ZÁPADOSLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA
Zimný štadión, Hlboká 92, P.O.BOX 16/A
921 01 PIEŠŤANY
Tel./fax : 033 / 77 29 428
e-mail : [email protected]
ROZPIS
SÚŤAŽÍ RIADENÝCH ZÁPADOSLOVENSKÝM ZVÄZOM
ĽADOVÉHO HOKEJA
2011 / 2012
TENTO ROZPIS JE ZÁVÄZNOU NORMOU PRE SÚŤAŽE RIADENÉ ZsZĽH
PIEŠŤANY, AUGUST 2011
Adresa ZsZĽH:
ZÁPADOSLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA
Hlboká 92, P.O.Box 16/A, 92101 PIEŠŤANY
Tel./fax: 00421 - (0)33 - 77 29 428
Mobil : 0903 406 094, 0903 793 443
E-mail : [email protected]
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Piešťany
č. účtu : 0282 370 703 / 0900
IČO : 378 352 71
DIČ : 202 166 4370
VÝKONNÝ VÝBOR ZsZĽH
Prezident
Jozef GUBALA
0903 406 094
Viceprezident
Zdenko JURÍK
0907 448 131
Člen VV ZsZĽH
Pavol UČEN
0903 608 267
Člen VV ZsZĽH
Ing. Ivan HALMEŠ
0918 231 900
Člen VV ZsZĽH
Eduard HARTMANN
0902 924 964
Člen VV ZsZĽH
Ing. Dušan MARCINKO
0905 570 828
Člen VV ZsZĽH
Peter UČEN
0905 651 940
Sekretár ZsZĽH
Ing. Milan NOVÁK
0903 793 443
DOZORNÁ RADA
Predseda
Milan KABÁT
0903 538 419
Člen DR
Ing. Ivan KYTNÁR
0903 138 793
Člen DR
Rudolf JURIS
0908 431 588
2
Adresa SZĽH : SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA
Junácka 6
832 80 BRATISLAVA
MATRIKA SZĽH
Tel./fax:
02/4425 8344
02/4924 9178
e-mail: [email protected]
www.szlh.sk
Mgr. Oľga RADIČOVÁ
02/4924 9176
Stránkové dni matriky SZĽH:
Hodiny DK SZĽH:
Pondelok
pondelok od 16.00
9.00 - 13.00 14.00 - 15.00
Utorok
9.00 - 13.00 14.00 - 15.00
Streda
vybavovanie pošty
Stránk. hodiny pokladne SZĽH :
Štvrtok
9.00 - 13.00 14.00 - 15.00
Po-Pi :
Piatok
vybavovanie pošty
9.00 - 13.00 14.00 - 15.00
ŠTATISTICKÉ ODDELENIE SZĽH
02/492 49 343
Ing. Ivan SALNER
0918 234 841
Róbert SVITOK
0918 234 842
ODBORNÉ KOMISIE ZsZĽH
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Predseda
Ing. Ivan HALMEŠ
Člen komisie
Marián VALENTOVIČ
0918 231 900
0905 241 155
Člen komisie
Peter MELIŠ
0944 302 314
Predseda
Jozef GUBALA
0903 406 094
Člen komisie
Jaroslav VRÁBEL
0907 817 304
Člen komisie
Ing. Peter KARY
0908 619 020
KOMISIA MLÁDEŽE
EKONOMICKÁ KOMISIA
Predseda
Zdenko JURÍK
0907 448 131
Člen komisie
Ing. Helena KARYOVÁ
0905 295 197
Člen komisie
Ing. Dušan MARCINKO
0905 570 828
Predseda
Ing. Milan NOVÁK
0903 793 443
Člen komisie
Daniel KONC
0903 055 548
Člen komisie
Juraj KONC
0903 060 442
Člen komisie
Peter LOKŠÍK
0903 660 550
KOMISIA ROZHODCOV
Člen komisie
Peter STANO
0903 724 616
Sekretárka
Kamila VRÁBLOVÁ
0905 740 417
MARKETINGOVÁ KOMISIA
Predseda
Ing. Dušan MARCINKO
0905 570 828
Člen komisie
Pavol UČEN
0903 608 267
Člen komisie
Peter UČEN
0905 651 940
3
LEGISLATÍVNA KOMISIA
Predseda
Eduard HARTMANN
0902 924 964
Člen komisie
Ing. Ivan HALMEŠ
0918 231 900
Člen komisie
Ing. Milan NOVÁK
0903 793 443
KOMISIA PRE SCHVAĽOVANIE ZIMNÝCH ŠTADIÓNOV
Predseda
Jozef GUBALA
0903 406 094
Člen komisie
Ing. Milan NOVÁK
0903 793 443
Člen komisie
Ing. Martin SAKMÁR
0903 444 922
Komisia rozhodcov BZĽH
Predseda
Róbert SVITOK
0905659786, 0918234842
FAX.: 02/44456459
[email protected]
Člen komisie
Ján ŠPIČKA
Člen komisie
Milan KOLESÁR
0902911885
0904804565
Člen komisie
Marek NAVRÁTIL
0903206727
Člen komisie
Milan VRANČÍK
0903970997
Člen komisie
Michal OROLÍN
0908836983
Člen komisie
Helena Jánošíková-Doktorová
0904690783
ADRESÁR OBLASTNÝCH METODIKOV
Ján VALÚCH
Metodik ZsZĽH
0911 860 041
Pod Hájkom 19, 909 01 Skalica
Branislav ŠAJBAN
Metodik SsZĽH
0908 722 214
Metodik VsZĽH
0904 449 379
Žilinská 14, 911 01 Trenčín
Peter BRTÁŇ
Kudlovská 166, 066 01 Humenné
ADRESÁR REGIONÁLNYCH ZVÄZOV
Bratislavský zväz ľadového hokeja
Junácka 6, Bratislava 832 80
[email protected]
Ing. Vladimír MICHÁLEK, predseda
0905 723 500
Stredoslovenský zväz ľadového hokeja
Tel./ fax.
Partizánska cesta č. 93, 974 01 Banská Bystrica
048 / 4145 103
Miroslav MARCINKO, predseda
0903 653 879
Drahomír MYDLO, sekretár
0905 294 602
[email protected]
Tel./ fax.
Východoslovenský zväz ľadového hokeja
Alejová 2, 040 01 Košice
055/6443 821, 055/6435 068
[email protected]
Ing. Vladimír ŠANDRIK, predseda
0903 802 904
Ing. Ladislav VASILŇÁK, sekretár
0911 321 035
4
ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽÍ ZsZĽH V SEZÓNE 2011/2012
I. LIGA STARŠÍ ŽIACI
I. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ MUŽOV ( III. LIGA)
II. LIGA DORAST
II. LIGA STARŠÍ ŽIACI
II. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
PRÍPRAVKA 5. TRIEDY, PRÍPRAVNÉ STRETNUTIA
PRÍPRAVKA 4. TRIEDY, PRÍPRAVNÉ STRETNUTIA
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE SEZÓNU 2011 / 2012
hráči narodení
farba reg. preukazu
SENIORI
pred 1.1.1991
BIELA
JUNIORI
po 31.12.1991 do 1.1.1994
ZELENÁ
DORAST
po 31.12.1993 do 1.1.1996
ORANŽOVÁ
STARŠÍ ŽIACI
po 31.12.1995 do 1.9.1998
ŽLTÁ
(roč. 1995,1996,1997 do 31.8.)
MLADŠÍ ŽIACI
po 31.8.1998 do 1.9.2000
ŽLTÁ
(roč. 1997 po 31.8.,1998,1999 do 31.8.)
PRÍPRAVKA I.
po 31.8.2000 do 1.9.2001
PRÍPRAVKA II.
po 31.8.2001 do 1.9.2002
PREDPRÍPRAVKA
po 31.8.2002
ŽLTÁ
ŽENY
MODRÁ
CUDZINCI
ČERVENÁ
POZNÁMKA:
V kategórii MLADŠÍCH ŽIAKOV sa povoľuje štart hráčov spadajúcich do kategórie STARŠÍ ŽIACI,
ale riadne navštevujúcich 7. triedu ZŠ ( bez prepadnutia).
5
Všeobecné ustanovenia pre súťaže riadené ZsZĽH
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozpisu je Súťažný poriadok SZĽH, Disciplinárny poriadok
SZĽH, Registračný poriadok SZĽH, Prestupový poriadok SZĽH, Smernica pre medzinárodný
styk a ostatné ustanovenia, vykonávacie pokyny a smernice SZĽH, ktoré sú záväzné
pre všetkých účastníkov súťaží, ktoré riadi ZsZĽH v Piešťanoch.
Kluby a oddiely štartujúce v súťažiach riadených ZsZĽH sú riadnymi členmi ZsZĽH.
Všetky majstrovské, kvalifikačné, turnajové a priateľské stretnutia sa hrajú podľa platných
súťažného poriadku SZĽH, ostatných noriem a nariadení SZĽH a podľa Rozpisu súťaží
ZsZĽH pre ročník 2011- 2012.
Záväzná prihláška do súťaží na nasledujúce súťažné obdobie musí byť doručená
na ZsZĽH do termínu stanoveného sekretárom ZsZĽH.
Pred začiatkom súťaží je povinnosťou klubov - oddielov predložiť za každé družstvo menný
zoznam SK ZsZĽH na overenie a potvrdenie. K overeniu je potrebné predložiť platné
registračné preukazy, u prípraviek - minihokej preukaz poistenca a prípadne ďalšie podklady
podľa pokynov ZsZĽH.
Štart hráčov v súťažiach riadených ZsZĽH je povolený len na základe predloženia zoznamu
hráčov potvrdeného ZsZĽH, platných registračných preukazov SZĽH s vyznačením príslušnosti ku klubu - oddielu, prípadne hosťovania alebo striedavému štartu.
5. a 4. ročník prípraviek štartuje v nesúťažných stretnutiach na potvrdený zoznam s priloženými registračnými preukazmi.
Podmienky účasti v majstrovských súťažiach sú uvedené v SP SZĽH, čl. 18, 19, 20, 21, 23,
24 a 25.
Každý hráč je povinný pri športovej akcii mať pri sebe platný preukaz totožnosti a platný
preukaz poistenca (zdravotnej poisťovne).
Stretnutia I. ligy mladších žiakov "B" a nesúťažné stretnutia 5. ročníka prípraviek sa hrajú
podľa pravidiel pre povinné striedanie mladších žiakov, resp. 5.ročníka.
Stretnutia v minihokeji sa v súťažnom ročníku 2011/2012 hrajú podľa Pravidiel minihokeja .
V prípade oneskoreného príchodu družstiev k majstrovským stretnutiam z akéhokoľvek
dôvodu: v zápasoch I. ligy starších a mladších žiakov odohrá prvý zápas družstvo "A".
V zápasoch II. ligy starších a mladších žiakov odohrá prvý zápas družstvo starších žiakov.
Družstvá k vzájomným stretnutiam nastupujú spoločne v jednotnej výstroji pod vedením
svojho kapitána, trénera a vedúceho družstva. ZsZĽH povoľuje výnimku len u farby prilieb
a nohavíc pri štarte družstiev, ktoré súťažnom ročníku 2011 - 2012 riadi. V súťažiach
poriadaných SZĽH a v medzinárodných stretnutiach platia ustanovenia týchto riadiacich
orgánov.
Hráči a brankári narodení po 31.8.1993 sú povinní používať certifikovaný chránič krku.
Hráči narodení po 31.12.1974 sú povinní nosiť polovičný ochranný štít tváre (polomaska).
Brankári narodení po 31.8.1993 sú povinní používať celotvárovú masku, ktorá nemá rozmer otvorov väčší ako 5 cm - merané vo všetkých rozmeroch.
Hráči narodení po 31.12.1992 sú povinní nosiť celotvárový chránič, ktorý je vyrobený
certifikovaným výrobcom (vrátane kombinovaného celotvárového typu COMBO). Dňom
dovŕšenia veku 18 rokov môže hráč používať polovičný ochranný štít (polomaska).
(Zápisnica VV SZĽH č. 18, bod 3, písm. d zo dňa 6.9.1999)
Domáce družstvá sú povinné na majstrovské súťaže nastúpiť v dresoch bielej alebo svetlej
farby. Hosťujúce družstvo nastupuje na majstrovské stretnutia v dresoch tmavých.
Oddiely - kluby v súťažiach riadených SZĽH a riadených ZsZĽH zabezpečia, aby ich hráči
nastupovali počas sezóny s tým istým číslom.
Hlásenie majstrovských stretnutí v I. lige st. a ml. žiakov:
Povinnosť hlásenia majstr. stretnutí nie je, ak sa stretnutie hrá v mieste, v deň a v úradnom čase podľa vyžrebovania súťaží, prípadne sú zverejnené v Úradnej správe ZsZĽH.
Každá zmena musí byť vopred písomnou formou účastníkmi stretnutia dohodnutá a pri
splnení podmienok pre zmenu schválená KM ZsZĽH. Domáci (poriadajúci) klub - oddiel
je povinný túto zmenu oznámiť delegovaným rozhodcom a delegátovi stretnutia, ak táto
zmena nebola zohľadnená v delegačnom liste. Táto povinnosť pre domáci klub vyplýva aj
v prípade čl. 36, písmeno a, c, d SP SZĽH.
Dohrávky majstr. stretnutí vzhľadom k regulárnosti súťaže nie sú prípustné, ak nie sú
v osobitných prípadoch schválené KM ZsZĽH (hromadné ochorenia, epidémia).
V prípade neodohrania majstrovského stretnutia v vyššej moci , hromadnej epidémie a ocho-
6
·
·
·
·
·
·
·
·
renia sú kluby povinné sa riadiť podľa článku 36 SP SZĽH.
Povinné striedanie stanovené pre stretnutia družstiev I. ligy mladších žiakov "B" sa uskutočňuje podľa osobitnej smernice.
Na vyzvanie rozhodcov stretnutia alebo delegáta ZsZĽH resp. SZĽH je hlavný usporiadateľ
povinný sa preukázať osobným dokladom, lekár alebo zdravotník stretnutia dokladom totožnosti s kvalifikáciou lekárskej resp. zdravotníckej odbornosti, tréner platnou trénerskou
licenciou a vedúci družstva dokladom o jeho poverení do funkcie klubom - oddielom.
Osoby, vykonávajúce pri majstrovskom zápase pomocné funkcie, sú na vyzvanie rozhodcu
alebo delegáta stretnutia povinné preukázať sa rozhodcovskou kvalifikáciou minimálne "E".
Štatistik stretnutia sa preukáže poverením klubu. Bez potrebných dokladov nie je možné
vykonávať pomocné funkcie!
Zapisovateľ spolu so štatistikom pred stretnutím obdržia od vedúcich družstiev registračné
preukazy a zoznamy hráčov a vyhotovia zápis o stretnutí na termozápis, alebo priamo
vytlačia pomocou programu SLAPSHOT. Do zápisu o stretnutí nemôže byť zapísaný hráč,
ktorý nie je uvedený v schválenom zozname hráčov družstva. Zapisovateľ skontroluje
úplnosť zápisu o stretnutí a predloží na podpis vedúcim družstiev a trénerom oboch
družstiev. Skontrolovaný a podpísaný zápis o stretnutí spolu s registračnými preukazmi
a zoznamy hráčov odovzdá 30 minút pred stretnutím rozhodcom.
Kontrola totožnosti hráčov sa môže vykonať na žiadosť kapitána ktoréhokoľvek družstva,
maximálne do konca tretej tretiny, a to všetkých hráčov cez prestávku po prvej, prípadne
po druhej tretine a len jedného hráča súpera kedykoľvek v priebehu tretej tretiny.
Konfrontácie sa zúčastňujú kapitáni oboch družstiev, hlavný rozhodca, prípadne čiaroví
rozhodcovia a konfrontovaní hráči. V prípade osôb mladších 18 rokov sa konfrontácie
zúčastní jeden zástupca z každého družstva (manažér, tréner alebo vedúci družstva).
Pri konfrontácii sú konfrontovaní hráči starší ako 18 rokov povinní predložiť hodnoverný
preukaz v zmysle čl. 21 písm. b) SP SZĽH. U hráčov kategórie žiaci je povinnosť predložiť
zoznam hráčov, potvrdený riadiacim orgánom súťaže a originál preukazu poistenca
(zdravotnej poisťovne). Meno a priezvisko konfrontovaných hráčov, ako aj výsledok
konfrontácie je hlavný rozhodca povinný uviesť do Zápisu o stretnutí, prípadne do prílohy
k zápisu o stretnutí. V prípade, že konfrontované osoby nepreukážu svoju totožnosť, nesmú
v stretnutí ďalej pokračovať a túto skutočnosť uvedie hlavný rozhodca do Zápisu o stretnutí.
Nepreukázanie totožnosti bude považované za neoprávnený štart hráča s dôsledkami
podľa čl. 52 a 53 SP SZĽH. V prípade konfrontácie sú hráči povinní na požiadanie predložiť
hodnoverný preukaz totožnosti (OP), žiaci platný preukaz poistenca.
Hlavný rozhodca stretnutia je povinný do 30 minút po ukončení stretnutia uviesť závažné
nedostatky do Zápisu o stretnutí a informovať o tom vedúcich oboch družstiev, ktorí sú
povinní zápis podpísať a previať si po jednej kópii. Zápis o stretnutí HR zašle na sekretariát ZsZĽH prvý pracovný deň po odohraní stretnutia poštou.
Hlásenie výsledkov majstrovských stretnutí v II. lige st. a ml. žiakov :
Výsledky majstrovských stretnutí oznámia HK, ktoré hrali v domácom prostredí (poriadajúci
HK) ihneď po odohraní stretnutia na mobilný telefón : 0903 793 443, prípadne na fax :
00421-33-7729428, alebo na e-mail : [email protected]
Zdravotné zabezpečenie
Odporúča sa aby v rámci zdravotníckeho zabezpečenia mal každý oddiel/klub vlastného
lekára na zápasoch doma i vonku.
Domáci oddiel/klub je povinný zabezpečiť pre všetky súťaže riadené ZsZĽH oficiálnu zdravotnú službu - lekára alebo kvalifikovaného zdravotníka.
Lekár alebo kvalifikovaný zdravotník sa musí prihlásiť najneskôr 30 min. pred začiatkom každého stretnutia a preukázať sa rozhodcom občianskym preukazom. V prípade, že lekár či
zdravotník nie je prítomný pred začiatkom rozcvičky družstiev na ľade resp. nezahlási sa
hlavnému rozhodcovi, ale dostaví sa do úradne stanoveného začiatku stretnutia, hlavný
rozhodca uvedie túto skutočnosť do Zápisu o stretnutí a stretnutie sa uskutoční. V prípade,
že lekár alebo zdravotník nie je prítomný pred začiatkom rozcvičky resp. nezahlási sa
hlavnému rozhodcovi do doby úradne stanoveného začiatku stretnutia, hlavný rozhodca
to uvedie do zápisu a stretnutie sa neuskutoční a riadiaci orgán súťaže rozhodne o stretnutí v súlade s SP a DP SZĽH.
Zdravotná služba nesmie počas zápasu vykonávať žiadnu inú funkciu (časomerač,
trestomerač, zapisovateľ a iné pomocné funkcie).
Zdravotníckej službe zabezpečujúce stretnutia sa nariaďuje:
7
a/ prihlásiť sa rozhodcom a preukázať sa im OP najneskôr 30 min. pred každým stretnutím,
b/ zdržiavať sa počas stretnutia medzi hráčskymi lavicami,
c/ pri zranení hráča alebo činovníka stretnutia nesmie opustiť ZŠ a ísť s pacientom do nemocnice, domáci oddiel/klub musí telefonicky privolať záchrannú službu
d/ musí mať pripravený ľad resp. sneh v igelitových vrecúškach pre domácich hráčov
a hostí z dôvodu ochladenia zraneného miesta,
e/ dbať na to, aby ošetrovňa na ZŠ bola vybavená okrem základnej výbavy liekov aj
dlahami a nosidlami,
f/ počas výkonu služby sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov, omamných látok
a drog,
g/ každé zranenie sa musí uviesť do Zápisu o stretnutí. Pri väčšom alebo vážnejšom
zranení je potrebné napísať správu o mechanizme a rozsahu zranenia a túto odoslať
na VV ZsZĽH;
h/ upozornenie:
každý hráč stretnutia je povinný mať pri sebe originál platného preukazu
·
·
·
·
·
·
·
·
poistenca (zdravotnej poisťovne).
Usporiadateľ majstrovského stretnutia (domáci) je povinný v zmysle zákona č. 84/90
o zhromaždovacom práve zo dňa 27.03.1990 zabezpečovať, aby na uvedené stretnutia
neboli pripustení diváci s predmetmi ohrozujúcimi zdravie (reťaze, zástavy s tyčami a pod.),
výrazne sa prejavujúci vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
Každý klub, ktorý bude štartovať v súťažiach riadených ZsZĽH, oznámi pred zahájením
súťaží na ZsZĽH presný dátum kontroly - schvaľovania zimného štadióna, na ktorom bude
hrať svoje súťaže. Komisia vydá povolenie alebo zamietne štart na uvedenom štadióne.
Hokejové kluby v západoslovenskom regióne sú povinné umožniť vstup na ZŠ osobám
(člen VV ZsZĽH, DR, inštruktor a členovia odborných komisií), ktorým bol vydaný preukaz.
Tieto osoby sú oprávnené ku kontrole určenej VV ZsZĽH.
Hráč, ktorému bude v jednom stretnutí uložených 3 a viac menších (2-minutových) trestov
za porušenie týchto pravidiel:
521 bodnutie
527 seknutie
525 krosček
538 pichnutie
530 nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou,
bude vylúčený z hry do konca stretnutia (avšak nie je to osobný trest do konca stretnutia)
a musí odísť do šatne. Za sledovanie počtu týchto trestov je zodpovedný zapisovateľ,
ktorý je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť rozhodcom stretnutia.
Upozorňujeme kluby a klubových štatistikov, ktorí sú zodpovední za vkladanie údajov do
systému SLAPSHOT, že údaje o stretnutiach musia byť vložené do systému najneskoršie
do 48 hodín po skončení stretnutia. V prípade, že tento termín nebude dodržaný, bude zodpovedný klub automaticky potrestaný pokutou. V prvom prípade 3,5 €, v druhom prípade
7 € a v treťom prípade 10 € a zároveň odovzdaný Disciplinárnej komisii ZsZĽH na prerokovanie.
Delegovanie rozhodcov pre súťaže ZsZĽH v sezóne 2011/2012 bude vykonávané výhradne prostredníctvom e-mailovej pošty.
Upozornenie pre kluby ZsZĽH:
V každom klube SZĽH môžu byť registrovaní hráči zo zahraničia. Výkonný výbor
ZsZĽH dňa 12.07.2007 rozhodol, že v jednom majstrovskom stretnutí môžu v sezóne 2011/2012 nastúpiť maximálne traja takíto hráči.
Nariadenie na ochranu dopravného prostriedku a šatne rozhodcov:
a/ klub je povinný zabezpečiť ochranu dopravných prostriedkov rozhodcov, inštruktorov
rozhodcov vo vyhradenom chránenom priestore pre motorové vozidlá v okruhu miesta,
kde sa stretnutie hrá. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti klubom je rozhodca povinný túto skutočnosť uviesť do Zápisu o stretnutí a inštruktor rozhodcov do svojej správy
a prípad bude prerokovaný DK ZsZĽH v zmysle Prílohy 2B, ods. 11 DP SZĽH. Rozhodca,
inštruktor rozhodcov je povinný pred stretnutím zaparkovať osobné motorové vozidlo v
tomto vyhradenom chránenom priestore a odovzdať vozidlo hlavnému usporiadateľovi
stretnutia, ktorý zabezpečí ochranu a stráženie vozidla. Po stretnutí si rozhodca, prípadne
inštruktor rozhodcov toto motorové vozidlo od hlavného usporiadateľa prevezme. V prípade
8
·
·
·
poškodenia stráženého motorového vozidla rozhodca, inštruktor rozhodcov ihneď oznámi
túto skutočnosť klubu a uvedie ju do Zápisu o stretnutí alebo do svojej správy. DK ZsZĽH
bude tento prípad riešiť v zmysle DP SZĽH, vrátane uplatnenia čl. 28 DP SZĽH
b/ 75 min. pred začiatkom stretnutia výrazne označený usporiadateľ (odporúča sa aby bol
v uniforme pracovníka bezpečnostnej služby) zaujme miesto pred šatňou rozhodcov
a zabezpečí, aby do šatne nevstupovali nepovolané osoby počas celej doby výkonu služby
c/ vstup do šatne rozhodcov majú povolený len delegovaní rozhodcovia stretnutia, delegovaný inštruktor rozhodcov a zapisovateľ. Každý hokejový klub (usporiadateľ stretnutia
je povinný mať vybavené vstupné dvere šatne rozhodcov guľatým uzáverom (guľatou kľučkou), otvárateľnou iba zvnútra šatne rozhodcov
d/ iné osoby môžu vstúpiť do šatne rozhodcov len na základe pozvania hlavného rozhodcu
stretnutia
e/ po skončení stretnutia a uzatvorení Zápisu o stretnutí na pokyn hlavného rozhodcu stretnutia poverený usporiadateľ ukončí svoju činnosť.
Upozornenie! Pri nedodržaní tohto nariadenia sa postupuje v zmysle príslušných ustanovení Disciplinárneho poriadku SZĽH. (Nariadenie schválené VV SZĽH 17.08.2004.)
Na základe požiadavky a súhlasu družstiev štartujúcich v 1. lige starších a mladších žiakov
je každý usporiadateľ stretnutia (domáce družstvo) povinný poskytnúť družstvu hostí 25 ks
pukov potrebných k rozcvičke na ľade, ktoré je hošťucúce družstvo povinné po ukončení rozcvičenia vrátiť v rovnakom počte usporiadateľovi stretnutia.
Zápisy z majstrovských stretnutí je treba zasielať na adresu:
ZÁPADOSLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA
Hlboká ul. č. 92, P.O.Box 16/A, 921 01 PIEŠŤANY - NIE DOPORUČENE!
ZÁPISY ZO STRETNUTÍ BRATISLAVSKÝCH DRUŽSTIEV HRANÝCH V BRATISLAVE SÚ
ROZHODCOVIA BZĽH POVINNÍ ODOSIELAŤ PRIAMO NA ADRESU ZsZĽH.
9
·
Ustanovenia o poplatkoch a pokutách v súťažiach riadených ZsZĽH.
·
ŠTARTOVNÉ:
Každé družstvo, ktoré štartuje v súťažiach riadených ZsZĽH, zaplatí štartovné v termíne
do 30.06.2011. Oddiely a kluby sú povinné v tomto termíne predložiť doklad o úhrade štartovného na sezónu 2011 - 2012. Príslušnú sumu zašle poštovou poukážkou alebo prevodným
príkazom na účet Západoslovenského zväzu ľadového hokeja:
***ZsZĽH - Slovenská sporiteľňa a.s., filiálka Piešťany, č. účtu 282370703/0900.
Výška poplatkov:
·
Oblastné majstrovstvá mužov
·
I. liga starší žiaci (9. - 8. ŠHT)
·
I. liga mladší žiaci (7. - 6. ŠHT)
·
II. liga dorast, juniori
·
II. liga starší žiaci
·
II. liga mladší žiaci
·
Prípravka 5. triedy
·
Prípravka 4. triedy
každá trieda
každá trieda
à 53,- €
à 47,- €
à 47,- €
à 40,- €
à 33,- €
à 33,- €
à 27,- €
à 27,- €
(vrátane rozpisu)
(vrátane rozpisu)
(vrátane rozpisu)
(vrátane rozpisu)
(vrátane rozpisu)
(vrátane rozpisu)
(vrátane rozpisu)
(vrátane rozpisu)
·
Poplatky za prerokovanie komisie mládeže:
Muži
10,- €
Dorast
8,30 €
Žiaci
8,30 €
Tieto sumy sú súčasne sadzbami pokút súťažnej komisie za nedodržanie ustanovení
SP SZĽH, Rozpisu súťaží resp. iných nariadení, vydaných ZsZĽH.
·
Poplatky za prerokovanie disciplinárnej komisie:
Muži
družstvo
10,- €
jednotlivec
8,30 €
Dorast
družstvo
8,30 €
jednotlivec
6,70 €
Žiaci
družstvo
8,30 €
jednotlivec
6,70 €
·
Pokuta za odhlásenie družstva zo súťaže po zverejnení Rozpisu súťaží
na sezónu 2010 - 2011:
Muži
83,- €
Dorast
50,- €
Žiaci
50,- €
Prípravka
33,- €
·
Pokuta za zavinené nedostavenie sa a nenastúpenie na majstrovské
stretnutie:
Muži
83,- €
Dorast
66,- €
Žiaci
66,- €
·
Pokuta sa svojvoľne predčasný odchod z ľadovej plochy - celé družstvo:
Ak sa po výzve rozhodcu družstvo odmietne vrátiť na ľadovú plochu a v stretnutí ďalej nepokračuje, dostane pokutu:
Muži
83,- €
Dorast
66,- €
Žiaci
66,- €
10
·
Námietky - poplatky:
Za námietky sa bude platiť v plnom rozsahu podľa SP SZĽH čl. 66 a 67.
·
Uvádzanie skratiek:
Komisia mládeže ZsZĽH žiada hokejové kluby o striktné uvádzanie skratiek
súťaží na jednotlivých Zápisoch o stretnutí takto:
II. liga dorastu
II. LD
I. liga starších žiakov "A"
I.LSŽA
I. liga starších žiakov "B"
I.LSŽB
I. liga mladších žiakov "A"
I.LMŽA
I. liga mladších žiakov "A"
I.LMŽB
II. liga starších žiakov
II.LSŽ
II. liga mladších žiakov
II.LMŽ
Prípravka 5. triedy
PRI I.
Prípravka 4. triedy
PRI II.
·
Zoznam tlačív a brožúr, ktoré sa predávajú počas pokladničných hodín na
SZĽH a ich ceny za kus:
a)
Ohlásenie prestupu - hosťovania - predčasného zrušenia
hosťovania (Prestupový lístok)
b)
Prihláška k registrácii ĽH
c)
Potvrdenie o návšteve školy
d)
Zápis o stretnutí
e)
Rozpis súťaží riadených SZĽH 2010 - 2011
f)
Stanovy, poriadky a smernice SZĽH
g)
Doplnky k Stanovám ...
h)
Transfer karta
0,30 €
0,10 €
0,10 €
0,30 €
2,60 €
3,00 €
1,50 €
300,- CHF
MAJSTRI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Starší žiaci
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2010
HC Košice
HC Košice
DUKLA Trenčín
HC Martin
HC Slovan BA
HC Slovan BA
DUKLA Trenčín
HC Slovan BA
MsHK Žilina
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
11
DUKLA Trenčín
DUKLA Trenčín
HK 95 Považská Bystrica
HKm Nitra
HK TATRAVAGÓNKA ŠKP Poprad
HC Košice
HC Košice
HK Dubnica
HKm Zvolen
S MERNICA
pre obsadzovanie stretnutí v ľadovom hokeji
I.
Obsadzovanie súťažných stretnutí rozhodcami a inštruktormi rozhodcov
Komisia rozhodcov SZĽH deleguje rozhodcov, inštruktorov rozhodcov a videobránkových rozhodcov na stretnutia:
Extraligy seniorov
1. ligy seniorov
Extraligy juniorov
1. ligy juniorov
Extraligy dorastu
1. ligy dorastu
1. ligy žien
2. ligy seniorov
Finále M-SR starších žiakov
Kvalifikácie a baráže o postup do Extraligy seniorov, 1. ligy seniorov,
1. ligy juniorov a 1. ligy dorastu, 2. ligy seniorov
Všetky prípravné, priateľské stretnutia seniorov Extraligy a 1. ligy
seniorov
b)
Regionálne komisie rozhodcov delegujú rozhodcov a inštruktorov rozhodcov
na stretnutia:
Regionálne súťaže seniorov
Regionálne súťaže juniorov
Regionálne súťaže dorastu
Regionálne súťaže žiakov
Regionálne súťaže žien
c)
Okresné komisie rozhodcov delegujú rozhodcov a inštruktorov rozhodcov
na stretnutia:
Okresné súťaže seniorov
Okresné súťaže juniorov
Okresné súťaže dorastu
Okresné súťaže žiakov
Okresné súťaže žien
II. Obsadzovanie priateľských, prípravných a medzinárodných stretnutí rozhodcami
a)
Na všetky prípravné a priateľské stretnutia 2. ligy seniorov a mládežníckych
kategórií a na medzinárodné stretnutia žiakov delegujú rozhodcov regionálne komisie rozhodcov.
b)
Na všetky ostatné medzinárodné stretnutia družstiev v súťažiach riadených
SZĽH deleguje rozhodcov Komisia rozhodcov SZĽH
c)
Organizátor stretnutí alebo turnaja na území SR je povinný požiadať KR príslušného regionálneho zväzu alebo SZĽH o súhlas s účinkovaním rozhodcov. V
prípade, že sa jedná o stretnutia komerčného charakteru, neorganizované SZĽH
resp. regionálnymi zväzmi, môžu rozhodcovia rozhodovať po súhlase regionálneho zväzu, resp. SZĽH a to v rozhodcovských dresoch bez výsostných znakov
a insígnií regionálneho zväzu alebo SZĽH. AK rozhodca bude rozhodovať bez
súhlasu KR, bude disciplinárne potrestaný podľa návrhu KR.
III.
Obsadzovanie stretnutí funkcionármi mimo ľadu
a)
Regionálna komisia rozhodcov obsadzuje:
- všetky medzinárodné a medzištátne stretnutia konané na území regiónu
- regionálne Komisie rozhodcov v Bratislave a v Košiciach obsadzujú navyše aj
všetky súťažné stretnutia hrané v Bratislave a v Košiciach
b)
Okresná Komisia rozhodcov obsadzuje:
- všetky súťažné stretnutia na území okresu.
Platí zásada, že "funkcionári mimo ľadu" musia mať kvalifikáciu rozhodcov ľadového hokeja. Delegovaní "funkcionári mimo ľadovej plochy" musia mať platnú licenciu rozhodcov
ľadového hokeja (minimálne lic. "E").
(Smernica schválená VV SZĽH 13.6.2007)
a)
12
Smernica
pre poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom rozhodcov,
videobránkovým rozhodcom a funkcionárom mimo ľadovej plochy
Článok I.
Základné ustanovenia
Táto smernica stanovuje náhrady pre stretnutia ľadového hokeja v Slovenskej
1.
republike týkajúce sa:
a) výdavkov spojených s výkonom funkcie rozhodcu ľadového hokeja a funkcionára mimo ľadovej plochy
b) výdavkov spojených s výkonom funkcie inštruktora rozhodcov a videobránkového rozhodcu
c) zdaňovania odmien
2.
Sadzobník odmien sa nevzťahuje na rozhodcov ľadového hokeja, ktorí majú so
SZĽH uzavretú Zmluvu o spolupráci podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka,
ktorej predmetom je vykonávanie činnosti rozhodovania za odmenu, ktorá je dohodnutá priamo v zmluve
Článok II.
Náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie
1.
STRAVNÉ
Rozhodcovi, inštruktorovi rozhodcov a videobránkovému rozhodcovi patrí náhrada výdavkov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.
POŠTOVNÉ
Rozhodcovi stretnutia, ktorého povinnosťou je odoslať zápis na príslušný riadiaci
zväz, prináleží náhrada poštovného za doporučený list1) bez predloženého dokladu vo výške základnej sadzby. V prípade, že výška poplatku poštovného je vyššia
ako základná sadzba za doporučený list, prináleží náhrada poštovného rozhodcovi
stretnutia po predložení potvrdenky poštovného. Ostatným rozhodcom stretnutia
prináleží náhrada poštovného za obyčajný list1) (zaslané vyúčtovanie cestovných
výdavkov) bez predloženého dokladu vo výške základnej sadzby. V prípade, že výška poplatku poštovného je vyššia ako základná sadzba za obyčajný list, náhrada
poštovného prináleží rozhodcovi stretnutia až po predložení potvrdenky.
Inštruktorovi rozhodcov a videobránkovému rozhodcovi stretnutia prináleží náhrada
poštovného za obyčajný list1) (zaslané vyúčtovanie cestovných výdavkov a zaslaná
správa inštruktora stretnutia, resp. správa videobránkového rozhodcu) bez predloženého dokladu vo výške základnej sadzby. V prípade, že výška poplatku poštovného
je vyššia ako základná sadzba za obyčajný list, náhrada poštovného prináleží
inštruktorovi a videorozhodcovi stretnutia až po predložení potvrdenky poštovného.
1) Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov
a Zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
3.
CESTOVNÉ
a) S výnimkou súťaží riadených SZĽH je do vzdialenosti 50 km povolené použiť len
verejný dopravný prostriedok - ak cestuje 1 osoba. Ak na stretnutie cestujú v
jednom aute minimálne dve osoby, je možno účtovať kilometrovné.
13
b) Kilometrovné je stanovené paušálne na 0,20 € /km.
c) Pri použití verejného dopravného prostriedku možno použiť:
- do 50 km - osobný vlak alebo autobus
- do vzdialenosti 50 km ak nie je spoj späť - rýchlik 2. trieda
- do 200 km - rýchlik 2. trieda alebo autobus
- do 300 km - rýchlik 1. trieda alebo autobus
- nad 300 km - rýchlik 1. trieda, lôžko alebo autobus
d) Ak sú rozhodcovia, inštruktor rozhodcov alebo videobránkový rozhodca delegovaní na stretnutie z "jedného smeru", je povinný najďalej situovaný rozhodca,
inštruktor rozhodcov alebo videobránkový rozhodca cestou zobrať všetkých zainteresovaných. Kilometrovné aj za zachádzkou si vyúčtováva ten, kto je povinný
zobrať všetkých zainteresovaných.
Poznámka: "Z jedného smeru" znamená zachádzku najviac 25% z ideálnej vzdialenosti na ceste do miesta stretnutia a najviac o 25% na cestu do miesta bydliska.
e) Účtovať poplatky za MHD nie je možné
f) Pri stretnutiach rozložených do dvoch dní, napríklad v dvojzápasoch ligy dorastu
je možné účtovať cestovné verejným dopravným prostriedkom po oba dni len v
prípade, keď vzdialenosť miesta konania stretnutia je menšia ako 150 km od
miesta bydliska. V tom prípade sa nemôže účtovať nocľažné.
g) Pre účtovanie kilometrovného pre inštruktorov rozhodcov a videobránkových
rozhodcov platia rovnaké zásady ako pre rozhodcov.
h) Vzdialenosť medzi miestom bydliska a miestom stretnutia nemusí korešpondovať
s vydaným kilometrovníkom SZĽH, napr. pri kalamitách, nehode na ceste, obchádzke, ale musí byť zdokladovaná.
i) Inštruktorom v extralige seniorov sa od 15.12.2006 preplácajú cestovné náhrady
ako rozhodcom podľa delegácií na stretnutie KR SZĽH.
4.
NOCĽAŽNÉ
a) Nocľažné alebo lôžkový vozeň je možno účtovať len na základe predloženého
dokladu.
b) V prípade vzdialenosti menšej ako 50 km od miesta bydliska nie je možné účtovať nocľažné; výnimkou je prípad, že rozhodca, inštruktor rozhodcov alebo
videobránkový rozhodca je delegovaný aj na nasledujúci deň v tom istom
mieste konania stretnutia.
c) V prípade účtovania kilometrovného nie je možné účtovať nocľažné.
5.
VÝPLATA ODMIEN A NÁHRAD
a) Z prostriedkov SZĽH sa budú centrálne vyplácať náhrady rozhodcom, inštruktorom rozhodcov a videobránkovým rozhodcom len za súťažné stretnutia riadené
SZĽH (okrem súťaží I. ligy starších a mladších žiakov) a turnaje a stretnutia štátnych reprezentačných družstiev všetkých kategórií. Náhrady na stretnutia ostatných súťaží, za stretnutia medzinárodné a priateľské sa účtujú a vyplácajú u usporiadateľa stretnutia.
b) Všetky regionálne súťaže od prípraviek až po seniorov, vrátane medzinárodných
14
pomocných a prípravných stretnutí, odmeny a náhrady rozhodcov, inštruktorov
rozhodcov a rozhodcovských činovníkov mimo ľadu (pomocné funkcie) bude účtovať a vyplácať usporiadateľ stretnutia (spravidla domáci klub) najneskôr do 30
minút po skončení stretnutia.
c) Zmluvné záležitosti sa spravidla riešia Dohodou o činnosti , uzavretou medzi rozhodcom, pomocnými rozhodcovskými činovníkmi mimo ľadu a klubom podľa § 51
Občianskeho zákonníka. V dohode bude presne špecifikované obdobie výkonu
práce, termíny vyplácania (termín vyplácania najneskôr 15. deň nasledujúceho
mesiaca), sankcie za nedodržanie výplatného termínu, príp. ďalšie súvisiace náležitosti.
d) V prípade nesúladu zmluvných náležitostí podľa čl. II., bod 5, písm. c) tejto smernice postupujú zmluvné strany v zmysle ustanovení čl. II., ods. 5, písmena b).
Článok III.
Zdaňovanie odmien
Platiteľ odmeny - SZĽH - je povinný zdaňovať všetky vyplatené odmeny a túto daň odviesť príslušnému daňovému úradu podľa územnej príslušnosti. Ak rozhodca, inštruktor
rozhodcov a videobránkový rozhodca je živnostníkom, odmeny vyplácané na základe
faktúr sa nezdaňujú.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Výklad tejto smernice vykonáva Výkonný výbor SZĽH alebo sekretariát SZĽH.
2. Prílohou tejto smernice je SADZOBNÍK ODMIEN a SADZOBNÍK POKÚT rozhodcov, inštruktorov rozhodcov a videobránkových rozhodcov.
3. Schválením tejto smernice sa ruší platnosť smernice z 20. augusta 2008.
4. Táto smernica vstupuje do platnosti 27.7.2009 a nadobúda účinnosť schválením
na zasadnutí VV SZĽH.
SADZOBNÍK ODMIEN
za súťažné, medzištátne, medzinárodné a prípravné stretnutia
Ak delegovaní rozhodcovia, inštruktor rozhodcov a videobránkový rozhodca sa dostavia na stretnutie a jeden zo súperov sa nedostavil, tj. stretnutie sa neodohrá, nárok na odmenu a ostatné náhrady
majú iba rozhodcovia, inštruktor rozhodcov, videobránkový rozhodca, zapisovateľ a štatistik.
Súťaže poriadané
na úrovni SZĽH
Funkcionári mimo ľadovej
Hlavný
Čiarový
Inštr.
plochy
rozhod.
rozhod.
rozhod.
Zápis.
Čas
Ostatní
166,00 €
83,00 €
50,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
EXTRALIGA SENIOROV
+ prel. súťaž alebo
kvalifikácia do EXTRALIGY
15
Play-off - štvrťfinále
- semifinále
200,00 €
99,60 €
50,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
232,00 €
116,20 €
50,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
- o 3.miesto
232,00 €
116,20 €
50,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
- finále
266,00 €
132,80 €
50,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
- náhradný rozhodca
20,00 €
videobránkový rozhodca
35,00 €
I.LIGA + kvalifikácia do I.LIGY
66,00 €
33,00 €
20,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
Play off - štvrťfinále
74,00 €
37,00 €
20,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
- semifinále
80,00 €
40,00 €
20,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
- finále
94,00 €
47,00 €
20,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
34,00 €
17,00 €
10,00 €
6,00 €
5,50
5,00 €
50,00 €
25,00 €
20,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
34,00 €
17,00 €
17,00 €
7,00 €
6,50
5,30 €
28,00 €
14,00 €
9,00 €
6,00 €
5,50
5,00 €
+ kvalifikácia do I.LD
26,00 €
13,00 €
9,00 €
6,00 €
5,50
5,00 €
I. LIGA ŽIEN
26,00 €
13,00 €
9,00 €
6,00 €
5,50
5,00 €
FINÁLE M-SR ŽIAKOV
26,00 €
13,00 €
8,00 €
6,00 €
5,50
5,00 €
II.LIGA + kvalifikácia do II.LIGY
EXTRALIGA JUNIOROV
+ kvalifikácia do ELJ
EXTRALIGA DORASTU
+ kvalifikácia do ELD
I. LIGA JUNIOROV
+ kvalifikácia do I.LJ
I. LIGA DORASTU
SLOV. POHÁR – muži
66,00 €
33,00 €
12,00 €
6,00 €
5,50
5,00 €
- semifinále
132,00 €
66,00 €
26,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
- finále
132,00 €
66,00 €
26,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
- SR“A“
200,00 €
100,00 €
50,00 €
11,00 €
10,0
9,00 €
- SR“B“
66,00 €
33,00 €
26,00 €
10,00 €
9,00
9,00 €
- SR“OH“
66,00 €
33,00 €
26,00 €
10,00 €
9,00
9,00 €
- SR“20“
66,00 €
33,00 €
26,00 €
9,00 €
8,00
7,00 €
- SR“16“
34,00 €
17,00 €
10,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
- SR“17“
34,00 €
17,00 €
10,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
- SR“18“
50,00 €
25,00 €
10,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
- SR „ženy“
34,00 €
17,00 €
10,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
- náhradný rozhodca
20,00 €
Medzištátne stretnutia
- videobránkový rozhodca
EHL, Kont. pohár, PEM, PVP
35,00 €
---
---
---
10,00 €
9,00
9,00 €
SR“A“
50,00 €
25,00 €
20,00 €
5,00 €
4,30
4,00 €
SR“B“
50,00 €
25,00 €
15,00 €
5,00 €
4,30
4,00 €
SR“OH“
50,00 €
25,00 €
15,00 €
5,00 €
4,30
4,00 €
SR“20“
50,00 €
25,00 €
15,00 €
5,00 €
4,30
4,00 €
Iní medzišt. seniori
50,00 €
25,00 €
15,00 €
5,00 €
4,30
4,00 €
Stretnutia repr. celkov
s klubovými celkami
16
SR“16“
20,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
4,30
4,00 €
SR“17“
26,00 €
13,00 €
10,00 €
5,00 €
4,30
4,00 €
SR“18“
28,00 €
14,00 €
10,00 €
5,00 €
4,30
4,00 €
SR“ženy“
26,00 €
13,00 €
10,00 €
5,00 €
4,30
4,00 €
6,00 €
Medzinárodné stretnutia klubov
EXTRALIGY SENIOROV
40,00 €
20,00 €
10,00 €
7,00 €
6,50
I. LIGY SENIOROV
26,00 €
13,00 €
8,00 €
6,00 €
5,50
5,00 €
II. LIGY, juniorov, dorastu
14,00 €
7,00 €
7,00 €
5,50 €
5,00
4,50 €
žien a žiakov
12,00 €
6,00 €
6,00 €
5,50 €
5,00
4,50 €
Súťaže poriadané na úrovni regiónov
Seniori
16,00 €
8,00 €
5,00 €
5,00 €
4,50
4,00 €
Juniori a dorastenci
16,00 €
8,00 €
5,00 €
5,00 €
4,50
4,00 €
Ženy a žiaci
16,00 €
8,00 €
5,00 €
5,00 €
4,50
4,00 €
Minihokej
9,00 €
Medzin. stretnutia klubov
seniori
14,00 €
6,70 €
6,00 €
5,00 €
4,50
4,00 €
juniori a dorastenci
14,00 €
6,70 €
6,00 €
5,00 €
4,50
4,00 €
ženy a žiaci
12,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
4,50
4,00 €
Priateľské, turnajové a ostatné stretnutia družstiev zo súťaží SZĽH
Družstvo EXTRALIGY
s družstvom EXTRALIGY
34,00 €
17,00 €
10,00 €
7,00 €
6,50
6,00 €
s nižšou súťažou
28,00 €
14,00 €
10,00 €
6,00 €
5,50
5.00 €
s I. LIGOU alebo EXTRALIGOU
26,00 €
13,00 €
10,00 €
6,00 €
5,50
5,00 €
s nižšou súťažou
20,00 €
10,00 €
9,00 €
6,00 €
5,50
5,00 €
alebo vyššou súťažou
13,00 €
6,50 €
6.00 €
5,50 €
5,00
4,50 €
s nižšou súťažou
10,00 €
5,00 €
5,00 €
4,50 €
4,00
4,00 €
Družstvo I. LIGY
Družstvo II. LIGY
s družstvom II. LIGY
EXTRALIGA juniorov resp.dorastu
medzi sebou
14,00 €
7,00 €
6,00 €
5,00 €
4,50
4,50 €
Ženy
12,00 €
6,00 €
5,00 €
5,00 €
4,50
4,50 €
Výber regiónu
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
4,50
4,00 €
Priateľské, turnajové a ostatné stretnutia družstiev z regionálnych súťaží
Seniori so seniormi
alebo s vyššou súťažou
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
4,50
4,50 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
4,50
4,50 €
Juniori s juniormi
alebo s vyššou súťažou
Dorast s dorastom
alebo s vyššou súťažou
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
4,50
4,50 €
Žiaci a ženy
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
4,50
4,50 €
SADZOBNÍK ODMIEN pre funkciu „ŠTATISTIK“
EXTRALIGA SENIOROV
7,00 €
17
MEDZIŠTÁTNE STRETNUTIE
11,00 €
I.LIGA SENIOROV
6,00 €
EXTRALIGA JUNIOROV
6,00 €
EXTRALIGA DORASTU
6,00 €
I.LIGA JUNIOROV
6,00 €
I.LIGA DORASTU
6,00 €
II. LIGA SENIOROV
6,00 €
I. LIGA ŽIEN
6,00 €
I. LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV
6,00 €
I. LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV
6,00 €
SADZOBNÍK ODMIEN IN-LINE HOKEJA NA ÚZEMÍ SR
Rozhodca
Inštruktor
Zapisovateľ
Časomerač
Ostatní
EXTRALIGA seniorov
23,00 €
10,00 €
4,50 €
4,00 €
4,00 €
Súťaž juniorov
10,00 €
5,00 €
4,50 €
4,00 €
4,00 €
Súťaž žiakov
5,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
Medzištátne stretnutia „SR A“
34,00 €
15,00 €
5,00 €
4,50 €
4,00 €
„juniorov SR“
20,00 €
8,00 €
5,00 €
4,50 €
4,00 €
„žiakov SR“
10,00 €
6,00 €
4,50 €
4,50 €
4,00 €
Medzinárodné stretnutia seniorov
14,00 €
8,00 €
5,00 €
4,50 €
4,00 €
juniorov
10,00 €
6,00 €
5,00 €
4,50 €
4,00 €
žiakov
7,00 €
5,00 €
4,50 €
4,00 €
4,00 €
10,00 €
6,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
juniorov
7,00 €
5,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
žiakov
6,00 €
5,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
Prípravné stretnutia seniorov
Sadzobník odmien pre súťažné, medzištátne, medzinárodné a priateľské stretnutia bol schválený VV SZĽH dňa
17.12. 2008 a je účinný od 01.01.2009 (konverzný kurz 1,- EUR = 30,1260 SKK).
18
SADZOBNÍK POKÚT
rozhodcov a inštruktorov rozhodcov v súťažiach ZsZĽH
1.
2.
a)
b)
3.
a)
b)
c)
4.
5.
6.
a)
b)
7.
8.
Nedostavenie sa na stretnutie bez predchádzajúceho ospravedlnenia a zaistenia
náhrady za seba (o pokute rozhoduje KR ZsZĽH):
- pokuta do výšky 50% príslušného paušálu a ďalšie disciplinárne konanie.
Neskorý príchod rozhodcu na stretnutie - včasná prítomnosť v šatni rozhodcov
pred stretnutím (o pokute rozhoduje KR ZsZĽH na základe Správy inštruktora
rozhodcov):
menej ako 60 minút pred úradným začiatkom - pokuta vo výške 30% príslušného
paušálu
príchod po úradnom začiatku alebo oneskorené otvorenie stretnutia po úradnom
začiatku z viny rozhodcu - pokuta vo výške 50% príslušného paušálu.
Neskoré podanie Zápisu o stretnutí - uznáva sa podanie na pošte do 24 hod. po
stretnutí, prípadne osobné doručenie zápisu do 48 hod. po stretnutí (o pokute
rozhoduje KR a DK ZsZĽH. Dni pracovného pokoja sa do času podania alebo osobného doručenia nerátajú):
v prvom prípade - pokuta vo výške 30% príslušného paušálu
v druhom prípade - pokuta vo výške 50% príslušného paušálu
v treťom a ďalšom prípade - pokuta vo výške 75% príslušného paušálu
a prostredníctvom Disciplinárnej komisie ZsZĽH zastavenie činnosti na 1 mesiac
nepodmienečne.
Nedodržanie iných predpisov a nariadení, napr. prítomnosť cudzích osôb v šatni
rozhodcov, fajčenie v šatni pred, počas a po stretnutí, nedostatočne vyplnený
Zápis o stretnutí, nepredpisový výstroj a výzbroj (o pokute rozhoduje KR ZsZĽH):
- pokuta vo výške 50% príslušného paušálu.
Za nedodržanie Pravidiel, predpisov a smerníc ZsZĽH rozhodcom v stretnutí na
základe Správy inštruktora rozhodcov a podľa rozhodnutia Komisie rozhodcov
ZsZĽH:
a) pokuta do výšky 30% príslušného paušálu
b) okamžité zrušenie nasledujúcich delegácií
c) Komisia rozhodcov ZsZĽH má právo vyššie uvedené postihy skombinovať.
Priestupky na stretnutiach a akciách poriadaných ZsZĽH (platí pre rozhodcov a
inštruktorov rozhodcov):
neospravedlniteľný neskorý príchod - nedelegovanie na 1 - 2 kolá po sebe nasledujúcich na stretnutia najvyššej súťaže, v ktorej rozhodca pôsobí,
neprimerané a nevhodné správanie sa - nedelegovanie na tri po sebe nasledujúce
kolá, na stretnutia najvyššej súťaže, v ktorej rozhodca pôsobí, (o výške postihu
rozhoduje KR ZsZĽH na základe Správy inštruktora rozhodcov alebo na základe
správy člena KR ZsZĽH, prítomného na stretnutí a člena VV ZsZĽH).
Pokuty sú splatné poštovou poukážkou, pričom jednotliví rozhodcovia budú písomne oboznámení o uložení pokuty.
Sadzobník pokút je neoddeliteľnou súčasťou "SMERNÍC PRE POSKYTOVANIE
NÁHRAD ROZHODCOM A INŠTRUKTOROM SZĽH", schválených VV ZsZĽH
dňa 27.7.2009 .
19
POSTUP V DISCIPLINÁRNOM KONANÍ
Jedným z hlavných podkladov pre začatie disciplinárneho konania je Zápis o stretnutí.
Hlavní rozhodcovia sú (ak sú dvaja, tak obaja) povinní prekontrolovať, doplniť a odoslať
zápis prvý pracovný deň po stretnutí. Ďalej sú povinní do 30 minút po ukončení stretnutia napísať do zápisu všetkých hráčov, ktorým boli v stretnutí udelené vyššie tresty
(koľko, aké a za čo). Vedúci družstiev sú povinní takto doplnený zápis podpísať a prevziať
jednu kópiu zápisu pre svoju evidenciu. Rozhodca je povinný uviesť do zápisu všetky okolnosti, ktoré vybočili z rámca športovej etiky či technické nedostatky. Ktokoľvek, ak udá
svoje meno a adresu, môže príslušný zväz informovať o skutočnostiach, ktoré sa v činnosti
funkcionárov ľadového hokeja vyskytli a mohli mať vplyv na dianie v ľadovom hokeji. Ak
rozhodca dodatočne uvedie do zápisu okolnosť, ktorá môže vyvolať disciplinárne konanie,
je povinný o tom upovedomiť príslušný hokejový klub doporučeným listom.
ROKOVACÍ PORIADOK DK SZĽH
(novelizovaný)
Rokovanie DK SZĽH sa riadi týmto schváleným rokovacím poriadkom, stanoveným v súlade s platným DP SZĽH:
1.
Poradie vstupu do rokovacej miestnosti na základe rozhodnutia DK SZĽH vyhlasuje účastníkom konania sekretár DK SZĽH.
2.
Rokovanie DK SZĽH riadi predseda DK, ktorý udeľuje slovo členom komisie a
jednotlivým účastníkom konania. Prioritné právo na udelenie slova majú členovia
DK.
3.
K prejednávanému prípadu sa za stranu previnilca na rokovaní zásadne vyjadruje
iba previnilec, nie osoba splnomocnená. Ostatní predvolaní a prizvaní sa k vyjadrujú k otázkam komisie iba ak im bolo udelené slovo.
4.
Previnilec na rokovaní predkladá argumenty a dôkazové materiály v zmysle čl.
13 DP SZĽH a potom je povinný odpovedať na otázky členov komisie.
5.
Strany konania na rokovaní DK SZĽH medzi sebou priamo nekomunikujú. Toto
je povolené iba prostredníctvom riadiaceho rokovania.
6.
Účastníkom konania je zakázané počas rokovania opúšťať rokovaciu miestnosť
bez súhlasu DK SZĽH.
7.
Predseda DK SZĽH má právo odňať slovo účastníkovi, ak jeho vystúpenie nesmeruje k prejednávanej veci alebo ak používa nevhodné výrazy, vulgarizmy, invektívy a pod.
8.
Pri nevhodnom správaní previnilca predseda DK SZĽH upozorní previnilca na porušenie rokovacieho poriadku a pri opakovanom alebo hrubom porušovaní ho vykáže z rokovacej miestnosti a jednanie sa dokončí bez prítomnosti vykázaného.
9.
Z rokovania DK SZĽH sa vyhotovuje zápis v zmysle čl. 30 DP SZĽH a po neverejnej porade DK SZĽH ku každému prípadu vyhlasuje rozhodnutie DK SZĽH jej
predseda.
10.
Akékoľvek závažné porušenie tohto rokovacieho poriadku môže byť potrestané
v zmysle čl. 9 DP SZĽH finančnou pokutou u jednotlivca až do výšky 100,- € a
klubu až do 700,- €.
V Bratislave, 02.01.2008
20
I. liga starších a mladších žiakov "A"
družstvá 9. a 7. ŠHT, sezóna 2011 - 2012
Západoslovenský región
Počet účastníkov:
Účastníci:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
12
Skupina A
DUKLA Trenčín
- TRE
HK 36 Skalica
- SKA
HK Ružinov 99 Bratislava a.s.
- RBA
HK Trnava
- TRN
ŠHK 37 Piešťany
- PIE
HK Nové Zámky
- NZA
Kalendár prípravných stretnutí s družstvom:
HC Slovan Bratislava ženy
- SBA ženy
2.
4.
6.
8.
10.
12.
Skupina B
HC Slovan Bratislava
HC Nitra
HC Topoľčany
HK Levice
HK 91 Senica
ŠHK KŠK Bratislava
- SBA
- NRO
- TOP
- LEV
- SEN
- HBA
Poradie bolo určené na základe súčtov umiestnení 9.ŠHT v posledných štyroch sezónach.
(V prípade rovnosti súčtov rozhodlo umiestnenie 9.ŠHT v sezóne 2010/2011. )
Vekové kategórie platné pre súťažné obdobie 2011 - 2012:
Starší žiaci:
narodení po 31.12.1995 do 01.09.1998 (roč. 1996, 1997, 1998 do 31.8.)
Mladší žiaci:
narodení po 31.8.1998 do 01.09.2000 (roč. 1998, 1999, 2000 do 31.8.)
Podľa rozhodnutia KM SZĽH, v sezóne 2011/2012 budú družstvá štartovať :
spolu 9. a 7. trieda; spolu 8. a 6. trieda
REGIONÁLNA ČASŤ
Hrací systém:
I. časť - Každý s každým 1x doma 1x vonku len v rámci skupiny A resp. B
II.časť - Nadstavbová skupina 1-6 (1A,2A,3A,1B,2B,3B)
- Nadstavbová skupina 7-12 (4A,5A,6A,4B,5B,6B)
každý s každým 2x doma, 2x vonku
Nadstavbovú časť začínaju družstvá od 0 bodov.
Rozdelenie do skupín po I.časti sa stanovuje na základe umiestnenia 9.ŠHT.
Bodovanie:
Výhra 2 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov
Počet kôl:
I.časť - 10 kôl (2 x 5), II.časť - 20 kôl ( 4 x 5)
Celkove družstvá odohrajú spolu 30 kôl (10 + 20).
Hracie dni:
27x sobota, 1x streda (šk. prázdniny), 2x štvrtok (sviatok),
Úradný začiatok:
09.00 hod. - 9. ŠHT
11.30 hod. - 7. ŠHT
HK 36 Skalica
HC Nitra
Postup :
10.15 hod. - 9. ŠHT
10:00 hod. - 9. ŠHT
12.45 hod. - 7. ŠHT
12:30 hod. - 7. ŠHT
Družstvá 9.ŠHT umiestnené na 1. a 2. mieste po II. Časti - Nadstavbová skupina 1 - 6
postupujú na M-SR starších žiakov (ZsZĽH, 4.-8.4.2012)
21
VYŽREBOVANIE
I. ČASŤ - Západoslovenský región
9. ŠHT / 7. ŠHT
1. kolo
sobota, 10.septembra 2011
: /
9001/7001
TRE - NZA
: /
9002/7002
SKA - PIE
: /
9003/7003
RBA - TRN
: /
9031/7031
SBA - SEN
: /
9032/7032
NRO - HBA
: /
9033/7033
TOP - LEV
:
:
:
:
:
:
2. kolo
štvrtok, 15.septembra 2011
: /
9004/7004
NZA - TRN
: /
9005/7005
PIE - RBA
: /
9006/7006
TRE - SKA
: /
9034/7034
SEN - LEV
: /
9035/7035
HBA - TOP
: /
9036/7036
SBA - NRO
:
:
:
:
:
:
3. kolo
sobota, 17.septembra 2011
: /
9007/7007
SKA - NZA
: /
9008/7008
RBA - TRE
: /
9009/7009
TRN - PIE
: /
9037/7037
NRO - SEN
: /
9038/7038
TOP - SBA
: /
9039/7039
LEV - HBA
:
:
:
:
:
:
4. kolo
sobota, 24.septembra 2011
: /
9010/7010
NZA - PIE
: /
9011/7011
TRE - TRN
: /
9012/7012
SKA - RBA
: /
9040/7040
SEN - HBA
: /
9041/7041
SBA - LEV
: /
9042/7042
NRO - TOP
:
:
:
:
:
:
5. kolo
sobota, 1. októbra 2011
:
9013/7013
RBA - NZA
:
9014/7014
TRN - SKA
:
9015/7015
PIE - TRE
:
9043/7043
TOP - SEN
:
9044/7044
LEV - NRO
:
9045/7045
HBA - SBA
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
:
6. kolo
sobota, 8.októbra 2011
:
9016/7016
NZA - TRE
:
9017/7017
PIE - SKA
:
9018/7018
TRN - RBA
:
9046/7046
SEN - SBA
:
9047/7047
HBA - NRO
:
9048/7048
LEV - TOP
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
:
7. kolo
sobota, 15.októbra 2011
:
9019/7019
TRN - NZA
:
9020/7020
RBA - PIE
:
9021/7021
SKA - TRE
:
9049/7049
LEV - SEN
:
9050/7050
TOP - HBA
:
9051/7051
NRO - SBA
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
:
8. kolo
sobota, 22.októbra 2011
:
9022/7022
NZA - SKA
:
9023/7023
TRE - RBA
:
9024/7024
PIE - TRN
:
9052/7052
SEN - NRO
:
9053/7053
SBA - TOP
:
9054/7054
HBA - LEV
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
:
9. kolo
sobota, 29.októbra 2011
:
9025/7025
PIE - NZA
:
9026/7026
TRN - TRE
:
9027/7027
RBA - SKA
:
9055/7055
HBA - SEN
:
9056/7056
LEV - SBA
:
9057/7057
TOP - NRO
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
:
10. kolo
sobota, 5.novembra 2011
:
9028/7028
NZA - RBA
:
9029/7029
SKA - TRN
:
9030/7030
TRE - PIE
:
9058/7058
SEN - TOP
:
9059/7059
NRO - LEV
:
9060/7060
SBA - HBA
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
:
II. časť - Nadstavbová skupina 1 - 6 9.ŠHT/7.ŠHT
Vyžrebovanie podľa konečnej tabuľky I. časti 9.ŠHT
Družstvá začínajú Nadstavbovú skupinu od 0 bodov!
1. kolo
sobota, 12.novembra 2011
: /
9061/7061
A1 - B3
: /
9062/7062
A2 - B2
: /
9063/7063
A3 - B1
:
:
:
2. kolo
štvrtok, 17.novembra 2011
: /
9064/7064
B3 - B1
: /
9065/7065
B2 - A3
: /
9066/7066
A1 - A2
:
:
:
3. kolo
sobota, 19.novembra 2011
: /
9067/7067
A2 - B3
: /
9068/7068
A3 - A1
:
:
4. kolo
sobota, 26.novembra 2011
: /
9070/7070
B3 - B2
: /
9071/7071
A1 - B1
:
:
22
/
:
9072/7072
/
:
5. kolo
sobota, 3. decembra 2011
: /
9073/7073
A3 - B3
: /
9074/7074
B1 - A2
: /
9075/7075
B2 - A1
:
:
:
6. kolo
sobota, 10.decembra 2011
: /
9076/7076
B3 - A1
: /
9077/7077
B2 - A2
: /
9078/7078
B1 - A3
:
:
:
7. kolo
sobota, 17.decembra 2011
: /
9079/7079
B1 - B3
: /
9080/7080
A3 - B2
: /
9081/7081
A2 - A1
:
:
:
8. kolo
streda, 4.januára 2012
:
9082/7082
B3 - A2
:
9083/7083
A1 - A3
:
9024/7024
B2 - B1
/
/
/
:
:
:
9. kolo
sobota, 7.januára 2012
:
9085/7085
B2 - B3
:
9086/7086
B1 - A1
:
9087/7087
A3 - A2
/
/
/
:
:
:
10. kolo
sobota, 14.januára 2012
: /
9088/7088
B3 - A3
: /
9089/7089
A2 - B1
: /
9090/7090
A1 - B2
:
:
:
11. kolo
sobota, 21.januára 2012
: /
9091/7091
A1 - B3
: /
9092/7092
A2 - B2
: /
9093/7093
A3 - B1
:
:
:
12. kolo
sobota, 28.januára 2012
: /
9094/7094
B3 - B1
: /
9095/7095
B2 - A3
: /
9096/7096
A1 - A2
:
:
:
13. kolo
sobota, 4.februára 2012
: /
9097/7097
A2 - B3
: /
9098/7098
A3 - A1
: /
9099/7099
B1 - B2
:
:
:
14. kolo
sobota, 11.februára 2012
: /
9100/7100
B3 - B2
: /
9101/7101
A1 - B1
: /
9102/7102
A2 - A3
:
:
:
15. kolo
sobota, 18.februára 2012
: /
9103/7103
A3 - B3
: /
9104/7104
B1 - A2
: /
9105/7105
B2 - A1
:
:
:
16. kolo
sobota, 25.februára 2012
: /
9106/7106
B3 - A1
: /
9107/7107
B2 - A2
: /
9108/7108
B1 - A3
:
:
:
17. kolo
sobota, 3.marca 2012
:
9109/7109
B1 - B3
:
9110/7110
A3 - B2
:
9111/7111
A2 - A1
/
/
/
:
:
:
18. kolo
sobota, 10.marca 2012
:
9112/7112
B3 - A2
:
9113/7113
A1 - A3
:
9114/7114
B2 - B1
/
/
/
:
:
:
19. kolo
sobota, 17.marca 2012
:
9115/7115
B2 - B3
:
9116/7116
B1 - A1
:
9117/7117
A3 - A2
/
/
/
:
:
:
20. kolo
sobota, 24.marca 2012
:
9118/7118
B3 - A3
:
9119/7119
A2 - B1
:
9120/7120
A1 - B2
/
/
/
:
:
:
9069/7069
B1 - B2
:
A2 - A3
:
II. časť - Nadstavbová skupina 7 - 12 9.ŠHT / 7.ŠHT
Vyžrebovanie podľa konečnej tabuľky I. časti 9.ŠHT
Družstvá začínajú Nadstavbovú skupinu od 0 bodov!
1. kolo
sobota, 12.novembra 2011
: /
9121/7121
A4 - B6
: /
9122/7122
A5 - B5
: /
9123/7123
A6 - B4
:
:
:
2. kolo
štvrtok, 17.novembra 2011
: /
9140/7124
B6 - B4
: /
9150/7125
B5 - A6
: /
9160/7126
A4 - A5
:
:
:
3. kolo
sobota, 19.novembra 2011
: /
9127/7127
A5 - B6
: /
9128/7128
A6 - A4
: /
9129/7129
B4 - B5
:
:
:
4. kolo
sobota, 26.novembra 2011
: /
9130/7130
B6 - B5
: /
9131/7131
A4 - B4
: /
9132/7132
A5 - A6
:
:
:
5. kolo
sobota, 3. decembra 2011
: /
9133/7133
A6 - B6
:
6. kolo
sobota, 10.decembra 2011
: /
9136/7136
B6 - A4
:
23
/
/
:
:
9137/7137
9138/7138
:
:
/
/
:
:
7. kolo
sobota, 17.decembra 2011
: /
9139/7139
B4 - B6
: /
9140/7140
A6 - B5
: /
9141/7141
A5 - A4
:
:
:
8. kolo
streda, 4.januára 2012
:
9142/7142
B6 - A5
:
9143/7143
A4 - A6
:
9144/7144
B5 - B4
/
/
/
:
:
:
9. kolo
sobota, 7.januára 2012
:
9145/7145
B5 - B6
:
9146/7146
B4 - A4
:
9147/7147
A6 - A5
/
/
/
:
:
:
10. kolo
sobota, 14.januára 2012
: /
9148/7148
B6 - A6
: /
9149/7149
A5 - B4
: /
9150/7150
A4 - B5
:
:
:
11. kolo
sobota, 21.januára 2012
: /
9151/7151
A4 - B6
: /
9152/7152
A5 - B5
: /
9153/7153
A6 - B4
:
:
:
12. kolo
sobota, 28.januára 2012
: /
9154/7154
B6 - B4
: /
9155/7155
B5 - A6
: /
9156/7156
A4 - A5
:
:
:
13. kolo
sobota, 4.februára 2012
: /
9157/7157
A5 - B6
: /
9158/7158
A6 - A4
: /
9159/7159
B4 - B5
:
:
:
14. kolo
sobota, 11.februára 2012
: /
9160/7160
B6 - B5
: /
9161/7161
A4 - B4
: /
9162/7162
A5 - A6
:
:
:
15. kolo
sobota, 18.februára 2012
: /
9163/7163
A6 - B6
: /
9164/7164
B4 - A5
: /
9165/7165
B5 - A4
:
:
:
16. kolo
sobota, 25.februára 2012
: /
9166/7166
B6 - A4
: /
9167/7167
B5 - A5
: /
9168/7168
B4 - A6
:
:
:
17. kolo
sobota, 3.marca 2012
:
9169/7169
B4 - B6
:
9170/7170
A6 - B5
:
9171/7171
A5 - A4
/
/
/
:
:
:
18. kolo
sobota, 10.marca 2012
:
9172/7172
B6 - A5
:
9173/7173
A4 - A6
:
9174/7174
B5 - B4
/
/
/
:
:
:
19. kolo
sobota, 17.marca 2012
:
9175/7175
B5 - B6
:
9176/7176
B4 - A4
:
9177/7177
A6 - A5
/
/
/
:
:
:
20. kolo
sobota, 24.marca 2012
:
9178/7178
B6 - A6
:
9179/7179
A5 - B4
:
9180/7180
A4 - B5
/
/
/
:
:
:
9134/7134
9135/7135
B4 - A5
B5 - A4
:
:
24
B5 - A5
B4 - A6
KALENDÁR PRÍPRAVNÝCH STRETNUTÍ
Starších žiakov "A" s družstvom HC Slovan Bratislava - ženy
V rámci prípravy družstva "HC Slovan Bratislava - ženy" ( ktorý združuje hráčky reprezentácie SR ženy - stredisko reprezentácie) na MS žien 2012 schválil VV ZsZĽH
Kalendár prípravných stretnutí s družstvami 9.ŠHT ako neoddeliteľnú súčasť 1.ligy starších
žiakov ZsZĽH. Každý klub prihlásený v 1. lige starších žiakov odohrá v domácom
prostredí dve stretnutia proti družstvu SBA ženy podľa tohto harmonogramu.
Stretnutia sa budú hrať bezkontaktne, v súlade s pravidlom 541 - Hra telom v hokeji žien,
Pravidlá ĽH, str. 83 a Case book - Príloha k pravidlám ĽH, str. 64.
Prípadné zmeny oproti úradným začiatkom stretnutí, musia byť písomnou formou potvrdené obidvomi družstvami aj riadiacim orgánom ( ZsZĽH) - štandardné tlačivo Zmena
termínu.
Bodovanie:
Výsledky stretnutí sa nezapočítavajú to tabuľky 1. ligy st. žiakov, avšak
vyhodnocujú sa všetky štatistické ukazovatele, ktoré budú zaznamenané v systéme SLAPSHOT pre potreby reprezentácie SR - ženy.
Hracie dni:
23 x utorok, 1 x streda
Úradný začiatok:
utorok, streda
Termíny :
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Čísla stretnutí :
17.00 hod.
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
10501 až 10524
VYŽREBOVANIE
1. kolo
10501
utorok, 13. septembra 2011
TOP - SBA ženy
2. kolo
10502
utorok, 20.septembra 2011
SEN - SBA ženy
3. kolo
10503
utorok, 27. septembra 2011
PIE - SBA ženy
4. kolo
10504
utorok, 4. októbra 2011
NRA - SBA ženy
5. kolo
10505
utorok, 11. októbra 2011
SEN - SBA ženy
6. kolo
10506
utorok, 18. októbra 2011
TRE - SBA ženy
7. kolo
10507
utorok, 25. októbra 2011
TRN - SBA ženy
8. kolo
10506
utorok, 1. novembra 2011
PIE - SBA ženy
9. kolo
10509
utorok, 15. novembra 2011
SKA - SBA ženy
10. kolo
10510
utorok, 22. novembra 2011
TRN - SBA ženy
11. kolo
10511
utorok, 29. novembra 2011
TOP - SBA ženy
12. kolo
10512
utorok, 6. decembra 2011
SBA - SBA ženy
13. kolo
10513
utorok, 20. decembra 2011
RBA - SBA ženy
14. kolo
10514
utorok, 3. januára 2012
HBA - SBA ženy
25
15. kolo
10515
utorok, 10. januára 2012
TRE - SBA ženy
16. kolo
10516
utorok, 17. januára 2012
SKA - SBA ženy
17. kolo
10517
utorok, 31. januára 2012
NRA - SBA ženy
18. kolo
10518
utorok, 14. februára 2012
NZA - SBA ženy
19. kolo
10519
utorok, 21. februára 2012
RBA - SBA ženy
20. kolo
10520
utorok, 28. februára 2012
LEV - SBA ženy
21. kolo
10521
streda, 29. februara 2012
NZA - SBA ženy
22. kolo
10522
utorok, 6. marca 2012
HBA - SBA ženy
23. kolo
10523
utorok, 13. marca 2012
LEV - SBA ženy
24. kolo
10524
utorok, 20.marca 2012
SBA - SBA ženy
26
I. liga starších a mladších žiakov "B"
družstvá 8. a 6. ŠHT, sezóna 2011 - 2012
Západoslovenský región
Počet účastníkov:
Účastníci:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
12
Skupina A
DUKLA Trenčín
- TRE
HK 36 Skalica
- SKA
HK Ružinov 99 Bratislava a.s.
- RBA
HK Trnava
- TRN
ŠHK 37 Piešťany
- PIE
HK Nové Zámky
- NZA
Kalendár prípravných stretnutí s družstvom :
HK Iskra Partizánske
- PAR
2.
4.
6.
8.
10.
12.
Skupina B
HC Slovan Bratislava
HC Nitra
HC Topoľčany
HK Levice
HK 91 Senica
ŠHK KŠK Bratislava
- SBA
- NRO
- TOP
- LEV
- SEN
- HBA
Poradie bolo určené na základe súčtov umiestnení 9.ŠHT v posledných štyroch sezónach.
(V prípade rovnosti súčtov rozhodlo umiestnenie 9.ŠHT v sezóne 2010/2011. )
Vekové kategórie platné pre súťažné obdobie 2011 - 2012:
Starší žiaci:
narodení po 31.12.1995 do 01.09.1998 (roč. 1996, 1997, 1998 do 31.8.)
Mladší žiaci:
narodení po 31.8.1998 do 01.09.2000 (roč. 1998, 1999, 2000 do 31.8.)
Podľa rozhodnutia KM SZĽH, v sezóne 2011/2012 budú družstvá štartovať :
spolu 9. a 7. trieda; spolu 8. a 6. trieda
REGIONÁLNA ČASŤ
Hrací systém:
I. časť - Každý s každým 1x doma 1x vonku len v rámci skupiny A resp. B
II.časť - Nadstavbová skupina 1-6 (1A,2A,3A,1B,2B,3B)
- Nadstavbová skupina 7-12 (4A,5A,6A,4B,5B,6B)
každý s každým 2x doma, 2x vonku
Nadstavbovú časť začínaju družstvá od 0 bodov.
Rozdelenie do skupín po I.časti sa stanovuje na základe umiestnenia 9.ŠHT.
Bodovanie:
Výhra 2 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov
Počet kôl:
I.časť - 10 kôl (2 x 5), II.časť - 20 kôl ( 4 x 5)
Celkove družstvá odohrajú spolu 30 kôl (10 + 20).
Hracie dni:
27x sobota, 1x streda (šk. prázdniny), 2x štvrtok (sviatok),
Úradný začiatok:
09.00 hod. - 8. ŠHT
11.30 hod. - 6. ŠHT
HK 36 Skalica
HC Nitra
10.15 hod. - 8. ŠHT
10:00 hod. - 8. ŠHT
12.45 hod. - 6. ŠHT
12:30 hod. - 6. ŠHT
Stretnutia družstiev 6.ŠHT sa budú hrať výlučne v zmysle Smernice pre povinné striedanie,
ktorá je voľne dostupná na webe www.szlh.sk.
27
VYŽREBOVANIE
I. ČASŤ - Západoslovenský región
8. ŠHT / 6. ŠHT
1. kolo
sobota, 10.septembra 2011
: /
8001/6001
NZA - TRE
: /
8002/6002
PIE - SKA
: /
8003/6003
TRN - RBA
: /
8031/6031
SEN - SBA
: /
8032/6032
HBA - NRO
: /
8033/6033
LEV - TOP
:
:
:
:
:
:
2. kolo
štvrtok, 15.septembra 2011
: /
8004/6004
TRN - NZA
: /
8005/6005
RBA - PIE
: /
8006/6006
SKA - TRE
: /
8034/6034
LEV - SEN
: /
8035/6035
TOP - HBA
: /
8036/6036
NRO - SBA
:
:
:
:
:
:
3. kolo
sobota, 17.septembra 2011
: /
8007/6007
NZA - SKA
: /
8008/6008
TRE - RBA
: /
8009/6009
PIE - TRN
: /
8037/6037
SEN - NRO
: /
8038/6038
SBA - TOP
: /
8039/6039
HBA - LEV
:
:
:
:
:
:
4. kolo
sobota, 24.septembra 2011
: /
8010/6010
PIE - NZA
: /
8011/6011
TRN - TRE
: /
8012/6012
RBA - SKA
: /
8040/6040
HBA - SEN
: /
8041/6041
LEV - SBA
: /
8042/6042
TOP - NRO
:
:
:
:
:
:
5. kolo
sobota, 1. októbra 2011
:
8013/6013
NZA - RBA
:
8014/6014
SKA - TRN
:
8015/6015
TRE - PIE
:
8043/6043
SEN - TOP
:
8044/6044
NRO - LEV
:
8045/6045
SBA - HBA
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
:
6. kolo
sobota, 8.októbra 2011
:
8016/6016
TRE - NZA
:
8017/6017
SKA - PIE
:
8018/6018
RBA - TRN
:
8046/6046
SBA - SEN
:
8047/6047
NRO - HBA
:
8048/6048
TOP - LEV
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
:
7. kolo
sobota, 15.októbra 2011
:
8019/6019
NZA - TRN
:
8020/6020
PIE - RBA
:
8021/6021
TRE - SKA
:
8049/6049
SEN - LEV
:
8050/6050
HBA - TOP
:
8051/6051
SBA - NRO
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
:
8. kolo
sobota, 22.októbra 2011
:
8022/6022
SKA - NZA
:
8023/6023
RBA - TRE
:
8024/6024
TRN - PIE
:
8052/6052
NRO - SEN
:
8053/6053
TOP - SBA
:
8054/6054
LEV - HBA
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
:
9. kolo
sobota, 29.októbra 2011
:
8025/6025
NZA - PIE
:
8026/6026
TRE - TRN
:
8027/6027
SKA - RBA
:
8055/6055
SEN - HBA
:
8056/6056
SBA - LEV
:
8057/6057
NRO - TOP
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
:
10. kolo
sobota, 5.novembra 2011
:
8028/6028
RBA - NZA
:
8029/6029
TRN - SKA
:
8030/6030
PIE - TRE
:
8058/6058
TOP - SEN
:
8059/6059
LEV - NRO
:
8060/6060
HBA - SBA
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
:
II. časť - Nadstavbová skupina 1 - 6 8.ŠHT/6.ŠHT
Vyžrebovanie podľa konečnej tabuľky I. časti 9.ŠHT
Družstvá začínajú Nadstavbovú skupinu od 0 bodov!
1. kolo
8061/6061
2. kolo
sobota, 12.novembra 2011
B3 - A1
:
/
:
8064/6064
28
štvrtok, 17.novembra 2011
B1 - B3
:
/
:
/
/
:
:
8065/6065
8066/6066
/
/
:
:
3. kolo
sobota, 19.novembra 2011
: /
8067/6067
B3 - A2
: /
8068/6068
A1 - A3
: /
8069/6069
B2 - B1
:
:
:
4. kolo
sobota, 26.novembra 2011
: /
8070/6070
B2 - B3
: /
8071/6071
B1 - A1
: /
8072/6072
A3 - A2
:
:
:
5. kolo
sobota, 3. decembra 2011
: /
8073/6073
B3 - A3
: /
8074/6074
A2 - B1
: /
8075/6075
A1 - B2
:
:
:
6. kolo
sobota, 10.decembra 2011
: /
8076/6076
A1 - B3
: /
8077/6077
A2 - B2
: /
8078/6078
A3 - B1
:
:
:
7. kolo
sobota, 17.decembra 2011
: /
8079/6079
B3 - B1
: /
8080/6080
B2 - A3
: /
8081/6081
A1 - A2
:
:
:
8. kolo
streda, 4.januára 2012
:
8082/6082
A2 - B3
:
8083/6083
A3 - A1
:
8024/6024
B1 - B2
/
/
/
:
:
:
9. kolo
sobota, 7.januára 2012
:
8085/6085
B3 - B2
:
8086/6086
A1 - B1
:
8087/6087
A2 - A3
/
/
/
:
:
:
10. kolo
sobota, 14.januára 2012
: /
8088/6088
A3 - B3
: /
8089/6089
B1 - A2
: /
8090/6090
B2 - A1
:
:
:
11. kolo
sobota, 21.januára 2012
: /
8091/6091
B3 - A1
: /
8092/6092
B2 - A2
: /
8093/6093
B1 - A3
:
:
:
12. kolo
sobota, 28.januára 2012
: /
8094/6094
B1 - B3
: /
8095/6095
A3 - B2
: /
8096/6096
A2 - A1
:
:
:
13. kolo
sobota, 4.februára 2012
: /
8097/6097
B3 - A2
: /
8098/6098
A1 - A3
: /
8099/6099
B2 - B1
:
:
:
14. kolo
sobota, 11.februára 2012
: /
8100/6100
B2 - B3
: /
8101/6101
B1 - A1
: /
8102/6102
A3 - A2
:
:
:
15. kolo
sobota, 18.februára 2012
: /
8103/6103
B3 - A3
: /
8104/6104
A2 - B1
: /
8105/6105
A1 - B2
:
:
:
16. kolo
sobota, 25.februára 2012
: /
8106/6106
A1 - B3
: /
8107/6107
A2 - B2
: /
8108/6108
A3 - B1
:
:
:
17. kolo
sobota, 3.marca 2012
:
8109/6109
B3 - B1
:
8110/6110
B2 - A3
:
8111/6111
A1 - A2
/
/
/
:
:
:
18. kolo
sobota, 10.marca 2012
:
8112/6112
A2 - B3
:
8113/6113
A3 - A1
:
8114/6114
B1 - B2
/
/
/
:
:
:
19. kolo
sobota, 17.marca 2012
:
8115/6115
B3 - B2
:
8116/6116
A1 - B1
:
8117/6117
A2 - A3
/
/
/
:
:
:
20. kolo
sobota, 24.marca 2012
:
8118/6118
A3 - B3
:
8119/6119
B1 - A2
:
8120/6120
B2 - A1
/
/
/
:
:
:
2. kolo
štvrtok, 17.novembra 2011
: /
8124/6124
B4 - B6
: /
8125/6125
A6 - B5
: /
8126/6126
A5 - A4
:
:
:
8062/6062
8063/6063
B2 - A2
B1 - A3
:
:
A3 - B2
A2 - A1
:
:
II. časť - Nadstavbová skupina 7 - 12 8.ŠHT/6.ŠHT
Vyžrebovanie podľa konečnej tabuľky I. časti 9.ŠHT
Družstvá začínajú Nadstavbovú skupinu od 0 bodov!
1. kolo
sobota, 12.novembra 2011
8121/6121
B6 - A4
8122/6122
B5 - A5
8123/6123
B4 - A6
29
3. kolo
sobota, 19.novembra 2011
: /
8127/6127
B6 - A5
: /
8128/6128
A4 - A6
: /
8129/6129
B5 - B4
:
:
:
4. kolo
sobota, 26.novembra 2011
: /
8130/6130
B5 - B6
: /
8131/6131
B4 - A4
: /
8132/6132
A6 - A5
:
:
:
5. kolo
sobota, 3. decembra 2011
: /
8133/6133
B6 - A6
: /
8134/6134
A5 - B4
: /
8135/6135
A4 - B5
:
:
:
6. kolo
sobota, 10.decembra 2011
: /
8136/6136
A4 - B6
: /
8137/6137
A5 - B5
: /
8138/6138
A6 - B4
:
:
:
7. kolo
sobota, 17.decembra 2011
: /
8139/6139
B6 - B4
: /
8140/6140
B5 - A6
: /
8141/6141
A4 - A5
:
:
:
8. kolo
streda, 4.januára 2012
:
8142/6142
A5 - B6
:
8143/6143
A6 - A4
:
8144/6144
B4 - B5
/
/
/
:
:
:
9. kolo
sobota, 7.januára 2012
:
8145/6145
B6 - B5
:
8146/6146
A4 - B4
:
8147/6147
A5 - A6
/
/
/
:
:
:
10. kolo
sobota, 14.januára 2012
: /
8148/6148
A6 - B6
: /
8149/6149
B4 - A5
: /
8150/6150
B5 - A4
:
:
:
11. kolo
sobota, 21.januára 2012
: /
8151/6151
B6 - A4
: /
8152/6152
B5 - A5
: /
8153/6153
B4 - A6
:
:
:
12. kolo
sobota, 28.januára 2012
: /
8154/6154
B4 - B6
: /
8155/6155
A6 - B5
: /
8156/6156
A5 - A4
:
:
:
13. kolo
sobota, 4.februára 2012
: /
8157/6157
B6 - A5
: /
8158/6158
A4 - A6
: /
8159/6159
B5 - B4
:
:
:
14. kolo
sobota, 11.februára 2012
: /
8160/6160
B5 - B6
: /
8161/6161
B4 - A4
: /
8162/6162
A6 - A5
:
:
:
15. kolo
sobota, 18.februára 2012
: /
8163/6163
B6 - A6
: /
8164/6164
A5 - B4
: /
8165/6165
A4 - B5
:
:
:
16. kolo
sobota, 25.februára 2012
: /
8166/6166
A4 - B6
: /
8167/6167
A5 - B5
: /
8168/6168
A6 - B4
:
:
:
17. kolo
sobota, 3.marca 2012
:
8169/6169
B6 - B4
:
8170/6170
B5 - A6
:
8171/6171
A4 - A5
/
/
/
:
:
:
18. kolo
sobota, 10.marca 2012
:
8172/6172
A5 - B6
:
8173/6173
A6 - A4
:
8174/6174
B4 - B5
/
/
/
:
:
:
19. kolo
sobota, 17.marca 2012
:
8175/6175
B6 - B5
:
8176/6176
A4 - B4
:
8177/6177
A5 - A6
/
/
/
:
:
:
20. kolo
sobota, 24.marca 2012
:
8178/6178
A6 - B6
:
8179/6179
B4 - A5
:
8180/6180
B5 - A4
/
/
/
:
:
:
KALENDÁR PRÍPRAVNÝCH STRETNUTÍ
8. a 6. ŠHT s družstvami HK Iskra Partizánske
Na základe rozhodnutia KM SZĽH a VV ZsZĽH je Kalendár prípravných stretnutí družstiev 8.ŠHT a
6.ŠHT s družstvom HK Iskra Partizánske neoddeliteľnou súčasťou 1.ligy starších a mladších žiakov
"B" v sezóne 2011/12. Výsledky stretnutí sa nezapočítavajú do tabuliek, avšak stretnutia podliehajú
rovnakým súťažno-technickým a disciplinárnym predpisom SZĽH ako majstrovské stretnutia v týchto
kategóriách. Každý klub 1.ligy st. a ml. žiakov "B " odohrá s družstvom HK Iskra Partizánske 2 stretnutia (1x doma, 1x vonku) v zmysle tohto rozpisu.
Hracie dni:
12 x streda, 12 x nedeľa, prípadne po individuálnej dohode klubov potvrdenej
riadiacim orgánom.
30
Úradný začiatok:
streda 14.30 / 16.45 hod.
Čísla stretnutí :
10525 až 10572
nedeľa
10.30 /12.45 hod.
VYŽREBOVANIE
2. kolo
nedeľa, 9.októbra 2011
:
PAR - TRE
/
:
4. kolo
nedeľa, 23.októbra 2011
: /
PAR - SBA
:
6. kolo
streda, 2. novembra 2011
: /
SEN - PAR
:
8. kolo
nedeľa, 20. novembra 2011
: /
PAR - TRN
:
10. kolo
nedeľa, 4. decembra 2011
: /
PAR - HBA
:
12. kolo
nedeľa, 18. decembra 2011
: /
PAR - PIE
:
14. kolo
nedeľa, 15. januára 2012
: /
PAR - TOP
:
16. kolo
nedeľa, 29.januára 2012
: /
PAR - SKA
:
18. kolo
streda, 8. februára 2012
: /
TRN - PAR
:
20. kolo
nedeľa, 26. februára 2012
: /
PAR - NZA
:
22. kolo
nedeľa, 11. marca 2012
: /
PAR - RBA
:
24. kolo
nedeľa, 25. marca 2012
: /
PAR - LEV
:
1. kolo
streda, 28. septembra 2011
: /
TOP - PAR
:
10527/10528
3. kolo
streda,12. októbra 2011
:
SKA - PAR
/
:
10531/10532
5. kolo
nedeľa, 30. októbra 2011
: /
PAR - NRO
:
7. kolo
streda, 9. októbra 2011
:
NZA - PAR
/
:
10539/10540
9. kolo
streda, 23. novembra 2011
: /
LEV - PAR
:
10543/10544
11. kolo
streda, 7. decembra 2011
: /
RBA - PAR
:
10547/10548
13. kolo
streda, 11. januára 2012
TRE - PAR
: /
:
15. kolo
streda, 18. januára 2012
SBA - PAR
: /
:
17. kolo
streda, 1. februára 2012
NRO - PAR
: /
:
19. kolo
nedeľa, 19. februára 2012
PAR - SEN
: /
:
21. kolo
streda, 29. februára 2012
: /
PIE - PAR
:
10567/10568
23. kolo
streda, 14.marca 2012
:
HBA - PAR
:
10571/10572
10525/10526
10529/10530
10533/10534
10537/10538
10541/10542
10545/10546
10549/10550
10553/10554
10557/10558
10561/10562
10565/10566
10569/10570
/
10535/10536
10551/10552
10555/10556
10559/10560
10563/10564
31
PRAVIDLÁ PRE POVINNÉ STRIEDANIE HRÁČOV
Sú rozdelené podľa kategórií :
pre kategóriu Mladších žiakov - 6. ŠHT (s účinnosťou od 01.09.2011)
pre kategóriu Prípravka I. - 5. ročník ( s účinnosťou od 01.09.2011)
a sú voľne dostupné a aktualizované na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja :
http://www.szlh.sk/riadenie-sutazi/pravidla-ladoveho-hokeja
rovnako ako:
Príloha k zápisu o povinnom striedaní pre mladších žiakov a pre 5. triedu
PRAVIDLÁ PRE MINIHOKEJ
pre kategóriu Prípravka II. - 4. ročník ( s účinnosťou od 01.09.2011)
rovnako ako:
Zápis o stretnutí minihokeja
Príloha k zápisu o stretnutí v minihokeji
Zoznam hráčov - Minihokej
sú voľne dostupné a aktualizované na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja :
http://www.szlh.sk/riadenie-sutazi/pravidla-ladoveho-hokeja
32
33
Príloha k zápisu o povinnom striedaní
Mladších žiakov a Prípravky I. - 5. ročník
34
35
OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ
MUŽOV
SEZÓNA 2011 / 2012
Začiatok a koniec sezóny :
Október 2011 až Marec 2012
Hrací systém:
dvojkolovo každý s každým
Hracie dni :
piatok, sobota, nedeľa
Úradný začiatok:
podľa možnosti zimných štadiónov
Počet kôl:
14
Rozlosovanie súťaže bude vykonané v mesiaci september 2011 po obdržaní záväzných
prihlášok účastníkov súťaže. Kompletné rozlosovanie bude vydané ako príloha k Rozpisu
súťaží ZsZĽH na sezónu 2011 / 2012.
Oblastné majstrovstvá sú rozdelené do troch oblastí :
-
Trenčín
-
Hlohovec
-
Trnava
Oblasť Trenčín
Účastníci:
1.
HK 95 Považská Bystrica "B" - hrá v PB
2.
ŠKP Trenčín - hrá v TN
3.
Strojstav Nové Mesto n.Váhom - hrá v NM
4.
Slovan Kúpele Tr. Teplice - hrá v TN
5.
Old Foxes Dubnica - hrá v DC
6.
Pivrnec Group Púchov - hrá v PB
7.
Ravenous Eagles Ilava - hrá v DC
36
Oblasť Hlohovec
Účastníci:
1.
HBC Andže Piešťany
2.
Warriors Moravany n. Váhom
3.
Pobedím
4.
Mad Vipers Bratislava
5.
Predators Hlohovec
6.
HK Brestovec
7.
HK 2002 Hlohovec
Oblasť Trnava
Účastníci:
1.
T-Com BA
2.
Teletext BA
3.
EBO Bohunice
4.
SACHS TT
5.
IRISH TT
6.
Canada TT
37
ADRESÁR - Oblasť Trenčín
ŠTK: Karol ŽUFFA, M. Turkovej 14, 911 01 Trenčín, tel.: 0903 816 651
KOMISIA ROZHODCOV: Miroslav GRÖGER, Hodžova 49,911 01 Trenčín
tel.: 032/74 36 193, 0904 474 990
DISCIPLINÁRNA KOMISIA: Jozef PECKO, Palárikova 21, 018 41 Dubnica n. V.
tel.: 0944 451 053
MATRIČNÁ KOMISIA: Ing. Michal ONDRUŠ,SNP 5, 91451 Trenč. Teplice
tel.: 0904 476 237
HK 95 Považská Bystrica"B"
Pavol KRÁLIK, Rozkvet 2026/48-9, 017 01 P. Bystrica, tel.:0911 251 240
Marián MIŠOVEC, Zakašov 2621/195, 017 01 P. Bystrica, tel.: 0903 422 658
ŠKP Trenčín
Branislav BLAŽEJ,M.Turkovej 10, 911 01 Trenčín, tel.: 0907 784 689
Martin SMOLKA, Hodžova 3,911 01 Trenčín, tel.: 0903 384 074
Strojstav Nové Mesto n.Váhom
Sahaj Radovan, Hollého 4, 915 01 Nové Mesto n. Váhom, tel : 0905 295 212
Matúš Miklo, Tematínska 2/2008, 915 01 Nové Mesto n. Váhom, tel : 0902 900 303
Slovan Kúpele Tr. Teplice
Peter ĎURINA, SNP 14,914 51 Tr. Teplice, tel.: 0907 742 049
Ing. Vladimír ONDRUŠ, SNP 5, 914 51 Tr. Teplice, tel.: 0904 476 273, 0918 902 813
OLD FOXES Dubnica
Ján KOBEZDA, Nivá 155/49, 911 01 Trenčín, tel.: 0907 369 009
Radovan DACKO, Horeblatie 34/40, 911 01 Trenčín, tel : 0903 770 333
Pivrnec Group Púchov
Vladimír SMATANA, Okružná 1421, 020 01 Púchov, tel.: 0911 719 090
Ing. Miroslav ZALČÍK, J.Kráľa 1131/20, 020 01 Púchov, tel.: 0903 405 472
Ravenous Eagles Ilava
Ľuboš JAKÚBEK,Tuchyňa 116, tel.: 0905 250 843
Peter STANO, Medňanská 896/6, 019 01 Ilava, tel: 0905 341 995
38
II. liga starších a mladších žiakov
sezóna 2011 - 2012
Západoslovenský región
Mužstvá budú štartovať ako dvojičky v rovnakom termíne a na rovnakom mieste podľa vylosovania.
Hrajú najskôr starší žiaci, po nich mladší žiaci.
Počet účastníkov:
Vylosovanie bude vykonané v mesiaci september 2011, po obdržaní prihlášok. Kompletné vylosovanie
bude vydané ako príloha k Rozpisu súťaží ZsZĽH na sezónu 2011/2012.
Veková kategória:
starší žiaci
mladší žiaci:
narodení po 31.12.1995 do 01.09.1998 (roč. 1996, 1997, 1998 do 31.8.)
narodení po 31.8.1998 do 01.09.2000 (roč.1998 po 31.8., 1999, 2000 do 1.9.)
Hrací deň:
nedeľa
Úradný začiatok:
starší žiaci - 9.00 hod, mladší žiaci 11.30 hod.
Hrací systém:
každý s každým 1x doma, 1x vonku
Počet kôl:
na základe počtu prihlásených družstiev
Termíny:
November 2011
December 2011
Január 2012
Február 2012
Za súhlasu riadiaceho zväzu si môžu jednotlivé družstvá písomne dohodnúť a potvrdiť odohratie
niektorých stretnutí aj v termínoch mimo vylosovania, viď čl. 33 SP SZĽH.
Žiadame funkcionárov domácich mužstiev, aby výsledky stretnutí nahlásili vždy v pondelok do
12.00 hod. faxom na číslo 033/7729 428 alebo e-mailom na [email protected] .
39
KALENDÁR PRÍPRAVNÝCH STRETNUTÍ
prípravka I - 5. trieda
prípravka II. - 4. trieda
Sezóna 2011 – 2012
Počet účastníkov :
14
1. HK 91 Senica
2. HK Trnava
3. HK 36 Skalica
4. ŠHK 37 Piešťany
5. HK Levice
6. HC Topoľčany
7. HC DUKLA Trenčín
8. HK Iskra Partizánske
9. HC Nitra
10. ŠHK KŠK Bratislava
11. HK Ružinov 99 Bratislava
12. HK Nové Zámky
13. HC Slovan Bratislava – mládež
14. EAC junior Capitals Wien
- SEN
- TRN
- SKA
- PIE
- LEV
- TOP
- TRE
- PAR
- NRO
- HBA
- RBA
- NZA
- SBA
- WIEN
5.trieda
5.trieda
5.trieda
5.trieda
5.trieda
5.trieda
5.trieda
5.trieda
5.trieda
5.trieda
5.trieda
5.trieda
5.trieda
5.trieda
4.trieda
4.trieda
4.trieda
4.trieda
4.trieda
4.trieda
4.trieda
4.trieda
4.trieda
4.trieda
4.trieda
4.trieda
Veková kategória :
5. ročník - po 31.8.2000 do 01.09.2001 (1 školský rok)
4. ročník - po 31.8.2001 do 1.9.2002 (1 školský rok)
Trvanie sezóny :
Hrací deň :
Hrací systém :
Úradný začiatok :
18.9.2011 až 25.3.2012
nedeľa
dvojkolovo, každý s každým
13.30 hod, prípadne podľa písomnej a potvrdenej dohody tímov
výnimky:
Počet kôl :
Hrací čas:
HK Levice 10.30 hod.
26
3 x 20 minút čistého času, s povinným striedaním po 60 sekundách
5. ročník - Prípravka I.
Stretnutia sa riadia podľa Pravidiel o povinnom striedaní 5. tried – prípravka I. ,
vydanými MO SZĽH s platnosťou od 1.9.2011.
Každé mužstvo musí mať na predpísanom tlačive potvrdenú súpisku hráčov a to od kluod základnej školy, ktorú navštevujú a od ZsZĽH, ktorý súťaž riadi.
Všetci hráči 5. triedy majú povinnosť nastupovať na platný registračný preukaz
vydaný Matrikou SZĽH . (VV ZsZĽH 22.7.2009)
Zápisy zo stretnutí sú rozhodcovia povinní zaslať do 48 hodín na adresu : ZsZĽH, Hlboká 92, P.O.Box 16/A, 92101 Piešťany, nie doporučene !
40
Zásady pre odohratie stretnutí mladších žiakov a 5.tried.
V 5.triedach sa musí vytvárať dostatočná základňa pre naplnenie počtu hráčov do 6. triedy ŠHT. Každý hráč družstva piatakov oblečený v zápasovom drese musí mať vytvorené rovnaké podmienky (časové) pobytu na ľade. Uvedené zápasy musia mať charakter
prípravných zápasov a nie majstrovských. Z tohto dôvodu je neprípustné viesť dlhodobé
tabuľky a ich propagovanie na verejnosti. Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť priestor pre
trénerov na výuku ľadového hokeja v hre a nie v honbe bodov za každú cenu, vytvárať
obmenu v postoch v päťke a hľadať post hráčovi, v ktorom dosiahne lepší výkon. Pri
tvorbe skladby družstva dodržať zásadu primeranosti tak, aby z hľadiska aktuálnej kvality
hráčov, boli tvorené jednotlivé päťky. V prvej musia byť najlepší, v druhej lepší, v tretej
dobrí a vo štvrtej „priemerní“ hráči. Cieľom opatrenia je, aby počas stretnutia sa stretávali kvalitou porovnateľní hráči a odstránilo sa špekulovanie trénerov, keď nasadzovali
najlepších medzi slabých a tým ovplyvňovali výsledok stretnutia vo svoj prospech, ale
zároveň spôsobovali tvrdé rany do myslenia slabších hráčov, ktorým v tom čase hra ešte nešla a predčasne skončili s hokejom. V tomto veku ešte nie je možné jednoznačne určiť, kto bude mať akú výkonnosť v kategórii juniorov a preto ešte nie je žiadúce niekto rých jedincov uprednostňovať pred druhými.
Vyžrebovanie prípravných stretnutí
Sezóna 2011 – 2012
5. trieda - prípravka I.
1. kolo
501 A
502 A
503 A
504 A
505 A
506 A
507 A
nedeľa, 18. september 2011
SEN - WIEN
TRN - SBA
SKA - NZA
PIE - RBA
LEV - HBA
TOP - NRO
PAR - TRE
2. kolo
508 A
509 A
510 A
511 A
512 A
513 A
514 A
nedeľa, 25. september 20101
WIEN - PAR
NRO - TRE
HBA - TOP
RBA - LEV
NZA - PIE
SBA - SKA
SEN - TRN
3. kolo
515 A
516 A
517 A
518 A
519 A
520 A
521 A
nedeľa, 2. október 2011
TRN - WIEN
SEN - SKA
SBA - PIE
LEV - NZA
TOP - RBA
TRE - HBA
PAR - NRS
4. kolo
522 A
523 A
524 A
525 A
526 A
527 A
528 A
nedeľa, 9. október 2011
WIEN - NRO
HBA - PAR
RBA - TRE
NZA - TOP
SBA - LEV
PIE - SEN
SKA - TRN
5. kolo
529 A
530 A
531 A
532 A
533 A
534 A
535 A
nedeľa, 16. október 2011
SKA - WIEN
PIE - TRN
LEV - SEN
TOP - SBA
NZA - TRE
PAR - RBA
NRO - HBA
6. kolo
536 A
537 A
538 A
539 A
540 A
541 A
542 A
nedeľa, 23. október 20111
WIEN - HBA
RBA - NRO
NZA - PAR
TRE - SBA
SEN - TOP
TRN - LEV
SKA - PIE
41
7. kolo
543 A
544 A
545 A
546 A
547 A
548 A
549 A
nedeľa, 30. október 2011
PIE - WIEN
LEV - SKA
TOP - TRN
SEN - TRE
SBA - PAR
NZA - NRO
HBA - RBA
8. kolo
550 A
551 A
552 A
553 A
554 A
555 A
556 A
nedeľa, 6.november 2011
WIEN - RBA
NZA - HBA
NRO - SBA
PAR - SEN
TRE - TRN
SKA - TOP
PIE - LEV
9. kolo
557 A
558 A
559 A
560 A
561 A
562 A
563 A
nedeľa, 13.november 2011
LEV - WIEN
TOP - PIE
TRE - SKA
PAR - TRN
NRO - SEN
HBA - SBA
RBA - NZA
10. kolo
564 A
565 A
566 A
567 A
568 A
569 A
570 A
nedeľa, 20.november 2011
WIEN - NZA
SBA - RBA
SEN - HBA
TRN - NRO
SKA - PAR
PIE - TRE
LEV - TOP
11. kolo
571 A
572 A
573 A
574 A
575 A
576 A
577 A
nedeľa, 27. november 2011
TOP - WIEN
TRE - LEV
PAR - PIE
NRO - SKA
HBA - TRN
RBA - SEN
NZA - SBA
12. kolo
578 A
579 A
580 A
581 A
582 A
583 A
584 A
nedeľa, 4. december 2011
WIEN - SBA
SEN - NZA
TRN - RBA
HBA - SKA
PIE - NRO
LEV - PAR
TOP - TRE
13. kolo
585 A
586 A
587 A
588 A
589 A
590 A
591 A
nedeľa, 11. december 2011
TRE - WIEN
PAR - TOP
NRO - LEV
HBA - PIE
SKA - RBA
TRN - NZO
SBA - SEN
14. kolo
592 A
593 A
594 A
595 A
596 A
597 A
598 A
nedeľa, 18. december 2011
WIEN - SEN
SBA - TRN
NZA - SKA
RBA - PIE
HBA - LEV
NRO - TOP
TRE - PAR
15. kolo
599 A
600 A
601 A
602 A
603 A
604 A
605 A
nedeľa, 8. január 2012
PAR - WIEN
TRE - NRO
TOP - HBA
LEV - RBA
PIE - NZA
SKA - SBA
TRN - SEN
16. kolo
606 A
607 A
608 A
609 A
610 A
611 A
612 A
nedeľa, 15. január 2012
WIEN - TRN
SKA - SEN
PIE - SBA
NZA - LEV
RBA - TOP
HBA - TRE
NRO - PAR
17. kolo
613 A
614 A
615 A
616 A
617 A
618 A
619 A
nedeľa, 22. január 2012
NRO - WIEN
PAR - HBA
TRE - RBA
TOP - NZA
LEV - SBA
SEN - PIE
TRN - SKA
18. kolo
620 A
621 A
622 A
623 A
624 A
625 A
626 A
nedeľa, 29. január 2012
WIEN - SKA
TRN - PIE
SEN - LEV
SBA - TOP
TRE - NZA
RBA - PAR
HBA - NRO
42
19. kolo
627 A
628 A
629 A
nedeľa, 5.február 2012
HBA - WIEN
NRO - RBA
PAR - NZA
20. kolo
634 A
635 A
636 A
nedeľa, 12.február 2012
WIEN - PIE
SKA - LEV
TRN - TOP
630 A
SBA - TRE
637 A
TRE - SEN
631 A
632 A
633 A
TOP - SEN
LEV - TRN
PIE - SKA
638 A
639 A
640 A
PAR - SBA
NRO - NZA
RBA - HBA
21. kolo
641 A
642 A
643 A
644 A
645 A
646 A
647 A
nedeľa, 19.február 2012
RBA - WIEN
HBA - NZA
SBA - NRO
SEN - PAR
TRN - TRE
TOP - SKA
LEV - PIE
22. kolo
648 A
649 A
650 A
651 A
652 A
653 A
654 A
nedeľa, 26.február 2012
WIEN - LEV
PIE - TOP
SKA - TRE
TRN - PAR
SEN - NRO
SBA - HBA
NZA - RBA
23. kolo
655 A
656 A
657 A
658 A
659 A
660 A
661 A
nedeľa, 4. marec 2012
NZA - WIEN
RBA - SBA
HBA - SEN
NRO - TRN
PAR - SKA
TRE - PIE
TOP - LEV
24. kolo
662 A
663 A
664 A
665 A
666 A
667 A
668 A
nedeľa, 11. marec 2012
WIEN - TOP
LEV - TRE
PIE - PAR
SKA - NRO
TRN - HBA
SEN - RBA
SBA - NZA
25. kolo
669 A
670 A
671 A
672 A
673 A
674 A
675 A
nedeľa, 18. marec 2012
SBA - WIEN
NZA - SEN
RBA - TRN
SKA - HBA
NRO - PIE
PAR - LEV
TRE - TOP
26. kolo
676 A
677 A
678 A
679 A
680 A
681 A
682 A
nedeľa, 25. marec 2012
WIEN - TRE
TOP - PAR
LEV - NRO
PIE - HBA
RBA - SKA
NZA - TRN
SEN - SBA
43
Príloha k zápisu o stretnutí minihokeja 4. ročníkov
44
ROZPIS PRÍPRAVNÝCH TURNAJOV MINIHOKEJA
4. ročník - Prípravka II.
2011/2012
Družstvá 4. ročníkov budú hrať v sezóne 2011/2012 výlučne minihokej a to turnajovým
spôsobom.
Stretnutia sa riadia podľa Pravidiel minihokeja, vydanými MO SZĽH s platnosťou
od augusta 2011.
Družstvá budú na turnaje nastupovať na potvrdenú súpisku hráčov a to od klubu a od
riadiaceho orgánu - ZsZĽH a na platné registračné preukazy vydané matrikou SZĽH !
Tieto stretnutia budú zapisované iba na Zápisoch pre minihokej.
Tlačivá: Zápis pre minihokej, Príloha k zápisu v minihokeji, Zoznam hráčov-minihokej, rovnako ako Pravidlá minihokeja sú voľne dostupné a aktualizované na webovej adrese:
http://www.szlh.sk/riadenie-sutazi/pravidla-ladoveho-hokeja
Počet účastníkov :
12
Hrací deň :
nedeľa, resp. po dohode hokejových klubov
Úradný začiatok:
po dohode hokejových klubov (určí organizátor turnaja)
Veková kategória:
4. ročník - po 31.8.2001 do 1.9.2002 (1 školský rok)
Hracia doba
:
každý s každým, 2x15min – čistý čas , podľa pravidiel pre minihokej
Úprava ľadovej plochy po odohratí dvoch zápasov.
Rozkorčuľovanie pred zápasom 7 min.
Polčasová prestávka 5min.
Propozície jednotlivých turnajov pripraví ZsZĽH v spolupráci s organizátorom turnaja.
Turnaj č.1 :
Termín: 16. október 2011
Účastníci :
SBA, TRN, HBA, RBA
Turnaj č.2 :
Termín: 16. október 2011
Účastníci :
TOP, LEV, NRO, PIE
Turnaj č.3 :
Termín: 16. október 2011
Účastníci :
PAR, SKA, TRE, SEN
Turnaj č.4 :
Termín: 13.november 2011
Účastníci :
TRE, RBA, PIE, LEV
Turnaj č.5 :
Termín: 13. november 2011
Účastníci :
SKA, TOP, SBA, PAR
45
Organizuje : SBA
Organizuje : TOP
Organizuje : PAR
Organizuje : TRE
Organizuje : SKA
Turnaj č.6 :
Termín: 13. november 2011
Účastníci :
NRO, SEN, TRN, HBA
Turnaj č.7 :
Termín: 18. december 2011
Účastníci :
PIE, SBA, NRO, PAR
Turnaj č.8 :
Termín: 18.december 2011
Účastníci :
SEN, TRE, TRN, HBA
Turnaj č.9 :
Termín: 18.december 2011
Účastníci :
LEV, RBA, SKA, TOP
Organizuje : NRO
Organizuje : PIE
Organizuje : SEN
Organizuje : LEV
Zloženie účastníkov ďalších turnajov určí KM ZsZĽH na základe výsledkov už odohraných turnajov,
s prihliadnurím na športovú výkonnosť jednotlivých družstiev, tak aby sa stretávali výkonnostne
porovnateľné družstvá.
Turnaj č.10 :
Termín: január 2012, určí RBA
Účastníci :
RBA + 3
Turnaj č.11 :
Termín: január 2012, určí TRN
Účastníci :
TRN + 3
Turnaj č.12 :
Termín: január 2012, určí PAR
Účastníci :
PAR + 3
Turnaj č.13 :
Termín: február 2012, určí HBA
Účastníci :
HBA + 3
Turnaj č.14 :
Termín: február 2012, určí TOP
Účastníci :
TOP + 3
Turnaj č.15 :
Termín: február 2012, určí RBA
Účastníci :
SEN + 3
Turnaj č.16 :
Termín: marec 2012, určí SEN
Účastníci :
RBA + 3
Turnaj č.17 :
Termín: marec 2012, určí PAR
Účastníci :
PAR + 3
Turnaj č.18 :
Termín: marec 2012, určí SBA
Účastníci :
SBA + 3
46
Organizuje : RBA
Organizuje : TRN
Organizuje : PAR
Organizuje : HBA
Organizuje : TOP
Organizuje : RBA
Organizuje : SEN
Organizuje : PAR
Organizuje : SBA
ADRESÁR HOKEJOVÝCH KLUBOV
Názov klubu
Adresa
Tel.
Zástupca
Fax
Tel.
Mobil
e-mail
DUKLA TRENČÍN n. o.
032/7436866
032/7433607
ZŠ - Považská 34
www.hkdukla.sk
[email protected]
911 01 Trenčín
Manažér mládeže: Róbert Kompas
HC SLOVAN
0903 820 793
02/44456500
02/44456400
BRATISLAVA - mládež
Odbojárov 3
831 04 Bratislava
[email protected]
Manažér mládeže: Oldřich Štefl
HK NITRA
0911 677 456
037/6513481
037/6513481
Jesenského 2
www.hcnitra.sk
949 01 Nitra
[email protected]
Manažér mládeže: Daniel Socha
HK 36 SKALICA
037/6533077
034/6644680
0918 887 277
034/6644680
Clementisova 50
[email protected]
909 01 Skalica
Generálny manažér: Peter Srnec
0903 272 159
Manažér mládeže: Stanislav Hazlinger
034/6644680
HK DUKLA SENICA
034/6517012
034/6517012
0904 699 383
ZŠ - Novomeského 88
905 01 Senica
Manažér: Peter Klečko
HK HC TOPOĽČANY
0905 727 579
038/5322861
038/5322861
Puškinova 1
[email protected]
955 01 Topoľčany
Riaditeľ klubu: Radoslav Hecl
0911 992 662
[email protected]
Manažér mládeže: Miloš Paulovič
0905 457 192
[email protected]
ŠHK 37 PIEŠŤANY, s. r. o.
033/7718928
[email protected]
Hlboká 92, P.O.Box 16/A
www.shk37piestany.sk
921 01 Piešťany
Prezident: Jaroslav Lušňák
0911 964 001
Manažér: Eduard Hartmann
0911 946 003
Manažér mládeže: Milan Klement
0911 946 002
47
HOKEJOVÝ KLUB LEVICE
036/6317608
036/6307750
Podjavorinskej 21
[email protected]
934 01 Levice
Prezident: Ing. Štefan Mišák
0903 900 130
Riaditeľ klubu: Ing. Ladislav Szuťány
0903 738 312
Manažér: Stanislav Kmeť
036/6307750
0903 207 365
Vedúci ZŠ: Róbert Vida
036/6312685
0905 716 160
HK TRNAVA
033/5446593
033/5446593
Spartakovská 1/b
917 01 Trnava
Manažér: Mgr. Richard Turaz
0918 234 852
Sekretár: Mgr. Martin Hrnčár
0917 532 694
HK RUŽINOV 99
02/43191462
[email protected]
02/43191462
BRATISLAVA a. s.
[email protected]
Ružinovská 4
821 01 Bratislava
Predseda predstavenstva: Peter Just
0903 704 043
[email protected]
Sekretár klubu: Peter Kúdelka
0903 638 274
Vedúci ZŠ: Branislav Medzihorský
0903 419 131
HK LOKOMOTÍVA
035/6426059
035/6449135
NOVÉ ZÁMKY
[email protected]
Mýtna 24
940 01 Nové Zámky
Športový riaditeľ: PaedDr. Peter Halmeš
0905 595 330
Manažér : Ing. Dušan Pavliga
0905 177 924
Vedúci ZŠ: Karol Decsi
0908 120 975
HK 91 SENICA
034/6510536
034/6510536
L. Novomeského 88
[email protected]
905 01 Senica
Riaditeľ klubu: Ing. Miloslav Malinka
0917 903 376
[email protected]
Manažér mládeže: Ing. Martin Sakmar
0905 411 925
[email protected]
Vedúci ZŠ: Dušan Manďák
034/6517351
0907 266 429
ŠHK KŠK (HOBA)
02/64363268
[email protected]
BRATISLAVA
Harmincova 3
841 01 Bratislava
Prezident: Alexander Nálepka
02/64363268
Riaditeľ klubu: Branislav Semančík
0905 723 873
Manažér mládeže: Ing. Ľubomír Pohunek
0904 700 256
Vedúci ZŠ: Ing. Ondrej Čeman
02/64366171
48
[email protected]íza.sk
HC Slovan BRATISLAVA - ženy, s.r.o.
[email protected]
Odbojárov 9, 831 04 Bratislava
Konateľ : Miroslav Karafiát
0918 263 434
fax: 02/49249 237
Manažér : Mgr. Ľubomíra Kožanová
0918 181 845
[email protected]
HK 96 NITRA
L. Okánika 2, 940 01 Nitra
Prezident: Boris Vido
HOKEJOVÝ KLUB
0902 503 193
038/7494372
038/7495122
TJ ISKRA PARTIZÁNSKE
www.hokejpartizanske.sk
Zimný štadión,958 01 Partizánske
[email protected]
pošta: Ľ. Hvizdoš, Obuvnícka 30, 972 47 Oslany
Prezident: MUDr. Július Grznár
0908 783 073
Generálny manažér: Ľubomír Hvizdoš
0905 894 778
HC ZLATÉ MORAVCE
1.mája 70, 953 01 Zlaté Moravce
Prezident: Anton Segíň
0908 057 223
037/6321727
[email protected]
Manažér: Ján Barta, 951 71 Slažany 356
MHK ŠAĽA
0903 228 813 [email protected]
031/7721056
Hollého 5
927 05 Šaľa
Predseda: MVDr. Pavol Tokár
0905 757 188
Vedúci ZŠ: Michal Jobbagy
031/7705655
HK SPARTAK
038/7603787
BÁNOVCE nad BEBRAVOU
Vystrkov 1121/4
957 01 Bánovce n/Bebravou
Prezident: Peter Jakubík
038/7602159
Manažér mládeže: Peter Marko
038/7601381
Vedúci ZŠ: Pavol Loviška
0903 340 553
0903 340 554
HK HC NOVÁ BAŇA
Štúrova 1
968 01 Nová Baňa
Prezident: Vladimír Vozár
0905 750 233
Manažér mládeže: Ing. Jaroslav Holzer
0905 975 702
Tajomník: Ing. Jaroslav Plachý
0907 830 779
HK 2002 HLOHOVEC
[email protected]
P.O.Box 89
920 01 Hlohovec
Prezident: Stanislav Bartek
0910 962 637
Manažér mládeže: Michal Vaculík
0905 927 338
49
HK STROJSTAV
NOVÉ MESTO nad VÁHOM
Trenčianska 28
915 01 Nové Mesto n/Váhom
Prezident: Radovan Sahaj
0907 519 966
HK MEDOKÝŠ TURČIANSKÉ TEPLICE
0961 463 809
Robotnícka 566
0908 243 795
[email protected]
Prezident: Bohuslav Vrábel
0915 819 612
Manažér mládeže: Igor Hus
0908 243 795
EAC - JUNIOR CAPITALS WIEN
Duckegasse 7 / Shop 3
A-1220 Wien - Austria
Prezident: Martin Satorína
Sekretár: Eva Skacal
00436641408462
Manažér: Milan Velgos
0043 676 432 2140
004314050443
[email protected]
[email protected]
Palkovičova 7, 821 08 Bratislava
HK BULLDOGS 2008
Zimný štadión, Javorinská 19, Nové Mesto n./Váhom
Poštová adresa: Jiráskova 5, Trenčín 911 00
[email protected]
fax: 032 6401 004
Generálny manažér: Juraj Boldiš
0903 777 388
Marketingový manažér: Ing. Vladimír Cvik
0948 537 168
Sekretár: Mgr. Adrián Dado
0903 402 990
PETIT PRESS a. s.
037/6528885
037/6551155
Fr. Mojtu 1
949 01 Nitra
Redaktor: Martin Kilian
0905 550 775
OBLASTNÁ SÚŤAŽ MUŽI:
Manažér Hlohovec: František Balaga, Hlohovec
[email protected]
0904 800 572
Manažér Trnava: Jozef Nádaský, Trnava
0908 388 453
Manažér Trenčín: Ing. Michal Sucháň
0905 851 324
50
SLOVENSKÉ SKRATKY TRESTOV
DO ZÁPISU O STRETNUTÍ
Trest
Skratka
Pravidlo
Bodnutie
BOD
521
Držanie hokejky
DRZ_H
532
Držanie protihráča
DRZ
531
Faul kolenom
KOL
536
Faul lakťom
LAKET
526
Funkcionár družstva opustí hráčsku lavicu
OPL_F
565
Hákovanie
HAK
533
HOD_H
569
Hodenie hokejky alebo iného predmetu
vnútri hracej plochy
Hodenie hokejky alebo iného predmetu
pri brejku
BREJK
570
Hra so zdvihnutou hokejkou
ZDV_H
530
Hráč opustí trestnú alebo hráčsku lavicu
HOP_L
562
OPL_S
564
OP_TL
563
Hráč opustí trestnú alebo hráčsku lavicu
počas šarvátky
Hráč opustí trestnú lavicu
Konanie kapitána alebo náhradného
KAP
572
Kopnutie
kapitána
KOP
535
Krosček
KROS
525
Menší trest pre hráčsku lavicu
HL
502
Nadmerne hrubá hra
HRUB
527
Napádanie rozhodcov funkcionármi
FUNKC
551
Napádanie rozhodcov hráčmi
HRACI
550
Napadnutie
NAP
522
Napadnutie hlavy alebo krku
NAPHK
540
Napadnutie telom (ženy)
NAP_T
Napadnutie zozadu
NAP_Z
523
Nedodržanie postupu pri striedaní
ZDR_S
575
Nedovolené bránenie v hre
BRAN
534
Nedovolený alebo nebezpečný výstroj
VYSTR
555
Nešportové správanie sa funkcionárov
NESPF
553
Nešportové správanie sa hráčov
NESPH
552
ODM_H
566
ODM_R
567
Odmietnutie začať hru, keď je družstvo
na ľade
Odmietnutie začať hru, keď nie je družstvo
na ľade
51
Osobný trest
OT
504
Osobný trest do konca stretnutia
OK
505
Pád pod nohy
PAD
524
Padnutie brankára na puk
PAD_B
558
Padnutie hráča na puk
PAD_H
557
Pichnutie
PICH
538
Podrazenie
PODR
539
Pokus o pichnutie
PPICH
538
Porušenie pravidiel pri vhadzovaní
VHADZ
554d
Posunutie bránky
POS_B
554b
Prevencia pred infekciou krvou
INFEK
571
Príliš veľa hráčov na ľade
VELAH
573
Seknutie
SEK
537
Trest v hre
TH
507
Trestné strieľanie
TS
508
Údery hlavou
HLAVA
529
Údery päsťou alebo hrubá hra
UDERY
528
Úprava výstroja
UPR_V
554d
Viac hráčov na ľade po dosiahnutí gólu
VIACH
554f
Vrazenie na mantinel
VRAZ
520
Vyhodenie hokejky alebo iného predmetu
z hracej plochy
VYHOD
568
Vystrelenie alebo vyhodenie puku
Zásah proti divákom
Zdržiavanie hry
Zlomená hokejka
Zovretie puku v ruke brankára
Zovretie puku v ruke hráča
VYH_P
DIVAK
ZDR
ZLOMH
ZOV_B
ZOV_H
554c
561
554
556
560
559
Zranený hráč odmieta opustiť ľad
Brankár za strednou červenou čiarou
Príchod brankára k hráčskej lavici
ZDR_L
CIARA
554e
591
počas prerušenia hry
Brankár opustí bránkovisko počas šarvátky
Brankár pustí puk na sieť bránky
ZDR_P
OP_BR
BSIET
592
593
594
52
53
Adresár rozhodcov ZsZĽH - licencia "D"
Por
Priezvisko a meno
Ulica
PSČ
Mesto
Telefón
E-mail
1.
Babiak Ivan
8. mája 27
94901 Nitra
0905352330
[email protected]
2.
Babiak ml. Michal
Hodžova 3
94901 Nitra
0908473244
[email protected]
3.
Babiak st. Michal
Hodžová 3
94901 Nitra
0905836962
[email protected]
4.
Bachúrik Peter
G. Bethlena 61
94001 Nové Zámky
0903761561
[email protected]
5.
Beník Matúš Dubovany 239
92208 pošta Veselé
0916877821
[email protected]
6.
Beňo Martin
Na Dolinách 27
91105 Zlatovce
0902247843
[email protected]
7.
Bojda Roman
Dlhá 44
93521 Tlmače
0907789506
[email protected]
8.
Drgoň Roman
Beethovenova 2
94901 Nitra
0376550303
[email protected]
9.
Dzian Peter
Staničná 10
91105 Trenčín
0903779652
[email protected]
[email protected]
10.
Ďuračka Marek
A.Trajana 31
92101 Piešťany
0918133609
11.
Ďurček Martin
Pod Šípkom 1
95806 Partizánske
0905418861
[email protected]
12.
Gallo Miroslav
Kostolna ‐ Záriečie 100
91304 Chocholná‐Velčice
0902327608
[email protected]
13.
Gondora Marek
Nádražná 199/18
95611 Ludanice
0949794196
[email protected]
14.
Gondora Patrik
Nábrežná 199/18
95611 Ludanice
0904070432
[email protected]
15.
Hariš Ľudovít
Janka Kráľa 17
94059 Nové Zámky
0908785776
[email protected]
16.
Hargaš Milan
Dolné Sŕnie 441
91641
0903035373
[email protected]
17.
Kasašová Tatiana
Jasová 137
94134 Nové Zámky
0904819454
[email protected]
18.
Kičin Milan
M. Bala 4752/52
92101 Piešťany
0905936735
[email protected]
19.
Konc Daniel ml.
Kopanická 16, Janíkovce
94907 Nitra
0902643982
[email protected]
20.
Križan Marcel
Loka ‐ Nový svet 54
94201 Šurany
0902336526
[email protected]
21.
Kukuča Ján
A. Sladkoviča 6
91501 Nové Mesto n.V. 0908731697
[email protected]
22.
Mikuš Tomáš
Menhartka 12
90901 Skalica
0915052605
[email protected]
23.
Nechala Matej
Veľke Uherce 127
95841 Veľke Uherce
0908282157
[email protected]
24.
Ondrušek Juraj
Gogoľová 8
94058 Nové Zámky
0903166115
[email protected]
25.
Pleško Matej
Karpatska 46
91101 Trenčín
0904161783
[email protected]
26.
Satin Matúš
Dlhá 32
94901 Nitra
0908555295
[email protected]
27.
Sčensný Patrik
Bizetova 11
94901 Nitra
0903826124
[email protected]
28.
Slovák Patrik
E. F. Scherera 36
92101 Piešťany
0917243854
[email protected]
29.
Smatana Miroslav
Ľ. Podjavorínská 1942
95501 Topoľčany
0914146610
[email protected]
30.
Sobotka Roman
Seredská 24
91705 Trnava
0903572234
[email protected]
31.
Škripec Michal
Sedmikrásková 39
95501 Topoľčany
0905618001
[email protected]
32.
Toman Karol ml.
Okružná 7
93401 Levice
0907500148
[email protected]
33.
Tóth Filip
S. Jurkoviča 24
90501 Senica
0910483074
[email protected]
[email protected]
34.
Vanta Matej
V. Clementisa 28
91701 Trnava
0904885878
35.
Varga Ivo
Na Hlinách 36
91701 Trnava
0917621590
[email protected]
36.
Žák Marek
Bernolákova 2070
95501 Topoľčany
0915276776
37.
Žitňanský Martin
Sadová 64
92101 Piešťany
0907215560
[email protected]
zitnanský[email protected]
Adresár kandidátov na rozhodcov ZsZĽH - licencia "D", 2011/2012
Por
1.
Priezvisko a meno
Hrkotač Štefan
Ulica
Brodzany 89
PSČ
Mesto
95842 Brodzany
Telefón
Email
0910319071
[email protected]
2.
Purgat Patrik
Jesenského 5
90801 Holíč
0903224679
[email protected]
3.
Putek Ondrej
Adam Trajan 3
92101 Piešťany
0911034765
[email protected]
4.
Toman Radoslav
J.Mudrocha 1353/32
90501 Senica
0918441734
[email protected]
5.
Vaňo Ondrej
Stredná 1440/8
95803 Partizánske
0918510704
[email protected]
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Adresár inštruktorov - región ZsZĽH
Por
1.
Meno, priezvisko
Ulica
PSČ
Mesto
Domov
Ivan BENEŠ
Športová 6
90901 Skalica
0904453105
Email
2.
Ing. Ján ČAPRNKA
Nedbalova 3
94912 Nitra
0905323782
[email protected]
3.
Norbert DRUGA
SNP 52
94063 Nové Zámky
0915297755
[email protected]
4.
Ing. Jozef GALLO
Nábrežná 14
91101 Trenčín
032/7437798
5.
Miroslav GRÖGER
Hodžova 49
91101 Trenčín
0904474990
6.
Jozef GUBALA
Hviezdoslavova 42
92101 Piešťany
0903406094
7.
Vladimír HOLOMEK
Soblahov 402
91338 Soblahov
0907520878
0907891566
8.
Rudolf JURČIAK
Selec 16
91336 Selec
9.
Dušan MARCINKO
J. Galbavého 4
94901 Nitra
0905570828
10.
Tibor MIGAŠ
Hurbanova 56
91101 Trenčín
0907713344
11.
Ing. Vladimír MIHÁLIK
Odbojárov 281/18
95588 Továrníky
0903653333
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Adresár rozhodcov SZĽH - licencie "A,B,C" - región ZsZĽH
Por
1.
Priezvisko a meno
Adamec Milan
Ulica
PSČ
Mesto
Bratislavská 119
92101 Piešťany
Domov
Email
0905280547
[email protected]
[email protected]
2.
Bachúrik Jozef
M.R.Štefánika 47
94162 Nové Zámky
0905896151
3.
Boldišová Renáta
Ružová 2009/15
93401 Levice
0905164683
[email protected]
4.
Brath Vladimír
Teplická 25/128
92101 Piešťany
0904328484
[email protected]
5.
Bundil Tomáš
Istebnícka 99
91101 Trenčín
0948700024
[email protected]
6.
Danko Ľubomír
HC Topoľčany‐Puškinova 1 95501 Topolčany
0948261487
[email protected]
7.
Ferkodič Peter
Scherera 34
92101 Piešťany
0905935573
[email protected]
8.
Gegáň Tomáš
Sotinska 1373/7
90501 Senica
0904862659
[email protected]
9.
Hatala Gabriel
Hodžová 72
91101 Trenčín
0327435475
[email protected]
10.
Hauko Juraj
Vinohradnícka 26
90901 Skalica
0905238963
[email protected]
11.
Junek Martin
Školská 23
90901 Skalica
0907157959
[email protected]
12.
Konc Daniel
Kopanická 16
94907 Nitra
0903 055548 [email protected]
13.
Konc Juraj
Škultétyho 6
94911 Nitra
0903060442
[email protected]
14.
Košút Ivan
Súkenická 1
93405 Levice
0905649919
[email protected]
15.
Kováč Jozef
Zvolenská 1/3
94911 Nitra
0915478905
[email protected]
16.
Krist Mário
Gen. Viesta 36
91101 Trenčín
0905333722
mario.krist@delta‐es.com
17.
Kúdeľová Michaela
ČSA 18
93521 Tlmače
0905497077
lesim1@azet.sk
18.
Kuník Martin
Piešťanská 13
91105 Trenčín
0907219507
kunik@centrum.sk
19.
Lokšík Peter
Považská 46
91101 Trenčín
0327436690
ploksik@gmail.com
91101 Trenčín
0903462765
matulato@wmx.sk
20.
Matula Tomáš
Nábrežná 12
21.
Mĺkvy Michal
Bohdanovce n.Trnavou 109 91909 Bohdanovce n.Tr. 0911160606
musko16@gmail.com
22.
Moravec Martin
Petzwalova 46
94912 Nitra
0905118401
moro1@zoznam.sk
23.
Müllner Róbert Hviezdoslavova 312/9
90501 Senica
0905536254
bobe16@gmail.com
24.
Nosek Martin
Generála Svobodu 13/2750 91108 Trenčín
0911405195
fopa22@post.sk
25.
Novák Milan
M. Bela 3
92101 Piešťany
0903793443
zapadszlh@gmail.com
26.
Novák Slavomír
Saratovská 83
93405 Levice
0903159513
slavomir.novak@slovanet.sk
27.
Otrubčák Martin
Štefánikova 721/26
90501 Senica
0905663341
otrubcak.m@zoznam.sk
28.
Pagáč Andrej
Zlatnícka 13
90901 Skalica
0903654703
andrej.pagi@gmail.com
29.
Píšťanský Branislav
Partizánska 50
95617 Solčany
0903922506 markizy@sonnex.sk
30.
Polakovič Lukáš
gen. L. Svobodu 1227/40
90901 Skalica
0944120563
lukaspolakovic2002@centrum.sk
31.
Sčensný Slavomír
Bizetová 454/11
96911 Nitra
0904969514
vip190@azet.sk
32.
Šefčík Juraj
S. Jurkoviča 1206/38
90501 Senica
0907154427
segi22@pobox.sk
33.
Šefčík Peter
S. Jurkoviča 1206/38
90501 Senica
0908400412
segy15@pobox.sk
34.
Šilhavíková Viera
Strečnianska 19
94001 Nové Zámky
0910987152
vierasilhavikova@centrum.sk
35.
Sleziak Radovan
Slováková Nina
Tekovská 26
Janka Matušku 9
93401 Levice
94111 Palárikovo
0915360992
1packa1@azet.sk
0908803840
ninuulka@gmail.com
37.
Stano Peter
Spartakovská 3
91701 Trnava
0335442262
peterstano@post.sk
38.
Ťažký Lukáš
M.Bela 2449/25
91108 Trenčín
0904461377
tazky.lukas@gmail.com
valachovici@hsl.sk
36.
39.
Valachovič Marián
Pod hájkom 3
90901 Skalica
0903383310
40.
Valo Jozef
M. Bela 50
92101 Piešťany
0905518879
41.
Vido Ľuboš
Kukučínova 1272/4
95704 Bánovce nad Bebr 0903917878
vido@pobox.sk
42.
Výleta Roman
S. Jurkoviča 1203/16
90501 Senica
0904802864
dixeldetmar@gmail.sk
43.
Zvadová Jana
Jahodová 2021/4
95501 Topoľčany
0911261017
hokejistka34@azet.sk
jozef511@post.sk
Adresár činovníkov pomocných funkcií - licencia "E", ZsZĽH
Por
Priezvisko a meno
Ulica
1.
Bábeková Libuša
Teplická 98
2.
Babiak Tomáš
8. Mája 27
3.
Babiak Matúš
Hodžová 3
PSČ
Mesto
91401 Trenč. Teplá
Domov
Email
0908586865
libabe@azet.sk
94901 Nitra
0908545644
epic2@pobox.sk
94901 Nitra
0907524027
4.
Bachraty Jaroslav
Hospodárska 90
91700 Trnava
0907556527
5.
Bačinská Katarína
Letná 2
94905 Nitra
0903461549
kajabaco@gmail.com
6.
Bartošová Jana
Pod Hájkom 30
90901 Skalica
0904450001
7.
Bartoš Peter
Pod Hajkom 30
90901 Skalica
0346640730
8.
Bednarik Jaroslav
Clementisova 44
92001 Skalica
0905575395
pena77@post.sk
9.
Benedikt Juraj
Soblahovská 11/18
91101 Trenčín
0326522628
juraj.benedikt@gmail.com
10.
Benedikt Rudolf
Soblahovská 11/18
91101 Trenčín
032/6522628 11.
Čacko Ján
Krušovská 1831/3
95501 Topolčany
0905319978
slovilco@stonline.sk
12.
Chobor Jozef
S. Jurkoviča 1208/56
90501 Senica
0907514408
13.
Gallo Jozef
Nábrežná 14
91101 Trenčín
0327437798
14.
Greguš Martin
Na ihrisku 340
95178 Kolíňany
0907723807
15.
Gröger Miroslav
Hodžova 49
91101 Trenčín
032/7436193 16.
Gröger Šimon
Trenčianske Jastrabie
91322 Trenč.Jastrabie
0904054443
17.
Haruštiak Dušan
Lubina 142
91612 Lubina 0915988633
18.
Hesek Gustáv
L. Novomeského 1349/104 90501 Senica
0908757127
19.
Hlinka Miroslav
Mládežnícka 4
94111 Palárikovo
0903244328
20.
Holík Ján
Spartakovská 9
91701 Trnava
0907060253
martin.gregus@gmail.com
69latrinak@azet.sk
21.
Horváthová Beáta
Škultétyho 5
94911 Nitra
0904559302
beata‐beba@azet.sk
22.
Ivičová Lea
Výstavná 37
94901 Nitra
0902157128
leaivicova@zoznam.sk
23.
Janíková Katarína
J. Kráľa 736/20
90501 Senica
0907436583
katka_janikova@centrum.sk
24.
Kapusta Peter
Sitnanská 3
94901 Nitra
0903384112
25.
Koncová Patricia
Škultetyho 6
94911 Nitra
0904269232
patikes@gmail.com
26.
Kopecký Slavomír
Kukučinová 33
95501 Topoľčany
0905396391
27.
Košťál Martin
Nábrežie mládeže 39
94901 Nitra
0907460141
mkosti@pobox.sk
28.
Kukliš Patrik
Korezskova 22
90901 Skalica
0905733122
29.
Lietava Jakub
Halalovka 51
91108 Trenčín
0904134703
lietava@unis.sk
30.
Lobotka Milan
Topoľová 1933
95501 Topoľčany
31.
Macek Pavol
Kalinová 1256/15
90501 Senica
034/6515453 32.
Manduchová Mirka
M. Bela 37
91108 Trenčín
0903250173
miroslava.manduchova@icomi.c
33.
Michalička Martin
Bernolákova 37
91701 Trnava
0910661207
mato7474@azet.sk
34.
Mička Dávid
M. Bela 26
92101 Piešťany
0908080907
micka_d@centrum.sk
35.
Mička Pavol
M. Bela 26
92101 Piešťany
0907555971
36.
Migaš Tibor
Hurbanova 56
91101 Trenčín
032 7442807, 0 37.
Mikušík Ján
Soblahovská 17/19
91101 Trenčín
0903 445672 38.
Moravcová Lucia
Pod Hájkom 21
90901 Skalica
39.
Nezbedová Viera
Ružová 15
93401 Levice
0904280490
v.nezbedova@gmail.com
40.
Opáth Anton
V. Clementisa 67
97100 Trnava
0910673035
marko@edoma.sk
41.
Pilár Ján
ul. Družby 44
95501 Topolčany
0385224414
42.
Prno Pavol
Vinohrady 9
43.
Repáňová Barbora
Mallého 5
91105 Trenčín
90901 Skalica
0905689752
44.
Režný František
Krušovská 1831
90000 Topoľčany
palru@zoznam.sk
45.
Ružarovský Pavel
Vl. Clementisa 6648/44
91701 Trnava
0903936110
46.
Šaling Mikuláš
Brezová 6
95301 Zlaté Moravce
0905983241
salingova@zoznam.sk
47.
Šamalíková Lucia
Pod Hajkem 11
90901 Skalica
0904368021
48.
Šaulíková Katarína
Vázska 3564/11
92101 Piešťany
0908807590
shelly@azet.sk
49.
Šaulík Vladimír
Vážská 11
92101 Piešťany
0908736231
50.
Sedlák Milan
Holého 12
91501 Nové Mesto n.V. 0327714139
saulikv@centrum.sk
51.
Seriš Marek
Kyjevská 7
91108 Trenčín
0908663140
zizou.zidane@centrum.sk
52.
Šilhavík Ladislav
Strečnianska 19
94001 Nové Zámky
0910987154
silhavik@centrum.sk
0903490385
vladimir.sollar@t‐mobile.sk
53.
Sollár Vladimír Škultétyho 26
94901 Nitra
54.
Školuda Drahomir
Karpatska 26
91501 Nové Mesto n.V. 0327715941
55.
Smatana st. Miroslav
Pod javorinskej 1942
95501 Topoľčany
56.
Španka Branislav
L. Novomeského 1245/74
90501 Senica
0904242959
57.
Šturcel Vladimír
Hollého 1914/6
91501 Nové Mesto n.V. 0915705196
brano331@zoznam.sk
58.
Surova Radka
M. Bela 42
92101 Piešťany
0915380403
bublinka153@centrum.sk
59.
Švec Ján st.
Hviezdoslavova 26
95301 Zlaté Moravce
0903762589
60.
Švecová Monika
Hviezdoslavová 26
95301 Zlaté Moravce
0910975833
61.
Ťažká Ivana
M. Bela 25/10
91108 Trenčín
0904261963
ivanatazka@gmail.com
62.
Ťažká Lena
Mateja Bela 25/10
91108 Trenčín
0904682459
lenka1965@azet.sk
63.
Valo Ján
M. Bela 50
92101 Piešťany
0337744972
033/7744761 64.
Vavro Juraj
E.F. Scherera 4803/8
92101 Piesťany
65.
Vavrová Michaela
E. F. Scherera 8
92101 Piešťany
0911211337
misha11189@azet.sk
66.
Vítková Hana
Robotnícka 59/29
90501 Senica
0902229476
67.
Vrábel Jaroslav
A. Trajana 25
92101 Piešťany
0907817304
jvrabel@centrum.sk
68.
Vráblová Kamila A. Trajana 25
92101 Piešťany
0905740417
k.vrablova@centrum.sk
69.
Žuffa Karol
M. Turkovej 14
91101 Trenčín
0903816651
POZNÁMKY
POZNÁMKY
POZNÁMKY
POZNÁMKY
Vydáva
ZÁPADOSLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA
Zimný štadión, Hlboká 92, P.O.Box 16/A, 921 01 PIEŠŤANY
Tel./fax: 033 / 7729 428
e-mail: zapadszlh@gmail.com
Tlač:
PN print, s r.o.
Štefánikova 130
921 01 Piešťany
Spracovali:
Jozef Gubala
Ing. Milan Novák
August 2011
Za prípadné gramatické, textové alebo tlačové chyby sa ospravedlňujeme.
Download

R O Z P I S - HK Ružinov 99