Pomáhame regiónom,
v ktorých žijete
Záleží nám na každom z vás
Patríme k najväčším dodávateľom energií na Slovensku a naša spoľahlivosť je preverená
dlhoročnými skúsenosťami. Vďaka Nadačnému fondu ZSE Živá energia pomáhame regiónom.
Doteraz sme podporili viac ako 60 projektov pre školy, škôlky, domovy sociálnej starostlivosti,
kultúrne pamiatky a ekologické projekty.
www.zse.sk | ZSE Centrum | 0850 111 555
Objavte s nami viac výhod pre vaše podnikanie
Súčasná ponuka od Východoslovenskej
energetiky a RWE Gas Slovensko zahŕňa
viac ako služby spojené s odberom
elektriny a plynu. Prináša nové výhody
pre podnikanie. Znižuje náklady nielen
na energie. Podporuje hlavne predaj produktov a služieb svojich zákazníkov.
Východoslovenská energetika (VSE)
neustále prináša svojim zákazníkom niečo
nové - ponúka odborné poradenstvo,
možnosť vybaviť záležitosti spojené s dodávkou elektriny cez
internet a v spolupráci so sesterskou spoločnosťou RWE Gas
Slovensko zabezpečuje dodávku zemného plynu. Už viac ako rok
ponúka ďalšie výhody pre podnikanie, ako sú znižovanie nákladov
prostredníctvom rôznych zliav a atraktívny reklamný priestor.
„Cena ako konkurenčná výhoda, na súčasnom trhu s energiami, nie je postačujúca. Naši zákazníci očakávajú nové, ďalšie
bonusy,“ opisuje smerovanie trhu i samotnej spoločnosti jej
obchodný riaditeľ Miroslav Kulla. Aj z tohto dôvodu VSE spolu
s RWE Gas Slovensko priniesli pre firemných zákazníkov program Biznis karta výhod.“Ako držiteľ Biznis karty výhod, máte prístup
k zákazníkom VSE a RWE Gas Slovensko. Ponuka vašich
výrobkov a služieb môže byť súčasťou adresných zásielok,
ktoré posielame státisícom našich zákazníkov. Vašu značku
zároveň komunikujeme v programe Karta výhod
pre domácnosti,” dopĺňa M. Kulla.
Výhody Biznis karty pre firmy:
✔ bezplatný reklamný priestor
✔ podpora predaja firemných produktov a služieb
✔ exkluzívne zľavy pri nákupoch pre firmu
Východoslovenská energetika a.s., člen skupiny RWE, je stabilná
spoločnosť, ktorá na slovenskom energetickom trhu pôsobí už viac
ako 80 rokov. Z toho 10 rokov v spolupráci s medzinárodným
koncernom RWE. Má postavenie dodávateľa, ktorý na trh prináša
nové produkty a služby. VSE neustále potvrdzuje svoju pozíciu lídra
v dodávke komplexných energetických služieb. Od roku 2008 pôsobí
na slovenskom trhu sesterská spoločnosť VSE - RWE Gas Slovensko
ako dodávateľ zemného plynu.
Pre získanie Biznis karty zavolajte na našu
zákaznícku linku 0850 123 333
alebo navštívte www.KartaVyhod.sk/firmy.
VSE vám prináša
VIAC VÝHOD PRE VAŠE PODNIKANIE
Benefity
S programom Biznis karta výhod pre podnikateľov získate:
• výhodné nákupy s exkluzívnymi zľavami,
• príležitosť propagovať vašu značku v programe Karta výhod VSE.
Výhodnejšie ceny plynu
Prostredníctvom našej sesterskej spoločnosti RWE Gas Slovensko
prinášame cenovo atraktívnu ponuku plynu pre všetkých podnikateľov.
Úspora na elektrine
Výdavky na vaše podnikanie si môžete znížiť aj vďaka našim viacročným
produktom na elektrinu.
príhovor
Ing. Pavla Pavlisa, ministra hospodárstva
Slovenskej republiky
Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
energetická bezpečnosť predstavuje jednu z najvyšších
priorít vlády Slovenskej republiky. Dôležitosť opatrení
v tejto oblasti vyzdvihuje aj skutočnosť, že sektor energetiky na Slovensku, ako aj na úrovni EÚ, stojí pred viacerými výzvami. Vysoká závislosť Slovenska a celého nášho
regiónu od dovozu primárnych energetických zdrojov
od jedného dodávateľa, historicky daná vysoká energetická náročnosť nášho národného hospodárstva, klimatická zmena a jej vplyvy, ako aj vysoké ceny energie sú
témy, ktoré dnes dominujú politickej diskusii na úrovni
EÚ. Témy energetickej bezpečnosti a rámca klimatickej
a energetickej politiky budú aj témami rokovaní počas
októbrového summitu EÚ. Tieto témy sú aj predmetom
diskusie v rámci V4, kde je Slovensko v súčasnosti predsedajúcou krajinou.
Slovensko kontinuálne hľadá riešenia a realizuje opatrenia
pre zvýšenie bezpečnosti dodávok energie. Región V4 však
zostáva naďalej zraniteľným, najmä z pohľadu dodávok
zemného plynu, čo potvrdzuje aj hodnotenie situácie
v súvislosti s konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a tým spojenou hrozbou prerušenia dodávok ruského
plynu a ropy. Aj keď sme po plynovej kríze v roku 2009
vykonali viacero opatrení v podobe realizácie reverzných
tokov plynu z Českej republiky a Rakúska, realizácie prepojenia plynárenských sietí s Maďarskom a posilnenia skladovacích kapacít pre zemný plyn, predbežné hodnotenie
záťažových testov v plynárenstve v SR, ktoré sa na úrovni
EÚ realizujú pod vedením Európskej komisie, poukazuje
slovak energy annual 2014
na pretrvávajúcu zraniteľnosť najmä v prípade celkového
prerušenia dodávok plynu z Ruskej federácie.
Možnosti na zvýšenie bezpečnosti dodávok plynu vidím
najmä v dobudovaní vnútorného trhu EÚ s plynom,
v realizácii vnútorných prepojení plynárenských sietí EÚ
a v realizácii diverzifikačných projektov, ktoré prinesú reálnu diverzifikáciu zdroja plynu.
Rok 2014 je rokom, v ktorom má byť dokončený vnútorný
trh EÚ s elektrinou a plynom.
Z môjho pohľadu má dobudovanie vnútorného trhu EÚ,
trhu, ktorý prináša reálnu konkurenciu, tlak na ceny
a trhové riešenia, zásadný prínos pre všetky ciele energetickej politiky, vrátane energetickej bezpečnosti. Slovensko plne implementovalo liberalizačnú legislatívu EÚ
a aktívne sa zapája do integračných procesov v oblasti
energetiky. Regionálne projekty integrácie trhov majú vo
všeobecnosti zásadný význam pre dobudovanie jednotného vnútorného trhu EÚ a posilnenie energetickej bezpečnosti. Pokiaľ ide o spoluprácu V4 v plynárenstve, tá je
založená na činnosti Plynárenského fóra V4 pre integráciu
trhu s plynom, ktorého cieľom je podporiť vytvorenie integrovaného a efektívneho trhu V4 s plynom.
Zásadnou podmienkou pre dobudovanie trhu a zvýšenie
energetickej bezpečnosti je realizácia projektov v oblasti energetickej infraštruktúry. Z pohľadu SR má zásadný
význam severojužný plynárenský a elektrizačný koridor
v regióne strednej a východnej Európy. Aktuálne sa finali-
03
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky
zuje projekt prepojenia plynárenských sietí s Maďarskom
a realizujú sa práce na príprave plynárenského prepojenia s Poľskom. Taktiež sa plánujú projekty viacerých prepojení elektrizačných sústav s Maďarskom. Prínosom pre
bezpečnosť dodávok ropy bude aj realizácia prioritného
koridoru pre dodávky ropy v stredovýchodnej Európe. Slovensko podporilo a podporuje realizáciu reverzného toku
plynu na Ukrajinu. Slovenský prevádzkovateľ prepravnej
siete eustream, a. s., vyvinul počas posledného roka, aj
s podporou slovenskej vlády, nemalé úsilie na realizáciu
reverzného toku plynu s naším východným susedom. Bolo
prijaté také riešenie, ktoré neohrozí bezpečnú prepravu
a dodávku plynu pre odberateľov ako SR, tak aj celej EÚ.
Zastávam názor, že diverzifikačné projekty realizované
v EÚ by mali priniesť skutočnú diverzifikáciu zdrojov
plynu, nielen jeho prepravných trás, nemali by ohroziť efektívne využívanie exitujúcich prepravných kapacít a mali by
byť v súlade so zahraničnou politikou EÚ.
Významný potenciál pre posilnenie energetickej bezpečnosti jednotlivých členských štátov, aj celej EÚ, má rozvoj
obnoviteľných zdrojov energie a zlepšovanie energetickej
efektívnosti. OZE predstavujú jeden z mála „domácich“
zdrojov energie a zníženie spotreby energetických surovín
vedie k znižovaniu ich dovozu. Je však potrebné zabezpečiť
konzistentnosť medzi stratégiou energetickej bezpečnosti
a rámcom 2030 a pri rozvoji OZE a energetickej efektívnosti
ponechať členským štátom flexibilitu pre realizáciu opatrení
v uvedených oblastiach v súlade s národnými podmienkami.
Nekoordinovaný rozvoj obnoviteľných zdrojov pri nedostatočných prenosových kapacitách so zámerom dosiahnutia
záväzných cieľov pre OZE na úrovni EÚ viedol k ohrozeniu technickej bezpečnosti prenosových sústav vo viacerých členských štátoch v regióne strednej a východnej
Európy. Zároveň viedol k zvýšeniu cien energie, čo ohrozilo bezpečnosť dodávok z ekonomického hľadiska, najmä
v hospodársky menej rozvinutých štátoch. Rámec pre obdobie do roku 2030 musí vychádzať z vyváženého prístupu k cieľom bezpečnosti dodávok, konkurencieschopnosti
a udržateľnosti. Slovensko sa zasadzuje za stanovenie iba
jedného cieľa, a to zníženie emisií skleníkových plynov,
ktorý považujeme za hlavný cieľ klimatickej politiky.
Európska komisia nedávno zverejnila svoje oznámenie
„Energetická efektívnosť a jej príspevok k energetickej
bezpečnosti a Rámcu politík klímy a energie 2030“,
v ktorom analyzuje prínosy zlepšovania energetickej efektívnosti z pohľadu energetickej bezpečnosti a navrhuje
na úrovni EÚ cieľ až 30-percentnej úspory pre rok 2030
v porovnaní s projekciami z roku 2007. Slovensko považuje
navrhovaný cieľ za príliš ambiciózny.
04
Je spojený s neprimeranými investičnými nákladmi
a ďalším zvýšením podielu výdavkov na energie na
celkových výdavkoch domácností, pričom v SR je už
v súčasnosti tento podiel najvyšší v EÚ.
Ako som už uviedol, SR si uvedomuje prínos zvyšovania energetickej efektívnosti z pohľadu energetickej bezpečnosti. Miera tohto rozvoja však má byť ponechaná na
členské štáty EÚ, ktoré musia mať potrebnú flexibilitu pre
dosiahnutie ambiciózneho cieľa zníženia emisií nákladovo
efektívnym spôsobom a v súlade so suverénnymi národnými rozhodnutiami o energetickom mixe.
Slovensko postupne rozvíja opatrenia na zlepšenie
energetickej efektívnosti a patrí medzi krajiny EÚ, ktoré
v ostatných rokoch najviac znížili emisnú a energetickú
náročnosť hospodárstva. Hlavnými implementačnými
nástrojmi na realizáciu stratégie a politiky v oblasti
energetickej efektívnosti sú akčné plány energetickej efektívnosti. Vláda SR schválila v júli 2014 v poradí tretí akčný
plán energetickej efektívnosti, ktorý poukazuje na potrebu
systematického mechanizmu financovania energetickej
efektívnosti pre zabezpečenie plnenia nových cieľov.
Za predpokladu súčasných a plánovaných zdrojov financovania je SR schopná plniť svoje záväzky iba pod podmienkou významného spolufinancovania súkromného sektora
na strane premeny, prenosu a distribúcie energie a zabezpečenia efektívneho a systémového finančného mechanizmu pre oblasť energetickej efektívnosti. Iba tak bude SR
schopná plniť nový cieľ úspor energie do roku 2020 podľa
smernice o energetickej efektívnosti z roku 2012.
Plnenie cieľov úspor energie sa zabezpečí prostredníctvom
navrhnutých opatrení energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva s dôrazom na
priemysel, budovy, verejný sektor a energetiku. Najväčšie
výzvy do budúcnosti predstavuje zabezpečenie financovania a efektívneho využívania existujúcich finančných zdrojov, realizácia dobrovoľnej dohody s dodávateľmi energie,
monitorovanie a verifikácia úspor energie, vzdelávanie
a zvyšovanie informovanosti v tejto oblasti.
Energetická efektívnosť má jednoznačné prínosy pre ostatné ciele energetickej politiky EÚ a SR vrátane energetickej
bezpečnosti. Popri ambicióznosti klimatických cieľov
EÚ je však potrebné primerane zohľadniť ich dosah na
konkurencieschopnosť priemyslu a energetického sektora
EÚ, vyvážene pristupovať ku všetkým cieľom klimatickej
a energetickej politiky a ponechať členským štátom flexibilitu pre ich naplnenie efektívnym spôsobom.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
speech
Ing. Pavol Pavlis, Minister of Economy
of the Slovak Republic
Dear readers,
energy security is one of the top priorities of the Government of the Slovak Republic. The importance of the measures in this area is highlighted also by the fact that the
energy sector in Slovakia, as well as at EU level, is facing several challenges. The high dependency of Slovakia and our
whole region from imports of primary energy sources from
a single source, historically given high energy consumption
of our national economy, climate change and its impacts,
as well as high energy prices are issues that now dominate
the political debate at EU level. The topics of energy security and the climate and energy policy will also be topics of
discussions during the October EU summit. These topics
are also discussed in the context of V4, where Slovakia is
currently the presiding country.
Slovakia continually seeks solutions and implements measures to increase security of energy supplies. V4 region,
however, remains vulnerable, especially in terms of gas
supplies, as confirmed by the assessment of the situation in
the conflict between the Russian Federation and Ukraine
and the associated threat of disruption of Russian gas and
oil supplies. Although we took a number of measures after
the gas crisis in 2009 in the form of implementation of reverse gas flows from the Czech Republic and Austria, the
implementation of the interconnected gas networks with
Hungary and strengthening of storage capacity for natural
gas, a preliminary assessment of stress tests in the gas industry in Slovakia which are carried out at EU level under
the supervision of the European Commission, highlights
the continuing vulnerability especially in the case of a total
interruption of gas supplies from the Russian Federation.
I see possibilities to increase the security of gas supply particularly in the completion of the EU internal market for
gas, in implementation of internal links of EU gas networks
and the pursuit of diversification projects that bring real diversification of gas source.
2014 is the year in which the EU internal market for electricity and gas should be completed. In my view, the completion of the EU internal market, a market that brings
real competition, pressure on prices and market solutions,
is an essential contribution to all energy policy objectives
including energy security. Slovakia has fully implemented
a liberalization legislation of the EU and is actively involved
in the integration processes in the energy sector. Regional
market integration projects are generally essential for the
completion of the EU internal market and enhancing of the
energy security. Regarding the V4 cooperation in the gas
sector, it is based on the activities of the V4 Gas Forum for
slovak energy annual 2014
the integration of the gas market, which aims to promote
an integrated and efficient V4 market with gas.
An essential condition for the completion of the market
and increase of the energy security is the implementation
of projects in the field of energy infrastructure. From the
perspective of the Slovak Republic the North-South gas
and electricity corridor in the region of Central and Eastern
Europe is crucial. Currently a project of the interconnection of gas networks with Hungary is finalised and works
on the preparation of gas interconnection with Poland are
performed. Also projects of several interconnections of
electricity networks with Hungary are planned. A contribution for the oil supply security will be also the implementation of the priority corridor for the oil supply in Central
and Eastern Europe. Slovakia supported and supports the
implementation of the reverse flow of gas to Ukraine. The
Slovak operator of the transmission network eustream, a. s.,
developed during the past year, also with the support of the
Slovak government, considerable effort to implement the
reverse flow of gas with our Eastern neighbour. There was
such a solution adopted which will not jeopardize the safe
transportation and supply of gas to customers as the Slovak
Republic as well as the whole EU.
I am of the opinion that diversification projects implemented in the EU should bring real diversification of gas sources, not only its transmission routes. They should not compromise efficient use of the existing transmission capacities
and should be in line with EU foreign policy.
A significant potential for enhancing energy security of
the individual Member States as well as the whole EU has
development of renewable energy sources (RES) and improving of energy efficiency. RES are one of the few “domestic” sources of energy and reduction of consumption
of energy resources leads to reduction of their import.
However, it is necessary to ensure consistency between
the energy security strategy and 2030 framework and by
the RES and energy efficiency development to give the
Member States the flexibility to adopt measures in the
above stated fields in accordance with the national conditions. Uncoordinated development of renewable resources with insufficient transmission capacities with the aim
to achieve binding targets for RES at EU level jeopardized
the technical security of the transmission systems in several Member States in Central and Eastern Europe. At the
same time it eventuated in an increase in energy prices,
which threatened the security of supplies from an economic point of view, especially in economically less developed countries. The framework for the period up to 2030
05
Ministry of Economy
of the Slovak Republic
should be based on a balanced approach to the objectives
of security of supply, competitiveness and sustainability.
Slovakia advocates setting of just one objective, namely the
reduction of greenhouse gas emissions, which we consider
to be the main objective of the climate policy.
The European Commission recently published its Communication “Energy efficiency and its contribution to energy
security and the 2030 Framework for climate and energy
policy“, in which it analyzes the benefits of improving of
energy efficiency in terms of energy security and proposes
an even 30-percent saving for 2030 compared to projections
from 2007 at EU level. Slovakia sees the proposed target as
too ambitious. It is associated with inadequate investment
costs and further increased share of energy costs in total
household expenditure, while in the Slovak Republic this
share is already highest in the EU.
As I have already stated, Slovakia is aware of the benefits of
improving of energy efficiency in terms of energy security.
The rate of this development, however, should be left to the
EU Member States, which must have the necessary flexibility to achieve the ambitious target of reducing emissions
in a cost effective manner and in accordance with the sovereign national decisions on the energy mix.
Slovakia gradually develops measures to improve energy efficiency and is among the EU countries that reduced
emissions and energy intensity of the economy the most in
recent years. The main implementation tools for the implementation of the strategy and policy for energy
efficiency are the Energy Efficiency Action Plans. The Government of the Slovak Republic SR approved the third
06
Energy Efficiency Action Plan in July 2014, which highlights the need for a systematic mechanism for financing
energy efficiency to ensure fulfilment of the new goals.
Assuming current and planned funding sources, the Slovak Republic is able to meet its obligations only under the
condition of significant co-financing of private sector on
the part of the conversion, transmission and distribution
of energy and ensuring of effective and systemic financial
mechanism for the area of energy efficiency. Only then the
Slovak Republic will be able to meet the new energy savings
target by 2020 under the Directive on energy efficiency of
2012.
Fulfilment of the energy savings objectives will be ensured
by means of the proposed energy efficiency measures in
the individual sectors of the national economy with an
emphasis on industry, buildings, public and energy sector.
The biggest challenge for the future is ensuring of funding
and efficient use of existing financial sources, implementation of a voluntary agreement with energy suppliers, monitoring and verification of energy savings, education and
awareness raising in this area.
Energy efficiency has clear benefits for the other objectives
of the EU and SR energy policy including energy security.
Besides ambition of EU’s climate targets it is however necessary to adequately take into account their impact on the
competitiveness of the industry and energy sector of the
EU, to take a balanced approach to all objectives of climate
and energy policy and to allow the Member States the flexibility for their fulfilment in an efficient way.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Príležitosti pre energetiku v Európe
František Janíček, predseda Slovenského
výboru Svetovej energetickej rady
Vážené dámy, vážení páni,
milí čitatelia ročenky.
V roku 2013 sme sa v Ročenke elektrotechniky a energetiky venovali vážnej téme, ktorej
vyriešenie elektroenergetika
očakáva do roku 2020. Bola
to téma inteligentných sietí, ktoré vyvolajú zmenu
správania výrobcov, spotrebiteľov, ale aj predajcov energie. Ako je vám iste všetkým
známe, bola prijatá vyhláška
k nasadzovaniu inteligentných
meracích systémov a distribučné spoločnosti pristúpili
k pilotným projektom pre spotrebiteľov do veľkosti odoberaného výkonu
4 MW.
Je zrejmé, že obnoviteľné zdroje významne zasiahnu do prevádzky jednotlivých sústav a ich problematická predikovateľnosť prispieva k vzniku neplánovaných tranzitných tokov. Vývoj v Európskej únii si vyžaduje zmenu
využívania energie a nasadzovania energetických zdrojov aj prevádzky
prenosových a distribučných sústav. Úlohou inteligentnej siete je zabezpečiť
bezpečnú, ekonomickú, stabilnú a udržateľnú dodávku elektriny z veľkých
centrálnych zdrojov v kombinácii s menšími distribuovanými zdrojmi inštalovanými v mieste spotreby. Okrem iného je potrebné maximálne zefektívniť
energetické procesy s ohľadom na životné prostredie, bezpečnosť, minimalizáciu nákladov a kvalitu poskytovaných služieb.
Dnes však príhovor v ročenke orientujem na inú oblasť. Stojíme pred rozhodnutím, ktorým smerom bude energetika orientovaná. Rád by som zdôraznil,
že Slovenská republika si neuvedomuje význam energetiky podobne ako
Európska únia, resp. významní hráči na poli energetiky. V októbri 2014
v Cartagene sa bude konať zasadnutie Výkonného výboru Svetovej energetickej rady so sídlom v Londýne. Okrem prerokovania riešenia zásadných úloh, ktoré vo svojom poslaní Svetová energetická rada má, sa bude
schvaľovať Energetický kongres v roku 2019. V súčasnosti sú kandidáti Rumunsko, Brazília, Spojené arabské emiráty a Rusko. Všetky krajiny, ktoré
chcú organizovať Energetický kongres poukazujú na svetový význam energetiky z pohľadu ďalšieho ekonomického rozvoja jednotlivých regiónov sveta.
Svetová energetická rada združuje zástupcov vlád, predstaviteľov priemyslu
aj akademických výskumníkov z oblasti energetiky, aby spoločne diskutovali
o vývoji globálnej energetiky. V roku 2013 sa uskutočnil 22. Svetový energetický kongres v juhokórejskom meste Daegu, kde sa zišlo približne 7 000
hostí z celého sveta, vrátane Slovenska. Delegáti rozvíjali hlavnú tému podujatia: „Ako už dnes zabezpečiť energiu pre zajtrajšok“.
Hlavné témy kongresu sa rozvíjali formou panelových diskusií odborníkov, alebo v prednáškach pozvaných rečníkov. Keďže je Svetový energetický
kongres globálnym podujatím, zaoberá sa témami, ktoré sú akútne pre rôzne
regióny planéty, aj pre svet ako celok. Pre Slovensko a Európu sú však niektoré témy viac aktuálne ako iné, najmä s prihliadnutím na dlhodobé trendy
aj nedávne udalosti.
Medzinárodné investičné prostredie je stále ovplyvnené globálnou hospodárskou krízou a na dlhodobé investície do energetiky zostáva menej prostriedkov, čo ovplyvňuje najmä centralizovanú energetiku, prenosové sústavy,
veľké energetické diela (jadrové a vodné elektrárne) a hľadajú sa spôsoby, ako
efektívnejšie prevádzkovať už vybudované systémy.
Tradičné rozloženie trhu dodávateľov a spotrebiteľov fosílnych palív výrazne
mení rozvoj ťažby nekonvenčných uhľovodíkov. Najmä v USA sa rozvinulo
nové odvetvie ťažby plynu z bridlíc a ropy z dechtových bridlíc, ale prieskum
prebieha aj v Európe, kde sú významné obavy z vplyvu ťažby na životné prostredie.
Jadrová havária v japonskej elektrárni Fukušima urýchlila odklon viacerých
krajín od jadrovej energetiky. Rovnako na potenciálnych investorov pôsobí
slovak energy annual 2014
závažné prekročenie rozpočtu aj meškanie harmonogramu výstavby fínskej elektrárne Olkiluoto 3, ktorá mala byť vzorovým projektom oživenia
jadrového priemyslu v Európe. S napätím sa sleduje aj debata o modeli financovania jadrových elektrární vo Veľkej Británii (projekt Hinkley Point
C), výberové konanie na staviteľa elektrárne Temelín 3 a 4, ako aj predlžujúca sa dostavba dvoch reaktorov v Mochovciach. V Európe rozvojové plány
ohlásilo napríklad Maďarsko, ktoré uzatvorilo strategickú dohodu s Ruskou
federáciou.
Rozhodujúcim činiteľom Európskej energetickej budúcnosti je Nemecko.
V rámci celonárodnej politiky Energiewende (transformácia energetiky) si
táto najväčšia ekonomika v Európe stanovila za cieľ do roku 2050 zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na 60 % celkového inštalovaného výkonu, vyradiť
z prevádzky všetky jadrové zdroje, znížiť emisie skleníkových plynov o 80
– 95 %, zvýšiť energetickú efektívnosť o 50 % a zároveň masívne podporovať
výskum a vývoj nových technológií v energetike. Implementácia tejto energetickej politiky v Nemecku vyvoláva vedľajšie javy v susedných krajinách,
medzi ktoré patrí napríklad výrazné zníženie ceny elektriny na trhu v dôsledku prebytkov výrobných kapacít z tradičných zdrojov pre vysoko dotovanú
výstavbu obnoviteľných zdrojov energie. Nepredvídané toky elektriny zo
severu Nemecka spôsobujú občasné rizikové preťaženie niektorých vedení
aj na Slovensku.
Očakávaný rozvoj nových technológií, ako je napríklad lepšia dostupnosť
elektromobilov, môže v blízkej budúcnosti spôsobiť zásadné zvýšenie záťaže
distribučných sústav, ktoré na to nie sú pripravené. Takisto rýchla výstavba rozptýlených zdrojov elektriny, najmä fotovoltických elektrární na strechách domácností, spôsobuje nečakané toky elektriny v jednotlivých uzloch.
Riešením týchto komplikácií by malo byť väčšie nasadenie informačných
technológií na vzájomnú komunikáciu všetkých prvkov elektrizačnej
sústavy. Súhrnne sa táto myšlienka nazýva inteligentné siete (smart-grids).
Prvým krokom, ktorý už prebieha, je nasadzovanie inteligentných meracích
systémov, ktoré by mali umožniť prakticky všetkým spotrebiteľom sledovať
svoju okamžitú spotrebu a prispôsobiť tomu svoj odber energie zo sústavy.
V skratke sa tieto otázky dajú zhrnúť do téz, ktorými boli uvedené sekcie
kongresu:
• Plyn: bridlicový plyn zmení energetickú mapu sveta, alebo je to len bublina?
• Obnoviteľné zdroje: ich svetlá budúcnosť je už skutočnosťou?
• Jadrová energetika: udrží medzivládna spolupráca nažive jadrovú renesanciu?
• Distribučné spoločnosti: uspejú nové obchodné modely v podpore decentralizácie?
• Energetická bezpečnosť: ako využiť rôzne druhy zdrojov na zvýšenie bezpečnosti dodávok?
• Energetická efektívnosť: sú mestá včerajška pripravené na energiu zajtrajška?
• Môže Európa dosiahnuť efektívnu integráciu trhov?
Energetická politika krajín a strategické výhľady budúceho vývoja energetiky
sú žiaľ často viac želaním ako opisom pravdepodobného vývoja a preto je
potrebné upozorniť na niektoré mýty, ktoré deformujú vecnú debatu. Práve
na zásadné mýty v energetickej politike upozornil otvárací príspevok kongresu
v Daegu pod heslom „Je načase pozrieť sa na vývoj realisticky“.
Medzi strategické otázky pri tvorbe energetickej politiky patrí napríklad
prognóza budúcej spotreby energie. Bude tak ako doteraz rásť v dôsledku
rastúceho objemu HDP, alebo bude celková spotreba stagnovať v dôsledku
zlepšovania energetickej efektívnosti? Z pohľadu demografie vieme predvídať, že počet obyvateľov bude stagnovať, očakávame tiež dosahovanie stále
vyššej účinnosti pri využívaní energie na výrobu tovarov a služieb.
Celosvetovo čelí energetika zásadným výzvam, ako sú ciele pre znižovanie
emisií skleníkových plynov, nestabilná cena fosílnych palív, trvale veľký počet
ľudí bez prístupu k základným zdrojom energie a tieto výzvy ovplyvňujú aj
energetiku v Európe a na Slovensku. Energetika totiž nie je izolovaná, ale celosvetovo prepojená.
Bolo mi cťou a potešením, že som sa vám mohol prihovoriť a poukázať
na možnosti energetiky a jej významu aj z pohľadu malej krajiny, akou je
Slovensko.
07
Opportunities for Energy in Europe
František Janíček, predseda Slovenského výboru
Svetovej energetickej rady
Ladies and Gentlemen, dear readers of the Yearbook,
In 2013 in the Yearbook of Electrical Engineering and Energy, we devoted
ourselves to a serious topic the solution of which the energy sector expects by
2020. It was the topic of smart-grids, which cause a change in the behaviour
of producers, consumers, but also of energy retailers. As you all surely know,
a Decree on deployment of smart metering systems was adopted and distribution companies launched pilot projects for the consumers by the size of the
supplied output of 4 MW.
It is obvious that renewable energy sources will significantly affect the operation of the individual systems and their problematic predictability contributes to the origin of unplanned transit flows. The development in the European Union requires a change of energy use and use of energy sources as well
as operation of transmission and distribution systems. The task of the smartgrid is to ensure safe, economical, stable and sustainable supply of electricity
from large central sources in combination with smaller distributed sources
installed in the place of consumption. Inter alia, it is necessary to maximize
the efficiency of energy processes with regard to the environment, safety, cost
minimisation and quality of the provided services.
Today, I will however orient the foreword in the Yearbook to other field. We
stand before a decision which direction the energy will be oriented. I would
like to emphasize that the Slovak Republic is not aware of the importance of
energy similarly as the European Union or important players in the field of
energy. A meeting of the Executive Committee of the World Energy Council
based in London will take place in Cartagena in October 2014. Beside negotiation a solution of the principal tasks which the World Energy Council has
in its mission, the Energy Congress in 2019 will be approved. At the present
the candidates are Romania, Brazil, the United Arab Emirates and Russia. All
countries wishing to organize the Energy Congress show the global importance of energy from the perspective of further economic development of the
individual regions of the world.
The World Energy Council associates the representatives of the governments,
representatives of the industry as well as academic researchers in the field of
energy, in order to jointly discuss the development of the global energy. In
2013 the 22nd World Energy Congress in the South Korean city of Daegu
took place which approximately 7,000 guests from the whole world, including Slovakia, have attended. The delegates have developed the main topic of
the event: „How to provide energy for tomorrow already today“.
The main topics of the Congress were developed in the form of panel discussions of experts or in the lectures or guest speakers. Since the World Energy
Congress is a global event, it deals with topics which are acute for different
regions of the planet as well as for the world as the whole. For Slovakia and
Europe some topics are, however, more current topical than other ones, particularly considering the long-term trends as well as recent events.
International investment environment is still affected by the global economic
crisis and fewer resources remain for long-term investments in energy, which
affects mainly the centralized energy sector, transmission systems, large
energy projects (nuclear and hydro power plants) and there are ways sought
to operate the already built systems more efficiently.
The evolution of exploitation of unconventional hydrocarbons significantly
changes the traditional distribution of the market of suppliers and consumers
of fossil fuels. Particularly in the USA a new branch of industry of extracting
gas from shale and oil from tar shale has developed, but exploration has been
performed also in Europe, where there are significant concerns about the impact of mining on the environment.
Nuclear accident in the Japanese power plant Fukushima accelerated the
departure of several countries from the nuclear energy. Similarly a serious
exceeding of budget as well as the delay in the schedule of the construction
of the Finnish power plant Olkiluoto 3 has a similar impact on investors
which should have been a sample project of a revival of the nuclear industry in Europe. Also the debate about the model of financing of the nuclear
power plants in the United Kingdom (project Hinkley Point C), the tender
for the constructor of the power plant Temelín 3 and 4, as well as the delayed
08
completion of the reactors in Mochovce are watched with interest. In Europe, e.g. Hungary, which concluded a strategic agreement with the Russian
Federation, has announced development plans.
The decisive factor of the European energy future is Germany. Within the nation-wide policy Energiewende (energy transforming) this largest economy
in Europe set the goal to increase the share of renewable energy sources to
60 % of the overall installed power by 2050, to decommission all nuclear
power resources, to the reduce greenhouse gas emissions by 80 – 95 %, to
increase energy efficiency by 50 % and at the same time to massively support
research and development of new technologies in the energy. The implementation of this energy policy in Germany triggers side effects in the neighbouring countries, to which e.g. a significant reduction in the electricity prices
on the market due to surplus production capacity from traditional sources
because of the highly subsidised construction of renewable energy sources
belongs. The unpredictable electricity flows from Germany cause occasional
risk overload of some lines also in Slovakia.
The expected development of new technologies as e.g. the better accessibility of electromobiles may cause a significant increase of the load of the
distribution networks in the near future which are not prepared to it. Also
the fast construction of diffused sources of electricity, particularly photovoltaic power plants on the roofs of homes cause unexpected power flows in
the individual nodes. The solution to these complications should be greater
deployment of information technologies for the mutual communication of
all elements of the power system. In summary, this idea is called intelligent
networks (smart-grids). The first step, already underway, is the deployment
of smart metering systems which should allow to practically all consumers to
monitor their immediate consumption and to adapt their energy intake from
the system to this.
In short, these questions can be summarized in theses, which were the listed
sections of the Congress:
• Gas: will the shale gas change the energy map of the world, or is it just
a bubble?
• Renewable sources: is their bright future already a reality?
• Nuclear power: will the intergovernmental cooperation keep the nuclear
renaissance alive?
• Distribution companies: will the new business models in the support of
decentralisation succeed?
• Energy security: how to use different types of sources for the increase of
security of the supplies?
• Energy efficiency: are the cities of yesterday ready for tomorrow’s energy?
• Can Europe achieve effective integration of the markets?
Countries’ energy policy and the strategic perspectives of the future development of energy are unfortunately often more a wish than a description
of a likely development and therefore it is necessary to highlight some of the
myths that distort a factual debate. The opening lecture of the Congress in
Daegu under the slogan “It’s time to look at the development realistically” just
drew attention to the fundamental myths in the energy policy.
E.g. forecast of the future energy consumption belongs to the strategic issues
at the creation of the energy policy. Will it grow as until now due to the increased volume of GDP or will the overall consumption stagnate due to the
improvement of the energy efficiency? In terms of demographics we are able
to predict that the population will stagnate, but we expect also achievement
of ever higher efficiency in the use of energy for the production of goods and
services.
Globally, the energy sector faces substantial challenges, such as targets for
reducing greenhouse gases, volatile price of fossil fuels, still a large number of
people without access to basic energy sources, and these challenges also affect
the energy sector in Europe and in Slovakia. The energy sector is not isolated
but connected globally.
It was an honour and pleasure for me that I could speak to you and draw
attention to the possibilities of energy and its importance also in terms of
a small country like Slovakia.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
ÚRSO
Chceme jasné a vyvážené
pravidlá. Pre všetkých
Jozef Holjenčík
predseda ÚRSO
Udržať stabilný vývoj cien elektriny a nastaviť jasné, vyvážené pravidlá fungovania na trhu
energií pre všetkých. Ochrániť v ďalších rokoch spotrebiteľov postihnutých energetickou
chudobou. A hľadať vhodné cesty, kadiaľ sa uberať v oblasti dodávok z obnoviteľných zdrojov
energií. Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Ing. Jozef Holjenčík, PhD., v rozhovore
prezrádza, aké priority potrebuje ich úrad riešiť v ďalších mesiacoch v oblasti energií a kam
smeruje trh.
Ktoré dôležité úlohy
sú pre ÚRSO prioritou
v tomto roku?
Váš úrad začiatkom tohto roka pripravil Koncepciu na
ochranu odberateľov, spĺňajúcich podmienky energetickej
chudoby. V čom spočíva jej prínos pre prax?
V tomto roku je prioritou nášho úradu, tak ako po minulé
roky, udržať stabilitu vývoja cien energií. Musíme pritom
brať ohľad na všetkých účastníkov trhu. To znamená, ako
na poskytovateľov služieb v oblasti energetiky, tak aj na odberateľov. Musíme dohliadnuť na to, aby si firmy vedeli
v dostatočnej miere pokryť náklady na prevádzku, ale tiež,
aby spotrebitelia neplatili neprimerané ceny a dostali požadovanú kvalitu, za ktorú platia.
Náš úrad musí nastaviť jasné, vyvážené pravidlá správania
na trhu pre všetkých. Regulované subjekty musia mať vytvorené vhodné podmienky na svoje podnikanie, inak by
z trhu zutekali, ale na druhej strane musíme brať ohľad aj
na ochranu spotrebiteľov. Spracovali sme ju v spolupráci
s ministerstvom financií, rezortom hospodárstva a ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Vláda zobrala
pred pár mesiacmi tento materiál na vedomie.
Skúste trh s energiami zhodnotiť z pohľadu uplynulých
mesiacov, až do súčasnosti.
Ako sa reálne jej prínos prejaví v budúcnosti?
Poslaním úradu je zabezpečiť rovnováhu dvoch zásadne
protikladných strán „barikády“. Na jednej strane sú firmy,
ktoré chcú zvýšiť svoje príjmy a zisky, na druhej strane
odberatelia, ktorí chcú platiť za tovary a služby čo najmenej. Do snahy o túto rovnováhu nám značnú turbulenciu
v oblasti dodávok elektriny vnášajú obnoviteľné zdroje.
Nerád to hovorím, ale obnoviteľné zdroje energií pôsobia na rast cien veľmi negatívne. Je to nepriaznivý jav
z pohľadu vývoja elektroenergetiky do budúcnosti.
Ako pristupuje k problematike obnoviteľných zdrojov EÚ?
Európska únia robí „medvediu“ službu všetkým členským
krajinám, keď bez uváženia podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov. Členské krajiny EÚ zaviazala, že do roku 2020
znížia emisie skleníkových plynov o 20 percent a obnoviteľné zdroje energie budú predstavovať 20 percent z konečnej spotreby energií. Toto nie je veľmi zdravé opatrenie
a negatívne hlasy zaznievajú nielen od nás, ale aj
z iných členských štátov. V rámci regulačnej politiky
musíme hľadať vhodné cesty, kadiaľ sa uberať, a pritom
neprimerane nezaťažovať všetkých odberateľov s touto
nezmyselnou politikou.
slovak energy annual 2014
Koncepcia má za cieľ načrtnúť smery ako definovať energetickú chudobu v rámci Slovenska. Každý členský štát
má, samozrejme, iné podmienky, ktoré musí zohľadniť.
Napríklad, otázka priemerného príjmu domácností je
v našej krajine iná, ako v Nemecku či v Rakúsku. Snažili
sme sa načrtnúť možnosti ako definovať túto skupinu odberateľov a ukázať možné spôsoby riešenia. Aby ľudí postihnutých energetickou chudobou bolo čo najmenej a aby
sme do budúcnosti vytvorili v rámci legislatívy vhodné
nástroje na znižovanie ich počtu. Na druhej strane musíme
zabezpečiť, aby systém nezneužívali špekulanti. Vláda
za týmto účelom zriaďuje pracovnú skupinu a navrhuje legislatívno-technické riešenia, aby sa to konkrétne premietlo
do legislatívnej podoby. Prirodzene, tento problém nevyriešime zo dňa na deň, bude to dlhodobý proces a vyžaduje
si celospoločenskú angažovanosť.
V súčasnosti sa veľa hovorí o tom, či je regulácia v oblasti
dodávok energií prínosom pre trh. Vy tvrdíte, že náš trh
nie je na dereguláciu zatiaľ pripravený.
Ak ide o otázku primeranej regulácie, určite je aj z pohľadu
Európskej únie potrebná. My danú situáciu vidíme dokonca ešte dramatickejšie. Po nešťastnej privatizácii, ktorá
sa na Slovensku v uplynulých rokoch uskutočnila, sa
veľmi zle nastavili pravidlá fungovania trhu s energiami.
09
Dôsledky týchto nesprávnych rozhodnutí nesieme dodnes.
Stále hovorím, že naša krajina nie je pripravená na dereguláciu energií a že tento proces bude prebiehať ešte niekoľko
rokov. Distribučné spoločnosti, prepravné siete, odberatelia a vlastne všetci hráči na trhu s energiami musia mať
jasné pravidlá fungovania a hlavne potrebujú si ich dokonale osvojiť a podľa nich aj konať. V tejto oblasti zatiaľ pociťujeme silný deficit.
Mnohí dodávatelia energií môžu tvrdiť opak. Vedeli by
ste uviesť konkrétny prípad z minulosti, v ktorom sa prejavili slabiny deregulácie?
Nie je pravda, že regulácia v oblasti dodávky energií v SR
utlmuje súťaž a celý trh. Samozrejme, pre dodávateľov energií, ktorých cieľom je v prvom rade dosahovať maximálny
zisk, je regulácia určite prekážkou. Úrad v cenách pokrýva podnikateľom v elektroenergetike oprávnené náklady
a zaručuje primeraný zisk. Okrem toho sú ceny stanovené
ako maximálne ceny, čo znamená, že nič nebráni dodávateľom súťažiť o odberateľa. Avšak prirodzenou formou,
poskytovaním čoraz kvalitnejších služieb.
Dôkaz o správnosti našich postupov nám poskytol rok
2012, v ktorom úrad zrušil reguláciu elektriny pre malé podniky. Ako zázrakom všetci dodávatelia zdvihli ceny elektriny pre tento segment odberateľov o 20 percent. Ukázalo sa, že ak čo len na chvíľu ponecháme dodávateľským
firmám priestor na nelimitované konanie, výsledkom je
okamžité zneužitie situácie a neprimerané zvyšovanie cien.
Napriek tejto skúsenosti zdôrazňujem, že keď spozorujeme, že spotrebitelia sú už dostatočne vyspelí, aby sa vedeli na trhu chrániť sami, budeme iniciovať zrušenie regulačných mechanizmov. V najbližšom období však k tomu
určite nedôjde.
Niektorí dodávatelia energií tvrdia, že cena dodávok
elektriny by mohla na základe aktuálneho vývoja cien
komodity na trhu v budúcom roku klesnúť o 10 percent.
Vidíte reálne možný pokles?
Trh s elektrinou sa za posledné roky hýbe smerom nadol.
Tento pokles je dôsledkom prepadu cien silovej elektriny na
veľkoobchodných trhoch a zmien v regulovaných poplatkoch. Zatiaľ ešte nemáme cenové návrhy firiem, ktoré dostaneme až v priebehu októbra. Môžem však potvrdiť, že
priestor na zníženie koncových cien elektriny existuje.
V uplynulých dňoch ste zverejnili podkladovú analýzu,
v ktorej vysvetľujete postup pri stanovení výkupných cien
10
elektriny od roku 2015, vyrábanej z obnoviteľných zdrojov. Aké závery z tejto analýzy plynú pre elektroenergetiku a doplatky elektriny vyrobenej z OZE a KVET?
Potreba vypracovania vyhlášky vyplynula z praxe pri uplatňovaní cenovej regulácie v regulačnom období 2012 až
2016. Od roku 2015 sa z dôvodu zmeny trhových podmienok zmenia ceny elektriny a príplatky pre jednotlivé technológie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla.
Prišlo totiž k poklesu investičných nákladov na výstavbu
nových zdrojov a takisto k poklesu niektorých vstupných
surovín. Ak mám naznačiť ďalší vývoj doplatkov cien za
elektrinu z obnoviteľných zdrojov, tak asi len toľko, že
v roku 2015 budú ešte nižšie ako pre nové zdroje zaradené
do prevádzky v tomto roku.
Priblížte nám na záver, čo výhľadovo čaká ÚRSO v najbližších mesiacoch?
Súčasné regulačné obdobie je päťročné a skončí sa v roku
2016. Rok 2015 bude preto východiskovým do nového regulačného obdobia. Znamená to stanoviť nové parametre,
ktoré budú vstupovať do výpočtu taríf a cien v budúcom
regulačnom období. Pozorne tiež monitorujeme aktuálnu
situáciu na Ukrajine, ktorá má výrazný vplyv aj na slovenský trh s plynom, pretože sme na 99 percent závislí od
dodávok tejto suroviny z východu. Rovnako pozorne vnímame aj situáciu okolo dostavby jadrovej elektrárne v Mochovciach a celý vývoj v Slovenských elektrárňach, teda
ako dopadne snaha o ich odpredaj. Naďalej budeme sledovať a kontrolovať regulované subjekty na trhu a chceme
výrazne obmedziť nekalé praktiky dodávateľov, ktoré sa
v praxi stále vyskytujú.
(red)
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
ÚRSO
We want clear and
balanced rules. For all
Jozef Holjenčík
Chairman of the Regulatory Office for Network Industries (RONI)
To maintain stable development of electricity prices and to set clear rules of operation for balanced energy market for all. To protect
consumers affected by energy poverty in the next years. To seek suitable ways to go in the energy supply from renewable energy
sources (RES). Ing. Jozef Holjenčík, PhD., Chairman of the Regulatory Office for Network Industries, reveals in an interview which priorities their office needs to address in the coming months in the energy market and where the market is going.
newable energy sources without consideration. It obliged
the EU member states to reduce greenhouse gas emissions
by 20 percent by 2020 and renewable energy sources will
account for 20 percent of final energy consumption. This is
not a very healthy measure and negative voices are heard
not only from us but also from other member states. Within the regulatory policy we must seek appropriate ways
to go, and yet not unduly burden all consumers with this
nonsense policy.
Which important tasks are for RONI this year a priority?
It is a priority for our Office in this year, as it was in the previous years, to maintain the stability of the development
in the prices of energy. Yet we must consider all market
participants. That is providers of energy services as well as
customers. We must see to it that the companies can sufficiently cover the costs of operation, but also that consumers do not pay excessive prices and get sufficient quality
for which they pay.
Please try to evaluate the energy market from the perspective of the past months until now.
The mission of the Office is to ensure a balance of the two
fundamentally opposing parties of the “barricade”. On one
hand, there are companies that want to increase their revenues and profits, and on the other hand there are customers
who wish to pay as little as possible for goods and services.
Renewable energy sources bring considerable imbalance to
this pursuit of balance in electricity supplies. I hate to say it
but renewable energy sources impact price increases very
negatively. It is a negative phenomenon from the perspective of the development of the power industry in the future.
How does the EU approach the renewable energy sources
issue?
The European Union is doing “disservice” to all member
states, through which it supports the development of re
slovak energy annual 2014
Your Office prepared a Concept for the Protection of Consumers Fulfilling Energy Poverty earlier this year. What is
its contribution to the practice?
Our Office must set clear, balanced rules of the market behaviour for all. Regulated entities must have suitable conditions created for their business, otherwise they would
abandon the market, but on the other hand we must also
consider consumer protection. We have processed it in cooperation with the Ministry of Finance, Ministry of Economy and the Ministry of Labour, Social Affairs and Family. The Government has taken note of this material a few
months ago.
How will its contribution really show in future?
The concept aims to outline the directions how to define
energy poverty in Slovakia. Each member state has, of
course, other conditions that must be taken into account.
For example, the question of average household income is
other in our country than in Germany or Austria. We tried
to outline possibilities how to define this group of customers and show possible ways of a solution so there is the
least possible number of people affected by energy poverty
and to create appropriate tools in legislation to reduce their
number in the future. On the other hand, we must ensure
that speculators do not abuse the system. The Government
establishes a working group for this purpose and proposes legal-technical solutions to specifically translate it into
a legislative form. Naturally, we do not resolve this problem overnight. It will be a long-term process and require
a society-wide commitment.
11
regulatory office for
network industries
Nowadays, a lot is spoken whether the regulation of energy supply is a benefit to the market. You claim that our
market is not ready yet for a deregulation.
If a question of reasonable regulation is concerned, certainly from the perspective of the European Union it is
needed. We see the situation even more dramatically. After
an unfortunate privatization which took place in Slovakia
in recent years, the rules governing the functioning of the
energy market were set very poorly. We bear the consequences of these poor decisions today. I always say that our
country is not ready for energy deregulation yet and that
this process will continue for several years. Distribution
companies, transmission networks, consumers and indeed
all players in the energy market must have clear rules of
operation and in particular they need to learn them perfectly and to act according to them. In this area we feel
a strong deficit in the meantime.
Could you give a concrete case from the past which would
show the weaknesses of the deregulation?
It is not true that the regulation of the energy supply in
the Slovak Republic inhibits competition and the overall
market. Of course, for the energy suppliers whose primary
objective is to make the maximum profit, the regulation
is for sure an obstacle. The Office covers eligible costs to
the entrepreneurs in the power industry and guarantees a
reasonable profit. In addition the prices are set as maximum prices. It means that nothing prevents the suppliers
to compete for the customer, however, in the natural form,
by providing more and better services.
The year 2012 in which the Office annulled the regulation of electricity prices for small businesses provided us
a proof of the correctness of our procedures. Miraculously
all suppliers raised electricity prices by 20 percent for this
segment of customers. It turned out that if we leave unlimited space for action to the supply companies even for a
short while, the result is immediate abuse of the situation
and disproportionate price increase. Despite this experience, I emphasise that when we notice that the consumers
are already mature enough to be able to protect themselves
on the market, we will initiate the abolition of the regulatory mechanisms, but in the near future it will certainly not
be the case.
Some energy suppliers argue that the electricity price
could decrease by 10 percent in the next year based on
the current commodity price developments in the market.
12
Do you see a possible decline?
The electricity market is moving downwards in recent
years. This decrease is due to the fall in prices of energy on
the wholesale markets and changes in regulated fees. We
do not have price proposals of the companies yet which we
will get only during October. However, I can confirm that
there is room for reduction in the end electricity prices.
In recent days you have published an underlying analysis in which you explain the procedure for determining
of the purchase prices of electricity from renewable energy sources from 2015. What conclusions result from this
analysis to power industry and surcharges for electricity
produced from renewable energy sources (RES) and combined heat and power (CHP)?
The need to develop a decree resulted from the practice in
the application of price regulation in the regulatory period
from 2012 to 2016. From 2015 the electricity prices and surcharges for the individual technologies of electricity production from renewable energy sources and high-efficiency combined heat and power will change due to changes
in the market conditions. It came to a drop of the investment costs for the construction of new resources and also
to a drop of some of the raw materials. If I had to suggest
further development of the surcharges to prices of electricity from renewable sources, they will probably be even
lower in 2015 than for the new sources put into operation
than in this year.
Please bring us closer in the conclusion what expects
RONI in the outlook of the coming months?
The current regulatory period is five years and will end
in 2016. The year 2015 will be therefore a starting year to
the new regulatory period. It means to set new parameters
which will enter into the calculation of tariffs and prices
in the next regulatory period. We also carefully monitor
the current situation in the Ukraine which has a significant
impact on the Slovak gas market because we are to 99 percent dependent on the supply of this raw material from the
East. We are equally attentive to the situation around the
completion of the nuclear power plant in Mochovce and
the whole development in Slovenské elektrárne, so how the
effort to sell it turns out. We will continue to monitor and
control the regulated entities in the market and we want to
significantly reduce the unfair practices of suppliers which
still occur in practice.
(red)
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Užitočné informácie v správny
čas inšpirujú k úsporám energie
JUDr. Svetlana Gavorová,
generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry (SIEA)
Vlaňajšok bol pre
Slovenskú
inovačnú
a energetickú agentúru
(SIEA) úspešný. Splnili ste viaceré úlohy
v oblasti energetickej
efektívnosti,
podpory inovácií a čerpania
štrukturálnych fondov.
Ktoré z priorít považujete v roku 2014 za kľúčové?
V legislatívnej oblasti naši experti spolupracovali s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) na Akčnom pláne
energetickej efektívnosti na roky 2014 až 2016 s výhľadom
do roku 2020 a podieľali sa aj na príprave dvoch zásadných zákonov venovaných tepelnej energetike a problematike energetickej efektívnosti. Mnoho času sme venovali
konzultáciám so zástupcami samosprávy na tému, ako
sledovať a vyhodnocovať spotrebu energie, keďže tieto
prvýkrát poskytovali údaje do monitorovacieho systému
efektívnosti pri používaní energie, ktorý SIEA prevádzkuje. V prípade štrukturálnych fondov EÚ, ktorým sa venuje
väčšina našich zamestnancov, je rok 2014 veľmi dôležitý.
Keďže dobieha predchádzajúce programové obdobie
a zároveň sa intenzívne pripravuje to nové, naše kapacity sú vyťažené na maximum. Okrem toho sa podieľame aj
na dvoch rozsiahlych národných projektoch venovaných
energetike. K bezplatnému energetickému poradenstvu
vo februári pribudol nový projekt, v rámci ktorého naši
energetickí špecialisti pripravujú energetické audity 250
verejných budov.
Národný projekt Žiť s energiou, ktorý má zvýšiť mieru
a kvalitu informovania verejnosti, začala SIEA realizovať
pred štyrmi rokmi. Do akej miery sa vám ho darí napĺňať
a s akým úspechom?
Bezplatnému energetickému poradenstvu sa naši experti
venujú dlhodobo, ale až samotný projekt ŽIŤ ENERGIOU
umožnil využiť ich skúsenosti v oveľa väčšom rozsahu.
Vidíme to napríklad na odborných výstavách, na ktorých
naše informačné stánky vždy patrili k najnavštevovanejším. V tomto roku bol napríklad enormný záujem
na výstave v Nitre. Rozdali sme tisícky informačných brožúr
s praktickými radami, ako zvýšiť energetickú efektívnosť
a s čím rátať pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie.
Naši experti mali čo robiť, aby obslúžili všetkých záujem-
slovak energy annual 2014
cov o poradenstvo. S podobným záujmom sa stretávame aj
vo väčších mestách, ktoré sme začali od marca navštevovať
aj s naším „zeleným“ domčekom. Malé domáce zdroje elektriny s rôznymi druhmi fotovoltických panelov a veternou turbínou priťahujú na peších zónach pozornosť
náhodných okoloidúcich, ale aj záujemcov, ktorí nás vyhľadajú zámerne. Hovoríme na rovinu, nič neprikrášľujeme. Ľudia zvyčajne možnosť poradiť sa oceňujú a našim
expertom dôverujú. Pre mnohých z nich sú užitočné
informácie získané v správny čas inšpiráciou k tomu, aby sa
zamysleli nad svojou spotrebou energie a zvážili možnosti
úspor. Nasvedčujú tomu e-maily a telefonáty, v ktorých sa
na nás obracajú s ďalšou prosbou o radu. Máme za sebou
viac ako 25 takýchto výjazdov, ďalšie desiatky miest ešte
navštívime, takže nás čaká užitočné obdobie s okamžitou
spätnou väzbou.
Súčasťou projektu sú aj aktivity venované školám
a deťom. Aké sú reakcie v tomto prípade?
Bezprostredné a srdečné, väčšinou s komentárom
„konečne“. Tlačené materiály a súťažné programy s energetickou tematikou pripravujeme už tretí školský rok. Len
za cenu precízneho, vopred naplánovaného harmonogramu, dokážeme pokrývať rastúci záujem. Vlani naši experti
z poradenských centier a z Klubu detí každý druhý týždeň
navštívili inú základnú školu. Ponúkajú špeciálne aktivity,
ktoré umožnia sledovať a vyhodnotiť, kedy sa spotrebuje
viac a kedy menej energie. Poskytujú tak deťom presvedčivé
argumenty, že aj oni sami vedia k úsporám prispieť. Tento
rok sme začali aj s exkurziami pre stredoškolákov, počas
ktorých si môžu s odbornými lektormi prezrieť prevádzku
viacerých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov
energie vo svojom okolí. Záujem študentov aj pedagógov
je aj v tomto prípade enormný.
V rámci projektu organizujete rôzne konferencie a semináre s diskusiami na aktuálne témy. Čo hovorí verejnosť
na stále náročnejšie opatrenia, ktoré vyplývajú z európskych smerníc?
Pripravili sme viac ako 45 podujatí, na ktorých si mohli
zúčastnení vymeniť svoje skúsenosti a názory. Niektoré
z diskusií boli naozaj veľmi živé, pretože sme otvorili aj
témy, ktorým sa na odborných fórach dovtedy nevenovala dostatočná pozornosť. Mnohí účastníci ocenili, že mali
možnosť o detailoch hovoriť priamo s tvorcami legislatívy.
13
Dispečerské riadenie - srdce
teplárenstva
Konferencie organizované v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU dávajú významný priestor pre odbornú diskusiu.
Conferences organized within the LIVE WITH ENERGY project give significant space for professional discussion.
Spomeniem napríklad prednášky venované úrovni a aktuálnosti technických noriem, pripravenosti stavebných
úradov riešiť žiadosti týkajúce sa energetiky, uvažovaného
zavedenia povinných schém pre dodávateľov energie alebo posudzovania sústav centrálneho zásobovania teplom.
Mnohé výmeny názorov umožnili účastníkom lepšie pochopiť európske zámery a ich transpozíciu do našej legislatívy. Viaceré boli podnetom k tomu, aby sa po príslušnej
analýze lepšie nastavili podporné mechanizmy v budúcnosti.
Od januára 2014 sa SIEA stala jedinou implementačnou
agentúrou Ministerstva hospodárstva SR. Ako sa Vám podarilo skĺbiť zverené povinnosti?
Prechod kompetencií bol spojený s intenzívnym zefektívňovaním mnohých procesov. Podarilo sa nám skrátiť
viaceré lehoty pri hodnotení žiadostí, ale aj administrácii
a kontrole projektov. Postupne sme sprehľadnili organizačnú štruktúru. K našim tradičným oblastiam záujmu,
ktorými je energetika, výskum a inovácie, pribudli projekty zamerané na podporu cestovného ruchu, budovanie
priemyselných parkov a propagáciu podnikov v zahraničí. V Operačnom programe Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast administrujeme 32 ukončených výziev,
v rámci ktorých bolo prijatých viac ako 5 780 žiadostí
o nenávratné finančné príspevky. Ku koncu júla 2014 sme
14
registrovali takmer 1 850 zmluvne viazaných projektov,
z toho je viac ako 670 riadne ukončených. Dozeráme na
realizáciu mnohých projektov, ktoré finišujú, monitorujeme ukončené investície a zároveň nás čaká hodnotenie
nových výziev.
Aké zmeny nás čakajú v novom programovom období
a ktorých oblastí energetiky sa bude týkať podpora zo
štrukturálnych fondov spadajúca do vašej kompetencie?
Podporou energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie sa bude zaoberať Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo
životného prostredia SR. SIEA v ňom bude administrovať
viacero opatrení. V prípade podnikateľov má pokračovať
podpora zameraná, tak ako doteraz, na opatrenia energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov
energie. Novinkou bude možnosť získať prostriedky na realizáciu energetických auditov v malých a stredných podnikoch. Časť peňazí má byť vyčlenená aj na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom.
Významné prostriedky na zníženie spotreby energie majú
smerovať aj do verejného sektora.
Zvyknete hovoriť, že verejný sektor má ísť v oblasti
energetickej efektívnosti príkladom. Čo konkrétne bude
môcť zlepšiť?
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Slovenská inovačná a energetická
agentúra (SIEA)
Organizácie štátnej správy, ale aj samosprávy budú môcť
získať prostriedky na obnovu budov a súvisiacich technických zariadení. Zároveň budú môcť orgány verejnej
správy využiť výzvy na zabezpečenie financovania energetických auditov budov. Podpora by sa mala týkať tiež
vypracovania auditov, podkladov pre výberové konania
a zmlúv zameraných na poskytovanie energetických služieb,
pri ktorých je možné investície splácať prostredníctvom
úspor. Ráta sa aj s poskytnutím nenávratných príspevkov na
prípravu nízkouhlíkových stratégií, vrátane lokálnych alebo
regionálnych akčných plánov energetickej efektívnosti.
Možností, ako sa pripraviť na financovanie obnovy budov
alebo modernizácie, či rekonštrukcie technických zariadení budov, bude viacero. Každý by si mal rozmyslieť, čo
bude financovať z podporných prostriedkov, na čo použije
vlastné, či bankové zdroje a čo zrealizuje prostredníctvom
energetických služieb, ktoré by mali dostať väčšiu šancu
predovšetkým pri projektoch s najvyšším potenciálom
úspor energie.
Ktoré z aktivít SIEA v oblasti inovácií môžu zaujímať
podnikateľov v oblasti energetiky či elektrotechniky?
Vlani sa nám podarilo začať dva dlho pripravované podporné projekty, ktoré sú relevantné pre podnikateľov zo
všetkých oblastí. Prvým je program, ktorý má iniciovať
intenzívnejšie využívanie služieb domácich výskumných
organizácií. Podnikatelia môžu získať štátom dotované
inovačné „vouchery“, ktorými výskumníkom zaplatia. Urobili sme všetko preto, aby aj na Slovensku platila zásada, že
od podnikateľov sa v tomto prípade vyžaduje minimum
administratívy. Viac dôvery sme si mohli dovoliť aj vďaka tomu, že zámery projektov sú pod verejnou kontrolou
a menšie podporné čiastky majú v prvom rade naštartovať
spoluprácu. Pokračujeme aj v poskytovaní štátnych dotácií
technologickým klastrom na neinvestičné projekty zamerané napríklad na vzdelávanie, prezentáciu na výstavách, na
vytváranie spoločnej expertnej bázy, technologických máp
priemyselných klastrov, stratégie priemyselných klastrov
a expertné činnosti.
Useful information at the right time
inspire to energy savings
Dr. Svetlana Gavorová, General Manager of the Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA)
Last year was successful for the Slovak Innovation and
Energy Agency (SIEA). You have fulfilled a number of
tasks in the field of energy efficiency, the promotion of
innovations and the Structural Funds drawing. Which
priorities do you consider essential in 2014?
In the legislative field, our experts cooperated with the
SR Ministry of Economy (MoE) on the Energy Efficiency
Action Plan for the years 2014-2016 with a view to 2020
and also participated in the preparation of two fundamental laws devoted to thermal energy and energy efficiency
issues. We devoted much time to consultations with municipal government representatives on how to monitor
and evaluate energy consumption, since this was the first
time they provided data to the monitoring system for efficiency in energy use, operated by SIEA. Year 2014 is very
important in the case of EU structural funds that most of
our employees focus on. Since the previous programming
period is finishing and the new one is being intensively
prepared, our capacities are loaded to the maximum level.
In addition, we also participate in two large-scale national
projects dedicated to energy. A new project was added to
slovak energy annual 2014
the free energy consultancy in February, within which our
energy experts are preparing energy audits of 250 public
buildings.
The SIEA initiated the national project Live with Energy, which should increase the level and quality of public
awareness, four years ago. To what extent have you managed to fulfil it and with what success?
Our experts are focusing on energy counseling in the long
term, but it was the LIVE WITH ENERGY project itself
that allowed to use their experience to a much greater extent. We see it, for example, at professional exhibitions and
fairs, where our informational stands have always been the
most visited. This year, for example, there was enormous
interest at the exhibition in Nitra. We distributed thousands of informational brochures with practical advice on
how to increase energy efficiency and what to count on
during the use of renewable energy sources. Our experts
were busy serving all people interested in counseling. We
have also encountered similar interests in larger cities,
which we started visiting from March with our “green”
15
Dispečerské riadenie - srdce
teplárenstva
Within the project you organize various conferences and
seminars with discussions on current topics. What does
the public say concerning the increasingly demanding
measures arising from European directives?
O bezplatné energetické poradenstvo je na peších zónach v slovenských mestách záujem. / People on the pedestrian zones of Slovak
towns are interested in the free energy counselling.
house. Small domestic electricity sources with different
types of photovoltaic panels and the wind turbine attract
attention of random bystanders at pedestrian zones, but
also interested people who search for us purposedly. We
speak frankly, not embellishing anything. People usually
appreciate the opportunity to consult and trust our experts. For many of them, the useful information obtained
at the right time is an inspiration to think about their
energy consumption and consider the possibilities of savings. This is evidencced by e-mails and phone calls in which
they turn to us with another plead for advice. We have had
more than 20 such trips, dozens of places still to visit, and
so we expect useful period with immediate feedback.
The project also includes activities devoted to schools and
children. What are the reactions in this case?
Immediate and heartfelt, mostly with the comment “finally.” We have already been preparing printed materials and
competitive programs on the energy topic for the third
school year in the row. Only at the cost of precise predetermined schedule we are able to cover a growing interest.
Last year, our experts from counseling centers and Children’s Club visited a different primary school every other
week. They offer special activities that allow to monitor and
evaluate when less and when more power is consumed.
Like this, they provide convincing arguments to children
that they themselves can contribute to savings. This year
we also started with excursions for high schoolers, during
which they can look at the operation of multiple facilities for the use of renewable energy sources in their area
with professional instructors. The interest of students and
teachers is enormous also in this case.
16
We have prepared more than 45 events in which participants could share their experiences and opinions. Some
of the discussions were very lively indeed, because we also
opened topics which were not paid sufficient attention to
at professional forums until then. Many participants appreciated that they had the opportunity to talk about details directly with the legislation creators. I will mention,
for example, lectures devoted to the level and timeliness
of technical standards, preparedness of building offices to
deal with requests relating to energy, considered introducing of compulsory schemes for energy suppliers, as well as
the assessment of district heating systems. Many exchanges of opinions have enabled participants to better understand the European intentions and their transposition into
our legislation. Several were an impetus to better set up
the support mechanisms in the future after an appropriate
analysis.
Since January 2014, the SIEA has become the only implementing agency of the SR Ministry of Economy. How did
you manage to combine/merge? the delegated obligations?
Transfer of competence was associated with the intense
streamlining of many processes. We managed to reduce
the number of deadlines for assessing applications, but also
the administration and control of projects. We gradually
clarified the organizational structure. Our traditional areas
of interest, which is energy, research and innovation, were
expanded with projects focused on promoting tourism,
construction of industrial parks and businesses abroad.
Within Operational Programme Competitiveness and
Economic Growth we are administering 32 completed calls
in which more than 5,780 applications for non-repayable
financial contributions were accepted. Towards the end of
July 2014, we registered almost 1,850 contracted projects,
of which more than 670 were completed properly. We are
overseeing the implementation of many projects that are
finishing, monitoring completed investments and we have
the assessment of new calls ahead of us.
What changes await us in the new programming period
and which areas of energy will be affected by support from
the Structural Funds falling within your competence?
The Operational Programme Environmental Quality, regulated by the SR Ministry of Environment, will focus on
the support of energy efficiency and renewable energy
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Slovak Innovation and Energy
Agency (SIEA)
sources. SIEA will administer a number of measures in it.
In the case of entrepreneurs, the support targeted as before
on energy efficiency measures and renewable energy will
continue. A new feature will be the possibility of obtaining funds to implement energy audits in small and medium-sized enterprises. Some of the money is to be allocated for the development of more efficient district heating.
Important means to reduce energy consumption shoul be
directed into the public sector.
You say that the public sector should be exemplary in energy efficiency sector. What specifically will it be able to
improve?
The organization of government, but also the government
will be able to raise funds for the restoration of buildings
and related technical equipment. They will also help public
authorities to use the calls to provide funding for energy
audits of buildings. Support should also apply to the development of audits, documentation for tenders and contracts
aimed at providing energy services for which it is possible
to repay the investment through savings. We also count
on the provision of non-repayable contributions for the
preparation of low-carbon strategies, including local or regional energy efficiency action plans. There will be several
options how to get ready for the funding of building renovations and modernization or reconstruction of technical
building installations. Everyone should consider what will
be funded from the support means, what they will use their
own resources or bank resources for, and what will be implemented through the energy services, which should receive greater chance especially in projects with the highest
energy savings potential.
Which of the SIEA’s innovation activities may interest entrepreneurs in the field of energy and electrotechnology?
Last year we managed to launch two long prepared support projects that are relevant for entrepreneurs from all
areas. The first is a program that should initiate more intensive use of domestic research organization services. Entrepreneurs can get state-subsidized innovation vouchers
to pay to researchers. We have done our utmost to apply
the principle in Slovakia that in this case a minimum administration is required from the entrepreneurs. We could
afford more confidence also because the project intentions
are under public control, and smaller amounts should initiate cooperation in the first place. We also continue in the
provision of government subsidies to technology clusters
for non-investment projects focused on education, presentations at exhibitions, creation of a common expert
base, technological maps of industrial clusters, industrial
cluster strategies, and expert activities.
Energetickí špecialisti SIEA vysvetľujú záujemcom výhody a obmedzenia zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie aj s ukážkami technológií v malých mobilných elektrárňach. / The SIEA energy experts explain the benefits and limitations of equipment to use
renewable energy sources to the interested people along with examples of technologies in small mobile power stations.
slovak energy annual 2014
17
Prioritou Slovenska je zvyšovať
vlastnú energetickú bezpečnosť
Rozhovor s Jánom Petrovičom,
generálnym riaditeľom sekcie energetiky, Ministerstva hospodárstva SR
Ktoré strategické úlohy
sú pre Slovensko v tomto
roku aktuálnou výzvou
v oblasti energetiky,
respektíve energetickej
sebestačnosti?
Slovenskú energetiku
čaká v najbližšom období mnoho dôležitých
výziev či otvorených
otázok, ktorých riešenie
ovplyvní smerovanie
energetiky a energetickej politiky v budúcnosti. Väčšina výziev je spätá s plnením hlavných cieľov
a priorít návrhu Energetickej politiky. Je úlohou každej
zodpovednej vlády nachádzať konkrétne riešenia a zároveň ich flexibilne a nákladovo optimálne implementovať
do energetickej praxe. Z pohľadu priorít je možné vyzdvihnúť úlohy v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti
a spoľahlivosti dodávok energie, ako aj konkurencieschopnosti priemyslu, berúc do úvahy trvalo udržateľný rozvoj
energetického sektora.
Veľký význam bude mať úspešná realizácia infraštrukturálnych projektov zaradených medzi Projekty spoločného
záujmu EÚ pri dobudovaní európskej energetickej infraštruktúry v oblasti elektriny, plynu a ropy. Tu možno uviesť
aktivity ohľadom plynovodného prepojenia s Maďarskom
a Poľskom, vybudovanie prepojení elektrizačných sústav
s Maďarskom, ako aj ropovodného prepojenia ropovodu
Družba so Schwechatom a zvýšenie kapacity ropovodu
Adria medzi Maďarskom a Slovenskom.
V rámci dôležitých výziev je potrebné spomenúť aj úlohy
pri ďalšom znižovaní energetickej náročnosti nášho priemyslu, budov a dopravy. V neposlednom rade by som ešte
spomenul harmonizáciu obchodných a prevádzkových
pravidiel vo väzbe na európsky cieľ dokončenia spoločného
vnútorného trhu s elektrinou a plynom.
Aké dôležité dokumenty boli prijaté v rámci energetickej
legislatívy za posledné mesiace? Skúste to zhodnotiť.
Ministerstvo hospodárstva v ostatnom období pracovalo na niekoľkých návrhoch právnych predpisov. V tejto
súvislosti by som spomenul predovšetkým návrh zákona
o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predstavuje základný legislatívny rámec
slovak energy annual 2014
v oblasti energetickej efektívnosti. Návrhom zákona
jednak transponujeme niektoré ustanovenia smernice
Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2012/27/
EÚ o energetickej efektívnosti. Zároveň návrhom zákona
riešime niektoré problémy, ktoré vyplynuli z doterajšej
praktickej aplikácie energetickej legislatívy. Našou snahou
bolo, aby navrhovaná národná právna úprava nepresahovala rámec povinností a požiadaviek európskej právnej
úpravy. Návrhom zákona sa upravuje rámec a požiadavky energetickej efektívnosti v celom energetickom reťazci
od premeny, prenosu, prepravy, distribúcie až po spotrebu energie. Z pohľadu úspor energie ide o dôležitú právnu
úpravu, ktorá vytvára základný systém na podporu rozvoja
trhu s energetickými službami v podmienkach Slovenskej republiky. Predmetný návrh zákona vláda schválila
20. novembra 2014, pričom jeho účinnosť sa predpokladá
od 1. decembra 2014. Niektoré ustanovenia spomínanej
smernice o energetickej efektívnosti boli transponované
aj novelou zákona o tepelnej energetike, a to zákonom
č. 100/2014 Z. z., ktorý je účinný od 1. mája 2014. Novelou
zákona o tepelnej energetike sa taktiež reagovalo na niektoré otvorené otázky aplikačnej praxe.
Ďalším dôležitým zákonom v našej gescii, ktorý bol
schválený v uplynulom období, je zákon č. 58/2014 Z. z.
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii. Zákon je
účinný od 1. júna 2014. Návrhu tohto zákona predchádzala
veľmi zložitá analýza potrieb praxe v podmienkach Slovenskej republiky. Predmetný zákon prvýkrát komplexne
legislatívne upravuje oblasti skladovania, prepravovania
a používania výbušnín, výbušných predmetov a munície,
podmienky vyhľadávania nevybuchnutej munície a upravuje výskum a technický rozvoj v danej oblasti.
Okrem legislatívnych návrhov by som však spomenul aj
niektoré dôležité koncepčné dokumenty, ktoré MH SR
v uplynulom období pripravovalo. Predovšetkým ide
o vypracovanie návrhu Energetickej politiky SR a prípravu
aktualizácie Surovinovej politiky SR. V rámci vypracovania návrhu Energetickej politiky sa dôraz kládol naplnenie definovaných pilierov, ktorými sú energetická
bezpečnosť, energetická efektívnosť, konkurencieschopnosť a udržateľnosť. Na zabezpečenie jednotlivých cieľov
sú navrhnuté priority energetickej politiky. Veľký dôraz
sme kládli na úlohy a opatrenia vedúce k zabezpečeniu
konkurencieschopnosti hospodárstva SR. Osobitná pozornosť je venovaná energetickej efektívnosti, kde sú uvedené
19 slovak energy
Dispečerské
Ministerstvoriadenie
hospodárstva - srdce
Slovenskej republiky
teplárenstva
konkrétne ciele a opatrenia na ich dosiahnutie.
Tiež by som chcel spomenúť vypracovanie tretieho
Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 až
2016, s výhľadom do roku 2020. Navrhuje opatrenia, ktoré
prispievajú k plneniu cieľov úspor energie, vyplývajúcich
zo smernice o energetickej efektívnosti. Navrhnutými
opatreniami sa prispeje tak k úsporám energie, ako aj
k zníženiu energetickej náročnosti a k zníženiu prevádzkových nákladov v priemysle, domácnostiach a verejnom
sektore. Okrem iného to zároveň prispeje k zvýšeniu energetickej bezpečnosti a k zníženiu emisií CO2, k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva, ako aj
k zníženiu rozpočtových výdavkov SR. V neposlednom
rade je potrebné spomenúť Stratégiu záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR, ktorú vláda
schválila v januári 2014. Stanovuje priority a úlohy v danej
oblasti s tým, že od navrhnutých priorít sa má odvíjať financovanie jednotlivých projektov a činností, ktoré súvisia
so záverečnou časťou jadrovej energetiky.
Európa presadzuje spoločný energetický mix, ktorým by
sa nastavilo fungovanie jednotného európskeho trhu.
Je pre Slovensko tým správnym východiskom jadro, alebo
máme aj ďalšie možnosti?
V prvom rade by som chcel uviesť, že základné princípy
európskej energetickej politiky ustanovujú suverenitu
členských štátov pri skladbe energetického mixu, ako aj
pri zabezpečovaní svojej energetickej bezpečnosti. Koncepcia rozvoja energetiky na Slovensku je zameraná na
optimalizáciu energetického mixu z hľadiska energetickej
bezpečnosti. Slovenská republika má už aj v súčasnosti
nízkouhlíkový mix zdrojov elektriny, nakoľko podiel nízkouhlíkovej výroby sa pohybuje na úrovni 78 % celkovej
výroby elektriny. Po sprevádzkovaní 3. a 4. bloku jadrovej
elektrárne Mochovce sa tento podiel ešte zvýši. Našim
zámerom je, aby v roku 2020 minimálne v 80 % vyrobenej
elektriny na Slovensku boli použité nízkouhlíkové technológie, resp. technológie bez produkcie emisií CO2.
V podmienkach Slovenskej republiky je to jadrová energetika a obnoviteľné zdroje energie. So zreteľom na zvyšovanie
energetickej bezpečnosti a budovanie nízkouhlíkovej
ekonomiky, Slovensko využíva a naďalej plánuje využívať
jadrovú energiu v rámci svojho energetického mixu,
pričom otázka jadrovej bezpečnosti je absolútnou prioritou. Z tohto pohľadu podporujeme flexibilný rámec, ktorý
nebude obmedzovať suverenitu členských štátov pri voľbe
národného energetického mixu, a teda im umožní zohľadniť a zabezpečiť bezpečnosť dodávok podľa jednotlivých
zdrojov v súlade s národnými podmienkami. Aj z pohľadu
slovenská energetika
20
klimaticko-energetických cieľov by takáto architektúra
umožňovala vytvoriť nákladovo efektívne prístupy k dosiahnutiu cieľa pre zníženie emisií skleníkových plynov.
Cieľ stanovený pre emisie by sa mal dosiahnuť domácimi opatreniami, technologicky neutrálnym a nákladovo
efektívnym spôsobom, s mimoriadnym dôrazom na zachovanie konkurencieschopnosti priemyslu.
Slovenská republika je od 1. júla 2014 predsedníckou
krajinou V4. Naším cieľom je pokračovať v už rozbehnutých projektoch, ako je energetická bezpečnosť. Čo
v tejto oblasti pripravujete? Čomu sa budete venovať?
Spoločný postup krajín Vyšehradskej skupiny vo vzťahu
k energetickým výzvam je jednou z intenzívnych oblastí
spolupráce. Slovenské predsedníctvo bude ďalej rozvíjať túto užitočnú spoluprácu. V oblasti energetiky budú
priority smerovať k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti,
podpore budovania prepravnej a prenosovej infraštruktúry v oblasti severojužného prepojenia plynárenských
sietí a elektrizačných sústav, ako aj dobudovania jednotného energetického trhu. Počas nášho predsedníctva sa
chceme sústreďovať na technickú dimenziu vnútorného
trhu pri realizácii energetických infraštruktúrnych projektov prepájajúcich trhy V4, ako aj na spoluprácu pri implementácii sieťových predpisov v oblasti elektroenergetiky
a plynárenstva. Tiež budeme pokračovať v iniciatívach regionálnej spolupráce a integračných iniciatívach, okrem
iného aj v spolupráci pri vykonávaní cestovnej mapy smerom k regionálnemu trhu s plynom medzi vyšehradskými
krajinami.
Vzhľadom na pomerne zložitú súčasnú situáciu bude
zvláštna pozornosť venovaná otázkam bezpečných
dodávok energie v regióne V4, ako aj v susedných krajinách. Slovenské predsedníctvo sa preto intenzívne zameria na posilnenie regionálnej dimenzie bezpečnosti dodávok
plynu prípravou spoločných preventívnych a núdzových
opatrení. Jednou z dominantných tém v roku 2014 je aj
politická diskusia o energetickej politike EÚ. Preto ďalšou
prioritou bude pokračovať v koordinácii v rámci diskusie
k energetickej politike a k Rámcu EÚ pre klímu a energetiku do roku 2030 tak, aby podoba dohodnutých riešení zodpovedala potrebám a špecifikám regiónu, majúc na zreteli dopady na konkurencieschopnosť, environmentálnu
udržateľnosť a stabilitu energetického sektora. Zámerom
slovenského predsedníctva bude tiež koordinovať stanoviská V4 pri rokovaniach o návrhoch právnych aktov EÚ,
ktoré môžu mať zásadný dopad na ďalší rozvoj jadrovej energetiky a jej bezpečné a efektívne využívanie.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Slovakia’s priority is to increase
its own energy security
Interview with Mr. Ján Petrovič, Ministry of Economy of the SR
Which strategic tasks are current challenges for Slovakia
this year in the field of energy or energy self-sufficiency?
The Slovak energy sector is awaiting a number of important challenges and open questions in the near future,
whose solution will affect the direction of the energy sector
and policy in the future. Most of the challenges are linked
to the fulfillment of the main objectives and priorities
arising from the Energy Policy draft. It is the task of every
responsible government to find concrete solutions, and
implement them through energy practice in a flexible and
cost-effective manner. In terms of priorities we can highlight the tasks in the context of ensuring the security and
reliability of the energy supply, as well as the competitiveness of the industry, taking into account the energy sector’s
sustainable development.
The successful implementation of infrastructure projects
included among the EU Projects of Common Interest will
be of great importance regarding the completion of the
European energy infrastructure for electricity, gas and oil.
Here we can mention activities concerning the gas pipeline
interconnection with Hungary and Poland, the building
of the electricity grid interconnections with Hungary, as
well as the Druzhba oil pipeline connection with Schwechat and the increased capacity of the Adria oil pipeline
between Hungary and Slovakia.
Within the major challenges it is necessary to mention the
role concerning the further reduction of energy intensity
within our industry, buildings and transport. Last but not
least, I would mention the harmonization of commercial
and operational rules in relation to the European goal of
completing the internal market for electricity and gas.
What important documents have been adopted within energy legislation in recent months? Try to evaluate.
The Ministry of Economy has worked on several legislative
drafts in recent years. In this regard, I would mention in
particular the draft of the Act on Energy Efficiency and on
amendments to certain laws. It constitutes the basic legislative framework in the field of energy efficiency. Through
the draft of the act we transpose certain provisions of the
European Parliament and Council Directive No. 2012/27/
EU on Energy Efficiency on one hand, and address some
of the problems that arose from the existing practical application of energy legislation. Our aim was not just for the
slovak energy annual 2014
proposed national legislation to extend beyond the obligations and requirements of European legislation. The draft
also governs the framework and requirements of energy
efficiency throughout the energy chain from conversion,
transmission, transportation, and distribution, to consumption. In terms of energy savings it is an important legislation that creates the base system to support the energy
market development in the Slovak conditions. The government approved the respective draft on 20 November 2014,
while its effectiveness is expected from 1 December 2014.
Some provisions of the mentioned Directive on Energy
Efficiency have also been transposed by the amendment to
the Act on Thermal Energy No. 100/2014 Coll., effective
from 1 May 2014. The amendment to the Act on Thermal
Energy has also responded to some of the open questions
from the applied practice.
Another important law in our auspices, approved in the
previous period, is Act No. 58/2014 Coll. on Explosives,
Explosive Items, and Ammunition. The Act is effective
from 1 June 2014. The draft of this law was preceded by
a very complex analysis of practice needs in the Slovak
Republic. For the first time, the Act comprehensively regulates legislation concerning the storage, transportation
and use of explosives, ammunition and explosive items,
the conditions of searching for unexploded ammunition,
and regulates research and technological development in
the field.
In addition to legislative proposals, I would mention some
important policy documents that the MoE prepared the
previous period. In particular, it is the draft of the Slovak
Energy Policy and the preparation of the Resource Policy update. Within the elaboration of the Energy Policy
draft, an emphasis was placed on the fulfillment of defined
pillars, being energy security, energy efficiency, competitiveness and sustainability. Energy policy priorities are
proposed to ensure individual objectives. We put a great
emphasis on tasks and measures to ensure the competitiveness of the Slovak economy. Particular attention is paid to
energy efficiency, which lists specific objectives and actions
to achieve them.
I would also like to mention the development of the third
Energy Efficiency Action Plan for the years 2014-2016 with
a view to 2020. It proposes measures that contribute to the
fulfillment of energy saving objectives resulting from the
21 slovak energy
Dispečerské
riadenie - srdce
Ministry of Economy
of the Slovak Republic
teplárenstva
Directive on Energy Efficiency. The proposed measures
will contribute both to energy savings, as well as to reduced
energy consumption and operating costs in industry,
households and the public sector. Among other things, it
will contribute to enhancing energy security and reducing
CO2, increasing the competitiveness of the Slovak economy, as well as reducing the budget expenditure of the SR.
Finally, we should mention the Strategy for the Final Part
of the Peaceful Uses of Nuclear Energy in the SR, adopted
by the government in January 2014. It sets out priorities
and tasks in the field with the fact that the proposed priorities for the financing of individual projects and activities
associated with the final part of nuclear energy should be
based on the proposed priorities.
Europe promotes a common energy mix, which would set
out the functioning of a single European market. Is a nuclear core the right starting point for Slovakia, or do we
have other options as well?
First of all, I would like to state that the basic principles
of European energy policy lay down the sovereignty of
the Member States in the composition of the energy mix,
as well as in ensuring their energy security. The concept
of the energy sector development in Slovakia is aimed
at optimizing the energy mix in terms of energy security. The Slovak Republic already has a mix of low-carbon
electricity sources, as the share of low-carbon production
is around 78% of total electricity production. This share
will even increase after commissioning the 3rd and 4th
block at the Mochovce nuclear power plant. Our intention
is to use low-carbon technologies or technologies without
CO2 emissions for at least 80% of the produced electricity
in Slovakia by 2020. In the Slovak Republic it is nuclear
power and renewable energy sources. With regard to increasing energy security and the building of a low carbon
economy, Slovakia uses and plans to continue using nuclear power within its energy mix, while the issue of nuclear safety is an absolute priority. From this perspective,
we support a flexible framework that will restrict the sovereignty of Member States when choosing the national energy mix, and thus allow them to take into account and ensure the security of supply according to individual sources
in accordance with national conditions. Also in terms of
climate and energy objectives, such an architecture would
allow creating cost-effective approaches to achieving the
target of reducing greenhouse gas emissions. The target for
slovenská energetika
22
emissions should be achieved through domestic measures
in a technology-neutral and cost-effective manner, with a
particular emphasis on maintaining the competitiveness of
industry.
From July 1, 2014, the Slovak Republic is the presidential
country of the V4. Our goal is to continue the projects
already underway, such as energy security. What are you
preparing in this area? What will you focus on?
The common action of the Visegrad Group countries in
relation to energy challenges is one of the intensive areas
of cooperation. The Slovak Presidency will further develop
this useful cooperation. In the energy sector the priorities
will be directed to improving energy security, promoting
the building of the transmission and transport infrastructure in the North-South interconnection of gas networks
and power systems, as well as the completion of the unified
energy market. During our Presidency we want to focus on
the technical dimension of the internal market in implementing energy infrastructure projects to interconnect the
V4 markets, as well as cooperation in the implementation
of network regulations in the electricity and gas sectors.
We will also continue the regional cooperation initiatives
and integration initiatives, including cooperation in the
implementation of the roadmap towards a regional gas
market among the Visegrad countries.
Given the relatively difficult current situation, particular
attention will be paid to issues of securing energy supplies in the V4 region, as well as in neighboring countries.
The Slovak Presidency will therefore intensively focus on
strengthening the regional dimension of gas supply security by preparing joint prevention and emergency measures.
One of the dominant topics in 2014 is the political debate
on EU energy policy. Therefore, another priority will be
to continue the coordination within the debate on energy policy and within the EU Framework for Climate and
Energy to 2030, so that the form of agreed solutions corresponds to the needs and specificities of the region, bearing
in mind the impact on the competitiveness, environmental
sustainability and stability of the energy sector. The aim of
the Slovak Presidency will also be to co-ordinate the opinions of V4 in the negotiations on EU legislative proposals
that may have a major impact on the further development
of nuclear energy and its safe and effective use.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Sú súčasné mýty
v energetike pravdivé?
prof. Ing. František Janíček PhD., Ing. Anton Cerman, Ing. Juraj Kubica PhD., [email protected], anton.
[email protected], [email protected], Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Abstrakt: Príspevok prezentuje nové poznatky, ktoré prispeli k lepšiemu poznaniu budúceho vývoja v sektore energetiky
do roku 2050. Najnovšie štúdie dokazujú, že niektoré zaužívané predstavy o stave energetiky sú mylné. Hlavnou myšlienkou tohto príspevku je predložiť fakty a vysvetliť skutočný stav v najdôležitejších oblastiach energetiky a tiež poukázať
na súčasnú situáciu vo vývoji energetickej udržateľnosti v Európe a na Slovensku.
Kľúčové slová: energetická udržateľnosť, energetické scenáre, fosílne palivá, emisie CO2, obnoviteľné zdroje energie, energetická chudoba
ÚVOD
Svetový energetický kongres, ktorý je organizovaný každé
3 roky Svetovou energetickou radou (WEC) je svetovo
najvýznamnejšou udalosťou v oblasti energetiky. Na kongrese v Daegu v roku 2013, ktorého hlavným programom
bola téma „Zabezpečenie zajtrajšej energetiky už dnes“, sa
zúčastnili aj zástupcovia zo Slovenskej republiky. Cieľom
kongresu bolo zamyslieť sa nad otázkou, či sú súčasné úvahy
správne a akým spôsobom je možné hľadať nové východiská a definovať budúce globálne energetické prostredie
v celosvetovom priestore.
Pierre Gadonneix, predseda Svetovej energetickej rady,
sa vo svojom úvodnom príhovore vyjadril k smerovaniu
energetiky: „Od posledného kongresu v Montreale 2010 bola
hlavnou udalosťou ovplyvňujúcou globálnu energetickú
situáciu finančná kríza, vyvíjajúca tlak na konkurencieschopnosť, ktorá je hlavným kritériom pre odvetvie energetiky.
Rozvoj nekonvenčných uhľovodíkov nabral na význame
a incident vo Fukušime zapôsobil na mnohé krajiny tak,
že prehodnotili svoje doterajšie energetické stratégie. Ak
nenastane významná zmena v prijímaní politických rozhodnutí, potom nebudú splnené ciele na zníženie množstva
produkovaných emisií CO2 do roku 2050.”
1. TÉZY 22. SVETOVÉHO ENERGETICKÉHO KONGRESU
Jednou z vážnych otázok bola téza, či nás pri rozhodovaní neovplyvňujú rôzne nepravdivé tvrdenia v sektore,
ktoré bránia úsiliu vlád, priemyselnej praxi, investičným
aktivitám, ale aj občianskym spoločnostiam pri vytváraní
udržateľnej energetickej budúcnosti v jednotlivých regiónoch sveta. Je možné vytvoriť v energetike dlhodobý zámer,
v ktorom budú plánované a realizované budúce investície?
Je na dosiahnutie zámeru dostupnej, cenovo prístupnej
a ekologicky udržateľnej energie potrebné pracovať na
nových riešeniach, ktoré bude možné aplikovať v jednotlivých regiónoch sveta?
Christoph Frei, generálny tajomník Svetovej energetickej
rady, vo svojom príspevku v úvode kongresu uviedol:
„Keď posudzujeme výsledky štúdií Svetovej energetickej
rady pre všetky regióny a zverejňujeme ich závery je zrejmé, že Svetový energetický kongres v Kórei sa koná práve
slovak energy annual 2014
v dobe, kedy dochádza k zlomu. Zistili sme, že existuje mnoho mýtov, ktoré majú vplyv na energetický sektor, a ktoré
sa nám podarilo odhaliť prostredníctvom práce našich odborníkov pre jednotlivé regióny. Kongres sa stal ideálnym
miestom na prezentáciu výsledkov a odporúčaní, ktoré by
mohli pomôcť pri riešení podpory udržateľnej dodávky energie v prospech všetkých ľudí.“
Vo svete sa zrýchľujúcim tempom zvyšujú neistoty a komplexnosť problémov vo všetkých regiónoch. Predstavitelia
energetiky vo verejnom a súkromnom sektore sú povinní
prijať rozhodnutia, ktoré budú pre ostatných inšpiráciou
a umožnia rozvoj využitia udržateľnej energie pre všetky
vrstvy obyvateľstva.
Je možné konštatovať, že bolo vytvorené dostatočné množstvo príležitostí pre zabezpečenie energetickej budúcnosti.
Na druhej strane však výsledky poukazujú na to, že existujúce
snahy nedosiahli očakávané zlepšenie prístupu k rôznym
formám energie, energetickej bezpečnosti, ekonomickej
dostupnosti a udržateľnosti životného prostredia v regiónoch sveta.
Aby sme dokázali naplno ťažiť hospodárske a sociálne
výhody, ktoré poskytujú energetické zdroje, potom sa
musíme vykonať rázne kroky, ktoré zmenia náš prístup
k riešeniam energetických problémov. Ako sa už stalo
bežným konštatovaním, obyčajné obchodné prístupy nie sú
účinné a v mnohých regiónoch deformujú trh s energiami.
Pozornosť by sa mala presunúť od veľkých univerzálnych
riešení k hodnoteniu regionálnych a národných kontextov
a ostro diferencovaných očakávaní spotrebiteľov.
Vzhľadom k neustálym politickým a ekonomickým
zmenám v jednotlivých regiónoch je potrebné prijať novú
realitu sveta a definovať rozšírené štandardy výkonnosti pre
národné ekonomiky.
1.1 Mýty ovplyvňujúce pohľad na súčasnú
energetiku
Medzi mýty, ktoré boli spochybnené, patrí tvrdenie, že globálny dopyt po energii neporastie vďaka zefektívňovaniu
technológií a procesov používaných v energetike. Realita je v súčasnosti taká, že dopyt po energii sa bude
naďalej zvyšovať a do roku 2050 sa zdvojnásobí. Aj napriek
23 slovak energy
zmenšovaniu podielu elektrickej energie generovanej
z fosílnych palív sa v celkovom meradle do roku 2020 zvýši
spotreba ich o ďalších približne 1 500 Mtoe (obr. 1).
Obr. 1. Scenár vývoja svetového energetického mixu [2] / Fig. 1. Scenario
of the world energy mix’s development [2]
Dopyt bude poháňaný predovšetkým ekonomickým rastom v krajinách mimo OECD (obr. 2). Svetová energetická
rada vo svojich štúdiách využíva tzv. scenáre JAZZ a SYMPHONY, ktoré slúžia na porovnanie rozličných prístupov
k budúcemu vývoju v oblasti energetiky. Kým scenár JAZZ
je zameraný na riešenia v rámci jednotlivých krajín a uprednostňovanie ekonomicky výhodných rozhodnutí, scenár
SYMPHONY reprezentuje spoločné riešenia problémov
v rámci väčších celkov, pričom kladie dôraz na získavanie
energie z obnoviteľných zdrojov a environment.
Obr. 2. Dopyt po primárnej energii vo svete [3] / Fig. 2 Demand for primary energy in the world [3]
Ďalším mýtom je otázka, či existuje bezprostredná hrozba
nedostatku fosílnych zdrojov. Z pohľadu súčasných výskumov nehrozí žiadny nedostatok fosílnych palív. Objavy nových zdrojov a vznik nových technológií umožňujú
využitie nekonvenčných zdrojov ropy a zemného plynu
a zvýšenie výťažnosti už existujúcich polí. Tieto nové vedecké výsledky násobia v súčasnosti dostupné zásoby fosílnych palív faktorom 4 a trend bude pokračovať. Obr. 3 zachytáva tempo vyčerpávania dvoch dôležitých energetických
surovín, ktorými sú ropa a zemný plyn. Je možné sledovať,
slovenská energetika
24
že aj pri súčasných svetových zásobách a spotrebe by nemalo dôjsť k ich vyčerpaniu v najbližších desaťročiach.
Obr. 3. Vyčerpávanie svetových prírodných zdrojov [3] / Fig. 3 Depletion
of the world’s natural resources [3]
Mimoriadne vážnou je otázka, či rast dopytu po energii
bude plne uspokojený novými čistými zdrojmi energie.
Analýzy poukazujú na to, že aj napriek výraznému nárastu relatívneho podielu obnoviteľných zdrojov energie zo
súčasných 15 % na 20 až 30 % v roku 2050, dôjde pri optimistickom scenári len k 5 percentnému poklesu využívania
fosílnych palív a pri pesimistickom scenári dokonca k 55
percentnému nárastu.
Trvale pred nami stojí úloha a zároveň z hľadiska globálneho otepľovania prvoradá otázka: „Je možné znížiť emisie
skleníkových plynov globálne o 50 % do roku 2050?“ Ako
poukazujú súčasné výsledky analýz podľa World Energy
Scenarios, aj v tom najlepšom možnom prípade budeme
svedkami takmer dvojnásobného prekročenia stavu globálnych emisií skleníkových plynov v roku 2050 v porovnaní
so stavom, ktorý by sme chceli dosiahnuť a ku ktorému
sme sa zaviazali. V najhoršom prípade by mohlo dôjsť aj
k štvornásobnému zvýšeniu emisií skleníkových plynov
v rámci našej planéty. Na obr. 4 je možné sledovať rast emisií
CO2 vypúšťaných do atmosféry aj napriek zvyšujúcim sa investíciám do obnoviteľných zdrojov energie. Za nárastom
stojí najmä prudký ekonomický rast krajín juhovýchodnej
Ázie.
Obr. 4. Emisie CO2 v roku 2012 [4] / Fig. 4 CO2 emissions CO2 in 2012 [4]
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Nemožno nebrať do úvahy ani súčasné obchodné modely
a zároveň si neodpovedať na otázku, či modely trhu
pre jednotlivé regióny a národné ekonomiky sú pre nás
postačujúce. Energetické trhy sa stávajú stále zložitejšími
vďaka rýchlym zmenám v energetických politikách, technologických inováciách, transparentnosti trhu a očakávaniach
spotrebiteľov. V súčasnosti nie sú modely trhu a obchodné
podmienky schopné vyrovnať sa s rastúcimi podielmi obnoviteľných technológií, decentralizovaných systémov, alebo rastúcou informačnou architektúrou.
Je otázkou, či súčasné programy dokážu poskytovať univerzálny prístup k energii počas najbližších 10 až 15 rokov.
Ako je zrejmé aj z pohľadu hospodárstva Slovenskej republiky, fotovoltika a ďalšie obnoviteľné zdroje sa stali nočnou
morou hospodárstva. Môžeme konštatovať, že univerzálny
prístup má ďaleko k tomu, aby sa stal skutočnosťou. Aj keď
berieme do úvahy pokrok v oblasti prístupnosti energie
a zlepšenia aktuálne prebiehajúcich programov, ktoré vedú
k zníženiu energetickej chudoby, získané závery poukazujú
na to, že pri súčasnom smerovaní nebude mať v roku 2030
prístup k elektrickej energii približne miliarda ľudí a predpoklad na rok 2050 hovorí ešte stále o 530 miliónoch ľudí
bez prístupu k energii vo všetkých regiónoch sveta.
2. ENERGETICKÁ TRILEMA
Pojem Energetická trilema je najčastejšie používaný na vyjadrenie rovnováhy medzi energetickou bezpečnosťou, sociálnym vplyvom a environmentálnou záťažou. Tieto 3 parametre prezentuje Svetová energetická rada ako konfliktné
aspekty výroby energie a slúži na porovnanie energetickej
udržateľnosti krajín sveta.
2.1 Energetická trilema v Európe
Väčšina Európskych štátov je závislých od dovozu fosílnych
palív, no napriek dokážu zabezpečiť svoju energetickú bezpečnosť vďaka dostatočnej diverzifikácii zdrojov a v posledných rokoch aj transformácii energetiky smerom
k obnoviteľným zdrojom energie. Tie však pri masovom
pripájaní do elektrizačnej sústavy, čoho sme boli v posledných rokoch svedkami, priniesli množstvo ekonomických
a technických negatív. V súčasnosti je v Európe 47 % elektrickej energie vyrábanej nízkouhlíkovou alebo bezuhlíkovou technológiou. Ako veľmi dobrú môžeme hodnotiť aj
dostupnosť elektrickej energie v rámci Európy, kde prístup
k nej má prakticky celá populácia regiónu.
Dostupnosť je však silno naviazaná na cenu surovín,
z ktorých je elektrická energia vyrábaná, a preto je práve
prechod na obnoviteľné zdroje energie krokom k energetickej nezávislosti. Prechod hospodárstva na obnoviteľné
zdroje energie je finančne veľmi náročným procesom. Rozvojové krajiny, ktoré si nemôžu dovoliť rozsiahle investície
do obnoviteľných zdrojov energie sa tak nedokážu zbaviť ani
slovak energy annual 2014
obmedziť ich závislosť od vývoja cien surovín na svetových
trhoch. Tým sa prehlbujú rozdiely oproti krajinám západnej Európy, ktoré dokázali investovať do nových technológií
pričom znížili intenzitu emisií a medzi zvyškom Európy,
v ktorej došlo v poslednom období k zvýšeniu emisií, najmä
emisií CO2. [5]
Európska iniciatíva na zníženie emisií do roku 2050 o 80 %
je jedným z krokov k dosiahnutiu udržateľného rozvoja. Na
obr. 5 je znázornený vývoj množstva emisií vypúšťaných do
ovzdušia krajinami Európskej únie a zároveň cieľ, pod ktorý
sa jednotlivé krajiny Únie podpísali.
Obr. 5. Celkové emisie CO2 v krajinách Európskej únie [6] / Fig. 5 Total CO2
emissions in European Union countries [6]
Na splnenie cieľa do roku 2050 bude potrebná takmer kompletná dekarbonizácia v sektore energetiky, cestnej prepravy
a stavebníctve, ktorú je možné dosiahnuť zvyšovaním efektivity procesov a pomocou technológie zachytávania uhlíka,
v preprave využívaním elektrického pohonu vozidiel alebo
vozidiel s palivovými článkami, v sektore stavebníctva využívaním tepelných čerpadiel.
2.2 Energetická trilema na Slovensku
Slovensko za posledné roky nezaznamenalo výraznejšie
zmeny v ukazovateľoch energetickej bezpečnosti, prístupnosti k energii a ani v cene dodávanej energie napriek faktu, že je výlučne závislé na importe surovín. Slovensko ako
krajina bez významnejších nálezísk prírodných nerastných
surovín je odkázaná na dovoz zo zahraničia.
Svetová energetická rada vo svojej štúdii „World Energy
Trilemma”, ktorá zoraďuje krajiny do rebríčka s ohľadom
na udržateľný rozvoj energetiky, hodnotí slovenskú elektrizačnú sústavu ako modernú a dobre rozvinutú, s nízkymi stratami pri distribúcii a schopnosťou dodávať odberateľom kvalitnú elektrickú energiu. Rovnako pozitívne
25 slovak energy
Slovensko obstálo aj v hodnotení udržateľnosti životného
prostredia vďaka znižovaniu emisií CO2, keď približne 75 %
generovanej elektrickej energie pochádza z nízkouhlíkových zdrojov (obr. 6).
Obr. 6.
Porovnanie Slovenska
s priemerom EU
v znižovaní emisií CO2
(100 % predstavuje stav
v roku 1990) [7]
Fig. 6 Comparison of
Slovakia to the EU average
in reducing CO2 emissions
(100% represents the state
in 1990) [7]
Vývoj v nasledujúcich rokoch smeruje k zvyšovaniu energetickej efektívnosti, väčšiemu využívaniu obnoviteľných
zdrojov energie, decentralizácii výroby a využívania nových
technológií v oblasti spracovania odpadového materiálu.
Politický rámec je a bude naďalej ovplyvňovaný európskou regulačnou politikou, rušením rozporných zákonov
a obmedzovaním podpory výkupných cien z obnoviteľných
zdrojov a iných technológií, pri ktorých sa z dlhodobého
hľadiska ukázalo, že deformujú energetické prostredie.
Z technického hľadiska bude najväčším problémom zavedenie inteligentných sietí a vyriešenie problémov spojených
s decentralizovanou výrobou a elektromobilitou.
Pre Slovenskú republiku bude do budúcnosti kľúčová
spolupráca so zahraničím najmä v oblasti budovania plynového prepojenia a posilnenia cezhraničných vedení za
účelom zvýšenia energetickej bezpečnosti a tiež zlepšenia konkurencieschopnosti trhu s energiou. Slovensko je
v tomto smere veľmi zraniteľné, ako ukázala plynová kríza
z roku 2009 a vzhľadom na súčasnú politickú situáciu vo
svete je otázka energetickej bezpečnosti o to významnejšia.
[5]
3. SITUÁCIA NA SLOVENSKU S ORIENTÁCIOU NA VÝSKUM
A VÝVOJ
V schválenom dokumente Slovenskej republiky „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“ (RIS3 SK) je zameranie výskumu a vývoja (VaV) v energetike definované
nasledovne:
„Efektívne využiteľné zdroje energie (znižovanie energetickej náročnosti, znižovanie emisií, program ALLEGRO,
smart grid technológie, bezpečnosť jadrových elektrárni
a pod.). Slovensko má skúsenosti s výstavbou, prevádzkou a vyraďovaním jadrových elektrární a súčasne má vybudované výskumné a vzdelávacie kapacity. Prirodzenou
slovenská energetika
26
prioritou je zabezpečenie energetickej bezpečnosti krajiny
cestou hľadania nových udržateľných spôsobov výroby elektriny. Slovensko má v tejto oblasti viac ako 350 výskumných
pracovníkov.“
V nadväznosti na uvedený strategický zámer VaV v oblasti energetiky možno podrobnejšie konkretizovať orientáciu
VaV nasledovne:
•Výroba a prenos elektrickej energie
a) zvýšenie prenosových schopností, bezpečnosti a spoľahlivosti elektrizačnej sústavy Slovenska;
b) zvýšenie rýchlosti a bezpečnosti riadenia prenosovej
sústavy.
•Jadrová energetika
a) rýchly plynom chladený reaktor IV. generácie - ALLEGRO;
b) zvýšenie bezpečnosti a efektívnosti vyraďovania JE a nakladania s odpadmi z vyraďovania JE;
c) zvýšenie bezpečnosti prevádzkovaných a budovaných JE.
• Smart grid technológie
a) zavádzanie inteligentných meracích a riadiacich systémov
v podmienkach energetiky SR (smart metering);
b) inteligentná sieť a sebestačný región;
c) obnoviteľné zdroje energie – OZE;
d) elektromobilita.
•Materiály pre energetiku (konštrukčné materiály, funkcionálne materiály, technológie prípravy materiálov)
a) nové materiály pre energetiku;
b) zvyšovanie kvalitatívnych vlastností známych materiálov pre energetiku.
•Teplárenstvo
a) technicko-ekonomické hodnotenie nákladov na kombinovanú výrobu elektriny a tepla/chladu a centrálneho
zásobovania teplom;
b) materiálové a energetické zhodnocovanie biologického
a komunálneho odpadu.
4. ZÁVER
Je nutné konštatovať, že energetické prostredie sa stáva
omnoho komplexnejším a previazanejším nielen jednotlivými sektormi, ale aj regiónmi sveta. Globálne ambície
v oblasti energetickej bezpečnosti, prístupu k energii, energetickej chudobe a udržateľnosti životného prostredia sú
odsúdené na neúspech, ak nebudú urýchlene prijaté komplexné opatrenia na transformáciu energetického systému.
Je zrejmé, že pre lepšiu budúcnosť energetiky potrebujeme
vyriešiť viacero problémov.
Potrebujeme pevnú, predvídateľnú a transparentnú legislatívu, ktorá nebude deformovať trh s energiou. Cenová regulácia, dotácie, obchodné bariéry a pevne stanovené ciele pre
jednotlivé technológie narúšajú trh a môžu mať nechcené
dôsledky, preto by ich tvorcovia politík mali používať len
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Are the current myths in the
energy sector true?
občasne a s rozvahou.
Potrebujeme významné investície do výskumu a vývoja
technológií a možnosť tieto potenciálne prelomové technológie využiť. Je to napríklad uskladnenie elektrickej
energie a systémy na zachytávanie, uloženie a znovuvyužitie uhlíka CC(U)S. Z analýzy WEC-u vyplýva, že cieľ
450 častíc CO2 na milión častíc vzduchu nemožno dosiahnuť bez technológie CC(U)S. Je preto nevyhnutné, aby
existovali jasné a jednoznačné politické a inštitucionálne
rámce na podporu investícií do tejto technológie a jej zaradenia do plánov a stratégií na znižovanie emisií uhlíka.
POĎAKOVANIE
This paper was supported by the Slovak Research and
Development Agency under the contract No. APVV-0280-10
´Integrated Analysis of the Solar Power Plants´.
LITERATÚRA
[1] Smitková, M., Martins, F., Felgueiras, C., Szkutnik, J.:
Demand Side Strategies for the Energy Challenge. In EES
2012: 1st International Conference on Energy, Environment
and Sustainability. Porto, Portugal, 26-27 September 2012.
Porto: Institutio superior de engenharia, s. 32-33.
[2] WEC (World Energy Council): World Energy Resources: 2013 Survey, London. 2013. ISBN: 978 0 946 121 29 8,
Dostupné na internete: <www.worldenergy.org/publications/2013>.
[3] WEC (World Energy Council), World Energy Scenarios: Composing energy futures to 2050, London. 2013. ISBN:
978 0 946 121 33 5. Dostupné na internete: <www.worldenergy.org/publications/2013>.
[4] IEA (International Energy Agency): World Energy Outlook Special Report 2013: Redrawing the Energy
Climate Map, OECD/IEA, Paris. 2013. Dostupné na internete: <http://www.iea.org/publications/freepublications/
publication>.
[5] WEC (World Energy Council): World Energy Trilemma: Time to get real - the agenda for change, London. 2013.
ISBN: 778 0 946 121 24 3. Dostupné na internete: <www.
worldenergy.org/publications/2013>.
[6] European Climate Foundation: Roadmap 2050: a practical guide to a prosperous, low carbon Europe, 2010. Dostupné na internete: <http://www.ourfutureplanet.org/>
[7] European Commission: Eurostat, Dostupné na internete: <http://www.ourfutureplanet.org/>
Prof. Ing. František Janíček PhD., Ing. Anton Cerman, Ing. Juraj Kubica PhD.
[email protected], [email protected], [email protected]
Slovak University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
The paper presents new findings that have contributed to a better understanding of future developments in the energy
sector until 2050. Recent studies show that some customary notions of the state in the energy industry are mistaken. The
main idea of this contribution is to present facts and explain the real situation in the most important areas of the energy
industry and also to highlight the current situation in the development of sustainable energy in Europe and Slovakia.
The World Energy Congress, which is organized every three
years by the World Energy Council, (WEC) is the world’s
most important event in the field of energy. At the 2013
Congress in Daegu, whose main agenda was the theme “Securing tomorrow’s energy today,” was also attended by representatives from the Slovak Republic. The aim of the congress was to reflect on the question of whether the current
speculations are accurate and how it would be possible to
find new solutions and define future the global energy environment in a global space.
Pierre Gadonneix, Chairman of the World Energy Council,
expressed his opinion regarding the direction of the energy sector in his opening speech: “Since the last Congress in
Montreal in 2010, the main event affecting the global energy
situation was the financial crisis, changing the pressure on
competitiveness, which is the main criterion for the energy
sector. The development of unconventional hydrocarbons
slovak energy annual 2014
gained great importance and the Fukushima incident motivated many countries to review their existing energy strategies. If there is no significant change in political frameworks, the targets for the reduction of CO2 emissions by
2050 will not be met.”
1PROPOSITIONS OF THE 22ND WORLD ENERGY CONGRESS
One of the major issues was the proposition of whether our
decision-making is being affected by various false statements in the sector that impede the efforts of governments,
industrial practice, investment activities, as well as civil
societies to create a sustainable energy future in different
regions of the world. Is it possible to create a long-term intention in the energy industry, in which future investments
will be planned and implemented? Is it necessary to work
on new solutions that can be applied in different regions of
27 slovak energy
the world to achieve the objective of accessible, affordable
and environmentally sustainable energy?
Christoph Frei, Secretary General of the World Energy
Council, stated the following in his speech at the beginning
of the Congress:
“When we assess the results of the World Energy Council’s
studies for all regions and publish their conclusions, it is
clear that the World Energy Congress in Korea is taking action precisely at a time of a breaking point. We found that
there are many myths having an impact on the energy sector, which we have managed to reveal through the work of
our experts for each region. The Congress has become an
ideal place for the presentation of results and recommendations that might help solve the support of a sustainable
energy supply for the benefit of all people.”
The uncertainties and complexity of problems in all regions
of the world are increasing at an accelerating pace. Representatives of the energy industry in the public and private
sectors are required to make decisions that will inspire others and enable the development of sustainable energy use
for all classes of the population.
It can be said that a substantial number of opportunities
to secure an energy future have been created. On the other hand, the results suggest that existing efforts have not
reached the expected improvement regarding access to various forms of energy, energy security, economic accessibility and environmental sustainability in the regions of the
world.
To fully take advantage of economic and social benefits
provided by energy sources, we need to take incisive action
to alter our approach to addressing energy issues. As it has
already become a normal conclusion, common trading approaches are not effective and distort the energy market in
many regions. Attention should be shifted from large universal solutions to the evaluation of regional and national
contexts and sharply differentiated consumer expectations.
Due to the constant political and economic changes in individual regions we have to accept this new global reality
and define the advanced performance standards for national economies.
1.1 Myths affecting the view of the current energy sector
The myths that have been challenged include the claim that
the global energy demand will not grow due to the streamlining of technologies and processes used in the energy sector. The reality now is that the energy demand will continue
to increase and it will double by 2050. Despite the shrinking
share of electricity generated from fossil fuels, their consumption will increase further by approximately 1,500 Mtoe
overall before 2020 (Fig. 1).
slovenská energetika
28
The demand will mainly be driven by economic growth in
countries outside the OECD (Fig. 2). The World Energy
Council uses the so-called JAZZ and SYMPHONY scenarios in its studies, serving to compare different approaches
to future developments in the energy field. While the JAZZ
scenario is focused on solutions within individual countries
and a preference for economically beneficial decisions, the
SYMPHONY scenario represents the common solutions
to problems within larger units, while placing an emphasis
on the acquisition of renewable energy and on the environment.
Another myth is whether there is an imminent threat of fossil fuel shortages. From the perspective of recent research
there is no risk of fossil fuel shortages. The discoveries of
new sources and the creation new technologies allow the
use of unconventional oil and natural gas sources and the
increase of the yield of existing fields. These new scientific
results multiply currently available fossil fuel resources by
factor of 4, and the trend will continue. Fig. 3 captures the
depletion rate of two important energy resources, namely
crude oil and natural gas. It can be observed that their depletion should not occur in the coming decades even with
current global reserves and consumption.
Particularly serious is the question of whether the growth
in energy demand will be fully satisfied with new clean energy sources. The analyses indicate that despite a significant
increase in the relative share of renewable energy from the
current 15% to 20-30% in 2050, there will only be a 5 percent decline in the use of fossil fuels in the optimistic scenario, and a 55 percent increase in the worst-case scenario.
We are permanently facing the task and in terms of global warming also the paramount question: “Is it possible
to reduce global greenhouse gas emissions by 50% before
2050?”As shown by the current analysis of results according
to World Energy Scenarios, even in the best case we will
witness almost a double increase of the state of global greenhouse gas emissions in 2050 compared with the situation
we would like and which we have committed ourselves to
achieving. In the worst case it could lead to a fourfold increase in greenhouse gases within our planet. On Fig. 4 we
can monitor the growth of CO2 emissions released into the
atmosphere despite increasing investments in renewable
energy. The reason for the increase is mainly the rapid economic growth of Southeast Asian countries.
We cannot disregard the current business models and at
the same time not answer the question of whether market
models for individual regional and national economies are
sufficient for us. Energy markets are becoming increasingly
complex due to the rapid changes in energy policies, technological innovations, market transparency and consumer
expectations. The market models and business conditions
are currently not able to cope with the increasing shares of
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
renewable technologies, distributed systems, and the increasing information architecture.
The question is whether current programs can provide universal access to energy over the next 10 to 15 years. As evident from the perspective of the Slovak economy, photovoltaics and other renewable sources have become a nightmare
for the economy. We can say that universal access is far
from becoming a reality. Even when taking into account the
progress in energy access and improved ongoing programs
leading to the reduction of energy poverty, the obtained
conclusions show that given the current trends, around a
billion people will not have access to electricity in 2030 and
a prerequisite for 2050 is still talk about 530 million people
without access to energy in all regions of the world.
2 ENERGY TRILEMMA
The concept of the energy trilemma is most commonly used
to express the balance between energy security, social impact and environmental burden. These three parameters are
presented by the World Energy Council as conflicting aspects of energy production and serve to compare the energy
sustainability of the world.
2.1 The Energy trilemma in Europe
Most European countries are dependent on the imports of
fossil fuels, yet capable of ensuring their energy security
thanks to the sufficient diversification of sources in recent
years and the transformation of the energy sector towards
renewable energy sources. However, with the mass connection to the electricity system, which we have witnessed
in recent years, they have brought about many economical and technical negatives. In Europe, 47% of electricity is
currently being produced using low-carbon or carbon-free
technologies. The availability of electricity in Europe, where
virtually the entire population of the region has access to it,
can also be evaluated as very good.
Availability, however, is strongly linked to the price of raw
materials from which the electricity is produced, and therefore the transition to renewable energy sources is a step
towards energy independence. The transition of economy
to renewable energy sources is a very costly process. Developing countries that cannot afford large investments in
renewable energy are thus not able to get rid of or limit their
dependency on the development of raw material prices on
world markets. This will deepen the differences between
Western European countries, which were able to invest in
new technologies while reducing the emissions intensity,
and the rest of Europe, where emissions increased recently,
particularlyCO2 emissions. [5]
The European initiative to reduce emissions by 80% before
2050 is one of the steps towards achieving sustainable deve-
slovak energy annual 2014
lopment. Fig. 5 shows the development of emission volumes
released into the atmosphere by European Union countries,
as well as the objective that individual Union countries have
committed themselves to achieving.
Almost a complete decarbonisation will be required in the
energy, road transport, and building sectors to meet the target by 2050, which can be achieved by increasing the process efficiency via carbon capture technology by using electric drive vehicles with fuel cells in transportation and heat
pumps in the building sector.
2.2 The energy trilemma in Slovakia
In recent years Slovakia has not shown significant changes in energy security indicators, accessibility to energy and
even the price of delivered energy, despite the fact that it is
solely dependent on the import of raw materials. Slovakia,
as a country without significant deposits of natural mineral
resources, is dependent on imports from abroad.
The World Energy Council, in its “World Energy Trilemma” study, which ranks countries with respect to sustainable
energy development, assesses the Slovak power system as
modern and well developed, with low losses in distribution
and the ability to deliver quality power to customers. Slovakia passed muster in the evaluation of environmental sustainability thanks toCO2 emissions in an equally positive
way, although about 75% of the generated electricity comes
from low carbon sources (Fig. 6).
Development in the coming years is directed at increasing
energy efficiency, greater use of renewable energy sources,
decentralized production and the use of new technology in
the processing of waste materials. The political framework is
and will continue to be influenced by European regulatory
policy, the revocation of conflicting laws, and the restricted support of purchase prices from renewable sources and
other technologies, where in the long term it was revealed
that they distort the energy environment. From a technical point of view the biggest problem is the introduction of
smart grids and the solution of problems associated with
decentralized production and electromobility.
Cooperation with other countries will be crucial for the
Slovak Republic in the future, particularly in relation to
building a gas connection and strengthening cross-border
conduction in order to increase energy security, as well as
improve the competitiveness of the energy market. Slovakia
is very vulnerable in this respect, as shown by the 2009 gas
crisis, and the issue of energy security is even more important given the current political situation in the world. [5]
3 THE SITUATION IN SLOVAKIA WITH A FOCUS ON RESEARCH AND DEVELOPMENT
In the approved document of the Slovak Republic, “Through
29 slovak energy
Knowledge to Prosperity - Research and Innovation Strategy for the Smart Specialization of the Slovak Republic,”
(RIS3 SK) the focus of research and development (R&D) in
the energy sector is defined as follows:
“Efficient usable energy sources (reducing energy intensity,
reducing emissions, ALLEGRO program, smart-grid technologies, nuclear power plant safety, etc.). Slovakia has experience in construction, the operation and decommissioning of nuclear power plants, and has established research
and educational capacities. The natural priority is to ensure
the energy security of the country by searching for new
sustainable methods of electricity generation. Slovakia has
more than 350 researchers in this area.”
Following that strategic R&D objective in the energy sector
we can further specify the orientation of R&D as follows:
•Production and transmission of electricity
a) increasing the transmission capabilities, safety and reliability of Slovakia’s electric system
b) increasing the speed and safety of the transmission system operation.
• Nuclear energy
a) rapidgas cooled 4th generation reactor– ALLEGRO;
b) increasing the safety and efficiency of NPP decommissioning and the management of waste from the NPP decommissioning
c) increasing the safety of operating NPP and those under
construction.
• Smart-grid technologies
a) introducing intelligent metering and control systems in
SR energy conditions (smart-metering)
b) smart grid and self-sufficient region
c) renewable energy sources –RES
d) electromobility.
• Materials for the energy industry (construction materials, functional materials, technologies, material preparations)
a) new materials for the energy industry
b) increasing the qualitative properties of known materials
for the energy industry
• Heating industry
a) technical-economic evaluation of the costs for the combined production of electricity and heat/cooling and district
heating
b) material and energy recovery of biological and municipal
waste.
4 CONCLUSION
It must be concluded that the energy environment is becoming more complex and interconnected not only across
sectors but also the regions of the world. The global ambitions in energy security, energy access, energy poverty and
slovenská energetika
30
environmental sustainability are doomed to failure if comprehensive measures to transform the energy system are not
promptly taken. It is obvious that we need to solve several
problems for a better energy future.
We need a solid, predictable and transparent legislation that
will not distort the energy market. Price regulation, subsidies, trade barriers and fixed targets for each technology
distort the market and may have undesirable consequences,
and therefore policy makers should only use them occasionally and deliberately.
We need significant investments for the research and development of technologies and the possibility of using these
potential breakthrough technologies, such as electricity storage and systems to capture, store and reuse carbon CC(U)
S. The WEC analysis shows that the target of 450 CO2 particles per million air particles cannot be achieved without
CC(U)S technology. It is therefore necessary to have a clear
and unambiguous political and institutional framework to
promote investment in this technology and its inclusion in
plans and strategies to reduce carbon emissions.
ACKNOWLEDGEMENT
This paper was supported by the Slovak Research and Development Agency under Contract No. APVV-0280-10 The
Integrated Analysis of Solar Power Plants.
REFERENCES
[1] Smitková, M., Martins, F., Felgueiras, C., Szkutnik, J.: Demand Side Strategies for the Energy Challenge. In EES 2012:
1st International Conference on Energy, Environment and
Sustainability. Porto, Portugal, 26-27 September 2012. Porto:
Institutiosuperiordeengenharia, p. 32-33.
[2] WEC (World Energy Council): World Energy
Resources: 2013 Survey, London. 2013. ISBN: 978 0 946 121
29 8, Available on the Internet: <www.worldenergy.org/publications/2013>.
[3] WEC (World Energy Council), WorldEnergyScenarios:
Composing energy futures to 2050, London. 2013. ISBN: 978
0 946 121 33 5. Available on the Internet: <www.worldenergy.
org/publications/2013>.
[4] IEA (International Energy Agency): WorldEnergy Outlook Special Report 2013: RedrawingtheEnergyClimateMap,
OECD/IEA, Paris. 2013. Available on the Internet: <http://
www.iea.org/publications/freepublications/publication>.
[5] WEC (World Energy Council): World Energy Trilemma:
Time to get real - the agenda for change, London. 2013. ISBN:
778 0 946 121 24 3. Available on the Internet: <www.worldenergy.org/publications/2013>.
[6] European Climate Foundation: Roadmap 2050: a practical guide to a prosperous, low-carbon Europe, 2010. Available on the Internet: <http://www.ourfutureplanet.org/>
[7] European Commission: Eurostat, Available on the Internet: <http://www.ourfutureplanet.org/>
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Energetická politika
Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ing. Miroslav Jarábek,
riaditeľ Odboru energetickej a surovinovej politiky
Východiskom pri príprave Energetickej politiky SR bola
skutočnosť, že celosvetové zásoby fosílnych palív sú limitované. Preto je jednou z najdôležitejších úloh Slovenskej
republiky vytvoriť plán hospodárenia s energiami tak, aby
občania žijúci na tomto území, mali jednoduchý prístup
k dostatočnému množstvu energie potrebnej k udržaniu
životného štandardu za prijateľnú cenu.
Za týmto účelom bol Ministerstvom hospodárstva SR
vypracovaný dokument, ktorý v horizonte do roku 2035
predpokladá a zároveň definuje vývoj na trhu s energiami.
Energetická politika SR si za svoj strategický cieľ stanovuje
dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku,
zabezpečujúcu bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku
všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím
na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.
Z toho vyplývajú aj jednotlivé priority Energetickej politiky SR, medzi ktoré patrí: optimálny energetický mix,
zvyšovanie bezpečnosti dodávok energie, diverzifikácia
energetických zdrojov a prepravných trás, energetická efektívnosť a znižovanie energetickej náročnosti, dodávanie
energie za prijateľné ceny a optimalizácia podielu obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom pre využitie tepla.
Jedným z najdôležitejších pilierov Energetickej politiky SR
je energetická bezpečnosť. Tento pojem zastrešuje nielen
bezpečnosť prevádzky energetických zariadení, ale aj bezpečnú dodávku všetkých druhov energie od zdroja ku koncovému zákazníkovi. Pri pohľade do minulosti na dianie
vo svete je zrejmé, že medzi primárne priority energetickej
bezpečnosti je nutné zaradiť diverzifikáciu energetických
zdrojov a prepravných trás a taktiež podporu efektívneho
rozvoja skladovacích kapacít zemného plynu a ropy. Práve
tieto opatrenia ochránia do budúcna občanov Slovenskej
republiky pred následkami podobných situácií, ako bola
plynová kríza v roku 2009, keď došlo k odstaveniu dodávok
zemného plynu z Ruska.
Ďalšou dôležitou prioritou energetickej bezpečnosti je využívanie jadrových elektrární a zvyšovanie úrovne jadrovej
bezpečnosti a spoľahlivosti. Energia uvoľnená pri štiepení
jadier je dôležitou súčasťou energetického mixu Slovenskej
republiky. Táto emisne čistá technológia so sebou nesie
určité množstvo rizík. Preto je nutné nepodceňovať tieto
slovak energy annual 2014
aspekty a vytvárať opatrenia, ktoré by zabránili vytvoreniu
situácie, aká nastala napríklad vo Fukushime. Práve preto
Slovenská republika v tomto ohľade plne dodržiava všetky
štandardy Európskej únie, ako aj MAAE.
K energetickej bezpečnosti prispievajú aj iné faktory, ktoré
je nutné zahrnúť medzi priority, a to optimalizácia podielu domácich obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe
tepla s ohľadom na efektívnosť nákladov, využívanie druhotných zdrojov energie, znižovanie závislosti na dovoze
fosílnych palív, zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie konečnej energetickej spotreby, ako aj maximálne využívanie prenosových sústav a tranzitných sietí cez
územie Slovenskej republiky. Teda aj vo výhľade do budúcna treba hľadať alternatívne spôsoby získavania energie,
ako sú obnoviteľné zdroje, ktoré by boli z ekonomického
a ekologického hľadiska prínosom a zároveň by patričným
podielom prispeli do energetického mixu Slovenskej republiky. Na druhú stranu je nutné nesnažiť sa len zvyšovať
premenu energie, ale aj znižovať jej spotrebu. Teda zaviesť
opatrenia, ktoré nielenže znižujú konečnú spotrebu energie, ale aj zvyšujú energetickú efektívnosť.
Z pohľadu štátu patrí medzi priority zvýšenia energetickej
efektívnosti ďalšie znižovanie energetickej náročnosti na
úroveň priemeru EÚ, stanovenie národného cieľa a zabezpečenie financovania jednotlivých opatrení, plná transpozícia smernice o energetickej efektívnosti, zriadenie finančnej
schémy energetickej efektívnosti, zabezpečenie kvalitného
a dôsledného merania, monitorovania a vyhodnocovania
v oblasti energetickej efektívnosti a, samozrejme, aj efektívne riadenie na strane spotreby.
Úspešnosť energetickej efektívnosti z pohľadu prístupu
spotrebiteľa je postavená na zabezpečení kvalitného informovania a vzdelávania o energetickej efektívnosti v nadväznosti na zavedenie inteligentných meracích systémov
a vytvorenie inteligentných sietí, umožňujúcich odberateľovi získať informácie a správne sa rozhodnúť.
Dôležitým predpokladom úspešnosti je aplikovať uvedené
zásady energetickej efektívnosti na všetky sektory, ako
sú budovy, domácnosti, energetika, priemysel, doprava,
pôdohospodárstvo, verejný sektor atď.
31 slovak energy
Energy Policy of the
Slovak Republic
Úlohou štátu je vytvárať vhodné legislatívne podmienky
v prospech odberateľa, ako aj podnikateľského prostredia,
ktoré by podporili konkurencieschopnosť na trhu s energiami. Z tohto hľadiska je dôležité zabezpečiť konkurencieschopné koncové ceny energie, stabilný, dobre fungujúci
energetický trh a predvídateľný legislatívny a regulačný
rámec. Povinnosťou štátu a dostatočnými právomocami
vybaveného nezávislého regulátora v oblasti určovania
cien, ako aj v kontrolnej činnosti, je zamedziť prípadným
nekalým obchodným praktikám, ktoré bránia rozvoju
konkurencie a prispievajú k diskriminácii účastníkov trhu.
S ohľadom na obmedzené množstvo fosílnych palív je
nutné do budúcna uvažovať v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Práve tento aspekt zabezpečuje
v Energetickej politike SR udržateľná energetika. Prioritne
sa tento pilier opiera o zvyšovanie podielu nízkouhlíkovej a bezuhlíkovej výroby elektriny, využívanie jadrovej
energetiky ako hlavného bezuhlíkového zdroja elektriny,
optimalizáciu podielu OZE, najmä pri výrobe tepla a tiež
využívanie zemného plynu ako „paliva prechodu“ k nízkouhlíkovej ekonomike a podporu účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom.
Trvalo udržateľný rozvoj musí zabezpečiť súčasné potreby
obyvateľov bez obmedzenia možnosti budúcich generácií.
K tomu je potrebné zmeniť technológie, postupy a návyky
tak na strane výroby, ako aj na strane spotreby.
Energetická politika SR stojí na štyroch pilieroch, ktorými
sú energetická bezpečnosť, energetická efektívnosť,
konkurencieschopnosť a udržateľnosť. Ich synergickým
spojením je možné hospodáriť s energiou tak, aby boli
občania chránení pred negatívnymi vplyvmi finančných
trhov, ubúdajúcimi zásobami v jednotlivých regiónoch,
rôznymi politickými faktormi, krízami a haváriami na
území Slovenskej republiky, rovnako ako v celosvetovom
meradle.
Ing. Miroslav Jarábek,
Director of the Department of Energy and Resource Policy
The starting point for the preparation of the Energy Policy
was the fact that global supplies of fossil fuels are limited.
Therefore, it is one of the most important tasks of the Slovak Republic to create energy management plan so that the
citizens living in this territory have easy access to a sufficient quantity of energy necessary to maintain the standard
of living at an affordable price.
For this purpose, the Ministry of Economy prepared a document, which in the horizon until 2035 assumes and at the
same time defines developments in the energy market. Energy Policy of the Slovak Republic sets as a strategic objective to achieve a competitive low-carbon energy industry
providing safe, reliable and efficient supply of all forms of
energy at affordable prices with regard to customer protection and sustainable development.
Also the individual priorities of the Energy Policy result
out of this. They include: an optimum energy mix, increase
of security of energy supplies, diversification of energy
sources and transport routes, energy efficiency and energy
consumption reduction, energy supply at affordable prices
and optimisation of the share of renewable energy sources,
with an emphasis on the use of heat.
slovenská energetika
32
One of the most important pillars of the Energy Policy is
the energy security. This term covers not only the security of energy equipment, but also a secure supply of all
energy from the source to the end customer. Looking to
the past on world events it is clear that diversification of
energy sources and transport routes and also the support
of efficient development of the storage capacities of natural
gas and crude oil must be assigned to the primary priorities of the energy security. Just these measures will protect
the citizens of the Slovak Republic in the future from the
consequences of similar situations as the gas crisis in 2009,
when it came to a shutdown of gas supplies from Russia.
Another important priority of energy security is the use
of nuclear power plants and the increasing of the level of
nuclear safety and security. The energy released by nuclear
fission is an important part of the energy mix of the Slovak
Republic. This emission-free technology bears also certain
amount of risks. Therefore, it is necessary not to underestimate these aspects and to develop such measures which
would prevent creation of a situation which occurred for
example in Fukushima. That is why the Slovak Republic
fully complies in this regard with all standards of the European Union as well as the IAEA.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Ministry of Economy
of the Slovak Republic
Also other factors contribute to energy security which
must be included among the priorities, namely optimization of the share of domestic renewable energy sources in
heat production with regard to cost effectiveness, utilization of secondary energy sources, reducing dependence
on imported fossil fuels, increase of energy efficiency and
lowering of the final energy consumption as well as maximum use of electrical grids and transit networks across the
territory of the Slovak Republic. Hence alternative energies
such as renewable resources must be sought in the future
which would be economically and environmentally beneficial and would substantially contribute to the energy mix
of the Slovak Republic. On the other hand it is necessary
not only to try to increase the energy conversion, but also
to reduce its consumption. Therefore measures must be
introduced which do not only reduce the final energy consumption, but also increase the energy efficiency.
From the perspective of the state to the priorities of energy efficiency increase further belong reduction of energy
consumption to the EU average, setting a national target
and provision of the financing of the individual measures,
full transposition of the Directive on energy efficiency, establishment of a financial scheme of energy efficiency, providing high-quality and consistent measurement, monitoring and evaluation in the field of energy efficiency and
of course effective management on the consumption side.
Success of energy efficiency from the perspective of customer approach is based on the provision of high-quality information and education on energy efficiency in response to the introduction of intelligent metering systems
and creation of smart grids allowing the customer to obtain information and make the right choice.
pricing as well as in control activities is to prevent possible
unfair trade practices that hinder the development of competition and contribute to the discrimination of the market
participants.
In view of the limited amount of fossil fuels it must be
thought in accordance with the principles of sustainable
development in the future. Just sustainable power industry
in the energy policy of the Slovak Republic ensures this aspect. As a priority this pillar relies on increasing the share
of low-carbon and carbon-free electricity, the use of nuclear energy as a major source of carbon-free electricity,
optimization of RES, especially in heat and also the use of
natural gas as a “transition fuel” to a low-carbon economy
and support of efficient systems of district heating.
Sustainable development must ensure current needs of the
population with no limitation for the future generations.
This requires changes in technology, practices and habits
both on the production and the consumption side.
The Energy Policy of the SR Slovak Republic stands on
four pillars which are the energy security, energy efficiency, competitiveness and sustainability. By their synergistic
connection it can be dealt with energy so that the citizens
are protected from the negative effects of the financial markets, dwindling reserves in different regions, various political factors and crises and accidents in the Slovak Republic as well as worldwide.
An important prerequisite for success is to apply the above
stated principles of energy efficiency to all sectors, such as
buildings, households, energy, industry, transport, agriculture, public sector, etc.
The role of the state is to create favourable legislative conditions for the benefit of the customer as well as the business environment that would promote the competitiveness
of the energy market. In this respect, it is important to ensure competitive final energy prices, stable, well-functioning energy market and predictable legislative and regulatory framework. The responsibility of the state and of an
independent regulator equipped with sufficient powers in
slovak energy annual 2014
33 slovak energy
Závery rokovania Európskeho
jadrového fóra – ENEF 2014
Spracoval: Richard Woltemar, PhD.
dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa, ochranu životného prostredia
a trvalo udržateľný rozvoj. Nové pravidlá EÚ by mali súčasne
umožniť aj efektívny rozvoj jadrovej energetiky pri zachovaní
vysokej úrovne bezpečnosti. SR podporuje všeobecný princíp
technologickej neutrality ako základný element pre hodnotenie kompatibility opatrení štátnej pomoci. Žiadne zdroje
by pri výbere zložiek energetického mixu, a teda ani jadrové,
nemali byť diskriminované.
V poradí deviate rokovanie Európskeho jadrového fóra ENEF
sa konalo v Bratislave v dňoch 16. a 17. júna 2014. Predchádzalo mu bilaterálne rokovanie ministra hospodárstva SR Tomáša
Malatinského a komisára Európskej komisie (EK) pre energetiku Güntera Oettingera. Stretnutia ENEF sa zúčastnil predseda vlády SR Robert Fico, predseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, komisár EK pre energetiku Günter Oettinger, zástupcovia
ministerstiev viacerých krajín EÚ, diplomati, predstavitelia
dozorných orgánov, zástupcovia priemyselných podnikov
a zväzov, ako aj zástupcovia Európskej komisie. Samotné
fórum prebehlo vo veľmi konštruktívnom duchu, pričom sa
diskutovalo najmä o hľadaní miesta jadrovej energetiky v energetickej politike EÚ vo vzťahu k rámcu 2030 a jej význame
z hľadiska energetickej bezpečnosti. Týmto témam sa venovali obaja predsedovia vlád, pričom náš predseda vlády Robert
Fico zdôraznil, že Slovenská republika v súlade so zásadami
politiky EÚ dlhodobo buduje energetický sektor s cieľom prechodu na udržateľnú, bezpečnú a konkurencieschopnú energetiku. Hoci každý z týchto atribútov je dôležitý, v súčasnosti
je to práve otázka energetickej bezpečnosti, ktorá sa nás dotýka najviac. Je iba málo krajín, ktoré sú schopné zabezpečiť si
plnú a dlhodobú energetickú sebestačnosť. Energetická bezpečnosť má preto pre väčšinu štátov výrazný vnútorný i vonkajší zahraničný rozmer, ktorý sa prejavuje vo väčšej či menšej
závislosti národných energetických systémov od vonkajších
dodávateľov a činiteľov. Predseda vlády SR uviedol, že EÚ
dnes ešte nie je schopná plnohodnotne garantovať energetickú
bezpečnosť členských štátov a preto je dôležité, aby snahy
o budovanie spoločnej energetickej bezpečnosti prinášali
jasnú pridanú hodnotu v porovnaní so súčasnými bilaterálnymi vzťahmi s tretími krajinami. Vláda SR preto zastáva názor,
že pripravovaný klimatický a energetický rámec na obdobie
medzi rokmi 2020 a 2030 by mal byť založený na vyváženom prístupe k cieľom energetickej bezpečnosti, konkurencieschopnosti energetiky zabezpečujúcej spoľahlivú a efektívnu
slovenská energetika
34
V rovnakom duchu sa niesol aj prejav českého premiéra
Bohuslava Sobotku, ktorý zdôraznil, že bez ďalšieho rozvoja jadrovej energetiky sa Českej republike, a zrejme aj niektorým ďalším štátom, nepodarí naplniť svoje záväzky v oblasti
znižovania emisií CO2, ak chcú aj naďalej rozvíjať svoju existujúcu priemyselnú základňu. Tiež upozornil na to, že pokiaľ ide o klimaticko-energetickú politiku, EÚ je veľmi ambiciózna, a to bez ohľadu na niektoré negatívne skúsenosti,
ktoré nám aktuálne platný klimaticko-energetický rámec po
roku 2008 priniesol. Česká republika považuje jadrovú energetiku za vhodný prostriedok pre naplnenie cieľov v oblastiach znižovania emisií CO2. Podobne ako v plnení našich
klimaticko-energetických cieľov, jadrová energetika zohráva
veľmi významnú úlohu v zaistení bezpečnosti a plynulosti
dodávok energie. Český premiér ďalej uviedol, že ponechanie
rozhodnutia o energetickom mixe každého členského štátu
v súlade s Lisabonskou zmluvou je nevyhnutné. Štáty musia mať aj naďalej možnosť rozhodovať o energetických investíciách na základe nákladovo-efektívneho využitia svojich
špecifických a objektívne daných národných podmienok.
Pokiaľ ide o situáciu v ČR, rozhodnutie českej vlády neudeliť
v súčasnej dobe akúkoľvek štátnu garanciu na dostavbu dvoch
blokov jadrovej elektrárne Temelín, ktoré viedlo spoločnosť
ČEZ k zastaveniu tendra, je nutné chápať nie ako nedôveru
v budúcnosť jadrovej energetiky. Práve naopak, vláda Českej
republiky jasne deklarovala, že chce aj naďalej rozvíjať jadrovú
energetiku v ČR, ktorú považuje za spoľahlivý, nízko emisný
zdroj základného zaťaženia, ktorý hrá významnú úlohu práve
v zaistení v oblasti energetickej bezpečnosti. Vlastníctvo výrobného a technologického know-how v tejto oblasti sa chápe
ako jedna z konkurenčných výhod EÚ oproti iným regiónom.
Problematike konkurencieschopnosti európskeho priemyslu,
ktorá je zviazaná s cenovo dostupnými energetickými zdrojmi
sa venoval aj Günther Oettinger, komisár EK pre energetiku.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Conclusions of the European
Nuclear Energy Forum – ENEF 2014
V tejto súvislosti uviedol, že v súčasnosti máme v EÚ výrazne
vyššie ceny energií ako napr. v USA. Náš priemysel túto situáciu
zvláda len veľmi ťažko. Ak zvážime fakt, že až 20 % EÚ HDP
je tvorené práve priemyslom, sú konkurenčné ceny energií
kľúčovým prvkom pri udržaní priemyselnej výroby v EÚ. Aj
z tohto dôvodu potrebujeme priemyselnú a energetickú politiku, ktorá bude mať na pamäti ochranu klímy, ale tiež bude
prihliadať aj na spomenuté aspekty. Výzvou z jeho pohľadu
je tiež automatizácia priemyslu a elektromobilita, ktoré budú
v budúcnosti ďalšími oblasťami, kde bude potrebné pokryť
narastajúci dopyt po elektrickej energii. V súvislosti s postojom
komisára Ottingera k jadrovej energetike je vhodné zdôrazniť
jeho vyvážený prístup k tomuto energetickému zdroju, pričom
uviedol, že ešte veľmi dlho bude potrebné využívať všetky
technológie vrátane jadra na pokrytie energetického mixu.
Osobitnými témami, ktoré boli diskutované v rámci druhého
dňa jadrového fóra boli transparentnosť, riziká a príležitosti
jadrovej energetiky a tiež budúcnosť jadrového fóra. Účastníkov fóra zaujali hlavne prezentácie o základných princípoch
transparentnosti a vedenia dialógu s verejnosťou pri určení energetického „mixu“ krajiny. Vybudovanie vzájomnej dôvery sa
ukazuje ako kľúčový faktor takéhoto dialógu, pričom pozitívne
skúsenosti v tejto oblasti majú hlavne Švédsko a Fínsko. Mimoriadne závažnou sa ukazuje tiež problematika investícií do
jadrovej energetiky a snahy o znižovanie investičného rizika.
Nedávne negatívne rozhodnutie Európskej komisie v súvislosti s britským návrhom na financovanie nového jadrového
zdroja – Hinckley Point C naznačuje, že je nevyhnutné sa intenzívne zaoberať schémami financovania jadrovej energetiky,
ktoré budú zlučiteľné s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.
V otázke budúcnosti Európskeho jadrového fóra sa účastníci zhodli na tom, že ENEF sa počas svojej pôsobnosti stal
významnou platformou pre diskusie o jadrovej energetike,
a že by bolo vhodné tento formát zachovať aj v ďalších rokoch.
Európska komisia sa však k tejto téme stavia zdržanlivo. Jej
zástupca Massimo Garribba uviedol, že z hľadiska budúcnosti
jadrového fóra je možné uvažovať napr. o jeho začlenení do
tzv. Berlínskeho fóra, ktoré sa venuje širším energetickým
otázkam, pričom definitívne rozhodnutie o budúcnosti ENEF
by malo vzísť zo záverov tzv. „Riadiacej skupiny“, ktorú komisia zriadi na tento účel.
Processed by: Richard Woltemar, PhD.
The ninth meeting of the European Nuclear Energy Forum
ENEF was held in Bratislava on 16 and 17 June 2014. It was
preceded by a bilateral negotiation of the Minister of Economy
of the Slovak Republic Tomáš Malatinský and the Commissioner of the European Commission (EC) for Energy Günther
Oettinger. The ENEF meeting was attended by the Prime Minister of the Slovak Republic Robert Fico, Prime Minister of the
Czech Republic Bohuslav Sobotka, Commissioner of the EC
for Energy Günther Oettinger, representatives of the Ministries of several EU countries, diplomats, representatives of the
supervisory authorities, representatives of industrial companies and associations as well as representatives of the European Commission. The Forum itself took place in a very constructive spirit, and there were discussions held mainly about
seeking the place of nuclear energy in the EU energy policy in
relation to 2030 climate and energy framework and its significance in terms of energy security. These issues were addressed
by both Prime Ministers, while our Prime Minister Robert
Fico stressed that the Slovak Republic in accordance with the
principles of EU policy builds the energy sector in a long term
slovak energy annual 2014
with the aim of a transition to sustainable, secure and competitive energy sector. Even though each of these attributes is
important, at the present it is just the question of energy security which affects us the most. There are only a few countries
that are able to provide full and long-term energy self-sufficiency. Energy security has therefore significant internal and
external cross-border dimension for the most countries which
is manifested in a greater or lesser dependence of national
energy systems on external suppliers and factors. The Prime
Minister of the Slovak Republic Robert Fico stated that the
EU is not yet able to fully guarantee the energy security of the
Member States and therefore it is important that the efforts to
build common energy security bring clear added value compared to current bilateral relations with third countries. The
Government of the Slovak Republic is therefore of the opinion
that the forthcoming climate and energy framework for the
period between 2020 and 2030 should be based on a balanced
approach to the objectives of energy security, competitiveness
of the energy sector ensuring reliable and efficient supply of
all forms of energy at affordable prices, taking into account
35 slovak energy
Dispečerské
riadenie - srdce
Ministry of Economy
of the Slovak Republic
teplárenstva
customer protection, environmental protection and sustainable development. New EU rules should simultaneously allow
the efficient development of nuclear energy while maintaining a high level of security. The Slovak Republic supports the
general principle of technological neutrality as a basic element
for the assessment of the compatibility of state aid measures.
No resources should be discriminated by the selection of the
energy mix components, not even nuclear ones.
A speech by the Czech Prime Minister Bohuslav Sobotka was
held in the same spirit. He emphasised that without further
development of nuclear energy the Czech Republic and probably also some other countries will not be able to fulfil their
commitments to reduce CO2 emissions if they want to further develop their existing industrial base. He also pointed
out that in terms of climate and energy policy the EU is very
ambitious regardless of some negative experiences that the
currently valid climate and energy framework brought after
2008. The Czech Republic considers nuclear power to be an
appropriate tool for the achievement of the objectives in the
CO2 emission reductions. Similarly as in the fulfilment of our
climate and energy targets, the nuclear energy plays a very important role in ensuring the security and continuity of energy
supplies. The Czech Prime Minister further stated that leaving the decision on the energy mix to each Member State in
accordance with the Lisbon Treaty is essential. The countries
must henceforward have the opportunity to decide on energy
investments based on a cost-effective use of their specific and
objectively given national conditions. Regarding the situation
in the Czech Republic, the decision of the Czech government
currently not to grant any state guarantee for the completion
of two operating units of the nuclear power plant Temelín,
which led the company ČEZ to stop the tender, must not be
understood as a lack of confidence in the future of nuclear
power. On the contrary, the Czech Government has clearly
declared that it wants to continue development of the nuclear
energy in the Czech Republic, which it considers to be reliable,
low-emission source of base load, which plays an important
role in ensuring energy security. Ownership of production
and technological know-how in this field is seen as one of the
EU’s competitive advantages over other regions.
Also Günther Oettinger, Commissioner of the EC for Energy,
dealt with the issue of competitiveness of the European industry, which is tied to affordable energy sources. In this connection he stated that we currently have significantly higher
energy prices in the EU than e.g. in the USA. Our industry
slovenská energetika
36
handles this situation only with great difficulties. Considering
the fact that up to 20% of the EU GDP is composed just of
industry, competitive energy prices are a key element in maintaining industrial production in the EU. Also for this reason,
we need industrial and energy policy, which will bear in mind
the climate protection, but will also take into account these
aspects. A challenge from his point of view is also automation
of the industry and electro mobility, which will be other areas
in the future where it will be necessary to meet the growing
electricity demand. In connection with the position of the
Commissioner Ottinger to nuclear energy, it is appropriate
to emphasize his balanced approach on this energy source, at
which he stated, that it will be necessary for a long time in the
future to use all technologies including nuclear power to cover
the energy mix.
The particular topics that were discussed in the second day of
the Nuclear Energy Forum were nuclear energy transparency,
risks and opportunities and also future of the Nuclear Energy
Forum. Forum participants were interested particularly in the
presentations on the fundamental principles of transparency
and dialogue with the public in the determination of the energy „mix“ of the country. Building mutual trust appears to
be a key factor of such a dialogue, whereby mainly Sweden
and Finland have positive experiences in this area. Also the
issue of investments into nuclear energy and efforts to reduce
investment risk appear to be extremely serious. The recent
negative decision of the European Commission in connection
with the British proposal to finance new nuclear power source
– Hinckley Point C indicates that it is necessary to intensively
deal with the nuclear power financing schemes which will be
compatible with EU rules on state aid.
In the issue of future of the European Nuclear Energy Forum
the participants have agreed that ENEF became an important
platform for debates on nuclear energy during its operation,
and that it would be appropriate to retain this format also in
the following years. The European Commission, however, is
still restrained in this regard. Its representative Massimo Garribba stated that in terms of future of the Nuclear Energy Forum there may be e.g. its incorporation into so-called Berlin
Forum considered which is dedicated to broader energy issues
and the final decision on the future of ENEF should derive
from the conclusions of the so-called „Steering Group“ set up
by the Commission for this purpose.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Smernica 2012/27/EÚ o energetickej
efektívnosti a jej transpozícia
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Spracoval: Ing. Miroslav Mariáš
Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti
Smernica 2012/27/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 14. 11. 2012 o energetickej efektívnosti, ktorá nahrádza smernice
2006/32/ES o energetických službách a 2004/8/ES o podpore výroby elektriny z kogenerácie vstúpila do platnosti 5. 12.
2012. Smernica sa musí transponovať do 5. 6. 2014. Základnou úlohou smernice je úprava legislatívneho rámca energetickej efektívnosti tak, aby bolo možné dosiahnuť cieľ energetickej efektívnosti vo výške 20 % úspor primárnej energie
EÚ v roku 2020.
Smernica definuje tri základné ciele:
Národný indikatívny cieľ energetickej efektívnosti v roku
2020 je stanovený v národnom programe reforiem z apríla 2013 vo výške 20 % úspory primárnej energie v porovnaní s referenčným scenárom PRIMES 2007, čo pre SR
predstavuje dosiahnutie primárnej energie vo výške 680 PJ
v roku 2020 a 435 PJ konečnej spotreby energie v roku 2020.
Ďalším cieľom je cieľ obnovy budov ústredných orgánov
štátnej správy. Je definovaný vo výške povinnej ročnej obnovy 3 % z celkovej podlahovej plochy budov vlastnených
a využívaných ÚOŠS, ktoré majú plochu nad 500 m2, od
9. 7. 2015 250 m2.
Ďalším je cieľ z povinnej schémy úspor 2014 – 2020,
ktorý predstavuje dosiahnutie úspor energie vo výške 1,5 %
z priemeru predaja energie všetkých obchodníkov s energiou
v rokoch 2010 – 2012 v každom z rokov 2014 až 2020. Cieľ je
možné dosiahnuť aj alternatívnym spôsobom cez štátne programy, fondy a podporné schémy.
Smernica zdôrazňuje aj energetickú efektívnosť vo verejnom
obstarávaní. ÚOŠS majú, pokiaľ je to nákladovo efektívne,
ekonomicky realizovateľné a technicky vhodné, obstarávať
výrobky, služby a budovy iba v najvyššej triede energetickej
efektívnosti. Smernica ďalej nabáda maximalizovať financie
z viacerých existujúcich fondov a zriadiť nové finančné nástroje. Je vytvorená možnosť zriadiť fond energetickej efektívnosti,
pričom plnenie cieľov je možné dosiahnuť aj formou príspevku do tohto fondu.
Smernica upravuje povinnosti aj v oblasti energetických auditov. Energetický audit je potrebné vypracovať každé štyri roky
pre veľké podniky do 5. 12. 2015. Audity musia byť nezávislé,
vysoko kvalitné a nákladovo efektívne a musia ich urobiť kvalifikovaní odborníci. Energetický audit pre malé a stredné podniky a realizácia odporúčaní sa má podporovať cez podporné
programy. Vzdelávacie programy a kvalifikačné schémy majú
byť zavedené pre energetických audítorov, poskytovateľov energetických služieb, energetických manažérov a inštalatérov
prvkov budovy.
slovak energy annual 2014
Podľa smernice je potrebné nainštalovať presné meradlá elektriny, plynu, tepla, chladu a teplej vody za konkurencieschopné ceny, zobrazujúce skutočnú spotrebu a skutočnú dobu
využívania. Individuálne meradlo sa poskytne vždy, keď sa
nahrádza existujúce meradlo, pri zriadení nového pripojenia
v novej budove a pri uskutočnení významnej obnovy budovy.
Individuálne meradlá tepla, chladu alebo teplej vody musia
byť nainštalované do 31. 12. 2016. Pri zavedení inteligentných meracích systémov sa má podrobne informovať o ich
výhodách.
Údaje o vyúčtovaní majú byť od 31. decembra 2014 presné
a založené na skutočnej spotrebe. Koncoví odberatelia musia
mať jednoduchý prístup k informáciám o histórii spotreby,
ktoré im umožnia vlastnú kontrolu. Koncový odberateľ bude
môcť dostávať elektronické informácie o vyúčtovaní, elektronické vyúčtovanie a na požiadanie aj spôsob zostavenia vyúčtovania. Vo vyúčtovaní sa uvedú informácie o aktuálnych
nákladoch na energiu a porovnanie ponuky na rovnocennom
základe.
Analýza potenciálu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VU KVET) a efektívneho centrálneho zásobovania teplom (CZT) sa má vypracovať na národnej úrovni do
30. 12. 2015. Analýza nákladov a výnosov sa vykoná pri pláne alebo významnej rekonštrukcii elektrárne nad 20 MWt,
závodnej elektrárne nad 20 MWt, alebo systéme CZT alebo pri
návrhu nového zdroja tepla nad 20 MWt. Autorizačné a povoľovacie kritériá pre VU KVET a účinné CZT obsahujú povinnosť vypracovať analýzu nákladov a výnosov. Na miestnej
a regionálnej úrovni sa má zohľadniť potenciál účinného CZT
v súčinnosti s VU KVET a potenciál pre rozvoj miestnych
a regionálnych trhov s teplom.
Regulátor poskytne stimuly pre prevádzkovateľov prenosových
a distribučných sietí a sústav. Regulácia siete a tarify nesmú
zamedziť podpore úspor energie. Sieťové tarify môžu podporovať dynamickú tvorbu cien v rámci reakcie strany spotreby. Do
30. 6. 2015 sa má posúdiť potenciál energetickej efektívnosti
plynárenskej a elektrizačnej infraštruktúry. Má sa podporiť trh
s energetickými službami a vytvoriť zoznam kvalifikovaných
37 slovak energy
Directive 2012/27/EU on energy
efficiency and its transposition
Ministry of Economy of the Slovak Republic
poskytovateľov energetických služieb. Každoročne je potrebné
podať správu o energetickej efektívnosti.
Návrh zákona o energetickej efektívnosti
Návrh zákona o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov transponuje spomínanú smernicu
2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Predložený návrh
zákona nahrádza zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri
používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na rozsah smernice sa predloženým návrhom zákona zároveň novelizujú
niektoré ďalšie právne predpisy.
Návrh zákona upravuje a precizuje rámec pre racionálne
používanie energie, stanovujú sa požiadavky na energetickú
efektívnosť pri premene, prenose, preprave, distribúcii a spotrebe energie, upravuje sa monitorovanie a podpora energetickej efektívnosti a ustanovujú sa povinnosti pre fyzické
osoby, podnikateľov, právnické osoby a orgány štátnej správy
pri používaní energie. Jeho cieľom je zvýšiť účinnosť využitia energie v celom energetickom reťazci, najmä v oblastiach
konečnej spotreby s vysokým predpokladom úspor energie,
ako sú budovy alebo priemysel. Návrh umožňuje ministerstvu
uzatvárať dohody o úsporách energie s priemyselnými subjektmi.
Návrh vytvára základný systém na podporu rozvoja trhu
s energetickými službami v podmienkach Slovenskej republiky
a upravuje požiadavky na obnovu budov ústredných orgánov
štátnej správy a ďalšie opatrenia v oblasti budov. V rámci podpory zvyšovania odbornosti v energetike sú navrhnuté kvalifikačné schémy pre poskytovateľov energetickej služby s garantovanou úsporou energie a vylepšený systém kvalifikácie
energetického audítora. Návrh zákona sa plne snaží uplatniť
základnú myšlienku smernice o možnosti poskytnúť spotrebiteľovi energie dostatok informácií na to, aby mohol riadiť
svoju spotrebu energie čo najúspornejšie. Tomu napomáha
aj monitorovací systém energetickej efektívnosti, umožňujúci
monitorovať úspory energie v celom národnom hospodárstve,
potrebný pre vyhodnotenie národného indikatívneho cieľa
energetickej efektívnosti stanoveného v rámci Stratégie 2020.
Zároveň sú stanovené základné úlohy pre príspevkovú organizáciu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá
je prevádzkovateľom monitorovacieho systému.
Processed by: Ing. Miroslav Mariáš
Directive 2012/27/EU on energy efficiency
The Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 14 November 2012 on energy efficiency,
which replaced the Directive 2006/32/EC on energy services and 2004/8/EC on the promotion of electricity produced
from cogeneration, entered into force on 05 December 2012. The Directive must be transposed by 05 June 2014. The
fundamental task of the Directive is an adaptation of the legislative framework in order to achieve energy efficiency target
of 20% primary energy savings of the EU in 2020
The Directive defines three basic objectives:
The National indicative energy efficiency target in 2020 is
set in the National Reform Programme of April 2013 in the
amount of 20% primary energy savings compared to PRIMES
2007 baseline which represents the achievement of primary energy consumption of 680 PJ in 2020 and 435 PJ of final
energy consumption in 2020 for the Slovak Republic.
Another objective is the objective of reconstruction of buildings of central government authorities. It is defined in the
amount of mandatory annual renewal of 3% of the total floor
area of buildings owned and used by central government authorities, which have an area of over 500 m2, and from 9 July
2015 250 m2.
slovenská energetika
38
Another objective is the objective from the compulsory savings scheme 2014 – 2020, which represents achievement of
energy savings of 1.5 % from the average of energy sales of all
energy traders in 2010 – 2012 in each year of the years 2014
– 2020. The objective can be achieved also by an alternative
method through state programs, funds and support schemes.
The Directive also emphasises energy efficiency in public procurement. Central government authorities have, if it is cost-effective, economically viable and technically feasible, to procure goods, services and buildings only in the highest energy
efficiency class. The Directive further encourages maximize
funding from multiple existing funds and establish new financial instruments. There is a possibility to establish an energy
efficiency fund, while the objectives may be achieved also in
the form of a contribution to this fund.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Ministry of Economy
of the Slovak Republic
The Directive regulates the obligations also in the field of energy audits. An energy audit must be elaborated every four
years for large enterprises by 5 December 2015. Audits must
be independent, high-quality, cost-effective and must be made
by qualified professionals. Energy audit for SMEs and the implementation of the recommendations should be supported
through support programs. Training programs and qualification schemes have to be introduced for energy auditors, energy service providers, energy managers and installers of building elements.
According to the Directive it is necessary to install precise
electricity, gas, heat, cold and hot water meters at competitive
prices, showing the real consumption and real time of use. The
individual meter is provided always when the existing meter
is being replaced, by establishment of a new connection in a
new building and at performance of major renovation of the
building. Individual heat, cold or hot water meters must be installed by 31.12.2016. At introduction of intelligent measuring
systems the end-users should be thoroughly informed about
their benefits.
The billing data have to be as of 31.12.2014 precise and based
on real consumption. End users must have an easy access to
information about the consumption history which will allow
them their own checking. The end user will be able to get electronic billing information, electronic billing and on request
also the type of billing composition. In the billing there is information on current costs for energy and comparable deals
on an equal basis stated.
The analysis of the potential of highly efficient combined heat
and power (CHP) and efficient district heating (DH) should
be processed at the national level until 30.12.2015. Cost-benefit analysis is carried out during the plan or major reconstruction of a power plant above 20 MWt, captive power plant
above 20 MWt, or DH system or at the proposal of a new heat
source above 20 MWt. Authorisation and permission criteria for CHP and efficient DH contain the duty to elaborate a
cost-benefit analysis. At local and regional level the potential
of an efficient DH in conjunction with CHP and a potential
for the development of local and regional markets with heat
should be taken into consideration.
The regulator will provide incentives for transmission and distribution networks and systems operators. The network regulation and tariffs may not prevent the support of energy savings. Network tariffs can support dynamic pricing in response
slovak energy annual 2014
to the consumption. By 30.06.2015 the potential of energy efficiency of gas and electricity infrastructures should be
evaluated. The market for energy services should be supported
and a list of qualified energy service providers should be established. Each year it is necessary to submit a report on energy
efficiency.
Draft Act on energy efficiency
The draft Act on energy efficiency and on change and amendment to certain acts transposes the above mentioned Directive 2012/27/EU on energy efficiency. The submitted draft act
replaces the Act No. 476/2008 Coll. on efficiency in the use
of energy (Energy Efficiency Act) and on change and amendment to certain acts. Given the scope of the Directive by the
submitted draft act, also certain other legal regulations are
amended.
The draft act regulates and elaborates the framework for rational use of energy. Requirements for energy efficiency in the
energy conversion, transmission, transfer, distribution and
consumption are set, monitoring and support of energy efficiency is regulated and duties for physical persons, entrepreneurs, legal persons and state administration bodies in energy
use are established. Its aim is to increase the efficiency of energy use in the whole energy chain, particularly in the fields
of final consumption with high potential of energy savings as
buildings or industry. The draft allows the Ministry to conclude contracts on energy savings with industrial subjects.
The draft act creates a basic system to support development
of a market for energy services in the conditions of the Slovak
Republic and regulates requirements for the reconstruction
of buildings of central government authorities and further
measures in the field of buildings. To support the development of expertise in the energy sector there are qualification
schemes for the energy services providers with guaranteed energy savings and an improved system of the energy auditor
qualification designed. The draft act seeks to fully apply the
basic principle of the Directive on the possibility to provide
sufficient information to the energy consumer to enable it to
manage energy as sparingly as possible. Also the energy efficiency monitoring system allowing monitoring the energy
savings in the national economy necessary for the evaluation
of the national indicative energy efficiency target set out in the
Strategy 2020 helps it. At the same time the basic tasks for the
contributory organization of the Ministry of Economy of the
Slovak Republic which is the operator of the monitoring system are set.
39 slovak energy
Tretí akčný riadenie
plán energetickej
Dispečerské
- srdce
efektívnosti na roky 2014 – 2016
teplárenstva
s výhľadom do roku 2016
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Spracovala: Ing. Katarína Korytárová, PhD.
Téma energetickej efektívnosti sa dostáva do popredia, a to tak vďaka prínosom, ktoré opatrenia zamerané na úsporu
energie prinášajú (napr. znižovanie prevádzkových nákladov podnikov, domácností a verejného rozpočtu, zvyšovanie
energetickej bezpečnosti, zvýšenie zamestnanosti), ako aj požiadavkami vyplývajúcimi z európskej legislatívy, zameranými na dosahovanie úspor energie v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva.
Strategický rámec energetickej efektívnosti v SR tvorí Koncepcia energetickej efektívnosti (2007) a jej vykonávajúce nástroje – trojročné akčné plány energetickej efektívnosti (ďalej len
„akčné plány“). Akčné plány majú za cieľ jednak navrhovať
také opatrenia energetickej efektívnosti, ktoré zabezpečia plnenie cieľov úspor energie, ako aj pravidelne vyhodnocovať
tieto opatrenia a plnenie cieľov. Toto nastavenie vyplýva zo
smernice 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, pričom nová smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti predlžuje povinnosť predkladať akčné plány a rozširuje rozsah akčných
plánov. Vládou nedávno schválený (9. júla 2014) v poradí
tretí akčný plán reflektuje na ciele úspor energie stanovených
podľa oboch smerníc a zohľadňuje nové požiadavky smernice
2012/27/EÚ ohľadom monitorovania plnenia najdôležitejších
ustanovení smernice.
Vyhodnotenie opatrení druhého akčného
plánu
Na rozdiel od predchádzajúceho akčného plánu tretí akčný
plán vyhodnocuje opatrenia energetickej efektívnosti výlučne
na základe jednotlivých projektov (t. j. nie na základe agregovaných štatistických údajov). Takýmto spôsobom je možné
vyhodnotiť 81 % celkových plánovaných úspor energie stanovených na roky 2011 až 2013, čo predstavuje úsporu konečnej
energetickej spotreby vo výške zhruba 6,7 PJ.1 Je to značný
pokrok oproti predchádzajúcemu akčnému plánu, (v ktorom
sme na základe jednotlivých projektov vyhodnotili 30 % vtedajšieho trojročného cieľa úspor energie).
Najväčšie úspory boli zaznamenané v sektore budov (zahŕňa
všetky budovy okrem budov verejného sektora), priemysle
a verejnom sektore. Z jednotlivých, už existujúcich finančných
mechanizmov, (v prípade väčšiny z nich primárnym cieľom
nie je dosahovanie úspor energie), najviac prispeli opatrenia
financované v rámci štrukturálnych fondov, Štátneho fondu
rozvoja bývania, ako aj iných finančných mechanizmov (napr.
Slovseff II., Ekofond). Uvedené úspory energie si v období
2011 až 2013 vyžiadali celkové investície zhruba vo výške
6,9 mld. eur. Čiastkové plnenie stanoveného cieľa možno
vysvetliť neexistenciou stáleho a systematického finančného
mechanizmu na podporu opatrení energetickej efektívnosti,
ako aj tým, že v súčasnosti nemožno monitorovaním pokryť
všetky projekty zamerané na úspory energie.
slovenská energetika
40
Nové a pokračujúce opatrenia energetickej
efektívnosti na roky 2014 až 2016
Plánované opatrenia na obdobie 2014 až 2016 sú zamerané
najmä na priemysel, budovy a verejný sektor. Významné
úspory energie sa taktiež predpokladajú na strane premeny,
prenosu a distribúcie energie. Opatrenia sú navrhované tak,
aby ich bolo možné v čo najväčšej miere vyhodnotiť po jednotlivých projektoch. Plánované opatrenia v treťom akčnom
pláne predstavujú zhruba 85 % z trojročného cieľa úspor
energie v konečnej energetickej spotrebe stanoveného
na roky 2014 až 2016 (8,66 PJ z 10,25 PJ). Bude dosiahnutý cieľ
úspor vyjadrený v primárnej energetickej spotrebe, avšak len
za predpokladu realizácie opatrení na strane premeny, prenosu a distribúcie energie zo strany súkromného sektora. Akčný
plán obsahuje aj predpokladané úspory energie, ktoré možno
dosiahnuť prostredníctvom nových a pokračujúcich opatrení v horizonte do roku 2020, a to vo výške 84 % v konečnej
energetickej spotrebe a zhruba 100 % v primárnej energetickej
spotrebe.
Medzi najdôležitejšie podporné programy budú patriť nové
štrukturálne fondy. Navrhované sú aj doplnkové dotácie pre
financovanie opatrení v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktoré nemôžu byť financované z Operačného programu
Kvalita životného prostredia, avšak ich poskytovanie je podmienené nájdením vhodného zdroja v budúcnosti. Výzvou do
ďalšieho obdobia bude zabezpečiť financovanie aj pre obnovu budov ústredných orgánov štátnej správy v bratislavskom
kraji tak, aby bol cieľ vyplývajúci z novej smernice splnený.
Záver
Z vyhodnotenia druhého akčného plánu vyplýva, že opatrenia energetickej efektívnosti sa realizujú aj napriek neexistujúcemu stálemu zdroju financovania opatrení energetickej
efektívnosti. Cieľ úspor energie je však v súčasnosti možné
vyhodnotiť vo výške 81 % stanoveného cieľa. Dôvodom tohto
stavu je najmä fakt, že v SR neexistuje koordinovaný mechanizmus financovania energetickej efektívnosti prepojený
na stály zdroj financovania.
Tento fakt sa následne prenáša aj do ďalšieho obdobia, kedy
na základe plánovaných opatrení bude možné plniť ciele úspor
energie do roku 2016 iba za predpokladu značných súkromných investícií na strane premeny, prenosu a distribúcie
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
The Third Energy Efficiency Action
Plan for the years 2014–2016 with
a view to 2016
energie. Na to, aby SR dokázala plniť stanovené ciele do roku
2020 sa bude potrebné zabezpečiť efektívne využívanie existujúcich a plánovaných finančných zdrojov, ako aj stály mechanizmus financovania energetickej efektívnosti. Za cieľom
priblíženia k 100-percentnému vyhodnoteniu plnenia cieľov
na základe projektov bude potrebné ďalšie precizovanie,
rozšírenie a zautomatizovanie systému monitorovania a verifikácie úspor energie. Pomôže to aj pri zabezpečovaní
povinného každoročného vyhodnocovania plnenia cieľov
energetickej efektívnosti vyplývajúceho z novej smernice.
Na roky 2011-2013 bol z dôvodu neexistencie finančného podporného mechanizmu stanovený cieľ vo výške 2,7 % z priemernej konečnej
energetickej spotreby v rokoch 2001 – 2005, čo zodpovedá 8 362 TJ (bez vplyvu spoločností obchodujúcich s emisnými kvótami skleníkových
plynov podľa smernice 2003/87/ES).
1
Dosiahnuté úspory energie (KES) 2011 - 2013 (TJ)
Achieved energy savings (final energy consumption) 2011-2013 (TJ)
Spotrebiče / Appliances 10 %
Plánovaná úspora KES 2014 - 2016 (TJ)
Projected energy savings (final energy consumption)
2014-2016 (TJ)
Spotrebiče/ Appliances 8 %
Doprava /
Transportation 7 %
Doprava /
Transportation 4 %
Verejný sektor /
Public sector 10 %
Budovy /
Buildings 60 %
Priemysel /
Industry 16 %
Verejný sektor /
Public sector 19 %
Budovy /
Buildings 36 %
Priemysel / Industry 30 %
Obr. č. 1: Prehľad najvýznamnejších opatrení a ich podiel na celkovej dosiahnutej úspore energie v rokoch 2011-2013
Obr. č. 2: Plánované úspory energie na základe jednotlivých opatrení v rokoch
2014-2016 podľa sektorov
Fig. 1: Overview of the most important measures and their contribution to
the total energy savings achieved in the years 2011-2013
Fig. 2: Projected energy savings based the on individual measures in the years
2014-2016 by sectors
Processed by: Katarína Korytárová, PhD.
Téma energetickej efektívnosti sa dostáva do popredia, a to tak vďaka prínosom, ktoré opatrenia zamerané na úsporu
energie prinášajú (napr. znižovanie prevádzkových nákladov podnikov, domácností a verejného rozpočtu, zvyšovanie
energetickej bezpečnosti, zvýšenie zamestnanosti), ako aj požiadavkami vyplývajúcimi z európskej legislatívy zameranými
na dosahovanie úspor energie v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva.
The strategic framework of energy efficiency in the Slovak Republic is composed of a Concept of Energy Efficiency (2007)
and its implementing instruments – three-year Energy Efficiency Action Plans (hereinafter only the “Action Plans”). The
Action Plans have on one hand the purpose of proposing such
energy efficiency measures which ensure the objectives of energy savings, and on the other hand they have to periodically
evaluate these measures and fulfilment of the objectives.
slovak energy annual 2014
This setting results from the Directive 2006/32/EC on energy
end-use efficiency and energy services while the new Directive 2012/27/EU on energy efficiency extends the obligation
to submit action plans and extends the scope of action plans.
The Third Action Plan recently (9 July 2014) approved by
the Government reflects the energy savings targets set under
the both directives and reflects the new requirements of the
Directive 2012/27/EU on the monitoring of fulfilment of the
most important provisions of the Directive.
41 slovak energy
Ministry of Economy of the
Slovak Republic
Evaluation of measures of the Second
Action Plan
Different from the previous Action Plan the Third Action
Plan evaluates energy efficiency measures solely on the basis
of the individual projects (i.e. not based on aggregated statistical data). In this way it is possible to come to the result
of 81 % of the overall projected energy savings set for the
years 2011 to 2013, representing a saving of the final energy
consumption of about 6.7 PJ.1 It is a significant progress compared to the previous Action Plan (in which we achieved
30 % of the then three-year energy savings target based on the
individual projects).
The greatest savings were recorded in the sector of buildings (it includes all buildings except buildings of the public
sector), industry and the public sector. From the individual,
already non-existing funding mechanisms (for most of them
the primary goal is not achieving of energy savings), measures financed under the Structural Funds, State Housing Development Fund as well as other funding mechanisms (e.g.
Slovseff II., Ekofond) contributed the most. The above stated
savings in energy required overall investment of around 6.9
billion Euros in the period of 2011 to 2013. A partial fulfilment of the stated objective can be explained by the lack of
permanent and systematic financial mechanism to support
energy efficiency measures as well as by the fact that currently all projects aimed at energy savings cannot be covered by
monitoring.
New and continuing energy efficiency
measures for the years 2014 to 2016
Measures planned for the period 2014-2016 are mainly focused on industry, buildings and public sector. Significant energy savings are also contemplated on the part of the conversion, transmission and distribution of energy. The measures
are designed so that they can be evaluated as far as possible
by the individual projects. The measures planned in the Third
Action Plan represent approximately 85 % of the three-year
energy savings target in the final energy consumption set for
the years 2014 to 2016 (8.66 PJ of 10.25 PJ). The objective
of savings will be achieved expressed in the primary energy
consumption, however only under the assumption of implementation of measures on the side of energy conversion,
transmission and distribution by the private sector. The Ac-
tion Plan includes also the projected energy savings that can
be achieved by new and continuing measures in the horizon
until 2020, amounting to 84 % in the final energy consumption and approximately 100 % in the primary energy consumption.
The most important support programs will include the new
Structural Funds. There are also additional subsidies proposed
to finance measures in the Bratislava Self-Governing Region
which cannot be financed from the operational programme
Environmental Quality, but their provision is conditioned by
finding a suitable source in the future. The challenge for the
next period will be to provide funding also for the restoration
of buildings of central government authorities in the Bratislava region so that the goal under the new Directive is achieved.
Conclusion
The evaluation of the Second Action Plan shows that energy
efficiency measures are implemented although there are no
stable sources of funding of energy efficiency measures. The
energy savings target was now achieved at the rate of 81% of
the set target. The reason for this is mainly the fact that in the
Slovak Republic there is no coordinated energy efficiency financing mechanism linked to a permanent source of funding.
This fact is subsequently transferred to the next period, when
on the basis of the planned measures it will be possible to
fulfil the energy savings targets by 2016 only under the condition of a substantial private investment on the part of the
conversion, transmission and distribution of energy.
In order for the Slovak Republic to fulfil the targets set by
2020 it will be necessary to ensure efficient using of existing
and planned financial resources as well as a permanent funding mechanism for energy efficiency. In order to approach
100-percent achievement of the fulfilment of the objectives
under the projects further precision, extension and automation of the monitoring system and energy savings verification
will be necessary. It will help also in ensuring mandatory annual evaluation of the objectives of energy efficiency resulting
from the new Directive.
For 2011–2013 due to the lack of financial support mechanism the objective was set to 2.7 % of the average final energy consumption in
2001–2005, corresponding to 8,362 TJ (excluding the influence of the companies trading with greenhouse gas emission allowances pursuant
to the Directive 2003/87/EC).
1
slovenská energetika
42
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Zákon č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
Act No. 100/2014 Coll., amending and supplementing
the Act No. 657/2004 Coll. on heat energy
Spracovala: Ing. Mária Kováčová
Dňa 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 100/2014
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Týmto zákonom sa transponujú niektoré ustanovenia smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti,
ktoré priamo súvisia s tepelnou energetikou, do základného
legislatívneho rámca v tepelnej energetike, ktorým bol zákon
č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších
predpisov a príslušné vykonávacie predpisy k tomuto zákonu. Z dôvodu transpozície vybraných ustanovení smernice
2012/27/EÚ sa definuje koncový odberateľ, viaceré typy zdrojov tepla vrátane zdroja na výrobu tepla v budove a účinného
centralizovaného zásobovania teplom a stanovuje sa povinnosť, najneskôr do 31. decembra 2016, inštalovať určené
meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla u konečného spotrebiteľa aj v budovách s centrálnym zdrojom tepla. Obdobne
to platí aj pre pravidlá rozpočítania nákladov na výrobu tepla.
Ako reakcia na podnety z praxe sa spresňujú podmienky pre
výkon funkcie zodpovedného zástupcu. V súvislosti s podporou účinného centralizovaného zásobovania teplom sa
stanovujú doplňujúce podmienky pri výstavbe sústavy tepelných zariadení posudzovaním, či nová sústava tepelných
zariadení nepriaznivo neovplyvní existujúce účinné centralizované zásobovanie teplom. Predmetom novely je spresnenie
podmienok pri povinnosti prednostného pokrytia potreby
tepla z existujúcich zdrojov na využívanie obnoviteľnej energie pre nové budovy. Doplnená bola aj nová úprava práv a povinností držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike v súvislosti so vstupom na cudzie pozemky pri výkone
povolených činností.
S cieľom aktualizovať koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky a pravidelne hodnotiť využívanie potenciálu
úspor energie pri výrobe a dodávke tepla sa pre obce stanovuje povinnosť minimálne raz za päť rokov prerokovať obecným zastupiteľstvom aktualizovanú koncepciu rozvoja obce
v oblasti tepelnej energetiky a schválenú časť aktualizovanej
koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky doplniť
do územno-plánovacej dokumentácie obce. Pre aktualizáciu
takýchto koncepcií sa v rámci Európskych štrukturálnych
a investičných fondov programového obdobia 2014 až 2020
pripravuje finančný mechanizmus.
Processed by: Ing. Mária Kováčová
On 1 May 2014, the Act No. 100/2014 Coll., amending and
supplementing the Act No. 657/2004 Coll. on heat energy,
entered into force. By this Act certain provisions of the Directive 2012/27/EU on energy efficiency are transposed, which
are directly related to the heat energy, into the basic legislative framework in the heat energy, which was the Act No.
657/2004 Coll. on heat energy as amended by later legislation
and the respective implementing regulations to this Act.
Due to the transposition of selected provisions of the Directive 2012/27/EU the end customer, multiple types of heat
sources including source for the heat production in the building and an efficient district heating are defined and an obligation is set out to install designated meters or proportional
heat distributors at the end customer also in the buildings
with central heat source by 31 December 2016 at the latest.
The same applies also for the rules of allocation the cost for
the heat production.
In response to stimuli from practice the conditions for the
performance of the responsible representative are specified
in more detail. With regard to support of an efficient district
heating additional conditions for the construction of the
slovak energy annual 2014
heating equipment system are set by an assessment whether
the new system of heating equipment will not adversely affect the existing efficient district heating. The subject of the
amendment is specification of the conditions of the preferential heat coverage duty from the existing sources of renewable
energy use for new buildings. Also the new regulation of rules
and duties of the business permit holder in the heat energy
in respect of entering third-party land in the performance of
authorized activities was supplemented.
With the aim to update the concept of municipality development in the field of heat energy and to regularly evaluate using of the energy savings potential in the heat production and
supply, there is a duty set for the municipalities to discuss at
least once in five years an updated concept of municipality development in the field of heat energy by the municipal
council and to add the approved part of the updated concept
of municipality development in the field of heat energy to the
territorial-planning documentation of the municipality. To
update these concepts within the European Structural and
Investment Funds 2014-2020 a financial mechanism is in
preparation.
43 slovak energy
Zväz zamestnávateľov
Dispečerské
riadenie - srdce
energetiky Slovenska
teplárenstva
Union of Employers of Power
Industry in Slovakia
Zväz je nezávislou organizáciou, združujúcou zamestnávateľov na Slovensku, ktorých predmetom činnosti je výroba
a rozvod elektrickej energie, a s tým priamo súvisiace činnosti,
ako je výskum, projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre potreby energetiky. Združuje právnické aj fyzické osoby, celkovo 28 riadnych a jedného pridruženého člena.
Členské organizácie ZZES zamestnávajú približne 20 000 zamestnancov.
The Union is an independent organization associating
employers in Slovakia, whose business is the production
and distribution of electricity and directly related activities, such as research, design, production, installation and
operation of equipment for the needs of the power industry.
It associates corporate bodies as well as natural persons, a total of 28 full and one associate member. The member organizations of ZZES employ approximately 20,000 employees.
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava
telefón/záznamník: +421 2/58663586
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
Mlynské Nivy 47 , 821 09 Bratislava
Phone/answering machine: +421 2/58663586
Prezident: Ing. Miroslav Stejskal,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
President: Ing. Miroslav Stejskal,
Chairman of the Board and Director General,
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Generálny sekretár: Ing. Vladimír Tonka
Tel.: +421 2/5866 3586
E-mail: [email protected], [email protected]
Počet členských organizácií (riadny člen): 29
Počet zamestnancov: približne 14 500
Členské organizácie s najväčším počtom zamestnancov:
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava
Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina
Východoslovenská energetika Holding a. s., Košice
Secretary General: Ing. Vladimír Tonka
Phone: +421 2/5866 3586
E-mail: [email protected], [email protected]
Number of member organisations (full member): 29
Number of employees: approximately 14,500
Membership organisations with the largest number of employees:
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava
Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina
Východoslovenská energetika Holding a. s., Košice
Členské organizácie ZZES:
Slovenské elektrárne, a. s.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
Západoslovenská energetika, a. s.
Východoslovenská energetika Holding, a. s.
Stredoslovenská energetika, a. s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Slovenské energetické strojárne, a. s.
SAG Elektrovod, a. s.
V-Energie, s. r. o.
Elektrovod Produkt, a. s.
Tepláreň Košice, a. s.
Žilinská teplárenská, a. s.
Zvolenská teplárenská, a. s.
Martinská teplárenská, a. s.
Bratislavská teplárenská, a. s.
Schrack Technik, s. r. o.
VUJE, a.s.
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Stredná odborná škola automobilová, Bratislava
Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina
Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava
Stredná odborná škola – szakkozépiskola, Veľké Kapušany
Energoprojekt SLOVAKIA, a. s.
ENCON, s. r. o.
RoTTeL, s. r. o.
ČEZ Slovensko, s. r. o.
Národný jadrový fond
ENE-TEP, a. s.
ZZES membership organisations:
Slovenské elektrárne, a. s.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
Západoslovenská energetika, a. s.
Východoslovenská energetika Holding, a. s.
Stredoslovenská energetika, a. s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Slovenské energetické strojárne, a. s.
SAG Elektrovod, a. s.
V-Energie, s. r. o.
Elektrovod Produkt, a. s.
Tepláreň Košice, a. s.
Žilinská teplárenská, a. s.
Zvolenská teplárenská, a. s.
Martinská teplárenská, a. s.
Bratislavská teplárenská, a. s.
Schrack Technik, s. r. o.
VUJE, a.s.
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Stredná odborná škola automobilová, Bratislava
Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina
Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava
Stredná odborná škola – szakkozépiskola, Veľké Kapušany
Energoprojekt SLOVAKIA, a. s.
ENCON, s. r. o.
RoTTeL, s. r. o.
ČEZ Slovensko, s. r. o.
Národný jadrový fond
ENE-TEP, a. s.
slovenská energetika
44
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Novinky v kolektívnych
zmluvách vyššieho stupňa
z pohľadu Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení
Slovenskej republiky (AZZZ SR)
Rozhovor s Ing. Vladimírom Tonkom, generálnym sekretárom
Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska a členom Porady
generálnych sekretárov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Zákon o kolektívnom vyjednávaní bol v polovici minulého roka novelizovaný a priniesol viaceré výrazné zmeny pre všetky sektory hospodárstva. Ako konštatuje v rozhovore generálny sekretár Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska a člen Porady generálnych sekretárov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Ing. Vladimír
Tonka, rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa má v praxi isté rezervy.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára
pre väčší počet zamestnávateľov medzi organizáciou zamestnávateľov (zväz, združenie, asociácia) a príslušným odborovým zväzom. Dohaduje sa pre jednotlivé hospodárske odvetvia alebo časti odvetví. Pred viac ako rokom,
v júli minulého roka, došlo k zmenám pri rozširovaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa do praxe. Pozreli sme sa na to s
Ing. Vladimírom Tonkom trochu bližšie.
V čom je rozdiel medzi predchádzajúcou právnou úpravou
a terajšou?
Zásadné rozdiely sú tri. Prvý rozdiel je v tom, že podľa predchádzajúcej právnej úpravy návrh na rozšírenie mohli podať
spoločné zmluvné strany kolektívnej zmluvy. Dnes môže podať návrh len jedna zmluvná strana. Predtým bolo podmienkou podať spoločný návrh, aby bol všeobecne akceptovateľný.
Po novom teda môže podať návrh odborová organizácia, ktorá
je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy, aj samostatne.
Druhý rozdiel je v tom, že podľa predchádzajúcej právnej
úpravy, zamestnávateľ, na ktorého sa kolektívna zmluva
navrhovala rozširovať, musel s návrhom na rozšírenie súhlasiť.
V súčasnosti s ním už nemusí súhlasiť, má len možnosť sa
k návrhu vyjadriť, a to po dobu 30 dní, kedy je návrh zverejnený v Obchodnom vestníku. Tretí rozdiel je v tom, že
podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa návrh na rozšírenie
podával na konkrétneho zamestnávateľa. Aktuálna právna
úprava sa už nerozširuje na konkrétneho zamestnávateľa, ale
na odvetvie alebo časť odvetvia podľa Štatistickej klasifikácie
ekonomických činností (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa
zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE
Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS)
č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach
štatistiky a Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 306/2007 Z. z., z 18. júna 2007, ktorou sa vydáva Štatistická
klasifikácia ekonomických činností).
slovak energy annual 2014
Bola predchádzajúca situácia pri kolektívnych zmluvách
vyššieho stupňa nepostačujúca, alebo prečo bolo nutné
pristúpiť k ich úpravám?
Uvedené zmeny navrhlo ministerstvo práce, s vysokou pravdepodobnosťou na základe konzultácií s odbormi. Pre podnikateľské prostredie nie je súčasná právna úprava vyhovujúca. Bola rozporovaná aj v čase tvorby novely zákona, kde sme
oponovali a hlavne nesúhlasili s možnosťou podania návrhu
kolektívnej zmluvy jednou zmluvnou stranou. Ako nemalý
problém vnímame aj zverejnenie návrhu v Obchodnom vestníku, ktoré dotknutý zamestnávateľ nemusí zaregistrovať a uplatniť v ňom svoje pripomienky. Podmienkou pri rozšírení
záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa teda už nie je
súhlas zamestnávateľa, na ktorého sa má záväznosť kolektívnej
zmluvy rozšíriť. Návrhy na rozšírenie záväznosti kolektívnych
zmlúv, ako aj pripomienky zaslané zamestnávateľmi, posudzuje po novom komisia. Komisiu menuje a zriaďuje ministerstvo práce zo zástupcov štátnej správy, zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov. O vydaní výnosu však
rozhoduje minister práce.
Aké ďalšie sporné momenty v novele zákone ešte vnímate
z vášho pohľadu?
Novela zákona po novom ráta s tým, že z tohto procesu sú vylúčení zamestnávatelia, ktorí majú do 20 zamestnancov. My
sme žiadali, aby sa kolektívne zmluvy zosúladili s ustanoveniami Zákonníka práce, kde ako „mikropodnik“ bola definovaná firma s minimálne 50 zamestnancami. Navrhovali sme
tiež, aby sa rozšírenie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho
stupňa nevzťahovalo na zamestnávateľa, ktorý má uzatvorenú
záväznú podnikovú kolektívnu zmluvu. Žiaľ, naše pripomienky neboli parlamentom akceptované. Rezort práce aj odborári
pri svojom návrhu argumentovali okrem iného aj tým, že
problematiku upravuje nariadenie Medzinárodnej organizácie
práce. Treba však podotknúť, že Nariadenie Medzinárodnej
organizácie práce má len odporúčací charakter pre jednotlivé
štáty. Každá krajina si môže zvoliť odchýlku od tohto nariadenia, čo však nebol prípad Slovenska.
45 slovak energy
zväz zamestnávateľov
energetiky Slovenska
Osobne si myslím, že rozhodnutie zamestnávateľa združovať
sa v organizácii zamestnávateľov (a teda tak aj akceptovať podmienky prípadnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzatvorenej takou organizáciou zamestnávateľov) závisí výlučne
od jeho vôle a je jeho právom. Rozšírením záväznosti KZVS
na zamestnávateľa, ktorý sa rozhodol nezdružovať sa v žiadnej
organizácii zamestnávateľov, bez jeho súhlasu (alebo napriek
jeho nesúhlasu), dochádza podľa môjho názoru k zásahu
do práva takého zamestnávateľa na združovanie a tiež k deformácii zmluvnej voľnosti zamestnancov a zamestnávateľov
ako dvoch zmluvných strán v pracovnoprávnom vzťahu.
Aký je v súčasnosti stav pri uzatváraní kolektívych zmlúv
vyššieho stupňa a aké sú možnosti ich rozširovania?
V súčasnosti je na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR evidovaných a uložených 23 Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v 15 odvetviach hospodárstva SR. Z tohto počtu
je aktuálne „nerozšíriteľných“ 11, nakoľko ich účinnosť je aktuálne kratšia ako šesť mesiacov (do skončenia ich účinnosti). Toto rozširovanie sa podľa novely zákona o kolektívnom
vyjednávaní nevzťahuje na tie firmy, ktoré sú pokryté inou
kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. Z rozšírenia záväznosti
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa boli zákonom vylúčené
niektoré kategórie zamestnávateľov. Ide napríklad o zamestnávateľa, ktorý má do 20 zamestnancov, či zamestnávateľa,
ktorý zamestnáva aspoň 10 percent osôb so zdravotným postihnutím. Záväznosť kolektívnych zmlúv sa tiež nerozširuje
na zamestnávateľa, ktorý ku dňu účinnosti rozšírenia podniká
menej ako 24 mesiacov, prípadne takého, ktorého postihla mimoriadna udalosť a jej následky ku dňu účinnosti rozšírenia
trvajú. Výnimku dostáva aj firma, ktorá je v úpadku, likvidácii,
v ozdravnom režime alebo nútenej správe. Za Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska môžem povedať, že u nás uzatvárame dve kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, rozširovanie
záväznosti iných kolektívnych zmlúv sa preto členov Zväzu
zamestnávateľov energetiky nedotkne. Prvá kolektívna zmluva pokrýva firmy združené vo zväze so zameraním najmä
na výrobu elektriny a spracúvanie a likvidáciu nebezpečného
odpadu, druhá pokrýva firmy z iných oblastí, zamerané najmä na rozvod a prenos elektriny, dodávku pary a rozvod
studeného vzduchu, výrobu parných kotlov okrem kotlov ústredneho kúrenia, výstavbu elektrických a telekomunikačných
sietí a pod.
Vidíte v praxi určité rezervy v rámci uvedenej novely, ktoré
stoja za zamyslenie?
Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní môže negatívne
postihnúť najmä tie firmy, ktoré majú dlhodobejšie ekonomislovenská energetika
46
cké problémy. Zákon im nariaďuje, aby sa riadili zmluvami, ku
ktorým sa sami nezaviazali. Po novom sa totiž môžu rozširovať
odvetvové kolektívne zmluvy aj na ďalšie firmy v odvetví. A to
bez súhlasu týchto zamestnávateľov. Pri niektorých doterajších
návrhoch rozšírenia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa navyše išlo o spoločný záujem a dohodu medzi odborármi a zamestnávateľmi. Nemôžem sa ubrániť dojmu, že spoločné návrhy
(keď teda rozširovanie navrhuje aj zamestnávateľská strana
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa) môžu byť aj nástrojom na
sťažovanie podmienok konkurencii, pokiaľ trváme na to, aby
sa kolektívne podmienky rozšírili na všetky firmy v danom
odvetví. Pokiaľ by návrhy kolektívnych zmlúv podávali len odborové organizácie, bolo by to pochopiteľné, keďže môžu prihliadať aj na záujmy zamestnancov pracujúcich pre konkurenciu. Ale pokiaľ návrh podá aj zamestnávateľ, možno za tým
vidieť jeho záujem, aby „poškodil“ podnikateľské prostredie
vo svoj ekonomický prospech. Osobne si totiž vôbec neviem
odpovedať na otázku, aký záujem môže mať zamestnávateľské
združenie o „blaho“ zamestnanca, ktorého zamestnávateľ nie
je združený v tomto zamestnávateľskom zväze alebo združení,
avšak tento zamestnávateľ pôsobí v odvetví, v ktorom pôsobí
aj zamestnávateľský zväz, ktorý spolunavrhuje rozšírenie
záväznosti svojej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa...
Ktoré položky bývajú najspornejšie pri kolektívnom vyjednávaní?
Nechceme spochybňovať a ani sme pri rokovaniach komisie
nespochybňovali novelu uvedeného zákona. Či je legislatíva podľa nášho názoru dobrá alebo nie, či sa nám páči alebo nepáči, musíme ju dodržiavať. Trváme však na tom, aby
sa striktne dodržiavala a platila pre všetkých. A pokiaľ hovoríme o obsahu niektorých návrhov kolektívnych zmlúv,
môžem potvrdiť, že niektoré absolútne nespĺňajú základné
náležitosti zákona. Podmienkou, aby boli prijaté komisiou
(odporučené ministrovi práce na vydanie výnosu o rozšírení)
totiž je, že musia obsahovať ustanovenia o tom, pre aké odvetvie alebo časti odvetvia sú uzatvorené. Teda, na akej úrovni
divízie (odvetvie), alebo skupiny (časť odvetvia) sú tieto kolektívne zmluvy uzatvorené. Niektoré kolektívne zmluvy však
neobsahovali absolútne žiadne zákonné náležitosti pre ich
rozšírenie na odvetvie alebo časť odvetvia.
Aké sú aktuálne závery komisie k návrhom na rozširovanie
kolektívnych zmlúv a boli už vydané nejaké výnosy o rozšírení
záväznosti kolektívnych zmlúv?
K dnešnému dňu boli v komisii prerokované návrhy na
rozšírenie piatich kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Tieto
návrhy predpokladali rozšíriť záväznosť týchto kolektívnych
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Novelties in the collective
agreements of a higher degree
from the perspective of the Federation of Employers’
Associations of the Slovak Republic (FEA SR)
zmlúv na 37 štatistických klasifikácií ekonomických činností
definovaných Vyhláškou Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z.
z. na úrovni odvetvia (divízia) alebo časti odvetvia (skupina).
Na úrovni odvetvia boli tri návrhy, na úrovni časti odvetvia
ich bolo 34. Z 37 návrhov komisia hlasovaním odporučila ministrovi práce vydať výnos o rozšírení záväznosti kolektívnych
zmlúv na 13 štatistických klasifikácií ekonomických činností, 24 činností hlasovaním odporučených nebolo. K tomu je
však nevyhnutné dodať, že odporučenie alebo neodporučenie
komisie má podľa zákona pre ministra práce len odporúčací
charakter a výnos o rozšírení eventuálne môže minister vydať
aj v prípade, ak to komisia neodporučí.
K dnešnému dňu boli vydané tri výnosy o rozšírení záväznosti
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre konkrétne štatistické
klasifikácie ekonomických činností.
Interview with Ing. Vladimír Tonka,
expanding of collective agreements of a higher degree in practice has some reserves
The Act on Collective Bargaining was amended in the middle of the last year and brought several significant changes
for all sectors of the economy. As stated in an interview with the Secretary General of the Union of Employers of Power
Industry in Slovakia and Member of the Meeting of General Secretaries of the Federation of Employers’ Associations of the
Slovak Republic, Ing. Vladimír Tonka, expanding of collective agreements of a higher degree in practice has some reserves.
A collective agreement of a higher degree is concluded for a
larger number of employers between the organization of employers (union, corporation, association) and the respective
trade union. It is agreed for the individual industries or parts
of industries. Over a year ago, in July of last year, it came to
changes in expanding of collective agreements of a higher
degree into practice. We looked at it a little closer with Ing.
Vladimír Tonka.
pean Parliament and Council Regulation (EC) No. 1893/2006
of 20 December 2006 establishing the Statistical Classification
of Economic Activities NACE Revision 2 and amending and
supplementing the Council Regulation (EEC) No. 3037/90
and some EC Regulations on specific statistical fields and
the Decree of the Statistical Office of the Slovak Republic No.
306/2007 Coll. of 18 June 2007, issuing the Statistical Classification of Economic Activities).
What is the difference between the previous and current
legislation?
Was the previous situation in the collective agreements
of a higher degree insufficient, or why was it necessary to
adapt them?
There are three fundamental differences. The first difference
is that under the previous legislation the proposal to bring an
expansion could have been submitted by joint parties to the
collective agreement. Today only one party may submit a proposal. Previously, there was a requirement to submit a joint
proposal in order to be generally acceptable. In the new situation a trade union which is a party to a collective agreement
may submit a proposal even separately.
The second difference is that under the previous legislation,
the employer to whom a collective agreement was proposed to
expand had to agree to a proposal to extend. Now it does not
have to agree any longer, it has only the opportunity to comment on the proposal, for a period of 30 days, when the proposal is published in the Official Journal of Business. The third
difference is that under the previous legislation, the proposal
for the extension was submitted to the particular employer.
The current legislation does not extend to a particular employer any more, but industry or a part of the industry according
to the Statistical Classification of Economic Activities (Euro-
slovak energy annual 2014
The above stated changes were proposed by the Ministry of
Labour, with high probability based on consultation with the
trade unions. The current regulation is not satisfactory for the
business environment. It was contradicted also at the time of
the amendment of the Act, which we opposed, and especially
disagreed with the possibility of submission of draft collective
agreement by one party only. As a considerable difficulty we
perceive also the publication of the proposal in the Official
Journal of Business, which the concerned employer might not
register and apply its remarks in it. A condition for the extension of the binding of the collective agreement of a higher
degree is not the approval of the employer any more on which
the binding of the collective agreement should be extended.
Proposals for the extension of binding of the collective agreements as well as remarks submitted by employers are newly assessed by the Commission. The Commission is appointed and
established by the Ministry of Labour from the representatives
of government, representatives of employers and representa-
47 slovak energy
The Federation of Employers’
Associations of the Slovak Republic
tives of employees. The Minister of Labour, however, decides
on the issue of a Decree.
What other controversies in the amendment of the Act do you
still perceive from your perspective?
The amendment to the Act newly envisages that employers
who have less than 20 employees are excluded from this process. We have required the collective agreements to be aligned
with the provisions of the Labour Code, where a company with
at least 50 employees was defined as a “micro-enterprise”. We
also suggested that the extension of the binding of collective
agreements of a higher degree would not apply to an employer
who has concluded a binding company collective agreement.
Unfortunately, our remarks were not accepted by the Parliament. The Ministry of Labour as well as trade unionists argued in their proposal, inter alia, that the matter is governed
by the Regulation of the International Labour Organisation.
It should be noted, however, that ILO Regulation has only a
recommendatory character for the individual states. Each
country can choose derogation from this Regulation, which
was not the case in Slovakia.
I personally think that the decision of the employer to unite
in an organization of employers (and thus to accept the conditions of a possible collective agreement of a higher degree
concluded by such an organization of employers) depends
solely on its will and is its right. By the extension of the binding
of collective agreement of a higher degree upon an employer
who decided not to associate in any organization of employers, without its approval (or despite its opposition), it comes in
my opinion to interference with the rights of such employer to
associate and also to deformation of the contractual freedom
of employees and employers as two parties in an employment
relationship.
What is the present status in concluding collective agreements of a higher degree and what are the possibilities of their
extension?
Currently, there are 23 collective agreements of a higher degree in 15 sectors of the economy of the Slovak Republic recorded and stored in the Ministry of Labour, Social Affairs and
Family. Out of this number 11 are currently “non expandable”,
since their effectiveness is currently shorter than six months
(until the end of their force). This extension, according to the
amendment to the Act on Collective Bargaining, does not apply to those firms that are covered by another collective agreement of a higher degree. From the extension of the binding
of collective agreements of a higher degree certain categories
slovenská energetika
48
of employers were legally excluded, for example, an employer
who has less than 20 employees, or an employer who employs
at least 10 percent of people with disabilities. Binding of collective agreements does not also extend to an employer that
is as at the date of effect of extension involved in business for
less than 24 months, or such who was hit by an extraordinary
incident and its consequences insist as at the effective date
of extension. Also a company that is insolvent, bankrupt, in
the recovery mode or receivership gets an exception. For the
Union of Employers of Power Industry in Slovakia, I can say
that here we conclude two collective agreements of a higher
degree. Extension of binding of other collective agreements
will therefore not affect the members of the Union of Employers of Power Industry in Slovakia. The first collective agreement covers the companies associated in the Union with a
particular focus on electricity production and processing and
disposal of hazardous waste, the second one covers firms from
other areas, mainly focused on the distribution and transmission of electricity, supply of steam and air conditioning distribution, production of steam boilers except central heating
boilers, construction of electrical and telecommunication networks and the like.
Do you see in practice some reserves within the above stated
amendment which are worth contemplating?
The amendment of the Act on Collective Bargaining may negatively affect particularly those companies that have long-term
economic problems. The law orders them to abide by contracts
to which they did not commit themselves. According to the
new legislation the sectoral collective agreements may expand
also to other firms in the industry, and that even without the
consent of those employers. In some previous proposals of the
extension of collective agreements of a higher degree, moreover, there was a common interest and agreement between the
trade unionists and employers concerned. I cannot help thinking that common proposals (i.e. when the expansion is proposed also by the employers’ side of the collective agreement
of a higher degree) can also be a tool for making the conditions
more difficult to the competition, if we insist on the fact that
the collective requirements should be extended to all firms
in the given industry. If the draft collective agreements were
submitted only by trade unions, it would be understandable,
since they can take into account also the interests of employees
working for the competition. But if also an employer submits a
proposal, its interest to “harm” the business environment in its
economic benefit could be seen behind it. Personally, I cannot
absolutely answer the question, what interest an employers’
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
the Federation of Employers’
Associations of the Slovak Republic
association may have for a “good” of an employee whose employer is not associated in this employers’ association, but this
employer operates in the sector in which also the employers’
association operates which co-designs the extension of binding of its collective agreement of a higher degree...
Which items tend to be the most contentious in collective bargaining?
We do not want to question and we did not even question the
amendment to the above stated Act in the Commission discussions. Whether in our opinion the legislation is good or
not, whether we like it or dislike, we have to follow it. We insist, however, that it should be strictly observed and applied
to all. And if we speak about the content of some proposals
of collective agreements, I can confirm that some absolutely
do not comply with the essential requirements of the law. A
condition in order to be adopted by the Commission (recommended to the Minister of Labour to issue a Decree on the
extension) is the fact that they must include provisions about
it for which industry or a part of the industry they are concluded, i.e. at what the level of a division (industry) or group
(part of the industry), these collective contracts are concluded.
Some collective agreements, however, contained absolutely no
statutory requirements for their expansion to an industry or a
part of the industry.
slovak energy annual 2014
What are the current conclusions of the Commission to the
proposals for the expansion of collective agreements and
have there already been issued any Decrees on an extension
of binding of collective agreements?
To date, the Commission discussed the proposals to extend
five collective agreements of a higher degree. These proposals
envisaged to extend the binding of these collective agreements
to 37 Statistical Classifications of Economic Activities defined
by the Decree of the Statistical Office of the Slovak Republic
No. 306/2007 Coll. at the level of an industry (division) or part
of the industry (group). At the level of an industry there were
three proposals, at the level of a part of the industry there were
34 proposals. Out of the 37 proposals the Commission recommended by voting to the Minister of Labour to issue a Decree
on the Extension of Binding of Collective Agreements to 13
Statistical Classifications of Economic Activities, 24 activities
were not recommended by voting. It is, however, necessary to
add to this, that a recommendation or non-recommendation
of a Commission has according to the law for the Minister of
Labour only a recommendatory character and the Minister
may issue a Decree on the Extension possibly also in a case, if
the Commission does not recommend it.
To date there were three Decrees on the Extension of Binding
of Collective Agreements of a Higher Degree issued for specific Statistical Classifications of Economic Activities.
49 slovak energy
Dispečerské
Tisíce pracovných
riadenie
miest
- srdce
teplárenstva
v čase krízy
Na Slovensku sa realizuje obrovská investícia, ktorá prináša prácu pre takmer
desať tisíc ľudí. Reč je o dostavbe 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce.
Projekt s rozpočtom viac ako tri miliardy eur je jednou z najväčších investícií
v novodobej histórii našej krajiny.
Slovenská jadrová energetika sa po automobilovom priemysle
stáva ďalším významným pilierom ekonomiky a to najmä pre
tvorbu veľkého množstva pracovných miest.
Experti poradenskej spoločnosti BDO spočítali, že z každého
jedného eura investovaného do atómky v Mochovciach sa
do ekonomiky vráti 2,36 eur. Ako? Prostredníctvom výplaty
miezd, investícií vyvolaných u dodávateľov, ich tržieb počas
dostavby a podielu slovenských firiem na celkovej investícii.
Ekonomika Slovenska takto za sedem rokov realizácie projektu narastie o neuveriteľných 5,2 miliardy eur. Zároveň len na
daniach a odvodoch získa štátny rozpočet približne pol miliardy eur.
znova
fungujúcu
sieť firiem, schopných
poskytovať
služby na najvyššej
úrovni,
potrebnej
pre jadrovú energetiku. Navyše majú
tieto firmy predpoklady uspieť pri
podobných projektoch doma i vo svete.
Práca pre domácich podnikateľov
Elektrina z jadra = čisté ovzdušie
Slovenské elektrárne si dali za cieľ postaviť elektráreň za pomoci čo najviac domácich dodávateľov. Tí naozaj získali viac
ako polovicu všetkých zákaziek. Na projekte sa dnes podieľa
vyše sto firiem zo všetkých kútov krajiny, vrátane regiónov
s najvyššou nezamestnanosťou. Tieto firmy zamestnali tisícky
ľudí z najrôznejších profesií od stavbárov, cez zváračov, inžinierov, stavbyvedúcich, logistických pracovníkov až po technikov
či IT administrátorov. Celkovo takto vzniklo takmer 10 000
pracovných miest, z toho viac ako 3650 priamo na dostavbe
a približne 6000 miest v ďalších nadväzujúcich činnostiach.
Na projekte pracujú, spolu so slovenskými, aj české, talianske,
nemecké, francúzske, ruské, či britské spoločnosti. Skúsenosti v takomto medzinárodnom tíme, ako i prístup k najmodernejším technológiám, zvyšujú ich priemyselné zručnosti a vzdelanosť. Experti hovoria, že na Slovensku máme
Nová elektráreň pomôže Slovensku aj pri ochrane životného
prostredia. Ako? Jadrové elektrárne totiž na rozdiel od elektrární spaľujúcich fosílne palivá nevypúšťajú do ovzdušia žiadne škodlivé emisie skleníkových plynov. Experti spočítali, že
bez výroby elektriny z jadra by sa v Európskej únii vypustilo až
o dve tretiny oxidu uhličitého viac.
Ekologicky čistá výroba je aj súčasťou podnikateľskej filozofie skupiny Enel, majoritného vlastníka Slovenských elektrární. Spoločnosť v minulom roku vyrobila bez emisií CO2 až
89 % elektrickej energie a po ukončení dostavby 3. a 4. bloku
Atómovej elektrárne Mochovce dosiahne podiel čistej produkcie viac ako 93 %. Inými slovami, nová atómka ročne ušetrí až
7,5 milióna emisií CO2. Na ilustráciu, o aké množstvo škodlivín ide, poslúži asi najlepšie prepočet, podľa ktorého je na ich
zneškodnenie potrebných viac ako 344-tisíc stromov.
slovenská energetika
50
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Thousands of jobs
in times of crisis
In Slovakia, a huge investment is taking place, bringing jobs for nearly 10,000
people. This is the completion of the 3rd and 4th units of the Mochovce Nuclear
Power Plant. The project, with a budget of more than €3 billion, is one of the biggest investments in the modern history of our country.
The Slovak nuclear energy industry
has become, after
the automotive industry, another important pillar of the
economy,
mainly
thanks to the creation of a considerable number of jobs.
Experts of the consultancy company
BDO calculated that
from each euro invested in the nuclear plant in Mochovce,
€2.36 will go back into the economy. How? Through payment
of wages, investments into suppliers, their receipts during the
completion and the share of Slovak companies in the overall
investment. Thus, Slovakia’s economy will have grown in the
seven years of the project’s implementation by €5.2 million.
The state budget will gain about half a billion euros just in
taxes and levies.
Work for domestic entrepreneurs
Slovenské Elektárne is building the power plant with the help
of as many Slovak suppliers as possible. Thus, more than half
of all orders went to domestic suppliers. Today, more than 100
companies from all corners of the country are involved in the
project, including regions with the highest unemployment
rates. These companies employed thousands of people of various occupations, including builders, welders, civic engineers,
work foremen, logistics workers, technicians and IT admin-
istrators. In total, almost 10,000 jobs came into existence in
this way, more than 3,650 of which were formed directly at
the construction site, with about 6,000 other jobs in follow-up
activities.
Along with Slovak companies, Czech, Italian, German, French,
Russian, and British firms are also working on the project.
The level of experience in such an international team, as well
as access to the most up-to-date technologies, has increased
the industrial skills and education within the project. Experts
say that, once again, in Slovakia we have a well-functioning
network of companies, which are able to render the highest
quality services – which is necessary for the nuclear energy
sector. Moreover, these firms have achieved success in the
past in similar projects both at home and abroad.
Nuclear power = clean air
The new power plant will also help Slovakia protect the environment. How? Unlike power plants that burn fossil fuels,
nuclear power plants do not emit any toxic greenhouse gases
into the air. Experts calculated that without the production
of nuclear power, carbon dioxide emissions in the European
Union would be two-thirds higher.
Environmentally clean production is also part of the business
philosophy of the Enel Group, the majority owner of Slovenské Elektrárne. Last year it produced 89 percent of its power
without CO2 emissions, and after the 3rd and 4th units of Mochovce are finished, this share will amount to more than 93
percent. In other words, the new nuclear plant will avoid 7.5
million tonnes of CO2 emissions per year. This can be further
illustrated by the fact that it would take 344,162 trees to neutralise 7.5 million tonnes of CO2 emissions.
Po dokončení 3. a 4. bloku
budú Mochovce pokrývať
až 48 % domácej spotreby
elektriny. Pôjde teda
jednoznačne o najvýznamnejší zdroj výroby
elektriny na Slovensku.
After the completion of
the 3rd and 4th units,
Mochovce will cover as
much as 48 percent of
domestic electric power
consumption.
Thus, it will undoubtedly be the most important
source of power production in Slovakia.
slovak energy annual 2014
51 slovak energy
Prenosová sústava
SR - srdce
Dispečerské
riadenie
v spojenej Európe
teplárenstva
Rozhovor s predsedom
predstavenstva a generálnym riaditeľom
Ing. Miroslavom Stejskalom
Prenosová sústava SR dnes tvorí súčasť celoeurópskej prenosovej siete zastrešenej asociáciou ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity).
Aké aktivity a výzvy považuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS)
za kľúčové v tomto období z hľadiska domácej pôsobnosti, ako aj pôsobnosti v rámci
synchrónne pracujúcej celoeurópskej prenosovej sústavy, rozpráva predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Ing. Miroslav Stejskal.
V júli ste zverejnili Desaťročný plán rozvoja prenosovej
sústavy na obdobie rokov 2014 až 2023. Môžete ho v krátkosti predstaviť?
Aké najväčšie investičné projekty realizuje
vaša spoločnosť v tomto roku?
SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy (TSO) je povinný podľa zákona o energetike každoročne spracovať desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy, ktorý musí obsahovať účinné opatrenia na zaručenie primeranosti sústavy
potrebám Slovenska a tiež bezpečnosti a spoľahlivosti
dodávok elektriny. V pláne sa uvádza, ktoré hlavné časti
prenosovej sústavy treba v nasledujúcich desiatich rokoch
vybudovať alebo zmodernizovať. V tomto dokumente sú
vyčíslené aj všetky plánované investície do prenosovej
sústavy na budovanie nových kapacít, ako aj na jej modernizáciu.
Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na obdobie rokov 2014 až 2023 vychádza zo súčasného a predpokladaného stavu ponuky a dopytu po kapacite sústavy,
z predpokladov budúcej výroby, spotreby a výmen elektriny
s inými krajinami. Pri tvorbe tohto plánu naša spoločnosť
zohľadňovala popri potrebách elektrizačnej sústavy Slovenska (konkrétne Programu rozvoja spoločnosti SEPS
a schválených investičných plánoch SEPS) aj plán rozvoja sústavy pre celú Európsku úniu a regionálne investičné
plány, ktoré spracovala asociácia ENTSO-E.
Pri plánovaní rozvoja slovenskej prenosovej sústavy na
nasledujúcich desať rokov sme považovali za kľúčové postupné odstavovanie a likvidáciu 220 kV zariadení a budovanie nových zariadení už len na napäťovej úrovni 400
kV. Prenosová sústava na napäťovej úrovni 220 kV stráca
opodstatnenie vzhľadom na odstavenie jadrového zdroja
Jaslovské Bohunice V1 a tiež prirodzené dožívanie ďalších
zdrojov elektriny vyvedených do tejto napäťovej úrovne.
S konkrétnymi projektmi, termínmi či inými podrobnosťami Desaťročného plánu rozvoja prenosovej sústavy
na obdobie rokov 2014 až 2023 sa môžu čitatelia oboznámiť v samotnom dokumente. Je zverejnený v slovenskom aj anglickom jazyku na našej webovej stránke, v časti
Dokumenty.
V investičnom pláne na rok 2014 sme sa zamerali najmä
na projekty začaté v predchádzajúcich rokoch. Najrozsiahlejší investičný projekt – súbor stavieb Transformácia
400/100 kV Voľa – sme úspešne dokončili v júli. Je to jedna z investičných akcií, ktorú vyvolala koncentrácia priemyslu v časti regiónu východného Slovenska a postupné
riadené vyraďovanie 220 kV sústavy. Rekonštrukciou elektrickej stanice Voľa na napäťovú úroveň 400 kV, vrátane
nevyhnutného rozšírenia existujúceho 400 kV vedenia
Lemešany – Veľké Kapušany, sa výrazným spôsobom zvýšila kvalita dodávok elektriny a taktiež sa zvýšila spoľahlivosť
a bezpečnosť v zásobovaní existujúcich odberateľov, ako
i nových priemyselných odberateľov elektriny v tejto časti
regiónu, kde tým najväčším je oceliareň Strážske. Obnova
a modernizácia prenosovej sústavy Slovenska si vyžaduje zavádzanie diaľkového riadenia elektrických staníc.
V tomto roku pracujeme na dobudovaní diaľkového riadenia v elektrických staniciach Veľký Ďur, Levice a Stupava. Zároveň sme začali aj s budovaním diaľkového riadenia a výmenou transformátora T402 v elektrickej stanici Rimavská Sobota. Medzi objemovo najvýznamnejšie
investičné akcie tohto roka patrí aj výstavba nového vedenia 2 x 400 kV Gabčíkovo – Veľký Ďur. Táto investícia je
súčasťou súboru stavieb, do ktorého patrí aj rozšírenie ES
Veľký Ďur a nová spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo. Uvedený súbor stavieb sa realizuje pre posilnenie bezpečnosti
a spoľahlivosti vyvedenia výkonu z nového zdroja – blokov
č. 3 a č. 4 jadrovej elektrárne Mochovce, ako aj pre zvýšenie
celkovej bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prenosovej
sústavy v jej západnej časti. Na realizáciu investičných akcií
v roku 2014 SEPS plánuje vynaložiť celkovo 93,7 mil. eur.
slovenská energetika
52
Členstvo v ENTSO-E nepochybne poskytuje pre jednotlivých prevádzkovateľov prenosových sústav množstvo
výhod a možností ako si navzájom pomáhať. Ako si
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a. s.
pomáhajú, môžu sa však aj ohrozovať, pričom naša sústava je jednou z najmenších v Európe. Nebola by havária
v niektorej veľkej prenosovej sústave pre nás nebezpečná?
SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy garantuje
bezpečné, spoľahlivé, kvalitné a ekonomicky efektívne
prevádzkovanie prenosovej sústavy Slovenska, v súlade
s medzinárodnými záväzkami i národnou legislatívou.
Slovenská elektrizačná sústava je v určitých časových obdobiach preťažovaná v dôsledku otvárania trhu s elektrinou, vplyvu ťažko predikovateľnej výroby z niektorých
typov obnoviteľných zdrojov energie a nedostatočnej elektroenergetickej infraštruktúry v niektorých európskych
krajinách. Preto venujeme zvýšenú pozornosť problematike plánov obrany a obnovy sústavy SR. Aktualizujú sa
priebežne, v dvojročných časových intervaloch. V nadväznosti na vykonávané výpočty sa aktualizujú príslušné
prevádzkové inštrukcie, ktoré riešia konkrétne postupy pre
obranu pred veľkými poruchami a obnovu po poruche.
Overenie postupov však bolo treba aj vyskúšať v reálnej
prevádzke. V júni sme preto v spolupráci so spoločnosťami
Slovenské elektrárne, a. s. (SE), Tepláreň Košice, a. s.
(TEKO), DG-energy, a. s. (DG) a Východoslovenská
distribučná, a. s. (VSD) vykonali reálne skúšky podpornej
služby typu „Štart z tmy“. Cieľom skúšok bolo prakticky
overiť výpočty, na základe ktorých bol pripravený Plán
obnovy elektrizačnej sústavy SR. Prakticky sme vyskúšali
dodanie napätia od poskytovateľov podpornej služby typu
„Štart z tmy“ prostredníctvom zariadení prevádzkovateľa
prenosovej sústavy a prevádzkovateľa distribučnej sústavy
do systémovej elektrárne TEKO. Dve trasy pre zabezpečenie napätia viedli z prečerpávacej vodnej elektrárne
Ružín vo vlastníctve SE a dieselgenerátorov DG v Moldave
do zariadení vlastnej spotreby TEKO.
Poznatky z odskúšania postupov v reálnej prevádzke
umožnia pripraviť dispečerov na práce potrebné pri obnove elektrizačnej sústavy SR a budú základom pre odborné školenia, úpravu scenárov tréningových simulátorov, aktualizáciu prevádzkových inštrukcií, odskúšanie
a preverenie komunikácie vrátane náhradného satelitného
spojenia. Výstupy z meraní zároveň poslúžia na overenie
teoretických výpočtov modelovaných situácií.
Slovensko je už dnes súčasťou spojeného trhu s elektrinou na regionálnej úrovni. Čo nové sa aktuálne deje alebo pripravuje v projekte Market Coupling?
Na základe výborných skúseností z prevádzky Market
Couplingu, projektu českej, slovenskej a maďarskej trhovej
oblasti, sa minulý rok začalo s projektom jeho rozšírenia
o Rumunsko a Poľsko. Poľská strana neskôr rozhodla, že
vzhľadom na nevyhnutnosť rozsiahlejších zásahov do or-
slovak energy annual 2014
ganizácie poľského denného trhu s elektrinou, ostane len
v úlohe pozorovateľa a počká na moment finálneho prepojenia trhov strednej a západnej Európy. Národné regulačné úrady, prevádzkovatelia prenosových sústav a energetické burzy, resp. organizátori trhu s elektrinou Českej
republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska v súčasnosti
spoločne pracujú na rozšírení CZ-SK-HU Market Couplingu o rumunský denný trh s elektrinou na báze PCR
riešenia (pozn. Price Coupling of Regions). V rámci projektu štyroch členských krajín – 4M Market Coupling (4M
MC) – prepojenie denných trhov s elektrinou Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska sa očakáva od
obchodného dňa 11. novembra 2014, s dňom dodávky
12. novembra 2014. Riešenia zavádzané pre projekt 4M
MC, sú zamerané na dosiahnutie kompatibility s nedávno
spusteným NWE Market Coupling (t. j. riešenie na báze
platformy PCR, max/min hodnoty trhových cien, minimálna zmena trhového množstva a ceny a pod.) s časom
uzávierky ponechaným na 11:00 SEČ, v súlade s rozhodnutím národných regulačných úradov zapojených krajín.
Prevádzkovatelia prenosových sústav 4M MC sa dohodli na architektúre systému TSO Management Function
(mTMF). Systém mTMF zastrešuje procesy na strane prevádzkovateľov prenosových sústav a plnenie ich povinností
v rámci prevádzkovania denného trhu s elektrinou. Zároveň
predstavuje spoločné komunikačné rozhranie TSO-PX,
teda rozhranie medzi TSO a energetickými burzami, resp.
operátormi trhu s elektrinou. Po spustení prevádzky bude
mTMF predstavovať univerzálnu platformu podporujúcu
integráciu regionálnych trhov, ktorá bude otvorená pre
rozšírenie o ďalšie trhy s elektrinou.
SEPS je už dnes dôležitým partnerom v rámci regionálnej spolupráce, ktorá sa bude ďalej rozširovať na európsku
úroveň. Tretí liberalizačný balíček EÚ vytvoril v energetike nový nástroj na dosiahnutie jednotného trhu EÚ s elektrinou, a to konkrétne sieťové predpisy. Pri ich príprave
sa vychádza z rámcových usmernení, ktoré má za úlohu
vytvoriť Agentúra pre spoluprácu európskych regulátorov.
Procesom prípravy poverila Európska komisia organizáciu
ENTSO-E. SEPS sa ako člen tejto organizácie aktívne podieľa na tvorbe sieťových predpisov.
V rámci procesu harmonizácie činností a procesov s ostatnými TSO, ako aj z dôvodu rýchleho technologického
pokroku, budú pre našu spoločnosť do budúcna vyplývať stále ďalšie nové úlohy a výzvy. Naša spoločnosť je
pripravená prijať ich a naplniť ciele, ktoré prináša európska
integrácia.
53 slovak energy
Transmission System of the Slovak
Republic in a United Europe
Interview with
General Director and Chairman of the Board, Ing. Miroslav Stejskal
The transmission system of the Slovak Republic today forms part of the pan-European transmission network covered by
the ENTSO-E association (European Network of Transmission System Operators for Electricity). The Chairman and Director General of SEPS, Ing. Miroslav Stejskal, talks about what activities and challenges Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s., (SEPS) considers to be essential in this period in terms of domestic scope as well as within the synchronously
working pan-European transmission system.
In July you published Ten-Year Plan for the transmission
system development for the 2014 to 2023 period. Can you
briefly introduce it?
SEPS as a transmission system operator (TSO) is required
to prepare a ten-year plan for the transmission system development every year under the Energy Act, which must
include effective measures to ensure the system’s adequacy for the needs of Slovakia and the safety and reliability
of electricity supply. The plan states which major parts of
the transmission system should be built or upgraded in the
next ten years. This document also contains calculations for
all planned investments in the transmission system for its
modernization and the building of new capacities.
The ten-year transmission system development plan for the
2014-2023 period is based on the current and presumed
state of supply and demand for system capacity, the assumptions of future production, consumption and electricity exchanges with other countries. In creating this plan, our
company took into account the system development plan
for the entire European Union and regional investment
plans prepared by the ENTSO-E Association, in addition to
the power system needs of Slovakia (specifically SEPS Development Program and SEPS approved investment plans).
When planning the development of the Slovak transmission system for the next ten years, we considered the gradual decommissioning and disposal of 220 kV facilities and
the building of new ones only at voltage levels of 400 kV
to be crucial. Transmission system at 220 kV voltage level loses its purpose with respect to the decommissioning
of nuclear power plant V1 Jaslovské Bohunice and also the
natural end of life for other electricity sources exported to
this voltage level.
Readers can familiarize themselves with specific projects,
deadlines and other details of the Ten-Year Plan for the
transmission system development for the 2014 to 2023 period in the document itself. It is published in Slovak and
English on our website, in the Documents section.
What are the biggest investment projects implemented
in your company this year?
slovenská energetika
54
In the investment plan for 2014, we focused mainly on projects launched in previous years. We have successfully completed the largest investment project – the set of buildings
Transformation 400/100 kV Voľa – in July. It is one of the
investment events caused by the concentration of industry
in the Eastern Slovak region and the gradual decommissioning of the 220 kV system. The reconstruction of the
Voľa electric station to a voltage level of 400 kV, including
the necessary extension of the existing 400 kV Lemešany
– Veľké Kapušany line, significantly improved the quality
of electricity supply and also increased the reliability and
security in the supply of existing customers, as well as new
industrial consumers of electricity in this part of the region,
with the largest one being the Strážske steel mill. The rehabilitation and modernization of the Slovak transmission
system requires the introduction of remote control in electric stations. This year we are working on completing the remote control in Veľký Ďur, Levice and Stupava stations. We
also started with the construction of remote control and replacement of the T402 transformer at the Rimavská Sobota
power station. The most important investment projects in
terms of volume this year include the construction of a new
2 x 400 kV Gabčíkovo – Veľký Ďur line. This investment is
part of a set of buildings, which also includes the extension
of the Veľký Ďur PS and a new 400 kV Gabčíkovo switching
station. The mentioned set of structures is implemented to
enhance the safety and reliability of the power output from
the new source – blocks no. 3 and 4 of the Mochovce nuclear power plant, as well as to increase the overall safety
and reliability of the transmission system operation in its
western part. SEPS plans to spend a total of 93.7 million
euros on the performance of investment activities in 2014.
Membership in the ENTSO-E undoubtedly includes many
benefits and opportunities to help each other for the individual transmission system operators. But as they help
each other, they may also threaten one another, while our
system is one of the smallest in Europe. Would not an accident in one of the large transmission systems be dangerous
for us?
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Slovak electricity
transmission system
SEPS as a transmission system operator guarantees a secure, reliable, high-quality and cost-effective operation of
the Slovak transmission system in accordance with international commitments and national legislation. The Slovak
electricity system is overloaded at certain times due to the
opening of the electricity market, the impact of hardly predictable production from certain types of renewable energy
sources, and the lack of electricity infrastructure in some
European countries. Therefore, we pay increased attention
to the issue of network defense and recovery plans of the
Slovak Republic. We update continuously, in two-year intervals. Relevant operating instructions are updated following the performed calculations, addressing specific procedures for defense against large failures and recovery from
failure.
However, the verification of procedures had to be tested
in real operation as well. In June, we therefore performed
real tests of the “Launch from Darkness” support service in
cooperation with Slovenské elektrárne, a. s. (SE), Tepláreň
Košice, a. s. (TEKO), DG-energy, a. s. (DG) and Východoslovenská distribučná, a. s. (VSD). The aim of the tests
was to practically verify the calculations based on which
the Electricity System Recovery Plan of the Slovak Republic
was prepared. We practically tested the voltage supply from
the “Launch from Darkness” support service provider using the transmission system operator’s and distribution system operator’s facilities into the TEKO system power plant.
Two routes to ensure voltage led from the Ružín pumping
hydro power plant owned by SE and DG diesel generators
in Moldava into the TEKO’s own consumption facilities.
The knowledge of testing the procedures in real operation
will allow prepare dispatchers for the work necessary to restore the power system of the Slovak Republic and will be
the basis for vocational training, the adjustment of training
simulator scenarios, the update of operating instructions,
and the testing and verification of communication, including the replacement satellite connection. The outcomes of
measurements will also serve to verify the theoretical calculations from modeled situations.
Slovakia is already part of the associated electricity market
at the regional level. What new thing is currently happening or being prepared under the Market Coupling project?
Based on the excellent experience from the Market Coupling operation, being the project in the Czech, Slovak and
Hungarian market area, last year began with the project
aimed at its expansion to Romania and Poland. The Polish
side later decided that due to the necessity of more extensive
interventions in the organization of the Polish daily elec-
slovak energy annual 2014
tricity market, it will remain only as an observer and wait
for the moment of the final market linking in Central and
Western Europe. National regulatory authorities, transmission system operators, and power exchanges, or organizers
of the Czech, Slovak, Hungarian and Romanian electricity
market, are currently working together to expand the CZSK-HU Market Coupling with the Romanian daily electricity market based on the PCR solution (note: Price Coupling
of Regions). Within the project of four member countries
– 4M Market Coupling (4M MC) – the linkage of daily electricity markets in the Czech Republic, Slovakia, Hungary
and Romania is expected from the trade date on 11 November 2014, with the day of supply on 12 November 2014.
Solutions implemented for the 4M MC project are aimed
at achieving compatibility with the recently launched NWE
Market Coupling (i.e., solution based on the PCR platform,
max/min value of market prices, minimum change to the
market quantity and price, etc.) with closure time retained
to 11:00 CET, in accordance with the decision of the national regulatory authorities of the countries involved. The
4M MC transmission system operators agreed on the TSO
Management Function’s (mTMF) architecture. The mTMF
system covers processes by the transmission system operators and the fulfillment of their obligations within the
daily electricity market operation. It also represents a common TSO-PX communication interface, i.e. the interface
between the TSO and power exchanges, or the electricity
market operators. After the start of operation, mTMF will
represent a universal platform supporting the integration
of regional markets, which will be open for expansion with
additional electricity markets.
SEPS is already an important partner within regional cooperation, which will further expand to the European level.
The Third Liberalization Package of the EU has created a
new tool in the energy industry for achieving a single EU
electricity market, namely being the network codes. Their
preparation is based on the framework guidelines, whose
creation is a task for the Agency for the Cooperation of European Regulators. The European Commission delegated
the ENTSO-E organization with the preparation process.
SEPS as a member of this organization is actively involved
in the formation of network codes.
Within the process of harmonizing the activities and processes with other TSO, as well as due to the rapid technological progress, there will be further new tasks and challenges arising for our company in the future. Our company
is ready to accept them and fulfill the objectives brought by
European integration.
55 slovak energy
Skúška štartu z tmy
Rozhovor s predsedom
predstavenstva a generálnym riaditeľom
Ing. Miroslavom Stejskalom
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) v spolupráci so spoločnosťami
Tepláreň Košice, a. s. (TEKO), DG Energy, a. s. (DG), Slovenské elektrárne, a. s. a Východoslovenská distribučná, a. s. (VSD), vykonala reálne skúšky „štartu z tmy“.
Prečo je potrebná skúška štartu z tmy, sa pýtame predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa SEPS Ing. Miroslava Stejskala.
Štart z tmy je obnovenie prevádzky elektrizačnej sústavy
po rozsiahlom prerušení dodávky elektriny postihujúcom
veľké územie, teda po tzv. black-oute. Doposiaľ sme sa pri
plánovaní obnovy prevádzky sústavy spoliehali na teoretické poznatky a výpočty bez praktického overenia.
Účelom skúšky štartu z tmy bolo overenie týchto predpokladov v praxi. Takáto skúška si vyžaduje spoluprácu
viacerých energetických spoločností a musí prebiehať
v súčinnosti a pri dodržiavaní postupnosti mnohých krokov. Koordináciu nábehu veľkej systémovej elektrárne
z tmy si dispečeri slovenského elektroenergetického dispečingu (SED) zatiaľ nemali možnosť vyskúšať v reálnej
prevádzke. Situáciu po veľkej poruche typu black-out
našťastie v skutočnosti nezažili. Základom pre koordináciu
viacerých subjektov je samozrejme spoľahlivá komunikácia a prenos údajov medzi spolupracujúcimi riadiacimi
a informačnými systémami. Tu sa objavili nedostatky,
ktoré by bez skúšky zostali skryté. Treba si uvedomiť, že
pri manipuláciách počas obnovy sústavy z beznapäťového
stavu dochádza k značným dynamickým zmenám, ktoré
majú dopad na ochrany aj iné podporné systémy v energetike. Preto je potrebné overiť, či sme dobre pripravení aj na
riešenie takýchto medzných situácií.
Vytvorenie 110 kV trás, po ktorých bol zabezpečený prenos
elektriny do systémovej elektrárne, si vyžiadalo podrobnú koordinovanú prípravu prevádzkovateľa prenosovej
sústavy a prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Riadiaci
pracovník SED potrebuje mať aktuálne informácie o dianí na týchto trasách. Preto ich bolo potrebné doplniť do
riadiaceho a informačného systému. Po ukončení skúšok
zostávajú trasy v riadiacich a informačných systémoch
a sú použiteľné pre prípad potreby reálneho štartu z tmy po
veľkej poruche typu black-out. Spomenul som len niekoľko
dôvodov vykonania skúšky štartu z tmy, aj keď je ich podstatne viac. Výsledky skúšky predstihli naše očakávania.
Realita do značnej miery kopírovala výpočty, odchýlky od
predpokladaného stavu by nespôsobili zlyhanie. Nastavenie
niektorých parametrov a tolerancií však umožnilo značné
vybočenie z parametrov kvality, najmä frekvencia sa dostala ďaleko za hranice tolerovanej odchýlky 200 mHz. Bolo
slovenská energetika
56
to spôsobené príliš veľkou toleranciou regulátora. Je to možné
napraviť zúžením tolerančného pásma. Očakávame, že
skúšky prispeli k pripravenosti všetkých odborníkov na
stav, keď by bolo potrebné zvládnuť veľký výpadok a zabezpečiť elektrinu odberateľom. Ak by sme to nezvládli, tak
by to malo veľmi vážne dôsledky pre všetky oblasti života
spoločnosti.
V čom spočíva skúška štartu z tmy?
Ak si predstavíme situáciu bez elektriny po veľkej poruche
typu black-out, tak je jasné, že hrozí chaos a musíme mať
k dispozícii určité množstvo elektriny na pohon spínacích
technológií, na napájanie komunikačných a informačných
technológií v tých miestach, ktoré slúžia pre obnovu
sústavy. Hovoríme o vlastnej spotrebe energetických objektov. Kľúčovým faktorom pre obnovenie elektrizačnej
sústavy je nábeh tzv. systémových elektrární, teda elektrární s väčším inštalovaným výkonom, ktoré zásobujú
veľké oblasti elektrinou.
Po ich nábehu bude možné pripájať väčšie množstvo vypnutých spotrebiteľov a postupne obnovovať zásobovanie
väčšej časti sústavy. Tieto elektrárne potrebujú pre svoj
rozbeh elektrinu z cudzieho zdroja. Na tento účel sú
v sústave pripravené elektrárne poskytujúce podpornú
službu štart z tmy, ktoré sú schopné nábehu bez pomoci
z vonkajšieho zdroja, a zároveň sú schopné dodať elektrinu
pre nábeh generátorov systémových elektrární. Poskytovatelia podpornej služby štart z tmy sú zväčša subjekty prevádzkujúce vodné, paroplynové alebo dieselové elektrárne.
Po dodávke elektriny do systémovej elektrárne sú v nej
pripojené zariadenia nevyhnutné pre nábeh generátorov.
Systémových elektrární máme v sústave viac a všetky sú
pre prípad štartu z tmy pripravené len teoreticky. No ak
sa potvrdí použitá metodika výpočtu pri jednej praktickej
skúške, vzrastie dôvera v jej správnosť.
Pri obnove sústavy ide v prvých krokoch o spínanie zariadení zvlášť vysokého a veľmi vysokého napätia (400 kV,
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s.
220 kV a 110 kV), kedy je z bezpečnostných dôvodov nutné postupovať koordinovane. Riadenie celého procesu sa
musí vykonávať z jedného miesta a údaje z trás musia byť
v tomto mieste k dispozícii. Prípadné nedostatky môžu
mať vážne dôsledky a preto je potrebné odhaliť ich a čo
najskôr ich odstrániť.
Robil slovenský elektroenergetický dispečing už takúto
skúšku štartu z tmy?
Naposledy sa robili podobné reálne skúšky štartu z tmy
v období, keď sa naša sústava prepájala s celoeurópskym
systémom. Bolo to v rokoch 1996 a 1997. Odvtedy sme sa
spoliehali na to, že výpočty, ktoré sa vtedy skúškami potvrdili, sú správne a nerobili sme skutočný štart z tmy.
Existuje na Slovensku reálna hrozba výpadku energie?
Sme vystavení stále náročnejším podmienkam a prevádzka elektrizačnej sústavy ako celku sa často blíži k hraniciam bezpečnosti. Vykonávané opatrenia síce dávajú istotu, že rôzne extrémy dokážeme zvládnuť, no je potrebné
počítať aj s tým, že v prípade zlyhania je potrebné celý
systém oživiť. Ak mám byť konkrétny, tak už od leta 2011
dochádzalo k zvýšenému zaťažovaniu našej sústavy elektrinou, ktorá mala podľa zmlúv tiecť cez iné prenosové
sústavy. Ide o tzv. neplánované toky elektriny. Z hľadiska
samotnej podstaty elektriny je to v určitom rozsahu bežný
jav, avšak v uvedenom období neplánované toky prudko
vzrástli. Nárast spôsobil dokonca prekročenie limitných
technických parametrov niektorých prvkov sústavy. Hrozba kolapsu prepojenej sústavy bola reálna. Spoločným
úsilím s prevádzkovateľmi susedných prenosových sústav
sme síce dosiahli, že v súčasnosti je situácia pod kontrolou, no riziko stále trvá. Je tu aj skúsenosť s extrémnym
počasím. Keďže energetické zariadenia sú vystavené vplyvom počasia, pri extrémoch dochádza k výpadkom. Tieto výpadky sú menšieho rozsahu a väčšinou postihujú iba
časť distribučného systému a prenosová sústava zostáva
neporušená. To značí, že systémové elektrárne sa udržia
v prevádzke a k black-outu nedochádza.
Prenosová sústava je koncipovaná tak, že každá elektrická
stanica môže byť zásobovaná elektrinou minimálne z dvoch
vedení, čo zaručuje, že ak jedno zlyhá, druhé preberie
aj jeho zaťaženie a odberatelia nepocítia jeho výpadok.
Horšie je to v distribučnej sieti, kde sú miesta, na ktoré sa
dostáva elektrina iba jedným vedením a pri jeho prerušení
niet alternatívnej cesty. Preto sme svedkami výpadkov
na určitom území najmä pri extrémnom počasí.
slovak energy annual 2014
Aké okolnosti môžu spôsobiť black-out a čo by to znamenalo pre elektrizačnú sústavu?
Naša sústava je súčasťou prepojenej celoeurópskej sústavy.
Prepojenie sústav prináša veľa výhod, lebo pri výpadkoch
v niektorej sústave si v prvom okamihu všetky sústavy
solidárne vypomáhajú. Prepojenia medzi sústavami sú
však limitované a preto sa výmeny elektriny plánujú tak,
aby sa neprekročili tieto limity. Ak sa v plánovaní stane
chyba, je tu riziko zlyhania systému alebo jeho časti. Treba si uvedomiť, že tak ako si národné prenosové sústavy
solidárne pomáhajú, tak sa aj ohrozujú. Znamená to, že
havária v jednej sústave môže spôsobiť kolaps aj v okolitých
sústavách. Dá sa povedať, že na vlastné chyby sme dobre
pripravení a držíme si rezervy pre prípad ohrozenia. Lenže
naša sústava je jednou z najmenších v Európe a nedokáže
vytvoriť rezervu pre prípad havárie vo veľkej sústave.
Taká havária nás môže ohroziť. Sme pripravení na výpadok najväčšieho zdroja elektriny, aj na výpadok najväčšieho spotrebiteľa, ale len v našej sústave. Aj v našej sústave
sa však môže stať, že dôjde k súbehu viacerých porúch,
a na to sa pripraviť nedá. Štatisticky je pravdepodobnosť, že
v rovnakom čase vypadne viac veľkých zdrojov, veľmi nízka, no nie je nulová.
Musela už spoločnosť SEPS riešiť podobnú situáciu
v praxi?
Nie nemusela, avšak javy v prevádzke prepojenej celoeurópskej sústavy sa postupne zrýchľujú a množstvo
prenášanej elektriny rastie. Potenciálne narastá aj riziko.
Prvé príznaky ohrozenia sa objavia v určitom predstihu. Napríklad nárast neplánovaných tokov elektriny má
zväčša pomalší priebeh. Niekedy sú však zmeny tokov cez
našu sústavu dynamickejšie, a keď dôjde k náhlej havárii,
potom už všetko prebehne vo veľmi krátkych časových
okamžikoch a môže sa skončiť aj rozpadom sústavy –
black-outom.
Postupný nárast neplánovaných tokov elektriny sme zatiaľ dokázali vyriešiť zásahmi do topológie prenosovej
sústavy, znížením cezhraničných kapacít, limitovaním,
prípadne zrušením vnútrodenného obchodovania alebo
zmenami prevádzky u výrobcov elektriny. Boli to opatrenia so širokým dopadom aj na okolité sústavy, ale keby sme
váhali, dôsledky by mohli byť veľmi vážne. Nevyhnutnosť
vykonávať radikálne opatrenia v prevádzke tiež poukazuje
na nárast rizika a potrebu maximálne kvalitnej prípravy aj
pre prípad štartu sústavy po black-oute.
57 slovak energy
The Launch from
Darkness Test
Interview with General Director
and Chairman of the Board, Ing. Miroslav Stejskal
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) in collaboration with Tepláreň
Košice, a. s. (TEKO), DG Energy, a. s. (DG), Slovenské elektrárne, a. s., and Východoslovenská distribučná, a. s. (VSD), carried out real “launch from darkness” tests.
We asked the Chairman of the Board and Director General of SEPS,
Ing. Miroslav Stejskal, why the launch from darkness test is important.
The launch from darkness is the restoration of the power
system operation after extensive power failure affecting
a large area, i.e. a so-called black-out. Until now, when planning system operation recovery we relied on theoretical
knowledge and calculations without practical verification.
The purpose of the launch from darkness test was to verify
these assumptions in practice. Such testing requires the cooperation of several energy companies, and must operate in
synergy and comply with a sequence of many steps. The dispatchers of Slovak Energy Dispatch (SED) have not yet had
the opportunity to try the coordination of a large system
power plant launch from darkness in real operation. Fortunately, they have not actually experienced a situation after
a great black-out. Reliable communication and data transfer
between cooperating management and information systems
are obviously the basis for the coordination of several subjects. Deficiencies were revealed during the test that would
otherwise remain hidden. It should be noted that there are
considerable dynamic changes during the system recovery
manipulations from voltage-free state that have an impact
on protection and other support systems in the energy sector. It is therefore necessary to ascertain whether we are well
prepared to deal with such borderline situations.
The creation of 110 kV routes, along which the electricity
transmission to the system power plant was ensured, required a thorough coordinated preparation of transmission
system operator and distribution system operator. SED’s
leading employees need to have current information about
events on these routes. Therefore it was necessary to add
them to the management and information system. After
the test completions the route remains in management and
information systems and are usable in case of necessary
real launch from darkness after major black-out problems.
I only mentioned a few reasons for performing a launch from
darkness test, even though there are many more. The test results outpaced our expectations. Reality largely reflected the
calculations; deviations from the expected state would not
cause failure. However, the setup of some parameters and
tolerances has allowed considerable deviation from quality
parameters; in particular the frequency has reached far beyond the tolerated deviation of 200 mHz. It was caused by
slovenská energetika
58
too much tolerance by
the controller. This can
be corrected by narrowing the tolerance band.
We expect that the tests contributed to the readiness of all
specialists for the state when it would be necessary to manage a large blackout and provide electricity to customers. If
we had not manage it, it would have had very serious consequences for all areas of society.
What is the launch from darkness test based on?
If we imagine a situation without electricity after a great
black-out, it is clear that there is the risk of chaos, and we
must have a certain amount of electricity available to power
the switching technology and to supply the communication
and information technologies in those places that serve for
system recovery. We are talking about the consumption of
energy structures. A key factor for restoring the power system is a start-up of the so-called system power plants, i.e.
power plants with a higher installed capacity that supply
large areas with electricity.
After their launch it will be possible to connect a larger
amount of disconnected consumers and gradually restore
the supply for most of the system. These power plants need
electricity from an external source for their launch. For this
purpose, the system has power plants prepared to provide
the supporting launch from darkness service, which are able
to launch without assistance from an external source, and
also able to supply the power for the start-up of generators
in system power plants. Suppliers of the supporting launch
from darkness service are mostly entities operating water,
steam-gas or diesel power plants. After electricity supply to
the system power plant, equipment necessary to start up the
generators is connected to it. We have several system power plants in the network and all of them are ready for the
launch from darkness only in theory. But if the calculation
methodology used in one practical test is confirmed, the
confidence in its accuracy will increase.
When restoring the system, in the first steps it is about
switching the devices with particularly high and very high
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Slovak electricity
transmission system
voltage (400 kV, 220 kV and 110 kV), where for security
reasons it is necessary to proceed in a coordinated manner.
The management of the entire process must be carried from
one place and data from the routes must be available in this
place. Any deficiencies can have serious consequences and
therefore it is necessary to detect and remove them as soon
as possible.
Has Slovak Energy Dispatch ever done such a launch from
darkness test?
Similar real launch from darkness tests were last done in
a dark period when our system was linked with the Europe-wide system. It was in 1996 and 1997. Since then we
have relied on the fact that the calculations confirmed during tests back then were correct and we did not perform the
actual launch from darkness.
Is there a real threat of a power outage in Slovakia?
We are exposed to ever-more demanding conditions and the
operation of the electricity system as a whole is often close
to the security borderline. While the adopted measures give
us the assurance that we can handle various extremes, it is
necessary to count on the fact that in case of failure it will be
necessary to revive the whole system. To be specific, since
the summer of 2011 there has been an increased burden on
our electricity system, which was supposed to flow through
other transmission systems according to the contracts.
These are the so-called unscheduled power flows. In view
of the very nature of electricity it is a common phenomenon
to some extent, but in the mentioned period the unscheduled flows rose rapidly. The increase even caused the exceeding of threshold technical parameters for some system
elements. The threat of the interconnected system’s collapse
was real. Although through joint efforts with neighboring
transmission system operators we have achieved having the
situation currently under control, the risk is still present.
There is also the experience with extreme weather. Whereas
energy devices are exposed to weathering, the failures occur at the extremes. These failures are minor in nature and
usually affect only a portion of the distribution system and
the transmission system remains intact. This means that the
system power plants stay in operation and there is no blackout.
The transmission system is designed so that any electrical
station can be supplied with electricity from at least two
lines, which ensures that if one fails, the other takes over
its load as well and the customers are not affected by the
failure. It is worse in the distribution network, because there
are places where the electricity gets only through one line
and there is no alternative route in case of interruption.
slovak energy annual 2014
Therefore, we see failures in certain territories, especially in
extreme weather conditions.
What circumstances can cause a black-out and what would
it mean for the power system?
Our system is part of a pan-European interconnected system. A system interconnection brings many benefits, because all systems assist each other at the first instant in case
of one system’s failure. However, links between systems are
limited and therefore electricity exchanges are planned so
as not to exceed these limits. If there is an error in the planning, there is a risk of system failure or its part. It should
be noted that as the national transmission systems aid each
other, they also threaten each other. This means that an accident in one system may lead to the collapse of the surrounding systems. We can say that we are well prepared for our
own mistakes and maintain reserves in case of emergency.
But our system is one of the smallest in Europe and unable
to establish a reserve in case of accident in a large system.
Such an accident may threaten us. We are ready for the outage of the largest electricity source, as well as the outage of
the largest consumer, but only in our system. Even in our
system it may happen that there will be the concurrence of
several disorders, and we cannot prepare for that. Statistically, the probability that more large sources would fail at
the same time is very low, but not zero.
Has SEPS already had to deal with a similar situation in
practice?
It has not, but the phenomena in the pan-European interconnected system’s operation are gradually increasing and
the amount of transmitted power is growing. The risk is
potentially increasing as well. The first signs of threat will
be reflected in some advance. For example, an increase in
unscheduled electricity flows usually has a slower progress.
However, sometimes changes in flows through our system
are more dynamic, and if a sudden crash occurs, it all happens in very short instances and may lead to the system
breakdown – black-out.
So far, we have managed to resolve the gradual increase in
unscheduled electricity flows through interference to the
transmission system topology, by reducing cross-border capacities, limiting or abolishing intraday trading or changes
in the operation of electricity producers. These were measures with a broad impact on the neighboring systems, but
if we had hesitated, the consequences could have been very
serious. The necessity of implementing radical measures in
operation also points to an increase in risk and the need for
maximum quality preparation, also in the case of a system
launch after a black-out.
59 slovak energy
Energia nepozná hranice
a my sa o to snažíme
tiež
Ing. Alexander Kšiňan
Naši pracovníci pri montážach zdolávajú náročné terénne i poveternostné prekážky.
S náporom na fyzické i psychické sily staviame najnovšie moderné stožiare v extrémnych podmienkach. Špecialista na komplexné dodávateľské služby v oblasti prenosu elektrickej energie SAG Elektrovod je silným partnerom, a to nielen na Slovensku
a v Európe, ale aj celosvetovo, hovorí Ing. Alexander Kšiňan, generálny riaditeľ
spoločnosti.
V súčasnosti má SAG Elektrovod za sebou 65-ročnú
históriu a na konte množstvo medzinárodných úspechov
v rôznych krajinách. Ich projekty poznajú za polárnym kruhom, na Islande, v Grónsku, vo Fínsku, v Nórsku i vo Švédsku. Šéf spoločnosti Alexander Kšiňan pokračuje: „Staviame
na kvalifikovaných a vyškolených zamestnancoch, dbáme
na kvalitne realizované, vysokošpecializované projekty.
A snažíme sa byť dobrým a spoľahlivým spoluhráčom pre
všetkých našich partnerov.“
Práce v náročnom teréne
„Jadrom nášho biznisu je jednak oblasť elektromontáží,
ktorá zahŕňa energetické statické celky – rozvodne a elektrické stanice – a jednak oblasť výstavby elektrických
prenosových a distribučných ciest, najmä veľmi vysokého
napätia. Navrhujeme projekty pre zákazníkov, zabezpečujeme logistiku dodávok od externých výrobných subjektov, vykonávame montážne práce a pripravujeme dielo až
k odovzdaniu do finálnej prevádzky.“ Často v extrémnych
klimatických podmienkach a za nepriaznivého počasia.
„Práve tieto klimatické zmeny nás nútia zvyšovať odolnosť
konštrukcie stožiarov a zamestnávať vysokokvalifikovaných
profesionálov na práce vo výškach. Výsledky mnohých
úspešných projektov dokazujú, že v extrémnom prostredí
sme sa dokázali veľmi dobre prispôsobiť. Špecializácia na
tieto oblasti je našou konkurenčnou výhodou,“ hovorí
Alexander Kšiňan.
Extrémne podmienky, náročný výkon
Najmä v severských krajinách je SAG Elektrovod úspešnou
firmou predovšetkým preto, že medzinárodné súťaže sú
tam vysoko transparentné a hodnotenia predpokladaných
ponúk sú založené na technických riešeniach, cenovej
výhodnosti a reálnych spôsobilostiach uchádzača. Špecialitou prác týchto oblastí sú napríklad mimoriadne krátke dni
v zimnom období a nevyhnutnosť stavať a montovať často
aj pri umelom osvetlení, aby dodržali stanovené termíny.
Najnáročnejšie je podľa slov Alexandra Kšiňana podstúpiť
riziko, či skôr trúfnuť si podpísať sa pod záväznú ponuku
slovenská energetika
60
takto rizikových a náročných zákaziek. Ich najväčšími
zákazníkmi
sú prevažne prevádzkovatelia elektrických
prenosových a distribučných sústav. Vlani spoločnosť
realizovala najmä projekty v Škandinávii a v Slovinsku.
„Napríklad výstavbu 400 kV vedenia Beričevo – Krško
v Slovinsku tamojšia vláda plánovala 40 rokov. Myslíme si,
že sme presvedčili zákazníka, že vieme zrealizovať takéto
náročné projekty, pretože celá trasa vedenia sa tiahla cez
hornatú oblasť, kde bolo často potrebné ťahať vodiče ponad
hlboké údolia, často aj bez možnosti vykonať výrub lesného
porastu.“ Vo Švédsku sa SAG Elektrovod už v rokoch 2008
a 2009 podieľal na najväčšom projekte prenosovej sústavy
– výstavbe 400 kV vedenia z rozvodne Järpstrommen po
štátnu hranicu s Nórskom. V súčasnosti tu odovzdávajú do
prevádzky kritickú stavbu 400 kV prepojenia juhozápadnej
vetvy medzi mestami Östansjö a Barkeryd a v rovnakom
čase aj 25 km dlhé 400 kV vedenie Bamble – Rød v Nórsku. Vo Fínsku montovali vodiče na 400 kV vedení Uvila
– Kangasala neďaleko Tampere a tiež na kľúč vystavali celé
110 kV vedenie Inkoo – Karjaa, a to vrátane projektových
prác. V Grónsku prakticky na celom úseku vedenia neexistovali žiadne prístupové cesty. Doprava oceľovej konštrukcie na miesto aj samotná montáž boli možné iba pomocou vrtuľníka. V lavínových oblastiach Islandu sa museli
pri montáži stožiarov popasovať s prekonávaním skalných
masívov s vysokým terénnym prevýšením. „Pracovali sme
na niekoľko zmien, teda celých dvadsaťštyri hodín.“
Moderné technológie prácu uľahčujú
Spoločnosti SAG Elektrovod pomáhajú udržiavať si pozíciu
lídra v danej oblasti aj dlhoročné skúsenosti, kvalitné renomé z predchádzajúcich projektov a kvalifikovaní zamestnanci. Priamo na stavbách či v teréne museli ukázať, že sú
spôsobilí, finančne i technicky, zvládnuť celý proces. Presuny
po hornatej zemi, po vode aj v inom nedostupnom teréne
si vyžadujú investovať do najnovšej technológie.„Pri výbere
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Energy knows no boundaries and
we try to achieve the same
najmodernejších technológií kladieme dôraz predovšetkým
na funkčnosť. Disponujeme napríklad niekoľkými švédskymi armádnymi vozidlami, ktoré sa v náročnom teréne, najmä po snehu, vedia hýbať obojživelne. Vzhľadom na neraz
absolútnu nedostupnosť terénu pri stavbách využívajú naši
pracovníci aj nekonvenčnú technológiu stavby pomocou
helikoptér. Máme tiež ďalší rad inovácií, ktoré našu prácu
v teréne uľahčujú. Sú to napríklad navádzacie systémy či
rôzne samozvorné uzly na nastavovanie jednotlivých častí
stožiara,” spresňuje Alexander Kšiňan.
Spojenie kaskadérov s horolezcami
Práca v náročných podmienkach si vyžaduje aj kvalitný
tím montérov a vyškolených pracovníkov. Ide v podstate
o spojenie kaskadérov s horolezcami. „Nie raz sme sa stretli
s tým, že stavbu chceli realizovať firmy, ktoré na to neboli
technicky ani kapacitne pripravené. Ide o práce vo výškach
a v extrémnych podmienkach, každú chvíľu sa tam mení
počasie. Bezpečnosť našich ľudí je však prvoradá,“ objasňuje generálny riaditeľ firmy. „Naši zamestnanci každoročne absolvujú pravidelné tréningy a lekárske prehliadky.
Najlepšou školou je však samotná práca priamo v teréne.“
Medzinárodné uznanie od klientov
„Zo zamestnancov sa pri každom z našich projektov vyt-
voril pevný a spoľahlivý tím. Z pohľadu manažmentu projektov bolo potrebné citlivo regulovať fyzické zaťaženie ľudí
a brať do úvahy ich psychickú záťaž, vyplývajúcu z ťažkých
podmienok a odlúčenia od rodiny v cudzom prostredí.
Keďže zvládli tieto náročné požiadavky a prispôsobili sa
severskému spôsobu života, získali uznanie domácich ako
firma, ktorá dokáže pracovať aj v extrémnych podmienkach,“ objasňuje Alexander Kšiňan. V nasledujúcich mesiacoch má SAG Elektrovod záujem zúčastňovať sa ďalších
výberových konaní, opäť so zameraním predovšetkým na
severské krajiny.
Top projekty aj na Slovensku
Firme SAG Elektrovod sa darí podnikať aj na českom
a slovenskom trhu. „Doma momentálne realizujeme
97-kilometrovú 400 kV prenosovú trasu elektrického vedenia Gabčíkovo – Veľký Ďur, ktorú sa nám spolu s partnermi
v konzorciu podarilo vyhrať v medzinárodnom tendri. Ide
o najväčší projekt tohto typu v histórii Slovenska,“ spresňuje na záver generálny riaditeľ. „Naše skúsenosti a výsledky
dávajú solídny predpoklad pre ďalšie pôsobenie na lokálnom trhu i v zahraničí, čo je dobrá základňa pre nasledujúce náročné projekty. Veríme, že dvere na svetový i domáci
trh máme otvorené.“
Our employees overcome difficult terrain and weather constraints during installation works. With demands on physical
and mental strength we build the latest modern poles in extreme conditions. SAG Elektrovod, a specialist company in
complex supply services in the field of electricity transmission is a strong partner, not only in Slovakia and Europe, but also
worldwide, says Ing. Alexander Kšiňan, CEO of the company.
Currently, SAG Elektrovod has a 65-year history and a
number of international successes in different countries.
Their projects are known behind the Arctic Circle, in Iceland, Greenland, Finland, Norway, and also in Sweden. Alexander Kšiňan, the Head of the company, continues: “We
build upon skilled and trained personnel. We strive to provide well implemented, highly specialized projects. And we
try to be a good and reliable teammate for all our partners.”
Works in difficult terrain
“The core of our business is both the area of electrical installation which includes static power units – substations
and electrical stations – and also the area of construction of
electric transmission and distribution routes, in particular
of very high voltage. We design projects for customers, provide logistics of supplies from external production entities,
slovak energy annual 2014
perform installation work and prepare work to be given
to the final operation.” We do so often in extreme climatic conditions and bad weather. “It is these climate changes
which force us to increase the resistance of the structure of
poles and employ highly qualified professionals to work at
heights. The results of many successful projects prove that
we were able to adapt very well in an extreme environment.
Specializing in these areas is our competitive advantage,”
says Alexander Kšiňan.
Extreme conditions, challenging
performance
Especially in the Nordic countries SAG Elektrovod is a
successful company primarily because the international
competitions are highly transparent there and the assess-
61 slovak energy
Dispečerské riadenie - srdce
teplárenstva
ment of the submitted bids are based on technical solutions,
cost effectiveness and real capabilities of the candidate. A
specialty of work in these areas is extremely short days in
winter and the need to build and often install with artificial
lighting in order to meet the set deadlines. The most challenging is in the words of Alexander Kšiňan to take the risk,
or rather to dare to sign a binding offer of such risky and
challenging contracts. Their largest customers are mainly
operators of electric transmission and distribution systems.
Last year the company implemented especially projects in
Scandinavia and Slovenia. „For example, the local government had planned the construction of a 400 kV line Beričevo–Krško in Slovenia for 40 years. We think that we have
convinced the customer that we can implement such challenging projects, because the entire line routing stretched
across a mountainous region, where it was often necessary
to pull wires over deep valleys, often without the possibility
to fell forest.“ In Sweden SAG Elektrovod participated in
the largest project of the transmission system – construction of a 400 kV line from the substation Järpstrommen
the state border with Norway already in the years 2008 and
2009. Currently, they hand over a critical construction of
400 kV interconnection of the South-West branch between
the cities of Östansjö and Barkeryd into operation and at
the same time also 25 km long 400 kV line Bamble–Rød in
Norway. In Finland they assembled conductors on a 400 kV
line Uvila–Kangasala near Tampere and also built a whole
turnkey 110 kV line Inkoo–Karjaa including project works.
In Greenland practically in the whole line section there
were no access roads. The transportation of steel structure
to the place as well as the installation was possible only by
using a helicopter. In the avalanche areas of Iceland at the
installation of poles they had to overcome rock massifs with
terrain elevation. “We worked in a few shifts, i.e. the whole
twenty-four hours a day.”
Modern technologies make the work
easier
SAG Elektrovod maintains its leadership in the given field
also through years of experience, good reputation from previous projects and qualified employees. They had to prove
on site or in the field that they are competent, financially
and technically, to handle the whole process. Movements
on the mountainous land, on water and in other inaccessible terrain require investment in the latest technology.
“When choosing the latest technologies, we place particular emphasis on functionality. We have, for example, several Swedish military vehicles that can move amphibiously
in difficult terrain, especially in the snow. Due to the often
slovenská energetika
62
absolutely inaccessible terrain during the installations our
employees use often unconventional construction technology with help of helicopters. We also have another series
of innovations that make our field work easier. They are,
for example, guidance systems and various self-clamping nodes to adjust different parts of the pole,” explains
Alexander Kšiňan.
Connection of stunts with climbers
Work in difficult conditions requires a high-quality team of
installers and trained personnel. It is essentially a connection of stunts with climbers. “Not once we encountered that
companies wanted to implement the construction that were
neither technically nor capacitively ready. This is work at
heights and in extreme conditions, weather changes every
moment there. The safety of our people is however paramount”, the CEO of the company explains. “Our employees receive regular training and medical examinations
each year. The best school is however the work itself in the
field.”
International recognition from clients
“The staff became a solid and reliable team at each of our
projects. In terms of project management it was necessary
to sensitively regulate the physical load of people and take
into account their psychological burden resulting from
the difficult conditions and separation from family in a foreign environment. Since they coped with these demanding
requirements and adapted to the Nordic way of life, they
gained recognition of the domestic people as a company
that can work also in extreme conditions,” explains Alexander Kšiňan. In the coming months, SAG Elektrovod wishes
to participate in further competitions, again focusing primarily in the Nordic countries.
Top projects also in Slovakia
The company SAG Elektrovod succeeds in doing business
also on the Czech and Slovak market. “In Slovakia we currently implement a 97-kilometer 400 kV transmission power line Gabčíkovo–Veľký Ďur, which we managed to win
in an international tender together with partners in a consortium. It is the largest project of its kind in Slovakia’s history,” states the Managing Director in the conclusion. “Our
experience and the results give a solid foundation for further activity on the local market as well as abroad, which
is a good base for the following challenging projects. We
believe that the door to the global and domestic market is
open for us.”
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
ELV Produkt, a. s.
Firma ELV Produkt, a. s.
má významné postavenie na slovenskom a českom
trhu vo výrobe a v dodávkach pre potreby
energetiky v sortimente:
- Predpätých betónových stožiarov pre vedenia
VN a NN do 35 kV v dĺžke od 9 m do 15 m s ročnou
kapacitou produkcie do 25 tisíc kusov.
- Ohraňovaných oceľových stožiarov pre vedenia
1x110 kV, 2x110 kV a 400 kV.
Vyrábame aj iný oceliarsky sortiment:
- Monorúrové telekomunikačné stožiare.
- Stožiare pre osvetlenie štadiónov do výšky 50 m.
- Osvetľovacie, trakčné a signalizačné stožiare.
- Diaľničné portály.
- Mestský mobiliár a historické stožiare.
- Sortiment delíme na štandardne rúrové, kužeľové
a ihlanové stožiare a zákaznícke riešenia od výšky
2,5 m do 50 m. Ročná produkcia je viac ako 20 000
kusov.
Dlhú životnosť našich výrobkov zaručujeme žiarovým
zinkovaním. Na želanie výrobky upravujeme ekologickými nátermi vo farebnej palete RAL. Všetky naše
výrobky sú certifikované podľa platných noriem
Európskej únie so značkou zhody CE. Držiteľmi
ISO 9001:2009 certifikátu sme od roku 1996.
Hlavné referencie
Osvetlenie:
1x110kV linky:
Linka Bystričany – Oslany 1x110kV, 150/25
AlFe (pre SSE – EDF Slovensko)
Linka KIA Žilina 1x110kV, 240/39 AlFe
(pre SSE – EDF Slovensko)
2x110kV linky:
Linka 2x110kV 240/39 AlFe, Senec – Pezinok
(pre ZSE – E.ON Slovensko)
Linka 2x110kv 240/39 AlFe, Mošnov – Příbor
(pre ČEZ Česká republika)
1x400kV linky:
Linka 1x400kV Ružomberok – Medzibrod
(pre SEPS Slovensko)
Dodávka štadiónových stožiarov pre
Národné tréningové centrum v Senci,
futbalové štadióny Pécs, Praha, Mladá
Boleslav a Dubnica nad Váhom. Obchodné centrá Aupark Bratislava, Polus
City Center Bratislava, Optima Košice.
Obchodné domy TESCO, Kaufland, Billa,
Hypernova, Carrefour. Verejné osvetlenie Bratislava, Trenčín, Žilina, Prievidza,
Nitra, diaľničné úseky, most Apollo
Bratislava, KIA Žilina, Hyundai
Nošovice.
Monorúrové
telekomunikačné stožiare:
• Rimavská Sobota – 40 m
(pre Slovak Telekom)
• Podlavice, Banská Bystrica – 32,5 m
(pre Slovak Telekom)
• Dunajská Lužná – 40 m
(pre Orange Slovensko)
• Senec – 40 m (pre Slovak Telekom)
• Sabinov – 55 m
(pre Telefonica O2 Slovensko)
• Kostolec – 45 m (pre Slovak Telekom)
• Michalovce – 40 m (pre Orange Slovensko)
Hlavní zákazníci:
E.ON Slovensko, E.ON Česká republika, EDF Slovensko, RWE Slovensko, Doprastav, ZIPP, STRABAG, SKANSKA, NCC, Eltodo
Praha, ČKD Praha, SIEMENS, Slovak Telekom, Orange, Telefonica O2, HB-Reavis, Q-FREE, ŽSR,...
Kontaktujte nás, sme tu pre Vás!
ELV PRODUKT a. s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, Slovakia, www.elv.sk, Tel.: +421-2-20202611, Tel./Fax: +421-2-20202602-4, email: [email protected]
slovenská energetika
64
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
The Company ELV Produkt, a. s.
has an considerable position on the Slovak market
in the field of production and deliveries for
energetic in the range of:
- Prestressed concrete poles for overhead power lines of
High Voltage and Low Voltage up to 35 kV. Length form
9m up to 15m. An output up to 25 000 pieces per year.
- Tapered steel poles for overhead power lines 1x110 kV,
2x110 kV and 400 kV.
Our product range includes
- Telecommunication poles and towers.
- High-rise towers up to 50 m for stadium floodlights.
- Illumination steel poles, traction and signalization
poles.
- Highway portals.
- Downtown furniture and balustrades, historical poles.
- We divide the assortment on standard steel tube,
conical, octagonal poles as well as customer design
solutions from 2,5 m up to 50 m. An output up to
20000 pieces per year.
Hot dip galvanizing as a surface finish guarantees
longlasting service and anticorrosion protection and
on demand we arrange for an ecological coating with
paintings in colour palette RAL. All our products are
certified according to EU standards with a mark CE.
In 1996 we obtained the ISO 9001:2009 certificate.
Our main references
Illumiation:
Telecommunication poles:
110kV Power lines:
Power line Bystričany – Oslanay 1x110kV,
150/25 AlFe (customer EDF Slovakia)
Power line KIA Žilina 1x110kV, 240/39 AlFe
(customer EDF Slovakia)
2x110kV Power lines:
Power line Senec – Pezinok 2x110kV, 240/39
AlFe (customer E.ON Slovakia)
Power line Mošnov – Příbor Czech republic,
2x110kV, 240/39 AlFe (customer ČEZ Czhech
republic).
1x400kV Power lines:
Power line Ružomberok – Medzibrod 1x400kV
(customer SEPS Slovakia)
Supply of floodlight towers and illumination poles for National Training
Center in Senec, football stadiums in
Pecs (Hungary), Praha, Mladá Boleslav
and Dubnica nad Váhom. Shopping and
Leisure Center Aupark Bratislava, Polus
City Center Bratislava, Optima Košice.
Supermarkets TESCO, Kaufland, Billa,
Hypernova, Carrefour, street illumination of Bratislava, Trenčín, Žilina,
Prievidza, Nitra, Highways, bridge
Apollo Bratislava, KIA Žilina, Hyundai
Nošovice.
• Rimavská Sobota – 40 m
(customer Slovak Telekom)
• Podlavice, Banská Bystrica – 32,5 m
(customer Slovak Telekom)
• Dunajská Lužná – 40 m
(customer Orange Slovakia)
• Senec – 40 m (customer Slovak Telekom)
• Sabinov – 55 m
(customer Telefonica O2 Slovakia)
• Kostolec – 45 m
(customer Slovak Telekom)
Main customers:
E.ON Slovakia, E.ON Czech republic, EDF Slovakia, RWE Slovakia, Doprastav, ZIPP, STRABAG, SKANSKA, NCC, Eltodo Praha,
ČKD Praha, SIEMENS, Slovak Telekom, Orange, Telefonica O2, HB-Reavis, Q-FREE, ŽSR,...
Please feel free to contact us!
ELV PRODUKT a. s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, Slovakia, www.elv.sk, Tel.: +421-2-20202611, Tel./Fax: +421-2-20202602-4, email: [email protected]
slovak energy annual 2014
65 slovak energy
Dispečerské
ELCON BRATISLAVA,
riadenie
a. s.- srdce
teplárenstva
ELCON praha, a. s.
Hlavnou činnosťou spoločnosti ELCON BRATISLAVA,
a.s. je dodávka vedení 110 až 400 kV „na kľúč“, realizácia
montážnych prác pri odstraňovaní havárií elektrických
vedení, rekonštrukcie, opravy a údržba vedení, montáž
optických zemných lán (OPGW) náhradou za existujúce,
výkon investorských inžinierskych činností, atď.
Od svojho založenia v roku 1996 prešla naša spoločnosť veľmi
dynamickým rozvojom. Vybudoval sa stabilný káder kvalitných technicko-inžinierskych a montážnych pracovníkov a spoločnosť sa vybavila najmodernejšími zahraničnými
montážnymi mechanizmami a náradím, ako aj špeciálnymi montážnymi pomôckami vlastnej konštrukcie. To nám
umožňuje poskytovať komplexné služby v oblasti výstavby
a údržby vedení vvn a zvn. Pre zlepšenie a skvalitnenie styku
so zákazníkmi v Českej republike sme vytvorili už v roku 1997
organizačnú zložku spoločnosti v Prahe a v súlade s našou
trhovou stratégiou sme v roku 2000 založili dcérsku spoločnosť
ELCON PRAHA a.s.
Na prelome rokov 1999 a 2000 prešla spoločnosť certifikačným
konaním spoločnosti TÜV a po úspešnom záverečnom audite
sme získali certifikát manažérstva kvality podľa ISO 9001.
V roku 2011 sme ho rozšírili o špecifické požiadavky na systém
riadenia výroby podľa EN 1090-2. V roku 2003 sme rozšírili
činnosť spoločnosti o zváračské práce a získali sme certifikát
manažérstva kvality pri zváraní podľa ISO 3834-2. So zvyšovaním nárokov a požiadaviek na ochranu životného prostredia a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci spoločnosť
zaviedla v roku 2006 systém environmentálneho manažérstva
podľa ISO 14001 a v roku 2011 aj systém manažérstva BOZP
podľa OHSAS 18001.
Zákazníkom ponúkame najmä:
Referencie:
• realizáciu výstavby vedení 110 až 400 kV
formou vyššej dodávky
• prekládky vedení vvn a zvn vyvolaných výstavbou,
napr. diaľnic, ciest a podobne
• montáž kombinovaných zemných lán s optickými
vláknami (OPGW)
• preizolácie existujúcich izolátorových závesov vedení
• výmenu vodičov
• opravy stožiarov vedení ich zosílením alebo výmenou častí
• projekčnú a inžiniersku činnosť
• 2x400kV Varín – Sučany, 18km, výstavba vedenia, 1999 - 2001
• 400kV/220kV Čechy Střed – Bezděčín, 68 km, výstavba
vedenia, 2006 – 2007, Česká republika
• 400 kV Sučany – Hubová, 18 km, rekonštrukcia vedenia,
2010 - 2013
• 400 kV pre stanicu Medzibrod, 2x10 km, výstavba
2 vedení, 2012 – 2013
• 2x400 kV pre stanicu Voľa, 23 km, výstavba vedenia, 2013
ELCON BRATISLAVA a.s., Priekopy 20, 821 08 Bratislava, Slovak Republic, Tel: +421 /2/ 50 109 111, Fax: +421 /2/ 50 109 102,
[email protected], www.elcon-bratislava.sk
slovenská energetika
66
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
The main activity of ELCON BRATISLAVA, a.s. are supplies
of 110 to 400 kV transmission lines (as a complete delivery),
realization of assembly work on accidents on power lines,
reconstructions, power lines repairs and maintenance,
installation of fiber optic ground wire (OPGW) by replacing
existing wire, investment engineering activities, etc.
Since its establishing in 1996 our company has undergone very
dynamic development. We built a stable cadre of high-quality technicians, engineers and skilled workers with experiences, the company is equipped with the latest foreign mechanisms and tools, as well as special mounting devices of our
own design. This allows us to provide comprehensive services
in building and maintenance of high voltage lines and very
high voltage lines. To enhance and improve our contact with
customers in Czech Republic we created in 1997 a branch in
Prague, then in accordance with our market strategy we established in 2000 a subsidiary company ELCON PRAHA a.s.
At the break of 1999 and 2000, the company passed the certification by TÜV company and then after the final audit we successfully obtained a certificate of quality management according to ISO 9001. In the year 2011 we extended the certification
to the specific requirements of the production management
system according to EN 1090-2. In the year 2003 we expanded the capacity of welding work and we have got a certificate
in welding quality management according to ISO 3834-2. With
the increasing demands and requirements of environmental
protection, health and safety at work the company has implemented in 2006 an environmental management system
according to ISO 14001 and in the year 2011 also management
system for Safety and health protection at work according to
OHSAS 18001.
We offer our customers:
References:
• realization of building of high voltage lines
from 110 to 400 kV as a main contractor
• reloading of high voltage and very high voltage lines caused
by highway building, roads building, etc..
• installation of ground wire with optical fiber
• exchange existing insulator strings
• replacement of conductors
• towers repairing by reinforcement or replacement
of their parts
• projection and engineering
• 2x400kV Varín – Sučany, 18km, new line, 1999 – 2001,
Slovakia
• 400kV/220kV Čechy Střed – Bezděčín, 68 km, new line,
2006 – 2007, Czech republic
• 400 kV Sučany – Hubová, 18 km, reconstruction,
2010 - 2013, Slovakia
• 400 kV for substation Medzibrod, 2x10 km, 2 new line,
2012 – 2013, Slovakia
• 2x400 kV for substation Voľa, 23 km, new line, 2013, Slovakia
ELCON PRAHA a.s., Stroupežnického 2328/30, 150 00 Praha 5, Czech Republic,
Tel/fax: +420 257 317 516, [email protected]
slovak energy annual 2014
67 slovak energy
NOVÝ JADROVÝ
ZDROJ - srdce
Dispečerské
riadenie
V PROCESE EIA
teplárenstva
Jedna z najdôležitejších činností prípravnej
etapy projektu nového jadrového zdroja sa
v uplynulých mesiacoch rozbehla naplno. Posledných 12 mesiacov smeruje Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (JESS) všetko svoje úsilie k spracovaniu dokumentácie
potrebnej na posúdenie a vyhodnotenie vplyvov plánovaného jadrového zdroja v lokalite
Jaslovské Bohunice na životné prostredie.
„Príprava projektu nového jadrového zdroja
nie je jednoduchý proces a cestou k realizácii
projektu treba urobiť ešte veľa čiastkových
krokov,“ hovorí o jednom z najväčších projektov v histórii samostatného Slovenska
Ing. Tomáš Vavruška, člen Predstavenstva
a riaditeľ úseku bezpečnosti a kvality spoločnosti JESS, zodpovedný za proces EIA.
Proces posudzovania vplyvov na životné
prostredie spustila spoločnosť JESS v druhej polovici roka
2013. V marci tohto roku bol Ministerstvu životného prostredia SR odovzdaný Zámer pre navrhovanú činnosť podľa § 22
a prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie. Išlo o prvý dokument spracovaný v procese
EIA, ktorého účelom bolo konkrétnejšie predstaviť navrhovanú činnosť. „Samotný zámer dáva základnú informáciu
o spoločnosti JESS ako o navrhovateľovi, o plánovanej činnosti, súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia,
o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie a definuje tiež opatrenia na ich zmiernenie. Musíme povedať, že ide
o prvotnú dokumentáciu v rámci tzv. predprojektovej fázy,“
popisuje dokument Ing. Ján Červenák, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JESS. Ako ďalej dodáva,
vybraná lokalita Jaslovských Bohuníc je v súlade so schválenými strategickými dokumentmi a rozhodnutiami. Konkrétne so
Stratégiou energetickej bezpečnosti SR 2008, s uznesením vlády
SR č. 948/2008, návrhom energetickej politiky SR 2014, ako
aj s Koncepciou územného rozvoja SR 2011 a s návrhom ÚP
Trnavského samosprávneho kraja z roku 2014. „O vhodnosti
lokality nemáme pochybnosti. Územie je historicky previazané
s jadrovou energetikou, je tam nielen dostatok dostupných
plôch a infraštruktúrnych napojení, ale v projekte možno od
začiatku počítať aj s dostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, so
stabilným podnikateľských prostredím a s podporou miestneho
obyvateľstva, čo sú veľmi dobré východiskové piliere,“ hovorí
Ján Červenák.
Zámer vychádza z tzv. konzervatívneho prístupu. V praxi to
znamená, že sa posudzovali prípadné vplyvy projektu nového
jadrového zdroja na životné prostredie z pohľadu ich najnepriaznivejších parametrov. V rámci projektu novej jadrovej
elektrárne spoločnosť JESS počíta s využitím najmodernejšej
technológie, ktorá doposiaľ nebola na území Slovenska použitá,
jadrových tlakovodných reaktorov generácie III.+. „Práve vďa-
slovenská energetika
68
ka tejto technológii sa nepredpokladajú významne negatívne
vplyvy na životné prostredie, ani na zdravie obyvateľstva. A to
ani v prípade, že berieme do úvahy aj spolupôsobiace vplyvy
nového jadrového zdroja a súčasných, respektíve plánovaných
jadrových zariadení v danej lokalite. V súvislosti s projektom
nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovských Bohuníc nepredpokladáme ani významne negatívne radiačné a neradiačné
vplyvy na zdravie obyvateľstva. Rovnako sa nepredpokladajú
negatívne vplyvy na ostatné zložky a časti životného prostredia, ako sú povrchové a podzemné vody, fauna, flóra, ekosystémy, chránené územia, prírodné zdroje, kultúrne pamiatky
a pod. S pravidelným monitoringom všetkých týchto vplyvov
sa, samozrejme, počíta aj v následnom priebehu prevádzky
nového jadrového zdroja,“ spresňuje Tomáš Vavruška.
OD ZÁMERU K SPRÁVE
Spracovaný zámer je verejný dokument. Vyjadriť sa k nemu
tak mohli nielen dotknuté obce, ale tiež orgány štátnej správy
a široká verejnosť, vrátane realizácie cezhraničného pripomienkovania. V máji tohto roku Ministerstvo životného prostredia
SR urobilo ďalší krok v procese EIA a zverejnilo dokument
Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti. Rozsah hodnotenia
konzistentne reflektuje všetky pre proces EIA relevantné požiadavky a pripomienky, ktoré doručili dotknuté orgány, obce,
verejnosť, spolu s vyjadreniami zo susedných krajín. Následne
spoločnosť JESS začala so spracúvaním hlavného dokumentu Správa o hodnotení navrhovanej činnosti. S dokončením
správy sa počíta v II. polovici roka 2015. „Ak hovoríme
o správe, hovoríme o veľmi komplexnom a rozsiahlom dokumente. Na rozdiel od zámeru bude súčasťou správy už podrobné vyhodnotenie vplyvov nového jadrového zdroja na jednotlivé zložky životného prostredia a na zdravie obyvateľstva
na základe dôkladne a hĺbkovo vykonaných analýz. K tomuto
dokumentu sa následne bude môcť vyjadriť aj široká verejnosť.
Uskutočnia sa verejné prerokovania navrhovanej činnosti, a to
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
NEW NUCLEAR POWER PLANT
IN THE ENVIRONMENTAL IMPACT
ASSESSMENT (EIA) PROCESS
Projekt výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské
Bohunice počíta s využitím najmodernejšej technológie
v oblasti jadrovej energetiky – tlakovodného reaktora (PWR)
generácie III.+. Reaktory najnovšej generácie vychádzajú
z úspešných modelov reaktorov generácie II. majú však lepšie bezpečnostné a úžitkové vlastnosti. Ide o štandardizované
typy, čo zjednodušuje proces povoľovania a celkovo znižuje čas
a náklady na výstavbu. Spoločnosť JESS si ako základnú podmienku realizácie budúceho jadrového zdroja stanovila, aby bol
reaktor počas výstavby jadrovej elektrárne v lokalite Jaslovských
Bohuníc už v prevádzke v niektorej z jadrovo vyspelých krajín.
Projekt nového jadrového zdroja počíta s jedným blokom s inštalovaným výkonom do 1 750 MWe. Okrem predpokladanej
životnosti minimálne 60 rokov prináša reaktor PWR generácie III.+ aj ďalšie výhody. Nové typy jadrových elektrární majú
priaznivý vplyv na životné prostredie, zaberajú mnohonásobne
menej priestoru ako napríklad veterné parky či fotovoltické
polia a nie sú producentmi škodlivých exhalátov. Dôležitou výhodou je tiež jednoduchšia a masívnejšia konštrukcia
umožňujúca zjednodušenie prevádzky a väčšiu odolnosť proti
ľudským chybám. Zároveň umožňujú vysoké vyhorenie paliva,
čím sa znižuje spotreba uránu. To má za následok redukciu objemu produkovaného rádioaktívneho odpadu a predlžovanie
intervalu medzi jednotlivými výmenami paliva. Vyššia úroveň
obohatenia paliva izotopom U235 a efektívne využívanie vyhorievajúcich absorbátorov umožňujú jeho dlhší pobyt v reaktore, prípadne tiež zmeny v intervaloch medzi jednotlivými
výmenami paliva. Reaktory generácie III.+ boli vyvíjané okrem
iného tiež s dôrazom na pasívne bezpečnostné prvky. V praxi
to znamená, že riešenie neštandardných a krízových situácií
v nich prebieha automaticky na základe prírodných zákonitostí a bez potreby elektrického napájania či zásahu zo strany
operátora. Je založené primárne na gravitácii, prirodzenom
prúdení a na odolnosti proti tlaku či teplotám. Ochranná železobetónová obálka (tzv. kontajnment) a celková konštrukcia
budov zaisťujú odolnosť proti pádu lietadla, ale aj proti ďalším
vonkajším vplyvom.
One of the most important activities in the preparation
phase of the new nuclear power plant project has been in
full swing in the recent months. During the last 12 months,
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (“Nuclear Energy Corporation of Slovakia, j.s.c.”, JESS) had been
working towards the preparation of the documentation
needed for the assessment and evaluation of environmental
impacts of the planned nuclear power plant in the Jaslovské
Bohunice site. “The process of preparation of a new nuclear
power plant project is not easy and many partial steps still
have to be taken”, says Ing. Tomáš Vavruška, Member of the
Board of Directors and Safety and Quality Director of JESS,
responsible for the EIA process, about the one of the biggest
projects in the history of independent Slovakia.
The environmental impact assessment process was started
by JESS in the second half of 2013. In March of this year,
Preliminary Study for the Proposed Activity was submitted
to the Ministry of Environment of the Slovak Republic according to § 22 and Annex No. 9 of the Act No. 24/2006 Coll.
on Environmental Impact Assessment. It was the first document elaborated in the EIA process; the purpose of the document was to give a detailed presentation of the proposed
activity. “The Preliminary Study provides basic information
about JESS as the Proponent, about the planned activity,
current state of the environment in the affected area, and the
assumed environmental impacts along with defined mitigation measures. We have to say that it is a primary documentation in the framework of the so-called pre-project phase”,
Ing. Ján Červenák, Chairman of the Board of Directors and
Chief Executive Officer of JESS describes the document. As
he further explains, the selected site of Jaslovské Bohunice
is in compliance with the already approved strategic documents and decisions, specifically with the Energy Security
Strategy of the Slovak Republic (2008), the Decree of the
Government of the Slovak Republic No. 948/2008, Draft
Energy Policy of the Slovak Republic (2014), as well as the
Concept of Territorial Development of Slovakia (2011), and
Regional Planning Proposal of the Self-Governing Region
Trnava (2014). “We have no doubts about the suitability of
the site. The territory is historically connected with nuclear
power engineering, there is not only sufficient amount of
available sites and infrastructure connections, but the project can, from the very beginning, count on sufficient skilled
workforce, stable business environment, and support of the
local population, which are very good starting points”, says
Ján Červenák.
na úrovni dotknutých obcí, vrátane cezhraničných konzultácií
a prerokovaní,“ definuje ďalšie kroky v rámci procesu EIA Ján
Červenák. Proces EIA uzavrie záverečné stanovisko k projektu, ktorého vydanie sa predpokladá v prvej polovici roka 2016.
Toto stanovisko je nevyhnutným podkladom na ďalšie povoľovacie činnosti v rámci konaní v zmysle atómového a stavebného zákona.
Všetky informácie sú zverejnené v elektronickej forme na webovom portáli MŽP SR www.enviroportal.sk na adrese
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-jadrovy-zdrojv-lokalite-jaslovske-bohunice alebo na webovom portáli spoločnosti JESS na adrese http://www.jess.sk/sk/home/o-spolocnosti/dokumenty.
NOVÝ JADROVÝ ZDROJ S REAKTOROM
GENERÁCIE III.+
slovak energy annual 2014
69 slovak energy
Dispečerské riadenie - srdce
teplárenstva
The Preliminary Study for the Proposed Activity is based on
a so-called conservative approach. In practice it means that
potential environmental impacts of the new nuclear power
plant project have been assessed taking into account their
most adverse parameters. Within the project of the new nuclear power plant, JESS counts on the use of the state-ofthe-art technology which, until now, has not been used in
the territory of Slovakia, i.e. the pressurized water reactors
of the generation III.+. “It is thanks to this technology that
no significant adverse effects on the environment or health
of population are expected, even if we take into consideration the synergic effects of the new nuclear power plant and
the already existing or planned nuclear installations in this
site. We do not expect any significantly negative radiation
and non-radiation effects on the public health in connection
with the new nuclear power plant project in the Jaslovské
Bohunice site. Similarly, no adverse effects are expected on
other environmental elements, such as surface and underground waters, fauna, flora, ecosystems, protection areas,
natural resources, cultural monuments, etc. A regular monitoring of all these effects is, of course, also planned during
the following operation of the new nuclear power plant”,
states Tomáš Vavruška.
FROM THE PRELIMINARY STUDY TO THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REPORT
The elaborated Preliminary Study is a public document.
So it is not only the affected municipalities but also governmental bodies and general public who can give their opinion on it, including the cross-border commenting. In May
of this year the Ministry of Environment of the Slovak Republic took another step in the EIA process and published
a document entitled Scope of the Proposed Activity Assessment. The Scope consistently reflects all requirements and
comments which are relevant to the EIA process and have
been delivered by the concerned bodies, municipalities, and
public, along with the standpoints of neighbouring countries. Afterwards, JESS started to elaborate the main document, The Environmental Impact Assessment Report. The
Report is expected to be completed in the second half of
2015. “Talking about the Report, we have a very complex
and extensive document in mind. Unlike the Preliminary
Study, the Report will include a detailed assessment of the
effects of the new nuclear power plant on the individual environmental elements and on public health, based on thorough and in-depth analyses. Then the public will be able to
express their opinion, too. Public hearings on the proposed
activity will take place at the level of concerned municipalities, along with cross-border consultations and debates”, Ján
Červenák defines further steps within the EIA process. The
EIA process shall be brought to a close by the Final Statement on the project which is expected to be released in the
slovenská energetika
70
first half of 2016. This statement is an indispensable basis
for further activities in the context of licensing procedure,
within the meaning of the Atomic and Construction law.
Full details in the electronic form are available on the web
portal of the Ministry of Environment of the Slovak Republic www.enviroportal.sk, at http://enviroportal.sk/sk/eia/
detail/novy-jadrovy-zdroj-v-lokalite-jaslovske-bohunice
or on the JESS’ web portal at http://www.jess.sk/en/home/
about-us/documents.
NEW NUCLEAR POWER PLANT WITH A REACTOR OF
GENERATION III.+
The project of the construction of the new nuclear power
plant in the Jaslovské Bohunice site counts on utilization of
the state-of-the-art technology in the field of nuclear power
engineering, a pressurized water reactor (PWR) of the generation III.+ . These reactors are based on successful models of the generation II. reactors, but they have better safety
and performance characteristics. As those are standardized
types, it makes the licensing process simpler and reduces
the total construction time and costs. The basic condition
for the implementation of the future nuclear power plant
imposed by JESS was that during the construction of the
nuclear power plant in Jaslovské Bohunice site such reactor
is already in operation in some nuclear developed country.
The project of the new nuclear power plant counts on one
unit with the installed power output of up to 1,750 MWe.
Apart from the expected lifetime of at least 60 years, the
PWR of the generation III.+ offers also other benefits. New
types of nuclear power plants have a positive environmental
impact, they take up many times smaller built-up area than
e.g. wind parks or photovoltaic fields and they do not generate harmful emissions. Another significant advantage is
a simpler and more robust construction which allows for a
simpler operation and greater human fault resistance. At the
same time, they allow for a higher fuel burn-up by which
the consumption of uranium is reduced. This results in a
reduced volume of generated radioactive waste and a prolonged interval between refuelling. Higher levels of the fuel
enrichment in 235U isotope and an efficient use of burnable
absorbers allow for its longer work in the reactor, or even
changes in the plant refuelling intervals. The reactors of the
generation III.+ were developed, among other things, with
the emphasis placed on passive safety features. In practice
it means that the dealing with non-standard and abnormal
situations in them takes place automatically, on the basis of
natural forces, and no power supply or intervention of the
operator is needed. It is based primarily on gravity, natural
flow, and resistance to pressure or temperatures. The protective reinforced concrete containment and the overall structure of buildings provides for resistance to plane crash but
also to other external hazards.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Pozadie ťažkej havárie
JE Fukushima-Daiichi
RELKO s. r. o., inžinierska a poradenská spoločnosť, už vyše 20 rokov pôsobí na slovenskom trhu a v zahraničí v oblasti pravdepodobnostného
hodnotenia bezpečnosti (PSA – Probabilistic Safety Assessment) jadrových elektrární. PSA je systematický proces, ktorý skúma ako bezpečnostné
systémy a personál zaisťujú bezpečnú prevádzku jadrových elektrární. Vyčísľuje pravdepodobnosti výskytu nebezpečných udalostí a ich potenciálne
následky na personál, okolie a zdravie obyvateľstva. Sústreďuje sa na udalosti, ktoré môžu vážne poškodiť aktívnu zónu reaktora a ohrozujú celistvosť
ochranného obalu. Kvantifikuje riziko takýchto udalostí ako súčin pravdepodobností ich výskytu a následkov. V článku, pripravenom na základe odbornej literatúry, sa uvádzajú informácie o pozadí ťažkej havárie JE Fukushima - Daiichi.
Projektové nedostatky reaktorov
Fukushima – Daiichi
Na elektrárni boli inštalované varné reaktory (BWR). Je dôležité
pozrieť sa bližšie na reaktor BWR s primárnym ochranným
obalom Mark I, pretože päť zo šiestich reaktorov JE Fukushima – Daiichi boli tohto typu a práve tie tri reaktory, ktoré boli
najviac poškodené. Ochranný obal Mark I bol, kvôli šetreniu
peňazí, navrhnutý s relatívne malým objemom. Projektanti,
ako ochranné opatrenie, doplnili systém potláčania pary, ktorý
mohol absorbovať energiu z pary, tvoriacej sa v prípade havárie.
Systém by teda zredukoval nárast tlaku od pary, čo umožnilo
projektantom zredukovať veľkosť ochranného obalu. Tento obal
mal veľké obmedzenia v prípade, že sa systém potláčania pary
stane nasýteným. Presne toto sa stalo pri havárii. Operátori
čeliaci tejto situácii vypúšťali paru z primárneho ochranného
obalu, aby zabránili porušeniu konštrukcie obalu.
Problémy ohľadom projektu sa datujú už od roku 1972, čo
bol začiatok prevádzky 1. reaktora v JE Fukushima – Daiichi.
V tomto čase odborníci odporúčali, aby bol reaktor s ochranným obalom Mark I odstavený. Tento projekt však využívali
mnohé ďalšie reaktory, prevádzkovatelia sa postavili proti odporúčaniu, lebo by to viedlo k veľkým ekonomickým stratám.
Ďalšie štúdie v tejto oblasti, v priebehu 70. rokov a v 80. rokoch minulého storočia, trvalo poukazovali na bezpečnostné problémy ochranného obalu Mark I v určitých havarijných scenároch. Na zmiernenie potenciálneho poškodenia,
odporúčali v roku 1982, aby obaly boli dodatočne vybavené
systémami filtrov na zachytávanie rádioaktívnych plynov. Prevádzkovatelia a vlastníci spoločností však opäť nechceli utrácať peniaze na tieto filtre vo viacerých štátoch. Medzi nimi aj
v Japonsku. US NRC tiež nevyžadovala, aby boli filtre doplnené. Projekt reaktora BWR Mark I používa na začiatku roka
2011 dvadsaťtri amerických reaktorov.
Okrem ochranných obalov v JE Fukushima – Daiichi boli zraniteľné aj havarijné dieselgenerátory vlnou cunami. Generátory neboli umiestnené na vyvýšených pozíciách. Boli vystavené
záplavovým vlnám. Aj keď morská hrádza poskytla určitú
ochranu voči zaplaveniu, bola príliš nízka na zastavenie prívalu cunami vyššej než 20 stôp (okolo 6 metrov). Cunami v čase
havárie boli skutočne omnoho vyššia ako akákoľvek iná zaznamenaná cunami v modernej histórii Japonska. Tento región
Japonska zažil v roku 869 nášho letopočtu tak veľkú cunami,
slovak energy annual 2014
že zborila hrad. Podľa článku vo Washington Post z 24. marca
2011, napriek dôkazu, že tento región bol náchylný na mohutné
zemetrasenia aj na vlny cunami, sa vedúci pracovníci Tokijskej
elektrárenskej spoločnosti (TEPCO), ktorá vlastní JE Fukushima – Daiichi, odmietli varovania prominentných seizmológov.
Tieto varovania prišli v júni 2009 ako výsledok výskumných
činností, týkajúcich sa potrebných ochrán voči prírodným
nebezpečenstvám na japonských jadrových elektrárňach.
Kultúra jadrovej bezpečnosti
Havária vo Fukushime – Daiici obnovila znepokojenie vo svete,
že jadrovému dozoru Japonska chýba dostatočná nezávislosť
a právomoc požadovať nevyhnutné dodatočné vylepšenia,
ktoré môžu zaistiť bezpečnosť jadrových elektrární. Mesiac pred
zemetrasením a cunami, schválili japonské dozorné orgány desaťročné predĺženie licencie pre 1. reaktor (najstarší reaktor
s približne štyridsaťročnou prevádzkou), napriek varovaniam
o bezpečnostných problémoch na elektrárni a špeciálne tohto
reaktora. Podľa článku v New York Times z 21. marca 2011,
boli známe napäťové trhliny na dieselgenerátoroch, ktoré ich
robili náchylnými na koróziu z morskej a dažďovej vody. Navyše, spoločnosť TEPCO, vlastník elektrárne, po schválení
predĺženia licencie pripustila, že nekontrolovali tridsaťtri
dielov zariadení, spojených s chladiacimi systémami reaktora.
Hoci dozorné orgány poukazovali na nedostatočné inšpekcie
a zlú údržbu, schválili predĺženie životnosti elektrárne. Kritici opakovane varovali pred neprijateľnými väzbami medzi dozornými orgánmi a vlastníkmi spoločností. Desať regionálnych
elektrárenských spoločností Japonska má monopolnú pozíciu
v regiónoch, kde prevádzkuje JE a táto pozícia im dáva silnú
nadvládu nad miestnymi úradmi a vládou.
Snahy o utajenie problémov v japonských jadrových elektrárňach majú relatívne dlhú históriu. Konkrétne, minimálne
od 80. rokov sa datuje, podľa vyšetrovania vykonaného v roku
2003, že spoločnosť TEPCO údajne falšovala údaje z mnohých jadrových elektrární. V reakcii nato spoločnosť TEPCO
prisľúbila nový etický kódex, výkonný riaditeľ TEPCO a štyria
ďalší vedúci pracovníci rezignovali. O pár rokov neskôr sa však
vynorili nové správy o ďalších prípadoch údajne sfalšovaných
údajov. Naďalej teda pretrvávajú obavy, či sa vôbec kultúra bezpečnosti vo svojej podstate zlepšuje.
71 slovak energy
Dispečerské riadenie - srdce
teplárenstva
Použitie plutónia v jadrovom palive
Tretí reaktor JE Fukushima – Daiichi mal jadrové palivo, obsahujúce zmes oxidu
plutónia a oxidu uránu. Pri porušení primárneho ochranného obalu a úniku rádioaktívnych materiálov z aktívnej zóny reaktora, plutónium sa rozptýli do životného
prostredia. Japonsko je jedna z mála krajín, vyrábajúcich jadrovú energiu a využívajúcich recyklované plutónium v palive. Plutónium predstavuje malé zdravotné nebezpečenstvá, ak je mimo ľudského tela, pretože ochranná vonkajšia vrstva pokožky
blokuje väčšinu emitovaného ionizačného žiarenia, najmä prevládajúce alfa žiarenie.
Ale ak sa plutónium skonzumuje alebo vdýchne v značnejších množstvách (mikrogramoch alebo väčších), môže byť mimoriadne nebezpečné, spôsobením poškodenia
buniek od alfa žiarenia a toxickými účinkami na štítnu žľazu a iné orgány. V porovnaní
s jadrovým palivom obsahujúcim iba oxid uránu, je zmiešané oxidové palivo nebezpečnejšie vďaka plutóniu, ktoré je viac rádioaktívne ako urán. Miera nebezpečenstva je však
sporná. Reaktory naplnené palivovým uránom produkujú plutónium, ktoré je výsledkom
rádioaktívnej premeny uránu-238. V priebehu palivovej kampane z uránového paliva, začne
plutónium už za pár týždňov významne prispievať k produkovanému výkonu reaktora. Na
konci kampane je takmer jedno percento jej hmotnosti plutónium. Takže aj reaktory naplnené uránom majú v prípade ťažkej havárie riziko rozptýlenia plutónia. Napriek tomu reaktory využívajúce zmiešané palivo môžu obsahovať viac plutónia, ktoré sa môže rozptýliť.
Ďalším zmierňujúcim faktorom je, že plutónium nemá tendenciu veľmi sa rozptyľovať vo
vzduchu alebo sa rozpúšťať vo vode.
Palivá na báze plutónia vyvolávajú navyše obavy z možného skrátenia životnosti reaktora. Štiepenie plutónia produkuje v priemere viac neutrónov ako štiepenie uránu, prebytok
neutrónov narážajúcich na tlakovú nádobu reaktora môže nádobu poškodiť a spôsobiť jej
krehnutie.
Dôsledky havárie JE Fukushima – Daiichi
Plné dôsledky havárie ani z ďaleka nie sú ešte známe. Niektoré vlády hneď po havárii, vrátane Číny, Nemecka a Švajčiarska, požadovali moratórium na výstavbu nových jadrových
elektrární, až pokým sa nevykonajú dôkladné kontroly bezpečnosti. Nemecko ešte pred
haváriou, koncom 90. rokov minulého storočia, rozhodlo o postupnom vyraďovaní svojich
jadrových elektrární z prevádzky. Havária ďalej podnietila nemeckú vládu k okamžitému
odstaveniu svojich siedmich najstarších reaktorov na vykonanie bezpečnostných kontrol.
Čína pokračuje v urýchľovaní svojich ambicióznych plánov vo výstavbe jadrových elektrární.
Niektorí politici v USA vyhlásili moratórium, ktoré by platilo na výstavbu akýchkoľvek
nových amerických jadrových elektrární. Prezident Obama však medzitým vyjadril
pretrvávajúcu podporu výstavbe nových jadrových elektrární. US NRC žiadala dôkladnú
kontrolu všetkých amerických jadrových elektrární. V EÚ sa vykonali záťažové testy JE
a prijali sa opatrenia na zvýšenie bezpečnosti prevádzky.
Havária napokon vedie k vylepšeným bezpečnostným štandardom a väčšej odolnosti
voči prírodným katastrofám na existujúcich a budúcich JE. Nové predpisy budú vyžadovať
od prevádzkovateľov odstránenie staršieho vyhoreného paliva z preplnených bazénov skladovania vyhoreného paliva, aby sa znížili riziká rozptýlenia rádioaktívnych materiálov,
plynúce z havárií, útokov alebo sabotáže. Sú implementované ďalšie bezpečnostné prvky,
aj pre zvýšenie dôvery verejnosti. Jedno z hlavných poučení z havárie je, že vládne úrady
musia byť omnoho otvorenejšie ohľadom prevádzkovej činnosti a toho, čo treba urobiť
pre ochranu verejnosti.
slovenská energetika
72
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Background of the severe
accident in the Fukushima
-Daiichi plant
RELKO Ltd., Engineering and Consulting Company, has already working 20 years on the Slovak market and abroad in the area of Probabilistic Safety
Assessment (PSA) of the nuclear power plants. PSA is the systematic process that can be used to examine how safety systems and the personnel
ensure safe operation of the nuclear power plants. Probabilities of occurrence of dangerous events and potential consequences on personnel, environment and public health are calculated. It focuses on accidents that can severely damage the reactor core and can challenge the integrity of the
containment. The risk of such events is the product of the event probabilities and their consequences. In this article, prepared on the basis of expert
references, the background of the severe accident in the Fukushima-Daiichi plant is described.
Design deficiencies of the Fukushima-Daiichi
reactors
The boiling-water reactors (BWR) were installed in the plant.
It is important to take a closer look at these reactors equipped
with Mark I type containment, because five of the six Fukushima-Daiichi reactors were this type, and those were the ones to
experience the most damage. The Mark I containment was designed to save money by having a relatively small primary containment structure. As a protective measure, the designers added a steam suppression system that could absorb energy from
the steam generated should there be during an accident. Thus,
the system would reduce the pressure buildup from the steam,
allowing the designers to reduce the size of the containment.
But that smaller primary containment could be too limited to
handle the volume of steam in the event that the steam suppression system became saturated. This is exactly what happened at
Fukushima-Daiichi. Faced with this situation, operators were
forced to vent the steam from the primary containment to prevent a breach of the containment structure.
Concerns about this design date back to at least 1972, the year
after reactor 1 at Fukushima - Daiichi began operations. At that
time, the experts recommended that the reactor with Mark I
containment should be shut down. However, this design was
being used in many other reactors, the utilities opposed the
recommendation which would result in significant economic
losses. Further studies in this area throughout the 1970s and
into the 1980s continued to point to potential safety problems
for the Mark I under certain accident scenarios. To mitigate the
potential damage from such accidents, it was recommended in
1982 that the containment structures should be retrofitted with
filter systems to capture radioactive gases. But the utility owners again did not want to spend money on these filters in many
countries. Japan was among them. US NRC also did not require
that the filters be added. As of early 2011, twenty-three U.S. reactors still use the BWR Mark I design.
In addition to concerns about the reactor containment design
at Fukushima - Daiichi, the vulnerability of the emergency diesel generators to the tsunami have caused alarm. In particular, the generators were not in raised positions. Instead, their
placement left them exposed to the flood waves. While a seawall provided some protection from flooding, it was too low to
stop the onrush of a tsunami greater than 20 feet (more than
slovak energy annual 2014
6 meters) high. The tsunami in case of accident was much higher than any other recorded in Japan´s modern history. In 869
the region of Japan had experienced a tsunami so powerful that
it knocked down a castle. According to a March 24, 2011, article
in the Washington Post, despite evidence that this region was
vulnerable to both massive earthquakes and large tsunamis,
executive of Tokyo Electric Power Company (TEPCO), which
owns Fukushima Daiichi, had refused the warnings of prominent seismologists. These warnings came in June 2009 as results
of research activities, regarding the protections against natural
hazards needed at Japanese nuclear power plants.
Nuclear safety culture
The accident at Fukushima-Daiichi has renewed the world´s
concerns that Japan´s nuclear regulatory agency lacks sufficient independence and authority to call for necessary safety
upgrading that can ensure the safety of its nuclear power plants.
One month before the earthquake and tsunami, Japanese regulators approved a ten-year extension of the license for reactor 1
(the oldest reactor, with about forty years of operation), despite
warnings of safety problems at the plant and specifically with
this reactor. In particular, according to a March 21, 2011, article
in the New York Times, there were known stress cracks in the
emergency diesel generators, potentially making them susceptible to corrosion from seawater and rainwater. Moreover, after
the license extension was approved, the Tokyo Electric Power
Company (TEPCO), which owns the plant, admitted that it had
not inspected thirty-three pieces of equipment associated with
the plant´s cooling systems. Although regulators pointed out
insufficient inspections and poor maintenance, they authorized
continued use to the plant. Critics of Japan´s regulatory system
have warned repeatedly about the unhealthy ties between regulators and utility owners. Japan´s ten regional electric utilities
have monopolistic position in the regions where each utility
operates, and this power gives them strong power over local
authorities and government.
Attempts to cover up problems at Japan´s nuclear plants have a
relatively long history. In particular, dating back at least to the
1980s, TEPCO had allegedly falsified data from a number of
nuclear plants, according to an investigation done in 2003. In
response, then a new code of ethics for his company was implemented, the managing director of TEPCO and four other
executives resigned. But a few years later, new reports surfaced
of other incidents of alleged falsifying of data. Concerns thus
73 slovak energy
Dispečerské riadenie - srdce
teplárenstva
remain that the safety culture has yet to improve substantially.
The use of plutonium in nuclear fuel
Reactor 3 at Fukushima - Daiichi had recently been fueled
with a mixture of plutonium oxide and uranium oxide. Given a
breach of the primary containment and a release of radioactive
materials from the reactor core, plutonium might be dispersed
into the environment. Japan is one of the few nuclear power-producing countries that have been using recycled plutonium in the fuel. Plutonium poses little health hazards if outside the human body, because the protective outer layer of skin
blocks most of the emitted ionizing radiation, especially the
most prevalent alpha radiation. But if it is ingested or inhaled
in appreciable amounts (micrograms or more), plutonium can
be extremely hazardous, causing cell damage from alpha radiation and having toxic effects on kidneys and other organs.
In comparison to nuclear fuel containing only uranium oxide,
mixed-oxide fuel is more hazardous owing to plutonium´s being more radioactive than uranium. But the degree of hazard is
debatable. Uranium-fueled reactors produce plutonium resulting from the radioactive transformation of uranium-238. Over
the campaign of a fuel assembly initially containing uranium
fuel, plutonium will, in as little as a few weeks, start to contribute significantly to the power produced in the reactor. By
the end of the fuel assembly´s campaign in the reactor, almost
1 percent of it by weight is plutonium. Thus, even uranium-fueled reactors have a risk of plutonium dispersal in the event of a
severe accident. Nonetheless, reactors using mixed-oxide fuel
will contain more plutonium that can be dispersed. Another
mitigating factor is that plutonium tends to not be very dispersible in air or soluble in water.
Additionally, plutonium-based fuels raise a safety concern
about possibly shortening the usable life of a reactor. Because
fission of plutonium produces more neutrons, on average, than
fission of uranium, the excess neutrons smacking into the reactor pressure vessel may damage the vessel and can cause it to
become brittle.
In the United States, some politicians recommended that a
moratorium be placed on the construction of any new U. S.
nuclear plants. Meanwhile, President Obama has expressed
continued support for construction of new nuclear plants. The
Nuclear Regulatory Commission required to conduct review of
all U.S. nuclear plants.
Consequences of the Fukushima - Daiichi accident
Ultimately, this accident will lead to much improved safety
standards and greater protections against natural disasters at
both existing and future plants. The new regulations will require
utilities to remove older spent fuel from overcrowded spent fuel
pools so as to reduce any risks of dispersal of radioactive materials resulting from accidents, attacks, or sabotage. Additional
safety features are implemented to bolster public confidence.
One of the clear lessons of the accident is that government
authorities need to be much more transparent about nuclear
operations and what needs to be done to protect the public.
The full consequences are still far not known. However, some
governments, including China, Germany, and Switzerland, have
called for a moratorium on the construction of new nuclear
plants until through safety checks have been done. Even before
the accident, Germany had decided in the late 1990s to phase
out its nuclear power plants. The accident further prompted the
German government to immediately shut down its seven oldest
reactors while safety checks are being performed. China continues to forge ahead with its ambitious plans for construction
of nuclear plants.
slovenská energetika
74
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Monitorovanie
spotreby
energie
Dispečerské
riadenie
- srdce
– prvý krok k úsporám
teplárenstva
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Spracovala: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc.
V roku 1988 ukončila vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa na Ingenieurhochschule v nemeckom Zittau v odbore
energetické zariadenia. Takmer 15 rokov sa venovala projektovej činnosti v oblasti automatizovaných systémov riadenia
v energetike. Od roku 2001 pôsobí v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, kde je v súčasnosti riaditeľkou odboru
legislatívy, metodológie a vzdelávania.
Jednou z priorít Slovenskej republiky do roku 2020 je aj
zníženie konečnej energetickej spotreby (KES) a s tým súvisiace zníženie primárnej energetickej spotreby (PES), čo
sa okrem pozitívneho dopadu na životné prostredie prejaví
aj vo zvýšení bezpečnosti zásobovania energiou. Znižovanie
spotreby u koncového odberateľa automaticky ovplyvní aj
oblasť premeny a distribúcie energie. Čím menej sa spotrebuje, tým viac budú existujúce zariadenia na premenu
a distribúciu energie predimenzované a energeticky menej
účinné.
Okrem organizačných opatrení, ktorými je možné dosiahnuť určitú úroveň úspory energie, je do opatrení v oblasti
energetickej efektívnosti potrebné investovať nemalé finančné prostriedky, ktoré sa skôr či neskôr vrátia prostredníctvom znížených výdavkov na energiu. Aby bolo možné
tieto peniaze vynakladať efektívne, je nevyhnutné venovať
sa problematike znižovania spotreby energie systematicky.
Prvým krokom je zistenie, koľko energie sa spotrebuje a na
aké účely. Týka sa to v podstate všetkých skupín odberateľov
energie, ako napríklad domácností, verejného sektora či
podnikateľov. Nie je veľa domácností, ktoré si pravidelne
sledujú spotrebu energie. Zaujíma ich to spravidla najmä
vtedy, keď príde vyúčtovacia faktúra za plyn, elektrinu
alebo teplo a v prípade nedoplatku sa tejto problematike
začnú venovať, čo im možno nejaký čas vydrží. Podobná
situácia je aj vo verejnom sektore. Len veľmi málo inštitúcií
sa pravidelne venuje spotrebe energie a možnostiam, ako ju
znižovať.
Niekedy nie je iná možnosť, ako uloženie zákonnej povinnosti spotrebu energie pravidelne sledovať a vyhodnocovať.
Zákonom o energetickej efektívnosti boli určené skupiny
dodávateľov a odberateľov energie, ktoré sa majú spotrebe
energie alebo energetickej náročnosti systematicky venovať.
Od roku 2010 začala Slovenská inovačná a energetická
agentúra (SIEA) monitorovať údaje o spotrebe energie,
ako aj o opatreniach na jej úsporu. Najviac informácií je
k dispozícii o spotrebe energie v bytových domoch. V monitorovacom systéme je zatiaľ zaevidovaných viac ako 18 000
bytových domov. Aktuálne údaje o spotrebe energie za posledné tri roky sú k dispozícii asi pre 7 000 budov. Pri hodnotení spotreby tepla na vykurovanie bola vypočítaná priemerná energetická náročnosť pre vybrané typy stavebných
sústav v rozsahu od 49 do 104 kWh/(m2.a). Energetická
slovenská energetika
76
náročnosť prípravy teplej vody, tiež v členení podľa typu stavebných sústav, sa pohybovala v intervale 18 – 38 kWh/(m2.a).
Na prípravu teplej vody sa spotrebovalo asi 34 %
z celkového spotrebovaného tepla. Hodnoty vypočítané
váženým priemerom so zohľadnením celkovej podlahovej plochy vo výške 62,4 kWh/(m2.a) pre vykurovanie
a 32 kWh/(m2.a) pre prípravu teplej vody nie sú na prvý
pohľad alarmujúce a v porovnaní s hodnotami spotreby energie pre jednotlivé energetické triedy je možné hodnotené
budovy označiť ako energeticky stredne náročné. Dôležité
je však poukázať na to, že časť budov z tejto vzorky už bola
obnovená a väčšina z nich je zásobovaná teplom prostredníctvom systémov centralizovaného zásobovania teplom.
Tu sú dlhodobo povinne aplikované opatrenia prispievajúce
k úspore energie, ako napr. regulácia teploty vykurovacej
vody v závislosti od vonkajšej teploty (tzv. ekvitermická regulácia), hydraulické vyregulovanie vykurovacích systémov
v budove vrátane inštalácie termoregulačných ventilov, ako
aj inštalácia individuálnych meračov množstva tepla alebo
pomerových rozdeľovačov nákladov na vykurovanie. Tie
síce teplo priamo nešetria, ale umožňujú priebežné monitorovanie spotreby tepla a sú významným psychologickým
nástrojom slúžiacim na znižovanie spotreby tepla.
Pre porovnanie je možné na základe skutočne nameranej
spotreby tepla uviesť priemernú energetickú náročnosť
na vykurovanie vo výške zhruba 88 kWh/(m2.a) pre budovy,
ktoré budú v priebehu tohto roku významne obnovené vrátane zateplenia. Príslušná priemerná výpočtová hodnota
potreby tepla na vykurovanie 105 kWh/(m2.a) udáva, že
tieto budovy zodpovedajú energetickej triede „D“ a je tu
dosť značný potenciál na úspory energie, ktorý môže byť
v priemere asi 45 %.
Napriek skutočnosti, že podiel hodnotených bytových domov predstavuje len niečo viac ako 10 % z celkového počtu bytových domov na Slovensku, môže byť monitorovanie
a zverejňovanie zovšeobecnených údajov významným impulzom pre znižovanie spotreby energie.
Podobným spôsobom bude možné priebežne analyzovať
spotrebu energie v ústredných orgánoch štátnej správy a neskôr aj v obciach a mestách. Finančné prostriedky, ktoré
budú určené na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti,
sa následne cielene použijú tam, kde bude potenciál úspor
energie najvyšší a nákladovo efektívny.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Energy consumption monitoring –
the first step to savings
SLOVAK INNOVATION AND ENERGY AGENCY
Processed by: Dr. Kvetoslava Šoltésová, PhD.
In 1988, Kvetoslava Šoltésová completed third level university education at the Ingenieurhochschule in the German town
of Zittau, in the field of energy facilities. For almost 15 years she focused on project activity in the field of automated management systems in the energy sector. Since 2001 she has been working in the Slovak Innovation and Energy Agency,
where she is currently the director of the legislation, methodology and education department.
One of the priorities of the Slovak Republic by 2020 is
also the reduction of final energy consumption (FEC) and
the associated reduction in primary energy consumption
(PEC), which will also be reflected in the increased security of energy supply in addition to the positive impact on
the environment. Reducing consumption by end users will
automatically affect the area of energy transformation and
distribution. The less consumed, the more modified and less
energy efficient will the existing facilities for energy conversion and distribution be.
In addition to the organizational arrangements through
which it is possible to achieve a certain level of energy savings, it is necessary to invest considerable funds in the energy efficiency measures, which will sooner or later be returned through reduced energy costs. To be able to spend
this money effectively, it is necessary to address the issue of
reducing energy consumption systematically. The first step
is to determine how much energy is consumed and for what
purposes. This applies to essentially all groups of energy users, such as households, public sector, and entrepreneurs.
There are not many households that regularly monitor
energy consumption. As a rule, they are interested in this
especially when the settlement invoice for gas, electricity or
heat arrives, and they start dealing with this issue in case of
arrears, which perhaps lasts them for some time. A similar
situation exists in the public sector. Very few institutions
regularly deal with energy consumption and options how
to reduce it.
Sometimes there is no other way than to impose a mandatory obligation to regularly monitor and evaluate energy
consumption. The law on energy efficiency has laid down
the groups of energy suppliers and consumers that should
systematically address energy consumption and intensity.
From 2010, the Slovak Innovation and Energy Agency
(SIEA) began to monitor energy consumption data, as well
as data on saving measures. Most information is available
on energy consumption in residential buildings. More than
18,000 residential buildings are registered in the monitoring
system so far. Actual energy consumption data for the last
three years are available for about 7,000 buildings. When
evaluating the heat consumption for heating, the average
energy intensity for selected types of building systems was
calculated in the range of 49 to 104 kWh/(m2.a). The energy
intensity of hot water preparation, also divided by the type
slovak energy annual 2014
of building system, was in the range of 18 to 38 kWh/(m2.a).
About 34% of the total consumed heat was used for hot water preparation. The values calculated through the weighted
arithmetic mean with respect to the total floor area in the
amount of 62.4 kWh/(m2.a) for heating and 32 kWh/(m2.a)
for hot water preparation are not alarming at first glance,
and the rated buildings may be identified as moderately
energy-intensive compared with the energy demand values
for the individual energy classes. It is, however, important
to point out that part of the buildings from this sample has
already been restored and most of them are supplied with
heat through central heating systems. In their case there are
long-term compulsorily applied measures to contribute to
energy savings, such as heating water temperature regulation depending on the outside temperature (the so-called
equithermic regulation), the hydraulic regulation of heating
systems in the building, including the installation of thermoregulation valves, as well as the installation of individual heat meters or proportional heating costdividers. While
these do not conserve heat directly, they allow the continuous monitoring of heat consumption and are an important
psychological tool to reduce heat consumption.
For comparison, based on actual measured heat consumption it is possible to indicate an average energy demand for
heating in the amount of about 88 kWh/(m2.a) for buildings
that will be significantly restored later this year, including
insulation. The respective average calculation value of heat
necessary to heat up 105 kWh/(m2.a) indicates that these
buildings correspond to energy class “D” and there is quite
considerable potential for energy savings, which can be on
average about 45%.
Despite the fact that the proportion of assessed residential
buildings represents just over 10% of the total number of
residential buildings in Slovakia, the monitoring and disclosure of generalized data may be an important impetus for
reducing energy consumption.
In a similar manner it will be possible to continuously analyze the energy consumption in central state administration
bodies and later in villages and towns as well. The funds
designated for energy efficiency measures will then be used
specifically in areas with the greatest and cost-effective potential for energy savings.
77 slovak energy
Od januára platia
zmeny
v podpore
Dispečerské
riadenie
- srdce
OZE – aké projekty budú prioritou?
teplárenstva
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Spracovala: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc.
V Slovenskej republike upravuje základné podporné mechanizmy na výrobu elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov
energie zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol v predchádzajúcom roku trikrát menený alebo doplnený. Posledné
zmeny nadobudli účinnosť od 1. januára tohto roku.
Podpora bola už vlani obmedzená pre hydroenergetiku.
Nové, rekonštruované alebo modernizované vodné elektrárne majú nárok na povinný výkup a doplatok už len vtedy, ak ich inštalovaný výkon neprekročí 5 MW. Z pohľadu
pevnej ceny je v hydroenergetike situácia na prvý pohľad
dlhodobo relatívne stabilná a priemerná pevná cena sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom v podstate nezmenila.
Priemerná cena vo výkonovej skupine do 1 MW sa oproti
predchádzajúcemu roku síce nezmenila, ale rozčlenením tejto skupiny do štyroch výkonových podskupín sú čiastočne
zvýhodnené hydroelektrárne s výkonom do 100 kW, pre
ktoré schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)
pevnú cenu vo výške 111,27 eur, ktorá je asi o 5,5 % vyššia,
ako cena pre hydroelektrárne s výkonom od 500 kW do
1 MW. Pozitívna je informácia, že znižovanie pevných cien
sa v budúcom roku neplánuje.
Zníženie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie z predchádzajúcich 100 kW
na 30 kW bolo síce aktuálne už v roku 2013, ale pri plánovaní
investícií v tejto oblasti je v porovnaní s rokom 2013 potrebné uvažovať aj o znížení pevnej ceny o takmer 17 %.
Za vyrobenú megawatthodinu dostane výrobca elektriny 98,94 eur. Výrobe elektriny zo slnečnej energie
„na lepšie časy nesvitá“ ani v blízkej budúcnosti. Od januára
budúceho roka je totiž schválená pevná cena vo výške 88,89
eur/MWh, čo je približne o 10 % menej, ako v súčasnosti. Pri realizácii solárnych projektov netreba zabudnúť,
že na účel podpory v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. je
inštalovaným výkonom solárnej elektrárne súčet štítkových údajov výkonov fotovoltických panelov, ktoré musia
byť umiestnené na budove.
Podobne ako pri vodných elektrárňach je výkonová skupina
bioplynových staníc od 1. januára 2014 rozčlenená do štyroch podskupín, kde je rozdiel medzi pevnou cenou elektriny z malých bioplynových staníc s výkonom do 250 kW
a bioplynových staníc s výkonom nad 750 kW asi 14 %.
Pre investorov určite nie je potešiteľné, že priemerné ceny
v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o viac ako
13 % a ak rozostavané bioplynové stanice nestihnú uviesť do
prevádzky do konca tohto roku, môžu očakávať od januára
slovenská energetika
78
budúceho roka, že pevná cena bude opäť nižšia. Tentoraz
o niečo viac ako 6 %. Pri výrobe elektriny z bioplynu sú
práve na doplatok určené podmienky na využívanie tepla.
V prípade, že sa nevyužíva aspoň 50 % vyrobeného tepla, je
doplatok znížený o 30 %. Keďže mnohí výrobcovia považovali za využiteľné teplo aj teplo na spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý zostal po výrobe bioplynu, novelou zákona bolo bližšie špecifikované, že takýto
spôsob využitia tepla sa nepovažuje za využiteľné teplo na
účel podpory.
Novinkou je stanovenie pevnej ceny za výrobu elektriny
z biometánu, ktorý bol získaný úpravou z bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentáciou. Keďže úprava bioplynu na biometán vyžaduje technologické postupy na odstránenie zlúčenín síry, oxidu uhličitého a prípadne aj vlhkosti, je schválená pevná cena vo výške 107,53 eur/MWh
v porovnaní s priemernou cenou pre priame využívanie
bioplynu t. j. 115,6 eur/MWh pre zariadenia s výkonom
do 1 MW pre prípadných investorov veľmi málo atraktívna.
Pokles pevnej ceny v porovnaní s predchádzajúcim rokom
je schválený pre geotermálne elektrárne asi o 18,5 % a taktiež pre veterné elektrárne, a to zhruba o 11 %. Do budúceho roka by cena elektriny z geotermálnej energie nemala
klesať, ale v prípade elektriny z veternej energie je potrebné
počítať so znížením zodpovedajúcim 11 %.
V prípade nových zariadení na využívanie biomasy alebo
produktu jej spracovania sa obmedzuje doplatok už len
na elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou
výrobou, a to v maximálnom množstve 40 GWh ročne.
Podobne, ako pri iných formách obnoviteľnej energie, je
zreteľný pokles pevných cien v porovnaní s rokom 2013
v priemere o 18 %. Najvyššia pevná cena 126,10 eur/MWh
je schválená pre elektrinu vyrobenú s využitím spaľovania
alebo spoluspaľovania obilnej slamy, ktorá bude v budúcom
roku znížená o ďalších asi 15 %.
Aby rekonštrukcia alebo modernizácia zariadenia na výrobu
elektriny bola vzhľadom na podporu povinným výkupom
a doplatkom akceptovateľná, je potrebné preukázateľne
zvýšiť účinnosť alebo inštalovaný výkon, znížiť vlastnú spotrebu energie alebo straty a náklady na výrobu elektriny.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Changes in the promotion of renewable
energy sources in force from January –
what projects will be a priority?
SLOVAK INNOVATION AND ENERGY AGENCY
V prípade, že náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sú nižšie ako 60 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia
výrobcu elektriny, bude doplatok vzhľadom na náklady primerane znížený, najmenej však o 20 %.
S účinnosťou od 1. januára 2014 definuje zákon malý zdroj
ako zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja
energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW a čiastočne zjednodušuje pravidlá jeho prevádzkovania v porovnaní s inými zariadeniami na výrobu elektriny.
Pre ostatné zariadenia na výrobu elektriny sa pravidlá podpory všeobecne sprísnili. V porovnaní s predchádzajúcim
stavom, kedy sa až na niektoré výnimky, napr. využitie veternej energie a výrobu elektriny vysokoúčinnou kombinovanou výrobou so stanoveným podielom využiteľného tepla,
podporovalo doplatkom také množstvo elektriny, ktoré by
ročne vyrobilo zariadenie s podobným charakterom výroby
s celkovým inštalovaným výkonom 10 MW, od 1. januára
tohto roku sa množstvo elektriny podporenej doplatkom
znižuje na polovicu, teda na množstvo, ktoré zodpovedá
zariadeniu s celkovým inštalovaným výkonom 5 MW.
Podporu povinným výkupom a prenesením zodpovednosti za odchýlku počas celej doby životnosti si bude možné
uplatniť už len pre zariadenia s celkovým inštalovaným
výkonom 500 kW. Navyše sa zamedzuje možnému súbehu
čerpania pomoci na výstavbu zariadenia a využívaniu povinného výkupu elektriny a doplatku. Podnikateľ sa bude
musieť rozhodnúť, či využije pomoc zo štátneho rozpočtu,
do čoho sa počítajú napríklad aj štrukturálne fondy EÚ,
a elektrinu bude predávať na trhu, alebo využije systém
povinného výkupu a doplatku, umožneného zákonom.
Uprednostňované budú skôr projekty nižších výkonov
a malých zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných
zdrojov so spotrebou prioritne v mieste výroby.
Processed by: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, PhD.
In the Slovak Republic, the basic support mechanisms for the generation of electricity and heat from renewable energy
sources are governed by Act No. 309/2009 on the promotion of renewable energy sources and high-efficiency cogeneration and on amendments to certain laws, which was amended or supplemented three times the previous year. Recent
changes became effective from 1 January of this year.
Support was already limited to hydropower last year. New,
reconstructed or modernized water power plants are entitled to a mandatory buyback and back pay only if their
installed capacity does not exceed 5 MW. In terms of fixed
prices, the situation in hydroelectricity at first glance is relatively stable in the long-term and the average fixed price
has not significantly changed in comparison to the previous year. Although the average price in the capacity group
of up to 1 MW has not changed compared with the previous year, by subdividing this group into four capacity subgroups, the hydroelectric power plants with a capacity of
up to 100 kW are partly favored, for which the Regulatory
Office for Network Industries (RONI) approved the fixed
price of EUR 111.27, which is about 5.5 % higher than
the price for hydroelectric power plants from 500 kW to
1 MW. What is positive is the fact that a reduction in fixed
prices is not being planned for the next year.
slovak energy annual 2014
Although the reduction in installed capacity from the previous 100 kW to 30 kW for electricity generation devices
from solar energy was current already in 2013, the reduction in the fixed price by almost 17 % should be considered
when planning investments in this area compared to 2013.
The electricity producer will receive €98.94 per megawatt
hour of generated electricity. Electricity production from
solar energy is not awaiting better times in the near future either. In fact, a fixed price of 88.89 EUR/MWh has
been approved with effect from January next year, which is
about 10 % less than at present. In the implementation of
solar projects it should not be forgotten, that for support
purposes under Act No. 309/2009, the installed capacity
of a solar power plant is the sum of the nameplate data of
photovoltaic panel performances, which must be placed on
the building.
79 slovak energy
Dispečerské
riadenie - srdce
SLOVAK INNOVATION
AND ENERGY AGENCY
teplárenstva
Similarly to the hydro power plants, the capacity group of
biogas stations has been divided into four subgroups since
1st January 2014, where the difference between the fixed
price of electricity from small biogas plants with a capacity
of 250 kW and biogas plants with a capacity of over 750
kW is about 14 %. For investors it is certainly not gratifying
that average prices compared with the previous year fell by
more than 13 %, and if they do not manage commissioning
the half-built biogas plants by the end of this year, they can
expect that the fixed price will be lower again from January
next year, this time by a little more than 6 %. Conditions
for the use of heat are determined for electricity production from biogas under the right for back pay. If at least
50 % of the heat is not used, the back pay is reduced by 30 %.
Since many manufacturers considered the heat to process
the rest of the biodegradable waste that remained after biogas production to be useful heat, the amended Act was further specified that such use of heat is not considered useful
heat for the purpose of support.
A new feature is a fixed price for electricity production from
biomethane, which was obtained by modifying the biogas
produced by anaerobic fermentation. Since the treatment
of biogas to biomethane requires technological processes to remove sulfur and carbon dioxide compounds, and
possibly moisture, the approved fixed price of 107.53 EUR/
MWh compared with the average price for the direct use
of biogas, i.e. 115.6 EUR/MWh for facilities with a capacity
of up to 1 MW is not very attractive for potential investors.
The decline in fixed prices compared with the previous year
has been approved for geothermal plants by about 18.5 %,
and also for wind power plants by about 11 %. By next year,
the price of electricity from geothermal energy should not
fall, but in the case of wind energy it is necessary to count
on a reduction corresponding to 11 %.
In the case of new facilities to utilize biomass or products
from its processing, the back pay is limited only to electricity produced from high efficiency cogeneration in the maximum amount of 40 GWh per year. As with other forms of
renewable energy, there is a clear decline in fixed prices
compared to 2013 in an average amount of 18 %. The highest fixed price of 126.10 EUR/MWh has been approved for
electricity produced using incineration or co-incineration
of cereal straw, which will be reduced next year by about
an additional 15 %.
slovenská energetika
80
In order for the reconstruction or modernization of electricity production facilities to be acceptable given the support through compulsory buyback and back pay, it is necessary to demonstrably increase the efficiency or installed
capacity, reduce their energy consumption or loss, and the
cost of electricity production. In the event that the cost of
the reconstruction or modernization of the technological
part of the electricity producer’s equipment is less than
60 % of the investment costs for the acquisition of the new
comparable technological part of the electricity producer’s
equipment, the back pay will be reduced accordingly with
respect to the costs, at least by 20 %.
With effect from 1 January 2014, the law defines a small
source as a facility for generating electricity from a renewable energy source with a total installed capacity of up to
10 kW, and it partly simplifies the rules for its operation
compared to other electricity production facilities.
Support regulations in general have been tightened for
other power generation facilities. Compared to the previous state, when the amount of electricity supported
with back pay was in the amount that would be produced
annually by a facility of a similar production nature and
with a total installed capacity of 10 MW with some exceptions, i.e. the use of wind energy and electricity generation
using high performance combined production with a fixed
share of useful heat, the amount of electricity supported
by back pay reduced by half from the 1st January this year,
which is the amount corresponding to a facility with a total
installed capacity of 5 MW. Support through mandatory
buyback and a responsibility transfer for deviation over
the whole lifetime can be applied only for facilities with a
total installed capacity of 500 kW. Moreover, the possible
overlapping of aid drawing for facility construction and
the use of mandatory electricity buyback and back pay is
prevented. An entrepreneur will have to decide whether to
use assistance from the state budget, which also includes,
for example, EU Structural Funds, and selling the electricity on the market, or using the compulsory buyback and
back pay system permitted by law.
Priority will rather be given to lower capacity projects
and small facilities producing electricity from renewable
sources, with priority consumption at the production site.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
slovak energy annual 2014
09 slovak energy
Rok z pohľadu
organizátora
Dispečerské
riadenie
- srdce
krátkodobého trhu s elektrinou
teplárenstva
Rok 2013 bol tretím rokom v histórii fungovania organizátora krátkodobého trhu s elektrinou – spoločnosti OKTE, a. s.
Činnosti, ktoré vykonávala, vyplývali z platnej medzinárodnej a národnej energetickej legislatívy. OKTE, a. s. pokračovala
v plnení povinností súvisiacich so zabezpečovaním zúčtovania odchýlok a organizovaním a vyhodnocovaním krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou. Realizácia týchto činností potvrdila, že OKTE, a. s. ich má dobre zvládnuté
a stali sa tak integrálnou súčasťou trhu s elektrinou. Okrem uvedených aktivít sa spoločnosť venovala hlavne vývoju
informačných systémov pre nové funkcie súvisiace so správou a zberom nameraných údajov a s výkonom centrálnej
fakturácie poplatkov za systémové služby a prevádzku systému. Nové činnosti OKTE, a. s. vykonáva od 1. 1. 2014. Vývojová
a implementačná aktivita v tejto oblasti bola sústredená do druhej polovice roka 2013.
ZÚČTOVANIE ODCHÝLOK
V priebehu roku 2013 bolo v informačnom systéme zúčtovateľa odchýlok (www.ISZO.sk) zaevidovaných 82 subjektov zúčtovania odchýlok. Zúčtovanie odchýlok prebiehalo v dekádnom a mesačnom cykle, pričom konečné
zúčtovania odchýlok v roku 2013 prebiehalo ešte v osemmesačnom cykle. V súvislosti s novou legislatívou o pravidlách vnútorného trhu boli zrealizované zmeny pri zverejňovaní vyhodnotenia odchýlok.
V roku 2013 bolo v ISOT zaregistrovaných 45 účastníkov.
Organizovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou prebiehalo na dennej báze
s konečným mesačným zúčtovaním.
Obr. č. 2: Princíp Market Couplingu medzi Českou republikou,
Slovenskou republikou a Maďarskom
Obr. č. 1: Registrácia diagramov v rámci zúčtovania odchýlok
V oblasti zúčtovania odchýlok bol počas roku 2013 vyvinutý nový model zúčtovania, ktorý umožnil od roku 2014
skrátiť dobu konečného vyúčtovania odchýlok z pôvodných osem na dva mesiace. Týmto OKTE, a. s. úspešne
naplnila požiadavky trhu. Ďalšou zásadnou zmenou bol
prechod na synchrónnu registráciu denných diagramov,
pri ktorej mohol subjekt zaregistrovať svoje denné diagramy na dlhšie časové obdobie, pričom o výsledku registrácie bol ihneď informovaný.
ORGANIZOVANIE KRÁTKODOBÉHO
CEZHRANIČNÉHO TRHU S ELEKTRINOU
Denné obchodovanie medzi trhovými oblasťami Slovensko/Česko a Slovensko/Maďarsko prebiehalo v sedemdňovom režime prostredníctvom ePortálu (www.ISOT.sk).
obchod s elektrinou a plynom
82
Celkové zobchodované množstvo elektriny v roku 2013
pokleslo o 34 % oproti roku 2012. Uvedený pokles bol
zapríčinený významnou zmenou na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou – zavedením
spoločného trhu CZ-SK-HU, výsledkom ktorej sa Slovensko stalo z časti len tranzitnou krajinou medzi Českom
a Maďarskom. Na druhej strane, toto rozšírenie spoločnej
obchodnej oblasti sprístupnilo pre obchodníkov nové
obchodné oblasti a stabilizovalo ceny elektriny v regióne.
V oblasti činnosti organizovania a vyhodnocovania krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou sa aktivita
sústredila na projekt rozšírenia existujúcej cezhraničnej
spolupráce s českým a maďarským trhom, ktorá efektívne
funguje od septembra 2012. Prepojenie národných trhov
s elektrinou je jedným z krokov, ktoré majú viesť k vytvoreniu jednotného európskeho trhu s elektrinou. Projekt
sa rozvíja v súlade s cieľmi a pripravovanými predpismi
Európskej únie s rešpektovaním názorov a požiadaviek
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
dotknutých účastníkov trhu s elektrinou. Začiatok prevádzky cezhraničného krátkodobého trhu s elektrinou
rozšíreného o Rumunsko, sa predpokladá koncom roku
2014.
ROZVOJ SPOLOČNOSTI
OKTE, a. s. je členom rôznych domácich a zahraničných
pracovných skupín a projektov, kde sa usiluje presadzovať
funkcie spojené s úlohami energetických búrz a organizátorov trhu v rámci Európskej únie, o zvyšovanie
hospodárskej súťaže prostredníctvom cenovej transparentnosti a o riešenie otázok spojených s vytvorením jednotného európskeho trhu s elektrinou.
V uplynulom roku spoločnosť OKTE, a. s. implementovala do svojho portfólia ďalšie regulované funkcie – zber,
správu a sprístupňovanie nameraných údajov a centrálnu
fakturáciu poplatkov za systémové služby a prevádzku systému. Zber nameraných údajov do centrálneho dátového
skladu informačného systému OKTE, a. s. sa začal realizovať v druhej polovici roku 2013 ako prípravná fáza pre
získanie nameraných dát o spotrebe pre proces centrálnej
fakturácie.
Funkcia zberu, správy a sprístupňovania údajov z meraní
zabezpečuje centrálnu správu nameraných dát zozbieraných od všetkých prevádzkovateľov sústav a od výrobcov
elektriny. Sumárne ide o približne 2,5 milióna meracích
miest, namerané údaje poskytuje približne 2 500 účastníkov trhu s elektrinou. Vzhľadom na množstvo zainteresovaných subjektov a interakcií so všetkými účastníkmi trhu s elektrinou ide o veľmi významnú zmenu,
porovnateľnú so zavedením systému zúčtovania odchýlok.
Realizáciou tejto funkcie sa vytvára na Slovensku jeden
centrálny bod, v ktorom sú evidované merané údaje z celej
elektrizačnej sústavy. Implementáciou funkcie centrálnej
fakturácie sa dosiahlo zjednodušenie a sprehľadnenie finančných tokov a skvalitnenie fakturačných služieb.
Centrálny dátový sklad informačného systému OKTE, a. s.
je vybudovaný tak, aby v budúcnosti umožnil rozšírenie
o zber ďalších meraných dát od relevantných účastníkov trhu, tvorbu bilancií a štatistík a poskytovanie týchto dát odberateľom a ďalším účastníkom trhu. Prirodzené
rozšírenie tejto funkcie predstavujú ďalšie informácie,
ktoré budú v blízkej budúcnosti uchovávané v centrálnom
dátovom sklade, vznikajúce zavádzaním inteligentných
meracích systémov.
Centrálna fakturácia sa vzťahuje na poplatky za systémové
služby a za prevádzkovanie systému, ktorými je zaťažená
koncová spotreba elektriny. OKTE, a. s. vykonáva vyhod-
slovak energy annual 2014
notenie údajov o odbere elektriny koncovými odberateľmi,
ostatnej vlastnej spotrebe elektriny výrobcov elektriny,
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny odobratej
zo sústavy, z ktorých vytvára podklady pre účastníkov
trhu s elektrinou na fakturáciu za množstvo elektriny podliehajúce tarife za systémové služby a tarife za prevádzkovanie systému a fakturuje subjektom zúčtovania.
Portfólio služieb, ktoré OKTE, a. s. od roku 2014 poskytuje pre elektroenergetický trh, jednoznačne vedie k posilneniu významu spoločnosti v zmysle napĺňania funkcie
dobre fungujúceho organizátora trhu, s ambíciou a kapacitou rozširovať svoje aktivity v rámci trhu s energiami
v Slovenskej republike.
O spoločnosti OKTE, a. s.
Spoločnosť OKTE, a. s. (Organizátor krátkodobého
trhu s elektrinou), vznikla dňa 11. augusta 2010
ako dcérska spoločnosť prevádzkovateľa prenosovej
sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
(SEPS) a svoju činnosť začala od 1. januára 2011. SEPS
je jediným akcionárom spoločnosti a jej zakladateľom.
OKTE, a. s. ako regulovaný subjekt podlieha regulácii
zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a je
držiteľom povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike.
OKTE, a. s. plní od svojho založenia nezastupiteľnú
úlohu v rámci energetického sektora na základe platných legislatívnych dokumentov, najmä zákona č.
251/2012 Z. z. o energetike, ako aj legislatívnych predpisov určujúcich pôsobenie účastníkov trhu s elektrinou na európskom liberalizovanom trhu, najmä
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES
o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou.
Hlavnými funkciami OKTE, a. s. sú organizovanie
a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého
cezhraničného trhu s elektrinou, zúčtovanie odchýlok
a s účinnosťou od 1. januára 2014 zber, správa a zverejňovanie nameraných údajov a centrálna fakturácia
poplatkov súvisiacich s prevádzkou systému.
83 trade with electricity and gas
A year from the market
organizer`s perspective
The year 2013 was the third in the history of the short-term electricity market operator OKTE, a. s. The performed activities reflect the international and national legislation in force. OKTE, a. s. continued fulfilling of the obligations related to
the provision of imbalance clearing and organization and evaluation of the short-term cross-border electricity market.
Realization of these activities confirms that they are well managed by OKTE, a. s. and thus became an integral part of the
market. Apart from the aforementioned activities the company focused on development of information systems for new
functions related to administration and collection of the measured data and execution of central invoicing of charges
for the system services and system operation. Under the law, OKTE, a. s. performs new activities from the 1st of January
2014. The development and implementation steps in this field had hence to be implemented in the second half of 2013.
IMBALANCE CLEARING
In the course of 2013, there were 82 subjects of settlement
registered in the imbalance clearing information system
(ISZO). The imbalance clearing was carried out in a decade and monthly cycle, while the final imbalance clearing
was yet carried out in 8-month cycle. In relation to the new
legislation on the rules for internal market the changes in
publishing the imbalance evaluation were implemented.
(www.ISOT.sk). In 2013, there were 45 participants registered in ISOT. Organization and settlement of the market
was carried out on a daily basis with a final monthly settlement.
Fig. No. 2: The principle of Market Coupling among the Czech
Republic, the Slovak Republic and Hungary
Fig. No. 1: Registration of diagrams within the imabalance clearing
In the field of imbalance evaluation and clearing, a new
system for imbalance clearing was prepared during 2013
which, valid from 1st of January 2014, reduces the period of final clearing from originally 8 to 2 months. OKTE,
a. s. thereby successfully met the market requirements.
Another substantial change consisted in the transition to
synchronous registration of daily diagrams at which the
subject of settlement could register its daily diagrams for
the longer time period while the registration result was immediately published.
SHORT-TERM CROSS-BORDER ELECTRICITY
MARKET ORGANIZATION
Daily trading on the Slovak/Czech and Slovak/Hungarian
trading areas was carried out in a 7-day mode via ePortal
obchod s elektrinou a plynom
84
The total traded electricity volume in 2013 dropped by
approx. 34 % compared to 2012. The mentioned decrease
resulted from the changes on the organized short-term
cross-border electricity market – introduction of the common CZ-SK-HU market, due to which Slovakia became
partly only a transition country between the Czech Republic and Hungary. On the other hand, this extension of
common trading area made new business areas for traders
available and stabilized the electricity prices in the region.
In the field of organization and evaluation of the short-term
cross-border electricity market, the activity focused on the
project covering expansion of the existing cross-border
cooperation with the Czech and Hungarian market which
functions effectively from September 2012. Interconnection of the national markets is one of the steps which shall
lead to creation of a single European market in electricity. The project is being developed in compliance with the
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
European Union goals and regulations under preparation
while respecting the views and requirements of the concerned electricity market players. The beginning of the organized short-term cross-border electricity market operation extended by Romania is expected at the end of 2014.
COMPANY DEVELOPMENT
OKTE, a. s. is a member of various national and international working groups and projects where it strived for assertion of tasks of energy exchanges and market organizers
within the European Union, the increase of competition
via price transparency, and dealing with issues concerning
creation of a single European electricity market.
During the last year, OKTE, a. s., implemented further regulated functions into its portfolio: collection, administration and making the measured data available and central
invoicing of charges related to system services and system operation. The collection of the measured data into
the OKTE, a.s. central data warehouse information system
commenced in the second half of 2013 as a preparatory
phase for gathering the measured data on consumption
necessary for the central invoicing process.
The function of collection, administration and making the
data from measurements available shall provide for central
administration of the measured data from all grid system
operators and from electricity producers. In aggregation,
there are approx. 2.5 million of clearing points, the measured data are being provided by approx. 2,500 stakeholders of the electricity market. Introduction of the function
creates one central point in Slovakia in which all measured
data from the entire electricity system are being stored. By
the implementation of the central invoicing function there
were simplification and transparency of the financial flows
and simplification of invoicing services attained.
The OKTE, a. s. central data warehouse information system
is structured in the way so as to enable future extension
by collection of further measured data from the relevant
market stakeholders, review and statistics preparation and
provision of the data to the customers and to other market
participants. Natural extension of the function represents
further data which, in the coming future, will be stored
in the central data warehouse due to the introduction of
smart metering systems.
The central invoicing applies to tariffs for system services and system operation that are levied upon the end-use
of electricity. OKTE, a. s., performs the evaluation of data
on consumption of electricity by end-consumers, other
own consumption of electricity of electricity producers,
slovak energy annual 2014
own consumption of electricity during electricity generation that was consumed from the grid from which it generates data to electricity market participants for billing the
amount of electricity that is subject to tariff for system services and tariff for system operation and invoices to the
subjects of settlement.
The portfolio of services provided by OKTE, a. s. for the
electricity market from 2014 unambiguously results in
strengthening the OKTE, a. s. significance in the sense of
fulfilling the function of a sophisticated market organizer with the ambition and capacity to expand its activities
within the energy market in the Slovak Republic.
About OKTE, a. s.
OKTE, a.s. (”Short-term electricity market operator”)
was founded on the 11th of August 2010 as a subsidiary of the transmission system operator Slovenská
elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) and it
commenced its activity on the 1st of January 2011.
SEPS is the sole shareholder and founder of the company. OKTE, a. s. as a regulated entity is subject to regulation by the Regulatory Office for Network Industries and it is a holder of permission for a short-term
electricity market operator in the Slovak Republic.
From its establishment, OKTE, a. s. fulfils an unsubstitutable role in the energy sector based on the
applicable legislative documents, in particular Act No.
251/2012 Coll. on Energy as well as legislative regulations determining operation of the electricity market stakeholders on the European liberalized market
in electricity, especially the Directive of the European
Parliament and of the Council 2009/72/EC concerning Common Rules for the Internal Market in Electricity.
The main functions of OKTE, a. s. are the organization and evaluation of the short-term cross-border
electricity market, imbalance clearing, and effective as
of 1st January 2014 the collection, management and
making available of the measured data, and central
invoicing of charges related to the system operation.
85 trade with electricity and gas
Boj o zákazníka
Miroslav Kulla
Liberalizácia trhu s energiami a následný vstup nových dodávateľov na trh vytvorili priestor na boj o zákazníka. Slovenský trh s elektrinou i plynom prešiel niekoľkými fázami.
Niektorí dodávatelia museli z trhu odísť a niektorí zákazníci sa stali obeťami nekalých
praktík. Na druhej strane, trh sa očistil a ostali na ňom silní tradiční dodávatelia a niekoľko alternatívnych dodávateľov.
Trh sa za ostatných päť – šesť rokov výrazne zmenil. Na začiatku, po otvorení trhu, sa noví dodávatelia predbiehali, kto
ponúkne nižšiu cenu. Boj o zákazníka bol postavený práve
na zľavách, úsporách, šetrení a kalkulačkách. Naša spoločnosť
RWE Gas Slovensko pri svojom vstupe na trh zákazníkom
ponúkla aj niečo navyše, niečo hodnotnejšie, a to silné zázemie medzinárodnej energetickej skupiny RWE. Zároveň
platilo, že sme neboli až tak celkom novým hráčom na trhu.
V tom čase už skupina RWE vlastnila akcie v spoločnosti Východoslovenská energetika, a.s., ktorá bola jedným
z troch tradičných dodávateľov elektriny na Slovensku. Som
presvedčený, že aj vďaka tomu mohla na liberalizovaný trh
s plynom vstúpiť ako prvá a pomerne rýchlo získať dôležité
trhové podiely.
Na dobrej povesti dodávateľa záleží
Na otvorenom trhu s elektrinou a plynom sa zakrátko začal
konkurenčný boj a k zákazníkom prenikali informácie
spochybňujúce aj tradičných, aj alternatívnych dodávateľov.
V prípade novo vstupujúcich hráčov sa vlna kritiky zniesla
najmä na podomový predaj. Niektorí hráči museli trh opustiť
a dôvodom boli i obvinenia z nekalých praktík. Žiaľ, podvedení zákazníci nie sú dobrou reklamou a nedôvera v jedného
dodávateľa sa rýchlo prenášala i na ostatných. Musím však
konštatovať, že to pre náš mladý trh nebolo nič neobvyklé.
Týmto si prešli i dnes už vyspelé ekonomiky. Aj tu boli začiatky liberalizácie poznačené veľkými zľavami, odchodom
zákazníkov k alternatívnym dodávateľom a postupným uvedomením si, že na dobrej povesti záleží. Toto sme v RWE Gas
Slovensko vedeli od začiatku. Už na prvej tlačovej konferencii
sme predstavili našich predajcov – to, ako sú označení, že podpísali etický kódex. Navyše, zriadili sme Linku bezpečného
predaja, kde sa na nás zákazníci môžu obrátiť s otázkami
a podnetmi. Svojich predajcov stále preškoľujeme, máme systém sankcií, a to považujeme za dôležité.
Tradiční aj alternatívni dodávatelia ponúkajú
zákazníkom iné výhody
V rámci skupiny RWE sme boli na strane tradičného i novo
vstupujúceho dodávateľa a poznali sme výhody i slabé stránky
oboch variantov. Spoločnosti Východoslovenská energetika a. s. (VSE), sa darilo udržať si zákazníkov. Odberateľom elektriny sme vedeli ponúknuť nižšie ceny za dodávku
obchod s elektrinou a plynom
86
i energetické poradenstvo, ktoré nebolo v čase
otvorenia trhu natoľko
bežné ako dnes. No a, samozrejme, bola tu spolupráca s RWE Gas Slovensko. Skupina RWE bola na slovenskom trhu prvá, ktorá
začala ponúkať obe komodity, elektrinu aj plyn.
Vývoj trhu s energiami na Slovensku od začiatku ovplyvňovala regulácia vybraných zákazníckych segmentov. Som
zástancom voľného trhu a som presvedčený, že obmedzenie
regulácie by prispelo k ďalšiemu rozvoju trhu v segmente
domácností a malých podnikov. Čo sa však týka ceny a jej
vplyvu na boj o zákazníka, je tu okrem regulácie ešte jedna
vec. Nesmieme zabudnúť na to, čo sa udialo v roku 2012.
Dodávatelia si uvedomili, že cenové zľavy majú svoj strop,
a zákazníci, že pre nich zľava nie je postačujúca. Zákazníci
chceli niečo viac a dodávateľa museli prísť s niečím novým.
Skupina RWE už na slovenskom trhu ponúkala obe komodity
a, navyše, na jeseň roku 2012 prišla ako prvá s novou formou
nekomoditného predaja.
Zákazníci chcú viac než dodávky energií
Zákazníkom z radov domácností sme priniesli program Karta výhod. Produkt je úspešný, dnes má túto kartu viac ako
100 000 zákazníkov VSE a RWE Gas Slovensko. Karta výhod
im umožňuje využívať služby odborníkov, ktorí pomáhajú vyriešiť rôzne nečakané situácie v domácnosti. Či už zákazník
potrebuje niečo rýchlo opraviť, alebo má záujem o telefonickú
konzultáciu s lekárom. Bonusom k týmto službám sú zľavy
vo viac ako desaťtisíc obchodoch.
Posledné dva roky priniesli odberateľom elektriny a plynu
rôzne dodatočné výhody – asistenčné služby, nadštandardné lekárske služby, výhodné ponuky plynových spotrebičov,
zľavnené nákupy a tiež kvalitný moderný zákaznícky servis.
S ponukami jednotlivých dodávateľov sa roztrhlo vrece
a v boji o domáceho zákazníka získal najmä zákazník.
V súčasnosti sa ponuky jednotlivých dodávateľov vyrovnávajú a všetci dôležití hráči na trhu ponúkajú elektrinu, plyn
i ďalšiu pridanú hodnotu. Dovolím si tvrdiť, že slovenská energetika nastúpila nový trend a svojimi produktmi sa chce
vyrovnať svetovým retailovým lídrom.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Fight for customers
Miroslav Kulla
Liberalization of the energy market and the entry into the market of new suppliers have created conditions for fight for
customers. The Slovak energy market has undergone several phases. Some suppliers had to leave the market and some
customers have become victims of sharp practices. Nonetheless, the market has been purified from dishonest suppliers
and strong traditional and a few alternative service suppliers have maintained their market positions.
Over the last five – six years the market has changed significantly. At the beginning, after the market opening, the new
suppliers tried to out-compete the others by offering the lowest possible price. Fight for customers was founded on discounts, savings, efficiency and calculators. Upon entry to the
energy market, our company RWE Gas Slovensko offered
something extra to its customers, something more valuable.
A strong background of the international RWE Group. On
the other hand, we were not a new market participant. At that
time RWE owned shares in Východoslovenská energetika a.s.,
which was one of the three traditional electricity suppliers in
Slovakia. I am convinced that thanks to this we were able to
entry into the liberalized gas market first and to relatively
quickly win important market shares.
A good supplier´s reputation matters
The competitive struggle soon began in the liberalized energy
market and the information casting doubt on both traditional and alternative suppliers reached the customers. New entrants faced a wave of criticism primarily over their doorstep
selling. Some suppliers had to leave the market, in some cases
due to the allegations of unfair practice. Unfortunately, the
customers misled are not good publicity and mistrust in one
supplier spreads quickly and also harms the others. However, I must say that it was nothing unusual for a new market
to experience something like that. The advanced economies
had also been in a similar situation some time ago. The beginning of the market liberalization was also accompanied by
big discounts, supplier switch in favour of alternative service
providers and gradual awareness of the importance of a good
reputation. At RWE Gas Slovensko we have known it from
the start. At our first press conference we introduced our sales
agents to you – their brand identity and that they had signed
the code of ethics. Moreover, we have established sales verification hotline where our customers can contact us if they
have any questions and queries. We continuously train our
sales agents, we have a system of sanctions and that is important for them.
Traditional and alternative suppliers offer
different discounts to their customers
As member of the RWE Group and a traditional and on the
other hand an alternative supplier we were familiar with pros
and cons of both variants. Východoslovenská energetika a.s.
slovak energy annual 2014
(VSE) has managed to retain its customers. We were able to
offer lower prices for electricity supply and energy consultancy, which was not a usual service at the the time of the
market opening. And there was, of course, cooperation with
RWE Gas Slovensko. The RWE Group was the first to sell
both commodities - electricity and natural gas in the Slovak
market.
Energy market development in Slovakia has been impacted
from the start by regulation of some customer segments. I am
a supporter of the free market and am convinced that less regulation would contribute to further market development in
household and small business segments. But as for the price
and its influence on fight for customers, there is one more
thing apart from regulation. We cannot forget what happened
in 2012. The suppliers realized that the price discounts had
reached their limits and the customers that the discount was
not enough. The customers wanted something more and the
suppliers had to come up with something new.
At that time the RWE Group had already been offering two
commodities in the Slovak market and in autumn 2012 started a new form of non-commodity sales.
Customers want more than just energy supply
We have introduced a Benefit Card programme to our household customers. The product is successful. More than 100,000
customers of VSE and RWE Gas Slovensko take advantage of
it. The Benefit Card enables them to solve many unexpected
situations by providing them expert services. Whether the
customer wants quickly to get something fixed or is interested
in GP consultations over the phone. Moreover, the customers
can get discount in more than ten thousand shops.
The last two years have brought along several extra services
to electricity and natural gas customers. Assistance services,
above standard medical services, advantageous gas appliances, other different discounts and high-quality customer service. Fight for customers has sparked barrage of discounts
and the customer in particular is winning this battle.
At present, the offers of suppliers are more or less equal since
all important market players offer electricity, gas and an extra
value. I believe there is a new trend set in the Slovak energy
sector and the energy suppliers wants to reach the level of the
world retail leaders.
87 trade with electricity and gas
Revitalizácia
centrálneho zásobovania
teplom je finančne náročná
Rozhovor s Miroslavom Obšivanským, predsedom Slovenského zväzu výrobcov tepla
Novela zákona o tepelnej energetike, ktorú vláda začiatkom tohto roka schválila,
zrovnoprávni postavenie všetkých výrobcov tepla a prinesie väčšiu ochranu pre spotrebiteľov. Ako v rozhovore tvrdí Miroslav Obšivaný, predseda Slovenského zväzu
výrobcov tepla, veľké teplárne ostávajú stále pod oveľa väčšou mierou kontroly
a musia spĺňať oveľa prísnejšie pravidlá ako malé výrobné zdroje. Uvedená novela je aj
ochranou pre životné prostredie, jeden komín sa ľahšie ustráži ako komín pri každom
bytovom dome. „Každý zdroj, ktorý vyrába teplo a dodáva ho ľuďom, by mal byť pod
určitou kontrolou. Mal by byť pravidelne odborne kontrolovaný či funguje správne
a či neznečisťuje ovzdušie viac, ako je prípustné.“
Slovenský zväz výrobcov tepla?
Čím v posledných dvanástich mesiacoch „žil“
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj počas uplynulých
12 mesiacov bolo pre nás naďalej problémom nestabilné legislatívne prostredie a neustále sa meniace zákony. Investície, ale
aj prevádzka centrálneho zásobovania teplom (CZT), sú kalkulované na niekoľko rokov. Ak sa v priebehu tohto obdobia menia
podmienky, úplne to destabilizuje celý systém výroby a dodávky
tepla prostredníctvom CZT. Očakávame, že určitú stabilizáciu by
mohla priniesť schválená novela zákona o teple.
Ktoré problémy v oblasti tepelnej energetiky vašich členov ťažili
najviac?
Žiaľ, musíme konštatovať, že ani regulácia v oblasti teplárenstva
sa za uplynulý rok neposunula smerom dopredu. Spôsob, akým
je teplárenstvo regulované, je stále zložitý. Neprináša progres
vo forme nových prístupov v nadväznosti na súčasné potreby
výrobcov a dodávateľov, či spotrebiteľov tepla. Problematický
je vyhláškou ÚRSO stanovený spôsob výpočtu regulačného
príkonu, ktorý je potrebný pre stanovenie fixnej zložky ceny tepla. Regulačný príkon nie je technickým parametrom, ktorý by
bol nemenný a v praxi často spôsobuje nespokojnosť na strane
spotrebiteľov. Výška regulačného príkonu závisí od dodávky tepla v roku t-2, čo neprináša odberateľom cenovú stabilitu. Vplyvom zmeny v odberoch tepla dochádza k zmenám jednotkovej
ceny vo fixnej zložke. Preto vidíme potrebu zmeny v tejto časti
vyhlášky už v tomto regulačnom období. Pre nasledovné regulačné obdobie by sa regulácia mala uberať smerom k postupnej
deregulácii.
Veľa sa hovorí o neefektívnom odpájaní od centrálneho
zásobovania teplom. Máte s tým skúsenosti?
Ďalším z problémov, ktoré riešime, je neefektívne odpájanie
od CZT a prechod na individuálne vykurovanie. Zdôrazňujem
neefektívne odpájanie. Samozrejme, môžu byť prípady, kedy odpojenie od systému CZT môže byť efektívne tak z pohľadu odpájajúceho sa subjektu, ako aj z pohľadu celého systému CZT.
Vo väčšine prípadov si však odberatelia porovnávajú ceny tepla
z CZT a z domovej kotolne, ktorú im deklaruje práve dodávateľ
novej domovej kotolne. Ním deklarovaná cena tepla je neraz
slovak energy annual 2014
zavádzajúca, lebo do ceny tepla cielene nezahŕňa napríklad investičné náklady na obstaranie kotla, mzdové náklady obsluhy,
opravy a údržbu kotla. Preto sa veľakrát stáva, že ľudia sa odpoja od CZT, aby ušetrili a reálne zaplatia viac, ako platili pred
tým. Navyše strácajú ďalšie výhody ako komfort, či spoľahlivosť.
O všetko sa musia starať sami. Nehovoriac o znečisťovaní
ovzdušia priamo v mieste kde bývajú.
Novela zákona o tepelnej energetike, ktorú vláda začiatkom
tohto roka schválila, podľa vás zrovnoprávni postavenie všetkých výrobcov tepla a prinesie väčšiu ochranu spotrebiteľom.
Čo to bude reálne znamenať v praxi?
Novela zákona o tepelnej energetike bola potrebná. Zhodli sa
na tom všetci tvorcovia legislatívy. Úpravy si vyžiadali reálne
problémy a skúsenosti z praxe, ako aj nové nariadenia Európskej komisie. Treba si uvedomiť, že predkladateľ návrhu novely
zákona (MH) a zákonodarca (NR SR) musia pozerať na spotrebiteľov tepla ako celok, to značí, že musia vidieť aj tých, čo sa odpájajú, ale súčasne aj tých, čo zostávajú naďalej na sústavu CZT
pripojení. Treba hľadať kompromis a novela zákona je kompromis. Podľa doteraz platného znenia zákona o teple boli chránení
týmto zákonom len spotrebitelia pripojení na CZT. Novelou sa
zvýšila ochrana aj spotrebiteľov s vlastnou kotolňou.
Po odpojení domu už nikto nekontroloval, či sa do bytov teplo a teplá voda dodávajú v určenej kvalite a v určenom čase, či
sa teplo v domovej kotolni vyrába hospodárne. Jedine meraním
tepla na výstupe z kotla je možné zistiť efektivitu výroby tepla.
Zavedením oznamovacej povinnosti pre domové kotolne sa zabezpečí, že títo spotrebitelia budú konečne vedieť, aké sú ich skutočné náklady na teplo a dokážu si overiť, či prezentovaná úspora
nákladov pred realizáciou domovej kotolne, ktorú im investor
sľuboval, sa aj reálne dosiahla. Už sa nebudú dať skrývať niektoré náklady (úroky, odpisy) do fondu opráv a vytvárať tak dojem nízkej ceny tepla z vlastnej kotolne. Zároveň táto skutočnosť
prispeje aj k reálnemu porovnávaniu nákladov na teplo z vlastnej kotolne a zo systémov CZT, a teda rozhodovanie odberateľov
o odpojení od CZT bude na základe relevantných údajov.
Niektoré stavebné bytové družstvá však upozorňujú na to, že
nie všetci vlastníci bytov tieto novinky vnímajú s nadšením.
Možno, že nové podmienky sú zo strany stavebných bytových
družstiev prijímané negatívne. Ale ak to mám zobrať z nášho
89 heat energy sector
Slovenský zväz výrobcov
tepla
pohľadu, veľké teplárne ostávajú stále pod oveľa väčšou mierou
kontroly a musia spĺňať oveľa prísnejšie pravidlá ako malé výrobné zdroje. Aj preto môžeme hovoriť len o čiastočnom zrovnoprávnení podmienok. Novela zákona je aj ochranou pre životné
prostredie, jeden komín sa ľahšie ustráži ako komín pri každom
bytovom dome. Veď ide predovšetkým o zdravie nás ľudí. Každý
zdroj, ktorý vyrába teplo a dodáva ho ľuďom, by mal byť pod
určitou kontrolou. Mal by byť pravidelne odborne kontrolovaný
či funguje správne a či neznečisťuje ovzdušie viac, ako je prípustné. Ak chceme v našich mestách aj o desať či 20 rokov dýchať
normálne, je potrebné ľudí a ovzdušie chrániť.
Okrem toho štát má určité záväzky vyplývajúce zo smerníc EÚ.
Ak má tieto záväzky reálne splniť, je to možné len pri zachovaní fungujúcich systémov CZT. Preto je nevyhnutné, aby zákon
presne vymedzoval podmienky, za ktorých je možné odpojiť sa
od sústav CZT, aby sa odpájania nerealizovali živelne, s negatívnym dopadom na hospodárnosť existujúcich systémov CZT,
ekológiu a bezpečnosť dodávok. Zachovanie systémov CZT je
nevyhnutné aj s ohľadom na sociálne slabších obyvateľov, ktorí
nemajú dostatok financií na vybudovanie vlastnej kotolne. Teplo
zo systémov CZT sa im musí dodávať za primeranú cenu, ktorú
je možné garantovať len za podmienok optimálneho fungovania
systémov. Nakoľko tepelná energetika je regulovaným odvetvím,
štát musí mať ujasnenú energetickú koncepciu aj v tejto oblasti. V nadväznosti na ňu sa musia tvoriť ostatné právne predpisy
a regulačná politika. Preto je potrebné novelu zákona o teple
vnímať komplexne.
Už od roku 2014 musíme začať plniť podmienky smernice EÚ
o energetickej efektívnosti. Predpokladáte, že sa nám tento cieľ
podarí naplniť do roku 2020, alebo tam vidíte isté riziká?
Nepatrím medzi tých, čo radi predpovedajú budúcnosť. Ako
ale vidím aktuálny stav zvyšovania energetickej efektívnosti na
Slovensku, myslím si, že tento cieľ splníme len čiastočne. Tepelné
hospodárstva boli v minulosti na Slovensku zanedbávané. Modernizovať sa začali až v posledných rokoch. Preto sú náklady na
ich obnovu relatívne vyššie. Vo väčšine miest však majitelia investujú do zvyšovania energetickej efektívnosti jednotlivých tepelných zariadení. To sa pozitívne prejavuje ako na stabilizovaní
nákladov, tak aj na bezpečnosti dodávky a znižovaní emisií. Žiaľ,
problémom je, že revitalizácia sústav CZT je finančne náročná,
pričom existujú len obmedzené možnosti pôvodných prevádzkovateľov získať kapitál a absorbovať finančné straty.
(red)
The revitalization of district heating is financially demanding
Interview with Miroslav Obšivaný, Chairman of the Slovak Heat Producers Association
The amendment to the Act on Thermal Energy approved by the government earlier this year will equalize the status of
all heat producers and bring greater protection for consumers. As Miroslav Obšivaný, Chairman of the Slovak Heat Producers Association, says in the interview, large heating plants still remain under a much greater degree of control and must
comply with more stringent rules than small production resources. This amendment also represents the protection of
the environment; one chimney is easier to control than a chimney for each apartment unit. “Every resource that produces
heat and supplies it to people should be under some control. It should be regularly and professionally inspected whether
it’s working properly and not polluting the air more than is permissible.”
What has the Slovak Heat Association, “lived by” in the last 12
months?
As in previous years, the unstable legislative environment and
constantly changing laws have remained a problem for us during the past 12 months. Investments, and also the operation of
district heating, are calculated for several years. If conditions
change during this period, it completely destabilizes the entire
heat production and supply system through district heating
(DH). We expect that some stabilization could be brought about
by the approved amendment on the act on heat.
What problems in the field of thermal energy burdened your
members the most?
Unfortunately, we have to say that regulation in the heating industry has not moved forward over the past year either. The man-
tepelná energetika
90
ner in which the heating sector is being regulated is still complex.
It’s not bringing about progress in the form of new approaches in
response to the current needs of manufacturers, suppliers, and
heat consumers. The method for calculating the regulatory input established by the RONI Decree, which is required for determining the fixed portion of the heat price, is problematic. Regulatory input is not an unchanging technical parameter, and in
practice it often causes dissatisfaction on the part of consumers.
The amount of regulatory input depends on the heat supply in
the year t-2, which does not provide price stability to customers.
The impact of changes in heat consumption leads to changes in
the unit price in the fixed component. Therefore we see the need
for change in this part of the decree already in this regulatory
period. For the following regulatory period regulation should be
moving towards a gradual deregulation.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Slovak Heat Producers
Association
Much is said about the inefficient disconnection from district
heating. Do you have experience with it?
Another problem we are dealing with is the inefficient disconnection from the DH and the transition to individual heating.
Let me stress inefficient disconnection. Of course, there may be
instances when disconnecting from the DH can be effective both
from the perspective of the disconnected subject, as well as the
whole DH system. In most cases, however, consumers compare
the prices of heat from DH and the home boiler room, declared
by the supplier of the new home boiler room. The declared price
of heat is often misleading, because the price purposefully does
not include, for example, investment costs for the boiler acquisition, wage expenses for the operation, repairs and maintenance of the boiler. Therefore, it often happens that people are
disconnected from DH in order to save and in reality they pay
more than before. What is more, they lose other benefits such
as comfort and reliability. They have to take care of everything
themselves. Not to mention the air pollution right in the place
where they live.
In your opinion, the amendment to the Act on Thermal Energy, approved by the government earlier this year, will equalize
the status of all heat producers and bring greater protection for
consumers. What will this mean in actual practice?
An amendment to the Act on Thermal Energy was needed. All
legislators agreed on that. The amendments were required due
to real problems and practical experience, as well as new regulations of the European Commission. It should be noted that
the submitter of the draft amendment (ME) and legislators (NC
SR) must look at heat consumers as a whole, meaning that they
must also see those who are disconnecting themselves, but at the
same time those who remain connected to the DH system. They
need to seek compromise and the amendment of the Act is a
compromise. According to the current text of the heat act, only
consumers connected to the DH were protected by this law. The
amendment increased protection for consumers with their own
boiler room.
After disconnecting the house, no one checked ifthe apartments
are supplied with heat and hot water of specified quality at a
specified time, whether the heat is produced by the domestic
boiler room efficiently. The effectiveness of heat production can
be determined only by measuring the heat at the boiler output.
By introducing the reporting duty for the domestic boiler rooms,
it will be ensured that these consumers will finally know what
their real cost of heat is and be able to verify whether the presented cost savings promised by the investor before implementing
the boiler room have also been realistically achieved. It will not
be possible to hide some costs anymore (interest, depreciation)
for the repairs fund and thus create the impression of low heat
prices from their own boiler. At the same time, this fact will also
contribute to a real comparison of the heat costs from a domestic
slovak energy annual 2014
boiler and the DH systems, and thus the decision of customers to
disconnect from the DH will be based on relevant data.
However, some building housing associations point out that not
all apartment owners perceive this news with enthusiasm.
Maybe the new conditions are being partly received negatively
by the building housing associations. But if I take it from our
perspective, large heating plants still remain under much greater degree of control and must comply with more stringent rules
than small production sources. Therefore, we can only talk about
the partial equalization of conditions. The amendment to the Act
also represents the protection of the environment; one chimney
is easier to control than a chimney for each apartment building.
After all, it is primarily about our health, people. Each source that
produces heat and supplies it to people should be under some
control. It should be regularly professionally inspected whether
it is working properly and not polluting the air more than permissible. If we want to breathe normally in our cities in the next
10 to 20 years, it is necessary to protect people and the air.
Moreover, the state has certain obligations under EU directives.
It is only possible to really meet these commitments by maintaining the functioning DH systems. Therefore, it is essential
that the law precisely specifies the conditions under which it is
possible to disconnect from the DH system in order to refrain
from disconnecting spontaneously, with a negative impact on
the performance of existing DH systems, the ecology, and the
security of supplies. The preservation of DH systems is also necessary with regard to socially disadvantaged residents who do
not have enough money to build their own boiler room. Heat
from DH systems must be supplied at a reasonable price, which
can be guaranteed only under the conditions of optimal system
functioning. Since thermal energy is a regulated sector, the state
must have a clear energy concept in this area as well. Other legislation and regulatory policy must be formed following this.
It is therefore necessary to view the amendment to the act comprehensively.
From 2014, we must begin fulfilling the requirements of the EU
Directive on Energy Efficiency. Do you anticipate that we will
manage to meet this goal by 2020, or do you see certain risks?
I’m not one of those who like to predict the future. But as I see
the current state of increasing energy efficiency in Slovakia, I
think we will meet this goal only partially. Heat economies were
previously neglected in Slovakia. We have begun to modernize
them in recent years. Therefore, the costs of their recovery are
relatively higher. In most places, however, owners are investing
in increasing the energy efficiency of individual thermal installations. This has a positive effect on cost stabilization, as well as the
security of supply and emissions reduction. Unfortunately, the
problem is that the revitalization of the DH system is financially
demanding, and there are only limited possibilities for original
operators to raise capital and absorb financial losses.
91 heat energy sector
Investujeme
do skvalitnenia služieb
Rozhovor s predsedom predstavenstva
a generálnym riaditeľom spoločnosti Bratislavská teplárenská, a. s.
Ing. Vladimírom Račekom
Ako sa premietajú úspory domácnosti (regulátory tepla na radiátoroch a zatepľovanie budov) do spotreby
a dodávok tepla?
Trend úsporných opatrení sa prejavil aj v našej spoločnosti predovšetkým v objeme vyrobeného a distribuovaného
tepla. Musím konštatovať, že opatrenia zo strany odberateľov, či už vo forme zatepľovania domov, vyregulovaním tepelnej sústavy v dome alebo inštaláciou pomerových
meračov pokračuje. Taktiež určitý vplyv na pokles výroby
tepla majú aj klimatické podmienky počas vykurovacieho obdobia (t. j. od 1. 9. do 31. 5.). V posledných rokoch
medziročne klesá objem výroby priemerne o 2 %. Samozrejme, tieto hodnoty sa nám premietajú aj do celkových
hospodárskych výsledkov.
Naším záujmom a cieľom je stabilizovať objemy odberu
tepla predovšetkým pripájaním nových odberateľov na našu sústavu centralizovaného zásobovania tepla a poskytovať odberateľom čo najväčší komfort. Do budúcnosti
sa budeme snažiť rozšíriť svoje portfólio o nové produkty
a služby, ako je predaj a distribúcia chladu alebo správu
plynových kotolní.
Ako riešite úniky tepla?
Spoločnosť Bratislavská teplárenská v našom hlavnom
meste vlastní a spravuje 134 km rozvodov, čo predstavuje
dĺžku 317 km potrubí. Pre sledovanie možných únikov tepla
z týchto sietí používame najmodernejšie prístroje a softvérové produkty. Taktiež v rámci vlastných investičných aktivít venujeme nemalú pozornosť obnove a výmene rozvodov. Niektoré potrubia neboli od výstavby teplárenskej
sústavy menené a dosahujú vek viac ako 25 rokov. Pre
posúdenie potreby výmeny potrubia je dôležitý aspekt
spoľahlivosti dodávky tepla a aspekt ekonomickej opodstatnenosti. To znamená, že návratnosť investície musí byť
zabezpečená bezporuchovou prevádzkou a znížením tepelných strát. Ďalším účinným opatrením pre znižovanie
únikov tepla sú diaľkovo riadené sekčné uzávery šácht. Ich
využívaním sa nám darí výrazne znižovať úniky z potrubí
na veľkých kostrových horúcovodoch.
Taktiež v rámci developerského rozvoja a zahusťovania
niektorých častí mesta sme skapacitnili svoje rozvody,
aby sme dodávku tepla a teplej vody našim odberateľom
zabezpečili v čo najlepšej kvalite. Straty, ktoré pri centralizovanom zásobovaní tepla vznikajú, sledujeme a z roka
tepelná energetika
92
na rok ich minimalizujeme práve vyššie spomínanými opatreniami.
Aké sú súčasné
a plánované investície
vašej spoločnosti?
Investičným aktivitám
a technicko–technologickému stavu našich tepelno-technických zariadení venujeme primárnu pozornosť. Je to permanentný proces obnovy, skvalitňovania a investovania do existujúcich zariadení a do nových investičných akcií. V roku 2013 sme
investovali do skvalitnenia dodávok tepla 4 638 000 €.
Na rok 2014 máme naplánované preinvestovať 5 900 000 €.
Najväčšími akciami tento rok sú:
• Výmena elektronapájačky 80 t/h pre kotle K5, 6.
• Vybudovanie novej napájacej nádrže s odplyňovačom,
objem 90 m3 pre kotle K 5, 6.
• Rekonštrukcia ťahových ventilátorov pre kotle K 5, 6.
• Oprava 8 HV prípojok pre OST.
• Prekládka HV Elektrárenská.
• Výmena sekčných uzáverov v dvanástich šachtách, vybavenie šácht diaľkovým ovládaním armatúr a prenosom
údajov na dispečing.
• Oprava technológie 20 OST.
• Dynamický hydraulický model Termis pre optimalizáciu
prevádzky.
• Kúpa nových odovzdávacích staníc do majetku spoločnosti (nové odbery).
Emisné limity od roku 2016
Dosiahnutie sprísnených emisných limitov od roku 2016
riešime v súlade s ustanoveniami smernice EPaR 2010/75/
EÚ o priemyselných emisiách, zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší a vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
V prípade spaľovacích zariadení BAT, a. s. ide najmä o zabezpečenie dodržiavania emisného limitu pre znečisťujúcu
látku NOx pri spaľovaní zemného plynu. V tejto súvislosti je vykonanie potrebných investičných akcií zahrnuté
v schválených dlhodobých a krátkodobých cieľoch a programoch realizácie opatrení pre oblasť ochrany životného
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
prostredia v zhode s požiadavkami zavedeného integrovaného manažérskeho systému (IMS) a systému environmentálneho manažérstva (SEM):
• Zabezpečenie inštalácie AMS v TpZ a jeho uvedenie
do prevádzky.
• V rámci plynofikácie kotla HK1 vo VhJ zabezpečenie
inštalácie AMS na kotly HK1 a jeho uvedenie do skúšobnej prevádzky pred uvedením plynofikovaného kotla
do trvalého užívania.
• Zabezpečenie inštalácie AMS ku kotlom HK 3 a HK 4
vo VhJ a ich uvedenie do prevádzky v rámci rekonštrukcie kotlov HK3 a HK4 vo VhJ.
Prehľadové zobrazenie diaľkovo ovládaných šácht v systéme
ProCop / Overview depiction of remotely controlled shafts
in the ProCop system
• Zabezpečenie realizácie výstavby kotla K 10 v TpV
a jeho uvedenie do prevádzky.
• Zabezpečenie realizácie plynofikácie kotla HK 1 a jeho
uvedenie do prevádzky.
• Zabezpečenie realizácie rekonštrukcií horákov a kotlov
HK 3 a HK4 v prevádzke VhJ a HK1, HK2, HK3 a K6
v prevádzke TpZ.
• Zabezpečenie realizácie riešenia úpravy odpadových
vôd v prevádzke TpV.
• Likvidácia ŤVO v prevádzkach teplární na východe
a západe do roku 2016.
Technologická schéma diaľkovo ovládanej šachty v systéme
ProCop / Technological scheme of a remotely controlled shaft
in the ProCop system
Zobrazenie
technologického
zariadenia Tg1 TpZ vo WinCC
Depiction
of technologic
equipment Tg1 TpZ in WinCC
slovak energy annual 2014
93 heat energy sector
We invest in improvement
of services
Interview with Chairman of the Board of Directors
and Director General of Bratislavská teplárenská, a. s. Ing. Vladimírom Račekom
How are household savings (heat regulators on radiators
and thermal insulation of buildings) reflected in the heat
consumption and supply?
The austerity trend was reflected also in our company especially in the volume of produced and distributed heat. I
must say that measures from the customers’ side whether
in form of thermal insulation of buildings, regulation of
thermal system in the building or installation of ratio metres continue. Also climatic conditions during the heating
period (i.e. from 1.9. until 31.5.) have certain influence on
the decrease in the heat production. In recent years, production volumes decrease year-to-year by 2 % on average.
Of course, these values are also reflected in our overall economic performance.
Our interest and aim are to stabilize the volumes of the
heat take-off especially by connecting of new customers
to our centralised heat supply system and to provide the
greatest comfort to the customers. In the future we will try
to expand our portfolio by new products and services, such
as the sale and distribution of cold or management of gas
boiler rooms.
How do you solve heat losses?
The company Bratislavská teplárenská owns and manages
134 km of distributions in our capital city which represents
the length of 317 km of pipes. To track possible heat leakages from these networks we use the most advanced devices and software products. Also within our own investment
activities we pay a considerable attention to the reconstruction and replacing of distributions. Some pipes have
not been exchanged since the heating system construction
and reach the age of more than 25 years. For the pipeline
replacement need evaluation the aspect of heat supply reliability and the aspect of economic reasonability are important. This means that the return on investment must
be ensured by trouble-free operation and reduction of heat
losses. Further effective measure for the reduction of heat
losses are remotely controlled sectional closures of shafts.
By their using we succeed to markedly lower the leakages
from the pipes on large skeletal hot water ducts.
Also within development and densification of some parts
of the city we increased the capacity of our distributions in order to ensure the heat and hot water supply to our customers in the best possible quality.
tepelná energetika
94
We follow up the losses which arise by centralised heat
supply and minimise them from year to year thanks to the
above stated measures.
What are the current and planned investments of your
company?
We pay primary attention to the investment activities and
technical and technological condition of our thermo-technical devices. It is a permanent process of renewal, improvement and investment into existing facilities and into
new investment projects. In 2013 we invested 4,638,000
Euros into heat supply quality improvement. For 2014 we
plan to invest 5,900,000 Euros.
The biggest projects for this year are:
• Change of electric feeder 80 t/h for boilers K5, 6.
• Construction of new supply tank with degasser, volume
90 m3 for boilers K 5, 6.
• Reconstruction of draft fans for boilers K 5, 6.
• Repair of 8 hot water connections for heat transfer
stations.
• Shift of hot water connection on the street Elektrárenská.
• Exchange of sectional closures in twelve shafts, equipment of shafts by remote control of fixtures and
datatransfer to dispatching.
• Repair of the technology of 20 heat transfer stations.
• Dynamic hydraulic model Termis for the operation
optimisation.
• Purchase of new transfer stations into the property of
the company (new take-offs).
Emission limits from 2016
We solve achieving of stricter emission limits from 2016 in
accordance with the provisions of the Directive 2010/75/
EU of the European Parliament and of the Council of 24
November 2010 on industrial emissions, Act No. 137/2010
Coll. on Air and Decree No. 410/2012 Coll. implementing
certain provisions of the Act on Air.
In the case of combustion plants of BAT, a. s. it is mainly ensuring of compliance with the emission limit value
for the pollutant NOx by natural gas combustion. In this
context, execution of the necessary investment activities is
included in the approved long-term and short-term objectives and programmes of implementation of measures for
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
the field of environmental protection in accordance with
the requirements of the implemented Integrated Management System (IMS) and the Environmental Management
System (EMS):
• Installation of an automated measuring system (AMS)
in the Heating Station West and its putting into operation.
• Within the gasification of the boiler HK1 in the Heating
Plant South installation of AMS on boilers HK1 and its
putting into test operation before putting of the gasification boiler into permanent use.
• AMS installation to boilers HK 3 and HK 4 in the Heating
Plant South and their putting into operation within the
reconstruction of boilers HK3 and HK4 in the Heating
Plant South.
• Construction of boiler K 10 in the Heating Station East
and its putting into operation.
• Gasification of the boiler HK1 and its putting into
operation.
• Reconstructions of burners and boilers HK 3 and HK4
in the Heating Plant South operation and HK1, HK2,
HK3 and K6 in the Heating Station West operation.
• Wastewater treatment solution in the Heating Station
East.
• Heavy heating oil disposal in the operations of heating
plants in the East and the West by 2016.
Technologická schéma
odovzdávacej stanice
tepla v systéme ProCop
Technological scheme
of a heat exchanger
station in the
ProCop system
slovak energy annual 2014
95 heat energy sector
Dispečerské riadenie - srdce
teplárenstva
bratislavská teplárenská, a. s.
Aj takto by sa dalo definovať centrum dispečerského riadenia Bratislavskej teplárenskej spoločnosti. Je to odborné pracovné stredisko,
z ktorého sú ovládané a riadené všetky podstatné a základné činnosti, súvisiace s chodom a bezpečným prevádzkovaním tepelnotechnických zariadení a rozvodných sietí. Je tu kumulovaných viacero funkcií a systémov riadenia. Dispečing zabezpečuje plánovanie
výroby, priame riadenie a hodnotenie prevádzkových procesov, priame riadenie odovzdávajúcich staníc tepla (OST) atď. Pre všetky
tieto činnosti sú potrebné technologicko–softvérové zabezpečenia. Spoločnosť Bratislavská teplárenská disponuje v rámci riadenia
výroby najmodernejšími a spoľahlivými programami, ktoré posúvajú spoločnosť z hľadiska riadenia výroby medzi najmodernejšie
teplárenské spoločnosti.
Používané riadiace a informačné systémy.
1. WinCC – systém pre riadenie zdrojov zabezpečuje
prenos údajov z výrobných zariadení, priame riadenie prevádzky zadávaním požadovaných parametrov operátorom
teplární a priame riadenie vybratých technologických zariadení.
2. ProCop – systém pre riadenie odovzdávajúcich staníc
tepla je vyspelý program pre zabezpečenie monitoringu
prevádzky OST, prenosu údajov z výrobných zariadení
a priame riadenie prevádzky zariadení. Je nástrojom, ktorý
umožňuje minimalizovať obmedzenia v dodávke tepla
a plniť heslo prevádzky „Poruchu na zariadení odstráň
skôr, ako sa prejaví nedodávka u odberateľa“.
3. ED 8007 – systém pre riadenie podporných služieb.
Výroba regulačnej elektrickej energie je štandardný systém
využívaný v energetike. Z teplárenského hľadiska je zaujímavé riadenie 25 MW a 20 MW – vých turbín z dispečerského centra vzdialeného 15 a 10 kilometrov.
4. Termis – program pre výpočet hydraulických pomerov v teplárenských sústavách je systémom pre kompletný
výpočet z hľadiska tlakových a teplotných pomerov v najzložitejších teplárenských sústavách.
Program vypočítava straty, parametre pre rôzne konfigurácie siete, posúdenie možnosti pripojenia nových odberateľov, návrh optimalizácie dimenzií pri nových rozvodoch.
5. Geografický informačný systém (ďalej len GIS) zabezpečuje evidenciu primárnych a sekundárnych rozvodov,
šácht a technologických zariadení.
GIS tvorí geopodporu informačného systému SAP, tzn. databázové prepojenie údajov v SAPe a GISe. Do GISu je zo
SAPu prenášaná evidencia porúch a údržieb a jednotlivé
komponenty technologických schém odovzdávacích staníc
tepla, odberných miest a šácht.
Ďalšou významnou funkciou dispečerského riadenia je
lokalizácia porúch na potrubiach. Táto činnosť je založená
na princípoch akustiky, ktorá hoci má svoje presne dané
fyzikálne zákony, je ovplyvnená aj inými vplyvmi pod povrchom zeme, o ktorých nevieme a ani ich nevidíme. Bratislavská teplárenská disponuje korelačným zariadením,
ktoré v súčasnosti predstavuje špičku v oblasti „pátračskej“
techniky. Môžeme sa pochváliť vyše 80 percentnou
úspešnosťou prvého výkopu, čo predstavuje v tejto oblasti
nadpriemer.
Kontaktné údaje:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A,
829 05 Bratislava
tel. 02/573 72 111
www.batas.sk
tepelná energetika
96
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Dispatching control – heart
of the heating industry
bratislavská teplárenská, a.s.
The centre of dispatching control of Bratislavská teplárenská (“Heating Company of Bratislava”) could be defined also in this way. It
is a special workplace from which all substantial and basic activities related to running and safe operation of heating facilities and
distribution networks are regulated and controlled. There are multiple functions and control systems cumulated here. Dispatching
ensures production planning, direct control and evaluation of the operational processes, direct control of heat transfer stations (HTS)
etc. For all these activities technological–software securing is necessary. The company Bratislavská teplárenská has the most advanced
and reliable programmes within production management which shift the company from the production management perspective
to the most advanced heating industry companies.
Used control and information systems:
1. WinCC – system for management of resources ensures
data transfer from the production facilities, direct operation management via entry of the required parameters to
the heating plant operators and direct control of selected
technological equipment.
2. ProCop – system for management of heat transfer stations is an advanced programme to ensure monitoring of
the HTS operation, data transfer from the production facilities and direct operation management of equipment. It
is a tool which allows you to minimise limitations in the
heat supply and to fulfil the slogan of the operation: „Remedy the fault on the equipment before it appears in the supply at the customer“.
3. ED 8007 – system for management of support services.
Production of regulatory electricity is a standard system
used in the power industry. From the heating industry perspective the control of 25 MW and 20 MW turbines from
a dispatching centre 15 and 10 kilometres far away is interesting.
4. Termis – programme for a calculation of hydraulic conditions in heating systems is a system for a complete cal
culation from the perspective of pressure and temperature
www.batas.sk
conditions in the most complicated heating systems.
The programme calculates losses, parameters for various
network configurations, evaluation of the possibility of
connecting of new customers and the proposal of optimisation of dimensions by new distributions.
5. Geographic information system (hereinafter only GIS)
ensures record of primary and secondary distributions,
shafts and technological equipment.
GIS creates a geo-support of the SAP information system,
i.e. database data connection in SAP and GIS. Record of
defects and maintenance and the individual components
of the technological schemes of the heat transfer stations,
consumption points and shafts are transferred from GIS
to SAP.
Further important function of the dispatching control is
localisation of defects on the pipes. This activity is based on
the principles of acoustic which, although it has its exact
physical laws, is influenced also by other influences below
ground which we do not know and do not see. Bratislavská
teplárenská has a correlation device which is currently at
the forefront of the „searching” technology. We can boast
over 80 percent success rate of the first trench which is
above average in this field.
Ponúkame Vám vykurovanie Vašich
objektov pripojením na sústavu centralizovaného
zásobovania
teplom
(CZT), ktoré vám prinesie nižšie investičné náklady. Riešenie bude prispôsobené Vašim potrebám s možnosťou
pružne upravovať individuálne požiadavky. Neustále hľadáme optimálne
riešenia pre zabezpečenie tepelnej pohody so zárukou úplnej bezpečnosti
a bezporuchovej dodávky tepla.
Sme Vám k dispozícii v bratislavských
mestských častiach Ružinov, Nové Mesto,
Staré Mesto, Karlova Ves a Dúbravka.
...teplo vášho domova...
Zväz elektrotechnického
priemyslu Slovenskej republiky
Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) vznikol v roku 1991 ako profesijné združenie pôsobiace v oblasti elektrotechniky a elektroniky, informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti združuje vyše 70 členov s orientáciou
na elektrotechnickú výrobu. V snahe o úzke prepojenie výrobných spoločností s akademickou pôdou do zväzovej členskej základne
patrí aj 17 stredných odborných škôl a technických univerzít.
ZEP SR je najväčšou a reprezentatívnou zamestnávateľskou organizáciou svojho druhu v rezorte. Združuje nielen
výrobcov elektrotechnickej a elektronickej produkcie, ale
tiež spoločnosti pôsobiace v oblasti nakladania s elektroodpadmi, distribútorov elektromateriálu, konštrukčné
kancelárie, stredné odborné, vysoké školy a výskumné
ústavy. ZEP SR vstupuje do rokovaní s Vládou SR, odborovými organizáciami a zahraničnými partnermi, venuje
sa zamestnávateľským a sociálnym otázkam s dôrazom
na spoločné záujmy svojich členov. Zo zákona má ZEP
SR právo i povinnosť dohodovať Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Okrem iného tiež organizuje účasť svojich
členských firiem na obchodných misiách a veľtrhoch do
partnerských krajín. Na Slovensku je spoluorganizátorom
Medzinárodného veľtrhu Elo Sys a garantom jeho odborných súťaží (Najlepší elektrotechnický výrobok roka,
Unikát roka v elektrotechnike, Najlepší konštruktér roka,
Eko-počin v elektrotechnike a najúspešnejší exponát roka).
Medzi hlavné sféry pôsobenia ZEP SR patrí už od jeho
založenia niekoľko oblastí. Predstavitelia zväzu sa svojou
prácou snažia prispieť k zlepšeniu podmienok podnikania
v Slovenskej republike. Jednou z oblastí, ktorej sa dlhodobo venujeme, je podpora proexportnej politiky štátu. Aktívne spolupracujeme s Agentúrou SARIO, s EXIMBANKOU SR či MZVaEZ SR. Naši členovia stáli i pri vytváraní
Rady Vlády SR na podporu exportu a investícií. Okrem
toho sa zaoberáme aj podporou exportu jednotlivých
členských firiem, najmä sprostredkovaním kontaktov,
výmenou skúseností s vývozom do vzdialenejších krajín či
pomáhaním pri hľadaní obchodných partnerov.
Dôležitou oblasťou našich aktivít je i snaha o zvýšenie
úrovne zručností a vedomostí absolventov stredných odborných škôl. V tomto duchu participujeme na národnom
projekte Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ktorého
cieľom je navrhnúť a v praxi otestovať možnosti zavedenia
duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania. Projekt,
po jeho úspešnom ukončení, sa môže stať základom pre reformu odborného vzdelávania v našej krajine. Pre odbornosť a kvalifikáciu nielen študentov, ale aj zamestnancov je
dôležitým aj projekt Národná sústava kvalifikácií. V rámci
neho predstavitelia ZEP SR vedú Sektorovú radu, ktorej
úlohou je zadefinovať, aké kvalifikácie sú potrebné pre vý-
slovak energy annual 2014
kon jednotlivých elektrotechnických povolaní – čo musí
zamestnanec na danej pozícii ovládať. Výsledkom projektu
by mala byť úprava študijných a učebných plánov škôl tak,
aby ich absolventi vychádzali kvalifikovaní a pripravení pre
prax. V oblasti vzdelávania sa venujeme aj popularizácii
technických odborov medzi žiakmi základných škôl, organizácii odbornej elektrotechnickej olympiády či rôznym
projektom zameraným na zlepšenie materiálneho vybavenia škôl.
ZEP SR je zamestnávateľskou organizáciu, preto sú stav
podnikateľského prostredia, vymožiteľnosť práva či kvalitné zákonné podmienky obchodných vzťahov pre nás
mimoriadne dôležité. Na základe poznatkov z členskej
základne sme pripravili legislatívnu iniciatívu, ktorej
cieľom je zlepšiť postavenie veriteľov v čoraz častejších
konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Aktívne
sa zapájame i do medzirezortných pripomienkových konaní. Dôležitou témou je pre nás i správne nastavenie podmienok čerpania európskych fondov v oblasti vedy a výskumu. Predstavitelia ZEP SR aktívne pracovali na príprave
Stratégie RIS 3 i na programových témach programu Horizont 202.
Súčasne nie málo členských firiem oceňuje výhody vzájomnej obchodnej kooperácie – prednostne nakupujú či
predávajú kolegom zo ZEP SR a tým, že poznajú svojich
obchodných partnerov, predchádzajú problémom s neplatením faktúr či nekorektným dodávkam tovaru. I preto
vo zväze podporujeme rôznorodé „networkingové“ aktivity či stretnutia majiteľov a riaditeľov firiem. V súlade s tým
sme pripravili aj koncepciu rozvoja činností ZEP SR nazvanú
SPOLU, ktorá rozdeľuje činnosti zväzu do piatich hlavných
oblastí (S – systémové riešenia, P – podpora podnikania,
O – odbornosť, L – legislatíva, U – úspora). Snažíme sa tak
pomôcť našim členským firmám presadiť sa na domácom
i zahraničnom trhu, ako aj zlepšiť podnikateľské prostredie
a podporiť výrobnú a vývojovú dynamiku slovenského
elektrotechnického i elektronického priemyslu.
99 power engineering
Association of Electrotechnical
Industry of the Slovak Republic
The Association of Electrotechnical Industry of the Slovak Republic (ZEP SR) was established in 1991 as a professional association
working in the field of electrical engineering and electronics, information and communication technologies. It currently associates
over 70 members with a focus on electrical manufacturing. In an effort to create a close link of manufacturing companies with academia the association membership includes also 17 specialized secondary schools and technical universities.
ZEP SR is the largest and the most representative employers’ organization of its kind in the sector. It associates both
manufacturers of electrical and electronic production, but
also companies operating in the field of electrical waste
disposal, distributors of electric materials, design offices,
secondary vocational schools, universities and research
institutes. ZEP SR enters into negotiations with the Government of the Slovak Republic, trade unions and international partners, deals with employer and social issues
with an emphasis on the common interests of its members.
By virtue of law ZEP SR has right and obligation to negotiate a collective agreement of a higher degree. Among
other things, it organizes also the participation of its member companies on trade missions and fairs in the partner
countries. Slovakia is a co-organizer of the International
Fair Elo Sys and a guarantor of its professional competitions (The best electronic product of the year, Unique electronic product of the year, The best designer of the year,
Eco-achievement in electrical engineering and The most
successful exhibit of the year).
Several areas belong to the main spheres of action of the
ZEP SR since its establishment. The association leaders try
to contribute with their work to the improvement of business conditions in the Slovak Republic. One of the areas
which we have been devoted to for a long time is the support of the pro-export policy of the state. We actively cooperate with the agency SARIO, with EXIMBANKA SR or
with the Ministry of Foreign and European Affairs of the
Slovak Republic. Our members helped also the creation of
the Council of the Government of the Slovak Republic to
promote export and investment. In addition, we also deal
with export promotion of the individual member companies, particularly by mediation of contacts, exchange of experience on export to more distant countries or helping in
finding business partners.
An important area of our activities is the effort to raise
the level of skills and knowledge of secondary vocational schools. In this spirit, we participate in the national
project Development of Secondary Vocational Training,
which aims to propose and test the possibilities of introducing dual training in vocational education in practice.
The project, after its successful completion, can become a
foundation for the reform of vocational education in our
country. For the expertise and skills of not only students,
elektrotechnika
100
but also the staff also the project of the National Qualification System is important. Within this project the ZEP SR
representatives lead the Sectoral Council, the aim of which
is to define which qualifications are required for the performance of the individual electrical occupations – what
an employee must handle in a given position. The result
of the project should be an adaptation of the school curricula so that their graduates leave the schools qualified and
ready for practice. In the field of education, we also deal
with the popularization of technical fields among pupils of
elementary schools, organisation of a specialized electrical
Olympiad or various projects aimed at improving the facilities of schools.
ZEP SR is an employers’ organization, therefore the state
of the business environment, quality of law enforcement or
high-quality legal conditions of the trade relations are particularly important to us. Based on the knowledge gained
from the membership base we prepared a legislative initiative which aims to improve the position of creditors in ever
more frequent bankruptcy and restructuring proceedings.
We actively engage also in the inter-ministerial review proceedings. An important issue for us is also the correct setting of conditions of drawdown of EU funds in the field of
science and research. The ZEP SR representatives worked
actively on the preparation of RIS 3 Strategy and also on
the program topics of the Horizon 2020 program.
At the same time not a few member companies appreciate the benefits of mutual business cooperation – they
preferably purchase from or sell to colleagues from ZEP
SR and by knowing their business partners, they prevent
problems with non-payment of invoices or incorrect goods
deliveries. Also therefore we support various “networking”
activities or meetings of owners and directors of the companies in the Association. Accordingly, we have prepared
also a concept of development of activities of the ZEP SR
called “SBPLS”, which divides the association activities into
five main areas (S - system solutions, B - business support,
P - professionalism, L - legislation, S - saving). In this way
we try to help our member companies to compete on the
domestic and foreign markets, as well as to improve the
business environment and support the production and development dynamics of the Slovak electrical and electronic
industry.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Zväz elektrotechnického priemyslu
Slovenskej republiky
Rozhovor s Ing. Jánom Badžgoňom, PhD.,
Prezidentom Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
Ako vnímate aktuálnu
situáciu v elektrotechnickom odvetví?
Elektrotechnika opäť vystupuje do popredia ako jeden z hnacích motorov slovenskej ekonomiky. Po niekoľkých
rokoch stagnácie viaceré
firmy
pociťujú
oživenie. Prispelo k tomu
viacero faktorov. Jedným z tých najdôležitejších bol rast
nemeckej ekonomiky, ako aj ostatných krajín eurozóny,
v minulom roku. Ten bezpochyby prispel k zvýšeniu priemyselnej výroby aj na Slovensku, a to najmä v exportne zameraných spoločnostiach, ktorých je v našom elektrotechnickom
priemysle veľké množstvo. Napriek tomu, že posledné čísla
z Nemecka hovorili o miernom poklese, veríme, že ide o prechodný stav, ktorý sa výroby v našich podnikoch dotkne čo
najmenej.
Ktoré hlavné faktory najviac ovplyvňujú váš segment?
Elektrotechnické výrobky sú veľmi často dôležitými komponentmi pre výrobu v ďalších odvetviach. Preto napríklad
oživenie na trhu s autami sa pozitívne odráža i vo firmách,
ktoré sú subdodávateľsky napojené na automobilový priemysel. Rast však zaznamenávame i v produkcii elektromotorov,
svietidiel či káblov. Na druhú stranu, krízu ešte stále pociťujú
spoločnosti napojené svojou výrobou na stavebný priemysel,
ktorý stále stagnuje. Pre rozvoj elektrotechnického priemyslu
i slovenskej ekonomiky sú tiež veľmi dôležité firmy vyrábajúce
špecializované, inovatívne výrobky. Tých máme na Slovensku
veľké množstvo. Z radov členov Zväzu elektrotechnického
priemyslu SR iba náhodne spomeniem napríklad bratislavskú
spoločnosť Sylex, ktorá dodáva komponenty optických sietí
napríklad do Cernu či bardejovskú firmu 2J, o ktorej antény
má záujem i Apple či Google. Výpočet inovatívnych firiem
by mohol byť ešte oveľa dlhší, keďže elektrotechnika je odvetvie, v ktorom sú neustále investície do nových technológií
a postupov výroby nevyhnutnosťou. Čo je však dôležité, i tieto špičkové firmy by v určitých oblastiach potrebovali väčšiu
podporu zo strany štátu.
Aký druh podpory máte na mysli?
V prvom rade si treba uvedomiť, že vymyslieť, otestovať
a zaviesť do výroby produkt, ktorý bude konkurencieschopný
na prísnych zahraničných trhoch, si vyžaduje obrovské
množstvo úsilia a zdrojov investovaných do aplikovaného
výskumu. Tento výskum môže firma realizovať sama alebo
v spolupráci s akademickou obcou. V súvislosti s novým európskym rozpočtovým obdobím 2014 – 2020 je potrebné vytvoriť
efektívny systém na čerpanie európskych fondov určených
slovak energy annual 2014
na vedu a výskum. Tieto fondy sú často jedinou možnosťou,
ktorá pomôže malému a strednému podniku rozbehnúť
aplikovaný výskum a inovovať svoje portfólio produktov. Bez
takejto pomoci na to mnoho spoločností jednoducho nemá
potrebné zdroje. I preto sa predstavitelia nášho zväzu aktívne zapájajú do tvorby a implementácie Stratégie výskumu
a vývoja pre inteligentnú špecializáciu Slovenska RIS 3 či do
tvorby výziev do Horizontu 2020.
Štatistické údaje ukázali, že výrazný rast v odvetví
podporili najmä menšie podniky v regiónoch. Čo k tomu
prispelo?
Slovenské spoločnosti museli v posledných rokoch zápasiť
s vplyvmi hospodárskej krízy.
Aby sa udržali na trhu, sú nútené inovovať svoje výrobné postupy, racionalizovať a prijímať rôzne úsporné
opatrenia. Mnohým malým a stredným podnikom
sa tak podarilo zvýšiť svoju produktivitu práce. Preto pri oživení zahraničných trhov tak mohli práve malé
a stredné podniky výraznejšie prispievať k takmer tretinovému medziročnému rastu odvetvia. Chceme však veriť,
že v nadchádzajúcich rokoch slovenskú elektrotechniku
spoločne potiahnu vpred menšie i veľké firmy.
Aké hlavné aktivity za posledných 12 mesiacov vyvíjal ZEP
SR voči svojim členom a čím sa môžete pochváliť?
V poslednom období sa snažíme činnosť nášho zväzu ešte
výraznejšie zamerať na podporu podnikateľských aktivít
našich členov. V súlade s tým sme pripravili i koncepciu rozvoja činností ZEP SR nazvanú „SPOLU“, ktorá rozdeľuje činnosti zväzu do piatich hlavných oblastí (S – systémové riešenia, P – podpora podnikania, O – odbornosť, L – legislatíva,
U – úspora). Snažíme sa tak pomôcť našim členským firmám
presadiť sa na domácom i zahraničnom trhu, ako aj zlepšiť
podnikateľské prostredie a podporiť výrobnú i vývojovú dynamiku slovenského elektrotechnického i elektronického priemyslu. Súčasne nemáme málo členských firiem, ktoré v časoch (snáď už) doznievajúcej krízy, oceňujú výhody vzájomnej obchodnej kooperácie – prednostne nakupujú či predávajú kolegom zo ZEP SR a tým, že poznajú svojich obchodných
partnerov, predchádzajú problémom s neplatením faktúr či
nekorektným dodávkam tovaru. I preto vo zväze podporujeme
rôznorodé „networkingové“ aktivity či stretnutia majiteľov
a riaditeľov firiem. Taktiež, v snahe zlepšiť podnikateľské
prostredie nielen pre našich členov, participujeme i na projektoch zameraných na rozvoj stredného odborného vzdelávania, celoživotného vzdelávania či pri tvorbe národnej sústavy
kvalifikácií.
O potrebe prepojiť štúdium elektrotechnických odborov
a praxe sa v súčasnosti hovorí veľa. Aké vidíte možné riešenia tejto situácie a čo by tomu mohlo pomôcť?
101 power engineering
Každý výrobný podnik potrebuje kvalitne pripravených
absolventov – budúcich zamestnancov. Platí to dvojnásobne
dnes, kedy zamestnanci musia byť schopní „za pochodu“
riešiť rôznorodé požiadavky zákazníkov tak, aby si ich firma
aj pri vysokej konkurencii udržala zákazníka. Flexibilita vo
výrobe býva veľmi často – najmä v menších firmách – základným kameňom úspechu. Systém v odbornom vzdelávaní, ktorý sa na Slovensku vytvoril po revolúcii, nie je dostatočný.
Slovenské podnikové školy, ktoré veľmi dobre fungovali
v minulosti, ale i skúsenosti s duálnym vzdelávaním z Nemecka či Švajčiarska potvrdzujú, že prepojenie odborného vzdelávania a praxe je pri príprave odborných zamestnancov
nevyhnutnosť. Náš zväz sa preto zapojil do pilotného projektu
Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ktorého cieľom je
overiť možnosti kombinácie teoretického vyučovania v škole
a praktického vyučovania v priestoroch výrobných podnikov.
Tento duálny systém sa od 1. septembra 2014 začal testovať
na 21 odborných školách v siedmich odvetviach národného
hospodárstva. Za elektrotechniku máme zapojené tri odborné
školy, a to v Šuranoch, Trnave a Poprade – Matejovciach.
Prezraďte, ktoré novinky v legislatíve sa vášho sektora najviac dotýkajú a na čo by ste radi upozornili? Čo vám
spôsobuje problémy?
Vo všeobecnosti všetkým podnikateľom spôsobuje problémy
neistota právneho prostredia. Veľmi časté zmeny v pracovnoprávnej či obchodnej legislatíve odoberajú podnikateľom
čas i zdroje, ktoré by inak mohli venovať zlepšovaniu svo-
jich výrobkov či podpore ich predaja. Obrovské problémy
spôsobuje aj slabá vymožiteľnosť práva na súde či veľké
množstvo konkurzných a reštrukturalizačných konaní. Tieto
sú pri súčasnom znení zákona ľahko zneužiteľné na získanie
neoprávneného prospechu na úkor zodpovedne podnikajúcich podnikateľov. Táto skutočnosť spôsobuje problémy
firmám v celom slovenskom priemysle. Zväz elektrotechnického priemyslu SR preto v úzkej spolupráci s členskými
firmami pripravil a snaží sa presadiť legislatívnu iniciatívu,
ktorá by pomohla vyriešiť tento stav. Nie je predsa možné,
aby podnikatelia dennodenne prichádzali o svoj majetok
vo forme dodaného tovaru v premyslených konkurzoch firiem, ktoré sú vopred „vyčistené“ tak, aby v konkurznom konaní nebolo možné uspokojiť žiadneho veriteľa. Po vyriešení
tohto obrovského problému by sa jednoduchšie hovorilo
o zvyšovaní zamestnanosti či priemerných miezd v sektore.
Pre rozvoj elektrotechniky je dôležitá i aktívna proexportná
politika zo strany štátu. Aj Zväz elektrotechnického priemyslu
SR chce byť nápomocný pri vytvorení takých inštitucionálnych, legislatívnych i finančných podmienok, ktoré umožnia
čo najväčšiemu počtu slovenských výrobcov dostať sa a dlhodobo sa aj udržať na medzinárodných trhoch. Práve tu
môžu naši výrobcovia preraziť a podporiť tak slovenskú
ekonomiku. Nie sme krajina, ktorá disponuje obrovskými
nerastnými surovinami, ani nekonečnými lánmi či nevzdelanou pracovnou silou. Vždy sme boli hrdí na náš rozum
a naše schopnosti riešiť situácie. Staviame na tom, čo máme,
vieme a čo chceme dosiahnuť.
Interview with Ing. Ján Badžgoň, PhD.
President of the Association of Electrotechnical Industry of the Slovak Republic (ZEP SR)
How do you perceive the current situation in the electrical
industry?
Electrical industry stands out again as one of the engines of
the Slovak economy. After several years of stagnation, many
companies feel the recovery. A number of factors contributed
to it. One of the most important facts was the growth of the
German economy, as well as other euro area countries last
year. It contributed undoubtedly to an increase in industrial production also in Slovakia, especially in export-oriented companies, which are many in our electrical industry.
Although the latest figures from Germany talked about
a slight decrease, we believe that this is a temporary condition
that will affect the production in our enterprises little.
Which are the main factors that influence your segment
the most?
Electrical products are often important components for the
production in other sectors. Therefore, for example, recovery
in the car market is reflected positively even in companies
that are connected as subcontractors to the automotive industry. We note, however, growth also in the production of elec-
elektrotechnika
102
tric motors, lamps or cables. On the other hand, companies
connected with their production to the construction industry
which still stagnates still feel the crisis. Companies producing specialized, innovative products are also very important
for the development of the electrical industry as well as the
Slovak economy. We have many such companies in Slovakia.
From among the members of the Association of Electrotechnical Industry of the Slovak Republic I will mention only randomly e.g. the company Sylex from Bratislava which supplies
optical network components e.g. to Cern or the company 2J
from Bardejov, in whose antennas also Apple or Google are
interested. The enumeration of innovative companies could
be much longer, since the electrical industry is a segment in
which constant investment in new technologies and production processes are a necessity. It is important, however, that
even these top companies would need more support from the
state in certain areas.
Which kind of support do you mean?
Firstly, it should be noted that to invent, test and put into
production a product that will be competitive in the strict
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
the Association of Electrotechnical
Industry of the Slovak Republic
foreign markets, requires a huge amount of effort and resources invested in applied research. A company can do this
research on its own or in cooperation with academia. In the
context of the new European budgetary period 2014-2020 it
is necessary to create an efficient system for the use of EU
funds for science and research. These funds are often the only
option that will help a SME to start up applied research and
innovate its product portfolio. Without such assistance many
companies simply do not have the necessary resources. Also
therefore the representatives of our association actively engage in the development and implementation of RIS 3 SK –
Slovak Smart Specialization or in making calls to the Horizon
2020.
The statistical data have shown that the significant growth
in the sector has been supported particularly by smaller
businesses in the regions. What contributed to it?
Slovak companies had to struggle with impacts of the economic crisis in recent years. In order to survive on the market
they are forced to innovate their production processes, rationalize and adopt various austerity measures. Many SMEs
thus managed to increase their productivity. Therefore, with
the recovery of foreign markets, SMEs could significantly
contribute to the almost one-third year-on-year growth of the
industry. However, we would like to believe that in the coming years the Slovak electrical industry will achieve progress
thanks to smaller and also larger companies.
Which main activities were developed by the ZEP SR towards
its members in the last 12 months and what can it be proud
of?
Accordingly, we have prepared also a concept of development
of activities of the ZEP SR called “SBPLS”, which divides the
association activities into five main areas (S - system solutions, B - business support, P - professionalism, L - legislation,
S - saving). In this way we try to help our member companies
to compete on the domestic and foreign markets, as well as to
improve the business environment and support the production and development dynamics of the Slovak electrical and
electronic industry. At the same time we have not a few member companies which at times of a (maybe already) lingering
crisis appreciate the benefits of mutual business cooperation
– they preferably buy from or sell to colleagues from the ZEP
SR and by knowing their business partners, they prevent
problems with non-payment of invoices or incorrect goods
deliveries. Also therefore we support various “networking”
activities or meetings of owners and directors of the companies in the Association. Also, in the effort to improve the business environment not only for our members, we participate in
the projects aimed at the development of vocational training,
lifelong learning and the creation of a national system of qualifications.
A lot is spoken about the need to link the electrical studies
and practice. Which possible solutions to this situation do
you see and what could help it?
slovak energy annual 2014
Every manufacturing company needs well-prepared graduates
– future employees. It is doubly true nowadays when the employees must be able to solve various customer requirements
“on the run” so that the company is able to keep the customer
even at high competition. Flexibility in the production is very
often – particularly in smaller companies – a key to success.
The system of vocational training which was created in Slovakia after the change is not sufficient. Slovak vocational schools
linked to manufacturing enterprises, which functioned very
well in the past, but also experience with dual education from
Germany or Switzerland confirm that linking of vocational
education and practice is a necessity in the preparation of
professional staff. Our association joined therefore a pilot
project Development of vocational training, the aim of which
is to test the combinations of theoretical teaching at school
and practical training in the premises of manufacturing enterprises. This dual system started to be tested on 1 September
2014 on 21 vocational schools in seven sectors of the national
economy. For the electrical industry three vocational schools
participate: in Šurany, Trnava and Poprad – Matejovce.
Please reveal which new legislation affects your sector the
most and what would you like to draw attention to? What
causes you problems?
In general, the uncertainty of the legal environment causes problems to all entrepreneurs. Very frequent changes
in- labour or business legislation cost time and resources of
entrepreneurs, which they could otherwise dedicate to improvements of their products or support of their sales. Huge
problems are caused also by weak law enforcement in the
courts or a large number of bankruptcy and restructuring
proceedings. These can be easily abused at the current wording of the law in order to gain unjustified benefit at the expense of entrepreneurs doing business responsibly. This fact
causes problems to companies in the whole Slovak industry.
The Association of Electrotechnical Industry of the Slovak
Republic tries therefore in close cooperation with the member companies to push through a legislative initiative which
would help solve this condition. It is after all impossible, that
entrepreneurs lose their property on a daily basis in a form of
delivered goods in well-thought bankruptcies of companies
that are so “pre-cleaned“ that no creditor can be satisfied in
a bankruptcy proceeding. After solving of this huge problem
it would be easier to talk about increase in employment or
average wages in the sector.
For the development of the electrical industry also active
pro-export policy of the state is important. Also the Association of Electrotechnical Industry of the Slovak Republic
wants to be helpful in the establishment of such institutional,
legislative and financial conditions that will allow the greatest
number of the Slovak producers to enter and keep on international markets in a long term. Our manufacturers can break
through just here and thus support the Slovak economy. We
are not a country that has vast mineral resources or endless
acres or uneducated workforce. We have always been proud
of our brains and our abilities to solve the situations. We build
on what we have, and we know what we want to achieve.
103 power engineering
Projekt Tvorba Národnej
sústavy kvalifikácií pomáha
zamestnancom i zamestnávateľom
Národná sústava kvalifikácií (NSK) je jedným z nástrojov, ktorý môže pomôcť tisíckam Slovákov lepšie sa uplatniť na trhu práce
u nás i v zahraničí. Vytvorením sústavy kvalifikácií a referencovaním k Európskemu kvalifikačnému rámcu im totiž uľahčíme uznávanie
kvalifikácií v celej Európe. NSK súčasne pomôže zosúladiť potreby trhu a obsah vzdelávania a tiež umožní ľuďom získať uznanie ich
kvalifikácie, ktorú nadobudli praxou. Zároveň pomôže zamestnávateľom pri hľadaní nových kvalifikovaných zamestnancov.
Slovenská NSK prinesie komplexný pohľad na kvalifikačný
systém našej republiky. Opíše čiastočné aj úplné kvalifikácie
a na ich základe stanoví kritériá hodnotenia, ktoré sú potrebné na to, aby človeku mohla byť uznaná kvalifikácia.
Cieľom je, aby ľudia, ktorí z akéhokoľvek dôvodu potrebujú
mať uznanú kvalifikáciu, pretože to napríklad vyžaduje ich
zamestnávateľ ako potvrdenie, že ovládajú to, čo deklarujú, nemuseli absolvovať celý vzdelávací cyklus v tradičnom
školskom systéme, ak preukázateľne v danej oblasti stanovené obdobie pracovali.
Predstavte si, že váš syn sa vyučil za čašníka, avšak po
škole sa uplatnil ako montážny pracovník elektrických
zariadení. Po desiatich rokoch chcel pracovať v inej
spoločnosti, tá ho však odmietla pre „nevyhovujúce
vzdelanie“. V súčasnosti totiž môže len ťažko dosiahnuť
uznanie svojej kvalifikácie, keďže nemá v ruke „papier“,
ktorý by dokazoval, že určité činnosti ovláda. Na to mu
môže pomôcť Národná sústava kvalifikácií, ktorá postaví
do popredia skutočné vedomosti, schopnosti a zručnosti, nezávisle od toho, či ich získal v škole, na seminároch,
kurzoch, či v praxi. V rámci jej implementácie bude zavedená možnosť preskúšania odborných vedomostí
a zručností pred komisiou, teda absolvovanie skúšky
a získanie osvedčenia o plnohodnotnej kvalifikácii platnej
v krajinách EÚ. Toto formalizované potvrdenie kvalifikácie
zaručí vhodnejšie uplatnenie na Slovensku aj v zahraničí.
Do projektu NSK sa zapája približne 1 100 odborníkov
a expertov priamo z jednotlivých odvetví národného hospodárstva a oblastí vzdelávania. Odborníci sa pravidelne stretávajú a spolupracujú v 24 sektorových radách (SR). K najaktívnejším sektorovým radám patria Elektrotechnika, ale tiež Energetika, plyn a elektrina. Sektorovej rade
Elektrotechnika predsedá Andrej Lasz, garantom je
Mgr. Branislav Masár z AZZZ. V prvej fáze popisuje SR
Elektrotechnika najžiadanejšie kvalifikácie z trhu práce,
ako sú napríklad majster (supervízor) v elektrotechnickej
výrobe, elektrotechnikautomatizovanej výroby, montážny
pracovník (operátor) elektrických zariadení...
Projekt Tvorba NSK zahŕňa okrem práce so sektorovými
radami i dizajn a vývoj aplikačného softvéru. Aplikačný
softvér NSK slúži primárne na podporu činnosti a úloh
jednotlivých subjektov v rámci časti projektu s názvom
elektrotechnika
104
Služby NSK, ktorá je zameraná na tvorbu, schvaľovanie
a následné publikovanie kariet kvalifikácií. Vďaka aplikačnému softvéru NSK sa zabezpečí, že karty kvalifikácií budú vytvorené v jednotnej štruktúre a bude zachovaná história generovaných zmien, ich bezpečná správa
a archivácia, publikovanie a tlač v definovanom formáte.
Aplikačný softvér pre tvorbu NSK bol so všetkými licenciami dodaný koncom júna 2014. Momentálne prebieha
dizajn a tvorba verejného portálu, ktorý bude slúžiť pre
širokú verejnosť ako primárny zdroj informácií o kvalifikáciách popísaných v rámci tohto projektu. Ďalším veľmi
dôležitým výstupom tejto fázy projektu Tvorby NSK je
zmapovanie použiteľnosti výstupov z NSP I a NSP II, na
ktoré by národný projekt Tvorba NSK mal prirodzene nadväzovať. Vzhľadom na časový odstup a taktiež nevyjasnené
autorské práva k výstupom projektu NSP, počíta projekt
Tvorba NSK s alternatívnymi zdrojmi pre definovanie
kvalifikačných a hodnotiacich štandardov, jedným z nich
je napríklad zmapovanie existujúcich študijných odborov
a ich „revidovanie“ cez systém sektorových rád.
Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Vzdelávanie. Projekt realizuje
spoločnosť Asseco Central Europe v spolupráci so Štátnym
inštitútom odborného vzdelávania.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
The National Qualification System
Creation Project Helps Employees
and Employers
the Association of Electrotechnical Industry of the Slovak Republic
The National Qualification System (NQS) is one of the tools that can help thousands of Slovaks to better assert themselves in the labor
market at home and abroad. By creating a system of qualifications and by referencing the European Qualifications Framework we
facilitate the recognition of their qualifications across Europe. At the same time, NQS will help to reconcile the needs of the market
and educational content, along with allowing people to obtain the recognition of their qualifications they acquired in practice. It will
also help employers when searching for new qualified employees.
Slovak NQS will bring a comprehensive view of our country’s qualification system. It will describe partial and full
qualifications and determine the evaluation criteria necessary to enable the recognition of a person’s qualification on
their basis. The aim is to relieve people who need to have
a recognized qualification for whatever reason, for example, because it is required by the employer as a confirmation that they have mastered what they declared, from having to complete the entire training cycle in the traditional
school system if they demonstrably worked in the given
field at the specified period.
Imagine that your son studied to be waiter, but after school
he worked as an assembly worker of electrical equipment.
After ten years he wanted to work in a different company,
but he was rejected due to “unfit education.” Currently, he
could achieve recognition of his qualifications only with
difficulties, as he doesn’t have the “piece of paper” demonstrating that he has mastered certain activities. The National Qualifications System could help him with this, placing
real knowledge, skills and abilities at the forefront, regardless of whether he acquired them in school, at seminars,
courses, or in practice. The possibility of examining professional knowledge and skills before the Commission will be
introduced within its implementation, therefore, i.e. taking
an exam and obtaining a certificate of full qualifications
valid in EU countries. This formalized statement of qualifications will guarantee better reconciliation in Slovakia and
abroad.
NQS project engages around 1,100 professionals and experts directly from the individual sectors of the national
economy and the educational field. Experts meet regularly
and work together in 24 sectoral councils (SC). The most
active sectoral councils are Electrical Engineering, and also
Energy, Gas and Electricity Industry. The Electrical Engineering sector council is chaired by Andrej Lasz, sponsored
slovak energy annual 2014
by Mgr. Branislav Masár from the FEA. In the first stage,
the Electrical Engineering CD describes the most desirable qualifications on the labor market, such as the master
(supervisor) in electrical production, electrical engineer
of automated production, assembly worker (operator) of
electrical equipment...
In addition to work with sectoral councils, the NQS Creation project includes the design and development of application software. NQS application software is primarily
used to support the activities and roles of the various entities within the part of the project entitled NQS Services,
which focuses on the creation, approval and subsequent
publication of qualification cards. Thanks to the NQS application software, it will be ensured that the qualification
cards will be created in a single structure and the history
of generated changes will be maintained, along with their
safe management and archiving, publishing and printing
in a defined format. The application software for NQS Creation was supplied with all the licenses at the end of June
2014. The public portal that will serve the general public as
a primary source of information about the qualifications
described within this project is currently being designed
and created. Another very important outcome of this NQS
Creation project phase is to map the usability of outcomes
from the NSP I and NSP II that the national NQS Creation
project should naturally follow. Given the time lag and also
unclear copyrights to NSP project outcomes, the NQS Creation project counts on alternative sources to define qualification and assessment standards, one of them being the
mapping of the existing fields of study and their “revision”
through the sectoral councils system.
The project is financed by the European Union under
Operational Programme Education. The project is implemented by Asseco Central Europe in cooperation with the
State Institute of Vocational Training.
105 power engineering
Rozvoj stredného odborného
vzdelávania – nová šanca
pre mladých
Keď sa pred rokmi Slovensko chválilo, že má dostatok lacnej kvalifikovanej pracovnej sily, tak dnes už nie je pravdou ani dostatok
a ani kvalifikovanej. Napriek tomu, že nezamestnanosť mladých
ľudí na Slovensku je vysoká, dostatočne pripravených elektrotechnikov pre nasadenie priamo do výroby je málo. Jedným
z dôvodov je fakt, že o technické vzdelávanie je v našej krajine,
tak ako v celej Európe, dlhodobo klesajúci záujem. Rozhodujúcou
príčinou je podľa mnohých chýbajúce organizačne i finančne
náročné prepojenie teoretickej prípravy na aktuálne požiadavky
praxe. Zjednodušenie, systém praktickej prípravy v priestoroch
reálneho podniku, kde by žiak nabral potrebné pracovné i technické skúsenosti, na Slovensku, až na výnimky, takmer neexistuje. A to napriek tomu, že v minulosti boli podnikové školy úplne
bežnou súčasťou každej väčšej fabriky.
Tento stav sa netýka iba elektrotechniky, ale, všeobecne, technicky
zameraných odvetví našej ekonomiky. Keďže zamestnávatelia
naprieč odvetviami národného hospodárstva už niekoľko rokov
„bijú na poplach“ a poukazujú na nie najlepší stav odborných vedomostí a zručností absolventov škôl, ako aj na ich nízky počet na
trhu práce, pripravil sa plán, ako túto situáciu zmeniť. Prepojením
stredného odborného vzdelávania s praktickým vyučovaním
na pracoviskách zamestnávateľov, sa od marca 2013 zaoberá národný projekt „Rozvoj stredného odborného vzdelávania”. S cieľmi
a aktivitami projektu nás najlepšie oboznámil jeden z predstaviteľov projektu, Mgr. Stanislav Pravda. Podľa jeho slov je
systém duálneho vzdelávania ako kombinácia teoretického vyučovania v škole a praktického vyučovania v priestoroch zamestnávateľa v krajinách Európskej únie vnímaný ako kľúčový faktor
úspechu hospodárskej politiky štátu a hlavný nástroj na zníženie
nezamestnanosti mladých ľudí.
Na Slovensku môže absolvovanie praktického vyučovania v reálnych podmienkach podnikov pre žiakov stredných odborných
škôl znamenať nielen skúsenosť s reálnym pracovným prostredím, ale aj rozšírenie ich pracovných zručností a zvýšenie
šance zamestnať sa hneď po skončení strednej odbornej školy,
a to v odbore, ktorý vyštudovali.
Národný projekt „Rozvoj stredného odborného vzdelávania” sa
svojimi aktivitami zameriava na zvýšenie uplatniteľnosti mladých
ľudí na trhu práce, ktorej príčinou je v dnešnej dobe hlavne
nesúlad medzi zručnosťami absolventov a potrebami zamestnávateľov.
Do projektu je zapojených 35 000 žiakov a 1 200 pedagógov
z celého Slovenska, okrem Bratislavského kraja. V rámci skupiny
škôl pôsobí 21 stredných odborných škôl ako centrum odborného vzdelávania a prípravy, v ktorých budú od 1. 9. 2014
overované prvky duálneho vzdelávania s využitím učební s moderným materiálno-technickým vybavením, ktoré školy získajú
v rámci projektu. Kvalitu a aktuálnosť vzdelávania majú zlepšiť
informačno-komunikačné technológie a didaktické pomôcky.
Pre pedagógov všetkých zapojených stredných odborných škôl
je zabezpečovaný program mobility a v rámci podpory kariérneho poradenstva bude vyškolených 400 kariérnych poradcov.
Práve vďaka úzkej a intenzívnej spolupráci stredných odborných
škôl na jednej strane a 250 zamestnávateľov na strane druhej
sa budú školské vzdelávacie programy v zapojených školách
elektrotechnika
106
prispôsobovať požiadavkám zamestnávateľov. Do projektu
partnersky vstúpilo sedem stavovských a profesijných organizácií – Slovenská obchodná a priemyselná komora, Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov
a združení SR, Slovenská banská komora, Slovenská živnostenská
komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
a Slovenská lesnícka komora.
Duálne vzdelávanie – kombinácia teórie a praxe, sa môže uplatňovať tak v učebných, ako aj v študijných odboroch, a to vo
všetkých stupňoch vzdelania, ktoré poskytuje stredoškolské odborné štúdium.
Podľa pána Pravdu, medzi hlavné prvky duálneho vzdelávania,
ktoré sa budú od 1. septembra 2014 overovať, patrí:
• Zmluva o duálnom vzdelávaní – ide o zmluvu, ktorá je medzi
zamestnávateľom a školou a zabezpečuje spoluprácu pri
poskytovaní praktického vzdelávania žiakov u zamestnávateľov.
• Učebná zmluva – predstavuje zmluvu medzi zamestnávateľom
a žiakom o praktickom vzdelávaní u zamestnávateľa.
• Výkon minimálne 60 % praktického vyučovania
u zamestnávateľa.
Systém duálneho vzdelávania sa bude overovať na vyšpecifikovaných učebných a študijných odboroch, ktoré navrhli zástupcovia jednotlivých sektorových rád. Sektorové rady sú zložené zo
zástupcov zamestnávateľov, predstaviteľov škôl a koordinátorov
centier odborného vzdelávania a prípravy.
Predpokladom je, že sa k 1. septembru 2014 do overovania systému duálneho vzdelávania zapojí 250 zamestnávateľov a 1100
žiakov.
Národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania touto
aktivitou overuje systém duálneho vzdelávania, ktorý sa od roku
2016 prijatím novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
stane súčasťou vzdelávacieho systému Slovenskej republiky. Zavedenie systému duálneho vzdelávania môže prispieť k zvýšeniu
uplatnenia absolventov na trhu práce a pomôcť absolventom
nadobudnúť vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré zamestnávatelia požadujú od novo prijatých zamestnancov.
Potrebu zmeniť súčasný stav pociťujú i predstavitelia štátnej
správy. O vyjadrenie sme v tejto súvislosti požiadali pána Ing.
Martina Hlinku, riaditeľa odboru priemyslu a inovácií na Ministerstve hospodárstva SR. Podľa neho v poslednom období často zaznieva kritika na nízku úroveň absolventov stredných odborných škôl. Zamestnávatelia uvádzajú, že bez zaškolenia nie
sú absolventi schopní nastúpiť do pracovného procesu. Zmena
v tejto oblasti je však možná len v prípade ich aktívneho vstupu
do systému odborného vzdelávania a prípravy, vytvárania spolupráce so školami.
Napriek tomu, že zákon o odbornom vzdelávaní a príprave vytvoril mechanizmy pre vstup zamestnávateľov do odborného
vzdelávania a prípravy, ktoré niektorí zamestnávatelia už teraz
úspešne využívajú, vo všeobecnosti možno konštatovať, že zamestnávatelia nie sú stále dostatočne motivovaní pre vstup do tohto
systému. Do úvahy prichádza i alternatíva, že nepoznajú možnosti, ktoré im zákon poskytuje a nie sú informovaní o bonusoch,
ktoré pre nich vyplývajú z ich účasti na odbornom vzdelávaní. ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje v spolupráci so zväzmi, komorami a združeniami semináre zamerané na propagáciu
súčasných možností vstupu zamestnávateľov do odborného
vzdelávania. Prvý seminár sa bude konať 30. septembra 2014
(bližšie informácie nájdete na www.mhsr.sk). Ďalej sa chce zamerať aj na propagáciu legislatívnych zmien, ktoré v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v súčasnosti pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zmeny sa majú týkať,
okrem iného, aj zavádzania duálneho vzdelávania.
Tak ako mnohí podnikatelia, i MH SR je za urýchlenú prípravu
potrebnej legislatívy a zavedenie duálneho vzdelávania do praxe. Ministerstvo si uvedomuje dôležitosť vytvorenia stimulov
na podporu zapojenia zamestnávateľov, žiakov a strednej odbornej školy do systému duálneho vzdelávania. Pri zavádzaní
systému duálneho vzdelávania je vhodné v maximálnej možnej
miere využiť skúsenosti z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, keďže
ich súčasný systém je prezentovaný ako garant úspešného fungovania ekonomiky a hospodárstva. Ich firmy pôsobiace na Slovensku sa už i teraz úspešne zapájajú do spolupráce so strednými odbornými školami a môžu byť príkladom pre ostatných zamestnávateľov. Využiť je možné aj skúsenosti z minulého obdobia, kedy
väčšie podniky, ale aj zväzy, mali svoje vlastné učilištia. Do procesu reformy odborného vzdelávania a prípravy je potrebné zapojiť
všetky subjekty koordinácie odborného vzdelávania a prípravy
na celoštátnej a regionálnej úrovni.
Stanovisko štátnej správy i predstaviteľov projektu je teda jasné
a zámer chvályhodný. Čo si však o projekte myslia tí, ktorých
sa to dotýka snáď najviac? Ako zámer prestavby celého systému
vzdelávania na stredných odborných školách vnímajú školy
samotné? O vyjadrenie sme požiadali pani riaditeľku Ing. Annu
Lorencovičovú, ktorej Stredná odborná škola elektrotechnická
v Poprade – Matejovciach je do projektu RSOV zapojená. I podľa
nej je projekt prínosný. Duálne vzdelávanie znamená viac praxe
i hlbšie prepojenie školy so zamestnávateľmi. Niečo, čo tu už
bolo a fungovalo. I v minulosti študenti vykonávali prax priamo
vo firmách, majstri boli zamestnancami podniku, žiaci mali počas
štúdia podpísané zmluvy, dostávali štipendiá a po skončení štúdia
nemali problém zamestnať sa. Dnes je situácia iná. Vo väčšine
regiónov Slovenska prevažujú mikropodniky s počtom zamest-
nancov menším ako desať. Tie však majú problém získať veľké
zákazky a ak potrebujú študenta na odbornú prax, tak zoberú jedného, dvoch, maximálne štyroch. Vytvoriť Stredisko praktického
vyučovania, podpísať zmluvu so žiakom a zabezpečiť mu po
skončení štúdia prácu nie je pre malú firmu jednoduché. Naopak,
i teraz naša škola spolupracuje s firmami, ktoré prax študentov
zabezpečujú i bez zapojenia do takéhoto projektu. Nemusia mať
výhody od štátu, aby podporili školu materiálne i finančne. Takou firmou je aj Východoslovenská energetika, a. s. Košice, ktorá
v areáli našej školy vybudovala reálne cvičné pole, ktoré pozostáva z „vn prípojky“, trafostanice a „nn sietí“ umiestnených na skutočných elektrických stožiaroch. Zariadenie nie je pod napätím,
ale tvorí samostatný ostrov mimo distribučnej sústavy. Je osadené
výlučne novými zariadeniami, ktoré VSE bežne využíva v reálnej
prevádzke. V učebni energetiky je okrem názorných pomôcok
a zariadení vybudované druhé cvičné pole, kde sa nepracuje vo
výške, ale slúži na nácvik prác študentov pred nástupom na prácu
vo výške. Vybudovaním tohto zariadenia spolupráca VSE so
školou neskončila. VSE dopĺňa pomôcky a zariadenia, pripravuje
pre študentov exkurzie, zapája ich do odborných súťaží, prezentuje končiacim študentom „Practice program“ a berie ich do firmy
na odbornú prax. Robí to preto, že myslí na budúcnosť firmy
a odbornosť jej zamestnancov, ktorí musia byť pripravení po teoretickej i praktickej stránke.
No a čo si o tom myslia samotné firmy? Minimálne tie združené
v Zväze elektrotechnického priemyslu SR projekt vítajú. Svojou
aktívnou činnosťou i názormi prispievajú k nastaveniu kvalitných podmienok slovenského odborného vzdelávania v budúcnosti. Jedným z kľúčových faktorov bude vytvoriť systém, ktorý
umožní participáciu všetkých spoločností: malých, stredných
i veľkých. Daňová úľava či finančná dotácia pre podnik by mohli
byť základným motivačným prvkom pre zapojenie do takéhoto
systému. Vzdelanejší a skúsenejší absolventi na trhu práce, zatraktívnenie technických odborov či ľahší nábor nových zamestnancov bude potom pre každého potvrdením, že ideme dobrou
cestou. Cestou, ktorá, ako veríme, pomôže zvýšiť nielen zamestnanosť a zamestnateľnosť mladých ľudí, ale aj posunie slovenské
hospodárstvo o krok vpred.
21 Centier odborného vzdelávania a prípravy v projekte RSOV:
21 Centres of vocational education and preparation in the Development of secondary vocational education project:
SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto / Secondary Vocational School of Mechanical Engineering, Kysucké Nové MestoŠportová 1326
SOŠ technická, Čadca / Secondary Vocational School technická, Čadca
Okružná 693
SOŠ strojnícka, Považská Bystrica / Secondary Vocational School strojnícka, Považská BystricaŠportovcov 341/2
Dopravná akadémia, Žilina / Transportation Academy, Žilina
Rosinská cesta 2
SOŠ automobilová, Trnava / Automotive Secondary Vocational School, Trnava
Coburgova 7859/39
SOŠ automobilová, Košice / Automotive Secondary Vocational School, Košice
Moldavská cesta 2
SOŠ elektrotechnická, Trnava / Secondary Vocational School of Electrical Engineering, Trnava
Sibírska 1
SOŠ technická, Šurany / Technical Secondary Vocational School, Šurany
Nitrianska 61
SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce / Secondary Vocational School of Electrical Engineering, Poprad - Matejovce
Hlavná 1400/1
Súkromná SOŠ hutnícka Železiarne, Podbrezová / Private Secondary Vocational School of Metallurgy Železiarne Podbrezová
Družby 554/64
Súkromná SOŠ technická, Žiar nad Hronom / Private Technical Secondary Vocational School Žiar nad Hronom
Dr. Janského 10
SOŠ Košice – Šaca / Secondary Vocational School Košice – Šaca
Učňovská 5
slovak energy annual 2014
107 power engineering
Dispečerské
Development
riadenie
of secondary
- srdce
vocational education – a new
teplárenstva
chance for young people
SOŠ stavebná / Secondary Vocational School of Construction
SOŠ / Secondary Vocational School
SOŠ technická / Technical Secondary Vocational School
SOŠ drevárska / Wood-working Secondary Vocational School
SOŠ drevárska / Wood-working Secondary Vocational School
SOŠ drevárska / Wood-working Secondary Vocational School
SOŠ pod Bánošom / Secondary Vocational School pod Bánošom
SOŠ Pruské / Secondary Vocational School Pruské
SOŠ lesnícka / Forestry Secondary Vocational School
When Slovakia was piquing itself years ago that it has enough
low-cost skilled workforce, so today it is not longer true. It has
neither enough nor qualified workforce. Although youth unemployment is high in Slovakia, there are not enough electricians
ready to be deployed directly to the production. One reason is
that there is a long-term lack of interest in our country as in the
whole Europe in the technical education. The decisive reason is,
according to many, missing organizationally and financially demanding linking of theoretical preparation to the actual requirements of practice. Simply said, a system of practical preparation
in the premises of a real enterprise where a student would get the
necessary business and technical experience is almost non-existent in Slovakia, subject to some exceptions. And this is despite the
fact that in the past enterprise schools were a completely normal
part of every bigger factory.
This condition does not concern only electrical engineering, but
also generally technically oriented fields of our economy. Since
the employers across sectors of the national economy “sound the
alarm” for already some years, point out to the not the best state
of professional knowledge and skills of graduates, as well as their
low numbers in the labour market, a plan has been prepared to
change this situation. Since March 2013 a national project “Development of secondary vocational education” deals with linking of
the secondary vocational education with practical training on the
workplaces of employers. One of the representatives of the project
Mgr. Stanislav Pravda informed us the best about the objectives
and activities of the project. According to his words the system
of dual education as a combination of theoretical instruction at
school and practical training in the premises of the employer is
in the countries of the European Union perceived as a key factor
of success of the economic policy of the state and a main tool to
reduce youth unemployment.
In Slovakia the completion of practical training in real conditions of enterprises may mean not only the experience with a real
working environment for the students of secondary vocational
schools, but also broadening of their job skills and increasing of
their employability immediately upon completion of the secondary vocational school in the field which they have studied.
The national project “Development of secondary vocational education” targets with its activities on the increase of applicability of young people in the labour market, where the cause of low
applicability is currently mainly mismatch between the skills of
graduates and the needs of employers.
35,000 students and 1,200 teachers from all over Slovakia except
elektrotechnika
108
Tulipánová 2, Žilina
Nábrežie mládeže 1, Nitra
Volgogradská 1, Prešov
Pílska 7, Topoľčany
Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen
Filinského 7, Spišská Nová Ves
Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Pruské 294
Akademická 16, Banská Štiavnica
for the Bratislava region were involved in the project. Within
the group of schools 21 secondary vocational schools operate as
a Centre of vocational education and preparation, in which as of
1 September 2014 the elements of dual education with using of
up-to-date material and technical equipment will be tested, which
the schools will receive within the project. The quality and relevance of education should be improved by information-communication technologies and didactic aids. A programme of mobility for the teachers of all involved secondary vocational schools
is ensured and within support of career counselling 400 career
advisors will be trained. Just thanks to close and intensive cooperation of secondary vocational schools on one side and 250
employers on the other side the school educational programs in
the participating schools will adapt to the requirements of employers. Seven corporative and professional organisations entered
the programme as partners: Slovak Chamber of Commerce and
Industry, National Union of Employers, Federation of Employers’ Associations of the Slovak Republic, Slovak Mining Chamber,
Slovak Trade Chamber, Slovak Agricultural and Food Chamber
and Slovak Forestry Chamber.
Dual education – combination of theory and practice, can be applied in all fields of study and in all levels of secondary vocational
education.
According to Mr. Pravda, to the main elements of the dual training which will be verified since 1 September 2014, belongs:
• Contract on dual education – a contract concluded between the
employer and the school which ensures co-operation in the provision of practical training of students by employers.
• Teaching contract – represents a contract between the employer
and the student on practical training with the employer.
• Performance of at least 60% of practical training with the employer.
The system of dual education will be verified at the specified fields
of study proposed by the representatives of the individual sector
councils. The sector councils are composed of representatives of
employers, representatives of schools and coordinators of centres
of vocational education and preparation.
The assumption is that 250 employers and 1100 students will be
involved in the verification of the dual education system as at
1 September 2014.
The national project Development of secondary vocational education verifies by this activity the dual education system which
will become as of 2016 by the adoption of the amendment to the
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
the Association of Electrotechnical
Industry of the Slovak Republic
Act on vocational education and training a part of the educational
system of the Slovak Republic. The introduction of the dual system of education may contribute to an increase in employment
of graduates in the labour market and help graduates to acquire
knowledge, skills and abilities that employers require from newly
recruited employees.
The need to change the current state is felt even by the government officials. We asked for a statement Mr. Ing. Martin Hlinka,
Director of Industry and Innovation Section, Ministry of Economy of the Slovak Republic. According to him criticism of the low
level of secondary vocational schools often echoes recently. The
employers state that without training the graduates are not able
to join the work process. Change in this area is, however, possible only in case of their active input into the system of vocational
education and training and creation of cooperation with schools.
Despite the fact that the Act on Vocational Education and Training created mechanisms for the entry of employers in vocational education and training which some of the employers already
use successfully, in general it can be stated that employers are still
not sufficiently motivated to enter the system. Also an alternative
comes in question that they do not know the possibilities that the
law gives them and are not informed about bonuses which derive
for them from their participation in the vocational education. The Ministry of Economy is preparing seminars aimed at promoting the current options of employer input in vocational education in cooperation with unions, chambers and associations.
The first seminar will be held on 30 September 2014 (for more information, see www.mhsr.sk). Furthermore, it wants to focus on
promoting legislative changes which the Ministry of Education,
Science, Research and Sport of the Slovak Republic is currently
preparing in the area of vocational education and training. The
changes have to relate, inter alia, also to the introduction of dual
education.
Like many entrepreneurs, also the Ministry of Economy of the
Slovak Republic supports the rapid preparation of the necessary
legislation and the introduction of dual education into practice.
The Ministry recognizes the importance of creating incentives to
encourage the involvement of employers, students and secondary vocational schools in the dual education system. When introducing the dual system of education, it is appropriate to use
the experience of Germany, Austria and Switzerland to the maximum possible extent, as their current system is presented as a
guarantor of successful operation of economy. Their companies
operating in Slovakia are also now successfully engaged in cooperation with secondary vocational schools and can be an example
for other employers. It is possible to use the experience of the past
when larger companies, but also unions, had their own vocational
schools. All stakeholders of coordination of vocational education
and training at national and regional level must be involved in the
process of reform of vocational education and training.
The stand point of the state administration as well as project
representatives is thus clear and the intention is praiseworthy.
What do think, however, about the project, those who are affected perhaps the most? How do perceive the intention to rebuild
the whole system of education in secondary vocational schools
slovak energy annual 2014
the schools themselves? We asked for a statement Ms. Ing. Anna
Lorencovičová, Director of Secondary Vocational School of Electrical Engineering in Poprad – Matejovce which is involved in the
Development of secondary vocational education project. Also
according to her the project is beneficial. Dual education means
more practice as well as deeper interconnection of school with
employers. Something that was already here and it worked. Also
in the past, the students participated in practical training directly
in the enterprises, the foremen were employees of the enterprise,
the students had signed contracts during the studies, received
scholarships and did not have a problem to find a job after the
graduation. Today the situation is different. In the most regions
of Slovakia micro-enterprises employing less than ten employees
dominate. They have, however, difficulty to obtain large orders
and if they need a student for vocational practice, they take one,
two, or a maximum of four. To establish a centre of practical education, to sign a contract with the student and to ensure him/
her a job after the graduation is not easy for a small company.
On the contrary, even now our school cooperates with companies
which ensure practical training of students also without involvement in such a project. They do not necessarily have benefits from
the state in order to support a school materially as well as financially. One such company is also Východoslovenská energetika, a.
s. Košice, which built a real training field which is composed of
a “HV connection”, substation and “nn networks” placed on real
electricity poles in the premises of our school. The device is not
energized, but it forms a separate island off the distribution system. It is equipped only with new equipment which VSE normally
uses in real operation. In the classroom of power engineering beside visual aids and facilities there is a second training field built
where it is not worked at height, but serves for training of work
of students before entry to work at height. By building of this facility the cooperation of VSE with the school does not end. VSE
supplements aids and facilities, prepares excursions for students,
involves them in professional competitions, presents “Practice
program” to graduates and takes them into the company for professional practice. It does so because it thinks of the future of the
company and skills of its employees who have to be prepared in
both theoretical and practical terms.
So what do think the companies themselves? At least those associated in the Association of Electrotechnical Industry of the Slovak Republic welcome the project. With their active involvement
and views they contribute to setting quality conditions of the Slovak vocational training in the future. One of the key factors will
be to develop a system that will allow the participation of all companies: small, medium and large. Tax relief or financial subsidies
to businesses could be an essential motivational element for the
participation in such a system. More educated and experienced
graduates in the labour market, making technical disciplines
more attractive or easier recruitment of the new employees will
then be for everyone a confirmation that we are on the right track,
track, which we believe will not only help increase employment
and employability of young people, but also moves the Slovak
economy a step forward.
109
power engineering
Aktuálne trendy a technológie
sietí novej generácie
Ing. Miroslav Hladík, Toshiba / Landis+Gyr
Súčasný vývoj v oblasti rozvoja energetických zdrojov a sietí je
poznamenaný celým radom trendov a rozvojom nových technológií, medzi ktoré patrí predovšetkým rozvoj OZE a distribuovanej výroby elektrickej energie. Súčasne je potrebné zaistiť
kontinuálnu modernizáciu už zastaranej sieťovej infraštruktúry,
ktorá nevyhovuje aktuálnym požiadavkám výroby elektrickej
energie na sieťach NN, a to s ohľadom na prevádzkovú bezpečnosť
a ekonomiku.
Jednou zo základných požiadaviek zákazníka je zabezpečiť požadovanú kvalitu dodávok elektrickej energie v súlade s normami
EN50160 a IEC61000-4-30 pri dodržaní ukazovateľov spoľahlivosti dodávky SAIDI (System Average Interruption Duration
Index) a SAIFI (System Average Interruption Frequency Index).
Medzi ďalšie kľúčové požiadavky patrí využitie a ochrana už investovaných prostriedkov a aktív, efektívna prevádzka s dôrazom
na pomer cena výkon pri zabezpečení požadovaných príjmov.
Aktuálny vývoj smeruje k pomerne náročnej systémovej integ-
rácii rôznych generácií prístrojov a technológií predovšetkým
v súvislosti s prevádzkovým a obchodným meraním. Prevádzka
nestabilných OZE tak bude nevyhnutne sprevádzať aj inštaláciu
nových typov transformátorov, úplne uzdrených VN rozvádzačov
s epoxidovou izoláciou a ďalších. Zároveň je potrebné zdôrazniť,
že skupina Toshiba rozširuje svoje aktivity s cieľom adaptovať
a zdokonaľovať funkcionalitu už existujúcej infraštruktúry a zariadení, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť distribučných staníc.
Tomuto zámeru zodpovedá posledná akvizícia dánskej spoločnosti PowerSense zo strany spoločnosti Landis+Gyr.
KONCEPCIA SIETÍ A MERANÍ
V rámci prevádzkového merania a systémovej integrácie
spoločnosť Landis+Gyr podporuje meranie vybraných parametrov napätia v súlade s normou EN50160 (tabuľka č. 1.) Zároveň sa
však počíta aj s meraním kvality prúdov zodpovedajúcej štandardu IEC61000-4-30.
Tabuľka č. 1: Tabuľka odporučených parametrov kvality napätia [1]
Popis parametrov
Frekvencia /
Kmitočet
Pomalá zmena napätia
Nízke napätie NN Vysoké napätie VN
Nesymetria napätia
Harmonické napätie
Krátkodobý pokles napätia (<1min)
Krátkodobé prerušenie
Rýchla zmena napätia
Flikr
Dlhodobé prerušenia (>3min)
Prepätie 50Hz
2%
THD < 8 %, podľa činiteľa THD
10….1000 za rok (pod 85% Uc)
10…300 ročne (< 3 min)
5 %
4%
P=1
10…50 za rok (pod 1 % Uc)
Štandard < 1.5 kV 1.7 …2xUc
Podľa schémy zapojenia
Štandard < 6kVPodľa izolácie
Prechodné prepätie
49.5…50.5Hz
230V±10%
47…52Hz
Uc±10%
Dôležitým prvkom celej koncepcie spoločnosti Landis+Gyr
a skupiny Toshiba sa tak stáva integrácia fakturačných meradiel,
analyzátorov kvality tried A a S s riadiacou jednotkou, prípadne
RTU (Remote Terminal Unit) a príslušnou komunikačnou technológiou. V oblasti telekomunikácií sa počíta s využitím nových
technológií, medzi ktoré patria predovšetkým GPRS, UMTS, LTE
a rádiové prenosy.
Ďalším inovatívnym prvkom je podpora optických senzorov
z portfólia spoločnosti Landis+Gyr PowerSense na meranie
prúdov a napätia, ktoré sa popri jednoduchej inštalácii vyznačujú tiež priaznivým pomerom cena výkon. K integrácii a optimalizácii výroby z OZE ponúka spoločnosť Toshiba systém µEMS,
elektrotechnika
110
Hodnoty
Priemerná hodnota
Integračná
perióda
10s/10min
Monitorovacie
obdobie
1 rok
RMS. hodnota
10 min
1 týždeň
RMS. hodnota
RMS. hodnota
RMS. hodnota
RMS. hodnota
RMS. hodnota
Flikr algoritmus
RMS. hodnota
10 min
10 min
10 ms
10 ms
10 ms
2h
10 ms
1 týždeň
1 týždeň
1 rok
1 rok
1 deň
1 týždeň
1 rok
RMS. hodnota
10 ms
---
Hraničné hodnoty
---
---
Limity
99 %
100 %
95 % NN
99 % VN
95 %
95 %
100 %
100 %
100 %
95 %
100 %
100 %
100 %
ktorý pokrýva jednak systémovú časť, tak vlastnú riadiacu jednotku. Systém µEMS je určený na plánovanie výroby z OZE
a distribuovaných zdrojov s ohľadom na počasie, riadenie záťaže,
reguláciu frekvencie a integráciu sieťových prvkov, ako sú transformátory s reguláciou napätia pod záťažou, akumulačných systémov atď.
Systém µEMS sa môže ďalej integrovať v rámci riešenia virtuálnych elektrární a Demand Response, kam patrí aj využívanie dynamických zdrojov s rýchlym nábehom.
AKTUÁLNE TECHNOLOGICKÉ TRENDY
Okrem klasického prevádzkového a obchodného merania je nutné
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
•
Smart metering
•
Riešenie pre smart grid
•
Komplexné systémy pre zber
a spracovanie dát
•
Ekonomické riešenie diaľkového odpočtu
pre priemyselné areály
•
WEB portál
•
Integrované multiutility riešenie obsahujúce
inteligentné merače všetkých energií
– elektriny, tepla, plynu a vody
•
Osobné riadenie energie v domácnostiach
Viac na www.landisgyr.cz
yr.c
Dispečerské riadenie - srdce
teplárenstva
počítať s rozvojom staronových trendov merania a monitorovania stavov v sieťach. Medzi tieto staronové technológie patria
napríklad systémy WAMS/WAMPAC (Wide Area Monitoring
Systém/Wide Area Monitoring, Protection & Control). Kľúčovým
aspektom tejto technológie je meranie synchrónnych fázorov
(synchrofázorov) v sieťových uzloch s využitím zariadení PMU
(Phasor Measurement Unit), ktoré by mali zodpovedať štandardu
IEEE C37.118:2005.
Účelom tejto technológie je monitorovanie distribučných
a prenosových sietí, identifikácia kritických systémových oscilácií
a porúch, ktoré hrozia vyústením do havarijného stavu sietí. Tento
trend má jednoznačne za cieľ zasiahnuť ako do oblasti prevádzkového merania kvality dodávok elektrickej energie, tak do sféry
chránenia a ochrany. Súčasne s tým je tiež možné zdôrazniť, že
integrácia funkcií merania kvality dodávky a PMU alebo ochrán
a PMU je už súčasťou produktového portfólia celého radu
spoločností, ktoré sa na tieto oblasti špecializujú.
S rastúcim dôrazom na ekológiu, úspory a minimalizáciu strát je
nutné rátať s tým, že sa budú i naďalej presadzovať nové technológie distribučných sietí, napríklad amorfné transformátory,
regulátory napätia na distribučných transformátoroch, akumulácie a nové technológie MV rozvádzačov, kam patria aj už zmienené
zapuzdrené VN rozvádzače s epoxidovou izoláciou alebo nové
prevedenie SF6 rozvádzačov.
V prípade amorfných transformátorov je hlavným argumentom
obmedzenie strát naprázdno a nakrátko. Túto otázku rieši smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES zo dňa 21. októbra 2009 o stanovení rámca pre určenie požiadaviek na ekodesign výrobkov spojených so spotrebou energie aj pokiaľ ide o malé,
stredné a veľké výkonové transformátory. Ďalším významným
argumentom je životnosť tejto technológie transformátorov, ktorá
sa pohybuje na úrovni 40 rokov.
S oblasťou transformátorov a inteligentných sietí súvisí aj oblasť
regulácie frekvencie a napätia, ktorú môžeme zabezpečiť celým
radom nástrojov:
• Regulačné DTR s možnosťou prepínania odbočiek a regulácií
pod záťažou.
• Regulácia napätia a frekvencie s využitím akumulačných systémov.
• Dynamické riadenie záťaže na úrovni HTR 110/22 kV.
• Regulácia jalového výkonu v prípade VN výrobní.
Zo strategického pohľadu skupiny Toshiba pre oblasť energetiky
sú zásadné systémy akumulácie, kde spoločnosť Toshiba ponúka
Li-iontové batérie pod názvom SCiB (Supercharged Lithium Ion
Batteries), ktoré sa vyznačujú nasledujúcimi vlastnosťami:
• Vysoká bezpečnosť – bezpečnostné vlastnosti vrátane vlastného
systému Toshiba zabraňujú zahrievaniu batérií. Technológia titaničitanu litného Li4Ti5O12.
• Rýchle nabíjanie – Schopnosť nabitia na plnú kapacitu za < 10
minút (dobíjací prúd až 10C). Zabezpečuje tak prevádzkyschopnosť systému na vysokej úrovni.
• Životnosť batérií – zachovanie 80 % kapacity, a to i po 6000 cykelektrotechnika
112
loch rýchlo-nabíjania a vybíjania, ktoré sa počítajú ako 100 % cykly. Odstraňuje nutnosť výmeny batérie pri veľkej väčšine aplikácií.
• Väčšia využiteľná kapacita – Využiteľný rozsah stavu ponúka
batéria SOC až 85 % bez degradácie dĺžky životnosti.
• Vysoký výkon systému – Hustota energie a výkon zostavy je takmer na úrovni ultrakondenzátorov. Zabezpečuje tak dostatočne
vysoký výkon pre aplikáciu s vysokými nárokmi.
• Široký rozsah prevádzkových teplôt a kryogénne vlastnosti –
prevádzkové teploty sa pohybujú od -30°C až po 50°C. Poskytuje
vynikajúce vlastnosti i aplikáciám v extrémnych podmienkach.
• Zavedená výroba – výrobu zabezpečujú vysoko moderné automatizované výrobné linky. Tým sa zabezpečí, že zákazník dostane
najvyššiu kvalitu s garanciou stabilného dodávateľa na pokrytie
najvýznamnejších aplikácií.
ZÁVER
Záverom je potrebné zdôrazniť, že aktuálny vývoj energetických
zdrojov a sietí v dôsledku rozvoja OZE a distribuovanej výroby elektrickej energie zaznamenal významné zmeny v pohľade
na rozvoj modernej elektroenergetiky. Základnou požiadavkou
zvládnutia súčasnej situácie, ktorá aj naďalej smeruje vo väčšine
krajín EÚ k masívnemu rozvoji OZE a distribuovanej výroby, je
zodpovedajúce zavádzanie prevádzkového a obchodného merania, monitoringu a automatizácie s dôrazom na efektivitu investícií a pomer cena výkon, vrátane pridanej hodnoty nových
riešení pre zákazníka.
V tomto smere možno hovoriť o zavádzaní nového typu prevádzkového a obchodného merania, smart meteringu a nových
technológiách distribučných a prenosových sietí. Medzi kľúčové
aspekty a požiadavky na nové riešenia tak bude patriť predovšetkým dôraz na:
• Zachovanie požadovanej stability sietí a prevádzky zdrojov
• Ochranu súčasných investícií a integráciu s už prevádzkovaným
zariadením
• Pomer cena výkon
• Úspory a znižovanie strát
• Ekológiu prevádzky
Z vyššie uvedených dôvodov sa skupina Toshiba domnieva, že
medzi základné stavebné prvky nových sietí budú patriť nasledujúce riešenie:
• Nová generácie prevádzkového a fakturačného merania.
• Rozšírená funkcionalita a integrácia systému SCADA/EMS
• Nové technológie transformátorov a VN rozvádzačov
• Systémy akumulácie elektrickej energie
Zároveň je možné očakávať, že integrácia Smart Grids riešení
a Smart Meteringu zvýši úžitkovú hodnotu celkového riešenia
s ohľadom na pomer cena výkon a efektivitu inštalovaných riešení.
Použitá literatúra:
[1] Landis+Gyr funkční a technický popis zařízení S650.
[2] Toshiba µEMS systém popis a uživatelská příručka.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Current trends and network
technologies of the next
generation
Ing. Miroslav Hladík, Toshiba / Landis+Gyr
The recent development in the field of energy sources and networks
is marked by a number of trends and development of new technologies, most notably the development of renewable energy sources
(RES) and distributed energy resources (DER). At the same time it
is necessary to ensure continuous upgrade of the already obsolete
network infrastructure which does not meet the current demands
of electricity production on low voltage networks with regard to
operational safety and economy.
One of the basic requirements of the customer is to ensure the
required quality of electricity supply in accordance with EN50160
and IEC61000-4-30 standards while observing SAIDI (System
Average Interruption Duration Index) and SAIFI (System Average
Interruption Frequency Index) supply reliability indicators. Other
key requirements include the use and protection of already invested
funds and assets and efficient operation with an emphasis on the
price-performance ratio while ensuring the required incomes.
The current development is heading to a quite challenging system
integration of different generations of equipment and technolo-
gies, particularly in relation to operational and business measurements. The operation of unstable RES will thus inevitably accompany also the installation of new types of transformers, fully
encapsulated high voltage switchgears with epoxy insulation and
more. At the same time it should also be stressed that the Toshiba
Group expands its activities with the aim to adapt and improve the
functionality of the already existing infrastructure and equipment,
especially in terms of the field of distribution stations. The current
acquisition of the Danish company PowerSense by the company
Landis+Gyr corresponds with this objective.
CONCEPT OF NETWORKS AND MEASUREMENTS
The company Landis+Gyr supports measurement of the selected
voltage parameters in accordance with EN50160 standard (Table 1)
within the operational measurement and system integration. At
the same time, however, also measurement of quality of currents
corresponding to the standard 1000-4-30 is taken into account.
Table 1: Table of recommended voltage quality parameters [1]
Description of parameters
Frequency
Low voltage
Slow voltage change
230V±10%
Voltage asymmetry
Harmonic voltage
Short-term voltage decrease (<1min)
Short-term interruption
Fast voltage change
Flikr
Long-term interruptions (>3min)
Overvoltage 50Hz
2%
THD < 8 %, according to THD indicator
10….1000 annually (pod 85% Uc)
10…300 annually (< 3 min)
5 %
4%
P=1
10…50 annually (pod 1 % Uc)
Standard < 1.5 kV 1.7 …2xUc According
Transient overvoltage
Standard < 6kV
49.5…50.5Hz
High voltage
47…52Hz
Uc±10%
Values
Average value
Integračná
perióda
10s/10min
RMS. value
10 min
RMS. value
RMS. value
RMS. value
RMS. value
RMS. value
Flikr algorithm
RMS. value
RMS. value
10 min
10 min
10 ms
10 ms
10 ms
2h
10 ms
10 ms
Monitorovacie
obdobie
Limity
1 rok
99 %
100 %
1 týždeň
95 % NN
99 % VN
1 týždeň
95 %
1 týždeň
95 %
1 rok
100 %
1 rok
100 %
1 deň
100 %
1 týždeň
95 %
1 rok
100 %
--100 %
---
---
to the wiring diagram
According to the Threshold values
insulation
An important element of the whole concept of the company
Landis+Gyr and Toshiba Group becomes thus the integration of
billing gauges, quality analysers of A and S classes with control
unit respectively RTU (Remote Terminal Unit) and the corresponding communication technology. The telecommunication
sector expects using of new technologies, among those particularly GPRS, UMTS, LTE and radio transmissions.
A further innovative element is the support of optical sensors
from the portfolio of the company Landis+Gyr PowerSense
for the measurement of currents and voltage which feature also
a favourable price-performance ratio beside easy installation. The
company Toshiba offers a µEMS system to the integration and optimisation of the production from RES which covers the system
part as well as the control unit itself. The µEMS system is designatslovak energy annual 2014
100 %
ed for the planning of production from RES and DER with respect
to weather, load control, frequency regulation and integration of
network elements such as transformers with regulation of voltage
under load, storage systems etc.
The µEMS system may be further integrated within a solution of
virtual power plants and Demand Response where also using of
dynamic sources with quick start-up belongs.
CURRENT TECHNOLOGY TRENDS
Beside classic operational and commercial measurement it is necessary to take into account also the development of old-new
trends of measurement and monitoring of conditions in the
networks. These old-new technologies include systems such as
WAMS/WAMPAC (Wide Area Monitoring System/Wide Area
113 power engineering
Dispečerské riadenie - srdce
teplárenstva
Monitoring, Protection & Control). The key aspect of this technology is measurement of synchronous phasors (synchrophasors)
in the network nodes using PMU (Phasor Measurement Unit)
equipment which should meet the IEEE C37.118:2005 standard.
The purpose of this technology is monitoring of the distribution
and transmission networks, identification of critical system oscillations and defects which threaten to end up in an emergency state
of the networks. This trend has clearly the aim to intervene into
the sphere of operational management of the quality of electricity
supply as well as into the sphere of safety and protection. At the
same time it is also possible to emphasize with this, that the integration of functions of the electricity supply quality measurement
and PMU or protections and PMU is already a substantial part
of the product portfolio of many companies which specialise in
these fields.
With the growing emphasis on ecology, savings and minimisation of costs it is necessary to take into account that new distribution network technologies, such as amorphous transformers,
voltage regulators on distribution transformers, storage and new
technologies of MV switchgears will continue to grow, where also
the above mentioned encapsulated high voltage switchgears with
epoxy insulation or new version of SF6 switchgear belong.
In case of amorphous transformers the main argument are the
limitation of no-load and short-circuit losses. This issue is addressed by the Directive 2009/125/EC of the European Parliament
and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework
for the setting of ecodesign requirements for energy-related products even in respect of small, medium and large performance
transformers. Another important argument is the lifespan of this
transformer technology, which is around 40 years.
Also the field of frequency and voltage regulation which we are
able to ensure by many tools relates to the filed of transformers
and intelligent networks:
• Regulatory DTRs with a possibility to switch taps and regulations under load.
• Regulation of voltage and frequency with the use of storage systems.
• Dynamic load control at HTR 110/22 kV level.
• Idle power regulation in case of high-voltage productions.
From the strategic perspective of the Toshiba Group for the field
of energy the storage systems are fundamental where the company
Toshiba offers li-ion batteries under the name SCiB (Supercharged
Lithium Ion Batteries) which are characterized by the following
properties:
• High security – security features including the own system of
Toshiba prevent heating of batteries. Lithium titanate Li4Ti5O12
technology.
• Fast charging – ability to charge to full capacity in <10 minutes
(charging current up to 10C). It ensures thus high-level operability
of the system.
• Battery life – maintaining of 80 % capacity even after 6,000 cycles
of fast charge and discharge which are counted as 100% cycles. It
eliminates the need to replace the battery for the vast majority of
applications.
elektrotechnika
114
• Increased usable capacity – the SOC battery offers the available
range of state of even 85 % without lifetime degradation.
• High performance of the system – energy density and performance of the set is almost at the level of ultracapacitors. It ensures
thus a sufficiently high performance for an application with high
demands.
• Broad range of operational temperatures and cryogenic properties – the operational temperatures range from -30°C to 50°C. It
provides excellent properties also to applications in extreme conditions.
• Established production – the production is ensured by highly
sophisticated automated production lines. This ensures that the
customer receives the highest quality with guarantee of a stable
supplier to cover the most important applications.
CONCLUSION
Finally, it should be emphasized that the current development of
energy resources and networks due to the development of RES
and DER recorded considerable changes in the view on the development of modern power industry. The essential requirement to
manage the current situation which is also henceforward oriented
to massive development of RES and DER in the most EU countries
is the corresponding implementation of operational and commercial measurement, monitoring and automation with emphasis on
efficiency of investment and price-performance ratio including
added value of new solutions for the customer.
In this respect, we can talk about implementation of a new type
of operational and commercial measurement, smart metering and
new technologies of the distribution and transmission networks.
To key aspects and requirements particularly the emphasis on the
following will belong:
• Maintaining the required network stability and source operation,
• Protection of current investments and integration with the already operated equipment,
• Price-performance ratio,
• Savings and reducing losses,
• Operation ecology.
Due to the above stated reasons the Toshiba Group believes that
the basic building blocks of the new networks will include the following solutions:
• New generations of operational and billing measurements,
• Extended functionality and integration of SCADA/EMS system,
• New technologies of transformers and HV switchgears,
• Electrical energy storage systems.
At the same time it can be expected that the integration of Smart
Grids solutions and Smart Metering will increase the value of the
total solution taking into account the price-performance ratio and
the efficiency of the installed solutions.
References:
[1] Landis+Gyr functional and technical description of the S650
device.
[2] Toshiba µEMS system description and user’s guide.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
OO KKKKKK
EEEEEEEEEEEEEEEEEEE MMMMMMMMM
MM KKKKKKKKKK RRRRRRRRR.
www.murat.sk
Adresa:
Murat s.r.o.
Bratislavská cesta 87
902 01 Pezinok
Slovak Republic
Telefón:
+421 (33) 6481 151-4 (káble)
+421 (33) 6481 159, 179, 200 (elektro)
E-mail:
[email protected] (objednávky)
[email protected] (ostatné)
GreenWay a Schrack
Technik
Dispečerské
riadenie
- srdce
v rámci medzinárodného
teplárenstva
projektu spoločne budujú nabíjaciu
infraštruktúru pre elektromobily
Spoločnosti Schrack Technik a GreenWay sú aktívnymi účastníkmi rozvoja a budovania infraštruktúry elektromobility v Európe
pri budovaní projektu novej elektrodiaľnice, ktorá nenecháva Slovensko v závese za inými krajinami zo západnej Európy. Presun
z Bratislavy do Košíc už majiteľom elektromobilov nenarobí veľa vrások a vďaka cene im dokonca vyčarí na tvári úsmev. Za jednosmernú cestu do Košíc, ktorá sa vďaka novým rýchlonabíjacím staniciam inštalovaným po celom území Slovenska stala realitou, totiž
zaplatia štyrikrát menej než majitelia obyčajných áut so spaľovacími motormi.
Obe spoločnosti sa spolu so Západoslovenskou energetikou stali súčasťou konzorcia, ktoré v rámci medzinárodného projektu Central European Green Corridors buduje
spolu 115 multištandardných rýchlonabíjacích staníc pre elektromobily v Rakúsku, Nemecku, Slovinsku, Chorvátsku a na Slovensku. Tento projekt uspel v náročnej súťaži v rámci Európskou komisiou administrovaného programu TEN-T smerovaného na veľké dopravné infraštruktúrne projekty. Konzorcionálnymi partnermi oboch spoločností v tomto snažení sú firmy ako Verbund, OMV, BMW, Renault, Nissan,
Volkswagen, či agentúry podporujúce výskum a inovácie
Bayern Innovativ a AustriaTech.
Vďaka slovenskej časti spomínaného konzorcia a spoločným
ambíciám GreenWay a Schrack Technik už v súčasnosti slovenské diaľnice R1 a D1 spája 15 rýchlonabíjacích staníc, ktorých
počet by mal ďalej narastať na 20. Všetky stanice budú po
ukončení projektu v roku 2015 inteligentné, so schopnosťou
kompletnej interoperability a komunikácie so zvyškom stredoeurópskej siete s prepojením na existujúcu sieť v západnej
Európe, napr. s nemeckou sieťou staníc SLAM a A9 a ďalšími
v Dánsku a Francúzsku.
Slovensko sa týmto zaraďuje medzi najprogresívnejšie európske
krajiny v zavádzaní a podpore infraštruktúry pre elektromobily. Realizovaným projektom Schrack Technik a GreenWay
navyše približujú hranice záväzku vlády SR pri vypracovaní Stratégie rozvoja elektromobility na Slovensku, ktorá predpokladá, že do roku 2020 vznikne pozdĺž diaľnic aj sieť nabíjacích staníc. Tento krok je významný nielen pre majiteľov
elektromobilov, ale aj z pohľadu budúceho rozvoja a podpory elektromobility v medzinárodnom ponímaní.
V súvislosti s elektromobilmi sa najčastejšie spomínajú témy ekológia a výrazne nižšie prevádzkové náklady v porovnaní s konvenčnými vozidlami. Tieto argumenty sú samozrejme na mieste. Zdôrazniť pritom treba najmä fakt, že bez siete
nabíjacích staníc nemôže byť elektromobilita tým, čo od nej
mnohí vyžadujú a očakávajú – silnou alternatívou, v ktorej
prospech hovoria aj čísla. Náklady na prepravu na trase
so vzdialenosťou 500 kilometrov sú v súčasnosti približne
10 eur, teda približne dve eurá na sto kilometrov. Batériu elektromobilu je pritom možné počas krátkej prestávky nabiť
na rýchlonabíjacej stanici z 0 na 80 percent v priemere
len za 20 minút, čo je čas takmer porovnateľný s priemerným
časom stráveným na čerpacej stanici pri dopĺňaní pohonných
hmôt a krátkom občerstvení.
elektrotechnika
116
Obe spoločnosti pritom elektromobilitu vnímajú aj širšie, ako
dôležitú súčasť inteligentných sietí. Batérie elektromobilov
bude možné pri väčšom rozšírení využívať na lokálnu úschovu
elektriny, a to najmä v kombinácii s lokálnou výrobou z OZE.
Toto si, pochopiteľne, bude vyžadovať ďalší výskum, vývoj
a inovácie v oblasti energetiky, ako aj posilňovanie inteligencie samotnej distribučnej sústavy. Pre ilustráciu potenciálu
v tejto oblasti, automobilka Tesla s dnešnými 40 000 elektrickými
vozidlami na amerických cestách predstavuje približne 3,3 GW
kapacity lokálnej úschovy, čo tvorí približne 14 % dnešnej kapacity v úschove v USA. Pri odhadovanom konzervatívnom náraste
elektromobilov Tesla v USA (3,9 milióna v 2028) by táto kapacita
v úschove mohla narásť na 237 GW, čo predstavuje 10-násobok
celej, dnes využívanej americkej kapacity v úschove.
Podobnému trendu, hoci pravdepodobne v pomalšom tempe, sa nevyhne ani Slovensko. Nárast lokálnej výroby najmä z OZE spolu s rozširovaním elektromobilov prinesie nové výzvy hlavne pre distribučnú sústavu, a to nielen
z pohľadu novej záťaže, resp. nových pomerov v sieťach, ale tiež
z pohľadu nových technických a obchodných príležitostí. Aj
preto Schrack Technik, rovnako ako aj Greenway, spomínaný
medzinárodný projekt vnímajú ako odrazový mostík pre ďalšie
spoločné projekty a spoluprácu v hľadaní inovatívnych nástrojov
a technických riešení smerom k inteligentným sieťam budúcnosti.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
GreenWay and Schrack Technik
are Jointly Building a Charging
Infrastructure for Electrocars
within an International Project
Schrack Technik and GreenWay are active participants in the development and construction of an infrastructure for electromobility
in Europe by building the project of a new electric highway that doesn’t leave Slovakia lagging behind other countries in Western
Europe. Transport from Bratislava to Košice will not cause a lot of wrinkles on the faces of electrocar owners anymore, even making
them smile thanks to the price. They will pay four times less for a one-way trip to Košice, which became a reality thanks to the new
rapid-charging stations installed throughout Slovakia, than the owners of ordinary cars with internal combustion engines.
2020. This step is important not only for owners of
electrocars, but also for the future development and
promotion of electromobility in the international
sense.
Both companies, along with Západoslovenská energetika, have become part of a consortium building a total of 115 multi-standard
rapid-charging stations for electric vehicles in Austria, Germany,
Slovenia, Croatia and Slovakia within the international Central
European Green Corridors project. This project succeeded in the
fierce competition within the TEN-T program administered by
the European Commission and directed to major transport infrastructure projects. The consortium partners of both companies
in this endeavor are companies such as Verbund, OMV, BMW,
Renault, Nissan, Volkswagen, and agencies supporting research
and innovation, Bayern Innovativ and AustriaTech.
Thanks to the Slovak part of the mentioned consortium and the
joint ambitions of GreenWay and Schrack Technik, the Slovak
R1 and D1 highways are already connected by 15 rapid-charging
stations whose number should continue to grow to 20. All stations will be intelligent after project completion in 2015, with the
ability of complete interoperability and communication with the
rest of Central European network with links to the existing network in Western Europe, for example, with the German network
of SLAM and A9 stations, and others in Denmark and France.
Slovakia hereby ranks among the most progressive European
countries in implementing and supporting infrastructure for electrocars. In addition, through the implemented project, Schrack
Technik and GreenWay approximate the boundaries of the Slovak Government’s commitment in the preparation of the Electromobility Development Strategy of Slovakia, which assumes that
a network of charging stations will be created along highways by
elektrotechnika
118
The most frequently mentioned topics in the context of electrocars are ecology and significantly
lower operating costs compared to conventional
vehicles. These arguments are of course in place.
It should be stressed in particular that without a
network of charging stations, electromobility cannot be what many require and expect from it – a
strong alternative whose benefit is also visible in
numbers. Transport costs on a 500 km route are
currently around 10 Euros, or about two Euros per
hundred kilometers. The electrocar battery can be
recharged during a short break at a rapid-charging
station from 0 to 80 percent on average in just 20 minutes, which
is a period almost comparable to the average time spent at the gas
station when replenishing fuels and having small refreshment.
Both companies also perceive electromobility in a broader sense
as an important part of smart networks. In case of wider distribution, an electromobile battery can be used for local energy storage, especially in combination with local production from RES.
This, of course, will require further research, development and
innovation in the energy sector, as well as strengthening the intelligence of the distribution system itself. To illustrate the potential
in this area, the automaker Tesla, with today’s 40,000 electric vehicles on American roads, represents about 3.3 GW of local storage capacity, which constitutes around 14% of today’s capacity in
the USA’s storage. With the estimated increase of Tesla electrocars
in the USA (3.9 million in 2028), this capacity in storage could
grow to 237 GW, representing 10 times the whole American storage capacity utilized today.
Slovakia will not avoid a similar trend either, although probably at
a slower pace. The increase in local production, in particular from
RES, along with the expansion of electrocars, will bring new challenges, especially for the distribution system, not only in terms of
the new load and new relationships in the networks, but also in
terms of new technical and business opportunities. That is why
Schrack Technik, as well as GreenWay, perceive the mentioned
international project as a springboard for further joint projects
and cooperation in the search for innovative tools and technical
solutions towards the smart networks of the future.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM
A ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ SLOVENSKA
V SÚVISLOSTI S VÝVOJOM NA UKRAJINE
V ROKU 2014
Rozhovor s Ing. Jánom Klepáčom, MGBM výkonným riaditeľom
Slovenského plynárenského a naftového zväzu
V uplynulých rokoch som na tomto mieste Energetickej ročenky Slovenska zvykol
informovať o činnosti Slovenského plynárenského a naftového zväzu, o novej plynárenskej infraštruktúre, či o rozvoji trhu s plynom na Slovensku. Leto 2014 však prinieslo
oveľa naliehavejšiu tému: príde počas zimy 2014/2015 k prerušeniu dodávok zemného
plynu z Ruskej federácie ako dôsledku rusko-ukrajinskej krízy? Ak bude na prietokomere na medzištátnej preberacej stanici vo Veľkých Kapušanoch (slovensko-ukrajinská hranica) zase veľká nula, čo to bude znamenať pre nás a pre strednú Európu?
A hlavne, aké sú v tomto smere naše možnosti?
Na tieto, ale i ďalšie súvisiace otázky sa pokúsim aspoň v hlavných rysoch zodpovedať
v tomto článku. Chápem ho ako príspevok do veľmi potrebnej širokej odbornej diskusie na tému: energetická bezpečnosť Slovenska.
Základné východiská
Skôr než sa dostaneme k nejakým alternatívam, poďme
k faktom: Spotreba zemného plynu v celej Európe v roku 2013
bola 541 mld. m3, z toho 161,5 mld. m3, teda asi 30 %, dodal
GAZPROM, presnejšie Gazprom Export z Ruskej federácie.
Z objemu 161,5 mld. m3 bolo 82,1 mld. m3 dodaných cez
Ukrajinu, čo predstavuje asi 49 % z celkových dodávok
Gazpromu pre Európu. Z hľadiska európskych úvah je
dôležité, že ide o zhruba 15 % európskej spotreby. Čiže, ak
vypadne ukrajinská plynárenská trasa, musí Európa nájsť
82 mld. m3 zemného plynu inde. Otázkou je, kde?
Samozrejme, že okrem ukrajinskej trasy prúdi ruský plyn
do Európy aj inými smermi, z ktorých najdôležitejší je
plynovod Nord Stream, ktorý ide po dne Baltického mora
a plynovod Jamal cez Poľsko. Plynovod Blue Stream po dne
Čierneho mora zásobuje prakticky len Turecko. Obrázok
č. 1 rekapituluje objemy importu ruského zemného plynu do Európy v roku 2013. Takmer vylučujem, že by
ruská strana okrem ukrajinskej trasy zastavila dodávky
do Európy aj inými smermi. Výnimkou by mohol byť len
tzv. force majeure, mimoriadna situácia, kedy by kríza na
Ukrajine napr. prerástla v otvorený vojenský konflikt so
silami NATO, ale to by sme už riešili iné otázky ako bezpečnosť dodávok zemného plynu. Závislosť EÚ – Ruská
federácia je vzájomná. Tak ako EÚ potrebuje ruský plyn
a nemá ho momentálne čím nahradiť, Rusi potrebujú
európske peniaze a tiež ich momentálne nemajú čím
nahradiť. Ruský federálny rozpočet je z 54 % financovaný
z príjmov z ropy a zemného plynu.
Alternatívne dodávky ruského zemného plynu do Číny
prichádzajú do úvahy až v roku 2018, a to v objeme 38 mld. m3
ročne, čo je menej ako štvrtina ruských dodávok pre Európu.
plynárenstvo
120
Aké reálne možnosti sú k dispozícii?
Zodpovedať nadhodenú otázku znamená zaoberať sa dimenziami bezpečnosti dodávok zemného plynu a tie sú
v zásade dve. Prvá sa týka prepravných kapacít a druhá
dodávok komodity. Diverzifikácia prepravných ciest a diverzifikácia zdrojov plynu sú hlavné prístupy k zvýšeniu
bezpečnosti dodávok. Ak aplikujeme tieto prístupy na
hľadanie odpovedí na prerušenie dodávok zemného plynu ukrajinskou trasou, ako vyústenia rusko-ukrajinského
konfliktu, potom sa nám ponúkajú nasledovné možnosti:
1. Zvýšenie dovozu zemného plynu z Ruskej federácie
inými trasami ako cez Ukrajinu. Táto strategická opcia predstavuje diverzifikáciu prepravných ciest z toho
istého zdroja zemného plynu z Ruskej federácie. Do úvahy
prichádza hlavne plynovod Nord Stream cez Baltické more;
ide o dve plynovodné rúry s kapacitou 55 mld. m3 zemného
plynu ročne. Vlani bolo cez plynovod reálne prepravených
23,5 mld. m3 zemného plynu, teda priestor na zvýšenie objemov prepravy tu je. Vyše 30 mld. m3.
To sa však nedá povedať o plynovode JAMAL cez Poľsko,
ktorý v ostatných dvoch rokoch využíva svoju plnú prepravnú kapacitu 34 mld. m³.
V najbližšom období sa nedá počítať s využitím plynovodu
South Stream, hoci práce na podmorskej časti plynovodu
cez Čierne more prebiehajú podľa harmonogramu. Plynovod vyúsťuje v bulharskom prístave Varna. Jeho budúcnosť
je však čoraz zahmlenejšia. Európska komisia nedávno prerušila rozhovory o zosúladení South Streamu s legislatívou
(konkrétne s tretím energetickým balíčkom) Európskej
únie a prinútila Bulharsko zastaviť výstavbu svojej časti
plynovodu.
2. Zvýšenie objemu dovozu potrubného plynu od iných
dodávateľov ako Ruská federácia. Je to opcia, o ktorej stra-
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Slovenský plynárenský
a naftový zväz
obr. 1
tegickí manažéri počúvajú najradšej, ide totiž nielen o diverzifikáciu prepravných ciest, ale aj o diverzifikáciu zdroja
zemného plynu. Do úvahy prichádzajú v prípade potrubného plynu, hlavne Nórsko (dodáva Európe asi 84,5 mld.
m3 ročne) a Alžírsko (dodáva Európe asi 52 mld. m3 ročne).
Problémom je, že časť dodávok je viazaná dlhodobými
kontraktami a tam nie je možné dosiahnuť okamžité
zvýšenie dodávok. Ďalšia časť je obchodovaná na spotových
trhoch, kde zvýšenie záujmu prinesie okamžité zvýšenie
cien zemného plynu. Ak by sa s týmito dodávateľmi začalo
rokovať už v lete, potom desaťpercentné navýšenie dodávok
v zime by mohli zvládnuť.
3. Zvýšenie dodávok prostredníctvom dodávok skvapalneného zemného plynu z Kataru, Nigérie, z Trinidadu – Tobago, neskôr z USA a snáď z Iránu. Dovoz skvapalneného
plynu LNG prostredníctvom tankerov však vyžaduje na
európskej strane dostatočnú kapacitu splyňovacích terminálov. V súčasnosti existuje v Európe 21 takýchto LNG
terminálov so súhrnnou kapacitou 190 mld. m3, čo je veľmi
slušné číslo.
V súvislosti s ukrajinskou krízou sa veľmi často spomína americký bridlicový plyn. Jediný spôsob, ako dopraviť americký bridlicový plyn na európsky kontinent, sú lodné tankery so skvapalneným zemným plynom LNG. Tie však
potrebujú na európskej strane splyňovacie (regazifikačné)
terminály. Ako už bolo spomenuté, v Európe existuje
21 takýchto terminálov so súhrnnou kapacitou 190 mld. m3.
Rozostavaných je ďalších sedem terminálov so spoločnou
kapacitou 35 mld. m3. Všetky sú umiestnené v západnej a
južnej Európe. Terminály, ktoré by mohli fyzicky dopraviť
americký plyn aj do štátov strednej a východnej Európy, sú
rozostavané dva: poľský terminál Swinoujscie na pobreží
Baltského mora (do prevádzky by mal byť uvedený do konca roka 2014 s kapacitou 5 mld. m3) a chorvátsky terminál
slovak energy annual 2014
obr. 2
Omišalj na pobreží Jadranského mora (ide o plávajúci terminál s počiatočnou kapacitou 1 až 2 mld. m3). Rozloženie
európskych LNG terminálov je na obr. č. 2.
Z uvedených faktov vyplýva, že príchod amerického bridlicového plynu zasiahne spotové trhy na západoeurópskych huboch, strednej a východnej Európy sa dotkne len
čiastočne. Pritom tie by to potrebovali najviac, lebo cenová
politika Gazpromu znevýhodňuje štáty, ktoré sú závislé od
ruských dodávok zemného plynu, platia podstatne vyššie
ceny ako západoeurópske štáty, ktoré majú diverzifikované
portfólio dodávok zemného plynu.
V každom prípade príchod amerického bridlicového plynu
zvýši konkurenciu na európskom trhu s plynom a vyvolá
tlak na ceny. Čo sa týka štátov strednej a východnej Európy,
skvapalnený zemný plyn ich závislosť na ruskom zemnom
plyne neodstráni, ale zníži.
Vývoz amerického bridlicového plynu do zahraničia musí
ešte schváliť kongres USA. Povzbudením však je, že v auguste 2014 vláda USA uvoľnila zákaz vývozu ropy, ktorý
platil takmer 40 rokov. V každom prípade musíme konštatovať, že nové dodávky LNG z USA zimnú prevádzku
plynárenskej sústavy v strednej Európe v sezóne 2014 –
2015 výraznejšie neovplyvnia. Je to však vážna výzva pre
budúcnosť.
4. Využitie európskeho bridlicového plynu v najbližších
rokoch veľmi neprichádza do úvahy, pretože nádejné
ložiská vo Veľkej Británii a v Poľsku sú v štádiu prieskumnej
ťažby. V Poľsku boli objavené a v posledných troch vrtoch
potvrdené zásoby bridlicového plynu. Poľský geologický
úrad odhaduje zásoby v rozmedzí 346 až 768 mld. m3.
Optimistickejšia je situácia vo Veľkej Británii. Britskí geológovia v júni 2013 zvýšili odhady zásob zemného plynu
v bridlicových horninách Bowland na severe Anglicka
na 37 biliónov m3. O rok neskôr našli britskí geológovia
121 gas industry
Slovenský plynárenský
a naftový zväz
v južnom Anglicku rozsiahle ložisko bridlicovej ropy, ktoré
by mohlo nahradiť dochádzajúce zásoby v Severnom mori
a uspokojiť celú britskú spotrebu na najbližších 15 rokov.
5. Využitie plynu z európskych podzemných zásobníkov
zemného plynu.
Podzemné zásobníky sú silným nástrojom na zvýšenie
bezpečnosti zásobovania zemným plynom. Väčšina
stredoeurópskych štátov má veľmi slušné uskladňovacie kapacity hlavne v bývalých vyťažených ložiskách
zemného plynu a ropy. Na obrázku č. 3 je kruhovým grafom znázornený pomer celkovej uskladňovacej kapacity podzemných zásobníkov v danom štáte k ročnej
spotrebe zemného plynu. Na Slovensku je to takmer
60 %, to znamená, že teoreticky dve tretiny, zhruba
3 mld. m3 z celkovej ročnej spotreby zemného plynu na
Slovensku (asi 5 mld. m3) vieme uskladniť do podzemných
zásobníkov. Prakticky však dodávateľ poslednej inštancie,
ktorým je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel,
a. s., má pre svoj plyn v zásobníkoch rezervovaných 1,5
mld. m3, zvyšok je vyhradený pre ďalších účastníkov trhu
s plynom. Slovenský zákon o energetike však definuje tzv.
stav núdze, ktorý vyhlasuje MH SR (§ 67, odsek 8, zákon
251/2012 Z. z.) pri mimoriadnych udalostiach súvisiacich
so zásobovaním zemným plynom. V prípade vyhlásenia
stavu núdze prevádzkovateľ zásobníka preruší ťažbu plynu, ktorý bol kontrahovaný pre odberateľov mimo Slovenska. Slovensko má totiž len komerčné sezónne zásobníky
zemného plynu. Zo štátov strednej Európy má strategické
zásobníky len Maďarsko.
Technická kapacita podzemných zásobníkov celej EÚ je
80,3 mld. m3. Koncom augusta 2014 boli zásobníky EÚ
naplnené v priemere na 87 % svojej kapacity a ukrajinské zásobníky, žiaľ, len na 48,5 %. V prípade akýchkoľvek
problémov v zásobovaní zemným plynom sú zásobníky
prvým z nástrojov, ktorý sa využije. Počas plynovej krízy
v roku 2009 bol v Európe dostatok plynu, nenachádzal sa
však tam, kde to bolo potrebné. Chýbali interkonektory.
V tomto smere sa situácia zlepšila, od konca roku 2014
bude v prevádzke slovensko-maďarský prepojovací plynovod. Slovensko-poľský plynovod je stále v plánovaco-projektovom štádiu. Skúsenosti z roku 2009 ukazujú, že kým
v normálnej zimnej prevádzke sa každý týždeň vyťaží
v priemere 2,5 % zemného plynu, pri prerušení ukrajinskej
trasy v januári 2009 tento údaj stúpol na 7,5 % týždenne.
Túto skutočnosť treba mať tiež na pamäti.
6. Objem dovážaného zemného plynu sa môže výraznejšie
znížiť aj využívaním obnoviteľných zdrojov a prijatím opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti.
plynárenstvo
122
Tobr.
ú 3t o
strate
Túto strategickú opciu by sme tiež mohli nazvať „preč od
zemného plynu“. Vyjadruje tiež skutočnosť, že akékoľvek
zásobovacie problémy so zemným plynom v Európe
najviac škodia samotnému plynu ako komodite. Na Slovensku máme minimálne zásoby zemného plynu, súčasná ťažba predstavuje 90 až 95 mil. m3 ročne, čo predstavuje menej
ako 2 % ročnej spotreby. Čo by však Slovensko mohlo využiť
v širšej miere, je bioplyn. Zdroje biomasy, ktorá sa používa
pri výrobe bioplynu, pochádzajú z nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy, zo živočíšnej výroby a komunálneho
odpadu. Zo zdrojov takejto biomasy, ktoré má Slovensko
k dispozícii, by bolo možné vyrobiť 760 mil. m3 bioplynu,
z ktorého sa po vyčistení dá získať 456 mil. m3 biometánu.
Možno ho dodávať priamo do plynárenskej distribučnej siete. Uvedené množstvo predstavuje 8,3 % ročnej spotreby
zemného plynu na Slovensku, čo tiež nie je zanedbateľné
číslo. Samozrejme, že v zimnej prevádzke plynárenskej
sústavy 2014 – 2015 sa táto strategická opcia presadí minimálne, je to však vážna výzva do ďalších rokov.
Záver
Z predloženej analýzy vyplýva, že krátkodobé prerušenie
dodávok zemného plynu cez Ukrajinu výraznejšie Európu,
ani Slovensko neohrozí. Dokonca aj pri dlhodobejšom
výpadku existuje slušný manévrovací priestor. Musí však
existovať spoločná vôľa a vzájomná solidarita medzi členskými štátmi EÚ. Akékoľvek výpadky v dodávkach zemného
plynu môžu byť aj zdrojom špekulatívneho správania na
trhu s plynom. Dlhodobá závislosť od dodávok ruského
zemného plynu bude v štátoch strednej Európy, teda i Slovenska, pretrvávať minimálne do roku 2030. Nie je v silách
stredoeurópskych štátov túto závislosť úplne odstrániť, ale
je možné ju významne znížiť.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
NATURAL GAS SUPPLY AND SLOVAKIA’S
ENERGY SECURITY IN RELATION TO THE
DEVELOPMENTS IN UKRAINE IN 2014
Interview with Ing. Ján Klepáč, MGBM, Slovak Gas and Oil Association
In past years I used to inform on the activities of Slovak Gas and Oil Association, a new gas infrastructure, or the development of the gas market in Slovakia in this section of the Slovak Energy Yearbook. Summer 2014, however, brought a much
more urgent topic: will the natural gas supply from the Russian Federation be interrupted during the winter 2014/2015 as
a result of the Russian-Ukrainian crisis? If there is a big zero on the flow meter on the interstate takeover station in Veľké
Kapušany again (Slovakia-Ukraine border), what will it mean for us and for Central Europe? And most importantly, what
are our options in this regard?
I will try to answer these and other related questions in this article, at least in the main features. I see it as a contribution
to the very much needed broad scientific discussion on the topic: Energy Security of Slovakia.
Basic Starting Points
Before we get to any alternatives, let’s get to the facts: Natural gas consumption in the entire Europe in 2013 was
541 billion m³, of which 161.5 billion m³, or about 30%
was supplied by GAZPROM, specifically Gazprom Export from the Russian Federation. From the volume of
161.5 billion m³, 82.1 billion m³ was delivered through
Ukraine, representing about 49 % of the total Gazprom
supply to Europe. In terms of European considerations
it is important that this concerns about 15 % of European consumption. So if the Ukrainian gas route drops out,
Europe must find 82 billion m³ of natural gas elsewhere.
The question is, where?
Of course, in addition to the Ukrainian route the Russian
gas flows to Europe in other routes as well, the most important being the Nord Stream pipeline, which goes along
the bottom of the Baltic Sea and the Yamal-Europe pipeline
through Poland. Blue Stream pipeline along the bottom of
the Black Sea supplies virtually only Turkey. Figure 1 summarizes the volumes of Russian natural gas imports to Europe in 2013. I can almost exclude the fact that the Russian
side would halt deliveries to Europe from other directions
in addition to the Ukrainian route. An exception might
only be the so-called force majeure, an extraordinary situation where the crisis in Ukraine would, for example, grow
into an open military conflict with NATO forces, but then
we would probably deal with other issues than the security
of natural gas supply. The EU – Russian Federation dependence is mutual. As much as the EU needs Russian gas, and
it currently cannot be replaced, the Russians need European money which currently cannot be replaced either.
Russian federal budget is to 54 % financed by revenues from
oil and gas. Alternative supplies of Russian natural gas to
China which will be in the amount of 38 billion m³ per year
cannot be taken into account until 2018, being less than
a quarter of Russian supplies to Europe.
slovak energy annual 2014
What real options are available?
To answer the question means to address the dimensions
of gas supply security and these are mainly two. The first
relates to transport capacity and the other one to supply of
commodities. Diversification of transport routes and diversification of gas sources are the main approaches to increase
the security of supply. If we apply these approaches to finding answers to the interruption of gas supplies through the
Ukrainian route as the outcome of the Russian-Ukrainian
conflict, then the following options are offered:
1. Increasing the import of natural gas from the Russian
Federation through other than the Ukrainian routes. This
strategic option represents a diversification of transport
routes from the same source of natural gas from the Russian Federation. Another possibility is particularly the
Nord Stream pipeline through the Baltic Sea; these are two
pipelines with a capacity of 55 billion m³of natural gas per
year. 23.5 billion m³ of natural gas was actually transported
through the pipeline last year, so there is space for increasing the transport volumes. Over 30 billion m³.
However, this cannot be said about the Yamal-Europe pipeline through Poland, which has been using its full transport
capacity of 34 billion m³in the past two years.
In the near future we cannot rely on the use of the South
Stream pipeline, although work on the underwater part of
the pipeline through the Black Sea is running according to
schedule. The pipeline will come out in the Bulgarian port
of Varna. Its future, however, is becoming hazier. The European Commission recently suspended talks on the harmonization of the South Stream with European legislation
(namely the third energy package) and forced Bulgaria to
halt construction of its section of the pipeline.
123 gas industry
Slovak Gas and Oil
Association
2. Increasing the imported volume of pipeline gas from
other suppliers than the Russian Federation. This option is
preferred by the strategic managers, because it is in fact not
only the diversification of transport routes, but also the diversification of natural gas sources. Norway mainly comes
into consideration in the case of pipeline gas (it supplies
Europe with about 84.5 billion m³ per year) and Algeria
(it supplies Europe with about 52 billion m³ per year). The
problem is that part of supply is bound by long-term contracts and immediate increase in supply cannot be achieved
there. The next portion is traded on spot markets, where
the increased interest would bring an immediate increase
in gas prices. If we started to negotiate with these suppliers
already in the summer, then they could handle the ten percent increase in supply in winter.
folio of natural gas supplies.
In any case, the arrival of American shale gas will increase
competition in the European gas market and cause pressure
on prices. Regarding the countries of Central and Eastern
Europe, liquefied natural gas will not remove their dependence on Russian natural gas, only reduce it.
Export of American shale gas abroad must still be approved
by the United States Congress. However, it is encouraging
that in August 2014 the United States government relaxed
a ban on exports of crude oil, which had been in force for
almost 40 years. In any case, we must conclude that the new
LNG supplies from the USA will not significantly influence
the winter operation of the gas system in Central Europe in
the 2014 – 2015 season. But it is a serious challenge for the
future.
3. Increasing the supply through the supply of liquefied
natural gas from Qatar, Nigeria, from Trinidad – Tobago,
then the USA and hopefully from Iran. However, import
of LNG (liquefied natural gas) using tankers requires sufficient capacity of gasification terminals on the European
side. Europe currently has 21 of these LNG terminals with
a combined capacity of 190 billion m³, which is a very respectable number.
American shale gas is very often mentioned in connection
with the Ukrainian crisis. The only way to transport American shale gas to the European continent is the ship tankers
with LNG. However, they need regasification terminals on
the European side. As mentioned above, there are 21 such
terminals in Europe with a combined capacity of 190 billion
m³. Other seven terminals with a combined capacity of 35
billion m³ are under construction. All of them are located
in western and southern Europe. There are two under construction terminals that could physically deliver American
gas into the Central and Eastern European countries: Polish
terminal Swinoujscie on the Baltic coast (it should be commissioned by the end of 2014 with a capacity of 5 billion
m³) and Croatian terminal Omišalj on the Adriatic coast (a
floating terminal with an initial capacity of 1-2 billion m³).
Distribution of European LNG terminals is in Figure 2.
The foregoing shows that the arrival of American shale gas
will hit the spot markets at Western hubs, addressing Central and Eastern Europe only partially. At the same time,
these would need it the most, because Gazprom’s pricing
policy puts countries that depend on Russian gas supplies
in disadvantage, as they pay significantly higher prices than
Western European countries, which have a diversified port-
4. Use of European shale gas in the coming years is quite out
of question because the promising deposits in Great Britain and Poland are in the explorative extraction stage. In
Poland, confirmed reserves of shale gas were discovered in
the last three wells. The Polish Geological Institute estimated reserves of between 346 to 768 billion m³. The situation
in Great Britain is more optimistic. British geologists increased the estimates of natural gas reserves in the Bowland
shale rocks in the north of England to 37 billion m³ in June
2013. A year later, British geologists found a large deposit of
shale oil in southern England that could replace the finishing reserves in the North Sea and satisfy the entire British
consumption for the next 15 years.
plynárenstvo
124
5. Using the gas from European underground natural gas
storage facilities.
Underground storage facilities are a powerful tool to increase the security of natural gas supply. Most Central European states have very decent storage capacities, especially in
the former depleted natural gas and oil fields. The pie chart
in Fig. 3 shows the ratio of total storage capacity of underground tanks in the given country to the annual natural gas
consumption. In Slovakia it is close to 60%; this in theory
means that we are able to store two-thirds or about 3 billion m³ of Slovakia’s total annual natural gas consumption
(about 5 billion m³) in underground reservoirs. Practically,
however, the supplier of the last resort, which is the company Slovenský plynárenský priemysel, a. s., has 1.5 billion m³
reserved in the storage tanks for its gas, the rest is reserved
for other gas market participants. Slovak Energy Act, however, defines the so-called emergency state, declared by the
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Ministry of Economy (Paragraph 67, Article 8 of Act No.
251/2012 Coll.) in the event of incidents related to the natural gas supply. In case of an emergency the tank operator
interrupts gas extraction that was contracted for customers
outside Slovakia. Slovakia has merely commercial seasonal
natural gas storage facilities. Of all the Central European
countries, only Hungary has strategic storage facilities.
Technical capacity of underground storage facilities across
the EU is 80.3 billion m³. At the end of August 2014, the EU
storage facilities were filled on average up to 87 % of their
capacity and Ukrainian tanks unfortunately only to 48.5 %.
In case of any problems in the supply of natural gas, the
storage tanks are the first of the tools that will be used. During the gas crisis in 2009 there was enough gas in Europe,
but it was not located where it was needed. Interconnectors
were missing.
The situation has improved in this respect, Slovak-Hungarian gas interconnection pipeline will operate since the
end of 2014. Slovak-Polish gas pipeline is still in the planning-designing stage. The experience from 2009 shows that
on average, 2.5% of natural gas is extracted every week during normal winter operation, this figure increased to 7.5 %
per week during the interruption of the Ukrainian route
in January 2009. This experience should also be borne in
mind.
6. The volume of imported gas can also be significantly reduced by the use of renewable resources and the adoption
of measures to increase energy efficiency. This strategic option could also be called “away from natural gas. ”It also
expresses the fact that any supply problems with natural gas
slovak energy annual 2014
in Europe are the most harmful for gas itself as a commodity. Slovakia has minimum natural gas reserves and current
production represents 90 to 95 million m³ per year, which
represents less than 2% of annual consumption. However,
the thing that Slovakia could use more widely is biogas.
Sources of biomass used in the production of biogas come
from unused agricultural land, the livestock and municipal waste production. It would be possible to produce 760
million m³ of biogas from such sources of biomass that are
available in Slovakia, from which 456 million m³ of biomethane can be obtained after purification. It can be delivered
directly to the gas distribution network. The above amount
represents 8.3 % of the annual natural gas consumption in
Slovakia, which is not an insignificant number either. Of
course, this strategic option will be deployed at a minimum
in the 2014 – 2015 winter gas system operation, but it is a
serious challenge for the coming years.
Conclusion
The presented analysis shows that short-term interruption
of gas supplies via Ukraine will not significantly jeopardize Europe or Slovakia. There is decent maneuvering space
even in case of long term failure. However, there must be a
common will and mutual solidarity between EU Member
States. Any shortages of natural gas supply may also be a
source of speculative activity in the gas market. Long-term
dependence on Russian natural gas supplies will persist at
least until 2030 in Central European countries, and therefore also in Slovakia. It is not in the power of Central European states to completely eliminate this dependence, but it
can be significantly reduced.
125 gas industry
SPP JE ZÁRUKOU SPOĽAHLIVÝCH
DODÁVOK PLYNU PRE VŠETKÝCH
ZÁKAZNÍKOV NA SLOVENSKU
SPP nie je iba najväčším dodávateľom plynu na Slovensku, ale zároveň má najdlhšie skúsenosti v obchodovaní s plynom.
Obchod s plynom preto vníma s vyššou mierou zodpovednosti a v širšom kontexte ako iní hráči, čoho dôkazom sú
napríklad služby v oblasti energetického poradenstva či realizácia projektov zameraných na optimalizáciu spotreby plynu
u svojich zákazníkov. Navyše, ako najväčší dodávateľ zemného plynu pre slovenských odberateľov SPP zohráva kľúčovú
úlohu aj pri zabezpečení dodávok počas mimoriadnych situácií.
Plynová kríza v zime roku 2009 zastihla Slovensko, ale aj
ostatné európske krajiny, nepripravené. Neuplynulo ani šesť
rokov a otázka spoľahlivosti dodávok plynu je opäť na stole.
Skutočnosť, že SPP prešiel prednedávnom do 100-percentného vlastníctva štátu umožňuje, že v prípade situácií, akou
je prerušenie dodávok, budú všetky prijímané opatrenia sledovať výhradne záujmy Slovenska. To by však nebolo možné,
ak by SPP neprijal v posledných rokoch viacero konkrétnych
opatrení, vďaka ktorým je dnes samotná spoločnosť, a tým aj
Slovensko lepšie pripravené reagovať na vývoj na plynárenských trhoch či nepredvídateľné situácie, ako tomu bolo v roku
2009.
SPP má k dispozícii viacero nástrojov ako
zvládnuť prerušenie dodávok
Ako kľúčový dodávateľ zemného plynu na Slovensku,
a zároveň dodávateľ poslednej inštancie, má SPP v prípade
obmedzenia dodávok plynu z Ruskej federácie cez územie
Ukrajiny k dispozícii viacero nástrojov pre zabezpečenie
plynulého zásobovania svojich zákazníkov. V prvom rade sú
to dostatočné zásoby plynu v podzemných zásobníkoch na
území SR, ktoré sú v súčasnosti, pred začiatkom vykurovacej
sezóny, naplnené na takmer sto percent. V tejto súvislosti je tiež
dôležité spomenúť, že SPP má pre svojich zákazníkov uskladnený podstatne vyšší objem zásob plynu ako je na 30 dní, ktoré
dodávateľom plynu na Slovensku ukladá legislatíva.
V prípade dlhodobého obmedzenia dodávok je SPP pripravený aktívne nakupovať zemný plyn na spotových
trhoch. Ten by bol následne reverzným tokom z Českej
republiky a Rakúska prepravený na Slovensko. Reverzný tok je technicky pripravený na prípadné spustenie
v priebehu niekoľkých hodín. V takomto prípade by bolo
možné pokryť potreby zákazníkov SPP aj v prípade prerušenia
dodávok na dobu približne 6 mesiacov, čo je najhorší možný
scenár, s akým počíta Európska komisia. Zároveň existuje
možnosť rokovať aj so zahraničnými spoločnosťami, ktoré
majú uskladnený plyn v zásobníkoch na území Slovenska, aby
ho bolo možné využiť pre potreby slovenských odberateľov.
Dlhodobý kontrakt na nákup plynu je v Európe štandardnou obchodnou zmluvou a z pohľadu plynulého zásobovania Slovenska ide o kľúčový kontrakt. SPP je dodávateľom,
ktorý zásobuje plynom skoro 1,23 milióna zákazníkov,
a preto si nemôže dovoliť spoliehať sa v dodávkach len
na spotové trhy. Jedinou zárukou stabilných dodávok pre
takýto veľký počet zákazníkov sú preto dlhodobé kontraplynárenstvo
126
kty, ktoré využívajú všetci rozhodujúci dodávatelia plynu
v Európe.
Rozvojové ciele: trhový podiel, atraktívna
ponuka, podpora CNG
SPP si na Slovensku stále udržuje pozíciu kľúčového dodávateľa s aktuálnym 64 % trhovým podielom. Okrem svojho dlhodobého cieľa dosiahnuť vyrovnané hospodárenie
má spoločnosť rozpracovaných viacero rozvojových línií,
medzi inými aj pokračovanie v rozvoji predaja elektriny ako
svojej druhej energetickej komodity. Vstup na trh s elektrinou považuje SPP za úspešný, keďže do konca roka 2013
sa spoločnosti podarilo získať spolu 40 000 zmlúv a v tomto
roku už má podpísaných takmer 30 000 nových zmlúv. SPP
je tak dnes skutočne multikomoditným dodávateľom energií a súvisiacich služieb. Ako jediný dodávateľ energií je
prítomný vo všetkých regiónoch Slovenska a schopný obslúžiť
všetky segmenty zákazníkov. V duálnej ponuke energií, teda
ponuke elektriny a plynu od jedného dodávateľa, je produkt
Dve Energie od SPP jednou z najlepších ponúk spomedzi
tradičných dodávateľov.
SPP sa plánuje intenzívne venovať aj podpore využívania
CNG (stlačeného zemného plynu) ako alternatívneho paliva
v osobnej aj hromadnej doprave. Zemný plyn je čisté a ekologické palivo a podporu CNG, najmä z pohľadu pozitívneho
vplyvu na ovzdušie v mestách, vníma SPP ako svoj dôležitý
príspevok v oblasti zelenej energie. Dôležitou oblasťou aktivít
SPP bude aj snaha o výraznejšiu expanziu na zahraničné trhy,
a to najmä v Českej republike, kde je SPP už dnes prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CZ trhovou trojkou.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
SPP IS A GUARANTEE OF
RELIABLE GAS SUPPLIES TO
ALL CUSTOMERS IN SLOVAKIA
SPP is not only the largest gas supplier in Slovakia, but also has the most extensive experience with gas trading. It therefore perceives gas trading with a greater degree of responsibility and in a broader context than other players, which can
be seen, for instance, by the range of services in the field of energy consulting or the implementation of projects aimed at
optimising customers’ gas consumption. Additionally, as the largest natural gas supplier for Slovak customers, SPP plays a
key role also in securing supplies during extraordinary situations.
The gas crisis in the winter of 2009 caught Slovakia and
the other countries of Europe off guard. Not even six years
later and the issue of gas supply security is on the table once
again. The fact that SPP recently became 100% owned by the
state means that in situations like with supply disruptions, all
adopted measures will respect the exclusive interests of Slovakia. This would not be possible, however, if SPP had not taken
several specific steps in recent years thanks to which the company as well as Slovakia are better prepared to react to developments on the gas markets or unforeseeable situations like
the one in 2009.
SPP has several tools at its disposal to
manage supply disruptions
As a key supplier of natural gas in Slovakia, and concurrently as the supplier of last resort, SPP has various tools available to ensure the smooth supply of gas to its customers in the
event that supplies of gas from Russia via Ukraine are disrupted. Firstly, it has sufficient gas volume stored in underground
storages in Slovakia, which are almost one hundred percent
full before the beginning of the heating season. In this respect,
it is also important to mention that SPP has a substantially
greater volume of gas stored for its customers than the 30 days
imposed on gas suppliers in Slovakia by legislation.
In the event of long-term restrictions in supplies, SPP is
ready to purchase natural gas actively on the spot markets.
This would then be transported to Slovakia using the reverse
flow mode from the Czech Republic and Austria. Reverse flow
can be technically launched within a few hours if necessary.
slovak energy annual 2014
In such an event, it would be possible to cover the needs of
SPP’s customers even if supplies were disrupted for around
6 months, which is the worst possible scenario envisioned
by the European Commission. At the same time, there is the
option of negotiating with foreign companies that have gas
stored in the storage facilities in Slovakia so that it can be used
for Slovak consumers.
A long-term contract for the purchase of natural gas is a
standard commercial contract in Europe and when seen from
the perspective of smooth supplies to Slovakia, it is a highly crucial agreement. SPP supplies gas to almost 1.23 million
customers and so it cannot allow itself to rely solely on the spot
markets. The only real guarantee of stable supplies for such
a large number of customers is to have a long-term contract,
which is employed by all key gas suppliers in Europe.
Development goals: market share, attractive
offer, support for CNG
SPP still enjoys the position of key supplier in Slovakia with
a 64 % market share at present. In addition to its long-term
goal to achieve balanced economic management, the company has various development lines of business in the pipeline,
including the continued sale of electricity as its second energy commodity. SPP sees its entry to the electricity market as
a success, as the company had concluded some 40,000 contracts by the end of 2013, with another almost 30,000 new
contracts signed already this year. SPP is now therefore a multi-commodity supplier of energies and related services. It is the
only energy supplier to have a presence in every region of the
country and which is able to cater for all customer segments.
In the dual offer of energies, electricity and gas, from a single
supplier, the product called Dve Energie from SPP is one of the
best offers among traditional suppliers.
SPP plans to devote intensive support also to the use of
CNG (compressed natural gas) as an alternative fuel, both
in personal and public transport. Natural gas is a clean and
ecological fuel and support for CNG, especially in terms of
the positive impact on the air quality of towns and cities, is
seen by SPP as an important contribution to the field of green
energy. Another important area of SPP’s activities will be the
continued endeavour to deepen the company’s penetration of
markets abroad, especially in the Czech Republic, where SPP
is already number three on the market via its subsidiary SPP
CZ.
127 gas industry
Eustream – diaľnica
pre zemný plyn do Európy
Základným poslaním spoločnosti eustream, a.s., je preprava zemného plynu na Slovensko a cez jeho územie na európske
trhy. Od roku 1972 prepravil Eustream cez územie Slovenska viac ako 2,2 bilióna metrov kubických zemného plynu, čím
úspešne nadväzuje na takmer 160-ročnú históriu slovenského plynárenstva a pokračuje v 40-ročnej tradícii medzinárodnej prepravy plynu.
Eustream je prevádzkovateľom vysokotlakovej prepravnej
siete v Slovenskej republike a jeho prepravné kapacity využívajú významné energetické spoločnosti z krajín Európskej
únie, aj mimo nej. Prístup do siete umožňuje všetkým partnerom transparentným a nediskriminačným spôsobom v súlade
s európskou a slovenskou plynárenskou legislatívou. Svojim
klientom poskytuje širokú paletu služieb spojených s prepravou zemného plynu.
V oblasti prevádzky sa Eustream snaží o prevádzkovú dokonalosť. Kľúčovými prioritami sú bezpečnosť, spoľahlivosť a výkonnosť.
Jediným akcionárom spoločnosti Eustream je spoločnosť SPP
Infrastructure, a. s. Eustream vlastní 15 % akcií v spoločnosti
Central European Gas Hub AG (plynárenský hub na území
Rakúska).
História Eustreamu
1970
Tranzitní plynovod, k.p.
Praha
1993
divízia Slovtransgaz,
SPP, a.s.
2003
divízia Tranzit,
SPP, a.s.
Prepravná sieť zemného plynu v Slovenskej
republike
Prepravný systém spoločnosti Eustream predstavuje dôležité
energetické spojenie medzi Spoločenstvom nezávislých štátov
a Európskou úniou. Je prepojený s hlavnými prepravnými
trasami na Ukrajine, v Českej republike a Rakúsku. Prepravný
systém pozostáva zo štyroch až piatich paralelných potrubí
s priemerom 1 200/1 400 mm s prevádzkovým tlakom 73
barov. Tlakový diferenciál potrebný na plynulý tok plynu zabezpečujú štyri kompresorové stanice s výkonom takmer 650
MW. Najvýznamnejšia kompresorová stanica sa nachádza na
slovensko-ukrajinských hraniciach vo Veľkých Kapušanoch.
S celkovým výkonom takmer 300 MW ide o najväčšiu kompresorovú stanicu v krajinách EÚ. Denná technická kapacita
na vstupnom bode Veľké Kapušany je 2 288 GWh, čo predstavuje 220 miliónov metrov kubických zemného plynu za deň.
Najväčšia časť aktivít spoločnosti Eustream sa sústreďuje na
medzinárodnú prepravu zemného plynu.
2003
SPP - preprava, a.s.
• Veľké Kapušany (hraničný bod medzi Slovenskou
republikou a Ukrajinou)
• Budince (hraničný výstupný bod medzi Slovenskou
republikou a Ukrajinou)
• Veľké Zlievce (hraničný bod medzi Slovenskou republikou
a Maďarskom)
• Baumgarten (hraničný bod medzi Slovenskou republikou
a Rakúskom)
• Lanžhot (hraničný bod medzi Slovenskou republikou
a Českou republikou)
• Domáci bod (virtuálny agregovaný prípojný bod
k domácim zásobníkom a distribučnej sieti)
• prepravených viac ako 2,2 bilióny m3 zemného plynu cez územie Slovenska
• ročná kapacita prepravnej siete viac ako 80 miliárd m3 → asi 15-násobok spotreby plynu v SR
• 58,5 miliárd m3 plynu prepravených v roku 2013 → približne 8 % celkovej ročnej spotreby EÚ
www.eustream.sk
128
eustream, a.s.
Prístup ku kapacitám prepravného systému je založený na
princípe „Entry – Exit“. Zákazník si na vstup alebo výstup
do/z prepravného systému môže zvoliť jeden z nasledujúcich
vstupných/výstupných bodov:
Eustream – diaľnica pre zemný plyn do Európy už viac ako 40 rokov
plynárenstvo
2003
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Eustream umožňuje výmenu
vlastníctva plynu aj v tzv. virtuálnom obchodnom bode (Virtual
Trading Point), a to nielen medzi
užívateľmi siete s rezervovanou
prepravnou kapacitou, ale aj
medzi obchodníkmi s plynom.
V súvislosti s pripravovaným spustením reverzného toku smerom na Ukrajinu pribudol výstupný bod – Budince (hraničný
výstupný bod medzi Slovenskou
republikou a Ukrajinou). Po uvedení slovensko-maďarského plynovodného prepojenia do prevádzky sa bude využívať aj ďalší vstupný/výstupný bod
– Veľké Zlievce (hraničný bod medzi Slovenskou republikou
a Maďarskom).
Zvyšovanie energetickej bezpečnosti Slovenska
Eustream aktívne pracuje na projektoch, ktoré prispievajú k zvýšeniu energetickej bezpečnosti Slovenska a celého európskeho
regiónu. Strategický význam má budovanie nových tranzitných prepojení so susednými krajinami. Medzi najdôležitejšie patrí
prepojenie s Maďarskom, Poľskom a v neposlednom rade aj vybudovanie reverzného toku smerom na Ukrajinu.
Slovensko-maďarské prepojenie
Realizovaný obojsmerný plynovod s ročnou kapacitou 4,38
miliárd kubických metrov má dĺžku 110,7 kilometrov (z toho
18,6 kilometrov na slovenskom území a 92,1 kilometrov na
území Maďarska). Plynovodné prepojenie spája vysokotlakové prepravné systémy medzi Veľkými Zlievcami na slovenskej strane a maďarskou obcou Vecsés na predmestí Budapešti.
Slovensko-maďarský plynovod znamená nielen nové obchodné príležitosti pre Eustream, ale aj strategický význam pre
celú krajinu. Slovensku zabezpečí prístup k plánovaným
južným plynovodným koridorom alebo k LNG terminálu
v Chorvátsku. Maďarsko získa nový prístup k západoeuróp-
slovak energy annual 2014
skym plynárenským sieťam. Plynovod, ktorý je súčasťou
plánovaného európskeho severojužného koridoru prispeje
k európskej energetickej bezpečnosti a diverzifikácii prepravných trás.
Medzištátne prepojenie prepravných sústav Slovenskej republiky a Maďarska je prioritou aj pre Európsku komisiu, ktorá
projekt finančne podporila v rámci Európskeho energetického
programu pre obnovu (EEPR) vo výške 30 miliónov eur.
Celkové plánované investičné náklady prevyšujú sumu 170
miliónov eur (z toho na slovenskej strane asi 21 miliónov eur).
Stavebné práce na plynovodnom prepojení sa začali na jar
minulého roka a výstavba slovenskej časti bola ukončená tento
129 gas industry
rok v marci. V súčasnosti čaká Eustream na ukončenie prác na
maďarskej strane s cieľom začať testovaciu prevádzku plynovodu 1. septembra 2014. Očakávaný termín spustenia plynovodu do komerčnej prevádzky je január 2015.
Poľsko-slovenské prepojenie
Projekt poľsko-slovenského prepojenia predstavuje vybudovanie nového cezhraničného prepojenia tranzitných plynovodov. Prepojenie, ktoré je súčasťou plánovaného severojužného koridoru, diverzifikuje prepravné trasy, môže zvýšiť
likviditu trhu s plynom, podporiť bezpečnosť dodávok za
konkurenčné ceny a významnou mierou prispieť k zvýšeniu energetickej bezpečnosti celej Európskej únie. Značný
prínos projektu pre trh spočíva v podpore procesu liberalizácie plynárenských trhov, vo vytvorení podmienok na plynulé
toky plynu a v posilnení konkurenčnej výhodnosti plynu ako
dôležitého zdroja pre ekonomiku.
Partnermi projektu sú Eustream a spoločnosť GAZ-SYSTEM,
prevádzkovateľ prepravného systému v Poľsku. Obe spoločnosti očakávajú spolufinancovanie projektu z Európskej únie
v rámci programu celoeurópskej energetickej siete (TEN-E –
Trans-European Energy Network).
V otázke trasovania plynovodu štúdia odporúča tzv. východný variant, pri ktorom by sa prepravné siete mohli prepojiť
v bodoch Strachocina na poľskej strane s Veľkými Kapušanmi na Slovensku. Nový plynovod by tak mohol využiť kom-
plynárenstvo
130
presný výkon už existujúcej kompresorovej stanice vo Veľkých
Kapušanoch. Podľa štúdie by mal mať poľsko-slovenský plynovod dĺžku 164 km, z toho 106 km na slovenskom a 58 km
na poľskom území. Plánovaný termín spustenia do prevádzky
je rok 2018.
V súčasnosti sa poľsko-slovenské prepojenie, ktoré je prioritou
Európskej únie (PCI – projekty spoločného záujmu) a tvorí
súčasť Stratégie európskej energetickej bezpečnosti, nachádza
vo fáze prípravných prác. Eustream pokračuje v spolupráci
s partnerskou spoločnosťou Gaz-System. Ďalším spoločným
krokom je podanie žiadosti o finančnú podporu v rámci fondu CEF (Connecting Europe Facility) a zabezpečenie dokumentácie potrebnej na začatie výstavby.
Slovensko – ukrajinské prepojenie
V súlade s memorandom o porozumení podpísanom
spoločnosťami Eustream a Ukrtransgaz 28. apríla 2014 a úspešnou procedúrou Open Season, realizuje Eustream
stavebné práce na plynovode Vojany. Testovanie nového
plynovodného prepojenia je naplánované na koniec augusta
2014. Nový prepojovací bod Budince s jeho výstupnou kapacitou sa zaradí medzi ostatné prepojovacie body prepravnej
siete spoločnosti Eustream a bude sa ponúkať štandardným
a transparentným spôsobom. Zmluvne zakúpené kapacity sú
zákazníkom k dispozícii od 1. septembra 2014.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
The company eustream – the gas
highway to Europe
The basic mission of the company Eustream is the transmission of natural gas to Slovakia and through its territory to the
European markets. Since 1972, Eustream has transported over 2.2 billion cubic metres of natural gas through Slovakia,
and so successfully keeps up the country’s gas industry tradition spanning over 160 years, with 40 years of international
gas transmission.
The company Eustream is the operator of the high-pressure
transmission network in the Slovak Republic and its transmission capacities are used by key energy concerns from all over
the European Union and beyond. The company provides all
its partners with access to the network in a transparent and
indiscriminate way, in line with European and Slovak gas
legislation. The company offers its clients a broad palette of
services linked to gas transmission. In terms of its operations,
eustream strives constantly to achieve operational excellence,
with its key priorities being safety, reliability and performance.
The sole shareholder of Eustream is the company SPP Infrastructure, a. s. The company Eustream holds 15% of the shares
in the company Central European Gas Hub AG (gas hub in
Austria).
History of Eustream
1970
Tranzitní plynovod, k.p.
Praha
1993
divízia Slovtransgaz,
SPP, a.s.
2003
divízia Tranzit,
SPP, a.s.
2003
SPP - preprava, a.s.
2003
eustream, a.s.
The company eustream – Europe’s gas highway for over 40 years
• More than 2.2 trillion cubic metres of natural gas transmitted through Slovakia
• The annual capacity of the transmission network is more than 80 billion cubic metres → about 15 times
the gas consumption of the Slovak Republic
• 58.5 billion cubic metres of gas transported in 2013 → roughly 8% of total annual consumption of the EU
www.eustream.sk
Natural gas transmission
network in the Slovak Republic
The transmission system operated by
Eustream represents an important energy connection between the Commonwealth of Independent States and the European Union, being linked to the main
transmission lines in Ukraine, the Czech
Republic and Austria. The transmission
system is made up of four to five parallel
pipelines of 1200/1400 mm in diameter
with an operating pressure of 73 bars.
The pressure differential required for the
smooth flow of gas is dealt with by the
four compressor stations with an output
of almost 650 MW. The most important of these compressor
stations is located at the Slovak-Ukrainian border in Veľké Kapušany. With a total output of almost 300 MW, it is the largest
slovak energy annual 2014
compressor station in the EU. The daily technical capacity at
the entry point of Veľké Kapušany is 2 288 GWh, which represents 220million cubic metres of natural gas a day. The pre-
131 gas industry
dominant aspect of Eustream’s activities is concentrated on
international transit.
Access to the capacities of the transmission system is based on
the “Entry – Exit” principle. Upon entry or exit to/from the
transmission system, the customer can choose between the
following entry and exit points:
• Veľké Kapušany (border point between the Slovak Republic
and Ukraine)
• Budince (border exit point between the Slovak Republic
and Ukraine)
• Veľké Zlievce (border point between Slovak Republic and
Hungary)
• Baumgarten (border point between the Slovak Republic
and Austria)
• Lanžhot (border point between the Slovak Republic and
the Czech Republic)
• Domestic point (virtual aggregated connection point to
domestic storage facilities and the distribution network)
The company Eustream also enables a change of gas ownership at the so-called Virtual Trading Point, not just for users
of the network with reserved transmission capacity, but also
for gas traders.
In connection with the launch of the reverse gas interconnector toward Ukraine into operation, another exit point is being
established at Budince (border exit point between the Slovak
Republic and Ukraine). The Veľké Zlievce entry/exit point will
be used after the prepared launch of the Slovakia-Hungary
gas interconnection into operation (border point between the
Slovak Republic and Hungary).
Raising the energy security of Slovakia
The company Eustream works actively on projects that contribute to increasing the energy security of Slovakia and the European region as a whole. Participating in the development of new transit connections with neighbouring countries is of strategic
importance for the company. The most important of these include the connections with Hungary and Poland, and also the
reverse flow toward Ukraine.
Slovakia-Hungary gas interconnection
This two-way gas pipeline with an annual capacity of 4.38 billion cubic metres covers a length of 110.7 kilometres (18.6 kilometres on the Slovak side and 92.1 kilometres on the Hungarian side). The gas interconnection links up the high-pressure
gas transmission systems between Veľké Zlievcein Slovakia
and the Hungarian village of Vecséson the outskirts of Budapest.
The strategic importance of the project for Slovakia lies in securing access to the planned southern gas corridor, or rather
to the LNG terminal in Croatia. The cross-border project of
linking up the transmission systems of the Slovak Republic
and Hungary contributes significantly to increasing the level
of energy security in Europe and to the diversification of transmission routes, making it a priority not just for Eustream and
its Hungarian counterpart, but also for the governments of
both countries and the European Commission. The planned
financial support as part of the European Energy Programme
for Recovery (EEPR) is EUR 30 million. The total anticipated investments costs exceed EUR 170 million (of which about
EUR 21 million will come from the Slovak side).
Construction work on the gas interconnection was started in
the spring of 2013 and work on the Slovak side was completed
in March2014. The company Eustream is currently awaiting finalization of work on the Hungarian side with the aim of
starting joint testing operations as of1 September 2014.
The projected launch of the gas pipeline into commercial
operation is planned for January 2015.
Poland-Slovakia gas interconnection
The project of the Poland-Slovakia gas interconnection
signifies the establishment of a new cross-border interconnection of transit gas pipelines. The connection,
which is part of the planned North-South gas corridor,
diversifies transmission routes, may increase liquidity
on the gas market and boost the security of supplies
at competitive prices, while greatly contributing to
increasing the energy security of the whole European
Union.
plynárenstvo
132
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
A major benefit of the project for the market will be its support
for the process of gas market liberalisation by creating the conditions for the smooth flow of gas and by raising the competitive advantage of gas as an important source for the economy.
The partners of the project are Eustream and the company
GAZ-SYSTEM, the gas transmission system operator in Poland. Both companies expect co-financing of the project from
the European Union as a part of the programme Trans-European Energy Networks (TEN-E).
Regarding the proposed route for the gas pipeline, the study
recommends the so-called eastern variant, according to which
the transmission networks could be connected at Strachocina
on the Polish side and Veľké Kapušany in Slovakia. The new
gas pipeline could therefore utilise the compression output of
the existing compressor station in Veľké Kapušany. According
to the study, the Poland-Slovakia gas interconnection should
cover a length of 164 km, of which 106 km would be on the
Slovak side and 58 km in Poland. The project is envisaged to
be operational in 2018.
The Poland-Slovakia Interconnector – as a priority of the EU
PCI list and forming part of the European Energy Security
Strategy – is in the phase of preparatory works. The company
eustream together with its partner Gaz-System are progressing
in their cooperation aimed at submitting the CEF application
and compiling the documentation required for the start of the
construction.
slovak energy annual 2014
Slovakia-Ukraine interconnection
In line with the Memorandum of Understanding signed between Eustream and Ukrtransgaz on 28 April 2014, and the
recent successful Open Season procedure, eustream is moving
forward with construction work on the Vojany pipeline. The
project is on track with pre-commissioning testing towards
the end of August 2014. The capacities for the exit point at
Budince are now available for booking via the normal procedure of third party access, as defined in the operational order
of Eustream. The contracted booked capacity is ready for shippers since 1 September 2014.
133 gas industry
Slovensko má zabezpečené
núdzové zásoby ropy
Rozhovor s Ivanom Krivosudským,
predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Transpetrol
Transpetrol v júni tohto roku podpísal dodatok k zmluve,
na základe ktorého dodá českej firme v rokoch 2015 a 2016
celkovo osem miliónov ton ruskej ropy Rebco. Prečo je tento krok dôležitý pre zabezpečenie energetickej bezpečnosti
Slovenska?
Spoločnosť Transpetrol a. s. zabezpečuje dodávky a tranzit
ropy pre svojich odberateľov na slovenskom úseku ropovodu Družba. V súčasnosti je jeho kapacita využitá len
približne z polovice. Aj preto je naším cieľom stabilizovanie
dodávok pre našich partnerov, resp. ich zvyšovanie. Výsledkom tejto permanentnej snahy, ktorá je okrem iného aj plodom našej obchodnej diplomacie a, samozrejme, aj rokmi
preukazovanej spoľahlivosti a bezpečnosti prepravy ropy,
je aj kontrakt s tradičným partnerom z Českej republiky.
Aj vďaka nemu sa posilňuje význam Slovenska ako tranzitnej krajiny v rámci prepravy ropy a samozrejme tento
obchodný vzťah má priamy vplyv aj na ekonomiku a efektivitu prevádzky ropovodnej siete na Slovensku. Vytvára
však aj priestor pre hlbšiu kooperáciu medzi jednotlivými
partnermi v oblasti ropného priemyslu, čo má priamy dosah na zvyšovanie spomínanej energetickej bezpečnosti SR.
Ukrajina už pred pár mesiacmi prestala plniť podzemné
zásobníky plynu, čiže sa musíme viac spoliehať na vlastné
zdroje. Aká je aktuálna situácia s uskladňovaním plynu
u nás?
Naša spoločnosť sa zaoberá výlučne prepravou a skladovaním ropy a ropných produktov. Pokiaľ teda vašu otázku
transponujeme na ropu, môžem konštatovať, že úroveň
zásob ropy na Slovensku k dnešnému dňu plne korešponduje s legislatívou, resp. normami, ktoré pre oblasť núdzových
zásob ropy prijala Európska únia. Ich objem by mal zodpovedať 90 dňom priemerných denných dodávok. V súčasnosti objem núdzových zásob ropy a ropných výrobkov je
na úrovni 97 dní.
Najbližšie chcete pokračovať v programe technicko-investičného rozvoja, s cieľom zvyšovania environmentálnej
bezpečnosti systému ropovodnej siete, v zefektívnení prevádzky ropovodného systému. Akými konkrétnymi krokmi to chcete dosiahnuť?
plynárenstvo
134
Spoločnosť Transpetrol
a. s. prevádzkuje ropovod Družba na slovenskom území so všetkými náležitosťami, ktoré
si prevádzka takýchto zariadení vyžaduje. Jednou
z najdôležitejších oblastí je samozrejme aj environmentálna bezpečnosť celého systému, a to
aj vzhľadom na to, že ropovod Družba prechádza
z pohľadu ochrany životného prostredia a krajiny mimoriadne exponovanými územiami a chránenými oblasťami.
V tomto prípade ide aj vzhľadom na technologický a technický vývoj o kontinuálny proces, ktorý za vyše 50 rokov
prevádzky ropovodu zaznamenal neuveriteľný pokrok.
Ropovod Družba na území SR je preto dnes modernou
a bezpečnou trasou na prepravu ropy, a to nielen z pohľadu monitorovania celého systému, ale aj z pohľadu
jeho efektívnej ochrany pred haváriami a poruchami. Popri tom je dôležité sledovať aj efektivitu celej
prevádzky. Tlak zákazníkov na znižovanie prepravných nákladov je veľký a konkurencia – tak, ako
v iných oblastiach – je taktiež silná. Dlhoročné skúsenosti,
ale aj neustály profesijný rast odborníkov, ktorí sa v rámci
našej spoločnosti venujú tejto problematike, nás však klasifikujú na špičku v rámci Európy aj v oblasti efektivity prepravy, resp. ekonomiky celého procesu. Dokumentujú to
každoročne dosahované plánované hospodárske výsledky
spoločnosti, a to aj napriek negatívnemu vývoju v oblasti
prepravy ropy v posledných rokoch. Aj v najbližších rokoch
chceme zabezpečovať zvyšovanie environmentálnej bezpečnosti ropovodu a efektivitu jeho prevádzky tak, aby
sme boli pre našich zákazníkov zaujímavým partnerom.
Budeme rekonštruovať nielen nadzemné úseky, ale aj spojové body ropovodu, chceme modernizovať riadiaci informačný systém, únikový detekčný systém, meracie stanice
ropy a ďalšie technologické zariadenia. Ale rovnako máme
v pláne napríklad rekonštrukciu kalových polí našich čistiarní odpadových vôd a množstvo ďalších investičných akcií s cieľom udržať ropovod Družba na našom území v dokonalej kondícii a na tej najvyššej technologickej a bezpečnostnej úrovni.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Slovakia has secured
emergency oil stocks
Interview with Ivan Krivosudský,
Chairman of the Board of Directors of Transpetrol
Transpetrol signed an addendum to the contract in June of
this year under which it will deliver a total of eight million
tons of Russian oil Rebco to the Czech company in the years
2015 and 2016. Why is this step so important in ensuring
energy security of Slovakia?
The company Transpetrol a.s. ensures supplies and transit
of oil for its customers in the Slovak section of the Druzhba
pipeline. Today, its capacity is used only by about a half. Also
therefore our aim is to stabilize the supplies for our partners,
respectively to raise them. The result of this permanent effort,
which is, among other things, the fruit of our business diplomacy and, of course, of years of attestation of safety and security of transport of oil, is also a contract with a traditional
partner from the Czech Republic. Also thanks to this partner
the importance of Slovakia as a transit country within the oil
transportation strengthens and of course this commercial relationship has a direct impact on the economy and efficiency
of the oil pipeline network operation in Slovakia. But it also
creates space for deeper cooperation between the individual
partners in the oil industry, which has a direct impact on increasing the above mentioned energy security of the Slovak
Republic.
Already a few months ago Ukraine stopped filling of underground gas storage facilities, so we have to rely more on our
own resources. What is the current situation with the storage
of gas in our country?
Our company deals exclusively with the transport and storage
of oil and oil products. So if we transpose your question to
oil, I can say that the level of oil reserves in Slovakia to date
fully corresponds with the legislation, respectively standards
adopted by the European Union for the field of emergency oil
stocks. Their volume should equal to 90 days of average daily
supply. Currently, the volume of emergency stocks of oil and
oil products is at the level of 97 days.
In the next time, you would like to continue the program of
technical and investment development, with the aim of improving the environmental safety of oil pipeline network system, in streamlining the operation of the pipeline system. By
which specific steps do you want to achieve it?
The company Transpetrol a.s. operates the Druzhba pipeline
on the Slovak territory with all the formalities that the operation of such equipment requires. One of the main areas is
of course the environmental safety of the whole system, and
slovak energy annual 2014
that also due to the fact that the Druzhba pipeline passes from
the point of view of environmental and landscape protection
particularly exposed areas and protected areas. In this case
it is also in the light of the technological and technical development a continuous process, which has seen incredible progress in the more than 50 years of operation of the oil pipeline.
Druzhba pipeline is therefore on the territory of the Slovak
Republic nowadays a modern and safe route for oil transport,
not only in terms of monitoring of the entire system, but also
in terms of its effective protection against accidents and failures. In addition to it, it is also important to monitor the efficiency of the whole operation. The pressure from customers
to reduce transport costs is high and competition – so as in
other areas – is also strong. Many years of experience, as well
as ongoing professional development of experts who deal with
the issue experts within our company, however, classify us to
the top within Europe also in the field of transport efficiency,
respectively economy of the whole process. It is documented
by annually achieved planned economic results of the company despite negative development in the field of oil transport in
the recent years. Also in the coming years we want to ensure
increase of environmental safety of the pipeline and efficiency of its operation so that we can be an attractive partner for
our customers. We will reconstruct not only the above-ground
sections but also linking points of the pipeline. We want to
modernize the management information system, leakage detection system, the oil metering stations and other technological equipment. But equally we plan e.g. reconstruction of
sludge fields of our wastewater treatment plants and a number
of other investment actions with the aim to keep the Druzhba
pipeline in our country in a perfect condition and at the highest level of technology and security.
135 gas industry
Slovensko potrebuje vhodné
alternatívy na dodávky ropy
Rozhovor s Robertom Nemcsicsom, splnomocnencom MHSR pre prípravu
a realizáciu projektu ropovodu Bratislava – Schwechat Pipeline (BSP)
Slovensko musí nájsť vhodnú alternatívu, ako si zabezpečiť vlastnú energetickú
bezpečnosť v oblasti dodávok ropy. Aj vzhľadom na súčasnú krízu na Ukrajine sa táto
téma za posledné mesiace stáva čoraz viac aktuálnou. Východiskom sú dve nové
ropovodné trasy, ktoré majú predstavovať vhodnú energetickú alternatívu.
Slovensko získava takmer všetku ropu z Ruska prostredníctvom ropovodu Družba, konkrétne jeho južnej vetvy,
ktorá prechádza cez územie Ukrajiny. Prehlbujúci sa konflikt medzi Moskvou a Kyjevom nastoľuje mnohé otázky
týkajúce sa alternatívnych možností dopravy tejto strategickej suroviny. „Našim záujmom je maximálna spolupráca pri preprave tejto komodity do Európy a rozširovanie
významu ropovodu Družba. Trend poklesu objemov
prepravy ropy, vyvolaný znížením požiadaviek zo strany
niektorých odberateľov v zahraničí v uplynulých rokoch,
musí byť tiež impulzom pre zintenzívnenie procesu hľadania nových možností v oblasti tranzitu ropy územím SR,”
objasňuje v rozhovore Ing. Robert Nemcsics, splnomocnenec Ministerstva hospodárstva SR pre prípravu a realizáciu
projektu ropovodu Bratislava – Schwechat Pipeline (BSP).
Ako vnímate súčasnú situáciu, pokiaľ ide o dodávky ropy?
Súčasná situácia je zatiaľ stabilizovaná. Mimochodom,
ropovod Družba patrí medzi strategické dopravné trasy aj
vzhľadom na to, že ide o jedno z najdlhších energetických
potrubí na svete, s jednou z najväčších prepravných
kapacít. Súčasný stav dodávok je taký, že sme od začiatku
krízy na Ukrajine žiadne výpadky v preprave nezaznamenali. Práve naopak, harmonogram, ktorý je stanovený na
dodávky ropy v rámci tranzitnej prepravy cez Ukrajinu, sa
plní v týchto mesiacoch dokonca často lepšie ako v minulosti. Slovensko je od dodávok z Družby závislé na sto percent – denne prepraví približne 115 tisíc barelov.
Čo je pre spoločnosť Transpetrol aktuálne prioritou?
Ide najmä o hľadanie vhodných alternatív v prípade, že by
dodávky ropy prostredníctvom ropovodu Družba zaznamenali nejaký zásadnejší problém. Netýka sa to len ukrajinskej krízy. Alternatívu na dodávky ropy by krajina mala
mať aj bez ohľadu na aktuálny stav. Spoločnosť Transpetrol
sa o to intenzívne snaží už viac ako desať rokov. O vybudovaní takejto plnohodnotnej alternatívnej trasy dodávok
ropy sa na Slovensku diskutuje už niekoľko rokov. Uvažovalo sa najmä o prepojení slovenského a rakúskeho ropovod-
plynárenstvo
136
ného systému, o možnosti reverzného chodu českej vetvy ropovodu Družba alebo
o modernizácii a zvýšení kapacity ropovodu Adria.
O akých vhodných alternatívach sa uvažuje dnes?
Ide o dva projekty, ktoré by mohli riešiť alternatívne dodávky
ropy. Prvým je rekonštrukcia ropovodu Adria medzi Slovenskom a Maďarskom. Jeho hlavným cieľom je zvýšenie
prepravnej kapacity Adrie na 6 miliónov ton ročne. Na rekonštrukcii Adrie sa bude podieľať okrem skupiny MOL,
respektíve rafinérie Slovnaft, aj spoločnosť Transpetrol.
Druhým projektom je ropovodné prepojenie medzi Slovenskom a Rakúskom pod názvom Bratislava – Schwechat
Pipeline (BSP), ktoré realizujú spoločne spoločnosti Transpetrol a OMV. Napriek tomu, že tieto projekty sú rozličné,
respektíve majú rôzne ciele, z primárneho pohľadu a z pohľadu energetickej bezpečnosti Slovenska, sú nesmierne
dôležité ako možná alternatíva pre tranzit a dopravu ropy.
V čom vidíte ich prínos pre našu energetickú bezpečnosť,
keďže sa veľa hovorí o možných rizikách spojených s prerušením dodávok ropy?
Otázku energetickej bezpečnosti musí aktuálne riešiť celá
Európska únia, pretože uvedené projekty patria medzi strategické aj v rámci celej Európy. Prípadný výpadok ropovodu Družba dnes Slovensko nedokážeme plnohodnotne
a okamžite nahradiť. Pevne veríme, že k fatálnemu stavu,
kedy by na naše územie prestala prúdiť ropa ropovodom
Družba, nedôjde. Radikálne by sa tým totiž pravdepodobne zmenila aj celá európska mapa prepravy ropy. Prípadný výpadok v dodávkach po tejto trase bude možné
nahradiť až po ukončení projektu rekonštrukcie ropovodu
Adria, respektíve ropovodu BSP, s využitím možnosti jeho
reverzného toku. Tak spomínanú rekonštrukciu ropovodu ADRIA, ako aj plánovaný projekt ropovodu medzi
Bratislavou a Schwechatom zaradila Európska komisia do
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky
zoznamu projektov spoločného záujmu (PCI). Na Slovensku teda hľadáme reálne možnosti na to, aby sme dokázali
nielen udržať, ale naopak aj zintenzívniť objemy prepravy ropy. A najmä, aby sme zvýšili našu energetickú bezpečnosť v oblasti dodávok ropy.
Ak hovoríme o projekte BSP, sú tam nejaké potenciálne
riziká z pohľadu ekológie?
Všetky posudky projektu ropovodu BSP z oblasti environmentu vypracovali nezávislé nadnárodné agentúry
a inštitúcie. Akcionárom spoločnosti BSP GmbH so sídlom vo Viedni je rakúsky akcionár (OMV), pre ktorého je
otázka ochrany životného prostredia nielen tradíciou, ale
vždy a za každých okolností aj maximálnou prioritou. Z
posudzovania viacerých alternatív trasovania vyšiel jednoznačne ako najlepší variant tzv. „mestský koridor“,
t. j. trasa vedúca okolím Bratislavy. V prípade variantu tzv.
„karpatského koridoru“ by na Slovensku pribudlo ďalších
viac ako sto kilometrov ropovodu oproti súčasnému
stavu. V tomto prípade by však išlo o konvenčný ropovod.
V prípade mestského koridoru ide rádovo asi o 15 kilometrov trasy vedúcej územím Bratislavy, respektíve jej okrajovými časťami, no s takým technickým riešením, ktoré
anuluje akýkoľvek problém z dôvodu poruchy ropovodu
vo vzťahu k životnému prostrediu. Uvažované vysoko
sofistikované riešenia vedenia ropovodu v mikrotuneloch
a špeciálnych chránených potrubiach spolu s dokonalým
monitoringom zamedzujú nielen ekologickej havárii
v dôsledku poruchy na trase ropovodu, ale aj z dôvodu
živelnej pohromy a podobne. Spoločnosť BSP, ktorá
pripravuje toto prepojenie ropovodu Družba a rafinérie
Schwechat, investovala od roku 2003 do projektu už viac,
ako 12,5 milióna eur. Väčšina prostriedkov bola zatiaľ
použitá na práce súvisiace s rakúskym úsekom ropovodu,
ktorý reprezentuje dve tretiny z jeho celkovej dĺžky, a to
na výkupy pozemkov, práva prechodu, projekčné práce,
analýzy či ďalšie činnosti bezprostredne súvisiace s projektom a jeho trasovaním, či technickým a technologickým
riešením.
Vidíte východiská v súčasnej situácii?
Prioritou je udržať plynulé dodávky ropy prostredníctvom ropovodu Družba a stabilizovať, respektíve zvyšovať
ich objem. Tu musí významnú úlohu zohrať, a aj zohráva,
obchodná diplomacia a schopnosti a skúsenosti odborníkov v oblasti obchodu, prípadne tranzitu ropy aj v rámci
spoločnosti Transpetrol a. s. Z hľadiska ďalšieho rozvoja je
slovak energy annual 2014
samozrejme rovnako dôležitá aj rekonštrukcia ropovodu
Adria a realizácia projektu BSP. Žiadne iné rozvojové projekty v tejto oblasti Slovensko totiž nemá. Toto sú zároveň
kľúčové témy, o ktorých je možné hovoriť z hľadiska posilnenia energetickej bezpečnosti Slovenska v oblasti dodávok
ropy. Dnes nie je dôležité, ktorý projekt je pre našu krajinu
významnejší. Obidva budúce ropovody sú totiž rovnako
významné, pretože aj keď plnia trochu iné ciele, z hľadiska energetickej bezpečnosti sú jednoducho nevyhnutné.
Proces plánovania nových ropovodných trás však nemôže
byť realizovaný bez diskusie, posúdenia a schvaľovania na
úrovni samospráv a následne aj príslušných orgánov štátnej správy. Dnes je v prípade ropovodu BSP našou úlohou
navrhnutie trasy tak, aby mala čo najmenej konfliktných
miest, aby bola z hľadiska realizácie čo najefektívnejšia
a splnila tak národohospodársky rozmer, ako aj požiadavky a všetky kritériá z pohľadu ochrany životného prostredia, vôd či ľudí žijúcich v dotknutom území.
Čo vás v tejto oblasti čaká do ďalších mesiacov?
V prípade ropvodu ADRIA a jeho rekonštrukcie podpísala spoločnosť Transpetrol a. s. memorandum o spolupráci
s rafinériou Slovnaft, respektíve s koncernom MOL. Predpokladám, že s realizáciou tohto projektu sa začne už v priebehu najbližších mesiacov. V prípade projektu ropovodu BSP, ktorého začiatky siahajú už do roku 2003, ide
v súčasnosti predovšetkým o detailné určenie vhodnej trasy, ktorá bude ekonomicky aj ekologicky najprijateľnejšia
v rámci tzv. „mestského koridoru“ a o jej zapracovanie do
nového územného plánu mesta Bratislavy. Jedným z benefitov tohto projektu pre obyvateľov Bratislavy a Žitného
ostrova je okrem iného aj to, že umožní odkloniť súčasnú
trasu ropovodu Družba mimo územie CHKO Žitný ostrov. Výrazne by sa tým zvýšila ekologická bezpečnosť,
resp. ochrana vodných zdrojov v tejto oblasti. Pre toto
riešenie je potrebné nájsť už spomínaný vhodný konsenzus medzi ochranármi, mestom, samosprávou, ale i verejnosťou. Toto prepojenie následne výrazne zvýši význam
440-kilometrovej trasy ropovodu Družba, navýši príjmy
do štátneho rozpočtu a zabezpečí nám v prípade krízového
režimu možnosť reverzného toku ropy, čo je aj vzhľadom
na aktuálnu situáciu a spomínanú energetickú bezpečnosť
krajiny mimoriadne dôležité. Spolu s rekonštruovaným
ropovodom ADRIA sa tak na vytvoria podmienky pre
mimoriadne potrebnú diverzifikáciu zdrojov v oblasti
dodávok ropy na Slovensko.
137 gas industry
Slovakia needs suitable
alternatives to oil supplies
Interview with Robert Nemcsics, Representative of the Ministry of Economy of the Slovak Republic
for the preparation and implementation of the Bratislava – Schwechat Pipeline project (BSP)
Slovakia must find a suitable alternative how you ensure its own energy security of oil supply. Even given the current
crisis in Ukraine this topic is becoming increasingly topical in recent months. A starting point are two new pipeline routes
which should be a valid energy alternative.
Slovakia gets almost all oil from Russia via the Druzhba pipeline, specifically its Southern branch, which passes Ukraine.
Deepening conflict between Moscow and Kiev raises many
questions concerning alternative transport options of this
strategic raw material. “Our interest is maximum cooperation in the transport of this commodity to Europe and the
expansion of the importance of the Druzhba pipeline. The
downward trend in crude oil transportation volumes, driven by reductions by some customers abroad in recent years,
must also be an impetus for intensifying the search for new
possibilities in the field of oil transit through the territory
of the Slovak Republic”, explains Ing. Robert Nemcsics, Representative of the Ministry of Economy for the preparation
and implementation of the Bratislava - Schwechat Pipeline
project (BSP) in an interview.
How do you perceive the current situation regarding
the supply of oil?
The current situation is stabilized up to now. By the way, the
Druzhba pipeline belongs to the strategic transport routes
also in view of the fact that it is one of the longest energy
pipelines in the world, with one of the largest transport capacities. The current state of supply is that we have not recorded any outages in the transport since the beginning of
the crisis in the Ukraine. On the contrary, the schedule laid
down on oil supplies within the transit through the Ukraine
is filled during these months often even better than in the
past. Slovakia is dependent on the supply of Druzhba pipeline to one hundred percent – it transports about 115,000
barrels a day.
What is the currently the priority for the company
Transpetrol?
In particular, we seek suitable alternatives in the event that
oil supplies through the Druzhba pipeline would have a
more fundamental problem. This is not only the Ukrainian crisis. The country should have an alternative to the oil
supplies also regardless of the current state. Transpetrol is
intensively trying it for more than ten years. The construction of such a full-fledged alternative route of oil supplies is
already discussed for several years in Slovakia. Particular-
plynárenstvo 138
ly the interconnection of the Slovak and Austrian pipeline
system has been considered, the possibility of reverse flow
of the Czech branch of the Druzhba pipeline or modernizing and increasing of the capacity of the Adria pipeline.
Which suitable alternatives are considered today?
These are two projects that could address alternative oil
supplies. The first one is the reconstruction of the Adria
pipeline between Slovakia and Hungary. Its main objective
is to increase the transport capacity of Adria to 6 Million
tonnes per year. In addition to the group MOL, respectively
Slovnaft refinery, also the company Transpetrol will participate on the reconstruction of Adria. The second project
is an oil pipeline link between Slovakia and Austria called
Bratislava – Schwechat Pipeline (BSP), which is undertaken
jointly by the companies Transpetrol and OMV. Although
these projects are different, respectively have different objectives, from the primary point of view and from the point
of view of energy security of Slovakia they are extremely
important as a possible alternative for transit and transportation of crude oil.
Where do you see their contribution to our energy security, since a lot is talked about the potential risks associated
with oil supply disruption?
The entire European Union must currently deal with the
issue of energy security, since these projects are among the
strategic ones also across Europe. Slovakia cannot fully
and immediately replace a possible outage of the Druzhba
pipeline. We firmly believe that it does not come to a fatal
condition, when flow of crude oil to our territory through
the Druzhba pipeline would cease. The entire European oil
transport map would also probably change by that. A possible outage in the supplies on this route will be possible to
replace after the completion of the reconstruction project of
the Adria pipeline, respectively BSP pipeline first, using the
possibility of its reverse flow. The European Commission
has included the above mentioned reconstruction of Adria
pipeline as well as the planned project of the pipeline between Bratislava and Schwechat in the list of the projects of
common interest (PCI). In Slovakia, we are therefore look-
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Ministry of Economy of the
Slovak Republic
ing for real possibilities not only to maintain, but on the
contrary to intensify the volumes of oil transportation and
especially, to increase our energy security in the supply of
crude oil.
When we speak of BSP project, are there any potential
risks in terms of ecology?
All assessments of the BSP pipeline project in the field of
environment have been elaborated by independent supranational agencies and institutions. The shareholder of BSP
GmbH based in Vienna is an Austrian shareholder (OMV),
for whom the issue of environmental protection is not only a
tradition, but always and in all circumstances also the maximum priority. From the consideration of various alternatives of routing so-called “Urban corridor”, i.e. a route leading around Bratislava, came out clearly as the best variant.
In the case of a variant called “Carpathian Corridor” there
would be more than one hundred additional kilometres of
the pipeline needed compared to the current situation in
Slovakia. In this case, however, it would be a conventional
pipeline. In case of urban corridor there would be about 15
miles of route leading through Bratislava area, respectively the periphery, but with such a technical solution which
nullifies any problem due to a malfunction of the pipeline
in relation to the environment. Considered highly sophisticated solutions of the pipeline routing in microtunnels and
special protected pipes together with perfect monitoring
prohibit not only any ecological disaster due to a failure on
the pipeline route, but also due to natural disaster and the
like. The company BSP, which prepares this interconnection
of the Druzhba pipeline and the Schwechat refinery, invested already more than 12.5 million Euros in the project since
2003. Most of the funds was until now used for works related to the Austrian section of the pipeline, which represents
two-thirds of its total length, and that to purchase the land,
rights of passage, design works, analysis and other activities
directly related to the project and its routing or technical
and technological solution.
Do you see outcomes in the current situation?
The priority is to maintain continuous oil supplies through
the Druzhba pipeline and stabilize, respectively, increase
their volume. The trade diplomacy and the skills and experience of experts in the field of trade, or transit of oil also
within the company Transpetrol a.s. must play and even
plays an important role. From the perspective of further
development also the reconstruction of Adria pipeline and
slovak energy annual 2014
the implementation of BSP project are equally important.
Slovakia namely does not have any other development projects in this area. These are also the key topics which can be
talked about from the perspective of strengthening of energy security of Slovakia in the field of oil supplies. Today it
is not important which project is more significant for our
country. Both future pipelines are in fact equally important,
because although they fulfil somewhat different objectives,
in terms of energy security they are simply necessary. The
process of planning of new oil transport routes, however,
cannot be realized without discussion, evaluation and approval at the self-government level and subsequently also
of the respective government bodies. Today, in case of BSP
pipeline our task is to propose the route so that it has the
least conflicting places, it is most efficient in terms of implementation and thus fulfils the economic dimension as
well as the requirements and all criteria in terms of protection of environment, water or people living in the affected
territory.
What expects you in this area in the next months?
In case of Adria pipeline and its reconstruction the company Transpetrol a.s. signed a Memorandum of Cooperation with the refinery Slovnaft, respectively with the MOL
Group. I assume that the implementation of this project will
begin already within the next months. In case of BSP pipeline project, whose beginnings date back as early as 2003, an
appropriate route which will be economically and ecologically most acceptable within the so-called “Urban corridor”
and its incorporation into the new regional plan of the city
of Bratislava has to be currently designated in detail. One of
the benefits of this project for the people of Bratislava and
Žitný ostrov (Rye Island) is among other things that it will
allow to divert the current route of the Druzhba pipeline
outside of the protected landscape area Žitný ostrov. The
ecological safety, respectively protection of water resources
in this area would significantly increase. For this solution
it is necessary to find the already mentioned suitable consensus between the conservationists, city, self-government
and the public. This link will then greatly increase the importance of the 440-kilometer route of Druzhba pipeline,
will increase the income of the state budget and give us the
possibility of a reverse flow of oil in case of crisis, which is
extremely important also due to the current situation and
the mentioned energy security of the country. Thus together with the reconstructed Adria pipeline conditions for
the much needed diversification of sources of oil supplies to
Slovakia will be created.
139 gas industry
Podzemné zásobníky plynu sú
dôležitým nástrojom pri zaisťovaní
energetickej bezpečnosti Slovenska
Rozhovor s Martinom Bartošovičom, generálnym riaditeľom NAFTA a. s.
NAFTA a. s. prevádzkuje najväčší komplex podzemných zásobníkov plynu na Slovensku. Kombinácia priaznivých geologických podmienok a výhodnej polohy zásobníkov NAFTA a. s., ktoré sú v blízkosti tranzitného systému, zásobujúceho západných a južných susedov Slovenska, vytvára ideálne predpoklady pre vznik jedného z kľúčových uzlov európskej
plynárenskej siete. O pripravenosti systému zásobníkov spoločnosti NAFTA a. s. zvládnuť aj neočakávané situácie sme hovorili s generálnym riaditeľom NAFTA a. s. Martinom Bartošovičom.
Aká je hlavná úloha podzemných zásobníkov?
V bežnej prevádzke fungujú zásobníky v plynárenskej
sústave ako akýsi akumulačný prvok, teda vyrovnávajú výkyvy v prepravnej sieti, a zároveň sú efektívnym
nástrojom na podporu obchodovania na plynárenskom trhu. Ich význam sa ešte zvyšuje v prípade mimoriadnych situácií, kedy zásobníky zohrávajú kľúčovú rolu pri
zabezpečovaní plynulých dodávok plynu na Slovensko.
Z pohľadu skladovania zemného plynu, je dnes Slovensko lepšie pripravené na možnú plynovú krízu ako
v roku 2009?
Po plynovej kríze v roku 2009, kedy sa vôbec po prvýkrát
prerušili dodávky plynu z Ruska počas existencie tranzitného systému, sa zvýšila citlivosť krajín na možnú krízu
a tým aj ochota investovať do opatrení na lepšie zvládnutie podobných situácií v budúcnosti. V spoločnosti
NAFTA sme sa však zaistením bezpečných dodávok zaoberali systematicky aj pred krízou 2009, čo dokumentuje tiež
skutočnosť, že rozhodnutie o postupnom rozšírení komplexu
zásobníkov Láb o štruktúru Gajary-báden sme prijali už
v roku 2007.
Je dostatočná skladovacia kapacita tým kľúčovým parametrom pre zaistenie plynulých dodávok plynu?
Nie, rozširovanie skladovacej kapacity, ktoré sme realizovali v posledných rokoch, je iba jedným z opatrení na
zvýšenie bezpečnosti dodávok. V našej spoločnosti dlhodobo pracujeme aj na posilňovaní kapacity na prepojeniach
s prepravnou sieťou a investovali sme do flexibility, čo znamená, že teraz vieme podľa potreby rýchlo prepnúť zásobník z režimu vtláčania na ťažbu a naopak. Našou hlavnou
výhodou je, že neprevádzkujeme klasický zásobník, ale tzv.
komplex zásobníkov, ktoré sú napojené na niekoľko sietí
– ako na distribučnú, tak aj na tranzitnú sieť a dokonca
aj na virtuálny obchodný bod v Rakúsku. Zároveň sme
v blízkosti hraníc troch krajín a cez napojenia tak vieme
obsluhovať celý stredoeurópsky priestor.
Aká je v súčasnosti skladovacia kapacita spoločnosti
NAFTA?
Po finálnom nábehu zásobníka Gajary-báden, ktorý prebe-
plynárenstvo
140
hne v tomto roku, dosiahneme jeho projektovanú kapacitu
500 mil. m3. Tým sa celková skladovacia kapacita komplexu
zásobníkov Láb navýši na hodnotu približne 2,5 mld. m3.
Na tomto mieste treba však povedať, že nové skladovacie
kapacity podporujú nielen energetickú bezpečnosť Slovenska, ale aj rozvoj skladovacích služieb a obchodovanie so
zemným plynom. Umožňujú nám vytvárať flexibilnejšie
a krátkodobejšie produkty, a tým lepšie reagovať na aktuálne požiadavky trhu a našich zákazníkov.
Sú dnes, na začiatku vykurovacej sezóny, zásobníky
naplnené na 100 %?
Aj kvôli miernemu priebehu zimy 2013/2014 sú dnes
podzemné zásobníky plynu naplnené viac, ako boli
v rovnakom období v predchádzajúcich rokoch. Čo sa
týka pripravenosti Slovenska, v rámci prípravy na mimoriadne situácie sa spoločnosť NAFTA v uplynulých
rokoch významne posunula vo všetkých parametroch.
Z pohľadu fungovania podzemných zásobníkov možno
povedať, že vďaka dostatočnej skladovacej kapacite
a vysokej flexibilite zásobníkov na území Slovenska, je dnes
naša krajina na prípadné zastavenie dodávok plynu z Ruska
cez územie Ukrajiny dobre pripravená.
Okrem skladovania zemného plynu sa NAFTA venuje aj
ťažbe uhľovodíkov, aj keď v malých objemoch. Je dnes ešte
takáto ťažba zmysluplná?
Trend postupného poklesu je v oblasti so storočnou ťažbou
prirodzený. Súčasná ťažba ropy a gazolínu na Slovensku sa
dnes pohybuje na úrovni desať až 13-tisíc ton ročne a ťažba
plynu na úrovni 90 až 95 mil. m3. Aj keď podiel ťažby ropy a
zemného plynu z domácich zdrojov postupne poklesol, po
konverzii bývalých ložísk na podzemné zásobníky Slovensko dosiahlo mimoriadne úspechy v oblasti skladovania
zemného plynu, a to by nebolo možné bez dostatočnej
znalosti ložísk získaných pri ťažbe. V oblasti prieskumu
a ťažby je dnes cieľom spoločnosti NAFTA predovšetkým maximálne využitie prieskumného potenciálu našich prieskumných území pomocou najmodernejších metód, ale tiež využitie ťažobného potenciálu už otvorených ložísk. Využitím sofistikovaných technológií je
totiž možné predĺžiť životnosť ložísk o osem až desať rokov,
a to stále za ekonomicky zmysluplných podmienok.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Underground gas storage facilities
are an important tool in ensuring
energy security of Slovakia
Interview with Martin Bartošovič, Director General of NAFTA a. s.
NAFTA a. s. operates the largest complex of underground gas storage (UGS) facilities in Slovakia. The combination of favourable geological conditions and the advantageous position of the storage facilities of NAFTA a. s., which are near the transit
system which supplies Western and Southern neighbours of Slovakia, creates ideal conditions for the creation of one of the
key nodes of the European gas network. We spoke with the Director General of NAFTA a. s. Mr. Martin Bartošovič on the
readiness of the storage facility system of the company NAFTA a. s. to handle even unexpected situations.
What is the main task of the underground storage facilities?
In normal operation storage facilities function in the gas
system as a sort of accumulation element, i.e. they balance fluctuations in the transport network, and at the same
time, they are an efficient tool to promote trading on the gas
market. Their importance even increases in case of mergencies, when the storage facilities play a key role in ensuring
continuous gas supplies to Slovakia.
storage capacity of the complex Láb to a value of approximately 2.5 billion m3. At this point, it must be said, however, that the new storage capacities not only support energy security of Slovakia, but also the development of storage
services and natural gas trading. They allow us to generate
shorter and more flexible products, and thus to react to the
current requirements of the market and our customers in
a better way.
In terms of natural gas storage, is Slovakia today better
prepared for a possible gas crisis than it was in 2009?
After the gas crisis in 2009, when was the first disruption of gas supplies from Russia during the entire existence of the transit system, the sensitivity of countries to
a possible crisis increased and thus also the willingness to
invest in measures to better cope with similar situations in
the future. We dealt, however, in the company NAFTA with
ensuring secure supplies systematically even before crisis in
2009, which is documented also by the fact, that we adopted
the decision on the gradual extension of the storage facility complex Láb by the Gajary-báden structure already in
2007.
Today, at the beginning of the heating season, the storage
facilities filled to 100 %?
Also due to the mild winter, 2013/2014 the UGS facilities
are filled more than they were in the same period of the
previous years. If the readiness of Slovakia is concerned,
the company NAFTA moved significantly further within
preparation for emergencies in all parameters in the recent
years. In terms of the operation of underground storage,
facilities it can be said that thanks to a sufficient storage
capacity and high flexibility of the storage facilities on the
territory of Slovakia our country is well prepared to a possible stop of gas supplies from Russia through the territory
of the Ukraine.
Is the sufficient storage capacity the key parameter for ensuring smooth gas supplies?
No, the extension of the storage capacity that we have implemented in recent years is only one of the measures to
increase the supply security. In our company we work in
a long term on the strengthening the capacity of the interconnections with the transmission network and we
invested in flexibility, which means that we are now able
according to the need to switch quickly the storage facility from the mode of impression to extraction and the other
way round. Our main advantage is that we do not operate
a classic storage facility but a so-called complex of storage
facilities that are connected to a few networks – to distribution as well as transit network and even also to virtual
trading point in Austria. At the same time, we are near the
borders of three countries and via connections we are able
to serve the whole Central European area.
In addition to gas storage, NAFTA deals also with the production of hydrocarbons, even though in small volumes. Is
nowadays such production still meaningful?
The trend of a gradual decrease is natural in a field with
a century-old producion. The current producion of oil
and gasoline in Slovakia is today at around 10,000 to
13,000 tonnes a year and the gas extraction production
at around 90 to 95 million 3sq m. Although the share of
oil and natural gas from domestic sources gradually declined, Slovakia achieved extraordinary successes in the
natural gas storage after conversion of former fields to
underground storage facilities, and it would not have
been possible without sufficient knowledge of the reservoir obtained in the extractionproducion. In the area of exploration and production, the aim of the company NAFTA
today is particularly maximum utilisation of the exploration potential of our exploration territories by means of the
most modern methods, but also the use of the producion
potential of the already open reservoir. By use of sophisticated technologies, it is possible to extend the lifetime of the
reservoir by 8 to 10 years, and that still under economically
meaningful conditions.
What is currently the storage capacity of NAFTA?
After the final start-up of the storage facility Gajary-báden
that will take place in this year, we will reach its design
capacity of 500 million m3. This will increase the overall
slovak energy annual 2014
141 gas industry
Úloha zásobníkov plynu v trhovom reťazci
z pohľadu POZAGAS a.s.
The role of gas storage in the market chain – view
of POZAGAS a.s.
Spoločnosť POZAGAS a.s. sa za 20 rokov svojej existencie na
plynárenskom trhu pevne etablovala. Zásobník PZZP Láb
4. stavba s kapacitou 655 mil.m3 (6 947 GWh) s priamym prístupom do dvoch nezávislých trhových zón je dnes vyhľadávaný
významnými hráčmi, pôsobiacimi najmä na slovenskom
a rakúskom trhu s plynom.
POZAGAS a.s. has firmly established the position on the gas
market throughout the 20 years of its existence. Storage facility UNGSF Láb 4 consisting of 655 mil.m3 (6,947 GWh) of storage capacity and the direct access into two independent market areas constitutes the point of interest by the important
players present on the Slovak and Austrian market.
Plynárenský uzol „neprodukuje“ plyn, zásobník áno
Zásobník je jediný nástroj na zabezpečenie dostupnosti plynu
v blízkosti jeho skutočnej spotreby. Plynárenské uzly ponúkajú zaujímavé komerčné riešenia, avšak nezabezpečujú fyzickú
dostupnosť plynu. Zásobník znižuje riziko výpadkov dodávok
plynu.
Gas hub does not “produce” gas, storage does
Storage is a sole tool for providing the availability of gas in the
proximity of its real consumption. Gas hubs offer the interesting commercial solutions, but do not provide the physical
availability of gas. Storage eliminates the risk of supply disruptions.
Zásobník eliminuje cenovú volatilitu
Zásobník poskytuje užívateľom siete často „nedocenenú“ strategickú hodnotu vzhľadom na nepredvídateľnosť udalostí,
ovplyvňujúcich ponuku a dopyt po plyne. Vyrovnáva sezónne
variácie v dodávkach a zabezpečuje kontinuitu a štandard
bezpečnosti dodávok pre koncových spotrebiteľov. Zásobník
prispieva aj k eliminácii neželaných cenových výkyvov.
The storage eliminates the price volatility
Storage provides to the system users an undervalued strategic
premium considering the unpredictability of events affecting
the gas supply and demand. It counterbalances the seasonal
variations in gas supplies and ensures the continuity and security of supplies for end consumers. Storage contributes to
the elimination of unwanted price volatility.
Zo zásobníkov profitujú všetci, vrátane koncového
spotrebiteľa
Zásobník optimalizuje investičné náklady producentom a prepravcom, poskytuje dodatočnú kompresnú prácu a prispieva
k optimálnemu využitiu ostatných sietí za cenu, ktorá sa
v účte spotrebiteľa za energie prejavuje iba vo výške pár percent.
Everybody benefits from the storage, including the
end consumer
Storage optimises the producers’ and transporters’ investment costs, provides the additional compression work and
contributes to the optimal usage of networks for price, which
constitutes only few percent from the total end consumer’s
energy bill.
Význam zásobníkov rastie
Rastúca závislosť na dovoze plynu a rastúci podiel výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov robia zo zásobníka
záložnú alternatívu pre „okamžitú“ produkciu elektrickej energie z najčistejšieho fosílneho paliva - zemného plynu.
Preto venujeme zvýšenú pozornosť optimalizácii a rozvoju
ložísk zásobníka a sme kedykoľvek pripravení flexibilne reagovať na potreby obchodovania s uskladňovacími kapacitami
na primárnom aj sekundárnom trhu.
plynárenstvo
142
The importance of storage rises
The increasing dependency on gas imports and the share of
electricity production from renewable resources determine
the gas storage to be the ideal back-up solution for instant electricity production from the cleanest fossil fuel – natural gas.
Therefore we dedicate increased attention to continuous optimization and development of the storage facility reservoirs
and we are prepared to flexibly react to the needs of the storage capacity trading on the primary and secondary market.
www.pozagas.sk
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Slovenská Asociácia
Petrolejárskeho
Priemyslu a Obchodu
Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (ďalej ako „SAPPO“ alebo „Asociácia“) vstúpila v roku 2014
do symbolického 20. roku svojho úspešného pôsobenia na poli petrolejárskeho priemyslu a obchodu. Spoločne máme
za sebou dve desaťročia kultivácie trhu a nastavovania jasných pravidiel hry pre všetkých.
Dňa 1. marca 1994 podpísali predstavitelia deviatich petrolejárskych spoločností pôsobiacich v SR zakladateľskú
zmluvu SAPPO a schválili Stanovy asociácie.
SAPPO je právnická osoba, ktorá je záujmovým združením
právnických osôb – obchodných spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou, spracovaním, prepravou, predajom a distribúciou ropy a ropných výrobkov, petrochemickou výrobou, ťažbou, prepravou a skladovaním ropy a ropných
výrobkov.
Hlavnými cieľmi Asociácie sú:
- Informovanie o možnosti aplikácie nových technológií
v oblasti ropného priemyslu a priemyslu zemného plynu
a ich podpora s ohľadom na ekonomické, finančné a environmentálne aspekty tohto hospodárskeho segmentu,
- ochrana a vzájomná podpora pri presadzovaní všeobecných etických a hospodárskych záujmov jej členov na úseku
ťažby, nákupu, transportu a spracovania ropy, pri nákupe,
transporte a odbyte ropných výrobkov vrátane ich marketingu a prezentácie.
Účelom asociácie je ochrana a presadzovanie všeobecných
hospodárskych a etických záujmov členských spoločností. SAPPO nesleduje žiadne politické ciele a nevyvíja nijakú podnikateľskú činnosť. Presadzuje realizáciu záverov
a cieľov, ktoré sú spoločné všetkým členom alebo ich prevažnej väčšine. Ide o rozhodujúce spoločnosti petrolejárskeho priemyslu a obchodu, ktorých prioritami je vysoká
kvalita výrobkov, spoľahlivosť a vysoká úroveň poskytovaných služieb, ale tiež maximálna spokojnosť zákazníka.
Členské spoločnosti SAPPO dosahujú veľmi dobré výsledky v kvalite predávaných pohonných hmôt v dôsledku
aplikácie vlastného kontrolného systému kvality, neustálej
starostlivosti o kvalitu pohonných hmôt, certifikáciu výrobcov, distribútorov a prepravcov a uplatňovaniu etických
pravidiel Asociácie.
Právne predpisy, ktoré upravujú správanie účastníkov trhu,
považujú členské spoločnosti SAPPO za minimum etiky.
Dobrovoľne sa zaväzujú správať sa vo svojej podnikateľskej
činnosti nad rámec zákonných noriem v zmysle etického
kódexu SAPPO.
Základnou a jednou z nosných činností je monitorovanie
a aktívna účasť na riešení technických a legislatívnych
problémov týkajúcich sa oblasti petrolejárskeho priemyslu
a obchodu, ako i ochrany životného prostredia, s nadslovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu
144
väzným prerokovaním identifikovaných problémov s dotknutými orgánmi tak výkonnej, rovnako ako zákonodarnej
moci. Asociácia tak aktívne spolupracuje pri vytváraní
nových, všeobecne záväzných právnych predpisov.
SAPPO svoju pozornosť venuje najmä témam:
- obnoviteľné zdroje energie v doprave,
- vplyvy na životné prostredie,
- vývoj spotrebných daní a DPH,
- boj proti daňovým únikom,
- úsporné energetické opatrenia,
- odpadové hospodárstvo,
- vývoj štatistických ukazovateľov,
- legislatíva SR a EU.
SAPPO spolupracuje aj s odbornými inštitúciami, nevládnymi organizáciami a profesijne príbuznými združeniami
a asociáciami, akými sú napríklad VÚRUP, a. s., Združenie
automobilového priemyslu SR alebo Slovenský metrologický ústav. Osvedčila sa nám aj spolupráca s vybranými
vysokými školami, kde sa vytvára priestor na prepojenie
praxe s teóriu.
Okrem domáceho prostredia vyvíja Asociácia iniciatívu
aj v medzinárodnej oblasti. Úzko spolupracujeme najmä
s petrolejárskymi asociáciami Česka, Rakúska, Maďarska a Poľska. Je tiež členom asociácie FuelsEurope sídliacej
v Bruseli, ktorá združuje národné petrolejárske asociácie. Sledujeme a monitorujeme tak aj európsku legislatívu
a poskytujeme konzultácie pri prípravách stanovísk pre EÚ
za Slovenskú republiku.
Môžeme konštatovať, že SAPPO je dnes plnohodnotným
partnerom pre kľúčové rezorty a je v pozícii, kedy je náš
názor rešpektovaným hlasom trhu.
Naďalej sme otvorení širokej spoločenskej diskusii, a preto
aktívne spolupracujeme aj so spoločnosťami pôsobiacimi
v petrolejárskom priemysle napriek tomu, že nie sú členmi
SAPPO.
Členské spoločnosti SAPPO:
BENZINOL SLOVAKIA, s. r. o. • ENI Slovensko, spol. s r.o. •
JURKI – HAYTON, s. r. o. • Lukoil Lubricants Europe Oy •
LUKOIL Slovakia, s. r. o. • OMV Slovensko, s. r. o. • SHELL
Slovakia, s. r. o. • SLOVNAFT, a. s. • Tesco store SR, a. s. •
UNIPETROL SLOVENSKO, s. r. o. • AutoMax Slovakia, s. r. o. •
1. SPS, a. s. • EURO-VAT, spol. s r. o. • Mogul Slovakia, s. r. o.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Slovak Association of Petroleum
Industry and Trade
In 2014 the Slovak Association of Petroleum Industry and Trade (hereinafter referred to as “SAPPO” or “Association”) has entered the symbolic 20th year of its successful existence in the petroleum industry and trade. Together we have completed
two decades of market cultivation and setting clear rules of the game for all.
On 1 March 1994 the representatives of nine oil companies
operating in Slovakia signed the Memorandum of Foundation of the Slovak Association of Petroleum Industry and
Trade and approved the Statutes of the Association.
SAPPO is a legal entity, an interest group composed of legal entities - trading companies which are engaged in the
production, processing, transport, sale and distribution of
crude oil and petroleum products, petrochemical production, mining, transport and storage of crude oil and petroleum products.
The main objectives of the Association are:
- Giving information on the possibility of applying new
technologies in the oil industry and the gas industry and
their support in respect of economic, financial and environmental aspects of this economic segment,
- Protection and mutual support in promoting the general
ethical and economic interests of its members in the field of
mining, purchasing, processing and transportation of oil, at
purchasing, transportation and sales of petroleum products
including their marketing and presentation.
The purpose of the Association is the protection and promotion of general economic and ethical interests of its
member companies. SAPPO follows no political objectives
and does not develop any business activity. The Association
promotes implementation of the conclusions and objectives that are common to all members or their vast majority. Members of the Association are major companies of the
petroleum industry and trade priority of which are high
quality products, reliability, high level of service and also
the maximum customer satisfaction.
Member companies of SAPPO achieve very good results in
the quality of fuel sold as a result of the application of their
own quality control system, constant care for the fuel quality, certification of producers, distributors and transporters
and application of ethical rules of the Association.
The member companies of SAPPO consider the legislation
governing the behaviour of participants on the market for
a minimum of ethics. They voluntarily undertake to behave
in terms of the Code of Ethics of SAPPO beyond the rules
of the law in their business.
One of the main activities is the monitoring and active
participation in solving of technical and legislative issues
related to the petroleum industry and trade as well as proslovak energy annual 2014
tection of the environment with a consequent discussing of
the identified problems with the executive and legislative
authorities. So the Association cooperates actively on creating the new legislation.
SAPPO pays attention to these particular issues:
- Renewable energy in transport,
- Impacts on the environment,
- Development of excise duties and VAT,
- The fight against tax evasion,
- Energy-saving measures,
- Waste management,
- Monitoring of statistical indicators,
- Slovak and EU legislation.
SAPPO also cooperates with professional institutions,
non-governmental organizations and professionally related associations such as Research Institute of Crude Oil and
Hydrocarbon Gases, Automotive Industry Association of
Slovakia or the Slovak Institute of Metrology. The cooperation with selected Universities which creates a link of theory with practice proved also to be successful.
In addition to the domestic sphere, the Association also
takes initiative in the international sphere. We closely cooperate with Petroleum Associations of the Czech Republic,
Austria, Hungary and Poland. SAPPO is also a member of
the FuelsEurope association based in Brussels which joins
the national petroleum associations. And so we supervise
and monitor also European legislation and provide consultations in the process of preparation of standpoints for the
EU on behalf of Slovak Republic.
We can conclude that SAPPO is now a full-fledged partner
to major ministries and is in a position where our opinion
is a respected voice of the market.
We are still opened to a broader social discussion. Therefore
we actively cooperate also with other petroleum companies
even if they are not SAPPO members.
Members of SAPPO:
BENZINOL SLOVAKIA, s. r. o. • ENI Slovensko, spol. s r. o. •
JURKI – HAYTON, s. r. o. • Lukoil Lubricants Europe Oy •
LUKOIL Slovakia, s.r.o. • OMV Slovensko, s.r.o. • SHELL
Slovakia, s. r. o. • SLOVNAFT, a. s. • Tesco store SR, a. s. •
UNIPETROL SLOVENSKO, s. r. o. • AutoMax Slovakia, s. r. o. •
1. SPS, a. s. • EURO-VAT, spol. s r.o. • Mogul Slovakia, s. r. o.
145
slovak association of petroleum industry and trade
ZÁLOŽNÁ TRASA ROPY JE PRE
SLOVENSKO NUTNOSŤOU
Rozhovor s JUDr. OSZKÁROM VILÁGIM,
predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Slovnaft, a. s.
Ako vnímate aktuálnu situáciu, pokiaľ ide o bezpečnosť
dodávok ropy na Slovensko a vývoj trhu s ropou v regióne
strednej Európy?
Vývoj situácie na Ukrajine sledujeme pozorne na dennej báze už niekoľko mesiacov. Verím, že ropa bude cez
Družbu prúdiť aj naďalej, a že k zastaveniu alebo obmedzeniu dodávok môže dôjsť len v krajnom prípade. Ak by
k takémuto vývoju predsa len došlo, tak Slovensko a Slovnaft majú k dispozícii viacero riešení.
Denne na Slovensko priteká 17 000 ton ropy, ročne Slovnaft
spracuje až okolo šesť miliónov ton. Aké máte v spoločnosti Slovnaft záložné riešenie v prípade, ak by došlo
ku krízovej situácii a dodávky ropy by boli obmedzené?
Takýto scenár nie je podľa nás pravdepodobný, aj keď sa
úplne vylúčiť nedá. V prípade krátkodobých výpadkov alebo
obmedzenia dodávok vieme využiť strategické zásoby štátu
ako i komerčné zásoby ropy a ropných produktov Slovnaftu. Aktuálne strategické zásoby ropy a ropných produktov
by stačili vykryť obdobie približne troch mesiacov bežnej
spotreby Slovenska. Ale vhodnou kombináciou využívania
všetkých typov zásob by sme dokázali vykryť obdobie spotreby na zhruba pol roka, prípadne i mierne viac.
Za kľúčový míľnik však považujeme modernizáciu a zvýšenie prepravnej kapacity slovensko-maďarského ropovodu Friendship 1, ktorý spája ropovody Adria a Družba, a ktorého úpravy sa majú sfinalizovať do konca tohto
roku. Po ukončení rekonštrukcie ropovodu Friendship 1,
ktorá Skupinu MOL a Slovnaft stála 60 miliónov eur, bude
jeho ročná kapacita šesť miliónov ton, čo v plnom rozsahu
dokáže pokryť potreby Slovenska a aj Slovnaftu. Ropovod
navyše umožní prepravu ropy aj do Českej republiky alebo
opačným smerom odberateľom na Balkán, čo môže znamenať vyššie tranzitné príjmy z prepravy ropy pre Slovensko
Prezraďte, sú potenciálne vyhliadky a možnosti ako
udržať bezpečné a dlhodobé dodávky ropy z Ruska,
vzhľadom na energetickú bezpečnosť štátu?
Už dlhšiu dobu je badať, že EÚ aj Rusko sa snažia znížiť
svoju vzájomnú závislosť od odberu a dodávania ropy
diverzifikáciou. EÚ hľadá nové prepravné cesty, ako
i potenciálnych dodávateľov. Rusko si tiež už masívnymi
investíciami do infraštruktúry, rovnako ako aj novými
obchodnými kontraktmi, reálne vybudovalo alternatívy pre
export svojej ropy, a to aj novým mimoeurópskym zákazslovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu
146
níkom. V tomto smere
tak možno očakávať, že
vzájomná previazanosť
v obchode s ropou sa
môže znižovať, resp.
bude neustále konfrontovaná s ekonomickou
opodstatnenosťou v tom
zmysle, že či EÚ bude
pre Rusko, a naopak, ten
najvýhodnejší obchodný partner.
V týchto siločiarach prirodzene Slovensko muselo konať
a jednoducho sa muselo postarať aj o alternatívnu dopravnú trasu, ak by sa dodávky ropy z Ruska cez Družbu
z akéhokoľvek dôvodu prerušili či skončili. V tomto zmysle
je nutné uvedomiť si, že súčasná prepravná trasa ropovodu
Družby z Ruska vedie cez problematické regióny, ktoré sú
medzi slovenskou východnou a ruskou západnou hranicou
a kde problémy možno čakať dlhodobo. V neposlednom
rade sme tiež zobrali do úvahy aj to, že ropovod Družba je
v prevádzke vyše 50 rokov, a tak celkom prirodzene skôr
či neskôr hrozí riziko zásadnej technickej poruchy na potrubí na trase, ktorá je mimo územia Slovenska a kde sa
nemuseli vykonávať také dôsledné opravy, ako vykonával
Transpetrol na Slovensku.
Vlani ste začali výstavbu nového závodu na výrobu polyetylénu za viac ako 200 miliónov eur, celkové investície
do oblasti plastov presiahnu 300 miliónov eur. Investičný
program však počíta aj s viacerými menšími projektmi
v oblasti spracovania ropy – prezraďte aspoň niektoré
z nich a spresnite, čím sú významné?
Na jar sme zrekonštruovali a zmodernizovali jednu
z kľúčových výrobných jednotiek – Atmosféricko- vákuovú
destiláciu 6. Toto srdce rafinérie spracováva polovicu
ropy dovážanej do Slovnaftu, je v prevádzke už viac ako
40 rokov. Jej rekonštrukcia prispela nielen k modernizácii jednotky, ale aj k zníženiu energetickej náročnosti
a zvýšeniu bezpečnosti prevádzky. V rovnakom čase sme
modernizovali aj jednotku Aromáty, kde sa vyrábajú produkty ako napr. toluén, xylén, benzén, ktoré sa využívajú
v ďalších chemických výrobkoch. Teraz na jeseň modernizujeme Etylénovú jednotku, ktorá bude pre novú výrobňu
polyetylénu LDPE 4 dodávať základnú surovinu – etylén.
Tieto investície presiahnu celkovo 300 miliónov eur, čo je
v súčasnosti ojedinelá suma v našom regióne.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Ropa je dlhodobo cenným zdrojom energie v rámci energetického mixu. Ako vidíte jej budúcnosť, vzhľadom na
možnosti, ktoré ponúka pre náš trh?
Ropa má niektoré jedinečné výhody oproti iným formám
energie. Je ľahko skladovateľná, prepravovateľná a je možné
z nej vyrobiť desiatky produktov. Napriek tomuto jej univerzálnemu využitiu vidíme, že ropný trh sa v posledných
rokoch zásadne zmenil, čo pociťujú všetky spoločnosti,
ktoré ju ťažia či spracovávajú.
V oblasti ťažby ropy sa do centra pozornosti dostali Spojené štáty, ktoré sa vďaka novým formám ťažby stali popri
Rusku a Saudskej Arábii svetovými producentmi. Z tohto dôvodu obmedzili jej dovoz, no súčasne obmedzili aj
dovoz hotových produktov predovšetkým z Európy. Navyše americké rafinérie začali benefitovať z veľmi lacného
zemného plynu, ktorý je kľúčovou vstupnou surovinou
pre rafinérie, a ktorý dal americkým rafinériám zásadnú
globálnu konkurenčnú nákladovú výhodu pri výrobe ropných výrobkov. Na európske rafinérie však zatlačili aj nové,
veľké a často aj vládami podporované rafinérie z Blízkeho
východu a Ázie.
Celkovú situáciu v európskom rafinérskom odvetví zhoršil
aj vývoj v samotnej spotrebe ropných výrobkov. Za posledných šesť rokov klesol dopyt po ropných výrobkoch
z rôznych príčin zhruba o jednu šestinu. Dôsledkom tohto vývoja je zmenšenie predajného potenciálu európskych
rafinérií a zhruba 15 % z nich už svoju činnosť ukončilo.
Týmto trendom sme sa nevyhli ani my v Slovnafte, resp.
v Skupine MOL, jednoducho dnes sa nám podstatne ťažšie
predáva a podstatne ťažšie sa tvoria zisky než v minulosti,
keď bol väčší dopyt po ropných výrobkoch a spotreba rástla každým rokom.
Nepochybujem však, že v najbližších dekádach napriek
globálnym trendom, nástupu energetických alternatív či
pokroku v úspornosti motorov budú absolútnu väčšinu
palív naďalej tvoriť ropné palivá. Samozrejme, bude ich menej, rovnako tak ako bude menej rafinérií v Európe, ale my
sa skončiť nechystáme, o čom svedčia už skôr spomínané
investície, ktorých návratnosť je dlhodobá.
VIETE, AKO SPOZNÁTE KVALITNÉ PALIVO?
PODĽA LOGA
A BACKUP transport route
for oil is a must for Slovakia
Interview with JUDr. OSZKÁR VILÁGI, Chairman of the Board of Directors and CEO of Slovnaft, a. s.
How do you perceive the current situation regarding the
security of oil supplies to Slovakia and the development of
the oil market in the region of Central Europe?
We closely monitor the development of the situation in
the Ukraine on a daily basis already for several months.
I believe that oil will continue to flow through the Druzhba
pipeline, and that the suspension or restriction of supply
may occur only as a last resort. If such developments occur anyway, multiple solutions are available to Slovakia and
Slovnaft.
17,000 tons of oil flow to Slovakia daily and Slovnaft
processes up to around 6 million tonnes annually. Which
backup solution do you have in Slovnaft in case if it came
to a crisis situation and the oil supplies would be limited?
Such a scenario is not very likely according to our opinion,
although it cannot be totally excluded. In case of short-term
supply failures or constraints we can use strategic reserves
of the state as well as commercial reserves of oil and petroleum products of Slovnaft. Current strategic reserves of oil
and petroleum products would suffice to cover the period
of about three months of regular consumption of Slovakia.
But by the use of an appropriate combination of all types of
reserves we could be able to cover a period of consumption
for about half a year, or even slightly more.
We consider the modernization and increase of the transport capacity of the Slovak-Hungarian pipeline Friendship
1 which connects the Druzhba and Adria pipelines and
whose adjustments are to be finalized by the end of this
year, as a key milestone. After completion of the reconstruction of Friendship 1 pipeline, on which MOL Group
and Slovnaft invested 60 million Euros, its annual capacity
will be 6,000,000 tons, which can meet the needs of Slovakia as well as Slovnaft in full extent. The pipeline will moreover allow oil transportation also to the Czech Republic or
in the opposite direction to the customers on the Balkan,
which could mean higher transit revenues from the oil
transport for Slovakia.
Please reveal, are there potential prospects and possibilities to keep safe and long-term oil supplies from Russia,
according to the country´s energy security?
It can be seen for a longer period of time that the EU as
well as Russia are trying to reduce their mutual dependence on oil import and supply by diversification. The EU is
seeking new transport routes as well as potential suppliers.
Russia also built alternatives for exporting its oil even to
slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu
148
new customers outside Europe by massive investments in
infrastructure as well as new business contracts. In this respect it can be expected that the mutual interdependence in
the oil trade may decrease, respectively it will be constantly
confronted by the economic merits in the sense whether
the EU will be the most advantageous business partner to
Russia and vice versa.
Under these conditions Slovakia had to act and simply had
to take care also of an alternative transport route, if the oil
supplies from Russia via the Druzhba pipeline would be interrupted or ended for any reason. In this sense it is necessary to realize that the current transport route of Druzhba
pipeline from Russia passes through problematic regions
which are between the Slovak eastern and Russian western
border and where problems can be expected in a long term.
Last, but not least we also took into account the fact that the
Druzhba pipeline has been in operation for over 50 years,
so naturally sooner or later a risk of major technical failure
threatens the pipeline route which is outside of the territory
of Slovakia and where they possibly did not perform such
thorough repairs as Transpetrol performed in Slovakia.
Last year you started building of a new plant for the production of polyethylene for more than 200 million Euros.
The total investment in the field of plastics will exceed 300
million Euros. The investment program, however, also
counts with several smaller projects in the field of oil processing – please reveal at least some of them and specify
what they are significant by?
In the spring, we reconstructed and modernized one of the
key production units – Atmospheric vacuum distillation
6 unit. This heart of the refinery processes half of the oil imported to Slovnaft and has been in operation for more than
40 years. Its reconstruction has contributed not only to the
modernization of the unit, but also to the reduction of the
energy consumption and increase of the operational safety.
At the same time we modernized the Aromatics unit where
products such as toluene, xylene, benzene are produced,
which are used in other chemical products. Now in the
autumn we are modernizing the ethylene unit, which will
supply new polyethylene production plant LDPE 4 with
basic raw material ethylene. These investments will exceed
a total of 300 million Euros, which is currently a unique
amount in our region.
Oil has been a valuable source of energy within the energy
for a long period. How do you see its future, given the possibilities which it offers for our market?
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Oil has some unique advantages in comparison with other forms of energy. It is easily storable, transportable and
dozens of products can be produced out of it. Despite this
universal application, we see that the oil market has fundamentally changed in the recent years what is felt by all
companies which exploit or process it.
In the field of oil exploitation the United States came to the
centre of attention and thanks to new forms of exploitation became a global producer beside Russia and Saudi
Arabia. For this reason, they reduced its import, and at the
same time they reduced also the import of finished products mainly from Europe. Moreover, American refineries
began to benefit from a very cheap natural gas, which is
a key in comparison with material for the refineries, and
which gave fundamental global competitive cost advantage
to American refineries in the production of petroleum products. However, also new, large refineries from Middle East
and Asia often supported by governments, put pressure on
European refineries.
Also the development in the consumption of petroleum
slovak energy annual 2014
products itself aggravated the overall situation in the European refinery sector. For the last six years the demand
for petroleum products decreased by about one sixth due
to various reasons. The consequence of this development
is the reduction of the sales potential of European refineries and about 15% of them have already terminated their
activities.
Even we in Slovnaft or in MOL Group have not been spared
from these trends. Selling became simply considerably
more difficult today for us and we can make profits much
harder than in the past, when it was greater demand for the
petroleum products and the consumption has been growing every year.
However, I still do not doubt that in the next decades, despite the global trends, the onset of energy alternatives and
progress in efficiency of engines, the majority of fuels will
still be petroleum fuels. Of course, they will be less, as well
as there will be fewer refineries in Europe, but we are not
about to end, as evidenced by the previously mentioned investments whose return is long-term.
149
slovak association of petroleum industry and trade
Zlaté časy baníctva
sa už nevrátia
Rozhovor s Petrom Kúkelčíkom, predsedom Hlavného banského úradu
Situácia v uhoľnom baníctve na Slovensku je objektívne daná. Na Bani Dolina sú evidované len nebilančné zásoby v objeme 48 mil. ton, v ložiskách hnedého uhlia na Hornej
Nitre je v evidencii 30 mil. ton bilančných zásob a 100 mil. ton nebilančných zásob.
„Ukončenie dobývania je objektívna nutnosť najbližších troch desaťročí,“ prezrádza
predseda Hlavného banského úradu JUDr. Ing. Peter Kúkelčík.
Slovensko má bohatú
banícku minulosť. Ktoré
najdôležitejšie míľniky
ho najviac ovplyvnili?
Baníctvo – tiež banský
alebo ťažobný priemysel – je dobývanie nerastných surovín
povrchovou ťažbou alebo podzemným spôsobom. Baníctvo
je súčasťou civilizácie a je prítomné od jej prvopočiatkov,
od zberu a ťažby pazúrika a obsidiánu, či ťažby ílov na výrobu keramiky. Predstavuje komplex prác potrebných
na vyhľadávanie, dobývanie, dopravu a na úpravu úžitkových nerastov. Týmto spôsobom sa dobýva väčšina abiotických surovín. V širšom zmysle baníctvo zahŕňa dobývanie
akýchkoľvek neobnoviteľných zdrojov minerálov, rúd, nerúd,
ropy a zemného plynu. Baníctvo nemožno posudzovať len
z hľadiska ekonomických vstupov a výstupov, pretože ťažobný priemysel vyžaduje značné investičné vstupy a produkuje výstupy s veľmi nízkou pridanou hodnotou a dlhodobou
návratnosťou. Slúži predovšetkým na zabezpečenie surovín
pre ostatné nadväzujúce priemyselné odvetvia.
Čo baníctvu prospieva či neprospieva z pohľadu budúcnosti?
Zvyšovať ekonomickú bilanciu a udržať banskú prevádzku
možno často iba znižovaním nákladov a zásadným zásahom
do samotného procesu dobývania, čo nemusia dovoliť bansko-technické podmienky a požiadavky na bezpečnosť práce.
Ďalším so spôsobov udržania prevádzky ťažobného priemyslu je vhodná dotácia na preklenutie nepriaznivého obdobia
alebo preberanie banských prevádzok erárom, čo sa dialo od
17. storočia v rudnom baníctve na území terajšieho Slovenska. Baníctvu neprospieva, ak podlieha trhovej ekonomike
a zákonu ponuky a dopytu. Banský priemysel nedokáže rýchlo reagovať na zmeny na trhu. Otvoriť a zatvoriť banskú prevádzku je proces finančne aj časovo náročný.
V ktorých rokoch baníctvo prežívalo najlepšie obdobie,
tzv. „zlaté časy“?
Zlaté časy baníctva, keď hovoríme o rudnom baníctve, možno
posudzovať z dvoch hľadísk. A to platí ako v minulosti, tak
aj v súčasnosti: ak ťažiar dokáže surovinu dobývať so ziskom
slovak energy annual 2014
a odvádzať bez problémov urburu, tak sú to pre neho zlaté
časy. Ak sú s dobývaním spojené vysoké investície, navyše ponechané len na ťažiarovi, bez záruk na ich návratnosť
zo strany vlastníka ložiska, tak to vedie k útlmu až úpadku
baníctva. Ale ak štát ako vlastník garantuje investície, alebo
sám priamo investuje, tak aj to môže byť ak nie zlaté, tak aspoň dobré obdobie pre baníctvo. Tak to bolo na Slovensku
od 17. do 20. storočia, keď rudné baníctvo riadil štát. Samozrejme, na baníctvo má dopad vývoj cien na komoditných
trhoch, pozitívny príklad je nárast ceny zlata od roku 2005,
alebo ceny antimónu od roku 2010. Opačným príkladom
je pokles ceny zlata v 19. storočí po objavení nových ložísk
v Severnej Amerike a pokles ceny opálov v minulom desaťročí
po objavení nových ložísk v Austrálii. Podstatná však pre rozvoj baníctva je objektívna existencia efektívne ťažiteľných
zásob nerastných surovín, dostatočne geologicky overených
a vhodne technologicky upraviteľných, ktorých využívanie
bude zo strany štátu podporované alebo garantované.
O dva roky ukončí činnosť Baňa Dolina, postupne zrejme aj
ďalšie bane na Slovensku. Je tento postupný útlm baníctva
nutnosťou, alebo sú aj iné možnosti?
Situácia v uhoľnom baníctve na Slovensku je objektívne daná.
Na Bani Dolina sú evidované len nebilančné zásoby v objeme
48 mil. ton, ich nebilančnosť vyplýva z bansko-technických
podmienok. Na ložiskách hnedého uhlia na Hornej Nitre je
v evidencii 30 mil. ton bilančných zásob a 100 mil. ton nebilančných zásob. Ukončenie dobývania je objektívna nutnosť
najbližších troch desaťročí, pokiaľ sa nevyvinú a nepoužijú
efektívne technológie na využitie nebilančných zásob. Pri
porovnaní rokov 1990 a 2011 došlo na Slovensku k zastaveniu dobývania soli, kremeňa, železných rúd, ortute aj antimónových rúd a k nárastu ťažby troch druhov nerudných
surovín: čadiča, bentonitu a zeolitu. Pri ostatných rudných aj
nerudných surovinách došlo k poklesu ťažby. Ťažba stavebného kameňa a štrkopieskov závisí od ekonomickej situácie
a kondície investícií a stavebníctva na Slovensku. Záverom
možno zopakovať známy fakt, a to, že baníctvo je historická
aj aktuálna súčasť ekonomiky štátu a jeho podoba závisí od
dopytu hospodárstva a postoja spoločnosti.
151 mining industry
The Golden Age of mining will
never return
Interview with Peter Kúkelčík, Chairman of SMO
The situation in the coal mining industry in Slovakia is objectively given. Non-balanced inventories amounting to 48 million tons are recorded in the Dolina mine, and 30 million tons of balanced reserves and 100 million tons of non-balanced
reserves have been recorded in lignite deposits in Horná Nitra. “To complete the extraction is the objective necessity of the
next three decades,” reveals the Chairman of the Supreme Mining Office, JUDr. Ing. Peter Kúkelčík.
Slovakia has a rich mining history. What important milestones have influenced it the most?
Mining, also called the mining or extractive industry, is the
quarrying of minerals through a surface or underground
method. Mining is a part of civilization and is present from
the very beginning, from the collection and mining of flint
and obsidian, to the extraction of clay for pottery production.
It represents a set of activities needed to search, mine, transport and treat industrial minerals. Most abiotic resources are
mined this way. In a broader sense, mining includes the extraction of any non-renewable sources of minerals, ores, nonmetals, crude oil and natural gas. Mining cannot be assessed
only in terms of economic inputs and outputs, as the mining
industry requires substantial investment inputs and produces
outputs with very low added value and long-term returns. It
serves primarily to provide the raw materials for other linked
industries.
What does the mining industry prosper or not prosper from
with regard to the future?
Many times, the economic balance can be increased and a
mining operation sustained only by reducing costs and substantially interfering with the process of extraction, which
may not be possible due to mining-technical conditions and
occupational safety requirements. Another way to maintain
the operation of the mining industry is a suitable subsidy to
overcome bad times, or the takeover of mining operations
by state administration, which had been happening from the
17th century in ore mining on the territory of present Slovakia. Mining does not prosper if it is subject toa market economy and the law on supply and demand. The mining industry cannot respond quickly to market changes. Opening and
closing a mining operation is an expensive and time-consuming process.
In which years did the mining industry go through the best
period, the so-called “Golden Age?”
Gold-age mining times, when we talk about ore mining, can
be assessed from two perspectives. And this applies both to
the past and present: if a miner can mine the material at a
profit and pay urbura (a fee from profit) without problems, it
ťažobný priemysel
152
is a Golden Age for him. If the extraction is associated with
high investments left only to the miner, without guarantees
for their return from the owner of the depository, this leads
to the depression and decline of mining. But if the state as
the owner guarantees the investment, or if it directly invests
itself, this can also be a golden or at least a good period for the
mining industry. This was the case in Slovakia from the 17th
to the 20th century, when ore mining was run by the state.
Of course, mining is affected by the price developments in
commodity markets; a positive example is the increase in the
price of gold since 2005, or antimony since 2010. An opposite
example is the fall in gold prices in the 19th century after discovering new deposits in North America and the drop in the
price of opals in the past decade after discovering new deposits in Australia. However, the objective existence of effectively
extractable reserves of minerals that are sufficiently geologically proven and appropriately technologically customizable,
whose use will be supported or guaranteed by the state, is essential for the development of the mining industry.
The Dolina mine will finish its operation in two years, probably gradually followed by other mines in Slovakia. Is this
gradual decline of the mining industry a necessity, or are
there other options?
The situation in the coal mining industry in Slovakia is objectively given. The Dolina mine records only non-balanced
reserves amounting to 48 million tons, and their non-balance
results from the mining-technical conditions. The lignite deposits in Horná Nitra record 30 million tons of balanced reserves and 100 million tons of non-balanced reserves. Completion of quarrying is an objective necessity of the next three
decades unless effective technologies to utilize the non-balanced reserves are developed and used. When comparing
1990 and 2011, Slovakia stopped the mining of salt, quartz,
iron ore, mercury, and antimony ores, and increased the mining of three kinds of non-metallic materials: basalt, bentonite
and zeolite. The mining of other metallic and non-metallic
materials has declined. Building-stone and gravel sand quarrying depends on the economic situation and the condition
of investments and the building industry in Slovakia. In conclusion, we can repeat a known fact that mining is a historical
and current part of the state economy and its form depends
on economic demand and the attitude of society.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Baňa Čáry:
Chceme byť dôležitým
dodávateľom pri výrobe elektriny
Sme najmladšou hnedouhoľnou baňou na Slovensku a svojimi zásobami najperspektívnejším zdrojom suroviny na výrobu
elektriny. Za nás hovoria fakty: vyťažiteľné zásoby predstavujú 25 mil. ton, čo poukazuje na perspektívne obdobie s aktívnou
ťažbou na viac ako 50 rokov.
Ročne vyťažíme toľko uhlia na výrobu elektriny, aby mohlo okolo 111-tisíc domácností
celý rok svietiť, variť, kúriť a používať elektrické prístroje. Vyťažený lignit má nízky
obsah síry, stabilnú výhrevnosť a minimálny obsah ťažkých kovov. Vitajte v Bani Čáry.
O svojich ľudí sa vzorne staráme
Využívanie ložísk hnedého uhlia zaisťuje čiastočnú domácu energetickú sebestačnosť, vedie k stabilizácii národného hospodárstva
a znižuje vysokú závislosť od dovozu drahých
energetických surovín. Ako hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Juraj
Jandl, v tomto roku pokračujú v začatom trende z minulého roka. „Jednoznačnou prioritou je bezpečnosť našich zamestnancov. Zvyšujeme ju nielen technickými opatreniami,
ale aj dôslednou kontrolou dodržiavania pracovnej discplíny a technologických postupov.
Zvyšovanie produktivity práce je našou ďalšou prioritou.
Podarilo sa nám v tomto smere zmenou pracovného režimu
odbúrať neproduktívny čas spôsobený presunom zamestnancov na stále vzdialenejšie pracoviská. Zameriavame sa tiež
na odstránenie výpadkov produktívnych časov spôsobených
poruchami strojných zariadení.“
Investície do budúcnosti
V oblasti investícií už vlani prejavili záujem sprevádzkovať
tzv. „nemeckú jamu“, čím sa mala zvýšiť bezpečnosť baníkov.
„Nemecká jama je dôležitá investícia do bezpečnosti pracovníkov kvôli prívodu čerstvých vetrov, ktoré obohacujú vzduch
a znižujú teplotu v bani. Realizácia tejto investície je však
náročná, najmä z hľadiska zložitých geologických a hydrogeologických podmienok pri razení banských diel sprístupňujúcich tzv. nemeckú jamu,“ objasňuje problematiku generálny
riaditeľ. Prípravná fáza by mala byť ukončená a do konca roku
2014 plánujú vyraziť prvé metre smerom k nemeckej jame.
„V najbližších mesiacoch je našou najdôležitejšou úlohou
ukončenie prípravných prác a spustenie razenia investičných
banských chodieb. Aj z dlhodobého hľadiska sú potrebné
k príprave ložiska na ťažbu. Baňa Čáry sa postupne v priebehu piatich rokov stane objemom dodávok dôležitým dodávateľom suroviny pri výrobe elektriny v Elektrárni Nováky,“
objasňuje Juraj Jandl.
Strategické dokumenty určujú smer vývoja
V súčasnosti sa veľa hovorí o ohrozených dodávkach plynu či
slovak energy annual 2014
ropy. Mnohí experti si preto kladú otázku, či by nebol východiskom návrat k baníctvu. To však môže byť z viacerých
dôvodov značne problematické. „Slovensko je súčasťou európskeho energetického trhu. Zabezpečenie dostatočného
množstva elektriny pre hospodársky, ale i súkromný sektor,
je jednou z najdôležitejších úloh zodpovedných orgánov,”
tvrdí generálny riaditeľ. Ministerstvo hospodárstva SR spolu
s ostatnými orgánmi a odborníkmi neustále aktualizujú strategické dokumenty, ktoré určujú smer vývoja bilancie v energetike. Cieľom týchto dokumentov je zabezpečiť energetickú
efektívnosť a bezpečnosť Slovensku. Medzi tie najdôležitejšie
patria: Energetická politika, Stratégia energetickej bezpečnosti a Surovinová politika SR.
Rozumné využívanie surovinového potenciálu
„Strategické dokumenty dlhodobo udávajú smer k vytvoreniu
optimálneho energetického mixu v oblasti výroby elektriny
z jednotlivých zdrojov. Jeho súčasťou je aj výroba elektriny
v tepelných elektrárňach z domáceho uhlia. Dnešné technológie sú na takej úrovni, že minimalizujú negatívny vplyv
na životné prostredie. Myslím si, súčasný mix je dlhodobo
správne nastavený a vytvára predpoklad pre energetickú bezpečnosť Slovenska,” uzatvára generálny riaditeľ bane Čáry.
Baníctvo je podľa neho nepriamo tiež súčasťou tejto energetickej sústavy a prispieva už niekoľko storočí k jej stabilite. Z dlhodobého hľadiska nemožno hovoriť v súvislosti so
zložitým systémom prípravy a samotného ťažobného procesu
o úplnom odklone či návrate k baníctvu. Je potrebné udržať
kontinuitu v efektívnom využívaní nášho surovinového potenciálu.
153 mining industry
Čáry Mine: We Want to Be
an Important Supplier
in Electricity Production
We are the youngest lignite mine in Slovakia and the most promising source of raw materials for electricity production with
our inventory. The facts speak for us: recoverable reserves represent 25 million tons, indicating a promising period with
active mining for more than 50 years.
Annually we extract enough coal to generate electricity so that
around 111,000 households can cook and use light, heating
and electrical appliances throughout the year. Mined lignite
has low sulfur content, stable calorific value and a minimum
content of heavy metals. Welcome to the Baňa Čáry.
We take good care of our people
The utilization of lignite deposits provides partial home energy self-sufficiency, leads to the stabilization of the national economy and reduces high dependence on the import of
precious energy resources. As told by Chairman of the Board
and CEO Juraj Jandl, this year they continue with the ongoing trend from last year. “A clear priority is the safety of our
employees. We are increasing it not only through technical
measures, but also the consistent monitoring of compliance
with labor discipline and technological processes.
Increasing labor productivity is our next priority.”
In this matter, we succeeded in degrading the unproductive time caused by the transfer of employees
to more distant workplaces by changing the work
regimen. We also aim to eliminate productive time
failures caused by the breakdown of machinery.”
Investment in the future
In terms of investment they already expressed interest last year to operationalize the so-called “German
pit” to increase the safety of miners. “The German
pit is an important investment in the safety of workers due to the flow of fresh winds that enrich the air
and reduce the temperature in the mine. However,
the implementation of this investment is challenging, particularly in terms of complex geological and
hydro-geological conditions during the excavation
of mines to make the German pit accessible,” the CEO explains the issues. The preparation phase should be completed
and by the end of 2014 is planned on cutting through the first
meters towards the German pit.
“In the coming months it is our most important task to complete the preparatory work and start the cutting of the mining
investment corridors. These are also needed in the long term
to prepare the deposit for mining. Gradually over five years,
the Čáry Mine will become an important supplier of raw materials for the production of electricity at the Nováky power
plant in terms of supply volumes,” explains Juraj Jandl.
Strategic documents determine the direction
of development
ťažobný priemysel
154
Currently, there is much talk about the threatened gas and oil
supplies. Many experts therefore wonder whether the return
to mining could be a way out. However, this may be considerably problematic due to a number of reasons. “Slovakia is part
of the European energy market. Ensuring a sufficient amount
of electricity for economic, and also the private sector, is one
of the most important tasks of the responsible authorities,”
says the CEO. The Ministry of Economy of the SR, together
with other authorities and experts, are constantly updating
the strategic documents determining the direction of balance
development in the energy sector. The purpose of these documents is to ensure the energy efficiency and security of Slovakia. The most important ones include: Energy Policy, Energy
Security Strategy and Raw Material Policy of the SR.
Rational use of resource potential
“Strategic documents indicate a long term direction to creating the optimum energy mix in electricity generation from
different sources. It includes the electricity production in thermal power plants from domestic coal. Today’s technologies
are at such a level as to minimize the negative impact on the
environment. I think that the current mix has long been set
correctly and it creates the prerequisite for the energy security
of Slovakia,” concludes the CEO of the Čáry Mine. According
to him, mining is indirectly also part of this energy system,
and for several centuries it has been contributing to its stability. In the long term, we cannot talk about the full diversion or
return to mining in relation to the complex preparation system and the actual mining process. It is necessary to maintain
continuity in the effective use of our resource potential.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Baňa Dolina o rok postupne
ukončí svoju činnosť
Baňa Dolina, a. s. je historicky jednou z najstarších hnedouhoľných baní na Slovensku. Ťažba hnedého uhlia má v regióne
Veľkého Krtíša hlboké korene. Viac ako 60 rokov ponúka baníctvo obyvateľom tohto regiónu s najvyššou mierou nezamestnanosti jednu z najväčších pracovných príležitostí. Dôvodom je výhradné ložisko hnedého uhlia Modrý Kameň, ktoré leží
v Ipeľskej kotline Juhoslovenskej uhoľnej panvy.
Štvrté predĺženie ťažby
Do konca roku 2015 sa má podľa vládou schváleného uznesenia ukončiť ťažba uhlia v Bani Dolina. Baňa mala pôvodne skončiť už na konci roku 2004, ale štyrikrát požiadala o predĺženie ťažby. Prihliadalo sa vždy najmä na stále vyťažiteľné zásoby a tiež sociálnu situáciu baníkov. V revíri,
ktorý je už viac ako 14 rokov v režime útlmu, sa napríklad
v roku 2012 vyťažilo približne 113,5-tisíc ton uhlia a vlani
88,3-tisíc ton. Spolu s Baňou Čáry na Záhorí, ktorá je tiež
súčasťou skupiny Energy Group, dodali spoločne elektrárňam
250-tisíc ton surovín.
Zlaté časy baníctva
Koncom 90. rokov došlo k útlmu ťažby hnedého uhlia, kde
strategický zamestnávateľ Baňa Dolina, a. s. zamestnával takmer každého obyvateľa mesta. V baniach pracovalo v roku
1959 až 1799 zamestnancov. K stagnácii pracovných síl
došlo v rokoch 1967 až 1977 a opätovne sa vzostup baníctva naštartoval v osemdesiatych rokoch. Útlmový program
ťažby hnedého uhlia začal v roku 2002, kedy v bani pracovalo len 573 pracovníkov. V časoch najväčšej slávy, v polovici
80. rokov uplynulého storočia, keď tam ťažili ročne cez jeden
milión ton uhlia, zamestnávala baňa až 2 150 ľudí. V súčasnosti zamestnáva Baňa Dolina 122 ľudí.
Juraj Jandl: „Sme ústretoví k baníkom pri utlmovaní našej činnosti.“
V súčasnosti prebieha v Bani Dolina a. s. normálna banská činnosť, avšak tá sa má do konca roka 2015 ukončiť. Vedenie
firmy má schválený plán doťažby zvyškových zásob a postupného utlmenia aktivít. „Zamestnanci sú postupne uvoľňovaní
z pracovného pomeru. Poskytujeme im všetky sociálne nároky v zmysle legislatívy,“ prezrádza v rozhovore Juraj Jandl, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Bane Dolina.
Baňa mala skončiť už pred desiatimi rokmi. Vláda však
medzitým odsúhlasila predĺženie ťažby štyrikrát. Ako to
vnímate z vášho pohľadu?
Útlm banskej činnosti a likvidácia hnedouhoľnej bane v Baňa
Dolina a. s. Veľký Krtíš bol vyhlásený Uznesením vlády SR č.
1037 z 31. 10. 2001. V zmysle tohto uznesenia sme vstúpili do
procesu útlmu banskej činnosti. Ťažba mala byť ukončená v
roku 2004. Útlm banskej činnosti – technické práce a vyplácanie sociálnych nárokov malo byť ukončené v roku 2010.
Uznesenie vlády č. 1037/2001 bolo novelizované ďalšími
uzneseniami. V zmysle posledného uznesenia 449/2012 sa
ťažba a banská činnosť ukončia na ložisku Modrý Kameň
dňom 31. decembra 2015. Vnímame to ako veľmi pragmatické
rozhodnutie všetkých vlád, ktoré schvaľovali predĺženia.
Na čo sa najviac v danej situácii prihliadalo z pohľadu zamestnanosti i vyťaženosti bane?
Pri predlžovaní útlmu a ukončenia banskej činnosti bolo vždy
prihliadané na bilanciu nákladov na útlm banskej činnosti
a okamžitého zatvorenia bane, na mieru nezamestnanosti
v regióne, kde je nezamestnanosť dlhodobo jedna z najvyšších
na Slovensku. Dôležitým faktorom boli aj strategické dokumenty SR – Stratégia energetickej bezpečnosti SR, Energetická
politika SR a Surovinová politika SR.
slovak energy annual 2014
Baňa Dolina má definitívne skončiť svoju činnosť v roku
2015. Aké utlmovacie programy aktuálne prebiehajú? Neexistuje možnosť, že by sa tento čas opätovne predĺžil? Pôvodne
sa totiž hovorilo až o roku 2020.
Na základe uznesenia vlády SR a predstavenstva našej
spoločnosti sa banská činnosť ukončí dňom 31. 12. 2015. Vedenie firmy preskúmalo všetky možnosti ďalšieho predĺženia
činnosti, avšak zásoby ekonomicky vyťažiteľného hnedého
uhlia na výhradnom ložisku Modrý Kameň sú za súčasných
ekonomických podmienok vyťažené.
Baníkom, ktorí pre vás pracujú, ste umožnili udržať ich
životný štandard ešte viac ako 10 rokov po tom, ako mala byť
baňa zatvorená. Komu za to najviac vďačíte?
Naše predstavenstvo Baňa Dolina a. s. sa chce aj touto formou poďakovať kompetentným orgánom na čele s Ing. Jánom
Petrovičom, PhD., generálnym riaditeľom sekcie energetiky
Ministerstva hospodárstva, že svojimi rozhodnutiami výrazne
prispeli k efektívnemu vyťaženiu zásob hnedého uhlia na ložisku Modrý Kameň a tiež k predĺženiu možnosti zamestnania pre občanov regiónu Veľký Krtíš o 14 rokov. Vďaka samozrejme patrí aj všetkým vládam, ktoré schvaľovali tento proces.
Predĺženie banskej činnosti a ťažba ďalších zásob hnedého
uhlia sú momentálne nemožné vzhľadom na veľmi ťažké
155 mining industry
geologické podmienky. Predstavenstvo spoločnosti bude
určite klásť dôraz na riadne ukončenie banskej činnosti
v súlade so všetkými legislatívnymi predpismi.
Prezraďte, aká je situácia v bani v súčasnosti a čo čaká
baníkov v ďalších dvoch rokoch? Fungujú v plnej prevádzke,
poskytujete im plný plat a ďalšie benefity?
V súčasnej dobe prebieha v bani normálna banská činnosť.
Vedenie spoločnosti má schválený plán „doťažby“ zvyškových zásob a postupného ukončenia banskej činnosti.
V zmysle tohto plánu sú nastavené všetky činnosti – práce
v bani a na povrchu. Prichádza samozrejme tiež k postupnému
uvoľňovaniu zamestnancov z pracovného pomeru podľa postupu činností. Zamestnanci sú dostatočne vopred informovaní
a pri ukončení pracovného pomeru sa im plnia všetky sociálne
nároky v zmysle platných noriem. Pri uvoľňovaní zamestnancov vedenie spoločnosti koordinuje postup so zástupcami
ZO OZ pri Bani Dolina, vďaka čomu je tento proces kľudným.
Máte už predstavy, čo sa stane s baňou, keď ukončí činnosť?
Ako chcete využiť jej zašlú slávu?
Ukončenie banskej činnosti musí prebehnúť v súlade so všetkými právnymi predpismi. Naše predstavenstvo hľadá už teraz
v spolupráci s ministerstvom hospodárstva SR prípadného investora v tejto lokalite. Zašlú slávu baníckej činnosti vo Veľkom
Krtíši by mali budúcim generáciám pripomínať pripravované
banícke múzeum a sieň baníckych tradícií, ktoré pripravujeme
so zástupcami baníckeho cechu.
Dolina Mine Will Gradually Finish Its
Activity in a Year
Baňa Dolina, a. s. is historically one of the oldest lignite mines in Slovakia. Lignite mining has deep roots in the Veľký Krtíš
region. For more than 160 years, mining has been offering one of the biggest job opportunities to residents of the region
with the highest unemployment rate. The reason is the exclusive Modrý Kameň (Blue Stone) lignite deposit, which lies in
the Ipeľ Structural Basin of the Southern Slovak Coal Sedimentary Basin.
Fourth renewal of mining
According to a resolution approved by the government, coal
mining in the Dolina Mine should finish by the end of 2015.
The mine was originally supposed to finish at the end of 2004,
but it requested a mining extension four times. In particular,
the still recoverable reserves and the social situation of miners were always taken into account. For example, about 113.5
thousand tons of coal was extracted in 2012 from the reserve
that has already been in the phasing out regime for more than
14 years, and last year it was 88.3 thousand tons. Along with
the Čáry Mine in the Záhorie region, which is also part of
the Energy Group, they jointly supplied the power plants with
250,000 tons of raw materials.
Golden age of mining
Lignite mining was going through a depression in the late
90s, when the strategic employer Baňa Dolina, a. s. employed
nearly every inhabitant of the city. As many as 1,799 employees worked in the mines in 1959. A stagnation of labor
forces occurred from 1967 to 1977 and the ascent of mining began again in the 80s. The lignite mining phasing out
program began in 2002, when the mine employed only 573
workers. In times of its greatest renown in the mid-80s, when
they extracted over one million tons of coal a year, the mine
employed up to 2,150 people. The Dolina Mine currently employs 122 people.
Juraj Jandl: “We are accommodating the miners while phasing out our activity.”
Normal mining operations are currently underway in Baňa Dolina, a. s., but this shall conclude by the end of 2015. The
company’s management has approved a plan for the extraction of residual stocks and the gradual phasing out of activities.
“Employees are gradually being released from employment. We are providing them with all social entitlements under legislation,” reveals Juraj Jandl, Chairman and CEO of the Dolina Mine in the interview.
The mining was supposed to have finished ten years ago.
However, the government meanwhile agreed on extending
the extraction four times. How do you perceive this?
ťažobný priemysel
156
The phasing out of the mining and the disposal of the lignite
mine in Baňa Dolina, a. s. Veľký Krtíš was declared through
Slovak Government Decree No. 1037 of 31 October 2001.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Pursuant to this resolution, we entered into the process of the
mining activity’s phasing out. Mining was to be completed
in 2004. The phasing out of the mining activity – the technical work and the payment of social entitlements, was to be
completed in 2010. Government Resolution No. a1037/2001
has been amended by subsequent decrees. Under last Decree
No. 449/2012, mining activity will cease at the Modrý Kameň
deposit on 31 December 2015. We see this as the very pragmatic decision of all the governments that authorized the extensions.
What was mostly taken into account in the given situation in
terms of employment and the mine’s utilization?
When extending the phasing out and termination of mining
activity we always considered the balance of the cost for the
phasing out of the mining activity and the immediate closure
of the mine, the unemployment rate in the region where unemployment has long been one of the highest in Slovakia. The
strategic SR documents – Energy Security Strategy of the SR,
Energy Policy of the SE and Resource Policy of the SR, were
also an important factor.
The Dolina Mine will definitely terminate its activities in
2015. What programs are currently underway? Is there the
possibility that this period will be extended again? Originally the year 2020 was discussed.
Based on the resolution of the Slovak Government and our
company’s Board of Directors, mining activity will end on 31
December 2015. The company’s management has examined
all possibilities for the further extension of activities, but the
reserves of economically extractable lignite in the exclusive
Modrý Kameň deposit have been exhausted under current
economic conditions.
geological conditions. The Board of Directors will definitely
put an emphasis on the proper completion of the mining activity in compliance with all government regulations.
Please reveal what the current situation in the mine is like
and what the miners can expect in the next two years? Are
they working at full capacity? Are you providing them with
full salary and other benefits?
Normal mining operations are currently underway at the
mine. The company management has an approved “final
extraction” plan for the remaining reserves and the gradual
completion of mining activity. All activities are set in accordance with this plan – work in the mine and on the surface.
Of course, there is also the gradual release of staff from employment based on the course of activities. The employees are
informed well in advance and they receive all social entitlements in accordance with applicable standards when leaving
service.
Do you already have ideas about what will happen to the
mine when the activity finishes? How do you want to use its
former glory?
The termination of mining activities must be carried out in
accordance with all regulations. Our board is already looking
for a potential investor in this area along with the Ministry of
Economy. Future generations are to be reminded of the mining activity’s former glory in Veľký Krtíš through the mining
museum and the hall of mining traditions we’re preparing
along with the representatives of the mining guild.
You enabled the miners working for you to maintain their
standard of living for more than 10 years after the mine was
supposed to close. Who are you most grateful to for this?
Our board of Baňa Dolina a. s. hereby wants to thank the competent authorities headed by Ing. Ján Petrovič PhD., Director
General of the Energy Section at the Ministry of Economy, as
they have significantly contributed to the effective extraction
of the lignite reserves from the Modrý Kameň deposit with
their decisions, also extending the employment opportunities
for the citizens of Veľký Krtíš for 14 years. Thanks, of course,
belongs to all the governments that approved this process. The
extension of mining activity and the extraction of further lignite deposits are currently impossible due to the very difficult
slovak energy annual 2014
157 mining industry
Katedra elektroenergetiky
FEI TUKE po štyridsiatke
autor článku Pavel Novák
Jedno z pracovísk FEI TUKE – Katedra elektroenergetiky, začala 3. októbra 2013 písať kroniku už 41. roku svojej existencie.
Štyridsaťročné jubileum sme si pripomenuli, okrem iného, tiež v Ročenke elektrotechniky a energetiky 2013. Prirodzene sme
sa venovali najmä spomienkam na minulosť, na jednotlivé etapy rozvoja a práce katedry za rôznych, nie vždy jednoduchých,
vnútorných a vonkajších okolností a podmienok. Preto ostalo v článku menej priestoru na prezentáciu súčasného života
katedry, na jej aktivity a podmienky ich realizácie v našich učebniach a laboratóriách, s úsilím o napĺňanie poslania univerzitného pracoviska a požiadaviek slovenskej energetiky. O tomto ponúkame čitateľskej komunite ročenky doplňujúci článok.
Najskôr ešte pripomeňme, že v rámci programu nášho jubilea už tradične dominovalo vedecké podujatie – medzinárodné vedecké sympózium Elektroenergetika 2013. Konalo sa
18. až 20. septembra, v Starej Lesnej, vo Vysokých Tatrách. Aj
toto, v poradí už siedme sympózium, potvrdilo nielen vysoký
záujem o účasť domácich a zahraničných odborníkov z univerzít a praxe, ale predovšetkým vysoký kredit jeho vedeckej
a spoločenskej stránky. Nepriamo to potvrdzujú aj nasledujúce údaje. Sympózia sa zúčastnilo 199 osôb, z tohto 101 zo
zahraničia, zo siedmich krajín Európy. Okrem štyroch vyžiadaných prednášok na plenárnom zasadnutí, odznelo v deviatich pracovných sekciách spolu ďalších 145 prednášok a referátov
sprevádzaných bohatou diskusiou (93 zo zahraničia). Z pracovných sekcií osem bolo monotematických, pre rôzne oblasti
energetiky, deviata bola doktorandská.
V akademickom roku 2013/14 katedru postihla, žiaľ, jedna bolestná udalosť. Dňa 17. februára 2014 nás neočakávane
a navždy opustil prof. Ing. Karol Marton, DrSc., vo veku nedožitých 81 rokov. Osobnosť v pravom zmysle slova, nielen pre
fakultu a univerzitu, ale pre celú slovenskú energetiku. Na našej
fakulte interne pracoval od roku 1971, významne sa podieľal na
založení Združeného laboratória vysokého napätia, spoločného
pracoviska fakulty a VSE, š. p. Košice. V roku 1975 sa stal jeho
vedúcim, vypracoval podklady pre projekt skúšobne VVN a zabezpečoval jej výstavbu, ukončenú v roku 1980. V súčasnosti novopostavené pracovisko v Lemešanoch právom nesie jeho meno
„Skúšobňa VVN prof. Ing. Karola Martona, DrSc.“.
Pre mnohostranné aktivity, široký vedecký a odborný záber zosnulého, napísať o ňom čo i len curriculum vitae, sa na tomto mieste jednoducho nedá. Nedá sa však nezdôrazniť, že prof. Marton bol a pre históriu slovenskej energetiky zostane výraznou
vedeckou autoritou.
Naopak, pozitívnou zmenou v pedagogickom kolektíve
katedry bolo, po úspešnej habilitácii, vymenovanie Ing. Juraja Kurimského, PhD. docentom pre odbor elektroenergetika,
s účinnosťou od 1. 11. 2013. Jeho vymenovaním sa zvýšil počet
docentov katedry v produktívnom veku na tri.
V nedávnej minulosti, zásluhou dobrej spolupráce s energetickou praxou na Slovensku, sa výrazne rozšíril počet laboratórií
nášho pracoviska a zmodernizovalo ich prístrojové vybavenie. V tomto čase ich evidujeme 16, prevažne sú koncipované
tak, že slúžia na pedagogické aj vedecko-výskumné účely. Tri
z uvedeného počtu sú laboratóriá výpočtovej techniky, každé
s kapacitou 12 počítačov pre študentov. Využívajú sa na výučbu programovacích jazykov (MATLAB, SIMULINK), výučbu výpočtových programov (napr. pre prechodné javy), na
simulačné programy digitálnych ochrán a pod. Majú nainštalované viaceré aplikácie (Scilab, Dialux, Agilent VEE...)
slovak energy annual 2014
Z ostatných, vo väčšine jednoúčelových
laboratórií, sú zaujímavé:
Laboratórium inteligentných elektroinštalačných systémov.
Slúži na skúmanie vplyvu rôznych architektúr inteligentných
elektroinštalačných systémov (IES) na ich efektivitu. Je vybavené ovládacím panelom Siemens Touch Manager. Ovládanými
koncovými prvkami sú rôzne svietidlá, snímače teploty, snímače
dymu a pod.
Laboratórium netradičných zdrojov energie demonštruje zariadenia pre využívanie veternej energie, je vybavené tiež solárnymi
článkami, slnečnými kolektormi, polohovacím zariadením pre
meranie fototermálnych a fotoelektrických solárnych systémov,
viacerými meracími prístrojmi (pyrometre, solarimetre...). Zariadenia pracoviska sú monitorované systémom NI Compact RIO.
Laboratórium fotovoltiky tvorí združené pracovisko so spoločnosťou VÁDIUM, s. r. o. v Prešove.
Tam sú nainštalované fotovoltické panely (30 ks), namerané
dáta sa internetom zasielajú na katedru, kde sa vyhodnocujú.
Spoločný projekt má výskumný charakter, je podporený zo ŠF
EÚ. Laboratórium životného prostredia, slúži pre praktickú
výučbu problematiky ŽP ovplyvňovaného energetikou. Je osadené viacerými zariadeniami pre prevádzkové merania vybraných fyzikálnych parametrov ŽP (hlukomer, tester elektrosmogu,
merač elektromagnetického poľa, dozimeter...). Laboratórium
tiež slúži na riešenie viacerých výskumných projektov podporovaných EÚ.
Do tejto skupiny laboratórií katedry tiež
patria:
Laboratórium svetelnej techniky
Laboratórium prevádzky elektrizačných sústav, osadené modelom GENERÁTOR – TUHÁ SIEŤ, ktorý je ovládaný a chránený terminálom REM 543 fy ABB.
Laboratórium elektrických sietí
Druhú skupinu pracovísk tvoria laboratóriá pre oblasť techniky
vysokých napätí. Sem patria:
Laboratórium techniky vysokých napätí – je vybavené štandardnými zariadeniami pre účely výučby, výskumu a testovania
pre priemysel. Sú to napr. zdroj striedavého vysokého napätia
0 až 60 kV; vysokonapäťový zosilňovač 0 až 40 kV, vysokokapacitný tranzientný rekordér, číslicový osciloskop, zdroj striedavého
a jednosmerného vysokého napätia BAUR PGK 70H; AC/50kV;
40 mA; DC/70 kV; 20 mA a ďalšie.
Laboratórium diagnostiky elektrotechnických materiálov
a zariadení, s možnosťou skúmania vplyvu externých degradačných faktorov na ich životnosť podľa noriem IEC. V laboratóriu je viacero unikátnych prístrojov na diagnostiku pevných a kvapalných dielektrík.
159 education, sience and research
Laboratórium čiastkových výbojov, pre meranie výbojovej
činnosti, elektrickej pevnosti a dielektrických vlastností vzoriek
izolačných materiálov, ako aj reálnych objektov (vn káble, vn
cievky, PTP, PTN). Vo výbave laboratória je Faradayova klietka,
transformátor 50 kV, plnoautomatický mostík a kondenzátorový normál, oba fy TETTEX a ďalšie.
Laboratórium elektrostatiky s modelmi odlučovačov a vysokonapäťovým separátorom častíc slúži pre výskumné účely aj praktickú výučbu. Laboratórium merania je vybavené
zariadeniami na meranie elektrických vlastností plynných
a kvapalných dielektrík, napr. zisťovanie vplyvu polarity zdroja,
medzielektródovej vzdialenosti a tvaru koronujúcej elektródy na
priebeh prúdu a na rozloženie priestorového náboja v procese
korónových výbojov. Súbor ďalších prístrojov umožňuje merať
ostatné dôležité parametre predmetných dielektrík.
Laboratórium elektromagnetickej kompatibility. Je najnovším pracoviskom katedry. Zriadené je pre výskum
v oblasti diagnostiky, testovania, nanotechnológií a vplyvu
elektrických zariadení z aspektu elektromagnetickej kompatibility v technických a biologických systémoch. Spektrum
vedecko-výskumných záujmov a transfer poznatkov sú orientované na viaceré oblasti. V laboratóriu sa nachádza: bezodrazová EMC komora 0 Hz až 18 GHz; spektrálny analyzátor
20 Hz až 26,5 GHz; sada EMC antén; sondy blízkeho elektrického a magnetického poľa; meracia aparatúra na meranie EMI vedením; meracia aparatúra na meranie EMI
vyžarovaním; meracia aparatúra na meranie EMS vyžarovaním;
špeciálna GTEM komora na testovanie živých organizmov.
Na nasledujúcich obrázkoch sú pohľady do vybraných laboratórií katedry. / See some pictures of our laboratories.
Laboratórium inteligentných elektroinštalačných systémov, Laboratórium prevádzky elektrizačných sústav
Laboratory of Intelligent Systems, Electric Power Systems Control Laboratory
Department of Electric Power Engineering of FEI TUKE after forty years
author of the article Pavel Novák
One of the departments of FEI TUKE – The Department of Electric Power Engineering started to write the chronicle of 41st
year of its existence on the 3rd of October 2013. We remembered the forty year’s jubilee in the Annual report of Electric
Engineering and Electric Power Engineering 2013 among others. Of course we recalled the history and development and
work stages of the department, which were not always simple due to internal and external circumstances. Therefore there
was not enough space to present current life in the department, its activities and circumstances of their realization in our
schoolrooms and laboratories, the effort for the fulfillment of the university mission and to present the requirements of the
current Slovak electric power industry. Therefore we want to compensate it in this short overview.
First of all let us remind you that a scientific event – 7th International scientific symposium Elektroenergetika 2013 – dominated
in our forty year’s anniversary celebrations. It took place in Stará
Lesná in the High Tatras on 18th to 20th September. Also this
confirmed not only the interest of domestic and foreign experts
from universities and industry but also a high credit of its scientific and social part. Following data indirectly confirm it. 199 people
participated in the symposium, 101 of them from 7 foreign European countries. Beside 4 keynote speeches there were further 145
presentations in 9 sections with expansive discussions (93 of them
were from foreign countries).There were 8 mono-topical sections
and 1 for doctoral students.
In the academic year 2013/14 the department was affected by
a sad event. Prof. Ing. Karol Marton, DrSc., died in his 81st year
of age on the 17th of February 2014. He was a real personality
školstvo, veda a výskum 160
not only for the faculty and university but also for overall Slovak
electric power industry. He worked since 1971 in our faculty and
significantly participated in the process of common high voltage
laboratory creation, which was created together with VSE, š.p.
Košice. In 1975 he became its Director, elaborated the materials
for very high voltage test laboratory and ensured its construction
that was finalized in 1980. A newly built laboratory in Lemešany
holds his name and it is called „Skúšobňa VVN prof. Ing. Karola
Martona, DrSc.“.
It is impossible to write here his curriculum vitae because of his
many activities and wide scientific area of interest. Prof. Marton
was a significant scientific authority for the Slovak electric power
industry.
On the contrary a positive change in department’s life was a successful habilitation of Ing. Juraj Kurimský, PhD., as Assoc. Prof.
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Detaily z laboratória elektromagnetickej kompatibility
Laboratory of Electro-magnetic Compatibility
for electric power engineering with validity as of 1. 11. 2013. Now
there are 3 Assoc. Prof. in the department.
In recent history, the number of laboratories in our department
increased significantly thanks to a very good cooperation with the
electric power industry in the Slovak Republic. Also the equipment in our laboratories was modernized. Currently there are 16
of them and serve for teaching and also for research purposes.
Three of them are computer laboratories, each with 12 computers
for students. The computers are used for teaching the programming languages MATLAB and SIMULINK, for teaching the calculation applications (e.g. for transient events), with simulation
applications for digital protections etc. There are applications
such as Scilab, Dialux and Agilent VEE installed.
We have also mainly mono-topical laboratories such as:
Laboratory of Intelligent Systems – research of different architectures of smart electric systems and its effectiveness. It is
equipped with devices made by companies Siemens and ABB
such as touch panels, control devices, temperature and smoke
sensors etc.
Laboratory of Unconventional Power Source is equipped with
devices that demonstrate the use of wind and solar energy such
as photovoltaic components, solar collectors, tracker device for
photo-thermal and photoelectric solar system parameter measurement, various measurement devices (pyrometers, solarimeters etc.). Laboratory devices are monitored by NI Compact RIO
system.
Laboratory of Photovoltaics is a common laboratory created
together with the company VÁDIUM, s.r.o. from Prešov. It is
equipped with 30 pieces of photovoltaic panels. Measured data
are sent via internet to our department and are evaluated. This
project is a research project and is co-financed by the EU.
Laboratory of Environmental Protection covers the practical
education of environment protection that is influenced by electric power engineering. It is equipped with devices for selected
physical parameter measurements such as noise, electric smog,
electro-magnetic field, dosimeter etc. In this laboratory different
project co-financed by EU are solved.
This group of laboratories includes also:
Laboratory of Lighting Engineering
Electric Power Systems Control Laboratory equipped with
GENERATOR – RIGID GRID model which is controlled and
protected by REM 543 terminal of the company ABB
slovak energy annual 2014
Laboratórium čiastkových výbojov
Laboratory of Partial Discharges
Laboratory of Electrical Power Network
Other group of laboratories includes laboratories for the high
voltage field:
Laboratory of High Voltage Engineering is equipped with
standard devices for education, research and testing for industry,
e.g. AC generator of high voltage 0 to 60 kV; high voltage amplifier 0 to 40kV, high capacity transient recorder, digital oscilloscope,
AC and DC high voltage generator BAUR PGK 70H; AC/50kV;
40mA; DC/70kV; 20mAand many more.
Laboratory of Insulating System Diagnostics with the capability to research the influence of external degradation factors on
insulating systems according to IEC standards. In this laboratory
there are various unique devices for solid and liquid dielectrics
diagnostics.
Laboratory of Partial Discharges for discharge activity measurements, electric strength measurements and dielectric parameter measurements for insulation material samples as well as real
world objects such as high voltage cables and coils, device transformers of current and voltage. The equipment includes also a
Faraday’s cage, transformer 50kV, fully automated measurement
bridge and capacitor reference from TETTEX manufacturer.
Laboratory of Electrostatics with separator model and high voltage separator serves for research purposes.
Laboratory of Electric Power Engineering Measurements is
equipped with devices for gaseous and liquid material electric
parameter measurements, e.g. measurement of generator polarity influence measurement, electrode distance and shape influence measurement of the corona electrode on current and space
distribution of charge in corona discharge processes. A set of other devices enable to measure important dielectric parameters of
these materials.
Laboratory of Electro-magnetic Compatibility is our newest
laboratory for research in the field of diagnostics, testing, nano-technologies and influence of electric devices from electromagnetic compatibility point of view in technical and biological
systems. A wide area of scientific – research interests and the
transfer of knowledge is oriented in different areas. It is equipped
with anechoic EMC cage 0 Hz to 18 GHz; spectral analyzer 20
Hz to 26,5 GHz; a set of EMC antennas; near electric and magnetic field sensors; measurement device for EMI measurements
by conducting; measurement device for measurement of EMI by
radiation, EMS by radiation; special GTEM cage for live organism
testing.
161 education, science and research
kto je kto / who is who
Ing. JÁN BADŽGOŇ, PhD. * 5. 9. 1965
Prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu SR a generálny riaditeľ spoločnosti Castor & Pollux, Bratislava
Po vyučení v SOU elektrotechnickom v Žiline absolvoval v roku 1989 na Fakulte elektrotechniky STU a v roku 2001 ukončil doktorandské štúdium na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 1992 bol riaditeľom spol. Castor
& Pollux, a. s. Bratislava (Adotel-Hex, Žilina, Betamont Zvolen, Žel-Sys, Žilina, Spracovanie odpadových plastov, Zvolen-Lieskovec),
ktorej generálnym riaditeľom sa stal v roku 1995. V rokoch 2003 až 2004 pôsobil ako poradca ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR. V súčasnosti sa venuje poskytovaniu poradenských a konzultačných služieb, projektovému riadeniu a projektovému financovaniu. Špecializáciou jeho aktivít sú dopravné a komunikačné systémy. Od roku 2007 je o. i. viceprezidentom Prezídia Slovensko-Ruskej
podnikateľskej rady a senátorom Európskeho hospodárskeho senátu.
President of the Association of Electrotechnical Industry of the Slovak Republic and Director General of the company
Castor & Pollux, Bratislava
After training at the Vocational Educational Establishment of Electrical Engineering in Žilina he graduated in 1989 from the Faculty of
Electrical Engineering of the Slovak Technical University and in 2001 he completed his PhD studies at the Faculty of Business Management of the University of Economics in Bratislava. Since 1992 he has been Director of the company Castor & Pollux a. s. Bratislava
(Adotel-Hex, Žilina, Betamont Zvolen, Žel-Sys, Žilina, Spracovanie odpadových plastov, Zvolen-Lieskovec) whose Director General
he became in 1995. In 2003 – 2004 he served as an advisor to the Minister of Construction and Regional Development of the Slovak
Republic. Currently he dedicates himself to providing advisory and consulting services, project management and project financing.
The specialisation of his activities is transport and communication systems. Since 2007, inter alia, he is Vice-president of the Presidium of Slovak-Russian Business Council and Senator of the European Economic Senate.
Ing. MARTIN BARTOŠOVIČ
Generálny riaditeľ, NAFTA a. s.
Už počas vysokoškolského štúdia ekonomiky a manažmentu absolvoval štipendijné programy na West Virginia University v Morgantown v USA a program nadácií A. Mellona a G. Sorosa na Inštitúte ekonomických štúdií v Nitre. Po ukončení vysokoškolského
štúdia v roku 1996 pracoval v ING Barings a od roku 1998 v spoločnosti A. T. Kearney, kde sa podieľal na projektoch pre renomované
medzinárodné finančné inštitúcie a spoločnosti z oblasti energetiky a dopravy. Od roku 2004 pracoval v spoločnosti SPP, kde získal
cenné skúsenosti ako riaditeľ divízie korporátnych záležitostí, predseda predstavenstva spoločnosti SLOVGEOTERM, člen Správnej
rady neinvestičného fondu EkoFond, člen predstavenstva SPP-distribúcia a predseda dozornej rady Nadácie SPP.
General Director, NAFTA, a. s.
Already during his university studies of economics and management he completed scholarship stays at West Virginia University in
Morgantown in the USA and A. Mellon and G. Soros Foundations at the Institute of Economic Studies in Nitra. Following his graduation in 1996, he worked in ING Barings and in A. T. Kearneyfrom 1998 where he was involved in projects for renowned international
financial institutions and energy and transportation businesses. From 2004, he worked in SPP, gaining valuable experience as the head
of corporate affairs division, as the chairman of the board of directors of SLOVGEOTERM, member of the board at EkoFond, non-investment fund, member of the board of directors at SPP-distribúcia and chairman of the supervisory board of the SPP Foundation.
Ing. MICHAL CABALA, PhD. * 2. 2. 1979
Predseda predstavenstva a riaditeľ OKTE, a. s.
Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, špecializácia výroba, prenos, rozvod a využitie elektrickej energie.
Postgraduálne štúdium ukončil v roku 2010. Takmer celá jeho profesionálna kariéra je úzko spätá s prevádzkovateľom prenosovej
sústavy, kde pôsobil od roku 2002 na rôznych pozíciách súvisiacich so stratégiou a rozvojom prenosovej/elektrizačnej sústavy, ako
i oblasti riadenia sústavy a trhových služieb SEPS, a. s. V období 2009 až 2010 pôsobil ako riaditeľ odboru elektroenergetiky na Úrade
pre reguláciu sieťových odvetví.
Chairman of the Board and Director of OKTE, a. s.
He graduated from the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology in Bratislava, specialization of electricity production, transmission, distribution and utilization. He completed the postgraduate studies in 2010. Almost his entire professional
career he has been closely linked to the transmission system operator, where he served since 2002 in various positions related to the
strategy and development of the transmission / power system as well as the system management and SEPS market services. In the
period from 2009 to 2010 he was a Director of energy field of the Regulatory Board of the Office for Network Industries Regulation.
Currently he is a Chairman of the Board and Director of OKTE, a. s.
Ing. GUSTÁV ČASNOCHA * 4. 2. 1960
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti ELV Produkt, a. s.
Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, odbor Zahraničný obchod (v roku 1983). 1983 – 1990: Interhotely Bratislava –
rôzne vedúce funkcie, 1990 – 1999: súkromne podnikal v oblasti exportu a importu tovarov a surovín, najmä v spotrebnom a chemickom priemysle. Od roku 1999: ELV Produkt, a. s. Senec – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.
slovak energy annual 2014
169 who is who
kto je kto / who is who
Chairman and General Director of ELV Product, a. s.
Graduated from The University of Economics in Bratislava, Department of Foreign Trade (in 1983). 1983 – 1990: Inter hotels in Bratislava – various senior positions, 1990 – 1999: private business in the export and import of goods and raw materials, particularly in the
consumer sector and the chemical industry. Since 1999: ELV Product, a. s. Senec – Chairman and General Director.
Ing. Ján Červenák * 29.12.1956
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
Absolvent Fakulty ekonomiky riadenia výrobných odvetví na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od roku 1980 pracoval v Slovenských energetických strojárňach, a. s., v Tlmačoch na rôznych ekonomických pozíciách. V rokoch 1996 až 1999 pôsobil na Ústrednom
daňovom riaditeľstve Slovenskej republiky v Banskej Bystrici vo funkcii námestníka generálneho riaditeľa pre sekciu informatiky
a vnútornej správy. V období rokov 1999 až 2003 bol riaditeľom ekonomicko-obchodného úseku SES TVP v Želiezovciach a riaditeľom spoločnosti Fajne v Tlmačoch. Od roku 2003 na Daňovom riaditeľstve SR v Banskej Bystrici vykonával funkciu námestníka
generálneho riaditeľa pre sekciu všeobecnej správy. V spoločnosti JESS pôsobí od jej vzniku, najskôr ako riaditeľ úseku ekonomiky
a financovania. V júli 2014 bol dozornou radou spoločnosti zvolený do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva.
Chairman of the Board of Directors and Director General of Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
Graduated from the Faculty of Business Economics of the Production Industry in the University of Economics in Bratislava.
Since 1980 he worked in Slovenské energetické strojárne, a. s. Tlmače in the finance department. From 1996 until 1999 he worked in
the Tax Directorate of the Slovak Republic in Banská Bystrica as Deputy General Director for Informatics and Administration. From
1999 until 2003 he worked as director for economy and trade of SES TVP Želiezovce and director of Fajne company in Tlmače. Since
2003 he worked as Deputy of General Director for Administration in the Tax Directorate of the Slovak Republic in Banská Bystrica. In
JESS Company he was employed as the Director of the Economic and Finance Division. Since July 2014 he has been working as Chief
Executive Officer and Chairman of the Board of Directors.
Ing. MILAN FERENC, PhD. * 29. 9. 1957
Člen predstavenstva SAG Elektrovod, a. s., (od júla 2012) a riaditeľ divízie elektromontáží SAG Elektrovod, a. s. (od februára 2012)
Absolvent Vysokej školy technickej, Elektrotechnickej fakulty v Bratislave (v roku 1981) a doktorandského štúdia na FEI STU v Bratislave (v roku 2008). 1981 – 1982: Správa Rádiokomunikácií v Bratislave – technik; 1982 – 1992: VUJE, a. s. – kontrolný fyzik pre
spúšťanie 3. a 4. bloku JEV2 EBO Jaslovské Bohunice, spúšťanie 1. – 4. bloku JE Dukovany v ČR; 1992 – 1997: VUJE, a. s. – vedúci
oddelenia elektro a expert pre reaktory typu WER s účasťou na misii expertov pre hodnotenie situácie v JE Metsamor v Arménsku po
opätovnom spustení do prevádzky; 1997 – 2012: VUJE, a. s. – člen predstavenstva a riaditeľ divízie podpory prevádzky – projektový
manažér zodpovedný za postupnú rekonštrukciu a modernizáciu JE V1 Bohunice a zahraničné projekty (napr. malá vodná elektráreň
Yeghesis v Arménsku).
Board member of SAG Elektrovod, a. s. (since July 2012), SAG Elektrovod, a. s. – Director of Electrical Assembly Division (since
February 2012)
He graduated from the Technical University, Faculty of Electrical Engineering in Bratislava (1981) and achieved Ph.D. at FEI STU in
Bratislava (2008). 1981 – 1982: Radiocommunication Reporting in Bratislava – technician; 1982 – 1992: VUJE, Inc. – Control Physicist for third and fourth run of NPP Bohunice and first to fourth run of NPP in Dukovany in the Czech Republic; 1992 – 1997: VUJE,
Inc. – Head of Electrical field and expert for WER reactors with the participation in the mission of experts to evaluate the situation in
Metsamor NPP in Armenia after reinitializing its operation; 1997 – 2012: VUJE, Inc. – Member of the Board and Director of Operations Support Division – Project Manager responsible for the ongoing reconstruction.
Ing. MIROSLAV HOLČÍK * 8. 4. 1951
Konateľ spoločnosti MURAT, s. r. o.
Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, odbor Elektroizolačná a káblová technika (v r. 1975). 1975 – 1990: Kablo Bratislava – vývojový pracovník, vedúci prevádzky, výrobno-technický námestník závodu, 1990 – 1993 Gumon Bratislava, a. s. – výrobno-technický
riaditeľ. Od r. 1993 konateľ spoločnosti MURAT, s. r. o.
Managing Director of MURAT, s. r. o.
Graduated from Faculty of Electrical Engineering at Slovak Technical University, Department of Electric and cable industries (in
1975). 1975 – 1990: Kablo Bratislava – a researcher, a head of operations, production and technical assistant works, 1990 – 1993 Gumon Bratislava, a. s. – Production and Technical Director. Since 1993 Managing Director of MURAT, s. r. o.
MAGDALÉNA HOLČÍKOVÁ * 15. 1. 1951
Obchodná riaditeľka spoločnosti MURAT, s. r. o.
Absolventka SPTŠ Bratislava. 1970 – 1992 Kablo Bratislava – prípravár výroby, samostatný technológ, vedúci VDO. Od r. 1993
obchodná riaditeľka MURAT, s. r. o.
Commercial Director of MURAT, s. r. o.
Graduated from SPTŠ in Bratislava. 1970 – 1992 Kablo Bratislava – a production preparer, independent technologist, a head of VDO.
Since 1993 Commercial Director of MURAT, s. r. o.
kto je kto
170
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Ing. Roman Hrnčirík * 2. 11. 1968
Člen predstavenstva spoločnosti Baňa Čáry, a. s. a riaditeľ pre obchod a financie
Je absolventom Vysokej školy banskej v Ostrave, odbor Ekonomika a riadenie baníctva (1987 – 1992). Do roku 2006 pôsobil v rôznych
spoločnostiach ako finančný resp. ekonomický riaditeľ. V rokoch 2006 – 2010 bol generálny riaditeľ spoločnosti Baňa Čáry, a. s.
Od roku 2010 pôsobí v spoločnosti Baňa Čáry, a. s. ako riaditeľ pre obchod a financie.
Member of the Board of Directors of the Company Baňa Čáry, a. s. and Director for Business and Finances
Graduate of Technical University Ostrava, Department of Mining Economics and Management (1987 – 1992). Until 2006 he worked
in various companies as Financial or Economic Director. 2006 – 2010 Director General of the company Baňa Čáry, a. s. Since 2010 he
works in the company Baňa Čáry, a. s. as Director for Business and Finances.
Ing. IGOR CHRAPČIAK * 16. 6. 1962
Konateľ spoločnosti Schrack Technik, s. r. o., podpredseda predstavenstva spoločnosti Bratislavská Teplárenská, a. s.
Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, v r. 1985, v rokoch 1985 – 1998 Západoslovenské energetické závody – projektovanie
elektrorozvodných sietí a distribučných TS, vývoj geografických informačných systémov (GIS). Od r. 1998 Schrack Energietechnik /
Schrack Technik, s. r. o., od r. 1999 riaditeľ, od r. 2005 konateľ spoločnosti. V rokoch 2006 až 2010 člen predstavenstva, od júna 2012
podpredseda predstavenstva spoločnosti Bratislavská Teplárenská, a. s. Podieľa sa na tvorbe koncepcie a realizácii komplexných
systémov automatizovaného diaľkového merania elektrickej energie a prenosu dát, v súčasnosti slovenské a medzinárodné aktivity
v oblasti nasadzovania inteligentných meracích systémov a rozvoja inteligentných sietí pre liberalizovaný energetický trh, spolupráca
s univerzitami. Aktívna účasť v projektoch Kompetenčného centra ELU SAV – výskum a vývoj v oblasti nových technológií a materiálov pre využívanie v energetike, člen pracovnej skupiny pre oblasť udržateľnej energetiky a energie v SR, autor mnohých prednášok a príspevkov pre odborné konferencie v SR a ČR.
Managing Director of Schrack Technik, s. r. o. and Deputy Chairman of the Company Bratislavská teplárenská, a. s.
Graduated from Faculty of Electrical Engineering at Slovak Technical University, Department of Electrical techniques (in 1985).
1985 – 1998: Západoslovenské energetické závody (ZSE, š. p.) Bratislava – a designer, 1987 – 1995 a head of the project department of
distribution networks, 1995 – 1998 ZSE, s. p. – Lead of the development of GIS (geographic information system). Since 1998 – Schrack
Energietechnik / Schrack Technik, s. r. o. since 1999 the Director, since 2005 the Managing Director. Involved in policy-making and
implementation of intelligent remote measurement of electricity complex systems for companies and liberalized energy market. Since
2006 he is a member of the Bratislavská Teplárenská, a. s.
JURAJ JANDL * 30. 8. 1954
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Baňa Čáry, a. s.
V roku 1974 maturoval na gymnázium M. Nešpora. Pomaturitné štúdium dobývanie uhlia absolvoval na Strednej priemyselnej škole
v Banskej Štiavnici v roku 1986. V rokoch 1978 – 1996 prešiel všetkými riadiacimi funkciami v rámci baníckych spoločností VULB
Holíč a Baňa Záhorie. V rokoch 1996 – 2000 pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Baňa Záhorie, a. s. V rokoch
2000 – 2012 zastával manažérske funkcie v rámci skupiny Energy Group, a. s.
Chairman of the Board of Directors and Director General of the company Baňa Čáry, a. s.
In 1974 he graduated from M. Nešpor Grammar School. Post-secondary studies coal mining he graduated on Industrial High School
Banská Štiavnica in 1986. 1978 – 1996 passed all managerial positions within mining companies VULB Holíč and Baňa Záhorie.
1996 – 2000 Chairman of the Board of Directors and Director General of the company Baňa Záhorie, a. s. 2000 – 2012 – managerial
positions within the group Energy Group, a. s.
prof. Ing. FRANTIŠEK JANÍČEK, PhD. * 4. 12. 1954
Riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave
Patrí k významným odborníkom v oblasti elektrických ochrán a vytvára podmienky pre aplikácie moderných systémov chránenia
prvkov elektrizačnej sústavy. V oblasti elektrických ochrán, elektrických staníc a na riešení problémov energetiky pracuje viac ako
20 rokov. Je predsedom slovenského výboru Svetovej energetickej rady, štatutárnym zástupcom Združenia EE a členom vedeckých rád
viacerých univerzít. Zaslúžil sa o vstup SR do Svetovej energetickej rady so sídlom v Londýne. V rámci svojich vedeckých a pedagogických aktivít úspešne doviedol k promóciám vyše 70 diplomantov, školí či vyškolil viac ako 10 doktorandov. Publikoval 27 článkov
v odborných časopisoch, mal približne 80 vystúpení na domácich a zahraničných odborných konferenciách, je autorom či spoluautorom 13 vysokoškolských učebníc a skrípt, vypracoval 66 výskumných správ a štúdií, napísal štyri odborné monografie. V máji 2009
mu Vedecká rada SAV za jeho zásluhy udelila Medailu SAV za podporu vedy.
Director of the Institute of Electrical Power Engineering and Applied Electrical Engineering at STU in Bratislava
He belongs to the specialists in the field of electrical protection and creates the conditions for the applications of the modern systems
of the power system protected elements. He has been working in the field of electrical protection, electrical substations and power
problems solving for more than 20 years. He is the Chairman of the Slovak Committee of the World Energy Council, the legal representative of the Association of EE and a member of scientific boards of several universities. He helped Slovakia to enter the World
Energy Council seated in London. As part of his research and teaching activities he has successfully led more than 70 graduators to the
slovak energy annual 2014
171 who is who
kto je kto / who is who
diploma, trains or has trained more than 10 doctoral students. He has published 27 articles in peer-reviewed journals, has had about
80 appearances on national and international professional conferences, has authored or co-authored 13 books and college textbooks,
produced 66 research reports and studies, has written four monographs. In May 2009, the Scientific Council for Sciences awarded him
with the Medal for the promotion of science.
Ing. PAVOL JANOČKO * 26. 9. 1958
Prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu (od roku 2000)
Absolvent Vysokej školy technickej v Košiciach (v roku 1982), zameranie na plynárenstvo. 1982 – 1995: Východoslovenské plynárenské závody – majster, zástupca riaditeľa pre rozvoj 1995 – 1997: Slovenský plynárenský priemysel – divízny riaditeľ pre investičný
rozvoj, 1997 – 1999 Nafta Trade zástupca riaditeľa pre investičný rozvoj.
1999 – 2006: SPP – riaditeľ divízie tranzitu. Od roku 2006: Eustream (predtým SPP – preprava, a. s.) generálny riaditeľ. Ako odborník
v plynárenstve bol členom predstavenstiev a dozorných rád v spoločnostiach podnikajúcich v oblasti plynárenstva. 2003 – 2006: člen
výkonného výboru Medzinárodnej plynárenskej únie. Je členom vedeckej rady Hutníckej a Strojníckej fakulty Technickej univerzity
v Košiciach. A súčasne prezidentom SPNZ a členom výkonného výboru IGU (Medzinárodná plynárenská únia).
President of the Slovak Gas and Oil Association (since 2000)
Graduate from the University of Technology in Košice (engineering studies and postgraduate studies focusing on gas industry); 1982
– 1995 Východoslovenské plynárenské závody Foreman, Deputy Director for Development; 1995 – 1997 Slovenský plynárenský priemysel (SPP) Division Director for Investment Development; 1997 – 1999 Nafta Trade Deputy Director for Investment Development;
1999 – 2006 SPP Division Director for the Transmission; since 2006 Eustream (before SPP – preprava) General Director; As an expert
he held positions in Boards of Directors and Supervisory Boards of several companies operating in gas industry; Member of the scientific board of the Metallurgical Faculty and Faculty of Mechanical Engineering of the Technological University in Košice, President
of SGOA, Member of the Executive Committee of IGU (International Gas Union).
Ing. Igor Janok * 30. 12. 1966
Generálny riaditeľ a riaditeľ prevádzky čerpacích staníc pre Českú a Slovenskú republiku
Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulte ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici (1985 – 1989).
Po skončení vysokoškolského štúdia podnikal v oblasti hotelierstva a cateringu. Od roku 1995 do roku 1996 pôsobil ako manažér
predaja vo firme Temmel CZ. Od roku 1996 do roku 2000 v spoločnosti Globtel (dnes Orange) pracoval ako regionálny manažér predaja pre stredné Slovensko. V rokoch 2000 až 2006 pôsobil v spoločnosti Carrefour SLOVENSKO na pozícii riaditeľa hypermarketov
v Plzni, Košiciach a Bratislave. V roku 2006 zastával funkciu výkonného riaditeľa v spoločnosti United Bakeries. V roku 2007 nastúpil
do spoločnosti SHELL Slovakia, kde pôsobí dodnes ako konateľ, generálny riaditeľ a riaditeľ prevádzky čerpacích staníc pre Česko a Slovensko. Zároveň v priebehu rokov pôsobil ako prezident Francúzskej aliancie v Košiciach, člen správnej rady Holandskej obchodnej
komory na Slovensku, člen dozornej rady EOSA a predseda SAPPO.
Director General and Director of Operations of Gas Stations for the Czech and Slovak Republics
Studied at the University of Economics in Bratislava, Faculty of Economy of Services and Tourism in Banská Bystrica (1985 – 1989).
After completing his University studies he pursued a business career in hotel-keeping and catering. From 1995 to 1996 he worked
as a Sales Manager in the company Temmel CZ. From 1996 to 2000 he worked as a Regional Sales Manager for Central Slovakia in
the company Globtel (nowadays Orange). In 2000 to 2006 he worked in the company Carrefour SLOVENSKO in a position of a Hypermarket Director in Plzeň, Košice and Bratislava. In 2006 he served as an Executive Director of the company United Bakeries. He
joined the company SHELL Slovakia in 2007 where he acts until now as a Statutory Representative, Director General and Director of
Operations of Gas Stations for the Czech and Slovak Republics.
At the same time over the years, he served as a President of Alliance française in Košice, Member of the Board of Directors of the
Dutch Chamber of Commerce in Slovakia, Member of the Supervisory Board of the Emergency Oil Stocks Agency and Chairman of
the Slovak Association of Petroleum Industry and Trade.
Ing. Ján Klepáč, MGBM *28. 6. 1949
Výkonný riaditeľ Slovenský plynárenský a naftový zväz
V roku 1974 ukončil štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej, študijný odbor „IT a spracovanie dát“. Potom pracoval šestnásť rokov v spoločnosti Naftový a plynárenský priemysel, ktorý bol predchodcom SPP. Pôsobil v riadiacich funkciách v odvetví
počítačových sietí a budovaní riadiacich systémov používaných dispečingovými centrami pre plyn a ropu. V roku 1990 prerušil túto
činnosť a začal byť činný v slovenskej politike, najprv ako podpredseda slovenského parlamentu počas jedného volebného obdobia,
a potom ako a generálny riaditeľ Úradu prezidenta Slovenskej republiky. Do svojej profesie sa vrátil v roku 2001, keď bol menovaný
členom prestavenstva Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a súčasne podpredsedom regulačnej rady ÚRSO zodpovedným
za plynárenský priemysel. Od júna 2007 bol výkonným riaditeľom Slovenského plynárenského a naftového zväzu. Ukončil štúdium
Master na University v Groningene (Holandsko) a v roku 2009 a získal titul Master of Gas Business Management (Master riadenia
obchodu s plynom).
kto je kto
172
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Executive director of Slovenský plynárenský a naftový zväz
Graduated in the year 1974 at the Slovak Technical University, the field of study „IT and Data Processing“. He worked then for sixteen years in the company Naftový a plynárenský priemysel (Oil and Gas Industry) which was a predecessor of SPP. He worked in
management positions in the field of Computer Networks and the Building of the Control Systems used by the gas and oil dispatch
centres. In 1990 he interrupted this activity and began to act in Slovak politics, at first as vicepresident of the Slovak parliament for
one legislative period, then as a general director in the Office of the President of the Slovak republic. He came back to his former
profession in the year 2001, when he was named for a member of the Board of the Regulation Office for Network Industries (RONI)
and simultaneously a vicechairman of RONI responsible for gas industry. From June 2007 became the executive director of the Slovak
Gas and Oil Association. He finished Master`s study at the University in Groningen (Netherlands) in the year 2009 and won the title
Master of Gas Business Management.
Dr. h. c. prof. Ing. MICHAL KOLCUN, PhD. * 11. 5. 1954
Vedúci Katedry elektroenergetiky na FEI TU v Košiciach
Absolvoval Elektroenergetickú fakultu na Moskovskom energetickom inštitúte – Technickej univerzite v rokoch 1973 až 1979, kde
v roku 1989 ukončil aj vedeckú ašpirantúru. V roku 1993 habilitoval za docenta v odbore Elektroenergetika na Fakulte elektrotechniky
a informatiky TU v Košiciach, kde aj inauguroval za profesora v odbore Energetické a silnoprúdové inžinierstvo. Od roku 1979 pracuje na FEI TU v Košiciach. Vo svojej pedagogickej a vedeckej práci sa špecializuje na problematiku prevádzky a riadenia elektrizačnej
sústavy a aplikáciu počítačov v elektroenergetike. Odviedol asi 100 diplomantov a pod jeho vedením ukončilo štúdium 19 doktorandov. Ja autorom alebo spoluautorom deviatich monografií, 25 vysokoškolských učebníc a skrípt a viac ako 250 vedeckých a odborných
článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Bol zodpovedným riešiteľom viacerých domácich a zahraničných projektov a riešil viac ako 100 prác pre energetickú prax. Je predsedom resp. členom siedmich redakčných rád domácich a zahraničných
časopisov, členom IEEE, CIGRE, CIRED a WEC. Od roku 1999 je vedúcim Katedry elektroenergetiky na FEI TU v Košiciach.
A Head of the Department of Electric Power Engineering at FEI TU Košice
He graduated from the faculty of electricity at the Moscow Energy Institute –Technical University 1973 – 1979, where he completed
a Postgraduate in 1989. In 1993 he was qualified as Associate Professor in Power Engineering, Faculty of Electrical Engineering and
Informatics Technical University of Košice, where he was inaugurated as a professor of Energy and High current Engineering. Since
1979 he has been working at FEI TU Košice. In his pedagogical and research work he specializes in the area of operation and management of the power system and the application of computers in Electric Power Engineering. He has led approximately 100 students to
graduate and 19 Ph.D. students graduated under his attendance. He is author or co-author of 9 monographs, 25 textbooks and more
than 250 scientific and expert papers in domestic and international journals and anthologies. He was responsible researcher of various
domestic and international projects and solved more than 100 tasks for Electric Power Engineering industry. He is the head or member of 7 editorial boards of domestic and international journals, as well as member of IEEE, CIGRE, CIRED and WEC. Since 1999 he
is the head of the Department of Electric Power Engineering at FEI TU Košice.
Ing. ZOLTÁN KOVÁCS, CSc.
Riaditeľ RELKO, spol. s r. o.
Je absolventom odboru jadrovej energetiky Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave (1976), kde získal aj titul kandidáta technických vied (1985) v oblasti bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární. Pracoval ako výskumný pracovník vo výskumných ústavoch EGU a VUPEX. V roku 1993 založil inžiniersku a poradenskú spoločnosť RELKO, spol. s r.o., ktorej sa stal riaditeľom. Aktívne pracuje v oblasti pravdepodobnostnej analýzy bezpečnosti jadrových elektrární a iných potenciálne nebezpečných technológií.
Je autorom dvoch odborných monografií, veľkého počtu odborných článkov, technických správ a referátov prezentovaných doma
a na významných medzinárodných konferenciách v zahraničí. Úzko spolupracuje s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu
so sídlom vo Viedni. Spolupracuje i so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave na výchove odborníkov pre jadrovú energetiku a elektroenergetiku. Zastupuje Slovenskú republiku v pracovnej skupine pre riziko prevádzky jadrových elektrární (WGRISK)
pri OECD.
Director of Company RELKO, spol. s r. o.
Graduated from the Slovak University of Technology in Bratislava, Department of Nuclear Energy (1976), where he received a Candidate of Technical Sciences degree (1985) in nuclear power plant operation safety. He worked as a researcher at the EGU and VUPEX
research institutes. In 1993 he founded an engineering and consulting company called RELKO spol. s r. o., and became its director.
He works actively in the probabilistic safety analysis of nuclear power plants and other potentially dangerous technologies. He is an
author of two monographs, a large number of expert articles, technical reports, and abstracts, presented both in Slovakia and major
international conferences abroad. He has been closely collaborating with the International Atomic Energy Agency in Vienna. He also
cooperates with the Slovak University of Technology in Bratislava in the education of experts on nuclear energy and electroenergetics.
He represents the Slovak Republic in the Working Group on the Risk Assessment of Nuclear Power Plants (WGRISK) in the OECD.
slovak energy annual 2014
173 who is who
kto je kto / who is who
Ing. IVAN KRIVOSUDSKÝ * 21. 9. 1969
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TRANSPETROL, a. s.
V rokoch 1983 – 1987 študoval na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave, v roku 1991 ukončil štúdium na Obchodnej fakulte,
Vysoká škola ekonomická v Bratislave. 1991 – 1995 Daňový úrad Senec, odborný pracovník na viacerých pracovných pozíciách, 1995
– 1997 Ministerstvo financií SR, riaditeľ odboru správy daní, 1997 – 1999 Ministerstvo financií SR, generálny riaditeľ sekcie kontroly,
od 1999 pracuje v spoločnosti TRANSPETROL, a. s., najprv ako poradca generálneho riaditeľa, 2002 – 2004 podpredseda predstavenstva a riaditeľ pre financie a v rokoch 2002 – 2009 ako riaditeľ pre financie a služby. Od roku 2009 predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ.
Chairman of the Board of Directors and Director General of TRANSPETROL, a. s.
In 1983 – 1987 he studied at the Industrial High-school of Transportation in Trnava, in 1991 he completed studies at the Faculty of
Business, University of Economy in Bratislava. 1991 – 1995 worked in Revenue Office Senec, specialist in multiple working positions,
1995 – 1997 Ministry of Finance of the Slovak Republic, Director of the Tax Administration Department, 1997 – 1999 Ministry of
Finance of the Slovak Republic, Director General of the Inspection Section, since 1999 he works at TRANSPETROL, a. s., initially as
Advisor of Director General, 2002 – 2004 Vice-Chairman of the Board of Directors and Director of Finance and 2002 – 2009 Director
of Finance and Services. Since 2009 he is Chairman of the Board of Directors and Director General.
Ing. ALEXANDER KŠIŇAN * 6. 10. 1979
Generálny riaditeľ SAG Elektrovod, a. s.
Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty podnikového manažmentu (v roku 2003). 2000 – 2002: Elektrovod, a. s. – referent v odbore technicko-ekonomickej podpory na odbornom úseku pre obchod; od roku 2002: Elektrovod Holding, a. s. – referent
pre stratégiu; 2004 – 2010: Elektrovod Holding, a. s. Bratislava – špecialista pre stratégiu zodpovedný za strategické projekty vrátane
medzinárodného obchodu; 2010 – 2013: SAG Elektrovod, a. s. – riaditeľ divízie elektrických vedení; od roku 2012 je generálnym
riaditeľom SAG Elektrovod, a. s. V súčasnosti je okrem spomínanej funkcie od roku 2005 aj riaditeľom pobočky na Islande – Elektrovod Holding, a. s., útibú á Íslandia, od roku 2008 je tiež riaditeľom pobočky v Grónsku – Elektrovod Greenland, filialaf Elektrovod
Holding, a.s.
General Director of Company SAG Elektrovod, a. s.
Graduated from University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Management (in 2003). 2000 – 2002: Elektrovod, Inc. –
technical and economical support for the business segment, since 2002: Elektrovod Holding, Inc. – in Strategy Field, 2004 – 2010:
Elektrovod Holding, Inc. Bratislava – strategy specialist responsible forstrategic projects, including international trade market, 2010
– 2013: SAG Elektrovod, Inc. – Head of Transmission Lines Divission, since 2012 the General Directorof SAG Elektrovod, Inc. Currently, in addition to the above, he has been also the director of the branch in Iceland – Elektrovod Holding, Inc. útibú á Íslandia and
since 2008 also the director of the branch in Greenland – Greenland Elektrovod, filialaf Elektrovod Holding, Inc.
JUDr. Ing. PETER KÚKELČÍK * 30. 5. 1957
Predseda Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici
Študoval na Strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi, ktorú ukončil maturitnou skúškou v roku 1976. Vysokoškolské štúdium
absolvoval na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach v rokoch 1976 – 1981. Po skončení vysokej školy začal pracovať v Železorudných baniach, š. p. v Spišskej Novej Vsi ako revírnik. Od roku 1984 pracuje v štátnej banskej správe. Od roku 1984
do roku 1994 pracoval na Obvodnom banskom úrade v Spišskej Novej Vsi ako obvodný banský inšpektor. Popri zamestnaní navštevoval v rokoch 1987 až 1992 Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde po úspešnom ukončení štúdia získal
titul Mgr. V roku 1994 pracoval ako ústredný banský inšpektor na Odbore štátnej banskej správy Ministerstva hospodárstva SR.
V roku 1995 sa vrátil na Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, kde až do roku 2000 pracoval ako obvodný banský inšpektor,
vedúci oddelenia a napokon ako predseda úradu.
Od 1. júna 2000 pracuje na Hlavnom banskom úrade v Banskej Štiavnici, kde bol poverený výkonom funkcie vedúceho oddelenia
ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín a bol poverený zastupovaním predsedu Hlavného banského úradu. Do funkcie
predsedu Hlavného banského úradu bol vymenovaný podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva SR 1. decembra 2005. V roku
2005 mu bol udelený čestný odznak ministra hospodárstva SR „Za pracovnú vernosť“, ktorým bola ocenená jeho dlhoročná práca
v odvetví ťažby a úpravy nerastov.
Chairman of the Main Mining Office in Banská Štiavnica
He studied at a Secondary Technical School in Spišská Nová Ves where he graduated in 1976 with a leaving examination. He pursued
his college education at the Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology of the Technical University in Košice
in 1976 – 1981. After his graduation he began his career as a District Forest Officer in Železorudné bane, š. p., in Spišská Nová Ves
where he worked until 1984. Since 1984 he has been working in the state mining administration. Between 1984 and 1994 he worked
as a District Mining Inspector at the District Mining Office in Spišská Nová Ves. In 1987 – 1992, alongside his career, he studied at the
Faculty of Law of the Pavol Jozef Šafárik University in Košice, where he took his Mgr. degree by distance learning. In 1994 he worked
as the Main Mining Inspector at the Department of State Mining Administration of the Ministry of Economy of the Slovak Republic.
In 1995 he came back to the District Mining Office in Spišská Nová Ves where he successively worked as a District Mining Inspector,
kto je kto
174
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Head of Section and, finally, as the Chairman of the Office.¬
Since 1 June 2000 he has been working at the Main Mining Office in Banská Štiavnica where he has been authorized to act as the
Head of the Section of Protection and Use of Mineral Resources and Explosives; he was also authorized to perform the tasks of acting
for the Chairman of the Main Mining Office. He was designated as the Chairman of the Main Mining Office by the Deputy Prime
Minister and the Minister of Economy of the Slovak Republic on 1 December 2005. In 2005 he was awarded Honorary Emblem of the
Minister of Economy of the Slovak Republic “For professional loyalty” which acknowledged his long-term work in the field of mining
and mineral processing.
Mgr. Andrej Lasz * 25. 9. 1986
Generálny sekretár Zväzu elektrotechnického priemyslu
Štúdium na francúzskom bilingválnom gymnáziu Metodova v Bratislave ukončil v roku 2007 odbornou štátnou jazykovou skúškou
z francúzskeho jazyka. V rokoch 2007 až 2012 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia
pracoval v Advokátskej kancelárii a v Kancelárii zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva. Od roku
2012 pracoval ako projektový manažér v Zväze elektrotechnického priemyslu SR. Od 1. januára 2014 pôsobí na pozícii generálneho
sekretára Zväzu elektrotechnického priemyslu SR.
Secretary General of the Association of the Electrotechnical Industry
Finished his studies at the Metodova French Bilingual High School in Bratislava in 2007 by the professional state exam in French.
From 2007 to 2012 he studied at the Law Faculty of Comenius University in Bratislava. During his studies he worked for the Law Office and the Office of the Agent of the Slovak Republic before the European Court of Human Rights. From 2012 he worked as a project
manager in the Association of the Electrotechnical Industry of the Slovak Republic. Since 1 January 2014 he has been the Secretary
General in the Association of the Electrotechnical Industry of the Slovak Republic.
Ing. MIROSLAV LIPÁR
Vedúci sekcie prevádzkovej bezpečnosti jadrových zariadení, MAAE
Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, odbor jadrová energetika (v roku 1977). Kandidátske minimum – SVŠT Elektrotechnická fakulta (v roku 1989). 1979 – 1985: EBO V-1 – kontrolný fyzik počas spúšťania, operátor
reaktora, vedúci reaktorového bloku, zmenový inžinier, 1985 – 1987: vedúci odboru technického rozvoja EBO, 1987 – 1988: Slovenský
energetický podnik (SEP) – vedúci odboru prevádzky a údržby JE, 1988 – 1990: SEP – hlavný inžinier jadrovej energetiky SEP, 1991
– 1993: elektráreň v Abu Dhabi (Spojené Arabské Emiráty) – operátor a lektor pri prevádzke klasickej elektrárne, 1993 – 1996: Úrad
jadrového dozoru SR – riaditeľ odboru hodnotenia jadrovej bezpečnosti, 1996 – 1997: Slovenské elektrárne – námestník riaditeľa
pre prevádzku SE – EBO, 1997 – 2002: Úradu jadrového dozoru SR – predseda, 1997 – 1999: NUSAC (Koordinácia pomoci v oblasti
jadrovej bezpečnosti) EK a krajiny G 24 – podpredseda, 1998 – 2000: Rada guvernérov MAAE – guvernér, podpredseda, člen ACSS
(poradná skupina generálneho riaditeľa MAAE pre bezpečnostné štandardy), 1998 – 2002: člen INSAG – International Safety Advisory Group, (medzinárodná poradná skupina jadrovej bezpečnosti generálneho riaditeľa MAAE), 2000 – 2002: člen Rady jadrovej
bezpečnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky. Člen misií MAAE – OSART (tím hodnotenia bezpečnosti
prevádzky JE) na JE Qinshan and Ling Ao (Čína), Ascó (Španielsko), North Anna (USA), Gösgen (Švajčiarsko). Vedúci misií OSART
na JE Ling Ao (Čína), Nogent (Francúzsko), Rovno (Ukrajina), Chashma (Pakistan), Kashiwazaki Kariwa (Japonsko), Brunswick
(USA), Angra (Brazília), Volgodonsk (Rusko), Youngwang (Južná Kórea), Forsmark (Švédsko). Člen misií MAAE na hodnotenie
projektovej bezpečnosti JE Mochovce SR, Dukovany ČR, Paks (Maďarsko). Vedúci misie hodnotenia nehody jadrového paliva na JE
Paks v Maďarsku. Člen misií MAAE – IRRT na hodnotenie činnosti a legislatívy jadrových dozorov Maďarska a Mexika. Člen misie
dozoru USA (US NRC) na jadrovom dozore Litvy (VATESI) a Bulharska. Člen poradného výboru jadrovej bezpečnosti prezidenta
Arménska od roku 2001.
A Head of Section of operational safety of nuclear facilities, the MAAE
Graduated from Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering, Department of Nuclear Energy (in 1977).
Candidate minimum – Technical University Faculty of Electrical Engineering (in 1989). 1979 – 1985: EBO V-1 – control physicist
during startup, the operator of the reactor, the reactor unit supervisor, shift supervisor, 1985 – 1987: Head of Technical Development
EBO, 1987 – 1988: Slovak Energy Company (SEP) – Head of Operation and Maintenance NPP 1988 – 1990: SEP – chief engineer of
nuclear energy, 1991 – 1993: Power Plant in Abu Dhabi (United Arab Emirates) – operator and a lecturer in the operation of classical
power plants, 1993 – 1996: Nuclear Regulatory Authority – Director of nuclear safety assessment, 1996 – 1997: Slovak Power Plants –
deputy director for operations SE – EBO, 1997 – 2002: Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic – president, 1997 – 1999:
NUSAC (Coordination of assistance in the field of nuclear safety), the European Commission and the G 24 – Vice-President, 1998
– 2000: Board of Governors MAAE – governor, vice-president, a member of ACSS (Advisory Group, MAAE Director General Safety
Standards), 1998 – 2002: Member of INSAG – International Safety Advisory Group, 2000 – 2002: a member of the nuclear security of
the State Office for Nuclear Safety of the Czech Republic. A member of the MAAE missions – OSART (the safety assessment of NPP)
at Qinshan NPP and Ling Ao (China), Ascot (Spain), North Anna (USA), Gösgen (Switzerland). A Head of Mission to OSART NPP
in Ao Ling (China), Nogent (France), Rovno (Ukraine), Chashma (Pakistan), Kashiwazaki Kariwa (Japan), Brunswick (USA), Angra
(Brazil), Volgodonsk (Russia) Youngwang (South Korea), Forsmark (Sweden). A member of MAAE safety assessment in project of
slovak energy annual 2014
175 who is who
kto je kto / who is who
Mochovce SR, CR Dukovany, Paks (Hungary). A head of evaluation mission of nuclear fuel accident at Paks NPP in Hungary. A
member of the MAAE missions – IRRT to evaluate the performance and legislation of Nuclear Regulators in Hungary and Mexico.
A member of the U. S. surveillance mission (USNRC) of Nuclear Regulatory in Lithuania (VATESI) and Bulgaria. A Member of the
Nuclear Safety Advisory Committee of the President of Armenia since 2001.
Ing. TOMÁŠ MALATINSKÝ * 14. 3. 1959
Poradca predsedu vlády pre energetickú bezpečnosť (od 5. júla 2014), poradca predstavenstva SPP, a. s. (od 5. júla 2014),
Generálny riaditeľ Elektrovod Holding, a. s., Bratislava (od roku marca 2000 do júna 2004), Predseda predstavenstva Elektrovod
Holding, a. s., Bratislava (od marca 2000 do septembra 2010), Predseda predstavenstva SAG ELV Slovensko (od septembra 2010
do mája 2011), Predseda predstavenstva SAG Elektrovod (od mája 2011 do apríla 2012), prezident Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska – ZZES (od roku 2003 do apríla 2012), prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (od mája 2004 do apríla
2012), Absolvent Stavebnej fakulty SVŠT, odbor geodézie a kartografie (v roku 1983). 1986: Stavoprojekt Bratislava – zodpovedný
projektant geodet. 1986 – 1998: Elektrovod Bratislava – stavbyvedúci, vedúci oddelenia na divízii ekonomiky vedení, vedúci útvarov
zahraničného obchodu a vyššieho dodávateľa. 1998 – 1999: ELCON o. z. Praha – vedúci organizačnej zložky. 1999 – 2000: VUJE
Trnava, a. s. – riaditeľ divízie. 2000 – 2004: Elektrovod Holding, a. s. – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. 2000 – 2003: druhý
viceprezident ZZES. Minister hospodárstva SR (od apríla 2012 do 4. júla 2014 ).
The Prime Minister´s Adviser for energy security (since july 5, 2014), Adviser of board of directors of SPP, a. s. (since july 5, 2014),
Chairman of Elektrovod Holding a. s., Bratislava (since 2000 to 2010), Chairman of SAG ELV Slovakia (since 2010 to 2010) and Chairman of SAG Elektrovod (since 2011 do 2012), president of the Association of Employers of Power Industry in Slovakia – ZZES (since
2003 to April 2012), President of the Federation of Employers’ Associations in Slovakia (since May 2004 to April 2012)
Graduated from Faculty of Civil Engineering of Technical University, Department of Geodesy and Cartography (in 1983). 1986: Stavoprojekt Bratislava – the designer and responsible surveyor. 1986 – 1998: Elektrovod Bratislava – foreman, head of the economics
division management, head of foreign trade and higher supplier 1998 – 1999: ELCON o. z. Prague – the head of the branch. 1999 –
2000: VUJE Trnava, a. s. – Division Director. 2000 – 2004: Elektrovod Holding, a. s. – Chairman and General Director. 2000 – 2003:
Second Vice President of ZZES, Minister of Economy (April 20123 since july 4, 2014)
Ing. Tomáš Mlynárčik, PhD. *24. 12. 1981
Vedúci organizačnej zložky Landis+Gyr
Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, odbor Elektroenergetika ukončil v roku 2006. Ako
absolvent nastúpil do Landis+Gyr, kde pôsobí dodnes. Pracoval na pozícii systémového inžiniera. Postupne v rámci spoločnosti menil
pozíciu cez podporu meracích zariadení a systémov a obchodného zástupcu, až po vedúceho organizačnej zložky. Od roku 2012 vykonáva funkciu vedúceho organizačnej zložky zastúpenia spoločnosti Landis+Gyr v Slovenskej republike, kde sa venuje nasadzovaniu
meracích systémov automatizovaného zberu dát v Slovenskej republike i zahraničí.
Head of the Organisational Unit Landis+Gyr
Graduated from the Faculty of Electric Engineering and Informatics at the Technical University of Košice, Department of Electrical
Power Engineering, in 2006. As a graduate he joined Landis+Gyr where he works until today. He was working in the position of a
System Engineer. He was gradually changing positions from the Support of Measuring Devices and Systems and Sales Representative
to the Head of Organisational Unit. From 2012 he works in the position of a Head of Organisational Unit of the representation of the
company Landis+Gyr in the Slovak Republic, where he is dedicated to implementation of measuring systems of the automated data
collection in the Slovak Republic as well as abroad.
Ing. MIROSLAV OBŠIVANÝ * 15. 7. 1955
Predseda predstavenstva SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla)
V roku 1974 ukončil štúdium na Strednej priemyselnej škole v Žiline a v roku 1979 bol promovaný na inžiniera na Slovenskej vysokej
škole technickej v Bratislave. Od roku 1989 pracuje v oblasti výroby a dodávky tepla ako riaditeľ PBH, š. p. Martin a neskôr od roku
1992 ako generálny riaditeľ v súkromnej spoločnosti Martico, s. r. o. V roku 2000 bola v Martine založená nová akciová spoločnosť
so strategickým investorom Steirische Fernwärme GmbH z Grazu; hlavnou činnosťou je výroba a dodávka tepelnej energie na území
mesta Martin. V nej vykonáva funkciu predsedu predstavenstva. Rakúsky strategický investor Steirische Gas-Wärme GmbH založil
pre riadenie svojich účastinných spoločností na Slovensku spoločnosť STEFE SK, a. s., kde v súčasnej dobe vykonáva funkciu člena
predstavenstva a generálneho riaditeľa. V roku 1998 vzniklo záujmové združenie – Slovenský zväz výrobcov tepla, kde do dnešného
dňa vykonáva funkciu predsedu predstavenstva. Je zároveň členom Energetickej komisie pri Výbore pre hospodársku politiku NR SR.
Chairman of SZVT (Slovak Association of Heat Producers)
In 1974 he graduated from the Industrial High School in Žilina, and in 1979 he graduated as an engineer at the Slovak Technical University in Bratislava. Since 1989 he worked in the field of production and supply of heat, namely as a director of the state
enterprise PBH, š. p., Martin, and later from 1992 as a Director General of a private limited company Martico, s. r. o. In 2000, a
new joint-stock-company with a strategic investor Steirische Fernwärme GmbH from Graz was established in Martin with the main
activity of the production and supply of thermal energy on the territory of the city of Martin and he acts as a Chairman of the Board
kto je kto
176
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
of Directors there. The Austrian strategic investor Steirische Gas-Wärme GmbH established the company STEFE SK, a. s., for the
management of its joint-stock-companies in Slovakia where he acts as a Member of the Board of Directors and a Director General. In
1998, an interest group Slovak Association of Heat Producers was established and up to this day he acts as a Chairman of the Board
of Directors there. He is also a member of the Energy Commission at the Economic Policy Committee of the National Council of the
Slovak Republic.
Zuzana Oprchalová * 11. 4. 1970
Výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu a členka predstavenstva Agentúry pre núdzové zásoby ropy
Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1996). V roku 2005 dosiahla akademickú hodnosť JUDr.
Od roku 1997 do roku 2010 pracovala v štátnej správe na rôznych pozíciách, posledných desať rokov pôsobila na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. V minulosti pôsobila v Dozorných radách Slovenskej legálnej metrológie, n. o.
a Biont, a. s. V súčasnosti je členkou Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre technické právne predpisy. V období od roku 2010 pôsobila v súkromnom sektore v pozícii právnika. Od decembra 2012 je výkonnou riaditeľkou Slovenskej
asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu a od septembra 2013 je členkou predstavenstva Agentúry pre núdzové zásoby ropy.
Executive Director of the Slovak Association of Petroleum Industry and Trade and Member of the Board of Directors of the Emergency Oil
Stocks Agency
Graduated from the Faculty of Law of the Comenius University in Bratislava (1996). She gained the academic degree JUDr. in 2005.
From 1997 to 2010 she worked in the state administration in various positions, including the last 10 years when she worked at the Slovak Office of Standards, Metrology and Testing. In the past she worked in the Supervisory Boards of the Slovenská legálna metrológia,
n. o. (Slovak Legal Metrology, non-profit organisation) and Biont, a. s. Currently she is a member of the Permanent Working Committee of the Legislative Council of the Government of the Slovak Republic for Technical Regulations. In the period from 2010 she worked
in the private sector in the position of a lawyer. From December 2012 she is the Executive Director of the Slovak Association of Petroleum Industry and Trade and from September 2013 she is a Member of the Board of Directors of the Emergency Oil Stocks Agency.
Ing. Pavol Pavlis * 12. 01. 1961
Minister hospodárstva Slovenskej republiky
Gymnaziálne štúdiá absolvoval v rokoch 1976 až 1980 na Gymnáziu na Bilíkovej ulici v Bratislave. Je absolventom Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave, Strojníckej fakulty, odbor Automatizované systémy riadenia technologických procesov. Po skončení
štúdia v roku 1984 pracoval vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky, Žilina ako výskumný pracovník, vedúci oddelenia. V rokoch
1990 až 1992 pracoval ako vedúci referent špecialista v podniku zahraničného obchodu SLUVIS. V rokoch 1992 až 2006 pôsobil ako
riaditeľ spoločnosti Port Service Bratislava, spol. s r. o., súčasne v rokoch 2003 až 2006 bol členom dozornej rady Fondu národného
majetku SR. V rokoch 2006 až 2010 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (Výbor pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie, od 2010 do 2012). Od roku 2012 pôsobil ako štátny tajomník na Ministerstve hospodárstva SR, od 3. 7. 2014 je ministrom
hospodárstva.
Minister of the Economy of the Slovak Republic
Attended high-school in Bratislava, Gymnazium Bilíková, 1976–1980. He is a graduate of the Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering; Section of Automated Control Systems of Technological Processes. After graduation in 1984
he worked as a Researcher and a Head of Section in the Research Institute of the Computer Technology, Žilina. In 1990 – 1992 he
worked as Head Specialist in the foreign trade enterprise SLUVIS. In 1992 – 2006 he worked as Director of the company Port Service
Bratislava spol. s r. o. In 2003 – 2006 he was also a Member of the Supervisory Board of the National Property Fund of the Slovak Republic. In 2006 – 2010 he was a Member of the National Council of the Slovak Republic (Committee for Agriculture and Environment
2010 – 2012). 2012 –2014 he worked as a State Secretary of the Ministry of Economy of the Slovak Republic. He is the Minister of
Economy of the Slovak Republic since July 3, 2014.
Ing. JÁN PETROVIČ * 14. 5. 1966
Generálny riaditeľ sekcie energetiky MH SR
Absolvent Vysokej školy technickej v Košiciach, Banícka fakulta (v roku 1988). 1988 – 1995: Baňa Dolina, a. s. Veľký Krtíš – revírnik,
zástupca vedúceho ťažobného úseku, vedúci ťažobného úseku, 1995 – 2000: MH SR – referent odboru plynárenstva a baníctva, 2000
– 2002: MH SR – vedúci oddelenia palív – plynárenstvo, spracovania ropy a baníctvo, 2003 – 2004: MH SR – koordinátor referátu surovinovej politiky a palív, odboru energetickej politiky, od roku 2004: MH SR – riaditeľ odboru energetickej politiky. Pôsobil
v oblasti energetická a surovinová politika, energetická a banská legislatíva, medzinárodné vzťahy v energetike – EÚ a medzinárodné
organizácie (IEA, ECT, CEI).
General Director of Energy section of the Ministry of Economy of Slovakia
Graduated from Technical University in Košice, Faculty of Mines (in 1988). 1988 – 1995: Mines Dolina, a. s. Veľký Krtíš – Forester,
Deputy Head of the mining sector, the head of the mining sector, 1995 – 2000: Ministry of Economy of Slovakia – Officer of Gas and
Mining, 2000 – 2002: Ministry of Economy – Head of fuels – gas, oil refining and mining, 2003 – 2004: Ministry of Economy – coordinator of work of raw materials and fuels policy, the Department of energy policy, 2004: Ministry of Economy – Director of Energy
Policy. He has worked in the field of energy and resource policy, energy and mining legislation, international relations in the energy
sector – in the EU and international organizations (IEA, ECT, CEI).
slovak energy annual 2014
177 who is who
kto je kto / who is who
Ing. Vladimír Raček
Predseda predstavenstva a generalny riaditel Bratislavská teplárenská, a. s.
Dosiahnuté vzdelanie VŠ SVŠT Bratsilava – SjF, odbor: Prístrojová, regulačná a automatizačná technika. Doplňujúce vzdelanie, školenia: kongeneračné jednotky, Zákon o Energetike. Priebeh zamestnaní: Krajské montážne stredisko meracej a regulačnej techniky
Nové Mesto nad Váhom – vedúci strediska Energyr, s. r. o. – konateľ.
Chairman and managing director, Bratsislavská teplárenská, a. s.
Education: University SVŠT Bratislava – SjF – Strojárenská fakulta (major. Regulation and automatic technology). Further education:
Energetics law, occcupation: Nové Mesto nad Váham: Regional mounting centre of Measure and rRgulation Technology – CEO
Energyr, Ltd. –executive.
Ing. MIROSLAV STEJSKAL * 15. 10. 1960
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.
Vysokoškolské vzdelanie získal na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej, odbor elektroenergetika, zameranie
výroba a rozvod elektrickej energie. Štúdium úspešne ukončil v roku 1985. V roku 1985 nastúpil do Západoslovenských energetických
závodov, š. p. – Západoslovenská energetika, a. s., ako samostatný technik trafostaníc a rozvodní Rozvodného závodu Bratislava.
Neskôr prešiel pracovnými pozíciami vedúci technik trafostaníc a rozvodní Rozvodného závodu Bratislava, vedúci prevádzky Oblastného závodu Bratislava, vedúci rozvodu Oblastného závodu Bratislava (zástupca riaditeľa Oblastného závodu Bratislava) a vedúci
regionálnej správy sietí VN a NN Bratislava. V rokoch 2005 až 2012 pracoval v spoločnosti Enermont, s. r. o. (dcérska spoločnosť
Západoslovenskej energetiky, a. s.) na pozícii projektový manažér a neskôr ako vedúci úseku projektového manažmentu. V rokoch
2006 – 2010 pôsobil v Bratislavskej teplárenskej, a. s., ako člen predstavenstva. Od júna 2012 – predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.
Chairman and Managing Director of the Slovak electricity transmission system, a. s.
Higher education received at the Electrical Engineering Faculty of the Slovak Technical University, Department of Electronic Engineering, focus on production and distribution of electricity. Graduated in 1985. In 1985 he joined Západoslovenské Energetické
závody s. p. – ZSE, a. s. as a separate technician for substations and switchgears for Rozvodný závod Bratislava. Later he went through
head working positions as technician for substations and switchgear substation plant in Bratislava, the Regional operation manager
in Bratislava plant, leading the Regional distribution plant Bratislava (Deputy Director) and leading the regional networks HV and
LV in Bratislava. From 2005 to 2012 he worked at Enermont, s. r. o. (subsidiary of ZSE) as a project manager and later as the head of
project management. From 2006 to 2010 as a board member in Bratislavská teplárenská a. s. Since June 2012 – Chairman and General
Director of Slovak electricity transmission system, a. s.
Ing. IVETA SZURDIOVÁ * 1. 8. 1971
Členka predstavenstva SAG Elektrovod, a. s. (od februára 2013), riaditeľka pre financie a ekonomiku SAG Elektrovod, a. s.
(od decembra 2012)
Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty podnikového manažmentu (1993). V oblasti financií a manažmentu
sa pohybuje už 20 rokov. Dlhoročne zastávala pozíciu finančnej riaditeľky v rôznych priemyselných firmách na Slovensku a v Českej
republike aj vo firmách so zahraničnou účasťou. 1994 – 1997: finančná riaditeľka vo výrobnej firme NeaPack Nitra; 1998 – 2001:
vedúca oddelenia ekonomických analýz Hagard:Hal Nitra (distribútor elektrických zariadení); 2001 – 2005: Senior International
Management Controller for Central Europe v Rexel Central Europe Viedeň (distribútor elektrických zariadení); 2005 – 2010: finančná
a rozvojová riaditeľka, Premac, CRH Slovensko.
Boardmember of SAG Elektrovod, a. s. (since February 2013), SAG Elektrovod, a. s. – Chief Financial Officer (since December 2012)
She graduated from University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Management (2013). In the field of finance and management moves for 20 years. For many years she worked as financial director in various industrial firms in Slovakia and the Czech Republic as well as in companies with foreign participation. 1994 – 1997: CFO of a manufacturing company NeaPack Nitra; 1998 – 2001:
Head of Economic Analysis Hagard:Hal Nitra (distributor of electrical equipment); 2001 – 2005: Senior International Management
Controller for Central Europe in Rexel Central Europe Vienna (distributor of electrical equipment); 2005 – 2010: Director of Finance
and Development, Premac, CRH Slovakia.
Ing. ŠTEFAN ŠABÍK * 1. 10. 1961
Predseda predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (od 20. júna 2014)
Po ukončení Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave spojil svoj profesionálny život s jadrovou energetikou najskôr v Slovenských elektrárňach, a. s. s pôsobiskom v Atómových elektrárňach Mochovce. Pracoval na pozíciách technika
investičnej výstavby, asistenta riaditeľa, vedúceho personálneho oddelenia, vedúceho oddelenia prípravy zamestnancov, vedúceho odboru zamestnaneckých záležitostí a odmeňovania a námestníka riaditeľa pre ľudské zdroje a služby. V rokoch 2004 až 2006 v SE, a. s.
vykonával funkciu výkonného riaditeľa ľudských zdrojov. V rokoch 2007 až 2009 pôsobil v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.
a zastával funkciu vrchného riaditeľa divízie riadenia. Od roku 2009 do roku 2014 pôsobil ako Predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ, Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
kto je kto
178
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
Chairmain of the Board of Directors of Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
After graduation at Mechanical Engineering Faculty of the Slovak Technical University in Bratislava he merged his professional life to
nuclear power plants first in Slovak power plants, a. s., working in Nuclear Power Plant in Mochovce. There he worked as investment
technician, Assistant Director, Head of Human Resources, Head of Unit of staff, department head of employee compensation issues
and a deputy director for human resources and services. Between 2004 and 2006 in SE, a. s. he held the position of Executive Director
of Human Resources. From 2007 to 2009 he worked in the Nuclear and Decommissioning Company, a. s. and served as Executive
Director of Management Division. From 2009 to 2014 was a Chairman and General Director of Nuclear Energy Society of Slovakia,
a. s. From June 2014 is a Charmain of the Bord of Directors of Slovak Gas Industry, a. s.
Ing. JAN ŠPRINGL * 1978
Predseda predstavenstva NAFTA, a. s.
Absolvoval Podnikohospodársku fakultu na VŠE (Vysoká škola ekonomická) v Prahe. Svoju pracovnú kariéru začal v roku 2002
v Komisii pre cenné papiere. V roku 2003 nastúpil na oddelenie fúzií a akvizícií do investičnej skupiny J&T. Od roku 2005 pôsobil
v spoločnosti United Energy, ktorá bola prvou významnou akvizíciou J&T/EPH v oblasti energetiky. V United Energy sa podieľal
na projekte reštrukturalizácie spoločnosti. Od roku 2006 bol členom predstavenstva spoločnosti Plzeňská energetika. V roku 2009 sa
podieľal na úspešných akvizíciách spoločnosti Elektrárny Opatovice, Pražská teplárenská a nemeckej ťažobnej spoločnosti MIBRAG.
V roku 2009 sa tiež stal podpredsedom predstavenstva spoločnosti Pražská teplárenská. Od roku 2010 je predsedom predstavenstva
spoločnosti Elektrárny Opatovice. V súčasnosti tiež pôsobí v dozornej rade spoločnosti MIBRAG. Od roku 2012 je generálnym riaditeľom a členom predstavenstva spoločnosti EP Energy, a. s. Od 24. januára 2013 je členom predstavenstva SPP.
Chairman of the Company NAFTA, a. s.
Graduated from the College of Corporate Economics at VŠE (Business School) in Prague. His working career started in 2002 with
the Securities Commission. In 2003, he joined mergers and acquisitions department of the investment group J&T. From 2005, he
worked in United Energy, the first significant acquisition of J&T/EPH in energy. In United Energy, he was involved in the restructuring project of the company. He was member of the board of directors of Plzeňská energetika from 2006. In 2009, he participated in
successful acquisitions by Elektrárny Opatovice, Pražská teplárenská and the German mining company MIBRAG. In 2009, he became
vice-chairman of the board of directors of Pražská teplárenská. Since 2010, he has been the chairman of the board of directors of Elektrárny Opatovice. He is currently also member of the supervisory board of MIBRAG. Since 2012, he has been the general manager
and member of the board of directors of EP Energy. As of 24 January 2013, he has become member of the board of directors of SPP.
Ing. Vladimír Tonka * 27.2.1962
Generálny sekretár Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska
Štúdium na Vysokej škole ekonomickej ukončil v roku 1984. Odvtedy po súčasnosť bol zamestnaný v Slovenský elektrárňach, a. s.,
v oblasti riadenia ľudských zdrojov, v súčasnosti s osobitným zameraním na sociálne partnerstvo, ekonomické analýzy a kolektívne
vyjednávanie. Od roku 1997 pôsobí ako generálny sekretár Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska.
Secretary General of the Union of Employers of Power Industry in Slovakia
Completed studies at the University of Economics in 1984. Since then until now he works in Slovenské elektrárne, a. s., in Human
Resources Management, with special emphasis on social partnership, economic analyses and collective bargaining at the present.
From 1997 he acts as a Secretary General of the Association of Employers of Power Industry in Slovakia.
JUDr. OSZKÁR VILÁGI *17. 4. 1963
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaft, a. s.
Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1985). V roku 1991 dosiahol akademický titul JUDr., v roku 1992
založil právnickú kanceláriu Csekes, Világi, Drgonec & Partners. V rokoch 1990 – 1992 bol poslancom československého parlamentu.
Od roku 1996 zastával viaceré funkcie v riadiacich aj kontrolných orgánoch významných slovenských spoločností – Poľnobanky,
Slovenskej poisťovne, ŽSR, CHZP Apollo. Bol právnym poradcom zahraničných investorov pri významných projektoch reštrukturalizácie slovenského priemyslu (U. S. Steel, France Telecom, OTP, MOL Group). Predtým, ako sa v roku 2005 stal členom predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a. s., bol členom jej dozornej rady. Dňa 6. marca 2006 bol menovaný do funkcie generálneho riaditeľa
a v apríli 2009 do funkcie predsedu predstavenstva SLOVNAFT, a. s. V apríli 2010 sa stal členom Výkonnej rady Skupiny MOL a o rok
neskôr, v máji 2011, sa stal členom predstavenstva MOL Plc. Od 1. mája 2011 je členom Dozornej rady INA d. d.
Chairman of the Board and CEO of Slovnaft, a. s.
Graduated from the Law Faculty of Comenius University in Bratislava (1985). In 1991 he achieved the academic title of JUDr., and in
1992 he established the law firm of Csekes, Világi, Drgonec & Partners. 1990-1992 he was a member of the Czechoslovak parliament.
From 1996, he held various positions in the management and supervisory bodies of major Slovak companies – Poľnobanka, Slovak
Insurance Company, ZSR, CHZP Apollo. He was legal advisor to foreign investors in major Slovak industry restructuring projects
(U.S. Steel, France Telecom, OTP, MOL Group). Before he became a member of the Board of SLOVNAFT, a. s. in 2005, he was a member of its supervisory board. On March 2006 he was appointed the CEO and in April 2009 the Chairman of the Board of SLOVNAFT,
a.s. In April 2010, he became a member of the Executive Board of the MOL Group and a year later, in May 2011, became a member of
the Board of MOL Plc. From 1 May 2011 he became a member of the Supervisory Board of INA d. d.
slovak energy annual 2014
179 who is who
kto je kto / who is who
Ing. MARTA ŽIAKOVÁ, CSc. * 23. 11. 1955
Predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR (od roku 2002)
Absolventka Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, odbor technická kybernetika – automatizačná
technika (v roku 1979); vedecká hodnosť CSc. v oblasti technickej kybernetiky (v roku 1984). SVŠT v Bratislave, Katedra inžiniersko-humanitných vied, postgraduálny kurz: Pedagogická príprava pracovníkov rezortného školiaceho a výcvikového strediska Výskumného ústavu jadrových elektrární (v roku 1987). Od roku 1986: VUJE Trnava, a. s. – vedúca inžinierka JE pre JE typu VVER 440,
1992: General Physics Corporation, Maryland (USA) – absolventka kurzu: Systematický prístup k príprave a Manažment prípravy
zamestnancov, 1995: PHARE Project Training Course – absolventka kurzov: Upgrading of Management knowledge in the field of
Nuclear Power Technology Use – Upgrading of Nuclear Safety Inspectors Knowledge and Experience, 1997: Karlsruhe (Nemecko) –
absolventka kurzu: IAEA Training Course on Management Responsibilities in the Training and Qualification of the Nuclear Power
Plant Personnel – Certificate of Training Completion, 1996 – 2000: VUJE Trnava, a. s. – kurzy pre rozličné aspekty manažérskej práce,
1995 – 2002: Školiace a výcvikové stredisko prípravy personálu JE VUJE Trnava, a. s. – rôzne vedúce funkcie – manažérka projektu
Hodnotenie bezpečnosti JE – manažérka v dvoch projektoch technickej spolupráce MAAE Upgrading of NPP Personnel Training
Infrastructure, a Simulator Training Programme Based on SAT Methodology. 1995 – 2002: expert pre MAAE vo Viedni pre prípravu
personálu v rámci projektov technickej spolupráce napr. pre Maďarsko a Irán – lektor v rámci kurzov organizovaných MAAE – expert
do pracovných poradných skupín (AGM) v MAAE (napr. AGM on Training Performance Indicators, AGM on SAT Potential Use for
Other Agency Training Activities, AGM on Education and Training in Nuclear Safety). Je členkou Slovenskej nukleárnej spoločnosti.
President of the Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic (since 2002)
Graduated from Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering, Department of Engineering Cybernetics
– Automation technology (in 1979), scientific degree Ph.D. for technical Cybernetics (in 1984). Slovak Technical University in Bratislava, Department of engineering and humanities postgraduate course: Professional training of departmental personnel training and
training center of the Research Institute of nuclear power plants (in 1987). Since 1986: VUJE Trnava, a. s. – chief engineer for the NPP
VVER 440, 1992: General Physics Corporation, Maryland (USA) – Graduate Course: A systematic approach to the development and
management of staff, 1995: PHARE Project Training Course – graduate courses: Upgrading of knowledge management in the field
of Nuclear Power Technology Use – Upgrading of Nuclear Safety Inspectors Knowledge and Experience, 1997: Karlsruhe (Germany)
– Graduate Course: IAEA Training Course on Management Responsibilities in the Training and Qualification of the Nuclear Power
Plant Personnel – Training Certificate of Completion, 1996 – 2000: VUJE Trnava, a. s. – Courses for different aspects of managerial
work, 1995 – 2002: Training Center for NPP personnel training VUJE Trnava, a. s. – Various senior positions – Project Manager NPP
Security Assessment – Manager in two MAAE technical cooperation projects Upgrading of NPP Personnel Training Infrastructure
and Simulator Training Program Based on Methodology SAT. 1995 – 2002: expert for MAAE in Vienna for staff training in technical
cooperation projects for example for Hungary and Iran – Lecturer in courses organized by the MAAE – expert for work advisory
groups (AGM) at the MAAE (eg AGM on Training Performance Indicators, AGM on SAT Potential Use for Other Agency Activities
Training AGM on Education and Training in Nuclear Safety ). She is a member of the Slovak Nuclear Society.
Generálny partner
general partner
Partner
Hlavní partneri
main partners
Odborní partneri / expert partners
kto je kto
180
ročenka elektrotechniky a energetiky 2014
obsah / contents
003 Príhovor Ing. Pavla Pavlisa, Ministra hospodárstva Slovenskej republiky
/ Speech of Ing. Pavol Pavlis, Minister of Economy of Slovak Republic
007 prof. František Janíček, Príležitosti pre energetiku v Európe
/ Opportunities for Energy in Europe
009 Jozef Holjenčík, Chceme jasné a vyvážené pravidlá pre všetkých
/ We want clear and balanced rules. For all.
013 JUDr. Svetlana Gavorová, Užitočné informácie v správny čas inšpirujú
k úsporám energie / Useful information at the right time inspire to energy
savings
018 SLOVENSKÁ ENERGETIKA/ SLOVAK ENERGY SECTOR
019 Ing. Ján Petrovič, Ministerstvo hospodárstva SR, Prioritou Slovenska je
zvyšovať vlastnú energetickú bezpečnosť / Ministry of Economy of Slovak
republik, Slovakia´s Priority is to increase its own energy security
023 Sú súčasné mýty v energetike pravdivé?/ Are the current Myths in Energy
Sector true?
034 Závery rokovania Európskeho jadrového fóry – ENEF 2014
/ Conclusion of the European Nuclear Energy Forum – ENEF 2014
044 Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
/ Union of Employers of Power Industry in Slovakia
050 Tisíce pracovných miest v čase krízy / Thousands of Jobs in Times of Crisis
052 Rozhovor s Miroslavom Stejskalom, predsedom predstavenstva SEPS:
Prenosová sústava SR v spojenej Európe / Interview with Miroslav Stejskal,
Chairmen of SEPS: Transmission system of the Slovak Republic in the United
Europe
098 ELEKTROTECHNIKA / POWER ENGENEERING
099 Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
/ Association of Electrotechnical Industry of the Slovak Republic
111 Aktuálne trendy a technológie sietí novej generácie
/ Current trends and Network Technologies of the Next Generation
116 GreenWay a Schrack Technik v rámci medzinárodného projektu spoločne
budujú nabíjaciu infraštruktúru pre elektromobily /Greenway and Schrack
Technik are jointly building a charging Infrastructure for Electrocars
119 PLYNÁRENSTVO / GAS INDUSTRY
120 Zásobovanie zemným plynom a energetická bezpečnosť Slovenska
/ Natural Gas Supply and Slovakia´s Energy Security
126 SPP je zárukou spoľahlivých dodávok plynu / SPP is a Guarantie of Reliable
Gas Supplies
128 EUSTREAM – diaľnica pre zemný plyn do Európy / The Company Eustream –
the Gas Highway to Europe
134 Ing. Ivan Krivosudský, Transpetrol, a. s., Slovensko má zabezpečené núdzové
zásoby ropy / Slovakia has secured emergency Oil Stocks
136 Ing. Robert Nemcsics, za Ministerstvo hospodárstva, Slovensko potrebuje
vhodné alternatívy na dodávky ropy / Slovakia needs suitable Alternatives to
Oil Supplies
140 Podzemné zásobníky plynu sú dôležitým nástrojom pri zabezpečovaní energetickej bezpečnosti Slovenska / Underground Gas Storage Facilities are an
important Tool in Ensuring Energy Security in Slovakia
056 Skúška štartu z tmy / The Launch from Darkness Test
142 Úloha zásobníkov plynu v plynovom reťazci z pohľadu Pozagas, a. s.
/ The Role of Gas Storage in the Market Chain – view of Paozagas, a. s.
060 SAG Elektrovod, a. s., Energia nepozná hranice / SAG Eletrovod, a. s., Energy knows no
bounderies
143 SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PETROLEJÁRSKEHO PRIEMYSLU A OBCHODU
/ Slovak Association of Petroleum Industry and Trade
068 Nový jadrový zdroj v procese EIA / New Nuclear Power plant in the EIA
Process
146 JUDr. Oszkár Világi, Slovnaft, a. s., Záložná trasa ropy je pre Slovensko nutnosťou
/ A Backup Transport Route for Oil is a Must for Slovakia
071 Pozadie ťažkej havárie JE Fukushima-Daiichi
/ Background of the severe Accident in the Fukushima-Daiichi Plant
150 ŤAŽOBNÝ PRIEMYSEL / MINING INDUSTRY
076 Monitorovanie spotreby energie / Energy Consumption Monitoring
151 Zlaté časy baníctva sa už nevrátia / The Golden Age of Mining will never return
081 OBCHOD S ELEKTRINOU A PLYNOM / TRADE WITH ELECTRICITY AND GAS
153 Baňa Čáry / Čáry Mine
082 Rok z pohľadu organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
/ A Year from the Market Organizer´s Perspective
155 Baňa Dolina / Dolina Mine
086 Boj o zákazníka / Fight for Customers
158 ŠKOLSTVO, VEDA A VÝSKUM / EDUCATION, SCIENCE AND RESAERCH
088 TEPELNÁ ENERGETIKA / HEAT ENERGY SECTOR
159 Katedra Elektroenergetiky FEI TUKE po štyridsiatke
/ Department of Electric Power Ingeneering of FEI TUKE after forty Years
089 Miroslav Obšivaný: Revitalizácia centrálneho zásobovania teplom je finančne
náročná / The revitalization of district heating is financially demanding
162 ŠTATISTICKÉ ÚDAJE A MAPY / STATISTICAL DATA AND MAPS
092 Investujeme do skvalitnenia služieb / We invest in Improvement of Services
168 WHO IS WHO
096 Dispečerské riadenie – srdce teplárenstva
/ Dispatching Control – Heart of the Heating Industry
Ročenka elektrotechniky a energetiky
SLOVAK ENERGY ANNUAL 2014
Editorka /Editor
Mgr. Ivana Baranovičová
Tlač / Print
Devín printing house, s. r. o.
Vydavateľ / Publisher
RE-PUBLIC, s. r. o.
Trnavská 28, 821 08 Bratislava
Office: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
Tel./Fax: +421-2-59324 225
Redaktorka, jazyková redaktorka/
Redaction, Language corrector
Mgr. Zuzana Voštenáková
Upozornenie / Notice
Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo.
Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie
a formálnu úpravu textu, ako aj na jeho jazykovú
úpravu.
Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ
nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov
a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom vydavateľa.
Riaditeľka / Director
Mgr. Iveta Kožková
Redakčná rada /Advisory Board
Ing. Tomáš Malatinský
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Ing. Ján Petrovič, MH SR
Ing. Ján Klepáč
Ing. Igor Chrapčiak
Ing. Igor Gallo
Ing. Roman Nemček
Administrácia / Administration
Mgr. Katarína Schiff
Preklady /Translation
Ing. Pavel Polónyi, Superpreklady, s. r. o.
Foto / Photo
Archív, Shutterstock
Grafická úprava /Graphic Design
Titulná strana / Cover Design
GREP grafika a propagácia, Sylvia Chladná
© RE-PUBLIC, s. r. o. Bratislava 2014
S nami vediete
už 65 rokov
Váš partner
pre energeticko-technickú infraštruktúru
Your partner
for energy-related infrastructure
Download

VSE vám prináša