Základná škola s materskou školou Podolínec, Školská 2, Podolínec
DIDAKTICKÝ TEST
Téma
VLASTIVEDA
Ročník
SPOZNÁVAME BRATISLAVU
ŠTVRTÝ
SPOZNÁVAME BRATISLAVU
1. Svoj výber zakrúžkuj.
Bratislava leží .........................
a) Na severovýchode Slovenska
b) Na juhozápade Slovenska
c) Na severe Slovenska
2. Doplň vetu
Bratislava je .................................................................................... Slovenskej republiky.
3. Krížikom označ správne tvrdenie.
V Bratislave sídli .....................................
Starosta, parlament, vláda, ministerstvá, úrady
Prezident, parlament, vláda, ministerstvá, úrady
Prezident, parlament, vládca, ministerstvá, úrady
4. Zakrúžkuj správnu odpoveď.
Cez Bratislavu tečie rieka:
a) Dunaj
b) Váh
c) Laborec
Základná škola s materskou školou Podolínec, Školská 2, Podolínec
5. Správne priraď a čiarou spoj fotografie jednotlivých kultúrnych pamiatok s ich
názvami.
Katedrála sv. Martina
Bratislavský hrad
Michalská brána
Primaciálny palác
6. Správnu odpoveď zakrúžkuj.
Nachádza sa v Bratislave závod Slovnaft?
a) ÁNO
b) NIE
7. Doplň vetu.
Bratislavčania oddychujú na ........................................................................................... ,
.............................................................................................................................................
8. Zakrúžkuj správnu odpoveď.
Letisko v Bratislave sa volá podľa:
a) Pavla Országha Hviezdoslava
b) Milana Rastislava Štefánika
c) Márie Rázusovej Martákovej
Download

testy - Základná škola s materskou školou PODOLÍNEC