anička mě přerušila: „Co je to čampa?“
V tu chvíli jsem si uvědomil, že žiju v jiném světě a toto slovo je dnes cizí,
neznámé. Proto nezbylo hláskovat „čampa“ podobně jako to „tisíciletí“: č jako
čert, a jako anděl, m jako Mikuláš, p jako pohádka a jako Anička. Snažil jsem se
pak popsat, jak jsem si vyrobil z obou stran zašpičatělý kousek kolíku, kterému
někde říkají špaček, jak jsem jej vyhazoval, ba skoro vystřeloval z důlku, a snažil
se jej odpálit co nejdál.
Zdálo se mi, že výklad po telefonu, jak vypadá čampa a jak se hraje, nadto
do hlavního města, nebyl pro malou vnučku dostatečně zřetelný a srozumitelný.
Tak jsem požádal Hanku, její matku, aby jí čampu nakreslila. Nevím, jakou bude
mít to Aniččino vyprávění pro pražské děti vypovídací hodnotu. Mé pochybnosti
dosvědčila další otázka, která byla na rozdíl od nesrozumitelného hovoru srozumitelná dostatečně:
„A měli jste plyšového medvídka?“
„My malí kluci jsme medvídka neměli. To byla taková holčičí hračka, ale jen
v bohatých rodinách. Kluci by se styděli hrát si s medvídkem.“
Anička se odmlčela.
„A to byl někdo bohatý a někdo chudý?“
Tato otázka jistě nebyla z těch, které dětem předložila paní učitelka. Svědčila
o něčem jiném. Měla hodnotu, kterou jsem ocenil.
„Ano, Aničko. Některé děti byly tak chudobné, že neměly ani boty, a jak to
šlo, chodily do školy bosé. Neměly peníze ani na sešit. Pan učitel otevřel skříň
a dal jim jej zadarmo.“
29
Vystříhal jsem se ponaučení, aby si dítě vážilo toho, co má, protože jsem přesvědčen, jak Aničku znám, že v jejím osmiletém myšlenkovém světě nezůstane
tento hovor bez odezvy. Je ostatně vhodným doplňkem otázky položené v nadpisu a podnětem k zamyšlení i Vám, vážení čtenáři.
Radostné Vánoce!
Redakce přikládá fotografii dívčí třídy v Němčicích z roku 1919, která
potvrzuje zmínku v článku,
že když bylo teplo, chodily
dříve děti do školy převážně bosé:
Moudrá slova o opatrnosti
Chytrý nikdy nenaloží na jednu loď všechno zboží.
Srbské přísloví
Myš je malé zvíře, ale nevěří jedné díře.
České přísloví
Chytrá ryba se blíží k háčku ze strany ocasu.
Hloubku v řece měř s jednou nohou na břehu.
Chorvatské přísloví
Ašantské přísloví
Ve dne, když mluvíš, rozhlížej se kolem sebe. V noci mlč.
Indické přísloví
Pod podlahou myši, u těch myší uši.
Perské přísloví
Jedna svíčka pro pánbička, druhá bliká pro ďáblička.
Neví hříšná dušička, kam se vznese z tělíčka: do pekla či nebíčka.
Ruské přísloví
Včasná opatrnost je prospěšnější než pozdější stížnost.
Bez opatrnosti je múdrosť slepá.
Kdo chce v domu škody zbýti, nedej jiskře uhlem býti.
30
Latinské přísloví
Slovenské přísloví
Staročeské přísloví
ZŠ TGM
ZDRAVÁ PĚTKA VE 3. A
Dne 16. listopadu zavítala do naší třídy lektorka Nadačního fondu Albert
s programem ZDRAVÁ PĚTKA. Dvě vyučovací hodiny se plně věnovala dětem. Nejprve společně sestavili pravidla, jak se stravovat zdravě. Děti poznávaly
potravinovou pyramidu a dozvěděly se mnoho nových informací o potravinách,
které běžně konzumují.
Od počátku výukového programu
byli žáci rozděleni do skupin. Sbírali
penízky do kasiček, které hned na začátku získali do svých lavic. Pokud bedlivě
poslouchali a přemýšleli, penízky se jim
jen sypaly.
Z přibývajících peněz měli soutěžící
samozřejmě radost, ale vyšší hodnotu
měl informační zisk pro každodenní
život.
Nejpříjemnějšími částmi programu
byla praktická cvičení – ochutnávky
nápojů a různých druhů čerstvého ovoce. „Nejsladší třešničkou“ bylo vytvoření zdravého toastu z poskytnutého materiálu. Základ byl pro všechny stejný:
toastový tmavý chléb, zdravé bylinkové máslo a spousta ozdobně nakrájené
zeleniny. Děti popustily uzdu fantazii, plnily úkol s plným nasazením. Svým
výtvorům vymysleli žáci vtipné názvy- např. „TOASTOVÝ MUŽ“. Nebylo
lehké pracovat tiše ve skupinkách, když práci provázela radost, veselost a hlavně pořádné kručení v bříšku. Ale snaha se vyplatila. Na závěr si totiž své dílo
všichni snědli.
Každý účastník programu dostal vysvědčení ZDRAVÉ PĚTKY - jak jinak,
než se samými pětkami. Tentokrát však měly tyto známky zcela opačný význam.
Pětky značily pět jídel denně, pět zásad bezpečnosti práce s potravinami, pět
porcí ovoce a zeleniny denně. Pět úkolů zvládli všichni hravě, dokáží dnes jíst
často a zdravě.
Tým s největším počtem získaných penízků dostal navíc malý receptář jako
bonus. Snad bude brzo plný zdravých a chutných receptů.
31
Poděkování patří organizátorům akce. Přinesli do
naší třídy nejen mnoho radosti, ale hlavně „zdravý vítr“,
který nás příjemně osvěžil
a naladil.
Blíží se příchod nového
roku, kdy trávíme hodně
času v teple domova, pochutnáváme si denně na mnoha
potravinách, které nám neprospívají. Je to ten nejlepší
čas zamyslet se nad svojí
životosprávou a udělat něco
pro naše zdraví.
Přejeme vám všem při
konzumaci zdravých potravin stejné potěšení jako jsme
měli my v tento den.
Za kolektiv žáků 3. A
Mgr. Jarmila Loudová
ČARODĚJNICE
„Co to vidím?
Kdo to letí?
Ježibaba na koštěti.“
Ačkoli se tradice oslav oživlých temných sil váže v našem tradičním českém
kalendáři až k měsíci květnu, přesto jsme se popisu čarodějnic a jejich malbě
věnovali již nyní. Ptáte se proč?
Důvodem je prolínání našich zvyklostí se svátky v cizích zemích. Nedávno
mnohé děti navštívily akci s názvem Strašidelný zámek v Hrubšicích, je stále
ve větší oblibě. Pak se vydaly s lampiony na cestu za duchy a 31. října přišel
Halloween.
Již dříve jsme v anglickém jazyce poznávali strašidelná stvoření, nová slůvka, písně. Oblíbené tajemné postavy zpestřily hodiny výuky cizího jazyka.
V chodbě nás až do příchodu HALLOWEENU vítaly vydlabané dýně s ohnivě planoucíma očima a 31. října nás překvapila paní učitelka spolu s některými
spolužáky v přestrojení. Masky čarodějnic a dalších nestvůr, které měli všichni
32
na sobě, by nás v podvečer pěkně vystrašily. Ve třídě bylo naštěstí dostatek světla a pohody, tak jsme se nebáli. I když byly čarodějnice symbolem zla, dnes jsou
díky mnoha seriálům, filmům pro děti spíše opačným protipólem. Brzy přijde
zima, dny se neustále krátí, tma v brzkých hodinách navozuje stísněnou atmosféru v nás všech. Když nahlédnete na vtipné popisy a obrázky našich čarodějnic,
případný strach jistě zaženete.
Na závěr trošku čarování:
„Čáry, máry, fuk,
ochrání vás dobrý duch.“
Ale raději spoléhejte sami na sebe, ochraňujte své zdraví. Život je dar, měli
bychom s ním proto nakládat velmi opatrně. Účinek čar a kouzel je vždy nejistý.
Za kolektiv žáků 3. A
Mgr. Jarmila Loudová
Práce dětí:
33
Základní škola Vladimíra Menšíka
Den Vladimíra Menšíka na ZŠ Vladimíra Menšíka
Víte, co důležitého se stalo 9. října? V roce 1929 se narodil v Ivančicích
Vladimír Menšík, herec. Každým rokem začátkem října si připomínáme v hodinách českého jazyka, osobnostní a výtvarné výchovy výročí narození tohoto
význačného českého herce – komika.
Kolik měl Vladimír Menšík dětí?
Měl Vladimír Menšík bratra nebo sestru?
Jak se jmenuje ulice, kde se V. Menšík narodil?
Který film nebo seriál s V. Menšíkem se ti nejvíc líbí?
Které zábavné pořady moderoval V. Menšík?
Odpovíte na otázky? Řekli bychom – pro Vančáka žádný problém. Každoročně však tyto dotazy některé z našich žáků zaskočí a neznají na ně odpověď.
Vydají se tedy do Památníku Alfonse Muchy, kde najdou spoustu informací ve
stálé expozici Vladimíra Menšíka. Letos si svoje znalosti o Menšíkovi ověřovali
sedmáci. Další malovali portréty V. Menšíka, jiní řešili jazykový rozbor. A jak
jste na tom vy? Znáte Vladimíra Menšíka lépe než naši žáci?
Z. Schmidová
34
Jak chutná podzim
Tématem našeho prvního
letošního projektového týdne, který probíhal od 15.–19.
října, byl podzim. Podzim
barevný, náladový, studený,
uplakaný a především plný
různých chutí podzimních
plodů.
Do projektu se zapojili
všichni žáci I. stupně. Podzimním chutím se věnovali
v hodinách prvouky, přírodovědy, pracovní a výtvarné výchovy nebo i v hodinách českého jazyka. Během celého týdne se děti dozvěděly nejenom to, které
ovoce a zelenina se na podzim ze zahrad sklízí, ale měly možnost je také ochutnat. Využívaly přírodniny i k tvorbě obrázků, podzimních skřítků a nechyběly
ani zdobené a vyřezávané dýně.
A jak chutná podzim některým žákům si přečtěte v následujících ukázkách.
Podzim chutná barevně, protože je všude plno listí. A je také sladký. Jenže ne
všechno chutná sladce, třeba ořechy jsou velmi hořké.
Marek Honiš
Mě podzim chutná, protože je sladký a barevný. Jablka dozrávají, suší se
ovoce. Podzim je taky trochu náladový. Jeden den prší, druhý den fouká vítr
anebo svítí sluníčko.
Jirka Schlosser
Na podzim voda chladne, ptáci do teplých krajů letí a žlutá hruška sládne.
Volají na nás: „Pojďte s námi děti“!
Nikol Rosa de Pauli
Den otevřených dveří 2012
19. října 2012
V pátek 19. října otevřela naše základní škola dveře nejen svým žákům a vyučujícím, ale i dalším zájemcům o chod běžného školního vyučování. Všichni byli
vítáni, známí i neznámí, školáci budoucí i bývalí a samozřejmě každý, kdo projevil zájem prohlédnout si školu. Obě budovy se na tento den pečlivě připravovaly,
žáci i vyučující zdobili, vyráběli a třídní kolektivy mezi sebou soutěžily o nejlépe
vyzdobenou třídu. Také chodby ožily barvami podzimní přírody, dýněmi, vřesy a dalšími symboly tohoto ročního období. Průvodkyně všechny vítaly hned
35
u dveří, zasvěceně vyprávěly
o chodu školy, o vybavení
odborných učeben i kmenových tříd. Návštěvníci si
mohli prohlédnout družinu
pro menší děti, Informační
centrum pro starší žáky
vybavené knihovnou a počítači připojenými na internet.
Všichni měli možnost vyzkoušet si úkoly ze soutěže
Známe své město, kterou
naše škola pro žáky pořádala k 800. výročí založení Ivančic. Samozřejmě nechyběly exkurze do jazykové
učebny s předvedením interaktivních programů a do počítačové učebny, kde
průvodkyně představily webové stránky školy, zadané domácí úkoly, možnost
objednat si oběd či projít si internetovou žákovskou knížku. Menší děti se zabavily v dětském koutku, kde na ně čekalo rozptýlení a hry. Pro všechny hosty
připravily šikovné žákyně občerstvení ve sborovně, rozdávaly se informační letáčky, nálepky s logem školy a pro děti sladké odměny, balonky a větrníky, které
pro ně vyrobili zruční deváťáci.
20. října 2012
Ani druhý den, v sobotu 20. října, škola neutichla a dveře nezůstaly zavřené,
naopak, budovy ožily vánočními dílnami, na kterých žáci, rodiče a učitelé tvořili
krásné výrobky na prodejní vánoční jarmark. Výtěžek každoročně věnujeme na
našeho adoptovaného spolužáka – Ábela z Ugandy. Ve škole se nejen tvořilo,
ale šikovné průvodkyně vítaly i další zájemce o prohlídku. Velkou radost nám
udělala hojná účast a všechny pozitivní reakce dětí, rodičů, prarodičů i ostatních
hostů, podle jejich slov máme krásnou školu. Velmi nás to těší a všem, co nás
navštívili a pochválili, děkujeme, je to pro nás velká motivace pro další aktivity.
A přijďte příští rok zase, jste srdečně vítáni!
Učitelé a žáci ZŠ V. Menšíka
AMOS 2012
Výběr střední školy je obtížným úkolem pro každého žáka 9. ročníku i jeho
rodiče. Složitost této volby si v ZŠ V. Menšíka Ivančice plně uvědomujeme,
a proto se snažíme všem vycházejícím žákům poskytnout dostatek aktuálních
informací. Pravidelně organizujeme exkurze do středních škol v okolí, jezdíme
36
na Veletrh odborného vzdělávání v Brně nebo pořádáme informační schůzky
pro rodiče. Nedílnou součástí naší pomoci se stala tradiční burza středních škol
a odborných učilišť AMOS. Letos se v ZŠ V. Menšíka Ivančice konal její již pátý
ročník.
Ve středu 24. října 2012 se brány naší školy otevřely pro více než 170 budoucích studentů, vycházejících žáků okolních základních škol. Nabídka prezentací
středních škol, byla letos opět pestrá. Žákům se představili zástupci nejen místních středních škol – Gymnázia J. Blahoslava v Ivančicích a SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov s odloučeným pracovištěm v Ivančicích, ale
i dalších 15 středních škol z Brněnska a okolí. K vidění byli moravskokrumlovští
umělečtí kováři přímo v akci, ukázka práce se slepeckým psem SŠ sociálních
služeb Vesna, o.p.s., nabídky studia odborných předmětů a oborů různého zaměření, ale hlavně jsme touto akcí zajistili vycházejícím žákům a jejich rodičům
nejaktuálnější informace o studiu, o přijímacím řízení a možnostech dalšího
uplatnění. Zastoupeny byly školy s různým zaměřením – gymnázia, informatika
a výpočetní technika, služby, potravinářství, obchod, stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, zahradnictví i chemie. Každá škola měla předem určenou třídu
i s technickými požadavky pro svou prezentaci. Naši ochotní osmáci a sedmáci
prováděli návštěvníky a usnadňovali tak jejich orientaci. Větší skupinky příchozích jsme totiž rozdělili do méně početných, aby prezentované informace našly
v klidu svého příjemce.
37
Ohlasy z letošní burzy SŠ byly pouze pozitivní. Věříme, že touto akcí pomáháme všem vycházejícím žákům a jejich rodičům v důležitém rozhodnutí, které
se týká jejich profesní budoucnosti. Přejeme šťastný výběr a následnou spokojenost s volbou střední školy!
Lenka Vokurková
Mandragora v Mahenově divadle
Mahenovo divadlo navštěvujeme již tradičně. Je to příjemná změna obléct se
ráno do svátečního a místo do školy zamířit do Brna na divadelní představení.
Ve středu 7. listopadu se sešli účastníci kulturního zájezdu u Besedního domu. Obleky, sukýnky, šatičky a střevíčky, všem to velmi slušelo, jen
38
zimu trošku podcenili. Ale kdo se těší, trochu nepohodlí vydrží. Máme totiž
jedinečnou možnost brzy po premiéře zhlédnout renesanční komedii Mandragora.
Rostlina mandragora byla od pradávných časů používána k léčebným účelům
a připravoval se z ní i nápoj lásky. A my už tušíme, že tento nápoj bude mít na
vývoj příběhu velký vliv. Callimaco chce získat lásku Lukrecie za každou cenu,
překážkou není ani to, že je dávno vdaná. Manžel Lukrecie, ctihodný právník
Nicia, zase touží po synovi, kterého stále nemají. Zápletku rozvine sluha Ligurio,
za peníze naplánuje vše tak, aby každý dostal to, po čem touží. Mladík lásku vyvolené a otec svého potomka. Autor Niccolo Machiavelli napsal opravdu nadčasovou komedii o radostech i strastech života. Herci si své role vysloveně užívali,
veselo bylo na jevišti i v hledišti. Příběh o lidských touhách, podvodech a často
směšné pověrčivosti nás bavil až do konce. A už víme, co všechno je schopen
mladý muž vymyslet a udělat, aby získal srdce své vyvolené.
Diváci z 8. a 9. tříd
a R. Blažková
39
Mládež se zapojila do nového projektu
Středisko volného času Ivančice realizuje od měsíce března 2012 projekt Participativní demokracie tzv. „Participací rozvíjíme schopnosti mladých“. Projekt
je podpořen z programu „Mládež v akci a bude trvat do srpna 2013. Kromě SVČ
Ivančice se partnery projektu staly zástupci organizací a jejich skupiny mládežníků ve věku 13–25 let ze Střediska volného času Déčko Náchod, Centra volného
času Stará Lubovňa a Město Stupava.
Záměrem projektu je posílit principy participativní demokracie mladých lidí
na veřejném životě. Projekt je zaměřený na otevření cesty mladých lidí ke komunitnímu plánování, podpora práce mládežnických parlamentů v Česku a na
Slovensku. Hlavním cílem projektu je zvýšit aktivní účast mladých lidí na životě
ve městě, informovanost o principech participace a demokracie, zvýšit motivaci
pro práci v mládežnických parlamentech a jejich další účasti na životě, rozvíjet
klíčové kompetence mladých lidí pro rozvoj jejich osobnosti, schopnosti týmové
spolupráce, komunikace a zájem o participativní demokracii. V rámci projektu
se uskutečnila přípravná schůzka se všemi partnery o průběhu projektu, proběhly
pro mládežníky vzdělávací semináře na téma Komunikace s vynikající lektorkou
Olgou Medlíkovou, Facilitace a koučování, prvky participativní demokracie
s lektorem Mgr. Janem Zouharem. Dalšími aktivitami, které nás čekají v rámci
projektu jsou víkendové akce v Náchodě, Stupavě, Staré Lubovni a samozřejmě
i v Ivančicích.
V rámci projektu vás zveme 19. 11. 2012 do SVČ na setkání občanů a mládežníků města, kde společně budeme řešit témata, jak se žije v Ivančicích, co
a jak zlepšit v našem městě a vyjádřit, tak i své názory.
JAK SE V IVANČICÍCH SEŠLA STRAŠIDLA
V neděli, 21. října v podvečer, dýchal ivančický park strašidelnou atmosférou. Aby ne, konalo se zde totiž setkání strašidel a duchů. Jezinky, hejkalové,
loupežníci, Drákula s dvorní dámou, Hagrid s pavoukem, skupinka duchů, čarodějnice, rytíř se Smutnou princeznou nebo dvojice kostlivců měli připraveny
40
nelehké strašidelné úkoly. Děti prokázaly svoji odvahu, když se do plnění úkolů
vůbec pustily. Někdo se možná trošičku bál, přesto si všichni vysloužili odměnu
za svoji statečnost.
U vstupu obdržely děti papírového netopýra, na kterého dostávaly razítka za
splněné úkoly.
A co je čekalo? Musely například nakrmit tříhlavého draka, čarodějnicím
skládaly dřívka na topení, u hejkalů běhaly okolo svítících pařezů, s loupežníky
hrály karty, jezinkám čistily studánku od listí, u duchů prolézaly strašipytlem,
kostlivci potřásly rukou, Drákulovi odříkaly básničku, u Hagrida hledaly zatoulané malé pavoučky. A na posledním stanovišti je čekala odměna v podobě
připínací placky s obrázkem ducha.
Po projití trasy děti hrály hry a soutěže na louce, nechávaly si namalovat strašidelný obrázek na ruce nebo obličej a ve tvořivé dílně vyráběly malého ducha.
V průběhu akce se postupně setmělo, vyzdobeným parkem prosvítaly vyřezané dýně, světýlka i lampiony. Závěr akce patřil již tradičně ohňostroji. Připraven
byl na mostě přes řeku, zářivé obrazce na obloze tvořily překrásnou podívanou
pro pětistovku návštěvníků.
Strašidelným bytostem se v Ivančicích líbilo, proto jsme s nimi naplánovali
dostaveníčko i na příští rok.
Dagmar Šacherová, SVČ Ivančice
Děti s Hejkalem
41
Představuje se dobrovolnice Daniela Mink
Ahoj!
My name is Daniela Mink. I am 18 years old and come from Southern Germany, where I used to live in a small village near to Stuttgart and the Lake of
Constance.
I have one elder sister (25) and two elder brothers (23, 21), who do not live
at home any more, but rather make their studies in Germany. I was attending
a grammar school, which I left last June with the general qualification for university entrance (Abitur). Later, I would like to study Mechanical Engineering.
Ten years ago I started practicing artistic gymnastics and I still love it. In the
end, my own training was „just for fun“, to stay fit. I spent much more time to
coach „my girls“. The rest of my free time was mainly filled up with dancing in
a folk-dance-group I joined when I was 9 years old. They exercise every Wednesday evening, first the children, who I instructed for 3 years, and then the adults,
who were dancing and talking.
As you can see, I have already worked with children and youth and I am happy I can continue it here in Ivancice.
But why exactly in Czech Republic? Why SVC Ivancice?
Before I will start my studies I wanted to spend a year abroad. The European
Voluntary Service (EVS) is almost the only chance to go abroad for free and so
I looked up the databank of EVS. Country? One to the east of Germany. Everybody wants to go west, to France, Spain,
America or Asia. But not me! I want to
learn more, I want to experience a different culture. Theme of the project?
Children, Youth leisure, art and culture... these ones sound good. On this way
I found SVC Ivancice, and your project
seems to be suitable for me.
Now that I am here for a few days,
I have to say it was the only right decision. I love the project and people; I will
learn Czech and many other useful
things. Thank you!
Ahoj!
Jmenuji se Daniela Mink. Je mi 18
let a pocházím z jižního Německa, kde
jsem žila v malé vesnici nedaleko Stuttgartu a Bodamského jezera. Mám starší
42
sestru (25) a dva starší bratry (23, 21), kteří již doma nebydlí a jsou oba studenti.
V červnu jsem ukončila studium na gymnáziu s obecnou kvalifikací pro přijetí na
vysokou školu (Abitur). Později, bych chtěla studovat strojní inženýrství.
Před deseti lety jsem začala cvičit sportovní gymnastiku a stále ji mám ráda.
Ke konci byl můj vlastní trénink spíše pro zábavu, abych zůstala fit. Trávila
jsem hodně času koučováním „mých holek“. Zbytek mého volného času zaplnilo
tancování ve folklórní skupině, do které jsem chodila od 9 let. Schází se každou
středu, nejdříve děti, které jsem vedla 3 roky a pak dospělí, kteří ve skupině tančí
a povídají si.
Jak můžete vidět, už jsem pracovala s dětmi a mládeží a jsem ráda, že v tom
mohu pokračovat i zde v Ivančicích.
A proč právě v České republice? Proč SVČ Ivančice?
Než začnu studovat, chtěla jsem strávit rok v zahraničí. Projekt Evropská
dobrovolná služba (EDS), jako jeden z mála, dává možnost zdarma vycestovat
do zahraničí a proto jsem se podívala na databáze EDS. Země? Jedna na východ
od Německa. Každý chce jít na západ, do Francie, Španělska, Ameriky nebo do
Asie. Ale já ne! Chci se dozvědět více, chci zažít jinou kulturu. Téma Projektu?
Děti, mládež, volný čas, umění a kultura ... tohle zní dobře. Při hledání jsem našla
SVČ v Ivančicích, tahle volba se mi zdá vhodná.
Teď, když jsem tady už několik dní, musím říct, že to bylo správné rozhodnutí. Miluji projekt a lidi, naučím se češtinu a mnoho dalších užitečných věcí.
Děkuji!
Představuje se Veronika Šándorová,
dobrovolnice projektu Mládež v akci v Jihomoravském kraji
Volám sa Veronika Šándorová mám
25 rokov a pochádzam zo Slovenska. Na
Slovensku som študovala odbor Geografia
v regionálnom rozvoji na Fakulte príodných vied Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre.
Medzi moje koníčky patrí cestovanie,
literatúra, čítanie kníh a sledovanie TV
a prechádzky po prírode. Rada jazdím na
bicykli, mám rada jazdu na kolieskových
korčuliach, ale na prvom mieste čo sa týka
mojich koníčkov je vysokohorská turistika.
Keď som na tých holých skalách a pozriem
sa dolu mám zrazu celý svet ako na dlani.
43
Momentálne pracujem ako dobrovoľníčka v Středisku voľného času v Ivančiciach. Prišla som sem cez projekt Európska dobrovoľnícka služba na pol roka.
Som tu ešte len dva týždne, ale už po troch dňoch som si uvedomila, že som sa
rozhodla správne, keď som sem prišla. Ľudia sú tu veľmi príjemní a milí. Chcela
by som tu získať nové skúsenosti, naučiť sa veľa nových vecí, zoznámiť sa s novými ľuďmi a chcela by som si tu taktiež nájsť nových priateľov. S prácou v takomto
zariadení mám už nejaké skúsenosti, keďže som bola pol roka na absolvenstskej
praxi v podobnom zariadení.
Dúfam, že sa mi tu bude aj naďalej páčiť a budem odchádzať domov s novými
skúsenosťami a poznatkami.
Veronika Šándorová, dobrovolnice ze Slovenska
PŘIVÍTALI JSME DALŠÍ DOBROVOLNÍKY
V měsíci listopadu jsme přivítali tři nové dobrovolníky Evropské dobrovolné
služby (EDS) programu Mládež v akci.
Tigranuhi Alexanyan z Arménie spolupracuje na tvořivých aktivitách kroužků, na akcích a táborech. Samet Yilmaz z Turecka a George Grigalashvili z Gruzie budou vypomáhat na přípravách, organizaci a realizaci sportovních aktivit.
Všichni tři se budou podílet na organizování seminářů, setkání a prezentacích na
různá témata pro veřejnost, školy i návštěvníky klubů mládeže.
V rámci projektu EDS dochází k vzájemnému předávání zkušeností mezi
zúčastněnými organizacemi, k získávání nových poznatků a přínosné je také
zapojení dobrovolníků do aktivit střediska volného času Ivančice.
Mezinárodní výměna
Středisko volného času Ivančice v rámci krajského grantu uspořádalo o letních prázdninách mezinárodní výměnu pro mládežníky ve věku 15–20 let. V Otrokovicích u Zlína se setkaly skupiny z Rakouska, České republiky a Slovenska.
V termínu 28. 7.–4. 8. 2012 byl pro účastníky této výměny, připraven pracovníky
SVČ Ivančice pestrý program se zaměřením na sport, týmovou spolupráci, zážitkové denní a noční hry, tvořivé aktivity, multikulturu a další. Každá skupina
prezentovala svoji zemi a organizace, ze které pochází. Prezentace jednotlivých
skupin byly pojaty různorodě, od jídla až po tanec. Byla to skvělá příležitost pro
všechny, naučit se něco nového, poznat nové lidi, kulturu, zvyky a tradice. Na
programu výměny se podíleli i zahraniční dobrovolníci, jenž SVČ Ivančice hostí
v rámci projektu Evropská dobrovolná služba. Dobrovolníci se výraznou měrou
podíleli i na samotném průběhu výměny, hlavně na tlumočení do mateřských ja44
zyků jednotlivých mládežnických skupin. Kemp v Otrokovicích se velmi povedl
a důkazem toho jsou ohlasy účastníků, kteří se již těší na další podobnou akci.
Projekt – Mobilní hřiště – „PŘIJĎ I TY !“
Středisko volného času Ivančice připravuje od měsíce září 2012 realizaci
projektu Mobilní hřiště – „PŘIJĎ I TY!“. Projekt je podpořen z programu „Mládež v akci“ a bude trvat do ledna 2014. Tento projekt je zaměřen na vytvoření
mobilního sportovního hřiště. Jedná se o soubor nejrůznějších sportovních nářadí, náčiní a prvků. Prostřednictvím sportovních činností tohoto mobilního hřiště
budou děti a mládež smysluplně využívat svůj volný čas, především odpoledne,
víkendy i prázdniny během realizace projektu i po skončení projektu. Toto hřiště
bude pravidelně „putovat“ v regionu Ivančicko a Novobránicko, ve kterých se
nejvíce centrují potencionální účastníci. Mobilní sportovní hřiště se „otevře“
pravidelně ve volném čase. Bude se provozovat celoročně. Po dobu zimních měsíců bude otevřeno v místních tělocvičnách či sportovních halách. Účastníci tak
mohou tento svůj volný čas využít ke spontánním i organizovaným sportovním
činnostem. Projekt vede ke zdravému životnímu stylu, sportování a rozvoji osobnosti. Aktuální měsíční nabídku aktivit naleznete v klubech mládeže a na jejich
webových stránkách a na webu SVČ Ivančice.
Jednou z prvních aktivit bylo využití mobilního hřiště v Nových Bránicích.
Mobilní hřiště v Nových Bránicích
45
Nicnedělání o podzimních prázdninách se dětem a mládežníkům z Nových
Bránic snažily přerušit aktivity mobilního hřiště. Toto hřiště bylo postaveno
v prostorách hasičského hřiště pracovníky New Bej Clubu a dobrovolníky EDS
Střediska volného času Ivančice. Na návštěvníky čekaly netradiční aktivity,
které byly vysvětlovány právě zahraničními dobrovolníky. Během dvou dnů se
uspořádalo několik turnajů například v pétanque, lakrosu, kroketu, speedmintonu, badmintonu. Ovšem největší zájem byl o vyzkoušení skákacích bot a hraní
streetballu. Větší účasti patrně bránilo nepříjemně chladné počasí.
Mgr. Tomáš Holý, vedoucí NBC, SVČ Ivančice
Krásné zážitky z víkendovky v Náchodě
Vyrazili jsme na víkendovku do Náchoda ve dnech 26. 10.–28. 10. 2012
v rámci projektu Participativní demokracie. Sjely se čtyři skupiny mládežníků
po 8 členech, a to ze Stupavy, Staré Lubovni, Náchoda a Ivančic. Tento projekt
celý zaštiťuje a koordinuje Středisko volného času Ivančice. Skupina z Náchoda
si pro nás připravila program zaměřený na týmovou spolupráci, denní a noční
zážitkové hry, komunikaci a naslouchání a prvky participativní demokracie. Víkendová akce byla zahájena setkáním na radnici v Náchodě, kde nás přijal pan
starosta s paní místostarostkou v krásné obřadní síni, kde dříve zasedali konšelé. Přiblížili nám historii, obecné informace o městě Náchod. Pan starosta nás
46
hlavně seznámil se současnou situací města, s problémy, dopravou a budoucími
plány města. Ředitelka SVČ Ivančice Jana Heřmanová představila v krátkosti
projekt Participativní demokracie, aby přiblížila představitelům města Náchod
důvod naší návštěvy na radnici. Poté následoval program v SVČ Déčko Náchod,
kde formou detektivní hry, jsme měli najít ztracené peníze, které nám měly posloužit na cestu na zámek Bišík v Teplicích nad Metují a zároveň jsme se tak
seznámili s prostory, s činností, pracovníky, místní ředitelkou a dobrovolníky
EDS. Potom jsme odjeli na zámek Bišík, což je asi 20 km od města Náchod,
kde nás čekal očekávaný, zajímavý program. Strávili jsme tam krásné tři dny
plné zážitků a sněhu v prostředí krásné přírody skal. Rozdělávali jsme ohně ve
sněhu, hledali jsem diamanty ve skalách, přemýšleli jsme v různých strategických hrách, proběhly krátké dynamické aktivity na prvky týmové spolupráce,
tvořili jsme společná výtvarná díla z keramické hlíny po slepu apod.. Největší
zážitky máme z aktivity, kdy jsme měřili síly ve skalách, kde jsme zdolávali
různé překážky a to třeba se zavázanýma očima jízdu na loďce, vylézt po slepu
po schodech na vrchol zříceniny teplicko - adršpašských skal. Už se těšíme na
další víkendovky.
Markéta Holá, SVČ Ivančice
Posezení s hudbou
Středisko volného času rozšířilo svoji činnost o zábavné podvečery pro seniory. Listopadové „Posezení s hudbou“ se uskutečnilo ve čtvrtek patnáctého.
Příjemné prostředí Besedního domu spolu s hudební produkcí nadaného
klávesisty Jana Šauera navštívilo přes padesát místních seniorů a jejich Oslavanských přátel.
Pýcha Ivančic – nádherně zdobený velký sál – ožil veselím starší generace,
pro kterou v našem městě donedávna podobný program chyběl. Senioři si přišli
popovídat, zazpívat i zatančit a bavili se natolik dobře, že v některých případech
pozapomněli na neduhy, spojené s věkem, i jiné problémy. Že potřebují francouzskou hůl se projevilo až po ukončení večírku, při odchodu domů.
Tanec při rytmické hudbě je přirozený aktivní pohyb a seniorům víc, než prospívá. Akce Střediska volného času, ve spolupráci s Besedním domem, tak ivančickým jednak zpestřila běžný denní režim, pomohla jim navázat nová přátelství
a hlavně jim umožnila začít se bavit sami, nikoliv jen být baveni.
Že snaha pořadatelů splnila účel, lze vidět ze způsobu zábavy a vyčíst ze spokojených tváří všech účastníků, kterým se ani nechtělo rozejít.
A nakonec výzva: „Co říkáte, nepřipojíte se i vy? Další společenský Seniorpodvečer se uskuteční opět v Besedním domě 13. prosince v 17.00 hodin.
Neseďte doma, určitě se příjemně pobavíte i vy.“
Dáša Kučerová
47
100 let
od založení ivančické kopané
(část 7.)
Sezony 2001/2002 až 2009/2010
Sezonu v roce 2001–2002 v I. A. řídě JMFŽ lze hodnotit za nepovedenou.
Po podzimu 12. místo neudělalo radost nejen trenérům Horáčkovi a Liborovi
Krejčíkovi, ale ani svým fanouškům. Konečné umístění na 13. místě, těsně nad
hranicí sestupu, se k úspěchům počítat rozhodně nemůže. B mužstvo v Okresním
přeboru skončilo také 13. a sestoupilo. Dorostenci v tomto ročníku skončili druzí
v I třídě skupiny A. Také žáci rehabilitovali náš fotbal – starší druhým a mladší
3. místem v soutěžích I třídy.
Dorostenci v sezoně 2002–2003 zvítězili v Župním přeboru a měli postoupit
do dorostenecké divize. Ale protože o peníze jde vždy až v první řadě a finanční
situace klubu nedovolovala takovou zátěž, vzdal se klub možnosti využít postup
do divize. Reorganizací se však stalo, že jsme s dorostenci hráli soutěž I třídy
skupinu B.
Přesto, nechť je zaznamenán úspěch našich chlapců na tradičním mezinárodním turnaji dorostenecké kategorie ve francouzském městečku Dechy, kdy
v dubnu roku 2003 v jeho 35. ročníku, jehož se zúčastnilo 12 týmů z Francie,
Belgie, Německa a Česka, zvítězilo. V základní skupině naši chlapci porazili
francouzské vrstevníky z Lallaing Dyna 1:0 a Ris Orangis US 2:1. V semifinále narazili naši mladí fotbalisté na favorizovaný tým místní regionální soutěže
Waziers USM. Ve velmi tvrdém a nervózním utkání naše mužstvo vybojovalo
postup s výsledkem 1:0. Ve finále čekal naše chlapce německý SPVG Langenbochum, který po čas celého turnaje působil velmi fotbalovým dojmem. I v tomto
zápase hraném ve fantastické atmosféře před zcela zaplněnými tribunami prokázali naši chlapci touhu po vítězství a těžkého soupeře zdolali s výsledkem 2:1.
Bylo to opravdovým vyvrcholením celého turnaje a diváci odměnili aktéry
finálového zápasu bouřlivým potleskem. Pohár pro vítěze putoval zaslouženě
nad hlavy našich hráčů a posléze do našeho města.
V sezoně 2002–2003 skončilo naše A mužstvo na 9. místě s 32 body. B
mužstvo v III. Třídě urvali 2. místo s 55 body. Dorostenci v I třídě sk. B skončili
čtvrtí se ziskem 39 bodů.
48
V sezoně 2003–2004 přinesl klubu úspěch v mládežnické kategorii. Dorost
obsadil v I třídě sk. A 1. místo s 64 body. Naše A mužstvo v této sezoně v I. A
třídě skončilo 11. se ziskem 26 bodů. Světlý přínosem našeho klubu do statistik
je náš střelecký skvost Tomáš Čožík, který zatěžkal konta brankářů soutěže 28
brankami.
B mužstvo „vykopalo“ III. třídu skupiny B s 5 body. Žáci v I. třídě sk. B
končí na 12. místě a sestupují se ziskem 15 bodů. Mladší naopak tuto třídu vítězí
se ziskem 51 bodů.
Sezona 2004–2005 přináší klubu paralelu sotva kdy se opakující. A mužstvo
končí na 7. místě se ziskem 33 bodů. B mužstvo v Okresním přeboru končí také
na 7. místě, se ziskem také 33 bodů. Dorostenci končí sezonu v I. třídě skupiny
na 6. místě s 37 body.
Žáci v Okresním přeboru suverénně vítězí s 59 body a nejlepším střelcem
soutěže Grunou, který vsítil 38 krát. Mladší žáci stejnou soutěž přejeli bez porážky a s 66 body měli i nejlepšího střelce soutěže Petra Podrazila s 65 brankami!
Přípravka získává v této sezoně 3. místo s 31 body a střeleckým králem Milaem Slavíkem mladším.
K pozitivům období je nutno přičíst i založení přípravky. Šestiletí špunti se
nejprve dva roky učili fotbalové abecedě u Jaroslava Stejskala.
49
50
Po dvou letech začali hrát soutěžní utkání a od roku 2000 neustále hrála
přípravka na čelních pozicích okresního přeboru, který i vyhrála a postoupila
do krajského finále, kde byli více než důstojnými soupeři i těm nejlepším mládežnickým výběrům Jihomoravského kraje a dobře reprezentovali naši mládežnickou kopanou. Asistentem trenéra a vedoucím „mužstva“ byl pan František
Dvořák.
Na podzim roku 2002 byla založena mladší přípravka, která rovněž působila
v okresních přeborech. Trenéry byli pánové Oldřich Horký a Aleš Lengyel. Vedoucím přípravky byl obětavý a nezištný pan Alexander Chabina. V roce 2004
pan Oldřich Horký ze zdravotních důvodů zanechává trenérské činnosti a přípravku převzali pánové Milan Slavík a Zbyněk Hložek.
V sezoně 2005–2006 naše mužstvo hrající I.A třídu získalo 42 bodů a obsadilo 6. místo. B mužstvo v okresním přeboru dosahuje opět 33 bodů, končí však
o místo hůře než loni, osmí. Dorost v I. třídě ve skupině B obsadil s 50 body třetí
místo.
Žáci také v I. třídě ve skupině B skončili v kategorií starších druzí s 48 body.
V kategorií mladších bylo dosaženo místa pátého s 48 body.
Píše se podzim roku 2006, nejeden fanoušek netušil, co bude s ivančickým
fotbalem dále. Mužstvo mužů bylo poslední v I. A třídě krajského přeboru s devítibodovou ztrátou na předposlední tým, finanční stránka klubu nebyla nijak růžová. V prosinci proběhla řádná valná hromada, která zvolila nové vedení klubu
ve složení pánů Milana Šipla, Milana Kleibla, Radka Kleibla, Tomáše Chytky
a Rostislava Štorka. Tuto partu nečekal jednoduchý úkol, stabilizovat klub, zachránit A mužstvo mužů v I. A třídě.
Mužstvo v té době posílilo několik opor a fanoušci tak stále věřili v záchranu,
i když se našlo pár jedinců, kteří našemu A mužstvu přálo sestup. Nikdo však
asi nečekal způsob, jakým se naši hráči zachrání. 8 vítězství, 4 remízy, 0 proher
a skóre 30:4 nakonec znamenalo jistou záchranu a konečné 7. místo vedené trenérem Ladislavem Řezáčem. Podařilo se i finančně zajistit klub.
A začala nová éra budování, postupů v Ivančicích.
Do sezony 2007–2008 naše mužstvo vstupovalo s většími ambicemi a když
po podzimu okupovalo 1. příčku s bilancí 9-2-1 a skóre 26:10, vidina postupu
se stávala čím dál jasnější. Po kvalitní zimní přípravě, kdy bylo mužstvo na soustředění v Bystřici nad Pernštejnem, naše mužstvo postihla marodka, která byla
doprovázena mírnou krizí, což nakonec vyústilo v „až“ druhé (přesto krásné)
místo s 55 body, což je při jarní bilanci 8-2-2 a skóre 38:21 těžko k uvěření,
přesto je tomu tak.
51
52
Pod úspěchem sezony 2007–2008 jsou podepsaní nejen hráči, ale také právě
trenér Řezáč, kterému patří poděkování za to, že mužstvo převzal v nejkritičtější
chvíli a vytáhl jej ze sestupových vod až k branám postupu. I když někteří namítnou, že nebýt příchodu některých hráčů, těžko by se mužstvo zachránilo, tak je
třeba zohlednit právě danou situaci, kdy nebylo jasné, kdo vůbec mužstvo posílí.
Že se celá situace nakonec vyvinula tím nejlepším směrem je už věc druhá. Nutno vyzdvihnout střelecký potenciál Tomáše Čožíka, který nastřílel 28 branek.
V této sezoně nastupovali brankaři: Boreš, Vozděk, Podolský a do hry zasáhli
Feith, Krátký, Jakubec, Holý, Hradil, Maša, Kleibl, Štěpanovský, Knotek, Hobík, Široký - Čožík, Kraus, Štork .
Muži B v této sezoně hrají III. třídu sk. B pod trenérem Pavlem Živnou,
a umísťují se na 3. místě s 56 body, nejlepším střelcem je Michal Soukup s 13
brankami.
U dorostu se v sezoně 2007–2008, když mužstvo postoupilo do krajského
přeboru, vystřídalo několik trenérů. Na podzim to byli: Kotlán, Pokorný Luboš,
Hrabovský Jaromír, na jaře: Bartošek, Stejskal, Čožík, Hrabovský.
Dorost se umístil starší na 14. místě se 12 body, což toto umístěni znamenalo
sestup, mladší 14. místo s 6 body. Starší žáci hrající 1. třídu sk. B pod vedením
trenérů Tomáše Čožíka, Radka Kleibla a Romana Jakubce, se umístili na 6. místě
s 28 body.
Mladší žáci hrající stejnou soutěž pod vedení trenérů Zdeňka Weinlicha
s asistentem Josefem Jackem, se umístili na 10. místě se 17 body a nejlepším
střelcem Tomášem Jackem s 11 brankami. Přípravka A, hrající Okresní přebor
pod vedením trenérů Jaroslava Stejskala a Jana Adama, končí na 6. místě s 32
body, přípravka B na 12. místě s 4 body.
V roce 2007–2008 dochází ve spolupráci s městem Ivančice také k velkému
budování na místním stadionu. Probíhá rekonstrukce kabin, buduje se umělé
osvětlení, umělá závlaha a nové střídačky.
Na novou sezonu 2008–2009 přebírá mužstvo mužů nový trenér Jaromír
Tlačbaba, který přichází z Mohelna. Jeho hráčská kariéra prošla kluby Zbýšova,
Náměště, Olešnice a Mohelna a na vojně hrál za Mariánské Lázně. Co se týče
trenérské činnosti, tak v krajském přeboru ve Zbýšově dělal hrajícího trenéra
a totéž platilo v I. B a I. A třídě v Mohelně. Pod vedením nového trenéra absolvovali naši hráči herní soustředění v Rouchovanech.
V průběhu soustředění také hráče zastihla informace o dodatečném postupu
do krajského přeboru, což všichni kvitovali s povděkem a brali to také jako částečnou satisfakci za uplynulý ročník, kdy se do poslední chvíle tahali s Tasovicemi o postup.
53
54
Nutno ovšem podotknout, že na nějaké oslavy rozhodně nebyla chuť a hlavně
ani síla, neboť každá tréninková jednotka byla velmi náročná. Muži sehráli několik přípravných zápasu a mohli se těšit na první mistrovský zápas proti Spartě
Brno.
Máme za sebou odehranou první půlku sezóny, umístění na nováčka je velmi
dobré 6. místo, herní projev byl kvalitní, až na výjimky nás herně nikdo nepřehrál. Bodů je sice 23, aktivní skóre +7, což nás řadí blíže ke špičce krajského
přeboru.
Po podzimní části sezony patří do All-stars týmu krajského přeboru podle
fanoušků také naši hráči Petr Krátký, Tomáš Čožík a do All-stars týmu krajského přeboru podle portálu JM fotbal Michal Hobík. Na podzim nastupovali naši
ve složení Boreš, Vozděk – Štěpanovský, Krátký, Ryška, Široký – Hobík, Holý,
Kunc, Šipl, Kleibl, Gruna – Kraus, Čožík, Máša, Šlapanský.
Zimní příprava začala velkým překvapením pro mnohé fanoušky, vedení i přes
uspokojivé výsledky a postavení v tabulce po podzimní části KP odvolalo trenéra
A mužstva Jaromíra Tlačbabu. Důvodem odvolání bylo nepříznivé klima v kabině.
Vedením mužstva byl pověřen Rostislav Štork, který se do našeho klubu
vrátil minulý rok po několikaletém působení v nižších rakouských soutěžích
a svými zkušenostmi přispěl k postupu do KP. Asistentem mu bude Tomáš Hájek, který je u mužstva už od doby působení trenéra Ladislava Řezáče, kterého
nahradil v létě právě Jaromír Tlačbaba.
55
Pod novým trenérem se tak mohou muži „těšit“ na čtyři tréninkové jednotky
týdně, soustředění v Bystřici nad Pernštejnem a pět přípravných zápasů, z čehož
poslední sehrají v domácím prostředí s velmi atraktivním soupeřem – divizní
Líšní s Richardem Dostálkem v sestavě a Robertem Kafkou na trenérské lavici.
Po ukončení jarní sezony vládla v Ivančicích spokojenost s umístěním
(5. místo se 47 body). Nejvíce branek vsítil Tomáš Čožík a to 14 .
Do jarní sezony tentokrát zasáhlo více hráčů Boreš, Podolský, Vozděk – Feith , Šipl, Jakubec, Krátký, Široký – Štěpanovský, Kraus, Kunc, Knotek, Hobík
– Čožík, Gruna, Štork, Slezáček, Táborský.
V tomto soutěžním ročníku naši muži B hrají III. třídu skupinu B pod vedením trenéra Pavla Živny s asistentem Lubošem Pokorným a umísťují se na 2.
místě s 51 body.
Dorost po sestupu hrající 1. třídu, pod vedením trenéru Tomáše Čožíka, v jarní části Petra Krejčíka a vedoucího mužstva Jaromíra Hrabovského se umísťuje
na 2. místě se 57 body.
Mládežnické mužstva žáku hrající 1. třídu sk. B,- starší po vedením trenérů
Radka Kleibla a Josefa Jacka se umístnili na 10. místě s 23 body. Mladší - vedeni
trenérem Zdeňkem Weinlichem s asistentem Karlem Studničkou a vedoucím
mužstva Janem Blatným se umístili na 11. místě s 8 body.
Starší přípravka hrající Okresní přebor vedená trenéry Jaroslavem Stejskalem
a Janem Adamem se umístila na 2. místě s 48 body. Nejlepším střelcem se stal
Radoslav Novák se - 47 brankami, mladší přípravka hrající Okresní přebor pod
vedením Jaroslava Stejskala obsadila 4. místo s 40 body. Nejlepší střelec: Adam
Hložek vstřelivší 42 branek.
Na podzim roku 2009 začínáme druhý ročník KP s velkým očekáváním. Přípravu hráči zahájí v úterý 7. července, kdy se sejdou na hřišti Na Malovansku.
I když trenér na příští sezónu není ještě definitivně potvrzen, „prozatímní“ trenér
Štork naplánoval v každém týdnu tři tréninkové jednotky, které budou vždy zakončeny víkendovým zápasem. Generálkou na nový ročník krajského přeboru
bude utkání Krajského poháru ČMFS. Ačkoli definitivní čas začátku domácích
mistrovských utkání nebyl vedením klubu zcela jednoznačně stanoven, domácí
zápasy budou začínat zřejmě v netradičním čase, a to v neděli v 10:30.
Jako solidní lze hodnotit podzimní vystoupení našeho A mužstva, které po
polovině krajského přeboru okupuje 8. příčku s 22 body a pozitivním skóre
23:19.
Před sezónou doznal základní kádr určitých změn, kdy na půlroční/roční
hostování odešli Petr Krátký (FC Velké Meziříčí) a Daniel Kraus (SV Sparkasse
Weitra) z pracovních důvodů byl mimo hru Jakub Kunc a Roman Jakubec. Na
druhou stranu se vedení klubu podařilo přivést z ligového dorostu 1. FC Brno
velkou posilu v osobě Jana Pekáče.
56
I přes menší exodus hráčů začátek soutěže vyšel našemu mužstvu výborně,
neboť po třetím kole a třetí výhře vedly tabulku. Poté ovšem přišla domácí porážka s Tasovicemi 0:2 a následovala další neúspěšná vystoupení, kdy především
na domácí porážky se Spartou Brno (0:3) a ČAFC Židenice (1:5) nevzpomínají
hráči rádi.
Je ovšem třeba připomenout, že od 5. kola se trenér Štork musel potýkat
s absencí několika hráčů vinou zranění a především v útočné fázi byla absence
Tomáše Čožíka citelná. To se odráželo především na domácích výsledcích, kde
bylo zapotřebí vyvinout větší úsilí směrem dopředu.
I s ohledem na tuto situaci se klubu povedlo „dotáhnout“ po 7. kole Ivo
Koníře, který má za sebou nejen bohaté divizní zkušenosti z Třebíče, kde patřil
mezi nejlepší hráče klubu, ale může se také pochlubit 15 starty za FC Vysočina
Jihlava ve II. lize.
I tento tah nakonec dopomohl ke 12 domácím bodům a 10 bodům ze hřišť
soupeřů. Nutno podotknout, že Ivo patřil nejenom díky svým zkušenostem, ale
především svými herními kvalitami k hlavním tahákům krajského přeboru Jihomoravského kraje.
Na podzim tento matador nastupoval se spoluhráči: Boreš, Vozděk, Podolský
- Kunc, Jakubec, Ryška, Široký – Štěpanovský, Martinka, Pekáč, Hobík, Blecha,
Štork, Gruna, Čožík, Šipl, Slezáček, Knotek, Vlasák, Táborský, Hradil.
Od jarní části sezóny k mužstvu přichází Karel Kolesa, který na lavičce
nahradí Rostislava Štorka, který se chce ještě naplno věnovat hraní a zvládnout
i trénování pro něj bylo velmi náročné.
„Trénování a hraní šlo těžko skloubit. Z lavičky člověk všechno lépe vidí.
Navíc já bych chtěl ještě nějaký ten pátek hrát. Příchodem Karla Kolesy si slibujeme zkvalitnění vedení. Bude to zase něco jiného, kluci dostanou nový impuls,
nikdo ho nezná. Hrajeme s vlastními odchovanci, tak snad se nám bude dařit.“
Jsou slova Rosti Štorka odůvodňující změnu ve vedení mužstva.
Do jarní části sezóny pravděpodobně nelze počítat s ohledem na jejich pracovní vytížení s Romanem Jakubcem a Jakubem Kuncem, Ivo Koníř zřejmě
upřednostní nabídku z Rakouska nebo vyšší domácí soutěže a otazník také visí
nad návratem Petra Krátkého z Velkého Meziříčí.
Trenér Kolesa byl hráčům představen na společné schůzi v polovině prosince, kde mimo jiné nastínil plán zimní přípravy včetně přípravných zápasů.
Své nové ovečky tak trenér Kolesa přivítá 4. ledna a na hráče čeká cyklus tří
tréninkových jednotek včetně víkendového přípravného utkání. Těch mužstvo
odehraje celkem 9 a hráče kromě klasického nabírání kondice a posilovny čeká
také tradiční soustředění v Bystřici nad Pernštejnem.
Dvě velmi zajímavé posily se povedlo klubovému vedení přivést během
zimní přestávky do Ivančic a v obou případech se jednoznačně jedná o hráče
základní sestavy – Jaroslav Ondra a Radek Durda.
57
Ondra, který je kmenovým hráčem Sigmy Olomouc, se k fotbalu vrací po
téměř tříleté pauze a v kádru Ivančic se objevil již během přátelských utkání,
které mužstvo sehrálo v zimní přestávce. Hned od počátku dal důrazně najevo,
že levý kraj obrany bude jeho výsadní postavení (při předpokladu, že mužstvo
nebude sužovat rozsáhlá marodka) a trenér Kolesa tak v jeho osobě zdá se, vyřešil problém kraje obrany.
Oproti tomu Durda přichází z divizního HFK Třebíč. Radek prošel v dorosteneckých i mužských kategoriích několika velmi kvalitními kluby (Jihlava,
Třebíč, Velké Meziříčí) a vzhledem k tomu, že se mu nepovedlo prosadit do
základního kádru HFK Třebíč, ivančický klub toho využil a přivedl tohoto kvalitního útočníka na půlroční hostování.
Po ukončení jarní sezony skončilo naše mužstvo na 8. místě se 44 body,
Tomáš Čožík jako obvykle vévodící střelecké produktivitě mužstva nastřílel 14
branek.
Tento soutěžní ročník byl velice vyrovnaný, nebýt nešťastné prohry s Kuřimí,
která se díky tomu zachránila, radovali bychom se z pátého místa. Náš dres na
jaře oblékali: Boreš, Podolský, Vozděk - Pekáč, Krátký, Ryška, Ondra - Hobík,
Durda, Koníř, Holý - Štork Štěpanovský, Čožík, Hradil, Táborský Šlapanský,
Slezáček.
Naše mužská rezerva nastupuje v III. třídě skupině B pod novým trenérem
Liborem Krejčíkem s asistentem Lubošem Pokorným s úkolem postoupit do vyšší soutěže a umístění na 4. místě se 46 body je tedy zklamáním. Nejlepší střelci:
Michal Soukup a Jan Sysel oba po 7 brankách.
Velké cíle byly kladeny i na dorost vedený trenéry Petrem Krejčíkem a Jaromírem Hrabovským hrající první A třídu. Umístili se na 2. místě s 52 body. Nejlepším střelcem se stal Tomáš Táborský se 14-ti brankami. Bohužel toto pěkné
umístění však nestačilo na postup do vyšší soutěže.
Podzimní bilance činí 6 vítězství, 4 remízy a 3 porážky při celkovém skóre
27:17. Ziskem 22 bodů jsme se ve velmi vyrovnané tabulce umístnili na 6. místě
se ztrátou 7 bodů na vedoucí Pohořelice. Jarní bilance činí 10 vítězství a 3 porážky. Tyto výsledky nám na konci sezóny stačili na 2. místo.
Do sezóny 2009–2010 nastoupily naše 2 mužstva starších žáků. Mužstvo A
nastupovalo v 1. třídě a mužstvo B hrálo v 3. třídě. Jako trenéři působili Josef
Jacko s asistentem Tomášem Hronem a Karlem Studničkou. Umístění mužstva
A: 2. místo s 54 body, umístění mužstva B: 1. místo s 54 body. Nejlepší střelec
mužstva A: Tomáš Jacko - 22 branek, nejlepší střelec mužstva B: Tomáš Jacko
-33 branek. Mladší žáci pod vedením trenérů: Chabina, Bobela, Halada a Adam
se umístili na 6. místě s 40 body. Nejlepší střelec: Radoslav Novák - 13 branek.
V letní přípravě naše mužstvo zavítalo na soustředění do Petrovic, v zimní
přípravě žáci zavítali na soustředění do Horního Jelení.
58
Naše přípravky hrající Okresní přebor starší vedeni trenéry Jaroslavem Stejskalem a Janem Adamem s umístěním: 4. místo s 28 body. Nejlepší střelec Adam
Hložek - 16 branek a mladší, které také vedl trenér Jaroslav Stejskal se umísťují
na 1. místě s 51 body. Nejlepší střelec – opět mimořádný talent Adam Hložek
– jeho 91 branek hovoří samo za sebe...
Rodáci z Němčic založili v USA město (X. část)
Poslední rodina, o které máme informace je rodina Karla Studeného z Alexovic, bohužel informací je jen málo. Karel se narodil 13. srpna 1855, jeho manželka Rosa (Růžena) roz. Rumreich o několik dní později - 21. srpna 1855.
Matrika 1237 - 29/52 uvádí jejich sňatek dne 22. února 1876:
Studený Karel 20 let Alexovice č. 17, syn Františka Studeného čtvrtláníka
z Alexovic a Františky roz. Antonín Matoušek
Nevíme, zda se v Alexovicích měnilo číslování domů. Naproti textilce, mezi
domem Roháčků a Dětské školky je zašlý dům č. 5. Zde bývala hospoda StudeZde bývala hospoda Studených
59
ných, která byla v provozu ještě kolem roku 1950. Nepodařilo se nám zjistit, zda
tito Studení byli v příbuzenském vztahu se Karlem Studeným, který se vystěhoval do Ameriky. Snad nám čtenáři pomohou.
Rumreichová Růžena 20 let, Němčice č. 21,
dcera Dominika Rumreicha a Františky, roz. Bitomský
V matrice obce Němčice jsou uvedeny jejich děti:
Josefa
*17. února 1880
Františka
*12. listopadu 1883
Viktor
*20. prosince 1886
Julia
*20. dubna 1888 †15. října 1890
Kdy rodina vycestovala do USA zatím nevíme, slíbené informace z USA
očekáváme.
O jejich dětech víme pouze manžele – manželky:
Josefa se provdala ze Franka Helta, Františka za Ernsta K. Rumreicha, Viktor
se oženil s Elizabeth Tupou, Julia se provdala za Mike Vislisela.
Další dvě děti se narodily ve Spojených Státech: Frank – později se oženil
s Antonii Jedličkovou, Anna se provdala za Ernsta K. Rumreicha (zřejmě jeho
první žena Františka zemřela).
Na mapě Pisku z roku
1893 je zakreslen pozemek
K. Studley – 160 akrů po
devadesáti letech jsou na
mapě z r. 1980 dva pozemky
po 160 akrech na jméno K.
Studney. Předpokládáme, že
obě jména patří Karlu Studenému původem z Alexovic.
O dalších rodinách,
které se do Severní Dakoty
(konkrétně do Pisku) vystěhovaly, zatím nevíme
a pokoušíme se upřesňovat
× Lístek do památníku Františky Schillerové, kterým se
loučilo příbuzenstvo s Františkou před odjezdem z Ivančic do
Spojených Států.
60
údaje o těch, které jsme
v předcházejících kapitolách
popisovali. Velkou pomoc
poskytl Richard Malacek
(dne bydlící v Kalifornii),
vnuk Františky Schillerové
z Němčic, který navštívil
s rodinou Ivančice začátkem
srpna. Již jsme uvedli údaje
z desek katechismu Františky Schillerové, na kterém se
zachovaly údaje o cestování
– z Ivančic 13. května 1881, Našinci z Němčic si při osídlování nejprve postavili tzv.
do Pisku přicestovali 18. „drňák“.
června 1881, dále části seznamu cestující lodí OHIO, na kterých jsou uvedeny
rodiny Schillerů, Schnédarů a Jelínků. Obdrželi jsme několik fotografií „drňáků“
původních obydlí, ve kterých žili budoucí farmáři třeba i několik let.
Dosud nevíme, zda půda, kterou obdrželi byla od začátku jejich, byla zdarma,
nebo ji po čase museli zaplatit, nebo naopak zda obdrželi od státu peněžní úvěr,
aby si zajistili náčiní pro hospodaření, koně, osivo, nebo třeba i potraviny na
první měsíce pobytu. Pokud se nám podaří doplňovat údaje o rodácích z Němčic
a okolí, kteří se vystěhovali do Severní Dakoty, opět je zveřejníme. Takže náš
seriál ještě neuzavíráme a po zjištění dalších informací budeme pokračovat.
Jiří Široký
Inzerce
61
§ PRÁVNICKÁ PORADNA §
Dotaz:
V poslední době se často dozvídám, že pachatelé třeba i závažnějšího
trestného činu dostanou u soudu pouze podmínku. Hrozně mě tento způsob trestání pachatelů, hlavně politických funkcionářů, rozčiluje. Mám to
chápat tak, že pachatel přesto, že spáchal trestný čin, odejde ze soudu domů
a tím pro něj celá věc končí?
Jaroslav K., Zastávka
Odpověď:
Náš trestní zákon stanoví přesné podmínky, za kterých lze výkon trestu podmíněně odložit. Podmíněný odklad připadá v úvahu pouze u trestu odnětí svobody, které nepřevyšují tři roky, jestliže, vzhledem k osobě pachatele a s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí ve kterém žije a pracuje a ke všem
objektivním okolnostem, má soud důvodně za to, že účelu trestu lze dosáhnout
i bez jeho výkonu ve vězení.
Účel trestu tedy naplňuje déletrvající bezprostřední hrozba výkonu trestu.
K podmíněnému odkladu výkonu trestu odnětí svobody soud může přistoupit
také v případě, že přijme záruku za nápravu pachatele. Tím, že pachatel dostane
podmínku, tedy pro něho celá věc zdaleka nekončí.
U tohoto druhu trestu je posílena výchovná stránka trestu na úkor stránky
represivní. Ukládá se vesměs pachatelům méně závažných trestných činů, kteří
nevykazují známky hlubšího narušení. Často se ukládá prvotrestaným osobám
nebo mladistvým. Odsouzenému se tím dává šance, aby svým chováním prokázal, že se napravil a že výkonu trestu není třeba. Po dobu podmínečného odkladu
trestu soud pravidelně vyžaduje zprávy z místa bydliště a pracoviště odsouzeného o jeho chování, žádá i opisy trestu z rejstříku trestů, aby zjistil, zda odsouzený
nepáchal ve zkušební době další trestnou činnost. Zkušební doba, kterou soud
stanovuje, se pohybuje v rozmezí jednoho až pěti let. Soud může odsouzenému
uložit pro tuto dobu přiměřená omezení a přiměřené povinnosti.
Pokud se zjistí, že odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl
uloženým podmínkám, rozhodne, že se odsouzený osvědčil. Teprve tehdy pro
odsouzeného celá věc končí. Pokud ovšem soud dospěje k opačnému závěru,
rozhodne, že se trest vykoná. Odsouzený tedy musí nastoupit do výkonu trestu
do vězení.
JUDr. Petronela Sojková, advokátka
Rosice, Brněnská 555, tel.: 546 413 003
62
FC IVANČICE – Mladší žáci – na NORDIC Cupu
O dobré práci trenérů přípravek a žáků FC Ivančice svědčí úspěch na kvalitně
obsazeném turnaji NORDIC Cup, který se konal v Brně v sobotu 10. 11. 2012.
Turnaje se zúčastnili téměř všichni hráči týmu (chyběli pouze Bobela a Podhrázký z důvodu nemoci) a po výborných výkonech jsme si přivezli 1. místo.
Třešničkou na dortu byla trofej pro nejlepšího střelce, kterou si odvezl Štěpán
Rajsigl (8 branek).
Sestava: Galstyan - Šacher, Steinoch, Fuchs - Šnyrch, Dobrovodský, Hron
- Rajsigl -Moltaš, Večeřa, Vodák, Bořil, Novák
Zápasy:
1) FCI - St. Lískovec 3:1, branky: Dobrovodský, Rajsigl, Hron
2) FCI - Slovan Brno 3:0, branky: Rajsigl 2, Novák
3) FCI - ČAFC 5:1, branky: Rajsigl 2, Dobrovodský 2x, Šnyrch
4) FCI - Velká Bíteš 6:0, branky: Rajsigl 2, Dobrovodský 2x,
Šacher, Šnyrch
5) FCI - Nordic 3:1, branky: Šnyrch, Rajsigl, Dobrovodský
7. ročník florbalové ligy
„Mezi městy“ 2012/2013
Sezóna ivančických florbalistů začala!
V sobotu 13. října se hoši z kroužku florbalu SVČ Ivančice zúčastnili úvodního turnaje v rámci nového ročníku regionální florbalové ligy. Byl prvním ze
série 7 turnajů tvořící tuto dlouhodobou soutěž, kde věkové rozmezí je 6.–9. třída
ZŠ. Pořádajícím týmem bylo tentokrát SVČ Pohořelice, vedle nějž se zúčastnily
týmy reprezentující kroužky SVČ Ivančice, DDM Oslavany, DDM Junior a ZŠ
Hamry.
Na klání jsme přijížděli s očekáváním, jak si náš nově utvořený celek, z něhož jen dva hráči měli zkušenosti z minulého ročníku, povede. I když jsme výsledkově nedopadli nejhůř, poznali jsme, že máme před sebou hodně tréninkové
dřiny a na čem musíme zapracovat. Vůlí, bojovností, důrazem a nasazením jsme
se soupeřům vyrovnali. Ale pohyb bez míče, kombinace, individuální technika,
fyzické síly – v tom jsou naše slabiny, které musíme zlepšit.
63
Chlapci byli odměněni sladkostmi a diplomem. Další z turnajů je na programu 4. listopadu opět v Pohořelicích a tentokrát jej pořádá tým Oslavan. Věříme,
že se nám bude dařit lépe a zúročíme naši tréninkovou dřinu.
Naše výsledky:
SVČ Ivančice – DDM Oslavany
SVČ Ivančice – DDM Junior
SVČ Ivančice – SVČ Pohořelice
SVČ Ivančice – ZŠ Hamry
Celkové pořadí 1. turnaje:
1:2
4:0
0:2
2:3
Pořadí
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
Název klubu
SKP Pohořelice
DDM Oslavany
ZŠ Hamry
SVČ Ivančice
DDM Junior
Body
10
9
6
3
0
Skore
12:4
13:5
9:7
7:7
0:16
Naše sestava:
Erik Doubek (2 branky), Filip Zimmermann (3 b), Karel Laga (1 b), Pavel
Handlíř (1 b), Radek Horník, Denis Kromus, Tomáš Březina, Tomáš Gondek
(brankář)
Florbalisté SVČ Ivančice slaví vítězství!
V neděli 4. 11. se hoši z kroužku florbalu SVČ Ivančice zúčastnili 2. kola
v rámci 7. ročníku regionální florbalové ligy. Pořádajícím týmem byl tentokrát
DDM Oslavany, ale akce se konala ve sportovní hale v Pohořelicích. Zúčastnily
se jí týmy reprezentující kroužky SVČ Ivančice, SVČ Pohořelice, DDM Oslavany, SVČ Rosice, DDM Junior a chlapecký a dívčí tým ZŠ Hamry. Věkové
rozmezí soutěže je 6.–9. třída ZŠ.
Na klání jsme přicházeli s očekáváním, jestli se nám podaří prodat tvrdá
tréninková dřina. Celý turnaj opět potvrdil vyrovnanost většiny týmů a i to, že
o výsledcích budou rozhodovat maličkosti. V průběhu turnaje jsme všechny zápasy vyhráli a jen jednou okusili hořkost porážky. Nakonec jsme se tak radovali
z nečekaného, ale zaslouženého vítězství. „Bojovali jsme jako tým a to se nám
vyplatilo“, řekl Erik Doubek, s 8 brankami druhý nejlepší střelec celé soutěže.
Chlapci byli odměněni pohárem a diplomem. Celé mužstvo si zaslouží pochvalu - nejen za předváděnou hru, ale i za bojovnost a přístup k tréninku. Snad
nám forma a nasazení vydrží do dalšího turnaje, který se koná 8. prosince v Brně
na DDM Junior.
Naše výsledky:
SVČ Ivančice – DDM Oslavany
SVČ Ivančice – DDM Junior
SVČ Ivančice – SVČ Pohořelice
64
1:0
5:0
1:0
SVČ Ivančice – ZŠ Hamry - hoši
SVČ Ivančice – SVČ Rosice
SVČ Ivančice – ZŠ Hamry - dívky
0:7
3:2
2:0
Naše sestava:
Erik Doubek (6 branek), Filip Zimmermann (4 branky), Karel Laga (2 branky),
Denis Kromus, Tomáš Březina, Radek Horník, Pavel Handlíř, Dominik Nováček, Tomáš Gondek (brankář)
Pořadí 2. kola:
Pořadí
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
Název klubu
Body
SVČ Ivančice
15
ZŠ Hamry - hoši
14
SVČ Pohořelice
11
SVČ Rosice
9
DDM Oslavany
7
DDM Junior
3
ZŠ Hamry - dívky
0
Průběžné pořadí
Skóre
12:9
16:6
17:9
14:6
12:5
3:24
1:20
pořadí
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
Název klubu
Body
SVČ Pohořelice
21
ZŠ Hamry - hoši
20
SVČ Ivančice
18
DDM Oslavany
16
SVČ Rosice
9
DDM Junior
3
ZŠ Hamry - dívky
0
Skóre
29:13
25:13
19:16
25:10
14:6
3:40
1:20
Podzimní prázdniny patřily halovému fotbalu
Na čtvrteční dopoledne o podzimních prázdninách připravilo Středisko volného času Ivančice turnaj ve fotbalu pro žáky v kategorii 6.–9. třída. Konal se ve
sportovní hale na Rybářské ulici a zúčastnilo se jej na 35 hráčů z 5 týmů z Ivančic, Oslavan, Zbýšova a Nové Vsi.
65
Mužstva se utkala systémem každý tým s každým, za vítězství se udělovaly
3 body, za remízu 1 bod. O pořadí ve skupině rozhodoval počet bodů, popřípadě
skóre. Délka jednoho zápasu byla 2 x 9 minut, v poli hráli 4 hráči + brankář.
V turnaji nakonec zaslouženě zvítězilo mužstvo Lev Vangl, které v celém
turnaji neztratilo ani bod. Stříbrný stupínek získalo družstvo Zbýšova. Bronzové medaile vybojoval tým FC Čorkins. Bramborová pozice připadla, jen díky
horšímu skóre, celku s tajemným názvem Ti čarovní a poslední příčku obsadilo
seskupení s názvem Nová ves, které však mělo jasně nejmladší věkový průměr.
Celý turnaj provázela příjemná prázdninová atmosféra. K vidění byly pěkné
akce, tvrdé střely, nápadité kličky, nádherné přihrávky či bravurní zákroky brankařů. Nejlepším střelcem se stal s 9 brankami Radim Wascher z vítězného týmu,
nejlepším brankářem byl zvolen Radim Kozel ze stříbrného celku. Nejlepším
hráčem byla zvolena jediná dívka na turnaji Katka Kučová ze Zbýšova, která si
však s hochy v ničem nezadala, o čemž svědčí 3 vstřelené branky.
Všichni zúčastnění byli oceněni diplomy, sladkostmi a týmy na stupních vítězů obdržely navíc medaile. Tímto všem děkujeme za účast a těšíme se někdy
na příštím turnaji na shledanou.
Celkové pořadí turnaje:
Pořadí
1. místo
2. místo
66
Název klubu
Lev Vangl
Zbýšov
Body
12
7
Skóre
11:2
7:5
3. místo
4. místo
5. místo
FC Čorkins
4
6:6
Ti čarovní
4
3:9
Nová Ves
1
2:7
Ondřej Podolský, SVČ Ivančice
Kam za sportem
Kuželky Orlovna, Chřestová 22, Ivančice,
13.12. KK Orel Ivančice - SKK Veverky Brno A
PROFESIONÁLNI ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A SEDAČEK
Ivančický seniorský sbor
CENÍK SLUŽEB:
Ø Koberce ....... od 25,-Kč/m2
Ø Sedačka ....... od 160,-Kč/m2
Ø Židle ............ od 30,-Kč/ks
Ø Křeslo .......... 120,-Kč
Rozloučení
s Vánocemi
(Uvedené ceny jsou včetně DPH)
ALFA TRADE CZ
Palackého nám.28, 664 91 Ivančice
Tel.: +420 734 234 734
Email: [email protected]
BÁDULE
Neděle, 6. ledna 2013,
15.00 hod.,
farní kostel v Ivančicích
Vstupné dobrovolné
Pozvánka na prosincová vystoupení
ZUŠ A. Muchy
4. 12.
11. 12.
18. 12.
19. 12.
Mikulášský koncert – sál školy Ivančice
Vánoční koncert – tělocvična ZŠ Neslovice
Vánoční koncert – sál Besedního domu Ivančice
Vánoční koncert – Kulturní dům Dolní Kounice
Účinkují komorní soubory, pěvecký sbor a taneční obor
Koncerty začínají vždy v 17 hodin
67
Pozvánka na výstavu
Proč v komíně kvílí Meluzína, jak se původně jmenovala Popelka, kde
potkáte krále moravských vodníků nebo kde jsou na Moravě ukryty poklady – nejen to prozradí návštěvníkům výstava „Morava vypráví aneb Moravské mýty, pověsti a pohádky“, kterou pořádá Muzeum Brněnska – Muzeum v Ivančicích. Knížky lidového čtení, pohádky, pověsti, jejich hrdinové
i místa, k nimž se jednotlivá vyprávění vázala, jsou představeny v textech,
ilustracích a dokumentech. Výstava bude jistě zajímat i dospělé, pro které
byla původně pohádková vyprávění určena. Dnes jsou pohádky především
součástí dětského světa, a právě pro děti jsou připraveny hry a úkoly plné
pohádkových bytostí.
Úvodní část výstavy je věnována nejznámějším příběhům knížek lidového čtení, které
se postupně staly součástí folklóru, nejen
moravského. Jsou zde představeny literární
i historické kořeny pověsti o Meluzíně a pohádky o Popelce a jejich „druhý život“ v lidovém vyprávění, odkud se do literatury vrátily
díky činnosti sběratelů. Na knížky lidového
čtení navázali moravští obrozenci, jejichž
hlavní snahou bylo zachytit moravské lidové pohádky a pověsti. Také ivančický
rodák Beneš Method Kulda byl mezi prvními sběrateli lidových pohádkových
vyprávění, které následovala řada dalších. Jejich rukopisy, fotografie, díla a také
ilustrace výtvarníků Josefa Kremláčka a Libuše Šuleřové doplňují na výstavě
pohádky a pověsti z jednotlivých regionů Moravy a Slezska. A protože pohádky
byly a jsou oblíbeným repertoárem loutkových divadel, nechybějí na výstavě
ani loutky Ječmínka, Meluzíny, Popelky, vodníka, čerta, draka a dalších. Vedle
tajemných bytostí ožívajících v myslích našich předků a ústně předávaných z generace na generaci, zmiňuje výstava i několik pověstí vycházejících z reálných
událostí nebo ovlivněných životním příběhem skutečných osobností.
Výstavu, na kterou Vás srdečně zveme, můžete navštívit v Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích do 27. ledna 2013.
Otevřeno:
úterý, čtvrtek, pátek
středa
sobota, neděle
9–12
9–12
13–16 hod.
13–17 hod.
13–17 hod.
Ve dnech 24. 12., 25. 12., 31. 12. 2012 a 1. 1. 2013 zavřeno.
Středa 26. 12. 2012 otevřeno: 13–17 hod.
Muzeum Brněnska
68
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
IVANČICE, Památník A. Muchy, tel.: 546 451 870, pořádá:
Více na: http://kic-ivancice.webnode.cz/kalendar-akci/
HISTORIE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ V IVANČICÍCH
85 let nepřetržité činnosti
Výstava mapuje víc jak sto let působení turistických spolků v Ivančicích,
s přerušením organizované činosti v letech 1921–1926.
Kdy: 3. listopadu (sobota) – 30. listopadu (pátek)
Kde: sklepení Památníku A. Muchy
Vstup zdarma
Vernisáž v pátek 2. listopadu v 16.00 zahájí vystoupení
ivančického pěveckého sboru BÁDULE.
SPIRITUAL KVINTET
Vánoční koncert legendární folkové skupiny
Kdy: 4. prosince (úterý) v 19.00 hodin
Kde: kino Réna Ivančice
Předprodej od pondělí 22. 10. 2012
v KIC Ivančice
VÁNOČNÍ KOUZLO
Pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a maminky s dětmi.
Kdy: 7. prosince (pátek) v 9.00 a 10.30 hodin
Kde: kino Réna Ivančice
Vstupné: 40 Kč
VÁNOČNÍ PRAHA
Celodenní poznávací zájezd
Kdy: 8. prosince (sobota), odjezd v 7.00 hodin
od Besedního domu
Doprava: 470 Kč
69
HOLUBINKY 2012
Táborová výstava skautského střediska, doplněna o táborové fotografie z roku 1997 (povodně na Moravě).
Kdy: 8. prosince (sobota) – 31. ledna (čtvrtek) 2013
Kde: sklepení Památníku A. Muchy
Vstupné: 10 Kč
IRSKO - SKOTSKO
Putování krajinami Keltů aneb Počkej si na
svého řidiče
MILAN ŠTOURAČ – beseda s promítáním.
Kdy: 11. prosince (úterý) v 18.00 hodin
Kde: kino Réna Ivančice
Vstupné: 30 Kč
DOKONALÁ SVATBA
Jedna z nejlépe napsaných komedií současnosti
Kdy: 21. ledna (pondělí), odjezd v 18.00 hodin od Besedního domu
Ivančice
Kde: Městské divadlo Brno
Hrají: L. Janíková, M. Němec, H. Holišová, P. Štěpán, L. Zedníčková,
I. Konvalinková, Z. Bureš
Co se stane, když se ve svatební den probudí ženich, po noci, kterou si
nepamatuje, vedle cizí dívky? Klasická situační komedie plná záměn, lží
a nedorozumění.
Cena: 480, 370 Kč (vstupenka a doprava)
Přihlášky do 14. 12. v KIC Ivančice
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT
VLADISLAVA BLÁHA - KYTARA
Vítěz čtyř mezinárodních soutěží, který koncertuje po celém světě. Jeho repertoár obsahuje
významné kytarové skladby všech epoch.
Kdy: 31. ledna (čtvrtek) 2013 v 19.00 hodin
Kde: Památník A. Muchy Ivančice
Vstupné: 60 Kč
Předprodej v KIC Ivančice
70
AIDA -Zájezd do Prahy na nový muzikál
Kdy: 23. února (sobota) 2013, odjezd v 9.00 hodin od Besedního domu
10. března (neděle) 2013, odjezd v 9.00 hodin od Besedního domu
Kde: divadlo Karlín
Hudba - Elton John, text - Tim Rice,
námět - Giuseppe Verdi,
režie - Gabriel Barre
Obsazení:
Aida - Dasha, Kamila Nývltová
Amneris - Lucie Bílá
Radames - Václav Noid Bárta, Marián Vojtko
Zoser - Jiří Korn, Lukáš Kumpricht
Mereb - Peter Strenáčik, Jan Urban
Nehebka - Kateřina Nováková, Veronika Vyoralová
Cena: 1170 Kč (vstupenka a doprava)
HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ, ANEBO CO ŽIVOT DAL A VZAL
BETTY MACDONALDOVÉ
Divadelní představení s CARMEN MAYEROVOU a TEREZOU
KOSTKOVOU
Kdy: 6. března (středa), odjezd v 18.00 hodin od Besedního domu
Ivančice
Kde: KD Rubín Brno
Životní a úsměvný optimismus slavné spisovatelky se k nám vrací prostřednictvím vzpomínek její přítelkyně.
Cena: 470 Kč (vstupenka a doprava)
Přihlášky do 14. 12. v KIC Ivančice
ZMÝLENÁ PLATÍ
Veselá komedie plná slovních hříček, lakonických poznámek a úsměvných
dialogů.
Hrají: Milena Steinmasslová, Dana Homolová, Ivan Vyskočil, Otto Kallus
Kdy: 9. března 2013 v 19.00 hodin
Kde: kino Réna Ivančice
Vstupné: 190 Kč
Předprodej od pondělí 28. 1. 2013 v KIC Ivančice
ZDENĚK TROŠKA
Zábavný pořad
Kdy: 10. října 2013 v 19.00 hodin
Kde: kino Réna Ivančice
71
72
PROGRAM KINA RÉNA
Kontakt: 546 451 469, 736 601 631
e-mail: [email protected]
(www.kinorena.cz)
SOBOTA 1. 12. ve 20 hodin
DO ŘÍMA S LÁSKOU
Itálie/ Španělsko, romantický film, titulky, délka 102 min., vstupné: 80 Kč
Režie: W. Allen / Hrají: Ellen Page, Penélope Cruz, Alec Baldwin, Roberto benigni, Ornela Muti
Film je složen ze čtyř povídek, osudy hrdinů se proplétají. Postarší
manželský pár přijíždí do Říma poznat nastávajícího své dcery. V další
povídce si dav splete muže s filmovou hvězdou. Životem mladého
amerického páru zamíchají dvě zcela nečekané návštěvy!
NEDĚLE 2. 12. v 18 hodin a ve 20 hodin
TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 2
USA, fantasy, romantický horor, titulky, délka 112 min., vstupné: 100 Kč
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Maggie Grace, Taylor
Lautner, Dakota Fanning, Ashley Greene, Bella porodila krásnou
a zdravou holčičku. Na svůj upírský život si zvyká s lehkostí. Je
štastná. Má vše po čem toužila. Na scéně se však objevují Voluturiovi, kteří mají v úmyslu zničit rodinu Cullenovoých…
SOBOTA 8. 12. v 17 hodin / NEDĚLE 9. 12. v 17 hodin
ZVONILKA: Tajemství křídel
USA- animovaná pohádka, délka filmu 90 min.,vstupné: 100 Kč
Cesta Zvonilky a pohádkových přátel vede do zakázaného světa
tajemných zimních lesů a jeho obyvatel. Zde je zvědavost přivede
k odhalení tajemství, které by mohlo změnit jejich svět. 92% Nenechte si ujít.
SOBOTA 8. 12. ve 20 hodin / NEDĚLE 9. 12. ve 20 hodin
VE STÍNU
ČR, krimi/ drama, délka 109 min., vstupné: 80 Kč
Režie: V. Ondříček Hrají:Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová, Jiří Štěpnička, Marek Taclík,
David Švehlík, Miroslav Krobot
Film je příběhem přátelství a lidské odvahy v době, kdy odvaha byla pozvánkou na popraviště.
Zarputilý kapitán Hakl je u kriminálky 25 let. Je neúplatný, spravedlivý, čestný. Jako stín se za ním
plíží major Zenke. Oba totiž pracují na vykonstruovaném případu loupeže, kterou sehraje STB,
aby odvrátilo pozornost od národní katastrofy - měňové reformy! Film je nominován na Oscara jako
cizojazyčný film.
73
PREMIÉRA V KINĚ / ČTVRTEK 13. 12. v 17 hodin a ve 20 hodin
HOBIT: Neočekávaná cesta / Dabing
USA, Nový Zéland / Dobrodružný / Fantasy/ 160 min., vstupné: 100 Kč
Hrají: Martin Freeman, Stephen Hunter, Peter Hambleton, Eric Vespe, Ian McKellen, James Nesbitt, Jeffrey Thomas, John Callen, Orlando Bloom, Cate Blanchett, Elijah Wood, Andy Serkis,
Christopher Lee,
Film „Hobit“ sleduje cestu ústřední postavy Bilbo Pytlíka, který se
ocitne na dobrodružné výpravě, jejímž cílem je znovu si nárokovat
ztracené trpasličí království Erebor, o které hobity připravil drak
Šmak. Díky čaroději Gandalfu Šedému se Bilbo ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků v čele s legendárním bojovníkem Thorinem.
Jejich cesta je zavede do divočiny, přes tajemné země, kde se to
hemží zlobry a skřety, smrtelnými obřími pavouky a kouzelníky
OPAKUJEME / PÁTEK 21. 12. v 17 hodin a ve 20 hodin/ SOBOTA 22. 12. v 17 hodin
HOBIT: Neočekávaná cesta / Dabing
PÁTEK 28. 12. v 18 hodin a ve 20 hodin HOŘÍ MÁ, PANENKO
ČR, komedie, délka 71 min., vstupné: 80 Kč
Režie: M. Forman/ Hrají: Jan Vystrčil, Josef Šebánek, Ladislav Adam, František Debelka, Milada
Ježková
Nenechte si ujít digitální podobu tohoto nezapomenutelného filmového snímku opět v kinech. Modelový průzkum maloměšťáctví, pranýřování české národní povahy, to vše se odehrává na pozadí
hasičského bálu. Zde se spojují groteskní gagy, organizační zmatky, živelné katastrofy a hloupost
bližních.
SOBOTA 29. 12. v 17 hodin
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
Animovaná pohádka. Přeneseme se opět do středověké Prahy- do pohádkového sýrového království. ČR, délka 80 min., vstupné: 80 Kč
Kromě starých známých postaviček se mohou malí a velcí diváci
těšit na řadu pohádkových bytostí a nové hlavní hrdiny- děti Kuby
a Máci- HONZÍKA A ZUZANKU, kteří spolu s Kozou procházejí
celým příběhem. Více pohádkové - více rodinné!
SOBOTA 29. 12. ve 20 hodin LOOPER
USA / thriller, délka 118 min., titulky, vstupné: 80 Kč
Režie: Riah Johnson / Hrají: Joseph Gordon- Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, Paul Dano, Jeff Daniels Loopeři jsou nájemní zabijácí, kteří pracují pro zločineckou organizaci. Za svou krvavou práci
jsou dobře placeni. Joe je looper, žije v luxusu, spolehlivě plní úkoly. A to platí do poslední zakázky.
K jeho velkému překvapení se před jeho zbraní objeví on sám, jen o něco starší! Zbývá mu pár
sekund – má zastřelit sám sebe?
74
Čtvrtek 3. 1. ve 20 hodin / Sobota 5. 1. v 18 hodin a ve 20.10 hodin
Anna Karenina
Romantické drama / VB / Francie, délka 130 min / Režie: Joe Wright
Hrají: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson, Kelly Macdonald,
Matthew MacFadyen
Nadčasový příběh ukazuje sílu lásky, která prochází celým srdcem, v kulisách
hýřivé a nestřídmé společnosti, jakou je carské Rusko.
75
DOŠLO PO UZÁVĚRCE
Dne 16. Listopadu se uskutečnil v kině
Réna Večer s Václavem Vydrou. Představení bylo dlouho dopředu vyprodáno do posledního místa. Průvodcem večera byl Vítek Chadima. Známý herec nejprve povídal
o své lásce ke koním a návštěvníci zhlédli
krátký film o koních, které chová herec
sám. Dále vzpomínal na své role před televizní a filmovou kamerou. Překvapením
pro herce byl zvukový záznam hlasu jeho
maminky Dany Medřické, který v sále pus�l
pan Chadima, paní Dana v něm vzpomínala
na Vánoce s malým Vaškem. Večer zakončil
Václav Vydra jak jinak než v�pem o Zlatou
mříž. Byl krátký ale sklidil velký úspěch.
Zněl: Jaký prezident, takový atentát.
Pracovnice KIC
NEJKRÁSNĚJŠÍ DÍVKA PLANETY JE Z IVANČIC
V sobotu 25. listopadu jsme se z internetu dozvěděli o obrovském úspěchu
Terezy Fajskové (23) z Ivančic, která zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss
Earth 2102 (přeloženo do češtiny Miss planety Země). Tato novodobá soutěž,
která má za cíl podporovat ekologii, se koná od roku 2001, je již rovnocenná
tradičním soutěžím Miss Word a Miss Universe. Kromě celkového vítězství si
Terezka odváží z Filipín i ocenění ze tří kategorických soutěží. Nejprve předvedla svůj výtvarný talent v disciplíně Mural Painting (nástěnná malba), ve které
získala skvělé druhé místo. Další druhá místa získala v kategoriích Resorts Wear
(výběr oděvů) a Evening gown (večerní róba), a to především díky české návrhářce Miriam Janásové, která pro ni ušila pět večerních šatů a čtvery koktejlky.
Připomeneme-li si, že Tereza Fajksová letos získala v soutěži krásy Česká
miss 2012 nejvíce hlasů od čtenářů Blesku (tedy ne od úzké a vyhraněné poroty)
a také, že se v roce 2010 stala 2. vicemiss na světové soutěži Miss Tourism v Číně, je zřejmé, že úspěch ivančické krásky na Filipínách není náhodný. Terezku
znám od jejich juniorských let jako sympatickou dívku, která i přes úspěchy, kterých již docílila (nejprve jako juniorská reprezentantka ČR ve volejbale, později
jako vítězka soutěží krásy) je úžasně skromná a nenápadná.
76
Jejího tatínka pana Pavla Fajkse, který má firmu GOLD REKLAMA na
Žerotínově námětí, zná jistě hodně Vančáků i proto, že v současnosti je členem
zastupitelstva města Ivančic. Pavel Fajsk, přezdívaný Fafa, je příjemný, veselý
a otevřený člověk, díky jehož potřebné službě máme i my, u nás doma, nainstalovaný satelitní přijímač. V neděli ráno, po vyhlášení výsledků, jsem Pavla
požádal, zda by Terezce nepoložil e-mailem pár otázek pro čtenáře Zpravodaje.
Přiznám se, že jsem nečekal, že budu mít úspěch, neboť si umím představit jaké
množství světových médií se o podobné pokoušelo.
Pavel mi odpověděl, že to zařídí a moje otázky přepošle. Moje otázky uvedl
stroze:
„Napis jeste dnes nejake hezke odpovedi. Zitra to musi jit do tiskarny.
Tata.“
NÁŠ ROZHOVOR
Milá Terezko,
předně Vám blahopřeji k úžasnému výsledku na světovém finále Miss Earth
2012 a zároveň Vám děkuji za vynikající propagaci Ivančic. Rád bych Vám, beprostředně po Vašem vítězství, položil za čtenáře IZ několik otázek:
Ve kterých disciplínách se soutěžilo?
Těch bylo plno, soutěž v plavkách, evening gowns, friendship a mnoho jiných hodnocených aktivit.
Která byla nejtěžší, a která Vás nejvíc bavila?
Největší radost jsem měla ze šatů a resort wear, kde jsem získala 2 stříbrné
medaile.
Nejtěžší byly asi semináře a následné otázky a odpovědi o znovuobnovitelných zdrojích, kde to pro mě, jako pro normálního člověka mluvícího normální
angličtinou nebylo jednoduché, ale zvládla jsem to.
Jaké Vám z vítězství nyní vyplývají povinnosti?
Jsme ambasadorka, velvyslankyně, pro matku Zemi. Vyplývá z toho ochrana
přírody a spoustu dalšího. To Vám řeknu až přijedu. Teď na to nemám bohužel
čas.
77
Jak dlouhý čas jste v místě soutěže trávila? Jak se Vám líbilo město, ve kterém se soutěž konala?
Teď jsem tu měsíc a ještě jsem se nezastavila. Manila je úžasné charismatické
místo.
Jak se Vám na Filipínách líbilo, jaké tam bylo počasí? Jak jste se připravovali na soutěž?
Filipíny jsem si zamilovala a znovu se sem budu ráda vracet. Je to úžasné
exotické místo plné neskutečně milých lidí.Teploty dosahují 30 stupnů. Přípravy
byly namáhavé, ale nutné.
Kolik se soutěže zúčastnilo celkem děvčat a kolik z Evropy?
Myslím, že něco kolem 90. To přesně neví, musela bych hledat.
Byla jste vyznamenána nádhernou korunkou, z čeho je vytvořena?
Korunka je vytvořena ze vzácných kamenů z celé planety Země. Je velice
těžká a drahá, proto ji nosím ve speciálním kufru.
Konal se na závěr slavnostní banket? Které významné osobnosti se jej zúčastnily?
Plno velmi známých osobností z Filipín, pro Čechy ale neznámé osoby.
Kdy se vrátíte do Ivančic?
To nemám tušení, ani to, kdy se vrátím do České republiky.
Můžete nám napsat největší zážitky (případně zajímavé postřehy) ze soutěže?
Až přijedu, je jich mnoho a je to tak na hodinu vyprávění.
Za odpovědi děkuje Vít Karas
ZÁVĚR
Stát se MISS EARTH není snadné. Nestačí jen pěkná postava, vzhled, šarm
a procházet se, či pózovat na pódiu v různých šatech nebo v plavkách. V průběhu
celého měsíce na Filipínách děvčata soutěžila v těchto disciplínách:
Oblíbenost, Umělecká tvořivost, Talent soutěže, Miláček tisku (tisková prezentace), Nejlepší kosmetika, Nejaktivnější účastník semináře environmentality,
Den pro charitu, Nejvíce společenský, Výběr oděvu, Zelená výzva, Večerní garderoba, Nejvíce okouzlující, Národní kroj, Nejrychleji studující, Fotogeničnost
v on-line hlasování, Soutěž v plavkách, Miss Přátelství.
Hodnocení bylo následující:
Zlato: 10 bodů, stříbro: 8 bodů, bronz: 6 bodů, průměr: 4 body.
78
Celkově nejvíce bodů získala soutěžící z Jihoafrické republiky (98 b.), druhá
byla soutěžící z Puerto Rico (92 b.) a o třetí místo se Tereza Fajksová podělila
s dívkou s Borsny a Herzegoviny (78 b.)
Tereza získala 3 x stříbro v kategoriích Umělecká tvořivost - nástěnná malba,
Výběr oděvu a Večerní róba a 1x bronz v kategorii Miss Přátelství.
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
20. listopadu uspořádalo Kulturní a informační centrum Ivančice pohádku
„Zimní příhody včelích medvídků“. Oblíbené večerníčkové postavičky čmeláčků
přilákaly spoustu dětí z mateřských i základních škol, při obou představeních byl
sál nabitý k prasknutí. Zpracování Divadla Krapet z Prahy bylo velmi nápadité,
vtipné a svou roli určitě hrály i krásné kostýmy, kulisy a scéna. Písničky Zdeňka
Svěráka na hudbu Petra Skoumala děti dobře znají a tak si spolu se čmeláčky
zpíval celý sál a děti i paní učitelky pak odcházely zpátky do školy s úsměvem
a písničkou na rtech.
Kristýna Pálešová zvítězila na Světovém poháru v Ostravě
Sportovní gymnastku a ivančickou rodačku Kristýnu Pálešovou jsme mohli
po OH v Londýně opět vidět v televizi, a to při Světovém poháru v Ostravě.
V neděli 25. 11. odpoledne jsme na ČT Sport obdivovali její úžasnou jistotu při
cvičení na kladině, která ji v Londýně tak zklamala. Také na bradlech Kristýna
79
excelovala a při obou uvedených disciplínách těsně nedosáhla na 14 bodovou
hranici – tedy výkonnost nejlepších gymnastek světa. Konkurence v Ostravě
byla veliká. Představilo se 30 zemí světa s několika mistry Evropy, světa i olympijskými vítězi. Kristýna (21) byla mezi ženami nejlepší na kladině a bradlech.
Blahopřejeme!
Výsledky celostátního hodnotícího projektu
„NEMOCNICE ČR 2012“
Nejlepší nemocnice 2012 z pohledu
SPOKOJENOST HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ
(hlasovalo 40.908 pacientů nemocnic):
(96% respondentů hlasovalo pomocí tištěného dotazníku, 4% přes web)
1.
2.
3.
4.
5.
Masarykův onkologický ústav Jihomoravský kraj 95.78 *****
SWISS MED CLINIC s.r.o. Plzeňský kraj 95.32 *****
Vojenská nemocnice Olomouc Olomoucký kraj 92.91 *****
Karvinská hornická nemocnice a.s. Moravskoslezský kraj 92.03 *****
Nemocnice Ivančice, p.o. Jihomoravský kraj 91.93 *****
Nejlepší nemocnice 2012 z pohledu
SPOKOJENOSTI PACIENTŮ - ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY
(hospitalizovaní a ambulantní zároveň)
1.
2.
3.
4.
5.
Masarykův onkologický ústav 102 Jihomoravský kraj *****
Vojenská nemocnice Olomouc 102 Olomoucký kraj *****
Karvinská hornická nemocnice a.s. 102 Moravskoslezský kraj *****
Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov 102 Olomoucký kraj *****
Nemocnice Ivančice, p.o. 102 Jihomoravský kraj *****
Inzerce:
Hledám ke koupi menší RD v Ivančicích
nebo v okolí do 20 km. Tel.: 720 358 726
80
Přišel podzim a bobři se pustili do těžké práce dřevorubců
U Dívčího splávku na řece Oslavě.
Foto Jiří Široký
Na řece Jihlavě pod Řeznovicemi.
Foto Vít Karas
81
ROSTOU KOLEM NÁS
Další byliny podrostu listnatého lesa na Ivančicku (II)
Od června do podzimu kvete zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides).
Tato vyšší vytrvalá bylina má dva až tři centimetry velké modrofialové květy
uspořádané v jednostranném hroznu (květenství). Zvonek řepkovitý roste kolem
cesty ke kapli sv. Jakuba, v lese nad přírodním divadlem na Réně, na levém břehu Jihlavy pod Letkovicemi a jinde.
Zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium) se podobá předchozímu druhu. Liší se květy uspořádanými v koncovém hroznu a širšími listy. Zvonek kopřivolistý kvete od července do října v lese pod němčickou hájovnou, na skalách
nad Stříbským mlýnem, v lese za Pekárkou směrem na Řeznovice.
Vytrvalá kostřava obrovská (Festuca gigantea) tvoří trsy. Tato statná tráva
dorůstá až jednoho a půl metru výšky. Její listy bývají obrácené lesklou spodní
stranou nahoru. Kostřavu obrovskou najdeme na levém břehu Jihlavy za čističkou odpadních vod, v lesíku u alexovického splavu, v křovinách na pravém
břehu Jihlavy za hospůdkou na Réně a na dalších místech.
Kručinka barvířská (Genista tinctoria) je středně vysoký polokeř s trojčetnými listy. Její žluté květy můžeme spatřit od června do srpna. Kručinka barvířská roste v lese pod němčickou hájenkou, na okraji lesíka u vinic za kaplí sv.
Jakuba, v ořechovém sadu nad Červeným křížem.
Bílé nebo nažloutlé květy, které po odkvětu hnědnou má jetel horský (Trifolium montanum). Tato středně vysoká trvalka kvete od května do srpna. Jetel
horský nalezneme na mezích v zahrádkářské osadě Réna, na stráních nad Červeným křížem, v lese nad vinicí za kaplí sv. Jakuba.
Text a foto RNDr. Zuzana Lotreková
Použitá literatura: Klíč ke květeně České republiky (Academia 2002)
IVANČICKÝ ZPRAVODAJ vydává KIC Ivančice, Palackého nám. 12, 664 91 Ivančice,
e-mail: [email protected], registrováno u MK ČR pod č. E 11378, IČ: 65268768.
Odpovědný pracovník Vít Karas, tel.: 774 110 547. Cena výtisku 20 Kč.
Tisk Gloria Rosice
82
zvonek kopřivolistý - list
zvonek kopřivolistý - květ
kostřava obrovská
zvonek řepkovitý
kručinka barvířská
jetel horský
84
Download

Prosinec 2012