VEČERADLO MODLITBY S PANNOU MÁRIOU
(ak je prítomný kňaz, môže vyložiť Sviatosť Oltárnu a začať požehnaním)
1. EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV MAGNIFIKAT (Lk 1, 46-55):
(tam, kde je * treba urobiť prestávku):
Velebí* moja duša Pána a môj duch jasá* v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol
na poníženosť svojej služobnice.* Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky
pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,* a sväté je jeho meno a jeho
milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie* s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena,*
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov* a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami* a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho
služobníka,* lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom,*
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.
2. VSTUPNÁ PIESEŇ K PANNE MÁRII: (podľa výberu z A/, B/, C/, príp. inú vhodnú pieseň):
A/
Božia Rodička, k Tebe voláme, by si prispela k našej ochrane.
R. /: Ave, ave, ave, Mária, Zdravas, Zdravas, Zdravas, Mária.:/
2. Túžený ten čas, hľa už doletel, keď Ťa privítal z neba archanjel.
3. A preto aj my v sladkej ozvene, voláme k Tebe, vrúcne skrúšene.
4. Okolo Teba Kristova Matko, anjeli svätí spievajú sladko.
5. Tvojeho Syna, Ježiša Krista, teší anjelský pozdrav doista.
6. Lebo toho ctí táto pochvala, od koho si Ty hodnosť dostala.
7. Veď On skrz Teba zmierený býva, koľkokrát sa ten pozdrav ozýva.
8. Každého chrániš v bojoch života, keď sa Tie verne po Bohu oddá.
9. Keď sme v úzkosti, biede a žiali, mnohé zlo tento pozdrav oddiali.
10. Pozdravom týmto i smrť osladne, pros, by sme mohli zvolať ostatne.
11. Potom, Mária, nech Ťa velebí – každý s anjelmi naveky v nebi.
B/
1.Keď anjel Máriu oslovil, tak skromne sklopila zrak.
A Bohu, čo si ju vyvolil hneď dala svoje fiat.
R. To Mária slovo neruší, len ju pros, keď slabosť máš. Dá pomoc a ani netušíš,
akú v nej Matku máš. Ver Márii: ona tú silu má, je Matkou vţdy láskavou.
Ona vie, čo ti vyprosiť má, len buď pod jej ochranou.
2. Tej noci jasnej betlemskej, keď svetu dieťa dala.
A z moci čisto nebeskej aj slovo dodržala. R
3. Keď stála potom pod krížom, to bolesť v srdci mala.
Tam prišla, chce byť vždy so Synom, veď pre nás slovo dala. R
4. Za vernosť do neba je vzatá, jak verná služobnica.
A pre nás Bohom prijatá – Mária pomocnica. R
C/
1.Matička ach, vzhliadni milostivo, ja kľačím tu, biedne dieťa Tvoje.
Chcem Ti slúžiť verne mať moja, srdca žiale v Tebe sa zhoja.
2. Matička, viem, vyslyšíš ma iste, udelíš mi, o čo prosím vrúcne.
Teba nikto neprosil márne, dietky svoje vyslyš láskave.
3. Matička, tiež ochraňuj vlasť moju, podaj nám tú vernú ruku Tvoju.
Daj by mier a pokoj panoval, od všetkého zla nás zachovaj.
3. ÚVODNÁ MEDITÁCIA Z MODREJ KNIHY
4. PIESEŇ K DUCHU SVÄTÉMU: (podľa výberu z A/, B/, C/, príp. inú vhodnú pieseň):
A/
1. /: Zjednotení v Duchu, zjednotení s Ním,:/ prosíme, by jednota bola obnovená v nás,
Aby svet celý uzrel svedkov Kristových v nás, aby svet celý uzrel lásku v nás.
2. /: Pôjdeme verne spolu, podaj mi svoju dlaň.:/ Budeme ľuďom hlásať radostnú zvesť
nádeje, Že náš Pán kráča s nami, že náš Pán s nami je, že nás všetkých nekonečne miluje.
3. /: Pán nám dáva poslanie: posvätiť tento svet,:/ chrániť dôstojnosť ľudskú, ktorou Boh
obdaril nás, Rozvíjať dary srdca, rozvíjať viery jas, šíriť lásku Krista, ktorý žije v nás.
4. /: Nech znie chvála Otcovi, ktorý stvoril náš svet.:/ Chvála buď Ježišovi, ktorý je náš
Spasiteľ, Duchu tiež vzdajme chválu, ktorý prebýva v nás, Duchu vzdajme chválu,
ktorý býva v nás.
B/
1. Duchu Svätý, príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého.:/
2. Príď k nám Otče strápených, Darca darov sľúbených, /: svetlo srdca bôľneho.:/
3. Najvernejší tešiteľ, poslal ťa nám Spasiteľ, /: Ty sladké občerstvenie.:/
4. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, /: v plači si potešenie.:/
5. Svetlo, plné radosti, naplň srdca temnosti /: ľudu Tebe verného.:/
6. Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, /: nie je v ňom nič dobrého.:/
7. Očisť duše pramene, zavlaž, čo je znavené, /: uzdrav, čo je ranené.:/
R. /: Príď k nám, príď k nám, Duchu svätý, príď k nám Duchu presvätý.:/
C/
1. Zoskupení všetci v Jeruzaleme učeníci verili v zasľúbenie,
že Pán zošle zasľúbenie Otcovo: Ducha Svätého.
V srdciach túžba opravdivá horela, v slovo jeho viera pravá dozrela,
tu sa všetci jednomyseľní stali, a tak čakali.
R1. Ó, Duchu Svätý, teraz príď i k nám, naplň naše srdcia, veď si zasľúbený nám.
Čakáme s túžbou zostúp i na nás, zapáľ naše srdcia, ohňom svojim pokrsť nás.
2. Zasľúbenie toto je pre každého, kto verí slovám Otca nebeského,
Svätým Duchom dnes môže byť krstený ten, kto uverí.
Slovo Božie i dnes má tú istú moc: v jasný deň premeniť i najtmavšiu noc.
Ježiš chce i teba Duchom pokrstiť, keď budeš prosiť.
R2. Ó, Svätý Duchu, naplň ma teraz, zmeň život úplne, vlož do srdca neba jas.
Teraz ťa čakám, ó, sila z neba, bezcieľny a prázdny život mi je bez teba.
Ó, Svätý Duchu, naplň ma teraz, zmeň život úplne, vlož do srdca neba jas.
Ó, neodkladaj, splň zasľúbenie, lebo život s tebou nadovšetko sladší je.
5. MODLITBA K DUCHU SVÄTÉMU:
K: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (Aleluja. – vo veľkonoč. období)
Ľ: A obnovíš tvárnosť zeme. (Aleluja).
Modlime sa: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Tvoja Cirkev žije v Duchu
Svätom, ktorého si jej Ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do
večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou
Matkou Máriou a jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Otče, aj my
očakávame silu zhora, a preto Ťa vrúcne prosíme, naplň nás Duchom múdrosti a rozumu,
Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, skrze
Krista nášho Pána. Amen.
6. VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO: (všetci ho opakujeme trikrát):
PRÍĎ, DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ NA MOCNÝ PRÍHOVOR
NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE
TVOJEJ MILOVANEJ NEVESTY
7. VZBUDENIE ÚMYSLU PRED SV. RUŽENCOM:
Tento sv. ruženec obetujeme za:
- Sv. Otca Benedikta, aby cez Nepoškvrnenú priviedol Cirkev k Ježišovi.
- Biskupov, kňazov, diakonov, rehoľníkov, misionárov, aby viedli svoj zverený ľud podľa
Božej vôle.
- Našu farnosť, aby sme boli jednotní vo viere a službe Bohu i ľuďom.
- Deti a mládež, aby nasledovali Krista na ceste životom.
- Rodičov a starých rodičov, aby vychovávali svoje rodiny v Božej láske a milosti.
- Chorých, trpiacich, opustených, ľudí bez domova, bez práce, bez viery, bez zmyslu života,
aby vo svojich utrpeniach našli Teba, Pane.
- Obrátenie hriešnikov.
- Duše v očistci.
- Naše ružencové spoločenstvo.
- Blahorečenie biskupa Jána Vojtašáka.
- Odčinenie urážok, ktorých sa dostáva Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie od nás
i od celého sveta.
- Na vlastný úmysel.
8. RUŽENEC S MEDITÁCIAMI A MEDZISPEVOM:
RADOSTNÝ RUŢENEC:
- ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
- ktorý nech posilňuje našu nádej.
- roznecuje našu lásku.
SLÁVNOSTNÝ RUŢENEC:
– ktorý nech usporaduje naše myšlienky.
– ktorý nech riadi naše slová.
– ktorý nech spravuje naše skutky.
RUŢENEC SVETLA:
- ktorý nech je svetlom nášho života.
- ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
- ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
BOLESTNÝ RUŢENEC:
– ktorý nech osvecuje náš rozum.
– ktorý nech upevňuje našu vôľu.
– ktorý nech posilňuje našu pamäť.
9. MODLITBA PO SV. RUŽENCI:
K: Oroduj za nás Svätá Božia Rodička.
Ľ: Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.
Modlime sa: Bože, Ty si chcel, aby Matka Tvojho jednorodeného Syna nám ustavične
pomáhala na pozemskej púti. Daruj nám milosť, aby sme ju s dôverou vzývali vo všetkých
telesných a duševných potrebách, aby sme pod Jej ochranou a na Jej orodovanie mohli raz
v nebi uzrieť Tvoju velebu a slávu. Skrze Krista nášho Pána. Amen.
10. NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA:
Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu…
Modlime sa: Pane Ježišu Kriste, vyslyš Svätého Otca pápeža Benedikta, svojho
námestníka a daj mu všetko, o čo prosí v Tvojom mene od Nebeského Otca.
Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
11. MODLITBA ZASVÄTENIA SA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE:
A/ (tam, kde je * treba urobiť prestávku, modlí sa v prvú sobotu):
Panna Mária Fatimská,* Matka milosrdenstva,* Kráľovná neba a zeme,*
Matka Sedembolestná* Útočište hriešnikov!* My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu*
a zasväcujeme sa celkom osobitným spôsobom* Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.*
Týmto zasvätením rozumieme žiť s Tebou* a skrze Teba všetky svoje záväzky,*
ktoré sme na seba vzali svojím krstným zasvätením.* Preto sa zaväzujeme* usilovať sa
o svoje vnútorné obrátenie,* tak veľmi požadované evanjeliom,* aby sme sa zbavili každej
náklonnosti k sebe samým,* k ľahkým kompromisom so svetom,* aby sme boli ako Ty,*
vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu.* Dobrotivá a milosrdná Matka!* Zverujeme Ti seba
samých* a svoje kresťanské povolanie,* aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine,* ktorá ťažko
dolieha na svet,* použila pre svoje spásonosné zámery na záchranu duší.* Zaväzujeme sa
preto žiť svoje kresťanské povolanie* podľa Tvojho priania.* Predovšetkým sa chceme
usilovať* o obnovu ducha modlitby a pokánia,* horlivú účasť na slávení Eucharistie,*
apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca* a prísny spôsob života v zhode
s evanjeliom,* aby sme tak dávali dobrý príklad* v zachovávaní Božieho zákona*
a v praktickom žití kresťanských čností,* predovšetkým čistoty.* Tiež Ti sľubujeme,*
že chceme byť spojení so Svätým Otcom,* s hierarchiou s ním zjednotenou* a so svojimi
kňazmi,* a tak postaviť hrádzu* pokračujúcemu odboju* proti učiteľskému úradu Cirkvi*
a brániť ho proti útokom,* ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi.* Pod Tvojím materským
vedením a ochranou* chceme byť tiež apoštolmi* tejto dnes tak nutnej jednoty modlitby*
a lásky s pápežom* a vrúcne Ťa prosíme* preňho o zvláštnu ochranu.* Napokon Ti
sľubujeme* šíriť medzi tými,* s ktorými sa stretáme,* obnovenú úctu a dôveru k Tebe.*
Sme si vedomí,* že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere,*
že znesvätenie vniklo i do svätého Božieho chrámu* a neušetrilo ani mnohých našich
kňazov,* že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete.* Preto sa s plnou dôverou odvažujeme*
pozdvihnúť svoje oči k Tebe,* Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka* a znova Ťa dnes
prosiť o pomoc* pre záchranu všetkých Tvojich detí* a s veľkou dôverou ju od Teba
očakávať,* Ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen.
B/ (ak nie je možnosť pomodliť sa dlhšiu modlitbu zasvätenia, môže sa použiť aj táto kratšia):
Celý(á) som Tvoj(a) a všetko,* čo mám je Tvoje,* môj najmilší Ježišu,* skrze Máriu,
Tvoju presvätú Matku.* Vzdávam sa seba* a dávam sa Tebe,* moja najdrahšia Matka,*
na celú večnosť bez výhrady a neodvolateľne!* Vrhám sa do Tvojho Čistého
Nepoškvrneného Srdca.* Ukry ma v jeho hlbinách* a vychovaj ma pre Ježiša. Amen.
12. MODLITBA FATIMSKÝCH DETÍ – (modlime sa všetci, pri * je prestávka):
Ó, môj Bože,* verím v Teba,* klaniam sa Ti,* dúfam v Teba* a milujem Ťa.*
Prosím o odpustenie pre tých,* ktorí neveria v Teba,* neklaňajú sa Ti,* nedúfajú v Teba*
a nemilujú Ťa.* Najsvätejšia Trojica: Otec, Syn a Duch Svätý,* s hlbokou úctou sa Ti
klaniam* a obetujem Ti Najsvätejšie Telo,* Krv, Dušu a Božstvo* nášho Pána Ježiša Krista*
prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta,* na odpustenie všetkých urážok,*
ktoré sa Ti dostávajú.* Prosím Ťa,* obráť úbohých hriešnikov,* pre nekonečné zásluhy
jeho Najsvätejšieho Srdca* a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.
13. HYMNA MARIÁNSKEHO KŇAZSKÉHO HNUTIA:
1. Nepoškvrnené Srdce Márie, Nepoškvrnené Srdce Márie,
/: si svetlom a cestou, si svetlom a cestou, si svetlom a cestou nám na zemi.:/
2. Zasvätení kňazi Tebe, Mária, zasvätení kňazi Tebe, Mária,
/: dávajú sa s láskou, dávajú sa s láskou, urob ich podobnými Kristovi.:/
3. Veriaci zasvätení Tebe sú zjednotení v tejto vážnej dobe,
/: nech skoro zvíťazí, nech skoro zvíťazí Tvoje Nepoškvrnené Srdce!:/
4. Keď príde posledná hodina naša, keď príde posledná hodina naša,
/: príď, Matka, nemeškaj, príď, Matka, nemeškaj, príď, Matka a priveď nás do neba.:/
14. MODLITBA K SVÄTÉMU MICHALOVI ARCHANJELOVI:
(tam, kde je * treba urobiť prestávku):
Sv. Michal archanjel,* bráň nás v boji,* buď nám ochrancom proti zlobe* a úkladom diabla.*
Pokorne prosíme,* nech mu Boh ukáže svoju moc.* A ty, knieža nebeských zástupov,*
Božou mocou zažeň do pekla satana* a iných zlých duchov,* ktorí sa na skazu duší
potulujú po svete. Amen.
15. MODLITBA ZA KŇAZA VO FARNOSTI:
Pane Ježišu,* večný Veľkňaz,* zachovaj nášho duchovného otca,* svojho sluhu*
v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca,* kde mu nikto nemôže uškodiť.*
Zachovaj bez poškvrny jeho posvätené ruky,* ktoré sa denne dotýkajú*
tvojho najsvätejšieho Tela.* Zachovaj bez poškvrny jeho ústa,* ktoré sú zvlažované tvojou
predrahou Krvou.* Zachovaj čisté jeho srdce,* v ktorom je odtlačená pečať* tvojho slávneho
kňazstva.* Zachráň ho od všetkej pozemskej nákazy.* Daj mu moc, aby premieňal srdcia,*
ako premieňa chlieb a víno.* Žehnaj jeho prácu,* aby prinášala hojný úžitok* a udeľ mu
korunu večnej slávy. Amen.* Bez hriechu počatá Panna Mária,* oroduj za nás, ktorí sa k
tebe utiekame.
16. PIESEŇ:
1. Dielo dňa už dokonané, slnko stráca svoju moc, anjeli len tíško pejú:
„Drahý Ježiš, dobrú noc.“
2. Tu pred tichým Bohostánkom večné svetlo žiari v noc, nežne teba pozdravujem:
„Drahý Ježiš, dobrú noc.“
3. Žehnaj nás i našich milých, odstráň od nás každú zlosť, rozohrej nás svojou láskou:
„Drahý Ježiš, dobrú noc.
4. Musíme sa, Pane, vzdialiť, ukáž Ježiš svoju moc, skry nás v svojom Božskom Srdci,
„Drahý Ježiš, dobrú noc.
5. A ty, Matka prebolestná, tvoje slovo platí moc, prihovor sa za nás hriešnych,
„Drahá Matka, dobrú noc.
17. ZÁVER: (ak je prítomný kňaz, odloží Sviatosť Oltárnu a požehnanie udelí on)
K: So svojím milým Synom
Ľ: nech nás žehná Panna Mária. † V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Download

VEČERADLO MODLITBY S PANNOU MÁRIOU