•
vyhotovenie projektovej dokumentácie
•
inžinierska činnosť
•
dodávky zariadení, strojov a materiálu
•
stavebnomontážna činnosť
•
výstavba a uvedenie do prevádzky
•
rekonštrukcie a modernizácie
•
opravy, revízna činnosť
•
záručný a pozáručný servis
•
poradenská a konzultačná činnosť
•
obsluha elektrických staníc renosovej sústavy
Ročenka elektrotechniky a energetiky
hlavný dodávateľ komplexných riešení v energetickom sektore
major supplier of complex solutions in the energy sector
design
project´s pre-construction activities
supply of equipment and materials
electrical assembly and civil engineering works
construction and commissioning
Ročenka elektrotechniky
a energetiky
refurbishment, upgrade and maintenance
inspection and repair
warranty and post-warranty service
consultancy service
operation of the transmission system substations
Prievozská 4C
821 09 Bratislava
Slovensko/Slovakia
www.sag.eu/sk
+421 2 502 51 111
[email protected]
Slovak energy annual 2013
S nami energia
nepozná hranice
SLOVAK
ENERGY
ANNUAL
2013
•
vyhotovenie projektovej dokumentácie
•
inžinierska činnosť
•
dodávky zariadení, strojov a materiálu
•
stavebnomontážna činnosť
•
výstavba a uvedenie do prevádzky
•
rekonštrukcie a modernizácie
•
opravy, revízna činnosť
•
záručný a pozáručný servis
•
poradenská a konzultačná činnosť
•
obsluha elektrických staníc renosovej sústavy
Ročenka elektrotechniky a energetiky
hlavný dodávateľ komplexných riešení v energetickom sektore
major supplier of complex solutions in the energy sector
design
project´s pre-construction activities
supply of equipment and materials
electrical assembly and civil engineering works
construction and commissioning
Ročenka elektrotechniky
a energetiky
refurbishment, upgrade and maintenance
inspection and repair
warranty and post-warranty service
consultancy service
operation of the transmission system substations
Prievozská 4C
821 09 Bratislava
Slovensko/Slovakia
www.sag.eu/sk
+421 2 502 51 111
[email protected]
Slovak energy annual 2013
S nami energia
nepozná hranice
SLOVAK
ENERGY
ANNUAL
2013
obsah / contents
Príhovory / Adresses
2Robert Fico, predseda vlády / Prime Minister of the Slovak Republic
4Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR / Minister of the Economy
6Jozef Holjenčík, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví /
Chairman of the Regulatory Office for Network Industries
8Príhovor František Janíček, Ústav elektroenergetiky FEI STU v Bratislave / Institute of Power and Applied Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology in Bratislava
10Slovenský výbor Svetovej energetickej rady /
The Slovak Committee of the World Energy Council
12„K problematike spravodlivých cien energií pristupujeme správne.“ /
We’re properly dealing with the issue of fair energy prices.”
18 Slovenská energetika / Slovak energy sector
19Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska /
Union of Employers of Power Industry in Slovakia
21VIII. rokovanie Európskeho jadrového fóra a závery z neho / The 8th
Plenary meeting of the European Nuclear Energy Forum and its conclusions
Pýtame sa / We are asking
25
34„Nové výzvy dokážeme zdolať“ / „We can overcome new challenges“
44JAVYS – spoločnosť zabezpečujúca „Záverečnú časť jadrovej energetiky“
/ J AVYS – Company securing „Back end of the nuclear energy industry“
50Energetická budúcnosť nám nemôže byť ľahostajná / We cannot be indifferent to the future of energy
56Vladimír Slugeň, SNUS: Naše aktivity v rokoch 2012 a 2013 /
Our activities in 2012 and 2013
58Európa môže zmenou energetickej koncepcie
ušetriť stovky miliárd eur /
Europe can save hundreds of billions euro with energy transition
60Výroba a spotreba elektriny na Slovensku v roku 2012 /
Production and consumption of electricity in Slovakia in 2012
6620 rokov v službách bezpečnej a spoľahlivej jadrovej energie /
20 years of supporting safe and reliable nuclear power
70Energetická legislatíva na Slovensku / Energy legislation in Slovakia
78Význam energetickej spolupráce krajín Vyšehradskej skupiny / The importance of energy cooperation of the Visegrád Group countries
82Efektívnosť decentralizovanej výroby elektrickej energie
z vysokoúčinných zdrojov kombinovanej výroby elektriny a tepla /
The efficiency of decentralized electricity production from highly efficient
sources of combined electricity and heat production
85Pri investíciách do úspor energie sme už dôslednejší / We’re being more conscientious when investing in energy saving
91Ciele novej smernice o energetickej efektívnosti / The goals of the new directive on energy efficiency
GENERÁLNY PARTNER /
GENERAL PARTNER
PARTNERI / partners
Ročenka elektrotechniky a energetiky
SLOVAK ENERGY ANNUAL 2013
Vydavateľ / publisher
RE-PUBLIC s.r.o.
Trnavská 28, 821 08 Bratislava
Office: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
Tel./fax: +421-2-59 324 224, 59 324 225
E-mail: [email protected]
www.rocenka.sk
Riaditeľka / director
Mgr. Iveta Kožková
Redakčná rada / Advisory board
Prof. Ing. František Janíček, PhD.
Ing. Ján Petrovič, MH SR / Ing. Ján Klepáč
Ing. Igor Chrapčiak / Ing. Igor Gallo
Slovak Energy Annual 2013
Ing. Roman Nemček
94Obchod s elektrinou a plynom /
Trade with electricity and gas
95Organizácia trhu s elektrinou / The organization of the electricity market
100 Tepelná energetika / Heat energy sector
101Slovenský zväz výrobcov tepla: Teplári investujú vo veľkom /
Heating technicians are investing big
105Využitie odpadov z výroby tepla ako druhotných surovín / The use
of fossil fuel combustion wastes as secondary raw materials
107Vytesnenie pary – nákladné ale nevyhnuté riešenie /
Phasing out steam – an expensive but necessary solution
109 ELEKTROTECHNIKA / POWER ENGINEERING
110Predstavujeme Zväz elektrotechnického priemyslu SR / Introducing
of Association of Electrotechnical Industry of the Slovak Republic
113Rast v dobe stagnácie: je vôbec možné? /
Growth in the period of stagnation: Is it even possible?
121Zavádzaním inteligentných meracích systémov bližšie
k inteligentnej(šej) energetike / Getting closer to a (more)
intelligent energy industry by implementing IMS
126Interoperabilita – nevyhnutnosť pre ďalší vývoj projektov AMM
128 Plynárenstvo / Gas industry
130Národné plynárenské zväzy / National gas associations
136Eustream – diaľnica pre zemný plyn do Európy už viac ako 40 rokov /
Eustream – the gas highway to Europe for more than 40 years
14220 rokov na trhu s uskladňovacou kapacitou /
20 years in the storage capacity market
145Tvrdo pracujeme. Byť globálnym hráčom je pre nás výzvou / We work
hard. To be a global player is a real challenge for us.
149Ťažobný priemysel / Mining industry
150Ťažba nerastných surovín je trendom. U nás i vo svete /
Mining raw minerals is a trend both in Slovakia and abroad
152Hornonitrianske bane Prievidza /
Company Hornonitrianske Bane Prievidza a.s.
154Chceme zdvojnásobiť súčasnú ťažbu /
We want to double the current production
156Našou prioritou je bezpečnosť prác a modernizácia /
Our priority is work safety and modernisation
158Baníctvo sa nedá robiť polovičato. Je to na celý život /
Mining can’t be done half-heartedly. It‘s for a lifetime.
160Školstvo, veda a výskum /
Education, science and research
161Stratégia výskumu, vývoja a inovácií v SR do roku 2020 / Strategy
of research, development and innovations in the Slovak Republic by 2020
169Som hrdý na katedru elektroenergetiky /
I am proud of our Department of Electric Power Engineering
17240 rokov Katedry elektroenergetiky na FEI TU v Košiciach / 40 Years
of the Department of Electric Power Engineering at FEI TU in Košice
177Štatistické údaje a mapy / Statistical data and maps
183Who is Who
195Adresár / Aresses
201CD PRÍLOHA / CD ADDITION
HLAVNÝ PARTNER /
MAIN PARTNER
odborní partneri / expert partners
EDITORKA / EDITOR
Mgr. Iveta Baranovičová
REDAKTORKA, JAZYKOVÁ KOREKTORKA /
REDACTION, LANGUAGE CORRECTOR
Mgr. Zuzana Voštenáková
ADMINISTRÁCIA / ADMISTRATION
Mgr. Katarína Kožková
Preklady / Translations
Ing. Pavel Polónyi, Superpreklady, s.r.o.
Foto / photo
archív, 123RF Limited
grafická úprava / Graphic DESIGN
Kumpan, Kuskus a Robert Paršo
TITULNÁ STRANA / COVER DESIGN
Sylvia Chladná
Tlač / Print
Devin printing house, s.r.o.
Upozornenie / Notice
Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo.
Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori
a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na
skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na jeho
jazykovú úpravu.
Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie
inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo
dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom.
Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným
súhlasom vydavateľa.
© RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava 2013
1
Vážení priatelia,
vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala vytvoriť podmienky
pre sebestačnosť a proexportnú schopnosť vo výrobe elektrickej energie,
optimálny a vyvážený energetický mix s dôrazom na nízkouhlíkové technológie
a zvýšenie energetickej efektívnosti. Cieľom v oblasti energetiky je najmä
dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku zabezpečujúcu
spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny
s prihliadnutím na ochranu spotrebiteľa, ochranu životného prostredia, trvalo
udržateľný rozvoj, bezpečnosť zásobovania a technickú bezpečnosť.
V súčasnosti s prípravou novej energetickej politiky SR, ktorá bude definovať
základné opatrenia a priority až do roku 2030, sa koncepcia rozvoja
sektoru energetiky zameriava na udržanie optimálnej skladby primárnych
energetických zdrojov a najmä využívanie domácich zdrojov nákladovo
efektívnym spôsobom. V oblasti elektroenergetiky je jedným z cieľov dlhodobo vyrovnaná, mierne prebytková bilancia výroby elektrickej
energie s podielom decentralizovanej výroby elektrickej energie aj z obnoviteľných zdrojov. To je veľmi dôležité z hľadiska plnenia
povinností daných smernicou EÚ 2009/28/ES, ktorá požaduje do roku 2020 zvýšiť podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie
v pomere k hrubej konečnej energetickej spotrebe až na 14 %.
Významnú pozíciu v sektore elektroenergetiky bude naďalej zastávať jadrová energetika. Vláda, ako menšinový vlastník Slovenských
elektrární, a. s., vyvíja veľké úsilie na zdynamizovanie dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a jej uvedenia do prevádzky. Na
dosiahnutie vyrovnanej a mierne prebytkovej energetickej bilancie nebude však stačiť ani dobudovanie 3. a 4. bloku. Preto vláda schválila
perspektívne vybudovanie nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice. K dispozícii už máme Štúdiu realizovateľnosti nového
jadrového zdroja a o téme sa rokuje aj v rámci spoločnosti JESS, a.s.
Nový jadrový zdroj s predpokladaným uvedením do prevádzky pravdepodobne v roku 2025 výrazne posilní energetickú bezpečnosť
Slovenska a prispeje aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu s elektrickou energiou. Výstavba elektrárne znamená i veľké množstvo
pracovných príležitostí a ďalšie pracovné miesta budú potrebné pre jej prevádzku.
Súčasťou energetickej politiky je aj zvyšovanie energetickej efektívnosti, ktorá je jednou z priorít európskej energetickej politiky. Hovorí,
že každý členský štát má právo zabezpečovať si svoju energetickú bezpečnosť a v tom zmysle aj svoj energetický mix. Na druhej strane
ale požaduje, aby sa energetické zdroje v EÚ využívali efektívne. Opatrenia v tejto dôležitej oblasti energetickej politiky patria k najvyšším
prioritám. Svedčí o tom aj rad prijatých legislatívnych aktov. V decembri 2012 nadobudla platnosť smernica 2012/27/EÚ o energetickej
efektívnosti. Zámerom vlády SR v tejto oblasti je zabezpečiť dosiahnutie stanoveného indikatívneho cieľa energetickej efektívnosti
a realizácia opatrení pre zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby, prenosu, distribúcie a spotreby energie. Tým by sa mali
úspory primárnej energie v roku 2020 priblížiť k 20 %. Samozrejme, na splnení tohto cieľa sa budú podieľať všetky energetické sektory podľa
svojich špecifík. Jediným sektorom so zvyšujúcou sa spotrebou energie je doprava, a to v dôsledku nárastu individuálnej automobilovej
dopravy.
Dôležitým hľadiskom pri zabezpečovaní energetickej bezpečnosti je samozrejme aj medzinárodná spolupráca. Slovensko sa aktívne
zúčastňuje na budovaní potrebnej energetickej infraštruktúry a presadzovaní slovenských infraštruktúrnych projektov v energetike do
zoznamu EÚ, týkajúcich sa projektov spoločného záujmu. Ide o projekty cezhraničných prepojení v oblasti plynárenstva, elektroenergetiky
a ropovodov. Týmito projektmi sa má dosiahnuť väčšia pružnosť a odolnosť jednotlivých systémov, ako aj diverzifikácia zdrojov a celkové
zvýšenie energetickej bezpečnosti.
Na záver by som rád pripomenul, že jedným z dôležitých predpokladov naplnenia uvedených cieľov je aj neustále zvyšovanie úrovne
vzdelávania odborníkov v oblasti energetiky a súčasne prenos informácií aj smerom k laickej verejnosti.
Robert Fico,
predseda vlády SR
2
Slovak Energy Annual 2013
Dear friends,
The Government of the Slovak Republic undertook in its policy statement to create conditions for self-sufficiency and pro-export
capacity in electricity production, optimum and balanced energy mix with an emphasis on low-carbon technologies and increase
of energy efficiency. The objective in the field of energy is mainly to achieve a competitive low-carbon energy industry ensuring
safe and efficient supply of all forms of energy at affordable prices with regard to consumer protection, environmental protection,
sustainable development, security of supply and technical safety.
Currently with the preparation of the new energy policy of the Slovak Republic which will define the basic measures and priorities
until 2030, the concept of development of the energy sector aims to maintain the optimum structure of primary energy sources and
particularly the exploitation of domestic resources in a cost efficient way. In the field of energy one of the aims is long-term balanced,
slightly surplus balance of power production with a share of decentralized electricity generation also from renewable sources. This
is very important from the perspective of meeting the obligations given by the EU Directive 2009/28/EC which requires increasing
of the share of renewable energy in proportion to the gross final energy consumption even to 14% by 2020.
Nuclear energy will continue to maintain important position in the energy sector. The Government as a minority owner of Slovenské elektrárne, a.s., makes great efforts to give new impetus to the completion of the 3rd and 4th block of the nuclear power plant
Mochovce and its commissioning. In order to achieve a balanced and moderate excess energy balance even completion of the 3rd
and 4th block will not suffice. Therefore, the Government approved the prospective building of a new nuclear power source in the location of Jaslovské Bohunice. We already have a feasibility study of the new nuclear power source and the topic is also discussed within
the company JESS, a.s.
The new nuclear power source with the expected commissioning probably in 2025 will significantly strengthen the energy security of
Slovakia and will also contribute to increasing the competitiveness in the electricity market. The construction of the power plant means
also a large number of job opportunities and further jobs will be needed for its operation.
A substantial part of the energy policy is also improving of energy efficiency, which is one of the priorities of European energy policy.
It says that each Member State has the right to ensure its energy security and in that sense its energy mix. On the other hand,
it however requires that energy sources in the EU are used efficiently. The measures in this important area of energy policy belong to
the highest priorities. This is confirmed by a number of legislative acts adopted. In December 2012 the Directive 2012/27/EU on energy
efficiency entered into force. The intention of the Government in this area is to achieve the set indicative target for the energy efficiency
and the implementation of measures for the increase of energy efficiency in power generation, transmission, distribution and consumption. The primary energy savings in 2020 should come close to 20% by that. Of course, all energy sectors will participate in the fulfilment
of this goal according to their specificities. The only sector with increasing energy consumption is transport and that due to the increase
of personal vehicle transport.
An important aspect by the ensuring of the energy security is of course also international cooperation. Slovakia actively participates in
building of the necessary energy infrastructure and promoting of Slovak infrastructure projects in the energy sector in the EU regarding projects of common interest. These are projects of cross-border connections in the field of gas, electricity and oil pipelines. These
projects should achieve greater flexibility and robustness of the individual systems, as well as diversifying of sources and an overall
increase of energy security.
In conclusion I would like to recall that one of the important prerequisites for fulfilment of these goals is also a constant increase of the
level of training of professionals in the field of energy and at the same time transfer of information also towards the general public.
Robert Fico,
Prime Minister of the Slovak Republic
Slovak Energy Annual 2013
3
Vážení čitatelia.
Globálna hospodárska kríza zásadným spôsobom ovplyvnila vývoj
európskeho hospodárstva. Konzekvencie tejto krízy sa prejavili aj v najdôležitejšom pilieri ekonomiky každej krajiny, v sektore energetiky.
Medzi faktory ohrozujúce obnovu hospodárskej prosperity európskych
krajín a zabezpečenie ekonomickej stability patrí, okrem volatility cien
energonosičov a pretrvávajúcej dovoznej závislosti od energetických
surovín, najmä zachovanie konkurencieschopnosti európskej energetiky.
Európska únia si je vedomá týchto rizík a reflektuje ich do priorít svojej energetickej politiky. Medzi stanovené ciele najvyššieho
významu patrí snaha Európskej únie dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov o 80 až 95 % do roku 2050. Prechod na
nízkouhlíkové hospodárstvo si okrem diverzifikácie energetických zdrojov a zvyšovania energetickej efektívnosti vyžaduje aj podporu
konkurencieschopných nízkouhlíkových zdrojov energie. Medzi nízkouhlíkové technológie sa v energetických plánoch Európskej
únie okrem obnoviteľných zdrojov energie zaraďuje aj jadrová energia. Medzinárodné analýzy energetických expertov a ekonómov
konštatujú, že prechod Európskej únie na nízkouhlíkové hospodárstvo bez jadrovej energie nie je v súčasnosti možný. Jadrová
energetika tak predstavuje kľúč ako napĺňať trajektóriu znižovania emisií skleníkových plynov.
Z pohľadu energetickej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie je rok 2013 naozaj zaujímavým a pracovne intenzívnym rokom.
V rámci Európskej únie sa začína dôležitá diskusia o klimatickom a energetickom rámci pre rok 2030, ktorý bude zásadne ovplyvňovať
aj rozhodnutia v prostredí energetiky Slovenskej republiky. Vysoká dynamika súčasných aktivít Ministerstva hospodárstva preto vyplýva
nielen z angažovania v zmienených témach diskutovaných v rámci európskych platforiem, ale odvíja sa aj od množstva strategických
aktivít v národnom rozsahu.
Ministerstvo hospodárstva SR v súčasnosti pripravuje, na základe Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 a Zákona
o energetike, návrh novej Energetickej politiky SR. Tento dokument definuje smerovanie našej energetiky zo strednodobého, ale
aj dlhodobého rámca. Previazanie našej politiky s európskou energetickou politikou sa odráža aj v jej strategickom cieli, ktorým
bude dosiahnutie konkurencieschopnej nízkouhlíkovej energetiky zabezpečujúcej bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých
foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu spotrebiteľa a trvalo udržateľný rozvoj. Nadväzujú na to aj hlavné ciele
– dosahovať vysokú úroveň energetickej bezpečnosti, racionálne využívať energie, teda zvyšovať energetickú efektívnosť a taktiež
zabezpečiť konkurencieschopnosť ekonomiky a trvalo udržateľný rozvoj.
Napĺňaním týchto cieľov, spolu s presadzovaním záujmov Slovenskej republiky v Európskej únii, smerujeme už dnes k „zabezpečeniu
energie zajtrajška“. Jednou zo základných charakteristík pri rozvíjaní stratégií v energetike bude pre nás vždy harmonizácia podmienok
a východísk slovenskej energetiky s novými trendmi a rámcami prijímanými v kontexte Európy.
Tomáš Malatinský
minister hospodárstva SR
4
Slovak Energy Annual 2013
Dear Readers.
The global financial crisis has substantially affected the European economy’s development. The consequences of this crisis have also
reflected themselves in the most important pillar of each country’s economy, the energy sector. Among the factors threatening the restoration of economic prosperity in European countries and the assurance of economic stability is, besides the price volatility of energy
carriers and the continuous dependence on imported energy resources, maintaining the competitiveness of the European energy industry.
The European Union is aware of these risks, reflected in its energy policy’s priorities. Among objectives of supreme importance belongs
the effort to reduce greenhouse gas emissions by 80-95% before 2050.The transition to a low-carbon economy requires, besides the
diversification of energy sources and increasing energy efficiency, the promotion of competitive low-carbon energy sources. Along with
renewable energy sources, the Union’s energy plans include nuclear energy among low-carbon technologies. International analyses by
energy experts and accountants conclude that the transition of the European Union to a low-carbon economy without nuclear power is
not currently possible. Nuclear power represents the key to fulfilling the decrease of greenhouse gas emissions.
In terms of Slovak and European energy policy, 2013 is a truly interesting and labor-intensive year. The European Union has started an
important discussion about a climate and energy framework for 2030 that will significantly influence the decisions in the Slovak energy
industry. The high dynamism of the Ministry of Economy’s current activities is not therefore only related to an engagement with the topics
discussed in European platforms, but also to the amount of strategic activities on anational scale.
The Slovak Ministry of Economy is currently preparing a draft of the new Energy Policy, based on the Slovak Government’s Program Announcement for 2012 to 2016, and the Act on Energy. This document defines the direction of our energy policy for a mid- and long-term
framework. The binding of our policy with European energy policy is shown in the strategic objective to achieve a competitive low-carbon
energy industry that would ensure a secure, reliable, and effective supply of all energy forms for reasonable prices, with regard to consumer protection and permanently sustainable development. The main objectives also come from wanting to achieve a high level of
energy security, utilize energy rationally, thereby increasing energy efficiency, and ensuring economic competitiveness and sustainable
development.
By fulfilling these objectives and promoting the interests of the Slovak Republic in the European Union, we’re already on our way
to“ensuringtomorrow’s energy.”For us one of the basic characteristics when developing energy strategies will always be the balancing
of conditions and the resources in the Slovak energy industry with the new trends and frameworks accepted in the European context.
Tomáš Malatinský
Minister of the Economy
Slovak Energy Annual 2013
5
Vážené dámy, vážení páni, čitatelia ročenky,
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví mal po svojom vzniku v roku 2001 veľmi
ťažkú pozíciu. Na rozdiel od tradičných hospodársky vyspelých krajín, v ktorých
sa tovarovo peňažné vzťahy a voľný trh budovali desiatky ba stovky rokov,
Slovensko nemalo v tejto oblasti žiadne skúsenosti. Celý systém regulácie sa
začal budovať na „zelenej lúke“ a procesy, na ktoré mali iné krajiny dlhú dobu,
bolo potrebné zvládnuť za pár rokov.
Cenová regulácia nemala na čo nadviazať, určovanie cien dovtedy nemalo
reálny ekonomický základ, dialo sa po politickej línii, chýbal regulačný rámec,
ktorý by stanovoval ciele a metódy regulácie a jej hranice. Najprv bolo potrebné
odstrániť štátne a neskôr krížové dotácie v cenách a stanoviť ceny tak, aby
umožnili investovanie do energetiky a to všetko bolo potrebné zvládnuť so zreteľom na ochranu odberateľov. Naliehavo sa pociťovala
potreba vytvorenia vhodného podnikateľského prostredia a akvizície solventných a progresívnych investorov. Musíme priznať, že v snahe
o dosiahnutie tohto cieľa sa v procese privatizácie urobilo niekoľko nie práve najlepších krokov, ktoré mali za následok neúmerný vplyv
nadnárodných monopolných dodávateľov elektriny a plynu na priemysel a vlastne celé hospodárstvo, so značne negatívnym dopadom na
sociálnu situáciu obyvateľstva.
Prvoradou otázkou každého investora v energetike alebo priemysle je otázka cien energií. Elektrina a zemný plyn sú kategórie, na ktoré sa
nabaľujú náklady a od ktorých sa odvíja efektívnosť podnikania v akejkoľvek oblasti. Je preto pochopiteľné, že cenová regulácia úradu je
podrobená trvalému dohľadu regulovaných subjektov, profesných združení, nadnárodných korporácií, a európskych inštitúcií. Požiadavka
na stabilný regulačný rámec je alfou a omegou podnikateľských zámerov a projektov všetkých investorov a k naplneniu tohto cieľa
smeroval úrad svoje úsilie.
V septembri 2009 prijala Európska únia nové smernice, ktoré sa pracovne nazývajú „tretí liberalizačný energetický balíček“. Ustanovenia
smerníc boli v roku 2012 implementované do slovenskej legislatívy a možno povedať, že nový zákon o energetike a o regulácii v sieťových
odvetviach zavŕšil proces tvorby primárnej regulačnej legislatívy. Zákony posilnili nezávislé postavenie úradu a udelili mu nové právomoci.
Na ich základe vydal úrad sekundárnu legislatívu – vyhlášky regulácií v elektroenergetike a plynárenstve. Ich vydanie možno hodnotiť ako
významný medzník v histórii štátnej regulácie a regulačného úradu na Slovensku.
Cesta k vytvoreniu štandardného trhu s energiami nebola jednoduchá. Úrad však dokázal správne analyzovať situáciu, potreby trhu
a zároveň jeho možnosti. Regulačná politika ako strategická línia vytýčila ciele a priority činnosti úradu a možno povedať, že prechod
na päťročné regulačné obdobie od roku 2012, čo ocenili aj regulované subjekty, je dôkazom správnosti téz úradu o stabilite regulačného
rámca, transparentnosti cenovej regulácie a štandardnom fungovaní trhu s energiami.
Úrad pozorne stráži trhové prostredie, ktoré je pripravené absorbovať každého podnikateľa v energetike, ktorý má záujem vstúpiť na trh
s elektrinou alebo plynom. Slovensko predstavuje v súčasnosti stabilný tranzitný priestor pre toky elektriny a plynu z východu na západ
a zo severu na juh, čo je najmä po posledných skúsenostiach priam životným záujmom všetkých krajín európskeho spoločenstva. Úrad
preto neprestane dôsledne vyžadovať plnenie základného princípu liberalizácie trhu a to slobodný prístup tretích strán do sietí a rovnosť
podmienok na podnikanie v sieťových odvetviach pre všetkých účastníkov trhu.
Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
Predseda ÚRSO
6
Slovak Energy Annual 2013
Ladies and gentlemen, dear readers of the Yearbook,
The Regulatory Office for Network Industries was in a very difficult position after its creation in 2001. Unlike traditionally economically
developed countries, where the commodity-monetary relations and the free market have been built for tens or even hundreds of years,
Slovakia had no experience in this field. The whole regulation system had been started “from scratch” and it was necessary to handle
processes for which other countries had long time available, in a few years.
The price regulation could not tie up to anything, the price setting until then had no real economic basis, it was handled in line with
politics, and a regulatory framework which would set objectives and methods of regulation and its limits was missing. First of all, it was
necessary to eliminate state and later cross-subsidization in prices and to set the prices so as to allow investment in energy, and all that
was needed to cope with considering consumer protection. The need to create suitable business environment and acquisition of solvent
and progressive investors has been urgently felt. Here we must admit that in pursuit of this goal, in the privatization process there were
several not the best steps taken which resulted in a disproportionate influence of multinational monopoly electricity and gas suppliers
on the industry and indeed on the entire economy, with a significant negative impact on the social situation of the population.
The primary question of each investor in the energy sector or industry is the issue of energy prices. Electricity and natural gas are the
categories to which costs are added from which the efficiency of entrepreneurship in any field derives. It is therefore understandable
that the price regulation of the Regulatory Office is subject to permanent supervision of regulated entities, professional associations,
multinational corporations, and European institutions. The requirement for a stable regulatory framework is the alpha and omega
of business plans and projects for all investors and to the Regulatory Office has oriented its efforts to fulfil this objective.
In September 2009, the European Union adopted new directives, so-called “third energy liberalization package”. Provisions of the directives were implemented in 2012 to Slovak legislation and it may be said that the new Act on energy and regulation in network industries
completed the process of primary regulatory legislation. The acts strengthened the independent position of the Office and gave new
powers to it. Based on them the Office issued secondary legislation –Decrees of regulations in the electricity and gas sector. Their release
may be evaluated as a significant milestone in the history of the state regulation and the regulatory office in Slovakia.
The way towards a standard energy market was not easy. However, the Office was able to correctly analyze the situation, the market
needs and also its possibilities. The regulatory policy as a strategic line set objectives and priorities of the Office and we can say that
the transition to a five-year regulatory period from 2012, which was appreciated by regulated entities, is evidence of the correctness
of the theses of the Office on the stability of the regulatory framework, transparency of the price regulation and standard functioning
of the energy market.
The Office closely guards the market environment, which is ready to absorb each entrepreneur in the energy sector wishing to enter
the market with electricity or gas. Slovakia represents currently a stable transit space for electricity and gas flows from East to West
and from North to South, which is almost vital interest of all countries of the European Community especially after the last experience.
The Office will therefore not stop to consistently require fulfilment of the basic principle of the market liberalization, namely free access
of third parties to networks and equality of conditions for entrepreneurship in network industries for all market participants.
Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
Chairman of the Regulatory Office for Network Industries
Slovak Energy Annual 2013
7
Inteligentné siete vyvolajú zmenu správania spotrebiteľov energií
Dve miliardy ľudí dnes žijú v energetickej chudobe. V týchto krajinách to
spôsobuje obmedzovanie rastu a zvyšuje sa ekonomická nerovnosť voči
rozvinutým krajinám. Sú rozvojové krajiny, kde na energie vynakladajú až 15 %
svojho HDP. Na druhej strane model rastu, ktorý sa uskutočňoval v minulosti,
už nie je dlhodobo udržateľný, jednoducho preto, že poškodzuje najmä životné
prostredie. Energetický sektor je zodpovedný za 60 % celosvetových emisií
skleníkových plynov a preto musí byť v prvej línii, pokiaľ ide o zodpovednosť
za hroziace klimatické zmeny. Treba sa usilovať o udržateľný rozvoj, ktorý
spája hospodársky rast, ochranu životného prostredia a väčšiu rovnosť medzi
rozvojom jednotlivých krajín.
Pre získavanie energií už máme k dispozícii zrelé a konkurencieschopné technológie: jadrové reaktory štvrtej generácie, technológie na
zachytávanie a skladovanie dioxidu uhlíka, efektívnejšie fotovoltické technológie, technológie akumulácie elektriny a druhú generáciu
biopalív. Najvýraznejšie sa prejavujú progresívne jadrové technológie, ktoré znižujú spotrebu štiepneho materiálu, najmä uránu, takže
nehrozí, že by sa jeho zásoby vyčerpali za najbližších 200 rokov ako pri súčasných technológiách. Celosvetovo je dôležitý aj energetický
potenciál vody, vetra, biomasy, geotermálnej energie a slnka, na ktoré je z hľadiska obnoviteľných zdrojov položený najväčší dôraz.
Ekonomická kríza ukazuje aj v energetike, že trh sám o sebe nemôže vyriešiť naše problémy. Neviditeľná ruka trhu nemôže riešiť sama
všetky otázky. Konštatovalo sa, že politika v energetike jednotlivých štátov a krajín je mimoriadne potrebná. Preto treba nájsť novú
rovnováhu medzi trhom a reguláciou, na čo by mal priniesť odpovede aj 22. Svetový energetický kongres v Deagu v Južnej Kórei.
Na Svetovom energetickom kongrese v Deagu sa bude okrem vytvárania podmienok pre nové zdroje hovoriť aj o podpore budovania
prenosových a distribučných sústav. Osobitná pozornosť bude venovaná inteligentným sieťam a inteligentným budovám. Inteligentná
sieť (smart grid) je vlastne konvenčná energetická sieť doplnená o informačnú štruktúru, ktorá u spotrebiteľa energií využíva IKT. IKT
umožňujú realizovať nastavenie prevádzky spotrebičov takým spôsobom, že jej využívanie sa realizuje v optimálnom režime, napríklad
využíva časy spotreby, keď je elektrina najlacnejšia. Tieto nové moderné technológie sa môžu stať realitou pri zmene energetického
správania výrobcov a obchodníkov s energiou a tiež pomôžu spotrebiteľom uvedomiť si hodnotu energetických zdrojov.
Kríza prerušila niektoré investičné zámery aj v energetike na celom svete, a práve kongres v Deagu by mal stanoviť podmienky pre nové
štruktúry, aby sa udržal krok s ponukou a dopytom po energiách a zabezpečila sa energetická bezpečnosť všetkých druhov dodávok
energií.
Osobitne ma teší, že na 22. Svetovom energetickom kongres v Deagu bol opäť prijatý vedecký príspevok Slovenskej republiky a medzi
významných expertov z celého sveta bol vybraný mladý pracovník našej energetiky. Verím, že kongres v Deagu bude mať úspech
a prinesie nové motivácie pre rozvoj energetiky SR. Všetkým účastníkom kongresu želám, aby získali veľa nových poznatkov z odborných
prednášok, diskusií a odborných stretnutí v jednej z najvyspelejších krajín sveta.
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Ústav elektroenergetiky a elektrotechniky FEI STU v Bratislave
8
Slovak Energy Annual 2013
Smart grids will bring about a change of attitude of energy users
Today, two billion people live in energy poverty. In those countries this situation causes growth reduction and increases the economic inequality in comparison with developed countries. There are developing countries which spend up to 15% of their GDP on
energies. And yet the model of growth, which used to be implemented in the past, is not sustainable in the long-term anymore
simply because it damages the environment. The energy sector is accountable for 60% of greenhouse gas emissions globally. Therefore, it must be among the first in line when it comes to responsibility for impending climate changes. It is necessary to strive for
sustainable growth which combines economic growth, environmental protection, and a greater degree of equality in the development of individual countries.
We now have mature and competitive technologies at our disposal to obtain energy: generation IV nuclear reactors, technologies for
collecting and storing carbon dioxide, more effective photovoltaic technologies, power accumulation technologies, and generation II
biofuels. Progressive nuclear technologies manifest themselves most distinctively as they reduce fissile material consumption, especially
uranium. Therefore, there is no danger that its supplies will be exhausted in the next 200 years, as would be the case with the current
technologies. Globally, the energy potential of water, wind, biomass, geothermal energy and the sun is also important, while especially
the sun is being put the greatest emphasis on from the perspective of renewable sources.
The economic crisis also shows for the field of power engineering that the market per se cannot solve our problems. The invisible hand
of the market is not able to solve all the issues on its own. It has been observed that energy policy of individual states and countries is
particularly needed. Therefore, it is necessary to find a new balance between the market and regulation. Answers to this question should
be also found at the 22nd World Energy Congress in Daegu, South Korea.
In addition to establishing the conditions for new sources, the support for building transmission and distribution networks will also
be discussed at the World Energy Congress in Daegu. Special attention will be given to smart grids and intelligent buildings. A smart
grid is actually a conventional energy network supplemented with an information infrastructure which uses ICT (information and communication technologies) of an energy user. ICT enable to set up the operation of appliances in such a way that the use is realized in
the optimal mode; for example, it takes advantage of consumption times with the cheapest power rates. If the energy producers and
traders change their energy behaviour, these new modern technologies might become reality and they might also help the users realize
the worth of energy sources.
The crisis also interrupted investment intentions in power engineering all around the world. It is the Daegu congress that is expected
to establish the conditions for new structures in order to stand the pace with the energy supply and demand and to provide the energy
safety for all kinds of energy supplies.
I am especially glad that a scientific contribution from the Slovak Republic has again been accepted at the 22nd World Energy Congress
in Daegu and that a young employee of our power engineering has been selected among significant experts from the whole world.
I believe that the Daegu congress will be successful and bring new motivation for the development of the Slovak power engineering.
I wish that all the congress participants gain a lot of new insights from scholarly papers, discussions, and professional meetings in one
of the most developed countries in world.
Prof. Ing. František Janíček, PhD.
Institute of Power and Applied Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology,
Slovak University of Technology in Bratislava
Slovak Energy Annual 2013
9
Slovenský výbor Svetovej
energetickej rady si pripomína
20. výročie svojho vzniku
World Energy Council – Svetová energetická rada
Svetová energetická rada (WEC) bola založená v roku 1923,
v súčasnosti združuje viac ako 3 000 členských organizácií
z takmer 100 krajín sveta a pôsobí ako pridružený člen Organizácie spojených národov. WEC je globálne fórum odborníkov z hospodárskej, správnej aj akademickej oblasti. Poslaním WEC je podporovať udržateľnú dodávku a využívanie
energie na čo najväčší úžitok pre všetkých ľudí.
Je to najväčšia medzinárodná mimovládna energetická organizácia.
Združuje
→ 96 členských štátov sveta
→ najvýznamnejších producentov energie, výrobcov energetickej techniky, prepravcov, distribútorov a spotrebiteľov
energie a energetických nosičov.
SV WEC je pravidelným spoluusporiadateľom vedecko-techViac ako 90 rokov pokrýva všetky typy zdrojov energie
nických akcií s národným aj medzinárodným záberom. Sú
(uhlia, ropy, uhľovodíkových plynov a elektriny vrátane ob-
to najmä národná Konferencia priemyselných energeti-
noviteľných zdrojov energie).
kov, medzinárodná konferencia o energetickej efektívnosti
Organizácia má akreditáciu v OSN, pôsobí ako energetický
„enef“, medzinárodné sympózium „Elektroenergetika“ a me-
poradca pre orgány OSN.
dzinárodná akcia „Energetika“.
SV WEC – Slovenský výbor Svetovej energetickej rady
SV WEC sa pravidelne zúčastňuje svojím informačným stán-
Slovenský výbor WEC má síce 20 rokov, je ale právnym ná-
kom na Medzinárodnom veľtrhu „Elo Sys“ v Trenčíne.
sledníkom Československého komitétu Svetovej energetickej rady, ktorý bol zakladajúcim členom WEC v dvadsiatych
Výhody členstva v Slovenskom Výbore Svetového
rokoch minulého storočia. SV WEC združuje 19 právnických
Energetickej Rady
osôb s ingerenciou v energetickom sektore. Sú to Ministerstvá hospodárstva a životného prostredia, Úrad pre regulá-
Priama účasť
ciu sieťových odvetví, Štátna energetická inšpekcia, Sloven-
→ na Svetovom energetickom kongrese, ktorý sa koná v troj-
ská inovačná a energetická agentúra, Energetické centrum
ročnej periodicite
Bratislava, Združenie priemyselných odberateľov energie,
→ v globálnych štúdiách a technických programoch WEC
Fakulta elektrotechniky a informačných technólogií a Stroj-
→ v regionálnych aktivitách WEC, vrátane zmluvných pro-
nícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
jektov, fór a mítingov, štúdií, seminárov a iných regionál-
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenské
elektrárne, Slovenská prenosová sústava, Stredoslovenská
ne zameraných činností
→ prístup k energetickým databázam Svetovej energetickej
rady.
energetika, Východoslovenská energetika, SAG Elektrovod,
VUJE, PPA Control, Schneider electric a Hornonitrianske
Možnosť podieľať sa na každoročných
bane Prievidza.
→ obchodných stretnutiach WEC
→ pracovných skupinách a sympóziách WEC, kde sa prebera-
Na čele SV WEC od jeho vzniku v roku 1993 stál prof. Ing.
jú horúce témy energetiky
Štefan Fecko, DrSc., ktorého po dlhoročnom úspešnom pôsobení vo funkcii predsedu SV WEC nahradil v roku 2009
Každý člen WEC si uplatňuje svoje vlastné špecifické požia-
prof. Ing. František Janíček, PhD. Počas činnosti SV WEC vo
davky a taktiež získava vlastné jedinečné benefity.
funkcii sekretára pôsobili Ing. Dušan Slamka a Ing. Miroslav
Kučera.
10
Slovak Energy Annual 2013
The Slovak Committee
of the World Energy Council
celebrates its 20th anniversary
Energy Centre Bratislava, the Association of Industrial Energy Consumers, the Faculty of Electrical Engineering and
Information Technology of the Slovak University of Technology in Bratislava, the Faculty of Electrical Engineering
and Informatics of the Technical University in Košice, the
University of Žilina, Slovenské elektrárne (Slovak Power
Plants), Slovenská elektrizačná prenosová sústava (Slovak
Electricity Transmission System), Stredoslovenská energetika (Central Slovak Power Industry), Východoslovenská energetika (Eastern Slovak Power Industry), SAG Elektrovod,
VUJE, PPA Control, Schneider Electric, and Hornonitrianske bane Prievidza (Upper Nitra Mines in Prievidza).
Since its establishment in 1993, SC WEC was chaired by Prof.
Ing. Štefan Fecko, DrSc., whose long-term and successful
serving term as Chair of SC WEC was replaced in 2009 by
Prof. Ing. František Janíček, PhD. The role of Secretary of SC
World Energy Council
WEC has been successively held by Ing. Dušan Slamka and
The World Energy Council (WEC) was founded in 1923. Cur-
Ing. Miroslav Kučera.
rently it associates more than 3,000 member organizations
SC WEC is a regular co-convener of scientific-technical
from almost 100 countries of the world and it has the status
events of both a national and international scope. These
of UN associated member. WEC is a global forum of experts
include especially the Conference of Industrial Power En-
from the field of economy, administration, and the academ-
gineers, the international conference on energy ef fective-
ia. The WEC mission is to support sustainable delivery and
ness ("ENEF"), the international symposium on "Electrical
use of energy for the greatest possible benefit of all people.
Power Engineering", and the international event on "Power
It is the biggest international non-governmental energy or-
Engineering".
ganization.
With its information stand, SC WEC regularly participates
at the "Elo Sys" international fair in Trenčín.
Globally, it associates
→ 96 member countries
Advantages of the membership in the Slovak Commit-
→ the most important energy producers, energy technol-
tee of the World Energy Council
ogy producers, haulage contractors, energy distributors
and users, and energy carriers.
Direct participation
→ At the World Energy Congress which takes place every
For more than 90 years it has covered all types of energy
three years,
sources (coal, oil, hydrocarbon gases and power, including
→ In WEC global studies and technical programs,
renewable energy sources).
→ In WEC regional activities, including contractual pro-
The organization is UN-accredited and serves as an energy
advisor for UN bodies.
jects, forums and meetings, studies, seminars, and other
activities with regional focus,
→ Access to the WEC energy databases.
The Slovak Committee of the World Energy Council
(SC WEC)
Involvement in annual
Although SC WEC has mere 20 years, it is a legal successor of
→ WEC business meetings,
the Czechoslovak Committee of WEC, which was a founding
→ WEC working groups and symposiums which deal with
member of the organization in the 1920s. SC WEC associates
hot topics in the field of power engineering.
19 legal bodies involved in the energy sector. These include
the Ministry of Economy, the Ministry of Environment, the
Every WEC member asserts their own specific requirements
Regulatory Of fice for Network Industries, the State Energy
and also obtains their own unique benefits.
Inspection Board, the Slovak Innovation and Energy Agency,
Slovak Energy Annual 2013
11
„K problematike spravodlivých cien energií
pristupujeme správne.“
Jozef Holjenčík, predseda ÚRSO
Stabilizovanie cien energií a ešte väčšia ochrana odberateľov. Regulácia dodávok elektriny a plynu v prospech tzv. zraniteľných odberateľov, ako sú domácnosti a malé firmy.
Razantnejšie ovplyvňovanie oblasti obnoviteľných zdrojov
energií, a tým aj ich negatívny vplyv na koncovú cenu
elektriny. Uplynulý rok bol pre Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví mimoriadne hektický, a to dokonca najviac za celú
éru jeho fungovania. Viac o minulých i súčasných aktivitách
a najbližších plánoch pre Ročenku energetiky prezrádza
predseda ÚRSO, Jozef Holjenčík.
Nové v yhlášk y, ktoré budú platiť od roku 2014,
rozvírili vody prakticky vo všetkých energetických
odvetviach. Prečo bolo potrebné k nim pristúpiť
a aké zámery vás k tomu viedli? Ako sa pozeráte na
tieto kritiky zo strany dodávateľov energií?
Kritika zo strany dodávateľov je pochopiteľná. Každá úprava, ktorá sa dotkne ich ziskov vyvoláva mohutný odpor.
Nejde však len o dodávateľov, ale aj o výrobcov elektriny,
ktorí boli dosiaľ naučení využívať služby elektrizačnej sústavy bezplatne.
Tak je to s platbou za prístup výrobcov elektriny pripoje-
Aké bolo pre váš úrad obdobie uplynulých 12 mesi-
ných do prenosovej sústavy (tzv. G-komponent). Platba vo
acov a na čo ste sa vo svojich aktivitách prioritne
výške maximálne 0,5 €/MWh z plánovaného objemu dodáv-
zamerali? Skúste to spätne zhodnotiť.
ky elektriny do prenosovej sústavy od roku 2014 sa zaviedla
Uplynulých dvanásť mesiacov možno hodnotiť ako mimo-
z dôvodu spoluúčasti na nákladoch, ktoré súvisia s prideľo-
riadne hektické obdobie, s dôrazom na slovo mimoriadne,
vaním rezervovanej kapacity výrobcom elektriny (podiel na
pretože iné ako hektické obdobie v histórii úradu ani nebo-
úhrade nákladov spojených s prevádzkou sústavy), pretože
lo. Od 1. septembra 2012 vstúpili do platnosti zákony o re-
výrobcovia elektriny taktiež ovplyvňujú bezpečnosť a spo-
gulácii a energetike, ktoré implementovali do slovenskej
ľahlivosť sústavy a bez jej využívania by nemohli tvoriť
energetickej legislatívy ustanovenia tretieho energetického
zisk. Zavedením komponentu sa vlastne odstráni diskrimi-
balíčka Európskej únie. Nové zákony o regulácii v sieťových
nácia odberateľov, pretože všetky náklady využívania sústa-
odvetviach a o energetike, ktoré boli prijaté na jeho základe,
vy doteraz platili len oni.
výrazne posilnili nezávislosť Úradu pre reguláciu sieťových
V súvislosti s vlnou spochybňovania legitimity tohto poplat-
odvetví a udelili mu nové právomoci. Na ich základe sa úrad
ku môžem zodpovedne prehlásiť, že všetky kroky robí úrad
rozhodol prekonať historické dopady nesprávnej privatizá-
s vedomím, že v nijakom prípade nie sú v rozpore s legis-
cie rozhodujúcich regulovaných subjektov v energetike na
latívou Európskej únie, nie sú diskriminačné a že nesmú
všetkých účastníkov trhov s elektrinou a plynom.
a nebudú mať negatívny dopad na otvorenosť vnútorného
Prioritne bolo potrebné stabilizovať ceny energií a viac sa
trhu a proces jeho integrácie.
venovať ochrane odberateľov. Nepriaznivá bola situácia
v elektroenergetike, v ktorej cena elektriny neustále naras-
Aktívne sa snažíte znižovať ceny energie. Ktoré
tala predovšetkým kvôli vysokým výkupným cenám elektri-
konkrétne vaše opatrenia tomu najviac napomáha-
ny z obnoviteľných zdrojov. Nové zákony konečne dali úradu
jú? Nefunguje v tomto smere prirodzená konkuren-
právomoci razantnejšie ovplyvňovať oblasť obnoviteľných
cia na trhu?
zdrojov energií a tým aj ich negatívny vplyv na koncovú
Možno povedať, že prakticky všetky opatrenia úradu sú za-
cenu elektriny. Vyhláška o regulácii v elektroenergetike vy-
merané na koncový efekt – zníženie cien energií. Celá sekun-
tvorila východisko na optimalizáciu podielu obnoviteľných
dárna legislatíva úradu je zameraná na tento cieľ. Vyhlášky
zdrojov elektriny na celkovom energetickom mixe na Slo-
úradu naplno využívajú splnomocnenia, ktoré úradu posky-
vensku. Okrem toho sa zamerala na znižovanie sieťových
tujú zákon o energetike, zákon o regulácii a zákon o podpore
poplatkov prostredníctvom znižovania strát v sústave a hľa-
obnoviteľných zdrojov energie. Znížili sa výkupné ceny elek-
dania ďalších rezerv v prenosovej a distribučnej sústave.
triny z obnoviteľných zdrojov elektriny, zmenili sa finan-
Pozitívne zmeny nastali aj v plynárenstve. Úrad na tomto poli
čné toky – od 1. 1. 2014 bude centrálnu fakturáciu vykonávať
nezostal na polceste automatického akceptovania nákladov
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Fungujú nové
na nákup plynu na medzinárodných trhoch, ale dokázal vy-
pravidlá trhu s elektrinou a plynom, výrobcom elektriny sa
užiť úpravy zmluvy medzi Slovenským plynárenským prie-
zaviedol poplatok za rezervovanú kapacitu a hlavne sa uplat-
myslom, a. s. a ruskou spoločnosť Gazpromexport na stabilizá-
ňujú nástroje na obmedzenie nákladov regulovaných sub-
ciu cien plynu pre slovenských odberateľov. Na trhu s plynom
jektov. Veľmi úzko s tým súvisia nové právomoci úradu v ob-
nastala nová situácia. Narástol počet alternatívnych dodáva-
lasti kontroly tzv. SLA zmlúv a transakcií nad 300 000 eur.
teľov, o produkty ktorých je záujem, o čom svedčí výrazný ná-
Slovenský trh s elektrinou je plne liberalizovaný, otvorený
rast odberateľov, ktorí zmenili svojich dodávateľov.
pre všetkých účastníkov trhu a má dostatočné prenosové
12
Slovak Energy Annual 2013
ÚRSO
kapacity. Zvyšujúca sa účasť v regionálnych trhoch, existujú-
energií. Pre spotrebiteľov (najmä vekovo staršie skupiny
ci prebytok výroby elektriny v regióne a dostatočná cezhra-
obyvateľstva alebo obyvateľov s nižším vzdelaním) to pred-
ničná výmena elektriny spolu vytvárajú vysoko konkurenč-
stavuje problém spojený s určitým rizikom uzatvorenia ne-
né trhové prostredie. Prejavom postupujúcej liberalizácie
výhodných zmlúv alebo pridávania rozličných dodatočných
a dynamizácie trhu s elektrinou a plynom je medziročný
poplatkov, zvyšujúcich platby za dodávku. Väčšina obyva-
nárast počtu odberateľov elektriny a plynu, ktorí zmenili
teľov Slovenska nemá skúsenosti s voľným trhom a presa-
svojho dodávateľa.
dzovaním svojich záujmov na trhu. Potrvá ešte dlhší čas,
Napriek tomu je regulácia potrebná. Prax dáva úradu ar-
kým spotrebitelia zmenia svoje stereotypy myslenia a budú
gument potreby regulácie dodávky elektriny a plynu pre
odolní voči praktikám predajcov, ktorí pôsobia dôveryhod-
tzv. zraniteľných odberateľov, pod ktorými sa rozumejú
ne, zatiaľ čo sa dopúšťajú podvodov. Úrad preto musí riešiť
domácnosti a malé podniky, pretože sa na trhu nedokážu
množstvo podnetov a sťažností na nekalé praktiky obchod-
orientovať a kvalifikovane rozhodovať a ľahko sa tak stáva-
níkov a alternatívnych dodávateľov elektriny a plynu a mu-
jú obeťami nekorektných postupov obchodníkov. Ponechať
sel pristúpiť už aj k vysokým finančným sankciám.
zraniteľných odberateľov napospas voľnému trhu s elektrinou a plynom by znamenalo odsúdiť ich na vyššie ceny, ako
Čo podľa vás najviac deformuje súčasný trh s ener-
by im prislúchali a de facto tým legalizovať ich diskriminá-
giami na Slovensku a čo by ste radi zmenili a prečo?
ciu monopolmi a obchodníkmi.
Čo by trhu najviac podľa vás pomohlo a aké opatre-
Váš úrad eviduje od odberateľov elektrickej en-
Slovenská energetika a hospodárstvo budú ešte dlho preko-
nia chystáte v najbližších mesiacoch?
ergie a zemného plynu množstvo podnetov. Čoho
návať dôsledky nesprávnej a netransparentnej privatizácie.
sa najčastejšie týkajú a aké možnosti máte na ich
Od nej sa odvíjajú ďalšie pretrvávajúce neduhy, s ktorými sa
riešenie? Skúste v tom spotrebiteľov zorientovať?
musí úrad vyrovnať. Pokoju na trhu s energiami neprospie-
Podnety zo strany odberateľov sú sústredené do dvoch zák-
vajú ani nekalé praktiky účastníkov trhu alebo množstvo
ladných skupín. V prvom rade ide o podnety zo strany prie-
nevýhodných zmlúv v rozličných oblastiach a na rozličných
myselných spoločností a profesijných združení na údajne
úrovniach, napríklad aj na dodávku plynu od ruskej spo-
jedny z najvyšších cien elektriny v EÚ a žiadosti na zníženie
ločnosti Gazpromexport. V etape globálneho obchodovania
sieťových poplatkov, ktoré tvoria skoro polovicu koncovej
s energiami je akútna výstavba nových cezhraničných vede-
ceny. Druhou skupinou sú sťažnosti na nekalé praktiky ob-
ní elektriny a plynu. Odberateľom by bolo na osoh, keby viac
chodníkov s elektrinou a plynom.
využívali štandardy kvality dodávky energií, zvlášť teraz,
Úrad je priemyselnými odberateľmi neustále obviňovaný
keď úrad zaviedol automatickú kompenzačnú platbu. Nášmu
z diskriminačných postupov poškodzujúcich ich podnikanie
úradu a tým vlastne všetkým by prospelo viac finančných
a to hlavne vysokými sieťovými poplatkami. Cena elektriny
prostriedkov na výkon kontrolnej činnosti.
pre priemyselné podniky sa stala politickým nástrojom nátlaku na vládu, aby táto zasiahla do právomocí nezávislého
Je už dnes jasné, čo to vlastne je „spravodlivá
regulačného úradu a zariadila pokles cien elektriny hoci aj
cena“? Záujem dodávateľov energií, ktorí chcú
za cenu opätovného zavedenia krížových dotácií.
dosiahnuť čo najv yšší zisk je predsa v rozpore
Takouto typickou krížovou dotáciou by bolo požadované
s tým, že odberatelia chcú mať čo najnižšie ceny en-
jednostranné zníženie sieťových systémových poplatkov.
ergií? Ako to vnímate?
Zatiaľ sieťové systémové poplatky platia všetci účastníci
Asi by bolo zbytočné zdôrazňovať nesmierne delikátne po-
trhu s elektrinou rovnako. Ak by malo prísť k zmene poplat-
stavenie energetického regulátora, ktorý je v záujme vytvá-
ku pre jednu skupinu, napríklad priemyselníkov, musela by
rania transparentného trhového prostredia konfrontovaný
sa zmeniť legislatíva a to diskriminačným spôsobom. Zvý-
s diametrálne protikladnými záujmami jednotlivých účast-
hodnenie jednej skupiny znamená totiž znevýhodnenie inej
níkov trhu. Úrad je zákonite po každom svojom kroku obvi-
skupiny. Zníženie poplatku pre jednu skupinu by znamenalo
ňovaný z niektorého pólu účastníckeho spektra z neprime-
zvýšenie poplatku pre ostatných, pretože náklady siete sa
raného a diskriminačného zaobchádzania.
zaplatiť musia. Vyššie poplatky by sa premietli do koncovej
Z tohto pohľadu má kategória spravodlivej ceny relatívny
ceny elektriny, ktorú by potom platili všetci ostatní odbera-
charakter. Jej explicitná definícia zatiaľ neexistuje, hoci ten-
telia, vrátane domácností. Druhá skupina podnetov a sťaž-
to pojem sa frekventovane používa v smerniciach Európskej
ností sa spája predovšetkým s procesom zmeny dodávateľa
únie a nespája sa len s cenami, ale hovorí sa aj o spravodlivej
Slovak Energy Annual 2013
13
súťaži, spravodlivom trhu, spravodlivom prístupe do sietí
Adresa:
a podobne. Miera určitej spravodlivosti sa však musí nájsť
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
a túto nevďačnú úlohu berie na seba regulátor, inak by hro-
Bajkalská 27
zilo, že na voľnom trhu by nastali také cenové disproporcie,
P. O. Box 12
ktoré by mohli viesť k zvalcovaniu slabších účastníkov trhu,
821 07 Bratislava
ktorými sú tzv. zraniteľní odberatelia, a to hlavne domác-
Predseda úradu: Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
nosti. Spravodlivú cenu chápe úrad na jednej strane tak, že
výrobca, prevádzkovateľ sietí a dodávateľ majú v cene uhra-
Poslanie úradu:
dené všetky oprávnené náklady a primeraný zisk, čo im za-
Účelom regulácie podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
ručuje nielen existenciu, ale aj prostriedky na ďalší rozvoj
v sieťových odvetviach je transparentným a nediskriminač-
svojho podnikania. Ak by podnikatelia v energetike neboli
ným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvi-
takto zainteresovaní, prestali by investovať do vývoja a roz-
siacich regulovaných činností za primerané ceny a v určenej
voja sietí, čo by znamenalo ich postupné chátranie a kolaps.
kvalite.
Stabilita, bezpečnosť sietí a spoľahlivosť dodávky energií sú
základným princípom pri stanovovaní cien energií.
Predmetom regulácie podľa zákona sú:
Úrad si dopad svojich cenových rozhodnutí v tomto smere
a) ceny v sieťových odvetviach
overuje. Prevádzkovatelia a dodávatelia v elektroenergetike
a v plynárenstve predkladajú úradu výstupy z oddelenej evi-
a podmienky ich uplatňovania,
b) podmienky vykonávania regulovaných činností.
dencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, nákladov, výnosov, aktív, pasív a odpisovania. Z údajov predlože-
Podľa zákona o regulácii sa rozumie
ných regulovanými subjektmi úrad spracováva ekonomické
a) sieťovými odvetviami
modely za účelom zistenia efektívnosti činnosti regulova-
→ elektroenergetika,
ných subjektov. Možno konštatovať, že ekonomické výsled-
→ plynárenstvo,
ky potvrdzujú skutočnosť, že regulačný rámec a regulačné
→ tepelná energetika,
prostredie bolo nastavené správne a regulované subjekty ne-
→ vodné hospodárstvo,
majú dôvod nariekať. Samozrejme, že vždy tak robiť budú,
b) tovarom
pretože ich cieľom je maximalizácia zisku. Zabúdajú však
→ elektrina, plyn, teplo, pitná voda, odpadová voda, povr-
na skutočnosť, že ak by ceny energií bezbreho stúpli podľa
chová voda, hydroenergetický potenciál vodného toku
ich predstáv, stali by sa pre veľkú časť obyvateľstva nedo-
a energetická voda,
stupným prepychom a ich zisky by boli ešte nižšie. Finančná
c) regulovanými činnosťami
a sociálna znesiteľnosť cien energií pre odberateľov je preto
→ v ýroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s nimi
druhým mantinelom, ktorý vymedzuje priestor na uplatňovanie spravodlivých cien energií na trhu. Úrad sleduje aj
túto citlivú oblasť svojej cenovej regulácie a skutočnosť, že
ani v období svetovej finančnej a hospodárskej krízy neprišlo k výraznejšiemu nárastu cien pre obyvateľstvo na jednej
súvisiace služby,
→ v ýkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
→ v ýroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie
a dodávka plynu a s nimi súvisiace služby,
strane alebo ku krachom regulovaných subjektov na druhej
→ v ýroba, distribúcia a dodávka tepla,
strane, je svedectvom, že úrad pristupuje k problematike
→ v ýroba, distribúcia a dodávka pitnej vody
verejným vodovodom,
spravodlivých cien energií správne.
→ odvádzanie a čistenie odpadovej vody
(red)
verejnou kanalizáciou,
→ odber povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívanie hydroenergetického potenciálu vodných
tokov.
Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať úrad
pri vykonávaní jeho pôsobnosti.
14
Slovak Energy Annual 2013
“We’re properly dealing with the issue
of fair energy prices.”
JOZEF HOLJENČÍK, President of the Regulatory Office for Network Industries
The stabilization of energy prices and even greater consumer
protection. The regulation of electricity and gas supply in
favour of so-called vulnerable consumers, such as households and small companies. A more stringent influence on
renewable energy sources and their negative impact on the
final price of electricity. The last year was extremely hectic
for the Regulatory Office for Network Industries, more than
ever during its entire operation. More about past and present activities and coming plans is revealed for the Energy
Yearbook by Jozef Holjenčík, President of RONI.
grown, as evidenced by the significant increase in consumers who changed their suppliers.
The new regulations applicable from 2014 were all
the talk in every energy sector. Why was it important to deal with them and what intentions led you
to this? How do you see the criticism from the energy suppliers’ side?
The criticism from the suppliers’ side is understandable.
Each amendment that concerns their revenues induces
massive resistance. This isn’t related only to suppliers, but
How were the past twelve months for the Office,
also electricity producers used to free electricity network
and what did you primarily focus on in your activi-
services.
ties? Please try to assess.
That’s how it is with the payment for the access of electri-
The past twelve months can be assessed as extremely hec-
city producers to the transmission system (the so-called G-
tic, with an emphasis on the word “extremely,” because there
component). The payment of maximum € 0.50/MWh from
haven’t been any periods in the history of the Office other
the planned volume of the electricity supply to the trans-
than hectic. From 1 September 2012, acts on regulation and
mission system will be introduced from 2014 because of
energy came into force, implementing the provisions of the
the participation in costs related to allocating the reserved
European Union’s Third Energy Package into Slovak energy
capacity to the producers (the share in covering the costs
legislation. New laws on regulation in network industries and
related to system operation), since the producers also inf lu-
energy accepted on its basis significantly strengthened the
ence the system’s safety and reliability, and without using
independence of the Regulatory Office for Network Industries
it they wouldn’t be able to make a profit. By implementing
and accredited it new powers. Based on this, the Office deci-
this component, the discrimination of consumers will be
ded to overcome the historical impact of the improper priva-
removed, because all the costs for the system’s usage have
tization of decisive regulatory entities in the energy sector on
only been paid by them till now.
all participants in the electricity and gas market.
Concerning the questioning of this fee’s legitimacy, I can
Primarily, it was necessary to stabilize energy prices and
safely say that the Of fice is implementing all these steps
focus more on consumer protection. The situation in the po-
with the knowledge that they aren’t contrary to European
wer industry was unfavourable, because the price for elect-
legislation or discriminatory, and can’t and won’t have a ne-
ricity was continuously growing, especially due to high pur-
gative impact on the openness of the internal market and
chase prices for electricity from renewable sources. The new
its integration process.
law has finally given power to the Of fice to more vigorously
inf luence the RES sector and thus its negative impact on the
You’re actively trying to reduce the prices for
end price for electricity.
utilities. Which specific measures are helping you
The decree on regulation in the power industry created the
to achieve this the most? Doesn’t the natural com-
basis for optimizing the share of renewable electricity sour-
petitiveness on the market help with this matter?
ces in Slovakia’s overall energy mix. Besides this, it focused
We can say that practically all the Of fice’s measures are ai-
on decreasing network charges by reducing network losses
med at the final ef fect – reducing the prices for utilities.
and seeking new reserves in the transmission and distribu-
The Of fice’s entire secondary legislation is focusing on this
tion system.
goal. The decrees fully utilize the authorization provided
Positive changes have also occurred in the gas industry.
by the Act on Energy, the Act on Regulation, and the Act on
Concerning this matter, the Of fice didn’t automatically ac-
the Promotion of Renewable Energy Sources. The purchase
cept the costs for gas purchase in international markets,
prices for electricity from renewable energy sources have
but was able to utilize the amendments to the contract bet-
decreased and the financial f low has changed – from 1 Janu-
ween Slovenský plynárenský priemysel, a.s. and the Russian
ary 2014, the central billing will be performed by the Short-
Gazpromexport to stabilize the prices for Slovak consumers.
Term Electricity Market Operator. There are new rules for
A new situation has occurred in the gas market. The num-
the electricity and gas market, electricity producers intro-
ber of alternative suppliers with interesting products has
duced to a fee for reserved capacity, and most important of
Slovak Energy Annual 2013
15
all, tools to limit the costs of regulatory entities have been
disadvantaging others. Reducing charges for one group
applied. The Of fice’s new powers in the supervision of the
would mean increasing them for the others, because the
so-called SLA contracts and transactions over € 300,000 are
network costs have to be paid. Higher charges would be ref-
closely associated to this development.
lected in the final electricity price that all other consumers
The Slovak electricity market is fully liberalized and open
including households would have to pay.
to all market participants, and has a substantial transmis-
The second group of demands and complaints is related in
sion capacity. The increasing participation in regional mar-
particular to the processes of changing the energy supplier.
kets, the existing surplus in regional electricity production,
This is a problem for the consumers (especially older-aged
and the substantial cross-border electricity exchange form
groups or people with lower education) related to a certain
a highly-competitive market. The year-on-year increase in
risk of closing disadvantageous contracts or adding various
the number of electricity and gas consumers who changed
additional charges, increasing the supply payment. Most
their supplier is evidence of the progressing liberalization
Slovaks don’t have experience with the free market and
and dynamism in the electricity and gas markets.
the promotion of the companies’ interests on the market.
Regulation is nevertheless required. Experience has shown
It will still take more time before consumers change their
the need for the regulation of the electricity and gas supply
presumptuous thinking and become resistant to the prac-
for so-called vulnerable consumers, meaning households
tices of traders who seem to be trustworthy while commit-
and small companies, because they’re not able to orientate
ting fraud. Because of this, the Of fice has to solve lots of de-
themselves in the market and make qualified decisions, and
mands and complaints about the unfair practices of traders
therefore easily become the victims of unfair practices. Le-
and alternative electricity and gas suppliers, and has had to
aving the vulnerable consumers at the mercy of a free mar-
accede to already high financial penalties.
ket would mean condemning them to higher prices than
appropriate, and by de facto legalizing their discrimination
In your opinion, what is harming the current Slovak
by monopolies and traders.
energy market and what would you like to change
and why? What would help the market the most and
The Office is recording numerous demands from
what measures are you planning to apply in the
electricity consumers. What are they mostly re-
coming months?
lated to and what options for solving them do you
The Slovak energy and financial industry will take a long
have? Please try explaining to the consumers.
time to overcome the consequences of improper and non-
The consumer demands are concentrated into two main
transparent privatization. The Of fice must also deal with ot-
groups. Firstly, it’s the reactions from industrial companies
her persistent problems derived from this. The unfair prac-
and occupational associations to allegedly some of the hig-
tices of market participants and numerous disadvantageous
hest prices for electricity in the EU, and demands to reduce
contracts in various areas and at various levels, such as on
the network charges forming almost half of the final price.
the gas supply from the Russian Gazpromexport, are not
The second group is complaints concerning the unfair prac-
contributing to peace on the market either. Regarding glo-
tices of electricity and gas traders.
bal energy trading, there’s an acute need for the constructi-
Industrial consumers are continuously accusing the Of fi-
on of new cross-border electricity and gas distribution. The
ce of discriminatory practices impairing their business,
consumers would benefit from using a quality electricity
mainly through the high network charges. The electricity
supply more, especially now that the Of fice has introduced
price for industrial companies has become a political tool
automated compensation payments. Our Of fice and thus
for pressuring the government to interfere with the powers
everyone would benefit from more funds for performing
of the independent regulatory authority and arrange a dec-
inspection activities.
rease in electricity prices, even at the cost of reintroducing
cross-subsidizations.
Is it already clear what a “fair price” actually means?
Such a cross-subsidization would require a unilateral dec-
The interests of energy suppliers who want to
rease of the system network charges. So far, all participants
achieve the highest possible profits contradict the
in the electricity market are paying the same system char-
fact that consumers want the lowest possible en-
ges. If a change in costs only for one group occurred, for
ergy prices. How do you see it from your perspective?
example the industrialists, legislation would have to change
It would probably be unnecessary to emphasize the extre-
in a discriminatory way. Favouring one group would mean
mely delicate position of the energy regulation authority,
16
Slovak Energy Annual 2013
confronting the diametrically opposing interests of indivi-
Address
dual market participants in order to create a transparent
Regulatory Of fice for Network Industries (RONI)
market environment. With its every step, the Of fice is bla-
Bajkalská 27
med of inappropriate and discriminatory treatment from
P. O. Box 12
some area of the participating spectrum.
821 07 Bratislava
From this perspective, the category of fair price has a re-
Chaired by: Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
lative character. Its explicit definition doesn’t exist yet,
although this term is frequently used in the EU directives,
The Office‘s mission
not only in connection with prices, but also fair competiti-
The aim of regulation according to Act no. 250/2012 Coll. on
on, fair market, and fair access to networks, etc. However,
Regulation in Network Industries is to provide the accessibi-
a certain degree of fairness must be found and it’s the regu-
lity of goods and the regulated activities related therewith in
latory authority who shoulders this thankless task, other-
a transparent and non-discriminatory way and for adequate
wise there would be the risk of such price disproportions on
prices and in the agreed quality.
the free market, leading to the crushing of weaker market
participants, such as so-called vulnerable consumers, and
According to the Act, the subject of regulation are:
households in particular. The Of fice understands the term
a) prices in network industries
“fair price” as the price paid to the producer, network operator, and supplier that includes all eligible costs and a re-
and their terms of enforcement,
b) the terms of exercise of regulated activities.
asonable profit, guaranteeing them the existence of their
business and resources for its further development. If the
The Regulation Act defines key terms as follows:
business traders weren’t involved in the energy industry in
a) network industries as
such a way, they would stop investing into network develop-
→ electric power engineering,
ment, leading to its gradual erosion and collapse. Stability,
→ gas industry,
network security, and energy supply reliability are the basic
→ heat-power engineering,
principles when determining energy prices.
→ water-resources management,
The Of fice verifies the impact of its pricing decisions in this
b) goods as electricity, gas, heat, drinking water,
matter. Operators and suppliers submit results from data
records to the Of fice, subject to accounting, costs, revenues,
waste water, surface water, the hydroenergetic
potential of a watercourse, and energy water,
assets, liabilities, and deductions. From the facts submitted
c) regulated activities as
by the regulated entities, the Of fice prepares economic mo-
→ power generation, transmission, distribution and supply
dels in order to determine the ef fectiveness of the entities’
activities. It can be concluded that the economic results confirm the fact that the regulatory framework and environment was set up properly and the regulated entities have no
reason to lament. Naturally, they will always do so, because
their goal is to maximize profits. However, they’re forget-
as well as the services related therewith,
→ the performance of a short-term
power market organizer,
→ gas generation, transportation, distribution,
warehousing and supply as well as
the services related therewith,
ting the fact that if energy prices rose unimpeded according
→ heat generation, distribution and supply,
to their wishes, energy would become just an unaf fordable
→ drinking water production, distribution
luxury to a large part of the population, and their profits
would become even smaller. The financial and societal bearing of energy prices for consumers is therefore the second
limitation, defining the scope for applying fair market prices for energy. The Of fice also monitors this sensitive area
and supply via public water pipelines,
→ waste water draining and treatment
via the public sewerage system,
→ surface and energy water draw-of f from watercourses
and the use of their hydroenergetic potential.
of its price regulation. The fact that no significant increases
in prices for the population on one hand, or the collapse of
Pursuing its activity, the Of fice proceeds impartially and in-
regulated entities on the other hand, occurred even during
dependently. State authorities, territorial autonomy authori-
the global financial crisis, is proof that the Of fice is dealing
ties, other public authorities or other persons are prohibited
with the issue of fair energy prices properly.
from influencing the Of fice in the pursuit of its activity.
(red)
Slovak Energy Annual 2013
17
Slovenská
energetika
Slovak energy
sector
Zväz zamestnávateľov
energetiky Slovenska
Zľava predseda predstavenstva ČSZE Ing. Vladimír Tošovský
a prezident ZZES Ing. Miroslav Stejskal.
Skúsenosti jedných môžu obohatiť tých druhých. Na tohtoročnom rokovaní sme sa venovali viacerým dôležitým témam,
čo je určite inšpiratívne pre oba zväzy. Spomenúť môžem
napríklad riešenia otázok týkajúcich sa prenosových sústav
oboch našich štátov v európskom kontexte. Kolegovia z Pražskej energetiky, a. s. sa zaoberali problematikou bezpečnosti
pri práci v energetike a minister hospodárstva Tomáš Malatinský sa v svojej prezentácii venoval otázkam energetickej bezpečnosti, legislatíve a realizácii energetickej politiky
s väz­bou na EÚ. Na program druhého dňa stretnutia sa dostala tiež problematika teplárenstva a rozvoja inteligentných
meracích systémov a inteligentných sietí (Smart Metering
Od júla minulého roka stojí na čele Zväzu zamestnávateľov
energetiky Slovenska nový prezident Ing. Miroslav Stejskal.
V súčasnosti pôsobí tiež ako predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej
sústavy, a. s. Po personálnych zmenách v prezídiu zväzu
považuje za nevyhnutné kontinuálne nadviazať na jeho
predchádzajúce aktivity.
a Smart Grid). Za prioritu považujeme aj školstvo. Na deficit
odborníkov v energetike upozorňujeme už niekoľko rokov.
Musíme myslieť na budúcnosť a záleží nám na výchove mladej generácie kvalitných odborníkov na stredných odborných
školách, ako aj na vysokých školách. Na medzizväzové stretnutie prijali pozvanie aj zástupcovia z akademickej pôdy, konkrétne prof. Ing. František Janíček, PhD., riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU a Ing.
Čo je pre vás vo vašej pozícii vo zväze prioritou?
Ľubomír Sklenka, PhD., z Katedry jaderných reaktorů ČVUT.
Z môjho pohľadu považujem za najdôležitejšie presadzovať
záujmy členov zväzu, hoci je to zložité, pretože sú dosť roz-
Čím žije váš zväz v súčasnosti? Priblížite nám vaše cie-
dielne z hľadiska predmetu činnosti jednotlivých spoloč-
le na najbližšie obdobie?
ností. Obhajovať záujmy členov zväzu pred štátnymi a samo-
Momentálne žijeme prípravou dvoch pracovných stretnutí
správnymi orgánmi, ako aj ostatnými subjektmi je jedným
– pracovného stretnutia zástupcov úsekov ľudských zdrojov
z poslaní a cieľov zväzu. Rovnako ako aj koordinovať činnos-
členských organizácií ČSZE a ZZES a pracovného stretnutia
ti pri kolektívnych vyjednávaniach o kolektívnych zmluvách
teplárenských spoločností ČSZE a ZZES. Obe sa uskutočnia
vyššieho stupňa medzi Zväzom zamestnávateľov energetiky
v septembri 2013 a organizuje ich ZZES. Cieľom stretnutia
Slovenska na strane jednej a Združením odborárov energeti-
zástupcov úseku ľudských zdrojov je výmena skúseností
ky Slovenska a Energeticko-chemickým odborovým zväzom
a poznatkov z oblasti kolektívneho vyjednávania a to tak na
samostatne na druhej strane. A tiež zjednocovať záujmy
úrovni zväzov, ako aj na úrovni členov ČSZE a ZZES a výme-
a odstraňovať rozpory medzi jednotlivými členmi zväzu.
na skúseností a poznatkov v ďalších oblastiach týkajúcich
Ako príklad by som spomenul rozdielny postoj k stiahnutiu
sa ľudských zdrojov. Konkrétne by som spomenul systémy
časti emisných kvót z trhu, takzvaný Backloading emisných
hodnotenia pracovných pozícií a systémy hodnotenia za-
povoleniek. Niektorí členovia podporovali tento návrh, iní
mestnancov, stratégiu odmeňovania a spoluprácu zväzov
boli proti, v súlade s očakávaným dopadom tohto kroku na
členských organizácií s odbornými školami. Cieľom stret-
konkrétneho výrobcu elektriny.
nutia teplárenských spoločností ČSZE a ZZES je prerokovať
problematiku energetickej politiky SR a ČR najmä vo vzťahu
Ako by ste zhodnotili činnosť a aktivity zväzu počas
k teplárenstvu. Ďalšie pripravované témy sú uplatňovanie
vášho pôsobenia v prvom polroku tohto roku?
smernice 2010/75/EU a možnosti financovania vyvolaných
V máji tohto roka sme mali pracovné stretnutie prezídia
investícií, regulácia cien elektriny a tepla v roku 2014, výro-
a dozornej rady Zväzu zamestnávateľov energetiky Sloven-
ba elektriny a tepla z biomasy, energetické využitie odpadov
ska s predstavenstvom a dozornou radou Českého svazu za-
a dopady legislatívy na centrálne zásobovanie teplom.
městnavatelů v energetice (ČSZE). Spoluprácu oboch zväzov
považujem za veľmi dôležitú a takéto aktivity za prínosné.
Slovak Energy Annual 2013
(red)
19
Union of Employers of Power
Industry in Slovakia
Since July last year, the Union of Employers of Power
Industry in Slovakia (ZZES) is headed by the new President
Ing. Miroslav Stejskal. He currently serves also as a Chairman
of the Board of Directors and Director General of Slovenská
elektrizačná prenosová sústava, a. s. (Slovak electricity
transmission system, joint-stock-company). After personnel
changes in the Presidium of the Union he deems necessary
continuing to build on its previous activities.
safety, legislation and implementation of energy policy in
relation to the EU in his presentation. Also the issue of heat
generation and the development of smart metering and
smart grids came to the program of the second day of the
meeting. We perceive education also as a priority. We draw
attention to the deficit of experts in power engineering already for a few years. We must think of the future and we
care about the education of the young generation of quality
professionals in vocational schools as well as Universities.
What is for you in your position in the Union
Also representatives of academia accepted the invitation
a priority?
to the intra-union meeting, namely Prof. Ing. František
From my perspective most important is to promote the in-
Janíček, PhD., Director of the Institute of Electrical Power
terests of Union members, although it is dif ficult, because
Engineering and Applied Electrical Engineering of the Fac-
they are quite dif ferent in terms of scope of activities of
ulty of Electrical Engineering and Information Technology
the individual companies. Also to defend the interests of
of the Slovak Technical University and Ing. Ľubomír Sklen-
Union members before state and municipal authorities, as
ka, PhD., from the Department of Nuclear Reactors of the
well as other stakeholders is one of the mission and objec-
Czech Technical University in Prague.
tives of the Union, also to coordinate activities in collective
bargaining for higher-level collective agreements between
What does the Union deal with today? Will you
the Union of Employers of Power Industry in Slovakia on
bring us your objectives for the next period of
the one side, and trade unions and the Association of Power
time closer?
Unionists in Slovakia and Power-Chemical Trade Union in
Now we deal with the preparation of two work meetings –
Slovakia on the other side, and also to unite the interests
work meeting of the representatives of Human Resources
and to eliminate contradictions between the individual
sections of member organizations ČSZE and ZZES and the
Union members. As an example I would mention dif ferent
work meeting of the heating companies of ČSZE and ZZES.
attitude to the withdrawal of a part of emission allowances
Both will be held in September 2013 and are organized by
from the market, so-called Backloading of emission allow-
ZZES. The meeting of representatives of Human Resources
ances. Some members supported the proposal, others op-
sections is exchange of experience and knowledge in the
posed, in accordance with the expected impact of this step
field of collective bargaining both at the level unions as
on the specific electricity producer.
well as at the level of members of ČSZE and ZZES and exchange of experience and knowledge in other areas of hu-
How would you evaluate the work and activities of
man resources. Specifically, I would mention systems of job
the Union during your tenure in the first half of
evaluation and systems of evaluation of employees, com-
this year?
pensation strategy and cooperation of unions of member
In May this year we had a working meeting of the Presidi-
organizations with vocational schools. The objective of the
um and the Supervisory Board of the Union of Employers of
meeting of heating companies in ČSZE and ZZES is to dis-
Power Industry in Slovakia with the Board of Directors and
cuss the issue of energy policy of the Slovak Republic and
the Supervisory Board of the Czech Union of Employers of
the Czech Republic in particular in relation to the heating
Power Industry (ČSZE). I consider the co-operation between
industry. Other upcoming topics are the implementation
the two Unions to be very important and beneficial for such
of the Directive 2010/75/EU and funding possibilities of re-
activities. The experience of ones can enrich the others. At
lated investments, price regulation of electricity and heat
this year's meeting we addressed several important issues,
in 2014, the electricity and heat production from biomass,
which is certainly inspiring for both unions. I can mention
energy use of waste and impact of legislation on the central
for example solutions of issues relating the transmission
heat supply.
systems of both our countries in the European context.
Colleagues from the Pražská energetika, a.s. (Prague Pow-
(red)
er Engineering, joint-stock-company) addressed the issue
of work safety in the power industry and the Minister of
Economy Tomáš Malatinský dealt with issues of energy
20
Slovak Energy Annual 2013
VIII. rokovanie Európskeho jadrového fóra
a závery z neho
Pre zvyšovanie informovanosti a dôvery verejnosti k jadrovej energetike v celej Európskej únii (EÚ) bolo spoločným úsilím
predsedami vlád Slovenskej republiky a Českej republiky v roku 2007 založené Európske jadrové fórum (ENEF).
Toto podujatie spoluorganizuje spoločne a striedavo Slo-
Zdôraznili, že predpokladom úspešného riešenia súčasnej
venská republika a Česká republika pod záštitou Európskej
situácie, ktorá sa na európskej úrovni pravidelne nastoľu-
komisie. Jedným z hlavných organizátorov je aj Minister-
je, je zaistenie bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární.
stvo hospodárstva SR. Prvé zasadnutie sa uskutočnilo 26.
Významnú úlohu tu majú dozorné orgány nad jadrovou bez-
a 27. novembra 2007 v Bratislave a ďalšie v polročných in-
pečnosťou, ktoré budú realizáciu jednotlivých opatrení kon-
tervaloch v máji v Prahe a v novembri v Bratislave. Od roku
trolovať a vyhodnocovať. Vzhľadom k tomu, že v legislatívnej
2009 sa ENEF koná iba raz ročne.
oblasti sa očakáva nový návrh revízie smernice, ktorá sta-
Zasadnutia ENEF predstavujú dôležitú platformu pre dis-
novuje rámec Spoločenstva na jadrovú bezpečnosť jadrových
kusiu o všetkých dôležitých otázkach jadrovej energetiky
zariadení, uviedli, že vítajú riešenie založené na expertíze
v európskom kontexte. Z medzinárodného hľadiska je táto
Skupiny európskych jadrových regulátorov (ENSREG) a naj-
platforma považovaná za jedno z najprestížnejších politic-
mä vyhodnotenie skúseností súčasnej praxe.
ko-odborných fór. Rokovania významne prispievajú nielen
Predseda vlády SR Robert Fico pripomenul, že pre Slovensko
k určovaniu smeru v jadrovej energetike, ale vysielajú aj zre-
ako krajinu s vysokými štandardami energetickej bezpeč-
teľný politický signál, že záujmom Európskej komisie a člen-
nosti, ktorá rešpektuje všetky princípy modernej európskej
ských štátov EÚ je s veľkou zodpovednosťou a dôslednosťou
nízkouhlíkovej energetiky, je udržanie a rozvíjanie podielu
pristupovať k výzvam jadrovej energetiky a posilňovaniu
výroby elektriny z jadrovo-energetických zariadení kľúčo-
systému záruk proti zneužitiu jadrových materiálov.
vým prvkom našej energetiky. Na tomto mieste vyzdvihol, že
Diskusie v rámci rokovaní ENEF sú diskusiami o jadrovej
počas niekoľko desaťročného vývoja jadrovej energetiky zís-
energetike v kontexte energetickej bezpečnosti, ale aj o pod-
kalo Slovensko, ako jedna z mála krajín, bohaté skúsenosti
pore vedy a výskumu v tejto oblasti. Diskusie sú rozdelené do
so všetkými fázami jadrového cyklu – projektovanie, výstav-
troch pracovných skupín: príležitosti pre jadrovú energetiku,
ba, prevádzka a tiež proces vyraďovania. Zdôraznil, že v Slo-
riziká jadrovej bezpečnosti a informácie a transparentnosť.
venskej republike je udržiavanie vysokých kritérií jadrovej
Na podujatí sa zúčastňuje pravidelne 200 až 250 účastníkov.
bezpečnosti v absolútnej symbióze s energetickou politikou.
V poradí 8. rokovanie ENEF sa konalo v Prahe v dňoch 30.
Úrad jadrového dozoru SR zohráva v procese rozvoja, udržia-
a 31. mája 2013. Program rokovaní bol už tradične rozdelený
vania a permanentného zvyšovania úrovne jadrovej bezpeč-
do dvoch dní. Rokovania ENEF sa zúčastnil predseda vlá-
nosti v Slovenskej republike nezastupiteľnú úlohu. Úrovňou
dy ČR Petr Nečas, predseda vlády SR Robert Fico, komisár
jadrovej expertízy sa začleňujeme medzi krajiny vysokého
EK pre energetiku Günther Oettinger, poslanci Európskeho
štandardu. Toto postavenie je obhájené v rámci všetkých re-
parlamentu, zástupcovia Európskej komisie, ministri vlád,
levantných medzinárodných organizácií a inštitúcií. Svedčí
zástupcovia ministerstiev a jadrových dozorov členských
o tom aj hodnotenie výsledkov záťažových testov v Európe,
štátov EÚ, priemyslu, bánk a spoločností, zástupcovia zvä-
ktoré boli vykonané v dôsledku udalostí vo Fukušime v roku
zov, občianskych združení a samospráv.
2011. Konštatovania záverečnej správy Európskej komisie
Rokovanie sa začalo vystúpením predsedov vlád Českej
k záťažovým testom preukázali vysokú úroveň jadrovej bez-
republiky a Slovenskej republiky, ako aj komisára EK pre
pečnosti v slovenských jadrových elektrárňach.
energetiku.
Na záver predseda vlády SR Robert Fico zdôraznil, že vo
Obaja predsedovia vlád pripomenuli, že v energetickej politi-
vzťahu k vyraďovanej JE V1 v Jaslovských Bohuniciach si
ke oboch krajín hrá nezastupiteľnú a legitímnu úlohu jadro-
Slovenská republika úspešne plní svoje záväzky voči Európ-
vá energia. Z ich vystúpení vyplynulo, že Európa je povinná
skej únii a napreduje v odstavovaní tejto elektrárne podľa
hľadať také nízkoemisné zdroje, ktoré by nielen boli schop-
schváleného harmonogramu. Tiež zdôraznil, že tento závä-
né zabezpečiť trh proti výkyvom výkonu, ale tiež zabezpečili
zok sprevádzajú okrem vysokých nákladov na vyraďovanie
výkon bez ohľadu na vonkajšie prírodné vplyvy.
aj rozsiahle ekonomické dopady na sektor energetiky. Pod-
Pri rozhodovaní o národnom energetickom mixe je nemožné
poru od nášho partnera v tomto záväzku – Európskej únie,
opomenutie akéhokoľvek bezpečného, dostupného a nízko-
preto považujeme za náležitú a rozhodujúcu.
emisného zdroja. Jadrová energetika je v tomto ohľade úpl-
Günther Oettinger, komisár pre energetiku v svojom vystú-
ne legitímnou súčasťou energetického mixu a je na každom
pení uviedol, že do energetiky sa investuje veľmi málo a in-
členskom štáte, či sa prikloní k jej využitiu alebo nie.
vestície len z primárneho sektora sú nedostatočné. Preto
Slovak Energy Annual 2013
21
Sekcia
energetiky
MHSR
treba vytvoriť istotu a finančné stimuly. Energetika musí
„rýchle reaktory“ a samotnom prepracovaní vyhoretého
byť prepojená aj na ochranu klímy a musí byt dostupná pre
jadrového paliva.
všetkých obyvateľov EÚ. Zároveň je potrebné mať na zreteli
Predseda pracovnej skupiny „Transparentnosť“ pán Adams
konkurencieschopnosť a bezpečnosť dodávok.
informoval o rokovaniach skupiny vo vzťahu k problematike
V súvislosti s prebiehajúcou verejnou konzultáciu Zelenej
zapojenia širokej verejnosti do konštruktívneho dialógu o jad-
knihy, týkajúcej sa politického rámca v oblasti klímy a ener-
rovej problematike. Takýto dialóg by mal byť dôveryhodný,
getiky pre rok 2030, vystúpil so svojou prezentáciou Peter
nezávislý a zrozumiteľný pre celú verejnosť. Práca sa usku-
Faross, zástupca generálneho riaditeľa DG Energy Európskej
točňovala aj na sumarizácii osvedčených komunikačných po-
komisie. Bolo vypracovaných sedem scenárov vývoja európ-
stupov z parciálnych štúdií v krízových situáciách. Pracovná
skej energetiky. Scenáre vychádzajú z rôznych možností
skupina sa venovala aj implementácii Aarhuského dohovoru,
podielu technológií na energetickom mixe EÚ. Počíta sa
diskusiám o konsolidovanom systéme riadenia (tzv. multi-
s OZE, so zvyšovaním energetickej efektívnosti a podporou
level approach), o lepšej implementácii konvencie a o úlohe
vedy a výskumu. Podiel jadrovej energie sa bude odvíjať aj od
ENEF ako platforme pre porovnávanie dobrej praxe. Tiež sa
schopnosti výstavby nových blokov, ktoré majú nahrádzať
venovala etickému prístupu k otázkam jadrovej bezpečnosti,
dosluhujúce.
fyzickej bezpečnosti a udržateľnosti v jadrovej energetike.
Zameranie prvého panelu bolo na tému „Investície do níz-
Na záver možno uviesť, že rokovanie ENEF prebehlo v kon-
kouhlíkovej technológie – postavenie jadrovej energetiky“
štruktívnom duchu, v duchu hľadania miesta jadrovej ener-
Predseda pracovnej skupiny „Príležitosti“ pán Poncelet infor-
getiky v energetickej politike EÚ po udalostiach na JE Fu-
moval o prácach tejto pracovnej skupiny, pričom uviedol, že
kušima. Zaujímavým poznatkom bola zmena diskutovaných
boli skúmané tri oblasti, a to konkurencieschopnosť, financo-
tém. Kým po minulé roky dominoval boj proti klimatickým
vanie a právne otázky. V rámci podskupiny pre konkurencie-
zmenám, v tomto roku dominovalo zabezpečenie konku-
schopnosť sa skúmali scenáre ďalšieho rozvoja jadrovej ener-
rencieschopnosti a dostupných cien energií. Zároveň sa ok-
getiky. Podskupina na financovanie sa zamerala na analýzu
rem podmienok konkurencieschopnosti brali sa do úvahy aj
finančných nástrojov s konštatovaním, že treba efektívnejšie
podmienky bezpečnosti dodávok, dostupnosti paliva, a pre-
rozvíjať dostupné faktory pred prípravou ďalších. Podskupina
dovšetkým potreba zabezpečenia vysokej úrovne jadrovej
pre právne otázky odporúča zamerať sa na vytvorenie spo-
bezpečnosti. Diskusie naznačili, že v súčasnom regulačnom
ločného licenčného a regulačného rámca pre nové jadrové
prostredí EÚ však nie je pre nové investície do iných ako
elektrárne. Pracovná skupina sa bude v budúcnosti venovať
podporovaných zdrojov energie dostatočný priestor. V ta-
nákladom na jadrovú energetiku, aké budú účinky nízkou-
kejto situácii by mali mať členské štáty ako jediné, ktoré sú
hlíkovej politiky na technológie, vzťahy s bankami a potreby
zodpovedné za vlastnú energetickú bezpečnosť, právo a po-
transparentnosti. V diskusii panelisti vyjadrili presvedčenie,
vinnosť využiť všetky reálne možnosti k stabilizácii inves-
že z dlhodobého výhľadu je potrebný jednoduchý a stabilný
tičného prostredia.
legislatívny rámec, ktorý zabezpečí predvídateľné ekonomic-
Rokovanie sa zameralo aj na realizáciu opatrení po vykona-
ké prostredie. Zelená kniha môže definovať dlhodobý energe-
ní záťažových testov a nízkouhlíkovú energetiku s dôrazom
tický rámec, ktorý však musí vychádzať z reálnych predpok-
na hľadanie investícií a prostriedkov pre jej ďalší rozvoj.
ladov a možností členských štátov EÚ.
Pozitívnym momentom bolo, že sa upustilo od všeobecnej
Druhý panel bol zameraný na tému „Kľúčové výzvy európ-
sekcie a po krátkom prezentovaní prác jednotlivých pracov-
skej jadrovo-energetickej politiky“. Pán Camarat, predseda
ných skupín sa ponechal väčší priestor na diskusiu. Spek-
pracovnej skupiny „Riziká“, informoval o výsledkoch pra-
trum názorov a postojov tak bolo rozmanitejšie. Výzvou pre
covnej skupiny. Sústredil sa na problematiku úloh priemys-
ďalšie rokovania ENEF je doplniť rozsah diskutovaných tém
lu, dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a na záver všetkých
o ostatné nízkouhlíkové technológie.
pozval na rokovanie samitu, ktorý sa bude konať v dňoch
V záverečnom vystúpení štátny tajomník MH SR Dušan
24. a 25. marca 2014 v Haagu a Amsterdame a bude sa za-
Petrík vyzdvihol obidva rokovacie dni ENEF, v stručnosti
oberať jadrovou bezpečnosťou. Tiež sa diskutovalo o téme
zhrnul závery diskusií, ktoré priniesli množstvo nových
vývoja a budovania trvalých úložísk rádioaktívnych odpadov
podnetov a myšlienok. Pozval delegátov na v poradí už
a vyhoretého jadrového paliva. Diskutovalo sa o transmu-
9. plenárne zasadnutie ENEF, ktoré sa bude konať v máji
tácii ako metóde pre zmenšovanie objemu rádioaktívneho
roku 2014 v Bratislave.
odpadu a znižovaní jeho toxicity, schopnosti transmutácie,
realizácii bezpečných inštalácií, prepracovaní paliva pre
22
Spracoval: Ing. Ján Petrovič, generálny riaditeľ sekcie energetiky MH SR
Slovak Energy Annual 2013
The 8th Plenary meeting of the European
Nuclear Energy Forum and its conclusions
The European Nuclear Energy Forum (ENEF) was founded in 2007 as a joint effort of the Prime Ministers
of the Slovak Republic and the Czech Republic in order to increase public awareness of and trust
in nuclear power engineering in the whole European Union (EU).
This event is alternately co-organized by the Slovak Republic
a national energy mix it is impossible to omit any safe, acces-
and the Czech Republic under the auspices of the European
sible and low-emission resource. In this regard nuclear power
Commission. The Ministry of Economy of the Slovak Republic
engineering is a completely legitimate part of the energy mix
is one of the main organizers. The first meeting took place
and it is up to every member country whether or not it will
on 26 and 27 November 2007 in Bratislava; the next two meet-
opt for its use.
ings took place semi-annually in May 2008 in Prague and in
They emphasized that providing the safe operation of nuclear
November 2008 in Bratislava. Since 2009 the ENEF has been
power plants is a precondition for a successful solution to the
only taking place annually.
present situation which is regularly posed at the European
ENEF meetings represent an important platform for discussion
level. A significant role is played by nuclear safety supervisory
on all significant issues related to nuclear power engineering
bodies which are to monitor and evaluate the implementation
in the European context. From an international perspective,
of respective measures. With regard to the fact that as far as
this platform is regarded as one of the most prestigious polit-
legislation is concerned a new motion is expected to revise
ical-professional forums. The meetings not only significantly
the directive which establishes a Community framework for
contribute toward trend-making in nuclear power engineering,
the nuclear safety of nuclear installations, they stated they
but also send a clear political signal that the European Com-
welcome a solution based on the expertise of the European
mission as well as the EU member countries are interested in
Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) and, especially,
addressing the challenges of nuclear power engineering with
an evaluation of the experience from the current practice.
utmost responsibility and thoroughness and strengthening the
The Prime Minister of the Slovak Republic Robert Fico remind-
warranty system against the abuse of nuclear materials. Dis-
ed that maintaining and developing a proportion of power
cussions within the ENEF framework are ones on nuclear power
generation from nuclear energy installations is a key element
engineering in the context of energy safety as well as on the
of the power engineering of Slovakia as a country with high
support of science and research in this area. The discussions
standards of energy safety which respects all principles of
are divided into three working groups: Opportunities for nu-
the modern European low-carbon power engineering. In this
clear power engineering, Risks of nuclear power engineering,
respect he highlighted that in the course of several tens of
and Transparency. The events are regularly attended by 200 –
years of the power engineering development Slovakia, as one
250 participants. The 8th ENEF plenary meeting took place in
of few countries, has gained abundant experience with all
Prague on 30 and 31 May 2013. The program of the meeting was
phases of nuclear cycle – designing, construction, operation
as usually divided into two days. The ENEF plenary meeting
as well as the shutdown process. He emphasized that in the
was attended by the Prime Minister of the Czech Republic Petr
Slovak Republic keeping the high criteria of nuclear safety is
Nečas, the Prime Minister of the Slovak Republic Robert Fico,
in complete symbiosis with energy policy. The Nuclear Regu-
the EC Commissioner for Energy Günther Oettinger, members
latory Authority of the Slovak Republic plays an irreplaceable
of the European Parliament, representatives of the European
role in the process of developing, maintaining and constant
Commission, ministers, representatives of the governments
increasing of the level of nuclear safety in the Slovak Republic.
and nuclear supervision of EU member countries, industry,
Our level of nuclear expertise ranks us with the countries of
banks and companies, and representatives of associations,
high standard. This status is retained within all relevant in-
NGOs and administrations.
ternational organizations and institutions. The evaluation of
The meeting was opened with addresses of the Prime Ministers
the results of exercise tests done in Europe in the af termath
of the Czech Republic and Slovak Republic as well as of the EC
of the events in Fukushima in 2011 proves this fact. The con-
Commissioner for Energy. Both Prime Ministers reminded that
clusions of the final report by the European Commission on
nuclear energy plays an indispensable and legitimate role in
the load tests proved a high level of nuclear safety in Slovak
the energy policy of the two countries. Their addresses made
nuclear power plants.
clear that Europe is obliged to search for such low-emission
In conclusion the Prime Minister of the Slovak Republic Rob-
resources which would be able not only to safeguard the mar-
ert Fico stressed that with regard to the nuclear power plant
ket from power f luctuations, but also to safeguard the power
V1 in Jaslovské Bohunice, which is in the shutdown process,
regardless of external natural inf luences. While deciding on
the Slovak Republic is successfully meeting its obligations to
Slovak Energy Annual 2013
23
ENERGY SECTION
MINISTRY
OF ECONOMY
the European Union and makes progress in shutting down
of the Working Group "Risks", reported on the results of the
this plant according to the approved time schedule. He also
working group. He concentrated on the issue of the indus-
emphasized that this obligation is accompanied not only by
try's tasks and keeping the safety rules and at the end he in-
high shutdown costs, but also by extensive economic impacts
vited all the participants to a summit which will take place
on the power engineering sector. The support of our partner,
on 24 and 25 March 2014 in Hague and Amsterdam. It will
the European Union, in this obligation is therefore viewed as
pursue the topic of nuclear safety. The topic of development
appropriate and decisive.
and building permanent disposal sites for radioactive waste
In his address, Günther Oettinger, the Commissioner for En-
and spent nuclear fuel was also discussed. Other discussed
ergy, said that power engineering is underinvested and the
topics included transmutation as a method of reduction of
investments from the primary sector are insufficient. There-
the volume of radioactive waste and decreasing its toxicity,
fore, assurance and financial stimuli need to be created. Power
the capability of transmutations, the implementation of safe
engineering needs to be interconnected with climate protec-
installations, altering fuel for "fast reactors" as well as alter-
tion and be accessible to all EU residents. At the same time, it
ing spent nuclear fuel.
is necessary to keep in mind competitiveness and the safety
Mr. Richard Adams, chair of the Working Group "Transparency",
of deliveries. With regard to the ongoing public consultation
reported on the meetings of the group with respect to the issue
on the Green Paper, a 2030 political framework for climate and
of involving the general public in a constructive dialog about
energy policies, Peter Faross, Deputy Director-General at the
nuclear issues. Such dialog should be trustworthy, independent
DG Energy of the European Commission, had his presenta-
and comprehensible for the whole public. Work was also done on
tion. 7 scenarios for the development of the European power
summarizing the tried and tested communication procedures
engineering have been elaborated. The scenarios are based
from partial studies in crisis situations. The Working Group
on various possibilities of a share of technologies in the EU
also pursued the implementation of the Aarhus Convention,
energy mix. Renewable energy sources, the increase of energy
discussions on a consolidated management system (so-called
ef fectiveness, and the support of science and research are all
multi-level approach), a more effective implementation of the
taken into account. The proportion of nuclear energy will also
Convention, and the role of the ENEF as a platform for compari-
depend on a capability to build new blocks which are to replace
son of good practice. It also dealt with an ethical approach to the
the ones being shut down.
issues of nuclear safety, physical safety, and the sustainability
The first panel focused on the topic "Low-carbon technology
in nuclear power engineering. In conclusion it can be said that
investments: The position of power engineering". Mr. Jean-Pol
the ENEF plenary meeting was conducted in a constructive
Poncelet, chair of the Working Group "Opportunities", reported
spirit in the search for a place of nuclear power engineering
on the work of this working group. He pointed out that 3 areas
within the EU energy policy in the af termath of the events in
have been explored, namely competitiveness, financing, and
the Fukushima power plant.
legal issues. Within the subgroup on "Competitiveness" sce-
A change in the discussed topics was an intriguing develop-
narios for further development of power engineering have been
ment. While the struggle against climate changes had been
explored. The subgroup on "Financing" focused on analyzing
dominating over the last few years, the provision of competi-
financial sources and concluded that it is necessary to develop
tiveness and accessible energy prices prevailed this year. In
accessible factors more effectively before prepare new ones.
addition to the conditions of competitiveness, the terms of the
The subgroup on "Legal Issues" recommends concentrating
safety of deliveries, fuel accessibility and, especially, the need to
on creating a common license and regulatory framework for
safeguard a high level of nuclear safety were considered. How-
new nuclear power plants. In the future, the Working Group
ever, the discussions indicated that there is no sufficient space
is going to pursue costs for power engineering, the effects of
for new investments in other than supported energy sources
low-carbon policy on technologies, relationships with banks,
in the current EU regulatory environment. In this situation,
and the need of transparency.In the discussion, the panelists
the member countries, which are solely responsible for their
expressed their belief that from a long-term perspective a simple
own energy safety, should have the right and the duty to use
and stable legislative framework is necessary to provide a pre-
all possible options to stabilize the investment environment.
dictable economic environment. The Green Paper can define a
The meeting also paid attention to the implementation of the
long-term energy framework which, however, must be based on
measures following the exercise tests as well as the low-carbon
real expectations and possibilities of the EU member countries.
power engineering with an emphasis on searching for invest-
The second panel focused on the topic "Key challenges of the
ments and means for its further development. It was a positive
European nuclear energy policy". Mr. Noel Camarcat, chair
development that the general section was lef t out and af ter
24
Slovak Energy Annual 2013
Pýtame sa
Tomáš Malatinský
Hlavnou myšlienkou 22. svetového energetického
minister hospodárstva SR
kongresu v Daegu v Kórei v októbri 2013 je: zabezpečme energiu zajtrajška už dnes. Ako vidíte plnenie
Súčasné posúdenie oblasti
cieľov slov. energetiky pod zorným uhlom tejto myš-
energetiky na Slovensku
lienky?
a v Európe
Cieľmi energetickej politiky sú vysoká úroveň energetickej
Súčasná energetika na Slo-
bezpečnosti, racionálne využívanie energie, zvyšovanie
vensku je výrazne ovplyvne-
energetickej efektívnosti, zabezpečenie konkurencieschop-
ná cieľmi EÚ, ktoré sa týkajú
nosti a trvalo udržateľný rozvoj. Týmto cieľom primerane
zníženia emisií skleníkových
zodpovedajú aj priority a opatrenia na ich dosiahnutie tak,
plynov o 20 %, zvýšenia energetickej efektívnosti o 20 %
aby bol zabezpečený hlavný cieľ spočívajúci v bezpečnej,
a využitia obnoviteľných zdrojov energie na 20 % do roku
spoľahlivej a efektívnej dodávke všetkých foriem energie za
2020. Zároveň je však potrebné eliminovať možné negatívne
prijateľné ceny pri dôslednej ochrane spotrebiteľa a ochrane
vplyvy, ktorými je plnenie týchto cieľov sprevádzané pre-
životného prostredia.
dovšetkým vo vzťahu ku konkurencieschopnosti priemyslu.
Zdravá energetická politika musí vytvárať rámec pre dlho-
Slovenská republika je takmer na 90 % závislá od dovozu
dobé opatrenia v oblasti energetiky. Za účelom plnenia cieľov
primárnych energetických zdrojov a vysoká závislosť je tiež
energetiky pod zorným uhlom hlavnej myšlienky 22. Sveto-
jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú riešenia
vého energetického kongresu by som z najdôležitejších pri-
v energetike. Preto pre stabilitu zabezpečovania primárnej
orít spomenul stanovenie optimálneho energetického mixu,
energie je nevyhnutná diverzifikácia a možnosť dodávok
dobudovanie fungujúceho energetického trhu s konkurenč-
energetických komodít z rôznych smerov a zdrojov.
ným prostredím a konkurencieschopnými cenami energie,
Aj z tohto pohľadu možno konštatovať, že po realizácii opat-
rozvoj energetickej infraštruktúry, ako aj diverzifikáciu
rení v rámci prepojení energetických sústav je súčasná úro-
zdrojov a prepravných trás. Vo vzťahu k výrobe elektriny
veň štandardu bezpečnosti vyhovujúca. Samozrejme je po-
je potrebné uviesť priority v zabezpečení primeranej pro-
trebné naďalej vyvíjať aktivity smerujúce v realizácii ďalších
exportnej bilancii v elektroenergetike, vo využívaní jadrovej
potrebných prepojení sústav so susednými štátmi a tým vyt-
energie, v zvyšovaní bezpečnosti a spoľahlivosti jadrových
várať predpoklady na zvyšovanie energetickej bezpečnosti.
elektrární a v efektívnej podpore vysokoúčinnej kombinova-
Čo sa týka výroby elektriny, tu hlavnú úlohu zohráva a bude
nej výroby elektriny a tepla a obnoviteľných zdrojov energie.
aj do budúcna zohrávať využívanie jadrovej energie. Po
V napĺňaní uvedených cieľov a priorít, spolu s realizáciou
uvedení do prevádzky 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mo-
tomu zodpovedajúcich opatrení a plnení podmienok udrža-
chovce bude Slovensko sebestačné vo výrobe elektriny s pro-
teľného rozvoja je cesta smerujúca už dnes k zabezpečeniu
exportnou bilanciou v elektroenergetike. Vo vzťahu k vy-
energie v budúcnosti.
užívaniu obnoviteľných zdrojov energie si Slovensko plní
priebežne svoje ciele a záväzky. Do budúcna je potrebné zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri podpore obnoviteľných
prof. Ing. František Janíček, PhD.
zdrojov s minimalizáciou vplyvu na koncové ceny energie.
Ústav elektroenergetiky a elektro-
Taktiež by som spomenul opatrenia v oblasti energetickej
techniky FEI STU v Bratislave
efektívnosti, kde SR v rokoch 2005 až 2010 znížila energetickú náročnosť o viac ako 21 %, čo predstavovalo najväčšie
Ako z vášho pohľadu vní-
zníženie energetickej náročnosti v rámci členských krajín
mate aktuálnu situáciu
EÚ v danom období. Napriek tomu je tu ešte značný poten-
v energetike na Slovensku?
ciál na znižovanie energetickej náročnosti a oblasť energe-
Situácia v energetike na Slo-
tickej efektívnosti je potrebné vnímať ako neoddeliteľnú
vensku je veľmi zložitá. Na
súčasť energetickej politiky.
jednej strane, ešte pred nie-
Na záver by som chcel zdôrazniť jednu z najdôležitejších
koľkými rokmi, bol nedostatok výroby elektrickej energie.
otázok, ktorú je potrebné v súčasnosti riešiť, a to je vplyv
Dnes, aj napriek kríze, je relatívny dostatok vyrobenej elek-
na konkurencieschopnosť, tak, aby energia, a predovšetkým
trickej energie z rôznych zdrojov. Osobitným problémom
ceny energií zabezpečili konkurencieschopnosť sloven-
v Slovenskej republike sú obnoviteľné zdroje a ich nasadzo-
ských podnikateľov v rámci európskeho a svetového trhu.
vanie a perspektíva budúcnosti. Nemožno nebrať do úvahy
Slovak Energy Annual 2013
25
Pýtame sa
prenosové schopnosti Slovenskej elektrizačnej prenosovej
výrobcov a tak vznikla potreba
sústavy a jednotlivých distribučných sústav. Veľmi dôleži-
vysokých investícií do nových
tá je energetická efektívnosť spotreby elektrickej energie v
zariadení, ktorá bez adekvátnej
podmienkach SR. Legislatíva EÚ výrazne ovplyvní možnosti
finančnej pomoci nie je možná.
nasadenia inteligentných meracích systémov, resp. komplex-
V starších teplárenských spoloč-
nejších systémov. Tieto otázky, a mnoho ďalších nezodpove-
nostiach na Slovensku je väčšina
daných budú vytvárať podmienky pre smerovanie energetiky
zariadení značne predimenzo-
do ďalšej budúcnosti. Znamená to ísť cestou riešenia výskum-
vaná, čo má vplyv na efektívnosť
ných úloh v rámci EÚ prostredníctvom štrukturálnych fon-
výroby. Dôvodom je pokles výro-
dov a rámcových programov EÚ a veľmi citlivo riešiť záme-
by tepla po roku 1990 o 30 až 50
ry, za akých podmienok budeme nasadzovať OZE. Slovenská
%. Dochádza aj k neefektívnej distribúcii tepla používaním par-
energetika má pred sebou veľké výzvy. Jednou je využitie jad-
ných rozvodov, pričom náklady na ich opravy sú mimoriadne
rovej energetiky na Slovensku, druhou je nasadzovanie inteli-
vysoké, a preto majú spoločnosti nedostatok investícií na ich
gentných meracích systémov a vytváranie smart grid, treťou
výmenu. Problémom je aj deformácia (preplácanie) ceny tepla
je legislatívne napĺňanie cieľov energetickej politiky s mini-
u konečného odberateľa, ktorá je spôsobená distribúciou tepla
málnym dopadom na obyvateľstvo a priemysel. Súčasne sa
cez distribučné spoločnosti. V našej Žilinskej teplárenskej, a. s.
hľadajú cesty znižovania cien energie na všetkých úrovniach.
by sme uvítali väčšiu podporu centrálneho zásobovania teplom
od mesta, od štátu. Budovanie lokálnych kotolní zvyšuje množ-
Svetový energetický kongres v Daegu sa tohto roku
stvo škodlivých látok v ovzduší, pričom veľké zdroje tepla sa mo-
bude niesť v zmysle hesla: Zabezpečme energiu zaj-
nitorujú z titulu kvality ovzdušia a lokálne kotolne nemajú túto
trajška už dnes. Kam podľa vás budú smerovať trendy
povinnosť. Snažíme sa ísť cestou optimalizácie výrobného pro-
v energetike?
cesu, on-line riadením efektívnosti výroby, diverzifikáciou pa-
Energetický kongres v Daegu si položil na riešenie veľmi
livovej základne a taktiež podporou prechodu na BAT technoló-
ťažkú úlohu: Zabezpečme energiu zajtrajška už dnes. Rozvoj
gie s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu efektívnosť pri výrobe tepla
všetkých štátov je závislý od dostatku energie pre všetkých
a EE a splnenie emisných limitov. Pri napĺňaní týchto cieľov je
odberateľov, ale od rozvoja výroby energií a jej distribúcie ku
nevyhnutná potreba umožniť a nasmerovať vo väčšej miere čer-
konečnému spotrebiteľovi. V prípade, že klesá spotreba ener-
panie nenávratných finančných výpomocí v ďalšom programo-
gií, krajina jednoducho nerozvíja svoj ekonomický potenciál.
vacom období 2014 – 2020 na zvýšenie energetickej efektívnosti
V rámci toho treba riešiť vytvorenie optimálnych podmienok
pre subjekty v oblasti centrálneho zásobovania teplom vrátane
pre rozvoj jadrovej energetiky, vytvárať podmienky zdravého
budovania nových teplovodov. Dôležitá bude taktiež podpora zo
a trvalo udržateľného rozvoja a tiež vyriešiť otázku znižova-
strany mesta ohľadom nutnosti pripojenia zákazníkov na cen-
nia ekologickej záťaže na naše životné prostredie. Verím, že
trálny zdroj tepla tam, kde sú v dosahu tepelné siete. Uvažovať
Slovensko bude mať svoj významný podiel na práci kongre-
bude treba tiež o návrate k deregulácii všetkých subjektov, v prí-
su a závery, ktoré kongres prinesie, budú zohľadnené v našej
pade ktorých sa dosahuje konkurenčná cena tepla.
energetickej politike.
Medzinárodná konferencia v Daegu sa tohto roku
bude niesť v zmysle hesla: Zabezpečme energiu zaj-
Ing. Igor Stalmašek,
predseda predstavenstva, generálny riaditeľ Žilinská teplárenská, a.s.
trajška už dnes. Kam podľa vás budú smerovať trendy
v teplárenstve?
Zabezpečenie energie zajtrajška už dnes znamená pre Žilin-
Ako z vášho pohľadu vnímate aktuálnu situáciu v tep-
skú teplárenskú, a. s. predovšetkým optimalizáciu svojich
lárenstve na Slovensku?
zariadení k veľkosti dodávok, permanentne zefektívňovať
Žilinská teplárenská, a. s. vníma aktuálnu situáciu v tepláren-
výrobný proces, poskytovať energetické služby a poradenstvo
stve na Slovensku predovšetkým z pohľadu nestability legis-
všetkým zákazníkom a byť iniciatívny pri racionalizačných
latívneho prostredia. Sektor je preregulovaný najmä v oblasti
opatreniach v rámci znižovania spotreby tepla. Z pohľadu na-
výroby a predaja tepla podnikateľským subjektom a lokalitám
šej spoločnosti je potrebné klásť dôraz na diverzifikáciu pali-
s možnosťou variabilnej dodávky od viacerých dodávateľov.
vovej základne, a tak optimalizovať vstupné náklady na pali-
Ďalším problémom je, že európska legislatíva pri požiadavke
vo, ktoré predstavujú rozhodujúcu položku v kalkulácii ceny
na znižovanie emisií podľahla lobistickým tlakom veľkých
tepla. Trendy v teplárenstve podľa názoru našej spoločnosti
26
Slovak Energy Annual 2013
We are asking
budú smerovať predovšetkým k využívaniu najmä komunál-
tarifný príplatok systému, ktorý ovplyvňuje cenu elektriny
nych odpadov ako jedného z možných obnoviteľných zdro-
na Slovensku. Výroba elektriny z uhlia je tiež časťou tohto
jov. Výstavba spaľovní odpadu pri veľkých energetických
príplatku, aj keď nie zďaleka tou najväčšou. Výroba elektri-
sústavách s potenciálom zásobovať celé mesto je komplex-
ny z domáceho uhlia je v súčasnosti všeobecným hospodár-
ným riešením dlhotrvajúcich problémov so skládkovaním
skym záujmom a podľa uznesenia vlády aj ostane minimál-
využiteľného komunálneho odpadu, ktorý v sebe skrýva vý-
ne do roku 2020. Myslím si, že výroba elektriny z domáceho
znamný energetický potenciál.
uhlia má svoje miesto v energetickom mixe Slovenska a do
budúcnosti je nevyhnutné využiť v maximálnej miere nové
technológie (šetrné k životnému prostrediu) na výrobu elek-
Juraj Jandl,
triny v tepelných elektrárňach.
generálny riaditeľ, Baňa Čáry Medzinárodná konferencia v Daegu sa tohto roku
Ako z vášho pohľadu vní-
bude niesť v zmysle hesla: Zabezpečme energiu zaj-
mate aktuálnu situáciu
trajška už dnes. Kam podľa vás budú smerovať tren-
v baníctve na Slovensku?
dy v baníctve?
Aktuálne prebieha v energe-
Energia budúcnosti by mala byť vo zvyšujúcom sa podiele
tike odborná diskusia o opti-
z obnoviteľných zdrojov. Vieme však, že tento proces náh-
málnom objeme výroby elek-
rady zdrojov z fosílnych palív nie je otázkou krátkodobou.
triny v jednotlivých krajinách
Myslím si preto, že hnedé uhlie je lokálnou záležitosťou
a o najmenej nákladovej výrobe elektriny. Táto diskusia
a krajiny by mali v regulovanej miere využívať domáce lo-
prebieha vzhľadom na veľmi nízku cenu elektriny na trhu.
žiská a výrobou elektriny v tepelných elektrárňach a moder-
Samozrejme sa to dotýka aj Slovenska, kde existuje tzv.
nými technológiami dopĺňať energetický mix krajiny.
Tomáš Malatinský
standard is compliant. Of course, it’s necessary to keep de-
minister hospodárstva SR
veloping activities aimed at the implementation of further
required network connections with neighboring countries,
Current
assessment
of
thus creating conditions for increasing energy security.
the energy industry in
Concerning electricity production, the utilization of nuclear
Slovakia and Europe
power has been playing a main role. Af ter commissioning the
The current Slovak energy in-
third and fourth blocks of the Mochovce Power Plant, Slova-
dustry is heavily inf luenced
kia will be self-sufficient in terms of electricity production
by the EU objectives related to
with a pro-export balance in the electricity sector. In relation
the reduction of greenhouse
to the utilization of renewable energy sources, Slovakia has
gas emissions by 20%, the increase in energy ef ficiency by
been gradually fulfilling its objectives and commitments. In
20%, and the utilization of renewable energy sources at 20%
the future it will be necessary to ensure cost efficiency when
before 2020. At the same time though, it’s necessary to elim-
promoting renewable sources with a minimum effect on the
inate the possible negative ef fects accompanying the fulfill-
final price for energy. I’d also like to mention the measures
ment of these objectives, especially in relation to industrial
in energy efficiency, in which Slovakia reduced energy con-
competitiveness.
sumption by more than 21% from 2005 to 2010, representing
Slovak Republic is almost 90% dependent on the import of
the highest decrease in energy demand within EU member
primary energy sources, and this high dependence is also
states during that period. In spite of this, there’s still a con-
one of the key factors inf luencing the solutions in the en-
siderable potential to reduce energy demand, and energy effi-
ergy industry. The diversification and possibility of im-
ciency should be considered an integral part of energy policy.
porting energy commodities from dif ferent directions and
Finally, I’d like to emphasize one of the most important
sources are therefore essential for stability when ensuring
questions that currently has to be solved: the impact on
primary energy.Even from this perspective, it can be con-
competitiveness, so that our energy and particularly its
cluded that af ter applying the measures concerning the
prices could ensure the competitiveness of Slovak business
connection of energy networks, the current level of safety
traders in the European and global market.
Slovak Energy Annual 2013
27
We are asking
The main theme of the 22nd World Energy Congress
the transmission capacity of the Slovak electricity trans-
in Daegu, South Korea, October 2013: Let’s Ensure
mission network and the individual distribution systems.
Tomorrow’s Energy Today. How do you perceive the
Very important is the energy ef ficiency of the electricity
fulfillment of the Slovak energy objectives consid-
consumption in Slovakia. EU legislation will greatly af fect
ering this idea?
the possibility of deployment of smart meters, respectively
The energy policy objectives are: a high level of energy secu-
more complex systems. These and many other unanswered
rity, rational energy utilization, increasing energy ef ficien-
questions will create conditions for the orientation of the
cy, ensuring competitiveness and permanently sustainable
energy sector in the next future. It means going the way
development. The priorities and measures to achieve these
of solving research problems within the EU in structural
objectives reasonably answer to them, in order to ensure
funds and EU framework programs and to solve very sen-
the main goal of a safe, reliable, and ef fective energy supply
sitively the intents under which conditions we will deploy
in all forms at reasonable prices, and with consistent con-
renewable energy sources. Slovak energy sector has major
sumer and environment protection.
challenges ahead. One is the use of nuclear power in Slova-
A healthy energy policy must create the framework for long-
kia; the second one is the deployment of smart metering and
term measures in energy. In order to fulfill these objectives
smart grid creation; the third one is legislative implemen-
under the main idea of the 22nd World Energy Congress, I’d
tation of the objectives of energy policy with minimal im-
like to mention as one of the priorities the determination of an
pact on the population and industry. At the same time there
optimum energy mix, the establishment of a working energy
are ways to reduce energy prices at all levels researched.
market with a competitive environment and energy prices, the
development of an energy infrastructure, and the diversifica-
The International conference in Daegu will be held
tion of sources and transport routes. In relation to electricity
in the sense of a slogan in this year: Ensure energy
production, it’s necessary to state the priorities of ensuring
of tomorrow today. Where do you think the trends
an appropriate pro-export balance in the energy sector, utiliz-
in the energy sector will be directed?
ing nuclear power, increasing the security and reliability of
The Energy Congress in Daegu wanted to deal with a very
nuclear power plants, and efficiently promoting highly com-
dif ficult task: Ensure energy of tomorrow today. Develop-
bined electricity, heat, and renewable energy production. The
ment of all countries does not depend only on suf ficient
way leading to ensuring energy for the future today is in the
amount of energy for all consumers, but also on develop-
fulfillment of these objectives and priorities, along with the
ment of the energy production and its distribution to its
implementation of the related measures and compliance with
final consumer. If the energy consumption decreases the
the requirements of sustainable development.
country simply does not develop its economic potential.
Creation of optimum conditions for the development of
nuclear power engineering has to be solved, conditions of
Prof. Ing. František Janíček, PhD.
healthy and sustainable development have to be created
Institute of Power and Applied
and also the issue of lowering of environmental burden on
Electrical Engineering, Faculty of
our environment has to be solved within this. I believe that
Electrical Engineering and Informa-
Slovakia will have its substantial share on the work of the
tion Technology, Slovak University
congress and the conclusions that the Congress will bring
of Technology in Bratislava
will be taken into account in our energy policy.
How do you perceive the
current situation in the
Ing. Igor Stalmašek, Chairman of the Board of Directors,
energy sector in Slovakia
Director General of Žilinská teplárenská, a.s.
from your perspective?
The situation in the energy sector in Slovakia is very dif fi-
How do you perceive from your perspective the cur-
cult. On the one hand, a few years ago there was lack of elec-
rent situation in the heating industry in Slovakia?
tricity. Today, despite the crisis, there is relative abundance
Žilinská teplárenská, a.s., perceives the current situation in the
of electricity generated by dif ferent sources. A particular
heating industry in Slovakia mainly in terms of instability of
problem in the Slovak Republic is renewable resources and
the legislative environment, the sector is over-regulated par-
their deployment and future prospects. We cannot ignore
ticularly in the production and sale of heat to businesses and
28
Slovak Energy Annual 2013
to locations with a possibility
and to take initiative in rationalization measures in reduc-
of variable supplies from mul-
ing of their heat consumption. From the perspective of our
tiple vendors. Further problem
company it is necessary to emphasize diversification of the
is that the European legislation
fuel base, and thus optimize the entry costs for the fuel which
by the requirement for emission
represent a decisive item in the calculation of the heat price.
lowering succumbed to lobby-
Trends in heating will be in the opinion of our company di-
ing pressure from large produc-
rected to the use of particularly municipal waste as one of
ers and thus the need for high
possible renewable sources. Construction of waste incinera-
investments in new facilities
tors at large power systems with the potential to supply the
arose which is not possible with-
entire city is a complete solution to the longstanding problems
out adequate financial support. In older heating companies in
with landfill of available municipal waste which conceals
Slovakia is most of the equipment is substantially oversized,
a significant energy potential.
which af fects the efficiency of production. The reason is the
decrease in the heat production af ter 1990 by 30-50%. It comes
also to inefficient heat distribution by use of steam heat distri-
Juraj Jandl,
butions, while the costs for their repairs are extremely high,
Director General, Mine Čáry
and therefore the companies lack investment to replace them.
A problem is also deformation (overpayment) of the heat price
How do you perceive from
by the end user which is caused by the distribution of heat
your perspective the cur-
through distribution companies. In our Žilinská teplárenská,
rent situation in mining in
a.s., we would welcome greater support for district heating
Slovakia?
supply from the city, from the state, building of local boilers
In the power industry there is
increases the amount of harmful substances in the air, whereas
currently expert discussion on
large heat producers are monitored in regard to the air quality
optimum volume of electricity
and local boiler rooms do not have this obligation. We try to
production in the individual countries and on the least cost
go the way of optimizing the production process, by on-line
electricity production. This discussion takes place due to the
management of production efficiency, diversifying of the fuel
very low price of electricity on the market. Of course, this affects
base and also by support of the transition to BAT technolo-
also Slovakia, where there is so-called tariff surcharge of the sys-
gies with the aim to ensure the highest possible efficiency in
tem, which affects the price of electricity in Slovakia. Electricity
the heat and electricity production and meeting the emission
generation from coal is also part of this surcharge, even though
limits. By the fulfilment of these goals it is necessary to allow
not by far the largest. Electricity generation from domestic coal
and direct the taking of non-repayable financial assistance in
is currently general economic interest, and in accordance with
the next programming period 2014-2020 in greater extent to
a resolution of the Government it will be until at least 2020.
increase the energy efficiency for the entities in the field of
I think that the production of electricity from domestic coal has
central heat supply, including the construction of new heat
its place in the energy mix in Slovakia and in the future it will
lines. Also the support from the city will be important in regard
be necessary to use new technologies (environmentally friendly)
of the necessity of connection of customers to a central heat
for electricity generation in the thermal power plants.
source where heat distributions are available. It will be necessary also to consider a return to deregulation of all subjects
The International conference in Daegu will be held
which achieve a competitive heat price.
in the sense of a slogan in this year: Ensure energy
of tomorrow today. Where do you think the trends in
The International conference in Daegu will be held
mining will be directed?
in the sense of a slogan in this year: Ensure energy
Energy of future should be in increasing share from renewable
of tomorrow today. Where do you think the trends in
energy sources. We know, however, that this process of substi-
heating will be directed?
tution of resources from fossil fuels is not a short-term issue.
Securing tomorrow’s energy today means for Žilinská teplá-
I think, therefore, that lignite is a local matter and countries
renská, a.s., particularly optimisation of their equipment to
should use domestic deposits in a regulated volume and by
the size of the supply, to permanently streamline the produc-
electricity generation in thermal power plants with advanced
tion process, energy services, counselling to all customers
technologies complement the energy mix of the country.
Slovak Energy Annual 2013
29
Odborná energetická konferencia
konaná pod záštitou
M i n i s t e r s t va h o s p o d á r s t va S R
ENERGOFÓRUM® 2013 - elektrina
17.-18.10 2013, hotel Sitno, Vyhne
®
®
ENERGOFÓRUM
prezentuje názory odborníkov
ENERGOFORUM
presents professional opinions
Spoločnosť sféra, a.s., už vyše 20 rokov patrí
k významným
dodávateľom
riešení
a služieb
v energetike.
sféra, a.s. is the major supplier of solutions and services
for power industry since 1992 and succeeded as a
supplier of information systems and solutions for energy
companies.
Od roku 2006 organizuje spoločnosť sféra, a.s.,
®
odbornú konferenciu ENERGOFÓRUM s účasťou
významných slovenských i zahraničných odborníkov.
Predchádzajúce ročníky potvrdili, že konferencia sa
úspešne etablovala a získala dobré meno aj
u odbornej verejnosti v zahraničí.
Mimoriadny záujem odbornej verejnosti si v tomto roku
vyžiadal organizovanie konferencie v dvoch termínoch.
®
Prvá tohtoročná konferencia ENERGOFÓRUM 2013 plyn sa uskutočnila 27.-28. mája v Jasnej pod
Chopkom.
®
ENERGOFÓRUM 2013 – elektrina
Od začiatku roka 2013 sa v elektroenergetike
na Slovensku uskutočňujú závažné zmeny, ktoré
okrem iného vyplývajú z napĺňania cieľov Európskej
únie
liberalizovať,
zjednotiť,
zharmonizovať
energetický trh. Vyhláška ÚRSO o pravidlách trhu
s elektrinou a plynom určuje nové postupy a úlohy
jednotlivým subjektom elektroenergetického trhu. Aj
tieto udalosti viedli k vzniku podtitulu tohtoročnej
®
konferencie ENERGOFÓRUM 2013 – elektrina �Čo
ovplyvňuje ceny elektriny?“. Ďalšie témy konferencie
sú Energetická legislatíva – zmeny a ich dôsledky,
Integrácia Európskych trhov s elektrinou, Poskytovanie
nameraných
údajov
medzi
účastníkmi
trhu
a Znižovanie spotreby elektriny. Mimoriadny priestor
bude venovaný inteligentným meracím systémom.
®
Zámerom konferencie ENERGOFÓRUM 2013 –
elektrina je tiež rozšírenie poznatkov a vzdelania,
výmena skúseností a informácií a nesporne prispeje
k vykryštalizovaniu
viacerých
názorov
v oblasti
elektroenergetiky SR a dá impulzy a podnety
na riešenie
a rozvoj
viacerých
oblastí
na elektroenergetickom
trhu.
Konferencia
®
ENERGOFÓRUM 2013 – elektrina sa uskutoční 17.18.10.2013 v hoteli Sitno vo Vyhniach.
Počas dvoch dní konferencie nie je možné detailne
prebrať a vyjadriť sa ku všetkým témam, môžete využiť
energetický portál www.energoforum.sk, kde priestor
na vyjadrenie názorov, informácií počas celého roka.
Organizátor:
sféra, a.s., Továrenská 14, 811 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 13 142, fax: +421 2 502 13 262
www.energoforum.sk, [email protected]
Since the 2006 sféra, a.s. organizes specialized
®
conference ENERGOFÓRUM with the participation of
reputable Slovak and foreign professionals.
Previous years have confirmed that the conference has
successfully established in Slovakia and gained a good
reputation in the professional community in the
neighbouring countries.
The conference organizers divided it in two conferences
®
ENERGOFÓRUM this year. The first one was the
®
conference ENERGOFÓRUM 2013 - Gas which was
held on May 27-28 in Jasna in Low Tatras.
®
ENERGOFÓRUM 2013 – Electricity
Since early 2013, the electricity sector of the Slovak
Republic made significant changes that result from, inter
alia, meeting the objectives of the European Union to
liberalize, to unite and harmonize energy market. Decree
of RONI establishing price regulation in electricity,
generated lively debate and fiery reactions in professional
community. These events led to the creation of this year's
®
conference title ENERGOFÓRUM 2013 - electricity
"What affects the price of electricity?". Next conference
topics are energy legislation - changes and their
consequences, integration of the European electricity
markets, providing of measured data between market
participants and the reduction of electricity consumption.
Extra space will be devoted to smart metering system.
®
The conference ENERGOFÓRUM 2013 - Electricity is a
great place for knowledge and education and undoubtedly
contributes to crystallize a number of opinions of the
electricity in Slovak Republic and give incentives to
address a number of areas for development of the
electricity market.
®
Conference ENERGOFÓRUM 2013 - electricity on
October 17-18, 2013 at Sitno hotel in Vyhne.
During the two days of the conference is not possible to
discuss in detail and comment on all issues. We launched
an energy portal www.energoforum.sk where you can
express opinions, gain information and present ideas
during the whole year.
CLEAN
ENERGY
Slovenské elektrárne, member of the Enel Group, is in a very
strong position in the eld of the environment protection.
Within its program “Energy for Nature” the company is
implementing a project of ecologization of mountain lodges
with the aim of achieving a higher comfort of the facilities and
reducing emissions and their negative impact on the natural
surroundings. In addition, it is developing activities focused
on the support and stabilization of biodiversity. In cooperation
with the coma aĞer Park the company has already implemented
a project aimed at the protection of the Tatra Chamois and
the Alpine Marmot. In addition, there are now initiatives
to rescue the Peregrine Falcon and the cooperation has also
been extended in the eld of monitoring and protection
of predatory birds. As a result of these activities, the
company was acknowledged with the European Business
Awards for the Environment (EBAE) in Brussels.
lodge at Zelené
pleso
Tatra
Chamois
Alpine
Marmot
Téry´s
Lodge
ENERGY FOR NATURE
ENERGY FOR COUNTRY
w w w . s e a s . s k
energiaprekrajinu.sk
partners: www.spravatanap.sk, www.sopsr.sk, www.lesytanap.sk, www.kst.sk
Mochovce for the Slovak economy
The biggest private investment
The historical investment in
the completion of the nuclear
power plant in Mochovce,
worth more than € 3 billion,
will pay off. It will provide
a far-reaching stimulus for
Slovakia and will markedly increase the country’s economic
growth during the crisis.
THE OVERALL INVESTMENT
0
000 00
1 223 €
0
000 00
2 900 €
0
472 00€
Tai Pei 101
Taiwan (2004)
3 800 000 000 €
Petronas Towers
Kuala Lumpur, Malajzia (1998)
According to the BDO study, the completion will increase GDP by more than
€ 5 billion in seven years. The state will
receive in taxes and levies more than
half a billion euros, and the operation of
the power plant will support the annual
growth of GDP by another € 1.1 billion.
This will be eflected not just in the income
of the state, but also in the income of both
administrative regions and local administrations, which support this investment.
One euro put into the operation of two
new Mochovce Units will generate almost
threetimes its value in the economy, and
the impact of nuclear energy on the Slovak economy will be comparable to that
of the car industry. Currently, 4,000 people are working directly on the site of the
Units, about 6,000 of which are subcontractors and similar business partners. After construction is completed, more than
4,500 people will gain long-term jobs operating and maintaining the power plant,
as well as in other, additional activities.
The investment also has an indirect impact on the development of education -
MOCHOVCE 3 & 4
Empire State Building
New York (1931)
More money to the state and people
reviving the whole sector of nuclear energy and its infrastructure, with access to
the most up-to-date technologies - and on
the bottom line of development of science, research and highly qualified labour.
“Research and education in the sphere of
operating and decommissioning nuclear
power plants acquire a new dimension
these days,” Vladimír Slugeň, chair of the
Slovak Nuclear Association. According to
One World Trade Center
New York (2013)
The Slovenské elektrárne (SE) power producer is using its own resources to complete two Units of the Mochovce power
plant. The third UNIT should be completed by the end of 2014, and the fourth
one a year later. SE is not asking the state,
which is its 34-percent stakeholder, for
any financial assistance or any other form
of help, with the exception of support in
achieving the joint goal and a stable legal
and business environment. Both stakeholders – Slovakia and the energy concern
Enel – came to a decision on the oft-mentioned issue of dividends, which they agreed not to pay, but to instead invested
reinvested in completion and modernisation of the plant until 2015.
0
000 00
1 530 €
000
head of the Nitra self-governing region,
considers the power plant to be the most
stable employer and the heart of electrical
power of Slovakia and the bearer of accompanying investments in surrounding
towns and villages.
The originally planned investment of € 3
billion will be increased by about € 800
million. The main reasons for this include additional measures to boost the safety of the nuclear Units in the event of
combined external events for which the
plant was tested in stress tests conducted
following the disaster in the Fukushima
plant in Japan. The plant’s performance
shall also be increased to 1,000 Mega-Watts. “We want to build the third and
fourth Units as one of the safest plants of
its kind in the world,” SE representatives
stressed. This, they said, has significantly
impacted the budget and the schedule of
the plant’s construction. Experts emphasise that the plant’s safety is their top priority, which cannot be sacrificed for any
financial or planning reasons whatsoever.
More advantages for Slovakia
him, the nuclear energy sector represents
the basis of the Slovak energy sector, and
it has a crucial influence on economic development.
In its May announcement, the Regional
Interest Group Mochovce supported the
project unequivocally. Its chairman and
mayor of the town of Levice, Štefan Mišák,
opined that the power plant is the crucial
driving force of labour and the bearer of
accompanying investments in surrounding towns and villages. Milan Belica,
The new Units will become a stable and reliable source of power as a commodity. According to an expert, Slovakia will receive
important international advantages in the
energy sector. The country will strengthen
its energy safety, become an exporter of
power and produce more than 90 percent of its power without carbon dioxide
emissions. Mochovce alone will cover 27
percent of domestic consumption, and it
will have the potential to push for a decrease in prices. Due to the planned closure
of production of German nuclear power
plants, it can also influence the pricing of
electric power on the European market.
Od roku 2009 sme p
podporili
takmer 60 projektovv
v celkovej sume 300 000 eur.
PL
Námestvo
Čadca
Spišská Stará Ves
Kysucký
Lieskovec
K
Kys
Ky
Kysucké
é
Nové Mesto
M
Tvrdošín
Tvrd
Tvrdo
vrdo
Ždiar
Nižn
Niž
Ni
ižn
iž
Nižná
Bytča
CZ
Kraľovany
Rajecké Teplice
Kyjov
M
Ma
ar
Martin
Fačkov
Važec
Ružomberok
Poprad
TTrenčín
čí
Skalica
ica
ca
Senica
Jablonica
Trebatice
Bojná
Radošina
Piešťany
Drahovce
Modranka
Modra
Zl tté
é Moravce
M vce
Zlaté
Abelová
Šuľa
Krupina
Halíč
Lučenec
Závada
N
Nová
Dedina
LLe
evice
e
Levice
Galanta
G
Galant
anta
ant
Veľký
íš
Krtíš
Šaľa
ňaa
Skľabiňa
Šaahyy
Šahy
Šurany
Š
Šamorín
Želiezovce
Nové
Zámky
Dunajská
Streda
HU
Kolárovo
Gabčíkovo
V
derr
Veľký
Meder
ďovv
Medveďov
Hur
Hurbanovo
ba
ba
Chľaba
Ze
em
em
mianska Oľča
Oľč
Zemianska
Komárno
Kom
má
Rožňava
Plešivec
Gemerská
Panica
Poltár
Štúrovo
Sečovce
Trhovište
Michalovce
Betli
Be
Betliar
Palín
Palíl
P
Pal
Pa
Moldava/Bodvou
Trebišov
Vojany
Hnúšťa
Detva
Fiľakovo
AT
Košice
e
Revúca
Klenovec
Zvolen
Zv
Zvolen
Banská
Štiavnica
Nitra
Šoporňa
Šop
Šo
Sobrance
Tisovec
Po
Poníky
Pon
Žarnovica
M
Močenok
Se
Sen
en
en
Senec
Banská
Bansk
Ba
B
aansk
n
Bystrica
Bystri
tri
rii a
Ludanice
Dolne Zelenice
ď
Sereď
Vranov/Topľou
Kysak
Dobšiná
Kriváň
Výčapy - Opatovce
Stakčín
Snina
Humenné
Brezno
Topo
op
opo
po
p
o
oľľčany
Topoľčany
Pukanec
Stupava Pezinok
Bratislava
v
va
Bošany
Koškovce
Kapušany
Gelnica
Podbrezová
Štítnik
Žiar/Hronom
Jacovce
Veľké Ripňany
Hlloh
Hloh
H
h
Hlohovec
Kremnica
Turany/
Ondavou
Krompachy
Margecany
Polomka
Donovaly
Horné
né Štitáre
Š tár
tá e
tá
Leopoldov
Leopoldo
eo
opoldo
oldo
ldo
Trnava
va
va
Malacky
Handlová
Partizánske
Borčany
Vrbové
Trstín
V. Kostoľany
Rohožník
No
Nováky
Ves
e
Diviacka Nová Ve
Brunovce
Chtelnica
Smolenice
Turčianske
Teplice
arman
arma
armanec
maane
Harmanec
Báá
Bánovce/Bebravou
Považany
Čachtice
Brezová
Prievidza
Bojnice
Nové Mesto
Podolie
Pernek
Nitrianske
Rudno
Beckov
Sta
taráá Turá
tar
Tu
Tur
Stará
Myjava
Levoča
Vernár
Hááj
H
Háj
Svetlice
Breznica
Prešov
Spišská Nová Ves
Nitrianske
Pravno
Giraltovce
Sabinov
Svit
Čičmany
Holíč
Lipany
Kežmarok
Liptovský
Mikuláš
M
Ľubochňa
Medzilaborce
Stropkov
Janovce
Vrútky
Rajec
Považská
Bystrica
Svidník
Bardejov
Stará
Ľubovňa
Dolný
Kubín
Bytčica
Púchov
Zborov
Trstená
Terchová
Žilina
naa
Rimavská
Sobota
Tornaľa
Kechnec
Veľké Kapušany
Michaľany
Kráľovský
Chlmec
Čierna/
Tisou
UA
SAG Elektrovod:
„Nové výzvy dokážeme zdolať“
Alexander Kšiňan
Špecializujú sa na komplexné dodávateľské služby v oblasti
prenosu a distribúcie elektrickej energie. Vedia zdolávať
náročné terénne i poveternostné prekážky pri inštalácii
najnovších typov moderných stožiarov. Hoci ich prioritou
je domáci trh, nemalé úspechy dosiahli aj v škandinávskych
krajinách. Firma SAG Elektrovod so sídlom v Bratislave
spadá pod medzinárodnú skupinu SAG International, ktorá
pôsobí aj v Nemecku, Francúzsku, Maďarsku a Poľsku.
Generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Alexander Kšiňan nám
prezradil viac o celkovej situácii na trhu, najbližších
aktivitách, ktoré sa budú realizovať v rámci elektrizačnej
sústavy, a tiež ich plány na najbližšie obdobie.
Rok 2012 znamenal pre vašu spoločnosť strategické
obdobie, v ktorom došlo k niekoľk ým v ýznamným
zmenám atribútov externého, ako aj interného
prostredia spoločnosti. Ako spätne vnímate uplynulé obdobie?
Uplynulý rok bol prvým a vážnym krízovým obdobím v slovenskej energetike. Komplikovanú situáciu spôsobil nedostatok vhodných trhových príležitostí. Výkonnosť firiem
v tomto biznise, vrátane tej našej, bola oveľa slabšia ako
po uplynulé roky. Ako jediná zo spoločností v našom sektore, v bývalom Československu, sme viac diverzifikovaní na
rôznych zahraničných trhoch, čo nám pomáha prekonať
neľahké časy. Vlani sme dosiahli zhruba 60-percentnú úroveň našich tržieb z roku 2011 (sto miliónov eur). V tomto
roku už pociťujeme čiastočné zlepšenie situácie, ktoré je
ovplyvnené novými projektmi a výzvami našich obchodných partnerov. Na domácom slovenskom trhu štandardne
realizujeme 90 percent výkonov, zvyšok výkonov a služieb
smeruje na export.
Koncom roka 2012 ste začali práce na najväčšom
projekte prenosov ých vedení v Slovinsku a podpísali ste zmluv y na projekty vo Švédsku a Fínsku.
Ak ý je stav týchto vašich najdôležitejších projektov v tomto roku?
Absolútnu prioritu medzi zákazkami má domáci trh, av-
zákaziek najmä v jarných a zimných mesiacoch. Dva kon-
šak, samozrejme, zaujímavé sú pre nás aj zahraničné trhy.
krétne kontrakty realizujeme napríklad vo Švédsku a je-
Zaoberáme sa takmer každým podnetom, ktorý nás posu-
den v Slovinsku. V súčasnosti už podpisujeme zmluvy na
nie ďalej a môže mať pre nás zmysel. V súčasnosti máme
ďalšie obdobie, pravdepodobne sa nám podarí expandovať
rozbehnutých niekoľko väčších zákaziek. Darí sa nám up-
aj na nórske trhy, kde by sme radi prerazili.
latniť najmä v škandinávskych krajinách, kde nie je trh
poznačený deformovanými prvkami pri súťažení o zákaz-
Ako z pohľadu generálneho riaditeľa vnímate
ky. Veľký dôraz kladieme na bezpečnosť a vysoké garancie,
súčasné podmienk y v elektrickej prenosovej sús-
pričom ide o projekty pomerne vysokých objemov. Reali-
tave v európsk ych krajinách, nev ynímajúc Sloven-
zujú sa zvyčajne v období, kedy naše poveternostné pod-
sko? Na ktoré hlavné problémy či stratégie by ste
mienky neumožňujú výkon prác. Vykrývame tým výpadok
radi upozornili?
34
Slovak Energy Annual 2013
Trh s elektrinou je v súčasnosti v kríze. Nové rozhodnutia
Energetika je v recesii, takže to treba prijať ako výzvu
vlád v únii, ktoré súvisia s obnoviteľnými zdrojmi ener-
k zmenám. Nám v danej situácii pomohla čiastočná
gie, spôsobujú značné problémy v praxi. Európska infra-
orientácia na zahraničné trhy, kde sa nám úspešne po-
štruktúra nie je pripravená na nové podmienky, a podľa
darilo vstúpiť a napredovať. Krízové obdobia vždy slúžili
môjho názoru bude ďalšie obdobie predstavovať výzvu,
na to, aby sa firma interne reštrukturalizovala a hľadala
ako to vyriešiť. Ide hlavne o prepojenie severu a juhu
vnútorné zdroje na možné úspory. Vlani sme prešli obdo-
Nemecka, kde tranzit najviac ovplyvňuje naše lokálne
bím vnútorného zmien a v súčasnosti máme i dosť štíh-
elektrické prenosové sústavy. V dnešnej liberálnej dobe
ly manažérsky tím. V priebehu roka došlo ku kompletnej
je najmä realizácia väčších projektov veľmi komplikova-
výmene predstavenstva spoločnosti, výmene generálneho
ná, a to najmä z dôvodu, že pred začatím realizácie treba
riaditeľa i riaditeľa divízie elektromontáží. Reštrukturali-
prispôsobiť a implementovať všetky požiadavky dotknu-
záciu vnímame ako príležitosť pokračovať v rozbehnutých
tých inštitúcií a vlastníkov. To spôsobuje oneskorenie sa-
procesoch a chceme sa naďalej venovať novým prozákaz-
motnej prípravnej fázy spustenia nových projektov, ktorá
nícky orientovaným projektom.
sa neraz stáva nerealizovateľnou. Slovenská legislatíva je
tomto smere pomerne vyhovujúca, vyrovnanie s vlastník-
Predstavíte nám hlavné divízie vo vašej spoločnosti
mi a súvisiaci konsenzus ohľadom finančných kompen-
a ich zámery a úlohy na najbližšie obdobie? Čo je pre
zácií sa v prípade nesúhlasu vlastníka pri výstavbe pre-
vás z pohľadu generálneho riaditeľa prioritou?
nosovej trasy realizujú ex post. V niektorých krajinách
Jadrom nášho biznisu sú hlavne dve oblasti. Prvou je ob-
to býva opačne.
lasť elektromontáží, ktorá zahŕňa energetické statické
celky – rozvodne a elektrické stanice. Elektromontážne
K vašim najväčším zákazníkom v tomto období patria
tradične najmä prenosové sústav y ČEPS, a. s., SEPS,
a. s., a operátor distribučnej sústav y E.ON ČR. Ako
Medailón predstaviteľa TOP manažmentu
prebieha spolupráca s nimi a čím je pre vás obojstranným prínosom?
Našimi najväčšími zákazníkmi sú prevažne elektrické pre-
→ Odkedy pracujete na súčasnej pozícii a čo vás
k tomu priviedlo?
nosové sústavy lokálnych štátov, a to v rôznych krajinách.
Na pozícii generálneho riaditeľa spoločnosti SAG Elektro-
Práve na českom trhu zrealizovala v roku 2012 naša spo-
vod pracujem rok, a to od júna 2012. Vo firme pôsobím už
ločnosť najväčšiu časť svojich aktivít. Zahraničné projekty
13 rokov, prešiel som spektrom rôznych pracovných pozí-
v minulom roku tvorili u nás iba dve percentá, pričom ich
cií. Naposledy som vykonával funkciu riaditeľa v divízii pre-
hlavný ekonomický efekt očakávame v tomto roku. Časť na-
nosových vedení, predtým som mal na starosti zahraničné
šich klientov tvoria aj prevádzkovatelia distribučných sietí.
akvizície. Začali sme víťazstvom v tendri na Islande, kde
Za posledné roky sa výraznejšie zmenili aj ich nároky na
sme realizovali dva zaujímavé projekty, na to nadväzovali
spoluprácu v danej oblasti. Celý proces realizácie zákazky
zákazky vo Švédsku, Fínsku či Grónsku. Na súčasnej po-
sa sprísnil, a to po stránke legislatívnej i bezpečnostnej.
zícii je mojou prioritou stabilizovať firmu, získavať ďalšie
Naša spoločnosť sa týmto zmeneným nárokom musí vedieť
zákazky na zahraničných trhoch a udržať súčasnú zamest-
f lexibilne prispôsobiť. Staviame na komplexnosti služieb,
nanosť vo firme.
kvalite, profesionalite, dlhodobej tradícii a orientácii na zákazníka spočívajúcej v rýchlom nástupe a vo f lexibilných
riešeniach jeho požiadaviek a potrieb. Zabezpečujeme pre
→ Aký typ stratégie riadenia je vám osobne najbližší?
nich široké spektrum služieb počnúc projekčnými prácami
Snažíme sa byť v úzkom kontakte s výrobou a s realizáci-
cez výrobu a zabezpečenie dodávok, ich montáž, revíznu
ou zákaziek. Po zmenách v minulom roku máme pomer-
činnosť, opravy, údržbu, záručný a pozáručný servis až po
ne „štíhly“ manažérsky tím. Vo vzájomnej komunikácii
poradenskú a konzultačnú činnosť.
s našimi zamestnancami máme aj veľa neformálnych
prvkov komunikácie, vo veľkej miere staviame na dôvere
Ako sa prejavuje recesia v energetike v praxi a ako
medzi spolupracovníkmi. Sme „štíhla“, flexibilná organi-
sa s tým vie vaša spoločnosť v yrovnať? V čom je to
zácia s dobrými zamestnaneckými vzťahmi. Verím, že sa
náročnejšie oproti rokom, kedy sa novým zákazkám
nám našu pozíciu podarí udržať aj naďalej.
darilo?
Slovak Energy Annual 2013
35
činnosti patria k našim hlavným činnostiam „core busi-
a stability v poskytovaní služieb. Sledujeme extrémy nie-
nessu“. Druhá oblasť predstavuje prevažne výstavbu elek-
ktorých spolupracujúcich štátov únie, kde sa po privati-
trických vedení veľmi vysokého napätia. Našou úlohou
zácii energetického sektora systém zdeštruoval a dnes sa
je službu naprojektovať, zabezpečiť logistiku dodávky od
ocitá na hranici bezpečnosti. Niektoré krajiny majú trh
externých výrobných subjektov, vykonať montáž a dielo
s energiami uzatvorený, ako napríklad Rakúsko či Nemec-
pripraviť až k odovzdaniu do trvalej prevádzky. Dnes za-
ko, kam firmy zo zahraničia prenikajú veľmi ťažko. Slo-
mestnávame približne 500 pracovníkov, z toho okolo 60
vensko má naopak veľmi otvorený trh a z nášho pohľadu je
percent je zamestnaných v prvej zo spomínaných divízií.
dôležité chrániť si ho, či už sa to týka získavania možných
zákaziek alebo zamestnanosti. Stáva sa, že zákazku vyhrá
Klimatické zmeny zväčšujú namáhanie oceľov ých
subjekt, ktorý v zahraničí nikdy nič rozsahovo podobné
konštrukcií stožiarov a prenosových sústav a mno-
nerealizoval. Štát si musí v tomto smere určiť priority. Ak
hokrát spôsobujú závažné v ýpadk y elektrickej
chce krajina fungovať, musí mať istú lokálnu dodávateľskú
energie. Ako vnímate problematiku namáhania
základňu a starať sa o ňu.
stožiarov a ak á je vaša pripr avenosť na túto
situáciu?
Čo je pre vaše fungovanie na trhu najväčšou hroz-
Zákazníci chcú na jednej strane veľmi stabilné dielo, na
bou a kam budú smerovať vaše priority?
druhej strane sa snažia optimalizovať cenové i materiá-
Objektívnou hrozbou pre naše podnikanie je obmedzený
lové náklady, čomu sa snažíme f lexibilne prispôsobovať.
domáci trh. Preto sa naše aktivity snažíme aspoň sčasti di-
Trendom u našich klientov v relevantných klimatických
verzifikovať a orientovať sa aj na zahraničie. Našou výzvou
a terénnych podmienkach sú „ohraňované“ energetické
je ustáť danú situáciu tak, aby sme neutrpeli straty, ktoré
stožiare. Takáto koncepcia, ako sa dnes vo svete energe-
by nás mohli oslabiť. O kvalitu sa musíme neustále usilo-
tiky javí, sa zdá byť jedným z vhodných riešení do nároč-
vať a posúvať ju ďalším generáciám, a pritom ekonomicky
ných a kritických geografických oblastí. Rôzne klimatické
zaistiť fungovanie firmy, ktorá v lokálnom systéme zabez-
zmeny nás nútia zvyšovať odolnosť konštrukcie stožia-
pečuje stabilitu prevádzkového systému. Naďalej sa budeme
rov, a v neposlednom rade k tomu v niektorých regiónoch
orientovať najmä na škandinávske krajiny, kde sú šance na
prispieva aj obava z teroristických útokov. V posledných
úspech vďaka minimálnej úrovni korupcie pomerne reálne.
rokoch sme získali mimoriadne cenné skúsenosti v suro-
Dôležité je investovať a nebáť sa nových výziev. Napríklad
vých klimatických podmienkach za polárnym kruhom,
realizovanie zákaziek na Islande bolo príkladom toho, ako
kde sme neraz pracovali pre techniku v ťažko alebo vô-
a kde môžeme uspieť. Zameranie na jeden trh môže niekedy
bec neprístupných terénoch. Medzi naše „perličkové" pro-
znamenať problém s nedostatkom veľkých projektov, nap-
jekty patrí napríklad vývoj protiteroristických stožiarov.
ríklad pred rokom 2010 sme najväčšiu stavbu na Slovensku
V lavínových oblastiach Islandu sme sa zasa museli pri
ukončili v roku 1996, a to prepojením poľskej a slovenskej
montáži stožiarov popasovať s prekonávaním skalných
energetiky 400kV vedením Lemešany – Krosno. Našťastie, aj
masívov s vysokým terénnym prevýšením. Práve „ohra-
v čase krízy sme v SR a ČR realizovali niekoľko väčších sta-
ňované“ stožiare sú súhrou odolnosti, výkonnosti, ale aj
vieb, napríklad vedenie 2 x 400 kV Lemešany – Košice, ktorou
precíznosti, čo sa môže zdať v rozpore s ich obrovskými
sa kapacita prenosu elektrickej energie výrazne zvýšila aj na
rozmermi. Našou výhodou je tiež výskum a vývoj v danej
Východnom Slovensku, a tak sa zabezpečil prívod elektric-
oblasti, ktorý nás posúva dopredu, a preto mu venujeme
kej energie pre najväčší podnik na východe, spoločnosť U.S.
značnú pozornosť.
Steel. Postavili sme tiež vedenie na Donovaloch v terénne
najzložitejšom úseku Korytnica – Liptovská osada. Teší nás,
Kam podľa vás budú smerovať trendy v oblasti
že v rámci integrovaného európskeho trhu sme spoľahlivou,
energetik y a na čo sa máme pripraviť? Skúste nám
stabilnou a konkurencieschopnou dodávateľskou firmou
priblížiť víziu na najbližšie obdobie?
pôsobiacou v energetickom sektore takmer 65 rokov. Práve
Prepojenosťou energetického trhu sa každá krajina snaží
budúci rok budeme oslavovať toto výročie.
prispôsobiť spoločnému záujmu v rámci priorít Európskej
únie. S globalizovaným trhom a otvorenými hranicami
má štát vo väzbe na lokálny trh a jeho usmerňovanie li-
Zuzana Voštenáková
mitujúce možnosti v intenciách, ktoré umožňuje únia.
Vytvára sa obrovský tlak na cenu, neraz na úkor kvality
36
Slovak Energy Annual 2013
SAG Elektrovod:
„We can overcome new challenges“
Alexander Kšiňan
They specialize in supplying comprehensive services in
the field of transmission and distribution of electricity.
They are able to overcome difficult terrain and weather
obstacles when installing the newest types of modern poles.
Although their priority is the domestic market, they have
also achieved considerable success in the Scandinavian
countries. SAG Elektrovod based in Bratislava falls within
the international group of SAG International, which operates in Germany, France, Hungary and Poland. Company’s
Director General, Ing. Alexander Kšiňan, revealed to us more
about the overall state of the market, the next activities
which will be implemented in the electrification system,
as well as their plans for the coming period.
The year 2012 meant for your company strategic
period in which there came to several significant
changes in the attributes of the external as well
as internal environment of the company. How do you
perceive the past period of time?
The last year was the first and serious period of crisis in the
Slovak energy sector. The complicated situation was caused
by the lack of appropriate market opportunities. The performance of the companies in this business including our
company was much weaker than in the previous years. As
the only one of the companies in our sector in the former
Czechoslovakia we are more diversified in various foreign
markets which helps overcome dif ficult times. Last year we
achieved about one hundred Million Euros, i.e. 60 percent
of our revenues from sales in 2011. This year we feel partial
improvement of the situation which is inf luenced by new
projects and challenges of our business partners. In the domestic Slovak market we realize 90 percent of our output as
a standard, the rest of the output and services is exported.
weather conditions do not allow the execution of works. We
At the end of 2012 you started works on the biggest
cover thus the shortfall of contracts especially in the spring
project of transmission lines in Slovenia and you
and winter months. We execute two specific contracts for
have signed a contract for projects in Sweden and
example in Sweden and one in Slovenia. At the present we
Finland. What is the status of these your most impor-
already sign contracts for the next period. We will probably
tant projects in this year?
expand into the Norwegian market, where we would like to
The domestic market has an absolute priority among con-
succeed.
tracts but of course also foreign markets are interesting
for us. We deal with nearly every stimulus that moves us
How do you perceive the current conditions in the
further and may make sense for us. At the present we have
electrical transmission system in the European
already launched several major contracts. We are able to
countries, not excluding Slovakia, from the per-
put our foot down especially in the Scandinavian countries,
spective of a Director General? To which main issues
where the market is not marked by distorted elements when
or strategies would you like to draw attention?
competing for contracts. We place great emphasis on safe-
The market with electricity is currently in a crisis. New
ty and strong guarantees as it regards projects of relatively
decisions of the governments in the EU related to rene-
high volumes. They are usually executed at times when our
wable energy cause considerable problems in practice. The
Slovak Energy Annual 2013
37
European infrastructure is not ready for the new conditi-
The power industry is in a recession, so it should be taken
ons, and in my opinion the further period will represent
as a call for changes. In this situation partial orientation on
a challenge that has to be solved. This particularly concerns
foreign markets which we were able to successfully enter
linking of North and South of Germany, where transit af-
and where we were able to progress helped us. The periods of
fects our local electrical transmission systems the most.
crisis have always served to the company to be restructured
In today’s liberal era the implementation of major projects
internally and to seek internal sources for possible savings.
is particularly very complicated, especially because prior
Last year we went through a period of internal changes and
to implementation all the requirements of the concerned
at the present we have also a pretty lean management team.
institutions and owners must be adapted and implemen-
During the year it came to a complete change of the Board
ted. This causes delays of the actual preparation stage of
of Directors, replacement of the Director General as well
launching of new projects, which of ten becomes non-execu-
as of the Director of the Electrical Assembly Division. We
table. Slovak legislation is in this regard quite satisfactory;
perceive restructuring as an opportunity to continue in the
the settlement with the owners and the related consensus
started processes and we would like to focus on new custo-
regarding financial compensation in the event of disagree-
mer-oriented projects henceforward.
ment of the owner by the construction of the transmission
system is implemented ex post. In some countries it is usu-
Will you introduce the main divisions in your compa-
ally the other way round.
ny to us and their objectives and tasks for the next
To your biggest customers in this period belong tra-
tive of a Director General?
ditionally particularly transmission systems ČEPS,
The core of our business is mainly two fields. The first is the
a. s., SEPS, a. s., and the distribution system operator
field of ​​electrical assembly which includes energetic static
period? What is for you a priority from the perspec-
E.ON Czech Republic. How does the cooperation with
units – substations and power stations. Electrical installati-
them take place and what is of mutual contribution
on activities belong to our primary activities of the “core bu-
to you?
siness”. The second field is mainly the construction of ultra-
Our major customers are predominantly electrical trans-
high voltage power lines. Our task is to design the service,
mission systems of local countries, and that in various
to ensure logistics of the supply from external production
countries. Particularly in the Czech market, our company
entities, to perform installation and to prepare the work up
has carried out the largest part of its activities. Internati-
to the handover to a continuous run. Today we employ ap-
onal projects accounted only to two percent in the last year,
proximately 500 employees, about 60 percent of which are
while we expect their main economic ef fect this year. A part
employed in the first of the aforementioned divisions.
of our clients is composed also of operators of the distribution networks. Also their demands on cooperation in the gi-
Climate changes increase the stress on steel struc-
ven field have significantly changed in the recent years. The
tures of poles and transmission systems and often
whole process of implementation of the contract has tigh-
cause severe power outages. How do you perceive
tened, and that legislatively as well as in regard of the site
the issue of stress of poles and what is your readi-
security. Our company must f lexibly adapt to these changed
ness for this situation?
requirements. We build upon complexity of services, quality,
On one hand customers want a very stable product, on the
professionalism, long-term tradition and focus on customer
other hand they try to optimize price and material costs to
that consists of a rapid onset and of f lexible solutions of the-
what we are trying to f lexibly adapt. The trend among our
ir requirements and needs. We provide for them a wide range
clients in relevant climatic and terrain conditions are “poly-
of services starting from design works through production
gonal” or energy poles. Such a concept as it appears today in
and ensuring of supplies, their installation, inspection acti-
the world of energy seems to be one of appropriate solutions
vity, repairs, maintenance, guarantee and af ter-sales servi-
for demanding and critical geographic regions. Dif ferent
ce up to advisory and consulting activity.
climate changes force us to increase resistance of the poles
construction, and finally the fear of terrorist attacks also
How does the recession appear in the power indus-
contributes to it. In recent years, we have gained particular-
try in practice and how can your company cope with
ly valuable experience in rough climatic conditions behind
it? In what is it more challenging compared to years
the polar circle, where we of ten worked for the technology
when new contracts were flourishing?
in dif ficult or even inaccessible terrains. Development of
38
Slovak Energy Annual 2013
2011
Váš partner pre
energeticko-technickú infraštruktúru
Your partner
for energy-related infrastructure
2011
V 494 Sučany - Liptovská Mara, SR: preizolácia 400 kV vedenia
TL 494 Sučany - Liptovská Mara, Slovak republic: insulators replacement
2012
400 kV OHTL V 480 Chotějovice – Vyškov, ČR: rekonštrukcia
400 kV OHTL V No 480 Chotějovice – Vyškov, The Czech republic: refurbishment
2008/2009
ES 400 kV Veľký Ďur, SR: diaľkové riadenie a pripojenie EMO 3, 4 do PS
TS Veľký Ďur, Slovak republic: modernization of 400 kV substation
2012
2008/2009
400 kV Nea - Järpströmmen, Švédsko: výstavba vedenia
400 kV Nea–Järpströmmen, Sweden: new built
60 kV Sisimiut, Grónsko: výstavba vedenia
60 kV Sisimiut, Greenland: new built
Ďalšie významné projekty, referencie
a dôležité informácie nájdete na
More info about projects, references
and company
V 527 Pohořelice – HJ, ČR: rekonštrukcia
TL 527 Pohořelice – HJ, Czech republic: reconstruction
www.sag.eu/sk
anti-terrorist poles, for example, belongs to our very spe-
Focus on one market can sometimes mean a problem with
cial projects. In avalanche areas in Iceland we had in turn
a lack of major projects, e.g. before 2010 we completed the
to deal with overcoming of rock massifs with high terrain
biggest construction in Slovakia in 1996 by linking of Polish
elevation. Currently “polygonal” poles are an interaction of
and Slovak 400 kV power line Lemešany – Krosno. Fortuna-
durability, performance, but also precision what may seem
tely, even in times of crisis we have implemented several
contrary to their huge size. Our advantage is also research
large constructions in Slovakia and the Czech Republic,
and development in the given field which pushes us forward,
e.g. a power line 2 x 400 kV Lemešany – Košice, by which the
and therefore we devote considerable attention to it.
transmission capacity of electricity increased significantly
also in the Eastern Slovakia, and thus electricity supply to
Where do you think the trends in the field of ener-
the largest enterprise in the Eastern Slovakia, U.S. Steel,
gy will be directed and to what should we prepare?
has been ensured. We built also a power line in Donovaly
Please try to bring us the vision of the near future
in the most complex terrain section Korytnica – Liptovská
closer.
Osada. We are pleased that within the integrated Europe-
By the interconnection of the energy market, each country
an market we are a reliable, stable and competitive supply
tries to adapt to the common interest within the priorities
company operating in the energy sector for almost 65 years.
of the European Union. With a globalized market and open
We will be celebrating this anniversary just the next year.
borders a state has in relation to the local market and its
regulation limiting options in intentions allowed by the
Zuzana Voštenáková
union. This creates enormous pressure on the price, of ten
at the expense of quality and stability in the service provision. We follow the extremes of some fellow EU countries
where the privatization of the energy sector destructed the
Medallion of a representative
of the TOP management
system and now it finds itself on the edge of safety. Some
countries such as Austria and Germany have closed mar-
→ Since when do you work in the current positi-
ket with energies, where companies from abroad penetrate
on and what brought you to it?
with great dif ficulties. Slovakia has on the contrary a very
I work for a year in the position of the Director general
open market which is from our point of view important to
of the company SAG Elektrovod, namely from June 2012.
protect, whether it relates to the possible acquisition of con-
I have been working for 13 years in the company and
tracts or employment. It sometimes happens that a contract
I went through a spectrum of various working positions.
is won by an entity which has never executed anything in
Lately I held a position of a Director in the Transmission
such a scale abroad. The state must set priorities in this re-
Lines Division, before that I was in charge of foreign acqu-
gard. If a country wants to function, it must have some local
isitions. We started with winning of a tender in Iceland
supplier base and take care of it.
where we have executed two interesting projects. They
were followed by orders in Sweden, Finland or Greenland.
What is the greatest threat for your operation in the
In my current position it is my priority to stabilise the
market and where will be your priorities directed?
company, to gain new orders on international markets
A threat to our business is a limited domestic market. For-
and to maintain the current employment in the company.
tunately, we try to diversify at least partially our activities
and to focus also on foreign countries. Our challenge is to
→ Which type of management strategy is clo-
settle the given situation so that we do not suf fer losses that
sest to you personally?
could weaken us. We must constantly strive for quality and
We try to be in close contact with the production and
move it to future generations, while economically ensure
execution of contracts. Af ter the changes in the last year
operation of the company which in the local system ensures
we have a quite “lean” management team. In mutual com-
the stability of the operating system. We will continue to fo-
munication with our employees we have also many infor-
cus mainly on Scandinavian countries, where the chances
mal elements of communication. We build largely upon
of success are quite real due to the minimum level of cor-
confidence among co-workers. We are “slim”, flexible or-
ruption. It is important to invest and not to be afraid of new
ganization with good employee relations. I believe that
challenges. For example, an implementation of a contract
we will be able to keep our position also henceforward.
in Iceland was an example how and where we can succeed.
40
Slovak Energy Annual 2013
ELCON Bratislava a.s.
ELCON Praha a.s.
Hlavnou činnosťou spoločnosti ELCON BRATISLAVA, a.s. je dodávka
Zákazníkom ponúkame najmä
vedení 110 až 400 kV „na kľúč“, realizácia montážnych prác pri odstra-
→realizáciu výstavby vedení 110 až 400 kV formou vyššej do-
ňovaní havárií elektrických vedení, rekonštrukcie, opravy
a údržba vedení, montáž optických zemných lán (OPGW) náhradou
za existujúce, výkon investorských inžinierskych činností, atď.
dávky
→prekládky vedení vvn a zvn vyvolaných výstavbou, napr. diaľnic, ciest apod.
→montáž kombinovaných zemných lán s optickými vláknami
Od svojho založenia v roku 1996 prešla naša spoločnosť veľmi
(OPGW)
dynamickým rozvojom. Vybudoval sa stabilný káder kvalitných
→preizolácie existujúcich izolátorových závesov vedení
technicko-inžinierskych a montážnych pracovníkov a spoločnosť
→výmenu vodičov
sa vybavila najmodernejšími zahraničnými montážnymi mecha-
→opravy stožiarov vedení ich zosílením alebo výmenou častí
nizmami a náradím, ako aj špeciálnymi montážnymi pomôckami
→projekčnú a inžiniersku činnosť
vlastnej konštrukcie. To nám umožňuje poskytovať komplexné
služby v oblasti výstavby a údržby vedení vvn a zvn. Pre zlepše-
Referencie
nie a skvalitnenie styku so zákazníkmi v Českej republike sme
→2x400kV Varín – Sučany, 18 km, výstavba vedenia, 1999 – 2001
vytvorili už v roku 1997 organizačnú zložku spoločnosti v Prahe
→400kV/220kV Čechy Střed – Bezděčín, 68 km, výstavba vede-
a v súlade s našou trhovou stratégiou sme v roku 2000 založili
dcérsku spoločnosť ELCON PRAHA a.s.
Na prelome rokov 1999 a 2000 prešla spoločnosť certifikačným
konaním spoločnosti TÜV a po úspešnom záverečnom audite
sme získali certifikát manažérstva kvality podľa ISO 9001. V roku
2011 sme ho rozšírili o špecifické požiadavky na systém riadenia
nia, 2006 – 2007, Česká republika
→400 kV Sučany – Hubová, 18 km, rekonštrukcia vedenia, 2010
– 2013
→400 kV pre stanicu Medzibrod, 2x10 km, výstavba 2 vedení,
2012 – 2013
→2x400 kV pre stanicu Voľa, 23 km, výstavba vedenia, 2013
výroby podľa EN 1090-1. V roku 2003 sme rozšírili činnosť spoločnosti o zváračské práce a získali sme certifikát manažérstva
kvality pri zváraní podľa ISO 3834-2. So zvyšovaním nárokov
a požiadaviek na ochranu životného prostredia a bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci spoločnosť zaviedla v roku 2006 sys-
ELCON BRATISLAVA a.s. • Priekopy 20
tém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a v roku
821 08 Bratislava • Slovenská Republika
2011 aj systém manažérstva BOZP podľa OHSAS 18001.
Tel.: +421 2 50 109 111 • Fax: +421 2 50 109 102
[email protected] • www.elcon-bratislava.sk
42
Slovak Energy Annual 2013
The main activity of ELCON BRATISLAVA, a.s. are supplies of 110
We offer our customers
to 400 kV transmission lines (as a complete delivery), realization of
→realization of building of high voltage lines from 110 to 400 kV
assembly work on accidents on power lines, reconstructions, power lines
repairs and maintenance, installation of fiber optic ground wire (OPGW)
by replacing existing wire, investment engineering activities, etc.
as a main contractor
→reloading of high voltage and very high voltage lines caused by
highway building, roads building, etc..
→installation of ground wire with optical fiber
Since its establishing in 1996 our company has undergone very
→exchange existing insulator strings
dynamic development. We built a stable cadre of high-quality
→replacement of conductors
technicians, engineers and skilled workers with experiences,
→towers repairing by reinforcement or replacement of their
the company is equipped with the latest foreign mechanisms
and tools, as well as special mounting devices of our own design.
parts
→projection and engineering
This allows us to provide comprehensive services in building and
maintenance of high voltage lines and very high voltage lines. To
References
enhance and improve our contact with customers in Czech Re-
→2x400kV Varín – Sučany, 18 km, new line, 1999 – 2001, Slovakia
public we created in 1997 a branch in Prague, then in accordance
→400kV/220kV Čechy Střed – Bezděčín, 68 km, new line, 2006 –
with our market strategy we established in 2000 a subsidiary
company ELCON PRAHA a.s.
At the break of 1999 and 2000, the company passed the certification by TÜV company and then af ter the final audit we successfully obtained a certificate of quality management according to ISO
9001. In the year 2011 we extended the certification to the specific
2007, Czech republic
→400 kV Sučany – Hubová, 18 km, reconstruction, 2010 – 2013,
Slovakia
→400 kV for substation Medzibrod, 2x10 km, 2 new line, 2012 –
2013, Slovakia
→2x400 kV for substation Voľa, 23 km, new line, 2013, Slovakia
requirements of the production management system according to
EN 1090-1. In the year 2003 we expanded the capacity of welding
work and we have got a certificate in welding quality management
according to ISO 3834-2. With the increasing demands and requirements of environmental protection, health and safety at work the
ELCON PRAHA a.s. • Stroupežnického 2328/30
company has implemented in 2006 an environmental management
150 00 Praha 5 • Česká Republika
system according to ISO 14001 and in the year 2011 also manage-
Tel.: +420 257 317 516 • Fax: +420 257 317 516
ment system for Safety and health protection at work according
[email protected] • www.elcon-praha.cz
to OHSAS 18001.
Slovak Energy Annual 2013
43
JAVYS – spoločnosť garantujúca
„Záverečnú časť jadrovej energetiky“
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť prevzala na začiatku svojho fungovania 1. apríla 2006 kompetencie za nasledovné činnosti –
vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi (RAO) a vyhoretým jadrovým palivom (VJP).
JAVYS plní celospoločenský záujem v oblasti starostlivosti o inštitucionálne rádioaktívne odpady (IRAO) a zachytené rádioaktívne
materiály (ZRAM). Spoločnosť JAVYS za svoju krátku existenciu systemizovala celú oblasť, v ktorej pôsobí a zefektívnila
vykonávané procesy. Slovensko sa zaradilo medzi štáty s aproximovanou „jadrovou“ legislatívou, komplexne vypracovanou
a na vyspelej úrovni realizovanou Stratégiou záverečnej časti jadrovej energetiky. Hlavným realizátorom týchto činností
je JAVYS a jeho skúsenosti sú v odborných kruhoch vysoko uznávané.
O aktivitách spoločnosti hovorí Ing. Peter Čižnár,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS.
Vyraďovanie jadrovej elektrárne, vrátane elektrárne (JE) V1 je
dlhodobý a náročný proces. Je to svojím spôsobom opačný proces ako stavba elektrárne. Nemôže sa k nemu pristupovať, ako
sa pristupuje k demoláciám bežných stavebných objektov, ale
ide o proces detailne plánovaný, systematický, pričom sa musí
zabezpečiť jadrová a radiačná bezpečnosť a aby sa za hranice
jadrovej elektrárne nedostali nijaké kontaminované materiály
alebo odpady. Výhodou jadrovej elektrárne V1, oproti nami vyraďovanej druhej elektrárne A1 je fakt, že svoju prevádzku ukončila štandardným, aj keď predčasným, procesom odstavenia.
Jej vyraďovanie je naplánované v dvoch etapách s termínom
ukončenia v roku 2025. Povolenie na prvú etapu jej vyraďovania
nám Úrad jadrového dozoru SR udelil v júli 2011.
Rozsah prác prvej etapy vyraďovania je detailne rozplánovaAko hodnotíte krátku históriu fungovania Vašej spo-
ný v rámci integrovaného časového harmonogramu, ktorý
ločnosti?
pravidelne sledujeme a aktualizujeme. V tejto etape sú čin-
Hoci Jadrová a vyraďovacia spoločnosť je relatívne mladou spo-
nosti zamerané na demontáž neaktívnych zariadení a od-
ločnosťou z pohľadu jej právneho vzniku, je postavená na vyše
straňovanie stavieb prevažne tzv. sekundárneho okruhu – t.j.
50-ročnej histórii jadrového priemyslu a jej najväčšom kapitále,
mimo kontrolovaného pásma JE. Takou najviditeľnejšou čin-
ktorým sú jej odborníci a ich skúsenosti, ktoré boli prenesené
nosťou pre široké okolie bude demontáž našich 4 z 8 chladia-
do spoločnosti z jej predchodcov. Spoločnosť totiž nevznikla ako
cich veží, ktoré sú v lokalite Jaslovských Bohuníc. Súčasne sa
spoločnosť na „Zelenej lúke“, ale boli do nej transferované nie
vykonávajú i prípravné práce pre činnosti v druhej etape, kto-
len fyzické aktíva v podobe budov a zariadení, ale hlavne ľudský
rá sa bude realizovať v rokoch 2015-2025. Predmetom druhej
potenciál so svojimi skúsenosťami, odbornosťou a rešpektova-
etapy bude demontáž zariadení a stavieb primárneho okruhu
ným kreditom. Ako právny subjekt si však dôstojne obhájila svo-
JE nachádzajúcich sa v kontrolovanom pásme, čiže vyradenie
ju existenciu. Darí sa nám zodpovedne plniť úlohy v rámci tzv.
tzv. jadrového ostrova.
záverečnej časti jadrovej energetiky. Ako som zdôraznil v úvode,
Návšteva poslancov Európskeho parlamentu súvisí so spôso-
spoločnosť má veľmi silný ľudský potenciál prezentovaný aj ex-
bom financovania vyraďovania JE V1. Z dôvodu jej predčas-
pertmi na jadrovú energetiku, ktorí sú rešpektovaní v rámci me-
ného politického odstavenia nám Európska únia prisľúbila
dzinárodnej odbornej komunity. Tento potenciál, ktorý máme
finančnú pomoc, z časti ktorej sa hradia aj aktivity vyraďo-
v ľuďoch, sa snažíme čoraz viac využívať v rámci prác na medzi-
vania JE V1. Poslanci Európskeho parlamentu sa mali záujem
národných projektoch, ako aj v samotnom vyraďovaní jadrových
presvedčiť, či sa s prostriedkami nakladá dobre a hospodárne,
zariadení, ktoré sú relatívne mladým odvetvím v rámci jadrové-
keďže v blízkej budúcnosti sa v Európskom parlamente bude
ho sektora.
rokovať o rozpočte EÚ na roky 2014-2020, v rámci ktorého je
alokovaných aj 200 mil. € na vyraďovanie JE V1. Ide o ďalšiu
Aký je progres pri vyraďovaní jadrovej elektrárne
pomoc, ktorú navrhla Európska komisia v sume 105 mil. €
V1, o ktorú sa zaujímali poslanci Európskeho parla-
a predstaviteľom SR sa podarilo vyrokovať jej navýšenie až na
mentu?
sumu na 200 mil. €. Pri súčasných škrtoch výdavkov rozpočtu
44
Slovak Energy Annual 2013
EÚ je pochopiteľné, že pri akomkoľvek navýšení rozpočtu sa
a priemyselne odskúšaného typu, pri prevádzke ktorej nebo-
poslanci chcú presvedčiť o jeho opodstatnenosti a o jeho pri-
li riešené tzv. „chyby novorodiaceho sa priemyslu“, a preto
danej hodnote pre celú Európu. Pokladáme teda za pozitívny
jej prevádzka nepriniesla nijaké zvlášť radiačne nebezpečné
výsledok, že europoslanci nespochybnili nárok na samotné
udalosti alebo momenty, ktoré by jej proces vyraďovania tech-
ďalšie financovanie zo zdrojov EÚ, a ani navýšenie z pôvod-
nicky znáročnili a tým predĺžili.
ných Európskou komisiou navrhnutých 105 mil. € na 200 mil.
Pri A1 je proces podstatne náročnejší – predovšetkým existuje
€, čo samé o sebe je veľký úspech, keďže ide takmer o zdvoj-
rozsiahlejšia kontaminácia strojnej technológie spôsobená ur-
násobenie pôvodne navrhovanej sumy.
čitými chybičkami krásy a nedokonalosťami prototypu a takis-
Poslanci sa teda presvedčili, že vyraďovanie JE V1 je systema-
to chyby prototypu palivových článkov spôsobili značnú konta-
tické, naplánované a že postupuje v súlade s harmonogramom
mináciu prevádzkových médií, ktorých úprava na spracovanie
a príslušnými povoleniami. Presvedčili ich aj samotné demon-
alebo dlhodobé rádiologicky bezpečné uloženie je nesmierne
tážne a demolačné práce, ktoré videli priamo v lokalite ako aj
technicky, časovo a finančne náročná.
v samotných stavebných objektoch.
Harmonogram prác kontinuálneho variantu vyraďovania JE
A1 je rozdelený do 5-tich etáp s termínom ukončenia v r. 2033.
Europoslanci avizovali, že zatiaľ žiadna z troch vy-
V rámci súčasnej II. etapy pokračujú činnosti zamerané na:
raďovaných atómových elektrární (Bulharsko, Litva,
→ vyraďovanie technologických zariadení a stavebných celkov
Slovensko) nie je nezvratne odstavená. Aká je teda aktuálna situácia na Slovensku?
vonkajších objektov,
→ vyraďovanie vonkajších nádrží na úroveň uvoľniteľnosti
Poslanci EP sa priamo na JE V1 presvedčili, že Slovensko je
do životného prostredia, vrátane rekultivácie plôch pre ich
z uvedených troch krajín najďalej. Ako prvý, a zatiaľ jediný,
ďalšie využitie,
máme povolenie na vyraďovanie vydané dozorným orgánom
SR a odsúhlasené Európskou komisiou. Samotné povolenie na
→ vyraďovanie technologických zariadení hlavného výrobného
bloku JE A1,
vyraďovanie, resp. ľudovo nazvané licencia, už v odborných
→ kontinuálne riešenie problematiky dlhodobého skladu JE A1
kruhoch jasne vypovedá aj o fyzickom stave elektrárne, a teda,
preskladňovaním dnových sedimentov z bazéna DS a spraco-
že uvedené procesy sú už v takom štádiu, že nie je možné elek-
vania dowthermu,
tráreň opätovne sprevádzkovať a možno jednoznačne konšta-
→ pokračovanie v prioritnom odstraňovaní environmentálnych
tovať, že realizované zmeny sú nezvratné.
záťaží objektov v súvislosti s výstavbou nového jadrového
Spoločnosť JAVYS po získaní povolenia na vyraďovanie v r. 2011
zdroja,
nepochybne realizuje činnosti, ktoré predstavujú nezvratné
zmeny na technológiách elektrárne. V rámci zrealizovaných
→ pred úprava RAO z vyraďovania do formy uložiteľnej na RÚ
RAO,
činností už boli napr. modifikované systémy technickej vody,
→ nakladanie s kontaminovanými zeminami a betónmi,
zdemontované dieselgenerátory, blokové a odbočkové trans-
→ projektová príprava Úložiska veľmi nízko aktívnych RAO na
formátory, 220 kV rozvodňa, boli zdemontované zariadeniach
RÚ RAO Mochovce vrátane EIA procesu.
v časti strojovne a ďalšie činnosti.
V procese vyraďovania JE vzniká z demontovanej techZa úplne iných podmienok realizuje Vaša spoločnosť
nológie množstvo rádioaktívnych materiálov s rôz-
vyraďovanie prvej československej atómky – JE A1.
nou aktivitou. Tieto materiály sú ukladané v úložisku
Áno, JE A1 ako prototypová elektráreň na čisto prírodný urán
nízko aktívnych RAO v Mochovciach. V mnohých štá-
bola odstavená v r. 1977 po druhej havárii. A1 bola prototypom,
toch sa realizuje výskum a projektovanie hlbinného
ktorý mal overiť možnosť energetického využitia reaktora na
úložiska – aká je situácia na Slovensku?
prírodný urán a mal charakter demonštračnej jadrovej elek-
Nakladanie s RAO je našou ďalšou doménou. Aj v tomto je vi-
trárne v bývalom Československu. Pri jej výstavbe sa nevychá-
dieť vyspelosť prístupu k jadrovej energetike. Postupne boli
dzalo z overeného už niekde montovaného a štandardizova-
v lokalitách Bohunice a Mochovce vybudované technológie tak,
ného typu, ale išlo o prototyp, kde sa koncom 50-tych rokov
aby sme boli schopní spracovávať a upravovať dva základné
len vyvíjala technológia a experimentovanie s možnosťami
typy RAO – pevné a kvapalné. Tieto RAO vznikajú nielen pri
energetického využitia jadrovej energie. Uvedené 2 havárie na
vyraďovaní, ale aj počas prevádzky jadrových zariadení. V sú-
JE A1 v rokoch 1976 a 1977 spôsobili také narušenie systému
časnosti používame spaľovanie, cementáciu, vysokotlakové li-
fungovania, že nebolo ekonomicky a technicky efektívne in-
sovanie, bitúmenáciu, zahusťovanie na odparovači, dekontami-
vestovať do rekonštrukcie. JE V1 už bola elektráreň overeného
náciu a fragmentáciu a ďalšie. Každá z nich má svoje osobitosti
Slovak Energy Annual 2013
45
JAVYS – spoločnosť garantujúca „Záverečnú časť jadrovej energetiky“
a určenie. Naše dlhoročné skúsenosti preukázali, že sme ich
Po niekoľkých rokoch všeobecne neľahkej ekonomic-
úspešne zvládli. Posledným krokom v celej postupnosti činnos-
kej situácie sa javí zlepšenie. Ako sa JAVYS-u darí prekle-
ti nakladania s RAO je ich ukladanie, teda definitívne umiest-
núť nepriaznivé obdobie?
nenie do úložiska. JAVYS prevádzkuje Republikové úložisko
Podľa môjho názoru ak chce akákoľvek spoločnosť v súčas-
v lokalite Mochovce a zodpovedá za jeho bezpečnosť. Slúži na
nosti efektívne fungovať, musí neustále prehodnocovať svoje
konečné ukladanie upravených nízkoaktívnych RAO vznikajú-
aktivity, mať plány do budúcnosti a aktívne na nich pracovať.
cich pri prevádzke a vyraďovaní jadrových zariadení na území
Pre nás to znamenalo, že okrem poskytovania služieb tradič-
SR, ako aj inštitucionálnych RAO a ZRAM. Spoločnosť JAVYS
nému slovenskému odberateľovi sa Jadrová a vyraďovacia
v rokoch 2012-2016 pokračuje v projekte „Hlbinné úložisko – vý-
spoločnosť zamerala na zahraničný trh.
ber lokality, 1. etapa“ zameranom na problematiku ukladania
Ponúkame na komerčnej báze nasledovné jadrové služby:
vyhoretého jadrového paliva a vysokoaktívneho rádioaktívneho
→ charakterizáciu rádioaktívnych odpadov,
odpadu (VJP a VA RAO). Projekt vychádza z dokumentov vyp-
→ spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov,
racovaných na základe ukončených prác na vývoji Hlbinného
→ výrobu vláknobetónových kontajnerov,
úložiska v období r. 1997 – 2001.
→ prepravu rádioaktívnych a inštitucionálnych rádioaktív-
Aké sú vízie spoločnosti a s tým súvisiace investície
→ prepravu vyhoretého jadrového paliva.
spoločnosti?
Druhá oblasť, kde realizujeme svoje kapacity, je odborné po-
Pokračujeme v realizácii projektu prvá etapa vyraďovania jad-
sudzovanie, analýzy a poradenstvo. Momentálne participu-
rovej elektrárne (JE) V1 tak, aby sme dodržali termín ukončenia
jeme na projekte v arménskom Metsamore, ktorý financuje
v roku 2014. Pokračujeme tiež v realizácii II. etapy projektu vyra-
Európska komisia a ako líder konzorcia so zahraničnou spo-
ďovania JE A1. Ak by som mal vybrať z ďalších, pre nás dôležitých
ločnosťou sa uchádzame o ďalší projekt financovaný EK. Naše
projektov, tak spomeniem realizácie integrálneho skladu RAO
zámery chceme potenciálne uplatniť aj v susednej Ukrajine
v Jaslovských Bohuniciach, sprevádzkovanie druhého dvojradu
a vo Vietname.
nych odpadov,
Republikového úložiska RAO, technológiu na pretavbu kontaminovaných kovov, či výstavbu nového dvojradu RÚ RAO v Mo-
Má Slovensko šancu fungovať bez jadrovej energetiky?
chovciach. V mochovskej lokalite pokladám tiež za veľmi dôležité
Podľa môjho názoru Slovensko za súčasne známych a ko-
doriešiť úložisko veľmi nízko aktívnych odpadov a zariadenie
merčne aplikovateľných technológiách nemá inú cestu ako
pre nakladanie s IRAO a ZRAM. Tieto vybrané projekty sú nevy-
cestu získavania energie z jadra. Nemáme potenciál v obno-
hnutné pre bezpečné nakladanie s VJP a RAO a na zabezpečenie
viteľných zdrojoch, ktorý by dokázal pokryť všetky potreby
plynulého procesu vyraďovania jadrových elektrární A1 a V1. Bu-
firiem, štátu i obyvateľov a ani vo svete zatiaľ nenašlo jadro
dovanie zariadenia pre nakladanie s IRAO a ZRAM vychádza zasa
plnohodnotnú náhradu. Myslím si, že je potrebné, aby sa jad-
z Uznesenia vlády SR č. 620/2009 pre vybudovanie nejadrového
rová energia rozvíjala triezvo a so zárukou bezpečnosti. Jad-
zariadenia na skladovanie rádioaktívnych materiálov, ktoré ne-
rová a vyraďovacia spoločnosť plní túto úlohu na Slovensku
pochádzajú z jadrových zariadení.
spoľahlivo, dodržiavame nielen všetky domáce, ale i medzinárodné záväzky.
Jedna tretina zo 143 reaktorov v prevádzke v 14 člen-
Pôsobenie spoločnosti JAVYS nepredstavuje pre jej okolie
ských štátoch EÚ bude musieť by odstavená do roku 2025
bezpečnostné riziko. Medzinárodné nezávislé organizácie,
podľa EK. Vidíte tento termín reálne, prípadne ktoré fak-
ako napr. MAAE so sídlom vo Viedni, EURATOM, ale aj Úrad
tory na to najviac v praxi vplývajú a môžu to ovplyvniť?
jadrového dozoru Slovenskej republiky, hodnotia činnosť spo-
Hlavným faktorom je životnosť. Jadrové elektrárne sú náročné
ločnosti pozitívne a bez nedostatkov, s vysokým štandardom
technické zariadenia, ktoré musia spĺňať prísne kritériá. Budo-
dosiahnutej jadrovej bezpečnosti. Na Slovensku je len málo
vanie prvej generácie JE bolo v 60-tych a 70-tych rokoch a tieto
tak dôkladne monitorovaných a kontrolovaných spoločností
elektrárne končia technickú životnosť a je potrebné ich odsta-
a len laik môže pochybovať o precízne stanovených pravid-
viť a vyradiť. Špeciálne v prípade Nemecka je to ešte iný faktor
lách fungovania spoločnosti. Jedným z dôkazov je pre nás
– politické rozhodnutie o ukončení prevádzky. Je to protiklad
napríklad aj celý bezúrazový rok 2012. Naši zamestnanci sú
k energetickému prístupu EÚ, keď po zvážení environmentál-
zároveň členmi rodín v okolí Jaslovských Bohuníc a Mocho-
nych vplyvov a bezpečnosti dodávok elektriny sa pripravuje za-
viec, je preto pre nás dôležité, aby sa cítili bezpečne oni, aj
radenie JE do kategórie obnoviteľných zdrojov. Ich budovanie
ich rodiny.
bude možné dotovať.
46
Slovak Energy Annual 2013
JAVYS – Company securing
„Back end of the nuclear energy industry“
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (Nuclear and Decommissioning Company or JAVYS) took control over decommissioning
of nuclear plants and management of the radioactive waste (RAW) and spent nuclear fuel (SNF) when it began operating
on 1 April 2006. JAVYS is meeting the national interest in taking charge of institutional radioactive waste (IRAW) and
captured radioactive materials (CRAM). In its short existence, JAVYS has systemised the entire field of its operation and
made the performed processes more effective. Slovakia is among those countries that have harmonised “nuclear” legislation,
comprehensively developing and implementing at an advanced level a Strategy for the Final Stage of Nuclear Energy Industry.
JAVYS is the main player in these activities and its experience in professional circles is highly acclaimed.
Ing. Peter Čižnár, the Chairman of the Board of Directors
stages with the time of its completion in 2025. The licence for
and the Chief Executive Officer of the JAVYS Company
the first stage of its decommissioning was granted to us by the
speaks about the company activities.
Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic in July
2011. The scope of works of the first stage of decommissioning
How would you summarize the short history of your
is planned in great detail within the integrated time schedule
company’s operations?
which is being monitored and updated on a regular basis.
Even though Jadrová a vyraďovacia spoločnosť is a relatively
During this stage, the activities are aimed at dismantling of
young company in terms of its legal origins, it is built on his-
inactive equipment and demolition of buildings predomi-
tory of the nuclear industry spanning more than 50 years and
nately in the so-called “secondary circuit” – i.e. outside the
its greatest asset is its experts and their experience that was
NPP controlled area. The activity most visible to the wider
transferred to the company from its predecessors. The com-
surroundings will be dismantling four out of eight existing
pany was certainly never built from “scratch”, and in addition
cooling towers at the Jaslovské Bohunice area. At the same
to having received physical assets in the form of buildings and
time, the preparatory works for the activities in the second
equipment, JAVYS also mainly gained human potential with
stage of decommissioning which is to be implemented during
experience, technical expertise and a respected reputation.
2015-2025, are being performed. The activities of the second
As a legal entity, it has honourably defended its existence. We
stage of decommissioning will include the dismantling of the
manage to responsibly fulfil the tasks within the so-called
facilities and buildings of NPP primary circuit which can be
“back end of the nuclear energy industry”. As I pointed out in
found in the controlled area, that is to say the decommissi-
the introduction, the company has very strong human capital,
oning of so-called “nuclear island”. The visit by Members of the
represented also by nuclear energy experts who are respected
European Parliament is related to the way the decommissi-
by the international professional community. The potential
oning of the V1 would be funded. Because the plant was shut
we have in our people is being increasingly utilised by us in
down early and it was politically motivated, the European
international projects besides the actual decommissioning
Union pledged financial assistance, part of which is to cover
of nuclear facilities, and these projects are a relatively new
decommissioning of the V1 NPP. MEPs are interested in seeing
branch within the nuclear sector.
whether the funds are going to be handled well and efficiently
since in the near future there is going to be discussion in the
What is the progress in the field of decommissioning
European Parliament about the EU budget for 2014-20, where
of the V1 Nuclear Power Plant (V1 NPP), the subject of
€200 million should be appropriated for decommissioning of
interest of the Members of European Parliament?
V1 NPP. It concerns further assistance which the European
Decommissioning of nuclear power plants, including V1, is
Union had proposed to be €105 million, and Slovakia’s repre-
a long and painstaking process. In a way, this is the reverse
sentatives managed to negotiate it upward to €200 million. Gi-
of building a power plant. It cannot be approached in the way
ven current EU spending cuts, it is understandable that MEPs
you would approach the demolition of conventional buildings,
want to be convinced that any budget increase is justified and
but it involves a process that is planned in detail and syste-
represents added value for the whole of Europe. Therefore,
matic, while ensuring nuclear and radiation safety in order
we consider it to be a positive result that MEPs had no doubts
that no contaminated materials or waste reach beyond the
about us being entitled to additional EU funding, and even
boundaries of the nuclear power plant. The advantage of the
an increase from the €105 million originally proposed by the
V1 nuclear power facility, compared to the other A1 nuclear
European Commission to €200 million, which in itself is a gre-
power plant that we have decommissioned, is that there was a
at achievement since it is almost double the amount originally
standard shutdown of operations, even though it was prema-
suggested. MEPs are thus convinced that decommissioning of
ture. The decommissioning of the V1 NPP is planned in two
the V1 nuclear power plant is systematic and planned, and that
Slovak Energy Annual 2013
47
JAVYS – Company securing „Back end of the nuclear energy industry“
it should proceed as scheduled in accordance with applicable
while it was operating, so its operation produced no particu-
permits. They were also convinced by the dismantling and
larly dangerous radiation events or moments that would have
demolition work they directly saw at the site as well as in the
made the decommissioning process so technically challenging
constructed buildings themselves.
and thereby extending it. While the A1 NPP is a substantially
more demanding process, in particular there has been more
The Members of European Parliament announced that
extensive contamination of machines caused by imperfections
none of the three nuclear power plants (Bulgaria,
and weaknesses in the prototype, and likewise these fuel cell
Lithuania, and Slovakia) being in the phase of decom-
prototype errors caused the operating media to be significan-
missioning is irreversibly decommissioned so far. So
tly contaminated, and modifying them for either processing
what is the actual status in Slovakia?
or long-term radiologically safe storage would be extremely
The EP Members have seen themselves directly at the V1 NPP
technical, time-consuming and costly. The time schedule of
site that Slovakia is farthest along in its ef forts out of the
the continuous option of A1 NPP decommissioning is divided
three countries. We are the first, and so far, only one to have
into 5 stages with the time of completion in 2033.
got the licence by the Slovak Republic’s regulatory authority
Within the current second stage, the activities continue aimed at:
to decommission the plant, and this was endorsed by the
→Decommissioning of technological equipment and external
European Commission. Actual authorization to decommis-
buildings,
sion of the NPP, popularly called a licence, is already clear
→Decommissioning of external tanks to be released to the
testimony in professional circles about the power plant’s
environment, including reclamation of surfaces for their
physical condition, and so the aforesaid processes have already reached such a stage that the power plant cannot be
put back into operation, and it can be explicitly stated that
further use,
→Decommissioning of technological equipment of A1 NPP
main reactor building,
the implemented changes are irreversible. Af ter obtaining
→Continuous solution of the issue of the A1 NPP long-term
the licence for decommissioning in 2011, the JAVYS Company
storage by a temporary storage of bottom sediments from
carries out the activities representing the permanent chan-
the pool of long-term storage and dowtherm processing,
ges to nuclear power plant technologies. Many activities have
→Continuation in priority removal of environmental loads
been performed so far, for example modification of the ser-
of the buildings in connection to the erection of new nuc-
vice water systems, dismantling of dieselgenerators, main
power transformers and step-down transformers, 220 kV
switchboard, dismantling of equipment in part of the turbine hall and many other activities.
lear power plant,
→Pre-treatment of RAW from decommissioning into the form
suitable to be disposed in NRR,
→Management of contaminated soil and concrete,
→Design preparation of New Disposal Facility for Very Low
Your Company also carries out the decommissioning of
Level Waste at NRR in Mochovce, including an EIA process.
the first Czechoslovak nuclear power plant – A1 NPP
under completely different conditions.
During the NPP decommissioning process, there is
Yes, the A1 NPP, as a prototype power plant for natural ura-
a production of large volumes of radioactive mate-
nium, was shut down in 1977 af ter the second accident. A1
rials with various level of activity resulting from
NPP was a prototype to prove a natural uranium reactor could
technology dismantling. These materials are stored
be utilised and was characterised as a demonstration nucle-
in the repository of low level RAW in Mochovce. In
ar power plant for the former Czechoslovakia. When it was
many states, there is a research and designing works
constructed, it was not based on a verified design that had
of deep geological repository being carried out. What
been sometime earlier assembled and standardised, but invol-
is the situation in Slovakia?
ved a prototype where the technology had only been developed
Another domain of ours is RAW management. This is also
by the late 1950s and the possibilities of using nuclear energy
a good example of maturity of approach to the nuclear power
were being experimented. The two accidents that happened
industry. Gradually, new technologies have been established
at the A1 in 1976 and 1977 caused the system’s operation to
in the Bohunice and Mochovce site to enable us to process and
become so disrupted that it made no economic and technical
treat 2 basic types of RAW – solid and liquid. These RAW are
sense to invest in reconstruction. The V1 nuclear facility was
being produced not only during the decommissioning, but
a power plant that had already been reviewed and industrially
also during the operation of nuclear facilities. Currently, we
tested and "industrially newborn errors” were not addressed
are using incineration, cementation, high pressure compac-
48
Slovak Energy Annual 2013
ting, bituminisation, concentration on the evaporator, decon-
with very strict criteria. The construction of the first generati-
tamination, fragmentation and other processes. Each of these
on of NPPs started in 60s and 70s and the technical lifetime of
technologies has got its particularities and designation. Our
these nuclear power plants ends and therefore it is necessary
long-term experience proved that we have been successful at
to shut them down and decommission them.
handling them. The last step in this entire process of RAW
Especially in case of Germany, it is also another factor – po-
management is storage of RAW, i.e. its definite placement into
litical decision on termination of operation. It is a contrary
the repository. The JAVYS Company operates the National Ra-
to the energy policy of the EU, when af ter considering the
dioactive Waste Repository in Mochovce and it is responsible
environmental impacts and safety of electricity supplies, the
for its safety. It serves for the final disposal of treated low level
NPP is prepared to be classified into the category of renewable
RAW being produced during the operation and decommissi-
sources. It will be possible to subsidize their construction.
oning of nuclear facilities in Slovakia, as well as institutional
RAW and captured radioactive materials. During 2012 – 2016,
After several years of generally difficult economic
the JAVYS Company continues with the project „Deep Geologi-
situation, there is a promise of improvement. How the
cal Repository – selection of locality, 1st phase“ aimed at issue
JAVYS Company manages to overcome this unfavourab-
of storing the spent nuclear fuel and high level radioactive
le period?
waste (SNF and HL RAW). The project is based on documents
In my opinion, the company must constantly re-evaluate its
elaborated on the basis of completed works on development of
activities, have some plans for the future and work on them
Deep geological repository in the period of 1997 – 2001.
actively, if it wants to works ef fectively.
In our case, it meant that except for the provisioning of servi-
What are the visions of the Company for the forthco-
ces to the traditional Slovak consumer, the JAVYS Company
ming period and related investments of the Company?
focused its activities on the foreign market. On a commercial
We continue in the implementation of the project of the first
basis, we of fer the following nuclear services:
stage of V1 Nuclear Power Plant (NPP) to observe the date of
→Characterization of radioactive waste
completion of this stage in 2014. We also focus on the imple-
→Processing and treatment of radioactive waste
mentation of the 2nd stage of the A1 NPP decommissioning.
→Manufacturing of fibre concrete containers
If I have to choose from the other equally important pro-
→Transportation of radioactive and institutional radioactive
jects, I would mention the implementation of the Interim
waste
Strage of RAW in Jaslovské Bohunice, the second double-row
→Transportation of spent nuclear fuel
of National Radwaste Repository in Mochovce putting into
The second area where we carry out our activities includes
operation, technology for re-melting contaminated steel or
the professional assessment, analyses and consulting. At the
the costruction of a new double-row of NRR in Mochovce. At
moment, we are participating on the project in Armenian Met-
the Mochovce site, I consider it very important to complete
samor, financed by European Commission and as a leader of
the disposal facility for very low level waste and facility for
a Consortium with the foreign company; we plan to apply for
management of IRAW and CRAM. These selected projects are
another project financed from European Commission. We
necessary for the safe management of SNF and RAW and for
want to exert our intentions also in neighbouring Ukraine
the provision of continuous process of decommissioning of A1
as well as in Vietnam.
and V1 Nuclear Power Plants. The Construction of the facility
for the treatment of IRAO and CRAM results from the Decree
Does Slovakia have a chance for economic develop-
of the Government of the Slovak Republic from 2009 for the
ment without nuclear energy sector?
conctruction of non-nuclear storage facility for radioactive
In my opinion, Slovakia has no other option under currently
materials which are not produced in nuclear facilities.
known and commercially applicable technologies than to use
the nuclear energy. We do not have any potential in renewable
One third of the 143 reactors operating in 14 EU Mem-
sources, which would be able to cover all needs of companies,
ber States will have to be shut down by 2025, accor-
state as well as population and nowhere in the world the nuc-
ding to the European Commission. Do you see this dead-
lear energy found its full-value equivalent. I think that it is ne-
line as realistic and which factors in practice would
cessary to develop the nuclear energy in a moderate manner
and can impact it?
guaranteeing safety. The Jadrová a vyraďovacia spoločnosť,
The main factor here is a lifetime. The nuclear power plants
a.s. Company fulfils this task in Slovakia reliably; we observe
are very demanding technical facilities which have to comply
not only all national but also international commitments.
Slovak Energy Annual 2013
49
Energetická budúcnosť
nám nemôže byť ľahostajná
JESS a energetická politika
Energetická politika jednotlivých štátov patrila a patrí medzi
najdôležitejšie témy súčasnosti. A to či už z dlhodobého
strategického alebo finančného hľadiska. Európska únia
je v súčasnosti najväčším celosvetovým dovozcom energií.
Z nadnárodného hľadiska tak patrí medzi jej najvážnejšie
výzvy vytváranie politiky, ktorá zabezpečí bezpečnú a udržateľnú cestu energie pre celú Európu. Trvalo udržateľný rozvoj
však nie je možné zaistiť bez energetickej sebestačnosti.
Z pohľadu európskej energetickej politiky by sa mala každá
krajina dlhodobo usilovať o vyrovnanú bilanciu medzi výrobou a spotrebou elektriny, s prípadnou možnosťou exportu.
OPODSTATNENOSŤ NJZ
Stratégia energetickej bezpečnosti SR a Energetická politika SR
Zabezpečenie výstavby nového jadrového zdroja v lokalite
Jaslovské Bohunice je jednou z priorít Stratégie bezpečnosti
zásobovania elektrinou v období 2013 až 2030, definovanej
v Stratégii energetickej bezpečnosti SR. Tento dokument je
považovaný za kľúčový z hľadiska definovania parametrov
energetického mixu SR z dlhodobého pohľadu. Výroba elektriny z jadrových zdrojov sa taktiež považuje za dlhodobo
efektívny (najmä z hľadiska výroby silovej elektriny s pozitívnym dopadom na stabilitu elektrizačnej sústavy) a ekonomicky výhodný spôsob výroby elektriny pri minimálnom
Z pohľadu očakávaných smerovaní európskych energetických
znečistení životného prostredia. Okrem vyššie spomínaných
politík a záväzku znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov
determinantov je jednou z priorít novej Energetickej politiky
až o 80 až 95 % (v porovnaní s rokom 1990) Európska komisia
SR aj proexportná bilancia v energetike a využívanie jadrovej
vyzvala členské štáty, aby tento plán premietli do svojich vnútro-
energie ako bezuhlíkového zdroja elektriny.
štátnych politík zameraných na vybudovanie nízkouhlíkového
hospodárstva do roku 2050. Elektrina tak bude mať v nízkouhlí-
Hroziaci výpadok energetických zdrojov
kovom hospodárstve ústrednú úlohu. Z analýz Európskej komisie
Ku koncu roka 2015 dôjde k odstaveniu výrobných zariade-
vyplýva, že do roku 2050 môže jadrová energetika prispieť takmer
ní pre nesplnenie emisných limitov s kapacitou zhruba 500
k úplnej eliminácii emisií CO a výhľadovo ponúka čiastočné
MW. Úbytok výkonu by mal byť nahradený predovšetkým
2
nahradenie fosílnych palív v doprave a vykurovaní. Z hľadiska
uvedením do prevádzky JE EMO 3,4. Do roku 2025 až 2030 sa
efektívnosti pri plnení týchto cieľov patrí k najmenej nákladným
predpokladá vyradenie ďalších zdrojov s celkovou kapacitou
scenár s podstatným podielom jadrovej energie. Na budovanie
okolo 700 MW. Vzhľadom na skutočnosť, že k dnešnému dňu
ďalších jadrových elektrární v záujme posilňovania energetic-
nemožno exaktne kalkulovať s presným termínom predĺženia
kej bezpečnosti a boja proti klimatickým zmenám vy-zvala tiež
prevádzky blokov JE EBO V2 v Jaslovských Bohuniciach, do
Medzinárodná energetická agentúra.
roku 2025 je preto zodpovedné pristupovať k budúcnosti aj
Slovensko nemôže ostať stáť bokom a ako člen únie citlivo vníma
v súvislosti s očakávaným výpadkom ďalších významných
tieto požiadavky, ako aj vlastné vnútorné potreby. Výsledkom
inštalovaných výkonov.
zodpovedného prístupu vlády bol vznik Jadrovej energetickej
Príprava a realizácia výstavby jadrového zdroja je všade vo
spoločnosti Slovenska, a. s. (JESS). Spoločný podnik dvoch vý-
svete časovo i finančne veľmi náročná a z pohľadu schvaľovania
znamných energetických spoločností, Jadrovej a vyraďovacej
podľa platnej legislatívy aj komplikovaná. Ak chce Slovensko
spoločnosti, a. s., a českej energetickej Skupiny ČEZ odsúhlasila
zachovať kontinuitu výroby v jadrových elektrárňach, rozhod-
Európska komisia a následne aj vláda SR, ktorá na svojom za-
nutie o samotnej realizácii projektu nového jadrového zdroja
sadnutí dňa 9. decembra 2009 uznesením č. 893/2009 schválila
nie je vhodné odkladať a malo by byť prijaté skôr, ako bude
návrh na založenie obchodnej spoločnosti Jadrová energetická
známy definitívny termín ukončenia prevádzky JE V2 Jaslov-
spoločnosť Slovenska, a. s. Samotná spoločnosť oficiálne vznikla
ské Bohunice. A to aj za predpokladu, že isté obdobie sa bude
31. decembra 2009 zápisom do Obchodného registra SR.
počítať so súbežnou prevádzkou oboch uvedených jadrových
zdrojov, najmä v prípade, ak by bola predĺžená prevádzka JE
CIEĽ A VÍZIA JESS
V2 za obdobie jej súčasnej projektovej životnosti.
Vytvorením spoločnosti JESS sa otvoril priestor pre prípravu
projektu výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslov-
ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI NJZ
ské Bohunice (NJZ). Poslaním spoločnosti je pripraviť projekt
Za účelom posúdenia realizovateľnosti a výberu optimálneho
vhodného typu jadrového zdroja, následne zabezpečiť vý-
variantu projektu NJZ bola vypracovaná Štúdia realizovateľ-
stavbu a ekonomicky, efektívne a bezpečne vyrábať elektrinu.
nosti, ktorá posudzuje kľúčové aspekty projektu NJZ. Začiatok
Cieľom je výstavba a prevádzkovanie modernej a bezpečnej
prípravy Štúdie siaha do prvej polovice roku 2010, kedy boli
jadrovej elektrárne. NJZ by mal zároveň významnou mierou
oslovení potenciálni dodávatelia tlakovodných reaktorov s po-
prispieť k energetickej sebestačnosti SR a k bezpečnej, spo-
žiadavkou o poskytnutie informácií o svojich najnovších projek-
ľahlivej a efektívnej dodávke elektriny za trhové ceny.
toch. Samotnú Štúdiu, na základe výsledku procesu výberového
50
Slovak Energy Annual 2013
objasniť a porovnať výhody a nevýhody navrhovanej činnosti,
vrátane jej variantov. Zároveň je možné určiť opatrenia, ktoré
zmiernia, prípadne úplne zabránia znečisťovaniu životného
prostredia a získať tak odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti. Vyhodnotenia vplyvov pritom zabezpečujú odborníci z rôznych oblastí a nezanedbateľná je tiež účasť
verejnosti na tomto procese. Samotný proces posudzovania
prebieha v niekoľkých krokoch, ktoré sú vymedzené časovými
etapami a účastníkmi procesu posudzovania sú mesto alebo
obec, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a tiež verejnosť.
V Slovenskej republike sa posudzovanie vykonáva od roku 1994,
kedy vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posukonania, spracovala a 26. júla 2012 odovzdala spoločnosť Ústav
dzovaní vplyvov na životné prostredie. V súčasnosti platí zákon
jaderného výzkumu Řež, a. s. Výsledná štúdia na takmer dve-
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
tisíc stranách obsahuje analýzy a hodnotenia navrhovaných
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol
technických alternatív, posúdenie vhodnosti lokality, dodáva-
účinnosť 1. februára 2006 a upravuje posudzovanie vplyvov na
teľského systému, riadenia projektu, finančného zabezpečenia
životné prostredie, posudzovanie strategických dokumentov
a ekonomickej analýzy projektu NJZ. V zmysle záverov Štúdie
a posudzovanie vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na
a doterajších analýz možno konštatovať, že pre NJZ v lokalite
životné prostredie komplexne. Zákon zabezpečuje úplnú zluči-
Jaslovské Bohunice sú realizovateľné varianty jednoblokového
teľnosť s právom EÚ a medzinárodnými dohovormi, ktorými
alebo dvojblokového usporiadania do celkového výkonu 2400
je Slovenská republika viazaná.
MWe za predpokladu splnenia podmienok a odporúčaní, ktoré
sa budú realizovať v ďalšej fáze projektu. Nielen z dôvodu uve-
SLOVENSKO JE NA VÝZVY PRIPRAVENÉ
denia NJZ do prevádzky, ale aj z dôvodu bezpečnej a spoľahlivej
NJZ je jedným z najvýznamnejších projektov v samostatnej
prevádzky elektrizačnej sústavy SR, zabezpečenia exportu pre-
histórii Slovenskej republiky. Akýkoľvek projekt jadrovej
bytku vyrobenej elektriny, regulačnej a tranzitnej schopnosti
elektrárne je celkom jedinečným a na mieru vyhotoveným
a vzhľadom na očakávaný nárast tranzitných a kruhových
aktívom a investíciou spojenou so značnými stavebnými,
tokov cez SR, je nevyhnutné posilnenie tak vnútornej preno-
technickými, politickými rizikami, rizikami schvaľovania
sovej sústavy SR, ako aj vybudovanie cezhraničných prepojení
a licencovania, ako aj regulačnými a bezpečnostnými rizi-
predovšetkým medzi Slovenskom a Maďarskom.
kami. Všetky tieto otázky predstavujú výzvy, ktorým musia
investori a akcionári čeliť. Rozhodnutie o NJZ je dlhodobé-
PROJEKT NJZ POSTUPUJE PODĽA PLÁNOV
ho charakteru a vyžaduje komplexné posúdenie. Pre tento
V súčasnosti prebiehajú ďalšie prípravné práce pre realizáciu
moment sa teda považuje za kľúčové detailné a komplexné
projektu výstavby NJZ podľa stanoveného harmonogramu.
posúdenie projektu, ktoré bude smerodajné pre návrh ďalších
Dňa 25. októbra 2012 boli dozornou radou spoločnosti JESS
krokov. Vytvorenie pracovnej komisie z odborníkov z jednot-
schválené činnosti na nasledujúce obdobie. Medzi najdôle-
livých ministerstiev je relevantným krokom, ktorý umožní
žitejšie patrí najmä zahájenie procesu posúdenia vplyvu na
posúdiť projekt z viacerých pohľadov. Preto považujeme za
životné prostredie, tzv. EIA a ďalšie kroky súvisiace s prí-
účelné v začatých rokovaniach pokračovať a pokúsiť sa dospieť
pravou infraštruktúry projektu.
k riešeniu, ktoré bude akceptovateľné pre všetky zúčastnené strany. Veľké projekty sa nerodia ľahko. Kríza, zmeny na
ROK 2013 V ZNAMENÍ EIA
trhu a investície z minulosti poznamenali aj náš projekt. Od
(Environmental Impact Assessment)
začiatku počíta so strategickým partnerom a tento model nie
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie sa považuje za je-
je dôvod meniť. Sme presvedčení, že sa nám všetky súčasné
den z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej
aj budúce výzvy podarí postupne naplniť a opäť sa priblížiť
politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vo
o niekoľko zásadných, rozhodných a pevných krokov bližšie
vyspelých krajinách sa uplatňuje viac ako tri desaťročia. Len
k novej jadrovej elektrárni, ktorá bude predstavovať pevný
na základe EIA je možné zodpovedne posúdiť všetky vplyvy
základ energetickej budúcnosti Slovenska a plynule zapadne
projektu tak na životné prostredie, ako aj na človeka. Prostred-
do európskeho energetického konceptu.
níctvom posudzovania vyššie uvedených vplyvov je tiež možné
Slovak Energy Annual 2013
51
We cannot be indif ferent
to the future of energy
JESS and energy policy
The energy policy of individual countries has belonged
among the most important current topics, whether from
the long-term strategic or financial point of view. The European Union is currently the largest global energy importer.
From the transnational point of view, among its most serious
challenges is the creation of policies ensuring a secure
and sustainable energy path for all Europe. However,
permanently sustainable development is not possible
without energy self-sufficiency. From the perspective
of European energy policy, each country should be trying
to balance the electricity production and the consumption
in the long-term, with the possibility of exportation.
ly, and safely. The aim is to construct and operate a modern
and safe nuclear power plant. NNPP should significantly con-
Concerning the expected direction of European energy policies
tribute to Slovak energy self-suf ficiency and a safe, reliable,
and the commitment to decreasing greenhouse gas emissions
and ef fective electricity supply at market prices.
by 80 to 95 % before 2050 (compared to 1990), the European
Commission invited member states to translate this plan
NNPP’s REASON OF BEING
into their national policies focusing on building a low-car-
Energy Security Strategy and Slovak Energy Policy
bon economy by 2050. Electricity will play a central role in
Ensuring the construction of a nuclear power plant (NPP)
a low-carbon economy. The European Commission’s analysis
in Jaslovské Bohunice is one of the priorities of the Ener-
shows that by 2050, nuclear energy could contribute to an
gy Supply Security Strategy for 2013 to 2030, defined in the
almost complete elimination of CO2 emissions and of fers the
Energy Safety Strategy of the Slovak Republic. This document
prospect of partially substituting fossil fuels in transport
is considered to be crucial in terms of defining the Slovak
and heating. In terms of ef fectiveness when achieving these
energy mix parameters in the long-term. Electricity produc-
goals, a scenario with nuclear energy occupying a substantial
tion from nuclear sources is as well considered to be a long-
role belongs among the least expensive. The International
term ef fective (particularly concerning the production of
Energy Agency has also invited to build more nuclear power
basic power load production with a positive ef fect on power
plants in order to strengthen energy security and to struggle
system stability) and economic method to produce energy
with climate change.
with minimal environmental pollution. Besides the above-
Slovakia can’t just stand aside, and as a member of the EU
mentioned determinants, one of the Slovak Energy Policy’s
it’s sensitive to these requirements and to its own internal
priorities is the pro-export balance in energy production and
needs. The result of this responsible government approach
the utilization of nuclear power as a carbon-free power source.
was the establishment of Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (JESS). This joint venture of the two significant
Imminent Shut downs of Energy Sources
energy companies, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.,
By the end of 2015, production facilities will be shut down
and the Czech energy group ČEZ, was approved by the Euro-
due to the failure of complying with emission limits with
pean Commission and subsequently the Slovak government,
a capacity of about 500 MW. The decrease in capacity should
which approved the proposal of setting up a company called
be replaced primarily by putting into operation NPP EMO 3.4.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. at its meeting
A further decommissioning of other sources with a total ca-
on 9 December 2009, through Resolution No. 893/2009. The
pacity of about 700 MW is expected by 2025 to 2030. Given the
company itself was of ficially founded on 31 December 2009
fact that to this day it’s not possible to calculate an exact range
with its entry in the Slovak Commercial Register.
of the operation extension of NPP EBO V2 units in Jaslovské
Bohunice, it’s therefore responsible to approach the future
JESS’ OBJECTIVE AND VISION
considering the expected shutdown of other important ins-
With the creation of JESS, a space for the construction of
talled capacities. The preparation and implementation of the
the new nuclear power plant (NNPP) in Jaslovské Bohunice
new nuclear power plant’s construction is demanding on time
has become available. The company’s mission is to prepare
and finances everywhere around the world, and is complica-
a project of a suitable nuclear power plant design, ensure the
ted in terms of approvals under the applicated legislation. If
construction, and produce electricity economically, ef fective-
Slovakia wants to maintain continued production in nuclear
52
Slovak Energy Annual 2013
power plants, the decision regarding project implementation
Only through EIA it is possible to responsibly assess all impacts
itself isn’t advisable to delay and should be approved before
on the environment and people. Through the assessment of
we find out the definite date of the end of operations at NPP
the above-mentioned impacts, we can also clarify and compare
V2 Jaslovské Bohunice. This should be done even providing
the advantages and disadvantages of the proposed activity,
the fact that a certain period would count with a concurrent
including its alternatives. At the same time, it’s possible to
use of both these nuclear sources, especially if the operation
determine measures to mitigate or completely prevent en-
of NPP V2 is extended beyond its current design lifetime.
vironmental pollution, and thus gain a professional basis to
issue a decision for activities authorizing. The evaluation of
NNPP’s FEASIBILITY STUDY
impacts is ensured by professionals from various fields, and
In order to assess the feasibility and selection of a suitable alter-
the participation of the public in this process is also of great
native for the NNPP Project, the Feasibility Study was prepared
contribution. The assessment process itself includes several
to evaluate the Project’s key aspects. The beginning of the Study’s
steps, defined by time periods, and the participants in the
preparation dates back to the first half of 2010, when the first
assessment process are cities or towns, regulatory authority,
potential suppliers of water pressurized reactors were addressed
concerned authorities, and the general public.
with the requirement to provide information about their newest
In the Slovak Republic, the assessment has been carried out
projects. The Study itself was processed and handed over by Ústav
since 1994, when Act No. 127/1994 Coll. on the Environmental
jaderného výzkumu Řež, a. s. on 26 July 2012, based on the ten-
Impact Assessment came into force. Currently, Act No. 24/2006
der results. The final study contains analyses and evaluations
Coll. on the Environmental Impact Assessment as amended
of proposed technical alternatives, an assessment of the site’s
that came into force on 1 February 2006 is applicable, compre-
suitability, contract approaches, project management, financing,
hensively determining the assessment of impacts on the en-
and Project’s economic analysis. In accordance with the Study’s
vironment, strategic documents, and the impact of buildings,
conclusions and previous analyses, it can be concluded that two
facilities, and other activities on the environment. This Act
alternatives consisting of a single unit and two unit arrangement
ensures full compatibility with EU legislation and the inter-
of a total capacity up to 2400 MWe are feasible for the NNPP in
national agreements to which the Slovak Republic is bound.
Jaslovské Bohunice, providing that the conditions and recommendations to be implemented in the next project phase are
SLOVAKIA IS READY FOR CHALLENGES
fulfilled. Not only due to the NNPP’s implementation, but also
NNPP is one of the most important projects in the history of
the safe and reliable operation of the Slovak power transmissi-
independent Slovakia. Every nuclear power plant project is
on grid, ensuring the export of surplus electricity, regulatory
totally unique and a tailored asset and investment, associated
and transit capabilities and considering the expected increase
with substantial construction, technical, political, approval,
in transit and circular flow through the SR, it’s necessary to
and licensing risks, as well as regulatory and safety ones. All
strengthen the internal Slovak transmi-ssion system and build
these issues represent challenges investors and shareholders
cross-border links, particularly between Slovakia and Hungary.
must face. The decision about the NNPP is of a long-term
nature and requires comprehensive assessment. Therefore
PROJECT NNPP IS PROCEEDING ACCORDING TO THE SCHEDULE
a detailed and comprehensive project assessment, decisive
Currently, there’s further preparatory work going on con-
for the proposal of further steps, is crucial for the moment.
cerning the Project’s implementation according to the set
Creating a working committee of experts from the indivi-
schedule. On October 25, 2012, the activities for the following
dual ministries is a relevant step that will help to assess the
period were approved by the JESS’ Supervisory Board. Begin-
project from multiple perspectives. Therefore we consider it
ning the EIA process of assessing the environmental impact
appropriate to continue with negotiations and try to reach
and further steps related to the preparation of the project’s
a solution acceptable to all concerned parties. Large projects
infrastructure belong among the most important activities.
aren’t born easily. The crisis, changes in the market, and past
investments have af fected our project too. From the begin-
2013 IS THE YEAR OFTHE EIA
ning, it’s been counting on a strategic partner and there’s
(Environmental Impact Assessment)
no reason to change this model. We’re convinced that we’ll
Assessing environmental impact is considered to be one of the
succeed in facing all our present and future challenges and
main tools of the international environmental policy to es-
again take some fundamental, decisive, and firm steps to-
tablish a permanently sustainable development. In developed
wards a power plant representing a solid basis for Slovakia’s
countries, it’s been in existence for more than three decades.
energy future, smoothly fitting into the European concept.
Slovak Energy Annual 2013
53
ELV Produkt a.s.
Firma ELV Produkt, a. s.
má významné postavenie na slovenskom
a českom trhu vo výrobe a v dodávkach
pre potreby energetiky v sortimente:
→ Predpätých betónových stožiarov pre vedenia
VN a NN do 35 kV v dĺžke od 9 do 15 m s ročnou
kapacitou produkcie do 25 tisíc kusov.
→Ohraňovaných oceľových stožiarov pre vedenia
1x110 kV, 2 x 110 kV a 400 kV.
Vyrábame aj iný oceliarsky sortiment
→ Monorúrové telekomunikačné stožiare.
→ Stožiare pre osvetlenie štadiónov do výšky 50 m.
→ Osvetľovacie, trakčné a signalizačné stožiare.
→ Diaľničné portály.
→ Mestský mobiliár a historické stožiare.
→ Sortiment delíme na štandardne rúrové, kužeľové
a ihlanové stožiare a zákaznícke riešenia od výšky 2,5 m
do 50 m. Ročná produkcia je viac ako 20 tisíc kusov.
Dlhú životnosť našich výrobkov zaručujeme žiarovým zinkovaním.
Na želanie výrobky upravujeme ekologickými nátermi vo farebnej
palete RAL. Všetky naše výrobky sú certifikované podľa platných
noriem Európskej únie so značkou zhody CE. Držiteľmi ISO
9001:2009 certifikátu sme od roku 1996.
Hlavné referencie
Osvetlenie
Monorúrové telekomunikačné
1x110kV linky:
Dodávka štadiónových stožiarov pre Ná-
stožiare
→Linka Bystričany – Oslany 1x110 kV,
rodné tréningové centrum v Senci, fut-
→Rimavská Sobota – 40 m
150/25 AlFe (pre SSE – EDF Slovensko)
balové štadióny Pécs, Praha, Mladá Bo-
→Linka KIA Žilina 1x110 kV, 240/39 AlFe
leslav a Dubnica nad Váhom. Obchodné
→ Podlavice, Banská Bystrica – 32,5 m
centrá Aupark Bratislava, Polus City Cen-
ter Bratislava, Optima Košice. Obchodné
→Dunajská Lužná – 40 m
→Linka 2x110kV 240/39 AlFe, Senec –
domy TESCO, Kaufland, Billa, Hypernova,
Carrefour. Verejné osvetlenie Bratislava,
→ Senec – 40 m (pre Slovak Telekom)
Trenčín, Žilina, Prievidza, Nitra, diaľničné
→ Sabinov – 55 m
úseky, most Apollo Bratislava, KIA Žilina,
(pre SSE – EDF Slovensko)
2x110kV linky:
Pezinok (pre ZSE – E.ON Slovensko)
→Linka 2x110kV 240/39 AlFe, Mošnov –
Příbor (pre ČEZ Česká republika)
1x400kV linky:
(pre Slovak Telekom)
(pre Slovak Telekom)
(pre Orange Slovensko)
(pre Telefonica O2 Slovensko)
Hyundai Nošovice.
→Linka 1x400kV Ružomberok
– Medzibrod (pre SEPS Slovensko)
Hlavní zákazníci
E.ON Slovensko, E.ON Česká republika, EDF Slovensko, RWE Slovensko, Doprastav, ZIPP, STRABAG, SKANSKA, NCC, Eltodo Praha, ČKD Praha, SIEMENS,
Slovak Telekom, Orange, Telefonica O2, HB-Reavis, Q-FREE, ŽSR...
Kontaktujte nás, sme tu pre Vás!
ELV PRODUKT a. s. • Nitrianska 3 • 903 12 Senec • Slovakia • www.elv.sk
Tel.: +421-2-20202611 • Tel./fax: +421-2-20202602-4 • e-mail:[email protected]
54
Slovak Energy Annual 2013
The Company ELV Produkt, a. s.
has an considerable position on the Slovak
market in the field of production and deliveries
for energetic in the range of:
→ Prestressed concrete poles for overhead power lines
of High Voltage and Low Voltage up to 35 kV. Length form
9 up to 15 m. An output up to 25 000 pieces per year.
→ Tapered steel poles for overhead power lines 1x110 kV,
2x110 kV and 400 kV.
Our product range includes
→ Telecommunication poles and towers.
→ High-rise towers up to 50 m for stadium floodlights.
→ Illumination steel poles, traction and signalization poles.
→ Highway portals.
→ Downtown furniture and balustrades, historical poles.
→ We divide the assortment on standard steel tube, conical,
octagonal poles as well as customer design solutions from
2.5 m up to 50 m. An output up to 20 000 pieces per year.
Hot dip galvanizing as a surface finish guarantees long-lasting
service and anticorrosion protection and on demand we arrange
for an ecological coating with paintings in colour palette RAL.
All our products are certified according to EU standards with
a mark CE. In 1996 we obtained the ISO 9001:2009 certificate.
Our main references
Illumination
Telecommunication poles
110kV Power lines:
Supply of floodlight towers and illuminati-
→Rimavská Sobota – 40 m
→ Power line Bystričany – Oslany 1x110 kV,
on poles for National Training Center in Se-
nec, football stadiums in Pecs (Hungary),
→ Podlavice, Banská Bystrica – 32.5 m (cus-
150/25 AlFe (customer EDF Slovakia)
→Power line KIA Žilina 1x110 kV, 240/39
AlFe (customer EDF Slovakia)
(customer Slovak Telekom)
Praha, Mladá Boleslav and Dubnica nad Vá-
tomer Slovak Telekom)
hom. Shopping and Leisure Center Aupark
→Dunajská Lužná – 40 m
2x110kV Power lines:
Bratislava, Polus City Center Bratislava,
→Power line Senec – Pezinok 2x110kV,
Optima Košice. Supermarkets TESCO, Kauf-
→ Senec – 40 m
(customer Orange Slovakia)
240/39 AlFe (customer E.ON Slovakia)
land, Billa, Hypernova, Carrefour, street
→Power line Mošnov – Příbor, 2x110kV,
illumination of Bratislava, Trenčín, Žilina,
→ Sabinov – 55 m
240/39 AlFe (customer ČEZ Czhech re-
Prievidza, Nitra, Highways, bridge Apollo
public)
Bratislava, KIA Žilina, Hyundai Nošovice.
(customer Slovak Telekom)
(customer Telefonica O2 Slovakia)
1x400kV Power lines:
→Power line Ružomberok – Medzibrod
1x400kV (customer SEPS Slovakia)
Main customers
E.ON Slovakia, E.ON Czech republic, EDF Slovakia, RWE Slovakia, Doprastav, ZIPP, STRABAG, SKANSKA, NCC, Eltodo Praha, ČKD Praha, SIEMENS, Slovak
Telekom, Orange, Telefonica O2, HB-Reavis, Q-FREE, ŽSR...
Please feel free to contact us!
ELV PRODUKT a. s. • Nitrianska 3 • 903 12 Senec • Slovakia • www.elv.sk
Tel.: +421-2-20202611 • Tel./fax: +421-2-20202602-4 • e-mail:[email protected]
Slovak Energy Annual 2013
55
Vladimír Slugeň, SNUS:
Naše aktivity v rokoch 2012 a 2013
Slovenská nukleárna spoločnosť (SNUS) mala v uplynulých
dvanástich mesiacoch pomerne náročné obdobie. Prioritné
boli pre ňu dve oblasti, a to podpora tvorivej aktivity a uspokojovanie odborných záujmov členov SNUS, i objektívne
informovanie verejnosti. Hovoríme s predsedom Slovenskej
nukleárnej spoločnosti (SNUS) Vladimírom Slugeňom.
prevádzkujúce VVER vypracované metodiky a návody. JE V-1
by mohla byť vhodným miestom na ich overenie. Vzdelanie,
výcvik a vhodné znalosti v oblasti vyraďovania a nakladania
s rádioaktívnym odpadom majú špecifické črty. Z kurzov,
ktoré máme na Slovenskej technickej univerzite, by sme
v spolupráci s Európskou komisiou a MAAE chceli vytvoriť
Európsku akadémiu vyraďovania pre krajiny prevádzkujú-
Aký bol pre Slovenskú nukleárnu spoločnosť uply-
ce bloky VVER. Znalosti a skúsenosti získané pri reálnom
nulý rok a prvé mesiace tohto roka? Ktoré aktivity
vyraďovaní blokov sa môžu zdieľať na medzinárodnej úrov-
boli pre vás prioritné a ako ich spätne hodnotíte?
ni. Informácie niektorých organizácií prezentované aj na
Rok 2012 i prvý polrok 2013 boli náročné nielen pre SNUS, ale
tejto konferencii, môžu byť prínosom. Odporúčame pripra-
asi pre všetky vedomostne a hodnotovo orientované spoloč-
viť prednášky, praktický výcvik a rovnako prax priamo na
nosti. Sme dobrovoľná nezisková organizácia typu občian-
mieste, na vyraďovanej jadrovej elektrárni V-1 v Jaslovských
skeho združenia, ktorá združuje odborníkov z oblasti jad-
Bohuniciach, a to v anglickom aj ruskom jazyku. Pokúsime
rovej techniky, jadrovej energetiky a využitia ionizujúceho
sa organizovať konferenciu ECED opäť v Trnave s dvojročnou
žiarenia. Naši členovia sú maximálne pracovne vyťažení, no
periódou.
napriek tomu cítia zmysel v aktivitách pod hlavičkou SNUS.
Vo svojom osobnom voľne, zadarmo, a to aj napriek tomu,
Vo verejnosti ešte stále doznievajú udalosti spred
že jadrová technika je v médiách prezentovaná väčšinou
dvoch rokov, keď došlo k výbuchom v jadrovej elek-
negatívne. Táto oblasť je pre verejnosť náročná na pocho-
trárni Fukušima Daiichi, poškodenej zemetrasením
penie a z neznalosti vzniká strach podnecovaný i médiami.
v roku 2011. Čo sa zmenilo za dva roky v nadväznosti
Prioritné boli teda pre nás dve oblasti, a to podpora tvorivej
na túto udalosť v slovenskej či svetovej energetike
aktivity a uspokojovanie odborných záujmov členov SNUS
z vášho pohľadu?
a objektívne informovanie verejnosti v danej oblasti. Z po-
Žiaľ, veľké zmeny nenastali. Svet sa pomerne rýchlo zmieril
merne širokého spektra tradičných činností (odborné kon-
s 20 000 mŕtvymi v dôsledku cunami. Za viac ako dva roky
ferencie, semináre, popularizačné prednášky pre verejnosť
sa na nikom nepotvrdili radiačné následky havárie, no nap-
a školy, vydávanie stanovísk pre médiá) sme v tomto roku
riek tomu sa Fukušima stala symbolom nebezpečnosti jad-
zorganizovali i dve netradičné akcie, kde boli viditeľní naj-
rových elektrární. Na druhej strane ani súčasné nízke ceny
mä členovia Mladej generácie SNUS. Hovorím o „Fyzike na
elektrickej energie v dôsledku celosvetovej hospodárskej
kolesách“ a „Stane SNUS na Pohode“.
stagnácie nepôsobia pozitívne na rozvoj jadrovej energetiky. Oba tieto faktory výrazne pribrzdili jadrovú renesanciu,
V júni tohto roka ste zorganizovali prvú medzi-
a to najmä v Európe.
národnú konferenciu „Vyraďovanie vo Východnej
a Strednej Európe“ pre odborníkov zo všetkých ob-
Koncom septembra 2012 ste zorganizovali medziná-
lastí vyraďovania jadrových zariadení a ich dopadmi
rodnú konferenciu SES 2012 „Bezpečná dodávka ener-
na životné prostredie. Aké závery vyšli z tejto konfe-
gie". Predpokladáme, že išlo o jedno z najdôležitej-
rencie a aký prínos mala pre slovenskú energetiku
ších podujatí minulého roka. Ako hodnotíte úspech
táto konferencia?
tohto podujatia a odporúčania expertov, ktoré
Na konferencii sa zúčastnilo v priebehu troch dní 164 účast-
z toho vzišli?
níkov, z toho asi tretina zo zahraničia. Celkovo bolo pred-
SES je už desať rokov vrcholnou konferenciou v jadrovej
nesených 38 zaujímavých prezentácií a 15 technických po-
energetike, ktorá sa týka strategických a rozvojových otá-
sterov, všetky na vysokej odbornej úrovni. Zdôraznené bolo,
zok na národnej či medzinárodnej úrovni. Snažíme sa o čo
že otázkam vyraďovania sa prikladá stále väčšia dôležitosť
najširšiu diskusiu expertov prítomných na konferencii,
v mnohých európskych krajinách, pretože sú podstatné pre
a preto sme posunuli štruktúru konferencie k panelovým
spoločenskú akceptovateľnosť jadra verejnosťou. Účastníci
diskusiám, kde vybraní speakri po svojej úvodnej prezen-
sa zhodli, že pre stredo- a východoeurópske krajiny, ktoré
tácii k vybranej téme odpovedajú v rámci panelu na otázky
čelia veľmi podobným problémom, môžu byť v budúcnos-
z pléna.
ti prospešné nasledujúce návrhy. Na základe spoločných
(red)
skúseností z vyraďovania blokov VVER, sú pre krajiny
56
Slovak Energy Annual 2013
Vladimír Slugeň, SNUS:
Our activities in 2012 and 2013
The past twelve months were a rather difficult period
for the Slovak Nuclear Society (SNUS). Two areas were the
priority, namely supporting creative activity and meeting
the professional interests of SNUS members, and objectively
informing the public. Here we speak with Vladimír Slugeň, the
head of the Slovak Nuclear Society (SNUS).
based on the shared experience of VVER decommissioning.
The V-1 nuclear power plant would be a good place for this.
Education, training and appropriate knowledge in decommissioning and radioactive waste management have specific
features. We would like to create the European Academy of
Decommissioning for countries operating VVER units from
the courses we have at the Slovak Technical University, in col-
What was last year and the first months of this year
laboration with the European Commission and the MAAE. The
like for the Slovak Nuclear Society? Which activities
knowledge and experience gained in the actual decommis-
were priorities for you and how do you rate them
sioning of blocks can be shared internationally. The informa-
retrogressively?
tion of some organizations presented at this conference can
2012 and the first half of 2013 were challenging not just for
be beneficial. We recommend lecture preparation, practical
SNUS, but probably also for all the knowledge and value-orient-
training and experience of English and Russian right on the
ed companies. We are a voluntary non-profit civic organization
site of the decommissioning of the V-1 plant in Jaslovské Bo-
that brings together experts from the fields of nuclear technol-
hunice. We will try to organize an ECED conference in Trnava
ogy, nuclear energy and ionizing radiation use. Our members
again every two years.
have loads of work, but they still see meaning in activities under SNUS. They do it in their free time, for no salary, and in
The public still remembers the events from 2011,
spite of the fact that nuclear technology is presented mostly
when there was an explosion at the Fukushima Dai-
as negative in the media. This area is difficult for the public
ichi nuclear plant, damaged by an earthquake. What
to understand, with a fear fueled by ignorance and the media.
has changed in two years following this event in
Therefore two areas were the priority for us, namely support-
Slovak and global power engineering from your
ing creative activities and meeting the professional interests of
point of view?
SNUS members and objectively informing the public. We also
Unfortunately, major changes have not occurred. The world
organized two unusual events this year through a relatively
became rather quickly reconciled with 20,000 dead as a re-
wide range of traditional activities (professional conferences,
sult of the tsunami. The radiological consequences of the ac-
seminars, lectures for the public and schools, issuing opinions
cident have not been confirmed more than two years later,
to the media…), where you could see mainly members of the
nonetheless Fukushima has become a symbol of the danger of
young SNUS generation. I'm talking about "Physics on Wheels"
nuclear power plants. On the other hand, even the currently
and the SNUS tent at the Pohoda Festival.
low electricity prices due to global economic stagnation do not
act positively on the development of nuclear energy. Both of
You organized the first international conference
these factors significantly slowed the nuclear renaissance, es-
called “Decommissioning in Eastern and Central Eu-
pecially in Europe.
rope” in June this year, for experts from all areas related to decommissioning nuclear devices and their
You organized the 2012 SES international confer-
impact on the environment. What conclusions came
ence called “Securing an Energy Supply” at the end
out of this conference and what benefits did this
of September 2012. We assume this was one of the
conference provide Slovak power engineering?
most important events of last year. How do you eval-
One-hundred and sixty-four participants attended this confer-
uate the success of the event and the recommenda-
ence over three days, about one-third from abroad. A total of
tions of experts that resulted from it?
thirty-eight interesting oral presentations and fifteen techni-
SES has been a top conference in nuclear energy for 10 years,
cal prints were presented, all at a highly professional level. It
covering strategic and developmental issues at the national
was emphasized that issues related to decommissioning are of
and international level. We try for the widest possible dis-
a growing importance in many European countries, as they are
cussion among the experts attending the conference, so we
essential for the social acceptability of the nuclear core by the
changed the conference structure to panel discussions, in
public. Participants agreed that these proposals may be ben-
which selected speakers answer questions from the audience
eficial in the future for Central and Eastern European coun-
after their initial presentation of a selected topic.
tries facing very similar problems. Methodology and instruc-
(red)
tions are worked out for the countries operating VVER units,
Slovak Energy Annual 2013
57
Európa môže zmenou
energetickej koncepcie ušetriť
stovky miliárd eur
Na konferencii Energy Transition Dialogue v Berlíne (jún 2013) predstavitelia spoločnosti Siemens zdôraznili možnosti prechodu na
využívanie iných druhov energií a predložili trojbodový plán (Three-Point Plan) finančne efektívnej realizácie tohto prechodu.
2012; v prípade priemyselných podnikov to bolo 20 percent. Platby
za obnoviteľné zdroje energie tento rok dosiahnu nový strop vo
výške približne 16 mld. eur. Tieto náklady znášajú v prvom rade
spotrebitelia. Napriek dôslednému prístupu k vývoju obnoviteľných zdrojov narastá objem emisií oxidu uhličitého (CO2), pretože
energetika v čoraz väčšej miere používa uhoľné elektrárne, ktoré
produkujú veľké množstvá CO2 na kompenzovanie výkyvov vo
výrobe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v súvislosti
s počasím a zatváraním jadrových elektrární. Mnohé spoločnosti
v Nemecku majú na tieto problémy podobný názor. Podľa prieskumu, ktorého sa zúčastnilo viac ako 250 nemeckých spotrebiteľov
z rôznych odvetví, v ktorých spoločnosť Siemens pôsobí, sa viac
ako 80 percent respondentov domnieva, že súčasný zákon o obnoviteľných zdrojoch energie treba revidovať. Viac ako 90 percent
EnBW Baltic 1, prvá nemecká komerčná pobrežná veterná elektráreň
uvádza cenovú dostupnosť a bezpečnosť dodávok ako najväčšie
výzvy pre úspešný prechod na iné energetické zdroje.
Prechod Nemecka na využívanie iných druhov energií je pre tento štát projektom storočia, úspech však môže dosiahnuť len vtedy,
Trojbodový plán
ak sa spolu s príležitosťami realisticky posúdia s tým spojené
Prvý bod trojbodového plánu predstavuje reštrukturalizáciu trhu
problémy, ktoré treba riešiť, a potom sa zvládnu. Energetický
s elektrickou energiou a radikálne revidovanie Smernice o ob-
systém by v konečnom dôsledku nemal byť len ekologický, ale
noviteľných zdrojoch energie. Podľa tohto prístupu sa na obno-
aj bezpečný a realizovateľný. Na konferencii Energy Transition
viteľné zdroje musí aj v budúcnosti vzťahovať konkurenčný boj
Dialogue, ktorá sa konala v Berlíne, spoločnosť prezentovala
a povinnosti vyplývajúce z tzv. feed-in schémy podpory výroby
svoj trojbodový plán (Three-Point Plan) s konkrétnymi návrhmi
elektriny z obnoviteľných zdrojov, to znamená, že na základe spo-
na finančne efektívnu realizáciu prechodu na iné energetické
lupráce s konvenčnými elektrárňami musia byť schopné dodávať
zdroje. Siemens podporuje zmenu energetickej koncepcie, avšak
elektrinu rovnako spoľahlivo ako ostatní výrobcovia elektriny.
v súčasnosti vníma kritické štádium tohto projektu. Sú potrebné
Mala by tiež existovať paušálna fixná sadzba, aby sa zabezpečilo,
rozhodnutia, ktoré zachovajú konkurencieschopnosť Nemecka
že všetci, ktorí používajú prenosovú sústavu, sa budú podieľať
v dlhodobom horizonte. Cieľom spoločnosti Siemens je dosiahnuť
na nákladoch. Rovnako by mala byť určená rezerva na zimnú
dlhodobo udržateľný energetický systém s bezpečnými dodávka-
sezónu, aby sa zaručila bezpečnosť dodávok počas celého roka.
mi a cenovo prístupnou elektrickou energiou.
A nakoniec, mal by byť stanovený záväzný dlhodobý cieľ v oblasti
Náklady na reštrukturalizáciu energetického systému Nemec-
emisií CO2 až do roka 2030, aby sa zaviedli tie správne stimuly
ka sú príliš vysoké. Pri súčasnej energetickej koncepcii nebude
pre optimalizáciu využitia existujúceho komplexu elektrární
možné dosiahnuť bezpečnosť dodávok tak, aby zároveň bola za-
a investícií do nových technológií.
bezpečená aj dlhodobá udržateľnosť a cenová dostupnosť. Okrem
V rámci druhého bodu sa spoločnosť Siemens zameriava na
toho súčasný prístup zavádza klamlivé stimuly pre investície
význam opatrení energetickej efektívnosti na strane spotreby.
a inovácie. Podľa výpočtov spoločnosti Siemens by Nemecko
Stále existuje značný potenciál pre úspory, a to prostredníctvom
mohlo do roku 2030 ušetriť viac ako 150 mld. eur a obmedziť
uzatvárania zmlúv na dosahovanie úspor pri prevádzke budov,
ďalšie zvyšovanie cien elektrickej energie revidovaním koncepcie
optimalizácie elektrických pohonov alebo využitia odpadového
prechodu na iné energetické zdroje bez akýchkoľvej negatívnych
tepla v priemysle.
vplyvov na svoje klimatické ciele.
Tretí bod zdôrazňuje potrebu harmonizovaného prístupu medzi
Trojbodový plán vychádza z analýzy súčasného stavu v súvislosti
priemyselným sektorom a politikmi, ako aj medzi jednotlivými
s prechodom na iné zdroje energie. Vysoké ceny elektriny zaťažujú
spolkovými štátmi Nemecka, a hlavne medzi európskymi región-
rovnako domácnosti aj priemysel, a sú hrozbou pre konkurencie-
mi, pretože jednotlivé regionálne a národné riešenia zvyšujú
schopnosť Nemecka. Čo sa týka domácností, ceny elektriny boli
náklady pre všetky krajiny, ktoré sa zúčastňujú na prechode na
o takmer 40 percent vyššie ako priemer Európskej únie v roku
systémy udržateľných zdrojov energie.
58
Slovak Energy Annual 2013
Europe can save hundreds
of billions euro with energy
transition
At the Energy Transition Dialogue in Berlin (June 2013) Siemens emphasizes the challenges of the energy transition and presents
a Three-Point Plan for its cost-efficient implementation.
Germany's energy transition is the project of the century for
the nation, but it can only succeed if along with the opportunities, the inherent challenges are realistically assessed, and
then mastered. Af ter all, the energy system should not only
be environmentally sound, but also secure and af fordable. At
the Energy Transition Dialogue, taking place in Berlin, the
company presented a Three-Point Plan with concrete proposals for the cost-efficient implementation of the energy transition. Siemens stands behind the energy transition. However,
the project is currently at a critical stage. We need decisions
that will maintain competitiveness of Germany over the long
term. The aim of Siemens is to achieve a sustainable energy
system with secure supplies and af fordable electricity.
The costs of restructuring Germany’s energy system are too
high. With the present energy transition concept, it will not
be possible to achieve security of supply while also ensuring sustainability and affordability. The current approach
also establishes false incentives for investment and innovation. According to Siemens’ calculations, Germany could save
more than €150 billion by 2030 and limit further increases in
the price of electricity by revising the energy transition con-
EnBW Baltic 1, Germany's first commercial offshore wind farm
cept without any negative impacts on its climate targets.
The Three-Point Plan is based on an analysis of the status quo
Renewable Energy Directive: according to this approach,
relating to the energy transition. High electricity rates are
in future renewable sources too must be subject to com-
burdening private households and industry alike and threat-
petition and to feed-in obligations, that is by collaborating
ening Germany’s competitiveness. For private households,
with conventional power plants they must be able to supply
electricity rates were nearly 40 percent higher than the Eu-
electricity as reliably as other electricity generators. There
ropean Union average in 2012; for industrial facilities, 20 per-
should also be a f lat fixed-cost charge, to ensure that all
cent. Levies for renewable energies will reach a new high of
those using the grid bear a share of the costs – plus a winter
roughly €16 billion this year. These costs are primarily borne
reserve, in order to guarantee security of supply through-
by consumers. Despite the rigorous development of renewa-
out the year. And finally there should be binding, long-term
bles, carbon dioxide (CO2) emissions are increasing, because
CO2 emission targets up to the year 2030, to put in place
the energy mix increasingly includes coal-fired power plants
the right incentives for optimization of the installed base of
that emit large quantities of CO2 to compensate for weather-
power plants and investment in new technologies.
related f luctuations in power generation from renewables and
The second point sees Siemens focus on the significance of
the closing of nuclear plants. Many companies in Germany
energy ef ficiency measures on the consumption side. Here
take a similar view of the problems. According to a survey of
there is still plenty of potential for savings, with energy-sav-
more than 250 German customers in various industries con-
ing contracting for buildings, the optimization of electrical
ducted by Siemens, over 80 percent of the respondents believe
drives or waste heat utilization in industry.
the current Renewable Energy Sources Act (EEG) needs revi-
The third point emphasizes the need for a harmonized
sion. Over 90 percent cite affordability and security of supply
approach between industry and the politicians, as well as
as the biggest challenges to a successful energy transition.
between the German federal states and especially between
the regions of Europe, because individual regional and na-
The Three-Point Plan
tional solutions increase costs for all countries engaged in
The first element of the Three-Point Plan involves restruc-
the transition to sustainable energy systems.
turing of the electricity market and a radical revision of the
Slovak Energy Annual 2013
59
Výroba a spotreba elektriny na Slovensku
v roku 2012
VÝROBA
Výrazne nižšia výroba bola zaznamenaná v prípade klasic-
Zo zdrojov na Slovensku sa v roku 2012 vyrobilo v celkovom
kých tepelných elektrární (index 90,9 %) spaľujúcich fosílne
objeme 28 393 GWh elektriny s indexom 100,64 % oproti roku
palivá (hnedé a čierne uhlie, zemný plyn, ropné produkty).
2011. V prvej polovici roka 2012 boli mesačné objemy vyrobenej
Výroba jadrových elektrární bola na úrovni roku 2011 (index
elektriny nižšie (indexy od 89 do 99 % v porovnaní s rokom 2011).
100,3 %). Jadrové elektrárne mali v roku 2012, rovnako ako
Naopak, od augusta až do decembra boli zaznamenané výrazne
v predchádzajúcich rokoch, najväčší podiel na celkovej výro-
vyššie mesačné objemy (indexy 105 až 111 % oproti roku 2011).
be elektriny na Slovensku (54,6 %).
Zvýšenú ročnú výrobu v porovnaní s rokom 2011 dosiahli
vodné (108,1 %) a najmä fotovoltické elektrárne (180,5 %). Po
SPOTREBA
suchom roku 2011 výroba vodných elektrární za rok 2012 opäť
Celková brutto spotreba elektriny na Slovensku v roku 2012
prekročila 4 000 GWh a dosiahla úroveň výroby v rokoch 2004
dosiahla 28 786 GWh a oproti roku 2011 zaznamenala len
až 2009. Historicky najväčší objem výroby elektriny z vody
mierny pokles (index 99,46 %), z toho spotreba elektriny na
sa dosiahol v roku 2010, a to 5 493 GWh. Vodné elektrárne
prečerpávanie v prečerpávacích vodných elektrárňach do-
sa v roku 2012 podieľali na celkovej výrobe elektriny Sloven-
siahla 345 GWh. Spotreba elektriny oproti roku 2011 mala
ska podielom až vo výške 15,3 %. Fotovoltické elektrárne po
rastúci trend iba v treťom kvartáli 2012, v ostatných mesia-
prudkom rozvoji pripájania do elektrizačnej sústavy Sloven-
coch bola mesačná spotreba nižšia alebo bola na úrovni roku
ska v prvej polovici roka 2011 dosiahli v roku 2012 výrobu
2011. Elektrizačná sústava Slovenska z pohľadu zabezpeče-
v objeme 561 GWh (nárast o 251 GWh oproti roku 2011). Podiel
nia pokrytia spotreby bola šiesty rok za sebou importujúcou
výroby fotovoltických elektrární dosahoval od marca do sep-
sústavou. Podiel importu na spotrebe v roku 2012 bol 1,37 %,
tembra 2012 úroveň 2 až 3 % celkovej výroby na Slovensku.
čo je od roku 2007 najnižšia hodnota.
Graf 1 Podiel zdrojov na výrobe elektriny na Slovensku v rokoch 2011 a 2012
Graph 1 Share of sources in the electricity production in Slovakia in the years 2011 and 2012
Rok Year (GWh)
2011
Výroba Production
28 135
Saldo Balance (+Imp)
727
Spotreba Consumption 28 862
2012
28 393
393
28 786
GWh
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Jadrové
Nuclear
15 411
15 495
2011 (GWh)
60
TepelnéVodné
ThermalHydro
5 726
4 006
5 218
4 344
FVEOstatné
PhotovoltaicOther
310
2 682
561
2 775
Saldo (+Import)
Balance (+import)
727
393
2012 (GWh)
Slovak Energy Annual 2013
Graf 2 Ročná výroba vodných elektrární na Slovensku
Graph 2 Annual production of hydroelectric power plants of Slovakia
GWh
6000
5000
4000
3000
2000
1000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0
rok
year
Graf 3 Mesačná výroba fotovoltických elektrární na Slovensku v rokoch 2011 a 2012
Graph 3 Monthly production of photovoltaic power plants of Slovakia in the years 2011 and 2012
GWh
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
2012
Slovak Energy Annual 2013
2011
61
Výroba a spotreba elektriny na Slovensku v roku 2012
Tabuľka 1 Bilancia výroby a spotreby elektriny na Slovensku v rokoch 2011
sústav. Tranzitné toky majú tiež vplyv na veľkosť strát, ktoré
a 2012 v GWh
vzrástli aj vďaka rekonfiguráciám zapojenia PS SR. Rekon-
- GWh -
2011
Jadrové elektrárne
15 411
15 495
100,3
Tepelné elektrárne
5 726
5 218
90,9
Vodné elektrárne
4 006
4 344
108,1
310
561
180,5
2 682
2 775
103,2
28 135
28 393
100,64
727
393
53,9
28 862
28 786
99,46
Fotovoltické elektrárne
Ostatné elektrárne
Výroba
Saldo (Import +)
Spotreba
figurácie sa vykonávajú na zabezpečenie plnenia kritéria
2012Index (%)
n-1 a odľahčenia VVN vedení, pokiaľ sú zaťažené na hranici
svojich prenosových schopností.
Postavenie PS SR ako tranzitujúcej sústavy dokumentujú aj
nasledujúce údaje. Import vo výške 13 472 GWh za rok 2012
dosiahol takmer najvyššiu hodnotu (13 580 GWh za rok 2007).
Objem exportu nameraný za rok 2012 zaznamenal historické maximum: 13 079 GWh. Celkový ročný objem prenesenej
elektriny vo výške 26 551 GWh nameraný na cezhraničných
vedeniach PS SR bol preto v roku 2012 doteraz najvyšší,
Poznámka: Ostatné elektrárne – závodné elektrárne a obnoviteľné zdroje.
a prekročil dovtedy najväčší objem z roku 2007 o 1 117 GWh.
Hoci bol rok 2012 z pohľadu prenesenej elektriny cezhra-
CEZHRANIČNÉ PRENOSY
ničnými vedeniami prelomový, nebol výnimkou a potvrdil
Prenosová sústava Slovenska (PS SR) bola v roku 2012 za-
vývoj z roku 2011, v ktorom sme tiež zaznamenali zvýšené
ťažená zvýšeným tranzitom elektriny, ktorý mal vplyv na
objemy cezhraničných prenosov. Tranzitný tok cez PS SR
bezpečnosť jej prevádzky. Príčiny zvýšených tranzitných to-
smeroval z prenosových sústav Českej a Poľskej republiky
kov sú mimo územia Slovenska – lokalizácia obnoviteľných
najmä do Maďarska a čiastočne na Ukrajinu.
zdrojov na severozápade Európy, odber elektriny na juhovýchode, rozdelenie obchodných zón s elektrinou, vysoký ex-
Spracoval: Ing. Stanislav Dudášik
port elektriny zo susediacich krajín, topológia prenosových
Ďalšie grafy k téme nájdete aj v anglickej verzii tohto článku.
Graf 4 Ročná výroba a spotreba elektriny Slovenska v rokoch 1996 – 2012
Graph 4 Annual production and consumption of electricity of Slovakia in the years 1996 – 2012
GWh
33000
32000
31000
30000
29000
28000
27000
26000
25000
spotreba / consumption
62
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
24000
rok
year
výroba / production
Slovak Energy Annual 2013
Production and consumption of electricity
in Slovakia in 2012
PRODUCTION
Table 1 Balance of production and consumption of electricity of Slovakia
From sources in Slovakia in 2012 there was a total volume of
in the years 2011 and 2012 in GWh
28,393 GWh of electricity with an index of 100.64% compared
to 2011 produced. In the first half of 2012, the monthly volumes of produced electricity were lower (indices 89-99% compared to 2011). To the contrary, from August to December
there were significantly higher monthly volumes recorded
(indices 105-111% compared to 2011).
The increased annual production compared to 2011 was
achieved by hydroelectric (108.1%) and particularly photovoltaic power plants (180.5%). Af ter the drought of 2011, the
production of hydroelectric power plants exceeded 4,000
GWh in 2012 again and reached the level of production
- GWh -
2011
2012Index (%)
Nuclear power plants
15 411
15 495
Thermal power plants
5 726
5 218
90,9
Hydroelectric power plants 4 006
4 344
108,1
180,5
Photovoltaic power plants
Other power plants
Production
310
561
2 682
2 775
103,2
28 135
28 393
100,64
727
393
53,9
28 862
28 786
99,46
Balance (Import +)
Consumption
100,3
Note: Other power plants – factory power plants and renewable resources.
from 2004 to 2009. The historically largest volume of electricity production from water was achieved in 2010, na-
in the first half of 2011 in 2012 the production volume of
mely 5,493 GWh. Hydroelectric power plants accounted for
561 GWh (increase of 251 GWh compared to 2011). The share
15.3% share of total electricity production in Slovakia in
of production of photovoltaic power plants amounted to
2012. Photovoltaic power plants reached af ter rapid deve-
2 to 3% of the total production in Slovakia from March to
lopment of connecting to the electricity system of Slovakia
September 2012.
Graf 5 Cezhraničné prenosy Slovenska v rokoch 2001 – 2012: namerané údaje
Graph 5 Cross-border flows of Slovakia in the years 2001 – 2012: measured values
GWh
28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
export / export
Slovak Energy Annual 2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
rok
year
import / import
63
Production and consumption of electricity in Slovakia in 2012
Namerané cezhraničné prenosy elektriny ES SR za rok 2012 v GWh
Metered (physical) cross-border flows of electricity in the year 2012 in GWh
Poland
3 499 import
2 export
∑ import
∑ export
13 472 GWh
13 079 GWh
saldo / balance (import)
393 GWh
Czech Republic
9 916 import
29 export
Slovak Republic
Ukraine
56 import
2 818 export
Hungary
2 import
10 231 export
Significantly lower production was recorded by conven-
electricity consumption in the Southeast, the distribution
tional thermal power plants (index 90.9%), burning fossil fu-
of electricity trade zones, high export of electricity from
els (brown and black coal, natural gas, petroleum products).
the neighbouring countries, transmission grid topology.
Production of nuclear power plants was at the same level
The transit f lows af fect also the size of losses which incre-
as in 2011 (index 100.3%). Nuclear power plants had in 2012,
ased due to the reconfigurations of the TG SR connection.
equally as in previous years, the largest share of total elect-
Reconfigurations are carried out to ensure fulfilment of the
ricity production in Slovakia (54.6%).
n-1 criteria and relief of EHV lines, if they are loaded to the
limit of their transmission capabilities.
CONSUMPTION
The position of the TG SR as a transit system is documen-
Total gross electricity consumption in Slovakia in 2012 rea-
ted also by the following data. Import of 13,472 GWh in 2012
ched 28,786 GWh and compared to 2011 recorded only a slight
reached almost the highest value (13,580 GWh in 2007). The
decrease (index 99.46%). Out of this electricity consump-
volume of exports measured in 2012 recorded a historical
tion for pumping at pumped storage power plants reached
maximum: 13,079 GWh. The total annual volume of the
345 GWh. Electricity consumption compared to 2011 had an
transmitted electricity of 26,551 GWh measured on cross-
upward trend only in the third quarter of 2012, in the remain-
border lines of the TG SR was therefore in 2012 the highest
ing months the monthly consumption was below or at the
ever, and exceeded the until then largest volume from
level of 2011. The electricity system of Slovakia in terms of
2007 by 1,117 GWh. Although the year 2012 was in terms of
providing coverage of consumption was an importing sys-
the electricity transmitted by cross-border lines a break-
tem for the sixth consecutive year. The share of import in
through, it was no exception and confirmed the develop-
the consumption in 2012 was 1.37% which is the lowest value
ment from 2011, in which we have also seen increased vo-
since 2007.
lumes of cross-border transfers. The transit f low through
the TG SR was directed from the transmission systems of
CROSS-BORDER TRANSMISSIONS
Poland and the Czech Republic particularly to Hungary and
The transmission grid of the Slovak Republic (TG SR) was
partly to the Ukraine.
loaded in 2012 by increased transit of electricity which
af fected the safety of its operation. The causes of the incre-
Processed by Ing. Stanislav Dudášik
ased transit f lows are outside of the territory of Slovakia –
Additional graphs to subject of this article
localization of renewable sources in the Northwest Europe,
you can find in the slovak language version.
64
Slovak Energy Annual 2013
20 rokov v službách bezpečnej a spoľahlivej
jadrovej energie
RELKO s. r. o., inžinierska a poradenská spoločnosť, už
20 rokov pôsobí na slovenskom trhu a v zahraničí v oblasti
pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti (PSA –
Probabilistic Safety Assessment) jadrových elektrární.
PSA je systematický proces, ktorý skúma ako bezpečnostné
systémy a personál zaisťujú bezpečnú prevádzku jadrových
elektrární. Vyčísľuje pravdepodobnosti výskytu nebezpečných udalostí a ich potenciálne následky na personál, okolie
a zdravie obyvateľstva. Sústreďuje sa na udalosti, ktoré
môžu vážne poškodiť aktívnu zónu reaktora a ohrozujú celistvosť ochranného obalu. Kvantifikuje riziko takýchto udalostí
ako súčin pravdepodobností ich výskytu a následkov.
❸ Na základe teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky sa vypočíta pravdepodobnosť výskytu každého havarijného reťazca. Pritom sa zohľadňujú štatistické záznamy
o poruchách zariadení. Keď sú poruchy zriedkavé alebo sa
ešte nevyskytli, využíva sa odborný odhad.
❹ Havarijné reťazce sa zoradia podľa pravdepodobnosti ich
výskytu, lebo riziko má byť riadené. Hlavnou súčasťou riadenia rizika je znalosť dominantných príspevkov ku každej
nežiadúcej udalosti, definovanej v prvom kroku. Zoraďujú sa
aj systémy a prvky podľa ich príspevkov k vzniku nežiadúcich udalostí. Konečným výsledkom PSA je pravdepodobnosť
výskytu každej nežiadúcej udalosti a zoznam dominant-
Hodnotenie bezpečnosti jadrových elektrární
ných príspevkov z hľadiska ich výskytu. Na základe týchto
PSA integruje do jednotného nástroja hodnotenia bezpeč-
poznatkov sa prijímajú opatrenia na zvýšenie bezpečnosti
nosti relevantné informácie o projekte a prevádzke jadro-
prevádzky jadrového bloku.
vého bloku, spoľahlivosti zariadení a ľudského činiteľa,
priebehu ťažkej havárie reaktora, potenciálnych environ-
Aplikácia PSA v prevádzke jadrových elektrární
mentálnych a zdravotných následkoch tak, aby sa čo najre-
Aplikácia PSA umožní rýchly odhad ukazovateľov rizika,
álnejšie vystihol skutočný priebeh udalostí.
ako je frekvencia poškodenia aktívnej zóny reaktora a frekvencia skorých veľkých únikov do okolia pre rôzne konfi-
Metodológia PSA na hodnotenie bezpečnosti jadrových elek-
gurácie jadrového bloku. Pre personál elektrárne je dôleži-
trární môže byť sumarizovaná v štyroch bodoch:
té pochopiť vplyv nepohotovosti zariadení na bezpečnosť.
PSA pomáha ovládať konfigurácie bloku sledovaním zmien
❶ Identifikácia nežiadúcich udalostí ako poškodenie aktív-
ukazovateľov rizika vplyvom nepohotovosti komponentov
nej zóny reaktora, únik rádioaktívnych látok z ochranného
bezpečnost–ných systémov. Komponenty dôležité pre bez-
obalu do okolia a následky havárie na obyvateľstvo (skoré
pečnosť majú byť pohotové, aby mohli vykonať bezpečnostné
úmrtia, rakovinové ochorenia, atď.).
funkcie v prípade potreby. PSA teda odhalí systémy a komponenty, ktoré sú náchylné výrazne zvýšiť riziko svojou ne-
❷ Systematicky identifikuje havarijné reťazce pre všet-
pohotovosťou.
ky nežiadúce udalosti, t. j. identifikuje havarijné scenáre,
ktoré vedú k týmto udalostiam. Využíva logické diagramy
PSA sa využíva aj pre výcvik personálu za účelom zvýšenia
(stromy udalostí a stromy porúch) na hodnotenie udalostí,
ľudskej spoľahlivosti. Operátori získavajú znalosti o domi-
spojených s poškodením aktívnej zóny reaktora a únikom
nantných havarijných reťazcoch. Vedia, ktoré havarijné re-
rádioaktívnych látok do okolia, ktoré uvažujú poruchy bez-
ťazce si vyžadujú ľudský zásah a prečo, koľko času je k dispo-
pečnostných systémov, inštalovaných na jadrovom bloku
zícii na zásah a aký priebeh havárie sa dá očakávať, keď sa
a požadované, ale neuskutočnené ľudské zásahy. Zohľadne-
zásah neuskutoční. Na základe výsledkov PSA sa vyberajú ha-
né sú aj fenomenologické javy spojené so stratou celistvosti
varijné scenáre pre výcvik operátorov na trenažéri. Úroveň
ochranného obalu po tavení aktívnej zóny a poškodení tla-
poznania jadrovej bezpečnosti využitím PSA výrazne stúpa.
kovej nádoby reaktora. Havarijné scenáre okrem iniciačných
udalostí havárií zahrňujú poruchy zariadení, ľudské chyby
Využitie informačných technológií v PSA
pred a po výskyte iniciačnej udalosti havárie, nepohotovosť
Informačné technológie majú veľký vplyv na PSA. Umož-
komponentov pre údržbu a testovanie. Iniciačnou udalosťou
ňujú rýchlu kvantifikáciu ukazovateľov rizika pre rôzne
havárie je únik chladiva reaktora, prechodový jav so stra-
konfigurácie jadrového bloku a prijaté predpoklady. Na za-
tou rovnováhy medzi vývojom a odvodom tepla, interné a
čiatku zavedenia PSA do praxe, koncom sedemdesiatych ro-
externé nebezpečenstvá, ako sú požiare, záplavy, seizmické
kov minulého storočia, takéto výpočty trvali niekoľko dní.
udalosti, pád lietadla, vplyv okolitého priemyslu, extrémne
V súčasnosti je možné získať konečné výsledky v priebehu
meteorologické podmienky, atď.
jednej minúty.
66
Slovak Energy Annual 2013
Monitor rizika pre operátora reaktora Risk monitor for the reactor operator
V prevádzke sa inštalujú monitory rizika, ktoré pracujú na
za viac ako päťdesiat rokov prevádzky stali uznávanou tech-
báze PSA. Využívajú sa na riadenie konfigurácií jadrového
nológiou na výrobu elektrickej energie. Mali viacero nehôd
bloku a plánovanie preventívnej údržby zariadení. Inštalo-
a významných havárií, ktoré viedli k lepšiemu pochopeniu
vané sú na rôznych miestach bloku tak, aby ukazovali aktu-
technológie a získaniu nových poznatkov. Umožnili zlepšiť
álnu frekvenciu poškodenia aktívnej zóny reaktora. Monitor
bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovaných a budovaných
rizika jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce
elektrární. Po havárii Fukushima – Daiichi sa začala tvorba
prepočíta kompletný PSA model za menej než jednu minútu.
novej jadrovej bezpečnosti, ktorá je nad rámec súčasných
regulačných požiadaviek na bezpečnosť jadrových elektrár-
Nielen operátori alebo PSA experti, ale i ostatný personál
ní. Má byť prijatá globálne, aby sa podobným následkom za-
môže sledovať stav aktuálnych ukazovateľov rizika. Vedia,
bránilo na celom svete. PSA má v tomto procese významnú
že keď vykonajú svoju prácu a zariadenie dajú do stavu
úlohu. Jej dôslednou aplikáciou na jadrovú elektráreň Fu-
pohotovosti, riziko sa zníži. Tým sa zvyšuje aj kultúra bez-
kushima – Daiichi sa ťažkej havárii dalo zabrániť.
pečnosti.
PSA a havária jadrovej elektrárne Fukushima – Daiichi
Pri presadzovaní nových priemyselných technológií počiatočné úspechy skoro vždy nasledovali havárie, ktoré však
boli často zdrojom nových poznatkov a viedli k zlepšeniu
efektívnosti a bezpečnosti prevádzky. Jadrové elektrárne sa
Slovak Energy Annual 2013
67
20 years of supporting safe and reliable
nuclear power
RELKO Ltd., Engineering and Consulting Company, has
already been working 20 years on the Slovak market and
abroad in the area of Probabilistic Safety Assessment
(PSA) of the nuclear power plants. PSA is the systematic
process that can be used to examine how safety systems
and the personnel ensure safe operation of the nuclear
power plants. Probabilities of occurrence of dangerous
events and potential consequences on personnel,
environment and public health are calculated. It focuses on
accidents that can severely damage the reactor core and
can challenge the integrity of the containment. The risk
of such events is the product of the event probabilities
and their consequences.
events, aircraft crash, impact of the neighbouring industry
and extreme meteorological conditions, etc.
❸ The probability of occurrence of each accident sequence
is calculated based on probability theory and mathematical
statistics. Statistical evidence that is available regarding
failures is taken into account. If the failures are very rare or
never been occurred before, expert judgments must be used.
❹ The accident sequences are ranked according to their
probability of occurrence because the risk must be
managed. The major element of risk management is to
know the major contributors to each undesirable event
that was defined in the first step. Also systems and
Safety assessment of the nuclear power plants
components are ranked according to their contribution
PSA integrates into a uniform assessment tool the relevant
to the undesirable event. The ultimate result of the PSA is
information about plant design and operation, component
the probability of each undesirable event and a list of the
and human reliability, progression of severe accident of
major contributors to its occurrence. Safety measures are
the reactor and the potential environmental and health
implemented to improve the plant operational safety based
consequences in such a way that the actual course of
on this knowledge.
events is captured as realistic as possible.
Application of PSA in operation of nuclear power
The PSA methodology for the safety assessment of the
plants
nuclear power plants can be summarized by the following
PSA application allows evaluation of the risk indicators,
four steps:
as core damage frequency and frequency of large early
release into the environment, for different configurations
❶ Identification of the undesirable events as core damage,
of the plant. It is important for the plant personnel to
release of radioactivity from the containment into the
understand the impact of component unavailability on the
environment and public consequences (early death,
plant safety. PSA helps control the plant configurations by
cancers, etc.).
looking at the changes of risk indicators that result from
unavailability of safety system components. The safety
❷ The methodology systematically identifies the accident
related components must be available to perform safety
sequences for all undesirable events, e. g. the accident
functions when it is needed. PSA identifies the systems and
scenarios are identified that can lead up to them. The logic
components leading to significantly increased risk due to
diagrams are used (event trees and fault trees) to evaluate
their unavailability.
the events leading to core damage and release to the
PSA has also been used for training to improve human
environment, which take into consideration the failures
reliability. The operators learn what the dominants
of the safety systems installed in the plant and required
sequences are. They know which accident sequence requires
but not performed human interactions. Phenomenological
human interaction and why, how much time is available
events are also taken into account for loss of containment
to perform the interaction and what is the accident
integrity after core damage and rupture of the reactor
progression given no human interaction. Based on the PSA
pressure vessel. In addition to initiating events, the accident
results the accident scenarios are selected for training
scenarios include equipment failures, pre-accident and
of operators on the simulator. The knowledge level about
post-accident human errors, component unavailabilities
nuclear safety is increased using PSA.
due to maintenance and test. The initiating events are loss
of coolant of the reactor, transients with loss of balance
Using information technology in PSA
between the heat generation and heat removal, various
Information technology has strong impact on PSA.
internal and external hazards as fire, flooding, seismic
There is now the ability to calculate very quickly the risk
68
Slovak Energy Annual 2013
Pre jadrové elektrárne
poskytujeme hlavne tieto
služby:
• s pracovaniePSAštúdiína1.,
2.a3.úrovnipreplnývýkon
reaktoraaodstavenýreaktor
navýmenupaliva,
• p
rípravapodkladovpre
rozhodovanieprizvyšovaní
bezpečnostiprevádzky
jadrovejelektrárne,
• v
ývojmonitorurizika
jadrovéhobloku,
• o
ptimalizácialimitov
apodmienokprevádzky,
Monitor rizika pre plánovanie preventívnej údržby Risk monitor for preventive maintenance scheduling
indicators for different configurations of the plant and under various assumptions.
At the beginning of PSA activities, at the end of seventies of the last century, days of
calculations were needed to get the final results. Now it can be done within one minute.
Risk monitors are installed in the plants, working on the PSA basis, for control of the
plant configurations and planning the preventive maintenance activities. Monitors are
installed in various places of the plant in such a way that show the current core damage
frequency of the reactor. Risk monitors of the Jaslovské Bohunice and Mochovce plants
are able to recalculate the whole PSA model in less than one minute.
Not only the operators or PSA experts but also the other personnel can look up and
see what the current value of the risk indicator is. They know that if they complete the
• o
ptimalizáciaúdržbových
činnostínabázespoľahli­
vostneorientovanejúdržby,
• s poľahlivostnéanalýzy
počítačovýchbezpečnost­
nýchsystémovasystémov
meraniaaregulácie(softvér
ahardvér),
• a
nalýzyrizikavnútorných
požiarovazáplav,prasknutia
vysoko­energetických
potrubí,externýchudalostí,
task they are performing at that time and make the equipment available, the risk will
decrease. It raises also the safety culture.
PSA and the Fukushima – Daiichi accident
During adoption of new industrial technologies the initial success was almost always
followed by accidents, which have often been a source of new information and have
led to improved efficiency and operational safety. The nuclear power plants during
more than fifty years of operation have become a mature technology for generation of
electrical power. However, the plants had multiple incidents and significant accidents,
• v
ývojopatrenínariadenie
havárií,návrhybezpečnost­
nýchpožiadaviek,havarij­
nýchpredpisovanávodov,
• h
odnotenierizikapri
vyraďovaníjadrovýchblokov
zprevádzky.
leading to growing understanding of the technology and lessons learned. Thus the
accidents allowed improving safety and reliability of nuclear power plants in design
and operation. After the Fukushima – Daiichi accident the construction of a new
nuclear safety is started which extends the current regulation requirement to plant
safety. It must be embraced globally to prevent occurrence of similar consequences
over the world. PSA plays important role in this process. The severe accident of the
Fukushima – Daiichi plant could have been prevented by consistent application of PSA.
Slovak Energy Annual 2013
ČinnostiRELKOsúrozšírené
ajdooblastielektrizačnej
sústavy,chemickéhopriemyslu
ainýchpotenciálnenebezpeč­
nýchtechnológií.Cieľomje
rozvíjaťvedeckúzákladňupre
odhadariadenierizika,atak
zlepšiťprevenciuazmiernenie
následkovťažkýchhavárií.
www.relko.sk
69
Energetická legislatíva na Slovensku
Druhý polrok 2012 a prvý polrok 2013 možno z pohľadu
energetickej legislatívy hodnotiť ako veľmi intenzívny. Počas
tohto roka boli po predchádzajúcich rokovaniach v rámci
ich prípravy v predpísanom legislatívnom procese schválené
najvýznamnejšie zákony v oblasti energetiky, ktoré zabezpečujú transpozíciu tzv. 3. energetického balíčka EÚ do
národnej legislatívy. Zároveň boli pripravené novely zákona
č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie
a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla.
smernica Rady 2004/67/ES. V zmysle tohto nariadenia bola
napríklad určená kompetencia Ministerstva hospodárstva
SR (MH SR) ako zodpovedného orgánu pre oblasť bezpečnosti
dodávok, ako aj určenie chránených zákazníkov.
Ďalším predpisom, ktorý je transponovaný do zákona o regulácii je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti
veľkoobchodného trhu s energiou.
Z dôvodu vykonateľnosti zákonov bolo vydaných niekoľko
predpisov v rámci sekundárnej legislatívy, či už zo strany
Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých
MH SR alebo zo strany Úradu pre reguláciu sieťových od-
zákonov – oblasť fungovania trhu s plynom a trhu
vetví (ÚRSO).
s elektrinou v Slovenskej republike
Ciele novej legislatívy možno spoločne nazvať ako podpora
Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa
liberalizácie a konkurencie na trhu s elektrinou a s plynom,
31. mája 2012 návrhy zákonov zabezpečujúcich transpozíciu
zvyšovanie transparentnosti na trhu s elektrinou a s ply-
tzv. 3. energetického balíčka EÚ do národnej legislatívy, ktoré
nom, skvalitňovanie energetických služieb a dodávaných
boli následne postúpené na ďalšie prerokovanie do Národnej
tovarov, ako aj zlepšenie práv, ochrany a informovanosti
rady Slovenskej republiky. Národnou radou boli schválené
odberateľov elektriny a plynu.
dňa 31. júla 2012. Účinnosť nadobudli dňa 1. septembra 2012.
Zákonom o energetike sa zvyšuje transparentnosť vzťahov
Ide o zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
medzi účastníkmi trhu s elektrinou a trhu s plynom, pričom
a zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
transparentnosť a jasné pravidlá vzťahov sú jednými zo zák-
niektorých zákonov.
ladných atribútov fungujúceho trhu. Zákon ďalej podporuje vyššiu liberalizáciu a konkurenciu na trhu s elektrinou
Predmetné zákony zabezpečujú transpozíciu právnych predpisov:
a s plynom, nakoľko vyššia konkurencia vedie k správne fun-
→Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES
gujúcemu trhu a správne fungujúci trh aj k vyššej energetic-
z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh
kej bezpečnosti. Zákon tiež umožňuje dodávku dodávateľom
s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES,
registrovaným v inom členskom štáte EÚ bez neprimeranej
→Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES
administratívnej záťaže, čo napomáha konkurencii na trhu
z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so
s elektrinou a plynom.
zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES.
Zákon o energetike v súlade s pravidlami 3. energetického
balíčka stanovuje povinnosti a nový režim možností, ako od-
Zároveň sa zosúlaďujú ustanovenia zákonov s nariadeniami
deliť výrobné činnosti a dodávateľské činnosti od prevádz-
3. energetického balíčka, ktorými sú:
ky prenosovej sústavy alebo prevádzky prepravnej siete tzv.
→nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009
unbundling.
z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu
Oddelenie výroby a dodávky elektriny od prenosovej sústa-
regulačných orgánov v oblasti energetiky,
vy sa realizuje prostredníctvom modelu úplného oddelenia
→nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009
vlastníctva (OU – „Ownership Unbundling“). Oddelenie výro-
z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cez-
by a dodávky plynu od prepravnej siete bolo v zmysle záko-
hraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie
na možné uskutočniť využitím troch modelov a to úplným
(ES) č. 1228/2003,
oddelením vlastníctva, ktoré bolo nastavené ako prioritné
→nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009
riešenie, ďalej vytvorením nezávislého prevádzkovateľa sie-
z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných
te (ISO – „Independent System Operator“) alebo zriadením
sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES)
nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete (ITO – „Inde-
č. 1775/2005.
pendent Transmission Operator“).
Zákonom bola vláde SR daná kompetencia do 1. decembra
Zároveň sa do zákona o energetike vložili ustanovenia, kto-
2012 rozhodnúť o tom, že sa nepoužije vlastnícke oddele-
ré zabezpečujú súlad s Nariadením Európskeho parlamen-
nie prevádzkovateľa prepravnej siete. MH SR predložilo
tu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach
vláde návrh na určenie, či sa použije alebo nepoužije vlast-
na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje
nícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete tzv. OU.
70
Slovak Energy Annual 2013
Sekcia
energetiky
MHSR
Rozhodnutie predstavovalo voľbu medzi vlastníckym odde-
mať za povinnosť vypracované obchodné podmienky vrá-
lením prevádzkovateľa prepravnej siete, kedy by sa spoloč-
tane spôsobu predaja a reklamačného poriadku schválené
nosť SPP, a. s. musela vzdať kontroly v spoločnosti eustream,
regulačným úradom. Tieto podmienky musia byť formulo-
a. s. a modelom ITO, kedy prevádzkovateľ prepravnej siete
vané jasne a zrozumiteľne a nesmú obsahovať ustanovenia,
zostáva súčasťou vertikálne integrovaného podniku a musí
ktoré neprimeraným spôsobom sťažujú alebo znemožňujú
plniť dodatočné podmienky stanovené právnymi predpis-
výkon práv odberateľa elektriny a plynu. Následne za po-
mi za účelom zabezpečenia nezávislého konania prevádz-
rušenie a zistené nedostatky môže regulačný úrad uložiť
kovateľa prepravnej siete. Na základe vykonanej analýzy
opatrenia, ktorých nevykonanie môže viesť až k zrušeniu
legislatívneho prostredia, porovnania jednotlivých mode-
povolenia na podnikanie.
lov oddelenia, vývoja v ostatných krajinách Európskej únie
Taktiež sa ustanovila možnosť zmeniť dodávateľa elektriny
a skúseností s fungovaním trhu so zemným plynom v Slo-
a plynu v priebehu troch týždňov a bez poplatkov, pričom
venskej republike, MH SR navrhlo vláde určiť, že sa nepouži-
trojtýždňová lehota je viazaná k administrácii prevádzko-
je vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete, čo
vateľa distribučnej sústavy alebo siete, aby tento proces ne-
bolo vládou schválené a spoločnosť eustream, a. s. je naďalej
bol dlhší. Zákon ďalej chráni odberateľov elektriny a plynu
súčasťou SPP, a. s.
poskytnutím lehoty štrnástich pracovných dní na rozmys-
Zákonom o energetike sa ďalej stanovuje povinnosť zaviesť
lenie a poradenie sa v súvislosti s novou zmluvou. O tom-
inteligentné meracie systémy (IMS). MH SR v spolupráci
to práve budú dodávatelia povinní informovať odberateľa
s ÚRSO už pripravilo a zaslalo Európskej komisii analýzu
formou samostatného písomného poučenia najneskôr pri
výhodnosti zavádzania inteligentných meracích systémov.
uzavretí zmluvy.
Vláda SR v júli 2013 schválila Návrh riešenia zavádzania
Okrem väčšej ochrany odberateľov elektriny a plynu v do-
inteligentných meracích systémov v elektroenergetike SR.
mácnosti sa zvyšuje aj miera ich informovanosti, čo pomáha
Podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 95 ods. 1 písm. h)
lepšej orientácii odberateľov na trhu s elektrinou a plynom.
zákona o energetike, MH SR vydá všeobecný právny predpis,
Zákon ustanovil právo odberateľov na zrozumiteľné údaje
a to vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri zavá-
o svojej spotrebe a cene dodávky energie a na informácie
dzaní a prevádzke inteligentných meracích systémov v elek-
o spotrebiteľských právach. Zákonom sa rieši aj právo odbe-
troenergetike. Vyhláška okrem iného stanoví požiadavky na
rateľa na mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom ÚRSO.
minimálne technické parametre IMS, cieľové segmenty kon-
Schválením zákonov o energetike, zákona o regulácii v sie-
cových odberateľov elektriny pre zavedenie IMS, požiadavky
ťových odvetviach a vydaním sekundárnej legislatívy k vy-
na dátové prenosy a spoluprácu jednotlivých systémov, spô-
konaniu týchto zákonov bola zavŕšená transpozícia tzv.
sob prístupu k meraným údajom z IMS jednotlivých účast-
tretieho energetického balíčka EÚ, čím sa zabezpečila libera-
níkov trhu s elektrinou, súčinnosť účastníkov trhu s elektri-
lizácia trhu s elektrinou a trhu s plynom plne rešpektujúca
nou pri inštalácii a prevádzke IMS a lehoty na zavedenie IMS
pravidlá EÚ v tejto oblasti.
Spracoval: Ing. Ján Petrovič,
pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny.
Nová legislatíva výrazne posilňuje práva odberateľa elektri-
generálny riaditeľ sekcie energetiky MH SR
ny a odberateľa plynu s dôrazom na ochranu zraniteľných
odberateľov. Ochrana spotrebiteľa bola vnímaná ako jeden
Zmeny v zákone č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľ-
zo základných cieľov. Ambíciou bolo a je, aby výhody a úžit-
ných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej
ky z transparentného, konkurenčného a nediskriminačného
výroby elektriny a tepla
trhu mali predovšetkým tí, kvôli ktorým sa trh s elektrinou
Od roku 2009, kedy bol schválený zákon č. 309/2009 Z. z.
a plynom rozvíja, a to sú odberatelia. Samozrejme pri za-
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
bezpečení stabilného podnikateľského prostredia a ochrany
kombinovanej výroby elektriny a tepla, bolo uvedených do
oprávnených záujmov všetkých účastníkov trhu.
prevádzky veľké množstvo nových zariadení na výrobu elek-
Zákon o energetike zaručuje pre všetkých odberateľov elek-
triny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Dôvodom také-
triny a plynu v domácnosti ako aj malým podnikom právo
hoto nárastu zariadení je najmä garancia výkupných cien na
využívať univerzálnu službu, t. j. právo na dodávku elektri-
obdobie 15 rokov. Oblasť využívania OZE je veľmi progresívna
ny a plynu v určitej kvalite, za primerané, transparentné,
a sme svedkami výrazného zlacňovania technológií či pod-
porovnateľné a nediskriminačné ceny. Zákonom sa zvyšu-
statnej zmeny ich kvalitatívnych vlastností. Mení sa pohľad
je ochrana odberateľov pri nečestnom konaní dodávateľov
na využívanie tepla pri výrobe elektriny z OZE a preferované
elektriny a plynu, okrem iného aj tým, že dodávatelia majú
výkony, a to všetko si vyžaduje zmenu legislatívy.
Slovak Energy Annual 2013
71
Energetická legislatíva na Slovensku
Začiatok roka 2013 priniesol schválenie novely predmetného
zariadenia, ktoré budú vyrábať elektrinu a teplo efektívne.
zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2013. Výnimkou
Nová povinnosť pre výrobcu elektriny sa týka označenia kaž-
boli tri novelizačné body, ktoré sú účinné od 1. júla 2013. No-
dého fotovoltického panelu zariadenia údajom o jeho jednot-
vela bola vypracovaná so zámerom obmedziť nekalé praktiky
kovom výkone z dôvodu jednoznačného určenia celkového
niektorých výrobcov elektriny, ako aj znížiť dopady na kon-
inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny.
cového odberateľa elektriny z dôvodu rastu cien elektriny.
Pre prevádzkovateľov distribučných sústav sa upravila výška
Náklady na takúto podporu elektriny sa prenášajú do cien
ceny elektriny, za ktorú môžu predať v prípade, ak okamži-
elektriny pre odberateľov, čo v minulých rokoch spôsobilo
tý výkon odobratej elektriny presiahne množstvo na krytie
významný nárast tarify za prevádzkovanie systému ako re-
strát. Táto úprava, ktorá hovorí o cene najmenej vo výške
gulovanej položky v cene elektriny.
ceny elektriny na straty, má zamedziť možnému špekulatív-
V časti základných pojmov sa spresňovali pojmy techno-
nemu správaniu subjektov pri obchodovaní s elektrinou pri
logická vlastná spotreba, hodnota inštalovaného výkonu
prekupoch presnejším definovaním ceny za predaj elektriny.
zariadenia výrobcu elektriny a čas uvedenia zariadenia do
Novela zákona umožnila pre Úrad pre reguláciu sieťových
prevádzky. Celkový inštalovaný výkon, ktorý bol definovaný
odvetví stanoviť väčší pokles výkupných cien elektriny me-
ako celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrob-
dzi jednotlivými obdobiami. Týmto sa zabezpečila možnosť
cu elektriny, sa doplnil o štítkový údaj zariadenia uvedený
efektívnejšieho nastavenia cien elektriny v závislosti od vý-
výrobcom zariadenia na výrobu elektriny; pričom spresnil,
voja cien technológií na výrobu elektriny.
že pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj
Ustanovenie týkajúce sa zmeny, zrušenia a opravy potvrdení
slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zaria-
vychádzala z aplikačnej praxe, kde vzhľadom na množstvo
denia výrobcu elektriny súčet jednotkových výkonov fotovol-
výrobcov elektriny a výrobcov biometánu a dĺžku podpory
tických panelov zariadenia.
môže dôjsť k zmenám údajov vo vydaných potvrdeniach, prí-
Termín uvedenia do prevádzky bol spresnený doplnením
padne sa zistí, že sú dôvody na zrušenie potvrdenia. Zároveň
slov „právoplatný“ a „trvalé“, takže súčasné znenie hovorí, že
sa upravuje aj postup úradu, ak sa vyskytnú chyby v písom-
„časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky
nom vyhotovení potvrdenia. Záverečné zmeny predmetného
je dátum, kedy bolo na základe právoplatného kolaudačného
zákona dopĺňajú sankcie za nedodržanie povinnosti výrob-
rozhodnutia povolené trvalé užívanie zariadenia výrobcu
cov elektriny.
elektriny alebo kedy bola úspešne vykonaná funkčná skúš-
Ďalšia novela predmetného zákona bola prerokovaná vládou
ka pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy podľa
začiatkom júla. Účelom tejto novely zákona je zabezpečiť
toho, ktorý dátum nastane neskôr“.
efektívnejšie fungovanie podpory elektriny z obnoviteľných
Vzhľadom na existujúcu prax, kedy bolo problematické prá-
zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.
vo dodávky elektriny v miestnych distribučných sústavách
Zavedením podmienky využitia tepla pre zariadenia, kto-
(distribučná sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000
ré môžu vyrábať v kombinovanej výrobe elektriny a tepla
odberných miest) sa pre výrobcov elektriny zrušila podpora
a podmienky vysokej účinnosti pre biomasu a jej produkty
prostredníctvom odberu elektriny za cenu na straty, ak vý-
sa efektívnejšie využijú dostupné obnoviteľné zdroje ener-
robca elektriny nie je pripojený priamo do regionálnej dis-
gie. Znížením výkonov pre zariadenia, ktoré majú nárok na
tribučnej sústavy.
doplatok na celú vyrobenú elektrinu sa podporí ďalšia de-
Zmeny sa týkali výrobcov elektriny zo slnečnej energie, bio-
centralizácia zdrojov a znižuje sa tlak na výstavbu veľkých
plynu a vodných elektrární nad 5 MW. V prípade slnečných
elektrární na biomasu.
elektrární sa znížením hranice inštalovaného výkonu zo 100
Zmena sa týka podmienok podpory v oblasti inštalovaného
kW na 30 kW pre vyššie výkony ako 30 kW zrušil nárok na
výkonu nad 125 MW. Prísnejšou podmienkou bude využitie
podporu doplatkom a prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
v palive minimálne 30 % obnoviteľných zdrojov energie.
V prípade výroby elektriny z bioplynu sa pre účely splnenia
Oproti súčasnému minimálnemu podielu, 20-percentnému
podmienky 50-percentného využitia tepla nezapočítava tep-
využitiu obnoviteľného zdroja energie, sa umožňuje podporiť
lo, ktoré sa použije na energetické spracovanie zvyšku biolo-
aj plyny vznikajúce ako vedľajší produkt v metalurgickom
gický rozložiteľného odpadu po výrobe bioplynu.
výrobnom procese ako druhotný energetický zdroj, ktorý sa
Zákon ustanovil, že právo na podporu budú mať len tie ener-
považuje za domáci energetický zdroj. Cieľom je podpora do-
getické zariadenia, ktoré boli postavené alebo uvedené do pre-
mácich zdrojov energie za účelom zníženia závislosti od do-
vádzky v súlade so stavebným zákonom a zákonom o energe-
vozu primárnych zdrojov energie. Podporu menším zdrojom
tike. Rovnako právo na podporu budú mať len tie energetické
predstavuje ustanovenie, ktoré mení hranicu podpory, kedy
72
Slovak Energy Annual 2013
Sekcia
energetiky
MHSR
má výrobca elektriny nárok na doplatok na celú časť vyro-
mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napä-
benej elektriny. Táto sa znižuje z 10 MW na 5 MW celkového
tia v distribučnej sústave, aby sa predišlo nežiaducemu vzni-
inštalovaného výkonu. V zariadení využívajúcom ako zdroj
ku napätia v distribučnej sústave napríklad pri opravách a
veternú energiu sa hranica nemení. Ustanovenie však umož-
manipulácii s vodičmi zo strany pracovníkov distribučnej
ňuje po splnení podmienok aj pre zariadenia s celkovým in-
sústavy. V prípade, ak výrobca elektriny z malého zdroja do-
štalovaným výkonom nad 5 MW získanie doplatku na celú
stane finančnú podporu z podporných programov financova-
časť vyrobenej elektriny. Podpora, ktorá umožňuje povinný
ných z prostriedkov štátneho rozpočtu na inštaláciu malého
odber elektriny a prevzatie odchýlky po celú dobu životnosti
zdroja, stráca nárok na odber elektriny a na doplatok k cene
zariadenia, bude platiť pre zariadenia s inštalovaným výko-
elektriny. Cieľom je podporiť dimenzovanie malých zdrojov
nom len do 500 kW.
na takú úroveň, aby prednostne pokrývala vlastnú spotrebu
Novela zákona má ambíciu podporiť výstavbu menších poľ-
odberného miesta a v čo najmenšej miere spôsobovala toky
nohospodárskych bioplynových staníc. Ustanovuje, že za-
elektriny naspäť do distribučnej sústavy.
riadenia na bioplyn s nižším výkonom a s menším podielom
Za účelom zamedzenia duplicity podpory sa navrhuje, aby
účelovo pestovanej biomasy si môžu započítať spotrebu tep-
podpora odberom elektriny za cenu elektriny na straty a do-
la použitého na energetické spracovanie zvyšku biologicky
platkom nebola poskytnutá, ak pri výstavbe, rekonštrukcii
rozložiteľného odpadu, ktorý zostal po výrobe bioplynu pre
alebo modernizácii zariadenia na výrobu elektriny bola po-
naplnenie 50-percentnej hranice dodávky využiteľného tepla.
skytnutá podpora z podporných programov financovaných
Pri využívaní biomasy a produktov jej spracovania bude do-
z prostriedkov štátneho rozpočtu.
platkom podporené množstvo elektriny do 40 GWh vyrobenej
Zmeny vychádzajúce z praxe sa týkajú podpory biometánu.
vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Uvedené podmien-
Upresňuje sa pojem prípojka a presnejšie sa vymedzuje vlast-
ky zabezpečia efektívne využívanie biomasy progresívnymi
níctvo prípojky po finančnom vyrovnaní medzi výrobcom
technológiami a podporia jej vyššie využitie pri výrobe tepla.
biometánu a prevádzkovateľom distribučnej siete. Za prípoj-
Z dôvodu potreby sprísnenia podmienok podpory výroby
ku sa považujú technické a technologické zariadenia, ktoré
elektriny bolo doplnené ustanovenie o trvalej strate práva na
slúžia na dopravu biometánu do distribučnej siete a začínajú
podporu pre zariadenie výrobcu elektriny, ak boli výrobcovi
po zariadení na úpravu bioplynu na biometán.
elektriny počas doby podpory dvakrát právoplatne uložené
Zmeny sa týkali aj biopalív. Spresnilo sa ustanovenie týka-
pokuty za porušenie povinností výrobcu presahujúce sumu
júce sa povinnosti plnenia minimálneho objemu, ktorý je
80 000 eur. Právo na podporu stráca aj ten výrobca elektri-
daný štvrťročne. Zvýhodňuje sa používanie použitých ku-
ny, v prípade ktorého sa zistia daňové nedoplatky, nedoplatky
chynských olejov a tukov, pretože na splnenie referenčnej
poistného na zdravotné poistenie alebo nedoplatky na sociál-
energetickej hodnoty sa navrhuje dvojnásobne započíta-
ne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
vanie ich energetického obsahu. Zároveň sa pre roky 2014
Strata podpory na jeden rok hrozí v prípade nesplnenia povin-
a 2015 znižuje povinný objemový podiel biozložky v motoro-
nosti výrobcu elektriny, keď nepredloží potvrdenie o pôvode
vej naf te, pretože definovaná kvalita motorovej naf ty pod-
elektriny, neoznámenia charakteristiky svojej dodávky alebo
ľa existujúcej normy umožňuje pridávať maximálne sedem
neoznámenia uplatnenia podpory v ustanovenom termíne.
objemových percent do fosílnej motorovej naf ty. Pre roky
Prostredníctvom výrazného zjednodušenia procesu pripo-
2016 až 2020 ostáva objemový podiel biozložky v motorovej
jenia malého zdroja sa zlepšujú podmienky pre inštaláciu
naf te nezmenený.
malých zdrojov s výkonom do 10 kW v domácnostiach, ktoré
Pri novelizácii zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
nevyžadujú podporu doplatkom a týmito zdrojmi si pokrý-
a doplnení niektorých zákonov sa ruší povinnosť inštalácie
vajú veľkú časť svojej spotreby energie. Takýto spôsob pod-
priebehového merania s diaľkovým odpočtom pre zariadenia
pory malých zdrojov nemá dopad na cenu elektriny. Výrob-
využívajúce OZE nad 100 kW. Týmto sa zjednodušuje výroba
ca elektriny z takéhoto zdroja má po splnení stanovených
elektriny z OZE v menších zdrojoch.
podmienok zaručené bezplatné pripojenie do distribučnej
Oblasť vzťahov týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie
sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným
sa neustále rozvíja, pričom sa hľadajú čo najefektívnejšie for-
miestom, pričom prevádzkovateľ príslušnej distribučnej
my jej podpory. Aj posledné dve novely mali túto ambíciu,
sústavy musí zabezpečiť bezplatnú montáž meradla, kto-
aby sa pri čo najnižších nákladoch plnili ciele v oblasti OZE.
ré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami
v reálnom čase. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy musí
Spracoval: Ing. Juraj Novák,
zabezpečiť aj bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na
hlavný štátny radca odboru energetickej a surovinovej politiky MH SR
Slovak Energy Annual 2013
73
Energy legislation in Slovakia
The second half of 2012 and the first half of 2013 may be
judged in terms of very intense energy legislation. This year,
following previous negotiations regarding their preparation,
the most important energy laws were approved through the
prescribed legislative process, ensuring the transposition
of the so-called Third Energy Package into national legislation. At the same time there was also an amendment to Act
no. 309/2009 Coll. on the promotion of renewable energy
sources and highly combined energy production.
tive 2004/67/EC. Under this Regulation was determined for
example, the competency of the Slovak Ministry of Economy
(MOE) as the responsible authority for the security of supply,
as well as the designation of protected customers.
Another regulation transposed into law on regulation is European Parliament and Council (EU) no. 1227/2011 of 25 October 2011, on the transparency and integrity of the wholesale
energy market.
Because of law enforcement several regulations under secondary legislation were issued, by both the MOE and the
Act on Energy, and amendment and supplementati-
Regulatory Of fice for Network Industries (RONI).
on to certain acts – operation in the Slovak gas and
The objectives of the new legislation can be collectively
electricity market
deemed as in support of liberalization and market competi-
At its meeting on 31 May 2012 the Government of the Slovak
tion in electricity and gas, increasing transparency in the
Republic approved draf ts of acts ensuring the transposition
market for electricity and gas, improving energy services and
of the Third Energy Package into national legislation, then
the goods supplied, as well as improving the rights, protection
forwarded them for further discussion to the National Coun-
and information of consumers regarding electricity and gas.
cil of the Slovak Republic. The National Council approved
The Act on energy increases transparency in the relations be-
the draf ts on 31 July 2012 and they came into force on 1 Sep-
tween participants in the electricity and gas market, while the
tember 2012. This is Act No. 250/2012 Coll. on regulation in
transparency and clear rules on relationships are one of the
network industries and Act No. 251/2012 Coll. on energy, and
essential attributes of a functioning market. The law also sup-
amendment and supplementation to certain acts.
ports greater liberalization and competition in electricity and
gas, as increased competition leads to proper market func-
The laws in question ensuring the transposition of the legislation:
tioning, a well-functioning market, and greater energy secu-
→ European Parliament and Council Directives 2009/72/EC
rity. The Act also allows deliveries from a registered supplier
of 13 July 2009, on common regulations for the internal
in another EU Member State without undue administrative
market in electricity, repealing Directive 2003/54/EC,
burdens, aiding market competition in electricity and gas.
→ European Parliament and Council Directives 2009/73/EC
The Act on energy, in accordance with the Third Energy
of 13 July 2009, on common regulations for the internal
Package, sets out the duties and possibilities of the new reg-
market in natural gas, repealing Directive 2003/55/EC.
ulations, how to separate manufacturing and supply activities from the operation of the transmission system, or the
At the same time provisions to Acts are being harmonized
operation of the transmission network, called “unbundling.”
with regulations from the Third Energy Package:
Separating the production and supply of electricity from the
→ Regulation of European Parliament and Council Regula-
transmission system is done through a model of full own-
tion (EC) no. 713/2009 of 13 July 2009, establishing an Agen-
ership unbundling (OU – “Ownership Unbundling”). The
cy for the Cooperation of Regulators in the energy field
separation of production and the gas supply from the trans-
→ European Parliament and Council Regulation (EC) no.
mission system is made possible in compliance with the Act
714/2009 of 13 July 2009, on conditions for network access
using three models: a complete separation of property that
to cross-border exchanges in electricity and repealing
has been set as a priority solution, further creating an inde-
Regulation (EC) no. 1228/2003,
pendent system operator (ISO – “Independent System Opera-
→ European Parliament and Council Regulation (EC) no.
tor”), or by establishing an independent transmission sys-
715/2009 of 13 July 2009, on conditions for network ac-
tem operator (ITO – “Independent Transmission Operator”).
cess to natural gas and repealing Regulation (EC) No.
By law, the Government was given the authority to decide
1775/2005
by 1 December 2012 that the ownership unbundling of the
transmission network would not be used. The MOE submit-
At the same time provisions were inserted in the Act on en-
ted a proposal to the Government to determine whether or
ergy to ensure compliance with European Parliament and
not to use the ownership unbundling of the transmission
Council Regulation (EU) no. 994/2010 of 20 October 2010, on
network called OU. The decision represented a choice be-
measures to safeguard the gas supply and repealing Direc-
tween the ownership unbundling of the transmission net-
74
Slovak Energy Annual 2013
ENERGY SECTION
MINISTRY
OF ECONOMY
work, in which SPP would have to have given up control of
electricity and gas suppliers, among other things, contrac-
the Eustream and ITO model, the transmission system ope-
tors being bound to established terms and conditions, in-
rator remaining part of a vertically integrated undertaking
cluding the method of sale and claims procedure approved
and having to meet additional requirements established
by the regulatory authority. These conditions must be in
by law in order to safeguard the independent action of the
a clear and comprehensible form and must not contain pro-
transmission system operator. Based on an analysis of the
visions that unreasonably hinder or render impossible the
regulatory environment, comparing dif ferent models of
exercise of consumer rights concerning electricity and gas.
unbundling, developments in other European Union coun-
Consequently, for a violation or deficiencies, the regulatory
tries, and the experience of the functioning gas market in
authority may impose measures that could lead to the revo-
the Slovak Republic, the Ministry of Economy has proposed
cation of a business if not heeded.
that the government determine that transmission network
It also provides for the possibility of changing an electricity
ownership unbundling is not going to be done, approved by
and gas supplier within three weeks without charges, while
the Government and Eustream, a.s., still part of SPP, a.s.
the three-week period is tied to the administration of the dis-
The Act on energy further obliges the introduction of in-
tribution system or network so that the process is not longer.
telligent metering systems (IMS). The MOE, in cooperation
The law also protects electricity and gas consumers by pro-
with RONI, has already prepared and sent to the European
viding a period of fourteen working days to consider the new
Commission a profitability analysis concerning the imple-
contract, including advice. Suppliers will be obliged to in-
mentation of intelligent metering systems. In July 2013, the
form the customer about this right in the form of a separate
Government approved a proposal for introducing intelli-
written instruction, at the contract’s conclusion at the latest.
gent metering systems in the electricity sector of the Slovak
In addition to the greater protection of household electric-
Republic. According to the enabling Paragraph 95, Section
ity and gas consumers, there will also be more informa-
1,h) of the Act on energy, the Ministry of Economy will is-
tion to help electricity and gas market consumers. The law
sue a general regulation, namely a decree stipulating the
demands understandable information about consumers’
details for introducing and operating smart metering in the
energy consumption and supply, and information on their
electricity sector. The Decree provides, inter alia, require-
rights. It also deals with consumer rights in the amicable
ments for the minimum technical IMS parameters, target
settlements of disputes through RONI.
segments of electricity end users for IMS implementation,
By approving the Act on energy, the Act on the Regulation of
requirements for data transfers and the cooperation of indi-
Network Industries, and issuing secondary legislation to im-
vidual systems, means of access to measured data from IMS
plement these laws, the transposition of the so-called Third
to individual electricity market participants, synergies of
Energy Package was completed, ensuring the liberalization
electricity market participants during installation and IMS
of the electricity and gas market, fully respecting EU laws
operation, and a limit for IMS implementation in particular
in this area.
Prepared by: Ing. Ján Petrovič,
categories of electricity end users.
The new legislation significantly strengthens the rights of
General Director of the Energy Department at the Ministry of Economy.
electricity and gas consumers with an emphasis on the protection of vulnerable ones. Consumer protection was seen
Changes in Act No. 309/2009 Coll. on the promotion
as one of the fundamental objectives. The ambition regards
of renewable energy resources and highly effective
what advantages and benefits a transparent, competitive
combined production
and non-discriminatory market has for those whom the
Since 2009, when Act No. 309/2009 Coll. on the promotion of
electricity and gas market was developed for, and these are
renewable energy resources and highly ef fective combined
the consumers; of course, while ensuring a stable business
production was approved, a large number of new installa-
environment and the protection of the legitimate interests
tions producing electricity from renewable energy sources
of all market participants.
(RES) were put into service. The reason for such an equip-
The Act on energy guarantees universal service for all elec-
ment increase is mainly the guarantee of purchase prices
tricity and gas customers in households, as well as small
for 15 years. Using RES is very progressive and we are see-
businesses, i.e. a warranty for the supply of electricity and
ing a significant discounting of technologies and changes
gas of a particular quality, for reasonable, transparent, com-
in their qualities. It changes the view on utilizing heat when
parable, and non-discriminatory prices. It also increases
generating electricity from renewable sources and preferred
the protection of consumers against the illicit operations of
procedures, and it all requires changes in legislation.
Slovak Energy Annual 2013
75
Energy legislation in Slovakia
The beginning of 2013 brought the approval of the Act’s
to the clear determination of the electricity producing de-
amendment, which entered into force on 1 March 2013. Three
vice’s total installed capacity.
exceptions were amendments to the points effective from 1
The selling price for electricity in the case of distribution
July 2013. The amendment was draf ted with the aim of limit-
network operators was adjusted for situations when the im-
ing the malpractice of certain electricity producers, as well as
mediate capacity of consumed power exceeds the amount for
reducing the impact on the end user of electricity due to in-
covering losses. This adjustment of prices that are at least
creases in electricity prices. The cost of such support in elec-
equal to the electricity loss price should prevent the possible
tricity is transferred to prices for consumers, which in recent
speculative behavior of entities when performing business
years has caused a significant increase in tariffs for network
with the resale of electricity by defining a more exact price.
operations, as a controlled item included in the price.
The amendment to the Act allowed the Regulatory Of fice
In the section for basic definitions of internal technological
for Network Industries to establish a greater decline in pur-
consumption, the value of the electricity producer’s installed
chase prices for electricity between individual periods. This
capacity of the device, and the time of operation, are clarified.
ensures the possibility of setting a more ef fective price de-
The overall installed capacity defined as the total installed
pending on the development of prices for technologies gen-
electric capacity of the device was added for labeled data given
erating electricity.
by the manufacturer of the electricity producing device, clari-
The Provision related to the change, cancellation, and cor-
fying that in case of a device using solar energy as its source,
rection of confirmations is based on the application prac-
the overall installed device capacity is the summary of all the
tice, where due to the amount of electricity, biomethane pro-
unit capacities of its photovoltaic panels. The term of com-
ducers, and the duration of support, a change in the data of
missioning was clarified by adding “lawful” and “permanent,”
issued confirmations may occur. This also applies to cases
so the current form says that “the time of operation is the
when reasons for the confirmation’s cancellation are found.
date when the permanent usage of the device is permitted
It also regulates the practice of the Of fice, if errors occur in
based on a lawful commissioning decision, or when a func-
the confirmation’s written copy. Final amendments to the
tional test of the device’s connection to the system is success-
Act are added for penalties concerning not meeting the elec-
fully carried out, depending on which date came later.” Based
tricity producer’s duties.
on the existing practice when there were problems with the
Another amendment to the Act was negotiated by the govern-
law on the electricity supply in local distribution networks
ment at the beginning of July. The purpose of this amend-
(one network has a maximum of 100,000 off taking points
ment is to ensure a more effective functioning of electricity
connected to it), the support of electricity producers through
support from renewable energy sources and highly efficient
electricity off taking at a loss price is canceled if the producer
combined production. By applying the condition to use heat
isn’t connected directly to the regional distribution network.
for devices capable of producing both electricity and heat, and
Changes were related to generators of electricity from solar
the requirements for high efficiency biomass and its prod-
energy, biogas and hydroelectric power above 5 MW. In the
ucts, the available renewable energy sources will be used more
case of solar power plants, by reducing the threshold of in-
efficiently. The further decentralization of resources will be
stalled capacity from 100 kW to 30 kW, the entitlement for
supported and the pressure to build large biomass plants will
support through additional charges and taking over the re-
decrease by reducing the capacity of devices eligible for addi-
sponsibility for deviation was cancelled for performances
tional charges related to all the generated electricity.
higher than 30 kW. In the case of electricity generation from
The change concerns the support conditions for installed ca-
biogas, in order to comply with the condition of using 50% of
pacities higher than 125 MW. A more stringent condition will
the heat, the heat used for processing the energy from the
be the use of at least 30% of the renewable energy in the fuel.
remainder of the biodegradable waste af ter the creation of
Compared to the current minimum share of 20% renewable
biogas is not included.
energy use, it’ll also allow for the support of gases generated as
The law stipulated that the right to support will belong only
a by-product during the metallurgical production process to
to those energy facilities built or placed in service in accord-
become a secondary energy source, considered a domestic en-
ance with the Building Act and the Act on energy. Similar-
ergy source. The aim is to support domestic energy sources to
ly, the right to support will belong only to energy devices
reduce dependence on the import of primary energy sources.
that will produce electricity and heat ef ficiently. The new
The support of smaller sources is provided by a provision
requirement for electricity producers is the designation of
changing the limit of support in cases when the electricity
each photovoltaic panel with its unit performance data due
producer is entitled to additional payment for all the pro-
76
Slovak Energy Annual 2013
ENERGY SECTION
MINISTRY
OF ECONOMY
duced electricity. It is reduced from 10 MW to 5 MW of the
nection cables in the case of a voltage loss in the distribution
total installed capacity. In the equipment using wind energy
network, in order to avoid unwanted voltage in the network
as a source, the limit doesn’t change. The provision, howev-
created by workers while performing repairs and handling
er, allows for devices with a total installed capacity of over 5
wires. If a small source electricity producer receives finan-
MW to gain additional payment for all the produced electric-
cial support from aid programs financed from state funds to
ity af ter meeting conditions. Support allowing mandatory
install a small source, he loses the entitlement to electricity
electricity consumption and the takeover of deviations for
consumption and the additional payment besides the elec-
the entire lifetime of the device will apply only to devices
tricity price. The aim is to support the dimensioning of small
with an installed capacity of up to 500 kW.
sources to the level that would primarily cover the internal
The aim of the amendment is to support the construction
consumption of the off take point and cause the least possi-
of smaller agricultural biogas plants. It determines that de-
ble power f low back into the distribution network.
vices for biogas production with less capacity and a small-
In order to avoid the duplication of support, it is proposed that
er proportion of purpose-grown biomass can include the
the support of electricity consumption at the cost of electric-
consumption of heat used for the energy processing of the
ity losses and through additional payment will not be granted
biodegradable waste remaining af ter biogas production to
if during the construction, reconstruction, and renovation
meet the 50% limit for usable heat supply. When exploiting
of a power generation device support from aid programs fi-
biomass and its processed products, the amount of electric-
nanced from state funds was provided.Changes based on
ity up to 40 GWh generated using highly ef ficient combined
experience are related to the support of biomethane. The
production will be supported with an additional payment.
definition of a connection is clarified and the ownership of
These conditions will ensure the ef ficient utilization of bio-
the connection af ter the financial equalization between the
mass using advanced technologies and encourage its greater
producer of biomethane and the distribution network opera-
use in heat production.
tor is defined more precisely. A connection is considered to be
Because of the need to tighten the conditions for the support
any technical and technological device serving to transport
of electricity production, the Provision on permanent loss of
biomethane to the distribution network and begin following
right for the support of the electricity producer’s device was
the device for the treatment of biogas to biomethane.
supplemented for situations when the producer was lawfully
Changes were also related to biofuels. The provision regard-
fined twice for violating obligations during the support period,
ing obligations to fulfill the quarterly given minimum vol-
exceeding €80,000. A producer in tax arrears, health or social
ume has been clarified. Utilizing used cooking oils and fat
insurance arrears, and arrears in contributions to retirement
is favored, because to meet the referenced energy values it’s
pension savings, will also lose the right to support. One year of
proposed adding their energy content twice. At the same
support will be lost in the case of failure to fulfil the electricity
time, the required volume portion for bio-components in
producer’s obligations, failure to submit the confirmation on
engine fuels is being reduced for 2014 and 2015, because the
the source of electricity, or failure to provide information on
defined quality of engine fuel under existing standards al-
the application of support in the determined period.
lows adding a maximum of 7 per cent volume to engine fossil
Through significant simplification of the small source con-
fuels. For the years 2016 to 2020, the volumetric proportion
nection process, conditions are improving for the installa-
of bio-components in engine fuels remains unchanged.
tion of small sources with a capacity of up to 10 kW in house-
Through the amendment to Act No. 251/2012 Coll. on Energy,
holds that don’t require the support of additional charges,
and amendment and supplementation to certain acts, the
covering a large part of their energy consumption using these
obligation to install continuous measurement with a remote
sources. Such a way of supporting small sources does not af-
deduction for devices using renewable energy at a minimum
fect the price of electricity. Af ter fulfilling the given condi-
capacity of 100 kW is cancelled. This simplifies electricity
tions, an electricity producer using such sources is guaran-
production from renewable energy in smaller sources.
teed free connection to the distribution network from this
The relationships concerning renewable energy sources are
source at a place identical to the existing off take point, while
constantly developing, while the most ef fective forms of
the operator of the relevant distribution network must pro-
its support are being sought out. Even the last two amend-
vide free installation of the meter calculating produced and
ments had the ambition of fulfilling RES objectives at the
supplied electricity between phases in real time. The distri-
lowest possible costs.
bution network operator must also ensure free installation
Processed by: Ing. Juraj Novák, Senior State Advisor at the Slovak
of the riving device for the mechanical separation of the con-
Ministry of Economy, Department of Energy and Raw Material Policy
Slovak Energy Annual 2013
77
Význam energetickej spolupráce
krajín Vyšehradskej skupiny
Energetika je jedným z hlavných pilierov spolupráce krajín
V4. Komunikácia medzi našimi krajinami je dnes považovaná
za veľmi živý a flexibilný dialóg, ktorý smeruje k presadzovaniu spoločných záujmov našich krajín a to najmä v oblastiach
našich vzájomných prienikov. Naša spolupráca získala nový
impulz a väčšiu dynamiku najmä po prerušení dodávok plynu
z Ukrajiny, čo poukázalo na vysokú mieru závislosti od dodávok plynu z jednej prepravnej trasy a tým aj vyšší stupeň
zraniteľnosti regiónu. Základnou platformou spolupráce po
roku 2009 sa stala Pracovná skupina na vysokej úrovni pre
energetickú bezpečnosť, ktorej sa pravidelne zúčastňujú aj
zástupcovia Chorvátska.
ako sú slovensko-maďarské a slovensko-poľské plynárenské
prepojenia, klastre elektrizačných prepojení medzi Slovenskom a Maďarskom, vrátane posilnenia elektrizačných sústav oboch krajín a taktiež projekty Bratislava-Schwechat
a rozšírenie kapacity a modernizácie ropovodu Adria. Počas
slovenského predsedníctva sa tiež začali aktivity týkajúce
sa aj iných oblastí, ako je rozvoj infraštruktúry. V súvislosti
so zvyšovaním energetickej bezpečnosti bola zriadená pracovná skupina pre bezpečnosť dodávok plynu a pracovná
skupina pre ropu.
V oblasti elektroenergetiky sa ukázala ako mimoriadne potrebná diskusia o riešení otázky neplánovaných tzv. kruhových tokov elektriny, ktorá dnes stále pretrváva ako nalie-
Na základe iniciatívy krajín V4 sa v roku 2009 aktivizova-
havá „top“ téma. Vzhľadom na skutočnosť, že k tejto otázke
li diskusie o praktických možnostiach diverzifikácie pro-
už existujú platformy (CEE fórum), sa krajiny V4 sústredili
jektov v oblasti plynárenstva. Počas maďarského predsed-
predovšetkým na koordináciu svojich stanovísk jednak na
níctva V4 v roku 2009 – 2010 bola identifikovaná potreba
týchto platformách, ako aj v rámci EÚ. Podarilo sa im zahá-
realizovať projekty úplnej diverzifikácie zdrojov a preprav-
jiť diskusiu na konferenciách na vysokej úrovni týkajúcej sa
ných trás a budovanie infraštruktúry zabezpečujúce dodáv-
týchto kruhových tokov.
ky plynu v smere sever – juh. Za účelom vyslania jasného
V rámci poľského predsedníctva v rokoch 2012 – 2013 sa tiež
politického signálu bola v roku 2010 premiérmi krajín V4
naplno rozvinula spolupráca krajín V4 najmä v oblasti jad-
schválená tzv. budapeštianska deklarácia, ktorá vyjadrila
rovej energie. V rámci novo zriadenej pracovnej skupiny pre
jasnú podporu severo-južnému plynárenskému koridoru,
jadrovú energiu sa zahájila v roku 2013 výmena skúseností
ako aj zvýšenú pozornosť problematike energetickej bez-
pri zabezpečení dlhodobej stratégie v oblasti rozvoja jadro-
pečnosti. Aktivity V4 pri podpore prepojenia v smere se-
vej energie a zvyšovaní povedomia obyvateľov o jej uplat-
ver-juh výrazne akcelerovali počas slovenského predsed-
ňovaní v krajinách V4. V júli 2013 sa tiež začala prehlbovať
níctva v rokoch 2010 – 2011, kedy boli postupne definované
spolupráca v oblasti vedy a výskumu a to formou dohody
jednotlivé projekty, ich časti aj so základnými technickými
medzi spoločnosťami VUJE, a. s. (SK), ÚJV Řež, a. s. (CZ),
parametrami dizajnu (kapacita, termín realizácie). Potvr-
MTA EK (HU) a NCBJ (PL) o zriadení tzv. spoločného centra
dením politickej podpory diverzifikácie dodávok bola aj
excelentnosti krajín V4 s názvom V4G4. Cieľom centra je vy-
tzv. bratislavská deklarácia ministrov energetiky krajín V4
tvoriť predpoklady pre realizáciu demonštračného projektu
z roku 2011, ktorá okrem samotného severo-južného prepo-
IV. generácie jadrových reaktorov – projektu ALLEGRO.
jenia rozšírila spoluprácu aj na ďalšie oblasti. Spoločným
Ďalšou významnou oblasťou spoločnej koordinácie sú otáz-
úsilím krajín V4 sa nielen severo-južný koridor v oblasti
ky zmeny klímy a rámca pre rok 2030. Po spoločnej komuni-
plynárenstva, ale aj ďalšie prepojenia v oblasti elektroener-
kácii krajiny V4 v reakcii na Zelenú knihu Európskej komi-
getiky a sektoru ropy dostali medzi prioritné koridory EÚ
sie vypracovali spoločnú rámcovú pozíciu k rámcu pre rok
v rámci oznámenia „Priority energetickej infraštruktúry na
2030, v ktorej zdôraznili potrebu rešpektovania národných
rok 2020 a ďalšie roky – Koncepcia integrovanej európskej
špecifík a dôkladnej analýzy jednotlivých opatrení. Táto
energetickej siete“. Zároveň boli zaradené aj do konkrétnej
problematika bude dôležitou agendou aj počas maďarského
legislatívy EÚ v rámci nariadenia Európskeho parlamentu
predsedníctva v rokoch 2013 – 2014. Krajiny Vyšehradského
a Rady 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku ener-
regiónu budú koordinovať svoje pozície počas debaty, ktorá
getickú infraštruktúru, umožňujúceho v týchto koridoroch
sa uskutoční pred a počas rokovania pripravovanej Európ-
definovať tzv. projekty spoločného záujmu. Tieto projekty
skej rady v marci 2014.
okrem uľahčenia schvaľovacích postupov môžu (vyjmúc
projekty sektoru ropy) získať aj finančnú pomoc z tzv. nástroja „Spájame Európu“. Výsledkom spoločnej stratégie
Spracovala: Ing. Alena Žáková
a prezentovania stanovísk „jedným hlasom“ sa v rámci
riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov v energetike,
identifikácie projektov infraštruktúry na úrovni EÚ poda-
sekcia energetiky, MH SR
rilo medzi projektmi spoločného záujmu zaradiť aj projekty,
78
Slovak Energy Annual 2013
The importance of energy cooperation
of the Visegrád Group countries
Energy is one of the main pillars of the cooperation of the
V4 countries. Communication between our countries is now
considered to be a very lively and flexible dialogue, which
leads to promoting the common interests of our countries,
and that especially in the areas of our mutual penetration.
Our cooperation has gained new impetus and greater dynamics especially after the suspension of gas supplies from
the Ukraine, which showed the high degree of dependence
on gas supplies from one transport route and thus a higher
degree of vulnerability of the region. The basic platform
of cooperation after 2009 became the working group for
energy security on a high level which is regularly attended
also by the representatives of Croatia.
an and Slovak-Polish gas links, clusters of power links between Slovakia and Hungary, including strengthening of
the electricity systems of both countries and also projects
Bratislava-Schwechat and the capacity expansion and modernization of the Adria pipeline in the identification of infrastructure projects managed at EU level.
During the Slovak Presidency also activities regarding other areas such as infrastructure development started. In the
context of increasing energy security a working group was
established for the security of gas supplies and a working
group for oil. In the field of electricity industry the debate
on the solution of unscheduled so-called circular power
f lows has proven to be extremely necessary, which today
still remains to be an urgent "top" topic. Given the fact
Based on the initiative of the V4 countries in 2009 discus-
that to this issue already platforms exist (CEE Forum), the
sions on the practical possibilities of diversification of pro-
V4 countries focused mainly on coordinating of their posi-
jects in the gas sector were mobilized. During the Hungarian
tions both on these platforms as well as also within the EU.
Presidency of V4 in 2009-2010 the need to implement projects
They managed to launch a debate at conferences on a high
of complete diversification of sources and transport routes
level on these circular f lows.
and building of infrastructure to ensure gas supplies in
Within the Polish Presidency in the years 2012-2013 the coop-
the North-South direction was identified. In order to send a
eration of V4 countries also fully developed especially in the
clear political signal so-called Budapest Declaration was ap-
field of nuclear energy. Within the newly established working
proved by the Prime Ministers of V4 in 2010 which expressed
group on nuclear energy exchange of experience in providing
clear support for the North-South gas corridor as well as in-
of long-term strategy for the development of nuclear energy
creased attention to the issue of energy security. Activities
and awareness of population about its application in the V4
of V4 in support of links in a North-South direction greatly
countries was launched in 2013. In July of 2013 the coopera-
accelerated during the Slovak presidency in 2010-2011, when
tion in the field of science and research began also to deep-
they were individual projects, their parts also with the basic
en in the form of agreements between the companies VUJE
technical design parameters (capacity, date of implementa-
(SK), ÚJV Řež, a.s. (CZ), MTA EK (HU) and NCBJ (PL) on the
tion) gradually defined. An acknowledgment of the political
establishment the so-called joint centre of excellence of the
support of supply diversification was also so-called Bratisla-
V4 countries under the name V4G4. The aim of the centre is
va Declaration of Ministers of Energy of the V4 countries in
to create conditions for the implementation of generation IV
2011, which in addition to the very North-South connections
nuclear reactors demonstration project – project ALLEGRO.
extended cooperation also to other areas. Through joint ef-
Further important field of joint coordination are issues of
forts of V4 countries not only North-South corridor in the
climate change and the 2030 framework. Af ter the common
gas sector, but also other links in the electricity and oil sec-
communication of the V4 countries in response to the Green
tors became the priority corridors of the EU communica-
Paper of the European Commission they developed a com-
tion "Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond
mon global position on the 2030 framework which stressed
– A Blueprint for an integrated European energy network".
the need to respect national specifics and a thorough analy-
At the same time they were also included in the specific EU
sis of the individual measures. This issue will be an impor-
legislation within the European Parliament and Council
tant agenda during the Hungarian Presidency in 2013 -2014.
Regulation 347/2013 on guidelines for trans-European en-
The countries of the Visegrád region will coordinate their
ergy infrastructure, enabling to define so-called projects
positions during the debate to be held before and during the
of common interest in these corridors. These projects may
upcoming meeting of the European Council in March 2014.
apart from facilitating of authorization procedures (except
for oil sector projects) obtain also financial assistance from
Processed by: Ing. Alena Žáková
the so-called "Connecting Europe Facility" tool. As a result
Department of International Relations in Energy
of a common strategy and presenting of opinions "with
Section of Energy, Ministry of the Economy of the Slovak Republic
one voice" it has been succeeded to include to the projects
of common interest also projects such as: Slovak-HungariSlovak Energy Annual 2013
79
Efektívnosť decentralizovanej výroby
elektrickej energie z vysokoúčinných zdrojov
kombinovanej výroby elektriny a tepla
Smernicami 2009/72/ES a 2009/73/ES sa od členských štátov požaduje, aby zabezpečili zavedenie inteligentných meracích
systémov s cieľom pomôcť spotrebiteľom aktívne sa zúčastňovať na trhoch s dodávkami elektriny a zemného plynu.
Vysokoúčinná kombinovaná výroba má byť vymedzená
prostredníctvom úspor energie dosiahnutých kombinovanou výrobou namiesto samostatnej výroby tepla a elektriny. Členské štáty EÚ, deklaráciou v smernici 2012/27/EU
podporujú zavádzanie opatrení a postupov na podporu zariadení vysokoúčinnej kombinovanej výroby s celkovým menovitým tepelným príkonom menším ako 20 MW s cieľom
Možnosti úspor cez energetický manažment
podporiť a zefektívniť distribuovanú energiu. Riešením je
Aktívnym riadením energetického manažmentu decentra-
implementácia vysokoúčinnej kombinovanej výroby priamo
lizovanej výroby elektrickej energie z vyskoúčinných zdro-
do lokalít odberu elektriny a tepla. Najperspektívnejšie sú
jov kombinovanej výroby elektriny a tepla a ich lokálnych
miesta s centralizovanou priemyselnou výrobou, ale tiež
odberov je možné dosiahnuť ďalšiu pridanú hodnotu v eko-
administratívno-obchodné centrá v prímestských zónach.
nomickej bilancii. Uskutočňuje sa to využitím predikčných
Tieto zdroje môžu plniť aj funkciu záložných zdrojov, ktoré
procesov, synergie odberu a výroby a aktívnym pôsobením
sú väčšinou inštalované ako dieselgenerátory s nákladným
do elektrizačnej sústavy. Systém musí umožňovať on-line
a energeticky neefektívnym prevádzkovaním. Vhodná je tiež
sledovanie aktuálnej spotreby a výroby elektriny a spraco-
kombinácia s obnoviteľnými zdrojmi elektrickej energie
vanie dát, informácie o finančných bilanciách energií a ich
– fotovoltickými strešnými elektrárňami resp. nízkovýkon-
historický prehľad, predikcie, notifikácie a billing.
nými veternými elektrárňami. Celá takáto štruktúra integrovaná v mieste spotreby vytvára možnosti pre dosiahnutie
Pre dosiahnutie uvedených procesov je potrebné komplexné
úspor z viacerých procesov.
zdieľanie služby Internet energy systems, ktorá zabezpečuje
→ pravidelné odpočty a zber dát
Prvé skúsenosti zo Slovenska vychádzajú z inštalácie ta-
→ t vorbu denných a mesačných vyhodnotení výroby elektriny
kejto vysokoúčinnej kombinovanej výroby v priemyselných
→ denné a mesačné zadávanie údajov do systému OKTE (Ope-
parkoch, kde inštalované zdroje dosahujú až 85-percentnú
rátor krátkodobého trhu s elektrinou), SEPS (Prevádzko-
účinnosť primárneho energetického paliva. Ďalšia úspora
vateľ Slovenskej prenosovej sústavy) a regionálneho dis-
vzniká pripojením týchto zdrojov do lokálnych (miestnych)
distribučných sietí. Odľahčením elektrizačnej sústavy od
prenosu elektriny sa priamo znižujú straty.
tribútora
→ notification – upozornenie formou e-mailu, alebo SMS
správy odovzdávania
→ prognózy plánovaných údajov na nasledujúci mesiac a rok
Úspory vznikajú využitím zdrojov do systému regulácie sú-
→ market a billing
stavy. Pokiaľ sa do tohto procesu prepoja aj lokálne odbery,
→ sledovanie a implementácia noviniek a zmien v súvisiacej
vytvára sa priestor na komplexný energetický manažment
legislatíve
„prebytkov“ energií.
→ zodpovednosť za správnosť nameraných údajov
Decentralizované zdroje inštalované v mieste odberu ich
Systém powerIEM® (Internet Energy Management) je množi-
energie umožňujú realizáciu ďalších úsporných opatrení
na internetových služieb ponúkaných spoločnosťou PPA Po-
cez inteligentný lokálny energetický manažment. K nemu
wer DS s. r. o., ktoré poskytujú zákazníkovi on-line informá-
je nevyhnutné, aby sa v zmysle smernice 2006/32/ES kon-
cie o spotrebe prípadne výrobe elektrickej energie. Zákazník
covým odberateľom poskytli za konkurencieschopné ceny
má v ľubovoľnom čase, z ľubovoľného miesta s pripojením
individuálne meradlá, ktoré presne zobrazujú ich skutočnú
na internet prístup k aktuálnemu odberu, k histórii odbe-
spotrebu energie a poskytujú informácie o skutočnej dobe
ru a k palete funkcií, ktoré systém ponúka. Systém pracuje
využívania. Prepojením týchto meradiel so špecializovaným
v prostredí štandardných internetových prehliadačov s pod-
energetickým systémom power IEM® vytvára ďalšie úspory
porov prostredia tabletov a smartfónov.
aktívnym riadením dodávok energií lokálnym odberateľom.
82
Slovak Energy Annual 2013
TECHNOLÓGIE
POD KONTROLOU
Napájanie zariadení elektrickou
energiou, osvetlenie
Priemyselná automatizácia
Meranie a regulácia
ŠTÚDIE
PROJEKTY
DODÁVKY
MONTÁŽ
OŽIVENIE
SERVIS
PPA CONTROLL, a.s. | Vajnorská 137 | 830 00 Bratislava
Tel: + 421 2 492 37 111 | + 421 2 492 37 374
[email protected] | www.ppa.sk
The efficiency of decentralized electricity
production from highly efficient sources
of combined electricity and heat production
According to Directives 2009/72/EC and 2009/73/EC, member states are required to
ensure the implementation of smart metering systems in order to help consumers
actively participate in markets concerning electricity and natural gas supplies.
Highly ef ficient combined production should be defined
Possible savings through energy management
by energy savings achieved through combined production,
Thanks to the active management of decentralized electric-
instead of the separate production of heat and electricity.
ity production from highly ef ficient sources of combined
Through the declaration in the 2012/27/EU Directive, EU
electricity and heat production and their local consumers,
member states encourage the implementation of measures
it’s possible to reach a further added value in economic bal-
and procedures to promote devices for highly ef ficient com-
ance. This is done by using predictive processes, consump-
bined production with total unit heat consumption lower
tion and production synergy, and active interference into
than 20 MW, in order to support distributed energy and
the power system. The system must allow the on-line moni-
make it more ef ficient. The solution is to implement highly
toring of the actual electricity consumption and produc-
ef ficient combined production to electricity and heat of f-
tion, the processing of measured data, information on the
take locations. The most prospective are places with cen-
financial balance of all energy forms and their historical
tralized industrial production, and administrative and
overview, along with predictions, notifications, and billing.
commercial centers in suburban areas. These sources could
also be used here as backup resources, usually installed as
To achieve the above processes, the comprehensive sharing
diesel generators with expensive and energy-inef ficient op-
of the Internet Energy Systems service is required. The ser-
eration. Combining them with renewable electricity sources
vice ensures the following:
– solar panels, or low-capacity wind power, would also be
→ regular measurements and data collection
suitable. This whole structure integrated with the place of
→ creating daily and monthly assessment for electricity pro-
need would create possibilities to achieve savings from several processes.
duction
→ daily and monthly data input into the OKTE system (the
short-term electricity market organizer) SEPS (Operator
The first Slovak experience with the installation of such
a highly ef ficient combined production was in industrial
of the Slovak Transmission System), and the regional distributor
parks, where installed sources gained an 85% ef ficiency of
→ notifications by e-mail or SMS
the primary energy fuel. Further savings are achieved by
→ planned data prognoses for the following month and year
connecting these sources to local distribution networks.
→ marketing and billing
Losses are directly reduced af ter easing the power system
→ monitoring and implementation of news and amend-
from electricity transmission.
ments in the relevant legislation
→ responsibility for the accuracy of measured data
Savings are reached when the sources are applied to the
regulatory network system. If local consumption is also in-
The Power IEM® system (Internet Energy Management) is
volved in this system, space for the comprehensive energy
a group of internet services of fered by PPA Power DS s.r.o.,
management of “surplus” energy avails itself.
providing customers with on-line information on electricity consumption and production. The customer has access
Decentralized energy sources installed in the of f-take
to the current consumption, history, and range of features
points allow further saving measures through local intel-
anytime and from any place through internet connection.
ligent energy management. For this, it’s necessary to pro-
The system runs on standard internet browsers, also sup-
vide end consumers with meters for reasonable prices that
porting tablets and smart phones.
accurately display actual energy consumption and provide
information on the actual usage period, in accordance with
Directive 2006/32/EC. The connection of these meters with
the specialized Power IEM® energy system creates further
savings due to the local consumer’s active supply management.
84
Slovak Energy Annual 2013
Pri investíciách do úspor energie
sme už dôslednejší
Na realizáciu projektov zameraných na znižovanie spotreby energie sa v uplynulých rokoch vynaložilo množstvo finančných prostriedkov. O tom, do akej miery boli tieto opatrenia systematické a ako sa sprísnili požiadavky na dôslednosť pri dosahovaní úspor
energie, sme sa porozprávali s Ing. Pavlom Kosom, energetickým expertom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA),
ktorá poskytuje bezplatné energetické poradenstvo a prevádzkuje Monitorovací systém efektívnosti pri využívaní energie.
Medzi úlohy SIEA patrí aj analyzovanie možného po­
na vykurovanie pred zateplením. Hoci je na prvý rok vyčlene-
tenciálu úspor na Slovensku a navrhovanie opatre­
ných na realizáciu opatrení iba 11, 5 milióna €, ak sa systém
ní, ktoré by mohli prispieť k zvyšovaniu energetickej
osvedčí, je predpoklad, že budú uvoľnené ďalšie prostriedky.
efektívnosti. Čo sa v uplynulom roku v tejto oblasti
Pre množstvo bytových domov, ktoré ešte nie sú zateplené, je
zmenilo?
to dobrá správa, pretože majú možnosť získať úver s 0-percent-
Vytváranie vhodného prostredia, ktoré by motivovalo k úspo-
ným úrokom do výšky 80 % oprávnených nákladov na projekt.
rám energie, je beh na dlhé trate, nedá sa hovoriť o výsledkoch, ktoré sa prejavujú zmenou za jeden rok. Dúfame, že
Čo okrem precíznej analýzy naznačuje, že majiteľ
sa nám postupnými krokmi podarí upozorňovať na to, že
rodinného domu či bytu alebo správca budovy sa
v energetike všetko so všetkým súvisí a neuvážene vynalo-
k riešeniu postavil dôsledne?
žené investície majú často nezvratné dôsledky. Žiaľ, treba
O dôslednosti alebo nedôslednosti vždy veľa napovie kom-
priznať, že niekedy by bolo lepšie, ak by prostriedky neboli
plexnosť projektu obnovy. V minulosti neboli výnimkou čias-
použité vôbec. Slovensko má prvý boom úsporných opatrení
tkové riešenia motivované dotačnými schémami, napríklad
za sebou a s odstupom času sa začína hovoriť o problémoch
sa realizovalo zateplenie, ale na následné vyregulovanie
otvorene. Poznáme viacero príbehov nespokojných majiteľov
vykurovacej sústavy alebo optimalizovanie výkonu tepel-
rodinných domov, bytových domov, ale aj zástupcov verejné-
ného zdroja už nikto nemyslel. Podobne, ak sa dali získať
ho sektora či podnikateľov, ktorí majú dnes viac starostí, ako
dotácie na obnoviteľné zdroje energie, inštaloval sa kotol
pred tým. Aj v dôsledku toho je potrebné neustále pripomí-
na biomasu, hoci budovy neboli zateplené a po zateplení
nať kvalitu vykonávaných prác a odborných energetických
má kotol zbytočne vysoký výkon. Zmenu priniesli aj dôsled-
analýz, ktoré by mali predchádzať každému zásadnejšiemu
nejšie schémy podpory, ktoré žiadateľov uprednostňujú aj
rozhodnutiu. Pozitívnou správou je, že stále viac energeticky
podľa dosiahnuteľných úspor a ich nákladovej náročnosti.
efektívnych opatrení sa realizuje systematickejšie a dôsled-
Výhodu teda mali tí, ktorí realizovali viacero opatrení naraz
nejšie ako v minulosti.
s menšími podružnými nákladmi.
Môžete byť konkrétnejší a naznačiť, ako sa tento
Ktoré z grantových programov považujete za po­
trend prejavuje v praxi?
sledné obdobie z hľadiska šetrenia energiou a opti­
Príkladom môže byť dlho očakávaný projekt JESSICA, v rámci
malizácie investičných nákladov vo vzťahu k dosia­
ktorého je možné prostredníctvom európskych fondov podpo-
hnutej úspore tepla za najsystematickejšie?
riť obnovu bytových domov na Slovensku. Súčasťou žiadostí,
Silnú motiváciu pri dosahovaní čo najvyšších úspor dával
ktoré je možné podávať od 1. júna 2013, sú už aj dôležité infor-
program SLOVSEFF I. aj II. s úverovými linkami v hodnote
mácie pre vyhodnotenie opodstatnenosti a dopadu podporných
150 miliónov € pre bytové domy a na rovnakom princípe
opatrení. Na rozdiel od Vládneho programu zatepľovania či
je postavený aj program MUNSEFF určený okrem bytovej
programu Obnova, v rámci ktorých Štátny fond rozvoja bývania
sféry aj pre obce, mestá a spoločnosti, ktoré im poskytujú
doteraz poskytoval prostriedky zo štátneho rozpočtu, musia
služby. V rámci tohto programu sa môžu v roku 2013 z dvoch
žiadatelia prostriedkov z projektu JESSICA uviesť aj údaje o
komerčných bánk čerpať úvery v hodnote 55 miliónov €,
skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za posledné dva roky,
pri ktorých Európska banka pre obnovu a rozvoj poskytne
pričom dosiahnuté hodnoty v spotrebe energie po zateplení
granty až do výšky 20 % istiny. Podobne boli postavené aj
sa budú sledovať. Správcovia ich budú pravidelne zasielať do
výzvy na čerpanie prostriedkov z Ekofondu, ktorý spravuje
Monitorovacieho systému efektívnosti pri využívaní energie,
Slovenský plynárenský priemysel. Podľa miery dosiahnutých
ktorý prevádzkuje SIEA. Aj naďalej je potrebné predložiť pro-
úspor sa vyhodnocujú aj podnikateľské a verejné projekty
jektové hodnotenie tepelno-technických vlastností budovy
zamerané na podporu energetickej efektívnosti z Operačného
s výpočtami spotreby tepla pred a po zateplení. Oprávnené sú
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktoré
len tie projekty, pri ktorých sa preukáže zníženie potreby tepla
administruje SIEA. Monitorovanie spotreby energie a ana-
minimálne o 20 percent oproti výpočtovo určenej potrebe tepla
lyzovanie, či bola v súlade s očakávanými predpokladmi, je
Slovak Energy Annual 2013
85
aj súčasťou pilotného projektu Energetická efektívnosť vo
a distribúcie elektriny či prepravy a distribúcie zemného
verejných budovách, v rámci ktorého bolo už obnovených
plynu. V monitorovacom systéme budú zaznamenané a spra-
47 budov škôl, obecných úradov, kultúrnych domov a zdra-
cované aj záverečné správy z povinných kontrol vykurovacích
votných stredísk v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Projekt,
a klimatizačných systémov, ktoré sú zamerané na overenie
ktorý je financovaný z Medzinárodného fondu na podporu
ich energetickej efektívnosti. Na základe viacročných po-
odstavenia elektrárne Bohunice, odborne od spracovania
rovnaní bude možné uviesť, koľko energie sa ušetrilo, ale
vstupných energetických auditov, manažovania verejného
aj predikovať najvyšší potenciál úspor a tomu prispôsobiť
obstarávania, cez zabezpečenie realizácie jednotlivých pro-
podporné mechanizmy.
jektov až po vyhodnotenie úspor zastrešila tiež SIEA.
V rámci monitorovacieho systému sa budú vyhod­
Konečná spotreba energie na Slovensku sa v pred­
nocovať aj súbory údajov z energetických auditov
chádzajúcich rokoch znížila. Vieme presnejšie do akej
podľa zákona č. 476/2006 Z. z. Z neho vyplýva, že audit
miery a prečo?
budú musieť mať do konca roka aj veľkí spotrebitelia
Toto je zaujímavá otázka, na ktorú je dosť ťažké odpovedať
energie v oblasti priemyslu a pôdohospodárstva.
jednoznačne. Výrazne sa prejavil samozrejme rok 2008.
Ako to podľa vás firmy zvládajú, prípadne aké majú
Predovšetkým v priemysle bol medziročný pokles najväčší,
v tomto smere ťažkosti?
príčinou bola zrejmá ekonomická kríza. Kontinuálny pokles
Energetické audity by sa mali vykonať vo všetkých podnikoch
spotreby sledujeme v oblasti bytových domov z dôvodu za-
v priemysle, ktorých celoročná spotreba energie prekročí
tepľovania. Čokoľvek si však budeme nahovárať, hlavným
5 500 MWh a v podnikoch v pôdohospodárstve so spotrebou
motorom znižovania spotreby energie je jej obstarávacia
vyššou ako 2 500 MWh. Správy o odložení týchto povinností
cena, a to platí pre všetkých spotrebiteľov. Spotreba za celé
z konca roka 2011, kedy uplynul termín pre podniky s men-
Slovensko sa sleduje v rámci údajov zberaných a spraco-
šou spotrebou, sa nepotvrdili. Naopak, na povinnosti rea-
vávaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Hod-
lizovať energetické audity v podnikoch Európska únia trvá
novernosť vstupných údajov je rôznorodá. A tak v systéme
a zdôraznila to aj v novej energetickej smernici. Dokonca
presného spracovania „nepresných čísel“ rezultuje výsledok,
sa v nej spomína, že pôvodne päťročné intervaly auditov
ktorý niekedy nekorešponduje s inými energetickými bilan-
pre veľké podniky by sa mali skrátiť na štyri roky. Podniky
ciami. Aj z tohto dôvodu bola v rámci zákona č. 476/2008
by preto nemali odkladať energetické audity na poslednú
Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorým sa aproximovala
chvíľu tak, ako v roku 2011, keď sa blížil termín pre podniky
Smernica 2006/32/ES, ustanovená povinnosť zriadiť Moni-
s menšou spotrebou. Vieme o tom, že viaceré audity sa vtedy
torovací systém efektívnosti pri využívaní energie v kompe-
robili od stola, čo najlacnejšie a len pre formálne splnenie
tencii Ministerstva hospodárstva SR. To poverilo zriadením
povinnosti – ak by prišla na kontrolu Štátna energetická in-
a prevádzkovaním systému SIEA.
špekcia. Je to však na škodu veci, pretože dobre spracovaný
energetický audit často ukáže pomerne ľahko dosiahnuteľné
Kedy budú k dispozícii výsledky z monitorovacieho
úspory energie a zároveň aj nákladov.
systému?
Systém je z hľadiska zberu údajov od povinných aj nepovin-
Je v tejto oblasti slovenský trh niečím špecifický?
ných poskytovateľov funkčný. Treba však zdôrazniť, že pre
Nie je to typicky slovenská situácia a netýka sa len energe-
hodnoverné vyčíslenie úspor dosahovaných z jednotlivých
tických auditov. Keďže obdobná situácia nastala aj v iných
projektov a následné zovšeobecnenie je potrebné zozbierať
krajinách a aj v súvislosti s certifikátmi energetickej hospo-
podstatné množstvo údajov z jednotlivých sektorov spotreby
dárnosti budov a správami z pravidelných kontrol z vyku-
energie minimálne v trojročnom slede. Potom bude možné
rovacích a klimatizačných systémov, Európska únia prijala
určiť relevantnosť úspor. Do systému nám zasielajú údaje
nápravné opatrenia. Dôsledkom je zavedenie prís-nejších
okrem veľkých bytových domov s podlahovou plochou viac
pravidiel na kontrolu týchto poradensko-inžinierskych čin-
ako 1 000 m2 aj ústredné orgány štátnej správy, organizácie
ností v energetike.
v ich pôsobnosti, prevádzkovatelia sústav a rozvodov energie
a za tento rok budú zasielať po prvý raz údaje aj obce a mes-
Aké sú zásadné rozdiely pri kontrole v prípade ener­
tá. Prvé relevantné údaje za sektor bytových domov máme
getického auditu?
za rok 2011. Systém má viacero modulov, okrem iného na
Doteraz mal každý audítor povinnosť zasielať SIEA iba súbor
spracovanie údajov z hodnotenia rozvodov tepla, prenosu
údajov o navrhovaných úsporných opatreniach z každého
86
Slovak Energy Annual 2013
zrealizovaného auditu. Na základe novelizácie zákona č.
predovšetkým témy vyplývajúce z nových legislatív­
476/2008 zákonom č. 69/2013 Z. z. si môže SIEA vyžiadať
nych požiadaviek, alebo sa zaoberáte aj konkrétnymi
celý audit priamo od vlastníka auditu a po podpise prehlá-
otázkami ľudí, ktorí chcú ušetriť energiu a potrebu­
senia o mlčanlivosti skontrolovať odbornú kvalitu. Ak sa
jú sa poradiť ako?
zistia nedostatky, postihnutý samozrejme nebude ten, kto
Semináre, konferencie i okrúhle stoly, ktoré organizujeme,
audit zaplatil, ale konkrétny energetický audítor, ktorý je
často súvisia s aktuálnou legislatívou aj preto, že všetci oce-
pod auditom podpísaný. V prípade vážnych a opakujúcich
ňujú, ak majú informácie včas a priamo od tých, ktorí sa na
sa pochybení, môže byť audítor vyčiarknutý zo zoznamu
legislatívnych zmenách podieľali. Atraktívne sú aj následné
audítorov. Ak bude chcieť oprávnenie získať, musí úspešne
diskusie, kde sa právne predpisy stretnú so starými či no-
znovu absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti. Od januára
vými problémami z praxe. Pri individuálnom poradenstve,
2013 platia takéto sprísnené pravidlá na kvalitu práce ener-
ktoré poskytujeme počas podujatí, ale aj na výstavách a naj-
getických špecialistov aj pri kontrole vykurovacích a klimati-
mä v poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici
začných systémov. Podobne sa zvýšili požiadavku na kvalitu
a v Košiciach, témy diktujú majitelia domov, bytov, ale aj
certifikátov preukazujúcich energetickú hospodárnosť budov.
starostovia či podnikatelia. Pýtajú sa nás, aký kotol bude pre
nich najvhodnejší, či sa im oplatí investovať do slnečných
Platia od roku 2013 aj ďalšie novinky?
kolektorov, fotovoltiky, tepelných čerpadiel, ktoré obnovi-
Úprav, ktoré si vyžiadala nová smernica 2010/31/EÚ o ener-
teľné zdroje energie môžu vzájomne skombinovať alebo sa
getickej hospodárnosti budov, bolo naozaj viacero. Patrí me-
zaujímajú o vhodné riešenia pri obnove budov.
dzi ne aj zmena kontroly kotlov na kontrolu vykurovacích
systémov. V praxi to znamená, že už pri prvej kontrole sa
Sú témy, do ktorých sa nepúšťate? Ako majú laici za­
kontroluje celý vykurovací systém a overuje sa vhodnosť
ručené, že práve vy im poradíte správne?
dimenzovania kotla pre danú budovu. Porovnáva sa výkon
Poradenstvo je veľmi širokospektrálne. Snažíme, aby nami
kotla a maximálny potrebný tepelný výkon, ktorý bol sta-
poskytované informácie boli praktické, relevantné a odborne
novený výpočtom na základe tepelnotechnických vlastností
podložené. Projekt bezplatného poradenstva je spolufinan-
budovy. Táto požiadavka vyplynula zo skutočnosti, že hoci
covaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Aj vďaka
boli mnohé z budov v posledných rokoch obnovené a ich
tomu máme veľkú výhodu v tom, že nie sme zaťažení prefe-
potreba tepla mohla klesnúť až na polovicu, naďalej sa na vy-
rovaním technológie od konkrétneho výrobcu alebo služby
kurovanie využíva staršie zariadenie, ktoré má neprimerane
od toho ktorého dodávateľa. Okrem skúsených pracovníkov
vysoký výkon. V takýchto prípadoch však nie je možné kotol
s dlhoročnou praxou v oblasti energetiky individuálne kon-
prevádzkovať s primeranou účinnosťou premeny energie
zultácie poskytujú aj mladí ľudia, ktorí sú ochotní na sebe
z paliva na teplo.
odborne pracovať a počúvať rady starších. Najvhodnejšie riešenia často spolu preberáme a aj na základe údajov z monito-
Podľa toho čo uvádzate, z požiadaviek Európskej únie
rovacieho systému a neustálemu styku s odborníkmi z praxe
vyplýva celý systém úsporných opatrení. Aké zmeny
dokážu zodpovedať niekedy aj veľmi komplikované otázky.
sa ešte pripravujú?
Podstatne väčšie zmeny v oblasti energetickej efektívnosti nás
Aké sú reakcie záujemcov o poradenstvo?
čakajú v súvislosti s aproximáciou Smernice 2012/27/EÚ o ener-
Ak nám niekto otázku zašle mailom, väčšinou si vyžiada-
getickej efektívnosti do právneho rámca Slovenskej republiky.
me podrobnejšie údaje, niekedy nasleduje aj telefonát ale-
Rozbehli sa práce na novom zákone o energetickej efektívnosti,
bo osobné stretnutie. Snažíme sa vždy poradiť neformálne
tento bude musieť byt prijatý najneskôr v júni 2014. Ale už
a máme len dobré ohlasy. No stáva sa, že pýtajúci sú prekva-
priebežne sa spracovávali a spracovávajú materiály ohľadom
pení naším odporúčaním, najmä ak im na základe základ-
určenia cieľa energetickej efektívnosti pre nasledujúce roky
ných prepočtov naznačíme, že ich očakávania pri plánovanej
v kontexte trojročných Akčných plánov energetickej efektív-
investícii sa nemusia naplniť. No v konečnom dôsledku je
nosti. Taktiež je potrebné pripraviť aktualizáciu Koncepcie
väčšina spokojných. Rozhorčene reagujú predovšetkým tí,
energetickej efektívnosti.
ktorí sa pýtajú na možnosť získania dotácií na realizáciu
energeticky efektívnych opatrení v čase, keď ešte alebo už
Medzi podstatné a dlhodobé činnosti SIEA pat­
nie sú k dispozícii. Ale to nevieme ovplyvniť.
rí poskytovanie bezplatného energetického po­
radenstva. Sú predmetom vášho poradenstva
Slovak Energy Annual 2013
(red)
87
We’re being more conscientious when
investing in energy saving
Large funds have been spent in the last years implementing projects focused on reducing energy consumption. We talked
to Pavol Kosa, M.Sc. on to what extent these measures were systematic and how strict the requirements for conscientiousness
became when achieving energy savings. Kosa is an energy expert of the Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA)
that provides free energy consultations and operates the Monitoring system for efficiency in energy use.
Among SIEA’s tasks is to analyze the saving potential
mathematically determined heat consumption before insulation
in Slovakia and propose measures that would help
was done, are eligible. Although for the first half-year only €11.5
increase energy efficiency. What has changed in this
million was earmarked for the implementation of these meas-
area in the last year?
ures, if the system proves itself, we expect more funds to be re-
Creation of favorable environment which will motivate people
leased. This is good news for lots of apartment buildings that are
to save energy is a long-distance race and we can’t talk about
not insulated yet, because they have a chance to get a loan with
results showing change in one year. We hope that gradually
0% interest for up to 80% of the project costs.
we’ll manage to draw attention to the fact that concerning energy, everything is related to each other and impetuous invest-
Besides a precise analysis, what will indicate that an
ments often create irreversible consequences. Unfortunately,
owner of a house or apartment building, or a build­
it must be admitted that sometimes it would be better if the
ing administrator is being conscientious about the
funds weren’t spent at all. Slovakia is already over the first boom
solution?
of saving measures and is beginning to talk openly about the
The renovation project’s complexity always says a lot about
issues. We know seve­ral stories about unsatisfied owners of
the conscientiousness. Partial solutions motivated by subsidy
houses, apartment buildings, as well as representatives of the
schemes were not rare in the past, for example when the insula-
public sector and business people, who are having more trouble
tion was done, but the subsequent regulation of the heating sys-
than before. As a consequence of this, it’s necessary to keep con-
tem and the optimization of the heating source’s capacity were
stantly reminding ourselves about the qualities of performing
not implemented. Similarly, when it was possible to receive funds
work and expert energy analyses that should come before any
for renewable energy sources, biomass boilers were installed
fundamental decision. The positive news is that more and more
even though buildings weren’t insulated, and after insulation the
energy efficient measures are being implemented systemati-
boilers had an unnecessarily high performance. More consci-
cally and more conscientiously than in the past.
entious subsidy schemes have also brought changes, preferring
applicants according to attained savings and their cost demands.
Could you be more specific and hint at how this trend
This means that those who implemented several measures at the
is reflected in practice?
same time with lower related costs had the advantage.
An example might be the long-awaited JESSICA Project, through
which it’s possible to support the renovation of Slovak apartment
Which grant programs have you recently consid­
buildings using European funds. Couple of applications that could
ered as the most systematic in terms of saving ener­
be submitted from 1 June 2013 represent the fundamental in-
gy and optimizing investment costs in relation to
st
formation required for the assessment of the justification and
attained heat savings?
impact of the supportive measures. Contrary to the Governmen-
The SLOVSEFF First and Second Programs with credit lines
tal Insulation Program and the Refurbishment Program, under
worth €150 million for apartment buildings created a strong
which the State Housing Development Fund has been providing
motivation when the highest savings possible were attained.
financial support from the state budget, the applicants for JES-
Based on the same principle is the MUNSEFF Program, de-
SICA funds must also submit relevant data according to the build-
signed, besides the housing sector, for towns and companies
ing’s thermal and technical attributes, as well as the information
providing services. Within this program, loans from two com-
on the actual heating consumption for the last two years. Building
mercial banks worth €55 million can be spent in 2013, for
administrators will regularly be sending the energy consumption
which the European Bank for Reconstruction and Develop-
values achieved following insulation to the Monitoring system for
ment will provide grants up to 20% of the principal. Similarly
efficiency in energy use, operated by SIEA, where they’ll be moni-
were the invitations to draw funds from Ekofond, managed by
tored. Project evaluation of the building’s thermal and technical
Slovak Gas Industry. The business and public projects focused
attributes with the calculation of heat consumption before and
on the promotion of energy efficiency from the Operational
after insulation is still eligible. All of the projects demonstrating
Programme “Competitiveness and Economic Growth” managed
a reduction in heat consumption by at least 20 % compared to the
by SIEA were also assessed according to the amount of sav-
88
Slovak Energy Annual 2013
ings. Monitoring energy consumption and analyzing whether
several modules, including ones to process data from the heat
it is in accordance with expectations represent a part of a pi-
distribution assessment, and electricity and natural gas trans-
lot project called Energy Efficiency in Public Buildings, under
mission and distribution. The final reports from the manda-
which 47 school buildings, municipal offices, cultural centers,
tory inspections of heating and air conditioning systems, fo-
and health centers in Trnava and Nitra municipalities have
cused on the verification of their energy efficiency, will also
already been restored. The project financed from the interna-
be recorded and processed in the monitoring system. Based
tional fund to support the decommissioning of the Bohunice
on multi-annual comparisons, it’ll be possible to state how
power plant was completely managed by SIEA, from the expert
much energy was saved, predict the highest possible saving
processing of the input energy audits and the management
potential, and adjust the supportive mechanisms accordingly.
of public procurement, ensuring the implementation of individual projects, and the evaluation of savings.
The monitoring system will also evaluate data files
from energy audits under Act No. 476/2006 Coll. This
Total energy consumption in Slovakia has decreased
states that even large energy consumers in industry
in recent years. Do we know more precisely to what
and agriculture will also have to have an audit. How
extent and why?
do you think companies are dealing with this, and
This is an interesting question and quite difficult to answer
what difficulties are they facing in this matter?
clearly. Of course, 2008 has strongly manifested itself now. Es-
Energy audits were supposed to be performed in all industry
pecially in industry, the year-on-year decrease was the highest,
enterprises whose annual energy consumption exceeds 5,500
obviously due to the financial crisis. We have monitored a con-
MWh, and in agricultural companies with consumption higher
tinuous decrease of consumption in apartment buildings due
than 2,500 MWh. Reports from the end of 2011 about postponing
to insulation. But we know without delusions that the main
this obligation, when the deadline for companies with lower con-
driver for reducing energy consumption is its purchase price,
sumption expired, haven’t been confirmed. On the contrary, the
and this applies to all consumers. The consumption for all
European Union insists on the obligation of performing energy
Slovakia is monitored from the data collected and processed by
audits in companies, stressing it also in the new energy direc-
the Slovak Statistical Office. The plausibility of the input data
tive. It even mentions that the original five-year audit intervals
is diverse. Therefore the system of accurately processing “inac-
for large enterprises should be reduced to four years. Companies
curate numbers” gives us an outcome that sometimes doesn’t
therefore shouldn’t be postponing audits for the last moment like
correspond with other energy balances. For this reason, an
in 2011, when the deadline for smaller companies was approach-
obligation to establish the Monitoring system for efficiency
ing. We know that back then, numerous of audits were done from
in energy use under the competence of the Slovak Ministry of
the desk, as cheaply as possible, and only to officially fulfill the
Economy was determined under Act No. 476/2008 Coll. on En-
obligation – just in case if the State Energy Inspection Office will
ergy Efficiency, approximating the Directive 2006/32/EC. SIEA
show up. It’s a shame, because a well-performed energy audit
was entitled to establish and operate this system.
often shows even easily achievable energy and costs savings.
When will the results from the monitoring system be
Is there something specific about the Slovak market
available?
in this area?
The system is functional in terms of collecting data from re-
This is not a typically Slovak situation and doesn’t only concern
quired and optional providers. However, it has to be noted
energy audits. Since a similar situation has occurred in other
that in order to get a reliable calculation of savings achieved
countries in relation to the certificates of energy performance
from individual projects and subsequent generalization, it’s
of buildings, and the reports from regular inspections of heating
necessary to collect substantial data from individual sectors
and air conditioning systems, the European Union has taken
of energy consumption, for a minimum of three years. After
on corrective measures. The consequence is the introduction
that, it will be possible to determine the relevance of savings.
of stricter rules in the inspections of these consulting and engi-
Besides the large apartment buildings with a floor area meas-
neering activities in the energy industry.
uring more than 1,000 m2, we’re also receiving data from central government authorities, organizations under their com-
What are the major differences in inspections in case
petence, operators of energy distribution networks, and for
of an energy audit?
the first time this year, towns and cities. We gained the first
Until now, each auditor was supposed to send SIEA just
relevant data from the housing sector in 2011. The system has
a data file with the proposed saving measures from each
Slovak Energy Annual 2013
89
performed audit. Based on the amendment to Act No.
counseling topics related particularly to the new
476/2008 by Act No. 68/2013 Coll., SIEA is eligible to re-
legislative requirements, or do you also focus on
quire the entire audit directly from the audit’s owner, and
specific questions from people who want to save
check the professional quality after signing a confidentiality
energy and need to know how?
agreement. If any irregularities are found, the specific ener-
Various seminars, conferences, and round tables that we orga-
gy auditor on the audit will be affected, obviously not the person
ni-ze are often related to current legislation, mainly because
who paid for the audit. In case of serious and repea-ted viola-
everyone appreciates being informed in time and directly from
tions, the auditor may be removed from the list of auditors.
those who contributed to the legislative changes. The subse-
If auditor would like to obtain a license again, he/she has to
quent discussions where legislation meets old and new real-life
successfully complete the examination on professional compe-
problems are also attractive. Regarding individual counseling,
tence once more. From January 2013, these more stringent con-
provided at events, exhibitions, and especially counseling
ditions for the working quality of energy specialists have also
centers in Trenčín, Banská Bystrica, and Košice, the topics are
applied to the inspections of heating and air conditioning sys-
determined by the owners of houses and apartments, mayors,
tems. Similarly, the requirements on the quality of certificates
and business traders. They ask which boiler would be the most
proving the energy performance of buildings have increased.
suitable for them, whether it’s worth investing in solar panels,
photovoltaics, and thermal pumps, or which renewable energy
Are there any other new laws applicable from 2013?
sources can be combined. They’re also interested in suitable
There truly were a lot of modifications required from the new
solutions when refurbishing buildings.
Directive 2010/31/EU on the Energy Performance of Buildings.
One of them is the change of boiler inspections to heating sys-
Are there any topics you don’t enter into? How
tem inspections. In practice, this means that already on the
can lay people be sure you can give them the right
first inspection, the entire heating system is checked, and the
advice?
appropriateness of the boiler’s dimensioning for the relevant
The counseling is very wide-ranging. We try to make the pro-
building is verified. Compared are the boiler performance,
vided information practical, relevant, and expertly grounded.
and the maximum required heat capaci­ty determined from
Our National project is co-financed from EU Structural Funds.
the calculations based on the thermal and technical attrib-
The great advantage is that we’re not hampered by a preference
utes of the building. This requirement arose from the fact that
for technologies from a specific manufacturer or services from
although many buildings have been restored in recent years
a certain supplier. Besides our workers with long-term experi-
and their need for heat could have dropped by half, old heat-
ence in the energy industry, individual counseling is provided
ing devices with an unreasonably high capacity are still used.
by young people willing to improve their skills professionally
In such cases it’s impossible for the boiler to operate with the
and listen to the advice of elders. We often discuss the best so-
adequate efficiency of energy conversion from fuel to heat.
lutions based on the data from the Monitoring System and perpetual contact with field experts. Thanks to this, we’re able to
From what you say, the entire system of saving mea-
answer even questions that are sometimes very complicated.
sures arose from the European Union’s require­
ments. What other changes are being prepared?
What are the reactions of people interested in coun­
Significantly greater changes in energy efficiency are
seling?
awaited in relation to the implementation of Directive
If someone sends their question by e-mail, we usually request
2012/27/EU on Energy Efficiency to the Slovak legal frame-
more detailed information, sometimes followed by a phone
work. Work on the new law on energy efficiency has been
call or a meeting. We’re always trying for casual consultations
launched. This act will have to be adopted not later than
and receive only good feedback. It happens that the inquirer
in June 2014. The materials to determine energy efficiency
is surprised by our recommendations, especially if based on
for the comming years in the form of three-year Energy
primary calculations we indicate that expectations concerning
Efficiency Action Plans are being processed in the meantime.
a planned investment may not be fulfilled. But in the end, the
It’s also necessa­ry to prepare an updated version of the Energy
majority is satisfied. There are indignant reactions, particu-
Efficiency Concept.
larly from those asking about receiving grants to implement
energy efficient measures at a time when there are no funds
Among SIEA’s important and long-term activities is
yet or are no longer available. But we have no influence on this.
the provision of free energy counseling. Are your
(red)
90
Slovak Energy Annual 2013
Ciele novej smernice o energetickej
efektívnosti
Sekcia
energetiky
MHSR
Ing. Miroslav Mariáš, MH SR
Smernica 2012/27/EÚ Európskeho parlamentu a Rady zo
14. 11. 2012 o energetickej efektívnosti, ktorá nahrádza
smernice 2006/32/ES o energetických službách a 2004/8/
ES o podpore výroby elektriny z kogenerácie vstúpila do
platnosti 5. 12. 2012. Smernica sa musí transponovať do
5. 6. 2014. Základnou úlohou smernice je úprava legislatívneho rámca energetickej efektívnosti tak, aby bolo možné
dosiahnuť cieľ energetickej efektívnosti vo výške 20 % úspor
primárnej energie EÚ v roku 2020.
nové finančné nástroje. Je vytvorená možnosť zriadiť fond
energetickej efektívnosti, pričom plnenie cieľov je možné dosiahnuť aj formou príspevku do tohto fondu.
Energetický audit je potrebné vypracovať každé štyri roky
pre podniky, ktoré nie sú malým a stredným podnikom podľa európskej definície malých a stredných podnikov (ďalej
MSP). Prvý audit sa musí urobiť do 5. 12. 2015. Audity musia
byť nezávislé, vysoko kvalitné a nákladovo efektívne a musia
ich urobiť kvalifikovaní odborníci. Vypracovanie a kvalitu
auditov kontrolujú nezávislé orgány. Energetický audit pre
Smernica má tri hlavné ciele:
MSP a realizácia odporúčaní sa má podporovať cez podporné
❶ Národný indikatívny cieľ energetickej efektívnosti v roku
programy. Domácnosti majú byť informované o výhodách
2020 je stanovený v národnom programe reforiem z apríla
energetických auditov. Vzdelávacie programy a kvalifikač-
2013 vo výške 20-percentnej úspory primárnej energie v po-
né schémy majú byť zavedené pre energetických audítorov,
rovnaní s referenčným scenárom PRIMES 2007, čo predsta-
poskytovateľov energetických služieb, energetických mana-
vuje dosiahnutie cieľa na úroveň primárnej energie 680 PJ
žérov a inštalatérov prvkov budovy.
v roku 2020 a úroveň konečnej spotreby energie vo výške 435
Podľa novej smernice bude potrebné nainštalovať pres-
PJ v roku 2020.
né meradlá elektriny, plynu, tepla, chladu a teplej vody za
konkurencieschopné ceny, zobrazujúce skutočnú spotrebu
❷ Cieľ obnovy budov ústredných orgánov štátnej správy vo
a skutočnú dobu využívania tam, kde je to technicky mož-
výške povinnej ročnej obnovy 3 % z celkovej podlahovej plo-
né. Individuálne meradlo sa poskytne vždy, keď sa nahrádza
chy budov vlastnených a využívaných ústrednými orgánmi
existujúce meradlo, pri zriadení nového pripojenia v novej
štátnej správy, ktoré majú plochu nad 500 m2, od 9. 7. 2015
budove a pri uskutočnení významnej obnovy budovy. Indi-
250m2. Pri obnove sa majú dosiahnuť minimálne požia-
viduálne meradlá tepla, chladu alebo teplej vody musia byť
davky na energetickú hospodárnosť budov. Alternatívne je
nainštalované do 31. 12. 2016. Ak to nie je možné alebo nákla-
možné obnoviť menej budov, ale dosiahnuť pritom rovnaké
dovo efektívne, použijú sa pomerové rozdeľovače tepla a až
úspory energie. Súčasťou úloh je aj vypracovanie dlhodobej
potom je možné zvážiť alternatívne metódy. Pri zavedení in-
stratégie mobilizácie investičných prostriedkov na obnovu
teligentných meracích systémov sa má podrobne informovať
všetkých budov vrátane prehľadu fondu budov.
o ich výhodách.
Údaje o vyúčtovaní majú byť od 31. decembra 2014 presné
❸ Cieľ z povinnej schémy úspor 2014 – 2020 predstavuje do-
a založené na skutočnej spotrebe. Koncoví odberatelia mu-
siahnutie úspor energie vo výške 1,5 % z priemeru objemu
sia mať jednoduchý prístup k informáciám o histórii spotre-
predaja energie všetkých obchodníkov s energiou v rokoch
by, ktoré im umožnia vlastnú kontrolu. Koncový odberateľ
2010 – 2012 v každom z rokov 2014 až 2020. Je možné vyňať
bude môcť dostávať elektronické informácie o vyúčtovaní,
spotrebu energie v doprave a 25 % z cieľa je možné nahradiť
elektronické vyúčtovanie a na požiadanie aj jasné a zrozu-
úsporami od roku 2009, alebo úsporami z premeny, prenosu
miteľné vysvetlenie, akým spôsobom bolo jeho vyúčtovanie
a distribúcie. Cieľ je možné dosiahnuť aj alternatívnym spô-
zostavené. Vo vyúčtovaní sa uvedú informácie o aktuálnych
sobom cez štátne programy, fondy a podporné schémy. Pri
nákladoch na energiu a informácie umožňujúce porovnať
alternatívnom spôsobe je možné započítať iba úspory, ktoré
ponuky na rovnocennom základe.
sa dosiahnu nad rámec povinností stanovených v európskej
Analýza potenciálu vysokoúčinnej kombinovanej výroby
legislatíve.
elektriny a tepla (ďalej VÚ KVET) a efektívneho centrálneho
zásobovania teplom (ďalej CZT) sa má vypracovať na národ-
Ústredné orgány štátnej správy majú obstarávať výrobky,
nej úrovni do 30. 12. 2015. Analýza nákladov a výnosov sa
služby a budovy v najvyššej triede energetickej efektívnosti,
vykoná pri pláne alebo významnej rekonštrukcii elektrárne
pokiaľ je to nákladovo efektívne, ekonomicky realizovateľ-
nad 20 MWt, závodnej elektrárne nad 20 MWt, alebo systé-
né a technicky vhodné. V základných kritériách musia byť
me CZT alebo pri návrhu nového zdroja tepla nad 20 MWt.
uvedené aj nákladová efektívnosť, technická zdatnosť a do-
Autorizačné a povoľovacie kritériá pre VÚ KVET a efektívne
statočná konkurencieschopnosť. Smernica nabáda maxi-
CZT obsahujú povinnosť vypracovať analýzu nákladov a vý-
malizovať financie z viacerých existujúcich fondov a zriadiť
nosov, okrem jadrových elektrární, elektrární so systémom
Slovak Energy Annual 2013
91
The goals of the new directive
on energy efficiency
Ing. Miroslav Mariáš, Ministry of Economy of the Slovak Republic
zachytávania a uskladňovania uhlíka a špičkových elektrár-
efektívnosti obsahujúci okrem opatrení na tri roky aj pod-
ní. Na miestnej a regionálnej úrovni sa má zohľadniť poten-
robné informácie o opatreniach smernice. Každoročne je
ciál efektívneho CZT v súčinnosti s VÚ KVET a potenciál pre
potrebné podať správu o energetickej efektívnosti.
rozvoj miestnych a regionálnych trhov s teplom.
Treba zdôrazniť, že smernica o energetickej efektívnosti
Regulátor poskytne stimuly pre prevádzkovateľov preno-
rozsiahlym spôsobom zasahuje do všetkých sektorov ná-
sových a distribučných sietí a sústav, aby mohli využiť po-
rodného hospodárstva a jej implementácia si bude vyžado-
tenciál inteligentných sietí a úspor energie. Tarify elektri-
vať zásadnejší prístup k znižovaniu energetickej náročnosti
ny musia spĺňať špecifické kritéria a ref lektovať zníženie
a dosahovania úspor energie. Všetky otázky týkajúce sa tejto
nákladov dosiahnuté znížením spotreby energie. Regulácia
novej smernice sú riešiteľné, vyžadujú si však hlbšiu analý-
siete a tarify nesmú zamedziť podpore úspor energie, brá-
zu prístupov a postupov. Možno konštatovať, že odborné dis-
niť pri sprístupnení systémových služieb na strane spotreby,
kusie na tieto témy už prebiehajú na rôznych platformách.
pri riadení spotreby a pri distribuovanej výrobe na organi-
Cieľom ministerstva hospodárstva a vlády SR je vykonať
zovaných trhoch s elektrinou.
transpozíciu a implementáciu tohto legislatívneho doku-
Do 30. 6. 2015 sa má posúdiť potenciál energetickej efektív-
mentu takým spôsobom, ktorý vhodne nastaví motiváciu
nosti plynárenskej a elektrizačnej infraštruktúry. Je potreb-
k úsporám v našom energetickom a ekonomickom prostre-
né informovať verejnosť o výhodách energetickej efektívnos-
dí. Podotýkam, že pozitívne účinky tejto politiky pre celé
ti a dostupných finančných mechanizmoch a schémach. Má
národné hospodárstvo budú nesporné.
sa podporiť trh s energetickými službami a vytvoriť zoznam
Spracoval: Ing. Miroslav Mariáš
kvalifikovaných poskytovateľov energetických služieb. Vy-
hlavný štátny radca
užívanie energetických služieb vo verejnom sektore sa má
dosiahnuť poskytnutím modelových kontraktov.
dbor medzinárodných vzťahov v energetike
Každé tri roky sa má vypracovať akčný plán energetickej
sekcia energetiky, MH SR
The Directive 2012/27/EU of the European Parliament and
the Council of 14 October 2012 on energy efficiency which
repeals the Directives 2006/32/EC on energy services and
2004/8/EC on the promotion of cogeneration came into
force on 5 December 2012. The Directive must be transposed
until 5 June 2014. The Directive's main task is to amend the
legislative framework of energy efficiency so that it will
be possible to achieve the goal of energy efficiency in the
amount of 20 % of the EU primary energy savings in 2020.
on the energy ef ficiency of buildings are to be achieved. Alternatively, a smaller number of buildings can be renovated
but the same energy saving must be achieved. The tasks
also include preparing a long-term strategy for investment
means mobilization to renew all buildings, including an
overview of the building fund.
❸ The goal regarding the 2014-2020 saving scheme strives
for achieving the energy saving of 1.5 % of the average volume of the energy sold by all energy traders in 2010-2012 for
The Directive has three main goals:
each year in 2014-2020. The transport energy consumption
❶ The national indicative goal of energy ef ficiency in 2020
can be deducted and 25 % of the goal can be substituted for
has been established by the national reform program of
the savings since 2009 or the savings for transformation,
April 2013 to be in the amount of 20 % of primary energy
transmission and distribution. Alternatively, the goal can
savings in comparison with the PRIMES 2007 reference sce-
also be accomplished by way of state programs, funds, and
nario. According to this, in order to achieve the goal, the
supporting schemes. If the alternative method is employed,
primary energy level of 680 PJ must be achieved in 2020,
one can include only those savings which will be achieved
while the end-use energy level must be of 435 PJ in 2020.
beyond the duties prescribed by the European legislation.
❷ The goal to renovate buildings of the state administra-
The state administration central authorities are responsi-
tion central authorities in the amount of the compulsory
ble for providing products, services and buildings which be-
annual renewal of 3 % of the total f loor space of such build-
long to the highest class of energy ef ficiency, if it is cost-ef-
ings owned and used by the state administration central au-
ficient, economically feasible and technically appropriate.
thorities which have the f loor space over 500 sqm (250 sqm
The basic criteria must also include cost ef ficiency, tech-
af ter 9 July 2015). While renewing, minimal requirements
nical fitness, and suf ficient competitiveness. The Directive
92
Slovak Energy Annual 2013
ENERGY SECTION
MINISTRY
OF ECONOMY
encourages maximizing finances from several existing
the requirement to elaborate a cost and profit analysis, with
funds and establishing new financial means. There is a pos-
an exception of nuclear power plants, power plants with
sibility to establish an energy ef ficiency fund; the goals can
a system for carbon collection and storage, and top power
then be fulfilled by making contributions to this fund.
plants. At alocal and regional level, the potential of ef ficient
Companies which do not belong to small or medium enter-
CHS in cooperation with CHP as well as the potential for the
prises according to the European definition (hereaf ter SME)
development of local and regional heat markets are to be
are required to have an energy audit done every four years.
taken into consideration.
The first audit must be done until 5 December 2015. The audits
A regulator will provide stimuli for the operators of trans-
must be independent, of high quality and cost-efficient; they
mission and distribution networks and systems, so that
must be done by qualified specialists. The audits and their
they can make use of the potential of intelligent networks
quality are supervised by independent bodies. The energy au-
and energy savings. Power rates must meet specific crite-
dit for SME and the implementation of recommendations is
ria and take into consideration cost reductions, caused by
to be supported by way of supporting programs. Households
reductions of energy consumption. The network regula-
should be informed about the advantages of the energy au-
tion and rates cannot either hinder the support of energy
dits. Educational programs and qualification schemes are to
saving or obstruct making system services on the part of
be introduced for energy auditors, energy service suppliers,
consumption available, controlling the consumption and
energy managers, and building component fitters.
distributing products to organized power markets.
According to the new Directive, it will be required to install
The energy ef ficiency potential of the gas and electric in-
precise power, gas, heat, cold and hot water measures for
frastructure is to be assessed until 30 June 2015. It is neces-
competitive prices which will show the real consumption
sary to inform the public about the advantages of energy
and the real use time, where it is technically possible. An
ef ficiency and the available financial mechanisms and
individual measure will always be provided, when the exist-
schemes. The energy service market is to be supported and
ing measure is replaced, when a new connection in a new
a list of qualified energy service providers is to be made. The
building is established and when a major reconstruction
use of energy services in the public sector is to be achieved
of a building is done. Individual heat, cold or hot water
by way of providing model contracts. Every three years an
measures need to be installed until 31 December 2016. If it
action plan of energy ef ficiency is to be prepared. In addi-
is not possible or cost-ef ficient, ratio heat distributors will
tion to measures for the next three years, it will also con-
be used. Alternative methods can only then be considered.
tain detailed information on the Directive's measures. A re-
When intelligent measuring systems are installed, detailed
port on energy ef ficiency will be submitted annually.
information about their advantages must be provided.
It must be emphasized that the Directive on energy ef ficien-
From 31 December 2014 on, accounting data need to be pre-
cy has a major impact on all sectors of national economy.
cise and based on the real consumption. End users must
Its implementation will require a more radical approach to
have an easy access to information about the consump-
reducing energy demands and achieving energy saving. All
tion history which enables them self-monitoring. The end
issues regarding this new Directive are solvable; however,
user will be entitled to electronic accounting information,
they require a deeper analysis of approaches and proce-
an electronic statement and, on demand, also a clear and
dures. It can be stated that specialized discussions on these
comprehensible explanation of the way his or her statement
topics have already been initiated on various platforms.
has been prepared. In the statement, the information will
The goal of the Ministry of Economy and the Government
be given about the real energy costs and the information
of the Slovak Republic is to pursue transposition and imple-
enabling to compare the of fers on an equal basis.
mentation of this legislative document in such a way, which
At a national level, an analysis of the potential of highly
will appropriately set a motivation to saving in our energy
ef ficient combined heat and power generation (hereaf ter
and economic environment. I am pointing out that positive
CHP) and of ef ficient central heat supply (hereaf ter CHS)
ef fects of this policy will be indisputable for the whole na-
needs to be elaborated until 30 December 2015. A cost and
tional economy.
profit analysis will be made while designing or making
asignificant reconstruction of a power plant over 20 MWt,
Prepared by: Ing. Miroslav Mariaš
a factory power plant over 20 MWt or a CHS system or while
Main State Advisor
designing a new heat source over 20 MWt. The CHP and ef-
Division of International Energy Relations
ficient CHS authorization and permission criteria contain
Department of Energy, Ministry of Economy of the Slovak Republic
Slovak Energy Annual 2013
93
Obchod
s elektrinou
a plynom
Trade with
electricity
and gas
Organizácia trhu s elektrinou
O pôsobnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, spoločnosti OKTE, a. s.,
rozpráva predseda predstavenstva Ing. Michal Cabala, PhD.
Mohli by ste charakterizovať hlavné aktivity a posla­
Činnosť organizovania krátkodobého cezhraničného trhu
nie vašej spoločnosti?
s elektrinou počas roku 2012 vykonávala spoločnosť OKTE, a. s.
Spoločnosť OKTE, a. s. začala svoju činnosť na trhu s elek-
v zmysle platného Prevádzkového poriadku a schválených pra-
trickou energiou 1. januára 2011. Je dcérskou spoločnosťou
vidiel informačného systému organizátora krátkodobého trhu
prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná
s elektrinou. Denné obchodovanie na profile SR/ČR prebieha-
prenosová sústava, a. s., ktorá je 100-percentným vlastní-
lo počas roku 2012 v sedemdňovom režime, prostredníctvom
kom akcií OKTE, a. s. Stratégiou spoločnosti je usilovať sa
ePortálu www.isot.sk. V priebehu roku 2012 bolo v informač-
o vytvorenie takých podmienok pre rozvoj trhu s energiami
nom systéme registrovaných 45 účastníkov trhu, čo predsta-
na Slovensku, aby trh poskytoval všetkým svojim účastní-
vuje nárast o viac ako 21 % v porovnaní s rokom 2011 a svedčí
kom stabilné, transparentné a nediskriminačné prostredie.
o tom, že obchodníci s elektrinou využívajú uvedenú plaformu
OKTE, a. s. je regulovaný subjekt, ktorý podlieha vecnej i ce-
a jej benefity. Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vyrovnanie or-
novej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a je
ganizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou
držiteľom povolenia na činnosť organizátora krátkodobého
prebiehalo na dennej báze s konečným mesačným zúčtovaním.
trhu s elektrinou v Slovenskej republike. V rámci medziná-
Objem predanej elektriny v roku 2012 narástol oproti predchá-
rodnej spolupráce je OKTE, a. s. od 22. novembra 2011 čle-
dzajúcemu roku o vyše 35 %, pri objeme nakúpenej elektriny je
nom medzinárodného združenia búrz a organizátorov tr-
zaznamenaný rast takmer 26 %. Celkové zobchodované množ-
hov s elektrinou EUROPEX. V rámci členstva v EUROPEX-e sa
stvo elektriny v roku 2012 narástlo o 30 %.
OKTE, a. s. usiluje, spolu s jeho ďalšími členmi, presadzovať
úlohy energetických búrz a organizátorov trhu v rámci Eu-
Ako hodnotíte prevádzku organizovaného krátko­
rópskej únie, zvýšiť hospodársku súťaž vytvorením cenovej
dobého cezhraničného trhu s elektrinou?
transparentnosti, riešiť otázky vytvorenia jednotného eu-
Spoločnosť OKTE, a. s. zaznamenala ďalší významný úspech
rópskeho trhu a komunikovať a kooperovať s inštitúciami
v rámci európskeho regionálneho rozvoja. Od 11. septembra
v rámci Európskej únie, rovnako ako aj s Európskou sieťou
2012 spolu s národnými regulačnými úradmi, prevádzkova-
prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E s Agentúrou
teľmi prenosových sústav a organizátormi národných trhov
pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarska, úspešne
ACER a ďalšími. Rozvoj OKTE, a. s., vyplýva z jej pôsobenia
spustila do prevádzky cezhraničné prepojenie českého, slo-
a činnosti na slovenskom, regionálnom a celoeurópskom trhu
venského a maďarského trhu s elektrinou formou implicitnej
s elektrinou a zameriava na rozšírenie vnútorného denného
alokácie prenosových kapacít na spoločných cezhraničných
trhu s elektrinou o susediace trhové oblasti v rámci regi-
profiloch tzv. Market Coupling. Týmto krokom nadviazala
onálneho a celoeurópskeho pôsobenia. OKTE, a. s. zároveň
na úspešný projekt Česko-Slovenský Market Coupling, ktorý
identifikuje a sumarizuje jednotlivé potreby účastníkov trhu
bol spustený do prevádzky od roku 2009. Prepojenie týchto
s elektrinou v Slovenskej republike, na základe ktorých reali-
troch národných trhov je ďalším z krokov, ktoré majú viesť
zuje úpravu alebo rozšírenie svojho portfólia služieb.
k vytvoreniu jednotného európskeho trhu s elektrinou.
Aký bol rok 2012 z pohľadu činností a funkcií OKTE?
Očakávate nejaké zmeny na integrovaných trhoch
V súvislosti s novelizáciou Nariadenia vlády o pravidlách trhu
v kontexte európskeho vývoja?
s elektrinou bola s účinnosťou od 1. 1. 2012 vykonaná úprava
V súčasnosti skúmame rôzne varianty rozšírenia existujúce-
systému na nový model zúčtovania odchýlok, ktorého hlav-
ho trilaterálneho organizovaného krátkodobého cezhranič-
nými zmenami sú odstránenie „viacnákladov“ a zavedenie
ného trhu s elektrinou. Dňa 11. júla 2013 bol uskutočnený ďal-
koeficientu pre výpočet záporných platieb pre odchýlku. Zá-
ší krok k možnému rozšíreniu, keď predstavitelia národných
roveň sa v zmysle Vyhlášky ÚRSO, ktorou sa stanovuje cenová
regulačných úradov, prevádzkovateľov prenosových sústav
regulácia v elektroenergetike, zmenil spôsob vyberania po-
a operátorov trhu a energetických búrz z Českej republiky,
platkov za zúčtovanie, vyhodnotenie a vyrovnanie odchýlok
Slovenska, Maďarska, Poľska a Rumunska podpísali Memo-
a za prístup do systému zúčtovateľa odchýlok. V priebehu
randum o porozumení v súvislosti s pristúpením Rumunska
roku 2012 bolo v systéme zaevidovaných 80 subjektov zúčto-
a Poľska k integrovaným denným trhom s elektrinou Českej
vania. Komunikácia so subjektmi zúčtovania a zverejňovanie
republiky, Slovenska a Maďarska. Rumunsko a Poľsko sa roz-
informácií v zmysle platnej legislatívy sa realizovala pros-
hodli pripojiť k trilaterálnemu projektu za účelom získania
tredníctvom informačného systému zúčtovateľa odchýlok
výhod z integrácie a tým prispieť k rozvoju jednotného európ-
cez portál www.iszo.sk.
skeho vnútorného trhu s elektrinou. Prepájanie národných
Slovak Energy Annual 2013
95
trhov na základe cieľového modelu – jednotného cenového pre-
Aké sú ďalšie výzvy pre spoločnosť OKTE, a. s. do
pojenia trhov využívaného pre obchodovanie na dennom trhu
budúcnosti?
s elektrinou a pre prideľovanie cezhraničnej prenosovej kapaci-
Ako som spomínal, OKTE, a. s. sa v blízkej budúcnosti stane
ty formou implicitnej aukcie – by malo priniesť harmonizovaný
prevádzkovateľom centrálneho dátového skladu s možnosťou
prístup v organizácii trhu, efektívnejšie využitie cezhraničných
rozšírenia o ďalšie funkcie. Údaje o výrobcoch bude možné
prenosových kapacít, väčšiu konkurenciu, rovnako ako aj sta-
využívať napríklad pre účely poskytovania podpory výroby
bilnejšie veľkoobchodné ceny s trendom znižovania cenových
elektriny z obnoviteľných zdrojov, kombinovanej výroby
rozdielov medzi obchodnými oblasťami a vyššiu likviditu trhu.
elektriny a tepla a výroby elektriny z domáceho uhlia. V sú-
Projekt sa bude rozvíjať v súlade s európskymi cieľmi a bu-
časnosti preto v spolupráci s regionálnymi distribučnými
dúcimi predpismi EÚ s rešpektovaním názorov a požiadaviek
spoločnosťami analyzujeme možnosť centrálneho zúčtovania
dotknutých účastníkov trhu s elektrinou.
podporovaných zdrojov elektriny. Tieto aktivity nadväzujú na
diskusie prebiehajúce od roku 2011. Aktivity v strednodobom
K 1. januáru 2014 je Zákonom o energetike stanovené
horizonte sa sústreďujú na zvyšovanie kvality vykonávaných
rozšírenie pôsobnosti organizátora krátkodobého
činností a poskytovaných služieb, pripojenie k celoeurópske-
trhu s elektrinou OKTE, a. s. v oblastiach zberu,
mu riešeniu jednotného denného trhu s elektrinou, rozširova-
správy a sprístupňovania nameraných údajov. Môžete
nie portfólia obchodných príležitostí formou poskytovaných
nám bližšie predstaviť tieto nové úlohy a interakcie
služieb účastníkom trhu s elektrinou. Z pohľadu dlhodobého
s účastníkmi trhu?
plánovania máme ambíciu rozšíriť portfólio svojich činností
Cieľom projektu je do 1. januára 2014 implementovať a spustiť
o ďalšie energetické komodity a o možnosti produktového
do prevádzky centrálne úložisko pre zber, správu a sprístup-
obchodovania v krátkodobom ako i dlhodobom horizonte.
ňovanie nameraných údajov v rámci Slovenskej republiky
a centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou
sústavy pre subjekty zúčtovania, čím sa dosiahne zjednodu-
O spoločnosti OKTE, a. s.
šenie a sprehľadnenie finančných tokov spojených so systé-
Vznik spoločnosti OKTE, a. s., ktorá na základe zákona
movými poplatkami a zjednodušenie fakturačných služieb.
o energetike od 1. januára 2011 vykonáva činnosti orga-
V súvislosti s týmito novými úlohami sa postupne vyvíjajú
nizovania a vyhodnotenia krátkodobého cezhraničného
a následne implementujú funkcie informačného systému.
trhu s elektrinou a zúčtovania odchýlok, bol vyvolaný
Informačný systém OKTE, a. s. je určený na zber, správu
európskymi predpismi, ako aj domácim vývojom na trhu
a sprístupňovanie údajov z meraní za jednotlivé odberné
s elektrinou.1 K 1. januáru 2014 je legislatívne stanovené
a odovzdávacie miesta od všetkých prevádzkovateľov sústav
rozšírenie jej pôsobnosti v oblasti:
a za jednotlivé výrobne od výrobcov elektriny. Za správnosť,
→ zberu, správy a sprístupňovania nameraných údajov pre-
včasnosť a úplnosť odovzdávaných údajov je zodpovedný po-
vádzku centrálneho dátového skladu slúžiaceho na zber
skytovateľ údajov a účastník trhu má možnosť si poskytova-
a evidenciu údajov z merania v rámci celej elektrizačnej
né údaje skontrolovať. Poskytovatelia v skúšobnej prevádz-
sústavy SR,
ke už od 1. júla 2013 pristupujú do informačného systému
→ vykonávania centrálnej fakturácie – vyrovnanie regu-
OKTE, a. s. prostredníctvom portálu, ktorý je dostupný na
lovaných poplatkov súvisiacich s prevádzkou systému
adrese www.isom.sk. OKTE, a. s. sprístupní namerané údaje
a systémovými službami.
za jednotlivé odberné a odovzdávacie miesta, agregované úda-
Náplň činnosti OKTE, a. s. vyplýva z legislatívnych no-
je, bilancie a štatistiky subjektom zúčtovania, dodávateľom
riem SR, najmä Zákona o energetike, Zákona o regulácii
elektriny, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Minister-
v sieťových odvetviach, Pravidiel trhu s elektrinou, ako aj
stvu hospodárstva Slovenskej republiky. Vzhľadom na množ-
z predpisov určujúcich pôsobenie energetických subjek-
stvo zainteresovaných subjektov a interakcií so všetkými
tov na európskom liberalizovanom trhu s elektrinou, naj-
účastníkmi trhu s elektrinou ide o veľmi významnú zmenu
mä zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/
porovnateľnú so zavedením systému zúčtovania odchýlok.
ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou.
Preto i touto cestou apelujeme na všetky relevantné subjekty,
OKTE, a. s. je držiteľom povolenia na činnosť organizátora
aby poskytovali legislatívou určenú súčinnosť v tejto oblasti,
krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike
čím bude možné v blízkej budúcnosti zabezpečiť existenciu
a funguje ako regulovaný subjekt podliehajúci regulácií
jedného centrálneho bodu, v ktorom budú evidované všetky
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
merané údaje z celej elektrizačnej sústavy.
96
Slovak Energy Annual 2013
The organization of the electricity market
Scope of activity of the short-term electricity market organizer – OKTE, a.s.
– Interview with the Chairman of the Bard of Directors Michal Cabala, PhD.
Could you please characterise the main activities
for electricity (ENTSO-E), the Agency for the Cooperation
and mission of your company?
of Energy Regulators ACER, etc. The development of OKTE,
The joint-stock-company OKTE, a.s., started its work on the
a.s. stems from its role and activities in the Slovak, region-
electricity market on 1 January 2011. OKTE, a.s., is a sub-
al and European-wide electricity market and is focused on
sidiary of the transmission operator. (Slovak Electric-
extending the internal day-ahead market in electricity to
ity Transmission System, joint-stock-company), which is
neighbouring market areas within regional and European-
a 100% owner of shares of OKTE, a.s. The company’s strat-
wide context. OKTE, a.s. is also identifying and summariz-
egy is the endeavour to create such conditions for the de-
ing individual needs of electricity market participants in
velopment of the energy market in Slovakia as to provide
Slovakia, based on which it performs adjustment or exten-
stable, transparent and non-discriminatory environment
tion of its services portfolio.
to all market participants. OKTE, a.s., is a regulated entity which is a subject of factual and price regulation of
How was the year 2012 from the perspective of ac­
the Regulatory Of fice for Network Industries (ÚRSO) and
tivities and functions of OKTE?
holds permissions for the activity of a short-term elec-
In connection with the amendment of Government Decree
tricity market organizer in the Slovak Republic. Within
on electricity market rules adjustment of the system to
international cooperation OKTE, a.s., is a member of the
a new model of settlement of imbalances with ef fect from
Association of European Energy Exchanges EUROPEX since
1. 1. 2012 was made whose main changes are the removal
22 November 2011. In the frame of the EUROPEX member-
of the extra costs and the introduction of a coef ficient for
ship OKTE, a.s., seeks together with its other members to
the calculation of negative payments for imbalance. At the
promote tasks of power exchanges and market organizers
same time in the sense of the Regulation of the Regula-
within the European Union, to increase competition by
tory Of fice for Network Industries by which price regula-
creating of price transparency, to address issues of creat-
tion in the electricity sector was established, the method
ing a single European market and to communicate and co-
of charging of fees for clearing, evaluation and settle-
operate with the institutions within the European Union,
ment of imbalances and for access to the clearing agent
with European network of transmission system operators
has changed. During 2012 80 subjects of settlement were
Slovak Energy Annual 2013
97
registered in the system. Communication with settlement
a Memorandum of Understanding in relation to the acces-
entities and information disclosure in accordance with ap-
sion of Romania and Poland to the daily integrated elec-
plicable legislation was implemented by the information
tricity markets of the Czech Republic, Slovakia and Hunga-
system of the biller of deviations through the portal www.
ry. Romania and Poland have decided to join the trilateral
iszo.sk. The activity of organisation of short-term cross-
project in order to obtain the benefits of integration and
border electricity market was executed by OKTE, a.s., in
thereby to contribute to the development of a single Euro-
2012 in the sense of valid Operational order and approved
pean internal electricity market. Connection of national
rules of the Information system of the short-term electric-
markets on the basis of the target model – a single price
ity market organiser. Daily trading on the profile Slovak
market connection used for trading on the daily electricity
Republic/Czech Republic took place during 2012 in a sev-
market and for the allocation of cross-border transmission
en-day mode, through e-portal www.isot.sk. During 2012,
capacity through implicit auctions – should bring harmo-
there were 45 market participants registered in the infor-
nized approach in the organization of the market, more
mation system which represents an increase of more than
ef ficient use of cross-border transmission capacities, in-
21% compared to 2011 and suggests that electricity traders
creased competition as well as more stable wholesale prices
use the above stated platform and its benefits. Evaluation,
with the trend of reducing the price gap between business
clearing and settlement of organized short-term cross-
areas and higher liquidity of the market. The project will
border electricity market took place on a daily basis with
be developed in accordance with European objectives and
final monthly clearing.The volume of the electricity sold
future EU regulations respecting ideological demands of
in 2012 increased compared to the previous year by more
the concerned electricity market participants.
than 35% and a growth of nearly 26% is recorded in the volume of purchased electricity. The total traded amount of
As at 1 January 2014 by the Act on energy there is an
electricity grew by 30% in 2012.
extension of scope of the organizer of the short-
How do you evaluate the operation of organised
of collection, management and disclosure of meas­
short-term cross-border electricity market?
ured data. Can you present in more detail these
term electricity market OKTE, a.s., set in the areas
The company OKTE, a.s., recorded fanother significant
new tasks and interactions with the market par­
success within European regional development. From
ticipants?
11 September 2012, together with national regulatory of-
The aim of the project is to implement and start up the
fices, transmission system operators and organisers of
operation of a central repository for the collection, man-
national markets of the Czech Republic, Slovak Republic
agement and accessing of the measured data in the Slovak
and Hungary, successfully put into operation cross-border
Republic and the central billing of fees related with the op-
connection of Czech, Slovak and Hungarian electricity
eration of the system for the subjects of settlement by 1 Jan-
market in the form of implicit allocation of transmission
uary 2014, thereby achieving simplification and transpar-
capacities on common cross-border profiles of so-called
ency of financial f lows associated with the system fees and
MarketCoupling. By this step it tied up to the successful
simplification of the billing services. In relation to these
Czech-Slovak MarketCoupling project which was put into
new tasks there are progressively information systems
operation since 2009. Connection of these three national
functions developed and then implemented. The informa-
markets is one of further steps which should lead to a crea-
tion System of OKTE, a.s., is designed for the collection,
tion of a single European electricity market.
management and retrieval of data from measurements for
the individual take-of f and handover points from all sys-
Do you expect any changes in integrated markets in
tem operators and for the individual electricity producers.
the context of European development?
The data provider is responsible for accuracy, timeliness
Currently we investigate various alternatives of an exten-
and completeness of the data submitted and the market
sion of the existing trilateral organized cross-border short-
participant has the option to check the provided data. The
term electricity market. On 11 July 2013 further step was
providers access since 1 July 2013 in test operation the in-
made towards a possible spread when representatives of
formation system of OKTE, a.s., through an portal which is
national regulatory of fices, transmission system opera-
available at www.isom.sk. OKTE, a.s., will make the meas-
tors, market operators and power exchanges of the Czech
ured data for the individual take-of f and handover points,
Republic, Slovakia, Hungary, Poland and Romania signed
aggregated data balance sheets and statistics available to
98
Slovak Energy Annual 2013
the subjects of settlement, the electricity suppliers, to the
Regulatory Of fice for Network Industries and the Minis-
About the company OKTE, a.s.
try of Economy of the Slovak Republic. Given the number
of stakeholders and interactions with all participants of
The establishment of the company OKTE, a.s., which
the electricity market in Slovakia it is a very significant
based on the Act on energy (No. 251/2012 Collections)
change comparable to the introduction of the system for
performs activities of organisation and evaluation of the
Imbalance settlement. Therefore, even in this way we ap-
short-term cross-border electricity market and imbal-
peal to all relevant bodies, to provide synergies intended
ance settlement as of 1 January 2014, was triggered by
by the legislation in this area, by which it will be possible to
European legislation as well as domestic development
ensure the existence of one central point in the near future
on the energy market.1 As of 1 January 2014 the exten-
in which there will be all the measured data from the whole
sion of the scope of its activity is legislatively set to the
power system of the Slovak Republic recorded.
following fields:
What are further challenges for the company
→ Collection, management and accessing of measured data
OKTE, a.s., for the future?
– operation of central data repository serving for the
As I said, OKTE, a.s., is about to become the operator of
collection and recording of data from the measurement
a central data warehouse with the possibility to add other
within the whole Power system of the Slovak Republic,
features in the near future. It will be possible to use information on producers for purposes such as providing
→ Performance of central billing – settlement of regulated
support for electricity generation from renewable energy
fees related to the system operation and system services.
sources, combined heat and power production and electric-
The scope of activity of OKTE, a.s., derives from legislative
ity generation from domestic coal. Therefore, at the pre-
norms of the Slovak Republic, particularly from the of the
sent we analyze the possibility of a central clearing of sup-
Act on Energy, the Act on Regulation in Network Indus-
ported electricity sources in cooperation with the regional
tries, Rules of the electricity market as well as from regu-
distribution companies. These activities follow the discus-
lations defining the interaction of energy operators in
sions continuing since 2011. Activities in the medium term
the European liberalized electricity market, mainly from
focus on improvement of the quality of the provided ac-
the Directive 2009/72/EC of the European Parliament and
tivities and services, connection to a single European solu-
of the Council concerning common rules for the internal
tion of day-ahead electricity market and extension of the
market in electricity. OKTE, a.s., is a holder of permission
portfolio of business opportunities in the form of services
for the activity of a short-term electricity market organ-
provided to the electricity market participants. From the
izer in the Slovak Republic and acts as a regulated entity
perspective of long-term planning we have the ambition
subject to regulations of the Regulatory Of fice for Net-
to extend the portfolio of our activities by further energy
work Industries.
commodities and by possibilities of the product trading in
a short as well as long term.
1
Jedným z hlavných cieľov smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou je zabezpečenie
efektívneho prístupu na trh s elektrinou všetkým účastníkom na základe transparentných a nediskriminačných kritérií. Preto bolo nevyhnutné v podmienkach
slovenskej elektroenergetiky, vzhľadom k potrebe odčlenenia uvedených procesov od prevádzkovateľa prenosovej sústavy, zadefinovať v primárnej energetickej
legislatíve nové ustanovenia pre organizátora trhu ako samostatného subjektu, jeho postavenie, práva a povinnosti, ako aj vzťah k ostatným účastníkom trhu
s elektrinou. Cieľom bolo zabezpečenie otvoreného a transparentného prostredia s rovnakým prístupom pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a súčasne
vytváranie takých podmienok pre obchodovanie s elektrinou, ktoré umožnia ďalší vývoj liberalizácie európskeho trhu.
1
One of the main aims of the Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in electrici-
ty is ensuring of efficient access to the electricity market to all participants based on transparent and non-discriminatory criteria. Therefore it was necessary in
the conditions of Slovak power industry due to the need of separation of the above stated processes from the transmission system operator to define in primary
energy legislation new provisions for the market organizer as a separate entity, its position, rights and obligations, as well as the relation to other electricity
market participants. The aim was to ensure open and transparent environment with equal approach to all electricity market participants and at the same time
creation of such conditions for electricity trading which allow further development of the liberalisation of the European market.
Slovak Energy Annual 2013
99
Tepelná
energetika
Heat energy
sector
Miroslav Obšivaný:
„Teplári investujú vo veľkom.“
Kvôli znižovaniu emisií, poklesu odberu tepla a zvýšeniu efektívnosti teplárenských sústav
Vykonávanie racionalizačných technických opatrení v teplárňach, realizovaných na vykurovacích sústavách v posledných
rokoch a postupné zatepľovanie budov, prispieva k znižovaniu
spotreby tepla. Ako rozhovore pre Ročenku energetiky tvrdí
predseda Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslav Obšivaný, aby si dodávatelia tepla zachovali konkurencieschopnosť,
musia hľadať nových odberateľov tepla.
poklesom dodávok tepla. Výrobcovia a dodávatelia tepla nedokážu vzhľadom na aktuálnu bytovú výstavbu reagovať úplne
pružne na tento pokles a nahradiť ho novými odbermi. Preto
sú nútení investovať do zmeny pôvodných parametrov tepelnej
sústavy a prispôsobiť ju tak novým podmienkam. Okrem toho
sa zvyšujú požiadavky EÚ na znižovanie emisií. Táto požiadavka vyvoláva aj u výrobcov tepla vysoké investičné náklady na
realizáciu ekologizačných opatrení.
Ktoré dôležité legislatívne zákony najviac ovplyvnili v
poslednej dobe situáciu v teplárenstve, prípadne, aké
Predovšetkým racionalizačné opatrenie na strane
zmeny sa v tomto smere pripravujú?
výroby prispievajú k zníženiu nákladov odberateľov.
Rok 2012 a prvý polrok 2013 priniesli mnoho legislatívnych
Čo vám však situáciu sťažuje?
zmien z dôvodu transpozície tzv. 3. Energetického balíčka,
Realizáciu všetkých spomenutých investícii zatiaľ sťažuje
ktorého legislatívne podmienky sú obsiahnuté v dvoch smerni-
súčasne platná legislatíva, ako aj neistota ohľadom budúcej
ciach a troch nariadeniach a bol prijatý Európskym parlamen-
podoby legislatívy. Súčasné znenie vyhlášky jednoznačne zvý-
tom a Radou Európskej únie. Bol schválený úplne nový zákon
hodňuje pasívnych odberateľov na úkor aktívnych výrobcov
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákon č.
a dodávateľov tepla, keď zavedením novej technológie alebo
251/2012 Z. z. o energetike. Obidva zákony priniesli aj niekoľko
alternatívneho paliva výrobcom tepla im klesne súčtová cena
vykonávacích predpisov, ktoré sa dotkli aj tepelnej energetiky,
tepla (variabilná zložka ceny tepla + fixná zložka ceny tepla)
napríklad Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.
bez toho, že by realizovali opatrenia na strane odberateľa.
277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky
Vplyvom súčasného nastavenia investičných faktorov vo vy-
tepla, alebo Vyhláška MH SR č. 282/2012 Z. z., ktorou sa ustano-
hláške, výrobca, ktorý zainvestoval, nemôže premietnuť cez
vujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla
odpisy svoje investičné náklady ani do úrovne dosahujúcej
a teplej vody, či Vyhláška MH SR, ktorou sa ustanovuje energe-
predchádzajúcu súčtovú cenu. Z praktických skúsenosti mô-
tická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii
žeme uviesť, že takýto spôsob regulácie predlžuje v niektorých
a budovaní zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na
prípadoch návratnosť investícií až dvojnásobne, čo je neúnos-
výrobu tepla. Ďalej bola schválená novela zákona 309/2009 Z.
né. Ak sa prílev investícií nezvýši, bude to brániť znižovaniu
z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej
nákladov na strane spotrebiteľa a môže to ohroziť bezpečnú
kombinovanej výroby. V schvaľovacom procese sú Vyhlášky
a spoľahlivú dodávku tepla.
ÚRSO, ktorými sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej
energetike a elektroenergetike. A len nedávno bola schvále-
Čím to je, že niektoré teplárne sa počas svojho hospo­
ná vyhláška ÚRSO o cenovej regulácii v tepelnej energetike
dárenia dostávajú do červených čísiel, iné sú v zisku?
a v elektroenergetike. Teplárenstvo však ešte významné zme-
Ktoré faktory na to najviac vplývajú?
ny v legislatíve len čakajú. Pripravuje sa nový zákon o teple
Podľa dostupných informácií súčasná situácia nie je optimál-
a zároveň aj transpozícia Smernice Európskeho parlamentu
na predovšetkým v štátnych teplárňach. Jedným z hlavných
a Rady o energetickej efektívnosti, ktorá prinesie zmenu zá-
faktorov je, že výroba a dodávka tepla je technicko-ekono-
kona 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti. V súvislosti
mickou záležitosťou a nie politikou. Politické zasahovanie
s pripravovanou legislatívnou je ešte veľa otáznikov.
do činnosti teplární nie je dobré. Výroba tepla a investície
v tejto oblasti sú dlhoročné (nedá sa každých 5 rokov meniť
Hovorilo sa postupnom znižovaní nákladov spotre­
spôsob výroby tepla ...) a výmena riadiacich orgánov v teplár-
biteľov na nákup tepla – prejaví sa to hneď, alebo až
ňach každé štyri roky po voľbách nie je správny smer. Každé
o pár rokov?
nové vedenie má iné predstavy o smerovaní rozvoja teplárne,
Výrobcovia tepla naozaj investujú nemalé financie do rekon-
často udávané politickými stranami, a to nie je dobré. Vstup
štrukcie a modernizácie tepelného hospodárstva. Väčšina
seriózneho kapitálu, odborníka do tejto oblasti, práve môže
vynaložených financií smeruje do zvyšovania hospodárnosti
priniesť optimalizáciu organizačnej štruktúry (zavedením
a efektívnosti zdrojov, napríklad sa prechádza sa zo štvor-
jasných pravidiel, výberových konaní na dodávateľov techno-
trubkového systému na dvojtrubkový, inštalujú sa domové
lógií, optimalizovaním prevádzkového systému, atď.) a keďže
odovzdávacie stanice, budujú sa zdroje využívajúce obnovi-
sa jedná o peniaze súkromného kapitálu, budú určite vynakla-
teľné zdroje energie. Ďalšie investície sú vyvolané postupným
dané efektívne. To môžem potvrdiť z práce pre zahraničného
Slovak Energy Annual 2013
101
strategického investora vo viacerých mestách , v ktorých tie-
Veľkým problémom pre mnohých výrobcov tepla je stále re-
to naše teplárenské spoločnosti museli tiež najprv pristúpiť
konštrukcia rozvodov, ktorá je rozsiahlou a finančne nároč-
k zníženiu vlastných nákladov a teraz hospodária efektívne.
nou investičnou akciou s dlhou dobou návratnosti. Čerpanie
financií z fondov EÚ by uľahčila jej realizáciu, nehovoriac
Vývoj spotreby tepla má dlhodobo klesajúci trend.
o prínose v podobe udržateľnej ceny tepla. Veľmi vítame in-
Ako s tým môžu teplárne „bojovať“ – máte nejaké rady?
formáciu o tom, že v pripravovanom Operačnom programe
Vykonávanie racionalizačných technických opatrení realizova-
Kvalita životného prostredia, ktorý sa práve v tomto období
ných na vykurovacích sústavách v posledných rokoch a postup-
na MH SR pripravuje, by sa na základe odporúčania EK mali
né zatepľovanie budov, naozaj prispieva k znižovaniu spotreby
podporiť systémové investície do diaľkových rozvodov. Ak sa
tepla. Podľa súčasne platnej Vyhlášky ÚRSO o cenovej regulácii
s takouto podporou naozaj uvažuje, je potrebné zdôrazniť, aby
v tepelnej energetike, sa fixná zložka ceny tepla určí ako podiel
ako prijímatelia pomoci boli uvedené aj: obce, mestá a podniky
celkových fixných nákladov a celkového regulačného príkonu.
podnikajúce v tepelnej energetike na základe zmluvy o nájme.
Nakoľko celkový regulačný príkon sa odvíja od množstva sku-
Čerpanie prostriedkov z ERDF a KF je mimo iných podmienené
točne dodaného tepla je zrejmé, že ak sa dodá menej tepla, mate-
i vlastníckym vzťahom k majetku, ktorý je subvenciou zveľa-
maticky jednotková cena tepla stúpne. Stúpne teda aj v prípade,
ďovaný. Keďže v súlade so zákonom 657/2004 o tepelnej ener-
že výrobcovia tepla nezvýšia svoje fixné náklady ani o cent.
getike môže podnikateľský subjekt podnikať i na prenajatom
Zvýšenie jednotkovej ceny tepla ale ešte nemusí v konečnom
majetku (infraštruktúra CZT) na základe zmluvy o prenájme,
dôsledku znamenať zvýšenie nákladov odberateľov. Málokto
čo je na Slovensku najobvyklejší spôsob, pri definícii, ktorá je
rozumie, čo je to GJ, kWh, kW a čo stojí, ale koľko z vlastnej
zatiaľ navrhovaná by vznikla situácia, kedy by množstvo pod-
peňaženky za dodávku v jednotlivých rokoch zaplatíme – tomu
nikov bolo z pomoci vylúčených z dôvodu, že nie sú vlastníkmi
rozumie každý. To znamená, že keď pri dosiahnutí zníženia
zveľaďovanej infraštruktúry. Definícia prijímateľov navrhova-
spotreby tepla (napríklad uteplením, šetrením a opatreniami
ným spôsobom umožní takisto čerpanie pomoci na mierach
dodávateľa tepla) sa znižuje spotreba o cca 30 – 40 %, tak zvýše-
spolufinancovania vlastných pre verejný sektor, čo prispeje
nie jednotkovej ceny tepla o niekoľko percent vôbec neznamená
k zhodnoteniu majetku miest. Takto uvedená definícia je pred-
väčšie ročné platby za dodávku tepla.
pokladom pre komplexné doriešenie „equal treatment“ všetkých potenciálnych žiadateľov zainteresovaných v oblasti CZT.
Vzhľadom na ciele vyplývajúce zo Smernice EÚ o ener­
getickej efektívnosti sa očakáva trend znižovania
České teplárne zastavujú spaľovanie biomasy. Neoplatí
spotreby tepla aj v nasledujúcich rokoch. K čomu to
sa nám to, tvrdia teplári. Ako je to na Slovensku?
podľa vás povedie?
Aj keď priama podpora výroby tepla z OZE na Slovensku neexis-
Podľa smernice každý členský štát zriadi tzv. povinnú sché-
tuje, výrobcovia tepla čoraz viac investujú do budovania zdro-
mu energetickej efektívnosti, na základe ktorej distribútori
jov využívajúcich biomasu. Potvrdzujú to aj štatistické údaje
energie alebo obchodné energetické spoločnosti, ktoré dodá-
o spotrebe palív na výrobu tepla, ktoré vo Výročnej správe za
vajú konečným odberateľom energiu dosiahnu kumulatívny
rok 2012 zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Z nich
cieľ zníženia konečnej energetickej spotreby. Cieľ by mal byť
vyplýva, že v r. 2012 najväčší nárast v spotrebe zaznamenala
stanovený minimálne na úrovni dosahovania každoročných
spotreba biomasy pri výrobe tepla. Tento vývoj je pochopiteľný,
nových úspor od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 vo výške
jeho cieľom je diverzifikovať palivovú základňu a znížiť cenu
1,5 % ročného množstva energie dodanej konečným odberate-
tepla. Nový návrh vyhlášky ÚRSO zasahuje výrobcom tepla,
ľom. Ak sa nezmení spôsob stanovenia regulačného príkonu,
ktorí investovali do zdrojov na biomasu, do budúcich legitím-
alebo spôsobu výpočtu fixnej zložky ceny tepla, potom sa dá
nych očakávaní tržieb za dodávku a rozvod tepla, tiež nereš-
predpokladať zvyšovanie jednotkovej ceny aj v budúcnosti. Aby
pektuje s tým súvisiace uskutočnené investície do technológií,
si dodávatelia tepla zachovali svoju konkurenčnú schopnosť
obmedzuje budúce príjmy, predlžuje návratnosť vložených in-
musia hľadať nových odberateľov tepla, čo je v súčasnosti z
vestícií a znižuje hodnotu obchodných podielov, čo môže mať
dôvodu útlmu bytovej a občianskej výstavby, ako aj predpok-
charakter zásahu do vlastníckeho práva. Táto skutočnosť tak
ladaných legislatívnych opatrení veľmi náročné.
mení podmienky počas platného regulačného obdobia týmto
regulovaným subjektom a môže aj na Slovensku negatívne
U nás pôsobí cca 320 podnikateľských subjektov, dodá­
ovplyvniť ďalší rozvoj zdrojov vyrábajúcich teplo z OZE.
vateľov tepla. Aké aktuálne problémy ich v súčasnosti
najviac trápia a čo potrebujú prioritne vyriešiť?
102
(red)
Slovak Energy Annual 2013
Miroslav Obšivaný:
“Heating technicians are investing big.”
This is due to the reduction of emissions, the decrease in heat consumption,
and the increasing efficiency of the heating system.
The implementation of rationalization measures in heat
station systems in the last years and the gradual insulation
of buildings have contributed to a decrease in heat consumption. As Miroslav Obšivaný, President of the Slovak Union of
Heat Producers, claims in an interview suppliers must search
for new heat consumers in order to remain competitive.
ther investments are related to the gradual decrease of the
heat supply. Heat producers and suppliers aren’t able to react
so f lexibly to this decrease and replace it with new imports,
taking into account current house-building. Therefore they
are forced to invest in changing the default heating system
parameters and adjust them to the new conditions. Besides
that, the European Union’s requirements to reduce emissions
What is the most important legislation that recently
are increasing. This is resulting in high investment costs for
affected the heating situation, and what changes are
heat producers in the implementation of ecological measures.
being prepared?
2012 and the first half of 2013 brought lots of legislative changes
Rationalization measures in production especially
due to the transposition of the so-called Third Energy Package,
contribute to the decrease of consumers’ costs. But
whose legislative conditions are contained in two Directives
what’s making the situation more difficult for you?
and three Regulations, approved by the European Parliament
The realization of all mentioned investments is challenging
and the Council of the European Union. The entirely new Act
due to the currently applicable legislation, and the uncer-
No. 250/2012 Coll. on Regulation in Network Industries and
tainty concerning future legislation. The current form of
Act No. 251/2012 Coll. on Energy were approved. Both Acts also
the Decree clearly favors passive consumers at the expense
brought a number of implementing regulations also af fecting
of active heat producers and suppliers, since by implement-
heat energetics, for example, Regulatory Office for Network
ing new technologies or alternative fuels, the cumulative
Industries Decree No. 277/2012 Coll., determining the quality
price will drop (variable heat price factor + fixed heat price
standards of heat supply, or Slovak Ministry of Education De-
factor) without any measures implemented on the con-
cree No. 282/2012 Coll., determining technical requirements
sumer’s side. Inf luenced by the current set of investment
for the insulation of heat and hot water distribution, and the
factors in the Decree, a producer who has invested cannot
Slovak Ministry of Education Decree determining the energy
compensate their investment costs through deductions
efficiency of its conversion during the operation, renovation,
even at the level meeting the previous cumulative price.
and construction of facilities for heat and electricity pro-
From practical experience I can say that, in some cases,
duction. Furthermore, the Amendment to Act No. 309/2009
this regulatory method makes the investment return twice
Coll. on the Promotion of Renewable Energy Resources and
as long, which is intolerable. If the investment f low doesn’t
Highly Ef fective Combined Production was approved. The
increase, it will impede the cost decrease on the consumer’s
RONI Decrees determining price regulation in heat energet-
side and might jeopardize a safe and reliable heat supply.
ics and electroenergetics are undergoing the approval process.
And the RONI Decree on price regulation in heat energetics
Why is it that some heating networks go into the red
and electroenergetics was approved just recently. However,
during their operation, and others are in profit? Ac-
significant changes in legislation still lie ahead of the heat
cording to available information, the current situation is
industry. A new law on heat and at the same time a transposi-
not favorable, particularly in public heating networks. One
tion of the European Parliament Directive and the Council on
of the main factors is that heat production and supply is
Energy Efficiency are being prepared and should amend Act
a technical and economic matter, not political. Political in-
No. 476/2008 Coll. on Energy Efficiency. There are still many
terference with heating networks isn’t good. Heat production
questions concerning the prepared legislation.
and investments in this area are long-term (the method of
heat production can’t be changed every five years...) and the
They’ve been talking about the gradual decrease of
change of controlling authorities every four years following
consumer costs when purchasing heat. Will this mani­
elections isn’t the right direction. Each new management has
fest itself right away, or in a few years?
dif ferent ideas about the direction of the heating station’s
Heat producers are truly investing considerable finances into
development, of ten determined by political parties, and that’s
the reconstruction and renovation of the heat industry. Most of
not good. The accession of serious capital and an expert in
the funding is being used to increase the thrif t and efficiency
this field might bring about the optimization of the organiza-
of resources, such as the transition from the four-pipe to two-
tional structure (through the implementation of clear rules,
pipe system, the installation of home distribution networks,
tenders for technology suppliers, the optimization of the op-
and the construction of sources using renewable energy. Fur-
erational system, etc.), and since it would be private capital
Slovak Energy Annual 2013
103
money, it would certainly be spent ef fectively. I can confirm
A major problem for many heat producers is still the recon-
this from the work for an international strategic investor in
struction of distribution networks, being an extensive and
several cities, in which our heating companies had to agree
expensive investment with a long return period. Drawing
to reduce their own costs, and now are operating ef fectively.
funds from the EU would facilitate its implementation, not to
mention the benefits in the form of sustainable heat prices.
The development of heat consumption has a long-term
We gladly welcomed the information that in the “Environ-
downward trend. How can heating stations “fight” this?
ment” Operational Programme being prepared at the Slovak
The execution of technical rationalization measures for heat-
Ministry of Economy, system investments in long-distance
ing systems in the last years and gradual building insulation
distribution should be supported based on the European Com-
truly help to reduce heat consumption. According to the cur-
mission’s recommendation. If such support is really being
rently applicable RONI Decree on Price Regulation in Thermal
considered, it should be noted that as beneficiaries were also
Energy, the fixed heat price factor will determine a proportion
mentioned: towns, cities, and enterprises operating in heat
of the total fixed costs and overall regulatory power consump-
energetics based on a rental contract. Fund withdrawals from
tion. Since overall regulatory power consumption depends on
ERDF and KF are also conditioned by the ownership relation-
the quantity of the actually supplied heat, it’s mathematically
ship towards the property being developed using a subsidy.
clear that if less heat is supplied, the unit heat price will in-
Since according to Act No. 657/2004 Coll. on Heat Energy, a
crease. It’ll also increase even if heat producers don’t increase
business entity is allowed to operate on a leased property
their fixed costs at all. However, the increase in the unit heat
(the CZT infrastructure) based on a rental contract, this be-
price doesn’t ultimately have to mean an increase in consumer
ing the most common method in Slovakia, the definition
costs. Few people understand what GJ, kWh, and kW are and
that’s being proposed would create a situation where a lot
how much they cost, but how much we pay for the supply each
of companies are excluded from help because they are not
year from our own wallets everybody understands. This means,
the owners of the developed infrastructure. The proposed
that if a reduction in heat consumption is achieved, for ex-
definition of beneficiaries will also allow drawing funds at a
ample, through insulation, saving, and supplier measures,
co-financing level typical for the public sector, contributing
consumption decreases by approximately 30-40 %, and the
to the property evaluation of towns. Such a definition is a
increase in the unit heat price by a few per cent doesn’t mean
prerequisite for a comprehensive final solution to the “equal
higher annual payments for heat supply at all.
treatment” of all potential applicants concerned in the CZT.
Given the objectives arising from the European Com­
Czech heating stations are stopping biomass burning.
mission Directive on Energy Efficiency. What do you
It’s not worth it, claim technicians. How is it in Slovakia?
think it will lead to?
Even though direct support for heat production from RES
According to the Directive, each member state will establish
doesn’t exist in Slovakia, heat producers are increasingly in-
a so-called mandatory scheme of energy ef ficiency, based on
vesting in the construction of sources using biomass. This is
which energy distributors and business energy companies
confirmed by the statistical data on fuel consumption for heat
supplying energy to end customers will achieve a cumulative
production, published by the Regulatory Of fice for Network
aim in the reduction of final energy consumption. The aim
Industries in the 2012 Annual Report. There we can see that
should be determined at least on the level of attaining new an-
in 2012, the largest increase was recorded for the consump-
nual savings from 1 January 2014 to 31 December 2020, of 1.5%
tion of biomass when producing heat. This development is
of the annual amount of energy supplied to end consumers.
understandable, its aim to diversify the fuel base and decrease
If the method of determining regulatory power consumption
the heat price. For heat producers who invested in biomass
or calculating the fixed heat price factor doesn’t change, we
sources, the new proposal for a RONI decree interferes with
can expect an increase of the unit price also in the future. To
their future legitimate expectations of heat supply and distri-
maintain their competitiveness, heat suppliers must search
bution revenues, and doesn’t respect related investments in
for new consumers, which is now very challenging due to a
technologies, limits future profits, prolongs the return period
decrement in housing and public construction.
of investments, and decreases the value of business shares,
which may have a nature of interfering with ownership laws.
Approximately thirty heat supplying business entities
This fact changes the conditions for regulatory entities dur-
are operating in Slovakia. What current problems are
ing the valid period and might negatively af fect the further
burdening them and which ones need solving first?
development of RES-produced heat even in Slovakia.
(red)
104
Slovak Energy Annual 2013
Využitie odpadov z výroby tepla
ako druhotných surovín
Žilinská teplárenská, a. s. Žilina na vysokotlakových parných kotloch spaľovaním hnedého uhlia
a stabilizáciou zemným plynom vyrába prehriatu paru s teplotou 535 °C a tlakom 9,6 MPa.
Para slúži na výrobu elektrickej energie na protitlakových turbínach. Po redukcii teploty a tlaku
v turbínach sa para dopravuje parným potrubím k odberateľom a časť sa využíva na ohrev vody
pre horúcovodnú sieť.
Odpadný produkt pri spaľovaní hnedého uhlia tvorí popolček
z uhlia a škvara, popol a prach z kotlov. Popolček zachytený
v elektrostatických odlučovačoch sa spolu so škvarou (zvyškami po spaľovaní) zmiešavajú v bagrovacej stanici s vodou
a prečerpávajú sa hydraulickou cestou na úložisko popolovín
– odkalisko. Množstvo popola a škvary, ktoré sa ukladá na odkalisko, predstavuje približne 28-tisíc ton ročne.
Odkalisko popolovín sa nachádza vo vzdialenosti 5,8 km
od areálu spoločnosti v katastri obce Rosina a Žilina. Vlast-
Silo na uskladnenie prašných materiálov
Silo for storage of dusty substances
níkom a užívateľom je v súčasnej dobe Žilinská teplárenská, a. s. Pozemky pod odkaliskom sú čiastočne vyrovnané
a určitá časť je v prenájme. Snahou spoločnosti je vykúpiť
všetky pozemky, lebo nedoriešené vlastnícke vzťahy bránia
hospodársky a ekologický účinok, lebo úsporou kameni-
vykonávať úpravy na zvýšenie skladovacej kapacity pri do-
va a cementu sa šetria prírodné zdroje a znižujú emisie
držaní všetkých legislatívnych požiadaviek. Odkalisko je de-
škodlivých látok, ktoré vznikajú pri výrobe uvedených
finované ako vodná stavba, ktorá slúži na ukladanie popola
stavebných látok. Naša spoločnosť je v štádiu prípravy
a škvary. Základné teleso hrádze bolo vybudované zo štrku,
projektu suchého odberu popolčeka a od budúceho roku
kameňa a zeminy, v ktorom je sústava pozorovacích vrtov
by mala byť spustená prevádzka.
na pozorovanie hladín priesakovej vody. Voda z odkaliska sa
→ Ďalšia aktivita je zameraná na druhotné využitie zmesi
po odsedimentovaní tuhých látok odvádza samospádom cez
popolčeka a škvary uloženej na odkalisko. Uložené
prepadové veže do strojovne, odkiaľ sa čerpadlami dopra-
popoloviny sú vhodné na ďalšie spracovanie, a to hlavne
vuje naspäť do teplárne ako vratná voda. Plocha odkaliska
na výrobu ľahkého umelého kameniva. Pre spracovanie
je 12 ha. Popoloviny sa ukladajú na odkalisko od roku 1985.
popolovín na umelé kamenivo existuje mobilná technológia, ktorú je možné umiestniť na odkalisko. Z odkalis-
Prioritou vedenia spoločnosti je naštartovať proces
ka bude transportovaný hotový produkt, ktorý je možné
druhotného využitia popolovín, pričom sa aktivita
využívať v stavebnom priemysle ako náhradu prírodných
zameriava dvomi smermi:
materiálov (štrku), alebo na použitie pri výrobe prefabri-
→R
ealizáciou suchého odberu popolčeka z elektrosta-
kátov. Použitie umelého kameniva znižuje váhu a zlepšu-
tických odlučovačov do sila a jeho následný transport
je vlastnosti stavebných konštrukcií. Proces certifikácie
nákladnými autami k zákazníkom. Technológia suchého
materiálu popolček a škvara z odkaliska taktiež pre-
odberu popolčeka je v súčasnosti už zvládnutá a funguje
ukázal jeho vhodnosť na použitie do stavebných mate-
aj na Slovensku. Potenciál využitia suchého popolčeka
riálov na výstavbu stavieb, okrem stavieb s pobytovými
je veľký predovšetkým v stavebnom priemysle. Najzná-
priestormi.
mejšie použitie je pri výrobe stavebných hmôt (tvárnice) alebo ako prídavok do betónu. Popolček ako prímes
Vedenie našej spoločnosti považuje odpad z výroby tepla za
pri výrobe betónu sa používa na vylepšenie vlastností
surovinu, ktorá má veľký potenciál použitia v stavebníctve
betónu a svojimi špecifickými vlastnosťami ovplyvňuje
a z tohto dôvodu majú investície do druhotného využitia po-
kvalitu betónu a umožňuje hospodárnu výrobu vyso-
polovín prioritu.
kokvalitných, trvanlivých betónov. Popolček zlepšuje
nielen chemické vlastnosti (odolnosť voči mrazu), ale
hlavne mechanické vlastnosti betónov (tekutosť a zhutniteľnosť). Využitie popolčeka v betóne má významný
Slovak Energy Annual 2013
Ing. Marcel Hrobárik,
člen predstavenstva, manažér rozvoja,
investícií a ekológie
105
The use of fossil fuel combustion
wastes as secondary raw materials
Žilinská Teplárenská, s.r.o. Žilina produces superheated steam in high-pressure steam boilers by burning lignite and stabil­izing
natural gas at a temperature of 535 degrees Celsius and at a pressure of 9.6 MPa. The steam is used to generate electricity in
back-pressure turbines. Following the reduction of temperature and pressure in the turbines the steam is transported through
pipes to consumers and a part of it is used to heat water in the hot water network.
The waste product from lignite combustion consists of coal
f ly ash and slag, boiler ash and dust. Fly ash is captured
through electrostatic precipitators, and along with slag (incineration residue), are mixed with water at a dredging station and pumped via hydraulic means to a storage for ashy
matter – a settling basin. The amount of ash and slag stored
in the settling basin is about 28,000 tons per year.
The basin is located at a distance of 5.8 km from the company premises in the municipal area of Rosina and Žilina.
Currently it is owned and used by Žilinská Teplárenská, s.r.o. The land under the basin is partially settled and
a certain section is being leased. The aim of the company
is to redeem all the land, because unresolved ownership
relationships are hindering the modifications to increase
the storage capacity in compliance with all legislative re-
in concrete has a significant economic and environmen-
quirements. The basin is defined as a water property used
tal impact, because by saving aggregates and cement, nat-
to deposit ashes and slag. The foundation of the dam was
ural resources are preserved and the harmful emissions
constructed from gravel, stone and earth, in which there
generated by the production of the aforesaid building ma-
is a system of observation wells to watch the levels of per-
terials are reduced. Our company is in the preparatory
colating waters. Water from the basin, af ter the removal of
stage of the dry f ly ash collection project and the opera-
solid substances, is drained by gravity through the overf low
tion is to be launched next year.
tower to the engine room, where the pumps transport the
→ A nother activity is focused on the reuse of a mixture of
water back to the heat plant as return water. The basin area
f ly ash and slag deposited in the basin. Deposited coal
is 12 hectares. Ash matter has been stored in it since 1985.
combustion products are suitable for further processing,
especially in the production of artificial lightweight ag-
The priority of the management is to boot the pro­
gregates. For the processing of crude ash for artificial ag-
cess of ash reuse while its activity is focused in two
gregates there is a mobile technology that can be placed
directions, namely:
in the basin. From the basin will be transported a fin-
→ The implementation of dry f ly ash collection from elec-
ished product usable in the building industry as a substi-
trostatic precipitators into a silo and its subsequent
tute for natural materials (gravel), or for the manufacture
transport by trucks to consumers. The technology of dry
of prefabricated elements. The use of artificial aggregates
f ly ash collection has been mastered and is underway in
reduces weight and improves the properties of building
Slovakia. The potential of dry f ly ash use is great, espe-
structures. The certification process of f ly ash and slag
cially in the construction industry. The most familiar
from the basin also demonstrates its suitability for use in
and popular use is in the manufacturing of building ma-
materials in the construction of buildings, except those
terials (bricks) or as an ingredient in concrete. Fly ash
with residential spaces.
as an ingredient in the production of concrete is used to
Our management considers fossil fuel combustion wastes
improve its properties and thanks to its specific charac-
as raw material with a great potential for use in construc-
teristics it af fects the quality of concrete and enables the
tion and therefore investments in the reuse of crude ashes
cost-ef fective production of high-quality, durable con-
are prioritized.
crete. Fly ash improves not only the chemical properties
(resistance to frost) but mainly concrete’s mechanical
Ing. Marcel Hrobárik, Member of the Board of Directors,
properties (liquidity and compactness). The use of f ly ash
Manager of Development, Investment and Ecology
106
Slovak Energy Annual 2013
Vytesnenie pary – nákladné,
ale nevyhnutné riešenie
Žilinská teplárenská, a. s., je dominantný producent tepelnej
a elektrickej energie v meste Žilina a najbližšom okolí. Teplo
dodáva konečným spotrebiteľom parným a horúcovodným
médiom.
Žilinská teplárenská, a. s. (pôvodne Tepláreň Žilina, š. p.)
bola uvedená do prevádzky v roku 1967, kde na základe rozrastajúceho sa silného priemyselného odvetvia boli tepelné
napájače budované parnými potrubiami. Horúcovodná dodávka bola realizovaná až v roku 1985 po dobudovaní III. etapy zdroja. Pri výstavbe tejto etapy sa už počítalo s inštalá­
ciou výmenníka tepla para/horúca voda, kde na základe
typu odberu „bytovo-komunálneho“ bolo možné zmeniť parovod na horúcovod.
Jednotlivé parovody majú od 28 do 46 rokov. Fyzický stav
predovšetkým parovodných sieti zodpovedá svojej životnosti, ako aj technologickej vyspelosti danej doby. Horúcovodný
Ing. Igor Stalmašek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Igor Stalmašek, Chairman and CEO
napájač aj napriek zníženým odberom tepla a dobe výstavby
nevykazuje nadnormatívne straty, ako je to v prípade paro-
náročnejšia nielen pri inštalácii merania, ale aj v oblasti
vodných sietí. Vysokou nevýhodou parných sietí je, že pre
kvality a presnosti merania.
optimálne prevádzkovanie parného tepelného napájača je
potrebné mať technologický odber tepla, ktorý kontinuálne
Najdôležitejším dôvodom, ktorý hovorí pre výmenu parných
odoberá teplo, okrem toho v súčasnej dobe sú parné siete
napájačov za horúcovodný/teplovodný systém je, že je mož-
značne predimenzované.
né tepelné napájače ďalej rozširovať a tým zvyšovať výrobu tepla a elektrickej energie na tepelnom zdroji Žilinská
Žilinská teplárenská, a. s. je z pohľadu typu tepelných na-
teplárenská, a. s. Môže tu nastať problém s majetkovo-práv-
pájačov špecifická, nakoľko 78,9 % dodávky tepla sa dodáva
nym vyrovnaním pozemkov, tak pri dodržaní trasovania,
vo forme pary. Z celoslovenského pohľadu je dodávka tepla
ako aj pri jeho zmene a rozšírení. Nevyhnutné je preto ro-
v pare najvyššia, ak porovnávame dodávky tepla v pare voči
kovanie s mestom Žilina a s vlastníkmi pozemkov, násled-
iným tepelným zdrojom, ktoré dodávku tepla v priemere
né majetkovo-právne vyrovnanie tak, aby bol celý proces
v 80 % dodávajú v horúcej vode. Žilinská teplárenská, a. s. sa
rekonštrukcie, prípadne zmeny trasovania najefektívnejší.
preto v súčasnom období usiluje o rekonštrukciu parných
Rekonštrukciou technicky a ekonomicky zastaraných roz-
rozvodov a ich výmenu za horúcovodné, resp. teplovodné
vodov tepla Žilinská teplárenská, a. s. zabezpečí spoľahlivé
rozvody. Voľba média závisí od požiadaviek odberateľa.
a efektívne zásobovanie teplom, čím bude dosiahnutý súlad
V prípade realizácie prechodu pary na horúcu vodu na tepel-
s európskou stratégiou v oblasti úspor energie, prezentova-
nom napájači by bol zvýšený podiel dodávok tepla v horúcej
nou v novej smernici 2012/27/EU o energetickej efektívnosti.
vode z 21,1 % na 67,0 %, čo by malo za následok aj zvýšenie
Keďže ide o finančne náročné investície, je nevyhnutné rea-
výroby el. energie a zníženie tepelných strát.
lizovať rekonštrukcie rozvodov tepla s podporou európskych
fondov, predovšetkým Operačného programu Kvalita život-
Medzi riziká, ktoré môžu nastať v prípade neriešenia pre-
ného prostredia.
chodu z parnej dodávky tepla na horúco/teplovodnú dodávku tepla, patrí to, že okrem letných dodávok a straty na te-
Ing. Igor Stalmašek,
pelných napájačoch aj v zimnom vykurovacom období, budú
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
dosahovať nadnormatívne straty v spotrebe paliva. Rekonštrukcie parných sietí sú vysoko finančne náročné, nakoľko
parné potrubie je dvojnásobne drahšie z dôvodu vyšších teplôt dodávaného média v porovnaní s horúcou vodou. Problematika merania dodávky tepla v parnom médiu je oveľa
Slovak Energy Annual 2013
107
Phasing out steam – an expensive
but necessary solution
Žilinská Teplárenská, a.s. is the dominant producer of thermal
and electrical energy in Žilina and its surroundings. It supplies
heat to consumers via steam and hot water.
Žilinská Teplárenská, a.s. (originally Tepláreň Žilina, š.p.)
became operational in 1967, when heat connectors were
built from steam pipes on the basis of the growing industry.
Hot water supply became reality only in 1985 af ter completing the source’s third construction phase. The company had
already envisaged the installation of a heat exchanger for
steam/hot water during this phase and based on “housing
communal” consumption it was possible to exchange steam
for hot water piping.
Some steam pipes are 28-46 years old. The physical condition of the steam pipe network corresponds mainly to its
Letecký pohľad na Žilinskú teplárenskú, a. s.
durability, as well as to the technological advancement of
Aerial view of Žilinská Teplárenská, a.s.
the given period. Hot water connectors do not show losses
higher than allowed norms despite the reduced heat de-
only regarding the medium’s installation, but also the qual-
mand and construction time, as it is in the case of a steam
ity and precision of measurements.
water network. A great disadvantage of steam networks is
that for the optimal operation of the steam heat connector
The most important reason for the replacement of steam
it’s necessary to have technological heat removal continu-
supply connections with a hot water/warm water system is
ously removing the heat. Moreover, steam networks nowa-
that it is possible to further expand heat connectors and
days are significantly oversized.
thereby increase the production of heat and electricity in
the heating sources of Žilinská teplárenská, a.s. There may
Concerning heat connectors, Žilinská Teplárenská, a.s. is
be a problem with the legal settlement of land, not just with
the only of its kind, since 78.9 % of the heat is supplied in
maintaining the layout, but also in the case of its amend-
the form of steam. This steam heat supply is the highest na-
ment and extension. It’s therefore necessary to negotiate
tionwide, if we compare the steam heat supply to other heat
with the town of Žilina and its landowners on the subse-
sources providing 80 % of the heat in hot water. Therefore
quent settlement of property rights, so that the whole re-
Žilinská Teplárenská, a.s. is currently trying to reconstruct
construction process, or the layout change, is as ef fective as
and change the steam network to hot water piping, a warm
possible. Thanks to the rebuilding of technically and eco-
water network in other words. The choice of medium de-
nomically obsolete heating distribution, Žilinská Tepláren-
pends on the requirements of consumers. The proportion
ská, a.s. will ensure a reliable and ef ficient supply of heat
of the heat supply through hot water would increase from
complying with the European strategy for energy savings,
21 % to 67.0 % in the case of transitioning from steam to hot
presented in the new Directive 2012/27/EU on Energy Ef fi-
water in the heat connector, which would also result in an
ciency. Since it’s an expensive investment, it’s necessary to
increase of electricity production and the reduction of heat
implement the reconstruction of a heat network with sup-
loss.
port from EU funds, in particular the “Environment” Operational Programme.
Among the risks that may arise in the case of not solving
the transition from a steam heat supply to a hot/warm wa-
Ing. Igor Stalmašek,
ter one is that in addition to summer, the losses in the heat
Chairman and CEO
connectors during the winter season will reach above-norm
losses in fuel consumption. The reconstruction of a steam
network is highly expensive, since steam pipes due to the
higher temperatures of the supply medium are two times
more expensive than in the case of hot water. Measuring
the heat supply in a steam medium is far more dif ficult not
108
Slovak Energy Annual 2013
Elektrotechnika
Power
engineering
Predstavujeme
Zväz elektrotechnického priemyslu SR
Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP
SR) vznikol v roku 1991 ako profesné združenie pôsobiace v oblasti elektrotechniky a elektroniky, informačných a komunikačných technológií. Združuje viac ako 70 spoločností s orientáciou na elektrotechnickú výrobu. Do zväzovej členskej základne
patrí aj 17 stredných odborných škôl a technických univerzít.
ZEP SR je najväčšou a najreprezentatívnejšou zamestnávateľskou organizáciou svojho druhu v rezorte. Združuje nielen
výrobcov elektrotechnickej a elektronickej produkcie, ale
tiež spoločnosti pôsobiace v oblasti nakladania s elektro-odpadmi, distribútorov elektro-materiálu, konštrukčné kancelárie, stredné odborné, vysoké školy a výskumné ústavy.
Zo zákona má ZEP SR právo vyjednávať Kolektívnu zmluvu
vyššieho stupňa (KZVS) za rezort elektrotechniky a elektroniky s Odborovým zväzom KOVO. Zväz vstupuje do rokovaní
s organizáciami štátnej správy a zahraničnými partnermi,
venuje sa zamestnávateľským a sociálnym otázkam s dôrazom na spoločné záujmy svojich členov.
ZEP SR okrem iného organizuje účasť svojich členských firiem na obchodných misiách a veľtrhoch do partnerských
– obzvlášť v októbri až decembri 2008. Aj keď v tomto roku
krajín. Na Slovensku je spoluorganizátorom Medzinárodné-
častejšie počúvame, že dnes už nie je prepad taký hlboký, že
ho veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a tele-
krízové roky nám pomohli odhaliť najmä organizačné re-
komunikácií ELOSYS v Trenčíne (www.elosys.sk) a garantom
zervy, návrat na pozície z predkrízového obdobia sa deje po-
jeho odborných súťaží (Najlepší konštruktér roka, Najlepší
merne pomaly. Ešte stále množstvo schopných a kvalifiko-
elektrotechnický výrobok roka, Unikát roka v elektrotech-
vaných pracovníkov robí jednoduchú manuálnu prácu, hoci
nike a elektronike, Eko-počin v elektrotechnike či Najús-
už veľa rokov dokazujeme, že na Slovensku vieme zvládnuť
pešnejší exponát roka). Viac o činnosti zväzu sa dozviete na
náročné pracovné operácie a vieme prispieť aj výsledkami
www.zep.sk
vlastného vývoja i výskumu.
Druhým ťažiskovým bodom aktivít ZEP SR je podiel na re-
Konštatovanie, že slovenský elektrotechnický priemysel
forme stredného odborného školstva. Keď sa pred rokmi
patrí spolu s automobilkami medzi ťahúňov slovenskej
Slovensko chválilo, že má dostatok lacnej kvalifikovanej
ekonomiky, je v posledných rokoch počuť čoraz častejšie.
pracovnej sily, tak dnes už nie je pravdou ani dostatok a ani
Pravdou je, že sa podieľa približne štvrtinou na celoštát-
kvalifikovanej. Napriek tomu, že nezamestnanosť mladých
nom exporte a zamestnáva pritom len necelých 47-tisíc ľudí.
ľudí (vrátane absolventov) na Slovensku je vysoká (asi 25 %),
Podľa hodnotení analytikov v sektore „výroba elektrických
dostatočne pripravených elektrotechnikov pre nasadenie
zariadení“ vzrástol objem nových priemyselných objed-
priamo do výroby je málo. Jedným z dôvodov je fakt, že o
návok za prvých jedenásť mesiacov roku 2012 v priemere
technické vzdelávanie je aj na Slovensku, tak ako v celej Eu-
(medziročne) o 3,8 percenta. Veľký podiel na tomto výsled-
rópe, dlhodobo klesajúci záujem. Rozhodujúcou príčinou sú
ku mal najmä zvýšený záujem o televízory, pričom najmä
chýbajúce organizačne i finančne náročné prepojenia teore-
v Samsungu vedia, že vysokú konkurencieschopnosť doká-
tickej prípravy na aktuálne požiadavky praxe.
žu udržať len neustálou modernizáciou svojich produktov
Tretím priestorom pôsobenia Zväzu elektrotechnického
i výroby. Troj až štvorročný prudký rast a rozmach elektro-
priemyslu SR je podpora proexportnej politiky zo strany
techniky prerušilo koncom roka 2008 celoeurópske razant-
štátu. Zväz chce byť nápomocný pri vytvorení takých inšti-
né hospodárske spomaľovanie. Objednávky boli a v prípade
tucionálnych, legislatívnych i finančných podmienok, ktoré
mnohých výrobcov aj dodnes sú o 25 až 30 percent nižšie
umožnia čo najväčšiemu počtu slovenských výrobcov dostať
ako v predkrízových rokoch. Faktom je, že v mnohých prí-
sa a dlhodobo sa aj udržať na medzinárodných trhoch. S vý-
padoch to boli práve elektrotechnici pôsobiaci na začiatku
robkami, v ktorých bude zahrnutý s pomocou akademickej
výrobného reťazca, ktorí zažili prudké prepady objednávok
obce aj firemný základný vývoj i výskum. S výrobkami vy-
110
Slovak Energy Annual 2013
Introducing of Association
of Electrotechnical Industry
of the Slovak Republic
robenými vzdelanými slovenskými pracovníkmi. Za takých
viac by mal, aj z európskych fondov, podporovať naše fir-
podmienok, vďaka ktorým budú slovenské výrobky zaujíma-
my, ich vývoj, výskum a inovácie tak, aby sa mohli oprieť
vé nielen pre krajiny západnej Európy, ale aj Japonsko a USA.
o dobre fundovanú akademickú obec. Nie sme krajina, ktorá
V elektrotechnike sme už neraz dokázali, že vieme vytvoriť
disponuje obrovskými nerastnými zdrojmi, ani nekonečný-
produkty svetovej úrovne. Napríklad v Elektrotechnickom
mi lánmi či nevzdelanou lacnou pracovnou silou. Vždy sme
ústave SAV uzrel svetlo sveta kábel, ktorý je schopný pre-
boli hrdí na náš rozum a naše schopnosti riešiť situácie. Sta-
viesť, v otvore s rovnakým priemerom ako doteraz, dvojná-
viame na tom, čo máme, vieme a čo chceme dosiahnuť.
sobok elektrickej energie popod newyorskú rieku Hudson.
Za využitia nových materiálov, ktoré vznikli na pôde ústa-
Medzi členov ZEP SR patria:
vu. V breznianskej firme VONSCH vyvinuli rekuperačné za-
ABB, Slovakia / Adotel Hex, Žilina
riadenie schopné premeniť energiu vznikajúcu pri brzdení
Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava
výťahu na energiu elektrickú a vrátiť ju do siete. Uvedomu-
ELTECO, Žilina / KIWA, Nitra / NEWYAS Slovakia, Nová Dubnica
jeme si, že žijeme v časoch, keď od nás začnú jednoduché
OSRAM, Nové Zámky / PPA Control, Bratislava
výroby odchádzať do krajín, kde je ešte lacnejšia pracovná
RMC, Nová Dubnica / S-Power Product, Bratislava
sila, ako u nás. Problém vidím v tom, či sme ich schopní
SAT-Automation, Bratislava / Siemens, Slovakia
nahradiť – na začiatku aspoň v kvantite – novými, v najlep-
Sylex, Bratislava / Tesla, Liptovský Hrádok
šom prípade náročnejšími sofistikovanými výrobami. ZEP
VINUTA, Rajec / VONSCH, Brezno
SR sa snaží napomáhať rôznymi cestami. Sú, žiaľ, skôr pro-
ZTS Elektronika, Nová Dubnica
pagačného a organizačného charakteru. Našou doménou
sú zamestnanecké otázky, legislatíva, vzdelávanie, styk so
Zväz elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR)
zahraničnými partnermi. Ekonomická podpora v sprivati-
Kominárska 2/4, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
zovanom rezorte je až za tým. A to nestačí. Hlavným ťahú-
Tel.: +421 (0)2 502 342 59, 556 478 84
ňom v tomto smere by podľa nášho názoru mal byť štát, a to
Tel./fax: +421 (0)2 502 345 07
nielen cestou finančných stimulov. Naopak, myslíme si, že
[email protected]; [email protected], www.zep.sk
práve štát by mal zmeniť prerozdeľovanie peňazí. Podstatne
The Association of Electrotechnical Industry of the Slovak Republic (ZEP SR) was founded in 1991 as a professional association in the field of electrical engineering and electronics as well as
information and communication technologies. The Association
unites more than 70 companies specializing in electrotechnical
production. The Association's membership also includes 17 vocational schools and technical universities.
countries. In Slovakia, ZEP SR is a co-organizer of ELO SYS, the
International Trade Fair for Electrical Engineering, Electronics, Power Engineering and Telecommunications in Trenčín
(www.elosys.sk) and sponsors its professional competitions
(The Best Design Engineer of the Year, The Best Electrotechnical Product of the Year, The Electrotechnical/Electronic
Uniqueness of the Year, The Electrotechnical Eco-Endeavor or
The Most Successful Exhibit of the Year). You will learn more
ZEP SR is the biggest and most prominent employer organi-
about the activities of the Association at www.zep.sk.
zation of its kind in the sector. ZEP SR associates not only
electrotechnical and electronic producers, but also compa-
Over the last few years one can ever more of ten hear the state-
nies active in the field of electric waste treatment, electric
ment that Slovak electrotechnical industry, together with
material distributors, design of fices, vocational schools,
car manufactures, belongs among the driving forces of the
colleges, and research centers. ZEP SR is legally entitled to
Slovak economy. The truth is, however, that while it makes
negotiate a Higher Degree Collective Agreement (KZVS) for
up to ca. a quarter of the national export it employs less than
the branch of electrical engineering and electronics with
47,000 people only. According to analytics' assessments, the
the KOVO trade union. The Association pursues negotiations
amount of new industrial commissions in the field of "elec-
with state administration organizations and foreign part-
tric device production" for the first eleven months of 2012
ners and it is involved in employer and social issues with an
has on average (year-on-year) increased by 3.8 %. It was first
emphasis on common interests of its members.
and foremost an increased demand for TV sets which con-
In addition, ZEP SR facilitates the participation of its member
tributed significantly to this result; especially in Samsung
companies in business missions and trade fairs in partner
they know that one is only able to maintain a high level of
Slovak Energy Annual 2013
111
competitiveness through constant modernization of one's
Academy of Sciences a new type of cable saw the light of day.
products and production. The three or four years of a tur-
It is able to transmit twice as much electric power under the
bulent growth and boom of electronics were broken of f by a
NY Hudson River in the opening of the same diameter as
European-wide forceful economic slow-down in 2008. Until
until today. It makes use of new materials which were devel-
today, many producers' commissions have decreased by 25
oped in the Institute. In VONSCH, a company from the Slovak
to 30 % in comparison with the pre-crisis years. The truth is
town of Brezno, they developed a recovery device capable of
that the rapid slump of commissions was especially in Oc-
transforming the energy which is produced by a braking el-
tober to December 2008 very of ten experienced by electro-
evator to electric energy and of returning it back to the net-
technicians who are involved in the beginning of the pro-
work. We realize that we are living in the times when simple
duction chain. Even though in this year we more of ten hear
productions will be soon relocated to countries with an even
that the slump is not so enormous anymore and that the
cheaper workforce than is ours. A problem I see is whether
years of crisis helped us reveal especially organizational
we are capable of replacing – in the beginning in quantity, at
back-logs, a come-back to the positions known from the pre-
least – by new and, at best, more sophisticated and complex
crisis period is rather slow. What I mean is that many able
productions. As the Association, we are trying to help in var-
and qualified workers still perform simple manual work,
ious ways. Unfortunately, such help is rather promotional
even though we have been proving for long years now that in
and organizational in nature. Our specialties include em-
Slovakia we are capable of mastering even demanding work
ployer issues, legislation, education or contacts with foreign
operations and can also contribute with the results of our
partners. The economic support in the privatized sector is
own research and development.
far behind. And that is not enough. In our opinion, the state
A second point of gravity of the ZEP SR activities is partici-
should be the main driving force in this regard, and not
pating in the reform of the vocational education system.
only by way of financial stimuli... Quite the contrary, we be-
Even though Slovakia boasted years ago that it has a suf-
lieve that the state should change financial redistribution.
ficient inexpensive qualified workforce, the situation today
It should provide our companies with much more finances,
is that this workforce is no longer either suf ficient or quali-
including those from the EU funds, in order to boost their
fied. In spite of the fact that the unemployment rate among
development, research and innovations so that they can rely
young people (including graduates) is high in Slovakia (ca.
on a sound and erudite academia. We are not a country with
25 %), there are few suf ficiently qualified electrotechnicians
enormous mineral resources or vast fields or uneducated,
who are ready to be placed directly in the production. One
cheap workforce. We have always been proud of our reason
of the reasons is the fact that there is a long-term decreas-
and our abilities to solve situations. We build upon what we
ing interest in technical education both in Slovakia as well
have and know and what we want to achieve.
as Europe in general. The decisive reason is missing interconnections between theoretical preparation and actual re-
The ZEP SR members include:
quirements of the practice due to their organizational and
ABB, Slovakia / Adotel Hex, Žilina
financial demands.
Institute of Electrical Engineering of the Slovak Academy
The third area of the Association's activity is supporting a
of Sciences, Bratislava / ELTECO, Žilina / KIWA, Nitra
pro-export policy on the part of the state. The Association
NEWYAS Slovakia, Nová Dubnica / OSRAM, Nové Zámky
seeks to help establish such institutional, legislative and fi-
PPA Control, Bratislava / RMC, Nová Dubnica,
nancial conditions which would enable the largest possible
S-Power Product, Bratislava / SAT-Automation, Bratislava
number of Slovak producers to enter and maintain their po-
Siemens, Slovakia / Sylex, Bratislava
sition on international markets. It could be achieved with
Tesla, Liptovský Hrádok / VINUTA, Rajec
products which will also integrate the fundamental compa-
VONSCH, Brezno / ZTS Elektronika, Nová Dubnica
ny research and development in cooperation with the academia. It could be achieved with products made by educated
Slovak workers. It could be achieved under such conditions
Association of Electrotechnical Industry
thanks to which Slovak products will be attractive from the
of the Slovak Republic
countries of Western Europe to Japan and the USA.
Kominárska 2/4, 831 04 Bratislava, Slovak Republic
In electrical engineering we have many times proved to be
Tel.: +421 (0)2 502 342 59, 556 478 84
able to make top-quality products. I will just give two exam-
Tel./fax: +421 (0)2 502 345 07
ples. In the Institute of Electrical Engineering of the Slovak
[email protected]; [email protected], http://www.zep.sk
112
Slovak Energy Annual 2013
Rast v dobe stagnácie:
je to vôbec možné?
Situácia na trhu nie je v súčasnosti nijako ružová. V elektrotechnickom segmente, stavebníctve aj v ďalších odboroch vykazuje opäť stagnáciu. V takej dobe je všetko ťažšie. Predať
výrobok alebo službu na trhu ktorý je plný konkurencie,
ktorá bojuje hlavne cenou, nie je jednoduché. Často je ťažké
aj udržať doterajší obrat, nieto ešte rásť. Konkurencia tlačí
na každého a firmy sa pokúšajú zdôrazniť svoje výhody voči
zákazníkom. Tí uprednostňujú často najlacnejšie nákupy,
často aj bez ohľadu na dodatočné náklady alebo na dôsledky, ktoré im môže lacný, neoverený, niekedy aj pochybný
materiál spôsobiť. Dodávatelia, ktorí si chcú udržať kvalitatívne vlastnosti a nejsť s cenou za hranicu rentability,
uvažujú ako zvýšiť efektívnosť zákazníka iným spôsobom ako
len cenou.
frézovanie otvorov do skríň rozvádzačov, súbory pre stroje na prípravu vodičových prepojení a aj dátové súbory pre
automatické zapojovacie stroje, ktoré samostatne prepojujú
prístroje na montážnej doske.
Efektívnosť vo výrobe zariadení
Čo sa týka výroby zariadení, teda výroby prototypu a potom opakovanej výroby zariadení, má Rittal stále mnoho
nových konkrétnych noviniek, ktoré výrazne zefektívňujú
prácu, čím prinášajú konkurenčné výhody zákazníkom.
Jednotlivých položiek je tu však veľmi veľa, uveďme preto
len niekoľko konkrétnych príkladov. Unifikácia, zjednodušenie a zrýchlenie montáže je dôležitým argumentom. Nedávno boli do praxe uvedené vylepšenia najviac používaných
skríň na báze TS8, ktoré výrazne zrýchľujú montáž. Nové
Ukazuje sa, že kľúčom k úspechu môže byť pridaná hodno-
podstavce na báze FlexBlock sa montujú mimoriadne rýchlo
ta, ktorá môže mať mnoho podôb a s ktorou môže zákazník
a ľahko. Takmer všetky klimatizačné jednotky a výmenníky
získať konkurenčnú výhodu.
tepla vzduch – voda majú unifikované montážne otvory, čím
Rittal má bohaté skúsenosti s komunikáciou so zákazníkmi,
sa dosahuje veľmi ľahká výmena napríklad za iný výkon-
pretože si uvedomuje, že úspech zákazníka znamená úspech
nejší typ a podobne. Nový systém montážnych ramien na
pre dodávateľa. Práve firma Rittal má na trhu ťažšiu situ-
ovládacie skrinky sa vyznačuje hlavne mimoriadne rýchlou
áciu v tom, že je lídrom trhu minimálne v troch oblastiach:
a jednoduchou montážou, veľmi dômyselným a jednodu-
rozvádzačové skrine, klimatizácia elektrorozvádzačov a dá-
chým vedením aj konektorovaných káblov. Systém rozvodu
tové rozvádzače a to prináša so sebou riziko nesprávneho
prúdu RiLine 60 sa vyznačuje mimoriadne rýchlou a efektív-
odhadu smerovania rozvoja niektorej z oblastí. Iba veľmi
nou montážou jedným pracovníkom aj pri rozvode prúdu do
úzka forma komunikácie so zákazníkmi môže dať schop-
1600 A. Okrem toho výrazne šetrí náklady už aj tým, že vďa-
nosť správneho odhadu ďalšieho smerovania. Nesprávny od-
ka dômyselnej konštrukcii umožňuje viesť menovitý prúd
had prináša so sebou zbytočné investície a stratu vedúceho
až 1600 A s menším prierezom zberníc ako bežné systémy.
postavenia.
Súčasne je taký úsporný, že na rovnaký počet vývodov stačí
Rittal sa snaží o dodanie výraznej pridanej hodnoty, takej,
podstatne menší rozvádzač.
ktorá výrazne pomôže zákazníkom v dosahovaní úspechov
na trhu v troch oblastiach:
Efektívnosť pri prevádzke zariadení
→ efektívnosť v projektovaní
Čo sa týka zefektívňovania používania, teda výhod pre ko-
– rýchle a presnejšie projektovanie,
nečného používateľa, možno uviesť napríklad náhradu
→ efektívnosť vo výrobe zariadení,
klimatizačných jednotiek pre rozvádzače za takzvané su-
→ efektívnosť pri prevádzke zariadení.
perefektívne typy, to znamená, že za rovnakú cenu Rittal
Pre každý tento bod máme konkrétne, jasné a účinné argu-
teraz dodáva jednotky, ktoré majú znížený príkon až o 45 %
menty, ktoré predstavujú pre zákazníka a pre používateľa
a súčasne ešte zníženú potrebu údržby. Pracujú prakticky
jasné a priamo ohodnotiteľné výhody. V konečnom dôsledku
bezúdržbovo počas mnohých rokov a po celý čas výrazne
prinášajú zlepšenie konkurencieschopnosti.
šetria náklady. Úspory sú pritom veľmi významné. Napriek
tomu, že chladiace jednotky Rittal boli už doteraz pomerne
Efektívnosť v projektovaní
úsporné v porovnaní s konkurenciou, nové typy so zníže-
Súčasťou skupiny Friedhelm Loh Group, ktorej členom je aj
ným príkonom sú také výhodné, že sa prevádzkovateľovi
Rittal, je tiež európsky líder návrhového sof tvéru – firma
oplatí zainvestovať výmenu doterajších jednotiek, pričom
Eplan. Práve táto zabezpečuje veľmi moderný spôsob pro-
investícia sa vráti už počas prvých rokov fungovania.
jektovania. Efektívnosť dosahuje viacerými cestami, okrem
Nové filtroventilátory na vetranie rozvádzačov majú tiež tak
rýchleho postupu a, podstatného obmedzenia chybovosti
výrazne znížený príkon a zlepšené ostatné vlastnosti, že sa
aj prepojením na ďalšie stupne vývoja nového zariadenia.
používateľovi oplatí aj fungujúce jednotky nahradiť novými.
Napríklad Eplan generuje priamo súbory pre stroje na
Slovak Energy Annual 2013
113
Growth in the period of stagnation:
Is it even possible?
The market situation is currently in no way optimistic. In the
segments of electronics, construction and other fields we see
stagnation again. At such times everything is more difficult.
To sell a product or service in a market which is full of competition that fights mainly with price is not easy. It is often
difficult to maintain the present turnover, let alone grow.
Competition pushes on everybody and the companies try to
emphasize their benefits to the customers. They often prefer
the cheapest purchases, often irrespective of any additional
costs or consequences that inexpensive, untested, sometimes questionable material may cause to them. Suppliers
who want to maintain the quality characteristics and do not
want to go with the price beyond profitability level consider
how to increase the efficiency of a customer in other way
than just by price.
Rittal tries to deliver significant added value which will
markedly help customers in achieving success in the market in three fields:
→ Ef ficiency in design – fast and accurate design,
→ Ef ficiency in the equipment production,
→ Ef ficiency in the equipment operation.
For each of these points we have specific, clear and ef fective arguments which represent clear and directly assessable
benefits for the customer. These ultimately bring improvement of competitiveness.
Efficiency in design
In the Friedhelm Loh Group whose member is also Rittal
there is Europe’s leader in design sof tware – the company
Eplan. This company provides just a very modern design
method. Ef ficiency is here achieved in several ways, in ad-
It turns out that the key to success may be added value
dition to a rapid procedure, a substantial reduction in error
which can take many forms by which the customer can gain
rate and also links to other stages of new equipment deve-
a competitive advantage.Rittal has extensive experience in
lopment. For example, Eplan generates directly files to ma-
communication with customers, because it realizes that
chines to drill holes in control cabinets, files for machines
customer’s success means success for the supplier. The com-
for the preparation of wire connections and also data files
pany Rittal has just the tougher market situation because
for automatic connecting machines which automatically in-
it is a market leader in at least three areas: switchboard
terconnect apparatuses on a mounting plate.
cabinets, air-conditioning of switchboards and data cabinets, which carries the risk of an incorrect estimate of the
Efficiency in the equipment production
direction of development in some of the fields. Only a very
Regarding production of equipment, i.e. prototyping and
narrow form of communication with customers can give the
then repeated production of equipment, Rittal still has
ability of a good estimation of the future direction. Incor-
many new specific innovations which significantly stre-
rect estimation entails unnecessary investments and loss
amline work and bring competitive advantages to custo-
of a leading position.
mers. There are many individual items so let us tell you
114
Slovak Energy Annual 2013
only a few specific examples. Unification, simplification and
Efficiency in the equipment operation
acceleration of the assembly are an important argument.
Regarding streamlining of use, i.e. benefits for the end user,
Recently there were improvements of the most widely used
for example replacement of air-conditioning of switchbo-
cabinets on a TS8 basis introduced which markedly speed
ards for so-called superef ficient types may be mentioned,
up assembly. New stands on FlexBlock basis are assembled
i.e. for the same price Rittal now supplies units which have
extremely quickly and easily. Almost all air-conditioning
reduced power consumption by up to 45%, while still also
units and air/water heat exchangers have unified mounting
reduced need for maintenance. They operate virtually main-
holes resulting in a very easy to change to another powerful
tenance-free for many years and significantly save costs for
type and the like. The new system of brackets to the control
the whole time. The savings are very significant thereby.
boxes is mainly characterized by extremely quick and easy
Despite the fact that Rittal cooling units have been so far
assembly and very sophisticated and easy routing of even
relatively ef ficient in comparison to the competitors, new
connectorized cables. RiLine 60 power distribution system
types with low power consumption are so beneficial that it
is characterized by extremely rapid and ef ficient assembly
is worth to invest in replacement of existing units for the
by one worker and also by power distribution up to 1600 A.
operator, at which the investment will pay of f already du-
In addition, it significantly saves costs even by sophistica-
ring the first years of operation.
ted design which allows carrying rated current up to 1600
New filter fans for ventilation of switchboards have also sig-
A with a smaller cross-section of buses than conventional
nificantly reduced power consumption and improved other
systems. At the same time it is so ef ficient that a much
features that it is worth for the user to replace even well-
smaller switchboard is suf ficient for the same number of
functioning units.
outlets.
Slovak Energy Annual 2013
115
Skupina Friedhelm Loh Group:
Zostava, ktorá spolu vytvára systém na zvýšenie efektívnosti
návrhu a vývoja elektrických priemyselných zariadení, hlavne
elektrorozvádzačov.
Sme rodinná firma. Úplne nezávislá a rýchlejšia v rozhodovaní.
Eplan: Tvorca a dodávateľ softvérového systému na projektovanie.
Priama nadväznosť a podpora ďalšej automatizácie v poprojektovej fáze.
Kiesling: Dodávateľ strojov na zhotovovanie všeobecných výrezov do stien rozvádzačov
Dodávateľ strojov na automatické vŕtanie montážnych dosiek
Dodávateľ strojov na automatizované prepájanie prístrojov na montážnej doske
Stahlo:
Dodávateľ vysokokvalitných oceľoplechových zvitkov.
LKH:
Dodávateľ plastových komponentov pre automatizáciu.
Rittal:
Popredný svetový výrobca priemyselných rozvádzačových skríň, pultov,
ovládacích skriniek, skríň a skriniek na špeciálne použitie a prostredia.
Tri kroky v reťazci pridanej hodnoty
Spojenie medzi Eplan, Rittal a Kiesling je jediné svojho druhu na svete.
S Eplanom sa zveríte skutočne do rúk európskeho lídra projektovania riešení.
Eplan dodá optimálne prepojenia so systémovými riešeniami Rittal.
Kiesling zautomatizuje modifikáciu skríň a prepojovanie prístrojov v rozvádzači.
ROZVÁDZAČE
ROZVOD PRÚDU
KLIMATIZÁCIA
IT INFRAŠTRUKTÚRA
SOFTWARE A SERVIS
Rittal — The System.
Faster — better — worldwide.
Firma Rittal jedným pohľadom:
Rok založenia:
Majiteľ:
Spektrum produkcie:
Obrat:
Počet patentov vo svete:
Produkčné miesta: Medzinárodné dcérske firmy:
Medzinárodné zastúpenia: Skladové centrá vo svete:
ROZVÁDZAČE
ROZVOD PRÚDU
1961
Friedhelm Loh
Rozvádzačové skrine, Zbernicové systémy, Klimatizácia, IT infraštruktúra
2012: 2,2 Mrd EUR (Friedhelm Loh Group)
1500
11 s plochou 250 000 m2 na troch kontinentoch
64
40
90, viac ako 180 000 paletových miest a viac ako 250 000 m2
KLIMATIZÁCIA
IT INFRAŠTRUKTÚRA
SOFTWARE A SERVIS
Segment trhu: Dátové centrá
PROFIL
SILNÉHO PARTNERA
POTREBA ENERGIE
Spoločnosť i/o vyvíja, vyrába a dodáva infraštruktúru dátových centier pre najväčšie svetové firmy, vlády a poskytovateľov
služieb. Spoločnosť vlastní a prevádzkuje
dátové centrá pre stovky zákazníkov a získané skúsenosti využila na vytvorenie novej generácie technológie Data Center 2.0.
Spoločnosť i/o vznikla ako súkromná firma
pred piatimi rokmi, s centrálou v meste
Phoenix, Arizona, USA.
Dátové centrum i/o vo Phoenixe patrí podľa asociácie Data Center Knowledge medzi desať najväčších dátových centier na
svete. Dátové centrum má plochu 50 000
štvorcových metrov a je súčasťou centrály spoločnosti. S cieľom uspokojiť dopyt
po službách, spoločnosť rozširuje súčasnú
kapacitu dátového centra o ďalších 16 700
štvorcových metrov efektívne využiteľnej
plochy so zvýšenou podlahou.
Spoločnosť spája tento rast s intenzívnym
poznaním budúcej topológie a riešenia dátových centier, svojich zákazníkov a ich
podnikateľských potrieb. „Dátové centrá
navrhujeme a budujeme v súlade s potrebami zákazníkov. Nestaviame na špekulatívne
účely,“ hovorí Andreas Zoll, riaditeľ vývoja
dátových centier spoločnosti i/o. „Pôsobíme
v jednom z kľúčových odvetví a máme preukázateľné, úspešné referencie.“
RIEŠENIE
S cieľom zaručiť spoľahlivosť svojich systémov záložných zdrojov a umožniť trvalý
rast ich kapacity, spoločnosť i/o si zvolila Caterpillar a zástupcu Cat ® firmu
Empire Power Systems za dodávateľov
riešení záložných zdrojov dátových centier
vo Phoenixe a Scottsdale v Arizone.
Centrum i/o vo Phoenixe využíva v súčasnosti jednoúčelovú rozvodňu s možnosťou
rozšírenia do 120 MW. Firma Empire Power
Systems inštalovala zdroje nepretržitého
napájania (UPS) s výkonom vyše 27 MW
a záložné generátory Cat 3516 s výkonom
58 MW, ku ktorým poskytuje aj servisnú
podporu. Generátorové súpravy sú paralelne pripojené k rozvodni Cat. Po dokončení
bude systém tvoriť viacero paralelných generátorových súprav Cat, spolu s ďalšími
zotrvačníkovými UPS Cat.
„Pre produkty Cat sme sa rozhodli vzhľadom na ich spoľahlivosť a využiteľnosť,“
PHOENIx ZEPPELIN, SPOL. S R.O.
Zvolenská cesta 14605/50
974 05 Banská Bystrica – Kráľová
zdôraznil Zoll. „V našej práci si nikdy nemôžeme dovoliť výpadok napájania. Ak sa
na dieselgenerátore niečo pokazí, alebo ak
potrebujeme náhradný diel na Štedrý večer
alebo Nový rok, chceme mať pri sebe partnera s globálnym pokrytím a s perfektnou
zásobou náhradných dielov vo svojom servisnom stredisku, ktoré okamžite zareaguje na našu požiadavku. To je tiež hlavný
dôvod, prečo máme takú úzku partnerskú
spoluprácu s Caterpillar a Empire,“ vysvetlil. „Takáto úroveň servisu je pre nás výhodná vždy, keď to potrebujeme a tam, kde to
potrebujeme.“
VÝSLEDKY
Vzhľadom na rozširovanie centra, spoločnosť i/o Data Centers má uzavretú servisnú
zmluvu s Empire Power Systems a spolieha
sa na servisný tím Cat, že generátory budú
v trvalej pohotovosti.
„Keď si uvedomíte pozíciu firmy Empire tu
u nás na Juhozápade, je to skutočne ideálny
partner,“ tvrdí Zoll. „Empire má vo Phoenixe
veľmi silnú pozíciu a jej pracovníci, ktorí
inštalujú zariadenia a zabezpečujú servis,
sú skutoční odborníci. Či ide o špecialistov
Caterpillar alebo zástupcov Empire Power
Systems, všetci spolu nám poskytujú kompletný balík produktov a služieb.“
Doug Gooch, manažér predaja Empire pre
i/o Data Centers, potvrdil, že jeho tím berie
svoju úlohu veľmi vážne.
„Na i/o sa pozeráme ako na primárneho
výrobcu elektriny – jednoducho tu nemôže dôjsť k výpadku prúdu, ani na okamih,“
povedal. „Neprerušené napájanie je pre
i/o a ich zákazníkov absolútne nevyhnutné
a my robíme všetko pre to, aby naše zariadenia boli kedykoľvek k dispozícii.“
Našťastie, i/o Data Centers nikdy nezaznamenali výpadok napájania. Ale Zoll je
omnoho spokojnejší keď vie, že infraštruktúru spoločnosti i/o podporuje tím odborníkov Cat.
„Ak v spoločnosti i/o poznáme niekoho
so spoľahlivými referenciami poskytovania
služieb špičkovej kvality, samozrejme máme
záujem s takýmto partnerom opakovane
spolupracovať,“ dodal. „Práve takúto skúsenosť máme s Caterpillar a Empire. Úplne
sa spoliehame na ich schopnosť dodať náhradné diely a zabezpečiť servis a údržbu,
ktoré sú nevyhnutné pre spoľahlivosť nášho
energetického systému.“
Tel.: 048 / 414 99 33
E-mail: [email protected]
www.cat.sk
i/o Data centers
Dátové centrum i/o vo Phoenixe s plochou
50 000 štvorcových metrov patrí podľa
asociácie Data Center Knowledge medzi
desať najväčších dátových centier
na svete. S cieľom uspokojiť dopyt
po službách, centrum rozširuje súčasnú
kapacitu o ďalších 16 700 štvorcových
metrov efektívne využiteľnej plochy
so zvýšenou podlahou.
ZáKAZNíK
i/o Data Centers
MIESTO
Phoenix, Arizona
HLAVNá POžIADAVKA ZáKAZNíKA
Záložný zdroj energie pre dátové centrum
kľúčového významu
RIEŠENIE
Generátorové sústavy Cat 3516
s výkonom 58 MW
Zdroje nepretržitého napájania (UPS)
Cat s výkonom 27 MW
ZáSTuPcA cAT
Empire Power Systems ®
Viac informácií nájdete na
www.catelectricpowerinfo.com/pp
PHOENIX ZEPPELIN – jedna spolocnost zvládne všetko. • Ak hľadáte zdroje elektrickej energie, veľké alebo malé,
naftové alebo plynové, PHOENIX ZEPPELIN dokáže vyriešiť každú požiadavku. Sme Vám nablízku a zabezpečíme
zdroj elektrickej energie rovnako pre MALÚ FIRMU aj VEĽKÝ ZÁVOD. Samozrejme s kompletným servisom,
na ktorý sa môžete spoľahnúť v ramci najväčšej svetovej siete obchodných zastúpení. Potrebujete energiu
v akejkoľvek forme a ihneď? PHOENIX ZEPPELIN má pre Vás riešenie. Viac sa dozviete na stránkach www.cat.sk.
PHOENIX ZEPPELIN, spol. s r. o.
BANSKÁ BYSTRICA - KRÁĽOVÁ
Zvolenská cesta 14605/50
tel: 048/414 99 01
BRATISLAVA
Pribylinská 10
tel: 02/44 88 72 59
KOŠICE-ŠACA
Železiarenská 96
tel: 055/611 56 11
20 rokov na trhu
Zavádzaním inteligentných meracích
systémov bližšie k inteligentnej(šej)
energetike
O čom sa hovorí?
Inteligentná sieť (IS, alebo smart grid) znamená „zdokonale-
Svet sa mení, menia sa aj podmienky a pomery v energetike.
nú energetickú sieť, ku ktorej je pridaná obojsmerná digitálna komu-
Narastá koncentrácia obyvateľov v mestách a ich blízkom
nikácia medzi dodávateľom a spotrebiteľom, inteligentné meranie,
okolí, zvyšujú sa nároky na komfort, registrujeme globálne
monitoring a riadiace systémy“. Jej základným predpokladom
otepľovanie a prírodné katastrofy, doplácame na závislosť
sú správne a komplexné dáta z meraní – z inteligentného
od vlastníkov zdrojov fosílnych palív, chceme a musíme rie-
meracieho systému.
šiť znečisťovanie životného prostredia, minimalizáciu produkcie CO2, obnoviteľné zdroje, riziká jadrových elektrární.
Inteligentný merací systém (IMS, alebo smart metering)
Čoraz viac sa prejavujú komplikovanejšie deje v elektrických
znamená „elektronický systém, ktorý je schopný merať spotrebu
sieťach, nedostatky a prebytky elektriny, menia sa jej výko-
energie a pridávať k tomu viac informácií než konvenčné meradlo
nové a kvalitatívne parametre, narastajú riziká problémov
(napr. meranie ďalších výkonových a kvalitatívnych parametrov
a možných malých i veľkých energetických výpadkov.
elektriny) a ktorý je schopný vysielať a prijímať dáta s využitím nie-
V súvislosti s liberalizáciou jednotného európskeho trhu
ktorej formy elektronickej komunikácie".
s elektrinou a podporou nasadzovania distribuovaných obnoviteľných zdrojov elektriny, často nestabilných a ťažšie
Zavádzanie inteligentných meracích systémov by malo
predikovateľných a v ich dôsledku stále komplikovanejších
umožniť, aby prevádzkovatelia distribučných sústav a do-
tokov elektriny sú požiadavky na ekonomicky hospodárne
dávatelia elektriny prešli od širšieho pohľadu k podrobnej-
nasadzovanie nových výrobných zdrojov, nízko nákladovú
ším informáciám o energetickom správaní sa jednotlivých
distribúciu, stabilitu siete a bezpečné dodávky rastúcich
koncových odberateľov a sprístupnenie týchto informá-
a kolísavých množstiev elektriny až ku koncovému odbera-
cií dotknutým účastníkom trhu, s cieľom vytvoriť vhodné
teľovi stále ťažšie splniteľné.
predpoklady pre aktívne riadenie spotreby, so zapojením
samotných odberateľov. Inteligentná sieť by mala následne
Čo sa chystá?
poskytovať potrebný prehľad o prevádzkových stavoch ener-
Snahou riešiť čoraz zložitejšiu situáciu v elektroenergetike
getickej sústavy, zabezpečiť možnosť jej efektívneho riade-
EÚ je podpora budovania inteligentných energetických sys-
nia a do veľkej miery aj automatizácie, ekonomicky a ekolo-
témov prepájajúcich výrobu, prenos, distribúciu aj spotrebu
gicky optimálneho prevádzkovania a v prípade poruchových
elektriny, budovanie tzv. inteligentných sietí smart grids,
stavov samoopravných mechanizmov. Tieto charakteristiky
a to v súlade s národnou primárnou a sekundárnou energe-
a funkcionality sa týkajú nielen prenosovej sústavy a vyš-
tickou legislatívou v zmysle zámerov stratégie Európa 2020
ších napäťových hladín, ale predovšetkým implementácie
v oblasti energetiky a klimaticko-energetických pravidiel EÚ
do distribučných sústav až po úroveň nn, pretože aj koncový
20/20/20, v súlade s prijatím tretieho energetického balíčka.
odberateľ na úrovni nn sa čoraz častejšie stáva aj výrobcom
elektriny, s vplyvom na hierarchiu dispečerského riadenia
Inteligentné meracie systémy – Smart Metering ako
aj filozofiu riešenia ochrán.
zdroj informácií pre odberateľa a podklad pre
budúcu inteligentnú sieť – Smart Grid
Ako začíname byť „smart“?
Inteligentné siete majú priniesť možnosti posilniť posta-
Zavádzanie inteligentných meracích systémov a poskytova-
venie spotrebiteľa, uľahčiť väčšiu integráciu obnoviteľných
nie nových energetických služieb v zmysle Smernice Európ-
zdrojov energie do distribučných sústav, podporiť rozvoj
skeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spo-
elektromobility a skladovania elektriny, zvýšiť energetickú
ločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, Smernice
efektívnosť a znížiť straty, pričom predstavujú aj značný
Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/73/ES z 13. júla 2009
príspevok k ochrane životného prostredia, podporu techno-
o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s plynom a Smer-
logického vývoja a možnosť vytvárania nových pracovných
nice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októb-
príležitostí.
ra 2012 o energetickej efektívnosti sú významnými krokmi
pri dosahovaní plánovaných cieľov energetickej politiky
aj posilňovaní postavenia spotrebiteľa. V zmysle merníc bolo
úlohou členských štátov EÚ vrátane Slovenska posúdiť možnosti nasadenia inteligentných meracích systémov, identifikovať možné prínosy a náklady a vyhodnotiť ekonomickú
efektívnosť ich implementácie.
Slovak Energy Annual 2013
121
Na základe výsledkov analýzy predloženej v septembri 2012
spotrebičov a technológií, ich možné negatívne vplyvy na
v súlade so Zákonom 251/2012 Z.z. o energetike bolo rozhod-
sieť a nárast strát, vývoj inteligentných spotrebičov využí-
nuté, že v súčasných podmienkach SR bude do roku 2020
vajúcich dynamické tarify, možnosti obojsmernej komuni-
ekonomicky efektívne zavedenie inteligentných meracích
kácie, diaľkového ovládania a automatizovaného riadenia,
systémov pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektric-
možné motivačné faktory a podporné nástroje pre odbera-
kej energie viac ako 4 MWh. Spoločný ročný odber týchto
teľov atď.
odberných miest je približne 53 % spotrebovanej elektriny
Charakter spotreby aj výroby sa mení, je treba zmeniť aj
na napäťovej úrovni nn a ich počet predstavuje cca 23 %
zaužívaný pohľad daný legislatívou a technickými predpis-
z celkového počtu nn odberných miest. Zavádzanie IMS má
mi a normami z minulosti, pretože aj elektrická sieť, toky
byť následne priebežne sledované s dôrazom na dosiahnuté
a kvalitatívne parametre elektriny, harmonický sínusový
prínosy a ekonomickú efektívnosť inštalácie a na základe
priebeh elektrického prúdu, optimalizácia zapojenia, ako
získaných údajov o skutočných nákladoch a prínosoch, pri
aj potreby zákazníkov a účastníkov trhu sa menia a budú
zohľadnení vývoja technológií, môže byť navrhnutý scenár
meniť. Výmena elektromerov vo väčšom rozsahu je drahá
po prvých dvoch rokoch aktualizovaný.
záležitosť, preto je pri takomto projekte potrebné myslieť
ďaleko do budúcnosti. Pri hľadaní optimálnych nákladovo
Na začiatok pilotný projekt.
efektívnych riešení sa v oblasti zavádzania inteligentných
Inštalácia IMS začne ako testovacia fáza – pilotný projekt
meracích systémov a následne inteligentných sietí počíta aj
pre cca 1 % cieľovej skupiny koncových odberateľov elektriny,
s asistenciou programov z oblasti vedy a výskumu a so zria-
t.j. približne 6 000 odberných miest. Cieľom pilotného pro-
dením testovacieho laboratória.
jektu je výber, otestovanie a štandardizácia vhodných technológií pre lokálne podmienky SR, porovnanie vhodných
Dôležitou časťou budovania inteligentných sietí sú komu-
komunikačných technológií, stanovenie komunikačných
nikačné cesty, kde sa predpokladá kombinácia viacerých
štandardov, zabezpečenia a ochrany údajov a možnej inte-
technológií, prostredníctvom komunikačnej siete priamou
roperability, posúdenie možností viactarifných distribuč-
komunikáciou (Global System for Mobile Communications,
ných a obchodných produktov, ako aj funkčných parametrov
General Packet Radio Service alebo Ethernet), nepriamou
jednotlivých prvkov a funkcií definovaných vyhláškou Mi-
komunikáciou s využitím koncentrátorov (úzkopásmovou
nisterstva hospodárstva SR, ktorou sa stanovujú podrobnos-
technológiou PLC, širokopásmovou technológiou PLC (BPL),
ti pri zavádzaní a prevádzkovaní inteligentných meracích
alebo RF) a tiež prostredníctvom dátovej siete typu WAN
systémov v elektroenergetike na napäťovej úrovni nn podľa
internetovým protokolom. Nakoľko sa jedná o energetické
§ 95 ods. 1 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.
projekty, ponúka a predpokladá sa účasť a možnosť zastre-
Nasadzovanie inteligentných meracích systémov sa dot-
šenia komunikácií Energotelom, ktorého akcionármi sú aj
kne širokého spektra účastníkov trhu, kde treba zohľadniť
distribučné spoločnosti čiastočne v majetku štátu, čo môže
rôznorodé potreby a záujmy (koncoví odberatelia, domác-
efektívne pomôcť aj pri projektoch riešení potrebnej väčšej
nosti, prevádzkovatelia distribučných sústav, dodávatelia
internetizácie Slovenska, kde okrem budovania nových káb-
elektriny, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, organizátor
lových rozvodov môže na podperných bodoch elektrických
krátkodobého trhu s elektrinou, dispečingy, ako aj minis-
vedení distribučných spoločností prakticky vo všetkých
terstvá, ÚRSO, vlastníci a prevádzkovatelia zdrojov, rôzne
obývaných elektrifikovaných oblastiach Slovenska najefek-
podnikateľské subjekty, združenia a asociácie, ochrancovia
tívnejšie, najrýchlejšie a legislatívne najjednoduchšie pri-
životného prostredia, dodávatelia technológií, sof tvérových
viesť optické káble a tak umožniť internetové spojenie do
aplikácií, komunikační operátori, poskytovatelia interneto-
takmer každej, aj dnes ešte z pohľadu dodávateľov služieb
vých služieb...)
nevýznamnej nepripojenej dediny. Mohol by to byť energetický projekt, ktorý pre akcionárske podniky s účasťou štá-
Aj keď sa to môže zdať z dnešného pohľadu predčasné, aj
tu prináša aj nové pracovné príležitosti v telekomunikačnej
v SR treba pri nasadzovaní IMS zohľadniť čoraz väčšiu de-
oblasti dátových prenosov, s významnou mierou bezpeč-
centralizáciu a mix zdrojov, ďalší rozvoj rôznorodých OZE,
nosti a ochrany dát a osobných údajov, ktoré neopustia SR
(hlavne malých zdrojov pre domácnosti), kombinovanej
a ako slovenský subjekt aj so spoľahlivým platením odvodov
výroby elektriny a tepla, tepelných čerpadiel, možný roz-
a daní v SR.
voj elektromobility, možnú akumuláciu energie, vývoj batérií a možné skladovanie elektriny, vlastnosti novodobých
122
Slovak Energy Annual 2013
Getting closer to a (more) intelligent energy
industry by implementing IMS
What’s the hot topic?
An Intelligent Network (IN, or smart grid) is an "advanced
The world’s changing, and so are the conditions and cir-
energy network, to which a two-way digital communication be-
cumstances in the energy industry. The concentration of
tween the supplier and consumer is added, along with monitoring
population in cities and their vicinities are growing, and
and operational systems." Its basic prerequisite is correct and
the demands for comfort are increasing. We’re recording
comprehensive data from measurements – an intelligent
global warming and natural disasters, suf fering from a de-
measuring system.
pendence on the owners of fossil fuels, want and have to
deal with environmental pollution, renewable sources, risks
The Intelligent Measuring System (IMS, or smart metering)
related to nuclear power, and the minimizing of CO2 pro-
is an "electronic system capable of measuring energy consumption
duction. There are complications with electric networks,
with more additional information than any conventional meter
a lack and surplus of electricity showing more and more,
(such as measuring other capacities and qualitative electricity pa-
its capacity and quality parameters changing, the risks of
rameters), and transmitting and receiving data using some form of
problems and possibly smaller and bigger energy blackouts
electronic communication".
increasing.
Implementing the intelligent measuring system should enIn relation to the liberalization of the single European
able distribution network operators and electricity suppliers
electricity market and promoting the use of distributed re-
to gain a broader perspective and more detailed informa-
newable electricity sources, it’s of ten unstable and less pre-
tion about the energy behavior of individual end consumers,
dictable, and so resulting in an increasingly complicated
and making such info available to concerned market par-
electricity f low. The requirements for the economic imple-
ticipants, in order to create favorable conditions for active
mentation of new production sources, low-cost distribution,
consumption management, involving the consumers them-
network stability, and the secure supply of increasing and
selves. The smart grid should then provide the required
f luctuating electricity amounts all the way to the end con-
overview of the power system’s operational status, ensuring
sumer, are becoming more and more dif ficult to fulfill.
the option of ef fective management and also automation
to a large extent, economically and ecologically optimum
What’s being planned?
operation, and in the case of failure, self-repairing mecha-
We’re trying to solve the increasingly dif ficult situation
nisms. These features and functions concern the transmis-
in EU electroenergetics by promoting the construction of
sion system and higher voltage levels, particularly the im-
intelligent energy systems connecting electricity produc-
plementation in distribution networks up to the “nn” level,
tion, transmission, distribution, and consumption through
because even end consumers at the “nn” level of ten become
building so-called intelligent smart grid networks, in ac-
electricity producers, inf luencing the hierarchy of dispatch
cordance with national primary and secondary energy leg-
management, and the philosophy of protective solutions.
islation, in light of the 2020 European strategy objectives in
the energy and climate EU 20/20/20 rules, and in accordance
How are we becoming “smart?”
with the adoption of the Third Energy Package.
Implementing smart metering systems and providing new
energy services in accordance with European Parliament
“Smart Metering” intelligent measuring systems as
and Council Directive No. 2009/72/EC from 13 July 2009 on
a source of information for consumers, and the
Common Rules for the Internal Market in Electricity, Direc-
foundation for the “Smart Grid” future intelligent
tive No. 2009/73/EC from 13 July 2009 on Common Rules for
network
the Internal Market in Gas, and Directive 2012/27/EU from
Intelligent networks should introduce the option of
25 October 2012 on Energy Ef ficiency, are important steps
strengthening consumer position, facilitating the greater
when achieving these energy policy objectives, and strength-
integration of renewable energy sources into distribution
ening consumer position. According to these Directives,
networks, allowing the development of electromobility and
the task for all EU member states including Slovakia was
electricity storage, increasing energy ef ficiency and de-
to assess the options for implementing intelligent measur-
creasing losses, along with representing a significant con-
ing systems, identify the possible benefits and costs, and
tribution to environmental protection, the promotion of
evaluate the economic ef ficiency of their implementation.
technological development, and the option of creating new
Based on the results of the analysis submitted in September
job opportunities.
2012, under Act No. 251/2012 Coll. on Energy, it was decided
Slovak Energy Annual 2013
123
that under current Slovak conditions, it would be economi-
accumulation, battery development and potential electric-
cally ef ficient to implement the smart metering systems
ity storage, features of modern appliances and technologies,
for of f take points with an annual electricity consumption
their possible negative impacts on the network and an in-
higher than 4 MWh by 2020. The united annual consump-
crease in losses, the development of smart appliances using
tion of these of f take points is about 53% of the consumed
dynamic tarif fs, the possibility of two-way communication,
electricity at the “nn” voltage level, and their number repre-
remote operation and automated management, motivation-
sents approx. 23% of the total amount of the “nn” points. The
al factors and support tools for consumers, etc.
implementation of IMS will be continuously monitored, with
a focus on the achieved benefits and economic ef ficiency of
The nature of consumption and production is changing,
the installation, and based on the gained data of the actual
and so there should be a change in the established view
costs and benefits, the designed scenario may be updated
determined by past legislation, technical regulations and
af ter the first two years, taking into account technological
standards, because the electricity network, electricity f low
developments.
and its qualitative parameters, the harmonic sinusoidal
electric current, connection optimization, and the needs of
A pilot project for the start.
customers and market participants have also been chang-
The installation of IMS in Slovakia will begin as a testing
ing. A switch of electrometers on a larger scale is expensive,
phase – a pilot project for approx. 1% of the target group of
therefore with such a project it’s necessary to think far into
end electricity consumers, i.e. about 6,000 of f take points.
the future. In the search for optimum cost-ef fective solu-
The pilot project’s aim is the selection, testing, and stand-
tions for the implementation of smart metering systems
ardization of suitable technologies for local Slovak condi-
and smart grids, we’re counting on the assistance of science
tions, comparing appropriate communication technologies,
and research programs and the establishment of a testing
establishing communication standards, securing and pro-
laboratory.
tecting data and possible interoperability, assessing options
for multi-tarif f distribution and market products, as well as
An important part of building intelligent networks are com-
the functional parameters of individual units and functions
munication paths where we expect a combination of several
defined by the Slovak Ministry of Economy’s resolution, in
technologies using direct communication via a network
which details for the implementation and operation of intel-
(Global System for Mobile Communications, General Packet
ligent measuring systems in electroenergetics are defined
Radio Service, and Ethernet), indirect communication us-
for the “nn” voltage level, in accordance with Paragraph 95,
ing concentrators (the PLC narrowband and broadband (BPL)
Section 1, h) of Act No. 251/2012 Coll. on Energy.
technologies, and RF), and also via a WAN-type data network
using internet protocol. Since these are not energy projects,
The smart measuring system implementation will af fect
the participation and possibility of covering communica-
a wide range of market participants, due to which it’s neces-
tions through Energotel is being of fered and is expected.
sary to take into account diverse needs and interests (end
Energotel’s shareholders are also distribution companies,
consumers, households, distribution system operators, elec-
partially owned by the state, which could greatly help with
tricity suppliers, transmission system operators, a short-
the solutions for the necessary internet expansion of Slova-
term electricity market organizer, dispatch centers, minis-
kia, since besides building a new cable network, they could
tries, the Regulatory Of fice for Network Industries, owners
bring optic cables to virtually all the residential and elec-
and operators of sources, various business entities, unions
trified areas in Slovakia in the most ef fective, fastest, and
and associations, environmentalists, suppliers of technolo-
legislatively easiest way using the supporting points of the
gies and sof tware applications, communication operators,
electric wiring belonging to distribution companies, and
internet service providers...).
so provide internet in almost every unconnected village,
even those considered to be unimportant from the service
Although it may now seem too early, Slovakia also has to
suppliers’ perspective. This would be an energy project that
consider the increasing decentralization and mix of sourc-
could create new job opportunities in the data transmission
es, the further development of various renewable energy
telecommunications sector for shareholder companies with
sources, combined heat and electricity production (espe-
the participation of the state, with significant security and
cially small sources for households), thermal pumps, the
the protection of any data so none leaves Slovakia, and as
possible development in electromobility, potential energy
a Slovak entity, also with reliable tax payments.
124
Slovak Energy Annual 2013
SCHRACK TECHNIK – SPOĽAHLIVÝ PARTNER
PRE MERANIE A ROZVÁDZAČOVÚ TECHNIKU
RIEŠENIE PRE ZBER NAMERÁNÝCH DÁT Z ELEKTROMEROV
Jednoduchá inštalácia,
spojenie s elektromerom
LZQJ cez optohlavu / RS485
Zobrazenie množstva údajov
o meracom mieste
cez internetový prehliadač
SCHRACK TECHNIK
BRATISLAVA
Ivánska cesta 10/C
tel.: 02/491 081 01
SCHRACK TECHNIK
MARTIN
Komenského 18A
tel.: 043/401 1811
Vhodné aj pre zber
a zasielanie dát o výrobe
fotovoltických elektrární
Rôzne možnosti
komunikácie – ethernet,
WiFi alebo 2G/3G
SCHRACK TECHNIK
ŽILINA
Kragujevská 10
tel.: 041/500 1590
SCHRACK TECHNIK
KOŠICE
Slovenská 10
tel.: 055/671 2312
WWW.SCHRACK.SK
ENERGETIKA PRIEMYSEL INŠTALÁCIE MERANIE SYSTÉMY DÁTA KÁBLE SVETLO ALTERNATÍVNEENERGIE
Interoperabilita – nevyhnutnosť
pre ďalší vývoj projektov AMM
Istota väčšieho počtu dodávateľov, nižšie nákupné ceny a dlhodobé zníženie celkových nákladov – to sú výhody interoperability v projektoch AMM (automated meter management).
Prirodzene sa tak stala požiadavkou všetkých veľkých distribučných spoločností. Definovanie jej normy však stále zostáva veľkou výzvou. Neexistuje totiž jednotný model, ktorý by
bol rešpektovaný veľkou skupinou výrobcov. Každá spoločnosť si doteraz vytvárala svoj vlastný „otvorený“ štandard,
ktorý však nenašiel pokračovateľa.
a nevyhnutné testovacie prostredie, ktoré pomáha energetickým spoločnostiam a výrobcom vyvíjať a produkovať
skutočne interoperabilné testovacie vybavenie. Jej ponuka
umožňuje vykonávať viac ako 1 200 testov na jeden prístroj.
Každá skúška je založená na špecifikáciách IDIS, ktorých
všetky detaily sú verejne prístupné. „To je ďalší dôležitý
krok pri vývoji navzájom kompatibilných inteligentných
elektromerov nezávislých od výrobcov,“ uviedol Dieter
Brunner, prezident asociácie IDIS. „Prvýkrát v histórii merania poskytuje nezávislá asociácia nástroje na vývoj a tes-
Problém rozličných noriem interoperability sa dlhodobo
tovanie interoperabilných zariadení založených na otvore-
snaží riešiť aj Európska únia a iné národné či nadnárodné
ných štandardoch IEC. Sme presvedčení, že týmto krokom
inštitúcie s cieľom dosiahnuť jednotný štandard. Dobrým
budú všetky energetické spoločnosti, predovšetkým tie malé
príkladom je projekt Open meter. Aj keď už existujú reálne
a stredné, môcť získať výhody z interoperabilných inteli-
výsledky, nedosahujú žiadanú váhu. Podobnú snahu vyvi-
gentných elektromerov nezávislých od výrobcu bez potreby
nuli aj niektoré distribučné firmy. Môžeme spomenúť pro-
písania svojich špecifikácií a bez vývoja vlastných skúšob-
jekt spoločnosti Iberdrola Prime a projekt spoločnosti ERDF
ných zariadení.“
Linky. V snahe nájsť riešenie nezaostávajú ani pokrokoví
Dostupnosť starostlivo testovaných kompatibilných pro-
výrobcovia. Svoje sily spojili napríklad spoločnosti Landis
duktov založených na otvorených štandardoch je centrali-
+ Gyr, itron a Iskraemeco v projekte IDIS, ktorý následne
zovaná, aby bolo možné vytvoriť skutočne interoperabilné
vyústil do založenia otvorenej asociácie IDIS (Interoperab-
prostredie v oblasti inteligentného merania. Asociácia IDIS
le Device Interface Specifications – Asociácia pre podporu
vyvíja, udržuje a propaguje verejne dostupné špecifikácie
interoperabilných zariadení). Ich aktivitám sa darí veľmi
interoperability, bežne známe ako špecifikácie IDIS. Tieto
dobre, prvé reálne pilotné projekty sa očakávajú tento rok.
normy sú kompletne založené na štandardoch IEC. Aso-
Pre snahy týchto firiem je veľkým prínosom možnosť ofi-
ciácia vykonáva presné skúšky interoperability, aby zais-
ciálneho testu kompatibility, ktorý uskutoční spoločnosť
tila kvalitu svojich zariadení. Skúšobný štítok vydáva len
KEMA, celosvetovo pôsobiaca v oblasti konzultácií, skúšob-
tým, ktoré úspešne absolvujú jej testy. „Vzhľadom na to,
níctva a certifikácie v energetike. Asociácia IDIS vyvinula
že IDIS je veľmi perspektívnym nástrojom pre priemysel
komplexný nástroj na testovanie kompatibility inteligent-
a energetiku, prejavili oň už veľký záujem aj naši význam-
ných elektromerov s IDIS, čím vytvorila podstatný základ
ní zákazníci, a to predovšetkým preto, že IDIS podporuje
vývoja interoperabilných produktov. Je dôležité, že IDIS
interoperabilitu na úrovni elektromerov,“ poznamenal
a KEMA podpísali zmluvu o spolupráci pri testovaní kom-
Ing. Jaroslav Hendrych, konateľ spoločnosti Landis + Gyr.
patibility elektromerov so špecifikáciami IDIS. To znamená, že asociácia môže teraz ponúkať požadované nástroje
IDIS
Asociácia IDIS je nezisková asociácia založená s cieľom
udržiavania a presadzovania verejne dostupných špecifikácií technickej interoperability, založených na otvorených štandardoch a podporuje ich implementáciu do
interoperabilných produktov. IDIS podporuje spoločnosti
aktívne v oblasti technológií inteligentného merania a jej
úlohou je poskytovať navzájom kompatibilné produkty
založené na otvorených štandardoch.
www.idis-association.com
126
KEMA
Spoločnosť KEMA bola založená v roku 1972. Je to nezávislá spoločnosť, celosvetový dodávateľ vysoko kvalitných
služieb pre energetikov so špecializáciou na obchodné
a technické poradenstvo, podporu prevádzky, merania
a kontrolu, skúšobníctvo a certifikáciu. KEMA poskytuje
nestranné poradenstvo a podporu výrobcom, dodávateľom a koncovým používateľom elektriny, plynu a tepla, ale
aj vládnym úradom. Tiež testuje a certifikuje prenosové,
distribučné a ďalšie energetické zariadenia pre široký
okruh zákazníkov. www.kema.com/pctc
Slovak Energy Annual 2013
•
Smart metering
•
Riešenie pre smart grid
•
Komplexné systémy pre zber
a spracovanie dát
•
Ekonomické riešenie diaľkového odpočtu
pre priemyselné areály
•
WEB portál
•
Integrované multiutility riešenie obsahujúce
inteligentné merače všetkých energií
– elektriny, tepla, plynu a vody
•
Osobné riadenie energie v domácnostiach
Viac na www.landisgyr.cz
yr.c
Plynárenstvo
Gas
industry
„Doma mi
vždy doprajú
viac.“
Svojim zákazníkom vždy
doprajeme viac. Pridajte
si k odberu plynu aj našu
elektrinu a my vám ju
dáme o 20 % výhodnejšie
s garanciou ceny do konca
roka 2014.
Vybavte si Dve Energie
jednoducho na webe
alebo na Zákazníckej linke
SPP 0850 111 363.
Národné plynárenské zväzy
Majú a budú mať nezastupiteľné postavenie pri odbornej diskusii
o nových pravidlách a ich správnej aplikácii
Slovensko na druhé miesto v plynofikácii v Európe. Viac ako
94 % obyvateľstva má prístup k zemnému plynu. V roku 2001
bola najvyššia spotreba zemného plynu v histórii: sedem
miliárd 568 miliónov kubických metrov. Bolo to spôsobené
nízkymi cenami plynu, ktoré boli deformované krížovými
dotáciami z výnosov tranzitnej prepravy.
V tom čase sa dobudovala tranzitná kapacita cez Slovensko
na 93 miliárd kubických metrov za rok.
Práve v roku 1999 sme v doterajšej histórii prepravili rekordných 88 miliárd 273 miliónov kubických metrov. Pre predstavu, ak by sme zobrali minuloročnú spotrebu Slovenska,
ktorá bola päť miliárd 25 miliónov kubických metrov, tak by
to stačilo Slovensku na 17,5 roka. Myslím si, že tieto rekordy
už nebudú prekonané. Dobudovaním plynovodu Yamal cez
Poľsko v roku 1999 sa zvýšila konkurencia v preprave ruského zemného plynu do Európy. Kľúčovým momentom boli
zmeny v energetickej legislatíve v Európe. Schválenie druhej
plynárenskej smernice a následné povinné právne odčlenenie prevádzkovateľa prepravnej siete – „legal unbundling“
zásadným spôsobom ovplyvnili podmienky pre podnikanie
v plynárenstve. V tom čase sa uskutočňovali prístupové rozhovory o vstupe Slovenska do EÚ. Jednou s podmienok bola
Tento rok si Slovenský plynárenský a naftový zväz pripomína
20 rokov od svojho založenia. Vznikol na spoločných základoch s Českým plynárenským zväzom. Sformovanie dvoch
samostatných plynárenských zväzov vyvolalo v roku 1993
rozdelenie vtedajšieho spoločného štátu. Viac ako jedno
desaťročie je na čele SPNZ Pavol Janočko, ktorý zastáva
funkciu prezidenta už piate triénium. V plynárenstve pôsobí
od roku 1982, z toho od roku 1995 vo vedúcich funkciách.
Ponúkame vám jeho hodnotenie doterajšej práce zväzu, ako
aj pohľad na ďalšie smerovanie tohto nezávislého združenia
firiem a odborníkov.
potreba harmonizácie legislatívy, vytvorenie nezávislého
regulátora, regulované prepravné tarify a implementácia
nariadenia 1775/2005/EC. Zvýšili sa požiadavky na prevádzkovateľov prepravných sietí v oblasti transparentnosti a prístupu tretích strán do siete.
V posledných rokoch je dynamika zmien vysoká. Zvýšila sa
konkurencia v preprave ruského zemného plynu dobudovaním plynovodu Nord Stream cez Baltické more. Schválenie tretieho energetického balíčka a ďalších legislatívnych
štandardov, záväzné normy a štandardy pre prepravu plynu
EÚ a vytvorenie európskeho regulátora odštartovali fundamentálne zmeny v plynárenstve. Výsledkom je, že popri
Ak porovnáte, pán prezident, stav plynárenstva pri
existujúcich dlhodobých kontraktoch bolo uzavretých mno-
vašom nástupe do funkcie prezidenta SPNZ v roku
ho krátkodobých kontraktov s rôznymi prepravnými množ-
1999 so súčasným stavom, v čom je najväčší rozdiel?
stvami a ponúknuté nové produkty pre zákazníkov. Samoz-
História slovenského plynárenstva sa začala písať v mar-
rejmosťou je transparentný a nediskriminačný prístup do
ci 1856, teda viac ako pred 157 rokmi. Vtedy sa v Bratislave
prepravnej siete a nezávislosť prevádzkovateľa prepravnej
prvýkrát rozsvietili plynové lampy na svietiplyn, ktorý sa
siete. Otvorením trhu s plynom sa zvýšila konkurencia v do-
vyrábal z uhlia v plynárni. Počas týchto rokov prešlo ply-
dávke plynu a počet dodávateľov.
nárenstvo obrovskými zmenami s obdobiami intenzívneho
rozvoja, ale aj stagnácie. Podmienky pre plynárenský biznis
Ktoré obdobie bolo v SPNZ najdynamickejšie?
sa neustále menili a najdôležitejšou úlohou bolo reagovať na
Za 20 rokov prešiel SPNZ rôznymi etapami vývoja. Na za-
zmeny tak, aby sme boli stále schopní zabezpečiť bezpečnú,
čiatku išlo predovšetkým o budovanie členskej základne
spoľahlivú a efektívnu dodávku plynu našim zákazníkom.
a naštartovanie práce v pracovných skupinách celého ply-
Toto bolo a je hnacou silou slovenského plynárenstva.
nárenského reťazca na Slovensku a v Medzinárodnej plyná-
Miléniové roky 1999 – 2000 boli charakteristické mohutný-
renskej únii. Zväz dnes združuje 60 spoločností a viac ako
mi investíciami do technologickej základne, čo posunulo
200 odborníkov – individuálnych členov. Pokrývajú celý
130
Slovak Energy Annual 2013
plynárenský reťazec, ťažbu plynu, uskladňovanie, prepravu,
distribúciu, obchod s plynom, ako aj prepravu ropy a obchod
s propán-butánom. Členmi sú tiež inžinierske organizácie,
univerzity a dodávateľské firmy. Ide o viac ako 10 000 zamestnancov. Zväz zameriava svoje aktivity na propagáciu
a podporu zemného plynu ako najekologickejšieho fosílneho
paliva ohľaduplného k životnému prostrediu. Okrem toho je
hovorcom a organizátorom diskusií o strategických, technických, ekonomických a legislatívnych otázkach spojených
s plynárenstvom na Slovensku. Spolupracuje pri tvorbe legislatívy a reprezentuje slovenské plynárenstvo na medzinárodnom poli. Zväz je členom Medzinárodnej plynárenskej
únie IGU, ktorá združuje 78 štátov z celého sveta.
Za najdynamickejšie obdobie pokladám posledných päť rokov. Je to spôsobené veľkými zmenami v energetickej legislatíve, na čo sme museli reagovať a prehodnotiť priority zvä-
Podpis zmluvy o rozdelení Československého plynárenského zväzu na dva
zu. Okrem práce v technickej oblasti sme sa zamerali aj na
národné zväzy. Druhý sprava vtedajší generálny sekretár IGU Jean P. Lauper,
legislatívu a podporu a presadzovanie záujmov našich čle-
Bratislava, január 1993
nov. V IGU aktívne pracujeme v pracovných skupinách a sme
hrdí na to, že jeden z našich kolegov je predseda pracovnej
skupiny zameranej na podzemné zásobníky v celosvetovom
Aktivity zväzu sú aktualizované každé tri roky na základe
meradle. V pracovnej skupine na prepravu máme predsedu
vývoja v plynárenstve a požiadaviek našich členov. V triéniu
podskupiny. Okrem toho som bol v rokoch 2003 – 2006 čle-
2012 – 2015 sa SPNZ okrem odborno-technickej orientácie
nom Výkonného výboru IGU, od roku 2012 opäť zastupujem
na jednotlivé zložky plynárenského reťazca sústredí na tri
náš zväz vo výkonnom výbore. Je to ocenenie a uznanie
zo štyroch strategických smerníc prijatých Medzinárodnou
nášho postavenia vo svetovom plynárenstve. Náš zväz ini-
plynárenskou úniou na obdobie 2012 – 2015:
cioval spoluprácu plynárenských zväzov krajín V4, ktorého
→ podporovať využitie zemného plynu ako cieľového paliva
výsledkom je organizácia Stredoeurópskeho plynárenského
kongresu každý rok v inej krajine. Tento rok sme organizovali šiesty kongres v Bratislave s veľmi pozitívnym ohlasom.
nevyhnutného pre udržateľný rozvoj,
→ presadzovať optimálnu kombináciu využitia zemného
plynu s obnoviteľnými zdrojmi a elektrinou,
→ pritiahnuť a udržať odborne pripravené ľudské zdroje pre
Majú v tomto globalizovanom svete národné plyná­
budúcnosť.
renské zväzy a asociácie ešte opodstatnenie?
Hoci je v globalizovanom svete snaha o zjednocovanie pra-
Okrem stálych úloh pribudli zväzu pre nasledujúce triénium
vidiel, postupov a určitej uniformity, každá krajina má svoje
dve nové úlohy:
špecifiká, ktoré vyplývajú z rôzneho historického vývoja ply-
→ Podporovať export služieb slovenského plynárenstva,
nárenstva. Národné zväzy majú a budú mať nezastupiteľné
ktoré produkujú kolektívni členovia SPNZ (skladovacie
postavenie práve v identifikácii rozdielov, aktívnom prená-
a prepravné kapacity, výstavba a rekonštrukcia plynovo-
šaní skúseností a vedomostí, odbornej diskusii o nových
dov, projekčné služby a informačné technológie, výroba,
pravidlách a ich správnej aplikácii. Veľmi dôležitá je spätná
predaj a servis zariadení pre plynárenstvo, LPG) ako sú-
väzba, či opatrenia priniesli želaný výsledok a či nie je po-
časť exportu s pridanou hodnotou.
trebná ich korekcia. Výhodou zväzu je práve profesionalita
→ Slovensko v tomto triéniu predsedá celosvetovej pracov-
a určitá nezávislosť v názoroch na jednotlivé otázky. Rôzno-
nej komisii IGU pre podzemné uskladňovanie zemného
rodosť, akým spôsobom riešiť otvorené otázky, je dôležitým
plynu, je preto povinnosťou všetkých orgánov SPNZ, ale
faktorom pri hľadaní optimálnych riešení. Bez národných
aj jednotlivých členov pomôcť svojimi silami predsedovi
zväzov by sa táto rôznorodosť názorov pomaly vytrácala.
i sekretariátu komisie pri úspešnom plnení tejto zodpovednej a reprezentatívnej úlohy.
SPNZ vstupuje do tretieho desaťročia samostatnej
existencie. Kam by mali smerovať jeho aktivity?
Slovak Energy Annual 2013
Rozhovor pripravila Ľudmila Buláková
131
National gas associations
have and will continue to have an irreplaceable position in the professional
discussion on new rules and their correct application
This year the Slovak Gas and Oil Association (SGOA) celebrates its 20th anniversary. It was established on the common foundations with the Czech Gas Association. The need
to form two independent gas associations was caused by the
division of the then common country in 1993. For over a decade the SGOA has been led by Pavol Janočko who is serving
his fifth triennium as President. He has been in gas industry
since 1982, serving in leading positions since 1995. We are
bringing you his assessment of the work of the Association
up to now as well as his perspective on the future heading
of this independent association of companies and experts.
of a transport network operator had a significant impact on
the conditions in gas business. At that time the conversations were taking place on the access of Slovakia to the EU.
One of the requirements was the need for harmonizing the
legislation, establishing an independent regulator and regulated transfer tarif fs, and implementing the 1775/2005/EC
regulation. The demands on transport network operators
have increased in the area of transparency and the access
of third parties to the network.
The dynamics of changes has been high over the last few
years. The competitiveness in transporting Russian natural gas has increased due to completion of the Nord Stream
Mr. President, if you compare the situation of gas in­
gas pipeline via the Baltic Sea. Passing the "third energy
dustry when you were appointed the SGOA President
package" and other legislative standards, EU binding norms
in 1999 with the current situation, what do you see
and standards for gas transport and establishing the Eu-
as the biggest difference?
ropean regulator launched fundamental changes in gas
The history of Slovak gas industry began in March 1856,
industry. In addition to the existing long-term contracts,
which is more than 157 years ago. Back then coal gas lamps
it resulted in making numerous short-term contracts with
were lighted up in Bratislava for the first time, using the gas
dif ferent transport volumes and in of fering new products
made out of coal in the gasworks. During these years gas
to the customers. A matter of course is a transparent and
industry underwent enormous changes with the periods of
non-discriminating access to the transport network as well
intense advancement as well as stagnation. The gas busi-
as the independence of a transport network operator. Open-
ness conditions were constantly changing and the most im-
ing the gas market increased the competitiveness in gas
portant task was to respond to the changes so that we would
supply and a number of suppliers.
be always capable of providing our customers with safe, reliable and ef fective gas supplies. This has always been the
Which was the most dynamic period of the SGOA's ex­
driving force of Slovak gas industry.
istence?
The millennium years of 1999-2000 were characterized
In the course of 20 years the SGOA underwent dif ferent de-
by massive investments in the technological base which
velopment phases. In the beginning the attention was pri-
moved Slovakia up to the second place in Europe as far as
marily focused on establishing a membership and initiat-
gas installation is concerned. More than 94 % of the popu-
ing the work in working groups of the whole gas chain in
lation has access to natural gas. In 2001 there was the his-
Slovakia as well as in the International Gas Union. Today
torically highest consumption of natural gas: 7,568,000,000
the Association unites 60 companies and more than 200 ex-
cubic metres. It was caused by low natural gas prices which
perts (individual members). The members cover the whole
were deformed by cross subsidies coming from transit traf-
gas chain, gas extraction, warehousing, transport, distribu-
fic revenues. At that time, the trans-Slovak transit system
tion, gas trade as well as oil transport and propane-butane
was finished, allowing the capacity up to 93 billion cubic
trade. The members also include engineering organiza-
meters per a year.
tions, universities, and supplier companies. Total there
It was in 1999 when we transported the historical record vol-
are more than 10,000 employees. The Association focuses
ume of 88,273,000,000 cubic meters. For comparison pur-
its activities on propagation and support of natural gas as
poses, if we considered the last year consumption in Slo-
the most eco-friendly fossil fuel. In addition, it is a spokes-
vakia which equalled 5,250,000,000 cubic meters, then the
person and facilitator of discussions on strategic, techni-
aforementioned volume would be suf ficient for Slovakia for
cal, economic and legislative issues related to gas industry
17.5 years. I do not think that these records will ever be bro-
in Slovakia. It cooperates in legislation formation processes
ken. The completion of the Yamal gas pipeline across Poland
and represents the Slovak gas industry internationally. The
in 1999 increased the competitiveness in transporting Rus-
Association is a member of the International Gas Union
sian natural gas to Europe. Changes in the European energy
(IGU) which unites 78 countries from all around the world.
legislation were of key importance. Passing the second gas
In my view, the last five years represent the most dynamic
directive and the subsequent mandatory legal unbundling
period. It is caused by major changes in the energy legisla-
132
Slovak Energy Annual 2013
world, every country has its specifics which follow from
various historical developments of gas industry. National
associations have and will continue to have an irreplaceable
position in identification of dif ferences, active exchange of
experience, and the professional discussion on new rules
and their correct application. Feedback is very important
as one need to ref lect on whether measures have brought
about a desired result and whether or not their correction
is necessary. One of the advantages of the Association is its
professionalism and certain independence with regard to
opinions on individual issues. The heterogeneity of opinion
with respect to how open issues are to be pursued is an important factor in the search for optimal solutions. Without
national associations this heterogeneity of opinion would
gradually wane.
The SGOA enters the third decade of its independent
existence. What should be the direction of its fu­
ture activities?
The Association's activities are updated triennially on the
basis of the development in gas industry and the requireIMG 3238 Datuk Abdul Rahim Hashim, prezident IGU v triéniu 2009 – 2012
ments of our members. In the triennium of 2012-2015 the
(v strede) na Stredoeurópskom plynárenskom kongrese v Bratislave v roku
SGOA concentrates not only on the professional technical
2009
orientation on individual parts of the gas chain, but also on
three of the four strategic directives adopted by the International Gas Union for the period of 2012-2015:
tion, which we needed to respond to and to re-evaluate the
Association's priorities. In addition to the work in the technological sphere we also concentrated on the legislation as
well as the support and advancement of the interests of our
members. In the IGU we are active in working groups and we
are very proud to say that one of our colleagues is Chair of
the working group specialized in underground containers
on a global scale. In the working group on transport we have
→ To support the use of natural gas as a target fuel necessary for sustainable development,
→ To promote the optimal combination of the use of natural gas with renewable resources and electric power,
→ To attract and maintain professionally trained human
resources for the future.
In addition to the permanent tasks, the Association has two
new tasks for the upcoming triennium:
Chair of a subgroup. In addition, I was a member of the IGU
→ To support the export of services produced by the Slovak
Executive Committee in 2003-2006. Since 2012 I have repre-
gas industry, particularly the SGOA collective members
sented our Association in the Executive Committee again.
(warehousing and transporting capacities, pipeline con-
It is a token of appreciation for and acknowledgment of our
struction and reconstruction, designing services and in-
status in the global gas industry. Our Association initiated
formation technologies, production, the sale of and ser-
the cooperation between gas associations of the V4 coun-
vice for gas devices, LPG, etc.) as a part of export with an
tries. That led to the idea to organize the Central European
added value.
Gas Congress which takes place every year in a dif ferent
→ In this triennium Slovakia chairs the worldwide IGU
country. This year we organized the 6th congress in Bratis-
working group on underground warehousing of natu-
lava with a very positive feedback.
ral gas. All SGOA bodies as well as respective members
are therefore obliged to help, within their capacities, the
Are national gas unions and associations still justi­
Chair as well as the Committee's secretariat to fulfil this
fiable in this globalized world?
responsible and representative task successfully.
Even though there is a tendency to unify rules and proce-
Interview prepared by Ľudmila Buláková
dures and to strive for certain uniformity in the globalized
Slovak Energy Annual 2013
133
Národné plynárenské zväzy majú a budú mať nezastupiteľné postavenie
pri odbornej diskusii o nových pravidlách a ich správnej aplikácii
Členovia SPNZ
SPNZ má 60 kolektívnych členov z oblastí:
→ ťažba, preprava, distribúcia a uskladňovanie zemného plynu (4 – eustream, a. s., NAFTA a. s., POZAGAS a. s., SPP – distribúcia, a. s.)
→ projekčné a konzultačné služby, výstavba, rekonštrukcia a opravy
plynovodov a plynovodných rozvodov (21 – AREKO, spol. s r. o., BMS
Bojnanský, s. r. o., ČKD Slovensko, s. r. o., EKOL, s. r. o., Brno, GasOil
engineering, a. s., INTEZA Invest, s. r. o., Inžinierske stavby, a. s.,
Konštrukta, spol. s r. o., Mirage – servis a monitoring, spol. s r. o.,
MIVA, spol. s r.o., Montrúr, s. r. o., PKP. system, s. r. o., POTRUBIE
a.s., PPA CONTROLL, a. s., PSJ Hydrotranzit, a.s., SCHUCK Slovensko, s. r. o., SEPS a. s., Streicher SK, a. s., Svidgas, s. r. o., TIM IS, s. r. o.,
TPA Košice, s. r. o.)
→ informačné technológie pre plynárenstvo (2 – IPESOFT, spol. s r. o.,
Prezident Pavol Janočko (vľavo hore) ako člen Výkonného výboru IGU v
triéniu 2003 – 2006
YMS, a. s.)
→ výroba, predaj a servis zariadení a prvkov pre plynárenstvo (7 –
→ technické univerzity a vysoké školy (6 – Materiálovo-technologická
ELSTER s.r.o., GASPIPE, s. r. o., Gazmont Pezinok, GENERI, s. r. o.,
a Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
HUTIRA Slovakia, s. r. o., Ing. Peter Holko – Holko Bratislava, RE-
Fakulta BERG a Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach,
GADA, s. r. o.)
Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav plynárenství, kokso-
→ obchodná a poradenská činnosť (9 – AQUAGAS, spol. s r. o., H&H
Unikov, s. r. o., RMG Regel+Messtechnik GmbH o. z., Slovenský ply-
chemie a ochrany ovzduší, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity
v Žiline
nárenský priemysel, a. s., Stendhal, s. r. o., Titan Interplast, s. r. o.,
→ cechy, združenia, výskumné ústavy a úrady (5 – CVTT – Cech vyku-
VEMEX ENERGO, s. r. o., Bratislava, VNG Slovakia, s. r. o., Združenie
rovacej a tepelnej techniky, Matematický ústav SAV, VÚZ – priemy-
LPG spoločností)
selný inštitút SR, VÚSAPL, a. s., Obvodný banský úrad v Bratislave
→ iné (6 – COM-therm, spol. s r.o., Emmerson Process Management, s. r.
o., GdF Suez, o. z., sféra, a. s., SPP Storage, s. r. o., TRANSPETROL, a. s.
Medzníky histórie spolkovej činnosti
1881 → vznik Spolku odborníkov plynárenstva v Rakúsko-Uhorsku
(Verein für Gasfachmänner in Österreich-Ungarn
1919 → vznik Plynárenského a vodárenského združenia (PVS)
1930 – 1931 → účasť PVS na prípravách Stanov IGU a následne po
vzniku IGU vstup do tejto organizácie
1938 – 1945 → utlmenie zväzovej činnosti, organizovanie iba výročných
valných zhromaždení
1945 → obnovenie činnosti PVS prvým valným zhromaždením po skončení II. svetovej vojny
1951 → administratívne ukončenie činnosti združenia a prevedenie časti
jeho aktivít do Československej vedecko-technickej spoločnosti
1989 → znovuobnovenie činnosti formou nezávislého odborného
združenia
1990 → ustanovujúci zjazd Československého plynárenského zväzu
1991 → prijatie zväzu do IGU ako zástupcu Československej federatívnej
republiky
1993 → po rozdelení Československa sa rozdelil aj zväz na dva národné
zväzy: český a slovenský. Bolo potvrdené kontinuálne členstvo
a reprezentácia Slovenskej republiky v IGU
2001 → SPNZ založil 100-percentnú dcérsku spoločnosť Slovenskú plynárenskú agentúru, s. r. o., na zabezpečenie spoločných činností
134
Okrem kolektívnych členov má SPNZ aj takmer 220 individuálnych
členov.
v plynárenstve
2002 → SPNZ sa stal oficiálnym vydavateľom jediného slovenského odborného plynárenského časopisu Slovgas, ktorý začal vychádzať
v roku 1992
2003 → do Výkonného výboru IGU bol zvolený aj zástupca SPNZ
2004 → založila sa tradícia udeľovania Národnej ceny plynárenského
priemyslu SR za diplomové práce. Od roku 2012 sa udeľuje Cena
prof. Nemessányiho, a to v dvoch kategóriách po prvý raz prevzali ocenenia najlepší autori časopisu Slovgas.
2006 → SPNZ vydal publikáciu 150 rokov plynárenstva na Slovensku
2008 → SPNZ uzatvoril dohodu o spolupráci s Asociáciou vodárenských
spoločností
2009 → v Bratislave sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie zástupcov
plynárenských zväzov krajín V4. V rámci rotácie usporiadateľských krajín zorganizoval SPNZ v novembri 2009 po prvý raz na
Slovensku Stredoeurópsky plynárenský kongres
2012 – 2015 → po prvý raz v histórii je zástupca SPNZ predsedom pracovného výboru IGU, a to WOC 2 Podzemné skladovanie zemného plynu do Výkonného výboru IGU bol opäť zvolený aj zástupca SPNZ
2012 → zákon 251/2012 o energetike uložil povinnosť používať na výkon
povolenej činnosti v plynárenstve technické pravidlá vydávané
Slovenskou plynárenskou agentúrou, dcérskou spoločnosťou SPNZ
Slovak Energy Annual 2013
National gas associations have and will continue to have an irreplaceable position
in the professional discussion on new rules and their correct application
SGOA members
plynárenský priemysel, a. s. (Slovak Gas Industry), Stendhal, s. r. o.,
SGOA (Slovak Gas and Oil Association) has 60 collective members
Titan Interplast, s. r. o., VEMEX ENERGO, s. r. o., Bratislava, VNG
from the fields:
Slovakia, s. r. o., Združenie LPG spoločností (Association of LPG
→ Production, transportation, distribution and storage of natural gas
Companies))
(4 – eustream, a. s., NAFTA a. s., POZAGAS a. s., SPP – distribúcia, a. s.)
→Design and consulting services, construction, re construction
and repairs of gas pipelines and gas distribution (21 – AREKO, spol.
→Other (6 – COM-therm, spol. s r.o., Emmerson Process Management, s. r. o., GdF Suez, o. z., sféra, a. s., SPP Storage, s. r. o.,
TRANSPETROL, a. s.
s r. o., BMS Bojnanský, s. r. o., ČKD Slovensko, s. r. o., EKOL, s. r.
→Technical Universities and Universities (6 – Faculty of Materials
o., Brno, GasOil engineering, a. s., INTEZA Invest, s. r. o., Inžinier-
Science and Technology and Faculty of Mechanical Engineering
ske stavby, a. s., Konštrukta, spol. s r. o., Mirage – servis a moni-
of the Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Mi-
toring, spol. s r. o., MIVA, spol. s r.o., Montrúr, s. r. o., PKP. system,
ning, Ecology, Process Control and Geotechnology and Faculty
s. r. o., POTRUBIE a.s., PPA CONTROLL, a. s., PSJ Hydrotranzit, a.s.,
of Metallurgy of the Technical University in Košice, Institute of
SCHUCK Slovensko, s. r. o., SEPS a. s., Streicher SK, a. s., Svidgas,
Chemical Technology, Institute of Gas Industry, Coke Chemistry
s. r. o., TIM IS, s. r. o., TPA Košice, s. r. o.)
and Air Protection, Faculty of Mechanical Engineering at the Uni-
→Information technologies for the gas industry (2 – IPESOFT, spol.
s r. o., YMS, a. s.)
versity of Žilina
→Guilds, associations, research institutes and of fices (5 – CVTT –
→ Production, sales and service of equipment and components for
Guild of Heating, Heat Engineering and Installations, Institute of
the gas industry (7 – ELSTER s.r.o., GASPIPE, s. r. o., Gazmont Pe-
Mathematics of the Slovak Academy of Sciences, Welding Rese-
zinok, GENERI, s. r. o., HUTIRA Slovakia, s. r. o., Ing. Peter Holko
arch Institute – Industrial Institute of the Slovak Republic, VÚSA-
– Holko Bratislava, REGADA, s. r. o.)
PL, a. s., District Mining Of fice Board in Bratislava
→Trading and consulting activity (9 – AQUAGAS, spol. s r. o., H&H
Unikov, s. r. o., RMG Regel+Messtechnik GmbH o. z., Slovenský
Milestones of history of association activity
1881 → Establishment of the Association of Experts of Gas Industry in
Austria-Hungary (Verein für Gasfachmänner in Österreich-Ungarn
1919 → Establishment of the Gas and Water Industry Association (PVS)
1930 – 1931 → Participation of PVS in the preparation Statutes of
In addition to the collective members SGOA has also almost 220 individual members.
2002 → SPNZ became official publisher of the only Slovak expert gas
magazine which has been published since 1992
2003 → Also a representative of SPNZ was elected into the Executive
Committee of IGU
2004 → The tradition of award of National Award of the Gas Industry
International Gas Union (IGU) and subsequently after establis-
of the Slovak Republic for theses has been established. Since
hment of IGU entry into this organisation
2012 the Award of Professor Nemessányi is awarded in two
1938 – 1945 → Reduction of association activities, organising of only
annual general meetings
1945 → Renewal of the PVS activity by the first general meeting after
the end of World War II
1951 → Administrative termination of the association activities and
transfer of a part of its activities into the Czechoslovak Scientific
and Technical Society
1989 → Re-establishment of the activity in the form of an independent
expert association
categories. For the first time the best authors of the magazine
Slovgas received the Award
2006 → SPNZ published the publication 150 rokov plynárenstva
na Slovensku (150 years of gas industry in Slovakia)
2008 → SPNZ entered into cooperation agreement with the Association of Water Industry Companies
2009 → In Bratislava the historically first meeting of representatives
of gas associations of the Visegrád Group countries took place.
Within the rotation of the organising countries SPNZ organized
1990 → Establishing meeting of the Czechoslovak Gas Association
Central European Gas Congress in November 2009 for the first
1991 → Admission of the Association into the IGU as a representative
time in Slovakia
of the Czech and Slovak Federative Republic
1993 → After dissolution of Czechoslovakia also the Association split
2012 – 2015 → For the first time in history a representative of SPNZ
is a Chairman of the Working Committee of IGU, namely WOC 2
into two national associations: Czech and Slovak. The continuous
Gas Storage. Again a representative of SPNZ was elected into
membership and representation of the Slovak Republic in IGU
the Executive Committee of IGU
has been confirmed
2001 → Slovak Gas and Oil Association (SPNZ) established a 100-percent subsidiary Slovak Gas Agency to ensure joint activities
2012 → The Act 251/2012 on Energy obliged using technical rules issued
by the Slovak Gas Agency, the subsidiary of SPNZ, for the performance of permitted activity in the gas industry
in the gas industry
Slovak Energy Annual 2013
135
Eustream – diaľnica pre zemný plyn
do Európy už viac ako 40 rokov
Základným poslaním spoločnosti Eustream je preprava zemného plynu na Slovensko a cez jeho územie na európske trhy. Od
roku 1972 prepravil Eustream cez územie Slovenska viac ako 2,2 bilióna metrov kubických zemného plynu, čím úspešne nadväzuje na takmer 160-ročnú históriu slovenského plynárenstva a pokračuje v 40-ročnej tradícii medzinárodnej prepravy plynu.
Eustream je prevádzkovateľom vysokotlakovej prepravnej
Jediným akcionárom spoločnosti Eustream je Slovenský
siete v Slovenskej republike a jeho prepravné kapacity vy-
plynárenský priemysel, a. s. Eustream vlastní 15 % akcií
užívajú významné energetické spoločnosti z krajín Európ-
v spoločnosti Central European Gas Hub AG (plynárenský
skej únie aj mimo nej. Prístup do siete umožňuje všetkým
hub na území Rakúska).
užívateľom transparentným a nediskriminačným spôsobom v súlade s európskou a slovenskou plynárenskou le-
Prepravná sieť zemného plynu
gislatívou. Svojim klientom poskytuje širokú paletu služieb
v Slovenskej republike
spojených s prepravou plynu.
Prepravný systém, ktorý prevádzkuje Eustream, predstavu-
V oblasti prevádzky sa Eustream snaží o prevádzkovú doko-
je dôležité energetické spojenie medzi Spoločenstvom nezá-
nalosť. Kľúčovými prioritami sú bezpečnosť, spoľahlivosť
vislých štátov a Európskou úniou. Je prepojený s hlavnými
a výkonnosť.
prepravnými trasami na Ukrajine, v Českej republike a Ra-
História Eustreamu
1970
Tranzitní
plynovod k. p.,
Praha
136
1993
divízia Slovtransgaz,
Slovenský plynárenský
priemysel, a. s.
2003
divízia Tranzit,
Slovenský plynárenský
priemysel, a. s.
2006
SPP – preprava, a. s.
2008
eustream, a. s.
Slovak Energy Annual 2013
Eustream aktívne pracuje na projektoch, ktoré prispievajú
k zvýšeniu energetickej bezpečnosti Slovenska a celého
európskeho regiónu. Pre spoločnosť má strategický
význam účasť na budovaní nových tranzitných prepojení
so susednými krajinami. Medzi najdôležitejšie patrí
prepojenie s Maďarskom a Poľskom.
Slovensko-maďarské prepojenie
Plánovaný obojsmerný plynovod s ročnou kapacitou 5 miliárd kubických metrov bude mať dĺžku približne 115 kilometrov (z toho asi 20 kilometrov na slovenskom území a 95 kilometrov na území Maďarska). Plynovodné prepojenie spojí
vysokotlakové prepravné systémy medzi Veľkými Zlievcami
na slovenskej strane a maďarskou obcou Vecsés na predmestí Budapešti.
Strategický význam projektu pre Slovensko spočíva v zabezpečení prístupu k plánovaným južným plynovodným
koridorom alebo k LNG terminálu v Chorvátsku. Projekt
medzištátneho prepojenia prepravných sústav Slovenskej
kúsku. Prepravný systém pozostáva zo štyroch až piatich
paralelných potrubí s priemerom 1 200/1 400 mm s prevádzkovým tlakom 73 barov. Tlakový diferenciál potrebný na
plynulý tok plynu zabezpečujú štyri kompresorové stanice s
výkonom takmer 700 MW. Najvýznamnejšia kompresorová
stanica sa nachádza na slovensko-ukrajinských hraniciach
vo Veľkých Kapušanoch. S celkovým výkonom takmer 300
MW ide o najväčšiu kompresorovú stanicu v krajinách EÚ.
Denná technická kapacita na vstupnom bode Veľké Kapušany je 2 548 GWh, čo predstavuje 245 miliónov metrov kubických zemného plynu za deň. Najväčšia časť aktivít spoločnosti Eustream sa sústreďuje na medzinárodný tranzit.
Prístup ku kapacitám prepravného systému je založený na
princípe „Entry – Exit“. Zákazník si na vstup alebo výstup
do/z prepravného systému môže zvoliť jeden z nasledujúcich vstupných/výstupných bodov:
→ Veľké Kapušany (hraničný bod s Ukrajinou)
→ Baumgarten (hraničný bod s Rakúskom)
→ Lanžhot (hraničný bod s Českou republikou)
→ domáci bod (virtuálny agregovaný prípojný bod k domácim zásobníkom a distribučnej sieti)
Eustream umožňuje výmenu vlastníctva plynu aj v tzv.
virtuálnom obchodnom bode (Virtual Trading Point), a to
nielen medzi užívateľmi siete s rezervovanou prepravnou
kapacitou, ale aj medzi obchodníkmi s plynom.
V súvislosti s pripravovaným spustením slovensko-maďarského plynovodného prepojenia do prevádzky je plánovaný
aj ďalší vstupný/výstupný bod – Veľké Zlievce (hraničný bod
medzi Slovenskou republikou a Maďarskom).
Slovak Energy Annual 2013
Predpokladaná trasa severojužného plynovodného koridoru
137
Eustream – diaľnica pre zemný plyn do Európy už viac ako 40 rokov
republiky a Maďarska prispeje k zvýšeniu európskej energe-
konkurenčné ceny a významnou mierou prispieť k zvýšeniu
tickej bezpečnosti a diverzifikácii prepravných trás, a preto
energetickej bezpečnosti celej Európskej únie. Značný prí-
je prioritou nielen pre Eustream a jeho maďarského partne-
nos projektu pre trh spočíva v podpore procesu liberalizácie
ra, ale aj pre národné vlády a Európsku komisiu. Plánovaná
plynárenských trhov, vo vytvorení podmienok na plynulé
finančná podpora v rámci Európskeho energetického prog-
toky plynu a v posilnení konkurenčnej výhodnosti plynu
ramu pre obnovu (EEPR) je 30 miliónov eur. Celkové očaká-
ako dôležitého zdroja pre ekonomiku.
vané investičné náklady prevyšujú sumu 170 miliónov eur
Partnermi projektu sú Eustream a spoločnosť GAZ-SYSTEM,
(z toho na slovenskej strane asi 21 miliónov eur).
prevádzkovateľ prepravného systému v Poľsku. Obe spoloč-
Stavebné práce na plynovodnom prepojení sa začali na jar
nosti očakávajú spolufinancovanie projektu z Európskej
tohto roka a predpokladáme, že výstavba bude ukončená
únie v rámci programu celoeurópskej energetickej siete
v polovici roka 2014. Očakávaný termín spustenia plynovo-
(TEN-E – Trans-European Energy Network).
du do komerčnej prevádzky je január 2015.
Jedným zo základných míľnikov v rámci plánovaného projektu bolo vypracovanie podrobnej štúdie uskutočniteľ-
SK-HU plynovod v číslach (slovenská časť)
nosti. Dokument určuje potrebné ekonomické náležitosti
Počet potrubí
1 270 ks
pre možné prepojenie poľskej a slovenskej prepravnej siete
Celková dĺžka
19 335 m
a poskytuje informácie o všeobecných, technických, ekono-
Celková hmotnosť použitej ocele
4 009 089 kg
mických a environmentálnych podmienkach, ako aj o ob-
Križovanie ciest
5-krát
medzeniach potrebných pre uskutočnenie tohto projektu.
Križovanie železnice
1-krát
V otázke trasovania plynovodu štúdia odporúča tzv. vý-
Križovanie vodných tokov vrátane rieky Ipeľ
14-krát
chodný variant, pri ktorom by sa prepravné siete mohli prepojiť v bodoch Strachocina na poľskej strane s Veľkými Ka-
Poľsko-slovenské prepojenie
pušanmi na Slovensku. Nový plynovod by tak mohol využiť
Projekt poľsko-slovenského prepojenia predstavuje vybudo-
kompresný výkon už existujúcej kompresorovej stanice vo
vanie nového cezhraničného prepojenia tranzitných plyno-
Veľkých Kapušanoch. Partneri projektu sa po vyhodnotení
vodov. Prepojenie, ktoré je súčasťou plánovaného severojuž-
záverov štúdie spoločne rozhodnú o ďalších krokoch.
ného koridoru, diverzifikuje prepravné trasy, môže zvýšiť
www.eustream.sk
likviditu trhu s plynom, podporiť bezpečnosť dodávok za
138
Slovak Energy Annual 2013
Eustream – the gas highway to Europe
for more than 40 years
Map of transmission system in Slovakia
The basic mission of the company Eustream is the transmission of natural gas to Slovakia and through its territory
to the European markets. Since 1972 Eustream has transported over 2.2 trillion cubic metres of natural gas through
Slovakia, and so successfully keeps up the country’s gas industry tradition spanning over 160 years, and continuing
in the 40 years of international gas transmission.
Eustream is the operator of the high-pressure transmission
The sole shareholder of Eustream is the company Slovenský
network in the Slovak Republic and its transmission capa-
plynárenský priemysel, a.s. Eustream holds 15 % of the sha-
cities are used by key energy companies from all over the
res in the company Central European Gas Hub AG (gas hub
European Union and beyond its borders. It provides access
in the territory of Austria).
to the network to all its users in a transparent and nondiscriminatory way in line with European and Slovak gas
Natural gas transmission network
legislation. The company of fers its clients a broad palette of
in the Slovak Republic
services linked to gas transmission.
The transmission system operated by Eustream repre-
In terms of its operations, Eustream strives constantly to
sents an important energy connection between the
achieve operational excellence, with its key priorities being
Commonwealth of Independent States and the European
safety, reliability and ef ficiency.
Union, being linked to the main transmission lines in
History of Eustream
1970
Tranzitní
plynovod k. p.,
Praha
1993
division Slovtransgaz,
Slovenský plynárenský
priemysel, a. s.
Slovak Energy Annual 2013
2003
division Tranzit,
Slovenský plynárenský
priemysel, a. s.
2006
SPP – preprava, a. s.
2008
eustream, a. s.
139
Eustream – the gas highway to Europe for more than 40 years
Ukraine, the Czech Republic and Austria. The transmission system is made up of four to five parallel pipelines of
1200/1400 mm in diameter with an operating pressure of
→ Lanžhot (border point between the Slovak Republic and
the Czech Republic)
→ Domestic point (virtual aggregated connection point to
73 bars. The pressure dif ferential required for the smooth
domestic storage facilities and the distribution network)
f low of gas is dealt with by the four compressor stations
Eustream also enables a change of gas ownership at the so-
with an output of almost 700 MW. The most important of
called Virtual Trading Point, not just among users of the ne-
these compressor stations is located at the Slovak-Ukrai-
twork with reserved transmission capacity, but also among
nian border in Veľké Kapušany. With a total output of al-
gas traders.
most 300 MW, it is the largest compressor station in the
In connection with the prepared launch of the Slovakia-
EU. The daily technical capacity at the entry point of Veľké
Hungary gas interconnector into operation, another entry/
Kapušany is 2 548 GWh, which represents 245 million cu-
exit point is being established at Veľké Zlievce (border point
bic metres of natural gas a day. The predominant aspect
between the Slovak Republic and Hungary).
of the activities of Eustream is concentrated on international transit.
Access to the capacities of the transmission system is based
on the “Entry – Exit” principle. Upon entry or exit to/from
the transmission system, the customer can choose between
the following entry and exit points:
Eustream actively works on projects that contribute to
increasing the energy security of Slovakia and the European
region as a whole. Participating in the development of new
transit connections with neighbouring countries is of strategic importance for the company. The most important of
these include the connections with Hungary and Poland.
→ Veľké Kapušany (border point between the Slovak Republic and Ukraine)
→ Baumgarten (border point between the Slovak Republic
and Austria)
140
Slovakia-Hungary gas interconnection
This two-way gas pipeline with an annual capacity of 5 billion cubic metres will cover a length of roughly 115 kilomet-
Slovak Energy Annual 2013
res (of this about 20 kilometres are on the Slovak side and 95
kilometres on the Hungarian side). The gas interconnection
links up the high-pressure gas transmission systems between Veľké Zlievce in Slovakia and the Hungarian village of
Vecsés on the outskirts of Budapest.
The strategic importance of the project for Slovakia lies in
securing access to the planned southern gas corridor, or
rather to the LNG terminal in Croatia. The cross-border project of linking up the transmission systems of the Slovak
Republic and Hungary contributes significantly to increasing the level of energy security in Europe and to diversification of transmission routes, which is why it is a priority
not just for Eustream and its Hungarian counterpart, but
also for the governments of both countries and the European Commission. The planned financial support as part
of the European Energy Programme for Recovery (EEPR)
is EUR 30 million. The total anticipated investments costs
exceed EUR 170 million (of which about EUR 21 million will
come from the Slovak side).
Construction work on the gas interconnection was started
in the spring of this year and we expect work to be complete
in the middle of 2014. The projected launch of the gas pipeline into commercial operation is planned for January 2015.
SK-HU interconnector in numbers (Slovak part)
Number of pipes
1 270 pcs
Total length
19 335 m
Total weight of used steel
4 009 089 kg
Road crossings
5x
Anticipated North-South Corridor
Railway crossings
1x
from the European Union as part of the programme Trans-
River crossings, including the River Ipeľ
14x
European Energy Networks (TEN-E).
One of the basic milestones in the planned project was to
prepare a detailed feasibility study. This document exami-
Poland-Slovakia gas interconnection
nes all necessary economic issues for the possible inter-
The project of the Poland-Slovakia gas interconnection
connection of the Polish and Slovak transmission systems
represents the establishment of a new cross-border inter-
and provides information about general, technical, econo-
connection of transit gas pipelines. The connection, which
mic and environmental conditions, and also restrictions,
is part of the planned North-South gas corridor, diversifies
concerning implementation of the project.
transmission routes, could increase liquidity on the gas
Regarding the proposed route for the gas pipeline, the
market and boost the security of supplies at competitive
study recommends the so-called eastern variant, accor-
prices and greatly contribute to increasing the energy se-
ding to which the transmission networks could be con-
curity of the whole European Union. A major benefit of the
nected at Strachocina on the Polish side and Veľké Ka-
project for the market will be to support the process of li-
pušany in Slovakia. The new gas pipeline could therefore
beralising gas markets by creating the conditions for the
utilise the compression output of the existing compres-
smooth f low of gas and by raising the competitive advanta-
sor station in Veľké Kapušany. The project partners will
ge of gas as an important source for the economy.
decide together on next steps once they have evaluated
The partners of the project are Eustream and the compa-
the findings of the study.
ny GAZ-SYSTEM, the gas transmission system operator in
www.eustream.sk
Poland. Both companies expect co-financing of the project
Slovak Energy Annual 2013
141
20 rokov na trhu s uskladňovacou kapacitou
V tomto roku si pripomíname 20 rokov existencie spoločnosti
výkyvy v spotrebe plynu a potrebu vyvažovania sietí. Zásobník
POZAGAS a 40 rokov uskladňovania plynu na Slovensku. Zak-
má najmenšie časové omeškanie v porovnaní s inými nástrojmi
ladatelia spoločnosti POZAGAS predbehli vývoj trhu o takmer
flexibility.
desať rokov. Zásobník POZAGAS prepojil slovenský a rakúsky
trh s plynom. Celoročná možnosť vtláčania a ťažby plynu,
POZAGAS reaguje
uskladňovanie energetickej hodnoty plynu, ako aj nábeh zásob-
Byť úspešný znamená včas a správne reagovať na vývoj trhu.
níka POZAGAS na projektované parametre v plnej komerčnej
V podmienkach spoločnosti POZAGAS to znamená presvedčiť
prevádzke mali nadčasový charakter.
zákazníka o pridanej hodnote PZZP Láb 4. stavba. A to je
prevádzková flexibilita zásobníka s priamym prístupom na tri
Zmena je život, ale zásobník je stále nevyhnutný
rôzne trhy – domáci trh s plynom, trh s plynom v ČR cez pre-
Za dvadsať rokov sa toho veľa zmenilo:
pravnú sieť a trh s plynom v Rakúsku.
→ lokálne trhy s plynom sa cenovo približujú a klesá možnosť
Vytvorili sme virtuálny uskladňovací produkt, atraktívny pre
regionálnych arbitráží,
→ cena plynu je určovaná vývojom spotových cien plynu na jednotlivých burzách,
obchodníkov, prepravcov, ako aj dodávateľov plynu v stredoeurópskom regióne s priamym prístupom na virtuálny obchodný bod Rakúsko (obr. 1).
→ zaniká viazanosť na fyzické umiestnenie zásobníka. Trh s ka-
Naši zákazníci majú k dispozícii flexibilný a konkurenciescho-
pacitami je on-line a trhom kupujúceho, hodnota skladu je
pný nástroj obchodovania, možnosť optimalizácie nákupnej
určovaná najmä rozdielom cien plynu v letnom a zimnom ob-
ceny plynu na spotových trhoch vrátane súvisiacich dopravných
dobí.
nákladov, prípadne nástroj na zabezpečenie bezpečnosti dodávok plynu.
Bez zásobníkov si stále ťažko predstaviť efektívne zabezpečenie
bezpečnosti dodávok vzhľadom na prípadné výpadky dodávok plynu, rastúci podiel importu plynu do EÚ, sezónne
Spoločnosť POZAGAS je prevádzkovateľom PZZP Láb 4.
stavba. Celková uskladňovacia kapacita dosahuje 655 mil. m3,
vtlačný a ťažobný výkon 6,85 mil. m3/deň. Spoločnosť
POZAGAS ponúka široké portfólio uskladňovacích služieb.
Viac informácií na www.pozagas.sk
142
Slovak Energy Annual 2013
20 years in the storage capacity market
This year we celebrate 20 years of the existence of POZAGAS
Obr. 1 Poznámka: obrázok predstavuje iba schematické znázornenie, pre de-
and 40 years of gas storage in Slovakia. POZAGAS founders were
tailné informácie pozrite tiež podmienky prevádzkovateľov nadväzujúcich sietí
ahead of market developments by nearly 10 years. POZAGAS
Fig. 1 Note: schematic picture only, for more details please check also terms
storage established a link between the Slovak and Austrian gas
and conditions of adjacent networks operators
markets. Permanent option of gas injection and withdrawal,
storing of the gas energy content and build-up of the POZAGAS
storage to meet the design parameters under full commercial
of fered by the UNGSF Láb 4. This includes the operational flex-
operation transcended time limits.
ibility of the storage featuring direct access to three dif ferent
markets – the domestic gas market, the gas market in the Czech
Life is change, but storage is still essential
Republic through the transmission network and the gas market
Over the past twenty years much has changed:
in Austria.
→ in terms of price, local gas markets are converging and dimin-
We have developed a virtual storage product attractive to trad-
ishing of regional arbitrages,
→ gas prices are determined by the evolution of spot gas prices
ers, shippers and gas suppliers in Central Europe with direct access to the Austria virtual trading point (Fig. 1).
at dif ferent hubs,
→ development of virtual storage products expires commit-
Our customers have a flexible and competitive trading tool, the
ment to physical storage location. The capacity market is the
option of optimising the purchase price of gas on spot markets,
buyer’s market, the value of storage is primarily determined
including associated transportation costs or, as the case may
by dif ferences in summer/winter gas prices.
be, a tool to ensure the security of gas supply.
Without storages is still dif ficult to imagine ef ficient security
of supply due to possible failure of gas supply, growing gas imports into the EU, the balancing of seasonal fluctuations in gas
consumption and network balancing. Storage facility is associated with shorter delays compared with other flexibility instruments.
POZAGAS is the operator of the UNGSF Láb 4. The storage
capacity totals 655 mcm, the injection and withdrawal
POZAGAS responds
flow rate is 6.85 mcm/day. POZAGAS of fers a broad
Succeeding is about being able to respond to market develop-
portfolio of storage services. More details available at
ments in timely and proper manner. In POZAGAS, this means
www.pozagas.sk.
persuading the customer to make use of the added value
Slovak Energy Annual 2013
143
GAZPROM: „Tvrdo pracujeme.
Byť globálnym hráčom
je pre nás výzvou.“
Ruský plynárenský gigant Gazprom neustále posilňuje
dominantné postavenie dodávateľa zemného plynu
do Európy. V súčasnosti pripravované projekty ako
„Nord Stream“ a „South Stream“ doručia plyn priamo
z Ruska do Európy s vylúčením prechodu cez riskantné
tranzitné regióny. Tieto cesty prispejú k celkovej
flexibilite a bezpečnosti dodávok plynu. A ako vníma
tento energetický koncern slovenský trh?
Ak by ste porovnali situáciu na ruskom trhu so zem­
ným plynom a na trhoch v zahraničí, kam ho dodávate,
v čom nastal značný posun za posledné roky? Čo sa
najviac z vášho pohľadu zmenilo?
Nebolo by správne jednoducho porovnať situáciu na ruskom trhu
s krajinami, do ktorých exportujeme plyn. Východiskové podmienky boli odlišné, aj dopyt pre Gazprom je doma iný. V Rusku je Gazprom viac ako plynárenská spoločnosť. Doma musíme
niesť aj bremeno spoločenskej zodpovednosti. Napríklad, v Rus-
Gazprom, ktorý je treťou najväčšou firmou v roč-ných
ku musíme dodávať plyn neziskovému sektoru, zabezpečovať
výnosoch po ropnom koncerne ExxonMobil a techno­
plynom vzdialené regióny na Sibíri a podobne. Iné spoločnosti
logickom Apple, dosiahol vlani čistý zisk 38 miliárd
jednoducho nerobia takéto aktivity. Vzhľadom k našej akcionár-
USD. V čom tkvie ťažisko vašej úspešnej stratégie a na
skej štruktúre to my robiť musíme. Export plynu do Európy je
akých základoch staviate?
iná vec. Európa ostáva našim klientom číslo jeden a my sme zís-
Povedané v skratke – Gazprom za posledné roky pracoval
kali bohaté skúsenosti s predajom plynu našim klientom práve
tvrdo. Byť globálnym energetickým hráčom, čeliť technologic-
tu. Starostlivo si vždy zrátame, keď v Európe ideme do nového
kým výzvam, konkurencii na trhu aj politickému protivetru,
projektu. Preto každý nový projekt, do ktorého sa tu pustíme,
to všetko si žiadalo integrovaný strategický prístup zo strany
má silné obchodné dôvody – či už je to nový plynovod, nové ak-
spoločnosti, akou je Gazprom. Naše úsilie sa zameriava na
tívum v spoločnosti alebo rozvoj nového biznis segmentu, akým
rôzne smery: vývoj obrovských zásob plynu, výstavba nových
je napríklad vývoj vozidiel s pohonom na zemný plyn. Vzhľadom
infraštruktúr, zdokonaľovanie našej marketingovej politiky,
na povahu európskych a ruských realít na trhu s plynom tu v do-
diverzifikácia exportných trhov a maximalizácia hodnoty
hľadnej dobe vždy budú odlišnosti.
spoločnosti v prospech akcionárov Gazpromu. Myslíme si, že
doposiaľ sme tieto výzvy sebavedomo zvládali a dobre zacie-
Mnohé európske štáty apelujú, že v rámci dlhodobých
lili – rezervy a produkcia rastú spolu s tržbami a hodnotou
kontraktov sa ceny plynu odvíjajú od ceny ropy, čo sa
spoločnosti. A to nielen z nášho pohľadu. Société Générale
im nepáči. Navyše musia zaplatiť stanovený záväzný
nedávno zvýšilo hodnotenie akcií Gazpromu zo stupňa „Hold”
objem komodity, aj keď všetok plyn neodoberú. Aké
na úroveň „Buy”, nakoľko prišli k záveru, že Gazprom „môže
sú vaše argumenty na tento typ stratégie a na čo sú­
dosiahnuť strategické výsledky.“
streďujete pozornosť? Skúste nám to objasniť bližšie.
Gazprom predával plyn v rámci dlhodobých kontraktov sys-
Ktoré z aktuálnych projektov Gazpromu by ste v sú­
témom „take-or-pay“ provízií a ropnej indexácie takmer pol
časnosti radi vyzdvihli a na čo kladiete dôraz vo
storočia, no až v poslednom období sa objavili k tejto téme
svojich aktivitách?
otázky a pochybnosti. Jedným z kľúčovým dôvodov je fakt, že
Jednou z nových ambícií Gazpromu je propagácia plynu ako
ceny plynu priamo súvisia so zvyšovaním cien ropy a momen-
pohonného paliva v doprave. To by potenciálne mohlo byť
tálne sa celý svet pohybuje v cykle vysokých cien za energiu.
veľkým prínosom aj pre Slovensko, ktoré je na križovatke
Vyššie ceny sa, pochopiteľne, nepáčia zákazníkom ani politi-
ciest centrálnej Európy. Používanie zemného plynu ako po-
kom. V tomto prípade je kľúčové pochopiť, že ropná indexácia
honnej hmoty ponúka čisté, bezpečné a v neposlednom rade
a „take-or-pay“ provízie sú v európskych podmienkach nevy-
cenovo dostupné riešenie pre všetky druhy vozidiel a lodí.
hnutné a v konečnom dôsledku sú oba faktory prínosom pre
Motorové technológie sú tu a žiadajú si čisté palivo, ktoré
predávajúceho aj kupujúceho.
bude v súlade so striktnými nariadeniami Európy o regu-
Po prvé, Európa je a aj zostane závislá na dovoze zemného
lácii a redukcii CO2 emisií. Gazprom v tomto vidí obrovské
plynu, lebo jeho domáca produkcia klesá. Európa nemá veľa
obchodné možnosti a neostáva nečinne stáť. Naša dcérska
nezávislých výrobcov a kupujúcich, čo znamená, že trh s ply-
spoločnosť Vemex už prevádzkuje niekoľko staníc na plyno-
nom je tu veľmi malý a sila ponuky a dopytu prostredníctvom
vé palivo v susednej Českej republike a plánuje rozšíriť túto
obchodovania sú sotva dôveryhodným ukazovateľom ceny ply-
iniciatívu aj na Slovensko. Sme presvedčení, že slovenskí
nu. Preto ropná indexácia poskytuje premennú na nezávislé
zákazníci ocenia výhody zemného plynu v doprave – či už
nastavenie ceny pre našich klientov. Gazprom bude predávať
v prípade súkromných vozidiel, verejných autobusov alebo
plyn, keď cena ropy bude 20 dolárov za barel alebo aj keď cena
ťažkých nákladných vozidiel.
ropy bude 120 dolárov za barel. Takže cenový vzorec v zmluve
Slovak Energy Annual 2013
145
zabezpečí, že nik nemôže hýbať s cenovým mechanizmom,
nech už sa deje čokoľvek.
Po druhé, trh s okamžitou dodávkou tovaru, na ktorý sa doteraz obracalo veľa politickej pozornosti, má relatívne malý
vplyv na trh s plynom. Väčšina plynu na trhu s okamžitou dodávkou tovaru v podstate pochádza zo starých dobrých dlhodobých kontraktov. Pri spotrebe všetkého plynu z dlhodobých
zmlúv neostáva žiadny fyzický objem plynu na trhu s okamžitou dodávkou, čo bolo napríklad dôvodom 40-percentného
zvýšenia ceny plynu vo Veľkej Británii na jar minulý rok. Na
základe dlhodobého pozorovania trendov môžeme konštatovať, že ceny plynu na európskom trhu s okamžitou dodávkou
tovaru sú závislé od cien plynu v dlhodobých kontraktoch –
inými slovami, sú vo významnej miere prepojené.
Práca na poli Yuzhno-Russkoy – sila prírody v prospech ľudí
Nakoniec, keď hovoríme o rozdieloch medzi cenami pri „hub“
energetickým „hubom“ strednej Európy, a samozrejme, pro-
zmluvách a pri dlhodobých zmluvách, treba si uvedomiť, že
fitovať z tohto statusu.
v prípade „hub“ zmlúv zákazník kupuje len určitý objem plynu. Kupujúcemu z toho vyplývajú určité náklady na prepravu
Po neúspešných mimosúdnych rokovania ohľadom ce­
aj uloženie zemného plynu atď. Naopak, dlhodobé zmluvy
nového vzorca v rámci zmluvy medzi spoločnosťami
zaväzujú predávajúceho k dodávke požadovaného a dohod-
RWE Supply & Trading CZ a Gazprom, spoločnosť Gazp­
nutého denného objemu plynu v určitom hraničnom bode,
rom Export dostala rozhodnutie arbitrážneho súdu.
zaväzujú predávajúceho hradiť náklady za dopravu, skladova-
Aké závery pre vašu spoločnosť z toho plynú a aké z
nie atď. Denné nominácie možno meniť a predávajúci v rámci
toho vyvodíte závery do budúcnosti?
zmluvy ponúka aj extra f lexibilitu pre kupujúceho. Takže
Gazprom vníma rozhodnutie súdu pozitívne. Arbitrážne roz-
v podstate dlhodobé zmluvy zabezpečujú „plynulú zásielkovú
hodnutie zvážilo pozíciu a argumenty oboch strán – Gazprom
službu“, zatiaľ čo v „hub“ zmluvách platíte len účet za plyn.
Export aj RWE a reaguje aj na zmeny, ku ktorým došlo na čes-
Je teda len prirodzené, že produkty majú rozdielnu cenu.
kom trhu s plynom. Účelom arbitrážneho rozhodcovského konania, na rozdiel od riešenia sporu prostredníctvom súdov,
V roku 2010 Slovensko zasiahla plynová kríza. Myslíte
nie je úsilie preukázať porušenie zákona alebo zistiť, kto má
si, že daná situácia sa môže s odstupom času opakovať?
pravdu a kto sa mýli. Rozhodcovské konanie sa zameralo na
Ktoré sú z vášho pohľadu rizikové faktory a ako vní­
riešenie sporu medzi dvoma seberovnými podnikateľskými
mate slovenský trh s energiou?
subjektmi. Preto v tomto prípade nemáme žiadnych poraze-
Cítili sme veľkú mieru zodpovednosti, keď náš dobrý zá-
ných ani víťazov. Gazprom sa usiloval dospieť k dohode na zá-
kazník a partner trpel kvôli kríze vyvolanej nepredvídateľ-
klade vyjednávania s RWE Supply & Trading CZ. RWE predložila
ným postojom tranzitnej krajiny. Poučili sme sa. Gazprom
množstvo rôznych požiadaviek na zníženie cien, radikálnu re-
aktívne vyvíja alternatívne cesty pre transport plynu do
víziu cenových vzorcov a množstvo ďalších požiadaviek súvisia-
Európy vrátane Slovenska. Projekty ako „Nord Stream“
cich s dodávkami plynu. Väčšina z nich však bola zamietnutá
a „South Stream“ doručia plyn priamo z Ruska do Európy
v rozhodovacom konaní. Po zvážení argumentov oboch strán je
s vylúčením prechodu cez riskantné tranzitné regióny. Tie-
výsledkom arbitrážneho rozhodovania úprava cenového vzorca
to cesty prispejú k celkovej f lexibilite a bezpečnosti dodá-
v určitej miere, ale ani zďaleka nie však v takom rozsahu, aký
vok plynu. Ďalším riešením je budovanie zásobníkov plynu
požadovala spoločnosť Supply & Trading CZ.
a zvýšenie počtu cezhraničných spojení, ktoré umožnia
Všeobecne povedané, máme pocit, že konečné rozhodnutie
rôzne toky plynu a my vidíme, že Slovensko robí v tomto
súdu sa nesie v línii návrhu, ktorý sme spoločnosti RWE na-
smere obrovské pokroky. Aj preto vítame mnohokrát kon-
vrhovali už na spoločných rokovaniach. Výsledok arbitrážnej
zultované možnosti reverzného toku.
komisie je nezávislým pohľadom a potvrdzuje, že naša pozícia
Slovensko sa rozvíja do f lexibilného a liberalizovaného trhu
pri vyjednávaní má pevnú podporu a zodpovedá situácii na
s energiami a my sme hlavne radi, že naša dcérska spoloč-
trhu. Veríme, že toto rozhodnutie stavia Gazprom do silnejšej
nosť Vemex Energo sa stane silným miestnym hráčom. Vďaka
pozície a zlepšuje našu reputáciu medzi partnermi.
svojej lokalite má Slovensko veľkú šancu stať sa dôležitým
146
(red)
Slovak Energy Annual 2013
GAZPROM: „We work hard.
To be a global player
is a real challenge for us.“
Russian gas giant Gazprom constantly reinforces its
dominant position of Europe´s natural gas supplier.
Currently planned projects as “Nord Stream” and
“South Stream” will deliver gas directly from Russia
to Europe excluding transit through risky transit regions.
These routes will contribute to the overall flexibility
and security of gas supply. And how does this energy group
perceive the Slovak market?
Let´s compare the situation on the Russian market
with natural gas and situation on markets abroad,
where Gazprom delivers natural gas. Do you see
some advancement in the last years? What do you
think has changed?
It would not be correct to simply compare the situation in
the Russian market and our export destinations. The starting conditions were dif ferent and demands for Gazprom are
dif ferent at home. In Russia, Gazprom is more than a gas
Gazprom is the third biggest company in the annual
company – we have to carry the burden of social responsi-
yields, after oil concern ExxonMobil and techno­
bility as well. For instance we must supply gas to unprofit-
logic company Apple. Net profit of Gazprom was 38
able sectors, gasify distant regions in Siberia etc. Another
billion USD last year. What is the main focus your
company simply would not engage in such activities but we
successful strategy consists in and how do basics,
have to do due to our shareholders structure.
you build your company on, look like?
Exporting gas to Europe is another thing. Europe remains
To put it in brief – Gazprom has been working hard over the
our number one client and we acquired a vast experience in
last years. Being a global energy player, facing technologi-
selling gas to our clients there. We are very calculated when
cal challenges, market competition and political headwind
it comes to new projects in Europe. That is why every new
requires an integrated strategic approach by a company
project we enter has a strong commercial rationale – be it
like Gazprom. Our ef forts are aimed at various directions:
a new pipeline, a new asset in a company, or developing a
developing our immense gas reserves, building new infra-
new business segment like natural gas vehicles. Because of
structure, improving our marketing policy, diversifying ex-
the nature of European and Russian gas markets realities
port markets as well as maximizing company’s value for the
there will continue to dif fer for a foreseeable future.
benefit of Gazprom’s shareholders.
We think we that are addressing these challenged with con-
Many European countries claim and are not glad
fidence so far – reserves and production are growing along
of fact, that gas price is based on oil price in the
with the revenues and the company’s value. And it is not
long term contracts. In addition, they have to pay
just our own point of view. Société Générale recently raised
fixed binding fee even if they won´t take all of the
Gazprom shares’ rating to “Buy” from “Hold” because they
natural gas. What´s your arguments for this type
concluded that Gazprom “can rise to strategic challenges.”
of strategy and for what do you pay attention the
Which of the current projects of Gazprom would
Gazprom has been selling gas under long term contracts
you like to introduce and highlight and what is the
with take-or-pay provisions and oil indexation for almost
priority of your activities?
half a century but only recently questions and doubts about
One of our new ambitions at Gazprom is the promotion of
this system have emerged. One key reason is that gas prices
most? Try to explain it.
gas as a motor fuel in the transport sector. This is also po-
are directly correlated to increasing oil prices and the en-
tentially of great interest for Slovakia which is at the cross
tire world is currently going through a high energy price
roads of central Europe. Using natural gas as motor fuel
cycle. High prices are of course not liked by consumers and
of fers clean, safe, cheap and available solution for every
politicians. What is key in this case is to understand that
kind of vehicle or ship. Engine technologies are already
oil-indexation and take-or-pay provisions are necessary in
there and demand for clean fuel is up due to stringent CO2
the European circumstances and in the end both factors
emission reduction targets in Europe. Gazprom sees a great
benefit both sellers and buyers of gas.
business opportunity here and is not standing still. Our
Firstly Europe is and will remain gas import dependent with
daughter company Vemex already operates a number of gas
its home production declining. Europe doesn’t have many in-
fuelling stations in the neighbouring Czech Republic and
dependent producers and buyers which means the gas mar-
plans to expand this initiative into Slovakia. We are con-
ket here is very small and supply and demand forces through
fident that Slovak customers will appreciate the benefits
trading are hardly a credible indicator of a gas price. That is
of gas in transport – be it in private cars, public buses, or
why oil indexation provides an independent variable to set up
heavy trucks.
gas prices for our clients. Gazprom will sell gas if oil costs $20/
Slovak Energy Annual 2013
147
barrel or when it costs $120. The pricing formula in the contract ensures that none can temper with the pricing mechanism no matter what.
Secondly spot markets which has got a lot of political attention so far has a relatively small impact on the gas market.
Most gas on the spot market in fact comes from the good old
long term contracts. When all gas from long term contracts
is consumed, there are no physical gas volumes on the spot
markets, which is why gas price shot up 40% in UK last spring.
Observing long term trends we can conclude that spot prices
in Europe today depend on prices in long term contracts – in
other words they are correlated to strong degree.
Finally, talking about differences between hub and long-term
prices, one should note, that on the hubs one only buys a certain volume of gas. The buyer has, at a certain cost, to transport that gas, store it etc. Long-term contracts oblige a seller
to deliver a requested daily volume of gas at a certain border
point, organize and pay for transport, storage, etc. The daily
nominations can be varied as well providing extra flexibility
for the buyer. So basically long term contracts provide “full
Sachalin, veľký ruský ostrov v severnom Pacifiku
gas delivery service” while on hubs you only pay for a gas am-
Sachalin, large Russian island in Northern Pacific
mount. It’s only natural that both products cost different.
Slovakia was hit by the gas crisis in 2010. Do you
lic, Gazprom Export received decision taken by the
think, this situation can happen again? Which are
international arbitration court. What conclusions
risk factors in this problem and what do you think
ensued from this decision for your company and
about Slovak energetic market?
how will you generalize them in the future?
We felt a great deal of responsibility when our good faith
Gazprom views the court’s decision positively. The arbitra-
customer and transit partner suf fered from the transit cri-
tion decision accommodated the stance and arguments of
sis that was triggered by an unpredictable transit country.
both – Gazprom Export and RWE also ref lecting the changes
The lesson was learned. Gazprom is actively developing al-
which had taken place on the Czech gas market. Arbitration,
ternative routes to bring gas to Europe, including to Slova-
unlike courts, is not meant to establish legal violations and
kia. Projects like Nord Stream and South Stream will bring
say who was right or wrong, but is meant settle a dispute
gas directly from Russia to Europe, avoiding risky transit
between the two business entities. Hence there were no win-
regions, and contributing to overall f lexibility and security
ners and losers in this case.
of supply. Another issue is building the gas storages and
Despite Gazprom of fering to RWE Supply & Trading CZ to
increasing the number of cross-border connections that
settle the dispute through negotiations several times our
will enable varied gas f lows, and we’ve seen that Slovakia
partner kept putting forward poorly founded claims, e.g. on
is making huge progress in this regard. That is also why we
a free-fall of prices or on a radical change of the pricing for-
welcome the much-argued reverse options.
mula. The arbitration court dismissed these claims and the
Slovakia is developing into a f lexible and liberalized energy
gas pricing formula was adjusted only slightly taking both
market and we are especially glad that our daughter compa-
Gazprom and RWE’s arguments on board. More generally,
ny Vemex Energo becoming a strong local player. Because of
we feel the arbitration decision fell in line of what our ear-
its location, Slovakia has every chance to grow into an ener-
lier of fers to RWE had been. It is an independent view con-
gy hub of Central Europe and obviously reap benefit from it.
firming that our position in negotiations has solid support
and corresponds to market realities. We believe that puts
After unsuccessful out of court settlements be­
Gazprom in a stronger position and improves our reputa-
tween Gazprom Export and RWE Supply & Trading
tion among partners as such.
CZ about price adjustment in the long-term con­
(red)
tract governing gas supplies to the Czech Repub­
148
Slovak Energy Annual 2013
Ťažobný
priemysel
Mining
industry
Ťažba nerastných surovín je trendom.
U nás i vo svete
Slovenské uhoľné baníctvo je pod tlakom lacného uhlia z dovozu. Otázka efektívneho získania energie z uhoľných ložísk je za
posledné roky prioritou v našom energetickom mixe. Čo najviac trápi banícke spoločnosti a aký ďalší vývoj možno v ťažobnom
priemysle na Slovensku predpokladať? Predseda Hlavného banského úradu, JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, prezrádza v rozhovore
pre Ročenku energetiky viac.
Aký bol pre Hlavný banský úrad rok 2012 a prvé me­
je určite prioritou a je plne v rukách ťažobných organizácií.
siace tohto roka?
Úlohou štátnej banskej správy je zabezpečiť, aby ich konanie
Hlavný banský úrad plní úlohy hlavného dozoru orgánov
bolo v súlade s právnymi predpismi a aby bolo vykonávané
štátnej banskej správy, riadi činnosť obvodných banských
bezpečnou technológiou.
úradov a je ich odvolacím orgánom. Hlavný banský úrad s obvodnými banskými úradmi je rozpočtová organizácia, orga-
V legislatívnej oblasti máte úzku spoluprácu s Minis­
nizačne začlenená do štruktúry Ministerstva hospodárstva
terstvom hospodárstva SR pri príprave návrhov no­
Slovenskej republiky v odbore energetickej a surovinovej poli-
vých predpisov a novelizácií existujúcich banských
tiky. Podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a súvisiacich predpisov. Aké dôležité legislatívne
a doplnení niektorých zákonov je Hlavný banský úrad služob-
predpisy sú naviazané na banské činnosti?
ným úradom. Vzhľadom k tomu, že problematika pracovnej
Možné zmeny v legislatívnej oblasti vyplynú z pripravovanej
úrazovosti v sektore baníctva je jednou zo základných úloh
koncepcie surovinovej politiky Slovenskej republiky, ktorá
hlavného dozoru, je uspokojivé, že tento rok v činnosti úradov
by mala byť dopracovaná a schválená ešte v tomto roku. Pra-
štátnej banskej správy nebolo zaznamenané žiadne banské
covná skupina tento dokument pripravuje od roku 2011 a jej
nešťastie. Je naším želaním, aby to takto ostalo čo najdlhšie.
odporúčania by mali definovať zámery v oblasti baníctva
a jeho ďalšie smerovanie minimálne na obdobie budúcich
Ktorá oblasť ťažobného priemyslu je najzraniteľ­
desatich rokov. Pripravuje sa tiež zákon o výbušninách, vý-
nejšia a ktorá najperspektívnejšia?
bušných predmetoch a munícii.
Ako je to vidieť z tabuľkovej prílohy, vývoj ťažby nerastných
surovín vo všetkých komoditách kopíruje ekonomickú kon-
V poslednej dobe rozvírila hladinu ťažba zlata v rôz­
díciu hospodárstva Slovenskej republiky. Rastie objem ťažby
nych lokalitách na Slovensku (napríklad pri Detve).
a význam nerudných surovín, čo je trend nielen na Sloven-
Odporcovia protestovali najmä proti ťažbe zlata ky­
sku, ale na celom svete.
anidovou metódou – uvediete to na pravú mieru?
Ložisko zlata na Bielom Vrchu pri Detve existuje. A faktom
Bane na Slovensku majú komplikovanejšiu situáciu,
je, že z tohto ložiska je reálne možné vyťažiť minimálne 25
keďže v porovnaní so svetovou konkurenciou sú tu
ton zlata. Preto je len otázkou času, kto a za akých podmie-
náklady na ťažbu vyššie, čo je spôsobené ťažbou vo
nok toto ložisko vydobyje. Kyanidovým lúhovaním za zlato
väčších hĺbkach. Čo prioritne potrebujú banské spo­
získava z vydobytej zlatonosnej horniny. Je to technológia
ločnosti vyriešiť v tomto čase?
úpravy, ktorá sa najčastejšie používa na tento účel.
Banské spoločnosti na Slovensku všeobecne trápi problematika riešenia stretov záujmov. Presnejšie povedané, je tu
Aký predpokladáte ďalší vývoj v ťažobnom priemys­
problém absencie nestranných, racionálnych a pragmatic-
le na Slovensku a aké sú vaše očakávania? Hovorí sa
kých riešení pri rozširovaní banských aktivít a pri riešení
otom, že vďaka masívnemu programu výstavby infra­
stretov záujmov s časťou obcí na Slovensku za výrazného
štruktúry i investičnému boomu má svetlé perspektívy
prispenia vlastníkov pozemkov a rôznych aktivistov.
ťažba kameňa, štrku a pieskov. Je však rozdrobená, za­
Slovenské baníctvo sa nemusí obávať svojej budúc­
Ťažba kameniva, štrku a kameňa samozrejme úzko súvisí so
nosti. Návrh novej Energetickej politiky SR totiž po­
stavebnými aktivitami a určite, tak ako je to vidieť z tabuľky,
číta s podporou baníctva zo strany štátu aj v ďalších
ten nárast tu je a je naviazaný na veľké stavby a na regióny
rokoch. Do roku 2015 uvažuje nahrádzať klasické do­
s dynamickým rozvojom. Regionálny charakter ťažby kame-
bývacie metódy podzemným splynovaním uhlia. Ako
niva je jednou z jeho základných vlastností, pretože prevažný
vnímate tento krok do budúcnosti?
objem kameniva, ktorý sa používa na násypy, musí byť cenovo
Slovenské uhoľné baníctvo je pod tlakom lacného uhlia z do-
dostupný a tým nákladovo neznesie náročnú prepravu.
tiaľ prevláda regionálny charakter. Aký je váš názor?
vozu. Otázka efektívneho získania energie z uhoľných ložísk
150
(red)
Slovak Energy Annual 2013
Mining raw minerals is a trend
both in Slovakia and abroad
Slovak coal mining is under the pressure of cheap imported coal. Effectively obtaining energy from coal deposits has been
the priority in our energy mix in the last years. What is most oppressing the mining companies and what can be expected in
the further development of the Slovak mining industry? JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, Chairman of the Main Mining Department,
reveals more in an interview for the Energy Yearbook.
How was 2012 and the first months of this year for
coal. Obtaining ef fective energy from coal deposits is certainly
the Main Mining Department?
a priority and fully in the hands of mining organizations.
The Main Mining Department performs the role of chief su-
The state mining administration’s task is to ensure activi-
pervisor over the government mining administration bodies,
ties are in compliance with legislation and performed using
directs the activities of district mining authorities, and is
safe technology.
their appellate body. The Main Mining Department and the
district of fices form a budgetary organization, integrated
In the legislative field you work closely with the Slo­
into the structure of the Slovak Ministry of Economy, Depart-
vak Ministry of Economy when preparing proposals for
ment of Energy and Resource Policy. According to Act No.
new regulations and amendments to existing mining
400/2009 Coll. on Civil Service as amended, the Main Mining
and related laws. Which important legislative direc­
Department is a service of fice. Given that occupational ac-
tives are linked to mining activity?
cidents in the mining sector are one of the chief supervisor’s
Possible changes in legislation will result from a Slovak resource
fundamental issues, it’s satisfactory that this year no min-
policy, which should be completed and approved later this year.
ing disaster was recorded in the activity of the government
A group has been preparing this document since 2011 and its
mining administration. It’s our wish for it to remain this
recommendations should define mining objectives and future
way as long as possible.
direction for at least the next ten years. A law on explosives,
pyrotechnics, and ammunition is also being prepared.
Which area of the mining industry is the most vulner­
able and which is the most promising?
Recently, gold mining in various Slovak locations (for
As it may be seen from the table appendix, the development of
example, Detva) has been causing a disturbance. Op­
raw mineral mining duplicates Slovak economic conditions in
ponents especially protested the cyanide method.
all commodities. The volume of mining and the significance
Please explain this.
of non-metallic minerals is growing which is a trend not just
Gold deposits at Biely Vrch in Detva exist. The fact is that it’s
in Slovakia, but worldwide.
possible to mine at least 25 tons of gold from these deposits.
Therefore it’s only a matter of time who and under what cir-
Slovak mines are in a more complicated situation, be­
cumstances will win these deposits. Through cyanide leaching,
cause compared with global competition, costs are
the gold is extracted from the mined gold-bearing rock. It’s the
higher due to mining at greater depths. What are the
treatment technology most commonly used for this purpose.
problems the mining companies need to resolve at this
time?
What further development in the Slovak mining indus­
Slovak mining companies generally deal with solving conf licts
try do you anticipate and what are your expectations?
of interests. Strictly speaking, there’s an absence of impartial,
It is said that thanks to massive infrastructure for­
rational, and pragmatic solutions when expanding mining
mation and an investment boom, the mining of stone,
activities and solving conf licts of interests, a problem with
gravel, and sand have bright prospects. However, the
some Slovak towns, including the significant contribution
mining is all over the place, and a regional character
of land owners and various activists.
still prevails. What’s your opinion?
Of course, the mining of gravel and stones is closely related
The Slovak mining industry doesn’t have to worry
to construction activities and as you can see from the table,
about its future. The proposal of the new Slovak En­
an increase has occurred related to big construction and
ergy Policy is counting on the state to also support
regions with dynamic development. The regional nature of
mining in the coming years. Standard mining methods
rock mining is one of its basic characteristics, because the
should be replaced with underground coal gasifica­
dominant volume used for embankments must be af fordable,
tion by 2015. How do you perceive this step in the future?
or transport costs would be unbearable.
Slovak coal mining is under the pressure of cheap imported
Slovak Energy Annual 2013
(red)
151
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Company Hornonitrianske Bane Prievidza a.s.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., je banským podnikom na Slovensku, ktorý ťaží hnedé uhlie podzemným
spôsobom.
Súčasťou spoločnosti je aj strojársky závod Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky vyrábajúci viacero druhov
hydraulických stenových výstuží, dopravníkov, hydraulických valcov. Zabezpečuje aj kooperačnú výrobu zvarencov pre firmy ako sú napr. Liebherr (ramená žeriavov),
JOY (veľké časti porubnej výstuže), GHH (kompletné šasi
prepravníkových nakladačov systému LHD). Naša výroba
a produkty sú certifikované podľa noriem ISO, ATEX, ST EN.
Sme jeden z mála banských podnikov vo svete, ktorý výstuž vyrába a zároveň aj používa v praxi pre svoje účely.
Z tohto dôvodu sú naše výrobky určené do podzemia maximálne optimalizované pre veľmi ťažké geotechnické
podmienky, ktoré možno v rámci ložísk v Európe považovať za jedny z najzložitejších.
Nakoľko naše sloje sú hrubé 10 – 30 metrov a sú často
v strmom uložení, vyvinuli sme a prevádzkujeme špeciálne varianty ťažobných výstuží pre ekonomické dobývanie
PONÚKAME
→ expertízny servis pre novootvárané ložiská
uhlia hlbinnými baňami, včítane štúdií ich
využiteľnosti, otvárky a návrhu dobývacieho
systému, konzultačný servis pre ložiská
s ťažkými geologickými podmienkami,
→ dodávky špeciálnych variantov hydraulických
výstuží pre dobývanie hrubých a strmo uložených hrubých slojov metódou sublevel caving
s možnosťou kooperačnej výroby ich častí na
domácom území,
→ dodávky hydraulických stenových výstuží
pre ložiská so zložitými bansko-geologickými
podmienkami jedno-dopravníkové a dvoj-dopravníkové, včítane dopravníkov,
→ riešenia a dodávky hydraulickej výstuže pre dobývanie zvyškových zásob v dlhých pilieroch,
menších komorách pre zvýšenie bezpečnosti
a produktivity práce.
uhlia v takýchto podmienkach. Jeden z variantov zostavy
hydraulických výstuží nám umožňuje doťažovanie zvyškových zásob uhlia v dlhých a úzkych pilieroch s maximálnym možným zabezpečením miery bezpečnosti práce.
Podobná zostava sa dá využiť aj pre dobývanie hrubých
strmých slojov.
Kontakt
V uplynulom období sme úspešne realizovali dodávky ste-
Matice slovenskej 10, SK – 971 01 Prievidza, SLOVAKIA
nových a dobývacích výstuží do Poľska, Ukrajiny, Turecka,
e-mail: [email protected], www.hbp.sk
ktoré preverili a ocenili ich odolnosť a spoľahlivosť. V tej-
Manžéri pre zahraničné projekty
to oblasti máme bohaté skúsenosti. Pre potreby vlastných
Ing. František Verbich, + 421 918 777 090
ťažobných úsekov a na export sme vyrobili a dodali už
Ing. Karsten Ivan, + 421 918 779 128
viac ako 1200 kusov sekcií hydraulických výstuží.
152
Slovak Energy Annual 2013
Company Hornonitrianske Bane Prievidza a.s. (Upper Nitra
river Mines of town Prievidza) is underground mine plant
in Slovakia, which excavating underground brown coal.
At ownerships of our company's it is also the machine plant
Banská mechanizácia a elektrifikácia (Nováky Mine Mechanization and Electrification), who makes several sorts hydraulic longwall supports by own construction, conveyors,
hydraulic cylinders, also as cooperation production we are
making weldment parts for firm Liebherr (crane shoulders)
JOY (big weldment parts of longwall supports) and GHH
(complete chassis for LHD loaders). Our production and products are certified by European norms ISO, ATEX, ST EN.
We are one from few collieries in the world, who same produced hydraulic supports and at the same time utilizes
them also practically in own underground workplaces. Because of this are our support units maximally optimized
for our hard geotechnic conditions, who are in coalbeds on
the Europe one from the most heaviest.
Our coal seams are commonly 10 – 30 metres thick, and they
are sometimes sharp bended, so we are developed and we
using some special variants of hydraulic supports for economic winning of coal in our conditions.
One variant of configuration hydraulic support enables us
mining of rest coals in the long and narrow pillars with ma-
What we can offer
→ consultation services for new prospected coal
seams for underground excavation including
feasibility and prefeasibility study of its winning
efficiency, including study for opening and winning method proposals, consultation service for
coal seams in heavy geological conditions,
→ supplies of special variants hydraulic supports
for winning thick and sharp bended coal seams
with sublevel caving winning method, here is
also possibility for production of dimensional
parts of supports by our documentation on
domestic machineries,
→ supplies of hydraulic longwall supports for coal
seams with the hard geological conditions with solutions used one chain conveyer, or with two chain
conveyer using including chain conveyer supply.
→ solutions and supplies of hydraulic support
units for coal reserves in the long pillars winning, middle sized room & pillar working, our
solutions can markantly increase the safeness
and work productivity in comparation with
classical room and pillar mining.
ximum possible secured rates of job safety in using Sublevel Caving mining method. Other configuration of supports
makes possible to winning thick coal seams in one step with
using Longwall Top Coal Caving (LTCC) mining method.
Successfully were realized supplies of longwall hydraulic
ContaCt
supports and winning sets for Poland, Ukraina, Turkey
Matice slovenskej 10, SK – 971 01 Prievidza, SLOVAKIA
where was they by using examined and awarded its resistan-
e-mail: [email protected], www.hbp.sk
ce and reliability. By duration of existence of our machine
Project Managers for Foreign Projects
plant we are manufactured more than 1200 pcs. sections of
Ing. František Verbich, + 421 918 777 090
hydraulic supports for own consumption and for export.
Ing. Karsten Ivan, + 421 918 779 128
Slovak Energy Annual 2013
153
Baňa Čáry:
„Chceme zdvojnásobiť
súčasnú ťažbu“
Baňa Čáry, a. s., člen skupiny Energy Group, je najmladšia hnedouhoľná baňa na Slovensku. Svojimi zásobami hnedého uhlia
– lignitu, z ložiska Gbely III, pokrýva okolo desať percent trhu a je najperspektívnejším zdrojom suroviny na výrobu elektriny.
Takmer celú ťažbu čárski baníci expedujú ako energetické uhlie do Slovenských elektrární – ENO Zemianske Kostoľany.
Investície jej pomáhajú rásť
Po roku 2006 spoločnosť Baňa Čáry investovala najmä do otvárky nových ťažobných polí , mechanizácie a obnovy ťažobných strojov a zariadení. V ďalších rokoch je v pláne mimo
iného otvorenie vetracieho vrtu, tzv. „nemeckú jamu“. Tá sa
podľa Ing. Romana Hrnčiríka bude využívať ako vrt pre prívod čerstvého vzduchu do hlbinnej bane, čo ešte viac zvýši
bezpečnosť práce baníkov. Hoci sa jedná o hlbinnú ťažbu,
ekologická záťaž je minimálna. Najbližším zámerom spoločnosti je otvorenie ďalších nových ťažobných polí a po roku
2020 zdvojnásobiť súčasnú ťažbu.
Zem ukrýva aj uhlíkaté hnojivo
Minulosť i súčasnosť bane
Lignit z čárskej bane však okrem využívania na energetické
Ložisko lignitu na Záhorí, kde ťažbu realizuje spoločnosť
účely možno využívať aj inak, a to spracovávať ho alternatív-
Baňa Čáry, leží vo Viedenskej panve, konkrétne ide o Dub-
ne, ako lignofert. Ide o organické uhlíkaté hnojivo pre poľ-
ňanský sloj. Prípravné práce na ťažbu sa začali v roku 1978
nohospodárstvo a sektor ochrany životného prostredia, ako
v súvislosti s vtedajšou výstavbou uhoľných a lignitových
nástroj pri odstraňovaní starých ekologických záťaží. Baňa
baní. Prvé tony uhlia vyťažila baňa v roku 1991 v objeme
Čáry, a.s., ho má zaregistrovaný ako svoj produkt – organické
37 500 ton. V súčasnosti ťaží do 200 000 ton lignitu ročne.
hnojivo. Toto hnojivo zúrodňuje najmä piesočnaté, stredne
„Plánujeme vyťažiť až 500 tisíc ton ročne, momentálne sme
ťažké a chudobné pôdy, no uplatní sa aj pri pôdach ťažkých,
na úrovni 170-200 tisíc ton ročne,“ vysvetľuje expanzívnu po-
kde v čase prevlhčenia dokáže absorbovať prebytočné množ-
litiku ťažby Ing. Roman Hrnčirík – člen predstavenstva a ria-
stvo vody a túto potom spolu so živinami postupne uvoľňovať
diteľ pre obchod a financie. Dobývací priestor Gbely III má
pre potreby rastlín. „Lignofert predstavuje cennú surovinu
celkovú plochu 19 088 625 metrov štvorcových. Zásoby ligni-
na výrobu pôdneho kondicionéra a biostimulátorov rastu vo
tu na tomto ložisku predstavujú perspektívu ťažby a tým aj
forme jemného prachu, ktorý viaže v pôde ťažké kovy. Prírod-
zamestnanosti na minimálne 50 rokov pri ročne ťažbe 500
ný lignit sa upravuje mletím na jemný tzv. lignofert s obsa-
tisíc ton. K 1. januáru roku 2013 tvorili geologické zásoby
hom vzácnej humínovej kyseliny,“ dodáva obchodný riaditeľ.
58 656 tisíc ton, vyťažiteľné zásoby 26 251 tisíc ton.
Úspešný zamestnávateľ v regióne
Kvalita čárskeho uhlia
Baňa Čáry patrí v regióne Záhorie k tradične stabilným za-
Využívanie ložísk hnedého uhlia zaisťuje čiastočnú domá-
mestnávateľom, v súčasnosti zamestnáva vyše 240 zamest-
cu energetickú sebestačnosť, vedie k stabilizácii národného
nancov. V podzemí pracuje na ťažbe a razení banských diel
hospodárstva a znižuje vysokú závislosť od dovozu drahých
ako i údržbárskej a montážnej činnosti okolo 170 baníkov,
energetických surovín. Lignit z tohto ložiska má nízky obsah
ktorým sú poskytované zachované banícke výhody. „Baňa
síry, stabilnú výhrevnosť a minimálny obsah ťažkých kovov.
Čáry realizovala od jari roku 2011 rekonštrukciu areálu spo-
Pre tieto vlastnosti sa využíva v energetike ako priemyselné
ločnosti, sociálnych zariadení ale i priemyselných budov.
palivo, je vhodný na spaľovanie v f luidných kotloch, ktoré
Cieľom bolo spríjemnenie pracovného prostredia pre svo-
vyhovujú ekologickým kritériám. Je preto vhodný ako ener-
jich zamestnancov,“ tvrdí Ing. Roman Hrnčirík. Slovenské
getické uhlie pre priemyselné spracovanie napríklad v Elek-
baníctvo sa nemusí obávať svojej budúcnosti. Návrh novej
trárni Nováky, a tiež ako triedené druhy pre vykurovanie
Energetickej politiky SR, totiž počíta s podporou baníctva
domácností vo forme kocka a orech. Ročne baňa vyťaží toľko
zo strany štátu aj v ďalších rokoch. Perspektíva tejto bane je
uhlia na výrobu elektriny, aby mohlo okolo 111 000 priemer-
zakotvená aj v uznesení vlády SR o všeobecnom hospodár-
ných domácností celý rok svietiť, variť, kúriť a používať elek-
skom záujme, ktorý hovorí o výrobe elektriny z domáceho
trické prístroje.
uhlia do roku 2020 s výhľadom do roku 2035.
154
Slovak Energy Annual 2013
Mine Čáry:
„We want to double
the current production“
Baňa Čáry, a. s. (Mine Čáry, joint-stock-company), member of the Energy Group, is the youngest brown coal mine in Slovakia.
Its brown coal – lignite from the deposit Gbely III covers about ten percent of the market and is the most promising source
of raw material for the production of electricity. The miners of Čáry ship almost all the production as thermal coal
to Slovenské elektrárne – ENO Zemianske Kostoľany.
Past and present of the mine
will increase the work safety of miners even more. Even
The lignite deposit in the region Záhorie where Baňa Čáry
though it is underground mining, the environmental bur-
performs mining is located in the Vienna Basin, specifical-
den is minimal. The next intent of the company is opening
ly in the Dubňany bed. Preparatory works for mining be-
of further new mining fields and af ter 2020 to double the
gan in 1978 in connection with the construction of the then
current exploitation.
Uhoľné a lignitové bane (Coal and Lignite Mines). The mine
exploited the first tons of coal in 1991 in a volume of 37,500
The land hides and carbon fertilizer
tons. They currently exploit up to 200,000 tons of lignite per
Lignite from the Mine Čáry can be used beside of using for
year. "We plan to exploit up to 500,000 tons annually, we
energy purposes also otherwise, i.e. to process it alterna-
are currently at 170-200,000 tons per year," Roman Hrnčirík
tively, as lignofert. It is organic carbon fertiliser for agri-
– Member of the Board of Directors and Director for Busi-
culture and environmental use as a tool for removal of old
ness and Finances explains the expansive policy of mining.
environmental burdens. Baňa Čáry, a.s., has registered it
The exploitation area Gbely III has a total area of 19,088,625
as its product – organic fertilizer. This fertilizer fertilizes
square meters. The lignite reserves in this deposit represent
mainly sandy, moderate and poor soils, but it can be ap-
perspective of exploitation and hence employment for at le-
plied also in heavy soils, where at the time of soaking it
ast 50 years at an annual exploitation of 500,000 tons. As at
can absorb the excess amount of water and then gradually
1 January 2013 geological reserves consisted of 58,656 tons,
release it together with nutrients for the needs of plants.
exploitable reserves 26,251 thousand tons…
"Lignofert represents a valuable raw material for the production of soil conditioner and bio-stimulators of growth
Quality of coal from Čáry
in the form of a fine dust which binds heavy metals in
The use of lignite reserves provides partial domestic ener-
the soil. Natural lignite is processed by grinding to a fine
gy self-suf ficiency. It leads to the stabilization of the nati-
substance, so-called lignofert, containing valuable humic
onal economy and reduces the high dependence on imports
acids," the Sales Director says
of expensive energy resources. Lignite from this deposit
has low sulphur content, stable calorific value and stable
Successful employer in the region
minimum content of heavy metals.
Baňa Čáry belongs to traditionally stable employers in the
For these properties it is used in the power industry as
region Záhorie. It currently employs more than 240 emplo-
fuel suitable for combustion in f luidized bed boilers which
yees. In the underground in mining and excavation as well
comply with the ecological criteria. It is therefore suitable
as maintenance and assembly operations around 170 mi-
as thermal coal for industrial processing, e.g. in the po-
ners work who get still maintained miner benefits. „Baňa
wer plant Nováky, and also as assorted types for heating of
Čáry executed reconstruction of the premises of the com-
households in a form of coal cubes and nut coal. Annually
pany, social facilities as well as industrial buildings since
the mine exploits enough coal to generate electricity for
spring 2011. The aim was to make the working environment
around 111,000 average households to light, cook, heat, and
more appealing for its employees," Ing. Roman Hrnčirík
use electrical appliances for a whole year.
states. Slovak mining industry does not need to fear its
future. The proposal of the new Energy Policy of the Slo-
Investments help it grow
vak Republic namely counts with the support of mining by
Af ter 2006 the company Baňa Čáry invested mainly in the
the state also in the coming years. The perspective of this
opening of new mining fields, mechanisation and renewal
mine is also incorporated in the Decree of the Government
of mining machines and equipment. In the next years in-
of the Slovak Republic on general economic interest which
ter alia opening of a vent hole, so-called „German pit" is
speaks on the electricity production from domestic coal by
planned. According to Ing. Roman Hrnčirík it will be used
2020 with outlook until 2035.
as a borehole for fresh air intake into the deep mine which
Slovak Energy Annual 2013
155
Juraj Jandl: „Našou prioritou je bezpečnosť
práce a modernizácia."
Investície do modernizácie, bezpečnosti práce a dôraz na zamestnaneckú politiku. Toto sú aktuálne hlavné priority
v Bani Čáry, a. s. V oblasti investícií je ich prioritou v priebehu dvoch rokov sprevádzkovať tzv. „nemeckú jamu“,
čím sa zvýši bezpečnosť baníkov. Spolupracujú s firmami vyrábajúcimi nové stroje a zariadenia, pričom v súčasnosti
testujú banskú lokomotívu. Pri tejto príležitosti sme požiadali o rozhovor predsedu predstavenstva a generálneho
riaditeľa spoločnosti Baňa Čáry, a. s., Juraja Jandla, ktorý nám prezradil viac.
časov spôsobených technologickými či organizačnými prestojmi. V oblasti investícií je našou prioritou v priebehu
dvoch rokov sprevádzkovať tzv. „nemeckú jamu“. Je to investičné dielo, ktoré bude slúžiť na prívod čerstvých vetrov do
podzemia a zvýši tak bezpečnosť baníkov.
Ako vyzerá vo firme vaša zamestnanecká politika?
Prezraďte, ako funguje prepojenie potrieb škôl a pra­
xe v oblasti baníctva?
V súčasnosti zamestnáva Baňa Čáry, a. s. 242 ľudí. Naša
spoločnosť má vypracovanú a schválenú komunikačnú
stratégiu, ktorej súčasťou je aj zamestnanecká politika. Zamestnancom určite zachovávame nielen zákonné výhody.
Prostredníctvom sociálneho programu môžu navštíviť rôzne športové a kultúrne podujatia, prostredníctvom našej
nadácie podporujeme zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Banícku hrdosť a súdržnosť každoročne podporujeme tiež oslavami Dňa baníkov v septembri. Prepojenie
škôl a praxe je v našom obore takmer nulové. Našich zamestnancov si musíme vychovávať sami.
Kde vidíte najväčšie príležitosti pre rast vašej baníc­
kej spoločnosti v ďalších mesiacoch a čo vás najbliž­
šie čaká? Na čo sa chcete prioritne zamerať?
Ako z vášho pohľadu hodnotíte uplynulé roky vašej
Pre baníctvo je veľmi dôležitá stabilita hospodárskeho pro-
baníckej spoločnosti? Na čo ste vo firme najviac hrdí
stredia a dlhodobá istota, nakoľko investície do otvárky ťa-
a ktoré míľniky boli pre vás najvýznamnejšie?
žobných polí a zariadení sú nesmierne finančne náročné.
Od roku 2006 sme začali pripravovať baňu na spustenie ťažby
V súčasnosti v energetike prebieha náročné obdobie nastave-
po ročnej prestávke zapríčinenej zhoršenými geologickými
nia správneho mixu výrobných zdrojov elektriny. Uhlie je jed-
a hydrogeologickými podmienkami. V roku 2008 sme opätov-
ným z mála domácich surovín na výrobu elektriny, ktoré ešte
ne zahájili ťažbu a začali dodávať uhlie z našej bane nášmu
dnes máme a ktoré nás od dávnej minulosti držali sebestač-
odberateľovi SE-ENO Zemianske Kostoľany. Tento moment bol
nými v energetike. Aj dnes je potrebné zachovať tento zdroj
veľmi dôležitý pre stabilizáciu spoločnosti v oblasti financo-
a využiť moderné technológie pri výrobe elektriny z uhlia.
vania ako i personálneho obsadenia.
Zaviedli ste za posledné obdobie vo vašej spoločnosti
Na čo ste sa prioritne zamerali v poslednom období
nejaké inovácie či moderné technológie?
v uplynulých 12 mesiacoch a čo bolo vašou víziou? Do
Investujeme samozrejme do zvýšenia bezpečnosti práce za-
akej miery sa vám darí napĺňať vaše plány a s akým
mestnancov. Čo sa týka nových technológií spolupracujeme
úspechom?
s firmami vyrábajúcimi nové stroje a zariadenia a testujeme
V poslednom období sme sa sústredili na zvýšenie bezpeč-
ich potom u nás v prevádzke. V súčasnosti napríklad prebieha
nosti našich zamestnancov a zlepšenie sociálnych zariadení.
testovanie banskej lokomotívy.
V oblasti výrobného procesu venujeme naše úsilie zvýšeniu
produktivity práce a odbúraniu výpadkov produktívnych
156
(red)
Slovak Energy Annual 2013
Juraj Jandl: „Our priority is work safety
and modernisation"
Investments in modernisation, work safety and emphasis on employment policy – these are current main priorities in Baňa
Čáry, a.s. (Mine Čáry, joint-stock-company). In the field of investment their priority is to put so-called "German pit" into
operation within two years which will increase safety of miners. They co-operate with companies producing new machinery
and equipment, at which they are currently testing a mine locomotive. On this occasion we asked Mr. Juraj Jandl, Chairman
of the Board of Directors and Director General of Baňa Čáry, a.s., for an interview in which he told us more.
How do you evaluate from your point of view the
past years in your mining company? What are you
most proud of in the company and which milestones
were the most important to you?
From 2006 we began preparation of the mine to start mining af ter a year hiatus caused by deteriorating geological
and hydro-geological conditions. In 2008, we resumed mining and started to supply coal from our mine to our customer SE-ENO Zemlianske Kostoľany (a thermal power plant).
This moment was very important for the stabilization in
the field of financing as well as staf fing.
What was your top priority in recent times in the
past 12 months and what was your vision? To which
extent have you managed to fulfil your plans and
with what success?
Recently, we focused on increasing the safety of our employees and improvement of sanitary facilities. In the field
of production process, we devote our ef forts to increase of
labour productivity and elimination of downtimes caused
by technological, but also organisational downtimes. In the
area of investment our priority is to put so-called "German
months and what expects you nex t? What will you
pit" into operation within two years. This is a piece of in-
give priorit y?
vestment that will be used to supply fresh winds into the
Stability of economic environment and long-term certainty
ground, thereby increasing the safety of miners.
are very important for mining, since investment in mining
for opening of mining fields and equipment is extremely ex-
How does the employment policy look in your compa­
pensive. Currently there is intensive period of adjustment
ny? Please reveal how does the interconnection of
of the right mix of electricity generation sources underway.
education and experience in mining work?
Coal is one of the few domestic raw materials to produce
Baňa Čáry, a.s., employs currently 242 people. Our compa-
electricity, which we still have today and which kept us self-
ny has elaborated and approved communication strategy
suf ficient in energy for a long time. It is necessary to pre-
the substantial part of which is also employment policy.
serve this resource now and to utilize modern technologies
For sure we will keep more than only legal benefits to em-
by the electricity generation from coal.
ployees. Our employees may access various sport and cultural events through social program. We support our em-
Did you implement any innovations or modern tech­
ployees and their family members by means of our foun-
nologies in the last period of time?
dation. We also support mining pride and cohesion by the
Of course, we invest into improvement of work safety of
celebration of Miners' day every year in September. Link-
the employees. Regarding new technologies we co-operate
ing of education and practice in our field is almost zero. We
with companies producing new machinery and equipment
have to educate our employees.
and then test them in our operation. Currently, testing of
a mine locomotive is underway in our mine.
Where do you see the greatest opportunities for
the growth of your mining company in the nex t
Slovak Energy Annual 2013
(red)
157
Baníctvo sa nedá robiť polovičato.
Je to na celý život
Rudolf Podoba, primátor mesta Handlová, je baníkom telom
i dušou. Ako Handlovčanovi mu nechýba úcta k baníckej
histórii a tradíciám, a tak vznikla myšlienka zriadiť uhoľné
múzeum v tomto meste ako súčasť Slovenského banského
múzea so sídlom v Banskej Štiavnici. Malo by sa otvoriť na
Regionálnych oslavách Dňa baníkov už o rok. „Baňa Handlová vždy bola kolískou slovenského hnedouhoľného baníctva.
Múzeom chceme verne a pútavo zachytiť históriu a vývoj
ťažby uhlia od tých najjednoduchších až po súčasné moderné
technológie,“ otvára rozhovor primátor.
v Banskej Štiavnici skvele dokumentuje niekoľko tisícročné
banské úsilie na Slovensku a preto sme myšlienku uhoľnej
expozitúry riešili ako detašované pracovisko SBM v Handlovej. SBM je muzeálna inštitúcia celoslovenského významu
a rozsahu a zriaďovanie jeho detašovaných pracovísk je plne
v jeho kompetencii.
V akom štádiu rozpracovanosti je v súčasnosti toto
múzeum a aké práce už v ňom prebehli? Aké celkové
náklady si projekt vyžaduje?
Mesto Handlová ako iniciátor projektu schválilo na účel múzea
Expozitúra Banského múzea v Handlovej by mohla byť
prevod stavby – budovu „Lamiky“, čo je bývalý banský hotel,
hotová ešte tento rok. Vláda tento zámer odobrila už
potom technická knižnica, do majetku štátu, rezortu Minis-
pred piatimi rokmi. Popíšte nám bližšie tento projekt
terstva životného prostredia (MŽP), pod ktorého gesciu patrí aj
a prečo sa vlastne múzeum buduje?
SBM v Banskej Štiavnici. Ministerstvo sa zaviazalo prefinanco-
Odpoveď je jednoduchá. My Handlovčania, sme vždy boli lokál-
vať rekonštrukciu budovy a inštalovanie zbierok. K dnešnému
patrioti a ani dnes nám nechýba hrdosť na naše mesto a úcta
dňu sú interiérové úpravy dokončené na 80 %, pokračuje sa na
k histórii a tradíciám. Tak ako Banská Štiavnica je matkou
vonkajšej rekonštrukcii budovy (strecha a vonkajší plášť). Po
všetkých banských miest, tak Handlová je matkou všetkých
súčasnosť bolo prefinancovaných 317 789,82 € a na dokončenie
uhoľných miest na Slovensku. Toto naše prvenstvo je jedno-
stavebných prác a nainštalovanie zbierok pre modernú inte-
značné a nespochybniteľné. História nám dáva za pravdu.
raktívnu expozíciu chýba ešte 291 860 €.
V roku 2009 sme si pripomenuli 100 rokov priemyselnej ťažby
uhlia na Slovenku, ktorá začala v našej Bani Handlová.
Kedy predpokladáte jeho slávnostné otvorenie a s
Kládli sme si otázky: Nezaslúži si mesto – baňa spomienku na
čím bude spojené?
tých skoro 200 rokov uhoľnej činnosti? Nezaslúžia si obyva-
Vládna úloha č. 266 z 30. apríla 2008 bola pre nedostatok
telia tohto mesta, ktorí sa podelili o bohatstvo našej bane so
finančných prostriedkov niekoľkokrát presúvaná. Po po-
všetkými ostatnými občanmi našej republiky v podobe ener-
sledných rokovaniach s ministrom životného prostredia SR
gií aj banské múzeum? Nemáme povinnosť možno na sklon-
Petrom Žigom sme si dali ruku na to, že múzeum sa otvorí
ku baníctva v Handlovej zachovať pamiatky a spomienky na
na Regionálnych oslavách Dňa baníkov 2014. Verím, že pán
túto činnosť? Na otázky bola jednoznačná odpoveď a tak sme
minister slovo dodrží. Som o tom presvedčený. Exponáty
začali rokovať s Vládou SR o podpore našej myšlienky. Tá sa
z uhoľnej expozície Banského múzea v Banskej Štiavnici už
nám dostala v podobe uznesenia Vlády SR o zriadení uhoľ-
boli prevezené do Handlovej.
ného múzea v Handlovej ako súčasť Slovenského banského
múzea so sídlom v Banskej Štiavnici (SBM).
Aký prínos z tohto projektu predpokladáte pre mesto,
Banské múzeum sídli v Banskej Štiavnici. Od roku 2008
Korene slovenského baníctva siahajú hlboko do minulosti.
sú však snahy, aby sa uhoľná expozícia presťahovala
Historické pramene prinášajú dôkazy o tom, že to bolo práve
do Handlovej. Vyvíjali ste ako primátor v tomto smere
baníctvo, ktorého vysoká úroveň priniesla slávu a zviditeľ-
nejaké aktivity?
nenie územia terajšieho Slovenska. Naše banské mestá: Ban-
Začiatkom 90. rokov sa nadšenci, baníci z hornej Nitry,
ská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica a ďalšie zásobovali
Ing. Peter Čičmanec a Ing. Stanislav Gurský snažili, aby sa
drahými kovmi takmer celý svet. Z historického hľadiska
súčasťou Banského múzea v Banskej Štiavnici stala uhoľná
sa nositeľmi dávnych tradícií napokon stali uhoľní baníci.
expozitúra. Mnohé artefakty boli dopravené z Novák, Hand-
Návštevníkom chceme prostredníctvom múzea ukázať ne-
lovej a Cigľa do Banskej Štiavnice a na Prachárni vznikol ob-
poznané tradície a banícky folklór. S úctou a pietou chceme
jekt uhoľnej expozitúry. Vzhľadom k tomu, že som poznal
pripomínať všetkým, že Baňa Handlová vždy bola kolískou
stav expozitúry a stav Prachárne, inicioval som, aby uhoľ-
slovenského hnedouhoľného baníctva. Múzeom chceme verne
ná expozitúra sídlila v iných, vyhovujúcejších priestoroch.
a pútavo zachytiť históriu a vývoj ťažby uhlia od tých najjed-
Nikdy som neuvažoval o tom, aby sme múzeum v Handlovej
noduchších až po súčasné moderné technológie.
či celkovo pre slovenské baníctvo?
budovali duplicitne. To určite nie. Som presvedčený, že SBM
158
(red)
Slovak Energy Annual 2013
Mining can’t be done
half-heartedly. It‘s for a lifetime.
Rudolf Podoba, mayor of Handlová, is a miner body and
soul. As a citizen of Handlová, he feels veneration for mining
history and its traditions, and so the idea arose of setting up
a coal museum in the town, associated with the Slovak Mining Museum located in Banská Štiavnica. It should be open
at the regional Miners Day celebrations in one year. “The
coal mine in Handlová has always been the cradle of Slovak
brown coal mining. In the museum we want to represent coal
mining’s history and development accurately and engagingly
from the simplest to the most current modern technology,”
the mayor says, opening an interview.
museum in Handlová a copy. Certainly not. I believe that the
SBM in Banská Štiavnica documents millennial mining efforts in
Slovakia very well, so we thought of the coal exhibition as a part
of the SBM in Handlová. The SBM is an institution of national
importance and scope, and the establishment of annexes is fully
within its remit.
What stage of development is the museum at now and
what work has taken place? What is the total cost of
the project?
The town of Handlová, as the project’s initiator, approved for
the museum’s purpose converting the “Lamiky” building, a for-
The branch of the Mining Museum in Handlová could
mer mining hotel, then a technical library, into state prop-
be ready later this year. The government approved
erty, specifically the Ministry of Environment’s (MoE), under
the idea five years ago. Can you describe the project
which the responsibility for the area also belongs to the SBM
more and why exactly is the museum being built?
in Banská Štiavnica. The ministry undertook the financing of
The answer is plain and simple. We Handlovians have always
the building’s renovation and the installation of collections.
been local patriots and even today we are proud of our town,
Till now, 80% of the interior work has been completed, and
respecting its history and tradition. As Banská Štiavnica is the
the external reconstruction of the building is in progress.
mother of all mining towns, so Handlová is the mother of all
€ 317,789.82 have been provided and € 291,860 more are needed
coal towns in Slovakia. In this our prominence is clear and
(and missing) for the construction’s completion and the instal-
indisputable. History proves this to be the truth. In 2009 we
lation of collections for a modern interactive exhibition.
celebrated the 100th anniversary of industrial coal mining in
Slovakia, which started in our mine in Handlová.
When do you suppose the opening ceremony will be
We had questions: do the town and the mine not deserve a me-
and with what will it be connected?
morial to nearly 200 years of coal mining? Do the residents
Government task number 266 from 30 April 2008 was pushed
of this city not deserve a mining museum, since they shared
back several times due to lack of funds. After the last negotiations
the wealth of our mines with all our country’s other citizens
with Minister of Environment Peter Žigo, we have a deal that the
in terms of energy? Do we not have an obligation to preserve
museum will open during the regional Miners Day celebrations in
monuments and memories of mining activity at its probable
2014. I believe the minister will keep his word. I‘m convinced of it.
end in Handlová? There was a clear answer to these questions,
The items from the exhibition at the Mining Museum in Banská
and so we started negotiating with the government on support-
Štiavnica have already been transported to Handlová.
ing our ideas, which we received in the form of a resolution
on the establishment of a coal museum in Handlová as part of
the Slovak Mining Museum located in Banská Štiavnica (SBM).
What benefit from this project do you expect for the
town, or Slovak mining in general?
Slovakia’s mining roots extend deep into the past. Historical
The mining museum is located in Banská Štiavnica.
sources provide evidence that it was the mining industry that
Since 2008, however, there have been efforts to move
brought a high level of fame and renown to Slovakia. Our min-
the coal exhibition to Handlová As mayor, have you
ing towns Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica and
developed any activities in this regard and what led
others supplied precious metals to almost the entire world.
you to do so? What is your intention?
Historically, the coal miners eventually became the bearers
At the beginning of the 1990’s, two enthusiasts, miners from Up-
of ancient traditions. We want to display unknown traditions
per Nitra, Ing. Peter Čičmanec and Ing. Stanislav Gurský, tried to
and miner folklore to visitors through the museum. We want to
make a coal exhibition a part of the Mining Museum in Banská
remind everyone with reverence and piety that the Handlová
Štiavnica. Many artifacts have been transported from Nováky,
Mine has always been the cradle of Slovak brown coal mining.
Handlová and Cígeľ to Banská Štiavnica, and a coal exhibition
At the museum we want to faithfully and engagingly portray
was created in Pracháreň. Because I knew the status of the ex-
the history and development of coal mining from the simplest
hibition and so on in Pracháreň, I pushed for the exhibition to
to the most current modern technologies.
be located in a better place. I‘ve never thought of making the
Slovak Energy Annual 2013
(red)
159
Školstvo,
veda a výskum
Education,
science and research
prináša
PrinášaSlovenská
Slovenskáelektrizačná
elektrizačnáprenosová
prenosovásústava, a. s.
sústava, a. s.
Contributed by SEPS, a. s.
Stratégia výskumu, vývoja a inovácií
v SR do roku 2020
Rozpracovanie prioritných oblastí aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií
Prioritná oblasť VI – Udržateľná energetika a energie
zaručiť bezpečnú, ekonomicky efektívnu, stabilnú a udržateľnú dodávku elektriny z veľkých centrálnych zdrojov
1. ZÁMER
v kombinácii s malými distribuovanými zdrojmi a OZE,
Pre VaV v energetike je potrebné definovať aktivity v sú-
inštalovanými v miestach spotreby aj na úrovni nn sie-
lade s aktualizáciou koncepcie energetickej politiky SR.
tí. Výskum v oblasti inteligentných sietí sa zameriava na
Súčasťou energetického výskumu sú ciele rámcového
budovanie funkcionality inteligentnej nn siete a optimál-
programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizont 2020, pri
nu integráciu komponentov, monitoring a optimalizáciu
zabezpečovaní bezpečnej, čistej a efektívnej energie. Kon-
výroby elektriny z OZE, návrh nástrojov pre monitoring
cepcia energetickej politiky SR musí definovať strategické
a riadenie spotreby, testovanie možností pre lokálne
zdroje elektriny a určiť akou mierou sa bude výskum po-
uskladnenie elektriny, zavádzanie inteligentných mera-
dieľať na ich rozvoji.
cích a riadiacich systémov a rozvoj elektromobility, podmienok implementácie inteligentných systémových rieše-
Výskum sa orientuje na rozvoj prenosovej sústavy a dis-
ní a testovanie konceptu sebestačného regiónu.
tribúcie elektriny. Narastajú inštalované výkony nových
zdrojov. Ich skladba je rôznorodá. Prenosová sústava vyro-
Zvyšovanie efektívnosti výroby, rozvodu, použitia elek-
benú energiu nebude môcť vyviesť do zahraničia. Problémy
trickej energie, znižovanie tepelných strát, realizácia
v riadení spôsobujú nežiaduce toky elektriny spôsobené
inteligentných systémov využitia rôznych foriem energie
nedostatočnými prenosovými kapacitami a nadvýrobou
nebude možné bez použitia nových druhov materiálov,
v štátoch EÚ. Je potrebné pripraviť opatrenia na zvýšenie
resp. zdokonalenia vlastností známych materiálov. Akti-
bezpečnosti prevádzky elektrizačnej sústavy, limitov vývo-
vity VaV sú identifikované v analýze EK „Materials Road-
zu elektriny a na skvalitnenie riadenia prenosovej sústavy.
map Enabling Low Carbon Energy Technologies“.
Vyraďovanie jadrových elektrární je zložitý proces, zahr-
Treba definovať aktivity VaV v oblasti zásobovania teplom.
ňujúci všetky technické a riadiace aktivity spojené s ukon-
Slovensko nemá dostatok primárnych zdrojov. Pozornosť
čením prevádzky jadrových zariadení a ich následnej
VaV je potrebné zamerať na technicko-ekonomické hod-
demontáže a vyňatia spod kontroly dozorných orgánov.
notenie centrálneho zásobovania teplom, na zvýšenie
Rastú požiadavky na bezpečné a efektívne zvládnutie celé-
kogeneračnej výroby elektriny a tepla, na zhodnotenie ko-
ho procesu. Je potrebné vyvinúť efektívnejšie a pre život-
munálneho odpadu, poľnohospodárskej biomasy a lesnej
né prostredie šetrnejšie metódy vyraďovania odstavených
dendromasy so zameraním na výrobu energie, zásobova-
elektrární a spôsoby spracovania a ukladania rádioaktív-
nie teplom a kogeneračnú výrobu.
nych odpadov.
Pre zabezpečenie dlhodobých rozvojových zámerov v obUdržanie bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti pre-
lasti energetiky je potrebné koordinovať a vzájomne pre-
vádzky a predĺženie ich životnosti je prioritnou úlohou
pojiť výskumné organizácie z priemyslu, pracoviská SAV
VaV v oblasti klasických jadrových elektrární. Prioritou je
a pracoviská univerzít. Treba riešiť poddimenzovanosť
zabezpečenie podmienok pre licencovanie a výstavbu jad-
infraštruktúry VaV v oblasti energetiky. Podpora musí
rových zdrojov novej generácie.
smerovať k vytvoreniu nadregionálneho KC a etablovaniu
regionálnych VVC pre implementáciu výsledkov VaV.
Je potrebné určiť čo najefektívnejší spôsob využívania
zdrojov v našej sústave. Pre oblasť rozvoja prenosovej sú-
V oblastiach kde sa dlhodobo dosahujú pozitívne výsledky
stavy a distribúcie elektriny je potrebné riešiť úlohy spo-
sa zintenzívni prepojenie energetického výskumu s infra-
jené so zvýšením schopnosti prenosu elektriny smerom
štruktúrou v ERA.
sever – juh, zrovnomerniť odber elektriny a znížiť požiadavky na podporné služby využitím inteligentných systé-
V prioritnej oblasti boli def inované nasledovné výskumné témy:
mov. Smart grid je energetická sieť, ku ktorej je pridaná
→ Výroba a prenos elektrickej energie
obojsmerná komunikácia, inteligentné meranie, monito-
→ Jadrová energetika
ring a riadiace systémy. Inteligentná sieť bude integrovať
→ Smart grid technológie
aktivity všetkých pripojených prvkov na strane výroby
→ Materiály pre energetiku
aj spotreby na všetkých napäťových úrovniach, s cieľom
→ Teplárenstvo
Slovak Energy Annual 2013
161
2. CIELE
2.2. Jadrová energetika
2.1. Výroba a prenos elektrickej energie
2.2.1 Prototyp rýchleho plynom chladeného reaktora ALLEGRO
EÚ v roku 2009 prijala materiál skupiny EASAC „Transfor-
Reaktor bude demonštračným reaktorom pre overenie tech-
ming Europe´s Electricity Supply...“, v ktorom prijala stra-
nológie veľkého energetického plynom chladeného reaktora
tégiu väčšej bezpečnosti a spoľahlivosti národných preno-
GFR. Má za cieľ preukázať bezpečnú, spoľahlivú a dlhodobú
sových sústav. V dokumente prijala aj záväzok zväčšovania
prevádzku plynom chladeného reaktora.
prenosových kapacít cezhraničných vedení. Aktivity navrhnutej témy výskumu majú zaistiť dostatočnú pripravenosť
2.2.2. Bezpečné a efektívne vyraďovanie jadrových elektrární a nakla-
prenosovej sústavy SR na tieto nové požiadavky.
danie s jadrovým odpadom
Navrhnuté ciele a výstupy sú orientované na zvýšenie bez-
del pre stanovovanie intervalu spoľahlivosti nákladov,
pečnosti prenosovej sústavy Slovenska pracujúcej v kontex-
implementácia OECD/NEA International Structure for
te celoeurópskej prenosovej siete ENTSO. Ďalším výstupom
Decommissioning Costing of Nuclear Installations štruk-
je zvýšenie prenosovej schopnosti prenosovej sústavy hlav-
túry, plánovanie radiačnej ochrany pri vyraďovaní jadro-
ne v oblasti cezhraničných prenosov. Tretím výstupom je
vých zariadení, bezpečnostné aspekty ukladania rádioak-
podstatné zvýšenie rýchlosti a bezpečnosti riadenia preno-
tívnych odpadov z vyraďovania v povrchových úložiskách,
sovej sústavy. Ide o VaV nových sieťových technológií, mo-
systémy lokálnej filtrácie pri vyraďovaní jadrových zaria-
nitorovanie, kontrolu a bezpečnú prevádzku interoperabil-
dení, demontážne postupy pre alfa kontaminované zaria-
ných sietí za bežných a mimoriadnych podmienok.
denia vyraďovaných jadrových zariadení, charakterizácia
Aktivity na dosiahnutie cieľa sú: pravdepodobnostný mo-
povrchov a materiálov pre účely uvoľňovacích meraní,
Cieľom aktivít VaV je nasadenie systémov WAMS, WAPS v ob-
nová sklenená fixačná matrica pre fixovanie kvapalných
lasti prenosových sústav a použitie jednotiek PMU ako zák-
RAO s mernou aktivitou 100 GBq/dm3, zvýšenie prevádz-
ladných prostriedkov na spoľahlivé meranie potrebných ve-
kovej spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zariadenia
ličín. Na základe získaných veličín sa zostavia matematické
na vitrifikáciu chrompiku, optimalizácia tvorby sekun-
modely prenosových sústav, ktoré umožnia výpočty zmien
dárnych odpadov z pretavovania kontaminovaných kovov
topológie, rekonfigurácie a redispečingu vnútroštátnych a
a vybudovanie moderného rádio-chemického laboratória.
zahraničných prenosových sústav.
2.2.3 Bezpečná prevádzka a budovanie JE
Obr. Zber dát pomocou systému SCADA a WAMS
Obr. Štvrtá generácia reaktora – plynom chladený reaktor ALLEGRO
Fig. Data acquisition by the SCADA and WAMS system
Fig. The generation IV GFR system – Allegro reactor
(http://www.ece.ucdavis.edu/~xiaoli/images/research/info_infrastructure.jpg)
(http://www.intechopen.com/source/html/42408/media/image2.png)
162
Slovak Energy Annual 2013
Obr. Kábel obalený supravodivým materiálom
Obr. Rýchlonabíjacia stanica pre elektromobily
Fig. Cable with superconductor wrapped around it
Fig. Fast-charging station for EVs
(http://www.physics.oregonstate.edu/~demareed/313Wiki/lib/exe/fetch.php?
(http://images.gizmag.com/gallery_tn/charging-station-1.jpg)
w=&h=&cache=cache&media=507887284_3945ca4260.jpg)
Cieľom je rozpracovanie poznatkov a rozšírenie úrovne
všetkých účastníkov trhu, ako aj nových technológií napr.
poznania bezpečnostne významných procesov, existu-
elektromobilita, integrácie všetkých druhov OZE do elektri-
júcich energetických blokov: predikcia vlastností kon-
začnej sústavy, so zameraním na naplnenie cieľov energe-
štrukčných materiálov jadrových zariadení v dôsledku
tickej politiky EÚ.
ich starnutia a v dôsledku rádioaktívneho žiarenia pri
povoľovaní dlhodobej prevádzky tlakovodných reakto-
Inteligentná sieť a sebestačný región
rov, charakteristika vodno-chemického režimu, spôsoby
Vytvoriť koncept na pilotné testovanie pokročilého sys-
riadenia vodíka v podmienkach ťažkých havárií, verifi-
tému pre analýzu, riadenie a dynamickú reguláciu nn
kácia a validácia počítačových kódov, pokrokové metódy
sietí. Navrhnúť potrebný hardware a sof tware pre monito-
pre analýzy ťažkých havárií, experimentálne preverenie
ring a optimalizáciu a reguláciu toku výkonov v dôležitých
materiálových a fyzikálnych podmienok prevádzky jad-
uzloch v NN sieti za DTS, vo väčších odberoch a lokálnych
rových reaktorov, nedeštruktívne testovanie materiálov,
zdrojoch, zriadiť testovacie laboratórium pre smart grid
stanovenie požiadaviek na jadrové palivo v súvislosti s no-
a smart metering pre overovanie konceptov a technológií v
vým palivom s vyšším obohatením a vyšším vyhorením,
zmysle možných štandardov a noriem pre zavádzanie inte-
podmienky uložiteľnosti jadrových materiálov a odpadov
ligentných sietí.
pochádzajúcich z palivového cyklu, metodiky tréningu
prevádzkového personálu, krízového a havarijného ma-
Obnoviteľné zdroje energie – OZE
nažmentu pod psychickým stresom a zlepšenie procedúr
Testovanie možností riadenia výroby z distribuovaných
riadenia krízových situácií a ťažkých havárií a využívanie
malých OZE z pohľadu ich možností regulácie hlavne z ťaž-
pokrokových metód pre deterministické a pravdepodob-
šie predikovateľných OZE, výskum nástrojov regulácie ja-
nostné hodnotenia jadrovej bezpečnosti pri extrémnych
lového výkonu a iných nežiaducich vplyvov z OZE, testovať
externých udalostiach.
technické a ekonomické možnosti nasadenia batérií a akumulačných technológií a spotrebičov pre lokálne usklad-
2.3. Smart grid technológie – zavádzanie inteligentných meracích
nenie vyrobenej elektrickej energie z OZE za účelom ich
a riadiacich systémov v podmienkach energetiky SR
efektívnejšej integrácie do DS v blízkosti výroby, testovať
Cieľom je realizácia výskumných pilotných projektov.
možnosti využitia malej kombinovanej výroby a malých
V rámci nich projektov je potrebné navrhnúť koncept a vy-
vodných elektrární za účelom využitia v rámci konceptu lo-
budovať inteligentnú sieť, na ktorej sa budú testovať jed-
kálnej výroby v rámci sebestačného regiónu.
notlivé funkcionality siete, pri zohľadnení požiadaviek
Elektromobilita
Slovak Energy Annual 2013
163
Vytvoriť a testovať pokročilý riadiaci back-end systém pre
Téma č. 2: Funkcionálne materiály je zameraná na prípra-
real-time správu a riadenie nabíjacieho cyklu v inteligent-
vu a optimalizáciu fyzikálnych vlastností vybraných mate-
ných nabíjačkách na princípe open-source sof twaru otvo-
riálov dôležitých pre inovácie v procesoch výroby, prenosu
reného pre nabíjaciu infraštruktúru rôznych výrobcov,
a spotreby energie: membrány, katalyzátory a elektrolyty,
vybudovať a testovať demonštračnú nabíjaciu infraštruk-
tuhé elektrolyty a sorbenty, vysokoteplotné supravodiče,
túru na vybraných verejných priestranstvách s rozličnou
materiály na uskladnenie energie pri vysokých teplotách,
topológiou DS, rozličným intervalom využívania resp. na-
materiály pre výkonovú elektroniku, elektrofólie pre ener-
bíjania, vrátane inštalovania domácich nabíjacích staníc
getické aplikácie.
u vybraných spotrebiteľov so zapojením do inteligentného
systému riadeného nabíjania, výskum a testovanie vplyvov
Téma č. 3: Technológia prípravy je zameraná na vývoj a ove-
extra rýchlych nabíjacích staníc na DS na kvalitu elektri-
rovanie postupov hrajúcich rozhodujúcu úlohu vo zvyšova-
ny, zaťaženie a parametre požadovanej infraštruktúry DS,
ní pridanej hodnoty vyrábaných energetických zariadení,
výskum a pilotné overenie manažovaného nabíjania pros-
nanášanie povrchových vrstiev, monitorovanie vlastností
tredníctvom inteligentných nabíjačiek, vrátane nabíjačiek
a detekcia defektov.
v domácnostiach s cieľom pozitívne ovplyvňovať parametre
DS, výskum v oblasti modelov zúčtovania za nabíjanie EV
2.5. Teplárenstvo
vrátane možností roamingu medzi rozličnými poskytovateľmi nabíjania, výskum v oblasti možnosti krátkodobej
Cieľom je distribučný reťazec dodávky tepla formovať tak,
akumulácie energií na úrovni koncových spotrebiteľov, vý-
aby boli od kotla po radiátor minimalizované články, ktoré
skum v oblasti možnosti dlhodobej akumulácie energií.
cenu konečného produktu predražujú. K tomu pripraviť nástroje v legislatívnej a ekonomickej oblasti.
2.4. Materiály pre energetiku
Pripraviť legislatívne a technické nástroje, ktoré zjedno-duCieľom výskumu bude: produkcia nových poznatkov základ-
šia pripájanie nákupných centier, veľkých obytných kom-
ného a aplikovaného výskumu, meraná množstvom a kva-
plexov na existujúce a konkurencie schopné zdroje CZT. Pre
litou vedeckých publikácií a patentov, produkcia poznatkov
vykurovanie/chladenie veľkých objektov využívať iba kom-
aplikovateľných v spoločenskej praxi a priemyselnej výrobe
binovanú výrobu.
na Slovensku, resp. v Európe.
Kombinovaná výroba musí byť atraktívna aj bez vysokých
Podporením výskumných tímov sa zvýšia šance na širšie
výkupných cien, ktoré deformujú nielen energetiku, ale aj
zastúpenie Slovenska v projektoch medzinárodnej spolu-
poľnohospodárstvo. Podporiť výskumnú štúdiu, ktorá pre-
práce, predovšetkým v rámci Európskej únie. Téma je v pl-
ukáže a zadefinuje silné a slabé stránky použitia biomasy
nom súlade so stratégiou EUROPA 2020. Umožňuje reagovať
z rôznych hľadísk: potravinovej bezpečnosti a stability,
na požiadavky malých a stredných podnikov, ako aj veľkých
efektívnej dopravy z miesta výroby na miesto spotreby, per-
firiem. Špecializácia na výskum a vývoj v oblasti nových
spektívy rozvoja a možných negatívnych vplyvov na ekosys-
materiálov je v súlade s tradíciou Slovenska ako krajiny
tém krajiny.
s vyspelým strojárskym a elektrotechnickým priemyslom,
zodpovedá aj potrebe zvyšovať v budúcnosti pridanú hod-
Materiál je skrátenou verziou a bol vypracovaný na základe pod-
notu produkcie.
kladov autorov: František Janíček, Juraj Wagner, Juraj Altus, Anton
Beláň, Ján Gaduš, Fedor Gömöry, Andrej Hanzel, Peter Chochol, Igor
Výskum v oblasti materiálov pre energetiku je vhodné rozčleniť do
Chovan, Igor Chrapčiak, Michal Kolcun, Juraj Kubica, Peter Líška,
troch tém:
Ľubomír Mátel, Vladimír Slugeň, Anton Cerman.
Téma č. 1: Konštrukčné materiály je zameraná na prípravu
a optimalizáciu mechanických a tepelných vlastností vybraných materiálov: vláknité kompozity, materiály pre extrémne podmienky, ocele pre extrémne podmienky, pokrokové betóny.
164
Slovak Energy Annual 2013
Strategy of research, development and
innovations in the Slovak Republic by 2020
Processing of priority areas of applied research, development and innovations
Priority area VI – Sustainable power industry and energies
is an electrical network to which two-way communication, smart metering, monitoring and regulation systems
1. INTENTIONS
are added. Intelligent network will integrate the activi-
For research and development (R&D) in the energy sec-
ties of all connected elements on the generation as well
tor it is necessary to define activities in accordance with
as consumption side at all voltage levels with the aim to
the update of the energy policy concept of the Slovak Re-
ensure safe, economically ef ficient, stable and sustainab-
public. A substantial part of the energy research is the
le power supply from large central sources in combinati-
objectives of the EU Framework Programme for Research
on with small distributed sources and renewable energy
and Innovation – Horizon 2020, to ensure a safe, clean
sources, installed in places of consumption also in the
and efficient energy. The concept of Slovakia's energy po-
low voltage networks. Research in the field of smart grids
licy must define strategic power sources and determine
will focus on building of functionality of the low voltage
the rate of contribution of the research on their develop-
intelligent network and optimum integration of compo-
ment.
nents, monitoring and optimization of power generation
from renewable energy sources, design of the tools for
The research focuses on the transmission system and po-
consumption monitoring and control, testing of possible
wer distribution development. The installed capacity of
options for local storage of electricity, the introduction of
new sources is growing. Their composition is diversified.
smart metering and control systems and the electromo-
The transmission grid will not be able to export generated
bility development, the conditions for implementation of
energy abroad. The problems with the regulation result to
intelligent system solutions and testing of the concept of
unwanted power f lows caused by insuf ficient transmis-
a self-sustaining region.
sion capacity and oversupply in the EU. It is necessary to
prepare measures to enhance the power system operation
Increasing of ef ficiency of power generation, distributi-
security, power export limits and to improve the trans-
on, power usage, lowering of the heat loss, the implemen-
mission system control.
tation of intelligent systems of using of various forms of
energy will not be possible without the use of new types
The decommissioning of nuclear power plants is a dif fi-
of mate-rials, respectively improvement of the proper-
cult process involving all technical and management ac-
ties of known materials. R&D activities are identified in
tivities associated with the termination of operation of
the European Commission analysis „Materials Roadmap
nuclear facilities and their subsequent disassembly and
Enabling Low Carbon Energy Technologies“.
exclusion from control of supervisory authorities. Requirements for the safe and ef ficient control of the process
The R&D activities in the field of heat supply must be
are growing. It is necessary to develop more ef ficient and
defined. Slovakia does not have enough primary sources.
environmentally friendly method of decommissioning of
R&D should be focused on technical-economic evalua-
shut-down power plants and methods of processing and
tion of the centralized heat supply, on increasing of the
storage of radioactive waste.
power and heat cogeneration, on the evaluation of municipal waste, agricultural biomass and forest biomass
Maintaining of safety, reliability and operational ef ficien-
with a focus on power generation, central heating and
cy and extension of their operational life is a priority task
cogeneration.
of R&D in the field of conventional nuclear power plants.
The priority is to ensure the conditions for licensing and
In order to ensure the long-term development objectives
construction of nuclear sources of a new generation.
in the field of power industry it is necessary to coordinate and interconnect the research organizations from
It is necessary to determine the most ef ficient way of
industry, departments of the Slovak Academy of Sciences
using sources in our system. For the field of the trans-
and Universities. We also need to find a solution for the
mission system and power distribution development it
undersized infrastructure of the R&D in the field of po-
is necessary to solve tasks associated with increasing of
wer industry. Support must be directed to the creation
the transmission capacity in the direction North-South,
of superregional Centre of Competence and the establis-
uniform electricity consumption and to reduce demand
hment of a regional R&D centre for the implementation
for support services using intelligent systems. Smart grid
of R&D results.
Slovak Energy Annual 2013
165
In the areas where we are achieving positive results from
2.2. Nuclear energy
the long-term view interconnection between energy research and the infrastructure in the European Research
2.2.1 Prototype of a gas-cooled fast reactor ALLEGRO
Area will be intensified.
The reactor will serve as a demonstration reactor for the
verification of large gas-cooled fast reactor GFR. It aims to
The following research topics were defined in the priority area:
demonstrate safe, reliable and long-term operation of a gas-
→ Power generation and transmission
cooled reactor.
→ Nuclear energy
→ Smart grid technologies
2.2.2. Safe and effective decommissioning of nuclear power plants and
→ Materials for the power industry
nuclear waste management
→ Heating industry
The activities to achieve the objective are: a probabilistic
model for determining the confidence interval of the cost,
2. OBJECTIVES
implementation of OECD/NEA International Structure Cos-
2.1. Power generation and transmission
ting for Decommissioning of Nuclear Installations, planning of radiation protection during decommissioning of
In 2009 the EU adopted a material of the EASAC group
the nuclear installations, the safety aspects of the dispo-
“Transforming Europe's Electricity Supply...” in which the
sal of radioactive waste from the decommissioning in the
EU has adopted a strategy of greater security and reliability
surface repositories, local filtration systems during decom-
of the national transmission system. In the document EU
missioning of the nuclear installations, characterization of
also adopted a commitment to strengthen the cross-border
surfaces and materials for the purpose of release measu-
transmission network capacity. Activities of the proposed
ring, the new fixation glass matrix for fixing liquid radioac-
research topics should ensure the suf ficient readiness of
tive waste with a specific activity of 100 GBq/dm3, increase
the transmission system of the Slovak Republic for the new
operational reliability and operational safety of the devices
requirements.
for vitrification of chrompic, optimization of secondary
wastes production from remelting of contaminated metals
The proposed goals and outcomes are focused on impro-
and development of a modern radio-chemical laboratory.
ving safety of the transmission system in Slovakia working
in the context of the pan-European transmission network
2.2.3 Safe operation and construction of a nuclear power plant
ENTSO. Another output is the increase in the transmission
The aim is development of knowledge and better understan-
capacity of the transmission system especially for cross-
ding of the safety-relevant processes of the existing power
border transfers. The third output is a substantial increase
units: prediction of properties of structural materials used
of speed and transmission system control security. This is
in nuclear facilities as a result of aging and as a result of
a R&D of new network technologies, monitoring, control
radiation by allowing of long-term operation of pressurized
and safe operation of interoperable networks under normal
water reactors, the characteristics of water-chemical mode,
and abnormal conditions.
management of hydrogen in the heavy accident conditions,
verification and validation of the computer codes, advanced
The objective of R&D activities is to deploy systems Wide
methods for the analysis of severe accidents, experimental
Area Measurement System (WAMS), Wide Area Protection
verification of material and physical operation conditions
System (WAPS) to the transmission systems and application
of nuclear reactors, non-destructive testing of materials,
of PMU units as basic tools for reliable measurement of the
setting of requirements for nuclear fuel in connection with
necessary values. Based on the obtained values mathemati-
fresh fuel with higher enrichment and higher burnout, con-
cal models of the transmission systems are compiled which
ditions of storability of nuclear materials and waste deri-
allow calculation of topology changes, reconfiguration and
ving from fuel cycle, methodology of operating personnel
re-dispatching of the national and international transmis-
training, crisis and emergency management under psychic
sion systems.
stress and improvement of crisis situations and severe accidents management procedures and use of advanced methods for deterministic and probabilistic assessment of nuclear safety under extreme external events.
166
Slovak Energy Annual 2013
Fig. Vision of a decentralized system utilizing smart grid technology
Fig. Integrated power management system and energy storage
Obr. Vízia decentralizovaného systému využívajúca technológiu Smart Grid
Obr. Integrovaný systém regulácie a akumulácie energie
(http://powerelectronics.com/site-files/powerelectronics.com/files/archive/pow-
(http://content.edgar-online.com/edgar_conv_img/2012/09/19/0001102624-
erelectronics.com/images/feat2-1009-smartgrid-sys-fig01.jpg)
12-000755_ZBBENERSYSTEM.JPG)
2.3. Smart grid technology – implementation of smart mete-
regulation options particularly from less predictable rene-
ring and control systems in the conditions of power industry
wable energy sources, research of the tools for reactive po-
of the Slovak Republic
wer regulation and other adverse impacts from renewable
energy sources, testing of the technical and economic po-
The aim is implementation of research pilot projects. In
ssibilities for the deployment of batteries and accumulati-
these pilot projects it is necessary to propose the concept
on technologies and appliances for local storage of power
and build up smart grid, which will be used to test the
produced from RES for the purpose of their ef fective integ-
functionality of the network taking into account the requ-
ration into the distribution system (DS) close to production,
irements of all market participants as well as new techno-
testing of the possibility of using of small cogeneration and
logies like electromobility, the integration of all types of
small hydro power plants in order to use the concept of lo-
renewable energy sources (RES) into the power system with
cal generation in a self-sustaining region.
focus on achieving the objectives of EU energy policy.
Electromobility
Smart grid and self-sustaining region
The aim is to create and test an advanced back-end mana-
The aim is to create a concept for pilot testing of an ad-
gement system for real-time management and control of
vanced system for an analysis, management and dynamic
the charging cycle in the smart chargers on the principle
control of low voltage networks, to propose the necessary
of open-source sof tware opened for the charging infras-
hardware and sof tware for monitoring and optimization
tructure and dif ferent manufacturers, to build up and test
and regulation of power f low in important nodes of a low
charging infrastructure designed to demonstrate the tech-
voltage network for DTS at higher power consumptions and
nology at selected public places with dif ferent DS topology,
local resources, and to set up a testing laboratory for smart
dif ferent interval of use or charging, including installati-
grid and smart metering for the verification of concepts
on of home charging stations for the selected customers
and technologies in terms of possible standards and norms
with their involvement in smart managed charging system,
for the implementation of intelligent networks.
research and testing of the ef fects of extra fast charging
stations for DS on the quality of electricity, loading and
Renewable energy sources
required parameters of DS infrastructure, research and
Testing of the production management possibilities of dis-
pilot verification of the managed charging through smart
tributed small renewable energy sources in terms of their
chargers, including chargers in households in order to po-
Slovak Energy Annual 2013
167
rials for extreme conditions, steel for extreme conditions,
advanced concrete.
Topic 2: Functional materials: The topic is focused on preparation and optimization of the physical properties of selected materials essential for the innovations in processes
of power production, transmission and consumption: membranes, catalysts and electrolytes, solid electrolytes and
sorbents, high-temperature superconductors, materials for
energy storage at high temperatures, materials for power
electronics and electrofoils for energy applications.
Topic 3: Technologies of preparation: The topic is focused on
the development and validation of procedures playing a crucial role in increasing the added value of the manufactured
energy equipment, application of coatings, monitoring of
properties and detection of defects.
sitively inf luence the DS parameters, research in the field
2.5. Heating industry
of billing models for charging of electric vehicles (EV), including possibilities of roaming between dif ferent charging
The main aim is to form the heat supply distribution chain
providers, research in the field of short-tem accumulation
in a way that between the boiler and the radiator the cells
of energies by the end consumers, research in the field of
would be minimized which make the cost of the end pro-
possibility of long-term accumulation of energies.
duct overpriced. Moreover, it is necessary to prepare instruments in the legislative and economic field.
2.4. Materials for the power industry
It is also necessary to prepare legislative and technical
The main aim for the research will be: production of new
instruments which simplify the connection of shopping
knowledge in basic and applied research, measured by qu-
centres and large residential complexes to the existing
antity and quality of scientific publications and patents,
competitive central heat source (CHS). For heating/cooling
production of knowledge applicable in social practice and
of large objects only cogeneration should be used.
industrial production in Slovakia and in Europe.
Combined production must be attractive even without the
By supporting of the research teams, the chances for a wider
high purchase prices which distort not only the power
representation of Slovakia in international cooperation pro-
industry but also agriculture. A research study which de-
jects will increase, particularly within the European Union.
monstrates and defines strengths and weaknesses of the
The topic is fully in line with Europe 2020. It allows respon-
use of biomass from dif ferent perspectives must be suppor-
ding to the requests of small and medium-sized enterprises
ted: food security and stability, transport ef ficiency from
as well as large companies. The specialisation in research
the place of production to the place of consumption, deve-
and development of new materials is in accordance with the
lopment perspectives and possible negative ef fects on the
tradition of Slovakia as a country with advanced engine-
ecosystem of the country.
ering and electronics industries, and also corresponds with
the need to increase the added value of future production.
The material is an abbreviated version and has been elaborated based on the basic documents of the following authors: František Ja-
Research in the field of materials for power industry should
níček, Juraj Wagner, Juraj Altus, Anton Beláň, Ján Gaduš, Fedor Gö-
be divided into three topics:
möry, Andrej Hanzel, Peter Chochol, Igor Chovan, Igor Chrapčiak,
Topic 1: Construction materials: The topic is focused on
Michal Kolcun, Juraj Kubica, Peter Líška, Ľubomír Mátel, Vladimír
preparation and optimization of mechanical and thermal
Slugeň, Anton Cerman.
properties of selected materials: fibrous composites, mate-
168
Slovak Energy Annual 2013
Som hrdý na katedru elektroenergetiky
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
Vedúci Katedry elektroenergetiky na FEI TU v Košiciach
Katedra elektroenergetiky na Technickej univerzi­
te v Košiciach, kde pôsobíte od roku 1999 ako vedúci
katedry, bola založená 3. októbra 1973. Predstav­
te nám bližšie jej aktivity za posledných 40 rokov.
Skúste to prosím zhodnotiť.
Za 40 rokov Katedry elektroenergetiky bolo aktivít neúrekom. V krátkosti je možné povedať, že sa katedra za celé
obdobie svojho pôsobenia zameriava na tri hlavné aktivity:
→V
ychovávať absolventov pre energetickú prax.
→R
iešiť vedecko-výskumné projekty z oblasti elektroenergetiky.
→S
polupracovať s energetickou praxou.
Za 40 rokov pôsobenia katedry opustilo jej brány viac ako
2 000 absolventov, z ktorých väčšina pracuje v oblasti energetiky. Začiatky boli poznamenané personálnym budovaním
a zabezpečením technického vybavenia (budovanie labora-
prístroje, čo pomôže v ďalšom pedagogickom a vedecko-vý-
tórií). Pri vzniku na katedre pôsobilo deväť asistentov a boli
skumnom pôsobení katedry.
vybudované prvé laboratóriá z oblasti techniky vysokých
napätí a elektrických ochrán. Osemdesiate roky minulého
Katedra zabezpečuje vzdelávanie elektrotechni­
storočia boli poznamenané hlavne kvalifikačným rastom
kov a inžinierov elektrotechnikov. Ako prebieha
pracovníkov katedry a riešením rezortných výskumných
prepojenie potrieb vzdelávania a praxe – na čo kla­
úloh. V roku 1988 na katedre pôsobili už piati pedagógovia vo
diete dôraz pri danom štúdiu v súčasnosti?
funkcii docent. Posledných 20 rokov života katedry sa nieslo
Katedra ma veľmi dobrú spoluprácu s energetickou praxou.
v duchu prestavby priestorov katedry, súčasne sa zvyšovala
Vznikala postupne, ale konkrétne výsledky sa prejavili v po-
kvalifikačná úroveň zamestnancov a riešili sa vedecko-vý-
sledných 15-tich rokoch. Katedra každoročne rieši niekoľko
skumné úlohy (VEGA, KEGA, APVV) a výskumné úlohy pre
diplomových a bakalárskych prác zadaných priamo energe-
prax. Katedra začala aktívne spolupracovať so zahraničný-
tickou praxou. Na katedre vznikli nové laboratóriá vďaka
mi univerzitami.
firmám, ako sú VSE, a. s., SEPS, a. s., SE, a. s., ABB, s. r. o.,
Siemens, s. r. o. SAT, s. r. o., SchneiderElectric, BBF Elek-
Ktoré dôležité míľnik y za čias pôsobenia katedry
tro, ELKO, HASMA, s. r. o. a ďalším. Katedra pripravila ďal-
elektroenergetik y by ste radi spätne v yzdvihli
šie vzdelávanie pre zamestnancov spoločnosti SEPS, a. s.,
a spomenuli? Čo v jej „dejinách” zvlášť zavážilo?
VSE, a. s. a TEKO Košice. Dôraz kladieme na úzke prepojenie
Základným míľnikom v živote katedry bol jej vznik v roku
výučby a praxe. Absolventi našej katedry často nachádzajú
1973 ako následok spoločenskej potreby rozvoja Východoslo-
po skončení štúdia zamestnanie práve v týchto firmách.
venského kraja. Ďalším míľnikom je pričlenenie Katedry elektrického tepla a elektrochémie v roku 1981. Týmto katedra zís-
V y osobne ste vedúcim katedry od roku 1999. Ako si
kala pedagógov s vedecko-pedagogickou hodnosťou a niekoľko
spomínate na vaše začiatky? Čo sa na nej z vášho po­
laboratórií, čo pomohlo k výučbe odborných predmetov.
hľadu za tie roky najviac zmenilo?
Nová éra katedry začala rokom 2000. V tomto období kated-
V čase môjho nástupu do funkcie vedúceho katedry pra-
ra začala pripravovať nové študijné smerovanie so zamera-
covalo na katedre päť docentov a desať asistentov, mnohí
ním na informačné a riadiace systémy v elektroenergetike.
bez vedeckej hodnosti. Pre potreby výučby bolo k dispozí-
V roku 2003 bola k našej katedre pripojená Katedra techni-
cii päť laboratórií. Za 15 rokov sa nám podarilo vybudovať
ky vysokých napätí, čím sme získali výskumný potenciál,
moderné pracovisko. Dnes na katedre pracuje 16 pedagógov
ktorý zúročujeme dodnes. Posledné roky v živote katedry sú
na plný úväzok z toho traja profesori, traja docenti a desať
veľmi dynamické. Najmä získavaním a riešením viacerých
odborných asistentov, všetci s vedeckou hodnosťou. Katedra
projektov z fondov Európskej únie. Projekty z EU sú spojené
disponuje 17 laboratóriami, v ktorých paralelne prebieha vý-
s veľkou byrokraciou, ale na druhej strane sa katedre poda-
učba aj výskum. Počas spomínaného obdobia katedra vycho-
rilo vybudovať nové laboratóriá a zakúpiť viaceré unikátne
vala 22 PhD. študentov v dennej a 20 v externej forme štúdia.
Slovak Energy Annual 2013
169
I am proud of our Department of Electric
Power Engineering
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
A Head of the Department of Electric Power Engineering at FEI TU Košice
Zamestnanci napísali veľké množstvo študijnej literatúry
(knihy, monografie, skriptá) z oblasti elektroenergetiky, ktoré sa využívajú pre štúdium nielen na našej katedre. Za tieto
roky katedra vyriešila 28 projektov typu VEGA, KEGA, APVV,
Štátny projekt a projekty financované EÚ. V súčasnosti katedra spolupracuje s 13 univerzitami v rámci Európy, ktoré
pravidelne navštevujú študenti a zamestnanci v rámci projektov ERAZMUS. Pre potreby praxe katedra za spomínané
obdobie vyriešila viac ako sto úloh a zorganizovala sedem
Medzinárodných vedeckých sympózií Elektroenergetika.
Pod vaším vedením ukončilo štúdium 19 bakalárov,
94 diplomatov, 19 doktorandov, ste členom rôznych
redakčných rád v domácich aj zahraničných časopi­
soch, autorom deviatich vedeckých monografií a 25 vy­
sokoškolských učebníc. Aký je váš vzťah k tejto fakul­
obohacuje. Som rád, že katedra napreduje. O štúdium na na-
te a čím je vám najmä blízka? Na čo ste zvlášť hrdý?
šej katedre je v ostatných rokoch zvýšený záujem. Katedra
Po skončení vysokej školy som sa chcel zamestnať v ener-
dnes tvorí stabilné pracovisko na našej Alma Mater.
getickej praxi. Keďže pre nedostatok miesta ma neprijali
Načo som zvlášť hrdý? Najmä na našu Katedru elektroener-
do VSE, n. p., nastúpil som na Elektrotechnickú fakultu
getiky, na našich študentov a najmä na našich úspešných
VŠT v Košiciach. Za 34 rokov praxe s mladými ľuďmi mi fa-
absolventov.
kulta prirástla k srdcu. Práca so študentmi ma vnútorne
The Department of Electric Power Engineering at
five faculty members with the status of associate professor.
the Technical University of Košice, of which you
The last 20 years of its existence were shaped by reconstruc-
have been Head since 1999, was founded on 3 October
tion of the Department’s premises. At the same time, the
1973. Please, introduce us to some of its activities
qualification level of the faculty members has been increas-
for the last 40 years in some detail. Try to evaluate
ing and scientific as well as practical research tasks (VEGA,
them, please.
KEGA, APVV) have been pursued. The Department has be-
In the last 40 years of the Department of Electric Power En-
gun active cooperation with foreign universities.
gineering’s existence there were plenty of activities. It can
be stated that the Department has focused on three main
What important milestones during the existence
activities during the whole period of its existence:
of the Department of Electric Power Engineering
→ To train graduates for practical power engineering;
would you like to mention and highlight in retro­
→ To pursue scientific research projects in the field of electric power engineering;
→T
o cooperate with practical power engineering.
spect? What is of special significance in its history?
The foundational milestone in the Department’s existence
was its establishment in 1973 as a result of the societal
need for development of the Eastern Slovak region. Another
In the last 40 years of its existence the Department produced
milestone was integration with the Department of Electri-
more than 2,000 graduates, most of whom work in the ener-
cal Heating and Electrochemistry in 1981. The Department
gy sector. The beginnings were marked by personal forma-
thereby acquired faculty members with higher academic
tion and the striving for provision of technical equipment
and pedagogical degrees and several laboratories which
(establishing laboratories). At its beginning, there were nine
enabled of fering technical courses.
assistant professors at the Department and first laborato-
A new era of the Department began in 2000. In this period
ries were established in the field of high voltage technology
the Department began preparing a new study orientation
and electric protection. The 1980s were marked especially
with a focus on information and control systems in electric
by a qualification growth of the Department’s personnel and
power engineering. In 2003 the Department of High Volt-
a pursuit of departmental research tasks. In 1988 there were
age was incorporated into our Department which gave us
170
Slovak Energy Annual 2013
additional research potential which we have benefited from
until today. The recent years of the Department’s existence
have been very dynamic. It is especially due to obtaining and
pursuing several projects funded by the EU. Even though EU
projects are related to a high degree of bureaucracy, the Department has succeeded in building new laboratories and
buying several unique devices which will help in future educational and research activities of the Department.
The Department provides education for electrical
technicians and power engineers. How do you facili­
tate interconnecting the requirements of educa­
tion and practice? What do you emphasize in a spe­
cific study program today?
The Department cooperates with practical power engineering very well. This cooperation had been emerging gradually but specific results became evident over the last
15 years. Every year the Department pursues several gradu-
VEGA, KEGA, APVV, the State Project and projects financed
ate and undergraduate dissertations assigned by practical
by the EU. Currently the Department cooperates with 13 uni-
power engineering directly. Within the Department new la-
versities in Europe which are regularly visited by students
boratories were established thanks to the companies such
and faculty members within the framework of the ERASMUS
as VSE, a. s., SEPS, a. s., SE, a. s., ABB, s. r. o., Siemens, s. r. o.
projects. For the requirements of practical power engineer-
SAT, s. r. o., SchneiderElectric, BBF Elektro, ELKO, HAS-
ing, the Department completed more than 100 tasks and or-
MA, s. r. o. and others. The Department prepared furt-
ganized seven international scientific symposiums “Electric
her education for employees of the companies SEPS, a. s.,
Power Engineering” during the period in question.
VSE, a. s. and TEKO Košice. We accentuate close interconnection between education and practice. Our graduates of-
Under your supervision, 19 undergraduate stu­
ten find a vacancy in these companies.
dents, 94 graduate students, and 19 Ph.D. students
took their degree. You are a member of the editorial
You personally have been Head of the Department
boards of various Slovak and international jour­
since 1999. How do you remember your beginnings?
nals and the author of 9 scholarly monographs
From your perspective, what has changed the most
and 25 college textbooks. What is your relationship
over those years?
to this Faculty and in what respect are you especial­
When I was appointed Head of the Department, there were
ly close to it? What are you particularly proud of?
five associate professors and assistant professors, many of
Af ter my college graduation I wanted to find a position in
whom without an academic degree. We had five laboratories
practical power engineering. Since I was not accepted to
for educational purposes. In 15 years we have succeeded in
VSE n. p., due to a lack of free positions, I enrolled at the Fac-
building a modern workplace. Today, there are 16 full-time
ulty of Electrical Engineering of the Technical University of
faculty members at the Department, including three regu-
Košice. During 34 years of working with young people, I have
lar professors, three associate professors and ten assistant
become very attached to the Faculty. Working with students
professors, all of whom with an academic degree. The De-
enriches me personally. I am glad that the Department is
partment has 17 laboratories available, intended for both
making progress. There has been an increased interest in the
education and research. During this period the Department
study at our Department in recent years. The Department
awarded 22 Ph.D.’s by full-time study and 20 Ph.D.’s by dis-
now represents an established workplace at our Alma Mater.
tance learning. The faculty members published a substantial
body of research literature (books, monographs, textbooks)
What am I particularly proud of? It is especially our Depart-
in the field of electric power engineering which are used
ment of Electric Power Engineering, our students and, first
for educational purposes not only at our Department. Over
and foremost, our successful alumni.
these years the Department completed 28 projects, including
Slovak Energy Annual 2013
171
40 rokov Katedry elektroenergetiky
na FEI TU v Košiciach
Uplynul rok a naše pracovisko, Katedra elektroenergetiky, dostalo znovu príležitosť prezentovať sa na stránkach (slovenskej)
Ročenky elektrotechniky a energetiky. S potešením ju využívame o to viac, že o niekoľko týždňov zavŕšime 40-ročné pôsobenie
našej katedry na akademickej pôde Technickej univerzity v Košiciach, na jej Fakulte elektrotechniky a informatiky. Ako to bolo
pred štyrmi desiatkami rokov?
Vznik Elektrotechnickej fakulty a jej katedier na vtedajšej
V r. 1981 bol prijatý nový Zákon č. 39/1980 o vysokých ško-
Vysokej škole technickej v Košiciach prirodzene nebol ná-
lách v ČSSR. Do života katedry sa premietol jej spojením
hodný, naopak plánovitý, generovaný potrebami dynamic-
s Katedrou elektrického tepla a elektrochémie, čím sa no-
kého rozvoja priemyslu v regióne východného Slovenska
vovytvorené pracovisko personálne aj materiálovo značne
a jemu zodpovedajúcou požiadavkou na prípravu kvalifiko-
posilnilo. V priebehu 80. rokov sa katedra interne delila na
vaných odborníkov v elektrotechnike a elektroenergetike.
tri oddelenia:
Napokon vznik fakulty bol živý už skôr, od r. 1962, kedy štát-
→ Oddelenie Výroby a rozvodu elektrickej energie,
ne orgány bývalého Československa schválili perspektívny
→ Oddelenie elektrotepelnej techniky,
plán investičnej výstavy vysokých škôl, v ktorom už bola
→ Oddelenie materiálov a technológií,
zapísaná naša fakulta. Plán sa postupne napĺňal, najskôr
a už ako gestorujúce pracovisko nového študijného odboru
v akademickom roku 1967/68 na Strojníckej fakulte VŠT sa
č. 26-34-8 elektroenergetika, vychovávala budúcich inži-
zriadil elektrotechnický študijný odbor, potom, nariadením
nierov v dvoch študijných zameraniach, výroba a rozvod
Slovenskej vlády ČSSR č. 79/1969 z 21. júla 1969, v akademic-
elektrickej energie a elektrotepelná technika. Na konci toh-
kom roku 1969/70 bola ustanovená Elektrotechnická fakulta,
to obdobia kvalifikačná štruktúra kolektívu kvalitatívne
v poradí štvrtá na pôde VŠT v Košiciach. Jej Katedra elektro-
vzrástla.V roku 1988 vo funkcii docentov už pôsobili piati
energetiky začala písať svoju kroniku 3. októbra 1973.
pedagógovia, ďalší traja odborní asistenti už mali vedecké
hodnosti CSc. Od roku 1983 katedru viedol doc. Ing. Vladimír
Personálne jadro katedry sa prirodzene začalo tvoriť už
Chladný, PhD.
skôr, na úrovni úseku elektroenergetiky Katedry elektrických pohonov, kde boli postupne prijatí mladí inžinieri do
K druhej významnejšej štrukturálnej zmene na pracovis-
funkcie asistentov budúcej katedry. Tam ich začal formovať
ku došlo v r. 2003, kedy bola rozhodnutím vedenia fakulty
a pripravovať na budúce povolanie vysokoškolských pedagó-
zrušená Katedra techniky vysokých napätí a pričlenená ku
gov prof. Ing. František Poliak, vedúci Katedry elektrických
Katedre elektroenergetiky na úrovni oddelenia. Kolektív
pohonov a zároveň prvý dekan našej fakulty (r. 1969-1972).
katedry sa kvalifikačne posilnil o ďalšieho profesora, me-
K dátumu ustanovenia katedry 3. 10. 1973 mala katedra de-
novite o prof. Ing. Karola Martona, DrSc., o dvoch docentov
väť pedagógov, do funkcie externého vedúceho bol vymeno-
a ďalších odborných asistentov s hodnosťou PhD. Práve títo
vaný Ing. Jozef Blišťan, vtedy pracovník Federálneho minis-
dvaja docenti sa neskôr inaugurovali a boli vymenovaní za
terstva palív a energetiky Vlády ČSSR v Prahe. Vzhľadom na
profesorov – prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD. (2009) a prof.
vekové zloženie kolektívu novej katedry jej začiatky neboli
Ing. Roman Cimbala, PhD. (2010).
ľahké, najmä v pedagogickom procese sme boli odkázaní na
V spomínaných 80. rokoch katedra už riešila a úspešne
„pomoc z vonku“. V tejto súvislosti si z vďakou spomíname
oponovala 13 vedecko-výskumných úloh na úrovni rezort-
na mnohých externých prednášateľov, najmä zo sesterskej
ných (11) a štátnych projektov (2). Mala rozvinutú bohatú spo-
katedry na EF SVŠT v Bratislave, ale i skúsených odborní-
luprácu s priemyselným zázemím najmä na východe Sloven-
kov z regionálnej energetiky (VSE Košice, VSŽ Košice). Bežný
ska, pre prax pripravovala priemerne 50 absolventov ročne,
chod katedry v tom čase zabezpečoval jej tajomník Ing. Ka-
v laboratóriách už boli prvé počítače typu PMD 85.
rol Marton, CSc. najskúsenejší interný pedagóg katedry.
Posledná dekáda 20. storočia v našej spoločnosti bola silne
Katedra sa stala gestorujúcim pracoviskom pre študijné
poznačená politicko-hospodárskymi zmenami, vyvolaný-
zameranie energetika v rámci študijného odboru silnoprú-
mi Nežnou revolúciou v Československu. Bolo by nepriro-
dová elektrotechnika. Postupne dozrievala, viacerí mladí
dzené, keby sa revolúciou vyvolané zmeny neprejavili v jej
asistenti nastúpili do vedeckej prípravy externou formou
kolíske, na vysokých školách. Dotkli sa aj života fakúlt a ka-
najmä na EF SVŠT v Bratislave, zvyšoval sa počet laboratórií
tedier, legitímne sa menili ich vedenia, reorganizovala sa
a ich prístrojové vybavenie.
výučba, menila sa orientácia vedecko-výskumnej činnosti
V 40-ročnej histórii katedry sme prirodzene zaznamenali
a spôsoby riadenia.
niekoľko medzníkov, ktoré pozitívne ovplyvňovali jej ďalší
V týchto intenciách sa menil život aj na našej ka-
rozvoj.
tedre.
172
Nové
vedenie
katedry
(pôvodného
vedúceho
Slovak Energy Annual 2013
doc. Ing. Vladimíra Chladného, PhD., začiatkom roku 1990
dvojročné obdobie bolo ťažké, výsledkom rekonštrukcie bolo
nahradil doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.), napĺňajúc požia-
získanie dôstojných priestorov a najmä zväčšenie plochy pre
davku vyššej samostatnosti vysokých škôl, bolo postavené
vybudovanie nových laboratórií. Do tohto obdobia spadá aj
pred nové úlohy. Zamýšľali sme sa nad novým odborným
spomínané pričlenenie bývalej Katedry techniky vysokých
profilom absolventov študijného odboru, konzultovali
napätí k našej pôvodnej.
ďalšie potreby elektroenergetickej praxe, tomu postupne
V čase 40. výročia založenia Katedry elektroenergetiky je
prispôsobovali obsah a formy štúdia. Zvýšil sa akcent na
pracovisko stabilným prvkom celej fakulty, vedomé si zod-
ekonomické disciplíny, na využívanie výpočtovej techniky
povednosti za výchovu budúcej generácie elektroenergetikov
najmä v oblastiach analýzy a riadenia elektrizačnej sústa-
na Slovensku. Za 40 rokov brány katedry s vysokoškolským
vy, na digitalizáciu ochrán a pod. Už v r. 1996 mala katedra
diplomom opustilo doteraz približne 2000 absolventov inži-
dve zmodernizované laboratóriá výpočtovej techniky pre
nierskeho štúdia v internej a externej forme, od akademic-
výučbu, osadené počítačmi typu PC286.
kého roku 2005/2006 niekoľko stoviek bakalárov a rovnako
Nové úlohy elektroenergetiky Slovenska boli zahrnuté do
úspešne si katedra počína aj pri realizovaní 3. stupňa VŠ štú-
obsahu vedecko-výskumných projektov najskôr inštitu-
dia (doktorandského). V r. 1999 až 2013 katedra úspešne pri-
cionálneho typu (fakultné úlohy), neskôr projektov typu
pravila 22 doktorandov pre získanie vedeckej hodnosti PhD.
VEGA SR. V 90. rokoch sa na katedre vyriešilo 16 projektov
internou formou a 19 doktorandov externou formou. V aka-
a boli podané štyri patenty. V tomto období traja učitelia
demickom roku 2012/2013 katedra vychováva 12 interných
katedry získali vedecké hodnosti a dvaja boli vymenovaní
a garantuje prípravu piatich externých doktorandov.
do funkcie docentov (doc. Ing. Michal Kolcun, PhD. a doc.
Ing. Juraj Kolesár, CSc.). V roku 1995 až 1999 katedru viedol
Praktickú výučbu na všetkých troch stupňoch VŠ štúdia ka-
doc. Ing. Pavol Novák, CSc.
tedra v súčasnosti realizuje v 16 moderných laboratóriách,
V tomto období katedra zápasila s dvoma problémami:
vrátane troch výpočtových. So spoločnosťou VÁDIUM, s. r. o.
→ nevyhovujúcimi priestormi a častým sťahovaním,
má spoločné laboratórium fotovoltiky v Prešove, slúžiace
→ f luktuáciou pedagógov katedry, spôsobenou nepriaz-
pre výskumné účely.
nivou finančnou situáciou na VŠ SR. Mladí kolegovia
Pri výchove študentov na 3. stupni VŠ štúdia katedra ri-
nachádzali uplatnenie v atraktívnejšom, finančne lepšie
gorózne dodržiava zásadu ich účasti na riešení vedecko-vý-
ohodnotenom prostredí tvoriaceho sa súkromného
skumných projektov. V období r. 2003 až 2013 katedra vy-
sektoru.
riešila:
→ 13 projektov kategórie VEGA SR
Dobu ostatných 15 rokov v 40-ročnej existencii Katedry elek-
→ 3 projekty kategórie KEGA SR
toenergetiky FEI TU v Košiciach možno doplniť viacerými
→ 4 projekty kategórie APVV
prívlastkami: úspešná, dynamická či progresívna. Viaže sa
→ 1 projekt kategórie Štátny projekt
na viaceré priaznivé okolnosti pre pozitívne zmeny na pra-
→ 3 projekty financované zo ŠF ASFEU
covisku, počínajúc personálnymi a končiac stabilizovaním
Vonkajším znakom úspešného riešenia projektov sú stovky
priestorov katedry, spolu umožňujúcich zvyšovanie kvality
publikácií rôzneho druhu a charakteru, ktorými riešitelia
pedagogického procesu a úrovne riešení vedecko-výskum-
obohacujú domáce i zahraničné vedecké a odborné časopisy
ných projektov.
a zborníky z vedeckých podujatí. Katedra je rovnako úspeš-
Ak začneme personálnou stránkou, treba pripomenúť, že
ná pri vydávaní vysokoškolských učebníc a skrípt. V Európ-
v r. 1999 došlo na pracovisku k výmene vedúceho katedry.
skom regióne sa dobre prezentuje organizovaním vedeckých
Novým vedúcim sa stal doc. Ing. Michal Kolcun, PhD., ka-
sympózií. V jubilejnom roku (18.-20. 9. 2013) už bude mať po-
tedru vedie súvisle doteraz. S jemu príznačnou razanciou
radové číslo sedem.
začal riešiť niektoré pretrvávajúce problémy katedry. Absenciu profesorov na katedre vyriešil tým, že už v r. 2000 sa
V jubilejnom roku katedru tvorí 16-členný kolektív pedagó-
inauguroval pred VR FEI TU v Košiciach na funkciu profe-
gov a dve pracovníčky v kategórii THP. Má troch profesorov,
sora a v tom istom roku bol aj vymenovaný prezidentom SR
troch docentov a desať odborných asistentov, všetci s vedec-
riadnym profesorom, pre študijný odbor Energetické a sil-
kou hodnosťou PhD. Okrem nich na katedre pracujú ešte
noprúdové inžinierstvo. Po odsúhlasení vedením univer-
dvaja bývalí pedagógovia, v súčasnosti v dôchodkovom veku
zity v r. 2003 sa začala rozsiahla rekonštrukcia priestorov
na štvrtinový úväzok (prof. Marton, a doc. Novák).
katedry na Mäsiarskej ulici č. 74 v Košiciach. Ukončila sa v r.
2005. Aj keď pre zabezpečenie normálneho chodu pracoviska
Slovak Energy Annual 2013
doc. Ing. Pavel Novák, CSc.
173
40 Years of the Department of Electric Power
Engineering at FEI TU in Košice
After one year our workplace Department of Electric Power Engineering was offered again to present yourself on pages of
(slovak) Yearbook of Electrical Engineering and Power Engineering. We are glad to take the advantage of this opportunity
especially when in a few weeks we celebrate the 40 yearlong existence of our department on academic ground of Technical
University of Košice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics. What is the story that began before 4 decades?
The formation of The Faculty of Electrical Engineering
attended scientific training in external form especially on
and its departments on Technical college in Košice natu-
EF SVŠT in Bratislava. The number of laboratories became
rally was far from random process, on the contrary it was
higher and their equipment became better.
planned and formed by demands coming from dynamically
In 40 year history of the department there were of course
developing industry in region of Eastern Slovakia and also
some milestones that positively inf luenced its development.
formed by demand for highly qualified experts in the field of
In 1981 a new law was signed (No. 39/1980 about universi-
electric engineering and electric power engineering.
ties in ČSSR). That inf luenced the life of our department
However the idea of faculty formation was alive earliers-
by joining with the Department of Electrical Heating and
ince 1962 when government institutes of Czechoslovakia
Electrochemistry that positively inf luenced the staf f and
approved a perspective plan of investment programme of
equipment of laboratories of the department. In 80’s the de-
university development in which also our faculty was men-
partment consisted of:
tioned. The plan was executed progressively, first in aca-
→ Transmission and distribution of electricity section,
demic year 1967/1968 a study programme for electric engi-
→ Electro Thermal Technology Section,
neering was formed on Faculty of Mechanical Engineering
→ Material and Technologies Section.
on VŠT in Košice, af terwards Faculty of Electrical Engineer-
These days the department already took place in education-
ing was constituted by mandate of Slovak Government of
al process as a guaranteeing department for a new study
ČSSR No. 79/1969 dated 21st of July 1969, in academic year
programme No. 26-34-8 Electric Power Engineering. There
1969/1970 as the fourth on VŠT in Košice. First letters of the
were two branches of study programme: Electric Power Gen-
chronicle at Department of Electric Power Engineering were
eration and Distribution and Electro Thermal Technology.
written on 3rd of October 1973.
By the end of these years the qualification structure of the
department staf f increased. In 1988 there were 5 pedagogi-
The core staf f of the department of course was formed even
cal staf f members as Assoc. Professors and another 3 Assist.
earlier on the level of department section on Department
Professors had an academic degree CSc. Since 1983 the head
of Electric Power Driveswhere young engineers were af fili-
of the department was doc. Ing. Vladimír Chladný, PhD.
ated as assistants for future department. There they began
to prepare for future pedagogic career under leading of
Another important structural change in life of the depart-
prof. Ing. František Poliak, head of Department of Electric
ment took place in 2003 when the head of faculty decided
Power Drives and at the same time the first dean of our fac-
to join the Department of High Voltage Technology to our
ulty (1969–1972).
department as another of its section. The department staf f
When our department was formed in 3. 10. 1973 it had
grew up by another Professor, Assoc. Professors and Assist.
9 pedagogues and the external head of the department was
Professors. As Professor it was prof. Ing. Karol Marton, DrSc.
Ing. Jozef Blišťan who worked at Federal Ministry of Fuels
These Assoc. Professors later inaugurated as professors:
and Energetics of SSR Government in Prague. According to
prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD. (2009) and prof. Ing. Ro-
age distribution of department staf f the beginning was not
man Cimbala, PhD. (2010).
easy especially in pedagogic process that relied to the exter-
In above mentioned 80’s the department successfully solved
nal aid. We think back to many external co-workers espe-
13 scientific-research tasks in expert level (11) and in govern-
cially from the departmentat EF SVŠT in Bratislava and also
ment level (2). It had a very intensive cooperation with in-
many experts from regional industry of electric power en-
dustry especially in Eastern Slovakia. There were 50 gradu-
gineering (e.g. VSE Košice, VSŽ Košice). Everyday operation
ates in average per year, in laboratories started to appear
of the department was provided by its secretary Ing. Karol
first personal computers PMD 85.
Marton, CSc., the most experienced pedagogue of our de-
The last decade of 20th century in our society was deeply in-
partment. The department guaranteed study programme
f luenced by political and economic changes caused by Velvet
Electric Power Engineering in the framework of study pro-
revolution in Czechoslovakia. It would be unnatural if these
gramme heavy-current Engineering. Gradually the staf f be-
changes would not inf luence the life in its cradle, on univer-
came older and more experienced as many of staf f members
sities. They projected also into faculty and department lives,
174
Slovak Energy Annual 2013
the heads were changed in law and educational process was
same year he was designated as a professor by the president
restructured. Also the scientific and research orientation
of Slovak Republic for the study programmes Electric Power
changed.
Engineering. An extensive reconstruction of department
In these circumstances the life in our department also
building in Mäsiarska street 74 in Košice begun in 2003 af ter
changed. New department head (previous head doc. Ing.
the university head approved it. It was finished in 2005. Al-
Vladimír Chladný, PhD. was replaced by doc. Ing. Ladislav
though the normal department operation was very hard to
Varga, PhD. at the beginning of the year 1990), fulfilled the
ensure the reconstruction gave us appropriate rooms and it
requirement for higher independency of universities. It had
augmented the department’s space for new laboratories. In
to face whole new tasks. A new professional profile of gradu-
the same time the department joined also the department
ates had to be taken into consideration; the requirements
of High Voltage Technology as mentioned above.
of industry were taken into account while the content and
the form of education changed. The importance of economic
In time of 40th anniversary the Department of Electric Pow-
studies increased and the exploitation of computer technol-
er Engineering is a stable element among faculty depart-
ogy especially in the field of electric system analysis and
ments and it well knows the responsibility for next genera-
control, digital protection etc. also highly increased. Al-
tion education for electric power engineering in Slovakia.
ready in 1996 the department had two modern laboratories
In last 40 years approximately 2000 graduates lef t the de-
with personal computers with PC286 platform prepared for
partment doors in master study level in internal and ex-
educational process.
ternal form, furthermore many hundreds of graduates in
New tasks in the field of electric power engineering in Slova-
bachelor study level since 2005/2006 academic year. The de-
kia were included scientific research projects of institution-
partment successfully educates students in doctoral study
al type and later also in VEGA projects. In 90’s there were 16
level. In years 1999-2013 exactly 22 graduates were prepared
projects solved by department and 4 patents submitted. In
for achieving academic degree PhD. in internal form and 19
this period 3 pedagogues of the department achieved aca-
in external form. In academic year 2012/2013 we have 12 in-
demic degree and another 2 were achieved Assoc. Prof. aca-
ternal and 5 external students in doctoral study level.
demic degree (doc. Ing. Michal Kolcun, PhD. and doc. Ing. Ju-
Practical education in all 3 levels is ensured in 16 modern
raj Kolesár, CSc.). In 1995-1999 the department was led by
laboratories including 3 equipped with computer technol-
doc. Ing. Pavol Novák, CSc.
ogy. In cooperation with VÁDIUM company we have a photo-
In this era the department struggled with 2 problems:
voltaic laboratory in Prešov serving as a research laboratory.
→ i nsuf ficient rooms and frequent movement,
With 3rd level education the department strongly keeps the
→ department pedagogue f luctuation which was caused by
principle of student participation in scientific research pro-
unfavourable financial situation on Slovak universities.
jects. In years 2003 – 2013 the department solved:
Young colleagues found better application in more at-
→ 13 VEGA category projects,
tractive and more financially supported environment of
→ 3 KEGA category projects,
private sector which had been just created.
→ 4 APVV category projects,
→ 1 state level projects,
The last 15 years in 40 yearlong history of our Department
→ 3 project financed by ŠF ASFEU.
of Electric Power Engineering at FEI TU in Košice can be
External signs of successful project solution are hundreds
characterized by various attributes: successful, dynamic or
of various type publications that enrich domestic and inter-
progressive. Many favourable circumstances caused posi-
national scientific and expert journals and scientific confer-
tive changes on the department, e.g. personal changes and
ence proceedings. The department is very successful also
stable situation in department location. So the pedagogical
in the field lecture book publication. In European region
process quality level could increase as well as the quality
organizes scientific symposia. In days from 18th to 20th of
level of scientific research projects solution.
September 2013 already 7th symposium will be held.
Starting with personal side of the question, we have to men-
In 2013 our staf f has 16 pedagogue members and 2 economic
tion that in 1999 the head of the department changed. The
co-workers. The department has 3 professors, 3 Assoc. Pro-
new head became doc. Ing. Michal Kolcun, PhD. He leads
fessors and 10 Assist. Professors, all of them having aca-
the department continuously until now. He started to solve
demic degree PhD. Furthermore we have also 2 ex-workers
some long-lasting department problems. The necessity for
as part time workers (prof. Marton, and doc. Novák).
professors solved by his inauguration in 2000 at convocation
of FEI TU in Košice to professor academic degree and in the
Slovak Energy Annual 2013
doc. Ing. Pavol Novák, CSc.
175
Štatistické
údaje
a mapy
Statistical
data
and maps
LI
CH
178
Slovak Energy Annual 2013
Slovak Energy Annual 2013
179
180
Slovak Energy Annual 2013
Slovak Energy Annual 2013
181
Mapa prepravného systému na slovensku
Map of transmission system in Slovakia
preprava ZEMNÉHO PLYNU
Transmission of natural gas
rok / year
20032004200520062007 200820092010 2011 2012
mld. m3 / bcm72.7
82.7
81.3
73.8
72.8
76.2
66.4 71.4
74.0
56.5
Celková ťažba nerastov
Overall mineral exploitation
Ťažený nerast / Merná jednotka
2008
2009
2010
2011
2012
Exploited mineralUnit of measurement
Hnedé uhlie a lignit / Brown coal and lignite
kt
Ropa vrátane gazolínu / Crude oil incl. gasoline
kt
20.80 15.55 15.84 18.11 15.20
thous. m3 / tis. m3
111,823.00 106,668.00 109,493.15 97,929.00 97,846.00
Zemný plyn / Natural gas
2,242.82 2,573.71 2,196.45 2,159.98 2,093.80
Rudy / Ores
kt
479.14 64.59 60.10 50.14 63.81
Magnezit / Magnesite
kt
1,438.50 859.96 1,221.50 1,196.60 1,008.46
Soľ / Salt
Stavebný kameň
Sand and gravel Štrkopiesky a piesky
Brick raw materials
Tehliarske suroviny
Brick raw materials
kt
99.31 41.40 0.02 0.02 0.00
tis. m3 (od r. 2009 kt)
7,789.11 17,552.60 17,165.30 15,373.39 12,076.80
thous. m3 (kt since 2009)
tis. m3 (od r. 2009 kt)
6,979.40 10,331.51 8,488.14 8,899.33 10,170.70
thous. m3 (kt since 2009) tis. m3 (od r. 2009 kt)
512.74 523.50 351.30 429.20 455.30
thous. m3 (kt since 2009) Vápence a cementárske suroviny tis. m3 (od r. 2009 kt)
Limestone thous. m3 (kt since 2009)
and a cement raw materials
kt
757.40 2,529.30 2,982.30 2,893.90 2,293.30
1,831.500 Vápence pre špeciálne účely
tis. m3 (od r. 2009 kt)
136.10 1,414.40 1,591.80 1,735.40 1,386.80
Limestone thous. m3 (kt since 2009)
for special purposes
kt
862.500
Vápenec vysokopercentný / High-percent limestone
Ostatné suroviny Other raw materials
182
kt
4,035.800 3,714.83 3,700.70 3,807.00 3,455.00
m3 (povrch / surface) 490.71 -
-
-
-
kt (podzemie / underground) 140.60 132.46 87.70 88.30 90.50
kt (povrch / surface) 931.80 1,655.30 1,752.40 1,812.90 1,799.60
Slovak Energy Annual 2013
Who
is
Who
Ing. JÁN BADŽGOŇ, PhD. * 5. októbra 1965
Prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu SR a generálny riaditeľ spol. Castor & Pollux, Bratislava
Po vyučení v SOU elektrotechnickom v Žiline absolvoval v roku 1989 na Fakulte elektrotechniky STU a v roku 2001 ukončil doktorandské štúdium na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 1992 bol riaditeľom spol.
Castor & Pollux a. s. Bratislava (Adotel-Hex, Žilina, Betamont Zvolen, Žel-Sys, Žilina, Spracovanie odpadových plastov, ZvolenLieskovec), ktorej generálnym riaditeľom sa stal v roku 1995. V rokoch 2003 až 2004 pôsobil ako poradca ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR. V súčasnosti sa venuje poskytovaniu poradenských a konzultačných služieb, projektovému riadeniu a projektovému financovaniu. Špecializáciou jeho aktivít sú dopravné a komunikačné systémy. Od roku 2007 je o. i. viceprezidentom
Prezídia Slovensko-Ruskej podnikateľskej rady a senátorom Európskeho hospodárskeho senátu.
President of the Association of Electrotechnical Industry of the Slovak Republic and Director General of the company Castor & Pollux, Bratislava
After training at the Vocational Educational Establishment of Electrical Engineering in Žilina he graduated in 1989 from the Faculty of Electrical Engineering of the Slovak Technical University and in 2001 he completed his PhD studies at the Faculty of Business
Management of the University of Economics in Bratislava. Since 1992 he has been Director of the company Castor & Pollux a. s.
Bratislava (Adotel-Hex, Žilina, Betamont Zvolen, Žel-Sys, Žilina, Spracovanie odpadových plastov, Zvolen-Lieskovec) whose Director General he became in 1995. In 2003 – 2004 he served as an advisor to the Minister of Construction and Regional Development
of the Slovak Republic. Currently he dedicates himself to providing advisory and consulting services, project management and
project financing. The specialisation of his activities is transport and communication systems. Since 2007, inter alia, he is Vicepresident of the Presidium of Slovak-Russian Business Council and Senator of the European Economic Senate.
Ing. IGOR BARTOŠEK * 24. 2 1961
Riaditeľ spoločnosti Rittal, s. r. o.
Po skončení štúdia na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave začal v roku 1985 pracovať ako projektant riadiacich systémov
v spoločnosti Spektra, a. s., kde pôsobil do roku 1992. V rokoch 1992 až 1999 bol spoločníkom a obchodným riaditeľom spoločnosti
Mediatron Bratislava spol. s r. o. Od septembra 1999 je riaditeľom spoločnosti Rittal, s. r. o.
Director of the Company Rittal, s. r. o.
After graduation at the Slovak Technical university, Faculty of Electrical Engeneeringin 1985 in Bratislava he started working as
a project engenner of a managing system in Company Spektra, a. s. From 1992 to 1999 he worked as an associate and Director of
the Company Mediatron Bratislava spol. s r. o. Currently holds the position of the Director of the company Rittal, s. r. o.
Ing. MARTIN BARTOŠOVIČ
Generálny riaditeľ, NAFTA a. s.
Už počas vysokoškolského štúdia ekonomiky a manažmentu absolvoval štipendijné programy na West Virginia University v Morgantown v USA a program nadácií A. Mellona a G. Sorosa na Inštitúte ekonomických štúdií v Nitre. Po ukončení vysokoškolského
štúdia v roku 1996 pracoval v ING Barings a od roku 1998 v spoločnosti A. T. Kearney, kde sa podieľal na projektoch pre renomované medzinárodné finančné inštitúcie a spoločnosti z oblasti energetiky a dopravy. Od roku 2004 pracoval v spoločnosti SPP,
kde získal cenné skúsenosti ako riaditeľ divízie korporátnych záležitostí, predseda predstavenstva spoločnosti SLOVGEOTERM,
člen Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond, člen predstavenstva SPP-distribúcia a predseda dozornej rady Nadácie SPP.
General Director, NAFTA, a. s.
Already during his university studies of economics and management he completed scholarship stays at West Virginia University
in Morgantown in the USA and A. Mellon and G. Soros Foundations at the Institute of Economic Studies in Nitra. Following his
graduation in 1996, he worked in ING Barings and in A. T. Kearneyfrom 1998 where he was involved in projects for renowned
international financial institutions and energy and transportation businesses. From 2004, he worked in SPP, gaining valuable
experience as the head of corporate affairs division, as the chairman of the board of directors of SLOVGEOTERM, member of the
board at EkoFond, non-investment fund, member of the board of directors at SPP-distribúcia and chairman of the supervisory
board of the SPP Foundation.
Ing. MICHAL CABALA, PhD. * 2. 2. 1979
Predseda predstavenstva a riaditeľ OKTE, a. s.
Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, špecializácia výroba, prenos, rozvod a využitie elektrickej
energie. Postgraduálne štúdium ukončil v roku 2010. Takmer celá jeho profesionálna kariéra je úzko spätá s prevádzkovateľom
prenosovej sústavy, kde pôsobil od roku 2002 na rôznych pozíciách súvisiacich so stratégiou a rozvojom prenosovej/elektrizačnej
sústavy ako i oblasti riadenia sústavy a trhových služieb SEPS, a. s. V období 2009 až 2010 pôsobil ako riaditeľ odboru elektroenergetiky na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.
Chairman of the Board and Director of OKTE, a. s.
He graduated from the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology in Bratislava, specialization of electricity
production, transmission, distribution and utilization. He completed the postgraduate studies in 2010. Almost his entire professional career he has been closely linked to the transmission system operator, where he served since 2002 in various positions
related to the strategy and development of the transmission / power system as well as the system management and SEPS market
services. In the period from 2009 to 2010 he was a Director of energy field of the Regulatory Board of the Office for Network
Industries Regulation. Currently he is a Chairman of the Board and Director of OKTE, a. s.
184
Slovak Energy Annual 2013
Ing. GUSTÁV ČASNOCHA * 4. 2. 1960
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti ELV Produkt, a. s.
Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Bratislave odbor Zahraničný obchod (v roku 1983). 1983 – 1990: Interhotely Bratislava –
rôzne vedúce funkcie, 1990 – 1999: súkromne podnikal v oblasti exportu a importu tovarov a surovín najmä v spotrebnom a chemickom priemysle. Od roku 1999: ELV Produkt, a. s. Senec – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.
Chairman and General Director of ELV Product, a. s.
Graduated from The University of Economics in Bratislava, Department of Foreign Trade (in 1983). 1983 – 1990: Inter hotels in
Bratislava – various senior positions, 1990 – 1999: private business in the export and import of goods and raw materials, particularly in the consumer sector and the chemical industry. Since 1999: ELV Product, a. s. Senec – Chairman and General Director.
Ing. MILAN FERENC, PhD. * 29. 9. 1957
Člen predstavenstva SAG Elektrovod, a. s., (od júla 2012) a riaditeľ divízie elektromontáží SAG Elektrovod, a. s. (od februára 2012)
Absolvent Vysokej školy technickej, Elektrotechnickej fakulty v Bratislave (v roku 1981) a doktorandského štúdia na FEI STU
v Bratislave (v roku 2008). 1981 – 1982: Správa Rádiokomunikácií v Bratislave – technik; 1982 – 1992: VUJE, a. s. – kontrolný fyzik
pre spúšťanie 3. a 4. bloku JEV2 EBO Jaslovské Bohunice, spúšťanie 1. – 4. bloku JE Dukovany v ČR; 1992 – 1997: VUJE, a. s. – vedúci
oddelenia elektro a expert pre reaktory typu WER s účasťou na misii expertov pre hodnotenie situácie v JE Metsamor v Arménsku po opätovnom spustení do prevádzky; 1997 – 2012: VUJE, a. s. – člen predstavenstva a riaditeľ divízie podpory prevádzky
– projektový manažér zodpovedný za postupnú rekonštrukciu a modernizáciu JE V1 Bohunice a zahraničné projekty (napr. malá
vodná elektráreň Yeghesis v Arménsku).
Board member of SAG Elektrovod, a. s. (since July 2012), SAG Elektrovod, a. s. – Director of Electrical Assembly Division (since February 2012)
He graduated from the Technical University, Faculty of Electrical Engineering in Bratislava (1981) and achieved Ph.D. at FEI STU
in Bratislava (2008). 1981 – 1982: Radiocommunication Reporting in Bratislava – technician; 1982 – 1992: VUJE, Inc. – Control
Physicist for third and fourth run of NPP Bohunice and first to fourth run of NPP in Dukovany in the Czech Republic; 1992 – 1997:
VUJE, Inc. – Head of Electrical field and expert for WER reactors with the participation in the mission of experts to evaluate the
situation in Metsamor NPP in Armenia after reinitializing its operation; 1997 – 2012: VUJE, Inc. – Member of the Board and Director
of Operations Support Division – Project Manager responsible for the ongoing reconstruction.
Ing. MIROSLAV HOLČÍK * 8. 4. 1951
Konateľ spoločnosti MURAT, s. r. o.
Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, odbor Elektroizolačná a káblová technika (v r. 1975). 1975 – 1990: Kablo Bratislava – vývojový pracovník, vedúci prevádzky, výrobno-technický námestník závodu, 1990 – 1993 Gumon Bratislava, a. s. – výrobno-technický
riaditeľ. Od r. 1993 konateľ spoločnosti MURAT, s. r. o.
Managing Director of MURAT, s. r. o.
Graduated from Faculty of Electrical Engineering at Slovak Technical University, Department of Electric and cable industries (in
1975). 1975 – 1990: Kablo Bratislava – a researcher, a head of operations, production and technical assistant works, 1990 – 1993
Gumon Bratislava, a. s. – Production and Technical Director. Since 1993 Managing Director of MURAT, s. r. o.
MAGDALÉNA HOLČÍKOVÁ * 15. 1. 1951
Obchodná riaditeľka spoločnosti MURAT, s. r. o.
Absolventka SPTŠ Bratislava. 1970 – 1992 Kablo Bratislava – prípravár výroby, samostatný technológ, vedúci VDO. Od r. 1993
obchodná riaditeľka MURAT, s. r. o.
Commercial Director of MURAT, s. r. o.
Graduated from SPTŠ in Bratislava. 1970 – 1992 Kablo Bratislava – a production preparer, independent technologist, a head of
VDO. Since 1993 Commercial Director of MURAT, s. r. o.
Ing. Roman Hrnčirík * 2. 11. 1968
Člen predstavenstva spoločnosti Baňa Čáry, a. s. a riaditeľ pre obchod a financie
Je absolventom Vysokej školy banskej v Ostrave, odbor Ekonomika a riadenie baníctva (1987 – 1992). Do roku 2006 pôsobil v rôznych spoločnostiach ako finančný resp. ekonomický riaditeľ. V rokoch 2006 – 2010 bol generálny riaditeľ spoločnosti Baňa Čáry,
a. s. Od roku 2010 pôsobí v spoločnosti Baňa Čáry, a. s. ako riaditeľ pre obchod a financie.
Member of the Board of Directors of the Company Baňa Čáry, a. s. and Director for Business and Finances
Graduate of Technical University Ostrava, Department of Mining Economics and Management (1987 – 1992). Until 2006 he worked
in various companies as Financial or Economic Director. 2006 – 2010 Director General of the company Baňa Čáry, a. s. Since 2010
he works in the company Baňa Čáry, a. s. as Director for Business and Finances.
Ing. IGOR CHRAPČIAK * 16. 6. 1962
Konateľ spoločnosti Schrack Technik, s. r. o., podpredseda predstavenstva spoločnosti Bratislavská Teplárenská, a. s.
Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, v r. 1985, v rokoch 1985 – 1998 Západoslovenské energetické závody – projektovanie
elektrorozvodných sietí a distribučných TS, vývoj geografických informačných systémov (GIS). Od r. 1998 Schrack Energietechnik
/ Schrack Technik, s. r. o., od r. 1999 riaditeľ, od r. 2005 konateľ spoločnosti. V rokoch 2006 až 2010 člen predstavenstva, od júna
2012 podpredseda predstavenstva spoločnosti Bratislavská Teplárenská, a. s. Podieľa sa na tvorbe koncepcie a realizácii komplex-
Slovak Energy Annual 2013
185
ných systémov automatizovaného diaľkového merania elektrickej energie a prenosu dát, v súčasnosti slovenské a medzinárodné
aktivity v oblasti nasadzovania inteligentných meracích systémov a rozvoja inteligentných sietí pre liberalizovaný energetický
trh, spolupráca s univerzitami. Aktívna účasť v projektoch Kompetenčného centra ELU SAV – výskum a vývoj v oblasti nových
technológií a materiálov pre využívanie v energetike, člen pracovnej skupiny pre oblasť udržateľnej energetiky a energie v SR,
autor mnohých prednášok a príspevkov pre odborné konferencie v SR a ČR.
Managing Director of Schrack Technik, s. r. o. and Deputy Chairman of the Company Bratislavská teplárenská, a. s.
Graduated from Faculty of Electrical Engineering at Slovak Technical University, Department of Electrical techniques (in 1985).
1985 – 1998: Západoslovenské energetické závody (ZSE, š. p.) Bratislava – a designer, 1987 – 1995 a head of the project department
of distribution networks, 1995 – 1998 ZSE, s. p. – Lead of the development of GIS (geographic information system). Since 1998
– Schrack Energietechnik / Schrack Technik, s. r. o. since 1999 the Director, since 2005 the Managing Director. Involved in policymaking and implementation of intelligent remote measurement of electricity complex systems for companies and liberalized
energy market. Since 2006 he is a member of the Bratislavská Teplárenská, a. s.
JURAJ JANDL * 30. 8. 1954
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Baňa Čáry, a. s. V roku 1974 maturoval na gymnázium M. Nešpora. Pomaturitné štúdium dobývanie uhlia absolvoval na Strednej priemyselnej škole v Banskej Štiavnici v roku 1986. V rokoch 1978 – 1996 prešiel všetkými
riadiacimi funkciami v rámci baníckych spoločností VULB Holíč a Baňa Záhorie. V rokoch 1996 – 2000 pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Baňa Záhorie, a. s. V rokoch 2000 – 2012 zastával manažérske funkcie v rámci skupiny Energy Group, a. s.
Chairman of the Board of Directors and Director General of the company Baňa Čáry, a. s.
In 1974 he graduated from M. Nešpor Grammar School. Post-secondary studies coal mining he graduated on Industrial High School
Banská Štiavnica in 1986. 1978 – 1996 passed all managerial positions within mining companies VULB Holíč and Baňa Záhorie.
1996 – 2000 Chairman of the Board of Directors and Director General of the company Baňa Záhorie, a. s. 2000 – 2012 – managerial
positions within the group Energy Group, a. s.
prof. Ing. FRANTIŠEK JANÍČEK, PhD. * 4. 12. 1954
Riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave
Patrí k významným odborníkom v oblasti elektrických ochrán a vytvára podmienky pre aplikácie moderných systémov chránenia
prvkov elektrizačnej sústavy. V oblasti elektrických ochrán, elektrických staníc a na riešení problémov energetiky pracuje viac ako
20 rokov. Je predsedom slovenského výboru Svetovej energetickej rady, štatutárnym zástupcom Združenia EE a členom vedeckých rád viacerých univerzít. Zaslúžil sa o vstup SR do Svetovej energetickej rady so sídlom v Londýne. V rámci svojich vedeckých
a pedagogických aktivít úspešne doviedol k promóciám vyše 70 diplomantov, školí či vyškolil viac ako 10 doktorandov. Publikoval
27 článkov v odborných časopisoch, mal približne 80 vystúpení na domácich a zahraničných odborných konferenciách, je autorom
či spoluautorom 13 vysokoškolských učebníc a skrípt, vypracoval 66 výskumných správ a štúdií, napísal štyri odborné monografie.
V máji 2009 mu Vedecká rada SAV za jeho zásluhy udelila Medailu SAV za podporu vedy.
Director of the Institute of Electrical Power Engineering and Applied Electrical Engineering at STU in Bratislava
He belongs to the specialists in the field of electrical protection and creates the conditions for the applications of the modern
systems of the power system protected elements. He has been working in the field of electrical protection, electrical substations
and power problems solving for more than 20 years. He is the Chairman of the Slovak Committee of the World Energy Council,
the legal representative of the Association of EE and a member of scientific boards of several universities. He helped Slovakia to
enter the World Energy Council seated in London. As part of his research and teaching activities he has successfully led more than
70 graduators to the diploma, trains or has trained more than 10 doctoral students. He has published 27 articles in peer-reviewed
journals, has had about 80 appearances on national and international professional conferences, has authored or co-authored 13
books and college textbooks, produced 66 research reports and studies, has written four monographs. In May 2009, the Scientific
Council for Sciences awarded him with the Medal for the promotion of science.
Ing. PAVOL JANOČKO * 26. 9. 1958
Prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu (od roku 2000)
Absolvent Vysokej školy technickej v Košiciach (v roku 1982), zameranie na plynárenstvo. 1982 – 1995: Východoslovenské plynárenské závody – majster, zástupca riaditeľa pre rozvoj 1995 – 1997: Slovenský plynárenský priemysel – divízny riaditeľ pre investičný
rozvoj, 1997 – 1999 Nafta Trade zástupca riaditeľa pre investičný rozvoj
1999 – 2006: SPP – riaditeľ divízie tranzitu. Od roku 2006: Eustream (predtým SPP – preprava, a. s.) generálny riaditeľ. Ako odborník
v plynárenstve bol členom predstavenstiev a dozorných rád v spoločnostiach podnikajúcich v oblasti plynárenstva. 2003 – 2006:
člen výkonného výboru Medzinárodnej plynárenskej únie. Je členom vedeckej rady Hutníckej a Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. A súčasne prezidentom SPNZ a členom výkonného výboru IGU (Medzinárodná plynárenská únia).
President of the Slovak Gas and Oil Association (since 2000)
Graduate from the University of Technology in Košice (engineering studies and postgraduate studies focusing on gas industry);
1982 – 1995 Východoslovenské plynárenské závody Foreman, Deputy Director for Development; 1995 – 1997 Slovenský plynárenský
priemysel (SPP) Division Director for Investment Development; 1997 – 1999 Nafta Trade Deputy Director for Investment Development; 1999 – 2006 SPP Division Director for the Transmission; since 2006 Eustream (before SPP – preprava) General Director;
186
Slovak Energy Annual 2013
As an expert he held positions in Boards of Directors and Supervisory Boards of several companies operating in gas industry;
Member of the scientific board of the Metallurgical Faculty and Faculty of Mechanical Engineering of the Technological University
in Košice, President of SGOA, Member of the Executive Committee of IGU (International Gas Union).
ANTOINE JOURDAIN * 12. 2. 1968
Predseda predstavenstva spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. (od 8. júna 2012) a generálny riaditeľ
Je absolventom vysokej školy Ecole Polytechnique a Ecole Nationale des Pétroleet Moteurs (Francúzsky ropný inštitút). Po štúdiu
nastúpil do Gaz de France, kde začal pracovať v USA v divízii podzemných zásobníkov, výskumu a ťažby. Od roku 1997 pracoval
v EDF – GDF Services, kde prešiel viacerými pozíciami. V roku 2006 bol vymenovaný za zástupcu generálneho riaditeľa plynárenských spoločností EGAZ a DEGAZ v Maďarsku (dcérske spoločnosti GDF). Pred príchodom do SSE pôsobil ako člen predstavenstva
spoločnosti Eustream.
Chairman of the Board of Directors of Stredoslovenská energetika, a. s. and General Director
Graduated from Ecole Polytechnique a Ecole Nationale des Pétroleet Moteurs (French petroleum Institute). After graduation
started working for Gaz de France in the USA, Division of underground stock, research and extraction. From 1997 worked for
EDF – GDF Services, on several positions. In 2006 designated as a Deputy of the General Director Gas Companies EGAZ a DEGAZ in
Hungary (Supsidiary Corporations of GDF). Before coming to Stredoslovenská energetika, a. s. worked as a Member of the Board
of Directors of the Company Eustream.
Ing. RASTISLAV KANAS * 18. 10. 1969
Riaditeľ SAT – Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o., riaditeľ divízií Low and Medium Voltage, Smart Grid a Power Transmission Siemens, s. r. o.
Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, odbor mikroelektronika (1993) a štúdia Efektívneho manažmentu a marketingu na City University v Bratislave (2000). V sektore elektrotechniky a energetiky pôsobí od r. 1993. V rokoch 1996 až
1998 bol projektovým manažérom a vedúcim projekčnej skupiny v SAT. V roku 1998 pôsobil v SAT Mníchov v oblasti realizácie automatizačných projektov v oblasti elektroenergetiky v Nemecku. Obchodným riaditeľom SAT, pre projekty v oblasti elektroenergetiky: výroba, prenos a distribúcia sa stal v roku 2000. Po vstupe koncernu Siemens do SAT v roku 2006 zastáva funkciu riaditeľa SAT.
Od roku 2008 je súčasne riaditeľom divízií Low and Medium Voltage, Smart Grid a Power Transmission spoločnosti Siemens, s. r. o.
SAT Director – Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o., a head of Low and Medium Voltage, Smart Grid and Siemens Power Transmission
Siemens, s. r. o.
Graduated from the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology in STU Bratislava, Department of Microelectronics (1993) also studied Efficient Management and Marketing at City University in Bratislava (2000). In the field of Electrical
Engineering he has been working since 1993. From 1996 to 1998 he was the project manager and leader in the projection group
of SAT. In 1998 he worked in Munich SAT in implementing of automation projects in the electricity sector in Germany. In 2000 he
became SAT commercial director for projects in the electricity industry: generation, transmission and distribution. After joining
Siemens into SAT in 2006 he has held the position of Director of SAT. Since 2008 he has become as well the division director for
Low and Medium Voltage, Smart Grid and Power Transmission Company Siemens, s. r. o.
Dr. h. c. prof. Ing. MICHAL KOLCUN, PhD. * 11. 5. 1954
Vedúci Katedry elektroenergetiky na FEI TU v Košiciach
Absolvoval Elektroenergetickú fakultu na Moskovskom energetickom inštitúte – Technickej univerzite v rokoch 1973 až 1979, kde
v roku 1989 ukončil aj vedeckú ašpirantúru. V roku 1993 habilitoval za docenta v odbore Elektroenergetika na Fakulte elektrotechniky
a informatiky TU v Košiciach, kde aj inauguroval za profesora v odbore Energetické a silnoprúdové inžinierstvo. Od roku 1979 pracuje
na FEI TU v Košiciach. Vo svojej pedagogickej a vedeckej práci sa špecializuje na problematiku prevádzky a riadenia elektrizačnej sústavy a aplikáciu počítačov v elektroenergetike. Odviedol asi 100 diplomantov a pod jeho vedením ukončilo štúdium 19 doktorandov.
Ja autorom alebo spoluautorom deviatich monografií, 25 vysokoškolských učebníc a skrípt a viac ako 250 vedeckých a odborných
článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Bol zodpovedným riešiteľom viacerých domácich a zahraničných projektov a riešil viac ako 100 prác pre energetickú prax. Je predsedom resp. členom siedmich redakčných rád domácich a zahraničných
časopisov, členom IEEE, CIGRE, CIRED a WEC. Od roku 1999 je vedúcim Katedry elektroenergetiky na FEI TU v Košiciach.
A Head of the Department of Electric Power Engineering at FEI TU Košice
He graduated from the faculty of electricity at the Moscow Energy Institute –Technical University 1973 – 1979, where he completed
a Postgraduate in 1989. In 1993 he was qualified as Associate Professor in Power Engineering, Faculty of Electrical Engineering
and Informatics Technical University of Košice, where he was inaugurated as a professor of Energy and High current Engineering.
Since 1979 he has been working at FEI TU Košice. In his pedagogical and research work he specializes in the area of operation and
management of the power system and the application of computers in Electric Power Engineering. He has led approximately 100
students to graduate and 19 Ph.D. students graduated under his attendance. He is author or co-author of 9 monographs, 25 textbooks and more than 250 scientific and expert papers in domestic and international journals and anthologies. He was responsible
researcher of various domestic and international projects and solved more than 100 tasks for Electric Power Engineering industry.
He is the head or member of 7 editorial boards of domestic and international journals, as well as member of IEEE, CIGRE, CIRED
and WEC. Since 1999 he is the head of the Department of Electric Power Engineering at FEI TU Košice.
Slovak Energy Annual 2013
187
Ing. ZOLTÁN KOVÁCS, CSc.
Riaditeľ RELKO, spol. s r. o.
Je absolventom odboru jadrovej energetiky Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave (1976), kde získal aj titul kandidáta technických vied (1985) v oblasti bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární. Pracoval ako výskumný pracovník vo výskumných ústavoch
EGU a VUPEX. V roku 1993 založil inžiniersku a poradenskú spoločnosť RELKO, spol. s r.o., ktorej sa stal riaditeľom. Aktívne pracuje
v oblasti pravdepodobnostnej analýzy bezpečnosti jadrových elektrární a iných potenciálne nebezpečných technológií. Je autorom dvoch odborných monografií, veľkého počtu odborných článkov, technických správ a referátov prezentovaných doma a na
významných medzinárodných konferenciách v zahraničí. Úzko spolupracuje s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu so
sídlom vo Viedni. Spolupracuje i so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave na výchove odborníkov pre jadrovú energetiku
a elektroenergetiku. Zastupuje Slovenskú republiku v pracovnej skupine pre riziko prevádzky jadrových elektrární (WGRISK) pri OECD.
Director of Company RELKO, spol. s r. o.
Graduated from the Slovak University of Technology in Bratislava, Department of Nuclear Energy (1976), where he received a Candidate of Technical Sciences degree (1985) in nuclear power plant operation safety. He worked as a researcher at the EGU and
VUPEX research institutes. In 1993 he founded an engineering and consulting company called RELKO spol. s r. o., and became its
director. He works actively in the probabilistic safety analysis of nuclear power plants and other potentially dangerous technologies. He is an author of two monographs, a large number of expert articles, technical reports, and abstracts, presented both
in Slovakia and major international conferences abroad. He has been closely collaborating with the International Atomic Energy
Agency in Vienna. He also cooperates with the Slovak University of Technology in Bratislava in the education of experts on nuclear
energy and electroenergetics. He represents the Slovak Republic in the Working Group on the Risk Assessment of Nuclear Power
Plants (WGRISK) in the OECD.
Ing. IVAN KRIVOSUDSKÝ * 21. 9. 1969
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TRANSPETROL, a. s.
V rokoch 1983 – 1987 študoval na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave, v roku 1991 ukončil štúdium na Obchodnej fakulte, Vysoká škola ekonomická v Bratislave. 1991 – 1995 Daňový úrad Senec, odborný pracovník na viacerých pracovných pozíciách,
1995 – 1997 Ministerstvo financií SR, riaditeľ odboru správy daní, 1997 – 1999 Ministerstvo financií SR, generálny riaditeľ sekcie
kontroly, od 1999 pracuje v spoločnosti TRANSPETROL, a. s., najprv ako poradca generálneho riaditeľa, 2002 – 2004 podpredseda
predstavenstva a riaditeľ pre financie a v rokoch 2002 – 2009 ako riaditeľ pre financie a služby. Od roku 2009 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.
Chairman of the Board of Directors and Director General of TRANSPETROL, a. s.
In 1983 – 1987 he studied at the Industrial High-school of Transportation in Trnava, in 1991 he completed studies at the Faculty of
Business, University of Economy in Bratislava. 1991 – 1995 worked in Revenue Office Senec, specialist in multiple working positions, 1995 – 1997 Ministry of Finance of the Slovak Republic, Director of the Tax Administration Department, 1997 – 1999 Ministry of
Finance of the Slovak Republic, Director General of the Inspection Section, since 1999 he works at TRANSPETROL, a. s., initially as
Advisor of Director General, 2002 – 2004 Vice-Chairman of the Board of Directors and Director of Finance and 2002 – 2009 Director
of Finance and Services. Since 2009 he is Chairman of the Board of Directors and Director General.
Ing. ALEXANDER KŠIŇAN * 6. 10. 1979
Generálny riaditeľ SAG Elektrovod, a. s.
Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty podnikového manažmentu (v roku 2003). 2000 – 2002: Elektrovod, a. s.
– referent v odbore technicko-ekonomickej podpory na odbornom úseku pre obchod; od roku 2002: Elektrovod Holding, a. s. –
referent pre stratégiu; 2004 – 2010: Elektrovod Holding, a. s. Bratislava – špecialista pre stratégiu zodpovedný za strategické
projekty vrátane medzinárodného obchodu; 2010 – 2013: SAG Elektrovod, a. s. – riaditeľ divízie elektrických vedení; od roku 2012
je generálnym riaditeľom SAG Elektrovod, a. s. V súčasnosti je okrem spomínanej funkcie od roku 2005 aj riaditeľom pobočky na
Islande – Elektrovod Holding, a. s., útibú á Íslandia, od roku 2008 je tiež riaditeľom pobočky v Grónsku – Elektrovod Greenland,
filialaf Elektrovod Holding, a.s.
General Director of Company SAG Elektrovod, a. s.
Graduated from University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Management (in 2003). 2000 – 2002: Elektrovod, Inc. –
technical and economical support for the business segment, since 2002: Elektrovod Holding, Inc. – in Strategy Field, 2004 – 2010:
Elektrovod Holding, Inc. Bratislava – strategy specialist responsible forstrategic projects, including international trade market,
2010 – 2013: SAG Elektrovod, Inc. – Head of Transmission Lines Divission, since 2012 the General Directorof SAG Elektrovod, Inc.
Currently, in addition to the above, he has been also the director of the branch in Iceland – Elektrovod Holding, Inc. útibú á Íslandia
and since 2008 also the director of the branch in Greenland – Greenland Elektrovod, filialaf Elektrovod Holding, Inc.
JUDr. Ing. PETER KÚKELČÍK * 30. 5. 1957
Predseda Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici
Študoval na Stred¬nej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi, ktorú ukončil maturitnou skúškou v roku 1976. Vysokoškolské
štúdium absolvoval na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach v rokoch 1976 – 1981. Po skončení vysokej školy začal
pracovať v Železorudných baniach, š. p. v Spišskej Novej Vsi ako revírnik. Od roku 1984 pracuje v štátnej banskej správe. Od roku
1984 do roku 1994 pracoval na Obvodnom banskom úrade v Spišskej Novej Vsi ako obvodný banský inšpektor. Popri zamestnaní
188
Slovak Energy Annual 2013
navštevoval v rokoch 1987 až 1992 Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde po úspešnom ukončení štúdia
získal titul Mgr. V roku 1994 pracoval ako ústredný banský inšpektor na Odbore štátnej banskej správy Ministerstva hospodárstva
SR. V roku 1995 sa vrátil na Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, kde až do roku 2000 pracoval ako obvodný banský inšpektor,
vedúci oddelenia a napokon ako predseda úradu. Od 1. júna 2000 pracuje na Hlavnom banskom úrade v Banskej Štiavnici, kde bol
poverený výkonom funkcie vedúceho oddelenia ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín a bol poverený zastupovaním
predsedu Hlavného banského úradu. Do funkcie predsedu Hlavného banského úradu bol vymenovaný podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva SR 1. decembra 2005. V roku 2005 mu bol udelený čestný odznak ministra hospodárstva SR „Za pracovnú
vernosť“, ktorým bola ocenená jeho dlhoročná práca v odvetví ťažby a úpravy nerastov.
Chairman of the Main Mining Office in Banská Štiavnica
He studied at a Secondary Technical School in Spišská Nová Ves where he graduated in 1976 with a leaving examination. He
pursued his college education at the Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology of the Technical University
in Košice in 1976 – 1981. After his graduation he began his career as a District Forest Officer in Železorudné bane, š. p., in Spišská
Nová Ves where he worked until 1984. Since 1984 he has been working in the state mining administration. Between 1984 and 1994
he worked as a District Mining Inspector at the District Mining Office in Spišská Nová Ves. In 1987 – 1992, alongside his career, he
studied at the Faculty of Law of the Pavol Jozef Šafárik University in Košice, where he took his Mgr. degree by distance learning. In
1994 he worked as the Main Mining Inspector at the Department of State Mining Administration of the Ministry of Economy of the
Slovak Republic. In 1995 he came back to the District Mining Office in Spišská Nová Ves where he successively worked as a District
Mining Inspector, Head of Section and, finally, as the Chairman of the Office. Since 1 June 2000 he has been working at the Main
Mining Office in Banská Štiavnica where he has been authorized to act as the Head of the Section of Protection and Use of Mineral
Resources and Explosives; he was also authorized to perform the tasks of acting for the Chairman of the Main Mining Office. He
was designated as the Chairman of the Main Mining Office by the Deputy Prime Minister and the Minister of Economy of the Slovak
Republic on 1 December 2005. In 2005 he was awarded Honorary Emblem of the Minister of Economy of the Slovak Republic "For
professional loyalty" which acknowledged his long-term work in the field of mining and mineral processing.
Ing. MIROSLAV LIPÁR
Vedúci sekcie prevádzkovej bezpečnosti jadrových zariadení, MAAE
Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, odbor jadrová energetika (v roku 1977).
Kandidátske minimum – SVŠT Elektrotechnická fakulta (v roku 1989). 1979 – 1985: EBO V-1 – kontrolný fyzik počas spúšťania, operátor reaktora, vedúci reaktorového bloku, zmenový inžinier, 1985 – 1987: vedúci odboru technického rozvoja EBO, 1987 – 1988:
Slovenský energetický podnik (SEP) – vedúci odboru prevádzky a údržby JE, 1988 – 1990: SEP – hlavný inžinier jadrovej energetiky
SEP, 1991 – 1993: elektráreň v Abu Dhabi (Spojené Arabské Emiráty) – operátor a lektor pri prevádzke klasickej elektrárne, 1993 –
1996: Úrad jadrového dozoru SR – riaditeľ odboru hodnotenia jadrovej bezpečnosti, 1996 – 1997: Slovenské elektrárne – námestník
riaditeľa pre prevádzku SE – EBO, 1997 – 2002: Úradu jadrového dozoru SR – predseda, 1997 – 1999: NUSAC (Koordinácia pomoci
v oblasti jadrovej bezpečnosti) EK a krajiny G 24 – podpredseda, 1998 – 2000: Rada guvernérov MAAE – guvernér, podpredseda,
člen ACSS (poradná skupina generálneho riaditeľa MAAE pre bezpečnostné štandardy), 1998 – 2002: člen INSAG – International
Safety Advisory Group, (medzinárodná poradná skupina jadrovej bezpečnosti generálneho riaditeľa MAAE), 2000 – 2002: člen
Rady jadrovej bezpečnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky. Člen misií MAAE – OSART (tím hodnotenia
bezpečnosti prevádzky JE) na JE Qinshan and Ling Ao (Čína), Ascó (Španielsko), North Anna (USA), Gösgen (Švajčiarsko). Vedúci
misií OSART na JE Ling Ao (Čína), Nogent (Francúzsko), Rovno (Ukrajina), Chashma (Pakistan), Kashiwazaki Kariwa (Japonsko),
Brunswick (USA), Angra (Brazília), Volgodonsk (Rusko), Youngwang (Južná Kórea), Forsmark (Švédsko). Člen misií MAAE na hodnotenie projektovej bezpečnosti JE Mochovce SR, Dukovany ČR, Paks (Maďarsko). Vedúci misie hodnotenia nehody jadrového
paliva na JE Paks v Maďarsku. Člen misií MAAE – IRRT na hodnotenie činnosti a legislatívy jadrových dozorov Maďarska a Mexika.
Člen misie dozoru USA (US NRC) na jadrovom dozore Litvy (VATESI) a Bulharska. Člen poradného výboru jadrovej bezpečnosti
prezidenta Arménska od roku 2001.
A Head of Section of operational safety of nuclear facilities, the MAAE
Graduated from Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering, Department of Nuclear Energy (in
1977). Candidate minimum – Technical University Faculty of Electrical Engineering (in 1989). 1979 – 1985: EBO V-1 – control physicist during startup, the operator of the reactor, the reactor unit supervisor, shift supervisor, 1985 – 1987: Head of Technical
Development EBO, 1987 – 1988: Slovak Energy Company (SEP) – Head of Operation and Maintenance NPP 1988 – 1990: SEP – chief
engineer of nuclear energy, 1991 – 1993: Power Plant in Abu Dhabi (United Arab Emirates) – operator and a lecturer in the operation of classical power plants, 1993 – 1996: Nuclear Regulatory Authority – Director of nuclear safety assessment, 1996 – 1997:
Slovak Power Plants – deputy director for operations SE – EBO, 1997 – 2002: Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic
– president, 1997 – 1999: NUSAC (Coordination of assistance in the field of nuclear safety), the European Commission and the G
24 – Vice-President, 1998 – 2000: Board of Governors MAAE – governor, vice-president, a member of ACSS (Advisory Group, MAAE
Director General Safety Standards), 1998 – 2002: Member of INSAG – International Safety Advisory Group, 2000 – 2002: a member
of the nuclear security of the State Office for Nuclear Safety of the Czech Republic. A member of the MAAE missions – OSART (the
safety assessment of NPP) at Qinshan NPP and Ling Ao (China), Ascot (Spain), North Anna (USA), Gösgen (Switzerland). A Head
of Mission to OSART NPP in Ao Ling (China), Nogent (France), Rovno (Ukraine), Chashma (Pakistan), Kashiwazaki Kariwa (Japan),
Brunswick (USA), Angra (Brazil), Volgodonsk (Russia) Youngwang (South Korea), Forsmark (Sweden). A member of MAAE safety
assessment in project of Mochovce SR, CR Dukovany, Paks (Hungary). A head of evaluation mission of nuclear fuel accident at Paks
Slovak Energy Annual 2013
189
NPP in Hungary. A member of the MAAE missions – IRRT to evaluate the performance and legislation of Nuclear Regulators in
Hungary and Mexico. A member of the U. S. surveillance mission (USNRC) of Nuclear Regulatory in Lithuania (VATESI) and Bulgaria.
A Member of the Nuclear Safety Advisory Committee of the President of Armenia since 2001.
Ing. PETER LUDROVSKÝ * 5. 6. 1954
Riaditeľ divízií Fossil Power Generation, Wind Power, Solar & Hydro, Oil & Gas a Energy Service, Siemens, s. r. o.,
Titul inžinier získal na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Po skončení štúdia 11 rokov pracoval v Slovenských energetických
podnikoch (dnes Slovenské elektrárne). V roku 1991 vstúpil do spoločnosti ABB ako manažér, neskôr riaditeľ divízie elektrární.
Od roku 1997 tri roky zastával post konateľa a generálneho riaditeľa ABB Slovenergia, s. r. o. V roku 2001 sa stal regionálnym
riaditeľom pre obchod a marketing spoločnosti Alstom Power. Neskôr pôsobil ako konateľ a obchodný riaditeľ VSŽ Inžiniering
v Košiciach. Po ďalších významných postoch na úrovni vrcholového manažmentu v slovenských a českých spoločnostiach v oblasti energetiky sa 1. októbra 2008 stal riaditeľom divízií Fossil Power Generation, Wind Power, Solar & Hydro, Oil & Gas a Energy
Service spoločnosti Siemens, s. r. o.
Head of Divisions Fossil Power Generation, Wind Power, Solar & Hydro, Oil & Gas and Energy Service, Siemens, s. r. o.
Was awarded the title engineer by the Faculty of Mechanical Engineering of the Slovak University of Technology in Bratislava. After
completion of his studies, worked 11 years in Slovenské energetické podniky (today’s Slovenské elektrárne). In the year 1991, he
started working in the company ABB as a manager and later as a director of power plants division. Since 1997, for three years, he
was holding the post of agent and general director of ABB Slovenergia, s. r. o. In 2001, he became regional director for business
and marketing in the company Alstom Power. Later on, he worked as agent and business director of VSŽ Inžiniering in Košice. After
other significant positions at the level of top management in Slovak and Czech companies in the area of power engineering, on
1st October 2008 he became Head of Fossil Power Generation, Wind Power, Solar & Hydro, Oil & Gas and Energy Service Divisions
of the company Siemens, s. r. o.
Ing. TOMÁŠ MALATINSKÝ * 14. 3. 1959
Minister hospodárstva SR (od apríla 2012), Generálny riaditeľ Elektrovod Holding, a. s., Bratislava (od roku marca 2000 do júna 2004), Predseda
predstavenstva Elektrovod Holding, a. s., Bratislava (od marca 2000 do septembra 2010), Predseda predstavenstva SAG ELV Slovensko (od septembra 2010 do mája 2011) Predseda predstavenstva SAG Elektrovod (od mája 2011 do apríla 2012), prezident Zväzu zamestnávateľov energetiky
Slovenska – ZZES (od roku 2003 do apríla 2012), prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (od mája 2004 do apríla 2012)
Absolvent Stavebnej fakulty SVŠT, odbor geodézie a kartografie (v roku 1983). 1986: Stavoprojekt Bratislava – zodpovedný projektant geodet. 1986 – 1998: Elektrovod Bratislava – stavbyvedúci, vedúci oddelenia na divízii ekonomiky vedení, vedúci útvarov
zahraničného obchodu a vyššieho dodávateľa. 1998 – 1999: ELCON o. z. Praha – vedúci organizačnej zložky. 1999 – 2000: VUJE
Trnava, a. s. – riaditeľ divízie. 2000 – 2004: Elektrovod Holding, a. s. – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. 2000 – 2003:
druhý viceprezident ZZES.
The Minister of Economy (since April 2012), Chairman of Elektrovod Holding a. s., Bratislava (since 2000 to 2010), Chairman of SAG ELV Slovakia
(since 2010 to 2010) and Chairman of SAG Elektrovod (since 2011 do 2012), president of the Association of Employers of Power Industry in Slovakia
– ZZES (since 2003 to April 2012), President of the Federation of Employers' Associations in Slovakia (since May 2004 to April 2012)
Graduated from Faculty of Civil Engineering of Technical University, Department of Geodesy and Cartography (in 1983). 1986:
Stavoprojekt Bratislava – the designer and responsible surveyor. 1986 – 1998: Elektrovod Bratislava – foreman, head of the economics division management, head of foreign trade and higher supplier 1998 – 1999: ELCON o. z. Prague – the head of the branch.
1999 – 2000: VUJE Trnava, a. s. – Division Director. 2000 – 2004: Elektrovod Holding, a. s. – Chairman and General Director. 2000
– 2003: Second Vice President of ZZES.
Ing. VILIAM MRVEČKA * 24. 10. 1961
Riaditeľ úseku Výroba a technika spoločnosti Žilinská teplárenská, a. s. Žilina
Absolvent Vojenskej akadémie Antonína Zápotockého v Brne, odbor letecko-strojná technológia (1987). Svoju prvú prax získal
v Montážnom závode spojov Žilina na pracovnej pozícii spojový mechanik, neskôr pokračoval už ako výskumný pracovník v ZVL
Považské strojárne v Považskej Bystrici. V roku 1989 nastúpil do závodu SSE, š. p. Tepláreň Žilina, kde získal praktické skúsenosti
na viacerých pracoviskách výrobného úseku. Po transformácii teplárne na akciovú spoločnosť Žilinská teplárenská, a. s. Žilina
zastával pracovnú pozíciu technik prevádzky výroby, odborný pracovník plynových zariadení, neskôr vedúci útvaru a od roku 2007
bol poverený plným zastupovaním funkcie „riaditeľa úseku“ Výroba a technika.
V roku 2008 bol menovaný do funkcie riaditeľa úseku Výroba a technika, ktorú v súčasnosti zastáva.
Director of the Production and Technology Department in Žilinská Teplárenská, a. s. Žilina
Graduated from the Antonín Zápotocký Military Academy in Brno, Department of Aeromechanical Technologies (1987). He gained
experience at the Žilina Assembly Plant where he worked as a joint mechanic, later as a researcher at ZVL Považské Strojárne in
Považská Bystrica. In 1989 he started working at the SSE, š. p. Tepláreň Žilina plant where he gained practical experience in several
workstations of the production department. After the transformation of the heating station into a joint stock company under
the name Žilinská Teplárenská, a. s. Žilina, he was a production operation technician, gas device specialist, and later the head of
the department, and since 2007 he was fully accredited to represent the “Department Director” of Production and Technology.
In 2008 he was appointed Director of the Production and Technology Department, a position he still holds.
190
Slovak Energy Annual 2013
Ing. MIROSLAV OBŠIVANÝ * 15. 7. 1955
Predseda predstavenstva SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla)
V roku 1974 ukončil štúdium na Strednej priemyselnej škole v Žiline a v roku 1979 bol promovaný na inžiniera na Slovenskej vysokej
škole technickej v Bratislave. Od roku 1989 pracuje v oblasti výroby a dodávky tepla ako riaditeľ PBH, š. p. Martin a neskôr od roku
1992 ako generálny riaditeľ v súkromnej spoločnosti Martico, s. r. o. V roku 2000 bola v Martine založená nová akciová spoločnosť
so strategickým investorom Steirische Fernwärme GmbH z Grazu; hlavnou činnosťou je výroba a dodávka tepelnej energie na
území mesta Martin. V nej vykonáva funkciu predsedu predstavenstva. Rakúsky strategický investor Steirische Gas-Wärme GmbH
založil pre riadenie svojich účastinných spoločností na Slovensku spoločnosť STEFE SK, a. s., kde v súčasnej dobe vykonáva funkciu
člena predstavenstva a generálneho riaditeľa. V roku 1998 vzniklo záujmové združenie – Slovenský zväz výrobcov tepla, kde do
dnešného dňa vykonáva funkciu predsedu predstavenstva. Je zároveň členom Energetickej komisie pri Výbore pre hospodársku
politiku NR SR.
Chairman of SZVT (Slovak Association of Heat Producers)
In 1974 he graduated from the Industrial High School in Žilina, and in 1979 he graduated as an engineer at the Slovak Technical
University in Bratislava. Since 1989 he worked in the field of production and supply of heat, namely as a director of the state
enterprise PBH, š. p., Martin, and later from 1992 as a Director General of a private limited company Martico, s. r. o. In 2000, a new
joint-stock-company with a strategic investor Steirische Fernwärme GmbH from Graz was established in Martin with the main
activity of the production and supply of thermal energy on the territory of the city of Martin and he acts as a Chairman of the
Board of Directors there. The Austrian strategic investor Steirische Gas-Wärme GmbH established the company STEFE SK, a. s.,
for the management of its joint-stock-companies in Slovakia where he acts as a Member of the Board of Directors and a Director
General. In 1998, an interest group Slovak Association of Heat Producers was established and up to this day he acts as a Chairman
of the Board of Directors there. He is also a member of the Energy Commission at the Economic Policy Committee of the National
Council of the Slovak Republic.
Ing. JÁN PETROVIČ * 14. 5. 1966
Generálny riaditeľ sekcie energetiky MH SR
Absolvent Vysokej školy technickej v Košiciach, Banícka fakulta (v roku 1988). 1988 – 1995: Baňa Dolina, a. s. Veľký Krtíš – revírnik,
zástupca vedúceho ťažobného úseku, vedúci ťažobného úseku, 1995 – 2000: MH SR – referent odboru plynárenstva a baníctva,
2000 – 2002: MH SR – vedúci oddelenia palív – plynárenstvo, spracovania ropy a baníctvo, 2003 – 2004: MH SR – koordinátor
referátu surovinovej politiky a palív, odboru energetickej politiky, od roku 2004: MH SR – riaditeľ odboru energetickej politiky.
Pôsobil v oblasti energetická a surovinová politika, energetická a banská legislatíva, medzinárodné vzťahy v energetike – EÚ
a medzinárodné organizácie (IEA, ECT, CEI).
General Director of Energy section of the Ministry of Economy of Slovakia
Graduated from Technical University in Košice, Faculty of Mines (in 1988). 1988 – 1995: Mines Dolina, a. s. Veľký Krtíš – Forester,
Deputy Head of the mining sector, the head of the mining sector, 1995 – 2000: Ministry of Economy of Slovakia – Officer of Gas
and Mining, 2000 – 2002: Ministry of Economy – Head of fuels – gas, oil refining and mining, 2003 – 2004: Ministry of Economy –
coordinator of work of raw materials and fuels policy, the Department of energy policy, 2004: Ministry of Economy – Director of
Energy Policy. He has worked in the field of energy and resource policy, energy and mining legislation, international relations in
the energy sector – in the EU and international organizations (IEA, ECT, CEI).
PAOLO RUZZINI
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární od začlenenia firmy do skupiny Enel Group v roku 2006; oblastný manažér
závodov Enel pre strednú a východnú Európu
Do spoločnosti Enel nastúpil v roku 2003 ako riaditeľ spoločností pre Organizáciu a ľudské zdroje a aktívne bol zapojený do medzinárodného rozvoja skupiny Enel Group. Bol tiež členom predstavenstva spoločnosti Enel Distribuzione SpA a Enel Produzione SpA.
Predtým, ako nastúpil do spoločnosti Enel, zastával výkonnú funkciu v skupine Olivetti Group a v ich zahraničných pobočkách ako
manažér plánovania a organizácie: 1992 – 1995: riaditeľ spoločností Olivetti pre ľudské zdroje, 1995: prevádzkový manažér Olivetti
Solutions (Olsy). 1996 – 1998: výkonný riaditeľ (Solutions Managing Director) pre spoločnosť Wang Laboratories Italy, 1999 – 2003:
generálny riaditeľ spoločnosti Getronics Solutions Italia SpA. Držiteľ diplomu z elektrotechniky z Technickej univerzity v Miláne.
President and General Director of the Slovak Electricity Company since its inclusion in the Enel Group in 2006, Enel plant area manager for
Central and Eastern Europe
He joined Enel in 2003 as a company director for organization and human resources and has been actively involved in the international development of the Enel Group. He was also a member of the Board of Directors of Enel SpA and Enel Distribuzione
Produzione SpA. Before he joined Enel, he held an executive function in the Olivetti Group and their foreign branches as a manager
of planning and organizing: 1992 – 1995: Director of Human Resources for Olivetti, 1995: Operations Manager for Olivetti Solutions
(Olsy). 1996 – 1998: Managing Director (Solutions Managing Director) for Wang Laboratories Italy, 1999 – 2003: General Director of
Getronics Solutions Italia SpA. A holder of a diploma in electrical engineering from the Technical University in Milan.
Slovak Energy Annual 2013
191
Ing. IGOR STALMAŠEK * 17. 6. 1967
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Žilinská teplárenská, a. s. Žilina
Absolvent Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví, odbor ekonomika priemyslu
(1989). V roku 1989 nastúpil v závode SSE, š. p. Tepláreň Žilina. Neskôr pracoval na Daňovom úrade v Žiline a od r. 1996 pôsobil ako
konateľ spoločnosti I. S. Servis, s. r. o Žilina. V roku 2000 sa stal prevádzkovým riaditeľom akciovej spoločnosti DALKIA Čadca,
a. s. Do Žilinskej teplárenskej, a. s. Žilina nastúpil v roku 2003 a pracoval v pozícií manažéra pre ekonomiku. Od roku 2008 pôsobil
v spoločnosti Váhostav – SK, a. s. Žilina vo funkcii ekonomického riaditeľa a od roku 2011 ako vedúci útvaru plánovania, controllingu
a kapitálových účastí. V roku 2012 opätovne nastúpil do spoločnosti Žilinská teplárenská, a. s. Žilina, kde zastáva funkciu predsedu
predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti.
Chairman and General Director of Company Žilinská Teplárenská, a. s. Žilina
Graduated from the University of Economy in Bratislava, Faculty of Economy and Management of Production Industries, Department of Industrial Economy (1989). In 1989 he started working at the SSE š.p. Tepláreň Žilina plant. Later, he worked at the
Žilina Tax Office, and from 1996 was managing director of I. S. Servis, s. r. o Žilina. In 2000 he became the Operating Director at
DALKIA Čadca, a. s. He joined Žilinská Teplárenská, a. s. Žilina in 2003, working as the accounting manager. From 2008 he worked
at Váhostav – SK, a. s. Žilina as the Financial Director, and from 2011 as Head of the Planning, Controlling and Equity Participation
Department. In 2012 he again joined Žilinská Teplárenská, a. s. Žilina, becoming the company's CEO and Chairman.
Ing. MIROSLAV STEJSKAL * 15. 10. 1960
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.
Vysokoškolské vzdelanie získal na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej, odbor elektroenergetika, zameranie výroba a rozvod elektrickej energie. Štúdium úspešne ukončil v roku 1985. V roku 1985 nastúpil do Západoslovenských
energetických závodov, š. p. – Západoslovenská energetika, a. s., ako samostatný technik trafostaníc a rozvodní Rozvodného závodu Bratislava. Neskôr prešiel pracovnými pozíciami vedúci technik trafostaníc a rozvodní Rozvodného závodu Bratislava, vedúci
prevádzky Oblastného závodu Bratislava, vedúci rozvodu Oblastného závodu Bratislava (zástupca riaditeľa Oblastného závodu
Bratislava) a vedúci regionálnej správy sietí VN a NN Bratislava. V rokoch 2005 až 2012 pracoval v spoločnosti Enermont, s. r. o.
(dcérska spoločnosť Západoslovenskej energetiky, a. s.) na pozícii projektový manažér a neskôr ako vedúci úseku projektového
manažmentu. V rokoch 2006 – 2010 pôsobil v Bratislavskej teplárenskej, a. s., ako člen predstavenstva. Od júna 2012 – predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.
Chairman and Managing Director of the Slovak electricity transmission system, a. s.
Higher education received at the Electrical Engineering Faculty of the Slovak Technical University, Department of Electronic Engineering, focus on production and distribution of electricity. Graduated in 1985. In 1985 he joined Západoslovenské Energetické
závody s. p. – ZSE, a. s. as a separate technician for substations and switchgears for Rozvodný závod Bratislava. Later he went
through head working positions as technician for substations and switchgear substation plant in Bratislava, the Regional operation manager in Bratislava plant, leading the Regional distribution plant Bratislava (Deputy Director) and leading the regional
networks HV and LV in Bratislava. From 2005 to 2012 he worked at Enermont, s. r. o. (subsidiary of ZSE) as a project manager and
later as the head of project management. From 2006 to 2010 as a board member in Bratislavská teplárenská a. s. Since June 2012
– Chairman and General Director of Slovak electricity transmission system, a. s.
Ing. IVETA SZURDIOVÁ * 1. 8. 1971
Členka predstavenstva SAG Elektrovod, a. s. (od februára 2013), riaditeľka pre financie a ekonomiku SAG Elektrovod, a. s. (od decembra 2012)
Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty podnikového manažmentu (1993). V oblasti financií a manažmentu
sa pohybuje už 20 rokov. Dlhoročne zastávala pozíciu finančnej riaditeľky v rôznych priemyselných firmách na Slovensku a v Českej
republike aj vo firmách so zahraničnou účasťou. 1994 – 1997: finančná riaditeľka vo výrobnej firme NeaPack Nitra; 1998 – 2001:
vedúca oddelenia ekonomických analýz Hagard:Hal Nitra (distribútor elektrických zariadení); 2001 – 2005: Senior International
Management Controller for Central Europe v Rexel Central Europe Viedeň (distribútor elektrických zariadení); 2005 – 2010: finančná a rozvojová riaditeľka, Premac, CRH Slovensko.
Boardmember of SAG Elektrovod, a. s. (since February 2013), SAG Elektrovod, a. s. – Chief Financial Officer (since December 2012)
She graduated from University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Management (2013). In the field of finance and
management moves for 20 years. For many years she worked as financial director in various industrial firms in Slovakia and the
Czech Republic as well as in companies with foreign participation. 1994 – 1997: CFO of a manufacturing company NeaPack Nitra;
1998 – 2001: Head of Economic Analysis Hagard:Hal Nitra (distributor of electrical equipment); 2001 – 2005: Senior International
Management Controller for Central Europe in Rexel Central Europe Vienna (distributor of electrical equipment); 2005 – 2010:
Director of Finance and Development, Premac, CRH Slovakia.
Ing. ŠTEFAN ŠABÍK * 1. 10. 1961
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
Po ukončení Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave spojil svoj profesionálny život s jadrovou energetikou najskôr v Slovenských elektrárňach, a. s. s pôsobiskom v Atómových elektrárňach Mochovce. Pracoval na pozíciách technika
investičnej výstavby, asistenta riaditeľa, vedúceho personálneho oddelenia, vedúceho oddelenia prípravy zamestnancov, vedúceho odboru zamestnaneckých záležitostí a odmeňovania a námestníka riaditeľa pre ľudské zdroje a služby. V rokoch 2004 až
192
Slovak Energy Annual 2013
2006 v SE, a. s. vykonával funkciu výkonného riaditeľa ľudských zdrojov. V rokoch 2007 až 2009 pôsobil v Jadrovej a vyraďovacej
spoločnosti, a. s. a zastával funkciu vrchného riaditeľa divízie riadenia.
Chairman and General Director of Nuclear Energy Society of Slovakia, a. s.
After graduation at Mechanical Engineering Faculty of the Slovak Technical University in Bratislava he merged his professional
life to nuclear power plants first in Slovak power plants, a. s., working in Nuclear Power Plant in Mochovce. There he worked as
investment technician, Assistant Director, Head of Human Resources, Head of Unit of staff, department head of employee compensation issues and a deputy director for human resources and services. Between 2004 and 2006 in SE, a. s. he held the position
of Executive Director of Human Resources. From 2007 to 2009 he worked in the Nuclear and Decommissioning Company, a. s. and
served as Executive Director of Management Division.
prof. Ing. ĽUBOMÍR ŠOOŠ, PhD. * 14. 5. 1959
Dekan Strojníckej fakulty STU, Bratislava
Po absolvovaní Stredného odborného učilišťa nastúpil v roku 1977 do Bavlnárskych závodov v Ružomberku ako zoraďovač textilných
strojov. Vysokú školu vyštudoval na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave v študijnom odbore Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu v roku 1984. V roku 1991 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a v roku 1994 habilitačnú prácu. Od roku 1991 vykonával funkciu
zástupcu vedúceho katedry. Od roku 2002 je vedúcim Katedry výrobnej techniky Strojníckej fakulty STU v Bratislave od roku 2007
je dekanom strojníckej fakulty STU v Bratislave. 31. januára 2011 bol vymenovaný za dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave
na druhé funkčné obdobie v rokoch 2011 – 2015. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa orientuje na výskum a inovácie predovšetkým
konštrukčných uzlov obrábacích strojov ako aj environmentálnej techniky. Doteraz bol riešiteľom viac ako 17 medzinárodných
a národných výskumných projektov, publikoval viac ako 145 vedeckých článkov v časopisoch a zborníkoch, je autorom 18 patentov,
priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov. Bol zodpovedným riešiteľom 5. Rámcového programu Európskej únie s názvom ERA
– Bioenergy strategy. Je autorom a spoluautorom viacerých realizovaných originálnych konštrukcií strojov a zariadení. V pedagogickej oblasti je na SjF STU v Bratislave garantom viacerých študijných programov a tiež členom komisií pre štátne skúšky a členom
odborových komisií doktorandského štúdia. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií, vysokoškolských textov a statí. Je
tiež členom viacerých organizačných výborov národných a medzinárodných vedeckých a odborných konferencií, troch redakčných
rád domácich a jedného zahraničného časopisu – Praise Worthy Prize. Je predsedom predstavenstva Združenia kancelárií pre
spoluprácu s priemyslom – ZKpSP, predsedom komisie MŽP SR pre udeľovanie autorizácie pre osoby spôsobilé k nakladaniu s odpadom, predsedom komisie MŽP SR pre dobrovoľné environmentálne nástroje a členom Pracovnej skupiny Akreditačnej komisie.
Dean of Faculty of Mechanical Engeneering of the Slovak University of Technology in Bratislava
After his graduation from a vocational school he started working as a textile tool setter in a cotton-processing plant in Ružomberok in 1977. He pursued his college education at the Faculty of Mechanical Engineering of the Slovak University of Technology
in Bratislava, taking his degree in the study program Machines and Devices for Engineering Production in 1984. In 1991 he defended his Ph.D. dissertation. In 1994 he defended his associate professor degree (habilitation). Since 1991 he has been serving
as a deputy head of the Institute. Since 2002 he has been the Head of the Institute of Manufacturing Systems, Environmental
Technology and Quality Management of the Faculty of Mechanical Engineering of the Slovak University of Technology in Bratislava;
since 2007 he has been the Dean of the same Faculty. On 31 January 2011 he was appointed the Dean of the Faculty of Mechanical
Engineering of the Slovak University of Technology in Bratislava for the second serving term of 2011 – 2015. His areas of research
interest include especially the research and innovations of machine tool construction joints as well as environmental technology.
So far he has been a principal investigator of more than 17 international and national research projects and published more than
145 articles in journals and proceedings. He is the author of 18 patents, utility models and improvement proposals. He is also the
bearer of more than 30 engineering and technical works within the contractual research between the Faculty and practice. He
was the principal investigator of the 5th EU framework program entitled ERA – Bioenergy strategy. He is the author and co-author
of numerous accomplished original constructions of machines and devices. In the educational area at the Faculty of Mechanical
Engineering of the Slovak University of Technology, he is the sponsor of the several study programs as well as a member of state
exam committees and Ph.D. study subject committees. He is the author and co-author of numerous monographs, college textbooks, and articles. He is a member of several organizing committees for national and international scientific and professional
conferences. He is a member of the editorial boards of three Slovak and one international journal – Praise Worthy Prize. He is the
Chairman of the Board of the Association of Offices for Cooperation with the Industry (ZKpSP), the Chairman of the Ministry of
Environment of the Slovak Republic Committee for Authorizing of Persons Qualified to Waste Treatment, the Chairman of the
Committee for Voluntary Environmental Tools of the Ministry of Environment of the Slovak Republic, and a member of the Working
group of the Accreditation Committee.
Ing. JAN ŠPRINGL * 1978
Predseda predstavenstva NAFTA, a. s.
Absolvoval Podnikohospodársku fakultu na VŠE (Vysoká škola ekonomická) v Prahe. Svoju pracovnú kariéru začal v roku 2002
v Komisii pre cenné papiere. V roku 2003 nastúpil na oddelenie fúzií a akvizícií do investičnej skupiny J&T. Od roku 2005 pôsobil
v spoločnosti United Energy, ktorá bola prvou významnou akvizíciou J&T/EPH v oblasti energetiky. V United Energy sa podieľal na
projekte reštrukturalizácie spoločnosti. Od roku 2006 bol členom predstavenstva spoločnosti Plzeňská energetika. V roku 2009
sa podieľal na úspešných akvizíciách spoločnosti Elektrárny Opatovice, Pražská teplárenská a nemeckej ťažobnej spoločnosti
MIBRAG. V roku 2009 sa tiež stal podpredsedom predstavenstva spoločnosti Pražská teplárenská. Od roku 2010 je predsedom
Slovak Energy Annual 2013
193
predstavenstva spoločnosti Elektrárny Opatovice. V súčasnosti tiež pôsobí v dozornej rade spoločnosti MIBRAG. Od roku 2012 je
generálnym riaditeľom a členom predstavenstva spoločnosti EP Energy, a. s. Od 24. januára 2013 je členom predstavenstva SPP.
Chairman of the Company NAFTA, a. s.
Graduated from the College of Corporate Economics at VŠE (Business School) in Prague. His working career started in 2002
with the Securities Commission. In 2003, he joined mergers and acquisitions department of the investment group J&T. From
2005, he worked in United Energy, the first significant acquisition of J&T/EPH in energy. In United Energy, he was involved in the
restructuring project of the company. He was member of the board of directors of Plzeňská energetika from 2006. In 2009, he
participated in successful acquisitions by Elektrárny Opatovice, Pražská teplárenská and the German mining company MIBRAG.
In 2009, he became vice-chairman of the board of directors of Pražská teplárenská. Since 2010, he has been the chairman of the
board of directors of Elektrárny Opatovice. He is currently also member of the supervisory board of MIBRAG. Since 2012, he has
been the general manager and member of the board of directors of EP Energy. As of 24 January 2013, he has become member of
the board of directors of SPP.
Ing. FERDINAND TURANSKÝ * 28. 7. 1941
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, ELCON BRATISLAVA, a. s.
Absolvent Elektrotechickej fakulty SVŠT, odbor Výroba, rozvod a využitie elektrickej energie (v roku 1963). Postgraduálne štúdium ukončil v roku 1980. 1964 – 1968: Západoslovenská energetika – projektant a investičný pracovník. 1969 – 1994: Elektrovod
– referent, vedúci oddelenia odbytu vedení, vedúci odboru vyššieho dodávateľa, námestník pre obchod a investície. 1977: stáž na
Federálnom ministerstve palív a energetiky, Spoluzakladateľ spoločnosti ELCON BRATISLAVA, a. s. (1995).
Chairman and General Director, ELCON BRATISLAVA, a. s.
Graduated from Electrical Faculty of the Slovak Technical University, Department of Production, distribution and use of electricity
(in 1963). Postgraduate studies completed in 1980. 1964 – 1968: ZSE – designer and investment officer. 1969 – 1994: Elektrovod
– officer, head of sales management, head of higher supplier, Deputy for Trade and Investment. 1977: Internship at the Federal
Ministry of Fuel and Energy, co-founder of the company ELCON BRATISLAVA, a. s. (1995).
Ing. MARTA ŽIAKOVÁ, CSc. * 23. 11. 1955
Predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR (od roku 2002)
Absolventka Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, odbor technická kybernetika – automatizačná technika (v roku 1979); vedecká hodnosť CSc. v oblasti technickej kybernetiky (v roku 1984). SVŠT v Bratislave, Katedra
inžiniersko-humanitných vied, postgraduálny kurz: Pedagogická príprava pracovníkov rezortného školiaceho a výcvikového strediska Výskumného ústavu jadrových elektrární (v roku 1987). Od roku 1986: VUJE Trnava, a. s. – vedúca inžinierka JE pre JE typu
VVER 440, 1992: General Physics Corporation, Maryland (USA) – absolventka kurzu: Systematický prístup k príprave a Manažment
prípravy zamestnancov, 1995: PHARE Project Training Course – absolventka kurzov: Upgrading of Management knowledge in
the field of Nuclear Power Technology Use – Upgrading of Nuclear Safety Inspectors Knowledge and Experience, 1997: Karlsruhe
(Nemecko) – absolventka kurzu: IAEA Training Course on Management Responsibilities in the Training and Qualification of the
Nuclear Power Plant Personnel – Certificate of Training Completion, 1996 – 2000: VUJE Trnava, a. s. – kurzy pre rozličné aspekty
manažérskej práce, 1995 – 2002: Školiace a výcvikové stredisko prípravy personálu JE VUJE Trnava, a. s. – rôzne vedúce funkcie –
manažérka projektu Hodnotenie bezpečnosti JE – manažérka v dvoch projektoch technickej spolupráce MAAE Upgrading of NPP
Personnel Training Infrastructure, a Simulator Training Programme Based on SAT Methodology. 1995 – 2002: expert pre MAAE vo
Viedni pre prípravu personálu v rámci projektov technickej spolupráce napr. pre Maďarsko a Irán – lektor v rámci kurzov organizovaných MAAE – expert do pracovných poradných skupín (AGM) v MAAE (napr. AGM on Training Performance Indicators, AGM on
SAT Potential Use for Other Agency Training Activities, AGM on Education and Training in Nuclear Safety). Je členkou Slovenskej
nukleárnej spoločnosti.
President of the Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic (since 2002)
Graduated from Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering, Department of Engineering Cybernetics – Automation technology (in 1979), scientific degree Ph.D. for technical Cybernetics (in 1984). Slovak Technical University in
Bratislava, Department of engineering and humanities postgraduate course: Professional training of departmental personnel
training and training center of the Research Institute of nuclear power plants (in 1987). Since 1986: VUJE Trnava, a. s. – chief engineer for the NPP VVER 440, 1992: General Physics Corporation, Maryland (USA) – Graduate Course: A systematic approach to the
development and management of staff, 1995: PHARE Project Training Course – graduate courses: Upgrading of knowledge management in the field of Nuclear Power Technology Use – Upgrading of Nuclear Safety Inspectors Knowledge and Experience, 1997:
Karlsruhe (Germany) – Graduate Course: IAEA Training Course on Management Responsibilities in the Training and Qualification
of the Nuclear Power Plant Personnel – Training Certificate of Completion, 1996 – 2000: VUJE Trnava, a. s. – Courses for different
aspects of managerial work, 1995 – 2002: Training Center for NPP personnel training VUJE Trnava, a. s. – Various senior positions
– Project Manager NPP Security Assessment – Manager in two MAAE technical cooperation projects Upgrading of NPP Personnel
Training Infrastructure and Simulator Training Program Based on Methodology SAT. 1995 – 2002: expert for MAAE in Vienna for
staff training in technical cooperation projects for example for Hungary and Iran – Lecturer in courses organized by the MAAE –
expert for work advisory groups (AGM) at the MAAE (eg AGM on Training Performance Indicators, AGM on SAT Potential Use for
Other Agency Activities Training AGM on Education and Training in Nuclear Safety ). She is a member of the Slovak Nuclear Society.
194
Slovak Energy Annual 2013
Adresár / adresses
Baňa Čáry , a.s.
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
Čáry 303, 908 43 Čáry
Zvolenská cesta 14605 / 50
974 05 Banská Bystrica – Kráľová
ELCON BRATISLAVA a.s.
www.cat.sk
Priekopy 20, 821 08 Bratislava
www.elcon-bratislava.sk
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, 901 01 Malacky
ELV PRODUKT a.s.
www.pozagas.sk
Nitrianska 3, 903 12 Senec
www.elv.sk
PPA CONTROLL, a.s.
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava
eustream, a.s.
www.ppa.sk
Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
www.euastream.sk
PPA Power s.r.o
Sládkovičova 47, 974 05 Banská Bystrica
Hlavný banský úrad
www.ppapower.sk
Kammerhofská č. 25 , 969 50 Banská Štiavnica
www.hbu.sk
RELKO s.r.o.
P.O.Box 95, Račianska 75, 830 08 Bratislava 38
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
www.relko.sk
Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
www.hbp.sk
RITTAL s. r. o.
Mokráň záhon 4 , 821 04 Bratislava
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
www.rittal.sk
Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
www.javys.sk
SAG Elektrovod, a.s.
Prievozská 4C, 821 09 Bratislava
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
www.sag.eu/sk
Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
www.jess.sk
SCHRACK TECHNIK s. r. o.
Ivanská cesta 10/C, 82104 Bratislava 214
LANDIS + GYR (SLOVENSKO), spol. s r.o.
www.schrack.sk
Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava
www.landisgyr.cz
SIEMENS s.r.o.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Laná, a.s.,
www.siemens.com
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
www.lana.sk
Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2
MURAT s. r. o.
www.seas.sk
Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok
www.murat.sk
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
NAFTA a.s.
www.sepsas.sk
Votrubova 1, 821 09 Bratislava
www.naf ta.sk
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
OKTE, a.s.
www.spp.sk
Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava
www.okte.sk
Slovak Energy Annual 2013
195
Slovenský plynárenský a naftový zväz
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
www.spnz.sk
Slovenská Nukleárna Spoločnosť
Okružná 5, 918 64 Trnava
www.snus.sk
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
www.siea.sk
Slovenský zväz výrobcov tepla
Unionka 54, 96001 Zvolen
www.szvt.sk
Stredoslovenská energetika, a.s., člen skupiny eDF
Pri Rajčianke 8591 / 4B, 010 47 Žilina
www.sse.sk
TRANSPETROL, a.s.
Šumavská 38, 821 08 Bratislava 1
www.transpetrol.sk
Východoslovenská energetika a.s., RWE Group
Mlynská 31, 042 91 Košice
www.vse.sk
ZSE Energia, a.s., člen skupiny e-on
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
www.zse.sk
Zväz elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR)
Kominárska 2/4, 831 04 Bratislava
www.zep.sk
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2
www.zzes.sk
ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
Košická cesta 11, 011 87 Žilina
www.teplarenzilina.sk
196
Slovak Energy Annual 2013
CD príloha
CD addition
Slovensko – malá veľká krajina
stavieb na východe Slovenska, roztrúsených od Tvrdošína
cez Ladomirovú až po Kežmarok, je výnimočným príkladom
európskej drevenej sakrálnej architektúry 16. až 18. storočia.
Po prechádzkach po kamenných dlažbách historickým
miest isto osvieži pohľad na zeleň Slovenského raja – súčasť
Slovenského rudohoria. Prechod jeho roklinami a tiesňavami, ktoré po tisícročia vyhlbovali rieky Hornád či Hnilec
a potoky Veľký Sokol, Biely Potok a Suchá Belá, si vyžadujú dobrú kondíciu. Odmenou za ich prekonanie je nadšenie
z rozmanitosti prírodných útvarov. Ich paleta sa rozšíri
v oblasti Slovenského krasu v juhovýchodnej časti Sloven-
Aj tak znel jeden zo sloganov propagujúcich pred časom
vo svete ešte málo známe Slovensko, krajinu v srdci Európy.
Neprešlo veľa rokov a zo Slovenska sa stala destinácia,
ktorú cestovateľské bedekre radia do kategórie zážitkových.
Napriek malej rozlohe má totiž čo ponúknuť.
ského rudohoria o krasové útvary a jaskyne, napríklad Gombaseckú. Na sever od jedného zo vstupov do Slovenského raja
v Podlesku, sa týčia štíty Vysokých Tatier. K najatraktívnejším miestam pre turistov patria sprístupnený symbol Slovenska Kriváň, ale aj Rysy či Jahňací štít. Lanovkou sa dá
dostať na Lomnický štít a v sprievode horského vodcu aj na
Možno je to klišé, ale ak by si imaginárny cestovateľ snažiaci
najvyšší vrch Slovenska Gerlachovský štít. Južne od Vyso-
sa spoznať krásy rozlohou malej, zato na zážitky „veľkej“ kra-
kých Tatier sa v dĺžke 80 kilometrov od západu na východ
jiny, plánoval cestu po Slovenku, nemohol by minúť hlavné
medzi malebnými údoliami Váhu a Hrona tiahnu Nízke Tat-
mesto. Bratislava je lákadlom predovšetkým pre „jednodňo-
ry. Obe horské zoskupenia sa v zime stávajú vyhľadávaným
vých“ turistov nadchýnajúcich atmosférou historického cen-
cieľom lyžiarov. K pohoriam stojacim za návštevu patria tiež
tra mesta. Bratislavské Staré mesto na malej rozlohe ponúka
Malá a Veľká Fatra, na severe Pieniny, Roháče, Strážovské
zhmotnený pohľad do histórie reprezentovaný architektú-
vrchy, Malé či Biele Karpaty a mnohé ďalšie.
rou ulíc a uličiek starých niekoľko sto rokov. Podobne ako
Na Strednom Slovensku isto zvedavý turista neobíde Štiav-
v iných centrách miest stredoeurópskeho regiónu, rozprá-
nické vrchy – tu sa opäť núka obohatiť poznávanie prírod-
vajú svoje príbehy gotika, renesancia či barok. Stopy vryli do
ných krás návštevou starých banských miest. Banská Štiav-
takých skvostov, ako sú Dóm sv. Martina a Stará radnica, ne-
nica sa napríklad počas leta stáva jednou veľkou kultúrnou
obišli ani nad mestom sa týčiaci hrad a mestské paláce uhor-
scénou ponúkajúcou divadelné, hudobné či filmové predsta-
ských veľmožov. Doslova, prostredníctvom každého kameňa,
venia a letné festivaly remesiel.
sa prihovárajú rovnako turistom, tak aj obyvateľom mesta.
Aké by to však bolo putovanie po Slovensku bez návštevy
Ak sa poznania chtivý turista zasýti objavovaním archi-
kúpeľov? Sklené, Rajecké, Turčianske či Trenčianske Teplice,
tektúry starej Bratislavy, obraz si môže doplniť návštevou
Bardejov, Piešťany alebo Dudince. Turistikou a poznávaním
historických miest na Spiši či strednom Slovensku. Čaká ho
unavenému turistovi ponúkajú kúpeľné a wellness služby na
presun na druhý koniec Slovenska, no cesta rozhodne sto-
vysokej úrovni a najmä unikátne zloženie termálnych a mi-
jí za to. Košice, ktoré sa tento rok stali prvým slovenským
nerálnych vôd. Dá sa v nich nielen zrelaxovať, ale aj liečiť
európskym hlavným mestom kultúry, lákajú najväčšou sak-
zdravotné neduhy: od srdcovo-cievnych ochorení, cez ocho-
rálnou stavbou na Slovensku – Dómom svätej Alžbety. Histo-
renia pohybového ústrojenstva, gynekologické či ochorenia
rické spišské mesto Levoča sa zasa pýši najvyšším gotickým
zažívacieho traktu. Zážitkami z poznávania obohatenému
oltárom na svete, ktorý je súčasťou unikátneho mobiliáru
turistovi sa práve kúpele môžu stať poslednou skladačkou
kostola svätého Jakuba z dielne Majstra Pavla. Na Spiši je
do mozaiky príjemných spomienok, ktoré si odnesie z puto-
rovnako neprehliadnuteľný Spišský hrad. So svojou rozlohou
vania malou veľkou krajinou.
viac ako štyri hektáre sa radí k najrozsiahlejším hradným
2
komplexom v Európe. Spolu so spomínanými pamiatkami
Slovensko (Slovenská republika)
tohto regiónu, zabudnúť netreba ani na Spišskú kapitulu, sú
je vnútrozemský štát v strednej Európe
hrad i mesto Levoča od roku 1993 zapísané v Zozname sve-
Rozloha
Počet obyvateľov
tového dedičstva UNESCO. Do rovnakého zoznamu v roku
49 036 km²
5,43 milióna
2008 pribudli aj drevené kostolíky takzvaného slovenského
Hlavné mesto
Karpatského oblúka. Súbor ôsmich unikátnych sakrálnych
Bratislava (počet obyvateľov približne 500 000)
Slovak Energy Annual 2013
Slovakia – A Little Big Country
This is one of the slogans recently promoting
the little-known Slovakia to the world, a country
in the heart of Europe. Not too many years have passed
and Slovakia has already become a destination included
in the “adventure” category of travel guidebooks. It has
a lot to offer, despite its small size.
Perhaps it’s a cliché, but if an imaginary traveler seeking to
experience the beauties of a small, but in terms of adventure, “big” country, was to plan a tour through Slovakia, he
The reward of overcoming them is the excitement from the
wouldn’t want to miss the capital. Bratislava is a lure, espe-
diversity of the natural formations. Their range widens in
cially for “one-day” tourists enthusiastic about the historic
the Slovak Karst in the southeastern part of the Slovak Ru-
atmosphere of the center. Bratislava’s Old Town of fers a look
dohorie, including karst formations and caves, such as the
into history, represented in the architecture of streets and
Gombasecká. North of one of the entrances to Slovak Para-
alleys several hundred years old. Similarly to other central
dise in Podlesok, tower the peaks of the High Tatras. Among
European town centers, the Gothic, Renaissance, and Ba-
the most attractive tourist locations are Kriváň, Slovakia’s
roque styles tell their stories here. Their traces are detect-
symbol, along with Rysy and Jahňací Peak. It’s possible to
able in such gems as St. Martin’s Dome and the Old Town
take a cable car to Lomnica Peak, and also to Slovakia’s high-
Hall, not leaving out the castle towering above the city, or the
est peak, Gerlach Peak, accompanied by a mountain guide.
city palaces of the Austro-Hungarian nobility. The structures
South of the High Tatras, the 80 kilometer-long Low Tatras
speak to tourists and city residents from every single stone.
stretch from west to east, between the picturesque valleys of
If a knowledge-hungry tourist becomes sated from discov-
the Váh and Hron Rivers. Both of these mountain ranges are
ering the old Bratislava architecture, they can supplement
a popular destination for skiers in winter. Mountains worth
the picture with a visit of historical places in the Spiš region
visiting also include the Low and High Fatras, Pieniny in
and central Slovakia. This requires a trip to the other end
the north, Roháče, Strážovské Hills, the Low and White Car-
of Slovakia, but the journey is definitely worth it. Košice,
pathians, among many others. A curious tourist certainly
the first Slovak city to become a European capital of cul-
shouldn’t miss Štiavnické Hills in central Slovakia. Here is
ture, hauls in visitors with the largest religious structure
the option of enriching your exploration of natural wonders
in Slovakia: St. Elizabeth’s Dome. Levoča, a historical town
by visiting old mining towns. For example, Banská Štiavnica
in Spiš, attracts with the highest Gothic altar in the world.
is the site of a large cultural scene in the summer, of fering
It’s a part of the unique furnishings belonging to St. Jacob’s
films, theater, music, and craf t festivals.
Church, created by Master Paul of Levoča. Equally eye-catch-
But what would wandering through Slovakia be without visit-
ing is Spiš Castle in the same-named region. With an area
ing a spa? Sklené, Rajecké, Turčianske and Trenčianske Tep-
of over four hectares, it belongs among the largest castles
lice, Bardejov, Piešťany, and Dudince of fer high-quality spa
in Europe. Besides the above-mentioned historical attrac-
and wellness services, especially a unique mixture of thermal
tions, we can’t forget the Spiš Chapter House, and the town
and mineral waters to tourists tired from hiking and sight-
of Levoča and its castle, on the UNSECO World Heritage List
seeing. It’s not just possible to relax here. You can have medi-
since 1993. In 2008, the wooden churches of the so-called
cal issues treated, including cardiovascular, musculoskeletal,
Slovak Carpathian Arch were added to the same list. A group
gynecological, and gastrointestinal illnesses. It might be that
of eight unique religious structures in eastern Slovakia,
one of the spas will become the final section in the tapestry of
spread out from Tvrdošín, through Ladomirová, all the way
pleasant memories the experience-enriched tourist will bring
to Kežmarok, is a singular example of the wooden religious
home from the journey through this little big country.
architecture of the 16th to 18th centuries.
3
Af ter strolling the stone paving of historical sites, a view of
Slovakia (Slovak Republic)
the verdancy of Slovak Paradise, part of the Slovak Rudoho-
is a landlocked country in Central Europe
rie, would certainly be refreshing. Passing through its ra-
Area Population
vines and gorges, gouged out for centuries by the Hornád and
49,036 km²
Hnilec Rivers, along with the Veľký Sokol, Biely Potok, and
Capital city
Suchá Belá Streams, requires that you be in good condition.
Bratislava (population about 500,000)
5.43 million
Slovak Energy Annual 2013
Vybrané udalosti
v slovenskej energetike v roku 2013
Aké dôležité opatrenia prijala vláda SR v uplynulých mesiacoch v oblasti energetiky? Kam smeruje slovenská legislatíva
a na čo sa máme pripraviť? V redakcii Ročenky energetiky
sme z tlačových agentúr vybrali pár dôležitých udalostí,
ktoré hýbali energetickým trhom od začiatku roka 2013.
Odborníci volajú po potrebe jadrového výskumu v SR
Podľa slovenských jadrových expertov investície do jadrového výskumu by si zo začiatku vyžiadali ročne zhruba 250
tisíc eur. Odborná verejnosť volá po potrebe investovať do
výskumu v oblasti jadrovej energetiky na Slovensku. „Ak
Slovensko chce stavať nový jadrový zdroj, prípadne sa ak-
Január
tívnejšie zapájať do medzinárodnej spolupráce v oblasti vy-
Slovensko spojí trh s elektrinou aj s Poľskom a Ru-
raďovania jadrových elektrární a nakladaní s rádioaktívny-
munskom
mi odpadmi, musí investovať do výskumu a vzdelávania,“
Slovensko, Česká republika a Maďarsko spoja svoje trhy
uviedol vo svojej analýze predseda Slovenskej nukleárnej
s elektrickou energiou aj s Poľskom a Rumunskom. Tieto
spoločnosti Vladimír Slugeň. V blízkej budúcnosti by mali
krajiny sa tak zaradia do projektu spájania trhov s elektri-
prispievať na jadrový výskum aj prevádzkovatelia jadrových
nou, tzv. Market Coupling. „Zástupcovia českých, sloven-
elektrární na Slovensku. Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD)
ských, maďarských, poľských a rumunských národných
už pripravil novelu zákona o jadrovom fonde, podľa ktorej
regulačných orgánov, prevádzkovateľov prenosových sú-
prispejú prevádzkovatelia na jeho činnosť viac. „Potrebuje-
stav a operátorov trhov s elektrinou sa dohodli na začatí
me nutne zabezpečiť realizáciu výskumu v oblasti jadrovej
spolupráce s cieľom analyzovať a pripraviť sa na integráciu
bezpečnosti,“ zdôvodnil svoje kroky ÚJD v novele, ktorú už
denných trhov s elektrinou piatich krajín. Strany sa dohodli
schválila vláda. (SITA)
na začatí spoločného projektu, ktorý posúdi možné varianty
a vyberie najvhodnejšiu a najefektívnejšiu formu integrácie
Poplatok od prevádzkovateľov jadrových zariadení
trhov,“ informoval slovenský prevádzkovateľ prenosovej sú-
sa od januára 2014 zvýši
stavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Pro-
Príspevok na výkon štátneho dozoru od držiteľov povolenia
jekt Market Coupling je výhodný najmä pre účastníkov trhu
na prevádzku jadrových zariadení sa od januára 2014 zvýši
s elektrinou. Prispieva k vyššej likvidite trhu s elektrinou.
ročne z doterajších 383,38 eura za každý inštalovaný mega-
Obchodníkom s elektrinou by mala vďaka tomuto projektu
watt na 766,76 eura. „K zvýšeniu prichádza z dôvodu zvýše-
odpadnúť potreba rezervovať si a nakupovať cezhraničné
ných finančných nárokov zo strany Úradu jadrového dozoru
prenosové kapacity medzi krajinami. (SITA)
(ÚJD) SR súvisiacich s výstavbou nových jadrových zariadení
a následného povoľovacieho procesu jadrovej elektrárne Mo-
Február
chovce 3, 4 po skončení výstavby,“ zdôvodnil potrebu zvýše-
Robert Fico: SR môže byť dôležitým článkom zaistenia
nia poplatku ÚJD SR v návrhu novely zákona o Národnom
energetickej stability aj v EÚ
jadrovom fonde (NJF), ktorú prerokovala a schválila vlá-
Slovenská republika sa môže stať dôležitým článkom pri
da SR. Úprava poplatku podľa ÚJD SR súvisí tiež s potrebou
zaistení energetickej stability a bezpečnosti nielen na svo-
zabezpečovať výkon svojich činností aj prostredníctvom ex-
jom území, ale aj v celej Európskej únii. Uviedol to predseda
terných osôb na komerčnej báze a zvýšených nákladov na vý-
vlády SR Robert Fico na konferencii zorganizovanej pri prí-
skum, ktorého absenciu vytkla SR aj misia IRRS (Integrated
ležitostí 20. výročia založenia Úradu jadrového dozoru (ÚJD)
Regulatory Review Service), ktorá sa vykonáva pod záštitou
SR. „Zaviazali sme sa urýchliť pripravenosť na perspektívnu
Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Vláda SR tak-
výstavbu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bo-
tiež schválila novelu zákona o mierovom využívaní jadrovej
hunice, pričom využijeme aj možnosti zdynamizovania do-
energie tzv. atómový zákon. „Predmetom novely je transpo-
stavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nezastupi-
zícia eurosmernice, ktorou sa zriaďuje rámec EÚ pre zod-
teľnú úlohu v týchto cieľoch má samozrejme ÚJD SR, ktorý
povedné a bezpečné nakladanie s vyhoreným palivom a rá-
dozoruje napĺňanie všetkých požiadaviek na jadrovú bezpeč-
dioaktívnym odpadom,“ priblížil v materiáli ÚJD SR. (TASR)
nosť,“ spresnil ďalej premiér. Informoval tiež, že vláda SR
schválila novelu legislatívnych noriem súvisiacich s jadro-
Marec
vou energetikou. „Chceme posilniť postavenie ÚJD SR, jeho
Vláda bude eliminovať rast cien elektriny plynúcej
výkonnosť a zabezpečiť, aby bol dozorným orgánom, ktorý
z podpory OZE a KVET
by mohol efektívne kontrolovať okrem doterajších činností
Vláda SR podnikne ďalšie kroky na elimináciu zvyšova-
aj výstavbu jadrových zariadení,“ zdôraznil. (TASR)
nia koncových cien elektrickej energie v dôsledku silnej
finančnej podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE)
4
Slovak Energy Annual 2013
a kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla (KVET).
v novembri,“ uviedol Jurikovič. Pripravovaná nová energe-
Vyplýva to z dokumentu Národný program reforiem SR
tická politika naznačí smerovanie slovenskej energetiky až
2013, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania
do roku 2030. (SITA)
predložilo Ministerstvo financií (MF) SR. „Doteraz prijaté opatrenia sprísnili pravidlá pre vyplácanie doplatku na
Máj
takto vyrobenú elektrinu. V tejto snahe sa bude pokračovať
Štát chce podporovať centrálne zásobovanie teplom
novým nastavením podpory OZE, čím sa zabezpečí dosia-
Spotreba tepla na Slovensku má klesajúci trend. Minister-
hnutie vytýčených cieľov nákladovo-efektívnym spôsobom
stvo hospodárstva predpokladá, že táto tendencia bude po-
a zároveň sa zabráni neúmernému zvyšovaniu cien elek-
kračovať. Systém centrálneho zásobovania teplom (CZT) sa
trickej energie,“ konštatuje ďalej rezort financií SR v mate-
dočká podpory zo strany štátu. Podľa návrhu novej Energe-
riáli. Výkupné ceny by mali závisieť od potenciálu rozvoja
tickej politiky SR, v najbližšom období by sa mal prepraco-
jednotlivých typov OZE. „Mali by byť nastavené ako doplnok
vať legislatívny rámec pre sektor centrálneho zásobovania
k ostatným environmentálnym opatreniam, ktoré môžu
teplom. „Chceme vytvoriť legislatívne podmienky pre re-
mať vplyv na rozvoj OZE, aby nedochádzalo k prekrývaniu
konštrukciu existujúcich a budovanie nových systémov CZT
nástrojov. Výkupné ceny by takisto mali byť dostatočne f le-
v záujme vytvorenia možnosti využitia odpadového tepla
xibilné, aby reagovali na aktuálny trhový vývoj, avšak aj do-
z vlastnej výroby, výroby elektrickej energie a z priemysel-
statočne stabilné na prilákanie nových investícií,“ myslí si
ných výrob pri zohľadnení súčasného trendu vývoja potreby
ministerstvo. (TASR)
tepla a chladu v závislosti od masívneho zatepľovania budov,
výmeny okien, inštalácie solárnych kolektorov a požiadaviek
stretnutie ministrov pre jadrovú energetiku
na nové budovy,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v ná-
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa neformál-
vrhu energetickej politiky. (SITA)
ne stretol s ministrami pre jadrovú energetiku v Londýne.
Ministri EÚ diskutovali o možnostiach spolupráce v zabez-
S výstavbou jadrovej elektrárne sa počíta aj v EP
pečovaní čo najvyššieho štandardu jadrovej bezpečnosti,
Návrh novej energetickej politiky počíta s tým, že nová jad-
o úlohe jadrovej energetiky v nízkouhlíkovej budúcnosti,
rová elektráreň by mohla byť uvedená do prevádzky po roku
ako aj zvýšení dôvery investorov o túto oblasť. Slovensko
2025. S výstavbou novej jadrovej elektrárne v Jaslovských
má všetky predpoklady využívať jadrovú energiu na miero-
Bohuniciach počíta aj návrh novej Energetickej politiky
vé účely s najvyššou úrovňou jadrovej bezpečnosti, ktorá je
SR (EP). „V lokalite Jaslovské Bohunice je možné realizovať
pod kontrolou Úradu jadrového dozoru SR. Naša legislatíva
jadrovú elektráreň s celkovým inštalovaným výkonom do
je aj vďaka národnému dozornému úradu permanentne ak-
2 400 megawattov,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR
tualizovaná podľa najnovších informácií a poznatkov z vedy
(MH) v návrhu energetickej politiky. V Bohuniciach na mies-
a techniky. Potvrdili to aj záťažové testy vykonané v našich
te v súčasnosti odstavovanej jadrovej elektrárne V 1 by mo-
jadrových elektrárňach, ktoré preverili ich bezpečnosť
hol vyrásť buď jeden 1 200-megawattový jadrový blok, dva
a spoľahlivosť v prípade mimoriadnych prírodných udalostí
1 200-megawattové bloky, alebo jeden 1 700-megawattový
po tragických udalostiach v japonskej Fukušime. (TASR)
jadrový blok. Energetická politika počíta s tým, že nová jadrová elektráreň by mohla byť uvedená do prevádzky po roku
Apríl
2025. Celý projekt sa v súčasnosti nachádza v štádiu analýzy
SR by malo mať novú energetickú politiku koncom roka
štúdie realizovateľnosti. Rezort hospodárstva upozorňuje,
S novou stratégiou energetickej bezpečnosti by sa mal vlád-
že spolu s uvedením nového jadrového zdroja do prevádzky
ny kabinet oboznámiť v novembri tohto roka. Ako uviedol
je potrebné nezabudnúť na budovanie prenosovej siete. (SITA)
pre agentúru SITA hovorca ministra hospodárstva Stanislav
5
Jurikovič, s novou stratégiou energetickej bezpečnosti by
Jún
sa mal vládny kabinet oboznámiť v novembri. „Východiská
Vláda: Jadrové zariadenia v SR boli vlani prevádzko-
energetickej politiky boli minulý rok predložené odbornej
vané bezpečne a spoľahlivo
verejnosti. Následne boli prerokované pripomienky. Po ich
Vyplýva to Správy o stave jadrovej bezpečnosti jadrových
zapracovaní bol vypracovaný návrh energetickej politiky,
zariadení na území SR a o činnosti Úradu jadrového dozoru
ktorý po prerokovaní v porade vedenia ministerstva hospo-
(ÚJD) SR za rok 2012, ktorú prerokovala a vzala na vedomie
dárstva bude postúpený na medzirezortné pripomienkové
vláda SR. „Jadrové zariadenia v SR boli v roku 2012 prevádz-
konanie. Materiál má byť predložený na rokovanie vlády
kované bezpečne a spoľahlivo, bez závažných udalostí, ktoré
Slovak Energy Annual 2013
by viedli k tomu, že by ÚJD SR musel vydať príkaz na zní-
Júl
ženie výkonu alebo na odstavenie reaktora, respektíve za-
VUJE sa stalo súčasťou združenia pre vývoj reak-
stavenie prevádzky atómovej elektrárne,“ spresnil v správe
torov štvrtej generácie
ÚJD SR. Bloky atómovej elektrárne (AE) Bohunice V 1 odsta-
Organizácie jadrového výskumu Vyšehradskej štvorky (ÚJV
vené z prevádzky v decembri 2006 a 2008 sú podľa správy
Řež, a. s., Česká republika; MTA EK, Maďarsko; NCBJ, Świerk,
v súčasnosti v 1. etape vyraďovania. „Záväzky vyplývajúce
Poľsko; VUJE, a s., Slovensko) sa dohodli na založení zdru-
z medzinárodných zmlúv a dohovorov sa priebežne plnia,“
ženia „V4G4 Centre of Excellence“ pre realizáciu spoločného
zdôraznil Úrad jadrového dozoru. Na základe akčných plá-
výskumu a vývoja v oblasti jadrových reaktorov IV. generá-
nov spracovaných prevádzkovateľom AE v SR pripravil tiež
cie. Dohoda umožní účastníkom, aby spojili svoje prostried-
Národný akčný plán SR, ktorý k záveru roka 2012 zaslal EK.
ky v každej krajine pre vývoj reaktorov štvrtej generácie
Obsahuje opatrenia, ktoré vychádzajú z ponaučení z havá-
a prispeli tak k splneniu cieľa udržateľnosti jadrovej ener-
rie na japonskej AE Fukušima Daiči a ktoré sa v nasledujú-
gie so zachovaním najvyšších bezpečnostných štandardov.
cich rokoch budú realizovať na AE Bohunice a AE Mochovce.
Nové združenie „V4G4 Centre of Excellence“ si stanovilo za
(TASR)
ciele skúmanie kľúčových aspektov, predovšetkým z pohľadu jadrovej bezpečnosti, pre rozvoj reaktorov IV. generácie
Prezident sa stotožnil so zákonom o jadrovom fonde
plynom chladených rýchlych reaktorov GFR (Gas Cooled Fast
Prevádzkovatelia jadrových elektrární na Slovensku budú
Reactors). Pre tento účel bude postavený a prevádzkovaný
prispievať na výkon Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) viac.
reaktor ALLEGRO v regióne V4. (TASR)
Novelu podpísal prezident SR, rovnako podpísal aj novelu
Atómového zákona. Do novely ÚJD implementoval európ-
MH povolilo realizáciu 13 energetických projektov
sku smernicu, vďaka ktorej sa formuluje politika nakladania
Ministerstvo hospodárstva SR (MH) v tomto roku povolilo
s rádioaktívnym odpadom a vyhoreným jadrovým palivom.
realizáciu trinástich energetických projektov. Vďaka nim na
Smernica má pre verejnosť zabezpečiť poskytovanie potreb-
Slovensku vyrastú nové energetické zdroje a zrekonštruujú
ných informácií pri nakladaní s rádioaktívnym odpadom
sa, respektíve vybudujú nové energetické infraštruktúry.
a vyhoreným jadrovým palivom. (SITA)
Osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, bez ktorého nemôže investor
Vyraďovanie jadrových elektrární ide podľa plánov
začať s výstavbou energetického zdroja či infraštruktúry,
Vyraďovanie havarovanej jadrovej elektrárne A1 sa mo-
získali od rezortu hospodárstva spoločnosti Geocom Invest,
mentálne nachádza vo svojej druhej etape a vyraďovanie
Energo-Aqua, Západoslovenská distribučná, CA Trade, Mondi
elektrárne V 1 v prvej etape. Elektrárne v Jaslovských Bo-
SCP, Snina Energy a Amylum Slovakia. (SITA)
huniciach by mali byť definitívne vyradené v roku 2033,
respektíve 2025. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JA-
August
VYS) v súčasnosti pracuje na vyraďovaní havarovanej jad-
Liberalizácia trhu s dodávkami energií napreduje
rovej elektrárne A 1 a odstavenej V 1. Vyraďovanie jadrovej
Domácnosti sa stále viac otvárajú trhu, a to tak pri dodáv-
elektrárne A 1 je rozdelené do piatich etáp, s plánovaným
kach elektriny, ako aj pri dodávkach zemného plynu. Podľa
termínom ukončenia v roku 2033. V súčasnosti sa realizujú
zverejnených údajov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
práce podľa plánu druhej etapy vyraďovania, ktorá prebieha
SR (ÚRSO), v minulom roku zmenilo svojho dodávateľa elek-
od roku 2009 do roku 2016. Hlavnými činnosťami vyraďova-
triny 57 tisíc domácností. Slovenské domácnosti však vlani
nia jadrovej elektrárne V 1 v minulom roku bola demontáž
menili najmä svojho dodávateľa zemného plynu. Možnosť
nepotrebných nekontaminovaných zariadení a systémov,
vybrať si nového dodávateľa plynu využilo viac ako 131 tisíc
spracovanie nekontaminovaného odpadu, zaisťovanie a od-
domácností, čo predstavuje viac ako 9 % všetkých domácnos-
pájanie systémov, realizácia projektových zmien a úpravy
tí. „Trh s elektrinou na Slovensku pokračoval v oblasti dodá-
systémov, projektové zmeny a úpravy zariadení a systémov
vok elektriny v rastúcom trende. Trh s plynom zaznamenal
využívaných v rámci vyraďovania a postupné spracovanie
vlani v oblasti dodávok plynu dynamický rast konkurencie.
historického rádioaktívneho odpadu. JAVYS taktiež vykonal
V kategórii odberateľov plynu v domácnostiach vzrástol
prípravné práce pre projekty nasledujúcej druhej etapy vyra-
počet zmien dodávateľa plynu na šesťnásobok oproti roku
ďovania V 1, ktorá sa má začať v roku 2015. Dva jadrové bloky
2011,“ okomentoval minuloročný trh s dodávkami energií
V 1 by mali byť definitívne odstavené v roku 2025. (SITA)
regulačný úrad. (SITA)
(red)
6
Slovak Energy Annual 2013
Selected events
in the Slovak energy sector in 2013
Which important measures did the Government of the Slovak
Republic adopt in recent months in the field of energy? Where is Slovak legislation going and what should we prepare
for? In the editorial office of the Energy Yearbook we have
chosen a few major events from news agencies which were
moving the energy market since the beginning of 2013.
body which could ef ficiently inspect besides the existing activities also construction of nuclear facilities. And this in
such a way, that inspection of assembly, production of facilities and acceptance of works from the suppliers is ensured
by qualified persons“, he stressed. (TASR)
Experts call for the need of nuclear research in
January
Slovakia
Slovakia joins the electricity market with Poland
According to Slovak nuclear experts investments in nuclear
and Romania
research would initially require about 250 thousand Euros
Slovakia, the Czech Republic and Hungary will join elect-
annually. The professional public calls for the need to in-
ricity markets with Poland and Romania. These countries
vest in research in the field of nuclear energy in Slovakia. „If
will thus join the project of connecting electricity markets,
Slovakia wants to build a new nuclear source, or to actively
so-called Market Coupling. „Representatives of Czech, Slo-
engage in international co-operation in the field of decom​​
vak, Hungarian, Polish and Romanian national regulators,
missioning of nuclear power plants and radioactive waste
transmission system operators and electricity markets have
management, it must invest in research and education“, Vla-
agreed to initiate co-operation in order to analyze and pre-
dimir Slugeň, Chairman of the Slovak Nuclear Society, said
pare for the integration of daily electricity markets of the
in his analysis. In the near future also nuclear power plant
five countries. The parties agreed to launch a joint project
operators in Slovakia should contribute to nuclear research.
which will assess possible options and select the best and
Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic (NRA
most ef ficient form of market integration“, Slovak trans-
SR) has already prepared an amendment to the Act on nuc-
mission system operator, Slovenská elektrizačná prenosová
lear fund, according to which operators contribute more to
sústava, a.s., said. Market Coupling project is particularly
its activity. „We urgently need to ensure the implementation
advantageous for electricity market participants. It contri-
of research in the field of nuclear safety,“ NRA SR justified
butes to higher liquidity of the electricity market. Electri-
its steps in the amendment which is already approved by the
city traders should not need to book and buy cross-border
Government. (SITA)
transmission capacities between countries thanks to this
project. (SITA)
The fee from nuclear facilities operators will increase from January 2014
7
February
The contribution to the performance of the state supervi-
Robert Fico: Slovak Republic may be an important ele-
sion of holders of a license to operate nuclear facilities will
ment of ensuring energy stability also in the EU
increase from January 2014 from previous 383.38 Euros per
Slovak Republic can become an important element in en-
installed megawatt to 766.76 Euros. „The increase comes be-
suring energy stability and safety not only in its territory,
cause of the increased financial demands made by the Nuc-
but also throughout the European Union. This was stated by
lear Regulatory Authority of the Slovak Republic (NRA SR)
Prime Minister of the Slovak Republic Robert Fico at a con-
associated with the construction of new nuclear facilities
ference organized on the occasion of the 20th anniversary
and the subsequent approval process of the nuclear power
of the Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic
plant Mochovce 3, 4 af ter the completion of the construc-
(NRA SR). „We are committed to accelerate the readiness to
tion“, NRA SR reasoned the need to increase the fee in the
the prospective construction of a new nuclear power plant
draf t amendment to the Act on national nuclear fund (NNF),
in Jaslovské Bohunice site and we will use the options of
which has been discussed and approved by the Government.
boosting of finalization of unit 3 and 4 of the nuclear power
Modification of the fee is also linked to the need to ensure
plant Mochovce. NRA SR which supervises the fulfilment
the performance of its activities through external agents on
of all requirements for nuclear safety plays of course an
a commercial basis and increased costs of research, for the
irreplaceable role in these objectives“, the Prime Minister
absence of which the Slovak Republic was criticized by a mis-
specified further. He informed also that the Government ap-
sion of IRRS (Integrated Regulatory Review Service) which
proved an amendment to the legislative standards related to
is performed under the auspices of the International Ato-
nuclear energy. „We would like to strengthen the position of
mic Energy Agency. The Government has also approved an
the NRA SR, its performance and ensure it is a supervisory
amendment to the Act on a peaceful use of nuclear energy,
Slovak Energy Annual 2013
so-called Atomic Act. “The subject of the amendment is the
sources in order to avoid overlapping instruments. The pur-
transposition of the European Directive establishing the
chase prices should be f lexible enough to respond to current
EU framework for the responsible and safe management of
market developments, but also stable enough to attract new
spent fuel and radioactive waste“, NRA SR approached the
investments“, the Ministry thinks. (TASR)
material. (TASR)
There has been a meeting of Ministers of Nuclear Energy
March
Minister of Economy of the Slovak Republic Tomáš Malatin-
The Government will eliminate the increase in elec-
ský informally met with the Ministers of Nuclear Energy
tricity prices deriving from the support of renew-
in London. The EU Ministers discussed the possibilities of
able energy sources and combined heat and power
a co-operation in ensuring the highest standards of nuclear
production
safety, the role of nuclear power in a low-carbon future, as
The Government of the Slovak Republic will take further
well as the increase of confidence of investors in this area.
steps to eliminate the increasing final prices of electricity
Slovakia has all pre-requisites to exploit nuclear energy for
as a result of strong financial support for renewable ener-
peaceful purposes with the highest level of nuclear safety,
gy sources (RES) and combined heat and power production
which is controlled by the Nuclear Regulatory Authority of
(CHPP). It derives from the document National Reform Prog-
the Slovak Republic. Our legislation is also thanks to the
ramme of the Slovak Republic 2013 which was submitted to
national supervisory authority permanently updated ac-
an inter-ministerial remark procedure by the Ministry of Fi-
cording to the latest information and knowledge of science
nance of the Slovak Republic (MF SR). „The measures adopted
and technology. This has been confirmed by the stress tests
up to now tightened the rules for payment of the surcharge
carried out in our nuclear power plants which checked their
for thus generated electricity. In this ef fort it will be continu-
safety and reliability in the event of unusual natural events
ed by a new setting of RES support, by which the achievement
af ter the tragic events in Fukushima, Japan. (TASR)
of the set objectives will be ensured in a cost-ef fective man-
8
ner while avoiding excessive increase in electricity prices“
April
Ministry of Finance of the Slovak Republic said further in
Slovak Republic should have a new energy policy at
the material. Purchase prices should depend on the potential
the end of the year
of the development of dif ferent types of RES. „They should be
The Cabinet should be informed about the new strategy of
set as a supplement to other environmental measures which
energy safety in November this year. As the Spokesman of
may have inf luence on the development of renewable energy
the Minister of Economy Stanislav Jurikovič stated for the
Slovak Energy Annual 2013
agency SITA, the Cabinet should be informed about the new
June
strategy of energy safety in November. „Basics of energy po-
Government: Nuclear facilities in the Slovak Repub-
licy were submitted to professionals last year. Subsequently,
lic were operated safely and reliably last year
remarks were discussed. Af ter their incorporation a draf t
Nuclear facilities in the Slovak Republic were operated sa-
energy policy has been prepared, which af ter consultati-
fely and reliably in 2012. It derives from the Report on the
on in the management of the Ministry of Economy will be
state of nuclear safety of nuclear facilities in the territory
submitted to an inter-ministerial remark procedure. The
of the Slovak Republic and on the activities of the Nucle-
material should be submitted to the proceedings in the Go-
ar Regulatory Authority (NRA) for the year 2012, which was
vernment in November“, Jurikovič said. The prepared new
discussed and acknowledged by the Government. „Nuclear
energy policy will indicate the direction of the Slovak energy
power plants in Slovakia in 2012 were operated safely and re-
sector until 2030. (SITA)
liably, without major events that would lead to the fact that
the NRA SR would have to issue an order to reduce power or
May
to shutdown a reactor, respectively to shutdown the operati-
The state wants to promote district heating
on of the nuclear power plant“ NRA SR stated in the report.
Heat consumption in Slovakia is on a downward trend. The
Units of the nuclear power plant (NPP) Bohunice V1 decom-
Ministry of Economy expects that this trend will continue.
missioned in December 2006 and 2008 are, according to the
District heating system will end up being supported from
report, currently in the first stage of decommissioning. „Ob-
the state. According to the new draf t energy policy of the
ligations under international treaties and conventions are
Slovak Republic, the legislative framework for district he-
fulfilled on an ongoing basis“ Nuclear Regulatory Authority
ating sector should be revised in the near future. „We want
said. On the basis of action plans prepared by the operator of
to create legislative conditions for the reconstruction of
nuclear power plants in the Slovak Republic it has also pre-
existing and construction of new district heating systems
pared a National Action Plan of the Slovak Republic which it
in order to create the possibility of using waste heat from
sent to the European Commission towards the end of 2012.
own production, electricity generation and from industrial
It contains measures that are based on lessons learned from
production, taking into account the current trend in the de-
the accident at Japan‘s Fukushima Daiichi NPP and that will
mand for heat and cold depending on the massive building
be implemented at Bohunice and Mochovce in the coming
insulation, replacement of windows, installation of solar
years. (TASR)
collectors and the requirements for new buildings“, the Ministry of Economy said in the draf t energy policy. (SITA)
The president agreed to the amendment to the Act
Also the energy policy of the Slovak Republic counts
Operators of nuclear power plants in Slovakia will contribu-
with the construction of a new nuclear power plant
te more to the activity of the Nuclear Regulatory Authority
The new draf t energy policy envisages that a new nuclear
of the Slovak Republic (NRA). The President of the Slovak
power plant could be commissioned af ter 2025. Also the new
Republic just signed the amendment. He has also signed the
draf t energy policy counts with the construction of a new nuc-
amendment to the Atomic Act. NRA implemented a Europe-
lear power plant in Jaslovské Bohunice. „In the Jaslovské Bo-
an directive into the amendment thanks to which the policy
hunice site a nuclear power plant with a total installed capaci-
of radioactive waste and spent nuclear fuel disposal is for-
ty to 2,400 megawatts could be implemented“ the Ministry of
mulated. The Directive is intended to ensure provision of
Economy said in the draf t energy policy. In Bohunice site on
necessary information for the management of radioactive
the place of the currently decommissioned V1 nuclear power
waste and spent nuclear fuel for the public. „Of course, af ter
plant either one 1,200-megawatt nuclear unit or two 1,200-me-
taking into account information that could be abused“ NRA
gawatt units or one 1,700-megawatt nuclear unit could grow.
said. (SITA)
on nuclear fund
The energy policy envisages that the new nuclear power plant
could be commissioned af ter 2025. The project is currently
Decommissioning of nuclear power plants are run-
at the stage of analysis of the feasibility study. The Ministry
ning according to the plans
of Economy points out that along with the putting of a new
Decommissioning of the wrecked nuclear power plant
nuclear power plant in operation, it is necessary not to forget
A1 is currently in its second stage and decommissioning
to build the transmission network. (SITA)
of the V1 NPP in the first stage. The power plants in Bohunice should be permanently decommissioned in 2033,
9
Slovak Energy Annual 2013
respectively 2025. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Ministry of Economy authorised the execution of
(Nuclear and Decommissioning Company, joint-stock-com-
thirteen power projects
pany) (JAVYS) is currently working on the decommissioning
The Ministry of Economy of the Slovak Republic authorized
of the wrecked nuclear power plant A1 and the decommissi-
the execution of thirteen power projects in this year. Thanks
oned nuclear power plant V1. Decommissioning of the nucle-
to them new energy sources will grow and be reconstructed
ar power plant A1 is divided into five stages, with a planned
in Slovakia, respectively new energy infrastructures will
completion date in 2033. Currently, works are carried out ac-
be built. The following companies obtained a certificate of
cording to the plan of the second stage of decommissioning,
compliance of the investment plan with a long-term con-
which runs from 2009 to 2016. The main activities of the
cept of energy policy from the Ministry of Economy, wit-
decommissioning of V1 last year was the removal of unne-
hout which an investor cannot start with the construction
cessary non-contaminated equipment and systems, proces-
of energy source or infrastructure: Geocom Invest, Energo-
sing of uncontaminated waste, securing and disconnecting
Aqua, Západoslovenská distribučná, CA Trade, Mondi SCP,
of systems, implementation of design changes and modi-
Snina Energy and Amylum Slovakia. (SITA)
fications of systems, project changes and modifications of
equipment and systems used within the decommissioning
August
and gradual processing of the historical radioactive waste.
Liberalisation of the energy supplies market is pro-
JAVYS also carried out preparatory works for the projects
gressing
of the next second stage of decommissioning of V1 which is
Households open up more and more to the market, by the
scheduled to begin in 2015. Two nuclear units V1 should be
supplies of electricity as well as by the supply of natural gas.
definitely decommissioned in 2025. (SITA)
According to the data released by the Regulatory Of fice for
Network Industries of the Slovak Republic (RONI), 57 thou-
July
sand households changed their electricity supplier last year.
VUJE became a part of the association for the devel-
Slovak households, however, changed mainly their natural
opment of the Generation IV reactors
gas supplier last year. Being able to choose a new supplier of
Organisations of nuclear research of the Visegrád Group
gas was used by more than 131,000 households representing
(ÚJV Řež, a.s., Czech Republic; MTA EK, Hungary; NCBJ,
more than 9% of all households. “The electricity market in
Świerk, Poland; VUJE, a.s., Slovakia) have agreed on the es-
Slovakia continued in the electricity supply in a growing
tablishment of an association „V4G4 Centre of Excellence”
trend. The gas market recorded last year in gas supplies
for the implementation of joint research and development
a dynamic growth of competition. In the category of house-
in the field of Generation IV nuclear reactors. The agreement
hold consumers the number of changes of the gas supplier
will allow the participants to join their resources in each
was six times higher compared to 2011”, the energy supply
country for the development of Generation IV reactors and
regulator commented last year’s market. (SITA)
to contribute so towards the goal of sustainability of nucle(red)
ar energy, while maintaining the highest safety standards.
The new association “V4G4 Centre of Excellence” has set the
research of key aspects as targets, particularly from the perspective of nuclear safety for the development of Generation
IV Gas Cooled Fast Reactors GFR. For this purpose, a reactor
ALLEGRO will be built and operated in the V4 region. (TASR)
10
Slovak Energy Annual 2013
Energetika
Energy sector
Prináša SIEMENS
Contributed by SIEMENS
Nový pohľad na meniaci sa energetický
systém: The Power Matrix
www.siemens.sk/energy
Náš energetický systém prechádza štádiom radikálnej zmeny.
S tým, ako rastie objem výroby energie z distribuovaných zdrojov,
narastá aj zložitosť energetického systému. Spotrebitelia sa v čoraz
väčšej miere sami stávajú výrobcami energie a nadprodukciu
odovzdávajú do rozvodnej siete. Lineárny reťazec premeny energie
sa zmenil na mnohostranný systém s nespočetným množstvom
nových účastníkov.
Answers for energy.
Od Fermiho reaktora k Allegru
Prof. Ing. Vladimir Slugeň, DrSc.,
riaditeľ Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU a
Viceprezident Európskej nukleárnej spoločnosti
Jadrové reaktory majú už viac ako 70 rokov. Technické zvládnutie štiepnej reakcie v tzv. Fermiho reaktore Pile-1 v Chicagu
odštartovalo v decembri 1942 éru využitia nového zdroja energie. Ako každý technický objav i štiepna reakcia a následná
obrovská produkcia energie boli najskôr predmetom využitia (zneužitia) vo vojnách, či politickom vydieraní. Atómové bomby
zhodené na Hirošimu a Nagasaki v auguste 1945 svojimi hroznými dôsledkami urýchlili kapituláciu Japonska a ukončenie
2. svetovej vojny. Albert Einstein po jej skončení povedal: „Neviem aké zbrane sa použijú v najbližšej vojne, ale viem aké
budú v tej nasledujúcej – luk a šíp.” Vedci mali vždy veľkú predstavivosť.
13
Snaha svetových mocností mať atómové bomby vo svojom
Prvé typy jadrových reaktorov boli výskumné, zamerané na
arzenáli rozpútala preteky s cieľom demonštrovať svoju silu
pochopenie a zvládnutie štiepnej reakcie. Každá z veľmocí
a technologickú vyspelosť. Vedci, najmä fyzici boli vysoko
sa snažila aj o určitú diverzitu pracovísk, pracovníkov, či
vážené osobnosti, od ktorých vedomostí, nasadenia a kre-
konštrukčných technických systémov. Na ich počiatku stáli
ativity závisela nielen prestíž, ale aj určitá forma nedot-
O. Hahn a F. Strassman, ktorí v roku 1938 objavili proces
knuteľnosti krajiny disponujúcej jadrovými zbraňami. Už
štiepenia uránu a E. Fermi, ktorý v roku 1942 popísal pod-
v minulosti bolo využitie prírodných síl spojené s technic-
mienky pre vytvorenie riadenej štiepnej reakcie a potvrdil
kou invenciou vzdelaných osobností. Archimedes zachránil
to i experimentom na reaktore Pile-1 v Chicagu.
mesto Tarent jednoduchou radou vojakom: „Leštite štíty!“
Nasledovali ďalšie reaktory konštruované za účelom výro-
A následne ich nasmeroval na plachty rímskych lodí v ta-
by plutónia, ktoré vznikalo záchytom neutrónov na uráne
rentskom prístave, až pokým nezačali horieť. Aj Leonardo da
238, ktorého je viac ako 99 % v izotopickom zložení prvku.
Vinci popri svojom maliarskom, architektonickom, či medi-
Popri amerických a ruských reaktoroch je možné spomenúť
cínskom talente oplýval množstvom technických nápadov.
i anglické (Windscale), či francúzske (Marcoule) reaktory,
Je považovaný i za ideového tvorcu prvých tankov, ponoriek
ktoré v 50. rokov vyrobili dostatočné množstvá plutónia na
a helikoptér. Ešteže nevedel nič o štiepení ťažkých jadier...
demonštráciu jadrových zbraní. Peniaze neboli problémom.
Slovak Energy Annual 2013
Žiaľ ani jadrová bezpečnosť... So stratami sa vo vojenskom
s Českou republikou, Maďarskom, Francúzskom, ako aj ďal-
výskume kalkulovalo. Atómová bomba s názvom „Little
ším krajinami na jeho výstavbe. V prvom kroku je potrebné
boy“, ktorá vybuchla 6. 8. 1945 asi 400 m nad Hirošimou za-
vytvoriť zodpovedajúcu technologickú platformu a aktivizo-
bila 66 000 ľudí a ďalších 69 000 zranila. Viac ako 2/3 bu-
vať ľudí doma i v zahraničí, ktorí majú záujem riešiť náročné
dov bolo v meste zničených. Účinnosť tejto bomby bola viac
technické úlohy. A tu sme pri tom najdôležitejšom bode. AL-
ako 2000-krát vyššia v porovnaní s konvenčnými. Najväčšia
LEGRO je šanca pre Slovensko vrátiť sa na reálnu cestu tech-
odpálená vodíková bomba „Cár“, explodujúca nad Ostrovom
nického a ekonomického rozvoja. Poučky novodobých eko-
Novaja Zemlja v roku 1961, bola ešte 3000-krát silnejšia (ek-
nómov, že prosperita vzniká z obchodu, že stačí v správny
vivalent 50 Megaton TNT). Spôsobila by popáleniny tretieho
okamih lacno kúpiť a draho predať, sú nesprávne. Slovensko
stupňa ešte 100 km od epicentra, svetlo z výbuchu bolo pozo-
nebude mať nikdy takú ekonomickú váhu a práva na globál-
rovateľné z 1000 km a tlaková vlna trikrát obehla zemeguľu.
nom trhu ako veľmoci. Našou jedinou šancou je byť rozumní
Časť ostrova doslova zmizla z povrchu zeme. Po USA (1945),
a k tomu nám ALLEGRO môže výrazne pomôcť. Môže pre nás
ZSSR (1948) sa jadrovými mocnosťami stali aj Veľká Británia
znamenať šancu vrátiť sa k technicky náročnejším činnos-
(1952), Francúzsko (1960), Čína (1964) a India (1974), z čoho
tiam v širokom spektre disciplín. Môže reštartovať technic-
sa dá usudzovať, kde bolo najviac vojenských jadrových za-
kú a technologickú vedomostnú bázu, na ktorej by stavali
riadení a kde bolo investovaných i najviac finančných pros-
aj iné odvetvia. Môže byť oblasťou pre kapitalizáciu našich
triedkov do výskumu.
doterajších skúseností s výstavbou a prevádzkou jadrových
Ďalším krokom bolo využitie jadrových reaktoroch v zaria-
zariadení.
deniach, ktoré sa v 2. svetovej vojne ukázali ako najúčin-
Môže pomôcť k uzavretiu palivového cyklu a opätovne vy-
nejšie zbrane. Týkalo sa to najmä ponoriek a lietadlových
užiť aspoň časť vyhoreného jadrového paliva, ktoré tvorí
lodí, ktorých rýchlosť, dosah i čas nasadenia boli výrazne
podstatnú časť rádioaktívnych odpadov. Môže vytvoriť stov-
limitované zásobami paliva. Podobne to bolo i v prípade ľa-
ky nových pracovných miest a dať šancu mnohým sloven-
doborcov. Prvú ponorku s jadrovým pohonom s poetickým
ským firmám. Plánuje sa až 85-percentné pokrytie nákladov
názvom Nautilus spustili USA na vodu už v roku 1954 a pod-
z prostriedkov Európskej komisie, ktoré dlhodobo nie sme
plávala Severný pól v roku 1958. Mobilné jadrové zariadenia
schopní zmysluplne čerpať.
a v spojení s jadrovými hlavicami sa stali pre svet skutoč-
Aktivity v technických vedách a výskume, kvalitná techno-
nou vojenskou hrozbou. Moderná ponorka dokáže operovať
logická báza v strojárenstve, stavebníctve či energetike sú
tri roky bez potreby doplniť palivo, pohybovať sa v hĺbkach
nádejou pre Slovensko. Nemáme nerastné bohatstvo, či špič-
do 1000 m rýchlosťou až 80 km/h. Ruská ponorka Kursk,
kové podmienky pre výnosné poľnohospodárstvo. Máme len
ktorá havarovala v roku 1994 v Barentsovom mori bola vy-
relatívne lacné, snáď i tvorivé pracovité ruky a ... skúsenos-
bavená dvoma tlakovodnými reaktormi o výkone 190 MW.
ti s jadrovou energetikou. Od 50. rokov minulého storočia
Prvým ľadoborcom na jadrový pohon bol „Lenin“ (spustený
sme do nej investovali nemálo námahy i finančných pros-
na vodu v septembri 1959 a vyradený v 1989). Na 134 m dlhej
triedkov. Či už to bola prvá jadrová elektráreň A-1, uvedená
lodi boli umiestnené tri jadrové reaktory OK-150 s tepelným
do prevádzky po 15 rokoch výstavby roku 1972 (úplne prvou
výkonom 90 MW.
elektrárňou na Slovensku bola elektráreň v mlyne S. Ludwi-
Najväčší ľadoborec v súčasnosti sa volá „50. výročie víťaz-
ga v Bratislave z roku 1884) alebo bloky typu VVER v Bohuni-
stva“ a má dva reaktory o výkone 171 MW. Do prevádzky bol
ciach a Mochovciach. Výstavba ALLEGRA, chladeného podob-
uvedený v roku 2007. Za priekopníka stacionárnych ener-
ne ako v prípade A-1 rovnako plynom, predpokladá v prvých
getických reaktorov sa považuje ruský reaktor v Obnisku,
možno i desiatich rokoch vybudovanie technologickej plat-
ktorý bol spustený v júni 1954. Jeho výkon 5 MW vyvoláva
formy a investícií do strojárstva, chémie, či elektrotechniky.
už možno úsmev, ale stál na začiatku cesty, ktorá dospela
V školstve by to chcelo výraznejší príklon talentovanej mla-
k dnešným 1000 a viac megawatovým blokom. Základom
dej generácie k prírodným a technickým vedám.
energetiky v mnohých krajinách sú jadrové bloky postavené
K tomu však dôjde len v prípade, že mladí budú vidieť reál-
v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Dnes sú vo výstavbe
ne príležitosti na uplatnenie v technických disciplínach. Za
viaceré bloky označované ako generácia 3, prípadne 3+, pri-
poctivú technickú prácu, ktorá i pre svoju netrivialitu môže
čom ťažisko výstavby sa presunulo do Ázie.
byť i potešením a tiež zarobiť si primeranú plácu a cítiť sa
ALLEGRO je jedným zo šiestich predstaviteľov reaktorov
človekom. Takže ALLEGRO do práce!
takzvanej 4. generácie. V rámci európskeho výskumu má
Slovensko unikátnu šancu významne sa podieľať spolu
14
Slovak Energy Annual 2013
From the Fermi reactor to ALLEGRA
Prof. Ing. Vladimir Slugeň, DrSc.,
Director of the Institute of Nuclear and Physical Engineering of the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
of the Slovak University of Technology (FEI STU) and Vice President of the European Nuclear Society
Nuclear reactors are more than 70 years old. The techni-
A lot of funds were poured into military research. The
cal management of the fission reaction in the Pile-1 Fermi
atomic bomb called Little Boy erupted on 8 June 1945
reactor in Chicago on December 1942 began the era of a
about 400 meters above Hiroshima, killing 66,000 people
new source of energy. Like every technological discovery,
and wounding another 69,000. More than two thirds of the
even fission reaction and its subsequent huge energy pro-
buildings were destroyed in the city. The ef fectiveness of
duction were at first abused in wars and political black-
these bombs was more than 2,000 times higher compared
mail. With their horrific consequences the atomic bombs
to conventional bombs. The Tsar, the biggest detonated hy-
dropped on Hiroshima and Nagasaki in September 1945
drogen bomb exploded over the island of Novaya Zemlya in
accelerated the surrender of Japan and the end of World
1961, was even 3,000 times stronger (the equivalent to 50
War II. Albert Einstein said af terwards: “I don’t know what
megatons of TNT). It caused third degree burns even 100km
weapons will be used in world war three, but in world war
from the epicenter, the light from the explosion observed
four people will use sticks and stones.” Scientists have al-
from 1,000km and the shockwave circling the Earth three
ways had a great imagination.
times. A section of the island literally disappeared of f the
face of the earth. The United Kingdom (1952), France (1960),
The ef forts of world powers to have nuclear bombs in their
China (1964) and India (1974) also became nuclear powers
arsenal unleashed a race to demonstrate their strength
af ter the USA (1945) and the USSR (1948), from what can
and technological maturity. Scientists, especially physi-
be assumed containing the most military nuclear facilities
cists, were highly respected personalities, on whose knowl-
and where most funds were invested in research.
edge, commitment and creativity not only the prestige
depended, but also the inviolability of the country possess-
The next step was to use nuclear reactors in facilities that
ing nuclear weapons. The use of natural forces had been
proved to be the most ef fective weapons in World War II.
associated with the technical inventiveness of educated
This mainly concerned submarines and aircraf t carriers,
people even in the past. Archimedes saved Taranto with
on which the speed, range and operational times were sig-
a simple advice to the soldiers: “Polish your shields.” Sub-
nificantly limited by fuel supplies. It was similar in the
sequently he directed them at the sails of the Roman ships
case of icebreakers. The USA launched the first nuclear sub-
in the harbor until they caught fire. Even Leonardo da Vin-
marine bearing the poetic name of The Nautilus in 1954.
ci had many technical ideas in addition to his painting,
It circled the North Pole in 1958. Mobile nuclear facilities
architectural and medical talents. He is also considered
in connection with nuclear warheads have become a real
the conceptual creator of the first tanks, submarines and
military threat to the world. A modern submarine can
helicopters. Thank God he didn’t know anything regarding
operate without the need to refuel for three years, move
nuclear fission.
at depths of down to 1000m at a speed of up to 80km/h.
The Russian submarine Kursk, which crashed in 1994 in
The first types of nuclear reactors were for research, aimed
the Barents Sea, was equipped with two pressurized wa-
at understanding and mastering fission reaction. Each su-
ter reactors with the power of 190 MW. Lenin was the first
perpower tried for a certain diversity of workplaces, work-
nuclear-powered icebreaker (launched in September 1959
ers, and structural technical systems. Otto Hahn and Fritz
and scrapped in 1989). Three OK-150 nuclear reactors with
Strassman were at their beginning, discovering the process
a heat output of 90 MW were placed on a 134m-long ship.
of uranium fission in 1938. Enrico Fermi described the conditions for a controlled fission reaction and in 1942 con-
Nowadays, the largest icebreaker is called The 50th Anni-
firmed it in an experiment on the Pile-1 reactor in Chicago.
versary of the Victory and has two reactors with a power of
171 MW. It was commissioned in 2007. A Russian reactor in
15
Other reactors followed, designed to produce plutonium,
Obniski is considered the prototype stationary power reac-
which was created by capturing the neutrons in uranium
tor, commissioned in June 1954. Its power of 5 MW may now
238, forming more than 99% in the element’s isotopic com-
raise a smile on your face, but it stood at the beginning of
position. The English (Windscale) and French (Marcoule)
the journey leading to today's 1,000 plus megawatt blocks.
reactors can be mentioned along with the U.S. and Russian
The nuclear blocks built in the 1970's and 1980's are the ba-
reactors, producing suf ficient quantities of plutonium for
sis of energetics in many countries. Today, several blocks
nuclear weapon demonstrations in the 1950’s. Money was
known as Generation 3 or 3+ are in the building phase
not an issue. Unfortunately neither was nuclear safety...
while the focus of construction has shif ted to Asia.
Slovak Energy Annual 2013
ALLEGRO is one of the six representatives of reactors belonging to the so-called Fourth Generation. Slovakia has
a unique chance to contribute substantially along with the
Czech Republic, Hungary, France, and other countries in
its construction, within the lines of European research.
The first step is to create the appropriate technological
platform and mobilize the people at home and abroad
who are interested in solving dif ficult technical tasks.
And here we are at the most important point. ALLEGRO
is a chance for Slovakia to return to the real path of technical and economic development. The theories of modern
economists are wrong, that prosperity arises from trade,
that it’s enough just to buy cheap and sell high at the right
moment. Slovakia will never have such rights and economic weight in the global market as a world power. Our only
chance is to be reasonable and ALLEGRO can help us very
much. It may be our chance to return to technically more
dif ficult activities in a wide range of disciplines. It can reform the technical and technological knowledge base on
which other industries can build. This may be an area in
which to capitalize on our previous experience with the
construction and operation of nuclear installations.
It may help to close the fuel cycle and reuse at least part
of the spent nuclear fuel, which is an essential part of
radioactive waste. It can create hundreds of new jobs and
However, this will happen only if young people see real
give a chance to many Slovak companies. It’s planned
opportunities for their application in the technical disci-
that the European Commission will cover 85% of the
plines. It’s pleasurable to earn a suitable salary for honest
costs, which we will be unable to draw from meaning-
technical work that may also be delightful thanks to its
fully in the long run.
importance, and to feel human. So ALLEGRO to work!
Activities in technical sciences and research, and a quality technological base in engineering, construction, and
energy are the hope for Slovakia. We don’t have mineral
resources or high conditions for profitable agriculture.
We have only relatively cheap, maybe even creative and
hardworking hands…and experience with nuclear power.
We have invested quite a lot of toil and money since the
1950’s, whether it was the first nuclear power plant called
A-1, put into operation af ter 15 years of construction starting in 1972 (however, the very first energy-producing plant
in Slovakia was the one in the S. Ludwig mill in Bratislava
in 1884) or the VVER units at Bohunice and Mochovce. The
construction of ALLEGRA, cooled with gas similarly to
the A-1, is counting on the construction of a technology
platform in perhaps the first ten years, and investments
in engineering, chemistry, and electrical engineering. In
education, a stronger af finity by a talented young generation to natural and technical sciences is required.
16
Slovak Energy Annual 2013
Národný energetický klaster:
Budujeme si pozíciu na Slovensku
Nie je to tak dávno, čo sa na slovenskom energetickom poli
objavil Národný energetický klaster (ďalej len NEK) a už
možno konštatovať a hodnotiť dôstojné výsledky tohto združenia právnických osôb so spoločnými záujmami v rozvoji
energetiky, ekológie a súvisiacej ekonomiky na domácom
trhu i v zahraničí.
Komunikácia s orgánmi štátnej správy i samosprávy
je aktívna
Zástupcovia NEK-u sú členmi Výboru NR SR pre hospodárstvo – komisie pre energetiku a pravidelne sa zúčastňujú
rokovaní, kde sa vyjadrovali v poslednom období najmä
k legislatívnym úpravám pri zákone o energetike, zákone
o životnom prostredí či napríklad aj zákone o Environmen-
„Uplynulé obdobie sa nieslo v znamení troch našich priorít“,
tálnom fonde SR.
hovorí generálny sekretár Ing. Tomáš Novotný. Išlo najmä
Ako ďalej uviedol Ing. Novotný, klaster sa spolu so SIEA zú-
o budovanie členskej základne a posilňovanie vnútorných
častňuje i európskeho programu klastrov v oblasti životného
projektových činností, vytváranie nových partnerských
prostredia Cluster COOP v rámci siete Green Power pod záš-
vzťahov so slovenskými i zahraničnými asociáciami, orga-
titou Regionálneho štrukturálneho fondu EU a vypracúva
nizáciami i úradmi, ako aj spustenie vlastných programov
čiastkové riešenia k úlohám EÚ v tejto oblasti.
a aktivít. NEK má už v súčasnosti takmer osemdesiatku čle-
NEK v minulom roku vytvoril Radu klastra ako najvyšší
nov a partnerov v negociačnom procese, a to z oblasti ener-
programový a poradný orgán, v ktorom prijali účasť zástup-
getiky, životného prostredia, elektrotechniky, plynárenstva,
covia NR, VÚC, vybraných miest a veľkých firiem, ako aj re-
obnoviteľných zdrojov, súvisiaceho stavebníctva. Úspešne
nomovaní odborníci zo školstva a výskumu.
sa rozbehla spolupráca na úrovni všetkých VÚC i viacerých
významných miest a obcí, pripájajú sa aj výskumné praco-
Priority súčasnosti sú záväzné
viská.
NEK po úvodných rozbehových organizačných činnostiach
a vytvorení hlavných Sekcii činností so zameraním na pod-
Darí sa nám napĺňať poslanie i hlavné ciele
nikateľskú stratégiu v energetike, environmentálne záťaže
Za celé doterajšie obdobie NEK dôrazne dbal o napĺňanie
a tvorbu čistého prostredia i hospodárnosti a efektivity lo-
svojho hlavného poslania (ako aj hlavných dlhodobých cie-
kálnej energetiky miest a obcí sa pre roky 2012 až 2014 zame-
ľov klastra), a to vytvárať podmienky pre činnosť a koor-
ral na vyhlásenie samostatných programov, a to:
dinovanie aktivít členov a partnerov klastra, prezentovať
1. E
NERGETICKÉ KONCEPCIE MIEST A OBCÍ
a presadzovať odborné stanoviská v celospoločenskom dianí
→ T vorba dokumentov energetických koncepcií
a byť dôstojným komunikátorom v tematike orgánov štátnej
→ Znižovanie energetickej náročnosti zdrojov v samosprá-
správy i samosprávy.
Pre ilustráciu NEK bol ocenený Cenou ministra hospodárstva SR za inovatívny čin roka 2012 pre vyvinutie a zavede-
ve a zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov
→ Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze plynu, kogenerácia a trigenerácia
nie do praxe Moderného organizačného modulu pre koo-
2. P
ODPORA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV
peráciu a riadenie projektov energetiky a ekológie, ktorý je
→ Podpora, inštalácia malých obnoviteľných zdrojov
vlastne samostatným uceleným systémom koordinačných,
riadiacich a monitorizačných pravidiel, postupov, zásahov
a manuálu pre efektívne projektové manažovanie energetic-
energie
→ Inovácie v projektovaní nových produktov a procesov
tvorby obnoviteľných zdrojov
kých, ekologických a priemyselných stavieb u konkrétnych
3. P
RIEMYSELNÉ INOVÁCIE A KREATIVITA
producentov či distribútorov energií. Ide o inováciu vysoké-
→ Implementácia inovatívnych prístupov do programov
ho rádu s proexportnými možnosťami v EU a o uplatnenie
originálneho slovenského know-how. Cenu si osobne prevzal
z rúk ministra hospodárstva Tomáša Malatinského prezident klastra Ing. Jozef Kovačovič. V marci 2013 bol NEK-u
udelený aj európsky bronzový certifikát klastrov. V rámci
Európskej iniciatívy Cluster Ex Excellence (ECEI) certifikačným úradom Dánskej agentúry pre vedu, technológie a inovácie (DASTA).
kvality a riadenia podnikov
→ Podpora inovatívnosti a kreatívnosti v podmienkach
malého a stredného podnikania
4. R
EKULTIVÁCIA A ODSTRAŇOVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ
→ Metodika určovania, riadenia a zhodnocovania ekvivalentnosti emisií
→ Podpora, koordinácia a projektovanie rekultivácie skládok komunálnych odpadov a ich spracúvanie
→ P revencia, odstraňovanie a úpravy biotopov, odstraňovanie inváznych druhov a projektovanie riešení pre
likvidáciu siníc, rias, burín a inváznych drevín.
17
Slovak Energy Annual 2013
The National Energy Cluster:
We are building a position in Slovakia
It wasn‘t such a long time ago that the National Energy
Cluster (hereinafter only NEC) appeared in the Slovak
energy sector, and we can already conclude and evaluate
decent results through this association of legal persons with
common interests in energy and ecological development,
and the related economy in domestic and foreign markets.
The highlights of the previous period were our three priorities, says Ing. Tomáš Novotný, General Secretary of the
NEC. It was especially about building a membership base
and strengthening internal project activities, creating new
partnerships with Slovak and foreign associations, organizations, and of fices, and launching our own programs and
activities. Presently, the NEC is negotiating with almost
eighty members and partners in the fields of energy, environment, electrotechnics, gas, renewable sources, along
with related constructions. The collaboration with all municipalities and several major towns and villages has been
successfully launched, and research centers are joining too.
We’re successfully fulfilling our mission and its
main objectives
The NEC has been caring a lot about fulfilling its main mission (as well as the cluster’s main long-term objectives) to
create conditions for the cluster’s member and partnership
Ing. Tomáš Novotný pri rozhovore
Ing. Tomáš Novotný during the interview
activities and their coordination, present and promote professional attitudes at society-wide events, and be a worthy
communicator on issues concerning state administrative
Do týchto programov zverejnených aj na webovom sídle
bodies and municipalities.
klastra sa postupne adresne začali zapájať oprávnené sub-
To illustrate, the NEC was awarded The Slovak Minister of
jekty zo všetkých sfér slovenského hospodárstva, čo je výraz-
Economy’s Award for Innovative Act of 2012 and the imple-
ným úspechom a zaväzuje k budovaniu týchto programov
mentation of the Modern Organizational Module for Co-
do budúcna.
operation and the Management of Energy and Ecological
Projects, for being an independent comprehensive system
„Je zrejmé, že NEK má opodstatnenie a miesto na sloven-
of coordination and management, along with monitoring
skom energetickom a ekologickom nebi,“ vraví generálny
rules, procedures, and interventions, and a manual for the
sekretár, „a tiež sa bude naďalej pokračovať v organizovaní
ef fective project management of energy, ecological, and
už zabehnutých medzinárodných kongresov a konferencií,
industry constructions for specific energy producers and
ako je ENERGOFUTURA 2013, či ECO&ENERGY INNOVATION
distributors. It’s an innovation of the highest order with
v novembri 2013 v Žiline.“
pro-export possibilities in the EU, and the application of
original Slovak know-how. Ing. Jozef Kovačovič, President
of the Cluster, personally received the award from Mr. Malatinský, Minister of Economy. In March 2013, the NEC was
18
Adresa NEK:
NEC’s address:
awarded the European Bronze Certificate for Clusters, by
Záhradnícka č. 72,
Záhradnícka 72,
the Danish Agency for Science, Technology, and Innovation
824 12 Bratislava – Ružinov
824 12 Bratislava – Ružinov
(DASTA ) certifying authority, within the European Cluster
email: [email protected]
E-mail: [email protected]
Ex Excellence Initiative (ECEI).
web: www.nek.sk
Web: www.NEC.sk
tel.: 0910 961 141
Tel.: 0910 961 141
Slovak Energy Annual 2013
Communication with state administrative authorities is active
NEC representatives are members of the National Council of
the Slovak Republic Committee on Economic Policy – a committee for energetics, and they regularly participate in negotiations where they have recently expressed their opinion
mainly about legislative changes to the Energy Act, the Act
on the Environment, and the Act on the Slovak Environmental Fund.
As Novotný has stated, the Cluster also participates, along
with SIEA, in the Cluster COOP European program of clusters concerning the environment within the Green Power
network, under the auspices of the European Regional
Structural Fund, and is preparing partial solutions to the
EU tasks in this field.
Last year, the NEC founded the Council of the Cluster, the
top program and advisory body, in which the representatives of the National Council, municipalities, selected towns,
and large companies, as well as recognized experts in education and research, accepted their participation.
The current priorities are binding
From 2012 to 2014, af ter the initial launch and organization-
Ing. Jozef Kovačovič preberá cenu na Inchebe 2013
Ing. Jozef Kovačovič receiving the award at Incheba 2013
al activities, and establishing the main Activity Sections focused on an energy business strategy, environmental bur-
4. RECULTIVATION AND THE REMOVAL OF ENVIRONMEN-
dens, the creation of a clean environment, and the energy
TAL BURDENS
economy and ef ficiency of local towns and villages, the NEC
→ Methodology of determining, managing, and evaluating
has been focusing on the declaration of the following independent programs:
1. AN ENERGY CONCEPT IN TOWNS AND VILLAGES
→ Creating documents on energy concepts
emission equivalency
→P
romotion, coordination, and designing the recultivation
of municipal waste landfills and waste processing
→ The prevention and removal of habitat modifications, the
→ Decreasing the energy demands of resources in munici-
removal of invasive species, and designing solutions for
palities and improving the energy performance of build-
the liquidation of cyanobacteria, algae, weed, and invasive
ings
wood plants.
→ The research, development, and implementation of new
progressive technologies based on gas, cogeneration, and
Interested parties from all the Slovak economic sectors have
trigeneration
been gradually joining these programs, presented also on
2. SUPPORTING RENEWABLE ENERGY SOURCES
the cluster’s website, meaning a significant success and
→ The promotion and installation of small renewable energy
committing us to the future implementation of these pro-
sources
grams.
→ Innovations in designing new products and production
processes for renewable sources
“It’s obvious that the NEC has a relevant position in the
3. INDUSTRIAL INNOVATIONS AND CREATIVITY
Slovak energy and ecological utopia,” says the General Sec-
→ Implementing innovative procedures into programs for
retary, “and we’ll continue organizing international con-
company management and quality
→ P romoting innovation and creativity in small and me­
gresses and conferences, such as ENERGOFUTURA 2013 and
ECO&ENERGY INNOVATION in Žilina this November.”
dium-sized businesses
19
Slovak Energy Annual 2013
Obnoviteľné
zdroje
Renewable
resources
Geotermálna energia. Projekty sú
reálne, problémom je cena
Projekty využívania geotermálnej energie na Slovensku sú
reálne. Vhodné podmienky pre ne existujú v 27 percentách
plochy nášho územia. Jej výhody nesporné – je to najčistejší
obnoviteľný zdroj, dá sa využívať nepretržite, neznečisťuje
životné prostredie a je prakticky nevyčerpateľná. Problémom však môže byť jej vysoká výkupná cena. RNDr. Anton
Remšík, CSc., z oddelenia hydrogeológie a geotermálnej
energie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra
(ŠGÚDŠ) Bratislava prezrádza v rozhovore viac.
– Čičarovce, humenského chrbta, Žiarskej kotliny, levickej
kryhy, centrálnej depresie podunajskej panvy (Galanta, Šaľa,
Dunajská Streda a i.), Liptovskej kotliny, Viedenskej panvy
a ďalších oblastiach.
Aký je váš názor na potenciálne príležitosti v oblasti geotermálnej energie – sú takéto projekty reálne?
Projekty využitia geotermálnej energie u nás sú reálne. Existujú tu pre ne vhodné podmienky (27 % plochy územia Slovenska). Pre našu krajinu sú charakteristické zdroje geoter-
Pred pár desaťročiami sa geotermálne zdroje na Slo-
málnej energie v podobe geotermálnych vôd, a to s teplotou
vensku dali spočítať na prstoch jednej ruky, aká je
najmä do 90 (100) °C. Vymedzené geotermálne oblasti sa
teda situácia dnes?
postupne za pomoci geofyzikálnych meraní a jedného, ale-
Pred 40 rokmi sa geotermálne zdroje na Slovensku, odhliad-
bo viacerých vrtov skúmajú vo forme regionálneho hydro-
nuc od prírodných liečivých termálnych vôd, naozaj dali spo-
geotermálneho zhodnotenia, výsledky ktorého (množstvá
čítať na prstoch jednej ruky. Základný výskum geotermálnej
vôd a energie, chemické zloženie vôd atď.) tvoria základné
energie je na Slovensku viac-menej ukončený. Sú spracované
vstupné informácie pre plánovanie a projektovanie využi-
charakteristiky povrchovej i hlbinnej stavby, ako aj rozlože-
tia geotermálnych vôd. Pri skúmaní sa uplatňuje metodika,
nia teplotného a tepelného poľa Západných Karpát vo vzťahu
ktorá bola použitá pri hodnotení regiónov krajín Európskej
k priestorovej distribúcii geotermálnych vôd. Rovnako máme
únie v Atlase geotermálnych zdrojov Európy.
predstavu o množstvách geotermálnych vôd a ich tepelnej
energii. V súčasnom období je na území Slovenska vyčlene-
Aké hlavné výhody či nevýhody mala plánovaná
ných 27 geotermálnych oblastí pre získanie a využívanie
geotermálna elektráreň oproti iným zdrojom energie?
zdrojov geotermálnej energie, čo predstavuje viac ako jednu
Porovnajte to napríklad s možnosťami v zahraničí...
štvrtinu plošnej rozlohy územia Slovenska (27 %). Z nich, vrá-
Geotermálne elektrárne sa realizujú hlavne v územiach
tane niektorých ich častí, je na úrovni regionálneho hydro-
s vysokými pozitívnymi geotermálnymi anomáliami, kde
geotermálneho skúmania zhodnotených 11 oblastí.
sa teploty okolo 100 °C nachádzajú v hĺbke niekoľko stoviek
metrov alebo v hĺbke okolo jedného kilometra (napr. USA,
Celkovo doteraz vzniklo 141 geotermálnych vrtov,
Filipíny, Japonsko, Turecko, Taliansko, Nemecko a i.). Je to
ich výkon je však iba niečo vyše päť percent z celkové-
do určitej miery perspektíva pre využitie geotermálnej ener-
ho potenciálu 6234 megawattov. Prečo to nie je viac?
gie aj u nás (napríklad v Košickej kotline), alebo v súvislosti
Ktoré faktory na to najviac vplývajú?
s využitím tepla suchých hornín. Treba však mať na zreteli,
Z vyčísleného celkového tepelno-energetického potenciálu
že vyššie zmienené typy geotermálnych anomálií u nás nie
geotermálnej energie Slovenska 6234 MW bolo pomocou 141
sú a za teplotou hornín pre „výrobu elektriny z geotermál-
vrtov, hlbokých 64 – 3616 m, overené 345 MW (5,5 %). Pri re-
nej energie“ je treba ísť väčšinou do hĺbky štyri až päť km.
alizácii väčšieho počtu vrtov sa počíta s overením väčšieho
I v zahraničí mimo anomálnych oblastí to nie je bežný spô-
množstva geotermálnej energie. Parametre každého vrtu sú
sob využívania geotermálnej energie.
limitované a určujú ich hydrogeotermálne pomery v oblasti.
Tepelný výkon vrtov podľa výdatnosti vrtov (1,5 – 100,0 l/s)
Vláda podporuje budovanie elektrární na báze ob-
pri teplote geotermálnej vody (18 – 129 °C) sa pohybuje v roz-
noviteľných zdrojov energií zo systémov garantova-
medzí 0,05 – 29,0 MW.
ných výkupných cien. Pre nie príliš horúce slovenské
geotermálne pramene sú výkupné ceny pre geoter-
21
Ktoré lokality či konkrétne mestá majú najväčší po-
málnu elektrinu vôbec tie najvyššie – vnímate to ako
tenciál na využívanie tepla z geotermálnych prame-
prekážku?
ňov, a aké je ich možné využitie v našich podmienkach?
Vysoká výkupná cena pre „geotermálnu elektrinu“ môže
Každé mesto či obec, ktoré sa vyskytujú vo vymedzených
byť prekážkou pre výkup tejto elektriny. Jej cena v našich
geotermálnych oblastiach, majú určitú možnosť využitia
podmienkach nebude ekonomicky tak výhodná, ako v ob-
tepla z geotermálnej vody. Značný geotermálny potenciál je
lastiach s vysokými pozitívnymi geotermickými anomália-
možné využiť v lokalitách Košickej kotliny, štruktúry Beša
mi. I keď aj na Slovensku sú oblasti s vyššou geotermickou
Slovak Energy Annual 2013
aktivitou, no tá nedosahuje úroveň známych vyššie uvede-
Ako hodnotíte naše prostredie, pokiaľ ide o výskum
ných typov geotermických anomálií. Preto na Slovensku je
a vývoj geotermálnych vrtných technológií – koľko
potrebné vŕtať hlbšie vrty na zachytenie geotermálnych vôd
firiem v danej oblasti funguje a s akými výsledkami?
s teplotou vyššou ako 100 °C, (tri km a viac), čo vyžaduje vyso-
Na Slovensku v súčasnom období môžu realizovať geoter-
ké finančné náklady na realizáciu vrtov, a to sa automaticky
málne vrty zhruba tri organizácie. Realizujú ich klasickým
premieta do ceny získanej energie. To isté platí aj pre vyu-
spôsobom (systém rotary s použitím rôznych druhov vrtné-
žitie tepla suchých hornín, ktorého využitie smeruje hlavne
ho výplachu), v prípade odklonených (šikmých) vrtov sa po-
na „výrobu elektriny“ v geotermálnych elektrárňach. Hĺb-
užívajú turbíny. Jedna spoločnosť na Slovensku vyvíja nový
ka vrtov pre zachytenie hornín s vhodnými teplotami pre
spôsob hĺbenia do horninového prostredia, a to vrtný sys-
tieto účely predstavuje približne štyri až päť km. Navyše tu
tém PLASMABIT, založený na generovaní vysokoenergetic-
pristupujú aj náklady na vytvorenie umelého puklinového
kej elektrickej plazmy. Technológia využíva veľmi efektívny
systému v hĺbke v tepelne exponovaných horninách. V našej
spôsob premeny energie a má predpoklady splniť základnú
krajine tento spôsob využitia geotermálnej energie neexis-
požiadavku – lineárny rast cien s rastúcou hĺbkou. Jej výho-
tuje, no projekt tohto využitia sa pripravuje.
dy sú nízke opotrebenie zariadenia, redukcia prerušovania
vŕtania, možnosť kontinuálnej tvorby paženia a iné.
(red)
Takto využívame na Slovensku geotermálnu energiu
Počítačové spracovanie M. Gregor
Obr. 1: Zdroje geotermálnych vôd na Slovensku
(Remšík, 2012); 1 – Centrálna depresia podunajskej panvy, 2 – Komárňanská vysoká kryha,
3 – Komárňanská okrajová depresia, 4 – Viedenská panva, 5 – Levická kryha, 6 – Topoľčiansky
záliv, 7 – Hornonitrianska kotlina, 8 – Skorušinská
panva, 9 – Liptovská kotlina, 10 – Levočská panva
Z a J časť, 11 – Košická kotlina, 12 – Turčianska
kotlina, 13 – Komjatická depresia, 14 – Dubnícka
depresia, 15 – Trnavský záliv, 16 – Piešťanský
záliv, 17 – Stredoslovenské neovulkanity SZ časť,
18 – Trenčianska kotlina, 19 – Ilavská kotlina, 20 –
Žilinská kotlina, 21 – Stredoslovenské neovulkanity JV časť, 22 – Hornostrhársko-trenčianska
prepadlina, 23 – Rimavská kotlina, 24 – Levočská
panva SV časť, 25 – Humenský chrbát, 26 – štruktúra Beša-Čičarovce, 27- Rapovská štruktúra
Vysvetlivky
1. číslo geotermálnej oblasti / 2. bradlové pásmo / 3. geotermálna oblasť, kde bolo realizované regionálne hydrogeotermálne zhodnotenie / 4. geotermálna
oblasť, kde nebolo realizované regionálne hydrogeotermálne zhodnotenie / 5. geotermálny vrt (zdroj geotermálnej vody) s označením
Geotermálna energia na Slovensku sa využíva v 38 lokalitách s tepelne využiteľným výkonom 143 MWt, ktorý predstavuje 939 l/s geotermálnych vôd. Ich využitie je orientované hlavne na rekreáciu (aquaparky, termálne kúpaliská – 32 lokalít), vykurovanie bytov, budov, hospodárskych a kancelárskych priestorov – Galanta, Šaľa, Podhájska, Topoľníky, Bešeňová, Liptovský Trnovec, Poprad, Nováky-Koš, či na vykurovanie
skleníkov a fóliovníkov v poľnohospodárstve pri produkcii rýchlenej zeleniny (uhorky, paradajky, paprika, baklažány a i.), ako aj kvetov
(12 lokalít, Podunajská nížina, Bešeňová).
Naše hydrogeotermálne poznatky o priestorovom rozložení zdrojov geotermálnej energie a ich množstvách nezaostávajú za svetovou úrovňou
a tiež značne predstihujú aj súčasnú úroveň využívania geotermálnej energie na Slovensku. Súčasný stav exploatácie, ako aj komplexného
využívania geotermálnej energie dosť zaostáva za výsledkami, ktoré u nás prináša geotermálny výskum a prieskum. To vyvoláva nutnosť zintenzívniť a zefektívniť využitie geotermálnej energie dokumentovanej geologickými prácami. Využívanie geotermálnej energie vyžaduje hneď
na začiatku vysoké finančné náklady, a to nielen na výstavbu geotermálneho zariadenia, ale aj na zabezpečenie zdroja geotermálnej energie
(vrt, alebo viac vrtov), čo vždy nesie so sebou aj určité riziko neúspešnosti. Táto finančná náročnosť, ako aj určitá rizikovosť spojená s realizáciou
zdroja geotermálnej energie môže byť jedným z dôležitých prvkov pri rozvoji využívania geotermálnej energie.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) Bratislava
22
Slovak Energy Annual 2013
Geothermal energy. The projects
are real, the problem is the price
Projects of using of geothermal energy in Slovakia are real.
Suitable conditions for them exist in 27 percent of the surface
area of our territory. Its advantages are undeniable – it is the
cleanest renewable resource, it can be used continuously, it
does not pollute environment and it is virtually inexhaustible.
The problem may be however the high purchase price. RNDr.
Anton Remšík, CSc., from the Department of Hydrogeology
and Geothermal Energy of the State Geological Institute of
Dionýz Štúr (ŠGÚDŠ) Bratislava reveals in more an interview.
Čičarovce, Humenné Back, Žiar Basin, Levice Floe, central
depression of Danube Basin (Galanta, Šaľa, Dunajská Streda
and other), Liptov Basin, Vienna Basin and other areas.
What is your opinion on the potential opportunities
in the field of geothermal energy – are such projects
real?
Projects of using of geothermal energy in Slovakia are real.
Suitable conditions for them exist (27 % percent of the surface
area of Slovakia). For our country sources of geothermal en-
30 years ago the geothermal sources in Slovakia
ergy in the form of geothermal waters are typical, in particu-
could have been counted on the fingers of one hand,
lar with the temperature by 90°C (100°C). Allocated geothermal
what is then the situation today?
areas are gradually searched with using of geophysical meas-
40 years ago geothermal sources in Slovakia, apart from the
urements and one or more drills in form of a regional hydro-
natural healing thermal waters, could have been counted on
geothermal evaluation, the results of which (the quantities of
the fingers of one hand. Basic research of geothermal energy
water and energy, chemical composition of water etc.) compose
in Slovakia is more or less finished. There are characteristics
basic input for planning and design of using of geothermal
of surface and deep structure as well as the distribution of
water. By the research the methodology is applied which was
temperature and thermal field of the Western Carpathians in
used in the evaluation of the regions of the European Union
relation to the spatial distribution of geothermal waters pro-
countries in the Atlas of Geothermal Resources in Europe.
cessed, the idea of the quantities of geothermal and thermal
energy is obtained. In the current period of time there are 27
Which main advantages and disadvantages had the
geothermal areas allocated for the acquisition and utilization
planned geothermal power plant compared to other
of geothermal energy in Slovakia which represents more than
energy sources? Please compare it, for example, with
one quarter of surface area of Slovakia (27%). 11 areas out of
the possibilities abroad...
them, including even some of their parts, are evaluated at the
Geothermal power plants are built mainly in areas with high
level of regional hydro-geothermal research.
positive geothermal anomalies where temperatures around
100° C are found at a depth of several hundred meters or at
Until now there were 141 geothermal wells created,
a depth of about one kilometre (e.g. USA, Philippines, Japan,
but their performance is just over five percent of the
Turkey, Italy, Germany and others). It is to certain extent per-
total potential of 6234 megawatts. Why is it not more?
spective for using of geothermal energy in our country (for
Which factors influence it the most?
example, in the Košice Basin), or in connection with the use
345 MW (5.5%) from the quantified total thermal energy poten-
of hot dry rocks. It should however be noted that the above-
tial of geothermal energy of Slovakia of 6,234 MW were verified
mentioned types of geothermal anomalies are not found in
with help of 141 wells 64 to 3616 m deep. By the implementation
Slovakia and for a temperature of rocks suitable to “produce
of a higher number of wells verification of a larger amount of
electricity from geothermal energy” it is necessary to go most-
geothermal energy is expected. The parameters of each bore-
ly to 4-5 km in depth. Even abroad outside of anomalous areas
hole are limited and determined by hydro-geothermal condi-
it is not a standard way of using of geothermal energy.
tions in the area. The thermal output according to the yield of
wells (1.5 to 100.0 l/s) at the temperature of geothermal water
The Government supports the building of power
(18-129 ° C) ranges from 0.05 to 29.0 MW.
plants based on renewable energy sources from systems of guaranteed purchase prices. For not too hot
23
Which locations or specific cities have the greatest
Slovak geothermal wells the purchase prices for ge-
potential to use heat from geothermal wells and how
othermal electricity are the highest of all – do you
is their possible use in our conditions?
perceive it as an obstacle?
Every city as well as municipality which occurs in specific
The high purchase price paid for “geothermal electricity” may
geothermal areas has certain possibility of utilization of heat
be an obstacle for the purchase of this electricity. Its price in
from geothermal water. A significant geothermal potential
our conditions will not be economically as profitable as in
can be used in locations of Košice Basin, structure Beša –
areas with high positive geothermal anomalies. Even though
Slovak Energy Annual 2013
there are areas with higher geothermal activity in Slova-
How do you evaluate our environment, in terms of
kia, they do not achieve the level of known aforementioned
research and development of geothermal drilling
types of geothermal anomalies. Therefore, in Slovakia it is
technologies – how many companies work in the field
necessary to drill deeper wells to capture geothermal water
and with which results?
at a temperature higher than 100°C (3 km or more), which re-
In Slovakia, in the current period of time about three organi-
quires high financial costs to implement the wells, and this
zations can implement geothermal wells. Geothermal drilling
is automatically ref lected in the price of the energy gained.
is carried out in the traditional way (rotary system with using
The same applies to the use of hot dry rocks, which use is di-
of dif ferent types of drilling f luid); in the case of inclined
rected mainly to the "electricity production" in geothermal
(oblique) drilling there are turbines used. One company in
power plants. The depth of wells to capture rocks with suitable
Slovakia develops a new method of excavation in rock envi-
temperatures for these purposes represents about 4-5 km. In
ronment, namely the drilling system PLASMABIT based on
addition, the costs of creating of an artificial fracture system
high-energy electricity plasma generation. The technology
in depth in thermally exposed rocks have to be added. In our
uses a highly efficient method of energy conversion and has
country this way of using of geothermal energy does not exist,
the capacity to fulfil the basic requirement – a linear increase
but a project of this use is in preparation.
in prices with increased depth. Its advantages are low wear of
equipment, reduction of interruptions of drilling and the possibility of continuous production of casing and others.
(red)
In Slovakia we use geothermal energy in this way
Made by M. Gregor
Fig. 1: Sources of geothermal waters in Slovakia
(Remšík, 2012); 1 – Central Depression of Danube
Basin, 2 – Komárno High Elevated Block,
3 – Komárno Marginal Depression, 4 – Vienna Basin, 5 – Levice Floe, 6 – Topoľčany Bay, 7 – Upper
Nitra Basin, 8 – Skorušiná Basin, 9 – Liptovská
Basin, 10 – Levočská Basin West and South part,
11 – Košice Basin, 12 – Turiec Basin, 13 – Komjatice
Depression, 14 – Dubnica Depression, 15 – Trnava
Bay, 16 – Piešťany Bay, 17 – Central Slovakia
Neovolcanic Rocks North-West part, 18 – Trenčín
Basin, 19 – Ilava Basin, 20 – Žilina Basin,
21 – Central Slovakia Neovolcanic Rocks SouthEast part, 22 –Strháre-Trenčín Rif t Valley, 23
– Rimava Basin, 24 – Levoča Basin North-East
part, 25 – Humenné Crest, 26 –Beša-Čičarovce
Structure, 27- Rapovce Structure.
Explanation
1. Number of geothermal area / 2. Thrust-outlier zone / 3. Geothermal zone where regional hydro-geothermal evaluation has been executed / 4. Geothermal
zone where regional hydro-geothermal evaluation has not been executed / 5. Geothermal well (source of geothermal water) with appelation
Geothermal energy in Slovakia is used in 38 locations with thermal usable output of 143 MWt, which represents 939 l/s of geothermal water.
Its use is oriented mainly to recreation (water parks, thermal baths – 32 sites), heating of apartments, buildings, business and office premises
– Galanta, Šaľa, Podhájska, Topoľníky, Bešeňová, Liptovský Trnovec, Poprad, Nováky-Koš, as well as for heating of glass and polycarbonate
greenhouses in agriculture by the production of forcing vegetables (cucumbers, tomatoes, peppers, eggplants and others) as well as flowers
(12 sites, Danubian Lowland, Bešenová).
Our hydro-geothermal knowledge on the spatial distribution of geothermal energy sources and their quantities does not lag behind the world
level and also greatly surpasses the current level of utilization of geothermal energy in Slovakia. The current state of exploitation, as well as the
comprehensive utilization of geothermal energy, is quite behind the results which geothermal research and exploration bring in Slovakia. This
raises the need to intensify and make more efficient the use of geothermal energy documented by geological works. Geothermal energy use
requires at the beginning high financial costs, not only for the construction of geothermal facilities, but also for the provision of the geothermal
energy source (a well or more wells), which always entails some risk of failure. This financial burden, as well as certain risk associated with the
implementation of geothermal energy source can be one of the important elements in the development of geothermal energy utilization.
State Geological Institute of Dionýz Štúr (ŠGÚDŠ) Bratislava
24
Slovak Energy Annual 2013
Trh so solárnymi kolektormi dobehla kríza
Ing. Milan Novák, riaditeľ spoločnosti THERMO|SOLAR
Slovenské domácnosti bez poskytnutia štátnej dotácie veľmi neuvažujú nad investovaním do slnečných kolektorov.
Trh so solárnym teplom sa preto už dlhšie borí s krízou.
Časté zmeny v dotačnej politike majú podľa riaditeľa
THERMO|SOLARU Ing. Milana Nováka na trh horší vplyv,
ako keby dotácie neboli vôbec. V rokoch 2014 až 2020 by sa
malo na tento účel vyčleniť 100 miliónov eur zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Má to však háčik – musí nám
ich odsúhlasiť Európska komisia.
Ako je podľa vás postavená legislatíva v oblasti výroby solárneho tepla pre v ýrobcov na Slovensku.
Čo im, z vášho pohľadu, situáciu na trhu najviac sťažuje?
Aktuálne neexistuje na Slovensku žiadna legislatívna
podpora vyššieho využívania solárneho tepla. Existuje
síce „Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných
zdrojov“, kde by sa do roku 2020 malo termickými slnečnými kolektormi vyrobiť 28 ktoe tepla, čo zodpovedá podľa
tam uvedeného plánu nainštalovať v období od roku 2011
do roku 2015 vyše 33000 metrov štvorcových kolektorov
2008. Dotácie však skončili v októbri 2011, keď sa z pôvod-
za rok a v rokoch 2016 až 2020 až takmer 153 000 metrov
ne vyčlenených 8,5 mil. eur vďaka úsporným opatreniam
štvorcových kolektorov za rok.
vyčerpaná čiastka zredukovala na 6,5 miliónov eur. V roku
Pre zaujímavosť, v roku 2012 sa na Slovensku nainštalovalo
2012 došlo oproti roku 2011 na Slovensku k dramatickému
cca 6500 metrov štvorcových slnečných termických kolekto-
poklesu nainštalovanej plochy až 3,5-násobne. Dokonca
rov. Ak sa teda aj splní úloha, ktorú Slovensko dostalo od EÚ,
oproti úrovni roku 2008, kedy ešte žiadne dotácie neboli,
dosiahnuť 14-percentný podiel obnoviteľných zdrojov ener-
dosiahol pokles približne polovičnú úroveň. Tento prepad
gie (OZE) do roku 2020 na konečnej spotrebe energie, tak to
možno sčasti pripísať aj nezodpovedným vyhláseniam poli-
bude iba vďaka biomase. Je to jeden z najväčších prehreškov,
tikov o možnom opätovnom zavedení dotácií, čo samozrej-
ktorý dnes páchame voči budúcim generáciám, pretože bio-
me spôsobovalo vyčkávanie potenciálnych investorov. Toto
masa je vynikajúci akumulátor energie a preto by sa mala
sa veľmi negatívne dotklo hlavne malých montážnych orga-
prednostne využívať iba na vyrovnávanie kolísavých výko-
nizácií montujúcich solárne systémy v rodinných domoch.
nov zariadení využívajúcich slnko a vietor. Navyše, už dnes
sme svedkami toho, že v niektorých oblastiach Slovenska
Máte pocit, že ste svedkami podobnej situácie aj
drevná hmota vhodná na spaľovanie chýba. Aj drevospra-
v tomto roku?
cujúci priemysel už dlhšiu dobu bojuje s jej nedostatkom.
V médiách začiatkom mesiaca júl prebehla správa, že vláda
Čo najviac aktuálne trápi v ýrobcov solárnych pa-
odsúhlasila podporu malých výrobcov zelenej energie. Na
nelov na Slovensku – vrátane vašej firmy?
tento účel by sa malo v rokoch 2014 až 2020 vyčleniť 100 miliónov eur. Žiaľ, zase je to „holub na streche“, pretože tieto
25
Vecí, ktoré nám na Slovensku prekážajú, je niekoľko. Spome-
financie by mali prísť zo štrukturálnych fondov a musí nám
niem však aspoň jednu, a to sú nezodpovedné vyhlásenia po-
ich odsúhlasiť Európska komisia. A tak, po sľubnom rozbehu
litikov o dotáciách. Prvýkrát v histórii Slovenska sa zaviedli
montáží slnečných kolektorov v prvom polroku 2013 nám
dotácie na kotly na biomasu a slnečné kolektory na výrobu
slovenskí montážnici začínajú hlásiť rapídny pokles objed-
tepla a teplej vody v apríli roku 2009 ako súčasť protikrízo-
návok a ich presúvanie na obdobie, keď budú dotácie. Otázka
vého balíka. Vďaka dobrému načasovaniu zavedenia dotácií
znie, či vôbec nejaké budú a ak áno, tak kedy. Takéto zneis-
sa aj napriek kríze rok 2009 v množstve namontovaných
ťovanie trhu nezodpovednými vyhláseniami je oveľa horšie,
kolektorov vyrovnal predchádzajúcemu re