Meno:
Príslovky
Príslovky sú plnovýznamový, neohybný slovný druh, vyjadrujú okolnosti deja. Dej, stav alebo činnosť
sa môže odohrávať niekde, niekedy, nejako alebo môže mať príčinu. Podľa toho delíme príslovky na
príslovky miesta (kde?), času (kedy?), spôsobu (ako?), príčiny (prečo?)
Pravopis prísloviek:
1. Slovotvorná prípona je vždy krátka
-e: pekne, zle, vhodne
-y: slovensky, ľudsky
-o: zdravo, hravo
2. Spoluhlásky s a z na začiatku prísloviek píšeme podľa výslovnosti: zdola, zhora, sprava, zľava
3. Ak vznikla príslovka zrastom predložky a iného slovného druhu, píšeme všetko dovedna: naoko,
sčasti, vtom, spamäti,...
Stupňovanie prísloviek:
Stupňujeme len príslovky, ktoré vznikli odvodením z akostných prídavných mien.
hlasný
hlasno – hlasnejšie – najhlasnejšie
pekný
pekne – krajšie – najkrajšie
dobrý
dobre – lepšie – najlepšie
rýchly
rýchlo – rýchlejšie – najrýchlejšie
Princíp stupňovania je rovnaký ako pri prídavných menách, len prípona v druhom stupni je –šie, -ejšie.
Stupňovanie môže byť pravidelné a nepravidelné, presne tak, ako pri prídavných menách.
Príslovky okolo, vedľa, poniže, dole,...sa môžu stať aj predložkami.
Bežal okolo. (príslovka) Bežal okolo školy. (predložka)
Pomôcka: príslovka stojí pri slovese a rozvíja ho, predložka sa predkladá pred podstatné meno.
Precvič si!
Roztrieď príslovky podľa druhov!
náročky, hneď, von, pomaly, vďačne, minule, večer, čulo, zákerne, čisto, doma, matne, tuho, po rusky,
plytko, vnútri, už, inokedy, uprostred
miesta
času
príčiny
spôsobu
Utvor z prísloviek druhý a tretí stupeň!
mnoho ........................................... ...........................................
vysoko ........................................... ...........................................
ďaleko ........................................... ...........................................
nesprávne ...........................................
...........................................
©Mgr. Edita Pláteníková
Doplň s alebo z do prísloviek:
_počiatku, _vysoka, _rána, _pod, _pamäti, _poza, _hlboka, _hruba, _blízka, _ľahka, _polovice, _pravidla
✍Podčiarkni v texte príslovky!
V malom mestečku blízko rieky Váh žil chlapec, ktorého všetci volali Móric. Odmalička sa len na kráľov
hrával. Aj sa mu sem-tam preto smiali, a keďže nepochádzal z nijakej kráľovskej rodiny, táto jeho túžba
bola u všetkých dopredu zamietnutá. Jeho dobrý priateľ Jozef mu dal raz zdarma a priateľsky radu, nech sa
dá na šport. Tam sa mu to vraj ľahšie splní a veľmi skoro sa môže stať kráľom ligových strelcov...
Ak chceš vedieť, ako to s Móricom dopadlo, príbeh si dočítaj tu: http://citajmedetom.pravda.sk/tuzba-caq/sk-cmoderne.asp?c=A100130_164004_sk-cmoderne_p05
✍Rozhodni, do ktorej vety patrí príslovka a do ktorej predložkové spojenie!
Na jar býva .......................občas hmla. Mal obavu ................................. budúceho dňa. (z rána/zrána)
........................ zámku straší! ............................ sa otvorili dvere do domu. (v tom/ vtom)
Aby ťa všetci počuli, musíš hovoriť ....................... Operní speváci si dávajú pozor............. (na hlas/nahlas)
Nedávaj mu teplý obklad ........................ Veselo sa tváril iba ........................... (na oko/ naoko)
✍Z prídavných mien utvor príslovky!
usilovný ......................................
tajný ......................................
letecký ......................................
nemý ......................................
otcovský ......................................
spoločenský ......................................
V slovných spojeniach podčiarkni príslovku a napíš k nej aspoň tri synonymá! (môžeš použiť
synonymický slovník)
Hľadieť na niekoho zhora. .....................................................................................................................
Kto rýchlo robí, dvakrát robí. ..................................................................................................................
Plnými ústami ťažko fúkať. .....................................................................................................................
Išiel tam naisto .......................................................................................................................................
Použi Krátky slovník slovenského jazyka a vysvetli význam prísloviek:
von .........................................................................................................................................................
vonku......................................................................................................................................................
Extra (dobrovoľná domáca úloha): Napíš krátky príbeh na tému: Na vyučovacej hodine, v ktorom
použiješ aspoň 7 rôznych prísloviek.
©Mgr. Edita Pláteníková
Precvič si! RIEŠENIE
Roztrieď príslovky podľa druhov!
náročky, hneď, von, pomaly, vďačne, minule, večer, čulo, zákerne, čisto, doma, matne, tuho, po rusky,
plytko, vnútri, už, inokedy, uprostred
času
miesta
von, doma, vnútri
uprostred
príčiny
hneď, minule, večer,
už, inokedy
náročky, zákerne
spôsobu
pomaly, vďačne,
čulo, matne, tuho,
po rusky, plytko, čisto
Utvor z prísloviek druhý a tretí stupeň!
mnoho .........viac/viacej................... ..........najviac/najviacej..............
vysoko ........vyššie.......................... ..........najvyššie.........................
ďaleko ........ďalej............................. .........najďalej.............................
nesprávne ......nesprávnejšie.......... ........najnesprávnejšie...............
Doplň s alebo z do prísloviek:
spočiatku, zvysoka, zrána, spod, spamäti, spoza, zhlboka, zhruba, zblízka, zľahka, spolovice, spravidla
✍Podčiarkni v texte príslovky!
V malom mestečku blízko rieky Váh žil chlapec, ktorého všetci volali Móric. Odmalička sa len na kráľov
hrával. Aj sa mu sem-tam preto smiali, a keďže nepochádzal z nijakej kráľovskej rodiny, táto jeho túžba
bola u všetkých dopredu zamietnutá. Jeho dobrý priateľ Jozef mu dal raz zdarma a priateľsky radu, nech sa
dá na šport. Tam sa mu to vraj ľahšie splní a veľmi skoro sa môže stať kráľom ligových strelcov...
Ak chceš vedieť, ako to s Móricom dopadlo, príbeh si dočítaj tu: http://citajmedetom.pravda.sk/tuzba-caq/sk-cmoderne.asp?c=A100130_164004_sk-cmoderne_p05
✍Rozhodni, do ktorej vety patrí príslovka a do ktorej predložkové spojenie!
Na jar býva ..zrána......občas hmla. Mal obavu ...z rána............... budúceho dňa. (z rána/zrána)
.......V tom.... zámku straší! ....Vtom.... sa otvorili dvere do domu. (v tom/ vtom)
Aby ťa všetci počuli, musíš hovoriť ....nahlas..... Operní speváci si dávajú pozor...na hlas... (na hlas/nahlas)
Nedávaj mu teplý obklad ....na oko..... Veselo sa tváril iba ....naoko........ (na oko/ naoko)
✍Z prídavných mien utvor príslovky!
usilovný ......usilovne...........
tajný .........tajne..........
letecký ........letecky............
nemý .......nemo..........
otcovský ......otcovsky..........
spoločenský .......spoločensky..........
V slovných spojeniach podčiarkni príslovku a napíš k nej aspoň tri synonymá! (môžeš použiť
synonymický slovník)
Hľadieť na niekoho zhora. ...........odhora, zvrchu, odvrchu.....................................................................
Kto rýchlo robí, dvakrát robí. ........náhle, chytro, chvatne, promtne........................................................
Plnými ústami ťažko fúkať. ..........namáhajúco, vysiľujúco, vyčerpávajúco.............................................
Išiel tam naisto ............istotne, dozaista, určite, napevno, nepochybne, zaiste.......................................
Použi Krátky slovník slovenského jazyka a vysvetli význam prísloviek:
von ....... smerom z vnútra, z nejakého (uzavretého) priestoru alebo preč z istého (známeho) prostredia......
vonku........ na mieste mimo obydlia alebo iného (uzavretého) priestoru.........................................................
Download

Príslovky