MESTO SKALICA
Skalica 14.10.2010
Pozvánka
Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Skalici, ktoré sa bude konať
vo štvrtok 21. 10. 2010 o 13.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Skalici.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Odpovede na interpelácie poslancov
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach
a/ ZŠ Skalica, Vajanského 2
b/ ZŠ Skalica, Mallého 2
c/ ZŠ Skalica, Strážnická 1
d/ ZUŠ Skalica, Kráľovská
e/ Materská škola Skalica, Námestie slobody 10
f/ CVČ Skalica,Mallého 2, za školský rok 2009/2010
6. VZN Mesta Skalica č.6/2010 o miestnej dani z nehnuteľností na území mesta Skalica
-návrh
7. VZN Mesta Skalica č. 7/2010 o určení školských obvodov pre ZŠ na území mesta -návrh
8. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny v zariadeniach spravovaných SMM, s.r.o. Skalica za
rok 2010
9. Správa o letnej turistickej sezóne 2010
10. Informatívna správa o Skalických dňoch 2010
11. Návrh na stanovenie termínu Skalických dní 2011
12. Zrušenie uznesení MsZ v Skalici - návrh
13. Súhlas na navýšenie základného imania NsP a.s. Skalica - návrh
14. Návrh na odpredaj akcií NsP a.s. Skalica - návrh
15. Návrh na zmluvný prevod hnuteľného majetku -návrh
16. Zmena uznesenia MsZ v Skalici č. 188/2010 zo dňa 9.09.2010
17. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov z NF Mesta Skalica na podporu drobných
kultúrnych aktivít v II. termíne na rok 2010
18. Návrh na zmluvný prevod nehnuteľností
a/ predaj pozemku v lokalite Krivé kúty
b/ predaj pozemku pod stavbou bytového domu
19. Rôzne
20. Interpelácie poslancov
21. Diskusia
22. Rekapitulácia uznesení
23. Záver
Ing. Stanislav Chovanec,v.r.
primátor mesta
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
5a
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10.2010
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Vajanského 2,
Skalica, v školskom roku 2009/2010
Materiál sa predkladá na základe:
Podľa plánu úloh MsR v Skalici na rok 2010
Obsah materiálu:
1.Uznesenie MsZ v Skalici
2.Uznesenie MsR
3.Dôvodová správa
4.Materiál
Materiál predkladá:
Ing. Anton Bobrík
prednosta MsÚ
Materiál vypracoval:
Mgr. Vladimír Šenk
Riaditeľ školy
JUDr. Terézia Lang
vedúca odd. školstva a športu MsÚ Skalica
Skalica 14.10.2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10.2010
k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Vajanského 2, Skalica
v školskom roku 2009/2010
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Anton Bobrík, prednosta MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy Vajanského 2, Skalica v školskom roku 2009/2010.
Uznesenie MsR v Skalici:
Mestská rada v Skalici odporúča MsZ v Skalici schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy Vajanského 2, Skalica v školskom roku 2009/2010.
3. Dôvodová správa
Podľa § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
riaditeľ školy a školského zariadenia predkladá zriaďovateľovi na schválenie záverečnú správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy.
Na základe uvedeného dôvodu predkladáme materiál na schválenie.
4.Materiál
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy :
Základná škola, Vajanského 2, Skalica
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy
v školskom roku 2009/2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
A) ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy:
Adresa:
Telefón, fax:
Mail, internet:
Zriaďovateľ:
Základná škola
Vajanského 2, SKALICA
034 696 51 11, fax: 034 696 51 19
[email protected] / www.zsvajanskeho.sk
MESTO SKALICA
Vedenie školy
Riaditeľ:
Zástupca riaditeľa:
Mgr. Vladimír ŠENK
Mgr. Františka VAŠEČKOVÁ, štat. zást. I.st.
Mgr. Edita ČERNÁ, zást. pre II. st.
Výchovný poradca:
Mgr. Ľudovít WALDECKER
Vedúca vychovávateľka ŠKD:
Emília ZALUBILOVÁ
Vedúca zariadenia škol. stravovania: Viera LAURINCOVÁ
Rada školy
Predseda:
Zástupcovia zamestnancov (počet):
Zástupca mládeže a detí (počet)
Zástupcovia rodičov (počet):
Zástupcovia zriaďovateľa (počet):
Mgr. Blanka ŠUBÍNOVÁ
2
1
4
3
Rada rodičov
Predseda:
Členovia (počet):
Anna HORNÁČKOVÁ
28
Zástupca zamestnancov
Mgr. Blanka ŠUBÍNOVÁ
Pomocné a poradné orgány školy
(pozri príloha 1)
B) POČET ŽIAKOV A TRIED
Škola je projektovaná ako 22 triedna škola s kapacitou 836 žiakov. V uplynulom
školskom roku ju navštevovalo v 28 triedach 649 žiakov (pozri príloha 2). Medzi nimi sa
vzdelávali aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 66 žiakov a začlenení
žiaci v celkovom počte 19 (pozri príloha 3a, príloha 3b). V školskom klube detí v 7
oddeleniach bolo spolu 169 žiakov (pozri príloha 4). V zariadení školského stravovania sa
stravovalo cca 450 žiakov, 60 zamestnancov a 12 ostatných (dôchodcovia učitelia a pod.),
spolu bolo vydaných 75 300, 8 094 a 2 528 – spolu 85 922 obedov (pozri príloha 5).
C) ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
Zápis žiakov do 1. ročníka sa konal v zmysle zákona č. 245/2008 o základnej škole.
Zúčastnili sa ho aj vyučujúce materskej školy a zamestnankyne CPPPP v Holíči. Na školský
rok 2010/2011 sa do 1. ročníka prihlásilo spolu 112 detí z toho 12 s odloženou školskou
dochádzkou (pozri príloha 6). V 1. ročníku vzniklo 5 tried s priemernou naplnenosťou 20 detí
na triedu.
D) ROZMIESTNENIE ŽIAKOV NA ŠKOLY II. CYKLU
Školskú dochádzku poskytovanú základnou školou, resp. povinnú 10-ročnú školskú
dochádzku absolvovalo na škole 77 žiakov. Z nich 77 pokračuje v štúdiu na školách
II. cyklu. (pozri príloha 7).
E) HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV
1. Vyučovacie výsledky
V šk. roku 2009/2010 boli všetci žiaci našej školy na I. stupni a aj na II. stupni
hodnotení zo všetkých predmetov známkou. Uplatnili sme Metodický pokyn č. 7/2009
na hodnotenie žiakov základnej školy.
Z celkového počtu 649 žiakov školy prospelo 637 žiakov, neprospelo 12 žiakov, 8
z nich vykonalo opravné skúšky. Po opravných skúškach neprospeli 4 žiaci, čo predstavuje
0,6 % všetkých žiakov školy (pozri príloha 8a). Priemerný prospech z jednotlivých predmetov
podľa ročníkov sa príliš neodlišoval, najlepšie výsledky dosiahli žiaci 1. stupňa
v predmetoch prírodoveda a vlastiveda, menej úspešní boli žiaci v predmetoch slovenský
jazyk a matematika. Na 2. stupni dosiahli žiaci najlepšie výsledky v predmetoch prírodopis,
chémia, slabšie výsledky dosiahli žiaci v predmetoch slovenský jazyk, matematika a dejepis
(pozri príloha 8b).
2. Klasifikácia správania a výchovné opatrenia
V klasifikácii správania žiakov prišlo oproti minulému roku k miernemu zlepšeniu.
Znížená známka zo správania bola udelená 23 žiakom. Naďalej však pretrvávajú problémy
so záškoláctvom a šikanovaním. Dvaja žiaci II. stupňa bezdôvodne nechodili na
vyučovanie, prejavilo sa u nich záškoláctvo. Jeden žiak 9.roč. so závažnými poruchami
správania opakovane porušoval školský poriadok. Spolupracovali sme s kurátorom
v Skalici, bez výsledne a PhDr. Zita Kubaláková z ÚPSVaR v Senici nezaujala žiadne
stanovisko k našej žiadosti o pomoc. Tieto problémy okamžite riešil riaditeľ školy s rodičmi
žiakov v spolupráci s výchovným poradcom, CPPPP v Holíči a sociálnym kurátorom. Treba
konštatovať, že opatrenia z týchto pohovorov nám pomohli vyriešiť vzniknutý problém
k spokojnosti školy i rodičov.( pozri príloha 9.a)
V rámci opatrení na posilnenie disciplíny a zlepšenie správania sa žiakov boli na konci
školského roka udelené napomenutia od triedneho učiteľa, pokarhania triedneho učiteľa
a pokarhania riaditeľa školy. Zároveň ako motivačný činiteľ boli udelené okrem vecných
odmien žiakom aj pochvaly od triedneho učiteľa a riaditeľa školy. (pozri príloha 9b).
F) UČEBNÉ PLÁNY A VARIANTY
Učebné plány a varianty tvoria samostatnú tabuľku. (pozri príloha 10).
G) ZAMESTNANCI ŠKOLY
Na škole pracovalo 63 zamestnancov, z toho bolo 44 pedagogických a 19
nepedagogických (pozri príloha 11a). 44 pedagogických zamestnancov spĺňalo podmienky
odbornej a pedagogickej spôsobilosti. (pozri príloha 11b). Kvalifikačné predpoklady
pedagogických zamestnancov sú určené vyhláškou o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
(pozri príloha 11c).
H) ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
V uplynulom školskom roku si pedagogickí zamestnanci prehlbovali, zdokonaľovali
a rozširovali vedomosti potrebné k odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Využívali k tomu
prácu metodických združení, predmetových komisií, študovali odbornú literatúru. Využili
k tomu aj formy stanovené vyhláškou ministerstva školstva o ďalšom vzdelávaní
pedagogických zamestnancov.
Pedagogickí pracovníci sa zapojili do týchto vzdelávaní: 2 získali II. kvalifikačnú
skúšku, 1 absolvovala kvalifikačné vzdelávanie na predmet informatická výchova, 3
učiteľky sa zúčastňujú kvalifikačného štúdia anglického jazyka, 3 inovačného vzdelávania k
IKT, 18 pedagógov absolvuje inovačné vzdelávanie k interaktívnej tabuli a v priebehu roka
sa zúčastňujú učitelia odborných seminárov a prednášok.
(pozri príloha 12).
I) AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
a) Práca s talentami – súťaže
Súťaže žiakov škôl pre školský rok 2009/2010 vyhlasovalo ministerstvo školstva
v spolupráci s ďalšími organizátormi. Na ich zabezpečení sa podieľali ministerstvom priamo
riadené organizácie, resp. spoluorganizátori týchto súťaží.
Do predmetových olympiád a postupových súťaží bolo zapojených na škole spolu 241 žiakov,
ktorých pripravovalo 35 pedagógov.
Umiestnenia našich žiakov v predmetových olympiádach a súťažiach – viď tabuľka (príloha
13a).
Športových súťaží sa zúčastnilo spolu 125 žiakov. (pozri príloha 13b).
Súťaží zameraných na umenie, literatúru, hudbu a pod. sa zúčastnilo v školských kolách
379 žiakov.
Za najväčšie úspechy v súťažiach považujeme:
6. miesto v celoslovenskom kole geografickej olympiády, účasť na celoslovenskej súťaži
Mladý záhradkár, účasť v celoslovenskom kole literárnej súťaže Šaliansky Maťko,
zo športových súťaží 4. miesto na Európskych hrách mládeže v atletike vo Warszawe,
3 krát 1.miesto na Majstrovstvách kraja žiakov v atletike a postup 2 žiakov
do celoslovenského kola.
(pozri príloha 13c).
b) Prezentácia školy na verejnosti
Všetci pedagogickí zamestnanci spolu so žiakmi sa usilovali o čo najširšiu prezentáciu
školy na verejnosti. Jej cieľom bolo zverejniť dosiahnuté výsledky výchovno-vzdelávacieho
procesu medzi rodičmi i ostatnou verejnosťou. Škola za účasti rodičov vykonala množstvo
takýchto akcií. Medzi ústredné podujatia patrili: Prvácka pasovačka, vianočná besiedka
a maškarný ples, Deň Zeme, Deň narcisov, Deň otvorených dverí, Slávnostná akadémia k 30.
výročiu otvorenia školy. Prehľad aktivít je v prílohe č. 14.
Týchto akcií sa zúčastnila väčšina žiakov školy za účasti rodičovskej verejnosti. Už
siedmy školský rok v škole vydávame školský časopis BODKA, ktorý je u žiakov veľmi
obľúbený, pretože jeho obsahom sú články zo života školy, zaujímavosti a vlastná tvorba
žiakov (pozri príloha 14).
c) Krúžková činnosť
Z celkového počtu 649 žiakov školy sa prostredníctvom vzdelávacích poukazov zapojilo
do krúžkovej činnosti na škole 520 z nich. Na záujmovú činnosť využívali 31 krúžkov
vedených 29 zamestnancami školy (pozri príloha 15).
J) Projekty
Škola sa zamerala na plnenie dlhodobých aj krátkodobých projektov. Svoju činnosť
realizovala podľa výchovných aj podľa grantových projektov.
1. Výchovno-vzdelávacie projekty
Pomáhali rozvíjať výchovu a vzdelávanie žiakov, sledovali upevňovanie zdravia detí, výchovu
k manželstvu, plánovanému rodičovstvu, upevňovaniu prvkov environmentálnej výchovy
a protidrogovej výchovy. Boli zrealizované besedy pre žiakov:
4.-5. ročník : Dopravná výchova,
6.-7. ročník : Šikanovanie na školách,
8. ročník :
Správne sa rozhodni, Boj proti drogám,
9. ročník:
Sexuálne vzťahy, Primárna prevencia drogových závislostí, Komunikácia medzi
nami, Šikanovanie na škole.
V spolupráci s denníkom SME - globalizácia, literárna výchova a informatika. Stromy poznania
– výsadba stromov v areáli školy, plavecký a lyžiarsky výcvikový kurz, ozdravovací kurz, školská
liga Danone, Mladý vedec, Poruchy správania, Pomoc deťom, atď. Týchto projektov sa zúčastnili
žiaci 1. a 2. stupňa.
2. Grantové projekty
Mali napomôcť k skvalitneniu technického vybavenia školy a výchovno-vzdelávacieho procesu. Zo
7 vypracovaných projektov boli schválené 3 projekty s finančnými dotáciami (príloha 16b).
K) PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY
Budova školy je v prevádzke od roku 1980. Je projektovaná ako 22 triedna škola. Vyučovalo
sa v 28 kmeňových triedach a 8 odborných učebniach – Ch, F, Bio, jazykové laboratórium, 2
PC učebne, školská dielňa a cvičná kuchynka. Vybavenosť tried je na dobrej úrovni a stále sa ju
snažíme vylepšovať a modernizovať. Prebehla druhá etapa rekonštrukcie elektroinštalácie v 4
prvých triedach a troch piatych triedach. Zároveň do týchto tried boli zakúpené nové svietidlá,
nové keramické tabule a skrine. Celková hodnota týchto prác predstavovala 15 366 €. Rozvoju
telesných zdatností žiakov slúžia 2 telocvične s horolezeckou stenou, nová posilňovňa, 3
tenisové kurty, futbalové, hokejbalové, volejbalové ihrisko a atletická dráha. Škola svojím
vybavením vyhovuje podmienkam na ňu kladeným (pozri príloha 18).
L) FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE ČINNOSTI ŠKOLY
Celá činnosť školy bola zabezpečovaná najmä z dvoch zdrojov. Boli to prostriedky pridelené
v rozpočte na prenesené kompetencie (základná škola) a na originálne kompetencie (školský
klub detí, zariadenie školského stravovania.) Celkové príjmy za rok 2009 predstavovali
899 773,- € a 899 773,- € výdavky (pozri príloha 19a).
M) PLNENIE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ŠKOLY
Cieľom školy v oblasti pedagogickej činnosti bolo vychovať všestranne pripraveného žiaka
pre štúdium na školách II. cyklu s kladnými povahovými vlastnosťami. Zároveň jej úlohou bolo
zabezpečovať žiakom prostredie, v ktorom si budú osvojovať vedomosti a zručnosti na základe
vedeckých poznatkov s dôrazom na podporu cudzojazyčnej gramotnosti, základov práce s PC
a IKT (informačno-komunikačné technológie). Dôležitou úlohou bolo aj viesť deti
k osvojovaniu si zdravého životného štýlu, k ochrane životného prostredia. Tento cieľ sa nám
podarilo napĺňať, dôkazom čoho sú aj výsledky našich žiakov v súťažiach a v prijímaní na
stredné školy a gymnáziá. Pozornosť sme venovali aj spolupráci školy s verejnosťou. Na plnení
koncepčného rozvoja školy majú svoj podiel všetci jej zamestnanci. Ich pričinením získala škola
v silnom konkurenčnom prostredí pevné miesto (pozri príloha 20).
N) KLADNÉ A ZÁPORNÉ STRÁNKY ŠKOLY
Škola dosahuje dobré výsledky v oblasti výchovného pôsobenia, vo formovaní osobnosti
žiaka aj vo vyučovaní jednotlivých predmetov. Žiaci sú vedení k dodržiavaniu uvedomelej
disciplíny, k slušnému správaniu na verejnosti. Čoraz častejšie sa však prejavujú negatívne
vplyvy spoločenského a rodinného prostredia. Dobré výsledky vo vyučovacom procese sa
odzrkadľujú aj v rozmiestnení žiakov na školy II. cyklu.
Za pozitívum považujeme, že sa nám podarilo zamestnať špeciálneho pedagóga a asistenta
učiteľa. Negatívom zostáva
vysoká vyťaženosť vedenia školy a pedagógov plnením
nepedagogických úloh a veľkým množstvom administratívnych prác. Stále sa stretávame
s nedostatočným záujmom rodičov slabo prospievajúcich žiakov a žiakov s výchovnými
problémami o výsledky práce ich detí. (pozri príloha 20).
Kladnou stránkou školy je aj organizovanie výletov, exkurzií, návšteva kultúrnych
a spoločenských podujatí – exkurzia žiakov 8. ročníka po stopách štúrovcov, hvezdáreň Brno
a skanzen Strážnica, návšteva parlamentu SR a Prírodovedného múzea, SND v Bratislave,
zájazdy do Brna, Červeného Kameňa a Viedne.
O) ĎALŠIE INFORMÁCIE O ČINNOSTI ŠKOLY
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Rozvrh vyučovacích hodín aj štruktúra prestávok zodpovedal psychohygienickým
požiadavkám kladeným na vyučovací proces v zmysle smernice MŠ SR o základnej škole. Žiaci
sa vzdelávajú v čistom prostredí, v upravených triedach. Vzdelávanie prírodovedných
predmetov fyziky, biológie a chémie je zabezpečené v odborných učebniach. V týchto
učebniach nie sú umiestnené kmeňové triedy. Delenie tried na skupiny zodpovedá požiadavkám
smernice. Cudzie jazyky, telesná, technická, hudobná výchova, fyzika, chémia, biológia sa
vyučujú v odborných učebniach. Poobedňajšie vyučovacie hodiny sú venované krúžkovej
činnosti. Prestávky trávia žiaci v triedach, na chodbách, za dobrého počasia na školskom dvore
za prítomnosti dozor konajúceho učiteľa.
2. Vzťahy školy so subjektami podieľajúcimi sa na vzdelávaní a výchove
Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Pri škole pôsobí združenie rodičov, ktoré
pravidelne organizuje plenárne a triednické schôdze rodičov s pedagógmi. Okrem toho majú
rodičia možnosť využiť konzultačné hodiny pedagógov pre individuálne stretnutia po osobnom
dohovore. Veľmi kvalitná je aj spolupráca školy s Materskou školou a jej
pracoviskami. Deti materskej školy - predškoláci počas školského roka navštívili priestory
našej školy, besedovali s učiteľkami 1. ročníka a stretli sa s prvákmi.
Na druhej strane škola úzko spolupracuje so strednými školami v okrese Skalica. Naši žiaci
sa zúčastnili akcií uskutočnených týmito školami v rámci Dní otvorených dverí.
Spolupráca s CPPPP v Holíči a so ŠZŠ v Skalici je tiež na dobrej úrovni. Pracovníčky
spomenutých organizácií sa zúčastnili zápisu detí do 1. ročníka, realizovali besedy pre žiakov 1.
a 2. stupňa - šikanovanie na školách, boj proti drogám, medziľudské vzťahy, Čas premien,
Trestná zodpovednosť žiakov, problémy dospievania, sebavedomie a sebaúcta.
Na školu prichádzali aj zamestnanci ÚPSVaR Senica, oddelenia sociálnoprávnej ochrany
a kurately, pracoviska v Skalici, OOPZ Senica. So žiakmi 5. – 9. ročníka uskutočnili besedy
a individuálne pohovory za účelom predchádzania výchovným problémom žiakov.
3. Vnútorná kontrola
Významnú úlohu v kvalitnom riadení školy zohráva vnútorná kontrola. Vedenie školy tejto
činnosti venovalo primeranú pozornosť, sledovalo a hodnotilo činnosť vyučujúcich v
pedagogickom procese, zároveň tak aj činnosť ostatných zamestnancov školy (pozri príloha 21).
4. Starostlivosť o žiakov a zamestnancov
Vedenie školy venovalo pozornosť aj zaisteniu bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy vo
vyučovacom procese a v mimovyučovacom čase. Zamestnanci aj žiaci školy boli na začiatku
školského roka poučení o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia (pozri príloha 22a), zamestnancom
boli vydávané ochranné pracovné prostriedky. Na škole v uplynulom školskom roku boli
evidované 2 školské úrazy (pozri príloha 22b).
Aj zabezpečenie úloh civilnej ochrany bolo plnené podľa zákona. V uplynulom školskom
roku sa uskutočnili 2 účelové cvičenia (pozri príloha 22c).
P) Záver
V uplynulom školskom roku sme postupovali podľa pedagogicko-organizačných pokynov.
Vyučovali sme v 1.- 2. roč. a 5.-6. ročníku podľa ŠVP a ŠkVP a 3.-4. a 7.-9. ročníku podľa
platných učebných osnov a štandardov. Venovali sme pozornosť talentovaným a nadaným
žiakom, individuálne sme pristupovali k slaboprospievajúcim a začleneným žiakom. Všetci
vyučujúci dbali na rozvíjanie komunikatívnosti žiakov, ich vedomostí a zručností vo
vyučovacom procese. Pretrváva problém s čitateľskou gramotnosťou, preto sme zvýšený dôraz
kládli na čítanie s porozumením. Vedomosti a zručnosti žiakov sa kladne prejavili vo
vyučovacích výsledkoch a súťažiach, ktorých sa zúčastnili. Pedagógovia si zvyšovali svoje
vedomostí a schopnosti, priebežne študovali odbornú pedagogickú literatúru a zúčastnili sa
odborných seminárov a prednášok. V rámci modernizácie vyučovacieho procesu v našej škole
sme využívali získané poznatky z inovačného a kvalifikačného vzdelávania, ktorého sa
zúčastnilo 25 našich pedagógov.
Uplynulý školský rok hodnotíme kladne, i keď vieme, že máme aj nedostatky, ale tie sa
snažíme postupne odstraňovať.
Správa prerokovaná pedagogickou radou školy dňa 22. 9. 2010
Mgr. Vladimír Šenk
riaditeľ školy
Prílohy a tabuľky
príloha 1
Pomocné a poradné orgány školy
Metodické združenia
1.-4. ročník
ŠKD
Vedúci
PaedDr. Chválová Barbora
Zalubilová Emília
Predmetové komisie
Slovenský jazyk, občianska a etická výchova
Cudzích jazykov
Matematika, fyzika, chémia
Dejepis, zemepis, prírodopis, technická výchova
Hudobná, telesná a výtvarná výchova
Vedúci
Mgr. Kováriková
Mgr. Mokryšová
Mgr. Sobkov
Mgr. Ferenczová
Mgr. Bartošková
Iné orgány
Vedúci
Komisia BOZP
Inventarizačná komisia
Škodová komisia
Likvidačná komisia
Šenk
Vašečková, Pospíšek, Zalubilová,
Černá, Mikulová,Pospíšek, Ácsová, Andel
Vašečková, Zalubilová, Hanzalík, Andel
príloha 2
Počet žiakov školy
Ročník
Spolu žiakov
Dievčatá
Počet tried
Priemerná naplnenosť
1.
2.
3.
4.
74
68
69
78
43
31
36
40
4
3
3
3
19
23
23
26
1.-4.
289
150
13
23
5.
6.
7.
8.
9.
5.-9.
84
72
66
63
75
360
48
40
37
33
39
197
3
3
3
3
3
15
28
24
22
21
25
24
1.-9.
649
347
28
23
príloha 3a
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Zdravotné oslabenia*
Poruchy učenia**
Poruchy správania***
0
1
1
22
36
58
3
5
8
1. -4. roč.
5.-9.roč.
1.-9.roč.
Spolu
25
41
66
príloha 3b
Začlenení žiaci
Počet žiakov
1
18
19
Druh postihnutia
zdravotné bariéry
jazykové a sociálne bariéry
Spolu
Počet asistentov učiteľa
1
0
1
príloha 4
Počet žiakov školského klubu detí
Ročník
Počet odd.
Počet detí
Počet vych.
1.
2.
3.
4.
3
72
3
2
49
2
2
48
2
-
Iné (ktoré)
Spolu
-
7
169
7
príloha 5
Počet stravníkov v školskom stravovacom zariadení
Žiaci
450
75 300
Počet stravníkov
Počet vydaných obedov
Zamestnanci
60
8 094
Ostatní
12
2 528
Spolu
522
85 922
príloha 6
Zápis žiakov do 1. ročníka
Navštevovali
MŠ
110
Nenavštevovali
MŠ
2
Odložená
šk.dochádzka
12
Spolu /
počet tried
5
ŠVVP
Iná porucha
0
0
príloha 7
Rozmiestnenie žiakov na školy II. cyklu
Prihlásení
počet
Prijatí
počet
Ukončená 10 roč.
šk. doch.
2
2
1
61
61
3
1
1
13
13
77
10
77
10
Nezaradení
po ukončení pov. šk. doch.
Učilište 2.-ročné
stredná odborná
škola
umelecká škola
gymnázium
Spolu:
8.ročné gymnázium
4
0
príloha 8a
Ročník
Prospel
počet/%
Neprospel
počet / %
Klasifikácia žiakov
Neprospel
po opravnej
skúške
Opravná
skúška
počet / %
Neklasifikovaný
počet / %
počet / %
1.-4.
5.-9.
289/100
348/96,6
637/98,1
1.-9.
0//0
12/3,6
12/1,85
0/0
8/2,2
8/1,2
0/0
4/1,1
4/0,6
0/0
0/0
0/0
príloha 8b
Priemerný prospech podľa predmetov v 2. polroku 2009/2010
1. – 4. ročník
SJL
Aj
1,09
1,43
1,61
1,34
1,57
1,38
1,42
1,36
Roč.
1.
2.
3.
4.
Spolu
Nj
2,09
1,43
1,76
Vlastiveda
1,12
1,12
1,24
1,16
Matematika
1,11
1,24
1,62
1,65
1,40
Prírodoveda
1,02
1,21
1,42
1,31
1,24
5. – 9. ročník
Roč.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu
SJL
2,04
2,43
2,77
2,37
3,0
2,56
AJ
1,96
2,3
1,95
2,75
2,4
2,27
NJ
1,91
1,66
2,56
2,69
2,07
2,18
FJ
2,42
2,6
2,51
D
1,76
2,57
2,61
2,48
2,76
2,43
Z
1,56
2,46
2,38
2,35
2,22
2,2
M
1,82
2,49
2,77
3,11
3,07
2,65
F
Ch
2,36
2,44
2,82
2,61
2,56
1,35
2,03
1,6
1,66
Pr
1,42
1,40
1,47
1,86
2,17
1,66
HV
1,16
1,15
1,89
1,84
1,6
1,53
TV
1,17
1,28
1,3
1,44
1,35
1,31
TchV OV
1,0
1,21
1,53
1,3
1,69
1,03 1,89
1,0
1,69
1,08 1,59
príloha 8c
TESTOVANIE 9 - 2010
Slovenský jazyk
Matematika
úspešnosť v % / počet bodov
úspešnosť v % / počet bodov
SR
67,62 / 13,52
60,11 / 12,02
ZŠ
62,8 / 12,55
48,9 / 9,78
príloha 9a
Stupeň:
1.-4. roč.
5.-9. roč.
1.-9. roč.
2.
0
14
14
Klasifikácia správania žiakov
3.
4.
0
0
8
1
8
1
Počet / %
0
23 / 6,4
23 / 3,5
príloha 9b
Výchovné opatrenia
Druh
Pochvala tr. uč. a riad. školy
Napomenutie tr. uč. a riad. školy
Spolu:
Ocenenia a odmeny
Počet
92
44
136
83
príloha 10
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Varianty učebných plánov
Variant (ak je v triedach ročníka odlišný, napísať aký je v danej triede)
ŠkVP + ŠVP
ŠkVP + ŠVP
V3
V3
ŠkVP + ŠVP
ŠkVP + ŠVP
V2
V2
V2
príloha 11a
Pracovné zaradenie
1. stupeň
2. stupeň
ŠKD
administratíva
kuchárky
ostatní zamestnanci
Spolu
Zamestnanci školy
Pedagogickí zamestnanci
13
24
7
Nepedagogickí zamestnanci
44
3
8
8
19
príloha 11b
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Kvalifikovaní ped. zamestnanci – interní
- externí
Nekvalifikovaní ped. zamestnanci / študujúci
43
1/1
príloha 11c
Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov
Vzdelanie:
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.–4. roč. ZŠ
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.-5. roč. ZDŠ
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.–4. roč. + predmet pre 5.-9. roč.
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.-4. roč. ZŠ + tvorivá dramatika
VŠ 2. st. pedagogické pre 6.-9. roč.
VŠ 2. st. pedagogické pre 5.-12. roč.
VŠ 2. st. pedagogické pre MŠ
VŠ 2. st. – teologická fakulta
VŠ 1. st. – ÚSV + bakalársky študijný program
VŠ iné (aké) + pedagogická spôsobilosť
SŠ pedagogické, odbor vychovávateľstvo
SŠ pedagogické, odbor učiteľstvo pre MŠ
SŠ - konzervatórium ukončené absolutóriom
SŠ iné (aké) gymnázium
Nespĺňa kvalifikačný predpoklad
príloha 12
Počet
8
4
3
18
2
1
1
7
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov (podľa vyhlášky 42/1996)
Forma ďalšieho vzdelávania:
Absolvovalo
Absolvuje
Uvádzanie do praxe
Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov
Priebežné vzdelávanie, z toho
1. kvalifikačná skúška
2. kvalifikačná skúška
2
Špecializačné inovačné štúdium
22
Špecializačné kvalifikačné štúdium
1
3
Spolu:
3
25
príloha 13a
Názov súťaže
Olympiáda SJL
Olympiáda NJ
Matematická olympiáda
Dejepisná olympiáda
Geografická olympiáda
Olympiáda Aj
Biologická olympiáda
Predmetové olympiády a postupové súťaže
OK-umiestnenie
KK-umiestnenie
3.miesto
1.miesto
postup
1x1.m.,2x3.m.
1x3.m.
1x1.,2. a 3.m.
1x2.m.
4.miesto
2x2.miesto
CSK-umiestnenie
6.miesto
príloha 13b
Názov súťaže
Halový futbal
Stolný tenis
Volejbal
Atletika
Šach
Halová atletika
Malý futbal
Športové súťaže
OK-umiestnenie
KK-umiestnenie
3.miesto
1x2.m., 1x3.m.
1x1.m.,1x2.m.
2x1.m.
1x3.m.,2x1.m.
1x2.m.,1x3.m.
postup
1x1. a 2.miesto
1.miesto
3.miesto
CSK-umiestnenie
postup
príloha 13c
Názov súťaže
Hurbanov pamätník
Rozprávkové vretienko
Šaliansky Maťko
Aranžovanie rastlín
Mladý záhradkár
Pytagoriáda
Ostatné súťaže
OK-umiestnenie
KK-umiestnenie
2x3.m.
1x2.m,1x3.m.
2x1.m.
2.m.
2.miesto
1.miesto
1.miesto
1x1. a 2.m.
CSK-umiestnenie
účasť
1.miesto
príloha 14
Aktivity školy na verejnosti
Názov akcie
Počet žiakov pri
Počet učiteľov pri
Účasť verejnosti
Prvácka pasovačka
Vianočná besiedka
Maškarný ples
Deň otvorených dverí
Deň narcisov
Deň Zeme
Výstava detských prác
Halloween v ŠKD
Deň radosti - atrakcie k MDD - ŠKD
Akadémia k 3O.výročiu školy
príprave akcie
príprave akcie
130
154
165
65
10
630
278
160
165
250
11
8
6
9
1
41
18
8
8
41
130
154
165
65
260
278
150
6
600
príloha 15
Názov krúžku
Anglický jazyk 1
Anglický jazyk 2
Anglický jazyk 3
Atletický
Basketbal
Florbalový
Fotografický
Futbalový
Matematický 1
Matematický 2
Mladí cestovatelia
Škola hrou
Biblický
Škola hrou
Zdatné deti
Poznávanie prírody
Poznávanie prírody
Slovenčina veselo i vážne
Slovenský jazyk
Škola hrou
Volejbal
Vybíjaná
Škola hrou
Zdatné deti 2
Jazykovedný
Zdravý životný štýl
Netradičné športy
Škola hrou
Škola hrou
Tvorivé dielne
Volejbal + basketbal
Zábavná angličtina
Divadelný
Grafická tvorba
Krúžková činnosť
Počet detí
Interný vedúci
15
Nagyová
15
Nagyová
18
Danovičová
18
Zalubilová
16
Kaprálik
17
Hanzalík
15
Sobkov
19
Kaprálik
19
Waldecker
17
Waldecker
15
Bobotová
18
Chválová
15
Benešová
18
Ácsová
16
Liščáková
15
Fabianová
16
Ondrušová
14
Bartošková
19
Havelková
19
Bundalová A.
15
Kapráliková
19
Kováriková
15
Bundalová D.
15
Zelenka
15
Havelková
15
Ferenczová
15
Kapráliková
20
Šubínová
19
Danovičová
15
Kovalčíková
15
Kaprálik
21
Macháčková
15
Adámyová
20
Pospíšek
520
Externý vedúci
príloha 16a
Názov projektu
Voľba povolania
Čas premien
Ozdravovací kurz
Plavecký výcvik
Lyžiarsky výcvik
Danone – školská liga
Dopravná výchova
Exotické zvieratá
Výchovno-vzdelávacie projekty
Účasť žiakov
Koordinátor projektu
75
Waldecker
42
Ferenczová
228
Vašečková
64
Danovičová, Liščáková, Ondrušová
39
Šenk
456
Svobodová
240
Vašečková
150
Ferenczová
príloha 16b
Názov projektu
Rekonštrukcia elektr. rozvodov MŠ
SR
Ozdravovací kurz – Mesto Skalica
Neinvestičný fond Mesta – Tvorivá dielňa
SPOLU:
Grantové projekty
Získané financie
8 100 €
Koordinátor projektu
Šenk
4 080 €
1 000 €
13 180 €
Vašečková
Hanzalíková
príloha 18
Priestorové a materiálne podmienky
V súčasnej dobe je budova školy v dobrom stave.
Interiérové vybavenie školy sa postupne renovuje a rekonštruuje. Škola je vybavená novým
školským nábytkom – lavice a stoličky pre 670 žiakov. V čase prázdnin sa uskutočnila revízia
telocvičných zariadení. V priebehu školského roka sa uskutočnila prístavba novej náraďovne,
v hodnote 8 000,- €, ktorá bola financovaná z vlastných prostriedkov, tým sa vytvoril priestor na
výučbu gymnastiky a stolného tenisu.
Priestory kuchyne sa postupne dopĺňajú novými zariadeniami podľa finančných
prostriedkov. Bola zakúpená nerezová smažiaca panva, pracovný nerezový stôl. Jedáleň je
vybavená novým evidenčným zariadením stravníkov na čípové karty, ktoré sa osvedčilo pri
prehľade stravníkov ŠJ.
Podľa finančných možností školy priebežne sa modernizuje a dopĺňa inventár jednotlivých
kabinetov.
Učebnice sa objednávajú podľa potreby, ústrednými dodávkami alebo individuálne
od jednotlivých vydavateľstiev.
Veľkú pozornosť škola venuje dopĺňaniu titulov povinnej literatúry, encyklopédií
a odbornej literatúry do žiackej i učiteľskej knižnice.
Škola má veľký areál, o ktorý sa stará vlastnými silami – kosenie, úprava, výsadba zelene
a okresných drevín. Problémy máme s oplotením, ktoré je permanentne poškodzované
obyvateľmi sídliska a na opravu ktorého v plnej miere škola nemá finančné prostriedky.
Prípravne práce na opravu časti oplotenia sa uskutočnili v mesiacoch jún a júl 2010. Samotná
oprava sa začne v mesiaci september 2010. Stav areálu školy v súčasnosti je vyhovujúci.
Príloha 19a
Správa o hospodárení za rok 2009
1. Prehľad o plnení príjmov za obdobie I. – XII. 2009
-v€
Kód-položka
Dotácie štátu
Nedaňové príjmy
Prenesené kompetencie
odchodné
vzdelávacie poukazy
asistenti
havárie
cestovné
ostatné
Spolu
Dotácie štátu
kapitálové
Dotácie štátu
na žiakov v HN – stravné
na žiakov v HN – štipendiá
na žiakov v HN – učeb.pomôc.
Spolu: hmotná núdza
na žiakov v hmotnej núdzi
Originálne kompetencie
príjmy z prenájmu budov, bytov
príjmy za kuchynský odpad
sponzorské dary
rodič.poplatky-ŠKD
stravné-režijné poplatky
Vlastné príjmy celkom
Dotácie mesta
Dotácie mesta
212003 04
223001 04
223002 01
22302 02
223003 07
912 ZŠ
09601 ZŠS
09501 ŠKD
722 001
719
15 047
4 620
7 290
6 030
755 707
975
398
1 373
68 977
58 156
400
8 875
400
6285
6285
8 875
757 480
75 262
67 031
Dotácie mesta
Ostatné príjmy
Príjmy celkom
2. Prehľad o čerpaní výdavkov za obdobie I. – XII. 2009
-v€
a) základná škola
Ekon.klas
610
620
631
632
633
634
635
636
637
630
642014
642015
642026
640
Názov
Mzdy
Poistné-odvody
cest.nákl.
energia,voda
materiál
dopr.-prepravné
údržba
prenájom
služby
Tovary a služby
náhr.,cestovné
nemoc.dávky
Štipendium,
uč.,pomôcky
stravné,
Odchodné
Bežné transféry
Pren. komp.
Orig.komp.
Príjem školy
Vzdel.pouk.
440 933
152 692
305
68 056
24 528
2 737
24 872
150
21 278
139 039
6 030
1 247
1 373
12 044
14 931
719
9 369
Dar.účet
116
400
400
700
kapit.výdavky
Spolu:
742 033
b) školský klub detí
Ekon.klas.
610
620
631
632
633
634
635
636
637
630
642014
642015
642026
640
700
Názov
Mzdy
Poistné-odvody
cestovné náhr.
energie,voda,
materiál
dopr.-prepravné
údržba
prenájom
služby
Tovary a služby
náhrady,cestovné
nemocen.dávky
štipendium
Bežné transféry
400
-v €
Orig.komp.
Poplatky ŠKD
Vzd. pouk.
Darov.účet
42 699
15 115
12
8 395
342
342
251
8 658
217
217
kapit. výdavky
Spolu:
58 156
c) zariadenie školského stravovania
Ekon. klas.
Spolu:
15 047
610
620
631
632
633
634
635
636
637
630
642014
642015
642026
640
Názov
Mzdy
Poistné-odvody
cestovné náhrady
energia, voda
materiál
dopravné-prepravné
údržba
prenájom
služby
Tovary a služby
náhrady, cestovné
nemocenské dávky
štipendium
Bežné transféry
700
kapitálové výdavky
8 875
-v€
Originálne kompetencie
40 687
14 336
13
9 599
1 793
Príjem ZŠS
3 618
1 091
1 409
13 905
54
3 672
49
49
68 977
2 613
6 285
príloha 20
Plnenie koncepčného zámeru školy
Naše ambície sú stále náročnejšie. Zamýšľame sa nad tým, ako skvalitniť vyučovací proces,
zlepšiť pracovné prostredie, využívať alternatívne zdroje energie a chrániť životné prostredie.
Nový školský vzdelávací program vyžaduje delenie žiakov prvého stupňa do skupín na
vyučovacích hodinách cudzieho jazyka, informatiky, etickej a náboženskej výchovy. Preto
v priestoroch prvého stupňa vybudujeme multimediálnu učebňu a jazykové laboratórium, ktoré sú
nevyhnutné pre zabezpečenie kvalitnej výuky týchto predmetov.
Chceme zmodernizovať žiacku knižnicu vybudovanú v respíriu pri zborovni, doplnením
knižničného fondu a zútulniť študovňu, ktorá je jej súčasťou. Tieto priestory využívame na diskusie,
prezentácie, besedy na vyučovacích hodinách etickej a občianskej výchovy, literárnej výchovy
i v mimovyučovacom čase.
Inštaláciou solárnych kolektorov plánujeme znížiť náklady na ohrev teplej vody pre potreby
kuchyne, upratovačiek a služobných bytov v nevykurovacom období od apríla do októbra. Takto
využijeme netradičné zdroje energie, ušetríme finančné prostriedky a prispejeme k ochrane
životného prostredia.
Na trávnatej ploche v areáli školy máme v pláne vybudovať ekochodník. Bude slúžiť nielen na
poznávanie drevín na hodinách biológie a prírodovedy, ale aj ako oddychová a relaxačná zóna pre
deti v ŠKD.
Zatekajúca voda z plochej strechy nad jedálňou nám v čase dažďov spôsobuje nemalé problémy.
Naším cieľom je v tomto priestore vybudovať presklenú zimnú záhradu. Vytvoríme ateliér na výuku
výtvarnej výchovy. V rámci vyučovania biológie a technickej výchovy sa žiaci budú starať
o črepníkové kvety a dreviny. Prispeje to k zefektívneniu a zatraktívneniu vyučovacieho procesu.
Kladné a záporné stránky školy
Silné stránky školy
Slabé stránky školy
Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania
• Vysoká vyťaženosť vedenia školy
Vyučovanie cudzích jazykov Aj, Nj, Fj
a pedagógov
plnením
nepedaKvalitné vyučovanie práce s PC
gogických a administratívnych prác,
Priemerný vek pedagógov zodpovedá
kde škola supluje iné inštitúcie.
potrebám školy
• Nedostatok pomôcok, zastaranosť
Odborný rast pedagógov
techniky
Kladný vzťah pedagógov k žiakom
• Zastaralý technický stav školskej
Kvalita úrovne vnútornej kultúry školy
kuchyne
a niektorých
zariadení
Vysoká estetická úroveň interiérov a exteriérov
(spotrebičov)
Otvorenosť školy pre verejnosť
• Poškodenie oplotenia areálu školy
Dobré meno školy medzi rodičmi detí
• Nedostatok profesií na zabezpečenie
Dobré priestorové usporiadanie školy
činnosti školy (špeciálny pedagóg,
Bezpečnosť a upravenosť prostredia školy
školský psychológ)
Zabezpečenie ŠKD pre 1.-4. ročník
• Nedostatočný počet rodičov
Zabezpečenie stravovania žiakov v školskej
zaujímajúcich sa trvalo o prospech
jedálni
a správanie svojich detí najmä
Oprava prístupových chodníkov
slaboprospievajúcich a problémových
Parkovisko pre zamestnancov a návštevu školy
žiakov.
•
Veľká a malá telocvičňa s horolezeckou
stenou
Posilňovňa
Spolupráca školy s rodinou, s rôznymi
inštitúciami
Úspešnosť v zabezpečovaní financií
Využívanie interaktívnych tabúľ vo vyučovaní
Zapájanie školy do projektov
Zvýšené nároky na prevádzku,
údržbu a vybavenie
(devastovanie areálu školy)
Príloha 21
Vnútorná kontrola
Riaditeľ školy
Zástup. riaditeľa školy
Spolu
Kontroly
Hospitácie
Spolu
21
52
73
11
41
52
32
93
125
príloha 22a
BOZP žiakov a zamestnancov
Opakované
Školenie BOZP
62
Novoprijatí zamestnanci
Spolu
4
66
príloha 22b
Žiakov - evidované
2
Úrazy - evidované
zamestnancov
0
spolu
Žiakov - neevidované
8
Úrazy - neevidované
zamestnancov
0
spolu
2
8
príloha 22c
Cvičenia CO
Počet cvičení so žiakmi
2
Rada školy pri ZŠ, Vajanského 2, SKALICA
Vyjadrenie
Rada školy prerokuje na svojom zasadnutí v mesiaci október 2010 Hodnotiacu správu ZŠ
Vajanského 2, Skalica o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2009/2010.
V Skalici, 25. 9. 2010
Mgr. Blanka Šubínová, predseda rady školy
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
5b
Materiál na rokovanie
Mestského zatsupiteľstva v Skalici
dňa 21.10.2010
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Mallého 2, Skalica,
v školskom roku 2009/2010
Materiál sa predkladá na základe:
Obsah materiálu:
Podľa plánu úloh MsR v Skalici na rok 2010
1. Uznesenie MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál
.
Materiál predkladá:
Ing. Anton Bobrík
prednosta MsÚ
Materiál vypracoval:
Mgr. Peter Martinovský
Riaditeľ školy
JUDr.Terézia Lang
vedúca odd. školstva a športu MsÚ Skalica
Skalica 14.10.2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10. 2010
k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Mallého 2, Skalica,
v školskom roku 2009/2010
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Anton Bobrík, prednosta MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy Mallého 2, Skalica v školskom roku 2009/2010.
2. Uznesenie MsR :
Mestská rada v Skalici odporúča MsZ v Skalici schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy Mallého 2, Skalica v školskom roku 2009/2010.
3. Dôvodová správa
Podľa § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
riaditeľ školy a školského zariadenia predkladá zriaďovateľovi na schválenie záverečnú správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy.
Na základe vyššie uvedeného dôvodu predkladáme materiál na schválenie.
4.Materiál
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
Základná škola, Mallého 2, 909 01 SKALICA
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy
v školskom roku 2009/2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
A) ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy:
Adresa:
Telefón, fax:
Mail, internet:
Zriaďovateľ:
Základná škola
Mallého 2, Skalica
034/6644556
[email protected], www.zsskalica.edu.sk
Mesto Skalica
Vedenie školy
Riaditeľ:
Mgr. Peter Martinovský
Zástupca riaditeľa: Mgr. Margita Košíková
Výchovný poradca: Mgr. Viera Waldeckerová
Vedúca vychovávateľka ŠKD:
Vedúca zariadenia školského stravovania:
Rada školy
Predseda:
Renáta Ivičičová
Zástupcovia zamestnancov (počet):
Zástupcovia rodičov (počet):
Zástupcovia zriaďovateľa (počet):
3
5
3
Rada rodičov
Predseda:
Členovia (počet):
8
Renáta Ivičičová
Zástupca zamestnancov
ZO OZPŠaV – predseda: Mgr. Ladislav Obrtlík
Pomocné a poradné orgány školy
(pozri príloha 1)
B) POČET ŽIAKOV A TRIED
Škola je projektovaná ako 27 triedna škola s kapacitou 820 žiakov. Od septembra 2006
v budove sídli i SSOŠ VIA HUMANA, takže naše priestory sa zredukovali len na 11 tried,
z toho jedna trieda je počítačová, jedna odborná /F/CH/. Celkový počet žiakov bol 170.
Priemerná naplnenosť bola 17 žiakov na triedu. Všetci žiaci sú z iných obvodov, pretože
Skalica bola rozdelená iba na dva obvody a my ako základná škola so športovým
zameraním bez I. stupňa, musíme každoročne získavať do 5. ročníka športovo zdatné deti
z iných obvodov a okolitých dedín.
V uplynulom školskom roku ju navštevovalo v 10 triedach 170 žiakov (pozri príloha 2).
Medzi nimi boli aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a integrovaní
žiaci v celkovom počte 23 pozri príloha 3a, príloha 3b). Integrovaní žiaci boli vzdelávaní
podľa Metodických pokynov MŠ, mali vypracovaný individuálny vzdelávací plán z
určených predmetov. Plány vypracúvame v spolupráci so ŠZŠ v Skalici.
V našej ZŠ so športovým zameraním sa vzdelávajú športovo orientovaní žiaci až od 5.
ročníka. Z toho dôvodu nemáme školský klub detí. Stravovacie zariadenie , ktoré patrilo
škole, je teraz v správe SSOŠ VIA HUMANA, ktoré poskytuje obedy, v prípade záujmu
i raňajky a desiatu aj naším žiakom a pracovníkom školy. V tomto školskom roku sa
v jedálni stravovalo 134 žiakov a 8 zamestnancov, bolo vydaných 22 787 obedov pre
žiakov a 1 498 obedov pre zamestnancov. V jedálni pracujú tri naše zamestnankyne, z
toho jedna na polovičný úväzok, ako kuchárky.
C) ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
Zápis žiakov do 1. ročníka sa na našej škole nekonal. Koncom školského roka robíme
zápis žiakov do 5. ročníka. Prijatí žiaci majú možnosť vybrať si šport, o ktorý majú záujem:
ľadový hokej, futbal, volejbal alebo tenis. V prípade záujmu sme schopní zabezpečiť
trénera a priestory i pre iné druhy športu.
Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní § 103 sa do športovej triedy
prijímajú žiaci na základe vedomostných testov z matematiky a slovenského jazyka,
športových testov, diagnostického vyšetrenia a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.
D) ROZMIESTNENIE ŽIAKOV NA ŠKOLY II. CYKLU
Školskú dochádzku poskytovanú základnou školou, resp. povinnú 10-ročnú školskú
dochádzku absolvovalo na škole 39 žiakov, z toho 22 dievčat. Všetkých 39 pokračuje
v štúdiu na školách II. cyklu. Každý žiak si dával 2 prihlášky. V prípade prijatia na obidve
školy žiak odovzdaním zápisného lístka na jednej z nich potvrdil svoj výber. (pozri príloha
7).
E) HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV
1. Vyučovacie výsledky
Žiaci boli klasifikovaní podľa platných metodických pokynov. V 5. – 9. ročníku boli žiaci
slovne hodnotení v predmetoch etická a náboženská výchova, športová príprava, v
nepovinných a voliteľných predmetoch, klasifikovaní boli vo všetkých ostatných
predmetoch. Z celkového počtu 168 žiakov školy /na konci školského roka/ prospelo 165
žiakov, neprospeli 3 žiaci, 1 z nich vykonal opravné skúšky koncom augusta, takže celkový
počet neprospievajúcich žiakov je 2, čo predstavuje 1,2 % všetkých žiakov školy (pozri
príloha 8a .Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov sa príliš
neodlišoval, najlepšie výsledky dosiahli žiaci v predmetoch ruský jazyk /druhý cudzí jazyk/,
dejepis, biológia/prírodopis, najhoršie v predmetoch matematika a anglický jazyk (pozri
príloha 8b).
Výsledky dosiahnuté v externom meraní MONITOR 9 – 2010 boli v slovenskom jazyku a v
matematike lepšie ako bol celoslovenský priemer (pozri tabuľka 8c).
2. Klasifikácia správania a výchovné opatrenia
V klasifikácii správania žiakov využívame všetky typy výchovných opatrení. Neustále sa
snažíme o skvalitňovanie výchovnej práce pedagogického zboru v tejto oblasti ako aj o
individuálnu prácu so žiakmi z menej podnetného prostredia v rámci mimoškolských
aktivít v poobedňajších hodinách zapájaním žiakov do športových súťaží. Ojedinele,
hlavne vo vyšších ročníkoch sa objavujú problémy
so záškoláctvom /4 – 30
neospravedlnených hodín/. Všetky problémy riešime prostredníctvom triednych učiteľov
s rodičmi, sociálnym kurátorom, a v spolupráci s PPP v Holíči.
V rámci opatrení na posilnenie disciplíny a zlepšenie správania sa žiakov bolo na konci
školského roka udelených 18 napomenutí triedneho učiteľa. 13 žiakov malo zníženú známku zo
správania 2.stupňa, 4 žiaci 3.stupňa. Zároveň ako motivačný činiteľ bolo udelených 7 vecných
odmien žiakom a 59 pochvál.
F) UČEBNÉ PLÁNY A VARIANTY
Na 2. stupni žiaci 5.a 6.ročníka postupovali podľa Školského vzdelávacieho programu,
učebného plánu so športovými triedami, žiaci 7.- 9.ročníka mali učebný plán pre triedy so
športovou prípravou. „A“ triedy boli zamerané na ľadový hokej, „B“ triedy na futbal,
volejbal a tenis (pozri príloha 10).
G) ZAMESTNANCI ŠKOLY
Na škole pracovalo 29 zamestnancov, z toho bolo 21 pedagogických a 8
nepedagogických. (pozri príloha 11a). Nie všetci pedagogickí zamestnanci pracovali na
plný úväzok. Prepočítaním na úväzky sme mali 22 zamestnancov, z toho 14,5
pedagogických a 7,5 nepedagogických. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali
podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Učiteľ telesnej výchovy a hokejový
tréner má VŠ I. stupňa /Bc./. (pozri príloha 11b). Kvalifikačné predpoklady pedagogických
zamestnancov sú určené vyhláškou o odbornej a pedagogickej spôsobilosti (pozri príloha
11c).
H) ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
V uplynulom školskom roku si pedagogickí zamestnanci prehlbovali, zdokonaľovali
a rozširovali vedomosti potrebné k odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Využívali k tomu
prácu metodických združení, predmetových komisií, študovali odbornú literatúru.
Z celkového počtu pedagogických zamestnancov sa do ďalšieho štúdia zapojili 2, ktorí
pokračujú v projekte Modernizácia vyučovania na školách, v rámci ktorého sme dostali na
školu i dataprojektor a 2 notebooky. Dve začínajúce učiteľky úspešne ukončili adaptačné
vzdelávanie.
I) AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
1. Práca s talentami – súťaže
Súťaže žiakov škôl pre školský rok 2009/2010 vyhlasovalo ministerstvo školstva
v spolupráci s ďalšími organizátormi.
Do predmetových olympiád a postupových súťaží bolo zapojených spolu 35 žiakov,
ktorých pripravovalo 5 pedagógov. V rámci okresu dosiahli v súťaži
ONj - tretie miesto, OAj - 4.miesto, OSJL - 7. miesto, DO 1. kat. – 1x2.miesto, 1x8.miesto,
1x9.miesto, 2. kat. – 1x8. miesto, 1x9.miesto miesto, 3. kat. – 1x6. miesto
Do prírodovedných súťaží sa zapojilo celkovo 76 žiakov, mnohí však neboli úspešnými
riešiteľmi, takže nepostúpili do okresného kola, ako napr. v matematickej, fyzikálnej a
chemickej olympiáde/
V súťaži Pytagoriáda bojovalo 37 žiakov, v okresnom kole 1 žiak obsadil 5. miesto.
16.ročník korešpondenčného seminára MAKS priniesol tradične hviezdy matematického
neba: 3x trojnásobné, 3x dvojnásobné a 2x hviezdy matematického neba.
Športových súťaží sa zúčastnilo spolu 148 žiakov.
Futbalisti v rámci futbalových majstrovstiev svojich oblastí obsadili tieto miesta:
ml. žiaci - 1.miesto
st. žiaci – 5. miesto
Na MS žiakov ZŠ sme sa prebojovali do finálovej skupiny, kde sme získali 4. miesto.
V malom futbale v súťaži Jednota COOP mladší žiaci v okresnom kole získali 2. miesto,
starší postúpili na kraj, kde obsadili 3. miesto.
V súťaži McDonald cup sme si vybojovali postup na kraj, kde sme skončili na 2. mieste.
V medzinárodných súťažiach v rakúskom Schwechate a nemeckom Gladbecku
vybojovali naši futbalisti opäť prvé miesta. V plážovom volejbale Mix ZŠ obsadilo naše
družstvo 1. miesto.
STREET HOCKEY – školská liga, prebojovali sme sa až do krajského kola, kde sme
skončili na 2. mieste.
FLORBAL – v tvrdej konkurencii sme sa prebojovali až do celoslovenského kola, kde aj
mladší aj starší žiaci obsadili 5. miesto. Hokejisti sa po základnej a nadstavbovej časti
Západoslovenskej oblasti umiestnili nasledovne:
6. ŠHT – 3. miesto
7. ŠHT – 3. miesto
8. ŠHT – 4. miesto
9. ŠHT – 2. miesto, postup na MS, kde získali 5. miesto.
V okresných súťažiach Pytagoriáda a Rastlinky a zvieratká sme v okresnom kole
obsadili 5. miesta. /tab. 13a,b,c/
Žiak 8. triedy Denis Mihalka je nielen výborný hokejista, ale aj vynikajúci plavec, ktorý
sa v rôznych plaveckých disciplínach stal Majstrom Slovenska
2. Prezentácia školy na verejnosti
Všetci pedagogickí zamestnanci spolu so žiakmi usilovali o čo najširšiu prezentáciu
školy na verejnosti. Jej cieľom bolo zverejniť a zviditeľniť školu prostredníctvom rôznych
aktivít a podujatí.
Už tradične robíme tzv. Indiánsky deň pre MŠ, v tomto školskom roku sa jednalo o dve
akcie na jar.
Deň narcisov využívame nielen na pomoc miestnej organizácii poskytnutím žiakov
a učiteľov na propagovanie tohto dňa medzi obyvateľstvom, ale súčasne učíme deti
chápať potreby iných ľudí, spolucítiť s nimi.
Taktiež sa každoročne zúčastňujeme Jabĺčkového dňa, počet účastníkov meníme podľa
požiadaviek poriadateľa.
Verejnosť informujeme prostredníctvom webovej stránky školy, ktorú pravidelne
aktualizujeme. Súčasťou stránky je aj elektronická žiacka knižka, na ktorej si môžu rodičia
pozrieť známky svojho dieťaťa z jednotlivých predmetov. Môžeme sa pochváliť, že v rámci
skalického okresu sme boli prvou školou, ktorá začala využívať tento spôsob komunikácie
s rodičmi.
3. Krúžková činnosť
Všetkých 170 žiakov školy sa cez vzdelávacie poukazy zapojilo do práce v 18
krúžkoch, ktoré viedli nielen interní zamestnanci, ale aj externí. (pozri príloha 15).
J) Projekty
1. Výchovno-vzdelávacie projekty
Sledovali oblasti upevňovania zdravia detí, ich výchovu k manželstvu a k plánovanému
rodičovstvu, sledovali upevňovanie prvkov environmentálnej výchovy a ľudských práv. Ako
formy boli využívané medzipredmetové vzťahy, besedy, triednické hodiny, výstavy,
koncerty a exkurzie. (príloha 16a):
Pravidelne sa zúčastňujeme Ozdravovacieho pobytu detí v Skalických horách.
Výchovnovzdelávacia činnosť je zameraná na upevňovanie kolektívu, priateľských
vzťahov, možností využívania voľného času. Besedy a činnosti s požiarnikmi a členmi PZ
umožňujú žiakom oboznámiť sa s ich prácou a majú možnosť nazrieť na rôzne situácie
z iného pohľadu. Dôraz sa kladie na správnu životosprávu a život bez drog
Piataci boli na prírodovednej exkurzii v Devínskej Kobyle, kde spoznávali rastliny a minerály, typické pre túto oblasť. Súčasťou bola i návštěva hradu Devín.
Šiestaci boli
na exkurzii v Lednici, kde si prezreli Lednicko-valtický areál, navštívili zámocký skleník a
výstavu o Indonézii.
Siedmaci a
ôsmaci boli na odbornej exkurzii v objekte Čistiarne odpadových vôd v Bratislave. Táto exkurzia bola uskutočnená v rámci programu Modrá škola.
V tomto programe sme zapojení od roku 2009, v rámci korešpondenčnej súťaže Modrej školy získal náš žiak
ocenenie v 3. kole tejto súťaže.
Žiaci našej školy sú nielen
športovci, ale venujú sa i kultúrnym podujatiam. Zúčastnili sa výchovného koncertu, v rámci ktorého si vypočuli Moyzesovo kvarteto, navštívili hudobnovýchovný program, ktorý zorganizovali študenti Gymnázia v Skalici v rámci Ligy proti rakovine.
Výtvarné práce našich žiakov boli ocenené i v súťažiach Červené stužky /súťaž súvisí
s chorobou AIDS/, Vesmír očami detí, návrh Ekoplagátu, Rozmanitosť prírody.
2. Grantové projekty
V tomto školskom roku sme nevypracovávali žiadne grantové projekty. Sponzorský dar
od KVARTETA v Skalici umožnil opravu teplovzdušného potrubia v cvičnom bazéne školy
a rekonštrukciu šatní pri ňom.
K) VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI ŠŠI
Na škole v uplynulom školskom roku komplexná inšpekcia vykonaná nebola.
L) PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY
Budova školy je v prevádzke od roku 1958. Je projektovaná ako 30 triedna škola.
Pôvodne v nej bolo 27 kmeňových tried a 3 odborné učebne – Ch, F, Pr. Momentálne
máme 11 učební, z toho jedna je počítačová a 1 odborná. Vybavenosť tried je na
nedostatočnej úrovni. Bolo by vhodné vybaviť ich modernými učebnými pomôckami
a v niektorých vymeniť i tabule. Rozvoju telesných zdatností žiakov slúžia 2 telocvične
a areál školského dvora s futbalovým mini-ihriskom, tenisovým kurtom, hokejbalovým
a volejbalovým ihriskom, bežeckou dráhou , doskočiskom a športovo-rehabilitačným
centrom ako aj školský cvičný bazén. Škola svojím charakterom vyhovuje podmienkam na
ňu kladeným.
M) FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE ČINNOSTI ŚKOLY
Celá činnosť školy bola zabezpečovaná najmä z dvoch zdrojov. Boli to prostriedky
pridelené v rozpočte na prenesené kompetencie (základná škola) a na originálne
kompetencie (zariadenie školského stravovania).
Celkové príjmy za rok 2009 predstavovali 297 317 € a výdavky 297 317 € (pozri príloha
19a).Významnou podporou v rozpočte školy boli aj finančné príspevky z fondu rady
rodičov na výchovno-vzdelávacie podujatia (exkurzie, súťaže, odmeny a pod.).
Sponzorský dar z občianskeho združenia Kvarteto pomohol dokončiť rekonštrukciu
teplovzdušného potrubia a šatní pri cvičnom bazéne.
N) PLNENIE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ŠKOLY
Cieľom školy v oblasti pedagogickej činnosti bolo vychovať všestranne pripraveného
žiaka pre štúdium na škole II. cyklu s kladnými povahovými vlastnosťami. Zároveň jej
úlohou bolo zabezpečovať žiakom prostredie, v ktorom si budú osvojovať vedomosti
a zručnosti na základe vedeckých poznatkov s dôrazom na podporu cudzojazyčnej
gramotnosti, základov práce s PC a IKT. Dôležitou úlohou bolo viesť deti k osvojovaniu si
zdravého životného štýlu, k ochrane životného prostredia. Tento cieľ sa nám podarilo
napĺňať, dôkazom čoho sú aj výsledky našich žiakov v súťažiach a v prijímaní na stredné
školy a gymnáziá. Pozornosť sme venovali aj spolupráci školy s verejnosťou. Na plnení
koncepčného rozvoja školy majú svoj podiel všetci jej zamestnanci. Ich pričinením získala
škola v silnom konkurenčnom prostredí pevné miesto (pozri príloha 20).
O) KLADNÉ A ZÁPORNÉ STRÁNKY ŠKOLY
Škola dosahuje dobré výsledky v oblasti výchovného pôsobenia vo formovaní
osobnosti žiaka aj vo vyučovaní jednotlivých predmetov. Žiaci sú vedení k dodržiavaniu
uvedomelej disciplíny, organizovanosti aj k slušnému správaniu na verejnosti. Čoraz
častejšie sa však prejavujú negatívne vplyvy spoločenského aj rodinného prostredia, kde
sú neraz preferované individuálne až egoistické ciele. Dobré výsledky vo vyučovacom
procese korešpondujú s rozmiestnením žiakov na školy II. cyklu aj napriek tomu, že škola
nemá špecializované triedy, ale snaží sa o využívanie učebných plánov ako prostriedku
bežnej, no kvalitnej školy, ktorá ponúka žiakom pestrú škálu vzdelávania, kvalitne
realizovanú
pedagogickú
prácu
postavenú
na
zodpovednom,
humánnom
a profesionálnom prístupe pedagógov s úzkou, transparentnou spoluprácou s rodičmi.
Výhodou školy je optimálny počet žiakov v triede, čo umožňuje individuálny prístup podľa
potrieb dieťaťa. Pre skvalitnenie práce s integrovanými deťmi a deťmi s poruchami učenia
by bola vhodná prítomnosť špeciálneho pedagóga na škole. Najväčším problémom školy
je nedostatok priestorov.
P) ĎALŠIE INFORMÁCIE O ČINNOSTI ŠKOLY
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Rozvrh vyučovacích hodín aj štruktúra prestávok zodpovedá psychohygienickým
požiadavkám kladeným na vyučovací proces v zmysle smernice MŠ SR o základnej škole.
Žiaci sa vzdelávajú v čistom prostredí upravených tried. Vzdelávanie prírodovedných
predmetov fyziky, a chémie je zabezpečené v odbornej učebni. Delenie tried na skupiny
zodpovedá požiadavkám smernice MŠ. Poobedňajšie vyučovacie hodiny sú venované
najmä nepovinným/iným predmetom a športovým prípravám. Prestávky trávia žiaci
v triedach a na chodbách.
2. Vzťahy školy so subjektami podieľajúcimi sa na vzdelávaní a výchove
Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Pri škole pôsobí rada rodičov, ktorá sa
pravidelne schádza na svojich zasadnutiach, na ktorých prejednávajú najdôležitejšie
otázky, týkajúce a chodu a smerovania školy.
Rodičovské združenie pravidelne organizuje triednické schôdze rodičov s pedagógmi.
Okrem toho sú na škole každý druhý týždeň konzultačné hodiny triednych učiteľov pre
individuálne stretnutia s rodičmi. Okrem triednických schôdzí si rodič môže dohodnúť
schôdzku s vyučujúcim podľa potreby v poobedňajších hodinách.
Veľmi kvalitná je aj spolupráca školy s materskými školami. Už tradične chodia naši žiaci
do MŠ na indiánsky deň so svojim programom.
Škola úzko spolupracuje so strednými školami a s Gymnáziom v Skalici. Stredné školy
pravidelne pozývajú žiakov 9. ročníkov na deň otvorených dverí, s ôsmakmi a ich rodičmi
robíme besedy na škole pod vedením výchovného poradcu.
Spolupráca s PPP v Holíč a s ŠPP v Skalici je tiež na dobrej úrovni. Pracovníčky PPP
v Holíči boli pozvané na rodičovské združenia za účelom upozorniť rodičov na dôležitosť
správnej rodinnej výchovy, založenej na vzájomnej úcte a tolerancii. ŠZŠ v Skalici
pomáha pri diagnostikovaní porúch správania a učenia a doporučuje učiteľom spôsob
a systém práce s takýmito deťmi. Spolupracuje i pri vytváraní individuálnych plánov pre
integrované deti s poruchami učenia.
Na školu prichádzajú aj zamestnanci ÚPSVaR Senica, oddelenia sociálnoprávnej
ochrany a kurately, pracoviska v Skalici. Robia nám prednášky (v každej triede jednu) na
tému Mládež v meste, na ktoré naviazali na ozdravovacom pobyte v Zlatníckej doline, kde
sa deťom venovali jedno popoludnie.
3. Vnútorná kontrola
Významnú úlohu v kvalitnom riadení školy zohráva vnútorná kontrola. Vedenie školy
tejto činnosti venovalo primeranú pozornosť, sledovalo a hodnotilo činnosť vyučujúcich v
pedagogickom procese, zároveň tak aj činnosť ostatných zamestnancov školy (pozri
príloha 22).
4. Starostlivosť o žiakov a zamestnancov
Vedenie školy venovalo pozornosť aj zaisteniu bezpečnosti žiakov a zamestnancov
školy vo vyučovacom procese a v inom čase. Zamestnanci aj žiaci školy boli poučení
o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia (pozri príloha 23a), zamestnancom boli
vydávané ochranné pracovné prostriedky. Mali sme 8úrazov žiakov, ktoré vnikli na
hodinách telesnej výchovy a športovej prípravy.
Aj zabezpečenie úloh civilnej ochrany bolo plnené podľa zákona. Na škole pracovali
družstvá civilnej ochrany, ich činnosť bola pravidelne precvičovaná, rovnako tak bola
precvičovaná aj evakuácia žiakov zo školy a ich správanie sa pri požiari, resp. inom
nebezpečenstve (pozri príloha 23c).
R) Záver
Od septembra 2006 sme sa stali školou so športovým zameraním. Zredukoval sa počet
žiakov a učiteľov na polovicu, zmenšili sa nám priestory. Máme žiakov len 2. stupňa, ktorí
sa venujú hokeju, futbalu, tenisu a volejbalu.
V tradícii hokejových tried pokračujeme v A triedach, B triedy sa zameriavajú na futbal,
tenis a volejbal. Zápis do 1. ročníka je u nás zamenený prestupom z inej školy mesta
alebo okolia do 5. ročníka. Športový areál a dosahované výsledky v hokejových a
futbalových súťažiach lákajú mnohých chlapcov, konečné rozhodnutie je však na rodičoch.
Naším cieľom je harmonický rozvoj osobnosti. Kvalitný učiteľský zbor so záujmom o deti
a humánnym prístupom k nim spolu s výbornými športovými podmienkami sú najlepšou
zárukou splnenia tohto cieľa.
Správa prerokovaná pedagogickou radou školy dňa 2. septembra 2010
................................
riaditeľ školy
Správa prerokovaná radou školy dňa 14.septembra 2010
(Vyjadrenie rady školy je prílohou správy č. 24)
.........................
predseda rady školy
Prílohy a tabuľky
príloha 1
Pomocné a poradné orgány školy
Metodické združenia
Vedúci
Predmetové komisie
Výchovné predmety TEV, VYV, HUV,OBV, SPP
SJL + ANJ, NEJ, RUJ + DEJ
MAT + FYZ + CHE + GEO + BIO
Vedúci
Mgr.Obrtlík
Mgr. Jankovičová
Mgr. Filušová
Iné orgány
Vedúci
Mgr. Filušová
Mgr. Košíková
Jana Semanská
Mgr. Košíková
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
ŠKD
Komisia BOZP
Inventarizačná komisia
Škodová komisia
Likvidačná komisia
príloha 2
Počet žiakov školy
Ročník
Spolu žiakov
Dievčatá
Počet tried
Priemerná
naplnenosť
1.
2.
3.
4.
1.-4.
5.
6.
7.
8.
9.
5.-9.
29
33
33
35
40
170
0
2
2
9
9
22
2
2
2
2
2
10
14,5
16,5
16,5
17,5
20
17
príloha 3a
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Zdravotné
oslabenia*
1. -4. roč.
5.-9.roč.
1.-9.roč.
Poruchy učenia**
12
12
Poruchy
správania***
Spolu
12
12
* zdravotné oslabenia – telesné vonkajšie alebo vnútorné, zrakové, sluchové, rečové a iné,
** dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyslália, dyskalkúlia a iné,
*** vývinové poruchy správania, znížené psychomotorické tempo, poruchy správania
spojené s hyperaktivitou a iné,
príloha 3b
Integrovaní žiaci
Druh postihnutia
zdravotné bariéry
jazykové a sociálne bariéry
Spolu
Počet žiakov
Počet asistentov učiteľa
0
0
0
11
11
príloha 4
Počet žiakov školského klubu detí
Ročník
Počet odd.
Počet detí
Počet vych.
1.
2.
3.
4.
Iné (ktoré)
Spolu
príloha 5
Počet stravníkov v školskom stravovacom zariadení
Žiaci
Zamestnanci
Ostatní
Spolu
Počet stravníkov
Počet vydaných obedov
príloha 6
Zápis žiakov do 1. ročníka
Navštevovali Nenavštevovali Odložená
Spolu /
MŠ
MŠ
šk.dochádzka počet tried
ŠVVP
Iná porucha
príloha 7
Rozmiestnenie žiakov na školy II. cyklu
Prihlásení
počet
28
Prijatí
počet
31
2
2
gymnázium
9
6
Spolu:
39
39
stredná
odborná škola
umelecká škola
Ukončená 10
roč. šk. doch.
Nezaradení
po ukončení pov. šk. doch.
príloha 8a
Klasifikácia žiakov
Ročník
Prospel
Neprospel
Opravná
Neprospel
Neklasifikovaný
počet/%
počet / %
skúška
počet / %
počet / %
po opravnej
skúške
počet / %
5.-9.
Spolu
166/
98,8
166/
98,8
2/1,2
1/0,6
0
0
2/1,2
1/06
0
0
príloha 8b
Priemerný prospech podľa predmetov v 2. polroku 2009/2010
5. – 9. ročník**
Roč.
Sj.a l.
5.
2,2
6.
2,8
7.
2,8
8.
2,8
9.
2,8
Spolu 2,6
Aj.
2,1
2,6
2,9
2,7
2,7
2,6
Nj.
2,1
3
2,5
Rj.
1,7
1,7
Fj.
-
D
2
2,3
2,5
2,5
2,1
2,2
G/Z
2,2
2,6
2,5
2,3
2,6
2,4
M
2,2
2,3
3,1
2,8
3,2
2,7
F
2
2,9
2,5
2,8
2,5
Ch
1,9
2,7
2,7
2,4
B/Pr
1,9
2,3
2,6
2,3
2,8
2,3
** v 5. – 9. ročníku sú žiaci hodnotení slovne i klasifikáciou, povinne sa klasifikujú slovenský jazyk
a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika, fyzika, chémia prírodopis, ostatné povinné
predmety sa môžu klasifikovať alebo hodnotiť slovne (technická, výtvarná, hudobná, telesná
výchova), povinne voliteľné (etická a náboženská výchova) a nepovinné predmety sa neklasifikujú.
príloha 8c
MONITOR 9 – 2010
Slovenský jazyk
Matematika
úspešnosť v % / počet bodov
úspešnosť v % / počet bodov
67,6/13,52
60,1/12,02
74,6/14,92
78,2/15,63
SR
Okres Skalica
ZŠ
príloha 9a
Klasifikácia správania žiakov
Stupeň:
1.-4. roč.
5.-9. roč.
1.-9. roč.
2.
3.
13
4
4.
Počet / %
17/10,1
príloha 9b
Výchovné opatrenia
Druh
Pochvala
Počet
59
Napomenutie tr. uč. a riad. školy
Ocenenia a odmeny
18
7
84
Spolu
príloha 10
Varianty učebných plánov
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Variant (ak je v triedach ročníka odlišný, napísať aký je v danej triede)
Školský vzdelávací program, uč. plán so športovými triedami
Školský vzdelávací program, uč. plán so športovými triedami
Učebný plán pre triedy so športovou prípravou
Učebný plán pre triedy so športovou prípravou
Učebný plán pre triedy so športovou prípravou
príloha 11a
Zamestnanci školy / fyzické osoby/prepočítané na úväzok/
Pracovné zaradenie
1. stupeň
2. stupeň
treneri
administratíva
kuchárky
ostatní zamestnanci
Spolu
Pedagogickí zamestnanci
15/12
6/2,5
21/14,5
Nepedagogickí zamestnanci
2/1,3
2/2
4/4,2
8/7,5
príloha 11b
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Kvalifikovaní ped. zamestnanci - interní
- externí
Nekvalifikovaní ped. zamestnanci / študujúci
14
1/0
príloha 11c
Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov
Vzdelanie:
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.–4. roč. ZŠ
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.-5. roč. ZDŠ
Počet/prepoč.
na mzdy
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.–4. roč. + predmet pre 5.-9. roč.
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.-4. roč. ZŠ + tvorivá dramatika
VŠ 2. st. pedagogické pre 6.-9. roč.
VŠ 2. st. pedagogické pre 5.-12. roč.
VŠ 2. st. pedagogické pre MŠ
VŠ 2. st. – teologická fakulta
VŠ 1. st. – ÚSV + bakalársky študijný program
VŠ iné (aké) + pedagogická spôsobilosť
SŠ pedagogické, odbor vychovávateľstvo
SŠ pedagogické, odbor učiteľstvo pre MŠ
SŠ - konzervatórium ukončené absolutóriom
SŠ iné (aké) tren.kvalifikácia
Nespĺňa kvalifikačný predpoklad
6
6
1
1
1
6
príloha 12
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov (podľa vyhlášky 42/1996)
Forma ďalšieho vzdelávania:
Uvádzanie do praxe
Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov
Priebežné vzdelávanie, z toho
1. kvalifikačná skúška
2. kvalifikačná skúška
Špecializačné inovačné štúdium
Špecializačné kvalifikačné štúdium
Spolu:
Absolvovalo
1
Absolvuje
2
1
2
príloha 13a
Predmetové olympiády a postupové súťaže
Názov súťaže
AjO
ONj
OSJL
DO l. kat.
ll. kat.
lll.kat.
OK-umiestnenie
1x4.miesto
1x3.miesto
1x7.miesto
1x2.miesto
1x8.miesto
1x9.miesto
1x8.miesto
1x9.miesto
1x6.miesto
KK-umiestnenie
CSK-umiestnenie
príloha 13b
Športové súťaže
Názov súťaže
Atletický trojboj
Malý futbal – ml. žiaci
Malý futbal – st. žiaci
Škol. M-SR Liga majstrov
OK-umiestnenie
1x2.miesto
1x3.miesto
KK-umiestnenie
CSK-umiestnenie
1x1.miesto
1x5.miesto
1x4.miesto
McDonald cup
Florbal – ml. žiaci
st. žiaci
1x1.miesto
1x1.miesto
1x1.miesto
1x2.miesto
1x1.miesto
1x1.miesto
Jednota COOP – st.žiaci
Street hockey
Hokej – 9.ŠHT
Hokej – 8.ŠHT
Hokej – 7.ŠHT
Hokej – 6.ŠHT
MK v plávaní-Kalokagatia
1x1.miesto
1x1.miesto
1x3.miesto
1x2.miesto
1x2.miesto
1x4.miesto
1x3.miesto
1x3.miesto
1x2.miesto
1x3.miesto
1x1.miesto
Footsal šk.majstr. TK
Stolný tenis
Plážový volejbal
Atletika
Jednota COOP
1x5.miesto
1x5.miesto
1x5.miesto
1x1.miesto
1x2.miesto
príloha 13c
Ostatné súťaže
Názov súťaže
Pytagoriáda
Rastlinky a zvieratká
MAKS
MAKS
MAKS
OK-umiestnenie
1x5.miesto
1x5.miesto
KK-umiestnenie
CSK-umiestnenie
3x3-násobná hviezda
3x2-násobná hviezda
2xhviezda mat. neba
príloha 14
Aktivity školy na verejnosti
Názov akcie
Počet žiakov pri
príprave akcie
Počet učiteľov pri
príprave akcie
15
26
10
51
2
1
2
5
Indiánsky deň pre MŠ
Jabĺčkov beh
Deň narcisov
Spolu
Účasť verejnosti
MŠ
verejnosť mesta
príloha 15
Krúžková činnosť
Názov krúžku
Futbalový
Volejbalový
Nemčina hrou
Angličtina hrou
Mladý matematik
Mladý matematik
Angličtina hrou
Počet detí
15
13
8
20
18
22
18
Interný vedúci
Mgr. Martinovský
Externý vedúci
Reháková
Mgr. Jankovičová
Mgr. Košíková
Mgr. Waldeckerová
Mgr. Waldeckerová
Mgr. Hanzalíková
Angličtina hrou
Športový
Angličtina hrou
Volejbalový
Slovenčina veselo i vážne
Slovenčina veselo i vážne
Športové hry - futbal
Športové hry - hokej
Športové hry – hokej
Fotografický
Počítačový
17
22
14
14
22
18
18
21
18
6
21
Mgr. Hanzalíková
Bc. Fabian
Mgr. Hanzalíková
Reháková
Mgr Obrtlík
Mgr. Jankovičová
Vaško
Čarský
Černý
Mgr. Kurinová
Mgr. Filušová
príloha 16a
Výchovno-vzdelávacie projekty
Názov projektu
Ozdravovací pobyt detí
Exkurzia Devínska Kobyla
Detský čin roka
Múzeum Praveku v Brne
Div. predstavenie v Trnave
Mestský knižnica v Skalici
Exkurzia Lednice
Čistiareň vôd, Bratislava
Modrá škola, korešp. súťaž
Vesmír očami detí
Ekoplagát
Účasť žiakov
100
23
82
24
25
65
21
24
46
5
3
Koordinátor projektu
Mgr. Obrtlík
Ing. Košíková
Mgr.Jankovičová
Mgr. Mikulková
RNDr. Majkutová
Mgr. Jankovičová
Ing. Košíková
Ing. Košíková
Ing. Košíková
Mgr. Jankovičová
Mgr. Jankovičová
príloha 16b
Grantové projekty
Názov projektu
Získané financie
Koordinátor projektu
príloha 17
Výsledky inšpekcie
(Výňatok zo správy)
V školskom roku 2008/2009 nebola na našej škole vykonaná inšpekcia.
príloha 18
Priestorové a materiálne podmienky
Budova školy bola postavená pred 50-timi rokmi. Momentálne našej škole patrí 11
tried, z toho 7 na 2. poschodí a 4 na 1. poschodí. Ostatné priestory patria SSOŠ VIA
HUMANA. Telocvičňu a šatne využívame spoločne, podobne ako školský dvor.
Terajšie priestory sú nedostačujúce: 10 tried máme umiestnených v 11 učebniach, z toho
je jedna počítačová a druhá odborná /súčasne pre fyziku i chémiu/.
Novovybudovaný školský areál je využívaný nielen v doobedňajších hodinách, ale aj na
tréningy popoludní. Dve telocvične, kde sa opravilo kúrenie, vymenila sa podlaha a
obloženie, vybudoval sa nový vchod zvonka, šatne a sociálne zariadenie, slúži nielen
našim žiakom, ale aj hokejistom, volejbalistom, tenistom a futbalistom počas tréningov v
zimnom období.
Odborná učebňa, ktorá slúži na výučbu fyziky i chémie je zrekonštruovaná, doplnená
učebnými pomôckami.
Sociálne zariadenia sú po rekonštrukcii spred troch rokov v dobrom stave.
Školská jedáleň, patriaca strednej škole Via Humana, poskytuje stravu aj našim žiakom a
učiteľom.
Žiacku a učiteľskú knižnicu máme v priestoroch SOŠ Via Humana, pretože vlastné
priestory už nemáme.
Učebníc pre 7.-9. roč. máme zatiaľ v dostatočnom množstve. Problémy sú s učebnicami 5.
a 6. ročníka, ktoré sa len postupne vydávajú, takže učitelia museli učiť bez nich.
príloha 19a
Správa o hospodárení za rok 2009
1. Prehľad o plnení príjmov za obdobie I. – XII. 2009
Kód-položka
Dotácie štátu
Nedaňové príjmy
Prenesené kompetencie
odchodné
vzdelávacie poukazy
asistenti
havárie
cestovné žiakom
kultúrne poukazy
Spolu
Dotácie štátu
kapitálové
Dotácie štátu
na žiakov v HN – stravné
na žiakov v HN – štipendiá
na žiakov v HN – učeb.pomôc.
Spolu: hmotná núdza
Originálne kompetencie
príjmy z prenájmu budov, bytov
z dobropisov
sponzorské dary
rodič.poplatky-ŠKD
stravné-režijné poplatky
Vlastné príjmy celkom
Dotácie mesta
212003
292006
311
223002
223003
Dotácie mesta
Ostatné príjmy
Príjmy celkom
912 ZŠ
230 215
0
5 852
0
0
2 120
0
7 972
0
194
0
66
260
0
650
1 992
0
0
2 642
56 228
297 317
2. Prehľad o čerpaní výdavkov za obdobie I. – XII. 2009
09601 ZŠS
09501 ŠKD
•
základná škola
Ekon.klas
610
620
631
632
633
634
635
636
637
630
642014
642015
642026
642......
640
Názov
Mzdy
Poistné-odvody
cest.nákl.
energia,voda
materiál
dopr.-prepravné
údržba
prenájom
služby
Tovary a služby
náhr.,cestovné
nemoc.dávky
štipend.,strava,UP
Odchodné
Bežné
transfe
ry
Spolu:
•
Pren. komp.
Orig.komp.
120 942
41 800
152
25 289
16 034
1
10 502
0
15 216
67 193
2 120
280
260
0
2 660
13 822
5 260
0
221
40
0
2 664
0
13 614
16 539
0
0
0
0
0
232 595
35 621
Príjem školy
Vzdel.pouk.
Dar.účet
49
250
851
2 392
4 952
2 642
0
0
2 642
5 852
školský klub detí
Ekon.klas.
Názov
Orig.komp.
610
620
631
632
633
634
635
636
637
630
642014
Mzdy
Poistné-odvody
cestovné náhr.
energie,voda,
materiál
dopr.-prepravné
údržba
prenájom
služby
Tovary a služby
náhrady,cestovné
c)
zariadenie školského stravovania
Ekon. klas.
610
620
631
632
633
634
635
636
Názov
Mzdy
Poistné-odvody
cestovné náhrady
energia, voda
materiál
dopravné-prepravné
údržba
prenájom
637
630
služby
Tovary a služby
Poplatky ŠKD
Vzd. pouk.
Originálne kompetencie
12 649
4 240
0
0
90
0
0
0
3 607
3 697
Príjem ZŠS
Darov.
účet
642014
642015
642026
640
náhrady, cestovné
nemocenské dávky
štipendium
Bežné transfery
odstupné
odchodné
0
21
0
21
0
0
20 607
Spolu:
príloha 19b
Finančné zabezpečenie rady rodičov
1. Prehľad o plnení príjmov za obdobie I. – XII. 2009
Príjmy
zostatok v peňažnom ústave k 31.12.2006
pokladničná hotovosť k 31.12.2005
príjmy za rok 2006
pripísaný úrok v peňažnom ústave
príjmy 2% dane z príjmu
iné príjmy -pokračovať
Príjmy celkom:
Suma
2. Prehľad o čerpaní výdavkov za obdobie I. – XII. 2009
Výdavky
zápis detí do 1. roč.
príspevky na exkurzie
príspevky na krúžky
vybavenie školy
škola v prírode
cestovné za súťaže
koncoročné odmeny žiakom
športové podujatia
iné - pokračovať
Výdavky celkom
Zostatok k 31. 12. 2009
Suma
príloha 20
Plnenie koncepčného zámeru školy
a) Rozpísať plnenie vlastných hlavných cieľov:
V našej škole je pomerne mladý kolektív učiteľov a trénerov. Učitelia majú všetci
vysokoškolské vzdelanie, aj dvaja tréneri, jeden VŠ prvého stupňa. Ostatní tréneri majú
stredoškolské vzdelanie a príslušnú trénerskú kvalifikáciu. Aprobačné zloženie učiteľov
nám umožňuje kvalifikovane vyučovať takmer všetky predmety v škole.
My, ako škola so športovým zameraním, máme za úlohu vychovávať žiakov k zdravému
životnému štýlu, láske k športu a zdravému pohybu, tolerancii a úcte. Keďže máme
prevahu chlapcov, snažíme sa spoločnými akciami mimo vyučovania a v rámci krúžkovej
činnosti a hlavne na výchovných predmetoch, formovať úctu k opačnému pohlaviu, vážiť si
prácu druhého a pracovať sám na sebe. Mnohokrát musíme pracovať so zakódovanými
názormi a postojmi, ktoré si žiaci priniesli zo svojho rodinného prostredia.
V tomto školskom roku sme vyučovali 2 cudzie jazyky – angličtinu a nemčinu /prvý
cudzí jazyk. Ako druhý cudzí jazyk ponúkame nemčinu a ruštinu.
V 5. a 6.ročníku sme postupovali podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý sme
vypracovali na základe Štátneho vzdelávacieho programu. V rámci možnosti posilniť
niektoré predmety sme pridali hodiny pre predmety matematika, cudzí jazyk, geografia,
biológia a informatika.
Šport je vynikajúci prostriedok na výchovu žiakov k solidarite, spolupráci, zmyslu pre
kolektív, odbúrava rasové predsudky a neznášanlivosť. Prostredníctvom neho vedieme
žiakov k úcte k spolužiakom, starším osobám, rodičom a učiteľom. Učíme ich vážiť si
človeka ako osobnosť, rešpektovať jeho práva, prijímať ho s kladnými i zápornými
vlastnosťami. Je vynikajúcim prostriedkom na správne a zdravé využívanie voľného času.
Prevencia má najdôležitejšie miesto vo výchove mladej generácie. Z toho dôvodu sa
snažíme predchádzať prejavom šikanovania a násilia pomocou besied a rozhovorov
s kurátorom a psychológom, účasťou na podujatiach na danú tematiku, individuálnou
prácou s jednotlivcami na jednotlivých predmetoch. Triedni učitelia zachytávajú všetky
negatívne prejavy, riešia ich pomocou rodičov a psychológov.
Veľká pozornosť sa venuje talentovaným žiakom. Naši žiaci sa venujú nielen športovým
súťažiam a turnajom, ale i vedomostným. Samozrejme, že majú veľmi málo voľného času
na ďalšiu prácu navyše, pretože športové aktivity im pokrývajú ich väčšiu časť. Fyzická
únava po tréningu tiež zohráva nemalú rolu, ale i napriek tomu sa žiaci týchto súťaží
zúčastňujú s veľmi dobrými výsledkami.
V tomto školskom roku sme dokončili rekonštrukciu cvičného bazéna a šatní, ktorý je
v prevádzke od 7.januára do 30.mája. Vymenili sme i osvetlenie v odbornej učebni a
dlažbu na chodbe, zakúpili sme stoličky do zborovne..
Voľný čas našich žiakov je vyplnený športom a aktivitami počas celého týždňa i víkendov.
Pomáha to odpútať deti od televízorov a počítačov, zmysluplne tráviť svoje osobné voľno.
Veľká ponuka krúžkov v poobedňajších hodinách im umožňuje kvalitne tráviť voľné chvíle.
b) Ďalšie ciele:
Z 15 členov učiteľského zboru má 1 učiteľ bakalárske vzdelanie a trénerskú
kvalifikáciu, vyučuje športovú prípravu a telesnú výchovu.Pre nedostatok kvalifikovaných
učiteľov cudzích jazykov sa nám nedarí získať ďalšieho kvalifikovaného učiteľa anglického
a nemeckého jazyka.
I naďalej chceme pokračovať v rozvíjaní športových talentov a zamerať sa hlavne na
dievčenské športy, ako volejbal, alebo tanec. Chceme poskytnúť žiakom solídne základy
z oblasti informačných technológií.
.
príloha 21
Kladné a záporné stránky školy
Za štyri roky prevádzky školy so športovým zameraním možno skonštatovať, že
pomerne mladý kolektív učiteľov urobil kus práce. Ich vzťah k žiakom je v mnohých
prípadoch nadštandardný, vyučujúce im venujú veľa svojho osobného voľna i počas
víkendov /športové zápasy/ a prázdnin. Svoje odborné znalosti si prehlbujú zvyšovaním
kvalifikácie účasťou na seminároch a školeniach podľa plánu kontinuálneho vzdelávania.
Vedenie školy absolvuje školenie ECDL-Európsky vodičský preukaz na počítače a projekt
Komplexné vzdelávanie pracovníkov Mestského úradu v Skalici. Vyučujúci sa spoločne so
žiakmi starajú o interiér školy, kde prezentujú svoje práce. V rámci mimoškolských aktivít
sa žiaci zúčastňujú a pomáhajú pri organizovaní kultúrnych akcií, hlavne pre MŠ i pre
verejnosť. V období záverečných klubových súťaží v jednotlivých športoch, učitelia i
morálne podporujú žiakov k lepším športovým výsledkom.
Žiaci sa stravujú v školskej jedálni, kde majú možnosť zakúpiť si i desiatu a nápoje.
Jedáleň i bufet sú však v správe SSOŠ Via Humana.
Športové aktivity sa prevádzajú v dvoch telocvičniach, na futbalovom mini-ihrisku, futbalisti
trénujú i na letnom a hokejisti na zimnom štadióne, tenisti v nafukovacej hale na kurtoch.
Dobudovaný školský areál, rozšírený o ďalšie ihriská, umožní v nasledujúcich rokoch
ďalšie možnosti športovania.
Škola úzko spolupracuje s Radou školy a Rodičovským združením. S ich spoluprácou rieši
rôzne problémy, týkajúce sa správnej činnosti školy. Okrem toho máme kontakty so
skalickými podnikmi ako INA, Protherm, Didaktik, Grafobal.
Budova školy, i keď je kvalitná, je za 50-ročnú prevádzku opotrebovaná. Bolo by
potrebné vymeniť strešnú krytinu, rozvody kúrenia, drevené okná na budove, vymeniť za
plastové. Okná, podobne ako kúrenie sa počas trvania budovy nemenili. V zimnom
období, hlavne ak fúka vietor, nie je možné triedy vykúriť. Situácia je až taká zlá, že sme
museli niekoľkokrát cez zimu skracovať vyučovanie.
Okrem toho je potrebné doplniť telocvičňu novým náradím a rozšíriť zbierky v
jednotlivých kabinetoch.
Areál školy je nedostatočne zabezpečený, takže nepovolané osoby majú prístup na
školský dvor. Vďaka takejto situácii nám neustále robia neporiadok hlavne počas
víkendových dní
Veľkou nevýhodou tohto typu školy je, že má zvýšené nároky na finančné prostriedky
potrebné na kvalitné plnenie učebných osnov, ktoré sú navýšené o športové prípravy,
avšak normatív na žiaka tieto skutočnosti v dostatočnej miere nezohľadňuje. Z toho
dôvodu ani nie je možné adekvátne ohodnotiť prácu vyučujúcich formou osobného
ohodnotenia alebo odmien.
príloha 22
Vnútorná kontrola
Kontroly
Hospitácie
20
14
24
16
44
30
Riaditeľ školy
Zástupca riaditeľa školy
Spolu
Spolu
34
40
74
Starostlivosť o žiakov a zamestnancov
príloha 23a
BOZP
Školenie BOZP
zamestnancov
počet / %
vedúcich zamest.
počet / %
Spolu
počet / %
19/90
2/10
21/100
príloha 23b
Žiakov
8
Úrazy (evidované)
zamestnancov
0
príloha 23c
Cvičenia CO
Spolu
8
Počet cvičení so žiakmi
1
Počet družstiev zamestnancov
Počet zamestnancov v družstvách
3
7
príloha 24
Rada školy pri ZŠ Mallého 2, Skalica
Vyjadrenie
Rada školy dňa 14.9.2010 na svojom zasadnutí zobrala na vedomie správu ZŠ Mallého
2 o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2009/2010. K obsahu správy neodzneli
žiadne kritické pripomienky, správa objektívne hodnotí prácu pedagógov aj žiakov
v minulom školskom roku.
V Skalici 14.9.2010
Renata Ivičičová
predseda rady školy
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
5c
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10.2010
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Strážnická 1,
Skalica, v školskom roku 2009/2010
Materiál sa predkladá na základe:
Obsah materiálu:
Podľa plánu úloh MsR v Skalici na rok 2010
1. Uznesenie MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál
.
Materiál predkladá:
Ing. Anton Bobrík
prednosta MsÚ
Materiál vypracoval:
Mgr. Ľubomír Lupták
Riaditeľ školy
JUDr. Terézia Lang
vedúca odd. školstva a športu MsÚ Skalica
Skalica 14.10.2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVO V SKALICI
č.
zo dňa 21.10. 2010
k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Strážnická 1, Skalica,
v školskom roku 2009/2010
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Anton Bobrík, prednosta MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy Strážnická 1, Skalica v školskom roku 2009/2010.
2. Uznesenie MsR v Skalici.
Mestská rada v Skalici odporúča MsZ v Skalici schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy Strážnická 1, Skalica v školskom roku 2009/2010.
3. Dôvodová správa
Podľa § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
riaditeľ školy a školského zariadenia predkladá zriaďovateľovi na schválenie záverečnú správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy.
Na základe vyššie uvedeného dôvodu predkladáme materiál na schválenie.
4.Materiál
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
Základná škola, Strážnická 1, 909 01 Skalica
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy
v školskom roku 2009 / 2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
A) ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy:
Adresa:
Telefón, fax:
Mail, internet:
Zriaďovateľ:
Základná škola
Strážnická 1, 909 01 Skalica
034 664 4358
[email protected]
Mesto Skalica
Vedenie školy
Riaditeľ:
Zástupca riaditeľa:
Mgr. Ľubomír Lupták
Mgr. Marta Daruľová
PaedDr. Dagmar Jůzková
Výchovný poradca:
PaedDr. Alexander Tóth
Školský špeciálny pedagóg:
PaedDr. Dagmar Jůzková
Vedúca vychovávateľka ŠKD:
Iveta Ferenčáková
Vedúca zariadenia školského stravovania:
Miroslava Šohajdová
Rada školy
Predseda:
Zástupcovia zamestnancov (počet):
Zástupcovia rodičov (počet):
Zástupcovia zriaďovateľa (počet):
Rada rodičov
Predseda:
Členovia (počet):
Zástupca zamestnancov
(ZO OZPŠaV )
Pomocné a poradné orgány školy
(pozri príloha 1)
Mgr. Jana Hránková
2
4
4
Mgr. Renáta Vyskočová
22
Mgr. Miroslava Jankovičová
B) POČET ŽIAKOV A TRIED
Škola je projektovaná ako 36 triedna škola s kapacitou cca 1000 žiakov.
V uplynulom školskom roku ju navštevovalo v 22 triedach 508 žiakov (pozri
príloha 2). Medzi nimi boli aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami ( 62 ) a začlenení žiaci v celkovom počte 30 (pozri príloha 3a,
príloha 3b). V školskom klube detí, v 5 oddeleniach, bolo spolu 118 žiakov
(pozri príloha 4). Priemerný počet stravníkov v zariadení školského
stravovania bol 370 žiakov, zamestnancov a ostatných (dôchodcovia učitelia
a pod.) 99;t. j. celkový počet stravníkov bol 469. Spolu bolo vydaných 75 811
obedov (pozri príloha 5).
C) ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
Zápis žiakov do 1. ročníka sa konal v zmysle Zákona č. 245 / 2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní. Zúčastnili sa ho za ZŠ: vychovávateľky ZŠ,
vyučujúce prvého stupňa ZŠ, zástupkyne riaditeľa ZŠ a školský špeciálny
pedagóg. Na školský rok 2010/2011 sa do 1. ročníka prihlásilo spolu 64 detí.
Niektoré deti majú odklad školskej dochádzky (pozri príloha 6). V 1. ročníku
vzniknú 3 triedy s priemernou naplnenosťou 18 detí na triedu.
D) ROZMIESTNENIE ŽIAKOV NA ŠKOLY II. CYKLU
Školskú dochádzku poskytovanú základnou školou, resp. povinnú 10ročnú školskú dochádzku, absolvovalo na škole 60 žiakov, z toho 33 dievčat.
Z nich 60 pokračuje v štúdiu na školách II. cyklu. 5 žiakov navštevuje 8 –
ročné gymnázium a 1 žiak ôsmeho ročníka navštevuje bilingválne
gymnázium. Zo ZŠ odišlo na stredné školy a gymnáziá spolu 66 žiakov. (pozri
príloha 7).
E) HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV
1. Vyučovacie výsledky
Žiaci boli klasifikovaní podľa platných metodických pokynov. V 1. a v 2.
ročníku boli žiaci hodnotení podľa štátneho vzdelávacieho programu
ISCED 1 . V 3. – 4. ročníku boli žiaci klasifikovaní vo všetkých vyučovacích
predmetoch , výchovy boli hodnotené slovne. V 5. a v 6. ročníku boli žiaci
klasifikovaní podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2. V 7. - 9.
ročníku boli žiaci slovne hodnotení v hudobnej výchove, etickej
a náboženskej výchove. V ostatných predmetoch boli klasifikovaní.
Z celkového počtu 508 žiakov školy prospelo 480 žiakov, neprospelo 28
žiakov, 13 z nich vykonalo opravné skúšky, takže celkový počet
neprospievajúcich žiakov je 15, čo predstavuje 2,95 % všetkých žiakov
školy (pozri príloha 8a). Priemerný prospech z jednotlivých predmetov
podľa ročníkov sa príliš neodlišoval, najlepšie výsledky dosiahli žiaci 1.
stupňa vo vyučovacích predmetoch prírodoveda, vlastiveda, nemecký
jazyk, anglický jazyk. Najhoršie vo vyučovacom predmete slovenský jazyk.
Na 2. stupni dosiahli žiaci najlepšie výsledky v predmetoch, dejepis,
geografia, biológia, najhoršie v predmetoch slovenský jazyk, , anglický
jazyk (pozri príloha 8b). Výsledky dosiahnuté v externom meraní
Testovanie 9 – 2010 boli v slovenskom jazyku a v matematike oveľa lepšie
ako bol celoslovenský priemer (pozri tabuľka 8c).
2. Klasifikácia správania a výchovné opatrenia
V klasifikácii správania žiakov prišlo oproti predchádzajúcemu
školskému roku opäť k zlepšeniu. Znížil sa počet žiakov, ktorým bola uložená
znížená známka zo správania. K
zlepšeniu správania žiakov prispela
spolupráca triednych učiteľov a rodičov ( až na malé výnimky ), spolupráca
a činnosť školského špeciálneho pedagóga, skvalitnenie výchovnej práce
pedagogického zboru.
Štatistický údaj (pozri príloha 9a) slúži vyučujúcim ako prostriedok na
zjednocovanie kritérií hodnotenia žiakov a ako podklad k ďalšiemu
skvalitňovaniu ich výchovnej práce.
V rámci opatrení na posilnenie disciplíny a zlepšenie správania sa
žiakov boli v priebehu školského roka ( štvrť rok, pol rok, trištvrte rok, koniec
školského roka ) udelené napomenutia triednym učiteľom, pokarhania
triednym učiteľom a pokarhania riaditeľom školy. Zároveň ako motivačný
činiteľ boli udelené okrem vecných odmien žiakom aj pochvaly triednym
učiteľom a riaditeľom školy (pozri príloha 9b).
F) UČEBNÉ PLÁNY A VARIANTY
Na 1. stupni žiaci postupovali podľa variantov: 1. a 2. ročník – štátny
vzdelávací program ISCED 1; 3. a 4. ročník podľa variantu V 3 ( jazykový ).
Na 2. stupni postupovali podľa variantov: 5. a 6. ročník - ISCED 2; 7. – 9.
ročník V 2 ( základný ). (pozri príloha 10).
G) ZAMESTNANCI ŠKOLY
Na škole pracovalo 60 zamestnancov, z toho bolo 42 pedagogických,
z nich 2 externí, 3 na MD (pozri príloha 11a). Všetci pedagogickí zamestnanci
spĺňali podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Ich kvalifikačné
predpoklady vychádzali z nimi absolvovaného druhu štúdia (pozri príloha
11c).
H) ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
V uplynulom školskom roku si pedagogickí zamestnanci prehlbovali,
zdokonaľovali a rozširovali vedomosti potrebné k odbornej a pedagogickej
spôsobilosti. Využívali k tomu prácu metodických združení, predmetových
komisií, študovali odbornú literatúru. Využili k tomu aj formy stanovené
vyhláškou ministerstva školstva o ďalšom vzdelávaní pedagogických
zamestnancov. Z celkového počtu 42 pedagogických zamestnancov sa do
ďalšieho štúdia zapojilo 18, z toho 2 štúdium ukončilo a 16 pokračuje v štúdiu
aj v tomto školskom roku (pozri príloha 12).
1. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
d) Práca s talentami – súťaže
Do predmetových olympiád a postupových súťaží bolo zapojených spolu
347 žiakov, ktorých pripravovalo 24 pedagógov. V rámci okresu dosiahlo
v súťažiach 53 žiakov individuálne umiestnenie do 5. miesta; 49 žiakov
kolektívne umiestnenie do 5. miesta. Na krajskom kole sa v súťažiach 9 žiaci
umiestnili do 10. miesta, celoslovenského kola sa v súťažiach zúčastnila 1
žiačka (pozri príloha 13a) – vrátane športových súťaží.
Športových súťaží sa zúčastnilo spolu 278 žiakov. Najlepšie výsledky
dosiahli v súťažiach v stolnom tenise, atletike. (pozri príloha 13b).
Súťaží zameraných na umenie, literatúru, hudbu a pod. sa zúčastnilo 281
žiakov. Veľmi dobré umiestnenie dosiahli v celoslovenskom kole Slávik
Slovenska - 2. miesto. (pozri príloha 13c).
e) Prezentácia školy na verejnosti
Všetci pedagogickí zamestnanci spolu so žiakmi usilovali o čo najširšiu
prezentáciu školy na verejnosti. Jej cieľom bolo zverejniť dosiahnuté
výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu medzi rodičmi i ostatnou
verejnosťou. Škola i za účasti rodičov vykonala množstvo akcií, medzi
ústredné podujatia však patrili pravidelné podujatia ŠKD, vedomostné
a športové súťaže. (pozri príloha 14).
f) Krúžková činnosť
Z celkového počtu 506 žiakov školy ( k 15. 09. 2009 ) sa
prostredníctvom vzdelávacích poukazov zapojilo do krúžkovej činnosti na
škole 486 z nich. Na záujmovú činnosť využívali 25 krúžkov vedených 24
zamestnancami školy a 01 externým vedúcim (pozri príloha 15).
J) Projekty
Škola sa zamerala na plnenie dlhodobých aj krátkodobých projektov. Svoju
činnosť realizovala podľa výchovných aj podľa grantových projektov.
1. Výchovno-vzdelávacie projekty
Sledovali oblasti upevňovania zdravia detí, telesnej kultúry,
sledovali
upevňovanie prvkov environmentálnej výchovy. Ako formy boli využívané
medzipredmetové vzťahy, besedy, rozhlasové relácie, triednické hodiny,
skupinové vyučovanie, súťaže, exkurzie, výlety ... (príloha 16a).
2. Grantové projekty
Ich cieľom bolo skvalitnenie vybavenia školy, jej sprístupnenie širokej
verejnosti. Mali napomôcť skvalitneniu počítačovej gramotnosti žiakov,
začleneniu žiakov so ŠVVP do kolektívu triedy a rozvoju telesnej kultúry.
Z 8 vypracovaných projektov boli schválené len 2 (príloha 16b).
K) VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI ŠŠI
Na škole v uplynulom školskom roku nebola vykonaná žiadna inšpekcia.
L) PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY
Budova školy je v prevádzke od roku 1974. Je projektovaná ako 36 triedna
škola. Je v nej 26 kmeňových tried a 10 odborných učební – Chémia, Fyzika,
Biológia, Jazykové laboratórium, PC (počítačová učebňa ) 1, PC 2 a PC 3,
Výtvarná výchova, učebňa TCHV a premietacia miestnosť. Vybavenosť tried je
na nevyhovujúcej úrovni ( i keď z vlastných finančných zdrojov sme zariadili
takmer 80 % školských lavíc; 4 interaktívne tabule, väčšie množstvo
dataprojektorov... ) Rozvoju telesných zdatností žiakov slúžia dve telocvične. Ich
súčasťou je aj cvičný pozemok. Škola svojím charakterom nevyhovuje
podmienkam dnešnej modernej doby, nakoľko sa do jej obnovy až do roku 2006
vôbec neinvestovalo (pozri príloha 18).
Budova ZŠ je vo veľmi zlom stave. Okrem zatekajúcej strechy a veľmi zlého
stavu telocvične je v havarijnom stave elektroinštalácia, rozvody vody, odpadový
systém a zariadenie kuchyne.
V nadväznosti na stav budovy je veľká časť priestorov na celodenný pobyt
žiakov nevyhovujúca. Napr. osvetlenie chodieb je nevyhovujúce (36 rokov),
podlahy (PVC) je z veľkej časti pôvodné a z bezpečnostného hľadiska
nevyhovujúce. Podlaha a strecha v telocvičniach (šatne a kabinety TV) je
v havarijnom stave. Pred začatím školského roka 2010 / 2011 boli dokončené
rekonštrukčné práce na dvoch blokoch školy – tie však riešili len havarijný stav
interiéru budovy.
Sociálne zariadenia sú pôvodné, na súčasný počet žiakov a hygienické
požiadavky nevyhovujúce – havarijný stav.
Na zariadenie a obnovu kuchyne sa musí investovať podľa noriem EÚ.
Kabinety boli a sú vybavené z väčšej časti už neefektívnou, neúčelovou
didaktickou technikou, v lepšom stave sú učebné pomôcky. Z rozpočtu ZŠ a RZ
je táto vybavenosť stále dopĺňaná, no štandardnému stavu sa nepribližujeme.
Učebnice pre všetkých žiakov školy sú v takmer dostatočnom množstve.
Nové a aktuálne publikácie sa postupne dokupujú, vzhľadom na reálny rozpočet
školy.
Školská knižnica (pre učiteľov i pre žiakov) nenakupuje nové publikácie
v požadovanom množstve vzhľadom na finančnú situáciu školy.
Areál školy je značne zdevastovaný (najmä v obdobiach po prázdninách
a dňoch pracovného voľna). Na tomto stave sa vo veľkej miere podieľajú občania
(mládež) nášho mesta.
M) FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE ČINNOSTI ŚKOLY
Celá činnosť školy bola zabezpečovaná najmä z dvoch zdrojov. Boli to
prostriedky pridelené v rozpočte na prenesené kompetencie (základná škola)
a na originálne kompetencie (školský klub detí, zariadenie školského
stravovania). Celkové príjmy za rok 2009 predstavovali 646 056 € a výdavky
646 056 € (pozri príloha 19a).Významnou podporou v rozpočte školy boli aj
finančné príspevky z fondu rady rodičov na výchovno-vzdelávacie podujatia
(exkurzie, súťaže, odmeny a pod.). (pozri príloha 19b).
N) PLNENIE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ŠKOLY
Cieľom školy v oblasti pedagogickej činnosti je vychovať všestranne
pripraveného žiaka pre štúdium na škole II. cyklu – ISCED 3 s kladnými
povahovými vlastnosťami. Zároveň jej úlohou je zabezpečovať žiakom
prostredie, v ktorom si budú osvojovať vedomosti a zručnosti na základe
vedeckých poznatkov s dôrazom na podporu cudzojazyčnej gramotnosti,
základov práce s PC a IKT* (informačno-komunikačné technológie). Dôležitou
úlohou je viesť deti k osvojovaniu si zdravého životného štýlu, k ochrane
životného prostredia ( environmentálna výchova ). Tento cieľ sa nám darí
napĺňať, dôkazom čoho sú aj výsledky našich žiakov v súťažiach a v prijímaní na
stredné školy a gymnáziá. Pozornosť sme venovali aj spolupráci školy
s verejnosťou. Na plnení koncepčného rozvoja školy majú svoj podiel všetci jej
zamestnanci. Ich pričinením získala škola v silnom konkurenčnom prostredí
pevné miesto (pozri príloha 20).
Napriek plneniu niektorých úloh v rámci koncepčných zámerov školy niektoré
úlohy zostávajú v platnosti.
Strategické ciele:
- dostať materiálno technické vybavenie školy na úroveň zodpovedajúcu
požiadavkám doby
- vo výchovno-vzdelávacom procese škola dosahuje v rámci okresu, kraja
a opakovane i Slovenska dobré – primerané
výsledky v súťažiach. Na tieto
výsledky treba nadviazať a ďalej ich rozvíjať
- budovať pozitívny imidž školy
- získavať sponzorov z lokálnych a celoslovenských zdrojov a získavať zahraničné
granty
- venovať sa vyučovaniu cudzích jazykov, informatiky, environmentálnej výchovy,
rozvíjať IKT* vo vyučovacom procese
- zamerať sa na tvorbu projektov v rámci prestavby školy a didaktickej techniky
Úlohy vyplývajúce z cieľov:
1.- celková rekonštrukcia interiéru školy a telocviční,
- rekonštrukcia strešného plášťa, hydroizolácia strechy
2. úprava vonkajších priestorov školy – prepojenie parkovej úpravy, oddychových
kútov a športovísk, vytvorenie parkoviska
3. vytvorenie desiatového kúta s nápojovým automatom a stolmi pre žiakov školy
4. vytvoriť oddychové miestnosti na čítanie a prácu s počítačmi, kútik živej prírody
5. vybudovanie viacúčelového športového ihriska
6. kvalifikačný rozvoj pedagogických pracovníkov napr. formou kontinuálneho
vzdelávania
7. vytvoriť podmienky pre ďalšie vzdelávanie v rámci MZ a PK
8. pre pedagogických a výchovných pracovníkov školy zabezpečiť tréningové
semináre z oblastí:
a/ pedagogiky a psychológie
b/ ako odolávať stresu
c/ ako presvedčovať
d/ ako efektívne komunikovať
e/ ako hodnotiť žiakov
a) pokračovať v projekte Infovek
b) postupne zavádzať informačné technológie do jednotlivých predmetov a v tomto
smere zabezpečiť vzdelávanie učiteľov a materiálové vybavenie
c) zabezpečiť a rozšíriť učebné pomôcky a didaktickú techniku
d) do činnosti ŠKD zapájať aj žiakov 5. a 6. ročníka
e) v spolupráci so ŠK rozvíjať pitný a mliečny program pre žiakov a zamestnancov
školy
f) rozširovať učiteľskú knižnicu o tituly s odbornou problematikou
g) prehodnocovať vnútroškolské odmeňovanie, aby bolo čo najviac motivačným
( v závislosti na finančných prostriedkoch )
h) uskutočňovať premyslenú, dôslednú a sústavnú kontrolu a hodnotenie práce
jednotlivcov i celého kolektívu
i) zapájať školu do projektov z oblasti environmentálnej výchovy a z oblasti
prevencie drogových závislostí; prejavmi sociálnopatologických javov
j) zapájať sa do projektov s medzinárodnou účasťou a rozvíjať spoluprácu so
zahraničnými školami
k) rozvíjať mimoškolskú činnosť žiakov v oblasti informatiky, prehlbovať
spoluprácu s Rodičovskou radou a Radou školy
l) úzko spolupracovať s miestnou samosprávou vo výchovno-vzdelávacej aj
materiálnej oblasti
m) propagovať školu a jej výsledky prostredníctvom lokálnych a globálnych médií
n) zúčastňovať sa rôznych súťaží a podujatí miestneho, okresného, krajského
a celoslovenského významu
o) pri získavaní sponzorov z lokálnych a celoslovenských zdrojov ponúknuť
možnosť propagácie ich produktov v priestoroch školy
p) poskytnúť veľkým sponzorom v prípade potreby priestory telocvične, školskej
jedálne a triedy informatiky
O) KLADNÉ A ZÁPORNÉ STRÁNKY ŠKOLY
Dobré výsledky vo vyučovacom procese korešpondujú s rozmiestnením
žiakov na školy II. cyklu aj napriek tomu, že škola nemá všetky špecializované
triedy a dostatočné, zodpovedajúce materiálne vybavenie, ale snaží sa
o využívanie učebných plánov ako prostriedku bežnej, no kvalitnej školy, ktorá
ponúka žiakom pestrú škálu vzdelávania, kvalitne realizovanú pedagogickú
prácu postavenú na zodpovednom, humánnom a profesionálnom prístupe
pedagógov s úzkou, transparentnou spoluprácou s rodičmi.
K záporným stránkam školy patrí najmä to, že škola je posledná v rade zo ZŠ,
ktoré sa rekonštruujú. Preto musíme vynakladať veľké finančné prostriedky na
neustále opravy ( často havarijného stavu ), od ktorých sú ostatné školy
odbremenené. Ďalej viď príloha č. 21.
P) ĎALŠIE INFORMÁCIE O ČINNOSTI ŠKOLY
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Rozvrh vyučovacích hodín aj štruktúra prestávok zodpovedá
psychohygienickým požiadavkám kladeným na vyučovací proces v zmysle
smernice MŠ SR o základnej škole. Zavedením alternácie povinného predmetu
ETV / NAV, druhého povinného cudzieho jazyka vzrástla vyťaženosť žiakov na
nežiaduco vysokú úroveň. Žiaci sa vzdelávajú v čistom prostredí upravených
tried. Niektoré predmety začlenené do vyučovacieho procesu sa vyučujú
v odborných učebniach (jazykové laboratórium, učebňa fyziky a chémie,
počítačové učebne a pod.). Delenie tried na skupiny zodpovedá požiadavkám
učebných plánov a štátneho a školského vzdelávacieho programu. Poobedňajšie
vyučovacie hodiny sú venované najmä výchovným predmetom. Prestávky trávia
žiaci v triedach, na chodbách, za dobrého počasia na školskom dvore za
prítomnosti dozor konajúceho učiteľa. Na škole pôsobia asistenti učiteľa,
špeciálny pedagóg a výchovný poradca.
2. Vzťahy školy so subjektami podieľajúcimi sa na vzdelávaní a výchove
Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Pri škole pôsobí rada rodičov,
ktorá pravidelne organizuje triednické schôdze rodičov s pedagógmi. Veľmi
kvalitná je aj spolupráca školy s materskou školou. Škola spolupracuje s CPPP
Holíč, CŠPP Skalica, ÚPSVaR - pracovisko Skalica, detskými lekármi, políciou,
hasičmi, vysokou školou, Jazykovým inštitútom a samozrejme zriaďovateľom.
3. Vnútorná kontrola
Významnú úlohu v kvalitnom riadení školy zohráva vnútorná kontrola.
Vedenie školy tejto činnosti venuje primeranú pozornosť, sleduje a hodnotí
činnosť vyučujúcich v pedagogickom procese, zároveň tak aj činnosť ostatných
zamestnancov školy (pozri príloha 22).
4. Starostlivosť o žiakov a zamestnancov
Vedenie školy venuje pozornosť i zaisteniu bezpečnosti žiakov
a zamestnancov školy vo vyučovacom procese a v mimoškolskej činnosti.
Zamestnanci aj žiaci školy sú poučení o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci (pozri príloha 23a), nepedagogickým zamestnancom sú vydávané
ochranné pracovné prostriedky. (pozri príloha 23b).
Precvičované bolo aj správanie žiakov v mimoriadnych situáciách a
správanie sa pri požiari,
požiarnom
poplachu a mimoriadnej udalosti nahlásenie výbušniny – 2 krát počas školského roka (pozri príloha 23c).
R) Záver
Školský rok môžeme hodnotiť ako úspešný v závislosti na rozmiestnení
žiakov na školy II. cyklu, kvalifikovanosti pedagogických pracovníkov, zvyšovaní
kvalifikovanosti pedagogických pracovníkov, začlenení ťažko zdravotne
postihnutých žiakov do kolektívu, výsledkov žiakov v predmetových
olympiádach a súťažiach, MONITORe 9. Postupne sa začala materiálna obnova
školy( interiéru ). Vyučovacie výsledky žiakov sú tiež na dobrej úrovni – v rámci
mesta a okresu na úspešnej . Veľká rezerva je v účasti a práci na projektoch ( zo
strany pedagógov i žiakov ).
Pokračuje spolupráca so SeVŠ Skalica a s „ Jazykovým inštitútom“ – Institute of
International Education ( výučba anglického jazyka ).
Vďaka dobrej spolupráci so zriaďovateľom – Mesto Skalica, po výmene okien
a zateplenia vonkajšieho plášťa budovy, obnovy fasády budovy, začala
komplexná rekonštrukcia interiéru budovy našej základnej školy (nakoľko
budova školy je v nepretržitej prevádzke už 36 rokov).
So správou bola oboznámená pedagogická rada školy dňa 29. 09. 2010.
................................
riaditeľ školy
Správa prerokovaná radou školy dňa
(Vyjadrenie rady školy je prílohou správy č. 24)
Rada školy do tohto termínu nezasadala.
Mgr. Jana Hránková
Prílohy a tabuľky
príloha 1
Pomocné a poradné orgány školy
Metodické združenia
Metodické združenie 1. stupňa ZŠ
ŠKD
Vedúci
Mgr. Kromerinská
p.Ferenčáková
Predmetové komisie
SJL
TEV, TSV – TCHV – VYV – NAV – ETV - HUV
ANJ – NEJ – RUJ - FRJ
FYZ – CHEM – BIO – PRI - ENV
GEO - ZEM – DEJ – OBV, OBN
MAT - INF
Vedúci
Mgr. Vaníčková
Mgr. Hošková
Mgr. Petržalová
Dr. Formánková
Mgr. Kováčová
Mgr. Pospíšková
Iné orgány
Vedúci
Dr. Tóth
Mgr. Daruľová, Dr. Jůzková
Mgr. Hránková
Mgr. Daruľová
Komisia BOZP
Inventarizačná komisia
Škodová komisia
Likvidačná komisia
príloha 2
Počet žiakov školy k 30. 06. 2010
Ročník
Spolu žiakov
Dievčatá
Počet tried
Priemerná naplnenosť
1.
2.
3.
4.
1.-4.
5.
6.
7.
8.
9.
5.-9.
39
57
41
49
186
74
65
50
79
54
322
508
25
24
23
25
97
45
39
28
37
31
180
277
2
3
2
2
9
3
3
2
3
2
13
22
19,50
19,00
20,50
24,50
20.66
24.66
21.66
25,00
26,33
27,00
24,77
23,09
1.-9.
príloha 3a
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Poruchy
Poruchy
Narušená
Spolu
Zdravotné
oslabenia*
učenia**
správania***
komunikačná
schopnosť****
1. - 4. r.
6
15
7
2
30
5.- 9. r.
7
17
6
2
32
1.-9 .r.
13
32
13
4
62
* zdravotné oslabenia – telesné vonkajšie alebo vnútorné, zrakové, sluchové, rečové a iné,
** dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyslália, dyskalkúlia a iné,
*** vývinové poruchy správania, znížené psychomotorické tempo, poruchy správania
spojené s hyperaktivitou a iné,
****
zjavné vonkajšie poruchy reči ( zajakavosť, dysfázia, elektívny a selektívny
mutizmus... )
príloha 3b
Začlenení žiaci
Počet žiakov
8
22
30
Druh postihnutia
zdravotné bariéry
jazykové a sociálne bariéry
Spolu
Počet asistentov učiteľa
3
0
3
príloha 4
Počet žiakov školského klubu detí
Ročník
Počet odd.
Počet detí
Počet vych.
1.
2.
3.
4.
2
24
2
2
51
2
1
26
1
0
1
0
5.
6.
0
4
0
0
2
0
8.
Spolu
0
1
0
5
118
5
príloha 5
Počet stravníkov v školskom stravovacom zariadení
Žiaci
Zamestnanci
Ostatní
Spolu
Počet stravníkov
370
64
35
469
Počet vydaných obedov
60 667
10 504
4 640
75 811
príloha 6
Zápis žiakov do 1. ročníka
Navštevovali Nenavštevovali Odložená
Spolu /
MŠ
MŠ
šk.dochádzka počet tried
59
5
7
64 / 3
ŠVVP
0
Iná porucha
0
príloha 7
Rozmiestnenie žiakov na školy II. cyklu
Prihlásení
počet
7
Prijatí
počet
7
Ukončená 10 roč.
šk. doch.
2
Nezaradení
po ukončení pov. šk. doch.
0
0
0
0
0
39
39
0
0
1
1
0
0
gymnázium
13
13
0
0
Spolu:
60
60
2
0
učilište
(dvojročné)
stredné odborné
učilište
stredná odborná
škola
umelecká škola
príloha 8a
Klasifikácia žiakov
Ročník
1.-4.
5.-9.
1.-9.
Prospel
počet/%
180/96,77
313/97,20
493/97,04
Neprosp.
k 30.6.
počet / %
6/3,23
9/2,80
15/2,95
Opravná
skúška
počet / %
0/0
13/4,03
13/2,55
Neprospel
po opr. skúške
počet / %
0/0
1/0,31
1/0,97
Neprospel
k 31.8.
počet / %
6/3,28
10/3,10
16/3,14
Neklasif.
počet / %
0/0
18/5,59
18/3,54
príloha 8b
Priemerný prospech podľa predmetov v 2. polroku 2009/2010
Roč.
1.
2.
3.
4.
Spolu
1. – 4. ročník*
SJL
ANJ
NEJ
PRI
VLA
MAT
1,93
0
0
1,33
0
1,51
1,91
0
0
1,73
1,80
1,71
1,75
1,80
0
1,55
1,51
1,73
1,97
1,63
1,36
1,47
1,64
1,91
1,89
1,71
1,36
1,52
1,65
1,71
* v 1. ročníku sú žiaci hodnotení len slovne, v 2. – 4. ročníku sú hodnotení slovne
i klasifikáciou, klasifikuje sa slovenský jazyk a literatúra, prvouka, vlastiveda,
matematika, prírodoveda, cudzí jazyk, aj tieto predmety však môžu byť hodnotené
slovne - NEPLATÍ
5. – 9. ročník**
Roč.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu
SJL
ANJ
NEJ
RUJ
FRJ
DEJ
2,06
2,80
2,85
0
0
1,64
2,87
2,63
2,31
2,60 1,86 2,91
2,77
2,32
3,12
0
0
2,44
2,72
2,58
3,05
0
0
2,14
2,80
2,78
3,22
0
0
2,29
2,64
2,62
2,91
2,6
1,86 2,28
** v 5. – 9. ročníku sú žiaci hodnotení slovne i
ZEM/
GEO
MAT
1,87 2,02
2,54 2,81
2,21 2,96
1,96 2,88
1,90 2,77
2,09 2,68
klasifikáciou,
FYZ
CHEM
PRI
/BIO
0
0
2,10
2,73 2,82 2,42
2,52 2,63 2,03
2,85 2,35 1,70
1,97 2,24 1,19
2,51 2,51 1,88
povinne sa klasifikujú
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika, fyzika,
chémia prírodopis, ostatné povinné predmety sa môžu klasifikovať alebo hodnotiť
slovne (technická, výtvarná, hudobná, telesná výchova), povinne voliteľné (etická
a náboženská výchova) a nepovinné predmety sa neklasifikujú - NEPLATÍ
príloha 8c
MONITOR 9 – 2010
Slovenský jazyk
Matematika
úspešnosť v % / počet bodov
úspešnosť v % / počet bodov
67,62 / 13,52
67,40
78,30
60,11/ 12,02
59,00
76,40
SR
Trnavský kraj
ZŠ Strážnická 1
príloha 9a
Stupeň:
1.-4. roč.
5.-9. roč.
1.-9. roč.
2.
2
11
13
Klasifikácia správania žiakov
3.
4.
0
0
7
2
7
2
Počet / %
1,07
6,21
4,33
príloha 9b
Výchovné opatrenia
Druh
Pochvala tr. uč. a riad. školy
Napomenutie tr. uč. a riad. školy
Spolu:
Ocenenia a odmeny
Počet
53
87
140
284
príloha 10
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Varianty učebných plánov
Variant (ak je v triedach ročníka odlišný, napísať, aký je v danej triede)
ISCED 1
ISCED 1
V 3 jazykový
V 3 jazykový
ISCED 2
ISCED 2
V 2 základný
V 2 základný
V 2 základný
príloha 11a
Pracovné zaradenie
1. stupeň
2. stupeň
ŠKD
administratíva
kuchárky
ostatní zamestnanci
Spolu
Zamestnanci školy
Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci
27
10
5
3
8
7
42
18
príloha 11b
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Kvalifikovaní ped. zamestnanci – interní
40
- externí
2
Nekvalifikovaní ped. zamestnanci / študujúci
0/0
príloha 11c
Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov
Vzdelanie:
Počet
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.–4. roč. ZŠ
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.-5. roč. ZDŠ
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.–4. roč. + predmet pre 5.-9. roč.
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.-4. roč. ZŠ + tvorivá dramatika
VŠ 2. st. pedagogické pre 6.-9. roč.
VŠ 2. st. pedagogické pre 5.-12. roč.
VŠ 2. st. pedagogické pre MŠ
VŠ 2. st. – teologická fakulta
VŠ 1. st. – ÚSV + bakalársky študijný program
VŠ iné (aké) + pedagogická spôsobilosť
SŠ pedagogické, odbor vychovávateľstvo
SŠ pedagogické, odbor učiteľstvo pre MŠ
SŠ - konzervatórium ukončené absolutóriom
SŠ iné (aké)
Nespĺňa kvalifikačný predpoklad
4
6
4
0
12
3
0
3
0
2
7
0
0
0
1
príloha 12
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Forma ďalšieho vzdelávania:
Absolvovalo
Uvádzanie do praxe
1
Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov
1
Priebežné vzdelávanie, z toho
0
1. kvalifikačná skúška
0
2. kvalifikačná skúška
0
Špecializačné inovačné štúdium
0
Špecializačné vzdelávanie
1
Kvalifikačné aprobačné štúdium
0
Špecializačné kvalifikačné štúdium
1
Spolu:
4
príloha 13a
Predmetové olympiády a postupové súťaže
Absolvuje
1
2
0
0
0
0
0
1
0
4
Názov súťaže
Meno žiaka
Umiestnenie
Pripravoval
Olympiáda z Anglického jazyka
Barbora Tokošová
5. miesto
Geografická olympiáda
Filip Ingr
2 miesto
Mgr. Kováčová, Mgr.Fótiová
Monika Rozborilová
3. miesto
Mgr. Kováčová
Lukáš Gross
4. miesto
Mgr. Bellay
Ondrej Prokeš
úspešný riešiteľ
Mgr. Kováčová
Magdaléna Bellayová
riešiteľ
Mgr. Kováčová
Oliver Mach
riešiteľ
Mgr. Kováčová
Petra Vrbová
riešiteľ
Mgr. Kováčová
Tomáš Valent Kubík
riešiteľ
Mgr.Fótiová
Sabína Machová
riešiteľ
Mgr.Fótiová
Oto Filip
riešiteľ
Mgr.Fótiová
Samuel Javorský
riešiteľ
Mgr. Bellay
Andrea Kadlečíková
riešiteľ
Mgr. Kováčová
Klára Kováčová
riešiteľ
Mgr. Kováčová
Lucie Hotarová
riešiteľ
Mgr. Kováčová
Masaríková Hana
3. miesto
Mgr. Pekar
Lukáš Gross
4. miesto
Mgr. Pekar
Samuel Javorský
4. miesto
Mgr. Pekar
Timotej Kyselica
riešiteľ
Mgr. Pekar
Rebeka Ranglová
riešiteľ
Mgr. Pekar
Dominik Labaš
1. miesto
PaedDr.Formánková
Andrej Krištofík
1. miesto
Mgr. Pekar
Dominik Tichý
3. miesto
Mgr.Podolinská
Martin Rehák
úspešný riešiteľ
Mgr.Podolinská
Monika Klásková
úspešný riešiteľ
Mgr.Podolinská
Patrik Jozefovič
úspešný riešiteľ
Mgr. Kromerinská
Dávid Rapant
úspešný riešiteľ
Mgr.Podolinská
Tamara Slaná
úspešný riešiteľ
Mgr. Hránková
Terézia Bellayová
úspešný riešiteľ
Mgr. Hránková
Eva Obšivanová
riešiteľ
Mgr. Hránková
Valéria Dinková
riešiteľ
Mgr. Hránková
Magdaléna Bellayová
úspešný riešiteľ
PaedDr.Formánková
Lukáš Gross
úspešný riešiteľ
Mgr.Šulko
Dominik Labaš
3. miesto
Mgr. Pospíšková
Magdaléna Bellayová
3. miesto
PaedDr.Formánková
Adam Chudík
úspešný riešiteľ
Mgr, Marešová
Patrik Jozefovič
úspešný riešiteľ
Mgr. Kromerinská
Martina Macejková
úspešný riešiteľ
PaedDr.Formánková
Magdalena Bellayová
úspešný riešiteľ
PaedDr.Formánková
Dominik Labaš
úspešný riešiteľ
Mgr. Pospíšková
Vedomostné súťaže
Okresné kolá
Archimediáda
Fyzikálna olympiáda
Pytagoriáda
Matematická olympiáda
Matematický klokan
príloha 14
Aktivity školy na verejnosti
Počet žiakov pri
príprave akcie
Počet učiteľov pri
príprave akcie
Imatrikulácia prvákov
Šarkaniáda
Zábavné súťaže ŠKD
Maľovanie na chodník
Mikulášska besiedka
Vianočná besiedka
Karneval ŠKD
Deň Zeme
Deň Zeme ŠKD
Deň Zeme ŠKD – maľovanie...
MDD – kultúrny program – MAX
MDD – zábavné atrakcie
MDD – hľadanie pokladu
MDD – kolobežkiáda
MDD – disco
MDD – polícia, hasiči deťom
Zber gaštanov
Zber papiera
Zber papiera
Atletický trojboj
Šprintérsky trojboj
Jabĺčkový beh
Vianočný beh
Úprava okolia školy
Deň Eura
Deň otvorených dverí 1. ročník
Škola v prírode
Plavecký výcvik
Lyžiarsky výcvik
Lyžiarsky výcvik
Objav mlieko – I. stupeň
Deň narcisov
Besedy s pracovníkmi ÚPSVaR
Výročie Oslobodenia Skalice
Štafetové behy
110
118
113
93
118
117
113
486
110
102
105
98
99
101
112
489
43
401
459
96
28
45
11
485
186
22
80
37
33
34
40
63
78
100
20
7
5
5
5
7
5
6
31
5
5
6
5
5
5
6
40
8
24
24
10
2
4
2
3
12
2
9
3
4
4
3
12
3
6
4
68
23
00
00
35
24
57
00
00
00
00
00
00
19
14
00
00
00
00
00
00
41
11
00
00
00
00
00
00
00
18
00
00
00
00
Spolu:
4745
287
310
Názov akcie
Účasť verejnosti
príloha 15
Krúžková činnosť
príloha 16a
Výchovno – vzdelávacie projekty
Názov projektu
Plavecký výcvik
Výlety, exkurzie
Separácia druhotných surovín
Lyžiarsky výcvik
Lyžiarsky výcvik
Škola v prírode
Matematický klokan
Účasť žiakov
37
311
508
34
33
80
220
Výchovné koncerty
Divadelné predstavenia
Divadelné predstavenia
Zelená škola
Modrá škola
Jazyky v školách aktívne
Všetkovedko, 3. a 4. r.
978
43
42
145
21
322
90
Spolu (počet):
2864
Koordinátor projektu
Mgr. Daruľová
Triedni učitelia
Dr. Tóth
Mgr. Lupták
Mgr. Marešová, Mgr. Násadová
Mgr. Šimunová
Dr. Formánková, Mgr. Pospíšková
Mgr. Marešová
Mgr. Daruľová
Mgr. Zelenková
Mgr. Šimunová
Mgr. Fótiová
Mgr. Míčková
Učitelia CUJ
Mgr. Hránková
príloha 16b
Grantové projekty
Názov projektu
Program pre žiakov zo ŠVVP
Stretnutia s prírodou IV.
Poznávanie a ochrana živ. prostredia
Elektronizácia šk. knižníc
Ako sa žilo v minulosti
Škola v prírode
Lyžiarsky kurz....
Poznaj svou vlasť a prírodu
Spolu (počet):
Získané
financie
0
2680
0
0€
220€
0
0
0
2900 €
Koordinátor projektu
Dr. Jůzková
Mgr. Hránková
Mgr. Kromerinská
Mgr. Hránková
Mgr. Jankovičová
Mgr. Vyskočová
Mgr. Marešová
Mgr. Násadová
príloha 17
Výsledky inšpekcie
Ako v bode K.
príloha 18
Priestorové a materiálne podmienky
Ako v bode L.
príloha 19a
Správa o hospodárení za rok 2009
1. Prehľad o plnení príjmov za obdobie I. – XII. 2009 (v € )
Kód-položka
Dotácie štátu
Nedaňové príjmy
Prenesené kompetencie
Odchodné
vzdelávacie poukazy
asistenti
Havárie
cestovné žiakov
Mimoriadne výsledky ž.
Spolu
Dotácie štátu
Kapitálové
Dotácie štátu
na žiakov v HN – stravné
na žiakov v HN – štipendiá
na žiakov v HN – učeb.pomôc.
Spolu: hmotná núdza
Dotácie mesta
Originálne kompetencie
212003
príjmy
z prenájmu
budov,
bytov
príjmy z dobropisov /vratky/
sponzorské dary
rodič.poplatky-ŠKD
stravné-režijné poplatky
Vlastné príjmy celkom
29217
311
223002
223003
Dotácie mesta
Ostatné príjmy
Príjmy celkom
9121 ZŠ
09601 ZŠ SJ
09501 ŠKD
610 804
0
13 860
13 200
0
3 932
200
31 192
0
2 501
0
896
3 397
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57 415
0
0
0
33
630
0
663
646 056
0
0
0
7 906
7 906
62 345
0
0
6 082
0
6 082
63 497
2. Prehľad o čerpaní výdavkov za obdobie I. – XII. 2009 (v €)
d) základná škola
Ekon.klas
610
Názov
Mzdy
620
Poistné-odvody
631
cest.nákl.
632
energia,voda, tel.
633
materiál
634
dopr.-prepravné
635
údržba
636
prenájom
637
služby
630
Tovary a služby
643012
odstupné
642014
náhr.,cestovné
642015
nemoc.dávky
642026
640
Štip.stravné,uč.
pomôcky
Bežné transféry
700
kapit. výdavky
Spolu:
Pren. komp.
Orig.komp.
Príjem školy
Vzdel.pouk.
Dar.účet
364 184
124 707
420
74 428
35 391
400
202
0
20 759
131 600
2 866
3 0932
845
3 399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
77
553
0
0
0
663
0
0
0
0
0
81
0
0
5 716
0
0
0
8 063
13 860
0
0
0
0
-
11 042
0
631 533
0
0
0
0
0
663
0
0
13 860
-
e) školský klub detí (v €)
Ekon.klas.
610
620
631
632
633
Názov
Mzdy
Poistné-odvody
cestovné náhr.
energie,voda,tel.
materiál
634
635
636
637
630
642014
642015
dopr.-prepravné
údržba
prenájom
služby
Tovary a služby
náhrady,cestovné
nemocen.dávky
642026
640
štipendium
Bežné transféry
700
Spolu:
kapit. výdavky
Orig.komp.
Poplatky ŠKD
40 223
14 129
0
0
2 394
0
0
0
484
2 878
0
185
0
185
0
0
57415
0
0
15
0
6 067
0
0
0
0
6 082
0
0
0
0
0
0
6 082
Vzd. pouk.
-
Darov.účet
-
f) zariadenie školského stravovania (v € )
Ekon. klas.
610
Názov
Mzdy
620
Poistné-odvody
631
632
633
634
635
636
637
630
cestovné náhrady
energia, voda, tel.
materiál
dopravné-prepravné
údržba
prenájom
služby
Tovary a služby
642014
642015
náhrady, cestovné
nemocenské dávky
642026
640
štipendium
Bežné transféry
700
Spolu:
kapitálové výdavky
Originálne kompetencie
34 638
12 027
0
6,592
0
0
0
0
920
7 512
0
262
0
262
0
54 439
príloha 19b
Finančné zabezpečenie rady rodičov
1. Prehľad o plnení príjmov za obdobie I. – XII. 2009 (v € )
Príjmy
Suma
zostatok v peňažnom ústave k 31.12.2008
pokladničná hotovosť k 31.12.2008
príjmy za rok 2009
pripísaný úrok v peňažnom ústave
príjmy 2% dane z príjmu
iné príjmy -pokračovať
Príjmy celkom:
2. Prehľad o čerpaní výdavkov za obdobie I. – XII. 2009 (v € )
Výdavky
Suma
zápis detí do 1. roč.
príspevky na exkurzie
príspevky na krúžky
vybavenie školy
škola v prírode
cestovné za súťaže
koncoročné odmeny žiakom
športové podujatia
iné - pokračovať
Výdavky celkom
Zostatok k 31. 12. 2009
Príjem ZŠS
0
0
20
3 265
1 474
0
41
0
3 106
7 906
0
0
0
0
0
7 906
príloha 20
Plnenie koncepčného zámeru školy
Ako v bode N
príloha 21
Kladné a záporné stránky školy
Silné stránky školy
Kvalifikovanosť a odbornosť
vyučovania
Vyučovanie cudzích jazykov
Kvalitné vyučovanie práce s PC
( počítače ) a vybavenosť 3 PC učební
Štyri interaktívne tabule
PC a data technika pre učiteľov školy
Úspešnosť žiakov v predmetových
súťažiach, olympiádach...
Odborný rast pedagógov
Kladný vzťah pedagógov k žiakom
Úroveň vnútornej kultúry školy –
pôvodný stav školy z roku 1974
Otvorenosť školy pre verejnosť
Spolupráca so vzdelávacími
inštitúciami
Dobré priestorové usporiadanie školy
Zabezpečenie ŠKD pre 1.-4. Ročník,
podľa potrieb žiakov i pre ostatné
ročníky
Slabé stránky školy
Vysoká
vyťaženosť
vedenia
školy
a pedagógov plnením nepedagogických
úloh, kde škola supluje iné inštitúcie,
a celkovo vysokým úväzkom pedagógov
Nedostatok did. pomôcok, software
Potreba inovácie vybavenia odborných
učební
Nedostatok finančných prostriedkov na
zakúpenie
učebných
pomôcok
a didaktickej techniky
Správca PC siete
Zvýšené nároky na prevádzku, údržbu
a vybavenie, devastovanie areálu školy
v mimovyučovacom čase
Chýbajúce finančné prostriedky na
odmeňovanie
Nedostatok
financií
na
školenia
a zakúpenie literatúry
Bezpečnosť prostredia školy
Rekonštrukcia budovy školy
Oprava prístupových chodníkov
Zabezpečenie stravovania žiakov
Žiadne parkovacie plochy
v školskej jedálni
Ochrana areálu školy – oplotením,
Mliečny program RAJO
bezpečnostnou službou, políciou
Poloha ZŠ mimo zastavané plochy –
Spolupráca školy s rodinou
sídliská
Spolupráca školy s rôznymi
Poškodzovanie, znečisťovanie areálu
inštitúciami: športový klub polície,
a budovy školy obyvateľmi ( mládežou )
Sokol – stolný tenis...
v mimovyučovacom čase
Úspešnosť v zabezpečovaní financií
Nízka estetická úroveň exteriérov –
Plošina pre presun ťažko zdravotne školský dvor
postihnutých detí
Telocvičňa – nutná oprava( havarijný
Aktivity ZŠ- lyžiarske výcviky, plavecký stav)
výcvik, škola v prírode, výlety,
Zatekajúca
strecha,
nutná
oprava
exkurzie, výchovné koncerty, divadelné interiéru
,
elektroinštalácie,
predstavenia, besedy
vodoinštalácie...
Individuálny prístup k začleneným
Školský nábytok – lavice, stoličky, šatne
žiakom a žiakom so ŠVVP
pre žiakov školy
Spolupráca s RZ ( rodičovským
združením a RŠ ( radou školy )
príloha 22
Vnútorná kontrola
Kontroly
Riaditeľ školy
Zástupca riaditeľa školy
Spolu
Hospitácie
94
141
235
Spolu
14
48
62
108
189
297
príloha 23a
Starostlivosť o žiakov a zamestnancov
Školenie BOZP
zamestnancov
počet / %
vedúcich zamest.
počet / %
Spolu
počet / %
55 / 91,66
5 / 8,33
60 / 100
príloha 23b
Úrazy ( evidované )
Detí
0
zamestnancov
1
Spolu
1
príloha 23c
Cvičenia CO
Počet cvičení s deťmi
2
Počet družstiev zamestnancov
Počet zamestnancov v družstvách
0
0
príloha 24
Rada školy pri ZŠ, Strážnická 1, 909 01 Skalica
Vyjadrenie
S obsahom „Správy“ som bola oboznámená. Zasadnutie rady školy je plánované
v 43. kalendárnom týždni.
v Skalici, 29. 09. 2010
_____________________________
Mgr. Jana Hránková
predseda rady školy
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5d
Číslo:
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10.2010
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy,
Kráľovská 16, Skalica, v školskom roku 2009/2010
Materiál sa predkladá na základe:
Podľa plánu úloh MsR v Skalici na rok 2010
Obsah materiálu:
1. Uznesenie MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Dôvodová správa
4. Materiál
.
Materiál predkladá:
Ing. Anton Bobrík
prednosta MsÚ
Materiál vypracoval:
Marek Gula
Riaditeľ základnej umeleckej školy
JUDr.Terézia Lang
vedúca odd. školstva a športu MsÚ Skalica
Skalica 14.10. 2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10. 2010
k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy, Kráľovská
16, Skalica, v školskom roku 2009/2010
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Anton Bobrík, prednosta MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej umeleckej školy, Kráľovská 16, Skalica v školskom roku 2009/2010.
2. Uznesenie MsR v Skalici.
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici schváliť Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy, Kráľovská 16, Skalica v školskom roku 2009/2010.
3. Dôvodová správa
Podľa § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
riaditeľ školy a školského zariadenia predkladá zriaďovateľovi na schválenie záverečnú správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy.
Na základe vyššie uvedeného dôvodu predkladáme materiál na schválenie.
4.Materiál
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
Základná umelecká škola Skalica
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej umeleckej školy
v školskom roku 2009/2010
Základná umelecká škola: Skalica
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej umeleckej školy
v školskom roku 2009/2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A) ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy: Základná umelecká škola
Adresa: Kráľovská 16, 909 01 Skalica
Telefón, fax:034/6644547, 034/6601095, fax – 034/6601096
Mail, internet: [email protected]
Zriaďovateľ: Mesto
Skalica
Vedenie školy
Riaditeľ:
Marek Gula
Zástupca riaditeľa: Eva Rybárová
Jozef Nejedlík
Rada školy
Predseda: Marián Mikúš
Zástupcovia zamestnancov (počet): 2
Zástupcovia rodičov (počet):4
Zástupcovia zriaďovateľa (počet): 4
Zástupcovia nepedagogických a iných organizácií : 2
Rada rodičov
Predseda: Členovia (počet): Zástupca zamestnancov
ZO OZPŠaV – predseda: Emília Kabzániová
Pomocné a poradné orgány školy
Pedagogická rada
Predmetové komisie
(pozri príloha 1)
B) POČET ŽIAKOV A TRIED
Škola sa nachádza v štyroch budovách: v priestoroch Františkánskeho kláštora
sídli riaditeľstvo, hudobný, časť tanečného odboru – moderný tanec, v novo
pridelených priestoroch budovy „Orlovne“ tanečný odbor ľudový a spoločenský
tanec, na Námestí Slobody výtvarný odbor a na pobočke v Radošovciach
hudobný, tanečný a literárno - dramatický odbor.
Spolu má škola 11 tried pre
skupinové vyučovanie a 20 tried pre individuálne vyučovanie. V školskom roku
2009/2010 ju navštevovalo 1511 žiakov v štyroch študijných odboroch.
V prípravnom štúdiu to bolo 416 žiakov, na 1. stupni štúdia to bolo 831 žiakov, na 2.
stupni študovalo 160 žiakov a štúdium pre dospelých navštevovalo 104 študujúcich
(pozri príloha 2).
C) ZÁPIS ŽIAKOV DO PRÍPRAVNÉHO ŠTÚDIA
Zápis žiakov do prípravného štúdia sa koná pravidelne v mesiaci jún. Na školský
rok 2009/2010 sa do prípravného štúdia prihlásilo spolu 416 detí vo všetkých
štyroch odborov štúdia (pozri príloha 3).
D) ROZMIESTNENIE ABSOLVENTOV NA UMELECKÉ ŠKOLY
V uplynulom školskom roku ukončilo štúdium na škole v jednotlivých odboroch
80 žiakov (pozri príloha 4a). Z nich 9 žiakov pokračuje v štúdiu na stredných alebo
vysokých umeleckých školách (pozri príloha 4b).
E) HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV
Žiaci boli hodnotení podľa platných metodických pokynov. Slovne boli
hodnotení v prípravnom štúdiu, klasifikovaní boli na 1. stupni, na 2. stupni
a v štúdiu pre dospelých (pozri príloha 5a). Percentuálne bolo najviac žiakov
s prospechom vyznamenaný v literárno – dramatickom, tanečnom a výtvarnom
odbore, menej v hudobnom odbore. Neprospievajúci nebol ani jeden zo žiakov
školy (pozri príloha 5b).
F) UČEBNÉ PLÁNY A VARIANTY
Vyučujúci školy sa vo svojej pedagogickej činnosti v jednotlivých odboroch riadili
Učebnými plánmi MŠ SR CD-2009-27474/21375-1:911 splatnosťou od 1.septembra
2009. V jednotlivých odboroch sa vyučovali tieto hudobné nástroje a predmety
(pozri príloha 6).
G) ZAMESTNANCI ŠKOLY
Na začiatku školského roku pracovalo na škole 46 zamestnancov, z toho bolo
37 pedagogických, z nich boli 3 externí (pozri príloha 7a). V priebehu školského
roka bol rozviazaný pracovný pomer s dvomi pedagogickými zamestnancami
( Duga V. a Michalka I. ). Pedagogickí zamestnanci spĺňali podmienky odbornej
a pedagogickej spôsobilosti, 1 z pedagogických zamestnancov si kvalifikáciu
dopĺňa (pozri príloha 7b). Ich kvalifikačné predpoklady vychádzali z nimi
absolvovaného druhu štúdia (pozri príloha 7c).
H)ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
V uplynulom školskom roku si pedagogickí zamestnanci prehlbovali,
zdokonaľovali a rozširovali vedomosti potrebné k odbornej a pedagogickej
spôsobilosti. Využívali k tomu prácu metodických združení, predmetových komisií,
študovali odbornú literatúru, na hudobnom odbore sa samo-vzdelávali formou
samo-štúdia v hre na hudobné nástroje. Využili k tomu aj formy stanovené
vyhláškou
ministerstva
školstva
o ďalšom
vzdelávaní
pedagogických
zamestnancov. Z celkového počtu 37 pedagogických zamestnancov sa do ďalšieho
štúdia zapojili 4. Vedenie školy sa absolvuje Komplexné vzdelávanie vedúcich
pracovníkov, zúčastňuje sa vzdelávaniu v ECDL – počítačová technika a prihlásení
sú na inovačné funkčné vzdelávanie ktoré budú absolvovať v budúcom školskom
roku. (pozri príloha 8).
I)AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
1. Súťaže žiakov
Súťaže žiakov škôl pre školský rok 2009/2010 vyhlasovalo ministerstvo
školstva v spolupráci s ďalšími organizátormi. Na ich zabezpečení sa podieľali
ministerstvom priamo riadené organizácie, resp .spoluorganizátori týchto súťaží .
Do súťaží bolo zapojených spolu 564 žiakov ktorých pripravovalo 11
pedagógov. V rámci okresu dosiahlo v súťažiach 34x umiestnenie do 5
miesta, na krajskom kole sa v súťažiach do 10. miesta umiestnilo 12 žiakov,
celoslovenského kola sa na súťažiach zúčastnilo 353 žiakov z ktorých priniesli
celkovo 29x 1miesto (pozri príloha 9).
2. Prezentácia školy na verejnosti
Všetci pedagogickí zamestnanci spolu so žiakmi usilovali o čo najširšiu
prezentáciu školy na verejnosti. Jej cieľom bolo zverejniť dosiahnuté výsledky
pedagogického procesu medzi rodičmi i ostatnou verejnosťou a naďalej takto
rozvíjať získané vedomosti a návyky detí. Škola vykonala množstvo takýchto akcií,
medzi ústredné podujatia však patrili – Folklórna prehliadka seniorov, tanečný
festival o cenu primátora mesta Skalica, DIVERGENCIE 2010, absolventské
koncerty, absolventská výstava , tanečné, hudobné a LDO súťaže, vianočné
rozprávky - tanečnej skupiny Taxis a Dady v kultúrnom dome v Skalici.
Reprezentácia školy a mesta DFS Skaličánek na medzinárodnom folklórnom
festivale v tureckom meste Cinarcik a FS Skaličan - seniori na folklórnom
festivale Východná. Týchto aktivít sa zúčastnili žiaci školy jednotlivých odborov za
účasti veľkého množstva rodičov. Jednotlivé odbory mali na propagácii školy veľký
podiel (pozri príloha 10).
J) Projekty
Škola sa zamerala na plnenie krátkodobých projektov. ZUŠ vypracovala
projekt pre tanečný odbor / TS Taxis a TS Dady/. Projekt bol podaný na MÚ
v Skalici – Komisia mládeže a športu. Cieľom krátkodobého sústredenia
v Zlatníckej doline bola tanečná príprava na jednotlivé vystúpenia a súťaže
(pozri príloha 11).
K) VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI ŠŠI
V školskom roku 2009/2010 v mesiaci november bola vykonaná Krajským
školským úradom v Trnave kontrola dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov – štatistické zisťovanie údajov vo výkaze Škol/MŠ SR/ 40-01 o počte
žiakov ZUŠ Skalica.
Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte ( ZUŠ Skalica ) zistené
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných vydaných na
ich základe.
( príloha 12)
L) PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY
Škola hudobného a časti tanečného odboru sa nachádza v historickej budove
Františkánskeho kláštora. Budova je svojím charakterom predurčená ku hre na
hudobné nástroje. Je v nej 19 kmeňových tried, 3 triedy pre skupinové vyučovanie,
koncertnú sálu, kanceláriu a zborovňu.
V školskom roku sa škole podarilo zakúpiť nový klavír zn. Yamaha do
koncertnej sály františkánskeho kláštora čím sa splnil jeden z dlhodobých
plánov.
Výtvarný odbor sídli na Námestí Slobody a nachádza sa v nej 6 tried. Na budove
výtvarného odboru sa školskom roku 2008/2009 vyskytlo statické narušenie budovy,
ktoré sa bude musieť riešiť v spolupráci s Obvodným úradom v Senici a mestom
Skalica, nakoľko sa jedná o veľké finančné náklady ktoré škola nemôže zabezpečiť zo
svojho rozpočtu. Je vypracované statické zaistenie objektu a štúdia projektu stavby.
Na pobočke v Radošovciach sa nachádzajú v priestoroch základnej školy 3 triedy –
1x HO,1xTO a 1xLDO. Škola získala od 1. septembra 2009 budovu „ Orlovne “
kde majú oveľa lepšie priestory k dosiahnutiu výchovno – vzdelávacích cieľov.
Tieto priestory navštevujú žiaci DFS Skaličánek, FS Skaličan – seniori, tanečná
skupina Taxis, Dady, žiaci tanečného odboru prípravného štúdia, žiaci 1 a 2
ročníka, žiaci tanečného odboru junior, spoločenský tanec, skupina dobového
tanca Reminiscencie, cimbalová hudba Pláňava v počte 380 žiakov. Táto budova
sa bude postupne rekonštruovať, nová fasáda zo dvora, nové vstupné dvere,
výmena okien, priestory na prvom poschodí, priestory vo dvore – nový altánok
( ktorý bude využívaný na malé kultúrne podujatia ) a celková povrchová úprava
vo dvore .
Vybavenosť tried ja na dobrej úrovni. Škola svojím charakterom vyhovuje
podmienkam na ňu kladeným. (pozri príloha 13).
M) FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE ČINNOSTI ŚKOLY
Celá činnosť školy bola zabezpečovaná najmä z dvoch zdrojov. Boli to prostriedky
pridelené v rozpočte na originálne kompetencie a príspevky od rodičov žiakov. Celkové
príjmy za rok 2009 predstavovali 562 538,-€ a výdavky 562 538,-€ (pozri príloha 14a).
N) PLNENIE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ŠKOLY
Cieľom školy je vychovať a vzdelať žiaka, rozvoj jeho estetického cítenia, vzťah
k umeniu,
hudobnému,
výtvarnému,
tanečnému
a k literárno-dramatickému.
Zároveň jej úlohou bolo zabezpečovať žiakom prostredie, v ktorom si budú osvojovať
vedomosti a zručnosti vo svojej oblasti pôsobenia. Tento cieľ sa nám podarilo napĺňať,
dôkazom čoho sú aj výsledky našich žiakov v súťažiach a v prijímaní na stredné školy
umeleckého zamerania Na plnení koncepčného zámeru školy majú zásluhu všetci jej
zamestnanci (pozri príloha 15).
O) KLADNÉ A ZÁPORNÉ STRÁNKY ŠKOLY
Škola dosahuje dobré výsledky v oblasti výchovného ,pôsobenia vo formovaní
osobnosti žiaka aj vo vyučovaní jednotlivých predmetov. Dobré výsledky vo
vyučovacom procese korešpondujú s rozmiestnením žiakov na školy umeleckého
zamerania. Škola ponúka žiakom pestrú škálu vzdelávania, kvalitne realizovanú
pedagogickú prácu postavenú na zodpovednom, humánnom a profesionálnom
prístupe pedagógov s úzkou, transparentnou spoluprácou s rodičmi. Najväčším
problémom školy sú pri narastajúcemu počtu žiakov na výtvarnom odbore sú
priestorové podmienky VO. (pozri príloha 16).
P) ĎALŠIE INFORMÁCIE O ČINNOSTI ŠKOLY
Rozvrh vyučovacích hodín aj štruktúra prestávok zodpovedá psycho hygienickým požiadavkám kladeným na vyučovací proces v základnej umeleckej
škole, v januári schválenom prevádzkovom poriadku školy Štátnou hygienou Senica.
Žiaci sa vzdelávajú v čistom prostredí upravených tried. Vzdelávanie v individuálnom aj
v skupinovom vyučovaní je zabezpečené k tomu vyhovujúcich priestoroch.
2. Vzťahy školy so subjektami podieľajúcimi sa na vzdelávaní a výchove
Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Na škole sú konzultačné hodiny
triednych učiteľov pre individuálne stretnutia s rodičmi, po školských besiedkach sú
rodičia informovaný o výkonoch a výsledkoch práce ich detí. Stretnutia sú individuálne
podľa individuálneho prístupu ( učiteľ – žiak, učiteľ – rodič)
Škola má veľmi dobrú spoluprácu so zriaďovateľom – Mesto Skalica, so všetkými
základnými, strednými školami a inštitúciami v meste.
Veľmi kvalitná je aj spolupráca školy s materskou školou v ktorej naši učitelia
vyučujú v odboroch VO, TO a LDO, hudobný odbor má v materskej škole
prieskum pre všetky deti predškolského veku.
3. Vnútorná kontrola
Významnú úlohu v kvalitnom riadení školy zohráva vnútorná kontrola. Vedenie
školy tejto činnosti venovalo primeranú pozornosť, sledovalo a hodnotilo činnosť
vyučujúcich v pedagogickom procese, zároveň tak aj činnosť ostatných zamestnancov
školy (pozri príloha 17).
4. Starostlivosť o žiakov a zamestnancov
Vedenie školy venovalo pozornosť aj zaisteniu bezpečnosti žiakov a zamestnancov
školy vo vyučovacom procese a v inom čase. Zamestnanci aj žiaci školy boli poučení
o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia (pozri príloha 18a), zamestnancom boli
vydávané ochranné pracovné prostriedky. Vďaka takémuto prístupu na škole nevznikol
ani jeden úraz (pozri príloha 18b).
Aj zabezpečeniu úloh civilnej ochrany bolo plnené podľa zákona. Na škole pracovali
družstvá civilnej ochrany, ich činnosť bola pravidelne precvičovaná, rovnako tak bola
precvičovaná aj evakuácia žiakov zo školy a ich správanie sa pri požiari, resp. inom
nebezpečenstve (pozri príloha 18c).
R) Záver
Základná umelecká škola sa v školskom roku 2009/10 prezentovala veľmi
cieľavedomou prácou a výsledkami v škole aj na verejnosti o čom svedčí neustáli
nárast žiakov v jednotlivých odboroch. V literárno – dramatickom odbore sa
zabezpečilo plne kvalifikované vyučovanie ( prijatím novej p. učiteľky ), čím
očakávame nárast nových žiakov v ďalšom školskom roku .
Riaditeľstvu sa podarilo zabezpečiť plynulý priebeh pedagogického procesu a
stabilizovať pedagogický zbor, ktorý prechádza len minimálnymi zmenami. Škola
sa veľkou mierou zapája do kultúrneho života v meste o čom svedčí aj počet
vystúpení a koncertov na verejnosti.
Vedenie školy sa snaží umožňovať žiakom školy reprezentovať školu ale aj mesto
Skalica na medzinárodnej úrovni (Nemecko, Česká republika ,Turecko, Rakúsko,
Francúzko).
Škola svojou prácou spĺňa svoju funkciu v meste ale aj v širokom okolí, je
nositeľom kultúry a vychováva veľa žiakov ktorí sa zapájajú do umeleckej činnosti
aj po jej skončení. Do kultúrneho života v meste sa zapájajú nielen žiaci, ale aj
učitelia z ktorých väčšina pôsobí v rôznych súboroch v meste Skalica a svojím
účinkovaním taktiež reprezentujú mesto Skalica na Slovensku ale aj na
medzinárodnej úrovni.
Správa prerokovaná pedagogickou radou školy dňa 27.9.2010
................................
riaditeľ školy
Správa prerokovaná radou školy dňa 30. septembra 2010
Prílohy a tabuľky
príloha 1
Pomocné a poradné orgány školy
Predmetové komisie
Vedúci
Dychové nástroje
Miroslav Štefík
Klávesové nástroje
Eva Rybárová
Sláčikové nastroje, gitara
Mgr. Peter Vašečka
Výtvarná
PaeDr. Igor Kiška
Tanečná, LDO
Bc. Radovan Timko
Iné orgány
Vedúci
Jozef Nejedlík
Jozef Nejedlík
Anna Kubániyová
Komisia BOZP
Inventarizačná komisia
Škodová komisia
Likvidačná komisia
príloha 2
Počet žiakov
Odbor
Prípr. štúdium
Hudobný
Výtvarný
Tanečný
Lit.-dramatický
Spolu
1. st.
54
123
204
35
416
2. st.
258
289
254
30
831
ŠPD
18
61
81
0
160
Spolu
35
29
40
0
104
365
502
579
65
1511
príloha 3
Počet žiakov prípravného štúdia
Odbor
1. roč.
Hudobný
Výtvarný
Tanečný
Literárno-dramatický
Spolu
2.roč.
19
70
127
35
251
35
53
77
0
165
Spolu
54
123
204
35
416
8
príloha 4a
Počet žiakov končiacich štúdium
Odbor
1. st.
Hudobný
Výtvarný
Tanečný
Literárno-dramatický
Spolu
2. st.
23
21
11
0
55
2
3
2
0
7
ŠPD
1
3
14
0
18
Spolu
26
27
27
0
80
príloha 4b
Rozmiestnenie žiakov na stredné a vysoké umelecké školy
Druh, typ strednej, vysokej školy
PaFUK Bratislava
Stredná umělecká prúmyslová škola
Hodonín
Prihlásení
počet
1
3
Prijatí
počet
1
3
STU – Bratislava
1
1
SPFŠ – Modra
VŠVU - Bratislava
Stredná umelecká priemyselná škola Bratislava
SOŠ UP Zvolen
Spolu:
1
1
1
1
1
1
1
9
1
9
príloha 5a
Klasifikácia žiakov (počty)
Prospel
s vyznamenaním
1. stupeň
2. stupeň
štúdium pre dospelých
Spolu:
779
148
99
1026
Prospel
52
12
5
69
Neprospel
0
0
0
0
Neprospel
po opravnej skúške
počet / %
0
0
0
0
príloha 5b
Klasifikácia žiakov v jednotlivých odboroch (v %)
Odbor
Prospel
vyznamenaním
Hudobný
83,8
Výtvarný
96,9
Tanečný
96,8
Literárno-dramatický 100
Prospel
16,2
3,1
3,2
0
Neprospel
0
0
0
0
Neprospel
po opravnej skúške
0
0
0
0
príloha 6
Odbor
Hudobný
Výtvarný
Tanečný
Lit.-dramatický
Vyučovacie predmety v jednotlivých odboroch
Predmety
Hudobná náuka, hra na akordeón, zobcovú flautu, flautu, klarinet,
saxofón, trúbka, baskrídlovka, pozauna, bicie, klavír, keyboard,
akordeón, husle, gitara, bas – gitara, elektrická gitara, spev, zborový
spev, organ, súborová hra
Maľba, kresba, keramika,
Ľudový, moderný, spoločenský tanec
Prípravná dramatická výchova, dramatická výchova, prednes
príloha 7a
Pracovné zaradenie
hudobný odbor
výtvarný odbor
tanečný odbor
lit.-dramatický odbor
Administratíva
Zamestnanci školy
Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci
24
7
5
1
4
ostatní zamestnanci
Spolu
37
4
8
príloha 7b
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Kvalifikovaní ped. Zamestnanci – interní
26
- externí
1
Nekvalifikovaní ped. Zamestnanci
10
Nekvalifikovaní ped. Zamestnanci – študujúci
0
Spolu
37
príloha 7c
Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov
Vzdelanie:
Počet
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.–4. roč. ZŠ
1
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.-5. roč. ZDŠ
0
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.–4. roč. + predmet pre 5.-9. roč.
0
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.-4. roč. ZŠ + tvorivá dramatika
0
VŠ 2. st. pedagogické pre 6.-9. roč.
2
VŠ 2. st. pedagogické pre 5.-12. roč.
6
VŠ 2 st. hudobné vedy
2
VŠ 2. st. – teologická fakulta
1
VŠ 1. st. – ÚSV + bakalársky študijný program
2
VŠ technická
1
SŠ – pedagogické, odbor učiteľstvo pre MŠ
1
SŠ – konzervatórium ukončené maturitou
3
SŠ – konzervatórium ukončené absolutóriom
11
SŠ – stredná umelecká škola
5
Nespĺňa kvalifikačný predpoklad
2
10
príloha 8
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Forma ďalšieho vzdelávania:
Absolvovalo
Absolvuje
Uvádzanie do praxe
0
0
Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov
0
3
Priebežné vzdelávanie, z toho
1. kvalifikačná skúška
0
0
2. kvalifikačná skúška
0
0
Špecializačné inovačné štúdium
0
0
Špecializačné kvalifikačné štúdium
0
1
Spolu:
0
4
príloha 9
Súťaže
Názov súťaže
OK-umiestnenie KK-umiestnenie
CSK-umiestnenie
Slávik Slovenska
1x1. miesto
1x3miesto
2x2 miesto
Pop Skalica
1x1 miesto
2x2 miesto
2x3 miesto
Pop Senica
1x3 miesto
Beatforum Gbely spev. 1x1 miesto
súťaž
Klavírna súťaž Bojnice
Súťaž
folkl.
súborov
Myjava DFS Skaličánek
Taneč.súťaž Trnava Dady
Taneč. Súťaž Senec –
Dady,Taxis
Tanečná
Taxis
súťaž
1x1 miesto
1x1 miesto
2x1 miesto
3x1 miesto
4x2 miesto
5x3 miesto
1x hlavná cena
4x1 miesto
3x2 miesto
1x3 miesto
1x1 miesto
4x2 miesto
1x3 miesto
3x3 miesto
3x finálová cena
6x1 miesto
3x2 miesto
3x3 miesto
3x1 miesto
1x2 miesto
3x1 miesto
1x2 miesto
1x3 miesto
1x1 miesto
1x hlavná cena
3x1 miesto
1x2 miesto
4x čestné uznanie
Trenčín
Tanečná súťaž Zlín Taxis
Taneč. súťaž Topoľčany
Taxis
Taneč. súťaž Gbely
Taxis
Taneč. súťaž Bratislava
Taxis
Taneč. súťaž Myjava –
Dady
Taneč.súťaž Bojnice Dady
Tanečný festival Skalica
Taxis Dady
Európa v škole – VO
2x1 miesto
2x2 miesto
3x3 miesto
Ekoplagát – oblastná výt.
8x čest. uznanie
Maľovaná ZUŠ-ka - VO
Prečo som na svete rada
VO
Lidice 2009 – medz.
výtvarná súťaž
Vesmír očami detí
Osobnosť M.R. Štefánika
VO
Hurbanov pamätník -LDO 1x 1 miesto
2x 2 miesto
1x 3 miesto
Senická divadelná jar – 1x 2 miesto
LDO „ Dráčik “
Súťaž LDO - Dráčik
1 x 2 miesto
Súťaž LDO - Dráčik
Súťaž LDO – Drak
1 x 3 miesto
Súťaž LDO – Drak
1 x 1 miesto
1x1 miesto
1x zlaté pásmo
1x halvná cena
1x Lidická ruža
6x čestné uznanie
2xčestné uznanie
Ocenených 17
žiakov
1x 1 miesto
postup na
celoslovenské
1 x 3 miesto
príloha 10
Aktivity školy na verejnosti
Hudobný odbor:
Názov akcie
Počet žiakov pri
príprave akcie
Počet učiteľov pri
príprave akcie
Účasť verejnosti
Max Skalica - speváčky
3
Penzión Skalica - koncert
7
Žiacka besiedka 7x
175
Vianočný koncert
16
Divadielko pre MŠ 2x
13
Vianočné koncerty pre MŠ 6x
12
Vianočný program
DK – 22
spevácky zbor Zvončeky
MAX Skalica–Mikuláš - speváčky
3
Vianočný koncert Dets. domov 22
Zvončeky
Zelený dom - Zvončeky
22
Absolventský koncert 2x
25
Výchovné koncerty pre MŠ 2x
20
Gymnázium proti rakovine
5
Penzión Mokrý Háj speváčky
3
Dni zdravia- Štíbor
2
Prijatia na MsÚ 15x
30
Skalický Oskarko
5
Deň učiteľov – prijatie konc. sála
5
Spolu:
390
Výtvarný odbor:
Počet žiakov pri
Názov akcie
1
4
23
15
1
3
2
200
40
770
100
150
300
300
1
2
200
80
2
10
3
2
1
1
4
1
2
80
30
200
250
300
50
150
200
80
100
3500
Počet učiteľov pri
príprave akcie
Účasť verejnosti
Vianočná výstava
Výstava výt. odb. ZOC MAX
Prezenčná výstava–vstup VO 4x
Absolventská výstava
Výstava absolventov ŠPD - VO
Spolu:
Tanečný odbor:
Názov akcie
72
72
48
39
3
234
6
4
3
5
1
19
700
1200
400
1000
500
3800
Skalické dni – DFS Skaličánek
Pre Grafobal – Skaličánek
Skaličánek
–
55.
výročie
Skaličanu DK 2x
Medz. Festival v Turecku –
Skaličánek
Radošovce – Hurbánek TO
Oreské
vystúpenie
TO
Radošovce
Stavanie Mája – Radošovce TO
Skaličánek – Holíč
Skaličánek – Radošovce fašang
41
36
36
3
3
3
800
250
500
26
3
1500
20
20
1
1
250
200
20
36
36
1
3
3
500
450
300
príprave akcie
Počet žiakov pri
príprave akcie
Počet učiteľov pri
príprave akcie
Účasť verejnosti
Moravská n.Ves – Skaličánek
36
Absolventský koncert TO
36
Výchovné koncerty pre MŠ
6
Skalické dni Skaličan seniori
20
Záhor. Bystrica–Skaličan seniori
20
Výročie FS Skaličan – Skaličan
20
seniori
Jakubov – Skaličan seniori
20
Stupava – Skaličan seniori
20
Hurbánek Radoš. Skaličan sen.
20
Festival sen. v Skalici Skaličan
20
Východná – Skaličan seniori
20
PŠ MŠ Hurbanova – Deň matiek
10
PŠ MŠ Mokrý Háj – Deň matiek
12
PŠ MŠ Hviezdosla. –Deň detí
14
Maškarný ples DK Skalica
14
TO Radošovce–vianoč. besied.
16
TO Radošovce-rodičovský ples
16
TO Radošovce- stavanie mája
16
TO Radošovce- Lopašov
16
TO Radošovce - Oreské
16
TO Radošovce – Hurbánek Rad.
16
Skalický jarmok Taxis, DADY
100
Istropolis Bratislava - Taxis
41
Dievča rádia G3 Taxis
20
Vianoč. Rozprávka Protherm
80
Schwechat Taxis
22
Rozprávka pre ZŤP –Dady
40
Vianočná rozprávka Skalica – 100
Taxis
Maškarný ples Skalica - Dady
20
Mestský ples Holíč –Taxis
20
KD Skalica – Taxis odmeňovanie
44
športovcov
KD Skalica pre SMER
44
Taxis, Dady – Ochutnávka vína
60
Skalica
Max – Dady
44
Kvetinové dni Kátov – Taxis
80
Trdlofest – Taxis
60
Hokejbal. turnaj–Skalica Taxis
40
Nemecko –Taxis
22
Vianočná rozpravka – Dady
100
Kvetinové dni – Dady
60
Hokejbal. turnaj – Skalica Dady
40
Trenčín – Sokol Dady,Taxis
80
Spolu:
2009
3
3
3
1
1
1
1000
200
100
1000
500
500
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
300
200
400
700
1500
60
50
70
150
50
300
300
100
120
200
2500
1000
500
350
500
2500
800
1
1
1
250
300
250
1
2
200
500
1
1
1
1
1
1
1
1
2
68
500
1500
2000
150
2000
500
1000
150
2000
31980
príloha 11
Názov projektu
Záujmová činnosť – voľný čas detí
Projekty
Účasť žiakov
80
Koordinátor projektu
Marek Gula
príloha 12
Výsledky inšpekcie
(Výňatok zo záznamu o kontrole)
Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte ( ZUŠ Skalica ) zistené
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných vydaných na
ich základe.
V dôsledku toho sa protokol o výsledku kontroly nevypracuje.
príloha 13
Priestorové a materiálne podmienky
- stav budovy: po celkovej rekonštrukcii v rokoch 2004 a 2005 je stav budovy dobrý,
vzhľadom na to že sa jedná o historickú budovu stále pretrváva zvýšená vlhkosť vo
vstupnej chodbe na prízemí
- stav priestorov slúžiacich výchove a vzdelávaniu: v tanečnom odbore sa situácia
zlepšila po pridelení priestorov v MŠ Pri Potoku čo trvalo do 30. júna 2009, kedy škola
vyučovanie v týchto priestoroch ukončila a presťahovala sa do budovy Orlovne ktorá
musela prejsť viacerými úpravami. Čo sa týka výtvarného odboru, majú stiesnené
podmienky v budove na Námestí slobody.
- stav sociálnych zariadení: vyhovujú všetkým hygienickým normám – boli
zrekonštruované v rokoch 2000 a 2001.
- vybavenosť učební učebnými pomôckami a didaktickou technikou, nástrojmi:
jednotlivé učebne sú vybavené pomôckami a didaktickou technikou na dobrej úrovni.
V školskom roku 2009ú2010 sa nám podarilo zakúpiť nový koncertný klavír zn.
YAMAHA do koncertnej sály Františkánskeho kláštora.
- vybavenosť školskej knižnice: škola každoročne dopĺňa školskú knižnicu novým
notovým materiálom a potrebnými knihami.
príloha 14a
Správa o hospodárení za rok 2009
1. Prehľad o plnení príjmov za obdobie I. – XII. 2009 (v €)
Kód-položka
Nedaňové príjmy
Dotácie štátu
Vzdelávacie poukazy
Dotácie mesta
212003 04
3110 00
2230 02
2230 01
Originálne kompetencie
príjmy z prenájmu budov, bytov
sponzorské dary
rodič.poplatky-ZUŠ
Ostatné príjmy
Vlastné príjmy celkom
Dotácie mesta
Ostatné príjmy
Príjmy celkom
756
516 155
0
1241
38016
6370
45627
0
0
562538
1. Prehľad o čerpaní výdavkov za obdobie I. – XII. 2009 (v €)
Ekon.klas.
Názov
Orig.komp.
Príjmy ZUŠ
610
620
631
632
633
634
635
636
637
630
642006
642015
642026
640
700
Spolu:
Mzdy
Poistné-odvody
cestovné náhr.
energie,voda,
Materiál
dopr.-prepravné
Údržba
prenájom
Služby
Tovary a služby
členské príspevky
nemocen.dávky
štipendium
Bežné transféry
kapit. výdavky
316 167
109 711
0
54 906
0
0
15 645
5 755
13 035
89 341
0
936
0
936
0
516 155
0
0
847
0
21 042
3 471
597
0
19 670
45 627
0
0
0
0
0
45 627
Vzdelávacie
poukazy
0
5
0
0
234
0
0
0
517
751
0
0
0
0
0
756
príloha 14b
Finančné zabezpečenie rady rodičov
1. Prehľad o plnení príjmov za obdobie I. – XII. 2009 (v tisícoch Sk)
Príjmy
Suma
zostatok v peňažnom ústave k 31.12.2009
0
pokladničná hotovosť k 31.12.2009
0
príjmy za rok 2009
0
pripísaný úrok v peňažnom ústave
0
príjmy 2% dane z príjmu
0
iné príjmy -pokračovať
0
Príjmy celkom:
0
2. Prehľad o čerpaní výdavkov za obdobie I. – XII. 2008 (v tisícoch Sk)
Výdavky
Suma
príspevky na exkurzie
0
vybavenie školy
0
cestovné za súťaže
0
koncoročné odmeny žiakom
0
iné – pokračovať
0
Výdavky celkom
0
Zostatok k 31. 12. 2009
0
príloha 15
Plnenie koncepčného zámeru školy
-
a) Rozpísať plnenie vlastných hlavných cieľov:
kvalita vzdelávania žiakov:
rozvoj solidarity a spolupatričnosti
ochrana pred násilím a šikanovaním
talentovaní žiaci
inovácia a modernizácia vybavenia
podpora zdravia na zdravého životného štýlu
b) ďalšie ciele:
zabezpečenie kvalifikovaného vyučovania
plnenie štandardov
zabezpečenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
investičné akcie
zabezpečovanie učebných pomôcok
inovácia vybavenia
dokončiť úpravy a rekonštrukciu Orlovne
zabezpečiť opravu budovy výtvarného odboru na Námestí Slobody
príloha 16
Kladné a záporné stránky školy
Silné stránky školy
Slabé stránky školy
Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania
Veľmi dobra úspešnosť žiakov
Nedostatok pomôcok, zastaranosť
v súťažiach
techniky
I mimo Slovenska
Nedostatok finančných prostriedkov na
zakúpenie
učebných
pomôcok
Zapájanie učiteľov a žiakov do kultúrneho a didaktickej techniky
života v meste a vo veľkej miere i veľmi
dobrá reprezentácia doma a v zahraničí
Chýbajúca
plošina
pre
presun
integrovaných detí
Odborný rast pedagógov
Nízky vekový priemer pedagógov
Nedostatočné priestory pre výtvarný
Kladný vzťah pedagógov k žiakom
odbor
Kvalita úrovne vnútornej kultúry školy
Vysoká estetická úroveň interiérov
a exteriérov
Otvorenosť školy pre verejnosť
Dobré meno školy medzi rodičmi detí
Dobré priestorové usporiadanie školy
Bezpečnosť a upravenosť prostredia
školy
Rekonštrukcia budovy školy
Spolupráca školy s rôznymi inštitúciami
príloha 17
Vnútorná kontrola
Kontroly
Riaditeľ školy
Zástupci riaditeľa školy
Spolu
37
60
97
Hospitácie
Spolu
40
79
119
77
139
216
Starostlivosť o žiakov a zamestnancov
príloha 18a
BOZP
Školenie BOZP
zamestnancov
počet / %
vedúcich zamest.
Počet / %
Spolu
počet / %
42/100
3/100
45/100
17
príloha 18b
Úrazy (evidované)
zamestnancov
0
Žiakov
0
Spolu
0
príloha 18c
Cvičenia CO
Počet cvičení so žiakmi
Počet družstiev zamestnancov
1
Počet zamestnancov v družstvách
3
45
príloha 19
Rada školy pri ZUŠ Skalica
Vyjadrenie
Rada školy dňa 30. septembra 2010 na svojom zasadnutí zobrala na vedomie
právu ZUŠ Skalica o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2009/2010.
K obsahu správy nedozneli žiadne kritické pripomienky, správa objektívne hodnotí
prácu pedagógov aj žiakov v minulom školskom roku.
V Skalici 30. septembra 2010
................................................
predseda rady školy
M ESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
5e
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10.2010
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Námestie slobody
10, Skalica, v školskom roku 2009/2010
Materiál sa predkladá na základe:
Podľa plánu úloh MsR v Skalici na rok 2010
Obsah materiálu:
1. Uznesenie MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Dôvodová správa
4. Materiál
.
Materiál predkladá:
Ing. Anton Bobrík
prednosta MsÚ
Materiál vypracoval:
Mgr. Oľga Luptáková
Riaditeľka materskej školy
JUDr.Terézia Lang
vedúca odd. školstva a športu MsÚ Skalica
Skalica 14.10.2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10.2010
k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Námestie slobody 10,
Skalica, v školskom roku 2009/2010
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Anton Bobrík, prednosta MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy Námestie slobody 10,Skalica v školskom roku 2009/2010.
2. Uznesenie MsR v Skalici.
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici schváliť Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Námestie slobody 10,Skalica v školskom roku 2009/2010.
3. Dôvodová správa
Podľa § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
riaditeľ školy a školského zariadenia predkladá zriaďovateľovi na schválenie záverečnú správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy.
4.Materiál
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
v školskom roku 2009/2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy: Materská škola
Adresa:
Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
Telefón:
0346903315 – 6
Fax:
0346903317
E-mail, internet: [email protected]
Zriaďovateľ: MESTO SKALICA
Vedenie školy
Mgr. Oľga Luptáková
Mgr. Mária Masárová
Miroslava Rokoszová
Jana Mišová
Mária Kapustová
Hedviga Krídlová
riaditeľka
zástupkyňa - pracovisko Hviezdoslavova
zástupkyňa - pracovisko L. Svobodu
zástupkyňa - pracovisko Pod Kalváriou
zástupkyňa - pracovisko Pri potoku
zástupkyňa - pracovisko Hurbanova
Rada školy
Predseda: Ing. Emil Vajla
Zástupcovia zamestnancov: 3
Zástupcovia rodičov: 4
Zástupcovia zriaďovateľa: 4
Pomocné a poradné orgány školy
(pozri príloha 1)
POČET DETÍ A TRIED
Škola je projektovaná ako 20 triedna škola s kapacitou 480 miest. Na začiatku
uplynulého školského roka ju navštevovalo v 19 triedach 443 detí (pozri príloha 2a),
na konci v 19 triedach 446 detí (pozri príloha 2b). Medzi nimi bolo aj jedno dieťa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
(pozri príloha 3).
Priemerný denný počet stravníkov bol 320 detí, 30 zamestnancov,
spolu bolo vydaných priemerne denne 310 obedov (pozri príloha 4).
PRIJÍMANIE DO ŠKOLY
Prijímanie detí do materskej školy sa konalo podľa § 5 ods.14 písm. a) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 a
§ 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ v znení
neskorších predpisov a § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z.
Na školský rok 2009/2010 bolo prijatých 133 detí.
UMIESTNENIE DETÍ NA ZÁKLADNÚ ŠKOLU
Z detí, ktoré od 1. 1. 2010 k 31. 8. 2010 dovŕšili, resp. dovŕšia šesť rokov veku,
bolo na základnú školu zapísaných 144 detí. Odloženú povinnú školskú dochádzku
má 19 detí.
VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE PLÁNY
Výchovno – vzdelávací proces bol realizovaný podľa školského vzdelávacieho
programu, na tvorbe ktorého sa podieľali všetci pedagogickí zamestnanci školy.
Tento vzdelávací program vychádzal zo Štátneho vzdelávacieho programu
pre predprimárne vzdelávanie ISCED O. Pre tvorbu školského programu boli
využité všetky dostupné teoretické materiály, štúdium, ale predovšetkým tiež
praktické skúsenosti z práce s deťmi a využitie podmienok a prostredia, kde sa
materská škola nachádza.
Filozofia školy
Materská škola Skalica sa skladá z piatich alokovaných pracovísk a každé
z nich má v rámci školského vzdelávacieho programu svoje špecifické
zameranie.
MŠ Hviezdoslavova – školský vzdelávací program „Hviezdička“ bol zameraný
na rozvoj tvorivého myslenia. Edukačné aktivity smerovali k získavaniu
poznatkov na základe vlastnej skúsenosti, v najstaršej vekovej skupine boli
zamerané na učenie sa prostredníctvom riešenia problému a využívaním
poznatkov z rôznych médií.
MŠ L. Svobodu – pracovali podľa školského vzdelávacieho programu „Dúha“.
Dôraz bol kladený na podnetné prostredie a priaznivú sociálno-emocionálnu
klímu, čo výrazne ovplyvňovalo rozvíjanie pozitívnych osobnostných vlastností
každého dieťaťa.
MŠ Pod Kalváriou – školský vzdelávací program „Mravčekovia „ bol zameraný
na sprostredkovávaní informácií formami zážitkového učenia.
Deti sa oboznamovali s počítačovou technikou, bola podnecovaná aktivita, ich
samostatnosť riešiť daný problém, snažiť sa spolupracovať v skupine
s ostatnými deťmi.
MŠ Pri potoku – školský vzdelávací program „Veselá žabka“, podľa ktorého
sme prihliadali na vekové skupiny detí a individuálne osobitosti detí s cieľom
dosiahnuť optimálnu kognitívnu, sociálno-emocionálnu a perceptuálno-motorickú
pripravenosť na školské vzdelávanie i na život v spoločnosti.
MŠ Hurbanova – školský vzdelávací program „Sedmokráska“, venoval
pozornosť rozvíjaniu základov kľúčových kompetencií detí. Využívané bolo
množstvo dostupných učebných zdrojov na dosiahnutie konkrétnych cieľov
s prihliadnutím na individualitu osobnosti jednotlivých detí, stupeň ich rozvoja
a špecifiká.
Pre všetky pracoviská je však spoločné jedno – morálne hodnoty.
Chceme, aby deti poznali, že vzájomná tolerancia, úcta, pomoc druhému nie sú
len slová. Chceme deti zoznamovať s ľudskou spoločnosťou v zmysle
spoločného prežívania, poznávania výsledkov ľudskej činnosti, prežívania
radosti z vlastnej tvorivej práce.
Základom tejto práce je vytvárať čo najviac príležitostí na individuálny prístup
k deťom, klásť dôraz na učenie sa hrou, zážitkové učenie sa a zmyslové
poznávanie. Prispieť tak k výbave dieťaťa pre celoživotné vzdelávanie
skorej, než začne povinné školské vzdelávanie.
Výchovné ciele sú plnené nasledujúcimi formami :
- individuálnym prístupom k dieťaťu
- rešpektovaním každodenných potrieb detí
- podnetnosťou prostredia materskej školy
- správnou životosprávou, výživou, pohybovou aktivitou
- kolektívnymi alebo skupinovými činnosťami
- posilňovaním úcty k rodičom, súrodencom, zamestnancom MŠ i k deťom
- pestovaním vzťahu k národným hodnotám a kultúre
- utváraním elementárnych základov emocionálnej gramotnosti, prosociálneho
a environmentálneho cítenia, tvorby medziľudských vzťahov
- získavaním kompetencií v oblasti komunikačných schopností, ústnych
spôsobilostí, matematickej gramotnosti
Základnou hodnotou, ktorú deťom ponúkame je sloboda a vzájomné
rešpektovanie sa za jasne stanovených pravidiel. Na tvorbe týchto pravidiel sa
podieľajú i deti. Snažíme sa, aby dieťa poznalo a naučilo sa, že môže ovplyvňovať
svoju situáciu a jednať slobodne, ale že nesie za svoje jednanie zodpovednosť.
Najdôležitejším prvkom je ale citlivý, komunikatívny a ústretový prístup a postoj
učiteľky k dieťaťu.
Formy, ktoré používame pri svojej práci sú pre nás tvorivé, plne vyhovujúce,
dávajú nám dostatok priestoru pre realizáciu a budeme ich naďalej používať.
Ďalšie výchovné ciele, ktoré sú pre všetky pracoviská spoločné.
1/ Spolupráca s rodinou – materská škola sa usiluje o to, aby v úzkej spolupráci
s rodinou získalo dieťa na konci predškolského obdobia primeranú fyzickú,
psychickú a sociálnu samostatnosť.
Tento cieľ hodnotíme ako trvalý, priebežne plnený, v sledovanom období môžeme
pozitívne hodnotiť kladný prístup rodičov k aktivitám materskej školy a stále sa
zlepšujúcu vzájomnú komunikáciu. Rodičia uznávajú materskú školu ako svojho
partnera pri výchove detí, čo je vlastne jedným z cieľov a poslaní materskej školy
ako takej.
2/ Uspokojovanie potrieb detí – denný poriadok v materskej škole je
prispôsobovaný meniacim sa podmienkam, zachováva sa dostatok priestoru pre
hru, individuálny rozvoj a rozvíjanie vzájomných vzťahov. Každá veková skupina
má špecifické potreby, preto tiež prístup je odlišný. Pevne časovo dané je
stravovanie a pobyt vonku.
3/ Vyrovnávanie handicapov, rozvoj talentu –zdravotne preventívna funkcia,
rozvíjanie vnútorného sveta detí, aktívneho rečového prejavu, minimalizácia
problémov. To všetko pri rozvíjaní priateľských vzťahov medzi deťmi, vzájomnej
tolerancie a pochopenia.
Tento cieľ je plnený, všetky učiteľky venujú tejto oblasti mimoriadnu pozornosť pri
svojej práci s deťmi, vedia s deťmi veľmi dobre pracovať, vždy s prihliadnutím k ich
individualitám.
V závere je možné celkovo hodnotiť, že výchovný program i ďalšie stanovené ciele
boli splnené. Ciele boli stanovené s prihliadnutím k podmienkam, v ktorých budú
plnené a realizované, ich obsah je plánovaný a pripravovaný všetkými
pedagogickými zamestnancami , konzultovaný na pedagogických radách.
ZAMESTNANCI ŠKOLY
Na škole pracovalo 65 zamestnancov, z toho bolo 41 pedagogických (pozri
príloha 6a). Pedagogickí zamestnanci spĺňali podmienky odbornej a pedagogickej
spôsobilosti (pozri príloha 6b). Ich kvalifikačné predpoklady vyplývali z nimi
absolvovaného druhu štúdia (pozri príloha 6c).
ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Hlavným cieľom je aktualizovať, prehlbovať a rozširovať odborné, pedagogické
vedomosti a zručnosti zamestnancov potrebné na výkon pedagogickej činnosti.
V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 445/2009 Z. z.
o kontinuálnom vzdelávaní
sa vedúci pedagogickí zamestnanci zúčastnili
vzdelávania „ Obsahová reforma v materskej škole“, ktoré
organizuje MPC Trnava. 12 pedagogických zamestnancov sa zúčastnilo odbornometodického seminára „ Relaxácia a jej význam pre duševné zdravie“
organizované Doc. PhDr. Igorom Spišiakom. 4 pedagogickí zamestnanci sa
zúčastnili seminára „ Grafomotorika a ergonómia písania“ organizovaného ŠPÚ
a spoločnosťou STABILO. Pre zdokonaľovanie vedomostí zamestnanci využívali
odbornú literatúru.
(pozri príloha 7)
AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
a) Prezentácia školy na verejnosti
Medzi ústredné – tradičné podujatia patria nasledovné akcie:
Skalické dni – vystúpenie detí vo Františkánskej záhrade
Šarkaniáda – púšťanie šarkanov
Korčulovanie – raz týždenne na zimnom štadióne
Návšteva Skanzemu v Strážnici –„ Podzim na dědiňe“ a „ Fašangy, fašangy“
Blahova notečka – oblastná prehliadka detskej folklórnej piesne
Hrkálka – oblastná prehliadka v prednese poézie a prózy
Múdra sova – vedomostné matematické hry
Jabĺčkový beh – predškoláci na športovom dopoludní
Plavecký výcvik predškolákov – deti v bazéne na ZŠ Mallého
Návšteva detských divadelných predstavení
Predškoláci na návšteve v základnej škole
Vystúpenie s kultúrnym programom v MAXe - mikulášska besiedka
Zdravá rodina – výstavka výtvarných prác a vystúpenie detí s kultúrnym
programom na akcii Dni zdravia organizovanej oddelením sociálnej
starostlivosti mestského úradu
Tanečný festival o cenu primátora mesta Skalica - vystúpenia v rámci
programov tanečného odboru ZUŠ
Indiánsky deň – športové dopoludnie v Zlatníckej doline
Bezpečne v meste – v spolupráci s Mestskou políciou, Hasičským zborom
Prehliadka kultúrnych a historických pamiatok mesta
Účasť na výtvarných súťažiach s celoslovenskou i medzinárodnou účasťou:
Dúhový kolotoč, Svet okolo nás, Rozmanitosť prírody, Vesmír očami detí,
Bohúňova paleta , DÚHA – Daruj úsmev
Mimoškolská aktivita pracovísk
pracovisko Hviezdoslavova
Dyňová paráda – tradičné podujatie spojené s opekačkou
Senecká dúha – tanečná súťaž –2. miesto za choreografiu „Bambuľky“
Výlet do Zlatníckej doliny - poznaj a chráň prírodu
H&T CUP Bratislava – 3. miesto v tanečnej súťaži
Vianočné zvonenie – spolupráca s rodinou
Karnevalová zábava s večerníčkom – akcia v kultúrnom dome
„ Bábkulienka“ Bánovce nad Bebravou – detská divadelná tvorivosť
Plavba rozprávkovou loďou - Hodonín
Škola v prírode – Jedľové Kostoľany - týždenný pobyt detí
Športový deň – letné kúpalisko
Rodinné srdiečka - rozlúčka predškolákov v spolupráci s rodičmi
pracovisko L. Svobodu
Zázraky našej záhrady - výstavka prác z ovocia a zeleniny
Odpadáčik – Fantázia z odpadu – ocenená práca „ Smejko“
Nesiem Vám noviny – vystúpenie rodiny Hlbockej
Sánkovačka v hájku
Poznaj svoje mesto a jeho históriu – oboznámenie sa s kultúrnymi
a historickými pamiatkami mesta
O hračke, s ktorou sa nikto nechcel hrať – divadelné predstavenie
Škola v prírode - denný týždenný pobyt v Zlatníckej doline
Návšteva ZOO Hodonín
Týždeň plný hier a zábavy – oslavy MDD
Rozprávková plavba loďou - Hodonín
Turistické vychádzky – rybníky, vinohrady, Veterník
Rozlúčka predškolákov - besiedka
pracovisko Pod Kalváriou
Prišla jeseň – výstavka záhradných plodov ovocia v MŠ
Najkrajší strašiak z dyne
Rozprávka o kráľovi Eduardovi – divadelné predstavenie
Snívajte s nami – vianočná besiedka s rodičmi
Mladý botanik – vedomostná súťaž detí v MŠ
Vítanie jari – výstavka prác detí k Veľkej noci
Moja mama – besiedka v MŠ
Športové súťaže v rámci osláv MDD
Škola v prírode – denný týždenný pobyt v Zlatníckej doline
Výlet do ZOO Hodonín
Rozlúčka predškolákov - besiedka
pracovisko Pri potoku
Zoznamovacia besiedka s deťmi v MŠ
Chorá Evička – projekt v spolupráci so Strednou zdrav. školou v Skalici,
deti dostali Diplom šikovného zdravotníka
Jesenné vychádzky do prírody
Čarovný odkaz Vianoc – besiedka
Zimné radovánky – sánkovanie, stavanie snehuliakov
Besiedka ku Dňu matiek
Penzión pre dôchodcov – vystúpenie s programom
Rozprávková soľná jaskyňa – relaxačná kúra detí
Výlety – ZOO Hodonín, Baťov kanál, Skalické hory
Rozlúčka predškolákov - besiedka
pracovisko Hurbanova
Rozlúčka s lesom – výlet do Zlatníckej doliny
Deň hračky – tradičná mimoškolská aktivita
DADY SEDMOKRÁSKY- vianočný galaprogram detí
Návrh výtvarných prác na vreckový kalendár – víťazná práca
Vyšli tlačou dva kalendáre z výtvarných prác detí:
- Európa očami detí
- Kalendár tvorivých detí
Všetci sme jedna rodina – návšteva klientov Zeleného domu
Senecká dúha – 3. miesto v tanečnej súťaži s choreografiou „Čivava“
Návšteva prezidentského paláca – na základe osobného pozvania
prezidenta SR ako odmena za výsledky vo výtvarných súťažiach
Škola v prírode – denný týždenný pobyt v Zlatníckej doline
Plavba rozprávkovou loďou – Hodonín
Návšteva ZOO Hodonín
Deň otcov – tradičná akcia za účasti rodičov
Rozlúčka predškolákov – besiedka za účasti rodičov
b) Krúžková činnosť
Z celkového počtu 446 detí školy sa zapojilo do krúžkovej činnosti na škole 273
detí. Na záujmovú činnosť využívali 4 krúžky vedených externými vedúcimi
(pozri príloha 8b).
Projekty
Škola sa zamerala na plnenie dlhodobých aj krátkodobých projektov. Svoju
činnosť realizovala podľa výchovných aj podľa grantových projektov.
Naučme sa správne rozprávať – skupinová logopedická terapia , tréning
fonematického uvedomovania podľa El-konina .
Rozvoj, stimulácia a prevencia špecifických vývinových porúch učenia u detí
v materskej škole – projekt v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou
poradňou Holíč pod vedením špeciálneho pedagóga a psychológa PPP
a učiteľky MŠ. Škola bola zapojená v spolupráci s Centrom špeciálneho
poradenstva a prevencie v Skalici do projektu pod názvom „ Poruchy učenia
a správania detí „.
Projekt Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých zameraný na výučbu
nemeckého jazyka v materskej škole prebiehal naďalej i tomto školskom roku.
1. Výchovno-vzdelávacie projekty
Upevňovanie prvkov environmentálnej výchovy sa naďalej realizovalo podľa
projektov vypracovaných na jednotlivých pracoviskách:
Poznaj a chráň – pracovisko Hviezdoslavova
Štyri ročné obdobia – pracovisko L. Svobodu
Štyri dotyky s prírodou – pracovisko Pod Kalváriou
Lienka Bodkulienka – pracovisko Pri potoku
Malí ochrancovia prírody – pracovisko Hurbanova
( príloha 9a)
2. Grantové projekty
Pokračovanie v projekte Otvorená škola – Športové hry detí – MŠ ako
centrum športu pre najmenších. Vrcholom projektu boli letné športové hry,
ktorých sa zúčastnili všetky vekové skupiny detí a vytvorili príjemnú olympijskošportovo-letnú atmosféru. Tu sme využili všetky naše skúsenosti, všetky naše
pomôcky a hlavne deti už vedeli, že to bude pre nich sviatok športu a zároveň
pozvánka na budúce športové hry v novom školskom roku. Tým sme naplnili cieľ
nášho projektu, vštepiť deťom v duchu olympiád chuť na pravidelný pohyb
a športovanie.
V rámci programu podpory spotreby ovocia a zeleniny pre detí v školách
sme na základe poskytnutého finančného daru od Fresco s.r.o. Bratislava
realizovali odber čerstvej 100 % ovocnej šťavy.
V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu ING ŠANCE PRE DETI
z Charitatívného fondu LION nadácie SOCIA Bratislava s projektom
„ Naučme sa správne rozprávať „. Realizácia poskytnutého finančného grantu
začne v školskom roku 2010/2011.
( príloha 9b)
VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI ŠŠI
Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy
a vzdelávania v materskej škole bol predmetom školskej inšpekcie, ktorú
v mesiaci apríl 2010 vykonali:
PaedDr. Zlatica Hagerová, školská inšpektorka
PaedDr. Jana Hlavačková, školská inšpektorka
Mgr. Elena Čanakyová, školská inšpektorka
- Školské inšpekčné centrum Trnava.
Komplexná inšpekcia sa vykonala na alokovaných pracoviskách Hviezdoslavova
a Pod Kalváriou.
Záver inšpekcie:
K silným stránkam výchovy a vzdelávania patrila priaznivá atmosféra
podporovaná milým a empatickým prístupom učiteliek k deťom počas všetkých
činností. Najlepšie sa rozvíjali psychomotorické kompetencie. Deti ovládali svoj
pohybový aparát na úrovni primeranej ich veku, adekvátne využívali osvojené
návyky a zručnosti pri pracovných a sebaobslužných činnostiach. Učiteľky ich
usmerňovali k dodržiavaniu pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia najmä pri
pobytoch vonku, na vychádzkach a v činnostiach pracovného charakteru. Prevažne
v edukačných aktivitách ich vhodnou motiváciou a priebežným hodnotením
podnecovali k spracovaniu a dokončeniu úloh, pričom zväčša rešpektovali ich
individuálne tempo. Ku stránkam vyžadujúcim si zlepšenie patrilo rozvíjanie
informačných kompetencií prostredníctvom primeraného využívania detských
edukačných programov, ktoré mala škola k dispozícii. Ojedinelá bola diferenciácia
úloh s ohľadom na vekové a individuálne osobitosti detí najmä vo vekovo
zmiešaných triedach, ciele neboli operacionalizované. Sporadicky sa vyskytovali
úlohy podporujúce tvorivé myslenie. K aktívnemu vyjadrovaniu boli deti stimulované
minimálne. Súhrnné hodnotenie učiteľkou a stimulovanie hodnotiacich zručností
detí bolo vo všetkých sledovaných činnostiach len ojedinelé. Stav a úroveň
vyučovania a učenia sa boli celkovo na priemernej úrovni.
Oblasť podmienok dosiahla celkovo dobrú úroveň. Najlepšie boli materiálnotechnické podmienky a podmienky zaisťujúce ochranu zdravia detí a bezpečnosť,
ktoré dosiahli veľmi dobrú úroveň.
Medzi silné stránky riadenia patrilo kvalitné vypracovanie vnútorných predpisov,
pokynov a usmernení, priaznivá klíma a kultúra školy a služby, ktoré škola v rámci
svojej činnosti zabezpečovala. Rozhodovanie riaditeľky sa realizovalo v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ku stránkam vyžadujúcim si zlepšenie
patril formálny vnútorný systém kontroly a hodnotenia.
Napriek tomu, že kritéria hodnotenia detí a zamestnancov mala škola spracované,
záznamy z hospitácií boli bez opatrení smerujúcich ku skvalitňovaniu výchovy
a vzdelávania detí. Činnosť poradných orgánov sa zameriavala zväčša na riešenie
organizačných záležitostí a len minimálne sa venovala pozornosť pedagogickým
problémom. Učebné osnovy neboli spracované v rozsahu určenom štátnym
vzdelávacím programom, čo bolo v rozpore so všeobecne záväzným právnym
predpisom. Riadenie školy bolo celkovo na priemernej úrovni.
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov:
1. § 28 ods. 10 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( počet detí v triede 3-4 ročných detí bol vyšší ako určuje
všeobecne záväzný právny predpis ).
2. § 9 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( učebné osnovy nie sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom
vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu).
PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY
Vnútorné priestory sú esteticky a funkčne prispôsobené deťom, umožňujú
kvalitnú realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Priestranné školské dvory
umožňujú realizáciu výchovných, športových a relaxačných aktivít.
Na školských dvoroch sú pieskoviská, klasické i drevené detské záhradné náradie.
Všetky triedy sú dostatočne vybavené detskou literatúrou, ktorá zodpovedá záujmom
a veku detí. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa využívajú učebné pomôcky, hudobné
nástroje, náradia, náčinia, variabilné hračky.
Učiteľská knižnica je priebežne doplňovaná odbornou a metodickou literatúrou.
Dovoz stravy je naďalej zabezpečovaný dodávateľským spôsobom.
Výdaj stravy vykonávajú na jednotlivých pracoviskách prevádzkové zamestnankyne.
Údržba a úprava areálu pracovísk je vykonávaná vlastnými zamestnancami
a vlastnou technikou.
FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE ČINNOSTI ŠKOLY
Celá činnosť školy bola zabezpečovaná najmä z dvoch zdrojov. Boli to prostriedky
pridelené v rozpočte na originálne kompetencie a príspevky zákonných zástupcov detí.
Celkové príjmy za rok 2009 predstavovali 801 044 EUR a výdavky 801 044 EUR (pozri
príloha 12a).
PLNENIE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ŠKOLY
V dlhodobom horizonte bola zameranosť materskej školy orientovaná všeobecne na
rozvoj autonómie, identity, kompetencií a osobnej zodpovednosti detí v súlade s cieľmi
prezentovanými
v Štátnom
vzdelávacom
programe
ISCED
O a následne
rozpracovanom v školskom vzdelávacom programe. Poslaním našej materskej školy
bola snaha o dosiahnutie kompetencií dieťaťa na takej úrovni, aby bolo schopné
uplatniť získané poznatky v primárnom vzdelávaní ale i v každodennom živote.
Materská škola si v koncepčnom zámere stanovila za svoju prioritu „dieťa pripravené
na vstup do školy, vzdelané, emočne zrelé, tvorivý učiteľ ako partner dieťaťa,
spokojný rodič – MŠ, ktorá má v komunite rešpekt a prestíž“. Cieľom bolo vytvárať
pre dieťa podnetné, akceptujúce a otvorené, prohumánne a produktívne motivačné
prostredie MŠ s podporou vzájomnej úcty a tolerancie, vytvoriť a všetkými subjektmi
zabezpečovať otvorený a pluralitný systém riadenia, vedenia, organizovania,
hodnotenia a pod., reflektujúci demokratické a humanistické princípy vo všetkých
oblastiach pôsobenia a konania školskej komunity, otvoriť MŠ rodičom a verejnosti,
vytvoriť podmienky pre „otvorenú školu“, ktorá zodpovedá zdravému vývoju dieťaťa
a znamená umožniť rodičom priamo účasť vo výchovno-vzdelávacom procese od
krátkej návštevy až po celodenný pobyt so svojím dieťaťom – adaptačný pobyt,
umožniť učiteľkám v procese vzdelávania detí predškolského veku uplatňovať svoju
kreativitu a schopnosť pripravovať si činnosti vychádzajúce z potrieb detí, využívať
primerané spôsoby komunikácie s rodičmi na prehĺbenie spolupráce, výhodnú
polohu budov MŠ využiť na zážitkové učenie detí, prehĺbením spolupráce so
súčasnými partnermi ako i nadviazaním spolupráce s ďalšími kultúrnymi
a vzdelávacími inštitúciami v blízkom okolí, zvýšenú pozornosť venovať dopravnej
výchove – pestovať základy dopravnej disciplíny, vštepovať zásady bezpečného
správania v cestnej premávke a ochrany vlastného zdravia, areál školského dvora
využívať na upevňovanie zdravia detí, ich fyzickej zdatnosti a odolnosti voči
chorobám, pravidelným otužovaním (ranné cvičenie, telovýchovné chvíľky,
predĺžený pobyt detí vonku). Tieto ciele boli zakomponované do plánu práce školy
s uvedením termínu plnenia, zodpovednosťou príslušného pedagóga a priebežnou
kontrolou.
KLADNÉ A ZÁPORNÉ STRÁNKY ŠKOLY
Škola dosahuje dobré výsledky v oblasti výchovného pôsobenia vo formovaní
osobnosti dieťaťa, výborné sú aj výsledky v jednotlivých výchovách.
(pozri príloha 14).
ĎALŠIE INFORMÁCIE O ČINNOSTI ŠKOLY
1.Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Učiteľky pracovali podľa školských vzdelávacích programov.
Jednotlivé úlohy boli rozpracované do týždenných tematických plánov.
Pri plnení úloh sa vychádzalo z tvorivosti detí, dbalo sa na ich psychickú pohodu
a radosť z pobytu v materskej škole.
Edukačný proces bol organizovaný premyslene, s uplatnením variabilných
a inovačných prístupov, foriem a metód. Poskytovali sme deťom dostatok príležitosti
na individuálne, skupinové i frontálne hry a aktivity v rôznych aktivitách.
Deti sme viedli k hodnoteniu a vyjadrovaniu vlastného názoru, k snahe riešiť problém
samostatne s ohľadom na možnosti dieťaťa. Orientovali sme sa na rozvoj dieťaťa
v oblasti kognitívnej, sociálno-emocionálnej a perceptuálno-motorickej, ktorý bol
založený na rovnocennom vzťahu v sociálnej interakcii s učiteľkou.
2.Vzťahy školy so subjektmi podieľajúcimi sa na vzdelávaní a výchove
Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Pri škole pôsobí rada školy.
Na každom pracovisku je rodičovské združenie, ktoré úzko spolupracuje so
zástupkyňou pracoviska i zamestnancami MŠ. Rodičia sa aktívne zapájali do prípravy
a realizácie mimoškolských aktivít. Veľmi kvalitná je aj spolupráca školy so základnými
školami a základnou umeleckou školou. Deti materskej školy, predškoláci, viackrát
v školskom roku navštívili priestory základnej školy, besedovali s učiteľkami 1. ročníka,
stretli sa so svojimi priateľmi z materskej školy, s prvákmi.
Spolupráca s PPP v Holíči a s ŠPP v Skalici je tiež na dobrej úrovni.
Zamestnankyne PPP boli pozvané na rodičovské združenia na pracoviská za účelom
prezentácie svojej výchovnej činnosti a prednášky pre rodičov.
Spolupracovali pri posudzovaní pre vstup dieťaťa do základnej školy.
3.Vnútorná kontrola
Formy vnútroškolskej kontroly – hospitácie:
V systéme vnútroškolskej kontroly boli uplatňované rôzne formy, metódy a druhy
kontrol. Boli zamerané na prácu pedagogických a prevádzkových zamestnancov.
Väčšie nedostatky pri tejto kontrole neboli zistené.
Hospitačná činnosť a jej ciele boli rozpracované v Pláne práce školy. Ciele hospitácie
boli zamerané na učiteľku i dieťa. Záznamy z hospitácie sú vyhotovené na každom
pracovisku a odrážajú úroveň práce jednotlivých učiteliek.
Kontrolná činnosť bola zameraná na hodnotenie zamestnancov, zamerali sme sa na
kontrolu dokumentácie, využívanie pracovného času, odbornú úroveň pedagogických
zamestnancov, ich tvorivosť, metodickú pripravenosť, dodržiavanie zásad školského
poriadku, plnenie vzdelávacích cieľov a na dodržiavanie bezpečnosti pri práci.
V hodnotení detí sme sledovali socializáciu a adaptáciu detí, utváranie gramotnosti detí
predškolského veku, maximálne využívanie pobytu vonku, rozvíjanie samostatného
riešenia konkrétnych problémov, utváranie konkrétnych medziľudských vzťahov.
Pedagogické rady sa uskutočňovali v súlade s plánom práce školy a obsahovali všetky
potrebné náležitosti. Na pedagogických radách sa riešili otázky týkajúce sa
pedagogickej práce, na každú z nich mali učiteľky pripravené referáty a prednášky
z materiálov, ktoré študovali. K týmto témam a k ich využitiu pri práci s deťmi sa treba
vrátiť na nasledujúcej pedagogickej rade. Pri písaní zápisníc treba dbať na presnejšiu
formuláciu.
Na pracovných poradách boli riešené otázky prevádzky školy a realizácie aktivít.
Dokumentácia o deťoch bola vedená v zmysle platnej legislatívy /osobný spis dieťaťa,
zoznamy detí, prihlášky, rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ, potvrdenia od lekára/.
Závery:
neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
naďalej uplatňovať aktivizujúce metódy pri práci s deťmi
venovať sa zápisu pedagogických a pracovných porád
Starostlivosť o žiakov a zamestnancov
Vedenie školy venovalo pozornosť aj zaisteniu bezpečnosti detí a zamestnancov
školy vo vyučovacom procese a v inom čase. Zamestnanci aj deti školy boli
primeraným spôsobom poučené o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia v rámci
platnej legislatívy. Zamestnancom boli vydávané ochranné pracovné prostriedky.
Aj zabezpečeniu civilnej ochrany detí a zamestnancov bola venovaná primeraná
pozornosť. Deti sa naučili rozoznávať varovné signály. Vysoko hodnotíme spoluprácu
na tomto úseku s Hasičským a záchranným zborom Skalica a Holíč, Mestskou políciou
Skalica , Rýchlou zdravotníckou pomocou pri NsP Skalica.
(pozri príloha 16c)
Záver
Učiteľky zabezpečovali primeranú až príkladnú úroveň rozvoja osobnosti detí využitím
vhodných foriem a metód práce, premyslenej plánovanej činnosti pre jednotlivé vekové
skupiny. Vhodne využívali hru ako hlavnú metódu a zároveň prostriedok na dosiahnutie
vytýčeného cieľa. Na zamestnanie a didaktické aktivity si zhotovovali aj vlastné učebné
pomôcky. Celková prosociálna klíma bola na dobrej úrovni ako aj atmosféra v herniach.
Efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu učiteľky zabezpečovali cez konkrétnosť
plánovaných úloh primeraných veku detí. Úroveň komunikačných schopnosti detí
vzhľadom na tvorivý prístup učiteliek bol dobrý. Úroveň praktických zručností detí bola
primeraná veku. Učiteľky viedli deti k osvojovaniu nových vedomostí a zručností
a k schopnosti vedieť ich využiť v praktických činnostiach. Väčšina 6-ročných detí je už
pomerne samostatná a má dobre rozvinutú schopnosť riešiť veku primerané úlohy
alebo problémy. Osvojené návyky kultúrneho a spoločenského správania a dosiahnutý
stupeň osobnostného rozvoja umožňuje dieťaťu relatívnu nezávislosť od dospelých, čo
má veľký význam pre dieťa najmä pri vstupe do 1. ročníka ZŠ.
Úroveň pripravenosti detí do 1. ročníka ZŠ je na veľmi dobrej úrovni. Deti, ktoré
navštevovali materskú školu pravidelne a viac ako jeden rok sú na vstup do ZŠ
pripravené lepšie, ako deti, ktoré MŠ navštevovali nepravidelne, alebo menej ako jeden
rok. Deti prvej skupiny majú kvalitne osvojené grafické zručnosti, kvalitnejší je aj rečový
prejav dieťaťa, slovná zásoba je aktívna a väčšina deti má osvojené základy spisovnej
a kultivovanej slovenčiny .
Kladne hodnotím aj aktivity materskej školy, venovanie sa deťom talentovaným,
využívanie krúžkovej činnosti, ktoré sú zamerané na rozvoj grafomotorických zručností
detí, hudobno-pohybových zručností i oboznamovanie detí so základmi cudzieho
jazyka.
Spolupráca rodičov bola na veľmi dobrej úrovni. Veľkým prínosom boli
sponzorské dary a zapájanie sa MŠ do rôznych projektov.
Na vysokej úrovni je i naďalej spolupráca so zriaďovateľom Mestom Skalica .
Správa prerokovaná pedagogickou radou školy dňa 25.08.2010.
Správa prerokovaná radou školy dňa 13. septembra 2010.
Vyjadrenie rady školy je prílohou správy č. 17
Mgr. Oľga Luptáková
riaditeľka MŠ Skalica
Prílohy a tabuľky
príloha 1
Pomocné a poradné orgány školy
Metodické združenie s okresnou pôsobnosťou
Kabinet telesnej výchovy
Kabinet jazykovej výchovy
Kabinet hudobnej výchovy
Kabinet výtvarnej a pracovnej výchovy
Kabinet matematických predstáv
Kabinet rozvoja poznania
Iné orgány
Stravovacia komisia
Škodová komisia
Jana Jurášová – vedúca
Eva Múčková – vedúca
Ľubica Chválová- členka
Helena Hájková – vedúca
Katarína Lešková – členka
Mgr.Mária Masárová – členka
Štefánia Milotová – vedúca
Jana Mišová – vedúca
príloha 2 a
Trieda
19
- 3 r.
42
Počet žiakov školy k 15. 9. 2009
3 – 4 r.
4 – 5 r.
5 – 6 r.
6 + r.
130
115
133
23
Spolu
443
- 3 r.
1
Počet žiakov školy k 30. 6. 2010
3 – 4 r.
4 – 5 r.
5 – 6 r.
6 + r.
124
125
141
55
Spolu
446
príloha 2b
Trieda
19
príloha 3
Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Zdravotné
oslabenia*
Poruchy učenia**
Poruchy správania***
Spolu
1
1
zdravotné oslabenia – telesné vonkajšie alebo vnútorné, zrakové, sluchové, rečové
a iné,
** dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyslália, dyskalkúlia a iné,
*** vývinové poruchy správania, znížené psychomotorické tempo, poruchy správania
spojené s hyperaktivitou a iné,
príloha 4
Počet stravníkov
Počet vydaných obedov
Počet stravníkov (denný priemer)
Deti
Zamestnanci
Spolu
320
30
350
310
30
340
príloha 6a
Pracovné zaradenie
vých.-vzdel. činnosť
administratíva
prev.zamestnanci
Spolu
Zamestnanci školy
Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci
41
2
22
41
24
príloha 6b
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Kvalifikovaní ped. zamestnanci
41
Nekvalifikovaní ped. zamestnanci
Nekvalifikovaní ped. zamestnanci – študujúci
Spolu
41
príloha 6c
Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov
Vzdelanie:
Počet
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.–4. roč. ZŠ
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.-5. roč. ZDŠ
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.–4. roč. + predmet pre 5.-9. roč.
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.-4. roč. ZŠ + tvorivá dramatika
VŠ 2. st. pedagogické pre 6.-9. roč.
VŠ 2. st. pedagogické pre 5.-12. roč.
VŠ 2. st. pedagogické pre MŠ
VŠ 2. st. – teologická fakulta
VŠ 1. st. – ÚSV + bakalársky študijný program
VŠ iné (aké) + pedagogická spôsobilosť
SŠ pedagogické, odbor vychovávateľstvo
SŠ pedagogické, odbor učiteľstvo pre MŠ
SŠ - konzervatórium ukončené absolutóriom
SŠ iné (aké)
Nespĺňa kvalifikačný predpoklad
3
1
9
28
príloha 7
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Forma ďalšieho vzdelávania:
Absolvovalo
Uvádzanie do praxe
Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov
7
Priebežné vzdelávanie, z toho
1. kvalifikačná skúška
1
2. kvalifikačná skúška
1
Špecializačné inovačné štúdium
Špecializačné kvalifikačné štúdium
Spolu:
Absolvuje
1
1
1
10
2
príloha 8b
Názov krúžku
Hudobný
Tanečný
Výtvarný
Literárno-dramatický
Anglický
Krúžková činnosť
Počet detí
Interný vedúci
102
81
62
28
19
Externý vedúci
1
2
2
1
-
1
príloha 9a
Názov projektu
Environmentálna výchova
Výchovno-vzdelávacie projekty
Účasť žiakov
Koordinátor projektu
446
učiteľky
príloha 9b
Názov projektu
Otvorená škola
Grantové projekty
Získané financie
1 660
Odborný garant projektu
Mgr. Peter Martinovský
príloha 12a
Správa o hospodárení za rok 2009
1. Prehľad o plnení príjmov za obdobie I. – XII. 2009 v EUR
Kód-položka
Dotácie štátu
Dotácie mesta
223002
223003
Ostatné príjmy
311010
Nedaňové príjmy
na žiakov v HN – stravné
na žiakov v HN – učebné pomôcky
Spolu: hmotná núdza
MŠ SR – predškolská výchova
Originálne kompetencie
Príspevky zákonných zástupcov detí
Poplatky za stravné
Vlastné príjmy celkom
729
83
812
19 210
671 364
31 700
76 285
107 985
Granty na rozvoj školstva
1 673
801 044
Príjmy celkom
2. Prehľad o čerpaní výdavkov za obdobie I. – XII. 2009 v EUR
Ekon.klas.
610
620
631
632
633
634
635
636
637
630
642015
642026
640
700
Názov
Orig.komp.
Mzdy
Poistné- odvody
cestovné náhrady
komunikácie
materiál
dopr.-prepravné
údržba
prenájom
služby
Tovary a služby
nemocenské dávky
dávka sociálnej pomoci
Bežné transféry
Kapitálové výdavky
436 386
159 487
Výdavky celkom
671 364
12 778
Poplatky
a granty
Hmotná
núdza
Dotácia
MŠ SR
223
2 672
27 193
278
864
60 688
74 330
1 161
79 292
109 658
19 210
19 210
812
812
1 161
109 658
812
19 210
príloha 14
Kladné a záporné stránky školy
Silné stránky školy
Slabé stránky školy
Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania
Umiestnenie detí do MŠ na jednotlivé
Vyučovanie cudzích jazykov
pracoviská podľa požiadaviek rodičov
Logopedická starostlivosť
Zaradenie detí do tried podľa vekových
Zapájanie sa do projektov
kategórií a požiadaviek rodičov
Odborný rast pedagógov
Kladný vzťah pedagógov k deťom
Kvalita úrovne vnútornej úpravy školy
Dobré priestorové usporiadanie školy
Bezpečnosť a upravenosť prostredia školy
Zabezpečenie stravovania detí
Spolupráca so zriaďovateľom
Spolupráca školy s rodinou
Spolupráca s detským domovom
Spolupráca školy s rôznymi inštitúciami
Starostlivosť o deti a zamestnancov
príloha 16c
Cvičenia CO
Počet cvičení s deťmi
Počet družstiev zamestnancov
5
Počet zamestnancov v družstvách
5
15
príloha 17
Rada školy pri Materskej škole Skalica
Vyjadrenie
Rada školy dňa 13 septembra 2010 na svojom zasadnutí zobrala na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy v školskom roku
2009/2010. K obsahu správy nedozneli žiadne kritické pripomienky, správa
objektívne hodnotí prácu pedagógov aj detí v minulom školskom roku.
V Skalici, 13.09.2010
Ing. Emil Vajla
predseda rady školy
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
5f
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10. 2010
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času Mallého 2,
Skalica
Materiál sa predkladá na základe:
Podľa plánu úloh MsR v Skalici na rok 2010
Obsah materiálu:
1. Uznesenie MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Dôvodová správa
4. Materiál
.
Materiál predkladá:
Ing. Anton Bobrík
prednosta MsÚ
Materiál vypracoval:
Františka Marenčíková
Poverená riaditeľka CVČ
JUDr. Terézia Lang
vedúca odd. školstva a športu MsÚ Skalica
Skalica 14.10.2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZADTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10.2010
k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času Mallého 2, Skalica
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Anton Bobrík, prednosta MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra
voľného času Mallého 2, Skalica v školskom roku 2009/2010.
2. Uznesenie MsR v Skalici.
Mestská rada v Skalici odporúča MsZ v Skalici schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra
voľného času Mallého 2, Skalica v školskom roku 2009/2010.
3. Dôvodová správa
Podľa § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
riaditeľ školy a školského zariadenia predkladá zriaďovateľovi na schválenie záverečnú správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy alebo školského zariadenia.
Na základe uvedeného dôvodu predkladáme materiál na schválenie.
4.Materiál
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
Centrum voľného času Malého 2 Skalica
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti
centra voľného času v Skalici
v školskom roku 2009/2010
A) Základné údaje o Centre voľného času,Mallého 2,Skalica / ďalej len ako “CVČ“ /
Centrum voľného času Mallého 2,Skalica
Mallého 2
Tel.č. 034/6648688
Zriaďovateľ : Mesto Skalica
Riaditeľka: Františka Marenčíková
B) Počet detí a útvarov
CVČ v školskom roku pôsobilo 483 záujmových útvarov, ktoré pracovali nielen v Skalici ale
i na elokovaných pracoviskách. Zapísaných detí bolo 14 384. Pravidelnej záujmovej činnosti sa
zúčastnilo 3 409 970 zo zapísaných detí, ktoré pracovali v športových, technických a kultúrnych
ZÚ. (príloha1)
C) Plány oddelení a útvarov
V CVČ pôsobilo jedno centrálne oddelenie, ktoré malo pre záujmovú činnosť detí v jednotlivých
záujmových útvaroch vypracované vlastné plány. (príloha 2)
Plány činnosti zodpovedali potrebám a úlohám v jednotlivých krúžkoch.
D) Zamestnanci CVČ
V CVČ pracovalo 196 zamestnancov, z toho bolo 196 pedagogických. Z nich boli dvaja interní, 194
externí pracovníci. (príloha 3a, 3b, 3c)
E) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
V uplynulom školskom roku si pedagogickí zamestnanci prehlbovali, zdokonaľovali a rozširovali
vedomosti potrebné k odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Využívali k tomu štúdium odbornej
literatúry z Mestskej knižnice Skalica a internetu. Zároveň tak využili aj formy stanovené vyhláškou
ministerstva školstva o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. Z celkového počtu 196
pedagogických zamestnancov sa do ďalšieho štúdia zapojila vychovávateľka externe
vysokoškolského vzdelávania. (príloha 4)
F) Aktivity a prezentácia CVČ na verejnosti
Pedagogickí zamestnanci CVČ pripravili pre deti a žiakov mesta množstvo podujatí. Spolu vo
všetkých oblastiach 88 podujatí. Na ich zabezpečení sa zúčastnili v priebehu roka viacerí vedúci
záujmových útvarov. Účasť na týchto podujatiach bola veľmi bohatá. Spolu sa týchto akcií
zúčastnilo 1 645 účastníkov, z toho 1 379 detí a 269 mládeže a rodičov. (tabuľka 5a) Okrem toho
pedagogickí zamestnanci CVČ mali podiel aj na príprave ďalších akcií pre deti a mládež mesta
v počte 2 zamestnancov CVČ. Na ich zabezpečení sa spolupodieľali s oddelením kultúry pri meste
Skalica so ZŠ s MŠ a ďalšími organizáciami v meste ako je TJ Sokol, TJ Sokolík a Olympia Skalica
a ZOC MAX Skalica.. Väčších akcií bolo spolu 11 za účasti 2 192, z toho detí 1 160 a 1 032
mládeže a rodičovskej verejnosti. (tabuľka 5b)
G) Projekty
CVČ sa zameralo na plnenie dlhodobých aj krátkodobých projektov. Svoju činnosť realizovalo
podľa výchovných aj podľa grantových projektov. Mesto Skalica v spolupráci so Slovenským
zväzom ľadového hokeja sa zapojilo do projektu Hľadáme nové hviezdy, CVČ sa tohto projektu
aktívne zúčastnilo.
1. Výchovno-vzdelávacie projekty
CVČ sledovalo oblasť upevňovania zdravia detí, upevňovanie prvkov environmentálnej výchovy.
Ako formy boli využité besedy.
H) Výsledky inšpekčnej činnosti ŠŠI
V CVČ v školskom roku 2009/2010 bola vykonaná inšpekčná činnosť, záznam je priložený.
I) Priestorové a materiálno-technické podmienky
V mesiaci október 2008 sa CVČ Skalica presťahovalo do nových vyhovujúcich priestorov na
ZŠ Mallého v Skalici. CVČ má k dispozícií jednu miestnosť na využívanie PC a jednu malú
telocvičňu zariadenú zrkadlami a tatamami, jednu kanceláriu pre pedagogických pracovníkov.
Ďalej klubovňu pre krúžky a malé podujatia, WC a WC so sprchou, ktoré využívajú i vedúci
volejbalového oddielu. Priestory boli doposiaľ vyhovujúce vzhľadom k počtu detí. Pri
rozširovaní členskej základne, však priestory nebudú dostačujúce. Takisto materiálno-technické
zabezpečenie pre momentálne potreby je vyhovujúce, ale pri rozšírení členskej základne bude
nevyhovujúce. Momentálne chýba najmä športové vybavenie a hlavne počítačová technika,
ktorá je počtom ale i po odbornej stránke zastaraná a nevyhovujúca. Školský areál je vhodný
a dostačujúci pre potreby CVČ.
J) Finančné a hmotné zabezpečenie CVČ
Celá činnosť CVČ bola zabezpečovaná z prostriedkov pridelených v rozpočte a na originálne
kompetencie, ďalej z projektu HNH.
K) Plnenie koncepčného zámeru CVČ
a) Cieľom CVČ bolo budovať a zabezpečovať aktívny oddych, rekreačnú činnosť a organizovať
výchovu a vzdelávanie detí a mládeže prostredníctvom pravidelnej záujmovej činnosti. Dôležitou
úlohou bolo zabezpečovať žiakom prostredie, v ktorom si budú osvojovať vedomosti a zručnosti na
základe vedeckých poznatkov, viesť deti k osvojovaniu si zdravého životného štýlu k ochrane
životného prostredia, tento cieľ sa nám podarilo naplniť. Pracovníci CVČ venovali aj jeho
spolupráci s verejnosťou. Na plnení koncepčného rozvoja CVČ majú svoj podiel všetci
zamestnanci. Pri CVČ Skalica z dôvodu nekvalifikovaných vychovávateliek na cudzie jazyky sa
krúžky tohto zamerania nevyskytujú.
CVČ sa venuje rozvoju PC gramotnosti o čom svedčí dostatočný počet ZÚ so zameraním na PC n
z dôvodu nedostatočného množstva PC techniky môžeme prijať obmedzené množstvo záujemcov.
Počas celého školského roku nielen na záujmových útvaroch ale v priebehu podujatí a táborov
vychovávateľky CVČ dbajú na ochranu pred násilím a šikanovaním deťmi. K podpora zdravia
a zdravého životného štýlu vedú deti pracovníčky CVČ v rámci konania sa mestských táborov.
b) Presťahovaním CVČ do kvalitnejších priestorov sme splnili jeden z najdôležitejších cieľov pre
zlepšenie práce.
Zabezpečovanie materiálneho vybavenia.
Inovácia knižnice.
L) Kladné a záporné stránky CVČ
CVČ dosahuje dobré výsledky v oblasti výchovného pôsobenia vo formovaní osobnosti dieťaťa.
Žiaci sú vedení k dodržiavaniu uvedomelej disciplíny, organizovanosti aj k slušnému správaniu na
verejnosti. Kvalifikovanosť a odbornosť vzdelávania pracovníčok CVČ. Kvalitné vyučovanie práce
s PC. Odborný rast pedagógov. Kladný vzťah pedagógov k deťom. Úspešnosť detí v súťažiach
najmä v šachu, volejbale, hokeji, futbale a sebaobrany. Spolupráca s kultúrnym oddelením mesta
Skalica a TJ v meste a ZOC MAX Skalica..
Nedostatkom bolo zlé materiálno-technické vybavenie a priestory, ktoré neboli v príliš dobrom
stave. Zmena s priestormi sa vyriešila v októbri 2008.
Nedostatok pomôcok a zastaranosť techniky, potreba doplnenia a inovácie vybavenia PC
a odborných učebníc. Nedostatočná šírka počtu rodičov zaujímajúcich sa trvalo o problematiku
CVČ. Pre CVČ nevyhovujúci systém s výchovno-vzdelávacími poukazmi.
M) Ďalšie informácie o činnosti CVČ
1.) Psychohygienické podmienky práce s deťmi
Činnosť záujmových útvarov v zodpovedajúcom prostredí. Deti majú pravidelné prestávky, slobodu
pohybu, spolurozhodovanie o priebehu krúžku a jeho obsahu.
2.) Vzťahy školy so subjektmi podieľajúcimi sa na vzdelávaní a výchove
Spolupráca CVČ so ZŠ podľa pracovníkov CVČ nebola dostatočná a to v pomoci pri
zabezpečovaní akcií a účasti na podujatiach organizované CVČ. Veľmi dobrá spolupráca bola
s oddelením kultúry pri meste Skalica v rámci kultúrnych a spoločenských podujatí v meste. Na
dobrej úrovni bola spolupráca aj s TJ pôsobiacimi v meste Skalica a ZOC MAX Skalica.
3.) Vnútorná kontrola
Významnú úlohu v kvalitnom riadení CVČ zohráva vnútorná kontrola. Riaditeľka centra jej
venovala primeranú pozornosť, sledovala a hodnotila činnosť záujmových útvarov v pedagogickom
procese. (príloha 12)
4.) Starostlivosť o deti a zamestnancov
Vedenie CVČ venovalo pozornosť aj zaisteniu bezpečnosti detí a zamestnancov vo vyučovacom
procese aj mimo neho. Zamestnanci aj deti boli poučení o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia.
Vďaka takémuto prístupu v CVČ nevznikol žiadny úraz. (príloha 13a,)
N) Záver
CVČ v Skalici sa zameralo na zabezpečovanie aktívneho oddychu rekreačnej činnosti počas
jesenných, jarných a letných prázdnin, aby v čo najväčšej miere nahradilo absenciu školských
klubov, ktoré sú počas prázdnin zatvorené. Tým sme vyšli všetkým rodičom v meste a blízkom
okolí v ústrety. Počas letných prázdnin 2010 sa zúčastnilo cca 100 detí, ktoré pravidelne alebo
jednorazovo navštevovali CVČ.
Počas celého školského roku Centrum voľného času detí a mládeže v Skalici sa zameralo na
pravidelnú záujmovú činnosť. Docielilo sa, že deti počas priebehu roka zo záujmových útvarov
neodchádzali ale pribúdali.
CVČ sa zameralo na väčšiu propagáciu svojej činnosti pravidelným uverejňovaním svojich
podujatí a aktivít v TV Skalica., čo sa prejavilo väčším záujmom nielen detí ale aj rodičov o prácu
CVČ.
–––––––––––––––––––––––––riaditeľ CVČ
Prílohy a tabuľky
príloha 1
Záujmový útvar
Šachy 1 – 2
Hokej 1 - 35
Sebeobrana 1- 2
Aikido 1 - 2
Tanečný
Šikovné ruky
Internet 1 - 2
Stolný tenis 1 - 2
Volejbal 1 - 3
Hokejbal 1 - 3
Golf 1 - 10
Futbal 1 - 5
Spolu:
Počet detí a útvarov pravidelnej záujmovej činnosti.
Zapísaní
Počet stretnutí
22
71
13 508
19 676
26
72
36
68
13
31
6
30
16
63
26
64
63
107
89
91
505
344
74
171
14 384
20 788
Účasť spolu
636
3 384 570
803
1 401
353
145
479
1 344
2 153
2 388
13 648
2 050
3 409 970
príloha 2
Oddelenia a plány útvarov
Oddelenie
Kultúra
Útvar
tanečný
šikovné ruky
Prírodoveda , technika
Internet 1 - 2
Šport
Hokej 1 - 35
Hokejbal 1 - 3
Volejbal 1 - 3
stolný tenis 1 - 2
Futbal 1 - 5
Aikido 1 - 2
Golf 1 - 10
Sebaobrana 1 - 2
Šachy 1 - 2
príloha 3a
Interní
Externí
Zamestnanci CVČ
Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci
2
194
Spolu:
príloha 3b
196
Spolu:
2
194
196
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Kvalifikovaní ped. zamestnanci – interní
1
- externí
194
Nekvalifikovaní ped. zamestnanci – interní
1
- externí
Nekvalifikovaní ped. zamestnanci – študujúci:
1
- interní
- externí
6
príloha 3c
Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov
Vzdelanie:
Interní
Externí
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.–4. roč. ZŠ
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.-5. roč. ZDŠ
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.–4. roč. + predmet pre 5.-9. roč.
VŠ 2. st. pedagogické pre 1.-4. roč. ZŠ + tvorivá dramatika
VŠ 2. st. pedagogické pre 6.-9. roč.
VŠ 2. st. pedagogické pre 5.-12. roč.
VŠ 2. st. pedagogické pre MŠ
VŠ 2. st. – teologická fakulta
VŠ 1. st. – ÚSV + bakalársky študijný program
VŠ iné (aké) + pedagogická spôsobilosť
SŠ pedagogické, odbor vychovávateľstvo
SŠ pedagogické, odbor učiteľstvo pre MŠ
SŠ - konzervatórium ukončené absolutóriom
SŠ iné (aké)
Nespĺňa kvalifikačný predpoklad
1
1
príloha 4
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Forma ďalšieho vzdelávania:
Absolvovalo
Uvádzanie do praxe
Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov
Priebežné vzdelávanie, z toho
• kvalifikačná skúška
. kvalifikačná skúška
Špecializačné inovačné štúdium
Špecializačné kvalifikačné štúdium
1
Spolu:
1
Absolvuje
1
1
príloha 5a
Názov akcie
šarkaniády
Internetový klub
Súťaž v spoloč.hrách
Tvorivé dielne
Miss bábika
Počítače hrou
Športové popoľudnie
Burza zbetareľských zaujímavostí
Hry, súťaže, kvíze
Cesta po krajinách sveta
Rozprávkové poobedie
Hry pre SŠMŠ
Polročné prázdniny
Veľkonočné prázdniny
Jesenné prázdniny
Jarné prázdniny
Deň detí pre deti ZÚ
Deň detí pre ZŠMŠ
Skalický Oskarko
Mikuláš pre deti ZÚ
Mikuláš pre deti SŠMŠ
Karneval pre SŠMŠ
Vlastné akcie CVČ pre deti
Počet detí
Počet pedagógov
168
6
29
8
46
10
2
17
29
62
4
50
2
10
11
2
29
2
6
12
23
23
18
3
10
2
46 - 10
2
21 -1
9
4
10
Verejnosť
12
15
10
3
25
12
10
Karneval
Farby jesene
Farebná paleta
Letom literárnym svetom
Pop pieseň
Superstar
Play back
Rope skuping
Turnaj v stolnom fotbale
Turnaj v šipkách
Turnaj v stolnom hokeji
Športové poobedie
Dopravná súťaž
Deň Zeme
Deň Zeme maľovanie na chodník
Spolu:
350 - 50
20
24
25
38
15
7
15
29
33
27
29
12
25
83
1379 - 61
50
25
10
2
5
31
177
príloha 5b
Názov akcie
Ježiškova pošta
Mikuláš v maxe
Dni zdravia
Atletický trojboj
Ľahká atletika –ok.kolo
MDD v Maxe
Majstrovstvá v šachu
Festival folk. spevu
Atletika
Skalická športová olympiáda
Skalická športová olympiáda
Spolu:
Podiel na spoločných akciách
Počet detí
Počet pedagógov
130-70
2
150-30
10
100 - 15
75 -30
180
200 -40
20 - 17
5
15
20
Verejnosť
250
200
150
70
75
50
80 -30
75 -10
75 -15
3
25
25
1 160 -257
55
775
príloha 12
Vnútorná kontrola
Riaditeľka centra
Kontroly
Hospitácie
Spolu
12
10
22
Starostlivosť o žiakov a zamestnancov
príloha 13a
BOZP
zamestnancov
počet / %
vedúcich zamest.
počet / %
Spolu
počet / %
100
100
100
Školenie BOZP
V Skalici 27.09.2010
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
6
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10.2008
Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 6/2010
o miestnej dani z nehnuteľnosti na území mesta Skalica
Materiál sa predkladá na základe:
zosúladenia s euro
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Dôvodová správa
4. Materiál
5. Dopad finančných , ekonomických
a environmentálnych vplyvov, vplyvov na
zamestnanosť a podnikateľské prostredie
Ing. Anton Bobrík
prednosta MsÚ
Materiál vypracoval:
Bc. Božena Novomestská
vedúca oddelenia ekonomického MsÚ
Mgr. Monika Kušnierová
právnik MsÚ
Materiál predkladá:
Skalica, 14.10.2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10.2010
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 6/2010 o miestnej dani z nehnuteľnosti
na území mesta Skalica
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Anton Bobrík, prednosta MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Skalici sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení
Mesta Skalica č. 6/2010 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území mesta Skalica.
2. Uznesenie Mestskej rady
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 6/2010 o miestnej dani z nehnuteľnosti
na území mesta Skalica.
zodpovedný za splnenie uznesenia: Ing. Anton Bobrík, prednosta MsÚ
3. Dôvodová správa
Z dôvodu prehľadnosti – zmena slovenskej meny Sk na eurá, navrhujeme schváliť nové
všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani z nehnuteľnosti na území mesta Skalica.
Výška všetkých sadzieb daní je zachovaná, prepočítaná konverzným kurzom z Sk na
euro.
Navrhujeme doplniť ustanovenie, že daň nižšiu ako 3 eurá správca dane nebude
vyrubovať ani vyberať (§ 20 zákona č. 582/2004 Z.z.).
Všetky zmeny v predkladanom návrhu VZN sú zvýraznené hrubým písmom.
4. Materiál
1. VZN Mesta Skalica č. 6/2010 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území mesta Skalica.
4. Dopad finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyvov na
zamestnanosť a podnikateľské prostredie
Predložený materiál nebude mať ekonomický, enviromentálny vplyv, vplyv na zamestnanosť a na
podnikateľské prostredie.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 6/2010
o miestnej dani z nehnuteľnosti na území mesta Skalica
Mestské zastupiteľstvo v Skalici dňa 21.10.2010 v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákona NR SR č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
(ďalej „z.č. 582/2004 Z.z.“) v y d á v a pre územie mesta Skalica toto Všeobecne záväzné
nariadenie
§1
Úvodné ustanovenia
Mesto Skalica bude vyberať miestnu daň z nehnuteľností.
§2
Daň z pozemkov
1. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) z.č. 582/2004 Z.z. - orná pôda,
chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 podľa § 7 ods. 1 z.č. 582/2004 Z.z., t.j.
0,5377 €. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. b) z.č. 582/2004 Z.z. – trvalé
trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov
v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 podľa § 7 ods. 1 z.č. 582/2004 Z.z., t.j. 0,0554 €.
2. Ročná sadzba dane z pozemkov u ornej pôdy, viníc, chmelníc, ovocných sadov a trvalých
trávnatých porastov sa určuje vo výške 0,25 % zo základu dane (§ 8 ods. 1 z.č. 582/2004
Z.z.).
3. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d), e) z.č. 582/2004 Z.z. – lesné
pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku (§ 7 ods. 2 z.č. 582/2004 Z.z.).
4. Ročná sadzba dane u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, sa určuje vo výške 0,25% zo základu
dane (§ 8 ods. 1 z.č. 582/2004 Z.z.).
5. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. c) z.č. 582/2004 Z.z. – záhrady je
hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1
m2 podľa § 7 ods. 3 z.č. 582/2004 Z.z., t.j. 4,64 €.
6. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. f), h) z.č. 582/2004 Z.z. – zastavané
plochy a nádvoria, ostatné plochy okrem stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 podľa § 7 ods. 3 z.č.
582/2004 Z.z., t.j. 4,64 €.
7. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. g), z.č. 582/2004 Z.z. – stavebné
pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 podľa § 7 ods. 4 z.č. 582/2004 Z.z., t.j. 66,38 €.
8. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. c) z.č. 582/2004 Z.z. – záhrady je
0,36% zo základu dane (§ 8 ods. 2 z.č. 582/2004 Z.z.).
9. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. f), h) z.č. 582/2004 Z.z. – zastavané
plochy a nádvoria, ostatné plochy okrem stavebných pozemkov je 5% zo základu dane (§ 8
ods. 2 z.č. 582/2004 Z.z.).
10. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. g) z.č. 582/2004 Z.z. – stavebné
pozemky je 2% zo základu dane (§ 8 ods. 1 z.č. 582/2004 Z.z.).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)
e)
§3
Daň zo stavieb
1. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do
zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
2. Upravená ročná sadzba dane zo stavieb je za každý i začatý m2 zastavanej plochy:
0,166 € – stavby na bývanie (rodinné domy, nájomné domy, poľnohospodárske usadlosti a
pod.) a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (§ 12 ods. 2 z.č.
582/2004 Z.z.).
Príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách na bývanie je 0,08 € za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 z.č. 582/2004 Z.z.).
Upravená ročná sadzba za stavby rekreačných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
v Zlatníckej doline je 0,348 € (§ 12 ods. 2 z.č. 582/2004 Z.z.).
Upravená ročná sadzba za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu v inej oblasti ako Zlatnícka dolina je 0,174 € (§ 12 ods. 2 z.č.
582/2004 Z.z.).
Príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách rekreačných a záhradníckych chát a
domčekov na individuálnu rekreáciu je 0,08 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 z.č. 582/2004 Z.z.).
Upravená ročná sadzba za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo využívané na garážovanie, postavené mimo stavieb na bývanie
je 0,464 € (§ 12 ods. 2 z.č. 582/2004 Z.z.).
Príplatok za podlažie sa pri týchto viacpodlažných stavbách (§ 3 písm. f) tohto VZN) je 0,16
€ za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 z.č. 582/2004
Z.z.).
3. Upravená ročná sadzba dane zo stavieb je za každý i začatý m2 zastavanej plochy:
Upravená ročná sadzba 0,116 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu (§ 12 ods. 2 z.č. 582/2004 Z.z.).
Upravená ročná sadzba 2,987 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu (§ 12 ods. 2 z.č. 582/2004 Z.z.).
Upravená ročná sadzba 2,987 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou (§
12 ods. 2 z.č. 582/2004 Z.z.).
Upravená ročná sadzba 1,493 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
v Zlatníckej doline (§ 12 ods. 2 z.č. 582/2004 Z.z.).
Upravená ročná sadzba 0,697 € za ostatné stavby (§ 12 ods. 2 z.č. 582/2004 Z.z.).
4. Príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách podľa § 3 ods. 3 písm. a), b), c), d), e)
tohto VZN je 0,16 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemné podlažia (§ 12 ods. 3
z.č. 582/2004 Z.z.).
§4
Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
1. Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový
priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové
priestory.
2. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2
(§ 15 z.č.
582/2004 Z.z.).
3a) Upravená ročná sadzba dane z bytov je 0,232 € za každý i začatý m2 podlahovej plochy bytu
(§ 16 ods. 2 z.č. 582/2004 Z.z.).
Upravená ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory neslúžiace na podnikanie je 0,232 € za
každý i začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru (§ 16 ods.2 z.č. 582/2004 Z.z.).
b) Upravená ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory slúžiace na podnikanie je 2,323 €
za každý i začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru (§ 16 ods. 3 z.č. 582/2004 Z.z.).
§5
Oslobodenie od dane z nehnuteľností
1. Od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové háje a rozptylové lúky (§ 17 ods. 2 písm. b) z.č.
582/2004 Z.z.),
b) pozemky vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností, ktoré nie sú založené alebo
zriadené na podnikanie, tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou slúžiacou
na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, ďalej so stavbou
alebo časťou slúžiacou ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a
náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom
v zmysle zákona č. 192/1992 Z.z. o registrácií cirkví a náboženských spoločností (§ 17 ods.
2 písm. a) z.č. 582/2004 Z.z.),
c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa (§ 17 ods. 2 písm. c) z.č. 582/2004 Z.z.),
d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného
vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a
pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov (§
17 ods. 2 písm. d) z.č. 582/2004 Z.z.),
e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk (§ 17 ods. 2 písm. e) z.č.
582/2004 Z.z.),
f) pozemky v chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo
vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany (§ 17 ods. 2 písm. f)
z.č. 582/2004 Z.z.),
g) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami (§ 17 ods. 2 písm. h) z.č. 582/2004
Z.z.),
h) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby (prvej prebierky) (§ 17 ods. 2 písm. i) z.č. 582/2004 Z.z.),
i) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III.
stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami,
na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne
financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo
kamením, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných
pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou (§ 17 ods. 2 písm.
j) z.č. 582/2004 Z.z.).
2. Od dane zo stavieb alebo od dane z bytov sú oslobodené:
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam,
zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci, múzeá, galérie, knižnice, kiná,
výstavné siene, osvetové zariadenia (§ 17 ods. 3 písm. a), b) z.č. 582/2004 Z.z.),
b) stavby a ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností, ktoré nie sú založené
alebo zriadené na podnikanie, slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov
cirkví a náboženských spoločností, stavby a ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských
spoločností, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, slúžiace na úradovne osôb,
ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a
náboženské spoločnosti registrované štátom v zmysle zákona č. 192/1992 Z.z. o registrácií
cirkví a náboženských spoločností (§ 17 ods. 3 písm. a) z.č. 582/2004 Z.z.).
§6
Zníženie dane
a) Zníženie dane sa poskytuje:
1. Na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov, ak pozemky slúžia
výhradne na ich osobnú potrebu, vo výške 50% (§ 17 ods.2 z.č. 582/2004 Z.z.).
2. Zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov slúžiacich na
ich trvalé bývanie vo výške 50% (§ 17 ods. 3 z.č. 582/2004 Z.z.).
3. Za zastavané plochy a nádvoria pri rodinných domoch a stavbách rekreačných a
záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, ostatné plochy okrem
stavebných pozemkov pri rodinných domoch a stavbách rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu vo výške 93% (§ 17 ods. 2 v súčinnosti s § 17 ods. 6
z.č. 582/2004 Z.z.).
b) Zníženie dane sa poskytuje na požiadanie daňovníka:
1. Na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi, ak pozemky slúžia výhradne
na ich osobnú potrebu, vo výške 50% (§ 17 ods.2 z.č. 582/2004 Z.z.).
2. Na pozemky, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku
výrobu ako svoju hlavnú činnosť, na dobu 5 rokov vo výške 50% (§ 17 ods. 2 z.č. 582/2004
Z.z.).
3. Zo stavieb, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej
uzávery, alebo umiestnenia na podkopanom pozemku, vo výške 50% na dobu obmedzenia
(§ 17 ods. 3 z.č. 582/2004 Z.z.).
4. Zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, ťažko zdravotne
postihnutých občanov, držiteľov preukazov občana s ťažkým zdravotným postihnutím
slúžiacich na ich trvalé bývanie vo výške 75% (§ 17 ods. 3 z.č. 582/2004 Z.z.).
5. Za garáže vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, držiteľov preukazov
občana s ťažkým zdravotným postihnutím slúžiacich pre motorové vozidlo používané na ich
dopravu vo výške 75% (§ 17 ods. 3 z.č. 582/2004 Z.z.).
§7
Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná
oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani
z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď
tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali (§ 18 ods. 3 z.č. 582/2004 Z.z.).
§8
Daňové priznanie
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31.1. toho zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia,
v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich
na vyrubenie dane (§ 19 ods. 1 z.č. 582/2004 Z.z.).
§9
Vyrubenie dane
1. Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k l. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia.
2. O vyrubení dane upovedomí správca dane daňovníkov platobným výmerom.
3. Daň nižšiu ako 3 eurá správca dane nebude vyrubovať ani vyberať.
§ 10
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v troch splátkach, a to:
1. splátka do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
2. splátka do 30. júna
3. splátka do 31. augusta bežného roku, na ktorý sa daň vyrubuje (§ 21 ods. 2 z.č. 582/2004
Z.z.).
2. Ak vyrubená ročná daň nepresiahne 33,19 €, je splatná každoročne naraz do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. Daň možno splatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.
§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 3/2007 o miestnej
dani z nehnuteľností na území mesta Skalica.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
V Skalici, 21.10.2010
Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
7
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10.2010
Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2010 Mesta Skalica o u r č e n í š k o l s k ý c h
obvodov pre základné školy
na území mesta
Materiál sa predkladá na základe:
•
Iniciatívny návrh poslanca MsZ
Obsah materiálu:
1. Uznesenie MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Dôvodová správa
4. Materiál
.
Materiál predkladá:
Ing. Anton Bobrík
prednosta MsÚ
Materiál vypracoval:
JUDr.Terézia Lang
vedúca odd. školstva a športu MsÚ Skalica
Skalica 14.10.2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10.2010
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Skalica č.7/2010 o u r č e n í
š k o l s k ý c h o b v o d o v p re z á k l a d n é š k o l y
na území mesta
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Anton Bobrík, prednosta MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Skalici sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení
Mesta Skalica č.7/2010 o u r č e n í š k o l s k ý c h o b v o d o v p r e z á k l a d n é š k o l y
na území mesta.
2. Uznesenie MsR v Skalici.
Mestská rada v Skalici odporúča MsZ v Skalici uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Skalica
č.7/2010 o u r č e n í š k o l s k ý c h o b v o d o v p r e z á k l a d n é š k o l y n a ú z e m í m e s t a .
3. Dôvodová správa
Podľa § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „) Obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy
zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť....“
V súčasnosti platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 4/2003, ktorým sa určujú
školské obvody pre základné školy na území mesta je zastaralé aj vzhľadom na skutočnosť, že od roku 2003
vznikli aj nové ulice v meste, ktoré však neboli doplnené do územného delenia školských obvodov. V tomto
prípade nešlo len o aktualizáciu školských obvodov, ale do návrhu VZN sa doplnilo ustanovenie
o spoločnom školskom obvode pre obce Vrádište, Mokrý Háj, Popudinské Močidlany a Prietržky.
Keďže došlo ku komplexnému spracovaniu tejto problematiky, pripravil sa nový návrh VZN o určení
školských obvodov a v súčasnosti platné všeobecne záväzné nariadenie sa týmto zruší.
Na základe vyššie uvedeného dôvodu predkladáme materiál na schválenie.
NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 7/2010
o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta
Mestské zastupiteľstvo v Skalici na základe ust. § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov a v nadväznosti na ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 7/2010
o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta
ČASŤ PRVÁ
Úvodné ustanovenie
§1
1. Mesto Skalica (ďalej len ako „mesto“) vytvára podmienky na výchovu, vzdelávanie a plnenie
povinnej školskej dochádzky detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia.
2. Mesto pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje základné školy podľa siete.
§2
Plnenie povinnej školskej dochádzky
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko. O prijatí žiaka do školy vydáva riaditeľ rozhodnutie podľa osobitného
zákona. 1)
2. Povinnú školskú dochádzku môže žiak plniť v základnej škole mimo určeného obvodu so
súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. V takomto prípade riaditeľ školy, do
ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu riaditeľovi
základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako i zriaďovateľovi.
§3
Dohoda o spoločnom školskom obvode
Mesto Skalica sa môže v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodnúť so susednými obcami
o spoločnom školskom obvode základnej školy.
ČASŤ DRUHÁ
Spoločné školské obvody
§4
1. Mesto stanovuje školské obvody pre základné školy na území obce takto:
a) školský obvod Základnej školy, Vajanského 2, Skalica, ul. Vajanského č. 2, 909 01 Skalica tvoria
ulice podľa prílohy č. 1 tohto VZN.
b) školský obvod Základnej školy Strážnická 1, Skalica, ul. Strážnická č.1, tvoria ulice podľa
prílohy č. 1 tohto VZN.
2. Ak si obec na účel zabezpečenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu, je škola
v obci, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej bude žiak plniť povinnú
školskú dochádzku, povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka
cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy vo výške ceny hromadnej dopravy, ak
nezabezpečí dopravu žiaka inak.
3. Škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, zabezpečuje aj náklady na dopravu žiaka
späť do miesta trvalého bydliska.
4. Po dohode s obcami Mokrý Háj, Prietržka, Vrádište, Popudinské Močidlany budú žiaci uvedených obcí
plniť povinnú školskú dochádzku v školskom obvode Mesta Skalica nasledovne :
Obec Vrádište – spoločný školský obvod pre II. stupeň, Mokrý Háj- spoločný školský obvod pre I.-II.stupeň,
Prietržka - spoločný školský obvod pre II.stupeň, Popudinské Močidlany -spoločný školský obvod pre II.
stupeň.
ČASŤ TRETIA
Spoločné a záverečné ustanovenia
§5
1. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica dňa 21.10.2010.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 4/2003,
ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy na území mesta.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie
úradnej tabuli mesta.
nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia nariadenia na
V Skalici , dňa 21.10.2010
Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta
Vyvesené: 5.10.2010
Zvesené:
Príloha č. 1 k VZN č. 7/2010
( Určenie školských obvodov na území mesta Skalica pre ZŠ I. stupeň a II. stupeň )
Školské obvody jednotlivých základných škôl boli vytvorené s prihliadnutím na doteraz
zaužívané uprednostňovanie žiakov podľa trvalého bydliska a prejednané s príslušnými riaditeľmi
základných škôl. Spoločné školské obvody boli vytvorené na základe dohody s obcami, ktoré
nemajú zriadené základné školy.
I.a II. stupeň :
1. Školský obvod Základnej školy Vajanského 2, Skalica tvoria ulice :
•
Bajanova
•
L.Svobodu
•
Mallého
31,33,35,37,39,41
•
Duklianska
•
Lúčky
•
Hodonínska
•
Mallého 1,3,5,7
•
Nešporova
•
Hollého
•
Mallého 4-6
•
Psíky
•
Obrancov mieru
•
Mallého 10-12
•
SNP
•
Pod Hájkom
•
Mallého
11,13,15,17,19,21
•
Športová
•
Potočná
•
Štúrova
•
Hurbanova
•
Mallého 23,25,27,29
•
Teheľňa
•
Hviezdoslavova
•
Mallého 16-18
•
Dr.Clementisa
•
D. Jurkoviča
•
Mallého 20,22,24,26
•
Vajanského
•
Koreszkova
•
Mallého 28,30,32,34
•
Dr.Valacha
2. Školský obvod Základnej školy Strážnická 1 Skalica tvoria ulice :
•
Bernolákova
•
Horská
•
Lichardova
•
Blahova
•
Jatočná
•
Madvova
•
Boorova
•
Jednoradová
•
Malé Trávniky
•
Bulharská
•
Karmelitská
•
Mazúrova
•
Čulenova
•
Kollárova
•
Meňhardka
•
Doležalova
•
Komenského
•
Mierová
•
Družstevná
•
Kráľovská
•
Mýtna
•
Gorkého
•
Ku vodárni
•
Na skale
•
Nad Predmestím
•
Strážnická
•
Dr. J.Ďuroviča
•
Nádražná
•
Sudoměřická
•
Dr. V. Šátka
•
Námestie slobody
•
Suchý riadok
•
Dr. Ľ. Nováka
•
Partizánska
•
Šebestova
•
Dr.Ľ. Okánika
•
Pelíškova
•
Široká
•
F.K.Veselého
•
Petrovská
•
Škarniclovská
•
Jabloňová
•
Pivovarská
•
Školská
•
Agátová
•
Pod Kalváriou
•
Štefánikova
•
Malinová
•
Podhradie
•
Pelíškova
•
K Baťáku
•
Pplk. Pljušťa
•
Vally
•
Krížna
•
Prachova
•
Veľké Trávniky
•
P.Bunčáka
•
Predmestie
•
Veterná
•
Pribinova
•
Pri Potoku
•
Vinohradnícka
•
Rastislavova
•
Priečna
•
Vrchovského
•
Salajka
•
Rohatecká
•
Za mestskou zďou
•
Stračinská
•
Ružová
•
Záhradná
•
Svätoplukova
•
Rybničná
•
Zápotočná
•
Veľkomoravská
•
Sasinkova
•
Zlatnícka dolina
•
Zlatnícka
•
Slnečná
•
Dr. F.Buchtu
3. Školský obvod Základnej školy, Mallého 2, Skalica pre II. stupeň tvorí územie mesta
Skalica.
Príloha č. 2
SPOLOČNÉ ŠKOLSKÉ OBVODY
Pre žiakov, ktorí nastúpili do 1. ročníka a nastúpia v nasledovných rokoch z obcí, ktoré tvoria
spoločné školské obvody základných škôl na území mesta Skalica, sú určené školské obvody
nasledovne:
Po dohode s obcami Mokrý Háj, Prietržka, Vrádište, Popudinské Močidlany budú žiaci uvedených obcí
plniť povinnú školskú dochádzku v školskom obvode Mesta Skalica nasledovne :
Obec Vrádište – spoločný školský obvod pre II. stupeň, Mokrý Háj- spoločný školský obvod pre I.-II.stupeň,
Prietržka - spoločný školský obvod pre II.stupeň, Popudinské Močidlany -spoločný školský obvod pre II.
stupeň.
Zoznam obcí, ktoré tvoria spoločné školské obvody pre ZŠ na území mesta Skalica
1. Prietržka
2. Vrádište
3. Popudinské Močidlany
4. Mokrý Háj
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8
Číslo:
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10.2010
Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny v zariadeniach spravovaných
SMM,s.r.o. Skalica za rok 2010
Materiál sa predkladá na základe:
plánu práce MsR a MsZ v Skalici
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MsRl
3. Materiál
Materiál predkladá:
Ing. Ľudovít Barát
zástupca primátora
Materiál vypracoval:
Ing. Ľudovít Bránecký
riaditeľ spoločnosti SMM,s.r.o.
Skalica 14.10.2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10.2010
Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny v zariadeniach spravovaných
SMM,s.r.o. Skalica za rok 2010
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Ľudovít Barát, zástupca primátora
Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie
Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny v zariadeniach spravovaných SMM,s.r.o. Skalica za
rok 2010.
Uznesenie MsR:
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici zobrať na vedomie
Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny v zariadeniach spravovaných SMM,s.r.o. Skalica za
rok 2010.
Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny (LTS) v zariadeniach
spravovaných SMM, s.r.o., za rok 2010.
Obchodná spoločnosť SPRÁVA MESTSKÉHO
MAJETKU, s.r.o. na základe zmluvy s
mestom Skalica zabezpečuje prevádzku rekreačných zariadení mesta počas letnej turistickej sezóny.
Podrobná správa o jednotlivých z nich je uvedená v nasledovnej časti tejto správy. Prehľad
o hospodárení je v prílohe č. 1 tejto správy. Tento prehľad však nie je úplne presný, nakoľko
spotreba el. energie je uvedená len na základe zálohových faktúr, podľa predchádzajúceho obdobia
(minulý kalendárny rok), čo verne nezobrazuje skutočnosť tohto roka. Rozdiely môžu predstavovať
niekoľko percent.
Kúpalisko
v
meste
Kúpalisko v meste nebolo v tomto roku otvorené na základe rozhodnutia vedenia mesta.
Hospodársky výsledok (HV) tohto strediska ovplyvnený nutnými prevádzkovými nákladami tohto
areálu, ktoré sa musia zabezpečiť bez ohľadu na jeho otvorenie pre verejnosť.
Kúpalisko v Zlatníckej doline
Kúpalisko sme pripravili na otvorenie k 28. 5. 2010. Prvý kúpací deň podľa počasia bol 11. 6.
2010. Záchranársku službu nám vykonávala externá firma, ktorá nám dodávala plavčíkov na zmeny
po troch. K tomuto sme sa rozhodli po pozitívnych skúsenostiach so zabezpečovaním týchto služieb
z minulosti. Okrem plavčíkov sme mali pravidelne zabezpečenú počas prevádzky kúpaliska aj
ochranu SBS. Prevádzka kúpaliska bola ukončená 31. 8. 2010. Najvyššia denná návšteva bola 11. 7.
2010, kedy sa na kúpalisku vystriedalo 2011 platiacich návštevníkov. Táto vysoká návšteva ukázala
na maximálnu kapacitu kúpaliska, ktorá by nemala presahovať 2 200 návštevníkov za deň.
Občerstvenie bolo zabezpečované tromi prevádzkovateľmi v šiestich predajných stánkoch
a otvorený bol aj prístup do bufetu pod filtračnou stanicou, čo prakticky zabezpečovalo plynulé
uspokojenie návštevníkov aj pri najvyššej návštevnosti do 15 min.
Hospodársky výsledok (HV) tohto strediska je na úrovni plánu. Prijmi zo vstupného sú
vyššie o 3 % a náklady sú nižšie o 1 %. Opäť je tu nepresný údaj o spotrebe el. energie. Prehľad
návštevnosti aj s porovnaním s predchádzajúcim obdobím je v prílohe tejto správy.
Počas troch mesiacov prevádzky sme neevidovali žiadny technický problém so
zabezpečením kvality vody a ostatných prevádzkových zariadení ( WC, stánky, rozvod vody a
pod. ). Drobné sťažnosti uverejňované hlavne anonymne na internetovej stránke mesta sme
preverovali a väčšina z nich sa nezakladala na objektívnej skutočnosti. Počas prevádzky kúpaliska
sa nevyskytol žiadny väčší úraz, ktorý by predstavoval trvalé poškodenie zdravia.
Ubytovanie
na
k ú p a l i s k u.
Ubytovanie na kúpalisku má kapacitu 32 lôžok. Túto kapacitu sme rozdelili na dve časti:
16 lôžok pre zamestnancov na podnikovú rekreáciu a 16 lôžok na podnikateľskú činnosť. Od
obidvoch skupín však bol záujem nízky a kapacity boli využívané len na 60 %. HV tohto strediska
zodpovedá nutným vynakladaným nákladom ( najmä mzdy ) a nízkej obsadenosti a cene za jedno
lôžko.
Rekreačné
zariadenia
m e s t a..
Mestské chaty v tomto roku opäť neprešli žiadnou opravou, bola z dvoch nich odpojená
prípojka el. energie. náklady tohto strediska sú za poplatky za odberné miesto el. energie a údržba
areálu ( kosenie trávy ). Uvedený majetok takto bude výrazne strácať na hodnote a môže prísť
k jeho poškodeniu vandalmi alebo bezdomovcami.
Údržba
verejného
priestranstva
Verejné priestranstvo je udržované našou spoločnosťou a subdodávateľmi. Úroveň čistoty
a poriadku je na primeranej úrovni. Pravidelnou údržbou sa zvýšila kvalita zelene v Zlatníckej
doline.
Likvidácia
komunálneho
odpadu
Likvidácia komunálneho odpadu prebiehala bez väčších problémov. V mesiacoch jún až
september sme pravidelne zabezpečovali zvoz odpadu z označených zberných miest. V priebehu
tohto roka sme vykonali dva krát mimoriadny zvoz vriec zo zberných miest v období do júna 2010.
V tomto roku sme nepristavovali veľkoobjemové kontajnery, ale vykonali sme mimoriadny zber
v mesiaci máj.
Dodávka
pitnej
vody
Vodovodná sieť v Zlatníckej doline je prevádzkyschopná a postupnými opravami kritických
úsekov sa stáva stále spoľahlivejšia. Počas LTS sme nezaregistrovali žiadnu závažnejšiu poruchu na
vodovodnej sieti.
Komunikácie
V tomto roku sme vykonali menšie opravy komunikácií v najhorších úsekoch, čo sa
v niektorých prípadoch nestretlo s veľkým nadšením a požiadavky chatárov sú na
vybudovanie spevnených komunikácií, čo by predstavovalo náklady okolo 0,5 mil. €.
prílohy
MESTO
SKALICA
____________________________________________________________________________
Číslo:
9
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10.2010
Správa o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2010
Materiál sa predkladá na základe:
Plán úloh MsR
Materiál predkladá:
Ing. Anton Bobrík
prednosta MsÚ Skalica
Materiál vypracoval:
Ing. Mgr. Martin Vičan
vedúci ORM
Ing. Renáta Fasurová
vedúci referent rozvoja CR a marketingu
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
NÁVRH
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10.2010
k návrhu
Správa o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2010
Číslo materiálu:
Predkladateľ: Ing. Anton Bobrík
prednosta MsÚ Skalica
Mestské zastupiteľstvo v Skalici
berie na vedomie Správu o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2010.
Uznesenie MsR v Skalici
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici Správu o vyhodnotení
letnej turistickej sezóny 2010 zobrať na vedomie.
2. SPRÁVA
Všetky údaje za rok 2010 sú za obdobie od januára do septembra.
Turistická informačná kancelária mesta Skalica /TIK/
Turistická informačná kancelária počas sezóny 2010 prevádzkovala detašované
pracovisko v Prístave Skalica – Baťov kanál. Chod TIKu na Baťovom kanále zabezpečovali
vyškolení pracovníci. K dispozícii turistom bola aj tento rok požičovňa bicyklov. V rámci
výletných víkendových plavieb bola s prevádzkovateľom Skalického prístavu uzatvorená
zmluva, ktorou boli zaistené výletné víkendové plavby na trase Skalica SR – Výklopník, ČR
od 02. 05. do 19. 09. 2010. V rámci rozšírenia ponuky služieb, je možné si objednať
u prevádzkovateľa prístavu zapožičanie lode alebo výlet na koňoch, čím lokalita získala na
väčšej atraktivite.
Turistická informačná kancelária i v sezóne 2010 otvorila prevádzku požičovne
bicyklov nielen v Prístave Skalica na Baťovom kanáli, v centre mesta /v TIK/, ale aj na
kúpalisku v Zlatníckej doline v spolupráci so SMM s. r. o. Prínosom pre rozvoj cestovného
ruchu bola ponuka exkurzií s vlastivednými vodcami. Ponuka výletov bola sústredená na
centrum mesta Skalica spojená so sprístupním pamiatok. Výlety boli organizované aj do
blízkeho okolia mesta Skalica, aby návštevníci, ale aj miestni obyvatelia spoznali
zaujímavosti celého okolia.
Produkty sezóny 2010
Pre sezónu 2010 bol pripravený propagačný materiál prehľad voľnočasových
aktivít „Relax a voľný čas“, ktorý bol tlačený a distribuovaný počas letnej turistickej sezóny
s prehľadom kultúrnych podujatí. Prehľad kultúrnych podujatí má už vybudované svoje
miesto v rámci pravidelných výlepných miest a tiež má širokú distribučnú sieť, či už
v tlačenej alebo elektronickej podobe. Naším cieľom bolo tieto dva prehľady spojiť, tlačiť
ich na letáky obojstranne a plagáty vylepovať vždy vedľa seba, aby i vizuálne mali občania
možnosť vnímať túto ponuku spoločne.
Prehľad voľnočasových aktivít obsahoval ponuku výletov s vlastivednými vodcami:
1. Cyklo výlet “ Po hrádzi Baťovho kanála až do zámku v Strážnici
2. Pešia túra na najvyšší vrch Žalostínskej vrchoviny Čupy po červenej a naspäť cez
Kamennú búdu, Zlatnícku dolinu a Salaš do Skalice
3. Cyklovýlet po cyklotrase s názvom Oskorušová s cieľom v RO Lučina, spojené
s návštevou rozhľadne Travičná a ekosalaša pod Travičnou
4. Cyklovýlet na zámok Milotice, spojený s prehliadkou zámku, návštevou žrebčína na
Rúdniku a poznávaním prírody
5. Cyklovýlet do Múzea dediny juhovýchodnej Moravy v Strážnici, určený milovníkom
ľudovej architektúry a folklóru s vystúpením súboru Hrozen z Velkých Bílovic
6. Cyklo výlet zameraný na aktívny pohyb s prejazdom lužných lesov Skalického alúvia
popri rieke Morave
7. Cyklovýlet po hrádzi Moravy na Adamovské jazerá, spojený so spoznávaním
lužných lesov a pozorovanie vodného vtáctva na Adamovských štrkoviskách
Nové produkty pre sezónu 2010:
•
4Cykloregio - cieľom projektu bolo vzájomné prepojenie jednotlivých partnerov
projektu prostredníctvom cyklotrás - regiónu Záhoria, Južnej Moravy a Brezovej pod
Bradlom. V rámci Mesta Skalica sa projekt týkal vytvorenia nového značenia pre 18
cyklotrás, budovania sprievodnej infraštruktúry (odpočívadlá s príslušenstvom,
infopanely pamiatok, veľkoplošné mapy a náučné chodníky) a opravu časti povrchov
(spevnenie makadamom). Cyklotrasy sú vedené po celom katastri Skalice a spájajú
hlavné lokality, a to: Prístav Skalica - Baťov kanál, Zlatnícku dolinu, Perúnsku lúku
a Vinohrady. V rámci intravilánu mesta sú vedené cyklotrasy väčšinou po cestách,
v extraviláne väčšinou po poľných cestách. Pre turistov sa v Skalici vybudovali dva
náučné chodníky v Zlatníckej doline a vo vinohradoch.
V projekte išlo o:
1. značenie cyklotrás - značenie nových cyklotrás a cyklochodníkov, resp. preznačenie
existujúcich - smerové tabule umiestnené na stĺpikoch
2. sprievodná infraštruktúra - vybudovanie novej sprievodnej infraštruktúry, a to:
a) cykloodpočívadlá, ktoré pozostávajú z prístrešku, informačnej tabule a mapy, stojanu na
bicykle a odpadkového koša
b) náučné tabule o zaujímavostiach, resp. pamiatkach regiónu
3. opravy povrchov - opravy povrchov existujúcich ciest a poľných ciest, úprava povrchov
(asfalt, štrkodrvina, zemina)
4. nové stavby - vybudovanie nových asfaltových cyklochodníkov a makadamových
cyklochodníkov
5. vytvorenie cyklomáp Česko – Slovenské pohraničie
•
„Areál voľného času a športu pri Baťovom kanále“ - prostredníctvom tohto projektu
boli pre sezónu 2010 vytvorené nové propagačné materiály:
1. Sprievodca regiónom Skalica a Strážnice
2. Interaktívna vizitka - Mesto Skalica – Baťov kanál
3. Videofilm – Mesto Skalica - Baťov kanál
•
Návštevníci, ale aj miestni obyvatelia počas sezónny 2010 kladne hodnotili produkty,
ktoré sme pred sezónou pre nich pripravili. Návštevníci si v TIKu našli: nové
propagačné materiály pre všetky sprístupnené pamiatky, novú trhaciu mapu po meste
a cyklomapy Česko - Slovenské pohraničie.
Sprievodcovské služby
Počas letnej turistickej sezóny 2010 bol počet platených sprevádzaní porovnateľný
s rokom 2009. Pokles počtu platených sprevádzaní v porovnaní s rokom 2007 a 2008
pripisujeme skutočnosti, že návštevníci si zvykli počas sezóny prevažne využívať bezplatné
sprevádzanie v jednotlivých pamiatkach. Štatistika sa za posledné 4 roky vyvíjala takto:
Tabuľka č.1 Počet platených sprevádzaní 2007 - 2010
Rok
2007
2008
2009
Počet komerčných
2617
2066
1342
sprevádzaní
Všetky údaje za rok 2010 sú za obdobie od januára do septembra
2010
1334
Viď prílohu č.1: Cenník štandardizovanej prehliadky
Sprístupnené pamiatky
Hlavným cieľom sezóny 2010 bol aktívny prílev návštevníkov do mesta Skalica,
ktorých sme očakávali najmä na základe vystavovateľských aktivít v Bratislave - ITF
Slovakiatour 2010 a Brne - Regiontour 2010. Prílev návštevníkov sme očakávali aj na
základe prezentácie mesta Skalica v Bratislavskom kultúrnom a informačnom stredisku.
Mesto Skalica sa tiež prezentovalo v Trnave a v Trenčíne na oslavách Svetového dňa
cestovného ruchu za spolupráce Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.
V roku 2010 bolo sprístupnených 10 pamiatok. Pre túto sezónu bola sprístupnená
nová pamiatka Františkánsky kostol. Počas tejto sezónny navštívilo Františkánsky kostol
2638 návštevníkov.
V grafe číslo 1 je vyhodnotená návštevnosť pamiatok za 2004 - 2010.
V grafe číslo 2 je vyhodnotená návštevnosť pamiatok za jednotlivé roky, rozdelená na
domácich a zahraničných návštevníkov.
Graf č.1 Návštevnosť pamiatok za jednotlivé roky
35000
30000
25000
22106
19234
20000
27800
28186
28656
2008
2009
2010
20405
15000
10000
8111
5000
0
2004
2005
2006
2007
Všetky údaje za rok 2010 sú za obdobie od januára do septembra
Graf č.2: Návštevnosť pamiatok za jednotlivé roky, rozdelená na domácich a zahraničných
návštevníkov
23422
25000
22106
28656
28186
27800
30000
23487
21968
20405
19234
18834
17693
20000
16726
zahraniční
domáci
spolu
15000
10000
8111
7502
5832
4764
3272
5000
609
5169
3679
1541
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Všetky údaje za rok 2010 sú za obdobie od januára do septembra
Tabuľka č.2 Otváracie hodiny pamiatok v roku 2010
Otváracie hodiny pamiatok v roku 2010
Piatok
14:00 – 18:00 hod
Sobota
10:00 – 18:00 hod
Nedeľa
14:00 – 18:00 hod
Návštevnosť Turistickej informačnej kancelárie mesta Skalica
Stabilizujúci sa vývoj štatistiky v minulých rokoch bol ukazovateľom nastavenej,
trvalo udržateľnej koncepcie. Súčasný stav ukazuje, že za sledované roky návštevnosť
Turistickej informačnej kancelárie má pomerne stabilizujúcu tendenciu. Naším cieľom
v budúcej sezóne bude zvýšenie počtu návštevníkov Turistickej informačnej kancelárie.
Tabuľka č.3 Návštevnosť Turistickej informačnej kancelárie
Návštevnosť TIK
Mesiac/
Rok
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Spolu
2004
221
119
293
386
466
498
882
781
640
348
305
358
5297
2005
427
493
508
484
698
745
797
910
765
531
341
315
7014
2006
463
416
550
502
867
758
831
1113
881
707
514
430
8032
2007
645
570
310
501
1523
1495
1299
2223
1571
469
406
302
11314
2008
462
464
505
549
1081
1111
1019
1207
1735
523
445
431
9532
2009
449
527
613
406
850
679
770
846
2743
371
340
275
8869
2010
289
256
433
421
1570
533
774
989
3165
0
0
0
8430
Všetky údaje za rok 2010 sú za obdobie od januára do septembra
Graf č.3 Návštevnosť Turistickej informačnej kancelárie
12000
11314
9532
10000
8869
8032
8000
6000
8430
7014
5297
4000
2000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Všetky údaje za rok 2010 sú za obdobie od januára do septembra
Poznámka: V predošlých správach o vyhodnotení letnej turistickej sezóny bola za roky
2007 a 2008 uvedená návštevnosť vrátane Trdlofestu a Skalických dní,
v tohtoročnej správe sú roky 2007 a 2008 upravené o túto návštevnosť.
Graf č.4 Tržby TIK Skalica uvedené v eurách
16000
14937
14000
12447
12000
11086
10000
8198
8132
2005
2006
7667
8000
6000
3651
4000
2000
564
597
697
2000
2001
2002
1460
0
2003
2004
2007
2008
2009
Všetky údaje za rok 2010 sú za obdobie od januára do septembra
Graf č.5 Tržby TIK Baťov uvedené v eurách
600
564
500
398
400
331
300
265
200
100
0
2007
2008
2009
Všetky údaje za rok 2010 sú za obdobie od januára do septembra
2010
2010
Správa výlepných plôch
Správa výlepných plôch a výlep plagátov sa už dávno stali bežnou súčasťou
každodenného poskytovania služieb TIK-u občanom alebo inštitúciám pôsobiacim na území
nášho mesta. Poskytujeme výlepnú službu, vrátane technickej údržby svetelných
reklamných plôch, ale i klasických betónových skruží.
Požičovňa bicyklov
V sezóne 2010 pokračovala pripravená požičovňa bicyklov v TIK Skalica, v TIK
na Baťovom kanáli a prostredníctvom SMM, s. r. o. aj na kúpalisku v Zlatníckej doline.
K dispozícii bolo 16 ks bicyklov pre dospelých a 4 ks bicyklov pre deti. Samozrejmosťou
bolo zapožičanie príslušenstva, ale aj detskej sedačky. Počas celej sezóny bola požičovňa
bicyklov v TIK Skalica otvorená počas otváracích hodín a taktiež bola zabezpečená
nepretržitá prevádzka v TIK na Baťovom kanáli podľa otváracích hodín. Zaujímavosťou
určite bolo poskytovanie služieb certifikátom Vitajte cyklisti, ktorý ponúka zákazníkovi, ale
i bežnému cykloturistovi nadštandardnú starostlivosť v meste a prístave. Táto služba
napríklad znamenala, že si cyklista mohol zdarma umyť v požičovni bicykel, mohol si ho tu
uschovať aj s batožinu, Taktiež si mohol priamo na mieste v prípade poškodenia bicykla
zakúpiť a opraviť náhradné diely /duša, sada na zalepenie defektu a pod./ a samozrejmosťou
bolo aj poskytnutie lekárničky.
Tabuľka č. 4: Počet požičaných bicyklov
Rok
2009
2010
Počet požičaných bicyklov
33
75
Všetky údaje za rok 2010 sú za obdobie od januára do septembra
Vlastivedný vodca
Vývoj a trendy v oblasti cestovného ruchu hovoria o tvorbe nových, zaujímavých
a v konkurencii úspešných produktov, avšak pri ich tvorbe je nevyhnutný ľudský faktor.
V našom prípade v podobe odborného sprievodcu. K dispozícii počas sezónny 2010 bolo
návštevníkom 5 vodcov, ktorí organizovali pešie a cyklovýlety v nasledujúcich oblastiach:
rieka Morava, Baťov kanál, Náučný chodník Perúnska lúka, Skalické rybníky a Zlatnícka
dolina. Vlastivední vodcovia počas sezóny 2010 sprevádzali turistov aj do okolia Skalice.
Prehliadky mesta Skalica a exkurzie
Počas sezóny 2010 sa organizovali prehliadky celého mesta so sprievodcom
a exkurzie do prírody s vlastivedným vodcom. V mesiacoch jún, júl a august bol vydaný
propagačný materiál „Relax a voľný čas“ a bola zabezpečená jeho distribúcia obyvateľom,
návštevníkom, ubytovacím zariadeniam, inštitúciám, firmám a cestovným kanceláriám.
Zrealizovanie takýchto pridaných prehliadok, mimo bežnej ponuky, zatraktívnilo ponuku
cestovného ruchu počas sezóny 2010.
Počas letnej turistickej sezóny 2010 bolo distribuovaných propagačných materiálov
„Relax a voľný čas“ 60 ks formátu A3 a 100 ks formátu A4.
Cenník štandardizovanej prehliadky
Prehliadka v slovenskom jazyku počas pracovného týždňa:
1 – 2 osoby..................................................4,50 EUR / 1hodinu
3 – 5 osôb...................................................8,00 EUR / 1hodinu
každá ďalšia osoba.................................... 1,50 EUR / 1hodinu
Seniori nad 60 rokov
3,00 EUR / 1hodinu
6,00 EUR / 1hodinu
1,00 EUR / 1hodinu
Prehliadka v slovenskom jazyku počas víkendu:
1 – 2 osoby................................................. 6,00 EUR / 1hodinu
3 – 5 osôb................................................ 11,00 EUR / 1hodinu
každá ďalšia osoba ................................... 2,00 EUR / 1hodinu
4,00 EUR / 1hodinu
9,00 EUR / 1hodinu
1,50 EUR / 1hodinu
Prehliadka v cudzom jazyku počas pracovného týždňa:
Prehliadka je možná v anglickom a nemeckom jazyku.
1 – 2 osoby............................................... 8,00 EUR / 1hodinu
3 – 5 osôb ...............................................15,00 EUR / 1hodinu
každá ďalšia osoba .................................. 2,50 EUR / 1hodinu
7,00 EUR / 1hodinu
14,00 EUR / 1hodinu
2,00 EUR / 1hodinu
Prehliadka v cudzom jazyku počas víkendu:
Prehliadka je možná v anglickom a nemeckom jazyku.
1 – 2 osoby....................................................9,50 EUR / 1 hodinu
3 – 5 osôb ...................................................18,00 EUR / 1 hodinu
každá ďalšia osoba........................................3,00 EUR / 1 hodinu
8,50 EUR / 1hodinu
17,00 EUR / 1hodinu
2,00 EUR / 1hodinu
Prehliadka pre osoby do 18 rokov v slovenskom jazyku:
Prehliadka
Prehliadka
Prehliadka
Prehliadka
pre
pre
pre
pre
deti MŠ ............................... 0,30 EUR / 1 hodina / 1 osoba
žiakov I. stupeň ZŠ ............ 0,30 EUR / 1 hodina / 1 osoba
žiakov II. stupeň ZŠ ............ 0,50 EUR / 1 hodina / 1 osoba
študentov stredných a škôl denného štúdia ... 0,50 EUR / 1 hodina / 1 osoba
Prehliadka pre osoby do 18 rokov v cudzom jazyku:
Prehliadka
Prehliadka
Prehliadka
Prehliadka
pre
pre
pre
pre
deti MŠ ....................................0,50 EUR / 1 hodina / 1 osoba
žiakov I. stupeň ZŠ ..................0,50 EUR / 1 hodina / 1 osoba
žiakov II. stupeň ZŠ .................0,80 EUR / 1 hodina / 1 osoba
študentov stredných škôl denného štúdia ..... 0,80 EUR / 1 hodina / 1 osoba
Prehliadka pre študentov vysokých škôl (denného štúdia)
v slovenskom jazyku: ......................................1.00 EUR / 1hodinu / 1 osoba
Prehliadka pre študentov vysokých škôl (denného štúdia)
v cudzom jazyku: ............................................2.00 EUR / 1hodinu / 1 osoba
Na 10 detí = 1 pedagogický dozor zdarma
Deti do 3 rokov zdarma
Prehliadku je treba nahlásiť minimálne tri dni dopredu, vo
výnimočných prípadoch 1 deň.
Ceny sú uvedené s DPH
Cenník platný od 1. apríla 2010
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
10
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10. 2010
Informatívna správa o Skalických dňoch 2010
Materiál sa predkladá na základe:
Obsah materiálu:
Plánu práce MsR a MsZ Skalica
1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MsR
3. Dôvodová správa
Materiál predkladá:
Ing. Ľudovít Barát
zástupca primátora
Materiál vypracoval:
Ing. Ľudovít Barát
zástupca primátora
Skalica 21.10. 2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10. 2010
k informatívnej správe o Skalických dňoch 2010
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Ľudovít Barát, zástupca primátora
Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie Informatívnu
správu o Skalických dňoch 2010.
2. Uznesenie MsR:
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici
zobrať na vedomie Informatívnu správu o Skalických dňoch 2010.
3. Dôvodová správa
Skalické dni 2010 sa konali v dňoch 17. až 19. septembra 2010. Jarmoku sa zúčastnilo
231 stánkarov, z toho 45 remeselných, všetko mimo platenej zóny. Na Skalických dňoch
bolo cca 18 800 návštevníkov, prehľad predaných vstupeniek ako aj porovnanie s rokmi
2008 a 2009 je v prílohe, rovnako ako aj predbežné ekonomické zhodnotenie príjmov
a výdavkov na Skalické dni 2010. Skalické dni navštívili delegácie z družobných
a partnerských miest Schwechat, Gladbeck, Freyburg, Slaný, Strážnica a Uherské
Hradište.
PLÁNOVANÉ NÁKLADY SD 2010
2 606 114 ,-Skk
86 507,14 ,-Eur
1 223 892 ,-Skk
40 625,77 ,-Eur
Catering – účinkujúci - Zmluva Mesto - M.I.C. PROMOTION
104 250 ,-Skk
3 460,47 ,-Eur
Reklamná kampaň- grafické práce - Zmluva Mesto - M.I.C.
276 500 ,-Skk
9 178,12 ,-Eur
Mandátna zmluva Mesto Skalica- M.I.C. PROMOTION
170 000 ,-Skk
5 642,97 ,-Eur
Odkúpenie reklamného priestoru
-330 000 ,-Skk
-10 953,99 ,-Eur
4 050 756 ,-Skk
134 460,47 ,-Eur
2 606 114 ,-Skk
86 507,14 ,-Eur
1 206 418 ,-Skk
40 045,74 ,-Eur
Catering – účinkujúci - Zmluva Mesto - M.I.C. PROMOTION
102 250 ,-Skk
3 394,08 ,-Eur
Reklamná kampaň- grafické práce - Zmluva Mesto - M.I.C.
276 500 ,-Skk
9 178,12 ,-Eur
Mandátna zmluva Mesto Skalica- M.I.C. PROMOTION
170 000 ,-Skk
5 642,97 ,-Eur
Odkúpenie reklamného priestoru
-330 000 ,-Skk
-10 953,99 ,-Eur
4 031 282 ,-Skk
133 814,05 ,-Eur
Pódium, ozvučenie, svetlá,technika Zmluvy SMM – M.I.C.
Celkom bez DPH
Program - Zmluvy Mesto - účinkujúci
CELKOM M.I.C. Skalické dni
SKUTOČNÉ NÁLKADY SD 2010
Pódium, ozvučenie, svetlá,technika Zmluvy SMM – M.I.C.
Celkom bez DPH
Program - Zmluvy Mesto - účinkujúci
CELKOM M.I.C. Skalické dni
SÚHRN
Plánované náklady SD 2010 celkovo
4 050 756,00 ,-Skk
134 460,47 ,-Eur
Skutočné náklady SD 2010 celkovo
4 031 282,00 ,-Skk
133 814,05 ,-Eur
19 474,00 ,-Skk
646,42 ,-Eur
Rozdiel + / -
Prehľad predaja vstupeniek na Skalické dni 2008 / 2009 / 2010
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Predpredaj
Predaj 2 dni
Predaj sobota
Predaj nedeľa
VIP a Promo
Spolu
Počet
16 871
15 156
16 509
12 257
279
3 279
694
2 310
18 819
Suma €
53 794
56 211
61 897
Technika + personál –
Zmluva M.I.C. - SMM
Pódium, ozvučenie, svetlá, NÁMESTIE
Pódium - 10 x 9 m
Ozvučenie
Svetlá
Ozvučenie, svetlá, FRANTIŠKÁNSKA ZÁHRADA
Ozvučenie
Ohňostroj
Svetlá
Technika, GASTRO stany, Party stany, sedenie – inventár
Veľkokapacitný Stan 20x15m / 250,- m2/
Podlaha pod Veľkokapacitný stan 20x15 drevená / 150,- m2 /
Gastrostan na občerstvenie - 6 x 3 m + chladnička, výčap, pulty
Gastrostan na burčiak – 6 x 3 m + pulty
Párty stan 10 x 4 m / zastrešenie sedenia /
Párty stan 12 x 6 m / zastrešenie účinkujúci hlavná scéna /
Párty stan 6 x 3 m / zastrešenie sedenia /
Sedenie pivný set / stôl + 2 x lavička /
Slnečník 3,5 x 3,5 m / zastrešenie sedenia /
Elektro rozvody samostatne meranie
Elektro rozvody celkovo po odberné miesto podľa zakreslenia
Technika, špeciálne konštrukcie
Oplotenie AL plot
Dopravné uzávierky a obchádzky / osadenie značiek /
Drevené stánky na pokladne
Oplotky, bráničky, lavičky, stoličky - SMM
Atrakcie – 2 dni
Nafukovacia šmykľavka
Nafukovací gladiátor
Nafukovací hrad
Nafukovacia horolezecká sena
Interaktívna AIRSOFT strelnica s pohyblivým terčom
Organizačná služba
Vstupná historická brána - 3 dni
Vstupná brána DEXIA BANKA - 3 dni
Uzávera u zdravotnej školy – 2 dni
Uzávera u Jezuitského kostola – 2 dni
Vstupná brána u ČSOB – 2dni
Zásobovacia brána Gorkého ul. - 2 dni
Brána u vinárne Františkánska záhrada - 2 dni
Hlavné pódium námestie – 3 dni
Vedľajšie pódium Františkánska záhrada – 2 dni
Personál
Personál výstavba, montáže demontáže techniky a zariadení
Personál pohotovostný počas podujatia /2 x elektrikár, 2 x technik/
Personál /réžia-produkcia hlavného pódia /
Personál /réžia-produkcia vedlajšieho pódia/
Personál /obsluhá zázemie účinkujúci Františkánska záhrada /
Personál predaj vstupeniek na pokladniach
Personál požiarnici
Personál zdravotná služba
Personál /obsluhá zázemie účinkujúci námestie/
Personál atrakcie /sobota, nedeľa – 10 ľudí/
Personál obsadzovanie remeselných stánkov v zóne A
Ostatné
Doprava techniky a zariadení manipulačné práce
Prevádzka WC Námestie Slobody, Františkánska záhrada
Upratovanie a odvoz odpadu /VEPOS/
Doprava techniky a zariadení
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
995,82
5 642,97
4 979,09
1
1
1
995,82
5 642,97
4 979,09
11 617,87 ,- eur
M.I.C.
SMM
M.I.C.
1 991,64
4 184,11
2 489,54
1
1
1
1 991,64
0,00
2 489,54
4 481,18 ,- eur
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
SMM
M.I.C.
2 489,54
1 493,73
580,89
232,36
348,54
796,65
203,31
13,78
27,55
55,00
1 948,48
1
1
17
5
13
1
4
320
21
1
1
2 489,54
1 493,73
9 875,19
1 161,79
4 530,97
796,65
813,25
4 408,15
578,57
0,00
1 948,48
28 096,33 ,- eur
M.I.C.
SMM
SMM
SMM
2 323,57
340,00
85,00
450,01
1
1
5
1
2 323,57
0,00
0,00
0,00
2 323,57 ,- eur
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
796,65
796,65
663,88
1 194,98
1 327,76
1
1
1
1
1
796,65
796,65
663,88
1 194,98
1 327,76
4 779,92 ,- eur
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
390,36
390,36
297,42
297,42
297,42
297,42
297,42
390,36
260,24
2
2
2
3
2
2
1
6
4
780,72
780,72
594,84
892,25
594,84
594,84
297,42
2 342,16
1 040,96
7 918,74 ,- eur
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
M.I.C.
5 974,91
248,95
497,91
331,94
99,58
84,98
265,55
165,97
149,37
132,78
74,69
1
4
1
1
2
22
3
3
2
10
5
5 974,91
995,82
497,91
331,94
199,16
1 869,48
796,65
497,91
298,75
1 327,76
373,43
13 163,71 ,- eur
SMM
SMM
SMM
M.I.C.
840,00
730,00
5 600,00
1 501,69
1
1
1
1
0,00
0,00
0,00
1 501,69
1 501,69 ,- eur
Celkom bez DPH
73 883,02 ,- eur
DPH
14 037,77 ,- eur
Celkom vč. DPH
87 920,80 ,- eur
Program -
Zmluvy Mesto - účinkujúci
Piatok – námestie
M.I.C.
3 080,00
1
3 080,00
Sobota – námestie
M.I.C.
21 660,00
1
21 660,00
Sobota – Františánska záhrada
M.I.C.
6 378,00
1
6 378,00
Nedeľa – námestie
M.I.C.
5 400,00
1
5 400,00
Nedeľa – Františkánska záhrada
M.I.C.
2 200,00
1
2 200,00
Poplatky SOZA
M.I.C.
1 327,76
1
1 327,76
plné menu
M.I.C.
4,98
580
2 887,87
napoje
M.I.C.
1,66
305
506,21
Reklamná kampaň 2 x billlboard na 30 dní pred podujatím
M.I.C.
829,85
2
1 659,70
Reklamná kampaň 15.000 ks samolepiek na Skalickom TRDELNÍKU
M.I.C.
165,97
3
497,91
informačný leták 1/3A4
M.I.C.
0,08
5 000
414,92
plagát A3
M.I.C.
1,66
500
829,85
Identifikačné náramky
M.I.C.
Grafické práce /billboard, samolepka/
M.I.C.
796,65
1
796,65
Hlavné pódium námestie
M.I.C.
3 319,39
1
3 319,39
Vedľajšie pódium Františkánska záhrada
M.I.C.
2 323,57
1
2 323,57
Catering – účinkujúci – Zmluva
Reklamná kampaň-
40 045,76 ,- eur
Mesto - M.I.C. PROMOTION
3 394,08 ,- eur
grafické práce - Zmluva Mesto - M.I.C .
0,17 30 000
4 979,09
9 178,12 ,- eur
Mandátna zmluva Mesto Skalica- M.I.C. PROMOTION
Zloženie programovej štruktúry réžia + produkciia
5 642,97 ,- eur
Predajné miesta nájomná zmluva Mesto Skalica – SD M.I.C.
GASTROSTAN 6 x 3 m - Štefánikova ul.
597,49
5
2 987,45
GASTROSTAN 6 x 3 m - Námestie Slobody
730,27
10
7 302,66
GASTROSTAN 6 x 3 m - Františkánska záhrada
497,91
3
1 493,73
-11 783,84 ,- eur
REKAPITULÁCIA
Technika + personál – Zmluva M.I.C. - SMM
86 507,14 ,- eur
Program - Zmluvy Mesto - účinkujúci
40 045,74 ,- eur
Catering – účinkujúci – Zmluva Mesto - M.I.C. PROMOTION
3 394,08 ,- eur
Reklamná kampaň- grafické práce - Zmluva Mesto - M.I.C.
9 178,12 ,- eur
Mandátna zmluva Mesto Skalica- M.I.C. PROMOTION
5 642,97 ,- eur
Odkúpenie reklaného priestoru
-10 953,99 ,- eur
CELKOM M.I.C. Skalické dni
Predajné miesta nájomná zmluva Mesto Skalica – SD M.I.C.
133 814,05 ,- eur
-11 783,84 ,- eur
SÚHRN
Plánované náklady SD 2010 celkovo
134 460,47 ,- eur
Skutočné náklady SD 2010 celkovo
133 814,05 ,- eur
Rozdiel + / -
646,42 ,- eur
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
11
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10. 2010
Návrh na stanovenie termínu Skalických dní 2011
Materiál sa predkladá na základe:
Obsah materiálu:
Návrhu vedenia mesta
1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MsR
3. Dôvodová správa
Materiál predkladá:
Ing. Ľudovít Barát
zástupca primátora
Materiál vypracoval:
Ing. Ľudovít Barát
zástupca primátora
Skalica 14.10. 2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10. 2010
Návrh na stanovenie termínu Skalických dní 2011
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Ľudovít Barát, zástupca primátora
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje termín Skalických
dní 2011 na 16.-18.09.2011.
2. Uznesenie MsR:
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici
schváliť termín Skalických dní 2011 na 16.-18.09.2011.
3. Dôvodová správa
Každoročne schvaľuje mestské zastupiteľstvo termín konania Skalických dní. Pre
rok 2011 navrhujeme termín konania Skalických dní na dni 16.-18.09.2011.
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
12
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10.2010
Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Skalici
Materiál sa predkladá na základe:
neaktuálnosti komisie
Materiál predkladá:
Ing. Anton Bobrík
prednosta MsÚ
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Dôvodová správa
4. Dopad finančných , ekonomických
a environmentálnych vplyvov, vplyvov na
zamestnanosť a podnikateľské prostredie
Materiál vypracoval:
Mgr. Monika Kušnierová
právnik MsÚ
Skalica, 14.10.2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10. 2010
k zrušeniu uznesení Mestského zastupiteľstva v Skalici
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Anton Bobrík, prednosta MsÚ
Uznesenie MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Skalici ruší uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici č.
11/2009 a č. 12/2009.
3. Uznesenie MsR
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici schváliť zrušenie
uznesení Mestského zastupiteľstva v Skalici č. 11/2009 a č. 12/2009.
zodpovedný za splnenie uznesenia: Ing. Anton Bobrík, prednosta MsÚ
3. Dôvodová správa
Vzhľadom k tomu, že Komisia pre rozvoj NsP Skalica a.s. už splnila svoje úlohy,
navrhujeme zrušiť uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici, ktoré sa týkajú
ustanovenia tejto komisie.
Uznesenie MsZ č. 11/2009
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje zriadenie Komisie pre rozvoj NsP Skalica a.s.
Uznesenie MsZ č. 12/2009
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje volí nasledovných členov Komisie pre rozvoj NsP
Skalica a.s.: MUDr. Pavol Bujala, MUDr. Juraj Čunderlík, MUDr. Peter Košík, MUDr. Vladimír
Kvaltín, RNDr. František Štefanec, MUDr. Daniel Vidovič, Ing. Ivan Medlen, Doc. MUDr. Jozef
Marenčík, Ph, MUDr. Milan Hlavatý, MUDr. Pavol Košťál, MUDr. Ivo Horský, JUDr. Júlia
Horváthová, RNDr. Anton Dinka, Bc. Roman Zahradník.
4. Dopad finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyvov na
zamestnanosť a podnikateľské prostredie
Predložený materiál nebude bude mať ekonomický vplyv, vplyv na zamestnanosť a na
podnikateľské prostredie
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
13
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10. 2010
Súhlas na navýšenie základného imania NsP a.s. Skalica
Materiál sa predkladá na základe:
Obsah materiálu:
Návrhu vedenia mesta
1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MsR
3. Dôvodová správa
Materiál predkladá:
Ing. Stanislav Chovanec
primátor Mesta Skalica
Materiál vypracoval:
Ing. Ľudovít Barát
zástupca primátora
Skalica 21.10. 2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10. 2010
Súhlas na navýšenie základného imania NsP a.s. Skalica
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Stanislav Chovanec, primátor Mesta Skalica
Mestské zastupiteľstvo v Skalici
schvaľuje
súhlas s navýšením základného imania spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s.
peňažným vkladom v hodnote 2 025 425 € upísaním nových akcií s tým, že celé
navýšenie imania upisuje spoločnosť Grafobal Group a.s. so sídlom Sasinkova 5, 811 08
Bratislava, IČO 35750791, ako nový akcionár spoločnosti NsP Skalica a.s. a mesto
Skalica sa na navýšení základného imania nebude podieľať.
2. Uznesenie MsR:
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici
schváliť
súhlas s navýšením základného imania spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s.
peňažným vkladom v hodnote 2 025 425 € upísaním nových akcií s tým, že celé
navýšenie imania upisuje spoločnosť Grafobal Group a.s. so sídlom Sasinkova 5, 811 08
Bratislava, IČO 35750791, ako nový akcionár spoločnosti NsP Skalica a.s. a mesto
Skalica sa na navýšení základného imania nebude podieľať.
3. Dôvodová správa
Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s.
konanom dňa 30.6.2010 o 8.00 hod. bol valným zhromaždením odsúhlasený vstup
strategického partnera spoločnosti Grafobal Group a.s. do NsP Skalica a.s. navýšením
základného imania spoločnosti peňažným vkladom v hodnote 2 025 425 € a odkúpením
nových akcií strategickým partnerom, ktorého cieľom je vlastniť 51% akcií v spoločnosti,
ako vyplýva z dohody akcionárov podpísanej dňa 30.06.2010 o 7 45 hod. Ako je aj v dohode
akcionárov uvedené, súčasní akcionári sa na navýšení základného imania spoločnosti
nebudú podieľať. V notárskej zápisnici z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
sa konštatuje, že sa mimoriadneho valného zhromaždenia zúčastnili všetci akcionári a
následne všetci prítomní akcionári jednotlivo vyhlásili, že vyslovujú súhlas so zvolaním
tohto mimoriadneho valného zhromaždenia bez písomnej pozvánky a bez dodržania 30dňovej lehoty na jeho zvolanie. Nakoľko zo strany vedenia mesta nebolo možné zvolať
zasadanie mestskej rady a zastupiteľstva v predstihu pred konaním mimoriadneho
valného zhromaždenia spoločnosti NsP Skalica a.s., predkladáme návrh uznesenia na
schválenie dodatočne.
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
14
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10. 2010
Návrh na odpredaj akcií NsP a.s. Skalica
Materiál sa predkladá na základe:
Obsah materiálu:
Návrhu vedenia mesta
1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MsR
3. Dôvodová správa
Materiál predkladá:
Ing. Stanislav Chovanec
primátor Mesta Skalica
Materiál vypracoval:
Ing. Ľudovít Barát
zástupca primátora
Skalica 21.10. 2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10. 2010
INávrh na odpredaj akcií NsP a.s. Skalica
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Stanislav Chovanec, primátor Mesta Skalica
Mestské zastupiteľstvo v Skalici
schvaľuje
predaj akcií mesta Skalica v spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. v počte 341
akcií v hodnote 332€ za akciu akcionárovi NsP Skalica a.s. spoločnosti Grafobal Group
a.s. so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO 35750791. S ohľadom na platné
stanovy spoločnosti a dohodu akcionárov spoločnosti zo dňa 30.06.2010 je tento zmluvný
prevod realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. v
platnom znení.
2. Uznesenie MsR:
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici
schváliť
predaj akcií mesta Skalica v spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. v počte 341
akcií v hodnote 332€ za akciu akcionárovi NsP Skalica a.s. spoločnosti Grafobal Group
a.s. so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO 35750791. S ohľadom na platné
stanovy spoločnosti a dohodu akcionárov spoločnosti zo dňa 30.06.2010 je tento zmluvný
prevod realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. v
platnom znení.
3. Dôvodová správa
Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s.
30.6.2010 bol valným zhromaždením odsúhlasený vstup strategického partnera
spoločnosti Grafobal Group a.s. do NsP Skalica a.s. navýšením základného imania
spoločnosti a odkúpením nových akcií strategickým partnerom, ktorého cieľom je vlastniť
51% akcií v spoločnosti. Základné imanie spoločnosti po navýšení je 4.193.003€, pričom
podiel spoločnosti Grafobal Group a.s. predstavuje 48,3% a podiel mesta Skalica je
17,576%. Odkúpením 341 ks. listinných kmeňových akcií na meno získa spoločnosť
Grafobal Group a.s. 51% akcií v spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. a podiel
mesta Skalica klesne na 14,876%. V uvedenom duchu bola aj spísaná dohoda akcionárov
spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. Dňa 30.6.2010 a tento zmluvný prevod
je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. v
platnom znení (prípad hodný osobitného zreteľa).
MESTO SKALICA
Číslo:
15
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10. 2010
Návrh
Na zmluvný prevod hnuteľného majetku
Materiál sa predkladá na základe:
Rokovaní zmluvných strán.
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie Mestskej rady č. 180/2010
3. Dôvodová správa
Materiál predkladá:
Ing. Anton Bobrík
prednosta MsÚ
Materiál vypracoval:
Ing. Jozef Hlavatý
vedúci oddelenia výstavby
Skalica 14.10. 2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10. 2010
k návrhu Na zmluvný prevod hnuteľného majetku
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Anton Bobrík, prednosta MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje prevod hnuteľného majetku vodohospodárskeho objektu –
splaškovej kanalizácie, vybudovaného v rámci stavby „Skalica – ulica Na skale - vodovod, kanalizácia“
pozostávajúceho z kanalizačného potrubia o celkovej dĺžke 227,54 m z vlastníctva SPRÁVY MESTSKÉHO
MAJETKU, s.r.o., Námestie slobody 10, 909 01 Skalica, IČO 34 140 590 do vlastníctva Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35 850 370 za dohodnutú kúpnu cenu
102 197,47 € (3 078 800,98 Sk) s termínom realizácie do 31.12.2010. Po uvedenom termíne stráca toto
uznesenie platnosť.
Tento zmluvný prevod je prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko rieši vysporiadanie vlastníctva sietí, ktoré sú napojené na už
existujúce distribučné zariadenie, ktorého vlastníkom je kupujúci – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
zodpovedný za splnenie uznesenia:
Ing. Anton Bobrík
2. Uznesenie Mestskej rady v Skalici č. 180/2010
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici schváliť návrh prevodu hnuteľného
majetku vodohospodárskeho objektu – splaškovej kanalizácie, vybudovaného v rámci stavby „Skalica – ulica
Na skale - vodovod, kanalizácia“ pozostávajúceho z kanalizačného potrubia o celkovej dĺžke 227,54 m
z vlastníctva SPRÁVY MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o., Námestie slobody 10, 909 01 Skalica, IČO 34 140
590 do vlastníctva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35 850
370 za dohodnutú kúpnu cenu 102 197,47 € (3 078 800,98 Sk) s termínom realizácie do 31.12.2010. Po
uvedenom termíne stráca toto uznesenie platnosť.
Tento zmluvný prevod je prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko rieši vysporiadanie vlastníctva sietí, ktoré sú napojené na už
existujúce distribučné zariadenie, ktorého vlastníkom je kupujúci – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Dôvodová správa
V pôsobnosti obce v oblasti rozvoja bývania je okrem zabezpečenia a schválenia
územnoplánovacej
dokumentácie i koordinácia účastníkov procesu rozvoja bývania,
zabezpečovanie pozemkov a výstavba technickej infraštruktúry.
Užívanie stavieb rodinných domov závisí od vybudovania a ich napojenia na zariadenia
technickej infraštruktúry a to najmä vodovod, kanalizáciu, rozvody elektrickej energie, plynu
a vybudovaní miestnych komunikácií a verejného osvetlenia. Mesto Skalica sa snaží riešiť túto
oblasť zabezpečením rozvoja verejnej technickej infraštruktúry prostredníctvom vlastníkov resp.
prevádzkovateľov distribučných sústav nadväzne na schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu.
Predmetná kanalizácia bola vybudovaná v intraviláne mesta Skalica, v starej časti v ulici Na
skale.
Po dohode s prevádzkovateľom Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., na ktorej
distribučný rozvod sa nová splašková kanalizácia napája, SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU,
s.r.o.,
po dohode s vedením Mesta Skalica, odpredáva hnuteľný majetok pozostávajúci
z kanalizačného potrubia o celkovej dĺžke 227,54 m z vlastníctva SPRÁVY MESTSKÉHO
MAJETKU, s.r.o., Námestie slobody 10, 909 01 Skalica IČO 34 140 590, ktorej je Mesto Skalica
spoločníkom, za dohodnutú kúpnu cenu a 102 197,47 € (3 078 800,98 Sk) do vlastníctva
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35 850 370.
Tento zmluvný prevod je prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko rieši vysporiadanie vlastníctva sietí, ktoré sú napojené na už
existujúce distribučné zariadenie, ktorého vlastníkom je kupujúci – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Dopad finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov,
vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
1. Finančný vplyv :
2. Ekonomický vplyv 3. Environmentálny vplyv 4. Vplyv na zamestnanosť 5. Vplyv na podnikateľské prostredie 6. Iné :
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
16
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10.2010
Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici č. 188/2010 zo dňa 9.9.2010
Materiál predkladá:
Materiál sa predkladá na základe:
iniciatívny návrh
Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta
Materiál vypracoval:
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Dôvodová správa
Bc. Božena Novomestská
vedúca oddelenie ekonomického MsÚ
Skalica, 14.10.2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10.2010
k zmene uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici č. 188/2010 zo dňa 9.9.2010
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje zmenu uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Skalici č. 188/2010 nasledovne: v texte uznesenia sa za slová
„investičných projektov:“ dopĺňajú slová „Areál voľného času pri Baťovom kanále,
4cykloregio,“.
2. Uznesenie MsR
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici schváliť zmenu
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici č. 188/2010 zo dňa 9.9.2010 nasledovne: v
texte uznesenia sa za slová „investičných projektov:“ dopĺňajú slová „Areál voľného času
pri Baťovom kanále, 4cykloregio,“.
zodpovedný za splnenie uznesenia: Bc. Božena Novomestská, vedúca oddelenia
ekonomického MsÚ
3. Dôvodová správa
Z dôvodu nových aktuálnych informácií poskytnutých Ministerstvom, že k refundácii
projektov príde s najväčšou pravdepodobnosťou až v roku 2011, navrhujeme, aby
uznesenie MsZ č. 188/2010 zo dňa 9.9.2010 bolo doplnené o projekty Areál voľného času
pri Baťovom kanále a 4Cykloregio.
Uznesenie MsZ č. 188/2010
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje prijatie úveru Dexia komunál eurofondy –
úverová linka vo výške 1 500 000,- € poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s.,
Žilina za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej
prolongácie zmluvy, na účely zabezpečenia financovania investičných projektov:
Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov Skalica, Zariadenie pre seniorov Skalica – výstavba
pavilónu pre ležiacich a Jezuitský kostol – dominanta kultúrno – poznávacieho cestovného
ruchu v Skalici s podporou projektov v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného
príspevku.
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
17
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10. 2010
Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov z Neinvestičného fondu
na podporu drobných kultúrnych aktivít v II. termíne na rok 2010
Materiál sa predkladá na základe:
Obsah materiálu:
Plánu práce MsR a MsZ Skalica
1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MsR
3. Dôvodová správa
Materiál predkladá:
Ing. Ľudovít Barát
zástupca primátora
Materiál vypracoval:
PhDr. Jozef Špaček,
predseda komisie kultúry, cestovného ruchu,
miestnych tradícií a družobných stykov
Skalica 21.10. 2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10. 2010
Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov z Neinvestičného fondu
na podporu drobných kultúrnych aktivít v II. termíne na rok 2010
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Ľudovít Barát, zástupca primátora
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje
rozdelenie finančných prostriedkov z Neinvestičného fondu na podporu drobných
kultúrnych aktivít v II. termíne na rok 2010 nasledovne:
Predkladateľ
Projekt:
Požadovaná dotácia: Navrhovaná dotácia:
1. JUDr. Dušan Krivský, Štúrova 17, 909 01 Skalica
332 €
332 €
Projekt: Kniha „Na Tichém oceáne pod širákem“
2. Stredná zdravotnícka škola Skalica, Lichardova 1, 909 001 Skalica
Projekt: Pamätnica školy 1960 - 2010
330 €
330 €
3. Mgr. Art Edita Balážová, Clementisova 36, 909 01 Skalica
Projekt: Publikácia k výstave Edita Balážová, Keramika
332 €
332 €
4. Prvá plavebná spoločnosť s. r. o, prevádzka Prístav Baťov kanál
332 €
200 €
332 €
332 €
Projekt: Inline paráda na Baťovom kanáli
5. Združenie Mužský spevácky zbor URBAN v Skalici
Projekt: Materiál na vyšívané košele pre členov súboru
6. Rodičovské združenie pri Gymnáziu F. V. Sasinka Skalica
332 €
0 €
Projekt: Vernisáž výtvarnej súťaže „Sasinkovo tajomstvo“
________________________________________________________________________
1. 990 €
1. 526 €
2. Uznesenie MsR:
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici schváliť
rozdelenie finančných prostriedkov z Neinvestičného fondu na podporu drobných
kultúrnych aktivít v II. termíne na rok 2010 nasledovne:
Predkladateľ
Projekt:
Požadovaná dotácia: Navrhovaná dotácia:
1. JUDr. Dušan Krivský, Štúrova 17, 909 01 Skalica
332 €
332 €
Projekt: Kniha „Na Tichém oceáne pod širákem“
2. Stredná zdravotnícka škola Skalica, Lichardova 1, 909 001 Skalica
Projekt: Pamätnica školy 1960 - 2010
330 €
330 €
3. Mgr. Art Edita Balážová, Clementisova 36, 909 01 Skalica
Projekt: Publikácia k výstave Edita Balážová, Keramika
332 €
332 €
4. Prvá plavebná spoločnosť s. r. o, prevádzka Prístav Baťov kanál
332 €
200 €
332 €
332 €
Projekt: Inline paráda na Baťovom kanáli
5. Združenie Mužský spevácky zbor URBAN v Skalici
Projekt: Materiál na vyšívané košele pre členov súboru
6. Rodičovské združenie pri Gymnáziu F. V. Sasinka Skalica
332 €
0 €
Projekt: Vernisáž výtvarnej súťaže „Sasinkovo tajomstvo“
________________________________________________________________________
1. 990 €
1. 526 €
3. Dôvodová správa
V II. termíne s uzávierkou k 15. augustu 2010 komisia posudzovala 6 žiadostí
o dotáciu s rôznorodými projektmi. Komisia na svojom zasadnutí 14. septembra 2010
projekty posúdila, či sú v súlade so Štatútom Neinvestičného fondu MsÚ Skalica, ktorého
garantom pre takéto projekty je Komisia kultúry, cestovného ruchu, miestnych tradícií
a družobných stykov pri MsZ Skalica, a po diskusii ku každému z projektov hlasovaním
rozhodla o návrhu dotácie k príslušnému projektu.
4 projekty boli podané v úplnom súlade so Smernicou pre udeľovanie príspevkov
pre drobné kultúrne aktivity a spĺňali požiadavky na udelenie príspevkov, 1 projekt spĺňal
čiastočné kritériá a dotácia bola preto znížená a 1 nespĺňal podmienky (rozpor so
Smernicou pre udeľovanie dotácií, koncepčná neujasnenosť projektu), takže dotácia
tomuto projektu nemôže byť udelená .
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
18a
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10.2010
Návrh
Zmluvný prevod nehnuteľnosti Predaj pozemku v lokalite Krivé kúty.
Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť stavebníka
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Dôvodová správa
4. Dopad finančných , ekonomických
a environmentálnych vplyvov, vplyvov na
zamestnanosť a podnikateľské prostredie
5. Žiadosť, snímka z mapy
Materiál predkladá:
Ing. Stanislav Chovanec
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Emil Vajla
Vedúci majetkového odd.
Skalica, 21.10.2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10.2010
k návrhu na Zmluvný prevod nehnuteľnosti - Predaj pozemku v lokalite Krivé kúty.
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta
MsZ v Skalici schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľností v k.ú. Skalica, pozemku p.č. 11961/247 vo
výmere 313 m2 a p.č. 11961/248 vo výmere 174 m2 z vlastníctva Mesta Skalica do vlastníctva
Peter Polák a manželka Alena, bytom Skalica Pelíškova 19, za dohodnutú cenu 43,15,-€/m2
s termínom realizácie do 31.1.2011. Po uvedenom termíne stráca toto uznesenie platnosť. Náklady
spojené s prevodom znášajú kupujúci.
Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici č.165/2009 prípad
hodný osobitného zreteľa.
2. Uznesenie MsR v Skalici
MsR v Skalici odporúča predložiť MsZ v Skalici na schválenie návrh na zmluvný prevod
nehnuteľností v k.ú. Skalica, pozemku p.č. 11961/247 vo výmere 313 m2 a p.č. 11961/248 vo
výmere 174 m2 z vlastníctva Mesta Skalica do vlastníctva Peter Polák a manželka Alena za
dohodnutú cenu 43,15,-€/m2 s termínom realizácie do 3 mesiacov od schválenia v MsZ. Náklady
spojené s prevodom znášajú kupujúci.
Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Skalici č.165/2009 prípad
hodný osobitného zreteľa.
3. Dôvodová správa
MsZ v Skalici uznesením č. 79/2009 schválilo zámer výstavby rodinných domov v lokalite
Krivé kúty na časti pozemku p.č. 11961/14 pre spoločnosť Tinastav plus, s.r.o. a uznesením č.
80/2009 schválilo predaj dotknutých pozemkov budúcim vlastníkom za cenu 43,15,-€/m2. O
odpredaj pozemkov pre stavby rodinných domov realizovaných spoločnosťou Tinastav plus, s.r.o.
požiadali manželia Polákovi. Jedná sa o pozemky spolu vo výmere 487 m2.
Uznesením MsZ č. 79/2009
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje zámer firmy Tinastav plus s r.o. Skalica na
výstavbu 16 rodinných domov v lokalite Krivé kúty na parcele č. 11961/14 o výmere cca
77,83 á.
Uznesením MsZ č. 80/2009
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje budúci odpredaj stavebných pozemkov pre
výstavbu rodinných domov v lokalite Krivé kúty podľa schváleného zámeru firmy Tinastav
plus s r.o. Skalica pre budúcich majiteľov rodinných domov v cene 43,15 €/m2 (1 300,Sk/m2). Uvedená cena obsahuje náklady na vybudovanie kompletných inžinierskych sietí
v danej lokalite Krivé kúty.
4. Dopad finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyvov na
zamestnanosť a podnikateľské prostredie
4.
5.
6.
7.
8.
Finančný vplyv
Ekonomický vplyv
Environmentálny vplyv
Vplyv na zamestnanosť
Vplyv na podnikateľské prostredie
: Príjem do rozpočtu mesta vo výške 21.014,05 €
:
:
:
:
Legenda:
- pozemky predané
- pozemky navrhnuté na odpredaj
MESTO SKALICA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:
18b
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Skalici
dňa 21.10.2010
Návrh
Zmluvný prevod nehnuteľnosti Predaj pozemku pod stavbou bytového domu.
Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť vlastníka bytu
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia MsZ v Skalici
2. Uznesenie MsR v Skalici
3. Dôvodová správa
Materiál predkladá:
Ing. Stanislav Chovanec
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Emil Vajla
Vedúci majetkového odd.
Skalica, 21.10.2010
NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI
č.
zo dňa 21.10.2010
k návrhu na Zmluvný prevod nehnuteľnosti - Predaj pozemku pod stavbou bytového domu.
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta
MsZ v Skalici schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľností v k.ú. Skalica, pozemku p.č. 353 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 375 m2 v podiele 1100/100000 z vlastníctva Mesta Skalica do
vlastníctva Dávid Csürös, bytom Skalica, Pod hájkom 3 za dohodnutú cenu 0,10 €/m2 s termínom
realizácie do 31. 1. 2011. Po uvedenom termíne stráca toto uznesenie platnosť. Náklady spojené
s prevodom znáša kupujúci.
Tento zmluvný prevod je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. v platnom znení.
2. Uznesenie MsR v Skalici:
MsR v Skalici odporúča predložiť MsZ v Skalici na schválenie návrh na zmluvný prevod
nehnuteľností v k.ú. Skalica, pozemku p.č. 353 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 375 m2 v
podiele 1100/100000 z vlastníctva Mesta Skalica do vlastníctva Dávid Csürös, bytom Skalica, Pod
hájkom 3 za dohodnutú cenu 0,10 €/m2 s termínom realizácie do 3 mesiacov od schválenia v MsZ.
Náklady spojené s prevodom znáša kupujúci.
Tento zmluvný prevod je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. v platnom znení.
3. Dôvodová správa
Predkladáme Vám žiadosť p. Dávida Csürösa, vlastníka bytu č. 23 v bytovom dome s.č. 1441/3
na sídl. Pod hájkom, o odpredaj časti pozemku p.č. 353 o výmere 375 m2 v podiele 1100/100000,
ktorý sa rovná prislúchajúcemu podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu s.č. 1441.
Byty v bytovom dome s.č. 1441 boli odpredávané do vlastníctva nájomcov z vlastníctva OSBD
Senica, pozemok pod stavbou bol vo vlastníctve mesta Skalica a vo veľkosti prislúchajúcich
podielov je postupne odpredávaný do vlastníctva nových vlastníkov bytov v súlade s uznesením
MsZ v Skalici č. 48/2000. Súčasný spoluvlastnícky podiel mesta Skalica je 42 262/100 000.
Z dôvodu námietok zo strany Správy katastra v Skalici voči nekonkrétnosti uvedeného uznesenia
navrhujeme prijať nové uznesenie v súlade s ustanoveniami § 9a zákona č. 138/1991 Zb.
Download

Správa - Mesto Skalica