OBCHODNÉ PODMIENKY PRE VYDÁVANIE A POUŽÍVANIE PREDPLATENÝCH BRATISLAVSKÝCH
MESTSKÝCH KARIET VYDÁVANÝCH OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.
1.
2.
I. Všeobecné ustanovenia
Obchodné podmienky pre vydávanie a používanie Predplatených Bratislavských mestských kariet
vydávaných OTP Banka Slovensko, a.s. (ďalej len „Podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o
vydanie a používanie Predplatenej Bratislavskej mestskej karty (ďalej len „Zmluva“) a upravujú právny vzťah
medzi Držiteľom karty a OTP Banka Slovensko, a.s. (ďalej len „Banka“).
Žiadateľom o Predplatenú Bratislavskú mestskú kartu (ďalej len „predplatená karta“ alebo „karta“) môže byť
výlučne fyzická osoba, ktorá nadobudla 18 rokov, je spôsobilá k právnym úkonom, má trvalý pobyt na území
Bratislavy a predložila platný preukaz totožnosti. Na vydanie predplatenej karty Žiadateľ nemá právny nárok.
II. Vymedzenie pojmov
Autentifikačný údaj je údaj, ktorý sa používa na overenie totožnosti držiteľa karty pri uskutočňovaní transakcií
kartou, napr. PIN číslo, podpis, kontrolný kód CVC.
Autorizácia - je proces automatického overenia transakcie kartou v Autorizačnom centre. Pri autorizácii sa
overuje najmä platnosť karty, limit čerpania finančných prostriedkov, zostatok na Účte karty a bezpečnostné prvky
zadané držiteľom karty (PIN číslo, podpis, kontrolný kód CVC). Výsledkom autorizácie je schválenie alebo
odmietnutie transakcie. Autorizácia je neodvolateľná.
Autorizačné centrum (ďalej len "AC") - tretia strana, ktorá na základe osobitnej zmluvy s bankou poskytuje
nepretržité služby spojené s autorizáciou transakcií. AC je miesto kde sa realizuje autorizácia. Treťou stranou je
OTP Bank Nyrt.
Bankomat (ďalej len „ATM“) - elektronické zariadenie s automatickým overením karty, ako aj údajov o Držiteľovi
karty prostredníctvom PIN čísla, označené logom príslušnej medzinárodnej Kartovej spoločnosti umožňujúce
Držiteľovi karty výber hotovosti, dobíjanie kreditu mobilných operátorov, prípadne ďalšie služby.
Banka - vydavateľ - banka, ktorá je držiteľom licencie kartovej spoločnosti a je oprávnená na vydávanie
platobných kariet.
Banka - prijímateľ – banka, ktorá je držiteľom licencie kartovej spoločnosti a je oprávnená na prijímanie
platobných kariet.
Blokácia karty - proces ktorým sa zabezpečuje trvalé alebo dočasné obmedzenie funkčnosti karty a zabraňuje
sa tak zneužitiu karty pred neautorizovaným použitím.
Cash advance - výber hotovosti prostredníctvom karty pri priehradkách bánk a zmenární akceptujúcich karty a to
prostredníctvom POS terminálu (elektronické zariadenie) alebo imprintera (mechanické zariadenie).
Cenník – Cenník za poskytovanie peňažných a iných služieb v OTP Banke Slovensko a.s., v platnom znení.
Cenník je k dispozícii na každej pobočke Banky a na internetovej stránke Banky www.otpbank.sk.
Denný limit ATM - stanovuje maximálnu výšku sumy výberu alebo súhrnu výberov hotovosti z ATM počas
jedného kalendárneho dňa a súčasne maximálnu výšku výberu alebo súhrnu výberov hotovosti transakciou Cash
advance pri priehradkách bánk a zmenární počas jedného kalendárneho dňa.
Denný limit POS terminálu - stanovuje maximálnu výšku bezhotovostných platieb za tovar a služby u
obchodníkov počas jedného kalendárneho dňa.
Denný limit Celkový - stanovuje maximálnu výšku hotovostných aj bezhotovostných transakcií, ktoré je možné
kartou uskutočniť počas jedného kalendárneho dňa. Je súčtom denného limitu ATM a denného limitu POS
terminálu.
Držiteľ karty – fyzická osoba, na ktorej meno Banka kartu vydala.
Kartová spoločnosť MasterCard - zahraničná právnická osoba, ktorá udeľuje bankám licencie na vydávanie
a prijímanie platobných kariet a vytvára pravidlá a regulácie pre poskytovanie činností súvisiacich s použitím
platobných kariet na území SR aj v zahraničí.
Kontrolný kód (CVC) - 3 miestny bezpečnostný kód vytlačený za podpisovým prúžkom na zadnej strane karty,
ktorým Držiteľ potvrdzuje transakciu pri platbe kartou cez internet.
Logo – emblém na kartách, nálepkách na ATM a prijímacích miestach u obchodníkov, znamenajúci použitie
a akceptáciu príslušného typu karty.
Obchodník – právny subjekt (FOP, PO), prijímajúci kartu ako platobný prostriedok na vykonanie úhrady za tovar
alebo služby a to na základe predloženia karty jej držiteľom.
Obnovená karta – karta vydaná po uplynutí platnosti pôvodnej karty s novým číslom, dátumom platnosti a s
rovnakým PIN číslom, aké mala pôvodná karta.
PayPass – bezkontaktná čipová technológia kartovej spoločnosti MasterCard, ktorá umožňuje bezhotovostné
platby na POS termináloch s bezkontaktnou čipovou technológiou označených logom Maestro PayPass a
symbolom bezkontaktnej platby. Transakcia sa uskutočňuje priložením karty k čítaciemu zariadeniu, čo umožňuje
rýchle platby do stanoveného limitu 20 EUR bez zadania PIN čísla a podpisu. PayPass limit je stanovený bankou.
Predplatená Bratislavská mestská karta - je medzinárodná platobná karta typu Maestro vydaná Bankou
v spolupráci s kartovou spoločnosťou MasterCard prostredníctvom ktorej môže Držiteľ vykonávať rôzne Bankou
povolené hotovostné a bezhotovostné transakcie na ťarchu Účtu karty a to do výšky limitov karty a disponibilného
zostatku Účtu karty. Karta sa vydáva s viacerými aplikáciami: štandardná platobná aplikácia, bezkontaktná
technológia PayPass, dopravná aplikácia pre použitie v MHD Bratislava – nahrádza predplatený cestovný lístok,
elektronický preukaz v rôznych mestských inštitúciách, zľavový program v mestských organizáciách. Je určená
klientom s trvalým pobytom v Bratislave.
Predplatený kredit – suma finančných prostriedkov vložená Držiteľom karty na Účet karty.
PIN číslo - štvormiestne osobné identifikačné číslo špeciálne vygenerované pre každú kartu, oznámené výlučne
Držiteľovi, ktoré umožňuje jeho identifikáciu pri použití karty v ATM alebo na POS termináli a správnym zadaním
ktorého Držiteľ udeľuje Banke súhlas na vykonanie transakcie vykonanej kartou.
Platnosť karty - obdobie, na aké bola karta Držiteľovi vydaná. Platnosť karty končí v posledný deň kalendárneho
mesiaca a roka uvedeného na karte. Platnosť karty zaniká aj jej zrušením pred uplynutím platnosti karty.
POS terminál - elektronické zariadenie umiestnené u obchodníka, ktoré umožňuje obchodníkovi prijímať karty na
bezhotovostné platby za poskytnutý tovar alebo služby.
Reklamácia - žiadosť Držiteľa karty o prešetrenie spornej transakcie vykonanej kartou alebo prostredníctvom
karty.
Účet karty - je účet Banky, ku ktorému je priradená predplatená karta a v prospech ktorého Držiteľ karty
poukazuje bezhotovostne alebo hotovostne platby za účelom dobitia predplatenej karty. Účet karty je uvedený
v Zmluve a je zobrazený na prednej strane karty.
Zúčtovacia mena - mena, do ktorej sú prepočítané transakcie uskutočnené kartou v zahraničí v originálnej mene
a z ktorej sú transakcie následne prepočítané do meny Účtu karty. Zúčtovacou menou je mena EUR a USD.
Zablokovaná karta - karta, ktorej bolo dočasne alebo trvalo obmedzené jej použitie. Karta môže byť zablokovaná
na podnet Banky, Držiteľa karty alebo tretej osoby.
Žiadateľ – fyzická osoba, ktorá požiada Banku o vydanie predplatenej karty a za tým účelom uzatvorí s Bankou
Zmluvu.
1. Vydanie predplatenej karty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Predplatená karta je medzinárodná elektronická platobná karta Maestro, ktorú Banka vydáva bez nutnosti
vedenia účtu / konta v Banke Žiadateľom.
Žiadateľom o predplatenú kartu môže byť výlučne fyzická osoba, ktorá nadobudla 18 rokov, je spôsobilá
k právnym úkonom, má trvalý pobyt na území Bratislavy a predložila platný preukaz totožnosti. Na vydanie
predplatenej karty, Žiadateľ nemá žiadny právny nárok.
Predplatenú kartu Banka vydáva ako osobnú a neprenosnú, môže ju používať iba Držiteľ karty, na ktorého
meno je vydaná.
Žiadateľ o kartu je povinný Banke správne, pravdivo a úplne uviesť všetky identifikačné údaje, ktoré sú
nevyhnutné na vydanie a používanie karty. Žiadateľ v plnej miere zodpovedá za aktualizáciu týchto údajov
v Banke, najmä mena, priezviska a identifikačného dokladu.
Žiadateľ o kartu si v Zmluve stanoví Heslo, ktoré bude slúžiť na identifikáciu Držiteľa karty pri telefonickej
komunikácii s Bankou prostredníctvom Call centra Banky alebo Autorizačného centra.
Žiadateľ je povinný oznámiť Banke adresu, číslo telefónu a elektronickú adresu (E-mail), prostredníctvom
ktorých bude Banka s ním komunikovať. Žiadateľ v plnej miere zodpovedá za aktualizáciu týchto údajov
v Banke, najmä adresy trvalého pobytu, zasielacej adresy, čísla telefónu a elektronickej adresy (E-mail).
Predplatená karta je pre potreby Banky naviazaná k Účtu karty a to za účelom dobíjania kreditu karty,
zúčtovania platobnej operácie vykonanej kartou a evidencie zostatku na karte. Účet karty je uvedený v
Zmluve. Pri podpise Zmluvy zmluvnými stranami je Žiadateľ povinný vykonať na Účet karty povinný
minimálny vklad vo výške min. 15,- EUR a to hotovostným vkladom na pobočke Banky.
Povinný minimálny zostatok na karte je 5,- EUR.
Žiadateľ si môže kartu a PIN číslo vyzdvihnúť osobne na pobočke Banky, v ktorej o vydanie karty požiadal.
Pokiaľ si kartu Žiadateľ nevyzdvihne do 4 mesiacov od podpísania Zmluvy Banka je oprávnená kartu zrušiť a
Zmluva medzi Žiadateľom a Bankou zanikne.
Ak sa Banka a Držiteľ karty nedohodli inak, Banka pred skončením platnosti karty automaticky vydá
Obnovenú kartu s rovnakými parametrami, ale s predĺženou platnosťou na ďaľšie obdobie.
Predplatenú kartu Banka vydáva len Žiadateľom s trvalým pobytom v Bratislave. Pokiaľ Držiteľ karty zmení
počas platnosti karty trvalý pobyt, je povinný túto zmenu nahlásiť Banke. Ak je jeho nový trvalý pobyt mimo
územia Bratislavy, na vydanie Obnovenej karty stráca nárok.
V prípade požiadavky Držiteľa karty o neobnovu karty, o zmenu osobných údajov alebo o zmenu údajov
týkajúcich sa karty (napr. zrušenie karty, zmena limitov karty, zmena mena a priezviska, zmena adresy
trvalého pobytu a zasielacej adresy), musí o túto neobnovu karty alebo o túto zmenu požiadať písomne na
pobočke Banky najneskôr do 10. dňa v mesiaci predchádzajúceho mesiacu ukončenia platnosti karty. Pokiaľ
Držiteľ karty nenahlási Banke požiadavku o neobnovu karty alebo o zmenu údajov do tohto termínu, Banka
obnoví kartu s pôvodnými parametrami.
Aktivácia dopravnej aplikácie a zakúpenie predplateného cestovného lístka sa vykonáva v predajnom mieste
Dopravného podniku Bratislava, a.s.
Banka vydáva Žiadateľovi vždy len jednu predplatenú kartu.
15. Predplatená karta je majetkom Banky a Držiteľ karty je povinný na základe výzvy ju vrátiť Banke bez
zbytočného odkladu.
2. Prevzatie a uchovávanie predplatenej karty a PIN čísla
16. Držiteľ karty si predplatenú kartu a PIN číslo prevezme osobne na pobočke Banky, v ktorej o vydanie karty
požiadal.
17. Prevzatím predplatenej karty sa Žiadateľ stáva Držiteľom karty a ako Držiteľovi karty mu vzniká právo na jej
používanie po dobu platnosti karty a zároveň má od okamihu prevzatia karty zodpovednosť za transakcie
ňou uskutočnené.
18. Držiteľ karty potvrdzuje prevzatie karty podpisom na tlačive Banky obsahujúcom údaje o karte, ktorá mu bola
vydaná. Držiteľ karty je povinný kartu ihneď po prevzatí podpísať na podpisový prúžok na zadnej strane karty
v prítomnosti zamestnanca Banky, ktorý mu kartu odovzdáva a overuje jeho totožnosť.
19. Obnovenú predplatenú kartu môže Banka Držiteľovi karty zaslať na zasielaciu adresu obyčajnou poštovou
zásielkou. V prípade, že Držiteľ karty zasielaciu adresu banke neoznámil, môže banka obnovenú predplatenú
kartu zaslať na adresu trvalého pobytu.
20. Ak Držiteľ karty obdrží obnovenú predplatenú kartu poštou, je jeho povinnosťou podpísať kartu na podpisový
prúžok bez zbytočného odkladu po jej doručení. V prípade nedoručenia karty, Držiteľ ihneď oznámi túto
skutočnosť Banke.
21. Držiteľ karty je povinný kartu uschovávať na bezpečnom mieste, ktoré nie je voľne prístupné tretím osobám a
ktoré je zabezpečené pred neoprávneným zásahom tretích osôb. Zároveň je povinnosťou Držiteľa karty prijať
také individuálne bezpečnostné opatrenia, aby zabránil zneužitiu, poškodeniu, strate alebo krádeži karty
(napr. uschovávať kartu oddelene od svojich ostatných osobných dokladov, najmä od informácie o PIN,
nezveriť ju tretím osobám, nedovoliť obchodníkovi vzdialiť sa s jeho kartou a ľubovoľne s kartou manipulovať,
chrániť kartu pred vplyvom magnetického poľa a pod.).
22. Pri preberaní PIN čísla je Držiteľ karty povinný skontrolovať neporušenosť PIN obálky a čitateľnost PIN čísla.
Ak zistí jej poškodenie, odmietne obálku s PIN prevziať a banka mu vydá novú kartu s iným PIN. Banka
oznamuje PIN výhradne Držiteľovi karty, ktorý postupuje podľa pokynov uvedených vo vnútri obálky. Držiteľ
karty je povinný po oboznámení s PIN číslom a jeho zapamätaní obálku s PIN zničiť, údaje o PIN nikde
neuchovávať a nezaznamenávať. PIN nesmie byť akýmkoľvek spôsobom prezradený tretej osobe alebo
zaznamenaný na akomkoľvej mieste. Držiteľ karty je povinný zabrániť jeho prezradeniu aj pri jeho zadávaní
v ATM alebo na POS termináli (napr. uistiť sa, že zadanie PIN nesleduje iná osoba, zakrytím klávesnice
druhou rokou). V opačnom prípade Držiteľ karty zodpovedá za škodu spôsobenú zanedbaním alebo
nesplnením tejto povinnosti.
23. Karta je osobná, neprenosná a Držiteľ karty nie je oprávnený udeliť súhlas, aby kartu používali iné osoby.
24. Nedodržanie povinností uvedených v bodoch 18, 20 až 23 tohto článku zo strany Držiteľa karty sa považuje
za hrubú nedbanlivosť a závažné porušenie týchto Podmienok. Banka nezodpovedá za škodu spôsobenú
Držiteľovi karty takouto hrubou nedbanlivosťou.
3. Používanie predplatenej karty
25. Držiteľ karty je oprávnený kartu používať len počas doby jej platnosti. Platnosť karty je tri roky a končí
uplynutím posledného dňa mesiaca a roka vyznačeného na karte. V poslednom mesiaci platnosti karty
Banka kartu automaticky obnoví s rovnakými parametrami a s platnosťou na ďaľšie obdobie troch rokov.
Pokiaľ Držiteľ karty Banke najneskôr do 10. dňa v mesiaci predchádzajúceho mesiacu ukončenia platnosti
karty oznámi, že o obnovu karty nemá záujem, Banka kartu neobnoví.
26. Miesta, kde je možné predplatenú kartu použiť, sú označené logom Maestro kartovej spoločnosti
MasterCard. V obchodných miestach, ktoré sú označené logom PayPass je možné použiť kartu na
bezkontaktnú platbu. Karta nesmie byť použitá na transakcie, ktoré by boli v rozpore so všeobecnými
záväznými právnymi normami platnými v mieste uskutočnenia týchto transakcií.
27. Pri použití karty v ATM alebo v POS termináli sa vyžaduje zadať správny PIN. Karta obsahuje čip
s bezkontaktnou technológiou PayPass. Transakcia kartou vzniká načítaním údajov z čipu, z magnetického
prúžku, alebo aj samotným priložením karty k POS terminálu označeným logom bezkontaktnej platby
a načítaním údajov o karte z čipu bezkontaktne.
28. Predplatenú kartu môže jej Držiteľ použiť na území Slovenskej republiky a v zahraničí na :
a)
b)
c)
výber hotovosti z ATM,
výber hotovosti v bankách a zmenárňach, ktoré poskytujú službu Cash advance,
bezhotovostné platby za tovar a služby u obchodníkov prostredníctvom POS terminálu,
bezkontaktného POS terminálu alebo na nákup tovaru a služieb cez internet,
d)
e)
f)
vrátenie prostriedkov za tovar zakúpený bezhotovostnou platbou prostredníctvom karty,
dobitie kreditu telefónnych kariet mobilných operátorov,
zistenie informácie o disponibilnom zostatku na Účte karty.
29. Použitie karty v ATM je podmienené zadaním správneho PIN. Pri zadávaní PIN sú prípustné 3 omyly za
jeden kalendárny deň, pri štvrtom pokuse ATM alebo obchodník kartu zadrží. Ak Držiteľ karty zabudne PIN
pridelený k jeho karte, môže požiadať Banku o znovuvytlačenie obálky s PIN číslom.
30. Pri použití karty prostredníctvom POS sa Držiteľ karty riadi pokynmi obchodníka, zadáva PIN, priloží kartu
k POS terminálu, resp. podpisuje predajný doklad podpisom zhodným na karte. Pred potvrdením transakcie
je Držiteľ karty povinný skontrolovať správnosť údajov na predajnom doklade. Držiteľ karty je povinný na
požiadanie obchodníka predložiť platný doklad totožnosti, za účelom overenia jeho totožnosti a strpieť
zaznamenanie druhu a čísla tohto dokladu na potvrdenku z POS terminálu obchodníkom pre prípad
reklamácie správnosti platby uskutočnenej kartou.
31. Pri transakciách uskutočnených cez internet, Držiteľ karty zadáva číslo karty, dobu platnosti karty,
a kontrolný kód CVC, nachádzajúci sa na zadnej strane karty. Držiteľ karty je povinný zabrániť prezradeniu
údajov o karte. Pri transakciách uskutočnených cez internet môže držiteľ karty využiť len také internetové
stránky, ktoré sú označené ochranným logom MasterCard Secure Code. V prípade, že Držiteľ karty realizuje
transakciu na web stránke neoznačenej ochranným logom, údaje o jeho karte môžu byť zneužité. Nesplnenie
tejto povinnosti Držiteľom karty, bez ohľadu na to, či išlo o úmyselné konanie alebo o konanie
z nedbanlivosti, je považované za hrubé porušenie týchto obchodných podmienok a Držiteľ karty nesie
v plnom rozsahu zodpovednosť za škodu, ktorá týmto konaním vznikla a to až do okamihu oznámenia
predmetných skutočností Banke.
32. Držiteľ karty berie na vedomie, že riziko zneužitia karty je vyššie v prípade transakcií, ktoré sú realizované
bez zadania PIN čísla.
33. Držiteľ karty môže predplatenou kartou čerpať finančné prostriedky do výšky Predplateného kreditu
s povinnosťou zachovávať povinný minimálny zostatok a zároveň do výšky Celkového denného limitu
stanoveného v Zmluve. Celkový denný limit karty tvorí súčet denného ATM limitu a denného POS limitu a
Držiteľ karty ho môže čerpať jednou alebo niekoľkými čiastkovými transakciami. Limity sú stanovené v EUR.
Výška doporučených denných limitov karty je nasledovná:
Predplatená Bratislavská mestská karta
Denný limit ATM
Denný limit POS
Celkový denný limit
200 - 700
400 - 1000
600 - 1700
34. Bezkontaktná platba kartou na bezkontaktných POS termináloch môže prebiehať okrem kontaktného
načítania údajov z karty, aj len priložením karty k POS. Limit pre bezkontaktnú platbu PayPass je 20 EUR. Ak
je výška transakcie do hodnoty 20 EUR, POS terminál nevyžaduje zadať PIN číslo. Ak je hodnota transakcie
20 EUR a vyššia (nad 20 EUR) POS terminál vyžaduje zadať PIN číslo. Transakcie je možné vykonať
opakovane až do výšky denného POS limitu.
35. Banka nemôže zaručiť Držiteľovi karty výber hotovosti v ATM do výšky denného ATM limitu jednou
transakciou. Čiastka pre výber hotovosti závisí od druhu ATM a nominálov bankoviek, nachádzajúcimi sa
v danom momente v ATM.
36. Výšku denného ATM limitu a denného POS limitu karty je oprávnený meniť na obchodnom mieste banky
výlučne Držiteľ karty. Zmena limitov je spracovaná v AC nasledujúci pracovný deň po 10,00 hodine (ak je
sídlo AC mimo územia Slovenskej republiky a nasledujúci deň nie je pracovným dňom v krajine sídla AC, tak
zmena limitov bude spracovaná v najbližší pracovný deň v krajine sídla AC).
37. Banka považuje všetky transakcie, na ktorých bolo vykonané riadne overenie autentifikačných údajov za
transakcie uskutočnené Držiteľom karty.
38. Všetky záväzky plynúce z vydávania a používania karty budú zúčtované z Účtu karty.
39. V prípade nepovoleného prečerpania Predplateného kreditu na karte si banka vyhradzuje právo predplatenú
kartu zablokovať. Banka je oprávnená požadovať zaplatenie debetných úrokov z debetného zostatku na
predplatenej karte. Debetnú úrokovú sadzbu stanovuje banka.
40. Predplatená karta je dobíjateľná, tzn. je možné na ňu dodatočne vkladať finančné prostriedky bez
obmedzenia výšky a frekvencie dobitia. Dobíjanie karty môže uskutočniť Držiteľ karty, ale aj iná osoba.
Dobíjanie karty sa uskutočňuje na číslo Účtu karty bezhotovostným prevodom z iného účtu vedeného
v ktorejkoľvek banke alebo hotovostným vkladom na pobočke Banky.
4. Zadržanie predplatenej karty
41. V prípade zadržania karty v bankomate môže Držiteľ karty požiadať o jej vydanie na pobočke finančnej
inštitúcie, ktorá bankomat spravuje. Pokiaľ Držiteľ karty o vydanie zadržanej karty nepožiada do 48 hodín,
alebo bankomat, ktorý kartu zadržal je v správe externej spoločnosti, kartu nie je možné Držiteľovi odovzdať
ihneď, zadržaná karta bude doručená a pre Držiteľa pripravená na pobočke Banky, ktorá kartu vydala. Ak si
Držiteľ karty neuplatní požiadavku o vrátenie karty zadržanej v zahraničí, karta bude podľa medzinárodných
pravidiel kartových spoločností znehodnotená. V takomto prípade Banka túto skutočnosť overí a ak karta
bola znehodnotená, Banka so Držiteľom karty uzavrie novú Zmluvu v zmysle článku 5. bodu 52 týchto
Podmienok.
42. Právo zadržať kartu má aj obchodník, a to na základe hlásenia na POS termináli, pokynu polície alebo
podozrenia z jej krádeže alebo sfalšovania. Obchodník je ďalej oprávnený zadržať kartu, ak nie je podpísaná,
ak podpis na potvrdenke nie je totožný s podpisom na karte alebo ak je karta neplatná. Zadržanú kartu je
obchodník povinný odovzdať Banke.
43. Ak je karta zablokovaná alebo ak jej Držiteľ 3 krát nesprávne zadal PIN číslo, karta nebude jej Držiteľovi
vydaná, ale vrátená Banke – vydavateľovi. V prípade zablokovanej karty môže o odblokovanie požiadať
Držiteľ karty na pobočke Banky, v ktorej o vydanie karty požiadal.
44. Karta je Držiteľovi karty vrátená len v prípade, ak jej vráteniu nebránia dôvody jej zadržania.
5. Strata, krádež a zneužitie predplatenej karty
45. Ak Držiteľ kartu stratí, odcudzia mu ju alebo ju zneužije iná osoba, je Držiteľ karty povinný ihneď túto
skutočnosť oznámiť Banke a kartu zablokovať prostredníctvom operátora Call Centra Banky, osobne na
pobočke Banky, prostredníctvom služby OTPdirekt IVR alebo Call Centra First Data Slovakia s.r.o. Držiteľ
karty je povinný kartu ihneď zablokovať aj v prípade ak hrozí, že bude alebo bolo prezradené PIN číslo k jeho
karte. Telefonické nahlásenie je Držiteľ karty povinný do 5 dní potvrdiť na predpísanom tlačive Banky osobne
na pobočke. Banka a First Data Slovakia, s.r.o. majú právo každú požiadavku prostredníctvom Call Centra
Banky, alebo Call Centra Firsta Data Slovakia, s.r.o. zaznamenať a archivovať
Call centrum Banky : 0850 111 222, zo zahraničia: +421 2 5720 5080
Call Centrum First Data Slovakia s.r.o. : +421 2 6828 5777, +421 2 6828 5750 nepretržite
46. V prípade, že bola na karte aktivovaná Dopravná aplikácia pre MHD, je Držiteľ karty povinný túto skutočnosť
oznámiť aj Dopravnému podniku Bratislava, a.s.
47. Ak je hlásené zneužitie karty, je povinnosťou Držiteľa bez akýchkoľvek námietok a bez meškania kartu
Banke odovzdať a zrušiť. Nahlásenie straty alebo krádeže karty je oprávnená Banke nahlásiť aj tretia osoba.
48. Banka odporúča Držiteľovi karty, aby s dôvodu možného zneužitia karty okamžite po zistení udalosti a jej
nahlásení banke, nahlásil túto skutočnosť aj orgánom činných v trestnom konaní. Pri pobyte Držiteľa karty
v zahraničí, je Držiteľ povinný stratu, krádež alebo iné zistené zneužitie karty ihneď, t.j. v deň zistenia
skutočnosti, oznámiť na polícii a vyžiadať si písomné potvrdenie z polície. V prípade, ak vznikne Držiteľovi
karty škoda zo zneužitia karty, v rámci reklamačného konania má Banka právo požadovať od Držiteľa karty
predloženie správy z polície o nahlásení straty/krádeže karty alebo trestné oznámenie podané zo strany
Držiteľa karty.
49. Držiteľ karty je povinný, v prípade zistených podvodných transakcií (platba u obchodníka, platba cez internet,
výbery v ATM a iné), oznámiť tieto podvodné transakcie ihneď na polícii a doniesť o tom Banke doklad.
Držiteľ tak vykoná ešte pred podaním reklamácie na danú podvodnú transakciu.
50. Každá karta, ktorá je hlásená ako stratená, odcudzená, alebo zneužitá má z bezpečnostných dôvodov trvalo
obmedzenú funkčnosť. Pokiaľ Držiteľ karty získa kartu späť potom, ako bola banke nahlásená ako stratená,
ukradnutá alebo zneužitá, karta sa nesmie ďalej používať a Držiteľ je povinný kartu vrátiť Banke. Banka
nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne v dôsledku trvalého obmedzenia funkčnosti karty
z dôvodu straty, krádeže alebo zneužitia karty.
51. Držiteľ karty nesie zodpovednosť za transakcie uskutočnené stratenou, odsudzenou alebo zneužitou kartou
za podmienok uvedených v § 12 zákona č. 492/2009 Z.z, o platobných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o platobných službách).
52. Banka s Držiteľom karty uzavrie novú Zmluvu, ktorou bude nahradená pôvodná Zmluva, vydá namiesto
zablokovanej karty novú kartu s novým číslom, platnosťou, k novému Účtu karty. Po 30. dňoch od blokácie
karty Banka prevedie z pôvodnej predplatenej karty zostatok Predplateného kreditu na novú kartu a
zablokovanú kartu definitívne zruší.
6. Zaúčtovanie transakcií
53. Všetky transakcie vykonané kartou Banka zaúčtuje na ťarchu Účtu karty. Na obdobie od zrealizovania
transakcie až po jej zaúčtovanie sa výška Preplateného kreditu karty znižuje o sumu tejto transakcie.
54. Transakcie vykonané na území Slovenskej republiky sú zaúčtované valutou dňa transakcie, najneskôr
nasledujúci pracovný deň po obdržaní účtovnej správy o jej vykonaní. Transakcie realizované kartou na
území eurozóny sú zaúčtované na ťarchu účtu v nominálnej hodnote.
55. Pri prepočte medzinárodných transakcií Banka použije sumu transakcie uvedenú medzinárodným platobným
systémom spoločnosti MasterCard Europe. Suma transakcie môže byť navýšená o poplatky spoločnosti
MasterCard Europe.
56. Transakcie vykonané na území eurozóny a mimo územia eurozóny sú zaúčtované na ťarchu Účtu karty cez
zúčtovaciu menu. Pri prepočte meny originálnej transakcie a zúčtovacej meny v EUR alebo USD sa používa
príslušný kurz kartovej spoločnosti MasterCard Europe. Suma transakcie môže byť navýšená o poplatky
spoločnosti MasterCard Europe. V prípade, ak sa mena originálnej transakcie, zúčtovacej meny a meny účtu
nerovnajú, sú zaúčtované príslušným kurzom stanoveným Bankou medzi zúčtovacou menou USD a menou
účtu v EUR.
57. Banka nenesie zodpovednosť za prípadné straty Držiteľa karty spôsobené prepočtom transakcie vykonanej
v inej mene do meny Účtu karty výmenným kurzom kartovej spoločnosti platným v deň spracovania
transakcie kartovou spoločnosťou.
58. Pri vrátení tovaru alebo neposkytnutí služieb obchodník Držiteľovi karty nevracia hotovosť, ale vykoná kartou
návratovú transakciu, ktorú Banka bez zbytočného odkladu zúčtuje v prospech Účtu karty. Banka nenesie
zodpovednosť za prípadné straty Držiteľa karty spôsobené prepočtom návratovej transakcie vykonanej v inej
mene do meny účtu výmenným kurzom kartovej spoločnosti platným v deň spracovania návratovej
transakcie kartovou spoločnosťou.
59. Banka informuje Držiteľa karty o vykonaných a zaúčtovaných transakciách kartou elektronickým výpisom na
Emailovú adresu Držiteľa karty a to jeden krát mesačne. Ak kartou neboli v danom mesiaci vykonané žiadne
transakcie, Banka výpis nezasiela.
60. Držiteľ karty má právo využívať automatickú telefonickú službu OTPdirekt IVR, prostredníctvom ktorej môže
zistiť aktuálny stav Účtu karty, zostávajúci limit, kartu aktivovať, zablokovať, príp. zistiť ďalšie informácie
vzťahujúce sa na aktivity banky a služby OTPdirekt.
7. Reklamácie
Transakcie
61. Držiteľ karty je povinný pravidelne sledovať výpis ku karte a skontrolovať správnosť zaúčtovania transakcií
vykonaných kartou.
62. Ak po dôslednej kontrole výpisu Držiteľ karty prehlási niektorú transakciu za neautorizovanú, chybne
zúčtovanú, alebo v prípade iných nezrovnalostí je povinný túto skutočnosť Banke ohlásiť. Držiteľ karty
predloží Banke písomnú reklamáciu predmetnej transakcie bez zbytočného odkladu, v odôvodnených
prípadoch najneskôr do 13 mesiacov od zúčtovania transakcie. Reklamáciu je možné podať výlučne na
Bankou stanovenom tlačive Protokol o reklamácii. Držiteľ karty je povinný poskytnúť Banke o reklamovanej
transakcii všetky informácie, ktoré môžu pomôcť Banke reklamáciu čo najskôr vyriešiť a k reklamácii
predložiť všetky doklady podporujúce jeho tvrdenie (napr. výpis z karty, potvrdenku o transakcii, čestné
vyhlásenie o neuskutočnení transakcie atď). Banka má právo požadovať okrem uvedených dokumentov aj
ďalšie dokumenty potrebné na preukázanie oprávnenosti nároku Držiteľa karty (napr. predloženie správy
z polície o nahlásení straty, krádeže, zneužitia karty a trestného oznámenia podaného Držiteľom karty).
V prípade, že dokumentácia k reklamácii nebude Banke doručená v riadne dohodnutom termíne alebo
nebude úplná, Banka má právo reklamačné konanie prerušiť do doby predloženia chýbajúcich dokladov.
Reklamácia sa považuje za podanú ak sú splnené všetky podmienky pre podanie reklamácie.
63. Reklamácie týkajúce sa množstva, kvality kupovaného tovaru alebo poskytnutej služby, či správnosti
vybavenia objednávky Držiteľ karty rieši priamo s obchodníkom. Banka ich nevybavuje.
64. Banka sa pri riešení reklamácií zúčtovaných transakcií riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými na území SR a záväznými pravidlami kartových spoločností pre riešenie sporných transakcií
vykonaných kartou.
65. Pri posudzovaní oprávnenosti reklamácie transakcie vykonanej načítaním dát z čipu karty, Banka zohľadňuje
skutočnosť, že pri vykonaní transakcie musela byť karta fyzicky prítomná a boli riadne overené autentifikačné
údaje (PIN číslo alebo podpis).
66. O oprávnenosti reklamácie transakcie uskutočnenej na území SR rozhodne Banka bezodkladne a o výsledku
reklamácie bude Držiteľ karty informovaný písomne, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych
dní. Lehota na vysporiadanie reklamácie zahraničných transakcií je do 6 mesiacov odo dňa podania
reklamácie.
67. Banka vráti Držiteľovi karty sumu reklamovanej transakcie, na realizovanie ktorej nedal súhlas (podpísaním
predajného dokladu, zadaním PIN čísla alebo zadaním kontrolného kódu CVC) zníženú o sumu straty, ktorú
znáša Držiteľ karty v zmysle zákona o platobných službách, bez zbytočného odkladu po obdržaní odpovede
od príjímajúcej Banky. Držiteľ karty znáša všetky straty súvisiace s neautorizovanými platobnými operáciami,
ak boli zapríčinené jeho podvodným konaním, úmyselným nesplnením jednej alebo viacerých povinností
podľa § 26 zákona o platobných službách alebo nesplnením jednej alebo viacerých povinností podľa § 26
zákona o platobných službách v dôsledku jeho hrubej nedbanlivosti. V takýchto prípadoch sa neuplatňuje
ustanovenie odseku § 12 ods. 1 zákona o platobných službách.
68. V prípade neoprávnenej reklamácie transakcie uskutočnenej kartou v zahraničí, Banka zaúčtuje na ťarchu
Účtu karty poplatky vo výške nevyhnutných skutočných nákladov na jej vybavenie uhradených iným
vydavateľom.
Predplatenej karty
69. Reklamáciu nefunkčnosti karty Banka preverí a zhodnotí ako oprávnenú, resp. neoprávnenú v čase
nahlásenia Držiteľom, resp. najneskôr do 30 dní odo dňa podania reklamácie.
70. V prípade oprávnenej reklamácie banka s Držiteľom karty uzavrie novú Zmluvu v zmysle článku 5. bodu 52
týchto Podmienok.
8. Zodpovednosť Banky a zodpovednosť Držiteľa karty
71. Banka nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Držiteľovi karty a bola spôsobená okolnosťami, ktoré nastali
nezávisle od vôle Banky.
72. Transakcie môžu byť pri autorizácii odmietnuté najmä z dôvodov, že :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
skončila platnosť karty (uvedená na prednej strane karty),
karta je zablokovaná,
Držiteľ karty v danom dni 3 krát nesprávne zadal PIN číslo (súhrne na ATM a POS termináli),
suma transakcie prekročila výšku disponibilného zostatku karty,
suma transakcie prekročila limit karty,
karta bola zrušená,
pri platbe cez internet Držiteľ karty zadal nesprávne údaje
počas transakcie nastal výpadok spojenia,
počas transakcie došlo k výpadku elektrickej energie alebo
počas transakcie došlo k poruche ATM.
73. Banka nezodpovedá za rozsah a kvalitu tovaru a služieb, ktoré boli platené prostredníctvom karty.
74. Banka nezodpovedá za nebankové aplikácie karty (napr. Dopravná aplikácia v MHD, elektronické preukazy).
Banka ďalej nezodpovedá za zľavy a akcie k predplatenej karte, ktoré sú poskytované mestskými
organizáciami, partnermi Hlavného mesta SR a Dopravným podnikom Bratislava, a.s..
75. Držiteľ karty zodpovedá za všetky záväzky plynúce z používania karty a za záväzky z transakcií kartou.
Banka je oprávnená z Účtu karty zúčtovať taktiež všetky náklady a škody, ktoré jej vznikli
v dôsledku nedodržania týchto Podmienok.
9. Zánik Zmluvy
76. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
77. Zmluva zaniká z nasledujúcich dôvodov :
a) písomnej výpovede zo strany Držiteľa karty, pričom tento môže Zmluvu vypovedať kedykoľvek
a bezplatne počas platnosti karty bez udania dôvodu. Výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím 30 dní odo
dňa doručenia výpovede Banke.
b) písomnej výpovede zo strany Banky, a to najmä, avšak nie výlučne v prípade porušenia ustanovení
týchto Podmienok zo strany Držiteľa karty kedykoľvek počas platnosti karty i bez udania dôvodu.
Výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia výpovede Držiteľovi karty.
c)
oznámenia zo strany Držiteľa karty o neobnovu karty v súlade s čl. 3. bod 25 Podmienok, v tomto
prípade Zmluva zaniká posledným dňom platnosti karty.
d) úmrtia Držiteľa karty, resp. vyhlásenia Držiteľa karty za mŕtveho, a to dňom, kedy sa Banka dozvie o tejto
skutočnosti.
e) nevyzdvihnutím karty v zmysle čl. 1 bod 9 Podmienok a to uplynutím lehoty uvedenej v čl. 1 bod 9
Podmienok.
78. Zánikom Zmluvy nezaniká právo Banky na zaplatenie všetkých pohľadávok, ktoré jej vznikli v súvislosti so
Zmluvou zo strany Držiteľa karty.
79. Účet karty môže byť zrušený 20 kalendárnych dní po vrátení resp. zrušení predplatenej karty.
80. V prípade zániku Zmluvy je Držiteľ karty povinný kartu vrátiť Banke. Ak tak nevykoná, Banka je oprávnená
kartu zablokovať a zrušiť na náklady Držiteľa karty.
81. Ak pri zániku Zmluvy a po uhradení všetkých pohľadávok Banky, ktoré vznikli v súvislosti so Zmluvou, bude
Účet karty vykazovať kreditný zostatok, Banka tento zostatok prevedie bezhotovostne na iný účet určený
Držiteľom karty vedený v ktorejkoľvek banke na území Slovenskej republiky alebo ho vyplatí Držiteľovi karty
v hotovosti. Banka je oprávnená znížiť prevádzanú sumu o náklady spojené s prevodom.
.
10. Poplatky
82. Držiteľ karty je povinný platiť Banke poplatky súvisiace s kartou v zmysle Cenníka. Dané poplatky je Banka
oprávnená zaúčtovať na ťarchu Účtu karty.
11. Záverečné ustanovenia k predplatenej karte
83. Držiteľ karty svojím podpisom na Zmluve potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito Podmienkami, ako aj
s Cenníkom Banky, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
84. V zmysle § 93a zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je banka oprávnená na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a
ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania obchodov, na účel ochrany a domáhania sa práv Banky
voči Držiteľovi karty, na účel zdokumentovania činnosti banky, na účely výkonu dohľadu nad Bankou a nad
jej činnosťou a na plnenie si úloh a povinností bánk podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje Držiteľa
karty a jeho zástupcov v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi a to bez súhlasu
Držiteľa karty a jeho zástupcov pritom je Banka oprávnená s použitím automatizovaných alebo
neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie
údaje a doklady v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.
85. Držiteľ karty súhlasí s oprávnením Banky priradiť k osobným údajom Držiteľa karty, ktoré banka spracúva
podľa bodu 84 týchto Podmienok aj ďalšie osobné údaje Držiteľa karty, ak to ustanovuje všeobecne záväzný
právny predpis.
86. Držiteľ karty súhlasí s cezhraničným prenosom jeho osobných údajov, ak sprostredkovateľom oprávneným
spracúvať osobné údaje pre Banku bude akcionár, ktorý má kontrolu nad Bankou alebo ním určená osoba a
cieľová krajina cezhraničného prenosu osobných údajov zaručuje primeranú úroveň ich ochrany.
87. Oprávnenia Banky a súhlasy Držiteľa karty podľa predchádzajúcich bodov sú platné po dobu trvania
zmluvného vzťahu medzi Bankou a Držiteľom karty a dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi
predpismi pre uchovávanie dokladov o vykonaných obchodoch medzi Držiteľom karty a Bankou.
88. Držiteľ karty nie je oprávnený odvolať súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov pred uplynutím doby
platnosti súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov.
89. Držiteľ karty súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pre automatizované spracovanie údajov
súvisiacich s vydávaním a používaním karty a vedenie databázy klientov, ktorí závažným spôsobom porušili
pravidlá pre používanie medzinárodnej platobnej karty (vrátane možnosti poskytnúť osobné údaje iným
bankám), budú poskytnuté inštitúciám, s ktorými Banka spolupracuje v tejto oblasti.
90. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 1.11.2013
Download

obchodné podmienky pre vydávanie a používanie predplatených