Téma 10.: Vodný režim.
Protokol č.: ......
Študent: ........................
Dátum: ............
Odbor: ..........
Úloha č.1: Semipermeabilita živých buniek.
Princíp: Živé bunky rastlinných pletív sú semipermeabilné. Po usmrtení buniek (povarením, pôsobením jedov a pod.)
plazmalema, tonoplast a ďalšie membrány stratia semipermeabilitu. Jedným z prejavov je difúzia zložiek
bunkovej šťavy do prostredia.
Pomôcky: kadičky, nôž.
Materiál: cvikla, dekalín, 30% CH3COOH.
Postup: Očistený koreň cvikly nakrájame na malé kocky, ktoré asi 20 minút premývame v prúdiacej vode. Niekoľko
kociek v kadičke vo vode prevaríme dve až tri minúty. Na pokus použijeme štyri kadičky. Do dvoch nalejeme
vodu, do tretej dekalín a vodu a do štvrtej 30% CH3COOH. Do jednej kadičky s vodou umiestnime povarené
kocky cvikly, do ostatných troch živé kocky. Po hodine pozorujeme difúziu betanínu, pigmentu bunkovej
šťavy.
Úloha č.2: Stanovenie transpirácie Ivanovovou vážkovou metódou.
Princíp: List po oddelení od stonky transpiruje spočiatku normálnym spôsobom ako na intaktnej rastline. Intenzitu
transpirácie možno preto vyjadriť úbytkom hmotnosti listu za časový interval. V niektorých prípadoch
dochádza krátko po oddelení listu k prechodnému zvýšeniu úbytku hmotnosti, tzv. Ivanovovmu skoku.
Príčinou je pravdepodobne prerušenie kohéznych stĺpcov vody v cievach alebo otvorenie zavretých
prieduchov.
Pomôcky: stopky, skalpel, odvažovačky, milimetrový papier.
Materiál: listy muškátu (Pelargonium sp.).
Postup: Asi dve hodiny pred pokusom muškát pestovaný v kvetináči výdatne zavlažíme. Z muškátu odrežeme tri
približne rovnaké listy a oddelíme listové stopky. Čepele listov okamžite vážime na analytických váhach.
Váženie opakujeme v dvojminútových intervaloch, hmotnosti zaznamenávame. Medzi vážením listy
zavesíme na laboratórny stojan. Každý list vážime aspoň šesťkrát po oddelení od rastliny. Po ukončení
váženia položíme listy na milimetrový papier, zakreslíme ich obrysy a zistíme listovú plochu.
Výsledky a vyhodnotenia:
Download

null