Ročenka elektrotechniky a energetiky
SLOVAK
ENERGY
ANNUAL
2011
Ročenka elektrotechniky
a energetiky
S nami energia nepozná žiadne hranice
Sídlo spoločnosti:
Prievozská 4C
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02 5025 1101
Fax: 02 5296 1820
E-mail: [email protected]
www.sag.eu/sk
energy 1A4 2011 2.indd
1
sea_obalka.indd
1
Slovak energy annual 2011 Elektrovod
Poštová adresa:
SAG Elektrovod, a.s.
P. O. Box 52
828 56 Bratislava 24
Slovenská republika
19.7.2011 8:28
13.9.2011 15:21
N a š a
c e s t a
v e d i e
k
v á m
Sme súčasťou energetického cievneho systému Európy. Plníme strategickú, pre
ogranizmus hospodárstva Slovenskej republiky, životne dôležitú funkciu. Naším poslaním
je vytvoriť podmienky pre spoľahlivú dodávku elektriny všade tam, kde je nevyhnutná
pre každodenný život a chod krajiny.
Slovenská elektrizačná prenosná sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, Slovensko
www.sepsas.sk
obsah / contents
4
8
12 15
16 18 20 22
23
24 26 28 31 34 38 39 40 44 46 50 52
56
57 61 64 66 68 70 71 72 74 76 80 82 84 86 87 88 89 90 92 96 98 101 103 105 106 107
111
Príhovor
Zabezpečenie našej budúcnosti prostredníctvom Európskej energetickej stratégie
Energetika v roku 2011
21. Svetový energetický kongres
Portrét: Spomíname na nositeľa ocenenia – Staviteľ storočia
SAG Elektrovod
Reformu v energetike zaplatí stredná trieda spotrebiteľov
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
VARIA
Pracujeme na základoch zodpovednosti a kvality (ELCON)
Energetika je v prvom rade služba pre zákazníkov (POWER SERVICE IFT)
Aktuálne zmeny legislatívy v oblasti trhu s elektrinou a plynom
Záťažové testy jadrových elektrární
Havária jadrovej elektrárne Fukushima Dai-ichi
Laná
Nová ekologická koncepcia obehu vody v energetických celkoch
Čistá energia zo slovenských elektrární
Prispôsobujeme sa požiadavkám trhu
Firmaelv Produkt, a.s.
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku
OKTE
Spoľahlivé prevádzkovanie distribučnej siete nie je ľahká úloha
Liberalizácia priniesla výhody pre zákazníkov
Začiatky plynárenstva na Slovensku
Slovenský plynárenský a naftový zväz
Preprava zemného plynu
Eustream – diaľnica pre zemný plyn do Európy
Pozagas
Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu
Pomôže teplárom privatizácia?
Slovenský zväz výrobcov tepla
Obnoviteľné zdroje energie
Elektromobilita v cezhraničnej spolupráci medzi Viedňou a Bratislavou
Životné prostredie máme len jedno
Energia zo slnka – BPS
Bioenergetická spoločnosť Energia zo slnka – FVE
ALTER ENERGO
Energetické využívanie odpadov v SR
Energetická efektívnosť v Slovenskej republike v kontexte Európskej únie
Dopad krízy spomalil finančné toky (MURAT)
Regulačné elektrárne od spoločnosti Phoenix Zeppelin
Elektro-Haramia
Trend v integrácii inteligentného merania a domácej automatizácie
SCHRACK TECHNIK
Plnospektrálne osvetlenie
Infoservis
Kto je kto
SLOVAK ENERGY ANNUAL 2011
Ročenka elektrotechniky a energetiky
Redakčná rada:
prof. Ing. František Janíček CSc.
prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
Ing. Tomáš Malatinský
Odborní poradcovia:
Ing. Radoslav Haluška, Ing. Jozef Holjenčík
Ing. Igor Chrapčiak, Ing. Ľubomír Jurika
Ing. Ján Klepáč, Ing. Miroslav Kučera
Ing. Anton Letko, Ing. Štefan Molnár
Ing. Roman Nemček, Ing. Miroslav Obšivaný
Ing. Ján Petrovič
Vydavateľ:
RE-PUBLIC s.r.o.
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
Tel./fax: +421-2-59324224, 59324225
E-mail: [email protected]
www.rocenka.sk
Riaditeľka:
Mgr. Iveta Kožková
Spolupracovali:
Mgr. Jozef Dermek, Mgr. Zuzana Voštenáková
Bc. Katarína Kožková, Andrea Kožková
Foto: archív, 123RF Limited
Layout a grafická úprava:
Andrea Kožková, kumpan, s.r.o.
Tlač: Patria I., spol. s r.o. Prievidza
partneri / partners
Upozornenie:
Na všetky príspevky sa vzťahuje autorský zákon.
Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori
a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na
skrátenie a formálnu úpravu textov a ich jazykovú
úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na
umiestnenie inzercií a reklamných článkov,
pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so
zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov,
grafov, tabuliek a fotografií, alebo ich častí, je
povolené len s písomným súhlasom vydavateľa.
© RE-PUBLIC s.r.o. 2011
Vážené dámy a páni,
Rok 2010 bol v Slovenskej republike rokom volebným, a preto ako taký umožňuje zmenu koncepcie smerovania slovenskej
energetiky na najbližšie obdobie. Napriek celosvetovým a európskym vplyvom, ktoré našu energetiku výrazne ovplyvňujú,
vstupujú medzi ne aj naše vnútroštátne, vyplývajúce z rozdielov politických programov medzi doteraz vládnucimi stranami
a novými koaličnými zoskupeniami. Nové programové vyhlásenie vlády, schválené v roku 2010, koriguje doteraz schválenú
koncepciu energetickej politiky Slovenskej republiky.
Jedna z najvýznamnejších zmien, ktorých účinok sme zaregistrovali už v roku 2010, je pozmenený prístup k výstavbe nového
jadrového zdroja – elektrárne v priestore Jaslovské Bohunice. Na spomínanú výstavbu bola zriadená akciová spoločnosť
JESS, ktorej paritnými akcionármi sú Slovenská republika prostredníctvom 100 % štátom vlastnenej spoločnosti JAVYS na
jednej strane a spoločnosťou ČEZ na strane druhej. Nová koncepcia nepočíta s účasťou štátnych zdrojov na výstavbe takejto
elektrárne. Druhou najvážnejšou zmenou je úmysel sprivatizovať slovenské teplárne, ktoré sú doposiaľ vo vlastníctve štátu.
Ďalšou výraznou zmenou je na slovenské pomery prekvapivo veľký počet novo vystavaných obnoviteľných zdrojov. Bolo
pripojené množstvo drobných fotovoltaických elektrární a niekoľko bioplynových, prípadne iných nových zdrojov. Zvýhodnenie
podnikania v oblasti investícií do týchto projektov bolo nadštandardné a negatívne skúsenosti od našich susedov, a to najmä
z Česka, nútili i slovenské ÚRSO prijať ďalšie regulačné opatrenia, aby sa vplyv na nárast celkovej ceny elektrickej energie
pohyboval v udržateľnom pásme. Ich účinok sa však prejaví až v roku 2011 a neskôr.
Z klasických zdrojov, ktoré nám pribudli, treba spomenúť projekt PPC Malženice. So striedavou intenzitou pokračujú aj prípravné
práce na iných zdrojoch. No nielen zdrojová časť a jej rozvoj sú potrebné pre ďalšie napredovanie energetiky na Slovensku.
Dôležitou súčasťou je ukončenie rozšírenia 400 kV rozvodní Moldava a Košice US Steel s ich vzájomným 400 kV prepojením.
Pribudol tak ďalší významný prvok dlhodobého európskeho projektu prepojenia sever – juh. Po dostavbe vedenia 400 kV
v roku 2011 tak zostane doriešiť spojenie medzi Slovenskom a Maďarskom – medzi Rimavskou Sobotou, respektíve Moldavou
a Sajóivánkou. Bolo by veľmi žiaduce, aby práce na tomto projekte pokročili, lebo liberalizovaný jednotný, resp. zjednocujúci
sa, trh s elektrickou energiou bude túto tranzitnú cestu potrebovať. Znížime straty, čím ušetríme zdroje a dosiahneme aj ďalšie
výhody. Týmto využívam tento príhovor ako mobilizáciu všetkých kompetentných pomôcť dokončiť výstavbu tejto energetickej
diaľnice zo severu na juh cez územie našej republiky.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým energetikom na Slovensku, ktorí sa starajú o jej rozvoj v neľahkých podmienkach
ekonomických, environmentálnych, ekologických i politických prekážok. Vďaka aj teplárenským energetikom, ktorí si dokážu
poradiť s omnoho náročnejšími podmienkami, a najmä vstupmi, ako sú v susedných krajinách. A uvidíme, aký vplyv bude mať
na slovenské teplárenstvo pripravovaný proces privatizácie.
Nezabudnime si pripomenúť desiate výročie tejto ročenky, v ktorej jej tvorcovia a prispievatelia zabezpečujú v stupňujúcej sa
kvalite a rozsahu, aspoň minimálny súhrnný prehľad a pohľad na slovenskú energetiku. Takto sa ročenka stáva často jediným
informačným materiálom, ktorý môžu slovenskí energetici pri svojich domácich a zahraničných prezentáciách použiť. V mene
ZZES a v mene svojom by som im chcel touto cestou pogratulovať a srdečne im poďakovať.
Tomáš Malatinský
Prezident Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska
4
Slovak Energy Annual 2011
Dear Ladies and Gentlemen,
The year 2010 was a year of election in Slovakia and as such it enables changes in the conceptual orientation of the Slovak power sector
for the upcoming period. Despite the global and European forces have impact on the power sector there are also our domestic issues
driven mainly by the differences between the political programmes of the political parties previously in power and the new coalition
partners. The government programme endorsed in 2010 emends the previously approved energy policy concept of the Slovak Republic.
One of the most significant changes, the impact of which we have already registered in 2010, is the shift in the attitude to the
construction of the new nuclear power plant at Jaslovské Bohunice. Construction of the power plant was to be executed by a new
founded joint-stock company JESS, with parity shareholders being the Slovak state through state owned company of JAVYS, and the
company of ČEZ. The new concept does not envisage the use of state funds for the construction of the power plant. The second most
important modification is the intention to privatise Slovak heat generation companies, which have been owned by the state so far.
Another major change is the surprisingly high number of newly built renewable energy sources. We have recorded a high number
of electricity power plant connections powered by small photovoltaic and a few bio-gas and facilities of other technology as well.
Concessions offered to these types of investments were above-standard and negative experience by our neighbours, particularly in
the Czech Republic, have also forced the Slovak Regulatory Office for Network Industries to implement further regulatory measures in
order to maintain the the electricity price increase within a maintain range. However, the impact of the measures will become evident
in 2011 and later.
Regarding traditional energy sources having come into operation recently project of combined steam gas plant Malženice needs to
be mentioned. Preparatory work on another energy sources are in progress with different degrees of intensity. However, not only
the energy sources and their development are necessary for further progress of the Slovak power sector. An important part is the
completion of the extension of 400kV distribution substations Moldava and Košice US Steel, with a 400kV line between the two. This
represents the addition significant component of the long-term European North – South connection project. After the completion
of the 400kV line in 2011, the only remaining part will be the connection between Slovakia and Hungary namely between Rimavská
Sobota or Moldava in Slovakia and Sajóivánka in Hungary. It would be very desirable if work on this project progressed further because
a liberalised single or unified electricity market will need this transit route. The losses will be reduced which will result in saved funds
and achieving also additional benefits. I hereby take the liberty of using this address as a mobilisation call for all decision makers
concerned to support the completion of the construction of the power highway from the North to the South, crossing our country.
In closing, I would like to express my thanks to all workers in Power industry of Slovakia who foster the development of the sector in a
complex environment of economic, environmental, ecological and political obstacles. I also wish to extend my thanks to the workers
in the heat generation sector, who are managing to succeed in much more difficult conditions with inputs in particular, than their
counterparts in neighbouring countries. We are yet to see what influence the planned privatisation will have on the heat generation
sector in Slovakia.
Let us not forget the 10th anniversary of this annual with its editorial team and contributors constantly improving its quality and
scope, and providing us with at least a summary overview and perspective of the Slovak energy sector. Often the annual is the only
source of information that our colleagues can use in their domestic and international presentations. On behalf of the Union of
Employers of power Industry in Slovakia, as well as myself, I would like to congratulate you all and express my deep appreciation of
your excellent work.
Tomáš Malatinský
President of the Union of Employers of power Industry in Slovakia
Slovak Energy Annual 2011
5
Slovenská
elektroenergetika
Zabezpečenie našej budúcnosti prostredníctvom
európskej energetickej stratégie
By Günther H. Oettinger, European Commissioner for Energy
Nemôžeme si dovoliť čakať
o znížení emisií a zvýšení energetickej účinnosti o 20 % do
Energetický problém patrí medzi naše najväčšie výzvy,
roku 2020, je toto riešenie najúčinnejšie. Zníženie spotreby
ktorým musí Európa čeliť. Naša ekonomická konkuren-
má najväčší a bezprostredný vplyv na úsporu energie, zní-
cieschopnosť plne závisí od spoľahlivých dodávok energie,
ženie odpadu a udržanie našej konkurencieschopnosti. Od-
fyzickej dostupnosti energetických produktov a služieb za
hady ukazujú, že priemerné úspory na energii v domácnosti
Energia je nevyhnutná pre chod našej spoločnosti. Náš spôsob života je nemysliteľný bez spoľahlivej a cenovo dostupnej dodávky energie,
a to elektrickej energie, tepla a paliva. Nikdy predtým svet nepotreboval toľko energie, spotrebujeme takmer dvojnásobné množstvo ako v roku 1980.
Ak bude tento trend pokračovať, ťažko sa vyhneme veľkej energetickej kríze s nedostatkom elektrickej energie, benzínu alebo plynu.
prijateľnú cenu. Musíme tiež dbať na to, aby sme zabránili
môžu dosiahnuť sumu až 1 000 € ročne. Na to však potrebu-
globálnemu otepľovaniu. Na svetovej úrovni čelíme súčasne
jeme nájsť najúčinnejšie spôsoby ako na zníženie spotreby,
rastúcej konkurencii s nastupujúcimi mocnosťami ako je
tak aj na zlepšenie využitia energie, pre tieto účely je po-
India alebo Čína, ktoré si nárokujú na väčší podiel svetových
trebné zvoliť efektívne nástroje. Preto Komisia v tomto roku
zdrojov energie... s veľkými investíciami do nových energe-
navrhla nový akčný plán energetickej efektívnosti a úspory
tických technológií. Veľmi znepokojujúca je tiež rastúca zá-
energie, smernice na objasnenie cieľov pre úsporu energie
vislosť EÚ na dovoze z tretích krajín, týka sa to najmä ropy
a identifikácie inovatívnych riešení pre okamžité a dlhodo-
(85 %) a zemného plynu (65 %). Všetky tieto problémy sa mu-
bé akcie zamerané na úspory v budovách a v doprave. Priori-
sia riešiť a vyžadujú si stabilné riešenia. Našu situáciu kom-
tou by malo byť zameranie sa na štátne orgány, ktoré môžu
plikuje ekonomická recesia, nedostatok celosvetovej dohody
ísť príkladom v uplaňovaní kritérií energetickej účinnosti,
pre riešenie globálneho otepľovania, rýchlo rastúci dopyt
vo všetkých verejných zákazkách na práce, služby alebo
po energii v rozvojových krajinách a relatívne vysoké ceny
produkty.
energie z obnoviteľných energetických technológií.
V nasledujúcich dvoch desaťročiach sa v oblasti energetiky ne-
Plne integrovaný a jednotný európsky energetický trh
vyhneme investícii približne jeden bilión eur. Ak investujeme
Jednotný trh s energiou musí byť plne integrovaný. Európ-
múdro, môžeme rozvíjať nové zdroje energie, expandovať in-
sky trh ponúka spoľahlivý prístup k zdrojom a odôvodňuje
žinierske sietie, podporiť obnoviteľné zdroje energie a výrazne
potrebné veľkė investície. Nesmieme naďalej akceptovať
znížiť spotrebu. To ale vyžaduje odvážne rozhodnutia už dnes.
prekážky, ktorė bránia toku energie v rámci EÚ. Štátne
hranice ohrozujú výhody jednotného trhu, konkurencie-
Nová stratégia pre nasledujúce desaťročie
schopnosť nášho priemyslu a dodávky základných potrieb
Európska komisia navrhuje ambicióznu stratégiu, ktorá
pre všetkých našich občanov. Musíme zaručiť spravodlivú
umožní skutočný základ pre jednotný európsky energetický
hospodársku súťaž, kvalitu služieb a voľný prístup ku zdro-
trh a zjednotí energetickú politiku v rámci EÚ. Riešenia na
jom. Je nevyhnutné uplatňovať právne predpisy EÚ riadne
národnej úrovni už nie sú dostatočné pre stabilnú hospo-
a v úplnosti. Avšak existencia dostačujúcej infraštruktúry
dársku obnovu a udržanie prosperity. Jednotlivé rozhodnu-
je podmienkou sine qua non. Nastal čas uplatniť rovnakú
tia prijaté v členských štátoch ovplyvňujú aj ostatné štáty.
pan-európsku infraštruktúru tak, ako v iných sektoroch
Roztrieštené trhy ohrozujú bezpečnosť dodávok a obme–
verejného záujmu, telekomunikáciách či doprave. Žiaden
dzujú výhody spravodlivej hospodárskej súťaže. Naša in-
členský štát by do roku 2015 nemal byť izolovaný od európ-
vestícia bude v budúcnosti zisková a efektívna iba v rámci
skeho vnútorného trhu s energiou. To znamená, že sa mu-
medzinárodného trhu. Nečakajme žiadne zázraky. Musíme
síme sústrediť na konkrétne projekty pre dosiahnutie tých-
podporovať spoločnú energetickú politiku, ktorá slúži na-
to cieľov, a to solidaritu, vzájomné prepojenie trhov, nové
šim spoločným politickým cieľom: konkurencieschopnosť,
energetické kapacity, „inteligentné siete“ a sériovú výrobu
udržateľnosť a bezpečnosť dodávok.
z obnoviteľných zdrojov k dispozícii pre všetkých, a za kon-
Pre prospech všetkých členských štátov a občanov vidím päť
kurencieschopné ceny. Musíme tiež vybudovať nové dodáv-
pilierov činností.
kové potrubia – príkladom je Nabucco – pre diverzifikáciu
a posiľnenie našich dodávok plynu. Zásadnou úlohu EÚ je
Zameranie sa na zníženie spotreby energie
realizácia týchto investícií a vytvorenie atraktívneho prie-
Znížená spotreba predstavuje potenciálne veľké úspory ako
storu pre investície.
pre jednotlivcov, tak aj pre podniky. Pre dodržanie záväzkov
8
Slovak Energy Annual 2011
Občan ako prvý
Zámery by mali v prvom rade zohľadniť ich vplyv a dopad
na občanov. Výhodnejšie ponuky pre spotrebiteľov by mali
zahŕňať možnosti širšieho výberu a využitia nových príležitostí. Energetická politika musí byť výhodná pre spotrebiteľov, čo vyžaduje lepšiu transparentnosť a vyššiu informovanosť. Chcel by som na to využiť a zlepšiť všetky dostupné
nástroje, ako napríklad zoznam spotrebiteľov. Všetci spotrebitelia majú taktiež právo na základné energetické potreby v každom okamihu, čiže aj počas krízy dodávok.
Energetická politika EÚ sa tiež usiluje zvýšiť transparentnosť, sprístupniť zdroje a informácie, zlepšiť fungovanie
maloobchodného trhu, vytvoriť zodpovedajúcu infraštruktúru a bezpečnostné siete pre zraniteľných spotrebiteľov.
Tieto opatrenia sú dodatkom k neustálemu úsiliu o zvýšenie bezpečnosti v oblasti výroby energie a jej spracovania.
Európska únia dnes predstavuje rozhodujúcu pridanú hodnotu pre všetkých občanov tým, že uplatňuje najvyššie štandardy vo všetkých členských štátoch, a to v oblastiach jadrovej bezpečnosti a ochrany, ťažby ropy a zemného plynu,
ako aj pri vývoji nových energetických technológií. Musíme
naďalej obozretne pokračovať v našom pláne.
Musíme využiť našu svetovú geopolitickú váhu a profitovať
Technologické zmeny
z výhod jednotného trhu. Zakaždým, keď EÚ hovorí jedným
Potrebujeme upevniť a rozšíriť vedúce postavenie Európy
hlasom, napríklad v jadrovej medzinárodnej spolupráci, ve-
v energetických technológiách. Usilujem sa vytvoriť európ-
die to k výsledkom. Európa potrebuje mechanizmus na ko-
sky referenčný rámec, ktorý umožní maximálne zrýchlenie
ordináciu svojho úsilia a zasielanie zrozumiteľných správy
prieniku technológií na trh v členských štátoch a regiónoch.
hlavným partnerom. Je nutná integrácia susedných trhov,
Európa má jedny z najlepších svetových obnoviteľných ener-
čím sa zvyšuje naša, ako aj ich bezpečnosť. Naše medziná-
getických spoločností a výskumných inštitúcií, a je pre nás
rodné vzťahy sa však naďalej budú zameriavať na vytvorenie
dôležité toto ich vedúce postavenie udržať. Okrem realizácie
strategického partnerstva s kľúčovými hráčmi. Spoločná
strategického plánu pre energetické technológie sme tiež
európska politika má silný vplyv na posilnenie našej pozície
spustili niekoľko rozsiahlych projektov so silnou európskou
v náročných rokovaniach a zabezpečuje naše medzinárodné
pridanou hodnotu:
vedúce postavenie.
→Inteligentné siete pre pripojenie celej elektrickej sústavy
s jednotlivými domácnosťami a zlepšenie prístupu k ob-
Je čas konať
noviteľným zdrojom energie,
Globálny energetický systém vstupuje do fázy rýchleho pre-
→„Inteligentné mestá“ partnerstvo inovácie v celej Európe
chodu s možnými ďalekosiahlymi dôsledkami pre nasledu-
pre lokálne integrované systémy a zabezpečenie úspory
júce desaťročie. Teraz je čas konať. Naša stratégia piatich
energie.
pilierov dláždi cestu k úspechu v nadchádzajúcich rokoch.
Aj naďalej budem prezentovať rad európskych iniciatív pre
Posiľnenie vedúceho postavenia EÚ vo svete
dosiahnutie našich energetických cieľov pre 2020, zvýšenie
EÚ sa mala stať partnerom prvej voľby v medzinárodných
bezpečnosti, udržateľnosti a konkurencieschopnosti našich
rokovaniach. Súčasná situácia, kedy externí partneri „roz-
energetických systémov. Taktiež do konca roka predstavím
deľujú a panujú“, je neudržateľná. EÚ má najväčší regionál-
energetický plán do roku 2050. Víťazi budú naši občania
ny trh s energiou pre 500 miliónov ľudí. To je jedna pätina
a naše postavenie vo svete. Ako povedal Jean Monnet, „Kde
z celkovej spotreby energie na svete. Dovážame v priemere
nie je vízia, ľudia hynú.“ Naša generácia musí mať možnosť
okolo 3 miliónov ton ropného ekvivalentu denne. EÚ je tiež
premeniť túto strategickú víziu na realitu.
najväčším svetovým ekonomickým obchodným blokom.
Slovak Energy Annual 2011
9
Secure our future:
towards an European energy strategy
By Günther H. Oettinger, European Commissioner for Energy
We cannot afford to wait
businesses alike. Faced with commitments to reduce dras-
The energy challenges are among the greatest tests which
tically our emissions and achieve the objective to increase
Europe has to face. Our economic competitiveness fully de-
energy efficiency by 20% by 2020, action on energy demand
pends on a reliable energy supply and the physical availabi-
has the most potential with immediate impact for saving
lity of energy products and services at the most affordable
energy, reducing waste and maintaining our competitive-
price. We must also act now to prevent global warming. Si-
ness. Estimates show that average energy savings for a hou-
multaneously, there is increasing competition at world le-
sehold can amount to € 1000 per year. To achieve this, we
Energy is the lifeblood of our society. Our way of life is inconceivable without reliable and affordable supplies of energy:
electricity, heat and fuel. Never before has the world needed so much energy: we use almost twice as much as in 1980.
If this trend continues, it will be difficult to avoid a major energy crisis, with electricity cuts, petrol or gas shortages.
vel, with emerging powers like India or China demanding a
must develop the best ways to save energy and use energy
larger share of the world’s energy resources…and investing
more efficiently, and we must put in place effective tools.
hugely in new energy technologies. Growing EU dependen-
To this end, the Commission has proposed this year a new
ce on imports from third countries is also a matter of great
Energy Efficiency Action Plan and the Energy Savings Direc-
concern, in particular for oil (85 %) and gas (65 %). All these
tive to clarify the energy savings objective and identify in-
challenges must be addressed and require strong action.
novative solutions for immediate and long-term action, no-
The economic recession, the lack of a proper global climate
tably in buildings and transport. As a matter of priority we
change agreement, fast growing demand for energy in deve-
should focus on public authorities who can lead by example
loping countries and the relatively high price of renewable
and apply energy efficiency criteria in all public procure-
energy technology make our task more difficult.
ment of works, services or products.
Over the next 20 years, we need to invest around one trillion Euro in energy, whatever happens. If we invest this
A strongly integrated European Energy Single Market
wisely, we can develop new energy sources, expand supply
The energy single market must be fully integrated. A Euro-
networks, boost renewable energy use and cut energy con-
pean market offers the right scale to assure access to resour-
sumption significantly. But this requires bold decisions
ces and to justify the huge investments which are needed. We
now.
should no longer tolerate barriers which impede energy flow
within the EU. National borders can threaten the benefits of
A new strategy for the next decade
the Single Market, the competitiveness of our industry and
Therefore the European Commission is proposing an am-
the supply of basic needs to all our citizens. Fair competiti-
bitious strategy for the coming years which will give real
on, quality of service and free access must be guaranteed.
backbone to the single European energy market and “Euro-
The full and proper application of EU legislation is a must.
peanise” energy policies across the EU. National policies are
But the existence of the adequate infrastructure is a condi-
not sufficient anymore to allow a strong economic recovery
tion sine qua non. It is time energy is given comparable pan-
and maintain our welfare. Any decision taken by one Mem-
European infrastructure, as other sectors of public interest
ber State has an impact on the others. Fragmented markets
such as telecommunication and transport have enjoyed for
undermine the security of supply and limit the benefits of a
a long time: by 2015, no Member State should be isolated
fair competition while our investments for the future will
from the European internal market in energy supply. This
only be profitable and efficient within a continental mar-
means that we have to concentrate our efforts on concrete
ket. There will be no miracles. We must promote a common
projects necessary to achieve our goals: solidarity, an inter-
energy policy serving our joint policy objectives: competiti-
connected market, new power capacities, an “intelligent
veness, sustainability and security of supply.
grid” and large scale production of renewable available to
I see 5 pillars for action to the benefit of all Member States
all at competitive prices. We also need to build new import
and citizens.
pipelines – such as Nabucco – to diversify and strengthen
our gas supply. The EU has a vital role to play to ensure that
Focus on energy savings
these investments take place and create the needed leverage
First, there is a vast amount of untapped potential to
to make the investments more attractive.
save energy, which would save money for individuals and
10
Slovak Energy Annual 2011
Citizen’s first
These efforts should always focus on the impact on citizens.
Consumers should benefit from wider choice and take advantage of new opportunities. Energy policies have to be
more consumer-friendly and this will require further transparency and information: I would like all tools, like the Consumer Check List, to be improved and applied more widely.
This also implies that all consumers enjoy their right to basic energy needs at all times, including in a supply crisis.
EU energy policy also aims to achieve more transparency,
access to better and more information, better functioning
of the retail market, development of adequate infrastructure and safety nets for vulnerable consumers. This is in
addition to constant efforts for more safety and security in
energy production and processing. Today, the EU represents
a decisive added-value for all citizens by ensuring that the
highest standards are applied in all Member States for nuclear safety and security, offshore oil and gas extraction or
the development of new energy technologies. We must keep
on track and continue to be vigilant.
Towards a technological shift
In energy technology, we must consolidate and extend
Europe’s lead. I would like to develop a European reference
framework in which Member States and regions can maximise their efforts to accelerate market uptake of technologies. Europe has some of the world’s best renewable energy
a mechanism to coordinate its efforts and send coherent
companies and research institutions: we need to keep this
messages to our main partners. The integration of energy
leadership. Beyond the implementation of the Strategic
markets with our neighbours is a must which contributes to
Energy Technology Plan, we have already launched a few
both our, and their, security. But our international relations
large scale projects with strong European added-value:
must go further and should aim at establishing strategic
smart grids to link the whole electricity grid system to in-
partnerships with key partners. A common European policy
dividual households and give better access to renewable
is a strong leverage to strengthen our position in difficult
sources of energy the ‘smart cities’ innovation partnership
negotiations and secure our international leadership.
to promote throughout Europe integrated energy systems at
local level and facilitate energy savings.
Time for action:
The global energy system is entering a phase of rapid transi-
Strengthening the EU leadership in the world
tion with potentially far-reaching implications for the next
The EU should be a favoured partner in international ne-
decades. The time for action is now. Our 5 pillars strategy
gotiations. The present situation, where external partners
paves the way for success in the coming years.
can “divide and rule”, is untenable. The EU has the world’s
I will continue to present a number of new European ini-
largest regional energy market – 500 million people. It ac-
tiatives to deliver our 2020 energy targets and to make our
counts for one fifth of the world’s energy use. We import on
energy systems more secure, sustainable and competitive.
average around 3 million tonnes of oil equivalent every day.
And I will come up with our Energy Roadmap 2050 by the
The EU is also the world’s biggest economic trading block.
end of the year. The winners will be our citizens and our we-
We must exploit our geopolitical weight in the world and
ight in the world. As Jean Monnet said: “Where there is no
enjoy the benefits of the Single Market. Every time that the
vision, people perish”. Our generation must take the oppor-
EU has spoken with one voice, for instance in the nuclear
tunity to make of this strategic vision a reality.
international cooperation, it led to results. Europe needs
Slovak Energy Annual 2011
11
Energetika v roku 2011
Prof. Ing. František Janíček, PhD. , Mgr. Miroslava Smitková, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Energetika významne zasahuje do všetkých oblastí nášho života
ako 50 %. Experti sa zhodujú na tom, že tento trend bude naďalej
a podobne ako aj ostatné odvetvia hospodárstva je významne pre-
pokračovať. Viac ako ktorákoľvek iná krajina sveta zvýšila svoj po-
pojená s rozvojom a aktuálnym stavom celého ľudstva. Väčšina
diel z obnoviteľných zdrojov Čína, v roku 2009 jej pribudlo 37 GW
odborníkov z oblasti energetiky sa zhoduje, že v energetickom
inštalovaného výkonu z OZE.
sektore musí prísť k významnej zmene a že hospodárska kríza
Obnoviteľné zdroje pokrývali v roku 2009 približne 19 % celosveto-
otvára k tejto zmene určité možnosti. Globálna hospodárska krí-
vej energetickej spotreby a celkovo bola ich kapacita medziročne
za sa odzrkadlila v značnej miere aj na energetike, o čom svedčí
navýšená o 80 GW, z toho až 37 GW inštalovanej kapacity OZE bolo
aj pokles celosvetovej energetickej spotreby. Po prvýkrát od roku
pridaných v Číne. Súčasný inštalovaný výkon jednotlivých OZE
1982 zaznamenala medziročný pokles, v roku 2009 klesla celosve-
a ich medziročný nárast je v tab. 1. Úmerne tomu rastú aj inves-
tová energetická spotreba o 1,1 %, čo predstavuje 130 Mtoe (toe –
tície do obnoviteľných zdrojov, v roku 2009 dosiahli 150 miliárd
ton ropného ekvivalentu, 1 toe = 4,19.1010 J). Treba zdôrazniť, že
amerických dolárov.
v niektorých, najmä rozvojových, krajinách bol ale naopak zazna-
Balíček opatrení pre oblasť energetiky a klimatických zmien, tzv.
menaný nárast spotreby energie (v krajinách Ázie predstavoval
balíček 20/20/20 zverejnila Európska komisia (EK) v januári 2008.
tento nárast 4 %). [3, 5] Naopak v krajinách OECD bol zaznamena-
V rámci neho by mala EÚ do roku 2020 znížiť emisie skleníkových
ný pokles spotreby energie, ktorý predstavoval 5 %. USA pomaly
plynov o 20 %, zvýšiť energetickú efektivitu o 20 % a o rovnakú hod-
stráca svoje prvenstvá. Je tomu tak aj v oblasti energetiky. USA už
notu zvýšiť aj podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe
nie je krajinou s najväčšou energetickou spotrebou, prvenstvo im
EÚ (v porovnaní s rokom 2005). Balíček stanovuje kritériá aj pre
prebrala Čína. Čína pritom mala v roku 2000 len polovičnú spot-
biopalivá, ktoré musia tvoriť minimálne 10 % palív používaných
rebu ako USA a dnes jej energetické požiadavky predstavujú 18 %
v doprave.
z celosvetovej energetickej spotreby. Pre porovnanie v roku 2009
to bolo okolo 8 % a v roku 2008 len 4 %. Pritom priemerná spotreba
Energetika na Slovensku
energie na jedného obyvateľa je v Číne oveľa nižšia ako v kraji-
Slovensko má vysokú závislosť na dovoze energetických zdro-
nách OECD, predstavuje približne len 1/3.
jov. Domáca výroba energie pozostáva najmä z jadrovej energie
s výrazným príspevkom zo strany pevných palív a OZE (vďaka
Fosílne a jadrové palivá
vysokému podielu vodných elektrární). Energetická intenzita je
Celosvetová energetika je stále založená na fosílnych palivách.
v porovnaní s priemerom EÚ vysoká, i keď intenzita CO2 je níz-
Ropa zaujíma svetové prvenstvo medzi jednotlivými energetický-
ka z dôvodu významného podielu jadrovej energie v štruktúre
mi zdrojmi, pokrýva až 33 % celosvetovej spotreby, nasleduje uhlie
energetiky. Skladba energetiky na Slovensku vykazuje diverzitu
s podielom 27 % (viď. obr. 1). Čo sa týka jadrovej energetiky, k 1. 1.
z pohľadu dodávaných palív, pričom zemný plyn, jadrová energia,
2011 bolo celosvetovo v prevádzke 442 reaktorov, s celkovým výko-
pevné palivá a v menšej miere ropa, pokrývajú väčšinu dodávok
nom 377,2 MWe. V roku 2009 boli uvedené do prevádzky 2 reakto-
primárnej energie.
ry, pričom v roku 2008 nebol niekde spustený do prevádzky nový
V roku 2010 predstavoval celkový inštalovaný výkon SR 7 780 MW,
jadrový reaktor. [15]
celková spotreba elektrickej energie bola 28 761 GWh a celková výroba elektrickej energie 27 720 GWh (obr. 3). Podiel obnoviteľných
Obnoviteľné zdroje energie
zdrojov na celkovej spotrebe je stále pod priemerom EÚ-27, pričom
V roku 2009 bol celosvetový novoinštalovaný výkon z obnoviteľ-
medzi OZE sú započítané aj vodné elektrárne s výkonom vyšším
ných zdrojov energie okolo 80 GW, čo je takmer zarovno novoin-
ako 10 MWh. Ak ale vylúčime veľké vodné elektrárne, potom podiel
štalovanému výkonu z fosílnych zdrojov, ktorý bol na úrovni 83
OZE v SR predstavuje len približne 1 %. Z tohto dôvodu je výroba
GW. V roku 2009 predstavovali OZE až 60 % z celkového výkonu
elektrickej energie z OZE na Slovensku veľmi závislá od výroby vo
novoinštalovaných zdrojov v Európskej únii, v USA to bolo viac
veľkých vodných elektrárňach. V prevádzke podľa zdrojov z URSO
Pridané v roku 2008
Celková kapacita ku koncu roku 2008
Veľké vodné elektrárne 30
860
Tabuľka 1: Inštalovaný
Veterné elektrárne
27
121
výkon OZE v GW v roku
Malé vodné elektrárne
8
85
2008 a prírastok za rok
Biomasa
2
52
2008, [7]
Fotovolitika (pripojená do siete)
5,4
13
Geotermálne elektrárne
0,4
10
Solárne termálne systémy
0,06
0,5
12
Slovak Energy Annual 2011
200,000
200,000
Obr. 1: Celková spotreba energie podľa jednot-
180,000
livých energetických zdrojov v rokoch 1980
180,000
160,000
– 2006, v 1015 Btu
140,000
160,000
120,000
Poznámka: Btu – energetická jednotka,
100,000
140,000
z anglického British thermal unit,
80, 000
120,000
60,000
1 Btu = 1 055,05585 J
40,000
100,000
Ropa
Zemný plyn
40,000
Uhlie
Vodná energia
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
60,000
1981
0,000
80, 000
1980
20,000
Jadrová energia
Geotermálna, slnečná, veterná energia, biomasa (drevo a odpad)
20,000
energia s 3 MWRopa
inštalovaného výkonu
vyprodukovala
6 670 Uhlie
MWh
Zemný
plyn
a tvorí zanedbateľný podiel. Najvyšší podiel OZE 9,60
pripadá
naďalej
%
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
21 885 MWh elektriny pri inštalovanom výkone 187 MW, veterná
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
nových návrhov bolo 2 033 GWh, z toho slnečná energia „vyrobila“
1995
spoločnosti JAVYS a partnerom by mal byť český energetický gi-
0,000
1994
ďalšej jadrovej elektrárne, ktorú by mal realizovať štát v zastúpení
výkonom 1 074 MW. Ročné vyrobené množstvo elektriny podľa ce-
1993
bolo v roku 2010 571 obnoviteľných zdrojov energie s inštalovaným
gant ČEZ. Elektráreň by mala vyžívať existujúcu infraštruktúru už
existujúcej jadrovej elektrárne v Jasovských Bohuniciach. Predpokladaný termín
ukončenia
2020. energia
Vodná
energiaprác na nej je rokJadrová
Z pohľadu Slovenska sú investície do veľkých vodných elektrární
Geotermálna,
slnečná,
biomasa
(drevo
a odpad)
na vodnú energiu s potenciálne vyrobenou
energiou
1 546 717veterná
MWh energia,
ekonomicky
náročné,
a preto
sa s ich výstavbou zatiaľ neuvažuje.
Podiel všetkých
energetických
a inštalovaným
výkonom
685 MW. zdrojov
Dlhodobo
1,80 % sú rozplánované projekty vodnej elektrárne Sereď (52
%
2,20 %
Najväčším projektom v oblasti energetiky na Slovensku
je dos-
MW) a využitie Váhu v úseku medzi vodným dielom Žilina a Lipo-
0,02 %
Geotermal
Voda
Vietor
tavba 3 a 4 bloku jadrovej elektrárne Mochovce,Solar
ktorejBiomasa
investície
vec.
V náväznosti
na zvýšenie využívania fotovoltiky a veternej
14 %
sa odhadujú
realizovať
Sloven31 %na 2,8 miliardy eur a ktorú budú 1,40
%
energie sa uvažuje nad výstavbou dlho avizovanej prečerpávacej
ské elektrárne, a.s. (po privatizácii v roku 2006 je ich väčšinovým
Podiel
vodnejOZE
elektrárne Ipeľ (600 MW), ktorá by umožňovala akumulovať
vlastníkom taliansky ENEL). Predpokladaný termín zapojenia
energiu z uvedených zdrojov.
%
elektrárne do sústavy je jar 2013. Ide o významný30projekt,
ktorý
Na základe balíčka 20/20/20 stanovila EK pre Slovensko podiel
20 %
4,50 %
opäť zabezpečí sebestačnosť Slovenska v dodávkach elektrickej
energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2020 na 14 %. Opatre-
Uhlie
Ropa
Plyn
Jadro
Iné
energie. V stategických
dokumentoch
SR OZE
sa spomína
aj výstavba
nia klimaticko-energetického balíčka budú mať pre Slovensko
Obr. 2: Energetický mix krajín Európskej únie
9,60 %
Podiel všetkých energetických zdrojov
%
Solar
Biomasa
2,20 %
Geotermal
1,80 %
0,02 %
Voda
Vietor
14 %
31 %
1,40 %
Podiel OZE
30 %
20 %
Uhlie
Ropa
Slovak Energy Annual 2011
4,50 %
Plyn
Jadro
OZE
Iné
13
Energetika v roku 2011
30 000
výroba / production 26 074 GWh
spotreba / consumption 27 386 GWh
výroba / production 27 720 GWh
spotreba / consumption 28 761 GWh
1 041 (3,6%)
28 000
1 312 (4,8%)
26 000
2 630 (9,1%)
2 563 (9,4%)
24 000
5 493 (19,1%)
22 000
4 662 (17,0%)
20 000
18 000
5 023 (17,5%)
4 768 (17,4%)
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
14 081 (51,4%)
14 574 (50,7%)
6 000
4 000
2 000
0
2009
jadrové
2010
tepelné
Obr. 3 Podiel zdrojov na pokrytí ročnejnuclear
spotreby elektriny thermal
v SR conventional
vodné
ostatné
import
5. World
and consumption.
Dostupné
hydro energy resourcesothers
saldo
balancena internete: <en.wikipedia.org/wiki/World_energy_resources_and_consumption>
ďalekosiahle dôsledky, či už pre štátny rozpočet, priemysel alebo
6. World Energy Outlook 2010 Released. Dostupné na internete: <www.com-
spotrebiteľov. Takto nastavené národné ciele by podľa Komisie
modities-now.com/reports/power-and-energy/4067-world-energy-outlook-
mohli ušetriť Slovensku 600 miliónov eur ročne na dovoze ropy
2010-released.html>
a zemného plynu.
7. Global economic recession drove energy consumption lower in 2009 – the
Prijatie zákona 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov
first decline since 1982. Dostupné na internete:
energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby dalo zelenú obno-
<www.bp.com>
viteľným zdrojom energi na Slovensku. Dlho kritizovaná sloven-
8. Reference Case Projections by End-Use Sector and Country Grouping Data
ská legislatíva tak podobne ako v iných štátoch Európskej únie
Tables (2007-2035). International Energy Outlook 2010. Dostupné na inter-
(EÚ) garantuje výkupné ceny na dobu 15 rokov. Toto odstraňuje
nete: <www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/ieoenduse.html>
bariéru krátkej garancie cien, ktorá spôsobovala nízky nárast vý-
9. Renewables global status report. REN21. 2009.
roby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Na druhej stra-
10. EWEA: EÚ sa podarí splniť svoje záväzky v OZE do roku 2020. Dostupné na
ne, boom, ktoré týmto nastalo, môže negatívne vplývať na cenu
internete: <www.energia.sk/clanok/obnovitelne-zdroje/ewea-eu-sa-podari-
elektrickej energie pre koncových zákazníkov, nehoriac o obavách
splnit-svoje-zavazky-v-oze-do-roku-2020/1767>
negatívneho dopadu na elektrické siete.
11. Zboril, J. Klimaticko-energetický balíček EU-Smělé cíle EU (a jejích úředníku a politiku) dostávají konkrétnější obrysy. Pro-Energy 2/2008. str. 44-47.
12. Zo sveta OZE. EE časopis pre elektotechniku a energetiku, 6/2010. Roč.
Použitá literatúra
16. ISSN: 1335-2547.
1. Janíček, F. et al : Obnoviteľné zdroje 1. Technológie pre udržateľnú budúc-
13. Linwei et al.: Alternative energy development strategy for China towards
nosť. Bratislava : FEI STU, 2007. ISBN 978-80-969777-0-3.
2030. Energy power China. 2009.
2. Janíček, F. et al: Obnoviteľné zdroje 2. Bratislava : FEI STU, 2011.
14. Mycle Schneider, Steve Thomas, Antony Froggatt, and Doug Koplow (Au-
3. Renewables 2010 Global Status Report. Dostupné na internete: <www.
gust 2009). The World Nuclear Industry Status Report 2009 Commissioned
commodities-now.com/reports/environmental-markets/3091-renewables-
by German Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reac-
2010-global-status-report.html>
tor Safety, p. 5.
4. Report concerning the 21st World Energy Congress, Montreal,
15. Internetová stránka: www.world-nuclear.org
12 – 16 September 2010.
14
Slovak Energy Annual 2011
21. Svetový energetický
kongres
21. svetový energetický kongres sa stal najvýznamnejším
medzinárodným energetickým podujatím v roku 2010.
Kongres bol pripravený Svetovou energetickou radou (World
Energy Council – WEC), ktorá je najvýznamnejšou medzinárodnou energetickou organizáciou. Rada je akreditovaná
v rámci OSN a je to nezisková organizácia, cieľom ktorej je
napomáhať ekonomickému rozvoju a mierovému a udržateľnému energetickému zásobovaniu. Táto medzinárodná
asociácia so sídlom v Londýne pôsobí už viac ako 85 rokov
v oblasti energetického výskumu a vývoja, medzinárodnej študijnej činnosti, rozvoja výroby, prepravy, prenosu,
distribúcie a spotreby energie. Na Slovensku je zastúpená
Slovenským výborom Svetovej energetickej rady, ktorého
členom sú najvýznamnejšie energetické podniky, univerzi-
„Pravdivo povedané, už nemáme na výber. Model rastu, ktorý sme
ty a ministerstvá.
zažili v minulosti, už nie je dlho udržateľný jednoducho preto, lebo po-
V dňoch 12.–16.septembra sa v Montreale (Quebec) uskutoč-
škodzuje naše životné prostredie. Ani obmedzenie rastu nie je východis-
nil už 21. Svetový energetický kongres pod záštitou Svetovej
kom, pretože by zvýšilo nerovnosť. Viac ako inokedy musíme pracovať
energetickej rady. Tento kongres je medzinárodné mul-
všetci spoločne, aby sme priniesli zdravú energiu na roky 2030–2050,
tienergetické fórum s výstavou, ktoré je príležitosťou pre
to znamená udržateľný spôsob, ktorý spája hospodársky rast, ochranu
zúčastnených lepšie porozumieť energetickým potrebám
životného prostredia a väčšiu rovnosť... Na zemi máme dostatok
a riešeniam z globálnej perspektívy. Zúčastnilo sa na ňom
prírodných zdrojov na pokrytie dopytu. Skutočným problémom nie je
vyše 5000 účastníkov z rôznych krajín sveta, významných
ani tak ich celková úroveň, ale ich nerovnomerné rozloženie v rámci
predstaviteľov priemyslu, medzinárodných organizácií,
národov, a skutočnosť, že zabezpečiť bezpečné dodávky energie nevy-
médií, univerzít a energetických priemyselných asociácií.
hnutne povedie k zvýšeniu cien energie.“
Kongresu bolo zaslaných viac ako 320 odborných referátov
a v rámci jeho zasadaní sa zúčastnili predstavitelia vlád,
Pierre Gadonneix,
prezident Svetovej energetickej rady
vrátane 70 ministrov energetiky z rôznych zemí.
Slovak Energy Annual 2011
15
Portrét: Spomíname na nositeľa
ocenenia – Staviteľ storočia
Prof. Dr. Ing. Peter Danišovič. Dr.Sc., Dr.h.c., (*1. 6. 1907 v Bolerázi – † 9. 7. 2011 v Bratislave)
Vo veku 104 rokov zomrel 9. júla tohto roku profesor Peter Danišovič,
s pracovným názvom Gabčíkovo – Chľaba (posledná dedina
ktorý sa zaradil medzi nestorov a popredné osobnosti slovenského sta-
ešte na území Slovenska, asi 10 km nad profilom Nagyma-
viteľstva 20. storočia. Stál pri zrode a realizácii najvýznamnejších vodo-
ros). Súčasne projektoval vodné diela na Váhu, VD Ilava, VD
hospodárskych diel a hydrotechnických stavieb na Slovensku. Aj vďaka
Ladce, VD Dubnica, aj vodnému dielu Orava, ktoré bolo už vo
nemu vznikla Vysoká technická škola, neskôr sa podpísal pod naše naj-
výstavbe, venoval kus svojho života. V rokoch 1956 – 58 bol
známejšie vodné diela ako Oravská priehrada, Vážska kaskáda či Vodné
riaditeľom pobočky Hydroprojektu, v júli 1972 odišiel do dô-
dielo Gabčíkovo.
chodku, ďalej však pracoval ako expert pre Sústavu vodných
diel Gabčíkovo – Nagymaros (SVD G-N). Profesor Danišovič
Ako si na profesora a na jeho prácu spomínajú jeho bý-
patril k vynikajúcim predstaviteľom vodného hospodár-
valí kolegovia?
stva. Navrhol viaceré významné vodohospodárske diela, ok-
Nechajme teraz priestor slovám Ing. Vladimíra Holčíka
rem už spomenutých aj VD Dobšiná, VD Môťová na Slatine,
z podniku Vodohospodárska výstavba, š. p. Bratislava.
Nitrianske Rudno, Nosice, Kostolná – Nové Mesto/Váhom –
Horná Streda, Hričov – Mikšová – Považská Bystrica, Madu-
Vodohospodárska komunita sa tento rok rozlúčila s ikonou
nice, Zemplínska Šírava, Domaša na Ondave.
vodného hospodárstva Slovenska, s profesorom Petrom Da-
Už z tu uvedeného vidieť, že Peter Danišovič nebol len pe-
nišovičom. Narodil sa v Bolerázi pri Trnave ako piate dieťa
dagóg, ale aj projektant, staviteľ – praktik a podnikateľ vo
zo siedmich. Maturoval na trnavskom gymnáziu s vyzna-
vodnom hospodárstve. A aj po novembri 1989, už ako osem-
menaním a tak mal nárok na vysokoškolské štipendium. To
desiatnik, sa celou váhou svojej osobnosti angažoval za
využil na ČVUT v Prahe na Fakulte stavebníctva, odbore vo-
dokončenie Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros.
dohospodárskom, kde štúdium v roku 1932 ukončil s vyzna-
Tento jeho dlhoročný sen sa nesplnil, respektíve splnil len
menaním. V Prahe sa stal technickým úradníkom na Zem-
čiastočne, bez postavenia Vodného diela Nagymaros. Ale to
skom úrade, súčasne sa ale venoval morfológii tokov, chodu
už je história dobre známa. A bol aj národohospodárom.
splavenín a plavenín. Aj jeho dizertačná práca, ktorú obhájil
Ani za 66 rokov sme jeho ciele v prípade plavby po Váhu
v Prahe v 1935 bola na tému Pohyb splavenín a mechanická
ešte nedokázali v plnej miere realizovať. Ostáva len dúfať,
práca prirodzeného vodného toku, za ktorú získal titul Dr.
že nasledujúcim generáciám vodohospodárov sa to podarí
Technických vied. V tom istom roku sa zamestnáva na Kra-
a že Vodohospodárska výstavba bude hnacím motorom toh-
jinskom úrade v Bratislave a začína organizovať založenie
to veľkolepého projektu, inak súčasti severo – južného pre-
technickej vysokej školy na Slovensku. V roku 1937 ona aj
pojenia vnútrozemských vodných ciest Dunaj – Odra – Labe.
vznikla v Košiciach, musela sa však presťahovať, najskôr do
Prešova, potom do Martina, aby nakoniec našla svoje trvalé
Citát z povojnovej prednášky Petra Danišoviča
sídlo v Bratislave. Dr. Ing. Peter Danišovič sa stal jej zakla-
Konala sa pred zástupcami Inžinierskych komôr Bratislavy,
dajúcim profesorom a prodekanom. Prednášal vodné právo,
Brna a Prahy z 26. novembra 1945, v Ústrednej knižnici hlav-
vodné hospodárstvo, hradenie bystrín, bolo treba zriadiť
ného mesta Prahy.
knižnicu, laboratóriá, zabezpečiť priestory pre školu, učebné pomôcky.
„Ak sa má uskutočniť prenikavá industrializácia Slovenska, čoho sa
Vďaka obetavosti jeho a jeho kolegov a jeho činnosti ako
dnes predstavitelia Slovenska toľko dožadujú, najmä vo forme pre-
prednostu Ústavu staviteľstva a vodného hospodárstva (ve-
miestenia niektorých priemyselných podnikov z pohraničia českých
dúci katedry) sa činnosť školy zachovala aj v rokoch 2. sve-
zemí, musí byť potrebná energetická základňa rozšírená a dobudo-
tovej vojny. Nedá sa nepripomenúť jeho činnosť v prospech
vaná v najkratšom možnom čase. Vybudovanie vodných diel na vy-
prenasledovaných ľudí v týchto zlých časoch. V roku 1947
užitie vodnej energie je existenčnou záležitosťou slovenského hospo-
prešiel do praxe, najskôr pracoval ako autorizovaný staveb-
dárskeho života. Bez pohonnej energie získanej z vody, nie je možný
ný inžinier a v roku 1949 začal pracovať vo Vodoprojekte, ne-
vznik a najmä nie úspešný rozvoj priemyselnej výroby na Slovensku,
skoršom Hydroconsulte. Nástup nového režimu po februári
od ktorej sa očakáva záchrana pre veľké voľné prebytky pracovných
1948 pocítil veľmi konkrétne – okrem iného ho obvinili zo
síl. Pri podrobnejšom výskume sa zistilo, že najbohatšie a najvýdat-
sabotáže výstavby Oravskej priehrady, bol niekoľko mesia-
nejšie zdroje vodnej energie nachádzajú sa na Strednom Váhu, ktoré-
cov väznený a mal zákaz publikovania. Ako projektant a ve-
ho využiteľná energia sa odhaduje na 145 000 kW s možnou ročnou
dúci projektového strediska pre veľké vodné stavby predlo-
max. výrobou asi 750 mil. kWh. Pri využití vodnej energie pamätá
žil vo februári 1951 návrh na vybudovanie vodného diela na
sa tiež na druhú základnú podmienku pre úspešný rozvoj priemyslu,
spoločnom československo-maďarskom úseku Dunaja, dielo
a to na lacnú dopravu. Preto sa laterálny kanál, ktorým sa privádza
16
Slovak Energy Annual 2011
voda k hydrocentrálam a odvádza od nich, dimenzuje tak, aby týmto
koncepcia tým najvhodnejším spôsobom napĺňa stanovené
kanálom mohla sa diať plavba člnmi o tonáži 1200 ton, a to dvoj-
ciele viacúčelového využitia Dunaja. V rámci jeho zásluh tre-
smerná.“
ba tiež spomenúť, že Vodné dielo Gabčíkovo získalo v celonáZdroj: archív Vodohospodárska výstavba š. p.
rodnej ankete v roku 2001 titul „Stavba storočia“, v kategórii
vodohospodárskych stavieb.
K spomienke na profesora Danišoviča sa pripája ďalší
Prerušenie prác počas výstavby z maďarskej strany v roku
z bývalých jeho kolegov.
1989 si vynútilo prijať nové náhradné riešenie, bez „dolné-
Ing. Ján Stoličný, riaditeľ Odštepného závodu Vodné dielo
ho“ stupňa, avšak s uvedením gabčíkovskej časti sústavy do
Gabčíkovo
prevádzky, ktoré sa uskutočnilo pred 19-timi rokmi. Za toto
obdobie sme svedkami toho, že prevádzkovaním objektov
Profesor Peter Danišovič je pôvodcom myšlienky a spo-
Vodného diela Gabčíkovo sa nepotvrdila žiadna z predpo-
luautorom projektu sústavy vodných diel Gabčíkovo
vedí o katastrofálnych vplyvoch diela na okolitú prírodu,
– Nagymaros na Dunaji. Skúste zosumarizovať, ako ho
podzemnú vodu a podobne. Ukázalo sa, že vodné dielo je
vnímate spätne, z pohľadu jeho práce na vodnom diele?
ekologická stavba, ktorá prispela k zlepšeniu podmienok
Meno Profesora Petra Danišoviča je úzko späté s veľkými
zavodňovania, najmä ramenného systému Dunaja a zacho-
vodnými stavbami na Slovensku. Patril k najvýznamnej-
vania lužných lesov. Na profesora Petra Danišoviča si spo-
ším osobnostiam vodného staviteľstva. Navrhol a projek-
míname s veľkou úctou a vďakou, pretože počas svojej dlho-
toval nielen vodné diela na Váhu, ale aj na východe nášho
ročnej, zmysluplnej a tvorivej činnosti, či už na akademickej
územia, avšak z môjho pohľadu najväčšiu zásluhu má na
pôde alebo vo vodohospodárskej praxi, vykonal pre vodné
projektoch súvisiacich s výstavbou Sústavy vodných diel
hospodárstvo neoceniteľný kus práce.
(zv)
na Dunaji Gabčíkovo – Nagymaros. Najmä starší vodohospodári si pamätajú, že prvý návrh na vybudovanie vodného diela na spoločnom slovensko-maďarskom úseku Duna-
Ocenenia Prof. Ing. Petra Danišoviča
ja Gabčíkovo – Chľaba predložil Prof. Danišovič už v roku
2003 plaketa akademika Bellu za celoživotné dielo a vý-
1951. Je na škodu veci, že pripravovaná viacúčelová vodná
znamný príspevok k rozvoju Stavebnej fakulty STU v
stavba sa nezrealizovala tak, ako bola naprojektovaná
Bratislave
a odsúhlasená obidvomi štátmi, ktorú potvrdili Zmluvou
2006 Zlatá medaila Matice slovenskej za prínos v oblasti
o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo
aplikácie dlhoročného vodohospodárskeho výsku-
– Nagymaros v septembri 1977. Nevybudovaním „dolné-
mu, vedúceho k výstavbe Vodného diela Gabčíkovo
ho“ stupňa ostávajú problémy najmä v plavbe v úseku pod
2007 medaila Slovenskej technickej univerzity za mimo-
Gabčíkovom. Problém brodov možno natrvalo vyriešiť len
riadne zásluhy v rozvoji univerzity a za celoživotné
zavzdutím vody, t.j. výstavbou „dolného“ stupňa. Napriek
tomu, že bola vybudovaná iba časť projektovanej sústavy
– Vodné dielo Gabčíkovo plní svoju funkciu a umožňuje vy-
dielo
2007 Veľká medaila svätého Gorazda (najvyššie vyznamenanie Ministerstva školstva SR) za celoživotné dielo
(zv)
užívať takmer všetky prínosy z prevádzky tejto významnej
vodnej stavby na Dunaji.
Pár slov na záver
Profesor presadzoval myšlienku energetického využi-
Poslaním štátneho podniku Vodohospodárska výstavba je
tia Dunaja a zlepšenia plavebných podmienok na ňom.
podnikať v oblasti vodného hospodárstva a hydroenergeti-
Čím momentálne „žije” vaša stavba a ako si spomínate na
ky, rešpektujúc pritom podmienky medzinárodnej Zmluvy
tohto dlhoročného odborníka?
medzi ČSSR a MĽR o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných
Kolektív projektantov sústredených okolo profesora Petra
diel Gabčíkovo – Nagymaros zo 16. septembra 1977, ako aj
Danišoviča vypracoval množstvo návrhov a technických rie-
všetky platné legislatívne normy a predpisy, s cieľom za-
šení, ktoré vyústili do tzv. „Komplexného využitia Dunaja
bezpečovať dlhodobú prosperitu podniku. Ich cieľom je tiež
v úseku od Bratislavy po Budapešť“. Tá komplexnosť spočíva-
zabezpečiť plavebnú cestu na rieke Dunaj cez plavebné ko-
la v energetickom využití, zlepšení plavebných podmienok
mory Vodného diela Gabčíkovo, ochrana tohto územia proti
pre plavbu lodí na Dunaji, zvýšení ochrany územia pred po-
povodniam a prevádzkou Vodného diela Žilina na rieke Váh
vodňami, zastavení erózie dna na slovenskom úseku Duna-
prispievať k ochrane mesta a okolia pred veľkými vodami.
ja, najmä v oblasti pod Bratislavou, atď. Ukázalo sa, že táto
Slovak Energy Annual 2011
17
Elektrovod
Projekty na Islande
Projects in Iceland
Rok 2006
realizácia kľúčového projektu islandskej
energetickej sústavy – výstavba prenosových
vedení 420 kV Fljótsdalslínur 3 a 4, ktoré
spájajú vodnú elektráreň Karahnjukar
a novovybudovanú hlinikáreň spoločnosti
ALCOA
2006
Realization of major project of Icelandic
power network – construction of OHTL 420 kV
Fljótsdalslínur 3 and 4, which connects Hydro
power plant Karahnjukar and newly built
aluminum plant of company ALCOA
Rok 2005
výstavba 420 kV prenosového vedenia
Sultartangalína o dĺžke 127 km,
montáž a stavba 370 ks stožiarov,
ťahanie vodičov a ukončovanie
2005
Construction of 420 kV OHTL
Sultartanglína with total length 127km,
assembly and erection of 370 towers,
conductors stringing and finalization
Elektrovod
•
Šéfmontáž v Bhutáne
Assembly in Bhutan
•
Roky 2005 – 2006
vyvedenie výkonu vodnej
elektrárne Tala, pokládka
400 kV káblov zo 4 blokových
transformátorov do vonkajšej
rozvodne cez káblový tunel
o dĺžke 780 m
Years 2005 – 2006
Output power from Hydro
power plant Tala, supervisory
of 400 kV underground cables
laying from 4 block
transformers into external
substation through 780 m long
tunnel
•
•
•
•
je jedným z vedúcich špecialistov dodávok
energetickej infraštruktúry
dodávame vysokohodnotné integrované riešenia, ktoré spĺňajú
potreby odberateľov
poskytujeme najvyššiu kvalitu v bezpečnom pracovnom prostredí
naši odborníci analyzujú špecifickú situáciu každého zákazníka
a navrhujú mu najlepšie riešenia
is one of the leading suppliers of power infrastructure
we supply high value integrated solution, which fulfil suppliers‘
we provide highest quality in safe working environment
our specialists analyse individual situation of each customer and
propose the best solution
Stavba veternej elektrárne v Nemecku
Assembly of wind tower in Germany
Stavebno-montážne práce v Írsku
Construction and assembly works in Ireland
Roky 2003 – 2006
rekonštrukcie a modernizácia
sietí distribučného rozvodu
vn pre írsku energetickú
spoločnosť ESB
Years 2003 – 2006
Refurbishment and
modernization of distribution
networks of high voltage lines
for Irish investor ESP
18
Rok 2005
stavba veternej elektrárne Dretzen
inštalovaného výkonu 1,5 MW,
výška stožiara 120 m, hmotnosť
konštrukcie 125 t, priemer vrtule
70 m, hmotnosť vrtule 34 t
2005
Construction of wind power tower
Dretzen with output 1,5MW, tower
height is 120m, weight of construction
is 125t, diameter of rotor and blades
70m, weight of rotor 34t
Slovak Energy Annual 2011
Roky 2003 – 2005
automatizácia a kompletná
rekonštrukcia TG1 – TG3
Vodnej elektrárne Střekov
na rieke Labe, pod našim
vedením ako generálneho
dodávateľa technologickej
časti
Years 2003 – 2005
Complete reconstruction of
TG1 – TG3 of Hydro Power
Plant Strekov on river Labe
as general supplier of
technology part
Elektromontážne práce v Českej republike
Electrical assembly works in Czech republic
Elektrovod
Sídlo spoločnosti / Seat of the company:
Prievozská 4C, 821 09 Bratislava
Slovenská republika / Slovak republic
Tel.: +421 2 502 51 101, Fax: +421 2 529 61 820
E-mail: [email protected]
www.sag.eu/sk
Poštová adresa / Postal address:
P. O. Box 52
828 56 Bratislava 24
Slovenská republika / Slovak republic
Roky 2005 až 2008
Years 2005 až 2008
výmena HOK a preizolácie hlavných systémov
Replacement of steel construction and insulators of
prípojníc rozvodne 110 kV Lískovec, jednej
substation 110 kV Lískovec, one of the most important
z najdôležitejších transformovní Severomoravského kraja substations in North-moravian county
60 kV vedenie v Grónsku
60 kV OHTL in Greenland
Projekty v Škandinávii
Projects in Scandinavia
420 kV vedenie vo Švédsku
420 kV OHTL in Sweden
Roky 2008 – 2009
spojenie miest Järpstrommen a Nea 420 kV
vedením v najväčšej napäťovej hladine a v ťažkých
klimatických podmienkach, 74 stožiarov na 22 km
dlhom úseku pozdĺž hraníc s Nórskom
Years 2008 – 2009
Roky 2008 – 2009
Connecting towns Järpstrommen and Nea with
420 kV line in highest voltage level and difficult
climate conditions, 74 towers on 22km long line
along Norway borders
stavba 60 kV vedenia
v meste Sisimiut –
82 stožiarov v dĺžke
27 km,
špeciálne kotvenie
stožiarov helikoptérou v extrémnych
klimatických
podmienkach
Years 2008 – 2009
Construction of 60kV
line in town Sisimiut
– 82 towers in length
27km,
special anchoring of
towers with
helicopter in extreme
climate conditions
110 kV vedenie vo Fínsku
110 kV line in Finland
Roky 2009 – 2010
spojenie miest Inkoo a Karjaa 110 kV vedením v dĺžke 17,24 km so 76
stožiarmi, stavba na kľúč – vypracovanie projektovej dokumentácie,
dodávka materiálu (okrem vodičov), realizácia základových dielov,
stavba stožiarov, ťahanie vodičov, prepojenie do rozvodne
Slovak Energy Annual 2011
Years 2009 – 2010
Connecting towns Inkoo and Karjaa with 110 kV line with 17,24 km
length and 76 towers, turn-key project – design documentation,
material supply (excl. conductors), construction of stubs, tower
assembly and erection, conductors stringing and substation
19
Reformu v energetike zaplatí
stredná trieda spotrebiteľov
doc. Ing. Peter Staněk CSc., ekonóm
Najnovšie sa hovorí o zastavení prevádzky jadro-
do popredia. Ak budú privatizovať, nebude platiť žiadny
vých elektrární v Nemecku do roku 2022. Slovenský
vládny sľub, že sa nebudú zvyšovať radikálne ceny energií.
prezident vyhlásil, že ostávame pri našom jadrovom
Nezabudnime však na dve veci. Zvýšia sa ceny vykurovania,
programe v energetike. Je to podľa vás dobrý krok –
čo je významná škála rodinných rozpočtov, zvýši sa spolu-
neovplyvní náš postoj mienka okolitých krajín?
účasť rodín na financovaní zdravotníctva, vzdelávania, do-
Existuje štúdia Európskej únie, ktorá jasne dokazuje, že
pravy a iných vecí. Budete pritom dúfať, že tí istí spotrebi-
odstavenie jadrovej energetiky v Európskej únii nie je
telia ešte zvýšia domácu spotrebu, aby domáce malé firmy,
nie tie veľké nadnárodné, mali pokrytý
Jadrovú energetiku nemožno nahradiť žiadnou inou alternatívou. Liberalizácia trhu nepriniesla
odbyt svojich výrobkov a služieb? Všetky
nižšie ceny energií, aj keď spočiatku vyzerala zaujímavo. Spotrebitelia nebudú schopní ďalej
reformy v každej európskej krajine
platiť vyššie ceny energií a musia sa pripraviť na to, že ich peňaženky negatívne zasiahnu chys-
zaplatia bežní spotrebitelia, čiže stredná
tané reformy. O uvedených témach hovoríme s Doc. Ing. Petrom Staněkom CSc. z Ekonomického
trieda. Keď na ich plecia „hodíme” zdra-
ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý sa profesionálne venuje globalizácii, svetovej ekonomike,
votníctvo, energie, dopravu, školstvo, čo
znalostnej ekonomike, energetike a štruktúrnemu a technologickému rozvoju.
im zostane?
Budeme musieť viac vyvážať do zahra-
možné pred rokom 2050. Nemci veľmi rýchlo pochopia, že
ničia. Je totiž nemysliteľné, že všetko pokryjeme domá-
buď dôjde k blackoutu (rozpadu energetickej siete), alebo
cou spotrebou. Keďže domácnosti budú zaťažené vyššími
budú pokračovať v jadrovej politike, to sú jediné dve alter-
cenami v rôznych oblastiach, v prvom rade znížia vlastnú
natívne riešenia. Z tohto hľadiska je náš krok k zotrvaniu
spotrebu. Privatizácia je podľa môjho názoru úplne zby-
pri jadrovom programe uvážlivý a rozumný. Podľa mňa
točným krokom, ktorý nič nerieši. Naopak, bude znamenať
dôjde k prehodnoteniu strategickej pozície Nemecka vo
zvýšenie výdavkových tlakov na väčšinu populácie, ktorá je
veci jadrovej energetiky okamžite po voľbách budúci rok.
závislá na kúrení ako na zdroji tepla.
Jadrovú energetiku nemáme ako alternatívnu náhradu ani
ju nevieme ničím nahradiť.
Plyn pre domácnosti zdražel od 20. júla 2011 o 6,92
percenta. Regulačný úrad takisto schválil zvýšenie
Čo to bude znamenať v praxi? Pôjde Slovensko smerom
cien plynu určeného na výrobu tepla o 9,37 percenta.
k posilneniu jadrovej energetiky?
Prečo plynári tlačia na vyššie ceny energií a čo ich
Áno. Určite dostaviame dva bloky jadrovej elektrárne v Mo-
k tomu podľa vás vedie?
chovciach a možno budeme uvažovať o spolupráci s Fran-
Prečo by to nerobili? Nemeckí a francúzski akcionári potre-
cúzmi, pokiaľ ide o novú generáciu jadrových reaktorov.
bujú čo najvyššie dividendy pre vlastné podniky. Slovenská
Alternatívne energetické zdroje môžu vykryť maximálne
vláda potrebuje čo najvyššie dividendy pre slovenský rozpo-
26 až 30 percent súčasnej a budúcej spotreby. Čo chcete vy-
čet. Keď hodnotím stav slovenského rozpočtu, tak príjmy
kryť ostatným? Fosílnymi palivami? Nie, ostáva iba jadrová
z dividend z SPP a nečerpanie peňazí z eurofondov sú dva
energetika. Musíme si uvedomiť nezastupiteľnú úlohu elek-
kľúčové momenty, prečo je náš rozpočet v takom zúfalom
troenergetiky, pretože nej nemôže fungovať plynárenstvo
stave, v akom je.
ani ostatné odvetvia hospodárstva. Zásadná otázka znie
Pri cenách plynu mám ešte jednu otázku. Keď sa spevňo-
nasledovne – všetci chcú rozvíjať elektromobily, všetci chcú
val kurz slovenskej koruny pred vstupom do Európskej
rozvíjať budovanie dobíjacích systémov pozdĺž diaľnic,
menovej únie a spevnil sa o 21 percent, požiadal Slovenský
všetci hovoria o obrovskej spotrebe elektriny. Otázne je,
plynárenský priemysel o zníženie ceny plynu? Kalkulačný
z čoho ju budú generovať. Preto je jadro absolútne nezastu-
vzorec totiž kalkuluje s výškou národnej meny a kurzu
piteľný dlhodobý zdroj, ktorý minimálne ďalších 30 rokov
dolára a ceny tovarov a ceny ropy na burze. Neplatilo sa
nebude nahraditeľný v celej Európe.
náhodou viac ako bolo treba? Odvolajú sa na to aj francúzski akcionári, ktorí vrátia slovenským spotrebiteľom to, čo
Veľa sa teraz hovorí o privatizáciI teplární či ďalších
neoprávnene vybrali? Toto nie sú náhodné informácie. To
strategických podnikov. Poukazuje sa na proces privati-
je presný materiál, ktorý mala k dispozícii bývalá vláda aj
zácie plynárenstva a elektroenergetiky. Môže sa opako-
táto vláda a má ho aj prezident SR.
vať podobný scenár a je vôbec potrebné privatizovať?
Pokiaľ nevyriešime vzťah teplárne – zákazníci, tak priva-
Pred časom sa veľa hovorilo o potrebe liberali-
tizácia je druhotným subproblémom, ktorý bol postavený
zácie trhu s energetikou a jej výraznom vplyve na
20
Slovak Energy Annual 2011
Viac ako 50 rokov skúseností
Spoločnosť OTC, s. r. o. vznikla 01. 07.
2003. OTC, s. r. o. a nadväzuje na viac
ako 50-ročné skúsenosti v oblasti servisu
elektromerov a servisu transformátorov.
zastavenie rastu cien. Ako hodnotíte s odstupom
času jej opodstatnenie?
Kľúčový je podľa mňa zásadný poznatok z liberalizácie na
nemeckom energetickom trhu. Prvý rok tam klesli ceny
o približne 70 percent, vzniklo zhruba 1 600 dodávateľov,
ale pretože nemali finančné zázemie, dampingové ceny
dlho nevydržali. Po troch rokoch sa ceny zdvihli hore
a o päť rokov už boli vyššie ako pred začiatkom liberalizácie. Zostalo menej dodávateľov ako bolo pred zahájením
liberalizačného procesu. Vy môžete dampingové ceny dávať
Všetky naše pracoviská sú vybavené
špičkovou technológiou. Po splnení
kritérií, ktoré stanovila SNAS (Slovenská
národná akreditačná služba) sme získali
akreditáciu viacerých pracovísk a následne
i autorizáciu a notifikáciu. V spoločnosti
sme zaviedli ISM (Integrovaný systém
manažérstva) – kvalita, bezpečnosť,
životné prostredie, ktorý nám certifikovala
spoločnosť TÜV NORD Slovakia.
Produktové portfólio:
Oblasť meracích prístrojov
Oblasť distribučných transformátorov
Komplexná starostlivosť o transformátor
Zabezpečenie náhradného zdroja energie
len z dvoch dôvodov – buď neplatíte sociálne požiadavky,
ktoré platia iné spoločnosti a zahrniete ich do ceny, aj to len
po určitú dobu. Alebo máte iný zdroj elektriny, kde budete
obchodovať na lipskej burze podľa krátkodobých výkyvov,
ale vždy, keď chcete mať svoj zisk, tak z dlhodobého hľadiska platíte viac ako normálne. Sľubovaných nižších cien sa
aj tak nedočkáme. Nezachráni to ani solárna energia, ani
alternatívne zdroje, ani liberalizácia. Liberalizácia jednoznačne nesplnila svoj cieľ, aj keď z hľadiska Bruselu a starostlivosti o občanov v EÚ na začiatku vyzerala zaujímavo.
Na nedávnej tlačovej konferencii v Luhačoviciach
ste sa vyjadrili, že kríza nekončí, ale bude tu ešte 10
rokov. Čaká nás aj obrovský nástup Číny, európske dotácie nebudú, domáca spotreba bude stagnovať. Ako
sa kríza prejaví v slovenskej energetike a na čo
sa máme pripraviť?
Kríza sa prejaví v tom, že spotrebitelia nebudú schopní
platiť vyššie ceny energií. V súčasnosti už aj rada guvernérov Európskej centrálnej banky pripúšťa, že celú reformu
majú zaplatiť stredné triedy a stredné triedy sú jediné,
ktoré zabezpečujú domácu spotrebu a držia zamestnanosť.
Rozdiel medzi tým, čo by chceli energetické firmy a čo budú
domácnosti a firmy schopné zaplatiť, sa bude zväčšovať.
Dnes prežijú len firmy ktoré budú zásadným spôsobom
znižovať pracovné náklady.
Energie tvoria zhruba 30 percent z výrobných nákladov firiem, čiže bude tu obrovský tlak znižovať ich ceny.
Zahraniční investori nebudú chcieť daňové úľavy. Budú
chcieť bezpečné dodávky elektriny za prijateľné ceny. Preto
bezpečná dodávka a vylúčenie blackoutu je zásadná výzva
do budúcnosti v oblasti energetiky.
V elektroenergetickom sektore vnímame aj ďalší problém,
a to prevod prenosových systémov pod zem, tak ako to požaduje Európska únia. Otázne je, prečo sa nezameriavame na
straty pri prenose elektriny, čo by vyriešila tzv. ostrovná politika, pri ktorej by sme nepotrebovali dlhé prenosové trasy.
Dôležité bude znížiť tiež celkovú energetickú spotrebu.
Slovak Energy Annual 2011
50+ years of experience
The company OTC, s.r.o. was established on
01.07.2003. OTC, s.r.o. has had more than
a 50 – year long experience in the realm of
electricity meters and service of transformers.
All of our workplaces are equipped
with a high-class technology. After
fulfilling criteria, which have been
defined by SNAS (Slovak National
Accreditation Service), we gained an
accreditation for several workplaces
and consequently authorisation
and notification. We introduced
into our company ISM (Integrated
Management System) – quality, security,
environment, which has been certified
by a company TÜV NORD Slovakia.
Product portfolio:
Realm of measurement appliances
Realm of distribution transformers
(Komplexná starostlivosť o transformátor)
(Zabezpečenie náhradného zdroja energie)
OTC, s.r.o.
M. R. Štefánika 85
920 01 Hlohovec
Slovak Republic
T +421-(0)33 – 556 38 51
F +421-(0)33 – 556 38 91
[email protected]
21
www.otc-servis.sk
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
Employers´ Union of Power Industry
in Slovakia
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska je dobrovoľná
→ Defending interests of its members towards governmental
záujmová organizácia. Je organizáciou nezávislou, združujúcou
zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba
bodies, governmental administration and other bodies and
organisations,
a rozvod elektrickej energie (prípadne v kombinácii s tepelnou
→ Co-ordinating activities and process on collective negotiation,
energiou) a s tým priamo súvisiace činnosti ako je výskum,
→ Representing its members in collective negotiation with
projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre potreby
energetiky. Zväz združuje tak právnické ako aj fyzické osoby
labour unions and in concluding collective agreements,
→ Unification of interests and removing discrepancies among
z vymenovaných oblastí činnosti.
the Union members,
→ Informing members about important knowledge regarding all
field activities,
POSLANIE A CIELE ZVÄZU
→ hájiť záujmy svojich členov pred orgánmi štátnej moci a sprá-
→ On making law and its amendments relating to members´
activities to assist to unify wording of regulations and
vy a ostatnými orgánmi a organizáciami,
objectives and to pursue through them essential rules of EU
→ koordinovať činnosť a postup pri kolektívnom rokovaní,
→ zastupovať svojich členov pri kolektívnom vyjednávaní s od-
legislation,
→ To represent the members of the Union in relevant internati-
borovými orgánmi a uzatváraní kolektívnych zmlúv,
onal organizations and to carry out its obligations resulting
→ zjednocovať záujmy a odstraňovať rozpory medzi členmi
from this membership,
Zväzu,
→ informovať členov o závažných poznatkoch vo všetkých oblas-
→ Entering into relations and cooperation with similar institutions from abroad, to assist the Union members to obtain
tiach činnosti,
→ pri tvorbe a novelizácii právnych predpisov, súvisiacich s činnosťou členov, napomáhať k zjednoteniu formulácií a cieľov
a presadzovať v nich zásadné princípy legislatívy Európskej
knowledge from abroad, to organise mutual
→ consulting, excursions, educational staying and other forms
of aid to improve the members´ activities,
→ Acting on behalf of the Union ´s members according to their
únie,
decisions and needs.
→ zastupovať členov Zväzu v relevantných medzinárodných
organizáciách a plniť povinnosti vyplývajúce z tohto členstva
→ nadväzovať styky a spoluprácu s obdobnými inštitúciami v
ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE / MEMBER ORGANISATIONS
zahraničí, pomáhať členom Zväzu získavať poznatky zo zahra-
Slovenské elektrárne, a.s. • Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
ničia, organizovať vzájomné konzultácie, exkurzie, stáže a iné
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. • Západoslovenská
formy pomoci pre zveľaďovanie činnosti členských subjektov,
energetika, a.s. • Východoslovenská energetika a.s. • Stredoslovenská
→ iné formy pomoci pre zveľaďovanie činnosti členských subjektov,
energetika, a.s. • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. •
Slovenské energetické strojárne, a.s. • SAG Elektrovod, a.s. • ELV-SER-
→ pôsobiť v záujme členov Zväzu podľa ich rozhodnutí a potrieb.
VIS, spol. s.r.o. • ELVOD – Energie, s.r.o. • Elektrovod Produkt, a.s. •
Tepláreň Košice, a.s. • Bratislavská teplárenská, a.s. • Žilinská teplá-
Employers´ Union of Power Industry in Slovakia is a voluntary
renská, a.s. • Zvolenská teplárenská, a.s. • Martinská teplárenská, a.s. •
special-interest organisation. It is an independent organisation,
Schrack Technik, s.r.o. • VUJE, a.s. • Slovenská inovačná a energetická
which associates employers in the Slovak Republic, of which the
agentúra • Stredná odborná škola automobilová Bratislava • Stredná
objective is production and distribution of electrical power (or/
odborná škola elektrotechnická Žilina • Stredná odborná škola elek-
and of combination with thermal power) and activities in respect
trotechnická Trnava • Stredná odborná škola – szakkozépiskola Veľké
thereof as researching, designing, production, installation
Kapušany • Energoprojekt SLOVAKIA, a.s. • ENCON, s.r.o. • PPC Energy
and operation of devices for needs of power supply. The Union
Group, a.s. • RoTTeL, s.r.o. • ČEZ Slovensko, s.r.o. • Národný jadrový
associates legal as well as physical entities dealing in mentioned
fond • CLEAN ENERGY SOURCES – BETA, s.r.o. • ENE-TEP, a.s.
activities of respective fields.
MISSION AND OBJECTIVES
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
Mlynské Nivy 47 , 821 09 Bratislava, Slovak Republic
telefón: +421-2-5866 3586 , e-mail: [email protected]
22
Slovak Energy Annual 2011
Spoločnosť Varia s.r.o. so sídlom v Prahe, úspešne pôsobí na trhu elektrotechnických materiálov už takmer 20 rokov.
Počas pôsobenia na trhu sa Varia s.r.o. vyprofilovala ako významný dodávateľ materiálov pre elektrotechniku a energetiku.
Varia s.r.o. zabezpečuje dodávky
v nasledovných oblastiach:
→Izolačné materiály: kartit, textit, sklotextit, drážková izolácia a pod., dodávky v maximálnych rozmeroch ako aj dodávky prírezov
a obrobkov podľa výkresovej dokumentácie, dodávky plošných materiálov, tyčí a trubiek v širokej palete rozmerov
→Lakované drôty: dodávky lakovaných drôtov v celej škále vyrábaných sortimentov pre všetky využitia (napr. IEC 60317-13, 60317-20,
60317-38, 60317-51 etc.)
→Pásy na vinutia: lakované pásy, ovíjané pásy (napr. IEC 60317-28, 60317-29 etc.)
→Pletené CU lanká pre rôzne aplikácie
→Káble v celej šírke sortimentu
→Elektroinštalačný materiál
→Svietidlá a svetelné zdroje
→Prístroje
→Ďaľší materiál pre elektrotechniku a energetiku
Okruh dodávateľov ponúkaného tovaru je veľmi široký a zahŕňa okrem českých a slovenských výrobcov aj dodávateľov zo západnej
Európy, Srbska, Ruska, Turecka, Číny, Indie etc. Varia je tiež držiteľom certifikátu ISO 9001.
Česká republika
VARIA s.r.o. • Poděbradská 786/65a • 198 00 Praha 9 – Hloubětín • tel.: +420 266 610 685 • e-mail: [email protected]
www.variapraha.cz
Slovenská republika
VARIA s.r.o. organizačná zložka • Modra Harmonia 3492 • Modra 900 01 • tel.: +421 903 720 443 • e-mail: [email protected]
[email protected]
Pracujeme na základoch
zodpovednosti a kvality
Ing. Ferdinand Turanský, ELCON BRATISLAVA a.s., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Spoločnosť ELCON BRATISLAVA a.s. bola založená
vedenia Varín – Liptovská Mara, ktorú realizujeme v
v roku 1997 so zameraním na dodávku vedení 110 až
niekoľkých etapách od roku 2010. Z rozsahovo menších, no
400 kV, realizáciu montážnych prác pri odstraňovaní
nie menej významných projektov, by som spomenul prek-
havárií elektrických vedení, opravy a rekonštrukciu
ládky vedení pri výstavbe diaľnic resp. rýchlostných ciest
vedení, montáž optických zemniacich lán. Pri jej zakla-
na Slovensku. Okrem toho sme od svojho vzniku namon-
daní nepochybne zohrala významnú úlohu aj vaša
tovali zhruba 800 km optických zemniacich lán, opravili
odborná pripravenosť a dlhoročné skúsenosti. Aká
oceľovú konštrukciu snáď 500 stožiarov či realizovali
myšlienka stála pri zrode spoločnosti? Podarilo sa
výmenu izolátorových závesov viac ako 500 km vedení.
vám tieto ciele naplniť?
Pokiaľ ide o špeciálne projekty, zvlášť by som vyzdvihol
Po nedobrovoľnom odchode z Elektrovodu a nasledujúcej
rekonštrukciu 10 kV vedenia na Lomnický štít, čo bolo
návšteve úradu práce mi bolo jasné, že takto v 55-tich ro-
mimoriadne technicky a technologicky náročné dielo. Do
koch moju kariéru ukončiť nemôžem. Tak vznikla myšlien-
budúcna uvažujeme nad technológiou montáže optických
ka založiť vlastnú spoločnosť a využiť dlhodobé skúsenosti
zemniacich lán pod napätím. Táto technológia sa rozmá-
v oblasti výstavby vedení a postaviť sa na vlastné nohy. Za
ha najmä v západných krajinách, kde zo strany prevádz-
podpory niekoľkých priateľov a finančnej podpory Slávie
kovateľov vedení vzniká požiadavka na minimalizáciu
Capital, ktorí tejto predstave uverili sme založili firmu
vypínania vedení, aby sa v čo najmenšej miere obmedzo-
a začali podnikať. Snažili sme sa hneď od začiatku pracovať
vala dodávka elektrickej energie konečnému odberateľovi.
a vybudovať firmu na základoch zodpovednosti, kvality
Už v roku 2000 ste založili dcérsku spoločnosť ELCON
a plnenia všetkých dohôd v čase, keď sa zakladali firmy na
PRAHA a.s. Môžete porovnať situáciu na domácom
jedno použitie. Že sa nám to podarilo, dokladá samotná
slovenskom a na českom trhu? Môžeme ešte stále ho-
existencia našej firmy s 80 zamestnancami ktorá funguje
voriť o previazanosti a úzkej kooperácii slovenskej
a má na slovenskom ako aj českom trhu dobré postavenie.
a českej energetiky? Aké sú ďalšie perspektívy tejto
ELCON BRATISLAVA a.s. je stabilnou spoločnosťou, kto-
spolupráce?
rá sa môže prezentovať celým radom referencií doma
Pokiaľ ide o previazanosť, necítim sa kompetentný odpove-
aj v zahraničí. Ktoré z nich považujete za najvýznam-
dať, možno je to otázka skôr pre ČEPS a SEPS. Na našu dcér-
nejšie? Môžete sa za posledné obdobie pochváliť aj
sku spoločnosť ELCON PRAHA a.s., ktorá vstupom do EÚ
nejakými špeciálnymi referenciami?
stratila pôvodné opodstatnenie postupne presúvame nové
Dva roky po tom, čo naša firma vznikla, sme sa ocitli v tej
aktivity, ktorým sa v Čechám venujeme, najmä projekčnú
najvyššej lige – postavili sme dvojité 400 kV vedenie Suča-
činnosť. Pokiaľ ide o český trh a našu činnosť, teda výs-
ny – Varín, čím sme dokázali, že sme schopní pracovať na
tavbu vedení, konkurencia je z roka na rok silnejšia, takže
takýchto veľkých projektoch. Z ostatných významných
máme čo robiť, aby sme si dobré meno a zázemie, ktoré sme
projektov by som spomenul rekonštrukciu 200kV vedenia
si vybudovali, udržali.
Čechy Střed – Bezděčín na vedenie 400+220kV, ktorú sme
Od roku 1997, kedy vznikla vaša spoločnosť sa na trhu
realizovali v rokoch 2006 a 2007 či rekonštrukciu 400kV
odohralo mnoho turbulentných zmien a pribudli
24
Slovak Energy Annual 2011
resp. zanikli mnohí hráči. Ako by ste charakterizovali
Tento rok ste si pripomenuli svoje okrúhle životné
súčasnú situáciu, najmä vzhľadom na doznievajúcu
jubileum. Ako hľadíte na uplynulé roky svojho podni-
finančnú krízu?
kateľského života a aké sú Vaše ďalšie plány v práci
Situácia na Slovensku je jednoduchšia, už len z toho dôvo-
a v súkromí?
du, že sme menší trh. Sú tu vyprofilované dve spoločnosti
Veľmi málo mojich rovesníkov v našej brandži ešte pracuje,
SAG Elektrovod a naša firma. Potom sú tu menšie firmy,
skoro všetci odišli do zaslúženého dôchodku. Hoci aj ja sa
ktoré vznikli z bývalých krajských montážnych podnikov
už nad tým zamýšľam, úplne z firmy nechcem odísť. Mojím
a s ktorými často spolupracujeme. Termíny stanovené pri
profesijným cieľom ešte je, aby sa naša firma dostala na
rekonštrukciách vedení sú totiž z titulu ich vypínania veľ-
európsky trh. Pokiaľ ide o súkromie, veľmi rád by som ako
mi krátke, a tak sa často musí viac firiem spojiť a pracovať
dedo prispel k tomu, aby moji vnuci a vnučky dostali dobré
spoločne. Spolupracujeme napríklad so spoločnosťami
vzdelanie, naučili sa cudzie jazyky aby sa im uľahčil vstup
Enermont či ELZA. Domnievame sa však, že energetika ako
do života. A v rámci športu chcem dosiahnuť v golfe handi-
základ pre fungovanie hospodárstva by nemala byť ani
cap aspoň 25.
počas krízy vážnejšie postihnutá.
ELCON BRATISLAVA, a.s. • Priekopy 20 • 821 08 Bratislava • Slovenská republika
Tel: +421 – 2 – 50 109 111 • Fax: +421 – 2 – 50 109 102 • [email protected] • www.elcon-bratislava.sk
Slovak Energy Annual 2011
25
Energetika je v prvom rade služba
pre zákazníkov
Ing. Ľubomír Jurika
Narodil sa 13. 7. 1951 v Novej Bošáci, okres Nové Mesto nad Váhom. Po ukončení
Je podľa Vás elektrická energia tovar v pra-
Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave pokračoval v štúdiu na
vom zmysle slova?
Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1975 v odbore
Považujem za chybu, že sme pristúpili k prekva-
Energetika – špecializácia Jadrová energetika. Po krátkom pôsobení vo Výskum-
lifikovaniu elektrickej energie na tovar, pretože
nom ústave energetickom (EGÚ) pôsobil 18 rokov v oblasti trakčnej energetiky
elektrická energia nespĺňa všetky charakteristiky
v Dopravnom podniku mesta Bratislavy, kde skončil na pozícii riaditeľa závodu
tovaru, a to najmä skladovateľnosť, trvanlivosť,
Elektrické dráhy. Po trojročnom pôsobení v rakúskej spoločnosti Vöst Alpine Inter-
dopraviteľnosť a pod. Elektrická energia je v prvom
national s.r.o nastúpil do spoločnosti Siemens Bratislava, kde vo funkcii riaditeľa
rade služba pre zákazníkov a má byť zabezpečo-
divízie energetiky pôsobil 11 rokov. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ a konateľ
vaná tak a vtedy, keď ju zákazník potrebuje. Je
privátnej spoločnosti Power Service IFT s.r.o. a zároveň ako podpredseda predsta-
naivná predstava, že tzv. liberalizácia v energe-
venstva ZSE Energia s.r.o.
tike prinesie zníženie ceny. Výsledkom bude iba
množstvo tzv. obchodníkov s elektrickou energiou,
Ako sa podľa Vás zmenila energetika
z ktorých sa časť ukáže ako špekulanti, na čo v konečnom
za posledných 40 rokov?
dôsledku doplatia iba odberatelia. Toto chaotické obdobie aj
Možno je to už pohľad starnúceho človeka, ale pred 40-timi
tak raz skončí, a v rámci globalizácie bude energetika vlast-
rokmi bola energetika skutočne srdcom, motorom a živo-
nená opäť jednou a v tomto prípade bohužiaľ nadnárodnou
todarnými tepnami priemyslu a celej spoločnosti. Hlavný
spoločnosťou.
dôraz sa kládol na techniku a spoľahlivosť dodávok elektrickej energie. Ľudia čo nastúpili pracovať do energetiky
tu aj odchádzali do dôchodku a bolo prirodzené, že v energetike pracovali aj ich deti. Nebolo technického problému,
na ktorý by v energetickom podniku nepoznali odpoveď,
nebolo problému s ktorým sa energetici nezaoberali. Vedúci
riadiaci pracovníci (aj keď to boli stranícki nominanti) boli
skúsení a najmä technicky vyspelí pracovníci s bohatou
praxou v energetike. Toto všetko sa v posledných rokoch
z energetiky vytratilo, jediným kritériom je zisk, bez ohľadu na spokojnosť zákazníkov.
Spomínate ľudí, ktorí celoživotne pracovali v energetike a ich profesionálne zameranie často nasledovali
aj ich deti. Venujeme dostatok pozornosti tomu, aby
sme aj o niekoľko rokov mali technicky zdatných pracovníkov v energetike?
Aké miesto v energetickom mixe Slovenska majú
Celý svoj profesijný život som presvedčený, že najväčšou de-
obnoviteľné zdroje elektrickej energie?
vízou firmy sú ľudia. Dnes je už úroveň techniky tak vysoká
Patrím k ľuďom, ktorí sú presvedčení, že energetika môže
a informovanosť tak rozsiahla, že o spoľahlivosti zaria-
byť spoľahlivá iba vtedy ak sú v nej primerane zastúpené
denia rozhoduje iba človek svojím prístupom ku kontrole,
všetky zdroje elektrickej energie ako kompromis z pohľadu
údržbe, resp. obsluhe. Predstava absolútne automatizova-
nákladov, životného prostredia, transportu k zákazníkovi,
ných procesov, bez potreby skúsených a najmä technicky
spoľahlivosti, schopnosti reagovať na zmeny odberu a pod.
uvažujúcich pracovníkov je úplne scestná najmä v energeti-
Obnoviteľné zdroje sú jedným z takýchto zdrojov a tak im
ke. Tu nás čaká obrovské množstvo problémov súvisiacich
patrí prirodzené miesto medzi výrobcami elektrickej
s čoraz väčším nasadením spotrebičov, ktoré spôsobujú
energie, ale ich nasadzovanie a najmä podiel musí byť
znečistenie siete, deformáciu sínusovej krivky a následne
citlivo zvažovaný s ohľadom na celú sústavu. Chaotické
ďalšie technické problémy. Bez technicky vzdelaných ľudí,
a najmä nepremyslené nasadzovanie pri nezmyselných
podrobne znalých problematiky a dostatočne skúsených,
dotáciách pôsobia kontraproduktívne a na dlhé obdobie
nám tieto problémy prerastú cez hlavu. Striktné znižo-
zabijú v podstate aj dobrú myšlienku využívania energie
vanie nákladov najmä v oblasti personálnej vidím ako
danej prírodou.
časovanú bombu.
26
Slovak Energy Annual 2011
Spoločnosť
Power Service IFT
s.r.o.
vznikla v roku 2010, ako dôsledok diverzifikácie spoločnosti IFT Inform Technologies, a.s., kde došlo
k oddeleniu činností zaoberajúcich sa oblasťou silnoprúdovej elektrotechniky. Spoločnosť tvoria pracovníci
s dlhoročnými skúsenosťami v renomovaných zahraničných spoločnostiach v oblasti energetiky
pri realizácii viacerých významných projektov na Slovensku.
Spoločnosť Power Service IFT s.r.o. zameriava svoju činnosť najmä na
Dodávka a montáž VVN komponentov a zariadení od viacerých renomovaných výrobcov:
vypínače → odpojovače → zvodiče prepätia → meracie transformátory napätia a prúdu
Dodávka a montáž VN komponentov a zariadení od viacerých renomovaných výrobcov:
rozvádzače → vypínače
Dodávka, montáž, diagnostika a servis transformátorov všetkých napäťových úrovní:
výkonových → trakčných → distribučných
Riešenia pre automatizáciu v energetike – dodávka, montáž a servis komponentov:
elektrické ochrany → riadiace systémy → meranie
Inžiniering a projektový manažment vrátane realizácia projektov na kľúč
Dodávka zariadení pre fotovoltické elektrárne
Príprava projektovej dokumentácie fotovoltických elektrární
Company
Power Service IFT
s.r.o. The company was established in 2010 as a result of the diversification of IFT Inform Technologies, a.s.,
where activities dealing with the field of heavy current electrical engineering have been separated. The
company comprises of workers with long-term experience in renowned foreign companies related to the
power engineering field during the implementation of several important projects in Slovakia.
Power Service IFT s.r.o. focuses its activity mainly on:
Delivery and installation of HV components and equipment from several renowned manufacturers:
Circuit breakers → separating switches → surge voltage protectors → voltage and current transformers
Delivery and installation of MV components from several renowned manufacturers:
Switchboards → circuit breakers
Delivery, installation, diagnostics and servicing of transformers of all voltage levels:
Power → Traction → Distribution
Delivery, installation, diagnostics and service of transformers of all voltage levels:
Power supply transformers → traction transformers → distribution transformers
Solutions for the automation in the power engineering industry – delivery, installation
and servicing of the following components:
Electric protective devices → control systems → measuring devices
Engineering and project management including the implementation of turnkey projects
Delivery of equipment for photovoltaic power plants
Preparation of project documentation for photovoltaic power plants
www.powerservice.sk
Power Service IFT s.r.o.
Trenčianská 56 / F
821 09 Bratislava
Riaditeľ / Director: Ing. Ľubomír Jurika, +421 903 532 600
VVN Technika / HV Technology: Ing. Martin Tomáň, +421 903 562 672
Transformatory / Transformers: Ing. Matej Kučera, +421 903 632 652
Servis / Service: Ing. Martin Vojtek +421 917 574802
VN Technika / MV Technology: Ing. Peter Dufek, +421 915 791 164
Aktuálne zmeny legislatívy v oblasti trhu
s elektrinou a plynom
Ján Petrovič, generálny riaditeľ sekcie energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR
Od 1. júla 2007 majú všetci odberatelia elektriny a odberatelia
Európska komisia Tretí energetický balíček predložila v roku
plynu právo zvoliť si dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu.
2007 a jeho vydanie odôvodnila nutnosťou odstrániť problé-
V roku 2006 sa v rámci SPP, a.s. uskutočnilo oddelenie prepravnej
my ako sú napr. nedostatky prevádzkovateľov sústav a sietí
a distribučnej činnosti plynu od činnosti dodávok plynu. V roku 2007
u vertikálne integrovaných podnikov, nedostatok transpa-
došlo v regionálnych distribučných podnikoch k oddeleniu distribúcie
rentnosti a vysoká úroveň koncentrácie trhu. Konkurenčné
elektriny ako regulovanej činnosti od dodávok elektriny, ktorá
trhové prostredie by malo zabezpečiť aj väčšiu bezpečnosť
podlieha voľnému trhu.
zásobovania, z pohľadu zlepšenia podmienok investovania
do zdrojov na výrobu elektriny a do sústav a sietí.
Zmeny, ktoré sa uskutočnili na základe vtedy novej legis-
Ako hlavné opatrenia Európska komisia identifikovala od-
latívy platnej od roku 2005, ktorá bola vyvolaná nedostat-
delenie výroby a dodávky od prenosových/prepravných sú-
kami platného legislatívneho rámca, potrebou reagovať na
stav a sietí, zvýšenie transparentnosti trhov, zabezpečenie
poznatky z aplikácie legislatívy v praxi, ale aj legislatívou
spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav a vytvore-
Európskej únie. Európsky parlament a Rada stanovila pra-
nie Agentúry pre spoluprácu regulátorov. Základné pravidlá
vidlá pre oblasť trhu s elektrinou a plynom v liberalizačných
pre elektroenergetiku aj plynárenstvo boli prijaté s rovna-
smerniciach prijatých v roku 2003 známe ako „Druhý ener-
kým, resp. podobným znením, s cieľom zabezpečiť rovnaké
getický balíček“.
pravidlá pre tieto prepojené sektory.
Proces liberalizácie je vo všeobecnosti jedným z predpokla-
Cieľom nových pravidiel pre oddelenie prevádzkovateľov
dov, aby fungoval zdravý trhový mechanizmus. Vytváranie
sústav je zabrániť konfliktu záujmov medzi výrobcami,
prostredia blízkeho konkurenčnému prostrediu tam, kde
dodávateľmi a prevádzkovateľmi sústav. Ďalej odstrániť
neexistuje prirodzená konkurencia monopolom, je podsta-
motivácie vertikálne integrovaného podniku pri možnom
tou štátnej regulácie v sieťových odvetviach.
zvýhodnení vo vzťahu k prístupu do sústavy, k prístupu ku
V rokoch 2009 až 2011 začali na slovenský trh výraznejšie
komerčným informáciám, k investíciám do sústav, ako aj za-
vstupovať alternatívni dodávatelia elektriny, najskôr pre
bezpečiť potrebné investície a prístup nových hráčov na trh.
podnikateľov a potom aj pre domácnosti. V roku 2011 svoje
služby začali ponúkať aj noví dodávatelia plynu pre segment
Oddelenie výroby a dodávky od prenosových/prepravných
domácnosti, ktorí ponúkali dodávky plynu pre odberateľov
sietí (tzv. unbundling) dáva členským štátom EÚ možnosť
mimo domácnosti už skôr.
vybrať si z troch možností a to:
Rok 2011 je pre energetiku Slovenskej republiky zásadný
→ úplné oddelenie vlastníctva (OU) – výrobné a dodávateľské
z hľadiska implementácie „Tretieho energetického balíčka“
spoločnosti nemôžu vlastniť podiel v prenosovej spoloč-
pre vnútorný trh s elektrinou a zemným plynom, ktorý bol
nosti alebo mať kontrolu nad spoločnosťou, ktorá je pre-
Európskym parlamentom a Radou prijatý v roku 2009.
vádzkovateľom prenosovej siete,
→ zriadenie nezávislého prevádzkovateľa siete (ISO) – exis-
Tretí energetický balíček, pozostáva z nasledovných doku-
tujúce vertikálne prepojené podniky si môžu ponechať
mentov:
vlastníctvo siete, ale musia odovzdať prevádzkovanie svo-
→ Smernica EP a Rady 2009/72/ES o spoločných pravidlách
jej prenosovej/prepravnej siete určenému samostatnému
pre vnútorný trh s elektrickou energiou, ktorou sa ruší
orgánu, nezávislému od dodávateľských alebo výrobných
smernica 2003/54/ES
záujmov,
→ Smernica EP a Rady 2009/73/ES o spoločných pravidlách
→ zriadenie nezávislého prevádzkovateľa prenosovej siete
pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa ruší smer-
(ITO) – zachováva integrovanú výrobu, dodávku a prenos
nica 2003/55/ES
energie, ale takéto podniky musia dodržiavať určité pra-
→ Nariadenie EP a Rady 713/2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
vidlá, ktoré zabezpečia, že tieto časti podniku fungujú
nezávisle.
→ Nariadenie EP a Rady 714/2009 o podmienkach prístupu
do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa
Za účelom transpozície Tretieho energetického balíčka,
zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vypraco-
→ Nariadenie EP a Rady 715/2009 o podmienkach prístupu
valo nový návrh zákona o energetike a o zmene a doplnení
do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
nariadenie (ES) č. 1775/2005
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28
Slovak Energy Annual 2011
Pravidlá obsiahnuté v navrhovaných právnych predpisoch
sú zamerané najmä na podporu liberalizácie trhu s elektrinou a zemným plynom, na zlepšenie práv odberateľov, posilnenie právomoci a nezávislosti regulačného orgánu, na podporu regionálnej spolupráce. Zároveň sa do návrhu zákona
navrhujú ustanovenia, ktoré zabezpečujú súlad s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 994/2010 o opatreniach
na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu. Pri príprave zákona boli za najvyššiu prioritu pokladané riešenia v prospech
koncového odberateľa energie.
Najzávažnejším opatrením z pohľadu ustanovenia rovnováhy medzi organizáciou regulovaných činností v plynárenstve a elektroenergetike na jednej strane a dopadmi na
liberalizovaný trh a jeho reguláciu na strane druhej, je efektívne oddelenie sieťových činností. Návrh zákona v zmysle
požiadaviek smerníc obsahuje nový režim možností, ako oddeliť výrobné činnosti a dodávateľské činnosti od prevádzky
prenosovej sústavy alebo prevádzky prepravnej siete.
Vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe, kedy kvalita
Oddelenie výrobných a dodávateľských činností elektriny od
poskytovaných údajov o distribúcii a spotrebe elektriny je
prevádzky prenosovej sústavy je navrhnuté realizovať pros-
často nedostatočná a táto skutočnosť spôsobuje zvýšenie
tredníctvom modelu úplného oddelenia vlastníctva spoloč-
nákladov pre dodávateľov elektriny, sa navrhuje povin-
nosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratisla-
nosť poskytovať údaje v kvalite stanovenej pravidlami trhu
va. Riešenie vlastníckeho unbundlingu prevádzky prenosovej
s elektrinou. Ustanovenie zároveň upravuje postup pri or-
sústavy vo vlastníctve štátu, resp. FNM SR v podmienkach SR
ganizovaní krátkodobého trhu s energiou. Subjekty zúčto-
je možné uskutočniť v súlade so schválenými smernicami.
vania sú povinné odovzdávať zúčtovateľovi odchýlok údaje
Oddelenie výrobných a dodávateľských činností plynu od
potrebné na zúčtovanie odchýlok a vyhodnotenie organizo-
prevádzky prepravnej siete, sa v návrhu umožňuje usku-
vaného krátkodobého trhu s elektrinou.
točniť zriadením nezávislého prevádzkovateľa prepravnej
Návrhom zákona sa výrazne zvyšujú práva odberateľa elek-
siete (ITO). Návrh zákona samozrejme umožňuje vybrať aj
triny a odberateľa plynu vo vzťahu k dodávateľom. Odbera-
model úplného oddelenia vlastníctva, nakoľko v zmysle po-
telia elektriny a plynu v domácnosti budú mať právo na tzv.
žiadaviek Smernice 2009/73/ES nesmie právna úprava člen-
univerzálnu službu, čo znamená právo na dodávku elektriny
ského štátu brániť voľbe realizovať model vlastníckeho od-
v určenej kvalite, za primerané, transparentné, porovnateľ-
delenia prevádzkovateľa prepravnej siete a to ani v prípade,
né a nediskriminačné ceny. Zavedením prvku konkurencie
ak členský štát umožní realizáciu iného modelu oddelenia
v poskytovaní univerzálnej služby sa umožní konkurencia
prevádzkovateľa prepravnej siete (model nezávislého pre-
na strane koncovej ceny, ako aj na strane kvality a služieb.
vádzkovateľa systému – ISO model alebo model nezávislého
Ceny dodávky v rámci univerzálnej služby by mali byť po-
prevádzkovateľa prepravnej siete – ITO model).
rovnateľné, tzn. rovnakej a čo najjednoduchšej štruktúry
V oblasti regulácie sa zabezpečuje vyššia nezávislosť regulačné-
a budú monitorované regulačným úradom. Nastavenie pod-
ho orgánu a jeho právomoci v oblasti určovania regulovaných
mienok univerzálnej služby smeruje k zabezpečeniu dosta-
cien, ako aj kontrolnej činnosti v regulovaných subjektoch.
točnej úrovne hospodárskej súťaže v segmente dodávateľov
Jeho pôsobnosť je zameraná najmä na vytváranie účinných
poskytujúcich univerzálnu službu, v záujme dosiahnutia
regulačných podmienok v sieťových odvetviach. Úrad bude
primeranej cenovej úrovne dodávok. Úradu bude zverejňo-
sledovať uplatňovanie pravidiel na trhu. Ak zistí, že pravidlá
vať štvrťročne zoznam všetkých dodávateľov poskytujúcich
trhu nezabezpečujú nediskriminačné a transparentné fungo-
univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla.
vanie trhu, navrhne vláde ich zmenu. Navrhuje sa aj doplne-
Zároveň budú domácnosti viac chránené proti špekulant-
nie právomoci úradu o vydávanie „vzorového“ prevádzkového
ským praktikám nečestných dodávateľov a to poskytnutím
poriadku prevádzkovateľov sústavy a prevádzkovateľov siete
7-dňovej lehoty na rozmyslenie a poradenie sa, či nie je pod-
pre zabezpečenie rovnakých postupov a zaobchádzania týchto
pisovaná zmluva pre nich nevýhodná. Domácnosti budú
prirodzených monopolov s účastníkmi trhu.
tiež vybavené právom bezplatne odstúpiť od zmluvy pri
Slovak Energy Annual 2011
29
Aktuálne zmeny legislatívy v oblasti trhu s elektrinou a plynom
neodôvodnenom náraste ceny alebo nedohodnutej zmene
Zjednodušením a prvým krokom k tzv. cezhraničnej dodáv-
iných podmienok.
ke predstavuje postup, keď oznamovacia povinnosť dodáva-
V návrhu zákona je zabezpečená väčšia ochrana odberateľov
teľa voči regulačnému úradu nahrádza povinnosť zriadenia
elektriny a plynu v domácnosti, zvyšuje sa miera ich infor-
organizačnej zložky v SR pre držiteľov povolenia na podni-
movanosti, upravuje sa urýchlenie procesu zmeny dodáva-
kanie v štátoch EÚ.
teľa, zavádza sa inštitút mimosúdneho urovnania sporov.
Ako je v úvode uvedené, Tretí energetický balíček nepred-
Návrh zákona výrazne posilňuje práva odberateľa elektriny
stavujú len smernice, ktoré je potrebné transponovať do ná-
a odberateľa plynu s dôrazom aj na ochranu zraniteľných
rodnej legislatívy, ale aj nariadenia Európskeho parlamentu
odberateľov, aby sa zabránilo ich odpojeniu od energií.
a Rady, ktoré sú v členských štátoch EÚ priamo aplikovateľné.
V návrhu zákona sa navrhuje možnosť zmeniť dodávateľa
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 713/2009 sa
elektriny a plynu v priebehu troch týždňov a bez poplatkov,
zriadila Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov
právo spotrebiteľa dostať konečné vyúčtovanie do šiestich
v oblasti energetiky, ktorá bude vydávať nezáväzné usmer-
týždňov po zmene dodávateľa, právo odberateľov na rele-
nenia a na európskej úrovni dopĺňať regulačné úlohy, kto-
vantné údaje o spotrebe elektriny a plynu, právo na informá-
ré na vnútroštátnej úrovni vykonávajú regulačné úrady, je
cie o spotrebiteľských právach uvedené na faktúrach a we-
potrebné z pohľadu posilnenia celoeurópskej spolupráce.
bových sídlach energetických podnikov, jednoduchý prístup
Jej hlavné úlohy sú zabezpečenie rámca pre spoluprácu ná-
k údajom o spotrebe a poskytovanie užitočných informácií.
rodných regulátorov a kompatibility regulačných rámcov
Navrhuje sa mimosúdne riešenie sporov, kde sa odberateľ
medzi regiónmi, dohľad nad spoluprácou prevádzkovate-
v domácnosti môže rozhodnúť nepostupovať súdnou cestou,
ľov prenosových sústav, monitorovanie nových projektov
ale využiť toto rýchlejšie konanie.
prepojení a vykonávanie poradenstva pre Komisiu. Okrem
Návrh zákona stanovuje základné postupy, ktoré súvisia so
agentúrnych činností bude mať obmedzenú možnosť roz-
zavádzaním inteligentných meracích systémov s potenciá-
hodovať v konkrétne definovaných prípadoch, ako sú pod-
lom priebežných úspor v spotrebe a zvýšenia energetickej
mienky pre prístup k cezhraničnej infraštruktúre, avšak
efektívnosti. Na základe analýzy výhodnosti pre jednotlivé
len vtedy, ak sa po dobu 6 mesiacov nebudú na tomto režime
skupiny domácností a malých odberateľov bude do septembra
vedieť dohodnúť národné regulačné orgány.
2012, v zmysle termínov prílohy smernice 2009/72/ES, vypra-
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 714/2009 (o pod-
covaný postup zavedenia tzv. inteligentných meracích systé-
mienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny
mov do roku 2020, a to po posúdení nákladov na tieto moderné
elektriny) a 715/2009 (o podmienkach prístupu do preprav-
technológie a prínosov pre jednotlivé podsektory elektroener-
ných sietí pre zemný plyn) zakladajú Európsku sieť pre-
getiky. Cieľom je jednak podnietiť úspory v spotrebe vedúce
vádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E)
k nižším faktúram, ako aj prispieť k efektívnejšej prevádzke
a plyn (ENTSO-G), prostredníctvom ktorých budú spolupra-
infraštruktúry s nižšími fixnými poplatkami.
covať všetci európski prevádzkovatelia prenosových sústav,
S tretím energetickým balíčkom súvisia aj ďalšie dôležité zme-
aby v zmysle legislatívy zabezpečili „správny technický roz-
ny, ktoré môžeme rozdeliť do viacerých okruhov. Dôležitou ob-
voj“ európskej elektrizačnej a plynárenskej sústavy. Spolu
lasťou je zabezpečenie nediskriminačného prístupu hráčov
s Agentúrou regulátorov majú pripravovať sieťové predpisy
na trh a regulačné opatrenia na zaistenie dostatočných inves-
pre interoperabilitu, prevádzkové opatrenia v núdzových
tícii do energetickej infraštruktúry. V distribúcii a dodávke
situáciách či pre energetickú efektívnosť sietí a svoje ná-
ide o dôslednejšie funkčné a právne oddelenie prevádzkova-
vrhy predkladajú Komisii. Úlohou Európskej komisie bude
teľov distribučných sústav, resp. sietí, ako aj zjednodušenie
schvaľovať v komitologickom procese záväzné sieťové pred-
prístupu na trh pre dodávateľov z iných členských štátov EÚ.
pisy. Popri uplatňovaní sieťových predpisov v praxi budú
Návrh zákona upravuje postup prípravy, prijímania a moni-
mať Európske siete prevádzkovateľov prenosových sústav
torovania desaťročného plánu rozvoja sústavy a siete, spolu
povinnosť každé dva roky zverejňovať nezáväzný celoeuróp-
s právomocami úradu nariadiť zmeny desaťročného plánu
sky 10-ročný plán rozvoja siete, aby sa identifikovali inves-
rozvoja siete a zabezpečiť realizáciu plánovaných investícií.
tičné nedostatky. Keďže je každý prevádzkovateľ prenosovej
V súvislosti s nariadením EÚ o bezpečnosti dodávky plynu
sústavy samostatne povinný každoročne predkladať národ-
sa stanovuje povinnosť prevádzkovateľa prepravnej siete za-
nému regulačnému úradu svoj 10-ročný plán rozvoja siete,
bezpečiť na žiadosť úradu testovanie trhu (tzv. open season)
úrad môže v zmysle smerníc o elektrine a plyne požiadať
v prípade investícií, ktoré sa vyžadujú na splnenie štandar-
o jeho zosúladenie celoeurópskym plánom.
du infraštruktúry.
30
Slovak Energy Annual 2011
Záťažové testy slovenských
jadrových elektrární
Po havárii atómovej elektrárne vo Fukušime, v marci tohto
Počas záťažových testov budú okrem inžinierskych analýz,
roka, bolo EK prijaté rozhodnutie vykonať komplexné posú-
výpočtov a posudkov vykonané aj niektoré skúšky funkčnos-
denie rizík a odolnosti atómových elektrární na extrémne
ti systémov ktoré nie sú bežne overované a tiež testovanie
podmienky – záťažové testy (Stress Tests). Testovanie vyko-
zariadení v konfigurácii, ktorú pôvodný projekt neuvažoval.
návajú prevádzkovatelia elektrární pod dozorom národných
Bude to napríklad test plnenia bazénu skladu vyhoretého
regulačných autorít nad atómovými elektrárňami. Posudzo-
paliva z barbotážnych žľabov samospádom, bez použitia
vanie je založené na špecifikácii a metodike uvedené
čerpadla, skúška plnenia parogenerátorov vodou z hasičské-
v deklarácii skupiny jadrových dozorov krajín Európskej
ho auta, skúška napájania elektrárne z vodnej elektrárne Ma-
únie ENSREG (European Nuclear Safety Regulator Group).
dunice turbínou určenou iba na tento účel, dlhodobý chod
Testy atómových elektrární sa na Slovensku začali 1. júna
dieselagregátov. V JE V-2 a rovnako i v JE EMO1,2 sú
2011, v súlade s harmonogramom dohodnutým na európskej
v prevádzke 2 bloky, každý s tlakovodným reaktorom typu
úrovni a v zmysle tohto harmonogramu prevádzkovateľ
VVER 440/213. Bloky boli uvedené do prevádzky v rokoch
elektrárne odovzdal 15. augusta závery predbežnej správy na
1984 a 1985 (V-2), resp. v rokoch 1998 a 2000 (EMO1,2). Každý
Úrad jadrového dozoru SR. Úrad posúdi predloženú správu
reaktor má tepelný výkon 1471 MW. Elektrický výkon je 2 x
po formálnej a obsahovej stránke a na jej základe vypracuje
505 MW (V-2) a 2 x 470 MW (EMO1,2).
predbežnú národnú správu. Tento proces sa na konci roka
Obe elektrárne boli oproti pôvodnému projektu významne
2011 zopakuje a jeho výsledkom bude záverečná národná
zmodernizované, V-2 počas prevádzky v rokoch 2002 až 2008,
správa, ktorú úrad predloží Európskej komisii. Európska
bloky EMO12 boli zmodernizované ešte počas výstavby a pred
správa o výsledku záťažových testov by mala byť vypraco-
spustením. Program modernizácie ukončený v roku 2000
vaná na jar roku 2012. Testovanie slovenských jadrových
zahŕňal najmä seizmické zodolnenie, stavieb, systémov
elektrární, ktoré v týchto dňoch prebieha na JE Bohunice
a konštrukcií. Bolo zmodernizované napájanie vlastnej
V-2 a JE Mochovce 1,2 a 3,4 sa realizuje prevažne formou inži-
spotreby a zvýšená jeho spoľahlivosť, systémy kontroly a ria-
nierskych analýz, výpočtov a posudkov.
denia boli modifikované alebo vymenené za digitálne, čím
V správe zo záťažových testov sa budú analyzovať mimo–
sa zlepšila jednak spoľahlivosť bloku v normálnej prevádzke,
riadne externé udalosti ako zemetrasenie, povodne a násled-
ale aj jeho odozva v prechodových a poruchových stavoch.
ky ďalších iniciačných udalostí, potenciálne vedúcich
Povolenie na prevádzku je možné podľa Atómového zákona
k viacnásobnej strate bezpečnostných funkcii elektrárne
(541/2004, Z. z.) vydať najviac na dobu desať rokov. Dva roky
a ich kombinácie, vrátane výpadku elektrického napájania,
pred uplynutím platnosti povolenia na prevádzku je potreb-
dlhodobého prerušenia prívodu vody, ale i straty elektrického
né vykonať komplexné hodnotenie jadrovej bezpečnosti.
napájania v dôsledku extrémnych klimatických podmienok.
Výsledky hodnotenia a ďalšia dokumentácia vyžadovaná prí-
Prevencia a zvládnutie následkov úmyselného pádu lietadla
slušnou vyhláškou sa predkladajú úradu spolu so žiadosťou
na elektráreň nie sú súčasťou záťažových testov pre oblasť
na povolenie na prevádzku na ďalšie obdobie. Počas dvoch
jadrovej bezpečnosti (nuclear safety). Pre posúdenie fyzickej
rokov do uplynutia platnosti predošlého povolenia sa vykoná
jadrovej bezpečnosti (nuclear security), kam patrí aj zhodno-
periodické hodnotenie bezpečnosti, úrad posúdi predloženú
tenie nebezpečenstva teroristických útokov, bola na úrovni
dokumentáciu a informácie si doplní počas inšpekcií. Na
EÚ vytvorená špeciálna pracovná skupina, ktorá sa uvede-
základe zistených skutočností úrad vydá povolenie na ďalšie
nou problematikou bude zaoberať. Výsledkom práce tejto
obdobie, ktoré je okrem iného vždy podmienené ďalšou
skupiny bude správa o fyzickej jadrovej bezpečnosti AE.
modernizáciou elektrárne vyplývajúcou z periodického hod-
Funkčnosť systémov a komponentov slovenských jadrových
notenia bezpečnosti. Stav elektrárne sa počas periodického
elektrární je testovaná pravidelne podľa legislatívnych
hodnotenia porovnáva s aktuálne platnými legislatívnymi
požiadaviek sledovaných Úradom jadrového dozoru a inter-
požiadavkami, dobrou medzinárodnou praxou a skúse-
ných predpisov elektrární. Na vybraných testoch sa úrad
nosťami získanými po vyhodnotení udalostí na jadrových
priamo zúčastňuje v rámci inšpekčnej činnosti. Rozsah pra-
elektrárňach doma i vo svete.
videlne vykonávaných testov je komplexný a pomerne širo-
Na základe uskutočnenej významnej modernizácie blokov,
ký. Časť testov sa vykonáva počas bežnej prevádzky bloku na
pravidelných skúšok systémov a zariadení a nedávneho
výkone, rozšírené testovanie prebieha pred uvedením bloku
periodického vyhodnotenia jadrovej bezpečnosti sa dá
do prevádzky po generálnej oprave a výmene paliva. Iba pre
očakávať aj dobré zvládnutie záťažových testov. Pri testoch
ilustráciu, testov pred uvedením elektrárne do komerčnej
sa zvlášť posudzuje JE V-2, JE EMO12 a zvlášť bude posúdená
prevádzky je viac ako dvesto.
aj JE EMO34. Predbežné výsledky preukázali, že seizmické
Slovak Energy Annual 2011
31
32
Slovak Energy Annual 2011
ohrozenie lokalít Bohunice a Mochovce bolo stanovené
uvažovaných v projekte. V súčasnosti prebieha obstarávanie
v súlade s medzinárodnou praxou, čo bolo aj potvrdené misi-
dodatočných mobilných DG 0,4kV o výkone 300 kW na blok
ou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Elektrár-
pre dobíjanie akumulátorových batérií v prípade dlhodobej
ne sú dostatočne zodolnené a v prípade zemetrasenia budú
straty napájania vlastnej spotreby.
bezpečne odstavené a dochladené.
Počas modernizácie blokov boli doplnené superhavarijné
Možné záplavy boli uvažované už v pôvodnom projekte,
napájacie čerpadlá, umiestnené mimo hlavný výrobný blok
zvážilo sa úplne pretrhnutie priehrad vodných diel na Váhu
s vlastnou zásobou vody. Pôvodný projekt bol z pôvodnej
a Hrone, zvážené boli aj záplavy z prívalových dažďov alebo
kapacity systému 2 x 100 % zvýšený na 3 x 100 %. Vyústenia
topiaceho sa snehu. Bolo preukázané, že bezpečnostné
potrubí umožňujú priame napojenie požiarnych hadíc a vodu
funkcie budú zachované, a systémy budú pracovať tak, ako
do sekundárneho okruhu elektrárne je možné doplňovať aj
projekt predpokladá. Najzaujímavejším prípadom možného
externým čerpadlom, napríklad požiarnym autom. Táto úp-
ohrozenia elektrárne je úplný výpadok elektrického napája-
rava projektu bola realizovaná na oboch našich elektrárňach.
nia, tkzv. SBO (Station Black-out). K úplnej strate napájania
Pri záťažových testoch sa preukázala dostatočná robustnosť
vlastnej spotreby by došlo až po výpadku všetkých možností
projektu a výhody konštrukčného usporiadania
elektrického napájania bloku. Projekt bol z hľadiska napája-
→ tlakovodný reaktor, systém odstavenia štiepnej reakcie
nia pre obe pracujúce elektrárne pomerne dobre vybavený.
gravitačným pádom kaziet do aktívnej zóny, ktorý pracuje
Na JE V-2 sú k dispozícii nasledovné možnosti napájania:
bez prívodu elektrického napájania, konfigurácia zariadení
→ jeden zo štyroch generátorov elektrárne, pokiaľ elektrá-
umožňujúca odvod tepla z aktívnej zóny reaktora prirodze-
reň pracuje, resp. zregulovala na vlastnú spotrebu
nou cirkuláciou, horizontálne parogenerátory a tiež veľká
→ 2 x zo siete rozvodu 400 kV – z rozvodne Bošáca alebo
zásoba vody najmä na sekundárnom okruhu. Odolnosť elek-
trárne voči taveniu aktívnej zóny pri teoreticky uvažovanej
z rozvodne Križovany
→ 2 x z rezervných transformátorov bloku (z rozvodne
strate systémov na odvod tepla je oveľa vyššia ako u varných
Bošáca alebo z rozvodne Križovany)
reaktorov (napríklad vo Fukušime) alebo u blokov s vertikál-
→ 3 x dieselgenerátor pre každý reaktorový blok – (záloha 3x
nym usporiadaním parogenerátorov (všetky ostatné bloky
100 %, štart a pripojenie jedného dieselgenerátora
v Európe okrem VVER).
postačuje na plnenie bezpečnostných funkcií).
Pre posudzované udalosti – zemetrasenie, záplavy, extrém-
V prípade zlyhania štartu všetkých dieselgenerátorov je
ne prírodné podmienky (prívalový dážď, nárazový vietor,
možnosť obnoviť napájanie vlastnej spotreby bloku z hyd-
extrémne vysoké a nízke teploty vzduchu) a úplná strata
rocentrály Madunice samostatnou linkou 110kV, zdrojom je
napájania vlastnej spotreby bolo doložené splnenie kritérií
generátor určený špeciálne pre tento účel. Voči pôvodnému
projektu a dostatočná rezerva na zvládnutie nadprojekto-
projektovému riešeniu je v súčasnosti ešte možné napájať
vých udalostí. Posudzovanie ďalej prebieha. Predpokladom
spotrebiče na JE V-2 pomocou havarijného pripojenia jedné-
možného vylepšenia elektrárne je najmä zváženie scenára
ho z troch dieselgenerátorov susednej JE V1.
ťažkej havárie na oboch oblokoch, rezultujúce do doplnenia
Na JE EMO1,2 sú nasledovné možnosti napájania spotrebičov:
špeciálneho dieselgenerátora pre ťažké havárie nie iba na
→ jeden zo štyroch generátorov elektrárne, pokiaľ
dvojblok, ale na každý blok samostatne a doplnenie mo-
elektráreň pracuje, resp. zregulovala na vlastnú spotrebu
bilných dieselgenerátorov na dobíjanie akumulátorových
→ 2 x zo siete rozvodu 400 kV – z rozvodne Veľký Ďúr
batérií počas udalosti. Doplnia sa ďalšie požiarne automo-
→ 2 x z rezervných transformátorov bloku (z rozvodne
bily určené na externé dopĺňanie parogenerátorov v prípade
Veľký Ďúr 110 kV)
udalosti na oboch blokoch súčasne. Najmä v súvislosti s in–
→ diverzný zdroj z elektrárne Gabčíkovo
štaláciou nových zariadení bude potrebná aj optimalizácia
→ dieselgenerátorová stanica 16 x 2MW, umiestnená
predpisov pre ťažké havárie a tréning personálu.
v 400 kV rozvodni Levice
Záverečná a úplná správa o havárii vo Fukušime zatiaľ nebola
→ 3 x dieselgenerátor pre každý reaktorový blok – (záloha
predložená, v Japonsku stále pokračujú práce na stabilizácii
3x 100 %, štart a pripojenie jedného dieselgenerátora
blokov a eliminácii únikov rádioaktívnych látok do okolia.
postačuje na plnenie bezpečnostných funkcií).
Úrad jadrového dozoru pozorne sleduje vývin situácie. Ak to
V rámci realizovaného projektu zameraného na riadenie
bude potrebné, záťažové testy a správa budú doplnené na zá-
ťažkých havárií bude v roku 2013 inštalovaný na oboch
klade spätnej väzby po zverejnení záverečnej správy o havárii
elektrárňach ďalší dieselgenerátor, ktorým bude možné na-
vo Fukušime a tiež na základe prípadných nových skutočností.
pájať spotrebiče, aj v prípade straty iných zdrojov napájania
Slovak Energy Annual 2011
33
Havária jadrovej elektrárne
Fukushima Dai-ichi
Rozhovor s Ing. Zoltánom Kovácsom, CSc.
Ktoré jadrové elektrárne v Japonsku boli poškodené
jadrových blokov 1-4. Pohotový dieselgenerátor 6B zaisťoval
zemetrasením a cumani dňa 11. marca 2011?
havarijné elektrické napájanie bezpečnostných systémov,
Mnoho priemyselných podnikov, medzi nimi aj jadrové
odvádzajúcich zvyškové teplo z reaktorov 5. a 6. bloku.
elektrárne, boli poškodené prudkými pohybmi terénu
a ničivými vlnami cunami. Postihnuté boli aj jadrové elek–
V akých podmienkach pracovali operátori reaktorov
trárne Tokai Dai-ni, Higashi Dori, Onagawa, Fukushima Dai-ichi
a personál elektrárne?
a Fukushima Dai-ni. Jadrové bloky v prevádzke boli úspešne
V lokalite Fukushima Dai-ichi došlo k rozsiahlej deštrukcii
odstavené automatickými bezpečnostnými systémami,
mnohých budov, nádrží, ciest a ďalšej infraštruktúry.
Najhoršie následky však mala
Dňa 11. marca 2011 postihlo Japonsko zemetrasenie s magnitúdou 9. Vyvolalo sériu
ničivých vĺn cunami, ktoré udreli na severovýchodné pobrežie. Najvyššia vlna mala výšku
38,9 m pri Aneyoshi, Miyako. Zemetrasenie a vlny cunami spôsobili rozsiahlu devastáciu
krajiny a stratu niekoľko tisíc ľudských životov. Poškodené boli aj jadrové elektrárne.
Došlo k úniku rádioaktívnych látok do okolia, čo si vyžiadalo evakuáciu obyvateľov
z blízkeho okolia. Najviac poškodená bola jadrová elektráreň Fukushima Dai-ichi.
strata odvodu zvyškového
tepla reaktorov. Operátori čelili
katastrofickému, nebývalému
havarijnému scenáru bez elek–
trického napájania a bez prístrojového vybavenia reaktorov.
Okrem toho boli ťažko postihnuté
inštalovanými ako súčasť projektu pre výskyt zemetrasenia.
komunikačné systémy v lokalite aj mimo nej. Museli pracovať
Ničivé vlny cunami postihli všetky tieto elektrárne, nie však
v tme bez fungujúceho prístrojového vybavenia pri zaisťovaní
v rovnakej miere. Veľmi vážne následky boli na elektrárni Fuku-
bezpečnosti šiestich reaktorov, šiestich bazénov skladovania
shima Dai-ichi spoločnosti TEPCO, kde boli v čase vzniku zeme–
vyhoreného jadrového paliva, spoločného bazénu vyhoreného
trasenia tri zo šiestich blokov v prevádzke. Sú to ľahkovodné
paliva a skladovacích zariadení suchých sudov s rádioaktív-
varné reaktory (BWR – Boiling Water Reactor) amerického
nym odpadom.
dodávateľa General Electric (GE).
Ako došlo k úniku rádioaktívnych látok do okolia?
Typickým následkom zemetrasenia je rozpad
Palivo troch reaktorov, ktoré boli v prevádzke až do
elektrickej siete a strata vonkajšieho napájania
vzniku zemetrasenia, sa rýchlo zohrievalo v dôsledku
vlastnej spotreby jadrových blokov. Elektráreň však
straty odvodu zvyškového tepla. Napriek odvážnym
má aj svoje núdzové zdroje elektrického napájania
pokusom prevádzkového personálu obnoviť chladenie
ako reagovali na zemetrasenie?
reaktorov a bazénov skladovania vyhoreného paliva, došlo
Elektrické napájanie jadrových blokov Fukushima
k ťažkému poškodeniu paliva a sérii explózií. Pokrytie
Dai-ichi z vonkajšej siete sa pri výskyte zemetrasenia stratilo.
jadrového paliva je zo zirkónia. Pri teplote 1204 °C sa
Automatické bezpečnostné systémy však po detekcii zeme–
poškodí pokrytie palivových článkov, tvorí sa vodík, po
trasenia úspešne odstavili všetky tri prevádzkované reaktory.
vzniku výbušnej koncentrácie vodíka dochádza k explózii.
Naštartovali núdzové zdroje (dieselgenerátory) systému ha-
Všetky bariéry ochrany do hĺbky, ktoré sú kladené do
varijného elektrického napájania, ktoré napájali bezpečnostné
cesty úniku rádioaktívnych látok do okolia (pokrytie
systémy, potrebné na odvod zvyškového tepla reaktora tak, ako
paliva, chladiaci okruh a ochranný obal reaktora), boli
boli projektované. Prvé zo série veľkých vĺn cunami zasiahli
poškodené. Vzniklo niekoľko explózií, ktoré spôsobili
lokalitu Fukushima Dai-ichi asi 46 minút po zemetrasení.
ďalšiu deštrukciu zariadení jadrovej elektrárne. Do
Tieto vlny prekonali ochrany zariadení, ktoré odolávali vlnám
životného prostredia sa dostali rádioaktívne produkty
cunami s maximálnou výškou 5,7 m. Výška najväčších vĺn,
štiepenia, medzi nimi veľké množstvo jódu-131 a cézia-137.
ktoré v tento deň narazili na zariadenia jadrových blokov, bola
Podľa medzinárodnej stupnice jadrových udalostí to
odhadnutá na viac než 14 m. Vlny cunami dosiahli priestory
bola havária siedmeho stupňa, čo je najťažšia havária
hlboko vo vnútri blokov, čím spôsobili stratu všetkých núdzo–
jadrového bloku.
vých zdrojov elektrického napájania, s výnimkou jedného
havarijného dieselgenerátora (6B). Žiadny ďalší zdroj elektric–
Vznikli trvalé zdravotné následky vplyvom ožiarenia
kého napájania nebol k dispozícii, ani nebola nádej na
u personálu a obyvateľstva?
vonkajšiu pomoc. Takže úplný rozpad vonkajšej siete v okolí
Zatiaľ neboli zaznamenané úmrtia ani trvalé následky
elektrárne Fukushima Dai-ichi a náraz cunami spôsobili
z radiačného ožiarenia vplyvom jadrovej havárie u žiadnej
stratu všetkých bezpečnostných systémov na reaktoroch
osoby z obyvateľstva alebo personálu elektrárne.
34
Slovak Energy Annual 2011
dôležité konštrukcie, systémy a prvky elektrárne pri
extrémnom zemetrasení fungovali dobre. Zrejme
vplyvom vneseného konzervativizmu v rôznych štádiách
projektovania. Avšak v bezpečnostnej správe elektrárne
bolo projektové zemetrasenie lokality podhodnotené.
Pre bezpečnosť jadrových elektrární vo svete vyplýva
poznatok, že v projekte je potrebné uvažovať potenciálne
väčšiu maximálnu seizmickú udalosť, než sú historicky
zaznamenané udalosti v lokalite. Dôsledná aplikácia
bezpečnostného návodu MAAE (SSG-9) pre seizmické
zodolnenie jadrových elektrární k tomu dáva návod.
Skúsenosti z havárie tiež ukázali, že pre všetky jadrové
elektrárne na svete je potrebné mať k dispozícii dôsledný
a súhrnný plán činností pred a po vzniku zemetrasenia.
Schéma ľahkovodného varného reaktora
MAAE (Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu)
Aké sú závery misie v oblasti vonkajšieho
ohrozenia bezpečnosti prevádzky jadrových
po dohode s japonskou vládou vykonala misiu za
elektrární vplyvom cunami?
účelom zistiť fakty z havárie a podeliť sa o tieto
Japonský štátny úrad, vykonávajúci dozor nad jadrovou
informácie s jadrovým spoločenstvom vo svete.
bezpečnosťou, nestanovil požiadavky týkajúce sa
Aké sú výsledky tejto misie?
bezpečnosti voči cunami pri licencovaní jadrových
Tím expertov MAAE vykonal od 24. mája do 2. júna 2011
elektrární. Ani smernica pre seizmickú bezpečnosť z roku
misiu na zisťovanie faktov o havárii. Výsledky misie boli
2006 neuvádza konkrétne kritériá alebo metodológiu
prezentované na konferencii o jadrovej bezpečnosti
pre hodnotenie možného vplyvu. V roku 2002 vykonala
v ústredí agentúry MAAE vo Viedni v dňoch 20. – 24. júna
spoločnosť TEPCO na vlastnú iniciatívu analýzy v tejto
2011. Publikované sú aj formou správy. Misia zhromaždila
oblasti, ktoré však úrad neposúdil. V Japonsku neexistujú
informácie, vykonala predbežné hodnotenie a vytvorila
efektívne požiadavky pre zaistenie bezpečnosti jadrových
predbežné závery o havárii. Tieto závery boli diskutované
elektrární voči cunami v priebehu ich prevádzkovej
s japonskými expertmi. Obecne spadajú do troch oblastí:
životnosti. Nebezpečenstvo cunami bolo posudzované
1) vonkajšie vplyvy a ohrozenia bezpečnosti prevádzky
pri vyhodnotení lokality aj v projekte Fukushima Dai-
jadrových elektrární, 2) riadenie ťažkých havárií a 3)
ichi. Očakávaná výška cunami sa po roku 2002 dokonca
havarijná pripravenosť. Závery sú dôležité nielen pre
zvýšila, nebezpečenstvo cunami však bolo podhodnotené.
jadrovú energetiku Japonska, ale majú celosvetový
Nebolo možné zaistiť podmienky suchej lokality, ochranné
význam pre získanie poznatkov na zvýšenie
opatrenia prijaté po roku 2002 boli nedostatočné na
bezpečnosti jadrových elektrární.
zvládnutie vyšších vĺn cunami a súvisiacich nebezpečných
javov (hydrodynamických síl a účinku trosiek). Ani systém
Čo sa dá povedať o záveroch misie v oblasti
varovania a oznamovania cunami nebol k dispozícii.
vonkajšieho ohrozenia bezpečnosti prevádzky
Operátori si neboli vedomí toho, že sa približujú ničivé vlny
jadrových elektrární vplyvom zemetrasenia?
cunami. Chýbala informácia na včasnú odozvu elektrárne
Napriek tomu, že to bolo nadprojektové zemetrasenie,
na udalosť. V Japonsku však už dávno vyvinuli takýto
ktoré vyvolalo väčšie terénne zrýchlenie ako je projektová
systém, ktorý bol odovzdaný aj MAAE prostredníctvom
hodnota, jadrové reaktory boli automaticky odstavené
projektu EBP Tsunami pre rozdelenie členským štátom.
z prevádzky a všetky bloky počas a bezprostredne po
Celý svet uznáva, že Japonsko má vysokú úroveň odbornej
zemetrasení fungovali bezpečne. Základné bezpečnostné
znalosti aj skúsenosti v oblasti skúmania nebezpečenstva
funkcie, ako je udržanie podkritičnosti reaktora, odvod
cunami. Japonské vedecké a technické inštitúcie majú
zvyškového tepla a zachovanie celistvosti ochranného
vedúce postavenie v medzinárodnom výskume a vývoji
obalu, boli zachované až pokiaľ lokalitu nezasiahli ničivé
v tejto oblasti. Zdá sa, že organizačné problémy zabránili
vlny cunami. Na základe správ japonských expertov
tomu, aby sa ich odborná znalosť uplatnila aj v praxi na
a personálu elektrárne sa dá konštatovať, že bezpečnostne
havarovaných jadrových blokoch.
Slovak Energy Annual 2011
35
Havária jadrovej elektrárne Fukushima Dai-ichi
Obecný záver pre nové a existujúce jadrové elektrárne
použitie takýchto zariadení a funkčnosť zariadenia má
je, že treba preskúmať potenciálnu možnosť vzniku
byť zaistená za ťažkých podmienok, zahŕňajúcich miesta
havarijných scenárov, zahŕňajúcich nebezpečenstvo
s vysokou radiáciou.
vonkajších záplav pre jadrové bloky jednej lokality,
eventuálne súčasne pre viac lokalít. Keď vplyvy vonkajších
Ako sa dá hodnotiť havarijná pripravenosť
záplav nemožno vylúčiť ako zanedbateľné, musia sa prijať
japonských úradov pri havárii Fukushima Dai-ichi?
bezpečnostné opatrenia na lokalite, musia sa pripraviť
V Japonsku zákon definuje úlohy a povinnosti majiteľov
predpisy na riadenie havárie a primeraná ochrana voči
licencií, ako i miestnych štátnych správ a vlády
katastrofickým scenárom.
v prípade havárií jadrových elektrární. Tento zákon
definuje podmienky, za ktorých je majiteľ licencie
Čo vieme o riadení ťažkej havárie jadrových blokov?
povinný informovať vládu a miestne orgány o výskyte
Pre optimalizáciu využitia finančných prostriedkov sa
abnormálnych prevádzkových udalostí. Hlásenie
počet vyškolených osôb pre prevádzku a likvidáciu havárií
je potrebné, keď dávková intenzita prekročí vopred
v Japonsku minimalizuje. Zatiaľ čo takýto prístup je za
definované hodnoty za daných okolností alebo pri stave
normálnych okolností prijateľný, nemusí platiť
elektrárne, ktorý k tomu oprávňuje. Limitné podmienky
v prípade havárií, keď je postihnutých niekoľko blokov.
sú dané v samostatných predpisoch. Na rozdiel od praxe
Následkom cunami sa všetky tri prevádzkované bloky
niektorých iných krajín, v japonskom systéme jadrovej
dostali do krízovej situácie, bezpečnostné systémy sa stali
havarijnej pripravenosti nie je definovaný žiadny
nepohotové v dôsledku straty elektrického napájania.
stav pohotovosti a nie je definovaná žiadna špecifická
Za týchto okolností bolo potrebné realizovať nápravné
klasifikácia núdzových stavov. Pojmy, definície a metódy
havarijnej
RELKO, s.r.o., inžinierska a poradenská spoločnosť vykonáva pre jadrové elektrárne pravdepodobnost–
né analýzy bezpečnosti, pripravuje podklady pre rozhodovanie pri zvyšovaní bezpečnosti, vyvíja monitory rizika, optimalizuje údržbové činnosti, navrhuje opatrenia na riadenie ťažkých havárií, predkladá
návrhy bezpečnostných požiadaviek, havarijných predpisov a návodov. S riaditeľom spoločnosti,
Ing. Zoltánom Kovácsom, CSc., sme hovorili o havárii jadrovej elektrárne Fukushima Dai-ichi.
pripravenosti
a reakcie tak,
ako ich odporúča
MAAE, majú v ja–
ponskej praxi iba
obmedzený rozsah
opatrenia na všetkých blokoch súčasne. Použiteľný ľudský
aplikácie. Extrémne prírodné podmienky a udalosti
potenciál bol zjavne nedostatočný. K dispozícii neboli ani
počas havárie mimoriadne sťažovali, občas znemožňovali
potrebné technické prostriedky. Okrem toho došlo
riadiť sa predpismi a praxou systému jadrovej havarijnej
k poškodeniu aktívnej zóny reaktora, čo viedlo
pripravenosti. V takých prípadoch tvorcovia rozhodnutí
k vysokým úrovniam radiácie v lokalite, zamedzilo
volili nové riešenia v záujme širokej verejnosti,
prístup do mnohých priestorov elektrárne a zabránilo
pracovníkov elektrárne a životného prostredia. Oddaní
realizácii predpisov. Vonkajšie udalosti majú potenciál
a obetaví pracovníci, ako i náležite organizovaný
postihnúť viacero elektrární a blokov v rovnakom čase.
a flexibilný systém, zabránili ešte väčšej katastrofe
To vyžaduje dostatočne veľký počet vyškolených
a zachránili životy širokej verejnosti aj pracovníkov
a skúsených ľudí, technické vybavenie, vonkajšiu podporu
elektrárne. Avšak, ako som už uviedol, určité dobre
na likvidáciu havárií. Má sa zaistiť, aby boli takýto ľudia
stanovené metódy, odporúčané tiež MAAE, nie sú
k dispozícii v dostatočnom počte, aby mohli byť povolaní
v japonskej jadrovej havarijnej praxi využívané.
na podporu postihnutých lokalít. Pre najťažšie situácie sa
má zabezpečiť technické vybavenie (napr. mobilné zdroje
Poznáme rádiologické následky havárie v lokalite?
elektrického napájania a dodávky vody), nevyhnutné
Japonské predpisy pre radiačnú ochranu sú v súlade
k riadeniu havárie. Toto vybavenie má byť umiestnené
s odporučeniami, stanovenými Medzinárodnou komisiou
na bezpečnom mieste a operátori elektrárne by mali
radiačnej ochrany (ICRP). Dávkové limity pre pracovníkov
byť vycvičení na jeho použitie. Na celom svete sa majú
sú stanovené z hľadiska efektívnej dávky 100 mSv za
posúdiť potenciálne úrovne radiácie, ktoré môžu brániť vo
obdobie 5 rokov, s maximálnou hodnotou 50 mSv za jeden
vykonávaní jednotlivých krokov v havarijných predpisoch
rok a pre ženy 5 mSv za 3 mesiace (milisievert je jednotka,
jadrových elektrární. Môže byť potrebné použitie diaľkovo
ktorá meria biologické riziko vystavenia žiareniu, akútna
ovládaného zariadenia. Operátori musia byť vyškolení na
nemoc z ožiarenia začína od 1000 mSv). Pre havarijné
36
Slovak Energy Annual 2011
situácie sa používajú vopred definované referenčné úrovne
Ako vidíte budúcnosť jadrovej energetiky po havárii
individuálnych dávok a nie limity. Najskôr bola referenčná
jadrovej elektrárne Fukushima Dai-ichi?
úroveň individuálnej dávky stanovená na 100 mSv. Štátne
Pred ťažkou haváriou Fukushima Dai-ichi sa v histórii
orgány sa po zhodnotení havarijnej situácie rozhodli zvýšiť
jadrovej energetiky vyskytli dve ťažké havárie: na jadrovej
túto individuálnu dávku až na 250 mSv v snahe umožniť
elektrárni Three Mile Island a Černobyľ. Obidve havárie
vykonávať potrebné činnosti na zmierňovanie následkov
spôsobili ľudské chyby. Nie je nereálne požadovať od
havárie. Prevádzkovateľ stanovil menšiu referenčnú úroveň
jadrových elektrární, aby odolali zemetraseniu s magni-
(200 mSv). Systém riadenia individuálnej dozimetrie
túdou 9 a 14 m cunami. Treba však správne odhadnúť
sa počas havárie stal neschopný prevádzky. Nebol
riziko. Na jadrovej elektrárni Fukushima Dai-ichi bolo
schopný zhromažďovať informácie o kontrole prístupu
riziko podhodnotené. Takže zase sa dá hovoriť o ľudskej
do radiačne kontrolovaných priestorov a zhromažďovať
chybe. Havária tejto elektrárne je minulosť, ktorá sa nedá
dáta o osobných dávkach. Poškodilo sa 5 000 dozimetrov.
zmeniť. Z minulosti sa však dá poučiť a v prítomnosti
V prvých dňoch bolo možné použiť iba 320 dozimetrov. Na
a budúcnosti treba urobiť všetko preto, aby sa ľudské
riešenie problému stanovili dočasný postup, ktorý zahŕňal
chyby neopakovali. Bez jadrových elektrární sa udržanie
použitie spoločne používaných dozimetrov niektorými
technického rozvoja ľudstva dá len ťažko predstaviť.
pracovníkmi za špecifických podmienok a ručný záznam
Ostávajú preto i naďalej nenahraditeľnými zdrojmi pri
individuálnych dávok. Situácia sa postupne zlepšila. Teraz
výrobe elektrickej energie. O bezpečnosť prevádzky sa
je k dispozícii približne 2 100 dozimetrov. Do konca mája
však musíme postarať tak, ako to od nás vyžaduje
dostalo 30 pracovníkov vonkajšie dávky väčšie ako 100 mSv.
21. storočie.
Spoločnosť TEPCO nakoniec oznámila, že dvaja pracovníci
dostali dávky, ktoré by mohli prekročiť stanovené
referenčné úrovne dávok (250 mSv) následkom vystavenia
jódu-131 pri likvidácii havárie.
RELKO s.r.o pre jadrové elektrárne
poskytuje hlavne tieto služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
spracovanie PSA štúdií na 1., 2. a 3. úrovni pre plný výkon
reaktora a odstavený reaktor na výmenu paliva,
príprava podkladov pre rozhodovanie pri zvyšovaní
bezpečnosti prevádzky jadrovej elektrárne,
vývoj monitoru rizika jadrového bloku,
optimalizácia limitov a podmienok prevádzky,
optimalizácia údržbových činností
na báze spoľahlivostne orientovanej údržby,
spoľahlivostné analýzy počítačových bezpečnostných
systémov a systémov merania a regulácie
(softvér a hardvér),
analýzy rizika vnútorných požiarov a záplav,
externých udalostí,
analýza vplyvu prasknutia vysoko-energetických potrubí,
vývoj opatrení na riadenie havárií, návrhy bezpečnostných
požiadaviek, havarijných predpisov a návodov,
hodnotenie rizika pri vyraďovaní
jadrových blokov z prevádzky.
Činnosti RELKO sú rozšírené aj do oblasti chemického
priemyslu, elektrizačnej prenosovej sústavy, a iných potenciálne
nebezpečných technológií.
[email protected], www.relko.sk
RELKO Ltd provides for nuclear
power plants mainly
the following services:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
preparing of level 1, 2 and 3 PSA studies for full power
operation and shutdown operating modes,
supporting decision-making in plant safety
upgrading using PSA,
development of risk monitoring for nuclear units,
optimisation of technical specifications,
optimisation of maintenance activities based
on the reliability centred maintenance approach,
reliability analyses for computerised reactor protection
systems, control and instrumentation systems
(software and hardware),
fire and flood risk analyses and risk analyses
of other external events,
high energy piping break analysis,
further development of accident management measures,
drafting of safety requirements, emergency operating
procedures and guides
risk assessment for plant decommissioning.
In addition, RELKO Ltd provides services for the chemical
industry, electrical power and transmission system and other
potentially dangerous technologies.
[email protected], www.relko.sk
38
Slovak Energy Annual 2011
Nová ekologická koncepcia obehu vody
v energetických celkoch
Ing. Štefan Molnár, RENEMTECH s.r.o.
V tomto článku by som za zameral na vodu z aspektu energe-
Z dôvodu postupného zakoncentrovania minerálnych lá-
tiky. Nie však v súvislosti s priamym využitím energetického
tok v otvorených chladiacich vežiach energetických celkov
potenciálu vody (myslím tým rôzne typy vodných elektrární),
(prakticky všetky typy elektrární) je treba tieto systémy od-
ale v súvislosti s jeho funkciami v energetickom priemysle.
luhovať. V praxi to znamená vypúšťanie určitej časti vodnej
náplne so zvýšenou koncentráciou minerálnych lá-
Vodu poznáme všetci ako jednu zo základných podmienok existencie života na našej
tok späť do prírodných tokov a nahradenie vypuste-
planéte. Niet súčasti prírody, ktorá by nepotrebovala vodu v niektorej jeho forme.
ného objemu čistou vodou.
O tejto zázračnej tekutine sa napísalo veľa...
Bez toho, že by sme podrobne analyzovali bilanciu
procesu zmäkčovania môžeme konštatovať, že dô-
Akú funkciu zastáva voda v jednotlivých energetic-
sledkom aplikácie celosvetovo rozšírených metód úpravy
kých zariadeniach?
vody dochádza k znečisťovaniu životného prostredia. To sa
→ Slúži ako zdroj na výrobu pary v priemyselnej a komunál-
mimo iných javov indikuje aj postupným zvyšovaním tvrdosti podzemných vôd a ich znečistením chemickými látkami
nej sfére
→ Slúži ako zdroj na výrobu pary v rôznych typoch elektrár-
z procesu zmäkčovania. Postupným zvyšovaním tvrdosti
vstupnej vody sa však zväčšuje spotreba chemikálií na jej
ní (tepelné, jadrové, paroplynové a ďalšie)
→ Slúži ako chladivo v priemyselnej a komunálnej sfére
úpravu – a sme v bludnom kruhu. Čím viac chemikálií – tým
→ Slúži ako náplň chladiacich veží v rôznych typoch elek-
väčší nárast tvrdosti vôd – čo znamená ešte väčšiu spotrebu
chemikálií – čo spôsobí ešte väčší nárast tvrdosti... (da capo
trární (tepelné , jadrové, paroplynové a ďalšie)
Väčšina uvedených zariadení si zaslúži našu pozornosť už
al fine – hovoria hudobníci).
len preto, že spotrebované množstvá vody sa rátajú na de-
Slovensko, ktoré má v podzemí významnú strategickú su-
siatky ton za jednu hodinu. Pri využití v spomínaných ap-
rovinu – podzemné zdroje pitných vôd – by si zaslúžilo zvý-
likáciách ale dochádza ku zmene vlastností vody použitej
šenú starostlivosť o zachovanie výborných vlastností tohto
v rôznych procesoch – dôsledkom čoho sa stáva vodou odpa-
strategického zdroja.
dovou. Ťažko si to vieme predstaviť, veď nedochádza k vi–
V záujme zachovania kvality našich vodných zdrojov a od-
diteľnej zmene vlastností vody, ale to nič nemení na skutoč-
stránenia záťaže chemikáliami naša spoločnosť začala po-
nosti, že takto vznikajú pre laika ťažko predstaviteľné ob-
Klasická riešenia
prevádzka na uzavretie obehu vody v enernúkať revolučné
3
getických zariadeniach – 3bez použitia chémie. Riešenia sú
rovské množstvá odpadovej vody.
30 – 35 m /hod
Vstup vody
25 m /hod, Odluh, (chladiace veže)
Pre objasnenie uvedených faktov uvádzam princíp činnosti zmäkčovacie-
Paroplynový
šité na mieru
každému zákazníkovi, dokážu zabezpečiť
ho zariadenia: ... technológia úpravy vody používa osvedčený a najrozší-
3
MW
2 m /hod,vôd
Koncentrát,
(príprava vody)
nulový výstup500odpadových
z prevádzky
energetických
renejší spôsob zmäkčenia vody pomocou výmeny iontov na báze regenerácie NaCl. V prostredí silného katexu (živice) pracujúceho v Na + cykle sa
cyklus
Chémia
Na úpravu vody
3
3 – 4 m /hod,
(zmäkčovanie) čistej vody o neuverizariadení a zároveň znížiť
spotrebu
teľných 80 %.
z upravovanej vody odstráňujú kationty vápnika Ca2+ a horčíka Mg2+, kto-
3
30 m /hod
Odpadová voda
ré inak pôsobením technologických vplyvov spôsobujú tvorbu usadenín,
Jedná sa o destilačnú recykláciu odpadových vôd, využitím
a tieto sú nahradené iontami sodíka Na+. Katex /živica/ sa regeneruje
najnovších poznatkov z procesu odparovania.
pôsobením chloridu sodného NaCl (tabletovaná soľ). Vzniknutý regenerát, obsahujúci Ca+ a Mg2+ sa odvádza do odpadu.
Zdroj: (internet)
Klasická prevádzka
Ekologická prevádzka
3
30 – 35 m /hod
Vstup vody
1 – 2 m /hod
Vstup vody
25 m /hod, Odluh, (chladiace veže)
Paroplynový
cyklus
500 MW
Chémia
Na úpravu vody
3
3
3
25 m /hod, Odluh, (chladiace veže)
Paroplynový
cyklus
500 MW
3
2 m /hod, Koncentrát, (príprava vody)
príprava vody
3
3 – 4 m /hod, (zmäkčovanie)
3
30 m /hod
Odpadová voda
Slovak Energy Annual 2011
3
30 m /hod, Recyklát vody
RENEMTECH rekuperácia
200 – 500 kg
sušina
39
Čistá energia
zo Slovenských elektrární
Napriek tomu, že mnohé významné svetové spoločnosti
prvýkrát po piatich rokoch vývoz elektriny prevýšil dovoz.
znížili v posledných rokoch objem svojich investícií na Slo-
Podstatnou udalosťou v zabezpečení energetickej sebes-
vensku, Slovenské elektrárne, pokračujú v realizácii svojich
tačnosti krajiny a jej exportných kapacít bude uvedenie
investičných plánov podľa harmonogramu.
tretieho a štvrtého bloku dostavovanej atómovej elektrárne
Jeden z najsilnejších podnikateľských subjektov a najväčší
Mochovce do prevádzky na konci rokov 2012 a 2013. Práce
výrobca elektriny na Slovensku pritom už dnes vyrába 90 %
na najväčšom súkromnom projekte v krajine, v hodnote
elektriny bez produkcie emisií oxidu uhličitého a neustále
2,8 mld. eur, sú v plnom prúde a prinášajú pozitívne efekty
zvyšuje podiel obnoviteľných zdrojov vo výrobnom mixe.
pre celý región. Približne 56 % zákaziek z rozdeleného ob-
Novinkou vo výrobnom portfóliu sú dve fotovoltické elek-
jemu tejto investície získali slovenské firmy. Počas vrcholu
trárne, každá s inštalovaným výkonom 1 MW. Ich výkon je
prác sa očakáva na stavbe 3 100 pracovníkov. Podľa febru-
určený pre vlastnú spotrebu atómovej elektrárne Mochovce a
árových štatistík 82 % z pracujúcich na dostavbe pochádza-
tepelnej elektrárne Vojany, v blízkosti ktorých sa nachádzajú.
lo zo Slovenska. Osadenie tlakovej nádoby reaktora tretieho
Ich spustenie predstavuje ďalší významný krok k zvyšovaniu
bloku na jeseň minulého roku umožnilo verejnosti prvýkrát
podielu zelenej energie vo výrobnom mixe spoločnosti.
v histórii Slovenska vidieť časti reaktora na „vlastné oči“
Prioritou spoločnosti pritom nie je len zvyšovanie efekti-
a potvrdilo pokračovanie prác v súlade s harmonogramom.
vity, ale predovšetkým bezpečnosť a spoľahlivosť v každej
Bezpečnosť slovenských atómových elektrární potvrdzujú
fáze procesu.
aj pravidelné previerky medzinárodných inštitúcií a čosko-
Bezpečnosť a spoľahlivosť zvýšili i úspešne zavŕšené pro-
ro ju potvrdia aj výsledky záťažových testov, ktoré v týchto
jekty modernizácie a následného zvyšovania výkonu oboch
elektrárňach práve prebiehajú.
blokov atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice V2, ktoré
Ku koncu roka 2010 dosiahol čistý konsolidovaný zisk
prebehli v roku 2010. Inštalovaný výkon blokov bol zvýšený
spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. úroveň 373,5 milió-
z 880 MW na 1 010 MW. To sa prejavilo na celkovej energetic-
nov eur a konsolidovaná EBITDA predstavovala 710 mili-
kej produkcii Slovenska už v prvom polroku roku 2011, kedy
ónov. Tieto silné finančné výsledky, spolu so zavŕšenými
40
Slovak Energy Annual 2011
T É RY H O C H ATA – H I G H TAT R A S
NEW CLEAN
ENERGY
FOR THE TATRAS
Slovenské elektrárne, a subsidiary of the
Enel group, have installed new solar panels
at Téryho chata (Téry‘s Hut). Their rated
output is 9 kWp and will signicantly
improve the operational comfort and service
level. Compared to power generation by a
diesel-generator, this will save up to 6 tons
of carbon dioxide emissions.
After more than 110 years, Téryho chata has
become a graphic example of clean energy
in the valley of Malá studená dolina.
ENERGY FOR THE ENVIRONMENT
ENERGY FOR THE COUNTRY
Slovak Energy Annual 2011
41
Čistá energia zo Slovenských elektrární
kombinovaného spaľovania biomasy vo Vojanoch, bolo až
5 % paliva nahradeného biomasou. Po kompletizácii druhej
fázy projektu sa podiel biomasy zvýši na 9 % a následne až
na 20 %. Tepelná elektráreň Nováky po úspešných skúškach
spúšťa spaľovanie biomasy práve túto jeseň.
Minuloročné udelenie certifikátu IMS (Integrated Mangament System) potvrdzuje, že Slovenské elektrárne naďalej
zlepšujú systém riadenia spoločnosti. V rámci iniciatívy
Excelentnej výkonnosti, spustili projekty, ktoré túto spoločnosť zaraďujú medzi európsku a svetovú špičku v oblasti
míľnikmi jednotlivých projektov opätovne potvrdili
manažmentu.
schopnosť spoločnosti zabezpečiť energetickú bezpečnosť
Najväčší slovenský výrobca elektriny však neostáva len
krajiny a zároveň prispievať k efektívne fungujúcemu trhu
na slovenskom trhu. Prostredníctvom veľkoobchodnej
s energiou.
a maloobchodnej činnosti a sledovania nových investič-
Nie je nezanedbateľným faktom, že atómové elektrárne
ných príležitostí neustále rozširuje svoju pôsobnosť na
vyrábajú elektrinu bez produkcie škodlivých plynov CO2.
trhoch v strednej Európe, predovšetkým v Českej republike
Investície do modernizácie a ekologizácie tepelných
a Poľsku. Firmám v Českej republike už v súčasnosti ročne
elektrární v súlade s požiadavkami životného prostredia,
dodáva 2.2TWh elektriny.
rozširovanie a posilňovanie výrobného portfólia v oblasti
Značnú odozvu verejnosti zaznamenávajú aj projekty
širokého spektra obnoviteľných zdrojov, to je ďalšia časť
realizované v rámci premysleného dlhodobého programu
„zelených“ projektov Slovenských elektrární. Spustili už
spoločenskej zodpovednosti pri podnikaní. Projekty z rôz–
akčné plány pre klasické elektrárne s cieľom ďalšej optima-
nych sfér zastrešené programom Energia pre krajinu, sú
lizácie ich výkonnosti. V tepelných elektrárňach Vojany
zamerané na zlepšenie a zefektívnenie života spoluobčanov
a Nováky bolo implementovaných niekoľko inovačných
v piatich oblastiach: kultúra, šport, vzdelanie, život (sociál-
a rekonštrukčných projektov, ktoré zvýšili ich výkonnosť
na sféra), príroda.
a spoľahlivosť. Po úspešnom ukončení prvej fázy projektu
42
Slovak Energy Annual 2011
Odborná energetická konferencia,
konaná pod záštitou
Ministerstva hospodárstva SR 20. – 21. 10. 2011 Vyhne
Spoločnosť sféra, a.s., patrí od roku 1992 k významným dodávateľom
riešení a služieb pre energetiku. Presadila sa ako dodávateľ informačných
systémov a riešení pre energetické spoločnosti, ako sú systém zúčtovateľa
odchýlok, datawarehouse, systém obchodného merania, systém pre
obchod a hospodárenie s energiami, systém elektroenergetického
dispečingu, informačný systém organizátora trhu. V súčasnosti poskytuje
aj špecializované poradenské služby v energetike. Pre obchodníkov,
dodávateľov, distribútorov ako aj výrobcov elektriny ponúka softvérové
riešenie XMtrade® pre obchodovanie a hospodárenie s energiami.
sféra, a.s. is the major supplier of solutions and services for power
industry since 1992 and succeeded as a supplier of information systems
and solutions for energy companies, which were extended by deviation
biller, datawarehouse, metering system, system for energy trading and
management, power dispatching centre, information system of market
organizer. We also provide specialized advisory services for power industry.
XMtrade® software solution for energy trading and management providing
by sféra, a.s. is suitable for traders, suppliers, distributors and also for
electricity producers.
sféra, a.s. sa stala priamym účastníkom dôležitých udalostí v energetike
– vznik organizovaného denného trhu na Slovensku a projektu prepojenia
energetických trhov Slovenskej a Českej republiky.
sféra, a.s. became a integral part of important event in energy sector –
launch of organized daily market in Slovakia and project of Czech and
Slovak electricity short-term electricity markets coupling.
Od roku 2006 je sféra, a.s., organizátorom odbornej konferencie
ENERGOFÓRUM® s účasťou významných slovenských i zahraničných
odborníkov v energetike.
Since the 2006 sféra, a.s. organizes specialized conference
ENERGOFÓRUM® with the participation of reputable Slovak and foreign
professionals.
ENERGOFÓRUM® 2011
ENERGOFÓRUM® 2011
Je tomu už 6 rokov, keď sme sa rozhodli pre organizáciu tohto podujatia.
Predchádzajúce ročníky potvrdili, že konferencia sa úspešne etablovala
na Slovensku a má svoje meno aj u odbornej verejnosti v Českej republike.
Stanovené ciele organizátorov a nároky účastníkov sa každoročne zvyšujú.
Na vysoký štandard konferencie sú zvyknutí nielen aktívni prednášajúci
a účastníci panelových diskusií, ale aj široká odborná verejnosť nielen zo
Slovenska, ale aj zo zahraničia.
It has been six years ago when we decided to organize this event. Previous
years have confirmed our expectations; the conference has succeeded in
Slovakia and has good reputation also in Czech Republic. Stated goals and
participants expectations are increasing year by year. Active speakers,
members of panel discussions and other participants from Slovakia
and also from abroad expect high level of the conference.
Tak ako každý rok, tak aj teraz sme stáli pred voľbou odborného zamerania,
pri ktorej nám pomohli skúsenosti s predchádzajúcich rokov, ohlasy
účastníkov a sledovanie vývoja a zmien v oblasti energetiky. Tento rok
sa budeme prvýkrát výraznejšie venovať liberalizácii trhu s plynom.
ENERGOFÓRUM® 2011 s názvom „Vývoj trhov s elektrinou a plynom v SR
a EÚ. Boj o zákazníka na energetickom trhu.“ bude zamerané na významné
zmeny a udalosti, ktoré ovplyvňujú sektor energetiky na Slovensku a v za–
hraničí. Našou snahou pri organizovaní každého ročníka je reagovať na
najaktuálnejšie témy rozvoja slovenského a európskeho energetického trhu.
Every year’s challenge is determination of conference focus. We used our
experience from the previous years, participants’ opinions and knowledge
of situation, development and changes in the field of energy sector.
ENERGOFÓRUM® 2011 with the main title „Development of the electricity
and gas markets in SR and EU. Fight for the customer in the energy
market.“ will be aimed to important changes and events which influence
Slovak and also foreign field of energetics. Liberalization of gas market will
be included in the conference schedule first time. We expect brisk discussions
and interesting contributions of reputable experts in the field of power
and energy.
Veríme, že konferencia svojím zameraním a rozsahom prispeje k vzdelávaniu
a poslúži na výmenu skúseností a informácií. K tomu by mali slúžiť aj
jednotlivé bloky zamerané na Nové zmeny a smerovanie legislatívy,
Liberalizáciu trhu s plynom v SR, Vývoj na európskych trhoch s elektrinou,
Bezpečnosť, efektivitu a transparentnosť dodávok. Panelové diskusie, ktoré
sú tradične veľmi atraktívne budú zamerané na témy Vplyvy na vývoj cien
elektriny a plynu a Konkurenčný boj o zákazníka.
We believe that the conference will contribute to education and allows
information and experience exchange for the participants. Conference
parts are focused to The latest changes, Liberalization of gas market in
SR, Development in European electricity markets, Security, effectiveness
and transparency of supplies and panel discussions with the titles What
influences prices of electricity and gas and Competition fight for the
customer.
Keďže ENERGOFÓRUM® sa koná len raz ročne a počas dvoch dní
konferencie nie je možné detailne prebrať a vyjadriť sa ku všetkým témam,
spustili sme pre Vás diskusný portál www.energoforum.sk, kde môžete
vyjadriť svoje názory a prezentovať svoje myšlienky počas celého roka.
Úlohou portálu je poskytnúť priestor a mienkotvorne ovplyvňovať budúci
vývoj v sektore energetiky.
ENERGOFÓRUM® is held once a year and we realize that two days of the
conference can not take a detailed comment on all issues, we decided to
launch a discussion portal www.energoforum.sk where you can express your
opinions and ideas during the whole year.
Odbornú záštitu nad konferenciou ENERGOFÓRUM® prevzalo
Ministerstvo hospodárstva SR a miestom konferencie sa pre rok 2011
opäť stalo mestečko Vyhne.
Naším cieľom je pre všetkých účastníkov v dňoch 20. a 21. októbra 2011
zabezpečiť, aby ich účasť na konferencii bola pre nich prínosom hlavne
v profesijnej oblasti a zároveň slúžila ako miesto pre nadviazanie nových
kontaktov a inšpirácie pre ich ďalší odborný rast v oblasti elektroenergetiky.
ENERGOFÓRUM® 2011 will be held under the auspices of the Ministry
of the Economy of the Slovak Republic in small town in the middle Slovakia
in Vyhne.
Our main goal is participants’ satisfaction during the two conference days.
We want to provide a place for discussion, communication and inspiration
for the future professional growth in energy sector.
We are looking forward to meeting you in Vyhne.
Tešíme sa na Vás vo Vyhniach.
Organizátor
sféra, a.s.
RNDr. Oskár Halzl
riaditeľ úseku obchodu
Továrenská 14
811 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 13 142
fax: +421 2 502 13 262
[email protected]
www.energoforum.sk
Mediálni partneri
Portál energia.sk
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
PRO-ENERGY magazín
Ročenka energetiky SLOVAK ENERGY ANNUAL
Časopis ENERGETIKA
Časopis IN STORE Slovakia
Partneri
Východoslovenská energetika a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s
MAGNA E.A. s.r.o.
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Slovenské elektrárne, a.s.
OKTE, a.s.
OTE, a.s.
Záštita
Ministerstvo hospodárstva SR
43
Prispôsobujeme sa
požiadavkám trhu
Ing. Kazimír Rendko, Predseda predstavenstva, Elektrovod Žilina a.s.
Spoločnosť Elektrovod Žilina a.s. už v roku 2009 oslá-
Viac ako tisícčlenný kolektív pracovníkov sa začal zmenšo-
vila 60 rokov svojej existencie. Jej prehistória však
vať, niektorú výrobu sme museli celkom zrušiť. K tomu pri-
siaha až do obdobia prvej slovenskej republiky, kedy
budli problémy so starnúcim a opotrebovaným strojným
v roku 1944 v Žiline vznikli Ústredné dielne oblast-
parkom. Aj naša, vtedy prakticky jediná schopná zinkovňa
ného riaditeľstva Slovenských elektrární. Z toho
na Slovensku, bola na konci životnosti.
vyplýva, že už niekoľko generácií pracovníkov vašej
No žiť sa muselo aj ďalej, zamestnanci museli každý mesiac
spoločnosti ovplyvňuje hospodársky život regiónu.
doniesť svojim rodinám peniaze. Museli sme hľadať nové
Za akých okolností ste začali Vy osobne pracovať
trhy a nových odberateľov. A tých sme našli hlavne v Ne-
v žilinskom Elektrovode?
mecku a v Rakúsku a máme ich dodnes!
Do roku 1970 som pracoval ako smenový inžinier v Elektrárni Vojany. Vykonával som prácu, ktorá ma bavila, a na
Elektrovod Žilina a.s. je stabilnou spoločnosťou,
ktorú som bol počas štúdia na elektrofakulte ČVUT v Prahe
ktorá sa môže prezentovať celým radom referencií
pripravovaný. No okolnosti spôsobili, že manželka začala
doma aj v zahraničí. Ktoré z nich považujete za
pracovať – učiť na Žilinskej univerzite (vtedy VŠD) a ja som
najvýznamnejšie?
sa sťahoval do Žiliny. Nastúpil som do Elektrovodu a bol
Nie je tu priestor, aby som vyrátaval zákazky, ktoré sme
som poverený vedením odboru strojných montáží, ktoré sa
dodali do EÚ, predovšetkým do Nemecka a Rakúska.
zameriavali hlavne na opravy kotlov v elektrárňach
V posledných troch rokoch sa nám otvára aj škandinávsky
a teplárňach – čiže v prostredí, ktoré som dôverne poznal.
trh. Na to sme sa museli pripraviť tiež odborne. V roku
1993 sme získali veľký zváračský preukaz od firmy SLV
Pri Vašom zameraní na pôsobenie v Elektrovode Žilina
Hannover, ktorý nám umožňoval dodávať zvárané oceľové
isto zohrala úlohu aj Vaša odborná pripravenosť
konštrukcie do krajín EÚ, v roku 1995 sme začali s certifi-
a dlhoročné skúsenosti. S akými cieľmi ste preberali
káciou riadenia kvality v spolupráci s nemeckou spoloč-
vedenie spoločnosti?
nosťou DQS.
Ako som už vyššie uviedol, opravárenskú činnosť v elek-
Certifikát ISO 9001 nám bol udelený v r. 1997, čím sme sa
trárňach sme postupne rozširovali a začali sme participo-
vtedy zaradili prvých tridsať slovenských firiem, ktoré
vať aj na investičnej výstavbe energetiky, ktorá v 70-tych
získali toto oprávnenie. V zdokonaľovaní manažérskych
rokoch minulého storočia bola veľmi intenzívna. Stavali sa
systémov sme pokračovali certifikáciou ochrany životného
Vojany (EVO II.), Nováky (ENO IV.) a Tepláreň Košice (TEKO
prostredia – ISO 14001 (rok 2000) a nakoniec certifikáciou
II.). Za pochodu sme vyškolili potrubárov a hlavne vysokot-
systému ochrany a bezpečnosti práce – ISO 18001 (rok 2004).
lakových zváračov.
V roku 1977 som prevzal funkciu výrobného námestníka,
Pre moderné firmy je nevyhnutné disponovať
ktorú som vykonával do roku 1981. Vtedy som prešiel na
odborníkmi. Poskytujete zamestnancom doplňovanie
generálne riaditeľstvo Slovenského energetického podni-
ich vzdelania a kvalifikácie? Ako hodnotíte úroveň
ku. Mojou úlohou bolo vybudovať opravárenskú základňu
mladých absolventov škôl, ktorí sa uchádzajú
SEP-u: výrobu náhradných dielov pre elektrárne a ďalej
o prácu vo Vašej spoločnosti?
rozvíjať montážne kapacity podniku. Tu ma zastihol koniec
Áno, každá nová technológia si vyžaduje odbornú prípravu
bývalého režimu a dostal som ponuku vrátiť sa do Elektro-
pracovníkov. Dnes prakticky celý technologický park tvoria
vodu Žilina ako riaditeľ.
NC stroje. Tieto obsluhujú pracovníci so stredoškolským
So zmenou politicko-ekonomických podmienok v spoloč-
vzdelaním, najmä absolventi priemyslových škôl), ale aj
nosti padli skoro všetky „istoty“ v obchodnej a odbytovej
vysokoškolským vzdelaním.
oblasti. Padli trhy na Blízkom východe (Sýria, Egypt atď.)
Len pre ilustráciu – keď som nastupoval do Elektrovodu
– nie, že by o naše výrobky nebol záujem, ale štát nemohol
Žilina v roku 1971 – boli vo firme traja pracovníci s vysokoš-
pokračovať v kurze bývalého režimu „internacionálnej po-
kolským vzdelaním, dnes ich je viac ako 50. A to sa zreduko-
moci“ bez platieb od odberateľov. Prakticky zo dňa na deň
val stav pracovníkov na tretinu. Podstatné je, že vyrábame
sa zastavila investičná výstavba.
väčší objem produktov ako vtedy.
Bohužiaľ, treba povedať, že na škodu veci dnes prakticky
Ako ste sa vyrovnali s meniacim sa prostredím?
neexistuje učňovské školstvo odkiaľ sme čerpali robotnícke
Samozrejme, museli sme rýchlo meniť a korigovať ciele,
profesie do výroby. To je ale celoslovenský problém, ktorý
ktoré som si stanovil pri nástupe do vedomia spoločnosti.
treba riešiť.
44
Slovak Energy Annual 2011
V posledných rokoch sa na trhu odohralo mnoho
turbulentných zmien. Ako by ste charakterizovali
súčasnú situáciu, najmä vzhľadom na doznievajúcu
finančnú krízu? Prispôsobujete týmto zmenám aj
portfólio ponúkaných tovarov služieb?
Finančná kríza bohužiaľ nedoznieva, ale sa znovu vracia.
Treba počítať s tým, že aj vyspelé krajiny eurozóny budú
obracať každé euro, ktoré budú chcieť investovať. A náklady na budovanie nových energetických trás sú veľmi vysoké. Je však na škodu veci, že aj to málo, čo sa na Slovensku
stavia, nachádza favoritov vo výberových konaniach
mimo nášho územia, dokonca mimo EÚ (Turecko, Bosna
a Hercegovina). Pre pár ušetrených centov radšej posielame našich ľudí na úrady práce, aby si vybavili podporu
v nezamestnanosti.
Tento rok ste si pripomenuli svoje okrúhle životné
jubileum. Ako hľadíte na uplynulé roky svojho
podnikateľského života a aké sú Vaše ďalšie plány
v práci a v súkromí?
Čas veľmi rýchlo beží, už je to znovu pol roka, čo som
oslávil 70-tku. Je to vek, kedy už nie je príležitosť na bujaré
oslavy. Skôr na bilancovanie, čo som urobil v energetike,
čo sa mi podarilo a čo menej. V tomto veku si každý želá
dobré zdravie pre seba a pre svoju rodinu. Samozrejme,
ako predseda predstavenstva a spolumajiteľ firmy mám
záujem, aby sme prosperovali a tým aj naši spolupracovníci na všetkých úrovniach a ich rodiny mali zabezpečenú
slušnú životnú úroveň.
Slovak Energy Annual 2011
45
Firma ELV Produkt, a.s.
má významné postavenie na slovenskom a českom trhu vo výrobe a v dodávkach pre potreby energetiky v sortimente:
→ predpätých betónových stožiarov pre vedenia VN a NN do 35kV v dĺžke od 9m do 15m s ročnou kapacitou produkcie
do 25 tisíc kusov
→ ohraňovaných oceľových stožiarov pre vedenia 1x110kV, 2x110kV a 400 kV
Vyrábame aj iný oceliarsky sortiment:
→ Monorúrové telekomunikačné stožiare.
→ Stožiare pre osvetlenie štadiónov do výšky 50 m.
→ Osvetľovacie, trakčné a signalizačné stožiare.
→ Diaľničné portály.
→Mestský mobiliár a historické stožiare. Sortiment
delíme na štandardne rúrové, kužeľové a ihlanové
stožiare a zákaznícke riešenia od výšky 2,5 m
do 50 m. Ročná produkcia je viac ako 20 tisíc kusov.
Hlavné referencie V ENERGETICKÝCH STOŽIAROCH:
1 x 110kV linky:
→Linka Bystričnay – Oslany 1x110kV, 150/25 AlFe
(pre SSE – EDF Slovensko)
→Linka KIA Žilina 1x110kV, 240/39 AlFe
(pre SSE – EDF Slovensko)
2 x 110kV linky:
→Linka 2x110kV 240/39 AlFe, Senec – Pezinok
(pre ZSE – E.ON Slovensko)
→Linka 2x110kV 240/39 AlFe, Mošnov – Příbor
(pre ČEZ Česká republika)
→Linka 1x400kV, Ružomberok – Medzibrod
(pre SEPS Slovenská republika)
Osvetlenie:
Dodávka štadiónových stožiarov pre Národné
tréningové centrum v Senci, futbalové štadióny
Pécs, Praha, Mladá Boleslav a Dubnica nad Váhom.
Obchodné centrá Aupark Bratislava, Polus City
Center Bratislava, Optima Košice. Obchodné domy
TESCO, Kaufland, Billa, Hypernova, Carrefour. Verejné
osvetlenie Bratislava, Trenčín, Žilina, Prievidza, Nitra,
diaľničné úseky, most Apollo Bratislava, KIA Žilina,
Hyundai Nošovice.
Monorúrové telekomunikačné stožiare:
→Rimavská Sobota – 40 m (pre T-Mobile Slovensko)
→Podlavice, Banská Bystrica – 32,5 m
(pre T-Mobile Slovenkso)
→Dunajská Lužná – 40 m (pre Orange Slovensko)
→Senec – 40 m (pre T-Mobile Slovensko)
→Sabinov – 55 m (pre Telefonica O2 Slovensko)
Hlavní zákazníci:
E.ON Slovensko, E.ON Česká republika, EDF Slovensko,
RWE Slovensko, Doprastav, ZIPP, STRABAG, SKANSKA,
NCC, Eltodo Praha, ČKD Praha, SIEMENS, T-Mobile,
Orange, Telefonica O2, HB-Reavis, Q-FREE, ŽSR...
Dlhú životnosť našich výrobkov zaručujeme žiarovým zinkovaním. Na želanie výrobky upravujeme
ekologickými nátermi vo farebnej palete RAL. Všetky naše výrobky sú certifikované podľa platných noriem
Európskej únie s certifikačnou značkou CE. Držiteľmi ISO 9001:2000 certifikátu sme od roku 1996.
Kontaktujte nás, sme tu pre Vás!
ELV PRODUKT a. s. • Nitrianska 3 • 903 12 Senec • Slovenská republika • www.elv.sk
The Company ELV Produkt, a.s.
has a considerable position on the Slovak market in the field of production and deliveries for energetic in the range of:
→ prestressed concrete poles for overhead power lines of High Voltage and Low Voltage up to 35 kV. Length form 9 m up to
15 m. An output up to 25 000 pieces per year
→ tapered steel poles for overhead power lines 1x110 kV, 2x110 kV and 400 kV
Our product range includes:
→ Telecommunication poles and towers.
→ High-rise towers up to 50 m for stadium floodlights.
→ Illumination steel poles, traction and signalization
poles.
→ Highway portals.
→ Downtown furniture and balustrades, historical poles.
→ We divide the assortment on standard steel tube,
conical, octagonal poles as well as customer design
solutions from 2,5m up to 50m. An output up to
20 000 pcs per year.
Our main references IN ENERGETICS POLES:
1 x 110kV Power lines:
→ Power line Bystričany – Oslanay 1x110kV, 150/25 AlFe
(customer EDF Slovakia)
→ Power line KIA Žilina 1x110kV, 240/39 AlFe
(customer EDF Slovakia)
2 x 110kV Power lines:
→ Power line Senec – Pezinok 2x110kV, 240/39 AlFe
(customer E.ON Slovakia)
→ Power line Mošnov – Příbor Czech republic, 2x110kV,
240/39 AlFe (customer ČEZ Czhech republic)
→ Power line Ružomberok – Medzibrod, 1x400kV,
(customer SEPS Slovakia)
Illumiation:
Supply of floodlight towers and illumination poles for
National Training Center in Senec, football stadiums
in Pecs (Hungary), Praha, Mladá Boleslav and Dubnica
nad Váhom. Shopping and Leisure Center Aupark
Bratislava, Polus City Center Bratislava, Optima Košice.
Supermarkets TESCO, Kaufland, Billa, Hypernova,
Carrefour, street illumination of Bratislava, Trenčín,
Žilina, Prievidza, Nitra, Highways, bridge Apollo
Bratislava, KIA Žilina, Hyundai Nošovice. Nošovice.
Telecommunication poles:
→ Rimavská Sobota – 40 m (customer T-Mobile Slovakia)
→ Podlavice, Banská Bystrica – 32,5 m
(customer T-Mobile Slovakia)
→ Dunajská Lužná – 40 m (customer Orange Slovakia)
→ Senec – 40 m (customer T-Mobile Slovakia)
→ Sabinov – 55 m (customer Telefonica O2 Slovakia)
customers:
E.ON Slovensko, E.ON Česká republika, EDF Slovensko,
RWE Slovensko, Doprastav, ZIPP, STRABAG, SKANSKA,
NCC, Eltodo Praha, ČKD Praha, SIEMENS, T-Mobile,
Orange, Telefonica O2, HB-Reavis, Q-FREE, ŽSR...
Hot dip galvanizing as a surface finish guarantees long-lasting service and anticorrosion protection and on demand
we arrange for an ecological coating with paintings in colour palette RAL. All our products are certified according to
EU standards with certification mark CE. In 1996 we obtained the ISO 9001:2000 certificate.
Please feel free to contact us!
ELV PRODUKT a. s. • Nitrianska 3 • 903 12 Senec • Slovakia • www.elv.sk
Údaje o obchodovaní slovenského organizátora trhu
v obchodných dňoch 01. 07. 2009 až 31. 12. 2010
1. Objem obchodov v roku 2009 v MWh
(v tomto období sa obchodovalo iba v dňoch 23.07.2009,
14.08.2009, 28.08.2009 a 29.08.2009)
Od 01.07.2009 do 31.12.2009 slovenskí účastníci organizovaného
trhu s elektrinou:
v období 01.09.2009 až 31.12.2009:
predali
nakúpili
529 493,3 MWh
najmenej predali 23.11.2009
1 014,8 MWh
772 220,6 MWh
najmenej nakúpili 10.11.2009
1 427,0 MWh
1 301 713,9 MWh
predali a nakúpili spolu
Poznámka: Z uvedeného množstva v období 01.07.2009 až 31.08.2009
najmenej predali + nakúpili 26.12.2009 5 096,5 MWh
(predali 3 109,7 MWh + nakúpili 1 986,8 MWh)
predali účastníci trhu iba 21 MWh a taktiež nakúpili 21 MWh.
Od 01.07.2009 do 31.08.2009 sa denný trh organizoval iba v SR.
2. Objem obchodov v roku 2010 v MWh
v období 01.01.2010 až 31.12.2010:
najmenej predali 15.07.2010
525,0 MWh
najmenej nakúpili 06.01.2010
1 337,1 MWh
najmenej predali + nakúpili 18.01.2009 4 085,2 MWh
Od 01.01.2010 do 31.12.2010 slovenskí účastníci organizovaného
(predali 1 716,0 MWh + nakúpili 2 369,2 MWh)
trhu s elektrinou:
predali
2 005 025,3 MWh
nakúpili
2 288 059,0 MWh
predali a nakúpili spolu
4 293 084,3 MWh
5. Najväčší počet ponúk 2009/2010
Najväčší počet objednávok, ktoré zadali slovenskí účastníci trhu:
bol 29 v období 01.07.2009 až 31.12.1009 a to na obchodný deň
3. Najväčší objem obchodov za jeden deň v roku 2009
11.12.2009 a bol 35 v období 01.01.2010 až 31.12.2010 a to na
a v roku 2010 v MWh
obchodné dni 04.11.2010, 10.11.2010 a 12.11.2010.
Slovenskí účastníci organizovaného trhu s elektrinou za jeden deň:
6. Počet subjektov, registrovaných v ISOT (prípadne
v období 01.07.2009 až 31.08.2009:
aktívne obchodujúcich)
najviac predali 28.08.2009
14,0 MWh
najviac nakúpili 28.08.2009
14,0 MWh
Počet účastníkov trhu registrovaných v ISOT k 31.12.2010 je 33.
najviac predali + nakúpili 28.08.2009
28,0 MWh
Z toho aktívne obchodujúcich (zadali aspoň jednu objednávku)
(predali 14,0 MWh + nakúpili 14,0 MWh)
je 30.
v období 01.07.2009 až 31.12.2009:
7. Celkovú hodnotu zobchodovanej elektriny v €
najviac predali 09.10.2009
12 394,0 MWh
najviac nakúpili 22.12.2009
12 819,1 MWh
najviac predali + nakúpili 21.09.2009
17 294,1 MWh
(predali 6 543,0 MWh + nakúpili 10 751,1 MWh)
v roku 2009 a v roku 2010
Od 01.07.2009 do 31.12.2009 slovenskí účastníci organizovaného
trhu s elektrinou:
v období 01.01.2010 až 31.12.2010:
najviac predali 25.11.2010
21 845,0 MWh
najviac nakúpili 08.07.2010
18 206,0 MWh
najviac predali + nakúpili 25.11.2010
26 476,6 MWh
(predali 21 845,0 MWh + nakúpili 4 631,6 MWh)
predali elektrinu za
19 552 999,03 €
nakúpili elektrinu za
33 336 221,66 €
predali a nakúpili spolu za
52 889 220,69 €
Poznámka: Z uvedenej hodnoty v období 01.07.2009 až 31.08.2009
účastníci trhu predali elektrinu za 684,06 € a taktiež nakúpili elektrinu za 684,06 €.
4. Najmenší objem obchodov za jeden deň v roku 2009
a v roku 2010 v MWh
Od 01.01.2010 do 31.12.2010 slovenskí účastníci organizovaného
trhu s elektrinou:
Slovenskí účastníci organizovaného trhu s elektrinou za jeden deň:
predali elektrinu za
86 610 140,26 €
v období 01.07.2009 až 31.08.2009:
nakúpili elektrinu za
105 795 246,75 €
predali a nakúpili spolu za
192 405 387,01 €
48
najmenej predali
0,0 MWh
najmenej nakúpili
0,0 MWh
najmenej predali + nakúpili
0,0 MWh
Zdroj: OKTE, a.s.
Slovak Energy Annual 2011
Školstvo,
veda,
výskum
Národné centrum pre výskum a aplikácie
obnoviteľných zdrojov energie
Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave získala
ladený zdroj s automatickým mostíkom alebo kogenerečná
podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
jednotka, ktoré našieli svoje uplatnenie v Laboratóriu vyso-
Operačného programu Výskum a vývoj. Do projektu Národ-
kých napätí FEI STU.
ného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov
energie (ITMS: 26240120016) sú zapojené štyri fakulty STU:
Mobilný systém na diagnostiku izolačného systému a následnú
→ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
analýzu výsledkov (vysokonapäťový ladený zdroj s automatickým
→ Fakulta elektrotechniky a informatiky,
mostíkom)
→ Strojnícka fakulta,
Zariadenie je určené na diagnostické mera-
→ Stavebná fakulta.
nia na izolačných systémoch elektrických
strojov točivých, výkonových, distribuč-
Cieľom centra je zvýšenie výskumného potenciálu STU a in-
ných a meracích transformátorov, káblov,
tegrácia vedeckých tímov zameraných na nové, ekologicky
zvodičov prepätia, ističov resp. priecho-
prijateľné obnoviteľné zdroje energie. Zriadením centra sa
diek. Tento systém umožňuje meranie za
zvýši kvalita výskumno-vývojového a technologicko-inovač-
prevádzkových podmienok stratového činiteľa tan, impe-
ného potenciálu STU a odstráni sa nekoordinovanosť výsku-
dancie (kapacity, odporu a indukčnosti), účinníka cos, im-
mu na STU. Tým sa zároveň prispeje k zvýšeniu konkuren-
pedancie nakrátko, prevodu transformátora, fázového po-
cieschopnosti a úspešnosti STU v rámci medzinárodného
sunu, frekvencie, prúdu i napätia s dostatočnou presnosťou
výskumu.
a tieto údaje tiež zaznamenať.
Nosným predmetom výskumu v oblasti obnoviteľných zdro-
Je vybavené dostatočne výkonným zdrojom napätia, a súčas-
jov budú biomasa a slnečná energia. V oblasti biomasy sa
ťou je ladený obvod, ktorý dokáže kompenzovať kapacitné
bude centrum orientovať najmä na štúdium kinetiky pyro-
prúdy pri aplikovaných napätiach. Pre efektívne vyhodnote-
lýznych procesov termického rozkladu polymérov z obno-
nie meraných údajov zariadenie zabezpečuje prepojiteľnosť
viteľných zdrojov s následným návrhom technologických
a prenos dát cez všetky bežné počítačové rozhrania.
podmienok vhodných pre pyrolýzu a splyňovanie vybraných
Zariadenie je kompaktného prevedenia, čo uľahčuje použi-
typov polymérnych materiálov a analýzou produktov pyro-
tie v prevádzkových podmienkach a dokáže odfiltrovať von-
lýzy. V oblasti využívania slnečnej energie sa bude centrum
kajšie rušenie z meraného signálu.
venovať optimalizácii prevádzky solárnych zariadení natá-
Výhody systému: skrátenie času potrebného na prípravu
čaním za Slnkom a vyvedeniu výkonu a akumulácii energie
a realizáciu diagnostických meraní, jednoduchosť ovláda-
zo zariadení na báze obnoviteľných zdrojov energie.
nia meracieho systému v grafickom prostredí, vysoká pres-
Špecifické ciele centra sú nasledovné:
nosť a stabilita meracieho systému.
1.Zosieťovanie špičkových vedeckých tímov vytvorením
centra a zabezpečenie jeho dlhodobej udržateľnosti.
2.Dovybavenie výskumno-vzdelávacích kolektívov v centre
Kogeneračná jednotka (KATJA 25 CEC)
Prístroj
je
zdrojom
decentralizovanej
excelentnosti špičkovými prístrojmi: čím sa dosiahne
kombinovanej výroby elektriny a tepla.
skvalitnenie a obstaranie nevyhnutnej prístrojovej tech-
Má spaľovací motor s dvomi palivovými
niky, bez ktorej by centrum excelentnosti aj napriek svojej
plynovými cestami na zemný plyn a biop-
dobrej vybavenosti ľudskými zdrojmi nemohlo realizovať
lyn. Plynovú cestu zemného plynu využívame na výskum-
svoje projektové zámery.
né aplikácie výroby bioplynu, ktoré realizujeme súčasne
3.Dovybavenie centra excelentnosti výkonnou výpočtovou
technikou.
s projektom NC OZE. Energia paliva sa v spaľovacom motore
premieňa na mechanickú energiu, ktorú hriadeľ odovzdáva
pevnou spojkou synchrónnemu generátoru s nominálnym
Prístroje Národného centra pre výskum a aplikácie
výkonom 20 kWe. Uvoľňujúcu sa tepelnú energiu odvádza
obnoviteľných zdrojov energie
chladiaca voda cez výmenník do vody vykurovacieho systé-
Jedným z cieľov projektu Národného centra pre výskum
mu objektu. Následne prebieha doohriev spalinami z moto-
a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, je aj dovybavenie
ra v spalinovom výmenníku (projekčný systémový tepelný
laboratórií STU novými, modernými prístrojmi, čím sa má
spád 90/70 °C). Za spalinovým výmenníkom nasleduje dvoj-
zvýšiť kvalita nielen vzdelávania a výskumu, ale aj možnosť
ica tlmičov hluku výfuku. Spaliny odvádza výfuk do exteri-
spolupráce s praxou. V rámci projektu boli zakúpené viace-
éru. Prebytočné teplo je možno z jednotky odviesť do núdzo-
ré prístroje, z ktorých spomenieme napr. vysokonapäťový
vého chladiča, ktorý je dimenzovaný na plný tepelný výkon
50
Slovak Energy Annual 2011
44 kWt jednotky tak, aby v prípade potreby mohla slúžiť ako
2.Dovybavenie jednotlivých výskumných sekcií centra špič-
náhradný zdroj energie. Riadiace obvody, ako aj vyvedenie
kovými prístrojmi potrebnými pre realizáciu prebieha-
elektrického výkonu, sú v spoločnom rozvádzači. Jednotka
júcich a pripravovaných projektov: v rámci aktivity budú
je pripojená na internet a tak ju možno monitorovať a riadiť
dovybavené nasledovné laboratóriá:
cez integrované vizualizačné rozhranie.
→ Laboratórium zamerané na spracovanie biomasy kom-
Termovízna kamera Fluke Ti55
→ Laboratórium termickej a elementárnej analýzy
Termovízna kamera Fluke Ti55 je prístroj, ktorý kombinuje
→ Laboratórium environmentálneho inžinierstva: úprava
paktovaním, peletovaním a briketovaním
fotografovanie v infračervenej časti spektra optického žia-
a čistenie odpadových vôd
renia a vo viditeľnom spektre. Infrakameru nám dodávateľ
→ Laboratórium plynných metabolitov
dodal aj s príslušenstvom – s odolným kufrom na jej prenos,
→ Laboratórium anaeróbnych fermentácií
s dvomi nabíjateľnými akumulátormi, nabíjačkou akumulá-
→ Laboratórium organických tenkých vrstiev a ich diagnos-
torov, sieťovým adaptérom, video káblom, 512 MB CF kartou,
tiky
USB čítačkou CF kariet, analyzačným softvérom SmartView,
→ Laboratórium prípravy TCO)
manuálom na CD a kalibračným certifikátom. Zariadenie
→ Laboratórium fotovoltaických meraní
má rozlíšenie detektora 320 x 240 VOx, teplotnú citlivosť ≤
→ Laboratórium fotometrie a rádiometrie
0,05 °C pri 30 °C (50 mK), infra digitálny zoom 2x, 4x, 8x, spek-
3.Dovybavenie centra IKT infraštruktúrou
trálny rozsah v IR 8 μm do 14 μm a možnosť voľby režimu IR
4.Zvýšenie spoločensko-hospodárskej pridanej hodnoty
na celú obrazovku (celá obrazovka s voliteľnou mierou prelo-
centra excelentnosti: cieľom je využitie výsledkov vý-
ženia IR obrazom „IR-fusion“, prípadne režim IR obraz ako
skumných aktivít centra vo vzdelávaní, ako na vysokých
okno vo viditeľnom obraze). Teplotné rozsahy má prístroj
tak aj na stredných školách, v diseminačných a networ-
nakalibrované v troch rozsahoch od -20 °C do 100 °C, od -20
kingových aktivitách smerom k odbornej verejnosti, ako
°C do 350 °C a od 250 °C do 600 °C s presnosťou ± 2 °C alebo 2 %.
aj prezentácia centra na výstavách, veľtrhoch a obdob-
Korekcia emisivity je možná od 0,1 do 1 s delením na stotiny.
ných aktivitách doma a zahraničí.
Zariadenie môže pracovať s rozsahom pracovných teplôt od
Národné centrum pre výskum a aplikácie OZE sa v rámci
-10 °C do +50 °C, vlhkosti od 10 % do 95 % (bez kondenzácie).
svojich aktivít zameriava aj na propagáciu obnoviteľných
Prístroj možno využiť v širokom spektre aplikácií, ktorým
zdrojov pre širokú verejnosť a študentov stredných a základ-
sa venujeme v NC OZE.
ných škôl. Svoje aktivity propagovalo napr. na Noci výskumníka, na výstave Aurel Stodola – Odkaz pre budúce generá-
Dobudovanie Národného centra pre výskum a apliká-
cie, Týždeň vedy a techniky, Výstave centier excelentnosti
cie obnoviteľných zdrojov energie
a mnohých ďalších. Tiež poskytuje možnosť školám zúčast-
Od januára 2010 Slovenská technická univerzita v Bratislave
niť sa na exkurzii do laboratórií centra spojenou s odbornou
získala z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
prednáškou.
Operačného programu Výskum a vývoj ďalšiu podporu pre
dovybudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie
obnoviteľných zdrojov energie.
Cieľom projektu Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (ITMS:
26240120028) je zvýšenie potenciálu pre špičkový základný
výskum Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie a jeho prínosu pre spoločnosť a prax.
Špecifické ciele dovybavenia centra excelentnosti sú nasledovné:
1.Zabezpečenie kontinuálneho efektívneho fungovania
a manažmentu centra excelentnosti
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie • FEI STU • Ilkovičova 3 • 812 19 Bratislava
email: [email protected] • web: www.nc-oze.stuba.sk
Slovak Energy Annual 2011
51
Kompetenčné centrum pre nové materiály,
pokročilé technológie a energetiku
Ing. Jozef Pitel, CSc., Elektrotechnický ústav, Slovenská akadémia vied
V rámci Operačného programu Výskum a vývoj Agentúry
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne
fondy EÚ vzniká na Slovensku 8 tzv. kompetenčných centier, ktoré
sa orientujú na špecifický sektor, združujú univerzity, výskumné
ústavy a priemysel, pričom kladú dôraz na transfér technológií.
Tri z nich budú priamo v Bratislavskom kraji. Jedným z nich je
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie
a energetiku, nakoľko práve materiálový výskum, elektrotechnika
a energetika patria medzi priority na medzinárodnej, národnej ako
aj regionálnej úrovni a sú v súlade s prioritami štátnej vednej
a technickej politiky SR.
V pozadí kompetenčného centra už existujú 4 centrá excelentnosti, 2 výskumno-vývojové centrá a viaceré projekty aplikovaného výskumu. Koncentrácia výskumných kapacít v oblasti
materiálového výskumu, elektrotechniky a energetiky je v Bratislavskom kraji mimoriadne silná, budovanie kompetenčného
centra je teda logickým pokračovaním v zlepšovaní aktivít
všetkých partnerov. Realizácia projektu umožní zvýšenie
potenciálu excelentného výskumu a vývoja v SR v uvedených
troch oblastiach, a to s priamym dopadom na vedcov, firmy
a v konečnom dôsledku na slovenské hospodárstvo.
Projekt sa bude realizovať prostredníctvom dvoch špecifických
cieľov a troch aktivít. Základom bude moderný vedecký
Účelom je zriadenie, riadenie a prevádzka špičkového spoločného
manažment s prvkami ako technology foresight, strategické
výskumného centra, v ktorom dochádza k priamej interakcii
plánovanie, komplexná politika transféru technológií a ochrany
medzi akademickou sférou a podnikateľským sektorom v oblasti
duševného vlastníctva. Druhým cieľom je fyzické budovanie
nových materiálov, pokročilých technológií a energetiky, pričom
centra, ktoré zahŕňa stavebné úpravy budov a priestorov
dôraz sa kladie na transfér technológií a ochranu duševného
a obstaranie špičkového prístrojového vybavenia. Tri následné
vlastníctva. Kompetenčné centrum vzniklo 1. 8. 2011. Po dobu
výskumno-vývojové aktivity, ktoré garantujú špičkoví vedci STU,
40 mesiacov bude financované zo štrukturálnych fondov EÚ ako
SAV a zúčastnených podnikov, budú predstavovať samotný
projekt formou nenávratného finančného príspevku v celkovom
výskum a vývoj v troch prierezových témach, ktoré sú zamerané
objeme 7.9 milióna EUR. Bude ho tvoriť spolu 15 partnerov.
na energetiku, vývoj materiálov pre extrémne podmienky
Hlavným partnerom je Elektrotechnický ústav SAV, akade–
a elektrotechniku.
mickými partnermi sú Slovenská technická univerzita v Bratis-
Očakáva sa, že projekt je zárodkom platformy pre dlhodobú
lave (konkrétne Fakulta elektrotechniky a informatiky, Strojnícka
spoluprácu medzi akademickým sektorom reprezentovaným
fakulta a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie)
excelentnými vedeckými skupinami a podnikateľskou sférou.
a ústavy SAV – Fyzikálny ústav, Ústav materiálov a mechaniky
Predpokladá sa, že spolupráca vyústi do založenia vedecko-
strojov, Ústav anorganickej chémie a Ústav merania. Priemyselní
technologického parku pre oblasť energetiky, materiálového
partneri, ktorí do konzorcia vstupujú, sú MONOGRAM Technolo-
výskumu a elektrotechniky. Cetrum bude medzinárodne aktívne
gies s.r.o., Slovenské elektrárne a.s., Geothermal Anywhere s.r.o.,
a bude sa tiež angažovať v oblasti regionálneho rozvoja
Západoslovenská energetika a.s., ZSE Distribúcia a.s., E.ON
a vzdelávania. Vznikom centra sa vytvárajú nielen možnosti pre
Slovensko a.s., Siemens s.r.o., MicroStep – HDO s.r.o., SCHRACK
reintegráciu mladých vynikajúcich slovenských výskumníkov
Technik s.r.o..
pôsobiacich v zahraničí, ale aj pre pritiahnutie zahraničných
Akademická sféra je v konzorciu zastúpená renomovanými
expertov na Slovensko. Bude vypracovaný dokument, ktorý bude
pracoviskami, ktoré dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky, tak
definovať dlhodobý strategický plán rozvoja centra s ohľadom na
v oblasti vysokoškolského vzdelávania ako aj vedy a výskumu a sú
reálne výstupy výskumu využiteľné v hospodárskej praxi a bude
vysoko uznávané aj medzinárodne. Priemyselní partneri, medzi
zohľadňovať aj možnosti dlhodobej regionálnej a medzinárodnej
ktorými sú zastúpené nadnárodné spoločnosti a inovatívne
spolupráce. Súčasťou projektu je aj prezentovanie výsledkov
firmy, sú zasa garantom toho, že výstupy centra budú využiteľné
pre odbornú verejnosť, komerčným partnerom (nadviazanie
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
spolupráce), ale aj širokej laickej verejnosti (popularizácia), a to
Do kompetenčného centra vstupujú partneri prostredníctvom
jednak postupne, t.j. po dosiahnutí čiastkových výsledkov, ako aj
výskumných tímov a tiež prostredníctvom už existujúcej
po skončení projektu, a to vo forme konferencií, dní otvorených
infraštruktúry. Akademickí partneri prispievajú dlhoročnými
dverí, ako aj inovatívnych foriem komunikácie. Uvedené
skúsenosťami v rozvíjaní teoretických metód, poznatkov
skutočnosti naznačujú udržateľnosť projektu a zaručujú vznik
a know-how zo základného a aplikovaného výskumu. Priemyselní
celého radu naň nadväzujúcich aktivít. Podobné centrá vznikajú
partneri obohacujú spoluprácu vedeckých tímov skúsenosťami
vo všetkých nových členských štátoch EÚ.
z priemyselnej praxe vrátane potrieb trhu. Takáto vzájomná
väzba vytvára predpoklad pre zvýšenie orientácie priemyselných
partnerov na výskum a naopak, orientácie akademických
partnerov na konkrétne aplikácie.
52
Slovak Energy Annual 2011
Competence center for novel materials,
advanced technologies and energy
By Ing. Jozef Pitel, CSc., Institute of Electrical Engineering, Slovak Academy of Sciences
Eight competence centers oriented on a specific sector, with the
involvement of universities, research institutes and business sectors,
and with emphasis on transfer of technology, is being established in
Slovakia within the frame of the Operational Programme Research
and Development under the Agency of the Ministry of Education,
Science, Research and Sport of the Slovak Republic for the Structural
Funds of EU. Three of the competence centers will be located in the
Bratislava region. One of them is the Competence Center for Novel
Materials, Advanced Technologies and Energy, since the material
research, electrical engineering and energy fall within the priorities
at international, national and regional level, and are in line with the
priorities of the state policy in science and technology.
the orientation of academic partners towards particular applications.
In the background of the competence center there are already existing
4 centers of excellence, 2 research and development centers, and
several projects of applied research. Concentration of the research
capacities in the area of material research, electrical engineering and
energy in the Bratislava region is remarkably strong, and building up
of the competence center is therefore a logical step leading to the
enhancement of the activities of all partners. Implementation of the
project will enable increase of the potential of an excellent research
and development in Slovakia in above mentioned specific sectors,
having a direct impact on the activities of scientists, companies, and
finally on the economy in Slovakia.
Project will be implemented through 2 specific goals and 3 activities. The
The objective is the establishment, governance and operation of the
first goal, a keystone, is the modern scientific management comprising
excellent joint research center in framework of which a direct interaction
the elements like technology foresight, strategic planning, complex
between the academic and business sector is set up in the area of novel
policy in technology transfer and intelectual property rights. The second
materials, advanced technologies and energy, while putting emphasis on
goal is the building up of the center, which involves the construction
transfer of technology and intelectual property rights. The competence
modification of buildings and rooms, and the public procurement of
center came into being on 1 August 2011, and during 40 months will
research infrastructure. Three follow up research and technological
be financed from the structural funds of the European Union as the
activities, which are guaranteed by excellent scientists from the Slovak
project in form of the non-repayble financial contribution with an overall
University of Technology in Bratislava and the Slovak Academy of
budget of 7.9 million EUR. The competence center involves altogether 15
Sciences, and the participating companies, will be performed through
partners. The principal partner is the Institute of Electrical Engineering of
the research in three cross-sectional areas aimed at energy, develop-
the Slovak Academy of Sciences. Another academic partners are Slovak
ment of materials operating at extreme conditions and materials for
University of Technology in Bratislava (namely the Faculty of Electrical
electrotechnics.
Engineering and Information Technology, Faculty of Mechanical
It is expected that the project creates the platform for a long-term
Enginering, and Faculty of Chemical and Food Technology), and other
collaboration between the academic sector represented by the excellent
institutes of the Slovak Academy of Sciences like the Institute of Physics,
research teams, and the entrepreneurial environment. It is supposed
Institute of Materials and Machine Mechanics, Institute of Inorganic
that the collaboration will flow into the establishment of the scientific-
Chemistry, and Institute of Measurement Science. Partners from the
technological park for the area of energy, material research and electrical
industry joining the consortium are MONOGRAM Technologies s.r.o.,
engineering. Competence center will be active internationally, and will
Slovenské elektrárne a.s., Geothermal Anywhere s.r.o., Západoslovenská
embark in regional development and education. Establishment of the
energetika a.s., ZSE Distribúcia a.s., E.ON Slovensko a.s., Siemens s.r.o.,
center creates the opportunities not only to reintegrate excellent young
MicroStep – HDO s.r.o., SCHRACK Technik s.r.o.
Slovak researches acting abroad but to attract the foreign experts to
Academic sector in consortium is represented by the prestigious institu-
Slovakia. The document which defines a long-term strategic plan of the
tions which achieve excellent results in the long term, both in the area of
development of the competence center with respect to the real outputs
university education, science and research, and are highly recognized at
exploited in commercial practice, will be elaborated. This document will
international level. The partners from industry, which involve multina-
take into account the possibilities of both the long-term regional and
tional corporations and innovative companies, guarantee the fact that
international collaboration. Presentation of the results to professional
the outputs will be employed not only in Slovakia but also abroad.
public, to business partners (to initiate the collaboration) as well as to
The partners join the competence center through the medium of
the broad public (popularization) will be the part of the project. The
research teams, and already existing infrastructure. Academic partners
results will be presented step by step, i.e. immediately after achieving
contribute to the project by the long-term experience in development
the partial results, and ex-post, after completion of the project. Suitable
of theoretical methods, knowledge and know-how in the area of
forms of presentations are the conferences, open days, as well as other
basic and applied research. Partners from industry come up with
innovative forms of communication. All facts stated above indicate the
the cooperation of the scientific teams by experience in industrial
long-term sustainability of the project, and ensure the formation of the
and business practices including the market needs. Such a mutual
consequential activities. The centers similar to that described above are
relationship creates an assumption to enhance the orientation of the
being established in all new EU Member States.
partners from industry towards the reseach, and vice-versa, to enhance
Slovak Energy Annual 2011
53
Stredoslovenská energetika, a. s., je dodávateľská energetická spoločnosť,
ktorá ponúka svojim klientom moderné služby v oblasti energetiky. Sme
popredným a tradičným dodávateľom elektrickej energie. Našim hlavným
cieľom je spokojnosť zákazníkov, preto neustále zlepšujeme úroveň
poskytovaných služieb.
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
www.sse.sk
Zákaznícke služby
Domácnosti: 0850 111 468
Podnikatelia a samosprávy: 0850 123 555
Prenos
a distribúcia
elektrickej energie.
Obchod s elektrinou.
Spoločnosť OKTE, a.s. vznikla ako nezávislý právny subjekt
dňa 11. 8. 2010. Hlavná obchodná činnosť spoločnosti
je regulovaná a vybrané druhy poskytovaných služieb
podliehajú cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví. V súčasnosti OKTE, a.s. zabezpečuje dve hlavné
činnosti: zúčtovanie odchýlok a organizovanie krátkodobého
trhu s elektrinou.
Zúčtovanie odchýlok
Zúčtovanie odchýlok v SR zabezpečuje OKTE, a.s., na základe
§30a ods.4) písm. b) Zákona o energetike. Zúčtovanie odchýlok
je činnosť vykonávaná v zmysle Pravidiel pre fungovanie trhu
s elektrinou a Prevádzkového poriadku spoločnosti. OKTE, a.s.
vykonáva svoju činnosť na základe platnej zmluvy o zúčtovaní
odchýlky so subjektom zúčtovania a údajov, ktoré mu účastníci
trhu poskytujú za účelom zúčtovania a vysporiadania platieb za
odchýlku. Zúčtovateľ odchýlok vyhodnocuje odchýlku subjektom zúčtovania v štvrťhodinovom rozlíšení s podporou sedemdňovej registrácie denných diagramov v zmysle Nariadenia vlády
SR č. 317/2007 Z. z.
Zúčtovateľ odchýlok vykonáva:
→ registráciu subjektov zúčtovania,
→ registráciu denných diagramov,
Organizovaný krátkodobý denný trh umožňuje Účastníkom denné-
→ vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok,
ho trhu s elektrinou uplatniť svoju ponuku alebo dopyt po elektrine,
→ zúčtovanie a vysporiadanie regulačnej elektriny,
zvýšiť možnosti vyrovnania svojej obchodnej pozície pred uskutoč-
→ zverejňovanie údajov.
nením dodávky/odberu a znížiť pravdepodobnosť vzniku odchýlky medzi plánovanou a skutočnou hodnotou dodávky/odberu
Zúčtovateľ odchýlok po vyhodnotení odchýlok zverejňuje:
elektriny. Krátkodobý trh je organizovaný formou market couplingu
→ veľkosť odchýlky sústavy pre každú zúčtovaciu periódu v MWh,
s Českou republikou v spolupráci so spoločnosťou OTE, a.s.
→ zúčtovaciu cenu pre každú zúčtovaciu periódu v Euro,
→ veľkosti odchýlky ES SR pre každú obchodnú hodinu v MWh,
Organizátor trhu vykonáva:
→ súčet kladných odchýlok v MWh,
→ registráciu účastníkov trhu s elektrinou,
→ súčet záporných odchýlok v MWh,
→ registráciu objednávok,
→ celkový objem obstaranej kladnej regulačnej elektriny a zápornej
→ párovanie objednávok,
regulačnej elektriny za každú zúčtovaciu periódu v MWh,
→ celkové náklady na obstaranie regulačnej elektriny v Euro,
→ vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie denného trhu,
→ zverejňovanie údajov.
→ celkové viacnáklady na obstaranie regulačnej elektriny.
V roku 2012 OKTE, a.s. bude realizovať rozvojové aktivity
Organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou
v činnostiach vyplývajúcich zo zákona o energetike a medziná-
Organizáciu krátkodobého denného trhu na území Slovenskej
rodných dohôd:
republiky zabezpečuje OKTE, a.s., na základe §30a ods. 4) písm.
→ Operátor meraní
a) Zákona o energetike. Organizovanie krátkodobého denného
→ Centrálna fakturácia
trhu je vykonávané v zmysle Pravidiel pre fungovanie trhu
→ Market coupling s Maďarskom
s elektrinou a Prevádzkového poriadku spoločnosti.
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou • Mlynské nivy 59/A • 821 09 Bratislava • Slovenská republika
Tel.: +421 2 5069 2666 • [email protected] • www.okte.sk
56
Slovak Energy Annual 2011
Spoľahlivé prevádzkovanie
distribučnej siete nie je ľahká úloha
Ing. Roman Nemček, PPA Power s.r.o.
Miestne distribučné siete
špecializované vzdelanie, má odbornú prax a zloží skúšky na MHSR.
Distribúciu energií v rámci štátov európskeho spoločenstva, rov-
Skúšky je nutné opakovať každých 5 rokov, čím je zabezpečená
nako ako v Slovenskej republike zabezpečujú najmä regionálni
a podporovaná kvalita distribúcie a aktuálne vedomostné záze-
distribútori, určení úradmi príslušného štátu. Na Slovensku sú to
mie zodpovedného zástupcu.
traja distribútori elektrickej energie (ZSE-D, SSE-D a VSD) a jeden
distribútor plynu (SPP-D). Hlavnou úlohou distribútorov, je za-
Legislatíva
bezpečovať na vymedzenom území spoľahlivú distribúciu ener-
Legislatíva, týkajúca sa prevádzkovania MDS je pomerne roz-
gií, údržbu a rozvoj sietí a pripájanie nových odberateľov.
siahla a dynamicky sa vyvíja. Dôkazom sú početné novelizácie
Pokiaľ v rámci rozvojového územia regionálny distribútor z ur-
zákonov a výnosy ÚRSO. V budúcnosti sa očakávajú ďalšie úpravy
čitého dôvodu nemôže vybudovať inžinierske siete, dostáva sa
energetickej legislatívy, preto je sledovanie aktuálnej regulácie
často k realizácii sféra súkromných developerov. Takto vznikajú
úradov veľmi dôležitým aspektom prevádzkovania MDS. Prax
miestne distribučné siete (ďalej MDS), ktoré sú budované samos-
ukazuje, že je ešte stále potreba optimalizovania znenia zákonov,
tatne a distribúciu v nich zabezpečujú prevádzkovatelia MDS na
napríklad súčasné znenie Zákona o energetike prešlo už dvanás-
základe povolení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej
tou novelizáciou od vydania pôvodného zákona 656/2004 Z.z.
ÚRSO). Typickými MDS sú priemyselné a logistické parky.
Samostatnou kapitolou sú prevádzkové poriadky a technické
podmienky jednotlivých regionálnych distribútorov, ktoré sú tiež
Prevádzkovanie miestnej distribučnej siete
smerodajné pre mnohé činnosti a treba ich sledovať.
Prevádzkovať MDS v praxi znamená najmä zabezpečenie spoľahlivého prenosu energií zo siete regionálneho distribútora, cez
Spolupráca s inými subjektmi a štátnymi orgánmi
sieť MDS, až do koncových odberných miest. Na túto činnosť je
Prevádzkovateľ MDS pri vykonávaných činnostiach spolupracuje
vyžadované povolenie podľa § 6 zákona 656/2004 Z.z., ktoré vy-
najmä s ÚRSO, SMÚ, ÚNMS SR, OKTE, SEPS a regionálnymi distri-
dáva ÚRSO. Keďže jednotlivé druhy energií sa v mnohom líšia, na
bútormi. Štátny dozor v oblasti distribúcie vykonáva energetická
distribúciu rôznych energií, sú iné povolenia. V povolení musí byť
inšpekcia. Prevádzkovateľ je povinný zasielať namerané údaje zo
vždy uvedená aj konkrétna MDS, pre ktorú povolenie platí.
všetkých meraní vnútri MDS každý deň do 12:00 v 15 minútovom
Aby bolo zabezpečené odborné vykonávanie zverenej činnos-
členení na OKTE a zároveň regionálnemu distribútorovi. Pre našu
ti distribúcie, musí mať každý právny subjekt svojho zodpo-
spoločnosť je táto úloha možná vďaka informačnému systému,
vedného zástupcu. Môže ním byť fyzická osoba, ktorá získala
ktorý sme aj pre tento účel vyvinuli. Prostredníctvom systému
Slovak Energy Annual 2011
57
Spoľahlivé prevádzkovanie distribučnej siete nie je ľahká úloha
powerIEM (internet energy management) zabezpečujeme v sú-
Fotovoltaické elektrárne
časnosti dátové prenosy pre nás a dodávateľsky aj pre iné právne
Fotovoltaické elektrárne (ďalej FVE) majú z určitého pohľadu pre
subjekty.
prevádzkovateľa podobné vlastnosti ako MDS. Rovnakou je po-
Ak sa stane, že do MDS dodávajú energie naraz viacerí dodávate-
merne dynamická a rozsiahla legislatíva a špecifické prepojenie
lia, situácia sa ďalej komplikuje, pretože odbery treba vysporiadať
a právne vzťahy s regionálnymi distribútormi. Hlavnými povin-
v rámci bilančných skupín a sumárne dáta treba navyše zasielať aj
nosťami sú najmä nahlasovanie výroby elektriny a chodu celkovej
obidvom dodávateľom a zúčtovateľovi odchýlok.
prevádzky, ako aj predikcie výroby a administratíva dotácií. Naša
Na ročnej báze sa predkladá na ÚRSO schválenie distribučných
spoločnosť sa zaoberá aj prevádzkovaním FVE, ktoré zahŕňa
cenníkov, ktoré podlieha prísnej regulácii. Ďalej sa predkladajú
komlexnú legislatívnu podporu, odpočty, diaľkový monitoring
pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pra-
a správu, od káblových rozvodov až po kosenie a čistenie panelov.
vidlá pre odpisovanie a v neposlednom rade aj ekonomické a účtovné výkazníctvo. Údaje súvisiace s distribúciou sa poskytujú tiež
Ďalší vývoj
MHSR. Pre zabezpečenie vysokej kvality poskytovaných služieb
Špecifikom Slovenska je, že v rámci nastaveného prostredia v ob-
v MDS je prevádzkovateľ povinný sledovať štandardy kvality, kto-
lasti energetiky chýba operátor meraní, pre zabezpečenie správy
ré každoročne odovzdáva na ÚRSO. Štandardy kvality sú záznamy
zberu nameraných dát. Je to právny subjekt, ktorý má na starosti
všetkých udalostí u odberateľov – výpadky a čas ich trvania, žia-
prenos dát zo všetkých meraní energií na celom území štátu a
dosti o pripojenie, termíny vybavenia pripojení, reklamácie a iné.
tieto namerané hodnoty poskytuje ostatným subjektom, teda
dodávateľom, distribútorom a podobne. V súčasnosti túto úlo-
Prínosy pre ďalší rozvoj
hu vykonávajú distribútori, čo sa z rôznych praktických dôvodov
Prevádzkovatelia MDS pomáhajú developerom vybudovať a pre-
ukázalo ako zlé riešenie. Z toho dôvodu sa v nasledujúcich rokoch
vádzkovať siete aj na územiach, kde by inak bolo vybudovanie
očakáva aj na Slovensku vznik operátora meraní, ktorý bude ne-
sietí štandardným spôsobom problematické, najmä z časového
stranne poskytovať služby všetkým zúčastneným stranám.
hľadiska. Takýmto spôsobom dochádza k rýchlejšiemu ekonomic-
V rámci fungovania slovenského energetického prostredia nás
kému rozvoju nových území a vstupu nových investorov, či už sa
čaká ešte dlhá cesta. Za reguláciu a ďalší vývoj zákonných norma-
jedná o priemyselnú výrobu, logistiku, alebo služby. Prevádzkova-
tív vďačíme najmä práci množstva ľudí štátnej sféry. Legislatíva
telia MDS sa ďalej starajú o rozvoj zvereného územia a zvyšovanie
nikdy nebude dokonalá, postupné zlepšenia sa však dejú neustá-
kvality poskytovaných služieb pre odberateľov. Neraz v rámci pre-
le, aj vďaka mnohým odborným fóram a konštruktívnym pripo-
vádzkovaného územia zabezpečujú okrem distribúcie aj netech-
mienkam všetkých nás.
nickú údržbu a správu (zeleň, komunikácie, bezpečnosť a iné).
58
Slovak Energy Annual 2011
Slovak Energy Annual 2011
59
ENERGY FOR YOU
60
Slovak Energy Annual 2011
SKUPINA ČEZ
www.cez.sk
Liberalizácia priniesla výhody
pre zákazníkov
Ing. Igor Nagy, konateľ ČEZ Slovensko s.r.o.
Ako hodnotíte doterajší proces liberalizácie
Dnes je dôležité nastavenie jednoduchších pravidiel pre
energetiky?
dodávateľov. Na iných, aj omnoho väčších trhoch, funguje
Je každopádne dobre, že pred pár rokmi sa začala liberali-
operátor trhu. Ten je autoritou, ktorá zastrešuje celú ko-
zácia trhu s elektrinou a o niečo neskôr liberalizácia trhu
munikáciu procesov medzi účastníkmi trhu. U nás operá-
s plynom. Dnes sa jasne ukazuje, že je to dobre hlavne pre
tor trhu nie je partnerom pre zmenu dodávateľa, miestom
zákazníkov. Liberalizácia im priniesla možnosť vyberať si
zberu dát. Máme tu troch prevádzkovateľov distribučných
z viacerých alternatív. Dovtedy boli v područí tradičných
sústav, s ktorými musia všetci dodávatelia komunikovať
dodávateľov, aj keď to bolo v čase regulácie cien a vplyvu
osobitne. Tá komunikácia však nie je unifikovaná, čo
štátnych autorít. Liberalizácia však priniesla tlak nielen na
vyplýva z inej histórie tvorby štandardov každého z nich.
ceny, ale aj na služby pre zákazníkov a edukáciu trhu.
Rešpektujeme to, ale očakávame pružnejšie reakcie, aby
V oblasti liberalizácie trhu s elektrinou sme sa teda určite
napr. domácnosti mohli meniť dodávateľa každý mesiac.
posunuli výrazne vpred a vidno to na situácii, ktorá bola na
V doterajšom zákone o energetike nebolo zakotvené uzná-
trhu pred piatimi rokmi. Dnes sme pokročili v edukácii od-
vanie licencií pre subjekty, ktoré pôsobia na trhoch EÚ.
berateľov aj celého trhu. Kedysi aj najväčší zákazníci volili
Veľa hráčov, ktorí dodávajú elektrinu na celom európskom
konzervatívny prístup a s veľkou nedôverou vnímali ponu-
trhu, bolo vylúčených z možnosti hľadať si zákazníkov
ky dodávateľov, ktoré im mohli ušetriť aj státisíce korún.
na Slovensku. To sa podarilo vyriešiť v pripravovanom
Stále pochybovali, či bude dodávka fungovať tak, ako má.
novom zákone.
Tieto bariéry sa však hneď v prvom roku podarilo prekonať
Podstatnou zmenou je postupné zavádzanie inteligent-
a keď si veľkí zákazníci zvykli na zmenu dodávateľa, začali
ných meracích systémov. Dnes máme okolo dvoch milió-
šíriť dobré referencie. Konkurencia na trhu je dostatočná,
nov domácností a jeden a pol milióna malých firemných
až priveľmi veľká, ale to nám nevadí. Musíme rešpektovať
odberateľov. Tieto odberné miesta nie sú priebehovo me-
to, že nastavenie legislatívy a zmena procesov sú zložité
rané a sú odpočítavané v kĺzavých odpočtových cykloch.
kroky a musia sa diať s prispením všetkých účastníkov
Dodávatelia nevedeli presne účtovne uzavrieť rok. Veľkým
na trhu. Pri riešení sa môžeme inšpirovať aj dianím na
problémom je aj bilancovanie odchýlok, ktoré sa realizuje
okolitých trhoch, kde už sú s liberalizáciou omnoho ďalej.
až 14 mesiacov po uzavretí mesiaca. Vtedy už máte účtovný
Nie všetko sa dá okopírovať a každý trh má svoju históriu
rok dávno uzavretý, zákazníci sú dávno vyfakturovaní etc.
aj systém pravidiel. Ale napríklad český trh je nám veľmi
Inteligentné meracie systémy sú citlivou otázkou a proti-
blízky a vidíme tam fungujúce trhové procesy a môžeme
strana argumentuje veľkými nákladmi, ktoré musí niekto
veľa skúseností odtiaľ priniesť aj na Slovensko. Na trhu
zaplatiť. Poďme sa pozrieť na iné trhy, ako sa im darí
s plynom je obdobná situácia, len sa udalosti dejú s istým
zavádzať tieto progresívne systémy. Meracie systémy sú
oneskorením. Liberalizácia a príchod hráčov, ktorí budú
dnes majetkom distribučných sústav a bude to tak aj v prí–
konkurenciou pre tradičného dodávateľa, bola oneskorená
pade inteligentných meracích systémov. Ďalšou otázkou
o dva-tri roky. Liberalizácia trhu s plynom prišla v čase,
sú distribučné straty, ktoré sú iba odhadované na základe
keď sme sa zaoberali plynovou krízou. Musím však pove-
rozhodnutia ÚRSO. My teraz nevieme, aká je realita a či sa
dať, že aj tu si zákazníci môžu vyberať. V plyne sú pravidlá
v nich neskrývajú aj obchodné straty. Inteligentné meracie
poznačené fungovaním trhu pred liberalizáciou a musíme
systémy by túto dilemu vyriešili. Mali by sme naštartovať
sa sústrediť na postupnú zmenu legislatívy.
projekt zavádzania týchto systémov, aj keď to určite bude
dlhodobý proces. Každý z aktérov by mohol investovať do
Aké zmeny prinesie podľa Vás nový zákon
systému v podobe platby v regulovanej tarife. Možno sa
o energetike?
časom objavia aj zákazníci, ktorí si budú menežovať svoju
Primárna legislatíva, napr. v podobe nového zákona
domácu spotrebu sami. Poďme sa teda venovať postupné-
o energetike, je podstatná, ale nerieši a nedefinuje všetky
mu implementovaniu inteligentných meracích systémov
pravidlá, ktorými sa riadi trh. Z tohto zákona ale vychádza
na našom trhu, napr. v horizonte 10 rokov.
zákon o regulácii, vychádzajú z neho pravidlá trhu
V plynárenstve je dôležité riešenie unbundlingu TSO. Dnes
a vychádzajú z neho vyhlášky a výnosy. Zákon o energetike
sú dve alternatívy: je to ITO, alebo celkový vlastnícky
rámcov definuje pravidlá, ktorá podľa mňa vedú k väčšej
unbundling. Uvidíme, ako sa to odzrkadlí vo výslednom
transparentnosti na trhu. Zo znenia zákona cítiť väčší
znení po medzirezortnom pripomienkovaní.
dôraz na ochranu odberateľa, najmä domácností. Berieme
to ako posun, ktorý nadväzuje na celoeurópske trendy.
Slovak Energy Annual 2011
61
„Energiu chcem
využívať maximálne
efektívne“
Aby boli hostia v hoteli spokojní, musí im byť v prvom rade
teplo. Hotel Majolika v Modre využíva na kúrenie a ohrev
vody zemný plyn v kombinácii so slnečnými kolektormi.
A aby teplo neunikalo, špecialisti SPP vykonali termovízne
snímkovanie budovy hotela s cieľom odhaliť tepelné úniky.
Ing. Štefan Gregorička, riaditeľ Hotela Majolika
5
VÝHOD PRE VÁŠ BIZNIS
PRODUKTY
SPOĽAHLIVOSŤ
FÉROVOSŤ
Využite produkty špeciálne
navrhnuté pre váš biznis a ušetríte.
S produktmi Výhodne a Výhodne
Extra môžete ušetriť až 10 %
z cenníkovej ceny.
Plyn dodáme aj vtedy, keď
iní zlyhajú. Sme dodávateľom
poslednej inštancie a spolieha
sa na nás takmer 1,4 milióna
zákazníkov.
Žiadne skryté poplatky, žiadne
chytáky písané malými
písmenkami.
PORADENSTVO
DOSTUPNOSŤ
Naši odborníci vám poradia,
ako využívať zemný plyn efektívne
a tak optimalizovať vašu spotrebu.
Máme najväčšiu sieť zákazníckych
centier na Slovensku. Podnikateľom
je navyše určená špeciálna
telefonická Biznis linka SPP.
SME TU PRE VÁS
Zákaznícke centrá SPP
19 zákazníckych centier
po celom Slovensku
Biznis linka SPP 0850 111 565
[email protected]
www.spp.sk
www.facebook.com/otvoreneoplyne
Plynárenstvo
Začiatky plynárenstva na Slovensku
Ľudmila Buláková
Ako si svietiplyn prerazil cestu
Objav zemného plynu na Slovensku
Bolo už len otázkou času, kedy sa niektorá zo známych eu-
Táto vývojová etapa mala na Slovensku aj ďalší veľmi pod-
rópskych plynárenských spoločností, ktoré mali už veľké
statný znak. Roku 1911 sa objavuje prvá písomná zmienka
skúsenosti s výrobou svietiplynu (Londýn bol prvým mes-
o výskyte zemného plynu na Záhorí. Zatiaľ čo s priemysel-
tom na svete, kde sa 31. 12. 1813 rozsvietili plynové lampy),
nou ťažbou ropy sa začalo už roku 1914 v Gbeloch, zemný
presadí aj na našom území. Voľba padla na súkromnú vie-
plyn sa považoval iba za vedľajší produkt pri ťažbe ropy. Plyn
sa využíval predovšetkým na lepšie doťažovanie
Priemyselná revolúcia, ktorá sa začala vo Veľkej Británii v polovici 18. storočia, sa
ropných ložísk a vykurovanie vlastných prevá-
prejavila na Slovensku začiatkom 30. rokov 19. storočia, keď sa tu začali uplatňovať
dzok. Iba malé množstvo sa dodávalo Českoslo-
priemyselné formy výroby, a to v potravinárstve, baníctve a drevospracujúcom prie-
venským štátnym dráham na osvetľovanie voz-
mysle. V druhej polovici 19. storočia, po zrušení poddanstva v Uhorsku roku 1848, sa
ňov a vykurovanie ich priestorov.
Slovensko stalo najpriemyselnejším územím Uhorska.
Medzivojnové obdobie
denskú spoločnosť Österreichische Gasbeleuchtung A. G.,
Koniec 1. svetovej vojny priniesol aj vznik 1. Českosloven-
ktorá postavila na vtedajšom Kniežacom námestí – na Firš-
skej republiky. Nové podmienky, v ktorých Slovensko začalo
náli (dnes je to Námestie slobody) v Bratislave prvú plynáreň
existovať, znamenali nové možnosti aj pre rozvoj plynáren-
na Slovensku (obr. 1). 19. marec 1856, deň, keď ju spustili do
ského odvetvia. Jeho prvé kroky v novom usporiadaní neboli
prevádzky a rozsvietili sa plynové lampy v meste, sa považu-
ľahké. Zatiaľ čo pokles spotreby svietiplynu na osvetľovanie
je za začiatok plynárenstva na Slovensku. Mestská plynáreň
vyvolaný zostrojením elektrickej žiarovky sa začal nahrá-
vyrábala svietiplyn z karvinského uhlia.
dzať zvýšeným odberom na vykurovanie, varenie a ďalšie
Svietiplyn si však na Slovensku prerážal cestu dosť kompli-
tepelné účely, najmä v mestských činžiakoch a v drobnom
kovane. Veď do druhého slovenského mesta Košíc sa mu po-
priemysle, vojnové škody mali ďalekosiahlejšie následky.
darilo doraziť až po 13 rokoch polemík občanov o prednos-
Okrem zníženia produkcie svietiplynu sa začali z prevádzky
tiach plynových lámp voči čadiacim petrolejkam. V košickej
postupne vyraďovať aj staré a malé plynárne. Roku 1926 sa
plynárni s rozlohou asi 2 hektáre sa vyrábal svietiplyn až od
zastavila výroba v plynárni v Banskej Štiavnici a o 10 rokov
roku 1870 najskôr z bukového dreva a o 4 roky neskôr z hne-
neskôr, po vybudovaní novej plynárne (obr. 2), stíchla aj pre-
dého uhlia.
vádzka starej mestskej plynárne v Bratislave. Pomalá obno-
Tretiu plynáreň na území Slovenska postavili v Banskej
va výrobných a technologických zariadení viedla k stagnácii
Štiavnici roku 1880. Až 10-ročné diskusie predchádzali zria-
odvetvia. Vojna vážne poškodila všetky slovenské plynárne.
deniu v poradí štvrtej plynárne na Slovensku v meste Nitra,
Celkové vojnové škody dosahovali asi 18,5 mil. Kčs. Najviac
ktorá sa prvých plynových lámp dočkala v druhej polovici
poškodená bola plynáreň v Nových Zámkoch a Bratislave.
roku 1891. Rok 1900 privítali plynovými lampami v Trnave,
3. decembra o rok neskôr sa rozsvietilo 300 uličných lámp
Doprava svietiplynu
v juhoslovenskom meste Komárno a roku 1902 osvetľovali
Svietiplyn vyrobený v plynárňach sa dopravoval k jeho spot-
plynové lampy už aj ulice v Nových Zámkoch. Poslednú ply-
rebiteľom dvoma spôsobmi. Prvým boli plynovody, ktoré
náreň na výrobu svietiplynu z uhlia na území Slovenska po-
v jednotlivých mestách merali aj niekoľko kilometrov. Slo-
stavili roku 1909 v Novom Meste nad Váhom.
vensko malo pred 2. svetovou vojnou takmer 273 kilomet-
Slovenské plynárenstvo, podobne ako európske, prešlo nie-
rov miestnych sietí a do roku 1950, po miernom poklese roku
koľkými vývojovými etapami. Zo začiatku ho reprezento-
1946, k nim pribudlo ďalších 36 kilometrov.
valo malé, obmedzené, tzv. bodové zásobovanie mestských
Tam, kde nebol rozvedený svietiplyn miestnymi sieťami, za-
lokalít, ktorým slúžili výrobne svietiplynu. Lokálne záso-
čalo sa zásobovanie domácností a neskôr aj motorových vo-
bovanie prevládalo na Slovensku do roku 1938. Pritom malé
zidiel oceľovými fľašami naplnenými stlačeným svietiply-
plynárne nemohli produkovať kvalitný ani lacný svietiplyn.
nom, ktorý sa takto pripravoval v tlakových staniciach.
Tento trend neprispieval pozitívne k rozvoju plynárenstva
Len päť rokov po tom, čo roku 1930 podnikli anglickí plyná-
u nás, navyše, ak si uvedomíme, že koncom 19. storočia ohro-
renskí odborníci úspešný pokus s použitím stlačeného svie-
zovala rovnako európske, ako aj naše plynárenstvo Ediso-
tiplynu pre automobilovú dopravu, začali sa vyrábať kovové
nova žiarovka a začiatok 20. storočia poznačila aj 1. svetová
plynové skrine na dve oceľové fľaše na stlačený svietiplyn
vojna. Tá mala za následok nielen spustošenie plynární, ale
pre domácnosti už aj vo Vítkovických železiarňach. Kompre-
aj nedostatok uhlia na výrobu svietiplynu.
sorová stanica na plnenie fliaš stlačeným svietiplynom bola
64
Slovak Energy Annual 2011
Obr. 1 Prvá bratislavská plynáreň na Firšnáli z roku 1856
Obr. 2 Budova novej bratislavskej plynárne na Mlynských nivách z roku 1936
v Michli. Slovensko malo svoju prvú kompresorovú stanicu
Špecifickými otázkami sa zaoberal zákon 177 zo 4. júla 1934
na plnenie stlačeného svietiplynu ako pohonnej látky do au-
o plynárenských podnikoch využívajúcich výhody. Zákon
tomobilov roku 1938 na Kolárovom námestí v Bratislave.
riešil nárok na vyvlastnenie v prípade, že si to vyžadovali
Plniacu stanicu stlačeného plynu, používaného na pohon
„...dôležité technické alebo hospodárske dôvody“. Tento zá-
nákladných motorových vozidiel, vybudovali v roku 1938 aj
kon bol zrušený v roku 1961 zákonom o výrobe, rozvode a vy-
plynárne v Košiciach. Motor v nákladných automobiloch sa
užití vykurovacích plynov, tzv. plynárenským zákonom.
za jazdy mohol plynulo prepnúť z benzínu na plyn a opačne.
Trnava mala svoju plniacu stanicu od roku 1942. Jej prevádz-
Slovenské plynárenstvo na prahu historickej zmeny
ku však po vojne, keď sa zlepšilo zásobovanie benzínom, zru-
Na ďalší vývoj, ktorý nastal po 2. svetovej vojne a výrazne
šila. Prestavby vozidiel na plynový pohon robili plynárne.
ovplyvnil aj rozvoj slovenského plynárenstva, vplývalo viacero faktorov. Predovšetkým to boli domáce udalosti. Na zá-
Prvá plynárenská legislatíva
klade znárodňovacích dekrétov, ktoré podpísal prezident
Súčasne s nástupom svietiplynu sa v 19. storočí začali práv-
Eduard Beneš 24. 10. 1945, boli zoštátnené všetky význam-
ne upravovať aj podmienky jeho využitia. V Slovenskom
né priemyselné podniky vrátane plynární. Vznikol národný
štátnom archíve v Bratislave je k dispozícii pravdepodob-
podnik Slovenské plynárne so siedmimi závodmi v Brati-
ne najstaršie nariadenie uhorského ministra poľnohospo-
slave, Košiciach, Komárne, Nitre, Trnave, Nových Zámkoch
dárstva, priemyslu a obchodu č. 9334 z roku 1874 o mierach
a Novom Meste nad Váhom.
a meradlách, ktoré sa zaoberá aj meraním plynu. V rámci
Druhým faktorom, ktorý mal medzinárodný dosah, bolo de-
tohto nariadenia sa IV. oddiel venuje plynovým hodinám.
lenie sveta na Východ a Západ. Slovenské plynárenstvo sa
Z textu nariadenia vyplýva, že množstvo plynu sa meralo v ku-
začalo orientovať čoraz viac na východ. Obrovské náleziská
bických metroch a využívali sa mokré plynomery (suché iba
zemného plynu v Sovietskom zväze poskytovali možnosti
z prípadu na prípad). Jeden z piatich paragrafov tohto oddie-
nebývalého rozmachu tranzitnej prepravy. Obrovská výstav-
lu sa zaoberal súčasťami plynomerov a ich zabezpečením.
ba prepravnej sústavy, ktorou sa začal v roku 1973 dopravovať
V nadväznosti na tento predpis vydal 2. decembra 1875 uhor-
zemný plyn z Ruska do západnej Európy urobil zo Slovenska
ský minister vnútra nariadenia č. 58438, ktoré sa týkalo
jedného z rozhodujúcich prepravcov zemného plynu.
podmienok kontroly nových mier a meradiel v Uhorsku. Na-
50. roky 20. storočia priniesli aj vzrastajúci záujem o zemný plyn,
riadenie vyšlo v Zbierke nariadení 2. decembra 1875 pod číslo
ako výhodný pohotovostný zdroj energie na kúrenie, aj ako o su-
103 a do platnosti vstúpilo 1. januára 1876.
rovinu pre chemický priemysel. Nové ložiská zemného plynu na
Ucelenejšie pravidlá využívania plynu prinieslo až vládne
našom území a postavenie Slovenska ako významného preprav-
nariadenie č. 124 z 26. mája 1925, ktorým sa vydali predpisy
cu tohto média sa podpísali pod skutočnosť, že Slovensko je dnes
o tom, ako sa zriaďujú, užívajú a udržujú zariadenia na roz-
druhou najviac splynofikovanou krajinou Európy.
vádzanie a spotrebu horľavých plynov (plynový regulatív).
Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov v roku 1925.
Slovak Energy Annual 2011
Zdroj: 150 rokov plynárenstva na Slovensku,
Slovenský plynárenský a naftový zväz, Bratislava 2006
65
Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ)
→je nezávislé združenie firiem a odborníkov pôsobiacich
v plynárenstve a v súvisiacich odvetviach
→plní integračnú úlohu slovenského plynárenstva s príbuznými odvetviami
→prezentuje a podporuje legitímne záujmy členov SPNZ vo
vzťahu k verejnoprávnym a súkromnoprávnym subjektom
→komunikuje so štátnou správou, Národnou radou SR
Medzníky histórie spolkovej činnosti
1881
vznik Spolku odborníkov plynárenstva v Rakúsko-Uhorsku
(Verein für Gasfachmänner in Österreich-­Ungarn
1919
vznik Plynárenského a vodárenského združenia (PVS)
1930 – 1931
(zástupca SPNZ pôsobí vo výbore pre energetiku), Úradom
účasť PVS na prípravách Stanov Medzinárodnej plynáren-
pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a s inými odbor-
skej únie (IGU) a následne po vzniku IGU vstup do tejto
nými organizáciami
organizácie
→zastupuje plynárenstvo pri tvorbe zákonných noriem
1951
a technických predpisov v rámci legislatívneho procesu
administratívne ukončenie činnosti združenia a prevede-
SR a obzvlášť v súvislosti s prispôsobovaním príslušnej
nie časti jeho aktivít do Československej vedecko-technic-
legislatívy právnemu prostrediu Európskej únie
kej spoločnosti
→spolupracuje s predstaviteľmi Stálej misie Slovenskej
1989
republiky pri EÚ v Bruseli a slovenskými poslancami
znovuobnovenie činnosti formou nezávislého odborného
Európskeho parlamentu v oblastiach plynárenstva
združenia
a energetiky
1990
→reprezentuje Slovenskú republiku v Medzinárodnej
ustanovujúci zjazd Československého plynárenského zväzu
plynárenskej únii (IGU), v združeniach MARCOGAZ
1991
a CEOCOR, aktívne sa podieľa na ich činnosti a spolu-
prijatie Československého plynárenského zväzu do IGU ako
pracuje s ďalšími európskymi a svetovými nevládnymi
zástupcu Československej federatívnej republiky
organizáciami
1993
→formou konferencií, výstav, seminárov a iných odborno
rozdelenie Československého plynárenského zväzu na dva
– spoločenských akcií, prístupných domácim aj zahranič-
národné zväzy: český a slovenský. SPNZ bolo potvrdené kon-
ným účastníkom, otvára možnosti na odbornú diskusiu
tinuálne členstvo a reprezentácia Slovenskej republiky v IGU
na riešenie koncepčných, technických ekonomických
1993
a ďalších problémov plynárenského a naftového odvetvia
SPNZ začal vydávať vlastný odborný plynárenský časopis
→vytvára podmienky na spoluprácu pre všetkých účastníkov trhu s plynom vrátane odberateľov plynu a príbuzných odvetví
→aktívne sa zúčastňuje na zvyšovaní kvalifikácie pracov-
SLOVGAS
2001
SPNZ založil 100 % dcérsku spoločnosť Slovenskú plynárenskú agentúru, s. r. o., na zabezpečenie spoločných činností
níkov plynárenského a naftového odvetvia, odborníkov
v plynárenstve
a študentov, ktorí sú v týchto odvetviach činní, prostred-
2003
níctvom využívania domácich a zahraničných skúseností
zvolenie zástupcu SPNZ do Výkonného výboru IGU
→vydáva časopis SLOVGAS – jediné odborné plynárenské
periodikum na Slovensku
→je spoluzakladateľom tradície udeľovania Národnej ceny
2005
založenie tradície udeľovania Národnej ceny plynárenského priemyslu SR za najlepšie diplomové práce z odboru
plynárenského priemyslu SR za najlepšie diplomové prá-
plynárenstva a súvisiacich odvetví
ce z oblasti plynárenstva a súvisiacich odvetví
2008
a v súčasnosti je jej jediným organizátorom
SPNZ uzatvoril dohodu o spolupráci s Asociáciou vodáren-
→reprezentuje slovenské plynárenstvo na domácich a zahraničných konferenciách a seminároch z oblasti energetiky
→spolupracuje s ďalšími odbornými stavovskými organizáciami – Asociáciou vodárenských spoločností, Slovenskou
ských spoločností
2009
historicky prvé stretnutie zástupcov plynárenských zväzov
krajín V4 v Bratislave
obchodnou a priemyselnou komorou atď.
66
Slovak Energy Annual 2011
Kolektívni členovia SPNZ
e)obchodná a poradenská činnosť
a)ťažba, preprava, distribúcia a uskladňovanie zemného
• AQUAGAS, spol. s r. o.
plynu
• H&H Unikov, s.r.o.
• eustream, a.s.
• RMG Regel+Messtechnik GmbH o. z.
• NAFTA a.s.
• SPP, a.s.
• POZAGAS a.s.
• Stendhal, s.r.o.
• SPP – distribúcia, a.s.
• Titan Interplast, s. r. o.
• VEMEX ENERGO, s.r.o.
b)projekčné a konzultačné služby, výstavba, rekonštrukcia
• VNG Slovakia, s.r.o.
a opravy plynovodov a plynovodných rozvodov
• Združenie LPG spoločností
• AREKO, spol. s r.o.
• ČKD Slovensko, s.r.o.
f)iné
• GasOil engineering, a.s.
• COM-therm, spol. s r.o.
• IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s.
• Emmerson Process Management, s.r.o.
• Inžinierske stavby, a.s.
• GdF Suez, o.z.
• Konštrukta, spol. s r.o.
• TRANSPETROL, a.s.
• Mirage – servis a monitoring, spol. s r. o.
• MIVA, spol. s r.o.
g) technické univerzity a vysoké školy
• Montpetrol, spol. s r.o.
• Slovenská technická univerzita, Materiálovo-
• Montrúr, s.r.o.
-technologická fakulta
• PKP.systém, s.r.o.
• Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta
• POTRUBIE a.s.
• Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG
• PPA CONTROLL, a. s.
• Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
• PSJ Hydrotranzit, a.s.
• Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav
• SCHUCK Slovensko, s.r.o.
plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší
• SEPS a.s.
• Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta
• Stoneco, s. r. o.
• Streicher SK, a. s.
h) cechy, združenia, výskumné ústavy a úrady
• Svidgas, s.r.o.
• CVTT – Cech vykurovacej a tepelnej techniky
• TIM IS, s.r.o.
• Matematický ústav SAV
• TPA Košice, s.r.o.
• VÚZ – Priemyselný inštitút SR
• VÚSAPL, a.s.
c) informačné technológie pre plynárenstvo
• Obvodný banský úrad v Bratislave
• CORINEX GROUP, a. s.
• EDICO SK, a.s.
Individuálni členovia
• IPESOFT, spol. s r.o.
Okrem kolektívnych členov má SPNZ aj vyše 230 individuál-
• YMS, a.s.,
nych členov.
d)v ýroba, predaj a servis zariadení a prvkov
pre plynárenstvo
• BMS Bojnanský, s. r.o.
• ELSTER s.r.o.
• GASPIPE, s.r.o.
• Gazmont Pezinok
• GENERI, s.r.o.
• HUTIRA Slovakia, s.r.o.
• Ing. Peter Holko – Holko Bratislava
• REGADA, s.r.o.
• SPP Servis, a. s.
Slovak Energy Annual 2011
67
Preprava zemného plynu
Slovensko je hlavnou vstupnou bránou pre ruský zemný plyn do Európskej únie. Vysokotlakový prepravný systém, ktorý prevádzkuje spoločnosť
Eustream, tvorí spoľahlivú časť medzinárodnej prepravnej siete, ktorou prúdi zemný plyn na európske trhy.
Slovenský prepravný systém je prepojený s hlavnými prepravnými trasami na Ukrajine, v Českej republike a v Rakús-
→ Domáci bod (virtuálny agregovaný prípojný bod k domácim zásobníkom a distribučnej sieti)
ku. Ročná prepravná kapacita je viac ako 90 miliárd metrov
kubických plynu a v prípade potreby väčšieho objemu pre zá-
Riadenie prepravy zemného plynu
kazníkov je systém schopný flexibilne zabezpečiť aj dodatoč-
Prepravu zemného plynu cez územie Slovenska riadi dispe-
né kapacity. Vyše 90 % prepravovaného objemu zemného ply-
čerské centrum v Nitre, ktoré je dôležitou súčasťou preprav-
nu prúdi cez územie Slovenska ďalej do európskych krajín.
nej sústavy. Jeho absolútnou prioritou je spoľahlivá a efektívna prevádzka a bezpečná preprava plynu pre Slovensko
Prepravná sústava v SR
a cez územie Slovenskej republiky.
Prepravnú sústavu na území Slovenska tvorí štyri až päť pa-
Dnes sa v Eustreame pod pojmom dispečing nerozumie len
ralelných potrubí s priemerom 1 200/1 400 mm a s prevádz-
úzko špecifikovaná skupina ľudí priamo riadiacich preprav-
kovým tlakom 73 barov. Tlakový diferenciál potrebný pre
nú sieť, ale aj všetky podporné činnosti, ktoré napomáhajú
plynulý tok plynu zabezpečujú štyri kompresorové stanice
tejto aktivite.
s výkonom viac ako 1 000 MW, ktoré sú od seba vzdialené pri-
Tzv. komerčný dispečing zabezpečuje administráciu ob-
bližne 120 km. Nachádzajú sa vo Veľkých Kapušanoch, Jab-
chodných vzťahov so zákazníkmi a užívateľmi prepravnej
lonove nad Turňou, Veľkých Zlievcach a v Ivanke pri Nitre.
siete a s operátormi susedných prepojených sietí. Na druhej
Najvýznamnejšia kompresorová stanica sa nachádza vo Veľ-
strane, prevádzkový dispečing zodpovedá za fyzické riade-
kých Kapušanoch na slovensko-ukrajinských hraniciach.
nie prepravného systému a prevádzku riadiacich systémov.
S celkovým výkonom viac ako 300 MW je to najväčšia kom-
Jeho úlohou je zabezpečiť nastavenie zariadení na sústave
presorová stanica v krajinách Európskej únie. Technická
tak, aby preprava plynu prebehla v zmysle podmienok pod-
kapacita na vstupnom bode Veľké Kapušany je takmer 300
písaných kontraktov a čo najefektívnejšie, teda aby sa na
miliónov metrov kubických za deň.
prepravu použilo čo najmenej dodatočnej energie.
Pre riadenie prepravy potrebuje dispečing komunikovať
Prístup k prepravným kapacitám je založený na princípe
aj s operátormi prepravných sietí v susedných krajinách,
entry-exit. Zákazník si pre vstup alebo výstup môže zvoliť
s distribučnou sieťou, ale aj s prevádzkovateľmi zásobní-
spomedzi štyroch vstupných/výstupných bodov:
kov plynu.
→Veľké Kapušany (hraničný bod medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou),
→Baumgarten (hraničný bod medzi Slovenskou republikou
a Rakúskom),
→Lanžhot (hraničný bod medzi Slovenskou republikou
a Českou republikou),
68
Budúce výzvy
Dobudovanie konkurenčných európskych prepravných
sústav (Nord Stream, South Stream, Nabucco) bude mať
výrazný vplyv na prepravované objemy zemného plynu
plynovodným systémom vedúcim cez Slovensko. Je preto
Slovak Energy Annual 2011
potrebné zabezpečiť dostatočnú flexibilitu systému tak, aby
bol schopný prepravovať rôzne objemy podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov a trhovej situácie.
Do roku 2015 preto Eustream plánuje investovať niekoľko
sto miliónov eur do modernizácie prepravnej sústavy. V sú–
časnosti tvorí kompresorovú flotilu vyše 100 strojov, prevažne s výkonom 6 MW. Tieto sú postupne nahrádzané najmodernejšími leteckými derivátmi turbín s výkonmi 23, 27
a 33 MW a špičkovými plynovými kompresormi poháňanými 25 MW elektromotormi. Tie, na rozdiel od predchádzajúcich strojov, dokážu flexibilne a efektívne riadiť aj prepravu
nižších objemov plynu.
Slovensko sa aj prostredníctvom spoločnosti Eustream aktívne zapája do medzinárodných energetických projektov,
ktoré prispievajú k zvýšeniu energetickej bezpečnosti Slovenska. Spolu so zahraničnými partnermi Eustream už
technicky vyriešil a zabezpečil možnosť spätného toku plynu z Česka a z Rakúska. V súčasnosti pracuje na projektoch
nových plynovodných prepojení s Maďarskom a s Poľskom,
ktoré by v budúcnosti mali prispieť k väčšej integrácii plynárenských trhov a vyššej bezpečnosti dodávok zemného
plynu do východnej časti EÚ.
Slovak Energy Annual 2011
69
Eustream
– diaľnica pre zemný plyn do Európy
→viac ako 2 bilióny m3 zemného plynu prepravených cez územie Slovenska od roku 1968
→ročná kapacita prepravnej siete viac ako 90 miliárd m3 → asi 15-násobok spotreby plynu v SR
→71,4 miliardy m3 plynu prepravených v roku 2010 → približne 14 % celkovej ročnej spotreby EÚ
Poslaním spoločnosti Eustream je zabezpečovanie prepravy zemného plynu na Slovensko a cez územie Slovenskej republiky na
európske trhy. Náš prepravný systém predstavuje dôležité energetické prepojenie medzi krajinami Spoločenstva nezávislých
štátov a Európskou úniou. Kľúčovými hodnotami pre nás sú bezpečnosť, spoľahlivosť a výkonnosť.
Staviame na viac ako 40-ročnej histórii medzinárodnej prepravy plynu cez územie Slovenska:
→
1967
1970 1993 2001 2002 2006 2008 Slávnostné otvorenie plynovodu Bratstvo
Podpis rámcovej zmluvy medzi ZSSR a ČSSR o preprave zemného plynu
– začiatok medzinárodnej prepravy zemného plynu cez Československo
Po rozdelení ČSFR začlenenie slovenskej časti tranzitu
do Slovenského plynárenského priemyslu, š.p.
Zmena SPP na akciovú spoločnosť
Vstup strategického zahraničného investora do SPP
Právne odčlenenie tranzitu plynu od SPP pod názvom SPP – preprava, a.s.
Po úplnom oddelení prepravných a obchodných aktivít zmena názvu na eustream, a.s.
Našimi obchodnými partnermi sú významné energetické spoločnosti z členských aj nečlenských krajín EU. Eustream umožňuje
prístup do prepravnej siete a poskytuje svojim klientom širokú paletu služieb spojených s prepravou plynu, a to transparentným
a nediskriminačným spôsobom a v úplnom súlade s európskou a slovenskou legislatívou.
www.eustream.sk
70
Slovak Energy Annual 2011
Spoločnosť sa od roku 1993 úspešne venuje poskytovaniu služieb
Since 1993 the Company has earned an excellent record offering
v oblasti podzemného uskladnenia zemného plynu. Jej akcionármi sú
underground natural gas storage services. Its shareholders are the most
najvýznamnejšie energetické spoločnosti v regióne; SPP a.s., NAFTA a.s.
important energy players in region; SPP a.s., NAFTA a.s. and foreign
a zahraničný partner GDF INTERNATIONAL, S.A. Strategicky významná
partner GDF INTERNATIONAL, S.A. Working in a liberalised natural
poloha v blízkosti hlavných európskych prepravných trás a Stredoeuróp-
gas market, being strategically located in the proximity of Europe’s
skeho plynárenského uzla Baumgarten v Rakúsku s vlastníctvom pria–
main transport routes and the Central Europe gas hub at Baumgarten,
meho napojenia na jeho infraštruktúru nás stavajú v prostredí liberali-
Austria, as well as owning direct connection to the hub’s infrastructure,
zovaného trhu so zemným plynom do pozície flexibilného a spoľahlivého
the Company has grown into a flexible and reliable gas storage services
poskytovateľa uskladňovacích služieb v tomto regióne.
provider operating in the region.
Pri poskytovaní štandardných služieb v oblasti uskladňovania
Providing the standard services in area of gas storage, POZAGAS
plynu je POZAGAS atraktívny najmä pre:
becomes attractive mainly for:
Obchodníkov v CEGH (Stredoeurópsky plynárenský uzol
Traders in CEGH (Central European Gas Hub in Baumgarten):
v Baumgartene):
→ competitive trading flexibility tool
→Konkurencieschopný nástroj flexibility obchodovania
(direct connection of UGS POZAGAS to European gas market)
(priame prepojenie zásobníka POZAGAS na európsky trh
Gas suppliers and shippers in Slovakia and Czech
s plynom)
republic:
Dodávateľov a shipperov plynu na Slovensku
→ commodity purchase price optimization on gas markets
a V Česku:
at CEGH Baumgarten
→ Optimalizácia nákupnej ceny plynu na spotových trhoch v CEGH
→ flexibility of physical gas supplies
→ Flexibilita fyzických dodávok plynu
(seasonal and daily balancing)
(sezónne a denné vyvažovanie)
→ variable entry/exit points
→ Variabilita vstupno-výstupných bodov
→ transportation costs optimization
→ Optimalizácia nákladov na prepravu plynu
→ security of supply standard ensuring
→ Zabezpečenie štandardov bezpečnosti dodávok plynu
Gas suppliers in Austria:
Dodávateľov plynu v Rakúsku:
→ competitive storage
→ Konkurencieschopné uskladňovanie
(direct connection of UGS POZAGAS to Austrian gas market)
(priame prepojenie zásobníka POZAGAS na rakúsky trh
→ flexibility of physical gas supplies
s plynom)
(seasonal and daily balancing)
→ Flexibilita fyzických dodávok plynu
(sezónne a denné vyvažovanie)
POZAGAS a.s.
e-mail: [email protected]
Malé námestie 1 • 901 01 Malacky
Tel.: +421 34 772 5939
Slovenská republika
Fax: +421 34 772 2406
Slovak Energy Annual 2011
71
Slovenská asociácia petrolejárskeho
priemyslu a obchodu
Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) je
kapitálu a pracovnej sily, musí plniť aj úlohy spojené s koordináciou
záujmovým združením právnických osôb – obchodných spoločností čin-
legislatívnych a iných aktivít tak, aby smerovali k spoločnej európskej
ných v oblasti olejárskeho a ropného priemyslu, založená roku 1994. Jej
prosperite odvetvia a predchádzalo sa umelým administratívnym ne-
cieľom je ochrana a vzájomná podpora pri presadzovaní všeobecných
rovnováham trhu, a tým deformáciám konkurencieschopnosti jednot-
etických a hospodárskych záujmov členov na úseku ťažby, nákupu, tran-
livých európskych regiónov a krajín.
sportu a spracovania ropy, pri nákupe, transporte a odbyte ropných výrobkov vrátane ich marketingu a prezentácie.
Členovia SAPPO
Členské spoločnosti SAPPO predali vlani v sieti svojich 508 čerpacích
ENI Slovensko, spol. s r.o.
staníc súhrne temer 1,59 miliardy motorových palív, čo predstavuje na
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
celkovom predaji pohonných hmôt v rámci všetkých čerpacích staníc na
Tel.: 02/5070 0418, www.agip.eni.it
území SR vyše 80 %. Členovia SAPPO sa aj v minulom roku rozhodujúcou mierou podieľali na objeme odvedených spotrebných daní z mine-
LUKOIL Slovakia, s.r.o.
rálnych olejov do štátneho rozpočtu SR. Do štátneho rozpočtu odviedli
Slovnaftská cesta 10, 821 04 Bratislava
v roku 2010 približne 830 miliónov EUR, čo na celoštátnom výbere (vyše
Tel.: 02/5810 4080, www.lukoil.com
1 miliardy EUR) predstavovalo zhruba 81 %.
V uplynulom období došlo ku kvalitatívnemu posunu pri zabezpečovaní
JURKI – HAYTON, s.r.o.
širokej palety úloh asociácie. SAPPO zintenzívnilo svoju účasť pri prípra-
Prístavná 2, 821 09 Bratislava
ve legislatívnych zmien, tak na úrovni pracovných skupín na jednotlivých
Tel.: 02/5828 0011, www.jurki.sk
ministerstvách, ako aj priamo v legislatívnom procese vo výboroch Národnej rady SR. Rovnako aj pri napĺňaní legislatívneho plánu vlády.
MOL Slovensko, s.r.o.
Najväčšiu pozornosť asociácia upriamila na Zákon o spotrebnej dani
Vlčie hrdlo 1, P.O.BOX 34, 824 12 Bratislava
z minerálneho oleja, Nariadenie vlády SR o minimálnom množstve biopa-
Tel.: 02/5859 7245, www.mol.hu
lív v pohonných látkach, realizáciu generálneho zákona o zavedení euro
a s tým spojenou novelou Zákona o registračných pokladniach, tvorbu
OMV Slovensko, s.r.o.
Vyhlášky MŽP SR o kvalite palív, Vyhlášku č. 96/2004, ktorou sa ustano-
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
vujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní hor-
Tel.: 02/687 20 500, www.omv.sk
ľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych
tukov a olejov, a s tým spojenú nutnosť budovania havarijných nádrží.
SHELL Slovakia, s.r.o.
V tomto smere sa v roku 2010 podarilo prispieť analýzami a odporú-
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
čaniami k výraznému zníženiu spotrebnej dane na naftu, čo prispelo
Tel.: 02/5824 5110, www.shell.sk
k zvýšeniu konkurencieschopnosti našich čerpacích staníc pri predaji
pohonných hmôt voči okolitým krajinám, čo v konečnom dôsledku zna-
SLOVNAFT, a.s.
menalo zvýšený predaj nafty v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.
Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava
Aktívny prínos SAPPO možno hodnotiť aj pri nábehu elektronického
Tel.: 02/5859 7606, www.slovnaft.sk
mýta. Prostredníctvom aktívnej komunikácie s Ministerstvom dopravy,
Národnou diaľničnou spoločnosťou a spoločnosťou SkyToll bola pre-
Tesco Stores SR, a.s.
sadená akceptácia palivových kariet členských spoločností pri platení
Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10
elektronického mýta, keď pôvodne v zákone bola predpokladaná platba
Tel.: +420 272 087 548, www.itesco.cz, www.itesco.sk
len prostredníctvom bankových kariet.
V najbližšom období sa asociácia chce sústrediť na prehĺbenie proaktív-
UNIPETROL SLOVENSKO, s.r.o.
neho prístupu v hľadaní spoločných záujmov členských spoločností a ich
Panónska cesta 7, 850 00 Bratislava
presadzovaní. Rovnako SAPPO cíti významnú úlohu v obhájení pozície
Tel.: 02/ 321 53 660, www.uniraf.cz
odvetvia ako jedného zo základných článkov pokrývania energetických
potrieb Slovenska aj v širších európskych súvislostiach. Zároveň ako jed-
Pridružení členovia SAPPO:
ni z najväčších zamestnávateľov, si chcú členovia asociácie plniť svoje
• 1. SPS, a.s.
úlohy v hľadaní spoločenského dialógu o sociálnej budúcnosti Slovenska.
• EURO-VAT, spol. s.r.o.
Ako jednu z priorít vidí SAPPO zintenzívnenie spolupráce s partnerský-
• LAMPOGAS.sk, s.r.o.
mi asociáciami v okolitých krajinách. Keďže členské spoločnosti pôso-
• Mogul Slovakia, s.r.o.
bí na otvorenom európskom trhu s voľným pohybom tovaru, služieb,
• OIL Slovakia, s.r.o.
72
Slovak Energy Annual 2011
Tepelná
energetika
Pomôže teplárom
privatizácia?
Ing. Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla
Do polovice budúceho roka čaká teplárenský biznis privatizácia šiestich
v odpisoch, a teda aj v jednotkovej cene tepla bez rozdielu,
štátnych plynární. V súčasnosti Fond národného majetku vyberá priva-
či to bude financovať štát alebo súkromný investor. Tieto
tizačného poradcu. Teplárne čakajú zaujímavého majiteľa a peniaze na
investície sú natoľko veľké, že nie je možné ich financovať
modernizáciu, záujemcovia prístup na teplárenský trh a nemalé zisky.
z vlastných zdrojov, ale z úverov, a to je ďalšia otázka, „kto
Je štát zlý hospodár, keď si nevie ustrážiť hospodárenie v teplárňach?
aké lacné“ úvery zabezpečí. Súčasný „cash-flow“ teplární
Bude mať privatizácia vplyv na ceny energií? Kam vlastne smeruje
neumožňuje si vziať takéto veľké finančné úvery, a preto je
teplárenstvo na Slovensku? Hovoríme s Ing. Miroslavom Obšivaným,
nutný vstup súkromného kapitálu.
predsedom predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla.
Ešte v júli zdražel plyn na výrobu tepla takmer o 10
Momentálne je zrejme najhorúcejšou témou v tepláren-
percent. Na koncových cenách tepla sa zmena podľa
stve privatizácia teplární. Slovenskému zväzu výrobcov
vás prejavila zhruba 6-percentným priemerným ná-
tepla (SZVT) sa predaj teplárenských spoločností v Bra-
rastom, pretože plyn tvorí asi 70 percent koncovej
tislave, Trnave, Žiline, Martine, vo Zvolene a v Košiciach
ceny tepla. Plynári v poslednej dobe často navrhujú
pozdáva. Prečo je podľa vás privatizácia nutná a čo
zvyšovanie cien plynu, odrazí sa to automaticky aj na
dokáže či naopak nedokáže v dnešnej situácii vyriešiť?
cenách za teplo? Aký predpokladáte vývoj v danej ob-
V akom stave sa nachádzajú menované teplárenské fir-
lasti – v najbližších šiestich mesiacoch?
my? Prepokladáte, že o privatizáciu budú mať záujem naj-
Na Slovensku v súčasnej dobe približne 80 percent výrobcov
mä naše spoločnosti, alebo skôr zahraničné?
tepla používa úplne alebo čiastočne zemný plyn. Jeho cena
Súčasná situácia v štátnych teplárňach podľa dostupných
v plnom rozsahu vstupuje ako oprávnený náklad do varia-
informácii nie je optimálna. Podľa mojich dlhoročných
bilnej časti ceny tepla a vplýva cca 2/3 – tinami na celkovú
skúseností v teplárenstve je potrebná zmena vlastníka,
cenu tepla – teda veľmi výrazne. Cenu plynu pre výrobu tep-
ktorý dokáže racionálnejšie a perspektívnejšie viesť takéto
la stanovuje regulátor (ÚRSO) a zatiaľ, podľa jeho vyjadrení
veľké tepelné zdroje. Bude potrebná efektívna reštruktu-
do konca roka 2011 nedôjde k zvýšeniu ceny plynu pre tep-
ralizácia celých spoločností, čo nie je jednoduchý proces
lárov, teda ceny tepla by sa už nemali meniť. Otázny je rok
a hlavne treba vylúčiť negatívne politické vplyvy. Výroba
2012, kde dnes ešte nevieme s akými návrhmi dodávatelia
a dodávka tepla je technicko-ekonomickou záležitosťou
plynu prídu na ÚRSO pre rok 2012.
a nie politikou. Vychádzajúc z prvej, nedokončenej privatizácie, bude o privatizáciu záujem najmä zo strany finančných
Údajne nie je možné vyčísliť, o koľko zdražie teplo
skupín, zahraničných strategických energetických investo-
v jednotlivých mestách po privatizácii teplární. Všetko
rov, ktorí už na Slovensku pôsobia, ale i domáci kapitál. Tu
bude záležať od šikovnosti nového manažmentu – za
treba upozorniť na to, aby sa predišlo získaniu teplární pre
aké peniaze dokáže potrebné zariadenie nakúpiť. Pla-
špekulatívne skupiny, ktoré v tom uvidia iba „biznis“ a nie
tí v tomto prípade, že štát nie je dobrým hospodárom,
dlhodobý technický rozvoj. Toto bude však už úlohou pri-
rovnako i súčasné nominácie na štátnych manažérov
vatizačného poradcu, ktorý bude pripravovať privatizačné
týchto firiem a súkromné hospodárenie to vyrieši?
podmienky (v súčasnej dobe sa vyberá ...).
Nedá sa povedať jednoznačne, že štát je zlý hospodár, ale
politické zasahovanie do činnosti teplární nie je dobré. Vý-
Cena tepla v šiestich teplárňach, ktoré sa vláda chys-
roba tepla a investície v tejto oblasti sú dlhoročné (nedá sa
tá privatizovať, podľa odborníkov stúpne. Dôvodom
každých 5 rokov meniť spôsob výroby tepla ...), ale napríklad
však nebude prípadný predaj súkromnému vlastníkovi,
výmena riadiacich orgánov v teplárňach každé štyri roky
ale technický stav teplární a nevyhnutné investície.
po voľbách nie je správny smer. Každé nové vedenie má iné
Prečo ich nie je možné vykryť zo súčasných zdrojov
predstavy o smerovaní rozvoja teplárne, často udávané po-
teplární?
litickými stranami, a to nie je dobré. Vstupom seriózneho
Treba zásadne povedať, že privatizáciou cena tepla nestúpne.
kapitálu, odborníka v tejto oblasti práve, prinesie optimali-
Ceny reguluje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)
záciu organizačnej štruktúry (aj keď to bude bolieť...), zavedú
pre všetkých výrobcov tepla, bez rozdielu vlastníckych vzťa-
sa jasné pravidlá výberových konaní na dodávateľov tech-
hov. Čo však bude mať vplyv na cenu tepla v terajších štát-
nológií, optimalizuje sa prevádzkový systém, atď. a keďže
nych teplárňach je realizácia nevyhnutných ekologických
pôjde o peniaze súkromného kapitálu, ten ich bude určite
opatrení v súlade s príslušnými smernicami EÚ, ktoré tre-
efektívne vynakladať. Mám vlastnú skúsenosť z práce pre
ba realizovať do roku 2016. Tieto investície sa plne prejavia
zahraničného strategického investora vo viacerých mestách
74
Slovak Energy Annual 2011
a viem ako musíme znižovať náklady našich teplárenských
spoločností. Zníženie vlastných nákladov v teplárňach (fixov) bude pozitívne eliminovať na druhej strane zvýšenie
odpisov – nutných investícií, a tak cena tepla nebude určite
rásť tak dramaticky ako sa niekedy účelovo prezentuje.
Vládny kabinet odobril predaj teplární zároveň s ga–
ranciou účasti zástupcov mesta v dozornej rade
spoločnosti a s možnosťou zvolávania valných zhromaždení. Okrem výnosu z predaja vstup súkromného
investora umožní dosiahnuť udržanie čo najvyššieho
podielu centrálneho zásobovania teplom. Podporu
centrálneho zásobovania ste v minulosti navrhovali
aj vy za Slovenský zväz výrobcov tepla v spolupráci so
štátom – na čo by ste v tejto súvislosti chceli upozorniť? Podarilo sa presadiť niečo z vašich zámerov?
Spolupráca mesta a vlastníka teplárne je mimoriadne dôležitá, pretože sa jedná o poskytovanie dôležitej služby – dodávky tepla pre občanov mesta. Mestá majú dnes schválené
tepelné koncepcie rozvoja CZT (centrálneho zásobovania
teplom) a tieto sú súčasťou územného plánu mesta, a teda
že Slovensko tento svetový trend zastaví ... Takže, ak sa v ná-
záväzné aj pre vlastníka teplárne. Mestá v týchto koncep-
raste cien energií na Slovensku prejavuje celosvetové zvyšo-
ciách schválili aj rozvoj zásobovania teplom a teda bude ho
vanie, tak tomu sa neubránime. Môžeme však veľmi úspešne
potrebné aj zo strany nového vlastníka teplárne realizovať.
tento nárast eliminovať, a to efektívnou spotrebou energií.
Platby za dodávku tepla patria u občanov medzi najvýraz-
Napríklad pri teple je v prvom rade dôležité zatepľovanie
nejšie položky a je preto dobré, že mesto bude mať prístup
objektov s úsporou až 40 percent nákladov. Toto sú smery,
k jednotlivým nákladom v cene tepla, čo určite splní zámer
ktorými musíme ísť.
kontrolnej funkcie mesta. Na druhej strane však štát si musí
uvedomiť, že predaj 95 % podielu prinesie aj menší príjem do
štátneho rozpočtu.
Zatiaľ sa hovorí o šiestich možných sprivatizovaných
teplárňach, čo sa však stane s ďalšími teplárňami? Aká
je v nich situácia a aké problémy ich momentálne zaťa-
Teplárne musia aj v súčasnej situácii splácať doteraj-
žujú najviac? Kde vidíte možnosti ďalšieho smerovania
šie pôžičky a zrejme im pribudnú ďalšie, pretože tre-
teplárenstva?
ba opraviť potrubia a na príkaz Európskej únie znížiť
Hovorí sa o 6-tich štátnych teplárňach, o ich privatizácii,
zaťaženie krajiny škodlivými splodinami. Zahraničný
o zrušení kontroly štátu, ale musíme si uvedomiť, že všetky
investor samozrejme očakáva vrátenie svojich inves-
ostatné teplárenské zariadenia, kotolne a podobne, už majú
tícií. Preto je na mieste otázka, či zvýši ceny tepla a tak
iného vlastníka ako štát. Sú to mestá a obce, zmiešané vlast-
predaj teplární v konečnom dôsledku zaplatia spot-
níctvo miest a strategického investora alebo už len privátny
rebitelia? Mnohí odporcovia zdražovania poukazujú
sektor. Tieto tepelné hospodárstva fungujú. Pre všetkých
napríklad na plynárov, ktorí žiadajú zvýšiť ceny tepla
platia rovnaké regulačné podmienky. Hlavne mestá a obce,
dvakrát ročne, v priemere od 8 do 21 percent, aby si vy-
ktoré ešte vlastnia tepelné hospodárstvo, stoja v súčasnej
kryli nákupné straty ...
hospodárskej kríze a nedostatku finančných zdrojov pred
Nové investície do tepelných hospodárstiev zvýšia jednot-
rozhodnutiami ako ďalej ... Či si tepelné hospodárstvo pone-
kovú cenu tepla, a je to ako pri iných tovaroch a službách,
chať pod úplnou kontrolou ale aj potrebu finančných zdro-
čiže investície sa prejavia v cene. Čo sa týka všeobecného
jov na modernizáciu, alebo ich úplne alebo čiastočne predať,
porovnania s rastúcimi cenami plynu, tak k tomu treba
získať zdroje do mestskej pokladne a preniesť zodpovednosť
pristupovať vyslovene odborne a nie politicky. Všeobecne
na nového vlastníka alebo si so strategickým partnerom za-
môžeme konštatovať celosvetový nárast cien energií, stúpa
ložiť novú spoločnosť.
cena ropy, olejov, elektriny a podobne. Nemôžeme si myslieť,
Slovak Energy Annual 2011
75
Slovenský zväz výrobcov tepla
Združenie vzniklo v novembri roku 1998 z iniciatívy stredoslo-
Systém CZT je jedným z pilierov energetickej bezpečnosti SR
venských spoločností Martico, s.r.o. Martin, Bytterm, a.s. Žilina,
a dokáže poskytnúť svojim odberateľom trvalo udržateľnú,
Termex, s.r.o. Veľký Krtíš, 1. banskobystrická energetická spoloč-
hospodárnu, bezpečnú, ekologickú a komfortnú dodávku tepla
nosť, a.s. Banská Bystrica a MPBH spol. s r.o. Zvolen. Združenie
s vysokou mierou spoľahlivosti. Odberateľ tepla z CZT nevie, čo
bolo oficiálne zaregistrované na Krajskom úrade v Banskej Bys-
je zima v dome, nemá starosti s revíziami, servisom, či oprava-
trici pod názvom „Slovenský zväz výrobcov tepla“ 11. novembra
mi. Systém je nastavený tak, aby rešpektoval všetky potreby
1998. V čase nášho vzniku sme pochopili, že len spoločne doká-
a hlavne pohodlie zákazníka. Vybudovaniu infraštruktúry CZT na
žeme byť múdrejší, skúsenejší a prieraznejší. Taktiež nám bolo
Slovensku predchádzali nemalé investície, ktoré Slovensku v sú-
jasné, že si dokážeme navzájom po odbornej stránke veľa dať
časnosti umožňuje využívať výhody CZT. Slovensko má systém
a jeden od druhého sa učiť. Dnes zväz združuje 87 členov.
CZT na svetovej úrovni, a preto je dôležité túto infraštruktúru
chrániť, zdokonaľovať a rozširovať.
Naša vízia a poslanie
Poslaním Slovenského zväzu výrobcov tepla je aktívne a inicia-
Tepelná energetika patrí k významným oblastiam národného
tívne hájiť záujmy svojich členov a efektívne presadzovať rozvoj
hospodárstva na Slovensku. Veľká časť domácností na Slovensku
a hlavne podporu centrálneho zásobovania teplom na Slovensku
je zásobovaná teplom prostredníctvom systému centrálneho zá-
a využívať možnosti obnoviteľných zdrojov v systémoch CZT, kde
sobovania teplom (CZT).
je ich využiteľnosť najefektívnejšia.
Svetová energetická agentúra konštatuje, že CZT má značný potenciál na udržateľný rozvoj tepelnej energetiky v strednej Euró-
Predmet činnosť zväzu všeobecne
pe z hľadiska úspor energie, podpory energetickej bezpečnosti,
→ochraňovať a podporovať oprávnené záujmy pri výrobe a pre-
ekonomického rozvoja a odporúča štátom strednej Európy udržiavať, podporovať a rozvíjať CZT, ktoré má podľa štúdie vysokú
hodnotu existujúcej infraštruktúry.
daji tepla a teplej úžitkovej vody na vnútornom trhu
→vytvárať kontakty a priaznivé podmienky pre rozvoj partnerských podnikateľských vzťahov a aktivít na vnútornom
Ekologická a efektívna energia
pre mestá, obce a ich obyvateľov
Spoločnosti Skupiny STEFE SK zabezpečujú komplexné služby v oblasti výroby
a dodávky tepla predovšetkým pre komunálnu sféru.
Efektívnu a ekologickú výrobu a dodávku tepla a elektrickej energie zabezpečujú
zmysluplnou kombináciou obnoviteľných a tradičných zdrojov energie. Obyvateľom
tak prinášajú stabilizáciu cien tepla a regiónu využitie lokálnych surovín
a miestnej pracovnej sily.
STEFE SK, a.s., Europa Business Center, Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica | www.teplovmeste.sk
76
Slovak Energy Annual 2011
a zahraničnom trhu, zastupovať členov na rokovaniach s inými
NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.,
zväzmi a združeniami zastupujúcimi najmä spotrebiteľov tepla
Janka Kráľa 122, 94901 Nitra
a teplej úžitkovej vody
Ing. Rudolf Pradla, člen predstavenstva
→odporúčať progresívne technické riešenia pri výrobe a rozvode
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a. s., Priemyselná 12,
tepla v záujme optimalizácie ekologických parametrov výroby
965 63 Žiar nad Hronom
tepla, úspornosti a efektívnosti výroby a rozvodu tepla
Ing. Alena Mašlániová, členka predstavenstva
→vypracovávať analýzy a prehľady o trhu a nových trendoch
TESS Trenčín, a.s., 911 01 Trenčín
pri výrobe tepla a teplej úžitkovej vody na Slovenku i vo svete
Ing. Vojtech Červenka, člen predstavenstva
a tieto vhodne využívať najmä pri koordinácií výrobných a pod-
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
nikateľských aktivít členov
Ing. Natália Banduričová, členka predstavenstva
→spolupracovať s príslušnými štátnymi orgánmi, najmä Úradom
SPRAVBYTKOMFORT, a. s., Volgogradská 88, 080 98 Prešov
pre reguláciu sieťových odvetví, Ministerstvom financií SR,
Ing. Juraj Mydliar , člen predstavenstva
Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom práce a soc.
Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava
vecí, Slovenskou energetickou inšpekciou, ako i v komisiách
Ing. Ľubomír Krajčovič, člen predstavenstva
NR SR pri tvorbe a novelizácii právnych predpisov upravujúcich
TT Komfort s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava
alebo sa dotýkajúcich problematiky výroby, distribúcie a pre-
Ing. Peter Schwartz, člen predstavenstva
daja tepla a teplej úžitkovej vody
Ing. Roland Tóth, člen predstavenstva
→sprostredkovávať pre členov možnosť získavať skúsenosti
Tepláreň, a.s., Považská Bystrica
o nových trendoch pri výrobe a distribúcii tepla v zahraničí
→organizovať odborné aktivity – semináre, konzultácie, poradenstvo, expozície na tuzemských a zahraničných výstavách
→organizovať a zabezpečovať systém vzájomných informácií
Dozorná rada SZVT
Ing. Ladislav Balga, predseda dozornej rady
STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca
v otázkach spoločného záujmu členov, výmenu skúseností
Ing. Pavol Hužvár, podpredseda dozornej rady
a poznatkov s inými organizáciami, združeniami a zväzmi
SABYT, s.r.o., Mieru 8, 083 01 Sabinov
→spolupracovať pri vzdelávaní a príprave energetických špecia-
JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD, členka dozornej rady
BYTOVÝ PODNIK PIEŠŤANY, s.r.o., Školská 19, 921 01 Piešťany
listov
Orgány Slovenského zväzu výrobcov tepla
Výkonný sekretariát
Predstavenstvo SZVT
Ing. Zuzana Klčová, výkonná riaditeľka
Ing. Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva
Jana Axmanová, administratívna pracovníčka
STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Jozef Krázel, podpredseda predstavenstva
Slovenský zväz výrobcov tepla • Unionka 54 • 960 01 Zvolen • www.szvt.sk
Tel.: +421 45 5320 765 • 0918 423 285 • fax: +421 45 5320 767 • e-mail: [email protected]
TT-KOMFORT – dcérska spoločnosť Mesta Trnava a Energiecomfort
GmbH Viedeň, rakúskeho lídra v energetike a správe budov
→Široké portfólio služieb v oblasti energetického a objektového manažmentu
→Spoľahlivá dlhodobo zaručená dodávka tepla
→Kompletná hospodárska a technická správa objektov, budov
a zariadení všetkých typov
→Rozsiahle skúsenosti s celkovou obnovou objektov
→Čistenie a zimná údržba komunikácií
→Všetky informácie na jednom mieste v modernom zákazníckom centre
Františkánska 16 • 917 32 Trnava • Tel.: +421 33 32 36 522 • Fax: +421 33 32 36 555 • E-mail: [email protected] • www.tt-komfort.sk
Slovak Energy Annual 2011
77
Obnoviteľné
zdroje
Obnoviteľné zdroje energie
Ing. Juraj Novák, Ministerstvo hospodárstva SR
Podpora výroby elektriny z OZE
na krytie strát v distribučnej sústave, tak prevádzkovateľ
Podporu výroby elektriny z OZE rieši zákon č. 309/2009 Z. z.
distribučnej sústavy má právo predať túto elektrinu tretej
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
strane za trhovú cenu.
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých
Filozofia výkupu elektriny na krytie strát je v rámci člen-
zákonov (ďalej len „Zákon o podpore OZE“). Týmto zákonom
ských štátov EÚ neštandardná. Ide o uloženie povinnosti
sa vytvorila garancia výkupných cien elektriny
účastníkovi trhu, ktorý je regulovaným subjektom a ktorý
na 15 rokov, ktorá reálne vytvorila záujem o investovanie
nemôže obchodovať s elektrinou, okrem vyššie uvedenej
do tejto oblasti.
výnimky pre povinne odobratú elektrinu. Takýto prístup
V Zákone o podpore OZE sa aj s ohľadom na predchádzajú-
Zákon o podpore OZE nastavil najmä z dôvodu skúseností
cu podporu OZE prijal systém podpory prostredníctvom
z predchádzajúcich rokov, avšak v súčasnosti je potrebné
výkupných cien. Tento systém podpory je považovaný
nielen z dôvodu veľkosti objemu odobranej elektriny na
investormi za výhodný z dôvodu garancie návratnosti in-
krytie strát tento prístup zmeniť.
vestície. Takýto systém podpory umožňuje vo všeobecnosti
Preto sa navrhuje centralizácia záväzkov vznikajúca
vláde alebo regulačnému úradu daného štátu, v prípade
s podporou elektriny z OZE a vysoko účinnej kombinovanej
Slovenskej republiky URSO, na základe výšky stanovených
výroby, čo znamená, že zodpovednosť za výkup a súvisia-
cien, a teda doby návratnosti investície, preferovať určité
ca administrácia by sa sústredila na jeden subjekt. Tento
rozvojové zámery v OZE.
subjekt by predával elektrinu vykúpenú od výrobcov elek-
Pre výrobcu elektriny z OZE sa vytvorili podmienky na
triny na voľnom trhu. Uvedené riešenie zvyšuje likviditu
odber elektriny za cenu elektriny na straty a na doplatok,
trhu s elektrinou. Centralizácia navyše umožní nákladovú
ktorý predstavuje rozdiel medzi cenou elektriny a cenou
optimalizáciu zodpovednosti za odchýlku v rámci úze-
elektriny na straty. Výrobca elektriny má ďalej právo na
mia Slovenska, čo prinesie nižšie náklady ako nákladový
prednostné pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do
suboptimálny systém troch regionálnych distribučných
distribučnej sústavy, prednostný prístup do distribučnej
spoločností.
sústavy, prednostný prenos, distribúciu a dodávku elektriny bez ohľadu na výkon zariadenia.
Zavedenie aukcií
Najvýznamnejšia podpora je podpora doplatkom, ktorá sa
Vysoký záujem investorov o výstavbu zdrojov na využitie
vzťahuje na všetku elektrinu vyrobenú z OZE v zariadení
veternej a slnečnej energie, teda zdrojov, ktoré sa vyzna-
s celkovým inštalovaným výkonom do 10 MW, resp. 15 MW
čujú fluktuáciou výroby, môže pri realizácii zámerov bez
u veterných elektrární. Pri zariadeniach s vyšším celkovým
primeranej regulácie spôsobiť problémy v elektrizačnej
inštalovaným výkonom sa podporuje len elektrina zodpo-
sústave. Preto sa navrhuje opatrenie, pri ktorom sa určí po-
vedajúca určitému pomernému množstvu celkovej vyrobe-
žadovaný inštalovaný výkon na dané obdobie a investori sa
nej elektriny. Pri zariadeniach využívajúce slnečnú ener-
budú uchádzať o výstavbu veterných parkov. Výber projek-
giu, ktoré boli uvedené do prevádzky po 1. apríli 2011, resp.
tov bude fungovať na princípe reverznej aukcie.
podľa ustanovených podmienok po 1. júli 2011, sa podpora
Reverzná aukcia predstavuje model s dynamickým klesajú-
doplatkom vzťahuje na zariadenie s inštalovaným výko-
cim oceňovaním s orientáciou na kupujúceho. Na začiatku
nom do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii
aukcie je stanovená dĺžka trvania aukcie s maximálnou
alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou
cenou, ktorú je kupujúci ochotný zaplatiť za obstaranie.
pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľnosti.
Vyhlasovateľ aukcie určí maximálnu inštalovanú kapacitu
pre daný rok pre zdroje s fluktuáciou výroby tak, aby bola
Očakávaná zmena vo výkupe elektriny na krytie strát
v zhode s očakávanými príspevkami výroby, ktoré sú uvede-
Všetky zariadenia, ktoré vyrábajú elektrinu z OZE a sú
né v Národnom akčnom pláne pre energiu z OZE (NAP OZE).
pripojené do distribučnej sústavy, v prípade, že spĺňajú
Investori podávajú svoje ponuky na výstavbu elektrární,
podmienky platnej legislatívy v oblasti OZE, majú zabezpe-
pričom vedia, že budú uspokojení tí, ktorí podajú najnižšie
čený výkup elektriny. Povinnosť odberu je uložená prevádz-
požadované výkupné ceny elektriny. To znamená, že počas
kovateľom distribučných sústav, ktorí sú povinní odoberať
aukcie je vytváraný tlak na minimalizáciu výkupnej ceny.
všetku elektrinu vyrobenú z OZE na pokrývanie svojich
Vyhlasovateľom aukcie bude jeden z nasledujúcich sub-
strát. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený
jektov: Ministerstvo hospodárstva SR alebo organizátor
využívať odobratú elektrinu iba na krytie strát. Ak okamži-
krátkodobého trhu s elektrinou. Aukčné množstvo inštalo-
tý výkon odobranej elektriny presiahne množstvo potrebné
vanej kapacity bude známe dopredu a určí ho Ministerstvo
80
Slovak Energy Annual 2011
hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou
cieľa pre oblasť OZE vyplývajúceho zo Smernice č. 2009/28/
prenosovou sústavou, a. s. tak, aby boli naplnené ciele NAP
ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
OZE a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania elektrizač-
energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc
nej sústavy.
2001/77/ES a 2003/30/ES.
Systém reverznej aukcie môže byť zavedený aj pri prenájme
Súhrn troch sektorových cieľov, teda cieľov pre podiel OZE
striech verejných budov pre výrobu elektriny zo slnečnej
vo výrobe tepla, elektriny a OZE v doprave, prepočítaný do
energie. Týmto by sa napĺňala požiadavka smernice o OZE
očakávaného objemu energie zodpovedá cieľu Slovenska na
o tom, že nové verejné budovy a existujúce verejné budovy,
rok 2020. Okrem toho musí byť cieľ v oblasti dopravy musí
ktoré sú predmetom rozsiahlej renovácie, na národnej,
predstavovať aspoň 10 %. Pri OZE v doprave sa z dôvodu ná-
regionálnej a miestnej úrovni by plnili úlohu vzorov. Je
stupu druhej generácie biopalív a elektromobilov uvažuje
možné okrem iného povoliť, aby sa táto povinnosť splnila
s významnejším nárastom OZE až po roku 2017.
dodržaním noriem pre budovy s nulovou energiou alebo
Podstatnejší dôraz v NAP OZE sa kladie na výrobu tepla
stanovením toho, že strechy verejných budov alebo zmie-
z OZE, kde sa zvyšuje podiel zo 7 % v roku 2010 na cca 15 %
šaných súkromno-verejných budov budú využívať tretie
v roku 2020. Podiel elektriny z OZE vzrastá nižším tempom
strany pre zariadenia na výrobu energie z OZE.
a z odhadovanej úrovne 19,1 % v roku 2010 sa dostane na
úroveň 24 % v roku 2020.
Záver
Záväzný cieľ vo výške 14 Slovensko dosiahne aj po zavedení
Slovenská republika schválením Zákona o podpore OZE
vyššie navrhovaných opatrení, pričom je možné očakávať
vytvorila podmienky na zvyšovanie podielu elektriny
menší tlak na nárast ceny elektriny v budúcich rokoch.
z OZE na celkovej spotrebe elektriny. NAP OZE predpokladá,
Dosiahnutiu cieľa pomôžu najmä opatrenia uvedené v NAP
že tento podiel vzrastie z 19 % v roku 2010 na 24 % v roku
OZE, ktoré sa týkajú podpory biomasy a biopalív.
2020. Takýto nárast je dostatočný na plnenie záväzného
Graf č. 1 : Vývoj podielu energie z OZE v jednotlivých sektoroch
Zdroj: MH SR
Podiel energie z OZE na spotrebe
%
30
25
20
15
10
5
O
201O
2011
Teplo z OZE
Slovak Energy Annual 2011
2012
2013
Elektrina z OZE
2014
2015
2016
OZE v doprave
2017
2018
2019
2020
rok
year
Podiel na hrubej konečnej spotrebe
81
Elektromobilita v cezhraničnej spolupráci
medzi Viedňou a Bratislavou
Mgr. Pavol Ballon, Projektový manažér pre VIBRATe, Západoslovenská energetika, a.s.
Koncepcia elektromobility sa v súčasnosti dostáva do popredia
Generálny riaditeľ Západoslovenskej energetiky, a.s.,
najmä v súvislosti s energetickou stabilitou a sebestačnosťou
Stefan Seipl symbolicky odovzdal 20. júla kľúče od elektromobilu
Európskej únie, spojenou s ochranou životného prostredia.
Milanovi Ftáčnikovi, primátorovi hlavného mesta Bratislava.
Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), preto v spolupráci
s rakúskymi partnermi zareagovala na grant Európskej komisie
s jej výstavbou. Zamerali sme sa na určenie vhodných lokalít pre
a pripravila projekt VIBRATe. Je to prvý cezhraničný projekt
umiestnenie pilotných staníc na území Bratislavy. Miesta boli
zameraný na vybudovanie siete nabíjacích staníc pre elektro-
vybrané na základe požiadaviek, aby čo možno najviac vyhovovali
mobilitu v strednej Európe. Medzi Bratislavou a Viedňou a na ich
budúcim používateľom. Strategický dokument obsahuje aj plán
území plánujeme vybudovať sieť približne 40 nabíjacích staníc.
výstavby staníc a do budúcnosti ponúka koncept ekologického
Unikátne prepojenie dvoch susedných metropol tak prinesie
spôsobu prepravy s nízkou produkciou emisií. Pre obyvateľov
elektromobilitu na dosah slovenskej verejnosti.
Bratislavy to bude znamenať hlavne zvýšenie kvality ovzdušia.
Projekt slúži aj ako test rôznych riešení infraštruktúry – defino-
Zaujímavé lokality pre umiestnenie nabíjacích staníc predstavujú
vanie parametrov pre dobíjacie stanice, vytipovanie vhodných
hlavne parkoviská v okolí verejných inštitúcií, nákupných centier
lokalít pre ich umiestnenie v rámci Bratislavy a spôsoby účto-
a s výhľadom do budúcnosti aj záchytné parkoviská v okolí Brati-
vania odobranej energie. Hľadajú sa vhodní pilotní používatelia
slavy, ktoré by mali odľahčiť vyťaženosť ciest v Bratislave.
elektromobilov a partneri spolupráce.
Rozvojové projekty ako VIBRATe hrajú v tejto oblasti kľúčovú
V prvých mesiacoch r. 2011 sme sa zaoberali hlavne admini-
úlohu. Pre ďalší rozvoj elektromobility je však potrebná súčin-
stratívnou stránkou projektu a prípravou stratégie pre rozvoj
nosť orgánov štátnej správy, magistrátu mesta Bratislavy a Bra-
elektromobility. V apríli sme zakúpili prvý elektromobil do
tislavského samosprávneho kraja, ktorí tvoria v projekte stra-
firemnej flotily a otvorili prvú nabíjaciu stanicu. Táto stanica je
tegických partnerov. V priebehu júla sme magistrátu odovzdali
primárne určená na interné testovanie elektromobilov, získava-
do používania elektromobil, ktorý bude slúžiť ako sociálny taxík.
nie skúseností od vodičov a následný zber technologických dát.
Mestská polícia dostala k využitiu dva elektroskútre, ktoré by im
Mimo toho sa u nás nabíjali nielen elektrické vozidlá pohybujúce
mali uľahčiť pohyb v meste či na známej korčuliarskej trati popri
sa po území mesta Bratislavy, ale aj vozidlá, ktoré príležitostne
Dunaji. Takto by sme chceli v čo možno najkratšom čase ponúk-
prekročili hranice. Okrem elektromobilov rakúskych partnerov
nuť verejnosti množstvo nových a dostupných riešení, ktoré
sa u nás na dobitie zastavili aj elektromobily z ČR, ktoré sa na
budú prispievať k neustálemu skvalitňovaniu života v mestskom
Slovensku zúčastnili prezentačných akcií a potrebovali si na
prostredí. Po otestovaní a úspešnom zavedení nových riešení
ceste k cieľu doplniť energiu.
a technológií na území Bratislavy ponúkneme skúsenosti aj pre
V priebehu mája sme začali s prípravou štúdie realizovateľnosti
ďalšie mestá nielen na Slovensku.
rozvoja dobíjacej infraštruktúry pre elektromobily spojenej
82
Slovak Energy Annual 2011
Ekologické spojenie
regiónu.
www.emobility-vibrate.eu
Slovak Energy Annual 2011
EUROPEAN UNION
European Regional
Development
83 Fund
Životné prostredie máme len jedno
Ing. Štefan Molnár, RENEMTECH s.r.o.
Vaša spoločnosť sa od svojho vzniku zameriava na do-
sa nám podarilo znížiť záťaž na životné prostredie v relácii
dávku technológií v oblasti kvapalných biopalív. Pri
stoviek ton odpadu ročne.
jej zakladaní nepochybne zohrala významnú úlohu
aj Vaša odborná pripravenosť a dlhoročné skúsenos-
Počas svojej kariéry ste priniesli mnohé originálnE
ti. Aká myšlienka stála pri zrode spoločnosti? Podari-
technické riešenia a patenty. Kde čerpáte inšpiráciu
lo sa Vám tieto ciele naplniť?
a najmä energiu na ich realizáciu?
Po získaní titulu strojného inžiniera na strojníckej fakulte
Môj otec bol elektrikárom, vynikal však mimoriadnym
SVŠT som pár rokov pracoval na katedre chemických a
zmyslom aj pre strojárstvo a ostatné remeslá, podával zlep-
potravinárskych strojov a zariadení ako asistent. Už vtedy
šovacie návrhy a aj v domácnosti vytváral nové riešenia.
Od detstva som mu
Ing. Štefan Molnár je riaditeľom spoločnosti RENEMTECH s.r.o., ktorá sa zaoberá vývojom, úpravou a realizáciou
pomáhal a učil sa
technologických celkov na výrobu kvapalných biopalív. V uvedenej oblasti pôsobí už viac ako pätnásť rokov a je autorom
od neho princípy
mnohých patentov a originálnych technických riešení. Minulý rok publikoval v našej Ročenke elektrotechniky a energeti-
kvalitne vykonanej
ky zaujímavý text „Kategorizácia obnoviteľných zdrojov – nástroj na objektivizáciu ich podpory“.
tvorivej práce
a potrebu neustáleho
som sa zaoberal aj výskumom rôznych procesov a zariade-
vzdelávania sa. S takýmto zázemím bolo jednoznačné, že
ní. Poznatky a skúsenosti s výskumom a vývojom nových
v jeho šľapajách budem pokračovať aj ja.
zariadení som plne využil vo svojom podnikaní, keď som
Štartovná čiara bola teda daná, a pridala sa k tomu láska
sa v roku 1995 rozhodol, že sa budem venovať problematike
k vedecko-fantastickej literatúre. Mám na mysli hlavne ve-
pohonných látok z obnoviteľných zdrojov. Na základe tejto
deckosť spojenú s tvorivou fantáziou. Keď čítate takých ve-
myšlienky som bol spoluzakladateľom spoločnosti, ktorá
likánov ako Isaac Asimov, Arthur C. Clarke alebo Stanislav
sa stala v rokoch 1997-2000 jedným z najväčších výrobcov
Lem, ktorí predpovedali výskyt družíc, vesmírne stanice
metylesteru (ľudovo povedané biodízel) v Európe. Vplyvom
a podobné veci v čase, keď o nich vedecká obec ešte ani ne-
nepriaznivých zmien v legislatíve sa pozície výrobcov vý-
snívala, pochopíte, že fantázii sa medze nekladú ani
razne zhoršovali, preto sa od roku 2004 venujem už len vý-
v oblasti technických vied. Keď tieto myšlienkové pocho-
skumu, vývoju a dodávkam technologických uzlov v oblasti
dy spojíte s opatrným konzervativizmom (t.j. dodržaním
výroby pohonných látok z obnoviteľných zdrojov.
základných princípov tvorby zariadení), vznikajú veľmi
Základnou myšlienkou pri zrode našej spoločnosti bola
zaujímavé technologické zariadenia. Ďalší princíp – mini-
tvorba technológií, ktoré na rozdiel od predchodcov svojim
malizácia nepriaznivého vplyvu technických zariadení na
chodom minimálne ohrozujú životné prostredie. Do na-
životné prostredie – mám prevzatý tiež od spomínaných
šich priorít patria technológie, ktoré neprodukujú žiadny
velikánov, násobenú faktom, že som chlapec z dediny, mo-
odpad, alebo technológie, ktoré plnohodnotne recyklujú
mentálne žijem tiež v malej obci. Najväčšiu radosť mi doká-
odpady. Obidva ciele sa mi podarilo naplniť – v súčasnosti
žu spôsobiť rána, keď slnko svieti a budí ma spev vtáctva na
ponúkame takéto technológie najmä v oblasti energetiky.
mojej záhrade, alebo v zime, keď raňajkujem spolu
s mojimi sýkorkami.
Môžete sa prezentovať celým radom zaujímavých
referencií. Ktoré z nich považujete za najvýznamnej-
Pre fungovanie technologicky vyspelých firiem je po-
šie? Ktoré ste považovali za najväčšiu profesionálnu
trebné disponovať odborne pripraveným personálom.
výzvu?
Ako sa pozeráte na kvalitu absolventov našich škôl
Naša spoločnosť má dlhý rad referencíí v Rakúsku, v Ne-
a univerzít?
mecku, v Českej republike aj v Maďarsku a samozrejme aj
V mojom ročníku bolo asi 4-5 % absolventov vysokých škôl.
na Slovensku. Každý nový kontrakt, každá nová odovzdaná
Dnes je to oveľa viac – no neviem, či to nebolo na úkor kvali-
technológia je jedinečná a má svoje čaro. Za podstatné po-
ty absolventov. Na druhej strane je lepšie, keď viac mladých
važujem dodržanie princípov minimalizácie spotreby suro-
ľudí dostane šancu byť vysoko kvalifikovaným dobrým od-
vín, energie a tvorby odpadov. Tento cieľ sa nám v posled-
borníkom. Svet sa nenormálne zrýchlil, absolventi sú často
ných rokoch darí naplniť. Jednou z posledných výziev bola
netrpezliví. Musia si uvedomiť, že odborníkom sa nestávajú
úspešná modernizácie nemeckej technológie odovzdanej
skončením školy, ale postupne, nadobudnutím určitých
len pred troma rokmi, kde sme pre zákazníka dosiahli eu-
skúseností – a to chce čas. Niekedy aj obete, že chvíľu bu-
romiliónové úspory v prevádzkových nákladoch a zároveň
dem robiť robotu, ktorá ma až tak nebaví, alebo nie je tak
84
Slovak Energy Annual 2011
dobre zaplatená. Keď pri tom získajú cenné skúsenosti
Tento rok si pripomínate svoje okrúhle životné
a zvyklosti, majú šancu neskoršie ich zužitkovať na svojom
jubileum. Ako hľadíte na uplynulé roky svojho pod-
pracovisku snov, alebo v podnikaní.
nikateľského a vedeckého života? Aké sú Vaše ďalšie
plány v práci a v súkromí?
V posledných rokoch sa na trhu odohralo mnoho
Podnikám od roku 1988, a som jeden z mála tých, ktorí
turbulentných zmien a pribudli, resp. zanikli mnohí
môžu o sebe tvrdiť, že podnikali vo všetkých režimoch, kto-
hráči. Ako by ste charakterizovali súčasnú situáciu,
ré v druhej polovici 20-ho storočia existovali na Slovensku.
najmä vzhľadom na doznievajúcu finančnú krízu? Aké
Ako podnikateľ som sa naučil prispôsobiť sa zmenám reži-
sú podľa Vás v tomto kontexte perspektívy v oblasti
mov, vládcov ako aj legislatíve. Vo svojom podnikaní som sa
nových technológií pre využívanie obnoviteľných
snažil uplatniť princípy, ktoré boli nezávislé od momentál-
zdrojov energie?
ne existujúcej štruktúry vládnutia – ľudskosť, odbornosť
V poslednom období je vplyv globalizácie trhu badateľný
a seriózny prístup k partnerom. To sú hodnoty nemenné
aj v oblasti energetiky aj v oblasti obnoviteľných zdrojov.
a dlhodobo prinášajú najväčší zisk (nie finančný – vo forme
Okrem priaznivého efektu zvýšenia objemu investícií
podnikateľského a ľudského kreditu).
dochádza aj k nepriaznivým javom. Myslím tým fakt, že
Celý čas som sa venoval aj aktivitám týkajúcich sa uplatne-
sa z trhu stratili odborne zdatní riadiaci pracovníci alebo
nia princípov ochrany životného prostredia a trvalo udrža-
majitelia firiem, a namiesto nich nastupujú finanční ma-
teľného rozvoja. Dlhú dobu som bol predsedom združenia
nažéri a advokáti. Krátkodobo to môže spôsobiť zdanlivo
výrobcov biopalív, momentálne zastávam funkciu podpred-
priaznivý efekt (najmä finančný), no z hľadiska perspek-
sedu SK-BIOM – združenia pre biomasu. Na legislatívu som
tívy fungovania takýchto podnikov si nové vedenie musí
sa snažil pôsobiť ako externý poradca ministra hospodár-
uvedomiť, že bez odborníkov to nejde. Kríza tiež nebola
stva. Pojem trvalo udržateľného rozvoja som v sebe rozšíril
vyvolaná nevhodným správaním sa odborníkov a inžinie-
aj pre oblasť ľudskej spoločnosti, preto som sa aj začal
rov – jednoznačne bola to vyvolaná nevhodným správaním
politicky angažovať.
sa finančníkov.
Nakoľko môj život je úzko spätý s podnikaním, niekedy
Keď je už kríza, jednou z prvých tém, na ktorú sa zabúda
je tým ovplyvnený aj môj súkromný život. Napriek tomu
je životné prostredie a obnoviteľné zdroje. Lenže osobne
sa naďalej chcem intenzívne venovať svojej rodine. Rád
si myslím, že krízy už boli, sú aj budú, občas sa aj vyriešia,
by som v dobrom zdraví videl svojich najbližších, čo sa
ale životné prostredie máme len jedno. Keď ho zbabreme,
nám poslednú dobu až tak nedarí... Chcel by som vidieť
nemáme možnosť to napraviť lepším kurzom meny, alebo
vyrásť svoju vnučku a zabezpečiť jej generácii vo všetkých
konsolidáciou štátneho dlhu. Preto naďalej verím, že
kontextoch kvalitnejší život. Bez nenávratne narušeného
zvíťazí zdravý rozum, a otázky životného prostredia a ob-
životného prostredia a bez nenávratne narušených ľud-
noviteľných zdrojov dosiahnu vysokú prioritu už v blízkej
ských vzťahov.
budúcnosti.
Slovak Energy Annual 2011
85
Energia zo slnka – BPS
Ing. Peter Káčerík, Bioenergetická spoločnosť a.s.
Snaha urobiť si život pohodlnejším sprevádza ľudstvo počas celej jeho existencie. Rovnako nás sprevádza slnko. Snažíme sa využiť jeho energiu
ukrytú v rôznych formách. Je okolo nás všade. Posledné obdobie v našom okolí sa prudko rozrástli fotovoltické elektrárne (FVE). Ich masívna
podpora prebrala podnikateľov a výsledkom je impozantný nárast inštalovaného výkonu blížiaci sa na Slovensku k 500 MW (megawattov).
Slnko ukladá energiu cez fotosyntézu aj do rastlín. Je tu ukrytý
Ak by sme uvažovali len s 500 MW inštalovaného výkonu v BPS,
obrovský potenciál doposiaľ málo využívaný. Cesta je zložitejšia
je tu aj jeden podstatný rozdiel v jeho využití. Zatiaľ čo FVE
než u FVE a podpora slabšia. Nečudo, že ich celkový výkon je
vyrábajú elektrinu v priamej závislosti od počasia a so značnou
len pár megawattov. Aj Bioenergetická spoločnosť pripravuje
fluktuáciou aktuálneho výkonu, u BPS je vysoká miera stabili-
výstavbu BPS, no je to beh na dlhé trate. Skôr, ako sa z rastlín
ty, pretože využívajú energiu slnka uskladnenú v biomase bez
dostane energia do elektrickej siete, je potrebné vynaložiť pod-
ohľadu na aktuálne počasie. Vyrábajú elektrinu na úrovni veľmi
statne väčšiu námahu. Rastliny je potrebné zozbierať, uskladniť,
blízkej maximu, a to po celých 24 hodín po všetky dni roka. FVE
zomlieť, vytvoriť z nich zmes, ktorá chutí baktériám uvoľňujú-
majú svoje obmedzenia vyplývajúce z aktuálneho počasia (ra-
cim z nich bioplyn, bioplyn je potrebné priviesť do spaľovacieho
diácia, teplota, oblačnosť) aj z ročného obdobia (v zime je slnko
motora, ktorý roztočí generátor vyrábajúci elektrinu. Elektrinu
krátko na oblohe a nízko nad obzorom).
je potrebné ešte upraviť, odmerať a vyviesť do elektrickej siete.
BPS skrývajú v sebe ešte jeden potenciál – a to schopnosť re-
Takéto procesy prebiehajú v bioplynových staniciach (BPS).
gulácie výroby. Z princípu svojej konštrukcie môžu na určitý čas
Perspektívy BPS sú zaujímavé a jednoznačne je na Slovensku
obmedziť výrobu na základe vonkajšieho popudu. Aj na základe
šanca na ďalších 500 MW inštalovaného výkonu v BPS. Ak je po-
požiadavky obchodníka, alebo dispečera. Pravdaže produkcia
trebné na jeden MW inštalovaného výkonu zelenú hmotu (v na-
bioplynu baktériami je proces ťažko regulovateľný. BPS majú
šich podmienkach je najpoužívanejšia kukuričná siláž) dopesto-
vyrovnávaciu nádrž na bioplyn a pri objeme na úrovni 3 hodín
vanú na 250 – 300 ha, tak na predpokladaný rozsah je potrebná
spotreby bioplynu je možné prerušiť na túto dobu výrobu
orná pôda do 150 000 ha. Takýto rozsah záberu neohrozí ani po-
elektriny (pravdaže, ak je nádrž v čase požiadavky na prerušenie
travinovú bezpečnosť ani nespôsobí zmenu poľnohospodárskej
prázdna), avšak túto výrobu už nedobehne. Problém je v tom,
výroby. Je totiž hlboko pod úrovňou neobrábanej ornej pôdy.
že vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z legislatívy nemôžu
Poľnohospodársky sa každoročne neobseje niekoľko násobne
BPS prekročiť inštalovaný výkon (pri výrobe nad 1MW je menej
rozsiahlejšia výmera. Ak k tomu pripočítame kontaminovanú
výhodný doplatok) a tak sa BPS regulovať neoplatí.
pôdu, tak je zrejmé, že priestor pre rozvoj výroby elektriny
Tu by pomohla zmena legislatívy. Stačí, ak sa doplatok uzná pod-
z BPS je na Slovensku veľký.
ľa skutočne vyrobenej elektriny v priebehu roka. Keby aj ostali
Okrem zelenej hmoty dorábanej na ornej pôde je ako „palivo“
rozdielne ceny, mal by sa doplatok odvíjať podľa hranice 8 760
vhodná každá zelená hmota. Aj tráva skosená popri cestách,
MWh ročne a nad túto výrobu by už bol nižší. V súčasnosti inves-
ktorú by nemal dostať dobytok, pretože je zaťažená spalinami
tori musia nakupovať jednotky s výkonom pod 1 MW. Keby však
obsahujúcimi látky nepatriace do potravinového reťazca, aj
boli väčšie a bioplyn zo zníženej produkcie by mohli dobehnúť
orezané konáre z parkov a záhrad, ale aj tráva z vodných kanálov
vyšším výkonom, tak by sa tento typ OZE dal elegantne využiť aj
a podobný zelený odpad. Je zrejmé, že ho je veľa a často je prob-
na reguláciu. Takto uvažujeme v Bioenergetickej spoločnosti.
lém zbaviť sa ho.
86
Slovak Energy Annual 2011
future is green.
Bioenergetická spoločnosť, akciová spoločnosť, bola založená
hospodárstva pri svojich úspechoch „Bioenergetická spoločnosť,
so zameraním na poskytovanie komplexných služieb pri realizácii
a.s.“ vo svojej činnosti s úplnou zodpovednosťou pristupuje
projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov.
k ochrane ekológie tam, kde nejakým spôsobom môže ovplyvniť
situáciu a má možnosť ju zlepšiť.
Akciová spoločnosť Bioenergetická spoločnosť, a.s.
(Slovenská republika) sa špecializuje na biotechnológie, ele–
Spoločnosť Bioenergetická spoločnosť, a.s. vznikla ako
ktroenergetiku, náhradné zdroje energie a popritom nadobudla
úspešné spojenie schopností a skúseností mladých, tvorivých
veľké a kladné skúsenosti v práci pri realizácii projektov v oblasti
ľudí, aby pomáhala svojim klientom na ich ceste k úspechu.
ochrany životného prostredia, práce v odpadovom hospodárstve
Jej zakladatelia nadviazali spoluprácu s tímom medzinárodne
na území Srbska, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny a Ruska. A tiež
uznávaných odborníkov, s ktorých podporou si už dnes získala
má vlastné finančné kapacity a prístup k alternatívnym zdro-
podporu ako u zákazníkov, tak aj u štátnych orgánov.
jom – kapitálovému trhu za účelom zabezpečenia dostatočného
Komplexná realizácia projektov bioenergetických komplexov:
rozsahu dlhodobého a nepretržitého financovania investičných
→Projekčná a inžinierska činnosť s možnosťou dodávky na kľúč.
a bežných nákladov tohto projektu.
→Podpora pri financovaní projektov obnoviteľných zdrojov
S prihliadnutím na to, že energetika patrí k najkontrolovateľnej-
energie.
ším štátnym odvetviam, nachádza sa pod stálym dohľadom vlád-
→bioplynové stanice
nych a mimovládnych ekologických organizácií, hnutí a združení.
→úprava bioplynu na kvalitu zemného plynu
Vzťah energetiky k ekológii je jednou z hlavných tém diskusií.
→biopalivové závody
Veľký záujem o ňu majú tak špecialisti, ako aj obyčajní ľudia.
→transformácia odpadového tepla na elektrickú energiu
Na základe toho, aby bola úspešnou v tejto oblasti národného
→biologické čističky odpadových vôd
Bioenergetická spoločnosť, a.s. • Hlavná 561 • 951 78 Kolíňany • Slovak Republic • tel./fax: +421 37 77 69 211
e-mail: [email protected] • www.biospol.sk
Slovak Energy Annual 2011
87
Energia zo slnka – FVE
alter
energo
Ing. Peter Káčerík, Alter Energo, a.s.
Výroba elektriny vo FVE je často označovaná za nezmysel
Pripraveným šťastie prialo. Okrem skutočne účinnej podpory
z dôvodu, že naše slnečné pomery sú vzdialené podmienkam
štátu sa dočkali aj pádu cien komponentov FVE. Najmä panelov.
okolo rovníka. Pravda je však trošku iná. FVE sa stavajú nielen
Pokles prebiehal v desiatkach percent a náklady na FVE význam-
okolo rovníka, ale aj severne od Slovenska, a teda v ešte horších
ne poklesli, čo samozrejme skrátilo ich návratnosť, banky pochopili, že takéto investície nepredsta-
Rozvoj fotovoltických elektrární (FVE) v poslednom období nemá v energetickej histórii Slovenska
vujú riziko a spustili úverovanie. Šťastie
obdobu. Za niekoľko mesiacov sa podarilo postaviť toľko FVE, že ich celkový výkon je na úrovni
dlho netrvalo, avšak búrlivá výstavba
najväčšieho bloku, aký v elektrizačnej sústave Slovenska máme. Samozrejme sa to nezaobišlo
FVE znamenala aj nápor na financie
bez negatívnych emócií a rozličných povier. Dnes je už rozvoj utlmený legislatívnymi podmienkami
pre krytie doplatku výkupnej ceny
a môžeme pomaly začať s hodnotením.
elektriny, a teda aj koncovej ceny pre
odberateľov elektriny. A teda platíme
podmienkach. Vplyv na vyrobenú elektrinu nemá iba úroveň kol-
všetci za nezvládnutie riadenia výstavby FVE.
mo dopadajúceho slnečného žiarenia, ale aj iné poveternostné
Všetko zlé je na niečo dobré. Mali by sme sa poučiť aj z energe-
podmienky. Navyše na rovníku je minimum spotreby elektriny
tickej epizódy vedúcej k vybudovaniu toľko FVE, že ich celkový
a tak by sa dalo povedať, že tam stavať FVE je nezmyslom.
inštalovaný výkon je skoro 500 MW. Reálne skúsenosti s ich
vplyvom na elektrizačnú sústavu zatiaľ nemáme. Bude potreb-
Pre tých, čo nepostavili žiadnu FVE, sú tí, čo ich postavili zlo-
né aspoň rok počkať, a to do konca leta 2012, aby sme mohli
čincami, ktorí využili okolnosti a vďaka známostiam strašne
zodpovedne povedať, čo nám FVE v našej sústave spôsobili. Je
zbohatli. Pravda je opäť trošku iná. Výstavba FVE je spojená
zrejmé, že ich výroba je plná zvratov, na ktoré je potrebné pri-
s povoleniami, ktorých získanie trvá dlho a vyžaduje si aj
praviť adekvátne podporné služby, aby ich bolo možné odregu-
trpezlivosť a peniaze. Po získaní povolení je potrebné zohnať
lovať. Prednosť pri nasadzovaní OZE vyplýva zo zákona. Čo však
peniaze na výstavbu, pretože väčšina investorov bez úveru
nastane, ak bude na výber medzi jadrovými blokmi, ktoré slúžia
nedokáže postaviť FVE. Biznis plán musí byť nastavený tak,
v sústave ako stabilizujúci prvok a FVE, ktoré musia vyrábať aj
aby vyhovel náročným kritériám risk manažmentov bánk.
na úkor jadrových blokov? Ale regulačný potenciál ostatných
Bez uzákonenej 15-ročnej garancie výkupnej ceny neprešiel
zdrojov sa môže stratiť, ak ich vytlačia FVE a paradoxne nebude
žiadny. Investor sa musel pripravovať a nemal istotu,
čím odregulovať výkyvy v ich výrobe. Musíme si na odpoveď pár
že z jeho plánov niečo bude. A keď sa konečne rozjasnilo
mesiacov počkať a veriť, že taký stav nepríde. Je predsa možné,
v legislatíve a ÚRSO nastavil pravidlá podpory pre FVE
že objem výkonu vo FVE je tak akurát pre naše podmienky
a SEPS stanovil limity pre veľké zdroje, mohli začať stavať
a žiadnu pohromu nespôsobia.
iba pripravení investori.
88
Slovak Energy Annual 2011
Spoločnosť Alter Energo, a.s. bola založená v roku 2009
→Zlúčením dlhoročnej praxe odborníkov s novými inovatívnymi
s cieľom pôsobiť v segmente energetiky a elektrotechniky, a to najmä
postupmi a technológiami novej generácie sa Alter Energo, a.s.
v oblasti výstavby a rekonštrukcií rozvodných zariadení všetkých na-
napriek svojej krátkodobej existencii stalo jednou z popred-
päťových úrovní, výstavby a príp. aj prevádzky obnoviteľných zdrojov
ných spoločností v energetike. Svojim promptným nástupom
elektrickej energie (fotovoltaické elektrárne a bioplynové stanice, malé
ihneď po založení a dynamickým rozmachom prekvapilo
vodné elektrárne), ako aj v oblasti výstavby a rekonštrukcií elektric-
okolitú verejnosť.
kých vedení.
→Za svoju pomerne krátku dobu pôsobenia kolektív
spoločnosti dokázal svoje kvality pri riešení a výstavbe
Spoločnosť Alter Energo, a.s. ponúka zákazníkom komplet-
energetických celkov.
ný servis v uvedených oblastiach, t.j. zabezpečuje realizáciu projektov
→Alter Energo, a.s. sa stalo slovenskou spoločnosťou na trhu,
bez ohľadu na to, či ide o realizáciu „na kľúč“, alebo subdodávku
ktorá je generálnym dodávateľom fotovoltických elektrární.
väčšieho celku. Pri realizácii našich projektov sa opierame o dlhoročné
odborné skúsenosti našich pracovníkov. Aj vďaka ním portfólio spo-
Z referencií spoločnosti Alter Eenergo, a.s. uvádzame:
ločnosti Alter Energo, a.s. zahŕňa celé spektrum činností od úvodného
1. Výstavba fotovoltaických elektrárni o celkovom výkone viac
projekčného inžinieringu, cez realizáciu a uvedenie do prevádzky, až po
ako 40 MWp (FVE Hurbanovo, I, II a III, FVE Veľké Dvorany I, II
a III, FVE Horná Ždaňa I a II, FVE Kalinkovo, atď.)
záručný a pozáručný servis.
2.Realizácia VVN prepojenia (110kV) VD Žilina – Metsä Tissue
Spoločnosť Alter Energo, a.s. bola založená v roku 2009 na zá-
Žilina
klade vedomostí a dlhoročných skúseností špičkových pracovní-
3.Vyvedenie výkonu bioplynových staníc (BPS Malý Cetín,
kov v energetike, ktorí sa rozhodli novým inovatívnym spôso-
Horovce, Nový Dvor, Vrbina)
bom zabezpečovať na vysokej profesionálnej úrovni komplexné
4.Oprava stožiarov a závesov V272 Sučany – Medzibrod,
služby nielen v tradičnej energetike, ale aj v oblasti obnoviteľ-
Preizolácia 400kV vedenia Sučany – Lipt. Mara (v konzorciu
ných zdrojov energií.
s SAG ELV Slovensko, a.s.)
alter
energo
Slovak Energy Annual 2011
Alter Energo, a.s. • Hlavná 561 • 951 78 Kolíňany • Tel.: 037/290 10 94
[email protected] • www.alterenergo.sk
89
Energetické využívanie odpadov v SR
Ľubomír Augustín, Tanzer Consulting Slovakia
Stav energetického využívania v SR
v 30 spaľovniach a zásadne ho neskládkuje a druhú po-
V poslednom desaťročí sa v SR počet spaľovacích zariadení,
lovicu dokáže recyklovať alebo zhodnotiť. Zariadenia na
v dôsledku ich morálneho a technického zastarania, neus-
energetické využívanie odpadov sú pri tom v mnohých prí-
tále znižuje. Jedinou svetlou výnimkou je postupný nárast
padoch priamo v centrách miest, pretože takéto umiestne-
počtu bioplynových staníc, ktorých prínos do oblasti odpa-
nie je z hľadiska zásobovania teplom najvýhodnejšie a pre
dového hospodárstva je však sporný, nakoľko väčšina
obyvateľov najlacnejšie.
z nich sa orientuje na využívanie cielene pestovanej biomasy a nie biologicky rozložiteľných odpadov.
Bariéry
Základnú infraštruktúru v tejto oblasti v rámci SR pred-
V SR existuje množstvo bariér zabraň ujúcich rozvoju ener-
stavujú 2 spaľovne komunálneho odpadu (ich spoločný
getického zhodnocovania odpadov. Medzi hlavné patria:
inštalovaný výkon na výrobu tepla činí 97,4 MW), 4 cemen-
1. Nedostatočná legislatíva
tárenské zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, 5 spaľov-
2. Nízke ceny za ukladanie odpadov na skládkach
ní priemyselných odpadov a 7 spaľovní nemocničných od-
3. Skutočnosť, že teplo vyrobené v spaľovniach nie
Slovenská republika nepatrí medzi krajiny, ktoré cielene
4. Negatívny postoj a predsudky obyvateľov k spaľovniam
a systémovo využívajú energiu ukrytú v odpadoch. Dá sa skôr hovoriť
Jedným z hlavných dôvodov nášho neslávneho postavenia
o tom, že iba neistými krokmi nastupuje na túto cestu a začína
pri nakladaní s odpadmi je absolútna závislosť na sklád-
vytvárať podmienky k tomu, aby sme sa pridali ku krajinám,
kach. Slovensko patrí na mape Európy medzi skládkovacie
ktoré po nej bezpečne napredujú.
veľmoci. V roku 2009 sa skládkovalo v SR viac komunálnych
je povinne odoberané
odpadov ako v Nemecku, Holandsku, Belgicku, Dánsku,
padov. V prípade priemyselných a nemocničných odpadov
Švédsku a Rakúsku dokopy (Eurostat). Odpad, ktorý sme
sa však jedná o zariadenia na zneškodňovanie odpadov bez
nedokázali vytriediť a materiálovo zhodnotiť, nemá kde
toho, aby sa energia v nich vyrobená využila na zásobova-
končiť, tak ho ukladáme na skládky.
nie teplom príp. dodávkou elektrickej energie do distribuč-
Správa o stave životného prostredia v SR za rok 2009 uvá-
nej sústavy, v prípade cementární sa všetko teplo z horenia
dza, že sa z celkového množstva 8,5 mil. ton vyprodukova-
odpadov využíva na výrobu konečného produktu –cementu.
ných odpadov energeticky využilo iba 1,8 % (155 470 ton).
Z uvedených zariadení iba spaľovňa v Bratislave disponuje
V prípade komunálneho odpadu činí tento príspevok 10 %.
technológiou a povolením Úradu pre reguláciu sieťových
V SR bolo v roku 2009 v prevádzke 136 skládok odpadov,
odvetví na výrobu a dodávku elektrickej energie (OLO a.s. jej
ktoré ponúkajú najnižšie ceny za zneškodnenie odpadov.
v roku 2010 vyrobilo – 40.677 MWh).
Nečudo, že Ministerstvo hospodárstva SR doposiaľ neuvažovalo s výraznejším zapojením energetického využívania
odpadov v žiadnom zo svojich strategických, či koncepčných materiálov. Prínos existujúcej infraštruktúry odpadového hospodárstva SR k celkovej bilancii vyrobených
Zneškodňovanie odpadov je podľa hierarchie nakladania
Údaje o preprave plynu za jednotlivé roky (v miliardách metrov kubických)
s odpadmi najhorším možným riešením. Skládky patria
Zdroj: eustream, a.s.
mld m3
Porovnanie produkcie komunálnych odpadov
a ich skládkovania v SR (mil. t)
2,5
energií je zanedbateľný. Tento stav je alarmujúci
a v príkrom rozpore s trendom v Európskej únii, kde sa odpady považujú za významný zdroj energie, ktorý sa využíva
na výrobu tepla a elektrickej energie. Spaľovne odpadov
dnes patria k moderným zariadeniam s najprísnejšími
emisnými limitmi pre vypúšťané znečisťujúce látky a ich
uvedenie do prevádzky podlieha zložitému systému povo-
2
1,5
1
0,5
ľovania za účasti mnohých úradov a verejnosti. Vo svete
patria k najbezpečnejším a environmentálne najprijateľnejším riešeniam. Podľa Európskej konfederácie zariadení
na energetické využívanie odpadov (CEWEP) dnes v Európe
funguje vyše 400 spaľovní s celkovou ročnou kapacitou
O
2001
2002
2003
2004
Celková produkcia
komunálnych odpadov
2005
2006
2007
2008
2009
rok
year
Množstvo skládkových
odpadov
vyše 67 mil. ton odpadu a ich počet každoročne narastá.
Švajčiarsko polovicu svojho komunálneho odpadu spaľuje
90
Zdroj: MŽP SR Správy o stave ŽP v SR 2001-2009
Slovak Energy Annual 2011
k významným zdrojom znečisťovania ovzdušia, rozklad-
Spaľovne priemyselných odpadov s kapacitou
nými procesmi prispievajú k tvorbe skleníkových plynov,
≥ 2 t/hod. (množstvo spáleného odpadu v ton/rok)
predovšetkým metánu, ktorého príspevok ku globálnemu
Prevádzkovateľ
2008
otepľovaniu je 25-krát väčší ako pri CO2.
Duslo a.s. Šaľa
7013,75
6 182,02
Za vyššie ceny v spaľovniach oproti skládkam môže aj sku-
Slovnaft a.s. Bratislava
0
4 018,36
točnosť, že teplo, ktoré spaľovne vyrobia nie je umiestňo-
Spolu
7013,75
10 200,38
2009
vané do rozvodných sietí a využívané priamo z domáceho
„paliva“ vyprodukovaného občanmi, ale nahrádzané inými
Spaľovne priemyselných odpadov s kapacitou
neobnoviteľnými zdrojmi (napr. zemným plynom, uhlím),
≤ 2 t/hod. (množstvo spáleného odpadu v ton/rok)
čo je v priamom rozpore so stratégiou energetickej bezpeč-
Prevádzkovateľ
2008
2009
nosti SR a logikou veci. Komunálny odpad je energetickým
Chemko a.s. trážske
0,00
1 200,00
nosičom porovnateľným s hnedým uhlím. Jeho výhrevnosť
Fecupral, s.r.o. Prešov
523,96
901,53
dosahuje 9 -12 MJ/kg. Niektoré druhy odpadov dosahujú
A.S.A. Slovensko Kysucké N.Mesto
165,70
1 015,55
výhrevnosť vyše 30 MJ/kg.
Spolu
689,66
3 117,08
Zdroj: SAŽP
Z dlhodobého hľadiska je skládkovanie odpadu neudržateľné, nezodpovedné, škodlivé životnému prostrediu a zdraviu
ľudí. Podľa Európskej agentúry životného prostredia (EEA)
Budúcnosť
je potrebné vynakladať zvýšené úsilie na maximálne vy-
Na lepšie časy v SR svitne až vtedy, ak začneme odpad sku-
užívanie odpadov a zabezpečiť ich odklon od skládkovania
točne energeticky zhodnocovať, čím by sme výrazne pris-
cestou recyklácie a spaľovania s využitím energie, čo by bol
peli k zvýšeniu energetickej bezpečnosti Slovenska. Odpady
výrazný príspevok k redukcii emisií skleníkových plynov
vznikajú ľudskou činnosťou opakovane, preto vytvárajú
z komunálneho odpadu do roku 2020.
dobré predpoklady pre náhradu klasických energetických
nosičov, ktoré je potrebné v mnohých prípadoch dovážať.
Spaľovne komunálneho odpadu s kapacitou ≥ 2 t/hod.
Energetická legislatíva už v súčasnosti podporuje výrobu
(množstvo spáleného odpadu v ton/rok)
energií z obnoviteľných zdrojov a formou vysokoúčinnej
Prevádzkovateľ
OLO a.s. Bratislava
2008
2009
kogenerácie. V blízkej budúcnosti bude nevyhnutné podob-
119 296,47
127 876,72
nú podporu zabezpečiť aj pre výrobu energií z komunálne-
KOSIT a.s. Košice
62 064,00
70 637,00
ho odpadu, čo by mohol byť rozhodujúci moment pre pod-
Spolu
181 360,47
198 513,72
poru investorov k budovaniu infraštruktúry na energetické
využívanie odpadov na Slovensku.
Slovak Energy Annual 2011
91
Energetická efektívnosť v Slovenskej
republike v kontexte Európskej únie
Ing. Alena Žáková, Ministerstvo hospodárstva SR
Energetická efektívnosť je jednou z najdôležitejších priorít
národného hospodárstva SR do roku 2020. Koncepcia iden-
nielen energetickej politiky EÚ, ale aj SR. Vzhľadom na vý-
tifikuje sektor priemyslu a budov ako sektory s najväčším
hody, ktoré energetická efektívnosť prináša, a vzhľadom
potenciálom úspor energie. Vykonávajúcimi nástrojmi Kon-
na nevyhnutnosť minimalizovania vplyvu klimatických
cepcie sú tri akčné plány energetickej efektívnosti. Prvý
zmien, prijala Európska komisia v roku 2007 záväzok znížiť
Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2008-2010 bol
energetickú spotrebu EÚ do roku 2020 o 20 %. Za účelom do-
prijatý následne po prijatej Koncepcii tiež v roku 2007. Tento
siahnuť tento cieľ bol v novembri 2008 prijatý balíček ener-
dokument podrobne nastavil konkrétne opatrenia v oblas-
getickej efektívnosti. V rámci tohto balíčka boli v roku 2010
ti úspor energie tak, aby sme mohli dosiahnuť v roku 2010
schválené prepracované znenie smernice 2010/31/EU o ener-
strednodobý cieľ 3 % úspor z priemernej spotreby energie
getickej hospodárnosti budov a prepracované znenie smer-
v období 2001-2005 (12,4 PJ), a zároveň aby sme dosiahli dlho-
nice 2010/30/EU o energetickom štítkovaní, ktoré zásadným
dobý cieľ úspor vo výške 9 % do roku 2016 (37,2 PJ).
spôsobom prispejú k naplneniu cieľa. Zo smernice 2010/31/
V rámci diskusií na európskej úrovni o národných potenciá-
EU o energetickej hospodárnosti budov napríklad vyplýva
loch v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré sa majú dosaho-
povinnosť od roku 2021 stavať všetky nové budovy s takmer
vať do roku 2020 bol v pozícii SR prezentovaný národný indi-
nulovou spotrebou energie, pričom budovy verejného sekto-
katívny cieľ na úrovni 11 % úspor konečnej spotreby energie.
ra majú spĺňať túto povinnosť už od roku 2019.
Slovensko je na veľmi dobrej ceste dosiahnutia navrhnutého
V rámci plnenia stratégie Európa 2020 sa začal prehodno-
cieľa. Ukázalo to vyhodnotenie cieľa a jednotlivých opatrení
covať prístup k dosiahnutiu cieľov energetickej efektívnos-
v druhom Akčnom pláne energetickej efektívnosti na roky
ti, a to najmä z pohľadu potreby dosiahnutia 20 % úspor na
2011 – 2013 , ktorý bol vládou schválený v máji 2011. Tento
primárnych zdrojoch energie do roku 2020 v porovnaní so
Akčný plán vyhodnocuje plnenie opatrení z predchádza-
základným scenárom. Na dosiahnutie tohto cieľa Európska
júceho akčného plánu. Analýzou na základe štatistických
komisia navrhla ďalšie opatrenia v oblasti energetickej efek-
údajov SR v období 2008-2010 boli vyhodnotené dosiahnuté
tívnosti, ktoré definovala vo svojom Európskom akčnom plá-
úspory vo výške 27,9 PJ, čo je takmer 2-krát viac ako stano-
ne energetickej efektívnosti zverejnenom v marci roku 2011.
vený strednodobý cieľ. Akčný plán takisto navrhuje nové
V súčasnosti je predmetom diskusie na úrovni EÚ návrh
opatrenia potrebné pre splnenie cieľa úspor energie 9 % do
smernice o energetickej efektívnosti, ktorá sa zameriava na
roku 2016. V druhom akčnom pláne sa kladie väčší dôraz na
opatrenia stanovujúce požiadavky na verejný sektor, a to po-
verejný sektor .
kiaľ ide o renováciu budov vo vlastníctve verejných orgánov,
V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť kompetenčné zod-
ako aj uplatňovanie vysokých štandardov energetickej efek-
povednosti v oblasti energetickej efektívnosti v rámci SR.
tívnosti pri obstarávaní budov, produktov a služieb. V ná–
Gestorom tejto témy je Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré
vrhu sa tiež vyžaduje, aby členské štáty vytvorili národné
koordinuje túto oblasť s ďalšími rezortmi, ktorými sú MD-
systémy pre povinné zvyšovanie energetickej efektívnosti.
VRR SR, MP SR, MŽP SR, ÚV SR, MF SR, MŠVVaŠ SR, MZ SR.
Uplatňovanie princípov energetickej efektívnosti v SR jed-
Taktiež ministerstvo hospodárstva spolupracuje v tejto ob-
noznačne prispieva k znižovaniu energetickej náročnosti
lasti so zástupcami vyšších územných celkov a miest a obcí
slovenského hospodárstva, a tým aj k zlepšovaniu jeho kon-
Slovenska. Výkony v oblasti energetickej efektívnosti v pô-
kurencieschopnosti. To, že Slovensku sa darí plniť svoj zá-
sobnosti MH SR sú podľa potreby delegované na Slovenskú
kladný cieľ energetickej politiky, ukazuje významný pokles
inovačnú a energetickú agentúru (SIEA). Pri riešení politiky
energetickej náročnosti, ktorý bol za obdobie rokov 2002-
energetickej efektívnosti významnú úlohu zohráva práve jej
2008 jeden z najväčších spomedzi všetkých krajín EÚ a tiež
technická podpora pre MH SR. Úlohou SIEA je aj sledovanie
OECD. Spolu s obnoviteľnými zdrojmi energie, energetická
a monitorovanie úspor energie v súlade s prípravou a reali-
efektívnosť prispieva k znižovaniu emisií skleníkových
záciou monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní
plynov, najmä CO2, ako aj k znižovaniu závislosti na dovo-
energie, ktorý bol zriadený v tomto roku.
ze energetických surovín. Navyše investície do energetickej
Ako už bolo spomínané, sektor budov je jedným z hlavných
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov vytvárajú nové pracov-
sektorov, ktoré v budúcom období majú priniesť podstatnú
né príležitosti.
časť úspor energie v SR. Medzi dôležité opatrenia v sektore
S cieľom vypracovať strategický rámec pre energetickú
budov patrí obnova existujúceho fondu budov, a to tak ro-
efektívnosť pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR už
dinných ako aj bytových domov. Tieto opatrenia by sa mali
v roku 2007 Koncepciu energetickej efektívnosti SR, ktorá po-
realizovať prostredníctvom podporných mechanizmov ako
skytuje analýzu spotreby energie v jednotlivých sektoroch
sú Štátny fond rozvoja bývania, pokračujúci Vládny program
92
Slovak Energy Annual 2011
zatepľovania a tzv. program SLOVSEFF II. Okrem toho je
zameraných na jednotlivé oblasti energetickej efektívnosti
v štádiu realizácie aj pilotný projekt Energetická efektívnosť
len podčiarkuje komplexnosť problematiky úspor energie.
vo verejných budovách. Opatrenia zamerané na verejný sek-
Spomínaný zákon o energetickej efektívnosti určuje povin-
tor sa realizujú aj zo štrukturálnych fondov, a to najmä z Re-
nosť pre vlastníkov budov s úžitkovou plochou nad 1000 m 2
gionálneho operačného fondu, ako aj z Operačného progra-
hydraulicky vyregulovať vykurovacie systémy a zabezpečiť
mu Výskum a vývoj a Operačného programu Zdravotníctvo.
vhodnú izoláciu rozvodov teplej vody. SIEA spracovala pre-
Tieto opatrenia sa zameriavajú najmä na zlepšovanie tepel-
hľad o plnení povinností do roku 2004, v ktorom bolo kon-
no-technických vlastností budov, teda hlavne na znižovanie
štatované, že zhruba v 60 % bytových domov je zabezpečené
spotreby energie v týchto budovách pri zlepšení komfortu
hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy vrátane in-
ich užívateľov.
štalácie termoregulačných ventilov na vykurovacích tele-
Slovensko, ako členský štát EÚ taktiež transponuje európ-
sách. Je predpoklad, že ku koncu roku 2010 bolo hydraulicky
sku legislatívu v oblasti energetickej efektívnosti. Legisla-
vyregulovaných až 80 % bytových domov. Ohľadom kontro-
tívny rámec SR v oblasti energetickej efektívnosti nadväzuje
ly kotlov je ročne pracovníkmi SIEA overená hospodárnosť
na smernice EU a nariadenia Európskej komisie. Za posled-
približne 1500 kotlov. Implementáciou smernice 2002/91/ES
ných 5 rokov bol v SR prijatý zákon o energetickej efektívnos-
o energetickej hospodárnosti budov sa povinnosť pravidel-
ti (zákon č. 476/2008 Z.z.), zmenil sa legislatívny systém pri
nej kontroly kotlov zaviedla pre všetky kotly v nevýrobných
ekodizajne (zákon č. 529/2010 Z.z.) a pri energetickom štít-
budovách s menovitým výkonom kotlov od 20 kW (zákon
kovaní (zákon č. 182/2011 Z.z.) a pripravuje sa novela zákona
č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích
o energetickej hospodárnosti budov, ako aj novela zákona
sústav a klimatizačných systémov). Správy z kontroly kot-
o kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných
lov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov podľa
systémov (zákon č. 17/2007 Z. z.). Tieto zákony spolu so záko-
zákona č. 17/2007 Z. z. eviduje a vyhodnocuje práve SIEA.
nom č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov ener-
V rokoch 2009 a 2010 bolo uskutočnených 750 kontrol kot-
gie a vysoko účinnej kombinovanej výroby tvoria základný
lov v nevýrobných budovách, z toho bolo asi 15 % kontrol
legislatívny rámec pre energetickú efektívnosť v Sloven-
dobrovoľných, keďže boli realizované podstatne skôr, ako
skej republike. Množstvo nových legislatívnych predpisov
stanovuje zákon. Z prvotnej analýzy realizovaných kontrol
Slovak Energy Annual 2011
93
Energetická efektívnosť v Slovenskej republike v kontexte Európskej únie
vyplynulo, že sektor budov má stále pomerne vysoký poten-
vplyv na energetickú spotrebu. Veľký dôraz by sa mal klásť
ciál úspor.
na realizáciu krokov, ktoré zabezpečia vedúcu úlohu verej-
Na základe zákona č. 476/2008 Z.z. bol zriadený monitoro-
ného sektora v oblasti energetickej efektívnosti pri návrhu
vací systém energetickej efektívnosti, prevádzkovaný SIEA,
rozpočtov štátnej a verejnej správy. V rámci plnenia cieľov
ktorý má slúžiť ako zdroj informácií pre štát a pre verejnosť.
úspor energií je potrebné premietať kritérium energetickej
Účelom monitorovacieho systému je predovšetkým:
efektívnosti do všetkých podporných programov, národ-
→umožniť výpočet úspor energie, ktoré sú stanovené v akč-
ných aj európskych, a to tak existujúcich ako aj budúcich.
ných plánoch energetickej efektívnosti,
Kvalitný monitorovací systém energetickej efektívnosti je
→ dokumentovať úspory energie za účelom preukázania
a naďalej bude kľúčovou podmienkou pre skúmanie účinkov
plnenia úspor energie v Slovenskej republike podľa smer-
jednotlivých opatrení energetickej efektívnosti. Veľmi dôle-
nice 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného vy-
žitou je aj vytváranie vhodného prostredia pre zabezpečenie
užitia energie a o energetických službách a porovnania
podstatného zlepšenia energetickej efektívnosti, a to najmä
s ostatnými členskými štátmi ES,
prostredníctvom zvyšovania motivácie jednotlivých sub-
→ analyzovať súvislosti v oblasti energetickej efektívnosti za
účelom optimalizácie opatrení úspor energie.
jektov k uskutočneniu úsporných opatrení a k energeticky
efektívnemu správaniu sa. Na to je potrebné naďalej zvyšo-
Na záver je potrebné zhrnúť, že politika energetickej efek-
vať informovanosť laickej i odbornej verejnosti a zástupcov
tívnosti by mala byť naďalej zameraná na kľúčové sektory,
štátnej a verejnej správy. Z uvedeného jednoznačne vyplýva
ktorými sú budovy, priemysel, verejný sektor a doprava.
že politika energetickej efektívnosti nielenže má svoje opod-
Dôležitým zámerom politiky energetickej efektívnosti je
statnené miesto medzi ostatnými politikami v oblasti ener-
zohľadňovať princípy energetickej efektívnosti v tých stra-
getiky a zmeny klímy, ale je aj ich pilierom.
tegických a legislatívnych dokumentoch, ktoré môžu mať
POCET
ZBERNÝCH MIEST
STÁLE RASTIE
Žiarivky a výbojky, ktoré používate vo svojich
domovoch a na pracoviskách, obsahujú nebezpecˇ né látky.
Ak ich odhodíte do bežného – komunálneho - odpadu,
poškodzujete svoje (naše spolocˇ né) životné prostredie.
Máte však aj inú možnost’.
Separovaným zberom žiariviek
chránite životné prostredie
viac informácií nájdete na
www.ekolamp.sk
POSVIETME SI NA EKOLÓGIU
Elektrotechnika
Dopad krízy spomalil finančné toky
Rozhovor s Ing. Miroslavom Holčíkom, konateľom spoločnosti MURAT s.r.o.
Spoločnosť MURAT s.r.o. so sídlom v meste Pezinok
sú upriamené na zákazníka, aby bol spokojný s kvalitou,
bola založená 1. 4. 1993 so zameraním na veľkoobchod
odbornou starostlivosťou, šírkou sortimentu, logistikou
káblov, vodičov, káblového materiálu a príslušenstva.
a korektnými vzťahmi. Istotne, podnikáme za účelom
Nepochybne tu zohrala významnú úlohu aj Vaša
zisku, t.j. tak aby sme boli spokojní aj my aj zákazník a za
odborná pripravenosť a dlhoročné skúsenosti
primerané ceny. Viem, že nie sme najlacnejší, ale dovolím
v oblasti káblovej techniky. Aká myšlienka stála
si tvrdiť, že naše komplexné obchodné podmienky patria
pri zrode spoločnosti? Podarilo sa Vám tieto ciele
medzi najvýhodnejšie.
naplniť?
Spolu s manželkou sme pracovali dlhé roky v štátnom
Je nepochybné, že pre poskytovanie širokého spektra
podniku Kablo Bratislava. Tak ako mnohí dnešní
služieb je potrebné disponovať školeným personálom
podnikatelia, aj my sme začali začiatkom 90-tych rokov
a kvalifikovanými odborníkmi. Poskytujete
vplyvom rôznych okolností. Najskôr to bola myšlienka
zamestnancom doplňovanie ich vzdelania
poskytovať služby a poradenstvo v odbore, ktorému dobre
a kvalifikácie?
rozumieme, t.j. v oblasti káblov, energetiky, priemyslu
Zamestnanci si priebežne zvyšujú odbornú kvalifikáciu
a pod. Prvotne som mal otvorenú živnosť, ktorú prevzala
vo viacerých oblastiach a na všetkých pozíciách od
za mňa manželka a jej cieľavedomosťou a tvrdou prácou
predaja, ekonomického úseku až po pracovníkov v sklade.
získavala stále viac a viac zákazníkov a zákaziek a prišiel
Sústavné vzdelávanie nás posúva stále vpred. Prirodzene
moment kedy sme sa museli rozhodnúť čo ďalej, padlo
s najväčšou intenzitou sa však vzdelávajú zamestnanci
rozhodnutie vytvoriť spoločnú firmu, a tým začala história
v predaji, z ktorých väčšina má vysokoškolské vzdelanie
firmy MURAT s.r.o. s cieľom poskytovať zákazníkom
v odbore elektro a naďalej sa zúčastňujú na školeniach
kvalitné poradenstvo, komplexné služby a dodávky v našom
našich dodávateľov, výrobcov, nevynechávajú ale ani
odbore. Neskôr sa táto myšlienka rozvinula na vybudovanie
napríklad kurzy obchodných zručností, prípadne
rodinného podniku s manželkou, deťmi a ich rodinami.
jazykové kurzy. Napriek tomu v súčasnej dobe pociťujeme
Myslím, že zatiaľ sa nám darí plniť postupne všetky ciele.
akútny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, hlavne
stredoškolsky elektrotechnicky vzdelaných mladých
MURAT s.r.o. je jedným z najväčších veľkoobchodov,
ľudí. Aj preto v spolupráci s FEI STU pripravujeme dvoj- až
ktorý sa orientuje na dve základné skupiny
štvorsemestrový „postgraduál“ v oblasti elektro, energetiky
tovarov: káblový materiál s príslušenstvom a elek-
a technológií výroby nami ponúkaného sortimentu.
troinštalačný materiál, vrátane priemyselných
svietidiel so širokým spektrom poskytovaných
Postupne sa ponuka spoločnosti rozšírila na
služieb. Akú úlohu vo vašich podnikateľskej stratégii
kompletný elektroinštalačný materiál, svietidlá
zohrávajú práve služby pre zákazníkov?
a ďalší sortiment. Pokračujete v ďalšej špecializácii,
Samozrejme prvoradú a najvýznamnejšiu. Pôvodnú
resp. pripravujete rozšírenie sortimentu o nové
počiatočnú skupinu káblov sme rozšírili práve o skupinu
skupiny tovarov a služieb? Aký podiel Vašich klientov
elektromateriálu ako dôležitú súčasť kompletnej ponuky pre
tvorí korporátny sektor a koľko je malých
elektroinštalácie. Všetky činnosti v rámci fungovania firmy
a stredných odberateľov?
96
Slovak Energy Annual 2011
Aj oblasť elektromateriálu prechádza postupom času
neustálymi zmenami a vývojom nových produktov,
výrobkov a riešení. V našej ponuke je rádovo niekoľko
stoviek tisíc typov a rozmerov bez farebných kombinácií
používaných na teritóriu Slovenska. Každoročne
prichádzajú novinky, či už úplne nové typy produktov, alebo
obmeny už existujúcich produktov. Ak chceme byť úspešní
aj naďalej, musíme držať krok s dobou a čím ďalej, tým viac
Vaša spoločnosť oslávila v tomto roku pomyselný
plniť želania našich zákazníkov.
vstup do dospelosti, úspešne pôsobíte na trhu už
Korporátnych klientov v našom portfóliu je cca 30 %,
osemnásť rokov. Tento rok ste si navyše pripomenuli
ale svojim obratom sa podieľajú až niekde na úrovni 65 %
aj svoje okrúhle životné jubileum. Ako hľadíte na
z celkového obratu. Zostatok sú malí a strední odberatelia
uplynulé roky svojho podnikateľského života a aké
zo všetkých odvetví. Aktuálne evidujeme 8 500 aktívnych
sú Vaše ďalšie plány v práci a v súkromí?
firiem z celého Slovenska, z ktorých zmluvne podchytených
Naša firma bola založená 1. 4. 1993, ale podnikáme ako
je viac ako 2 500. Je to veľmi silné portfólio, ktoré naďalej
som spomínal už od roku 1990, čiže sme plnoletí aj podľa
rozširujeme.
angloamerického práva. Áno, a do tretice aj moje jubileum
a tiež jubileum mojej manželky. Slávili sme všetko
Od roku 1993, kedy vznikla spoločnosť MURAT s.r.o.
spolu a naraz a samozrejme aj spolu s rodinou, našimi
sa na trhu odohralo mnoho turbulentných zmien
spolupracovníkmi, známymi a obchodnými priateľmi,
a pribudli resp. zanikli mnohí hráči. Ako by ste
pretože za tie dlhé roky sme sa spoznali a spriatelili pri
charakterizovali súčasnú situáciu, najmä vzhľadom
rôznych príležitostiach. Spätne hľadíme na tieto roky ako
na doznievajúcu finančnú krízu?
na roky tvrdej nepretržitej práce prakticky bez oddychu,
Povedal by som, že je to presne tak isto ako v iných
venovali sme firme všetok náš voľný čas, súkromie, a preto sa
špecializovaných odvetviach t.j. firmy vznikajú a zani–
nám od nuly podarilo vybudovať úspešnú firmu postavenú
kajú, ale hráči spravidla zostávajú tí istí. Dopad krízy
na pevných základoch, kde sme nič neprivatizovali, ale
znamenal spomalenie finančných tokov, čo znamenalo
všetko kúpili a riadne zaplatili a vytvorili sme pevnú pôdu na
výrazné predĺženie reálnej doby splatnosti, pričom veľmi
ďalší rozvoj pre ďalšie generácie.
negatívnu rolu zohrali banky, ktoré obmedzili prísun
A plány do budúcnosti? Naša práca a súkromie je
zdrojov do obchodu. Veľa menších firiem sa tým dostalo
viacnásobne poprepletané, ťažko to niekedy oddeliť. Ale
do finančných problémov a nie vždy sa to skončilo tak, ako
chcel by som v profesionálnej časti pomaly pripraviť vedenie
by sme si všetci priali. Negatívnu úlohu zohráva naďalej
firmy na odovzdanie dcéram a vnukovi a pritom sa venovať
pretrvávajúca nevymožiteľnosť práva a alibistický postoj
presadzovaniu vymožiteľnosť práva v podnikateľskej oblasti
orgánov štátnej moci k vymožiteľnosti práva ako takého.
a pomôcť ozdraviť podnikateľské prostredie. V mojom
Dlžník je obrazne povedané chránená zver a veriteľ bez
súkromí by som rád udržiaval rodinu pohromade, vyhýbal
akéhokoľvek práva ako poľovník so slepými nábojmi. Toto
sa neduhom doby a dbal na svoje zdravie.
je už však na inú tému.
Slovak Energy Annual 2011
97
Regulačné elektrárne od spoločnosti
Phoenix Zeppelin v distribučnej sieti
Kľúčovým dodávateľom technológie pre regulačné elektrár-
dokáže dosiahnuť plný výkon do 3 minút od prijatia signálu
ne bol Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. Banská Bystrica, ktorý
na štart, čo sú okrem neho schopné len niektoré vodné
dodal v druhej polovici roka 2009 spolu 48 dieselgenerá-
elektrárne. Na rozdiel od vodných elektrární však dokáže
torov CAT 3516B-HD. Nové elektrárne spaľujúce motorovú
pracovať až 30 hodín nepretržite na plnom výkone, bez von-
naftu boli vybudované v lokalitách: Levice, Sučany a Molda-
kajšej dodávky paliva. Je to veľká výhoda hlavne v porovnaní
va nad Bodvou. Každá z elektrární pozostáva zo 16 dieselge-
s plynovými elektrárňami, ktoré sú trvalo závislé od vonkaj-
nerátorov v kontajneroch, rozvodne, palivového hospodár-
šej dodávky plynu, čo ich robí nepoužiteľnými počas plynovej
stva a elektrotechnického zariadenia pre vyvedenie výkonu
krízy, aká bola v roku 2009.“
do elektrizačnej sústavy. Výkon každej elektrárne je 32 MW,
„Tento projekt bol zaujímavý tým, že nešlo o klasickú investí-
maximálny výkon celého projektu je 96 MW.
ciu „do železa“, ale o službu, ktorú bude spoločnosť DG-Ener-
Uvedením tohto projektu do prevádzky sa významne
gy zabezpečovať pre SEPS dlhodobo. Pre Phoenix Zeppelin to
zvýšila bezpečnosť a stabilita slovenskej elektrizačnej
znamená, že spolupráca medzi našimi firmami bude naďalej
sústavy (SEPS). Orientácia elektrárne na motorovú naftu
pokračovať. Na obdobie piatich rokov máme uzavretú zmlu-
sleduje diverzifikáciu výroby elektrickej energie na báze
vu o servisnej starostlivosti“ vyjadruje spokojnosť Ing. Peter
kvapalných palív, keďže existujúce technologické zaria-
Barcík, vedúci oddelenia Energetických systémov spoločnos-
denia na poskytovanie podporných služieb do siete SEPS
ti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
využívajú ako palivo prevažne plyn. Práve známa „plynová
„Bola to obrovská výzva realizovať projekt, ktorý v Euró-
kríza“ ktorá trvala od 7. do 23. januára 2009 poukázala na
pe nemá obdobu. Realizácia od uzavretia kontraktu do
slabé miesto v regulácii elektrizačnej sústavy a významne
záverečných skúšok trvala necelých 8 mesiacov. O potrebe
prispela k odštartovaniu tohto projektu. Dnes už elektric-
takýchto regulačných elektrární hovorí aj fakt, že dispe-
ký výkon dieselgenerátorov slúži na vykrytie krátkodobých
čing SEPS ich často nasadzuje do krátkodobých prevádzok “
požiadaviek siete na dodávku elektrickej energie.
uzatvára Ing. Barcík.
Prevádzkovateľom elektrární je spoločnosť DG-Energy, a.s.,
Aj spoločnosť Caterpillar ocenila význam tohto projektu,
za ktorú Ing. Anton Pajtinka povedal: „Ide o tzv. regulačnú
keď ho v roku 2010 vyhlásila ako jeden z najúspešnejších
energiu, potrebnú na zabezpečenie stability siete počas
v regióne EAME (Európa, Afrika, Stredný Východ).
rýchlych (poruchových) zmien zaťaženia. Tento zdroj
98
Slovak Energy Annual 2011
PHOENIX ZEPPELIN – energetické
systémy novej generácie
Inovatívne produkty pre tých, ktorí myslia na budúcnosť
Bez ohľadu na oblasť vášho podnikania, váš záložný zdroj energie CAT® musí
spoľahlivo poskytnúť služby, kedykoľvek to potrebujete. Caterpillar trvalo vyvíja
a dodáva najmodernejšie produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou. Máme
všetky odborné predpoklady, aby sme zaručili optimálne využitie vašej investície,
jej dlhodobú prevádzku a servisné poradenstvo.
Servisné programy pre záložné energetické zdroje predstavujú ucelený súbor produktov,
ktorý garantuje nevyhnutnú podporu pre prevádzku systémov záložného napájania a ich
pravidelnú údržbu. Táto starostlivosť predlžuje životnosť záložného zdroja, zvyšuje spoľahlivosť
jeho prevádzky a znižuje prevádzkové náklady.
Zariadenia a komplexné služby na ktoré sa môžete skutočne spoľahnúť.
SME TU PRE VÁS, STAČÍ NÁS KONTAKTOVAŤ
pravidelná preventívna údržba
záložného energetického zdroja
pevne definovaná doba nástupu servisného technika k servisnému zásahu
telefonická podpora (servisná linku
a telefonická asistencia Hot-Line)
nepretržitá servisná pohotovosť
24 hodín denne a 365 dní v roku
s možnosťou nástupu servisného
technika v mimopracovnej dobe,
v sobotu, v nedeľu a cez sviatky podľa
zvoleného Servisného programu
pravidelné preškoľovanie
personálu zákazníka a prístup
k aktuálnej dokumentácii
služba vyhodnotenia laboratórnych
vzoriek oleja (S.O.S. – Scheduled
Oil Sampling), ktorá optimalizuje
výmenu náplní oleja a výmenu
náhradných dielov v olejovom systéme
a sacom vzduchovom systéme
PHOENIX ZEPPELIN, spol. s r. o.
BANSKÁ BYSTRICA
Zvolenská cesta 14605/50
974 05 Banská Bystrica-Kráľová
BRATISLAVA
Pribylinská 10
831 04 Bratislava
www.cat.sk
| 048 / 414 99 33
Slovak Energy Annual 2011
KOŠICE
Železiarenská 96
040 15 Košice-Šaca
99
Phoenix Zeppelin’s Regulatory Power Plant
in the distribution network
Phoenix Zeppelin (Pty) Ltd, of Banska Bystrica, was a key
are capable of. However, unlike the hydro-electric power
supplier of regulatory power technology that supplied
plants, it can operate for up to 30 hours continuously at full
a total of 48 diesel generators – CAT 3516B-HD, in the second
capacity and without any external fuel supply. This is a big
half of 2009. New diesel-powered plants were built inLevice,
advantage, especially compared to the gas-powered plants,
Sučany and Moldava nad Bodvou. Each plant consists of 16
which are completely dependent on external gas supply, re-
diesel generator containers, distribution, fuel economy and
dering them useless at the time of a gas crisis, as in 2009.”
electrical equipment for power segregated bus in the power
“The interesting thing about this project is that it wasn‘t a
system. Each plant generates 32 MW and the maximum
classic investment into iron, but rather a long-term service
output of the project is 96 MW.
to be provided by DG Energy for the SEPS. For Phoenix Zep-
The security and stability of the Slovak power system
pelin, this means that co-operation between our companies
(SEPS) has significantly improved since the implementati-
will be ongoing. So far, we have a five-year service contract
on of this project. Change of focus to diesel powered energy
agreement.” said Eng. Peter Barčík, the Head of Energy
represents diversification of electricity production, as the
Systems of Phoenix Zeppelin,(Pty) Ltd, “It was a huge chal-
existing technological equipment supplying the network
lenge to implement this project as it was unprecedented in
SEPS mainly used gas fuel. It was the well-known “gas cri-
Europe. The execution, from signing of the contracts all the
sis”, which lasted from 7 to 23 January 2009, that uncovered
way to the final examination, lasted less than 8 months.
the weaknesses in the regulation of electricity systems and
The need for these regulatory power plants is also justified
significantly contributed to the launch of this project. To-
by the fact that the SEPS often deploys them in current
day, electricity generated by diesel generators already cover
short-term operations.” concludes Eng. Barčík.
the short-term requirements of the power supply network.
The Caterpillar company also acknowledged the impor-
The plant operators, GG-Energy a.s., represented by Eng.
tance of this project and proclaimed it one of the most
Anton Pajtinka said: “It‘s the so called regulatory power,
successful in the EMEA (Europe, Middle East and Africa)
which is required to ensure stability during the fast ne-
region in 2010.
twork (failure) load changes. The source is able to achieve
full capacity within 3 minutes of receiving the signal,
something only a few other hydroelectric power plants
100
Slovak Energy Annual 2011
Elektro-Haramia s.r.o.
Najväčší výrobca trafostaníc na Slovensku
Komplexné riešenie a projekčná činnosť
Po rozšírení dodávok na územie celého Slovenska založila firma
Elektro – Haramia s.r.o. aj vlastnú projekčnú zložku. Hlavným
dôvodom pre zriadenie tejto zložky bola skutočnosť, že vlastní
projektanti zvládnu podstatne lepšie preniknúť do technickej
problematiky. To prispieva k zlepšeniu spokojnosti a spolupráce
so zákazníkom. Naši projektanti sú držiteľmi autorizačného
osvedčenia Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktoré ich
oprávňuje k vykonávaniu projekčných činností. Úplné pokrytie
priemyselných aj občianskych potrieb zaisťujeme pracoviskami
v Lozorne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Projekčná činnosť
v sebe zahŕňa okrem iného aj technické poradenstvo
Už od roku 1990 pôsobí firma Elektro-Haramia na českom
a vypracovanie projektovej a cenovej dokumentácie. Svojou
a slovenskom trhu. Minulý rok oslávila 20. výročie. Zakladate-
činnosťou a dobrým zázemím pokrývame potreby nielen sloven-
ľom spoločnosti sú bratia Ján a Jozef Haramia,
ského, ale aj českého trhu.
ktorí spoločným vedením a úsilím pretransformovali firmu
1. marca 2005 na spoločnosť s ručením obmedzeným.
Realizácia na kľúč
V priebehu šestnástich rokov firma realizovala cez niekoľko
Spoločnosť je schopná ponúknuť služby od konzultácie ideového
stoviek menších i väčších investičných celkov a naplnila tým
zámeru, cez služby v oblasti projektovej prípravy stavby, pora-
svoj pôvodný podnikateľský zámer, čím sa pevne usadila v
denskú činnosť, vlastnú realizáciu zákazky vrátane komunikácie
stavebno-montážnych a dodávateľských činnostiach energe-
s príslušnými inštitúciami, geometrické zameranie realizovaného
tických celkov, slúžiacich k zásobovaniu elektrickou energiou
objektu až po záverečné revízne a skúšobné činnosti.
pre všetky kategórie odberateľov. Spoločnosť v súčasnosti
V našej spoločnosti uplatňujeme zásadu individuálneho prístupu
disponuje nadštandardným materiálovým vybavením, vy-
k požiadavkám jednotlivých zákazníkov s cieľom ponúknuť im čo
zretým kolektívom zamestnancov s rozsiahlymi praktickými
najvýhodnejšie technické a ekonomické riešenie. Tomu napomá-
skúsenosťami a dôverou i tých najnáročnejších
ha dostatočná pestrosť a variabilita vyrábaných typov
a najvýznamnejších klientov zo Slovenskej a Českej republiky.
a flexibilita výrobného týmu pri realizácii.
Elektro-Haramia s.r.o. • Železničná 927 • 900 55 Lozorno
tel.: +421/02/65 96 82 67 • fax.: +421/02/65 96 87 71 • e-mail: [email protected] • www. elektroharamia.sk
Slovak Energy Annual 2011
101
102
Slovak Energy Annual 2011
Trend v integrácii inteligentného merania
a domácej automatizácie
Spoločnosť Landis + Gyr ako popredný celosvetový výrobca
využívajú v komerčnom nasadení predovšetkým bezdrôtové
a dodávateľ meracích zostáv zintenzívňuje svoje úsilie na trhu
technológie M-Bus v pásme 868 MHz s možnosťou migrácie
inteligentných riešení novej generácie. Tento trend bol potvrdený
k iným bezdrôtovým prenosom, napríklad ZigBee. Integrácia
aj prevzatím spoločnosti zo strany nadnárodného japonského
ultrazvukových plynomerov G350 je založená na holandskom
koncernu Toshiba. Z tohto dôvodu predpokladáme, že v najbližšej
štandarde NTA DSMR P2, V2.2 +.
dobe sa portfólio spoločnosti Landis + Gyr rozšíri aj o riešenia
Medzi kľúčové témy ovládania elektromerov a integrácie
zahŕňajúce domácu automatizáciu a inteligentné domy (Home
externých zariadení v režime multienergií a domácej automa-
Automation).
tizácie bude nepochybne patriť bezpečnosť a šifrované dátové
Základ produktového portfólia spoločností tvoria elektromery,
prenosy. Medzi všeobecne prijaté štandardy patrí šifrovanie AES
plynomery a merače tepla vrátane súvisiacich riešení pre inteli-
(Advanced Encryption Standard) využívajúce algoritmus so 128
gentné meranie (Smart Metering), ktoré zahŕňajú telekomuni-
bitovým kľúčom. Bezpečnostné mechanizmy sa zároveň stávajú
kačné technológie a systémové riešenia. V súčasnosti spoločnosť
integrálnou a neoddeliteľnou súčasťou národných štandardov
predstavuje nový rad kompaktných elektromerov E450, ktoré
pre Smart Metering vo väčšine krajín EÚ.
vhodným spôsobom dopĺňajú modulárne elektromery E350.
Integrácia Smart Meteringu do oblasti domácej automatizácie
U elektromerov E350 je významná časť funkcionality sústrede-
je relatívne novou témou, ktorá si však zaslúži pozornosť, a to
ná v komunikačných jednotkách GSM / GPRS a PLC (Power Line
najmä v oblasti optimálneho využívania domácich spotrebičov
Carrier), ktoré nesú označenie E35C, ako napríklad interné hodiny,
a regulácie malých energetických zdrojov.
bezdrôtová / drôtová komunikácia v rámci konceptu multienergií
Spoločnosť Landis + Gyr ako súčasť riešenia inteligentného mera-
(odpočet plynu, tepla, vody). Elektromery E450 sú vybavené touto
nia a domácej automatizácie ponúka taktiež domáce terminály,
funkcionalitou v rámci samotného tela elektromeru a prípadná
ktoré nesú označenie ecoMeter. EcoMeter zabezpečuje prezentá-
modularita sa týka iba komunikačného modulu.
ciu aktuálnej spotreby v domácnosti v reálnom čase
Spoločnosť naďalej podporuje vo svojom technickom
v jednotkách odberu meradla, ako aj vo zvolenej tarifnej štruktúre
dizajne otvorený prístup, ktorý umožňuje spoluprácu
a finančnom vyjadrení. Ďalšie zobrazované údaje sú predovšetkým
s ďalšími technolo–gickými partnermi v oblasti merania
historická spotreba, emisie skleníkových plynov a teplota.
a predovšetkým v oblasti telekomunikačných technológií. Pred-
Na základe vyššie uvedených produktov a riešení je možné sa
pokladá sa, že hlavný záujem bude o vývoj a integráciu nových
domnievať, že súčasné produktové portfólio spoločnosti Landis
telekomunikačných technológií, najmä UMTS, WiMAX, štandar-
+ Gyr vytvára základné predpoklady pre integráciu so sofistiko-
dizovaných rádiových a PLC riešení.
vanými systémami a spotrebičmi domácej automatizácie. Zá-
V rámci multienergií a integrácie komponentov domácej auto-
sadnou úlohou teda bude zabezpečiť integráciu inteligentných
matizácie, existujúci vývoj naznačuje, že technologické riešenia
meracích zostáv s domácimi spotrebičmi a energetickými zdroj-
založené na technológii ZigBee vychádzajúce
mi vrátane systémov riadenia a kontroly. Využitie týchto riešení
zo štandardov IEEE 802.15.4 prevádzkované v pásme
nepochybne nájde uplatnenie v rámci domácej automatizácie,
2,4 GHz prevezmú vedúcu úlohu v medzinárodnom meradle.
ako aj inteligentných kancelárskych a priemyselných budov.
Existujúce komunikačné jednotky spoločnosti Landis + Gyr
Riešenia Landis+Gyr pre Smart Metering
Slovak Energy Annual 2011
E450
E350
E35C
DC450
www.landisgyr.cz
103
MED
TM
MODERNÉ SOFTVÉROVÉ RIEŠENIE NA ZBER A SPRACOVANIE DÁT
O SPOTREBE ELEKTRICKEJ ENERGIE, TEPLA, VODY A PLYNU
Chcete získať komplexné prehľadné informácie o vašej spotrebe energií?
Chcete dosiahnuť lepšie podmienky pri nákupe energií alebo rokovať o lepších cenách?
Chcete automatizovane kontrolovať a optimalizovať spotrebu a jej priebeh vo vašich prevádzkach?
Chcete využiť získané informácie o spotrebe energií vo svojich vnútrofiremných procesoch (fakturácia,
rozúčtovanie medzi nájomcami či prevádzkami, interná kontrola, porovnanie spotreby jednotlivých prevádzok)?
W Chcete ušetriť prostredníctvom lepšieho nastavenia podmienok pripojenia vašich odberných miest?
W Chcete zvýšiť efektívnosť využívania energií, identifikovať a minimalizovať straty?
W Chcete podporiť zelený progresívny imidž vašej spoločnosti?
W
W
W
W
Vynikajúcim softvérovým pomocníkom a riešením pri zodpovedaní všetkých týchto otázok je systém M.E.D.TM,
ktorý dokáže zabezpečiť automatizovaný zber a spracovanie dát o spotrebe elektriny, tepla, vody či plynu. M.E.D.TM
stelesňuje vysoko adaptívny nástroj komunikujúci on-line s meracími miestami a poskytujúci požadované informácie
prostredníctvom webového klienta na ľubovoľnom počítači s prístupom na internet. Je ho možné nasadiť v rôznych
podmienkach – v malých aj väčších spoločnostiach s desiatkou ale i stovkami odberných miest a to v rôznych
odvetviach – obchod, priemysel, logistika, správcovské spoločnosti so správou majetku a nehnuteľností.
W VARIABILITA A ADAPTABILITA SYSTÉMU
M.E.D.TM umožňuje diaľkovú komunikáciu a odčítavanie rôznych typov meracích prístrojov. Automatizovaný
zber dát o spotrebe energií je realizovaný prostredníctvom v súčasnosti najpoužívanejších rozhraní - M-Bus,
RS-485, RS-232, ako aj cez komunikačné kanály GSM/GPRS a ethernet. Modularita systému umožňuje aj
ďalšie rozšírenie spôsobov komunikácie a integráciu získaných dát do podnikových informačných systémov
cez zaužívané formáty XML, CSV, LPEX2 alebo podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Štruktúra systému
umožňuje okrem preddefinovaných reportov dopĺňať prakticky ľubovoľné spracovanie nameraných údajov
podľa predstáv a požiadaviek zákazníka a analyzovať vzťahy, príčiny a súvislosti medzi rôznymi veličinami a
parametrami energetických sústav z pohľadu lokálneho výrobcu, distribútora aj spotrebiteľa.
W PREHĽADNOSŤ A EFEKTÍVNA SPRÁVA DÁT
M.E.D.TM poskytuje okamžitý aj integrálny (kumulatívny) prehľad o spotrebe rôznych druhov energií v grafickej
aj tabuľkovej forme. Užívateľ môže odpočty a spracovanie dát dlhodobo automatizovane naplánovať, alebo
realizovať odčítanie ad hoc podľa potreby. Systém umožňuje evidovať zozbierané dáta na základe definície
odberov lokalít (napr. prevádzkarne, bytové družstvá) či používateľov (napr. obyvateľ obytného domu, obchod
v nákupnom centra, prenajímaný logistický priestor). Spracované údaje a výsledky je možné zobrazovať v
prehľadných flexibilných reportoch ako aj ukladať vo formáte PDF.
W UŽÍVATEĽSKÁ JEDNODUCHOSŤ A BEZPEČNOSŤ SYSTÉMU
Koncový používateľ pristupuje k údajom a službám systému M.E.D.TM prostredníctvom intuitívneho
webového portálu cez internetový prehliadač bez potreby akejkoľvek inštalácie. Správca systému používa graficky prehľadnú klientsku aplikáciu, prostredníctvom ktorej komunikuje so serverovou časťou s aplikačným softvérom a databázou, konfiguruje jednotlivé meracie miesta a skupiny, spravuje
používateľov a definuje ďalšie spracovanie údajov, tvorbu reportov atď. Táto serverová časť môže byť
zriadená na tom istom, alebo úplne inom počítači používateľa, pričom ju je možné poskytovať aj ako
službu. Komunikácia medzi službou servera a klientskou aplikáciou, resp. webovým prehliadačom
používateľa prebieha pomocou bezpečného protokolu TCP/IP a technológie WCF.
ENERGETIKA
PRIEMYSEL
INŠTALÁCIE
MERANIE
KOMPONENTY PRE ODVETVIE
ELEKTROTECHNIKY
DIAĽKOVÉ MERANIE
A ODPOČET ELEKTRINY
Sortiment firmy tvorí komplexná ponuka produktov pre silnoprúdové inštalácie rozvodov nn
v rámci bytov, rodinných domov, obchodných
a administratívnych priestorov, priemyselných
prevádzok a rozvodov energetickej distribučnej
siete. Ponuka sortimentu siaha od štandardnej
prístrojovej techniky cez rozvádzače až po
špeciálne produkty určené pre dátové siete,
informačné technológie, fotovoltické systémy
a elektromobilitu.
Významnú skupinu portfólia spoločnosti tvorí
široký sortiment elektromerov určených pre
veľkoodberateľov, priemysel, polyfunkčné
objekty, domácnosti, fotovoltiku a obnoviteľné
zdroje, železničnú trakciu a elektromobilitu ako
aj na iné špeciálne účely. Ponúkame moderné
inteligentné elektromery a pokročilé meracie
a komunikačné systémy pre automatizovaný
zber dát a diaľkový odpočet kvantitatívnych,
výkonových a kvalitatívnych parametrov
odoberanej a dodávanej elektrickej energie.
Okrem vysokej kvality produktov je jedným
z dôležitých predpokladov spokojnosti našich
zákazníkov aj rýchla dostupnosť tovarov.
Z celkovo 15 000 položiek z nášho sortimentu
je približne 9 000 dostupných k okamžitému
odberu alebo dodávkou do 24, max. 72 hodín.
Komplexnosť ponuky dopĺňa odborné a technické poradenstvo, kde vyškolený personál
poskytuje návrhy a riešenia pre zákaznícke
požiadavky, dopyty a problémy.
S našimi riešeniami sa možno stretnúť v mnohých spoločnostiach pôsobiacich vo výrobe
a distribúcii elektrickej energie na Slovensku,
v Českej republike, Rakúsku a Nemecku.
Všetky ponúkané riešenia sú certifikované
podľa platných európskych a slovenských
technických noriem a plne vyhovujú príslušným
legislatívnym požiadavkám. Navrhované
systémy sú pripravené aj pre plánované
inteligentné siete - smart grid.
SYSTÉMY
DÁTA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
KÁBLE
SVETLO
ALTERNATÍVNE
ENERGIE
Ivánska cesta 10/C
821 04 Bratislava
tel.: +421 (0)2 491 081 01
fax: +421 (0)2 491 081 99
e-mail: [email protected]
web: www.schrack.sk
SCHRACK STORE MARTIN
SCHRACK STORE ŽILINA
SCHRACK STORE KOŠICE
Komenského 18A
036 01 Martin
tel.: +421 (0)43 4011 811
fax: +421 (0)43 4011 898
e-mail: [email protected]
Kragujevská 10
010 01 Žilina
tel.: +421 (0)41 500 1590
fax: +421 (0)41 500 1591
e-mail: [email protected]
Slovenská 10
040 01 Košice
tel.: +421 (0)55 6712 312
fax: +421 (0)55 6711 956
e-mail: [email protected]
TECHNICKÁ KANCELÁRIA NITRA
TECHNICKÁ KANCELÁRIA TRENČÍN
TECHNICKÁ KANCELÁRIA PREŠOV
Levická 9
949 01 Nitra
tel.: +421 (0)37 653 31 56
fax: +421 (0)37 653 31 56
e-mail: [email protected]
M.R. Štefánika 6670/19
911 01 Trenčín
tel.: +421 (0)918 687 840
e-mail: [email protected]
Budovateľská 50
080 01 Prešov
tel.: +421 (0)51 7723 961
fax: +421 (0)51 7723 961
e-mail: [email protected]
Plnospektrálne osvetlenie
Michal Hanč, BSBA, Konateľ, neoSun s.r.o.
Umelé osvetlenie, ktoré je prirodzenou súčasťou našej každodennej exis-
straňovať veľkú časť zdravotných problémov súvisiacich s pobytom
tencie v uzavretých priestoroch, je predmetom dlhodobého výskumu
v prostredí s tradičným umelým osvetlením. Viacero veľkých za-
a s postupujúcimi technologickými možnosťami sa čoraz viac zdokona-
mestnávateľov, ktorí využívajú plnospektrálne osvetlenie zistilo,
ľujú aj vyrábané svetelné zdroje. Energetická efektívnosť pritom musí ísť
že vynaložená investícia sa bohato vráti, keďže plnospektrálne
ruka v ruke s najnovšími zisteniami o vplyve jednotlivých druhov umelého
osvetlenie preukázateľne znižuje únavu a chorobnosť zamestnan-
osvetlenia na človeka.
cov, a tým priamo zvyšuje produktivitu práce.
Prirodzené fungovanie ľudského organizmu vychádza z predpokladu, že prevažnú časť dňa trávime vonku, vystavení slnečnému
PONUKA SPOLOČNOSTI NEOSUN
žiareniu. Hoci to tak bolo v uplynulých storočiach, dnes
Plnospektrálne trubice (T8, T5, 2G11), úsporné žiarivky
je opak pravdou a väčšina z nás trávi množstvo času
(E27, E14), či klasické žiarovky (E27, E14) NASLI (Natural
v uzavretých priestoroch s tradičným umelým
Spectrum Light) ponúkané firmou neoSun, s.r.o., dosa-
osvetlením, ktoré má nižšiu intenzitu a iné farebné
hujú vynikajúce parametre RA indexu od 91 % do 98 %
zloženie ako má slnečné svetlo. Vo svetle bežných
a teploty chromatickosti od 5 500K do 6 500K. Cie-
žiaroviek, žiariviek a žiarivkových trubíc totiž prevažuje
ľom spoločnosti neoSun je vyvíjať, vyrábať a predá-
žltá a červená farba. Dlhodobé pôsobenie takého ume-
vať zdroje svetla natoľko podobné slnečnému svetlu,
lého osvetlenia má na ľudský organizmus rad nepriaz-
nakoľko je to možné. Firma neosun.sk chce spríjemniť
nivých vplyvov, od únavy a zhoršenia zraku, cez stres,
život všetkým, ktorí sú odkázaní na umelé osvetlenie.
zhoršenie imunity až po zimné depresie z nedostatku
Na prvom mieste je pre nás kvalita, na druhom životnosť
slnečného svetla. Okrem našej schopnosti vidieť ovplyvňuje svetlo aj jednu z najdôležitejších častí mozgu – hypotalamus, ktorý je zodpovedný napríklad za riadenie nervovej
sústavy, reguláciu teploty, či krvného obehu.
a na treťom energetická účinnosť. Svetlo pre nás neznamená len technologické vylepšenie, slúžiace k osvetleniu
prostredia, v ktorom žijeme, ale vnímame ho ako životodarnú energiu, ktorou vás dobíjame.
Z množstva odborných štúdií, aj z našich výskumov, vyplývajú tie-
ZDRAVÉ PLNOSPEKTRÁLNE OSVETLENIE
to výhody používania plnospektrálneho osvetlenia:
Dôležitým ukazovateľom kvality umelého osvetlenia je tzv. RA
•zmiernenie únavy a chorobnosti zamestnancov
index, ktorý udáva percentuálnu podobnosť svetla k slnečnému
•zmiernenie únavy zraku, napätia a pálenia očí
žiareniu. Čím vyšší RA index, tým vyššia podobnosť s prirodze-
•zvýšenie výkonnosti a produktivity práce
ným slnečným svetlom. Bežné žiarivky a trubice majú RA index
•prispieva k ochrane zraku pri dlhodobej práci s počítačom
od 60 do 80. Ďalším dôležitým parametrom umelého svetla je
•zlepšenie koncentrácie a zlepšenie zrakovej funkcie (ostrejšie
teplota chromatickosti, kde by sa vhodné hodnoty mali pohy-
videnie)
bovať od 5 000K do 6 500K. Novým progresívnym a pre člove-
•neskreslené vnímanie farieb
ka komfortným druhom umelého osvetlenia, ktoré odstraňuje
•pozitívne ovplyvňuje stres na pracovisku a počet konfliktov
nedostatky tradičného umelého osvetlenia je plnospektrálne
medzi zamestnancami
osvetlenie, teda osvetlenie s vyváženým spektrom farieb. Jeho
•uľahčuje ranné vstávanie, podporuje regeneráciu a napomáha
využitie vo vyspelých krajinách postupne rastie a čoraz čas-
navodiť pocit pohody
tejšie sa používa nielen v domácnostiach a na pracoviskách
•pozitívne pôsobí na psychiku – nervový systém
(žiarivky, trubice, stolné lampy), ale napríklad aj vo verejnom
•80 % ľudí nechce plnospektrálnu technológiu vymeniť.
osvetlení (žiarivky 2G11). Plnospektrálne osvetlenie pomáha od-
106
Slovak Energy Annual 2011
infoservis
PRECHODNÉ JAVY
V ELEKTRIZAČNÝCH SÚSTAVÁCH
Skriptá „PRECHODNÉ JAVY V ELEKTRIZAČNÝCH SÚSTAVÁCH“ ako učebný text si kladú
za cieľ oboznámiť čitateľov s problematikou prechodných javov v elektrizačných
sústavách. Sú tu rozobrané elektromagnetické prechodné javy, teoretické odvodenie
symetrických i nesymetrických skratov a ich
praktický výpočet. Druhá časť je venovaná
elektromechanickým prechodným javom,
najmä stabilite elektrizačnej sústavy.
Uvedené sú tiež stručné analýzy závažných
udalostí v elektrizačných sústavách, odvodené sú základné vzťahy statickej stability
i vplyv budenia na statickú stabilitu. Ďalšia
časť sa zaoberá dynamickou stabilitou uhla
rotora synchrónneho generátora, uvedené
je pravidlo rovnosti plôch pre posúdenie
dynamickej stability generátora, definovaný
je kritického času trvania skratu – ako základného kritéria pre posúdenie dynamickej
stability synchrónneho stroja.
Učebný text je určený pre poslucháčov
inžinierskeho štúdia v študijnom programe
Elektroenergetika, odboru Elektrotechnika,
konaného dištančnou i prezenčnou formou
štúdia. Je určený tiež pre poslucháčov
bakalárskeho štúdia študijného programu
Elektrotechnika.
Slovak Energy Annual 2011
Model trhu s elektrinou
– ekonomické aspekty výroby,
prenosu a distribúcie elektriny
v Slovenskej republike
Odborné dielo Model trhu s elektrinou
– ekonomické aspekty výroby, prenosu
a distribúcie elektriny v Slovenskej republike podáva ucelený prehľad o ekonomickom
fungovaní trhu s elektrinou. Publikácia
je orientovaná na súčasných a budúcich
pracovníkov v oblasti energetiky. Jej cieľom
je poukázať na mnohé ekonomické aspekty
trhu s elektrinou v podmienkach Slovenskej
republiky, poznanie práv a a povinností
jednotlivých účastníkov trhu. Zaoberá
sa súčasným rozdelením trhu podľa jednotlivých segmentov na silovú elektrinu,
podporné služby, regulačnú energiu a ďalšie
služby. Čitateľ získa prehľad o jednotlivých
prvkoch elektroenergetického systému,
a to nielen z hľadiska technologického, ale
aj z hľadiska prístupu na trh s elektrinou.
V publikácii je možné tiež nájsť mnohé informácie o získavaní energie z obnoviteľných
zdrojov, možnostiach podpory výstavby
takýchto zdrojov a následných súvislostiach.
Zameraná je na správne pochopenie reťazca
výroba – prenos – distribúcia – dodávka
v kontexte s obchodnými praktikami, ktorý
je nevyhnutný na rozvoj trhového prostredia
a umožní jednotlivým subjektom obchodu
s elektrinou zaujať takú pozíciu, ktorá bude
nielen ekonomicky výhodná, ale by mala
prispieť k zvýšeniu energetickej bezpečnosti
v Slovenskej republike.
Publikáciu je možné objednať emailom:
[email protected] alebo telefonicky:
02/602 91 783. Cena každej publikácie je
14,30 euro, vrátane DPH.
107
infoservis
Fecko Š., Reváková D., Varga L.,Lago J., Ilenin S.:
Vonkajšie elektrické vedenia
Predložená publikácia Vonkajšie elektrické
vedenia vznikla na základe dlhoročných
prednášok rovnomenného predmetu prednášaného v študijnom programe IŠ Elektroenergetika na FEI STU v Bratislave a tiež
v rovnakom odbore na FEI TU v Košiciach.
Publikácia si kladie za cieľ oboznámiť poslucháčov technických univerzít, najmä elektrotechnických fakúlt, s problematikou návrhu,
projektovania a s výstavbou vonkajších
elektrických vedení a najnovšími trendmi
v prenosoch elektrickej energie vonkajšími
elektrickými vedeniami. V publikácii sú použité najnovšie normy EN a STN využívané
v danej oblasti.
Publikácia je adresovaná tiež projektantom
a prevádzkovateľom vonkajších elektrických
vedení a všetkým tým, ktorým problematika prenosu elektrickej energie vonkajšími
vedeniami nie je vzdialená.
Publikácia vyšla pomoci sponzorov:
Elektrovod Holding, a.s., Bratislava, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava,
Slovenská elektrizačná a prenosová sústava,
a. s. Bratislava, Východoslovenská energetika, a. s. Košice.
Knihu je možné zakúpiť vo fakultnej predajni kníh
na FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava a vo fakultnej
predajni ELFA na FEI TU v Košiciach v cene 22 €.
108
Spoľahlivosť v elektroenergetike
Spoľahlivostná analýza a pravdepodobnostná
analýza bezpečnosti (PSA) sú účinným
nástrojom rozhodovacieho procesu.
V bezpečnostných aplikáciách pomáhajú
manažérom a technikom nájsť slabé miesta
zložitých systémov a určovať priority prijatia
bezpečnostných opatrení. Metódy analýzy sú
vo svete rozšírené a aplikované vo všetkých
oblastiach priemyslu, kde sa využívajú
potenciálne nebezpečné technológie. U nás
sa aplikujú hlavne v jadrovej energetike
a chemickom priemysle. Aplikácie sa začínajú
aj v elektroenergetike. Samotná existencia
analýzy nezaručuje prijatie správnych rozhodnutí o stave spoľahlivosti a bezpečnosti
technológie. Musia ju pochopiť a oceniť aj
tvorcovia rozhodnutí v rámci organizácie,
ktorá technológiu prevádzkuje. Analýzu
väčšinou spracujú externí experti bez vplyvu
na rozhodnutia. Preto musí v organizácii
existovať skupina interných expertov, ktorí
vedia pochopiť a oceniť hodnotu analýzy,
vysvetliť jej význam a prínos z hľadiska
zvyšovania spoľahlivosti a bezpečnosti. Keď
takíto interní experti neexistujú, musia byť
vyškolení, aby boli schopní prijímať a využívať
výsledky. Zároveň podnecovať zmeny
tak, aby organizácia prijala cenovo-efektívne bezpečnostné opatrenia. Ciele, vytýčené
pre prevádzkovateľov technológie, sú:
→ osvojiť si metodológiu PSA nielen na úrovni
praktikov, ale aj manažérov a naučiť sa využívať najmodernejšie výpočtové programy,
→ vybudovať spoľahlivostné modely technologických procesov, podľa potreby ich
aktualizovať a výsledky využívať v rozhodovacom procese,
→ vytvoriť povedomie o riziku, čo napomôže
vzniku prostredia, v ktorom sa rozhoduje so
znalosťou rizika.
K tomu chce prispieť aj táto kniha, ktorá je
určená odborníkom z praxe a študentom,
ktorí si chcú doplniť vedomosti z oblasti
analýzy spoľahlivosti a pravdepodobnostnej
analýzy bezpečnosti potenciálne nebezpečných technológií so zvláštnym zameraním na
elektroenergetiku.
Publikáciu je možné objednať emailom:
[email protected] alebo telefonicky: 02/602 91
783. Cena publikácie je 15 euro vrátane DPH.
Spoľahlivostne orientovaná údržba
elektroenergetických zariadení
Liberalizácia trhu s elektrickou energiou
a proces privatizácie v elektroenergetike viedli k vzniku silného konkurenčného prostredia.
Takéto prostredie núti prevádzkovateľov energetických zariadení znižovať svoje prevádzkové a údržbové náklady, samozrejme bez
vplyvu na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky. Prvotným cieľom je udržiavať pohotovosť
zariadení. K tomu je potrebný primeraný
program údržby, ktorý zahŕňa všetky administratívne a technické opatrenia na identifikáciu potenciálnych porúch, zmiernenie
následkov funkčných porúch a obnovenie
prevádzkyschopnosti konštrukcií, systémov
a prvkov. Snahou prevádzkovateľov je znížiť
náklady údržby a zvýšiť spoľahlivosť. Chcú
mať istotu, že správne úlohy sa vykonávajú
na správnom mieste. Prijímajú rozhodnutia
na základe rôznych metód. Mnohé z nich
však vedú k zbytočným finančným nákladom
a nepohotovosti zariadení. Keď zariadenie nefunguje a dochádza k výpadku výroby, jedným
z najčastejších opatrení je zvýšenie počtu
plánovaných úloh preventívnej údržby alebo
zvýšenie frekvencie už vykonávaných úloh, čo
môže zapríčiniť ďalšie poruchy
a znížiť celkovú bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky. Systematickým prístupom môžu
byť stanovené také úlohy údržby a frekvencie
úloh, ktoré umožňujú optimalizovať použitie
finančných prostriedkov, určených na údržbu.
Zároveň sa stanovuje taká kombinácia za–
riadení, ktoré popri údržbe iných zariadení
zostávajú v stave pohotovosti a zabezpečujú
spoľahlivú prevádzku. V tomto procese sa
v maximálnej miere využíva údržba podľa
stavu, čo zabráni zbytočným zásahom do
zariadenia a následným poruchám vplyvom
ľudských chýb pri údržbe. Keď je pre elektrárenské bloky alebo elektrizačnú sústavu
k dispozícii pravdepodobnostná analýza
bezpečnosti, potom je možné určiť dôležité
konštrukcie, systémy a prvky, ktoré majú
mať pri údržbe prioritu. Proces optimalizácie,
týkajúci sa bezpečnosti, spoľahlivosti a nákladov, sa nazýva spoľahlivostne orientovaná
údržba (RCM).
Publikáciu je možné objednať emailom: nc-oze@
stuba.sk alebo telefonicky: 02/6029 1783. Cena
publikácie je 14,50 euro, vrátane DPH.
Slovak Energy Annual 2011
infoservis
Obnoviteľné zdroje energie I. a II.
Cieľom oboch publikácií je podať ucelený
prehľad o obnoviteľných zdrojoch energie
a o možnostiach ich využívania, hlavne so
zameraním na podmienky Slovenska. Kniha
poskytuje cenné informácie tým, ktorí
sa chcú tejto problematike v budúcnosti
venovať ako aj tým, ktorí by mali záujem
o realizáciu projektu zameraného na
obnoviteľné zdroje energie.
Publikácia Obnoviteľné zdroje energie I. –
technológie pre udržateľnú budúcnosť je
malým príspevkom a možno len nepatrným
zlomkom odpovede na otázku Shakespearovho Hamleta. Je odpoveďou na to,
čo sú a čo znamenajú obnoviteľné zdroje
pre ľudstvo. Odpoveďou môže byť i to, že
obnoviteľný zdroj je ten, ktorý má energetický potenciál, ktorý sa trvalo obnovuje
prírodným procesmi alebo činnosťou ľudí.
Všetci si iste uvedomujeme, že nevyužívaním
obnoviteľných zdrojov sa chováme trestuhodne a nezodpovedne sami voči sebe,
voči ľudstvu, aj k Zemi. Každá kilowatthodina
elektrickej energie vyrobená z obnoviteľných
zdrojov je naším príspevkom k ochrane
životného prostredia na celom svete, pretože
je jedno na ktorom mieste na svete vznikajú
skleníkové plyny pri spaľovaní fosílnych
palív, má to negatívne vplyvy na našu modrú
planétu, ktorú chceme zachovať aj pre budúce
generácie a majú globálny charakter. Zároveň
je treba pripomenúť, že dnešný svet sa
nachádza v hlbokej kríze. Napriek významným
úspechom netreba zabúdať, že svet je plný
obrovských paradoxov. Podľa oficiálnych
údajov 1,5 miliardy obyvateľstva nepozná
elektrickú energiu, pol miliardy má problémy
so zabezpečením nízkopotenciálovej energie,
nehovoriac o základných životných potrebách,
o dôstojných životných podmienkach... A to
všetko v období, keď vyspelý svet rieši problémy prenosu informácií na úrovni desiatok
gigabitov za sekundu.
Publikácia Obnoviteľné zdroje energie 1. má
za cieľ upozorniť čitateľov na dve oblasti
problémov – prvou oblasťou je dostatok či
nedostatok energií a ich optimálne využitie
pre rozvoj globalizovanej spoločnosti a
druhou oblasťou je situácia v globálnom
otepľovaní Zeme. Publikácia je príspevkom
Slovak Energy Annual 2011
nadšencov problematiky obnoviteľných zdrojov. Snahou celého kolektívu tejto publikácie
je ukázať odbornej, ale i laickej verejnosti
význam obnoviteľných zdrojov energie a
zdôrazniť, že ľudstvo má príležitosť zmeniť
svoj pohľad na využívanie energií.
Publikácia Obnoviteľné zdroje energie II. –
perspektívne premeny a technológie ponúka
okrem všeobecného prehľadu súčasnej
energetiky, ktorý zahŕňa množstvo kvantitatívnych údajov ako aj prehľad súčasnej
legislatívy, informácie o využívaní slnečnej
a geotermálnej energie (aj keď je diskutabilné jej zaradenie medzi obnoviteľné zdroje
energie). Využívanie obnoviteľných zdrojov
energie (OZE) často prináša problémy pri
pripájaní do prenosovej alebo distribučnej
siete. Využívanie OZE v kombinácii s akumuláciou energie z nich získanej však možno
nazvať cestou budúcnosti.
Keďže problematika akumulácie energie je
obsiahla a neustále sa vyvíja, rozhodli sme
sa jej venovať samostatnú kapitolu, v ktorej
konkrétne hovoríme o mechanickej, elektrochemickej a elektrostatickej akumulácii.
Pozornosť je venovaná aj palivovým článkom,
na ktorých vývoj a využívanie sa v súčasnosti
sústreďuje značná vedecká pozornosť. Podobne je to v prípade vodíka, ktorý sa považuje
za ideálny nosič energie budúcnosti. Pri
výrobe vodíka za pomoci obnoviteľných
zdrojov energie sa znižuje negatívny vplyv na
životné prostredie, na rozdiel od fosílnych
palív, ktoré sa na jeho výrobu v súčasnosti
využívajú.
Za prínosnú považujeme kapitolu Realizované projekty OZE na Slovensku, ktorá,
ako už názov napovedá, opisuje reálne
realizované projekty, využívajúce obnoviteľné
zdroje energie. Cieľom kapitoly je podnietiť
záujem o aplikáciu zariadení, ktoré využívajú
OZE.
Publikáciu je možné objednať emailom: nc-oze@
stuba.sk alebo telefonicky: 02/602 91 783. Cena
každej publikácie je 16,50 euro, vrátane DPH.
Digitálne ochrany
v elektrizačných sústavách
Na svete existuje niekoľko stoviek
vynikajúcich systémov chránenia prvkov
elektrizačnej sústavy a niekoľko tisíc druhov
autonómnych ochrán. Systémy chránenia,
resp. samotné ochrany sú založené na
rôznych princípoch a využívajú matematické, genetické a fyzikálne modely.
Najpodstatnejšou vlastnosťou týchto systémov je spoľahlivo a bezpečne chrániť každý
prvok elektrizačnej sústavy a ich funkcia
vychádza zo znalostí vzťahov medzi vstupnými a výstupnými veličinami. Následne ich
spracovaním a vyslaním informácie je možné
vyriešiť ľubovoľný stav prvkov elektrizačnej
sústavy, resp. jej podsystémov.
Dovoľte nám vrátiť sa do histórie a citovať
slová nestora a propagátora systémov
chránenia Ing. Mariána Karaffu, ktoré
ako učiteľ používal na každej svojej prvej
prednáške na EF SVŠT v Bratislave:
„Dobrí ochranári musia mať znalosti z fyziky,
matematiky, teórie polí a merania, automatizácie, elektroenergetiky, ale to z nich nerobí
ešte dobrých ochranárov. Naozaj dobrý
ochranár okrem znalostí musí mať aj víziu,
cit pre techniku, srdce a najmä schopnosť
odovzdávať svoje skúsenosti.“
V zmysle jeho slov by sme sa radi podelili o radosť z práce, ktorú ako učitelia
vykonávame niekoľko rokov na svojich
pracoviskách, ale aj v reálnej praxi. Každého
človeka nesmierne poteší, keď vidí výsledok
dobre vykonanej práce, ktorý slúži v širšom
časovom kontexte. Osobitne nás ako učiteľov
– autorov teší dielo, ktoré je výsledkom našej
teoretickej prípravy a výsledkov vedeckého výskumu, spolupráce s praxou, ale aj
výsledkom našej práce so študentmi na
katedrách a pracoviskách STU v Bratislave
a TU v Košiciach. Osobitný význam má pre
nás toto knižné vydanie publikácie „Digitálne
ochrany v elektrizačných sústavách“, v ktorej
sa pokúšame priniesť ucelené poznatky
z oblasti využívania systémov chránenia
a elektrických ochrán pre súčasnosť, ale
aj pre budúcnosť technikov, prevádzkových pracovníkov elektrizačnej sústavy,
študentov univerzít, odborných škôl, ale aj
obdivovateľov techniky chránenia.
109
infoservis
Nové firemné sídlo
Po sedemnástich rokoch pôsobenia v prenajatých priestoroch začala nová centrála
s obchodným a servisným zázemím využívať
strategickú výhodu lokality.
Spoločnosť PhoenixZeppelin Slovenská
republika v piatok 29.4.2011 slávnostne
otvorila svoje nové sídlo na Zvolenskej ceste
v Banskej Bystrici. Stavba pobočky bola zahájená poklepaní základného kameňa
v septembri 2009 a prví zákazníci vstúpili do
nových priestorov v decembri 2010. Stavbu
podľa projektu architektonickej štúdie PHA
realizoval Doprastav. Slávnostného otvorenia
sa zúčastnili najvyšší predstavitelia koncernu Zeppelin GmbH- Peter Gerstmann
a Michael Heidemann, zástupcovia materskej
spoločnosti PhoenixZeppelin Česká republika, predstavitelia CAT, Hyster a JLG najvyšší
predstavitelia mesta, zákazníci, významní
dodávatelia ako aj zástupcovia médií.
Akciu zahájil konateľ a generálny riaditeľ
spoločnosti PhoenixZeppelin – Ing. Milan
Štrbavý, ktorý dodal: „Je to investícia do
budúcnosti firmy a regiónu a tiež náš
príspevok k sociálnej stabilite podporou
zamestnanosti s vysokou pridanou hodnotou.
Pritom rok 2010, kedy prebiehala výstavba
novej centrály , bol najťažším rokom v histórii
spoločnosti. Hospodárska kríza zasiahla
najmä odvetvia, pre ktoré poskytujeme naše
služby. To sa prejavilo v bezprecedentnom
poklese našich tržieb z predaja“. Slávnostného
110
príhovoru sa ujali aj predseda predstavenstva
koncernu Zeppeli ako aj primátor mesta
Banská Bystrica pán Peter Gogola.
Po slávnostnom prestrihnutí pásky
a oficiálnom zahájení akcie čakal na hostí
zaujímavý program.
O príjemnú atmosféru v podaní legendárnych
beatlesoviek sa postarala skupina Backwards.
Príjemnú atmosféru dotvorili majsterky
Európy v HipHope v CAT oblečení. Žiadna
akcia takéhoto typu sa nezaobíde bez pravej
demo show na strojoch CAT, ktorá bola
prezentáciou toho najlepšieho z výrobného
programu značky Caterpillar. Záujmu
prítomných neunikol ani CAT Road Show
Truck s premiérovým rýpadlom 300.9 D,
ktorý sa predstavil v Banskej Bystrice v rámci
európskeho turné.
Počas akcie spoločnosť slávnostne odovzdala
2 kusy nakladačov 972H pre spoločnosť
Steelage v zaujímavom netradičnom
farebnom prevedení na základe požiadaviek
zákazníka.
O dobrú náladu sa postarala slovenská hudba
a chutné Bio víno z oblasti Veľkého Krtíša.
Zaujímavé číslo predviedli akrobati na lanách.
Záverečné tóny patrili Martinovi Babjakovi.
Pevne veríme, že zákazníci budú opúšťať
brány PhoenixZeppelin v Banskej Bystrici,
s presne takým dobrým pocitom s akým
odchádzali v tento významný deň.
Slovak Energy Annual 2011
who is who
Who
is
Who
Slovak Energy Annual 2011
111
Ing. Gustáv Časnocha * 4. 2. 1960
zástupcom Združenia EE a členom vedeckých rád viacerých univerzít. Zaslú-
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti ELV
žil sa o vstup SR do Svetovej energetickej rady so sídlom v Londýne. V rámci
Produkt a.s. (od roku 1999).
svojich vedeckých a pedagogických aktivít úspešne doviedol k promóciám
Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Bratislave odbor
vyše 70 diplomantov, školí či vyškolil viac ako 10 doktorandov. Publikoval 27
Zahraničný obchod (v roku 1983). 1983 – 1990: Interhotely
článkov v odborných časopisoch, mal približne 80 vystúpení na domácich
Bratislava – rôzne vedúce funkcie, 1990 – 1999: súkromne
a zahraničných odborných konferenciách, je autorom či spoluautorom 13
podnikal v oblasti exportu a importu tovarov a surovín najmä v spotrebnom
vysokoškolských učebníc a skrípt, vypracoval 66 výskumných správ a štúdií,
a chemickom priemysle. Od roku 1999: ELV Produkt a.s. Senec – predseda
napísal 4 odborné monografie. V máji 2009 mu Vedecká rada SAV za jeho
predstavenstva a generálny riaditeľ.
zásluhy udelila Medailu SAV za podporu vedy.
Dr.h.c. Prof. Ing. Štefan Fecko, DrSc. * 19. 6. 1929
Ing. Pavol Janočko
Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT (v roku 1951).
prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu (od
1951 – 1980: Katedra Elektroenergetiky Elektrotechnickej
roku 2000)
fakulty SVŠT – asistent, odborný asistent, docent (1964),
Absolvent Vysokej školy technickej v Košiciach (v roku
profesor (1980), 1959 – 1960: odborná prax v Elektrovode
1982), zameranie na plynárenstvo. 1982 – 1995: Východo-
ako vedúci projektov vedení vvn, 1966 – 1967: ako profesor
slovenské plynárenské závody – majster, zástupca riaditeľa
a expert vyslaný na prednáškový pobyt na Univerzite Oriente Santiagu de
pre rozvoj 1995 – 1999: Slovenský plynárenský priemysel – divízny riaditeľ
Cuba. 1974 – 1989: vedúci Katedry Elektroenergetiky. 1969 – 1970 a 1978
pre investičný rozvoj, 1999 – 2006: SPP – riaditeľ divízie tranzitu, Od roku
– 1985: prodekan na EF SVŠT. 50 ročná pedagogická a vedecko-výskumná
2006: dcérska spoločnosť SPP – preprava, a. s. generálny riaditeľ. Tento
činnosť na troch elektrotechnických fakultách Slovenska, predseda komisie,
post zastáva aj v následníckej spoločnosti Eustream, a. s. , Ako odborník
vedecké hodnosti CSc a DrSc. Autor alebo spoluautor 5 odborných knižných
v plynárenstve bol členom predstavenstiev a dozorných rád v spoločnos-
publikácií, 11 vysokoškolských skrípt (z toho 2 v španielčine), mnoho vedec-
tiach podnikajúcich v tejto oblasti. 2003 – 2006: člen výkonného výboru
kých a odborných publikácií, vystúpenia na kongresoch.
Medzinárodnej plynárenskej únie. Je členom vedeckej rady Hutníckej fakulty
Technickej univerzity v Košiciach.
Ing. Miroslav Holčík * 8. 4. 1951
konateľ spoločnosti MURAT s.r.o. (od r.1993)
Ing. Ľubomír Jurika * 13. 7. 1951
Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, odbor Elek-
Narodil sa v Novej Bošáci okres Nové Mesto nad Váhom. Po
troizolačná a káblová technika (v r. 1975). 1975 – 1990
ukončení Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v
Kablo Bratislava – vývojový pracovník, vedúci prevádzky,
Bratislave pokračoval v štúdiu na Slovenskej vysokej škole
výrobno-technický námestník závodu, 1990 – 1993 Gumon
technickej v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1975 v odbore
Bratislava a.s. – výrobno-technický riaditeľ, Od r. 1993 MURAT s.r.o. – konateľ
spoločnosti.
Energetika – špecializácia Jadrová energetika. Po krátkom
pôsobení vo Výskumnom ústave energetickom (EGÚ) pôsobil 18 rokov v oblasti trakčnej energetiky v Dopravnom podniku mesta Bratislavy, kde skončil
Magdaléna Holčíková * 15. 1. 1951
na pozícii riaditeľa závodu Elektrické dráhy. Po trojročnom pôsobení v rakús-
obchodná riaditeľka spoločnosti MURAT s.r.o. (od r.1993)
kej spoločnosti Vöst Alpine International s.r.o nastúpil do spoločnosti Sie-
Absolventka SPTŠ Bratislava. 1970 – 1992 Kablo Bratislava
mens Bratislava, kde vo funkcii riaditeľa divízie energetiky pôsobil 11 rokov. V
– prípravár výroby, samostatný technológ, vedúci VDO. Od
súčasnosti pôsobí ako riaditeľ a konateľ privátnej spoločnosti Power Service
r. 1993 - MURAT s.r.o. – obchodná riaditeľka.
IFT s.r.o. a zároveň ako podpredseda predstavenstva ZSE Energia s.r.o.
Ing. Peter Káčerik * 9. 1. 1961
Ing. Igor Chrapčiak * 16. 6.1962
Vzdelanie: Odborné: EF SVŠT Katedra automatizácie a
riaditeľ spoločnosti Schrack Technik s.r.o.
regulácie, Technická kybernetika, odbor meracia technika
Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, odbor elektroizolačná technika,
1980-1985, 1985-1987 ZSE š.p. Bratislava, Oddelenie dis-
(v r.1985). 1985-1998 –Západoslovenské energetické závody, (ZSE, š.p.) Bra-
pečerskej a riadiacej techniky na odbore HDO ako technik
tislava – projektant, 1987-1995 vedúci projektového oddelenia distribuč-
pre hromadné a diaľkové ovládanie, 1987-1993 ZSE š.p.
ných sietí, 1995-1998 -ZSE, š.p. - vedúci vývoja GIS (geografický informačný
Bratislava, Oddelenie dispečerskej a riadiacej techniky na odbore ochrán a
systém). Od r. 1998 -Schrack Energietechnik / Schrack Technik s.r.o., od r.
automatík ako riadiaci pracovník skupiny ochrán pracovisko Nitra, 1990-1993
1999 riaditeľ, od r. 2005 konateľ spoločnosti. Podieľa sa na tvorbe koncepcie
živnostník popri zamestnaní Revízie elektrických zariadení NN, VN, VVN,
a realizácii komplexných systémov inteligentného diaľkového merania
montážne a údržbové práce, 1993-1999 LiV Elektra spol. s r.o. ako vedúci
elektrickej energie pre energetické spoločnosti a liberalizovaný energetický
montáží, technický riaditeľ, generálny riaditeľ, 1999-2009 LiV Elektra a. s. ako
trh. Od roku 2006 je členom predstavenstva Bratislavská Teplárenská, a.s.
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, 2008-2009 Bioenergetická
Bratislava.
spoločnosť a.s. – predseda predstavenstva, 2010-2011 Alter Energo a.s. –
generálny riaditeľ
prof. Ing. František Janíček, PhD. * 4. 12. 1954
Riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Prof. Ing. Michal KOLCUN, PhD. * 11. 5. 1954
FEI STU v Bratislave
Absolvoval Elektroenergetickú fakultu na Moskovskom
Prof. Ing. František Janíček, PhD. patrí k významným
energetickom inštitúte v rokoch 1973 – 1979, kde ukončil aj
odborníkom v oblasti elektrických ochrán a vytvára
vedeckú ašpirantúru v roku 1989. V roku 1993 habilitoval za
podmienky pre aplikácie moderných systémov chránenia
docenta v odbore Elektroenergetika na Fakulte elektrotech-
prvkov elektrizačnej sústavy. V oblasti elektrických ochrán, elektrických
niky a informatiky TU v Košiciach, kde aj inauguroval za pro-
staníc a na riešení problémov energetiky pracuje viac ako 20 rokov. Je
fesora v odbore Energetické a silnoprúdové inžinierstvo. Od roku 1979 pracuje
predsedom slovenského výboru Svetovej energetickej rady, štatutárnym
na FEI TU v Košiciach. Vo svojej pedagogickej a vedeckej práci sa špecializuje
112
Slovak Energy Annual 2011
na problematiku prevádzky a riadenia elektrizačnej sústavy a aplikáciu počí-
České republiky. Člen misií MAAE – OSART (tím hodnotenia bezpečnosti
tačov v elektroenergetike. Odviedol asi 70 diplomantov a pod jeho vedením
prevádzky JE) na JE Qinshan and Ling Ao (Čína), Ascó (Španielsko), North
ukončilo 5 doktorandov. Je autorom alebo spoluautorom 2 monografií, 4 vy-
Anna (USA), Gösgen (Švajčiarsko). Vedúci misií OSART na JE Ling Ao (Čína),
sokoškolských učebníc, 12 vysokoškolských skrípt a viac ako 140 vedeckých a
Nogent (Francúzsko), Rovno (Ukrajina), Chashma (Pakistan), Kashiwazaki
odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch a v zborníkoch. Bol
Kariwa (Japonsko), Brunswick (USA), Angra (Brazília), Volgodonsk (Rusko),
zodpovedným riešiteľom viacerých domácich a zahraničných projektov a riešil
Youngwang (Južná Kórea), Forsmark (Švédsko). Člen misií MAAE na hodnote-
viac ako 100 prác pre energetickú prax. Je členom 4 redakčných rád domácich
nie projektovej bezpečnosti JE Mochovce SR, Dukovany ČR, Paks (Maďarsko).
a zahraničných časopisov, členom IEE, CIGRE, CIRED a WEC. Od roku 1999 je
Vedúci misie hodnotenia nehody jadroveho paliva na JE Paks v Maďarsku. Člen
vedúcim Katedry elektroenergetiky na FEI TU v Košiciach.
misií MAAE – IRRT na hodnotenie činnosti a legislatívy jadrových dozorov
Maďarska a Mexika. Člen misie dozoru USA (US NRC) na jadrovom dozore Litvy
Ing. Alexander Kšiňan * 27. 8. 1952
(VATESI) a Bulharska. Člen poradného výboru jadrovej bezpečnosti prezidenta
generálny riaditeľ Elektrovod Holding, a.s. (od roku 2004)
Arménska od 2001.
Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, odbor silnoprúdovej elektrotechniky – výroba, rozvod a využitie elektric-
Ing. Peter Ludrovský
kej energie (v roku 1976).
Siemens s.r.o., divízia Energy Solutions, Products and Services -
1976 – 1981: Stredoslovenské energetické závody (SSE), š.p.
riaditeľ divízie
Žilina, rozvodný závod Žiar nad Hronom – projektant, Od roku 1977: podniko-
Narodil sa 5. 6. 1954. Titul inžinier získal na Strojníckej
vé riaditeľstvo – technik VN sietí, 1981 – 1994: Slovenský energetický podnik
fakulte STU v Bratislave. Po skončení štúdia pracoval P.
(SEP), š.p. Bratislava – vedúci referent, od roku 1987: vedúci odborný tech-
Ludrovský 11 rokov v Slovenských energetických podnikoch
nický pracovník vedení, Od roku 1991: Závod prenosovej sústavy – riaditeľ,
(dnes Slovenské elektrárne). V roku 1991 vstúpil do spoločnosti ABB ako
1994 – 2001: Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, Závod prenosovej sústavy
manažér, neskôr riaditeľ divízie elektrární. Od roku 1997 tri roky zastával post
– riaditeľ odštepného závodu, 2001 – 2003: Slovenská elektrizačná prenosová
konateľa a generálneho riaditeľa ABB Slovenergia s.r.o. V roku 2001 sa stal
sústava, a. s. Bratislava – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
regionálnym riaditeľom pre obchod a marketing spoločnosti Alstom Power.
2003: ELV PRODUKT – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Od roku
Neskôr pôsobil ako konateľ a obchodný riaditeľ VSŽ Inžiniering v Košiciach.
2004: Elektrovod Holding, a.s. – výkonný riaditeľ, Od 1. 7. 2004: Elektrovod
Po ďalších významných postoch na úrovni vrcholového manažmentu v slo-
Holding, a.s. – generálny riaditeľ.
venských a českých spoločnostiach v oblasti energetiky sa Peter Ludrovský
1. októbra 2008 stal riaditeľom divízie Energy Solutions Products & Services,
Ing. Anton Letko * 16. 10. 1947
spoločnosti Siemens s.r.o.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Energoprojekt Slovakia, a.s. (od r. 1994)
Ing. Tomáš Malatinský * 14. 3. 1959
Absolvent Strojníckej fakulty SVŠT Bratislava, špecializácie
predseda predstavenstva Elektrovod Holding a.s., Bratislava (od
Tepelné energetické stroje a zariadenia (v r.1972). Absolvent
roku 2000), prezident Zväzu zamestnávateľov energetiky Sloven-
postgraduálneho štúdia na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v
ska – ZZES (od roku 2003), prezident Asociácie zamestnávateľ-
Bratislave „Prevádzka jadrových elektrární“. (v r.1982). Absolvent City University Bratislava „The Efective Manager“ (v r.1997).
ských zväzov a združení SR (od mája 2004)
Absolvent Stavebnej fakulty SVŠT, odbor geodézie a karto-
1972 - 1975 - Stavoprojekt Nitra - pozícia v oblasti projektov pre centralizované
grafie (v roku1983). 1986: Stavoprojekt Bratislava – zodpovedný projektant
tepelné zdroje, 1975 - 1987 - Energoprojekt Praha, závod Nitra - pozícia so
geodet. 1986 – 1998: Elektrovod Bratislava – stavbyvedúci, vedúci oddelenia
zameraním na klasické energetické zdroje a na projekty pre jadrové elektrárne
na divízií ekonomiky vedení, vedúci útvarov zahraničného obchodu a vyššieho
Jaslovské Bohunice, Dukovany a Mochovce, 1987 - 1994 - Energoprojekt Praha
dodávateľa. 1998 – 1999: ELCON o. z. Praha – vedúci organizačnej zložky. 1999
- hlavný inžinier projektu na stavbe JE Mochovce. Od r. 1994 - Energoprojekt
– 2000: VÚJE Trnava, a.s. – riaditeľ divízie. 2000 – 2004: Elektrovod Holding
Slovakia, a.s. Bratislava - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.
a.s. – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. 2000 – 2003: druhý
viceprezident ZZES.
Ing. Miroslav Lipár
vedúci sekcie prevádzkovej bezpečnosti jadrových zariadení,
Ing. Štefan Molnár * 3.11. 1961
MAAE (od roku 2002)
riaditeľ RENEMTECH s.r.o. (od roku 2004)
Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave,
Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej, Stroj-
Elektrotechnická fakulta, odbor jadrová energetika (v roku
nícka fakulta, odbor stroje a zariadenia pre chemický a
1977). Kandidátske minimum – SVŠT Elektrotechnická
potravinársky priemysel (v roku 1984). 1984 – 1986: SVŠT –
fakulta (v roku 1989). 1979 – 1985: EBO V-1 – kontrolný fyzik počas spúšťania,
odborný asistent, Katedra chemických strojov a zariadení,
operátor reaktora, vedúci reaktorového bloku, zmenový inžinier, 1985 – 1987:
1987 – 1995: podnikateľ, 1996 – 2002: Ekoil a.s. – technický riaditeľ, výroba
vedúci odboru technického rozvoja EBO, 1987 – 1988: Slovenský energetický
metylesterov rastlinných olejov, 2002 – 2008: ReNeM s.r.o. – riaditeľ, návrh a
podnik (SEP) – vedúci odboru prevádzky a údržby JE
dodávka technologických celkov pre výrobu metylesterov rastlinných olejov,
1988 – 1990: SEP – hlavný inžinier jadrovej energetiky SEP, 1991 – 1993:
Od 2004: RENEMTECH s.r.o. – riaditeľ. Návrh a dodávka technologických
elektráreň v Abu Dhabi (Spojené Arabské Emiráty) – operátor a lektor pri
celkov pre využitie obnoviteľných zdrojov.
prevádzke klasickej elektrárne, 1993 – 1996: Úrad jadrového dozoru SR –
riaditeľ odboru hodnotenia jadrovej bezpečnosti, 1996 – 1997: Slovenské
Ing. Miroslav Obšivaný * 15. 7. 1955
elektrárne – námestník riaditeľa pre prevádzku SE – EBO, 1997 - 2002: Úradu
predseda predstavenstva SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla)
jadrového dozoru SR – predseda, 1997 – 1999: NUSAC (Koordinácia pomoci v
– od roku 1998
oblasti jadrovej bezpečnosti) EK a krajiny G 24 – podpredseda, 1998 – 2000:
Absolvent Slovenskej vysokej škole technickej v Bratisla-
Rada guvernérov MAAE – guvernér, podpredseda, člen ACSS (poradná skupi-
ve (v roku 1979), 1989 – 1992: PBH, š. p. Martin – riaditeľ
na generálneho riaditeľa MAAE pre bezpečnostné štandardy), 1998 – 2002:
oblasti výroby a dodávky tepla, 1992 – 2000: Martico s. r.
člen INSAG – International Safety Advisory Group, (medzinárodná poradná
o. – generálny riaditeľ, Od roku 2000: nová akciová spoločnosť v Martine so
skupina jadrovej bezpečnosti generálneho riaditeľa MAAE), 2000 – 2002:
strategickým investorom Steirische Fernwärme GmbH z Grazu s hlavnou čin-
člen Rady jadrovej bezpečnosti Státního uřadu pro jadernou bezpečnost
nosťou výroba a dodávka tepelnej energie na území mesta Martin – predseda
predstavenstva. Od roku 2000: STEFE SK, a. s. – založená rakúskym strate-
2004 až 2006 v SE, a.s. vykonával funkciu výkonného riaditeľa ľudských
gickým investorom Steirische Gas-Wärme GmbH pre riadenie svojich účas-
zdrojov. V rokoch 2007-2009 pôsobil v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti,
tinných spoločností na Slovensku – člen predstavenstva, Je zároveň členom
a.s. a zastával funkciu vrchného riaditeľa divízie riadenia. V súčasnosti pôsobí
Energetickej komisie pri Výbore pre hospodársku politiku, členom Komisie
ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Jadrovej energetickej
pre stavebníctvo a regionálny rozvoj pri Výbore pre hospodársku politiku a
spoločnosti Slovenska, a.s.
členom prezídia RÚZ.
Ing. Ferdinand Turanský * 1941
Ing. Ján Petrovič * 14. 5. 1966
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ELCON BRATISLA-
generálny riaditeľ sekcie energetiky MH SR (od roku 2007)
VA, a.s. (od roku 1995)
Absolvent Vysokej školy technickej v Košiciach, banícka
Absolvent Elektrotechickej fakulty SVŠT, odbor Výroba,
fakulta (v roku 1988). 1988 – 1995: Baňa Dolina, a.s. Veľký
rozvod a využitie elektrickej energie (v roku 1963). Postgra-
Krtíš – revírnik, zástupca vedúceho ťažobného úseku,
vedúci ťažobného úseku, 1995 – 2000: MH SR – referent
duálne štúdium (v roku 1980). 1964 – 1968: Západoslovenská
energetika – projektant a investičný pracovník. 1969 – 1994: Elektrovod –
odboru plynárenstva a baníctva, 2000 – 2002: MH SR – vedúci oddelenia palív
referent, vedúci oddelenia odbytu vedení, vedúci odboru vyššieho dodávateľa,
– plynárenstvo, spracovania ropy a baníctvo, 2003 – 2004: MH SR – koordiná-
námestník pre obchod a investície. 1977: stáž na Federálnom ministerstve palív
tor referátu surovinovej politiky a palív, odboru energetickej politiky, od roku
a energetiky, Od roku1995: spoluzakladateľ spoločnosti ELCON BRATISLAVA,
2004: MH SR – riaditeľ odboru energetickej politiky, Pôsobnosť v oblasti ener-
a.s., t. č. ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti.
getická a surovinová politika, energetická a banská legislatíva, medzinárodné
vzťahy v energetike – EÚ a medzinárodné organizácie (IEA, ECT, CEI).
Ing. Igor Valuch * 25. 3. 1954
Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, odbor Telekomu-
Ing. Kazimír Rendko * 1941
nikačná technika (v roku 1978). 1979 – 1993: Západosloven-
predseda predstavenstva Elektrovod Žilina a.s. (od roku 1994)
ské riaditeľstvo spojov – samostatný výskumný pracovník,
Absolvent Elektrotechnickej fakulty ČVUT Praha., Do roku
prevádzkový a odbytový pracovník, vedúci prevádzky a
1970: Elektráreň Vojany, 1970 – 1994: o. z. Elektrovod Žilina.
1994 – 2002: Elektrovod Žilina a.s. – predseda predstaven-
odbytu, riaditeľ podniku, 1993-2009: MURAT s.r.o. – konateľ. Od 2009: Varia s.r.o. organizačná zložka
stva a súčasne generálny riaditeľ Dnes naďalej zastáva
funkciu predsedu predstavenstva a. s.
Ing. Miroslav Wöllner
generálny riaditeľ spoločnosti MENERT spol. s r.o. (od roku 2006)
Ing. Marian Ručkay * 25. 3. 1949
Absolvent SVŠT, Elektrotechnická fakulta, odbor: Auto-
konateľ spoločnosti OTC, s.r.o. (od roku 2003)
matizačná a regulačná technika (Technická kybernetika).
Absolvent STU, Elektrotechnická fakulta (v roku 1974).
1978 – 1991: DUSLO, a.s. Šaľa – vedúci údržby Merania a
1974 – 1976: TESLA PIEŠŤANY – vývojový pracovník, 1976
Regulácie, 1991 – 2004: zakladateľ spoločnosti MENERT
– 1978: TSÚ PIEŠŤANY – samostatný skúšobný technik v
spol. s r.o. – generálny riaditeľ, 2005 – 2006: Slovenské elektrárne, a.s. – vrch-
štátnej skúšobni, 1978 – 1986: ÚRSST PIEŠŤANY – samo-
ný riaditeľ úseku riadenia investícií a podpredseda predstavenstva. Od roku
statný výskumno-vývojový pracovník, 1986 – 2003: ZSE, a.s. – vedúci výroby
2006: MENERT spol. s r. o. – generálny riaditeľ.
v OTC Hlohovec, neskôr riaditeľ závodu OTC Hlohovec, Od roku 2003: OTC,
Ing. Marta Žiaková, CSc. * 23.11. 1955
s.r.o. – konateľ.
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR (od roku 2002)
Paolo Ruzzini
Absolventka Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave,
Vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa
Elektrotechnická fakulta, odbor technická kybernetika –
Slovenských elektrární je od začlenenia firmy do skupiny Enel
automatizačná technika (v roku 1979); vedecká hodnosť
Group v roku 2006. Je tiež oblastným manažérom závodov Enel
CSc. v oblasti technickej kybernetiky (v roku 1984). SVŠT v
pre strednú a východnú Európu.
Bratislave, Katedra inžiniersko-humanitných vied, postgraduálny kurz: Peda-
Do spoločnosti Enel nastúpil v roku 2003 ako riaditeľ
gogická príprava pracovníkov rezortného školiaceho a výcvikového strediska
spoločností pre Organizáciu a ľudské zdroje a aktívne bol zapojený do me-
Výskumného ústavu jadrových elektrární (v roku 1987). Od roku 1986: VÚJE
dzinárodného rozvoja skupiny Enel Group. Bol tiež členom predstavenstva
Trnava, a. s. – vedúci inžinier JE pre JE typu VVER 440, 1992: General Physics
spoločnosti Enel Distribuzione SpA a Enel Produzione SpA. Predtým, ako
Corporation, Maryland (USA) – absolventka kurzu: Systematický prístup k
nastúpil do spoločnosti Enel, zastával výkonnú funkciu v skupine Olivetti
príprave a Manažment prípravy zamestnancov, 1995: PHARE Project Training
Group a v ich zahraničných pobočkách ako manažér plánovania a organizácie:
Course – absolventka kurzov: Upgrading of Management knowledge in the field
1992 – 1995: riaditeľ spoločností Olivetti pre ľudské zdroje, 1995: prevádzkový
of Nuclear Power Technology Use – Upgrading of Nuclear Safety Inspectors Kno-
manažér Olivetti Solutions (Olsy). 1996 – 1998: výkonný riaditeľ (Solutions
wledge and Experience, 1997: Karlsruhe (Nemecko) – absolventka kurzu: IAEA
Managing Director) pre spoločnosť Wang Laboratories Italy, 1999 – 2003:
Training Course on Management Responsibilities in the Training and Qualifica-
generálny riaditeľ spoločnosti Getronics Solutions Italia SpA. Pán Ruzzini je
tion of the Nuclear Power Plant Personnel – Certificate of Training Completion,
držiteľom diplomu elektrotechniky z technickej univerzity v Miláne.
1996 – 2000: VÚJE Trnava, a. s. – kurzy pre rozličné aspekty manažérskej práce,
1995 – 2002: Školiace a výcvikové stredisko prípravy personálu JE VÚJE Trnava,
Ing. Štefan Šabík
a. s. – rôzne vedúce funkcie – manažérka projektu Hodnotenie bezpečnosti JE –
Po ukončení Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy
manažérka v dvoch projektoch technickej spolupráce MAAE Upgrading of NPP
technickej v Bratislave spojil svoj profesionálny život s
Personnel Training Infrastructure, a Simulator Training Programme Based on
jadrovou energetikou najskôr v Slovenských elektrárňach,
SAT Methodology. 1995 – 2002: expert pre MAAE vo Viedni pre prípravu perso-
a.s. s pôsobiskom v Atómových elektrárňach Mochovce.
nálu v rámci projektov technickej spolupráce napr. pre Maďarsko a Irán – lektor
Tu pracoval na pozíciách technika investičnej výstavby,
v rámci kurzov organizovaných MAAE – expert do pracovných poradných skupín
asistenta riaditeľa, vedúceho personálneho oddelenia, vedúceho oddelenia
(AGM) v MAAE (napr. AGM on Training Performance Indicators, AGM on SAT Po-
prípravy zamestnancov, vedúceho odboru zamestnaneckých záležitostí a
tential Use for Other Agency Training Activities, AGM on Education and Training
odmeňovania a námestníka riaditeľa pre ľudské zdroje a služby. V rokoch
in Nuclear Safety, a pod.). Je členkou Slovenskej nukleárnej spoločnosti.
114
Slovak Energy Annual 2011
Štatistické
údaje
a mapy
Slovak Energy Annual 2011
115
Výroba elektriny v deň ročného maxima (17.12.)
Production of electricity on day of yearly peak (17.12.)
výroba / production
93 317 MWh
import / saldo / balance 3 421 MWh
spotreba / consumption
96 738 MWh
Uvedené údaje sú brutto.
Showed data is brutto.
29.5%
tepelná / thermal conventional
2.4%
PVE / pumping
10.3%
vodná / hydro
3.5%
import / balance 8.5%
ostatné / others
45.8%
jadrová / nuclear
Pokrytie zaťaženia v deň ročného maxima
Load and use of sources on day of yearly peak
Ročné maximum
4342 MW, 17. december 2010 o 17:00
Yearly peak load
4342 MW, 17th December 2010 at 17:00
zaťaženie
load
ostatné
others
jadrové
nuclear
PVE
pumping
vodné
hydro
PVE
consumption of pumping
import
balance
tepelné
thermal conventional
export
balance
MW
4400
4200
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
120
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
hodiny
hours
Slovak Energy Annual 2011
Týždenné maximá zaťaženia
Weekly peak loads
MW
4500
4300
4100
3900
3700
3500
3300
3100
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
2007
2008
2009
týždeň
week
2010
Priebeh zaťaženia v dňoch ročného maxima a minima
Load curves on days of the peak and minimum of the year
MW
4400
4200
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1
2
3
4
17.12.2010
Slovak Energy Annual 2011
5
6
7
8
9
hodiny
hours
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
8.8.2010
121
Namerané cezhraničné prenosy elektriny ES SR (GWh)
Metered cross-border flows of electricity (GWh)
Poland (PSE-O)
1499 import
82 export
∑ import 7334 GWh
∑ export 6293 GWh
saldo/balance 1041 GWh
(import)
Czech Republic (ČEPS)
5492 import
365 export
Ukraine (WPS)
287 import
911 export
Hungary (MAIVR)
56 import
4935 export
Podiel zdrojov na pokrývaní ročnej spotreby (GWh)
Share of sources covering yearly consumption (GWh)
GWh
2009
výroba / production 26 074 GWh
spotreba / consumption 27 386 GWh
2010
výroba / production 27 720 GWh
spotreba / consumption 28 761 GWh
30 000
1041 (3.6%)
28 000
26 000
24 000
22 000
20 000
1312 (4.8%)
2630 (9.1%)
2563 (9.4%)
5493 (19.1%)
4662 (17.0%)
18 000
16 000
5023 (17.5%)
4768 (17.4%)
14 000
12 000
10 000
8 000
14574 (50.7%)
14081 (51.4%)
6 000
4 000
2 000
0
jadrové
nuclear
122
tepelné
thermal conventional
vodné
hydro
ostatné
others
import
saldo balance
Slovak Energy Annual 2011
Ročná výroba a spotreba elektriny
Yearly electricity production and consumption
GWh
34 000
32 000
30 000
28 000
26 000
24 000
22 000
rok
year
20 000
Podiel zdrojov na pokrývaní ročnej spotreby (GWh)
Share of sources covering yearly consumption (GWh)
spotreba
consumption
výroba
production
GWh
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
mesiac
month
0
-200
jadrové
nuclear
Slovak Energy Annual 2011
tepelné
thermal conventional
vodné
hydro
ostatné
others
+import / -export
saldo balance
123
Namerané mesačné cezhraničné prenosy ES SR
Monthly metered cross-border flows of Slovakia
GWh
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
-800
-900
-1000
-1100
mesiac
month
import
import
export
export
saldo
balance
Namerané cezhraničné prenosy ES SR
Metered cross-border flows of Slovakia
GWh
26 000
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
rok
year
0
import
import
124
export
export
Slovak Energy Annual 2011
Inštalovaný výkon elektrární ES SR
Installed capacity of power plants in Slovakia
elektráreň
MW
JE 1820
TE 2584
VE 2478
ostatné 898
suma 7780
% type
23.4
33.2
31.9
11.5
ostatné
others
nuclear
thermal
hydro
others
vodné
hydro
tepelné
thermal conventional
jadrové
nuclear
total
ostatné - závodné el. a obnoviteľné zdroje
others - industrial PP and renewable energy sources
Ročná dodávka regulačnej elektriny do ES SR
Yearly supply of regulation electricity in the power system
TRV30MIN +
9.5%
TRV30MIN +
5.8%
NRE 0.4%
TRV3MIN 1.7%
PRV +
2.1%
PRV 2.0%
TRV3MIN +
1.4%
SRV 41.6%
SRV +
35,5%
Prenosová sústava Slovenskej republiky
Transmission system of Slovak Republic
celkový transformačný výkon 10 010 MVA total transformation capacity
vedenia 400 kV
vedenia 220 kV
rozvodne 400 kV
rozvodne 220 kV
transformátory 400/220 kV
transformátory 400/110 kV
transformátory 220/110 kV
Slovak Energy Annual 2011
1776 km 400 kV lines
902 km 220 kV lines
17 400 kV substations
8 220 kV substations
1400 MVA 400/220 kV transformers
6410 MVA 400/110 kV transformers
2200 MVA 220/110 kV transformers
125
Údaje o preprave plynu za jednotlivé roky (v miliardách metrov kubických)
Zdroj: eustream, a.s.
mld m3
100
90
80
70
60
79,21
50
71,52
70,41
72,69
82,7
81,3
73,8
72,8
76,2
66,4
71,4
40
30
20
10
rok
year
0
2000 2001
2002
2003
2004
2005 2006
2007
2008
2009
2010
Priebeh spotreby plynu v SR v roku 2000 – 2010
Spotreba
Spotreba
mld m3mld m3
10 000
8 000
10 000
6 000
8 000
4 000
6 000
2 000
4 000
0
2 000
7 095,7
7 568,4
7 208,2
6 957,9
6 705,1
6 478,1
5 870,6
5 459,1
5 473,5
5 058,8
5 418,8
7 095,7
7 568,4
7 208,2
6 957,9
6 705,1
6 478,1
5 870,6
5 459,1
5 473,5
5 058,8
5 418,8
2001
20002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2007
2008
2009
2010
Priebeh spotreby plynu v SR v roku 2000 – 2010
2000
mesiac
0
2000
2001
20002
2003
Priebeh spotreby plynu v SR v roku 2010
Spotreba
Spotreba
mld m3mld m3
1 000
800
1 000
600
800
400
600
200
400
0
200
0
2006
mesiac
827,6
697,9
597,8
385,0
270,8
182,9
176,7
183,2
262,3
480,1
502,5
852,0
827,6
697,9
597,8
385,0
270,8
182,9
176,7
183,2
262,3
480,1
502,5
852,0
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
sept.
okt.
nov.
dec.
august
sept.
okt.
nov.
dec.
Priebeh spotreby plynu v SR v roku 2010
január
mesiac
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
mesiac
126
Slovak Energy Annual 2011
Údaje o preprave plynu za jednotlivé roky (v miliardách metrov
kubických)
Zdroj: eustream, a.s.
SubjektJanuár
Odber
Dodávka
Namerane
Odber
SEPS, a.s.
0,000
0,000
0,000
0,000
SEPS straty
23 006,500
0,000 20 858,700 20 692,000
SEPS VS
1 485,644
0,000
1 389,379
1 288,144
Odber
SEPS, a.s.
0,000
SEPS straty
19 437,600
SEPS VS
926,760
FebruárMarec
Dodávka
Namerane
Odber
Dodávka
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19 395,114
19 994,700
0,000
0,000
1 242,534
1 161,364
0,000
AprílMájJún
Dodávka
Namerane
Odber
Dodávka
Namerane
Odber
Dodávka
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18 655,139 18 409,000
0,000
18 560,799
17 572,800
0,000
0,000
906,677
733,212
0,000
830,968
717,000
0,000
Namerane
0,000
1 173,178
Namerane
0,000
17 425,289
803,147
Júl
Odber
Dodávka
Namerane
Odber
SEPS, a.s.
0,000
0,000
0,000
0,000
SEPS straty
21 403,300
0,000
21 995,489
19 468,800
SEPS VS
792,140
0,000
726,727
687,580
August
Dodávka
Namerane
Odber
0,000
0,000
0,000
0,000
18 629,790
18 437,200
0,000
765,335
773,280
September
Dodávka
0,000
0,000
0,000
Namerane
0,000
17 618,857
820,243
bez OOM
Október
30,06 %Dodávka Namerane
Odber
Odber
SEPS, a.s.
0,000
0,000
0,000
0,000
SEPS straty
19 836,904
0,000
19 415,875
17 117,600
SEPS VS
801,564
0,000
822,961
880,112
30,74 %
November
Dodávka
Namerane
Odber
0,000
0,000
252,000
0,000
16 221,861 20 302,200
0,000
925,706
1 176,780
December
Dodávka
0,000
0,000
0,000
Namerane
0,000
24 965,881
1 252,817
subjekty zúčtovania
Odber
SEPS, a.s.
252,000
SEPS straty
235 678,604
SEPS VS
11 423,580
247 354,184
spolu
Dodávka
0,000
0,000
0,000
0,000
výrobcovia
Namerane
0,000
232 308,173
11 659,672
243 967,845
dodávatelia
39,19 %
subjekty zúčtovania
bez OOM
30,06 %
výrobcovia
30,74 %
dodávatelia
39,19 %
Namerané množstvo v MWh za rok 2010
7 000 000
6 750 000
6 500 000
6 250 000
6 000 000
5 750 000
5 500 000
5 250 000
5 000 000
4 750 000
4 500 000
4 250 000
4 000 000
3 750 000
3 500 000
3 250 000
3 000 000
2 750 000
2 500 000
2 250 000
2 000 000
1 750 000
7 000 000
1 500 000
6 750 000
1 250 000
6 500 000
1 000 000
6 250 000
750 000
6 000 000
500 000
5 750 000
250 000
5 500 000
0
5 250 000
5 000 000
1
2
3
4 750 000
4 500 000
4 250 000
4 000 000
3 750 000
Slovak
Energy Annual 2011
3 500 000
3 250 000
Namerané množstvo v MWh za rok 2010
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
127
2002
2005
2006
USA
2007
2008
Other
2009
2010
2011
2012
Zdroj / Source: EIA, USA, March. ´11
oil consumption
Vývoj ceny ropy Brent a svetovej spotreby ropy
Development of Brent price and global
97,1
oil consumption
VSRWUHEDURS\JOREDOFRQVXPSWLRQPQESG
19,2
Annual Growth / Decline of Consumption
5RþQêSUtUDVWRNSRNOHVVSRWUHE\
-2
2008
Other
2009
2010
2011
2012
Zdroj / Source: EIA, USA, March. ´11
0
Shares of world energy consumption in USA, China,
India, 1990-2035, % of world total, source: EIA USA
Shares
world
energy
consumption
in USA, China,
Shares
of of
world
energy
consumption
in USA, China,
India,
1990-2035,
% of world
USA EIA USA
India,
1990-2035,
% of total,
worldsource:
total,EIA
source:
Komerčné zásoby ropy v OECD,
Projections
krytie spotreby v dňoch
USA
China
India
Days ofHistory
Supply of OECD Commercial
Oil Stocks
Projections
History
USA
China
4
\HDUPLQPD[UDQJH
\HDUPLQPD[UDQJH
URþQiPLQPD[~URYHĖ]iVRE
URþQiPLQPD[~URYHĖ]iVRE
2
0
Odvedená spotrebná daň z minerálnych olejov
Odvedená
spotrebná
daň zoilsd
minerálnych
olejov
Excise
duties paid
on mineral
other retailers
Excise duties paid on mineral oils
Shares of world energy consumption in USA,
India, 1990-2035, % of world total, source: E
India
QHþOHQRYLD
others History
60
Projections
USA
Y
E
55
E
50
China
6$332þOHQRYLD
members
830 mil EUR / mn EUR
81%
Jan-12
Jan-11
Jan-10
Jan-09
Jan-08
Jan-07
Jan-06
40
\HDUPLQPD[UDQJH
URþQiPLQPD[~URYHĖ]iVRE
Jan-05
45
NU\WLHVSRWUHE\URS\]iVREDPLY
GĖRFK
128
Jan-12
Jan-12
40
NU\WLHVSRWUHE\URS\]iVREDPLY
NU\WLHVSRWUHE\URS\]iVREDPLY
GĖRFK
GĖRFK
Jan-11
Jan-11
40
6
Jan-10
Jan-10
45
Jan-09
45
38,1
8
Jan-09
28,8
50
Jan-08
24,5 24,9
50
61,6
Jan-08
28,4
55
86,7
02
12,8
17,7
0
10
Jan-07
24
72,4
55
79,5
Jan-07
54,6
65,2
60
Jan-06
%UHQW86'EDUHO
60
97,1
VSRWUHEDURS\JOREDOFRQVXPSWLRQPQESG
46
19,2
20
Days Days
of Supply
of OECD
Oil
StocksOil Stocks
Global
spare
production
capacities, mn b
of Supply
ofCommercial
OECD
Commercial
Global spare production capacities, mn bpd
10
68
42
Komerčné zásoby ropy v OECD,
Sha
Komerčné
zásoby ropy
v OECD,
krytie
spotreby
v dňoch
Share
Svetové
rezervné
ťažobné
kapacity,
mbd
Ind
Komerčné
zásoby ropy
v OECD,
krytiev spotreby
v dňoch
krytie
spotreby
dňoch Oil
Days of Supply
of OECD
Commercial
Stocks
India
Vývoj
ceny ropy Brent a svetovej spotreby ropy
Svetové rezervné ťažobné kapacity, mbd
SvetovéDevelopment
rezervné ťažobné kapacity,
mbdprice and global
of Brent
spare production
capacities,
mn bpd
GlobalGlobal
spare
production
capacities,
mn bpd
Svetové
rezervné
ťažobné
kapacity, mbd
oil consumption
10
8
64
38,1
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2007
17,7
Jan-05
USA
2006
12,8
Jan-05
China
2005
24,5 24,9
28,8
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
2004
Jan-04
2003
Jan-04
2002
28,4
86
19
97
19
73,1
98
73,1
73,5
19
99
73,5
75,2
20
00
75,2 75,9
20
01
75,9
76,8
20
02
76,8
77,7
20
077,7
3
79,2
20
0479,2
82,4
20
0582,4
83,9
20
0683,9
20 84,8 84,8
07
20 85,9 85,9
08
20 85,8 85,8
09
20 84,3 84,3
10
0
12,8
8
1970
19,2
1
10
1970
89,9
odhad
forecast
2
-1
79,5
72,4
97,1
65,2
61,6
VSRWUHEDURS\JOREDOFRQVXPSWLRQPQESG
54,6
79,5
72,4
%UHQW86'EDUHO
38,1
65,2
61,6
28,4 24,5 24,9 28,8
54,6
17,7
%UHQW86'EDUHO
Jan-06
3
G
10
86,7 86,7
7RWDO&RQVXPSWLRQ
6YHWRYiVSRWUHED
88,2
86,7
84,3
85,8
85,9
84,8
84,0
4
82,4
78,1
79,7
Svetová spotreba ropy / World Oil Cosumption, mn bpd
19
97
19
73,1
98 1970 1970
1972
19 197273,5
99 1974 1974
1976
20 197675,2
00 1978 1978
1980
20 198075,9
01
1982 1982
20 198476,8
1984
02
1986 1986
77,7
20
1988
03 1988
1990 1990
79,2
20
04 1992 1992
1994
20 1994 82,4
05 1996 1996
1998
20 1998 83,9
06 2000 2000
2002
20 2002 84,8
07 2004 2004
85,9
20 2006 2006
08
2008 2008
85,8
20 2010 2010
09
2012 2012
84,3
20
10
86,7 86,7
2004
ceny
ropy
Brent aspotreby
svetovej
spotreby ropy
VývojVývoj
ceny ropy
Brent
a svetovej
ropy
Development
Brent
and global
Development
of Brent priceof
and
globalprice
oil consumption
Svetová spotreba ropy / World Oil Cosumption, mn bpd
9,5
2003
China
Jan-04
,5
5RþQêSUtUDVWRNSRNOHVVSRWUHE\
-2
Slovak Energy Annual 2011
India
Objem spracovanej ropy a štruktúra rafinérskej výroby na Slovensku, tis. ton
Processed crude oil and domestic refinery production, ths tonnes
Objem
spracovanej
ropy
štruktúra
rafinérskej
výroby natis.
Slovensku,
tis. ton
Objem spracovanej
ropy
a štruktúra
rafianérskej
výroby
na Slovensku,
ton
Processed
crude
andproduction,
domestic refi
nery
production, ths tonnes
6 000 crude oil and
Processed
domestic
refioil
nery
ths
tonnes
5 500
ropa / oil
6 000
´97
´00
2 839
2 880
2 844
2 864
vyk. olej
/ HFO/ bitumens
asfalty
2 839
2 880
´10 / ´09 %
-0,2%
asfalty / bitumens
plasty / plastics
´07
´08
plasty / plastics
´08
´09
nafta / diesel
1 319
1 557
9,4%
-15,3%
´06
´07
1 569
2,6%
nafta / diesel
1 319
1 617
32 9,4%
35
-25,0%
1 557
1 451
20,7%
138
133
133 157-15,3%
´04 ´05
2 844
2 613
ostatné/others
vyk. olej / HFO
1 569
2 864
2 441
45
35
1 565
45
32
130
157
ropa / oil
ostatné/others
1 617
2 540
2 613
2 441
45
45
175
138
1 451
´03
´01
45
45
139
130
1 671
´02
44
45
91
175
1 565
40
45
102
139
2 540
2 279
2 2792 269
2 269
2 189
1 556
1 418
2 189
2 024
1 4181 373
819
2 1024
´98 ´99
38
44
106
91
Napojenie
regiónu
Strednej aEurópy
Východnej
Európy ma medzinárodné
Napojenie regiónu
Strednej
a Východnej
ma medzinárodné
ropovody ropovody
Crude
oil pipeline
network
in´02
Central´03
and
Eastern
´96 ´97
´98
´99network
´00in Central
´01 and
´04Europe
´05 ´06
Crude oil
pipeline
Eastern
Europe
´95
benzín / petrol
benzín / petrol
´10
´09
´10
Domáca rafinérska a petrochemická výroba (v tis. ton)
2 000
2 000
40
40
79
102
1 671
1 584
´95 ´96
Lubricants
40
38
Bitumens
79
106
1 5841 556
0
1 014
1 373
811
500
826
0
832
811
Mazacie oleje Mazacie oleje Lubricants
500
Asfalty
Bitumens
1 000
Asfalty
1 014909 1 8191 863
1 768
909 832 1 863
826 1 7681 709
1 659
1 709
1 659
5 000
5 500
4 500
5 000
4 000
4 500
3 500
4 000
vybraných
domácom
v tis.trhu,
ton v tis. ton
3 000Celková spotreba
Celková
spotreba produktov
vybraných na
produktov
na trhu,
domácom
3 500 Total domestic
consumption
of selected of
refinery
products,
tonnesths tonnes
Total
domestic consumption
selected
refinery ths
products,
2 500
RþLVWHQpRGãWiWQ\FKKPRWQêFKUH]HUYVWDWHSHWUROHXPUHVHUYHVH[FOXGHG
RþLVWHQpRGãWiWQ\FKKPRWQêFKUH]HUYVWDWHSHWUROHXPUHVHUYHVH[FOXGHG
3 000
´10 / ´09
%
Výrobok
2001 2002 2003
2005 2004
2006 2005
2007 2006
2008 2007
2009 2008
2010 2009
Products
2001 2004
2002 2003
2010
2 000 Výrobok Products
2 500
petrol Motor638
Automobilové
benzíny
petrol666
Automobilové Motor
benzíny
677
643
656 643
666 656
673 666
684 673
640 684
639 640 -0,2%
638
666
677
639
1
500
Motorová
nafta
Motor
diesel
Motorová nafta
Motor diesel
783 1003
932 1124
909 1003
1538
783
932
909
1263 1124
1360 1263
1384 1360
1274 1384
1538 1274 20,7%
2 000
Vykurovacie oleje
57
65
105
75
61
62
45
56
30
Vykurovacie oleje
Heating oils Heating
57oils 65
105
75
61
62
45
56
40
30 40-25,0%
1 000 LPG
LPG n.a.
n.a.
n.a.
31
35
37
38
35
36
39
LPG
LPG
n.a.
31
35
37
38
35
36
38
39 38 2,6%
1 500
nafta / diesel
benzín / petrol
nafta / diesel
benzín / petrol
1 500
1 274
1 384
1 534
1 360
1 274
1 263
1 384
190
639
190
640
84
281
684
639
673
640
666
684
643
666
95
673656
656677
281
181
181
262
262
284
231
325
284
231
325
398
36
41
26
14
14
395
397
4 769 4 949
959 5 253
5 061
5 254
5 816 5 649 5 633 5 363
Priemerné
ceny4benzínu
a nafty
v SR,
EUR/liter
Total
4 769 4 ceny
949 4benzínu
959 5 253
5 061v SR,
5 254
5 816 5 649 5 633 5 363
Priemerné
nafty
EUR/liter
Average
retail prices
with aand
without taxes
in Slovakia, EUR/l
Average retail prices with and without taxes in Slovakia, EUR/l
Plastics
236
ostatné
Others
502
Others
Total
CELKOM
274
274
74
74
Plastics
CELKOM
11124
360
909
783
677
638
350
350
67
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
petrochémia (plasty )
ostatné
11003
263
1 909
124
932
1 003
932
731
Bitumens
0
1995 1996 1997 1998 1999
DVIDOW\DR[LGDþQp]PHVL
Bitumens
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
petrochémia (plasty )
666
602
Heavy fuel oil
643666
0
DVIDOW\DR[LGDþQp]PHVL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ´10 / ´09 %
Motor petrol 2001 1 2002
418 1 556 1 584 1 671 1 565 1 451 1 617 1 569 1 557 1 319 MotorMotor
petroldiesel1 418 21189
556 21269
584 21 279
671 1
2 839
2 565
540 12 451
441 12617
613 12569
864 1 2557
8441 319
2 880 MotorHeavy
dieselfuel oil
2 189 2 269 2 279 2 540 2 441 2 613 2 864 2 844 2 880 2 839
398
693
620
620588
588
571
691
571
500
vykurovacie oleje
783 805
automobilové
benzíny
motorová nafta
500 nafta
motorová
vykurovacie
oleje
638693
Products
805
826
855
835
826
836
835
836
Výrobok
1 000
automobilové
benzíny
1 000
731 855
Domestic Products
refinery and petrochemicals
production (in ths tonnes)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ´10 / ´09 %
Výrobok
602 691
1 500
1 534
Domáca rafinérska
a petrochemická
výroba
(v tis. ton)
Domestic
refinery and
petrochemicals
production
(in ths tonnes)
95
84
67
236
249
236
502
506
495
249
236
506
495
46
271
46
41
41
323
383
36
427
41
389
26
405
271
323
383
427
389
405
395
514
505
504
588
575
440
397
514
505
504
588
575
440
Priemerné ceny benzínu a nafty v SR, EUR/liter
Average retail prices with and without taxes in Slovakia, EUR/l
1,4 domácej výroby motor. palív a plastov
Saturácia
z domácej
Umiestnenie
Saturácia
dopytudopytu
z domácej
výroby avýroby
dovozua dovozu
Umiestnenie
domácej výroby motor. palív a plastov
1,4
VGDĖDPLZLWKWD[HV
1,3 of dom. production of motor fuels
Saturation
of
domestic
demand
from domestic
Placement
and
Saturation of domestic demand from domestic
Placement
of dom. production of motor fuels
and
VGDĖDPLZLWKWD[HV
1,3
1,2
production
and imports
plastics
mil ton,
mn tonnes,
production
and imports
plastics
mil ton,
mn tonnes,
% %
1,2
1,1
1,1
1,0
0,9
XI-10
IX-10
XI-10
VII-10
IX-10
VII-10
V-10
V-10III-10
source: EK - European Commission
III-10I-10
sales on export markets
48%
94%
95% 95%
94%
EH]GDQtZLWKRXWWD[HV
80% 80%
EH]GDQtZLWKRXWWD[HV
64%
60%
64%
60%
52%
I-10
XI-09
VII-09
V-09
SUHGDMY]DKUDQLþt
SUHGDMY]DKUDQLþt
sales on export markets
V-09III-09
III-08
I-08
V-08
III-08
VII-08
V-08
I-08
69%
0,2
69%
I-09
XI-08
31%
0,3
3149
0,3
3149 0,2
XI-08
IX-08
0,5
0,4
SUHGDMQDGRPiFRPWUKX
SUHGDMQDGRPiFRPWUKX
salessales
on domestic
markets
on domestic
markets
XI-09
IX-09
0,51404
1404
0,431%
IX-08
VII-08
0,8
0,7
0,6
benzín - petrol
benzín - petrol
20%
nafta - diesel
36% 36%
40% 40%nafta - diesel
20%
for 2010for 2010
IX-09
VII-09
0,8
0,7
0,6
III-09
I-09
1,0
0,9
48%
52%
dovoz
Asfalty /
Bitumens
Maz. Asfalty
oleje/ /
Lubricants
Bitumens
Maz.LPG
oleje/
Lubricants
Počty čerpacích staníc členov SAPPO a ostatných predajcov
Počty čerpacích staníc
členov
SAPPO
a ostatných
predajcov
Number
of filling
stations
SAPPO members
and other retailers
Počty
čerpacích
staníc members
členov SAPPO
ostatných
predajcov
Number of filling
stations
SAPPO
anda other
retailers
GRPiFDSURGXNFLD
Vyk. olej /
HFOLPG
Nafta /
Vyk.
olej /
Diesel
HFO
Diesel
Benzín /
Petrol
Nafta /
Benzín /
Petrol
source: EK - European Commission
Number of filling stations SAPPO members and other retailers
domesticGRPiFDSURGXNFLD
production as of end 2010imports dovoz
508
domestic production
imports
as of end 2010
508
210
210
209
209
93
73
93
other*
SLOVNAFT
/ estimation
other** odhad
SLOVNAFT
OMV
73
OMV
SHELL
63
62
63
62
SHELL
JURKI
40
40
JURKI
AGIP
AGIP
17
17
Tesco
Tesco
14
14
Lukoil
Lukoil
* odhad / estimation
Slovak Energy Annual 2011
129
4 769 4 949 4 959 5 253 5 061 5 254 5 816 5 649 5 633 5 363
80%
80%
60%
64%
60%
94%
94%
95%
Bitumens
52%
Vyk. olej /
HFO
LPG
64%
48%
GRPiFDSURGXNFLD
domestic
production
GRPiFDSURGXNFLD
domestic production
52%
Asfalty /
Bitumens
95%
Diesel
SUHGDMY]DKUDQLþt
SUHGDMY]DKUDQLþt
sales on export
markets
sales on export markets
48%
Maz. oleje/
Lubricants
Asfalty /
SUHGDMQDGRPiFRPWUKX
sales onSUHGDMQDGRPiFRPWUKX
domestic markets
sales on domestic markets
Benzín /
Petrol
3149
69% 3149
69%
1404
31% 1404
31%
20%
20%
40%
36%
40%
36%
for 2010
LPG
Maz. oleje/
Lubricants
plastics mil ton, mn tonnes, %
for 2010
Saturácia dopytu z domácej výroby a dovozu
Saturácia dopytu z domácej výroby a dovozu
Saturácia
dopytu z domácej
výroby
a dovozu
Saturation
ofofdomestic
from
domestic
Saturation
domesticdemand
demand from
domestic
Saturation
of
domestic
demand
from
domestic
production
and
imports
production and imports
production and imports
Umiestnenie
domácej
výroby
motor.
a plastov
Umiestnenie
domácej
výroby
motor.
palív apalív
plastov
Umiestnenie
domácej
výroby
motor.
palív
a plastov
Placement
of dom.
production
of motor
fuels
and
Placement
of dom.
production
of motor
fuels and
Placement
of
dom.
production
of
motor
fuels
and
plastics
mil
ton,
mn
tonnes,
%
plastics mil ton, mn tonnes, %
Nafta /
Diesel
Vyk.
olej /
HFO
Total
Benzín /
Petrol
Nafta /
CELKOM
dovoz
importsdovoz
imports
Celková spotreba vybraných produktov na domácom trhu, v tis. ton
Total domestic consumption of selected refinery products, ths tonnes
RþLVWHQpRGãWiWQ\FKKPRWQêFKUH]HUYVWDWHSHWUROHXPUHVHUYHVH[FOXGHG
Výrobok
Celková spotreba vybraných produktov na domácom trhu, v tis. ton
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ´10 / ´09 %
Products
Total domestic consumption of selected refinery products, ths tonnes
Motor petrol
-0,2%
Automobilové benzíny
638
666
677
643
656
666
673
684
640
639
RþLVWHQpRGãWiWQ\FKKPRWQêFKUH]HUYVWDWHSHWUROHXPUHVHUYHVH[FOXGHG
Motorová nafta
Motor diesel
20,7%
783
932
909 1003 1124 1263 1360 1384 1274 1538
Products
Výrobok
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ´10 / ´09 %
Vykurovacie oleje
Heating oils
-25,0%
57
65
105
75
61
62
45
56
40
30
Motor petrol
-0,2%
Automobilové benzíny
638
666
677
643
656
666
673
684
640
639
LPG
LPG
2,6%
n.a.
n.a.
31
35
37
38
35
36
38
39
Motorová nafta
Motor diesel
20,7%
783
932
909 1003 1124 1263 1360 1384 1274 1538
Mazacie oleje
Lubricants
9,4%
40
38
40
44
45
45
45
45
32
35
Vykurovacie oleje
Heating oils
-25,0%
57
65
105
75
61
62
45
56
40
30
Asfalty
Bitumens
-15,3%
79
106
102
91
139
175
130
138
157
133
LPG
LPG
2,6%
n.a.
n.a.
31
35
37
38
35
36
38
39
Mazacie oleje
Lubricants
40
38
40
44
45
45
45
45
32
35
9,4%
Asfalty
Bitumens
79
106
102
91
139
175
130
138
157
133
-15,3%
Napojenie regiónu Strednej a Východnej Európy ma medzinárodné ropovody
Crude oil pipeline network in Central and Eastern Europe
Napojenie
regiónu
Strednej a Východnej
ma medzinárodné
ropovody
Napojenie regiónu
Strednej
a Východnej
Európy maEurópy
medzinárodné
ropovody
Crude oil pipeline network in Central and Eastern Europe
Crude oil pipeline network
in Central and Eastern Europe
1 534
1 534
639
639
1 274
1 274
640
640
1 384
684
1 384
684
1 360
1 360
673
673
1 263
1 263
666
666
1 124
1 124
656
656
1 003
1 003
643
643
909
677
909
677
932
932
666
666
783
783
638
638
731
731
602
805
805
855
855
691
693
693
5000
benzín / petrol
691
826
835
835
826
620
588
1 000
500
571
11500
000
benzín / petrol
nafta / diesel
836
21000
500
nafta / diesel
836
2 000
602
620
571
588
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Priemerné ceny benzínu a nafty v SR, EUR/liter
Average retail prices with and without taxes in Slovakia, EUR/l
Priemerné ceny benzínu a nafty v SR, EUR/liter
Average retail prices with and without taxes in Slovakia, EUR/l
130
1,4
1,3
Slovak Energy Annual 2011
VGDĖDPLZLWKWD[HV
ENERGIA PRE VAŠE POHODLIE
VSE je stabilný dodávateľ elektriny. Na trhu pôsobíme už viac ako 80 rokov.
Sme súčasťou nemeckého koncernu RWE, jednej z najväčších energetických
spoločností v Európe.
Spokojnosť zákazníkov je pre nás prvoradá. Aj preto vám VSE poskytuje
komplexné služby a ponúka inovatívne energetické riešenia.
Chceme tak prinášať pohodlie do vášho života i podnikania.
S nami energia nepozná žiadne hranice
Elektrovod
Sídlo spoločnosti:
Prievozská 4C
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02 5025 1101
Fax: 02 5296 1820
E-mail: [email protected]
Poštová adresa:
SAG Elektrovod, a.s.
P. O. Box 52
828 56 Bratislava 24
Slovenská republika
www.sag.eu/sk
energy 1A4 2011 2.indd 1
19.7.2011 8:28
Download

SLOVAK ENERGY ANNUAL 2011