Ročenka elektrotechniky a energetiky
2010
Electrical Engineering & Power Engineering Annual
Ročenka elektrotechniky a energetiky
Electrical Engineering & Power Engineering Annual
2010
PARTNERI • PARTNERS
OBSAH / CONTENTS
11
Slovakia at a glance
18
Fungovanie trhu s elektrinou a plynom
21
The operation of market with electricity and gas
24
Stanovisko ČSZE a ZZES
26
Statement of the ČSZE and ZZES
28
Regulácia energetiky v čase krízy
30
Regulation of power industry during crisis
32
Európske jadrové fórum (ENEF 2010)
34
European Nuclear Forum (ENEF 2010)
36
Konferencia ENEF 2010
37
Conference ENEF 2010
39
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
39
Employers´ Union of Power Industry in Slovakia
42
Nová čistá energia od Slovenských elektrární
44
New clean energy from Slovenské elektrárne
46
Čistá energia? Zákazníkov presvedčia ceny
48
Clean energy? The consumers will be persuaded by energy prices
52
„Elektrárňa Piešťany“ – energia zblízka
54
„Elektrárňa Piešťany“ – Energy up close
58
Nový život mestskej elektrárne – Iskrenie bez elektriny v Hlohovci a Piešťanoch
59
New Life of a Municipal Power Plant
62
Talent manažment ako nevyhnutnosť jadrovej renesancie
63
Talent management as necessary premise for the nuclear renaissance
64
Energofórum 2010
66
Najväčšie výzvy v teplárenstve? Chce to dobré projekty
68
The biggest challenges how to produce heat? It wants good projects
70
Ďalšie perspektívy solárnej energie
71
Pracujeme na inováciách
73
Further prospects of solar energy
76
Kategorizácia obnoviteľných zdrojov
78
Categorisation of renewable energy sources
81
WEC
82
Rezervy sú v legislatíve. Fotovoltika na Slovensku
88
Čo priniesla plynová kríza v roku 2009
90
What a gas crisis in 2009 brought
92
POZAGAS, a.s. v podmienkach liberalizovaného trhu s plynom
93
POZAGAS, j.s.c. as the conditions of a liberalized gas market
94
Energetická surovinová základňa Slovenska
95
Energy natural resources base in Slovakia
96
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
97
Hornonitrianske bane, j.s.c.
98
Znížime energetickú závislosť? Perspektívu majú nerudné nerastné suroviny
100
Will we reduce energy dependence?
102
Elektroodpad? Správame sa ekologickejšie?
104
Electrowaste? We behave more ecologically
108
Naše environmentálne myslenie posúvame ďalej!
109
We move forward in our environmental thinking!
121
Who is Who
ODBORNÍ PARTNERI • SPECIAL PARTNERS
Vážení čitatelia,
milí návštevníci 21. Svetového energetického kongresu,
Slovenská republika nechce zaostávať za úrovňou rozvoja hospodárstva vyspelých európskych i mimoeurópskych krajín.
Naša hospodárska stratégia sa práve preto zameriava na dosahovanie trvalo vysokého tempa hospodárskeho rastu zabezpečujúcich konvergenciu slovenskej ekonomiky k výkonnosti rozvinutých ekonomík. Slovensko má energeticky, surovinovo
a materiálovo náročnú štruktúru výroby – odkázanú na dovoz palív, minerálnych surovín, substrátov, ktorých ceny sa
výrazne zvyšujú. Budúci ekonomický rast Slovenska a rozvoj jednotlivých regiónov bude teda závisieť najmä od dostupnosti surovín, energetických zdrojov, vody, potravín a procesov zlepšujúcich životné prostredie. Som presvedčený, že pre
budúcnosť slovenskej energetiky v najbližších 5 - 10 rokoch bude nevyhnutnou prioritou riešenie energetickej bezpečnosti,
diverzifikácie energetických zdrojov a ich ciest, využitie domácich surovín, obnoviteľných zdrojov energie a energetických
úspor. Cieľom našej stratégie energetickej bezpečnosti je dosiahnuť konkurencieschopnú energetiku, zabezpečujúcu spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny, s prihliadnutím na ochranu odberateľa i životného
prostredia. Doterajšia transformácia ekonomiky a s ňou spojený rozsah zmien sa ukázali ako nákladné. Po prijatí do EÚ
a po vstupe Slovenska do eurozóny sa ekonomika dostala do bodu, v ktorom by mala byť jasná koncepcia ďalšieho smerovania národného hospodárstva, sociálno - ekonomického rozvoja spoločnosti. Energetická bezpečnosť sa dostala do popredia hlavne v súvislosti s odstavením jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach a hroziacou závislosťou od dovozu
elektriny. Slovensko, ako jeden z členských štátov EÚ, je súčasťou širšieho hospodárskeho priestoru a politického zoskupenia. Energetická politika Slovenska je takto úzko previazaná s energetickou politikou Európskej únie, ale aj s vývojom ponuky a dopytu po energetických zdrojoch vo svetovom hospodárstve. Malá a otvorená ekonomika SR dokázala za 10 rokov
svojej existencie zvýšiť tempo rastu HDP, zabezpečiť príliv priamych zahraničných investícií, hlavne do bankového sektora,
energetiky, automobilizmu a služieb. Súkromný sektor pokrýva 90 % národného hospodárstva. Slovenská republika však
dováža 90 % primárnych energetických zdrojov, a to hlavne z Ruskej federácie. Spolupráca so susedmi, regionálna energetická spolupráca s dôrazom na rozšírenie a skvalitnenie regionálnych prepojení sústav a sietí v Strednej Európe i v celej
EÚ na báze spoločných záujmov a solidarity, bude hrať mimoriadne dôležitú úlohu pri zvyšovaní energetickej bezpečnosti
Slovenska. Z tohoto hľadiska je potrebné znížiť budúcu závislosť od dovozu elektriny pri predpokladanom ročnom náraste
spotreby o 1,6 %, pretože pri väčšej ako 15 % závislosti je ohrozené fungovanie ekonomiky. Je preto potrebné klásť hlavne
dôraz na sebestačnosť vo výrobe elektriny a venovať pozornosť nielen spoľahlivosti a bezpečnosti energetickej sústavy, ale aj
využitiu alternatívnych zdrojov energie na výrobu elektriny a tepla. Reštrukturalizácia ekonomiky a jej efektívne zapojenie
do svetového hospodárstva sú nemysliteľné bez znižovania energetickej náročnosti a dosiahnutia energetickej bezpečnosti.
Na to, aby sme dosiahli požadované ciele a priority v rámci energetickej bezpečnosti Slovenska, je potrebné zvýšiť energetickú efektívnosť pri zohľadnení vplyvu na životné prostredie, podporovať rozvoj trhu súbežne so znižovaním energetickej
závislosti SR od dovozu a kompletizovať prechod na konkurenčný energetický sektor. Využívanie energie prináša mnohé
problémy so znečistením prostredia a spôsobuje zmeny mnohých zložiek prostredia, ktoré majú často charakter nevratných, živé organizmy ohrozujúcich vplyvov. Preto najdôležitejším krokom človeka, ako sa vysporiadať s touto situáciou, je
získavať energiu čo najšetrnejšími spôsobmi, aby sa krajina narušovala čo najmenej, a spotrebovávať len toľko energie,
ktoré je naozaj nevyhnutne nutné. Dnešná spoločnosť, zvyknutá na všetky výdobytky vedy a techniky, sa ale vybrala cestou
neobmedzeného plytvania prírodnými zdrojmi a príroda už naše aktivity nedokáže kompenzovať. Je najvyšší čas, aby sme
sa spolu zamysleli nad naším prístupom k darom, ktoré nám príroda ponúka.
Ivan Gašparovič
Prezident Slovenskej republiky
4
2010
Dear visitors of the 21st World Energy Congress.,
The Slovak Republic does not want to fall behind the level of economic development of the advanced European and non-European countries. Our economic strategy is therefore focused on achieving a steady and high paced economic growth that
will ensure convergence of the Slovak economy to the performance of developed economies. Slovakia’s energy production
structure is heavily dependent on raw materials, dependant on fossil fuels, raw mineral materials and substrates imports.
All of which’s prices are increasing significantly. Slovakia‘s future economic growth and development of individual regions
will therefore depend mainly on the availability of raw materials, energy, water, food and processes for environmental
improvement. I am convinced that in the next 5-10 years the imperatives for the Slovak Energy industry will be addressing
energy security, diversification of energy sources and routes, use of domestic raw materials, renewable energy and energy
conservation. The aim of our energy security strategy is to create a competitive energy industry that provides reliable and
efficient delivery of all forms of energy at affordable prices with consideration for the protection of the customer and the
environment. The transformation of the economy and its associated scope changes have proved costly thus far. Following
the admission to the EU and Slovakia joining the Eurozone, our economy reached a point where the concepts for the next
direction of the national economic and socio-economic development should be clear. Energy security has come to the fore,
especially since the decommissioning of the nuclear power plant V1 in Jaslovske Bohunice and the impending dependence
on electricity imports. Slovakia, as an EU Member State, is a part of a wider economic space and political composition.
Slovakia‘s energy policy is therefore closely linked to the European Union’s energy policy but also to the development of
supply and demand for energy resources in the global economy. The small and open economy of the Slovak Republic has, in
the past 10 years of its existence, seen an increase in the GDP growth and ensured an inflow of foreign direct investments
in mainly the banking, energy, automotive and service industries. The private sector covers 90 % of the national economy.
The Slovak Republic still, however, imports 90 % of its’ primary energy sources, mainly from Russia. Cooperation with
our neighbours, regional energy co-operation, with emphasis on expansion and improvement of regional integration of
systems and networks in Central Europe and throughout the EU, based on common interests and solidarity will play
a crucial role in enhancing energy security in Slovakia. It is therefore necessary to reduce future dependence on imported
electricity, assuming an annual increase in consumption of 1.6 %, since dependence greater than 15 % threatens operation of the economy. Therefore, it is necessary to lay particular emphasis on self-sufficiency in electricity productio and pay
attention not only to safety and security of power systems but also to the use of alternative energy sources for electricity
and heat production. Economic restructuring and its effective participationin the global economy is unthinkable without
the reduction of energy consumption and achieving energy security. In order to meet the desired objectives and priorities
in the Slovak energy security, it is necessary to increase energy efficiency with regard to the environmental impact, promoting market development in parallel with reduction of Slovak Republic energy dependency on imports and accomplishing
transition to a competitive energy sector. Energy use brings many problems with polluting the environment and causes
changes in many environmental components, which often have irreversible and threatening effects on living organisms.
Therefore, the most important point for a person faced with this situation is to produce energy in the most efficient ways,
with the least interference with the environment as well as to consume only as much energy as is really necessary. Today‘s
society, accustomed to all the advances in science and technology, chose the path of unlimited waste of natural resources
and the nature cannot compensate for our activities any longer. It is high time all started to think about our approach to
the gifts that nature offers us.
Ivan Gasparovic
President of the Slovak Republic
2010
5
Aktuálny vývoj
a budúce výzvy v sektore energetiky
Medzi kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú fungovanie národného hospodárstva a životnej úrovne obyvateľstva, určite patrí
oblasť energetiky. Zodpovednosťou štátu je preto klásť adekvátny dôraz na problematiku spoľahlivej, efektívnej a trvalo
udržateľnej dodávky všetkých foriem energií so zabezpečením primeranej ekonomickej rovnováhy medzi aktérmi liberalizovaného trhového prostredia. Slovenská republika rešpektuje všetky aktuálne trendy európskeho hospodárskeho vývoja.
Energetická politika EÚ, prijatá v marci 2007, je postavená na troch pilieroch, ktorými sú bezpečnosť, konkurencieschopnosť a trvalá udržateľnosť. Z návrhu novej Energetickej politiky vyplynuli aj záväzne európske ciele, ktoré bude potrebné
naplniť do roku 2020. Sú nimi 20 % zníženie emisií skleníkových plynov, dosiahnutie 20 % podielu OZE z konečnej spotreby energie a 10 % podielu OZE v doprave. Schválené legislatívne dokumenty EÚ, ktorými sú Tretí liberalizačný balíček
pre vnútorný trh s elektrinou a plynom, Klimaticko-energetický balíček, Balíček energetickej efektívnosti a bezpečnosti, ako
aj pripravovaný Balíček energetickej infraštruktúry do národnej legislatívy vyvolávajú potrebu aktualizácie energetickej
politiky. Dôležitá bude regulácia prirodzených monopolov, zamedzovanie zneužívania dominantného postavenia na trhu,
úprava pravidiel ekonomiky energetických podnikov a princípy transparentného verejného obstarávania. Energetická bezpečnosť sa musí realizovať v kontexte vzájomnej spolupráce tak na bilaterálnej, ako aj regionálnej úrovni. Vláda SR preto vo svojom Programovom vyhlásení zdôraznila potrebu vytvárania podmienok pre diverzifikáciu energetických zdrojov,
budovania energetickej infraštruktúry s dôrazom na regionálne projekty zabezpečujúce prepojenie elektroenergetickej,
plynárenskej a ropovodnej sústavy SR so sústavami susedných štátov. Slovenská republika bude v rokoch 2010 – 2011
predsedníckou krajinou regionálneho zoskupenia krajín V4. Považujem za potrebné zdôrazniť, že našou hlavnou prioritou bude budovanie energetickej infraštruktúry v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. Najvýznamnejším projektom
je vybudovanie severojužného prepojenia spájajúceho LNG terminály v Chorvátsku a Poľsku, prechádzajúceho cez všetky
krajiny V4. Tým bude vytvorená možnosť pripojenia SR s významnými projektmi Južného koridoru, ktorými sú Nabucco,
South Stream a iné. Projekt severo-južného prepojenia získal podporu premiérov krajín V4 na nedávnom summite energetickej bezpečnosti v Budapešti. Súčasťou tohto koridoru je plynárenské prepojenie medzi Maďarskom a Slovenskom.
Priaznivým faktorom je schválenie finančnej podpory zo strany EÚ v rámci Európskeho hospodárskeho plánu obnovy.
V oblasti bezpečnosti dodávok elektriny bude vláda SR klásť dôraz na posilnenie cezhraničnej kapacity prepojení elektrizačnej sústavy s Maďarskom a na podporu procesu prehĺbenia integrácie trhu s elektrinou v regióne. Prepojenie českého
a slovenského národného trhu s elektrinou je v súlade so snahou EU vytvoriť jednotný trh s elektrinou. Naše ministerstvo
v súčinnosti s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pripravuje transpozičnú novelu zákona o energetike a zákona o regulácii v termíne do marca 2011. Novely zákonov budú konzultované s odbornou verejnosťou. Cieľom je rozvoj trhu a hospodárskej súťaže, regulačný dohľad nad transparentnosťou podnikania v elektroenergetike a v plynárenstve a posilnenie práv
odberateľov. Neoddeliteľnou súčasťou energetickej politiky a významným prostriedkom zvýšenia konkurencieschopnosti je
aj zvyšovanie energetickej efektívnosti. Vláda SR preto bude využívať opatrenia a podporné mechanizmy v záujme znižovania energetickej náročnosti na strane výroby aj spotreby. Jednou z najväčších globálnych výziev súčasnosti je zmierňovanie
dôsledkov klimatických zmien a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie. SR si stanovila výšku záväzného cieľa
v tejto oblasti na úrovni 14 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe do roku 2020.
Preto bude potrebné podporovať ich využívanie s ohľadom na únosnú konečnú cenu energie. Vzhľadom k tomu, že existuje
dostatočný technický potenciál biomasy, je vhodné v budúcnosti rozvinúť motivačné a regulačné opatrenia pre podporu
jej využívania. Podstatným prvkom pri dosahovaní cieľov zmeny klímy je aplikácia nízko-uhlíkových technológií. Jadrová
energia, ako komponent energetického mixu, je racionálnym riešením. K tomu prispieva aj prebiehajúca dostavba 3. a 4.
bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Výstavbu nového jadrového zdroja vláda SR podporí iba za podmienky financovania
zo súkromných zdrojov bez ďalšej účasti štátu. Záverom mi dovoľte konštatovať, že máme pred sebou náročné, ale veľmi
zaujímavé úlohy, ktoré sú výzvou pre ďalšiu našu prácu. Dosiahnutie našich cieľov si bude vyžadovať vysokú mieru kooperácie, pragmatického a profesionálneho postoja. Slovensko si zaslúži status moderného a dynamického štátu.
Juraj Miškov
podpredseda vlády SR
minister hospodárstva a výstavby SR
6
2010
Current development
and future challenges in the energy sector
Among the key factors that affect the functioning of the national economy and standard of living of the population is
definitely the energy sector. Therefore it is the state´s responsibility to place adequate emphasis on the issue of reliable,
efficient and sustainable supply of all forms of energy, ensuring a reasonable economic balance between participants of the
liberalized market environment. The Slovak Republic respects all the latest trends in the European economic development.
EU energy policy, adopted in March 2007, is built on three pillars, namely security, competitiveness and sustainability.
Binding European objectives have arisen from the proposal of a new Energy Policy and are necessary to be fulfilled by
2020. They are: 20 % reduction in greenhouse gas emissions; Achieving a 20 % share of renewable energy sources in the
final energy consumption, and; 10 % share of renewable energy sources in transport. Legislative documents approved by
the European Union (the three packages of liberalization for the Internal Electricity and Gas Market); “The Climate-energy package”, “Package of energy efficiency and security” as well as the forthcoming “Package of energy infrastructure”
being turned into national legislation, give rise to the need of the energy policy update. Important issues will include regulation of natural monopolies, prevention of market dominance exploitation, modification of rules of energy companies’
economics and business principles of transparent public procurement. Energy security must be realised in the context of
mutual cooperation, both at bilateral and regional levels. Therefore, the Government of the Slovak Republic, in its Policy
Statement, highlighted the need to create conditions for the diversification of energy sources; building energy infrastructure with an emphasis on regional projects, which ensure the connection of electricity, gas and oil pipelines, with the
systems of neighbouring countries. The Slovak Republic will be the presidential country of the regional group of the V4
countries for the years 2010 - 2011. I consider it necessary to highlight that our main priority will be the development of
energy infrastructure in Central and South-eastern Europe. The most significant project is erection of the north-south links
connecting the LNG terminal in Croatia and Poland, passing through all the V4 countries. This will create a possibility
of SR connection with major projects of South corridor, which includes Nabucco, South Stream and others. The northsouth link project has gained the support of V4 Prime Ministers at the recent Summit of energy security in Budapest since
part of this corridor is a natural gas link between Hungary and Slovakia. A beneficial factor is the approval of financial
support from the EU under the European economic recovery plan. In terms of electricity supply security, the Government
will place emphasis on strengthening cross-border capacity power system interconnection with Hungary, thus, supporting
the process of deepening integration of the electricity market in the region. Integration of the Czech and Slovak national
electricity market corresponds with EU efforts to create a single electricity market. Our Ministry, in collaboration with the
Office for Network Industries, is preparing transposing amendment to the Energy Law and the Law of Regulations before
the deadline of March 2011. Increase in energy efficiency is an essential part of the energy policy as well as an important
way of increasing competitiveness. The Government will therefore take measures and support mechanisms focused on
reduction of both energy production demands and energy consumption. One of the biggest global challenges today is the
moderation of climate changes´ impact and increasing the usage of renewable energy sources. Slovakia has set a binding
target level in this area at 14% share of renewable energy sources on gross final energy consumption by 2020. Therefore, it
will be necessary to support their usage with respect to a reasonable final price of energy. Considering the fact that there
is a sufficient technical potential of biomass, it is appropriate to develop motivational and regulatory proceedings to
encourage its usage in the future. An essential element in achieving the objectives of climate change is the application of
low-carbon technologies. Nuclear power as a component of energy mix is a rational solution. The ongoing completion of
the third and fourth block of the Nuclear Power Plant Mochovce also contributes to this. The Government will not allocate
additional resources for the construction of a new nuclear power plant and will not support the project unless it will be
funded privately. Finally, let me say that there are demanding, but very interesting, tasks in front of us that are a challenge
for our further work. Achieving our goals will require a high degree of cooperation, with a pragmatic and professional
approach. Slovakia deserves the status of a modern and dynamic country..
Juraj Miškov
Vice president of Government SR
Minister of Economy and Construction of the Slovak Republic
2010
7
Vážené dámy, vážení páni,
v roku 2009 sme boli postavení pred vážne problémy globálnej finančnej a ekonomickej krízy, ktorá neobišla ani sféru
energetiky – aj keď s miernym časovým posuvom. Odborníci, nielen u nás, v súčasnosti vyhlasujú, že najhoršie už máme
za sebou, hoci zotavenie prebieha pomaly a v roku 2010 možno len ťažko očakávať výraznejší posun k lepšiemu. Analýza
negatívnych dôsledkov krízy by mala byť poučením, s poukázaním na kritické miesta nášho hospodárstva a na oblasti
nepripravené zvládať európske či svetové výkyvy tohto druhu. Európa hľadá spoločné východiská a riešenia i preventívne
opatrenia. Je problematické dnes tvrdiť, do akej miery môžu byť alebo budú účinné. Nezáleží to iba na Európskej únii ako
celku, ale do značnej miery na disciplinovanosti jednotlivých štátov a dôslednom dodržiavaní prijatých zásad. Iný druh
krízy, ktorý tiež opätovne zviditeľnil slabé body v našom energetickom a hospodárskom systéme, súvisel s importovanými
nosičmi energií, konkrétne s plynom a ropou. Netreba zdôrazňovať význam a dôležitosť týchto surovín pre energetický priemysel a nadväzne aj pre ostatné odvetvia. Vieme, že dnes viac ako kedykoľvek predtým, je táto oblasť hospodárstva úzko
previazaná s politikou. Pri prijímaní rozhodnutí je nevyhnutné tento aspekt brať do úvahy – minimálne do doby, pokiaľ
nebudú realizované predpokladané projekty, ktoré by mali obmedziť závislosť dodávok z jednej svetovej strany.
Tieto i ďalšie skutočnosti viac ako predtým vyzývajú na medzinárodnú spoluprácu pri hľadaní východísk a riešení zásadných problémov energetiky. Dnes už je vo všeobecnosti akceptovaný smer využívania jadrovej energie a jej expanzie. V roku
2007 prišlo Slovensko i Česká republika s návrhom vytvoriť Európske jadrové fórum (ENEF), ktoré by sa na rýdzo odbornej
báze zaoberalo týmito otázkami. Aj tohoročné májové zasadnutie ENEF v Bratislave konštatovalo, že jadro bude najdôležitejšou súčasťou energetického mixu. Z pohľadu historického vývoja energetiky je samozrejmé, že najužšia spolupráca
Slovenska je s českými energetikmi, a to aj na úrovni zväzov. Výsledkom dlhodobej spolupráce ZZES a ČZZE je návrh
na projekt výstavby nového jadrového zdroja spoločnosťou JESS a.s., na ktorom sa majú podieľať spoločnosti JAVYS zo
SR a ČEZ z ČR. Nová vláda predstavila začiatkom augusta 2010 svoj program na najbližšie štyri roky pod názvom „Občianska zodpovednosť a spolupráca“. Podľa programu hospodárska politika bude založená na princípoch ekonomickej
slobody, konkurencie a rovnosti šancí, ale aj na solidarite. V rámci toho chce vláda vyvinúť úsilie na minimalizáciu politického a verejného vplyvu a zabezpečiť odbornú profesionalitu zástupcov štátu v energetických podnikoch. Sú to náročné
ciele, ak vychádzame z doterajších skúseností a informácií, ktoré sa pomerne často objavujú v médiách. Treba však veriť,
že vláda je schopná deklarované zámery pretaviť do konkrétnej podoby a v rámci tohto procesu bude mať záujem o spoluprácu so všetkými stavovskými organizáciami, vrátane nášho zväzu, ktorý združuje energetické podniky na Slovensku. Sme
pripravení na spoluprácu i odbornú diskusiu o všetkých otázkach, ktoré s energetickým sektorom súvisia. Sme presvedčení,
že prezentovaná aktualizácia energetickej politiky, ktorá má „sledovať predovšetkým záujmy odberateľov a koncových
spotrebiteľov“ a plánovaná úprava pravidiel trhu s energiami „s cieľom pokračovať v liberalizácii energetického trhu,
zvýšiť konkurenciu v energetike“ nebude viesť k takým krokom, ktoré by ešte viac sťažili pozíciu slovenských firiem. Pri
hodnotení „rovnosti šancí“ je potrebné veľmi citlivo analyzovať nielen súčasný stav subjektov, ale aj existujúce podmienky
potenciálnych domácich a zahraničných hráčov na trhu a zohľadniť v adekvátnej miere proklamovanú solidaritu. Zväz sa
chce podieľať na plnení programov, ktorých cieľom je zvýšenie energetickej bezpečnosti štátu, medzinárodná spolupráca
energetických sústav a sebestačnosť v produkcii elektrickej energie. Svojimi odbornými kapacitami môže pomôcť pri deklarovanej podpore rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a v spolupráci s domácimi organizáciami prispieť k znižovaniu
produkcie skleníkových plynov a zlepšeniu životného prostredia. V tomto roku sa energetici z celého sveta opäť stretnú
na konferencii v kanadskom Montreale. Odborníci z krajín celého sveta budú prezentovať koncepcie, ktoré budú určite odrážať výzvy súčasnej doby, najmä v nadväznosti na akútnu potrebu zvýšenia ochrany životného prostredia zvyšovaním podielu výroby elektrickej energie z OZE. Aj Slovensko, celkom zákonite, sa vydalo týmto smerom, predovšetkým využívaním
solárnej energie, pretože iné zdroje sú na našom území limitované. Ročenka elektrotechniky a energetiky, prezentovaním
odborných názorov a návrhov, môže prispieť k plneniu cieľov, ktoré pred energetikmi stoja. K tomu želám jej tvorcom aj
prispievateľom veľa energie a tvorivej invencie.
Tomáš Malatinský
Prezident Zväzu zamestnávateľov
energetiky Slovenska
8
2010
Dear Ladies and Gentlemen,
in 2009 we were faced with the global financial and economic meltdown. The energy sector was not affected by the consequences straight away but it was not spared either. Experts, not only here, now declare that the worst is behind us but
the recovery will be slow and we can’t expect too significant improvement in 2010. The negative consequences of the crisis
should be a lesson to us, highlighting the critical flaws of our economy and the sectors unprepared to deal with European,
or global, fluctuations of this kind. Europe is looking for mutual starting points, solutions and precautionary measures.
It is now difficult to say to what extent these will be effective. These measures will not rely only on the European Union as
a whole but primarily on the consistent compliance with accepted principles by individual states. Another type of crisis,
which again highlighted weak points in our energy and economic system, was associated with imported energy carriers,
namely gas and oil. Needless to say, the importance and significance of these raw materials to the energy industry and
subsequently to other sectors cannot be over estimated. We know today, more than ever, that this area of the economy is
tightly linked to politics. When making decisions, it is necessary to take this aspect into account - at least until the planned
projects can be implemented, which should reduce the one-sided dependence on imported fuels. These and other factors,
now more than ever, call for international co-operation in finding answers and solutions to the fundamental energy issues.
Nuclear energy use is now a widely accepted solution. In 2007, Slovakia and the Czech Republic introduced a proposal
for a European Nuclear Forum (ENEF), which would discuss these issues on a purely professional basis. This year‘s ENEF
May meeting in Bratislava, again, concluded that the nuclear energy will be the most important component of the energy
mix. From a historical and development perspective, it is understandable that Slovakia’s energy co-operation is closely
entwined with the Czech Republic’s energy industry. A proposal for new nuclear unit construction project, to be executed
by JESS (joint stock company) partnering with JAVYS of the Slovak a’s JAVYS and Czech’s CEZ is the outcome of the
long-term co-operation between the ZZES and ČZZ. The new government presented its program for the next four years
titled „The Civil Responsibility and Co-operation“ in early August 2010. According to the program, the economic policy
will be based on the principles of economic freedom, competition and equality of opportunity but also on solidarity. In
these terms, the government endeavours to minimize the impact of political and public influence and provide qualified and
professional representatives in the state energy companies. Those are ambitious goals, considering the past experience
and information quite frequently appearing in the media. Let us suppose that the government is able to translate their
declared intentions into a concrete form and in the process will be interested in working with all professional organisations, including our union which gathers all energy companies in Slovakia. We are ready for cooperation and professional
debate on all issues related to the energy sector. We believe that the present energy policy update, which is to „monitor the
interests of customers and end-consumers“ and the proposed adjustment of the energy market rules „aimed at continuing
liberalisation of the energy market, increasing competitiveness in the energy sector“ will not lead to any step which could
further worsen the position of Slovak companies. In the evaluation of the „equal opportunities“ we should carefully analyse not only the current state of entities but also the existing conditions for potential domestic and foreign players in the
market and in an adequate scale reflect the proclaimed solidarity. Our union wants to participate in the implementation
of programs aimed at improving energy security, international co-operation of energy systems and self-sufficiency in the
production of electricity. It can help with its professional capacity to support the development of renewable energy and
in cooperation with domestic organizations to contribute to reducing greenhouse gas emissions and improvement of the
environment. This year, the energy engineers from around the world meet again at a conference in Montreal, Canada.
Experts from around the world will present ideas that will surely reflect the challenges of today, particularly the urgent
need for increased environmental protection by increasing the share of electricity production from RES. Slovakia also set
out in this direction, particularly in the use of solar energy, due to other resources being limited in our country. The Annual
Energy, by presenting expert opinions and proposals, can contribute to achieving these goals set for the power engineers.
For this, I wish its’ authors and contributors a lot of drive and creativity in future.
Tomáš Malatinský
President of the Union of Employers
Power industry in Slovakia
2010
9
plants
ck BIODIESEL
ing oils)
• Multi-feedsto
and waste cook
ya
so
,
er
ow
nfl
(Rapeseed, su
ow how
ng units and kn
si
es
oc
pr
L
SE
• BIODIE
ow how
ng units and kn
si
es
oc
pr
ne
ri
Glyce
cling systems
• Solvent recy
cycling units
Wastewater re
m
www.rene
.sk
Graphic design: RE−PUBLIC
®
78 5 21 10
te l: +4 21 35
78 5 21 11
fa x: +4 21 35
@ re ne m .s k
e- m ai l: re ne m
s. r.o .
RE NE M TE CH
šk ol y 15 19
j
ke
íc
ľn
Ul . Ro
no
94 5 01 Ko m ár
pu bl ic
Re
ak
ov
Sl
–
EU
at a glance
Official name
Location
Neighbours
Time Zone
Capital
Regions
Area
Population
Density of population
Official currency
Official language
Ethnic groups
Religion
Government
Member of
Internet TLD
Slovenská republika – Slovak Republic
Central Europe (17° - 22° E, 47° - 49° N)
Czech Republic, Austria, Hungary, Poland, Ukraine
GMT + 1 hour, summer time (last Sunday in March – last Sunday in Oct): GMT + 2 hours
Bratislava
Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice
49 035 km2
5.4 million
110 (per km2)
Euro, since 1 January 2009 (€)
Slovak
Slovak (85.8 %) Hungarian (9.7 %) – southern Slovakia,
Hungarian may also used in official communication
Roma (1.7 %),
Ruthenian or Ukrainian (1 %) – eastern Slovakia
other (1.8 %)
Roman Catholicism (68.9 %, however church attendance is much lower),
people without confession (13 %), Lutheranism (6.93 %), Greek Catholicism
(4.1 %), Calvinism (2.0 %), other and non-registered churches (1.1 %),
Eastern Orthodox (0.9 %), Jewry (< 0.1 %),
parliamentary democracy republic
EU, Euro Area, Schengen Area, OECD, NATO, UN, WTO, OBSE, etc.
.sk or .eu (common for all countries in the EU)
State emblem
The state emblem is made up of a silver double-cross standing
on a blue triple hill. The triple hill symbolizes the three
Carpathian mountain ranges: Tatra, Fatra and Matra.
The double-cross represents the Christian traditions
of Slovakia and tradition of Saint Cyril and Methodius,
who brought Christianity to Slovakia.
Slovak flag
The Slovak flag, in common
with other Slavic nations,
uses the white, blue and red
colours. On the left part of
the flag is the state emblem.
The Slavic tribes settled in the territory of Slovakia in the
5th - 6th century. In 623, the first empire was established
in the territory and called the Samova ríša (Samo´s Empire), after its founder, the Frankish merchant Samo, who
unified the Slavic tribes. After his death the empire fell
apart. Another significant empire founded on our territory
was Veľká Morava (Great Moravia), which was established
in 833 by Prince Mojmír. The upswing of Veľká Morava
came with the arrival of Saints Cyril and Methodius in
863, during the reign of the Rastislav. Cyril and Methodius were spreading Christianity and learning in the oldSlavonic language that people understood. Rastislav´s
successor was his nephew Svätopluk. After Svätopluk´s
death the empire gradually fell apart at the beginning of
the 10th century. Afterwards the territory of today’s Slovakia became part of Uhorsko (The Hungarian Empire)
and stayed that way until 1918 (the end of the First World
War). The “golden era” of Uhorsko´s) development were
the 14th and the 15th century: gold and silver were mined
in Slovakia´s territory, handcraft production was advanced and cities were developed. The most important cities
at that time were Bratislava, Trnava, Košice, Bardejov,
Banská Štiavnica, Banská Bystrica and Kremnica. The
14th century was also a period of advancement of general
education. The first university established in our territory
was Academia Istropolitana in 1465. From the 16th century until the end of the First World War (1918), almost
the whole of today’s Slovak territory, then still a part of
Uhorsko, was under the rule of the Habsburg monarchy.
The capital of Uhorsko was Prešporok (the former name
of Bratislava). The 16th and the 17th century were the bloodiest ones in Slovak history. The territory and the population were permanently endangered by Turkish attacks.
These attacks only finished in 1683, when the Turks were
definitely defeated.
The 18th century is characterised by the Enlightenment
movement. In this era Uhorsko had its first queen –Maria
Theresa. During her reign Slovakia was still the economic
and cultural centre of Uhorsko. In the 18th century a movement called the National Revival (Národné obrodenie)
began to spread in Slovakia. This was an attempt to form a
modern Slovak nation and its ideology. The most famous
and important national revivalists were Anton Bernolák
and Ľudovít Štúr. In 1787 A. Bernolák codified the first literary Slovak language, based on western-Slovak dialect.
In 1843 Ľ. Štúr codified literary Slovak language on the ba-
sis of middle-Slovak dialect. Štúr´s literary language has
been used with little amendments until today. The years
1848-1849 were revolutionary years in Europe, with revolution occurring in Uhorsko. In 1848 the first Slovak National Council (Slovenská národná rada) was established.
The attempts for acknowledging Slovaks as an independent nation began. In 1867 Uhorsko was split into two states: Rakúsko (Austria) and Uhorsko (Hungary) and became Rakúsko-Uhorsko (Austria-Hungary). The states were
connected by the monarch, minister of foreign affairs, war
and finances. Slovakia wanted to become an independent
part of the Austrian Monarchy, but this did not happen.
They stayed part of Uhorsko and the era of Hungarization
of the Slovak population (1867-1918) began.
After the First World War, in 1918, when Rakúsko-Uhorsko was one of the defeated countries, Slovakia decided to
join with the Czech Republic and create Czechoslovakia.
Nearly twenty years later the raising power of Hitler in
Germany was dangerous for Czechoslovakia. Hitler wanted the border zones of Czech and Moravia; his reasoning
was protection of Germans living there. His request was
Capital city Bratislava
discussed at the Munich Conference in 1938 where the
participants were Germany, Italy, Great Britain and France. The countries agreed to fulfil Hitler´s request. This
conference is known as the “Munich dictate”.
In 1939 the first Slovak Republic was established. It was
under control of Nazi Germany and was forced to be its
ally. In 1944 the Slovak National Uprising (Slovenské národné povstanie) broke out against the Nazis, but it was
repressed. Afterwards the German army was pushed away
from Slovak territory from the East by the advancing Russian army. After the end of the Second World War (1945),
Czechoslovakia was formed again. It came under the influence of the Soviet Union and a communist regime was
established. The communist rule ended in 1989, following
the peaceful Velvet Revolution (nežná revolúcia).
In 1993 Czechoslovakia split again and for the last time:
On 1 January 1993 two successor states were peacefully established: Slovak Republic and Czech Republic. The countries have very good relations. In 2004, on 1 May, Slovakia
became a member of the European Union. On 1 January
2009, Slovakia also became part of the Eurozone – as the
first country in its region.
Geography
The mid and the North of the country is mountainous. Across the most of the northern half of the country, there
are Karpaty (Carpathian Mountains). The most known
and also the most beautiful Slovak mountains are Tatry (Tatras), which consist of Vysoké Tatry (High Tatras)
and Nízke Tatry (Low Tatras). They are a popular skiing
destination and home of many scenic lakes and valleys.
Both Tatras are also a national park. Vysoké Tatry (High
Tatras) contain the highest point in Slovakia, Gerlachovský štít (Gerlach Peak) - 2,655 meters and the country‘s
highly symbolic mountain Kriváň. Other well-known mountain ranges are Veľká Fatra (Big Fatra) and Malá Fatra
(Little Fatra). The lowlands, which are important agricultural areas, are typical for the South and the East of Slovakia. Among the biggest lowlands are Podunajská nížina
(Danube Lowland), Záhorská nížina (Lowland of Zahorie)
and Východoslovenská nížina (Eastern-Slovak Lowland).
The most important rivers in Slovakia are the Dunaj
(Danube), which connects the capital city Bratislava with
two capital cities of the neighbouring countries - Vienna
and Budapest, then the Váh, Hron and Nitra. The Bodrog
river is the lowest point in Slovakia (95 m).
The cities in Slovakia are not very big. The biggest city of
Slovakia, its capital Bratislava, which is situated in the
West of the country, has 0.5 million citizens. The second
biggest city is Košice in the East of the country. Other big
towns are Prešov, Nitra, Žilina, Bánska Bystrica, Trnava,
Martin and Trenčín.
Weather
The climate is continental with four distinct seasons: winter, spring, summer and autumn. Winters (December –
February) are cold and bring snow. The average temperature in January is from -3 to + 2 °C. Springs (March – May)
are warm and very enjoyable. Summers (June – August)
tend to be hot and humid. The average temperature in July
is from 17 to 26 °C. Autumns (September – November) are
bleak and rainy.
Politics
Slovakia is a parliamentary democratic republic with a multi-party system. Power in Slovakia is divided horizontally
(branches of power) and vertically (decentralization).
Vertically power is divided into supranational power, state power, self-governing regions power and municipality
power. The supranational power is mainly in the hands of
the European Union. Some policies, such as agricultural
policy, is only in the hands of the EU institutions. Other
policies, such as foreign and defence policy are shared
among the EU and its member states. Other policies, such
as tax policy are only in the hands of each member state.
EU is also in charge of monetary policy for the member
states which entered the Euro Area.. Slovakia adopted the
euro on 1 January 2009.
The state power is horizontally divided into executive power, which is shared by the President and the Government, legislative power, which is in the hands of the
Parliament and judicial power, which is borne by courts.
Even though the President has some executive power, this
function is mostly representative. The head of the Executive in Slovakia is the Government. It is made up of the Prime
Minister, his or her Deputies and Government Ministers.
The Prime Minister is usually the leader of the winning
party of the parliamentary election and the Government is
created as a coalition of some parliamentary parties Thus
parties in the Parliament are divided into “coalition parties” and “opposition parties”. The Unicameral National
Council of the Slovak Republic (Národná rada Slovenskej
republiky) is Slovakia’s highest legislative body. 150 members of parliament are elected for a four-year term on the
basis of proportional representation. Courts in Slovakia
are divided into the Constitutional Court of Slovak Republic and other courts. The Constitutional Court rules only
on constitutional issues. Other courts deal with standard
issues. The highest degree of appeal is the Highest Court of
the Slovak Republic. Slovak territory is divided into eight
self-governing regions: Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra,
Žilina, Banská-Bystrica, Prešov and Košice. Each region
has its own chairman – a so-called župan - and a regional
parliament. The self-governing region has executive and
legislative competence on certain issues. This also applies
for municipalities.
Natural beauty
Vysoké Tatry (High Tatras) are situated in the northern
part of Slovakia on the border with Poland. They are one
of the highest European mountain ranges situated north
of the Alps. In these mountains a unique area of fauna and
flora is situated. In 1949 Vysoké Tatry (High Tatras) were
declared to be the first national park in Slovakia – Tatranský národný park – TANAP (The Tatra National Park). In
1993 they were declared by UNESCO to be Biospheric Reservation Tatras.
Caves
Caves are unique natural phenomena that attract the attention of both experts and the general public. They represent an invitation on a journey of beauty and knowledge.
Many Slovak caves are well known in Europe and the whole world. There are 13 publicly accessible caves in Slovakia,
with 6 of them on UNESCO´s World Heritage List. The
most famous is Dobšinská ľadová jaskyňa (Dobsina Ice
Cave), which is one of the largest ice caves in the Europe.
Other national parks are Nízke Tatry (Low Tatras), Malá
Fatra (Little Fatra), Veľká Fatra (Big Fatra), Poloniny, Slovenský raj (Slovak Paradise), Muránska planina (Muranska Plain), Pieniny and Slovenský kras (Slovak kras).
Thermal spas
Many thermal spas in Slovakia are world known for their
curative effects. Their offer of health-restoring, recreational or wellness treatment is really wide. The most famous
are the thermal spas in Piešťany, Bardejov and Dudince.
Traditional music, dancing and clothing
Every area, town and village in Slovakia has its own character and its own traditional clothing, music and dancing. Slovak folklore music and dancing is world famous
and admired. Many Slovak folklore songs are rhythmical
and cheerful, some are also sad. They are mostly about love
for the homeland, work and relationships. There are many
folklore festivals taking place in Slovakia. The biggest ones
are in Východná, Myjava, Terchová and Detva.
Castles
History is best preserved in Slovakia in its towns by historical buildings and other monuments and best represented
by many Slovak castles. The most famous castle is Spišský
hrad (Castle of Spiš) in eastern Slovakia, which is the largest medieval castle complex in Central Europe. The castle
is also placed on UNESCO´s World Heritage List. Other
well known castles are the castle of Bratislava, Trenčín,
Orava and Bojnice Chateau.
Source: SARIO
Fungovanie trhu s elektrinou a plynom
Globálna finančná a hospodárska kríza nastolila v minulom roku rad naliehavých
hospodárskych problémov. Dané obdobie bolo podľa údajov Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví charakteristické najmä výrazným poklesom výroby a spotreby
elektriny (nielen na Slovensku).
Kríza na obzore
V januári 2009 sa vyskytli vážne problémy s dodávkami zemného plynu z Ukrajiny. Dodávky zemného plynu
boli úplne prerušené 7.1.2009 a k ich obnove došlo až
20.1.2009. Počas prerušenia dodávky zemného plynu
boli z prevádzky vyradené zariadenia na výrobu elektriny,
využívajúce ako palivo zemný plyn. Pre elektrizačnú sústavu to znamenalo stratu podporných služieb. Stav v odvetví elektroenergetiky bol kritický najmä po odstavení
dvoch blokov v elektrárni Nováky následkom požiaru dňa
12.1.2009.
Prepojenie denných trhov
Dňa 30. 6. 2009 bol do prevádzky spustený webový portál
www.isot.sk pre podporu procesov organizovaného denného trhu s elektrinou na Slovensku. Účastníci denného
trhu s elektrinou môžu zadávať svoje objednávky na nákup a na predaj, pričom systém zabezpečuje ich automatizované spárovanie a optimalizuje výslednú cenu denných
kontraktov. Organizovaný denný trh poskytuje účastníkom trhu možnosť znížiť náklady na odchýlku medzi plánovaným a skutočným množstvom odobratej elektriny.
Od 1. 9. 2009 tento informačný systém podporuje prepojenie denných trhov ČR a SR metódou market coupling
na báze implicitnej aukcie. Objednávky z českej a slovenskej obchodnej zóny sú spoločne spárované, čím sa zvýšila likvidita oboch denných trhov s elektrinou. Hlavným
cieľom prepojenia krátkodobých trhov je zabezpečiť stabilitu a bezpečnú prevádzku oboch elektrizačných sústav.
Úspešné prepojenie denných trhov s elektrinou medzi
Českom a Slovenskom je plne v súlade s cieľmi Európskej
komisie.
Pozitívnym prínosom krízy sú dopady, medzi ktoré
z pohľadu situácie na Slovensku patria najmä:
• prepad nadhodnotených cien energií
na komoditných burzách a aukciách,
• výraznejší rozvoj trhu s elektrinou,
osobitne výrazný vstup alternatívnych dodávateľov
elektriny na trh s elektrinou, ktorí ponúkajú atraktívne
ceny nezaťažené prevádzkovými nákladmi spoločností
aj pre malé podniky a odberateľov elektriny
v domácnostiach,
• trh s plynom na Slovensku je síce tiež „de–iure“
plne liberalizovaný, ale reálne sa začal rozvíjať
až koncom roka 2009, po zapojení sa niekoľkých
dcérskych spoločností významných európskych
plynárenských spoločností do podnikania na území
Slovenska, zatiaľ len pre odberateľov plynu
mimo domácností.
18
2010
V oblasti primárnej energetickej legislatívy nadobudli
v roku 2009 účinnosť tieto zákony:
• zákon č. 73/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 656/2004 Z .z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou
od 15.3.2009,
• zákon č. 293/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
s účinnosťou od 1.9.2009,
• zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných
zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
s účinnosťou od 1.9.2009.
Ingerencia štátu a existencia adekvátnej miery regulácie sa
ukázala aj v čase hospodárskej krízy ako nevyhnutná. Cenovú reguláciu v sieťových odvetviach zabezpečuje Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad) – sleduje
správanie sa jednotlivých účastníkov trhu a vytvára podmienky pre rozvoj hospodárskej súťaže. Rok 2009 bol druhým uceleným kalendárnym rokom, v ktorom sa na trhu
s elektrinou a plynom uplatňovali pravidlá pre fungovanie
trhu s elektrinou, ktoré vláda schválila Nariadením vlády
č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou (ďalej len „pravidlá trhu s elektrinou“) a Nariadením vlády SR č. 409/2007 Z. z., ktorým
sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom (ďalej len „pravidlá trhu s plynom“).
TRH S ELEKTRINOU
Z hľadiska legislatívneho sa trh s elektrinou v roku 2009
riadil – okrem primárnej energetickej legislatívy - najmä
pravidlami trhu s elektrinou v nezmenenej štruktúre. Tie
upravujú práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou
v podmienkach liberalizovaného trhu s elektrinou na Slovensku. Nástrojmi úradu na realizáciu regulačnej politiky
v oblasti cenovej regulácie v elektroenergetike sú všeobecne záväzné právne predpisy - výnosy, vydané na základe
splnomocňovacích ustanovení zákona o regulácii. V roku
2009 dosiahla výroba elektriny objem 26 074 GWh, čím
klesla na úroveň roku 1998 a spotreba v objeme 27 386
GWh klesla až na hodnotu roku 1995. Oproti roku 2008
bola výroba nižšia o 11,04 % a spotreba o 8,19 %. Objem
cezhraničných výmen prenesenej elektriny sa oproti roku
2008 znížil o 8,9 %. Dovoz dosiahol 8994 GWh, vývoz
7682 GWh, saldo (s prevahou dovozu) bolo 1312 GWh. Do-
voz zo zahraničia zabezpečil 4,79 % spotreby na Slovensku. Už v treťom roku za sebou bola elektrizačná sústava
SR závislá na dovoze elektriny zo zahraničia.
Pri obchodovaní s elektrinou na trhu s elektrinou sa
na úrovni veľkoobchodu využívajú v SR najmä tieto formy
obchodu:
• priamo cez bilaterálne rokovania, pri ktorých ide
o neverejné (mimoburzové) tzv. OTC
(over the counter) obchody, v rámci ktorých je
zobchodovaná väčšina elektriny na trhu,
• sprostredkovane cez obchodníkov s elektrinou
- brokerské spoločnosti,
• priamo cez anonymnú ponuku na niektorej
z internetových obchodných platforiem, ako sú
napr. TFS, ICAP, GFI, Spectron, u nás najmä
cez spoločnosť SPX, s.r.o.,
• cez energetickú burzu (napr. najlikvidnejšia burza
EEX v Lipsku a praţská burza PXE), aktívneho
účastníka zobchodovaného kontraktu,
ktorý ručí za kontrakt,
• cez aukčný (párovací) systém, u nás tzv. market
coupling – prepojenie denných trhov s elektrinou
Českej republiky a Slovenskej republiky,
zahájené v septembri 2009.
Oblasť dodávky elektriny dokumentujú údaje v nasledovnej tabuľke.
2008
2009
Objem elektriny, ktorú dodali
tzv. koncoví dodávatelia elektriny pre odberateľov elektriny
v domácnosti (GWh)
Rok
4 897
4 966
Objem elektriny, ktorú dodali
tzv. koncoví dodávatelia elektriny pre ostatných odberateľov
(GWh)
12 309
10 482
2 062 259
2 070 817
Počet odberných miest „ostatných“ u koncových dodávateľov
286 133
284 158
Počet odberateľov v domácnostiach, ktorí zmenili dodávateľa
8
7697
Počet odberných miest v domácnostiach, ktorí zmenili
dodávateľa
45
7923
Počet odberných miest
v domácnostiach u koncových
dodávateľov
Počet „ostatných“ odberateľov,
ktorí zmenili dodávateľa
1462
2999
Počet odberných miest „ostatných“, ktorí zmenili dodávateľa
3770
6798
Počet cenových rozhodnutí,
ktoré vydal úrad dodávateľom
elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti
34
30
Účastníci trhu s elektrinou
Okrem odberateľov elektriny (či už v domácnostiach alebo
mimo domácností) boli ku koncu roka 2009 ďalšími účastníkmi trhu s elektrinou v Slovenskej republike držitelia
platného povolenia na podnikanie v energetike v zmysle
zákona o energetike, t.j. výrobcovia a dodávatelia elektriny, obchodníci s elektrinou, prevádzkovateľ prenosovej
sústavy a prevádzkovatelia regionálnych alebo miestnych
distribučných sústav. V roku 2009 úrad vydal celkom 104
rozhodnutí o vydaní alebo zmene povolení na podnikanie týkajúcich sa činností v elektroenergetike. Zákon č.
656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) nevyžaduje povolenie na podnikanie pre výrobu a dodávku elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane obnoviteľných zdrojov
energie. Pri takejto činnosti je dokladom o oprávnení podnikať potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré
vydáva úrad. V roku 2009 úrad vydal 198 potvrdení o pôvode elektriny pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a 48 cenových rozhodnutí pre výrobcov elektriny technológiami kombinovanej výroby elektriny a tepla.
Elektrizačná sústava Slovenskej republiky je prepojená
s prenosovými sústavami susediacich krajín prostredníctvom týchto spojovacích vedení (cezhraničných profilov):
Česká republika – profil SEPS/ČEPS, Poľsko – profil SEPS/
PSE-O, Maďarsko – profil SEPS/MAVIR, Ukrajina – profil
SEPS/WPS. SEPS, a.s. ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území určoval a zverejňoval na príslušnom cezhraničnom profile voľnú prenosovú kapacitu,
ktorá je využiteľná účastníkmi trhu s elektrinou na dovoz
elektriny alebo na vývoz elektriny.
Dodávka elektriny
Dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnostiach zabezpečovali v prevažnej miere tzv. koncoví dodávatelia elektriny pre domácnosť a malé podniky. Pokles
cien na trhu s elektrinou medzi rokmi 2008 a 2009 využili alternatívni dodávatelia elektriny, ku ktorým (najmä
z dôvodu nižších ponúkaných cien silovej elektriny) prešlo v roku 2009 od troch tradičných koncových dodávateľov elektriny (súčastí vertikálne integrovaných podnikov)
takmer 7 700 odberateľov elektriny v domácnostiach a ďalších takmer 3 000 odberateľov z radov odberateľov elektriny mimo domácností.
TRH S PLYNOM
Z legislatívneho hľadiska sa trh s plynom v roku 2009
riadil najmä Nariadením vlády SR č. 409/2007 Z. z. z 22.
augusta 2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v nezmenenej štruktúre v porovnaní
s predchádzajúcim rokom v súlade so zákonom o regulácii
a zákonom o energetike.
Keď charakterizujeme trh s plynom z hľadiska vývoja počtu
platných povolení na podnikanie v oblasti plynárenstva, je
možné konštatovať, že má stabilnú štruktúru. Významným
posunom na trhu s plynom je skutočnosť, že v roku 2009
2010
19
Počet platných povolení na podnikanie v energetike v oblasti
plynárenstva uvádza nasledujúca tabuľka.
Činnosť
2007
2008
2009
Výroba plynu
3
2
2
Preprava plynu
1
1
1
48
41
44
Distribúcia a dodávka plynu
Uskladňovanie plynu
2
2
2
Dodávka plynu
43
48
54
Distribúcia plynu
2
5
5
Výroba, distribúcia, dodávka
a uskladňovanie plynu
2
2
2
boli zaznamenané prvé reálne aktivity ďalších 4 spoločností podnikajúcich na trhu dodávok so zemným plynom
konkurujúcim tradičnému dodávateľovi, ktorým je Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len „SPP, a. s.“).
Napriek tomu, že trh s plynom je otvorený pre všetkých
odberateľov plynu, vrátane domácností, noví dodávatelia
plynu začali konkurovať spoločnosti SPP, a.s. iba v segmente priemyselných odberateľov. Uskladňovanie plynu
v podzemných zásobníkoch plynu plní dôležitú funkciu
na trhu s plynom. Okrem ich prvoradej úlohy, vyrovnávania rozdielov medzi objemom dodávok a spotrebou plynu
prostredníctvom uskladňovania plynu v letnom období
a ťažby plynu v zimnom období, kedy je spotreba vyššia
a pravidelný nákup plynu dodávateľov plynu zo zahraničia
nestačí na pokrytie spotreby plynu, ich úloha bola náležite
preverená počas plynovej krízy v prvých dvoch januárových dekádach roku 2009.
Počet prevádzkovateľov zásobníkov zemného plynu
na území Slovenskej republiky v roku 2009 sa oproti roku
2008 nezmenil. Uskladňovaciu kapacitu ponúkajú dvaja
prevádzkovatelia zásobníkov, a to NAFTA a POZAGAS.
Služby prevádzkovateľov zásobníkov využíval SPP, a. s.
a zahraničné spoločnosti z Rakúska, Nemecka, Českej republiky a Francúzska.
Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
38
2010
The operation of market
with electricity and gas
Global financial and economic crisis has raised a series of
urgent economic problems in the last year. That period was,
according to the Regulatory Office for Network Industries,
characterized by particularly strong decline in electricity
production and consumption (not only in Slovakia).
Crisis in the reach
In January 2009, there were serious problems with gas
supplies from Ukraine. Supplies of natural gas were completely suspended on 7 January 2009 and it came to their
renewal on 20 January 2009. During the interruption
in the supply of natural gas were shutdown facilities for
electricity production using natural gas as fuel. It meant
a loss of support services for the electrical power system.
Situation in the electricity sector has been particularly critical after the shutdown of two power blocks in Novaky
because of the fire on 12 January 2009.
Interconnection of daily markets
On 30 June 2009 a web portal www.isot.sk was put into
operation in order to support the processes of organised
daily electricity market in Slovakia. Participants in the
daily electricity market can enter their orders for the purchase and sale, while the system provides their automatic
pairing and optimizes the final price of the daily contracts.
Organised daily market provides market participants with
a possibility of cost reduction on a divergence between
planned and actual quantity of electricity collected.
From 1 September 2009 the information system supports
the connection of the daily markets in CR and SR by means of market coupling method based on implicit auction.
Orders from the Czech and Slovak trade zones are paired
together; thereby the daily liquidity of both electricity
markets has increased. The main objective of short-term
markets interconnection is to ensure stability and safe
operation of both power systems. Successful interconnection of daily electricity markets between Czech and Slovak is fully consistent with the objectives of the European
Commission.
Positive contributions of the crisis are impacts which
in view of the situation in Slovakia are particularly:
• fall of overstated energy prices on commodity
exchanges and auctions,
• outstanding development of the electricity market,
particularly strong entry of alternative suppliers
of electricity to the electricity market who offer
attractive prices unencumbered by operating costs for
small businesses and household customers too,
• gas market in Slovakia is also „de-iure“ fully
liberalized, but actually began to develop late at
the end of 2009, after the involvement of several
subsidiaries of major European gas companies
into business in Slovakia, so far only
for non-domestic gas customers.
In the area of primary energy legislation
the following laws came into force in 2009:
• Law. 73/2009, which amends Act no. The 656/2004
about energetics and change of certain laws as
amended and completing certain laws, with
validity from 15 March 2009,
• Law. 293/2009, which amends Act no. 656/2004 about
energy and completion of certain laws, as amended,
with validity from 1 September 2009,
• Law. 309/2009, which deals with the support
of renewable energy sources and highly efficient
combined production, completion of certain laws,
with validity from 1 September 2009.
Interference of state and the existence of an adequate level
of regulation are in times of economic crisis necessary. Price regulation in network industries provides the Office for
Network Industries (hereinafter “the office”) – it monitors
the behaviour of individual market participants and creates conditions for commercial competition. The year 2009
was the second comprehensive calendar year in which
rules for the electricity and gas market were applied for
functioning of electricity market, which the government
approved by government announcement No. 317/2007
establishing rules for the functioning of the electricity
market (hereinafter „the electricity market rules“) and
government regulations Nr. 409/2007 establishing rules
for the functioning of the gas market (hereinafter „the gas
market rules „).
Electricity market
From the legislative point of view, the electricity market
in 2009 followed - in addition to the primary energy legislation - especially the rules of electricity market in an
unchanged structure. They regulate the rights and obligations of the electricity market participants in conditions of
a liberalized electricity market in Slovakia. Office tools for
the implementation of regulatory policy in the area of price regulation in the electricity sector are generally binding
laws - revenue, issued under the accredited assessments of
the regulation law.
In 2009, electricity production capacity reached the volume of 26,074 GWh, by means of which fell to the level
of 1998 and consumption in volume of 27,386 GWh fell
to a value of 1995. Compared to 2008 production was
lower by 11.04% and consumption by 8.19%. The volume
of cross-border exchanges of transferred electricity compared to 2008 decreased by 8.9%. Imports reached 8,994
GWh, exports 7682 GWh, balance (with a predominance
2010
21
of imports) was 1,312 GWh. Imports from abroad ensured
the consumption of 4.79% in Slovakia. Already in the third
following year the Slovak Republic Power System depends
on electricity imports from abroad.
When trading with the electricity in electricity market,
at the wholesale level in Slovakia the following forms
of trade are used:
• through direct bilateral negotiations – un-public (out
of stock market), so called (OTC) (over the counter)
transactions in which the majority of electricity
in the market is traded,
• intermediary through the traders with electricity
- broker companies,
• directly via anonymous offer of one of the Internet
trading platforms such as. TFS ICAP, GFI, Spectron,
at us especially via SPX, Ltd.,
• through energy exchange (for example, the most
liquid exchange EEX in Leipzig and praţská stock
PXE), an active participant of traded contract that
guarantees the contract,
• through auction (matching) system, called at us so
called market coupling - linking the daily electricity
markets of the Czech Republic and Slovakia,
started in September 2009.
Participants of electricity market
Except of electricity purchasers (whether in or outside
the household) were at the end of 2009 other participants
in the electricity market in the Slovak Republic who have
a valid permission for business in the energy sector under
the Energy Act, i.e. manufacturers and suppliers of electricity, traders with electricity, operators in the electricity
transmission system and operators of the regional or local
distribution systems. In 2009, the Office issued a total of
104 decisions about issue or change of permits for business activities in the electricity sector. No Act. 656/2004
on energy and amending certain laws, as amended (the
„Energy Act“) does not require a permission for business
in manufacturing and supplying of electricity by a facility
with a total installed capacity up to 1 MW, including renewable energy sources. At such an activity, affirmation
of fulfilled announced obligation issued by the Office is
a document which permits to do business in this area. In
2009, the Office issued 198 certificates of electricity origin for producers of electricity from renewable energy
sources and 48 pricing decisions for electricity producers
in the technology of combined heat and power. Electricity system of the Slovak Republic is interconnected with
transmission systems of neighbouring countries through
these interconnections (cross sections): Czech Republic - Profile SEPS / CEPS, Poland - Profile SEPS / PSE-O,
Hungary - Profile SEPS / MAVIR, Ukraine - Profile SEPS
/ WPS. SEPS, a.s. as an operator of a transmission system
in a defined territory determined and published a spare
transmission capacity on the corresponding cross-border
profile that can be utilized by participants for electricity
imports or exports in the electricity market.
22
2010
Electricity supplies
The supply of electricity for household customers was provided mostly by so called final suppliers of electricity for
household and small businesses. Fall in market prices of
electricity between 2008 and 2009 was used by alternative
electricity suppliers, to which (mainly because of lower offered prices for power electricity) nearly 7,700 customers
from three traditional electricity suppliers (components
of vertically integrated companies) and nearly 3,000 additional customers from the ranks of non-domestic electricity customers changed in 2009.
The area of supplied electricity is documented in the following table
Year
2008
2009
The volume of electricity
supplied by the so-called final
electricity suppliers
for household customers (GWh)
4 897
4 966
The volume of electricity
supplied by the so-called final
electricity suppliers
for other customers (GWh)
12 309
10 482
Number of delivery points in
households at final suppliers
2 062 259
2 070 817
286 133
284 158
The number of household customers who changed the supplier
8
7697
Number of delivery points in
households changing supplier
45
7923
The number of „other“ customers changing supplier
1462
2999
The number of delivery points
„other“ changing supplier
3770
6798
34
30
The number of delivery points
„other“ at final suppliers
The number of pricing decisions
issued by the office to the
suppliers of electricity for household customers
GAS MARKET
From a legislative standpoint, the gas market in 2009,
was mainly managed by the government announcement
Nr. 409/2007 from 22 August 2007 which determines the
rules for the functioning of gas market in an unchanged
The following table introduces the number of valid permits
to do business in the energetics in the gas industry
Activity
2007
2008
2009
Gas production
3
2
2
Gas transport
1
1
1
48
41
44
Gas distribution and delivery
Gas storage
2
2
2
Gas delivery
43
48
54
Gas distribution
2
5
5
Gas production, distribution,
delivery and storage
2
2
2
structure in comparison with the previous year in correspondence with the regulations and laws on energy. When
we characterise the gas market in terms of existing permits
for business in gas, it can be concluded that it has a stable
structure. A significant shift in the gas market is the fact
that in 2009 the first real activities of other four companies doing business in gas supplies were recorded, competing the traditional supplier, which is Slovensky plynarensky priemysel, a.s. (SPP, a.s.). Although the gas market
is open to all gas customers, including households, new
gas suppliers have started to compete with SPP, a.s. only
in the segment of industrial customers. Storage of gas in
underground gas storage facilities performs an important
function in the gas market. In addition to their primary
task of balancing the differences between the volume of
supply and consumption of gas by means of gas storage in
the summer and the gas exploitation in the winter when
consumption is higher and regular purchase of gas from
abroad is not enough to cover gas consumption, their role
was properly examined during gas crisis in the first two
decades of January 2009.
Number of natural gas storage operators in the Slovak
Republic in 2009 is unchanged in comparison with 2008.
Storage capacity is offered by two operators of storage,
concretely NAFTA and POZAGAS. Services of storage system were used by SPP, a. s. and foreign companies from
Austria, Germany, the Czech Republic and France.
Source: Regulatory Office for Network Industries
2010
43
Stanovisko Českého zväzu zamestnávateľov v energetike
(ČSZE) a Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska (ZZES)
k aktuálnym problémom energetiky ČR a energetiky SR
Na pravidelnom spoločnom rokovaní
predstavenstiev a dozorných rád ČSZE a ZZES
v dňoch 23. a 24. 6. 2010 boli prerokované
závažné problémy, súvisiace so zabezpečením
energetickej bezpečnosti oboch republík.
Účastníci rokovania za rozhodujúce pokladajú:
• dlhodobo platnú energetickú politiku založenú
na optimálnom mixe energetických zdrojov,
• dlhodobý program výstavby elektrárenských kapacít a tomu
zodpovedajúci dlhodobý program rozvoja elektrizačnej
sústavy vrátane predstavy o jej financovaní.
Európska únia deklaruje ako jeden z aspektov energetické bezpečnosti
Európy rozvoj medzištátnych prenosových sietí a zabezpečenie energetických potrieb jednotlivých štátov vlastnými energetickými
zdrojmi vhodnou formou ich reálneho mixu (vrátane optimálneho využitia obnoviteľných zdrojov). Vysoké nároky sa kladú tiež
na regulovateľnosť národných sústav, najmä v súčasnom období
nekontrolovateľnej výstavby veterných a fotovoltických elektrární –
ich prevádzka je úplne závislá od prírodných podmienok a regulačné
služby elektrizačnej sústavy musia zabezpečovať ostatné elektrárne.
Garantom zabezpečenia energetických potrieb musí byť energetická
politika (v ČR Státní energetická koncepce, ďalej SEK) jednotlivých
štátov, odsúhlasená celým politickým spektrom. Iba tak môže byť
splnené poslanie koncepcie, to znamená jej dlhodobá nemennosť.
Členovia predstavenstiev a dozorných
rád oboch zväzov prijali toto stanovisko:
• Zabezpečiť dlhodobú nemennosť štátnej energetickej politiky
(SEK), ktorá je zásadným dokumentom pre rozhodovanie
investorov o výstavbe nových zdrojov elektriny, prenosových
kapacít i distribučných sietí.
Odôvodnenie:
Príprava a realizácia energetických stavieb je dlhodobou záležitosťou,
životnosť týchto stavieb musí byť minimálne 30 rokov. Ide teda
o stavby s dlhodobou návratnosťou vloženého kapitálu. Energetické
zdroje musia mať aj istotu v zabezpečení primárnej suroviny, vstupujúcej do výrobného procesu. Základným materiálom pre rozhodovanie investorov je energetická politika štátu (Štátna energetická
koncepcia), ktorá musí stanoviť základné proporcie rozvoja energetického hospodárstva, ktoré budú rešpektované následnými vládami.
V súčasnej dobe každá vládna garnitúra tento základný koncepčný
dokument mení, čo vytvára neisté prostredie pre investorov.
•
Stanoviť reálny horizont uvedenia nových elektrárenských
kapacít do prevádzky. Cieľom je v tejto súvislosti realizovať ďalšie
nadväzné investície tak, aby mohol byť tento zdroj v plnom
rozsahu svojej kapacity a vlastností využitý
v elektrizačnej sústave.
Odôvodnenie:
Výstavba nových zdrojov elektriny pre krytie základného zaťaženia
elektrizačnej sústavy a pre zabezpečenie potrebných regulačných
služieb je investične i časovo náročná činnosť, a je preto nutné
stanoviť reálny horizont jej uvedenia do prevádzky. Každá koncepcia budovania nového zdroja elektriny musí k termínu jeho uvedenia
do prevádzky zabezpečiť dokončenie súvisiacich investícií, ktorými sú
okrem iného zabezpečenie vstupnej suroviny, zabezpečenie chladiacej vody a zabezpečenie pripojenia plného výkonu tohto zdroja
do elektrizačnej sústavy tak, aby boli plne využité všetky jeho plánované možnosti (napríklad maximálny výkon, regulačné vlastnosti).
24
2010
Predovšetkým je k termínu uvedenia zdroja do prevádzky nutné mať
dokončené elektrické vedenie, ktoré bude schopné preniesť plný
výkon zdroja do elektrizačnej sústavy a nadväzne potom k jednotlivým zákazníkom.
•
Vytvoriť v rámci zákonom deklarovanej verejnej prospešnosti
podmienky pre urýchlenie výstavby a obnovy jednotlivých vedení
prenosovej sústavy. Ide predovšetkým o zjednodušenie
prípravných prác vrátane využitia inštitútu vyvlastnenia
potrebných pozemkov v plánovanej trase vedenia, zabezpečenie
finančných prostriedkov a skoordinovanie termínov uvedenia
do prevádzky elektrárenského zdroja a príslušného vedenia
prenosovej sústavy. Obdobné problémy, ktoré sa musia riešiť
súbežne, sa vyskytujú aj v oblasti distribučných sústav.
Odôvodnenie:
Prenosová sústava (400 kV a 220 kV) je významným segmentom
elektrizačnej sústavy a podstatnou mierou sa podieľa na spoľahlivosti
jej funkcie a tým i na zabezpečení energetickej bezpečnosti štátu.
Zabezpečuje nielen vyvedenie výkonu z elektrární do uzlov spotreby, ale aj medzinárodnú energetickú spoluprácu v rámci Európskej
únie. Vzhľadom na nadnárodné prepojenie ovplyvňuje aj spoľahlivosť
prevádzky prepojených elektrizačných sústav Európy. Prenosová
sústava je systémom neoddeliteľným od zdrojovej časti elektrizačnej
sústavy a na ňu nadväzujúcich distribučných sústav. Je preto evidentné, že spoľahlivosť a kvalita dodávok elektriny konečným zákazníkom sú ovplyvnené jednak funkciou zdrojov a prenosovej sústavy,
tak aj spoľahlivou funkciou distribučných sústav. Preto musia byť
termíny uvedenia nových energetických zdrojov pre krytie základného zaťaženia elektrizačnej sústavy zladené s termínmi dokončenia
príslušného vedenia prenosovej sústavy (nevyhnutného na vyvedenie
generovaného výkonu zdroja), rovnako ako aj s termínmi uvedenia
príslušných vedení distribučných sústav do prevádzky. Pokiaľ táto
koordinácia nebude zabezpečená, môže dôjsť k paradoxu, že zdroj
bude schopný prevádzky a nebude možné uplatniť jeho výkon
v elektrizačnej sústave a dopraviť elektrinu ku konečným zákazníkom.
Je preto nutné vytvoriť legislatívne podmienky pre zjednodušenie
a zrýchlenie výstavby elektrických vedení obdobne ako v Spolkovej
republike Nemecko, alebo pristúpiť k významu elektrických sietí tak
ako v USA, kde je pripravený zákon, ktorý deklaruje budovanie prenosových sietí ako akt v národnom záujme so všetkými príslušnými privilégiami.
•
Dôslednejšie regulovať výstavbu obnoviteľných zdrojov elektriny,
predovšetkým fotovoltických elektrární a upraviť výšku
výkupnej ceny z týchto zdrojov tak, aby výrazne
nestúpala cena elektriny pre konečných zákazníkov
a nezhoršovala sa konkurencieschopnosť národného priemyslu.
Odôvodnenie:
Vážnym problémom súčasnosti sa stáva živelný a nekoordinovaný
rozvoj obnoviteľných zdrojov elektriny, najmä fotovoltických elektrární. V dôsledku neuváženej podpory výkupných cien elektriny
sa tieto zdroje stavajú v masovom meradle a veľmi negatívne
ovplyvňujú prevádzku elektrizačnej sústavy, rovnako ako aj cenu elektriny pre konečných zákazníkov. Fotovoltické zdroje a veterné elektrárne nemôžu byť v rámci denného diagramu zaťaženia výkonovo
predikovateľné – ich prevádzka záleží na okamžitých, často výrazne
kolísajúcich prírodných podmienkach. Je preto nutné v prípade ostatných zdrojov elektrizačnej sústavy udržiavať výkonovú rezervu, rádovo
zodpovedajúcu inštalovanému výkonu uvedených zdrojov. Zvyšujú
sa tak aj nároky na regulačné služby sústavy, čo zhoršuje ekonomiku
prevádzky elektrární, poskytujúcich podporné služby (odstavovanie
a opätovné spúšťanie elektrárenských blokov). V zásade je možné
konštatovať, že masívna, nekoordinovaná výstavba uvedených zdrojov zhoršuje spoľahlivosť prevádzky elektrizačnej sústavy.
•
Naštartovať proces doplnenia a zabezpečenia ďalších
generácií technicky vzdelaných a kvalifikovaných energetikov.
Odôvodnenie:
Príprava a realizácia energetických stavieb vyžaduje vynaloženie
značných investičných prostriedkov vrátane zabezpečenia potrebného počtu technicky vzdelaných pracovníkov s požadovanou kvalifikáciou, a to jednak zamestnancov vyučených v odbore, jednak energetikov so stredoškolským i vysokoškolským vzdelaním. Tento
problém je v súčasnej dobe veľmi aktuálny. Energetický odbor sa
dostáva do situácie, kedy musí riešiť problematiku starnutia súčasnej
generácie energetikov nielen s vysokoškolským, ale aj stredoškolským
vzdelaním. Treba prijať a realizovať účinné opatrenia a pri zmene
školského systému využiť všetky možnosti pre podporu technického
školstva. Súčasne by sa mala venovať pozornosť mediálnej prezentácii
významu technického školstva a ďalším prostriedkom, ktoré vzbudia
záujem mladej generácie o techniku a technické odbory.
Záver
Vzhľadom na to, že existuje veľmi úzka spolupráca českej a slovenskej
elektrizačnej sústavy, sú uvedené problémy identické pre oba štáty.
Predstavenstvá a dozorné rady oboch zväzov považujú za nevyhnutné
vzájomne koordinovať jednak výstavbu nových elektrárenských kapacít, jednak aj rozvoj prenosových sústav. Výsledkom takto prezentovanej úzkej spolupráce by mal byť časový harmonogram potrebného
rozvoja prenosových kapacít vo vzťahu k budovaným elektrárňam
vrátane termínov ich uvedenia do prevádzky. Odporúčajú ustanoviť
spoločnú skupinu odborníkov oboch štátov, ktorá by sa uvedenou
problematikou zaoberala. Súčasne odporúčajú novým vládam pripraviť
a predložiť parlamentom oboch republík samostatný zákon, ktorý by
umožnil zjednodušenie a urýchlenie výstavby elektrických sietí. Ako
vzor môže poslúžiť nový zákon Spolkovej republiky Nemecko.
Toto stanovisko bude predložené príslušným inštitúciám štátnej
správy a parlamentným výborom oboch republík.
Velké Losiny, 24. júna 2010
2010
43
Czech union of employers in the energy sector (ČSZE)
and the Association of Energy Employers of Slovakia
(ZZES) to the current problems of energy in Czech
Republic and Slovak Republic
Directors and supervisory boards of ČSZE and
ZZES discussed at their regular meeting
during 23. – 24. 6. 2010 major issues related to
ensuring the energy security of both countries.
Participants consider for crucial:
• long-term valid energy policy based on the optimal
mix of energy sources,
• long-term electricity capacity building program and the
corresponding long-term power system development program,
including ideas about its financing
Above all it is necessary to the date of introduction of power source
into service secure a completed electrical circuit which will be able
to pass full output of the power grid into power system and consequently to individual customers.
•
The European Union declares as one of the aspects of energy security
in Europe the development of interstate transmission networks and
ensuring the energy needs of individual states by means of their own
energy sources and a suitable way of their mix (including the optimal
use of renewable resources).
High expectations are placed also on the regulability of national systems, especially in the current period of uncontrolled wind and photovoltaic power plants construction – their operation is totally dependent on natural conditions and regulatory services of power system
must be provided by other powerhouses.
Referee of securing energy needs must be energy policy (in the Czech
Republic - State Energy Concept, further SEC) of individual countries
agreed by the whole political spectrum. Only this way can be accomplished mission of the concept, namely the long-term constancy.
Members of both supervisory boards of both
unions have adopted the following viewpoint:
• Provide long-term constancy of state energy policy (SEC),
which is an essential document for investors’ decisions about
building new electricity sources, transmission capacity
and distribution networks.
Reasons:
Preparation and realisation of power structures is a long-term concern, durability of these buildings must be at least 30 years. It thus
concerns buildings with long-term return of invested capital. Energy
resources must also have confidence in providing primary raw material entering the production process. The basic material for investors´
deciding is energy policy of the state (State Energy Concept), which
must set out the basic proportions of the energy management development that will be respected by following governments. Currently,
each government nest changes this basic conceptual document which
creates an uncertain environment for investors.
•
Set a realistic horizon for introduction of new electricity
capacities into operation. In this regard, the objective is to realize
further follow-up investments so that this source
could be in the full scope of its capacity and features
used in the power system.
Reasons:
Construction of new electricity sources in order to cover the basic
load of power system and to provide necessary regulatory services is
a time-consuming and investment-consuming activity and it is therefore necessary to establish a real horizon of introduction into service.
Any concept of building a new power source has to secure the completion of the related investments to the date of its entry into service,
which are except others starting material security, providing cooling water and securing connections to ensure the full output of this
power supply so that its planned capacities are fully utilized (such as
maximum power, control features).
26
2010
To create conditions, according to the public utility declared
by law, for accelerating construction and innovation of individual
lines of the transmission system. It concerns especially
preparatory work, including the usage of the Institute
of expropriation of needed land in the planned route of power
lines, providing financial sources and coordination of entry into
service dates and corresponding electricity supply lines
of the transmission system. Similar problems, which must be
solved simultaneously, occur in the area of distribution systems.
Reasons:
Transmission System (400 kV and 220 kV) is an important segment of
the electricity system and significantly contributes to the reliability
of its function and thus to ensuring state energy security. It provides
not only conducting of the power output to the consumption nodes,
but also international energy cooperation within the European Union.
Taking into account the transnational connection it influences the reliability of operation of the interconnected power systems of Europe.
Transmission system is an inseparable system from the electricity
system source and its following distribution systems. Therefore it is
evident that the reliability and quality of electricity supply to final
customers are affected by both function of resources and transmission system, as well as reliable functioning of the distribution system.
Therefore the deadlines for new energy sources for covering the basic
load power system introduction must be coordinated with the completion date of the corresponding transmission line system (necessary
for conducting the generated power source), as well as with the dates
of the entry of individual distribution systems into operation. If this
coordination is not secured, it may come to a paradox that the source
will be able to be in operation and it will not be able to exercise his
power in the power system and deliver electricity to final customers.
It is therefore necessary to create legislative conditions for simplifying and speeding up construction of power lines similarly as in the
Federal Republic of Germany, or agree to the importance of electricity
networks, as in the U.S., where a bill is prepared which declares the
construction of transmission networks as an act in the national interest with all the privileges.
•
To regulate the construction of renewable electricity sources
more precisely, especially photovoltaic powerhouses and to
adjust the amount of the price paid from these sources in order
not to increase significantly the price of electricity to final
customers and not to worsen the competitiveness
of national industry.
Reasons:
Nowadays, a serious problem becomes a spontaneous and uncoordinated development of renewable electricity sources, especially photovoltaic power plants. As a result of inconsiderate support of buyout
prices for electricity these resources are built on a massive scale and
very negatively affect the electricity system operation, as well as the
cost of electricity for final customers. Photovoltaic and wind power
houses cannot be under the daily load diagram predictable in their
output - their operation depends on the spot, often strongly unstable
natural conditions. Therefore it is necessary for other power system
sources maintain power reserve corresponding to the installed output
of those resources. There is an increasing demand for both regulatory
system services which worsens economy of power plants operation,
providing support services (shutting down and restarting electricity
blocks). In principle, it can be concluded that massive, uncoordinated
building of listed sources deteriorates the reliability of power system
operation.
•
Get started a process of securing future generations
of educated and technically skilled professionals.
Reasons:
Preparation and implementation of the power building requires a substantial investment funds, including ensuring the necessary number
of technically educated workers with the required skills, both skilled
workers in the industry, energy control with both secondary and university education. This issue is currently very actual. The Energy Department is getting into a situation where it must face the problem of
aging of current professionals population not only with the university
but also with secondary education. It is necessary to adopt and imple-
ment effective proceedings and when changing the school system use
all opportunities for technical education support. At the same time
attention should be paid to the media presentation of the importance
of technical education and other resources which encourage young
generation´s interest in technology and engineering.
Conclusion
Considering that there is a very close cooperation between Czech
and Slovak electricity system, the mentioned problems are identical
for both countries. Supervisory Boards of both unions consider for
necessary mutually coordinate both construction of new electricity
capacity and the development of transmission systems. The result of
presented close cooperation should be a timetable for the development of necessary transmission capacity in relation to currently built
power plants, including the terms of their operation. It is recommended to establish a common group of experts from both countries
which would deal with the issue. At the same time it is recommended
new governments to prepare and submit to the parliaments of both
republics separate law that would allow simplifying and accelerating
construction of electricity networks. A new law of the Federal Republic of Germany can serve as a model. This viewpoint will be submitted
to the institutions of government and parliamentary committees of
both countries.
Velke Losiny, 24th June 2010
RELKO s.r.o pre jadrové elektrárne
poskytuje hlavne tieto služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
spracovanie PSA štúdií na 1., 2. a 3. úrovni pre plný výkon
reaktora a odstavený reaktor na výmenu paliva,
príprava podkladov pre rozhodovanie pri zvyšovaní
bezpečnosti prevádzky jadrovej elektrárne,
vývoj monitoru rizika jadrového bloku,
optimalizácia limitov a podmienok prevádzky,
optimalizácia údržbových činností
na báze spoľahlivostne orientovanej údržby,
spoľahlivostné analýzy počítačových bezpečnostných
systémov a systémov merania a regulácie (softvér a hardvér),
analýzy rizika vnútorných požiarov a záplav,
externých udalostí,
analýza vplyvu prasknutia vysoko-energetických potrubí,
vývoj opatrení na riadenie havárií, návrhy bezpečnostných
požiadaviek, havarijných predpisov a návodov,
hodnotenie rizika pri vyraďovaní
jadrových blokov z prevádzky.
RELKO Ltd provides for nuclear power plants
nts
mainly the following services:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Činnosti RELKO sú rozšírené aj do oblasti chemického
priemyslu, elektrizačnej prenosovej sústavy, a iných potenciálne
nebezpečných technológií.
[email protected]
www.relko.sk
preparing of level 1, 2 and 3 PSA studies for full power
operation and shutdown operating modes,
supporting decision-making in plant safety
upgrading using PSA,
development of risk monitoring for nuclear units,
optimisation of technical specifications,
optimisation of maintenance activities based
on the reliability centred maintenance approach,
reliability analyses for computerised reactor protection
systems, control and instrumentation systems
(software and hardware),
fire and flood risk analyses and risk analyses
of other external events,
high energy piping break analysis,
further development of accident management measures,
drafting of safety requirements, emergency operating
procedures and guides
risk assessment for plant decommissioning.
In addition, RELKO Ltd provides services for the chemical
industry, electrical power and transmission system and other
potentially dangerous technologies.
[email protected]
www.relko.sk
2010
43
Regulácia energetiky v čase krízy
Energetiku je možné prirovnať ku krvnému obehu každej ekonomiky. Slovensko sa zemepisne
nachádza v strede kontinentu, čo znamená, že jeho energetické siete sú životne dôležité
tepny, po ktorých tečie energia zo zdrojov na východe do priemyslovo vyspelých krajín
Európskej únie. Ak by tepny nefungovali, nedostatok životnej energie by pocítili všetci
členovia únie, v prvom rade však my doma. Elektroenergetika, plynárenstvo, ale aj ostatné
sieťové odvetvia, sú preto vždy pod citlivým drobnohľadom verejnosti i štátnych orgánov.
Rok 2009 bol pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
prvým rokom trojročného regulačného obdobia, stanoveného na roky 2009 – 2011 a vyznačoval sa najmä
výrazným poklesom výroby a spotreby elektriny. Globálna finančná a hospodárska kríza, sprevádzaná poklesom
spotreby elektriny a plynu, nastolila rad naliehavých hospodárskych problémov. Úrad sa ako orgán štátnej správy
pre cenovú reguláciu v sieťových odvetviach ocitol pred
zložitou otázkou, ako podľa svojich kompetencií prispieť
k spoľahlivému a bezpečnému fungovaniu energetiky a súčasne zabrániť zneužitiu dominantného postavenia rozhodujúcich dodávateľov na úkor odberateľov.
Svetová hospodárska a finančná kríza, ktorá sa začala prejavovať už v roku 2008, dopadla v roku 2009 na hospodárstvo Slovenskej republiky plnou silou. Turbulentný vývoj
cien energií a surovín na svetových trhoch a odkázanosť
Slovenska na ich dovoz, vyvolali silný tlak na zvyšovanie
cien energií. Úrad však tomuto tlaku nepodľahol a postupne všetky špekulatívne cenové „bubliny“ obchodníkov
na burzách, ktorí umelo zvyšovali nákupné ceny elektriny
a plynu, praskli. Už za krátky čas mu vývoj cien surovín
a energií na medzinárodných trhoch dal za pravdu a svetové ceny elektriny a plynu výrazne poklesli. Tak sa stalo,
že zatiaľ čo sa v okolitých štátoch ceny aj viackrát do roka
zvyšovali, na Slovensku sú koncové ceny pre domácnosti
prakticky už skoro tri roky stabilné a vyhli sa krátkodobým prudkým výkyvom.
Paradoxne, globálna hospodárska a finančná kríza
priniesla aj pozitívne dopady, ako sú:
• prepad nadhodnotených cien energií na komoditných
burzách a aukciách elektriny, čím sa ceny komodity
na burze stali reálnymi,
• výraznejší rozvoj trhu s elektrinou, osobitne výrazný
vstup alternatívnych dodávateľov elektriny na trh
s elektrinou, ktorí (bez väčšieho administratívneho
zázemia) ponúkajú atraktívne ceny pre malé podniky
a odberateľov elektriny v domácnostiach,
• trh s plynom na Slovensku, síce tiež „de–iure“ plne
liberalizovaný, sa začal koncom roka 2009 reálne
rozvíjať a to hlavne z dôvodu po zapojenia sa
niekoľkých dcérskych spoločností významných
európskych plynárenských spoločností do podnikania
na území Slovenska, hoci zatiaľ len pre odberateľov
plynu mimo domácností.
28
2010
V januári 2009 sa vyskytli vážne problémy s dodávkami
zemného plynu, ktoré vyústili do plynovej krízy – úplnému zastaveniu dodávok plynu na Slovensko. V Slovenskej
republike bol vyhlásený stav núdze. Úrad sa v rámci svojich kompetencií aktívne zúčastňoval na riešení situácie.
Na základe údajov a na požiadanie vlády Slovenskej republiky predložil správu o stave zásob a ťažobných výkonoch
počas plynovej krízy u prevádzkovateľov podzemných
zásobníkov zemného plynu. Konštatoval v nej, že neboli
využité všetky možnosti na ochranu záujmov domáceho hospodárstva a plyn bol aj počas prerušenej dodávky
transportovaný za hranice Slovenskej republiky.
Kroky, ktoré sa vykonali v súvislosti s riešením krízy v energetike a jej dopadov sa ukázali ako správne. Napriek strašeniam z rozličných strán o nevyhnutných „blackoutoch“
k ničomu podobnému aj napriek ťažkej krízovej situácii
neprišlo, čo svedčí o tom, že podnikatelia mali dostatok
disponibilných zdrojov zaručujúcich bezproblémovú dodávku energií a ďalší rozvoj výrobných a dodávateľských
kapacít. Neprišlo ani k závažnému sociálnemu prepadu
súvisiacemu s platbami obyvateľstva za energie, čo je zasa
dôkazom rozumnej sociálnej empatie aj v takej exaktnej
oblasti, akou tvorba cien v energetike nesporne je.
Z rozličných kruhov je v tejto súvislosti počuť námietky, že
úrad príliš akcentuje ochranu spotrebiteľov na úkor podnikateľov, čo bude mať za následok nerovnováhu v energetickom sektore a jeho smerovanie k výpadkom energií
a zanedbávaniu investícií do budúcnosti. Úrad pritom
neurobil nič neobyčajné, len vo svojej legislatíve dôsledne
uplatnil európsku legislatívu o ochrane najzraniteľnejších
skupín odberateľov a ustanovenia o práve na spravodlivé
ceny pre všetkých účastníkov trhu. Prijali sa opatrenia,
ktoré zaručujú odberateľom bezpečnú a spoľahlivú dodávku. Slovensko tak dokázalo efektívne implementovať štandardné postupy v ochrane spotrebiteľov, ktoré sa uplatňujú aj v ostatných štátoch Európskej únie, pretože všetky
kroky v tejto oblasti boli konzultované s jej najvyššími orgánmi. Úrad zároveň zabezpečil podnikateľom návratnosť
ich investícií s primeraným ziskom a situácia ukazuje, že
podnikom v energetickom sektore sa vedie dobre a že sú
dostatočne ziskové.
Významnou zmenou v roku 2009 bolo prijatie zákona č.
309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Úrad potom
novelou svojho výnosu dopracoval podrobnosti zákona
do praktickej podoby a určil nové výkupné ceny z týchto zdrojov. Výkupné ceny sú garantované počas doby 15
rokov a sú nastavené tak, že umožnia investorom alebo
záujemcom o investovanie do obnoviteľných zdrojov dosiahnuť primeranú návratnosť investícií a primeraný zisk.
Doterajší stav v podpore zvýhodňoval len výrobcov dodávajúcich elektrinu do distribučnej siete. Súčasný stav garantuje podporu aj tej elektrine, ktorú výrobca spotrebuje, napríklad na produkciu vlastných výrobkov.
Účinným nástrojom pre zabezpečenie kvality dodávaného
tovaru a služieb pri tak citlivých komoditách, ako je elektrina, plyn, teplo a voda, bolo zavedenie inštitútu štandardov kvality, ako nového nástroja regulácie. Úrad svojimi
vyhláškami ustanovil štandardy kvality v sieťových odvetviach a rok 2009 bol prvým rokom, za ktorý sa štandardy
kvality sledovali a vyhodnocovali.
V súčasnosti už určite nie je potrebné rozvádzať otázku,
či je regulácia potrebná aj v ekonomikách založených
na princípoch voľného trhu. Razantnú odpoveď dala finančná a hospodárska kríza, ktorá presvedčila nielen
spotrebiteľov, ale aj výrobcov, dodávateľov a nakoniec aj
politikov, že voľná ruka trhu nevyrieši všetko. Pocítili to
hlavne sieťové odvetvia, ktoré majú výsostne monopolný
charakter a predstavujú prostredie poskytujúce najlepšiu
príležitosť na zneužitie dominantného postavenia niektorého článku reťazca smerom k spotrebiteľovi. Ten by sa
tak na hociktorom jeho stupni mohol stať rukojemníkom
svojho dodávateľa. Túto novú skutočnosť si uvedomila aj
Európska únia a na poznanie, že voľný trh nie je samospasiteľný a v sieťových odvetviach nedokáže zabezpečiť
stabilitu a spravodlivé ceny, reagovala vo svojom tzv. treťom energetickom balíčku tým, že posilnila postavenie
a právomoci regulačných orgánov vo svojich členských
krajinách.
Tretí energetický balíček Európskej únie dáva aj ďalšie
nové podnety, okrem iného kladie dôraz na prepojovanie
národných trhov. Prvým pozitívnym výsledkom je, že od 1.
9. 2009 sú denné trhy s elektrinou medzi Českou a Slovenskou republikou prepojené. Tento akt sa ukázal ako mimoriadne životaschopným práve tým, že odstraňuje administratívne bariéry pre účastníkov trhu v oboch krajinách,
čím sa napĺňa vízia Európskej únie, ako prostredníctvom
regionálnych iniciatív prejsť k integrácii národných trhov
do jednotného európskeho trhu.
Dnes možno konštatovať, že slovenský trh je plne liberalizovaný a všetci účastníci trhu majú zaručené rovnaké a nediskriminačné podmienky a že aj naďalej sa robí všetko pre
to, aby slovenský trh s elektrinou a plynom bol atraktívnym ako pre domácich, tak i zahraničných podnikateľov.
Chceme dosiahnuť, aby Slovensko predstavovalo stabilný
tranzitný priestor pre toky elektriny a plynu z východu
na západ a zo severu na juh, čo je najmä po posledných
skúsenostiach priam životným záujmom všetkých krajín
európskeho spoločenstva.
Úrad si je vedomý, že zo strany Európskej únie presadzované zvýšenie právomocí a posilňovanie nezávislého
postavenia regulačných orgánov, bude naňho klásť ešte
väčšie nároky ako doteraz. Výsledky, ktoré za uplynulé obdobie, dokazujú, že dispozície a chuť na to má.
Jozef Holjenčík
predseda Rady pre reguláciu
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2010
29
Regulation of power industry during crisis
Power industry can be compared to the blood circulation of each economy. Slovakia
is geographically located in the middle of the continent which means that its energy
networks are vitally important arteries though which energy from the east sources
flows to the industrially advanced countries of the European Union. If the arteries did
not work, all members of the Union would perceive lack of life energy, however firstly
we at home. Electro-energetics, gas industry, but also other sectors are therefore always
under vulnerable scrutiny of the public and public authorities.
The year 2009 was for the Regulatory Office for Network Industries first year of a three-year regulatory period provided for the years 2009 to 2011 and was mainly
characterized by a significant decline in production and
consumption of electricity. Global financial and economic crisis, accompanied by a decline in consumption of
electricity and gas, raised the number of urgent economic
problems. Office as a civil service organ for price regulation in network industries faced a difficult question, how
to contribute to a reliable and safe functioning of power
industry according to their competence and simultaneously prevent exploitation of key suppliers dominant position to the detriment of consumers.
World economic and financial crisis, which started to manifest in 2008, fully influenced the economy of the Slovak
Republic in 2009. Turbulent development in energy and
raw materials prices in the world markets and dependence
of Slovakia on their import created a strong upward pressure on energy prices. However, the Office resisted this
pressure and gradually all the speculative price „bubbles“
of stock traders, who artificially raised the purchase prices
of electricity and gas, snapped. The development of energy
and raw material prices on international markets confirmed the Office´s truth in a short time and world prices
for gas and electricity declined substantially. That is why
happened that in Slovakia are final prices for households
practically for almost three years stable and avoid a sharp
short-term fluctuations while prices in neighbouring countries were rising even more than once a year.
Paradoxically, global economic and financial crisis
has also brought positive impacts such as:
• fall of overstated energy prices on commodity
exchanges and electricity auctions, making the
commodity price on the stock market have become real
• greater development of the electricity market,
particularly strong entry of alternative suppliers
of electricity to the electricity market, who (without
greater administrative background) offer attractive
prices for small businesses and household customers
• gas market in Slovakia, while also de-jure „fully
liberalized, began to develop realistically in late 2009,
mainly because of the involvement of several
subsidiaries of major European gas companies into
business in Slovakia, though only for
non-household gas customers.
30
2010
In January 2009 there were serious problems with the supply of natural gas, which led to the gas crisis - a complete
halt of gas supplies to Slovakia. In the Slovak Republic it
was declared a state of emergency. Office within its competence participated actively in resolving the situation.
Based on the data and at the request of the Government
of the Slovak Republic, the Office submitted a report on
inventory and exploitation performance during the gas
crisis at operators of underground natural gas storage. It
found out that all options to protect the interests of the
domestic economy were not used and gas was transported
beyond the borders of the Slovak Republic during the interruption of delivery.
The steps that were taken in connection with solving the
energy crisis and its impact proved to be correct. Despite
the threats from various sides about inevitable „blackout“,
it did not come to anything similar in spite of the severe
crisis which proves that traders have sufficient available
resources to guarantee a smooth supply of energy and
further development of the production and delivery capabilities. It did not come to a significant social drop related
to payments of the population for energy, which in turn is
an evidence of a reasonable social empathy in such a precise area, such as pricing of energy definitely is.
In this context the objections can be heard from various
sources that the Office extremely emphasises consumer
protection at the expense of businessmen, which will result in an unbalance in the energy sector and its approach to energy disruptions and neglect of investment in
the future. However, the Office did not do anything unusual, only consistently applied in its legislation the European legislation on the protection of vulnerable groups
of customers and the right to a fair price for all market
participants. Remedies which have been taken ensure to
customers a safe and reliable supply. Slovakia was able to
effectively implement the standard practices in consumer
protection that are applied in other European Union countries, since all the steps in this area have been discussed
with the highest authorities. The Office also ensured the
businessmen return of their investment with reasonable
profit and the situation shows that companies in the energy sector are performing well and are profitable enough.
A significant change in 2009 was the adoption of Act no.
309/2009 about the promotion of renewable energy sources and highly efficient combined production. The Office
elaborated by means of the amendment the details of the
law in practical ways and declared the new purchase price
of these resources. Purchase price is guaranteed for a pe-
riod of 15 years and is set so that they allow investors or
those interested in investing in renewable energy sources
to achieve a reasonable return on investment and a reasonable profit. Up to then status put in favour only those producers supplying electricity to the distribution network. The current state of support guarantees the support
also to that electricity that is consumed by the producer
for production of his own products.
Effective tool for ensuring the quality of the supplied goods and services with such sensitive commodities such as
electricity, gas, heat and water was the introduction of the
Institute of the quality standards as a new instrument of
regulation. The Office established quality standards in network industries by means of announcements and the year
2009 was the first year for which quality standards were
monitored and evaluated.
Nowadays it is surely not necessary to analyse the question whether regulation is needed in the economies based
on free market principles. Strong response was given by
the financial and economic crisis that persuaded not only
consumers but also producers, suppliers and ultimately
the politicians, that the free hand of the market will not
solve everything. Particularly utilities, which are of highly
monopoly nature and represent a surrounding which provides the best opportunities to exploit dominant position
of any links in the chain towards the consumer, could feel
this. It could thus on any level become the hostage of its
supplier. The European Union realized this new fact and
the knowledge that the free market is not able to save itself
and in network industries cannot provide stability and fair
prices, reacted in response by third energy package that
enhances the status and powers of regulatory authorities
in its member countries.
The third energy package of the European Union also provides other new initiatives, including emphasis on linking
national markets. The first positive result is that since 1
September 2009 the daily electricity markets between the
Czech and Slovak Republics have been linked. This act
proved to be extremely viable by removing administrative
barriers for market participants in both countries, thereby maintaining the vision of the European Union how
to move towards the integration of national markets into
a single European market by means of the regional initiatives.
Today it can be concluded that the Slovak market is fully liberalized and all market participants are guaranteed equal
and non-discriminatory conditions, and it continually is
done everything so that Slovak electricity and gas market
is attractive for both domestic and foreign entrepreneurs
as well. We want to achieve that Slovakia will represent
a stable transit space for electricity and gas flows from east
to west and north to south, which is particularly from the
recent experience of vital interest to almost all countries
of the European Community.
The Office is aware, that from the European Union advocated increase of the powers and strengthening the independent status of regulatory bodies, even greater demands
will be put on the Office than ever before. Results of the
previous period show that it has predisposition and taste
in order to successfully achieve it.
Jozef Holjenčík
Chairman of the Regulation Board
Regulatory Office for Network Industries
2010
31
Európske jadrové fórum (ENEF 2010)
Energetická sebestačnosť? Riešením je jadro
Bez jadrovej energie energetickú sebestačnosť nezískame. Na 5. zasadnutí Európskeho
jadrového fóra (ENEF) v Bratislave, ktoré sa konalo 25. a 26. mája 2010 v Bratislave, sa
na tom zhodli zástupcovia veľkých európskych spoločností, ktoré prevádzkujú jadrové
zariadenia, zástupcovia verejnej správy, univerzít a európskych inštitúcií. Tohtoročnými
témami boli: nakladanie s jadrovým odpadom, jadro v nízko-uhlíkovej ekonomike a rola
verejnosti v diskusii o skladovaní vyhoretého paliva.
Diskusie o bezpečnosti dodávok energií prebiehali nielen
v európskom, ale aj v celosvetovom kontexte. Tohtoročnému Európskemu jadrovému fóru predchádzali bilaterálne rokovania predsedov vlády SR a ČR a rokovanie ministra hospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka s komisárom
pre energetiku Güntherom Öttinger. Rokovania ENEF sa
okrem predsedu vlády SR Roberta Fica zúčastnil predseda
vlády ČR Ján Fischer, komisár EK pre energetiku Günther
Öttinger, poslanci Európskeho parlamentu, zástupcovia
priemyselných podnikov a zväzov ako aj zamestnanci Európskej komisie. Rokovania Európskeho jadrového fóra sa
svojim významom radia medzi veľmi významné podujatia,
ktoré sú v rámci EÚ aj mimo nej, dôkazom jadrovej renesancie.
Energetika má „zelenú“
Využívanie jadrovej energetiky podľa slovenského expremiéra Roberta Fica naberá čoraz viac na význame, čo vo
svojom úvodnom vystúpení dokumentoval prebiehajúcu
výstavbu nových energetických blokov v jadrovej elektrárni Mochovce. Dva bloky tejto jadrovej elektrárne majú
byť uvedené do prevádzky v rokoch 2012 a 2013 a spĺňajú všetky medzinárodné kritéria. „Prijali sme rad opatrení na zvýšenie výkonu existujúcich blokov aj na výstavbu
nových zdrojov. V čase svetovej hospodárskej krízy je
potrebné urobiť všetko pre zníženie zraniteľnosti našich
ekonomík,“ zdôraznil. Jadrové elektrárne budú podľa
neho spolu s obnoviteľnými zdrojmi tvoriť základ energetického mixu. „V jadrovej energetike vidíme perspektívnu
alternatívu pre svetovú energetickú bezpečnosť,“ upresnil
Robert Fico. Ďalší nový jadrový zdroj Slovensko vybuduje
v lokalite Jaslovské Bohunice, za spolupráce slovenských
a českých firiem. Spustiť by sa mohol v roku 2020.
Okrem budovania nových zdrojov jadrovej energie sa treba venovať aj problematike nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a odpadom. „Jadrový výskum by nemal byť
orientovaný len na efektívnejšie využívanie jadrového paliva a moderné technológie, ale aj do oblasti likvidácie a
spracovania odpadu. Nesporný význam má aj akumulácia
finančných prostriedkov na odstavenie a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky,“ povedal Robert Fico.
Štát musí garantovať bezpečnosť
Ján Fischer, predseda vlády ČR konštatoval, že sme zasa
o kúsok ďalej v pozitívnom prístupe k jadrovej energetike. Vďaka konštruktívnemu prístupu, aktivitám ENEF
a následným debatám sa darí znižovať mieru predsudkov
k jadrovej energetike. Spomenul príklady Talianska a Poľ-
32
2010
ska a prípad novej pro-jadrovej krajiny Nórska. Pripomenul, že s optimizmom však musíme byť opatrní, pretože
v EÚ sa stále viac jadrových elektrární zatvára než otvára.
Limitujúcim faktorom pre rozvoj využívania jadra je najmä nedostatok odborníkov. „V jadrovej energetike úloha
štátu je vo vzdelávaní nezastupiteľná. Štát musí garantovať
bezpečnú prevádzku a kvalitnú prípravu odborníkov. Štát
má povinnosť zaoberať sa aj hlbinným úložiskom. Tu je
ale aj iný problém. Ak využívanie jadra podporuje 77 až
82 % populácie, za akceptáciu úložísk je už podpora obyvateľstva podstatne nižšia. Máme dve cesty. Prvá – hľadať
úložisko, druhá je využívanie a pokrok pri transmutácii.“
Jadrový výskum by sa mal podľa neho orientovať na predlžovanie životnosti existujúcich reaktorov a na nové bloky
GIV.
Spoločný energetický trh
Ako na Fóre konštatoval eurokomisár pre energetiku,
Günther Öttinger, pre EÚ a jej členské krajiny je dôležité skompletizovať spoločný energetický trh. Vyhlásil, že
„bezpečnosť dodávok, zvyšujúca sa závislosť, menej emisií
CO2 a s tým spojená ochrana klímy a prijateľné ceny, sú
dôkazom toho, že jadrová energia bude i v budúcich rokoch zohrávať dôležitú úlohu.“ Zdôraznil kľúčový nárast
investícií do jadrovej energetiky vo svete i v Európe, pripomenul dôležitosť prechodu k nízkouhlíkových technológií a upozornil na problematiku skladovania vyhoreného
paliva. „Energetická politika musí byť dlhodobá. Vízia na
2050 je hlavne bezuhlíková ekonomika. Potrebujeme taký
energetický mix, kde by bola i jadrová energetika. Jadrová energetika bude hrať i v budúcnosti významnú úlohu.
V Európe máme 145 reaktorov. Veľký význam výskumu
je nielen v predlžovaní životnosti, ale treba aj vyvinúť
nové generácie reaktorov.“ Zaoberal sa tiež výchovou nových jadrových odborníkov a hovoril o ENELA (European
Nuclear Energy Leadership Academy), zvláštnej škole pre
postgraduálne vzdelávanie v oblasti jadra.
Nakladanie s jadrovým odpadom
Marta Žiaková, predsedníčka Úradu jadrového dozoru
(ÚJD) SR, hovorila o konkrétnych aspektoch nakladania
s jadrovým odpadom, ktorý je často diskutovanou témou
na verejnosti. „Všetky odpady majú svoje riziko a je potrebné nakladať s nimi tak, aby mali minimálne dopady
na životné prostredie. Vyraďujeme A-1, pripravujeme vyradenie V-1. V rámci spracovania odpadov je dôležité mať
jasne stanovené úlohy. Hlavnú zodpovednosť nesie pôvodca odpadu. Jedine štát môže však niesť dlhodobú zodpo-
vednosť.“ Štát by mal mať Stratégiu pre nakladanie s RAO
a Stratégiu zadného palivového cyklu a komunikovať ju aj
s verejnosťou. Dozor by mal preverovať, či sa odpad ukladá
správne. Slovensko má podľa Marty Žiakovej už vybudovanú základňu na prepracovanie odpadov, ako aj úložisko
na nízko a stredne aktívny odpad. „Čo sa týka vyhoreného
jadrového paliva (VHJP) tu treba mať na pamäti, že predstavuje vzácny zdroj energie, ktorý môže byť ešte využitý
pre budúce generácie. Pri optimálnej využití transmutácie
paliva by možno úložisko VHJP vôbec nebolo potrebné.
Ak sa bude budovať hlbinné úložisko v SR, pri tak malom
dozore ako je náš, bude potrebné nájsť externého odborného partnera, aby bolo možné posúdiť všetky aspekty licenčného procesu.“
S myšlienkou vytvorenia Európskeho jadrového fóra
(ENEF) prišli nezávisle od seba SR a ČR. Stalo sa tak na
marcovom summite Európskej rady v roku 2007. ENEF
je platformou na diskusiu o budúcnosti jadrovej energetiky v Európe. Stretnutia sa uskutočňujú dvakrát ročne,
striedavo v Prahe a Bratislave. Na 5. zasadnutí Európskeho jadrového fóra, ktoré sa konalo v dňoch 25. a 26. mája
2010 v Bratislave, sa zúčastnilo 250 delegátov z 15 krajín.
Najbližšie 6. zasadnutie ENEF sa uskutoční v Prahe v máji
2011. Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska v spolupráci s veľvyslanectvo ČR v Bratislave usporiadal nasledujúci deň v hoteli Bôrik medzinárodnú konferenciu „ENEF
2010 – Odkaz pre slovenskú a českú energetiku), ktorej
cieľom bolo zoznámiť slovenských a českých odborníkov
s prijatými závermi.
Svetoví lídri preferujú jadro
So záverečným prejavom vystúpil Dominique Ristori, zástupca GR DG Energy v Európskej komisii, ktorý zosumarizoval priebeh 5. zasadnutia Európskeho jadrového
fóra. V rámci prejavu vyzdvihol dôležitosť zodpovedného
využívania jadrovej energie a potreby zvýšenia investícií,
pričom zdôraznil aj zainteresovanosť európskych aj svetových lídrov do oblasti jadrovej energetiky. Pripomenul
konferenciu o prístupe k civilnej jadrovej energii, ktorá sa
uskutočnila v dňoch 8. a 9. marca 2010 v Paríži a iniciatívu
francúzskeho prezidenta Sarkozyho, týkajúcu sa podpory
jadrovej energie v Európe. Nezabudol spomenúť Summit
o jadrovej bezpečnosti, konaný v USA (podporil ho aj prezident Barack Obama), ktorý sa konal za účasti svetových
veľmocí (Čína, Rusko, Japonsko, atď.). Ten naznačil, že
svetoví lídri sú odhodlaní ísť cestou posilnenia jadrovej
energie vo svete. Táto oblasť patrí ku kľúčovým aj pre nový
Európsky parlament, novú EK a nového prezidenta EÚ, aj
v nadväznosti na ciele Európa 2020.
Stretnutie na medzinárodnom fóre ENEF prebiehalo
v troch paneloch. Diskusia v prvom paneli „Príležitosti“ sa
sústredila na rôzne modely financovania výstavby nových
jadrových zdrojov, právne predpisy v oblasti jadra, i na výskum a vedecko-technický rozvoj. Druhý panel „Riziká“
sa zaoberal problematikou jadrového odpadu. Odborné
riešenia a konkrétne návrhy odborníkov sa objavia v pripravovanej cestovnej mape ENEF, pričom budú obsahovať
komplexný pohľad na nakladanie s rádioaktívnym odpadom a jeho prípadným využitým. Tretí panel „Transparentnosť“ priniesol súhrn doporučení, ako postupovať pri
informovaní laickej verejnosti a vysvetľovať jej kroky smerujúce k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti v Európe.
Zuzana Voštenáková
Zdroj: Záznam z rokovania Európskeho
jadrového fóra (ENEF)
univerzálna stavebná spoločnosť
stavebno-obchodná spoločnosť
919 30 Jaslovské Bohunice
tel./fax: 033 / 5592 122, 5592 142
e-mail: [email protected], http://www.chvb.sk
2010
33
European Nuclear Forum (ENEF 2010)
Energetic self-sufficiency? The solution is nuclear energy
It is not possible to obtain energetic self-sufficiency without nuclear energy. At the fifth
meeting of the European Nuclear Energy Forum (ENEF), which was held on 25th and 26 May
2010 in Bratislava, the representatives of large European companies that operate nuclear
facilities, representatives of government, universities and European institutions agreed with
this opinion. This year’s topics: nuclear waste management, nuclear energy in the low-carbon
economy and the role of the public debate about the storage of spent fuel.
Discussions about security of energy supplies took place
not only in European but also in a global context. This
year‘s European nuclear forum was preceded by bilateral
negotiations of the Prime Ministers of the Slovak Republic and the Czech Republic and the negotiation of Minister of Economy and Construction of the Slovak Republic
Lubomir Jahnatek with the Commissioner for Energy Industry Günther Öttinger. ENEF negotiations were attended by Prime Minister Robert Fico, Prime Minister of CR
Jan Fischer, and EU Commissioner for Energy Industry
Öttinger Günther, Members of the European Parliament,
industry and associations´ representatives as well as employees of the European Commission. Discussions of the
European Nuclear Energy Forum belong with their importance to the most significant events that are within and
outside EU an evidence of nuclear renaissance.
Power Industry has „green“
According to the Slovak ex-Prime Minister Robert Fico the
usage of nuclear energy is becoming more and more important, as he documented in his introductory speech by the
ongoing construction of new power units at nuclear power
plant in Mochovce. Two blocks of this nuclear power plant
should be put into operation in 2012 and 2013 and they
meet all international criteria. „We have adopted a series
of remedies in order to increase performance of existing
blocks and the construction of new resources. At a time
of global economic crisis, everything must be done to reduce the vulnerability of our economies, „he emphasised.
34
2010
Nuclear power plants will together with renewable energy
sources form the basis of energy mix. „In nuclear energy,
we see a perspective alternative for global energy security,“
stated Robert Fico. Slovakia is going to build another new
nuclear source in Jaslovske Bohunice, with the cooperation of Slovak and Czech companies. It could be opened in
2020. In addition to building new nuclear power sources it
is necessary to deal with the issue of spent nuclear fuel and
waste management. Nuclear research should not be oriented only on effective usage of nuclear fuel and advanced
technology, but also on the area of liquidation and waste
elaboration. Undoubted importance belongs to the accumulation of funds for decommissioning and putting out of
service of nuclear facilities „said Robert Fico.
State has to guarantee security
Jan Fischer, Prime Minister of CR said that we have moved a little further in a positive approach to nuclear energy. Thanks to a constructive approach, ENEF activities
and subsequent debates the extent of prejudice towards
nuclear energy is being reduced. He mentioned the examples of Italy and Poland and the case of a new pro-nuclear
country - Norway. He noted that we must be careful with
optimism because in EU there are still more nuclear power
plants closed than opened. Limiting factor for the development of nuclear usage is in particular a shortage of professionals. „In the nuclear power industry the role of the state
in education is irreplaceable. The state must guarantee the
safe operation and quality preparation of professionals.
The state has an obligation to deal with the deep repository. There is also another problem. While the nuclear
usage is supported by 77 to 82% of the population, the
acceptance of sites is supported by a substantially lower
number of population. There are two routes. First - look
for a repository, the second is the usage and progress with
transmutation.„ According to him nuclear research should be oriented to prolong the life of existing reactors and
on new blocks Giv.
Common power industry market
As EU Commissioner for Energy Industry Öttinger
Günther stated at the Nuclear Forum, for EU and its member countries it is important to complete the common
energy market. He said that „security of supplies, increasing dependency, less CO2 emissions and the resulting
climate protection, and affordable prices are proof that
nuclear energy will play an important role in future years.“ He emphasised the key growth of investments into
nuclear energy worldwide and in Europe, he reminded the
importance of the transition to low carbon technologies
and warned about the issue of spent fuel storage. „Power
industry policy must be long-term. Vision for 2050 is mainly non-carbon economy. We need such an energy mix
where nuclear power industry would be included. Nuclear
power industry will play an important role in the future. In
Europe we have 145 reactors. Research is of great importance not only in extending service life, but it is also necessary to develop a new generation of reactors.“ He was
also dealing with education of new nuclear experts and
talked about the ENELA (European Nuclear Energy Leadership Academy), a special school for graduate education
in nuclear field.
Nuclear waste management
Marta Žiaková, chairperson of the Nuclear Regulatory
Authority (NRA) of the Slovak Republic, spoke about specific aspects of nuclear waste management, which is often
a topic of discussion in public. „All waste has its risks and
it is necessary to dispose of them so that they have minimum impact on the environment. We are disabling A-1, we
are preparing the decommissioning of V-1. In the processing of waste it is important to have clearly defined roles.
The main responsibility is up to waste creator. Only the
state can bear the long-term responsibility.“ The state should have a Strategy for radioactive waste management and
Strategy of back fuel cycle and communicate it with the
public. Supervision should check whether the storage of
waste is done properly. According to Marta Žiaková, Slovakia has already built the base for the reprocessing of waste, as well as a repository for low and intermediate active
waste. „As for the spent nuclear fuel (VHJP) there must be
remembered that it represents a valuable source of energy,
which can still be used for future generations. For optimal
usage of fuel transmutation, a repository VHJP would not
be needed at all. If an underground storage is going to be
built in Slovakia, with such low supervision as ours, it will
be necessary to find external professional partner to assess all aspects of the licensing process.„
World leaders prefer nuclear energy
Dominique Ristori, Deputy of General Manager DG Energy in the European Commission summarized in his final
speech the running of the fifth meeting of the European
Nuclear Energy Forum. In his speech he highlighted the
importance of responsible usage of nuclear energy and the
need of increased investment, emphasizing the involvement of European and world leaders in the field of nuclear
power industry. He reminded the conference about the access to civil nuclear energy, which took place on 8 and 9
March 2010 in Paris, French President Sarkozy‘s initiative
regarding the support of nuclear energy in Europe. He did
not forget to mention the Summit of Nuclear Safety, held
in the U.S. (supported by the president Barack Obama)
that was held with the participation of world powers (China, Russia, Japan, etc.). That suggested that world leaders
are determined to support the strengthening of nuclear
power in the world. This area is a core one also for a new
European Parliament, the new European Commission and
the new President of EU following the objectives of Europe 2020.
Meeting at the International Forum ENEF was run in three
panels. Discussion in the first panel „Opportunities“ focused on various models of financing the construction of new
nuclear power sources, the legislation in the nuclear area,
and research, scientific and technological development.
The second panel „Risks“ dealt with the issue of nuclear
waste. Technical solutions and concrete suggestions of
experts will appear in the upcoming roadmap ENEF, and
will include a comprehensive look at the management of
radioactive waste and its potential usage. The third panel
„Transparency“ has brought a summary of recommendations on how to proceed in informing the general public and
explain the steps to increase energy security in Europe.
The idea of creation of European Nuclear Energy Forum
(ENEF) came independently from CR and SR. It happened
at the March European Council Summit in 2007. ENEF is
a platform for discussion of the future of nuclear energy
in Europe. Meetings take place twice a year, alternately in
Prague and Bratislava. The fifth European Nuclear Energy
Forum meeting held on 25 and 26 May 2010 in Bratislava was attended by 250 delegates from 15 countries. Next
sixth ENEF meeting will be held in Prague in May 2011.
Union of Employers of Power industry in Slovakia in cooperation with the Embassy of CR in Bratislava held the
following day in the hotel Bôrik international conference
„ENEF 2010 – Message for the Slovak and Czech Power
Industry), which aimed to present accepted conclusions to
Czech and Slovak experts.
Zuzana Voštenáková
Source: Record of a meeting of the European
Nuclear Energy Forum (ENEF)
2010
35
Konferencia ENEF 2010
Odkaz pre slovenskú a českú energetiku
Konferencia ENEF 2010 – Odkaz pre slovenskú a českú
energetiku – sa konala 27. mája v hoteli Bôrik v Bratislave..
Oficiálne ju otvoril Ing. Tomáš Malatinský, prezident Zväzu
zamestnávateľov energetiky Slovenska a vystúpili na nej
aj ďalší odborníci, ktorí sa sústredili na hľadanie odpovedí
na aktuálne výzvy energetiky.
Ing. Ján Petrovič,
generálny riaditeľ sekcie energetiky,
Ministerstvo hospodárstva SR
Vo svojej prezentácii referoval o priebehu European
Nuclear Energy Forum 2010, ktoré sa konalo v Bratislave
v dňoch 25. a 26. mája 2010. Sústredil sa najmä na hľadanie odpovedí na aktuálne výzvy energetiky: klimatické
zmeny, znižovanie energetickej náročnosti, dovoz primárnych energetických zdrojov a spoľahlivosť ich dodávok, obnoviteľné zdroje energií, konkurencieschopnosť
hospodárstva, hospodárska a plynová kríza. Podľa jeho
slov panuje veľká zhoda medzi energetickou politikou EÚ
a Stratégiou energetickej bezpečnosti SR, najmä pri zabezpečovaní európskej konkurencieschopnosti, bezpečnosti dodávok, zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja
a boj proti klimatickým zmenám. SR sa musí začať zaoberať aj úbytkom inštalovaných výkonov (do roku 2030
o 56 %) a rastom cien palív. Podobné problémy však má
celá EÚ. Energetický mix SR bude založený na vyváženosti palivového mixu. Základ bilancie elektrizačnej sústavy
budú tvoriť jadrové elektrárne, ktoré sú dôležitým prvkom
pri zaistení bezpečnosti zásobovania elektrinou. Preto je
potrebná dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských
Bohuniciach. Druhým pilierom sú tepelné elektrárne,
najmä pri regulácii elektrizačnej sústavy, ale ich nasadenie je ovplyvnené vývojom cien palív. Treťou zložkou sú
obnoviteľné zdroje energií, ktoré majú doplnkovú povahu. Ich rozvoj je možný len pri legislatívnej podpore zo
strany štátu. Najperspektívnejšie je v podmienkach SR využitie biomasy.
Ing. Roman Portužák, CSc.,
Odbor elektroenergetiky,
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Predniesol prezentáciu pod názvom ZÁVĚRY EVROPSKÉHO JADERNÉHO FÓRA 2010 Z POHLEDU MPO ČR. Jadrová energetika má aj podľa názoru MPO dôležité miesto
v energetickom mixe ČR. Jadrové elektrárne podporujú
nezávislosť a bezpečnosť dodávok a ich prevádzka v Temelíne a Dukovanoch dosahuje vysoký štandard bezpečnosti.
Aj preto je akceptovanosť jadrovej energetiky verejnosťou
na úrovni 77-82 %. Budúci nárast jadrovej energetiky prinesie väčší dôraz na nakladanie s jadrovým odpadom. Jadrová energetika je výzva, najmä vzhľadom na to, že Európa
36
2010
musí riešiť zadĺženie 158 mld. EUR. Preto je aj v oblasti
jadrovej energetiky nutná jednotná energetická politika.
Jadrová energetika bude podľa neho kľúčová pri zabezpečení nízkouhlíkovej elektriny za prijateľné ceny (2/3 nízkouhlíkovej výroby elektriny je z jadra).
Paolo Ruzzini, 1. viceprezident ZZES,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL
Nukleárna energia bude podľa neho zohrávať rozhodujúcu úlohu v Európskom „mixe energií“ v nasledujúcich
rokoch. Európske rámcové podmienky pre nukleárnu
energiu budú aj naďalej vypracovávané. Brusel už pripravuje smernicu ohľadom nových bezpečnostných pravidiel
pre uskladnenie nukleárneho odpadu, ktorá by mala byť
predstavená na jeseň 2010 spolu so všeobecnými bezpečnostnými štandardmi pre nukleárny odpad z geologického a technického hľadiska. Členské štáty Európskej únie
sú aj naďalej zodpovedné za vybudovanie bezpečných a dlhotrvajúcich lokalít pre uskladnenie nukleárneho odpadu.
Nemali by vyvážať nukleárny odpad do nečlenských krajín
Európskej únie, ale uskladňovať ho v ich vlastných lokalitách, kým nenájdu možnosť cezhraničnej spolupráce.
Výchova novej generácie nukleárnych expertov, nepretržité R&D aktivity a ďalší technologický progres sú absolútne
nevyhnutné pre budúci úspešný vývin nukleárneho priemyslu. Podmienky pre udržateľnosť nukleárnej energie
vidí Paolo Ruzzini v stabilnej a predpovedateľnej regulačnej štruktúre, akceptácii jadrovej energetiky spoločnosťou
a zvyšovaní jej bezpečnosti.
Ing. Ivo Kouklík, MBA,
Projektový manažér pre výstavbu nového
bohunického bloku ČEZ, a. s.
Hlavné poznatky ich pracovnej skupiny sa dajú zhrnúť
do troch hlavných bodov. 1 bod: Ekonomické výhody/nevýhody: nižšie prevádzkové náklady na tepelné a plynové
elektrárne, nízke náklady na palivo 15 % (plyn 76 %, uhlie 41 %), dnes známe ložiská uránu vydržia na 100 rokov
a objavujú sa nové ložiská, prichádzajú nové technológie
reaktorov. 2 bod. Životné prostredie: jednoznačne lepšia
výkonnosť jadra pri znižovaní GHG, žiadne emisie SO2
a NOx. 3 bod. Sociálna stránka: spoločenská prijateľnosť
jadra je závislá na averzii voči rizikám spojeným s nakladaním s vyhoreným palivom. Spoločenská prijateľnosť
v rámci EÚ vzrástla na cca 50 % a ďalej bude rásť v závislosti od riešenia spracovania odpadu. Za silné stránky jadrovej energie považuje to, že je najlacnejšia a odolná voči
výkyvom cien paliva. Vyraďovanie z prevádzky a spracovanie odpadu je zahrnuté do ceny jadrovej energie. Navyše,
jadrové elektrárne neprodukujú CO2, zásoby uránu sa nachádzajú v politicky stabilných krajinách, väčšia časť dodávateľského reťazca sa nachádza v krajinách EÚ. Odpad
má malý objem a je kontrolovaný v každom štádiu jeho
spracovania.
Slabými stránkami jadrovej energetiky sú podľa jeho slov
premenlivá spoločenská prijateľnosť, veľký význam malé-
ho počtu nehôd, neexistencia hlbinného úložiska odpadu
vytvára dojem, že riešenie neexistuje, obmedzené zásoby
uránu v porovnaní s OZE, obavy z proliferácie, kritický
stav ľudských zdrojov v jadrovej energetike.
Najlepšie podmienky pre financovanie jadrových zdrojov prinesie podpora vlády, široký politický konsenzus,
stabilný a efektívny regulačný rámec, dlhodobé zmluvy
s odberateľmi a distribútormi, istota nákladov na nákup
CO2 povolení, štandardizované dizajny NPP bezpečnostné štandardy, uznávanie národných licenčných osvedčení,
firemné financovanie veľkými energetickými spoločnosťami.
(zv)
Conference ENEF 2010
Message for the Slovak and Czech Power Industry
Conference ENEF 2010 – message for the Slovak and Czech Energetics took place on 27 May in Hotel Bôrik
in Bratislava. It was officially opened by Ing. Tomas Malatinsky, the president of the Union of Employers
of Power Industry in Slovakia and other experts, who are focused on finding answers to the current
energy challenges, gave a speech.
Ing. Ján Petrovič,
general director of energy sector,
Ministry of Economy and Construction
of the Slovak Republic
In his presentation he reported on the European Nuclear
Energy Forum 2010 held in Bratislava on 25 and 26 May
2010. He focused mainly on finding answers to the current energy challenges: climate change, reducing energy
demand, imports of primary energy sources and reliabili-
ty of their supplies, renewable energy sources, economic
competitiveness, economic and gas crisis. He said there is
a big agreement between the EU energy policy and energy
security strategy of the SR, in particular in securing European competitiveness, security of supplies, ensuring of
sustainable development and struggling against climate
changes. SR must begin to deal with the loss of installed
capacity (till 2030 by 56%) and increase in fuel prices.
However, the entire EU has similar problems. Energy mix
of SR will be based on balancing the fuel mix. The basis of
power system balance will consist of nuclear power plants,
which are an important element in ensuring security of
electricity supply. Therefore a completion of the third and
fourth Block of Nuclear Power Plant Mochovce is needed
and the construction of new nuclear power source in Bohunice. The second pillar is thermal power plants, particularly in the regulation of the electricity system, but their
employment is influenced by fuel prices development.
The third complementary component is renewable energy
sources. Their development is possible only by means of
legislative support from the state. Most promising in conditions of SR is the usage of biomass.
Ing. Roman Portužák, CSc.,
Department of electrical power,
Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
He gave a presentation entitled CONCLUSIONS OF EUROPEAN NUCLEAR FORUM 2010 FROM THE POINT OF
VIEW OF MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE (MPO)
OF CR. Nuclear power industry has also according to the
2010
37
MPO´s opinion an important place in the energy mix of
CR. Nuclear power plants support the independence and
security of their operation in Temelin and in Dukovany
achieves a high standard of safety. Also because of these
reasons the public acceptance of nuclear power industry
is at 77-82%. The future growth of nuclear energy industry will bring a greater emphasis on dealing with nuclear
waste. Nuclear power industry is a challenge, especially
with consideration to the fact that Europe must solve the
158 billion EUR debt. Therefore it is also in the field of
nuclear energy required unified energy policy. According
to his opinion, nuclear power industry will be crucial in
ensuring a low-carbon electricity at affordable prices (2/3
low-carbon electricity production is nuclear).
Paolo Ruzzini, 1st ZZES Vice President,
Chairman and CEO, Slovenské elektrárne, a.s.,
member of ENEL group
According to his opinion, nuclear energy will play a crucial role in the European „energy mix“ in the coming years. European framework conditions for nuclear energy
will continue to be developed. Brussels is already preparing a directive regarding the new security regulations for
the storage of nuclear waste, which should be presented
in autumn 2010 together with the general safety standards
for nuclear waste in geological and technical terms. European Union Member States remain responsible for the
construction of safe and long-term nuclear waste storage
spots. They should not export nuclear waste to non-EU countries, but store it in their own locations until they find
the possibility of cross-border cooperation. Educating
a new generation of nuclear experts, continuous R & D
activities and further technological progress are absolutely necessary for future successful development of nuclear
industry. Paolo Ruzzini sees conditions for the sustainability of nuclear power in a stable and predictable regulatory
structure, the acceptance of nuclear energy by society and
increasing its security.
Ing. Ivo Kouklík, MBA,
Project Manager for construction
of the new block Bohunice ČEZ, a. s.
The main findings of their working group can be summarized in three main points. 1. Economic advantages /
disadvantages: lower operating costs for thermal and gas
power, low fuel costs 15% (gas 76%, coal 41%), nowadays known uranium deposits will last for 100 years and
there are coming new bearings, new reactor technology.
2. Environment: definitely better performance of nuclear
in reducing GHG, no emissions of SO2 and NOx. 3. Social
aspect: social acceptability of the nuclear is dependent on
the aversion to the risks associated with disposal of spent
fuel. Social acceptability in the EU rose up to about 50%
38
2010
and will increase further depending on the solution in
waste treatment.
He considers for the strengths of nuclear energy that it is
the cheapest and resistant to fluctuations in fuel prices.
Putting out of service and waste elaboration is included
in the price of nuclear energy. Moreover, nuclear plants
do not produce CO2, uranium reserves are in politically
stable countries, the most of the supply chain is located in
the EU countries. Waste has a small volume and is controlled at every stage of processing.
The weaknesses of nuclear energy are, as he said, changeable social acceptability, great importance of the small
number of casualties, the absence of a deep waste repository creates the impression that a solution does not exist,
the limited uranium reserves compared with renewable
energy sources, worries about proliferation, the critical
state of human resources in nuclear energy.
The best conditions for the financing of nuclear power
will bring the support of the government, a broad political consensus, stable and effective regulatory framework,
long-term contracts with customers and distributors, security of costs for the purchase of CO2 permits, standardized designs of NPP safety standards, recognition of national certificates of licensing, financing by large energy
companies.
(zv)
Zväz zamestnávateľov
energetiky Slovenska
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska je dobrovoľná záujmová organizácia. Je organizáciou nezávislou, združujúcou
zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba
a rozvod elektrickej energie (prípadne v kombinácii s tepelnou energiou) a s tým priamo súvisiace činnosti ako je výskum, projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre
potreby energetiky. Zväz združuje tak právnické ako aj fyzické osoby z vymenovaných oblastí činnosti.
POSLANIE A CIELE ZVÄZU
• hájiť záujmy svojich členov pred orgánmi štátnej moci
a správy a ostatnými orgánmi a organizáciami,
• koordinovať činnosť a postup pri kolektívnom rokovaní,
• zastupovať svojich členov pri kolektívnom vyjednávaní
s odborovými orgánmi a uzatváraní kolektívnych zmlúv,
• zjednocovať záujmy a odstraňovať rozpory
medzi členmi Zväzu,
• informovať členov o závažných poznatkoch vo všetkých
oblastiach činnosti,
• pri tvorbe a novelizácii právnych predpisov, súvisiacich
s činnosťou členov, napomáhať k zjednoteniu formulácií
a cieľov a presadzovať v nich zásadné princípy legislatívy
Európskej únie,
• zastupovať členov Zväzu v relevantných medzinárodných
organizáciách a plniť povinnosti vyplývajúce z tohto
členstva,
• nadväzovať styky a spoluprácu s obdobnými inštitúciami
v zahraničí, pomáhať členom Zväzu získavať poznatky
zo zahraničia, organizovať vzájomné konzultácie, exkurzie,
stáže a iné formy pomoci pre zveľaďovanie činnosti
členských subjektov,
• iné formy pomoci pre zveľaďovanie
činnosti členských subjektov,
• pôsobiť v záujme členov Zväzu podľa ich
rozhodnutí a potrieb.
Employers´ Union of Power
Industry in Slovakia
Employers´ Union of Power Industry in Slovakia is a voluntary special-interest organisation. It is an independent organisation, which associates employers in the Slovak Republic, of
which the objective is production and distribution of electrical power (or/and of combination with thermal power) and
activities in respect thereof as researching, designing, production, installation and operation of devices for needs of power
supply. The Union associates legal as well as physical entities
dealing in mentioned activities of respective fields.
MISSION AND OBJECTIVES
• Defending interests of its members towards
governmental bodies, governmental administration
and other bodies and organisations,
• Co-ordinating activities and process
on collective negotiation,
• Representing its members in collective negotiation
with labour unions and in concluding
collective agreements,
• Unification of interests and removing discrepancies
among the Union members,
• Informing members about important knowledge
regarding all field activities,
• On making law and its amendments relating to
members´ activities to assist to unify wording of
regulations and objectives and to pursue through
them essential rules of EU legislation,
• To represent the members of the Union in relevant
international organizations and to carry out its
obligations resulting from this membership,
• Entering into relations and cooperation with similar
institutions from abroad, to assist the Union members
to obtain knowledge from abroad, to organise mutual
consulting, excursions, educational staying and other
forms of aid to improve the members´ activities,
• Acting on behalf of the Union ´s members according
to their decisions and needs.
ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE / MEMBER ORGANISATIONS
Slovenské elektrárne, a.s.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
Západoslovenská energetika, a.s.
Východoslovenská energetika a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenské energetické strojárne, a.s.
Elektrovod Holding, a.s.
ELV-SERVIS, spol. s.r.o.
ELVOD - Energie, s.r.o.
Elektrovod Produkt, a.s.
Tepláreň Košice, a.s.
Bratislavská teplárenská, a.s.
Žilinská teplárenská, a.s.
Zvolenská teplárenská, a.s.
Martinská teplárenská, a.s.
VUJE, a.s.
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Stredná odborná škola automobilová Bratislava
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Veľké Kapušany
Energoprojekt SLOVAKIA, a.s.
ENCON, s.r.o.
PPC Energy Group, a.s.
RoTTeL, s.r.o.
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Národný jadrový fond
CLEAN ENERGY SOURCES - BETA, s.r.o.
ENE-TEP, a.s.
Nová čistá energia
od Slovenských elektrární
Investícia skupiny Enel do dostavby Atómových elektrární Mochovce predstavuje najväčšiu
súkromnú investíciu v dejinách Slovenska. Predstavitelia slovenskej vlády už v minulosti potvrdili,
že dostavba tretieho a štvrtého bloku je pre energetickú bezpečnosť krajiny kľúčová. Aktuálny
vývoj na energetickom trhu, úspechy a plány Slovenských elektrární, a.s. nám v rozhovore priblížil
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Paolo Ruzzini.
Ekonomický vývoj posledných rokov je výzvou pre väčšinu
top manažérov. Ako vnímate Vy osobne jeho vplyv na Vašu
spoločnosť - lídra trhu s elektrinou na Slovensku?
Spoločnosti, ktoré podnikajú v energetike musia mať dlhodobú víziu. Hospodárske cykly tu boli už aj v minulosti a osobne si myslím, že v budúcnosti ich budeme vídať
častejšie. Na základe súčasného vývoja na trhu a cien by
mnohí asi zastavili všetky svoje investície. My si myslíme,
že z dlhodobého hľadiska budeme z dnešných investícií
profitovať. Je potrebné tiež povedať, že investícia, akou je
stavba atómovej elektrárne, môže trvať viac než jedno desaťročie (vrátanie povoľovacieho obdobia). Za posledných
desať rokov sme zažili krízu z rokov 2008 a 2009, rovnako ako spľasnutie internetovej bubliny. Preto sa snažíme
viesť spoločnosť podľa dlhodobej vízie a dokončiť všetky
investície, ktoré sú v poradí, a to dokončenie 3. a 4. bloku
elektrární v Mochovciach, rekonštrukcia v elektrárňach
v Novákoch a vo Vojanoch, ako aj investície do širokého
spektra obnoviteľných zdrojov.
Cítite vplyv na objem exportu elektriny zo Slovenska?
Prirodzene, v dôsledku globálnej krízy sa spotreba elektriny v krajine i v celom regióne výrazne znížila. Zvlášť
na Slovensku došlo v roku 2009 k 7,7 %-nému poklesu v porovnaní s rokom 2008. Tento prepad spotreby
zmiernil dopad vyradenia druhého bloku v elektrárňach
v Jaslovských Bohuniciach na konci roku 2008, a tak napriek predpokladanému nedostatku zostala krajina v dokonalej rovnováhe. Kríza podmienila nižšie ceny elektriny
aj v celej strednej a východnej Európe, ale minuloročné
výsledky našej spoločnosti neboli negatívne ovplyvnené,
keďže spoločnosť Slovenské elektrárne hedžovali riziko
predaním celej výroby na rok vopred a pokračovali v optimalizácii a zefektívňovaní všetkých aktivít spoločnosti.
V akej fáze sa nachádza dostavba tretieho
a štvrtého bloku v Mochovciach?
Plynule pokračujeme podľa plánu. Koncom apríla sme
dosiahli ďalší míľnik v celkovom procese dostavby - súhlasné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR
o posúdení vplyvov prevádzky tretieho a štvrtého bloku
jadrovej elektrárne v Mochovciach na životné prostredie
(tzv. EIA). Napriek tomu, že mnohé významné svetové
spoločnosti znížili objem svojich investícií, Slovenské
elektrárne a Enel pokračujú podľa zverejneného harmo-
42
2010
Paolo Ruzzini
nogramu. Snažíme sa naplniť víziu spoločnosti byť najbezpečnejším, najzodpovednejším, efektívnym a kompetentným výrobcom elektriny v strednej a východnej Európe.
Dostavba a spustenie tretieho a štvrtého bloku do konca
roka 2013 je našou prioritou. Dôkazom je skutočnosť, že
sme investovali 2,7 miliardy eur, čo je desaťnásobok celkových zahraničných investícií na Slovensku za minulý
rok. Na 82 % objemu uvedenej investície sú už uzatvorené
zmluvy, pričom významný podiel z nich získali slovenské
spoločnosti. Určite vás bude zaujímať, že podstatné percento predstavujú zmluvy s českými firmami. Tieto zmluvy
sú najmä o dodávke špecifických technológií v súvislosti
s turbínami a reaktorom. Snažíme sa maximálne využívať
miestnu pracovnú silu a byť prospešní regiónu. Aj preto
je väčšina z 1800 pracovníkov, ktorí sú práve na stavbe,
práve z okolia. Počas najvyťaženejšieho obdobia ich počet
narastie na približne 4000.
Čo je v rámci tohto projektu podľa
Vás kľúčové pre ľudí na Slovensku?
Po dokončení tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce, pokryje táto jediná elektráreň 45 percent domácej spotreby.
Slovensko bude energeticky zabezpečené. Sme na správnej ceste. Je dobré pripomenúť aj pozitívny vplyv týchto
elektrární na životné prostredie. Jeden blok v Mochovciach šetrí v porovnaní so spaľovaním uhlia 6 miliónov ton
oxidu uhličitého ročne. Ja osobne považujem za prioritu aj
kritérium bezpečnosti. Môžem povedať, že nami prevádzkované jadrové elektrárne na Slovensku spĺňajú prísne
medzinárodné bezpečnostné štandardy a požiadavky.
Vaše výsledky v prieskume akceptácie jadrovej energetiky
ľuďmi v okolí elektrárne boli výborné...
Úroveň akceptácie jadrovej energie v Európe je najvyššia
v krajinách, v ktorých verejnosť dostáva presné a priame
informácie a kde je vysoké všeobecné povedomie o tejto
technológii. Vyplýva to aj zo štatistík zverejnených Európskou úniou. Čím bližšie idete k Mochovciam, tým vyššia je
úroveň akceptácie miestnymi komunitami. V okolí jadrovej elektrárne podporuje dostavbu tretieho a štvrtého bloku 87 % obyvateľstva. Ideologické postoje proti jadru sú
založené na iracionálnom strachu, nie na faktoch. Preto je
dôležité byť otvorený, jasný a transparentný.
Na zabezpečenie poskytovania korektných informácií sme
vytvorili Občianske Informačné Komisie OIK v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach. Tieto komisie pôsobia
ako nezávislé informačné kanály, ktoré zabezpečujú informačný tok medzi jadrovými elektrárňami a verejnosťou.
Ich členovia sú známi predstavitelia verejného a spoločenského života v regióne. Sústreďujú sa na zabezpečovanie
kvalifikovaných a aktuálnych informácií pre verejnosť.
Okrem toho prevádzkujeme v oboch elektrárňach Informačné centrá, v ktorých môžu návštevníci vidieť napríklad
celý proces od spracovania paliva až po zadný palivový
Podpis dohody so korporáciou TVEL, dodávateľom jadrového
paliva, 7. apríla 2010 / Signing of agreement with corporation TVEL,
supplier of nuclear fuel, 7 April 2010
cyklus. Exkurzie v jadrovej elektrárni sú veľmi populárne.
Informačné centrá v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach navštevuje ročne viac než 20 000 ľudí.
Ako vidíte vašu spoločnosť o päť rokov?
V akom smere sa zmení portfólio jadrových,
tepelných a vodných elektrární?
Uvedomujeme si našu úlohu a zodpovednosť. Našou prioritou je od začiatku byť bezpečnou, zodpovednou a kompetentnou spoločnosťou. S týmto mottom funguje celá
organizácia. Neustále zlepšovanie je povinnosťou. V päťročnej perspektíve si preto predstavujem, že naša spoločnosť dosiahne najvyššie výkonnostné štandardy na úrovni
najlepších európskych prevádzkovateľov.
Konkrétne, napríklad v oblasti výrobného portfólia predpokladáme výrazné zmeny. Z nich najvýraznejšia sa týka
spomínanej, dostavby tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach. Pre naše portfólio to bude znamenať ďalších 7 TWh
konkurencieschopnej výroby silovej elektriny. Okrem
toho sa zameriavame na modernizáciu tepelných elektrární v súlade s požiadavkami životného prostredia a s cieľom udržať flexibilitu a kapacitu v špičke. V neposlednom
rade sa zameriavame na posilnenie nášho výrobného portfólia v oblasti obnoviteľných zdrojov. Najznámejším projektom je spoluspaľovanie biomasy v Elektrárni Vojany.
Rast však pre nás znamená aj rozšírenie našej pôsobnosti
na zahraničných trhoch, prostredníctvom veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti, ako aj sledovanie nových
investičných príležitostí.
Atómová elektráreň Mochovce / Nuclear Power Plant Mochovce
2010
43
New clean energy
from Slovenské elektrárne
The investment of Enel Group in the completion of Mochovce Nuclear Power Plant represents the
hugest private investment in the history of Slovakia. Slovak government representatives confirmed in
the past that the completion of Unit 3 and 4 is crucial for the energy security of the country. In the
interview, General Director and Chairman of the Board of Directors Paolo Ruzzini explains the current
development in the energy market and success and plans of Slovenské elektrárne, a. s.
Recent economic development is a challenge for most top managers. How do you personally perceive its influence on your
company – a leader in the electricity market in Slovakia?
Companies involved in the energy sector must have a longterm vision. Economic cycles were here in the past, too and
I guess that in the future we will see them more frequently.
On the basis of present market and price trends, many would probably stop their investment. We think that in the
long term we will profit from the actual investments. It has
to be said that an investment like nuclear power plant construction, can last more than one decade (including the
licensing period). In the last decade we have experienced
the crisis of 2008 a 2009, as well as the Internet bubble,
which has burst. Therefore, we are trying to lead the company according to a long-term vision and to complete all
the investments we have in the pipeline, i.e. completion
of Mochovce Nuclear Power Plant, Unit 3 and 4, reconstruction in Nováky and Vojany power plants as well as
investments in a wide spectrum of renewable sources.
Do you feel an influence on the volume
of electricity export from Slovakia?
Naturally, in consequence of the global crisis, the electricity consumption in the country and in the whole region
decreased significantly. In particular, in Slovakia, in 2009
it was lower by 7.7 percent in comparison with 2008. This
drop in consumption mitigated the impacts of decommissioning of Unit 2 in Jaslovské Bohunice power plant at the
end of 2008; thus, despite the expected shortage the country remained in perfect balance. The crisis caused lower
electricity prices also in whole Central and Eastern Europe, but the last-year results of our company were not affected negatively, since the company Slovenské elektrárne
hedged the risk by selling the whole production for a year
in advance and with continuos efforts in optimising and
making more effective all our activities.
In what phase is the completion
of Unit 3 and 4 in Mochovce?
We keep observing the plan. At the end of April, we reached
another milestone in the whole process of completion. We
obtained the approving opinion from the Ministry of Environment of the Slovak Republic on the environmental
impact assessment (EIA) for Unit 3 and 4 of the nuclear
power plant in Mochovce. Despite the fact that many
significant world companies reduced the volume of their
investments, Slovenské elektrárne and Enel continue according to the published schedule. We are trying to fulfil
the company’s vision, i.e. to be the most secure, the most
reliable, the most effective and competent electricity producer in Central and Eastern Europe. Unit 3 and 4 completion and start-up by the end of 2013 is our priority. It is
proved by the fact that we have invested 2.7 billion euros,
which is ten times more than the amount of total foreign
investments in Slovakia for the previous year. For 82% of
the above investment volume, contracts have already been
concluded, and important part of them have been awarded to Slovak companies. These contracts are in particular
about the delivery of specific technologies in connection
with turbines and reactor. We are trying to use local labour
to a maximum extent and to be conducive to the region.
Therefore, the majority of 1800 workers on site are from
the surroundings. Their number will grow to 4000 during
the busiest period.
What do you consider to be crucial for people
in Slovakia within the framework of this project?
After the completion of Unit 3 and 4 of Mochovce NPP,
this single power plant will cover 45 percent of domestic
consumption. Slovakia will be energy-secure. We are on
the right way. It is good to mention also the positive influence of the power plant on the environment. One unit
in Mochovce saves 6 million ton of carbon dioxide per
Atómová elektráreň Mochovce / Nuclear Power Plant Mochovce
44
2010
year in comparison with coal firing. I consider also the safety criterion to be a priority. I can say that nuclear power
plants operated in Slovakia meet the strict international
safety standards and requirements.
Your results in the survey of nuclear energy acceptance by
people in the power plant surroundings were excellent...
The level of nuclear energy acceptance in Europe is highest
in the countries, where the public receives accurate and
direct information and where people are generally aware
of the technology. It results also from statistics published
by the European Union. The closer you get to Mochovce,
the higher the level of acceptance by local communities. In
the surroundings of the nuclear power plant, 87 percent of
inhabitants support the completion of Unit 3 and 4. Ideological attitudes to nuclear energy are based on irrational
fears, not on facts. Therefore, it is important to be open,
clear and transparent.
For the provision of correct information, we have established Civic Information Commissions in Mochovce
and Jaslovské Bohunice. The commissions operate as independent information channels, which provide the information flow between the nuclear power plants and the
public. Their members are well-known representatives of
public and social life in the region. They focus on providing qualified and actual information for the public.
Moreover, we operate Information centres in both power
plants. Visitors can see there for example the whole process from fuel processing to fuel back-end cycle. Excursi-
ons in nuclear power plants are very popular. The Information Centres in Jaslovské Bohunice and Mochovce are
visited by over 20,000 people a year.
How do you see your company in five years? How will the
portfolio of nuclear, thermal and hydro power plants change?
We are aware of our task and responsibility and our priority is to be a secure, responsible and competent company. With this motto, the whole organisation operates.
Continuous improvement is the duty. Within a five-year
perspective, I imagine our company achieving the highest
performance standards ate the level of the best European
operators.
In particular, for example in the area of production portfolio we expect significant changes. The most important one
regards the mentioned completion of Unit 3 and 4 in Mochovce. For our portfolio, this will mean other 7 TWh of
competitive production of power electricity. Moreover,
we focus on the modernisation of thermal power plants
in compliance with environmental requirements and with
the objective to keep the flexibility and capacity on top.
Last but not least we focus strengthening our production
portfolio in the area of renewable sources. Biomass cocombustion in the power plant Vojany is the best-known
project. However, the growth means also the expansion of
our scope of activity to foreign markets, through wholesale and retail activities, as well as the monitoring of new
investment opportunities.
Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh
Pumped Storage Power Plan Cierny Vah
2010
201
2
20
0110
0
10
4
411
Čistá energia?
Zákazníkov presvedčia ceny
Málokto dnes pochybuje o tom, že od fosílnych palív sa skôr či neskôr ľudia
musia oslobodiť. Ako však reagujú zákazníci na otázky súvisiace so zelenou
energiou? Chcú ju? A čo všetko sú pre to ochotní obetovať? Aj na tieto otázky
odpovedal globálny prieskum spoločnosti Accenture.
Prieskum, ktorého sa zúčastnilo vyše deväť tisíc zákazníkov v 22 krajinách, zisťoval postoje k rôznym otázkam súvisiacim s energiou. Jednak k čistej energii, ale aj
k energetickým spoločnostiam a k tomu, akú úlohu by mal
v energetike zohrávať štát.
Prirodzene, tá najpálčivejšia otázka, ktorá zaujíma väčšinu spotrebiteľov, je budúci vývoj cien energií. Deväťdesiat
percent respondentov sa obáva, že ceny porastú. Okrem
rastu cien ich najviac znepokojujú klimatické zmeny a lokálne znečistenie ovzdušia. Dve tretiny opýtaných zdieľajú
strach zo straty zamestnania v energetickom sektore, reagujúc na recesiu vo svetovej ekonomike.
Nevyhnutný rast cien
Zaujímavé je, že hoci sa zákazníci vyšších cien obávajú,
sú s nimi zmierení. Ďalšia otázka sa totiž priamo pýtala,
v akom časovom horizonte je pravdepodobné, že sa ceny
energií v ich krajine môžu zvýšiť až o dvadsať percent, aby
sa tak podarilo dosiahnuť ciele pri zavádzaní obnoviteľnej
energie. Najväčšia skupina, 42 percent oslovených, tento
jav očakáva v priebehu piatich rokov a ďalších 32 percent
v horizonte piatich až desiatich rokov. Zaujímavé tiež je,
že odpoveď „nikdy“ sa neobjavila vôbec. Len 15 percent
opýtaných si myslí, že potrvá viac ako desať rokov, pokým
ceny narastú oproti dnešným o pätinu.
Globálny energetický prieskum poodhalil aj niekoľko regionálnych zaujímavostí. Napríklad – najmenej sa nedostatku energie obávajú obyvatelia škandinávskych krajín. Len
50 percent opýtaných. Je to pravdepodobne aj výsledok
toho, že severské štáty majú pomerne hojné vodné a plynové energetické zdroje.
Obavy ľudí v jednotlivých kútoch sveta však zjavne nesúvisia s tým, ktorý štát má aké zdroje energií. Najviac sa
problémov súvisiacich s nedostatkom energie obávajú
obyvatelia Francúzska a Južnej Kórei. Zhodne je to po 89
percent.
46
2010
Vo Francúzsku to môže byť aj dôsledok zatvorenia niekoľkých atómových elektrární pre údržbu, pretože tieto témy
tamojšie médiá často pokrývajú. Naproti tomu v Taliansku, kde odborníci hovoria o hrozbe nedostatku energie
už niekoľko rokov, sa energetických problémov obáva iba
77 % spotrebiteľov čo zodpovedá približne celosvetovému
priemeru. A v Brazílii, ktorá sa môže spoliehať na rozmanitú diverzifikáciu zdrojov, vrátane biopalív, má o energetickú bezpečnosť strach až 88 percent opýtaných, čo je jedno z najvyšších čísiel na svete. Obavy Brazílčanov súvisia
pravdepodobne s rýchlou urbanizáciou v tejto krajine.
Bez fosílnych palív...
V súvislosti s alternatívnymi zdrojmi, o ktorých sa hovorí
čoraz viac, sa núka otázka, či ľudia chcú, prípadne považujú za dôležité, aby ich krajiny znížili závislosť na energii z fosílnych palív. Za „veľmi dôležitú“ alebo „dôležitú“
označila túto otázku podstatná väčšina – až 89 percent
respondentov.
Vo väčšine krajín, v ktorých prebiehal prieskum, sú firmy
produkujúce energiu z významnej časti vlastnené zahraničnými spoločnosťami. Tento fakt je zaujímavé pripomenúť v súvislosti s ďalšou otázkou, ktorá sa respondentov
pýtala, či je pre nich prijateľné, aby výrobu energie v ich
krajine mali v rukách firmy vlastnené zahraničnými spoločnosťami. S výnimkou Indie, kde s tým malo problém len
33 percent opýtaných, sa táto predstava väčšine ľuďom vo
všetkých ostatných krajinách nepáči. Najviac sa s vlastníc-
tvom energetických podnikov zahraničnými akcionármi
nevedia zmieriť Holanďania (88 percent). Tieto čísla potvrdzujú, aká politicky citlivá je na celom svete téma vlastníctva v energetickom odvetví.
...so starými návykmi
Spotrebitelia chcú čistú energiu a sú presvedčení, že kvôli
nej si budú v najbližších rokoch musieť priplatiť. Sú však
ochotní aj zmeniť svoje energetické návyky? Sotva. Namiesto toho očakávajú, že ich krajina zníži závislosť na fosílnych palivách tým, že bude viac rozvíjať čistejšie energetické zdroje. Pričom – ak by súčasný dodávateľ energie
ponúkol zákazníkom možnosť znížiť uhlíkové emisie prestúpením na inú službu, 89 percent z nich by tento krok
urobili. Zmeniť však svoje zvyky súvisiace s energetickou
náročnosťou im priveľmi nevonia.
Konzultanti Accenture tvrdia, že ak majú zákazníci prispieť k efektívnejšiemu a ekologickejšiemu prístupu
k energiám, potrebujú byť vzdelávaní a informovaní
o tom, ako má ich úloha vyzerať a ako môžu optimalizovať
výhody pre seba a svoje okolie.
O tom, že vzdelávať ľudí v energetických otázkach je nevyhnutné, hovorí iná časť výskumu, podľa ktorej respondenti preceňujú percento čistej energie na produkcii celkovej
energie v ich krajine. A čo ľudí najviac motivuje, respektíve odrádza urobiť vlastný krok k čistejšej energii? Jednoznačne peniaze. Ak je produkt alebo inštalácia súvisiaca
s alternatívnymi zdrojmi energie drahá, klientov neosloví.
Nižší účet za energie, rôzne stimuly či daňové úľavy, sú
najsilnejšie motivátory.
Mimochodom, pod pojmom alternatívna energia sa zvyčajne rozumie „zelená“ energia, najmä produkovaná
z obnoviteľných zdrojov. Prieskum však zistil, že stúpa aj
akceptovanie energie z atómu. Polovica respondentov je
za to, aby sa uhlíkové emisie znižovali energiou z obnoviteľných zdrojov, desať percent chce viac atómovej energie
a 40 percent je kombináciou oboch možností. Pričom rok
predtým z rovnakého prieskumu vyplynulo, že obnoviteľné zdroje chce 57 percent opýtaných posilnenie čistej
atómovej energie 9 percent a kombináciu oboch možností 34 percent respondentov. V každom prípade, približne
štyria z piatich opýtaných považujú súčasný stav zariadení
produkujúcich čistú energiu (solárne panely, veterné turbíny, vodná energia) za nedostatočné a radi by videli ich
zlepšenie.
Silný štát
Mohlo by sa zdať, že ak sú zákazníci pripravení na vyššie
ceny, sami sa do akcie priveľmi nemajú, ale riešenia chcú,
majú energetické spoločnosti pomerne voľnú ruku. Nie je
to však celkom tak. Zákazníci majú k energetickým spoločnostiam dosť rozporuplný vzťah. Na jednej strane si
väčšina myslí, že tieto spoločnosti by mali podnikať kroky
na rozvoj nových čistejších technológií, zdrojov bezuhlíkovej energie a príslušných služieb, na druhej strane energetickým firmám zákazníci neveria.
Menej ako štvrtina ľudí si myslí, že utilitné podniky dokážu úspešne čeliť súčasným a budúcim energetickým výzvam v ich krajine. Necelá polovica energetickým firmám
verí len vtedy, ak sú pod dohľadom vlády alebo politickým
lídrov a 32 percent im v tejto otázke neverí vôbec.
Rozdiely medzi jednotlivými krajinami sú značné. Na otázku, kto by mal podnikať kroky na riešenie energetických
výziev, sa opakovali najmä odpovede štát, zákazníci
a energetické firmy. Pritom napríklad Číňania veria predovšetkým štátu, najväčšiu úlohu spotrebiteľom pripisujú
v Mexiku a energetickým firmám v Indii. Priemer je 21 percent pre firmy, 24 pre zákazníkov a 45 pre štát. Za posilnenie úlohu štátu je nadpolovičná väčšina respondentov
vo všetkých zúčastnených krajinách. Pričom 54 percent
všetkých opýtaných vidí hlavnú rolu štátu v kontrole cien
energií.
2010
47
Clean energy?
The consumers will be persuaded by energy prices
Nowadays, few people doubt that sooner or later we have to release ourselves from
fossil fuels. But how do the consumers react to the questions concerning green
energy? Do they want it? And what all are they willing to give up for it? Also these
questions were answered by Accenture global survey.
This quantitative research with more than nine thousand
consumers in 22 countries was investigating the attitudes
towards different issues dealing with energy, such as clean
energy, energy companies and which role the state should
play in power engineering.
Naturally, the most urgent question, which the majority
of consumers is interested in, is the future development of
energy prices. Ninety percent of participants are worried
that the energy costs will rise. Besides rising energy costs,
they are very concerned about climate changes and local
air pollution. Two-thirds of consumers are worried about
job losses in the energy sector, reflecting the impact of the
global economic downturn.
The inevitable rising of prices
An interesting thing is that despite voicing concern about rising energy prices, most consumers are resigned to
the fact that more expensive energy will be a fact of life in
the next few years. The other question was directly dealing
with the time in which they expect to see energy prices rise
by up to 20 percent in their own country to meet renewable energy deployment targets. The majority of participants,
42 percent say they expect this to happen within less than
five years, and another 32 percent expect it within 5 or 10
years. Also an interesting thing is that the response “never“ did not occur. Only 15 percent think it will take more
than 10 years for energy prices to rise by 20 percent.
The global energy survey, however, revealed also some interesting variations at a national and regional level. For instance, the people least worried about the risk of an energy
shortage are in the Nordic region, where only 50 percent
of consumers say they are “extremely” or “somewhat” concerned about an insufficient supply of energy – probably
reflecting the region’s abundant hydro-electricity, gas and
oil. In contrast, the consumer population most worried
about energy shortage is in France and South Korea, where 89 percent of consumers voice concern.
48
2010
In France, this concern might be attributed to media headlines over energy security due to the closure of several
nuclear power stations for maintenance. On the contrary,
in Italy, where the experts are talking about the threat of
energy shortage for years, only 77 percent of consumers
are worried – roughly in line with the global average. Meanwhile, Brazil, which has a well-diversified energy mix
including significant use of biofuel, has one of the world’s highest levels of concern over energy security, at 88
percent. This is possibly due to energy concerns related to
Brazil’s rapid urbanization.
Without fossil fuels...
In tandem with this concern over energy security the
overwhelming majority of respondents worldwide remain
convinced that their country needs to reduce its reliance
on fossil-fueled generation. Some 89 percent of consumers
believe it is “important” or “very important” that their country achieves this shift In the most countries where this
survey was conducted are the energy companies owned
by foreign companies at a great extent. It is interesting to
remember this fact because of the other question which
inquired whether the consumers are comfortable with foreign ownership of national energy companies producing
energy. All countries except India have more than half of
respondents claiming that they are not, or not at all comfortable with foreign ownership of national energy com-
panies. The most difficult to be put up with this fact are
consumers in the Netherlands (88 percent). These figures
confirm how important and sensitive is the question of
ownership in energy sector all over the world.
... still with old habits
The consumers want clean energy and are convinced that
because of it, they will have to pay more in the coming
years. But are they willing to change their energy habits?
Hardly. Instead of this, they expect their country to lower
the dependence on fossil fuels by developing cleaner
energy sources. E.g. if an energy provider was proposing
consumers products/services that help reduce the level
of carbon emission, 89 percent of the respondents would
be willing to switch to this provider if this was an option.
However, they do not want to do more significant efforts
themselves by changing to less energy intensive behaviors
and lifestyles. Accenture believes, that if the consumers
should contribute to more effective and ecological attitude towards energy, they also need to be educated and
informed about what they role will be, and how they can
personally optimize the benefits for the environment and
themselves. Another part of the survey says that it is inevitable to educate people in energy questions. According
to this part, respondents are overestimating the percent
of clean energy on the total production of energy in the
country. And what factors are inhibiting and motivating
consumers to take personal action towards clean energy?
On both counts, the answer is financial considerations. If
the product or installing of the alternative sources is too
expensive, the consumers are not willing to buy it. On the
other hand lower energy bills, different incentives or tax
breaks are the best motivators.
By the way, the expression alternative energy is usually understood as “green“ energy, mostly produced from
renewable sources. However, this survey also found that
nuclear power is gaining growing acceptance. The past
year has seen consumer opinion shift from “pure” renewable such as wind and solar power toward a mix of renewables and nuclear—with the result that 50 percent of
consumers now believe nuclear should be part of the generating mix, either stand-alone or in combination with renewables. This figure is up from 43 percent in our previous
survey. Nevertheless, what consumers have grasped is that
the current state of development and implementation of
renewable energy solutions is insufficient. Almost four in
five consumers worldwide believe that significant further
improvement is required in areas such as solar, wind and
hydro generation.
Strong government
It could look like as if consumers are ready for higher prices, they are not very willing to do any steps by themselves and they want some solutions, then the energy companies have relatively free hand. However, it is not that
case. Consumers have an ambivalent attitude towards the
role of energy companies. On the one hand, most think it
is important that companies take action in areas such as
developing new cleaner-energy technologies, low-carbon
products and services, and low-carbon energy sources.
But on the other hand, they do not trust energy companies
to make the right decisions on their own.
Less than a fourth of people think that utility companies
can definitely face the current and future energy challenges in their country successfully. Less than a half trust
energy companies can do so only with directions from government or political leaders and 32 percent do not trust
them at all. There are significant differences by country.
On the question, who should take the lead to decide and
implement the actions to take in order to address the current and future energy challenges, there were mostly these responses: government, consumers and energy companies. Unsurprisingly, given that the Chinese state controls
the energy industry as well as policy, the largest majority
seeing the government’s leadership role as important is
in China. Mexican respondents ascribe the biggest role to
consumers, while in India to energy companies. At average it is 21 percent for companies, 24 for consumers and
45 for the government. More than half of the respondents
are for strengthening the role of governments in all survey
countries and more than half of the consumers worldwide
think governments should intervene to control the energy
prices (54 percent).
2010
49
ELV Produkt a. s.
Viac ako 50 rokov na energetickom trhu!
má významné postavenie na slovenskom a českom trhu
vo výrobe a v dodávkach pre potreby energetiky
v sortimente:
• Predpätých betónových stožiarov pre vedenia VN
a NN do 35kV v dĺžke od 9 m do 15 m s ročnou
kapacitou produkcie do 25 tisíc kusov.
• Ohraňovaných oceľových stožiarov pre vedenia
1 x 110 kV a 2 x 110 kV a 400 kV.
Vyrábame aj iný oceliarsky sortiment:
• Monorúrové telekomunikačné stožiare
• Stožiare pre osvetlenie štadiónov do výšky 50m
• Osvetľovacie, trakčné a signalizačné stožiare
• Diaľničné portály
• Mestský mobiliár a historické stožiare
• Sortiment delíme na štandardne rúrové,
kužeľové a ihlanové stožiare a zákaznícke riešenia
od výšky 2,5m do 50m. Ročná produkcia je viac
ako 20 tisíc kusov.
Dlhú životnosť našich výrobkov zaručujeme
žiarovým zinkovaním.
Na želanie výrobky upravujeme ekologickými nátermi
vo farebnej palete RAL.
Všetky naše výrobky sú certifikované podľa platných
noriem Európskej únie s certifikačnou
značkou CE. Držiteľmi ISO 9001:2000 certifikátu
sme od roku 1996.
Hlavné referencie
1 x 110kV linky
Linka Bystričnay – Oslany 1 x 110 kV, 150/25 AlFe
(pre SSE – EDF Slovensko)
Linka KIA Žilina 1 x 110 kV, 240/39 AlFe
(pre SSE – EDF Slovensko)
2x110kV linky
Linka 2x110kV 240/39 AlFe, Senec – Pezinok
(pre ZSE – E.ON Slovensko)
Linka 2x110kv 240/39 AlFe, Mošnov – Příbor
(pre ČEZ Česká republika)
Osvetlenie
Dodávka štadiónových stožiarov pre Národné tréningové centrum v Senci, futbalové štadióny Pécs, Praha, Mladá Boleslav a Dubnica nad Váhom. Obchodné
centrá Aupark Bratislava, Polus City Center Bratislava, Optima Košice. Obchodné domy TESCO, Kaufland, Billa, Hypernova, Carrefour. Verejné osvetlenie Bratislava, Trenčín, Žilina, Prievidza, Nitra, diaľničné úseky, most Apollo Bratislava,
KIA Žilina, Hyundai Nošovice.
Monorúrové telekomunikačné stožiare
Rimavská Sobota – 40 m (pre T-Mobile Slovensko)
Podlavice, Banská Bystrica – 32,5 m
(pre T-Mobile Slovenkso)
Dunajská Lužná – 40 m (pre Orange Slovensko)
Senec – 40 m (pre T-Mobile Slovensko)
Sabinov – 55 m (pre Telefonica O2 Slovensko)
Hlavní zákazníci
E.ON Slovensko, E.ON Česká republika, EDF Slovensko, RWE Slovensko, Doprastav, ZIPP, STRABAG, SKANSKA, NCC, Eltodo Praha, ČKD Praha, SIEMENS,
T-Mobile, Orange, Telefonica O2, HB-Reavis, Q-FREE, ŽSR,...
Kontaktujte nás, sme tu pre Vás!
ELV-PR
ELV Produkt, a. s.
Nitrianska 3, 903 12 Senec, Slovakia
50
Tel.: +421-2-40202611
Tel./fax: +421-2-40202602-4
e-mail: [email protected], [email protected]
www.elv.sk
2010
ELV Produkt j. s. c.
The company has a significant market share market in the
areas of production and product supply for the energy
industry in the Czech and Slovak Republic::
• Pre-stressed concrete poles for overhead power lines
of High Voltage and Low Voltage up to 35 kV. Length
from 9m up to 15m. An output up to 25 000 pieces
per year.
• Tapered steel poles for overhead
power lines 1x110 kV, 2x110 kV and 400 kV.
Our product range includes
• Telecommunication poles and towers
• High-rise towers up to 50m for stadium floodlights
• Illumination steel poles, traction and signal poles
• Motorway portals
• Street furniture and historic streetlight fixtures
• Products are divided into the following categories:
standard steel tubes
conical or octagonal poles and
Custom-made solutions from 2,5m to 50m high
• Our yearly output more than 20,000 pieces
Hot dip galvanizing as a surface finish guarantees
long-lasting service and anticorrosion protection and
we can arrange for an ecological coating with paintings in colour palette RAL if required.
All our products are certified according to the EU
standards, CE mark certified. In 1996 we obtained the
ISO 9001:2000 certificate.
Our main references
110kV Power lines
Power line Bystričany – Oslanay 1x110kV, 150/25 AlFe
(customer EDF Slovakia)
Power line KIA Žilina 1x110kV, 240/39 AlFe
(customer EDF Slovakia)
2x110kV Power lines
Power line Senec – Pezinok 2x110kV, 240/39 AlFe
(customer E.ON Slovakia)
Power line Mošnov – Příbor Czech Republic,
2x110kV, 240/39 AlFe (customer ČEZ Czhech republic).
Illumiation
Supply of floodlight towers and illumination poles for National Training Center in Senec, football stadiums in Pecs
(Hungary), Praha, Mladá Boleslav and Dubnica nad Váhom.
Shopping and Leisure Center Aupark Bratislava, Polus City
Center Bratislava, Optima Košice. Supermarkets TESCO,
Kaufland, Billa, Hypernova, Carrefour, street illumination of
Bratislava, Trenčín, Žilina, Prievidza, Nitra, Highways, bridge
Apollo Bratislava, KIA Žilina, Hyundai Nošovice.
Telecommunication poles
Rimavská Sobota – 40 m (customer T-Mobile Slovakia)
Podlavice, Banská Bystrica – 32,5 m
(customer T-Mobile Slovakia)
Dunajská Lužná – 40 m (customer Orange Slovakia)
Senec – 40 m (customer T-Mobile Slovakia)
Sabinov – 55 m (customer Telefonica O2 Slovakia)
Main customers
E.ON Slovakia, E.ON Czech republic, EDF Slovakia, RWE Slovakia, Doprastav, ZIPP, STRABAG, SKANSKA, NCC, Eltodo Praha,
ČKD Praha, SIEMENS, T-Mobile, Orange, Telefonica O2, HBReavis, Q-FREE, ŽSR,...
Please feel free to contact us!
ELV Produkt, a.s.
Nitrianska 3, 903 12 Senec, Slovakia
Tel.: +421-2-40202611
Tel./fax: +421-2-40202602-4
e-mail: [email protected], [email protected]
www.elv.sk
2010
51
„Elektrárňa Piešťany“ – energia zblízka
Pozvite myšlienky a štedro ich uhostite, pretože jedna z nich môže byť kráľom...
Mark van Doren (1894-1972, americký básnik a držiteľ Pulitzerovej ceny)
O človeku sa za hodinu hry môžete dozvedieť viac, ako keby ste sa s ním rok len rozprávali...
Platón (cca 428 – 348 p.n.l., jeden zo zakladateľov západnej filozofie)
Prečo elektrina „kope“? A prečo, keď „tečie“, nepotrebujeme
zásuvky zátkovať? Koľko elektriny je v kilograme uhlia? Ako
by mi fungovalo auto na slnečný pohon? Čo je to udržateľný
rozvoj? Leonardo da Vinci bol viac umelec alebo vynálezca?
Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky si zvedavci každého
veku nájdu práve tu – v pôvodnej mestskej elektrárni, ktorá už
viac ako polstoročie neslúži svojmu účelu.
Chátrajúca budova z r. 1906 s poctivou industriálnou architektúrou a zaburinený pozemok zaujali aj iný typ zvedavcov –
tých, ktorí sa pýtajú, prečo u nás chýba vôľa dať starým a krásnym veciam nový zmysel. Prečo je v našich mestách symbolom
pokroku len ďalšia tuctová kocka zo skla a betónu...
Miesto, ktoré v zahraničí poznajú pod pojmom „hands-on-science museum“ na Slovensku doposiaľ neexistuje. Pre slovenský variant „vedy rukolapne“ sa piešťanská elektráreň doslova ponúkala. Vedenie Západoslovenskej energetiky, a.s., ktorá priestor
vlastní, podporilo projekt revitalizácie miesta práve pre tento
cieľ. Štart 5. februára 2009 sa uskutočnil vyhlásením víťazov
študentskej architektonickej súťaže o návrh, ako miestu vdýchnuť nový život. Michal Ganobjak a Vladimír Hain, študenti 4.
ročníka Fakulty architektúry STU Bratislava pod odborným vedením Doc. Ing. Evy Kráľovej sa stali víťazmi s návrhom, o ktorom hovoria nasledujúce stránky. V spolupráci s architektmi
Martinom Paškom a Zuzanou Zacharovou z ADOM. M Studia
návrh rozpracovali do súčasnej podoby vrátane projektovej dokumentácie. Ich spoločnou ambíciou je nielen vdýchnuť miestu
nový život, ale návštevníkom predstaviť aj najnovšie trendy
z oblasti efektívneho využívania energie v architektúre.
V energetike sa v súčasnosti veľa hovorí o obnoviteľných zdrojoch energie a inteligentných rozvodných sieťach, ktoré sú
schopné zvládnuť pripojenie desiatok menších zdrojov na báze
obnoviteľných zdrojov. „Elektrárňa Piešťany“ sa vo svojom novom poslaní tiež stane metaforickým obnoviteľným zdrojom
- myšlienok a nápadov pre inovatívne poznávanie zapojenej
v širokej európskej sieti zariadení tohoto typu. Elektráreň,
bývalé garáže, obchodná kancelária a areál sú určené najmä
pre školopovinnú mládež, ale na svoje si prídu všetky generácie a rôzne záujmy. Budúcich návštevníkov potešia komorné
koncerty, recitály, malé javiskové formy, či výstavy. Netradičný
priestor i samotné mesto Piešťany so svojím okolím a ľahkou
dostupnosťou určite prilákajú aj odborné konferencie, semináre a workshopy. Výraz „genius loci“ je tu skutočne namieste.
To, čo podľa Platóna platí o ľuďoch, platí aj o javoch a veciach
okolo nás. Hra totiž zapája do procesu poznania všetky zmysly
a bude dominantným prvkom v koncepcii nového využitia. Veríme, že v tejto hre bude panovať radosť z poznávania neznámeho a zároveň úcta, o ktorej hovoril básnik Van Doren.
52
2010
Možno práve sem raz zavíta budúci vynálezca revolučného
získavania energie, ktorého hra s energiou zaujme natoľko, že
sa stane jeho životným poslaním. Držme si preto palce... Nuž
prijmite pozvanie na hravé poznávanie s nami...
Ján Orlovský
Nápis „Elektrárňa Piešťany“ na uličnom priečelí budovy
mestskej elektrárne neďaleko železničnej stanice napovie
len veľmi dobrým znalcom dejín techniky a elektrárenstva,
že práve tu pracovalo energetické srdce mesta.
Začiatkom 20. storočia podstatnou mierou prispelo k rozvoju obce i širšieho okolia. Pôvodne dieselová elektráreň
na mazut bola postavená v roku 1906 a v tom čase patrila
k prvým lastovičkám na území vtedajšieho Uhorska. Traduje sa, že každý Piešťanec mal v elektrárni svoju tehlu.
Tento fakt nás inšpiroval ako hlavný motív aj v našom
návrhu – areál elektrárne funkčne „vrátiť“ mestu a jeho
obyvateľom v pozmenenej funkcii. Zachovať jeho „mentálny potenciál“, ktorý však namiesto mazutu bude pracovať s myšlienkou, nápadom, či umeleckým prejavom ako
zdrojmi intelektuálnej energie a kreativity pre všetkých.
Výhodná poloha v známom kúpeľnom meste dáva projektu komparatívnu výhodu uplatnenia multifunkčného
vzdelávacieho a kultúrno-spoločenského centra pre veľký
počet návštevníkov. Z architektonického hľadiska je bývalá výrobná budova jedinečná svojím zachovaným tehlovým
režným murivom a elegantnou dekoráciou v podobe zuborezov, vystupujúcich plastických ríms, paspárt a iných
ozdôb. Sociálne a spoločenské hodnoty predstavuje história spoľahlivej výroby a rozvodu energií, o ktorú sa zodpovedne starali štyri generácie miestnych obyvateľov. Zachované jedinečné technické a architektonické hodnoty,
ich autenticita a integrita, boli zároveň dôvodom na zápis
elektrárne do zoznamu národných kultúrnych pamiatok
(1995).
Elektráreň po svojej rekonštrukcii ponúkne aj pohľad
na svoj pôvodný inventár a technické zariadenia. Niektoré
z nich sú technickým unikátom v širšom kontexte vývoja
techniky (napr. autentický podklad elektromerov vo forme mramorových panelov, ktorý je považovaný za slovenský technologický unikát).
Autentický inventár a technológie bude dopĺňať interaktívna informatika o kolobehu energie prostredníctvom
adaptabilného softvéru. Prezentácia bude slúžiť deťom,
dospelým a všetkým záujemcom o nové spôsoby využitia
a šetrenia energie, ale aj o porovnanie spôsobov jej výroby a využitia v minulosti a dnes. Predstava vzdelávacieho
centra typu „hands-on-science“, zameraného na kolobeh
energií a energetických systémov v prírode a spoločnosti
má za cieľ uplatniť hru v čo najširšom slova zmysle. Dôraz bude kladený na povzbudenie samostatného objavovania energetických javov návštevníkmi. Moment zaujatia
atraktívnou formou prezentácií a názorných ukážok je dôležitým predpokladom pre opakované návštevy a zvýšenie
povedomia verejnosti o výrobe a spotrebe energií, ako aj
širšími dopadmi tejto činnosti (napr. globálne otepľovanie). Celá expozícia je výnimočná aj tým, že „dotýkať sa
je nutné“ – skúšať, ako veci fungujú, je základný princíp
a prístup prijatý pre celý areál...
Areál elektrárne svoju reálnu produkčnú i výrobno - hospodársku hodnotu už stratil. Z hľadiska dokumentačného
a sociálno - spoločenského však jeho hodnota veľmi stúpla: ponúka v sebe takmer storočie vývoja spôsobu a organizácie výroby elektrickej energie vrátane spôsobu výstavby,
architektonických a dizajnérskych riešení priemyselných
objektov, ako aj pracovných nástrojov pre „elektrické
prostredie“. Pôvodné historické, technologicky autentické
priestory, „nabité“ informačným a výpovedným potenciálom sú priam stvorené na pokračovanie myšlienky výroby
a transformácie energie – tentoraz vo forme mentálnej
energie získanej z poznania a šírenej jeho rozvíjaním
a uplatňovaním. Spojenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti energetiky do pôsobivého celku, zhmotneného nielen v architektúre, ale aj jeho novom predurčení je mottom
pre revitalizáciu areálu a jeho objektov. Prepojenie histórie a moderny spolu s podporou továrenského charakteru
priestoru a „genia loci“ vytvorí atraktívnu kombináciu pre
stretnutia ľudí so záujmom nielen o energetiku, ale aj architektúru, dizajn a umenie akéhokoľvek druhu.
Nové využitie tejto pozoruhodnej technickej pamiatky je
výnimočné tým, že neopúšťa myšlienku svojho pôvodného
určenia, čo v súčasnosti je takmer pravidlom. Kontinuita
sa nepreruší - schátraná elektráreň po krátkej prestávke
opäť „ožije“. Len energia vychádzajúca z nej bude mať iný
charakter a formu. Otvorí sa tak ďalšia etapa života elektrárne, teraz už ako zdroja informácií a vzdelania, ktorý
bude nadchýnať a zapaľovať iskru nadšenia a záujmu, tak
dôležitého pre čokoľvek, na čo sa v živote podujmeme...
2010
53
“Elektrárňa Piešťany” – Energy up close
Invite the ideas and treat them graciously, since one of them might be the king...
Mark van Doren (1894-1972, American poet and Pulitzer laureate)
You can learn more about a man in an hour of play, than if you´d just talk to him for a year...
Plato (cca 428 – 348 B.C. one of the founders of Western philosophy)
Why does electricity “kick”? And if there’s electric current, why
don’t we need a cork to stop it from flowing out of the outlet?
How much electricity is contained in one kilogram of coal? How
does a solar-powered car work? What is sustainable development? Was Leonardo da Vinci more of an artist or an inventor?
Answers to these and many other questions asked by curious
people of all ages can be found right here – in an old municipal
power station in Piešťany. A place that generated energy for
more than half a century...
This dilapidated building from 1906 with its truly industrial architecture and a weed-filled plot of land around it has caught
the eye of another group of curious people – those who are asking why there is so little effort to give old and beautiful things
a new life. Why is it that for many of our cities the only symbol
of progress is yet another glass and concrete cube...
What is generally known abroad as a “hands-on-science museum” does not exist in Slovakia as of yet. That’s why the municipal power station in Piešťany will be a perfect place for the Slovak variety of the science “hands-on”. The Management Board
of Západoslovenská energetika, a.s., which owns the building,
has put its support behind the revitalization of the property
for exactly this kind of project. The project was launched on
February 5, 2009 with the awards ceremony for the winners
of the student architectural competition - two young Slovak
architects who’ve created a project that will breathe new life
into the place.
Under the expert supervision and guidance of Doc. Ing. Eva Kralova, Michal Ganobjak and Vladimír Hain, fourth-year students
from the School of Architecture at the Slovak Technical University in Bratislava, won the event with the proposal whose story
you will find in the pages that follow. In cooperation with architects Martin Paško and Zuzana Zacharová from the ADOM M
Studio, the students developed their initial idea into a detailed
project document. Their common ambition is not only to revitalize the space, but also to present the newest trends in effective energy management within the building itself.
The topics occupying centre stage in the energy industry today
are renewable energy and intelligent or “smart” grids capable
of handling dozens of smaller power generating sources based
on renewables. „Elektrárňa Piešťany“, with its new “hands-on”
mission, will thus become a metaphor of the industry trends
- a renewable resource – of ideas for innovative learning connected to a broad European network of similar centers. The
power station, former garage space, trade office and grounds
is meant to host primarily schoolchildren and youth, but there
will be enough to do for those of any generation. Chamber music, recitals, theatre and exhibitions will be intertwined with the
educational goals of the centre. This beautiful and eclectic spa-
54
2010
ce, along with Piešťany’s spa tradition, beautiful landscape and
easy access will also definitely attract conferences, seminars
and workshops. In this case, the term “genius loci” really fits.
What Plato had to say about people and play can be applied to
things and events around us. The process of learning through
playing involves all the senses and will be a dominant feature
in the new power station’s concept. We believe that this kind of
playing will be a joyful encounter with the unknown as well as
the kind of respect poet and educator Van Doren had in mind.
It may well be that one day this place will be visited by a future
inventor of a revolutionary way of generating energy, who will
be so smitten by the experience, that energy will become his life-long mission. Let´s keep our fingers crossed. And let us invite
you to a playful learning experience with us ...
Ján Orlovský
The sign “Elektrárňa Piešťany” on the side of the building
that faces the street, will be familiar only to a very few who
are experts on the history of the power and heat generation industries. They’ll know that this building, near the
local train station, used to be the heart of the city’s energy.
At the beginning of the 20th century, it played a significant role in the development of the town as well as the
surrounding region.
Formerly an oil-burning power station with three diesel
engines, it was built in 1906 and was among the first to
be built on the territory of what was then the Hungarian
Empire.
Rumor has it that every citizen of Piešťany used to have
his or her own brick in the building. This fact has been the
primary motivation in our proposal to “return” the place
back to the city and its people, but with a different function
- a function that will protect its “mental potential” and will
replace heating oil with a thought, an idea or some kind of
artistic expression as a new source of intellectual energy
and creativity. This favorable location in a well-known spa
town offers the project the comparative advantage of utilizing the facility as both a multifunctional educational and
cultural centre for a significant number of visitors.
From an architectural point of view, the uniqueness of
the former power generating facility lies in its well-preserved brick walls and elegant rooftop decoration and in
the pronounced windowsills and other details. Its social
and societal value is represented by the history of reliable
power generation and power distribution, which had been
supervised by four generations of local citizens.
The well-preserved and unique technical and architectural value of the site, as well as it authenticity and integrity
were the main reason for the power station facility to be included on the list of national historic landmarks (1995).
After renovation and restoration, the power station will
provide a glimpse of its former equipment and technical
set-up. Some of them are technological gems in a broader
context of technical progress (for instance, the authentic
marble plates that served as the bed for electrometer gauges are considered a unique technological application in
Slovakia).
The authentic inventory and technology in the building
will then be expanded by an interactive presentation of the
energy cycle based on adaptable software. The show will
target kids as well as adults and anybody who is interested
in new ways of saving energy or learning about old and
new methods of generating and utilizing power.
Play in the broadest sense of the word is the focal point
and central organizing principle behind this educational “hands-on-science” centre. Focused on the energy
cycle and energy systems in nature and society, the emphasis of this playful learning process will be on encouraging individual discovery of energy processes by visitors themselves. Capturing their attention via hands-on
demonstrations and interactive presentations is a crucial
precondition for ensuring repeated visits as well as expanding the public´s knowledge about power generation and
consumption, including the broader impact of the process
(global warming). The whole exhibit is unique also in
its “Touch, please” approach – a demonstration of “how
things work” and access to it using all the visitor’s senses
is the fundamental organizing principle adopted for the
whole facility. The facility has already lost its real electric
power-generating and economic value. But its documentary, social and historic value has increased significantly.
Its walls hold almost a century of power generating history
within, its development and function, including how old
industrial buildings were constructed, the intricacies of
their architecture and design, as well as the tools for an
“electric environment”. The original space with its technological authenticity is “charged” with information and
huge potential to tell a story. Thus, it is truly destined to
continue the idea of power generation and transformation
of energy – this time in the form of mental energy stemming from learning.
Uniting the past, present and future of the energy industry
into an attractive message embodied not only in architecture, but also in a new destination serves as a motto for
renovation of the whole site and its buildings. The connection between history and the present strengthened by the
industrial character of the space and its “genius loci“ will
create an attractive environment for mixing and mingling
of people who are keen not only on energy but also architecture, design and art of any kind.
New utilization of this noteworthy technical landmark is
unique also in the sense of staying true to its original purpose, something which rarely happens today. Its continuity is not going to be disrupted – the dilapidated power
station will, after a brief period, become “live” again.
Only the energy supplied will have a different character
and form. A new chapter in the life of the power station,
now as a source of information, will open to inspire and
provide a spark of interest and excitement, so crucial for
anything we set out to achieve in our lives...
2010
55
100-percentná dcérska spoločnosť
Západoslovenskej energetiky a.s., zabezpečuje
komplexnú dodávku energetických stavieb
do napäťovej úrovne 110 kV vrátane.
The ENERMONT s.r.o. company is a 100%
subsidiary of Západoslovenská energetika a.s..
It offers complex delivery of electrical equipment
of voltage levels up to 110 kV.
SMČ - výstavba,
sprevádzkovanie a údržba
Network construction, putting into
operation and maintenance
•
•
•
•
•
•
•
Projekčná a inžinierska činnosť
•
•
•
•
Vypracovanie projektovej dokumentácie elektrických vedení
(vn, nn), transformačných staníc a domových prípojok,
vrátane dodávky súhlasného stanoviska ZSE a. s.
Podanie žiadosti a prerokovanie
technického riešenia so ZSE a. s.
Vypracovanie energetickej bilancie a návrhu technického
riešenia pre územno-plánovacie štúdie
Prieskum a manažment energetických dát
•
•
•
•
•
•
•
Design and Engineering activity
•
•
•
Inžinierske služby pre investorov
•
•
•
•
Zabezpečenie územných a stavebných povolení
Zabezpečenie potrebných povolení počas realizácie stavby
(rozkopávkové povolenie, vytýčenie inžinierskych sietí,
vstupy na pozemky)
Zabezpečenie kolaudačných rozhodnutí
a užívacích povolení
Výkon stavebného dozoru
TR 110/22kV Smolenice
ekologizácia a rekonštrukcia
TR110/22kV BA, Podvornice
rekonštrukcia RIS
TR 110/22kV BA, Pionierska
rekonštrukcia RIS
Križovany Nitra
rekonštrukcia ved.2x110kV
TR 110/22kV Nitra 2
rekonštrukcia RIS
R1 Nitra
prekládka vn a vvn vedení
BA, Podunajské Biskupice, Žabí Majer
rekonštrukcia ved.2x110kV
ES 110/22kV Prešov
výstavba 2x110kV vedenia
Pezinok Senec
vedenie 110kV,22kV
56
2010
•
Elaboration of design documentation for electric lines
(HV, LV), transformer stations and house
connections including
the confirmation statement of ZSE
Filing the application and discussion
of the technical solution with ZSE
Elaboration of energy balance and draft technical solution
for the territorial design studies
Research and management of energy data
Engineering services for investors
•
•
•
•
REFERENCIE/REFERENCES
Construction, putting into operation and maintenance
of HV, MV and LV lines as well as of insulated
overhead lines
Laying of MV and LV (cable) lines
Repair of 110 kV lines and construction of combined ground
cables for telecommunication opto-cables
Construction, putting into operation and repair
of transformer stations and poles including
material supplies.
Street lighting – cable lines and overhead lines
Household connections
Dismantling of electric equipment
Live working on overhead MV networks
Provision of territorial and construction permits
Ensuring of necessary permits during the execution
of the construction (excavation permit, staking out
of engineering networks, entrance permit for plots)
Ensuring of approbation decisions and usage permits
Supervision of construction work
ENERMONT s.r.o.
Hraničná ulica 14
827 14 Bratislava
Slovensko
Tel.: 00421-2/5061- 3153
Fax: 00421-2/5061- 3826
ENERMONT-PR
•
•
Výstavba, uvedenie do prevádzky a údržba vonkajších
vedení vvn, vn a nn, ako aj izolovaných vonkajších vedení
Pokládky káblových vedení vn, nn
Opravy vedení 110 kV a realizácia kombinovaných
zemných lán
Výstavba, montáž, uvedenie do prevádzky
a oprava trafostaníc
Verejné osvetlenie – káblové a vonkajšie vedenia
Realizácia domových prípojok
Demontáž energetických zariadení
Práce pod napätím na sieťach vn
OTC-PR
Spoločnosť OTC, s. r. o. vznikla 01. 07. 2003.
OTC, s. r. o. odčlenením od spoločnosti
ZSE, a. s. a má viac ako 50-ročné skúsenosti
v oblasti servisu elektromerov a servisu
transformátorov.
The company OTC, s.r.o. was established
on 01.07.2003. OTC, s.r.o. has had more
than a 50 – year long experience in the
realm of electricity meters and service
of transformers.
Vzhľadom na dlhodobú stabilitu odborných pracovníkov ponúkame našim zákazníkom vysokú kvalitu realizovaných prác. Všetky naše pracoviská sú vybavené
špičkovou technológiou. Po splnení kritérií, ktoré
stanovila SNAS (Slovenská národná akreditačná služba)
sme získali akreditáciu viacerých pracovísk a následne i
autorizáciu a notifikáciu.
V spoločnosti sme zaviedli Integrovaný systém
manažérstva (kvalita, bezpečnosť, životné prostredie)
ktorý nám certifikovala spoločnosť TÜV NORD Slovakia.
Výsledkom dlhodobého poskytovania kvalitných služieb
je získanie najvyššieho ocenenia – Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v kategórii A2. Tiež sme opakovane získali ocenenie Slovak Gold s právom používania
zlatej medaily za Komplexný servis elektromerov a transformátorov (2007, 2009).
In regard of a long-term stability of professionals, we offer our customers a high quality of realised tasks. All of
our workplaces are equipped with a high-class technology. After fulfilling criteria, which have been defined by
SNAS (Slovak National Accreditation Service), we gained
an accreditation for several workplaces and consequently authorisation and notification. We introduced into our
company ISM (Integrated Management System) – quality, security, environment, which has been certified by a
company TÜV NORD Slovakia. The result of a long-term
providing of qualitative services is acquirement of the
highest assessment – Slovak Republic National Prize for
Quality in A2 category. We also repeatedly gained an assessment Slovak Gold with a right to use a gold medal
for Complex service of electricity meters and transformers (2007, 2009).
Produktové portfólio
Oblasť meracích prístrojov:
Product portfolio
Realm of measurement appliancc es:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
obnova elektromerov a spínacích prvkov (HDO, PH)
regulácia, nastavovanie
a parametrizácia elektromerov
overovanie a kalibrácia statických a indukčných
elektromerov s triedou presnosti 0,2 % až 2 %
v akreditovanom a autorizovanom laboratóriu
overovanie a kalibrácia meracích transformátorov
prúdu do 4000 A a meracích transformátorov
napätia do 35kV v akreditovanom
a autorizovanom laboratóriu
kalibrácia prístrojov pre meranie elektrických
veličín U, I, R, P, C, f a cos
v akreditovanom laboratóriu
výmena elektromerov s prešlou dobou platnosti
overenia a príslušenstva u zákazníka
vyraďovanie meracích prístrojov a zariadení
poradenstvo
•
•
•
•
•
•
m átorr ov::
Oblasť distribučných transform
OTC, s. r. o.
M. R. Štefánika 85
920 01 Hlohovec
Slovensko
Tel.:
+ 421 - 33 - 556 38 51
+ 421 - 33 - 556 38 50
•
•
•
•
•
•
Fax:
+ 421 - 33 - 556 38 91
e-mail:
[email protected]
web:
•
•
www.otc-servis.sk
•
•
opravy a revízie olejových, suchých, epoxidových
a plynových (SF6) transformátorov
do výkonu 1600 kVA
navíjanie cievok s vákuovou impregnáciou
a vysušovaním
povrchová úprava a antikorózna úprava
filtrácia transformátorového a turbínového
oleja stabilným a pojazdným zariadením
vyraďovanie a likvidácia transformátorov
vysokonapäťové skúšky
v akreditovanom laboratóriu:
•
skúšky transformátorov
•
skúšky transformátorových olejov
•
skúšky ochranných a pracovných pomôcok
•
ostatné vysokonapäťové merania
preprava a osadenie transformátorov
na miesto prevádzky
zabezpečenie náhradného zdroja energie formou
dieselagregátov, v prípade hroziaceho výpadku
energie, alebo vykrývanie špičiek
revízie transformátorov na mieste
prevádzky nad 1600 kVA
poradenstvo
•
renewal of electricity meters
and switching elements (HDO, PH)
regulation, adjusting and parameterisation
of electricity meters
verification and calibration of static
and inductive electricity meters within accuracy
rating 0,2 % to 2 % in an accredited
and authorised lab
verification and calibration of measurement
transformers of electric current to 4000 A
and measurement transformers of voltage to 35kV
in an accredited and authorised lab
calibration of instruments for measuring
of electrical constants U, I, R, P, C, f and cos
in an accredited lab
exchange of electricity meters and accessory
equipment with an expired verification
period at a customer
putting out of service of measurement
instruments and equipments
counselling
m ers:
Realm of distribution transform
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
repair and revision of oil, dry, epoxy and gas (SF6)
transformers up to output of 1600 kVA
coil winding with a vacuum impregnation
and drying
surface and anti-corrosive adjustment
filtration of transformer and turbine oil by means
of stationary and mobile equipment
putting out of service and liquidation
of transformers
high-voltage examinations in an accredited lab:
•
transformers examinations
•
transformers oil examinations
•
examinations of work and security aids
•
other high-voltage measurements
transportation and service of transformers
at an operation place
securing a substituted source of energy by
means of gensets, in case of possible power cuts,
or securing peak hours
transformers revisions at an operation place
over 1600 kVA
counselling
Nový život mestskej elektrárne
- Iskrenie bez elektriny v Hlohovci a Piešťanoch
Vnímanie priemyselných budov a strojov ako pamiatok, či objektov hodných
ochrany a nového uplatnenia existuje vo svete len krátko. Zatiaľ čo hrady, zámky,
kostoly alebo meštianske domy bežne obdivujeme, väčšina priemyselných stavieb
donedávna nepoznala iný osud ako chátranie a likvidáciu.
Dnes sa sklady a továrne čoraz častejšie menia na priestranné lofty, reštaurácie, galérie a obchodné priestory. Nasledujúce riadky sú o osude dvoch objektov zo zoznamu
pamiatok kultúrneho dedičstva - mestských elektrární
v Hlohovci a Piešťanoch. Zatiaľ čo budova v Hlohovci sa
ešte aj dnes využíva, priestor v Piešťanoch sa zmenil na zabudnuté skladisko.
Tento hlboký pád mal však aj svoje pozitívum – otvoril
dvere pre kreatívny pohľad na obnovu celého areálu. Plán
Západoslovenskej energetiky, a.s. (ZSE), súčasného majiteľa priestorov a najväčšieho distribútora elektriny na Slovensku počíta s vytvorením vedeckého centra pre deti
a mládež. Okrem náučnej stránky zameranej na kolobeh
energie okolo nás, zbierka pôvodných zariadení na výrobu
elektriny priblíži návštevníkom aj začiatky priemyselného
rozkvetu regiónu.
Oba objekty začínali prevádzku v približne rovnakom čase
v r. 1906 – 1909. Stará elektráreň v Hlohovci sa po viac ako
polstoročí výroby elektriny zmenila na opravovňu transformátorov, miesto pre kalibráciu elektromerov a skúšobňu
pre zariadenia a prvky využívané pri práci s vysokonapäťovým vedením. Zostala tak stále blízko svojho pôvodného
poslania a jej tehlové murivo i vnútorné priestory sú s hrdosťou udržiavané pracovníkmi firmy OTC, s.r.o., ktorí
v nich pracujú.
Vzdialené od seba len necelých 25 km, obe elektrárne mali
v čas svojho vzniku zásadný vplyv na prerod miesta, kde
vznikli. To, čo pre našu spoločnosť predstavoval nástup
internetu a mobilnej komunikácie, bol príbeh elektriny
na začiatku 20. storočia. Elektrifikácia Slovenska bola pritom spočiatku pomalý proces - v r. 1918 po vzniku Československa mali elektrinu len 2 % obcí. Elektrizačný zákon
prijatý v r. 1919 mal prispieť k jeho urýchleniu, ale nárast
počtu elektrifikovaných obcí na 340 z celkového počtu
takmer 3500 v r. 1931 nenaplnil očakávania rýchleho postupu. Posledná obec na západnom Slovensku sa dočkala
elektriny až v roku 1964.
Postavenie elektrárne v Hlohovci možno preto považovať
spolu s príchodom železnice do obce nielen za požehnanie pre rozvoj, ale doslova záchranu celého mikroregiónu,
ktorý sa od r. 1880 len ťažko spamätával z úplného zničenia rozsiahlych vinohradov plesňovou nákazou.
Prvé tri generátory elektrárne s inštalovaným výkonom 2
x 125 kW a 185 kW tak vypravili Hlohovec a jeho okolie
do novej, neagrárnej ekonomiky.
Príbeh piešťanskej elektrárne má za sebou iného investora
aj pozadie, ale potreba elektriny a komfort, ktorý poskytu-
58
2010
je spôsobili, že elektráreň musela rozšíriť svoju kapacitu
výroby už v r. 1910 a opäť v r. 1926. Elektrinu dodávala
do r. 1931, potom už slúžila len na vykrývanie energetickej
špičky. Krátko po 2. svetovej vojne stratila svoj význam
úplne, ale projekt obnovy „Elektrárne Piešťany“ vlial nadšencom vzdelávania a architektúry novú nádej.
Zámer vytvoriť v elektrárni miesto pre stretnutie detí
a mládeže s vedou, či sveta dospelých s kvalitnou kultúrou
získal konkrétnejšiu podobu vo februári 2009. Vyhlásenie víťazov architektonickej študentskej súťaže na rekonštrukciu priestoru bolo impulzom pre založenie Nadácie
EON Západoslovenskej energetiky s cieľom administratívne zabezpečiť financovanie prestavby a vytvorenie vzdelávacieho obsahu priestoru po dokončení. Súťaž študentov
navyše rozprúdila aj širšiu diskusiu verejnosti na tému
pamiatková ochrana a náš postoj k záchrane kultúrneho
dedičstva predkov.
Odhadované náklady na rekonštrukciu vo výške 3,8 mil.
eur sú pre nadáciu priveľkým sústom. Preto intenzívne
hľadá okrem verejných zdrojov aj ďalších partnerov k spolupráci pre oblasť financovania rekonštrukcie, či obsahovej
stránky činnosti centra. Inštitúcia typu hands-on-science
je dnes prítomná takmer v každom väčšom meste krajín
EU. Slovensko žiaľ doposiaľ nemá ani jednu. Plánované
otvorenie v r. 2012 by tak znamenalo odchod aspoň z jedného zoznamu hanby v oblasti vzdelávania.
Kombinácia stálej expozície s meniacim sa obsahom seminárov a podujatí má zabezpečiť, aby elektráreň nebola len jednorazovou destináciou, ale lákala k opakovanej
prechádzke po ceste za poznaním. Podobne ako ZSE, aj
obnovená elektráreň má za cieľ šíriť vo verejnosti najmä
pozitívnu energiu. Myšlienka aj miesto realizácie k tomu
vytvárajú ideálne predpoklady...
New Life of a Municipal Power Plant
- Sparks Still Fly in Hlohovec and Piešťany
The perception of industrial buildings and machinery as landmarks worthy of our attention
or even protection has been rare in our history so far. While there is nothing unusual in our
admiration for castles, chateaus, places of worship or various types of human dwellings,
the places where human beings labor have mostly seen decay and demolition.
Fortunately, there are some enlightened owners of these
landmarks who are capable of comprehending the potential societal benefit of their property. In their appreciation
for industrial aesthethics, they have converted warehouses and factories into spacious lofts, restaurants, galleries
or shopping areas.
The text that follows describes the fate of two industrial
buildings, which have been recorded in the Slovak National Landmark Registry of Cultural Heritage – the municipal power stations in Hlohovec and Piešťany. While the
building in Hlohovec is still utilized as a business space, its
Piešťany counterpart has fallen into neglect and disrepair
as a forgotten warehouse. This sharp drop in utilization
has had a positive impact nevertheless. It has opened up
an opportunity for more creative thinking about the future
use of the site as a whole. The plan of Západoslovenská
energetika, a.s. (ZSE), its present owner and the largest
electricity distributor in Slovakia foresees the building of
a youth-oriented science centre. On top of its main mission - introducing children and young people to the world
of the energy cycle in nature and society - the facility would
also display a collection of old power generating machinery and demonstrate the beginnings of industrial growth
in the region. Both power plants went into operation at
about the same time, between 1906 and 1908. The power
plant in the city of Hlohovec has been converted into a repair shop for transformer equipment and a facility for
calibration of electrometers. It also serves as a test site
for equipment and for safety devices and appliances used
in high voltage operations. In this way the site has stayed
true to its origins. The employees of its present owner, the
OTC company, have been proudly maintaining the beauty
of the brickwork and the interior of their facility.
With only 25km between them, both power plants have
had a fundamental impact on changes taking place in
both regions. The impact that internet and mobile communications have had on us now is akin to the effects of
the spread of electricity use on society at the dawn of the
20th century. The electrification of Slovakia was rather
a slow process – in 1918 at the founding of an independent
Czechoslovakia, only 2% of Slovak municipalities were
connected to what was to become a reliable power grid.
The Electrification Act of 1919 was supposed to speed up
the process, but the results were modest – there were only
340 Slovak municipalities out of almost 3,500 with power
connection by mid-1931. In Western Slovakia, the last connection of a town to the power grid took place as late as
1964.
The construction of the power plant in Hlohovec can thus
be viewed, along with the installation of railroad tracks,
not only as a blessing for economic growth but literally as
the salvation of a community that had been struggling with
the total destruction of surrounding vineyards by disease
in the 1880s. The first three generators with a capacity of
2x125kW and 185kW sent the Hlohovec region down the
road of recovery toward a new, non-agrarian economy.
The story of the Piešťany power plant has a different background and investor. Nonetheless, the need for electricity
and the comfort it provides were behind the growing demand for it and the expansion of its output as early as 1910
and then again in 1926. The plant operated normally until
1931, providing only peak load supplies after that. Shortly after World War II, the power plant lost its market and
consequently was not maintained, but the project for the
renewal of “Elektrárňa Piešťany” has brought new hope to
educational and architectural enthusiasts.
The intention to establish the place as a meeting point for
youth and science and/or a site rendezvous for adults and
high quality culture became clearer in February of 2009.
The award ceremony for the student architectural competition on redesigning the site became the first milestone in
the process. At the same time it constituted an impulse to
establish Zapadoslovenska energetika’s EON Foundation
as an administrative and organizational tool and as the
provider of educational content for the science centre’s
activities. The student competition has instigated a broader public debate on landmark protection and attitudes
toward our cultural heritage.
Costs for reconstruction of the site have been estimated
at 3.8 million Euros - too large a burden to be taken on by
ZSE alone. It is thus exploring various public as well as
private sources of funding and is seeking potential partners for cooperation on reconstruction and content creation. Nowadays, there is a hands-on-science centre operating in almost every major city in the EU. Unfortunately,
Slovakia remains one of the few without any. An opening
in 2012 would mean departure from this list of educational shame.
Mixing a permanent exhibition with various and changing
seminars and events should ensure that the power plant
becomes a stop gladly revisited by children on the road of
learning about science. The refurbished power plant and
its owner ZSE share the goal of bringing positive energy to
the public. The idea, as much as the site of its realization,
seems to create ideal preconditions for the success of this
mission.
2010
59
Produkty ISH&MSA ČERPADLA a.s.
Vaša správna voľba
S výrobkami spoločnosti ISH-Čerpadla resp. ISH&MSA
ČERPADLA a.s. Olomouc, sa na trhu priemyselných
čerpadiel môžete stretnúť už trinásť rokov, tradícia ich
výroby v Olomouci je však podstatne dlhšia a jej korene
sú spojené so značkou SIGMA Olomouc. Výrobný program
sa v oblasti čerpacej techniky stále viac orientoval
na zákazky pre chemický priemysel i energetiku. Okrem
iného bol v podniku vyvinutý rad čerpadiel META a BETA.
Tieto čerpadlá dnes spoľahlivo pracujú vo všetkých
jadrových elektrárňach v Českej a Slovenskej republike
i v primárnom okruhu ľahkovodného reaktora v Ústave
jadrového výskumu v Řeži pri Prahe.
Trochu histórie
Privatizáciou štátneho podniku Sigma Olomouc začiatkom deväťdesiatych rokov a následným vyčlenením strojárenskej výroby vznikol v roku 1997 samostatný právny subjekt ISH-Čerpadla a.s., ktorý sa orientoval predovšetkým
na výrobu čerpadiel pre chemický priemysel a energetické celky, ručných krídlových čerpadiel a iných čerpacích
agregátov. To, že vývoj a výroba čerpadiel sú kľúčovým
programom firmy, potvrdilo zahájenie výroby nového
radu čerpadiel pod obchodným názvom BETA, predstavenej na jubilejnom MSV v Brne v roku 1999. Súčasne sa
do výroby zaviedli ďalšie modifikované rady monoblokových čerpadiel MONO-NORM, varianty čerpadiel BETA
s otvoreným obežným kolom a ďalšie veľkosti čerpadiel
META-MAK s magnetickou spojkou. Istým ocenením kvality výrobkov z Olomouca bola dodávka čerpadiel METAPLUS pre jadrovú elektráreň v Metsamore v Arménsku cez
spoločnosť Burns and Roe Enterprises z USA, vyžadujúcu
si dodržanie náročnej kombinácie amerických a ruských
štandardov. V roku 2000 sa rozbehla výroba nového radu
procesných čerpadiel GAMA, spĺňajúcich požiadavky normy API 610 pre petrochemický priemysel. Prvé čerpadlo
bolo uvedené do prevádzky v Slovnafte v Bratislave, ďalšie našli onedlho uplatnenie v petrochemických závodoch
v Rusku. Po odkúpení firmy MSA Čerpadla a servis armatur s.r.o., Dolní Benešov, špecializujúcej sa na výrobu čerpadiel pre energetiku, vodné hospodárstvo a na dodávky
investičných celkov, boli koncom roku 2004 spojené vývojové a výrobné kapacity a prišlo k premenovaniu spoločnosti na ISH&MSA ČERPADLA a.s. Tým sa významne
rozšíril výrobný program a schopnosť uspokojovať širší
okruh potrieb stále náročnejších zákazníkov.
Čerpadlo normalizovaného radu BETA
určené pre Jaslovské Bohunice.
Kondenzátne čerpadlo II° radu NJK
pre nášho zákazníka pripravené na expedíciu.
Súčastnosť
Spoločnosť ISH&MSA ČERPADLA a.s. sa dnes profiluje predovšetkým ako výrobca a dodávateľ čerpacej techniky pre
klasickú a jadrovú energetiku, chemický a petrochemický
priemysel. Auditom spoločnosti ČEZ bola potvrdená spôsobilosť firmy na dodávky pre jadrové a klasické elektrárne do konca roka 2011. Svoj audit vykonala aj energetická
spoločnosť Slovenské elektrárne a zaradila nás do databázy spôsobilých dodávateľov do roku 2012. Pre uspokojenie
všetkých požiadaviek zákazníkov ponúkame okrem štandardizovaných jednostupňových obehových čerpadiel tiež
viacstupňové podávacie čerpadlá a predovšetkým kondenzátne čerpadlá I° a II° s radom originálnych riešení.
Pritom sme schopní splniť akékoľvek požiadavky súčasnej
jadrovej legislatívy v Českej aj Slovenskej republike. Pre
špecifické potreby chémie a petrochémie dodávame čerpadlá v prevedení ATEX, unikátne i pre Zónu 0, ďalej čerpadlá spĺňajúce normu API. Vyvinuli sme a úspešne sprevádzkovali niekoľko čerpadiel určených na modernizáciu
prečerpávacích staníc ropovodu Družba.
Referenčné dodávky
Medzi naše významné zákazky v oblasti energetiky za posledných desať rokov patria dodávky rôznych typov čerpadiel pre elektráreň Shen Tow v Číně, kondenzátnych
čerpadiel CJU pre tepláreň Tornio vo Fínsku, CJUV pre
elektráreň Atherinolakkos na Kréte, elektrárne Dětmarovice, Dukovany, Jaslovské Bohunice a Mochovce. Čerpadlá
systému kondenzácie sme dodali do elektrárne Tušimice
a v budúcnosti dodáme aj do elektrárne Prunéřov. Do Kazachstanu dodávame čerpadlá NJK pre teplofikáciu celého
radu miest rovnako ako pre tepelné elektrárne. Chemické čerpadlá META-PLUS a BETA patriace medzi vybrané,
seizmicky odolné zariadenia, pracujú spoľahlivo v okruhoch úpravní vody zamorenej rádioaktívnymi látkami,
tiež v bazéne barbotážnych veží a v ďalších prevádzkach
JE Dukovany, Jaslovské Bohunice, Temelín a Mochovce.
Kusové dodávky čerpadiel META-PLUS a BETA čerpajú
rádioaktívne médiá v spoločnostiach ÚJV Řež a JAVYS.
ISH&MSA ČERPADLA a.s.
Ing. Stanislav Kudela
riaditeľ pre strategický rozvoj
e-mail: [email protected]
tel.: +420 602 297 530
www.cerpadla.cz
S
poločnosť ELCON BRATISLAVA, a. s. bola založená v roku 1997. Hlavné zameranie spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb v oblasti energetiky, a to najmä v oblasti výstavby, rekonštrukcií a opráv vedení 110 kV až 400
kV. Spoločnosť vlastní certifikát za zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001, systému enviromentálneho manažérstva
podľa normy EN ISO 14001 a systému manažérstva kvality pri zváraní podľa
normy EN ISO 3834. Vlastníctvo certifikátu za zavedenie a používanie systému
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001.
Naše referencie
2x400 kV Moldava – Košice, výstavba vedenia 5 km
400/220 kV Čechy Střed – Bezděčín, výstavba vedenia 13 km
2x400 kV Varín – Sučany, výstavba vedenia 18 km
montáž OPGW, viac ako 800 km
preizolácie vedení, viac ako 500 km
opravy oceľových konštrukcii, viac ako 500 stožiarov
T
he company ELCON BRATISLAVA, a. s. was founded in 1997. The main orientation
of the company is to provide services in power engineering, especially in the construction, reconstruction and repair of transmission lines from 110 kV to 400 kV. The
company has been awarded certificates for the implementation and application of the
quality management system under EN ISO 9001 environmental management system
under EN ISO 14001 and of the welding quality management system under EN ISO
3834. Occupacional Health and Syfety Management System.
We offer
• construction of transmission lines from 110 to 400 kV
• reconstruction and repair of transmission lines
• assembly of OPGW
• replacement of transmission line insulators and of conductors
• repair of towers
• engineering activities in power engineering
Our references
2x400 kV Moldava – Košice, new line 5 km
400/220 kV Čechy Střed – Bezděčín, new line 13 km
2x400 kV Varin – Sucany, new line 18 km
assembly of OPGW, 800 km
replacement of transmission line insulators, 500 km
reparation of towers, 500 towers
ELCON BRATISLAVA, a. s.
Priekopy 20
SK – 821 08 Bratislava
Slovensko
Tel: +421 2 50 109 111
Fax: +421 2 50 109 102
www.elcon-bratislava.sk
mail: [email protected]
ELCON PRAHA, a. s.
Stroupežnického 2328/30
CZ – 150 00 Praha 5
Česká Republika
Tel: +420 257 317 516
Fax: +420 257 317 516
mail: [email protected]
ELCON-PR
Našim zákazníkom ponúkame
• výstavbu nových vedení vvn, zvn
• rekonštrukcie a opravy vedení
• montáž kombinovaných zemniacich lán
• preizolácie vedení a výmeny vodičov
• opravy oceľových konštrukcií
• inžinierska činnosť v oblasti elektroenergetiky
Talent manažment
ako nevyhnutnosť jadrovej renesancie
Michal Géci, Account manager for Energy& Utilities, Capgemini Slovensko
Starnutie pracovnej sily je problémom, ktorý máta nejedného generálneho riaditeľa firmy pôsobiacej v oblasti jadrovej energetiky. Napriek tomu, že odborné články sa tejto
téme príliš nevenujú, lídri priemyslu cítia vzrastajúci tlak
na to, aby sa tejto problematike venovali a prijali náležité
opatrenia. Vek skúsených a kvalifikovaných pracovníkov
najmä v odvetví energetiky a utilitných spoločností vo
svete, a predovšetkým v Európe, sa pomaly blíži k hranici
odchodu do dôchodku, čo prispieva k nárazovej vlne starnutia pracovnej sily.
Veľa pracovníkov z odvetvia energetiky odborne vyrástlo
v priemysle a zostali tam dlhodobo pôsobiť aj z dôvodu pocitu stability. Títo zamestnanci boli dobre finančne ohodnotení, dostávali benefity, a zároveň pracovali v predvídateľnom/ regulovanom pracovnom prostredí, kde mali
istotu zamestnania. Fluktuácia v odvetví bola pomerne
malá, čo malo za následok nízky dopyt po nových pracovníkoch a malú tvorbu nových pracovných miest. V dôsledku toho sa priemerný vek v odvetví energetiky v priebehu
posledných desaťročí neustále zvyšoval.
Aj štúdie dokazujú, že starnutie pracovnej sily v odvetví
je reálnou hrozbou a obavy ohľadne výkonnosti priemyslu sa stupňujú. V roku 2007 bol uskutočnený prieskum
NERC - North American Electricity Realiability (spoľahlivosť severoamerického odvetvia elektriny), v ktorom
až 67 % respondentov uviedlo, že starnutie pracovnej
sily a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov môže mať
vplyv na spoľahlivosť odvetvia. Situácia je katastrofálna
vo všetkých pracovných skupinách: manažment, experti
(inžinieri a vedci), remeselníci (na podporu nových konštrukcií), ako operátori.
Vplyv bude pravdepodobne o to výraznejší v jadrovej energetike, kde je potrebný špeciálny tréning, skúsenosti a sú
zavedené prísne pravidlá na vydanie licencií. Počet škôl,
ktoré vzdelávali od inžinierov až po operátorov zariadení
, klesol za posledných 25 rokov na polovicu. Ak zoberieme do úvahy, že jadrová energetika sa po desaťročiach hybernácie opäť vracia do popredia, je táto skutočnosť alarmujúca. Napríklad Ministerstvo práce Spojených štátov
amerických uvádza, že vyše tretina pracovníkov z odvetvia
jadrovej energetiky sa chystá odísť do dôchodku v najbližších 5 rokoch.
62
2010
Viac ako 80 % z celkovo 440 jadrových elektrární po celom svete je v prevádzke viac ako 15 rokov. Vo väčšine
elektrární bol počiatočný odborný a technický personál
najatý roky dopredu na podporu výstavby a naštartovanie
výroby. Títo zamestnanci vyrástli so závodom a dnes majú
viac ako 20 rokov skúseností a znalostí. Priemerný vek
v týchto závodoch sa pohybuje okolo 50 rokov. Tento fakt
je ešte umocnený zmenšujúcim sa počtom zamestnancov
zodpovedných za kontrolu nákladov v dôsledku rastúcej
konkurencie na trhu v posledných desiatich rokoch, spolu s nedostatkom výstavby nových závodov počas posledných 15 rokov.
Je to kvôli tomu, že ľudí nezaujíma práca v energetike, ako
sa mnohí domnievajú? Možno nie, vzhľadom na to, že len
v USA existuje generácia vyše 80 miliónov jedincov narodených v rokoch 1970 až 1990, ktorí čakajú, že na ne príde
rad v novej globálnej ekonomike. Nehovoriac o ďalšej armáde dychtivých jedincov po celom svete, najmä v krajinách ako Čína, India, Japonsko, Rusko, ale napríklad aj vo
východnej Európe.
Firmy vynakladajú pomerne málo úsilia smerom k týmto mladým ľuďom, ktoré sa často nazývajú Generácia Y,
Echo boomers alebo Internetová generácia. Akokoľvek ich
nazveme, táto generácia je predurčená byť kapitánmi svetového priemyslu a obchodu v najbližších desaťročiach.
V „bitke o talenty“ sú už kocky hodené vo všetkých oblastiach ekonomiky a jadrová energetika bude nútená obhájiť
si svoj podiel, aby mohla úspešne zvládnuť nastávajúcu
renesanciu jadra.
The Nuclear Energy Institute naznačuje, že len v Spojených štátoch v najbližších 10 rokoch bude potrebné nájsť
a zaujať pozornosť približne 26.000 nových zamestnancoch pre už existujúce závody. A to tieto počty ešte nezahŕňajú dodatočný dopyt, ktorý vznikne plánovanou výstavbou nových závodov.
Poradenské firmy pôsobiace v sektore energetiky vedia navrhnúť biznis lídrom nástroje, ktoré umožnia firmám rozvíjať sa: počnúc strategickým plánovaním, cez plánovanie
ľudských zdrojov, nasadenie technológií až po outsourcing. Viac informácií môžete nájsť napríklad na http://
www.capgemini.com/services-and-solutions/by-industry/energy/solutions/nuclear_energy.
Talent management
as necessary premise for the nuclear renaissance
Michal Géci, Account manager for Energy& Utilities, Capgemini Slovensko
The aging workforce issue is keeping countless CEOs
awake at night. As business publications and newspapers
deliver an increasing diet of aging workforce articles, business leaders are feeling mounting pressure to take heed
and take action. Scores of highly experienced and skilled
workers worldwide, predominantly in Europe, are also approaching retirement—contributing to the worldwide aging workforce “bow wave.”
Many energy and utility industry workers “grew up” in the
industry and stayed there, confident that it was a stable
place to be. These employees enjoyed good compensation,
benefits, a predictable / regulated work environment and
job security. Relatively few left the industry, creating little
need or opportunity for new employees. As a result, the
median age for the energy and utilities sector has risen
steadily over the last few decades.
Studies show this aging phenomenon affects all major energy and utilities sub-sectors, and concerns about industry performance are escalating. In a 2007 North American
Electric Reliability (NERC) survey, 67 percent of respondents said there is a high likelihood that an aging workforce
and lack of skilled workers could affect electric reliability.
The situation is dire for all work groups: management,
professionals (engineers and scientists), craft (to support
new construction) and operators.
The impact is likely to be more pronounced for nuclear
power, because of special training, experience and licensing criteria. Half of the schools that train everyone from
engineers to plant operators have dropped by the wayside
over the last 25 years. This is especially untimely, since the
nuclear industry seems to be coming back to life worldwide after years of hibernation. The U.S. Department of
Labor indicates that a third of the workers in the nuclear
industry are eligible to retire in the next five years.
More than 80 percent of the 440 nuclear power plants
worldwide have been operating for over 15 years. At most
plants the initial professional and technical staff were
hired years in advance to support construction and startup. These employees grew up with the plant possessing in
excess of 20 years of experience and accumulated knowledge. The average age in these plants hovers around 50
years old. This squeeze has been exacerbated by a shrinking number of staff to control costs because of emerging
competition over the past decade, coupled with the lack of
new plant construction during the past 15 years.
Does this leave a resource gap as many think? Maybe not,
considering there are more than 80 million hungry Millennials (born between the mid-1970s and the mid-1990s)
in the U.S. waiting for their turn to shape the global economy. Not to mention the worldwide complement of eager
Millennials, principally in non-Western countries like
China, India, Japan, Russia and other emerging Eastern
countries.
Companies are directing relatively little energy toward this
generation, often times referred to as Generation-Y, Echo
Boomers, or Internet Generation. Whatever you call them,
this group is ordained to be the captains of businesses and
the economy worldwide over the next several decades. The
stage is set for a worldwide ‘talent war’ in all industries
and nuclear power will need to attract its reasonable share
in order to support the renaissance.
The Nuclear Energy Institute indicates that the U.S. nuclear power industry will need to attract about 26,000 new
employees over the next 10 years for existing facilities.
These estimates do not include additional resources necessary to support new plants.
Consulting companies operating in Energy& Utilities sector can offer business leaders the tools to embark upon
the improvement journey: ranging from strategic business
planning, through workforce planning, technology deployment and outsourcing. For more information please
see e.g.
http://www.capgemini.com/services-and-solutions/byindustry/energy/solutions/nuclear_energy.
2010
63
14.-15.10. 2010
ENERGOFÓRUM® 2010
Rok 2010 je pre konferenciu ENERGOFÓRUM® jubilejný. Je tomu už 5 rokov, keď sme sa rozhodli pre organizáciu tohto podujatia. Predchádzajúce
ročníky potvrdili, že konferencia sa úspešne etablovala na Slovensku a má
svoje meno aj u odbornej verejnosti v Českej republike. Stanovené ciele
organizátorov a nároky účastníkov sa každoročne zvyšujú. Na vysoký štandard konferencie sú zvyknutí nielen aktívni prednášajúci a účastníci panelových diskusií, ale aj široká odborná verejnosť nielen zo Slovenska, ale aj
zo zahraničia.
Tak ako každý rok, tak aj teraz sme stáli pred voľbou odborného zamerania,
pri ktorej nám pomohli skúsenosti s predchádzajúcich rokov, ohlasy účastníkov a sledovanie vývoja a zmien v oblasti energetiky. ENERGOFÓRUM®
2010 s názvom „Quo vadis energetika? Reorganizácia liberalizovaného
trhu.“ bude zamerané na významné zmeny a udalosti, ktoré ovplyvňujú sektor energetiky na Slovensku aj v zahraničí. Budeme sa venovať aj v poslednej dobe veľmi diskutovanej téme, ktorou je dostupnosť a kvalita meraných
údajov a tiež problémom hospodárenia s energiami. Veríme, že konferencia
svojím zameraním a rozsahom prispeje k vzdelávaniu a poslúži na výmenu
skúseností a informácií. K tomu by mali slúžiť aj jednotlivé bloky zamerané
Organizátor:
sféra, a.s.
RNDr. Oskár Halzl
riaditeľ úseku obchodu
Továrenská 14
811 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 13 142
fax: +421 2 502 13 262
[email protected]
www.energoforum.sk
na Nové zmeny v legislatíve, Čo nové u susedov? Vývoj a aktuálny stav na liberalizovaných trhoch, Čo nové doma? Vývoj a trendy v energetike na Slovensku, Hospodárenie s energiami z pohľadu odberateľov a dodávateľov. Panelové diskusie, ktoré sú tradične veľmi atraktívne, budú zamerané na témy
Meriam, meriaš, meriame... a Quo vadis? Prognózy do budúcnosti. Keďže
ENERGOFÓRUM® sa koná len raz ročne a počas dvoch dní konferencie nie
je možné detailne prebrať a vyjadriť sa ku všetkým témam, spustili sme pre
Vás diskusný portál, kde môžete vyjadriť svoje názory a prezentovať svoje
myšlienky počas celého roka. Úlohou portálu je poskytnúť priestor a mienkotvorne ovplyvňovať budúci vývoj v sektore energetiky. Odbornú záštitu
nad konferenciou ENERGOFÓRUM® prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR
a miestom konferencie sa pre rok 2010 stalo mestečko Vyhne. Naším cieľom
je pre všetkých účastníkov v dňoch 14. a 15. októbra 2010 zabezpečiť, aby
ich účasť na konferencii bola pre nich prínosom hlavne v profesijnej oblasti
a zároveň slúžila ako miesto pre nadviazanie nových kontaktov a inšpirácie
pre ich ďalší odborný rast v oblasti elektroenergetiky.
Tešíme sa na Vás vo Vyhniach.
Spoločnosť sféra, a.s., patrí od roku 1992 k významným dodávateľom riešení a služieb pre energetiku.
Presadila sa ako dodávateľ informačných systémov a riešení pre energetické spoločnosti, ktoré
neskôr rozšírila o systém zúčtovateľa odchýlok, datawarehouse, systém obchodného merania,
systém pre obchod a hospodárenie s energiami, systém elektroenergetického dispečingu,
informačný systém organizátora trhu. V súčasnosti poskytuje aj špecializované poradenské služby
v energetike. Pre obchodníkov, dodávateľov, distribútorov ako aj výrobcov elektriny ponúka
softvérové riešenie XMtrade® pre obchodovanie a hospodárenie s energiami. sféra, a.s. sa stala
priamym účastníkom dôležitých udalostí v energetike - spustenie organizovaného denného trhu
na Slovensku a projektu prepojenia energetických trhov Slovenskej a Českej republiky. Od roku
2006 je sféra, a.s., organizátorom odbornej konferencie ENERGOFÓRUM® s účasťou významných
slovenských i zahraničných odborníkov v energetike.
ENERGOFÓRUM® 2010
The year 2010 is an anniversary for the conference ENERGOFÓRUM®. Five
years ago we decided to organize this event. Previous years have confirmed our expectations; the conference has succeeded in Slovakia and has
good reputation also in Czech Republic. Stated objectives and participants
expectations are increasing year by year. Active speakers, members of panel discussions and other participants from Slovakia and also from abroad expect high level of the conference. Every year challenge before the
conference is determination of conference focus. We used our experience
from the previous years, participants’ opinions and knowledge of situation,
development and changes in the field of energy sector. ENERGOFÓRUM®
2010 with the main title „Quo vadis energetics? Reorganization of liberalized market.“ will be aimed to important changes and events which influence Slovak and also foreign field of energetics. We will discuss hot issues
– accessibility and quality of measured data and also problems with energy
management. We expect brisk discussions and interesting contributions of
reputable experts in the field of power and energy.
We believe that the conference will contribute to education and allows information and experience exchange for the participants. Conference parts
are focused to The latest changes, What’s new in the neighbourhood? Development and current state in liberalized markets, What’s new at home?
Development and trends in Slovak energetics, Energy management or what
do the customer needs and what suppliers offer. ENERGOFÓRUM® is held
once a year and two days of the conference can not take a detailed comment on all issues, we decided to launch a discussion portal for you where
you can express your opinions and ideas during the whole year. ENERGOFÓRUM® 2010 will be held under the auspices of the Ministry of the Economy of the Slovak Republic in small town in the middle Slovakia in Vyhne.
Our main goal is participants’ satisfaction during the two conference days.
We want to provide a place for discussion, communication and inspiration
for the future professional growth in energy sector.
We are looking forward to meeting you in Vyhne.
Záštita:
sféra, a.s. is the major supplier of solutions and services for power industry since 1992
and succeeded as a supplier of information systems and solutions for energy companies,
which were extended by deviation biller, datawarehouse, metering system, system for
energy trading and management, power dispatching centre, information system of market
organizer. We also provide specialized advisory services for power industry. XMtrade®
software solution for energy trading and management providing by sféra, a.s. is suitable
for traders, suppliers, distributors and also for electricity producers.sféra, a.s. became
a integral part of important event in energy sector – launch of organized daily market
in Slovakia and project of Czech and Slovak electricity short-term electricity markets
coupling. Since the 2006 sféra, a.s. organizes specialized conference ENERGOFÓRUM®
with the participation of reputable Slovak and foreign professionals.
38
2010
Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
Partneri:
Východoslovenská energetika a.s.
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s
Tatra banka, akciová spoločnosť
Energetické centrum a. s.
SPX, s.r.o.
OTE, a.s.
Mediálni partneri:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
PRO-ENERGY magazín
ENERGY IN SLOVAKIA
časopis INSTORE Slovakia
Deloitte je jednou z najväčších poradenských firiem pre sektor energetiky na celom svete. Vďaka svojim skúsenostiam a tímu špičkových
odborníkov pomáha firma Deloitte svojim klientom pri vypracovávaní stratégií, zlepšovaní efektívnosti, zavádzaní nových metodík
riadenia a moderných systémov IT prispôsobených potrebám sektoru energetiky.
Skupina pre odvetvie energetiky a zdroje firmy Deloitte zahŕňa sektor ropy a zemného plynu, elektro-energetiku, banský
priemysel a vodné hospodárstvo. Náš ucelený tím odborných pracovníkov má rozsiahle skúsenosti globálne a aj na miestnej úrovni a multifunkčné zručnosti, aby mohol poskytovať stále kvalitnejšie služby klientom v rámci odvetvia.
Medzi služby firmy Deloitte
v oblasti podnikového poradenstva patrí:
DELOITTE-PR
Strategické riadenie – realizácia strategických analýz,
identifikácia strategických variantov, vypracovanie poslania
a vízie spoločnosti, stanovenie strategických cieľov, vývoj
podnikateľských modelov, postavenie spoločnosti na trhu
a finančné modelovanie.
Optimalizácia podnikových procesov – mapovanie
podnikových procesov, návrh systému merania efektívnosti procesov, porovnávacie analýzy procesov,
analýzy efektívnosti ako aj optimalizácia procesov
a ich nákladov.
Riadenie nákladovej efektívnosti – implementácia
vhodných metód kalkulácie nákladov, návrh výpočtu
finančných nákladov a modelov analýzy ziskovosti,
nákladové analýzy a optimalizácia nákladov
na prevádzku podnikov.
Správa majetku – previerka, vypracovanie a realizácia
systematických a koordinovaných činností a postupov,
prostredníctvom ktorých môže organizácia optimálne
a udržateľne riadiť svoj majetok a systémy majetku, a ich
výkonnosť, riziká a výdavky počas doby ich životnosti
s cieľom dosiahnuť svoj organizačný strategický plán.
Podnikové reorganizácie – vývoj organizačnej
stratégie, návrh organizačných štruktúr, podpora
v procese prevádzkovej a organizačnej integrácie,
transformácia z funkčne orientovaných na procesne
orientované štruktúry, riadenie zmeny.
Informačné a analytické systémy – návrh a racionalizácia architektúry a štruktúry IT/IS, návrh a implementácia systémov IT podporujúcich plánovanie,
výkonnosť, finančné výkazníctvo a rozhodovacie
procesy.
Deloitte is one of the largest consulting firms to the energy sector globally (pridat ref na posledne hodnotenie). By using this experience
and engaging our top level team, Deloitte has helped our clients in the development of strategies, efficiency improvement, and the
implementation of new management methodologies and advanced IT systems tailor-made for the energy sector.
The Energy & Resources industry Group of Deloitte encompasses the oil&gas, power, mining and water sectors. Our
integrated team of profesionals has the breadth of both the global and local industry experience and multi-functional
skills to better serve our clients across the industry.
Deloitte’s Management
consulting services include:
Strategic Management – carrying out strategic analyses,
identification of strategic options, development of company’s mission and vision, setting of strategic objectives,
development of business models, positioning of the company and financial modeling.
Business Process Optimization – mapping business
processes, design of process efficiency measurement
system, process benchmarking analyses, efficiency
analyses as well as optimization of processes and their
costs.
Asset Management – review, development and implementation of systematic and coordinated activities and practices
through which an organization optimally and sustainably
manages its assets and asset systems, their associated performance, risk and expenditures over their lifecycle for the
purpose of achieving its organizational strategic plan.
Business Reorganizations – development of organizational strategy, design of organization structures,
suport in the process of operational and organizational integration, transformation from functional to
process-oriented structures, change management.
38
2010
Costs Efficiency Management – implementation of
suitable costing methods, design of financial cost
calculation and profitability analysing models, cost
analyses and optimization of business operation costs.
Information and Analytical Systems – design and
rationalization of IT/IS architecture and structure,
design and implementation of IT systems that support
planning, performance, financial reporting and decision making processes.
Najväčšie výzvy v teplárenstve? Chce to dobré projekty
Zložité časy, v ktorých sa ocitla svetová ekonomika po dlhých rokoch prosperity
a dynamického rastu, sa zákonite preniesli aj do dodávky tepla na Slovensku. Systém
centrálneho zásobovania teplom (CZT) je systémom, ktorý dokáže byť aj v čase krízy
stabilný. Pre komfortné a bezpečné zásobovanie teplom domácností i firiem je nemenej
dôležitá dobrá legislatíva. O bližších otázkach ohľadom energetickej koncepcie a návrhov
na zlepšenie v nadväznosti na CZT, hovoríme s Ing. Miroslavom Obšivaným, predsedom
predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) so sídlom v Bratislave.
Ako je na tom v súčasnosti slovenské teplárenstvo - porovnajte minulý rok a tento rok, v čom pociťujete hlavné zmeny?
Výroba a rozvod tepla tvoria významnú časť slovenského
energetického sektora. Dodávatelia v tepelnej energetike
dodávajú teplo v prevažnej miere na účely vykurovania domácností. Okrem domácností zásobujú teplom aj objekty
z oblasti zdravotníctva, školstva a verejnej správy, ako
i priemyselných odberateľov. Množstvo vyrobeného a dodaného tepla na vykurovanie je závislé od poveternostných
podmienok (počtu tzv. dennostupňov) a od správania sa
odberateľov (t. j. či odberateľ realizoval racionalizačné
opatrenia na strane spotreby alebo nie). U priemyselných
odberateľov je dodávka tepla závislá na celkovom hospodárskom vývoji. V čase krízy obmedzujú výrobu a znižujú okrem iného aj spotrebu tepla. Rok 2009 bol pomerne
teplým rokom a bol poznačený hospodárskou krízou, čo
sa prejavilo aj na celkovom množstve dodaného tepla.
Okrem uvedeného museli výrobcovia čeliť začiatkom roka
2009 aj plynovej kríze. Práve tá ukázala, že systém centrálneho zásobovania teplom (CZT) je jedinečným systémom
dodávky tepla, ktorý dokáže byť aj v čase krízy stabilný,
pretože má možnosť využívať aj inú palivovú základňu ako
zemný plyn. Potenciál systému spočíva v jeho schopnosti
adaptovať sa na alternatívne zdroje. Doterajší vývoj v r.
2010 má podobnú tendenciu. Celkovú bilanciu však budeme môcť urobiť až v jeho závere.
Ktoré hlavné problémy momentálne trápia „teplárov“
a aké sú vaše vízie na najbližšie obdobie?
Rok 2011 je posledným rokom trojročného regulačného
obdobia (2009 -2011). Regulačný úrad schválením Výnosu
č. 6/2008 Z. z. (zo dňa 23. 7. 2008) a stanovením regulačného rámca zmrazil ceny tepla na tri roky vo fixnej zložke.
Variabilnú zložku ceny tepla úrad reguloval zavedením
regulácie cien zemného plynu určeného na výrobu tepla
pre domácnosti. Novela Výnosu č. 6/2010 Z. z. schválená
dňa 23. 6. 2010 nepriniesla žiadne výrazné zmeny, z toho
dôvodu sa neočakávajú výraznejšie zmeny v cenových návrhoch pre rok 2011 vo fixnej zložke ceny tepla. Ak by pre
rok 2011 boli prijaté opatrenia na zrušenie regulácie cien
zemného plynu určeného na výrobu tepla pre domácnosti,
potom vývoj cien zemného plynu bude závislý od vývoja
cien ropy na svetových trhoch a vývoja kurzu dolára. To
môže ovplyvniť cenu tepla vo variabilnej zložke, ktorá tvorí cca 70 % celkovej ceny tepla. Tak ako v minulom roku,
tak aj v tomto roku patria medzi najväčšie podnikateľské
výzvy investície na výstavbu zdrojov využívajúcich obno-
66
2010
viteľné zdroje energie. V súčasnosti sa na výrobu tepla
stále v prevažnej miere ako primárny zdroj energie využíva zemný plyn. Z historického vývoja je zrejmé, že ceny
zemného plynu majú skôr rastúcu tendenciu, čo negatívne
ovplyvňuje cenu tepla.
Obnoviteľné zdroje energie (OZE) predstavujú určitú príležitosť na zníženie ceny tepla a zvýšenie konkurencieschopnosti,
samozrejme v závislosti od potenciálu a možností daného
zásobovacieho územia. Aké typy podpory by si však ich väčšie
využívanie v praxi vyžadovalo?
SR sa zaviazala v energetickej politike SR zvyšovať podiel
OZE na výrobe elektriny a tepla. Pre podporu využívania
OZE bolo vytvorených viacero inštitucionálnych a finančných nástrojov a schém. Ja však nutné povedať, že štátna
podpora OZE by mala byť systémová, aby sa zamedzilo
takým dotáciám, ktoré sú navzájom v rozpore. V praxi sa
stretávame s prípadmi, kedy na tepelnom okruhu v systéme podpory centrálneho zásobovania teplom (CZT)
dodávateľ získal dotáciu na výstavbu kotolne na biomasu
a neskôr na tom istom tepelnom okruhu bola pridelená
dotácia aj spoločenstvu vlastníkov bytov na tepelné čerpadlo. Táto skutočnosť výrazne obmedzuje tieto investičné
aktivity, nakoľko prevádzkovatelia sústav nemajú záruky dlhodobejšieho udržania stavu sústavy, čo má priamy
vplyv aj na návratnosť vynaloženého kapitálu a hospodárenie teplárenských spoločností. Zároveň by sa mali podporovať predovšetkým také projekty, ktoré prinesú konečnému spotrebiteľovi zníženie ceny tepla oproti cene tepla
z plynovej kotolne, t. j. rozhodujúcim kritériom by mal byť
princíp ekonomickej výhodnosti.
Ako hodnotíte teplárenský biznis
z pohľadu legislatívnych zmien v minulých rokoch?
Systém centrálneho zásobovania teplom je aj vo vyspelých
krajinách ako sú napríklad Švédsko, Dánsko a Francúzsko,
považovaný za ekologický, bezpečný a z pohľadu ceny tepla za konkurencieschopný systém, ktorý má v týchto krajinách aj silnú legislatívnu podporu. Podpora CZT zo strany
štátu na Slovensku bola doteraz len deklarovaná v Energetickej politike SR, ale niektoré doteraz prijaté legislatívne
normy pôsobia kontraproduktívne a reálna podpora CZT
absentuje. Slovenský zväz výrobcov tepla vyvíjal aj v minulosti iniciatívu v legislatívnom procese, v rámci ktorého sa
snažil predkladaním pripomienok eliminovať negatívne
dopady navrhovaných právnych predpisov na konečných
spotrebiteľov. Napriek predloženým argumentom, ktoré
boli podložené odbornými analýzami, boli prijaté aj také
legislatívne zmeny, ktoré sú nesystémové a destabilizujú
systém CZT. Okrem toho boli niektoré závažné predpisy
predkladané v skrátenom legislatívnom konaní a navyše
v dovolenkovom období, kedy za sedem dní nie je možné
zaujať kvalifikované stanovisko. Predkladané návrhy boli
často neodborné a obsahovali aj legislatívne chyby. Preto
tieto legislatívne zmeny hodnotíme negatívne.
Najvážnejšie legislatívne nedostatky si zrejme budú vyžadovať
zmenu. Čo by ste navrhovali upraviť?
V prvom rade by sme uvítali, keby sa zaviedla profesijná
diskusia o energetických otázkach a transparentnosť pri
príprave legislatívy a regulačného rámca. Účastníci trhu
by mali byť zapojení do procesu prípravy energetickej legislatívy a implementácie legislatívy EÚ ešte pred predložením právnych noriem na oficiálne pripomienkové konanie. Len pri takomto dialógu je priestor na konfrontáciu
názorov.
Ceny tepla každým rokom rastú hlavne vďaka zvyšujúcim sa
cenám primárnej energie ako je plyn, elektrina a voda. Ako
vnímate vývoj cien tepla v najbližších mesiacoch a čo všetko
môže ich zvýšenie či zníženie ovplyvniť?
Špekulovať o cene tepla v tomto období by bolo rozhodne predčasné. Okrem cien na svetových trhoch vstupuje
do cenotvorby aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
V tejto chvíli nepoznáme zámery novej vlády, nevieme či
aj naďalej budú ceny regulované a ak tak ako. Preto je skutočne na podobnú úvahu skoro.
Zvyšovanie cien plynu sa odrazilo v minulosti aj do vyšších
cien za teplo v bytoch, ktoré sú vykurované z rôznych centrálnych zdrojov na sídliskách. Byty napojené na systém centrálneho zásobovania teplom alebo menšie kotolne by mali
dostávať teplo lacnejšie. Viac budú platiť tí, čo sú napojení
na individuálny zdroj tepla. Aká je teda prax?
Opäť sa to nedá generalizovať. I keď je pravdou, že cena
pre maloodberateľov by mala byť vyššia. V praxi to skutočne znamená, že domy vykurované v CZT môžu byť zvýhodnené cenovo. Navyše domy napojené na centrálne zásobovanie teplom majú väčšiu istotu v stabilnej cene. Domy
v CZT systéme dokážu vďaka zatepleniu, vyregulovaniu
a výmene okien výrazne ušetriť za teplo. V konečnom dôsledku nie je podstatné koľko vás stojí 1 gigajoul tepla,
ale koľko ročne zaplatíte za teplo celkom. Spresním. Ak
aj máte vyššiu jednotkovú cenu za 1GJ, ale žijete v revitalizovanom zateplenom dome, správne narábate s teplom
v byte môžete v konečnom dôsledku zaplatiť ročne menej
ako ten, čo má jednotkovú cenu za 1 GJ nižšiu, ale má veľké tepelné úniky.
Zuzana Voštenáková
Slovenský zväz výrobcov tepla považuje
za nevyhnutné tiež legislatívne doriešiť
Záväznosť energetických koncepcií
Záväznosť energetických koncepcií obcí a ich prepojenie
na stavebný zákon, tak, aby prijatím energetickej koncepcie bola výroba, dodávka a spotreba tepla v regióne trvalo
udržateľná z hľadiska bezpečnosti, hospodárnosti a dopadov na životné prostredie. Koncepcia zohľadňuje aj čo najlepšie využitie dostupných obnoviteľných zdrojov tak, aby
dodávateľ tepla mal zabezpečené jasné a stabilné prostredie pre návratnosť svojich investícií. Konečný spotrebiteľ
je v takomto prostredí bezpečne zásobovaný, dodávky
sú hospodárne, transparentné a ekologické. Základnou
podmienkou fungovania energetickej koncepcie sú jasné
pravidlá hry zo strany obce. Ak nie sú stanovené, systém
nepracuje, ako by mal. Tak ako obec prostredníctvom
svojho záväzného územného plánu reguluje v zmysle verejného záujmu podmienky využitia konkrétneho územia,
musí obec jasne stanoviť pravidlá fungovania pre všetkých
účastníkov aj v oblasti tepelnej energetiky.
Stanovenie regulačného príkonu
Spôsob stanovenia regulačného príkonu, podľa ktorého
sa odberateľom fakturuje fixná zložka ceny tepla upraviť
tak, aby nebol diskriminačný pre konečných spotrebiteľov. Navrhujeme regulačný príkon stanoviť na základe
atestov budov a zrušiť regulačný príkon pre dodávku tepla
na technologické účely, nakoľko je to úplný nezmysel, pretože dodávka tepla u jednotlivých priemyselných odberateľov je závislá len na veľkosti výroby v danom období.
Predkladanie spoločnej ceny tepla
Zmeniť taxatívnu podmienku predkladania jednej spoločnej ceny tepla pre jedného výrobcu v meste, respektíve
v obci na podmieňujúci spôsob: „môže“ predložiť jednu
spoločnú cenu. Výrobca a dodávateľ tepla tak v spolupráci
s odberateľom môže zvoliť najvýhodnejší (najspravodlivejší) spôsob tvorby ceny tepla, pretože pozná veľmi dobre
miestne podmienky a požiadavky odberateľa.
Ďalej bude potrebné
• prehodnotiť faktor investičného rozvoja s cieľom
umožniť výrobcom tepla investovať a zabezpečiť tak
plnenie cieľov vlády schválených v Stratégii
energetickej bezpečnosti SR,
• zrušenie vyhlášky ÚRSO, ktorá novelizuje Vyhlášku
č. 505/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah
ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných
odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných
zariadení, nakoľko zmeny prijaté novelou majú
negatívny dopad na spotrebiteľov - občanov, ktorí
zostanú v systéme CZT, na životné prostredie,
ako i na hospodárnosť sústav tepelných zariadení.
Ing. Miroslav Obšivaný
predseda predstavenstva SZVT
2010
67
The biggest challenges how to produce heat?
It wants good projects
The difficult times, which plunged the world economy after long years of prosperity and dynamic
growth is inevitably passed on to the heat supply in Slovakia. Central heating system (CHS) is a system
that can also be stable in times of crisis. For comfortable and safe district heating and domestic firms is
less important good legislation. About the closer view of issues regarding energy policy and proposals
for improving the response to the CHS, we are talking with PhDr. Miroslav Obšivaný, the Chairman of
the Slovak Association of Heat Producers (SAHP), which is based in Bratislava.
What about now Slovak heat generation - compare last year
and this year, what major changes you feel?
Heat production and distribution are an important part
of the Slovak energy sector. Suppliers of thermal energy
are providing heat mainly for heating of the households.
In addition to the households they supply objects with
the heats in the field of health, education and public administration, as well as industrial customers. The quantity produced and supplied heat energy is dependent on
weather conditions (the number called degree days) and
the behavior of customers (if the customer realized rationalization implemented on the demand side or not). An
industrial customer in the supply of heat depends on the
overall economic development. In times of crisis, they are
limiting production and reducing consumption, including
the heat, too. The year 2009 was a relatively warm year was
marked by economic crisis, which was also reflected in the
total number of delivered heat. In addition in early 2009
must the producers deal with the gas crisis. Exactly the
gas crises showed that the central heating system (CHS)
is a unique system of heat supply, which can also be stable
at the time of crisis because it has the possibility to use
another fuel such as natural gas base. The potential of the
system lies in its ability to adapt to alternative sources. Development in the year 2010 has a similar trend. The overall
balance we can do until its conclusion.
What are the main problems currently beset „CHS“ and what
are your visions for the next period?
The year 2011 is the final year of a three-year regulatory
period (2009 -2011). Regulatory Authority approved the
Decree No. 6 / 2008 Coll z. (from 23rd of July 2008) and
by establishing a regulatory framework frozen the prices
of heat for three years as a fixed component. Variable
component of heat price authority has regulated the introduction of price regulation of natural gas for heat for the
households. The amendment to Decree No. 6 / 2010 Coll z.
approved on 23rd of June 2010 did not produce any significant changes on the ground aren’t expected any significant changes in price proposals for 2011 in a fixed component of heat price. If the year 2011 would have been taken
to repeal the regulation of gas prices for the manufacture
of heat production, the development of natural gas prices
will be dependent on oil prices in world markets and the
development dollar. This may affect the price of heat in
the variable component, which constitutes approximately
70% of the total price of the heat. The same as during the
68
66
2010
last year, in this year are among the greatest challenges
of business investment for the construction of renewable
sources of energy. At present, the heat is still largely as
a primary energy source using natural gas. From the historical development it is clear that gas prices are more of an
upward trend, which negatively affects the cost of heat.
Renewable energy sources (RES) are a chance to reduce the
price of heat and increase the competitiveness, of course, depending on the potential and possibilities of the supply area.
What types of support would their greater use in practice
require?
Slovakia is committed to energy policy SR that it will increase the RES by producing electricity and heat. To promote
the use of RES, there have been produce several institutional and financial instruments and schemes. But I must say
that the state support for RES should be a systematic to
prevent such subsidies, which are mutually contradictory.
In practice we encounter cases, where on the temperature range in the support of central heating (CHS) the supplier has received a grant for the construction of biomass
burning and thereafter at the same temperature range has
been allocated grant and community owners for the heat
pump, too. This severely limits the investment activities
as system operators do not guarantee a longer-term maintenance of the state system, which has a direct impact
on return on capital deployed and management of heating
companies. They should be encouraged in particular those
projects that will reduce the price of final consumer price
of heat compared to heat from boiler room, t. j. the decisive criterion should be the principle of economic expediency.
How do you assess Heating station business in terms
of legislative changes in recent years?
Central heating system is also in advanced countries such
as Sweden, Denmark and France, considered to be ecological, safe and in view of the heat price in a competitive
system, which a strong legislative support is in these countries. CHS support from the state in Slovakia has been
only declared as the Energy Policy of the SR, but some previously adopted legislative standards are contra productive and real support of CHS absent. Slovak association of
producers of heat evolved in the past the initiative in the
legislative process, in which tried making observations to
eliminate negative impacts of the proposed legislation to
end users. Despite the arguments presented which were
supported by expert analysis, are also accepted such legislative changes that are non-established and are destabilizing the CHS. In addition, some important rules were
presented in the shortened legislative proceedings and
also during the holiday period, when the seven days is not
possible to take an informed opinion. The present proposals were often threading and included a legal error.
Therefore these legislative changes have been evaluated in
a negative way.
The most serious shortcomings of the legislation will probably
require a change. What would you suggest to edit?
Firstly, we would appreciate if there will be introduced
professional discussion on energy issues and transparency in the drafting of legislation and regulatory framework.
Market participants should be involved in the preparation
of the energy legislation and implementation of EU legislation before submitting legislation to the official discussion. Only in such dialogue is room for confrontation of
the views.
Prices of the heat are growing every year mainly due to rising
prices of primary energy such as gas, electricity and water.
How do you see the price development of heat in the coming
months and what may increase or reduce their influence?
ces is entering into the pricing the Regulatory Office for
Network Industries, too. At this moment we do not know
the intentions of the new government, we do not know
whether prices will continue to be regulated and if so how.
It is actually too early for similar thinking.
Increasing gas prices was reflected in the past and in higher
prices for heating in the households which are heated from
various central resources for housing. Apartments connected
to the central heating boiler or less should receive a warm
cheaper. More will pay those who are connected to individual
heat source. What is a practice?
Again, this can’t be generalized. It is true that the price for
small customers should be higher. In practice this actually means that heating households in the CHS may benefit
affordable. Moreover, the houses connected to the central
heat supply have more confidence in stable prices. Homes
in the CHS can save as much heat through insulation, regulation and the windows. Ultimately it is irrelevant how
much it costs you a gigajoul heat, but how much you pay
per year for heat in total. I will specify. Even if you have
a higher unit price for 1GJ, but you live in a revitalized
building insulation, properly handling a heat in the apartment you ultimately could pay less than the one which has
a unit price per GJ lower, but the large heat losses.
Speculate on the price of heating at this stage would be
premature to decide. In addition to the world market pri-
Zuzana Voštenáková
Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. sa radí medzi najväčších výrobcov tepla a teplej úžitkovej vody na Slovensku.
Svojou produkciou a službami sa usiluje vytvárať čo najväčší komfort a pohodlie pre svojich klientov.
Naše referencie
•
Obytný súbor Eden Park na Drieňovej - Prešovskej ul.
•
Obytný súbor Tri veže na Bajkalskej ul.
•
Bytový dom na Nám. Slobody Štefanovičovej ul.
•
Polyfunkčný súbor Cubicon na ul. Staré grunty
•
Polyfunkčný súbor Jégeho alej I, II na Jégeho ul.
•
Polyfunkčný dom na ul. Jána Stanislava
•
Polyfunkčný dom Rustika na Saratovskej ul.
•
Bytový dom Dúbravia na Trhovej ul.
•
Polyfunkčný objekt Letná Residence na Letnej ul.
•
Polyfunkčný obytný dom Karolína
na Nám. sv. Františka
•
Polyfunkčný obytný súbor Rozadol
na Trenčianskej ul.
•
Polyfunkčný dom Universo na ul. Ružová dolina,
a mnohé iné.
Bratislavská teplárenská, a.s. v poslednom období preinvestovala finančný
objem približne vo výške 34.329.000 €.
Spoločnosť investovala predovšetkým
do obnovy výrobných a nevýrobných
zariadení, do nákupu primárnych a sekundárnych rozvodov, odovzdávacích
staníc tepla ako aj do ich rekonštrukcie
a modernizácie za účelom zvýšenia kapacity, životnosti a predovšetkým spoľahlivosti dodávok tepla.
Značnú pozornosť venovala informačným technológiám, automatizácii
Ing. Vladimír Raček
prenosu dát v rámci dispečerského
predseda predstavenstva
riadenia t.j. lokalizovaniu a hláseniu
a generálny riaditeľ
porúch na tepelných rozvodoch, odovzdávacích staníc tepla, prenosu dát
v rámci odpočtov spotreby tepla, teplej úžitkovej vody. Podarilo sa
vybudovať jedno z najmodernejších centier dispečerského riadenia
v teplárenstve.
Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. si naďalej udržiava popredné miesto medzi slovenskými výrobcami a distribútormi tepla
a teplej úžitkovej vody.
100
2010
67
Ďalšie perspektívy solárnej energie
Členské krajiny EÚ prijali záväzok dosiahnuť do r. 2020 20 %-ný podiel OZE na koncovej
spotrebe energie. Z konečnej spotreby energie tak v týchto krajinách pripadá 20 %
na elektrickú energiu, 31 % na dopravu a až 49 % na výrobu tepla a chladu, pričom
rozhodujúca časť tepla sa spotrebuje na nízkych a stredných teplotných úrovniach
do 250 °C. A práve tieto teplotné úrovne sú zaujímavé pre termické slnečné kolektory.
Slovensko s ohľadom na východiskový stav a ekonomickú silu by malo zvýšiť spotrebu
energie z OZE zo 6,7 % v roku 2005 na 14 % v roku 2020.
Súčasný stav techniky umožňuje ekonomicky prijateľným
spôsobom v strednej Európe ušetriť solárnym teplom ročne
60 až 70 % energie pri príprave teplej vody a 15 až 30 %
pri vykurovaní. V dobre tepelne izolovaných budovách to
môže byť viac ako 50 %. V celom rade demonštračných
projektov je už dnes tento podiel 100 %-ný.
Podľa Federácie európskych výrobcov termických
solárnych zariadení (ESTIF) bolo koncom roku 2009
na Slovensku v činnosti takmer 110 000 m2 slnečných
kolektorov, pričom iba v r. 2009 ich pribudlo 13 500 m2.
Ak sa však porovnáme so susedným Rakúskom, ktoré sa
rozlohou ani počtom obyvateľstva nelíši príliš od Slovenska, nie je to veľa, pretože tam sa iba v roku 2009 namontovalo 356 000 m2 kolektorových plôch, čo je trikrát viac
ako sa namontovalo u nás za celú históriu samostatného
Slovenska. V Bruseli bol 19. 12. 2008 predstavený druhý
detailnejší strategický dokument „Európskej solárnej termickej technologickej platformy“ (ESTTP) [www. esttp.
org]. Dokument je výsledkom práce viac ako 100 odborníkov a zaoberá sa technickými aspektmi využívania slnečnej
energie na výrobu tepla a chladu do roku 2050.
Podľa ESTTP je možné zvýšiť v EÚ podiel solárneho tepla
na celkovej spotrebe tepla v r. 2030 na 20 % a v r. 2050
na 50 % predovšetkým za týchto predpokladov:
•
•
•
Znížením absolútnej spotreby tepla o 40 %
(realizáciou programu úspor)
Vývojom termických slnečných kolektorov s výstupnými
pracovnými teplotami do 250 °C. Tieto by mali umožniť
efektívnejšie a vyššie využitie solárneho tepla v priemysle,
pri chladení a pri príprave pitnej vody
Vývojom kompaktných zásobníkov tepla s podstatne vyššou
tepelnou kapacitou ako majú dnešné vodné zásobníky. Tieto
by mali umožniť efektívnejšiu akumuláciu letných prebytkov
solárneho tepla a ich zužitkovanie v zimnom období.
Ing. Milan Novák, CSc.
konateľ spoločnosti
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Pár slov z histórie
využívania kolektorov
Rozdelením Československa v r. 1993 začalo Slovensko zaostávať za Českom vo
využívaní slnečnej energie hlavne pre neporovnateľne lepší a štedrejší systém
stimulov v Čechách. Napriek tomu, že množstvo namontovaných slnečných kolektorov v Európe rýchlo rástlo, Slovensko v 90. rokoch nedosahovalo ani úrovne
z predrevolučného
roku 1989. Situácia sa postupne začala zlepšovať
pred
po r. 2000,
keď sa Slovensko zaradilo do európskych štruktúr a stále
2
naliehavejšie
začala rezonovať myšlienka trvalo udržateľného roznalie
voja. Postupne sa zlepšovali podporné investičné stimuly, najskôr
pre solárne systémy realizované vo verejnom sektore a od r. 2009
prvýkrát
v histórii samostatného Slovenska, aj pre domácnosti. To
prvý
pozitívne
ovplyvnilo predaj slnečných kolektorov tak, že aj napriek
poz
svetovej
hospodárskej kríze sa vlani udržal predaj kolektorov
sve
na Slovensku na rekordnej úrovni r. 2008.
70
2010
Pracujeme
na inováciách
Ceny energií budú v budúcnosti ďalej iba rásť, často
rýchlejšie ako naše príjmy. A preto by sa každý stavebník,
ale aj majitelia rodinných i bytových domov mali zaoberať
efektivitou prevádzkových nákladov. Ako ju dosiahnuť, aké
novinky prináša trh a do akej miery sa oblasti slnečných
kolektorov dotkla ekonomická kríza? Položili sme
niekoľko otázok riaditeľovi výrobného závodu THERMOSOLAR zo Žiaru nad Hronom - Ing. Milanovi Novákovi.
Prv než prejdeme k praktickým otázkam, jedna na „telo“ – ako
sa darí firme v čase celosvetovej hospodárskej recesie?
Kríza sa samozrejme dotkla aj našej spoločnosti a to
dosť výrazne. V minulom roku sa znížil objem predaja
oproti roku 2008 o vyše 20 %. Ak to však porovnáme
s 50 %-ným nárastom objemu predaja v r. 2008, tak to
nevyzerá až tak zle. Bohužiaľ, pokles predaja pokračoval
aj v prvom polroku tohto roku, i keď už menej výrazne.
V oblasti slnečných kolektorov boli navyše postihnuté
krajiny západnej Európy, hlavne Španielsko ale čiastočne
i Nemecko, ktoré je lídrom v počte namontovaných kolektorov v Európe. Negatívne dôsledky krízy pocítili aj naši
susedia, Poľsko a Maďarsko.
Na druhej strane v krajinách, kde sa v poslednom období
zaviedli dotácie na slnečné kolektory, ako tomu bolo aj
na Slovensku, tam sa dôsledky krízy neprejavili a predaj
kolektorov bol stabilizovaný, bez podstatných výkyvov.
Dokonca v Čechách, kde výnosy z predaja emisných povoleniek sa použili na programy zvýšenia energetickej
efektívnosti (zatepľovanie) a masívnej podpory tepla
vyrábaného z obnoviteľných zdrojov energií, známy ako
„Zelená úsporám“, došlo k výraznému nárastu predaja
slnečných kolektorov. Diverzifikácia predaja do viac ako
40 krajín sveta nám pomáha prekonávať dôsledky hospodárskej krízy, ktorá sa neprejavuje v našom odbore
v každej krajine v rovnakom čase s rovnakou intenzitou.
Skôr než sa dostaneme k vysvetľovaniu efektívnosti zabudovania vašich solárnych systémov, prezraďte, na čom vaši technici pracujú – zjednodušene, čo má THERMO/SOLAR nové?
Minulý mesiac sme predstavili na najväčšom odbornom
veľtrhu na svete zameranom na využívanie slnečnej energie Intersolar Mníchov nový typ kolektora TS 350, ktorý
je vhodný predovšetkým do jednoduchých samotiažnych
solárnych systémov. S takýmito solárnymi systémami sa
naši dovolenkári často stretávajú v teplých prímorských
oblastiach, kde nad kolektorom je umiestnená zásobníková nádrž na teplú vodu. V Nemecku sú stále populárnejšie
kombinácie solára s tepelným čerpadlom. Veľkú pozornosť
na veľtrhu preto v laickej i odbornej verejnosti budili
zostavy tepelné čerpadlo zem – voda v kombinácii s plochými vákuovými kolektormi, ktoré vyrábame ako jediná
spoločnosť na svete. Výhodou takýchto zostáv je vylúčenie
nebezpečenstva kondenzácie vody v kolektore, ktorého
interiér je oddelený od vonkajšieho prostredia vákuovou
izoláciou. Samozrejme, že intenzívne pracujeme aj
na ďalších výrobkových inováciách.
Vráťme sa k prínosom použitia solárnej techniky pre občana,
vlastníka či budúceho vlastníka rodinného domu. Ako rýchlo
sa mu oplatí investícia?
Pravdepodobne najrozšírenejší spôsob prípravy teplej
vody v rodinnom dome na Slovensku je elektrický bojler. Urobili sme preto porovnanie, ak by sa na elektrický
ohrev vody používala výlučne iba zvýhodnená nízka tarifa v DD4 sadzbe (SSE), tak by sa solárny systém zaplatil
na úsporách elektrickej energie za 12 rokov i bez dotácie.
Pri súčasnej úrovni dotácie 200 €/m2 absorbčnej plochy
by to bolo za necelých 10 rokov. Ide o solárny systém
dodaný na kľúč so 6 m2 kolektorovej plochy a s 300 l zásobníkom so zabudovaným dohrevom z kotla alebo elektrickou špirálou. Takýto solárny systém pokryje cca 70 %
z ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody v 4 až
5-člennej domácnosti. Kvalitný solárny systém má praxou
potvrdenú 30-ročnú životnosť. Za túto dobu sa teda svojmu majiteľovi zaplatí 2,4-krát a v prípade dotovaného
systému viac ako 3-krát. Ak však budeme predpokladať
3 %-ný ročný rast cien energií, tak systém bez dotácie sa
počas svojej životnosti zaplatí svojmu majiteľovi 3,8-krát
a v prípade dotovaného systému až 5,3-krát. A to sme vo
výpočte nezohľadnili cenu elektrického bojlera, ktorý tiež
niečo stojí. Pri plyne nám zatiaľ návratnosti vychádzajú
horšie a to aj preto, že sa takmer nikdy neberie do úvahy
znížená účinnosť spaľovania a skrátená životnosť kotlov
pri častom chode kotlov na nízky výkon počas leta. Pýtam
sa však, kedy sa majiteľovi zaplatí zariadenie, do ktorého
palivo neustále bude musieť nakupovať?
Dajú sa použiť slnečné kolektory aj na vykurovanie?
Vykurovanie je síce teoreticky možné, ale z ekonomického hľadiska nie je zmysluplné. V praxi môžeme hovoriť
len o solárnej podpore vykurovania. Pri solárnej podpore
vykurovania je už nevyhnutné zhotoviť projekt, ktorý
zohľadní tepelné straty budovy, typ vykurovacieho systému, veľkosť akumulačného zásobníka tepla, systém
2010
71
THERMO\SOLAR je najväčším výrobcom slnečných kolektorov v postkomunistickej Európe
a patrí do prvej desiatky najväčších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov.
Vo výrobnom závode v Žiari nad Hronom má firma nielen montáž slnečných kolektorov, ale aj
výrobu selektívnych konverzných vrstiev, lisovňu kolektorových vaní a výrobu podporných
konštrukcií na kolektory. Na Slovensku zostáva iba malá časť produkcie, zvyšok smeruje hlavne na európske trhy.
Celkovo firma vyváža do 45 krajín sveta. Najväčšiu časť produkcie umiestňuje v Nemecku, ktoré je európskym
lídrom v počte namontovaných solárnych systémov. Veľmi silnú pozíciu má aj na českom a maďarskom trhu
a vo Veľkej Británii. Významný je aj predaj v Španielsku, Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, Poľsku, Rumunsku,
Srbsku, Slovinsku, Ukrajine i v ďalších európskych krajinách. THERMO\SOLAR vyváža i do USA, Kanady, Mexika
a niektorých afrických a ázijských štátov, hlavne prostredníctvom zahraničných distribútorov.
odberu tepla a aj reguláciu zapínania primárneho zdroja
(kotol) tepla. Platí však zásada, ak sú v budove vysoké straty tepla, tak solárna podpora vykurovania nie je ekonomicky výhodná a budovu treba najskôr zatepliť. Efektivitu
solárnej podpory vykurovania zvýši nízkoteplotný vykurovací systém (podlahovka, stenové vykurovanie), ako aj
prípadná existencia exteriérového bazéna, kde je možné
umiestniť letné prebytky solárneho tepla a spríjemniť,
prípadne aj predĺžiť kúpaciu sezónu. V posledných rokoch
v Rakúsku i Nemecku veľmi rýchlo rastie podiel tzv. kombi
solárnych systémov (TUV + podpora vykurovania), a to
často aj v kombinácii s tepelnými čerpadlami. S istým
časovým oneskorením je možné očakávať rovnakú situáciu
aj na Slovensku.
Často rôzni ekonómovia ale i laici kritizujú rôzne formy zvýhodňovania využívania obnoviteľných zdrojov energií (OZE).
Aký je váš názor?
I bez rôznych foriem podpory a dotácií budú raz
obnoviteľné zdroje ekonomicky výhodnejšie ako fosílne
palivá, a to z dvoch dôvodov. Prvým je, že zdroje fosílnych
palív sú limitované, a preto zvyšujúca sa energetická spotreba ľudstva musí nevyhnutne viesť k rastu ich cien. Druhým
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Na vartičke 14
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika
40
2010
Tel.: +421-45-6016080
Fax: +421-45-6722844
[email protected]
www.thermosolar.sk
dôvodom je, že technický pokrok a zhromažďovanie
výroby neustále znižujú náklady spojené s využívaním
obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Otázkou je iba, či
ľudstvo si môže dovoliť nečinne čakať na okamih, kedy
OZE budú aj bez dotácií výhodnejšie ako fosílne palivá,
alebo urýchliť proces masívnejšieho využívania OZE i formou dotácií a aspoň sa pokúsiť zanechať našim potomkom planétu „Zem“ ešte v obývateľnom stave. Dnes už
nikto nepochybuje, že ceny energií budú v budúcnosti
ďalej iba rásť, často rýchlejšie ako naše príjmy. A preto by
sa každý stavebník, ale aj majitelia rodinných i bytových
domov mali zaoberať efektivitou prevádzkových nákladov.
Ceny slnečných kolektorov sú po predchádzajúcom poklese cien materiálov a kovov prijateľné, a navyše výslednú
cenu solárnej zostavy zlacňuje v SR už vyše roka trvajúca
štátna podpora. Táto situácia však nepotrvá večne. Ceny
kovov i ostatných materiálov začali rásť, je len otázkou
času, kedy budú výrobcovia nútení premietnuť rast vstupov
do realizačných cien. Taktiež nie je jasné, či sa v budúcnosti v štátnej kase nájdu prostriedky na ďalšie dotácie. Pre
občanov je v súčasnosti kúpa dotovanej solárnej zostavy
najvýhodnejšou za posledných 15 rokov, a to aj s ohľadom
na výrazné zjednodušenie procesu uplatnenia si nároku
na dotáciu, ktorá platí od augusta minulého roku.
IFF Kollmannsberger KG
Thermo|Solar Produktvertrieb
Geschäftsleitung:
Neustadt 449
84028 Landshut
Tel.: + 49 - 871 - 9657009-0
Fax: + 49 - 871 - 9657009-22
Verkauf/Technik:
Industriestrasse 8
93077 Lengfeld
Tel.: + 49-9405-9192-0
Fax: + 49-9405-9192-52
[email protected]
www.thermosolar.com
Further prospects of solar energy
EU member states accepted the obligation to achieve until year 2020 20 % per share of renewable
in final energy consumption. From the final energy consumption in both these countries fall to share
20 % for electricity, 31 % for transport and up to 49 % for heating and cooling and crucial part of the
heat is used on low and medium temperature levels to 250 ° C. It is precisely these temperatures levels
are interesting for solar thermal collectors. Slovakia with respect to the initial state and economic
power should increase consumption energy from renewable from 6.7 % in 2005 to 14 % in 2020.
The current state of technology allows in economically viable way in Central Europe to save the solar heat annually
60-70 % of the energy in the preparation of hot water and
15-30 % of the heating. In a well-insulated building it may
be more than 50 %. In a number of demonstration projects
now share is 100 %. According to the Federation of European thermal solar equipment (ESTIF) at the end of 2009
was Slovakia in action nearly 110,000 square meters of solar collectors, only in year 2009 they added 13,500 square
meters. However, when compared with neighbouring Austria, which size or number of the population does not differ too much from Slovakia it’s not a lot, because in 2009
there was only 356 000 m2 collector areas installed, which
is three times more than in our entire history as a separate
Slovakia. On 19th of December 2008 In Brussels has been
presented the second detailed strategic document, “the
solar thermal Technology Platform (ESTTP) [www. esttp.
org]. The document is the work of more than 100 experts
and addresses the technical aspects of the use of solar energy for heating and cooling by year 2050. According to
ESTTP may increase the EU’s share of solar heat the total heat consumption in the year 2030 to 20% in the year
2050 to 50% mainly in the following cases:
•
•
•
A few words from
the history of use of aquifers
After division of Czechoslovakia in the year 1993 Slovakia began to stay behind the Czech Republic in use of solar energy especially for the incomparably better and more generous system
of incentives in Bohemia.
While the amounts of installed solar collectors in Europe expand rapidly, in 90th years was Slovakia less than or about the
levels of 1989. The situation started to improve gradually after
the year 2000, when Slovakia placed into European structures
and increasingly urgently started to vibrate idea of sustainable development. Gradually were supporting to improve investment incentives, first for solar systems first made in the
public sector since 2009, the first time in history of independent Slovakia and for the households as well. It influent very
positively the sales of solar collectors so much, that despite of
the global economic crisis, the sale of solar collectors held on
record level of 2008.
reducing absolute heat consumption by 40%
(Realization of savings)
the development of solar thermal output
working temperatures to 250 ° C. This should allow more
efficient use of solar heat in industry, for the cooling and
in the preparation of drinking water
the development of compact heat storage system with
a significantly higher heat capacity as water tanks are today.
These should allow efficient accumulation of surplus summer
solar heat and reach in winter.
Ing. Milan Novák, CSc.
Managing Director
THERMO / SOLAR Žiar srl
2010
73
Working
for innovation
In the future the energy prices will only increase; often it
will be faster than our revenues. Therefore, each client, but
also the owners of residential buildings should be effectiveness of operating costs. How to achieve it, what delivers
market news and the extent to which the sun aquifers affected the economic crisis? We raised several questions to
Director of the factory Thermosolar in Ziar nad Hronom
- Ing. Milan Novák.
Before we move on to practical issues in a „body“ - How the
company is doing at the time of global economic recession?
The crisis has also affected the course of our company and
quite significantly. Last year, sales fell from 2008 by over
20%. However, if we compare it with a 50% increase in
sales volume in the year 2008, it does not look so bad.
Unfortunately, sales continued to decline in the first half
of this year, though no less significant. In the field of solar collectors were also affected Western European countries, notably Spain and to some extent and Germany,
which is a leader in the number of installed collectors in
Europe. The negative impact of the crisis influenced our
neighbours, Poland and Hungary. On the other hand, in
countries where recent introduced subsidies for solar collectors, as Slovakia was, there are the consequences of the
crisis which did not show and sale collectors has stabilized without major fluctuations. Even in Czech Republic,
where the proceeds from the sale of emission allowances
were used for the programs to increase energy efficiency
(thermal insulation) and massive support for the heat
produced from renewable energy sources known as Green
savings, there was a significant increase in sales solar collectors. Diversification of sales by more than 40 countries
around the world helps us to overcome the consequences
of crisis, which does not occur in our field in each country
at the same time with the same intensity.
in the world. The advantage of such reports is to avoid the
danger condensed water in the collector, whose interior is
separated the external environment, vacuum insulation.
Of course we are intensive working on a product’s innovation.
Return to the benefits of using solar technology, the owner or
prospective owner of the family house. How fast is it worth
the investment?
Probably the most popular way to prepare hot water in the
family home in Slovakia is electric boiler. We made the
comparison; therefore, if the electric hot water is used exclusively favoured low tariff rate in DD4 (SSE), the solar
system would be paid savings on electricity for 12 years
and without subsidies. At the current level of subsidy €
200 / m2 absorption area would be for almost 10 years.
This is the solar system delivered to the key with 6 m2 collector area and 300 l reservoir with built heating boiler or
an electric coil. This solar system will cover approximately
70% of annual energy consumption for hot water in four
to five members of the household. Quality solar system has
a practice confirmed 30-year-old life. During this period,
therefore, its owner pays 2.4 times in the case of a subsidized system more than 3 times. If we assume 3% annual
growth in energy prices, so without subsidy system during
its lifetime proprietor pays 3.8 times and for subsidized
of up to 5.3 times. And we have taken into account in calculating the price of electric boiler, which also comes at a
price. The gas recovery while we build it is worse because
that is almost never taken into account the reduced combustion efficiency and reduced boiler life with frequent
running low on power boilers during the summer. I wonder, however, when the owner pays the facility in which
fuel will still have to buy it?
Can be used solar collectors for heating?
Before we get to explaining the efficiency of incorporation
your solar systems, just let us know how your engineers are
working - simply, what has THERMO / SOLAR new?
Last month on the largest professional fair in the world
we introduced new type of collector TS 350, which is particularly suited to simple solar systems. With such systems
our holidaymakers often encountered in warm coastal
areas where the collector is located above the bunkering
hot water tank. In Germany are the increasingly popular
combinations of solar with a heat pump. Much attention
at the fair because in the public and professionals drive
assembly heat pump - ground water in combination with
a flat vacuum collectors, which produce the only company
74
2010
Although heating is theoretically possible but economically terms is not meaningful. In practice, we just talk about
the promotion of solar heating. For the solar support for
heating is no longer necessary to construct the project,
which takes into account the heat loss of the building,
type of heating system, the size of the heat accumulation
tank, the system of heat and the regulation of switching
the primary source (Boiler) heat. But a principle if they are
building high losses heat, than promoting solar heating is
not economically advantage and there is the thermal insulation of the building needed. Efficiency Solar heating
will support low-fuel system (floor and wall heating) as
well as the existence of outdoor swimming pool, where it
is possible to place the summer surplus of the solar heat
and pleasant possibly extend the bathing season. Recent
years in Austria and Germany the proportion is growing
rapidly, kombi solar thermal systems (hot water + heating
support), and it is very often in combination with heat
pumps. In the same delay we can expect the same situation in Slovakia.
Various economists and lay people very often criticized by
various forms favouring the use of renewable energy
(RES). What is your opinion?
Even without the various forms of aid and grants will be renewable once sources cheaper than fossil fuels and it will
be for two reasons. The first is that fossil fuel resources
are limited, and therefore increasing energy consumption
mankind must inevitably lead to higher prices. The second
reason is that technological progress and the collection
of production continue to decrease costs associated with
the use renewable energy sources (RES). Only question is
whether mankind can afford to wait the time during which
the RES will be better without subsidies than fossil fuels,
or to accelerate the more solid RES by subsidies and at least try to leave our descendants a planet „Earth“ has Living
in the state. Today nobody doubts that energy prices in
the future only grow further, often faster than our revenues. Therefore, by each client, but also the owners of family
and housing home had to deal with operational efficiency
costs. Prices of solar collectors are subject to prior falling
prices of metals and materials acceptable and furthermore
the final price of solar kits is getting cheaper in Slovakia
for over a year lasting public support. This situation won’t
last forever. Prices of metals and other materials began to
grow, it is only a matter of time when producers are forced to reflect growth in inputs the exercise price. It is also
unclear whether the future porridge in the state will find
funding for further grants. For the people during the last
15 years is most advantageous to get subsidized solar kits
even with respect to significantly simplify the process of
the claim for the subsidy, which is from August last year.
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Na vartičke 14
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika
Tel.: +421-45-6016080
Fax: +421-45-6722844
[email protected]
www.thermosolar.sk
THERMO\SOLAR is the largest manufacturer of solar
collectors in the post-communist Europe and fall
into the top ten largest European manufacturers of
solar thermal collectors. The manufactory in Ziar nad
company has not only mounting solar collectors, but
the selective production of conversion layers, the mill
collector tanks and production support structures for
collectors. Slovakia remains only a small part of the
production, the rest goes mainly to European markets.
Overall, the company exports to 45 countries in the
world. The largest part of the production places in
Germany, which is the European leader in the number
of installed solar systems. Has a very strong position
also in the Czech and Hungarian market and in the
UK. Significant is also selling in Spain, Italy, France,
Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Ukraine and in
other European countries. THERMO\SOLAR exports
to USA, Canada, Mexico and some African and Asian
countries, particularly through foreign distributors.
IFF Kollmannsberger KG
Thermo|Solar Produktvertrieb
Geschäftsleitung:
Neustadt 449
84028 Landshut
Tel.: + 49 - 871 - 9657009-0
Fax: + 49 - 871 - 9657009-22
Verkauf/Technik:
Industriestrasse 8
93077 Lengfeld
Tel.: + 49-9405-9192-0
Fax: + 49-9405-9192-52
[email protected]
www.thermosolar.com
2010
75
Kategorizácia obnoviteľných zdrojov
Celosvetový trend rozvoja využitia obnoviteľných zdrojov
prináša veľa prospešných efektov, najmä čo sa týka vplyvu na životné prostredie a na zníženie spotreby fosilných
palív. Nesystémová aplikácia obnoviteľných zdrojov môže
mať však za následok aj efekt nepriaznivý – poškodzovanie životného prostredia, zbytočné mrhanie investíciami
a nadbytočná spotreba energií z fosílnych zdrojov. Často
sme svedkami až prisilného vplyvu lobistických zoskupení na smerovanie podporných mechanizmov. Nie menej
často sa stávame svedkami, že rozhodnutia vlád o podporných mechanizmoch sú ovplyvnené módnymi trendmi
z ostatných krajín alebo regiónov sveta. Potreba vytvoriť
čo najviac publikácií (je to ukazovateľ úspešnosti univerzity) zvádza k zverejneniu čisto teoretických, praxou neoverených úvah. Tvorcovia podporných mechanizmov sa
potom odvolávajú na publikácie renomovaných odborníkov bez ich ďalšieho prehodnocovania, dosiahnuté výsledky sú potom niekedy katastrofálne. Preto som si dovolil
navrhnúť vypracovanie kategorizácie obnoviteľných zdrojov, a to nielen z hľadiska dosiahnutých výsledkov vedy
a výskumu, ale aj z hľadiska ich aplikovateľnosti v danom
regióne a vzhľadom na ich krátko a dlhodobé vplyvy na životné prostredie, ale aj na ekonomiku. V tomto kontexte
sa problematika ukazuje v inom svetle. V ďalšom by som
rád priblížil tvorbu metód kategorizácie a hľadiská, podľa ktorých som to tvoril. Tento svoj názor nepovažujem
„za písmo sväté“, ale skôr ako podklad k ďalšej kvalifikovanej odbornej diskusii.
Základné kategórie
a.
b.
c.
d.
Podľa druhu vytvorenej energie
Teplo
Elektrická energia
Kombinovaná výroba tepla a elektriny
Výroba palív a pohonných látok
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Zdroja využitej energie
Vietor
Voda
Slnko
Geotermálna energia (z podzemných zdrojov)- termálna voda , vulkanické teplo
Zemné teplo (zem, voda,vzduch) – tepelné čerpadlá
Biomasa
Odpad
a.
b.
c.
d.
Podľa stupňa zásahu investície (stavby objektov) do prírody
S minimálnym zásahom
S účelovým zásahom
So systémovým zásahom
S krajinotvorným zásahom
a.
b.
c.
d.
Podľa stupňa zásahu prevádzkovania do prírody
S minimálnym zásahom
S účelovým zásahom
So systémovým zásahom
S krajinotvorným zásahom
a.
b.
c.
Podľa spotreby energie na jednotku vyrobenej energie
Podľa tvorby emisií na jednotku vyrobenej energie
Podľa tvorby odpadov na jednotku vyrobenej energie
Podľa stupňa ochrany lokality
S nízkou bonitou
S vysokou bonitou
Chránené územia
Podľa regulovateľnosti obnoviteľného zdroja
Podľa skladovateľnosti dodávanej energie
Podľa stability dodávanej energie
76
2010
Podľa objektívneho uváženia môžeme prideliť každej kategórii váhu (t.j. číslo, ktorým sa násobí koeficient pri danej
kategórii) a zvyšovať tým dôležitosť daného kritéria. Teraz
skúsme definovať vybrané druhy obnoviteľných zdrojov
energie a začať ich vyhodnocovať podľa uvedených troch
kritérií. Vybrané druhy obnoviteľných zdrojov, na ktoré
doporučujem zaviesť kategorizáciu:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Vietor – veterná energia
Vlny/ príliv-odliv
Vodné elektrárne
Slnečné kolektory – teplo
Fotovoltaika
Slnečné elektrárne
Biomasa – výroba tepla
Geotermálna energia
Zemné teplo (tep. Čerpadlá)
Biomasa – biopalivá - spaľovanie
Biomasa – bioplyn
Biomasa – pohonné látky – biodiesel+bioetanol
Zhodnocovanie odpadov (energia, palivá)
Z doteraz uvedených faktov vyplýva, že ten, kto chce rozhodovať o výhodnosti alebo o podpore konkrétneho projektu na využitie obnoviteľných zdrojov, musí zohľadniť
veľmi veľa argumentov, ktoré sa niekedy aj vzájomne protirečia. Preto navrhujem aplikovať matematický model
vyhodnocovania formou jednoduchej tabuľky, ktorého
výsledky nám objektívne ukážu smerové číslo výhodnosti alebo nevýhodnosti aplikácie alebo podpory obnoviteľných zdrojov.
Ako príklad uvádzam vzorovú tabuľku vyplnenú
pre lokalitu SLOVENSKO v poradí úspešnosti projektov.
0 = žiadny
10 = vysoký
0 = žiadny
10 = vysoký
5 x tvorba/
ekvivalent
tepelných
elektrární
5 x tvorba/
ekvivalent
tepelných
elektrární
Inv.
stupeň
zásahu
do
prírody
Prev.
stupeň
zásahu
do
prírody
Spotreba
energie
tvorba
na
emisií
tvorbu 1 na 1 kWH
kWH
5 x tvorba/
ekvivalent
tepelných
elektrární
0 = nízka
bonita
10 =
chránená
0 = veľmi
dobrá
10 = žiadna
0 = veľmi
dobrá
10 = žiadna
0 = veľmi
dobrá
10 = žiadna
tvorba
odpadov
na 1
kWH
Ochrana
Lokality
Regulova Skladova
teľnosť
teľnosť
Stabilita
výroby
energie
2
druh
vytvorenej
látky/energie
zdroj
využitej
energie
1
1.5
1
1.5
1.5
1
1
1
Geotermálna energia
teplo
geoterm. teplo
2
2
2
0
0
4
2
4
17
Slnečné kolektory
teplo
slnko
1
0
1
0
0
8
6
7
23
Vodné elektrárne
Elektro
voda
7
3
0
0
0
4
9
0
24.5
Biomasa - bioplyn
teplo + Elektro
fotosyntéza
2
2
2
2
2
6
2
4
25
Vlny / príliv – odliv
Elektro
voda
2
2
1
0
0
5
9
5
25
Zhodnocovanie odpadov
tekuté palivá
odpady
0
2
4
5
3
1
0
6
26
Zemné teplo
(tep. Čerpadlá)
teplo
zem,voda
vzduch
3
5
3
2
0
2
2
6
26.5
Biomasa - spaľovanie
zvyškov a odpadu
teplo
fotosyntéza
1
1
2
7
6
1
1
2
28
Spalovanie odpadov
teplo/elektro
odpady
0
5
1
9
3
1
2
3
32,5
Obnoviteľný zdroj
Váha argumentu
Stabilita
výroby
energie
Biomasa – biodiesel
Biodiesel
rastl. výroba
2
5
5
4
4
1
0
4
31.5
Slnečné fotovolt. Články
Elektro
electro
1
0
1
0
0
8
9
7
26
Biomasa - spaľovanie
energetických rastlín
teplo
lesné hospodárstvo
3
2
4
7
6
1
0
6
34.5
Veterné elektrárne
Elektro
vietor
4
2
1
0
0
10
9
10
37
Slnečné elektrárne
Elektro
slnko
4
3
1
0
0
9
9
7
34.5
Biopalivá
tekuté palivá
rastl. výroba
5
5
6
6
5
1
0
4
40
Biomasa - bioethanol
Bioetanol
rastl. výroba
5
8
8
8
8
1
0
0
50
Z uvedenej tabulky sa dá posúdiť, že čím menšie výsledné číslo má konkrétny obnoviteľný zdroj energie, tým je
výhodnejšie jeho využitie v danej lokalite. Samozrejme,
uvedené čísla neodzrkadľujú dobre všetky kategórie. Ich
upresnenie je úlohou špecializovaných odborníkov v danej oblasti. Tak isto chýbajú čísla koeficientov ochrany
lokality. Tu budú zohľadnené argumenty ochranárov prírody. Po doplnení všetkých argumentov do navrhovanej
tabuľky, orgán, ktorý sa má rozhodovať o osude projektu
na využití obnoviteľných zdrojov má k dispozícii výsledné
číslo. Čím je menšie toto číslo, tým je výhodnejší projekt
pre danú lokalitu. Tento výsledok môže byť potom smerodatný pri rozhodnutiach o investičnej alebo inej pomoci.
Samozrejme, použité koeficienty a výsledné čísla majú byť
zverejnené a majú byť predmetom spoločenskej diskusie.
Ing. Štefan Molnár
2010
77
Categorisation of renewable energy sources
as a tool for their support objectivisation
The worldwide trend towards the development of renewable sources provides many beneficial effects, particularly
with regard to environmental impact and reduction of
fossil fuels consumption. However, non-systemic application of renewable resources may result in adverse effects - environmental degradation, unnecessary waste of
investment and redundant consumption of fossil energy
sources. We often witness too strong influence of lobby
groups to direct support mechanisms. Not less often we
become witnesses that government decisions about support mechanisms are influenced by fashion trends from
other countries or regions of the world. The demand to
create maximum publications (as an indicator of the success of the university) misleads to publication of purely
theoretical and practically unverified considerations. The
creators of support mechanisms then refer to publications
of renowned experts without further re-evaluation and the
reached results can be sometimes disastrous.
Therefore, I propose processing of renewable resources
categorization not just from the point of view of science
and research achievements, but also in terms of their applicability to the region according to their short and longterm impacts on the environment, but also economy.
In this context, the issue appears in a different point of
view. In the next point I would like to explain the development of categorization methods together with the aspects
according to which I have created them. I do not consider
this proposal as an ideal, but I rather offer it as a basis for
further qualified professional discussion.
Basic categories
a.
b.
c.
d.
According to the type of created energy:
heat
electric energy
combined production of heat and power
production of fuels and gases
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
According to the source of utilized energy:
wind
water
sun
geothermal energy (from underground sources) - thermal water, volcanic heat
earth heat (earth, water, air) - heat pumps
biomass
waste
a.
b.
c.
d.
According to the level of investment intervention
(building of objects) into nature:
with minimal interference
with specific intervention
with systemic intervention
with landscaping interference
a.
b.
c.
d.
According to the degree of operation intervention into nature:
with minimal interference
with specific intervention
with systemic intervention
with landscaping interference
According to the energy consumption per unit of produced energy.
According to the production of emissions per unit of produced energy.
According to waste production per unit of produced energy.
a.
b.
c.
According to the degree of spot protection:
with low-grade
with high-grade
protected areas
According to the regulability of renewable resource.
According to the storability of delivered energy.
According to the stability of delivered energy.
78
2010
According to objective consideration, we can assign a significance to each category (i.e. a number by which a coefficient is multiplied in a given category) and increase the
importance of the criteria.
Now let us define the specific types of renewable energy
sources and begin to evaluate them according to three criteria. Following are the selected types of renewable energy
sources to which I recommend establishing categorization:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Wind - wind energy
Waves (high-low tide)
Water Powerhouse
Solar Collectors - Heat
Photovoltaics
Solar Powerhouse
Biomass - heat production
Geothermal Energy
Earth heat (heat pumps)
Biomass - Biofuels (burning)
Biomass - Biogas
Biomass - fuel (biodiesel + bioethanol)
Waste Recovery (energy, fuels)
Previously mentioned facts show that anyone who wants
to decide about benefit or support of a specific project for
renewable energy usage has to take into account lots of arguments which sometimes contradict each other. I therefore propose to apply a mathematical model of evaluation
by means of a simple table. The results show us an objective code number of advantage or disadvantage of the application or renewable sources support.
As an example I introduce a sample table completed
for areas of Slovakia in the order of the projects success.
0 = no
10 = high
0 = no
10 = high
5 x production/
equivalent
of Heat
Powerhouse
5 x production/
equivalent
of Heat
Powerhouse
5 x production/
equivalent
of Heat
Powerhouse
0=
low-grade
10 =
protected
0 = very
good
10 = no
0 = very
good
10 = no
0 = very
good
10 = no
Invasive
degree
of intervention
to the
nature
Operating
degree
of intervention
to the
nature
Energy consumption on
creation
of 1 kWH
Emission
production on 1
kWH
Waste
production on 1
kWH
Spot
protection
Regulability
Storability
Energy
production
stability
Type of created substance/
energy
Source
of utilized energy
1
1.5
1
1.5
1.5
1
1
1
Geothermal energy
Heat
geothermal heat
2
2
2
0
0
4
2
4
17
Solar Collectors
Heat
sun
1
0
1
0
0
8
6
7
23
Water Powerhouse
Electro
water
7
3
0
0
0
4
9
0
24.5
Biomass – Biogas
Heat + Electro
photosynthesis
2
2
2
2
2
6
2
4
25
Waves (high - low tide)
Electro
water
2
2
1
0
0
5
9
5
25
Waste recovery
Liquid fuels
waste
0
2
4
5
3
1
0
6
26
Earth heat (heat pumps)
Heat
earth, water, air
3
5
3
2
0
2
2
6
26.5
Biomass – waste burning
Heat
photosynthesis
1
1
2
7
6
1
1
2
28
Waste burning
Heat/electro
waste
0
5
1
9
3
1
2
3
32,5
Biomass – biodiesel
Biodiesel
plant production
2
5
5
4
4
1
0
4
31.5
Sun photovoltaic cells
Electro
electro
1
0
1
0
0
8
9
7
26
Biomass – energic plants
burning
Heat
Forest environment
3
2
4
7
6
1
0
6
34.5
Renewable source
Significance of argument
2
Result
Wind – wind powerhouse
Electro
win
4
2
1
0
0
10
9
10
37
Sun Powerhouse
Electro
sun
4
3
1
0
0
9
9
7
34.5
Biofuels
Liquid fuels
plant production
5
5
6
6
5
1
0
4
40
Biomass – bioethanol
Bioethanol
plant production
5
8
8
8
8
1
0
0
50
From the above table it can be seen that the smaller the
resulting number is at a specific renewable energy source,
the more advantageous its usage is in a given spot.
It is obvious that the numbers do not reflect well all the
categories. Their clarification is up to specialized experts
in the field. Also the coefficients numbers of spot protection are missing. The opinions of conservationists will be
taken into account.
After all the arguments will be completed to the proposed
table, a body, which is supposed to decide about the destiny of the usage of renewable sources project, will have
a result number available. The smaller the number, the
more beneficial is project for the spot. This result can
then be decisive for investment decisions or other assistance. Of course, used coefficients and the resulting figures
should be published and consequently the subject of social
discussion.
Ing. Štefan Molnár
2010
79
3
38
8
2010
201
0110
World Energy Council (WEC)
Najväčšia medzinárodná mimovládna
energetická organizácia združuje:
• členské výbory štátov sveta,
• producentov, výrobcov, prepravcov, distribútorov a spotrebiteľov energie
• a energetických nosičov.
Is the largest international non-governmental organization
of energy. It associates
• member state committees of the world
• producers, manufacturers, transporters, distributors
and consumers of energy and energy carriers.
Desiatky rokov sumarizuje, analyzuje a informuje o všetkých typoch zdrojov
energie (uhlia, ropy, uhľovodíkových plynov a elektriny). Organizácia má akreditáciu v OSN.
It summarizes, analyzes and reports about all types of energy sources (coal, oil,
hydrocarbon gas and electricity) for tens of years. Organization has accreditation
in the OSN.
Slovenský výbor Svetovej energetickej rady (SV WEC)
Slovak Committee of the World Energy Council (SV WEC)
Členstvo v Slovenskom výbore WEC prináša mnohé výhody.
Membership of the Slovak Committee of the WEC brings many benefits.
Priama účasť
• na Svetovom energetickom kongrese, ktorý sa koná v trojročnej periodicite;
v tomto roku 2010 je to 21. Svetový energetický kongres v Montreale,
• v globálnych štúdiách a technických programoch WEC,
• v regionálnych aktivitách WEC, vrátane zmluvných projektov, fór a mítingov,
štúdií, seminárov a iných regionálne zameraných činností,
Direct participation
• at the World Energy Congress, held in a three-year intervals, in this year 2010
is the 21st World Energy Congress in Montreal,
• in the global studies and technical programs of the WEC,
• in regional activities of the WEC, including contract projects, forums
and meetings, studies, workshops and other regionally focused activities.
Podieľanie sa na každoročných:
• obchodných stretnutiach WEC,
• pracovných skupinách a sympóziách WEC, kde sa preberajú horúce
témy svetovej energetiky.
Participation in the annual:
• the WEC business meetings,
• workshops and symposiums of the WEC, where are discussed
hot topics of world energy.
Každý člen SV WEC si uplatňuje svoje vlastné špecifické požiadavky a taktiež získava vlastné jedinečné benefity z údajových základní WEC. SV WEC organizuje
medzinárodné vedecko-technické podujatie „Energetika – Energia pre všetkých“,
ktorého súčasťou sú konferencie a semináre „E.E.E. – Energetika, Ekológia, Ekonomika“, „Riadenie v energetike“ a „Obnoviteľné zdroje energie“. SV WEC sa tiež
zúčastňuje na veľtržných a kongresových podujatiach na Slovensku a v zahraničí.
Each member of the SV WEC will apply its own specific requirements and also
receives their own unique benefits from databases of the WEC. The SV WEC organizes international scientific and technical event „Energy - Energy for All“, which
includes conferences and seminars „E.E.E. - Energy, Ecology, Economy „, “Energy
management „and“ Renewable Energy „. The SV WEC also participates in trade
fairs and congress events in Slovakia and abroad.
Členovia Slovenského výboru Svetovej energetickej rady (SV WEC)
Members of the Slovak Committee of the World Energy Council (SV WEC)
ELEKTROVOD Holding, a.s.
Čulenova 5, 816 46 Bratislava
Ing. Alexander Kšiňan
Stredoslovenská energetika, a.s.
ul. Republiky 5, 010 47 Žilina
Ing. Roman Kotiers
Energetické centrum Bratislava
Ambrova 35, 831 01 Bratislava
Ing. Marcel Lauko
Štátna energetická inšpekcia
Hurbanova 59, 911 11 Trenčín
Dr. h. c. Ing. Vladimír Mošat, CSc.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
ul. Matice slovenskej 10, 971 71 Prievidza
Ing. Rastislav Januščák
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Letná 9/A, 041 20 Košice
prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
LiV Elektra, a.s.
Sienkiewiczova 1, 811 09 Bratislava
Ing. Peter Káčerík
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava
Ing. Ján Petrovič
Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 53 Bratislava
Ing. Jaroslav Križan
PPA CONTROLL, a.s.
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava
Ing. Ivan Novák
SIEMENS, s.r.o.
Stromová 9, 830 07 Bratislava
Ing. Peter Ludrovský
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské Nivy 59/A, 824 24 Bratislava
Ing. Jozef Dovala
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
Ing. Ivan Drobný
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
Doc. Ing. František Urban, PhD.
Slovenské elektrárne, a.s.
Hraničná 12, 827 36 Bratislava
Ing. Alena Šalamonová
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, 821 01 Bratislava
Ing. Jozef Holjenčík
VUJE, a.s.
Okružná 5, 918 64 Trnava
Ing. Zoltán Harsányi
Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Ing. Patrik Bauer
Združenie priemyselných odberateľov energie
Obchodná 6, 811 06 Bratislava
Ing. Roman Nemček
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Veľký diel, 010 26 Žilina
prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Members of the Chairmanship of the SV WEC
Ing. Šalamonová Alena, doc. Ing. Frantisek Janicek,
PhD. Ing. Rastislav Januščák, prof. Ing. Michael Kolcun, PhD. Ing. Kšiňan Alexander, Ing. Kucera Miroslav, Ing. Peter Ludrovský
Chairman of the SV WEC:
prof. Ing. Frantisek Janicek, PhD.
Secretary of the SV WEC: Ing. Miroslav Kucera
Assistant of the Secretariat of the SV WEC:
Ing. Igor Toman
Secretariat of the SV WEC
Obchodná 6, 811 06 Bratislava
tel.: +421-2-5441 0757
fax: +421-2-5464 6466
e-mail: [email protected];
[email protected]
2010
81
Fotovoltika na Slovensku
Rezervy sú v legislatíve
Trvalá podpora obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny zo slnečného žiarenia,
vytvorenie komunikačnej platformy, združovanie firmy a jednotlivcov pôsobiacich v tomto
sektore – toto je len pár bodov, na ktoré sa chce zamerať vo svojich aktivitách novoznikajúca
Slovenská asociácia fotofoltického priemyslu (SAPI). Založili ju v polovici júla tohto roka traja
zakladajúci členovia – Fronius Slovensko, s.r.o., Generm, s.r.o. a MyEnergy a.s..
V tejto súvislosti sme oslovili hlavných odborníkov, ktorí
majú dlhoročné skúsenosti a prax v oblasti fotovoltického
priemyslu. Ako vidia budúcnosť fotovoltiky na Slovensku,
v čom pokrivkáva legislatíva a na čo sa bude združenie
SAPI zameriavať? „Fotovoltický priemysel je najmä na Slovensku doslova v plienkach. Preto je evidentne potrebné
ho ešte päť až šesť rokov cielene a rozumne podporovať
v rozvoji. Následne z tejto investície môžeme jednoznačne očakávať, že sa nám z neho podarí postupne vychovať
plnohodnotnú alternatívu nielen v rámci OZE ale i celého
energetického mixu,“ hovorí Ing. Juraj Ulehla, PhD., Partner z firmy My ENERGY v Bratislave.
Medzi kľúčové problematické, respektíve obmedzujúce
oblasti v rámci podnikania vo fotovoltickom priemysle
jednoznačne patria:
• Vyriešenie stability podnikateľského prostredia t. j.
zásadne nemeniť už i tak za posledný rok trikrát
podstatne zmenené pravidlá „hry“.
• Zabezpečiť trvalý a udržateľný rast
najperspektívnejšej zložky OZE mixu t.j. fotovoltiky
ako najrýchlejšie rastúceho technologického
HITECH odvetvia vo svete.
• Podniknúť kroky vedúce k väčšej participácii
a motivácii distribučných spoločností smerom
k riešeniu technických problémov a k rozvoju,
modernizácii a implementácii tzv. inteligentných
sietí, záložných a podporných systémov resp.
moderných systémov na uskladňovanie elektrickej
energie, ktoré sa v zahraničí vo veľkom nielen
testujú, ale i úspešne zavádzajú do praxe.
Slovensko a zahraničie – rozdiel je v prístupe
Fotovoltika ako zrelá technológia je určená predovšetkým
pre miesta, kde je spotreba elektrickej energie. Preto niet
pochýb, že ju treba rozvíjať aj v menej slnečných regiónoch Európy. „Dôkazom tohto tvrdenia sú podporné opatrenia, ktoré boli nedávno zavedené aj vo Veľkej Británii
a Belgicku. O slnečnú energiu majú záujem oblasti južnej
Škandinávie. Potenciál pre využívanie slnečnej energie
na Slovensku je priaznivejší v porovnaní s Českou republikou a Nemeckom, kde inštalovaná kapacita už v súčasnosti dosahuje úctyhodné čísla. Ilustračný pohľad ponúka
mapa slnečného potenciálu v prílohe,“ hovorí RNDr. Marcel Šúri, CSc., riaditeľ firmy GeoModel s.r.o. v Bratislave.
O perspektívach podpory fotovoltiky nepochybujú ani
rýchlo rastúce ekonomiky, ako napríklad Južná Kórea,
Čína a India.
82
2010
Slovensko v tomto porovnaní stojí stále podľa slov
RNDr. Marcela Šúriho, CSc. iba na začiatku. „Nemecko
má v Európe dlhodobú a najstabilnejšiu podporu, súčasné zmeny smerujú k jej ďalšej optimalizácii. V Českej republike nastal veľký boom vďaka atraktívnym podporným
opatreniam, ktoré sa revidujú. Otázka vo všeobecnosti nestojí, či má zmysel podporovať toto energetické odvetvie,
ale ako to urobiť efektívne - vhodnou voľbou podporných
opatrení, ich priebežným monitorovaním a vyhodnocovaním, a adaptáciou na rýchlo sa meniace podmienky,
silne ovplyvňované globálnou ekonomikou. Fotovoltika
poskytuje celý rad príležitostí, ktoré sa ponúkajú aj malým štátom, firmám a jednotlivcom.“ Pre štát ponúka fotovoltika príležitosť diverzifikácie priemyselnej základne,
vznik nových kvalifikovaných pracovných príležitostí aj
mimo tradičných centier zamestnanosti, nové stimuly pre
vedu a vývoj. „V regiónoch Slovenska fotovoltika poskytuje možnosť rozvoja malých a stredných firiem. Viaceré
slovenské firmy už našli nové podnikateľské príležitosti
v elektrotechnike, strojárenstve, informatike, ktoré prišli
vhod práve v čase keď ekonomická kríza narušila tradičné
dodávateľsko - odberateľské vzťahy. Domáca podpora fotovoltiky pomohla upevniť postavenie na medzinárodnom
trhu aj našej firme,“ konštatuje RNDr. Marcel Šúr, CSc..
Každú spoločnosť vedú podľa jeho slov angažovaní jednotlivci, ktorí sa zaujímajú o nové poznatky a technológie.
Táto skupina je ťahúňom fotovoltiky aj na Slovensku. Ak sa
má udržať „v rodine“ vyspelých ekonomík, musí aj Slovensko podporovať ľudí, ktorí dokážu adaptovať zahraničné
poznatky na naše podmienky a zároveň prispieť vlastnou
skúsenosťou a inováciou globálnej komunite. „Rozvoj fotovoltiky na Slovensku by mal mať jednoznačne „zelenú“,
niet času vyčkávať ani zakrývať si oči pred realitou. Prinesie to zásadné zmeny v ekonomických a energetických
štruktúrach už v priebehu najbližších rokov. Na adaptáciu
potrebuje spoločnosť veľa rokov. Výhodou však je, že sa
tak dá robiť postupnými a uváženými krokmi.“
Čo najviac zaťažuje fotovoltický priemysel?
Pokrivkávajúca legislatíva!
Po schválení zákona o podpore obnoviteľných zdrojov
energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby č.309/2009
si podľa slov RNDr. Karola Galeka, konateľa spoločnosti
GENERM, s.r.o. v Bratislave, mnohé firmy, ale aj jednotlivci začali uvedomovať význam týchto zdrojov do budúcnosti nielen pre spoločnosť, ale aj z pohľadu nových
podnikateľských alebo záujmových príležitostí. „Vývoj
v nasledujúcich mesiacoch však priniesol viacero sklama-
ní, kedy najskôr distribučné spoločnosti neboli schopné
prispôsobiť sa vzniknutej situácii na trhu a cez rôzne administratívne obmedzenia odradili mnohých firemných,
ale aj privátnych investorov.“ Následne v novembri 2009
na základe štúdie Žilinskej univerzity stanovil SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava) limit pre fotovoltické inštalácie od 1 MWp do 4 MWp pre územie celej SR
na 120 MWp inštalovaného výkonu. „Výsledok tejto štúdie
bol odbornou verejnosťou ako aj súkromným sektorom
napadnutý, keďže potenciál pre inštalácie fotovoltických
zariadení podľa iných zdrojov je na Slovensku omnoho
vyšší. Žiaľ, nie je ani známe, kto konkrétne túto štúdiu pripravil a taktiež nie je možné do nej nahliadnuť. Vtedajší
minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek na zasadnutí výboru pre Hospodársku politiku dňa 23. februára 2010 prisľúbil, že osobne požiada SEPS, aby túto štúdiu zverejnila.
Tento prísľub nebol nikdy splnený,“ hovorí RNDr. Karol
Galek. Rovnako zvláštne sa k naplneniu tohto limitu pristúpilo. Limit spolu s podmienkami, ako si podať žiadosť
a s akými prílohami bol zverejnený v piatok 27. 11. 2009,
pričom vyčerpaný bol hneď nasledujúci utorok 1. 12. 2009.
Ako ďalej poznamenáva, v tomto roku zase Ministerstvo
hospodárstva SR pripravilo a nechalo si schváliť novelu
Zákona o energetike, podľa ktorej všetky fotovoltické inštalácie, okrem strešných inštalácií do 100 kWp budú potrebovať Osvedčenie o súlade s energetickou politikou SR
od MHSR, a tým pádom aj súhlasné stanovisko SEPS. „Novela tohto zákona nadobudla právoplatnosť dňa 1. 5. 2010
a ešte v ten istý mesiac ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví) zverejnil návrh výnosu, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike, podľa ktorého požadoval
zníženie výkupných cien elektrickej energie vyrobenej zo
slnečnej o 30 %, čo je v rozpore so zákonom 309/2009,
ktoré toto zníženie medzi obdobiami umožňuje maximálne o 10 %.“ Druhým sporným bodom bol dátum 15. 6.
2010, od ktorého tento výnos mal vstúpiť do platnosti. Presadenie výnosu v takejto forme by malo podľa RNDr. Karola Galeka likvidačný účinok na rozvíjajúci sa fotovoltický
priemysel na Slovensku hneď v jeho začiatkoch, navyše by
znamenalo množstvo žalôb zo strany investorov pre jeho
nezákonnosť a súčasne protiústavnosť. Schválený upravený návrh napokon znížil výkupné ceny o maximálne povolených 10 % s platnosťou od 1. 1.2011.
Ako na záver RNDr. Karol Galek konštatuje: postavenie
fotovoltického priemyslu na Slovensku je v súčasnosti veľmi komplikované a v minulosti bolo obmedzované z viacerých strán. „Vznikom Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) by sme tento jav a trend chceli zmeniť
a aj širokej verejnosti predstaviť fotovoltiku ako čistú technológiu, ktorej sa netreba báť. Napokon jej určenie nie je
len pre veľkých investorov, ale aj pre bežných občanov
s aspoň trochu vyvinutým ekologickým cítením, ktorí si
fotovoltiku môžu dať na strechu svojho domu a takto vyrobenú elektrickú energiu využiť pre vlastnú spotrebu, alebo
ju podľa nastavených legislatívno - ekonomických a technických pravidiel dodávať do distribučnej siete.“
Prečo vzniklo SAPI?
SAPI je záujmové združenie právnických osôb, avšak je
otvorené aj pre fyzické osoby, či už podnikateľov alebo nepodnikateľov (t. j. živnostníkov, priaznivcov), majiteľov
malých, či veľkých elektrární alebo aj študentov.
Dôvody založenia SAPI
K založeniu SAPI viedlo podľa slov zakladateľov viacero
dôvodov. „Medzi hlavné patrí najmä absencia platformy,
ktorá nám podnikateľom, zamestnávateľom, výrobcom,
nadšencom a ďalším partnerom z oblasti fotovoltického
priemyslu umožní dialóg so štátnymi inštitúciami, ministerstvami, stavebnými úradmi, distribučnými spoločnosťami, regulátorom a inými dôležitými účastníkmi trhu
s elektrickou energiou. Umožnenie širokospektrálnej diskusie je nevyhnutným krokom k ďalšiemu trvalému a udržateľnému vývoju v tejto verím, že aktuálne a celosvetovo
najperspektívnejšej oblasti HITECH priemyslu,“ hovorí
Ing. Juraj Ulehla, PhD., Partner z firmy My ENERGY v Bratislave. Ďalším dôvodom je podľa jeho slov, získanie možnosti predstavenia perspektívy, vízie a zmyslu fotovoltiky
ako potenciálne najväčšieho a zároveň aj najrýchlejšie sa
rozvíjajúceho sektora v rámci energetiky obnoviteľných
zdrojov (OZE). „Platí to nielen z pohľadu podnikateľského a výrobného, ale i z pohľadu spoločenských prínosov
pre hospodárstvo (pre tvorbu pracovných miest a zníženie nezamestnanosti), ekonomicko-finančného, ekologického ale i diverzifikačného t.j. jednoznačné zníženie
závislosti od dovozu surovín na výrobu elektrickej energie
konvenčnými zdrojmi akými sú ropa, uhlie, zemný plyn
a podobne,“ upresňuje Ing. Juraj Ulehla, PhD.. Sektor
OZE a v rámci neho fotovoltický priemysel, majú potenciál uvedené klasické zdroje doslova dobehnúť a v dlhšom
časovom meradle i jednoznačne nahradiť.
Kto sa môže stať členom SAPI?
Ako dodáva Mgr. Veronika Galeková, výkonná riaditeľka
SAPI, samozrejmosťou by mala byť podpora členov v prípade, že sa stretnú zo strany úradov s nedodržiavaním
termínov, či s inými bariérami pri podnikaní a spoločný
postup proti takémuto konaniu. Cieľom SAPI je aktívne
sa zapájať do diania ohľadom OZE a energetiky, to znamená, pružne reagovať na návrhy legislatívy či smerníc,
určujúcich pravidlá pre FV biznis a ich pripomienkovanie.
Ako profesné združenie, radi ponúknu dialóg a profesionálne skúsenosti na kvalitnú prípravu noriem platných
v SR, ktoré sa tohto, pomerne mladého odvetvia dotýkajú.
Zároveň sa zamerajú na poskytovanie informácií širokej
verejnosti ohľadom OZE a FV, rovnako budú informovať aj
o pozitívnych skúsenostiach v danej oblasti aj zo zahraničia. „V najbližšom čase by sme chceli rozbehnúť informačné aktivity pre verejnosť, nadviazať spoluprácu so zahraničnými asociáciami, pripraviť kvalitnú web stránku. Tiež
by sme radi uskutočnili stretnutia na úrovni štátnej správy
a otvorili dialóg o prínose FV priemyslu pre Slovensko,
v podobe zamestnanosti, rozvoja zaostalých regiónov, či
čiastočnej energetickej nezávislosti Slovenska od iných
krajín,“ uzatvára Mgr. Veronika Galeková.
Zuzana Voštenáková
2010
83
Prvý ročník konferencie Energofutura priniesol v roku 2009 do Bratislavy úspešné spojenie
atraktívnych energetických tém prezentovaných poprednými domácimi i zahraničnými odborníkmi.
Nosnými témami konferencie boli „Trvalo udržateľná energia v EÚ“, „Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky, jej vonkajšie aspekty a alternatívy“, „Energetická bezpečnosť a sebestačnosť regiónov“, „Zákon o podpore
obnoviteľných zdrojov v energetike a vysoko účinnej kombinovanej výroby“,
„Jadrová energetika“, „Energetika fosílnych palív“ či „Obnoviteľné zdroje
energie“. Témy podporené panelovou diskusiou ponúkli účastníkom možnosť
širokej a otvorenej diskusie.
Organizátorom konferencie Energofutura sa podarilo efektívne prepojiť
tieto témy a vyvolať odbornú diskusiu medzi viac ako stosedemdesiatimi
účastníkmi podujatia. V panelovej diskusii mali priestor okrem zástupcov
štátnych či európskych inštitúcií (Masha Tarle, Sustainable Energy Europe
Campaign.)
Vďaka vhodne zvolenému spôsobu vedenia konferencie, aktuálnym témam
a účasti viacerých odborníkov nad konferenciou prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva SR. Odbornú garanciu zabezpečilo Teplárenské združenie
na Slovensku a Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Druhý ročník konferencie Energofutura 2010 pokračuje v nastolenom trende
a prináša ešte vyššiu kvalitu v oblasti tém aj prednášajúcich. Konferencia
sa usporadúva ako súčasť kampane Európskej Komisie „Trvalo udržateľná
energia v Európe“. Medzi pozvanými účastníkmi tento rok pribudli aj poslanci Európskeho parlamentu z výboru pre priemysel, výskum a energetiku
či zástupcovia Európskej komisie zodpovední za oblasť energetiky. Samozrejmými hosťami sú odborníci zo slovenských ministerstiev hospodárstva,
životného prostredia a zahraničných vecí.
Súkromnú sféru budú zastupovať energetické firmy nielen zo Slovenska
a Čiech, ale aj Ruska alebo Fínska. Ruskú stranu bude prezentovať spoločnosť TVEL (dcérska spoločnosť Rosatom-u), za ktorú vystúpia Oleg Grigoriev
a Denis Mistryugov. Z prostredia Gazpromu a jej dcérskej spoločnosti Vemex
sa zúčastní konferencie pán Hugo Kysilka.
Konferenciu poctí svojou prítomnosťou aj Seppo Aho, viceprezident energetického koncernu Fortum, ktorý je najväčším prevádzkovateľom jadrových
elektrární vo Fínsku.
Medzi pozvanými sú okrem iných aj ľudia z prostredia firiem ako napr. SEEnel, ČEZ, SPP, RWE, ale aj názoroví oponenti z mimovládneho sektoru - organizácia Greenpeace. Pestrú škálu účastníkov doplnia aj zástupcovia ÚRSO
a Protimonopolného úradu.
First year of Energofutura conference in 2009 was a successful combination
of attractive topics in energetics presented by top domestic and foreign experts.
„Sustainable Energy in the EU“, „Energy Security of the Slovak Republic
and its External Aspects and Alternatives“, „Regional Energy Self-Sustainability“, „The Act on Support to Renewable Resources in Energy and Highly
Efficient Combined Production“, „Nuclear Energy“, „Fossil Fuel Energy“ and
„Renewable Energy Sources“ were the key topics of Energofutura 2009.
Further dialogue was supported by panel discussions which offered a broad
and open discussion to all participants.
Energofuturas’s organisers managed to effectively connect these topics
and thus incite expert dialogue with more than hundred-seventy participants of the conference. The panel discussion provided room for various
opinions presented by representatives from both national and european
institutions (e.g. Masha Tarle, Sustainable Energy for Europe Campaign),
the academia and private sector.
Thanks to proper management, actual topics and participation of various
experts, the Ministry of Economy and Construction of the Slovak Republic
took the role of the conference patron. Expert guarantee has been provided by Slovak Heat and Power Association and the Slovak University of
Technology.
The second annual, Energofutura 2010 continues in its established position and brings even more quality in both the discussed topics and invited
38
2010
speakers. The Conference is being held as a part of the European Commision campaign „Sustainable energy for Europe“. This years portfolio of
participants has been broadened and the organisers also invited Members
of the European Parliament from the Committee on Industry, Research
and Energy and representatives of the European Commission responsible
for energy areas. Self-evident guests are experts from the Slovak Republic
Ministries - the Ministry of Economy and Construction, Ministry of Environment and Ministry of Foreign Affairs.
Private sector will be represented by energy companies from Slovakia,
Czech Republic, Russia and Finland. TVEL (a Rosatom subcompany) speakers from Russia will be Mr. Oleg Grigoriev and Mr. Denis Mistryugov. The
area of Gazprom and its subcompany Vemex will be represented by Mr.
Hugo Kysilka.
Energofutura 2010 will be honored by the presence of Mr. Seppo Aho, vicepresident of the Fortum energy corporation, the largest nuclear powerplant operator in Finland.
Representatives from SE-Enel, ČEZ, SPP, RWE and also NGO opponents
from Greenpeace were also invited. Slovak Regulatory Office for Network
Industries and the Antimonopoly Office will also support the diverse company of Energofutura 2010 participants.
ENERGETIKA
S PR ÁV N Y K U R Z K C I E Ľ U
ŠPECIALISTA PRE MERANIE
A DIAĽKOVÝ ODPOČET PRE VEĽKÝCH AJ MALÝCH
• Dodávka elektromerov a systémov
ich diaľkového odpočtu
PRIEMYSEL
• Softwarové centrály pre zber a spracovanie
nameraných údajov
• Podrobný prehľad spotreby elektriny,
bilancie, sumarizácie a reporty
• Zúčtovanie spotreby na viaceré objekty,
skupiny a odberateľov
• Identifikácia neoprávnených a neidentifikovateľných
odberov, analýza strát
INŠTALÁCIE
• Inteligentné „smart“ riešenia a prepojenia
na existujúce informačné systémy
• Špeciálne riešenia pre fotovoltické elektrárne,
obnoviteľné zdroje a priemyselné parky
• Riešenia pre liberalizovaný energetický trh
Naši súčasní zákazníci
MERACIE A RIADIACE
SYSTÉMY
• Elektrárne, teplárne, prenosová sústava
a distribučné spoločnosti
• Priemysel a obchod
• Verejná správa
• Železnice
DÁTA
KÁBLE
Viac informácií nájdete na www.schrack.sk/meranie-a-odpocet/
SVETELNÁ TECHNIKA
Schrack Technik s.r.o.
Schrack Technik s.r.o.
Schrack Technik s.r.o.
Schrack Technik s.r.o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.:+421-2-4910 8101-12
fax: +421-2-4910 8199
[email protected]
Langsfeldova 2
036 01 Martin
tel.: +421-43-4011 811
fax: +421-43-4011 898
[email protected]
Slovenská 10
040 01 Košice
tel.: +421-55-67 12 312
fax: +421-55-67 11 956
[email protected]
Kragujevská 10
010 01 Žilina
tel: +421 41 500 1590
fax: +421 41 500 1591
[email protected]
FOTOVOLTIKA
www.schrack.sk
ELEKTROVOD
Žilina
60. rokov tradícií
a skúseností
Elektrovod Žilina, a.s. v tomto roku oslavuje 60. rokov svojej existencie. Počas tejto dlhej doby sa spoločnosť orientovala na strojársku výrobu, najmä pre
oblasť energetiky. Svoje výrobky dodáva nielen na
Slovensko, ale aj do celej Európy a sveta. Elektrovod Žilina je spoločnosť certifikovaná podľa noriem
ISO v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti
práce. Vo svojej produkcii sa zameriava hlavne na
výrobu stožiarov a konštrukcií pre energetiku, telekomunikačných stožiarov, ako aj transformovní
a rôznych oceľových konštrukcií. V novom výrobnom
programe spoločnosť vyrába, distribuuje a montuje aj cestné zvodidlové systémy. Vo svojej činnosti
dôraz kladie na vysokú kvalitu produkcie a dodržiavanie termínov dodávok. Každoročne spoločnosť
ponúka k dispozícii kapacitu výroby oceľových konštrukcií 12 000 ton s možnosťou žiarového zinkovania vo vlastnej zinkovni. Kvalitu výroby potvrdzuje
aj vlastné skúšobné materiálové laboratórium, ktoré rovnako prešlo úspešne certifikáciou. Elektrovod Žilina, a.s. vybudovala v priebehu uplynulých
rokov aj svoje obchodné zastúpenia v Nemecku –
ELV Mastbau Gmbh a Nórsku – ELV Jarlso s cieľom
priblížiť svoje možnosti a ponuky k zákazníkom.
Stálym zvyšovaním kvality a rešpektovaním potrieb
zákazníkov chce Elektrovod Žilina, a.s. i naďalej byť
kvalitným a spoľahlivým obchodným partnerom pre
súčasných i budúcich klientov.
ELEKTROVOD Žilina
60. years of tradition
and experience
Elektrovod Zilina, a.s. is celebrating the 60th anniversary
since its formation this year. For all those years, the company’s prime focus was steel structure production for the
energy industry. It supplies products not only to the Slovak market but also to the European and world markets.
Elektrovod Zilina, a.s. is an ISO certified company, compliant with the standards for environmental management
systems and production quality assurance. Its main lines
of production are steel lattice towers, structures for the
energy industry, telecommunication antenna holding
structures, technological units and other steel structures. The company also supplies, distributes and installs
road crash barriers as a part of its new product line. Its
business processes focuses on high quality production
and on-time delivery. Electrovod can produce over 12,000
tons of steel structures a year. On-site hot-dip galvanization is optional. The production quality is measured at
an on-site steel and zinc alloy laboratory, also certified
and compliant with international standards. In order to
reach new customers, Elektrovod Zilina, a.s., opened the
ELV Mastbau and ELV Jarlso subsidiaries in Germany and
Norway. With continual improvement of quality standards and recognition of customer requirements, Elektrovod strives to remain a professional and reliable business
partner for all its present and future clients.
Čo priniesla plynová kríza v roku 2009
Prvý polrok roku 2009 bol na Slovensku poznačený tzv. „plynovou krízou“. Tá sa začala 7. januára
2009 a skončila 23. januára 2009. Na našom území nakupujeme cca 97 % celkového objemu
zemného plynu od ruskej spoločnosti Gazprom, pričom tranzitnou krajinou, cez ktorú sa zemný
plyn dostane na územie Slovenska je Ukrajina.
Čo spôsobilo krízu v dodávkach plynu?
Vznik plynovej krízy možno podľa Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví zjednodušene charakterizovať nasledovne: Ukrajina ako odberateľ plynu nezaplatil za dodávky
zemného plynu spoločnosti Gazprom, ktorá následne
znížila objem dodávaného plynu pre Ukrajinu. Ukrajina
oznámila, že znižuje objem prepravovaného ruského
plynu cez svoje územie do niektorých európskych krajín.
Dodávky zemného plynu z Ruska cez ukrajinské územie
do Bulharska, Macedónska, Grécka a Turecka boli úplne
prerušené a Rumunsko dostávalo o 75 % zemného plynu
menej. Vláda vtedy dokonca uvažovala o opätovnom
spustení jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach,
hoci jej odpojenie bolo jednou z podmienok pre prijatie
Slovenska do Európskej únie. Dňa 6. 1. 2009 nastal krízový
stav aj pre Slovensko. Dodávky plynu klesli o 70 % a bol
vyhlásený stav núdze, ktorý znamenal pre priemyselných
odberateľov zemného plynu obmedzujúci stupeň č. 8., čo
znamenalo zníženie spotreby na úroveň bezpečnostného
minima. Neobmedzené zásobovanie zemným plynom sa
uskutočňovalo iba pre domácnosti, nemocnice a nevyhnutné služby pre obyvateľstvo. Dňa 7. 1. 2009 došlo
k úplnému zastaveniu dodávok plynu z Ruska. SPP,
a.s. začala zásobovať zákazníkov z podzemných zásobníkov, a to prostredníctvom zabezpečenia dodatočných
dodávok plynu od svojich zahraničných akcionárov,
teda spoločností E.ON Ruhrgas Nemecko a GDF Suez
Francúzsko. SPP, a.s. v období plynovej krízy začala reálne
plniť aj úlohu dodávateľa poslednej inštancie za tých
dodávateľov zemného plynu, ktorí plyn nemohli dodávať
svojim odberateľom na Slovensku. Ani po 10 dňoch
od prerušenia dodávok plynu z Ruska neprišlo k obnoveniu
dodávok, preto SPP, a. s. zabezpečila ďalšie dodávky plynu
zo zdrojov od svojich akcionárov, ako aj od spoločnosti
RWE Transgas, a.s. Tieto dodávky sa uskutočnili cez územie Českej republiky, teda zo západu na východ, čo bolo
možné realizovať využitím reverzného chodu zemného
plynu, prvýkrát v histórii plynárenstva na Slovensku. Túto
možnosť mohli však prevádzkovatelia prepravnej siete
využívať od začiatku prevádzky tranzitného plynovodu,
pretože technologicky to bolo možné. Napriek tomu
ju využili až na konci plynovej krízy. Prvý zemný plyn
tak začal prúdiť na Slovensko 18. januára 2009 a od 19.
januára 2009 boli zrušené obmedzenia dodávok plynu
pre priemyselných odberateľov. Dňa 20. januára 2009,
po dohode Ukrajiny a Ruska, boli dodávky plynu z Ruska
obnovené. Týmto dňom bola obnovená aj preprava plynu
pre odberateľov v Českej republike, Rakúsku a ďalších
európskych krajinách. Obnovenie prepravy plynu v smere
z východu na západ sa uskutočnilo v priebehu siedmich
hodín. Dňa 23. januára 2009 od 14.00 hod PDS odvolal
stav núdze v plynárenstve pre celé územie Slovenskej re-
88
2010
publiky. Počas dvoch týždňov, čo kríza trvala, Slovensko
od Gazpromu nedostalo približne 300 miliónov metrov
kubických plynu v hodnote asi 100 miliónov dolárov. Slovensko z Ruska ročne dováža približne 6,3 miliardy metrov
kubických plynu.
Najzávažnejšie problémy v praxi
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví veľmi pozorne sledoval situáciu počas plynovej krízy. Vláda SR odporučila
predsedovi úradu informovať vládu o objeme uskladneného plynu za obdobie od 1. 1. 2009 do 20. 1. 2009.
Z dôvodu pretrvávajúcich rozporných správ o stave zásob
a ťažobnom výkone z podzemných zásobníkov zemného
plynu, ktoré boli medializované v súvislosti s vyhlásením
stavu núdze, úrad požiadal prevádzkovateľov podzemných
zásobníkov zemného plynu o predloženie údajov súvisiacich so stavom zásob a ťažobných výkonov.
Na základe získaných údajov úrad
identifikoval nasledujúce najzávažnejšie problémy:
a) SPP sa vzdal v roku 2008 zmluvnej skladovacej
kapacity a výkonov v prospech zahraničných firiem.
b) V čase vyhlásenia stavu núdze neboli využité ďalšie
legislatívne možnosti pre zmiernenie dôsledkov
zníženia dodávok pre Slovensko.
c) V čase vyhlásenia stavu núdze bol zemný plyn
zo zásobníkov dodávaný mimo územia
Slovenskej republiky.
d) Neboli využívané vlastné skladovacie kapacity
a výkony v Dolných Bojanoviciach, ale boli
využívané kapacity zahraničných spoločností.
e) Z dôvodu dodávky plynu zo zásobníkov plynu
na území Slovenskej republiky do zahraničia,
bolo prakticky znemožnené využitie potenciálnej
možnosti ťažby zemného plynu zo zahraničného
zásobníka plynu (Baumgarten).
Priebeh dodávok – ťažby zemného plynu zo zásobníkov
pre potreby Slovenska a pre zahraničie je znázornený
graficky. Z grafického zobrazenia je zrejmé, že denne
do zahraničia „odtekalo“ cca 15 – 20 % ťažby v čase, keď
bol na Slovensku vyhlásený stav núdze.
Denné dodávky plynu v období krízy
Z dôvodu, aby sa zvýšila bezpečnosť dodávok plynu bez
obmedzujúcich opatrení pre slovenských odberateľov,
boli prijaté novely zákona o energetike, zákona o regulácii a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon). Novela zákona o energetike s účinnosťou od 15. marca 2009 zaviedla povinnosť
pre plynárenské spoločnosti zabezpečiť dodávku plynu
pre určené kategórie odberateľov aj v prípade úplného
prerušenia dodávky plynu z územia tretích štátov v období
od 1. novembra do 31. marca. Novela zákona o regulácii
nahradila dohodnutý prístup do zásobníkov za regulovaný prístup do zásobníkov. Uvedená zmena má za cieľ
minimalizovať dopad potreby uskladňovania zvýšených
zásob plynu na konečnú cenu dodávky plynu odberateľom.
Novela banského zákona ustanovuje kompetenciu MH SR,
keď už v etape vydania osvedčenia na konverziu ložiska
na zásobníka je povinnosť vyčleniť časť kapacity zásobníka k dispozícii za účelom riešenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve.
Realizácia prvých opatrení v praxi
Po vyhodnotení plynovej krízy z januára 2009 spoločnosť
eustream technicky dodatočne zabezpečila prepravnú sieť
tak, že v prípade krízovej situácie alebo pri obmedzení
dodávok z východu vie sprevádzkovať reverzný tok
plynu z Českej republiky už v priebehu najviac troch
hodín. Spoločnosť eustream vykonala prieskum trhu,
na základe ktorého sa otvorili možnosti pripojenia sa
na vznikajúce prepravné cesty. Najďalej sa v roku 2009
dostal projekt plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom. Plánovaný plynovod má mať dĺžku
približne 115 kilometrov a mal by spojiť slovenský vysokotlakový plynovod pri obci Veľké Zlievce s maďarskou prepravnou sieťou pri obci Vecsés na predmestí Budapešti.
Eustream spolu s maďarskou spoločnosťou FGSZ Zrt.
zabezpečili pre tento projekt finančnú podporu v rámci
Plánu hospodárskej obnovy Európy. Koncom roka 2009
sa úspešne ukončila nezáväzná fáza procesu Open Season
– zisťovanie nezáväzného záujmu o využitie prepravnej
kapacity. Dodatočná cezhraničná kapacita zvýši likviditu
trhu s plynom a zároveň zlepší bezpečnosť dodávok plynu
pre stredoeurópsky región. Projekt môže byť v budúcnosti
prepojený s pripravovanými európskymi plynárenskými
projektmi ako Nabucco, South Stream alebo LNG terminál
v Chorvátsku. Avšak konečné investičné rozhodnutie bude
závisieť od výsledku záväznej fázy procesu Open Season,
ktorá prebieha v súčasnosti. Januárová plynová kríza
podnietila viacero európskych krajín k snahám znižovať
podiel ruského plynu na vlastnej spotrebe a ukázala potrebu diverzifikácie energetických zdrojov. Aj keď sa z dlhodobého pohľadu nedá Rusko v energetických dodávkach
úplne obísť, podiel ruských dodávok by sa však mohol
ďalej znižovať.
Denné dodávky zemného plynu
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
Podiel na dodávkach pre SR
Podiel na dodávkach zo zahraničia
19. 1. 2009
20. 1. 2009
17. 1. 2009
18. 1. 2009
15. 1. 2009
16. 1. 2009
13. 1. 2009
14. 1. 2009
11. 1. 2009
12. 1. 2009
9. 1. 2009
10. 1. 2009
7. 1. 2009
8. 1. 2009
5. 1. 2009
6. 1. 2009
3. 1. 2009
4. 1. 2009
1. 1. 2009
2. 1. 2009
0%
Navrhované opatrenia pre fungovanie trhu s plynom
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví priebežne sleduje vývoj a fungovanie trhu s plynom a rieši podnety
odberateľov plynu a užívateľov siete. Na základe získaných
poznatkov z praxe pripravil v závere roka 2009 novelizáciu pravidiel pre fungovanie trhu s plynom.
Medzi opatrenia dlhodobého charakteru, ktoré úrad realizuje za účelom dodržiavania pravidiel pre fungovanie trhu
s plynom bude patriť v ďalšom období:
• zhromažďovanie informácií a podnetov o dodržiavaní,
resp. nedodržiavaní pravidiel pre fungovanie trhu s
plynom za účelom prípadnej legislatívnej zmeny
pravidiel pre fungovanie trhu s plynom,
• monitorovanie legislatívy Európskej únie v oblasti
energetiky a pravidiel vnútorného trhu s plynom za
účelom jej aplikácie do národnej legislatívy,
monitorovanie zverejnených prevádzkových
poriadkov prevádzkovateľov distribučných sietí
a v odôvodnených prípadoch požadovať ich
zosúladenie s platnou primárnou a sekundárnou
legislatívou,
• monitorovanie dodržiavania štandardov kvality
dodávaného plynu a poskytovaných služieb
v plynárenstve ustanovených vyhláškou v súlade
s § 5 ods. 1 písm. ee) zákona č. 276/2001
Z. z. o regulácii, a tým zabezpečiť ochranu práv
a povinností odberateľov plynu s cieľom garantovať
kvalitné a bezproblémové činnosti a služby
a usmerniť prevádzkovateľov siete k efektívnemu
správaniu a bezpečnému a spoľahlivému výkonu
regulovanej činnosti,
• sledovanie dodržiavania vyhlášky úradu podľa
§ 19 ods. 9 zákona o energetike, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia oddelenej
evidencie skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva a o spôsobe vedenia evidencie aktív
a pasív s cieľom zabránenia vzniku diskriminácie
a krížových dotácií medzi jednotlivými činnosťami u
prevádzkovateľov siete, ktorí okrem regulovaných
činností vykonávajú aj iné činnosti.
Závery plynovej krízy
• u nás trvala od 7. do 23. januára,
• okrem Slovenska a Bosny, ktoré sú Ruskom plyne
závislé stopercentne, k najviac postihnutým patrilo
Bulharsko (závislosť z 96 percent),
Srbsko (87 percent), Grécko (82 percent),
Česko (80 percent), Maďarsko (60 percent),
Rakúsko (51 percent) a Poľsko (47 percent).
• výrobu zastavili napríklad podniky:
Peugeot Citroën v Trnave. Hyundai/Kia v Žiline,
Matador v Púchove, Holcim v Rohožníku,
U. S. Steel Košice, Duslo Šaľa a iné,
• dodávky plynu boli obnovené po medzinárodnom
tlaku na Rusko a Ukrajinu
- dohodu podpísali 19. januára 2009.
Zuzana Voštenáková
Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2010
89
What a gas crisis in 2009 brought
The first half of the year 2009 was marked by gas crisis in Slovakia. That began on 7 January 2009
and finished on 23 January 2009. In our country we buy about 97% of the total volume of gas from
a Russian gas company Gazprom, while the transit country through which the gas gets into the
territory of Slovakia is Ukraine.
What caused a crisis in gas supplies?
The creation of the gas crisis may be according to the Regulatory Office for Network Industries simply characterised
as follows: Ukraine as a customer did not pay Gazprom
for the gas supply of natural gas, which in turn has reduced the volume of gas supplied to Ukraine. Ukraine announced that it reduces the volume of Russian gas transported through its territory to some European countries.
Supplies of natural gas from Russia through Ukrainian
territory to Bulgaria, Macedonia, Greece and Turkey were
completely suspended, and Romania received 75% less of
gas. The government was even considering re-launching
of nuclear power plant in Jaslovske Bohunice, although
its disconnection was one of the conditions for admission
of Slovakia to the European Union. A critical situation for
Slovakia arose on 6 January 2009. Gas supplies have fallen by 70% and a state of emergency was declared, which
meant for industrial consumers of natural gas a restrictive
level No. 8, which meant a reduction in consumption to
the level of security minimum. An unlimited supply of natural gas was realised only for households, hospitals and
essential services for the population. On 7 January 2009 it
came to a complete shutdown of gas supplies from Russia.
SPP, a.s. began supplying customers from underground
storage, by providing additional supplies of gas from its
foreign shareholders, a company of Germany E. ON Ruhrgas and GDF Suez, France. During the gas crisis, SPP, a.s.
started to perform the role of supplier as a last resort for
those suppliers of natural gas who could not supply gas to
its customers in Slovakia. Even after 10 days of interruption of gas supplies from Russia, it did not come to a renewal of supplies, therefore SPP, a.s. provided additional
sources of gas supplies from its shareholders, as well as
RWE Transgas, a.s. These deliveries were made through
the Czech Republic, namely from west to east, which has
been made possible by using a reverse operation of natural gas for the first time in the gas history of Slovakia.
This possibility could have been used from the start of the
operation of the transit gas pipeline by the transmission
network operators, as it was technologically possible. Despite this fact, it was used at the end of the crisis. First
natural gas began flowing to Slovakia on 18 January 2009
and from 19 January 2009 restrictions in gas supplies to
industrial customers were cancelled. On 20 January 2009,
after the agreement of Ukraine and Russia, gas supplies
from Russia were restored. On that day gas transport to
customers in the Czech Republic, Austria and other European countries has been restored. Renewal of gas transport in the direction from east to west was realised during
seven hours. On 23 January 2009 from 14.00 PDS withdraw emergency in gas industry for the entire territory of
the Slovak Republic. During the two weeks when the crisis
90
2010
lasted, Slovakia did not receive from Gazprom about 300
million cubic meters of gas worth about $ 100,000,000.
Slovakia imports from Russia approximately 6.3 million
cubic meters of gas annually.
The most serious problems in praxis
The Regulatory Office for Network Industries watched the
situation during the gas crisis very closely. The Government of SR recommended to the President of the Office
to inform the government about the volume of stored gas
for the period from 1 January 2009 to 20 January 2009.
Due to continuing conflicting reports about the stock and
the mining output from underground natural gas storage,
which were published in media in connection with the
emergency proclaim, the office asked the operators of underground storage of natural gas to produce the data on
stocks and production performance.
According to the gained information the office
has identified the following most urgent problems:
a) In 2008, SPP gave up of contracting storage capacity
and performance for the benefit of foreign companies.
b) At the time of the emergency declaration there were
not used further legal options for moderation
of consequences caused by reducing supplies
to Slovakia.
c) At the time of the emergency declaration natural gas
was supplied from tanks outside the territory
of the Slovak Republic.
d) Instead of own storage capacities and outputs
in Dolni Bojanovice the capacities of foreign
companies were used.
e) Because of the gas supply from gas storage facilities
in the Slovak Republic to foreign countries, it was
virtually made impossible to use potential options
for natural gas exploitation from foreign gas
storage (Baumgarten).
Course of supplies - natural gas exploitation from storage
for the needs of Slovakia and abroad is shown graphically.
According to the graphic display it is clear that approximately 15-20 % of exploitation was delivered abroad daily
when an emergency was declared in Slovakia.
Daily gas supplies during the crisis
In order to increase the security of gas supplies without
restrictive measures for Slovak customers the amendment
to the Energy Law, Law on regulation and Law no. 44/1988
Coll. protection and utilization of mineral resources (Mining Act) have been adopted. The amendment to the Energy Law with validity from 15 March 2009 introduced the
requirement for gas companies to ensure gas supply for
particular categories of customers in the case of total interruption of gas supplies from the territory of third countries during the period from 1 November to 31 March.
Amendment of the regulation law replaced an agreed access to storage for regulated access to storage. This change
is intended to minimize the impact of increased storage
needs of gas on the final price of gas supplies to customers. The amendment of the Mining Law provides competency to Ministry of Economy and Construction of the
Slovak Republic, when already at the stage of issuing the
certificate for the conversion of the container deposit is
required to allocate part of the storage capacity available
to solve and prevent emergencies in the gas.
Realisation of first remedies in praxis
After evaluating the gas crisis from January 2009, the
company eustream additionally provided a transmission
system technically so that in a case of an emergency or restrictions of supplies from the East, it can put into operation a reverse flow of gas from the Czech Republic in no
more than three hours. Company eustream realised market analysis, on the basis of which opportunities of connection to emerging transport routes have been opened.
The project of pipeline link between Slovakia and Hungary
got the farthest in 2009. The planned gas pipeline should
have a length of approximately 115 kilometres and should
combine high-pressure gas pipeline near the village Velke
Zlievce with the Hungarian transport network near the
village Vecsés on the outskirts of Budapest. Eustream
together with Hungarian company FGSZ Zrt. provided
financial support for this project within the Economic Recovery Plan of Europe. Towards the end of 2009, a nonbinding phase of Open Season process was successfully
completed - survey of non-binding interest in the use of
transmission capacity. Additional cross-border capacity
will increase the liquidity of the gas market and simultaneously will improve the security of gas supplies for the
Central Europe Region. In the future the project can be
linked to the upcoming European gas projects such as
Nabucco, South Stream or LNG terminal in Croatia. However, a final investment decision will depend on the outcome of a binding phase of Open Season process, which
is currently under way. The January gas crisis motivated
several European countries to efforts to reduce the share
of Russian gas in their own consumption and has shown
Daily supplies of natural gas
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
Share of supplies for SR
Share of supplies from abroad
19. 1. 2009
20. 1. 2009
17. 1. 2009
18. 1. 2009
15. 1. 2009
16. 1. 2009
13. 1. 2009
14. 1. 2009
11. 1. 2009
12. 1. 2009
9. 1. 2009
10. 1. 2009
7. 1. 2009
8. 1. 2009
5. 1. 2009
6. 1. 2009
3. 1. 2009
4. 1. 2009
1. 1. 2009
2. 1. 2009
0%
the need to diversify energy sources. Although from a long
term point of view, Russia cannot be completely excluded
from energy supplies, still the share of Russian supplies
should be further reduced.
Proposed remedies for gas market functioning
Regulatory Office for Network Industries continually monitors the development and functioning of gas market and
resolves complaints of gas customers and network users.
Based on the knowledge gained from the praxis, at the
end of 2009 it prepared an amendment of the rules for the
functioning of the gas market.
Among the long-term remedies, which are realised by the
office in order to follow the rules for the functioning of the
gas market, will belong in the future:
• collection of information and incentives about
adherence or failures of complying with the rules for
the operation of the gas market for the purpose of
possible legislative changes in the rules for gas
market functioning,
• monitoring of European Union legislation in
energetics and the rules of the internal gas market
for the purpose of their applications into national
legislation,
• monitoring adherence of quality standards
of supplied gas and services provided by the gas
industry in accordance with § 5. 1 point. ee) of Act
no. 276/2001 Z. z. about regulation and thus
protection of the rights and obligations of gas
customers in order to guarantee smooth operation
and high quality services and to conduct channel
network operators to an effective, safe and reliable
performance of regulated activities,
• monitoring of office announcement adherence
according to § 19 paragraph. 9 Energy Act, which
provides details on how to conduct a separate records
of the facts that are the subject of accounting and
about the ways of assets and liabilities registering in
order to prevent discrimination and cross donations
between different activities of the network operators
who carry out regulated activities in addition
to other activities.
Conclusions of gas crisis
• in Slovakia it lasted from 7 to 23 January.
• except of Slovakia and Bosnia, which are wholly
dependent on Russian gas, the most affected included
Bulgaria (dependency of 96 %), Serbia (87 %),
Greece (82 %), Czech Republic (80 %),
Hungary (60 %), Austria ( 51 %) and Poland (47 %).
• production was stopped by companies such as:
Peugeot Citroën in Trnava. Hyundai / Kia in Zilina,
Matador Puchov, Holcim Rohoznik,
U. S. Steel Kosice,Duslo Sala and others.
• gas supplies were restored after international
pressure on Russia and Ukraine
– they signed the agreement on 19 January 2009.
Zuzana Voštenáková
Source: Regulatory Office for Network Industries
2010
91
Pozagas a.s.,
v podmienkach liberalizovaného
trhu s plynom
Spoločnosť POZAGAS a.s. prevádzkuje podzemný zásob ník zemného plynu so súčasnou celkovou
rozvinutou skladovacou kapacitou 620 miliónov kubických metrov zemného plynu na západe
Slovenska. Jej význam a strategickú polohu nám priblížili predsedníčka predstavenstva
POZAGAS a.s., Mária Bronišová a generálny riaditeľ POZAGAS a.s., Ivan Vaškor.
Aká je vlastne história vzniku spoločnosti POZAGAS?
I. Vaškor: Vznik spoločnosti je úzko spätý s rozvojom plynárenstva na Slovensku i v Európe. Spoločnosť
bola založená v roku 1993 s cieľom výstavby, prevádzky
a komercionalizácie uskladňovacej kapacity PZZP Láb 4.
stavba. Akcionármi spoločnosti sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., NAFTA a. s. a GDF INTERNATIONAL
SAS.
M. Bronišová: Spoločnosť POZAGAS a.s., je prevádzkovateľom Podzemného Zásobníka GAS - zemného plynu
(PZZP) Láb 4. stavba. Už 17 rokov je aktívnym účastníkom
na európskom plynárenskom trhu v poskytovaní služieb
uskladňovania zemného plynu. Priame prepojenie PZZP
Láb 4. stavba na plynárenský uzol v Baumgartene, ako aj
blízkosť prepravných trás zemného plynu cez Českú republiku a Rakúsko zvýrazňujú jeho strategický význam.
Služby PZZP Láb 4. stavba môže využívať ktorýkoľvek zo
zákazníkov obchodujúcich so zemným plynom.
Akú úlohu zohráva spoločnosť POZAGAS
na európskom trhu s plynom?
M. Bronišová:
Našim medzinárodným zákazníkom
poskytujeme široký rozsah služieb „šitých“ na mieru
v závislosti od ich potrieb: uskladňovaciu kapacitu s rôznym stupňom výkonovej a sezónnej exibility. Zaujímavou možnosťou pre zákazníka je aj využívanie rôznej
kombinácie vstupno - výstupných bodov umožňujúcich
využívať rôzne nadväzujúce plynárenské siete.
I. Vaškor: Služby zásobníka nastavujeme tak, aby
zjednodušene povedané zásobník slúžil svojmu zákazníkovi bez zbytočných obmedzení. Zákazník má v prípade
potreby široké možnosti aj na obchodovanie s pridelenou
uskladňovacou kapacitou na sekundárnom trhu, vrátane
obchodovania s komoditou v zásobníku. Významnou
obchodnou devízou zásobníka je jeho technologická
a geologická diverzikácia. V súčasnosti prevádzkujeme
uskladňovaciu kapacitu, ktorá predstavuje približne
620 mil. m3 pracovného objemu a asi 6,85 mil. m3/deň
vtlačno-ťažobného výkonu. Spoločnosť intenzívne pracuje
na ďalšom rozvoji nových uskladňovacích kapacít a nových
služieb.
92
2010
Aktuálnou a diskutovanou témou je okrem iného zabezpečenie bezpečnosti dodávok plynu. Spoločnosť POZAGAS a. s.
sa rovnako podieľa na poskytovaní a vykrývaní sezónnych
a iných výkyvov v dodávkach plynu...
M. Bronišová: Január 2009 (pozn. plynová kríza) plne
preukázal dôležitosť existencie zásobníkov zemného
plynu. Podzemný zásobník je jedným z významných
trhových nástrojov zabezpečenia bezpečnosti v dodávkach
zemného plynu a zákazníci ho môžu efektívne využívať
v rámci celého komplexu služieb, ktoré zásobník ponúka. Zásobník je vybudovaný na vyťažených plynových
ložiskách Viedenskej panvy (pozn. iný druh zásobníka je
kaverna), pričom pre prevádzku zohráva dôležitú úlohu
geologická štruktúra. Zaujímavá je diverzifikácia jednotlivých objektov (8 objektov). Počas prevádzky je potrebné
ich zosúladiť a nastaviť ich na čo najefektívnejšie využitie.
S otváraním sa trhu s plynom sa bude meniť aj postavenie
zásobníkov najmä vzhľadom na ich narastajúcu konkurenciu s ostatnými alternatívnymi nástrojmi exibility dodávok plynu. Spoločnosť POZAGAS berie tieto trendy ako
výzvu pre svoju ďalšiu činnosť.
I. Vaškor: V ponímaní spoločnosti POZAGAS bezpečnosť
dodávok plynu znamená aj povinnosť riadiť prevádzku
zásobníka tak, aby sme boli schopní v každom časovom
momente plniť svoje zmluvné záväzky s rešpektovaním
geologických a technických možností zásobníka PZZP Láb
4. stavba. Aj keď je dnes situácia stabilizovaná, treba byť
v pohotovosti. Pridanú hodnotu zásobníka PZZP Láb 4.
stavba z hľadiska bezpečnosti dodávok plynu vidím v rôznorodosti nadväzujúcich sietí, s ktorými je zásobník PZZP
Láb 4. stavba prepojený. Existencia priameho prepojenia,
ktoré je súčasťou PZZP Láb 4. stavba, na plynárenský uzol
Baumgarten ponúka v tomto smere široké možnosti, ktoré
sú k dispozícii našim zákazníkom užívateľom zásobníka
PZZP Láb 4. stavba.
Na záver by som rád pripomenul, že investície v oblasti
energetiky sú finančne náročné a majú dlhodobý charakter. Aj z toho dôvodu a z dôvodu ďalších investícií do rozvoja v tejto oblasti je dôležité, aby pravidlá fungovania
tohto odvetvia boli relatívne stabilné a predvídateľné
na dostatočne dlhé obdobie.
Pozagas j. s. c.
as the conditions of
a liberalized gas market
What is actually the genesis of POZAGAS?
I. Vaškor: Establishment of the company is closely connected to the development of the gas industry in Slovakia
and Europe. The company was founded in 1993 for the
construction, operation and commercialization of storage
capacity UNGSF Láb IV. The shareholders are the Slovak
Gas Industry, NAFTA and GDF International SAS.
M. Bronišová: POZAGAS operates underground
(POdzemný) storage (ZAsobník) gas (GAS) (UNGSF) Lab
IV. It has been an active participant in the European gas
market in providing storage of natural gas for 17 years. Direct connection of Lab IV. to gas hub Baumgarten, as well
as proximity to transport routes of natural gas through the
Czech Republic and Austria, highlight its strategic importance. The services of UNGSF Lab IV. can be used by any of
the customers trading in natural gas.
What is the role of POZAGAS
in the European gas market?
M. Bronišová: We offer our international customers
a wide range of services tailor-made according to their
needs: storage capacity with varying degrees of power and
seasonal flexibility. An interesting option for a customer
is usage of various combinations of input - output points
allowing various following gas networks.
I. Vaškor: We set services for customers in such a way that
storage, simply said, serves the customer without unnecessary restrictions. In case of need, the customer has broad
opportunities for trading with allocated storage capacity
on the secondary market, including trading with commodity in the storage tank. Important business advantage of
storage tank is its geological and technological diversification. Currently we operate storage capacity, which is approximately 620 million cubic meters of working volume
and about 6.85 million cubic meters/a day injection and
withdrawal flowrate. The company is working hard on
further development of new storage capacities and new
services.
The company POZAGAS runs underground natural
gas storage with currently totally developed
storage capacity of 620 million cubic meters of
natural gas in western Slovakia. Its importance
and strategic position describes Chairman of the
Board, Mária Bronišová and CEO, Ivan Vaškor.
The current and discussed topic is also ensuring gas supply
security. POZAGAS is also involved in providing and securing
of seasonal and other gas supply fluctuations...
M. Bronišová: January 2009 (note: the gas crisis) fully
demonstrated the importance of natural gas storage existence. Underground gas storage is one of the major market
instruments ensuring the security of natural gas supplies
and customers can use it effectively by means of the complex services offered by container. Storage is built on the
excavation gas deposits of the Vienna Basin (note: a different type of storage is cavern), while geological structure
plays an important role for the operation. The diversification of individual reservoirs is interesting (eight reservoirs). During the operation it is necessary to reconcile
and adjust them to the best usage. With opening of the
gas market the status of storages will change in particular
in view of their increasing competition with other alternative instruments of gas supply flexibility. POZAGAS takes
these developments as a challenge for its future work.
I. Vaškor: According to POZAGAS, security of gas supply
means a duty to manage the operation of the container so
that we are able to meet its contractual obligations at any
time with respect to geological and technical possibilities
of reservoir UNGSF Láb IV. Although the situation is now
stabilised, we have to remain alert. An additional value of
storage UNGSF Láb IV from the point of view of gas delivery security, I can see in diversity of following networks
with which storage UNGSF Láb IV is connected. The existence of a direct link, which is part of the UNGSF Láb
IV, building, to a gas hub Baumgarten offers in this sense
wide opportunities which are available to our customers,
users of the UNGSF Láb IV. Finally, I would like to point
out that investments in energy are expensive and have
a long-term character. Also because of this reason and
because of other development investments in this area, it
is important that the rules for a successful functioning of
this sector were relatively stable and predictable for a sufficiently long period.
2010
93
Energetická surovinová základňa Slovenska
V súvislosti so surovinovou základňou, je potrebné si uvedomiť, že dostupnosť surovín
a energetických zdrojov zohráva dôležitú úlohu pre hospodárstvo každej krajiny. Bohužiaľ,
Slovensko nie je krajinou bohatou na ložiská uhľovodíkových energetických surovín.
Slovenská republika je z cca 90 % závislá na dovoze primárnych energetických zdrojov.
Z energetických surovín Slovensko disponuje domácimi
zdrojmi hnedého uhlia a lignitu, zemného plynu a ropy, ale
aj uránových rúd a antracitu, no nie každá z týchto surovín
má rovnakú perspektívu.Ťažba hnedého uhlia a lignitu
je jedinou v súčasnosti energeticky významnou produkciou domácich energetických surovín. Otvorené zásoby
hnedého uhlia a lignitu na Slovensku sú v záverečnej fáze
využitia. Opätovne bola obnovená ťažba v Bani Čáry, a. s.
Čáry. V Bani Dolina, a. s. Veľký Krtíš prebieha likvidačná
ťažba zvyškových zásob. Ťažené sú najmä zásoby v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a. s. Prievidza, ktorých
perspektíva je limitujúca pre ich využitie v energetike.
Celková spotreba hnedého uhlia v SR predstavuje zhruba
3 200 tis. ton ročne, pričom ťažba na Slovensku v roku
2009 predstavovala 2 571 tis. ton uhlia. Slovensko dováža
100 % potrieb spotreby čierneho uhlia. Využívanie ložísk
hnedého uhlia prispieva k bezpečnosti dodávok energie,
najmä elektriny, znižuje vysokú závislosť od dovozu energetických surovín a prispieva k udržaniu pracovných miest
v regióne. V súčasnosti zostáva cca 120 mil. ton bilančných
zásob uhlia vo všetkých kategóriách a cca 350 mil. ton
nebilančných zásob. Nie všetky zásoby sú však z geologických a technologických dôvodov vyťažiteľné, nakoľko
ťažba prebieha v náročných podmienkach. Spolu s uhlím
je možné pri výrobe elektriny a tepla spolu spaľovať aj biomasu, resp. odpady. V tomto smere je potrebné uvažovať
s postupným nárastom vo využívaní biomasy a odpadu,
resp. s postupným nahradzovaním alebo dopĺňaním
určitých objemov uhlia. Ďalším možným využitím ložísk
uhlia avšak v dlhodobejšom horizonte pri dostupnosti
efektívnych technológií je podzemné splyňovanie uhlia.
Takéto využitie uhlia v budúcnosti nielen na Slovensku,
ale v Európe je však podmienené ekonomickou efektivitou
a environmentálnou prijateľnosťou technológií, ktoré by
nahradili ekonomicky nevýhodné dobývanie ložísk, ktoré
nie sú využiteľné klasickými metódami dobývania.
Čo sa týka zásob ropy a zemného plynu, Slovensko 98
– 99 % svojich potrieb zabezpečuje dovozom. Historicky domáca ťažba plynu vykazuje klesajúcu tendenciu.
Na našom území bolo doteraz vyťažených 25,8 mld. m3 zemného plynu. Ložiská sú v pokročilom štádiu doťažovania
za využitia ekonomicky a technicky náročných prostriedkov. Aj napriek tejto skutočnosti domáca ťažba prispieva
k diverzifikácii zdrojov plynu. Klesajúci trend ťažby plynu
na Slovensku je možné zvrátiť jedine cestou úspešného
prieskumu. Zostávajúci potenciál výskytu komerčne
využiteľných nových zásob zemného plynu v podstatných
objemoch sa však nachádza v náročných úložných pomeroch, ktoré činia takýto prieskum geologicky, technologicky a finančne veľmi náročný.
Ing. Ján Petrovič,
Riaditeľ sekcie energetiky Ministerstva hospodárstva a výstavby SR
Prehľad ťažby hnedého uhlia slovenských baní v rokoch 1991 - 2009 / Overview of brown coal mining in Slovak mines during 1991 - 2009
94
2010
Energy natural resources base in Slovakia
With regard to natural resources base, it is necessary to realise that the availability of natural
resources and energy resources plays an important role in the economy of each country.
Unfortunately, Slovakia is not a country rich in resources of hydrocarbon energy deposits.
The Slovak Republic is approximately in 90% dependent on imported primary energy sources.
The energy resources available in Slovakia are brown coal
and lignite, natural gas and oil, as well as uranium ore and
hard coal, but not all of these materials have the same perspective. Mining of brown coal and lignite is currently the
only major energetic production of domestic energy resources. Open reserves of brown coal and lignite in Slovakia are in the final stage of usage. Exploitation was again
restored in the mine Čáry, a. s. Čáry. In the mine Dolina, a.
s. Veľký Krtíš liquidating exploitation of residual reserves
is in the progress. Reserves are exploited mainly in Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Prievidza, perspective of
which is limited for their usage in power industry.
Total consumption of brown coal in Slovakia is around
3,200 thousand tons annualy, while mining in Slovakia
in 2009 amounted to 2,571 thousand tons of coal. Slovakia imports 100% of coal consumption needs. The use of
brown coal deposits contributes to the security of energy
supplies, especially electricity, reducing the high dependence on imported energy resources and contributes to
maintaining jobs in the region. Currently it remains about
120 million tons of coal balancing reserves in all categories and about 350 million tons of unbalancing stocks.
Not all reserves can be exploited because of geological
and technological reasons, as exploitation takes place in
difficult conditions. When producing electricity and heat,
it is possible to use biomass, respectively waste except of
coal. In this regard, it is necessary to consider the gradual
increase in the use of biomass and waste, respectively with
the gradual replacement or supplement of certain volumes
of coal. Another potential use of coal deposits, however in
a long-term horizon because of the availability of effective
technologies, is underground coal gasification. Such usage of coal in the future not only in Slovakia but in Europe
is conditioned by economic effectivity and environmentally friendly technologies that would replace economically
inconvenient mining of deposits, which are not utilizable
by conventional mining methods.
As for the oil and natural gas reserves, Slovakia secures
98-99% of its needs by import. Historically, domestic gas
production shows a decreasing tendency. In our country
it has been extracted 25.8 billion cubic meters of natural
gas so far. Bearings are in the advanced phase of final exploitation using economically and technically demanding
equipment. Despite this fact, domestic production contributes to the diversification of gas sources.
The decreasing trend of the gas exploitation in Slovakia
can be reversed only by means of a successful exploration. The remaining potential of occurrence of new commercially exploitable stocks of natural gas in substantial
quantities is at difficult storage areas, which make such
a geological survey, technologically and financially very
difficult.
Ing. Ján Petrovič,
Director of Power Industry Section, Ministry of Economy
and Construction of the Slovak Republic
Ťažba hnedého uhlia v SR
Brown coal mining in SR
4 500
4 000
3 500
3 000
ťažba /kt/
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009
rok / Year
Baňa Záhorie / Čáry
Baňa Dolina
Baňa Nováky
Baňa Cígeľ
Baňa Handlová
2010
95
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Hornonitrianska hnedouhoľná panva je najrozsiahlejšou v Slovenskej republike.
Priemyselná ťažba regióne má viac ako 100-ročnú históriu. Datuje sa od roku
1909, kedy začala výstavba Bane Handlová. V roku 1940 k nej pribudla Baňa
Nováky a v roku 1962 Baňa Cigeľ. Ich spojením v roku 1966 vznikol spoločný
štátny podnik Uhoľné a lignitové bane.
Po zmene spoločenských pomerov bol privatizovaný v prospech nadobúdateľa Hornonitrianske bane zamestnanecká, akciová spoločnosť, Prievidza, ktorá je majoritným
vlastníkom spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza,
a.s. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., sú najväčšou
spoločnosťou Slovenskej republiky zaoberajúcou sa ťažbou hnedého uhlia. Hnedé uhlie a lignit je v súčasnosti jediný významný domáci primárny energetický zdroj, ktorý
je exploatovaný. S ročným objemom ťažby 2,1 – 2,2 milióna ton spoločnosť zaujíma významnú pozíciu z pohľadu
odvetvia, hospodárstva kraja, regiónu, ako aj štátu. Ako
jeden z popredných zamestnávateľov Trenčianskeho kraja
poskytuje pracovnú príležitosť pre 4 300 zamestnancov.
Hlavnou činnosťou je hlbinná ťažba hnedého uhlia a lignitu. V roku 2009 vyťažila 2 277 000 ton uhlia. Pri dobývaní uhlia takmer celý objem ťažby pochádza z moderných, komplexne mechanizovaných stenových porubov.
Najvýznamnejším odberateľom spoločnosti sú Slovenské
elektrárne, Elektráreň Nováky (ENO), kde ročne expeduje
2 milióny ton hnedého uhlia. ENO s inštalovaným elektrickým výkonom viac ako 500 MW e, svojou ročnou výrobou v objeme 1,7 – 1,9 TWh, pokrýva celkovú spotrebu
energie Slovenska vo výške 7 – 8 %.
Banská mechanizovaná výstuž, produkt strojárskeho závodu BME
Nováky. / Mechanised mining reinforcement, product of mechanical
enterprise BME Nováky.
96
2010
Spoločnosť zabezpečuje aj špecializované činnosti. Hlavná
banská záchranná stanica, ako súčasť Hornonitrianskych
baní Prievidza, má celoslovenskú pôsobnosť. Zabezpečuje banskú záchrannú službu, vykonáva práce na záchranu
ľudských životov a majetku pri závažných prevádzkových
nehodách. Je jednou zo základných zložiek Integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky.
Súčasťou skupiny materskej spoločnosti je strojársky závod Banská mechanizácia a elektrifikácia (BME Nováky),
zameraný na výrobu banskej techniky a jej opravy. Najvýznamnejším produktom je hydraulická štítová výstuž
radu BMV. Výstuže a banská technika je exportovaná aj
do zahraničia, najmä na český, poľský a turecký trh.
Pre zabezpečenie ťažobnej spôsobilosti v nastávajúcich
obdobiach spoločnosť investuje do rozvoja. V roku 2009
investície dosiahli 25 miliónov eur. Najnáročnejšou a najvýznamnejšou investíciou bola príprava novej ťažobnej
kapacity - 11. pole ťažobného úseku Nováky, ktoré bude
zabezpečovať ťažobnú spôsobilosť v rokoch 2009 až 2023.
Všetky podnikateľské aktivity spoločnosť vykonáva so zreteľom na zachovanie kvalitného životného prostredia.
Ťažba hnedého uhlia prispieva k energetickej bezpečnosti
Slovenska a úzko súvisí s elektroenergetikou. Je zakomponovaná v národných koncepčných materiáloch, vrátane
energetickej politiky do roku 2020 s výhľadom do roku
2035.
Z pohľadu uhoľných zásob a investícií realizovaných
v uplynulých obdobiach, ťažobná činnosť v Hornonitrianskych baniach Prievidza je predpokladaná v súlade so Stratégiou energetickej bezpečnosti Slovenska. Do roku 2013
plánuje spoločnosť ťažiť viac ako 2 milióny ton, s postupným poklesom do roku 2020 na 1,6 – 1,8 miliónov ton.
V rokoch 2021-2035 by objem ťažby mal byť stabilizovaný
na úrovni 1,3 - 1,5 miliónov ton ročne.
Elektráreň Nováky (ENO) má významnú úlohu pre bezpečnosť dodávok elektriny a stabilitu slovenskej elektrizačnej sústavy. V regióne znamená aj udržanie spoľahlivých a cenovo prijateľných dodávok tepla domácnostiam
a podnikom v rámci centrálneho zásobovania z ENO.
Nové investície v dobývacom priestore Nováky vytvárajú
podmienky pre nové investície v elektrárni ENO, plánované Slovenskými elektrárňami. Medzi Slovenskými elektrárňami a spoločnosťou Hornonitrianske bane Prievidza
je podpísané Memorandum o porozumení. V kontexte
obnovy, rozvoja a modernizácie Elektrárne Nováky by
sa od roku 2012 – 2016 malo výrazne zlepšiť aj životné
prostredie na hornej Nitre a najmä kvalita ovzdušia znížením emisií základných znečisťujúcich látok a čiastočne aj
redukciou skleníkových plynov.
Hornonitrianske bane Prievidza, j.s.c.
The area of upper Nitra brown coal basin is the largest in Slovakia. Industrial mining in
the region has had more than 100-year history dating since 1909 when construction of
Handlova mines began. In 1940 Mine Novaky and in 1962 Mine Cigeľ was created. In 1966
they were connected and created a common state-owned concern Coal and lignite mines.
After the change of social relations it has been privatized
on behalf of acquirer Hornonitrianske bane zamestnanecká, akciová spoločnosť, Prievidza, which is the majority owner of Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. is the largest company dealing with mining of brown coal in Slovak Republic.
Brown coal and lignite is currently the only major domestic primary energy source, which is exploitable. With an
annual exploitation capacity of 2,1 to 2,2 millions tons,
the company occupies an important position in terms of
industry, business district, region and state. As one of the
leading employers of Trencin region, it provides job opportunities for 4,300 workers.
The main activity is a deep mine of brown coal and lignite.
In 2009 it exploited 2.277 million tons of coal. At mining
of coal, almost the entire volume of exploitation comes
from modern, fully mechanized wall coalfaces. The most
important customers are Slovenske Elektrarne, Elektraren
Novaky (ENO) where two million tons of brown coal are
shipped annually. ENO with an installed electrical capacity of more than 500 MWe with its total annual production
of 1.7 to 1.9 TWh covers overall energy consumption in
Slovakia at 7-8 %. The company provides also specialised
activities. Main mine rescue station as part of Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. has a Slovak-wide scope. It
provides mining rescue service, performs work to save
lives and property at serious operation accidents. It is one
of the fundamental components of the Integrated Rescue
System of the Slovak Republic.
The part of the parent company group is a mechanical enterprise Mining mechanization and electrification, which
is focused on the production of mining equipment and its
repair. The most important product is the hydraulic shield
mesh of BMV series. Reinforcement and mining technology is also exported abroad, mainly to Czech, Polish and
Turkish market.
To ensure the mining capacity during the following periods, the company invests into development. In 2009, investments reached 25 million Euros. The most demanding
and most important investment was the preparation of
new mining capacity – 11. mining section Novaky, which
will ensure the capacity of production during the years
2009 to 2023. All business activities are carried out by the
company with regard to maintenance of quality environment.
Brown coal mining contributes to energetic security of
Slovakia and is closely linked to electroenergetics. It is
incorporated in the national conceptual materials, including energetic policy till 2020 with a view of 2035.
In terms of coal reserves and the investments made in
recent periods, mining activity in Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. is estimated in accordance with the Slovak
energy security strategy. By 2013, the company plans to
exploit more than 2 million tons with a gradual decline
until 2020 to 1,6 to 1,8 million tons. In 2021-2035 the volume of exploitation should be stabilised at a level of 1,3 to
1,5 million tons per year.
Elektraren Novaky (ENO) has an important role for the
security of electricity supply and the stability of the Slovak
Power System. In the region it also means maintenance
of reliable and affordable heat supply to households and
businesses within the central supply of ENO.
New investments in the mining area Novaky create conditions for new investments in Elektrarne ENO planned by
Slovenske elektrarne. There is a Memorandum of Understanding signed between Slovenske elektrarne and Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. In the context of reconstruction, development and modernization of ENO, the
environment in Upper Nitra should significantly improve
within 2012 – 2016, in particular air quality by reducing
emissions of primary pollutants and partly by reducing
greenhouse gas emissions.
Na ťažbu uhlia sú využívané moderné technológie. / Modern technologies are used for coal exploitation.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Slovak Republic
tel.: + 421 46 542 38 07
fax: + 421 46 542 27 64
e-mail: [email protected]
www.hbp.sk
2010
97
Znížime energetickú závislosť?
Perspektívu majú nerudné nerastné suroviny
Spotreba energií v Európe do roku 2030 postupne narastie až o polovicu.
Európska únia presadzuje väčšie využívanie vlastných zásob energií. Uhlie spolu
s biomasou a hydroenergetickým potenciálom riek patrí k najvýznamnejším
domácim zdrojom, ktoré pomáhajú znížiť našu závislosť od importu. Aká je teda
súčasnosť i budúcnosť domácich zdrojov a kde možno hľadať vhodné rezervy?
Z hľadiska množstva vyťaženej suroviny má tradične
najvyšší podiel na celkovej produkcii ťažba stavebného
kameňa (15,2 mil. t), nasledovaná vápencom (7,4 mil. t),
uhlím (2,4 mil. t), štrkopieskom (1,7 mil. t) a dolomitom
(1,2 mil. t). Celková ťažba nerastných surovín z výhradných ložísk SR dosiahla v roku 2009 viac ako 30,6 mil.
ton. Viac už hovorí Ing. Peter Baláž PhD., z Oddelenia
nerastných surovín, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi.
Dominujú najmä nerudné suroviny
Slovenská republika disponuje na svojom území pomerne
širokou škálou ložísk nerastných surovín (energetických,
rudných a nerudných). V štruktúre geologických zásob
dominujú najmä nerudné suroviny (vápenec, stavebný
kameň, sadrovec, kamenná soľ, magnezit, kremenné
piesky, dolomit), z energetických surovín hnedé uhlie
a lignit. Z celkového počtu vyše 600 výhradných ložísk bola
takmer 1/3 exploatovaná. Ťažbu na Slovensku v súčasnej
dobe realizuje vyše 100 ťažobných organizácií.
Do roku 2009 bolo v prevádzke desať podzemných baní
na hnedé uhlie, lignit, magnezit, sadrovec, barit, železné
a zlaté rudy. V desiatkach lomov a povrchových dobývok
sa ťažili nerudné suroviny (bentonit, perlit, kaolín, keramické a žiaruvzdorné íly, čadič, dekoračný kameň, dolomit,
vápenec, kremenec, zeolit, zlievarenské a sklárske piesky)
a stavebné suroviny (stavebný kameň, štrkopiesky a tehliarske suroviny). Vrtmi bola ťažená ropa, gazolín a zemný
plyn, podzemným lúhovaním cez vrty sa získavala kamen-
ná soľ. V priebehu minulého roku však boli kvôli ekonomickým problémom ukončené prevádzky ťažby železnej
rudy v Nižnej Slanej, ako aj ťažba soli v Prešove.
Zraniteľné odvetvie baníctva
Banské podnikanie ako také v sebe nesie pomerne vysokú
mieru rizika, nakoľko ide vo väčšine prípadov o dlhodobé
projekty, často s dlhou dobou návratnosti investovaných
prostriedkov. Riziko spočíva najmä v pohybe cien na svetových trhoch. Napríklad výrazné zmeny cien ropy
ovplyvňujú nielen banské podnikanie, ale celkovo majú
nezanedbateľný vplyv na hospodárstvo krajiny, keďže
významne ovplyvňujú nákladové položky. Pohyb cien, najmä kovov a energetických surovín, je možné predvídať len
na relatívne krátke obdobia a teda aj podnikanie v ťažbe
týchto surovín je rizikovejšie, ako napríklad v ťažbe nerudných a stavebných surovín, kde sú ceny stabilnejšie, kótované ceny sú len orientačné a veľká časť kontraktov je
na zmluvnom základe.
Dlhodobú perspektívu má v geologických podmienkach
SR najmä využívanie nerudných nerastných surovín,
ktoré už v súčasnosti zabezpečujú domáce potreby hospodárstva a minerálne produkty sú zároveň aj významnými vývoznými komoditami zahraničného obchodu (magnezitové slinky, cementy, baritové koncentráty, dolomit,
bentonit).
Ťažba nerastných surovín na výhradných ložiskách SR v roku 2009
(údaje v tis. ton).
Ťažná veža, Baňa Nováky (P. Baláž, 2010).
98
2010
Zásoby zhruba na 40 rokov
Energetické suroviny tvoria v súčasnosti asi sedem percent celkových zásob nerastných surovín na Slovensku.
Domáca surovinová základňa poskytuje využiteľné zásoby hnedého uhlia, lignitu a uránových rúd. Slovensko je
trvalo závislé na dovoze ropy, zemného plynu a čierneho
uhlia a táto závislosť sa vzhľadom na geologické danosti
a stupeň preskúmanosti nášho územia v podstatnej miere
nezmení. Domáca ťažba hnedého uhlia a lignitu pokrýva cca 70 % spotreby v SR, ostatné množstvo sa dováža.
Domáce hnedé uhlie tak zabezpečuje cca 8 % výroby
elektrickej energie v rámci SR. Z hľadiska perspektívy
využívania zásob hnedého uhlia a lignitu je podstatný fakt,
že uhlie predstavuje v súčasnosti jedinú ťaženú domácu
surovinu pre výrobu elektrickej energie, znižuje závislosť
od dovozu a zabezpečuje bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky elektroenergetickej sústavy prostredníctvom
poskytovania podporných služieb. Odhad vyťažiteľných
zásob limituje ťažbu na 20 až 40 rokov, v závislosti
od výšky ročnej produkcie. Domáca ťažba ropy pokrýva
len okolo 0,5 % spotreby, ťažba zemného plynu cca 3 %
spotreby na Slovensku. Budúcnosť ťažby ropy a zemného
plynu na Slovensku závisí od úspešnosti realizovaného
prieskumu a využitia potenciálu viazaného na hlboké projekty (4 –6 km). Z pohľadu vysokého zastúpenia jadrovej
energetiky na Slovensku je žiaduce perspektívne riešiť aj
zabezpečenie dostupných domácich zdrojov uránových
rúd, ako strategickej energetickej suroviny. Ekonomicky
zaujímavý potenciál má najmä ložisko Košice.
Svetlé perspektívy ťažby?
Vzhľadom na rozsah domácej ťažby Slovensko nemožno
považovať za významného svetového producenta (snáď
okrem magnezitu). Podiel hodnoty ťažby nerastných
surovín na tvorbe hrubého domáceho produktu bol
v minulých rokoch 0,6 - 1 %, čo síce nepredstavuje vysoké
číslo, avšak je potrebné si uvedomiť, že vyťažené suroviny
sú základom pre výrobu produktov s vysokou pridanou
hodnotou, mnohonásobne prevyšujúcou cenu základnej
suroviny.
Vzhľadom na to, že nerastné suroviny sú Ústavou SR
deklarované ako vlastníctvo Slovenskej republiky, ich
využívanie je pod neustálym drobnohľadom štátnych
úradov. Rovnakú pozornosť im venujú aj ochranárske
organizácie. Otvorenie nového ložiska je v súčasnosti behom na dlhé trate. Odpor samospráv, laickej verejnosti
a ochranárov je často neprekonateľnou prekážkou. Situácii
neprospieva ani súčasná banská legislatíva s koreňmi
v časoch plánovaného hospodárstva, prispôsobená pre
podmienky trhového hospodárstva viacerými novelami.
Je nevyhnutné, aby štát jasne definoval vzťah k vlastníctvu nerastného bohatstva, vymedzil strategické nerastné
suroviny pre hospodárstvo krajiny a stanovil podmienky
jeho využívania a prerozdelenia zisku k prospechu
ťažobnej organizácie, štátu a dotknutých samosprávnych
jednotiek.
Ložisko sadrovca Markušovce (P. Baláž, 2005).
Znižovanie závislosti na importe
Celková bilancia zahraničného obchodu v oblasti nerastných surovín je permanentne pasívna v dôsledku veľkého
objemu dovážaných minerálnych palív (ropa, zemný plyn,
čierne uhlie) a rudných surovín (železné rudy, suroviny
pre hutníctvo hliníka, železa a ferozliatin). Vzhľadom
na štruktúru nerastného bohatstva krajiny, závislosť
na týchto surovinách nie je možné podstatne znížiť.
Znižovanie závislosti na importe nerastných surovín
predpokladá využívanie domácej surovinovej základne
v rámci možností krajiny. Európska únia, vzhľadom
na rastúcu závislosť v dodávkach surovín z dovozov mimo
spoločného trhu, podporuje členské štáty v prieskume
a ťažbe zdrojov nachádzajúcich sa v rámci spoločného
priestoru. Je zrejmé, že doviezť suroviny z rozvojových
krajín bude čoraz problematickejšie. Investície do prieskumu a získavania poznatkov o domácej surovinovej základni a analýzy možností ich využívania nemusia zákonite
viesť k ich okamžitej exploatácii. Môžu sa stať rezervou
pre budúcnosť, o ktorej využití sa rozhodne podľa vývoja
situácie v oblasti technológií a reálnej spotrebe surovín
v hospodárstve krajiny.
(zv)
Ložisko vápenca Včeláre (P. Baláž, 2007).
2010
99
Will we reduce energy dependence?
Non-metallic raw materials have a perspective
Power consumption in Europe will gradually increase by half by 2030. The
European Union supports greater usage of its own energy reserves. Coal with
biomass and hydropower potential of rivers belong to one of the most important
domestic resources that help reduce our dependence on import. What is the
present and future of domestic resources and where to seek appropriate reserves?
In terms of the amount of mined raw materials has traditionally been the highest proportion of the total production of wall stone (15.2 mil. tons), followed by limestone
(7.4 mil. tons), coal (2.4 million. tons), gravel sand (1.7
million. tons) and dolomite (1.2 mil. tons). Total mining
of raw materials from exclusive deposits in SR reached
more than 30.6 million tons in 2009.
Ing. Peter Baláž PhD., from Department of mineral
resources, State Geological Institute of Dionyz Stur
in Spišská Nová Ves, says more.
Non-metallic materials dominate
Slovak Republic has a relatively wide range of mineral
resources in its territory (energy, ore and non-metallic
mineral resources). In the geological structure of reserves
dominate non-metallic materials (limestone, wall stone,
gypsum, mineral salt, magnesite, quartz sand, and dolomite), from energy materials it is brown coal and lignite.
From a total number of over 600 exclusive deposits was
almost 1/3 exploited. Exploitation in Slovakia is currently
implementing over 100 mining organizations.
By the year 2009 it was in operation ten underground
mines for brown coal, lignite, magnesite, gypsum, barite,
iron and gold ore. In tenths of quarries and surface mines
were exploited non-metallic materials (bentonite, perlite,
clay, ceramic and refractory clays, basalt, decorative stone,
dolomite, limestone, quartzite, zeolite, glass and foundry
sand) and building materials (wall stone, gravel and brick
material). Oil, gasoline and natural gas were mined by bor-
ings; mineral salt was gained by means of underground
leaching through the borings. Due to economic problems,
mining operations of iron ore in Nižná Slaná were closed
last year, as well as salt mining in Prešov.
Vulnerable mining industry
Mining business as such bears a relatively high level of
risk, since there are in most cases long-term projects, often with long-term return of invested funds. The risk is
particularly in the movement of prices on world markets.
For example, significant changes in oil prices affect not
only the mining business, but generally have an influence
on the economy, since they significantly impact cost items.
The movement of prices, especially prices of metals and
energy resources, can only be predicted for relatively short
periods and therefore the business in the extraction of raw
materials is risky, in comparison with non-metallic mining and construction materials, where prices are stable,
the quoted prices are indicative only and most of contracts
is on a contractual basis. The usage of non-metallic minerals represents a long-term perspective in the geological
conditions in SR, which now provide needs of household
and mineral products are also important export commodities of foreign trade (magnesite clinkers, cements, barite
concentrates, dolomite, bentonite).
Mining tower, Baňa Nováky
100
2010
Reserves for about 40 years
Energy materials represent currently about seven percent
of the total reserves of mineral resources in Slovakia. Domestic raw materials base provides utilizable reserves of
brown coal, lignite, and uranium ores. Slovakia is permanently dependent on imported oil, gas and coal, and this
dependency is according to the geological characteristics
and the degree to which our territory is explored essentially unchangeable.
Domestic exploitation of brown coal and lignite covers approximately 70% of consumption in Slovakia, the rest is
imported. Domestic lignite provides about 8% of electricity production in Slovakia. From the perspective of brown
coal and lignite usage, it is important to mention that coal
currently represents the only mined domestic raw material for production of electricity, reduces dependence on
imports and ensures the safety and reliability of electricity service system by means of providing support services.
Estimated exploitable reserves will be exploited within 20
to 40 years, depending on the amount of annual production.
Domestic oil exploitation covers only about 0.5% of consumption, exploitation of natural gas about 3% of consumption in Slovakia. Future of oil and natural gas exploitation in Slovakia depends on the success of realised
survey and the usage of the potential bounded to deep
projects (4 -6 km). In view of the high representation of
nuclear power industry in Slovakia, it is desirable to solve
providing of available domestic resources of uranium ores,
as a strategic energy raw material. Economically interesting potential is particularly in bearing in Košice.
Light perspectives of exploitation?
According to the scale of domestic exploitation, Slovakia
can be regarded as the world’s leading producer (perhaps
except magnesite). The share of mining value to gross domestic product in recent years has been from 0.6 to 1%,
which is not a high number but it should be noted that
the extracted raw materials are essential for the production of high added value products, several times exceeding the price of basic materials. Given that raw materials
are declared to be ownership of the Slovak Republic by
Gypsum bearing Markušovce
the Constitution, their usage is under constant scrutiny of
public organizations. The equal attention is paid to them
by the conservation organizations. Opening of a new bearing is currently a long-term issue. The resistance of local
governments, conservationists and the general public is
often an insurmountable obstacle. It does not help this
situation that current mining legislation has its roots in
times of planned economy and is adapted to market economy conditions by several novels. It is necessary so that
the state clearly defines its relationship to the ownership
of mineral resources, defines strategic mineral resources
for the country’s economy and establishes conditions for
its usage and distribution of profits to benefit of mining
organizations, the state and municipal entities.
Minimising the degree of dependence on import
The total balance of foreign trade in raw materials sector
is constantly passive, due to the large volume of imported
mineral fuels (oil, natural gas, coal) and ore raw materials
(iron ore, raw materials for aluminium metallurgy, iron
and ferro-alloys). Taking into account the structure of the
mineral wealth of the country, dependence on these materials cannot be significantly reduced.
Reducing dependence on import of mineral materials presupposes the usage of domestic raw material base within
the limits of the country. The European Union, considering the increasing dependence on imports of raw material
supplies outside the common market, supports member
states in the examination and exploitation of resources
located within the common area. It is clear that import of
raw materials from developing countries will be increasingly challenging. Investments into exploration and acquisition of knowledge about domestic raw material base
and analysis of the possibilities of their usage may not necessarily lead to their immediate exploitation. They may be
a reserve for the future, which usage shall be decided according to developments in technology and real consumption of raw materials in the economy of the country.
(zv)
Limestone bearing Včeláre
2010
101
Elektroodpad?
Správame sa ekologickejšie?
Rok 2009 priniesol mnoho verejných diskusií okolo novely zákona o odpadoch,
ktorá je v časti týkajúcej sa elektroodpadu účinná od novembra 2009. Súčasná
podoba novely len prispeje k rozvoju zberu elektroodpadu na Slovensku
a plneniu jeho cieľov v rámci krajín Európskej únie.
„Táto novela zásadne mení požiadavky na správanie
účastníkov trhu a ich motiváciu. Navrhovaný systém vytvára podmienky pre prechod účastníkov trhu elektroodpadu
od doterajšieho spôsobu plnenia množstevných limitov
k budovaniu kvalitatívnemu systému zberu – teda zberu
všetého elektroodpadu, ktorý vznikne na celom území
Slovenska,“ hovorí Jana Nahálková, PR a marketingová
manažérka Združenia výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu – ENVIDOM, ktoré zabezpečuje zber a recykláciu
elektrospotrebičov v skupine bielej techniky. Ako ďalej
dodáva, takýto systém umožní trvalo udržateľný rozvoj infraštruktúry zberu na celom území Slovenska. Táto zmena
legislatívy bude mať mimoriadne nároky na spoluprácu
a koordináciu výrobcov a ich kolektívnych organizácií pri
napĺňaní zákonných podmienok dodržania trhových podielov výrobcov na zbere ako aj nutnosti schválenia mnoho zákonných noriem nižšieho rádu.
Naplní Slovensko ciele?
„Podľa údajov, ktoré každoročne zverejňuje Ministerstvo
životného prostredia SR sa v roku 2009 uviedlo na trh SR
(predalo) spolu 45 609 ton elektrozariadení z domácností (kategórie 1 až 7) a vyzbieralo spolu 21 906 ton elektroodpadu, čo predstavuje vyše 4 kg na jedného obyvateľa SR
za rok. Slovensko tak podľa týchto údajov za rok 2009
splní cieľ zberu odpadového hospodárstva SR v zmysle
európskych smerníc (4 kg/obyvateľa/roka),“ tvrdí Jana
Nahálková. Podľa odhadu výrobcov bude pre rok 2010
k dispozícii minimálne také množstvo elekroodpadu, aké
sa vyzbieralo v roku 2009. Pritom je možné podľa Združenia ENVIDOM skôr očakávať rast množstiev v súvislosti
s ďalším rozvojom pokrytia územia SR, uzákonenou povinnosťou predajní odoberať použité elektrozariadenia
Ktoré spotrebiče Slováci najčastejšie vyraďovali?
• Slováci vlani najčastejšie vyraďovali domácnosti malé
domáce spotrebiče ako napríklad fén, či mikrovlnku.
• Druhým najčastejšie vyraďovaným typom spotrebiča
bol mobilný telefón.
• Ľudia nepotrebné elektrozariadenia najčastejšie
odovzdávajú pri zbere organizovanom v obci
alebo na zbernom dvore (tretina opýtaných)
alebo ich odovzdávajú priamo predajniam pri kúpe
nových spotrebičov (16 % respondentov).
• Až 14 % respondentov uvádza, že ich darujú známym
či rodine na používanie mimo domácnosti.
Zdroj: Združenie ENVIDOM
102
2010
systémom kus za kus a povinnosťou výrobcov a dovozcov
prefinancovať zber a zhodnotenie všetkého elektroodpadu
z domácností z územia SR tak, ako to vyplýva z novely zákona o odpadoch platnej od novembra 2009. Zber a recyklácia tohto druhu odpadu sa intenzívne rozvíja len od roku
2005, odkedy vstúpila do platnosti novela zákona o odpadoch, ktorá uložila výrobcom a dovozcom elektrozariadení povinnosť postarať sa o svoje výrobky aj po skončení ich
životnosti.
Odpady vyraďujeme s ohľadom na prírodu
Slováci s nepotrebnými spotrebičmi narábajú ekologickejšie než pred troma rokmi. Čoraz menej ľudí hádže staré
spotrebiče do bežného odpadu, do prírody alebo ich rozoberá na súčiastky. Ekologicky – teda do predajne, zberného
dvora či pri zbere v obci sa nepotrebných spotrebičov vlani
zbavilo až 46 % ľudí, čo je o dve percentá viac než v roku
2008 a až o 16 % viac než v roku 2006. Zatiaľ čo pred troma rokmi uviedlo 23 % respondentov, že spotrebiče demontuje alebo vyhadzuje na smetisko či do komunálneho
odpadu, vlani počet týchto respondentov klesol na 17 %.
Starý elektrospotrebič vlani vyradil každý druhý Slovák
(47 % respondentov). Vyplýva to z prieskumu Slovenské
domácnosti a elektroodpad, ktorý medzi vyše tisíckou
respondentov zrealizovalo združenie ENVIDOM prostredníctvom spoločnosti United Consultants a agentúry Focus.
Napriek dramatickému poklesu predaja spotrebičov minulý rok v dôsledku hospodárskej krízy, počet spotrebičov
likvidovaných environmentálnym spôsobom rástol. Kým
v roku 2008 si každý Slovák priemerne kúpil 11,16 kg nových elektrozariadení, vlani to bolo už len 8,39 kg, čo je
pokles až o 33 %. Na Slovensku sa vlani podľa predbežných údajov kolektívnych organizácií vyzbieralo približne
4,02 kilogramu elektroodpadu na obyvateľa za rok (3,53 kg
v roku 2008). Slovensko tak splnilo cieľ zberu odpadového
hospodárstva SR podľa smerníc EÚ (4 kg/obyvateľa/rok).
„V roku 2009 sme vyzbierali viac kusov chladničiek a mrazničiek (až 140 tis. ks) ako účastníci ENVIDOMu za rok
2009 predali (len 128 tisíc ks). Pokles predaja však nemal
vplyv na množstvo elektrozariadení, ktoré Slováci vyradili
zo svojich domácností. Jedným z dôvodov rastu zberu je aj
to, že spotrebitelia čoraz častejšie zbavujú svojich starých
spotrebičov ekologickým spôsobom“, uvádza Martin Ciran, generálny riaditeľ združenia ENVIDOM. Za päť rokov
existencie v združení vyzbierali takmer dva milióny kusov
nepotrebných spotrebičov z radu bielej techniky, ako sú
napríklad chladničky, práčky, i malé spotrebiče ako vysávače či rýchlovarné kanvice.
Očakávané novinky z praxe
Odpad z elektrických a elektronických zariadení patrí
k najrýchlejšie rastúcim v EÚ. Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie schválil nedávno správu,
ktorá žiada, aby do 6 rokov bolo spracovaných 85 percent
elektrického a elektronického odpadu. Hoci ročne by sa to
malo byť 4 kilogramy odpadu na každého obyvateľa EÚ,
v skutočnosti sa mnohým krajinám darí vyzbierať a spracovať asi len tretinu množstva. Plenárne zasadnutie Výboru by malo o správe hlasovať v septembri tohto roka a zmeny by mali platiť od roku 2016. Zmenami by mali prejsť
aj pravidlá zberu, spracovania a recyklácie elektrického
a elektronického odpadu tak, aby kvalita v členských štátoch EÚ bola porovnateľná.
(zv)
2010
103
Electrowaste?
We behave more ecologically?
The year 2009 brought many public discussions about the amendment to Waste Law, which
is in the part related to electro waste valid from November 2009. The current version of the
amendment only contributes to the development of electro waste collection in Slovakia and
the achievement of its objectives within European Union countries.
“This amendment fundamentally changes the requirements for the market participants´ behaviour and their
motivation. The proposed system provides conditions for
the transition of electro waste market participants from
the previous method of fulfilling quantitative limits to the
development of qualitative collection system - thus the collection of all electro waste arising in the whole territory
of Slovakia,“ says Jana Nahálková, PR and marketing manager for the Association of producers of electrical recycling - ENVIDOM that provides collection and recycling of
white electrical appliances. As she further mentions, such
a system will allow the sustainable development of infrastructure of collection throughout the whole Slovakia. This
change in legislation will have special requirements for
cooperation and coordination of producers and their collective organizations in achieving compliance of the manufacturers´ market shares in the collection with the legal
conditions as well as the necessity of approvals of many
lower-grade legal standards.
Will Slovakia fulfil the goals?
„According to the data published annually by the Ministry of Environment, in 2009 it was launched (sold) in SR
totally 45 609 tons of household electrical and electronic
equipment (categories 1-7) and collected a total of 21 906
tons of electro waste, which represents more than 4 kilos
per an inhabitant of SR per year. Slovakia according to the
data from 2009 will meet the objective of waste management collecting under the European directives (4 kg / inhabitant / a year),” says Jana Nahálková.
According to an estimate of the producers, for 2010 it will
be available at least as much electro waste as it was collecWhich appliances did Slovak mostly disable?
• Last year Slovak disabled mostly small household
appliances such as hair dryer or microwave.
• The second most common type of the disabled device
was mobile phone.
• Most people disable unnecessary appliances
at organized collection in the village or at waste
storage facilities (1/3 of respondents) or they return
them directly to the stores when buying new appliances
(16% of respondents).
• Up to 14% of respondents indicated that they donate
the appliances to their friends and family for usage
outside the household.
Source: Association ENVIDOM
104
2010
ted in 2009. According to the Association ENVIDOM it is
more possible to expect growth of quantities in relation to
the further development of coverage of the territory SR,
enacted by the stores´obligation to collect used electrical
and electronic devices by using the system ´piece for piece´ and producers and importers´ duty to re-finance the
collection and recovery of all electro waste from households in the territory of SR, as it results from amendment
of the Waste Law valid since November 2009.
Collection and recycling of such waste has been intensively developed only since 2005, coming into force by means of amendment to the Waste Law, which imposed on
manufacturers and importers of electrical appliances an
obligation to take care of their products after their period
of service.
We disable waste with regard to the nature
Slovak people deal with unnecessary appliances more ecologically than three years ago. Less and less people throw
old appliances to the common waste, into the nature or
dismantle to the parts. Ecologically – 46 % of people deprived of unnecessary appliances to the shop, waste storage
facilities or during collection in the village last year, which
is two percent more than in 2008, and up to 16% more
than in the year 2006. While three years ago 23% of respondents said that they dismantle the appliances or throw
them to the rubbish heap or to communal waste, last year
the number of respondents declined to 17%. Every second
Slovak disabled an old appliance last year (47% of respondents). It results from a survey of Slovak households and
electro waste, which was realised by the association ENVIDOM by means of the company United Consultants and
agency Focus among over a thousand respondents.
Despite the dramatic decline in sales of appliances last
year because of the economic crisis, the number of appliances disabled in an environmental way increased.
While in 2008 each Slovak bought an average of 11.16 kilos of new electrical equipment, last year it was only 8.39
kilos, which is a decrease of up to 33%. According to the
preliminary data, the collective organizations collected in
Slovakia last year approximately 4.02 kilograms of electro
waste per inhabitant per year (3.53 kilos in 2008). Slovakia met the objective of waste management collecting under the European directives (4 kg / inhabitant / a year).
“In 2009 we collected more pieces of refrigerators and
freezers (up to 140 000 pieces) than participants of ENVIDOM sold in 2009 (only 128,000 pieces). Decline in sales
but did not affect the amount of electrical appliances that
Slovak disabled from their homes. One of the reasons for
the growth of the collection is that consumers are increasingly disabling their old appliances in an environmentally friendly manner“, says Martin Ciran, CEO of Association ENVIDOM.
During five years of the association´ existence, they collected nearly two million pieces of unwanted appliances in
a series of white goods such as fridges, washing machines
and small appliances such as vacuum cleaners or kettles.
Expected news from the praxis
Waste of electrical and electronic equipments belongs to
the fastest growing within EU. European Parliament Committee for the Environment recently approved a report
which requires 85 percent of electrical and electronic waste to be processed within six years. Although it should be
4 kilos of waste for each EU citizen per year, in fact many
countries succeed in gathering and processing only about one third of the quantity. Plenary sessions of the Committee should vote on the report in September this year
and the change should be valid from 2016. The rules for
the collection, treatment and recycling of electrical and
electronic waste should undergo changes so that the quality of the EU Member States was comparable.
(zv)
2010
105
Naše environmentálne
myslenie posúvame ďalej!
Zodpovednosť výrobcov v rámci tvorby environmentálnej legislatívy v Európe vychádza
zo všeobecnej zásady „Znečisťovateľ platí!“ Na tomto princípe boli založené základné
environmentálne Smernice EÚ o nakladaní s odpadmi, ktoré tvorili základný rámec
právnych noriem EÚ v odpadoch. Slovensko ako členský štát EÚ muselo dôsledne
zapracovať tieto smernice do svojej národnej legislatívy. Základnou slovenskou právnou
normou je zákon o odpadoch č. 223/2001 Z.z. a zákon o obaloch č. 119/2010 Z.z.
Iniciátormi vzniku kolektívnej organizácie SEWA, a.s.
v roku 2005 boli najvýznamnejší výrobcovia a dovozcovia
elektrických a elektronických zariadení združení v profesijných združenia ADAT (Asociácia dovozcov audiovizuálnej techniky) a ITAS (IT asociácia Slovenska).
SEWA prevádzkuje kolektívny systém zabezpečujúci zber
a zhodnotenie odpadu z elektrických a elektronických
zariadení všetkých desiatich kategórií, odpadov z obalov
a použitých batérií a akumulátorov prostredníctvom úzkej
spolupráce s autorizovanými spracovateľmi, zberovými
spoločnosťami, ktoré prevádzkujú zberné dvory a zabezpečujú mobilný zber, s predajňami elektrospotrebičov,
s dopravcami a v neposlednom rade aj s obcami a mestami. Od mája 2006 je členom prestížnej európskej organizácie WEEE Forum, združujúcej kolektívne organizácie
z EÚ, Nórska a Švajčiarska. Je taktiež držiteľom certifikátov systému manažérstva ISO 9001; ISO 14001 a OHSAS
18001 a zároveň držiteľom certifikátu EMAS ako jediná
kolektívna organizácia v EÚ.
Ďalšie aktivity kolektívnej organizácie SEWA, a.s.:
• financovanie a organizácia celého systému
zhromažďovania, zberu, prepravy a spracovania
elektroodpadu prostredníctvom zberných dvorov,
predajní elektrospotrebičov
a mobilného zberu v obciach,
• registračné, evidenčné a ohlasovacie povinnosti
za členov kolektívnej organizácie,
• propagačné a osvetové aktivity
v oblasti životného prostredia,
• spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy
v legislatívnom procese (pripomienky a návrhy
pri novelizácii relevantných vyhlášok, nariadení,
smerníc a zákonov).
SEWA, a.s. je najrozsiahlejšou kolektívnou organizáciou
na Slovensku, tak z hľadiska počtu všetkých registrovaných výrobcov a dovozcov, ako aj z pohľadu komplexnosti
poskytovaných služieb. V roku 2009 bolo v SEWA, a.s. registrovaných 42 % výrobcov a dovozcov z celkového počtu
1088 registrovaných povinných osôb v „Registri výrobcov
elektrických a elektronických zariadení“. Dominantnými
kategóriami pre SEWA, a.s. sú kategória 3 – IT a telekomunikačné zariadenia a kategória 4 – spotrebná elektronika,
nasledované kategóriami (1 a 2) veľkej a malej bielej techniky. Podiel členov v čiernej technike má rastúcu tendenciu, čo v roku 2009 predstavovalo 88 % podiel na trhu,
pričom u samotnej spotrebnej elektroniky je to až 91 %.
Objem EEZ uvedených na trh v SR
a objem OEEZ vyzbieraných v SR v roku 2009
50 000 000
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
EEZ uvedené na trh v SR (v kg)
EEZ uvedené na trh v SR prostredníctvom SEWA, a.s. (v kg)
objem zberu OEEZ v SR (v kg)
objem zberu OEEZ v SR prostredníctvom SEWA, a.s. (v kg)
Rok 2009 sa líšil od predchádzajúcich období správaním
sa samotného trhu elektrických a elektronických zariadení, a to najmä dôsledkom vplyvu hospodárskej krízy,
ktorá sa výraznou mierou dotkla tohto odvetvia. Prvýkrát,
po predchádzajúcich rokoch rastu, došlo k poklesu množstiev elektrozariadení uvedených na trh. Podiel členov
SEWA, a.s. na elektrozariadenia uvedených na trh v roku
2009 predstavoval takmer 26 %. Na druhej strane objem
odpadu z týchto zariadení naďalej rástol aj v roku 2009.
Slovensko historicky prvýkrát splnilo záväzok zberu 4 kg
na obyvateľa. Aj SEWA, a.s. prispela k naplneniu tohto záväzku svojím podielom, keď vyzbierala takmer jednu štvrtinu celkového množstva odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
SEWA, a.s. aj v roku 2009 plnila všetky zákonom stanovené limity zberu odpadu z elektrických a elektronických
zariadení. Prehľad o množstve objemu elektrozariadení
uvedených na trh v SR členmi SEWA, a.s. a takisto plnenie
limitov zberu sú uvedené v nasledovnom grafe.
EEZ uvedené na trh v 2008 členmi SEWA a zber OEEZ v 2009 (kat. 1 -7)
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Kat.1a) Kat.1b) Kat.2 Kat.3a) Kat.3b) Kat.4a) Kat.4b) Kat.5 a) Kat.5b) Kat.6 Kat.7c)
EEZ uvedené na trh SR (v kg)
Zber OEEZ (v kg)
SEWA, a.s.
Račianska 71, 831 02 Bratislava
108
2010
tel.: +421-2-4910 6811
email: [email protected], www.sewa.sk
We move forward in our
environmental thinking!
Producers´ responsibility in the development of environmental legislation in Europe
is based on the general principle “polluter pays!” Basic environmental EU directives
about waste management were based on this elementary principle and they formed
the basic framework of EU standards in waste. Slovakia as a member state of EU had
to consistently incorporate these directives into national legislation. The basic Slovak
legal norm is the Law on Waste No.. 223/2001 and the Law on Packing No. 119/2010.
The establishment of the company was initiated by leading
producers and importers of electronic and electrical equipment associated within the ADAT association (Association of Audiovisual Technologies Importers) and the ITAS
association (Slovak IT Association).
SEWA operates a collective scheme ensuring the collection and recycling of waste from electronic and electrical
equipment (WEEE) of all ten categories, waste from packaging and used batteries and accumulators by means of
close cooperation with authorised treatment companies;
collection organisations that operate collection points and
ensure mobile coolections; with retailers selling electronic and electrical equipment; with carriers and municipalities. Since May 2006 SEWA, a.s. has been a member of
the prestigious European organization WEEE Forum associating the collective organizations of EU, Norway and
Switzerland. It is also holder of management system certification ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 and simultaneously holder of EMAS certificate as the only collective
organization in EU.
Main activities collective organisation SEWA, a.s:
• Funding and organisation of the whole system
of gathering, collection, transportation and treatment
of WEEE, waste from packaging, waste from products
and used portable batteries and accumulators,
• Registration, filing, and reporting activities (annual
and quarterly reports for relevant organisations),
• PR activities (seminars, lectures, etc.),
• Cooperation with public administration bodies
and municipal authorities within the legislative
process (comments and proposals concerning
amendments to relevant directives, regulations,
ordinances, and acts).
SEWA, a.s. is the largest collective scheme in Slovakia,
both in terms of number of all registered producers and
importers as well as in terms of complexity of provided
services. In 2009 there was 42 % of registered producers
and importers of a total number of 1,088 of obligatory registered people in the „Register of producers of electrical
and electronic equipment.“ The dominant categories for
SEWA, a.s. are Category 3 - IT and telecommunications
equipment and Category 4 - consumer equipment, followed
by categories (1 and 2) of large and small white electrical
appliances. The proportion of black electrical appliances
has an ascending tendency, which in 2009 represented 88
% of market share and in the consumer electronics itself
it was even 91 %.
The volume of EEE put on the market in Slovakia
and the amount of WEEE collected in Slovakia 2009
50 000 000
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
EEE put on the market in SR (kg)
EEE put on the market in SR by SEWA, a.s. (kg)
collection of WEEE in SR (kg)
collection of WEEE in SR by SEWA, a.s. (kg)
The year 2009 differed from preceding periods by the actual behaviour of electrical and electronic equipment market
itself, mainly due to the impact of economic crisis which
greatly affected the industry. The amount of electronic and
electrical equipment put on the market decreased for the
first time. The market share of SEWA, a.s. members in the
electronic and electrical equipment put on market in 2009
represented nearly 26 %. On the other hand, the volume
of waste from these appliances continued to grow in 2009.
Historically first time Slovakia fulfilled the commitment of
collecting 4 kilos per capita. Also SEWA, a.s. has contributed to the fulfilment of the Slovak Republic obligation
by collecting almost one quarter of the total amount of
WEEE.
Also in 2009 SEWA, a.s. complied with all statutory WEEE
collection limits.
EEE put on the market in 2008 by SEWA members
and collection in 2009 (cat. 1 - 7)
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
cat.1a) cat.1b) cat.2 cat.3a) cat.3b) cat.4a) cat.4b) cat.5 a) cat.5b) cat.6 cat.7c)
EEE put on the market in SR (kg)
collection of WEEE (kg)
SEWA, a.s.
Račianska 71, 831 02 Bratislava
tel.: +421-2-4910 6811
email: [email protected], www.sewa.sk
2010
109
EKOS PLUS s.r.o. je spoločnosť, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti životného prostredia
už dve desaťročia. Dlhoročné skúsenosti, tím kvalitných odborníkov a špeciálne vyberaných
spolupracovníkov, sú zárukou vysokej odbornosti a profesionality všetkých našich činností.
EKOS PLUS s.r.o. is the company that provides highly professional consulting services related to
environment protection for almost 20 years. The years of experience and the team composed of
qualified specialists is guarantee of professional approach to all our projects.
PORADENSTVO
EIA/Environmental Impact Assessment studies – posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006
Z.z. - štúdie, zámery, správy, posudky
IPKZ/IPPC Integrated pollution and prevention control – komplexné poradenstvo v oblasti integrovaného povoľovania
podľa zákona č. 245/2003 Z.z. – vypracovanie potrebnej dokumentácie, žiadostí o IP, poradenstvo pri konaniach
Odpady/Waste management – komplexné systémy manažmentu odpadového hospodárstva – racionalizácia, efektivita,
súlad s legislatívou
ISO/EMAS – zavádzanie systémov kvality ISO 9001 a systémov environmentálneho manažmentu – príprava dokumentácie,
poradenstvo
REACH/Registration, Evaluation, Authorisation & Restriction of Chemicals – poradenstvo pri zavádzaní nariadenia EÚ
o systéme chemickej bezpečnosti
Enviroaudit/Environmental screening & controlling – environmentálne audity priemyselných prevádzok a poradenstvo
pri optimalizácii poistenia environmentálnych škôd
Staré environmentálne záťaže/Environmental loads – komplexné projekty likvidácie ekologických záťaží
Posudková činnosť/Expert opinions – odborné posudky v oblasti ochrany ovzdušia a odpadov
Optimalizácia merania emisií/Optimization of emission measurement systems
Žiadosti o NFP z fondov EÚ/Integrated project development within the framework of EU Structural Funds - komplexné
spracovanie žiadostí, vrátane povinných príloh a poradenstva
Manažment zmlúv a právne poradenstvo/Contract management & legal consulting
TECHNOLÓGIE
Spaľovne NO/Hazardous waste incineration plants – komplexné dodávky spaľovní
nebezpečného odpadu
Modernizácia spaľovní/Technological improvements of incineration plants – ekologizácia
a rekonštrukcia existujúcich spaľovní odpadov
Projektový manažment/Project engineering – komplexný manažment investičných akcií
od zámeru po realizáciu
Systémy čistenia dymových plynov/Clean-up systems for combustion technologies for municipal
waste incinerators in operation – dodávky a montáž systémov na čistenie dymových
plynov – odsírenie, dioxínové filtre
38
38
2010
20
201
0
Slovenský elektroenergetický dispečing
National Control Centre of Slovakia
2009
Pokrytie zaťaženia v deň ročného maxima (MW) / Load and Use of Sources on Day of Yearly Peak (MW)
Zaťaženie / Load
4 400
4 000
3 600
3 200
2 800
2 400
2 000
1 600
1 200
Ročné maximum / Yearly Peak Load:
4 131 MW
28. január 2009 o 17:00 h.
28 January 2009, 5:00 p.m.
800
400
0
-400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
hod. / hour
Jadrové elektrárne / Nuclear Power Stations
Vodné elektrárne / Hydro Power Stations
Saldo / Balance (+ Imp, - Exp)
Tepelné elektrárne / Thermal Conventional
Ostatné / Others
PVE / Consumption of pumping
TE / Thermal
Conventional
22,6 %
Výroba elektriny v deň ročného maxima (28. 1.)
/ Production of Electricity on the Day of Yearly Peak
PVE / Pumping
1,0 %
VE / Hydro
9,1 %
Import
10,7 %
Výroba / Production
Import (saldo / balance)
Spotreba / Consumption
JE / Nuclear
47,8 %
81 475 MWh
9 726 MWh
91 201 MWh
Uvedené údaje sú brutto. / Showed data are brutto.
Ostatné / Others
8,8 %
Týždenné maximá zaťaženia (MW) / Weekly Peak Loads (MW)
4 500
4 300
4 100
3 900
3 700
3 500
3 300
3 100
1
3
5
7
9
11
13
15
17 19 21 23 25 27 29 31
33
35 37 39 41
43 45 47 49 51 53
týždeň / week
2006
2007
2008
2009
Priebeh zaťaženia v dňoch ročného maxima a minima (MW) / Load Curves on Days of the Peak and Minimum of the Year (MW)
4 200
4 000
3 800
3 600
3 400
3 200
3 000
2 800
2 600
2 400
2 200
2 000
1 800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
hod. / hour
28. 1. 2009
13. 4. 2009
14
15
16
17
18
19
20
21 22 23
24
(ČEPS)
Czech Republic
141
Saldo / Balance (Imp): 1 312 GWh
Export: 7 682 GWh
Import: 8 994 GWh
6 555
2 337
Poland
(PSE-O)
Namerané cezhraničné prenosy elektriny ES SR (GWh) / Metered Cross-Border Flows of Electricity (GWh)
Hungary
(MAVIR)
6 001
102
62
1 478
(WPS)
Ukraine
Ostatné / Others
Tepelné elektrárne / Thermal Conventional
Saldo / Balance (Import)
Vodné elektrárne / Hydro Power Stations
Jadrové elektrárne / Nuclear Power Stations
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
28 000
30 000
2008
Výroba / Production
29 309 GWh
Spotreba / Consumption
29 830 GWh
16 704 (56.0 %)
5 647 (18.9 %)
4 284 (14.4 %)
2 674 (9.0 %)
521 (1.7 %)
Podiel zdrojov na pokrývaní ročnej spotreby (GWh) / Share of sources covering yearly consumption (GWh)
Brutto údaje / Brutto data
2009
Výroba / Production
26 074 GWh
Spotreba / Consumption
27 386 GWh
14 081 (51,4 %)
4 768 (17,4 %)
4 662 (17,0 %)
2 563 (9,4 %)
1 312 (4,8 %)
Ročná výroba a spotreba elektriny (GWh) / Yearly Electricity Production and Consumption (GWh)
34 000
32 000
30 000
28 000
26 000
24 000
22 000
Výroba / Production
Spotreba / Consumption
Podiel zdrojov na pokrývaní mesačnej spotreby (GWh) / Share of sources covering monthly consumption (GWh)
2 800
2 600
2 400
2 200
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
-200
-400
Jadrové elektrárne / Nuclear Power Stations
Vodné elektrárne / Hydro Power Stations
Saldo / Balance (+ Imp, - Exp)
Tepelné elektrárne / Thermal Conventional
Ostatné / Others
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
20 000
Namerané mesačné cezhraničné prenosy ES SR (GWh) / Monthly Metered Cross-Border Flows of Slovakia (GWh)
1 100
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
-800
-900
-1 000
-1 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mesiace / months
Import
Export
Saldo / Balance
Namerané cezhraničné prenosy ES SR (GWh) / Metered Cross-Border Flows of Slovakia (GWh)
26 000
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Import
Export
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
Inštalovaný výkon elektrární ES SR / Installed Capacity of Power plants in Slovakia
Elektráreň
JE
TE
VE
Ostatné
Suma
MW
1 820
2 009
2 478
794
7 101
%
25,6
28,3
34,9
11,2
Type
Nuclear
Thermal
Hydro
Others
Total
JE / Nuclear
ostatné / Others
TE / Thermal
VE / Hydro
Ročná dodávka regulčnej elektrinyy do ES SR / Yearly Supply of Regulation Electricity in the Power System
TRV30MIN +
6,8 %
TRV30MIN 7,4 %
TRV120
0,7 %
NRE 0,3 %
PRV +
2,4 %
PRV 2,4 %
TRV3MIN 2,0 %
TRV3MIN +
0,6 %
SRV +
33,5 %
SRV 43,9 %
Prenosová sústava Slovenskej republiky / Transmission System of Slovak Republic
Celkový transformačný výkon
Vedenia 400 kV
Vedenia 220 kV
Rozvodne 400 kV
Rozvodne 220 kV
Transformátory 400/220 kV
Transformátory 400/110 kV
Transformátory 220/110 kV
10 010 MVA
1 776 km
962 km
17
8
1 400 MVA
6 410 MVA
2 200 MVA
Total transformation capacity
400 kV Lines
220 kV Lines
400 kV Substations
220 kV Substations
400/220 kV Transformers
400/110 kV Transformers
220/110 kV Transformers
Chcete optimalizovať svoje procesy?
Ponúkame integrované riešenia na riadenie energie, založené na dlhoročnej kompetencii a skúsenostiach zodpovedajúcich vašim potrebám.
Ako osvedčený partner sme dodali celosvetovo viac ako 300 miliónov elektromerov a inštalovali
sme vyše 1 000 riešení AMM (Advanced Metering Management). Dobrý dôvod spoľahnúť sa na nás
– s nami môžete zlepšiť svoje služby a efektívnejšie využiť svoje zdroje – manage energy better.
www.landisgyr.cz
o
h
W
s
i
Who
WHO IS WHO
Ing. Pavol Babarík, PhD.
obchodný zástupca a vedúci organizačnej zložky spoločnosti Landys +
Gyr s.r.o. (od roku 2003)
*28.3.1971. Absolvent Technickej
Univerzity Košice, Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektroetechniky
a informatiky (v r.1994). Doktorandské postgraduálne štúdium na Technickej Univerzite
Košice, Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektroetechniky a informatiky (v roku 2000), 1994–2001: Technická univerzita Košice –odborný asistent, 2001–2003:
Siemens s.r.o.–akvizitér, Od roku 2003: Landis + Gyr
s.r.o.–obchodný zástupca, vedúci organizačnej zložky,
2004 - SEPS a.s.: projektový manažér projektu implementácie dátového skladu, 2003–2006: Chemosvit,
NCHZ, ZSNP -technický konzultant, 2005 – 2006: VSE
a.s. Košice -projektový manažér projektu systému
AZD.
Trade Representative and Head of the Organisational
Unit of the company Landys + Gyr s.r.o. (as of 2003)
Graduate of the Košice Technical University, Department of Energy Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Informatics (in 1994). PhD post-graduate
study at the Košice Technical University, Department
of Energy Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Informatics (in 2000), 1994–2001: Technical
University in Košice–professor assistant, 2001–2003:
Siemens s.r.o.–acquisitions, As of 2003: Landis + Gyr
s.r.o.–Trade Representative, Head of the Organisational Component, 2004: SEPS a.s. –Project Manager for
the project of Implementation of Data Warehousing,
2003–2006: Chemosvit, NCHZ, ZSNP –technical consultant, 2005–2006: VSE a.s. Košice – Project Manager
for the AZD system project.
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (od roku 2003),
*22.4.1949. Absolvent Chemickotechnologickej fakulty SVŠT v Bratislave,
odbor chemické inžinierstvo a riadenie procesov (v roku 1972). V roku
1979 kandidát vied (názov práce
Modelovanie neizotermickej adsorpcie). V roku 1982
docent v odbore teória chemickej techniky (názov
práce Dvojzložková adsorpcia). V roku 1994 vedecká
hodnosť doktora vied (názov práce Heterogénne bioreaktory). V roku 1997 profesor v odbore Chemické
inžinierstvo a riadenie procesov.
1972–1973: Katedra Chemického inžinierstva, SUT
Bratislava – asistent profesora, 1973–1974: ENSIGS
Toulouse – výskumný pracovník, 1974–1983: Katedra
Chemického inžinierstva, SUT Bratislava –asistent profesora, 1983–1989: docent, zástupca vedúceho katedry, katedra chemického a biochemického inžinierstva
SUT Bratislava, 1989 – 2000: Katedra Chemického
a biochemického inžinierstva SUT Bratislava – vedúci
katedry 2000–2003: Chemicko-technolgickej fakulta
STU v Bratislave –dekan, 2003:Slovenská technická
univerzita v Bratislave – rektor. Od roku 2005 prezident Slovenskej rektorskej konferencie.
Autor 5 kníh, 169 článkov, 182 odborných prednášok,
175 posterov a 38 technických správ.
Diplom Engineer degree (chemical engineering) from
The Slovak University of Technology, Bratislava, 1972.
PhD degree from Faculty of Chemical Technology,
Bratislava, 1979. DrSc (Doctor of Science) degree from
Slovak University of Technology, Bratislava, 1994,
1972–1973: Assistent Professor at Department of Chemical Engineering, SUT Bratislava. 1973–1974: Research
Associate at ENSIGS Toulouse (France) 1974–1983: Assistent Prof. At SUT Bratislava, 1983–1989: Assoc.Prof.
and Vicehead of Department of Chemical and Biochemical Engineering SUT Bratislava, 1989–2000: Head of
Dep. Of Chem. and Biochem. Engineering SUT Bratislava, 1997: Full Professor, 2000–2003: Dean of Faculty of
Chemical Engineering, 2003: Rector Slovak University
of Technology, Bratislava, From 2005 President of Slovak Rectors Conference.
Ing. Miroslav Božik
Bol absolventom Materiálovotechnologickej fakulty, Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave,
odbor Aplikovaná informatika a
automatizácia v priemysle. Ďalej
absolvoval postgraduálne štúdium
na Katedre jadrovej fyziky a techniky FEI Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore Bezpečnostné aspekty
122
2010
prevádzky jadrových zariadení. V jadrovej energetike
pracuje od roku 1973, kedy začal pracovať v zmenovej
prevádzke jadrovej elektrárne A-1. Postupne prešiel
ďalšími prevádzkovými a riadiacimi pozíciami v jadrových elektrárňach A-1, V-1 a V-2. Od roku 1976 pracoval
vo funkcii technik primárnej časti elektrárne V-1 a od
roku 1984 ako majster a technik palivového hospodárstva VVER v oblasti nakladania s jadrovým palivom v
elektrárňach V-1 a V-2. Po vytvorení závodu SE-VYZ
od roku 1996 pracoval postupne vo funkcii vedúceho
oddelenia paliva VVER, vedúceho odboru špeciálnych
prevádzok a vedúceho odboru nakladania s vyhoreným jadrovým palivom. Od roku 2006 až doteraz
pracuje v spoločnosti JAVYS, a.s., najskôr v pracovnej
pozícii riaditeľa sekcie správy majetku v divízii VYZ, od
1.4.2008 vrchného riaditeľa divízie vyraďovania JE A1
a od 1.9.2008 vrchného riaditeľa divízie nakladania s
RAO a VJP.
Ing. Miroslav Božik graduate of the Faculty of Material
Technology, Slovak Technical University in Bratislava,
Department of Applied Informatics and automation
industry. He subsequently took postgraduate studies
at the Department of Nuclear Science and Physics,
Slovak Technical University in Bratislava in the field
of safety aspects of nuclear installations. The nuclear
work since 1973, when he started work on the operation of shift NPP A-1. Gradually he has received any
operational and management positions in nuclear
power stations A-1, V-1 and V-2. Since 1976, he was the
primary engineer of the plant V-1, and since 1984 as a
master technician and VVER fuel economy in the management of nuclear fuel in power station V-1 and V-2.
Following the establishment of SE-NPP since 1996, he
worked successively as head of department VVER fuel,
department head of special operations and Head of
the spent nuclear fuel. From 2006 until now working
in JAVYS, in the working position of director of property management section of the NPP Division, Managing Director of the Division NPP A1. From 01.09.2008
Managing Director Division of radioactive waste management.
Ing. Gustáv Časnocha
predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ spoločnosti ELV Produkt a.s.
(od roku 1999).* 4.2. 1960. Absolvent
Vysokej školy ekonomickej v Bratislave odbor Zahraničný obchod
(v roku 1983). 1983–1990: Interhotely
Bratislava – rôzne vedúce funkcie,
1990–1999: súkromne podnikal v oblasti exportu a importu tovarov a surovín najmä v spotrebnom a chemickom priemysle. Od roku 1999: ELV Produkt a.s. Senec –predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.
Chairman of the Board of Directors and CEO of ELV
Produkt a. s. (since 1999)
Ing. Gustáv Časnocha after finishing Primary and Secondary school studied at The University of Economics in Bratislava, specialized in International trade
(1979–1983). 1983–1990: after graduating he worked
in different leading positions for Interhotel Bratislava.
1990–1999: self-employed in the sphere of export and
import of goods in consumer and chemical industry.
Since 1999 he has worked for ELV Produkt a. s. Senec
as Chairman of the Board of Directors and CEO.
Igino Maria Chellini
je od 1. októbra 2009 projektovým
riaditeľom SE- 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce. Igino Maria Chellini
má 43 rokov, vyštudoval jadrové
inžinierstvo a v spoločnosti Enel
pracuje od roku 2001. V rokoch
1992-1997 pôsobil ako projektový
manažér pre taliansku spoločnosť
zaoberajúcu sa integrovaným splyňovaním a projektmi
kombinovaného cyklu. V rokoch 1997-2001 sa podieľal
na medzinárodnom rozvoji niekoľkých energetických
projektov v Taliansku a Európe. Po vstupe do spoločnosti Enel, začal robiť ako skúsený pracovník rozvoja
obchodu, neskôr sa stal vedúcim tvorby a integrácie
v divízii GEM. Ostatných 6 rokov pôsobil v jadrovom
sektore s rôznymi zodpovednosťami ako projektový
manažér pre prípravu prvých strednodobých a dlhodobých strategických plánov pre SE, ako podpora pri
rozvoji obchodu pri technických hĺbkových kontrolách
súvisiacich s akvizičným programom spoločnosti Enel
a projektový manažér pre hodnotenie realizovateľnosti projektov, rozvoj technológií a stavebníctva. Pán
Igino Maria Chellini reprezentuje spoločnosť Enel v
Riadiacom výbore Európskeho programu požiadaviek
podnikov verejných služieb. V rokoch 2006 -2008 reprezentoval spoločnosť v Svetovej asociácii jadrových
prevádzkovateľov (WANO) ako „styčný dôstojník“ misie WANO.
Igino Maria Chellini since the first October 2009 Project Director, SE-3th and 4th Block Nuclear Power
Plant Mochovce. Igino Maria Chellini has 43 years,
he studied nuclear engineering and Enel is working
since 2001. From 1992-1997 he worked as project manager for the Italian company dealing in integrated
gasification and combined cycle projects. In the years
1997-2001 participated in international development
in several energy projects in Italy and Europe. After
joining the company Enel, began as a skilled worker
to do business development, and later became head
of development and integration division of GEM. The
other six years he worked in the nuclear sector with
different responsibilities as project manager for the
preparation of the first medium and long term strategic plans for SE support of the development of trade
in-depth technical controls related to the acquisition
of Enel program and project manager for the evaluation of the projects, technology development and
construction. Igino Maria Chellini represents Enel
in the Management Committee of the requirements
of utilities. Between 2006 -2008 he represented the
company in the World Association of Nuclear Operators (WANO) as „liaison officer“ WANO mission.
Ing. Igor Chrapčiak
riaditeľ spoločnosti Schrack Technik
s.r.o. *16. 6.1962, Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, odbor elektroizolačná technika, (v r.1985).
1985-1998 –Západoslovenské energetické závody, (ZSE, š.p.) Bratislava
– projektant, 1987-1995 vedúci projektového oddelenia distribučných sietí, 1995-1998
-ZSE, š.p. - vedúci vývoja GIS (geografický informačný
systém). Od r. 1998 -Schrack Energietechnik / Schrack
Technik s.r.o., od r. 1999 riaditeľ, od r. 2005 konateľ
spoločnosti. Podieľa sa na tvorbe koncepcie a realizácii komplexných systémov inteligentného diaľkového
merania elektrickej energie pre energetické spoločnosti a liberalizovaný energetický trh. Od roku 2006
je členom predstavenstva Bratislavská Teplárenská,
a.s. Bratislava.
Director of Schrack Technik s.r.o., graduated from the
Slovak Technical University Bratislava, Electrical Engineering Faculty, the study aimed at electro-insulation
technology, specialised in solid substances physics in
1985. 1985-1998 working for Západoslovenské energetické závody (ZSE, š.p.) Bratislava as designer. 1987-1995
for the same employer as chief designer of the distribution network department. Continuing for ZSE, š.p.
over 1995-1998 as chief developer of the Geographic
Information System of ZSE, š.p. Since 1998 joined the
company Schrack Technik s.r.o., since 1999 director.
The co-author of the GRAP and MicroGrap system for
automated designing of engineering networks, co-founder designing the geographic information system
KiGIS in Kiev. He participates in designing concept
and implementation of comprehensive remote smart
measuring systems for the energy companies and the
liberalised energy market. Since 2006 Chairman of the
Board Bratislavská Teplárenská a.s.
Ing. Martin Ciran
generálny riaditeľ spoločnosti ENVIDOM (od roku 2005). Absolvent
Slovenskej technickej univerzity,
Fakulta mechanického inžinierstva
so špecializáciou na manažment.
Od roku 1973: Slovenská armatúrka
Myjava a VHJ Strojsmalt –rôzne riadiace pozície v oblasti výroby, 1986–1992: Tatramat
Poprad, a.s. –generálny riaditeľ, 1992–2002: Whirlpool
Slovakia –generálny riaditeľ, Od roku 2003: príprava
a založenie Slovenskej asociácie výrobcov domácich
spotrebičov, 2004 –doteraz: CECED Slovakia –združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov –generálny riaditeľ, 2005 –doteraz: príprava kolektívneho
systému ENVIDOM –združenia výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu (vzniklo v roku 2005), kde pôsobí dodnes ako generálny riaditeľ.
General Director of ENVIDOM (since 2005)
He studied at Slovac technical university, Faculty of
mechanical engineering in specialization on Managment. Since 1973 he was working in the company
WHO IS WHO
Slovenska armatúrka Myjava a VHJ Strojsmalt on the
diferent positions in the field of production. In the
year 1986 he became CEO of the Tatramat Poprad,
a.s.. After six years at this positon he became (for ten
years) CEO of the Whirpool Slovakia. Since 2003 he
established Slovak association of producres of the domestic appliances. After one year he became CEO of
the company CECED Slovakia – association of European producers of domestic appliances – till today.
He is CEO of ENVIDOM – association of electronic products producers for recycling (established in 2005).
Dr. Michal Géci, MBA
Capgemini, Account Manager pre odvetvie energetiky na Slovensku.
*19.7.1977
Absolvent doktorandského štúdia
Medzinárodných a diplomatických
vied, Bologna University, Taliansko
(1996-2004), titul M.B.A. získal na
Scuola di Direzione Aziendale Univerzity Bocconi v Miláne (2007-2008) a na Tsinghua School of Economics
and Management v Pekingu, Čína (2008). V rokoch
2002-2006 pôsobil v oblasti poradenstva pre priame
zahraničné investície na Slovensku, ako aj v IT poradenstve. V rokoch 2005-2007 pracoval na pozícií Senior konzultanta v spoločnosti Capgemini Slovensko,
kde sa podielal na viacerých úspešných projektoch
v odvetvií energetiky a telekomunikácií. V sektore
energetiky pracoval na projektoch ako IT audit kritických aplikácií pre biznis, Zavedenie centralizovaného
systému obstarávania, Biznis štúdia o nasadení efektívneho riadenia aktív alebo Štúdia realizovateľnosti
projektu z oblasti obnoviteľných zdrojov pre vstup nového hráča na trh. Z oblasti telekomunikácií bol súčasťou projektového tímu, ktorý implementoval Projekt
integrácie po fúzií pre jedného z najvýznamnejších
telekomunikačných operátorov v Strednej Európe. Je
aktívnym členom Utility Strategy Lab (Centra excelencie spoločnosti Capgemini pre odvetvie energetiky) so
sídlom v Paríži.
Capgemini, Account Manager for Energy & Utility sector in Slovakia.
Graduated with Master Degree in International
and Diplomatic Sciences, Bologna University, Italy (1996-2004), reached MBA at Bocconi School of
Management in Milan (2007-2008) and at Tsinghua
School of Economics and Management in Beijing,
China (2008). In the period 2002-2006 he was active
in the business consulting for FDI (Foreign Direct Investments) in Slovakia, as well as in IT consulting. In
2005-2007 he worked as a Senior Consultant for Capgemini Slovakia, where he participated and delivered
several successful projects in the energy and telecommunication sectors. In the energy sector he has
worked on the projects like IT audit of core business
applications, Top down business case for asset management or Feasibility study for the RES (Renewable
Energy Sources) project for the new market player.
In the Telco sector he was part of the project team
which implemented Post Merger Integration project
for leading telecommunication operator in the CEE
region. He is an active member of Utility Strategy Lab
(Capgemini’s Centre of Excellence for Energy & Utility
sector) located in Paris.
RNDr. Oskár Halzl
podpredseda predstavenstva a obchodný riaditeľ Sféra, a.s. (od roku
2003). *7.6.1953. Absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, odbor matematika –teoretická kybernetika (v roku
1977). 1977–1983: Výskumný ústav výpočtovej techniky
Žilina – analytik, programátor, 1983–1989: Kovoprojekta, š.p., Bratislava –samostatný vývojový pracovník.
1989–1992: podnikateľská činnosť –živnosť v oblasti
programovania a spracovania dát. 1992–1993: Sféra, s.r.o., Bratislava –konateľ, 1994–2003: Sféra, a.s.
–podpredseda predstavenstva, riaditeľ úseku kvality.
Od roku 2003: Sféra, a.s. –podpredseda predstavenstva, riaditeľ úseku obchodu.
Vice-chairman of Board of the Directors, Commercial
Director Sféra, a. s. (since 2003)
Graduate of Faculty of Natural Science of Comenius
University in Bratislava, degree in Mathematics –Theoretical Cybernetics (in 1977). 1977–1983: Výskumný
ústav výpočtovej techniky Žilina –analyst, programmer, 1983–1989: Kovoprojekta, š.p., Bratislava –independent research worker, 1989–1992: business acti-
vities –business license for data programming and
processing, 1992–1993: Sféra, s.r.o., Bratislava –General
Manager, 1994–2003: Sféra, a.s. –Vice-Chairman of the
Board of Directors, Director of Quality Control, Since
2003: Sféra, a.s. –Vice-Chairman of the Board of Directors, Director of Trade Department.
Stanislav Hamrák
riaditeľ spoločnosti Hasma, s.r.o.
(od roku 1994).Absolvoval Strednú priemyselnú školu strojnícku
v Poprade (v roku 1969). 1969–1972:
Kovohuty Krompachy –robotník,
1972–1994: SEZ Krompachy –konštruktér. Od roku 1994: Hasma, s.r.o.
Krompachy –riaditeľ. Viac ako dvadsať rokov konštruktérskej práce ho naučilo spájať teóriu s praxou,
analyticky myslieť, hľadať najefektívnejšie technické
riešenia, ísť do hĺbky každého problému, analyzovať
výhody, či nevýhody možných riešení, a na základe
toho rozhodovať. Aj dnes vo funkcii riaditeľa je denne
postavený pred povinnosť rozhodovať, pričom rozhodovanie neberie ako výhodu riaditeľa, ale ako povinnosť a zodpovednosť.
Director of Hasma, s.r.o. (since 1994)
He graduated at Technic high school of engineering in
Poprad (1965–1969) In years 1969–1972 he worked like
worker in Kovohuty Krompachy, from the year 1972 till
1994 he worked like constructor for SEZ Krompachy
and finally from the year of 1994 he is director of the
company Hasma s.r.o., Krompachy. More than 20 years
of constructor work had taught him to put together
theory with practice, to think analytic, to find out the
most effective technical solutions, to go to the deep
of each problem, to analyze advantages or disadvantages of possible solutions, and at the point of these experiences to decide. Also today, in function of director
he is daily displayed against the duty of decisions, and
making the decisions doesn`t count as disadvantage
of director but like duty and responsibility.
Ing. Miroslav Holčík
konateľ spoločnosti MURAT s.r.o.
(od r.1993) *8.4.1951. Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, odbor
Elektroizolačná a káblová technika
(v r.1975). 1975-1990 -Kablo Bratislava
-vývojový pracovník, vedúci prevádzky, výrobno-technický námestník
závodu. 1990-1993 -Gumon Bratislava a.s. -výrobnotechnický riaditeľ. Od r.1993 -MURAT s.r.o. -konateľ
spoločnosti.
In 1975 he graduated from the Slovak Technical University Bratislava, Electrical Engineering Faculty, the
study specialised in electro-insulation and cable technology. From 1975 to 1990 he worked for Kablo Bratislava as researcher, operation manager, enterprise
production and technological deputy director. From
1990 to 1993 he worked for Gumon Bratislava a.s. as
production and technological director. Since 1993 he
is executive of the company MURAT s.r.o.
Magdaléna Holčíková
obchodná riaditeľka spoločnosti MURAT s.r.o. (od r.1993). *15.1.1951. Absolventka SPTŠ Bratislava. 1970-1992
-Kablo Bratislava -prípravár výroby,
samostatný technológ, vedúci VDO.
Od r. 1993 -MURAT s.r.o. -obchodná
riaditeľka.
She graduated from the Secondary Telecommunication Engineering Scholl. Since 1970 to 1992 she worked
for Kablo Bratislava as production preparation worker,
independent technologist, manager of production department. Since 1993 she acts as sales director of the
company MURAT s.r.o.
prof. Ing. František Janíček, PhD.
prorektor pre rozvoj Slovenskej technickej univerzity (od roku 2007)
*4.12.1954. Vysokoškolské štúdium
absolvoval na Elektrotechnickej fakulte SVŠT (v roku 1979). Internú
ašpirantúru v odbore Elektroenergetika ukončil na EF SVŠT (v roku 1984).
V roku 1979: Katedra elektroenergetiky EF SVŠT –asistent. V roku 1989: vymenovaný za docenta. V roku
1999: vymenovaný za profesora. Od 1. 2.2006: predseda rady pre technické vedy v Agentúre na podporu
výskumu a vývoja. 2000–2007: dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Od 1. 2.2007:
prorektor pre rozvoj Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (doteraz). Patrí k významným odborníkom
v oblasti elektroenergetiky. Ako autor a spoluautor
publikoval 13 vysokoškolských skrípt a učebníc, 4 odborné monografie, vyše 40 článkov v časopisoch, 80
príspevkov na medzinárodných vedeckých konferenciách (z toho 26 vyžiadaných prednášok). Je jedným
zo spoluzakladateľov internetového informačného
a vzdelávacieho projektu INFELEN (informácie o elektroenergetike), zakladateľ časopisu EE, kde pôsobí
aj ako člen redakčnej rady. Je členom slovenského
výboru WEC SR, štatutárny zástupca Združenia EE (8
organizácií) a členom viacerých vedeckých rád univerzít v SR. Oponoval viacero významných projektov
v oblasti liberalizovaného trhu s elektrickou energiou
a bol členom kolektívu pre vypracovanie Energetickej
politiky SR.
Pro-rector for Development of the Slovak Technical
University in Bratislava (since 2007)
He graduated from university studies at the Slovak
Technical University (SVŠT) in Bratislava, Faculty of
Electrical Engineering (EF) in 1979 and in the same year
he started as assistant lecturer at the Department of
Power Engineering, Faculty of Electrical Engineering
EF SVŠT. He completed the internal postgraduate studies in Power Engineering at EF SVŠT in 1984. He was
appointed as associated professor in 1989 and as professor in 1999. In 1989: he was appointed as associated professor. In 1999: he was appointed as professor.
2000–2007: he held the position of the Dean of Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the
Slovak Technical University (STU) in Bratislava. From
1.2.2007 to the current date he has been the Pro-rector for Development of the Slovak Technical University in Bratislava. He is a renowned specialist in the
field of power engineering. As author and co-author
he has published 13 university textbooks, 4 professional monographs, more than 40 articles in journals,
80 papers at international scientific conferences (of
which 26 requested papers). He is the co-founder of
the internet information and education project INFELEN (information on power engineering), founder
of the EE journal where he also acts as a member of
editorial board. He is a member of the Slovak WEC SR
committee, a statutory representative of the EE Association (8 organisations) and a member of the scientific board of several universities in the SR. He reviewed
several major projects in the field of liberalised power
market and was a member of team for the elaboration
of the Energy Policy of the SR. Since 1.2.2006 he is in
position of Chairman of Board for Technical Science
in the Agency for the Support of Research and Development.
Ing. Ľubomír Jurika
*13.7.1951. Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, zameranie výroba
a rozvod elektrickej energie, špecializácia Jadrové elektrárne (1975).
1975–1976 Výskumný ústav energetický, pracovisko Jaslovské Bohunice – výskumný pracovník v oblasti
bezpečnosti jadrových elektrární. 1977–1993 Dopravný podnik mesta Bratislavy –vedúci oddelenia elektrodispečingu, vedúci prevádzky trakčných meniarní
(námestník riaditeľa pre pevné trakčné zariadenia) riaditeľ odštepného závodu Elektrické dráhy. 1994–1997
Voest-Alpine Technology, s.r.o. Bratislava. Od roku
1997 do roku 2008 Siemens s.r.o. Bratislava, riaditeľ
divízie energetiky. Od roku 2008 InForm Technologies
a.s., riaditeľ divízie primárnej techniky.
Graduated at Slovak Technical University, Faculty of
Electrical Engineering, course of Production, Distribution and Use of Electric Energy –Nuclear Power
Plants (1975). 1975–1976 Research Institute of Energy,
Unit Jaslovske Bohunice –researcher in NPP security.
1977–1993 Public Transport Utility of the City of Bratislava –head of Electricity Control Center (Deputy
Director for Traction Machinery Department) Director
of Electric Transport Network Utility. 1994–1997 Voest-Alpine Technology Bratislava. Since 1997–till 2008:
Siemens Bratislava – Director of Energy Division. From
2008 InFormTechnologies j.s.c., Director of Primary
Technik Division.
2010
123
WHO IS WHO
Prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
*11.5.1954, Absolvoval Elektroenergetickú fakultu na Moskovskom energetickom inštitúte v rokoch 1973 – 1979,
kde ukončil aj vedeckú ašpirantúru
v roku 1989. V roku 1993 habilitoval
za docenta v odbore Elektroenergetika na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, kde aj inauguroval za profesora v odbore Energetické a silnoprúdové inžinierstvo.
Od roku 1979 pracuje na FEI TU v Košiciach. Vo svojej
pedagogickej a vedeckej práci sa špecializuje na problematiku prevádzky a riadenia elektrizačnej sústavy
a aplikáciu počítačov v elektroenergetike. Odviedol asi
70 diplomantov a pod jeho vedením ukončilo 5 doktorandov. Je autorom alebo spoluautorom 2 monografií,
4 vysokoškolských učebníc, 12 vysokoškolských skrípt
a viac ako 140 vedeckých a odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch a v zborníkoch. Bol
zodpovedným riešiteľom viacerých domácich a zahraničných projektov a riešil viac ako 100 prác pre energetickú prax. Je členom 4 redakčných rád domácich a zahraničných časopisov, členom IEE, CIGRE, CIRED a WEC.
Od roku 1999 je vedúcim Katedry elektroenergetiky na
FEI TU v Košiciach.
Prof. Ing. Michal KOLCUN, PhD. graduate at the Moscow Energy Institute in the years 1973 - 1979, where
he completed the research student‘s post in 1989. In
1993 he qualified as an Associate Professor in Electrical Power Engineering at the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science TU in Košice and inaugurate a professor in the field of energy and power
engineering. Since 1979 working at FEI TU Košice. In
his teaching and scientific work focuses on the issue
of operation and management of the electricity system and the application of computers in the electricity sector. He did about 70 diplomants and completed under the direction of five doctorates. He is the
author or coauthor of two monographs, four university textbooks, university textbooks and 12 more than
140 scientific and professional articles in national and
international journals and conference proceedings.
He was in charge participated in several national and
international projects and dealt with more than 100
papers on energy practice. It is a member of the editorial boards of four national and international journals,
a member of IEE, CIGRE, CIRED and WEC. Since 1999
Head of the Department of electrical power to the FEI
TU in Košice.
Ing. Alexander Kšiňan
generálny riaditeľ Elektrovod Holding, a.s. (od roku 2004), *27.8.1952.
Absolvent Elektrotechnickej fakulty
SVŠT, odbor silnoprúdovej elektrotechniky –výroba, rozvod a využitie
elektrickej energie (v roku 1976).
1976–1981: Stredoslovenské energetické závody (SSE), š.p. Žilina, rozvodný závod Žiar
nad Hronom –projektant. Od roku 1977: podnikové
riaditeľstvo –technik VN sietí. 1981–1994: Slovenský
energetický podnik (SEP), š.p. Bratislava –vedúci referent, od roku 1987: vedúci odborný technický pracovník vedení. Od roku 1991: Závod prenosovej sústavy
–riaditeľ, 1994–2001: Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, Závod prenosovej sústavy –riaditeľ odštepného
závodu, 2001–2003: Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a.s. Bratislava –predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, 2003: ELV PRODUKT –predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Od roku 2004: Elektrovod Holding, a.s. –výkonný riaditeľ. Od 1. 7.2004:
Elektrovod Holding, a.s. –generálny riaditeľ.
Ing. Alexander Kšiňan graduated at Slovak Technical
University, Faculty of Electrical
Engineering, course of Production, Distribution and
Use of Electric Energy (in 1976). 1976–1981: Stredoslovenské energetické závody (SSE), š.p. Žilina (Central
Slovakian Energy Distribution Utility –SSE) projector,
highvoltage electric lines engineer. 1981–1994: Slovenský energetický podnik (SEP), š.p. Bratislava (Slovak
Energy Utility) –manager, Care of Basic Funds, manager, Technology of Electric Lines. Since 1991: director
of the Transmission System Utility. 1994–2001 Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava –director of Transmission System Utility. 2001–2003 Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s. Bratislava (Slovak Electrical
Transmission System Utility Company) –Chairman of
the Board and CEO. 2003: ELV PRODUKT –Chairman
of the Board and CEO. Since 2004: executive director
Elektrovod Holding, a.s.
Since July 7 2004: CEO of Elektrovod Holding, a.s..
124
2010
Ing. Anton Letko
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Energoprojekt
Slovakia, a.s. (od r.1994)
*16.10.1947. Absolvent Strojníckej fakulty SVŠT Bratislava, špecializácie
Tepelné energetické stroje a zariadenia (v r.1972). Absolvent postgraduálneho štúdia na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave „Prevádzka jadrových elektrární“. (v r.1982).
Absolvent City University Bratislava „The Efective Manager“ (v r.1997). 1972-1975 -Stavoprojekt Nitra -pozícia
v oblasti projektov pre centralizované tepelné zdroje.
1975-1987 -Energoprojekt Praha, závod Nitra -pozícia
so zameraním na klasické energetické zdroje a na projekty pre jadrové elektrárne Jaslovské Bohunice, Dukovany a Mochovce. 1987-1994 -Energoprojekt Praha
-hlavný inžinier projektu na stavbe JE Mochovce. Od r.
1994 -Energoprojekt Slovakia, a.s. Bratislava -predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ.
Anton Letko graduate of Faculty of the Mechanical
Engineering, Technical University Bratislava, specialisation „Thermal energy machines and equipment“.
After finishing the studies he worked in Stavoprojekt
Nitra on projects of centralized heating resources.
From 1975 he worked in Energoprojekt Praha, branch
Nitra in the area of coal –fuel energy resources and
on projects for Nuclear Power Plants Jaslovské Bohunice, Dukovany and Mochovce. In 1982 he finished
a post –graduate study in „Operations of nuclear
power plants“ at the Technical University in Bratislava, Electrotechnical Faculty. From 1987 he worked in
Energoprojekt Prague as a chief consultant engineer
on Nuclear Power Plant Mochovce site. In 1997 he graduated from the City University Bratislava „The Efective Manager“. Since 1994 he has been working in Energoprojekt Slovakia, JSC. Bratislava as the Chairman of
the Board and Executive Manager.
Ing. Miroslav Lipár
vedúci sekcie prevádzkovej bezpečnosti jadrových zariadení, MAAE
(od roku 2002). Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, Elektrotechnická fakulta,
odbor jadrová energetika (v roku
1977). Kandidátske minimum –SVŠT
Elektrotechnická fakulta (v roku 1989). 1979–1985:
EBO V-1 –kontrolný fyzik počas spúšťania, operátor
reaktora, vedúci reaktorového bloku, zmenový inžinier. 1985–1987: vedúci odboru technického rozvoja
EBO, 1987–1988: Slovenský energetický podnik (SEP)
–vedúci odboru prevádzky a údržby JE, 1988–1990: SEP
–hlavný inžinier jadrovej energetiky SEP, 1991–1993:
elektráreň v Abu Dhabi (Spojené Arabské Emiráty)
–operátor a lektor pri prevádzke klasickej elektrárne, 1993–1996: Úrad jadrového dozoru SR –riaditeľ
odboru hodnotenia jadrovej bezpečnosti, 1996–1997:
Slovenské elektrárne –námestník riaditeľa pre prevádzku SE –EBO, 1997-2002: Úradu jadrového dozoru
SR –predseda
1997–1999: NUSAC (Koordinácia pomoci v oblasti jadrovej bezpečnosti) EK a krajiny G 24 –podpredseda,
1998–2000: Rada guvernérov MAAE –guvernér, podpredseda, člen ACSS (poradná skupina generálneho
riaditeľa MAAE pre bezpečnostné štandardy)
1998–2002: člen INSAG –International Safety Advisory
Group, (medzinárodná poradná skupina jadrovej bezpečnosti generálneho riaditeľa MAAE), 2000–2002:
člen Rady jadrovej bezpečnosti Státního uřadu pro jadernou bezpečnost České republiky. Člen misií MAAE
–OSART (tím hodnotenia bezpečnosti prevádzky JE)
na JE Qinshan and Ling Ao (Čína), Ascó (Španielsko),
North Anna (USA), Gösgen (Švajčiarsko). Vedúci misií
OSART na JE Ling Ao (Čína), Nogent (Francúzsko), Rovno (Ukrajina), Chashma (Pakistan), Kashiwazaki Kariwa
(Japonsko), Brunswick (USA), Angra (Brazília), Volgodonsk (Rusko), Youngwang (Južná Kórea), Forsmark
(Švédsko). Člen misií MAAE na hodnotenie projektovej
bezpečnosti JE Mochovce SR, Dukovany ČR, Paks (Maďarsko). Vedúci misie hodnotenia nehody jadroveho
paliva na JE Paks v Maďarsku. Člen misií MAAE – IRRT
na hodnotenie činnosti a legislatívy jadrových dozorov Maďarska a Mexika. Člen misie dozoru USA (US
NRC) na jadrovom dozore Litvy (VATESI) a Bulharska.
Člen poradného výboru jadrovej bezpečnosti prezidenta Arménska od 2001.
Head of Operational Safety of Nuclear Equipment
Section, IAEA (as of 2002)
Graduate of Slovak Technical University in Bratislava,
Faculty of Electrical Engineering, Branch Nuclear Ener-
gy (in 1977). PhD work –Slovak Technical University in
Bratislava, Faculty of Electrical Engineering (in 1989).
1979–1985: EBO V-1 – control physicist during start-up,
operator of reactor, head of reactor unit, shift engineer. 1985–1987: Head of Department of Technical Development of EBO, 1987–1988: Slovenský energetický
podnik (SEP) –Head of Department of Operation and
Maintenance of Nuclear Power Plants. 1988–1990: SEP
–Main Engineer of Nuclear Energy of SEP, 1991–1993:
power plant in Abu Dhabi (United Arab Emirates)
–operator and lecturer on the operation of classic
power plants. 1993–1996: Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic SR –Director of Department
for Nuclear Safety Assessment. 1996–1997: Slovenské
elektrárne –Vice-Director for the Operation of SE
–EBO. 1997-2002: Nuclear Regulatory Authority of
the Slovak Republic SR –Chairman, 1997–1999: NUSAC
(Nuclear Safety Advisory Committee) of the EC and
G24 countries – Vice-chairman, 1998–2000: IAEA Board of Governors –Governor, Vice-chairman, Member
of ACSS (Advisory Commission of the General Director
of IAEA for on Safety Standards), 1998–2002: Member
of INSAG –International Safety Advisory Group of the
General Director of IAEA, 2000–2002: Member of Board of Nuclear Safety of State Office for Nuclear Safety of the Czech Republic. Member of IAEA missions
–OSART, (Operational Safety Review Teams for NPP) at
NPP Qinshan and Ling Ao (China), Ascó (Spain), North
Anna (USA), Gösgen (Switzerland). Head of missions
of OSART to NPP Ling Ao (China), Nogent (France),
Rovno (Ukraine), Chashma (Pakistan), Kashiwazaki
Kariwa (Japan), Brunswick (USA), Angra (Brazil), Volgodonsk (Russia), Youngwang (South Korea), Forsmark
(Sweden). Member of IAEA missions for assessment of
design safety of NPP Mochovce SR, Dukovany Czech
Republic, Paks (Hungary). Head of mission of assessment of nuclear fuel accident at NPP Paks in Hungary. Member of IAEA –IRRT missions for assessment
of activities and legislation of nuclear supervision in
Hungary and Mexico. Member of supervision mission
of USA (US NRC) at the nuclear supervision of Lithuania (VATESI) and Bulgaria. Member of advisory committee for nuclear safety of the President of Armenia
since 2001.
Ing. Tomáš Malatinský
predseda predstavenstva Elektrovod Holding a.s., Bratislava (od roku
2000), prezident Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska –ZZES
(od roku 2003), prezident Asociácie
zamestnávateľských zväzov a združení SR (od mája 2004). *14.3.1959. Absolvent Stavebnej fakulty SVŠT, odbor geodézie a kartografie (v roku1983). 1986: Stavoprojekt Bratislava
–zodpovedný projektant geodet. 1986–1998: Elektrovod Bratislava –stavbyvedúci, vedúci oddelenia na divízií ekonomiky vedení, vedúci útvarov zahraničného
obchodu a vyššieho dodávateľa. 1998–1999: ELCON
o.z. Praha –vedúci organizačnej zložky. 1999–2000:
VÚJE Trnava, a.s. –riaditeľ divízie. 2000–2004: Elektrovod Holding a.s. –predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. 2000–2003: druhý viceprezident ZZES.
Chairman of the Board Elektrovod Holding (since
2000), President of the Union of Employers of Power
Industry in Slovakia –ZZES (since 2003), President of
the Federation of Employers’ Associations of the Slovak Republic (since May 2004).
Ing. Tomáš Malatinský graduated at Slovak Technical University, Faculty of Civil Engineering, course of
Geodesy and Cartography (1983). 1986: Stavoprojekt
Bratislava –geodesy projector, 1986–1998: Elektrovod
Bratislava –construction superintendent, head of
department at the Section of Economics of Electric
Lines, head of Department of Foreign Trade, head of
Department of the Main Supplier. 1998–1999: ELCON,
o.z. Prague –head of organizational unit. 1999–2000:
VÚJE Trnava, a.s. (Research Institute of Nuclear Energy) –director of division. 2000–2004: Elektrovod Holding –Chairman of the Board and CEO. 2000–2003:
Vice-President of the Union of Employers of Power
Industry in Slovakia (ZZES).
Ing. Štefan Molnár
riaditeľ RENEMTECH s.r.o. (od roku
2004)
*3.11.1961. Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej, Strojnícka
fakulta, odbor stroje a zariadenia
pre chemický a potravinársky priemysel (v roku 1984). 1984–1986: SVŠT
Career History: 1984–1986: Asistant lecturer –Faculty
of Mechanical engeneering, Department of Chemical
Machines and Equipment, 1986–1995: businessman
1996–2002: technical director of EKOIL a.s, biodiesel
production plant. 2002–2008: director of ReNeM l.t.d.
–turnkey units for biodisesel production. 2004–2008:
director of RENEMTECH s.r.o. –turn-key solutions for
renewable sources.
Ing. Ján Petrovič
generálny riaditeľ sekcie energetiky
MH SR (od roku 2007). *14. 5.1966.
Absolvent Vysokej školy technickej
–odborný asistent,
Katedra banícka
chemických
strojov
a zav Košiciach,
fakulta
(v roku
riadení, 1987–1995:
Ekoila.s.
a.s.
1988).podnikateľ.
1988–1995:1996–2002:
Baňa Dolina,
–technický riaditeľ,
metylesterov
rastlinných
Veľkývýroba
Krtíš –revírnik,
zástupca
vedúolejov. 2002–2008:
s.r.o. –riaditeľ,
návrh aťadocehoReNeM
ťažobného
úseku, vedúci
dávka technologických
celkov
výrobu metylestežobného
úseku. 1995–2000:
MH pre
SR –referent
odboru
rov rastlinných
olejov. 2004–2008:
s.r.o.
plynárenstva
a baníctva.
2000–2002:RENEMTECH
MH SR –vedúci
–riaditeľ.palív
Návrh–plynárenstvo,
a dodávka technologických
celkov
pre
oddelenia
spracovania ropy
a bavyužitie
obnoviteľných
zdrojov.
níctvo.
2003–2004:
MH SR
–koordinátor referátu surovinovej politiky a palív, odboru energetickej politiky
of RENEMTECH
s.r.o. odboru energetickej
odDirector
roku 2004:
MH SR –riaditeľ
Education
and qualifi
cations:
Slovak aUniversity
politiky.
Pôsobnosť
v oblasti
energetická
surovinováof
Technology,
Facultya banská
of Mechanical
engeneering,
Depolitika,
energetická
legislatíva,
medzinárodChemical–EÚ
Machines
and Equipment
Branépartment
vzťahy v of
energetike
a medzinárodné
organizáMechanical
Engeneer (in 1984).
cietislava
(IEA, ECT,
CEI).
Career History: 1984–1986: Asistant lecturer –Faculty
of Mechanical
of MoE
Chemical
General
Directorengeneering,
of the EnergyDepartment
Section of the
SR
Machines
(since
2007)and Equipment, 1986–1995: businessman
1996–2002:
technical
of University,
EKOIL a.s, biodiesel
Graduate
of the
Košicedirector
Technical
Faculty
director
of ReNeM
l.t.d.
ofproduction
Mining (in plant.
1988), 2002–2008:
1988–1995: Baňa
Dolina,
a.s. Veľký
–turnkey
for biodisesel
2004–2008:
Krtíš
–field units
manager,
Vice-head production.
of Production
Section,
director
of RENEMTECH
s.r.o.
–turn-keyMoE
solutions
for
Head
of Production
Section.
1995–2000:
SR –Ofrenewable
sources.
ficer
of Gas and
Mining Section, 2000–2002: MoE SR
–Head of Fuel Department –gas sector, oil and mining
Ing. Ján
Petrovič
processing. 2003–2004:
MoE
SR –coordinator of raw
riaditeľ
sekcie
material policy andgenerálny
fuel section,
energy
policyenergetiky
departroku 2007).
*14. Policy
5.1966.
ment. since 2004: MH
MoESR
SR (od
–Director
of Energy
Absolvent
Vysokej
technickej
Department. Competence
in the
field školy
of Energy
and
v Košiciach,
banícka
fakulta
(v roku
Raw Material Policy,
Energy and
Mining
Legislation,
1988).in1988–1995:
Baňa–EU
Dolina,
a.s.
International Relations
Energy Sector
and inVeľký Krtíš
ternational organisations
(IEA,–revírnik,
ECT, CEI). zástupca vedúceho ťažobného úseku, vedúci ťažobného úseku.Ing.
1995–2000:
SR –referent odboru
VladimírMH
Raček
plynárenstva a generálny
baníctva. 2000–2002:
MH SR –vedúci
riaditeľ Bratislavská
tepláoddelenia palívrenská,
–plynárenstvo,
spracovania ropy a baa.s.
níctvo. 2003–2004:
MH SR –koordinátor
referátu suDosiahnuté
vzdelanie: vysokoškolrovinovej politiky
odboru
energetickej
ské.a palív,
Vzdelanie:
SVŠT
Bratislavapolitiky
–SjF
od roku 2004: –odbor
MH SR prístrojová,
–riaditeľ odboru
energetickej
regulačná
a aupolitiky. Pôsobnosť
v oblasti energetická
a surovinová
tomatizačná
technika. Doplňujúce
politika, energetická
a banská
legislatíva,
medzinárodvzdelanie,
školenia:
kogeneračné
né vzťahyZákon
v energetike
–EÚ a medzinárodné
organizájednotky,
o energetike.
Priebeh zamestnaní:
cie (IEA,montážne
ECT, CEI). stredisko meracej a regulačnej
Krajské
techniky Nové Mesto nad Váhom –vedúci strediska
Generals.r.o.
Director
of theCEO
Energy
Section of the
MoE SR
Energyr,
–konateľ.
of Bratislavská
tepláren(since
ská,
a.s. 2007)
(Inc.)
Graduate of the Košice Technical University, Faculty
of Mining (in
1988), 1988–1995:
Baňa Dolina,
Veľký
Education:
University,
SVŠT Bratislava
–SjF a.s.
(major:
Krtíš –fieldand
manager,
Vice-head
of Production
regulation
automatic
technology).
FartherSection,
eduHead of
Production
1995–2000:
MoE SRnad
–Ofcation:
Energetics
law,Section.
Occupation:
Nové Mesto
ficer ofRegional
Gas andmounting
Mining Section,
2000–2002:
MoEre-SR
Váhom:
centre of
measure and
–Head of
Fuel Department
–gas sector,
oil and mining
gulation
technology
–CEO Energyr,
Ltd.- executive.
processing. 2003–2004: MoE SR –coordinator of raw
material policy Ing.
and fuel
section,
energy policy departMarian
Ručkay
ment. since 2004:
MoE SRspoločnosti
–Director of OTC,
Energy s.r.o.
Policy
konateľ
Department. Competence
in the field of Energy and
(od roku 2003)
Raw Material Policy,
EnergyAbsolvent
and MiningSTU,
Legislation,
*25.3.1949.
ElekInternational Relations
in Energy
Sector
–EU 1974).
and introtechnická
fakulta
(v roku
ternational organisations
ECT,PIEŠŤANY
CEI).
1974–1976:(IEA,
TESLA
–vývojový pracovník. 1976–1978: TSÚ PIEŠIng. –samostatný
Vladimír Raček
ŤANY
skúšobný technik
riaditeľ
Bratislavská
v štátnej skúšobni.generálny
1978–1986:
ÚRSST
PIEŠŤANY teplá–sarenská, a.s. pracovník. 1986–2003:
mostatný výskumno-vývojový
Dosiahnuté
vysokoškolZSE, a.s. –vedúci výroby
v OTC vzdelanie:
Hlohovec, neskôr
riaské. Vzdelanie:
SVŠT
Bratislava
–SjF
diteľ závodu OTC Hlohovec.
Od roku
2003:
OTC, s.r.o.
–odbor prístrojová, regulačná a au–konateľ.
tomatizačná technika. Doplňujúce
vzdelanie,
Executive of the company
OTC,školenia:
s.r.o. (Ltd.).kogeneračné
jednotky, Zákon o energetike. Priebeh zamestnaní:
Krajské montážne stredisko meracej a regulačnej
techniky Nové Mesto nad Váhom –vedúci strediska
Energyr, s.r.o. –konateľ. CEO of Bratislavská teplárenská, a.s. (Inc.)
Education: University, SVŠT Bratislava –SjF (major:
regulation and automatic technology). Farther education: Energetics law, Occupation: Nové Mesto nad
Váhom: Regional mounting centre of measure and regulation technology –CEO Energyr, Ltd.- executive.
Ing. Marian Ručkay
konateľ spoločnosti OTC, s.r.o.
(od roku 2003)
*25.3.1949. Absolvent STU, Elektrotechnická fakulta (v roku 1974).
1974–1976: TESLA PIEŠŤANY –vývojový pracovník. 1976–1978: TSÚ PIEŠŤANY –samostatný skúšobný technik
v štátnej skúšobni. 1978–1986: ÚRSST PIEŠŤANY –samostatný výskumno-vývojový pracovník. 1986–2003:
ZSE, a.s. –vedúci výroby v OTC Hlohovec, neskôr riaditeľ závodu OTC Hlohovec. Od roku 2003: OTC, s.r.o.
–konateľ.
Executive of the company OTC, s.r.o. (Ltd.).
elektrární je od začlenenia firmy
do skupiny Enel Group v roku 2006.
Je tiež oblastným manažérom závodov Enel pre strednú a východnú
Európu. Do spoločnosti Enel nastúpil
v roku 2003 ako riaditeľ spoločností
pre Organizáciu a ľudské zdroje a aktívne bol zapojený do medzinárodného rozvoja skupiny Enel GroWHOpredstavenstva
IS WHOspoločnosti Enel
up. Bol tiež členom
Distribuzione SpA a Enel Produzione SpA. Predtým,
ako nastúpil do spoločnosti Enel, zastával výkonnú
funkciu v skupine Olivetti Group a v ich zahraničných
pobočkách ako manažér plánovania a organizácie:
Ing. Marianriaditeľ
Ručkayspoločností
graduated from
the pre
Slovak
Tech1992–1995:
Olivetti
ľudské
nical University
Bratislava,
Electrical
Engineering
zdroje,
1995: prevádzkový
manažér
Olivetti
SolutionsFaculty 1996–1998:
in 1974. 1974–1976:
–designer.
(Olsy).
výkonnýTESLA
riaditeľPIEŠŤANY
(Solutions
Mana1976–1978:
testingItaly.
engiging
Director)TSÚ
pre PIEŠŤANY
spoločnosť–independent
Wang Laboratories
neer 2003:
in the generálny
state run testing
1999–
riaditeľinstitution
spoločnosti Getronics
1978–1986:
ÚRSST
PIEŠŤANY
developSolutions
Italia
SpA. Pán
Ruzzini–independent
je držiteľom diplomu
ment and research
worker. 1986–2003:
a.s. (Inc.)
elektrotechniky
z technickej
univerzity vZSE,
Miláne.
Pa–production
OTC Hlohovec,
later as
olo
Ruzzini hasmanager
held theofposition
of Chairman
of plant
the
manager
of OTC and
Hlohovec.
2003ofexecutive
Board
of Directors
GeneralSince
Director
Slovenskéof
the company
(Ltd.).
elektrárne,
a.s. OTC,
sinces.r.o.
the integration
of the company
in the Enel Group in 2006. He is also the Regional MaPaolo
Ruzziniand Eastern Europe.
nager of Enel Plants
for Central
Vo funkcii predsedu predstavenstva
generálneho
riaditeľaofSlovenských
He joined Enel in a2003
as the Director
the Comelektrární
je od
začlenenia
firmy
pany for Organisation
and Human
Resources
and was
skupiny
Enel Group
v roku 2006.
actively involved indo
the
international
development
of
tiežaoblastným
závoEnel Group. He wasJealso
member ofmanažérom
Board of DirecdovEnel
Enel
pre strednú
a and
východnú
tors of the company
Distribuzione
SpA
Enel
Európu.he
Dojoined
spoločnosti
Enelheld
nastúpil
Produzione SpA. Before
Enel he
an
akoGroup
riaditeľ
spoločností
executive position vinroku
the 2003
Olivetti
and
in their
pre Organizáciu
a Planning
ľudské zdroje
a aktívne bol zapoforeign
branches as
and Organisational
Majený do
medzinárodného
rozvoja
skupiny
Gronager:
1992–1995:
the Director
of Olivetti
forEnel
Human
up. Bol tiež
členom
predstavenstva
spoločnosti
Enel
Resources,
1995:
Manager
of Operations
of Olivetti
Distribuzione
a Enel Produzione
SpA.
Predtým,
Solutions
(Olsy).SpA
1996–1998:
the Solutions
Managing
ako nastúpil
docompany
spoločnosti
Enel,
zastával výkonnú
Director
for the
Wang
Laboratories
Italy.
funkciu v skupine
Olivetti
Group
v ich
zahraničných
1999–2003:
the General
Director
ofathe
company
Getpobočkách
akoItalia
manažér
plánovania
a organizácie:
ronics
Solutions
SpA. Mr.
Ruzzini is the
holder of
riaditeľ spoločností
Olivetti
ľudské
an1992–1995:
Electrical Engineering
diploma from
the pre
Technical
zdroje, 1995:
prevádzkový manažér Olivetti Solutions
University
in Milan.
(Olsy). 1996–1998: výkonný riaditeľ (Solutions Managing Director) pre
Wang Laboratories Italy.
Ing.spoločnosť
Štefan Šabík
1999– 2003: generálny
riaditeľ
spoločnosti
Getronics
Po ukončení
Strojníckej
fakulty
SloSolutions Italia venskej
SpA. Pán vysokej
Ruzzini ješkoly
držiteľom
diplomu
technickej
elektrotechnikyv zBratislave
technickej
univerzity
v Miláne. Paspojil
svoj profesionálny
olo Ruzzini hasživot
held sthe
position
of Chairman
of the
jadrovou
energetikou
najskôr
Board of Directors
and General
Director of a.s.
Slovenské
v Slovenských
elektrárňach,
s pôelektrárne, a.s. sobiskom
since the vintegration
the company
Atómovýchofelektrárňach
in the Enel Group
in 2006. Tu
He pracoval
is also thenaRegional
MaMochovce.
pozíciách
nager ofinvestičnej
Enel Plantsvýstavby,
for Central
and Eastern
Europe.
technika
asistenta
riaditeľa,
vedúceho personálneho oddelenia, vedúceho oddelenia
He joined
Enel in 2003vedúceho
as the Director
the Comprípravy
zamestnancov,
odboru of
zamestnapany forzáležitostí
Organisation
and Human aResources
andriawas
neckých
a odmeňovania
námestníka
actively
in the ainternational
development
diteľa
preinvolved
ľudské zdroje
služby. V rokoch
2004 ažof
EnelvGroup.
was alsofunkciu
a member
of Boardriaditeľa
of Direc2006
SE, a.s.He
vykonával
výkonného
tors of the
company
Enel Distribuzione
SpA and
Enel
ľudských
zdrojov.
V rokoch
2007-2009 pôsobil
v JadProduzione
SpA. spoločnosti,
Before he joined
Enel hefunkciu
held an
rovej
a vyraďovacej
a.s. a zastával
executiveriaditeľa
position
in theriadenia.
OlivettiVGroup
and in
their
vrchného
divízie
súčasnosti
pôsobranches
as Planning and
Organisational
Mabíforeign
ako predseda
predstavenstva
a generálny
riaditeľ
nager: 1992–1995:
Director of
Olivetti for
Jadrovej
energetickejthe
spoločnosti
Slovenska,
a.s.Human
Resources, 1995: Manager of Operations of Olivetti
Solutions
(Olsy).graduate
1996–1998:
theEngineering
Solutions Managing
Ing.
Štefan Šabík
of the
Faculty
Director
for theUniversity
company inWang
Laboratories
Slovak
Technical
Bratislava,
joined Italy.
his
1999–2003: life
the General
Director
the company
Getprofessional
to nuclear
powerofplants
in Slovak
ronics
Italia SpA.
Mr. Nuclear
Ruzzini isPower
the holder
soon
as Solutions
establishment
of the
Plantof
an Electrical
diploma from
the Technical
Mochovce.
He Engineering
worked in engineering
positions,
capiin Milan.
talUniversity
construction,
Assistant Director, Head of Human
Resources Department, Head of the Department of
Ing.issues
Štefanand
Šabík
employment and pay
deputy director for
Po ukončení
Strojníckej
fakulty
human resources and
services. From
2004 to
2006 Sloin
venskej director
vysokej ofškoly
the SE, j.s.c. the executive
humantechnickej
resourv Bratislave
spojil
profesionálny
ces. From 2007-2009
he worked
in svoj
JAVYS,
j.s.c. and
život s jadrovou
najskôr
and served as Managing
Director energetikou
of Division ManaSlovenských
elektrárňach,
a.s. sof
pôgement. Currentlyvworks
as a chairman
and CEO
company JESS, j.s.c.sobiskom v Atómových elektrárňach
Mochovce. Tu pracoval na pozíciách
technika investičnej výstavby, asistenta riaditeľa, vedúceho personálneho oddelenia, vedúceho oddelenia
prípravy zamestnancov, vedúceho odboru zamestnaneckých záležitostí a odmeňovania a námestníka riaditeľa pre ľudské zdroje a služby. V rokoch 2004 až
2006 v SE, a.s. vykonával funkciu výkonného riaditeľa
ľudských zdrojov. V rokoch 2007-2009 pôsobil v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. a zastával funkciu
vrchného riaditeľa divízie riadenia. V súčasnosti pôsobí ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s.
Ing. Štefan Šabík graduate of the Engineering Faculty
Slovak Technical University in Bratislava, joined his
professional life to nuclear power plants in Slovak
soon as establishment of the Nuclear Power Plant
Mochovce. He worked in engineering positions, capital construction, Assistant Director, Head of Human
Resources Department, Head of the Department of
employment and pay issues and deputy director for
human resources and services. From 2004 to 2006 in
the SE, j.s.c. the executive director of human resources. From 2007-2009 he worked in JAVYS, j.s.c. and
and served as Managing Director of Division Management. Currently works as a chairman and CEO of
company JESS, j.s.c.
kontrola) vrátane prípadovej štúdie a prístupu merania výkonnosti použitých počas fázy implementácie
a stabilizácie. Definícia nového prevádzkovovo-výrobného modelu a jeho implementácia, globálna
papierenská spoločnosť. Analýza o bilancii plynu pre
významného európskeho prepravcu plynu. Definícia
nového kontrolingového modelu a implementácia
systému pre prepravnú a distribučnú spoločnosť.
Model cenotvorby pre poskytovanie služieb v rámci
skupiny a jeho zosúladenie s požiadavkami regulátora
pre podnik z odvetvia energetiky v strednej Európe.
Analýza a definícia požiadaviek pre IT aplikáciu podporujúcu kľúčové funkcie podniku v odvetví energetiky
Danielna
Scheber
Daniel
Scheber
(zameraná predovštkým
fakturáciu a starostlivosť
Accenture, Senior
Management
ConsulAccenture,
Manager,
Manageo zákazníkov). Transformačný
program
s cieľom
vyting,
Odvetvie
energetiky
a energetiprírodConsulting,
odvetvie
tvoriť a stabilizovaťment
centrum
zdieľaných
IT služieb
pre
ných
zdrojov
ky
a priemyslu
7 regionálnych distribútorov
plynu (organizácia, proV spoločnosti
Accenturefinančných
pôsobí
od
*27.7.1975.
univerzita,
cesy, systémy). Zriadenie
centraEkonomická
zdieľaných
roku
2000.
V súčasnosti
1998–2000:
Proudfoot
služieb v strednej Bratislava.
Európe
a Ázii
(6 krajín zodpovedá
Európskej
za divíziu Management
Consulting,
Management
Consulting,
únie). Celý rad benchmarkingových
štúdií Consulting
pre enera za oblasť
energetiky
a prírodných
2000–2008:
Accenture
–projektogetické podniky vrátane
návrhu
krokov pre
nápravu/
zdrojov.
Počas jeho manažér
desaťročného
pôsobenia vv Accenvý a programový
na projektoch
odvetví
zlepšenia.
ture
sa venoval
širokému spektru
iniciatív
v krajinách
energetiky
a priemyslu:
Definícia
korporátnej
straEÚ
a predovšetkým
vz regióne
V4 pre Consulting,
spoločnosti
tégie
pre Senior
spoločnosť
oblasti
distribúcie
elektrickej
Accenture,
Manager,
Management
pôsobiace
v sieťových
odvetviach,
hutníctva,
výroby
energie.
transformácie
korporátnych
služieb
Utility
andProgram
Natural
Resources
Industry.
*27.7.1975.
Unielektrickej
energie
a papierenskom
priemysle.
Tieto
po procese
unbundlingu
(financie,
treasury,
contorlversity
of Economics,
Bratislava,
1998–2000:
Proudzahŕňali
programManagement
riadenia výkonnosti
ling,Consulting,
obstarávanie,
logistika,
správa
aktív organizácií,
and
interná
foot
Consulting,
Austria,
zmeny
procesov,
organizácie
a podnikovej
kultúry,
kontrola)
vrátane
prípadovej
štúdie
a prístupu
mera2000–2008:
Accenture
–Project/Program
Manager
at
programov
na zlepšenie
riadenia
znalostí.
Výrazne
sa
nia výkonnosti
použitých
počas
fázy industry:
implementácie
projects
in energy
and natural
resources
Corpodieľal
na vzniku
zákazníckych
spoločnosti
a stabilizácie.
Defi
nícia Central
novéhocentier
prevádzkovovo-výporate
Strategy
defi
nition,
European
Electriciv Transformation
strednej
a východnej
Európe
poskyturobného
modelu
a jeho
implementácia,
globálna
tyAccenture
distributor.
program
for Corporate
júcich
služby
v oblastienvironment
financií,
strategicképapierenská
spoločnosť.
Analýzanákupu,
o(Finance,
bilancii
plynu
pre
Services
in Unblundled
Treasuho sourcingu
aj IT. Predtým
ako nastúpil
do spovýznamného
európskeho
prepravcu
plynu.ManageDefi
nícia
ry,
Controlling, ako
Procurement,
Logistics,
Asset
ločnosti
pracovalmodelu
pre spoločnosť
Czipin
nového
kontrolingového
a Business
implementácia
ment
and Accenture
Internal Controls)
including
Casea
Proudfoot
Consulting.
systému
pre
prepravnú
a distribučnú
and
Performance
measurement
approach spoločnosť.
used duModel
cenotvorby pre
služieb
v rámci
ring
implementation
and poskytovanie
stabilization.New
operating
He
has
been
Accenture
since
2000.
He
skupiny
anition
jehoworking
zosúladenie
s požiadavkami
model
defi
and itsfor
implementation
forregulátora
a global
ispre
currently
responsible
for Management
Consulting
podnik
z odvetvia
energetiky
vand
strednej
Európe.
paper
company.
Value Management
Realization.
division
and
for
thepožiadaviek
utility
and pre
natural
resources
inAnalýza
a defi
nícia
IT aplikáciu
podpoGas
Balance
Project
for
a major
european
gas transdustry.
During
tennition
years
in Accenture
he
rujúcucompany.
kľúčovéhis
funkcie
podniku
odvetví
energetiky
mission
Defi
ofworking
newv controlling
model
was
involved
to a wide range
of
initiatives
in Pricing
the EU
(zameraná
predovštkým
nafor
fakturáciu
a starostlivosť
and
system
implementation
T&D
company.
countries
especially
in the
V4
region
compao zákazníkov).
Transformačný
program
sfor
cieľom
vymodel
for aand
central
european
utility
company
for
sernies
operating
inwithin
utility,
metal,
electricity
and
paper
tvoriť
a stabilizovať
centrum
zdieľaných
služieb
pre
vice
provisioning
the
group
and its IT
compliance
industry.
Thoserequirements.
included program
of organization
7 regionálnych
distribútorov
plynudriven
(organizácia,
prowith
regulatory
Value
definition
management,
process
change,
organicesy,
systémy).
Zriadeniefor
centra
zdieľaných
finančných
ofperformance
business
requirements
IT
application
operating
zation
and
corporate
culture,
programs
tocustomer
improve
služieb
v strednej
Európe
a Ázii
(6
krajín
Európskej
core
functions
of a utility
company
(billing,
knowledge
He contributed
significantly
únie). Celýmanagement.
rad benchmarkingových
štúdií
enercare).Transformational
program
to create
andpre
stabiliofcenter
Accenture
customer
centers
in
getické
podniky
vrátane
návrhu
krokovgas
pre
nápravu/
zeto
ITestablishment
shared
services
for 7 regional
distribuCentral
and Eastern
Europe,
which isFinancial
providing
servizlepšenia.
tors
(organization,
process,
systems).
Shared
ces in the
areaset
ofup
finance,
purchasing,
strategic
Service
Center
in Central
Europe and
Asia (6sourEU
cing
and in
IT.scope).
BeforeNumber
joining Accenture
he worked
for
Accenture,
Senior
Manager,
Consulting,
countries
ofManagement
benchmarking
studies
Czipin
and
Proudfoot
Consulting.
Utility
and
Natural
Resources
Industry.
*27.7.1975.
Unifor
utility
and
natural
resources
companies
including
versity
Bratislava, 1998–2000:
defi
nitionof
of Economics,
corrective/improvement
actions. Proudfoot Consulting, Management Consulting, Austria,
2000–2008: Accenture
–Project/Program
Ing. Ferdinand
Turanský Manager at
projects in energy
and natural
resources industry:
Corpredseda
predstavenstva
a generálporate Strategyny
defi
nition, Central
Electriciriaditeľ
ELCON European
BRATISLAVA,
a.s.
ty distributor. Transformation
(od roku 1995) program for Corporate
Services in Unblundled
(Finance, Treasu*1941. environment
Absolvent Elektrotechickej
ry, Controlling, fakulty
Procurement,
Asset rozvod
ManageSVŠT, Logistics,
odbor Výroba,
ment and Internal
Controls)
including
Business
Case
a využitie
elektrickej
energie
(v roku
and Performance
measurement
approach
du1963).
Postgraduálne
štúdiumused
(v roku
ring implementation
and stabilization.New
operating
1980).
1964–1968: Západoslovenská
energetika
–promodeladefi
nition and
its implementation
for a global
jektant
investičný
pracovník.
1969–1994: Elektrovod
paper company.
Management
and Realization.
–referent,
vedúci Value
oddelenia
odbytu vedení,
vedúci
Gas Balance
Project
for a major
european
transodboru
vyššieho
dodávateľa,
námestník
pre gas
obchod
company.
Definition
of new controlling
model
a mission
investície.
1977: stáž
na Federálnom
ministerstve
andasystem
implementation
forspoluzakladateľ
T&D company. Pricing
palív
energetiky.
Od roku 1995:
spomodel for
a central
europeana.s.,
utility
for serločnosti
ELCON
BRATISLAVA,
t. č.company
ako predseda
vice provisioning
within the
groupspoločnosti.
and its compliance
predstavenstva
a generálny
riaditeľ
with regulatory requirements. Value driven definition
of business
requirements
ITof
application
operating
Chairman
of the
Board and for
CEO
ELCON BRATISLAcore
of aHe
utility
company
VA,
a.s.functions
(since 1995).
graduated
from(billing,
Slovakcustomer
Technicare).Transformational
program Engineering,
to create andcourse
stabilical
University, Faculty of Electrical
IT shared services
center
forUse
7 regional
gas Energy
distribuofze
Production,
Distribution
and
of Electric
(organization,
process,
systems).
Financial
Shared
intors
1963.
Postgraduate
studies
(in 1980).
1964–1968:
Service Center set
up in Central
Europeand
andmanager
Asia (6 EU
Západoslovenská
energetika
–designer
in scope).
Number of
benchmarking
studies
ofcountries
investment
development.
1969–1994:
Elektrovod
for utilityhead
and natural
resourcesSales
companies
including
–manager,
of Department
of Lines,
head
definition of corrective/improvement actions.
Ing. Ferdinand Turanský
predseda predstavenstva a generál2010
ny riaditeľ ELCON BRATISLAVA, a.s.
(od roku 1995)
*1941. Absolvent Elektrotechickej
fakulty SVŠT, odbor Výroba, rozvod
a využitie elektrickej energie (v roku
1963). Postgraduálne štúdium (v roku
1980). 1964–1968: Západoslovenská energetika –projektant a investičný pracovník. 1969–1994: Elektrovod
–referent, vedúci oddelenia odbytu vedení, vedúci
odboru vyššieho dodávateľa, námestník pre obchod
a investície. 1977: stáž na Federálnom ministerstve
palív a energetiky. Od roku 1995: spoluzakladateľ spoločnosti ELCON BRATISLAVA, a.s., t. č. ako predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti.
125
Chairman of the Board and CEO of ELCON BRATISLAVA, a.s. (since 1995). He graduated from Slovak Technical University, Faculty of Electrical Engineering, course
of Production, Distribution and Use of Electric Energy
in 1963. Postgraduate studies (in 1980). 1964–1968:
Západoslovenská energetika –designer and manager
of investment development. 1969–1994: Elektrovod
–manager, head of Department Sales of Lines, head
Who
ho
is W
2010
125
WHO IS WHO
of Department of the Main Supplier and Director for
Sales and Investments. 1977: intership at Ministry of
Energy. Since 1995: founder of the company ELCON
BRATISLAVA, a.s. as Chairman of the Board & CEO.
Peter Vlasatý
je senior manager oddelenia Management Consulting firmy spoločnosti Deloitte. Je absolventom
Enomickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pracovné
skúsenosti: Deloitte advisory, s. r.
o., Slovenská republika (od 2006):
Západoslovenská energetika, a.
s. – Člen predstavenstva (2005 – 2006): Ministerstvo
hospodárstva, Slovenská republika – poradca ministra
(2005 – 2006): Deloitte Česká republika, B.V. – Technický manažér (1999 – 2005): Consulting Partners, s. r.
o. – Konzultant (1997 – 1999).
Peter Vasatý is a Senior Manager in the Consulting
practice of Deloitte in Bratislava, joining the firm in
1999. He holds a Master‘s Degree from the Matej Bel
University in Banska Bystrica, Slovakia. Deloitte Advisory, s. r. o. Slovak republic (since 2006): Západoslovenská energetika, a. s. – Member of the board (2005
– 2006): Ministry of Economics, Slovak republic – Advisor to the Minister (2005 – 2006): Deloitte Czech Republic B.V. – Technical Manager (1999 – 2005): Consulting Partners, s. r. o. – Consultant (1997 – 1999).
Ing. Marta Žiaková, CSc.
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR (od roku 2002)
*23.11.1955. Absolventka Slovenskej
vysokej škole technickej v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, odbor
technická kybernetika – automatizačná technika (v roku 1979); vedecká hodnosť CSc. v oblasti technickej kybernetiky
(v roku 1984). SVŠT v Bratislave, Katedra inžiniersko-
humanitných vied, postgraduálny kurz: Pedagogická
príprava pracovníkov rezortného školiaceho a výcvikového strediska Výskumného ústavu jadrových elektrární (v roku 1987). Od roku 1986: VÚJE Trnava, a.s.
–vedúci inžinier JE pre JE typu VVER 440, 1992: General Physics Corporation, Maryland (USA) –absolventka
kurzu: Systematický prístup k príprave a Manažment
prípravy zamestnancov. 1995: PHARE Project Training
Course –absolventka kurzov: Upgrading of Management knowledge in the field of Nuclear Power Technology Use –Upgrading of Nuclear Safety Inspectors
Knowledge and Experience 1997: Karlsruhe (Nemecko)
–absolventka kurzu: IAEA Training Course on Management Responsibilities in the Training and Qualification
of the Nuclear Power Plant Personnel –Certificate of
Training Completion 1996–2000: VÚJE Trnava, a.s.
–kurzy pre rozličné aspekty manažérskej práce
1995 – 2002: Školiace a výcvikové stredisko prípravy
personálu JE VÚJE Trnava, a. s. – rôzne vedúce funkcie – manažérka projektu Hodnotenie bezpečnosti
JE – manažérka v dvoch projektoch technickej spolupráce MAAE Upgrading of NPP Personnel Training
Infrastructure, a Simulator Training Programme Based
on SAT Methodology. 1995–2002: expert pre MAAE vo
Viedni pre prípravu personálu v rámci projektov technickej spolupráce napr. pre Maďarsko a Irán –lektor
v rámci kurzov organizovaných MAAE –expert do pracovných poradných skupín (AGM) v MAAE (napr. AGM
on Training Performance Indicators, AGM on SAT Potential Use for Other Agency Training Activities, AGM
on Education and Training in Nuclear Safety, a pod.).
Je členkou Slovenskej nukleárnej spoločnosti.
Workers of Sectoral Educational and Training Centre
of Nuclear Power Plants Research Institute VÚJE (in
1987). Since 1986: VÚJE Trnava, a.s. –senior engineer of
NPP for NPP type VVER 440. 1992: General Physics Corporation, Maryland (USA) –graduate of course: Systematic Approach towards Training and Management
of Personnel Training. 1995: PHARE Project Training
Course –graduate of courses: Upgrading of Management Knowledge in the Field of Nuclear Power Technology Use –Upgrading of Nuclear Safety Inspectors
Knowledge and Experience. 1997: Karlsruhe (Germany)
–graduate of course: IAEA Training Course on Management Responsibilities in the Training and Qualification of the Nuclear Power Plant Personnel -Certificate
of Training Completion. 1996–2000: VÚJE Trnava, a.s.
–courses for various aspects of management work
1995–2002: Educational and Training Centre for Personnel Training of NPP VÚJE Trnava, a.s. –various managing positions –Project Manager for Assessment of
Safety of NPP –manager in two projects of technical
cooperation of IAEA Upgrading of NPP Personnel Training Infrastructure, and Simulator Training Programme Based on SAT Methodology. 1995–2002: IAEA Expert in Vienna for personnel training within technical
cooperation projects, e.g. for Hungary and Iran –lecturer on courses organised by IAEA –expert for advisory
working groups (AGM) at IAEA (e.g. AGM on Training
Performance Indicators, AGM on SAT Potential Use for
Other Agency Training Activities, AGM on Education
and Training in Nuclear Safety, etc.).
She is a member of the Slovak Nuclear Society.
Chairwoman of the Nuclear Regulatory Authority of
the Slovak Republic (since 2002). Graduate of Slovak
Technical University in Bratislava, Faculty of Electrical
Engineering, Branch –Technical Cybernetics –Automation Technology (in 1979); scientific degree of CSc.
in the field of Technical Cybernetics (in 1984). SVŠT
in Bratislava, Department of Engineering and Human
Science, postgraduate course: Didactical Training of
ENERGY IN SLOVAKIA
Ročenka elektrotechniky a energetiky 2010
Electrical Engineering & Power Engineering Annual 2010
Riaditeľka:
Spolupracovali:
Mgr. Iveta Kožková
Mgr. Jozef Dermek
Mgr. Zuzana Voštenáková
Katarína Kožková
Ing. Slavomíra Lacková
Mgr. Ivana Baranovičová
Preklady (slovenčina-angličtina):
Foto:
Andrea Kožková
Mgr. Adriana Kolláriková
archív, 123RF Limited
Project manager:
Mediálny projekt spoločnosti RE-PUBLIC s.r.o.
Cukrová 14
813 39 Bratislava
Tel./fax: +421-2-59324224, 59324225
E-mail: re-public©re-public.sk
Layout a grafická úprava:
Bc. Miroslav Pekár
Upozornenie: na všetky príspevky sa vzťahuje autorský zákon. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie
a formálnu úpravu textov a ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na
umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie
so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov, tabuliek a fotografií, alebo
ich častí, je povolené len s písomným súhlasom vydavateľa.
© RE-PUBLIC s.r.o.
2010
126
2010
Download

Titulka 2010.indd