Dátum:
CHÉMIA OKOLO NÁS
Výstražné označenie chemikálií (Vyfarbi oranžovou farbou.)
Horľavina
Zdraviu škodlivá
dráždivá látka
Jed
Výbušnina
Žieravina
Skúmavka
Kadička
Laboratórne sklo a pomôcky
Hodinové sklíčko
Filtračný
lievik
Kryštalizačná
miska
Pipeta
Destilačná
banka
Varná
banka
Kužeľová
banka
Odmerný
valec
Chladič
Odparovacia
miska
Plynový kahan
Chemické
kliešte
Držiak
Kruh
Svorka
Stojan
Liehový kahan
4
Chemická
lyžička
Dátum:
CHÉMIA OKOLO NÁS
1. Vyriešením doplňovačky zistíš, čo skrýva tajnička.
1. … lyžička
2. používame ho na chladenie pár
3. chemické …
4. jednoduchá laboratórna pomôcka
5. filtračný …
6. chemická nádoba
2. Do rámčekov nakresli najpoužívanejšie laboratórne sklo:
skúmavka
kadička
filtračný lievik
odmerný valec
chladič
varná banka
5
Dátum:
CHÉMIA OKOLO NÁS
21. Uveď čo najviac metód na oddeľovanie zložiek zo zmesí:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
22. Dopíš metódy oddeľovania, ktoré použiješ, ak chceš oddeliť:
1. etanol od vody
2. soľ od vody
3. piliny od vody
4. hlinu od vody
23. Šípkami spoj, čo patrí k sebe:
benzín z ropy
usadzovanie
cukor
kryštalizácia
piesok vo vode
destilácia
24. Podčiarkni, ktoré spôsoby oddeľovania zložiek zo zmesí sa môžu použiť pri príprave čaju
z­lipových lístkov:
a) destilácia
c) usadzovanie
b) kryštalizácia
d) filtrácia
25. Uveď príklady látok, ktoré majú schopnosť tvoriť kryštály:
...........................................................................................................................................................
14
Dátum:
CHÉMIA OKOLO NÁS
26. Zakrúžkuj metódu oddeľovania zložiek zo zmesi, ktorá je založená na odlišných teplotách varu
zložiek:
a) filtrácia
b) destilácia
c) usadzovanie
27. Urč, ktoré tvrdenie je pravdivé. Filtráciou možno oddeliť látky, ktoré sa líšia:
a) teplotou varu
b) veľkosťou svojich častíc
c) teplotou topenia
28. Podčiarkni metódu oddeľovania zložiek zo zmesi,
ktorá je založená na odlišných hustotách zložiek:
a) destilácia
b) kryštalizácia
c) usadzovanie
29. Zakrúžkuj zmes, z ktorej možno oddeliť zložky usadzovaním:
a) etanol s vodou
b) kuchynská soľ s vodou
c) piesok s vodou
d) mletá krieda s vodou
30. Podčiarkni vlastnosť, ktorú musia mať zložky zmesi odlišnú, aby sme ich oddelili destiláciou:
a) hustotu
b) farbu
c) teplotu varu
d) veľkosť častíc
31. Zakrúžkuj vlastnosť látok, ktorá sa využíva pri vysávaní kobercov aj pri cedení cestovín:
a) farba
b) rozpustnosť
c) veľkosť častíc
15
Download

4 CHÉMIA OKOLO NÁS