Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou
Prijímacie skúšky z matematiky do osemročného gymnázia 2010/2011
Test z matematiky
Meno a priezvisko:..................................................................................................................
Škola:.......................................................................................................................................
________________________________________________________________________
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou
Test z matematiky
1. Premeň na uvedené jednotky:
a) 3 dni = ..................... hodín
b) 20 min = .................. s
c) 7 t + 80 000 g = .................. kg + .................. kg = .................. kg
d) 200 dm + 5 km = .................. m + .................. m = .................. m
2. Z nasledujúcich čísel 4, 13, 18, 24, 26, 32, 37 vyber:
a) všetky čísla väčšie ako 26 ................................................................
b) všetky násobky čísla 3 .....................................................................
c) všetky čísla, ktoré pri delení číslom 4 majú zvyšok 1 ........................................................
3. Doplň do krúžku správny znak rovnosti alebo nerovnosti:
a) 36 – 24 : 3
( 36 – 24 ) : 3
b) 100 – 25 + 10
100 – 10 + 25
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou
Prijímacie skúšky z matematiky do osemročného gymnázia 2010/2011
4. Napíš číslo, ktoré je:
a) zapísané v rozvinutom tvare desiatkovej sústavy 5·10 000 + 8·100 + 2·10 .......................
b) najmenšie päťciferné .....................................
c) najväčšie párne trojciferné ............................................
d) o trinásť väčšie ako číslo 298 .......................................
e) päťkrát menšie ako číslo 140 .......................................
5. Zaokrúhli číslo: a) 73 492 na tisícky ...........................................................
b) 2 867 na stovky .............................................................
c) 8 397 na desiatky ..........................................................
6. Doplň do každého rámčeka jednu cifru tak, aby súčet, rozdiel a delenie boli správne:
3 4
5
7
0
5 0 7 : 6 =
+
7 9
———————
1
6
, zvyšok
–
4 3 7
———————
8
5
7. Zuzanka má na poličke 75 kníh. Tretina kníh je o prírode. Koľko kníh z poličky nie je
o prírode?
Zo Zuzankinej poličky ........................... kníh nie je o prírode.
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou
Prijímacie skúšky z matematiky do osemročného gymnázia 2010/2011
8. Divadelné predstavenie začalo o 1930 hod a skončilo o 2120 hod. Koľko minút trvalo?
Divadelné predstavenie trvalo .......................... minút.
9. Na obrázku je nakreslený útvar OPRST, ktorý je zložený z rovnostranného trojuholníka
OST a štvoruholníka OPRS (jeho rozmery sú v obrázku vyznačené). Dopíš do obrázka dĺžky
úsečiek OP, OS, OT, TS. Vypočítaj obvod útvaru OPRST.
T
S
O
4 cm
P
10 cm
R
Obvod útvaru OPRST je ...................... cm.
10. Jurko behá okolo ihriska, ktoré má tvar obdĺžnika so stranami 20m a 45m. Koľko metrov
prebehne, ako ho obehne trikrát?
Jurko prebehne ............................. metrov.
11. Koľko je všetkých trojuholníkov na obrázku?
Na obrázku je ............................... trojuholníkov.
Download

Vzorový test z matematiky 3 - Gymnázium Janka Jesenského