1. Noty a pomlčky – opakovanie
Doplň názvy nôt.
   

  
__

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

__
  __   __  __

Doplň názvy nôt.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
2
Doplň názvy nôt na pomocných
čiarach.

Pomlčky:

__ __
  __
 __
__ __
___ ___ ___ ___



CELÁ POLOVÁ ŠTVRŤOVÁ OSMINOVÁ
Noty v basovom kľúči:

 
___
c1
h







a
g
f
e
d
c
H

A

G
3
Krížik je posuvka, ktorá zvyšuje notu o pol tóna.
K názvu noty sa pridá koncovka -is.
Opíš noty. Pozor na správny zápis posuviek.
 __
cis1



 



ais1
his1
cis2
gis1
4
__
dis1
eis1
fis1
7. Sláčikové nástroje
Sláčikové nástroje
majú štyri struny.
HUSLE
12
VIOLA
VIOLONČELO
KONTRABAS
11. Stupnica C dur
Stupnica sa skladá z celých tónov a poltónov.
V durovej stupnici sú dva poltóny,
medzi 3. – 4. stupňom a medzi 7. – 8. stupňom.
poltón


___
T


poltón



D
TONIKA
DOMINANTA
1. stupeň v stupnici
5. stupeň v stupnici
16


15. Stupnica D dur, kvintakord
Dopíš na stupne názvy
nôt stupnice D dur.
PREDZNAMENANIE


8
7
6
5
4
2  fis, cis
3
2
1
Doplň stupnicu D dur a kvintakord. Vymenuj tóny kvintakordu.



____
e1

____

g1
a1
h1
____
d2
kvintakord
21
18. Noty na pomocných čiarach


___
___

___
___
___
___
___
___

___
___
___
___
c3
d3
e3
f3
g3
Doplň názvy nôt.

24

___
___

___
___
___




___

___
___
___
___
___

___
___

___
___
___
___

___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
19. Osemsmerovka
AKORD
POMLČKA
FORTE
RYTMUS
KRÍŽIK
STUPNICA
LEGATO
TAKT
NOTA
TEMPO
PIANO
TONIKA
POLTÓN
K
R
Í
Ž
I
K
T
S
R
P
Y
H
F
O
R
T
E
A
O
T
A
K
T
U
E
P
L
M
M
O
F
P
A
M
O
E
L
U
A
N
K
G
P
L
G
Č
S
I
O
I
I
O
T
A
K
C
R
T
A
K
A
Ó
T
A
D
R
A
P
I
A
N
O
TAJNIČKA: ____________ a ____________ sú strunové brnkacie nástroje.
25
26. Štvorštvrťový takt (celý)
Vytlieskaj rytmické cvičenie.


    
     
     
Doplň noty a pomlčky do

38
  
     

taktu.

.
 
36. Spevné hlasy a druhy zborov
SOPRÁN
je vysoký ženský hlas.
ALT
je nízky ženský hlas.
TENOR
je vysoký mužský hlas.
BAS
je nízky mužský hlas.
DRUHY ZBOROV:
MUŽSKÝ
ŽENSKÝ
DETSKÝ
ZMIEŠANÝ
49
Download

náhľad