Meno a priezvisko:
Trieda:
Dátum:
PROTOKOL
č. 4
Téma: Oddeľovanie zložiek zmesi destiláciou
Úloha: Oddeľovanie alkoholu od vody destiláciou
Chemikálie: 40% vodný roztok etanolu
Pomôcky: Erlenmeyerova banka, kadička, stojan, odmerný valec, elektrický ohrievač, svorka,
teplomer, gumená zátka, gumená manžeta, 2L sklené rúrky
Postup práce: 1. Do Erlenmeyerovej banky nalejeme 42 cm3 40% vodného roztoku etanolu
2. Zostavíme si destilačnú sústavu
3. Destilačnú zmes v banke zohrievame na elektrickom ohrievači
4. Pri teplote varu etanolu 78,3 oC oddelíme destiláciou etanol
5. Odmeriame objem vzniknutého destilátu
Nákres:
Pozorovanie: Pri teplote varu etanolu 78,3 oC sme pozorovali odparovanie tejto zložky zmesi.
Skondenzovaný destilát sme zachytili v kadičke a odmerali jeho objem.
Záver: Na tomto praktickom cvičení sme si precvičili fyzikálnu metódu oddeľovania zložiek
zmesi založenú na rôznej teplote varu kvapalných zložiek zmesi.
Download

protokol c.4