Dve malé guľôčky, jedna má náboj Q1 = 40 nC, druhá Q2 = 80 nC, sú umiestnené vedľa
seba vo vzdialenosti 1cm. Akými veľkými silami na seba guľôčky pôsobia ak sú:
a.) vo vzduchu (εr = 1)
b.) v petroleji (εr = 2,1)
c.) vo vode (εr = 81)
k = 9.109N.m2.C-2
Riešenie:
Q1 = 40.10-9C, Q2 = 80.10-9C, r = 10-2m, k = 9.109N.m2.C-2
Dva rovnaké náboje Q1 = Q2 = 5.10-8C sa odpudzujú vo vzduchu (k = 9.109N.m2C-2) silou
2,5.10-4N. Aká je medzi nimi vzdialenosť ?
Riešenie:
Q1 = Q2 = 5.10-8C , 2,5.10-4N, k = 9.109N.m2C-2
Vzdialenosť medzi nábojmi je r = 30 cm.
Medzi dvoma kladnými bodovými nábojmi Q1 a Q2 vo vzdialenosti r1 pôsobí v prostredí
s εr1 sila Fe1. Obidva náboje premiestnime do prostredia s εr2. Ich vzdialenosť r2
upravíme tak, aby sa veľkosť sily nezmenila. Určite pomer r1 : r2 !
Riešenie:
F1 = F2 = F
V určitom bode elektrického poľa kladného bodového náboja (vo vákuu) pôsobí na
náboj Q0 = 50 nC sila Fe = 10-4N. Určite
a.) intenzitu elektrického poľa v tomto bode
b.) veľkosť vytvárajúceho náboja Q vzdialeného od Q0 r = 0,3m
Riešenie:
Q0 = 50 nC = 50.10-9C, Fe = 10-4N, r = 0,3m, k = 9.109N.m2.C-2 E = ?, Q = ?
Intenzita elektrického poľa v danom bode je E = 2000 N.C-1Vytvárajúci náboj má veľkosť
Q = 20 nC.
Malá prachová častica má hmotnosť 0,01mg, náboj 10 nC a je umiestnená v
homogénnom elektrickom poli. Siločiary majú vodorovný smer. Častica sa začne
pohybovať s nulovou počiatočnou rýchlosťou a za 4s získa rýchlosť 50m.s-1. Určite
intenzitu elektrického poľa!


Riešenie:
m = 10-8kg, Q0 = 10-8C, t = 4s, v = 50m.s-1, a = 12,5m.s-2
Intenzita elektrického poľa je E = 7,5 N.C-1
Download

Dve malé guľôčky, jedna má náboj Q1 = 40 nC, druhá Q2