1. Noty a pomlčky – opakovanie
Doplň názvy nôt.
   

  
__

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

__
  __   __  __

Doplň názvy nôt.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
2
Doplň názvy nôt na pomocných
čiarach.

Pomlčky:

__ __
  __
 __
__ __
___ ___ ___ ___



CELÁ POLOVÁ ŠTVRŤOVÁ OSMINOVÁ
Noty v basovom kľúči:

 
___
c1
h







a
g
f
e
d
c
H

A

G
3
Krížik je posuvka, ktorá zvyšuje notu o poltón.
K názvu noty sa pridá koncovka -is.
Opíš noty. Pozor na správny zápis posuviek.

cis1



 



ais1
his1
cis2
__
gis1
4
__
dis1
eis1
fis1
4. Dvojštvrťový takt
Vytlieskaj rytmické cvičenie.


 
   
  
 
Doplň noty a pomlčky do

  
8

 
   

taktu.

 


7. Sláčikové nástroje
Sláčikové nástroje
majú štyri struny.
HUSLE
12
VIOLA
VIOLONČELO
KONTRABAS
11. Stupnica C dur
Stupnica sa skladá z celých tónov a poltónov.
V durovej stupnici sú dva poltóny,
medzi 3. – 4. stupňom a medzi 7. – 8. stupňom.
poltón


___
T


poltón



D
TONIKA
DOMINANTA
1. stupeň v stupnici
5. stupeň v stupnici
16


14. Stupnica G dur, kvintakord
Dopíš na stupne názvy
nôt stupnice G dur.
PREDZNAMENANIE


8
7
6
5
4
1  fis
3
2
1
Doplň názvy nôt v stupnici G dur. Vymenuj tóny kvintakordu.

20





_____
_____
_____
_____





_____ _____ _____ _____ kvintakord
19. Osemsmerovka
AKORD
POMLČKA
FORTE
RYTMUS
KRÍŽIK
STUPNICA
LEGATO
TAKT
NOTA
TEMPO
PIANO
TONIKA
POLTÓN
K
R
Í
Ž
I
K
T
S
R
P
Y
H
F
O
R
T
E
A
O
T
A
K
T
U
E
P
L
M
M
O
F
P
A
M
O
E
L
U
A
N
K
G
P
L
G
Č
S
I
O
I
I
O
T
A
K
C
R
T
A
K
A
Ó
T
A
D
R
A
P
I
A
N
O
TAJNIČKA: ____________ a _____________ sú strunové brnkacie nástroje.
25
23. Dynamika
Čo je dynamika? Doplň správne pojmy, vyberaj z týchto možností:
 , slabo,  , stredne silno,  , silno
Piano znamená _______________ , značí sa ______ .
Mezzoforte znamená ____________________________ , značí sa ______ .
Forte znamená _______________ , značí sa ______ .
Crescendo (vyslovuj krešendo)
znamená zosilňovať.
značí sa
30
<
Decrescendo (vyslovuj dekrešendo)
znamená zoslabovať.
značí sa
>
Vymaľuj rovnakou farbou, čo patrí k sebe.
alt
tenor
bas
vysoký
mužský hlas
nízky
mužský hlas
vysoký
ženský hlas
nízky
ženský hlas
soprán
Doplň taktové čiary.
.  

.   
 
 
 .
53
51. Krížovka
1. hráč na flaute
2. nízky mužský hlas
3. dychový plechový nástroj
R
4. nízky ženský hlas
5. dychový drevený nástroj
G
6. sláčikový nástroj
7. huslista drží v ruke
8. bicí nástroj
A
L
R
TAJNIČKA: _____________________ je pomôcka dirigenta.
72
G
Download

(Hudební nauka 2 Slovensko)