Učebné osnovy pre 8. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH (3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne)
Počet
hod.
Tematický celok
9
Opakovanie
vedomostí
a zručností
zo 7. ročníka
Zvuková rovina
jazyka
2
10
Významová
(lexikálna) rovina
jazyka
Ciele a kľúčové
spôsobilosti
Obsahový štandard
Upevniť učivo
z predchádzajúcich
ročníkov.
Opakovanie a utvrdenie
učiva z nižších ročníkov
Upevňovať
ortografické
a ortoepické návyky
žiakov.
Intonácia a interpunkcia prístavok
Pravopis a jeho
zdôvodnenie
Poznávať jazyk ako
vnútorne
štrukturovaný
a ucelený systém.
Viesť žiakov
k poznaniu
bohatosti
jazykových
prostriedkov.
Rozlišovať
jednoslovné
a viacslovné
pomenovania,
Výkonový štandard
- utvrdiť a aktívne využívať doterajšie
poznatky z nižších ročníkov
- poznať podstatu prístavku
- poznať interpunkciu a následne intonáciu
prístavku v texte
- samostatne, formou tichého čítania
skontrolovať text s cieľom identifikovať
jednotlivé chyby a následne ich opraviť
aplikáciou nadobudnutých znalostí z
ortografie, lexikológie, morfológie, syntaxe a
slohu
Spôsoby obohacovania
- vysvetliť pojmy: tvorenie slov
slovnej zásoby, tvorenie
odvodzovaním, prípona, slovotvorný základ,
slov, preberanie slov;
základové slovo, odvodené slovo, tvorenie
Slová cudzieho pôvodu – slov skladaním a uviesť príklady
pravopis, výslovnosť,
- charakterizovať spôsoby obohacovania
predpony a prípony
slovnej zásoby (tvorenie slov, preberanie
v slovách cudzieho
slov) a identifikovať ich v texte
pôvodu;
- ovládať pravopis a výslovnosť slov
Nepriame pomenovania – cudzieho pôvodu
metafora, metonymia,
- poznať význam predpôn a prípon v slovách
personifikácia;
cudzieho pôvodu, vedieť ich použiť
Jednoslovné a viacslovné - vyhľadať, rozlíšiť, vysvetliť funkciu a určiť
pomenovania, združené
význam v texte: nepriame pomenovania,
Prierezové
témy
OSR
ENV
OŽZ
OSR
ENV
OSR
Mediálna
výchova
40
Tvarová
(morfologická)
rovina jazyka
15
Syntaktická
(skladobná) rovina
jazyka
združené
pomenovania.
Vedieť pracovať s
frazeologickým
slovníkom.
pomenovania;
Frazeologizmy;
Frazeologický slovník
Utvrdiť gramatické
kategórie ohybných
slov.druhov. Ovládať
rozdelenie podst.mien,
skloňovanie zvieracích
podst.mien muž. rodu
v sg. a pl., neživotné
podst.mená zakončené
na –r,-l - vedieť ich
používať v správnom
tvare a vysvetliť ich
pravopis. Spoznať
cudzie nesklonné
podst.mená
a skloňovanie slova
pani.
Spoznať delenie
zámen, ich
skloňovanie, vedieť
určovať rod, číslo, pád.
Ovládať používanie
predložky s pádom.
Definovať častice.
Rozlišovať jednoduchú
vetu a jednoduché
súvetie.
Charakterizovať a
určovať hlavné
Podst.mená – ohybný
slov. druh; podst.mená
muž.rodu; zvieracie
podst.mená muž.rodu;neživotné podst.mená
zakončené na –r, -l;
cudzie nesklonné podst.
mená; skloňovanie slova
pani
Príd.mená – ohybný slov.
druh
Zámená - ohybný slov.
druh; delenie zámen –
opytovacie, ukazovacie;
skloňovanie zámen
Číslovky - ohybný slov.
druh
Slovesá - ohybný slov.
druh
Predložky - neohybný
slov.druh
Častice - neohybný slov.
druh
Aktivizácia
predchádzajúcich
vedomostí zo syntaxe
Vedľajšie vetné členy –
predmet, prívlastok,
metafory, metonymie, personifikácie,
jednoslovné a viacslovné pomenovania,
združené pomenovania, frazeologizmy
- analyzovať lexikálnu stránku textu a
vysvetliť štylistický význam a funkciu
jazykových prostriedkov v texte
- využívať a orientovať sa vo frazeologickom
slovníku
- identifikovať v texte zvieracie podst. mená
muž. rodu, použiť ich v správnom tvare a
vysvetliť ich pravopis
- identifikovať v texte neživotné podst. mená
muž. rodu zakončené na -r, -l, použiť ich v
správnom tvare a vysvetliť ich pravopis
- vedieť určiť vzory, skloňovanie a pravopis
podst. mien cudzieho pôvodu z textu
-vedieť správne skloňovať a používať slovo
pani
- nájsť v texte zámená a určiť ich druh,
základný tvar a gramat. kategórie
- ovládať pravopis a skloňovanie čísloviek
- určiť gramatické kategórie slovies
- vyhľadať v texte predložky, odlíšiť ich od
iných slovných druhov
- definovať častice a dokázať ich nájsť vo
vetách
- určiť vo vete hlavné/základné a vedľajšie
vetné členy a chápať využitie jednočlennej a
dvojčlennej vety v umeleckom i vecnom
texte
- ovládať pojem vedľajší vetný člen a vedieť
ENV
OSR
OŽZ
Dopravná
výchova
Mediálna
výchova
ENV
OŽZ
Multikultúrna
výchova
4
19
Záverečné
opakovanie učiva
8. ročníka
SLOH
a vedľajšie vetné členy
– predmet, prívlastok,
príslovkové určenie.
príslovkové určenie
Jednoduché súvetie
Utvrdzovať získané
vedomosti podľa
výkonového štandardu.
Získať základnú
orientáciu
v jednotlivých
sloh.postupoch
a útvaroch, poznať ich
znaky.
Vedieť utvoriť výťah,
úvahu, slávnostný
prejav, prihlášku.
Vedieť vo vlastnom
prejave samostatne
vhodne využiť
Vedomosti získané
z jednotlivých
jazykových rovín
Slohové postupy –
informačný, opisný,
rozprávací, výkladový
Debata, diskusia
Rétorika – artikulácia,
sila hlasu, mimika,
gestikulácia, postoj
Výťah – zhustený obsah
textu
Prihláška
Slávnostný prejav
Úvaha
vymenovať vedľajšie vetné členy
- poznať vzťah medzi hlavným a vedľajším
vetným členom
- identifikovať vo vete predmet, prívlastok
a príslovkové určenie, určiť, ku ktorému
hlavnému vetnému členu sa viažu a ako
bývajú vyjadrené
- aplikovať poznatky o kategórii zhody aj
medzi podmetom a prívlastkom, vedieť
rozlíšiť zhodný a nezhodný prívlastok
- poznať príslovkové určenie: miesta, času,
spôsobu a príčiny a dokázať tvoriť vety
s jednotlivými druhmi príslovkového určenia
- poznať rozdiel medzi jednoduchou vetou
a súvetím
- v texte identifikovať jednoduché súvetia a
chápať ich využitie v umeleckom i vecnom
texte
- tvoriť jednoduché súvetia s rôznou
modalitou, dodržiavať správny slovosled a
správne používať interpunkčné znamienka
- aplikovať získané vedomosti v písomnom
aj ústnom prejave.
- vymenovať a definovať jednotlivé
sloh.postupy, porovnať a odlíšiť a zaradiť
texty jednotlivých sloh. postupov
- aplikovať nadobudnuté poznatky
z lexikológie, morfológie, syntaxe
a pravopisu v jednotlivých sloh. útvaroch
- vybrať a posúdiť texty z obsahového i
formálneho hľadiska vzhľadom na
komunikačnú situáciu
- na základe analýzy jednotlivých textov
identifikovať, systematizovať a zovšeobecniť
poznatky o sloh.útvaroch- výťah, prihláška,
OSR
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektov a
prezentačných
zručností
poznatky
z prozodických
vlastnosti reči,
morfológie, lexikológie
a syntaxe.
Spoznať pojem pointa
a správne ju uplatňovať
pri vlastnej tvorbe.
Vedieť definovať
debatu.
Rozvíjať komunikačné
schopnosti.
Pointa
Komunikácia
úvaha, slávnostný prejav
- utvoriť výťah z textu, definovať prihlášku
a dokázať správne vyplniť formulár prihlášky
v elektronickej i papierovej podobe
- charakterizovať a vytvoriť úvahu
- samostatne vytvoriť slávnostný prejav
a dokázať ho predniesť
- aktívne využívať prozodické vlastnosti reči
v ústnom prejave
- identifikovať všetky časti vnútornej
kompozície umeleckého textu
- transformovať text z jedného sloh.útvaru do
druhého
- poznať pojem pointa, vytvárať príbehy s
pointou – forma komiksu, rozprávania
- poznať pravidlá úspešnej komunikácie
- v rámci skupiny uskutočniť debatu
o aktuálnom probléme, objektívne podložiť
pravdivosť vlastných argumentov, vo
vlastnom prejave samostatne vhodne využiť
informácie alebo jazykové výrazové
prostriedky získané z rôznych informačných
zdrojov
LITERATÚRA (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
Počet
hod.
Tematický celok
20
Lyrika
Ciele a kľúčové
spôsobilosti
Obsahový štandard
Zoznámiť žiakov
s dielami slovenskej
ľúbostnej a prírodnej
poézie a ich autormi.
Vedieť podstatu
modlitby.
Vyvodenie a definícia
pojmu lyrika ako
základného lit. druhu
Základné znaky poézie v
lyrických lit. ukážkach
Vonkajšia kompozícia
Výkonový štandard
- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu lyrika
a poézia
- vyhľadať štylisticky príznakové slová a
slovné spojenia v texte, pomenovať ich
literárnoteoretickým pojmom a určiť ich
funkciu
Prierezové
témy
OSR
ENV
Tvorba
projektov a
prezentačných
zručností
30
Epika
Prehlbovať estetické
cítenie žiakov, vytvárať
pozitívny vzťah
k poézii, precítiť krásu
umeleckého slova.
Vedieť sa orientovať
v jazykovo-umeleckých
prostriedkoch
a metrike.
lyrickej básne
Delenie lyrickej poézie
na ľúbostnú a prírodnú
Vyvodenie a definícia
pojmu modlitba charakteristické
kompozičné znaky;
základné kresťanské
modlitby
Vyvodenie a definícia
pojmu sylabický veršový
systém
Vedieť kreatívne
vyjadrovať svoje
myšlienky
prostredníctvom
interpretácie lit.ukážok
a vlastnej tvorby.
Vedieť podstatu
jednotlivých
lit.útvarov.
Zoznámiť žiakov so
súborom slovenskej
a svetovej literatúry.
Vedieť vyvodiť
a definovať pojem
vecná a umelecká
literatúra.
Vyvodenie a definícia
pojmu epika ako
základného literárneho
druhu
Vyvodenie a definícia
pojmu román a jeho
jednotlivých druhov:
biografický, dievčenský,
román vo forme denníka
Vyvodenie a definícia
pojmu literatúra faktu
Identifikovať základné
znaky literatúry faktu
Určiť poznávanie ako
základnú funkciu
literatúry faktu
Vyvodenie a definícia
pojmu populárno-
- vyjadriť vlastný názor na lit. text
- vytvoriť a vysvetliť jednotlivé druhy lyriky
- zaradiť lyrický text k prírodnej alebo
ľúbostnej lyrike
- v texte lyrickej básne určiť jazykovoumelecké prostriedky
- sformulovať hlavnú myšlienku lyrickej
básne
- porovnať lyrickú báseň s textom ľudovej
alebo populárnej piesne a určiť ich spoločné
znaky
- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
modlitba, vonkajšiu kompozíciu modlitby
pôvod a porovnanie kresťanskej modlitby
s iným lyrickým textom
- vytvoriť a vysvetliť definíciu sylabického
verša , porovnať sylabický verš v autorskej
poézii s veršom ľudovej piesne
- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu epika
- zaradiť prečítaný text k epickým žánrom
- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu román
- odlíšiť román od ostatných žánrov
veršovanej a neveršovanej epiky
- kriticky zhodnotiť hlavného hrdinu
(literárnych postáv), jeho konanie a myslenie
z vlastného pohľadu, podložiť svoje
stanovisko argumentmi
- na základe deja, témy, prostredia a
zamerania na čitateľa určiť druh románu
- vysvetliť vonkajšiu kompozíciu románu
- pri práci s lit. textom správne používať
literárnoteoretické pojmy
- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
literatúra faktu
- identifikovať v texte charakteristické znaky
literatúry faktu
OSR
OŽZ
Mediálna
výchova
10
Dráma
6
Záverečné
opakovanie učiva
8. ročníka
Oboznámiť žiakov so
základmi slovenskej
dramatickej tvorby.
Vedieť rozlíšiť
a definovať drámu a jej
útvary.
Utvrdzovanie
získaných vedomostí.
vedecká literatúra
Identifikovať v lit.
ukážkach znaky
populárnosti a vedeckosti
na základe štylistickej a
lexikálnej výstavby textu
Vlastnosti populárnovedeckej literatúry
Vyvodenie a definícia
pojmu vecná a umelecká
literatúra
Rozdelenie vecnej
literatúry
Vyvodenie a definícia
pojmu dráma
Základné znaky drámy
Vyvodenie a definícia
pojmov: činohra;
inscenácia divadelnej,
rozhlasovej alebo
televíznej hry; tvorcovia
(herci, režisér, scenárista,
zvukári, osvetľovači,
kostyméri a iní);
premiéra, repríza,
derniéra
Komparatívna analýza –
porovnať divadelnú hru s
filmovým, televíznym a
rozhlasovým
spracovaním (napr.
rozprávky, povesti)
Prehľad učiva 8.ročníka
- v lit.ukážke rozlíšiť fakty a umelecké
prostriedky
- vysvetliť rozdiel medzi fikciou v literárnom
diele a literatúrou faktu
- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
populárno-vedecká literatúra
- identifikovať v texte charakteristické znaky
populárno-vedeckej literatúry
- vytvoriť a vysvetliť definíciu vecnej a
umeleckej literatúry
- rozlíšiť texty vecnej a umeleckej literatúry
porovnávaním kompozičných postupov a
štylistických jazykových prostriedkov
- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu dráma a
činohra
- pri čítaní textu jednotlivých postáv vyjadriť
moduláciou hlasu obsah textu
- uplatniť mimojazykové prvky (gestikulácia,
mimika) pri prezentácii dramatického textu
- spracovať zaujímavú príhodu zo života
triedneho kolektívu ako scenár a zinscenovať
divadelnú hru
-transformácia dramatického literárneho textu
na prozaický
- aplikácia získaných vedomostí
OSR
Mediálna
výchova
Tvorba
projektov a
prezentačných
zručností
Kritéria hodnotenia:
Všetky hodnotenia sa budú realizovať podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl. Uplatnia sa
hodnotenia rôznych foriem práce žiakov: verbálna forma (prezentovanie úroveň osvojenia poznatkov na základe dobrovoľnej odpovede žiaka
alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom), písomná forma (písomný prejav žiaka - diktát, slohová, práca, previerka, test), praktické aktivity
( tvorivé písanie, čítanie s porozumením, skupinová práca, hranie rolí, atď.), prezentácie projektov.
Počet kontrolných diktátov: 4
Hodnotenie kontrolných diktátov:
0-1 chyba = 1
2-3 chyby = 2
4-6 chýb = 3
7-9 chýb = 4
10 a viac = 5
Počet kontrolných slohových prác: 2
Hodnotenie kontrolných slohových prác: dve známky – 1.obsah; 2.pravopis + úprava
Hodnotenie písomných prác, testov: 100 – 90% = 1
89 - 75% = 2
74 - 55% = 3
54 - 30% = 4
29 - 0% = 5
ANGLICKÝ JAZYK (3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne)
Tematický celok
Mládež a jej svet
Človek a spoločnosť
Vzdelávanie a práca
1.Človek a príroda
Ciele a kľúčové
spôsobilosti
Nadviazať kontakt v
súlade s komunikač.
situáciou
Vypočuť a podať
informáciu
Reagovať na príbeh
alebo udalosť
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Časy vyjadrujúce
prítomnosť
Stavové slovesá
Vyjadrenie budúcnosti
Reagovať na udalosť v
Použitie “used to”
Čítať text s porozumením, zachytiť hlavné
body v interview
- podľa počutého reagovať na obrázok
Reagovať na text a vedieť povedať, o čom bol
- pripraviť krátke interview
Porozumieť prečítanému náučnému textu a
predstaviť hlavné body
- z počutého porozumieť príbeh o dobe
kamennej
Multikultúrna
výchova – príbeh
o Anglicku, vznik
Slovenskej
Priebehový a jednoduchý
minulý čas
Oblečenie
Mládež a ich svet
minulosti
Too/enough
Obchod a služby
Vyjadriť svoj názor
2. Umenie a kultúra
Vzory a ideály
Zamestnanie -kariéra
Multikultúrna
výchova
Technika v službách
človeka
Vypočuť a podať
informáciu
Vyjadriť svoje záľuby
Predprítomný čas
vyjadriť skúsenosti a
nedávne udalosti
Použitie predprítomného
a minulého času
“for/since
Vyjadriť svoje
schopnosti
Hovoriť o tom, ako sa náš život zmenil
- reagovať na kreslený príbeh, použiť
neformálne výrazy v komunikácii
- nácvik písania
Pochopiť hlavné body čítaného textu
o kaskadéroch
- pochopiť počutý text, hlavné body o
populárnych programoch TV
Vedieť povedať, čo je úlohou kaskadéra
a vykonať podľa obrázku
- reagovať na dej v kreslenom seriáli
- prerozprávať príbeh známej osobnosti
-napísať svoj životopis
republiky
Multikultúrna
výchova – čítanie
svetovej
literatúry, známe
knihy od
slovenských
autorov pre
“teenagerov”
Mediálna výchova
3. Ľudské telo,
starostlivosť
o zdravie
Stanoviť a podať
pravidlá
Vzdelávanie a práca
Mládež a ich svet
Vyjadriť svoj názor
Stravovanie
4. Človek a výchova
Pomenovať časti tela
- rozumieť textu o zdravom jedení a zachytiť
hlavné body
Vedieť poradiť v prípade nejakého problému
- vedieť poradiť pri správnej výžive
- napísať zoznam pravidiel správnej výživy
Vyjadriť svoje
schopnosti
Reagovať na príbeh
alebo udalosť
Kultúra a umenie
Voľný čas a záľuby
Tvorenie vzťažných
súvetí
This is the band that
I like to listen
Should / might
Ochrana života
a zdravia
Slovesné tvary –
gerundium alebo
neurčitok
See/hear something+ing
Vybrať z ponúknutých
možností
Pochopiť hlavné body prečítaného textu
- hľadať špecifickú informáciu v texte
- vypočuť si text a zachytiť špecifické
informácie
Opísať dej, ktorý sa uskutočnil
-opísať hrdinu našej histórie
Multikultúrna
výchova –
legendy žijúce v
histórii iných
krajín a v našej
histórii
Pochopiť hlavné body prečítaného textu
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Multikultúrna
Vyjadriť svoj názor
5. Človek a príroda
Vyjadriť svoju vôľu
Multikultúrna
výchova –
športové
podujatia vo svete,
populárne športy
na Slovensku
Trpný rod v prítomnom
Veda a technika
v službách človeka
Vypočuť a podať
informáciu
Cestovanie
Vyjadriť očakávanie
čase
Trpný rod – vyjadrenie v
rôznych časoch
- hľadať špecifickú informáciu v texte
- vypočuť si text a zachytiť špecifické
informácie
Opísať dej, ktorý sa uskutočnil
-opísať hrdinu našej histórie
Kultúra a umenie
6. Rodina
a spoločnosť
Ponúknuť a reagovať
na ponuku
Mládež a jej svet
Podať informáciu
Voľný čas a záľuby
Vyjadriť svoj názor
Vyjadriť svoje city
Trpný rod v prítomnom
čase
Trpný rod – vyjadrenie v
rôznych časoch
Čítať text o priateľstve a vybrať špecifické
informácie
- v počutom texte rozlíšiť, kto nám čo poradil
Vedieť charakterizovať, čím sú priatelia
zaujímaví pre nás
- reagovať na počutý text a vedieť zachytiť
dôležité informácie
- opísať svojho priateľa
Stanoviť a oznámiť
pravidlá
výchova –
poznávanie
ďalekých svetov a
v čom sú najväčšie
rozdiely v
porovnaní s našou
krajinou
Environmentálna
výchova
Multikultúrna
výchova – ľudia,
ktorí pomáhajú
tým, ktorí to
potrebujú a ako si
pomáhame na
Slovensku
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Kritériá hodnotenia ANJ a NEJ II. stupňa za 1 polrok:
5 – 9. ročník
READING: 1 známka – čítanie a preklad, odpovede na otázky, slovná zásoba
SPEAKING: 1 známka – báseň, pieseň, rozhovor
PROJECT: 1 známka – náhodný výber na ohodnotenie z niekoľkých projektov. Hodnotí sa plagát – celkový dojem, písomná časť a ústna časť –
text sa nesmie čítať
EXERCISE: 2 známky – písomná forma slovnej zásoby
TEST: 1 +1 – 1 známka z minitestu
NEMECKÝ JAZYK (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
Počet
hod.
13
Tematický celok
Ciele a kľúčové
spôsobilosti
L- 10
Môj časový
harmonogram
Upevniť
a rozšíriť
slovnú zásobu týkajúcu
sa témy Denný režim,
vedieť vyjadriť čas
v nemeckom
jazyku,
rozvíjať komunikačné
schopnosti
a čítanie
s porozumením, vedieť
porozprávať svoj denný
režim,
časovať
sloveso ,,byť” a ,,mať”
v jednoduchom
minulom čase, vedieť
prečítať roky
13
L- 11
Moje obľúbené
zvieratá
14
L- 12
Cirkus
Rozšíriť slovnú zásobu
súvisiacu
s témou
zvieratá,
vedieť
časovať
a používať
modálne
sloveso
,,môcť, vedieť” vo
vetách, rozvíjať čítanie
a posluch
s porozumením, vedieť
porozprávať, čo vedia
a dokážu
zvieratá,
vedieť rozlíšiť formu
množného
čísla
podstatných mien
Upevniť
a rozšíriť
slovnú zásobu, rozvíjať
posluch
s porozumením, ústnu
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Rozvíjanie
posluchu
a čítania
s porozumením, formulácia viet
s použitím slovies ,,mať” a ,,byť”
v jednoduchom minulom čase, určiť
čas, pracovať s kalendárom podujatí,
informovať o svojom dennom pláne,
Multikultúrna
výchovaPoznávanie kultúry
Nemecka
Pomenovanie
zvierat,
časovanie slovesa ,,môcť,
vedieť”, množné číslo
podstatných mien
Rozvíjanie
posluchu
a čítania
s porozumením,
rozprávanie
o schopnostiach zvierat, použitie
slovesa,, môcť, vedieť” vo vetách,
množné číslo podstatných mien,
tvorenie dialógov na tému, odkiaľ
pochádzajú zvieratá
Environmentálna
výchovaPoznávanie
a charakteristika
zvierat
Predložky
s 3.
a 4.
pádom,
rozkazovací
spôsob slovies, fonetické
cvičenia- hláska s
Ovládanie novej slovnej zásoby,
tvorenie
imperatívu
slovies,
vykonávanie určitých činností na
základe
pokynov
v nemeckom
Určovanie
času,
jednoduchý minulý čas
slovies ,,mať” a ,,byť”,
použitie predložiek ,,od”,
,,do”, pozícia slovesa
v hlavnej vete
13
13
L- 13
Jedlo a nápoje
L- 14
Cestovanie
reč, ako aj čítanie
s porozumením, vedieť
používať predložky s 3.
a 4. pádom vo vetách,
vedieť
utvoriť
rozkazovací
spôsob
slovies,
vedieť
formulovať
pokyny
v nemeckom jazyku
Upevniť
a rozšíriť
slovnú zásobu týkajúcu
sa
témy
potravín
a nápojov,
rozvíjať
čítanie
a posluch
s porozumením,
ovládať osobné zámená
v akuzatíve,
vedieť
vyčasovať
modálne
sloveso
,,musieť”
a používať
ho
vo
vetách,
vedieť
vystupňovať príslovky,
pracovať vo dvojiciach
a podporovať
kooperáciu
žiakov,
pýtať sa a odpovedať
na otázky súvisiace
s jedlom a nápojmi
Upevniť
a rozšíriť
slovnú
zásobuCestovanie,
rozvíjať
čítanie s porozumením,
posluch ako aj ústnu
reč, urobiť interview
o prázdninách
a
cestovaním,
vedieť
jazyku,
rozvíjanie
čítania
s porozumením,
použitie predložiek s 3. a 4. pádom
vo vetách
Slovná zásoba- Jedlo a
pitie , osobné zámená
v akuzatíve, modálne
sloveso ,,musieť”,
stupňovanie prísloviek,
fonetické cvičeniahláska ,,ch”
Ovládanie novej slovnej zásoby,
rozvíjanie a zdokonaľovanie čítania
a posluchu s porozumením, dialógy
na tému Čo mi chutí, nechutí?, Aké
je moje obľúbené jedlo?, na základe
prečítaného textu vedieť odpovedať
na otázky, časovanie modálneho
slovesa ,,musieť”, použitie osobných
zámen v akuzatíve vo vetách
Slovná zásobaCestovanie, Kam
najradšej cestujem?,
príslovky miesta,
privlastňovacie zámená
v nominatíve a akuzatíve,
stupňovanie príslovky
,,rád”,
Ovládanie novej slovnej zásoby,
privlastňovacie zámená v nominatíve
a akuzatíve, opis pohľadnice,
predpoveď počasia, rozvíjanie
posluchu s porozumením, čítania
s porozumením a odpovedanie na
otázky súvisiace s textom, použitie
prísloviek miesta vo vetách,
OŽZ- Zdravá
výživa
Multikultúrna
výchovapoznávanie kultúry
Nemecka,
informovať
o aktuálnom
stave
počasia
a poveternostných
podmienkach, ovládať
privlastňovacie zámená
v nominatíve
a akuzatíve,
vedieť
vystupňovať
príslovku
,,rád”
,
ovládať
príslovky
miesta
stupňovanie príslovky ,,rád”
RUSKÝ JAZYK ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )
Počet
hod.
Tematický celok
Ciele a kľúčové
spôsobilosti
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
7
Lekcia 1
Ahoj škola !
Zopakovať a upevniť
poznatky o azbuke,
výslovnosti a tvorbe
ruskej vety
Základná slovná zásoba :
mená národov, názvy
profesií
rečová etiketa pri
zoznamovaní
Žiaci sa vedia navzájom
predstaviť, zoznámiť.
Vedia správne písať
mená národov a názvy
profesií.
Multikultúrna
výchova
7
Lekcia 2
Spomíname na leto.
Základná slovná zásoba :
cestovanie, športovanie,
poznávanie Slovenska.
Časovanie zvratných
slovies.
6. pád podst. mien
Žiaci vedia porozprávať
o cestovaní a zážitkoch
počas letných prázdnin.
Ochrana života a
zdravia
7
Lekcia 3
V škole
Rozvíjať posluch
a ústnu reč.
Zdokonaľovať techniku
čítania a písania.
Rozvíjať vlastenecké
cítenie a hrdosť ž. na
historické pamiatky a
krásy Slovenska.
Upevniť a rozšíriť
slovnú zásobu
Základná slovná zásoba :
tematický okruh škola,
Žiaci vedia
jednoduchými vetami
Multikultúrna
výchova
v tematickom okruhu
„Škola“
Rozdiel v známkovaní
vedomostí v ruskej
a slovenskej škole.
lokál podst. mien
s predložkami „o“, „об“
porovnávať systém
ruskej a slovenskej školy,
a používať tvary podst.
mien v lokáli
s predložkami „o“, „об“
5
Lekcia 4
V rodine
Upevniť a rozšíriť
slovnú zásobu
v tematickom okruhu
dom, rodina. Koncovky
podst. mien
v inštrumentáli.
Modálny výraz
должен + infinitív.
Základná slovná zásoba :
tematický okruh dom,
rodina, profesie
Koncovky podst. mien
v inštrumentáli.
Modálny výraz должен
+ infinitív.
Žiak vie :
- predstaviť členov svojej
rodiny,
- použiť slovné spojenia
-pracovať ako lekár,
učiteľ....
- používať modálny
výraz должен +
infinitív.
Osobný a sociálny
rozvoj
7
Lekcia 5
U nás doma
Vedieť pomenovať
miestnosti v byte a
rozšíriť slovnú zásobu
v tematickom okruhu
dom, byt.
Vedieť používať
predložky na určenie
miesta.
Slovná zásoba týkajúca
sa danej témy –
miestnosti v byte,
nábytok.
Podst. mená
v inštrumentáli jedn.
a mn. č.
v bezpredložkových
spojeniach a v spojení
s predložkami с – со,
над, под, между, перед,
за
Tvorba projektu k danej
téme ( Môj byt, dom )
Žiak vie :
- vymenovať miestnosti
v byte, opísať kde sú
predmety pomocou
predložiek miesta
- odprezentovať projekt
svojho bytu, domu
Osobný a sociálny
rozvoj
7
Lekcia 6
V meste.
Sankt Peterburg
Vedieť pamätihodnosti
Sankt Peterburga a jeho
stručná história.
Vedieť vyjadriť časový
vzťah so slovenskou
predložkou ,, pred“
Slovná zásoba týkajúca
sa daného mesta.
Leningrad v 2. sv. vojne.
Sprístupniť žiakom
tvorenie a pravopis príd.
mien s časovým
významom.
Tvorba projektu.
Žiak vie :
- porozprávať o histórii
a pamiatkach Sankt
Peterburga
- vyjadriť časový vzťah
s predložkou ,, назад“
6
Lekcia 7
U lekára
Vedieť pomenovať
častí ľudského tela,
najčastejšie choroby.
Používať :
- sloveso болеть чем ?
- genitív podst. mien
a osobných zámen
Slovná zásoba týkajúca
sa danej témy ( časti tela,
choroby )
Slovesá : болеть, пить
Genitív podst. mien
a osobných zámen.
Príslovia a porekadlá
o zdraví.
Slovná zásoba týkajúca
sa danej témy.
Genitív jedn. a mn. č.
podst. mien.
Výslovnosť slovných
spojení s predložkami из,
с, со, без
Slovná zásoba : zvieratá,
kvety, stromy.
Slovesá pohybu :
идти - ходить, ехать –
ездить
Datív podst. mien +
predložky k, po
Upevňovať rečové
zručnosti tém L 1-9.
Upevňovanie
gramatických javov.
Čítanie s porozumením.
Žiaci vedia :
Ochrana života a
- pomenovať časti
zdravia
ľudského tela
- viesť jednoduchý dialóg
6
Lekcia 8
Voľný čas.
Záľuby
Rozšíriť slovnú zásobu
v tematickom
okruhu ,,Voľný čas“
Zmysluplné využívanie
voľného času.
Tvorba projektu.
8
Lekcia 9
Máme radi prírodu.
6
Lekcia 10
Opakovacia lekcia
Rozšíriť slovnú zásobu
v tematickom
okruhu ,,Príroda“
Vedieť používať
slovesá pohybu.
Viesť žiakov k ochrane
životného prostredia.
Zopakovať a prakticky
precvičiť osvojené
učivo.
u lekára
- časovať slovesá
болеть, пить
Žiaci vedia :
-porozprávať o voľno
časových aktivitách,
záľubách
- podst. mená v genitíve
Žiaci vedia :
-porozprávať o prírode
-používať slovesá
pohybu
-správne tvoriť datív
podst. mien.
Žiaci vedia :
-aktívne komunikovať na
dané témy, ovládajú
správnu výslovnosť
a intonáciu.
Multikultúrna
výchova
Osobný a sociálny
rozvoj
Environmentálne
výchova – ochrana
životného prostredia a
prírody
MATEMATIKA (5 hodín týždenne, 165 hodín ročne)
Počet
hod.
1
15
6
2
3
1
3
1
2
3
Tematický celok
Ciele a kľúčové spôsobilosti Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prier.
témy
Úvodná hodina
OPAKOVANIE
ZLOMKY
Zlomok, znázornenie,
rovnosť zlomkov,
krátenie a rozširovanie,
základný tvar zlomku,
porovnávanie a
usporadúvanie zlomkov.
Počtové výkony so
zlomkami.
Sčitovanie a odčítavanie.
Násobenie a delenie
zlomku
Racionálne čísla
Zmiešane číslo
Vzťah medzi zlomkom a
desatinným číslom.
PERCENTÁ
Percento, základ, časť
prislúchajúca k počtu
percent, počet percent.
Promile.
Jednoduché úrokovanie.
Riešenie slovných úloh.
KVÁDER A KOCKA
Obrazy kvádra a kocky
Žiak chápe význam zlomkov
aj pre súčasnú prax,
prehlbuje systematickosť,
húževnatosť, presnosť a
algoritmický spôsob
myslenia.
Žiak vie zapísať zlomok v
tvare desatinného čísla
a obrátene, triediť racionálne
čísla podľa veľkosti,
znázorniť racionálne číslo na
číselnej osi, správne chápe
pojem zmiešané číslo
Žiak tvorí a rieši úlohy, v
ktorých aplikuje osvojené
poznatky o číslach a
počtových výkonoch a
algebrickom aparáte.
Žiak vykonáva spamäti aj
písomne základné počtové
výkony, vykonáva odhady a
kontroluje správnosť
výsledkov počtových
výkonov.
Žiak prostredníctvom veličín
vystupujúcich pri výpočte
percent, získava pocit, že
poznáva realitu z inej strany.
Žiak znázorňuje údaje na
Zlomok ako časť z celku,
zlomok ako číslo, zlomková,
čiara, čitateľ a menovateľ
zlomku, číselná os, rovnosť
zlomkov, krátenie ,
rozširovanie, základný tvar,
porovnávanie ( >, <, = ).
Sčitovanie zlomkov,
odčitovanie zlomkov,
rovnaký a nerovnaký
menovateľ zlomkov,
spoločný menovateľ,
spoločný násobok, krížové
pravidlo, pravý a nepravý
zlomok,...
Násobenie, činiteľ, súčin,
delenie, delenec, deliteľ,
podiel, zlomková časť z
celku, prevrátený zlomok,
rozširovanie a krátenie
zlomkov,...
Zlomok, tvar zlomku,
desatinné číslo, periodické
desatinné číslo, perióda,
periodický rozvoj, desatinný
zlomok, promile,...
Percento (%), zlomok,
základ, časť prislúchajúca k
počtu percent, počet percent,
promile (‰), desatinné
číslo,...
Správne chápať, čítať a
zapisovať zlomok.
Rozumieť pojmom:
zlomok, zlomková čiara,
čitateľ, menovateľ, krátenie
a rozširovanie zlomku.
Vedieť graficky znázorniť
a zapísať .Porovnávať a
usporadúvať zlomky.
Vedieť nájsť ľubovoľného
spoločného menovateľa
zlomkov
Sčitovať a odčitovať
zlomky,
násobiť a deliť zlomok
celým číslom i zlomkom.
Chápať, že každé
racionálne číslo môžeme
vyjadriť nekonečným
množstvom zlomkov.
Previesť a zapísať zlomok
v tvare desatinného čísla a
opačne
ENV
OSR
MUV
DOV
ENV
OSR
Vedieť vypočítať 1
percento, základ, hodnotu
časti prislúchajúcej k počtu
percent, počet percent a
vedieť uplatniť dané
vedomosti pri riešení
slovných úloh z
MUV
TVP
1
2
3
1
2
2
Telesá zložené z kvádrov a
kociek
Sieť kvádra a kocky
Jednotky objemu
Objem, povrch kvádra a
kocky
POMER. PRIAMA A
NEPRIAMA
ÚMERNOSŤ
Pomer, rozdeľovanie
celku v danom
pomere.
Mierka plánu a mapy.
Trojčlenka.
Priama a nepriama
úmernosť
Využitie priamej
úmernosti v praxi
Znázornenie priamej a
nepriamej úmernosti
graficky.
Vstupná previerka a jej
rozbor
diagrame, z diagramu číta
znázornené údaje.
Vie riešiť jednoduché slovné
úlohy z oblasti finančníctva.
Výchova k ekonomickému
spôsobu správania, šetrenia
a podnikania.
Žiak vie pochopiť význam
pojmu povrch a objem,
význam jednotiek povrchu a
objemu, vie ich premieňať,
osvojí si postup výpočtu
povrchu objemu kvádra
a kocky, získa zručnosť vo
výpočtoch. Pozná sieť
kvádra a kocky vo viacerých
podobách, vie ich objaviť
v praxi.
Ρozvíjať priestorovú
predstavivosť žiakov a
prakticky aplikovať získané
vedomosti.
Žiak správne chápe pojmy
pomer, prevrátený pomer,
postupný pomer a vie ich
aplikovať pri riešení úloh,
správne chápe pojem priamej
a nepriamej úmernosti, vie
riešiť úlohy na priamu a
nepriamu úmernosť, vrátane
úloh z praxe, riešiť úlohy
trojčlenkou a s použitím
Kruhový diagram, stĺpcový
diagram, časť celku,
percento, počet percent,
odhad,...
Istina, úrok, jednoduché
úrokovanie, úroková miera,
štatistické údaje, tabuľky,
diagramy, grafy, kurzový
lístok, valuty,...
praktického života, z
oblasti bankovníctva a
finančníctva
Vedieť čítať údaje z
diagramov
a znázorňovať údaje
s percentami.
Priestor, vzor, obraz, náčrt,
sieť, voľné rovnobežné
premietanie, perspektíva,
kocka, kváder, viditeľné a
neviditeľné hrany, nárys,
bokorys, pôdorys, sieť
kvádra, sieť kocky.
Objem, povrch, kváder,
kocka, jednotky povrchu,
jednotky objemu.
Vedieť načrtnúť a
narysovať obraz kvádra a
kocky vo voľnom
rovnobežnom premietaní .
Vedieť opísať a samostatne
načrtnúť sieť kvádra a
kocky.
Riešiť primerané slovné
úlohy na výpočet povrchu
a objemu kvádra a kocky s
využitím premeny
jednotiek obsahu a objemu.
Pomer, prevrátený pomer,
postupný pomer, plán, mapa,
mierka plánu a mapy.
Priama a nepriama
úmernosť, trojčlenka,
rovnica priamej a nepriamej
úmernosti, tabuľka úmernosti
.
Dáta, údaje, prvky,
predmety, skupiny, spoločné
znaky, systém, triedenie,
možnosť, zákonitosť, strom
logických možností, pravidlo
Vedieť vysvetliť pojmy
pomer, prevrátený pomer,
postupný pomer.
Vedieť zapísať a upraviť
daný pomer, deliť dané
číslo (množstvo) v danom
pomere, zväčšiť (zmenšiť)
dané číslo v danom pomere
Riešiť primerané
jednoduché slovné úlohy
na pomer rôzneho typu a
praktické úlohy s použitím
mierky plánu a mapy.
OSR
OŽZ
ENV
mierky mapy a plánu.
20
3
1
2
2
4
CELÉ ĆÍSLA.
POČTOVÉ VÝKONY
S CELÝMI ČÍSLAMI
Kladné a záporné čísla v
rozšírenom obore
desatinných čísel.
Navzájom opačné čísla.
Absolútna hodnota celého
a desatinného čísla na
číselnej osi.
Usporiadanie a porovnanie
celých a desatinných čísel
a ich zobrazenie na
číselnej osi.
Sčitovanie a odčítavanie
celých a desatinných čísel.
4
Slovné úlohy – kontextové
a podnetové
2
Násobenie a delenie
záporného čísla kladným.
Slovné úlohy – kontextové
a podnetové.
Žiak používa celé a
racionálne čísla (aj desatinné)
pri opise reálnej situácie,
pozná a funkčne využíva
rôzne spôsoby
kvantitatívneho vyjadrenia
celok – časť (zlomkom,
desatinným číslom), rieši
kontextové a aplikačné
úlohy. Žiak vie znázorniť
celé a desatinné číslo na
číselnej osi.
Žiak tvorí a rieši úlohy, v
ktorých aplikuje osvojené
poznatky o číslach a
počtových výkonoch a
algebrickom aparáte.
Žiak vykonáva spamäti aj
písomne základné počtové
výkony, vykonáva odhady a
kontroluje správnosť
výsledkov počtových
výkonov.
Žiak vníma čísla ako
prostriedky objektívneho
poznania reality, kvantifikuje
súčtu, pravidlo súčinu,
tabuľka, jednoduchý
diagram.
Číselná os, kladné a záporné
čísla, navzájom opačné čísla,
kladné a záporné desatinné
číslo, absolútna hodnota
čísla, usporiadanie čísel,
porovnanie čísel,...
Sčítanec, súčet, menšenec,
menšiteľ, rozdiel, celé číslo,
desatinné číslo,...
Násobenie, činiteľ, súčin,
delenie, delenec, deliteľ,
podiel, skúška správnosti,...
Riešiť úlohy s využitím
vzťahu v priamej a
nepriamej úmernosti
a úlohy z praxe.
Riešiť úlohy jednoduchou
(aj zloženou) trojčlenkou.
Poznať vlastnosti celých
čísel a príklady využitia
celých čísel v praxi.
Čítať a písať celé čísla (aj z
tabuliek a grafov).
Vymenovať a vypísať
ENV
dvojice navzájom
opačných celých čísel
Porovnávať celé čísla a
usporiadať ich podľa
veľkosti.
Priradiť k celému číslu
obraz na číselnej osi a
opačne.
Zobraziť kladné a záporné
desatinné čísla na číselnej
osi.
Určiť absolútnu hodnotu
celého a desatinného čísla
(racionálneho čísla) a nuly
na číselnej osi.
Sčitovať a odčitovať celé a
desatinné čísla.
Riešiť primerané slovné
úlohy na sčítanie a
odčítanie celých a
desatinných čísel
(kladných a záporných).
realitu okolo seba.
Žiak pozná rozdiel medzi
prirodzeným a celým číslom,
vie udať príklady z praxe na
použitie záporných čísel, vie
čítať a zapisovať celé a
desatinné čísla, usporiadať
celé a desatinné čísla podlá
veľkosti a porovnávať celé
čísla.
2
Slovné úlohy – kontextové
a podnetové.
20
PREMENNÁ, VÝRAZ,
ROVNICA
Riešenie jednoduchých
úloh vedúcich na lineárne
rovnice - úvahou, metódou
pokus – omyl,
znázornením.
Lineárna rovnica s
formálnym zápisom.
Overenie, či dané číslo je
riešením slovnej úlohy.
Zápis vzťahov
vychádzajúcich z
jednotlivých operácií, z
porovnávania.
Výrazy s premennými,
dosadzovanie čísel za
jednotlivé premenné.
Vzorce.
3
3
2
2
3
Vedieť jednoducho zapísať
postup riešenia slovnej
úlohy, výpočet a odpoveď.
Vedieť spamäti i písomne
násobiť a deliť celé čísla.
Vedieť rozhodnúť, či
výsledok násobenia a
delenia dvoch celých bude
kladný alebo záporný.
Žiak rieši slovné úlohy s
celými a desatinnými číslami,
získava istotu pri praktických
aplikáciách celých a
desatinných čísel
Žiak matematizuje
jednoduché reálne situácie s
využitím písmen vo význame
čísla (premennú, určí
hodnotu výrazu a rieši reálnu
situáciu pomocou rovníc a
ich sústav.
Riešiť primerané slovné
úlohy na násobenie a
delenie celých čísel.
Číselný výraz. rovnosť
číselných výrazov, platná
rovnosť, neplatná rovnosť,
rovnica, nerovnosť, nerovná
sa, je rôzne od, znaky =, ≠ ,
riešenie úlohy, hodnota
číselného výrazu
Osvojiť si pojem číselný
výraz.
Sčítať, odčítať, násobiť a
deliť primerané číselné
výrazy.
Určiť počet členov v
číselnom výraze.
Zápis, postup riešenia,
výpočet, skúška
správnosti, ...
Vedieť rozhodnúť o
rovnosti dvoch číselných
výrazov.
ENV
DOV
Žiak si osvojuje rýchlejší a
univerzálnejší prostriedok
riešenia úloh.
Žiak sa zoznamuje s
premennou, pripraví sa na
iný spôsob prístupu k
veličinám a realite.
ENV
MUV
Riešiť jednoduché slovné
úlohy vedúce k lineárnej
rovnici.
Výraz s premennou
(algebrický výraz),
koeficient, premenná, člen s
premennou, číslo (člen bez
Vedieť zapísať postup
riešenia slovnej úlohy
Správne a primerane so
2
1.písomná práca a jej
rozbor
2
Vyjadrenie a výpočet
neznámej z jednoduchého
vzorca.
Dopočítavanie chýbajúcich
údajov v jednoduchých
vzorcoch.
Využitie úloh na priamu a
2
3
Žiak pochopí premennú, vieť
správne zapísať číselný výraz
a vyčísliť ho, vie správne
zapísať algebrický výraz a
určiť jeho hodnotu, na
základe písaného alebo
hovoreného textu správne
zapíše číselné výrazy alebo
výrazy s premennou a určí
ich hodnotu
Žiak vie rozhodnúť o
rovnosti dvoch číselných
výrazov, o rovnosti dvoch
algebrických výrazov, vie
urobiť úpravy rovníc, riešiť
lineárne rovnice a urobiť
skúšku správnosti riešenia
premennej), neznáma
veličina vo vzorci, vzorec
(skrátený zápis vzťahov),
počtové výkony – sčítanie,
odčítanie, násobenie, delenie,
vynímanie pred zátvorku,
ekvivalentné úpravy, skúška
správnosti,...
Priama a nepriama
úmernosť, závislosť veličín,
zadaním slovnej úlohy
využívať
počtové výkony – sčítanie,
odčítanie, násobenie,
delenie.
Vedieť overiť skúškou
správnosti, či dané číslo je
riešením slovnej úlohy.
Vedieť rozlišovať medzi
číselným výrazom a
výrazom s premennou.
Zostaviť jednoduchý výraz
s premennou.
Určiť vo výraze s
premennou členy s
premennou a členy bez
premennej.
Určiť hodnotu výrazu, keď
je daná hodnota premennej.
Sčitovať a odčitovať
výrazy s premennou.
Násobiť a deliť primerané
výrazy s premennou číslom
rôznym od nuly.
Vedieť vyjadriť a
vypočítať neznámu z
jednoduchých vzorcov
(napr. o = 2.(a + b);
o = z + 2.a ).
Vedieť zvoliť vhodnú
pravouhlú sústavu súradníc
v rovine.
Vyznačiť body v
pravouhlej sústavy
súradníc v rovine.
nepriamu úmernosť
na propedeutiku funkcií.
20
3
5
TROJUHOLNÍK,
ZHODNOSŤ
TROJUHOLNÍKOV
Konštrukcia trojuholníka
(sss, sus, usu), jej
jednoznačnosť a súvis so
zhodnosťou trojuholníkov.
Trojuholník určený
stranami - (sss).
Trojuholník určený
stranami a uhlami – (sus,
usu).
lineárnej rovnice.
Žiak pozná, vie popísať,
pomenovať, načrtnúť,
narysovať a zostrojiť
trojuholníky, pozná ich
základné prvky a ich
vlastnosti a najdôležitejšie
vzťahy medzi týmito
prvkami a ich vlastnosťami.
Žiak používa k argumentácii
a pri výpočtoch vety o
zhodnosti trojuholníkov.
Žiak vie riešiť najčastejšie
konštrukčné úlohy, pozná
a vie používať postup
riešenia konštrukčnej úlohy,
vie zapísať rozbor
konštrukčnej úlohy, postup
konštrukcie a urobiť
konštrukciu.
Rozvíjať algoritmické
myslenie žiakov, viesť
žiakov k úhľadnosti a
presnosti pri rysovaní.
tabuľka, pravouhlá sústava
súradníc v rovine, bod v
sústave súradníc, súradnice
bodu, graf, znázornenie
priamej a nepriamej
úmernosti grafom.
Trojuholník, základné prvky
trojuholníka (vrcholy, strany,
vnútorné a vonkajšie
uhly, ...), ostrouhlý,
pravouhlý a tupouhlý
trojuholník, rozbor
konštrukčnej úlohy, náčrt,
konštrukčný postup,
zhodnosť dvoch
trojuholníkov, konštrukcia
trojuholníka podľa vety sss,
sus, usu, skúška správnosti
konštrukcie,...
Vedieť určiť súradnice
daného bodu zobrazeného
v pravouhlej sústave
súradníc.
Vedieť znázorniť graf
priamej (nepriamej)
úmernosti v pravouhlej
sústave súradníc (znázorniť TVP
priamu a nepriamu
úmernosť graficky) ako
OSR
propedeutika.
DOV
Vedieť rozlíšiť základné
prvky trojuholníka.
Poznať vetu o vnútorných
uhloch trojuholníka a
vedieť vypočítať vonkajšie
uhly trojuholníka.
Samostatne riešiť úlohy s
využitím vlastností
vnútorných a vonkajších
uhlov.
Vedieť vykonať rozbor
konštrukčnej úlohy.
Vysvetliť a zapísať
konštrukčný postup
zostrojenia trojuholníka (aj
pomocou skôr osvojenej
matematickej symboliky).
Vedieť zostrojiť
trojuholník podľa
konštrukčného postupu s
využitím vety sss, sus a
usu.
Vedieť urobiť skúšku
1
1
Súčet vnútorných uhlov v
trojuholníku.
Objav trojuholníkovej
nerovnosti a veľkosti súčtu
vnútorných uhlov
trojuholníka.
4
Rovnoramenný a
rovnostranný trojuholník,
objav niektorých ich
základných vlastností.
6
Výška trojuholníka,
niektoré ďalšie
konštrukčné úlohy.
2
2.písomná práca a jej
rozbor
Žiak vie vymenovať všetky
druhy trojuholníkov a
poznať ich základné
vlastnosti, zostrojiť
trojuholník, vedieť
rozoznávať a pomenovať
jeho základné prvky,
vypočítať obsah a obvod
trojuholníka, riešiť úlohy na
výpočet obsahu, obvodu a
základných prvkov
trojuholníka, vedieť robiť
prehľadné náčrty, rozvíjať
predstavivosť žiakov,
požadovať presnosť a
úhľadnosť prác pri
konštrukciách.
(splnenie podmienok
úlohy) správnosti
zostrojenia trojuholníka.
Vedieť narysovať
pravidelný šesťuholník.
Trojuholníková nerovnosť, a Poznať vetu o
+ b > c, a + c > b, b + c >
trojuholníkovej nerovnosti
a,...
pri konštrukcii trojuholníka
podľa sss.
Poznať vetu o vnútorných
uhloch trojuholníka a o
súčte vnútorného a
Rovnoramenný a
vonkajšieho uhla pri tom
rovnostranný trojuholník,
istom vrchole trojuholníka.
strany trojuholníka, ramená, Vedieť popísať
základňa, hlavný vrchol,
rovnostranný a
vnútorné a vonkajšie uhly, ... rovnoramenný trojuholník
a ich vlastnosti.
Vedieť presne a čisto
narysovať ľubovoľný
rovnostranný a
rovnoramenný trojuholník.
Poznať a uviesť príklady
Výška trojuholníka (priamka, rovnostranného a
úsečka, dĺžka úsečky), päta
rovnoramenného
výšky, priesečník výšok
trojuholníka z reálneho
trojuholníka, body
života.
trojuholníka, body ležiace
mimo trojuholníka,...
Poznať vlastnosti výšok v
trojuholníku. Vedieť
zostrojiť výšky
trojuholníka
(v ostrouhlom, tupouhlom
a pravouhlom).
Vedieť zostrojiť priesečník
výšok v ľubovoľnom
30
1
1
2
1
4
1
2
6
ROVNOBEŽNÍKY,
LICHOBEŽNÍKY,
OBSAH
TROJUHOLNÍKA
Rovnobežky preťaté
priamkou (priečkou).
Striedavé a súhlasné uhly
pri rovnobežkách.
Rovnobežníky a ich
základné vlastnosti
vyplývajúce z
rovnobežnosti.
Výška rovnobežníka.
Konštrukcia
rovnobežníkov.
Žiak využíva vlastnosti
známych dvojíc uhlov pri
výpočte vnútorných a
vonkajších uhlov rovinných
útvarov.
Žiak pozná, vie popísať,
pomenovať, načrtnúť,
narysovať a zostrojiť
základné rovinné útvary,
pozná ich základné prvky a
ich vlastnosti a
najdôležitejšie vzťahy medzi
týmito prvkami a ich
vlastnosťami.
Žiak vie vykonať v praxi
potrebné najdôležitejšie
merania a výpočty obvodu,
Lichobežník.
obsahu, povrchu a objemu
Pravouhlý a rovnoramenný geometrických útvarov.
lichobežník, objav
Žiak vie rozlíšiť striedavé a
niektorých ich vlastností.
súhlasné uhly, rovnobežníky
Jednoduché konštrukcie
od ostatných štvoruholníkov,
rovnobežníkov a
vymenovať všetky druhy
lichobežníka.
rovnobežníkov a poznať ich
Rovnobežnosť, rovnobežné
priamky (rovnobežky),
rôznobežky, priečka, uhol,
veľkosť uhla, súhlasné a
striedavé uhly, ...
Štvoruholníky,
rovnobežníky, štvorec,
kosoštvorec, obdĺžnik,
kosodĺžnik, strany, veľkosti
strán, vnútorné uhly
rovnobežníka
(štvoruholníka), dve výšky
rovnobežníka, uhlopriečky,
priesečník (stred)
uhlopriečok rovnobežníka
(vlastnosti), rovnobežníka,
súčet vnútorných uhlov (α +
β + γ + δ = 360º),...
trojuholníku.
Riešiť ďalšie konštrukčné
úlohy s využitím
poznatkov o konštrukcii
trojuholníka
(rovnobežníky,
štvoruholníky,...).
Zostrojiť obdĺžnik, štvorec,
kosodĺžnik, kosoštvorec.
Vedieť zostrojiť dve
rovnobežné priamky a, b,
ktoré sú preťaté priečkou p.
Vedieť určiť a vymenovať
súhlasné a striedavé uhly
pri dvoch rovnobežných
priamkach preťatých
priečkou a poznať ich
vlastnosti.
Riešiť úlohy s využitím
vlastností súhlasných a
striedavých uhlov.
Načrtnúť a pomenovať
rovnobežníky: štvorec,
kosoštvorec, obdĺžnik,
kosodĺžnik a poznať ich
základné vlastnosti.
Správne rozlišovať (vedieť
vysvetliť rozdiel)
pravouhlé a kosouhlé
rovnobežníky.
Narysovať štvorec,
kosoštvorec, obdĺžnik,
kosodĺžnik a správne
označiť všetky ich
základné prvky. Zostrojiť a
TVP
OSR
ENV
DOV
základné vlastnosti, zostrojiť
obdĺžnik, kosodĺžnik, štvorec
a kosoštvorec, vypočítať
obvod a obsah kosodlžníka
a kosoštvorca,
vedieť rozlíšiť lichobežník od
ostatných štvoruholníkov,
vedieť rozoznávať a
pomenovať jeho základné
prvky, zostrojiť lichobežník,
vypočítať obsah a obvod
lichobežníka, riešiť úlohy na
výpočet obsahu, obvodu a
základných prvkov
lichobežníka, riešiť úlohy na
výpočet obsahu kosodlžníka,
kosoštvorca a lichobežníka,
vedieť robiť prehľadné
náčrty, rozvíjať predstavivosť
žiakov, požadovať presnosť a
úhľadnosť prác pri
konštrukciách.
3
3
3
3
16
Obsah a obvod
kosoštvorca, kosodĺžnika a
trojuholníka.
Slovné (kontextové a
podnetové) úlohy z praxe
(z reálneho života).
Obvod a obsah
lichobežníka.
Slovné (kontextové a
podnetové) úlohy z praxe
(z reálneho života).
KRUH, KRUŽNICA
Pravý, ostrý a tupý uhol,
základňa lichobežníka,
rameno a výška
lichobežníka, všeobecný,
pravouhlý a rovnoramenný
lichobežník,...
odmerať v rovnobežníku
jeho dve výšky.
Obvod a obsah rovnobežníka
(kosoštvorca, kosodĺžnika) a
trojuholníka
Poznať základné vzorce
pre výpočet obvodu a
obsahu štvorca,
kosoštvorca, obdĺžnika,
kosodĺžnika, trojuholníka
a lichobežníka, vypočítať
obvod a obsah . Riešiť
slovné úlohy z reálneho
života s využitím
poznatkov o obsahu a
obvode rovnobežníkov,
trojuholníka a lichobežníka
s využitím premeny
Strany, základňa, rameno
lichobežníka, výška
lichobežníka, obvod a obsah
lichobežníka,...
Načrtnúť lichobežník,
pomenovať a opísať jeho
základné prvky.
Vedieť zostrojiť ľubovoľný
lichobežník podľa
zadaných prvkov a na
základe konštrukčného
postupu.
Vedieť riešiť a narysovať
primerané konštrukčné
úlohy pre štvoruholníky s
využitím vlastností
konštrukcie trojuholníka (a
s využitím poznatkov
rovnobežníkov a
lichobežníka).
DOV
2
Kruh, kružnica.
2
Dotyčnica ku kružnici, jej
poloha voči príslušnému
polomeru.
Tetiva kružnice.
1
2
Kružnicový oblúk a
kruhový výsek (odsek), ich
stredový uhol.
4
Obsah kruhu a dĺžka
Vedieť pomenovať základné
prvky kružnice a kruhu,
zostrojiť a zapísať kružnicu a
kruh s daným stredom
a polomerom, vedieť
vyznačiť kružnicový oblúk a
kruhový výsek, poznať
Talesovu kružnicu a vedieť
ju využívať pri riešení
geometrických úloh, určiť
všetky možné vzájomné
polohy kružnice a priamky,
dvoch kružníc, zostrojiť
dotyčnicu kružnice v danom
bode, vedieť zostrojiť
trojuholníku vpísanú a
opísanú kružnicu, vypočítať
obsah kruhu a dĺžku
kružnice, rozvíjať
predstavivosť žiakov, viesť
žiakov k presnému rysovaniu
a výpočtom.
Kruh K - kružnica k ako
množiny bodov určitej
vlastnosti, stred kruhu
(kružnice), polomer a
priemer kruhu (kružnice),...
Vzájomná poloha kružnice a
priamky, sečnica, nesečnica,
dotyčnica ku kružnici, tetiva,
vzdialenosť stredu od tetivy,
Talesova kružnica,...
Kružnicový oblúk, stredový
uhol, kruhový výsek
(odsek),...
jednotiek dĺžky a obsahu.
TVP
Zostrojiť a zapísať
kružnicu k a kruh K s
daným polomerom r (alebo
s daným priemerom d ).
Vedieť vysvetliť vzťah
medzi polomerom a
priemerom kružnice k
(kruhu K).
Určiť vzájomnú polohu
kružnice k a priamky p.
Zostrojiť dotyčnicu ku
kružnici k v určenom bode
ležiacom na kružnici k i k z
daného bodu, ktorý leží
mimo kružnice k zvonku a
opísať (stačí slovne) postup
tejto konštrukcie približnou
metódou aj pomocou
Talesovej kružnice.
Vedieť na kružnici
vyznačiť kružnicový oblúk,
prípadne kružnicový oblúk
prislúchajúci danému
stredovému uhlu..
Vedieť v kruhu vyznačiť
kruhový výsek i kruhový
výsek prislúchajúci
danému stredovému uhlu.
Vedieť v kruhu vyznačiť
kruhový odsek. Vedieť
určiť a odmerať stredový
uhol
OSR
ENV
kružnice (obvod kruhu).
5
Medzikružie.
Kontextové úlohy.
2
3.písomná práca a jej
rozbor
12
2
5
5
10
2
2
HRANOLY, ICH
OBJEM A POVRCH
Hranol, jeho znázornenie a
sieť.
Objem a povrch hranola.
Použitie vzorcov na
výpočet objemu a povrchu
hranola (aj v slovných
úlohách z praxe).
PRAVDEPODOBNOSŤ,
ŠTATISTIKA
Pravdepodobnostné hry a
pokusy.
prislúchajúci k danému
kružnicovému oblúku
alebo kruhovému výseku.
Obsah kruhu, dĺžka kružnice,
medzikružie, Ludolfovo číslo
a jeho približné hodnoty π =
3,14 (resp. ), polomer,
priemer, S = πr² ; o = 2 πr =
πd, ...
Poznať približné hodnoty
Ludolfovho čísla π = 3,14
resp. pre použitie v
písomných výpočtoch
obsahu kruhu a dĺžky
kružnice.
Vedieť vypočítať obsah
kruhu a dĺžku kružnice (S =
πr² ; o = 2 πr = πd)
Poznať základné vzťahy
(vzorce) pre výpočet
obsahu kruhu a dĺžky
kružnice.
Načrtnúť kocku, kváder,
Žiak rozozná, pomenuje a
Teleso, kocka, kváder, hranol hranol vo voľnom
TVP
opíše hranoly, nachádza v
(kolmý, pravidelný, trojboký, rovnobežnom premietaní.
realite ich reprezentáciu;
štvorboký, šesťboký), sieť,
Poznať vlastnosti podstavy OSR
dokáže špecifikovať ich
povrch, objem, vrcholy,
a plášťa hranola.
jednotlivé prvky.
hrany, steny, jednotky
Vedieť určiť počet hrán,
ENV
Žiak vie vykonať v praxi
obsahu a objemu,...
stien a vrcholov hranola.
potrebné najdôležitejšie
Zostrojiť sieť kolmého
merania a výpočty povrchu a
hranola.
objemu geometrických
Vedieť použiť príslušné
útvarov.
vzorce na výpočet objemu
Žiak rozvíja vlastnú
a povrchu (kocky, hranola
priestorovú predstavivosti,
a kvádra) a aj v slovných
analyzuje a rieši aplikačné
úlohách.
geometrické úlohy s využitím
ENV
osvojeného matematického
aparátu.
MUV
Udalosť. pravdepodobnosť,
pokus, početnosť, relatívna
Získať skúsenosti z
TVP
Rôzne úlohy na
porovnávanie šancí
rôznych udalostí. Číselné
porovnávanie šancí.
3
Plánovitý zber údajov a
ich systemizácia pri
jednoduchých a
primeraných
experimentoch.
3
9
2
2
Žiak vie posudzovať realitu
zo štatistického a
pravdepodobnostného
pohľadu, v jednoduchých
prípadoch vie rozlíšiť istý a
nemožný jav.
Žiak vykonáva zber, zápis,
interpretáciu údajov a ich
grafické znázornenie, je
schopný orientovať sa v
množine údajov.
Zobrazenie skupín údajov,
tvorba grafov a diagramov. Prehĺbiť, zopakovať učivo
s dôrazom na využitie
Upevnenie a opakovanie poznatkov v praxi, rozvoj
učiva
matematickej gramotnosti
a prípravu na testovanie.
4. písomná práca a jej
rozbor
Výstupná písomná práca
a jej rozbor
INFORMATIKA (1 hodiny týždenne, 33 hodín ročne)
početnosť, možné a nemožné
udalosti,...
Štatistika, štatistický súbor,
štatistické zisťovanie,
jednotka a znak, početnosť
javu, aritmetický priemer, ...
Tabuľka, grafické
znázornenie údajov, kruhový
diagram, stĺpcový graf,
interpretácia údajov, ...
porovnávania rôznych
udalosti z pohľadu na ich
mieru pravdepodobnosti.
Vedieť uskutočňovať
jednoduché a primerané
experimenty.
Vedieť posúdiť a rozlíšiť
možné, ale aj nemožné
udalosti.
Vedieť rozhodnúť o
pravdepodobnosti udalosti.
Vypočítať relatívnu
početnosť udalosti.
Vedieť spracovať,
plánovite a systematicky
zhromažďovať a triediť
údaje v experimente.
Zo zhromaždených údajov
vybrať štatistický súbor.
Vypočítať aritmetický
priemer z primeraných
údajov.
Zaznamenávať a
usporadúvať údaje do
tabuľky.
Čítať (interpretovať) údaje
z tabuľky, z kruhového
diagramu a z stĺpcového
grafu.
Znázorniť údaje z tabuľky
kruhovým diagramom a
stĺpcovým grafom.
OSR
Počet
hod.
5
Tematický celok
Ciele a kľúčové
spôsobilosti
Legálnosť požitia
obrázkov a textov
z internetu,
autorské práva,
freeware, shareware,
softvér.
Počítačová kriminalita
a jej dopady,
opakovanie
a precvičovanie.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Od mechanizácie
k informačnej
spoločnosti.
Poznať riziko počítačovej
kriminality a jej dopady,
dokázať posúdiť
spoľahlivosť získaných
informácií.
Vedieť čo sú autorské
práva, legálny a
nelegálny softvér, poznať
rozdiel v používaní a
šírení programov s
rôznymi stupňami
licencií.
MEV – uvedomovať
si rozdiel medzi
reálnym a virtuálnym
svetom
10
Princípy fungovania
IKT
Vstupné a výstupné
zariadenia - skener,
operačný systém,
ukladanie informácií na
rôzne médiá.
Porovnanie kapacít
a rýchlosti ukladania,
opakovanie
a precvičovanie.
Softvér/hardvér, vstupné
a výstupné zariadenia,
operačný systém, práca
s výučbovými CD/DVD.
Poznať vstupné a výstupné OSR – rozvoj
zariadenia,
schopnosti
vedieť charakterizovať
poznávania
operačný systém,
poznať ukladanie
informácií na rôzne
média.
Viesť žiakov k
zodpovednému prístupu
k úlohám
a povinnostiam.
Vedieť pracovať so
skenerom,
vedieť zálohovať
informácie na rôzne
druhy médií.
10
Informácie okolo nás
Úvodná hodina –
Bezpečnosť pri práci.
Organizácia práce
v počítačovom
Oblasti aplikácií
softvéru, grafická
informácia, textová
informácia, formátovanie
Poznať základné nástroje
vytvárania a úprav textového
dokumentu.
Vedieť spolupracovať, byť
Informačná
spoločnosť
OSR – získavanie
samostatnosti
a zručnosti pri práci
s PC
8
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
laboratóriu
MS Word – otvorenie
existujúceho
dokumentu a jeho tlač.
Hlavička a päta,
číslovanie strán,
pravopis a gramatika,
automatické opravy,
hľadať a nahradiť.
Jednoduchá tabuľka
(tvorba, editovanie,
úprava)
Opakovanie
a precvičovanie.
textu, nadpisy, odrážky,
obrázky v texte
tolerantný a trpezlivý
a dokázať otvoriť existujúci
dokument vytvorený
v textovom editore,
vedieť vytlačiť textový
dokument,
vedieť vložiť do dokumentu
hlavičku a pätu,
ovládať číslovanie strán,
poznať nástroje na
automatické úpravy
dokumentu, vedieť vložiť
jednoduchú tabuľku do
textu a
dokázať hľadať slovo,
pojem v tabuľke, v
dokumente, encyklopédii.
OŽZ – správne
držanie tela pri PC
Rozvíja svoje
algoritmické
myslenie: vie zapísať
postup riešenia, etapy
riešenia problémov,
pozná programovací
jazyk, vie používať
elementárny príkaz
Algoritmus a program
Poznať a vedieť použiť
príkazy v programoch.
Samostatne vytvoriť
program s využitím
príkazov
OSR – osvojiť si
základy pre efektívnu
spoluprácu v skupine,
kamarátstvo
a vzájomná pomoc
Etická výchova (1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Počet
hod.
1
8
Tematický celok
Úvodná hodina
Zdroje etického
poznania ľudstva
5
Život, telesné a
duševné zdravie ako
etická hodnota.
Ciele a kľúčové
spôsobilosti
Obsahový štandard
Oboznámiť s mravným
kódexom prosociálneho
Oboznámiť sa s cieľmi
správania a podporiť
etickej výchovy v 8.
význam jeho osvojenia
ročníku
pre život.
Rozvíjať základné
podmienky správneho
konania: správny
úsudok a také
sebaovládanie, aby sme
dokázali urobiť to, čo
sa nám javí ako
správne.
Etika - mravné hodnoty
a normy
Škodlivosť fajčenia,
drog, závislosť.
Poznaj sám seba - "Cisár
alebo otrok"
Náboženstvá.
Kresťanstvo a jeho etické
posolstvo.
Etické normy svetových
náboženstiev.
Sekty
Poukázať na zníženú
kvalitu života závislých
a ich príbuzných.
Podnietiť k zamysleniu
sa nad svojím životným
štýlom.
Ochrana života,
environmentálna
výchova.
Starostlivosť o zdravie.
Základy duševnej
hygieny.
Výkonový štandard
Aktívne sa zapájať do
kolektívnych aktivít
a utvárať zdravo
komunikujúce
spoločenstvo
triedy/skupiny.
Prierezové témy
OSR
OBV
Poznať zdroje etického
poznania ľudstva, chápať
význam svedomia vo
svojom živote.
Prejavovať rozhodnutie
pre dobro ako postoj.
Vysvetliť čo je to mravná
hodnota a mravná norma
Učiť sa odbúravať
predsudky medzi
veriacimi a neveriacimi.
Rešpektovať iné názory.
Prispievať
k porozumeniu, úcte
a tolerancii voči
nábožensky založeným
ľuďom.
Zaujímať sa o zvyky na
Slovensku
Vysvetliť termín zdravie
a starostlivosť o svoje
zdravie.
Zdôvodniť tvrdenie, že
zdravie je etická hodnota.
Chápať zdravie svoje
REG, TĽK
OSR, VMR
FG, MED
MUV
OŽZ, OČP
ENV, OSR, VMR
FG, OŽZ, DV
Problémy lekárskej etiky
(eutanázia, génová
manipulácia, …).
5
6
Etické aspekty
manželstva.
Ekonomické hodnoty
a etika.
Pomôcť žiakom
uvedomiť si, že rodina
napriek svojim
nedostatkom má pre
každého význam
a hodnotu.
Pomáhať žiakom
pochopiť, že peniaze sú
prostriedkom, nie
cieľom života.
Sebaovládanie ako
podmienka zdravého
sexuálneho života.
Priateľstvo,
zamilovanosť, známosť,
manželstvo.
Umelé prerušenie
tehotenstva a možné
následky.
Plánované rodičovstvo,
"vedomé plodenie".
Poruchy sexuálnej
orientácie, sexuálne
trestné činy
Čo znamenajú pre mňa
peniaze?
Ekonomické cnosti.
Keď sa drogy stanú
súčasťou života.
Solidarita, pomoc
sociálne slabším.
Poctivosť, ochrana
spotrebiteľa.
i zdravie iných
(oblečenie, jedlo,
oddych, pohyb, stop
drogám...)
Kriticky hodnotiť postoje
zaujímajúce stanovisku
k sexualite,
k predčasnému
sexuálnemu styku.
Oceňovať priority
manželstva
a rodičovstva.
Definovať sexuálnu
orientáciu.
Neodsudzovať.
Chápať základné
ekonomické pojmy
súvisiace
s ekonomickými
hodnotami.
Poznať ciele a úlohy
reklamy.
V materiálnej oblasti je
rozvážny, učí sa chápať
hodnotu peňazí.
Poznávať banky a iné
finančné inštitúcie
Rozumieť pojmom
materializmus
a konzumizmus.
Vysvetliť cieľovosť
VMR, OSR
OŽZ, VMR
BIO, OBV
FG, OČP
ENV, OSR
hodnoty peňazí.
Učiť sa rozumne
hospodáriť.
4
3
1
Dobré meno a pravda
ako etické hodnoty.
Tvorivosť v
medziľudských
vzťahoch.
Hodnotenie
celoročnej práce
skupiny.
Naučiť sa častejšie
vyjadrovať vyššie city
ako sú vďačnosť,
sympatia. Rozoznávať
tajomstvo a lož.
Poznanie a pravda ako
etické hodnoty.
Pravda a lož. Tajomstvo.
Česť, dobré meno,
ublíženie na cti.
Poznať zásady narábania
s pravdou.
Uvedomovať si hodnotu
pravdy, cti a dobrého
mena.
V komunikácii svoje
názory a tvrdenia
predkladať argumentmi
a prijímať argumentáciu
iných
Pochopenie toho, že
pravda môže spôsobiť
bolesť. Je aj možnosť,
kedy nepovedať pravdu.
Rozvíjať prosociálne
správanie v triede a
vytvárať výchovné
spoločenstvo. Rozvíjať
spoluprácu v tíme.
Národné uvedomenie.
Demokratické
občianstvo.
Dobré vzťahy v škole, v
zamestnaní a
v povolaní.
Sústrediť pozornosť
tvorivé na riešenie
problémov v skupine
a v škole i v bežnom
živote. Brať do úvahy
demokratickosť.
Asertívne vyjadrovať
svoj postoj, povedať nie.
Upevnenie vedomostí
z etickej výchovy
Sebahodnotenie, reflexia
skupiny
Utvrdzuje si obsah učiva
8. ročníka
OSR, VMR
OBV
OSR, OBV, REG,
VMR
OSR
Prierezové témy (skratky) : OBV – Občianska výchova, REG – Regionlistika, VMR – Výchova manželstva a rodičovstva,
OŽZ – Ochrana života a zdravia, OČP – Ochrana človeka a prírody, ENV – Enviromentálna výchova,
DV – Duševná vý
Náboženská výchova (1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Cieľ a kľúčové
Tématický
spôsobilosti
celok
Vysvetliť pojmy sebaúcta,
1.
sebaprijatie a komplexy.
1.DÔSTOJ
Uvedomiť si zodpovednosť
NOSŤ
za
rozvíjanie
svojich Č L O V E K A
talentov. Eliminovať svoje
komplexy.
Formovať návyk vonkajších
prejavov sebaúcty. Vyjadriť
vlastný názor. Trénovať sa
v pozitívnom sebahodnotení
.
Objaviť pôvod ľudských
2. KTO JE
práv v židovskoČLOVEK
kresťanskej viere v jedného
Boha. Sformulovať pojem
dôstojnosť človeka vo
svetle viery a Svätého
písma. Opísať vnímanie
muža a ženy v rôznych
kultúrach a rôznych
historických kontextoch a
porovnať ho s kresťanským
pohľadom.
Formovať návyk vonkajších
prejavov ohľaduplnosti a
zdvorilosti voči opačnému
pohlaviu.
Prispieť k budovaniu
dobrých vzťahov
prejavením úcty každému
človeku.
Vnímať a oceniť kresťanský
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Sebapoznanie
(jedinečnosť,
objavenie svojej
veľkosti)
Zodpovednosť za
prijaté dary
Sebaprijatie,
komplexy Sebaúcta
Žiak vie
vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie
a komplexy
uvedomiť si zodpovednosť za rozvíjanie
svojich talentov
vyjadriť vlastný názor.
rozvíjať návyk vonkajších prejavov
sebaúcty
eliminovať svoje komplexy
trénovať v pozitívnom sebahodnotení.
Ľudská dôstojnosť
(Gn, )
Človek ako muž
a žena (úcta
k človeku, dôstojnosť
muža a ženy,
matriarchát,
patriarchát, sexizmus)
Kresťanské chápanie
rovnakej dôstojnosti
muža a ženy pred
Bohom
Žiak vie
vysvetliť pôvod ľudských práv
v židovsko-kresťanskej viere v jedného
Boha
sformulovať pojem dôstojnosť človeka
vo svetle viery a Svätého písma
oceniť kresťanský pohľad pri
rozvíjať návyk vonkajších prejavov
ohľaduplnosti a zdvorilosti voči
opačnému pohlaviu
Počet
hod.
5
6
Prierezové témy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
pohľad pri hľadaní a
akceptovaní dôstojnosti
človeka. Oceniť
uskutočňovanie sociálnych
rolí muža a ženy z pohľadu
kresťanského ideálu.
Prejaviť vonkajší skutok
empatie voči iným.
Odmietnuť manipuláciu.
Vnímať nebezpečenstvo
náboženského
fundamentalizmu,
intolerancie a
odsudzovania.
Klásť si otázky o príčinách
a zmysle ľudského utrpenia.
Na základe poznania
dejinných súvislostí hľadať
príčiny odvrátenej tváre
ľudskosti.
Vytvoriť zákony „svedectva
lásky“ obohacujúce
spoločnosť (štát, mesto,
školu, triedu).
Integrovať hodnoty
Odvrátená tvár
ľudskosti
(zneužívanie,
3.
manipulácia, vojna –
Ľ U D S K O S Ť v minulosti a dnes,
problém
„spravodlivých“
vojen)
Otázky o zmysle
utrpenia, pochybnosť
ako miesto
komunikácie, Boh
ukrytý v biede sveta
(bol som hladný ....)
Božie kráľovstvo ako
kráľovstvo pokoja
Ľudskosť (búranie
predsudkov,
tolerancia, Ježišov
postoj k ľuďom na
okraji)
Objavenie ľudskosti
(vykúpenie –
pozdvihnutie človeka)
rôzne veže v jednom
4.
meste
D Ô S T O J N O kresťanské cirkvi
SŤ
pôsobiace v našej
A V Ý K O N krajine (regióne)
Žiak vie
položiť si otázky o príčinách a zmysle
ľudského utrpenia a hľadať na ne
odpoveď
na základe poznania dejinných súvislostí
hľadať príčiny odvrátenej tváre ľudskosti
vnímať nebezpečenstvo náboženského
fundamentalizmu, intolerancie
a odsudzovania
prejaviť vonkajší skutok empatie voči
iným
spoznať a odmietnuť manipuláciu
9
Žiak vie
prostredníctvom modelových situácií zo
života detí z rôznych cirkví, hľadať
spoločné a rozdielne znaky
s Rímskokatolíckou cirkvou
5
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Mediálna
výchova
Osobnostný
milosrdenstva do sústavy
hodnôt sociálneho cítenia
spoločnosti i jednotlivca.
Nadchnúť sa pozitívnymi
vzormi z dejín Cirkvi.
:Vymenovať dôsledky
posudzovania hodnoty
človeka na základne jeho
výkonu. Porovnať Ježišov
zákon lásky so sociálnymi
zákonmi modernej
spoločnosti.
Zdôvodniť prínos
kresťanských hodnôt pre
súčasnú kultúru. Na
podklade Svätého písma
posúdiť hodnotu človeka od
počatia po prirodzenú smrť.
Uvedomiť si kresťanské
hodnoty integrované v
spoločnosti. Akceptovať a
preferovať život ako
hodnotu. Zostaviť škálu
osobných hodnôt (môj
rebríček hodnôt).
Porovnať spoločenský
prínos kresťanských hodnôt
pre spoločnosť v porovnaní
s prioritami liberalizmu.
Podľa zostaveného rebríčka
hodnôt v modelových
situáciách demonštrovať ich
vonkajšie prejavy.
5.
KULTÚRA
ŽIVOTA
miesta pre spoločné
slávenie, prácu,
a nasadzovanie za
ľudské práva a pokoj
s kresťanmi iných
cirkví
vnímať svedectvo nádeje v živote
kresťanov z rôznych cirkví
vytvoriť projekt so stručným prehľadom
kresťanských cirkví pôsobiacich v našej
krajine (regióne) a navrhnúť spoločnú
angažovanosť pre dobro(sociálna oblasť)
osvojovať si postoj tolerancie,
porozumenia a vzájomnej dôvery
k ľuďom iných denominácií
Kultúra – rozvoj
človeka, rozvoj
ľudskej spoločnosti
Hodnoty kultúry
života a kultúry smrti
(liberalizmus –
relativizmus hodnôt,
konzervativizmus –
ochrana hodnôt)
Ľudskosť –
kresťanský ideál
(kresťanské vzory)
Žiak vie
zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt
pre súčasnú kultúru
na podklade Svätého písma posúdiť
hodnotu človeka od počatia po
prirodzenú smrť
uvedomiť si kresťanské hodnoty
integrované v spoločnosti
akceptovať a preferovať život ako
hodnotu
zostaviť škálu osobných hodnôt (môj
rebríček hodnôt)
porovnať spoločenský prínos
kresťanských hodnôt pre spoločnosť
v porovnaní s prioritami liberalizmu
podľa zostaveného rebríčka hodnôt
v modelových situáciách demonštrovať
ich vonkajšie prejavy
a sociálny rozvoj
7
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna
výchova
Geografia (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
Počet
hod.
Tematický celok
Ciele a kľúčové
spôsobilosti
2
Európa – starý
kontinent
Európska kultúra
Zámorské objavy
Európske technické
pokroky
10
Prírodné pomery a
obyvateľstvo Európy
Poloha, rozloha,
ohraničenie Európy
Členitosť pobrežia
Povrch Európy
Podnebie
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Rímska a Grécka ríša
najznámejší moreplavci
technické pokroky
minulosti
Prierezové témy
Žiak vie :
základné informácie
o vyspelých kultúrach,
o cestách významných
moreplavcov,
o technických vynálezoch
Eurázia, hranica medzi
Žiak vie :
Európou a Áziou,
porovnať rozlohu Európy
dôležité poludníky
s inými svetadielmi
a rovnobežky,
určiť hranicu medzi
Európou a Áziou
určiť polohu svetadiela
Ostrovy, polostrovy,
Žiak vie :
moria, oceány, prielivy,
pomocou mapy opísať
prieplavy Európy
členitosť Európy
Alpy, Karpaty, Pyreneje, Žiak vie :
Apeniny, Škandinávske
určiť na mape vybraté
vrchy, Dináre, Ural, Stará povrchové celky, opísať
planina (Balkán), Mont
ich polohu, pozná názov
Blanc, Etna, Vezuv,
najvyššieho vrchu Európy
Východoeurópska nížina a jeho nadmorskú výšku,
určiť na mape sopečné
oblasti v Európe
Osobnostný a sociálny
rozvoj
podnebné pásma,
podnebné oblasti, vetry,
morské prúdy,
nadmorská výška
Environmentálna výchova
Žiak vie :
analyzovať činitele
ovplyvňujúce podnebie
Európy, určiť podľa
mapy rozloženie
podnebných pásem
Environmentálna výchova
Environmentálna výchova
Environmentálna výchova
Vodstvo
Typy krajín –
rastlinstvo, živočíšstvo,
pôdy
41
Oblasti a štáty
Európy
úmorie Atlantického
oceána, SĽO, jazerá,
bezodtoková oblasť
tundra, tajga, zmiešané
a listnaté lesy, lesostepi
a stepi, subtropická kr.
výškové stupne
Obyvateľstvo a sídla
rozmiestnenie obyv.,
hustota zaľudnenia,
mestské a vidiecke sídla,
urbanizácia
Stredná Európa
Západná Európa
Severná Európa
Južná Európa
Juhovýchodná Európa
Východná Európa
prírodné pomery
jednotlivých štátov,
poľnohospodárstvo,
priemyselná výroba,
cestovný ruch
v Európe a ich stručnú
charakteristiku
pozná vplyv Golfského
prúdu
Žiak vie:
ukázať na mape dôležité
rieky a jazerá Európy
Žiak vie :
určiť podľa mapy
rozloženie typov krajín
v Európe a vysvetliť ich
súvislosť s podnebnými
pásmami, uviesť príklady
národných parkov
v Európe
Žiak vie :
určiť oblasti najväčšieho
zaľudnenia a riedkeho
osídlenia, určiť hlavné
národy sústredené
v Európe, vymenovať
najpočetnejšie jazykové
skupiny, ukázať na mape
najväčšie mestá Európy
Žiak vie :
opísať štáty podľa
polohy, prírodných
pomerov, obyvateľstva,
úrovne hospodárstva
a kultúrnych tradícií,
určiť oblasti vhodné pre
poľnohospodársku
výrobu, určiť najvýznamnejšie strediská
priemyselnej výroby,
Environmentálna výchova
Environmentálna výchova
Multikultúrna výchova
Multikultúrna výchova
7
Európska únia
6
Pamiatky UNESCO
Naučiť žiakov komu nikovať o živote v EU
a spracovať
základné informácie o
histórii, inštitúciách
a orgánoch EÚ.
Naučiť žiakov používať
informácie a pracovať s
nimi, pracovať v
skupine, prezentovať
svoju prácu aj prácu
skupiny
Symboly EU, štáty,
rozširovanie EU,
jednotlivé orgány,
hospodárstvo v štátoch
EU
Prírodné a kultúrne
pamiatky UNESCO
najdôležitejšie výrobky
a zaujímavosti typické
pre jednotlivé štáty
Žiak vie :
vymenovať štáty EU,
pozná symboly, orgány
a inštitúcie EU, o
súčasnom dianí v EU
Žiak vie :
vymenovať
a podať základné
informácie o niektorých
prírodných a kultúrnych
pamiatkach UNESCO
v Európe
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
DEJEPIS (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
Počet
hod.
16
Tematický celok
Ciele a kľúčové
spôsobilosti
Obsahový štandard
Európa na ceste
k moderným
národom
Pochopiť príčiny
vzniku osvietenstva
Príčiny a dôsledky
Francúzskej revolúcie
Priemyselná revolúcia
Príčiny vzniku
Výkonový štandard
Žiak pozná orientáciu na časovej
priamke a vie vyznačiť obdobie
18. až 20. storočia.
Vie posúdiť príčiny a dôsledky
vzniku cisárstva vo Francúzsku.
Vie vysvetliť význam
Občianskeho zákonníka
Žiak rozumie a vie vysvetliť
výrazy : manufaktúra, buržoázia
robotník, továreň, občan.
Porovnať výrobu v dielni
Prierezové témy
Práca s dejepisným
atlasom.
Prepojenie s ON
a výchovou
k ľudským právam.
priemyselnej revolúcie
a zmeny v spoločnosti
15
Moderný slovenský
národ
Slovenské národné
hnutie a jeho hlavní
predstavitelia
Rakúsko - Uhorsko
Slováci v Uhorsku
Prvá svetová vojna
Rozdelenie Európy do
blokov.
Slováci vo vojne.
Zmeny na mape
Európy.
15
20
a manufaktúre.
Využitie práce detí.
Porovnať dopravné prostriedky
moderné s konským záprahom.
Politické programy
Žiak je schopný správne
slovenských vzdelancov:
pochopiť slovo nacionalizmus,
Žiadosti slovenského
analyzovať a zhodnotiť činnosť
národa, Memorandum
slovenských vzdelancov.
slovenského národa
Pozná význam uzákonenia
spisovnej slovenčiny
Pozná politické programy
Slovákov a vie ich analyzovať
Revolučný rok 1848.
Žiak vie analyzovať revolučný
Dualizmus v Rakúsko –
rok1848.
Uhorsku a problém
Opísať dobrovoľnícke výpravy
maďarizácie
a posúdiť ich význam.
Opísať a vysvetliť postavenie
menších národov v Uhorsku.
Vie vysvetliť príčiny sťahovania
Slovákov na Dolnú zem
Príčiny vzniku dvoch
Žiak vie kriticky analyzovať
blokov v Európe.
príčiny vzniku a ciele Dohody
Príčiny vzniku prvej
a Trojspolku.
svetovej vojny.
Vie zhodnotiť príčiny a dôsledky
Zapojenie sveta do vojny.
1. svetovej vojny.
Dôsledky prvej svetovej
Pozná významné osobnosti
vojny.
vojny -M.R.Štefánik a podobne.
Pozná politické zmeny v Rusku.
Ukázať na mape zmeny, ktoré
nastali po vojne v Európe.
Prepojenie so
Slovenským jazykom
Prepojenie s ON a
výchovou k ľudským
právam.
Prepojenie s ON a
výchovou k OŽZP
OBČIANSKA NÁUKA (1 hodina týždenne, 33 hodín ročne )
Počet
hod.
Tematický celok
11
Štát
11
Štátna moc
11
Právo
Ciele a kľúčové
spôsobilosti
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Vznik štátu
Znaky štátu
Podstata štátu
Formy štátu
Funkcie štátu
Spoznať štát v jeho
historickom vývoji a tak
pochopiť dôležitosť
a význam tejto inštitúcie.
Umožniť pohľad
z viacerých strán.
Právny štát
Prepojenie s dejepisom
Formy vlády
Zložky štátnej moci
Zákonodarná moc
Zložky štátnej moci
Štátna moc je rozdelená
na tri časti –
zákonodarnú, výkonnú
a súdnu.
Štát môže mať rôzne
formy – monarchia,
republika, demokracia,
diktatúra, totalita
Žiak vie vysvetliť príčiny
vzniku štátu a vie
charakterizovať jeho znaky.
Pozná štátne symboly a vie im
vzdať primeranú úctu.
Vie charakterizovať vnútorné
aj vonkajšie funkcie štátu.
Pozná vzťahy SR so susednými
štátmi a zapojenie SR do
medzinárodných inštitúcií.
Vie uviesť konkrétne typy
príkladov na demokratickú
a nedemokratickú formu štátu.
Vie opísať priebeh zasadnutia
NR SR a zákonodarný proces.
Vie charakterizovať úlohu
prezidenta republiky.
Právne normy
Právne inštitúcie
Právny poriadok
Rodinné právo
Trestné právo
Právne normy
vychádzajú z morálnych
a náboženských noriem.
Právne inštitúcie
dohliadajú na
dodržiavanie zákonov.
Zákon o rodine
a manželstvo.
Trestný čin a trestná
zodpovednosť.
Spolupráca s orgánmi
mesta
Žiak samostatne vysvetlí pojem Spolupráca besied
právo. Zdôvodní spätosť štátu s okresným súdom
a práva.
a oddelením polície
Vie charakterizovať jednotlivé
typy noriem.
Vie vymenovať všetky stupne
súdov a pozná význam
ústavného súdu.
Vie popísať súdny proces.
Pozná čo je trestný čin.
Vie vysvetliť poslanie
a význam Zákona o rodine. Na
základe príkladov pozná a vie
vysvetliť dopad ukončenia
manželstva rozvodom na
členov rodiny.
BIOLÓGIA (1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
September
Mes. Počet
hod.
Tématický celok
Neživá príroda a jej
poznávanie
1
2
Zem a jej
stavba
Ciele a kľúčové
spôsobilosti
- poznať vzťah medzi živou
a neživou prírodou
- poukázať na závislosť
organizmov od neživej
prírody
- vedieť uviesť zložky
neživej prírody
- poznať význam geológie
pre život človeka
- poznať postavenie Zeme
v Slnečnej sústave
a poukázať na súvislosť so
životom organizmov
- vedieť vymenovať sféry
zemského telesa, uviesť ich
význam
- na schéme určiť
a pomenovať sféry
zemského telesa
- vedieť vysvetliť pohyb
litosferických platní
a dôsledky tohto pohybu
Obsahový štandard
Neživá a živá príroda.
Závislosť organizmov a človeka
od neživej prírody.
Poznávanie neživej prírody,
význam vied o Zemi.
Stavba Zeme.
Sféry zemského telesa.
Stavba zemskej kôry pevnín a
dna oceánov.
Zemská kôra v pohybe.
Pohyby zemskej kôry a ich príčiny.
Vzďaľovanie, približovanie a
podsúvanie litosferických platní.
Výkonový štandard
Prierezové
témy
environmentálna
Preukázať na príklade závislosť
výchova
organizmov od neživej prírody.
Uviesť príklad vplyvu organizmov
na neživú prírodu.
Preukázať na príklade význam vied
o Zemi.
Poznať význam nerastných surovín
pre život človeka.
Určiť a pomenovať podľa ukážky
členenie sfér zemského telesa.
Rozlíšiť na ukážke pevninskú a
oceánsku zemskú kôru.
Poznať príčinu pohybu litosferických platní. Uviesť dôsledky
vzďaľovania litosferických platní.
Uviesť dôsledky približovania a
podsúvania litosferických
platní. Opísať na ukážke vznik a
zánik oceánskej zemskej kôry.
environmentálna
výchova
tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti
Október
Stavebné jednotky
zemskej kôry
2
- vedieť charakterizovať
minerál a horninu a rozlíšiť
ich
- uviesť príklad na minerál
a horninu
- poznať princíp vzniku
minerálov
- vedieť vysvetliť závislosť
vonkajšieho tvaru kryštálu
od vnútorného usporiadania
- poznať fyzikálne
a chemické vlastnosti
minerálov a ich využitie
- poznať význam a využitie
minerálov a hornín v živote
človeka
Minerály a horniny. Rozlišovacie
znaky minerálov a hornín. Vznik
minerálov a hornín. Príklady
minerálov a hornín.
Minerály. Vznik, vonkajší tvar a
vnútorná stavba. Vlastnosti minerálov (fyzikálne, chemické), ich
význam a využívanie.
Charakterizovať minerál a uviesť
environmentálna
konkrétny príklad. Charakterizovať výchova
horninu a uviesť konkrétny príklad.
Rozlíšiť na ukážke minerál a
horninu. Uviesť aspoň jeden
spôsob vzniku hornín.
osobnostný
a sociálny rozvoj
Poznať podstatu vzniku minerálov.
Pomenovať priestorový útvar, od
ktorého závisí tvar a vlastnosti
kryštálov. Vymenovať tri fyzikálne
vlastnosti minerálov. Uviesť príklad
využitia mechanickej a optickej
vlastnosti minerálu. Poznať jednu
chemickú vlastnosť minerálu.
1. praktické cvičenie
10
November
Geologické
procesy
- porovnať vonkajší
a vnútorný geologický
proces
- poznať základné zdroje
energie Zeme
- poznať vnútorné
geologické procesy Zeme
- porovnať magmatickú
a sopečnú činnosť
- popísať na obrázku
jednotlivé časti sopky
- rozlíšiť vyvreté a rudné
nerasty, porovnať ich vznik
- poznať vlastnosti
a význam niektorých hornín
- poznať princíp horotvornej
činnosti
- poznať druhy porúch
zemskej kôry
- uviesť príčiny a druhy
zemetrasenia a sprievodné
javy
- porovnať ohnisko
a epicentrum zemetrasenia
- vysvetliť príčiny vzniku
Geologické procesy. Vonkajšie a
vnútorné geologické procesy.
Katastrofické geologické procesy,
príčiny a dôsledky pre človeka.
Vnútorné geologické procesy.
Magmatická a sopečná činnosť,
magma a láva. Časti sopky.
Prejavy sopečnej činnosti.
Vyvreté horniny.
Vznik, rozlišovacie znaky
hlbinných a výlevných
vyvretých hornín. Typické
horniny, vlastnosti, využitie,
výskyt.
Uviesť príklad zdroja energie,
energiu a súvisiaci geologický
proces. Rozlíšiť na príklade
vonkajší a vnútorný geologický
proces. Dokumentovať na príklade
katastrofický geologický proces a
jeho následky.
environmentálna
výchova
osobnostný
a sociálny rozvoj
Rozlíšiť magmatickú a sopečnú
tvorba projektu
činnosť. Odlíšiť magmu a lávu
podľa miesta vzniku. Opísať podľa a prezentačné
ukážky časti sopky. Uviesť príklad schopnosti
prejavov sopečnej činnosti. Uviesť
príklad významu sopečnej činnosti
pre človeka.
Poznať podstatu vzniku vyvretých
hornín. Rozlíšiť na ukážke hlbinnú
a výlevnú vyvretú horninu. Odlíšiť
štruktúru žuly a čadiča. Poznať
využitie aspoň jednej hlbinnej a
jednej výlevnej vyvretej horniny.
December
premenených hornín
- poznať vonkajšie
geologické procesy a ich
vplyv na pretváranie
zemského povrchu
- uviesť príklad dôsledkov
zemskej príťažlivosti,
činnosti vody, vetra
a ľadovca
- poznať princíp vzniku
usadených hornín
- porovnať úlomkovité,
organické a chemické
usadené horniny a uviesť
príklad a využitie v praxi
- vysvetliť princíp vzniku
krasových útvarov
- porovnať kvapľovú
a ľadovú jaskyňu a uviesť
príklad
Horotvorná činnosť a poruchy
zemskej kôry.Prejavy horotvornej
činnosti. Vrásnenie, vrásy a zlomy.
Charakterizovať horotvornú
činnosť. Rozlíšiť na ukážke (alebo
načrtnúť) príklad poruchy zemskej
kôry. Rozlíšiť vrásu a zlom podľa
ich vzniku a charakteristických
znakov.
Zemetrasenie. Vznik a druhy zemetrasenia, prejavy a dôsledky.
Ochrana pred zemetrasením a jeho
dôsledkami. Výskyt na Slovensku.
Poznať príčinu vzniku zemetrasenia.
Uviesť príklad druhu zemetrasenia
a jeho dôsledkov. Rozlíšiť rozdiel
medzi ohniskom a epicentrom
zemetrasenia. Poznať možnosti
ochrany ľudí a budov pred
dôsledkami zemetrasenia.
Premena hornín a premenené
horniny. Činitele premeny, vznik
premenených hornín. Typické
premenené horniny, vlastnosti,
využitie.
Uviesť hlavné činitele premeny
hornín. Opísať na ukážke typickú
vlastnosť premenených hornín.
Poznať jednu premenenú horninu,
typickú vlastnosť a jej využitie.
Vonkajšie geologické procesy.
Pôsobenie vonkajších geologických činiteľov, ich prejavy.
Zvetrávanie, príčiny a dôsledky.
Poznať pôsobenie vonkajších
geologických procesov a ich
čiastkové procesy. Rozlíšiť
mechanické a chemické
zvetrávanie a ich dôsledky.
Vplyv, prejavy a dôsledky
zemskej príťažlivosti, vody,
ľadovca a
vetra.
Poznať dôsledky zemskej
príťažlivosti, činnosti toku rieky a
morskej vody. Poznať podstatu
vzniku ľadovca a dôsledky činnosti
horského ľadovca. Opísať prejavy
a dôsledky rušivej a tvorivej
činnosti vetra.
Január
Usadené horniny. Podstata vzniku
usadených hornín. Úlomkovité,
organické a chemické usadené
horniny: vznik, vlastnosti,
využitie.
Pomenovať usporiadanie útvarov
usadených hornín. Poznať využitie
nespevnenej a spevnenej
úlomkovitej usadenej horniny.
Opísať podstatu vzniku organických
usadených hornín. Uviesť príklad
využitia organickej usadenej
horniny. Poznať podstatu vzniku
chemických usadených hornín.
Uviesť príklad využitia chemickej
usadenej horniny.
Krasové procesy. Podstata
krasových procesov. Povrchové a
podzemné krasové útvary.
Kvapľové a ľadové jaskyne.
Poznať podstatu krasového procesu.
Uviesť príklad povrchového a
podzemného krasového útvaru.
Rozlíšiť kvapľovú a ľadovú
jaskyňu podľa výzdoby. Uviesť
príklad kvapľovej a ľadovej
jaskyne na Slovensku.
Február
2. praktické cvičenie
3
Dejiny
Zeme
- poznať princíp zisťovania
veku hornín a Zeme
- objasniť význam
skamenelín a usadenínpre
určovanie veku Zeme
- charakterizovať hlavné
geologické obdobia vývoja
Zeme a organizmov
v jednotlivých geologických
érach
Vek Zeme a skameneliny.
Charakteristika skamenelín,
podstata ich vzniku. Druhy
skamenelín, príklady. Určovanie
veku Zeme a hornín.
osobnostný
Charakterizovať skamenelinu.
a sociálny rozvoj
Uviesť príklad skameneliny. Opísať
proces vzniku skameneliny. Poznať
postup určovania pomerného a
tvorba projektu
skutočného veku hornín.
a prezentačné
schopnosti
Geologická história Zeme. Prahory
a starohory.
Prvohory a druhohory.
Významné geologické procesy,
prejavy života, príklady vedúcich
skamenelín.
Treťohory a štvrtohory.
Významné geologické procesy,
prejavy života, príklady vedúcich
skamenelín.
Príroda
Slovenska
Marec
1
11
Podmienky života a
vzťahy organizmov
- poznať významné
geologické procesy a vývoj
organizmov Slovenska v
geologických érach
- poznať geologické
jednotky Slovenska
- poznať činitele jednoty
organizmov s prostredím a
princíp prispôsobovania sa
organizmov prostrediu
- uviesť neživé a živé zložky
prostredia organizmov a ich
význam
- vedieť stručne
charakterizovať a
dokumentovať príkladmi
populáciu, vzťahy medzi
populáciami (konkurencia,
symbióza, parazitizmus,
predácia)
Uviesť významné geologické
procesy v jednotlivých sférach
vývoja Zeme. Poznať na ukážke
príklad vedúcej skameneliny
prvohôr, druhohôr. Uviesť význam
prvohorných papradí a prasličiek
v súčasnosti.
Poznať na ukážke
príklad vedúcej skameneliny
treťohôr a štvrtohôr. Poznať dôkazy
predchodcu človeka a vývoja
človeka v treťohorách a
štvrtohorách.
Neživá príroda Slovenska.
Geologické jednotky
Západných Karpát.
Poznať významné geologické
procesy a vývoj organizmov
na Slovensku. Pomenovať a
určiť podľa ukážky geologické
jednotky Slovenska podľa
typických znakov. Uviesť
príklad a význam typickej
horniny aspoň troch pásiem.
Organizmy a prostredie. Vzťahy
organizmov s prostredím, prispôsobivosť organizmov prostrediu,
znášanlivosť podmienok
prostredia.
Poznať aspoň tri anorganické a tri
organické látky, ktoré sú súčasťou
organizmov. Uviesť príklad
závislosti organizmu od prostredia
a vzájomného vzťahu medzi
organizmami. Poznať
prispôsobivosť organizmov
životným podmienkam. Uviesť na
príklade rozsah znášanlivosti
podmienok prostredia
organizmami.
environmentálna
výchova
osobnostný
a sociálny rozvoj
ochrana života
a zdravia
Apríl
- vedieť rozdiel medzi
spoločenstvom organizmov
a ekosystémom,
dokumentovať príkladmi
producentov, konzumentov
a reducentov
- poznať princíp
potravového reťazca,
potravovej pyramídy,
premeny a obehu látok
v ekosystéme
- poznať následky vplyvu
človeka na biosféru a
možnosti ich odstránenia
Neživé zložky prostredia. Vplyv
energie, svetla, tepla, vzduchu,
vody a pôdy na životné
podmienky a procesy organizmov.
tvorba projektu
Poznať význam slnečného žiarenia a prezentačné
pre rastliny. Rozlíšiť nároky rastlín schopnosti
a živočíchov na svetlo.
Poznať prispôsobenie organizmov
teplote prostredia. Uviesť význam
vody pre organizmy. Preukázať na
príklade prispôsobenie organizmov
množstvu vody v prostredí. Poznať
význam vzduchu pre rastliny a
živočíchy. Uviesť zložky pôdy a
ich význam pre organizmy.
Znečisťovanie neživých zložiek
prostredia. Príčiny a dôsledky
znečisťovania vody, vzduchu,
pôdy pre rastliny a živočíchy.
Uviesť príklad dôsledkov
znečistenia vody, vzduchu a pôdy
na život rastlín. Poznať dôsledky
znečistenia vody, vzduchu a pôdy
pre život živočíchov.
Živé zložky prostredia. Populácia.
Vlastnosti populácie (veľkosť,
hustota, rast), vnútorné a vonkajšie
vzťahy.
Rozlíšiť na ukážke jedinca
populáciu rastlín a živočíchov.
Uviesť príklad početnosti populácie.
Chápať podmienky rastu
populácie. Poznať význam hustoty
pre prežitie populácie. Rozlíšiť na
príklade konkurenciu, predáciu,
parazitizmus, symbiózu.
Spoločenstvo organizmov. Typy
Rozlíšiť rastlinné a živočíšne,
prírodné a umelé spoločenstvo,
spoločenstiev. Druhová
rozmanitosť, štruktúra, zloženie
spoločenstva a priestorové
členenie.
Ekosystém. Zložky a typy ekosystémov. Obeh látok a tok energie v
ekosystéme.
suchozemské, sladkovodné a
morské spoločenstvo. Uviesť
príklad druhovej rozmanitosti.
Poznať význam priestorovej
štruktúry spoločenstva. Uviesť
príklad dominancie v spoločenstve.
Rozlíšiť živé a neživé zložky
ekosystému. Poznať typy
suchozemských a vodných
ekosystémov. Uviesť príklad
Máj
producenta, konzumenta,
rozkladača.
Život ekosystému. Vlastnosti
ekosystému (potravové vzťahy,
obnovovanie a vývin ekosystému).
Poznať význam premeny látok a
energie v ekosystéme. Zostaviť
príklad potravového reťazca.
Chápať význam obnovy
ekosystému. Poznať štádiá vývoja
ekosystému.
Biosféra. Zložky biosféry.
Obeh látok a tok energie v
biosfére.
Rozlíšiť neživé a živé zložky
biosféry. Rozlíšiť na ukážke tri
ekosystémy v biosfére podľa
životných podmienok. Vysvetliť na
príklade obeh látok v biosfére.
Poznať význam toku energie v
biosfére.
Biologická a ekologická
rovnováha. Podmienky udržania
biologickej rovnováhy.
Poznať význam biologickej
rovnováhy. Chápať spätnú väzbu
na príklade. Uviesť príklad
narušenia biologickej rovnováhy.
Poznať význam ekologickej
rovnováhy.
Jún
Možnosti zachovania a ohrozenia
ekologickej rovnováhy.
Globálne ekologické problémy
(kyslé dažde, smog, skleníkový
efekt, stenčovanie ozónovej
vrstvy, hromadenie odpadov).
Príčiny, dopady na ekosystémy,
možnosti riešenia.
Porovnať stabilný a
nestabilný ekosystém. Uviesť tri
príklady narušenia ekologickej
rovnováhy. Poznať zásady
ekologického hospodárenia v
krajine.
Poznať príčiny a dopady
stenčovania ozónovej vrstvy,
vzniku smogu, skleníkového efektu
a kyslých dažďov. Uviesť príklad
zabránenia vzniku smogu,
skleníkového efektu, kyslých
dažďov. Uviesť príklad príčiny
hromadenia odpadov. Uviesť
význam recyklácie druhotných
surovín. Demonštrovať na príklade
alternatívny zdroj energie a jeho
prínos.
3. praktické cvičenie
Kompetencie absolventa ôsmeho ročníka:
-
Číta odborný text s porozumením
-
Číta obrázky a schémy
-
Využíva IKT pri hľadaní, triedení a používaní informácií a obrázkov, vytvára krátke prezentácie
-
Používa vedomosti z iných predmetov a skôr osvojené poznatky pri osvojovaní si nového učiva – prepájanie predmetov a vedomostí
-
Pozná vzťah a závislosť živej a neživej prírody
-
Pozná zloženie Zeme, zemského povrchu a pohyby litosferických platní
-
Vie charakterizovať a rozlíšiť minerál a horninu a uviesť príklad a využitie v živote človeka
-
Porovnáva vonkajšie a vnútorné geologické činnosti
-
Popíše magmatickú a sopečnú činnosť a ich dôsledok pre človeka
-
Rozlíši vyvreté horniny, rudné nerasty a usadené horniny, uvedie príklad a použitie
-
Dokáže uviesť príklad na pôsobenie zemskej príťažlivosti, činnosti vetra, vody a ľadovca
-
Vysvetlí vznik krasových útvarov
-
Pozná význam skamenelín a usadenín v určovaní veku Zeme, rozlišuje jednotlivé geologické éry
-
Uvedie živé a neživé zložky prostredia, ich význam a vplyv na prostredie
-
Charakterizuje populáciu, spoločenstvo, ekosystém, potravový reťazec, premenu a obeh látok v ekosystéme
-
Vie komunikovať na tému globálnych ekologických problémov
FYZIKA (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
Počet
hod.
Tematický celok
23 h
Svetlo
Ciele a kľúčové
spôsobilosti
Poznať základné
vlastnosti svetla, jeho
správanie sa v rôznych
prostrediach a využitie
v praxi.
Obsahový štandard
SKÚMANIE VLASTNOSTÍ
SVETLA (9 h)
Slnečné svetlo a teplo
Zdroje svetla
Priamočiare šírenie svetla
Rozklad svetla. Farby spektra
Skladanie farebných svetelných lúčov
Absorpcia svetla. Absorbovanie a
odraz farieb spektra povrchmi rôznej
farby
ODRAZ A LOM SVETLA
(14 h)
Odraz svetla. Zákon odrazu
Zobrazovanie rovinným zrkadlom
Odraz svetla na guľových zrkadlách
Zobrazovanie guľovými zrkadlami
Lom svetla. Zákon lomu. Dúha
Šošovky
Zobrazovanie spojkou
Zobrazovanie rozptylkou
Optické vlastnosti oka
Chyby oka. Okuliare
Praktické využitie šošoviek
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Dokázať experimentom
premenu svetla na teplo
porovnať zdroje svetla –
Slnko, žiarovka
navrhnúť experiment na
dôkaz priamočiareho šírenia
svetla
navrhnúť jednoduchý
experiment na rozklad svetla
opísať skladanie farieb
opísať absorbovanie a odraz
farieb spektra od bieleho
povrchu a farebných
povrchov
riešiť úlohy zadané testovou
formou
navrhnúť experiment na
dôkaz platnosti zákona
odrazu a lomu svetla
znázorniť graficky
zobrazenie predmetu
zrkadlom, spojkou a
rozptylkou
vysvetliť princíp použitia
okuliarov pri odstraňovaní
chýb oka
získavať informácie pre
OSR
MEV
MUV
OSR
tvorbu projektu z rôznych
zdrojov
čítať s porozumením
odborný text
správne citovať zdroje
informácií
tvorivo vyžívať poznatky na
vypracovanie projektu
prezentovať a obhájiť svoju
prácu v triede
porozumieť aplikácii
zákonitostí do technických
zariadení
rozlíšiť reálnu situáciu od
modelovania
43 h
Sila a pohyb,
Práca, Energia
Poznať jednotlivé
účinky sily, vedieť
charakterizovať
jednotlivé druhy a ich
praktické využitie
v technike a praxi
MEV
OŽZ
DOV
TPPZ
SKÚMANIE SILY (14 h)
Telesá pôsobia na seba silou. Účinky
sily na teleso
Skladanie síl rovnakého a opačného
smeru
Skladanie dvoch rôznobežných síl
Rovnováha síl
Otáčavé účinky sily
Rovnovážna poloha páky
Ťažisko telesa a jeho určenie
Tlaková sila. Tlak v kvapaline a plyne
Sily pôsobiace na telesá v
demonštrovať na
jednoduchom príklade
vzájomné pôsobenie telies
charakterizovať silu ako
fyzikálnu veličinu, ktorá má
veľkosť a smer
znázorniť silu orientovanou
úsečkou
vysvetliť vybrané javy z
bežného života súvisiace so
skladaním síl
určiť ťažisko vybraných
DOV
ENV
kvapalinách a plynoch
SILA A POHYB (10 h)
Opisujeme pohyb telesa
Priamočiary a krivočiary pohyb
Rovnomerný a nerovnomerný pohyb
Rýchlosť pohybu telesa a jej meranie
Dráha pohybu a jej závislosť od času
Priemerná rýchlosť nerovnomerného
pohybu
Grafické znázornenie rýchlosti a
dráhy pohybu v čase
PRÁCA. VÝKON. TRENIE (4 h)
Pochopenie pojmu
práca, pri akých
podmienkach funguje
a praktické využitie
Mechanická práca
Práca na naklonenej rovine
Výkon
Trenie. Trecia sila a jej meranie
POHYBOVÁ A POLOHOVÁ
ENERGIA (4 h)
Zákon energie jeho
aplikácia v praxi
a vzájomné premeny
jednotlivých jeho
foriem
Pohybová energia telesa
Polohová energia telesa
Vzájomná premena polohovej a
pohybovej energie telesa
Zákon zachovania energie
Energia-vedieť
charakterizovať jeho
podstatu,jednotlivé
formy,ich využitie
v každodennom živote
a spôsobe alternáciou
ENERGIA V PRÍRODE,
TECHNIKE A SPOLOČNOSTI
(11 h)
Vnútorná energia telesa. Zmena
vnútornej energie telesa konaním
práce
telies
vysvetliť vybrané javy z
bežného života súvisiace s
pôsobením tlakovej sily
merať atmosférický tlak
demonštrovať prenos tlaku v
kvapalinách a plynoch
opísať pohyb telies
vzhľadom na iné telesá
opísať pohyb telies cez
pojmy dráha, čas, rýchlosť
klasifikovať pohyby telies
zostrojiť graf lineárnej
závislosti dráhy od času pre
rovnomerný priamočiary
pohyb
zostrojiť graf konštantnej
závislosti rýchlosti od času
pri rovnomernom
priamočiarom pohybe
čítať údaje z grafu
riešiť výpočtové úlohy s
využitím vzťahov pre
rovnomerný priamočiary
pohyb
rozlíšiť okamžitú a
priemernú rýchlosť
vypočítať priemernú
rýchlosť pohybu telesa
aplikovať vzťah na výpočet
mechanickej práce a výkonu
v jednoduchých výpočtových
úlohách
zaznamenať si údaje z
merania a vypočítať
vykonanú prácu
DOV
OŽZ
OŽZ
MEV
ENV
ENV
OŽZ
ENV
inými formami
Zmena vnútornej energie telesa
tepelnou výmenou
Zdroje energie. Fosílne palivá
Výhrevnosť paliva
Elektrárne
Netradičné zdroje energie
Čísla o spotrebe energie nás varujú
zaznamenať si údaje z
merania a určiť veľkosť
trecej sily
analyzovať situácie, v
ktorých sa prejavujú účinky
trenia
rozlíšiť polohovú a
pohybovú energiu telesa
na jednoduchých príkladoch
vysvetliť vzájomnú premenu
rôznych foriem energie a
zákon zachovania energie
zaujať kladný postoj k
opatreniam vedúcim k
úsporám energie
chápať energiu a jej zdroje
ako spoločenský fenomén
posúdiť zdroje energie
využiteľné na Slovensku
čítať s porozumením texty
zamerané na odborné
problémy
získavať informácie pre
tvorbu projektu z rôznych
zdrojov
správne citovať zdroje
informácií
tvorivo využívať poznatky
na vypracovanie projektu
prezentovať a obhájiť svoj
projekt v triede
MEV
OŽZ
MKV
OSR
TPPZ
Kompetencie absolventa 8. ročníka:
Poznávacia (kognitívna)
porovnať výsledky zistení, identifikovať zhodné a rozdielne znaky zovšeobecniť experimentálne zistenia až k platnému zákonu
dokázať tvrdenie experimentom
aplikovať poznatky do technickej praxe
Komunikačná
prezentovať výsledky pozorovania a merania
tvoriť nové informácie z pozorovania a experimentálnych zistení
vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov a pracovať s nimi
podieľať sa na práci v tíme pri tvorbe projektu
argumentovať a diskutovať počas prezentácie projektu
Interpersonálna
podieľať sa na práci v skupine
akceptovať skupinové rozhodnutia
Intrapersonálna
nadobudnúť presvedčenie, že fyzikálne poznatky môžu zlepšiť kvalitu života človeka
vytvárať si vlastný hodnotový systém s ohľadom na svoje zdravie a na životné prostredie
Poznávacia (kognitívna)
aplikovať model empirického poznávania
rozvíjať abstraktné myslenie upevňovaním vzťahu: reálne meranie – grafické zobrazenie
aplikovať poznatky pri zostrojení modelov technických zariadení
zdokonaľovať sa v klasifikačnej analýze pri rozlišovaní javov, pojmov, fyzikálnych veličín, zákonov
zvyšovať úroveň formálnych operácií pri hľadaní vzťahov medzi fyzikálnymi veličinami
čítať s porozumením texty úloh
analyzovať situácie v úlohách
analyzovať záznamy z meraní a ich grafický priebeh
tvorivo aplikovať poznatky pri príprave projektu
Komunikačná
zapísať prehľadne údaje pri riešení úloh
spracovať namerané hodnoty formou grafov (PC)
Interpersonálna
kooperovať vo dvojici, prípadne v skupine
akceptovať skupinové rozhodnutia
Intrapersonálna
uvedomiť si, že poznanie predstavuje hodnotu
CHÉMIA (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
Počet
hod.
Tematický celok
Ciele a kľúčové
spôsobilosti
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Poznať zloženie atómu,
vedieť pomenovať
elementárne častice,
vedieť rozlišovať
katióny poznať iónový
zápis
Chemický prvok
Chemická zlúčenina
Častice látok
Atóm (elektrónový obal,
jadro atómu, protón,
neutrón, elektrón)
Protónové číslo
Názvy prvkov
Značky prvkov
Molekula
Chemický vzorec
Chemická zlúčenina
Ión (katión, anión)
Poznať význam chemických
značiek prvkov
Poznať slovenské názvy
a značky prvkov: Ag, Al, Au, C,
Ca, Cl, Cu, F, Fe, H, He, Hg, I,
K, Mg, Mn, N, Na, O, P, Pb, S,
Se, Si, Zn
Vysvetliť vznik molekuly
Rozlíšiť dvojatómové
a viacatómové molekuly
Rozlíšiť molekuly prvkov
a zlúčenín
Poznať rozdiel medzi prvkom
a zlúčeninou
Poznať rozdiel medzi atómom
a molekulou
Vysvetliť použitie značiek
a vzorcov pri zápise prvkov
a zlúčenín
Vysvetliť vznik katiónu a aniónu
Vedieť napísať schému vzniku
vzniku iónov
Poznať zápis náboja iónu
Poznať zápis oxidačného čísla
atómu prvku
Prierezové
témy
1. Zloženie látok
8h
2.Chemická väzba
OchŽZ
MKV
5h
Pochopenie princípu
vzniku chemickej
väzby
Chemická väzba (iónová
väzba, kovalentná väzba)
Spoločný elektrónový pár
– väzbový pár
Chápať chemickú väzbu ako
súdržné pôsobenie medzi
atómami
Poznať funkciu elektrónov pri
vzniku chemickej väzby
Vysvetliť na príkladoch látok
NaCl a H2 vznik iónovej
a kovalentnej väzby
Vedieť definovať
základné zákonitosti
periodickej tabuľky
Periodická sústava
prvkov (skupiny,
periódy)
Kovy, polokovy
a nekovy
Poznať význam objavu
periodickej sústavy prvkov
a meno autora (D.I.Mendelejev)
Určiť počet periód (radov)
a skupín (stĺpcov) v periodickej
sústave prvkov
Vedieť určiť umiestnenie
(perióda a skupina) konkrétneho
prvku na základe hodnoty
protónového čísla
Poznať vlastnosti kovov,
polokovov a nekovov dôležitých
v bežnom živote
Uviesť význam katiónov železa,
horčíka a vápnika pre ľudský
organizmus a ich potravinové
zdroje
3.Peridická sústava prvkov
5h
Dej
TPPZ
MEV
ENV
TPPZ
4.Významné chemické prvky a zlúčeniny
11h
Poznať vlastnosti
základných biogénnych
Vodík, zlúčeniny vodíka
Kyslík, zlúčeniny kyslíka
Vymenovať základné vlastnosti
(skupenstvo, farba, reaktivita,
ENV
zlúčenín, ich použitie
v praxi
5.Oxidy
Železo, oceľ
Alkalické kovy
Zlúčeniny alkalických
kovov
Voda
Tvrdosť vody
atď.) a použitie vodíka
Poznať vodík ako biogénny
prvok
Vymenovať základné vlastnosti
(skupenstvo, farba, reaktivita,
atď.)a použitie kyslíka
Poznať kyslík ako biogénny
prvok
Poznať význam železa
v priemysle
Poznať železo ako biogénny
prvok
Poznať vlastnosti alkalických
kovov
Poznať sodík a draslík ako
biogénne prvky a ich
potravinové zdroje
Poznať rozdiely medzi tvrdou
a mäkkou vodou
Poznať význam vody
Určiť oxidačné čísla atómov
prvkov v oxidoch
ENV
MEV
ENV
OŽZ
ENV
ENV
TPPZ
ENV
ENV
8h
Vedieť postaviť
jednoduché vzorce
oxidov, poznať ich
vlastnosti a využitie
v praxi
Oxidy
Významné oxidy a ich
vlastnosti
Vedieť aplikovať pravidlá tvorby
vzorcov a názvov oxidov
Vedieť názvy a vzorce CO, CO2,
N2O5, SO2, SO3, CaO
Poznať oxidy, ktoré reakciou
s vodou spôsobujú kyslé dažde
ENV
Poznať príčiny vzniku
OŽZ
uvedených oxidov (oxidy síry
a uhlíka)
Poznať vplyv kyslých dažďov na ENV
životné prostredie a možnosti
obmedzenia ich vzniku
Pochopenie zákona
zachovania hmotnosti
A z neho vyplývajúce
chemické rovnice
Chemické reakcie
Zákon zachovania
hmotnosti
Chemické rovnice
Chápať chemickú reakciu ako
dej, pri ktorom sa látky menia
Poznať zápis chemickej reakcie
– chemickú rovnicu, ako
dôsledok platnosti zákona
zachovania hmotnosti
Vedieť zapísať jednoduché
reakcie chemickými rovnicami
Kyseliny (bezkyslíkaté,
kyslíkaté)
Kyslosť roztokov
pH roztokov
Poznať rozdelenie a zloženie
kyselín
Pomenovať ióny, ktoré vzniknú
reakciou HCl s vodou
6.Chemické reakcie
3h
7. Kyseliny a hydroxidy
10h
Torba vzorcov
kyslíkatých
a bezkyslikatých
kyselín, hydroxidov
OŽZ
a vlastnosti vybratých
zlúčenín
Meranie pH roztokov
Hydroxidy
Zásaditosť roztokov
Poznať výskyt a funkciu HCl
v ľudskom organizme
Poznať použitie HCl, HNO3
a H2SO4
Vedieť prakticky určiť, či je
roztok kyslý, neutrálny alebo
zásaditý
Vedieť, na čo slúži stupnica pH
Vedieť pracovať s roztokmi
indikátorov a indikátorovými
papierikmi
Poznať pravidlá bezpečnej práce
so žieravinami
Poznať zloženie hydroxidov
Pomenovať ióny, ktoré vzniknú
reakciou NaOH s vodou
Vedieť aplikovať pravidlá tvorby
vzorcov a názvy hydroxidov
Vedieť názvy a vzorce NaOH,
KOH, Ca(OH)2
ENV
ENV
MEV
TPPZ
8.Soli
6h
Pochopit tvorbu
vzorcov soli z kyselín
Soli
Vlastnosti soli
Názvoslovie solí
Poznať zloženie solí
Poznať významné soli
Vedieť rozlišovať
jednotlivé typy
chemických reakcií
a ich zákonitostí
Neutralizácia
Oxidácia, redukcia
Redoxné reakcie
Opísať neutralizáciu ako
chemickú reakciu HCl s NaOH
a zapísať ju chemickou rovnicou
Chápať podstatu neutralizácie
Pomenovať dej, pri ktorom sa
oxidačné číslo atómu zvyšuje
ENV
9.Chemické reakcie
10h
MEV
OŽZ
Pomenovať dej, pri ktorom sa
ENV
oxidačné číslo atómu znižuje
Poznať príklady redoxných
reakcií z bežného života
MEV
Poznať pomôcky používané pri
laboratórnych prácach
Vedieť pozorovať javy
sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť
a interpretovať ich
Zaznamenať výsledok pokusu
Vedieť vyhľadať, spracovať
a prezentovať požadované údaje
a informácie
a) Kompetencie k celoživotnému učeniu sa
 plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť
 hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení
 využívať rôzne stratégie učenia
 kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať
a využívať pri svojom štúdiu a praxi
b) Komunikačné kompetencie

vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme

vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje

vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov



zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti,
vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania
vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie
c) Kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné
a techniky



schopnosti poznávať v oblasti vedy
používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov
v každodenných situáciách
používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy,
tabuľky),
používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané
vedomosti na úspešné riešenie problémov
d ) Kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií




osvojiť si základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja
používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou
dokázať vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí
dokázať využívať IKT pri vzdelávaní
e) Kompetencia riešiť problémy




analyzovať vybrané problémy
navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov
aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh
využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh

používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových úloh



využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh
zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy
logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh

prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov

dokázať sa poučiť z vlastných chýb a chýb iných
f) Kompetencie občianske






uvedomiť si základy humanistických hodnôt, zmysel národného kultúrneho
dedičstva, uplatňovať a ochraňovať princípy demokracie
vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti
uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam
prispievať k naplneniu práv iných
otvorenosť ku kultúrnej a etnickej rôznorodosti
sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality
životného prostredia
g) Kompetencie sociálne a personálne





vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti
pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať
prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti
hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení
prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu
h) Kompetencie pracovné





stanoviť si ciele a aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov
kriticky hodnoť svoje výsledky
používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach
dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia
využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky
ch) Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty
so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote
i) Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry





uvedomiť si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti
ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície
poznať pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)
správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám
byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
SVET PRÁCE/TECHNICKÁ VÝCHOVA (1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Poče
t
hod.
Tematický
celok
Ciele a kľúčové kompetencie
9
Svet práce_ tvorba životného prostredia
3
Okrasné
záhradnictvo
Rozvíjať pracovné kompetencie
žiaka: používať bezpečné
a účinné materiály, nástroje
a vybavenie, dodržovať
stanovené pravidlá, plniť si
povinnosti a záväzky, adaptovať
sa na zmenené alebo nové
pracovné pravidlá.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Okrasné rastliny: význam
a rozdelenie okrasných rastlín.
Okrasné kvetiny: rozdelenie na
jednoročné, dvojročné, trvalky,
cibuľové a hľuznaté kvetiny.
Požiadavky jednotlivých rastlín na
prostredie. Pestovanie, generatívne
a vegetatívne rozmnožovanie
okrasných kvetín. Rýchlenie
okrasných kvetín.
Okrasné dreviny: rozdelenie na
ihličnaté, listnaté, opadavé,
Poznať jednotlivé skupiny
okrasných rastlín a ich typických
zástupcov.
Vedieť rozmnožovať okrasné
rastliny – vegetatívne aj
generatívne, poznať požiadavky
jednotlivých rastlín na prostredie
a vedieť ich dopestovať
a ošetrovať.
Pestovaním rastlín prispieť
k osvojeniu si jednotlivých
pestovateľských postupov.
Prierezov
é témy
ENV
4
Skalka
Rozvíjať pracovné kompetencie
žiaka: používať bezpečné
a účinné materiály, nástroje
a vybavenie, dodržovať
stanovené pravidlá, plniť si
povinnosti a záväzky, adaptovať
sa na zmenené alebo nové
pracovné pravidlá.
2
Trávnik
Rozvíjať pracovné kompetencie
žiaka: pristupovať k výsledkom
pracovnej činnosti nielen
z hľadiska ochrany kvality,
funkčnosti, hospodárnosti
a spoločenského významu, ale
i z hľadiska ochrany svojho
zdravia i zdravia druhých,
ochrany životného prostredia
i ochrany kultúrnych
a spoločenských hodnôt.
vždyzelené, stromy a kry. Výber
stanovišťa a vhodných druhov
okrasných drevín. Pestovanie,
ošetrovanie, generatívne
a vegetatívne rozmnožovanie
okrasných drevín.
Praktická činnosť: príprava pôdy,
výsadby, ošetrovanie okrasných
rastlín, Získať zručnosti pri
pestovaní, ošetrovaní okrasných
rastlín. Získať zručnosti pri
pestovaní, ošetrovaní
a rozmnožovaní okrasných rastlín.
Príprava skalničkového záhona:
výber vhodného miesta na skalku,
základné pravidlá pri vytváraní
skalničkového záhona.
Pestovanie okrasných rastlín
v skalke: okrasné rastliny vhodné
do skalky, poznávanie,
pomenovanie, zásady ich
pestovania a ošetrovania.
Praktická činnosť: získať zručnosti
pri ošetrovaní trvalých skalničiek.
Zakladanie trávnika: príprava
pozemku, vyčistenie terénu,
príprava pôdy, sejba.
Ošetrovanie trávniky: zalievanie,
kosenie, hrabanie, hnojenie,
odburiňovanie trávnika.
Vedieť vybrať vhodné okrasné
rastliny na určené miesto.
Vedieť využiť všetky doterajšie
vedomosti a zručnosti pri
výstavbe a zakladaní skalky,
vysadené rastliny poznať, vedieť
ošetrovať a pestovať.
ENV
Poznať základné pravidlá
zakladania trávnika, poznať
základné druhy tráv.
Vedieť ošetrovať trávnik, získať
zručnosti pri práci s náradím,
bezpečnosť pri práci.
ENV
8
Svet práce – oblasť profesijná orientácia
2
Medziľudská
komunikácia
a svet práce
Využívať znalosti a skúsenosti
získané v jednotlivých
vzdelávacích oblastiach
v záujme vlastného rozvoja
i svojej prípravy na budúcnosť,
robiť podložené rozhodnutia
o ďalšom svojom vzdelávaní
a profesionálnom raste.
Komunikácia, druhy a formy
komunikácie. Neverbálna
komunikácia a jej význam
v dôležitých životných situáciách –
pri výberovom konaní, prijímaní do
zamestnania.
Oboznámiť sa so základnými
TPPZ
pravidlami v komunikácii.
Oboznámiť sa s verbálnou
a neverbálnou komunikáciou.
Vedieť sa vyjadrovať
prostredníctvom jazykových
i mimojazykových prostriedkov
(napísať životopis, žiadosť do
zamestnania, motivačný list,
vystupovať v súlade
s pravidlami pracovnej kultúry
pri pracovnom pohovore. Vedieť
samostatne pracovať s odbornou
literatúrou, získavať
a vyhodnocovať informácie
prostredníctvom IKT.
Druhy stredných škôl, študijné
odbory. Prijímacie pohovory, väzba
strednej školy a povolania.
Celoživotné vzdelávanie.
Poznať druhy stredných škôl
v súvislosti s vlastnou
profesijnou orientáciou. Vedieť
si vyhľadať informácie
o konkrétnom type školy.
Pochopiť dôležitosť
a nevyhnutnosť celoživotného
vzdelávania.
TPPZ
Druhy a typy povolaní. Požiadavky
na výkon povolaní. Obmedzenia pri
výbere povolania. Pracovné právo:
základné zásady zákonníka práce,
Vedieť popísať jednotlivé druhy
a typy povolaní. Vedieť
aplikovať poznatky
o povolaniach pri výbere
TPPZ
Získať a rozvíjať zručnosti
spojené s realistickým seba
poznávaním, správnym
rozhodovaním a s komunikáciou
v situáciách, ktoré súvisia
s voľbou povolania a vstupom
do zamestnania.
3
Systém
stredného
školstva
a študijné
odbory
3
Povolania,
štruktúra
povolaní,
požiadavky
Naučiť sa základné prvky,
techniky a stratégie akčného
plánovania a používať ho pri
rozhodovaní o budúcej
profesijnej orientácii a pri
výbere vhodného povolania,
zoznámiť sa s charakteristikami
frekventovaných povolaní,
s učebnými plánmi, profilovými
predmetmi a požiadavkami
zvolených škôl na určité
vedomosti, zručnosti
a schopnosti uchádzačov.
Pochopiť súvislosť medzi
požiadavkami na výkon
vybraného povolania, svojimi
reálnymi osobnými
na výkon
povolania,
Pracovné
právo
z hľadiska
mladistvých
predpokladmi a schopnosťami
a konkrétnymi možnosťami trhu
práce, naučiť sa využívať rôzne
informačné zdroje pri
rozhodovaní o ďalšej profesijnej
orientácii a vedieť posúdiť ich
dôležitosť.
16
Svet práce – oblasť technika
8
Elektrická
energia
Rozvíjať: schopnosť riešiť
problém, schopnosť uplatňovať
tvorivé nápady vo svojej práci,
schopnosť preberať
zodpovednosť, schopnosť byť
samostatným, schopnosť
hodnotiť a vyjadrovať vlastný
názor, schopnosť sebapoznania
a seba hodnotenia v smere
vlastnej profesijnej orientácie,
schopnosť flexibilne reagovať na
zmeny na trhu práce v snahe čo
najlepšie sa uplatniť.
zamestnávateľ, zamestnanec,
pracovná zmluva.
vlastného povolania. Zostaviť
plán profesijného rastu:
povolanie- škola – profilové
predmety. Poznať svoje práva
a povinnosti z pracovného práva
týkajúce sa mladistvých.
Zdroje elektrickej energie : získanie
poznatkov o zdrojoch elektrickej
energie, ich využití (poznajúc
pritom zásady bezpečnosti práce na
elektrických zariadeniach
a účinkoch elektrického prúdu na
ľudský organizmus).
Schémy elektrických zapojení
a jednoduché elektrotechnické
práce: práca s elektrotechnickou
stavebnicou, práca
s elektromontážnym materiálom,
pravidlá bezpečnej práce s prúdom
a poskytovanie prvej pomoci.
Výroba, rozvod a zdroje elektrickej
energie, základný elektroinštalačný
materiál, jednoduché elektrické
obvody, základné elektrické
spotrebiče, domová inštalácia
elektrického prúdu, moderné
elektrické spotrebiče.
Poznať základné batériové
zdroje elektrickej energie
a akumulátory (primárne
a sekundárne,
elektromechanické – suché
a mokré, elektrické – kyslé
a alkalické).
Vedieť čítať jednoduché
elektrické značky schémy
a zapojenia. Vedieť na
elektrotechnickej stavebnici pre
ZŠ zapájať jednoduché
elektrické obvody. Poznať
základný elektroinštalačný
materiál, jeho funkciu a použitie
(spínače, vidlice, zásuvky,
žiarovkové objímky, poistky
a ističe). Oboznámiť sa
s používaním žiarovkovej
skúšačky. Poznať funkciu
a oboznámiť sa s hlavnými
parametrami a so správnym
používaním základných
elektrických spotrebičov pre
domácnosť. Vedieť opísať
výrobu a rozvod elektrickej
OSR
ENV
8
Technika,
domácnosť,
bezpečnosť
Rozvíjať: schopnosť riešiť
problém, schopnosť uplatňovať
tvorivé nápady vo svojej práci,
schopnosť preberať
zodpovednosť, schopnosť byť
samostatným, schopnosť
hodnotiť a vyjadrovať vlastný
názor, schopnosť sebapoznania
a seba hodnotenia v smere
vlastnej profesijnej orientácie,
schopnosť flexibilne reagovať na
zmeny na trhu práce v snahe čo
najlepšie sa uplatniť.
Základy bytovej inštalácie: kúrenie,
rozvod studenej a teplej vody,
domácnosť a úspora energie,
ekologické aspekty a malá údržba
v domácnosti, prvky bytovej
inštalácie, ekologické
a ekonomické hodnotenie
jednotlivých systémov.
Kúrenie v domácnosti (centrálne,
ústredné, lokálne). Rozvod studenej
a teplej vody. Šetrenie vodou
a teplom v domácnosti.
Konštrukcia kotla a princíp
spaľovania vo vykurovacích
zariadeniach. Výpočet spotreby
energie na kúrenie. Konštrukcia
vodovodného kohútika alebo
batérie – demontáž, oprava,
montáž.
energie a poznať ekologické
aspekty výroby elektrickej
energie. Poznať pravidlá
bezpečnej práce s elektrickým
prúdom a vedieť poskytnúť prvú
pomoc pri úraze elektrickým
prúdom.
Oboznámiť sa so systémom
OSR
ústredného kúrenia v bytoch
ENV
a jeho funkciou. Vedieť popísať TPPZ
systém rozvodu studenej a teplej
vody v byte. Poznať zloženie
a funkciu vodovodného kohútika
a jednoduchej batérie.
Oboznámiť sa s opravou
splachovača WC. Poznať
možnosti šetrenia teplom
a teplou vodou a zároveň
spôsoby, zamedzenia úniku tepla
– spôsoby zateplenia okien
a dverí. Vedieť popísať princíp
spaľovania vo vykurovacích
zariadeniach – ústredného
kúrenia. Poznať výpočet
spotreby energie na kúrenie.
Ovládať opravu netesnosti
vodovodného kohútika (batérie)
výmenou tesnenia, frézovaním
sediel alebo výmenou vložiek
ventilov.
HODNOTENIE
Proces hodnotenie v rámci vyučovacieho procesu v predmete technika sa zameriava na nasledovné oblasti:
A, zapamätanie si poznatkov/ žiaci dokážu poznatky: reprodukovať, vymenovať, definovať, nakresliť.
B, porozumenie poznatkov/žiaci dokážu poznatky: vysvetliť, zadefinovať, opísať, vyjadriť vlastnými slovami.
C, použitie poznatkov (špecifický transfer): žiaci dokážu poznatky: aplikovať, demonštrovať, vyskúšať, vyriešiť.
Odporúčané formy hodnotenia pre tento predmet: písomná (grafická) forma hodnotenia, praktická forma hodnotenia, ústna forma hodnotenia
PRIEREZOVÉ TÉMY A ICH SKRATKY
Multikultúrna výchova: MKV Environmentálna výchova: ENV Dopravná výchova: DOV
Mediálna výchova: MEV Ochrana života a zdravia: OŽZ Osobnostný s sociálny rozvoj: OSR
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: TPPZ
TELESNÁ VÝCHOVA ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )
Počet
hod.
Tematický
celok
Priebe
žne
Poznatky z
telesnej
výchovy
a športu
Ciele a kľúčové
spôsobilosti
Žiak vie vysvetliť dôvody
potreby vykonávania
pohybovej činnosti
v súvislosti s ochranou
vlastného zdravia
Obsahový štandard
Všeobecné poznatky:
 základné poznatky o formách
pohybovej aktivity v režime
dňa
(ranné
cvičenie,
spontánna pohybová aktivita,
racionálne
využívanie
voľného času a pod.),
 úloha
rozcvičenia
pred
vykonávaním
pohybových
činností,
 základné poznatky z biológie
človeka súvisiace a účinok
pohybovej aktivity na vlastný
organizmus,
 úspechy našich športovcov na
Výkonový štandard
 poznať drobné organizačné
formy telesnej výchovy,
 vedieť vysvetliť potrebu
rozcvičenia
pred
vykonávaním
pohybovej
činnosti,
 dodržiavať pravidlá správnej
životosprávy,
 poznať základné olympijské
idey a riadi sa nimi vo
svojom živote,
 vedieť
poskytnúť
prvú
pomoc pri úraze v rôznom
prostredí,
 dodržiavať
bezpečnostné
Prierezo
vé témy
Ochrana
života
a zdravia
Multikultúr
na výchova
OH, MS, ME,
 olympijská výchova so
zameraním na poznatky o
MOV, SOV (poznať jeho
symboliku), o olympijských
hrách, kalokagatii a fair-play,
Špecifické poznatky:
 odborná terminológia vo
všetkých TC,
 pravidlá
súťaženia
v osvojených
pohybových
činnostiach
a
základné
činnosti rozhodcu.
Základné poznatky
o diagnostikovaní pohybových
schopností
a hygienické požiadavky pri
vykonávaní
pohybovej
činnosti,
 dodržiavať
osvojené
pravidlá pri vykonávaní
pohybových činností,
 používať
odbornú
terminológiu
osvojených
pohybových činností.
Priebe
žne
20
9
Všeobecná
gymnastika
Atletika
ŠHBasketbal
Žiak dosahuje takú úroveň
osvojenia gymnastických
činností – polôh, pohybov,
cvičebných tvarov, väzieb, že
je schopný predviesť
pohybový celok, pohybovú
skladbu individuálne
a skupinovo, Dosahuje tak
zvýšenie úrovne pohybových
schopností, osvojenie
gymnastických zručností.
Kondičná gymnastika
posilňovacie cvičenie paží,
nôh, chrbtového svalstva,
brušného svalstva - kľuky
výpony, poskoky, skoky,
zhyby
Základná gymnastika
Akrobacia – kotúle, stojka na rukách,
mostík
Cvičenie na náradí – rebriny, lavičky,
preskok, šplh
Cvičenie s náčiním – švihadlo, plná
lopta, šatka
Poradové cvičenia
Relaxačné a kompenzačné cvičenia
Rytmická gymnastika - dievčatá
Žiak vie:
- zostaviť a viesť rozcvičenie
- správne pomenovať
jednotlivé cvičebné polohy,
pohyby, cvičebné tvary
- uplatňovať optimálnu
techniku pri vykonávaní
základných gymnastických
polôh
Žiak vie využívať základné
atletické lokomócie pri
udržiavaní a zvyšovaní svojej
telesnej zdatnosti a uplatňuje
získané vedomosti, zručnosti
a návyky v každodennom
živote
Základná terminológia atl.
disciplín
Žiak zvládne správnu techniku
behu, vie uplatniť správnu
techniku štartov-nízky
a polovysoký,
Základná terminológia
,pravidlá súťaženia
a rozhodovania, bezpečnosť
a úrazová zábrana
-Atletická abeceda, technika
behu
-Štarty
-60m, 800m, 1000m
-skok do diaľky,
-skok do výšky
-hod kriketovou loptičkou,
Nácvik, držanie, rozbehová
a odhodová fáza
-hod na výkon , hodnotenie
-terminológia, pravidlá
-HČJ- dribling
Žiak vie základné pravidlá
skoku,
Vie uplatniť skok z rozbehu
a komplexne vykonať skok na
výkon
Žiak vie základné pravidlá
hodu , zvláda techniku rozbehu
a odhodu
Žiak vie popísať a vysvetliť
základné pravidlá basketbalu,
Ochrana
života
a zdravia
Ochrana
života
a zdravia
Environme
ntálna
výchova
- prihrávky, prihrávky
v pohybe, obrátky
-streľba zhora z miesta,
z krátkej a strednej vzdialenosti
-dvojtakt, metodika, streľba
z dvojtaktu
-Herné kombinácie
-Herné systémy
Žiak
vo
vybraných -Hra
športových hrách dosahuje -Basketbal –hodnotenie
takú
úroveň
osvojenia
herných činností jednotlivca, Systematika herných činností,
herných
kombinácií základná terminológia
a systémov, že je schopný Technika HČJ, herné
hrať
stretnutie
podľa kombinácie a systémy, herný
pravidiel.
výkon
Funkcie hráčov na postoch.
Organizácia jednoduchej
súťaže(rozhodca, časomerač,
zapisovateľ, ..)
Zásady fair-play
10
Volejbal
-terminologia, pravidlá
-HČJ- odbíjanie obojruč zhora,
po pohybe ,pod uhlom, nad
seba, prihrávky
-HČJ-odbíjanie obojruč zdola
z miesta, pred sebou, pod
uhlom na určitú
vzdialenosť,prihrávky
-HČJ-podanie zdola
a spracovanie súperom v poli
-HČJ-podanie zhora
a spracovanie súperom v poli
- Zakladné herné systémy
-Základné herné kombinácie
zvláda dribling ľ a p rukou,
ovláda streľbu z podkošových
vzdialeností, vie urobiť
dvojtakt- aj po driblingu,
dokáže sa uvoľniť s loptou aj
bez lopty, vie urobiť vybrané
kombinácie a systémy
Zvládne herný výkon v hre,
pozná funkcie hráčov na
jednotlivých postoch
Vie vykonať pomocného
rozhodcu.
Mediálna
výchova
Multikultúr
na výchova
Žiak vie popísať základné
pravidlá V a vie urobiť odbite
obojručne zdola a zhora, z
miesta, pred seba, pod uhlom
na určitú vzdialenosť
Prihrávku zhora, zdola aj cez
sieť a spracovať ju
Vie urobiť odbite lopty o stenu
za určený čas
Žiak vie urobiť podanie priame
zhora a zdola
plniace úlohu útoku
-Základné herné kombinácie
plniace úlohu obrany
-Hra
-Volejbal- hodnotenie
- Organizácia jednoduchej
súťaže
Zásady fair-play
Základy
gymnast.
športov
Žiak je schopný predviesť
jednotlivé cvičebné tvary a
zostavu individuálne alebo
v skupine podľa daných
pravidiel.
• prostné – zostava z osvojených
cvičebných tvarov (kotúle, stojky –
na rukách a lopatkách , skoky a
obraty
• Hrazda – vis vznesmo a vis
strmhlav
•
9
Športová
gymnastika
Preskok - roznožka, skrčka
• Kladina – zostava (chôdza,
skoky, obraty, váha) – D
Zvládne herné výkony v útoku,
v obrane – postavenie hráčov v
poli a postup hráčov po chybe
súpera,
Kombinácie s nahrávačom pod
sieťou (v útoku)
Postavenie hráčov pri príjme
podania (v obrane)
Žiak zvláda základné
lokomočné pohyby, pozná
pojmy z názvoslovia
gymnastiky. Vie urobiť kotúľ
vpred, vzad, stoj na lopatkách,
stoj na rukách s oporou aj bez
opory
Multikultúr
na výchova
Žiak zvláda základné poh.č.:
Zhyb, vis vznesmo, vis
strmhlav, výmyk, prešvihyvpred, vzad, zoskoky
• Kruhy - vis vznesmo a vis
strmhlav
5 dní
Sezónne
činnosti
Lyžovanie
snowboard
Zásady držania tela,estetickopohybové prostriedky
gymnastiky, terminológia
polôh a pohybov a cvičebných
tvarov
Žiak vo vybraných sezónnych Postoje a pohyby na lyžiach,
činnostiach dosahuje
obraty výstupy, zjazd,
primeranú úroveň osvojenia
brzdenie, oblúky, .........
techník lyžovania a
Postoj, vstávanie a pády cviky
snowboardovania
rovnováhy, zosúvanie, jazda,
brzdenie,......
Žiak zvláda techniky
jednotlivých pohybových
činností
Podrobná organizácia(vid. Plán
LV)
Dopravná
výchova
Ochrana
života a
zdravia
12
6
Výberový TC
Florbal,
Minifutbal
Testovanie
Zistiť všeobecnú pohybovú
výkonnosť a telesný rozvoj
-terminológia, pravidlá
-prihrávky, -streľba,....
Žiak pozná základné pravidlá ,
ovláda HČJ, streľbu,
preberanie lopty
Prierezové témy:
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
MUV
MEDIÁLNA VÝCHOVA
MEV
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
OSR
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
ENV
DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
OŽZ
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
TVP
DOV
Download

formáte .pdf