TEMATICKÝ PLÁN Z FYZIKY PRE 7. ROČNÍK ZŠ
TEMATICKÝ CELOK/
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Úvodná hodina, bezpečnosť pri
práci
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
PRIEREZOVÉ TÉMY
MEDZIPREDMETOVÉ
VZŤAHY
Žiak dodržiava pravidlá správania sa
v odbornej učebni, bezpečne manipuluje
s učebnými pomôckami, materiálom, používa
predpísané ochranné prostriedky, rešpektuje
pokyny vyučujúceho.
Mechanické vlastnosti
kvapalín
Čo vieme o kvapalinách zo
6.ročníka?
Účinky vonkajšej tlakovej sily na
voľnú hladinu kvapaliny.
Pascalov zákon
Využitie Pascalovho zákona
v hydraulických zariadeniach
Účinky gravitačnej sily Zeme na
kvapalinu
Hydrostatický tlak
Vztlaková sila pôsobiaca na
teleso v kvapaline
Archimedov zákon
Definuje vlastnosti vody- nestlačiteľnosť,
tekutosť, deliteľnosť, pozná využitie
vlastností kvapalín.
Vysvetlí Pascalov zákon a hydraulické
zariadenie.
Oboznámi sa so závislosťou hydrostatického
tlaku od hĺbky ponorenia a vie graficky
znázorniť túto závislosť.
Rieši úlohy a fyzikálne situácie s využitím
vzťahu na výpočet hydrostatického tlaku.
Vysvetlí pôsobenie gravitačnej a vztlakovej
sily na telesá ponorené v kvapaline, znázorni
ich graficky.
Rieši úlohy a fyzikálne situácie s využitím
vzťahu na výpočet vztlakovej sily.
Projekty
Potápanie, plávanie a vznášanie
sa rovnorodého telesa v kvapaline
Potápanie nerovnorodých telies
- MATEMATIKA deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Rozvíjať schopnosť
kooperovať
v skupine:
- organizovať prácu
Príprava 1. laboratórnej práce
1. laboratórna práca: Urč objem
pevného telesa s využitím
Archimedovho zákona.
Osobnostný a sociálny
rozvoj:
Prakticky určí objem pevného telesa
využitím Archimedovho zákona.
Oboznámi sa s témami projektov.
Priradí sa k príslušnej skupine.
Vysvetlí správanie sa telies v kvapaline
z podmienok potápania, plávania a vznášania
sa.
Tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti:
- INFORMATIKA využívať IKT pri
získavaní a spracúvaní
informácií a pri
prezentácii vlastnej
práce
- SLOVENSKÝ JAZYK
- vedieť sa vyjadriť
verbálne aj písomne
Opakovanie
Tematická písomka
Prezentácia projektov
Mechanické vlastnosti
plynov
Prezentácia skupinovej práce.
Environmentálna
výchova:
- BIOLÓGIA,
Čo vieme o vlastnostiach plynov
zo 6.ročníka?
Definuje vlastnosti vzduchu – stlačiteľnosť,
tekutosť, rozpínavosť, deliteľnosť, pozná
využitie vlastností vzduchu.
Atmosféra Zeme. Atmosférický
tlak
Vysvetlí príčinu atmosférického tlaku.
Meranie atmosférického tlaku
Opíše a vysvetlí Torricelliho pokus.
Zmeny atmosférického tlaku
Vysvetlí príčinu zmien atmosférického tlaku.
Vztlaková sila pôsobiaca na
teleso v atmosfére Zeme
Tlak plynu v uzavretej nádobe.
Manometer
Vysvetlí pôsobenie vztlakovej sily
v atmosfére.
Princíp kvapalinového manometra.
CHÉMIA,
GEOGRAFIA rozumieť vzniku
a škodlivosti kyslých
dažďov, kolobeh vody
v prírode,
znečisťovanie ovzdušia
a vody
Dodržiavanie zásad
bezpečnosti v triede
Opakovanie
Tematická písomka
Meteorológia
Počasie. Podnebie
Oboznámi sa so základmi meteorológie.
Vrstvy atmosféry Zeme
Naučí sa vrstvy atmosféry Zeme.
Vlhkosť vzduchu
Vysvetlí vlhkosť vzduchu, meranie vlhkosti.
Skvapalňovanie vodných pár
v ovzduší. Oblaky.
Vysvetlí vznik oblakov, meranie oblačnosti.
Zmeny atmosférického tlaku.
Vietor
Oboznámi sa s meraním a výpočtom zrážok.
Modeluje vznik dažďa.
Opíše kolobeh vody v prírode.
Rozumie vzniku a škodlivosti kyslých
dažďov.
Vysvetlí zmeny atmosférického tlaku, vznik
vetra.
Meteorologická stanica
Vie ako funguje meteorologická stanica.
Prezentácia projektov
Prezentácia skupinovej práce.
Zrážky a ich meranie
Opakovanie
Tematická písomka
Teplota, skúmanie
premien skupenstva
látok
Teplota
Zmena objemu telesa vplyvom
zmeny teploty
Meranie teploty
Príprava 2. laboratórnej práce
2. laboratórna práca: Odmeraj
teplotu ohrievanej vody v kadičke.
Závislosť teploty od času
Definuje teplotu ako fyzikálnu veličinu.
Pozná základnú jednotku teploty.
Vymenuje rôzne druhy teplomerov.
Vysvetlí zmenu objemu kvapalného telesa pri
zohrievaní alebo ochladzovaní.
Vysvetlí zmenu dĺžky kovu pri zohrievaní
alebo ochladzovaní (bimetalický pásik).
Vie určiť merací rozsah teplomera, najmenší
dielik stupnice teplomera a odchýlku merania
teploty.
Pozná pravidlá merania teploty.
Prakticky určí teplotu ohrievanej vody
v kadičke.
Zostrojí graf závislosti teploty od času.
Analyzuje grafy, vysvetlí priebeh čiary grafu.
Vypracuje záznam údajov
z meteorologických pozorovaní, navrhne
tabuľku, porovná údaje v triede, prezentuje
údaje aj formou grafu.
Osobnostný a sociálny
rozvoj:
- MATEMATIKA deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Environmentálna
výchova:
- CHÉMIA obnoviteľné zdroje
energie
- spotreba energie a
vykurovanie
Vyparovanie
Var. Teplota varu
Tlak vzduchu a var
Vysvetlí proces vyparovania.
Pozná faktory ovplyvňujúce rýchlosť
vyparovania.
Určí teplotu varu kvapaliny.
Pozná rozdiely medzi vyparovaním a varom.
Zostrojí graf závislosti teploty od času
a nájde na ňom časť predstavujúcu var.
Experimentálnou činnosťou ukáže, že
atmosféra pôsobí tlakovou silou, čím vzniká
atmosférický tlak.
Zistí, ako ovplyvňuje veľkosť tlaku var
kvapaliny.
Kondenzácia
Vie vysvetliť priebeh kondenzácie.
Tuhnutie. Teplota tuhnutia
Vie vysvetliť priebeh tuhnutia kvapaliny.
Topenie. Teplota topenia
Vysvetlí proces topenia.
Porovná procesy topenia a tuhnutia.
Rozvíjať schopnosť
kooperovať
v skupine:
- organizovať prácu
Dopravná výchova:
- GEOGRAFIA pozorovať svoje okolie
- vyhodnocovať
situáciu z hľadiska
bezpečnosti
Dodržiavanie zásad
bezpečnosti v triede
Opakovanie
Tematická písomka
Teplo
Teplo a teplota.
Pochopí rozdiel medzi teplotou a teplom.
Spôsoby šírenia tepla.
Sleduje priebeh šírenia tepla sálaním
a prúdením.
Odovzdávanie a prijímanie tepla
telesom.
Vedenie tepla.
Sleduje priebeh výmeny tepla v rôznych
látkach.
Kalorimeter.
Vytvorí tepelne izolované prostredie.
Výmena tepla medzi horúcou
a studenou vodou.
Odhadne výslednú teplotu pri odovzdávaní
tepla medzi horúcou a studenou vodou.
Výmena tepla medzi horúcimi
kovmi a vodou. Zavedenie
označenia Δt pre rozdiel dvoch
teplôt. Tepelná rovnováha.
Sleduje priebeh výmeny tepla medzi kovom
a vodou.
Odhaduje výslednú teplotu sústavy po
vložení kovu do vody.
Hmotnostná tepelná kapacita.
Pracuje s MFCH tabuľkami.
Vzťah pre výpočet tepla. Jednotka
tepla.
Rieši jednoduché výpočtové úlohy s využitím
vzťahu pre výpočet tepla.
Výpočet tepla.
Environmentálna
výchova:
- spotreba energie
a vykurovanie
- BIOLÓGIA,
GEOGRAFIA skleníkový efekt
- CHÉMIA - spotreba
materiálov
- GEOGRAFIA,
BIOLÓGIA znečisťovanie ovzdušia
Opakovanie
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tematická písomka
- MATEMATIKA deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Príprava 3. laboratórnej práce
3. laboratórna práca: Urč teplo
prijaté vodou nižšej teploty
a odovzdané vodou vyššej teploty
pri tepelnej výmene.
Teplo a premeny skupenstva
látok.
Prakticky určí teplo prijaté vodou nižšej
teploty a odovzdané vodou vyššej teploty, ak
ich obe zmiešame.
Získa poznatok, že každá skupenská zmena
je podmienená prijímaním alebo
odovzdávaním tepla, pričom sa ale jej teplota
Dopravná výchova
Ochrana života a
zdravia
nemení.
Energetická hodnota potravín.
Tepelné spaľovacie motory.
Získa informácie o energetickej hodnote
potravín.
Vysvetlí princíp činnosti tepelných
spaľovacích motorov.
Posúdi negatívne vplyvy tepelných
spaľovacích motorov na životné prostredie
a spôsoby ich eliminácie.
Koncoročné opakovanie.
Projekty:
1. Navrhnúť a predviesť pokus na demonštrovanie Archimedovho zákona.
2. Navrhnúť a predviesť pokus, ktorým objavíme Archimedov zákon.
3. Vytvoriť model hydraulického zariadenia.
4. Kyslý dážď.
5. Skleníkový efekt.
6. Ozónová diera.
Aktivity:
1. Praktické meteorologické pozorovania, meteorologická stanica (dlhodobá tímová
práca a pozorovanie).
2. Modelovanie zostrojenia Celziovho teplomera.
Download

TEMATICKÝ PLÁN Z FYZIKY PRE 7. ROČNÍK ZŠ