Základná škola
Ul. Pavla Mudroňa č. 3 v Martine
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ
PROGRAM
Školský rok 2014/2015
Základná škola
Ul. Pavla Mudroňa č. 3 v Martine
Školský vzdelávací program
Šk. rok 2014/2015
pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1
pre 2. stupeň ZŠ – ISCED 2
Prerokovaný v pedagogickej rade dňa 27. augusta 2014
Prerokovaný v rade školy dňa 15. októbra 2014
Logo školy
Foto školy
Školský vzdelávací program
pre 1. stupeň ZŠ
Školský vzdelávací program
pre 2. stupeň ZŠ
Vzdelávací program:
Vzdelávací program:
stupeň vzdelania - ISCED 1
stupeň vzdelania - ISCED 2
Dĺžka štúdia - štyri roky
Dĺžka štúdia - päť rokov
Vyučovací jazyk: slovenský
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma – denná
Študijná forma – denná
Druh školy: štátna
Druh školy: štátna
Predkladatelia:
Názov školy: Základná škola
Adresa: Martin, Ul. Pavla Mudroňa 3, 03601
IČO školy: 37811924
Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Jozef Krížo
Kontakty:
www.zsmudrona.sk
e-mail: [email protected] , [email protected]
043/4230059, 0917233710
Zriaďovateľ:
Názov: Mesto Martin
Adresa: Nám. S.H. Vajanského 1
Kontakty: Odbor školstva, mládeže a kultúry
Platnosť dokumentu do: 31.8.2015
Podpis riaditeľa školy
3
Obsah
strana
I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
5
1. Veľkosť školy
2. Charakteristika žiakov
3. Charakteristika pedagogického zboru, personálne zabezpečenie,
kontinuálne vzdelávanie zamestnancov
4. Vnútorné riadenie školy
5. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie
dokladu o získanom vzdelaní
6. Projekty a aktivity školy
7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
9. Škola ako životný priestor
10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri výchove a vzdelávaní
5
5
II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
8
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
5.
8
9
9
9
11
13
Pedagogický princíp školy (poslanie, vlastné ciele výchovy a vzdelávania)
Zameranie školy a stupeň vzdelania
Profil absolventa našej školy
Profil absolventa primárneho vzdelania
Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelania
Pedagogické stratégie
Zabezpečenie odbornej starostlivosti pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
6. Začlenenie prierezových tém
6.1 Začlenenie prierezových tém – ISCED 1
6.2 Začlenenie prierezových tém – ISCED 2
7. Finančná gramotnosť
8. Vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie komunikatívnych kompetencií a
čitateľskej gramotnosti
5
5
6
6
6
7
7
7
13
15
15
24
35
35
III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA
36
1.
1.1
1.2
2.
3.
36
36
36
37
38
Hodnotenie žiakov
Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov
Hodnotenie a klasifikácia
Hodnotenie pedagogických zamestnancov
Hodnotenie školy
IV. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN ISCED I
Príloha č.1
ISCED I - Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov
39
40
V. UČEBNÉ OSNOVY ISCED I
40
VI. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN ISCED II
Príloha č.2
ISCED II - Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov
137
138
VII. UČEBNÉ OSNOVY ISCED II
138
VIII. ZRUŠOVACIE USTANOVENIE A PLATNOSŤ ŠkVP
319
4
I. Všeobecná charakteristika školy
1. Veľkosť školy
Škola je štruktúrovaná ako plno organizovaná s 9. ročníkmi. Nachádza sa v centre mesta Martin. Škola
má 9 ročníkov s 21 triedami s kapacitou 570 žiakov, s priemernou naplnenosťou 400 žiakov.
V školskom roku 2014/2015 má 18 tried so 397 žiakmi.
2. Charakteristika žiakov
Školský obvod ZŠ tvorí 32 ulíc a obce Sklabiňa a Sklabinský Podzámok pre žiakov od 5. ročníka.
Nakoľko sa škola nachádza v centre mesta s malou bytovou zástavbou, obvod je na potencionálnych
žiakov veľmi malý s naplnenosťou školy do 75%. Preto škola dopĺňa počet žiakov na základe výsledkov
práce aj z iných obvodov.
3. Charakteristika pedagogického zboru, personálne zabezpečenie, kontinuálne
vzdelávanie zamestnancov
Pedagogický zbor v škole je pomerne stabilizovaný vo väčšine s vhodnou aprobačnou štruktúrou
(odbornosť vyučovania sa pohybuje v posledných rokoch do 95%, v tomto roku 90,67%). Všetci učitelia
spĺňajú pedagogickú aj odbornú spôsobilosť. V škole pracuje školský špeciálny pedagóg/psychológ,
Tým je zabezpečená kompletná starostlivosť o žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia
a správania, o žiakov s postihnutím a poradenstvo pre rodičov. Pri profesijnej orientácii žiakov
končiacich ročníkov a pri riešení výchovných problémov žiakov pomáha výchovný poradca. Činnosť
v niektorých oblastiach usmerňujú koordinátori:
- koordinátor prevencie závislostí
- koordinátor environmentálnej výchovy
- koordinátor spolupráce s partnerskou školou
- koordinátor zdravej školy
- koordinátor záujmovej činnosti v ŠKD
Učitelia sa každoročne vzdelávajú nielen odborne, ale aj metodicky v rámci vzdelávaní organizovaných
metodicko-pedagogickými centrami a vzdelávaní z ESF. Mnohí z nich využívajú aj e-learningovú formu
vzdelávania. Každý člen pedagogického zboru je počítačovo gramotný.
So zavedením štátneho vzdelávacieho programu vznikla potreba vzdelávania v oblasti tvorby školského
vzdelávacieho programu a ďalšieho jazykového a IKT vzdelávania. V súčasnosti už niekoľko učiteľov
navštevuje jazykové školy, 1 vyučujúca z ročníkov 1. – 4. v roku 2012 úspešne ukončila štúdium
anglického jazyka zabezpečovaný ŠPU Bratislava, ďalšie 2 vyučujúce študujú anglický jazyk
v jazykových školách, 1 vyučujúca z roč. 1.- 4. skončila vzdelávanie informatickej výchovy v roku 2011.
Dve vyučujúce z roč. 5.- 9. v roku 2013 ukončili vzdelávanie Modernizácia vzdelávacieho procesu
v základných školách, ktoré poskytovalo UIPŠ, dvaja vyučujúci ukončili v roku 2010 vzdelávanie
Využívanie IKT vo vyučovaní, dvaja vyučujúci skončili aktualizačné vzdelávanie Baltík. Štyria vyučujúci
ukončili Inštruktorský lyžiarsky výcvik a dvaja vyučujúci ukončili Inštruktorský snowboardový výcvik.
Ďalšie požiadavky na vzdelávanie učiteľov v oblasti informatiky a informatickej výchovy neboli zo strany
poskytovateľa splnené.
4. Vnútorné riadenie školy
Základná škola, Ul. P. Mudroňa 3 v Martine vykonáva svoju činnosť ako samostatný právny subjekt od
1. 7. 2002 na základe zriaďovacej listiny vydanej mestom Martin.
Vedenie školy tvorí:
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie
zástupca riaditeľa školy pre nižšie sekundárne vzdelávanie
vedúca ŠKD
vedúca ŠJ
V škole pracuje výchovný poradca a školský špeciálny pedagóg/školský psychológ.
Poradné orgány riaditeľa školy:
Gremiálna rada
Rada školy
Metodické združenie ročníkov 1.- 4. a ŠKD
Predmetové komisie ročníkov 5.- 9.
5
5. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu
o získanom vzdelaní
Základné vzdelanie, ktoré základná škola poskytuje sa člení na primárne a nižšie stredné (sekundárne)
vzdelanie.
Primárne vzdelanie získa žiak
- úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je
vysvedčenie s doložkou. Na vysvedčení vo štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „ Ž i a k z í s k a l
primárne vzdelanie“;
- ktorý ukončil plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ako v deviatom ročníku. Na vysvedčení
sa mu do doložky uvedie: „Ž i a k z í s k a l p r i m á r n e v z d e l a n i e “ .
Nižšie stredné (sekundárne) vzdelanie získa žiak
- úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je
vysvedčenie s doložkou. Na vysvedčení vo štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „ Ž i a k z í s k a l
nižšie stredné vzdelanie“.
- Mimoriadne nadaný žiak môže skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. Na vysvedčení sa
do doložky uvedie: „ Ž i a k z í s k a l n i ž š i e s t r e d n é v z d e l a n i e “ .
- Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, koľko rokov
povinnej školskej dochádzky splnil.
6. Projekty a aktivity školy
Snažíme sa rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, ich samostatnosť a zodpovednosť za svoje konanie. Škola
je od r. 2004 pripojená na internet, máme vlastnú počítačovú sieť. Žiakom vytvárame podmienky na
získanie počítačovej gramotnosti základnej úrovne. Zapájame sa do mnohých olympiád a súťaží,
v ktorých sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach v rámci okresu, kraja aj Slovenska. Bohatá
je záujmová činnosť žiakov. V škole funguje niekoľko športových, prírodovedných či spoločenskovedných krúžkov. Škola vydáva svoj časopis Mudrlant. Sme organizátormi okresnej súťaže
v cezpoľnom behu – Memoriál Miroslava Jurana, pravidelne pre žiakov zabezpečujeme exkurzie, výlety,
školu v prírode, plavecký, lyžiarsky a snoubordový výcvik. Naša škola nesie titul Škola dobrých skutkov.
Za dlhodobé projekty realizované v našej škole môžeme považovať projekty:
- Memoriál Miroslava Jurana – Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov;
- Krok za krokom;
- Dobrý začiatok;
- Zdravá škola;
- Správaj sa normálne“ – spolupráca s PZ SR v Martine;
- Detský čin roka;
- Cesta k emocionálnej zrelosti;
- Mladý záchranár;
- Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického
testovania (E-test)
Vnútroškolské projekty:
- Knižnica je liečebňa duše;
- U nás taká obyčaj;
- Ticholand – kurz relaxačného učenia;
Environmentálne projekty:
- Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva;
- Záchranné prenosy obojživelníkov.
7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Spolupráca školy s Radou rodičovského združenia pri našej ZŠ je pre školu prínosom. Rodičia nám
pomáhajú i pri organizovaní a finančnom zabezpečení viacerých podujatí pre žiakov. Prispievajú na
športové a kultúrne akcie poriadané školou, pomáhajú finančne zabezpečovať obnovu knižničného
fondu v žiackej knižnici a materiálneho vybavenia niektorých kabinetov. Rodičia sa zúčastňujú aj na
spoločných akciách školy (športové popoludnie pre deti s rodičmi, tvorivé dielne a pod.)
6
8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola má slabšie priestorové možnosti, vnútorné aj vonkajšie. Vnútorné priestory školy sa nachádzajú
v dvoch dvojposchodových budovách s medzi podlažiami označené ako A a B. V budove A je 6 tried 1.
stupňa a 10 tried 2. stupňa. V budove B sú dve triedy 1. stupňa. Škola má 9 odborných učební pre
vyučovanie fyziky, chémie, prírodopisu, dejepisu, jazykov, hudobnej výchovy, technickej výchovy
a informatiky. Štyri učebne sú zároveň aj kmeňové triedy pre žiakov 2. stupňa. Na vyučovanie
informatickej výchovy a informatiky sú zriadené 2 plnohodnotné učebne so 14 počítačmi. Jedna učebňa
je nevyhovujúca priestorovo aj vybavením (zastarané počítače). Všetky počítače sú pripojené na
školskú sieť, ktorá bola vybudovaná v roku 2009. Škola má vlastné WIFI pripojenie. Súčasťou školy je
2
2
telocvičňa o rozlohe 174,8 m . Pri nej sa nachádza šatňa o rozlohe 40,4 m a sprcháreň so štyrmi
2
2
sprchami o rozlohe 21,6 m . V budove B sa nachádza posilňovňa pre žiakov 2. stupňa o rozlohe 40 m ,
ktorá bola v roku 2011 rekonštruovaná. V roku 2012 sme zrekonštruovali atletickú dráhu s ihriskom
s tartanovým povrchom. Problémy máme predovšetkým s priestormi (nedostatok učební, chýbajúce
odborné učebne, malá telocvičňa). Priestorovú otázku by vyriešilo vybudovanie učební v podkrovných
priestoroch školy. Pre športové účely (základná a rekreačná telesná výchova) je nepostačujúca
telocvičňa s rozmermi 9×13 m.
Z hľadiska šetrenia energií bola dôležitá výmena okien v budove školy. Zo zdrojov od zriaďovateľa
a z vlastných zdrojov sa nám podarilo vymeniť všetky okná v učebniach a na chodbách. V roku 2010 sa
zrealizovalo zateplenie budovy a strechy školskej jedálne s výmenou okien, ktoré financovalo mesto
Martin. Budova je umiestnená mimo areálu školy.
Vonkajšie priestory tvoria zatrávnená časť a ihriská. V zatrávnenej časti sa nachádzajú drevené
lavičky a učebňa v prírode pozostávajúca z 5 lavíc a 6 stolov. Ihriská tvoria: tartanové multifunkčné
(volejbalové, basketbalové) ihrisko, asfaltové basketbalové/hádzanárske/futbalové ihrisko, doskočisko,
tartanová bežecká dráha a fitness trať.
Oddelenia školského klubu detí sídlia v kmeňových učebniach 1. stupňa.
Na vyučovanie sa využíva moderná didaktická technika, ale hlavne staršie pomôcky. Mnohé
pochádzajú ešte z prvotného vybavenia školy. Postupne sa vymieňajú aj školské lavice a stoličky.
9. Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na úpravu a estetizáciu
prostredia školy. V priebehu posledných rokov sa zlepšilo interiérové vybavenia tried a učební.
Postupne sa zakupujú nové lavice, stoličky, katedry a nové šatňové skrinky pre žiakov. Rekonštrukciou
prešli niektoré žiacke sociálne zariadenia. Na prvom poschodí bola v priestoroch schodiska vybudovaná
otvorená environmentálna učebňa so zeleňou a vtáctvom. Táto učebňa slúži na vyučovanie
environmentálnej výchovy a výtvarnej výchovy a tiež ako vnútorná oddychová zóna. Podobne je
zameraná aj letná trieda vo vonkajšom areáli školy, ktorá je počas priaznivého počasia využívaná na
vyučovanie a zároveň slúži aj pre potreby ŠKD. Pre žiakov so špeciálnymi poruchami učenia je
k dispozícii relaxačná trieda.
Aktuálne informácie o aktivitách školy sú pravidelne zverejňované nielen na informačných tabuliach
a nástenkách, v školskom rozhlase a z časti na webovom sídle školy www.zsmudrona.sk.
10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Tieto podmienky sú zaistené tým, že
-
-
v škole pracuje bezpečnostný technik, ktorý zabezpečuje všetky potrebné školenia, má
vypracovaný plán revízií a odstraňovanie nedostatkov podľa ich výsledkov. Škola má vypracovaný
obsah poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pre žiakov, s ktorým sú oboznámení na začiatku
školského roka a pred každou školskou akciou;
školenie BOZP musia pravidelne absolvovať všetci zamestnanci;
žiaci prichádzajú do školy pod dozorom službukonajúceho učiteľa a pomocného dozoru školníka
a službukonajúcej upratovačky;
obuv a odev si žiaci odkladajú do uzamykateľných šatní;
na chodbách je pred vyučovaním a cez prestávky zabezpečený pedagogický dozor;
žiaci odchádzajú na obed pod dozorom pedagogického zamestnanca;
dozor je zabezpečený aj počas výdaja obedov v školskej jedálni;
o školských akciách (výlety, exkurzie, kurzy, ...) sú rodičia informovaní informovaným súhlasom
zákonného zástupcu žiaka
7
II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
1. Pedagogický princíp školy (poslanie, vlastné ciele výchovy a vzdelávania)
Poslanie školy by malo vypovedať o dôvode jej existencie. Školu netvorí budova, ale žiaci a učitelia
v nej. Škola „žije“, keď v nej pulzuje život. Poslaním školy je udržať učením a výchovou život a ruch
v škole.
Poslaním našej ZŠ je:
1. učiť žiakov získavať základné vedomosti, zručnosti a postoje s perspektívou ich uplatnenia
v ďalšom období
2. pomáhať rodičom pri výchove ich detí
Vlastné ciele výchovy a vzdelávania:
- Dodržiavať učebné plány, učebné osnovy, metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov,
nový školský zákon a ďalšie zákony, smernice, nariadenia, POP a školský vzdelávací program
ISCED1, ISCED2.
- Pokračovať v humanizácii výchovy a vzdelávania, dodržiavaní Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru
o právach dieťaťa v podmienkach školy. Uplatňovať nariadenia súvisiace s poskytovaním
príspevkov pre žiakov v hmotnej núdzi.
- V rámci vyučovania informatickej výchovy, informatiky umožniť žiakom zvládnutie IKT na
užívateľskej úrovni.
- Využívaním vyučovacích programov zvyšovať efektivitu vyučovania,
- využívaním internetu učiť žiakov k samostatnosti v získavaní informácií a rozvíjať ich tvorivosť,
- umožniť žiakom vyšších ročníkom spolupodieľať sa na tvorbe webovej stránky školy.
- Pokračovať v realizácii zavádzania skorého vyučovania cudzích jazykov
- od 1. ročníka využívať lingvomotorickú metódu s dôrazom na hru, tvorivé zážitkové metódy,
- od 3. ročníka využívať personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo
zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio/videoprezentácie riešenia úloh.
- Vytvárať podmienky na rozvoj žiakov s poruchami učenia v spolupráci: učiteľ – rodič – školský
špeciálny pedagóg.
- Pri práci so žiakmi s poruchami správania klásť dôraz na spoluprácu: učiteľ – rodič – školský
psychológ /školský špeciálny pedagóg.
- Vytvárať podmienky pre
školské začlenenie žiakov so špecifickými poruchami učenia
a správania sa.
- Dopravnú výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovú výchovu, environmentálnu
výchovu a zdravú školu realizovať v jednotlivých vyučovacích predmetoch formou prierezových
tém.
- Vytvárať podmienky na rozvoj talentovaných detí.
- zapájať sa do predmetových olympiád z MAT, FYZ, CHE, SJL, ANJ, GEO, BIO, DEJ a do súťaží:
Pytagoriáda, KLOKAN, MAKS, Vajanského Martin, Slávik Slovenska, ako aj športové súťaže podľa
POP a SAŠŠ a environmentálne súťaže a projekty.
- Systematicky podporovať a usmerňovať záujem zamestnancov o vzdelávanie, ktoré je pre školu
užitočné a prínosné.
- Vychovávať žiakov k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu
na hodinách občianskej, etickej a náboženskej výchovy zážitkovým učením.
- V ŠKD orientovať prácu žiakov na prípravu na vyučovanie a na aktívny oddych v záujmových
aktivitách.
- Umožniť rozvoj kľúčových kompetencií:
komunikácia v materinskom jazyku
komunikácia v cudzom jazyku
matematické kompetencie
digitálna schopnosť učiť sa
spoločenské a občianske kompetencie
kultúrne povedomie a vyjadrovanie.
Strategické ciele školy:
Pri plánovaní strategických cieľov bola pre nás dôležitá doterajšia profilácia školy zameraná na
environmentálnu výchovu a anglický jazyk a otázka: „Aké správne veci máme v našej škole
v budúcnosti robiť, aby výsledky boli prospešné pre žiakov a učiteľov. Vychádzali sme z vízie:
Naša škola – miesto zdravého telesného, duševného a rozumového rozvoja detí.
8
Vízia, ktorú sme definovali je pre nás odrazom toho, čo chceme v našej škole robiť alebo by sme
chceli dosiahnuť v budúcnosti. Táto vízia je orientovaná na budúcnosť, je zameraná na kvalitu a pri jej
napĺňaní je dôležité stotožnenie všetkých s jej hlavnou myšlienkou. Následne na to sme si vytýčili tieto
ciele:
1. Realizovať program vzdelávania a výchovy v učebniach IKT a všestranne ich využívať na
vyučovaní i mimo neho.
2. Žiaci od najnižších ročníkov budú vedieť vysvetliť význam ochrany prírody pre život človeka
a správať sa v nej.
3. Prostredníctvom rozvoja pohybových schopností a zručností žiakov vytvoriť u nich trvalý pozitívny
vzťah k pohybovým aktivitám, posilňovať zdravý životný štýl a prispievať tak k zlepšeniu verejného
zdravia a k prevencii pred civilizačnými chorobami.
4. Projekt „MLADÝ ZÁCHRANÁR“ (pilotný program v našej škole) - realizovať v rámci prierezových
tém dopravná, multikultúrna a environmentálna výchova).
5. Každoročne dosahovať výborné výsledky v TESTOVANÍ 9.
2.
Zameranie školy a stupeň vzdelania
Naša ZŠ aj napriek tomu, že sa nachádza v centre mesta má svoj obvod na počet žiakov veľmi malý.
Dochádzajúci žiaci tvoria okolo 30% z celkového počtu žiakov. Sú to žiaci z priľahlých i vzdialenejších
obcí a z iných mestských častí. Tento jav je zapríčinený hlavne dlhoročne dobrými výsledkami školy,
preto je o školu stabilne veľký záujem každý školský rok.
Už skôr spomenutou nevýhodou školy sú nedostatočné priestory a hlavne malá telocvičňa a areál
školy, preto sa nemôžeme viac orientovať na rozširovanie športových aktivít, napriek tomu, že naši žiaci
sa každoročne umiestňujú na popredných miestach v okresných súťažiach. Z tohto dôvodu sa
systematicky viac orientujeme na získavanie vedomostí kvalitným výchovno-vzdelávacím procesom
s využitím moderných učebných pomôcok, zapájanie žiakov do školských vedomostných súťaží
a olympiád. Daný zámer realizujeme posilnením niektorých predmetov a vytvorením programov pre
nové predmety: anglický jazyk v 1. a 2. ročníku a environmentálna výchova v 5. - 9. ročníku, ktorá sa
v našich podmienkach silne rozvíja.
Zameriavame sa aj na prácu s výpočtovou technikou v rámci predmetov informatická výchova
a informatika a tiež mimo nich.
Aj v tomto školskom roku pokračujeme v rozvíjaní záujmovej činnosti žiakov v našej škole zameranej na
vedomostné, športové a kultúrno-spoločenské aktivity pod hlavičkou ŠKD.
Naše smerovanie si vyžaduje nasledovné:
- odborná spôsobilosť učiteľov v oblasti IKT,
- veľmi dobre vybavená učebňa na výučbu informatiky,
- získavanie finančných zdrojov cez dostupné rozvojové projekty, granty, vlastnou činnosťou,
- záujem učiteľov o jazykové vzdelávanie.
3.
-
Profil absolventa našej školy
Absolvent primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania našej školy by mal svojim
vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy.
Byť schopný reálne hodnotiť seba aj iných, vedieť prijať kritiku a byť schopný zaujať správne
stanovisko.
Byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie.
Byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť
si metódy štúdia a práce s informáciami.
Byť schopný uplatniť získané vedomosti z oblasti prírody a spoločnosti v rámci regiónu.
Byť schopný veku primerane komunikovať slovom i písmom s rovesníkmi a dospelými.
Osvojiť si primárne komunikačné a tvorivé schopnosti v cudzom jazyku.
Na základe nadobudnutých vedomostí a zručností formovať základné vzťahy k domovu, vlasti
a k iným národom.
Dobre ovládať slovenský jazyk a starať sa o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania.
3.1
Profil absolventa primárneho vzdelania
Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:
a) sociálne komunikačné spôsobilosti
- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu
stupňu vzdelávania
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumentu a vyjadriť
svoj názor
9
b)
-
c)
d)
e)
-
f)
g)
-
uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi
a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu
rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom verbálnej komunikácie
a dokáže na ne adekvátne reagovať
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa
v osobnej konverzácii, týkajúce sa bežných životných situácií
spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov
v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať základné matematické
modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)
rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov,
k riešeniu problémov
spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa
ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na počítači
používanie jednoduchých grafických programov
dokáže komunikovať pomocou elektronických médií
uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom
rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných
telefónov
spôsobilosť učiť sa učiť
získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si
osvojuje poznatky a študijné návyky
vyberá a hodnotí získané informácie , spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných
činnostiach
zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si
svoje rozvojové možnosti
spôsobilosť riešiť problémy
vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný
problém premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností
z danej oblasti
pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch
pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim)
spôsobom
osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj,
uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti,
uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje fyzické
a duševné zdravie
kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a vie odhadnúť
dôsledky svojich rozhodnutí a činov
uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje
účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, je
zodpovedný a dodržiava dohody
ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje
o nich , prispieva k spoločnej práci
podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a dobrých
medziľudský h vzťahov
spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých
a iných vyjadrovacích prostriedkov
dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni
primárneho vzdelávania)
uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote
cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície
rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a kusový postoj
pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka
pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)
správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám
je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
10
3.2
Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelania
a) kompetencia učiť sa učiť - organizácia a riadenie vlastného procesu učenia, získavanie,
spracovávanie poznatkov a schopnosť používať ich v rôznych situáciách a kontextoch:
- žiak pozná vlastné učebné stratégie: osvedčené metódy učenia, vlastné schopnosti a zručnosti i
svoje slabé stránky
- žiak sa vie orientovať v dostupných príležitostiach k ďalšiemu vzdelávaniu.
- vie organizovať vlastné učenie, získavať nové vedomosti a spájať ich s už osvojenými
poznatkami,
- učiť sa samostatne, byť vytrvalý,
- koncentrovať sa na prácu a učenie,
- používať(vrátane vlastnej produkcie) multimediálne prostriedky,
- kriticky reflektovať obsah a cieľ učenia,
- používať pri hovorenom prejave vhodné rečové prostriedky (intonáciu, melódiu, dôraz, gestá,
mimiku a pod.)
- má pozitívny postoj k učeniu ako prostriedku obohacovania života a činnosti človeka,
- je motivovaný k učeniu a verí vo vlastné schopnosti,
- je prispôsobivý, flexibilný,
- je ochotný pracovať na sebe a ďalej rozvíjať svoje kompetencie,
- je schopný ujať sa vlastnej iniciatívy pri učení.
b) Kompetencia komunikovať v materinskom jazyku – schopnosť vnímať a interpretovať
myšlienky, pocity a informácie v ústnej aj písanej podobe a schopnosť zapojiť sa do komunikácie v
rôznych sociálnych súvislostiach a prostrediach – v práci, doma, v škole, pri voľnočasových
aktivitách.
- komunikuje hovorenou aj písanou formou, rozumie rôznym typom oznámení v rôznych situáciach a
s rôznym zámerom,
- číta s porozumením rôzne druhy textov, používa pri čítaní rôzne stratégie vzhľadom k svojmu
zámeru (informatívne čítanie, študijné čítanie, čítanie pre radosť,...) a k typu textu,
- počúva a rozumie rôznym druhom rečových prejavov v rôznych komunikatívnych situáciách,
- začne, vedie a ukončí konverzáciu v rôznych komunikatívnych kontextoch,
- vyhľadá, utriedi a spracuje informácie, fakty a pojmy v písanej podobe a používa ich pri štúdiu a pri
systematizovaní svojich poznatkov,
- hovorí plynulo, zrozumiteľne a zhodnotí, či ostatní jeho oznámeniu rozumeli,
- tvorí rôzne typy textov s rôznym zámerom, zhodnotí tento proces (od prípravy textu až po jeho
čítanie),
- presvedčivo sformuluje svoje argumenty v písanej aj hovorenej podobe a venuje plnú pozornosť
argumentom ostatných,
- používa podporné prostriedky (poznámky, schémy, mapy, diagramy) pri tvorbe prezentácií
komplexných textov v písanej aj hovorenej podobe (príhovor, dialóg, návod, interview, diskusia).
- uvedomuje si jazykovú pestrosť a variabilitu foriem komunikácie v rôznych obdobiach a rozdielnych
geografických a sociálnych prostrediach,
- sebavedomo sa vyjadruje na verejnosti,
- je ochotný usilovať okrem spisovného vyjadrovania aj o jeho estetickú kvalitu,
- rozvíja si pozitívny postoj k literatúre,
- pristupuje otvorene k názorom a argumentom ostatných, je schopný viesť konštruktívny a kritický
dialóg,
- rozvíja si pozitívny postoj k materinskému jazyku a vníma ho ako potencionálny zdroj osobného a
kultúrneho obohatenia,
- rozvíja si pozitívny postoj k medzikultúrnemu dialógu
c) Kompetencia komunikovať v cudzom jazyku – schopnosť vnímať a interpretovať myšlienky a
informácie v ústnej aj písanej podobe a schopnosť zapojiť sa do komunikácie v bežných sociálnych
situáciach.
- začne, vedie a ukončí konverzáciu na tému rodina, osobné záujmy a každodenné činnosti,
- počúva a porozumie hovoreným prejavom v jednoduchších situáciach (témy: rodina, osobné
záujmy, každodenné činnosti),
- číta s porozumením bežné texty a v prípade dobre známej témy aj texty odbornejšieho charakteru,
- tvorí text v danom jazyku.
- je citlivý ku kultúrnym rozdielom,
- je ochotný nadväzovať kontakty s ľuďmi z odlišných kultúr,
- dokáže sa brániť predsudkom o kultúrnych stereotypoch.
d) Kompetencia realizovať matematické, prírodovedné a symbolické aplikácie – schopnosť
používať základné matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie) pri riešení
problémov každodenného života. Dôraz je kladený predovšetkým na proces riešenia ako na
samotný výsledok a znalosti. V prírodných vedách sa jedná o znalosti a metodológie použiteľné na
vysvetlenie javov v okolitom svete.
11
Svoje vedomosti aplikuje v týchto oblastiach:
domáci rozpočet (vyrovnanosť príjmov a výdavkov, plánovanie dopredu, šetrenie),
nakupovanie (porovnávanie cien, miery, váhy, peňažná hodnota),
cestovanie a voľný čas (vzťah vzdialenosti a času, meny a ceny),
rozumie symbolickému a formálnemu matematickému jazyku (symboly, vzorce) a rozumie ich
vzťahu k prirodzenému jazyku,
- používa matematické symboly a vzorce,
- používa matematické jednotky, rozumie rôznym druhom vyjadrenia matematických objektov,
fenoménov a situácií a pracuje s nimi, vyberá si vhodné spôsoby matematického vyjadrenia,
- sleduje a hodnotí argumentáciu, odkrýva hlavné myšlienky argumentácie (zvláštne dôkazy) atď.,
- matematicky myslí a uvažuje (používa matematické spôsoby myslenia),
- abstrahuje a zovšeobecňuje, matematicky modeluje (napr. analyzuje a vytvára modely), aplikuje
existujúce modely na blízke problémy,
- komunikuje o matematike s použitím matematického jazyka,
- používa pomôcky a prostriedky (napr. informačné technológie),- vie, na aké otázky môže
matematika odpovedať,
- rozlišuje rôzne druhy matematického tvrdenia (tvrdenie a hypotézu),
- rozumie možnostiam a obmedzeniam daného pojmu alebo konceptu,
- rozumie matematickým dôkazom, kriticky uvažuje,
- premyslí a naplánuje spôsob riešenia problému, volí vhodné spôsoby riešenia, využíva pri riešení
problémov vlastný úsudok a skúsenosti ako i logické a matematické postupy.
- dokáže používať matematické operácie pri riešení bežných problémov v každodennom živote,
e) Kompetencia používať informačné a komunikačné technológie – schopnosť využívať
multimediálne technológie na vyhľadávanie, ukladanie, vytváranie, prezentovanie, triedenie a na
výmenu informácií.
- pozná hlavné funkcie počítača (práca s textovým editorom, internet, e-mail, databáza, ukladanie
informácií).
- spracuje veľké množstvo informácií a rozlíši relevantné a irelevantné informácie a dezinformácie,
objektívne a subjektívne informácie,
- komunikuje pomocou e-mailu,
- navštevuje webové stránky, prípadne ich sám tvorí,
- dokáže pracovať samostatne aj v tíme,
- usiluje o kritické zhodnotenie dostupných informácií,
- je si vedomý toho, že väčšia dostupnosť informácií musí byť vyvážená vyšším etickým a
užívateľským štandardom (schopnosť rozlíšiť, čo je dostupné a čo je prípustné),
- je citlivý voči súkromiu druhých.
f) Kompetencie personálne a interpersonálne – všetky formy jednania, ktorých osvojenie
podmieňuje schopnosť jedinca efektívne a konštruktívne sa podieľať na dianí v spoločnosti,
schopnosť
riešiť
problémy
v
osobnom,
rodinnom
aj
verejnom
kontexte.
Žiak pozná:
- pravidlá správania a konania, ktoré sú spoločnosťou prijímané a vyžadované,
- zdravý životný štýl (zdravie, hygiena, výživa),
- občianske práva,
- národný jazyk,
- ústava krajiny, v ktorej žije,
- činnosť inštitúcií, ktoré robia politické rozhodnutia na miestnej, regionálnej, národnej, európskej a
medzinárodnej úrovni,
- susediace krajiny v Európe,
- hlavné osobnosti v miestnej samospráve a vláde, politické strany a ich programy,
- hlavné udalosti, trendy a zmeny na národnej, európskej a svetovej úrovni,
- princípy demokracie, aktívneho občianstva a typy vlád,
- dôveruje a je empatický vo vzťahu k druhým,
- je tolerantný k názorom a konaniu druhých,
- kontroluje vlastné agresívne konanie a násilné alebo sebazničujúce modely konania,
- je schopný odlíšiť profesijný a osobný život a neprenášať profesijné konflikty do osobného života,
- pozná princíp volieb a účasť vo voľbách,
- zúčastňuje sa aktivít v miestnych komunitách,
- dokáže účinne komunikovať s verejnými inštitúciami,
- jedná solidárne, dáva najavo záujem o problémy miestnej alebo širšej komunity, v ktorej žije a
pomáha ich riešiť,
- má záujem o druhých, rešpektuje druhých,
- je schopný kompromisu,
- je bezúhonný, čestný,
- koná asertívne,
-
12
chápe rozdiely medzi hodnotovými systémami rôznych náboženstiev alebo etnických skupín a
rešpektuje ich,
- je tolerantný voči hodnotám druhých, rešpektuje ich súkromie a je schopný vystúpiť proti
antisociálnemu konaniu,
- pociťuje spolupatričnosť k miestu, kde žije, so svojou krajinou a so svetom,
- podporuje rôznorodosť a súdržnosť v spoločnosti,
- je ochotný zapojiť sa do rozhodovacích procesov vo svojej komunite,
- je schopný zapojiť sa dobrovoľne do určitej činnosti pre spoločnosť a zúčastniť sa občianskych
aktivít
Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú napredmetový programový
charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t.j.
kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy.
-
4. Pedagogické stratégie
Snažíme sa podporovať vyučovanie pomocou didaktickej techniky, diskusie, samostatných a tímových
projektov a prezentácií, praktickej výučby – demonštračné i žiacke pokusy, experimenty, laboratórne
práce atď. Plánujeme vo väčšej miere využívať IKT vo vyučovaní, kde je dôraz kladený na
samostatnosť a zodpovednosť za učenie a kde si žiaci rýchlejšie osvoja digitálnu kompetenciu.
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími
výsledkami, podporou individuálnych schopností.
Chceme si všímať talent žiakov v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho v našich podmienkach do
maximálnej možnej miery.
Zameriame sa na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej
motivácie.
Školský špeciálny pedagóg/školský psychológ poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.
Výučbu nám pomôžu zefektívniť aj tematicky zamerané exkurzie, návštevy múzeí, galérií, divadelných
predstavení a výchovných koncertov – vyučovanie v rôznom prostredí. Pre žiakov je atraktívne aj
zapájanie sa do školských, regionálnych, slovenských a medzinárodných predmetových súťaží aj
v oblasti kultúry a športu.
Práca v oblasti environmentálnej výchovy je v našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do
všetkých prírodovedných predmetov. Žiaci sa každoročne zapájajú do environprojektu. Sme zdravou
školou.
Pri rozvíjaní komunikácie v cudzom jazyku chceme postupne do vyučovania zavádzať metódu CLIL.
Spoločenské a občianske kompetencie budeme rozvíjať aj prostredníctvom mimoškolských podujatí
a aktivít (zmienené v časti Škola ako životný priestor) a v záujmových útvaroch.
5. Zabezpečenie odbornej starostlivosti pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
V súlade s platnou legislatívou naša škola zabezpečuje a vytvára optimálne podmienky na výchovu a
vzdelávanie aj pre žiakov so ŠVVP. Pod pojmom ŠVVP sa rozumie požiadavka na úpravu
podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní žiaka, ktoré
vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí,
uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka a dosiahnutia
primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. Už niekoľko rokov
zaznamenávame stúpajúci počet žiakov s vývinovými poruchami učenia, pozornosti, aktivity, poruchami
správania, či chronickými ochoreniami, ktoré im značne sťažujú ich vzdelávanie. Sú to žiaci, ktorí si
vyžadujú individuálny prístup pedagógov, diferencované požiadavky vo vyučovacom procese
s ohľadom na ich potreby a osobitné personálne, materiálne a technické zabezpečenie.
Prevencia:
V rámci prevencie školskej neúspešnosti zabezpečujeme včasné „podchytávanie“ potenciálnych
výchovno-vzdelávacích problémov u žiakov jednak prostredníctvom učiteľov, ktorí už v začiatkoch
vzdelávania žiakov prvých ročníkov venujú pozornosť prvým prejavom ťažkostí a nezdarov, ďalej je to
školský špeciálny pedagóg , ktorý na pozorovaniach v triedach sleduje vzdelávací a osobnostný vývin
žiakov a svoje zistenia konzultuje s vyučujúcimi a rodičmi, navrhuje opatrenia a postupy smerujúce
k eliminácii ťažkostí a v neposlednom rade je to včasná odborná diagnostika žiakov s rizikom vývinu
porúch, ktorú zabezpečuje v dlhoročnej úzkej spolupráci so školou Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie. Každoročne sa u nás realizuje depistáž porúch učenia
v druhom ročníku a podľa potreby aj v prvom a vyšších ročníkoch. Orientačné špeciálno-pedagogické
vyšetrenie mapujúce žiakov s prejavmi porúch učenia sa uskutočňuje na základe písomného súhlasu
13
rodičov. Výsledkom je podrobná písomná správa pre každého rodiča a stručná informácia v podobe
odporúčaní pre učiteľov s navrhovanými opatreniami k výchovno-vzdelávaciemu procesu, prípadne
zabezpečeniu ďalšej odbornej starostlivosti. Ročne je to okolo 20-30 žiakov, ktorí prejdú kompletným
alebo kontrolným psychologickým a/alebo špeciálno-pedagogickým vyšetrením, na základe podnetu
učiteľov, rodičov a školského špeciálneho pedagóga. Ak sa odbornou diagnostikou v CPPPaP/CŠPP
u žiaka zistia zdravotné znevýhodnenia, resp. problémy v učení a v správaní takého charakteru, že si
vyžaduje uplatnenie špeciálno-pedagogických postupov, má rodič možnosť písomne požiadať vedenie
školy o vzdelávanie formou individuálnej integrácie. Riaditeľ školy po oboznámení sa s výsledkami
diagnostiky a odporúčaniami, zváži možnosti školy a rozhodne o prijatí resp. zaevidovaní žiaka ako
žiaka so ŠVVP.
Integrácia:
V školskom roku 2014/2015 evidujeme 26 žiakov, ktorým školské zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) potvrdili ŠVVP. Ide o žiakov so zdravotným
znevýhodnením, medzi ktorými prevažujú žiaci s vývinovými poruchami učenia, poruchami pozornosti
a aktivity a žiaci s kombináciou týchto porúch. U jedného žiaka boli okrem uvedených porúch
diagnostikované aj poruchy správania hyperkinetický syndróm, v dvoch prípadoch narušená
komunikačná schopnosť a u jedného žiaka bola diagnostikovaná pervazívna vývinová porucha –
aspergerov syndróm.
Výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP prebieha v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy, pričom
každý z nich má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP)a vyplnený
dokument Návrh na prijatie. Každý IVVP prihliada na potreby žiaka podľa druhu a stupňa jeho
postihnutia. Vychádza jednak z odporúčaní špeciálneho pedagóga resp. psychológa poradenského
zariadenia a zo vzdelávacích programov podľa jednotlivých kategórií špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb (schválených MŠ SR pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. 5. 2009),
ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre primárne (ISCED 1) a nižšie sekundárne
vzdelávanie (ISCED 2).
Pri tvorbe IVVP sme postupovali podľa: Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami
učenia, Vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti, Vzdelávacieho programu
pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a Vzdelávací program pre žiakov s autizmom
alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.
Súčasťou každého IVVP sú jednak základné údaje o žiakovi a jeho diagnóze, konkrétne odporúčania
týkajúce sa úpravy prostredia triedy, vytýčené sú krátkodobé a dlhodobé edukačné ciele, (v prípade
potreby - požiadavky na modifikáciu učebného plánu a osnov), špecifikované vzdelávacie postupy,
metódy a formy práce ako aj postupy pri hodnotení učebných výsledkov žiaka, spolupráca s rodičmi,
potrebné kompenzačné pomôcky a špeciálno-pedagogický servis. V praxi sa nám osvedčilo do IVVP
zahrnúť aj podiel samotného žiaka na integrácii.
V našej škole IVVP žiakom vypracováva školský špeciálny pedagóg v spolupráci s triednym vyučujúcim
a ostatnými vyučujúcimi. Je prispôsobený žiakovým potrebám, počas školského roka sa môže meniť a
dopĺňať. Zákonní zástupcovia majú právo sa s IVVP oboznámiť a sú informovaní o priebežných
zmenách.
Obsah školského vzdelávania žiakov so ŠVVP je rovnaký ako obsah vzdelávania žiakov základných
škôl. Aktuálne naši žiaci nemajú modifikované učebné osnovy, nakoľko - vzhľadom na stupeň
jednotlivých postihnutí - nám to ani v jednom prípade nebolo odporúčané poradenským zariadením.
Pri hodnotení a klasifikácii začlenených žiakov postupujú vyučujúci podľa platných Metodických
pokynov č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, č. 2011-3121/12824:4-921 s účinnosťou
od 1.5.2011, a prílohou č. 2. (Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného
v základnej škole).
Personálne zabezpečenie:
Odbornú starostlivosť o žiakov so ŠVVP zabezpečuje školský špeciálny pedagóg,
Žiakom so ŠVVP sa venuje individuálnou alebo skupinovou formou (2-3 žiaci) v špecializovanej
pracovni a využíva špeciálne postupy, metódy a formy práce vyplývajúce z jednotlivých typov
postihnutí.
Poskytuje odborné intervencie, ktoré sú zamerané na korekciu a reedukáciu porúch a zmierňovanie ich
dôsledkov. V práci so žiakmi s vývinovými poruchami učenia, sa zameriava na reedukáciu a rozvoj
špecifických funkcií ako predpokladu k úspešnému zvládnutiu čítania, písania a počítania - rozvoj
zrakového, sluchového vnímania, motoriky, grafomotoriky, reči, pravoľavej a priestorovej orientácie. U
žiakov s poruchami pozornosti a aktivity – využíva programy na stimuláciu pozornosti, relaxačné
techniky navodzujúce psychofyzické uvoľnenie, stimuláciu oslabených dielčích funkcií, a zároveň
psychologické intervencie a aktivity so zameraním na modifikáciu správania. V rámci korekcií využíva
špeciálne pomôcky: pracovné listy, učebné a didaktické pomôcky, relaxačné pomôcky, IKT – program
Dyscom, rôzne materiály.
Intervencie prebiehajú počas vyučovania, sú pravidelné, riadia sa zásadami reedukácie a vychádzajú z
náplne reedukačného programu. Program zostavuje na základe diagnostikovanej poruchy pre každého
žiaka zvlášť. Obsah špeciálno-pedagogickej reedukácie musí byť v súlade s mentálnymi
14
a komunikačnými schopnosťami žiaka. Rešpektuje predovšetkým individuálne špecifiká – vychádza z
aktuálnej úrovne kognitívnych funkcií, nadväzuje na to, čo už má žiak zvládnuté, zohľadňuje jeho
pracovné a psychomotorické tempo. Obsah stimulácie sa môže líšiť od obsahu vzdelávania v danom
ročníku. Zosúladenie postupov a priebeh ako aj hodnotenie výsledkov a pokroku žiaka konzultuje
školská špeciálna pedagogička s pedagógmi i rodičmi.
Asistent učiteľa pomáha žiakom so ŠVVP prekonávať ich „vzdelávacie bariéry“ buď priamo na hodine
alebo individuálne mimo triedu podľa pokynov vyučujúcich na tých predmetoch kde najviac dochádza
k zvýrazneniu problémov žiakov. Spravidla je to na slovenskom, jazyku, matematike, prírodovede apod.
Venuje sa žiakom aj cez prestávky, kde dohliada na ich bezpečnosť.
O efektivite individuálnej integrácie, a o jej prínose pre jednotlivých žiakov so ŠVVP majú pedagógovia
a školský špeciálny pedagóg možnosť vyjadriť sa aj v rámci polročnej a koncoročnej klasifikačnej
porady. Obsah IVVP je u každého žiaka aktualizovaný pre nový školský rok, na prelome septembra a
októbra sa uskutočňujú komisie – stretnutia s rodičmi začlenených žiakov, ich triednymi učiteľmi a
školskou špeciálnou pedagogičkou, kde sa s týmito aktualizáciami oboznámia a majú možnosť vyjadriť
sa k nim, prípadne dať vlastné podnety. Zámerom týchto stretnutí má byť aj prehĺbenie spolupráce
medzi školou a rodinou – ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre úspech integrácie. V závere
školského roka podľa potreby realizujeme komisie na zhodnotenie prínosu integrácie a zároveň tu
predostrieme ďalšie kroky a požiadavky pre spoluprácu.
Spolupráca:
Pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov žiakov spolupracujeme s odbornými pracoviskami –
školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie. Z nich najintenzívnejšie s Centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine, ktoré okrem diagnostiky a
spolupráce pri tvorbe IVVP , poskytuje odborné a metodické vedenie odborných zamestnancov a
zabezpečuje aj vyššie spomínanú depistáž porúch učenia u žiakov. Spolupracujeme taktiež aj s
Súkromným špeciálno-pedagogickým centrom poradenstva a prevencie v Martine, ktoré má svoje
riaditeľstvo v Žiline a s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Liptovskom
Mikuláši.
Ďalšie aktivity:
Od školského roka 2013/2014 máme zriadenú relaxačnú miestnosť, ktorá slúži nielen žiakom so
ŠVVP predovšetkým na uvoľnenie, upokojenie, načerpanie nových psychických síl, stimuláciu
zmyslového vnímania, pozornosti, zvýšenie spontaneity, emocionality, motivácie, zlepšenie
komunikácie a vzťahov. Chceli by sme pokračovať v dotváraní relaxačnej miestnosti (postupným
dopĺňaním zvukovej, vizuálnej techniky a ďalších multisenzorických pomôcok) na priestor v zmysle
relaxačno-terapeutického a edukačného konceptu Snoezelen. Relaxačná miestnosť je prístupná aj na
netradičné vyučovanie výchovných predmetov (hudobná výchova, literárna výchova, rekreačná telesná
výchova) a pre ŠKD.
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa
venuje učiteľ v rámci individuálneho prístupu na vyučovaní. Školský špeciálny pedagóg im poskytuje
individuálne prehĺbenie a utvrdenie základného učiva, rozvoj dorozumievacích a sociálnych zručností,
rozvoj psychomotorických zručností s individuálnymi cvičeniami. Ich rodičom na pravidelných
individuálnych konzultáciách poskytuje rady a usmernenia k domácej príprave, k vytváraniu
študijných, pracovných návykov a k výchove ich detí.
6. Začlenenie prierezových tém
6.1
Začlenenie prierezových tém – ISCED 1
Prierezové témy sú integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov a sú
uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov a v tematických výchovno-vzdelávacích
plánoch.
Slovenský jazyk a literatúra
Environmentálna výchova: 1.ročník, témy: hláska A, S, V, U, I, O, Z, P, R, H, Ž, Ch, dvojhlásky ia, ie,
iu, Čítankové obdobie, 2. ročník, témy: Dorozumievame sa, Ľudia a ich zvieratá, Prichádza jeseň, Stopy
v snehu, Keď slnce zasvieti, Kde je moje miesto? 3.ročník, témy: Rozprávanie príbehu, Vybrané slová,
Prídavné mená, 4. ročník, témy: ročník, témy: Spodobovanie
Multikultúrna výchova: 1. ročník, témy: Do školy, Moja trieda, hláska V, U, K, Ľ, Ť. 2. ročník, témy:
Koľko dní je do Vianoc?, Fašiangové časy, Svet je pestrý ako dúha, 3. ročník, témy: Vybrané slová,
Podstatné mená, 4. ročník, témy: Vybrané slová, Slovné druhy
15
Mediálna výchova: 1. ročník, témy: hláska E, N, Ď, Ŕ, 2. ročník, témy: O troch trpaslíkoch a princeznej,
Píšeme listy, Rozprávame, ako vyzerá svet okolo nás, Čo sme sa naučili, Na záver, 3. ročník, témy:
List, Oznámenie, Inzerát, Rozprávanie príbehu, 4. ročník, témy: Rozhlas, Televízia, Interview
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník, témy: Moja trieda, Hláska A, U, N, T, C, F, Dž, mäkké
slabiky di ti ni li, a v čítankovom období, 2. ročník, témy: Vieme poprosiť a poďakovať sa, Vieme komu
tykáme a komu vykáme, Vieme sa rozlúčiť, Vieme sa ospravedlniť, Blahoželanie, Adresa, Opakovanie –
vety, Rozprávame rozprávku, Škola volá, Ide zima, Kopem, kopem v záhradke, Svet je hore nohami, 3.
ročník, témy: Opakovanie, pozvánka, Vybrané slová, Vizitka, 4. ročník, témy: Interview, Dialóg,
Divadelná hra, Bájka, Vybrané slová
Dopravná výchova: 1. ročník, témy: Do školy, hláska E - električka, Mladý záchranár - témy: hláska L,
Ú, 2. ročník, témy: Hláska a písmeno, Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li, Mladý záchranár - témy:
Dorozumievame sa, Rozprávame rozprávku, Čo sme zažili, Ide noc, 3. ročník, témy: Vybrané slová,
Podstatné mená, Mladý záchranár - témy: Opis, Vybrané slová, 4. ročník, témy: Slovné druhy,
Predpony
Ochrana života a zdravia: 1. ročník, témy: hláska O, L, J, zakončenie slov na -ou, 2. ročník, témy:
Písmená, Mäkčeň, Rozprávame rozprávku, 3. ročník, témy: Zima, zimné sviatky, 4. ročník, témy:
Reprodukcia rozprávania
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník, témy: hláska B, čítankové obdobie, 2. ročník,
témy: Vybrané slová, 4. ročník, témy: Plagát
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník, téma: Do školy, Hláska M, O, S, B, 2. ročník, témy:
Tvrdé spoluhlásky d, t, n, l, Rozprávame rozprávku, Z rozprávky do rozprávky, Moja mama, mamička,
3. ročník, témy: Vybrané slová, podstatné mená, 4. ročník, témy: Dialóg, Diskusia, Vybrané slová,
Spodobovanie
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník, témy: Hláska V,S,Z,D slová a vety,R slová
a vety, Ch slová a vety, 2. ročník, témy: Vokáň, Nadpis, Tvrdé spoluhlásky d,t,n,l, de te ne le/di ti ni li,
Blahoželanie, Dorozumievame sa, Píšeme listy, Rozprávame rozprávku, 3. ročník, témy: Opakovanie
s Opkom Hopkom, Hláska, slabika, slovo, veta, Vybrané slová, Oznámenie, Vybrané slová po b, m, p, r,
s, v, z, Podstatné mená, Názvy všetkých miest, na mape, Názvy pohorí, Prídavné mená, Zámená,
Číslovky, Slovesá, 4. ročník, témy: Bájka, Divadelná hra, umelecká literatúra.
Anglický jazyk
Environmentálna výchova: 1. ročník - tematické celky Jeseň, Zima, Jar, Leto, 2. ročník - tematické
celky Jeseň, Zima, Jar, Leto, 3. ročník - témy Škola, Domov a bývanie, Ľudské telo, 4. ročník - témy
Človek a príroda, Stravovanie, Domov a bývanie
Multikultúrna výchova: 1.- 4. ročník - pozdravy, mimoriadne dni súvisiace so sviatkami 3. ročník, téma
Domov a bývanie, Voľný čas a záľuby, Stravovacie návyky; 4. ročník, témy Rodina a spoločnosť
Mediálna výchova: v ročníkoch 1. - 4. práca s interaktínymi Student MultiROM
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - pokyny k činnosti, pokyny súvisiace s pohybom detí,
pracovné pokyny, práca s portfóliom, reagovať na požiadavku, pochváliť 2. ročník - získať a prijať
informáciu 3. ročník, témy Domov a bývanie, Rodina, Škola, Ľudské telo, Voľný čas a záľuby 4. ročník
- témy Rodina a spoločnosť, Voľný čas a záľuby, Vzdelávanie a práca, Obliekanie a móda
Dopravná výchova: 4. ročník - téma Doprava a cestovanie
Ochrana života a zdravia: 1. - 4. ročník - téma Voľný čas a záľuby
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - plnenie projektových úloh a ich prezentácia 2.
ročník - tvorba miniprojektov a ich prezentácia, 3. a 4. ročník - tvorba a prezentácia projektov
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1.ročník - téma Rodina 2. ročník - téma Oslava narodenín 3.
ročník - témy Vzťahy v rodine , Domov a bývanie, Rodina a spoločnosť 4. ročník - témy Domov a
bývanie
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: v ročníkoch 1. - 4. Aplikácia tém na región
a porovnávanie kultúr.
Matematika
Environmentálna výchova: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie,
Aplikačné úlohy - ochrana životného prostredia, starostlivosť o zvieratá a mláďatá, Geometria - prírodné
prostredie 2.ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, Prirodzené čísla do 100 - ochrana prírody, domáce
zvieratá, zber druhotných surovín, poznávanie hmyzu, izbové rastliny, Aplikačné úlohy - ročné obdobia,
Geometria - čistota vôd, starostlivosť o zvieratá, Sčítanie a odčítanie do 100, starostlivosť o zvieratá,
jarné tradície, hmyz, ošetrovanie rastlín, 3. ročník - Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do
20, Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do
10 000, 4.ročník - Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000, Násobenie a delenie v obore násobilky,
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, deti iných
kultúr, 3. ročník - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, Mediálna výchova: 1.
16
ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie / správne používanie mobilu, 2. ročník Tem. celok Sčítanie a odčítanie do 100, knižnica, počítač
Mediálna výchova: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, správne
používanie mobilu, 2. ročník - Tem. celok Sčítanie a odčítanie do 100 /knižnica, počítač/, 4. ročník Sčítanie a odčítanie v obore do 10000, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, vzájomná
pomoc medzi spolužiakmi, vzťahy medzi spolužiakmi, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, šetrenie
peňazí, spolupráca medzi deťmi, Prirodzené čísla do 100, sebahodnotenie, slušné stolovanie, 3. ročník
- Opakovanie z 2. ročníka, Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, Vytváranie
prirodzených čísel v obore do 10 000, Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, 4. ročník - Násobenie a delenie
prirodzených čísel v obore do 10 000
Dopravná výchova: 1. ročník - Tem celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, Geometria,
bezpečná cesta do školy, križovatka, dopravné ihrisko, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, správanie
v dopravných prostriedkoch, semafor, Sčítanie a odčítanie do 100, medziľudské vzťahy, Geometria,
cesta do školy, 3. ročník - Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, Vytváranie
prirodzených čísel v obore do 10 000, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, 4.
ročník - Sčítanie a odčítanie v obore do 10000
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Tem celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, Aplikačné
úloh, predchádzanie úrazom, pohyb na čerstvom vzduchu, jedlé a nejedlé huby, vitamíny, ústna
hygiena, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, prevencia chorôb, šport, denný režim, Sčítanie a
odčítanie do 100, stavenisko, prvá pomoc, 3. ročník - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do
10 000, Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie, 4. ročník - Násobenie
a delenie v obore násobilky, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické
myslenie
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Tem celok Geometria, Aplikačné úlohy
karneval, 2. ročník - Geometria meranie, 3. ročník - Geometria meriame triedu, budovu školy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a
odčítanie, Aplikačné úlohy - rodina, zodpovednosť a starostlivosť, vzťahy v rodine, Rodičia a deti, Tem.
celok Geometria - rodina, 2. ročník - Tem. celok Aplikačné úlohy - rast stromu, človeka, 4. ročník Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Tematický celok Sčítanie a odčítanie do
20, tradície Vianoc, Veľkonočné tradície, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, Vianoce, Sčítanie a
odčítanie do 100, riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické myslenie matematické myslenie,
Veľká noc, 3. ročník - Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Vianoce a veľká noc na Turci, 4. ročník - Sčítanie a odčítanie v obore do 10000.
Informatická výchova
Environmentálna výchova: 2. ročník, Klikáme myšou, Pečiatkujeme, Kreslíme čiary, Kreslíme
a vyfarbujeme, Kreslíme rovné čiary, Krúžky a obdĺžniky, Presúvame a zoraďujeme, 3. ročník, Projekt –
plagát, Prostredie webových stránok,
Multikultúrna výchova: 2. ročník, Kreslíme rovné čiary, Hráme sa so zvukmi, 3. ročník, Projekt –
animovaná pohľadnica,
Mediálna výchova: 3. ročník, Multimediálny program, Projekt – animovaná pohľadnica, 4. ročník,
Práca s CD a USB, Jednoduchá prezentácia – tvorba projektov, edukačné programy,
Osobnostný a sociálny rozvoj: 2. ročník, O počítači, Klikáme myšou, Vyfarbujeme obrázky,
Pečiatkujeme, Kreslíme čiary, Kreslíme a vyfarbujeme, Kreslíme rovné čiary, Krúžky a obdĺžniky,
Presúvame a zoraďujeme, Riešime podľa pravidiel, Pracujeme s klávesnicou, Píšeme text, Prezliekame
písmená, Píšeme čísla, Prezeráme web, Skúmame internet, Hráme sa so zvukmi, 3. ročník,
Bezpečnosť pri práci v počítačovej učebni, IKT v škole, Práca s grafikou, Krúžky a obdĺžniky, Projekt –
plagát, Internet, Prostredie webových stránok – webové adresy, Návody, 4. ročník, Počítač, jeho časti a
periférne zariadenia, ovládanie počítača, Elektronická pošta, Animácie, Textový editor - Opis a ilustrácia
osoby, Internet, Získanie základov algoritmického myslenia, Textový editor – plagát, Práca s CD a USB,
Jednoduchá prezentácia – tvorba projektov, edukačné programy, Detský programovací jazyk,
algoritmické hry, Počítačové hry, hudba, filmy
Dopravná výchova: 2. ročník, Pečiatkujeme, Kreslíme čiary, Kreslíme rovné čiary, Krúžky a obdĺžniky,
Presúvame a zoraďujeme, 3. ročník, Prostredie webových stránok – webové adresy, Baltík – algoritmy,
programy,
Ochrana života a zdravia: 2. ročník, Kreslíme a vyfarbujeme, Krúžky a obdĺžniky, Presúvame
a zoraďujeme, Riešime podľa pravidiel, Prezeráme web, Skúmame internet, 3. ročník, Súbory
a priečinky, Krúžky a obdĺžniky, Projektová úloha – zdravá výživa, Internet, Prostredie webových
stránok – webové adresy, Psychohygiéna, 4. ročník, Riziká na internete, bezpečné správanie sa na
internete, základy slušného správania sa na internete
17
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 3. ročník, Vkladanie obrázkov do
textu, Práca
s obrázkami, Algoritmy – kuchársky recept,
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 3. ročník, Textový editor – pozvánka na akciu, Zápis,
vytvorenie receptu, Bezpečnosť a riziká počítača
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 2. ročník, Pečiatkujeme, Krúžky a obdĺžniky,
Prezeráme web, 3. ročník, Základy práce s grafickým editorom.
Prírodoveda
Enviromentálna výchova: 1. ročník – Ako sa príroda počas roka mení? Zvieratá a človek, Voda
v prírode, Rastliny okolo nás, Ja a veci okolo mňa, 2. ročník - Hmota, vietor, Zelenina a ovocie, U
lekára, teplomer, U lekára, navrhnúť detské ihrisko, Voda, voda a jej znečistenie, Cyklus stromu - V
lese, V parku, Rastliny v lese a parku, Rastliny a semená, vychádzka do prírody, 3. ročník – Voda a
vlastnosti vody, Obeh vody v prírode, Vzduch, Čistota vzduchu, Živočíchy, poznávame živočíchy,
Rozmanitosť živočíchov, Mačka, kura, chrúst, ropucha, Pohyb živočíchov, Podmienky života
živočíchov: teplota prostredia, dýchanie, výživa, rast, vývin, rozmnožovanie, 4. ročník – Rastliny,
Živočíchy, Voda, Hmota, Plynné, kvapalné a pevné látky, Rastliny polí a lúk, Ľudské telo, Vesmír, Sily,
Hustota
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Každý má svojich najbližších, 2. ročník – Práca a zábava, 3. ročník
– Ľudské telo – odlišnosť ľudí, 4. ročník – Ľudské telo
Mediálna výchova: 1. ročník - Ako sa príroda počas roka mení? 2. ročník – U lekára, chrup, Práca
a zábava, Rastliny a semená – prezentácia v elektronickej podobe, 3. ročník – Ako Egypťania stavali
pyramídy, Elektrická energia - projekty, Ľudské telo – didaktické hry, Živočíchy – projekty, 4. ročník –
Živočíchy, Vesmír
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1.ročník - Čo mi vravia ručičky, Poznám svoje telo, Aké druhy hmoty
poznám? Viem rozoznať zvieratá, Od kvetu k plodu, Potrebujeme čistú vodu, 2. ročník – Jeseň
a vzduch, Ako dlho trvá stavba domu, Lekári – špecialisti, Hodiny, Práca a odpočinok, V lese – Svetový
deň zdravia, Kde sa stratili listy zo stromov? – projekt, 3. ročník – Triedenie a rozpoznávanie látok
podľa ich vlastností, vlastnosti látok, Zmeny vlastnosti látok – topenie a tuhnutie, vyparovanie
a kondenzácia, Porovnávanie a meranie – objem, hmotnosť, teplota, sila, čas, Jednoduché stroje –
páka, kladka, naklonená rovina, Ozubené kolesá v domácnosti, prevody, Elektrická energia,
jednoduchý elektrický obvod, Ľudské telo, Živočíchy – opakovanie, 4. ročník – Rastliny, Živočíchy,
Voda, Hmota, Plynné, kvapalné a pevné látky, Rastliny polí a lúk, Ľudské telo, Vesmír, Sily
Dopravná výchova: 1. ročník - Koho stretávame na ceste, Kto je chodec, Kto kam patrí, Kto je rýchly a
kto pomalý, Náš bystrozrak prechádza cez cestu, Priateľka zebra a pomocník semafor, Na križovatke
so zebrou, Bezpečná cesta do školy, 2. ročník – U lekára – navrhnúť detské ihrisko – projekt, 3. ročník
– Technika, technické objavy – Technika okolo nás, Technika v minulosti a v súčasnosti, Zdravý spôsob
života
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Môj školský deň, Poznám svoje telo, Čo a kedy jedávam, Učíme
sa pozorovať zvieratá, Učíme sa pozorovať rastliny, Život rastlín a zvierat s vodou, Potrebujeme čistú
vodu, 2. ročník – Ako dlho trvá stavba domu? Ovocie, čo ukrýva plod? Zelenina, U lekára – teplomer,
Lekári – špecialisti, Ako využívam svoj voľný čas, V lese, Svetový deň zdravia, V parku – Deň stromov,
Rastliny a semená – vychádzka do prírody, 3. ročník – Voda a vlastnosti vody, Vzduch, Meranie teploty,
druhy teplomerov, Sila, Človek – hlavné vonkajšie časti ľudského tela, Podmienky pre život človeka
I.,II., Zdravý spôsob života, 4. ročník – Ľudské telo, Voda, Plynné, kvapalné a pevné látky, Sily
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Čo a kedy jedávam, Môj kalendár prírody, Čo a
kedy jedávam, Učíme sa pozorovať zvieratá, Učíme sa pozorovať rastliny, Aké druhy hmoty poznám?
Značky, ktoré nás informujú, 2. ročník – Jeseň a vzduch, Ako dlho trvá stavba domu?, Zelenina,
Správna životospráva, U lekára, Práca a zábava, Hodiny, Voda a jej znečistenie – Zdravá voda, V
parku – Deň stromov, Rastliny v lese a parku, Živá a neživá príroda, Rastliny v mojom okolí - Kde sa
stratili listy zo stromov? Prečo nerastú rastliny pod mohutnými stromami? 3. ročník – Pokusy na topenie
a tuhnutie látok, na vyparovanie a kondenzáciu látok, Pohyb vzduchu, Filter na vodu, Fyzikálne
veličiny, Elektrická energia, Technika a technické objavy, Ľudské telo, Živočíchy, Podmienky života
živočíchov, 4. ročník – Rastliny, Živočíchy, Premiestňovanie nákladu pákou, kladkou, Ľudské telo,
Vesmír, Sily
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Poznám svoje telo, Učíme sa pozorovať zvieratá
2. ročník - Ako dlho trvá stavba domu? Úraz a choroba, Ako využívam svoj voľný čas, Kam pôjdem na
prázdniny? 3. ročník – Človek - hlavné vonkajšie časti ľudského tela
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Vianoce u nás doma, Predstavím vám
svojich najbližších, 2. ročník - Ako dlho trvá stavba domu? Práca a zábava, 3. ročník - Technika okolo
nás.
18
Vlastiveda
Environmentálna výchova: 2. ročník - Naša trieda, Ako sa vyznať v okolí, Ako prebieha deň školáka,
Ako sa mení príroda na jeseň, Prvky okolia, ktoré vytvorila príroda a ktoré človek, Zmeny počasia,
Svetové strany - orientácia podľa poludňajšieho tieňa, Zmeny prírody - zima, Zmeny prírody - jar,
Prírodniny a ľudské výtvory, 3. ročník - Krajina, Ako sa orientovať podľa svetových strán, Význam
plánu, Ako vzniká mapa I.,II., Krásy našich hôr - chránené krajinné územia, Rieky - dar života, Lesy naše pľúca, Slovensko plné záhad, Po turistických chodníkoch, Prečo sa ľudia usadili na našom území,
4. ročník - Čítanie mapy Slovenska, Charakteristika kraja v ktorom žijem - Žilinského kraja, Bratislava,
Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice, Vlakové - autobusové a letecké
spojenia, Práca baníkov v minulosti a dnes, Historické regióny na Slovensku, Zvyky a tradície podľa
jednotlivých regiónov, Práce na vidieku v minulosti počas leta a počas zimy, Ideme do hôr - pravidlá
bezpečného správania sa v horách, Kráľova hoľa, Kriváň - povesti - výber, Vznik riek a oblasti v povodí
riek, Jazerá a gejzír, Plavíme sa po Dunaji a Dunajci, Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou
Osobnostný a sociálny rozvoj: 2. ročník - Naša trieda, Cesta po chodníku a po vozovke, Služby kultúra - šport, Spomíname na našich predkov, Predvianočný čas, Vianoce, Starý a nový rok, Tešíme
sa na prázdniny, 3. ročník - Objavujeme Slovensko, Veľkomoravská ríša - kmene - Slovania,
Panovníčka Mária Terézia, Povinná školská dochádzka, Spisovná slovenčina, Anton Bernolák a Ľudovít
Štúr, 4. ročník - Vzbudenie záujmu o získavanie nových vlastivedných poznatkov, Čítanie mapy
Slovenska, Mapa a pojmy: znaky - mierka - sever na mape - farby na mape, Časová priamka, Kraje na
Slovensku a územné členenie, Charakteristika mesta a dediny, Krajské mestá, Bratislava, Trnava,
Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice, Vlakové - autobusové a letecké spojenia,
Cestujeme po Bratislave, Cestujeme po Košiciach, Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do
Bratislavy aj do Košíc, Projekt - moje obľúbené miesto na cestovanie - ako by sme sa tam dopravili v
minulosti a ako dnes, Kedy a prečo sa začalo rozvíjať baníctvo, Práca baníkov v minulosti a dnes,
Tradície a zvyky podľa regiónov, Skanzeny na Slovensku, Ideme do hôr - pravidlá bezpečného
správania sa v horách, Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a ako dnes, Kráľova hoľa, Kriváň,
Vznik riek a oblasti v povodí riek, Jazerá a gejzír, Plavíme sa po Dunaji a Dunajci, Prírodné
zaujímavosti vytvorené prírodou
Mediálna výchova: 2. ročník - Ako sa vyznať v okolí, Ako prebieha deň školáka, Aké bude počasie,
Rodina a príbuzní, Domov, Ľudia v mojom okolí, História obce, Služby - kultúra – šport, 3. ročník Krajina, Kde sa nachádza Slovensko, Ako vzniká mapa I., II., Význam plánu, Slávne mestá I., II.,
Povesti o mestách, Hrady a zámky, Povesti o hradoch, 4. ročník - Čítanie mapy Slovenska, Časová
priamka, Krajské mestá, Vlakové - autobusové a letecké spojenia, Cestujeme po Bratislave a
Košiciach, Tradície a zvyky podľa regiónov, Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou, Súčasnosť a
minulosť v Žilinskom kraji
Multikultúrna výchova: 2. ročník - Predvianočný čas, Spomíname na našich predkov, 3. ročník - Ako
vzniká mapa II., Krajina, Kde sa nachádza Slovensko, Ako vznikali mestá, Svetoznáme pamiatky I., II.,
4 ročník - Vzbudenie záujmu o získanie nových vlastivedných poznatkov, Čítanie mapy Slovenska,
Časová priamka, Súčasnosť a minulosť v našom kraji
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 2. ročník - Ako prebieha deň školáka, Rodina a príbuzní,
Domov – moja rodina a moja obec, Ľudia v mojom okolí, Vianoce, 3. ročník - Časová priamka, 4. ročník
- Časová priamka, Tradície a zvyky podľa regiónov, Súčasnosť a minulosť v našom kraji
Dopravná výchova: 2. ročník - Cesta po chodníku a vozovke, Prechádzame križovatky, Bezpečná
cesta do školy, Naša bezpečnosť, 3. ročník - Ako sa vyznať vo svojom okolí, 4. ročník - Charakteristika
kraja v ktorom žijeme, Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice,
Vlakové - autobusové a letecké spojenie, Cestujeme po Bratislave a Košiciach
Ochrana života a zdravia: 2. ročník - Cesta po chodníku a vozovke, Prechádzame križovatky,
Bezpečná cesta do školy, Naša bezpečnosť, Ako prebieha deň školáka, Kalendárny a školský rok,
Domov, Služby - kultúra a šport, Starostlivosť o zdravie, Naša bezpečnosť, Tešíme sa na prázdniny, 3.
ročník - Rieky - dar života, Lesy - naše pľúca, Slovensko plné záhad, 4. ročník - Mapa a pojmy: znaky mierka - sever na mape - farby na mape, Časová priamka, Kraje na Slovensku, Charakteristika kraja v
ktorom žijeme, Charakteristika mesta a dediny, Bratislava a ostatné mestá na Slovensku, Vlakové autobusové a letecké spojenie, Cestujeme po Bratislave a Košiciach, Hľadanie cesty z miesta nášho
bydliska do Bratislavy a do Košíc, Moje obľúbené miesto na cestovanie, Kedy a prečo sa začalo
rozvíjať baníctvo, Baníctvo v minulosti a dnes, Tradície a zvyky podľa regiónov, Ideme do hôr, Kráľova
hoľa, Kriváň, Vznik riek a oblasti v povodí riek, Jazerá a gejzír, Plavíme sa po Dunaji a Dunajci,
Prírodné zaujímavosti - výber
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 2. ročník - Pozorujeme okolie školy, Ako sa vyznať v okolí,
Cesta po chodníku a po vozovke, Bezpečná cesta do školy, Ako prebieha deň školáka, Ako sa mení
príroda (jar, leto, jeseň, zima), Kalendárny a školský rok, Prírodniny a ľudské výtvory, Aké bude
počasie, Rodina a príbuzní, Domov, Ľudia v mojom okolí, História obce, Starostlivosť o zdravie, Životné
prostredie, Spomíname na našich predkov, Vianoce, Tešíme sa na prázdniny, 3. ročník - Krajina, Ako
vyzerajú veci pri pohľade zhora, Význam plánu, Ako vzniká mapa I., Krásy našich hôr - chránené
územia, Slovensko plné záhad, Po turistických chodníčkoch, Ako chápať časové súvislosti, Prečo sa
19
ľudia usadili na našom území, Slovensko v súčasnosti, Spoznávame dejiny, Hrady a zámky, Naše
starobylé pamiatky, 4. ročník - Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do Bratislavy a Košíc, Moje
obľúbené miesto na cestovanie, Súčasnosť a minulosť nášho kraja
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 2. ročník - História obce, Služby – kultúra – šport,
Spomíname na našich predkov, Predvianočný čas, Vianoce – zvyky a obyčaje, Starý rok, Nový rok,
Veľká noc, 3. ročník - Krajina, Ako vzniká mapa I., Krásy našich hôr, Slovensko plné záhad – jaskyne,
minerálne a termálne vody, Po turistických chodníčkoch, Prečo sa ľudia usadili na našom území,
Predmety ako svedkovia doby, Svätopluk a jeho sláva, Ako vznikali mestá, Slávne mestá I., II., Hrady
a zámky, Svetoznáme pamiatky I., II., 4. ročník - Časová priamka, Charakteristika mesta a dediny,
Žilina a kraj v okolí Žiliny, Tradície a zvyky v našom regióne.
Etická výchova
Environmentálna výchova: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Pozitívne
hodnotenie iných a sebaúcta, Slimáčik a mravčekovia, Hovoríme pravdu, Prečo má lož krátke nohy, 2.
ročník - Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati v jednom struku, Čo urobím, keď...,
Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz môjho mena, Ako vidím sám
seba, 3. ročník - Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch - Pavučina, Čo, keď spolužiak ..., Čo
cítiš? Pomoc, darovanie, delenie sa - Načúvajte, Príroda okolo nás, Čo je lepšie, Domček pre zvieratká,
Lekárnička pre chorého, 4. ročník - Rozvoj tvorivosti a iniciatívy
Multikultúrna výchova: 2. ročník - Tvorivosť - V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz môjho mena,
Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy, Neprijímam,
odmietam, Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda - spoločenstvo detí - Kvet, Buďme k sebe
pozorní, Motýľ a včielka, Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Vcítenie sa do
prežívania - empatia - Najsmutnejšie slovo, Radosť a vďačnosť, Potešme sa navzájom, 4. ročník Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Reálne a zobrazené vzory
Mediálna výchova: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve - Prajeme si,
darujeme, všetko dobré vinšujeme, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov - Čarovné
slová, Čo je to? Kto počúva..., 3. ročník - Naša škola - Kamarát z inej triedy, Naša škola, Sviatok našej
školy, Naša škola ako rodina, 4. ročník - Náš región – naša vlasť
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov - Predstavme
sa, Toto som ja, Ahoj milý kamarát, Sme kamaráti, Hľadáme spoločné záujmy, Spolupráca vo dvojici,
Dorozumievame sa aj bez slov, Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve - Prajeme si,
darujeme, všetko dobré vinšujeme, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Robíme si radosť, Postoje
a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská
dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku, Pomoc chorému spolužiakovi, Chráňme si veci, Tri čarovné
slová, Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Pozitívne hodnotenie iných a sebaúcta Slimáčik a mravčekovia, Hovoríme pravdu, Prečo má lož krátke nohy, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta,
Pozitívne hodnotenie iných - Poznávame vlastnosti, Moje vlastnosti, Môj erb, Dodržiavajme pravidlá,
Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja,
učiteľka, moji spolužiaci, Meniny, Naša rodina - Nakreslím si domček, Všade dobre, doma najlepšie,
Darčeky pre mojich blízkych, Darujme úsmev, Narodeniny, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti
medziľudských vzťahov - Čarovné slová, Čo je to? Kto počúva..., Vytvorte si symbol, Obraz, Môj
spolužiak, Je nám spolu dobre, Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati v jednom
struku, Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz
môjho mena, Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy,
Nepríjímam, odmietam, Vyjadrovanie citov - Ako sa cítim, keď..., Ako sa teraz cítim, Galéria, Hnevám
sa, čo teraz, Človek, ktorý mi pomáha, Maľujem city, Aby sa nám v triede lepšie žilo, Darček k sviatku
Naša trieda - spoločenstvo detí - Moji kamaráti a ja, Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka,
Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Postoje a spôsobilosti v medziľudských
vzťahoch - Opäť sme spolu, Vytvorme si pravidlá, S kým si rád pohovorím, 4. ročník - Sociálne postoje
a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Náš región – naša vlasť
Dopravná výchova: 1. ročník - Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky prosociálneho
správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku, Pomoc chorému
spolužiakovi, Chráňme si veci, 2. ročník - Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda spoločenstvo detí - Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka, Darček na rozlúčku, Prečo je nám
spolu dobre, 3. ročník - Vcítenie sa do prežívania - empatia - Škaredé káčatko, Grimasy, Moja
divadelná maska, Čo sa stalo?
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky
prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku,
Pomoc chorému spolužiakovi, Chráňme si veci, 2. ročník – Iniciatíva - Poznávam sám seba, Neopatrná
muška, Lož má krátke nohy, Neprijímam, odmietam, 3. ročník - Pomoc, darovanie, delenie sa Načúvajte, Príroda okolo nás, Čo je lepšie, Pomoc iným, Slnečník, Darček, Domček pre zvieratká,
Lekárnička pre chorého Riešenie konfliktov - výchova k zmierlivosti - Zlomený zub, Moje omyly, Dve
tváre, 4. ročník - Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa
20
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov Ahoj milý kamarát, Sme kamaráti, Hľadáme spoločné záujmy, Postoje a zručnosti v medziľudských
vzťahoch, Prvky prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko
v bludisku, Pomoc chorému spolužiakovi, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne hodnotenie iných Poznávame vlastnosti, Moje vlastnosti, Môj erb, Dodržiavajme pravidlá, Chráňme si veci, Prvky
prosociálneho správania v detskom kolektíve, Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja, učiteľka,
moji spolužiaci, Meniny, Narodeniny, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov Čarovné slová, Čo je to? Kto počúva..., Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati
v jednom struku, Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva Obraz môjho mena, Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy,
Neprijímam, odmietam, Vyjadrovanie citov - Ako sa cítim, keď..., Ako sa teraz cítim, Galéria, Hnevám
sa, čo teraz, Človek, ktorý mi pomáha, Maľujem city, Aby sa nám v triede lepšie žilo, Darček k sviatku,
Naša trieda - spoločenstvo detí - Moji kamaráti a ja, Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka,
Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti Naše polročné úspechy, Malý čertík, Stôl zmierenia, 4. ročník - Rozvoj tvorivosti a iniciatívy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve,
Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja, učiteľka, moji spolužiaci, Meniny, Narodeniny,
Nakreslím si domček, Všade dobre, doma najlepšie, Darčeky pre mojich blízkych, Darujme úsmev,
Narodeniny, 2. ročník - Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda - spoločenstvo detí - Kvet,
Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka, 3.ročník, Pomoc, darovanie, delenie sa - Pomoc iným,
Slnečník, Darček
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom
kolektíve - Prajeme si, darujeme, všetko dobré vinšujeme, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne
hodnotenie iných - Môj erb, 2. ročník - Tvorivosť - Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce),
3. ročník - Naša škola - Pexeso – naša škola , Kniha našej školy, Kamarát z inej triedy, Naša škola,
Sviatok našej školy, Naša škola ako rodina
Náboženská výchova
Dopravná výchova: 1. roč.- Spoločenstvo lásky, 2. roč.- Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere, 3.
roč.- Ježiš uzdravuje
Osobný a sociálny rozvoj: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč. - Boh mi dôveruje, Dôverujem Bohu,
Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere, Pozvanie na hostinu - obnovenie dôvery, 3. roč. - Veriť Bohu,
4. roč. - Cesta nádeje, Biblia – slovo o nádeji, Nádej presahujúca smrť, Prameň nádeje
Environmentálna výchova: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč.- Dôverujem Bohu, 4. roč. - Cesta
nádeje
Mediálna výchova: 1. roč.- Rodina - ohnisko lásky, 3. roč.- Ježiš nás oslobodzuje
Multikultúrna výchova: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč.- Dôverujeme si navzájom, 3. roč. - Ježiš
nás oslobodzuje, 4. roč. - Svedectvo o nádeji
Ochrana života a zdravia: 1. roč.- Spoločenstvo lásky, 2. roč.- Desatoro – pozvanie k slobode a
dôvere, 3. roč.- Ježiš uzdravuje
Tvorba projektu a prezentačné schopnosti: 2. roč.- Boh mi dôveruje, 3. roč.- Ježiš nás oslobodzuje,
Výchova k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu: 1. roč.- Som na svete z lásky, Rodina ohnisko lásky, 2. roč.- Dôvera v rodine, 3.roč. - Ježiš nám odpúšťa
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:
Výtvarná výchova
Enviromentálna výchova: 1. ročník - výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície,
Synestetické podnety, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania, Výtvarný
jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety výtvarného umenia, Podnety výtvarného
umenia, výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety dizajnu, Porovnávacie kombinačné
a súhrnné cvičenia, Synestetické podnety, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Podnety výtvarného umenia, Podnety fotografie, Podnety tradičných remesiel,
Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia, Podnety rôznych oblastí poznávania sveta, Tradícia a
identita, 4. ročník - Podnety dizajnu, Podnety výtvarného umenia, Podnety fotografie, Podnety rôznych
oblastí poznávania sveta
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Tradícia a identita, Škola v galérii, 2. ročník - Podnety výtvarného
umenia, Podnety tradičných remesiel, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Podnety architektúry, 4. ročník - Podnety výtvarného umenia, Podnety architektúry
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - Podnety výtvarného umenia, výtvarné činnosti inšpirované
dejinami umenia, Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia, Podnety hudby, Tradícia a identita,
Škola v galérii, 2. ročník - Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety
21
výtvarného umenia, 3. ročník - Podnety filmu a videa, Podnety dizajnu, Synestetické podnety, Škola
v galérii, 4. ročník - Podnety filmu a videa, Podnety dizajnu, Škola v galérii
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Podnety dizajnu, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky
výtvarného vyjadrovania, Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety
výtvarného umenia, výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety filmu a videa, Podnety
architektúry, Podnety dizajnu, Elektronické média, Podnety hudby, 3. ročník - Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety výtvarného umenia, Podnety dizajnu,
Elektronické média, Podnety hudby, 4. ročník - Elektronické média, Podnety hudby, Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy a možnosti kompozície
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Synestetické podnety, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania,
Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety tradičných remesiel, 4. ročník Synestetické podnety, Podnety tradičných remesiel
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Podnety výtvarného umenia, výtvarné
činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety fotografie fotograf. Umenia, Podnety filmu a videa,
Podnety dizajnu, Tradícia a identita, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania,
Podnety dizajnu, Podnety tradičných remesie, 3. ročník - Podnety tradičných remesiel, Tradícia
a identita, Škola v galérii,
Dopravná výchova: 1. ročník - Podnety fotografie, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky
výtvarného vyjadrovania, 3. ročník - Podnety dizajnu,
Mediálna výchova: 1. ročník - Podnety fotografie, 2. ročník - Podnety filmu a videa, 3. ročník Elektronické média,
Pracovné vyučovanie
Environmentálna výchova
Poznávanie a ošetrovanie črepníkových rastlín, Papier a kartón, Drevo - negatívne zásahy človeka do
prírody a ich dôsledky, Hydroponické pestovanie rastlín, Technika v kuchyni, Konštrukcie okolo nás,
Zdroje elektrickej energie, Rozmnožovanie rastlín, Pestovanie zeleniny z priamej sejby a priesad,
Význam podmienok na zakorenenie stonkových a listových odrezkov, Poznávanie vonkajších
okrasných rastlín, Pestujeme priesady okrasných rastlín
Osobnostný a sociálny rozvoj
Vplyv ošetrovania rezaných kvetov na dobu ich kvitnutia, Poznávanie okrasných rastlín vhodných na
aranžovanie, Priestorové vystrihovačky, Vtáčia búdka z dreva, Potraviny v supermarketoch a obalové
materiály, Príprava jednoduchého jedla, Stolovanie, Ľudské obydlia, Zhotovenie objektu zo stavebníc,
Textil, Textil - výrobok podľa strihu, Poznávanie vonkajších okrasných rastlín, Aranžovanie do plochých
misiek a váz, Opakovanie - sebareflexia
Mediálna výchova
Historické a moderné komunikačné prostriedky
Multikultúrna výchova
Vianočné tradície, Ľudské obydlia, Ľudové tradície, Veľkonočné tradície
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Technika v kuchyni, Bezpečné pravidlá v kuchyni pre deti, Príprava jednoduchého jedla, Stolovanie,
Vianočné tradície, Ľudské obydlia, Ľudové tradície, Veľkonočné tradície
Dopravná výchova
Doprava a dopravné prostriedky, Konštrukcia bicykla
Ochrana života a zdravia
Bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre deti, Potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu, Typické
potraviny v iných krajinách, Elektrický obvod, Historické a moderné komunikačné prostriedky, Klíčenie
semien, Poznávanie úžitkových rastlín
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Príprava jednoduchého jedla, Vianočné tradície, Ľudské obydlia, Zhotovenie objektu zo stavebníc,
Historické a moderné komunikačné prostriedky, Ľudové tradície a remeslá, Poznávanie vonkajších
okrasných rastlín
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Vianočné tradície, Ľudové tradície, Veľkonočné tradície, Remeslá, Ľudské obydlia
Hudobná výchova
Environmentálna výchova: 1. ročník - zvieratá a ich mláďatá, vzťah k zvieratkám, ochrana zvierat a
prírody, starostlivosť o zvieratá v zime, ročné obdobia, starostlivosť o rastliny, 2. ročník - ročné obdobia,
tradície, kladný vzťah k zvieratkám, ochrana prírody, 3. ročník - ročné obdobia, starostlivosť o zvieratá
22
Multikultúrna výchova: 1. ročník - tradície - Mikuláš, hudobný folklór, jarné tradície, ľudový kroj,
symboly SR, 3. ročník - piesne iných národov, Vianočné sviatky, jarné tradície
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - čestnosť, spravodlivosť, vzájomná pomoc, sebaúcta a úcta
k druhým, pravidlá hier, 2. ročník - vzťahy medzi spolužiakmi, pravidlá slušného správania, 3. ročník usilovnosť, vzájomná pomoc
Dopravná výchova: 1. ročník - správanie v dopravných prostriedkoch 2. ročník - bezpečné
prechádzanie cez cestu, 3. ročník - dopravné prostriedky
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - denný režim, bezpečnosť pri športoch, ústna hygiena, 2. ročník /zimné športy, predchádzanie úrazom, 3. ročník - bezpečnosť pri práci
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1.ročník - pomoc v domácnosti, spolužitie v rodine, vzťahy
medzi členmi v rodine, 2. ročník - úcta k rodičom a členom rodiny, vzájomná pomoc, 3. ročník - rodinné
vzťahy, materinská láska
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1.,2.,3. a 4.ročník - vianočné tradície, Veľká noc na
Turci
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1.- 4. ročník - besiedky pre rodičov
Mediálna výchova: 4. ročník - správne telefonovanie
Telesná výchova
Environmentálna výchova: 1. ročník, témy: Zimné športy, Letné športy, 2. ročník, témy: Zimné športy,
Letné športy, 3. ročník, témy: Zimné športy, Letné športy, 4. ročník, témy: Zimné športy, Letné športy,
Multikultúrna výchova: 1. ročník, témy: Tradičné aj netradičné hry, Tanečná improvizácia, 2. ročník,
témy: Tradičné aj netradičné hry, Tanec a rytmika, 3. ročník, témy: Tradičné aj netradičné hry, Pohybové
aktivity s hudbou, 4. ročník, témy: Tradičné aj netradičné hry, futbal, basketbal, Pohybové aktivity s
hudbou
Mediálna výchova: 1. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Tanečná a štylizovaná chôdza,
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 2. ročník, témy:
Prípravné športové a pohybové hry, Tanečná a štylizovaná chôdza, Rytmizované pohyby s využitím
hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 3. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, 4.
ročník, témy: Prípravné a športové hry, Tanečná improvizácia, polkový a valčíkový krok
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Zimné športy,
Letné športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 2.
ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby
s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 3. ročník, témy: Prípravné športové a
pohybové hry, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých
hudobných nástrojov, 4. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Zimné športy, Letné športy,
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov
Dopravná výchova: 1. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
(Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy, Pohybové aktivity
s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie
a vnímanie svojho tela), 2. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
(Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby
s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami
a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania,
rovnováhy a priestorovej predstavivosti), 3. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné
športy, Letné športy, (Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové aktivity
s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie
a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie), 4. ročník,
témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy (Mladý záchranár: Poradové
a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo
jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry
s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj
dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie)
Ochrana života a zdravia: 1. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry, 2. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry, 3. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
23
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry, 4. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník, téma: Pohybové aktivity s hudbou, 2. ročník,
témy: Pohybové aktivity s hudbou, Tradičné a netradičné športové a pohybové hry, 3. ročník, téma:
Pohybové aktivity s hudbou, Vybíjaná, Futbal, Basketbal, 4. ročník, téma: Pohybové aktivity s hudbou,
Akrobatické kombinácie
6.2
Začlenenie prierezových tém – ISCED 2
Slovenský jazyk a literatúra
(Na tomto mieste uvádzame názvy TC, v ktorých budeme prierezové témy rozvíjať, konkrétne učivo aj
s prierezovými témami je uvedené v TVVP jednotlivých ročníkov.)
Environmentálna výchova: 5.ročník - SJ : Opakovanie zo 4.roč., Zhovárame sa a diskutujeme,
chceme byť informovaní, Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché
príbehy; Literatúra: Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky, Encyklopédie, 6.ročník - SJ : Opakovanie
vedomostí a zručností z 5.ročníka, Zhovárame sa a diskutujeme, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí,
javov, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Básne , Rozprávanie vo veršoch i v próze - Dobrodružná
literatúra, 7.ročník - SJ :Opakovanie vedomostí a zručností zo 6.ročníka, Slovné druhy, Skladba;
Literatúra: Aktivizácia vedomostí zo 6.ročníka, Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Dramatické umenie - Filmová tvorba, 8.ročník - SJ: Opakovanie učiva zo 7. ročníka, Tvaroslovie,
Skladba, Literatúra: Poézia – prírodná poézia Hviezdoslava, Próza – Zo života mladých ľudí, 9. ročník –
SJ: Staň sa dobrým rečníkom, Uvažujme spolu, Drieme v tebe umelec?
Multikultúrna výchova: 5.ročník - SJ : Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi,
Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché príbehy; Literatúra:
Pozvánka do knižnice, Ľudová pieseň, Poézia nonsensu, Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky,
Komiks; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Nielen ľudia, aj vety tvoria
príbehy, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Básne, Balady,
Rozprávanie vo veršoch i v próze – Báje; 7.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností zo 6.
ročníka, Komunikácia v spoločnosti; Literatúra: Poézia – Epika, Próza – Detektívna literatúra, 8.ročník SJ: Tvaroslovie, Literatúra: Poézia – umelá poézia, Próza – vedecko-fantastická literatúra, denník,
dievčenský román, 9. ročník – SJ: Štýlovo sa obliekaš, štýlovo sa vyjadruj, Uvažujme spolu,
Mediálna výchova: 5.ročník - SJ: Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi, Chceme byť
informovaní, Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Rozširujeme si slovnú zásobu;
Literatúra: Pozvánka do knižnice, Ľudová pieseň, Autorské rozprávky, Pozrime si rozprávku,
Encyklopédie, Komiks; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Zhovárame sa
a diskutujeme, Ako tvoríme slová, Svet v pohybe; Literatúra: Rozprávanie vo veršoch i v próze - Bájky,
Detektívna literatúra; 7.ročník - SJ: Komunikačné situácie, Komunikácia v spoločnosti, Slovné druhy;
Literatúra: Poézia - Lyrika, Populárna pieseň, Próza – Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Detektívna literatúra, 8.ročník - SJ: Tvaroslovie, Reklama, Rozprávanie, Slovná zásoba, Skladba,
Literatúra: Próza – denník, 9. ročník – SJ: Štýlovo sa obliekaš, štýlovo sa vyjadruj, Staň sa dobrým
rečníkom
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5.ročník - SJ: Spoznajme sa, Opakovanie zo 4.ročníka, Ako sa učiť,
Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi, Chceme byť informovaní, Informujem včas
a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché príbehy, Rozširujeme si slovnú zásobu,
Opakovanie učiva 5. roč.; Literatúra: Opakovanie vedomostí zo 4.roč., Pozvánka do knižnice, Ľudová
pieseň, Ľudové rozprávky, Poézia nonsensu, Autorské rozprávky, Pozrime si rozprávku, Čo opriadli
povesti, Encyklopédie, Komiks, 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka,
Zhovárame sa a diskutujeme, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Svet v pohybe; Literatúra:
Ľudová slovesnosť, Poézia – Básne, Balady, Rozprávanie vo veršoch i v próze - Bájky, Báje; 7.ročník SJ: Opakovanie vedomostí a zručností zo 6. ročníka, Komunikačné situácie, Komunikácia
v spoločnosti; Literatúra: Poézia - Lyrika, Epika, Próza – Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Robinsonáda, Detektívna literatúra, 8.ročník - SJ: Tvaroslovie, Slovná zásoba, Skladba, Literatúra:
Poézia – Ľudová a poloľudová poézia, Modlitba, Vedecko-fantastická literatúra, Denník, 9. ročník – SJ:
Štýlovo sa obliekaš, štýlovo sa vyjadruj, Staň sa dobrým rečníkom, Uvažujme spolu, Drieme v tebe
umelec? Hľadáme odborníkov, Literatúra: Poézia, Epika a epické žánre
Dopravná výchova: 5.ročník - SJ: Píšeme si so známymi, Tvoríme jednoduché príbehy; Literatúra:
Encyklopédie; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Svet v pohybe; Literatúra:
Rozprávanie vo veršoch i v próze - Detektívna literatúra; 7.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí
a zručností zo 6. ročníka, Slovné druhy; Literatúra: Próza – Príbehy zo života detí, 8.ročník - SJ: Slovná
zásoba, Literatúra: Próza – Zo života mladých ľudí, 9. ročník – SJ: Hľadáme odborníkov
24
Ochrana života a zdravia: 5.ročník - SJ: Opakovanie zo 4.ročníka, Informujeme včas a správne
Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Encyklopédie; 6.ročník - SJ: Svet je plný zaujímavých
ľudí, vecí javov, Zhovárame sa a diskutujeme, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Balady, Rozprávanie
vo veršoch i v próze – Zo života detí, Dobrodružná literatúra; 7.ročník - SJ: Slovné druhy, Skladba,
komunikácia v spoločnosti; Literatúra: Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román, Príbehy zo
života detí, 8.ročník - SJ: Tvaroslovie, Literatúra: Próza – Zo života mladých ľudí, Literatúra faktu, 9.
ročník – Literatúra: Poézia, Epika a epické žánre, Dramatické umenie
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5.ročník - SJ: Informujeme včas a správne, Tvoríme
jednoduché príbehy, Zhotovujeme podľa návodu; Literatúra: Ľudová pieseň, Pozrime si rozprávku, Čo
opriadli povesti, Komiks; 6.ročník - SJ: Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Informujeme presne
a pútavo; Literatúra: Poézia - Populárna pieseň; 7.ročník - SJ: Komunikácia v spoločnosti, Projekt;
Literatúra: Poézia - Lyrika, Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román, 8.ročník - SJ:
rozprávanie, Literatúra: Próza – Vedecko-fantastická literatúra, 9. ročník – SJ: Staň sa dobrým
rečníkom, Epika a epické žánre
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5.ročník - SJ: Píšeme si so známymi, Chceme byť informovaní,
Opisujeme svet vôkol nás; Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky; 6.ročník SJ: Zhovárame sa a diskutujeme, Ako tvoríme slová, Svet v pohybe, Nielen ľudia, aj vety tvoria príbehy
Literatúra: Poézia – Balady, Rozprávanie vo veršoch i v próze – Zo života detí, Dramatické umenie;
7.ročník - SJ: Slovné druhy; Literatúra: Poézia – Lyrika, Populárna pieseň, Próza - Príbehy zo života
detí, 8.ročník - SJ: Tvaroslovie, Literatúra: Próza – Zo života mladých ľudí, 9. ročník – Literatúra: Epika
a epické žánre
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5.ročník - SJ: Tvoríme jednoduché príbehy;
Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Čo opriadli povesti, 6.ročník - SJ: Ako tvoríme slová, Svet
je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov; Literatúra: Rozprávanie vo veršoch i v próze - Báje; 7.ročník - SJ:
Slovné druhy; Literatúra: Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román, 8.ročník - SJ: Rozprávanie
Literatúra: Poézia – Ľudová a poloľudová poézia, Próza – Zo života mladých ľudí, štúrovci, 9. ročník –
SJ: Štýlovo sa obliekaš, štýlovo sa vyjadruj, Každý deň povedať dobré slovo, Literatúra: Poézia, Epika
a epické žánre.
Anglický jazyk
Environmentálna výchova: 5. ročník, téma Môj svet; 6. ročník, téma Zvieratá; 7. ročník, téma Čas
a miesta, 8. ročník, téma Skúsenosti, Problémy; 9. ročník, téma Naše životné prostredie, Riskovanie,
Kúpa a predaj
Multikultúrna výchova: 5.ročník, téma Nadviazanie kontaktu, Priatelia a rodina, Môj svet, Čas, Moja
izba, Ľudia; 6. ročník, téma Môj život, Prázdniny, Zvieratá; 7. ročník, téma Zábava, Čas a miesto; 8.
ročník, téma Sláva, Hrdinovia; 9. ročník, téma Vzťahy, Môžem sa opýtať?
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník, téma Nadviazanie kontaktu, Priatelia a rodina, Môj svet,
Čas, Miesta, Ľudia; 6. ročník, téma Môj život, Dovolenky, Svet; 8. ročník, téma Pracovná skúsenosť,
Zdravie a bezpečnosť; 9. ročník, téma Predstavovanie, Vzťahy,
Ochrana života a zdravia: 6. ročník, téma Jedlo; 8. ročník, téma Problémy; 9. ročník, téma Problémy,
Riskovanie
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5., 6., 7., 8. a 9. ročník, všetky témy v učebniciach.
Nemecký jazyk
Dopravná výchova: 7. roč. - Ako tam cestuješ? Kde bývaš? 8. roč. – V meste, Chodíš na bicykli?,
Cestuješ autobusom? , Ako rád cestuješ? 9. roč. – Portrét mesta, Prechádzka mestom, Príchod
a odchod, Okružná plavba loďou, Nehoda, V roku 2500
Environmentálna výchova: 6.roč. – Kde bývaš?, Máš domáce zvieratá?, Máš rád zvieratá?, 7. roč. Kam cestuješ cez prázdniny? , Kde bývaš? , 8. roč. - Kde to je? , Čo jedávaš na desiatu?, Čo to môže
byť?, Chodíš na bicykli?, Cestuješ autobusom? , Ako rád cestuješ?, Príroda, Čo robíš pre životné
prostredie? 9. roč. – Okružná plavba loďou, Zvieratá, V Zoo, Zvieratá majú tiež práva, Fakty
o zvieratách, Nehoda
Multikultúrna výchova: 6.roč. - Vitajte! , Ty vieš po nemecky. Podobnosti medzi nemčinou,
slovenčinou., Odkiaľ pochádzaš?, Kto je tvoja televízna hviezda?, Vianoce, Listoví priatelia, Veľká Noc,
Kde bývaš? 8. roč. – Aké boli prázdniny? Jedlo, Vianoce , 9. roč. – Výmenný pobyt, Čo tu možno
robiť?Čo budeme robiť cez prázdniny?, V roku 2500, Kolín a okolie
Mediálna výchova: 6.roč. - Ako sa učíš nemčinu?, 7. roč. - Čo robíš cez víkend? , Čo rád pozeráš ?,
Ako často sleduješ televíziu?, Kto je tvoja televízna hviezda?, Práca s počítačom.
Ne telefóne, List priateľovi, Práca s počítačom, 9. roč. – Čo robíme cez víkend?, Portrét mesta,
Prechádzka mestom, Príchod a odchod
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6. roč. – Kvíz, Ako sa voláš? Kde bývaš?, Škola začína. V školskej
triede.
Ktože je to?, Máš rád zvieratá?, Kedy máš narodeniny? 7. roč. - Si športový?, Čo rád robíš?, Ako sa
25
učíš nemčinu?, Opäť sa píše., Kam cestuješ cez prázdniny? , Môj vysnený výlet., 8.roč. - Aké boli
prázdniny? , Reč v škole, Aký je tvoj dom?, Vitajte v Olympiaparku, Čo jedávaš na desiatu?, Kde čo
nájdem? Ako sa ti páči tá farba?, Čo nosíš najradšej? Čo si oblečieš na večierok? Máš zlé sny? Môj
školský deň
9. roč. – Vlastný portrét, Pomoc , Čo sa s tebou deje? Školské problémy: Čo robiť?, Čo budeš
v budúcnosti robiť?, V roku 2500
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6.roč. - Kde bývaš?, Čo je tvoj obľúbený predmet?, Ktože
je to?, Máš súrodencov?, Všetko najlepšie k narodeninám! 7. roč. - Zapni sa predsa!, Vianoce, Opäť sa
píše. Listoví priatelia, Aký je tvoj koníček?, Môj vysnený výlet., 8. roč. – Na stole , Vianoce, Čo robíš
pre životné prostredie? , Prídeš tiež?, Kto je tvoj vysnívaný typ? 9. roč. – Ako robím miniprojekt?
Výmenný pobyt, Káva a koláče.
Ruský jazyk
Environmentálna výchova: 6. ročník - témy: Rieka, Na hodine, 7. ročník - témy: Môj deň, Čo robíme
v škole, Ročné obdobia, Na výstave, 8. ročník – témy: Spomíname na leto, Voľný čas, záľuby, Máme
radi prírodu, 9. ročník – témy: Na jar, Na návšteve na dedine, Nezvyčajná hodina geografie
Multikultúrna výchova: 6. ročník - témy: V škole, V triede, Azbuka, Moskva, 7. ročník - témy: Môj deň,
Na výstave, Na exkurzii v Moskve, 8. ročník – témy: Spomíname na leto, V meste - Petrohrad, V zime,
9.ročník – témy: Doprava, Nezvyčajná hodina geografie
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6. ročník - témy: Rodina, Azbuka, V izbe, Mesto, Na hodine, 7. ročník
- témy: Môj deň, Čo robíme v škole, Ako pomáhaš doma, Viete počítať, Ročné obdobia, Na výstave, Na
exkurzii v Moskve, V zdravom tele- zdravý duch, Čoskoro budú prázdniny, 8.ročník – témy: Vitaj škola,
Spomíname na leto, V škole, V rodine, U nás doma, V meste, Choroby, U lekára, Voľný čas, záľuby,
máme radi prírodu, V zime, 9.ročník – témy: V obchode, Doprava, Dobrú chuť, Na jar, Šaty robia
človeka, Zaujímame sa o šport, Nezvyčajná hodina geografie, Opakovacia lekcia
Dopravná výchova: 6. ročník – témy: Slovensko a mestá, Bratislava, Moskva, 7. ročník - témy: Na
exkurzii v Moskve, Čoskoro budú prázdniny, 8. ročník – témy: V meste – Petrohrad, 9.ročník – témy:
Doprava, Nezvyčajná hodina geografie
Ochrana života a zdravia: 6. ročník - témy: Rodina, Doma, Na klzisku, 7. ročník - témy: Čo robíme
v škole, Ako pomáhaš doma, Ročné obdobia, V zdravom tele - zdravý duch, Čoskoro budú prázdniny,
8. ročník – témy: Spomíname na leto, Choroby, U lekára, 9.ročník – témy: Dobrú chuť, Na jar,
Zaujímame sa o šport
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 7. ročník - téma: Na exkurzii v Moskve, 8. ročník – témy:
v meste – Petrohrad, 9.ročník – témy: Nezvyčajná hodina geografie - Slovensko
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 6. ročník - témy: Rodina, Doma, V izbe, V obchode, 7. ročník témy: Môj deň, Ako pomáhaš doma, 8. ročník – témy: Spomíname na leto, V rodine, U nás doma,
9.ročník – témy: Dobrú chuť, Zaujímame sa o šport, Opakovacia lekcia
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 6. ročník - témy: Slovensko a mestá, Mesto, 7.
ročník - témy: Čoskoro budú prázdniny, 8. ročník – témy: Spomíname na leto, Voľný čas, záľuby,
9.ročník – témy: Na jar, Na návšteve na dedine, Nezvyčajná hodina geografie, Opakovacia lekcia.
Matematika
Multikultúrna výchova: 5. ročník, Premieňanie jednotiek, 6.ročník: Desatinné čísla, 8. ročník,
Pravdepodobnosť, 9.ročník: Štatistika
Mediálna výchova: 5. ročník, Rímske číslice a čísla, 6.ročník: Meriame obsahy, Jednotky obsahu, 7.
ročník: Percentá , úrokovanie, diagramy, 8. ročník, diagramy, 9.ročník: Riešenie lineárnych rovníc
a nerovníc, Grafické znázorňovanie závislostí
Environmentálna výchova: 6.ročnik: .Trochu iné čísla, Obsahy útvarov, Desatinné čísla, Uhly, 7.
ročník, Počtové operácie so zlomkami, Racionálne čísla, Pomer, priama a nepriama úmernosť, 8.
ročník, Počtové operácie so zlomkami, Racionálne čísla, Celé čísla ,9.ročník:Niektoré ďalšie telesá, ich
objem a povrch, Súmernosť v rovine
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník, Počítame spamäti, Násobenie a delenie, 6.ročník:
Opakovanie učiva, Trochu iné čísla, Počítame s desatinnými číslami, Uhly, 9.ročník: Grafické
znázorňovanie závislostí, Štatistka
Dopravná výchova: 6. ročník: Uhly, 7. ročník: Percentá a promile, 8. ročník, Trojuholník, zhodnosť
trojuholníkov, Kruh, kružnica , Štatistika, Pravdepodobnosť, 9.ročník: Riešenie rovníc a nerovníc,
Pytagorova veta, Podobnosť trojuholníkov, Štatistika
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6. ročník: Počítame s desatinnými číslami, 7.ročník:
Percentá počtové výkony so zlomkami, priama a nepriama úmernosť, 8. ročník, Všetky tematické celky,
9.ročník: Pytagorova veta, Grafické znázorňovanie závislostí, Štatistika
Ochrana života a zdravia: 9.ročník:Grafické znázorňovanie závislostí, Štatistika.
26
Informatika:
Environmentálna výchova: 5. ročník - Klávesnica, myš; Aplikácie na spracovanie grafickej informácie;
6. ročník - Opakovanie, Spracovanie grafickej informácie, Tvorba a prezentácia projektovej práce,
spracovanie grafickej informácie, Práca s textom, 7. ročník - Aplikácia na tvorbu prezentácií, 8. ročník Informácie okolo nás
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Informačná spoločnosť; Práca s internetom; Neinteraktívna
komunikácia, 6. ročník - Opakovanie, Práca s internetom, Práca s textom, Tvorba prezentácii, Tvorba
a prezentácia projektovej práce, 7. ročník - Komunikácia prostredníctvom IKT, 8. ročník - Komunikácia
prostredníctvom IKT, Informácie okolo nás
Mediálna výchova: 5. ročník - Informačná spoločnosť; Práca s textom; Práca s internetom;
Neinteraktívna komunikácia, 6. ročník - Opakovanie, Spracovanie grafickej informácie, Tvorba
a prezentácia projektovej práce, Tvorba prezentácii, 7. ročník - Spracovanie grafickej informácie,
Nahrávanie a spracovanie zvuku, 8. ročník - Spracovanie grafickej informácie, Komunikácia
prostredníctvom IKT,
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. - 8. ročník - Všetky témy
Ochrana života a zdravia: 5. - 8. ročník - Úvod; Bezpečnosť pri práci; Práca s multimédiami,
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Tvorba projektu - práca s grafickým editorom,
textom, internetom, multimédiami, 6. ročník - Tvorba prezentácii , Tvorba a prezentácia projektovej
práce, Práca s textom, Práca s tabuľkami, 7. ročník - Aplikácie na tvorbu prezentácií, Práca na projekte
a jeho prezentácia, 8. ročník - Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5. ročník – Multimédiá, 6. ročník - Práca s internetom, Tvorba
prezentácií, 8. ročník - Komunikácia prostredníctvom IKT, Informácie okolo nás
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník: Práca s internetom, 6. ročník - Práca
s internetom.
Fyzika
Environmentálna výchova: 6. ročník: Vplyv objemu a tvaru telies na ich správanie vo vode, Hustota
plynov 7. ročník: Premena kvapaliny na plyn, Premena plynu na kvapalinu, Topenie a tuhnutie, Teplo
a využiteľná energia, 8. ročník: Slnečné svetlo a teplo, Gravitačná sila a hmotnosť telesa, Výkon, Zákon
zachovania energie, Výhrevnosť paliva , Čísla o spotrebe energie nás varujú 9.ročník: Magnetické
vlastnosti látok, Elektrické vlastnosti látok, Elektrický prúd
Multikultúrna výchova: 7. ročník: Teplota a čas
Mediálna výchova :6.ročník: Meranie hmotnosti pevných látok, Meranie dĺžky 7. ročník: Teplota a čas
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6. ročník: Úvodná hodina ,Opakovanie, 7. ročník: Úvodná hodina,
Opakovanie, 8. ročník: Úvodná hodina, Zákon odrazu a lomu svetla, Telesá pôsobia na seba silou,
Mechanická práca 9.ročník: Opakovanie, Magnetické vlastnosti látok, Elektrické vlastnosti látok,
Elektrický prúd
Dopravná výchova: 6. ročník: Vplyv objemu a tvaru telies na ich správanie vo vode, Hustota plynov
7. ročník: Teplo a využiteľná energia, 8. ročník: Zdroje svetla ,Optické vlastnosti oka, Praktické využitie
šošoviek, Otáčavé účinky sily, Rýchlosť pohybu telesa a jej meranie, Trenie Trecia sila a jej meranie,
Pohybová energia telesa, Netradičné zdroje energie 9.ročník: Magnetické vlastnosti látok, Elektrické
vlastnosti látok, Elektrický prúd
Ochrana života a zdravia: 6.ročník: V čom je fyzika užitočná, 7. ročník: Premena kvapaliny na plyn,
Premena plynu na kvapalinu, Topenie a tuhnutie, Teplo a využiteľná energia 9.ročník: Elektrické
vlastnosti látok, Elektrický prúd
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6. ročník: Projekt I. ,II .,III. ,IV., 7. ročník: Projekt I., II.,, 8.
ročník: Projekt I.,II., III., 9.ročník : Projekt I., II.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 7. ročník: Výmena tepla, Teplo a využiteľná energia.
Chémia
Environmentálna výchova: 6. ročník - Objavujeme chémiu v našom okolí, Voda, Vzduch, 7. ročník Spoznávame chemické reakcie v našom okolí, Zmeny pri chemických reakciách, 8. ročník - Významné
chemické prvky a zlúčeniny, 9. ročník - Organická chémia
Ochrana života a zdravia: 6. ročník - Aké vlastnosti majú látky? 7. ročník - Spoznávame chemické
reakcie v našom okolí, Zmeny pri chemických reakciách, Laboratórne práce, 8. ročník - Významné
chemické prvky a zlúčeniny, Laboratórne práce, 9. ročník - Organická chémia, Laboratórne práce
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6. ročník - Voda, Vzduch, 7. ročník - Spoznávame
chemické reakcie v našom okolí, Zmeny pri chemických reakciách, 8. ročník - Zloženie látok, Významné
chemické prvky a zlúčeniny, 9. ročník - Organická chémia
Osobnostný a sociálny rozvoj: 9. ročník - Chemické výpočty.
27
Biológia
Environmentálna výchova: 5. ročník - Les ako životné prostredie organizmov, štruktúra lesa,
Chránené lesné rastliny v regióne, Ihličnany v lese, Vysokohorské rastliny, Vysokohorské živočíchy,
Význam lesov a ich ochrana, Voda ako životné prostredie organizmov, Polia, lúky, pasienky ako životné
prostredie organizmov, Užitočné bezstavovce na lúkach a poliach, Kvitnúce lesné byliny, Huby v lese,
Lesné bezstavovce, Lesné obojživelníky a plazy, Lesné vtáky, Lesné cicavce, Vzťahy organizmov
žijúcich v lese, Rastliny brehov, Vodné kôrovce, Živočíchy brehov, Vtáky žijúce pri vode, Cicavce žijúce
v okolí vôd, 6. ročník - Živočíchy v okolí ľudských sídiel, Stavba tela nekvitnúcich rastlín, Obrúčkavce,
Článkonožce, 7. ročník - Význam stavovcov v prírode a pre človeka, Ochrana stavovcov, 8. ročník –
Organizmy a prostredie, Znečisťovanie neživých zložiek prostredia, Biologická a ekologická rovnováha,
Globálne ekologické problémy, 9. ročník – Zložky životného prostredia človeka, Faktory ovplyvňujúce
životné prostredie organizmov a človeka, Starostlivosť o životné prostredie, štátna ochrana prírody,
chránené rastliny a živočíchy, Ochrana prírody, chránené územia
Multikultúrna výchova: 6. ročník - Ľudské obydlia a ich okolie, 7. ročník - Ľudský a živočíšny
organizmus, Koža, Vývin jedinca, 8. ročník – Živé zložky prostredia, 9. ročník – Význam dedičnosti
a premenlivosti organizmov, Faktory ovplyvňujúce životné prostredie organizmov a človeka
Mediálna výchova: 5. ročník - Poznávanie lesných drevín, Lesné vtáky, Liečivé rastliny lúk, 6. ročník Nežiaduci spoločníci človeka, Blízki spoločníci človeka, 7. ročník - Krv, zložky krvi a ich význam,
Obdobia ľudského života, 8. ročník – Geologická história Zeme, Globálne ekologické problémy, 9.
ročník – Zmyslové orgány bezstavovcov a stavovcov, Faktory ovplyvňujúce životné prostredie
organizmov a človeka
Osobnostný a sociálny rozvoj: 7. ročník - Vyššia nervová činnosť, Obdobia ľudského života, Drogové
závislosti a ich prevencia, Dedičné vlastnosti a vplyv na zdravie a život človeka, Životný štýl, 8. ročník –
Globálne ekologické problémy, 9. ročník – Dedičnosť a jej podstata, Starostlivosť o životné prostredie,
Ochrana prírody
Dopravná výchova: 6. ročník - Ľudské obydlia a ich okolie, 7. ročník - Poškodenia zraku a sluchu,
Životný štýl, Drogové závislosti a ich prevencia, 9. ročník – Pohyb bezstavovcov a stavovcov, Zmyslové
orgány bezstavovcov a stavovcov
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Jedovaté a liečivé lesné rastliny v regióne, Huby v lese, Voda
ako životné prostredie organizmov, Liečivé rastliny lúk, 6. ročník - Pestované rastliny v záhradách,
Nežiaduci spoločníci človeka, Cicavce žijúce s človekom, Nebunkové a jednoduché bunkové organizmy
7. ročník - Starostlivosť o kožu, Poranenia kostí a svalov, Zásady správnej výživy, Starostlivosť
o dýchaciu sústavu, Poškodenia dýchacej sústavy, Poškodenia obehovej sústavy, Zásady
predlekárskej prvej pomoci pri krvácaní a zastavení činnosti srdca, Poškodenia a prevencia ochorení
močovej sústavy, Poškodenia zraku a sluchu, Zásady predlekárskej prvej pomoci pri poranení mozgu,
chrbtice a miechy, Pohlavné ochorenia, Nákazlivé ochorenia, očkovanie, prevencia, Drogové závislosti
a ich prevencia, Životný štýl, 8. ročník – Znečisťovanie neživých zložiek prostredia, Globálne ekologické
problémy, 9. ročník – Fotosyntéza a dýchanie, Povrch tela bezstavovcov a stavovcov, Príjem
a spracovanie živín u bezstavovcov a stavovcov, Vylučovanie bezstavovcov a stavovcov, Zmyslové
orgány bezstavovcov a stavovcov, Zložky životného prostredia človeka, Faktory ovplyvňujúce životné
prostredie organizmov a človeka, Starostlivosť o životné prostredie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 7. ročník - Rozmnožovacia sústava, Stavba a funkcia
reprodukčných orgánov, Vývin jedinca, Obdobia ľudského života, Pohlavné ochorenia, Dedičné
vlastnosti a vplyv na zdravie a život človeka, 9. ročník – Rozmnožovanie organizmov, Rozmnožovanie
a vývin stavovcov, Dedičnosť a jej podstata, Význam dedičnosti a premenlivosti organizmov
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Lesný ekosystém, Vodný ekosystém, 6. ročník Plemená psov, rozdelenie, využitie, 7. ročník - Poškodenia dýchacej sústavy, Poškodenia obehovej
sústavy, Poškodenia zraku a sluchu, 8. ročník – Katastrofické geologické procesy, Sopečná činnosť,
Zemetrasenie, 9. ročník – Ochrana prírody, chránené územia
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - Chránené lesné rastliny v regióne,
Jedovaté a liečivé lesné rastliny v regióne, 6. ročník - Pestované rastliny v záhradách, Včelárstvo,
rybárstvo, rybnikárstvo, 7. ročník - Ochrana stavovcov, 8. ročník – Geologické jednotky Západných
Karpát, 9. ročník – Zložky životného prostredia človeka, Faktory ovplyvňujúce životné prostredie
organizmov a človeka, Starostlivosť o životné prostredie, štátna ochrana prírody, chránené rastliny
a živočíchy, Ochrana prírody, chránené územia.
Environmentálna výchova
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Environmentálna etika a kultúra, Všeobecná a osobitná ochrana
prírody, Zákony na ochranu hospodárskych a spoločenských zvierat, Voda - význam, znečisťovanie,
vplyv na biotu, Vznik odpadu, vplyv na životné prostredie, spôsoby likvidácie, Ozónová vrstva - funkcia,
rozpad, dôsledky, Kyslý dážď – príčiny vzniku, dôsledky, Skleníkový efekt - príčiny, dôsledky, 6. ročník Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, Škodlivé látky v atmosfére, Ekologické a intenzívne
poľnohospodárstvo, Znečisťovanie pôdy a pôdna erózia, 7. ročník – Priemyselné využitie rastlinných
28
pletív, Negatívny vplyv antropogénnych faktorov na lesný ekosystém, Odlesňovanie, Ochrana a tvorba
lesa, 8. ročník – Odpady – legislatíva, medzinárodné dohovory, 9. ročník – Vplyv urbanizácie na
prírodné prostredie, Populačná explózia a životné prostredie, História dopravy, Ochrana prírody –
medzinárodná spolupráca
Mediálna výchova: 5. ročník - Zákony na ochranu hospodárskych a spoločenských zvierat, Etológia,
Zhodnocovanie odpadu, Globálne ekologické problémy, 6. ročník - Starostlivosť o vodné zdroje a ich
ochrana, Ochrana ovzdušia, Predpoveď počasia, Ochrana pôdy, 7. ročník - Rozšírenie lesov na Zemi,
typy lesných biómov, Choroby drevín, Ochrana a tvorba lesa, 8. ročník – Jadrová energetika, Slnečná
energia, Energia vetra, vody, Geotermálna energia, 9. ročník – Vplyv urbanizácie na prírodné
prostredie, História dopravy, Národné parky Slovenska
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník - Environmentálna etika a kultúra, Zákony na ochranu
hospodárskych a spoločenských zvierat, Hospodárenie s vodou v domácnosti a škole, Separovanie
odpadu, Ochrana ozónovej vrstvy na úrovni jednotlivca, Prevencia vzniku kyslých dažďov na úrovni
jednotlivca, Prevencia vzniku skleníkového efektu na úrovni jednotlivca, Les - ochrana na úrovni
jednotlivca, 6. ročník - Ekologické a intenzívne poľnohospodárstvo, 8. ročník – Triedenie odpadov,
Slnečná energia, 9. ročník – Štátna ochrana prírody na Slovensku
Dopravná výchova: 6. ročník - Ochrana ovzdušia, 8. ročník – Odpady z dopravy, 9. ročník – História
dopravy, Druhy dopravy, Dopravné prostriedky, Vplyv dopravy na životné prostredie
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Voda - význam, znečisťovanie, vplyv na biotu, Ozónová vrstva funkcia, rozpad, dôsledky, 6. ročník - Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, Škodlivé látky
v atmosfére, Znečisťovanie pôdy, Predpoveď počasia, 8. ročník – Komunálny odpad, Jadrová
energetika, 9. ročník – Vplyv urbanizácie na prírodné prostredie, Populačná explózia a životné
prostredie, Dopravné prostriedky, Vplyv dopravy na životné prostredie
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Monitoring čiernych skládok, Monitoring čistoty
ovzdušia, Pozorovanie sťahovavých druhov vtákov, 6. ročník - Monitoring čistoty ovzdušia, Monitoring
biotických a abiotických faktorov vodných tokov, Mapovanie pôdnych druhov, 7. ročník - Prírodné
rezervácie Malej a Veľkej Fatry, 8. ročník – Odpadové hospodárstvo Turčianskeho regiónu, 9. ročník –
História dopravy, Národné parky Slovenska
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - Všeobecná a osobitná ochrana prírody,
Vznik odpadu, vplyv na životné prostredie, spôsoby likvidácie, Zhodnocovanie odpadu, Lesný
ekosystém - význam, typizácia, Príroda Turca, Monitoring čiernych skládok, Monitoring čistoty ovzdušia,
Pozorovanie sťahovavých druhov vtákov, 6. ročník - Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, Produkcia
a čistenie odpadových vôd, Starostlivosť o vodné zdroje a ich ochrana, Ekologické a intenzívne
poľnohospodárstvo, Monitoring biotických a abiotických faktorov vodných tokov, Mapovanie pôdnych
druhov, 7. ročník - Vegetačné stupne karpatskej oblasti, Kategorizácia lesov podľa funkcie, Negatívny
vplyv antropogénnych faktorov na lesný ekosystém, Ochrana a tvorba lesa, Prírodné pomery regiónu,
Prírodné rezervácie Malej a Veľkej Fatry, 8. ročník – Odpadové hospodárstvo Turčianskeho regiónu, 9.
ročník – Národné parky Slovenska – Veľká Fatra, Malá Fatra, Štátna ochrana prírody na Slovensku,
Kategorizácia chránených území Slovenska, Vplyv dopravy na životné prostredie, Druhy dopravy, Vplyv
urbanizácie na prírodné prostredie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 9. ročník – Populačná explózia a životné prostredie.
Dejepis
Environmentálna výchova:
5.roč.: Ako sa žilo na úsvite dejín, Ako ľudia spoznávali sily prírody, Práca – trest alebo radosť. 6.roč.:
Život v kamennej dobe – lovci a zberači, Kamenná doba – pastieri a roľníci, Civilizácie starého Orientu,
Staroveká Mezopotámia a jej kultúra, Staroveký Egypt, Staroveké Grécko – periodizácia, prírodné
podmienky, osídlenie, grécka kolonizácia. 7. roč.: Pán Váhu a Tatier, Zlatá baňa Uhorska, Talianske
mestské štáty, Spôsoby výroby v ranom novoveku, Zmeny v rozdelení spoločnosti – premena
stredovekého štátu. 8. roč.: Priemyselná revolúcia a modernizácia, Veda a technika, Výslnie a tiene
civilizácie, Dve tváre komunistickej totality. 9. roč: Zápas o každodenný chlieb, Míľniky vedy a techniky,
Život v Slovenskej republike.
Multikultúrna výchova:
5.roč.: Zapísaná myšlienka sa uchovala, Ľudia v pohybe, O rasách a národoch. 6.roč.: Človek využíva
železo, Civilizácie starého Orientu, Staroveká Mezopotámia a jej kultúra, Staroveká India a Čína +
Palestína, Staroveké Grécko – periodizácia, prírodné podmienky, osídlenie, grécka kolonizácia,
Macedónia a helenistický svet, Staroveký Rím – kráľovská doba, Staroveké metropoly, Korene
stredoveku. Svet a ľudia za hranicami Ríma, Ľudia v pohybe. Sťahovanie národov a jeho dôsledky,
Kultúra starovekých štátov. 7.roč.: Život našich predkov, Spoločnosť Slovenov, Nitrianske kniežatstvo
a Veľká Morava. Vznik Veľkej Moravy, Zánik Veľkej Moravy, Kráľovstvo svätého Štefana, Tatársky
vpád, Obnova krajiny a nové spôsoby osídľovania, privilégia, Pán Váhu a Tatier, Zlatá baňa Uhorska,
Prvý cisár na uhorskom tróne, Objavitelia a objavovaní, Svetové hospodárstvo a nové usporiadanie
štátov, Na hranici s Osmanskou ríšou. 8. roč.: Vo víre revolúcií a nacionalizmu 1830 a 1848/49, Vznik
národných štátov. Zjednotenie Talianska a Nemecka Zasľúbená Zem – Amerika, Koniec červeného
29
muža, Slovenské národné hnutie, Začiatky národného povedomia, Národy a národnosti, Slováci
a revolučný rok 1848/49, Rakúsko-Uhorské vyrovnanie a Slováci, Slováci v Uhorsku, Aktivity Slovákov
na svoju obranu. Slovensko-česká spolupráca, Černovská tragédia, Slovenské vysťahovalectvo.
Industralizácia, Za prácou do sveta, Balkán v rokoch 1908-1913, Kolonializmus a jeho význam,
V predvečer svetovej vojny, Odboj Slovákov a Čechov. Domáci a zahraničný. 9. roč.: Situácia pred 1.
svetovou vojnou, Sarajevský atentát, Američania v Európe, Slovenský a český zahraničný odboj,
Slovensko vstupuje do česko-slovenského štátu, Slovensko vstupuje do česko-slovenského štátu,
Slovensko hľadá svoju cestu, Spoluobčania či protivníci?, Nové štáty na mape Európy, Život
v okupovanej Európe, Od autonómie k samostatnosti, Vznik nového štátu, Slovenská republika na
mape Európy, Aká bola Slovenská republika?, Slovenské národné povstanie, Koniec kolonializmu.
Mediálna výchova:
5.roč.: Médiá. 6. roč.: Grécko báji a povestí, Macedónia a helenistický svet, Staroveké metropoly. 7.roč.:
Talianske mestské štáty, Európa si podmaňuje svet, Najsilnejšie štáty – osobnosť Ľudovíta XIV.,
Bratislava – hlavné mesto Uhorska. 8. roč.: Francúzska revolúcia 1789-1799. Revolučný výbuch,
Napoleon Bonaparte a napoleonské vojny, Priemyselná revolúcia a modernizácia, Veda a technika,
Rušné časy, Slovenské vysťahovalectvo. Industralizácia. 9. roč.: Miľníky vedy a techniky, Zlaté
dvadsiate roky, Výslnie a tiene civilizácie, Umenie „salónov a ulíc“, Kultúra pre všetkých.
Osobnostný a sociálny rozvoj:
5. roč.: Prvé knihy. 6.roč.: Rímske cisárstvo, Kultúra, veda a umenie v stredoveku. 7. roč.: Misionári
Konštantín a Metod, Kultúrny prínos Veľkej Moravy, Gotická cesta, Kráľ s havranom v erbe, Európa
humanistov – filozofov a vedcov, Najsilnejšie štáty – osobnosť Ľudovíta XIV., Vek rozumu –
Osvietenstvo, Humanizmus a renesancia na Slovensku, Osvietená panovníčka, Reformátor na tróne,
Epocha osvietenských vzdelancov. 8. roč.: Francúzska revolúcia 1789-1799.Revolučný výbuch, Kultúra
a umenie 19. storočia, Slovenské národné hnutie. Staré a nové myšlienky, Tri generácie slovenských
národovcov, Anton Bernolák, Slovanská vzájomnosť, Štúrovská generácia, Rušné časy a koniec
revolúcie, Od Memoranda k Matici slovenskej, Tri slovenské gymnázia a Matica slovenská. 9. roč.:
Škola – základ života, Kultúrny rozlet Slovenska, Nove cesty umenia a architektúry, Umenie „salónov
a ulíc, Kultúra pre všetkých.
Dopravná výchova:
5.roč.: Ako si človek zmenšoval svet, Ľudia v pohybe, Práca – trest alebo radosť. 6.roč.: Staroveké
Grécko – periodizácia, prírodné podmienky, osídlenie, grécka kolonizácia, Staroveké metropoly. 7.roč.:
Talianske mestské štáty, Európa si podmaňuje svet, Objavitelia a objavovaní, Zmeny v rozdelení
spoločnosti – premena stredovekého štátu. 8. roč.: Priemyselná revolúcia a modernizácia, Veda
a technika, Život počas prvej svetovej vojny (1914-1918). Zákopová vojna. 9. roč.: Nepriateľské bloky
v pohybe, Bratislava – metropola Slovenska, Míľniky vedy a techniky, Veľmoci proti Hitlerovi, Život
v Slovenskej republike, Výslnie a tiene civilizácie, Dve tváre komunistickej totality.
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti:
5.roč.: História mojej rodiny, rodokmeň, Pátranie po minulosti našej školy, Remeslo má zlaté dno,
Doprava nielen na kolesách, prezentácia, Príbeh s témou vojny. 6.roč.: Praveké umenie; Mezopotámia,
Egypt – ako ich nepoznáme; Kultúra starovekých štátov; Grécke báje, Grécko -každodenný život,
kultúra; Divy staroveku; Rím – každodenný život, kultúra; Stredovek – ľubovoľná téma. 7.roč.: Obdobie
Veľkej Moravy – osobnosti, život, kultúra, Gotická cesta, Známa osobnosť Uhorského kráľovstva, Vývoj
leteckej dopravy (Od lietajúceho stroja Leonarda da Vinciho po kozmickú raketu), Významná osobnosť
Habsburskej monarchie. 8. roč.: Osobnosť (udalosť) francúzskych dejín, Sláva a pád Napoleona,
Objavy a vynálezy, Umelecký smer 19. storočia, Významná osobnosť slovenských dejín. 9. roč.: Milan
Rastislav Štefánik, Osobnosť (udalosť) prvej svetovej vojny, Vojenská technika (letectvo) v druhej
svetovej vojne, Osobnosť (udalosť) druhej svetovej vojny, Významná osobnosť komunizmu.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu:
5. roč.: Ako si človek vytváral rodinu. 7.roč.: Osvietená panovníčka.
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:
5.roč.: Sviatočné a pamätné dni. 6. roč.: Martin a okolie v praveku. 7.roč.: Nitrianske údelné kniežatstvo
8. roč.: Od Memoranda k Matici slovenskej, Tri slovenské gymnázia a Matica slovenská, Aktivity
Slovákov na svoju obranu. Slovensko-česká spolupráca, Na ceste k spoločnému štátu Slovákov
a Čechov. Rozchod s monarchiou, Na ceste k spoločnému štátu Slovákov a Čechov. 28.-30. október
1918. 9. roč.: Rozchod Slovákov s Uhorskom a vznik ČSR, Bratislava – metropola Slovenska, SNP
a Turiec.
Geografia
Environmentálna výchova: 5. ročník - Tvar Zeme; Objavovanie Zeme a vesmíru ;Najkrajšie miesta na
Zemi, ktoré vytvorila príroda, 6. ročník - Planéta Zem- opakovanie ;Austrália, Tichý oceán, Amerika prírodné pomery, 7. ročník - Afrika a Ázia- podnebie, vodstvo, rastlinstvo, živočíšstvo, 8. ročník - Európa
- podnebie, vodstvo, rastlinstvo, živočíšstvo, 9. ročník - Slovensko- povrch, podnebie, vodstvo, pôdy,
rastlinstvo, živočíšstvo, Národné parky.
30
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Objavovanie Zeme a vesmíru, Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré
vytvoril človek, 6. ročník - Obyvateľstvo a sídla Austrálie, Ameriky, Oceánie, 7. ročník - Obyvateľstvo
a sídla Ázie, Afriky, oblasti, 8. ročník - Obyvateľstvo a sídla Európy, 9.ročník - Obyvateľstvo a sídla
Slovenska, Cestovný ruch.
Mediálna výchova: 5. ročník - Tvar Zeme, Objavovanie Zeme a vesmíru, Najkrajšie miesta na Zemi,
ktoré vytvoril človek a príroda. 6. ročník - Austrália - problémy obyvateľstva, Oceánia a polárne oblasti,
Amerika - problémy obyvateľstva a spoločenské zvyky, 7. ročník - Ázia, Afrika - obyvateľstvo a sídla, 8.
ročník - Európa – obyvateľstvo a sídla, 9. ročník - Geografia v bežnom živote, Cestujeme po Slovensku,
Miestna krajina- prezentácia.
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník - Objavovanie Zeme a vesmíru; Najkrajšie miesta na Zemi,
ktoré vytvoril človek, 6. ročník - Záverečné opakovanie, 7. ročník - Ázia, Afrika - obyvateľstvo a sídla, 8.
ročník - Obyvateľstvo a sídla Európy, 9. ročník - Geografia v bežnom živote, Historický vývoj Slovenska,
Národné parky, Cestovný ruch, Prírodné a kultúrne lokality, ľudová kultúra.
Dopravná výchova: 5. ročník - Objavovanie Zeme a vesmíru; Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril
človek, 6. ročník - Planéta Zem - opakovanie; Austrália, Oceánia, Amerika - obyvateľstvo, hospodárstvo
7. ročník- Hospodárstvo Ázie a Afriky, pobrežie, 8. ročník - Doprava jednotlivých štátov Európy, GPS
v praxi, doprava Slovenska, Cestovný ruch, Cestujeme po Slovensku.
Ochrana života a zdravia: 5. ročník- Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda, 6. ročník Problémy obyvateľov Austrálie, Ameriky, Oceánie, 7. ročník - Prírodné pomery (vodstvo, podnebie,
povrch) Ázie a Afriky, 8. ročník - Prírodné pomery Európy; Obyvateľstvo, 9. ročník - Podnebie, Vodstvo,
Pôdy, Národné parky, Poľnohospodárstvo, Cestovný ruch.
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek
a príroda, 6. ročník - Austrália, Oceánia, Polárne oblasti, Amerika, 7. ročník - Afrika, Ázia, 8. ročník Cestujeme po Európe, 9. ročník - Zaujímavé miesta vytvorené prírodou, Cestujeme po Slovensku,
Miestna krajina.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5. ročník - Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek
6. ročník - Obyvateľstvo Austrálie, Oceánie, Ameriky, 7. ročník - Obyvateľstvo a sídla Afriky, Ázie
a jednotlivých oblastí, 8. ročník - Obyvateľstvo a sídla Európy, 9. ročník - Obyvateľstvo a sídla
Slovenska.
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - Naša planéta vo vesmíre, Najkrajšie
miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda a človek( Pamiatky UNESCO), 6. ročník - Planéta Zem,
Austrália, Amerika, Kanada, USA - cestovný ruch, zaujímavosti prírody, život ľudí, spoločenské zvyky,
pamiatky UNESCO, Národné parky, Obyvateľstvo a sídla, 7. ročník - Planéta Zem - obyvateľstvo, Afrika
- obyvateľstvo a sídla, Ázia - obyvateľstvo a sídla, zaujímavosti a rekordy, 8. ročník - Európa obyvateľstvo a sídla, Národné parky, Oblasti cestovného ruchu, stavby a kultúrne pamiatky, 9. ročník –
Historický vývoj Slovenska, Národné parky, Zaujímavé miesta vytvorené prírodou, Prírodné a kultúrne
lokality, ľudová kultúra, Cestujeme po Slovensku.
Občianska náuka
Environmentálna výchova: 5.ročník - témy: Zdravý životný štýl, Mimoškolská činnosť, Povolania
a zamestnania, 6. ročník - témy: Obec, v ktorej žijem, Krásy prírody v obci, regióne, Moja vlasť, EÚ, 7.
ročník - témy: Zmysel života, Svetonázor človeka, jeho typy, 8. ročník - témy: Právne vedomie, Trestné
právo, 9. ročník – téma: Výrobné zdroje -vzácnosť výrobných zdrojov
Multikultúrna výchova: 5.ročník - témy: História mojej rodiny, zvyky a tradície, Školský systém u nás
a v Európe, 6.ročník - téma: Národná a európska identita, 7. ročník - témy: Štruktúra obyvateľstva,
migrácia, Kultúra a multikultúrnosť
Mediálna výchova: 5. ročník - témy: Zdravý životný štýl, Krízy v rodine, problémy rodinného života,
6.ročník - témy: Moja vlasť - SR, štátne sviatky, Európska únia, Sociálne vzťahy v skupinách, 7.ročník témy: Problémy dospievania, kultivované dospievanie, Zmysel života, Svetonázor a celý II. tematický
celok o štátnych orgánoch, 8. ročník - témy: Štát, jeho funkcie, Formy vlády, Zložky štátnej moci,
Právne normy, Rodinné právo, 9. ročník – témy súvisiace s ekonomikou, trhovým mechanizmom,
podnikaním, spotrebou a spotrebiteľom, peniazmi, finančnými inštitúciami v trhovej ekonomike
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5.ročník - témy: Moja rodina - celý tematický celok, Moja škola - trieda
ako spoločenská skupina, osobnosti, spolupráca v školskej triede, rovnosť, rovnakosť, rozličnosť,
komunikácia v triede, práva a povinnosti v triede a v škole, Čím by som chcel/a byť, Vzdelávanie ako
hodnota, 6. ročník - témy: celý TC: Vnútorný a vonkajší život jednotlivca, 7. ročník - témy: Telesné
a duševné zmeny v dospievaní, kultivované dospievanie, Sociálne vzťahy, v spoločnosti, Základné
ľudské práva a slobody, Práva detí, Prepojenie práv a povinností, 8. ročník - témy: Právne a morálne
normy, Právne inštitúcie SR, Právne vedomie, Rodinné a trestné právo, 9. ročník – témy: Ľudské
potreby a ich uspokojovanie, súkromná spotreba, peniaze, finančné inštitúcie a nebankové subjekty
Dopravná výchova: 5.ročník - téma: Povolania, zamestnania a ich zmeny v školskom veku, 8. ročník téma: Trestné právo
Ochrana života a zdravia: 5.ročník - témy: Poslanie a funkcie rodiny, Zdravý spôsob života v rodine,
Zdravý životný štýl, 6.ročník - téma: Psychológia v každodennom živote človeka, 7.ročník - témy:
31
Základné ľudské práva, Práva detí, 8.ročník - téma: Funkcie štátu, 9. ročník – témy: Trh, ponuka, dopyt,
Spotrebiteľ, jeho ochrana
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5.ročník - I. polrok: Projekt o rodine, II. polrok: Čím by som
chcel/a byť, 6. ročník - I. polrok: Na čo som hrdý/á v našej obci / v našom regióne (história, kultúra,
príroda, šport), II. polrok: Naša trieda, 7.ročník - I. polrok: Sociálne vzťahy v spoločnosti - výber témy
podľa preberaného učiva, II. polrok: Ľudské práva a slobody alebo Práva detí, 8. ročník - II. polrok:
Morálne normy/ Právne normy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5.ročník - celý TC Moja rodina, 6.ročník - téma: Ľudská
osobnosť - vplyv dedičnosti a výchovy, 7. ročník - témy: Problémy dospievania, kultivované
dospievanie, Zmysel života, Svetonázor človeka, Práva detí, prepojenie práv a povinností, 8. ročník témy: Funkcie štátu, Rodinné právo, 9. ročník – témy: Peniaze, funkcie peňazí, banky, sporiteľne,
poisťovne, nebankové subjekty
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - História mojej rodiny, zvyky a tradície,
Naša škola - história, Povolania, zamestnania, 6. ročník - Tematický celok: Obec, región, vlasť, EÚ, 7.
ročník - Zmysel život, Kultúra, multikultúrnosť, 9. ročník – téma: Výroba, výrobca.
Etická výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník - témy Otvorená komunikácia, Tvorivosť v medziľudských
vzťahoch, Iniciatíva; 6. ročník - témy: Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov, Zvládnutie asertivity; 7.
ročník - témy: Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity, Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity, 8.
ročník- témy: Ochrana života, Starostlivosť o zdravie, Lekárska etika, Vzťah k ľuďom so ZP, Rodina,
manželstvo, Ekonomické cnosti, Dobré meno a pravda ako etické hodnoty, Pozitívne vzory, 9. ročník témy: Prehlbovanie komunikačných spôsobilostí, projekt Cesta k emocionálnej zrelosti
Mediálna výchova: 5. ročník - téma Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých; 6. ročník- téma
Pozitívne vzory správania; 7. ročník - téma Vzťah k chorým, starým, postihnutým, mentálne alebo
morálne narušeným ľuďom, 8. ročník - témy - Tvorivosť v povolaní a zamestnaní, Pozitívne vzory, 9.
ročník - téma: Masmediálne vplyvy
Multikultúrna výchova: 6. ročník - témy: Kognitívna a emocionálna empatia, pochopenie druhých,
vžitie sa do situácie druhých, Prosociálne správanie; 7. ročník – témy: Byť sám sebou, vedieť obhájiť
svoje práva a názory, Vzťah k chorým, starým, postihnutým, mentálne alebo morálne narušeným
ľuďom, 8. ročník - téma Etika a náboženstvo.
Environmentálna výchova: 5. ročník - téma Etické aspekty ochrany prírody
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - téma Poznanie a pozitívne hodnotenie seba; 7. ročník - téma
Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti, 8. ročník - téma Ochrana života,
starostlivosť o zdravie, 9. ročník - téma: Zdravý životný štýl, prevencia závislostí
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 6. ročník - téma Pozitívne vzory správania; 7. ročník - téma
Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine a Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu
osobnosti, 8. ročník - téma Etické aspekty manželstva, plánované rodičovstvo, antikoncepcia, 9. ročník
- téma: Prehlbovanie komunikačných spôsobilosti, asertívne riešenie konfliktov
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - témy: Vianoce a my, rodina, Pozitívne
hodnotenie iných ( tradičná ľudová kultúra), Tvorivosť (výtvarná ľudová tvorivosť), Etické aspekty
ochrany prírody, 6. ročník - téma Pozitívne vzory správania, 8. ročník - téma Zdroje etického poznania
ľudstva, Ľudová slovesnosť.
Náboženská výchova
Dopravná výchova: 6.roč.- Konať v pravde, 7.roč.- Boh oslobodzuje človeka
Osobný a sociálny rozvoj: 6.roč.- Pravda ako hodnota, Hľadanie pravdy o svete, 7. roč.- Sloboda
a človek, Sloboda a rozhodnutia, 8. roč. - Dôstojnosť človeka, Kto je človek? Ľudskosť, Dôstojnosť
a výkon, Kultúra života
Environmentálna výchova: 5. roč.- Moja modlitba, 6. roč.- Hľadanie pravdy o svete
Mediálna výchova: 5.roč.- Boh hovorí k človeku, Dialóg Boha a človeka, 6. roč.- Pravda ako hodnota,
Hľadanie pravdy o svete, 7. roč.- Boh oslobodzuje človeka, Rešpektovanie vierovyznaní, Láska ako
princíp slobody, 8. roč. - Kultúra života
Multikultúrna výchova: 6. roč.- Hľadanie pravdy o sebe, Ohlasovatelia pravdy, 7. roč.- Sloboda
a rozhodnutia, Rešpektovanie vierovyznaní, 8. roč. - Kto je človek? Ľudskosť,
Ochrana života a zdravia: 6. roč.- Konať v pravde
Tvorba projektu a prezentačné schopnosti: 6. roč.- Ohlasovatelia pravdy
Výchova k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu: 5. roč.- Obeta Božieho ľudu, Dialóg cez
službu, Služba modlitbou, 6. roč.- Konať v pravde
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 6. roč.- Hľadanie pravdy o svete, 7. roč.Rešpektovanie vierovyznaní.
32
Svet práce
Environmentálna výchova: 7. ročník - Náradie na spracovanie pôdy, Pomôcky pri pestovaní rastlín,
Význam a rozdelenie okrasných rastlín, Pestovanie, ošetrovanie a rozmnožovanie črepníkových rastlín,
Nároky črepníkových rastlín na životné podmienky, 8. ročník - Okrasné rastliny - ošetrovanie,
Ošetrovanie trávnika, Úprava okolia školy, 9. ročník – Starostlivosť o pestované druhy rastlín, Úprava
okolia školy, Spracovanie pôdy, Pestovanie ovocných drevín na trvalom stanovišti
Mediálna výchova: 7. ročník - Význam a rozdelenie okrasných rastlín, Poznávanie jednotlivých druhov
črepníkových rastlín, Základy aranžovania a väzby kvetov, 8. ročník - Pestovanie kvetín v skalke, 9.
ročník – Spracovanie pôdy, Jadroviny, kôstkoviny, Škrupinoviny, drobné ovocie
Dopravná výchova: 7. ročník - Bezpečnostno-organizačné zásady, 8. ročník - Bezpečnostnoorganizačné zásady, 9. ročník – Zásady bezpečnosti, Úprava okolia školy
Ochrana života a zdravia: 7. ročník - Bezpečnostno-organizačné zásady, Náradie a pomôcky, Význam
a rozdelenie okrasných rastlín, 8. ročník - Okrasné rastliny – rozdelenie (jedovaté druhy), 9. ročník –
Zásady bezpečnosti, Hlúbová, koreňová zelenina, Plodová zelenina, strukoviny, Cibuľová, listová
zelenina, Okopaniny, Jadroviny, kôstkoviny, Škrupinoviny, drobné ovocie
Multikultúrna výchova: 7. ročník - Základy aranžovania a väzby kvetov
Osobnostný a sociálny rozvoj: 7. ročník - Základy aranžovania a väzby kvetov, Výber a úprava
materiálu, 8. ročník Starostlivosť o pestované druhy rastlín, Úprava okolia školy, 9. ročník –
Starostlivosť o pestované druhy rastlín, Úprava okolia školy, Spracovanie pôdy, Príprava pozemku na
sejbu a sadenie
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 7. ročník - Základy aranžovania a väzby kvetov, Výber
a úprava rastlinného materiálu, 8. ročník - Okrasné rastliny - rozdelenie, Okrasné rastliny – pestovanie,
9. ročník – Jadroviny, kôstkoviny, Škrupinoviny, drobné ovocie, Vegetatívne rozmnožovanie ovocných
rastlín
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 7. ročník - Význam a rozdelenie okrasných rastlín,
Základy aranžovania a väzby kvetov, 8. ročník - Starostlivosť o pestované druhy rastlín, 9. ročník –
Starostlivosť o pestované druhy rastlín, Úprava okolia školy, Príprava pozemku na sejbu a sadenie,
Okopaniny, Jadroviny, kôstkoviny, Škrupinoviny, drobné ovocie.
Technika
Environmentálna výchova: 7. ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia, Materiály
a technológie, 8. ročník, Elektrická energia
Multikultúrna výchova: 7. ročník, Grafická komunikácia, Materiály a technológie
Mediálna výchova: 7. ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia, Materiály a technológie
Osobnostný a sociálny rozvoj: 7. ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia, Materiály
a technológie, 8. ročník, Elektrická energia, Technika – bezpečnosť – domácnosť 9. ročník, Pracovné
postupy a nástroje. Stroje a mechanizmy.
Dopravná výchova: 7. ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia, Materiály a technológie 9.
ročník, Jednoduché stroje a mechanizmy
Ochrana života a zdravia: 7. ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia, 8. ročník, Elektrická
energia, Technika – bezpečnosť - domácnosť
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 7. ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia,
Materiály a technológie, 8. ročník, Elektrická energia, Technika – bezpečnosť – domácnosť, 9. ročník,
Pracovné postupy a nástroje.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 7. ročník, Človek a technika.
Výtvarná výchova
Environmentálna výchova: 5. - 7.ročník: zobrazovanie krajinárskeho výseku, zobrazovanie tvaru
a farby prírodných prvkov, návrh na plagátovú tvorbu s tematikou ochrany životného prostredia
Multikultúrna výchova: 5. - 7. ročník: spoznávanie princípov architektúry v rôznych krajinách,
poznávanie kultúr , tradícií, odevu regiónov, získať informácie o kultúrnom bohatstve iných krajín, vedieť
pomenovať a charakterizovať aspoň dvoch zahraničných výtvarníkov, dizajnérov, architektov
Mediálna výchova: 5.- 7. ročník: získať informácie o tvorbe knihy, ilustrácií, komiksu, uplatňovať
princípy názornej agitácie- tvorba plagátu, pozdravu k sviatku, získať zručnosť práce s fotoaparátom a
počítačom
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5.- 7. ročník:spoznať a tolerovať vkus spolužiakov, rovesníkov,
spoločnosti, byť tolerantný k prácam spolužiakov, vedieť zaujať postoj k výsledkom svojej práce,
aktívne sa zúčastňovať na besedách o kultúrnom dedičstve našej vlasti, poznať tvorbu umelcov Turca,
vedieť pomenovať troch umelcov regiónu, v ktorom žijú
Dopravná výchova: 5.- 7. ročník: výtvarná súťaž: Bezpečne na cestách, dizajn dopravných
prostriedkov
33
Ochrana života a zdravia: 5.- 7. ročník: plagátová tvorba s témou ochrany životného prostredia,
nakresliť zvieratá, zákutia prírody, zachytiť stavbu prírodnín
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5.- 7. ročník: vytváranie architektonických objektov,
asambláži z odpadového materiálu, úprava a skrášľovanie priestorov školy, triedy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5.- 7. ročník: tematické práce s tematikou rodiny, vytváranie
darčekov a upomienkových predmetov pre členov rodiny
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5.- 7. ročník: exkurzia do skanzenu v Martine
(múzea slovenskej ľudovej dediny), ilustrácia ľudových rozprávok.
Hudobná výchova
Na tomto mieste uvádzame názvy TC, v ktorých budeme prierezové témy rozvíjať, konkrétne učivo aj
s prierezovými témami je uvedené v podrobných TVVP jednotlivých ročníkov.
Environmentálna výchova: 5. ročník - Ako sa nám prihovára hudba, 6. ročník - Hudba minulosti
a súčasnosť, 7. ročník - Pestrá paleta populárnej hudby, Prieniky hudobných štýlov 1
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Ako sa nám prihovára hudba, Prostredníctvom hudby poznávame
kultúru národov, 6. ročník - Prostredníctvom hudby poznávame kultúru národov, 7. ročník - Moderná
hudba - hudba 20. a 21. storočia, Štyri prechádzky a štyri návraty, Pestrá paleta populárnej hudby,
Rock and roll, Prieniky hudobných štýlov 2
Mediálna výchova: 5. ročník - Prostredníctvom hudby poznávame kultúru národov, 6. ročník - Hudba
minulosti a súčasnosť, 7. ročník - Štyri prechádzky a štyri návraty, Pestrá paleta populárnej hudby,
Prieniky hudobných štýlov 1, Rock and roll
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník - Zahrajme sa s hudbou, Ako sa nám prihovára hudba,
Hudba spojená s inými druhmi umenia, 6. ročník - Hudba minulosti a súčasnosť, Hudba minulosti
a súčasnosť, 7.ročník - Moderná hudba - hudba 20. a 21. storočia, Pestrá paleta populárnej hudby
Dopravná výchova: 5. ročník - Ako sa nám prihovára hudba, 7. ročník - Štyri prechádzky a štyri
návraty
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Ako sa nám prihovára hudba, 6. ročník - Hudba minulosti
a súčasnosť, 7. ročník - Štyri prechádzky a štyri návraty
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Hrajme sa na umelcov, 6. ročník - Obdobie,
v ktorom by som chcel/chcela žiť - hudba, ktorú by som chcel/chcela počúvať, 7. ročník - Štyri
prechádzky a štyri návraty
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5. ročník - Čo už vieme? Zahrajme sa s hudbou, Ako sa nám
prihovára hudba, Hudba spojená s inými druhmi umenia, 6. ročník - Prostredníctvom hudby poznávame
kultúru národov, 7. ročník - Hudobné prechádzky storočiami
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - Prostredníctvom hudby poznávame
kultúru národov, Zahrajme si divadlo, 6. ročník - Prostredníctvom hudby poznávame kultúru národov
7. ročník - Štyri prechádzky a štyri návraty.
Výchova umením
Na tomto mieste uvádzame názvy TC, v ktorých budeme prierezové témy rozvíjať, konkrétne učivo aj
s prierezovými témami je uvedené v podrobných TVVP jednotlivých ročníkov.
Environmentálna výchova: 9. ročník - Prieniky umenia a vedy
Osobnostný a sociálny rozvoj: 8. ročník - Zvuk a obraz - jazyk umenia, Tradícia a identita, 9. ročník Prieniky umení, Podnety umenia, Populárna kultúra, Komplexné projekty
Mediálna výchova: 8. ročník - Zvuk a obraz - jazyk umenia, 9. ročník - Populárna kultúra
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 8. ročník - Zvuk a obraz - jazyk umenia, Tradícia
a identita, 9. ročník - Podnety umenia, komplexné projekty
Ochrana života a zdravia: 8. ročník - Zvuk a obraz - jazyk umenia, 9. ročník - Prieniky umenia a vedy,
Populárna kultúra
Multikultúrna výchova: 8. ročník - Zvuk a obraz - jazyk umenia, 9. ročník - Prieniky umenia a vedy
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 8. ročník - Tradícia a identita, 9. ročník - Prieniky umení,
Komplexné projekty.
Telesná výchova
Environmentálna výchova: 5. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, Úprava školského areálu,
Atletika, 6. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, Úprava školského areálu, Atletika, 7. ročník Poznatky z telesnej výchovy a športu, Úprava školského areálu, Atletika, Sezónne činnosti /Lyžiarsky
výcvik/, 8. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, Úprava školského areálu, Atletika, 9. ročník Poznatky z telesnej výchovy a športu, Úprava školského areálu, Atletika
Multikultúrna výchova: 5. - 9. ročník - Priebežne v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu
Mediálna výchova: 5. - 9. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. - 9. ročník - Priebežne v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu
34
Dopravná výchova: 5. ročník - Plávanie, Športové súťaže, 6. ročník - Športové súťaže, 7. ročník Sezónne činnosti /Lyžiarsky výcvik/, Športové súťaže, 8. ročník - Športové súťaže, 9. ročník - Športové
súťaže
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, Všeobecná gymnastika,
Atletika, Športové hry, Základy gymnastických športov, Testovanie, Plávanie, 6. ročník - Poznatky
z telesnej výchovy a športu, Všeobecná gymnastika, Atletika, Športové hry, Základy gymnastických
športov, Testovanie, 7. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, Všeobecná gymnastika, Atletika,
Športové hry, Základy gymnastických športov, Testovanie, Cvičenie v posilňovni, Sezónne činnosti
/Lyžovanie/, 8. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, Všeobecná gymnastika, Atletika,
Športové hry, Základy gymnastických športov, Testovanie, Cvičenie v posilňovni, 9. ročník - Poznatky
z telesnej výchovy a športu, Všeobecná gymnastika, Atletika, Športové hry, Základy gymnastických
športov, Testovanie, Cvičenie v posilňovni
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5. - 9. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. - 9. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu,
7. ročník - Sezónne činnosti /Lyžiarsky výcvik/.
7. Finančná gramotnosť
Témy Národného štandardu finančnej gramotnosti sú implementované v obsahu jednotlivých
vyučovacích predmetov v časti V. a VI. Učebné osnovy.
Výchovno-vzdelávací proces na prvom stupni základnej školy je spravidla realizovaný jedným
vyučujúcim. Implementácia finančnej gramotnosti je preto jednoduchšia, je možné realizovať blokové
vyučovanie i samostatné aktivity v rámci učebných predmetov.
Na druhom stupni základnej školy by žiaci mali mať viac skúseností so situáciami, v ktorých bolo
potrebné uplatniť finančnú gramotnosť. Je možné využívať túto skúsenosť a nadväzovať na ňu.
Vzhľadom na predmetové zameranie učiteľov je nutná ich väčšia súčinnosť. Je vhodné nájsť spoločné
témy a na nich ukázať komplexnosť finančnej gramotnosti.
Jednou z hlavných tém finančnej gramotnosti je hospodárenie domácnosti. Preto je finančné zdelávanie
úzko previazané s rodinným prostredím, a to v niekoľkých rovinách. Preto je nanajvýš vhodné
informovať rodičov o zámeroch, princípoch a cieľoch finančného vzdelávania. Je dôležité vytvoriť také
prostredie, ktoré bude pre všetky zúčastnené strany bezpečné. Jednou z možností, ako sa vyhnúť práci
s citlivými osobnými údajmi alebo rodinnými údajmi, je vyučovať finančnú gramotnosť prostredníctvom
inscenačných metód. Týmto prístupom je možné rozptýliť niektoré obavy rodičov spojené s využívaním
citlivých údajov a zvýšiť ochotu spolupracovať a podporiť svoje deti na ceste za finančnou
gramotnosťou. Za vedľajší prínos môžeme pokladať preventívne pôsobenie na rodičovskú verejnosť.
To, že žiaci prinesú domov finančné témy, môže mať vo svojom dôsledku pozitívny vplyv na finančnú
zodpovednosť rodičov. Výučba je potom prednostne zameraná na získavanie zručností a rozvíjanie
stratégií pre život.
-
Ukazovať rozmanitosť ponuky produktov, služieb a inštitúcií
do vyhľadávania rozmanitých finančných produktov a služieb môžu byť zapojení samotní žiaci
Venovať sa so žiakmi porovnávaniu podobných produktov a služieb, z ktorých žiaci vyberajú tie
najvýhodnejšie pre danú situáciu.
Sledovať so žiakmi vývoj niektorých produktov alebo služieb v čase.
Rozvíjať stratégiu smerujúcu k informovanému rozhodovaniu podľa zásady „produkty, služby a
inštitúcie sa menia, zručnosti ostávajú“ (napr. žiaci majú za úlohu vybrať najvýhodnejší úver pre
modelovú rodinu s istými parametrami)
8. Vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie komunikatívnych kompetencií a čitateľskej
gramotnosti
S cieľom zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov venujeme pozornosť rozvíjaniu
komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti, kladieme dôraz na rozvíjanie jazykového
prejavu, prácu s informáciami ,vyvodzovanie záverov, interpretovanie myšlienok a informácií, vedieme
žiakov k hodnoteniu obsahu textu a k schopnosti argumentovať.
Vzdelávacie stratégie a hlavné úlohy:
- rozvíjať záujem žiakov o materinský jazyk a literatúru, viesť žiakov k čítaniu s porozumením metódami a formami na podporu porozumenia textu a rozvoj čitateľskej gramotnosti,
- formovať kladný vzťah žiakov k materinskému jazyku, ku knihe a literatúre - organizovať súťaže
v čitateľských zručnostiach, počúvať so žiakmi nahrávky literárnych textov, zapojiť žiakov do súťaží
vo vlastnej tvorbe, do súťaží v prednese poézie a prózy, do súťaží o slovenskej literatúre, do
olympiády zo SJL, ...
35
-
-
-
-
-
-
v rámci prevencie čitateľských ťažkostí podporovať rozvíjanie vyjadrovacích schopností
reprodukciou vybranej časti prečítaného textu, dobrovoľnými úlohami a ich prezentáciou pred
spolužiakmi, dramatizáciou textu, prácou so slovníkmi, jazykovými a literárnymi hrami, ...
klásť dôraz na rozvíjanie schopnosti argumentovať, pracovať s informáciou – učiť žiakov informácie
získať, využiť aj hodnotiť - zadávať žiakom úlohy, pri plnení ktorých musia pracovať s internetom,
s odbornou literatúrou, encyklopédiami, dennou tlačou, detskými časopismi a mimočítankovou
literatúrou,
dotvárať schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých aj nesúvislých textov - pracovať na
hodinách s grafmi, mapami, tabuľkami, ...
vo vyučovacom procese využívať rozmanité formy a metódy práce, IKT, zamerať sa na metódy
založené na samostatnosti a tvorivosti žiakov – práca vo dvojiciach, v skupinách, tvorba a
prezentácia projektovej práce, riešenie problémových úloh, dramatizácia textu, ...
zamerať sa na zlepšovanie úrovne písomného prejavu žiakov – pravidelným zaraďovaním
pravopisných rozcvičiek a ich následným rozborom, písaním krátkych cvičných slohových útvarov,
jazykovými hrami, ...
pracovať s talentovanými žiakmi - zapojiť ich do vybraných súťaží,
individuálne pristupovať ku žiakom s vývinovými poruchami učenia, pri hodnotení takýchto žiakov
postupovať podľa MP na hodnotenie a kvalifikáciu žiakov s vývinovými poruchami a podľa
odporúčaní školského špeciálneho pedagóga,
zabezpečiť spoluprácu vyučujúcich so školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom
pri prevencii čitateľských ťažkostí žiakov,
systematicky budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu
a mimovyučovacích aktivít, ...
spolupracovať so školskou knižnicou a kultúrnymi inštitúciami v meste pri organizovaní súťaží,
besied, exkurzií, ... (Turčianska knižnica SNLM, MS, CVČ, ...)
Prierezovo využívame možnosti na rozvoj čítania s porozumením nielen v predmete slovenský jazyk
a literatúra, ale aj na ostatných vyučovacích predmetoch.
Naša škola tiež využila priestor vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia na zvýšenie počtu hodín
slovenského jazyka a literatúry nasledovne:
v 1. a 4. ročníku o 1 hodinu, v 2. a 3. ročníku o 2 hodiny, v 6. ročníku bola časová dotácia na
vyučovanie SJL zvýšená v ŠkVP o 1 hodinu a v 7. ročníku o 0,5 hodiny.
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1.
Hodnotenie žiakov
1.1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú
väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho
pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri
odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a
neúspešných. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský
výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
1.2 Hodnotenie a klasifikácia
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
36
a klasifikáciu, z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP a zo Zákona
245/2008, § 55-58 Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove.
V ročníkoch 1. - 4. využívame kombinované hodnotenie. Hlavné predmety sa klasifikujú známkou
v stupnici 1 - 5, výchovy sa hodnotia slovne, na vysvedčení slovnými spojeniami
absolvoval/neabsolvoval.
Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch v ročníkoch 5.- 9 sa klasifikuje týmito stupňami:
1 - výborný
2 - chválitebný
3 - dobrý
4 - dostatočný
5 - nedostatočný
Hodnotenie žiakov v školskom roku 2014/2015 bolo schválené na pedagogickej rade dňa 27.8.2014:
1. Postup podľa Školského vzdelávacieho programu pre ročníky: 1. - 9. na školský rok 2014/2015
podľa prílohy 1.
2. Hodnotenie v 1. ročníku: Predmety SJL, MAT, PRI - klasifikácia známkou v stupnici 1 - 5. Predmety:
ANJ, HUV, VYV, TEV, ETV, NAV - slovné hodnotenie, na vysvedčení slovným výrazom
„absolvoval/neabsolvoval“. Pri hodnotení SJL, MAT, PRI prihliadať v 1. polroku na skutočnosť, že
sú to pre žiakov nové predmety a hodnotiť ich podľa uváženia v stupnici hodnotenia do známky
"3".
3. Hodnotenie v 2. ročníku: Predmety SJL, MAT, PRI, VLA - klasifikácia známkou v stupnici 1 - 5.
Predmety: INV, HUV, VYV, TEV, ANJ, ETV, NAV - slovné hodnotenie, na vysvedčení slovným
výrazom „absolvoval/neabsolvoval“. Pri hodnotení VLA prihliadať v 1. polroku na skutočnosť, že je
to pre žiakov nový predmet a hodnotiť ho podľa uváženia v stupnici hodnotenia do známky "3".
4. Hodnotenie v 3. ročníku: Predmety SJL, MAT, PRI, ANJ, VLA - klasifikácia známkou v stupnici 1 5. Výchovné predmety: INV, HUV, VYV, TEV – slovné hodnotenie, na vysvedčení slovným výrazom
„absolvoval/neabsolvoval“. Predmety ETV a NAV sú hodnotené slovne, na vysvedčení slovným
výrazom „absolvoval/neabsolvoval“.
5. Hodnotenie vo 4. ročníku: Predmety SJL, MAT, PRI, ANJ, VLA - klasifikácia známkou v stupnici 1 5. Výchovné predmety: INV, HUV, VYV, TEV, PRV – slovné hodnotenie, na vysvedčení slovným
výrazom absolvoval/neabsolvoval. Predmety ETV a NAV sú hodnotené slovne, na vysvedčení
slovným výrazom „absolvoval/neabsolvoval“.
6. Hodnotenie v 5. ročníku: predmety SJL, ANJ, MAT, BIO, DEJ, GEO, INF, ENV - klasifikácia
známkou, predmety VYV, HUV, TSV, OBN, ETV, NAV – slovné hodnotenie, na vysvedčení
slovný výraz „absolvoval/neabsolvoval“.
7. Hodnotenie v 6. ročníku: predmety SJL, ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, GEO, INF, MAT, BIO, FYZ, CHEM,
ENV – klasifikácia známkou, predmety VYV, HUV, TSV, OBN, ETV, NAV - slovné hodnotenie, na
vysvedčení slovný výraz „absolvoval/neabsolvoval“.
8. Hodnotenie v 7. ročníku: predmety SJL, ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, GEO, INF, MAT, BIO, FYZ, CHEM,
ENV, TECH, SVP, TSV – klasifikácia známkou, predmety VYV, HUV, OBN, ETV, NAV - slovné
hodnotenie, na vysvedčení slovný výraz „absolvoval/neabsolvoval“.
9. Hodnotenie v 8. ročníku: predmety SJL, ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, GEO, INF, MAT, BIO, FYZ, CHEM,
TECH, SVP, TSV, ENV - klasifikácia známkou, predmety OBN, VYU, ETV, NAV - slovné
hodnotenie, na vysvedčení slovný výraz „absolvoval/neabsolvoval“.
10. Hodnotenie v 9. ročníku: predmety SJL, ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, GEO, MAT, BIO, FYZ, CHEM,
TECH, SVP, TSV - klasifikácia známkou, predmety VYU, ETV, NAV, OBN - slovné hodnotenie, na
vysvedčení slovný výraz „absolvoval/neabsolvoval“.
11. V predmetoch, ktoré sú hodnotené slovne si učiteľ vedie evidenciu slovného hodnotenia.
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu 1. – 4. ročníka:
-
vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov (matematika a slovenský jazyk)
prezentovanie ľubovoľnej témy (PRI, VLA, ANJ, INV, VYV, PRV )
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu 5. – 9. ročníka:
-
štvrťročné písomné práce z jednotlivých predmetov
tvorba projektov v prírodovedných, technických predmetoch a v predmete anglický, nemecký,
ruský jazyk
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na priebežnom hodnotení. Jeho základom budú:
37
-
hodnotiace rozhovory
pedagogické pozorovania (hospitácie)
výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, didaktické testy zadané naraz vo všetkých
paralelných triedach a pod.)
výsledky riaditeľských testov
ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
tvorba učebných pomôcok a projektov
mimoškolská činnosti a pod.
3. Hodnotenie školy
-
-
• Cieľom hodnotenia je:
aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky
na nich kladené
aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP
• Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom
vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti
posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe
oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie
výsledky, včítane návrhov a opatrení
• Monitorujeme pravidelne:
podmienky na vzdelávanie
spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
prostredie – klímu školy
priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania
priebeh vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
úroveň výsledkov vzdelávania na škole
• Kritériom pre nás je:
spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
kvalita výsledkov
• Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
analýza úspešnosti žiakov v certifikačných meraniach, súťažiach, olympiádach
spätná väzba od rodičov
SWOT analýza
Výsledkom analytickej činnosti /zameranej na vnútro a okolie školy/ sú silné a slabé stránky našej školy,
ako aj jej ďalšie šance /príležitosti/, či riziká.
-
SILNÉ STRÁNKY
odbornosť pedagogických zamestnancov
pretrvávajúci záujem učiteľov o vzdelávanie
dobré výsledky školy v povedomí verejnosti
veľmi dobré výsledky v umiestnení žiakov na 8
ročnom gymnáziu
výsledky v TESTOVANÍ 9
zapájanie žiakov do súťaží a olympiád
pravidelná exkurzno-vzdelávacia činnosť po
ročníkoch
každoročné
realizovanie
školy
v prírode,
plaveckého a lyžiarskeho výcviku
stály záujem rodičov o školu
pôsobnosť školského špeciálneho pedagóga
a školského psychológa
vybudovanie nových športovísk (posilňovňa,
atletická dráha)
webová stránka školy
poloha školy v centre mesta
vysoký počet stravníkov v školskej jedálni
spolupráca s kult. inšt. v meste (knižnica, divadlo,
galéria)
spolupráca so ZUŠ Martin
spolupráca s radou školy a s radou rodičovského
združenia (možnosť poukázať 2% dane z príjmu)
38
SLABÉ STRÁNKY
chýbajúci učitelia predmetov: informatika, etická
výchova, technika, anglický jazyk v roč. 1.- 4.
nízky záujem učiteľov z ročníkov 1.- 4. o štúdium
cudzích jazykov
nedostatočné priestorové možnosti
rozloha vonkajšej plochy okolo školy
malá telocvičňa
prechod do školskej jedálne cez hlavnú cestnú
komunikáciu
zníženie vedomostnej úrovne v triedach,
zapríčinené odchodom výborných žiakov na 8
ročné gymnázium
každoročný pokles žiakov
tepelné úniky (stará budova)
-
PRÍLEŽITOSTI
-
RIZIKÁ
záujem učiteľov o vzdelávanie v oblasti cudzích
jazykov a informatiky
dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov
spolupráca s mestom Martin (poslanci mestskej
časti STRED, polícia, ...)
spolupráca s radou školy a radou rodičovského
združenia
spolupráca s blízkymi školami: evanjelickou ZŠ,
ZUŠ Martin (úväzky, priestory, ...)
motivácia učiteľov pre vypracovanie projektov
pomoc a sponzoring školských akcií (rodičia,
mesto)
rekonštrukcia podkrovných priestorov na učebne
ďalšie budovanie a úprava športovísk v areáli školy
(dotácie, projekty, pomoc od komisií mesta Martin)
demografický vývoj
vyžadovanie si plnenia školských povinností
žiakov (prechod na školy, kde je väčšia
tolerancia k učeniu a správaniu)
odchod veľkého počtu žiakov na 8 roč.
gymnázium
staršia budova (tepelné úniky, havárie)
nedostatok finančných zdrojov na motiváciu a
ohodnotenie práce pedagogických
zamestnancov
nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu
viacerých projektov, rekonštrukcie a úpravy
budovy
chýbajúca pomoc ministerstva v oblasti IKT
odchod väčšieho počtu žiakov na EZŠ (blízkosť
škôl)
-
-
-
-
IV. Školský učebný plán ISCED 1
Vzdelávacia oblasť
Predmety
Počet
hodín
Počet
hodín
Počet
hodín
Počet
hodín
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Spolu
ŠVP/ŠkVP
Slovenský jazyk a
literatúra
9
8
8
7
26/6
Anglický jazyk
1
1
3
3
6/2
Matematika
4
5
4
4
14/3
Informatická výchova
-
1
1
1
3/0
Prírodoveda
2
1
2
2
3/4
Vlastiveda
-
1
1
2
3/1
Človek a hodnoty
Etická výchova /
náboženská výchova
1
1
1
1
4/0
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
-
-
-
1
1/0
Výtvarná výchova
2
2
2
2
4/4
Hudobná výchova
1
1
1
1
4/0
Telesná výchova
2
2
2
2
8/0
22
23
25
26
76/20
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca
s informáciami
Príroda a spoločnosť
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu
39
Príloha č. 1
Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov:
V. Učebné osnovy ISCED 1
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra
Štátny / školský vzdelávací program
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
9
8
8
7
26/6
Poznámky
Slovenský jazyk v 1. ročníku je špecifický a jeho obsahová stránka sa nezmenila, avšak počet hodín sa
znížil o jednu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Rozhodli sme sa preto zvýšiť časovú dotáciu
o jednu hodinu z dôvodu posilnenia čítania s porozumením.
V 2. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o dve hodiny z dôvodu časovej náročnosti pri zdokonaľovaní
tvorivých zručností, ako aj na priestor pre verejnú prezentáciu textu, verejný prejav.
V 3. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o dve hodiny, z dôvodu rozvíjania kľúčových kompetencií,
najmä kompetencie ku komunikatívnosti a kompetencie využívať IKT.
V 4. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o jednu hodinu z dôvodu rozvíjania čitateľskej gramotnosti
a kritického myslenia.
Charakteristika predmetu
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku,
písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci prvok možno zahrnúť tzv. tvorivé
písanie. Považujeme ho i za prostriedok preniknúť do významovej a estetickej hĺbky literárneho diela.
Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a
poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a
nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších
vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na
dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné
uplatnenie sa na trhu práce.
Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a
písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku
ZŠ. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti
literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa
mal dôraz klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej
výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k materinskému
jazyku, ako nositeľovi národných tradícií a formovania národného povedomia žiaka. Písanie je
základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na
hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na
dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych
ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa
ospravedlniť poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu. V rámci Školského
vzdelávacieho programu sme zvýšili časovú dotáciu v 1.ročníku o jednu vyučovaciu hodinu. Táto
hodina nám pomôže rozvíjať a posilniť kvalitu spôsobilostí.
Ciele predmetu
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť
v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým
prejavom z obsahovej stránky. Prostredníctvom literárnej zložky sa žiaci zoznamujú s literárnymi
dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah. Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 1.
ročníku ZŠ je predovšetkým:
- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči
- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej
- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
- osvojiť si návyky správnej výslovnosti
- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme
40
- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej)
Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského jazyka v 2.- 4. ročníku
je vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti.
Základné komunikačné zručností sú: počúvanie hovorenie, čítanie a písanie. Okrem tejto klasifikácie ich
ešte rozdeľujeme do dvoch veľkých oblastí založených na funkcii počúvania a čítania (receptívne),
hovorenia a písania(produktívne).
Receptívna oblasť (vnímanie) pozostáva z činností, pri ktorých žiak dostáva informácie a myšlienky z
vonkajších zdrojov. Spája počúvanie a čítanie. Sú to dva základné spôsoby prijímania informácii od
iných.
Produktívna oblasť (vyjadrovanie) je druhou polovicou vyučovania materinského jazyka. Obsahuje
činnosti, kde žiak realizuje svoje myšlienky a informácie a delí sa s nimi s inými žiakmi. Ide o oblasť
hovorenia a písania, v ktorej sa produkujú zmysluplné myšlienky a rôzne informácie prostredníctvom
slov.
Každá vyučovacia hodina materinského jazyka by mala byť zameraná na dieťa a jeho skúsenosť s
jazykom a svetom, pričom počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie by mali byt jej samozrejmosťou bez
ohľadu na obsah vyučovacej hodiny. Z uvedeného vyplýva, že spomínané komunikačné zručnosti
navzájom súvisia, a preto by sa mali vyučovať ako celok. Tento fakt je možné využiť v praxi u žiakov
nižších ročníkov, ktorý je charakteristický prirodzeným priebehom učenia a jeho obsah tvorí počúvanie,
hovorenie, čítanie, písanie a výtvarný prejav.
Spôsob hodnotenia a klasifikácie
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
klasifikácia
klasifikácia
klasifikácia
klasifikácia
Prierezové témy predmetu
Environmentálna výchova: 1.ročník, témy: hláska A, S, V, U, I, O, Z, P, R, H, Ž, Ch, dvojhlásky ia, ie,
iu, Čítankové obdobie, 2. ročník, témy: Dorozumievame sa, Ľudia a ich zvieratá, Prichádza jeseň, Stopy
v snehu, Keď slnce zasvieti, Kde je moje miesto? 3.ročník, témy: Rozprávanie príbehu, Vybrané slová,
Prídavné mená, 4. ročník, témy: ročník, témy: Spodobovanie
Multikultúrna výchova: 1. ročník, témy: Do školy, Moja trieda, hláska V, U, K, Ľ, Ť. 2. ročník, témy:
Koľko dní je do Vianoc?, Fašiangové časy, Svet je pestrý ako dúha, 3. ročník, témy: Vybrané slová,
Podstatné mená, 4. ročník, témy: Vybrané slová, Slovné druhy
Mediálna výchova: 1. ročník, témy: hláska E, N, Ď, Ŕ, 2. ročník, témy: O troch trpaslíkoch a princeznej,
Píšeme listy, Rozprávame, ako vyzerá svet okolo nás, Čo sme sa naučili, Na záver, 3. ročník, témy:
List, Oznámenie, Inzerát, Rozprávanie príbehu, 4. ročník, témy: Rozhlas, Televízia, Interview
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník, témy: Moja trieda, Hláska A, U, N, T, C, F, Dž, mäkké
slabiky di ti ni li, a v čítankovom období, 2. ročník, témy: Vieme poprosiť a poďakovať sa, Vieme komu
tykáme a komu vykáme, Vieme sa rozlúčiť, Vieme sa ospravedlniť, Blahoželanie, Adresa, Opakovanie –
vety, Rozprávame rozprávku, Škola volá, Ide zima, Kopem, kopem v záhradke, Svet je hore nohami, 3.
ročník, témy: Opakovanie, pozvánka, Vybrané slová, Vizitka, 4. ročník, témy: Interview, Dialóg,
Divadelná hra, Bájka, Vybrané slová
Dopravná výchova: 1. ročník, témy: Do školy, hláska E - električka, Mladý záchranár - témy: hláska L,
Ú, 2. ročník, témy: Hláska a písmeno, Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li, Mladý záchranár - témy:
Dorozumievame sa, Rozprávame rozprávku, Čo sme zažili, Ide noc, 3. ročník, témy: Vybrané slová,
Podstatné mená, Mladý záchranár - témy: Opis, Vybrané slová, 4. ročník, témy: Slovné druhy,
Predpony
Ochrana života a zdravia: 1. ročník, témy: hláska O, L, J, zakončenie slov na -ou, 2. ročník, témy:
Písmená, Mäkčeň, Rozprávame rozprávku, 3. ročník, témy: Zima, zimné sviatky, 4. ročník, témy:
Reprodukcia rozprávania
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník, témy: hláska B, čítankové obdobie, 2. ročník,
témy: Vybrané slová, 4. ročník, témy: Plagát
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník, téma: Do školy, Hláska M, O, S, B, 2. ročník, témy:
Tvrdé spoluhlásky d, t, n, l, Rozprávame rozprávku, Z rozprávky do rozprávky, Moja mama, mamička,
3. ročník, témy: Vybrané slová, podstatné mená, 4. ročník, témy: Dialóg, Diskusia, Vybrané slová,
Spodobovanie
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník, témy: Hláska V,S,Z,D slová a vety,R slová
a vety, Ch slová a vety, 2. ročník, témy: Vokáň, Nadpis, Tvrdé spoluhlásky d,t,n,l, de te ne le/di ti ni li,
Blahoželanie, Dorozumievame sa, Píšeme listy, Rozprávame rozprávku, 3. ročník, témy: Opakovanie
s Opkom Hopkom, Hláska, slabika, slovo, veta, Vybrané slová, Oznámenie, Vybrané slová po b, m, p, r,
s, v, z, Podstatné mená, Názvy všetkých miest, na mape, Názvy pohorí, Prídavné mená, Zámená,
Číslovky, Slovesá, 4. ročník, témy: Bájka, Divadelná hra, umelecká literatúra
41
Organizačné formy a metódy vyučovania
Voľba vyučovacích metód, foriem a metód je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu je
miera efektivity vyučovacieho cieľa. Je žiaduce, vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce
a progresívne formy a metódy. Musia byť veku primerané, a majú podporovať motiváciu, záujem
a tvorivé činnosti žiakov. Výstupný efekt používania foriem a metód je podriadený maximálnemu
rozvoju kompetencií u žiakov.
Učebné zdroje
Kamila Štefeková a kol.: Šlabikár - 1. časť, Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava
Kamila Štefeková a kol.: Šlabikár - 2. časť, Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava
Kamila Štefeková a kol.: Čítanka 1 - Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava
Kamila Štefeková a kol.: Písanka 1 Samostatná cvičná písanka - Vydavateľstvo Orbis Pictus
Istropolitana, Bratislava
Kamila Štefeková a kol.: Písanie v 1. ročníku - 5 písaniek s predtlačou - 1 - Vydavateľstvo Orbis Pictus
Istropolitana, Bratislava
Kamila Štefeková a kol.: Metodická príručka k šlabikáru, čítanke a písankám - vydavateľstvo Orbis
Pictus Istropolitana, Bratislava
Hirschnerová a kol.: Slovenský jazyk pre 2. Ročník ZŠ - učebnica, Vydavateľstvo Aitec
Hirschnerová: Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, Vydavateľstvo Aitec
Hirschnerová: Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl, Metodická príručka k učebnici
a pracovnému zošitu, multimediálne CD, Vydavateľstvo Aitec Bratislava
Hirková a kol.: Čítanka pre 2. ročník ZŠ - učebnica, vydavateľstvo Aitec
Lacková – Agalarevová: Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ, Vydavateľstvo Aitec
Bratislava,
Lacková – Agalarevová: Metodická príručka k Pracovnému zošitu k Čítanke pre 2. ročník ZŠ,
multimediálny disk, Vydavateľstvo Aitec Bratislava
Kovárová, Kurtulíková: Mimočítankové čítanie 2, Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava
Hirschnerová, Adame: Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ - učebnica, Vydavateľstvo Aitec, Bratislava
Hirschnerová, Adame: Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, Vydavateľstvo Aitec,
Bratislava
Hirschnerová: Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, Vydavateľstvo Aitec,
Bratislava
Kovárová, Kurtulíková: Vybrané slová – Pracovný zošit, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana,
Bratislava
Kovárová, Kurtulíková: Mimočítankové čítanie, pracovný zošit pre 3. ročník, Vydavateľstvo Orbis Pictus
Istropolitana, Bratislava
Hirschnerová, Adame: Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica, Vydavateľstvo Orbis Pictus
Istropolitana, Bratislava
Hirschnerová, Adame: Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, Vydavateľstvo Orbis
Pictus Istropolitana, Bratislava
Hirschnerová: Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, vydavateľstvo Orbis
Pictus Istropolitana, Bratislava
Hirschnerová a kol.: Čítanka pre 4. ročník základných škôl, Vydavateľstvo Príroda, Bratislava 2011
Hirschnerová – Filagová: Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ, Vydavateľstvo AITEC,
Bratislava
Kovárová, Kurtulíková: Mimočítankové čítanie, pracovný zošit pre 4. ročník, Vydavateľstvo Orbis Pictus
Istropolitana, Bratislava
Pravidlá slovenského pravopisu, Tituly zo školskej knižnice
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
Prípravné
obdobie čítanie
(9)
-
-
-
-
Obsahový
štandard
pomenovať obrázky
formulovať krátke vety,
povedať niekoľko viet o ilustrácií
učiť sa krátke rečňovanky –
jazykové prejavy, verbálna
a neverbálna komunikácia
rozčleniť vetu na slová pomocou
názoru, pochopiť význam slov
„slovo“ a „veta“
rozčleniť slová na slabiky
pomocou názoru, pochopiť
význam slova „slabika“
analýza slov na hlásky.
-
Výkonový
štandard
vie tvoriť vety na základe ilustrácií v šlabikári
formuluje krátke otázky a primerane výstižné
odpovede
neodpovedá jednoslovne
naučí sa krátke rečňovanky
dokáže vetu členiť na slová a spätne tvoriť vety
dokáže rozdeliť slovo na slabiky
sluchom analyzuje prvú a poslednú hlásku,
postavenie hlások v slove
správne a zreteľne artikuluje hlásky
a slabiky
42
Finančná
gramotnosť
Nácvičné
šlabikáro
vé
obdobie
(104)
Čítankové
obdobie
(36)
Nácvičné
obdobie
– písanie
(9)
Čítankov
é
obdobie
– písanie
(140)
- malé a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy jednotlivých
tvarových skupín - hláskapísmeno - slovo v závislosti na
poradí, ako sú uvedené
v šlabikári pre 1. ročník
- nácvik čítania otvorených
a zatvorených slabík, slov,
jednoduchých viet, vlastných
mien osôb, miesta bydliska,
prvého slova vo vete,
rozlišovacie diakritické
znamienka, rozdeľovacie
interpunkčné znamienka
- vety, text: nadpis, riadok, článok
- diakritické a interpunkčné
znamienka
- zdokonaľovanie techniky čítania,
čítanie s porozumením
- voľná reprodukcia prečítaného
textu
- vyjadrenie pocitov vyvolaných
prečítaným textom
- príprava na prechod k tichému
čítaniu
- uvoľňovacie cviky
- vyvodenie a nácvik písmen
slovenskej abecedy v poradí
závislom od požívaných učebníc
a písaniek
- samostatné písanie
jednoduchého textu s dôrazom
na dodržiavanie základných
parametrov písma
- v písanom prejave aplikovať
pravopisné javy
zdokonaľovanie techniky písania
odpis a prepis textu
písanie podľa diktovania
precvičovanie pravopisných
javov
- vytváranie spôsobilosti
samostatne sa vyjadrovať
-
- pri ústnom prejave dodržiava správne
dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť
- adekvátne komunikuje s prihliadnutím na
situáciu
- prečíta malé a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy, spája hlásky do slabík,
slabiky do slov, slová do viet
- prečíta vety a krátke celky, ktoré obsahujú
otvorené slabiky so spoluhláskovou skupinou,
viacnásobnú spoluhláskovú skupinu, slabičné l,
ĺ, r, ŕ, v písanej a tlačenej forme
- prečíta arabské číslice
- správne číta hlásky s dĺžňom, mäkčeňom
a vokáňom
- správne číta bodky, otáznik, výkričník,
spojovník
- správne číta krátky text po príprave
- určí počet riadkov v článku
- vymyslí, zmení nadpis článku
- spája slová do viet, vety do krátkych
jazykových celkov
- reprodukuje umelecký a vecný text
- zdramatizuje kratší prozaický alebo básnický
text
- osvojí si uvoľňovacie cviky zápästia pred
písaním
- osvojí si písanie písmen slovenskej abecedy
- správne podľa predlohy odpíše i podľa
diktovania napíše tvary malých i veľkých
písmen písanej abecedy podľa požiadaviek na
písmeno pre prvý ročník
- spája písmená do slabík a slov
- odpíše písané slabiky, slová a vety
- prepíše tlačené slabiky, slová, vety
- čitateľne a úhľadne píše podľa diktovania
krátke známe slová, jednoduché vety a číslice
- napíše vlastné mená osôb, miesto bydliska
a prvé slovo vo vete veľkým začiatočným
písmenom
- tvorivo používa veľkú tlačenú abecedu
- čitateľne a úhľadne podľa predlohy odpíše
jednoduchý písaný text
- čitateľne a úhľadne podľa predlohy prepíše
jednoduchý tlačený text
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
- odlíšenie hlásky od písmena
Jazyková
- delenie hlások na samohlásky, dvojhlásky,
zložka
spoluhlásky
Hláska
- správne vyslovovanie a písanie hlások
a písmeno
s jednotlivými rozlišovacími znamienkami
(20)
- správne vyslovovanie samohlások
- správne vyslovovanie a písanie dvojhlások
- rozlišovanie tvrdých a mäkkých
spoluhlások
- správne vyslovovanie a písanie y/ý po
Jazyková
tvrdých spoluhláskach
zložka
- písanie a vyslovovanie ď, ť, ň, ľ
Slabika
a mäkčeňom a bez mäkčeňa pred e, i, ia,
(44)
ie, iu
- rozlišovanie jednoslabičných slov
- rozlišovanie viacslabičných slov
43
-
Výkonový
štandard
vie odlíšiť hlásku od písmena
vie rozdeliť hlásky
vie používať rozlišovacie znamienka
vie správne vyslovovať a písať
samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky
- správne vyslovuje a píše y/ý po
tvrdých spoluhláskach
- správne vyslovuje a píše mäkké
slabiky
- pozná jednoslabičné slová
- určuje viacslabičné slová, určuje
počet slabík v slove, delí slová na
slabiky
FG
FG
FG
Finančná
gramotnosť
FG
Jazyková
zložka Veta
(35)
Komunikat
ívna zložka
Komunikač
no-slohová
výchova
(33)
Čítanie
a literárna
výchova
Ľudová
slovesnosť
(15)
Čítanie
a literárna
výchova
Príroda
(30)
Čítanie
a literárna
výchova
Príbehy
detí
(30)
Čítanie
a literárna
výchova
Deti a ich
rodičia
(25)
Písanie
(32)
- spájanie slov do viet
- správne písanie a intonovanie
oznamovacích viet
- správne písanie a intonovanie opytovacích
viet
- správne písanie a intonovanie
rozkazovacích viet
- druhy pozdravov, predstavenie sa,
oslovenie, ďakovanie, prosenie
- rozprávanie pomocou obrázkov
- uvedomovanie si pravidiel komunikácie,
rozlíšenie tykania a vykania, blahoželanie
- ako sa rozprávame bez úst
- vzájomný dialóg
- počúvanie rozprávky, divadlo, časopisy
- rozvoj fluencie, flexibility a originality
myslenia formou hier s hláskami,
písmenami, slovami a vetami
a jednoduchými útvarmi ľudovej
slovesnosti
- tvorí vety
- rozozná oznamovacie, opytovacie
a rozkazovacie vety v texte, aj na
základe intonácie
FG
- správne používa pozdravy, oslovenie,
poďakovanie, poprosenie,
ospravedlnenie
- vytvorí leporelo, porozpráva dej
rozprávky pomocou obrázkov
- pozná pravidlá komunikácie
a uplatňuje ich v živote
- kultivovane vyjadruje svoje myšlienky
- v komunikácií využíva mimiku a gestá,
tvorivá dramatika
- na základe poznávania umeleckej
tvorby rozvíja slovnú zásobu,
samostatne tvorivo pracuje
- aktívne počúva a číta s porozumením
- vlastnými slovami vyjadruje obsah
prečítaného textu
- beseduje o prečítanom texte
- pozná jednoduché útvary ľudovej
slovesnosti
FG
- tematické osnovanie, založené na
otvorenom a odlišnom pohľade na svet,
organizované podľa ročných období
- vie v ľudových a umelých textoch
poznávať ročné obdobia
- spoznávanie života detí a zvierat v poézii
a próze slovenských a svetových autorov
- poznávanie pojmov: knižnica, spisovateľ,
ilustrátor, divadlo, bábkové divadlo,
poézia, próza, rozprávka
- vie porozprávať príbehy zo života detí
podľa prečítaného textu, aj podľa
ilustrácií
- vie navštíviť knižnicu, vypožičať knihu
a vlastnými slovami o nej hovoriť
FG
- formovanie národného vedomia žiakov
prostredníctvom národnej literatúry
- formovanie kultúrneho a literárneho
vedomia vzťahov
- formovanie estetického a mravného
cítenia, rozvoj schopností a zručností:
rozvoj čítania – s porozumením,
estetického cítenia, umeleckého prednesu
a čítanie ilustrácií
- písanie malých a veľkých písmen písanej
a tlačenej abecedy
- rozdelenie hlások na samohlásky,
dvojhlásky a spoluhlásky
- spájanie samohlások a spoluhlások do
slabík a slov
- písanie a nácvik jednoduchých viet:
oznamovacích, opytovacích,
rozkazovacích, zvolacích a želacích
- veľké písmená na začiatku viet a vlastných
mien
- nápisy a nadpisy
- písanie listov a pohľadníc
- dodržiavanie písomných zručností pri
písaní číslic
- rozoznáva prostredníctvom literatúry
poéziu a prózu, poznáva národnú
literatúru a svoju vlasť
- pozná základné slovenské ľudové
zvyky a sviatky v roku, ktoré majú
kladný vplyv na život v rodine
- vie pracovať s ilustráciou, aj sám
ilustrovať text
FG
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
- tlačené a písané písmená abecedy
Jazyková zložka - radenie slov podľa abecedy
44
- správne používa malé a veľké
písmená písanej a tlačenej abecedy
- vytvára z písmen slabiky a slová, tvorí
jednoduché vety
- správne používa veľké písmená pri
písaní vlastných mien
- v matematike píše správne tvary číslic
Výkonový
štandard
- ovláda tlačenú a písanú podobu
abecedy
Finančná
gramotnosť
Abeceda
(9)
- názvy písmen
- vyhľadávanie slov v slovníku podľa
abecedy
Jazyková zložka
Delenie slov na
slabiky
(4)
- slovo, slabika
- rozdeľovanie slov na slabiky
- vytváranie slov prostredníctvom
slabikotvorných slabík
Jazyková zložka
Obojaké
spoluhlásky
(5)
- delenie spoluhlások – tvrdé,
mäkké, obojaké
- názvy obojakých spoluhlások
- pravopis po obojakých
spoluhláskach
- vybrané slová
- pravopis vybraných slov vo
všeobecnom ponímaní
- príbuzné slová
Jazyková zložka
Vybrané slová
(3)
Jazyková zložka
Vybrané slová
(53)
Jazyková zložka
Slovné druhy
(2)
Jazyková zložka
Podstatné mená
(6)
Jazyková zložka
Prídavné mená
(2)
Jazyková zložka
Zámená
(2)
Jazyková zložka
Číslovky
(2)
Jazyková zložka
Slovesá
(3)
Jazyková zložka
Opakovanie
(8)
Komunikatívna
zložka
List
(5)
Komunikatívna
zložka
Rozprávanie
ústne, písomné
(7)
- vie zadefinovať vybrané slová
- vie rozoznávať vybrané a príbuzné
slová
- vie, že vo vybraných slovách píšeme
y/ý
- vybrané slová po jednotlivých
obojakých spoluhláskach, okrem
spoluhlásky f
- odvodzovanie a tvorenie
príbuzných slov
- pravopis vybraných a príbuzných
slov
- ovláda pravopis vybraných slov
- správne uplatňuje pravopis
v príbuzných slovách
- vybrané slová používa nielen
izolovane, ale aj v slovných
spojeniach a textoch
- vie vysvetliť význam vybraných slov
- vie nahradiť slová a slovné spojenia
vybraným slovom a naopak, triediť
príbuzné slová
- vyhľadá konkrétne slovné druhy
v texte
- funkcia slovných druhov
- poznávanie slovných druhov
- vyvodenie definície podstatných
mien na konkrétach
- rozdelenie podstatných mien na
všeobecné a vlastné
- pravopis vlastných podstatných
mien
- definícia prídavných mien
- vyvodenie pojmu z akostných
prídavných mien
- definícia zámen
- praktické vyhľadávanie
v cvičeniach a v textoch
- definícia číslovky
- vyjadrenie množstva alebo poradia
-
- zoradí slová v abecednom poradí
- správne pomenuje všetky písmená
- vyhľadá v slovníku, encyklopédií
alebo v telefónnom zozname slovo
podľa abecedy
- rozdeľuje slová na slabiky, zo slabík
tvorí slová
- vie, že spoluhlásky l,ĺ a r,ŕ môžu
nahradiť samohlásku a vytvoriť
slabiku
- rozoznáva obojaké spoluhlásky
- vymenuje obojaké spoluhlásky
- vie, že po obojakých spoluhláskach
píše mäkké i/í alebo tvrdé y/ý
jednoduchá definícia slovies
ohýbanie slovies
slovesá podobného významu
opakovanie a utvrdzovanie
prebratého učiva tretieho ročníka
- list, písanie listu
- písomné členenie listu (úvod,
jadro, záver)
- oslovenie, podpis
- vie zadefinovať podstatné mená
- vie sa na ne opýtať správnou otázkou
vie ich nájsť v cvičeniach
v jednoduchých textoch
- vie rozlíšiť všeobecné a vlastné
podstatné mená
- vie uplatniť správny pravopis vo
vlastných podstatných menách
- vie zadefinovať prídavné mená
- vie vyhľadať prídavné mená (akostné)
z cvičení, z textu
- vie utvoriť antonymá
- ovláda krátku definíciu zámen
- vie vymenovať bežne používané
zámená v praxi
- vie správne používať v praxi
- vie jednoduchú definíciu čísloviek
- vie vyhľadať základné, radové, alebo
iné číslovky, ktoré pozná alebo sa
s nimi stretol v praxi, v cvičeniach,
v textoch
- pozná funkciu slovies v texte
- tvorí synonymá
rozozná časti listu
zoštylizuje jednoduchý list
ovláda pravopis oslovenia
vie sa podpísať vlastným menom,
prípadne priezviskom
- vie porozprávať udalosť alebo zážitok
podľa osnovy
- pri rozprávaní a písaní dodržiava
časový sled/postupnosť
FG
FG
-
- ústne a písomné rozprávanie
- rozprávanie vlastných prežitých
zážitkov
- osnova- úvod, jadro, záver
- rozprávanie príbehu podľa osnovy
- časová postupnosť
45
FG
Komunikatívna
zložka
Oznam, SMS, email
(6)
- písomné odovzdávanie informácií
prostredníctvom mobilného
telefónu (SMS)
- písomne (oznam, korešpondenčný
lístok)
- elektronicky ( e-mail)
Komunikatívna
zložka
Inzerát
(2)
- inzeráty v tlači
- vyhľadávanie inzerátov v tlači
- písanie inzerátov
Komunikatívna
zložka
Reklama
(4)
Komunikatívna
zložka
Pozvánka
(3)
Komunikatívna
zložka
Opis predmetu,
opis obrazu, opis
ilustrácie
(4)
Komunikatívna
zložka
Vizitka, druhy
vizitiek
(2)
Čítanie
a literárna
výchova
Škola, jeseň
(37)
Čítanie
a literárna
výchova
Rodina
(28)
Čítanie
a literárna
výchova
Zima, zimné
sviatky –
Vianoce
(20)
Čítanie
a literárna
výchova
Autorská
rozprávka
(26)
Čítanie
a literárna
výchova
Príslovia a
porekadlá
- vie napísať jednoduchý oznam
prostredníctvom SMS správy, emailom, alebo klasicky,
prostredníctvom korešpondenčného
lístka
- sformulovať správu tak, aby
obsahovala základné informácie
- vie vyhľadať inzerát v printových
médiách
- vie písomne sformulovať krátky
inzerát
- vie vlastnými slovami charakterizovať
pojem reklama
- vie rozlíšiť druhy reklamy, vie posúdiť
hodnovernosť reklamy
- vie sformulovať krátky reklamný text
- vie písomne sformulovať text
pozvánky na podujatie
- ovláda prvky, ktoré nesmú
v pozvánke absentovať (miesto, čas,
program, kto pozýva)
- pozvánku primerane graficky
ozvláštniť
- vie opísať predmet
- vie opísať detskú, prípadne umeleckú
ilustráciu
FG
- vizitke, druhy vizitiek
- tvorba vizitky
- predstavovanie sa pomocou vizitky
- vie sa predstaviť prostredníctvom
vizitky
- vie si vyrobiť vlastnú vizitku
FG
- práca s textom, literárne texty
zamerané na zvládnutie techniky
čítania, na porozumenie
prečítaného textu (témy
obsahujúce prírodné motívy,
spojené s jeseňou a tematikou
školy)
- rozdelenie literatúry na poéziu
a prózu, v súvislosti s poéziou,
vyvodenie pojmu verš
- práca s textom – literárne texty
s tematikou rodiny a rodinných
vzťahov
- vie vymenovať knihy pre deti
a mládež, ktoré pozná z domu, alebo
z knižnice
- pozná mená niektorých významných
detských autorov
- vie porozprávať krátky dej z prečítanej
knihy, alebo povedať jej obsah
- vie rozoznať poéziu od prózy,
v literárnom texte vie identifikovať
verš
- v prozaickom útvare vie rozoznať
odseky
- vie vyhľadať detskú literatúru
v knižnici, orientovať sa v nej
- vie čo je ľudová slovesnosť a ktoré
literárne útvary obsahuje
- vie svojimi slovami charakterizovať
pranostiku, vie vyhľadať pranostiky,
niektoré známejšie si zapamätá, vie
povedať
- ovláda pojem ľudová rozprávka, odlíši
ju od autorskej rozprávky
- ovláda pojem prirovnanie, vie ho
v texte vyhľadať
- ovláda pojem autorská rozprávka
- ovláda rozdiel medzi ľudovou
a autorskou rozprávkou
- vie uviesť príklady autorskej rozprávky
- vie pomenovať výchovný cieľ
rozprávky
- odlišuje hlavné a vedľajšie postavy
rozprávky
- vie zdramatizovať rozprávku
- ovláda pojem príslovie a porekadlo
- vie vyhľadať príslovia a porekadlá
v čítanke, knižnici a časopiseckej
literatúre
- vie povedať výchovný cieľ príslovia
-
reklama, druhy reklamy
analýza reklamných textov
tvorba reklamných textov
reklamný plagát
- pozvánka a jej písomná formulácia
- obsah pozvánky
- opis konkrétneho predmetu –
základné prvky, funkcie využitie...
- členenie opisu na odseky – úvod,
jadro, záver
- krátke ľudové útvary
- pranostika, oboznámenie sa so
známymi pranostikami
- prirovnanie, vyhľadávanie
prirovnaní v literárnych útvaroch
- čítanie rozprávok v učebnici,
v časopisoch, v knižnici, doma
- členenie rozprávok ako literárneho
útvaru
- mená svetových rozprávkarov a ich
tvorba
- útvary ľudovej slovesnosti:
príslovie, porekadlo
- výchovné využitie, poučenie v
porekadle
46
FG
FG
FG
FG
FG
FG
(9)
Čítanie
a literárna
výchova
Povesť
(12)
- jednoduchá povesť a jej druhy
- hlavná myšlienka povesti
- ovláda pojem povesť
- vie, že existuje viacero druhov povesti
- vie určiť hlavnú myšlienku v povesti
a vie ju výchovne využiť
- vie sformulovať krátke otázky k textu
Učebné osnovy predmetu v 4. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Finančná
gramotnosť
Jazyková zložka
Vybrané slová
Delenie hlások
Ohybné slovné
druhy
(12)
- vybrané slová, písanie i/í, y/ý
v ďalších vybraných slovách
a odvodených slovách
- delenie hlások
- ohybné slovné druhy : podstatné
mená, prídavné mená, zámená,
číslovky, slovesá
- základné pojmy
- definícia
- identifikácia v cvičeniach,
určovanie kategórií
- tvorenie slov
- odvodenie slov pomocou predpôn
- pravopis a výslovnosť
predponových odvodenín
- slabičné a neslabičné predpony
- utvrdzuje si pravopisné návyky v už
prebratých vybraných slovách
a nacvičuje nové vybrané a odvodené
slová
- vie ich samostatne používať
v cvičeniach, texte, diktátoch
a kontrolných cvičeniach
FG
Jazyková zložka
Pojem predpona
Delenie
predponových
slov
Slabičné
a neslabičné
predpony
(9)
Jazyková zložka
Pravopis slov
s i/í, y/ý po
obojakej
spoluhláske
(9)
Jazyková zložka
Delenie hlások
Znelé a neznelé
hlásky
Spodobovanie na
konci slova,
uprostred slova,
na hranici slov
(9)
Jazyková zložka
Priama reč
Uvádzacia veta
Bodkočiarka
Úvodzovky
(11)
Jazyková zložka
Rozšírenie učiva
o základných
slovných
druhoch:
Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
(30)
- vie rozdeliť slová na predponu
a slovotvorný základ
- vie tvoriť nové slová prostredníctvom
rôznych predpôn
- vie identifikovať slabičné a neslabičné
predpony
- pozná význam nových slov a vie ich
používať vo vetách a v textoch
- pravopis ďalších vybraných slov
- príbuzné slová, poznať ich význam
- geografické názvy s i/í a y/ý po
obojakej spoluhláske
- získa pravopisné návyky v písaní
ďalších vybraných slov a významovo
príbuzných slov
- rozšíri si pravopisné zručnosti v písaní
geografických názvov
- spodobovanie spoluhlások
- pravopis a správna výslovnosť
spoluhlások na konci slov, na
morfematickom švíku, hranici slov
- rozdelenie hlások na znelé
a neznelé
- identifikácia spodobovania
- pravidlo písania spoluhlásky f
- vie vymenovať znelé a neznelé
spoluhlásky
- ovláda ich správnu výslovnosť na
konci, v strede slov a na hranici dvoch
slov
- pravidlo o spodobovaní ovláda nielen
teoreticky, ale dokáže ho používať
najmä prakticky
- definícia priamej reči
- úvodzovky v priamej reči
- písanie uvádzacej vety pred,
v strede alebo na konci priamej
reči
- interpunkcia v priamej reči:
bodkočiarka, čiarka, otáznik,
výkričník
- vie identifikovať priamu reč v texte
- vie rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej
reči
- vie prakticky používať priamu reč
v písomnom prejave
- správne používa interpunkčné
znamienka v priamej reči
- rozozná priamu reč v hovorenom
slove
- rozlišuje všeobecné a vlastné
podstatné mená
- uplatňuje správny pravopis vo
vlastných podstatných menách
- ovláda jednotlivé pády (otázky, aj ich
latinské názvy)
- vie vyskloňovať podstatné mená
- ovláda tvary podstatných mien a vie
ich používať v texte
- vie určovať gramatické kategórie (rod,
číslo a pád) podstatných mien
- rozozná zámená v texte
- vie určiť základné druhy zámen
- vie nielen vyhľadať slovesá v texte
a pozná ich funkciu, ale ovláda aj
- rozšírenie poznatkov o ohybných
slovných druhoch
- gramatické kategórie podstatných
mien: rod, číslo, pád
- triedenie a zoskupovanie
podstatných mien podľa rodu
a zakončenia (podľa pádovej
prípony a spoluhlásky pred ňou)
ako príprava na vyvodenie
systému vzorov vo vyšších
ročníkoch
- určovanie rodu, čísla, pádu
prídavných mien na základe zhody
s podstatným menom
- funkcia zámen vo vete
47
FG
FG
Jazyková zložka
Neohybné slovné
druhy, ich
funkcia vo vete
Príslovky
Predložky
Spojky
Častice
Citoslovcia
(19)
Komunikatívna
zložka
Umelecký
a vecný text
Kľúčové slová
- druhy zámen: osobné,
privlastňovacie
- definícia čísloviek, delenie na
základné a radové
- pravopis čísloviek v obore do sto
- zopakovať definíciu slovies
- gramatické kategórie slovies:
osoba, číslo, čas
- neurčitok
- časovanie slovies
- triedenie neohybných slovných
druhov, ich funkcia a následne
identifikácia v texte
- pravopis predložiek a správna
výslovnosť (na, do, v, s/z, so/zo)
- pravopis predložiek a správna
výslovnosť (s/so, k/ku) v spojení
s osobnými zámenami
- identifikácia spojok v texte
- častice- slová vyjadrujúce súhlas,
nesúhlas, istotu, pochybnosť
(áno/nie, hádam, asi, možno,
naozaj, určite)
- základné rozdiely medzi
umeleckým a vecným textom
- najviac používané kľúčové slová
v umeleckom a vecnom texte, ich
vyhľadávanie v texte
- reprodukcia podľa osnovy
(6)
Komunikatívna
zložka
Diskusia
Názor
(3)
- pojmy diskusia a názor
- praktická diskusia o situácii
skutočnej aj vymyslenej
- konfliktná situácia, spor, ako
prejaviť vlastný názor v daných
situáciách
Komunikatívna
zložka
Opis osoby
(6)
- opis – nie definícia, ale ústny aj
písomný opis
- upriamiť na charakteristické črty
a vlastnosti osoby
Komunikatívna
zložka
Cielený rozhovor
Interview
(4)
Komunikatívna
zložka
Reprodukcia
rozprávania,
časová
postupnosť
(5)
- cielený rozhovor – interview
- tvorba otázok a odpovedí
- nácvik vzájomnej komunikácie
- poznať pojem reprodukcia textu
- reprodukcia udalosti z vlastného
života, alebo života iných
- reprodukcia rozprávania
- časová postupnosť deja
gramatické kategórie slovies (osoba,
číslo a čas)
- vie vyčasovať slovesá
- vie určiť u slovies neurčitok
- vie triediť slovné druhy na ohybné
a neohybné
- pozná funkciu neohybných slovných
druhov a následne ich vie vymenovať
- vie ich identifikovať v texte
- ovláda výslovnosť a pravopis
predložiek v texte
- vie používať spojky
- pozná spojky, ktoré sa vyskytujú
v textoch najčastejšie
- vie ich prakticky používať vo vete
- menej známe neohybné slovné druhy
– častice a citoslovcia vie identifikovať
v texte
- pozná ich funkciu
- vie vymenovať aspoň niektoré a vie
ich použiť v hovorenom aj písomnom
prejave
- rozlišuje a vie pomenovať umelecký
a vecný text
- pozná kľúčové slová a následne ich
vie použiť v umeleckom alebo vecnom
texte, spätne ich vie v texte vyhľadať
- vie k textu vytvoriť osnovu
- ovláda pojem reprodukcia a vie ju
prakticky zrealizovať, spätne ich vie
v texte vyhľadať
- vie k textu vytvoriť osnovu
- ovláda pojem reprodukcia a vie ju
prakticky zrealizovať
- vie postrehnúť vecné chyby
v počúvanom, texte a vie ich opraviť
- vie diskutovať na určitú tému vybratú
učiteľom/žiakom
- ovláda pojem diskusia
- vie vyriešiť primeranú konfliktnú
situáciu
- pozná niektoré stratégie riešenia
problému
- vie sa napr. „pohádať“ so spolužiakom
o nejakom probléme primeraným
spôsobom a primeranými jazykovými
prostriedkami
- vie charakterizovať opis osoby
- vie ústne opísať vonkajšie črty
konkrétnej osoby
- pozná základné charakterové
vlastnosti, povahové črty opisovanej
osoby
- stručný písomný opis
- pozná definíciu cieleného rozhovoru
- pozná jeho cudzí názov – interview
- vie skoncipovať jednoduché otázky a
odpovede
- ovláda pojem reprodukcia rozprávania
- vie ju konkrétne zrealizovať v ústnom
podaní
- dodržiava časovú postupnosť
48
FG
FG
Komunikatívna
zložka
Koncept
(6)
Komunikatívna
zložka
Plagát
(3)
Čítanie a literárna
výchova
Umelecká
literatúra
Divadelná hra
(29)
Čítanie a literárna
výchova
Rozhlas
Televízia
Film - kino
(8)
Čítanie a literárna
výchova
Dialóg
(17)
Čítanie a literárna
výchova
Kapitola
Strofa
Rým
(15)
Čítanie a literárna
výchova
Bájka
(15)
- náčrt alebo koncept
- definícia, príklad
- realizácia konceptu v praxi
- ovláda definíciu konceptu/náčrtu
- vie vytvoriť náčrt slohového útvaru
- pojem plagát
- všimnúť si prvky, ktoré musí plagát
obsahovať
- sústrediť sa na text
- vytvorenie plagátu
- vie zadefinovať pojem plagát
- vie na aké účely sa používa
- vie vytvoriť jednoduchý plagát
k aktuálnej udalosti
- realizuje plagát najprv v skupine,
potom sám
- ovláda pojem umelecká literatúra,
odlišuje ju od vecnej poézie
- vie, že k umeleckej literatúre patrí
poézia, próza a dráma
- pojem dráma žiak nemusí ovládať
- vie recitovať jednu – dve básne
- dokáže predniesť kratšie prozaické
dielo
- dôraz sa kladie na výrazové
prostriedky v prednese
- ovláda pojem divadelná hra
- vymenuje jemu známe divadelné hry
- pozná významných autorov
divadelných hier
- vie divadelnú hru interpretovať
v kolektíve žiakov
FG
- pozná pojem rozhlas, televízia, film
- vie ich pomenovať a navzájom od
seba odlíšiť
- pozná charakteristické znaky rozhlasu,
televízie a filmu
- vie kde sídlia, pozná budovy Rozhlasu
a televízie Slovenska
- vie, že film sa v minulosti premietal
v kinách
- v súčasnosti okrem kina je možné
vzhliadnuť filmy aj v televízii,
prehrávačov DVD, resp. video
prehrávača
- pozná sfilmované niektoré literárne
diela
- vie sa primerane správať v kine
FG
- pojem umelecká literatúra
- pojmy: poézia, próza, dráma
- konkretizácia na ukážkach
slovenskej aj zahraničnej detskej
umeleckej literatúry
- poukázať na rozdiely medzi
umeleckou a vecnou literatúrou
- pojem divadelná hra, dramatické
umenie
- dráma je ďalším literárnym druhom
- bábková hra, bábkové divadlo
(maňuškové, marionetové,
javajkové) – prednostne určené
detskému divákovi
- najznámejší autori divadelných
hier pre deti a mládež
- dramatizácia v triede
- základné druhy médií – zavedenie
pojmov rozhlas, televízia a film –
kino
- funkcia pre spoločnosť
a jednotlivca
- znaky, ktorými sa navzájom
odlišujú
- pojmy vyvodiť z reálneho
prostredia žiaka
- výchovné využitie v každodennom
živote, vhodnosť a nevhodnosť pre
deti a mládež, ich vplyv na
duševné zdravie dieťaťa
- sfilmované príbehy a rozprávky,
ktoré žiaci poznajú z umeleckej
literatúry
- prepojiť s učivom o divadelnej hre
- súvislý rozhovor dvoch alebo
viacerých osôb v priamom
a vzájomnom kontakte
- dialóg v súvislosti s literárnym
a dramatickým dielom
- používanie mimojazykových
prostriedkov, napríklad
gestikulácia, mimika
- členenie textu na menšie jednotky
- pojem kapitola – charakteristický
pre knihy, architektonická
jednotka, menšia než dielo
- strofa – odsek, skupina veršov
v básni, oddelená od inej skupiny
veršov medzerou rým – zvuková
zhoda slabík na konci veršov
- pojem bájka
- vymyslený príbeh s výchovným
zameraní, v ktorom vystupujú
zvieratá, rastliny a neživé
predmety, ktoré konajú a hovoria
ako ľudské bytosti
- vždy z nej vyplýva ponaučenie
- najznámejší bájkar – Ezop
- najznámejší slovenský autor –
Jonáš Záborský
49
- vie pojem dialóg
- vie kedy vzniká a koľko osôb sa na
ňom zúčastňuje
- vie ho identifikovať a dokáže ho
prakticky zrealizovať
- vie využívať gestikuláciu a mimiku
- ovláda pojmy z učebnice v súvislosti
s textom
- vie v básni identifikovať rým
- ovláda nielen pojem, ale aj definíciu
- to isté platí o strofe a kapitole
- ide o pragmatickú stránku výučby
- v učive o rýme rozozná tri druhy
rýmov: združený aabb, striedavý abab,
obkročný abba
- vie ich prakticky v básni vyhľadať
- ovláda pojem bájka
- pozná text, ktorý je bájkou a vie ho
odlíšiť od iných textov umeleckej
literatúry
- po prečítaní bájky vie povedať
ponaučenie, ktoré obsahuje
- pozná mená Ezop a Jonáš Záborský
Čítanie a literárna
výchova
Komiks
(15)
- pojem komiks – sekvenčne
usporiadaná postupnosť obrázkov,
alebo graficky spracovaný príbeh
- má svoj dej a na čitateľa pôsobí
esteticky
- umiestnenie textu v bublinách
alebo na okrajovej časti obrázku
- častý výskyt zvukomalebných
výrazov
- ovláda pojem komiks
- vie ho odlíšiť od iného druhu detskej
literatúry
- vie prečítať dej komiksu
- pozná postupnosť deja
- vie, ktoré obrázky sú pred nejakou
udalosťou a ktoré nasledujú za ňou
- vie usporiadať obrázky podľa sledu
deja
- vie sám, alebo za pomoci spolužiakov
napísať krátky komiks a napísať
k nemu text
Predmet: Anglický jazyk
Anglický jazyk
Štátny / školský vzdelávací program
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
1
1
3
3
6/2
Poznámky
1. Anglický jazyk je veľmi vyhľadávaný. Deti, ktoré pred vstupom do ZŠ navštevovali MŠ sa jazyk učili.
Zavedením zachovávame kontinuálnosť vo vzdelávaní.
2. Žiakov tried delíme na dve skupiny a vyučujeme súčasne dvaja vyučujúci.
3. V 3. a vo 4. ročníku delíme dve paralelné triedy do troch skupín – v každej skupine sú žiaci
s rôznym prospechom, to znamená šikovní či menej šikovní.
4. Hodnotenie predmetu je nasledovné: v 1. a 2. ročníku – slovné hodnotenie (na vysvedčení
absolvoval/neabsolvoval), v 3. a 4. ročníku – klasifikácia známkou
Charakteristika predmetu
V 1. a 2. ročníku má vyučovanie anglického jazyka vzbudiť primárny záujem žiakov o cudzí jazyk.
Hravou formou má deti viesť základnými frázami, oboznámiť ich s farbami, základnými číslovkami,
hračkami a zvieratami. Základom je hlavne slovná zásoba a záujem o cudzí jazyk.
V o vyšších ročníkoch je predmet anglický jazyk zameraný na prípravu používať cudzí jazyk
v praktických situáciách, správne sa vyjadrovať ústne i písomne, porozumieť a adekvátne reagovať
v priamej komunikácii s ľuďmi, ktorých materinský jazyk je odlišný od slovenčiny. Poslaním anglického
jazyka je teda poskytnúť žiakom možnosť získať jazykové dorozumievacie spôsobilosti i v inom, než len
rodnom jazyku, a tým zvýšiť ich šance v ďalšom štúdiu a v budúcom pracovnom uplatnení i mimo
územia našej republiky.
V 3. a 4. ročníku si budú deti prevažne hravou formou prehlbovať vedomosti a zručnosti získané počas
predchádzajúcich dvoch rokov výučby angličtiny. Učebnica ich zavedie do sveta im najbližšieho – do
sveta hier, zvieratiek a obľúbených hračiek. Postupne si budú rozširovať slovnú zásobu poznávaním
svojho bezprostredného okolia – rodiny, domu, izby, častí tela, oblečenia, jedál a nápojov, športu,
voľného času, počasia, televíznych programov. Pozornosť bude venovaná i jednoduchému písomnému
prejavu. Dôraz však bude kladený predovšetkým na rozvoj komunikatívnych zručností detí, aby
dokázali viesť jednoduchú konverzáciu pri stretnutí, rozlúčke, vedeli sa pýtať na veci okolo seba,
dokázali zistiť potrebné údaje o osobách a zvieratkách, prípadne vedeli povedať o svojich obľúbených
hračkách, jedlách, nápojoch. Gramatika ako taká sa v 3. a 4. ročníku nevyučuje.
Ciele vyučovacieho predmetu
-
-
Žiak je stredobodom vyučovania. Témy texty a formy práce orientujeme s ohľadom na vek,
primerané postoje, zážitky záujmy , potreby a výkonnostnú úroveň žiaka. Vyučovanie cudzieho
jazyka úzko nadväzuje na mimoškolské skúsenosti z reálneho života a je zamerané na životné
situácie, ktoré v súvislosti s používaním cudzieho jazyka hrajú v súčasnom i budúcom živote
dospievajúcich významnú úlohu.
Východiskom učenia je prirodzená zvedavosť, spontánna radosť z nových poznatkov, zmyslové
vnímanie okolia, motorika a fantázia.
V popredí sú hravé formy pracovného postupu a vyučovacieho procesu so zameraním na praktické
tvorivé ciele. Ústny prejav má prednostné postavenie.
Dôležité je, aby bol každý žiak pripravený na reálnu komunikáciu v anglickom jazyku podľa svojich
individuálnych predpokladov.
50
Na vyučovaní budú žiaci pracovať pomocou vhodných aktivít, sociálnych foriem a cvičení, ktoré
napomáhajú k rastúcej samostatnosti pri osvojovaní cudzieho jazyka . Metodická pestrosť
a zaradenie moderných komunikačných prostriedkov má vzbudiť záujem u žiakov.
Pomocou množstva rôznych, čo najautentickejších situácií a textov na vyučovaní sa žiaci učia
jazykovo a sociálne primerane komunikovať na základe rôznych podnetov a s rôznymi partnermi.
Hlavným cieľom vyučovania anglického jazyka je komunikácia v cudzom jazyku. Nie je potrebné
opravovať jazykové chyby spôsobom, ktorý narúša komunikáciu a znižuje radosť žiakov z nej.
Vyučovací proces pozostáva z opakovania a preberania nového učiva vo vyváženom pomere.
-
-
Ciele predmetu vo vyšších ročníkoch: Cieľom vyučovania anglického jazyka je naučiť žiakov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
osvojiť si všetky formy dorozumievania sa v anglickom jazyku
uplatňovať jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, písaní a čítaní
komunikovať v anglickom jazyku na veku primeranej úrovni
využívať vedomosti a zručnosti, ktoré už žiaci nadobudli i v materinskom jazyku
rozvíjať výslovnosť žiakov pomocou napodobňovania a opakovania
osvojiť si informácie z rôznych oblastí spoločenského života, o krajinách, ktorých jazyk sa učia
naučiť sa používať rôzne materiály a zdroje na štúdium
podporovať pozitívny postoj k učeniu sa anglického jazyka používaním metód, ktoré sú motivujúce,
aktivizujúce, zaujímavé a primerane náročné
využívať medzipredmetové vzťahy
Prierezové témy predmetu
V predmete anglický jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 1. ročník - tematické celky Jeseň, Zima, Jar, Leto, 2. ročník - tematické
celky Jeseň, Zima, Jar, Leto, 3. ročník - témy Škola, Domov a bývanie, Ľudské telo, 4. ročník - témy
Človek a príroda, Stravovanie, Domov a bývanie
Multikultúrna výchova: 1.- 4. ročník - pozdravy, mimoriadne dni súvisiace so sviatkami 3. ročník, téma
Domov a bývanie, Voľný čas a záľuby, Stravovacie návyky; 4. ročník, témy Rodina a spoločnosť
Mediálna výchova: v ročníkoch 1. - 4. práca s interaktínymi Student MultiROM
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - pokyny k činnosti, pokyny súvisiace s pohybom detí,
pracovné pokyny, práca s portfóliom, reagovať na požiadavku, pochváliť 2. ročník - získať a prijať
informáciu 3. ročník, témy Domov a bývanie, Rodina, Škola, Ľudské telo, Voľný čas a záľuby 4. ročník
- témy Rodina a spoločnosť, Voľný čas a záľuby, Vzdelávanie a práca, Obliekanie a móda
Dopravná výchova: 4. ročník - téma Doprava a cestovanie
Ochrana života a zdravia: 1. - 4. ročník - téma Voľný čas a záľuby
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - plnenie projektových úloh a ich prezentácia 2.
ročník - tvorba miniprojektov a ich prezentácia, 3. a 4. ročník - tvorba a prezentácia projektov
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - téma Rodina 2. ročník - téma Oslava narodenín 3.
ročník - témy Vzťahy v rodine , Domov a bývanie, Rodina a spoločnosť 4. ročník - témy Domov a
bývanie
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: v ročníkoch 1. - 4. Aplikácia tém na región
a porovnávanie kultúr.
Organizačné formy a metódy vyučovania
Vo vyučovaní sa používajú najčastejšie metódy slovné, monologické, dialogické, ústne, písomné,
riešenie praktických úloh. Ďalšie metódy: komunikatívna metóda, naratívna metóda, audio-lingválna
metóda, riadený rozhovor, didaktické hry, na projektoch (v škole i v rámci domácej prípravy),
s interaktívnymi produktmi. Vhodné sú deduktívne, induktívne, analytické a syntetické postupy. Formy
práce sa striedajú účelne a často z individuálnych na skupinové a prácu vo dvojiciach.
Učebné zdroje
Oxford University Press, Sarah Howell and Lisa Kester – Dodgson: Treetops Class Book 1 a 2, Oxford
University Press, učebnice a pracovné zošity k učebniciam Naomi Simmons: Family and Friends 1 a 2
Oxford University Press
-anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník Anglicko-slovenský slovník, Slovensko-anglický
slovník, obrázkové karty,obrázkové súbory, hračky, pexesá, modely domácich a exotických zvierat,
obrázkové knihy a omaľovánky, audio nahrávky, video projektor. časopisy: Ufin, Hello
Učebné osnovy predmetu v 1. a 2 .ročníku
Tematický
okruh
Rodina a
Obsahový
štandard
Pozdravy,
Výkonový štandard
Porozumieť jednotlivým pokynom: sit down, stand up, listen,
51
Finančná
gramotnosť
spoločnosť
Dom a
bývanie
jednoduché
pokyny,
oslovenie,
predstavenie sa,
opýtanie sa na
meno
Veci okolo nás,
ich farba a počet
Členovia rodiny,
vyjadrenie
vzťahu k
rodinným
príslušníkom
Farby
Hračky,
vyjadrenie
vzťahu k
hračkám
Izby a ich
nábytok
Ľudské telo, Časti tela
starostlivosť
o zdravie
Časti hlavy
Doprava a
cestovanie
Vzdelávanie
a práca
Človek a
príroda
Dopravné
prostriedky
Budovy
Čísla
Zvieratá a postoj
k nim
Ročné obdobia
Dni v týždni
Čas
Počasie
Voľný čas a
záľuby
Športové aktivity,
schopnosti
Denný režim
Stravovanie, Jedlo, vzťah k
nakupovanie jedlu
a služby
Ovocie a
zelenina
Obliekanie
a móda
Oblečenie
Multikultúrna Vianoce
spoločnosť
Veľká noc
look, open a tiež nacvičiť úvod hodiny: Good morning, children! –
Good morning, Miss Teacher/ Mrs. Teacher alebo Class teacher!
Žiak sa vie pozdraviť, vie položiť otázku: What is your name? a
odpovedať na ňu.
Žiak vie pomenovať predmety, ktoré sa nachádzajú v škole,
triede (chair, desk, window, blackboard, pen, book...) Dokáže
reagovať na otázku: What is this? It ´s ... . Is it .... ? Yes/ No. –
vie vyjadriť svoj názor.
Žiak vie pomenovať veci a uviesť počet alebo farbu, napr.: one
chair, blue pen, ... . Vie počítať do 20.
Žiak vie pomenovať členov rodiny (mother/ Mum, father/ Dad,
sister, brother). Žiak vie používať väzbu: There is .... a reagovať
ukázaním na otázku: Where is your mother? Vie uviesť vzťah
k členom rodiny (väzba like/ don´t like)
Žiak vie pomenovať základné farby (red, blue, green, ... ). Vie
pridať veciam ich farbu v správnom slovoslede
(adjectivum+noun)
Žiak vie pomenovať hračky (train, car, doll, horse...). Vie
reagovať na otázku a vyjadriť vzťah: Do you like car? Yes, I like.
No, I don´t like.
Žiak vie pomenovať izby v dome a nábytok, ktorý sa v izbách
nachádza.
Žiak vie pomenovať základné časti tela a aplikovať to aj pri
zvieratkách. Vie charakterizovať svoje telo: I´m big. I´m small.
Žiak vie pomenovať základné časti hlavy. Vie opísať svoju
náladu: I ´m sad. I ´m happy.
Žiak vie spievať pieseň Head and Shoulders.
Žiak vie pomenovať dopravné prostriedky, určiť farbu a
počet v dodržanom slovoslede (numeral+adjectivum+noun)
Žiak vie pri ceste do školy pomenovať niektoré budovy,
ktoré sa v obci nachádzajú.
Žiak vie pomenovať čísla od 1 – 20 a reagovať na otázku How
many?
Žiak vie pomenovať niektoré domáce zvieratká.. Vie uviesť
kladný alebo záporný vzťah k nim väzbou: I like/ I don´t like.
Žiak vie pomenovať ročné obdobia.
Žiak vie pomenovať dni v týždni. Používanie názvov dní
s predložkou on.
Žiak vie určiť čas – celé hodiny. Reaguje na otázku: What´s
the time please?
Žiak vie charakterizovať počasie (It´s sunny)a objekty na
oblohe (sun, moon, sky, star).
Žiak vie pomenovať jednotlivé druhy športov v súvislosti
s ročnými obdobiami. swim, ski, play football, ... Vie povedať či
ovláda jednotlivé športy väzbou: I can/ I can´t. Vie vyjadriť postoj
k jednotlivým aktivitám (I like/ I don´t like)
Žiak vie rozprávať o svojom dennom režime.
Žiak vie pomenovať jedlo a vyjadriť k nemu vzťah väzbou:
I like / I don´t like. Vie reagovať na otázku Do you like ... ? Vie
vymenovať zdravé a nezdravé jedlá.
Žiak vie pomenovať niektoré druhy ovocia a zeleniny.
Precvičovanie gramatických väzieb: Can I help you? Do you
have ............. ? Yes. Four oranges, please. Here you are. Thank
you. Good – bye
Reagovať na slovesá: dress up, put on, take off, sing, swim,
ski, play football. Žiak vie pomenovať oblečenie (jeans, T – shirt,
shoes, ...). Vie pomenovať oblečenie aj s farbou.
Vie používať slovné gramatickú väzbu: I ´m wearing...
Žiak je oboznámený s tradíciami vianočných sviatkov
v Anglicku. Žiak vie spievať jednoduchú vianočnú pieseň: We
wish you a Merry Christmas...
Výroba vianočného pozdravu. Vie povedať jednoduché želanie
k Vianociam a Novému roku: Merry Christmas and Happy New
Year.
Žiak je oboznámený s tradíciami veľkonočných sviatkov
v Anglicku. Žiak pozná nové slová: Easter egg, rabbit, chicken,
52
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
Deň matiek
Narodeniny
Deň otcov
Halloween
flowers, grass, trees ... ).
Žiak vie pomenovať tento sviatok po anglicky. Vie vyznať mamke
svoju lásku: I love, my Mum.
Žiak vie reagovať na otázku: How old are you? Vie pomenovať
narodeninové predmety: birthday cake, candles, present, balloon.
Vie spievať pieseň Happy birthday! Vie reagovať na otázku? How
many... ?
Žiak vie pomenovať tento sviatok po anglicky. Vie vyznať
ockovi svoju lásku: I love, my Dad.
Žiak vie pomenovať tento sviatok po anglicky. Pozná tradíciu
tohto sviatku. Vie pomenovať niektoré predmety, ktoré súvisia so
sviatkom.
FG
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
Ahoj
Čo je toto?
Čas na hru
Toto je môj
nos
On je
hrdina
Kde je
lopta?
Billyho
macko
Obsahový
štandard
Slovná zásoba –pozdravy, farby,
dni v týždni
Čísla do 10
Pozdravy
Slovná zásoba – predmety
v triede
Pokyny v triede
Otázka Čo je toto?
Odpoveď Toto je...
Fonetické cvičenia – a b c d
Slovná zásoba – hračky
Privlastňovacie zámená môj/tvoj
Otázky s opytovacím zámenom
Krátke odpovede kladné
a záporné
Fonetické cvičenia – e f g h
Slovná zásoba – časti tela
Jednotné a množné číslo
podstatných mien
Použitie Toto je .../Toto sú...
Fonetické cvičenia – i j k l
Slovná zásoba – povolania
On je/ona je...
Otázky na osoby
Osobné údaje
Fonetické cvičenia – m n o p
Slovná zásoba – veci v detskom
parku
Tvorenie otázok s Kde je...?
Predložky miesta
Určenie umiestnenia vecí
Fonetické cvičenia – q r s t u
Slovná zásoba – moja rodina
Privlastňovací pád
Otázky na vlastníctvo
Otázka Kto je toto?
Fonetické cvičenia – v w x y z
Sú toto
jeho
nohavice?
Slovná zásoba – druhy oblečenia
Privlastňovacie zámená jeho/jej
Tvorenie otázok a krátkych
odpovedí
Anglická abeceda
Kde je
starká?
Slovná zásoba – môj dom
Otázka Kde je.../Kde sú...?
Odpovede On/ona je..., Oni sú...
Krátke kladné a záporné
odpovede
Fonetické cvičenia - sh
Výkonový
štandard
Žiak má získať schopnosť:
-vedieť pozdraviť a predstaviť sa
-nadviazať kontakt
-rozoznať základné farby
-vymenovať dni v týždni
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať predmety v triede
-reagovať na pokyny
-opýtať sa na vec
-odpovedať na základné otázky
Žiak má získať schponosť:
-pomenovať hračky
-pomenovať obľúbené veci
-privlastňovať veci, použiť zámeno môj/tvoj
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať časti ľudského tela
-rozoznať jednotné a množné číslo podstatných
mien
-použiť spojenie toto je/toto sú
-samostatne pracovať podľa pokynov
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať povolania
-použiť tvary on je/ona je v kladnej vete
a v otázke
-poskytnúť údaje o rodine
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať veci v parku
-tvoriť otázky na umiestnenie vecí
-určiť miesto podľa predložiek
-dodržiavať pravopis vlastných podstatných mien
Žiak má získať schopnosť:
-vymenovať členov svojej rodiny
-privlastňovať veci osobám
-opísať členov rodiny
-povedať, o čom sa píše v texte
-reagovať na počutý text
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať základné druhy oblečenia
-rozlíšiť, komu patrí oblečenie
-zaradiť oblečenie podľa opisu
-používať privlastňovacie zámená v 3. osobe
jednotného čísla
-priradiť písmená abecedy ako začiatočné
písmená k slovám
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať časti domu
-pýtať sa a odpovedať, kde sú osoby
-používať predložky miesta
-nájsť špecifické informácie v texte
53
Finančná
gramotnosť
FG
Čas obeda
Nový
kamarát
Mám rád
opice
Čas večere
Uprac si!
Akčný
chlapec vie
behať
Hrajme sa
s loptou!
Slovná zásoba – jedlá
Neurčitý člen a/an
Sloveso mať v kladnej
a zápornej vete
Fonetické cvičenia - ch
Slovná zásoba – moji kamaráti,
tvary
Prídavné mená opisujúce vzhľad
Sloveso mať v 3. os. jedn. čísla –
kladné a záporné tvary
Fonetické cvičenia - th
Slovná zásoba – zvieratá v ZOO
Prídavné mená označujúce
veľkosť
Sloveso mať rád v kladnej
a zápornej vete
Fonetické cvičenia – samohláska
a
Slovná zásoba – jedlá a nápoje
Sloveso mať rád v otázke
Máš rád...? + krátka odpoveď
Čo máš rád? Mám rád ...
Menu
Fonetické cvičenia – samohláska
e
Slovná zásoba – nábytok
Čísla 11-20
Väzba Tam je/Tam sú...
Otázka Koľko...?
Fonetické cvičenia – samohláska
i
Slovná zásoba – slovesá
Sloveso vedieť
On vie/nevie...
Vie...? + krátka kladná a záporná
odpoveď
Fonetické cvičenia – samohláska
o
Slovná zásoba – na pláži
Rozkazovací spôsob v 1.osobe
množ. čísla
Väzba Let´s + sloveso
Fonetické cvičenia – samohláska
u
Žiak má získať schopnosť:
-vymenovať názvy jedál
-použiť určitý a neurčitý člen pred podstatnými
menami
-povedať, čo má a nemá na obed
-označiť predmety podľa prečítaného textu
Žiak má získať schopnosť:
-využiť prídavné mená pri opise kamaráta
-pomenovať geometrické tvary
-označiť osobu podľa prečítaného textu
-použiť sloveso mať v 3.os. jedn. čísla
FG
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať zvieratá v ZOO
-vyjadriť svoj názor
-povedať, ktoré zviera má/nemá rád
-určiť zviera podľa opisu
Žiak má získať schopnosť:
-vymenovať jedlá a nápoje
-identifikovať rôzne jedlá v texte
-používať sloveso mať rád v otázke a odpovedi
-povedať, ktoré jedlo a nápoj má/nemá rád
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať nábytok v izbe
-vyjadriť, že niekde niečo je
-pýtať sa a odpovedať na otázku Kde sú...?
-vyjadriť množstvo
FG
Žiak má získať schopnosť:
-používať plnovýznamové slovesá
-vyjadriť svoje schopnosti niečo robiť
pomocou modálneho slovesa
-označiť špecifické detaily z textu
-tvoriť otázky a odpovede o zvieratách
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať veci na pláži
-vyjadriť príkaz
-navrhnúť aktivitu
-reagovať na návrh
-zachytiť rozdiely pri opise
Učebné osnovy predmetu v 4. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Vitajte späť
Opakovanie - rodina, čísla do 20,
farby, hračky, dni v týždni, opis
ľudí
Naše nové
veci
Sú šťastní
Viem sa
Slovná zásoba - predmety
v triede
Ukazovacie zámená
Jednotné a množné číslo
podstatných mien
Fonetické cvičenia - opakovanie
abecedy
Slovná zásoba - prídavné mená
vyjadrujúce pocity
Otázka a krátke odpovede
k slovesu to be
Stiahnuté tvary slovesa to be
Fonetické cvičenia - opakovanie
ch, sh, th
Slovná zásoba - športy, ktoré
Výkonový
štandard
Žiak má získať schopnosť:
- predstaviť seba a svoju rodinu, opísať členov
rodiny
-nadviazať kontakt
-vypočuť si opis
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať predmety v triede
-používať ukazovacie zámená v jednotnom
a množnom čísle
-rozpoznať osoby a veci podľa opisu
-odpovedať na otázky podľa obrázku
Žiak má získať schponosť:
-rozpoznať slová spojené s pocitom
-vyjadriť prídavným menom pocity ľudí
-opýtať sa na pocity a vedieť odpovedať
-vedieť používať stiahnuté tvary slovesa to be
Žiak má získať schopnosť:
54
Finančná
gramotnosť
FG
bicyklovať
Máš
koktail?
Máme
angličtinu
Zahrajme
sa po
škole!
Kúpme
darčeky!
Koľko je
hodín?
Kde
pracuje?
Dnes je
horúco!
Čo máš
oblečené?
Ty spíš!
Pozri na tie
všetky
zvieratá!
vykonávame vonku
Predložky miesta
Sloveso can - kladný a záporný
tvar, otázka
Použitie neurčitých zámen
Fonetické cvičenia - samohlásky
Slovná zásoba - jedlá
Čísla od 20 -100 (po desiatkach)
Sloveso have got - otázka, krátka
odpoveď
Fonetické cvičenia - gr, br, fr
Slovná zásoba - predmety v
škole
Sloveso have got
Privlastňovacie zámená
Fonetické cvičenia - dr, tr, cr
Slovná zásoba - názvy
voľnočasových aktivít
Použitie prítomného času
Zápor s I don´t
Fonetické cvičenia – fl, bl, pl
Slovná zásoba - oslava
narodenín
Sloveso like
Tvorenie otázok, krátkych
odpovedí a záporu
Fonetické cvičenia - cl, sl, gl
Slovná zásoba - každodenné
činnosti, časti dňa
Určovanie času (celá hodina)
Predložka at s časovým údajom
Otázky s opytovacím zámenom
what, when,
where
Fonetické cvičenia - sm, sn, st, sk
Slovná zásoba - miesta
Prítomný čas v 3. os. jedn. čísla –
otázka, zápor
Fonetické cvičenia - fonéma [ei ]
Slovná zásoba – počasie,
činnosti v rôznych druhoch
počasia
Príkaz a zákaz
Postavenie slov vo vete (slovesá,
prídavné mená)
Fonetické cvičenia - fonéma [ai]
Slovná zásoba - oblečenie,
hodiny (štvrť, pol trištvrte)
Priebehový prítomný čas - čo má
kto oblečené?
Fonetické cvičenia - fonéma [ou]
Slovná zásoba - svadba
a prípravy na svadbu
Prítomný priebehový čas – čo kto
robí
Krátke tvary slovesa to be
Fonetické cvičenia - fonéma [ju:]
Slovná zásoba - zvieratá na
farme, prídavné mená
2. stupeň prídavných mien porovnávanie
Príkaz a zákaz
Fonetické cvičenia - fonéma [ i:]
-pomenovať druhy športov
-opísať, čo dokáže urobiť
-opýtať sa a odpovedať na otázky o umiestnení
vecí s použitím predložiek
-správne použiť člen a/an
-vybrať správnu informáciu z textu na webe
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať jedlá
-použiť tvary slovesa have got v otázke a
odpovedi
-písať podľa inštrukcií
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať predmety v škole
-vyhľadať špeciálne informácie na webe
-používať sloveso have got vo vyjadrení
vlastníctva
-dodržiavať pravopis vlastných podstatných mien
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať aktivity vo voľnom čase
-porozprávať o činnostiach v prítomnosti
-používať zápor v 1.os. jedn. čísla
-povedať, o čom sa píše v texte
Žiak má získať schopnosť:
-vymenovať druhy darčekov
-používať sloveso like v oznamovacích
a opytovacích vetách
-opýtať sa a odpovedať, kto má čo rád
-porozprávať o sebe, čo má a nemá rád
-porozumieť inštrukciám v texte
-napísať jednoduchú pohľadnicu
Žiak má získať schopnosť:
-porozprávať, čo sa deje v danom čase
-používať opytovacie zámená v otázkach
a odpovedať na ne
-nájsť špecifické informácie v texte
Žiak má získať schopnosť:
-vymenovať názvy miest
-porozumieť, o čom sa hovorí v interview
-opýtať sa a odpovedať na otázky týkajúce sa
povolania
-napísať, kde pracujú členovia rodiny
-písať čiarku nahrádzajúcu spojku and
Žiak má získať schopnosť:
-povedať, aké je počasie
-vyjadriť príkaz a zákaz
-porozprávať, aké činnosti vykonáva podľa
počasia
-napísať o počasí s použitím prídavných mien
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať druhy oblečenia
-identifikovať ľudí podľa oblečenia
-povedať, kto má čo oblečené
Žiak má získať schopnosť:
-použiť prítomný priebehový čas na vyjadrenie
práve prebiehajúceho deja
-opísať obrázok (čo kto robí)
-porozprávať a napísať o oslave
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať zvieratá na farme
-vyjadriť rozdiely medzi zvieratami
-vyjadriť príkaz a zákaz
-použiť spojku and na spájanie viet
55
FG
FG
Predmet: Matematika
Matematika
Štátny / školský vzdelávací program
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
4
5
4
4
14/3
Poznámky
1. V 2. - 4. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o 1 hodinu, ktorú využijeme na riešenie zaujímavých a
zábavných matematických úloh, na dôslednejšie precvičenie a utvrdenie učiva, tvorbu projektových
úloh a prípravu na matematické súťaže.
2. Predmet matematika je hodnotený vo všetkých ročníkoch známkami.
Charakteristika učebného predmetu
Matematika je v primárnom vzdelávaní po materinskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným
predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na realistickom prístupe k získavaniu nových
vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály žiackych
schopností. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych
situáciách. Takýmto spôsobom nadobudnuté základné matematické vedomosti umožňujú žiakom získať
matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým
vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné
vzdelávanie.
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Vyučovanie sa prioritne zameriava
na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Obsahový a výkonový
štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má splniť najneskôr v uvedenom ročníku.
Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa:
- elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce
kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.),
- vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a
formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia,
- súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k
všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
- informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických okruhov. Toto
členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni nemusí byť
explicitne zastúpený každý z týchto tematických okruhov:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy.
Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami má na 1. stupni ZŠ významné
miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla v obore do 10 000, pri počtových výkonoch s týmito
číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.
V tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy majú žiaci v realite objavovať
kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. Zoznamovať sa s veličinami a
ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov a v jednoduchých prípadoch tieto aj
graficky znázorňovať.
V tematickom okruhu Geometria a meranie budú žiaci vytvárať priestorové geometrické útvary podľa
určitých pravidiel a zoznamovať sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním.
Objasňovať sa im budú základné vlastnosti geometrických útvarov. Budú sa učiť porovnávať,
odhadovať a merať dĺžku, zoznamovať sa s jednotlivými dĺžkovými mierami a riešiť primerané metrické
úlohy z bežnej reality.
Tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa na 1. stupni ZŠ objavuje len v podobe
úloh. Žiaci takéto úlohy budú na 1. stupni ZŠ riešiť manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi,
pričom budú vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporadúvať, triediť a vytvárať
súbory podľa danej vlastnosti), pozorovať frekvenciu výskytu určitých javov (udalostí) a zaznamenávať
ju.
56
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa bude objavovať len v podobe úloh. Žiaci
budú riešiť úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z
matematiky a zo životných situácií.
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je, aby si žiaci osvojili poznatky, ktoré v
priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať a rozvíjať ich
schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie
tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich vyústia do poznávacích metód
zodpovedajúcich ich veku.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a
všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:
- presne používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať postupne sa
rozširujúcu matematickú symboliku. Vhodne využívať tabuľky, grafy a diagramy. Využívať
pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh,
- v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti,
písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov
- na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore,
- riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a
realitou. Na základe využitia induktívnych metód viesť žiakov k získavaniu nových vedomostí,
zručností a postojov. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie
- systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie,
tvorby matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický
model. Približovať žiakom dennú prax,
- spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov
používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií,
- viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na
vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa,
- podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť,
rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a
sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v
osobnom aj verejnom kontexte,
- vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k permanentnému
poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom
- v rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej a
komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a kompetenciu
učiť sa učiť sa.
Prierezové témy predmetu
Environmentálna výchova: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie,
Aplikačné úlohy - ochrana životného prostredia, starostlivosť o zvieratá a mláďatá, Geometria - prírodné
prostredie 2.ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, Prirodzené čísla do 100 - ochrana prírody, domáce
zvieratá, zber druhotných surovín, poznávanie hmyzu, izbové rastliny, Aplikačné úlohy - ročné obdobia,
Geometria - čistota vôd, starostlivosť o zvieratá, Sčítanie a odčítanie do 100, starostlivosť o zvieratá,
jarné tradície, hmyz, ošetrovanie rastlín, 3. ročník - Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do
20, Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do
10 000, 4.ročník - Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000, Násobenie a delenie v obore násobilky,
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, deti iných
kultúr, 3. ročník - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, Mediálna výchova: 1.
ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie / správne používanie mobilu, 2. ročník Tem. celok Sčítanie a odčítanie do 100, knižnica, počítač
Mediálna výchova: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, správne
používanie mobilu, 2. ročník - Tem. celok Sčítanie a odčítanie do 100 /knižnica, počítač/, 4. ročník Sčítanie a odčítanie v obore do 10000, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, vzájomná
pomoc medzi spolužiakmi, vzťahy medzi spolužiakmi, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, šetrenie
peňazí, spolupráca medzi deťmi, Prirodzené čísla do 100, sebahodnotenie, slušné stolovanie, 3. ročník
- Opakovanie z 2. ročníka, Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, Vytváranie
prirodzených čísel v obore do 10 000, Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, 4. ročník - Násobenie a delenie
prirodzených čísel v obore do 10 000
Dopravná výchova: 1. ročník - Tem celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, Geometria,
bezpečná cesta do školy, križovatka, dopravné ihrisko, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, správanie
57
v dopravných prostriedkoch, semafor, Sčítanie a odčítanie do 100, medziľudské vzťahy, Geometria,
cesta do školy, 3. ročník - Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, Vytváranie
prirodzených čísel v obore do 10 000, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, 4.
ročník - Sčítanie a odčítanie v obore do 10000
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Tem celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, Aplikačné
úloh, predchádzanie úrazom, pohyb na čerstvom vzduchu, jedlé a nejedlé huby, vitamíny, ústna
hygiena, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, prevencia chorôb, šport, denný režim, Sčítanie a
odčítanie do 100, stavenisko, prvá pomoc, 3. ročník - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do
10 000, Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie, 4. ročník - Násobenie
a delenie v obore násobilky, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické
myslenie
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Tem celok Geometria, Aplikačné úlohy
karneval, 2. ročník - Geometria meranie, 3. ročník - Geometria meriame triedu, budovu školy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a
odčítanie, Aplikačné úlohy - rodina, zodpovednosť a starostlivosť, vzťahy v rodine, Rodičia a deti, Tem.
celok Geometria - rodina, 2. ročník - Tem. celok Aplikačné úlohy - rast stromu, človeka, 4. ročník Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Tematický celok Sčítanie a odčítanie do
20, tradície Vianoc, Veľkonočné tradície, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, Vianoce, Sčítanie a
odčítanie do 100, riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické myslenie matematické myslenie,
Veľká noc, 3. ročník - Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Vianoce a veľká noc na Turci, 4. ročník - Sčítanie a odčítanie v obore do 10000.
Organizačné formy a metódy vyučovania
Na splnenie cieľov vyučovania matematiky je nevyhnutné využívať aktivizujúce vyučovacie metódy
akceptujúce vekové zvláštnosti a aktuálnu úroveň vedomostí a zručností žiakov, ich skúsenosti z
prostredia v ktorom žijú. Z motivačných a aktivizujúcich metód je vhodné využívať rôzne didaktické hry,
inovačné metódy, prácu vo dvojiciach, zhlukovanie. Pri opakovaní a precvičovaní učiva je vhodné
využívať prácu v skupinách, realizovať kooperatívne a projektové vyučovanie, riešenie problémových
úloh. Pri riešení úloh je potrebné dané úlohy gradovať od jednoduchších k zložitejším.
Aktivita žiaka pri vyučovaní nemá byť zameraná iba na úsilie zapamätať si, ale má byť spojená s
hľadaním podstaty problému, so samostatným myslením. Pri riešení problémov sa majú žiaci naučiť
používať rôzne pramene informácií.
Formy práce :
výkladové - rozprávanie, objasňovanie, opis
dialogické - rozhovor, beseda diskusia
demonštračné - demonštrácia postupu činnosti, ukážky riešenia úloh, zostavenia plánu
- ukážky, predmetov, javov a zobrazení
formy samostatnej práce žiakov - samostatné štúdium, diskusia medzi žiakmi, experimentálne a
teoretické cvičenie, písomné a grafické práce
Učebné zdroje
Pri vyučovaní matematiky budú použité učebnice a učebné pomôcky schválené a odporúčané MŠ SR,
prezentované v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR na príslušný školský rok. Pri vyučovaní
budú použité pracovné listy vypracovávané učiteľmi v zmysle didaktických zásad. Demonštračné
pomôcky a didaktická technika budú používané podľa možnosti školy.
Učebnice a pracovné zošity využívané v jednotlivých ročníkoch:
Matematika pre 1. ročník ZŠ, 1. a 2. časť, Mgr. Miroslav Belic, Mgr Janka Striežovská.
Zbierka úloh z matematiky, Mgr. Miroslav Belic, Mgr Janka Striežovská.
Čísielkový domček, Ľuba Nguyen, Ingrid Jančiarová
Matematika pre 2. ročník ZŠ, Pracovný zošit 1. a 2. časť, Mgr. Miroslav Belic, Mgr Janka Striežovská
Matematika pre 3. ročník ZŠ, Pracovný zošit 1. a 2. časť, Mgr. Miroslav Belic, Mgr Janka Striežovská
Matematika pre 4. ročník ZŠ, Pracovný zošit 1. a 2. časť, Mgr. Miroslav Belic, Mgr Janka Striežovská
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
Prirodzené
čísla 1 až 20
40 hodín
Obsahový
štandard
Prirodzené čísla 0 - 20. Počítanie počtu
vecí,...po jednom, po dvoch, utváranie skupín
vecí s daným počtom.Triedenie predmetov
podľa jedného znaku. Porovnávanie čísel,
čítanie a písanie číslic 0 - 20. Klesajúci a
stúpajúci číselný rad. Pravidelnosť v
postupnostiach.
58
Výkonový
štandard
Žiak vie:
- vymenovať stúpajúci a klesajúci
číselný rad
- priradiť k danému číslu príslušný
počet predmetov
- správne napísať jednotlivé čísla
- orientovať sa v číselnom rade
- určiť poradie, prvý,
Finančná
gramotnosť
FG
Sčítanie a
odčítanie
65 hodín
Geometria
12 hodín
Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcic
h špecifické
matematick
é myslenie
15 hodín
Sčítanie a odčítanie v etapách v obore do 5, v
obore do 10 a v obore do 20 bez prechodu cez
základ 10. Zameniteľnosť sčítancov. Rozklad
sčítancov na súčet dvoch čísel. Doplnenie
chýbajúceho čísla do súčtu. Vzťah medzi
sčítaním a odčítaním. Slovné úlohy na sčítanie
a odčítanie podľa činnosti, na základe
obrázku, textu. Oživenie slovnej úlohy kresbou
a modelovaním.Tvorba číselnej úlohy na
základe textu. Výber počtového výkonu na
základe textu. Tvorba matematického textu k
numerickým úlohám. Riešenie rozsiahlejších
úloh v tíme aj so zberom vhodných údajov z
reality.
Kreslenie otvorených a uzavretých krivých
čiar, rysovanie priamych čiar, triedenie čiar.
Zoznámenie sa s niektorými priestorovými a
rovinnými geometrickými tvarmi a ich triedenie
na základe vlastností. Stavba telies z kociek
na základe modelu rovinných útvarov
činnosťou. Pozorovanie niektorých vlastností
geometrických útvarov. Orientácia a určovanie
polohy , zmeny smerov.
Získavanie skúseností s pravdivosťou a
nepravdivosťou obrázkových situácií a slovne
vyslovenými matematickými výrokmi.
Dichotomické triedenie predmetov, podľa
jedného znaku. Tvorenie stúpajúcej a
klesajúcej postupnosti predmetov, čísel a
zistenie pravidelnosti v týchto postupnostiach
pozorovaním. Zber a usporiadanie údajov z
domova a blízkeho okolia za účelom riešenia
úloh.
druhý...posledný
Žiak vie :
- spamäti všetky spoje sčítania a
odčítania bez prechodu cez základ
10
- prakticky využiť sčítanie a
odčítanie, rozkad a doplnenie
sčítancov
- objasniť jednoduchú slovnú úlohu
činnosťou, voľbou vhodného
modelu
- zaznamenať textové súvislosti
číslami a počtovými výkonmi
Žiak vie:
- vybudovať z kociek teleso na
základe modelu
- identifikovať niektoré rovinné a
priestorové útvary na základe
niektorých ich pozorovaných
vlastností
- určiť polohu na základe
preberaných výrazov nad, pod, pri,
medzi..atď.
Žiak vie :
- rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť
primeraných matematický výrokov
FG
FG
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
celok
Opakovanie
učiva z 1.
ročníka
20 hodín
Obsahový
štandard
Určovanie počtu v obore od 0 do 20.
Číselný rad od 0 do 20. Porovnávanie
čísel, dokresľovanie. Určovanie
polohy / vpravo, vľavo /. Sčitovanie a
odčitovanie do 20 bez prechodu cez
10.
Geometria : Otvorená a uzavretá
čiara. Geometrické tvary a telesá.
Sčítanie a
odčítanie v
obore do 20
s
prechodom
cez základ
10
30 hodín
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s
prechodom cez základ 10 / aj
pomocou znázorňovanie/. Sčítanie
dvoch alebo troch rovnakých
sčítancov napr. 2+2+2 / aj ako
propedeutika k budúcemu násobeniu
prirodzených čísel /. Počítanie
spamäti. Automatizácia spojov.
Riešenie jednoduchých slovných úloh
na sčítanie a odčítanie s prechodom
cez základ 10 v obore do 20.
Jednoduché slovné úlohy na sčítanie
typu : - určenie súčtu, keď sú dané
sčítance
- zväčšenie daného čísla o niekoľko
jednotiek
- určenie jedného sčítanca, ak je
daný súčet a druhý sčítanec
- zmenšenie daného čísla o niekoľko
jednotiek
- porovnávanie rozdielov
- zložená slovná úloha : ( a+b+c )
Výkonový
štandard
Žiak:
- vie určiť počet, poradie, smer vpravo, vľavo
- vie priradiť príslušný počet predmetov k
danému číslu
- pozná čísla pred a za číslom
- pozná vzťahy viac, menej, rovnako
-porovnáva a zapisuje čísla pomocou
znakov < = >
-pozná spoje sčítania a odčítania do 20 bez
prechodu cez 10
Žiak vie :
- osvojiť si spoje sčítania a odčítania s
prechodom cez základ 10
- spamäti všetky spoje sčítania a odčítania s
prechodom cez základ 10 v obore do 20
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
sčítanie typu : urči súčet, keď sú dané
sčítance
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
sčítanie typu : zväčši dané číslo o niekoľko
jednotiek
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu : urči jedného sčítanca, ak je
daný súčet a druhý sčítanec
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu : zmenšenie daného čísla o
niekoľko jednotiek
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu : porovnávanie rozdielom
- vyriešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá vedie k
zápisu ( a+b+c )
- riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy
59
Finančná
gramotnosť
FG
FG
FG
- riešenie nepriamo sformulovaných
úloh
- tvorenie textov k numerickým
príkladom
Vytváranie
predstáv o
prirodzenýc
h číslach v
obore do
100
20 hodín
Geometria
20 hodín
Sčítanie a
odčítanie
prirodzenýc
h čísel v
obore do
100
50 hodín
Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcic
h špecifické
matematick
é myslenie
Sčítanie a odčítanie v obore do 100.
Sčítanie dvojciferného a
jednociferného čísla bez prechodu a
s prechodom cez základ 10 v obore
do 100. Odčítanie jednociferného
čísla od dvojciferného bez prechodu
cez základ 10 a s prechodom cez
základ 10 v obore do 100. Vlastnosti
sčítania / komutatívnosť,
asociatívnosť /. Písomné sčítanie a
odčítanie dvojciferných čísel.
Počítanie spamäti a písomne. Vzťah
medzi sčítaním a odčítaním, skúška
správnosti. Riešenie jednoduchých ,
zložených úloh, ktoré vedú k zápisu
a+b+c, a+b-c, a-b-c. Riešenie
nepriamo sformulovaných úloh na
sčítanie a odčítanie v obore do 100.
na sšítanie a odčítanie s prechodom cez
základ 10 v obore do 20
- samostatne tvoriť k primeranej situácii
príklad na sčítanie a odčítanie s prechodom
cez 10 v obore do 20
Žiak vie :
- určiť počet predmetov v danej skupine a
vyjadriť tento počet v obore do 100
- priradiť príslušný počet predmetov k
danému číslu v oboredo 100
- usporiadať čísla od 20 do 100
- čítať a písať čísla v obore do 100
- rozložiť dvojciferné číslo v obore do 100 na
desiatky a jednotky
- zapísať dvojciferné číslo v obore ako súčet
desiatok a jednotiek a graficky to znázorniť
- porovnať a zapísať čísla v obore do 100
pomocou znakov < > =
- orientovať sa v číselnom rade v obore do
100
- porovnávať dvojciferné čísla pomocou radu
čísel
- porovnať pomocou znázornenia a zapísať
dvojice dvojciferných čísel v obore do 100
pomocou znakov < > =
- určiť správne poradie čísel a poznať
vzťahy medzi číslami v obore do 100
- riešiť aspoň pomocou ilustračného
obrázka jednoduchú slovnú úlohu a zapísať
pomocou znakov
Žiak vie :
- vyznačovať body na priamke / úsečke/ a v
rovine / na útvare /
- označovať ich veľkým tlačeným písmom
- narysovať a označovať úsečku a priamku
- narysovať úsečku danej dĺžky / v cm / a
označovať ju
- odmerať dĺžku úsečky v cm s presnosťou
na centimeter
- porovnať úsečky podľa ich dĺžky
- zostaviť jednoduché stavby / teleso / podľa
vzoru alebo podľa obrázka
- vytvárať a opísať jednoduché telesá z
kociek
Žiak vie :
- sčítavať spamäti dvojciferné a jednociferné
čísla bez prechodu aj s prechodom cez 10 v
obore do 100
- spamäti odčítať jednociferné číslo od
dvojciferného bez prechodu aj s prechodom
cez základ 10 v obore do 100
- riešiť všetky typy príkladov na sčítanie a
odčítanie dvojciferných čísel spamäti /
náročnejšie písomne /
- rozpoznať vlastnosti sčítania a správne ich
použiť pri riešení príkladov
- urobiť skúšku správnosti pri riešení
jednoduchých slovných úloh
- riešiť jednoduché a zložené úlohy vedúce k
zápisu a+b+c, a+b-c, a-b-c v obore do 100
- riešiť nepriamo sformulované úlohy na
sčítanie a odčítanie v obore do 100
Názorný úvod k učivu z logiky. Výroky
a tvrdenia o činnostiach, obrázkoch a
posúdenie ich správnosti.
Dichotomické triedenie. Tvorba
postupnosti podľa daného pravidla.
Objavenie a sformulovanie pravidla
tvorenia postupnosti predmetov,
čísel. Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh. Úlohy na
Žiak vie :
- primerane rozlíšiť istý a nemožný jav /
pravdivý, nepravdivý /
- triediť predmety podľa jedného znaku
- nájsť jednoduché pravidlo postupnosti
- pokračovať vo vytvorenej postupnosti
- hľadať všetky možnosti usporiadania
dvoch, troch predmetov
- vytvoriť systém pri hľadaní a všetky
Prirodzené čísla 20 - 100. Predstavy
o prirodzenom čísle do 100. Čítanie a
písanie čísel od 20 do 100.
Dvojciferné číslo ako súčet desiatok a
jednotiek v obore od 20 do 100.
Určovanie počtu....po jednom, po
dvoch, desiatich, utváranie skupín
vecí o danom počte. Porovnávanie
čísel. Riešenie úloh na porovnávanie
/ aj ako propedeutika nerovníc/.
Slovné úlohy na porovnávanie.
Bod, priamka, úsečka. Rysovanie
priamok a úsečiek. Vyznačovanie
úsečiek na priamke, polpriamke a na
danom geometrickom útvare.
Jednotka dĺžky - cm,dm,m. Meranie
dĺžky úsečky. Porovnávanie úsečiek
podľa ich dĺžky. Budovanie telies z
kociek podľa vzoru alebo podľa
obrázka. Stavba jednoduchých telies.
60
FG
FG
FG
25 hodín
zbieranie a zoskupovanie údajov.
Hľadanie všetkých možností
usporiadania dvoch, troch predmetov,
farieb, písmen, čísel.
možnosti zapísať
- urobiť zo získaných a znázornených
udalostí jednoduché závery
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
Opakovanie
učiva z 2.
ročníka
10 hodín
Násobenie
a delenie
prirodzenýc
h čísel v
obore do 20
16 hodín
Vytváranie
prirodzenýc
h čísel v
obore do 10
000
21 hodín
Sčítanie a
odčítanie
prirodzenýc
h čísel v
obore do 10
000
Obsahový
štandard
Orientácia v číselnom rade od 0
po100. Usporiadanie. sčítanie a
odčítanie v obore do 100.
Porovnávanie čísel. Pojmy :
sčítanec, súčet, menšenec,
menšiteľ a rozdiel. Vytváranie
skupín podľa daného pravidla :
predmet, skupina predmetov,
vlastnosť, dvojica , trojica, symbol,
systém...
Geometria : Rovné a krivé čiary.
Geometrické útvary / trojuholník,
štvorec, obdĺžnik, kruh /. Bod,
priamka, úsečka. Bod v rovine leží/
neleží. Meranie dĺžky úsečky v cm,
mm.
Zavedenie násobenia. Súvislosť
medzi násobením a sčítaním.
Nácvik násobenia v obore do 20.
Počítanie spamäti. Automatizácia
spojov. Riešenie slovných úloh na
násobenie s kombinatorickou
motiváciou. Tvorenie slovnej úlohy
k danému numerickému príkladu
na násobenie v obore do 20.
Riešenie nepriamo sformulovaných
slovných úloh na násobenie v
obore do 20. Slovné úlohy na
priamu úmernosť / ako
propedeutika / v obore do 20
Výkonový
štandard
Finančná
gramotnosť
Žiak :
- spamäti sčituje a odčituje čísla do 100
- vie usporiadať čísla vzostupne a zostupne
- utvára skupiny predmetov podľa pravidla
- vie vytvárať rôzne skupiny predmetov po
dvoch, troch manipulatívnou činnosťou
symbolmi na základe spoločnej / prípadne
rozdielnej/ charakteristiky, znaku, vlastnosti...
- vie si vytvoriť systém pri vypisovaní možností
- vie nakresliť krivú čiaru, narysovať rovnú
čiaru
- pozná priestorové a rovinné geometrické
útvary
- vie odmerať dĺžku úsečky v mm a cm
- vie narysovať úsečku určitej dĺžky v cm, mm
FG
Žiak :
- vie pohotovo počítať po 2,3,4,5,...
- chápe násobenie ako sčítanie rovnakých
sčítancov
- vie násobiť a deliť do 20
- vie spamäti všetky spoje násobenia a delenia
do 20
- vie zväčšiť a zmenšiť dané číslo násobením
a delením niekoľkokrát
- vie násobiť a deliť 1
- vie násobiť 0, vie ,že 0 sa nedelí
- chápe princíp násobenia, v závislosti od
poradia činiteľov
- vie v obore do 20 riešiť jednoduché slovné
úlohy na násobenie
- vie matematizovať primerané reálne situácie
- vie overiť správnosť riešenia a formulovať
odpoveď
- vie odčítať od daného čísla niekoľko
rovnakých čísel
- chápe súvislosť medzi odčítaním a delením
rovnakých menšencov a delením
- vie deliť na rovnaké časti
Vytváranie čísel. Rozšírenie
Žiak:
prirodzených čísel oboru do 10 000. -pozná obsahovú a formálnu stránku
Zobrazenie čísel na číselnej osi,
prirodzených čísel v obore do 10 000
porovnávanie čísel a ich
a vie ich využiť na opis a riešenie problémov z
zaokrúhľovanie na desiatky, stovky. reálnej situácie
Propedeutika rozvoja prirozeného
- vykonáva spamäti, písomne základné
čísla v desiatkovej sústave. Číselná počtové výkony a využíva komunikatívnosť a
os. Nerovnice /propedeutika/. Slovné asociatívnosť sčítania a násobenia na
úlohy na porovnávanie v obore do
racionalizáciu výpočtov
10 000. Vytvorenie slovnej úlohy k
- zaokrúhľuje čísla na desiatky
danému príkladu na porovnávanie v - vykonáva odhady
obore do 10 000. Zavedenie
- kontroluje správnosť výsledkov počtových
výkonov
jednotiek dĺžky: mm, km. Jednotky
dĺžky mm, cm, dm,m, km a ich
premieňanie.
Pamäťové a písomné sčítanie a
Žiak vie :
odčítanie prirodzených čísel.
- sčítať aj odčítať jednoduché príklady spamäti
Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej
- riešiť jednoduché a zložené slovné úlohy
displejom. Sčítanie a odčítanie s
daného typu
- overiť správnosť riešenia a formulovať
využitím kalkulačky. Riešenie
jednoduchých a zložených
odpoveď
slovných úloh. Tvorenie textov k
- matematizovať primerané reálne situácie
numerickým príkladom. Riešenie
- sčitovať a odčitovaťpísomne čísla do 10 000
nepriamo sformulovaných slovných bez prechodu, aj s prechodom
61
FG
FG
FG
28 hodín
Geometria
23 hodín
Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcic
h špecifické
matematick
é myslenie
19 hodín
úloh. Riešenie slovných úloh s
neprázdnym prienikom.
Meranie dĺžky úsečky v mm a cm.
Meranie väčších vzdialeností: približne /napr. krokmi/ - s
presnosťou na metre
Odhad dĺžky: - kratšej
v centimetroch, - dlhšej v metroch
Základné zásady rysovania.
Rysovanie priamok a úsečiek.
Vyznačovanie úsečiek na priamke
a danom geometrickom útvare.
Rysovanie rovonných útvarov v
štvorcovej sieti. Zväčšovanie a
zmenšovanie rovinných útvarov v
štvorcovej sieti. Stavba telies z
kociek na základe plánu /obrázka/.
Kreslenie plánu stavby kociek.
Úlohy na propedeutiku
kombinatoriky /vytváranie všetkých
možných skupín predmetov z
daného počtu predmetov po dvoch,
troch manipulatívnou činnosťou a
symbolmi/. Vytváranie skupín podľa
daného a objaveného pravidla.
Úlohy na propedeutiku
pravdepodobnosti / pozorovanie
istých udalostí, možných ale
neistých udaslostí a nemožných
udalostí. Nepriamo sformulované
slovné úlohy. Vytváranie tabuliek z
údajov získaných žiakmi. Riešenie
úloh na delenie s kombinatorickou
motiváciou.
- sčítať a odčítať pomocou kalkulačky
- riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie
- riešiť slovné úlohy s neprázdnym prienikom
Žiak:
-rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše
jednotlivé základné priestorové geometrické
tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu
- pozná, vie vymenovať, opísať a narysovať
základné rovinné útvary
- rozozná a modeluje jednoduché súmerné
útvary v rovine
- pozná meracie prostriedky dĺžky a ich
jednotky, vie ich samostatne používať aj pri
praktických meraniach
FG
Žiak:
-získa prostredníctvom hier a manipulatívnych
činností skúsenosti s organizáciou
konkrétnych súborov predmetov podľa
zvoleného ľubovoľného a podľa vopred
daného určitého kritéria
- v jednoduchých prípadoch z reality a v
matematike rozlíši istý a nemožný jav
- zaznamenáva počet určitých udalostí,
znázorní ich a zo získaných a znázornených
udalostí robí jednoduché závery
- posúdi výrokom v jednoduchých prípadoch
zo svojho blízkeho okolia a z matematiky
správnu pravdivú hodnotu, doplní neúplné vety
tak, aby vznikli pravdivé /nepravdivé/ tvrdenia
FG
Učebné osnovy predmetu v 4. ročníku
Tematický
celok
Opakovanie
učiva z 3.
ročníka
12 hodín
Násobenie
a delenie
prirodzenýc
h čísel v
obore
násobilky
31 hodín
Obsahový
štandard
Orientácia v číselnom rade od
0 po1000. Usporiadanie.
sčítanie a odčítanie v obore do
1000. Porovnávanie čísel.
Pojmy : sčítanec, súčet,
menšenec, menšiteľ a rozdiel.
Násobenie a delenie v obore
násobilky.
Geometria : Rovinné útvary /
kruh, kružnica, trojuholník
,štvoruholník a telesá z kociek
/. . Meranie dĺžky v teréne.
Násobenie a delenie v obore
násobilky.
Propedeutika zlomkov
(rozdeľovanie na polovice,
tretiny, ...)
Počítanie spamäti.
Automatizácia spojov
Násobenie a delenie na
kalkulačke v obore násobilky
do 100.
Komutatívnosť násobenia
(propedeutika)
Propedeutika úloh na
násobenie s kombinatorickou
motiváciou.
Násobenie a delenie ako
vzájomne opačné
matematické operácie
(propedeutika).
Výkonový
štandard
- sčituje a odčituje čísla do 1000
- vie usporiadať čísla vzostupne a zostupne
- pozná priestorové a rovinné geometrické útvary
- vie odmerať dĺžku v m a krokoch
- násobí a delí v obore násobilky
-rieši slovné úlohy na násobenie a delenie
- počíta spamäti všetky základné spoje násobenia
a delenia v obore násobilky do 100
- vie urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia
v obore násobilky
- ovláda algoritmus násobenia
-spamäti násobí a delí desiatimi a stomi
- násobí a delí na kalkulačke
- rozlišuje a správne používa počtové operácie
v úlohách s pojmami koľkokrát viac, o koľko viac,
koľkokrát menej, o koľko menej
- chápe súvislosť medzi násobením a delením
- rieši slovné úlohy na násobenie a delenie
- vie riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
v obore násobilky do 100 typu:
1. určiť súčet rovnakých sčítancov,
2. zväčšiť dané číslo niekoľkokrát.
-vie riešiť jednoduché slovné úlohy na delenie v
obore násobilky do 100:
1. Rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako
62
Finančná
gramotnosť
FG
FG
Sčítanie a
odčítanie v
obore do
10 000
41 hodín
Geometria a
meranie
23 hodín
Riešenie slovných úloh na
násobenie a delenie.
Riešenie jednoduchých
slovných úloh typu:
porovnanie podielom.
Riešenie slovných úloh, ktoré
vedú k zápisu:
a+ a . b; a + a : b; a . b + c; a .
b + c . d (aj typy úloh z
predchádzajúceho ročníka).
Tvorenie textov k numerickým
príkladom
Slovné úlohy na priamu
úmernosť (propedeutika).
Nepriamo sformulované slovné
úlohy.
Tvorenie slovnej úlohy k
danému príkladu na násobenie
a delenie v obore násobilky do
100.
Písomné sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel do 10 000.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v obore do
10 000 spamäti.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v obore do
10 000 s využitím kalkulačky.
Sčítanie a odčítanie ako
vzájomne opačné matematické
operácie.
Počítanie so zaokrúhľovanými
číslami.
Skúška správnosti riešenia.
Riešenie slovných úloh.
Riešenie všetkých typov
jednoduchých
a zložených slovných úloh v
číselnom obore do 10 000.
Riešenie slovných úloh za
pomoci zaokrúhľovania čísel.
Riešenie jednoduchých
nerovníc.
Rysovanie – základné zásady
rysovania.
Rysovanie štvorca a
obdĺžnika v štvorcovej sieti,
pomenovanie vrcholov a
strán, dvojíc susedných strán.
Obvod štvorca (obdĺžnika) (len ako súčet
veľkosti strán, propedeutika).
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.
Násobok dĺžky úsečky.
veľkých častí (delenie na)
2. Delenie podľa obsahu
3. Zmenšiť dané číslo niekoľkokrát
-vie riešiť jednoduchú slovnú úlohu typu:
porovnanie podielom.
-rieši zložené slovné úlohy vedúce k zápisu typu: a
+ a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d.
-vie matematizovať primerané reálne situácie
-rieši slovné úlohy na priamu úmernosť
(propedeutika)
-rieši nepriamo sformulované slovné úlohy
-tvorí slovnú úlohu k danému príkladu na
násobenie a delenie v obore násobilky do 100
-vie overiť správnosť riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď
-zostaví zápis k slovnej úlohe s pomocou učiteľa
-pozná algoritmus písomného sčítania a odčítania
a vie ho pohotovo využívať pri výpočtoch
-písomne sčíta a odčíta prirodzené čísla v obore do
10 000
-spamäti sčíta a odčíta prirodzené čísla v obore do
10 000 v jednoduchých prípadoch
-sčíta a odčíta prirodzené čísla v obore do 10 000
na kalkulačke
-sčíta a odčíta primerané troj- a štvorciferné čísla
spamäti
-sčíta a odčíta primerané troj- a štvorciferné čísla
pomocou kalkulačky
-chápe súvislosť medzi sčítaním a odčítaním,
sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné
matematické operácie
-vie približne počítať so zaokrúhľovanými číslami
na desiatky a stovky
-vie urobiť kontrolu správnosti sčítania a odčítania
v obore do 10 000
-rieši všetky typy jednoduchých slovných úloh na
sčítanie a odčítanie v obore do 10000
-rieši všetky typy zložených slovných úloh na
sčítanie a odčítanie v obore do 10000
-rieši slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania
-samostatne zapisuje postup riešenia slovnej úlohy
-vie overiť správnosť riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď
-vie zostaviť zápis k slovnej úlohe
-matematizuje a znázorňuje primerané reálne
situácie
-rieši jednoduché slovné úlohy na sčítanie
typu:
1. Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance,
2. Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac).
-rieši jednoduché slovné úlohy na odčítanie typu:
1. Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a
druhý sčítanec.
2. Dané číslo zmenšiť o.... (o niekoľko menej).
3. Porovnávanie rozdielom.
-rieši zložené slovné úlohy typu: a + b + c, a – b – c
a – (b + c), (a + b) – c, a + (a + b), a + (a – b)
-má osvojené a používa pri rysovaní základné
zásady (čistota, presnosť, vhodné rysovacie
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní)
-vyznačuje body na priamke
(úsečke) a v rovine (na útvare)
-vie narysovať úsečku danej dĺžky na priamke (v
mm; v cm) a označovať ju
-označuje strany a vrcholy veľkým tlačeným
písmom (písmenom A, B, C, atď.)
-pozná vlastnosti štvorca, obdĺžnika a vie ich
charakterizovať
63
FG
FG
Rysovanie trojuholníka
(ľubovoľného a ak sú dané
dĺžky strán), pomenovanie
jeho vrcholov a strán.
Meranie dĺžok strán
trojuholníka s presnosťou na
centimetre, na milimetre.
Obvod trojuholníka - (len ako
súčet veľkosti strán,
propedeutika).
Rysovanie ľubovoľnej
kružnice a kruhu
s daným stredom, kružnice a
kruhu s daným stredom a
polomerom.
Vlastnosti kruhu a kružnice.
Premieňanie jednotiek dĺžky.
Premieňanie zmiešaných
jednotiek dĺžky.
Stavba telies z kociek podľa
vzoru a podľa plánu (obrázka).
Kreslenie plánov stavieb z
kociek.
Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcic
h špecifické
matematick
é myslenie
25 hodín
Propedeutika pravdivých a
nepravdivých výrokov.
Vytváranie stĺpcových
diagramov z údajov
získaných žiakmi.
Výpočet aritmetického
priemeru pre menší počet dát
(propedeutika).
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh.
Slovné úlohy s
kombinatorickou motiváciou.
-vie narysovať štvorec (obdĺžnik) v štvorcovej sieti
s danou dĺžkou strany (strán)
-vie vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek
-vie vypočítať násobok dĺžky úsečky
-vypočíta a vie zapísať obvod štvorca
(obdĺžnika) ako súčet dĺžok strán
-rysuje ľubovoľný trojuholník
a pomenúva jeho vrcholy a strany
-pozná vlastnosti trojuholníka (počet
vrcholov, strán)
-meria veľkosti (dĺžku úsečky) strán trojuholníka s
presnosťou na cm (na mm)
-porovnáva strany trojuholníka (úsečky) podľa
ich dĺžky
-vypočíta obvod trojuholníka ako súčet dĺžok strán
-pozná základný rozdiel medzi kruhom a kružnicou
-vie narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným
stredom
-rysuje ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom
a polomerom
-vie vyznačiť polomer kružnice
- premieňa jednotky dĺžky, zmiešané jednotky
dĺžky /napr. 4 dm 13 cm na mm/
-vytvára (buduje) z kociek rôzne stavby telies
podľa vzoru a podľa obrázka --vytvára a opíše
vlastné jednoduché telesá z kociek
-kreslí plán stavby z kociek
-vie propedeutiku pravdivých a nepravdivých
výrokov
-vytvára stĺpcové diagramy z údajov získaných
žiakmi
-pozná propedeutiku výpočtu aritmetického
priemeru pre menší počet dát
-rieši nepriamo sformulované úlohy a
slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou
FG
Predmet: Informatická výchova
Informatická výchova
Štátny / školský vzdelávací program
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
0
1
1
1
3/0
Poznámky
1. V prvom ročníku sa predmet Informatická výchova nevyučuje. V druhom, v treťom a štvrtom ročníku
je ponechaná časová dotácia podľa Štátneho vzdelávacieho programu.
2. V predmete INV delíme žiakov spravidla do dvoch skupín podľa počtu žiakov v triede.
3. Hodnotenie predmetu: v 2. – 4. ročníku slovné hodnotenie, na vysvedčení slovným výrazom
absolvoval / neabsolvoval.
Charakteristika predmetu
Predmet Informatická výchova má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie
žiakov, ich schopnosť hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich v praxi s použitím IKT. Vedie k
presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia
ako prostriedok komunikácie.
Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická
výchova. Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu
základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a informáciami v počítačových
systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov
informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií
a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatická
výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových
64
projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny
rozvoj, preto v predmete informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na
štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné
technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické
projekty.
Ciele predmetu
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho
využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku žiakov získať základné
zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií
precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za
podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia
v rôznych grafických editoroch. Dôraz sa pri tom kladie nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na
pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí
využitie programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s
najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači.
Prierezové témy predmetu
Environmentálna výchova: 2. ročník, Klikáme myšou, Pečiatkujeme, Kreslíme čiary, Kreslíme
a vyfarbujeme, Kreslíme rovné čiary, Krúžky a obdĺžniky, Presúvame a zoraďujeme, 3. ročník, Projekt –
plagát, Prostredie webových stránok,
Multikultúrna výchova: 2. ročník, Kreslíme rovné čiary, Hráme sa so zvukmi, 3. ročník, Projekt –
animovaná pohľadnica,
Mediálna výchova: 3. ročník, Multimediálny program, Projekt – animovaná pohľadnica, 4. ročník,
Práca s CD a USB, Jednoduchá prezentácia – tvorba projektov, edukačné programy,
Osobnostný a sociálny rozvoj: 2. ročník, O počítači, Klikáme myšou, Vyfarbujeme obrázky,
Pečiatkujeme, Kreslíme čiary, Kreslíme a vyfarbujeme, Kreslíme rovné čiary, Krúžky a obdĺžniky,
Presúvame a zoraďujeme, Riešime podľa pravidiel, Pracujeme s klávesnicou, Píšeme text, Prezliekame
písmená, Píšeme čísla, Prezeráme web, Skúmame internet, Hráme sa so zvukmi, 3. ročník,
Bezpečnosť pri práci v počítačovej učebni, IKT v škole, Práca s grafikou, Krúžky a obdĺžniky, Projekt –
plagát, Internet, Prostredie webových stránok – webové adresy, Návody, 4. ročník, Počítač, jeho časti a
periférne zariadenia, ovládanie počítača, Elektronická pošta, Animácie, Textový editor - Opis a ilustrácia
osoby, Internet, Získanie základov algoritmického myslenia, Textový editor – plagát, Práca s CD a USB,
Jednoduchá prezentácia – tvorba projektov, edukačné programy, Detský programovací jazyk,
algoritmické hry, Počítačové hry, hudba, filmy
Dopravná výchova: 2. ročník, Pečiatkujeme, Kreslíme čiary, Kreslíme rovné čiary, Krúžky a obdĺžniky,
Presúvame a zoraďujeme, 3. ročník, Prostredie webových stránok – webové adresy, Baltík – algoritmy,
programy,
Ochrana života a zdravia: 2. ročník, Kreslíme a vyfarbujeme, Krúžky a obdĺžniky, Presúvame
a zoraďujeme, Riešime podľa pravidiel, Prezeráme web, Skúmame internet, 3. ročník, Súbory
a priečinky, Krúžky a obdĺžniky, Projektová úloha – zdravá výživa, Internet, Prostredie webových
stránok – webové adresy, Psychohygiéna, 4. ročník, Riziká na internete, bezpečné správanie sa na
internete, základy slušného správania sa na internete
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 3. ročník, Vkladanie obrázkov do
textu, Práca
s obrázkami, Algoritmy – kuchársky recept,
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 3. ročník, Textový editor – pozvánka na akciu, Zápis,
vytvorenie receptu, Bezpečnosť a riziká počítača
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 2. ročník, Pečiatkujeme, Krúžky a obdĺžniky,
Prezeráme web, 3. ročník, Základy práce s grafickým editorom.
Organizačné formy a metódy vyučovania
Pri výučbe informatickej výchovy využívame tieto metódy:
- riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
- výklad učiteľa
- problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
- demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru)
- prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru)
- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov
- projektové, zážitkové vyučovanie
Formy práce:
- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
- samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
65
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa budú využívať nasledovné učebné zdroje:
Didaktická technika:
- vybavená počítačová učebňa s pripojením na internet, s tlačiarňou, dataprojektorom
- multimediálne
Materiálne výučbové prostriedky:
Učebnica podľa odporúčania MŠ SR z konkurzu
Program Drawing for Children, Logomotion, RNA
Program Skicár
Program Baltík
Prezentácie v PowerPointe
Pracovné listy vytvorené v Gimpe
Edukačné DVD a CD (Alík – veselá matematika, Detský kútik, Cirkus šaša Tomáša a iné)
Internetové stránky: www.alik.cz, www.rexik.zoznam.sk, www.infovekacik.infovek.sk, www.lentilky.sk,
www.kamaradske-hry.cz
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
celok
Princípy
fungovania IKT
4 hod.
O počítači
Klikáme myšou
Informácie okolo
nás
12 hod.
Vyfarbujeme
obrázky
Pečiatkujeme
Kreslíme čiary
Kreslíme a
vyfarbujeme
Kreslíme rovné
čiary
Krúžky a obdĺžniky
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie 4 hod.
Presúvame a
zoraďujeme
Riešime podľa
pravidiel
Obsahový
štandard
Oboznámenie sa s počítačom.
Úvodná hodina. BOZ pri práci s
počítačom; Počítač, jeho časti a
periférne zariadenia
Časti počítačovej myši
Získať zručnosti pri práci s
počítačovou myšou, uchopiť ju,
urobiť klik, pohybovať myšou,
dostať sa ňou na určené miesto
Výkonový
Finančná
gramotnosť
štandard
- Vedieť pomenovať časti počítača, zapnúť
ho, vypnúť.
FG - kúpa
- Poznať a rešpektovať pravidlá vhodného PC
správania sa pri počítači.
- Vedieť správne uchopiť počítačovú myš a
urobiť jednoduchý klik na jej tlačidlách.
- Vedieť myšou pohybovať a klikať na
určené miesta.
- Vedieť vybrať z palety farieb a vyplniť
plochy obrázkov
Prvé zručnosti pri kreslení v
grafickom prostredí
Oboznámenie sa s nástrojom
výplň, paleta farieb
Prvé zručnosti pri kreslení v
grafickom prostredí
Oboznámenie sa s nástrojom
pečiatka
Prvé zručnosti pri kreslení v
grafickom prostredí
Nástroj čiara
Prvé zručnosti pri kreslení v
grafickom prostredí
Nástroj Čiara a Výplň, tlačidlo
hrúbka čiary
FG - graf.
programy
- Vedieť premiestniť a otlačiť pečiatku na
určenom mieste
- Vedieť nakresliť jednoduchú čiaru,
- vedieť nakresliť čiaru rôznymi smermi
Prvé zručnosti pri kreslení v
grafickom prostredí
Oboznámiť sa s nástrojom
Úsečka, kreslenie rovných čiar a
geometrických útvarov, poznať
nástroj Hrúbka čiary
Prvé zručnosti pri kreslení v
grafickom prostredí
Oboznámiť sa s nástrojom Ovál,
Vyplnený ovál, Obdĺžniky,
Vyplnené obdĺžniky, s funkciou
klávesu Shift, s pojmom Ikona.
Rozvíjať algoritmické
myslenie
Oboznámiť sa s nástrojom Chyť,
riešiť jednoduché zadania, či
logické úlohy
Rozvíjať algoritmické
myslenie
Riešiť problémy podľa zadaných
kritérií, naučiť sa využívať
programy a ich nástroje.
66
- Vedieť pomocou nástroja Čiara a Výplň
nakresliť rôzne obrázky,
- použiť nástroj Späť,
- meniť farbu pomocou palety,
- použiť rôzne hrúbky čiar
- Vedieť pomocou rovných čiar nakresliť
geometrické útvary a jednoduché
obrázky,
- vymaľovať ich nástrojom Výplň,
- použiť rôzne hrúbky čiar
- Vedieť kresliť kruhy, ovály, štvorce a
obdĺžniky (aj vyplnené),
- použiť kláves Shift, vedieť kresliť útvary
na určené miesto
- Vedieť pomocou nástroj Chyť presúvať
obrázky a usporiadať ich na základe
predlohy, zadania, úlohy
- Vedieť klasifikovať, triediť alebo
zoskupovať objekty podľa určitých
vlastností,
- riešiť problémy podľa zadaných kritérií,
- vedieť využiť programy a ich nástroje.
FG mince
Princípy
fungovania IKT
2 hod.
Pracujeme s
klávesnicou
Informácie okolo
nás
7 hod.
Píšeme text
Prezliekame
písmená
Píšeme čísla
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
4 hod.
Prezeráme web
Skúmame internet
Informácie okolo
nás
2 hod.
Hráme sa so
zvukmi
Prvé zručnosti pri práci v
textovom editore
Oboznámiť sa s klávesnicou
Prvé zručnosti pri práci v
textovom editore
Oboznámiť sa s textovým
kurzorom, funkciou klávesu Shift,
Medzerník, Zmaž.
Prvé zručnosti pri práci v
textovom editore
Oboznámiť sa s postupom pri
označovaní písmen, slov, textu,
pracovať s farbou písma a
paletou farieb
Prvé zručnosti pri práci v
textovom editore
Oboznámiť sa s písaním čísel a
znakov, oboznámiť sa s tvorením
príkladov na sčítanie a odčítanie
Prvé zručnosti pri práci
s internetom
Oboznámiť sa s pojmami
internet, web, webové stránky,
webový prehliadač, linka, odkaz.
Poznať funkciu tlačidla Späť vo
webovom prehliadači
Prvé zručnosti pri práci
s internetom
Oboznámiť sa s pojmami
surfovanie, webová adresa, s
klávesom Enter, zásadami
bezpečnosti
Prvé zručnosti pri práci
v zvukovom editore
Oboznámiť sa s možnosťami
prehrávania zvukov na počítači
- Vedieť na čo slúži klávesnica, orientovať
sa na nej,
- vedieť kde sa nachádzajú číslica a
písmená,
- vedieť pomocou klávesnice napísať malé
písmená.
- Pomocou klávesnice napísať slová, vety,
- presúvať kurzor klikaním a šípkami,
- vedieť využiť klávesy Shift a Medzerník,
- opraviť text pomocou klávesu Zmaž
- Vedieť označiť písmeno, slovo, časť
textu,
- meniť farbu, veľkosť, tvar písmen, použiť
kláves Zmaž
- Vedieť písať čísla na numerickej
klávesnici,
- Vedieť písať čísla pomocou klávesu Shift
FG - čísla
a peniaze
- Vedieť napísať webovú adresu,
- klikať na linku,
- pohybovať sa po webe klikaním na
tlačidlo Späť.
- Vedieť zapísať adresu detských
webových stránok do miesta vo
webovom prehliadači
FG peniaze
na
internete
- Vedieť používať myš pri hrách so zvukmi
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
PRINCÍPY
FUNGOVANIA
IKT 5 h
Bezpečnosť pri
práci
v počítačovej
učebni.
IKT v škole.
Súbory
a priečinky.
Obsahový
štandard
Bezpečné správanie v počítačovej
učebni, prečo a pred kým treba
chrániť počítač
Operačný systém WINDOVS,
DOS.
Informačné technológie v škole,
objavuje a využíva rôzne typy
edukačných programov pre rôzne
predmety.
Priečinky a ukladať do nich, uložiť,
otvoriť, premenovať a zrušiť
informácie v priečinkoch.
Mechanika, USB – pamäťový kľúč
– záloha dát.
67
Výkonový
štandard
- Vedieť
sa
bezpečne
správať
v počítačovej učebni.
- Vedieť prečo a pred kým treba chrániť
počítač.
- Poznávať informačné technológie
v škole,
- objavovať a využívať rôzne typy
edukačných programov pre rôzne
predmety
- Posilňovať pozitívny vzťah k učeniu.
- Vytvárať priečinky a ukladať do nich,
- vedieť uložiť, otvoriť, premenovať
a zrušiť informácie v priečinkoch.
- Rozvíjať kreatívne myslenie.
Finančná
gramotnosť
FG operačný
systém
FG – PC,
programov
é
vybavenie,
PC siete
FG –
pamäťové
zariad.
INFORMÁCIE
OKOLO NÁS
12 h.
Práca s grafikou.
Krúžky
a obdĺžniky.
Grafický editor –
nástroj
kopírovanie,
otáčanie,
prilepenie..
Grafický editor –
práca
s tlačiarňou.
Projektová úloha.
Multimediálny
program.
Písanie na
klávesnici.
Text – farba,
veľkosť, typ.
Text – uloženie
a otvorenie
dokumentu.
Text – úprava
textu a obrázku.
Projekt.
KOMUNIKÁCIA
PROSTREDNÍC
TVOM IKT
5h
Internet.
Prostredie
webových
stránok.
POSTUPY,
RIEŠENIE
PROBLÉMOV,
ALGORITMICKÉ
MYSLENIE 8. h
Návody.
Baltik - Algoritmy
a programy.
Zásady kreslenia v grafickom
editore – Revelation Natural Art
Nakresliť obrázok v jednoduchom
grafickom editore (farby a hrúbky
čiar, jednoduché nástroje),
upravovanie obrázkov
(kopírovanie, otáčanie).
Nástroje Ovály, vyplnené ovály,
obdĺžniky a vyplnené obdĺžniky,
Revelation Natural Art , funkcia
klávesu Shift pri kreslení kruhov
a štvorcov. Pojem ikona. 30 – 31,
32, 33.
Nástroje grafického editora –
kopírovanie, otáčanie, prilepenie.
Nastavenie tlače obrázka, tlač
obrázka s pomocou učiteľa.
Projektová úloha – Veselá koláž na
tému Zdravá výživa.
Multimediálne CD.
Zásady písania písmen na
klávesnici – medzera, diakritika,
veľké písmená.
Práca s textom – veľkosť, typ,
farba.
Práca s textom – samostatne uložiť
a otvoriť dokument, nájsť si svoj
dokument.
Vyhľadať, vkladať a upravovať
obrázok a textu.
Projekt – plagát, kombinácia textu
a obrázka.
Rozlišovať zodpovedné
a nezodpovedné používanie
internetu, bezpečne a eticky sa
správať v e-mailovej komunikácii
(ochrana osobných údajov)
Užitočné stránky –
www.bezpecnenainternete .
Webové stránky – správne
napísanie adresy, práca s dvomi
www stránkami, minimalizácia
a maximalizácia okna.
Webové adresy – orientácia
v jednoduchých hrách na internete.
Webová adresa – samostatná
orientácia na stránke
a v informáciách na stránke,
kľúčové slová
Užitočné stránky –
www.bezpecnenainternete.
Hry na jednoduché zašifrovanie
slova. Rôzne typy informácií
(matematické hlavolamy s číslami,
hádanie slov, dopĺňanie písmen,
dokresľovanie obrázkov do mapy)
Vonkajšie periférie – tlačiareň,
ovládanie tlačiarne.
Režim čarovať scénu. Čo je to
program. Vytvoriť zápis/postup,
recept, návod a vie pracovať podľa
návodu Jednoduché úpravy,
ukladanie programov.
Režim programovanie začiatočník
– základné príkazy. Obiehame
dvorec, opakovanie príkazov.
Režim programovanie začiatočník
– blok príkazov. Opakovanie
príkazov, rozdelenie programu do
riadkov.
Príkaz rýchlosť, čarovanie bez
obláčika.
68
- Ovládať základné zásady práce
v grafickom editore.
- Vysvetľovať zmysel a cieľ učenia.
- Poznávať nástroje pravidelných
a nepravidelných geometrických tvarov.
- Povzbudzovať a viesť k trpezlivosti.
- Ovládať s pomocou učiteľa nástroje na
prácu s obrázkom v grafickom editore.
- Učiť sa pracovať s chybou – právo
omylu.
- Vedieť nastaviť atribúty pre tlač
a obrázok s pomocou učiteľa vytlačiť.
- Primerane využiť získané zručnosti pri
spracovaní projektovej úlohy.
- Umožňovať porovnávať výsledky svojej
práce.
- Vedieť využívať výučbové programy pri
vyučovaní a učení sa.
- Poznávať základné nástroje textového
editora v záložke písmo.
- Používať pozitívnu motiváciu.
- Ovládať základy textového editora.
- Rešpektovať jeden druhého.
- Ovládať základy práce so súborom.
- Umožňovať vzájomnú pomoc..
- Primerane veku vkladať obrázky do textu
z Clipart-u.
- Umožniť vyjadrovať svoj vlastný názor.
- Vedieť použiť textový editor pri
vyučovaní.
- Prezentovať svoju prácu.
- Poznávať primerane veku základy
fungovania internetu.
- Vyžadovať dodržiavanie slušného
správania.
- Ovládať veku primerane prácu s www
stránkami a prehliadačmi.
- Poskytovať priestor na vyslovenie
vlastných názorov.
- Ovládať základy orientácie
v hypertextových odkazoch.
- Netolerovať agresivity a negatívne
prejavy správania sa..
- Dokázať vyhľadať informáciu na
internete s pomocou učiteľa.
- Rozvíjať schopnosť objavovať a hľadať
odpovede.
- Zvoliť primerane veku vhodný postup
riešenia úlohy.
- Vedieť sa sebarealizovať.
- Získavať základy algoritmického
myslenia.
- Vedieť požiadať o pomoc svojich
najbližších.
- Rozvíjať schopnosť pýtať sa a hľadať
odpovede, prijať názor iných.
- Zvoliť primerane veku vhodné postupy
riešenia úlohy.
- Spolupracovať s inými.
- Zvoliť primerane veku vhodné postupy
riešenia úlohy.
- Spolupracovať s inými.
FG grafické
programy
FG –
čísla,
číslice
FG –
elektronick
é
bankovníc
tvo, el.
kalk.
FG matematik
a, čísla
FG tlačiarne
INFORMAČNÁ
SPOLOČNOSŤ
3 h.
Psychohygiena.
Bezpečne na
internete.
Projekt – animovaná pohľadnica.
Ovládanie zásady správneho
sedenia pri počítači
a psychohygiény.
Rozpoznať vhodné detské webové
stránky.
Poznať zásady bezpečného
správania na internete –
www.ovce.sk.
Chápať význam dodržiavanie
psychohygienických pravidiel v práci
s PC.
Dokázať primerane veku odhadnúť
dôsledky svojich činov.
Uvedomovať si rozdiel medzi reálnym
a virtuálnym svetom.
Učebné osnovy predmetu vo 4. ročníku
Tematický
celok
Princípy
fungovania
IKT
3h
Obsahový
štandard
Počítač, jeho časti a periférne
zariadenia, ovládanie počítača, BOZ
obrazovka, myš, klávesnica, BOZ pri
práci s počítačom;
-
Vonkajšie periférie počítača – skener
-
Ukladanie informácií pojem súbor,
meno súboru, vytváranie priečinkov,
ukladanie do priečinkov
-
Komunikácia
prostredníctv
om IKT
2h
Informácie
okolo nás
7h
Komunikácia
prostredníctv
om IKT
3h
Elektronická pošta, Využívanie emailovej pošty, zásady bezpečnosti
-
Elektronická pošta, Využívanie emailovej pošty, zásady bezpečnosti,
bezpečnosť počítača, správne
používanie hesiel
-
Animácie
Vytváranie jednoduchých animácií
Projekt: Opis a ilustrácia osoby
Textový editor Práca v prostredí
textového editora - jednoduché
formátovanie textu, kopírovanie,
mazanie, presúvanie. Vytváranie,
ukladanie, mazanie dokumentu,
vytváranie priečinkov
Projekt: Opis a ilustrácia osoby
Textový editor
Projekt: Opis a ilustrácia osoby
Grafický editor,
Práca v prostredí grafického editora kreslenie voľnou rukou aj s použitím
nástrojov, efektívne využívanie
grafického editora pri kreslení obrázkov
- kreslenie pomocou geometrických
tvarov, priamok, výberu, kopírovania,
presúvania...
Projekt: Opis a ilustrácia osoby
Grafický editor
Internet, oboznámenie sa s nástrojmi
na prezeranie a vyhľadávanie,
využívanie internetu ako zdroja zábavy,
ale aj informácií v textovej i obrazovej
podobe (vyhľadávanie vianočných
veršíkov, obrázkov a animácií,
posielanie vianočných prianí e-mailom,
elektronická vianočná pohľadnica)
Riziká na internete, bezpečné
správanie sa na internete, základy
slušného správania sa na internete
-
-
-
Žiak vie minimalizovať a
maximalizovať okno,
vytvoriť priečinok, uložiť súbor do
priečinku,
pomenovať, premenovať
pracovať s dvoma oknami kopírovanie z jedného do druhého
Žiak vie posielať a prijímať e-maily,
používa jednoduché zásady písania
emailov,
pozná nebezpečenstvo zverejňovania
svojich údajov
Žiak pozná riziko ohrozenia počítača,
vie prečo a pred kým treba chrániť
počítač
Žiak vie vytvoriť jednoduchú animáciu
v grafickom programe (napr. RNA)
Žiak vie pracovať v prostredí textového
editora,
samostatne prepísať, napísať, uložiť,
otvoriť, upravovať text, vysvetliť
zásady správneho písania klávesnicou,
upraviť veľkosť, typ, farbu písma,
používať nástroje na úpravu textov,
vkladať obrázky do textu cez schránku
-
Žiak sa vie orientovať v prostredí
grafického editora, samostatne
pracovať s nástrojmi v ňom,
samostatne, ale aj podľa návodu
vytvoriť obrázok, pracovať s ním,
používať operácie (kopírovanie,
prilepenie, prevrátenie, otáčanie),
nakresliť obrázok pomocou
geometrických tvarov, uložiť, otvoriť,
upraviť, dotvoriť ho
-
Žiak sa vie orientovať v hrách a
hypertextoch na internete, nájsť a
prečítať informáciu, spustiť si hru z
internetu, vyhľadávať obrázky, ukladať,
kopírovať ich do priečinka, upravovať
ich, vie pochopiť základné autorské
práva pri kopírovaní
-
-
69
Výkonový
štandard
Oboznámenie sa s počítačom, vedieť
pomenovať časti počítača,
zapnúť ho, vypnúť, poznať,
rešpektovať pravidlá vhodného
správania sa pri počítači
Žiak vie skenovať za pomoci učiteľa
Žiak pozná vhodné detské webové
stránky - vzdelávacie, zábavné,
náučné, je oboznámený s neblahým
vplyvom stránok, propagujúcich násilie
a s erotickým zameraním,
vie v správnom tvare napísať adresu
Finančná
gramotnosť
FG - cena
PC a jeho
častí,
ostatné
zar.
FG - riziká
internetu
FG-hry,
autorské
práva
Postupy,
riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
3h
Informácie
okolo nás
4h
Návody, recepty z bežného života,
Získanie základov algoritmického
myslenia pri vytváraní rôznych návodov
(na opravu ap.), kuchárskych receptov,
skladaní stavebnice, origami...
Detský programovací jazyk,
algoritmické hry, získanie základov
algoritmického myslenia pri riešení
hlavolamov, bludísk, obrázkových
stavebníc, pri práci s detským
programovacím jazykom (Baltík)
Projekt: Plagát
Textový editor Práca v prostredí
textového editora - jednoduché
formátovanie textu, kopírovanie,
mazanie, presúvanie. Vytváranie,
ukladanie, mazanie dokumentu,
vytváranie priečinkov
-
-
Princípy
fungovania
IKT
2h
Informácie
okolo nás
5h
Informačná
spoločnosť
2h
Postupy,
riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
2h
Informačná
spoločnosť
2h
CD, DVD, USB, práca s CD a USB,
spúšťanie hry a hudby z CD, ukladanie
a prenášanie informácií pomocou USB
kľúča
Vonkajšie periférie – tlačiareň,
ovládanie tlačiarne
-
-
Projekt: PPT k predmetom
Jednoduchá prezentácia, Využívanie
možností IKT pri riešení úloh v rámci
projektového vyučovania, pri
prezentovaní projektov, vytváranie
prezentácií vo vhodnom softvéri na
rôzne témy - rodina, záľuby, moje
mesto, rôzne katalógy, projekty k
učivu...
Projekt: PPT k predmetom
Jednoduchá prezentácia, Využívanie
možností IKT pri riešení úloh v rámci
projektového vyučovania, pri
prezentovaní projektov, vytváranie
prezentácií vo vhodnom softvéri na
rôzne témy - rodina, záľuby, moje
mesto, rôzne katalógy, projekty k
učivu...
Projekt: PPT k predmetom
-
-
-
IKT v škole, objavovanie a využívanie
rôznych typov edukačných programov
pre rôzne predmety, využitie
komunikačných možností IKT v škole
Detský programovací jazyk,
algoritmické hry, získanie základov
algoritmického myslenia pri riešení
hlavolamov, bludísk, obrázkových
stavebníc, pri práci s detským
programovacím jazykom (Baltík)
Detský programovací jazyk,
algoritmické hry, získanie základov
algoritmického myslenia pri riešení
hlavolamov, bludísk, obrázkových
stavebníc, pri práci s detským
programovacím jazykom (Baltík)
Voľný čas a IKT, Počítačové hry,
hudba, filmy
-
70
webovej stránky
Žiak je schopný získať základy
algoritmického myslenia - príkazy v
priamom režime, vie riešiť jednoduché
algoritmy v detskom programovacom
prostredí
Žiak vie pracovať v prostredí textového
editora,
samostatne prepísať, napísať, uložiť,
otvoriť, upravovať text, vysvetliť
zásady správneho písania klávesnicou,
upraviť veľkosť, typ, farbu písma,
používať nástroje na úpravu textov,
vkladať obrázky do textu cez schránku
Žiak vie vytvoriť plagát,
vie pracovať samostatne a v skupine
na projekte,
vie samostatne prezentovať pred
spolužiakmi svoju prácu - projekt
Žiak vie spustiť CD, DVD cez počítač,
vie pracovať s USB-kľúčom, zálohovať
projekt na USB-kľúč
FG-CD,
DVD autorské
práva
vie dokument (fotografiu, obrázok)
vytlačiť na tlačiarni
vie vytlačiť Plagát
Žiak vie vytvoriť jednoduchý
multimediálny projekt,
vie pracovať samostatne a v skupine
na projekte,
vie samostatne prezentovať pred
spolužiakmi svoju prácu - projekt
Žiak vie vytvoriť jednoduchý
multimediálny projekt,
vie pracovať samostatne a v skupine
na projekte,
vie samostatne prezentovať pred
spolužiakmi svoju prácu - projekt
vie samostatne prezentovať pred
spolužiakmi svoju prácu - projekt
Žiak vie samostatne ovládať výučbový
softvér
-
Žiak je schopný získať základy
algoritmického myslenia - príkazy v
priamom režime, vie riešiť jednoduché
algoritmy v detskom programovacom
prostredí
-
Žiak je schopný získať základy
algoritmického myslenia - príkazy v
priamom režime, vie riešiť jednoduché
algoritmy v detskom programovacom
prostredí
-
Žiak vie, že počítač je aj zdrojom
zábavy, vie si nájsť a spustiť vhodnú
hru, hudbu, film
FG - riziká
internetu
Predmet: Prírodoveda
Prírodoveda
Štátny / školský vzdelávací program
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
2
1
2
2
3/4
Poznámky
1. V prvom ročníku vznikol nový vyučovací predmet prírodoveda, ktorý je podľa Štátneho
vzdelávacieho programu zaradený do oblasti Príroda a spoločnosť, a tak sme sa rozhodli zvýšiť
časovú dotáciu na 2 hodiny z nasledujúcich dôvodov:
- v porovnaní s minulými rokmi kedy bolo učivo Príroda a spoločnosť rozvrhnuté do dvoch
vyučovacích hodín, je potrebné, aby sa tento predmet v 1. ročníku zachoval,
- do tematického výchovno-vzdelávacieho plánu sme zaradili didaktické aktivity, ktoré si vyžadujú
väčší časový priestor,
- do učiva prírodovedy sme zaradili aj témy dopravnej výchovy,
- našou snahou je, aby si žiaci učivo jednotlivých tém osvojovali viacerými spôsobmi, vrátane
zážitkového učenia, s možnosťou vytvárania si vlastného detského portfólia.
2. V druhom ročníku sme ponechali časovú dotáciu podľa Štátneho vzdelávacieho programu bez
zmeny.
3. V treťom ročníku je vyučovanie prírodovedy z veľkej miery postavené na pozorovacích,
výskumných a tvorivých aktivitách, ktoré nie je možné zvládnuť počas jednej vyučovacej hodiny, a
tak sme zvýšili dotáciu o 1 vyučovaciu hodinu.
4. V štvrtom ročníku je to rovnaké ako v treťom ročníku, kde sme taktiež zvýšili časovú dotáciu o 1
vyučovaciu hodinu.
5. Hodnotenie predmetu: Vo všetkých ročníkoch je predmet hodnotený známkou v stupnici 1 - 5. V
prvom ročníku v 1. polroku hodnotiť podľa možnosti a uváženia v stupnici do známky "3".
Charakteristika predmetu
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých
prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia,
fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie je
rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi
a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním vekuprimerane rozvíjala aj
procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Obsahom prírodovedy je usporiadanie vzťahov a súvislostí medzi prírodou, jednotlivcom
a spoločnosťou. Prírodoveda učí vnímať prírodu, jej krásy, zmeny a prírodné deje v priebehu roka. Žiaci
sledujú javy v prírode, snažia sa vysvetľovať a hľadať odpovede na otázky týkajúce sa ročných období,
rastlinstva, pozorovania oblohy, ochrany životného prostredia, človeka samého, starostlivosti o jeho
zdravie, bezpečnosť a zdravý spôsob života. Obsah predmetu uvádza žiakov vo vybraných tematických
celkoch do základných životných situácií a vzťahov, s ktorými prichádzajú do styku. Predmet je
rozdelený na prírodovednú a spoločenskovednú oblasť. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a
výskumných aktivitách. Žiaci sa učia pozorovať veci a javy, samostatne si ich všímať a odhaľovať
medzi nimi súvislosti. Učia sa aj o veciach a javoch samostatne hovoriť, opisovať ich a tvoriť.
Oboznamujú sa so živou a neživou prírodou, poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Zároveň
si uvedomujú, že človek prírodu poznáva, prispôsobuje svojim potrebám ale ju aj chráni. Ďalej sa žiaci
oboznamujú s domovom, rodinou a školou, ale aj s témami dopravnej výchovy. Poznávajú rôzne
zamestnania a zoznamujú sa s výrobou. Prehlbujú si hygienické návyky, pravidlá slušného správania
a učia sa starať o svoje zdravie. Žiakov vedieme k zodpovednosti za výsledky svojej práce v škole aj
mimo školy. Pozorovaním a hodnotením vo vyučovaní prírodovedy vedieme žiakov k objektívnemu
názoru na svet okolo seba.
Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené
s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom zážitkového
učenia si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.
Ciele predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia
a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich
spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné
bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:
1. spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie
pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody
2. rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych
71
informačných zdrojoch
3. rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov
a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne do takej miery, do akej mu to
dovoľuje jeho kognitívna úroveň
4. opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním
5. rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty
6. nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu
7. tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy
a existencie
8. uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania
látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje
9. poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane
prostredníctvom zdravého životného štýlu
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré
ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu
realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického materiálu
o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základným
logickým operáciám. Prvý a druhý ročník Prírodovedy je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu
s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu
čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby sa:
- rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť
syntézy),
- naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie),
- naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby testov
hypotéz a predpokladov),
- vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí
schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo),
- učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr súvisí
schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj schopnosť
indukcie),
- naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí schopnosť
modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym druhým ja – využitie
egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),
- rozvíjali schopnosti argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť tvoriť
hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou), aby si dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi
v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie).
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája rozvoj
poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak,
aby si:
- správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne
pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho
používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,...
- osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s čím
neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,...
- osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie (s čím
neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov,
...
- osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie ekologických
a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické vzťahy,...
- modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah (s čím neskôr
súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak
zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie,
hmotnosť, príťažlivosť, ...
Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj
rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí.
Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U dieťaťa sa tak
v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky:
- Dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa najmä
motiváciou k poznávaniu).
- Dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne
vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové životné prostredie (prejaví sa najmä dokonalejším
chápaním vedeckej práce).
- Dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým organizmom).
72
-
Dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie a preferenciou
logických princípov myslenia).
Dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou
(prejaví sa najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách).
Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj
špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu
a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.
Podporovať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v
ktorom žijeme a jeho zmeny, vnímať jedinečnosť prvkov prírody a prírodných výtvorov v okolí,
rozumieť znakom, ikonám, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať,
diskutovať o návrhoch, vedieť robiť jednoduché pokusy, sledovať a výsledky sledovania zaznamenávať.
Prierezové témy predmetu
V predmete prírodoveda budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Enviromentálna výchova: 1. ročník – Ako sa príroda počas roka mení? Zvieratá a človek, Voda
v prírode, Rastliny okolo nás, Ja a veci okolo mňa, 2. ročník - Hmota, vietor, Zelenina a ovocie, U
lekára, teplomer, U lekára, navrhnúť detské ihrisko, Voda, voda a jej znečistenie, Cyklus stromu - V
lese, V parku, Rastliny v lese a parku, Rastliny a semená, vychádzka do prírody, 3. ročník – Voda a
vlastnosti vody, Obeh vody v prírode, Vzduch, Čistota vzduchu, Živočíchy, poznávame živočíchy,
Rozmanitosť živočíchov, Mačka, kura, chrúst, ropucha, Pohyb živočíchov, Podmienky života
živočíchov: teplota prostredia, dýchanie, výživa, rast, vývin, rozmnožovanie, 4. ročník – Rastliny,
Živočíchy, Voda, Hmota, Plynné, kvapalné a pevné látky, Rastliny polí a lúk, Ľudské telo, Vesmír, Sily,
Hustota
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Každý má svojich najbližších, 2. ročník – Práca a zábava, 3. ročník
– Ľudské telo – odlišnosť ľudí, 4. ročník – Ľudské telo
Mediálna výchova: 1. ročník - Ako sa príroda počas roka mení? 2. ročník – U lekára, chrup, Práca
a zábava, Rastliny a semená – prezentácia v elektronickej podobe, 3. ročník – Ako Egypťania stavali
pyramídy, Elektrická energia - projekty, Ľudské telo – didaktické hry, Živočíchy – projekty, 4. ročník –
Živočíchy, Vesmír
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1.ročník - Čo mi vravia ručičky, Poznám svoje telo, Aké druhy hmoty
poznám? Viem rozoznať zvieratá, Od kvetu k plodu, Potrebujeme čistú vodu, 2. ročník – Jeseň
a vzduch, Ako dlho trvá stavba domu, Lekári – špecialisti, Hodiny, Práca a odpočinok, V lese – Svetový
deň zdravia, Kde sa stratili listy zo stromov? – projekt, 3. ročník – Triedenie a rozpoznávanie látok
podľa ich vlastností, vlastnosti látok, Zmeny vlastnosti látok – topenie a tuhnutie, vyparovanie
a kondenzácia, Porovnávanie a meranie – objem, hmotnosť, teplota, sila, čas, Jednoduché stroje –
páka, kladka, naklonená rovina, Ozubené kolesá v domácnosti, prevody, Elektrická energia,
jednoduchý elektrický obvod, Ľudské telo, Živočíchy – opakovanie, 4. ročník – Rastliny, Živočíchy,
Voda, Hmota, Plynné, kvapalné a pevné látky, Rastliny polí a lúk, Ľudské telo, Vesmír, Sily
Dopravná výchova: 1. ročník - Koho stretávame na ceste, Kto je chodec, Kto kam patrí, Kto je rýchly a
kto pomalý, Náš bystrozrak prechádza cez cestu, Priateľka zebra a pomocník semafor, Na križovatke
so zebrou, Bezpečná cesta do školy, 2. ročník – U lekára – navrhnúť detské ihrisko – projekt, 3. ročník
– Technika, technické objavy – Technika okolo nás, Technika v minulosti a v súčasnosti, Zdravý spôsob
života
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Môj školský deň, Poznám svoje telo, Čo a kedy jedávam, Učíme
sa pozorovať zvieratá, Učíme sa pozorovať rastliny, Život rastlín a zvierat s vodou, Potrebujeme čistú
vodu, 2. ročník – Ako dlho trvá stavba domu? Ovocie, čo ukrýva plod? Zelenina, U lekára – teplomer,
Lekári – špecialisti, Ako využívam svoj voľný čas, V lese, Svetový deň zdravia, V parku – Deň stromov,
Rastliny a semená – vychádzka do prírody, 3. ročník – Voda a vlastnosti vody, Vzduch, Meranie teploty,
druhy teplomerov, Sila, Človek – hlavné vonkajšie časti ľudského tela, Podmienky pre život človeka
I.,II., Zdravý spôsob života, 4. ročník – Ľudské telo, Voda, Plynné, kvapalné a pevné látky, Sily
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Čo a kedy jedávam, Môj kalendár prírody, Čo a
kedy jedávam, Učíme sa pozorovať zvieratá, Učíme sa pozorovať rastliny, Aké druhy hmoty poznám?
Značky, ktoré nás informujú, 2. ročník – Jeseň a vzduch, Ako dlho trvá stavba domu?, Zelenina,
Správna životospráva, U lekára, Práca a zábava, Hodiny, Voda a jej znečistenie – Zdravá voda, V
parku – Deň stromov, Rastliny v lese a parku, Živá a neživá príroda, Rastliny v mojom okolí - Kde sa
stratili listy zo stromov? Prečo nerastú rastliny pod mohutnými stromami? 3. ročník – Pokusy na topenie
a tuhnutie látok, na vyparovanie a kondenzáciu látok, Pohyb vzduchu, Filter na vodu, Fyzikálne
veličiny, Elektrická energia, Technika a technické objavy, Ľudské telo, Živočíchy, Podmienky života
živočíchov, 4. ročník – Rastliny, Živočíchy, Premiestňovanie nákladu pákou, kladkou, Ľudské telo,
Vesmír, Sily
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Poznám svoje telo, Učíme sa pozorovať zvieratá
2. ročník - Ako dlho trvá stavba domu? Úraz a choroba, Ako využívam svoj voľný čas, Kam pôjdem na
prázdniny? 3. ročník – Človek - hlavné vonkajšie časti ľudského tela
73
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Vianoce u nás doma, Predstavím vám
svojich najbližších, 2. ročník - Ako dlho trvá stavba domu? Práca a zábava, 3. ročník - Technika okolo
nás.
Organizačné formy a metódy vyučovania
Našou snahou bude okrem klasických metód a foriem práce využívať aj nové, moderné a
motivujúce pri osvojovaní a prezentovaní učiva.
Metódy: vyhľadávanie informácií, vyhľadávanie aj formou internetu, čítanie, rozhovor, rozprávanie,
vysvetľovanie, počúvanie, pozorovanie, experimentovanie, skúmanie a bádanie, opis udalostí, javov a
vecí, práca v kresliacom programe Skicár, Logomotion a Natural Art, vytváranie príbehov, alternatívne
úlohy
Formy: skupinové, projektové a problémové vyučovanie, exkurzie a vychádzky, besedy.
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje:
1. ročník: R.Adame - O. Kováčiková - Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ (séria prac. učebníc pre 1. st. ZŠ)
M. Kožuchová, R. Matúšková - Dopravná výchova pre 1. ročník ZŠ
2. ročník: R. Adame - O. Kováčiková - Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ
M. Kožuchová, R. Matúšková - Dopravná výchova pre 2. ročník ZŠ
3. ročník: R.Adame - O. Kováčiková - Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ
4. ročník: R.Adame - O. Kováčiková - Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ
Vo všetkých ročníkoch sa ďalej využívajú: podporné multimediálne disky k pracovným učebniciam,
encyklopédie, odborná literatúra a časopisy, materiálno-technické a didaktické pomôcky, DVD filmy,
internet a iný doplnkový materiál.
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
Kráľovstvo
času
6
Jeseň, zima,
jar a leto
Kráľovstvo
rastlín
6
Poľné
a lúčne
rastliny
Kráľovstvo
vody
12
Moje telo
Ja a zdravá
výživa
Moje zdravé
telo
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Ako sa príroda mení
počas roka.
Zmeny v prírode, ktoré sa
dejú počas jednotlivých
ročných období.
Zmeny listnatého stromu
počas roka.
Môj kalendár prírody.
Prírodné javy.
Ročné obdobia, mesiace
v roku, charakteristiky
počasia
Poľné plodiny, ovocie
a zelenina
Druhová rozmanitosť
rastlín
Najvýznamnejšie poľné
plodiny a ich využitie
Časti ľudského tela
Žiak vie charakterizovať prírodu v priebehu ročných
období pomocou pozorovania špecifických zmien. Vie
opísať, ako jednotlivé ročné obdobia prežívajú ľudia,
živočíchy a rastliny. Vie vysvetliť rozdiely medzi jarnou,
letnou, jesennou a zimnou prírodou, pričom sa pokúša
o objasnenie toho, čo ovplyvňuje pozorované zmeny v
prírode. Žiak vie podrobne opísať zmeny na listnatom
strome, ihličnatom strome a na vybraných bylinách. Vie
vysvetliť, čo sú štyri ročné obdobia a vie, že tvoria jeden
rok.
Potrava s rôznym
obsahom výživných látok
Obezita
Vitamíny
Pitný režim
Osobná hygiena
Hygiena ústnej dutiny
Správna životospráva
Kráľovstvo
času
8
Ja a čas
Meranie času pomocou
pravidelne sa opakujúcich
javov
Hodiny
Žiak vie, že polia vytvoril človek, aby mal kde pestovať
plodiny, ktoré potrebuje na
svoju obživu. Žiak vie, že na poliach rastú iné rastliny
ako na lúke, a že na polia vysadil rastliny človek, pričom
na lúkach rastú prirodzene.
Žiak vie, že telo človeka sa skladá z častí.
Vie pomenovať a ukázať základné časti ľudského tela.
Vie, že súčasťou tela sú zmyslové orgány.
Žiak vie, že rôzne druhy potravín sa vzájomne odlišujú
nielen chuťou, tvarom a svojím pôvodom, ale aj
obsahom živín. Vie, že existujú zdravé i nezdravé
potraviny.
Žiak vie, že rôzne potraviny poskytujú človeku rôzne
množstvo energie.
Žiak pozná význam pitného režimu a vie, že človek
musí denne vypiť určité množstvo vody a vie vysvetliť,
aké tekutiny sú pre doplnenie zásob vody najvhodnejši.
Žiak vie, že zdravá potrava obsahuje aj vitamíny, a tie
sú dôležité pre zdravie.
Žiak si osvojuje základy správnej životosprávy.
Vysvetľuje, ako správna životospráva ovplyvňuje
fungovanie ľudského organizmu. Žiak vie vysvetliť
význam osobnej hygieny.
Žiak vie, že čas stále plynie a dá sa merať pomocou
udalostí, ktoré sa opakujú a sú pozorovateľné. Vie
vysvetliť, že deň je časový úsek od východu slnka do
nového východu slnka. Vie pomenovať časti dňa.
Žiak vie, aké sú v súčasnosti používané hodiny alebo
74
Finančná
gramotnosť
FG
FG
Môj deň
Kráľovstvo
zvierat
10
Triedenie
živočíchov
Úžitok zo
živočíchov
Potrava
živočíchov
Presýpacie hodiny
Časti dňa
Rôzne podmienky života
živočíchov
Spôsob pohybu
živočíchov
Úžitkové živočíchy
Rodičia a ich mláďatá
Rôzne zabezpečovania
potravy
Kráľovstvo
vody
2
Ja a voda
Význam vody
Plynné, kvapalné a pevné
skupenstvo vody
Kráľovstvo
rastlín
10
Podmienky
života rastlín
Stavba rastlinného tela
Ja a rastliny
Kráľovstvo
vecí
8
Ja a hmota
Svet okolo
mňa
Dopravná
výchova
4
Koho
stretávame
na ceste
Kto je
chodec
Kto kam
patrí
Kto je rýchly
a kto pomalý
Náš
bystrozrak
prechádza
cez cestu
Priateľka
zebra a
pomocník
semafor
Význam vody pre rastliny
Význam svetla pre rastliny
Semená rastlín
Zmena rastlín počas roka
Vyhodnotenie dlhodobého
pozorovania
Plynné, kvapalné a pevné
skupenstvo hmoty
Vzduch je hmota
Vlastnosti kvapalného
skupenstva
Živé organizmy a neživá
príroda
Pevné skupenstvo
Vlastnosti látok pevného
skupenstva
Motorové a nemotorové
vozidlá,
poznať cestu do školy,
vedieť rozdiel vozovka –
chodník, prechod pre
chodcov, semafor
rýchle a pomalé vozidlá
Poznať dôležité dopravné
značky, dopravné
prostriedky,
príčiny nehôd.
Osvojiť si správne obchádzanie prekážok na
chodníku, chodenie
v sprievode dospelej
osoby
Naučiť sa význam semaforu, osvojiť si správne
prechádzanie
cez cestu
v minulosti používané presýpacie hodiny alebo slnečné
hodiny. Vie, že sa dá merať rôznymi typmi hodín. Žiak
pozná celé hodiny a identifikuje ich na analógových
hodinách.
Žiak vie, že živočíchy sa odlišujú aj tým, v akom
prostredí žijú a že tomuto prostrediu sú prispôsobené:
na súši, vo vode, vo vzduchu, pod zemou. Žiak vie, že
živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú aj tým, ako sa
pohybujú
Žiak vie, aký úžitok človeku poskytuje chov úžitkových
zvierat. Vie, že niektoré živočíchy a tak aj človek, sa od
narodenia podobajú na svojich rodičov.
Žiak vie, že živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú aj
spôsobom získavania potravy. Vie, že niektoré sa živia
rastlinami, niektoré lovia iné živočíchy a poznáme aj
také, ktoré sa živia odumretými rastlinami či živočíchmi.
Žiak vie vymenovať rôzne zdroje vody v prírode. Vie, na
čo všetko vodu potrebujeme, a pozná jej dôležitosť pre
život. Vie, že vodu potrebujú ľudia, rastliny aj živočíchy
a že aj telá rastlín a živočíchov obsahujú vodu. Žiak sa
naučí pozorovať zmenu skupenstiev vody.
Žiak vie, že rastliny potrebujú pre svoj život základné
podmienky: svetlo, teplo, vodu, vzduch, pôdu a živiny.
Žiak vie, že niektoré rastliny žijú pod vodou, iné na vode
a niektoré vodu potrebujú v pôde. Uvedomuje si, že
rastliny rastú na miestach, ktoré poskytujú rastlinám
rôzne množstvo vody – pri vode i vo vode, ale aj na
suchých miestach a skalách.
Žiak vie jednoducho vysvetliť funkciu kvetu. Z kvetu sa
vyvíjajú plody, ktoré obsahujú semená a z nich o rok
vyrastú nové rastliny.
Žiak vie podrobne opísať zmeny na listnatom strome,
ihličnatom strome a na vybraných bylinách.
Žiak vie, že fyzický svet je tvorený rôznymi druhmi
hmoty, a tie môžu byť v plynnom, kvapalnom a pevnom
skupenstve. Pokusmi vie dokázať, že vzduch a voda je
hmota. Žiak sa oboznamuje s vlastnosťami kvapalného
skupenstva.
Žiak vie jednoducho vysvetliť rozdiel medzi živými a
neživými prírodnými objektmi.
Vie vymenovať najčastejšie používané materiály (drevo,
kov, sklo, plasty) a pozorovaním vysvetliť rozdiely v ich
vlastnostiach.
Vymenovať motorové
a nemotorové vozidlá.
Rozlišovať pomalé a rýchle vozidlá.
Prejsť bezpečne cez cestu.
Cestu do školy, používať vozovku a chodník.
Význam semaforu.
Rozpoznať základné dopravné značky
a k čomu slúžia.
Význam práce policajtov.
Správne chodiť po chodníku a správne obchádzať
prekážky
na chodníku.
FG
FG
Prechádzať cez cestu so svetelnou signalizáciou.
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
celok
Tikajúci
domček
4h.
Obsahový štandard
Kalendár
Týždeň
Pracovné dni a dni
Výkonový štandard
Žiak vie, že dni sú usporiadané (okrem mesiacov) aj do
týždňov, pričom týždeň má sedem dní. Jednotlivé dni v
týždni vie pomenovať. Okrem toho vie, že prvých päť dní je
75
Finančná
gramotnosť
FG
Kalendár
Rok v
kalendári
Veterný
domček
3h.
Vzduch
Vietor
Domček
zdravia
6h.
Teplo a
teplota
Teplota a
choroba
oddychu
Kalendár
Rok
Mesiace roka
Vzduch ako plynná
látka
Vietor ako pohybujúci
sa vzduch
Vznik pohybu
vzduchu
Teplo a teplota
Teplomer
Konštrukcia
jednoduchého
teplomera
Lekársky teplomer
Zdravie
a choroba
Zmeny teploty
ľudského tela
Mokrý
domček
5h.
Voda
Zdravá voda
Voda a jej
znečistenie
Domček
rastlín
11h.
Plody
Klíčenie
rastlín
Semená
a plody
Rozpustnosť
a nerozpustnosť látok
vo vode
Pitná voda
Znečistenie vody
Filtrácia
Rastlinné plody
Tvar a funkcia
rastlinného plodu
Podmienky klíčenia
semien: teplo, voda,
vzduch
Klíčivosť semien
Rastlinné plody
Klíčivosť semien
Rastlinná stonka
Tvar a funkcia stonky
Liečivé rastliny
Najznámejšie liečivé
rastliny a ich spôsob
využitia
Zbieranie a
uskladňovanie
liečivých rastlín
Rastlinné listy
Tvar a funkcia listov
Les
Byliny a kry
Stromy
Usilovný
Živočíšne
pracovných a sobota a nedeľa sú dni oddychu. Žiak sa
orientuje v kalendári tak, že vie, aký deň v týždni je a vie
povedať, aký bude deň zajtra, pozajtra, aký bol včera,
predvčerom.
Žiak vie, že rok (365 dní) je rozdelený do dvanástich
mesiacov a vie ich vymenovať. Žiak sa orientuje v kalendári
tak, že vie, aký je deň v týždni a aký je mesiac.
Žiak vie, že hmota v plynnom skupenstve je často
neviditeľná, aj keď poznáme aj plynné látky, ktoré sú
farebné alebo voňavé, a tak ich môžeme vnímať zmyslami.
Vie uviesť príklad plynnej látky – vodnú paru a vzduch. Vie,
že vzduch vypĺňa priestor.
Žiak si uvedomuje, že vietor je pohybujúci sa vzduch. Vie
vysvetliť, že čím je pohyb vzduchu rýchlejší, dokáže hýbať s
väčšími predmetmi, pri vysvetľovaní používa dôkazy z
vlastnej skúsenosti.
Žiak vie, že slnko je zdrojom tepla na zemi. Vie, že okrem
slnka vyžarujú teplo aj iné telesá napríklad radiátor,
žehlička, žiarovka a vie, že teplo vzniká horením. Vie, že
teplota sa meria teplomerom.
Žiak vie, že človek potrebuje mať optimálnu teplotu, aby
prežil. Vie, že ľudské telo má stálu teplotu, ktorá sa meria
lekárskym teplomerom. Vie merať teplotu lekárskym
teplomerom.
Žiak vie, že veľmi vysoká teplota je pre človeka nebezpečná
a je potrebné ju znížiť. Vie vysvetliť, ako je možné znížiť
vysokú teplotu pri ochorení (ochladenie vodou, zábaly,
tabletky). Žiak vie, že človek, ktorému je zima sa môže
zahriať napríklad pohybom.
Žiak vie, že voda nie je vždy pitná. Vie, že niektoré látky sa
vo vode rozpúšťajú a iné nie. Vie, že rozpúšťaním látka
nezmizla, len nie je niektorými zmyslami viditeľná.
Žiak vie, že človek potrebuje pre svoj život vodu, ktorá musí
byť čistá, hovoríme jej pitná. Vie, že človek musí denne
vypiť určité množstvo vody.
Žiak vie, že človek pre svoj život potrebuje pitnú vodu.
Pozná niektoré zdroje znečistenia vody. Žiak si osvojuje
pojem filtrácia.
Žiak vie vysvetliť, že plod je tá časť rastliny, ktorá vzniká
z kvetu po opelení, obsahuje semeno, z ktorého vzniká
rastlina. Jednoducho vie opísať proces opelenia pomocou
vetra a opeľovačov. Pozorovaním zisťuje rôzne vlastnosti
plodov, skúma, kde sú uložené semená a zamýšľa sa nad
funkciou plodov. Vie, že poznáme zrelé i nezrelé plody.
Žiak vie, že zrelým semenám treba poskytnúť dostatok
vhodných podmienok na to, aby vyklíčili, že semeno
nepotrebuje na vyklíčenie svetlo, určite potrebuje teplo,
vodu a vzduch.
Žiak vie zistiť, ktoré druhy ovocia a zeleniny sú plody, ktoré
vznikli z kvetu a sú nositeľmi semien. Vie, že nezrelé
a poškodené semená nevyklíčia.
Žiak má osvojený poznatok o tom, že rastliny sa odlišujú
stonkou. Dokáže rozdeliť rastliny na byliny a dreviny a tie na
kry a stromy.
Žiak vie vysvetliť význam liečivých rastlín pre človeka, že
rastliny obsahujú látky, ktoré pomáhajú liečiť zranenia
a ochorenia, že rôzne rastliny majú rôzny účinok, používajú
sa na rôzne účely. Rozpoznáva najčastejšie používané
liečivé byliny a pomenováva ich rodovými menami: repík
lekársky, lipa malolistá, materina dúška, ruža šípová a
skorocel kopijovitý.
Žiak vie, že stromy majú rôznu výšku, hrúbku a odlišujú sa
kôrou. Vie, že rastliny sa vzájomne od seba dajú rozlišovať
napríklad tvarom listovej čepele, kresbou žilnatiny a
rôznosťou zúbkovania na okraji listu, ako aj farbou. Žiak vie
jednoducho vysvetliť, že funkciou listov je prijímať slnečné
svetlo a preto sú listy ploché a široké – aby zachytili väčšie
množstvo svetla.
Žiak vie, že niektoré živočíchy žijú v skupinách.
76
FG
FG
FG
FG
domček
4h.
Ako žijú
včely
Ako žijú
mravce
spoločenstvá
Včely ako
spoločenský hmyz
Spôsob života
spoločenstva
Mravce ako
spoločenský hmyz
Spôsob života
spoločenstva
Žiak vie, že k živočíchom patria aj drobné organizmy,
napríklad hmyz. Žiak vie, že niektoré druhy hmyzu vytvárajú
spoločenstvá, napríklad mravce a včely. Žiak vie opísať
spôsob života včiel, rozmnožovací cyklus, spôsob
získavania potravy a orientáciu v priestore.
Žiak vie opísať spôsob života mravcov, rozmnožovací
cyklus, spôsob získavania potravy a orientáciu v priestore.
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
Objavujeme
tajomstvá
vody
16
Zdroje vody
Pitná
a minerálna
voda
Tvrdá
a mäkká
voda
Morská voda
Skupenstvá
vody
Voda
v plynnom
skupenstve
– vodná
para
Voda v
pevnom
skupenstve
– ľad
Kolobeh
vody v
prírode
Zisťujeme,a
ko meriame
objem,
hmotnosť,
čas, teplotu
11
Porovnávam
e množstvo
látok
Meranie
objemu
Meranie
hmotnosti
Meranie
času
Meranie
teploty
Obsahový štandard
Zdroje vody
Pitná voda
Vznik minerálnej vody
Podzemná voda
Tvrdá voda
Mäkká voda
Vodný kameň
Morská voda
Získavanie soli z morskej vody
Príprava pitnej vody z morskej
vody (modelovanie kolobehu
vody v prírode)
Skupenstvá vody: kvapalné,
plynné, pevné
Význam vody vo vzduchu
Plynné skupenstvo
Zmena skupenstva vody z
kvapalného na plynné
Vyparovanie vody
Vzduch je hmota
Najčastejšie sa vyskytujúce
plynné látky a ich vlastnosti
Zmena skupenstva vody z
kvapalného na pevné
Mrznutie vody
Vznik snehu, námrazy,
cencúľov
Kolobeh vody v prírode
Význam vody v pôde
Meranie množstva látok
rôzneho skupenstva
Meranie objemu látok
odmerným valcom
Meranie hmotnosti látok
rovnoramennými váhami
Objektívny a subjektívny čas
Kyvadlo
Meranie času hodinami
Hodina, minúta, sekunda
Teplo a teplota
Teplomer
Teplota varu vody
Teplota mrznutia vody
Výkonový štandard
Finančná
gramotnosť
Žiak vie vymenovať rôzne zdroje vody a vie opísať
rozdiel v kvalite vody v týchto zdrojoch.
Vie, že vodovodná voda obsahuje málo
rozpustných látok, a preto je vhodná na pitie, že
veľké množstvo rozpustných látok v pitnej vode
môže často spôsobiť poškodenie organizmu.
Žiak skúmaním zisťuje, že rôzne druhy pitnej vody
(vodovodná, stolová, rôzne druhy minerálnych vôd)
obsahujú rozpustné látky, ktoré sa vo varných
nádobách usadzujú a tvoria tzv. vodný kameň.
Žiak vie, že morská voda je slaná a je to
spôsobené tým, že je v nej rozpustená soľ. Žiak
vie vysvetliť, ako možno z morskej vody získať soľ
a zisťuje aj to, ako možno z morskej vody vyrobiť
pitnú vodu.
Žiak vie vysvetliť, aké vlastnosti má látka
v kvapalnom skupenstve. Vie, že pri zahrievaní sa
voda vyparuje a stáva sa z nej vodná para.
Žiak vie, že voda sa vyparuje zahrievaním, ale že
aj bez zahrievania sa neustále vyparuje. Chápe, že
voda pri vyparovaní nemizne, dostáva sa do
vzduchu – vzniká vodná para.
Žiak vie uviesť príklady plynnej látky – vodnú paru
a vzduch, a aj iné plynné látky, ktoré pozná zo
skúseností.
Žiak vie vysvetliť, ako a kde vzniká ľad, a vie, že
zamrznutá voda môže mať rôznu podobu (ľadové
kocky, zamrznuté jazero, cencúle, sneh, námraza
na oknách, srieň, ľad v mrazničke, ľadovce ).
Pokúša sa o vysvetlenie, ako a kde vzniká sneh, a
skúma snehové vločky pri roztápaní a spätnom
zamrazovaní.
Žiak vie jednoducho vysvetliť kolobeh vody
v prírode. Vie, že voda sa nachádza aj v pôde. Vie
vysvetliť význam prítomnosti vody v pôde.
Žiak vie diskutovať o možnostiach merania
množstva látok rôzneho skupenstva.
Žiak vie merať objem látok odmerným valcom.
Žiak chápe, ako fungujú rovnoramenné váhy.
Skúma meranie hmotnosti rôznych pevných a
kvapalných látok (pomerným meraním), zisťuje, že
nie vždy sú väčšie predmety aj ťažšie.
Žiak si uvedomuje, že kalendáre a hodiny
používame preto, aby sme mohli presne merať
čas. Žiak vie, že je potrebné mať hodiny nastavené
presne, a vie, kde sa môže presný čas dozvedieť.
Cielene skúma, ako funguje kyvadlo.
Žiak vie, že pomocou hmatu dokáže odhadnúť, či
sú predmety chladnejšie alebo teplejšie ako jeho
ruka. Vie, že ak predmety vyžarujú viac tepla, majú
vyššiu teplotu. Žiak vie merať teplotu vody
teplomerom.
77
FG
Učíme sa,
čo je
hustota
8
Hustota
látok
Ako urobiť
z plávajúceh
o predmetu
neplávajúci
a naopak
Porovnávam
e hustotu
látok
Prečo môžu
predmety
plávať na
vode aj vo
vode
Zmena
hustoty látok
v závislosti
od tepla
Povrchové
napätie vody
Objavujeme
teplo
a svetlo
6
Teplo
Ako sa
uvoľňuje
teplo
Horenie
Rozpúšťanie
a roztápanie
Zmena látok
pôsobením
tepla a iných
látok
Trenie
Svetlo a
tiene
Objavujeme
pôdu
Hustota látok – pomer
hmotnosti a objemu látok
Časticové zloženie látok
Hustota rôznych pevných
látok
Pomer hustoty látok
Nadľahčovanie
Rozpustnosť pevných látok vo
vode
Hustota rôznych kvapalných
látok
Rozpustnosť kvapalných látok
vo vode
Hustota látok a vztlaková sila
Zmena hustoty látok
pôsobením tepla
Hustota rôznych kvapalných
látok
Zmena hustoty látok pri zmene
skupenstva z kvapalného na
pevné
Povrchové napätie vody
Zmena povrchového napätia
vody
Slnko ako zdroj svetla a tepla
Tepelné zdroje
Šírenie tepla prostredím
Tepelné zdroje
Vznik tepla v organizme
Tepelná izolácia objektov,
ktoré nie sú zdrojmi tepla
Horenie
Horľavé látky
Požiarna bezpečnosť
Tepelný izolant
Vodivosť tepla rôznymi látkami
Teplo a chlad ako nedostatok
tepla
Tepelná izolácia budov
Tepelná izolácia zdrojov tepla
Rozpúšťanie a roztápanie
Rozpustnosť a časticové
zloženie látok
Topenie ako zmena
skupenstva tej istej látky
Zmena skupenstva vplyvom
tepla
Zmena látok pôsobením iných
látok – chemická zmena
Trenie
Časticové zloženie látok
Zvyšovanie a znižovanie trenia
Praktický význam vysokého
trenia
Praktický význam nízkeho
trenia
Svetlo ako príklad nehmotnej
reálie
Zdroje svetla
Putovanie svetla priestorom
Tiene
Priehľadné, priesvitné,
nepriehľadné a nepriesvitné
materiály
Pôsobenie svetla na prekážku
z rôznych materiálov
Odraz svetla
Pôda
Vznik pôdy
Žiak sa pokúša o vysvetlenie princípu rôz nej
hustoty látok (chápe, že určitá hmotnosť jednej
látky môže zaberať iný objem ako tá istá hmotnosť
druhej látky). Vie, že látky sa skladajú z častíc. Vie
realizovať skúmanie zamerané na objasňovanie
toho, ktoré predmety na vode plávajú a ktoré nie,
kedy plávajú a kedy nie.
Žiak zisťuje, že duté predmety, predmety plné
vzduchu, na vode plávajú a možno ich použiť na
nadľahčovanie neplávajúcich predmetov.
Žiak cieľavedome skúma správanie rôznych
kvapalných látok vo vode a zo skúmania vytvára
záver, v ktorom využíva poznatky o hustote látok a
o rozpustnosti látok vo vode.
Žiak samostatne pozoruje a zovšeobecňuje jav
pôsobenia vztlakovej sily vo vode, vie vysvetliť, ako
súvisí veľkosť sily, ktorá nadnáša telesá
v kvapaline, s hustotou danej kvapaliny.
Žiak nachádza spôsob, akým možno relatívne
merať hustotu dvoch kvapalných látok. Vie
vysvetliť, ako sa mení hustota vody pri zmene
teploty vody, a prečo pláva ľad na vode.
Žiak vie vysvetliť, ako sa prejavuje povrchové
napätie vody a ako ho možno meniť.
FG
Žiak vie, že zdrojom tepla a svetla je slnko. Žiak
vie, že okrem slnka vyžarujú teplo aj iné telesá,
vie, že teplo stúpa hore.
Žiak vie, že človek potrebuje mať optimálnu
teplotu, aby prežil, a preto pri nižších teplotách
využíva rôzne zdroje tepla.
Uvedomuje si, že prikrývka a oblečenie
nezahrievajú človeka, len zabraňujú úniku tepla,
ktoré človek tvorí.
Žiak vie, že niektoré látky sú horľavé a iné nie. Vie,
akým spôsobom možno látky zapáliť, a vie aj to, že
látky na horenie potrebujú vzduch. Žiak vie
vysvetliť, aký význam má izolácia domu a to
prostredníctvom porovnávania vonkajšej a
vnútornej teploty.
Žiak vie, že látky, ktoré vložíme do vody a vo vode
sa rovnomerne rozptýlia (nevidno ich čiastočky), sa
vo vode rozpustili. Vie vysvetliť, že ak pevnú látku
zahrievame, mení skupenstvo podobne, ako keď
zahrievame ľad, a mení sa na kvapalnú vodu.
Žiak vie vysvetliť, že hmotu možno meniť nielen
pôsobením tepla, ale aj rôznych látok.
Žiak vie vysvetliť, čo je trenie a kde všade sa
trenie využíva. Pri objasňovaní trenia používa aj
predstavu o časticovom zložení látok. Vie skúmať
trenie dvoch materiálov a zisťovať, ktoré materiály
zvyšujú a ktoré znižujú trenie. rôznych látok.
Žiak vie, že svetlo nie je hmota. Vie, že hlavným
zdrojom svetla je slnko, ale medzi zdroje svetla
patria napríklad aj hviezdy, žiarovky či oheň.
Pokúša sa o vysvetlenie toho, čo sa deje so
svetlom, ktoré dopadá na priehľadné, priesvitné a
nepriesvitné predmety. Vie cielene skúmať tvorbu
tieňa.
Vie vysvetliť, že svetlo zo slnka môžeme na iné
miesta presmerovať, napríklad pomocou zrkadla,
od ktorého sa svetlo odráža.
Žiak vie uviesť pôdu ako príklad pevnej látky. Vie
vysvetliť, že pevné látky sa dajú rozdrobiť na
78
FG
2
Pôda
Objavujeme
ľudské telo
23
Objavujeme
ľudské telo
Koža
Oporná
a pohybová
sústava
Tráviaca
sústava
Vylučovacia
sústava
Dýchacia
sústava
Obehová
sústava
Krv
Cievy
Srdce
a krvný obeh
Krvný tlak
a pulz
Nervová
sústava
Zmysly
Zrak
Sluch
Chuť
Vlastnosti pôdy
Ľudské telo
Funkcie kože
Citlivosť pokožky
Kostra – opora pre svaly
Význam pohybu pre zdravie
človeka
Svaly – pohybová sústava
Správna životospráva pre
zdravú opornú sústavu
Liečenie zlomenín kostí
Vývin svalstva cvičením
Potrava ako zdroj energie a
stavebného materiálu pre
obnovu organizmu
Potrava s rôznym obsahom
výživných látok
Obezita
Vitamíny
Tráviaca sústava človeka
Proces trávenia potravín
Vylučovacia sústava
Moč
Význam tvorby moču a stolice
Pot
Význam tvorby potu
Dýchacia sústava
Význam kyslíka pre ľudský
organizmus
Proces dýchania
Súčinnosť dýchania a srdcovej
činnosti
Význam čistoty ovzdušia
Kašeľ
Kýchanie
Kvapôčková infekcia
Funkcia a zloženie krvi
Červené krvinky
Biele krvinky
Krvné doštičky
Význam darcovstva krvi
Krvný obeh
Okysličovanie organizmu
Cievy – tepny a žily
Srdce a jeho funkcia v tele
človeka
Starostlivosť o srdce
Zmeny srdcovej činnosti
Funkcia reflexu
Význam reflexu pre život
človeka
Nervová sústava a mozog
Ľudské zmyslové orgány
Reakcia človeka na podnety
z prostredia
Zrak, zrakový orgán – oko
Funkcia zrakového orgánu
Odhadovanie vzdialeností
Krátkozrakosť a ďalekozrakosť
Starostlivosť o zrak Sluch,
sluchový orgán – ucho
Funkcia sluchového orgánu
Zvuk ako chvenie hmoty
Chuťové orgány
Funkcia chuti
Význam chuti pre človeka
Čuchové orgány
menšie časti. Vie vysvetliť, že dlhodobým
rozdrobovaním kameňov, z ktorých sú pohoria,
vzniká pôda. Skúma vlastnosti pôdy, zisťuje
rozdiely vo farbe, vo veľkosti čiastočiek a skúma,
ako rôzne pôdy prepúšťajú vodu.
Základné poznatky o ľudskom tele
Žiak vie vysvetliť funkciu kože pre ľudský
organizmus.
Žiak vie, že pohyb je jeden zo základných
životných prejavov organizmov. Dostatok pohybu je
predpokladom zdravia. Vie, že pohyb zabezpečujú
svaly, ktoré sú upnuté na oporu – kostru.
Uvedomuje si, že svaly potrebujeme na rôzne
pohyby. Vie, že kosti sa môžu pri neopatrnom páde
zlomiť, ale aj späť zrásť.
Žiak vie jednoducho vysvetliť, prečo musí človek
jesť a čo obsahuje potrava, ako a kde sa v
organizme spracováva a na čo sa v organizme
využíva. Žiak sa vo vysvetľovaní sústreďuje na
objasnenie toho, že človek potrebuje energiu a
stavebné látky na rast a obnovu organizmu.
Žiak vie, že z krvi sa nevyužité a odpadové látky
dostávajú z organizmu pomocou obličiek, v ktorých
sa tvorí moč. Vie vysvetliť, že krv koluje celým
telom, prechádza obličkami, v ktorých sa z nej
odstraňujú škodlivé látky a nadbytočná voda,
vzniká moč, ktorý sa vylučuje z tela von.
Žiak vie jednoducho vysvetliť, čo sa deje so
vzduchom, ktorý vdýchneme. Uvedomuje si, že
vydychovaný vzduch je iný ako vdychovaný. Vie,
že zo vzduchu človek využíva len jednu jeho časť –
kyslík. Vie, ktoré základné časti má dýchacia
sústava, a vie, kde sa v tele nachádza hlavná časť
dýchacej sústavy – pľúca.
Žiak vie, že všetky látky potrebné pre ľudský
organizmus rozvádza po tele krv. Vie opísať
základné zložky krvi a význam jednotlivých zložiek
– červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky.
Žiak vie vysvetliť, že krv prúdi po tele v cievach, vie
cievny systém schematicky zaznačiť (v schéme
nechýba srdce a cievny systém je uzatvorený).
Žiak vie, že srdce je tvorené svalom, je duté a má
funkciu pumpy na krv. Vie, kde sa srdce v tele
nachádza, aké je veľké a aký má tvar.
Žiak vie, že srdcová činnosť sa na tele prejavuje
merateľnými javmi – napríklad tepom (pulzom) a
tlakom krvi. Vie vysvetliť, čo je srdcový tep a čo je
to tlak krvi.
Žiak vie vysvetliť, že informácie z jednotlivých
zmyslových orgánov sa pomocou nervovej sústavy
dostávajú do mozgu, kde sú spoznávané,
porovnávané, spracované, zapamätané. Vie
vysvetliť, ako funguje reflex a aký má pre človeka
význam.
Žiak vie, že kontakt s prostredím nám poskytujú
najmä zmyslové orgány.
Žiak vie vysvetliť, na čo človeku slúži zrak. Vie
jednoducho vysvetliť funkciu zrakového orgánu
a skúma, prečo má človek dve oči (zisťuje funkciu
odhadovania vzdialenosti).
Žiak vie vysvetliť, ako funguje ucho ako zmyslový
orgán sluchu. Skúma pôsobenie zvukov a
zovšeobecňuje, že zvuk je chvenie hmoty, ktoré sa
prenáša na ušný bubienok.
Žiak vie vysvetliť, ako funguje chuť a aký má
význam pri spoznávaní prostredia. Na základe
vlastného skúmania zisťuje rozloženie
analyzátorov chutí na jazyku.
79
FG
Čuch
Hmat
Funkcia čuchu
Význam čuchu pre človeka
Hmat
Význam hmatu pre človeka
Žiak vie jednoducho vysvetliť, ako funguje čuch a
aký má význam pri spoznávaní prostredia.
Žiak vie skúmať citlivosť pokožky na rôznych
miestach na tele a pokúša sa o vysvetlenie
zistených rozdielov.
Učebné osnovy predmetu pre 4. ročník
Tematický
celok
Pátrame po
živote rastlín
12
Časti tela
rastlín
Korene
rastlín
Stonky
rastlín
Listy rastlín
Kvety rastlín
Plody rastlín
Rozmnožova
nie
Dĺžka života
rastlín
Obsahový
štandard
Základná stavba
rastlinného tela: koreň,
stonka, list, kvet, plod
Základné podmienky pre
rast rastliny: svetlo, teplo,
voda, vzduch, pôda
Význam vody pre rastliny.
Vodné rastliny,
suchomilné rastliny
Význam svetla pre
rastliny.
Rastliny krátkych dní
Rastliny dlhých dní
Koreň rastliny.
Tvar a funkcia koreňa
Výkonový
štandard
Vedieť, že rastliny potrebujú pre svoj život vodu, že
niektoré rastliny žijú pod vodou, iné na vode a niektoré
vodu potrebujú v pôde.
Vedieť, že tie rastliny, ktoré prirodzene rastú na
tienistých miestach neprežijú na miestach s priamym
slnečným svetlom a naopak.
Vedieť, že rastliny majú veľa znakov spoločných, že
rastliny sa inými znakmi vzájomne odlišujú – osvojiť si
základy poznávania druhovej rozmanitosti.
Vedieť vysvetliť dve základné funkcie koreňa - čerpanie
živín z pôdy a upevnenie rastliny v pôde. Uvedomovať
si, že rôzne rastliny majú rôzne korene a danú
skutočnosť vie vedecky skúmať. Poznatky o funkcii
koreňa vedieť využiť pri presádzaní rastlín.
Vedieť, že rastliny sa odlišujú stonkou, vedieť rozdeliť
rastliny na byliny a dreviny a tie na kry a stromy, vedieť
Rastlinná stonka
detailným pozorovaním zistiť, akými rôznymi
Tvar a funkcia stonky
vlastnosťami sa stonky odlišujú. Vedieť, že stromy majú
rôznu výšku, hrúbku, odlišujú sa kôrou, že byliny môžu
mať napríklad dutú alebo plnú stonku.
Vedieť, že rastliny sa od seba dajú rozlišovať tvarom
listovej čepele, kresbou žilnatiny a rôznosťou
Rastlinné listy
zúbkovania na okraji listu, ako aj farbou.
Tvar a funkcia listov
Vedieť, že rastliny sa vzájomne od seba odlišujú
rôznym tvarom, farbou a zložením kvetov. Pri
Kvety
porovnávaní kvetov si všímať tvar a počet lupeňov
Tvar a zloženie kvetov
a farbu a počet tyčiniek. Vedieť, že na povrchu tyčiniek
je peľ.
Funkcia kvetov
Vedieť, že rastliny tvoria kvety preto, aby vytvorili plody
Opeľovače
obsahujúce semená, z ktorých ďalšom roku vyrastú
Rastlinné plody
Tvar a funkcia rastlinného nové rastliny. Vedieť, že kvety môžu mať veľmi rôzne
tvary, veľkosti.
plodu
Vedieť vysvetliť, že plod je tá časť rastliny, ktorá vzniká
z kvetu po jeho opelení, že plod obsahuje semeno, že
zo semena vyrastie nová rastlina.
Vegetatívne
Vedieť, že poznáme zrelé a nezrelé plody a vysvetliť
rozmnožovanie rastlín
zrelosť na rôznych príkladoch.
Vedieť, zrelým semenám je potrebné poskytnúť
dostatok vhodných podmienok na to, aby vyklíčili.
Vlastnou výskumnou činnosťou zistiť, že semeno
nepotrebuje na vyklíčenie svetlo, určite potrebuje teplo,
vodu a vzduch.
Vlastnou výskumnou činnosťou prísť na to, že
poškodené semená nevyklíčia. Vedieť, že rastliny je
Dĺžka života rastlín.
možné rozmnožovať aj pomocou iných častí rastlín ako
Jednoročné, dvojročné a
sú semená.
trváce rastliny
Vedieť, že niektoré rastliny žijú dlho a iné krátko a že
dĺžka života rastliny závisí aj od druhu rastliny.
Životné prejavy organizmov. Vedieť vysvetliť, čím sa živočíchy a rastliny vzájomne
podobajú a čím sa odlišujú. Medzi špecifikami
Podobnosti a rozdiely
živočíchov spomenúť aj získavanie potravy. Zároveň si
v živočíšnej ríši. Základ
uvedomovať, že živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú
systematiky stavovcov:
a to nielen tvarom, ale najmä spôsobom života.
obojživelníky, plazy, ryby,
Živočíchy vie vizuálne rozpoznať.
vtáky, cicavce
Dýchanie, pohyb, prijímanie Žiak vie, že základnými prejavmi života živočíchov sú
dýchanie, pohyb, prijímanie potravy, rozmnožovanie,
potravy, rozmnožovanie,
rast a vývin.
rast, vývin
Pátrame po
živote
živočíchov
32
Živočíchy
Stavba tela
živočíchov
Základné
prejavy
života
živočíchov
Dýchanie Dýchanie
Druhy a spôsoby pohybu
Pohyb
Žiak vie, že živočíchy môžu prijímať kyslík zo vzduchu aj
z vody.
Žiak vie, že živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú aj
80
Finančná
gramotnosť
FG
živočíchov
Prijímanie
potravy
živočíchov
Všežravce
Mäsožravce
Bylinožravce
Rozmnožova
nie
živočíchov
Rozmnožovanie
živočíchov – rodenie
mláďat, liahnutie mláďat
Mláďatá
živočíchov,
ktoré rodia –
narodenie
človeka
Rozmnožovanie človeka
Rast a vývin
Vývin pred narodením
Vývin po narodení
Význam zdravej stravy
pre vývin človeka
Mláďatá
živočíchov,
ktoré sa
liahnu z
vajíčok
Rast a vývin
Živočíchy, ktoré sa liahnu
z vajec
Prostredie v
ktorom
živočíchy
žijú
Živočíchy
žijúce na súši
suchozemské
živočíchy
Živočíchy
žijúce na
lúke
Rôzne podmienky pre
život živočíchov
Typickí zástupcovia
suchozemských
živočíchov
Spôsob života vybraných
suchozemských
živočíchov
Typické druhy živočíchov
žijúcich na lúkach
Spôsob života lúčnych
živočíchov
Úvod do systematiky
živočíchov
Typické druhy živočíchov
žijúcich na poliach
Spôsob života poľných
živočíchov
Typickí zástupcovia
suchozemských
živočíchov žijúcich v pôde
Spôsob života vybraných
suchozemských
živočíchov žijúcich v pôde
Typickí zástupcovia
suchozemských
lietajúcich živočíchov
Spôsob života vybraných
suchozemských
lietajúcich živočíchov
Vtáky
Tečúca a stojatá voda
Prepojenie zdrojov vody
Živočíchy
žijúce na poli
Živočíchy
žijúce v pôde
Živočíchy
žijúce vo
vzduchu –
vtáky
Voda ako
priestor na
život
živočíchov a
rastlín
Živočíchy
žijúce vo
vode –
vodné
živočíchy
Živočíchy
žijúce v
tečúcich a
stojatých
Rodičia a ich potomkovia
Vývin dospelého jedinca
Dokonalá a nedokonalá
premena
Dĺžka života, rast a vývin
mláďat rôznych druhov
živočíchov
Základné znaky
živočíchov žijúcich vo
vode
Spôsob života vybraných
zástupcov živočíchov
žijúcich v tečúcich vodách
Spôsob života vybraných
tým, ako sa pohybujú. Žiak vie, že pohyb živočíchom
zabezpečujú rôzne časti tela.
Žiak vie, že živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú aj
spôsobom získavania potravy. Vie, že niektoré sa živia
rastlinami, niektoré lovia iné živočíchy a poznáme aj
také, ktoré sa živia odumretými rastlinami, či živočíchmi.
Žiak vie, že väčšina druhov živočíchov sa rozdeľuje na
samce ( pohlavné bunky spermie) a samičky ( pohlavné
bunky vajíčka) a že k oplodneniu dochádza spojením
spermie s vajíčkom. Mláďatá živočíchov sa rodia (
cicavce) alebo sa liahnu ( ryby, obojživelníky, plazy
a vtáky).
Žiak vie, že na splodenie nového potomka je potrebný
dospelý muž a dospelá žena. Vie, že na rozmnožovanie
má človek v tele rozmnožovaciu sústavu, pričom
mužská sa od ženskej líši. Žiak vie vysvetliť, že po
oplodnení ženy mužom sa dieťa vyvíja v tele matky. Vie,
že proces vývinu dieťaťa pred narodením trvá 9
mesiacov. Žiak vie opísať, ako sa dieťa v tele matky
vyvíja, ako je vyživované a ako významná je zdravá
životospráva ženy v tomto období.
Žiak pozorovaním zistí, ktoré živočíchy sa liahnu z vajec
(oboznámi sa s rôznymi druhmi: mravce, včely, slimáky,
korytnačky, tučniaky).
Žiak vie, že živočíchy aj človek sa postupne menia –
rastú, vyvíjajú sa, dospievajú, starnú. Vie, že mláďatá
rôznych druhov živočíchov sa nemusia vždy podobať na
dospelé jedince a vysvetľuje tento proces na príklade
motýľa a žaby. Pochopí rozdiel medzi živočíšnymi
druhmi, ktoré sa liahnu z vajec: vývin z vtáčieho vajca,
vývin nedokonalou i dokonalou premenou u hmyzu.
Žiak vie, akého veku sa môže dožiť človek, kedy je
považovaný za bábätko, kedy za dieťa, kedy za
dospelého.
Žiak vie, že živočíchy sa odlišujú aj tým, v akom
prostredí žijú a že tomuto prostrediu sú prispôsobené.
Žiak vie, že na súši žije najväčšie množstvo živočíchov.
Vie, že dýchajú vzduch a živia sa potravou, ktorá je
dostupná na súši, niekedy vo vode.
Žiak si uvedomuje, že na lúke žijú rôznorodé živočíchy a
vie túto rôznorodosť objektívne skúmať. Žiak vie
vymenovať (nazvať rodovými názvami) 5 typických
zástupcov slovenských lúk (koník lúčny, lienka
sedembodková, voška ružová, mlynárik kapustný,
kvetárik dvojtvarý) a opísať rozdielne a zhodné znaky
týchto živočíchov
Žiak vie vymenovať (pomenovať rodovým menom) 5
zástupcov živočíchov, ktoré žijú na poliach (zajac poľný,
králik poľný, sokol sťahovavý, hraboš poľný, škrečok
poľný), vie ich opísať a vie povedať, čím sa živia.
Žiak vie, že mnohé živočíchy žijú v pôde, vie uviesť
príklad krta a dážďovky. Vie, že živočíchy žijúce v pôde
tiež potrebujú dýchať vzduch, vytvárajú si pod zemou
komôrky.
Žiak vie, že živočíchy, ktoré je možné vidieť vo vzduchu
žijú na súši a pre svoj život potrebujú dýchať vzduch.
Žiak vie, že vo vzduchu hľadajú potravu alebo sa ním
rýchlo premiestňujú. Jav vie jednoducho vysvetliť na
lastovičke. Vo vzduchu loví hmyz, ktorý kŕmi svoje
mláďatá. V zime vo vzduchu hmyz nelieta a tak sa
lastovičky sťahujú do teplých krajín, kde je hmyzu vo
vzduchu dostatok.
Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi tečúcou a stojatou
vodou. Vie vysvetliť putovanie vody od prameňa až po
more. Cieleným pozorovaním zisťuje, aké rôzne vodné
živočíchy je možné nájsť v potoku.
Žiak vie, že okrem živočíchov, ktoré žijú na súši a
dýchajú vzduch poznáme aj také, ktoré žijú vo vode. Vie
na príklade (kapor obyčajný) vysvetliť, ako sa tieto
81
vodách
Živočíchy
žijúce v mori
zástupcov živočíchov
žijúcich v stojatých
vodách
Spôsob života vybraných
zástupcov živočíchov
žijúcich v mori
Obojživelníky
Vodný zdroj
ako miesto na
rozmnožovanie
Voda ako
zdroj obživy
živočíchov
Kedy je voda
čistá
Prečo voda v
rybníku
zozelenie
Živočíchy
žijúce na
iných
živočíchoch
Parazity
Pátrame po
tom, čo je
sila
5
Sila
Magnetická
sila
Gravitačná
sila
Gravitačná
sila
a hmotnosť
predmetov
Pátrame po
tom,čo je
elektrická
energia
5
Elektrická
energia
Statická
Vodný zdroj ako priestor
pre rozmnožovanie
Vodný zdroj ako zdroj
obživy
Mikroorganizmy
Mikroorganizmy ako
pôvodcovia ochorení
Bunka ako stavebná
jednotka organizmov
Vodný ekosystém – flóra
Riasy a sinice
Sinice ako pôvodcovia
ochorení
Parazity
Sila ako fyzikálna veličina
Magnetická sila
Magnet
Magnetické a
nemagnetické materiály
Magnetizácia
magnetických materiálov
Magnetické pole Zeme
Kompas
Gravitačná sila
Veľkosť a smer sily
Gravitačná sila a
hmotnosť predmetov
Gravitačná sila a objem
predmetov
Odpor vzduchu
Elektrická energia
Elektrický prúd
Význam elektrickej
energie pre človeka
Elektricky vodivé a
nevodivé
materiály
Elektrický izolant
Bezpečnosť práce
s elektrickými
zariadeniami
živočíchy prispôsobili životu pod vodou, napríklad
tvarom tela, spôsobom pohybu.
Vie vymenovať niekoľko typických zástupcov vodných
živočíchov typických pre slovenské potoky: pstruh,
škľabka, rak, krivák, pijavica a opísať ich spôsob života
v potoku. Uvedených zástupcov vie vizuálne rozpoznať
a pomenovať rodovým menom. Žiak vie vymenovať
niekoľko špecifických zástupcov rýb žijúcich v stojatých
vodách: kapor, šťuka, úhor, sumec.
Žiak vie, že živočíchy žijúce v mori by v sladkých
vodách neprežili a naopak. Vie, že v moriach žije
mnoho živočíchov, ktoré sú podobné tým, ktoré žijú v
sladkých vodách, porovnáva najmä ryby (žralok,
treska, losos, raja, morský koník, medúza, sépia,
koraly).
Žiak vie, že okrem vodných a suchozemských
živočíchov poznáme aj obojživelníky a vie vysvetliť, že
obojživelník je živočích, ktorý určitý čas svojho života
žije pod vodou a v dospelosti žije na súši.
Žiak vie, že v blízkosti vodných zdrojov sa nachádzajú
aj drobnejšie druhy živočíchov, ktoré potrebujú vodu pre
rozmnožovanie .Vie uviesť tri príklady: komára, vážku a
potočníka. Pozná rozmnožovací cyklus uvedených
druhov.
Žiak vie, že pre niektoré druhy živočíchov je voda
zdrojom potravy, pričom sa pri vode a vo vode môžu
živiť živočíšnou alebo rastlinnou potravou. Vie uviesť
príklady živočíchov ((korčuliarka obyčajná, užovka
obyčajná, kačica, hus, labuť).
Žiak vie, že voda obsahuje aj živočíchy, ktoré sú
voľným okom neviditeľné a môžu spôsobovať
ochorenia, ak človek vodu z takéhoto zdroja vypije. Žiak
vie, že viac takýchto druhov živočíchov sa nachádza v
stojatých vodách ako v tečúcich vodách a môžu sa
nachádzať aj v studniach, či prameňoch.
Žiak vie, že okrem drobných živočíchov môže voda
obsahovať aj rovnako drobné rastliny (zložené
napríklad len z jednej bunky). Vo vodnom zdroji vie
pozorovať, kde sa riasy vytvárajú a spája túto
informáciu s vlastnou skúsenosťou s riasami
prítomnými v rôznych vodných zdrojoch.
Žiak vie, že niektoré živočíchy sa prispôsobili životu na
iných živočíchoch, kde získavajú aj potravu. Vie jav
vysvetliť na vybranom živočíšnom druhu: voš detská.
Žiak vie, že sila je fyzikálna veličina.
Žiak vie, čo je to magnet a ako pôsobí na rôzne
materiály. Vie, že magnety majú dva póly.
Žiak vie, že kovové predmety je možné zmagnetizovať
a tie sa dočasne správajú samy ako magnety. Žiak vie,
že zemeguľa má svoje vlastné magnetické pole, vďaka
ktorému fungujú kompasy.
Žiak vie vysvetliť, že príčinou pádu telies k zemi je
pôsobenie sily, ktorú nazývame gravitačnou.
Žiak zisťuje, ktoré predmety padajú rýchlejšie a ktoré
pomalšie, pričom si sám navrhuje objektívny spôsob
merania rýchlosti padania predmetov.
Skúma súvislosť medzi hmotnosťou predmetu a
rýchlosťou jeho pádu.
FG
Žiak vie, že elektrická energia sa vyrába v elektrárňach
a vie opísať spôsob, ako sa rozvádza do domácností.
Žiak vie vysvetliť význam elektrickej energie pre
súčasného človeka a vie zhodnotiť, aké dôsledky by
mal náhly výpad
elektrickej energie.
Žiak vie, že niektoré látky vedú elektrický prúd a
niektoré nevedú.
Žiak vie, že elektrický prúd je životu nebezpečný a vie
predchádzať styku s vysokým napätím. Žiak vie využiť
informácie o elektrických izolantoch na ochranu
vlastného zdravia pred pôsobením elektrického prúdu.
FG
82
elektrina
Čo je blesk
a ako vzniká
Jednoduché
stroje
6
Jednoduché
stroje
Páka
Naklonená
rovina
Kladka
Ozubené
koleso
Statická elektrina
Blesk
Bezpečné správanie sa v
búrke
Jednoduché stroje páka,
naklonená rovina, kladka,
ozubené koleso
Páka ako jednoduchý
mechanizmus
Konštrukcia páky
a spôsob fungovania
Využitie páky v bežnom
živote
Naklonená rovina ako
jednoduchý mechanizmus
Konštrukcia naklonenej
roviny a spôsob
fungovania
Využitie naklonenej roviny
v bežnom živote
Kladka ako jednoduchý
mechanizmus
Konštrukcia kladky a
spôsob fungovania
Využitie kladky v bežnom
živote
Ozubené súkolesie ako
jednoduchý mechanizmus
Konštrukcia ozubeného
súkolesia a spôsob
fungovania
Využitie ozubených kolies
v bežnom živote
Pátrame po
tom, čo je to
vesmír
6
Vesmír
Môže žiť
človek vo
vesmíre?
Skúmanie
vesmíru
Hviezdy
a planéty
Skúmanie vesmíru –
ďalekohľad, hvezdáreň,
umelá družica, vesmírna
stanica, rakety,
raketoplány.
Planéta. Hviezda.
Galaxia. Súhvezdie.
Pohyby Zeme
Slnečná sústava.
Prirodzené družice planét.
Vesmír. Vesmírne telesá.
Vákuum. Čierne diery.
Podmienky života vo
vesmíre.
Rotácia Zeme okolo
vlastnej osi- striedanie
dňa a noci.
Naklonenie Zemskej osi.
Rotácia Zeme okolo
Slnka. Striedanie ročných
období.
Žiak vie jednoducho vysvetliť, kedy a kde vzniká
statická elektrina a ako sa prejavu na rôznych
predmetoch.
Žiak vie, že blesk je elektrický výboj, ktorý vzniká v
atmosfére a vie jednoducho vysvetliť funkciu
bleskozvodu. Žiak vie samostatne vyhľadať informácie
o tom, ako je potrebné sa chrániť pred bleskom vo
voľnej prírode.
Žiak vie, že jednoduché stroje sú zariadenia, ktorými si
ľudia uľahčovali a uľahčujú namáhavú prácu. Vie, že
pomocou jednoduchých strojov môžeme meniť aj
veľkosť sily.
Žiak vie, že ak chce nadvihnúť veľký predmet, môže na
to použiť brvno a menšiu podperu (pevný bod). Toto
zariadenie nazýva pákou. Vie vymenovať predmety,
kde sa páka využíva (rovnoramenná hojdačka,
rovnoramenné váhy, nožnice, kliešte, veslo, kľučka).
Žiak vie vysvetliť, že použitím naklonenej roviny si
vieme uľahčiť prácu, vysvetľuje na príklade s
vytiahnutím nákladu, ktorý inak nezodvihneme po
naklonenej rovine.
Vie vymenovať predmety, kde sa naklonená rovina
využíva (svahové cesty - serpentíny, skrutka, sekera,
pluh, klin).
Žiak vie jednoducho vysvetliť, že kladka uľahčuje prácu
tým, že pri zdvíhaní nákladu pôsobíme menšou silou,
ale zdvíhame predmet pomaly. Pomocou cievky,
ceruzky a špagátu vie vysvetliť, ako sa kladka
konštruuje.
Žiak vie vymenovať predmety, kladka využíva (žeriav,
posilňovací stroj, lanovka, horolezectvo - karabíny,
napínanie lán a vedenia pomocou kladky).
Žiak vie, že pomocou ozubených súkolesí vieme meniť
smer pohybu predmetov a tiež rýchlosť pohybu
predmetov. Žiak si uvedomuje, že jedno ozubené
koleso nemá praktický význam, že musia byť viaceré v
súčinnosti - tzv. súkolesia.
Vie vymenovať predmety, kde sa ozubené kolesá
využívajú (bicykel, hodinky, ručný mixér, ručná vŕtačka,
vodný a veterný mlyn).
Žiak vie vysvetliť, čo je to vesmír, že vo vesmíre nie je
vzduch, nepôsobí gravitačná sila.
Vedieť, že živé organizmy potrebujú pre svoj život
kyslík . Žiak vie, že ak chce človek vystúpiť do vesmíru,
musí mať zabezpečené dýchanie prostredníctvom
skafandra.
Žiak vie rozprávať o tom, ako človek skúma vesmír zo
zeme (ďalekohľady, hvezdárne, planetáriá) a ako ho
skúma z vesmíru.
Vedieť, že Zem je planéta a Slnko je hviezda. Vedieť
vysvetliť rozdiel medzi Slnečnou sústavou, galaxiou
a súhvezdím.
Vedieť, že Slnečná sústava má osem planét, ktoré
obiehajú okolo slnka v rôznej vzdialenosti.
Vedieť, že zemeguľa rotuje okolo vlastnej osi, čo
spôsobuje striedanie dňa a noci.
Vedieť, že zemská os je naklonená a zároveň vedieť,
že Zem rotuje okolo Slnka.
83
Predmet: Vlastiveda
Vlastiveda
Štátny / školský vzdelávací program
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
-
1
1
2
3/1
Poznámky
4. Vlastiveda v 4. ročníku je posilnená jednou vyučovacou hodinou v týždni. A je rozdelená na 7
tematických celkov.
5. Hodnotenie predmetu - v 2., 3., 4. ročníku hodnotenie známkou v stupnici 1 - 5 počas celého
školského roka.
Charakteristika predmetu
Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojho najbližšieho okolia,
regiónu, svojho kraja, vlasti, ako aj poznávaniu udalostí z minulosti, z dejín nielen svojho regiónu, ale
celej našej vlasti - Slovenska.
Vlastivedné poznávanie začína už v rannom detstve. Vlastiveda na 1. stupni ZŠ je obsahovo naplnená
poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov z najbližšieho okolia školy a bydliska, ako aj širšieho
okolia rodnej krajiny. S tým súvisí aj poznanie seba, svojho miesta v rodine a v komunite. Poznanie
svojej krajiny v časových premenách jednotlivých ročných období s dôrazom na starostlivosť o svoje
zdravie a bezpečnosť vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomných vzťahov človeka a prírody. Zmeny
človeka a prírody v čase vedú k potrebe poznávania histórie svojej obce, regiónu a vlasti.
Vlastiveda by mala byť činnostným obsahom. Svoje opodstatnenie majú aj vychádzky a výlety s
vlastivedným námetom. Ideálne je prepojenie vychádzok s prírodovedným, kultúrnym a historickým
obsahom. Vlastiveda v 2. ročníku je zameraná na učivo o priestore, v ktorom žijeme a vedie žiakov k
poznávaniu, objavovaniu, opytovaniu sa a hľadaniu odpovedí na neznáme. Vlastiveda v 3. ročníku je
rozdelená na štyri obsahové témy. V témach: Ako sa vyznať vo svojom okolí a Objavujeme Slovensko
je základom spoznanie krajiny, orientácia v nej a spoznanie vybratých prírodných krás. Témy:
Spoznávame dejiny Slovenska a Naše starobylé pamiatky a ich krásy vedú k spoznávaniu významných
udalostí v histórii Slovákov, ich zaradenie v správnom časovom slede.
Ciele predmetu
Prostredníctvom pozorovania, skúmania, objavovania, rozprávania pútavých príbehov, rozprávok,
piesní žiaci získavajú vzťah k rodnému kraju , kraju v ktorom žijú, k svojej vlasti. Vo vyučovaní
vlastivedy v 2. ročníku je cieľom, aby žiaci vedeli rozprávať o svojom rodnom kraji, krajine svojho okolia.
Pomenovať jeho jednotlivé prvky - časti. Primerane veku odlíšiť vzťah, väzby v krajine svojho okolia, vo
svojej obci, doma a v škole. Pri každej vhodnej téme majú žiaci použiť poznatky zo svojich pozorovaní a
skúseností. Žiaci majú dokázať pomenovať a odlíšiť, čo vytvorila príroda a čo vytvoril človek. Rozprávať
o premenách prírody počas roka. Vyhľadať v kalendári významné dni a udalosti. Orientovať sa v
rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov. Veku primerane charakterizovať svoju
obec. Po objavnom spoznaní rodného kraja sa žiaci v 3. ročníku pútavou formou oboznamujú s časťami
Slovenska. Majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú v ich
bezprostrednej blízkosti. Ukázať na obrázkovej mape vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá, zistiť o
nich rôzne zaujímavé informácie. Pokúsiť sa odlíšiť ich už na prvý pohľad významné znaky. Stručne
povedať obsah povesti na vybratú tému a veku primerane porozprávať o významných historických
udalostiach.
Ďalšie ciele sú:
- podporovať u žiakov chuť učiť sa
- podporovať a rozvíjať schopnosť objavovať nepoznané
- podporovať snahu vysvetľovať
- vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov a rozvíjať záujem o objavovanie
- hľadať riešenia na otázky, vyhľadávať primerané informácie, svoje zistenia a bádania interpretovať a
vysvetľovať , odhaľovať zákonitosti a vzťahy
- navzájom diskutovať o návrhoch a zisteniach
- vnímať krásu kultúrnych pamiatok, vážiť si kultúrne dedičstvo a chrániť ho
Prierezové témy predmetu
V predmete vlastiveda sa budú rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 2. ročník - Naša trieda, Ako sa vyznať v okolí, Ako prebieha deň školáka,
Ako sa mení príroda na jeseň, Prvky okolia, ktoré vytvorila príroda a ktoré človek, Zmeny počasia,
84
Svetové strany - orientácia podľa poludňajšieho tieňa, Zmeny prírody - zima, Zmeny prírody - jar,
Prírodniny a ľudské výtvory, 3. ročník - Krajina, Ako sa orientovať podľa svetových strán, Význam
plánu, Ako vzniká mapa I.,II., Krásy našich hôr - chránené krajinné územia, Rieky - dar života, Lesy naše pľúca, Slovensko plné záhad, Po turistických chodníkoch, Prečo sa ľudia usadili na našom území,
4. ročník - Čítanie mapy Slovenska, Charakteristika kraja v ktorom žijem - Žilinského kraja, Bratislava,
Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice, Vlakové - autobusové a letecké
spojenia, Práca baníkov v minulosti a dnes, Historické regióny na Slovensku, Zvyky a tradície podľa
jednotlivých regiónov, Práce na vidieku v minulosti počas leta a počas zimy, Ideme do hôr - pravidlá
bezpečného správania sa v horách, Kráľova hoľa, Kriváň - povesti - výber, Vznik riek a oblasti v povodí
riek, Jazerá a gejzír, Plavíme sa po Dunaji a Dunajci, Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou
Osobnostný a sociálny rozvoj: 2. ročník - Naša trieda, Cesta po chodníku a po vozovke, Služby kultúra - šport, Spomíname na našich predkov, Predvianočný čas, Vianoce, Starý a nový rok, Tešíme
sa na prázdniny, 3. ročník - Objavujeme Slovensko, Veľkomoravská ríša - kmene - Slovania,
Panovníčka Mária Terézia, Povinná školská dochádzka, Spisovná slovenčina, Anton Bernolák a Ľudovít
Štúr, 4. ročník - Vzbudenie záujmu o získavanie nových vlastivedných poznatkov, Čítanie mapy
Slovenska, Mapa a pojmy: znaky - mierka - sever na mape - farby na mape, Časová priamka, Kraje na
Slovensku a územné členenie, Charakteristika mesta a dediny, Krajské mestá, Bratislava, Trnava,
Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice, Vlakové - autobusové a letecké spojenia,
Cestujeme po Bratislave, Cestujeme po Košiciach, Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do
Bratislavy aj do Košíc, Projekt - moje obľúbené miesto na cestovanie - ako by sme sa tam dopravili v
minulosti a ako dnes, Kedy a prečo sa začalo rozvíjať baníctvo, Práca baníkov v minulosti a dnes,
Tradície a zvyky podľa regiónov, Skanzeny na Slovensku, Ideme do hôr - pravidlá bezpečného
správania sa v horách, Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a ako dnes, Kráľova hoľa, Kriváň,
Vznik riek a oblasti v povodí riek, Jazerá a gejzír, Plavíme sa po Dunaji a Dunajci, Prírodné
zaujímavosti vytvorené prírodou
Mediálna výchova: 2. ročník - Ako sa vyznať v okolí, Ako prebieha deň školáka, Aké bude počasie,
Rodina a príbuzní, Domov, Ľudia v mojom okolí, História obce, Služby - kultúra – šport, 3. ročník Krajina, Kde sa nachádza Slovensko, Ako vzniká mapa I., II., Význam plánu, Slávne mestá I., II.,
Povesti o mestách, Hrady a zámky, Povesti o hradoch, 4. ročník - Čítanie mapy Slovenska, Časová
priamka, Krajské mestá, Vlakové - autobusové a letecké spojenia, Cestujeme po Bratislave a
Košiciach, Tradície a zvyky podľa regiónov, Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou, Súčasnosť a
minulosť v Žilinskom kraji
Multikultúrna výchova: 2. ročník - Predvianočný čas, Spomíname na našich predkov, 3. ročník - Ako
vzniká mapa II., Krajina, Kde sa nachádza Slovensko, Ako vznikali mestá, Svetoznáme pamiatky I., II.,
4 ročník - Vzbudenie záujmu o získanie nových vlastivedných poznatkov, Čítanie mapy Slovenska,
Časová priamka, Súčasnosť a minulosť v našom kraji
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 2. ročník - Ako prebieha deň školáka, Rodina a príbuzní,
Domov – moja rodina a moja obec, Ľudia v mojom okolí, Vianoce, 3. ročník - Časová priamka, 4. ročník
- Časová priamka, Tradície a zvyky podľa regiónov, Súčasnosť a minulosť v našom kraji
Dopravná výchova: 2. ročník - Cesta po chodníku a vozovke, Prechádzame križovatky, Bezpečná
cesta do školy, Naša bezpečnosť, 3. ročník - Ako sa vyznať vo svojom okolí, 4. ročník - Charakteristika
kraja v ktorom žijeme, Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice,
Vlakové - autobusové a letecké spojenie, Cestujeme po Bratislave a Košiciach
Ochrana života a zdravia: 2. ročník - Cesta po chodníku a vozovke, Prechádzame križovatky,
Bezpečná cesta do školy, Naša bezpečnosť, Ako prebieha deň školáka, Kalendárny a školský rok,
Domov, Služby - kultúra a šport, Starostlivosť o zdravie, Naša bezpečnosť, Tešíme sa na prázdniny, 3.
ročník - Rieky - dar života, Lesy - naše pľúca, Slovensko plné záhad, 4. ročník - Mapa a pojmy: znaky mierka - sever na mape - farby na mape, Časová priamka, Kraje na Slovensku, Charakteristika kraja v
ktorom žijeme, Charakteristika mesta a dediny, Bratislava a ostatné mestá na Slovensku, Vlakové autobusové a letecké spojenie, Cestujeme po Bratislave a Košiciach, Hľadanie cesty z miesta nášho
bydliska do Bratislavy a do Košíc, Moje obľúbené miesto na cestovanie, Kedy a prečo sa začalo
rozvíjať baníctvo, Baníctvo v minulosti a dnes, Tradície a zvyky podľa regiónov, Ideme do hôr, Kráľova
hoľa, Kriváň, Vznik riek a oblasti v povodí riek, Jazerá a gejzír, Plavíme sa po Dunaji a Dunajci,
Prírodné zaujímavosti - výber
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 2. ročník - Pozorujeme okolie školy, Ako sa vyznať v okolí,
Cesta po chodníku a po vozovke, Bezpečná cesta do školy, Ako prebieha deň školáka, Ako sa mení
príroda (jar, leto, jeseň, zima), Kalendárny a školský rok, Prírodniny a ľudské výtvory, Aké bude
počasie, Rodina a príbuzní, Domov, Ľudia v mojom okolí, História obce, Starostlivosť o zdravie, Životné
prostredie, Spomíname na našich predkov, Vianoce, Tešíme sa na prázdniny, 3. ročník - Krajina, Ako
vyzerajú veci pri pohľade zhora, Význam plánu, Ako vzniká mapa I., Krásy našich hôr - chránené
územia, Slovensko plné záhad, Po turistických chodníčkoch, Ako chápať časové súvislosti, Prečo sa
ľudia usadili na našom území, Slovensko v súčasnosti, Spoznávame dejiny, Hrady a zámky, Naše
starobylé pamiatky, 4. ročník - Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do Bratislavy a Košíc, Moje
obľúbené miesto na cestovanie, Súčasnosť a minulosť nášho kraja
85
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 2. ročník - História obce, Služby – kultúra – šport,
Spomíname na našich predkov, Predvianočný čas, Vianoce – zvyky a obyčaje, Starý rok, Nový rok,
Veľká noc, 3. ročník - Krajina, Ako vzniká mapa I., Krásy našich hôr, Slovensko plné záhad – jaskyne,
minerálne a termálne vody, Po turistických chodníčkoch, Prečo sa ľudia usadili na našom území,
Predmety ako svedkovia doby, Svätopluk a jeho sláva, Ako vznikali mestá, Slávne mestá I., II., Hrady
a zámky, Svetoznáme pamiatky I., II., 4. ročník - Časová priamka, Charakteristika mesta a dediny,
Žilina a kraj v okolí Žiliny, Tradície a zvyky v našom regióne
Organizačné formy a metódy vyučovania
Pri vyučovaní vlastivedy ako nového predmetu v 2. ročníku našou snahou bude využívať nielen klasické
metódy a formy práce, ale aj tie, ktoré sú nové, moderné a motivujúce.
Metódy a formy:
- metóda riadeného rozhovoru
- metóda rozprávania a vysvetľovania
- brainstorming
- Gordonova metóda - hľadanie originálneho riešenia
- vyučovanie hrou cez didaktické hry
- dramatizácia a hra
- motivovanie pomocou úloh (otázok učiteľa, problémy, cvičenia, výchovné situácie, ktoré si vyžadujú
aktivitu a riešenia zo strany žiaka)
- motivovanie pomocou hodnotenia (vytvorenie príležitosti, aby sa mohol žiak pochváliť, hodnotiť najmä
významné veci, viac odmeňovať ako kritizovať, slovné a individuálne hodnotenie)
- metóda vzťahových rámcov (porovnávanie žiakov s ostatnými žiakmi, porovnávanie výkonu žiaka
v určitých časových obdobiach)
- modelovanie, vystrihovanie, tvorenie
- práca s encyklopédiami, internetom
- metóda pozorovania a objavovania
Formy:
- skupinové vyučovanie
- problémové vyučovanie
- projektové vyučovanie
- tvorivé vyučovanie
- objavujúce vyučovanie
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledujúce zdroje:
Učebnice: Vlastiveda pre 2. ročník základných škôl (M. Kožuchová, M. Šimunková)
Vlastiveda pre 3. ročník základných škôl (M. Kožuchová, M. Šimunková)
Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl (M. Kožuchová )
PZ ( Kožuchová-Matúšková)
Čítanie o Slovensku pre prvý stupeň základných škôl (D. Machala)
Dopravná výchova pre 1. a 2. ročník základných škôl (M. Kožuchová, M. Matúšková)
- pracovné listy, alternatívny pracovný zošit vlastivedy
- encyklopédie
- mapy
- odborná literatúra
- časopisy, detské časopisy
- webové stránky
- materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má škola k dispozícii
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
celok
I. Škola a
okolie
Naša trieda
Obsahový štandard
Pomenovanie nábytku,
rozmiestnenie vecí v triede.
Vhodné správanie cez
vyučovanie aj počas
prestávok.
Orientácia pred školou, v
Pozorujeme
okolí školy. Školský dvor,
okolie školy
objekty v okolí školy, pred
školou, za školou.
Prvky okolia, ktoré vytvorila
Ako sa vyznať v príroda a ktoré človek.
okolí
Výkonový štandard
Finančná
gramotnosť
žiak vie:
- opísať prostredie triedy
- určiť pravidlá správania
- pomenovať nábytok a veci v triede
FG
- nakresliť školu a okolie
- vymodelovať model školy
- zistiť informácie o škole
- navrhnúť, čo by v škole zlepšil
FG
- opísať krajinu
- pozorovať a orientovať sa podľa
budov, kopcov, ...
86
významných
II. Cesta do
Cesta do školy.
školy a domov
Chodci a cyklisti.
Cesta po
Dopravné prostriedky.
chodníku a
vozovke
Dopravné značky.
Prechádzanie Križovatka, semafor.
križovatky
Cesta do školy a plán.
- správne chodiť po chodníku a po okraji vesty
- správne nastupovať a vystupovať do dopravného
prostriedku
- dodržiavať pravidlá pre chodcov a cyklistov
- ako správne a bezpečne prechádzať cez
križovatku
- určiť niektoré dopravné značky
- určiť niektoré pravidlá cestnej premávky
- opísať svoju cestu do školy a označiť nebezpečné
miesta
- vypracovať jednoduchý projekt bezpečnej cesty do
školy
- porozprávať, čo robí v jednotlivé časti dňa
- opísať, čo robil včera, dnes a zajtra
- zistiť polohu slnka počas dňa
- vymenovať dni v týždni
- rozlíšiť pracovné a voľné dni
- charakterizovať zmeny prírody v jeseni na základe
vlastných pozorovaní
- porovnať leto - jeseň
- vymenovať mesiace jesene
- zaznamenať počasie pomocou znakov
Bezpečná cesta
do školy
III. Objavujeme
premeny okolo
nás
Ako prebieha
deň školáka
Ako sa mení
príroda na
jeseň
Dni v týždni.
Časti dňa.
Pojmy: dnes, včera a zajtra.
Kalendárny a
školský rok
Kalendárny rok, mesiace a
sviatočné dni.
- rozlíšiť kalendárny a školský rok
- vymenovať mesiace v roku, určiť dátum
- v skupinke vytvoriť kalendár podľa ročných
období
Prvky okolia, ktoré vytvorila
príroda a ktoré človek.
Zmeny počasia.
Ľudové pozorovania a
pranostiky.
Svetové strany.
Orientácia podľa
poludňajšieho tieňa.
- rozpoznať, ktoré veci sú výtvormi prírody a ktoré
sú ľudské výtvory
- povedať a nakresliť ľudovú pranostiku
- rozpoznať predpoveď počasia pozorovaním
prírody a pomocou prístrojov
- určiť sever podľa tieňa na poludnie
- určiť svetové strany v krajine
- merať dĺžku a smer tieňa ráno, predpoludním a na
poludnie
- porozprávať o zvieratách v zime, zimných športoch
a oblečení v zime
- opísať, ako vyzerá príroda v zime
- vymenovať zimné mesiace
- pomocou znakov zaznamenať zimné počasie
- vymenovať jarné mesiace
- pozorovať zmeny v prírode na jar, rozprávať o nich
- robiť záznamy z pozorovaní
Prírodniny a
ľudské výtvory
Aké bude
počasie
Pozorujeme
dĺžku a smer
tieňa
Zmeny v prírode.
Zmeny prírody.
Zima a jej
premeny
Zmeny prírody.
Jarné premeny
IV. Môj rodný
kraj a čo sa v
ňom deje
Rodina a
príbuzní Domov
Ľudia v mojom
okolí
História obce
Služby, kultúra
a šport
Starostlivosť o
zdravie
Naša
bezpečnosť
Rodina, príbuzní a ich
príbuzenské vzťahy.
- určiť príbuzenské vzťahy v rodine - matka, otec,
sestra, brat, starí rodičia,...
- blahoželať oslávencom k ich sviatku
Domov - moja rodina a moja - povedať adresu svojho bydliska
obec.
- vypísať korešpondenčný lístok a pohľadnicu
- vymenovať, čo všetko tvorí domov
Obec, ulice, domy, významné - v skupine nakresliť obec, v ktorej je všetko dôležité
budovy - pošta, polícia, škola, pre život ľudí
mestský úrad.
- opísať spôsob života obyvateľov obce
- porozprávať, čo je úlohou starostu obce
- navrhnúť, v čom by mohol starostovi pomáhať
Naša obec, jej história a
- vymenovať pamätihodnosti obce
súčasnosť.
- významných dejateľov, narodených v jeho obci
- znak obce
- vytvoriť zbierku informácií o obci
- porozprávať jednu miestnu povesť
Obchody a služby v obci.
- vysvetliť návštevníkom smer cesty k dôležitým
Kino, divadlo, kultúrny dom,
budovám
športové strediská.
- vymenovať rôzne druhy služieb, športov a
kultúrnych podujatí
Zdravie a choroba.
- upevňovať rôznymi spôsobmi svoje zdravie
Zdravotnícke zariadenia,
- zdravý spôsob stravovania
zdravotnícki pracovníci,
- pri chorobe dodržiavať pokyny lekára
pacienti.
- vymenovať odborných lekárov
Tiesňová linka. Postupy
- dodržiavať pravidlá, aby sa neocitol v
privolania polície.
nebezpečenstve
- vypracovať zoznam nebezpečenstiev a ako sa
87
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
pred nimi chrániť
- použiť čísla pre záchranu: 158, 112
Ochrana proti Tiesňová linka, postup
- vymenovať príčiny požiarov
požiarom
privolania hasičov.
- rozlíšiť úžitok a nebezpečenstvo ohňa
Požiarna ochrana.
- použiť v prípade potreby číslo 150, 112
- vyhodnotiť miesta v škole a blízkom okolí, ktoré sú
Krajina, životné prostredie,
ochrana životného prostredia. znečistené a navrhnúť nápravu
Životné
- triediť odpad
prostredie
- navrhnúť značky, ktoré by pomohli chrániť životné
prostredie
V. Zvyky a
Sviatočné dni.
- opísať, ako si uctievame zosnulých príbuzných
tradície
Zvyky a tradície na jeseň.
- odpovedať, odkiaľ pramenia jeho korene, akých
má predkov
Spomíname na
našich predkov Sviatočné dni, zvyky a
- porozprávať o zvykoch na Mikuláša a Luciu
tradície zimy.
- zarecitovať vianočnú báseň, zaspievať koledu
Predvianočný
- zhotoviť adventný kalendár
čas
Tradície vianočných sviatkov. - porozprávať o vianočných zvykoch v rodine
Vianoce. Výzdoba triedy.
- nacvičiť program pre rodičov
- obdariť svojich blízkych
Vianoce
Sviatočné dni, zvyky a
- vymenovať známe sviatočné dni na rozhraní rokov
tradície v zime.
- opísať, aké tradície sa k nim viažu v ich rodine, v
Starý rok
obci
Sviatočné dni, zvyky a
- zavinšovať novoročný vinš
tradície.
- porozprávať, ako vítajú nový rok v rodine
Nový rok
Nový rok. Traja králi.
- vymyslieť si predsavzatia do nového roka
Zvyky a tradície na jar.
- povedať veľkonočný vinš
Veľká noc - kraslice, korbáče. - opísať zvyky a obyčaje, ktorá sa viažu k jeho
Veľká noc
rodine
- zhotoviť jednoduchú výzdobu
Letné
prázdniny.
vytvoriť svoj plán činností na leto
Tešíme sa na
Plán.
Nákres.
zapísať,
alebo zakresliť svoje zážitky z leta do
prázdniny
denníka
- založiť si zbierku rôznych vecí leta
VI. Čo sa mi v Opakovanie.
- napísať, nakresliť, čo sa mi na vlastivede páčilo,
našom kraji
Projekt.
nepáčilo
najviac páči
- vytvoriť v skupinách z odpadového materiálu
Vlastivedkovo s nakreslenými témami alebo
Postavme si
zážitkami z hodín vlastivedy
Vlastivedkovo
Upevnenie
Školský výlet do okolia
- orientovať sa v prírode
učiva
- využiť vedomosti z vlastivedy
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
I. Ako sa
vyznať vo
svojom okolí
Krajina
Výkonový štandard
žiak vie:
Orientácia v najbližšom okolí - vyjadriť viacerými spôsobmi obraz krajiny: opisom,
.
maľbou, fotografiou a pod.
Rozmanitosť našej vlasti.
- rozlíšiť typy krajín podľa obrázkov
- opísať krajinu v rôznych ročných obdobiach
Odkiaľ svieti slnko a kam
- určiť hlavné svetové strany podľa poludňajšieho
smeruje tieň.
tieňa
Hlavné a vedľajšie svetové
- pomenovať podľa smerovej ružice hlavné a
Ako sa
strany.
vedľajšie svetové strany
orientovať
Orientácia v minulosti a dnes. - použiť kompas
podľa
Kompas.
- vysvetliť, podľa čoho ľudia v minulosti určovali
svetových strán
sever
Plán triedy.
- zhora nakresliť rozmiestnenie nábytku a vecí v
Ako vyzerajú
Obzor.
triede
veci pri pohľade
- vytvoriť plán triedy, detskej izby
zhora
- opísať obraz krajiny, ktorý vidí z jedného miesta obzor
Plán ako zjednodušené
- orientovať sa podľa vysvetliviek
Význam plánu
zobrazenie nejakej plochy,
- vytvoriť plán ZOO záhrady
alebo územia.
- nakresliť plán izby
Mapa, mierka mapy.
- určiť rozdiel medzi plánom a mapou
- pomocou mierky zistiť skutočnú vzdialenosť miest
Ako vzniká
na mape
mapa I.
- vysvetliť význam znakov pomocou legendy
Vrstevnice.
- vytvoriť model vzniku vrstevníc
Druhy máp.
- čítať z mapy pomocou vysvetliviek
Ako vzniká
- vyhľadať na turistickej mape svojho okolia dané
Obsahový štandard
88
Finančná
gramotnosť
FG
FG
FG
FG
mapa II.
objekty
Obraz okolitej krajiny
Ako sa vyznať
vo svojom okolí
II. Objavujeme
Slovensko
Kde sa
nachádza
Slovensko
Krásy našich
hôr, chránené
územia
Rieky - dar
života
Slovensko na mape.
Glóbus.
Lesy - naše
pľúca
Lesy, pralesy.
Slovensko plné
záhad
Jaskyne.
Minerálne a termálne vody.
Kúpeľné mestá.
Pohoria na Slovensku.
Chránené územia.
Národné parky.
Rieky, priehrady, jazerá a
plesá.
Po turistických
chodníčkoch
Objavujeme
Slovensko
Turistická mapa.
III.
Spoznávame
dejiny
Slovenska
Ako chápať
časové
súvislosti
Prečo sa ľudia
usadili na
našom území
Predmety ako
svedkovia doby
Časová priamka.
Roky. Storočia.
Svätopluk a
jeho sláva
Prečo chodíme
do školy
Ako vznikol
slovenský jazyk
Ako vznikla
slovenská
hymna
Prečo M. R.
Štefánik veľa
cestoval
Slovensko v
súčasnosti
Spoznávame
dejiny
IV. Naše
starobylé
pamiatky a ich
krásy
Príručná a nástenná mapa.
Dejiny osídľovania.
Múzeá, staré predmety.
Archeológovia.
Predkovia.
Veľkomoravská ríša.
Kmene.
Slovania.
Panovníčka Mária Terézia.
Povinná školská dochádzka.
Spisovná slovenčina.
Anton Bernolák.
Ľudovít Štúr.
Janko Matúška.
Hymny, ľudová pieseň.
Milan Rastislav Štefánik.
Osamostatnenie Slovákov.
Československá republika.
Európska únia.
Európsky parlament.
Hlavné mesto, vlajka, euro.
Časová priamka.
Významné osobnosti.
Vznik miest.
Obrana miest.
Námestia, bezpečnosť v
meste.
- sprevádzať po okolí podľa vopred vypracovaného
plánu
- určiť trasu prehliadky a miesta obhliadok podľa
plánu obce
- hľadať na glóbuse potrebné informácie
- pracovať s programom Google Zem
- určiť polohu Slovenska v Európe
vymenovať pohoria pomocou mapy SR
- vysvetliť, čo je chránené územie
- nájsť na mape národné parky TANAP, NAPANT,
PIENAP
- vymenovať a ukázať na mape najznámejšie rieky
Slovenska
- vysvetliť, čo je priehrada, jazero a pleso
- prečo sa hovorí riekam ako "dar života"
- vymenovať druhy lesov na Slovensku
- určiť, kde aké lesy rastú a vymenovať živočíchov ,
ktorí v nich žijú
- vytvoriť pravidlá správania sa v lesoch
- vyhľadať informácie o pralesoch z rôznych zdrojov
- vyhľadať jaskyne na mape Slovenska
- vytvoriť pravidlá, ako sa správať v jaskyniach
- vymenovať kúpeľné mestá
- porozprávať, čím sú dôležité a významné
minerálne a termálne vody
- čítať z turistickej mapy
- zhotoviť plán triedneho výletu
pripraviť otázky z danej témy pre skupiny
- orientovať sa v príručnej a nástennej mape
- zhotoviť časovú priamku a vyznačiť na nej dôležité
udalosti podľa času v akom sa diali
- zaradiť roky do storočí
- vytvoriť maľované dejiny osídľovania
- nakresliť, čím sa ľudia živili, čo pestovali a chovali,
kde a ako si stavali svoje príbytky a ako bývali
- vyhľadať staré predmety z minulosti
- navrhnúť zoznam predmetov a vecí, ktoré by sa
mali uchovať pre budúcnosť
- opísať prácu archeológov
- zdramatizovať povesť o Svätoplukových prútoch
- opísať výhody spolupráce
- porozprávať zo života našich slovanských predkov
- vymenovať významné zmeny, ktoré urobila Mária
Terézia v školstve, súdnictve a armáde
- vytvoriť pravidlá, ktoré žiaci budú v triede
dodržiavať
- vysvetliť, ako a prečo vznikla spisovná slovenčina
- vytvoriť mapu pojmov o spisovnej slovenčine
- povedať informácie o A. Bernolákovi a Ľ. Štúrovi
- porozprávať príbeh o vzniku našej hymny
- vysvetliť, čo je to hymny a porovnať ju s ľudovou
piesňou
- vyhľadať informácie o J. Matúškovi na internete,
alebo v rôznych encyklopédiách
porozprávať o M. R. Štefánikovi podľa zhotovenej
mapy pojmov
- charakterizovať jeho osobnosť
- vysvetliť, čo je Európska únia a Európsky
parlament
- vymenovať na mape štáty EU
- pripraviť informácie o SR ( základné fakty )
- napísať, čo vie o významných osobnostiach
- vytvoriť maľovaný príbeh o vzniku slovenskej
hymny
- porovnať život v meste v minulosti a dnes
- vymodelovať ( nakresliť ) starobylé mesto
89
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
Ako vznikali
mestá
Slávne mestá I.
Trnava, Bratislava, Košice a
Kežmarok.
- ukázať mestá na mape
- porovnať význam miest v minulosti a dnes
- nájsť informácie o minulosti svojej obce
Trenčín, Nitra, Martin a
- ukázať mestá na mape
Banská Bystrica.
- opísať ich význam v minulosti a dnes
Slávne mestá II.
- vyhľadať zaujímavosti z rôznych zdrojov
Povesť.
- vysvetliť, čo je to povesť
Levočská biela pani.
- prerozprávať povesť o Jašteričkách a Levočskej
Povesti o
Jašteričky.
bielej pani
mestách
- rozlíšiť, čo je pravdivé a čo vymyslené
- vymyslieť povesť o svojej obci
Hrad, podhradie, zámok.
- vysvetliť rozdiel medzi hradom a zámkom
Zrúcaniny hradov.
- porozprávať o živote hradného pána a živote a
práci poddaných
Hrady a zámky
- nakresliť hrad, zámok
Povesť.
- diskutovať o povestiach, čo je pravdivé , čo je
Stolček. Studňa lásky.
neskutočné
- vymyslieť iný príbeh o Bratislavskom hrade
Povesti o
Svetoznáme kultúrne
- ukázať na mape pamiatky UNESCO na Slovensku
hradoch
dedičstvo UNESCO.
- vytvoriť zoznam kultúrnych a prírodných
Kultúrne pamiatky: Vlkolínec, zaujímavostí kraja, ktoré by mohli byť navrhnuté do
Banská Štiavnica, Bardejov a UNESCO
Svetoznáme
Levoča.
pamiatky I.
Drevené kostoly.
- zhromaždiť informácie o zvolenej pamiatke
Jaskyne v Slovenskom krase. - pripraviť stručnú prezentáciu
Spišský hrad a okolie.
- nájsť na mape kultúrne ( prírodné ) pamiatky
Karpatský bukový prales.
UNESCO
Svetoznáme
- vymenovať, čo ohrozuje pamiatky svetového
pamiatky II.
dedičstva
FG
FG
FG
FG
FG
Učebné osnovy predmetu v 4. ročníku
Tematický
celok
Obsahový štandard
Krajina, v
Čítanie mapy Slovenska
ktorej žijeme
14
Mestá a
dediny
11
Výkonový štandard
Žiak vie:
Finančná
gramotnosť
Opísať a rozlíšiť povrch krajiny podľa
členitosti. Opísať polohu pohorí a nížin.
Vymenovať a ukázať na mape naše najväčšie
rieky.
Časová priamka
Porovnať udalosti podľa časovej priamky,
určiť, ktorá udalosť sa stala skôr a ktorá
neskôr. Usporiadať udalosti svojho života a
udalosti v roku na časovej priamke.
Územné členenie – kraje.
Charakteristika kraja, v ktorom žijem.
Vymenovať podľa mapy kraje SR a ukázať
krajské mestá. Vyhľadať regionálne osobitosti
vlastného kraja.
FG
Charakteristika mesta, dediny.
Z fotografií, krátkych textov a svojich
skúseností opísať charakteristiku mesta, resp.
dediny a porovnať ich výhody a nevýhody.
FG
Vedieť správne priradiť krajské mestá ku
krajom.
FG
Vyhľadať rôzne spoje z cestovných poriadkov
(z internetu), orientovať sa v cestovných
poriadkoch, vedieť sa spýtať, hľadať
alternatívne riešenia.
Poznať pravidlá slušného správania sa v
dopravnom prostriedku.
FG
Z mapy Bratislavy a dostupných materiálov
(sprievodca po Bratislave, po Košiciach, z
internetu...) vyhľadať významné pamiatky
Bratislavy a Košíc, pripraviť si krátky itinerár
sprevádzania návštevy po týchto mestách.
FG
Pripraviť plán cesty zo svojej obce do
Bratislavy a do Košíc. Využiť dostupné
cestovné poriadky (IKT).
FG
Krajské mestá.
Cestujeme z Vlakové, autobusové a letecké
Bratislavy do spojenie.
Košíc
12
Cestujeme po Bratislave.
Cestujeme po Košiciach
Hľadanie cesty z miesta nášho
bydliska do Košíc alebo Bratislavy,
Dóm sv. Alžbety, Gejzír v Herľanoch
Moje obľúbené miesto na cestovanie – Sprostredkovať ostatným skúsenosti, zážitky
ako by sme tam cestovali v minulosti a a zaujímavosti z vlastných ciest. Vedieť ich
dnes.
prezentovať rôznymi spôsobmi.
90
FG
Zaujímavosti Kedy a prečo sa začalo baníctvo
zo
rozvíjať – ťažba zlata, striebra, rudy,
Slovenska,
uhlia, soli, travertínu
baníctvo na
Slovensku
Práca baníkov v minulosti a dnes.
Spomienky na baníctvo. Čo nám z
3
baníctva zostalo.
Tradície a
zvyky
Skanzeny
10
Porozprávať ako sa rozvinulo baníctvo na
Slovensku a akú úlohu zohralo v našich
dejinách, čím bolo významné. Odraz
minulosti v súčasnosti.
FG
Opísať prácu baníka, aké nástroje používal a
porovnať ako sa zmenila práca baníkov v
priebehu dejín. Aké pozostatky z minulosti
baníctva zostali na Slovensku. Ťažba
nerastov, zlata, striebra, opálu. Ich využívanie
pri tvorbe šperkov. Banícke múzeum.
FG
Poznať historické regióny Slovenska, vedieť
zaradiť zvyky a tradície do príslušných
regiónov, na základe poznatkov zo
Zvyky a tradície podľa historických
skanzenov a iných zdrojov. Opísať
regiónov
charakteristické znaky života ľudí v minulosti
a porovnať so životom v súčasnosti.
Život v stredovekom meste
Použiť k tomu obrázky, informácie z kníh,
Práce na vidieku v minulosti počas leta časopisov, filmov, ľudovú slovesnosť.
a počas zimy.
Historické regióny na Slovensku
(Orava, Liptov, Šariš, Spiš...)
Skanzeny na Slovensku – čo všetko v
skanzene nájdeme
V súlade s
prírodou
13
Ideme do hôr – prípravy, horská
služba. Pravidlá bezpečného
správania sa v horách.
Poznať základy ochrany prírody a ochrany
zdravia. Zásady bezpečného pohybu v
horskom prostredí.
Ako sa oddychovalo v horách v
minulosti a ako dnes
Porovnať na základe informácií z rôznych
zdrojov (fotografie, rozprávanie, text), ako
ľudia trávili voľný čas v prírode v minulosti a
dnes. Zaujať vlastný postoj k dnešnému
tráveniu voľného času – ako turizmus
ovplyvňuje prírodu.
Kráľova hoľa, Kriváň – povesť, výber
Reprodukovať obsah povesti vlastnými
slovami a na jej základe vytvoriť krátku
dramatizáciu.
Vznik riek, formovanie územia riekou,
oblasti v povodí riek
Jazerá, gejzír,
Opísať rôzne podoby, ktoré môže mať rieka.
Posúdiť ako človek technológiami ovplyvňuje
tok riek.
Podľa mapy ukázať oblasti jazier.
Opísať v čom je výnimočný gejzír
Plavíme sa po Dunaji a Dunajci
Dunaj pod Devínom, Dunaj v
Bratislave, Dunaj v Gabčíkove, Dunaj v
Štúrove
Opísať vybrané úseky Dunaja, čím sú
zaujímavé
Opísať vybrané úseky Dunajca, porovnať ich
s úsekmi Dunaja
Prírodné zaujímavosti vytvorené
prírodou. Výber
Vysvetliť rozdiel medzi prírodnou
zaujímavosťou a zaujímavosťou vytvorenou
človekom, uviesť príklady a vedieť povedať
svoj názor na ňu, v čom sa páči, resp. nepáči.
Prírodné zaujímavosti vytvorené
človekom Výber
Mini projekt
o vlastnom
kraji 3
Súčasnosť a minulosť v našom kraji
Poznať významné udalosti a osobnosti späté
s jeho krajom, uviesť zmeny, ktoré nastali v
jeho kraji a systematicky to spracovať vo
forme mini projektu.
91
FG
FG
FG
Predmet: Etická výchova
Etická výchova
Štátny / školský vzdelávací program
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
1
1
1
1
4/0
Poznámky
1. Predmet etická výchova sa vyučuje v skupinách v každom ročníku. Druhú skupinu tvorí náboženská
výchova
2. Hodnotenie predmetu – slovné hodnotenie, na vysvedčení absolvoval/neabsolvoval.
Charakteristika predmetu
Poslaním predmetu etická výchova je vychovať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou,
v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné
miesto. Zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných
noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí na život
tak aby ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku ,
medzi spoločenskými skupinami ,v národe, a medzi národmi. Zameriava sa na výchovu prosociálnosti.
Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie
iných,...) ako aj podpora mentálnej hygieny a podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania
a učenia.
Etická výchova na prvom stupni ZŠ
Mladší školský vek je obdobím, keď dieťa vychádza z rodiny, v ktorej bolo spravidla chránené
a milované a vstupuje do reálneho sveta mimo rodiny. Je vhodné, aby škola nadväzovala na to, čo
dieťa prežíva doma. V rodine získava primárne skúsenosti prijímania i podriaďovania sa rodinnému
spoločenstvu (pocit istoty, starostlivosti, ale aj spravodlivosti, trestu, vytvárania a prijímania pravidiel
v rodine…). Rovnako so životom v rodine môže súvisieť i prvá skúsenosť s neprijatím, ponížením,
odmietnutím, konfliktom... Skúsenosti vyplývajúce zo vzťahov k najbližším sú v mladšom školskom veku
východiskom pri výchove k prosociálnosti. A naopak – rodina je prvým miestom, kde sa môže testovať
prosociálne správanie dieťaťa, v istom zmysle účinnosť etickej výchovy.
Na I. stupni ZŠ je zvlášť dôležité venovať potrebný čas rozvíjaniu sebaúcty a úcty k iným, rozvoju
sociálnych zručností orientovaných na interpersonálne vzťahy žiakov a na zvyšovanie ich odolnosti voči
negatívnym sociálno-patologickým, či antimorálnym vplyvom, ktoré stále viac zasahujú nižšie vekové
kategórie detí na základnej škole.
Ciele etická výchova metodicky realizuje hravými formami a interaktívnymi metódami. Prostredníctvom
nich sa s využitím princípov aktívneho sociálneho učenia vytvárajú pozitívne sociálne skúsenosti žiaka
v interakcii s učiteľom i spolužiakmi, prezentujú sa pozitívne vzory správania v rozprávkach, v umení
aj v každodennom živote. Prežitú skúsenosť postupne žiak rozumovo chápe a vytvára si tak racionálne
komponenty svojho prosociálneho správania.
Vo vzťahu k iným predmetom je etická výchova otvorená. Podieľa sa na výchove k manželstvu
a rodičovstvu, na environmentálnej výchove, výchove k tolerancii, rasovej a náboženskej znášanlivosti.
Zároveň etická výchova čerpá z ostatných predmetov a oblastí podnety a v súčinnosti s nimi prispieva
k postupnému dozrievaniu osobnosti žiaka, podporuje v ňom sebadôveru a dôveru voči širšiemu
sociálnemu prostrediu, samostatnosť, odvahu a iniciatívnosť, dozrievanie etických postojov a sociálnych
zručností.
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli
výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov. Ide o tzv. desať
základných tém a šesť aplikačných tém:
- otvorená komunikácia,
- sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba,
- pozitívne hodnotenie iných,
- tvorivosť a iniciatíva,
- vyjadrovanie citov,
- empatia,
- asertivita,
- reálne a zobrazené vzory,
- prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo,
- komplexná prosociálnosť,
- etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania,
- etika a ekonomické hodnoty,
- etika a náboženstvá – tolerancia a úcta,
92
-
rodina v ktorej žijem,
výchova k manželstvu a rodičovstvu,
ochrana prírody a životného prostredia.
Ciele predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
- má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
- má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
- jej správanie je určované osobným presvedčením a zvnútornenými etickými normami vyplývajúcimi
z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
- má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne
reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
- charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
- koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami
a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti.
- rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/,
- podpora mentálnej hygieny – podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
Cieľom etickej výchovy na I. stupni ZŠ je:
- viesť dieťa k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
- naučiť hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla,
- naučiť prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania primerané veku,
- spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
- zvnútorňovať prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy,
- podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
- formovať spoločenstvo detí.
Školský vzdelávací program v nadväznosti na uvedené je stanovený takto:
1.ročník
- Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch – vízia spolupracujúceho spoločenstva ako
základu pre dobré spolužitie (jeho jednoduché a viditeľné komponenty – sedenie v kruhu,
formulovanie pravidiel typu mať právo byť vypočutý, právo nevyjadriť sa, mať vzájomnú úctu a
dôveru – nevysmievať sa, hovoriť pravdu, chrániť veci svoje i iných…), prvé kontakty v triede a v
škole (zoznamovanie, oslovovanie, pozdrav), komunikácia zameraná na sebaprezentáciu a
sociálne vzťahy, pravidlá podporujúce spolužitie v skupine (po istom čase možno pravidlá
prehodnocovať, dopĺňať).
- Prvky prosociálneho správania v žiackom kolektíve – vzájomná úcta pri komunikácii (pekne sa
oslovovať, pozdraviť sa, počúvať sa navzájom...), úcta k vzájomným požiadavkám, vďačnosť za
vykonané dobro (prosím, ďakujem), vzájomná pomoc medzi spolužiakmi i členmi rodiny.
- Ľudská dôstojnosť a sebaúcta – uvedomovanie si vlastnej hodnoty (rozdiel medzi mnou a
ostatným svetom), poznanie a postupné zvnútorňovanie povedomia jedinečnosti a
nedotknuteľnosti, vedenie k sebaovládaniu a znášaniu námahy pri prekonávaní prekážok.
- Pozitívne hodnotenie iných – človek a jeho hodnota - spoznávanie pozitívnych vlastností svojich
najbližších v rodine, v triede, v škole, v rovesníckych vzťahoch… (Čo sa mi najviac páči na mojej
mamičke, ockovi, starkých…), verbálne vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia druhých,
prehodnocovanie negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si vecí navzájom,
posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti intelektu a prejavov - spevu,
kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a žalovanie…), postoj k ľuďom, ktorí sú
nám nesympatickí, spôsobujú nám alebo druhým zlo (úmyselne, neúmyselne).
- Naša rodina – uvedomovanie si hodnoty rodiny pre jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa mi na našej
rodine najviac páči?) príbuzenské vzťahy (S kým z rodiny si najviac rozumiem...? Čo by som mohol
urobiť pre lepšie vzťahy v našej rodine, ktoré z rodinných pravidiel sa mi najťažšie dodržiavajú...),
rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa (konkrétne emocionálne prejavy, prejavy
starostlivosti, pomoci...), úcta, komunikácia a pomoc medzi členmi rodiny (Koho rád pozorujem pri
práci? Čo by som rád vedel ako moji blízki...), význam blízkeho človeka pre život jednotlivca
-
2. ročník
1. Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov:
pripomenutie si tém a z nich vyplývajúce správanie z prvého ročníka,
počúvanie iných ako prvý predpoklad úspešnej spolupráce,
sebaovládanie pri prijímaní informácií o sebe od iných,
základy spolupráce v skupinách (uvedomovanie si práv a povinností).
2. Tvorivosť
objavovanie vlastných daností - talentu - pozitívnych stránok (V čom som výnimočný, čo viem dobre
robiť, čo mi ide dobre...),
rozvoj fantázie a pozorovacích schopností,
93
-
-
-
-
-
tvorivosť, ktorú od nás prijímajú, očakávajú iní (Vymyslieť darček pre súrodencov, rodičov, starých
rodičov...),
tvorivosť iných, ktorá nás obohacuje (Ako dobre nám padne, keď nás iní prekvapia niečím novým,
zaujímavým – napr. mama novým jedlom...),
využitie tvorivosti v živote triedy (tvorba pravidiel správania sa v triede, ak si ich pamätáme
z minulého ročníka, treba ich však prehodnotiť).
3. Iniciatíva
iniciatíva v sebapoznaní (Kto som? Aký vplyv má fungovanie môjho tela na moje prežívanie,
pohodu, či nepohodu? Prečo reagujem tak, ako reagujem?),
iniciatíva vo vzťahu k iným,
hľadanie možností ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu kamarátov...) a
ich realizácia,
iniciatíva, ktorá nie je prijatá inými, a iniciatíva iných, ktorá je pre mňa neprijateľná (riešenie
problémov – navádzanie na klamstvo, podvádzanie, kradnutie, ohováranie…), iniciatíva, ktorá
ohrozuje moje zdravie a osobnú bezpečnosť (fajčenie, alkohol, drogy, sexuálne zneužívanie detí).
4. Vyjadrovanie citov
vyjadrenie vďačnosti, ochoty, láskavosti, obdivu verbálne aj neverbálne (Ako si vzájomne
vyjadrujeme city v rodine, vo vzťahoch s priateľmi, spolužiakmi?),
úcta k žene – matke, sestre, spolužiačke… (Čo sa mi páči a čo sa mi nepáči na ženách
a dievčatách?),
úcta k mužovi – otcovi, bratovi, spolužiakovi…(Čo sa mi páči, a čo sa mi nepáči na mužoch
a chlapcoch?),
kultivované vyjadrovanie negatívnych citov (hnev, vzdor, smútok…),
akceptovanie citov iných.
5. Naša trieda – spoločenstvo detí
správanie sa medzi sebou, vzťahy medzi chlapcami a dievčencami – slušnosť, ohľaduplnosť,
čestnosť, pomoc slabším, rešpektovanie inakosti (Čo sa mi v našej triede najviac páči? Som tu
spokojný? Sú iní spokojní so mnou?),
kamarátstvo a priateľstvo - úprimné a falošné priateľstvo (Čo je dôležité pre priateľstvo? Mám
v našej triede priateľov? ),
dodržiavanie pravidiel správania v triede – podpora vzájomnosti, spokojnosti, tolerancie
a spolupráce (Môžem niečo zmeniť na sebe, aby sa so mnou v našej triede lepšie žilo? Mám dajaký
návrh na vylepšenie našich vzťahov?).
podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú osobnostné kvality (šport, umelecké aktivity, sociálna
činnosť, činnosť na ochranu prírody...),
osobnostné kvality využívané pre dobro jednotlivca i pre celé spoločenstvo, tvorivosť, iniciatívnosť
a vytrvalosť pri riešení každodenných problémov
3. ročník
1. Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov:
- dodržiavanie dohodnutých pravidiel správania,
- kvalita otvorenej komunikácie – pravdivosť, objektívnosť, prijímanie pravdy o sebe aj o iných,
- asertívne správanie ako súčasť efektívnej komunikácie, nácvik bezpečného správania sa
v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť povedať nie na
negatívne ponuky).
2. Vcítenie sa do prežívania iných - empatia
- hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba a u iných,
- pochopenie situácie iných ľudí prostredníctvom vlastných zážitkov (u spolužiakov a členov rodiny),
- odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku najbližších,
- záujem o zdravotne postihnutých, starých a chorých ľudí.
3. Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti
- právo na omyl a možnosť nápravy,
- význam odpúšťania v medziľudských vzťahoch
- rozvíjanie sebaovládania a jeho upevňovanie – prehlbovanie vzájomnosti i sebaúcty,
- súťaživosť a kooperácia.
4. Pomoc, darovanie, delenie sa
- vnímanie a prežívanie prosociálnosti (základy starostlivosti o prírodu, ochrana zvierat),
- zámerné robenie dobra iným, rozdiel medzi psychickou a materiálnou pomocou,
- podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a žiackeho kolektívu,
- príprava žiakov na možné neprijatie dobra inými.
5. Naša škola
- poznávanie kvalít a predností školy (Čo by som porozprával o našej škole priateľovi zo
zahraničia?),
- rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojej škole – osobnosti, prostredie, atmosféra, učebné
predmety (Čo sa mi na našej škole najviac páči?),
94
-
účasť žiakov na živote a úspechoch školy (Podieľam sa na vytváraní dobrej atmosféry na našej
škole? Ktoré problémy na našej škole ma znepokojujú? Čo môžem urobiť ja pre vylepšenie života
na našej škole?).
4. ročník
1. Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch:
- tolerancia vo vzťahoch (Čo nechceš, aby ľudia robili tebe, nerob ty iným.),
- rešpekt a úcta voči všetkým ľuďom (rovnoprávnosť pohlaví, rás...),
- dôležitosť komunikačných interpersonálnych zručností v medziľudských vzťahoch, kultivované
správanie k osobám iného pohlavia (vnímanie rozdielov nielen v stavbe tela a jeho fungovaní, ale aj
v myslení, prežívaní, správaní, záujmoch a následné empatické správanie voči osobám iného
pohlavia).
2. Reálne a zobrazené vzory: mediálna výchova, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
- sloboda a zodpovednosť (každé rozhodnutie nesie so sebou dôsledok), pozitívne a negatívne
vplyvy TV, filmu, počítačových hier…(reklama, akčné filmy, čas strávený pred TV),
- prezentácia prosociálnych vzorov v bezprostrednom okolí dieťaťa (rodičia, priatelia rodičov, učitelia,
spolužiaci, kamaráti),
- čitateľský návyk ako možný zdroj objavovania prosociálnych vzorov (vyhlásenie súťaže o
najlepšieho čitateľa – čo a koľko čítaš?).
3. Rozvoj tvorivosti a iniciatívy
- podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú osobnostné kvality (šport, umelecké aktivity, sociálna
činnosť, činnosť na ochranu prírody...),
- osobnostné kvality využívané pre dobro jednotlivca i pre celé spoločenstvo, tvorivosť, iniciatívnosť a
vytrvalosť pri riešení každodenných problémov.
4. Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa:
- súvislosti práv detí, dôvody, prečo vznikli a ich akceptácia v demokratických krajinách, podiel
UNESCO na ochrane dieťaťa (Čo znamená mám právo? Čo znamená mám zodpovednosť?),
- Opčný protokol k právam dieťaťa (medzinárodné spoločenstvo pritvrdilo),
- práva dieťaťa v slovenskom právnom poriadku (Ako je to u nás? Ako sa to týka mňa?),
- solidarita a prijatie odlišností (uvedomenie si svojich práv a ich akceptácia v našom prostredí vedie
k solildarite s deťmi, ktoré sú vykorisťované, zaťahované do vojnových konfliktov, zneužívané na
ťažkú prácu, alebo sexuálne…).
5. Náš región – vlasť – súvislosť s vlastivedou
- rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojmu regiónu – k svojej vlasti (Čo sa mi najviac páči na
našom regióne, na našom Slovensku? Čo z neho by mi najviac chýbalo?),-projekt v rámci
vlastivedy, prírodovedy a etickej výchovy
- iniciatíva pri poznávaní a ovplyvňovaní vlastného regiónu – dobre poznať svoje bydlisko a jeho
okolie - geografiu, kultúru, osobnosti, ale aj vedieť, čo nášmu regiónu chýba, čo by bolo treba v ňom
vylepšiť (objavovanie tradícií, ochrana a ich rozvoj),
- ekologické správanie, vzťah k faune a flóre regiónu (Čo sa mi nepáči alebo čo ma trápi na našom
regióne? Čo by som mohol urobiť v jeho prospech ja alebo my spoločne).
Prierezové témy predmetu
Environmentálna výchova: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Pozitívne
hodnotenie iných a sebaúcta, Slimáčik a mravčekovia, Hovoríme pravdu, Prečo má lož krátke nohy, 2.
ročník - Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati v jednom struku, Čo urobím, keď...,
Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz môjho mena, Ako vidím sám
seba, 3. ročník - Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch - Pavučina, Čo, keď spolužiak ..., Čo
cítiš? Pomoc, darovanie, delenie sa - Načúvajte, Príroda okolo nás, Čo je lepšie, Domček pre zvieratká,
Lekárnička pre chorého, 4. ročník - Rozvoj tvorivosti a iniciatívy
Multikultúrna výchova: 2. ročník - Tvorivosť - V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz môjho mena,
Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy, Neprijímam,
odmietam, Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda - spoločenstvo detí - Kvet, Buďme k sebe
pozorní, Motýľ a včielka, Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Vcítenie sa do
prežívania - empatia - Najsmutnejšie slovo, Radosť a vďačnosť, Potešme sa navzájom, 4. ročník Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Reálne a zobrazené vzory
Mediálna výchova: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve - Prajeme si,
darujeme, všetko dobré vinšujeme, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov - Čarovné
slová, Čo je to? Kto počúva..., 3. ročník - Naša škola - Kamarát z inej triedy, Naša škola, Sviatok našej
školy, Naša škola ako rodina, 4. ročník - Náš región – naša vlasť
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov - Predstavme
sa, Toto som ja, Ahoj milý kamarát, Sme kamaráti, Hľadáme spoločné záujmy, Spolupráca vo dvojici,
Dorozumievame sa aj bez slov, Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve - Prajeme si,
darujeme, všetko dobré vinšujeme, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Robíme si radosť, Postoje
a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská
95
dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku, Pomoc chorému spolužiakovi, Chráňme si veci, Tri čarovné
slová, Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Pozitívne hodnotenie iných a sebaúcta Slimáčik a mravčekovia, Hovoríme pravdu, Prečo má lož krátke nohy, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta,
Pozitívne hodnotenie iných - Poznávame vlastnosti, Moje vlastnosti, Môj erb, Dodržiavajme pravidlá,
Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja,
učiteľka, moji spolužiaci, Meniny, Naša rodina - Nakreslím si domček, Všade dobre, doma najlepšie,
Darčeky pre mojich blízkych, Darujme úsmev, Narodeniny, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti
medziľudských vzťahov - Čarovné slová, Čo je to? Kto počúva..., Vytvorte si symbol, Obraz, Môj
spolužiak, Je nám spolu dobre, Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati v jednom
struku, Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz
môjho mena, Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy,
Nepríjímam, odmietam, Vyjadrovanie citov - Ako sa cítim, keď..., Ako sa teraz cítim, Galéria, Hnevám
sa, čo teraz, Človek, ktorý mi pomáha, Maľujem city, Aby sa nám v triede lepšie žilo, Darček k sviatku
Naša trieda - spoločenstvo detí - Moji kamaráti a ja, Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka,
Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Postoje a spôsobilosti v medziľudských
vzťahoch - Opäť sme spolu, Vytvorme si pravidlá, S kým si rád pohovorím, 4. ročník - Sociálne postoje
a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Náš región – naša vlasť
Dopravná výchova: 1. ročník - Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky prosociálneho
správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku, Pomoc chorému
spolužiakovi, Chráňme si veci, 2. ročník - Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda spoločenstvo detí - Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka, Darček na rozlúčku, Prečo je nám
spolu dobre, 3. ročník - Vcítenie sa do prežívania - empatia - Škaredé káčatko, Grimasy, Moja
divadelná maska, Čo sa stalo?
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky
prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku,
Pomoc chorému spolužiakovi, Chráňme si veci, 2. ročník – Iniciatíva - Poznávam sám seba, Neopatrná
muška, Lož má krátke nohy, Neprijímam, odmietam, 3. ročník - Pomoc, darovanie, delenie sa Načúvajte, Príroda okolo nás, Čo je lepšie, Pomoc iným, Slnečník, Darček, Domček pre zvieratká,
Lekárnička pre chorého Riešenie konfliktov - výchova k zmierlivosti - Zlomený zub, Moje omyly, Dve
tváre, 4. ročník - Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov Ahoj milý kamarát, Sme kamaráti, Hľadáme spoločné záujmy, Postoje a zručnosti v medziľudských
vzťahoch, Prvky prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko
v bludisku, Pomoc chorému spolužiakovi, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne hodnotenie iných Poznávame vlastnosti, Moje vlastnosti, Môj erb, Dodržiavajme pravidlá, Chráňme si veci, Prvky
prosociálneho správania v detskom kolektíve, Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja, učiteľka,
moji spolužiaci, Meniny, Narodeniny, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov Čarovné slová, Čo je to? Kto počúva..., Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati
v jednom struku, Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva Obraz môjho mena, Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy,
Neprijímam, odmietam, Vyjadrovanie citov - Ako sa cítim, keď..., Ako sa teraz cítim, Galéria, Hnevám
sa, čo teraz, Človek, ktorý mi pomáha, Maľujem city, Aby sa nám v triede lepšie žilo, Darček k sviatku,
Naša trieda - spoločenstvo detí - Moji kamaráti a ja, Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka,
Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti Naše polročné úspechy, Malý čertík, Stôl zmierenia, 4. ročník - Rozvoj tvorivosti a iniciatívy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve,
Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja, učiteľka, moji spolužiaci, Meniny, Narodeniny,
Nakreslím si domček, Všade dobre, doma najlepšie, Darčeky pre mojich blízkych, Darujme úsmev,
Narodeniny, 2. ročník - Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda - spoločenstvo detí - Kvet,
Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka, 3.ročník, Pomoc, darovanie, delenie sa - Pomoc iným,
Slnečník, Darček
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom
kolektíve - Prajeme si, darujeme, všetko dobré vinšujeme, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne
hodnotenie iných - Môj erb, 2. ročník - Tvorivosť - Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce),
3. ročník - Naša škola - Pexeso – naša škola , Kniha našej školy, Kamarát z inej triedy, Naša škola,
Sviatok našej školy, Naša škola ako rodina.
Metódy a postupy
Všeobecno-didaktické metódy
- Informačno-receptívna metóda – úvod do nových tematických celkov (fakty, názvy, termíny,
postupy...)
- Reproduktívna metóda – zručnosti a návyky (aplikovanie pojmov, vzťahov, zákonov, teórií...)
- Problémový výklad
- Heuristická metóda
- Výskumná metóda
96
Konkretizácia
Metóda výkladu, metóda demonštrovania a pozorovania, sokratovská
metóda riešenia úloh, ditor, kooperatívne vyučovanie
metóda, prípadová štúdia,
Formy práce
metodické formy: rozprávanie, objasňovanie, opis, rozhovor, diskusia, zostavenie plánu, postup
činnosti, ukážky riešenia úloh, samostatné štúdium, práce, s IKT
sociálne formy: frontálne, individuálne, skupinové vyučovanie
organizačné formy:
vyučovacia hodina, projekty, vychádzka, domáca práca, anketa, hranie rolí, didaktické hry, modelovanie
situácií, učenie posilňovaním žiaduceho správania, skupinová terapia, kreatívne učenie
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Literatúra
Ivanová, E. a kol. : Etická výchova pre 1., 2., 3., 4. ročník, metodické príručky
Pausewangová, E.: 150 her k utváření osobnosti, Praha: Portál,1999
Fulopová, E., Zelinová, M.: Hry v materskej škole, Bratislava: SPN, 2003
Didaktická technika
fotoaparát, tlačiareň, skener, PC s pripojením na internet
Materiálne výučbové prostriedky
pracovné listy, fotografie, prezentácie, filmy s príslušnou tematikou, pastelky
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
Postoje
a zručnosti
medziľudsk
ých
vzťahov
3
Postoje
a zručnosti
medziľudsk
ých
vzťahov
4
Prvky
prosociálne
ho
správania
v detskom
kolektíve
Postoje
a zručnosti
medziľudsk
ých
vzťahov
3
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Žiak pozná
- pravidlá skupiny a vie ich vysvetliť
- spôsob ako sa vyjadruje pozdrav,
vďačnosť a prosba
Žiak vie
- poznať a rozpoznať spolupracujúce
spoločenstva ako základ pre dobré
spolužitie
- vymenovať mená svojich
spolužiakov
Žiak chápe
- význam komunikácie pre dobré
spolužitie v spoločenstve
- a uvedomuje si potrebu vzájomnej
úcty a dôležitosť vďačnosti
Žiak dokáže
- pozorne počúvať a uvedomiť si aké
je to dôležité navodiť atmosféru
radosti, uvoľnenia
- uvedomiť si význam slov prosím,
ďakujem, prepáč
- pochopiť reč ruky, tela
Žiak
- demonštroval sedenie v kruhu
a formuloval pravidlá spolužitia,
prípadne ich výtvarne spracoval
- informoval o práve byť vypočutý, práve
nevyjadrovať sa, nevysmievať sa,
hovoriť pravdu, chrániť veci svoje
a iných
- vedel sa predstaviť a učil sa prezentovať
sám seba, hovoriť pravdu
Žiak vie
- identifikovať, čo je úcta k ľuďom
Žiak dokáže
- prejaviť úctu k vlastným rodičom,
spolužiakom a učiteľom
Žiak vie
byť k spolužiakom ústretový
97
Žiak
- popísal, ako a s čím pracoval na
predchádzajúcich hodinách
- priniesol fotografiu zo svojho rodinného
prostredia, popísal ju, poskytol základné
informácie
- vytvoril krátky príbeh o svojich
spolužiakoch
- porozprával, čo samu v triede najviac
páči
- porozprával o tom, či je spokojný
v triede a či sú aj iní s nim spokojní
- podal návrh, čo by mal zmeniť na sebe,
aby sa všetkým v triede spolu výborne
spolunažívalo
Žiak
- sa pri vzájomnej komunikácii so
spolužiakmi pekne oslovuje, pozdraví
sa, počúva sa navzájom s ostatnými
spolužiakmi pri rozprávaní
- je vďačný za vykonané dobro
- vhodne využíva slovíčka prosím,
ďakujem
Finančná
gramotnosť
FG
FG
Prvky
prosociálne
ho
správania
v detskom
kolektíve
2
Ľudská
dôstojnosť
a sebaúcta
2
Postoje
a zručnosti
v medziľud
ských
vzťahoch
Prvky
prosociálne
ho
správania
sa
v detskom
kolektíve
Ľudská
dôstojnosť
a sebaúcta
3
Prvky
prosociálne
ho
správania
v detskom
kolektíve
Pozitívne
hodnotenie
iných
a sebaúcta
Žiak dokáže
- vytvárať a dodržiavať pravidlá
spolužitia v skupine
Žiak vníma
- víziu spolupracujúceho spoločenstva
- poznať rôzne druhy kalendárov
- identifikovať kresťanský kalendár
a jeho základné znaky
Žiak dokáže
- prežívať vďačnosť voči tým, čo mu
robia dobre
Žiak dokáže
- uvedomiť si vlastnú hodnotu (rozdiel
medzi mnou a ostatným svetom),
- pochopiť potrebu poznania
a postupného zvnútorňovania
povedomia jedinečnosti
a nedotknuteľnosti vytvárať
a dodržiavať pravidlá spolužitia
v skupine
Žiak používa
- vlastnú slovnú zásobu, ktorá vyjadruje
ľudské vlastnosti
Žiak dokáže
- pomenovať svoje dobré vlastnosti
- poznávať sám seba, uvedomuje si
vlastnú hodnotu
Žiak vníma
potrebu potvrdenia vlastnej hodnoty
inými
Žiak
- poukázal na vzájomnú si pomoc medzi
spolužiakmi a členmi rodiny
- si dokázal vytvoriť spoločenstvo detí,
ktoré spájajú rovnaké záujmy
- dokázal vyrobiť darček pre svojho
priateľa ( prípadne ho obdaroval
zaujímavou piesňou)
Žiak dokáže
- orientovať sa v jeho hodnotách spoznávanie pozitívnych vlastností
svojich najbližších v rodine, v triede,
v škole, v rovesníckych vzťahoch…
(Čo sa mi najviac páči na mojej
mamičke, ockovi, starkých…),
- aplikovať verbálne vyjadrovanie
pozitívneho hodnotenia druhých
Žiak
- dokázal zhodnotiť a rozlišovať dobro od
zla a aplikoval to aj na ľuďoch z okolia
- odmietal zlo a aplikoval dobro ( nakreslil
obrázky na danú tému, prípadne
pomocou inštrumentálnej ORFOVEJ
školy predviedol boj dobra a zla)
- učil sa zaujať postoj k ľuďom, ktorí sú
mu nesympatickí
- pochopil význam pozitívneho
spoznávania druhých na príbehu
o Slimáčikovi a mravčekoch
FG
Žiak
- tešil sa z dobra a odmietal zlo vo svojom
okolí( v triede, v škole, v rodine,
v rovesníckych vzťahoch
- ocenil dobro na iných, vedel aj prijať
ocenenie
- sám vkladal pozitíva pri vytváraní
vzťahov, či klímy v spoločenstve
- vytvoril svoj vlastný erb
- odprezentoval si svoj erb a svoju
vytvorenú hymnu, prípadne slogan
FG
3
Ľudská
dôstojnosť
a sebaúcta
Pozitívne
hodnotenie
iných
4
Žiak dokáže
- prehodnotiť negatívne skutočností
(dobro – zlo, napr. branie si vecí
navzájom, posudzovanie
a ponižovanie, urážanie menej
zdatných detí v oblasti intelektu
a prejavov - spevu, kreslenia,
pohybu, oblečenia, rodinnej
situácie…, klamanie a žalovanie…),
- vystihnúť postoj k ľuďom, ktorí sú
nám nesympatickí, spôsobujú nám
alebo druhým zlo (úmyselne,
neúmyselne).
98
Žiak
- pracoval s prostriedkami neverbálnej
komunikácie
- dokázal sa reálne vidieť a prijímať seba
samého
- si dokázal uvedomiť vlastnú hodnotu
- sebaúcta mu dodávala pokoj
a nepotreboval žalovať, ponižovať iných,
vyvyšovať sa na iných
FG
Žiak
- pociťoval potrebu potvrdzovania vlastnej
hodnoty inými
- pokúšal sa snažiť ovládať pri
prekonávaní prekážok
- prepojenie správania sa v bludisku so
správaním sa v živote, komunite, na
ceste
- vytvoril projekt o tom, ako by mohol
pomôcť spolužiakovi, rodičom,
súrodencom v núdzi napr. keď sú
chorí...
Prvky
prosociálne
ho
správania
v detskom
kolektíve
Naša rodina
4
Naša rodina
4
Žiak dokáže
- uvedomiť si hodnoty rodiny pre
jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa mi
na našej rodine najviac páči?)
- prehodnotiť príbuzenské vzťahy
(S kým z rodiny si najviac
rozumiem...? Čo by som mohol
urobiť pre lepšie vzťahy v našej
rodine, ktoré z rodinných pravidiel sa
mi najťažšie dodržiavajú...),
Žiak vníma
- úctu, komunikáciu a pomoc medzi
členmi rodiny (Koho rád pozorujem
pri práci? Čo by som rád vedel ako
moji blízki...)
Žiak dokáže
- pochopiť význam blízkeho človeka
pre život jednotlivca.
- porozumieť významu rodičovskej
lásky a jej význam v živote dieťaťa
(konkrétne emocionálne prejavy,
prejavy starostlivosti, pomoci...),
Žiak
- dokázal hovoriť o pekných veciach
v rodine
- dobro, ktoré zažil v rodine, prenáša do
detského kolektívu
- slovne vyjadril a identifikoval rodinné
vzťahy napr. mama, otec, ujo, teta,
strýko...
- predstavil svoj projekt o svojej rodine,
na tému - S kým z rodiny si najviac
rozumiem...?, ktorý doplnil o výtvarnú
a hudobnú vložku
Žiak
- vedel zo svojho pohľadu ohodnotiť
dobro ochrany lásky ktoré mu rodina
poskytuje
- vedel členom rodiny opätovať dobro
a lásku napr. vyrobeným darčekom
- vytvoril darček pre svojich blízkych
FG
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
Celok
Postoje
a spôsobil
osti
medziľuds
kých
vzťahov
Tvorivosť
Obsahový
štandard
Výkonový
Štandard
Žiak pozná
- pravidlá skupiny a vie ich vysvetliť
- spôsoby, ako sa vyjadruje pozdrav,
vďačnosť a prosba
Žiak vie
- poznať a rozpoznať spolupracujúce
spoločenstva ako základ pre dobré
spolužitie
- vymenovať mená svojich spolužiakov
a vzájomne sa nimi oslovovať
- upozorniť na neverbálne signály
v komunikácii,
Žiak vníma
- význam komunikácie pre dobré
spolužitie v spoločenstve
- uvedomuje si potrebu vzájomnej úcty
a dôležitosť vďačnosti
Žiak dokáže
- pozorne počúvať a uvedomiť si, aké je
to dôležité uznať a oceniť iných
- hovoriť o svojich pozitívach
- prijať seba ako takého
- navodiť atmosféru radosti, uvoľnenia
a spolupráce vo dvojici
- pozitívne využívať spoluprácu
v skupine
- učiť sa dodržiavať pravidlá hry
Žiak dokáže
- prebudiť a rozvíjať svoju fantáziu
- uvedomuje si svoju originalitu
- uvedomuje si svoje tvorivé schopnosti
- uvedomuje si tvorivé schopnosti
ostatných
- pociťuje radosť z vlastných nápadov
a tvorivej hry
Žiak
- demonštroval sedenie v kruhu
a formuloval pravidlá spolužitia,
prehlbuje schopnosť komunikácie
- informoval o práve byť vypočutý, práve
nevyjadrovať sa, nevysmievať sa,
hovoriť pravdu, chrániť veci svoje
a iných
- vedel sa predstaviť a učil sa
prezentovať sám seba, hovoriť pravdu
- identifikuje neverbálne signály
v komunikácii, počuje ich
vedel sa sústrediť a počúvať
Žiak
- priniesol zaujímavosť o sebe, uviedol,
v čom je výnimočný a s čím by sa rád
podelil, napr. vlastný model lietadla,
obrázok atď
- rozvíjal identitu a súdržnosť
spoločenstva
- uvedomil si svoje práva i povinnosti
- snažil sa naučiť spolupracovať vo
dvojici i skupine
- učil sa prijímať a rozvíjať nápady iných,
- snažil sa argumentovať k veci dokázal
oceniť a prijať ocenenie
Žiak dokáže
- rozvíjať tvorivosť v prospech
spoločenstva
- uplatniť tvorivosť v rozmanitých
životných situáciách
- rozvíjať tvorivosť v prospech
99
Žiak
- zažil radosť z tvorivého uplatnenia
- prebudil
a rozvíjal
fantáziu
detí
prostredníctvom gest, rečou tela
- pozitívne prijal tvorivosť iných
- dokázal rozvíjať vo verbálnej oblasti
výtvor iného a nadviazal naň
- tvorivosť uplatnil v prospech iných
Žiak
- poukázal na vzájomnú si pomoc medzi
spolužiakmi a členmi rodiny
- si dokázal vytvoriť jednoduchý darček
pre člena rodiny, blízku osobu
- uvedomil si a prijal tvorivosť iných
v našej spoločnosti
Finančná
gramotnosť
FG
Iniciatíva
Vyjadrova
nie citov
Naša
trieda spoločen
stvo detí
Žiak
- využil tvorivosť na prehodnotenie
triednych pravidiel z 1.roč.
- pochopil ,,Kto som“ – sebapoznanie
- Podporil svoje vlastné sebapoznanie,
sebadôveru, sebavedomie
spoločenstva, triedy
Žiak vníma
- víziu spolupracujúceho spoločenstva
Žiak dokáže
- rozvíjať sebaakceptáciu
prostredníctvom stotožnenia sa
s vlastným menom
- iniciatívne vytvárať svoj sebaobraz
Žiak dokáže
- pomenovať svoje dobré vlastnosti
- poznávať sám seba, uvedomuje si
vlastnú hodnotu
- iniciatívne podporuje vlastnú
sebadôveru a sebavedomie
- rozvíjať vlastnú tvorivosť
Žiak vníma
- potrebu potvrdenia vlastnej hodnoty
inými
Žiak dokáže
- uvedomiť si pomenovať city
- učiť sa vyjadriť prežívané city
- identifikovať vlastné city
- aplikovať pozitívne city
- pracovať na rozšírení citového slovníka
Žiak dokáže
- prehodnotiť negatívne city
- ovládať negatívne city
- identifikovať city
- vyjadriť vďačnosť
- prehĺbiť otvorenosť vzťahov medzi
členmi spoločenstva
- uvedomiť si potrebu slušného
správania sa medzi spolužiakmi
Žiak dokáže
- orientovať sa v jeho hodnotách spoznávanie pozitívnych vlastností
svojich najbližších v rodine, v triede,
v škole, v rovesníckych vzťahoch… (Čo
sa mi najviac páči na mojej mamičke,
ockovi, starkých…),
- uvedomiť si hodnoty rodiny pre
jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa mi
na našej rodine najviac páči?)
- prehodnotiť príbuzenské vzťahy
(S kým z rodiny si najviac rozumiem...?
Čo by som mohol urobiť pre lepšie
vzťahy v našej rodine, ktoré z rodinných
pravidiel sa mi najťažšie dodržiavajú...),
- prejaviť úctu
- prejaviť a vyjadriť pocit blízkosti aj
dotykmi
Žiak dokáže
- prejaviť úctu
- prejaviť a vyjadriť pocit blízkosti aj
dotykmi
- podať ruku ako výzvu na spoluprácu
- uvedomiť si zmyslu triedneho
spoločenstva a sile priateľstva
Žiak vníma
- úctu, komunikáciu a pomoc medzi
spolužiakmi v triede (zameriava sa na
ujasnenie predstavy o vzájomných
vzťahoch)
Žiak dokáže
- vytvoriť pozitívne vzťahy medzi
chlapcami a dievčatami
- nadviazať priateľské kontakty
- pochopiť hodnotu priateľstva
- uvedomiť si opodstatnenosť príkazov
a zákazov( práv a povinností)
100
Žiak
- pociťoval potrebu potvrdzovania
vlastnej hodnoty inými
- pokúšal sa snažiť ovládať pri
prekonávaní prekážok
- pochopil rozdiel medzi žalovaním
a spoluprácou
- rozvíjal iniciatívu pri riešení problémov
- naučil sa odmietnuť iniciatívu
ohrozujúcu zdravie a osobnú
bezpečnosť
Žiak
- naučil sa identifikovať a vyjadrovať
vlastné city
- naučil sa nadviazať kontakt, vyjadril
pozitívne city
- dokázal vyjadriť náklonnosť a sympatiu
Žiak
- naučil sa identifikovať city vyvolané
hudbou
- naučil sa vyjadrovať vďačnosť
- uplatnil pravidlá slušného správania sa
medzi spolužiakmi
Žiak
- dokázal hovoriť o pekných veciach
v rodine
- dobro, ktoré zažil v rodine, prenáša do
detského kolektívu
- dokázal kultivovane vyjadrovať
negatívne city (hnev, vzdor, smútok...)
- dokázal vyjadriť úctu k žene – matke,
spolužiačke (čo sa mu páčilo a čo
samu nepáčilo na ženách
a dievčatách?)
- dokázal vyjadriť úctu k mužovi – otcovi,
bratovi, spolužiakovi...(čo sa mu páčilo
a čo sa mu nepáčilo na mužoch
a chlapcoch?)
uviedol, čo je dôležité pre priateľstvo
porozumel aký je rozdiel medzi
úprimným a falošným priateľstvom
- zameral pozornosť len na dobré
vlastnosti spolužiakov
Žiak
- snažil sa o dodržiavanie pravidiel
správania sa v triede
- naučil sa, že keď zmení na sebe
nejakú zlú vlastnosť, bude sa mu
v triede lepšie žiť
- pokúsil sa vytvoriť nápad na
vylepšenie vzťahov v triede
FG
-
FG
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Obsahový
Tematický
celok
štandard
Postoje
Žiak má:
a spôsobil - zapamätať si mená spolužiakov
osti
- navrhnúť a snažiť sa dodržiavať
v medziľu
pravidlá správania sa
dských
- uvedomiť si význam výberu slov
vzťahoch
v komunikácii
- vedieť, čo znamená pravda
v komunikácii poznať niektoré
rizikové situácie v živote dieťaťa
- dokázať hľadať vhodné riešenie
problému
- vedieť postaviť sa proti zlu
- vedieť odmietnuť negatívnu
ponuku
- dokázať rozlíšiť a opísať svoje
pocity
Vcítenie
Žiak má:
sa do
- rozumieť pojmom súcit, vcítenie
prežívania
sa do iného
– empatia - vedieť prijať iný názor
- snažiť sa chápať príčinu daných
pocitov u iných
- chápať význam neverbálnej
komunikácie citlivo vnímať nálady
druhých
- vedieť nájsť dôvody na radosť
i smútok
- vedieť poďakovať druhému za
prejavené dobro
- snažiť sa potešiť druhého
Riešenie
konfliktov
– výchova
k zmierliv
osti
Výkonový
Štandard
Žiak:
- učil sa efektívne komunikovať s rovesníkmi
- snažil sa o objektivitu a pravdu vo vzájomnej
komunikácii
- navrhol aspoň 2 pravi opísal nebezpečné
situácie, ktoré zažil
- navrhol aspoň 2 riešenia
simulovaného/skutočného problému v triede
- vymyslel aspoň 2 odmietnutia zlého dlá
správania sa návrhu
- vymenoval 3 zvieratá, ktoré mu naháňajú strach
Finančná
gramotnosť
FG
Žiak:
- prerozprával príbeh a opísal svoje pocity pri
ňom
- vymyslel aspoň 2 situácie, ktoré predchádzali
daným pocitom
- snažil sa odhadnúť z výraze tváre spolužiaka
jeho pocity
- vymenoval aspoň 3 najčastejšie príčiny úrazov
detíopísal, kedy naposledy sa cítil šťastný
a kedy smutný a uviedol dôvody prečo
- poďakoval druhému bez slov
- vyrobil a venoval kamarátovi jednoduchý
darček
- porozprával o vianočných zvykoch v iných
krajinách
Žiak:
- opísal zlý skutok, ktorý vykonal a oľutoval
- opísal situáciu, kedy prijal pomoc a kedy on
sám pomáhal
- vymenoval po 2 príklady materiálnej
a psychickej pomoci
- pochopil význa vytvoril a prezentoval plagát
svojich NAJ – úspechov
- opísal situáciu, kedy mu bolo odpustené a kedy
on odpustil druhému m práva na omyl
Žiak má:
- vedieť priznať svoju chybu
a snažiť sa ju napraviť
- dokázať kontrolovať svoje emócie
- rozumieť pojmu „pomoc“
- rozlišovať materiálnu a psychickú
pomoc
- opísať svoje úspechy za 1. polrok
- snažiť sa prehlbovať pocit
vzájomnosti
- chápať význam odpúšťania
v medziľudských vzťahoch
- vedieť reagovať na neprijatie jeho
pomoci
Pomoc,
Žiak má:
Žiak:
darovanie, - vnímať prírodu všetkými zmyslami - opísal svoje pocity z prechádzky v prírode
delenie sa - poznať základné spôsoby
- rozlíšil vhodné a nesprávne správanie sa
starostlivosti o prírodu
v prírode
- navrhnúť spô zámerne robiť
- navrhol spôsob starostlivosti o opustené
dobro druhým
zvieratá
- dokázať sa vzájomne obdarovať
- vymenoval aspoň 3 príčiny znečistenia
bez očakávanej odmeny
okolitých riek dobrovoľne pomohol druhému
- venoval kamarátovi ním nakreslený obrázok
- snažiť sa správať prosociálne
soby ochrany zvierat v jeho okolí
- poznal príčiny vzniku úpalu, úrazov v horách
Naša
Žiak:
- vyjadriť, čo má/nemá rád na
škola
svojej škole
- vyjadril čo má/nemá rád v škole
- opísať svoj najlepší/najhorší
- zistil od kamarátov, čo majú/nemajú radi v škole
zážitok zo školypozitívne prijať
- opísal a kresbou vyjadril svoj najlepší/najhorší
svoje okolie v škole
zážitok zo školy
- uvedomiť si kvality a prednosti
- pochopil význam práva na vzdelanie
svojej školy
- poznal príčiny negramotnosti niektorých ľudí
- mať záujem o aktívnu účasť na
opísal svojho kamaráta z inej triedy
živote v škole
- vymenoval aspoň 3 výhody školy
- vedieť samostatne prezentovať
- našiel po dva spoločné a rozdielne znaky medzi
svoju školu
školou a rodinou
- vo dvojici vytvoril reklamný plagát o svojej škole
- porovnať školu a rodinu
- vo dvojici prezentoval svoju školu ako v rozhlase
101
FG
Učebné osnovy predmetu vo 4. ročníku
Tematický
celok
Sociálne postoje
a zručnosti
v medziľudských
vzťahoch (4 h)
Batoh plný želaní,
Prosím, ďakujem,
prepáč, Tolerancia,
Dievčatá a chlapci
Sociálne postoje
a zručnosti
v medziľudských
vzťahoch (4 h)
Môj zvláštny sen,
Ako spolu
vychádzame,
Tolerujme a vážme
sa navzájom,
Hľadáme
porozumenie
Reálne a zobrazené
vzory (2 h)
Môj vzor, Moje
vzory, Môj kamarát –
môj vzor
Reálne a zobrazené
vzory (3 h)
Môj literárny vzor,
Môj filmový hrdina,
Potešme sa
navzájom
Rozvoj tvorivosti
a iniciatívy (3 h)
Kde býva krása,
Komu to patrí, Kto
pomôže Tiborovi
Rozvoj tvorivosti
a iniciatívy (4 h)
Slávnostný deň,
Pravidlá, ktoré nám
uľahčujú život, List
pre Marťana,
Riešime
každodenné
problémy
Napĺňanie obsahu
Dohovoru
o právach dieťaťa
(3 h)
Čím sa líšime? Čo
chcem a čo
potrebujem, Let
balónom
Napĺňanie obsahu
Dohovoru
o právach dieťaťa
(2 h)
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Žiak má
Žiak
- Vedieť, ako znie Zlaté pravidlo
- uviedol aspoň 2 príklady Zlatého
ľudskosti („Čo nechceš, aby ľudia
pravidla ľudskosti“ zo svojho života
robili tebe, nerob ty iným.“)
- používa čarovné slovíčka prosím,
- efektívne komunikovať
prepáč, ďakujem
s rovesníkmi
- vnímať a uvedomovať si rozdiely
medzi chlapcami a dievčatami
Žiak má:
Žiak:
- vedieť vysvetliť pojmy
- opísal význam rovnoprávnosti ľudí
rovnoprávnosť pohlaví, rás, etník,... - vymenoval aspoň 4 rozdielne znaky
- rozvíjať vlastnú ohľaduplnosť
medzi pohlaviami
k iným
- prijal názory a správanie sa
- prijímať a tolerovať odlišnosti
opačného pohlavia
medzi ľuďmi
- uviedol aspoň 3 odlišnosti medzi
- vysvetliť základné rozdiely medzi
ľuďmi z rôznych svetadielov
pohlaviami (nielen stavba tela, ale
i myslenie, prežívanie, záujmy)
Žiak má:
- poznať pojmy vzor, vplyv vzoru,
negatívne a pozitívne vzory
správania
- opísať osobu, ktorá mu je vzorom
z jeho najbližšieho okolia (rodina,
kamaráti, škola, ..)
- vymenovať klady aj zápory
vybraného vzoru
Žiak má:
- opísať vplyv médií pri výbere vzoru
- pochopiť slobodu a zodpovednosť
pri výbere vzoru
- naučiť sa vnímať možnosti
ovplyvnenia cez literatúru
- snažiť sa odhaliť túžbu a želania
druhého
Žiak má:
- opísať svoj vzťah k prírode
- vymyslieť a prerozprávať príbeh
stratenej veci
- vymenovať svoje záujmy
rozvíjať vlastnú predstavivosť,
fantáziu, obrazotvornosť
Žiak má:
- chápať význam dohodnutých
pravidiel
- naučiť sa vidieť a riešiť problém
z viacerých hľadísk
- snažiť sa hľadať rôzne riešenia
problému
- rozvíjať vytrvalosť a aktívne
spolupodieľanie sa na riešení
konfliktných situácií
Žiak má:
- uvedomiť si a prijať vzájomné
odlišností a spoločné práva detí
- pochopiť, čo je UNESCO a jeho
význam pre deti
- oboznámiť sa s obsahom
a zásadami Charty práv dieťaťa
Žiak má:
- rozlišovať pojmy právo, povinnosť,
zodpovednosť
- vymenovať aspoň 5 práv dieťaťa
102
Žiak:
- nakreslil osobu, ktorá mu je vzorom
- opísal svoj vybraný vzor z blízkeho
okolia
- určil si aspoň 3 veci/vlastnosti,
v ktorých by sa chcel podobať
svojmu vzoru
- opísal pozitíva aj negatíva mladých
vodičov
Žiak:
- opísal, ktoré médium ho najviac
ovplyvňuje a prečo
- nakreslil a charakterizoval
vybraného hrdinu z prečítanej knihy
- uviedol rozdiely medzi slovenskými
a svetovými hercami, spevákmi,...
- vyrobil jednoduchý darček pre
kamaráta
Žiak:
- uviedol, ktorú časť z prírody má
najradšej a prečo
- navrhol spôsoby chránenia prírody
vo vlastnom okolí
- vymyslel a prerozprával príbeh
Finančná
gramotnosť
FG
FG
Žiak:
- vysvetlil používané pravidlo doma,
v škole , v spoločnosti
- navrhol aspoň 2 spôsoby riešenia
problému
- prezentoval vlastný plagát
o blížiacom sa podujatí
Žiak:
- vymenoval odlišnosti detí z rôznych
kontinentov
- oboznámil sa s Chartou práv
dieťaťa
- rešpektoval práva iných v triede
i v okolí
- vymenoval aspoň 3 situácie
nerešpektovania práv dieťaťa v o
svete
Žiak:
- uviedol po 3 príklady toho, čo je
detské právo, povinnosť,
zodpovednosť
FG
Práva a povinnosti,
Bingo
Náš región – naša
vlasť
(3 h)
Tu som sa narodil,
tu žijem... Tradície
nášho regiónu, Čo
chýba nášmu
regiónu
Náš región – naša
vlasť
(3 h)
Slovensko – moja
vlasť, Čo mi dala
etická výchova,
Voľné hry detí
- vymenoval niektoré práva dieťaťa
Žiak má:
- zaradiť svoje bydlisko do lokality
okresu
- poznať tradície svojho regiónu
- vymenovať známe miesta, budovy,
osobnosti v regióne
- navrhnúť možnosti zlepšenia pre
svoj región
Žiak má:
- vyjadriť svoj vzťah ku krajine,
v ktorej žije
- opísať svoje obľúbené mesto našej
krajiny
- zhodnotiť hodiny etickej výchovy
- kamarátsky spolupodieľať sa na
hre
Žiak:
- určil okres a kraj, do ktorého patrí
jeho bydlisko
- porozprával o známych tradíciách
z regiónu
- vymenoval známe miesta, budovy,
osobnosti v regióne
- povedal, čo by chcel zlepšiť vo
svojom regióne
Žiak:
- opísal Slovensko ako svoju rodnú
krajinu
- pripravil si a prezentoval základné
fakty a údaje o obľúbenom
slovenskom meste
- vymenoval 1 pozitívnu a 1
negatívnu vec z hodín etickej
výchovy
- aktívne sa zapájal sa spoločných
hier detí
FG
Predmet: Náboženská výchova
Náboženská výchova
Štátny / školský vzdelávací program
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
1
1
1
1
4/0
Poznámky
1. Predmet náboženská výchova sa vyučuje v skupinách v každom ročníku. Druhú skupinu tvorí etická
výchova
2. Hodnotenie predmetu – slovné hodnotenie, na vysvedčení absolvoval / neabsolvoval
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má
potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto
opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie,
náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti
identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich tradíciám,
otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie
žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia
bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je výchovou
k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť,
nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť
si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo
je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú
spoločnosť.
Ciele vyučovacieho predmetu
Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
- formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
- konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet
- hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
- formovať svedomie
- prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
- spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
- oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova
- rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi
103
Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom
prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním
týchto predmetových kompetencií, ktoré žiakovi umožňujú:
Komunikačné kompetencie
- nadväzovať a viesť v skupine dialóg a rozhovor
- prejavovať odvahu vyjadriť sa, prezentovať svoj pohľad na predloženú tému
- chápať obsah a zmysel počutého textu a vedieť naň reagovať
- voliť si primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu
- používať “ja” odkaz
- kultivovane poprosiť
- aktívne a so záujmom počúvať
- slovne prejaviť radosť a vďačnosť z obdarovania
- byť otvorený pre metaforické vyjadrovanie
- intuitívne rozumieť neverbálnej komunikácii a symbolickému úkonu prežehnania
- svojimi slovami reprodukovať biblické posolstvo o vzkriesení Jairovej dcéry a Ježišovej
smrti a zmŕtvychvstaní
Kompetencie k riešeniu problémov
- byť tolerantný a ústretový
- rozvíjať postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si
- vecí navzájom, posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti intelektu
a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a žalovanie…)
- spontánne a samostatne hodnotiť vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je
správne/nesprávne, čo je dobré/zlé
- v rozsahu svojej detskej skúsenosti byť pozorný voči morálnym konfliktom a byť otvorený pre dobro
Sociálne a interpersonálne kompetencie
- prejavovať záujem o spoznávanie seba, svojich schopností a daností
- uvedomiť si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných
žiakov v skupine
- prispôsobovať svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skupiny
- poznať úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov rodiny
- brať do úvahy potreby iných
- rozvíjať intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť za to, čo je viditeľné
- objavovať hranice života a smrti v ľudskom živote
- byť otvorený pre kresťanskú nádej, že posledné slovo patrí životu
- posolstvo biblických textov spájať s konkrétnymi situáciami vo svojom živote
- objavovať kresťanský zmysel slávenia sviatkov
- hľadať možnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu kamarátov...)
a realizuje ich
- zaujímať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým
ľuďom a tým ktorí potrebujú prebudenie k životu
- vnímať potrebu dávania a prijímania
- objavovať svoj duchovný rozmer
- prežívať atmosféru Vianoc a spája ju zo skutočnosťou Božieho daru pre ľudí
Občianske kompetencie
- poznávať a ochraňovať svoje najbližšie životné prostredie
Kultúrne kompetencie
- prejavovať úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje
- objavovať hodnotu rodiny
- vnímať dôležitosť a hodnotu rodiny
- intuitívne vnímať obrazy, symboly
- intuitívne vnímať posolstvo legendy a biblického textu
- orientovať sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežívať ich rozdielnu
- náplň a úlohu
- intuitívne vnímať symbolickú reč legendy
Existenciálne kompetencie
- intuitívne vnímať bytostnú potrebu lásky
- objavovať hranice dobra a zla
- objavovať svoj vnútorný – duchovný svet v hlase svedomia
- byť otvorený pre diferencované vnímanie sveta
- byť je otvorený pre dar života, ktorý môže spoznávať a rozvíjať v spoločenstve cirkvi
Pierezové témy
Dopravná výchova: 1. roč.- Spoločenstvo lásky, 2. roč.- Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere, 3.
roč.- Ježiš uzdravuje
104
Osobný a sociálny rozvoj: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč. - Boh mi dôveruje, Dôverujem Bohu,
Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere, Pozvanie na hostinu - obnovenie dôvery, 3. roč. - Veriť Bohu,
4. roč. - Cesta nádeje, Biblia – slovo o nádeji, Nádej presahujúca smrť, Prameň nádeje
Environmentálna výchova: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč.- Dôverujem Bohu, 4. roč. - Cesta
nádeje
Mediálna výchova: 1. roč.- Rodina - ohnisko lásky, 3. roč.- Ježiš nás oslobodzuje
Multikultúrna výchova: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč.- Dôverujeme si navzájom, 3. roč. - Ježiš
nás oslobodzuje, 4. roč. - Svedectvo o nádeji
Ochrana života a zdravia: 1. roč.- Spoločenstvo lásky, 2. roč.- Desatoro – pozvanie k slobode a
dôvere, 3. roč.- Ježiš uzdravuje
Tvorba projektu a prezentačné schopnosti: 2. roč.- Boh mi dôveruje, 3. roč.- Ježiš nás oslobodzuje,
Výchova k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu: 1. roč.- Som na svete z lásky, Rodina ohnisko lásky, 2. roč.- Dôvera v rodine, 3.roč. - Ježiš nám odpúšťa
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:
Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál vydaný Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom,
n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme
bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné
dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej
cirkvi, biblické mapy.
Učebné osnovy 1. ročník
Ročníkový cieľ: Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah
k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.
Tematick
ý celok
1. téma:
SOM NA
SVETE
Z LÁSKY
9
Obsahový
štandard
Meno a jedinečnosť
Čo dokážem? (ruky,
nohy, zrak, sluch, ...)
Patrím do rodiny
Svet v ktorom žijem
-
2. téma:
RODINA –
OHNISKO
LÁSKY
7
3 téma:
DAR
LÁSKY
7
4. téma:
MOC
ŽIVOTA A
Komunikácia v rodine
Modlitba v rodine –
rozhovor rodiny
s Bohom (modlitba
Otče náš)
-
Legenda
o kamennom srdci
(sv. Mikuláš)
Zvestovanie.
Návšteva Alžbety.
Zmysel a hodnota
daru. Narodenie
Ježiša Krista.
-
Šípková Ruženka
(uvádzanie do
metaforického
-
Výkonový
štandard
uvedomovať si vlastnú jedinečnosť
vyjadriť radosť zo života
rozlišovať prejavy lásky na základe pozorovania
sa správne prežehnať
slovne vyjadriť poďakovanie (voči rodičom, učiteľom,
kamarátom)
formulovať spontánnu modlitbu poďakovania
z konkrétneho príbehu vymenovať postavy, ktoré konajú
dobro
na príklade rozlíšiť dobro od zla
odpovedať na otázku z príbehu
vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé činnosti, ktoré môže
človek vykonať rukami, nohami, ústami, očami, ušami
(opozitá)
formulovať odprosenie
citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť, byť
pozorný k svetu, ktorý Boh daroval človeku
sa starať o prírodu (starať sa o záhradku, nezahadzovať
odpadky, hrabať lístie, atď.),
jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie
vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny
s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš
definovať modlitbu ako rozhovor s Bohom
písomne vyjadriť modlitbu vďaky (za rodičov, rodinu),
modlitbu prosby
opísať dobrotu sv. Mikuláša
intuitívne vnímať v legende symbol srdce ako obraz
vnútornej skutočnosti človeka
s pomocou učiteľa reprodukovať biblické udalosti
zvestovania a narodenia Ježiša
podľa obrázkov opísať udalosti Zvestovania
reprodukovať s pomocou učiteľa modlitbu Zdravas Mária
opísať narodenie Ježiša ako dar Boha človeku
nakresliť aspoň dva symboly Vianoc
vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu (poklona)
pripraviť darček pre obdarovanie
vnímať metaforickú reč rozprávky o Šípkovej Ruženke
a pokúsiť sa ju prepojiť s vlastným životom
opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry
105
Finančná
gramotnosť
FG
LÁSKY
7
5. téma:
SPOLOČ
ENSTVO
LÁSKY
5
spôsobu
vyjadrovania:
metafora spánku
a prebudenia v
rozprávke)
Vzkriesenie Jairovej
dcéry
Veľká noc – smrť
a zmŕtvychvstanie
Ježiša.
Nedeľa – deň oslavy
Ježišovho
zmŕtvychvstania
Zoslanie Ducha
Svätého. Cirkev.
Legenda o sv.
Jurajovi.
-
-
-
vnímať premeny v prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich
prepojiť so slávením veľkonočných sviatkov
jednoduchým spôsobom vysvetliť veľkonočné sviatky ako
slávnosť, v ktorej kresťania slávia Ježišovo víťazstvo života
nad smrťou
s pomocou učiteľa a obrazov vymenovať a vysvetliť
veľkonočné symboly
nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo života
nad smrťou
jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele ako dňa
Ježišovho zmŕtvychvstania
na základe prerozprávania učiteľa reprodukovať udalosti
zoslania Ducha Svätého
vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel cirkvi ako Božej
rodiny
reprodukovať modlitbu Sláva Otcu
opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi
a pokúsiť sa ho prepojiť so svojim životom
osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych
kontaktoch s inými ľuďmi.
Učebné osnovy 2. ročník
Ročníkový cieľ: Spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného spolunažívania s ľuďmi,
vyplývajúce z Božieho zákona. Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve na základe vzájomnej dôvery. Budovať
postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom.
Tematický
celok
1. téma:
BOH MI
DÔVERUJE
Obsahový
štandard
Krása,účelnosť
a veľkoleposť
prírody
Svet – prejav
dôvery Boha voči
človeku
Obraz rajskej
záhrady
Výchova k úcte
k životu a
zodpovednosti za
životné prostredie
Výkonový
štandard
-
-
2.
téma:
DÔVERUJEM
BOHU
Abrahám
(povolanie
Abraháma,
odpoveď na Božiu
výzvu)
Modlitba cvičenie
ticha, modlitba ako
posväcovanie
života
Boh a jeho meno
Oslavujem Boha
Sviatočný deň s TV
a bez TV
-
porovnať človeka s ďalšími Božími dielami
uviesť príklady odlišnosti človeka od ostatných živočíchov
zdôrazniť jedinečnosť človeka a jeho zodpovednosť za
svet
vnímať stvorený svet ako prejav Božej lásky a starostlivosti
prejaviť radosť a vďačnosť za Božie dielo stvorenia
s pomocou učiteľa navrhnúť a realizovať triedny
environprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber surovín,
upratanie školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik
a pod.)
reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade a
prostredníctvom symbolickej reči o rajskej záhrade spoznať
šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní
dobra
na príkladoch rozlíšiť dobro od zla
na modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú
nesprávnym rozhodnutím
na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy
dôvery ľudskej dôvery
reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým
spôsobom ho prepojiť so svojim životom
vnímať potrebu človeka niekomu veriť
vnímať Božiu lásku prostredníctvom sveta okolo nás
na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského
dialógu a potrebu modlitby
stíšiť sa a načúvať
vnímať Boha ako toho, ktorému môže veriť a o všetkom mu
povedať
jednoduchým spôsobom formulovať modlitbu vlastnými
slovami
vysvetliť potrebu pravidelnosti v modlitbe
vysvetliť význam používania mena v živote človeka ako
prejavu úcty
s úctou volať spolužiakov po mene
vysvetliť význam používania Božieho mena ako vyjadrenia
Božej blízkosti
prejaviť
úctu
k Božiemu
menu
ak
predmetom
pripomínajúcim Boha (kríže pri ceste, sochy svätých a
106
Finančná
gramotnos
ť
3.
téma:
DÔVERA
V RODINE
4.
téma:
DÔVERUJE
MESI
NAVZÁJOM
Božie pozvanie do
ľudskej rodiny Legenda o Lucii
Pozvanie do Božej
rodiny (krst)
Človek ako
neopakovateľné
Božie dielo
Rodina ako
spoločenstvo,
Úlohy a role v
rodine
Jakub a Ezau
(vzťah medzi
pravdou a dôverou)
Schopnosť hovoriť
ako Boží dar
(výchova k citlivosti
voči vyslovenému
slovu)
Čisté srdce
Osobný majetok
Boháč a Lazár
5. téma:
Uzatvorenie zmluvy
na Sinaji
DESATORO – Desatoro ako
POZVANIE
pravidlá
K SLOBODE
A K DÔVERE
-
-
6.
téma:
Milosrdný
otec/márnotratný
POZVANIE syn
NA HOSTINU Umenie povedať
zlu „nie“, obrátiť
OBNOVENIE sa, zmieriť sa
DÔVERY
s ľuďmi a s Bohom
Hostina lásky sviatosť zmierenia
-
pod.).
pozorovať životný rytmus striedania práce a odpočinku
jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boží dar pre
človeka
objaviť zmysel slávenia nedele a zapojiť sa do jej slávenia
prostredníctvom legendy opísať rodinu ako miesto istoty,
lásky a dôvery
jednoducho nakresliť symboly krstu
s pomocou učiteľa vysvetliť jednotlivé krstné symboly
naformulovať vzťah medzi krstným menom a krstným
patrónom
reprodukovať príbeh o Jakubovi a Ezauovi
pomocou biblického príbehu nájsť súvis medzi pravdou
a vzájomnou dôverou v medziľudských vzťahoch
používať zdvorilé oslovenie ako prejav úcty voči rodičom
a iným ľuďom
formulovať modlitbu za rodičov
konkrétnymi skutkami slúžiť rodine
na modelovej situácii zdôvodniť význam slova pre
budovanie medziľudských vzťahov
posolstvo biblického príbehu o boháčovi a Lazárovi prepojiť
so svojim životom
na modelovej situácii vyjadriť potrebu čistého srdca
uviesť príklady osobného a spoločného majetku
navrhnúť rôzne spôsoby ochrany majetku
v skupine realizovať jednoduchý triedny projekt pomoci
iným
reprodukovať príbeh o Mojžišovi
chronologicky usporiadať podľa obrazov dej príbehu
určiť kľúčový moment a pointu príbehu
opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi na
základe porozumenia biblického textu
reprodukovať Desatoro s pomocou učiteľa
sumarizovať, aplikovať nadobudnuté poznatky učiva
ročníka
a jednotlivé prikázania na konkrétnych
modelových situáciách
vnímať a načúvať hlasu svedomia
hodnotiť jednoduchým spôsobom svoje konanie v súlade
so svedomím
intuitívne vnímať obrazný spôsob vyjadrovania symbolickej
reči
otvoriť sa pre dobrého Boha
reprodukovať
biblický
príbeh
milosrdného
otca
a márnotratného syna
jednoduchým spôsobom vysvetliť súvis medzi správaním
sa márnotratného syna a vlastným rozhodovaním sa
aktualizovať posolstvo biblického príbehu na svoj osobný
život
reprodukovať ľútosť márnotratného syna na základe
porozumenia príbehu
objaviť rozmer ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých
vzťahov
vyjadriť radosť z odpustenia
vyjadriť verbálne aj neverbálne ospravedlnenie sa,
priznanie si chyby
formulovať následky konania zla na život človeka
formulovať vlastnými slovami ľútosť
FG
FG
Učebné osnovy 3. ročník
Ročníkový cieľ: Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania
osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar a posilu pre každodenný
život. Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím pozvania k spoločnému životu v spoločenstve veriacich.
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
107
Finančná
gramotnosť
1. téma:
VERIŤ BOHU
- viera v Boha
- biblické obrazy
Boha
- podobenstvo
o horčičnom
semienku
- krst (krstné sľuby)
-
2. téma:
JEŽIŠ
UZDRAVUJE
3. téma:
JEŽIŠ NÁM
ODPÚŠŤA
- Ježišove
uzdravenia
(uzdravenie
slepého,
hluchonemého,
s „vyschnutou
rukou“,
ochrnutého)
- rozvoj mravného
cítenia
- vina, hriech
- Ježiš v dome
hriešnika (Zachej)
- Ježiš odovzdáva
moc odpúšťať
- sviatosť zmierenia
-
-
-
4. téma:
JEŽIŠ NÁS
OSLOBODZUJE
- hriech a dôsledky
hriechu
- Veľká noc
(Pascha)
- Desatoro (pravidlá
pre život
v slobode)
- Ježišova smrť
a zmŕtvychvstanie
(podobenstvo
o pšeničnom zrne)
-
5. téma:
JEŽIŠ NÁS
POZÝVA NA
HOSTINU
- nasýtenie (zázrak
rozmnoženia
chlebov – Jn 6, 113)
- posledná večera
(Eucharistia)
- svätá omša ako
hostina (hostina
spoločenstva,
hostina slova,
chleba)
-
-
-
jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť
Bohu,
porozumieť symbolickému významu reči,
reprodukovať podobenstvo o horčičnom semienku,
na obraze horčičného semienka spoznávať Ježišovo
učenie o Božom kráľovstve,
na raste horčičného semienka intuitívne vnímať
paradox vzniku veľkej veci z niečoho nepatrného,
na príklade podobenstva o horčičnom semienku
prijímať krst ako významnú udalosť v živote viery,
opísať obsah krstných sľubov,
otvoriť sa pre formovanie osobného života viery.
reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého,
hluchonemého, človeka s „vyschnutou rukou“
a ochrnutého,
na modelovej situácii reflektovať vlastnú schopnosť
počuť, konať, vidieť to, čo je v živote podstatné,
identifikovať sa s biblickými postavami potrebujúcimi
uzdravenie,
byť disponovaný na rozvoj mravného úsudku.
jednoduchým spôsobom vysvetliť možné reakcie
človeka na vinu,
jednoduchým spôsobom vysvetliť kresťanský pohľad
na vinu ako uznanie viny a odpustenie,
vnímať vinu ako súčasť života každého človeka,
reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou,
reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome
Zacheja,
osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia,
prijímať sviatosť zmierenia ako dar,
oceniť mimosviatostné formy pokánia,
oceniť sviatostnú formu pokánia,
pravidelnou osobnou reflexiou formovať svoje
mravné cítenie,
zhodnotiť sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka
v situácii mravného zlyhania,
podieľať sa na sviatosti zmierenia.
na obraznej reči biblického príbehu vysvetliť hriech
a jeho dôsledky,
vysvetliť pojem hriech,
reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť
význam jednotlivých prikázaní,
akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý život,
stotožniť sa s etickými princípmi Desatora,
vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie v jeho živote,
nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom
zrne a Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním,
posúdiť hriech ako stratu Božej blízkosti,
posúdiť hriech a jeho následky ako ublíženie sebe
i iným,
jednoduchým spôsobom zhodnotiť svoje správanie,
konanie v zhode so svojím svedomím,
posúdiť rozdiel medzi porušením zákona
a zanedbaním dobra (prechod od heteronómneho
svedomia k autonómnemu),
otvoriť sa pre posolstvo prísľubu nádeje.
nájsť súvislosť medzi poslednou večerou a svätou
omšou,
odlíšiť chlieb od eucharistického chleba,
objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou
s chlebom, biblickým textom o rozmnožení chlebov a
sviatosťou Eucharistie,
oceniť potrebu slávenia pre život človeka,
rozvíjať schopnosť života v spoločenstve,
uvedomiť si dôležitosť častého prijímania Eucharistie
pre svoj duchovný rast.
108
FG
Učebné osnovy 4. ročník
Tematický celok
I. CESTA NÁDEJE
6 h.
Mať nádej
Som jedinečný
Cesta k druhým
Noe dôveruje Bohu
Obrazy Božej
blízkosti
-
II. SLOVO
O NÁDEJI 10 h.
Biblia – kniha
nádeje
Starý zákon a Nový
zákon
Zem Biblie
Dobytie zasľúbenej
zeme
Gedeon
Pán Boh utešuje
Očakávanie
Mesiáša
Príchod Mesiáša
Ježiš ohlasuje
Božie kráľovstvo
Ježiš sprítomňuje
Božie kráľovstvo
-
-
-
-
Obsahový
štandard
Cesta k sebe – som
jedinečný
Cesta k druhým
(kamarátstvo, priateľstvo)
Cesta do sveta, v ktorom
žijem (Noemova archa (Gn
6,18-20: zo všetkého
živého, vezmi do archy....)
Cesta k Bohu (biblické
obrazy Božej blízkosti)
Biblia kniha kníh
Odkrývanie nádeje v živote
biblických postáv (sudca
Gedeon, proroci Micheáš
a Izaiáš – kmeň Jesseho
Biblické posolstvo nádeje –
príchod Mesiáša (Ján
Krstiteľ, Panna Mária)
Ježiš ohlasuje Božie
kráľovstvo (podobenstvá
o Božom kráľovstve)
Ježiš sprítomňuje Božie
kráľovstvo (Ježišove
zázraky)
-
-
-
-
-
-
-
III. NÁDEJ
PRESAHUJÚCA
SMRŤ
7 h.
Najväčšie
obmedzenie
človeka
Bože, kde si?
Ježiš – silnejší ako
smrť
Vzkriesenie Lazára
Veľkonočné
obdobie
Sviatosť
pomazania chorých
- Skúsenosť strachu, dôvery
a nádeje
- Bože, kde si? (Jób)
- Smrť a nádej
- Ježiš – silnejší ako smrť
- Sviatosť pomazania chorých
ako priestor nádeje
v situácii, kde pozemská
nádej už končí
-
-
-
-
-
IV. SVEDECTVO
NÁDEJE 7 h.
Veže v našom
meste
Rôzne veže
Kostolné veže –
symboly nádeje
- rôzne veže v jednom meste - kresťanské cirkvi pôsobiace
v našej krajine (regióne)
- miesta pre spoločné
slávenie, prácu,
a nasadzovanie za ľudské
práva a pokoj s kresťanmi -
Výkonový
štandard
Cesta k sebe – som jedinečný
Cesta k druhým (kamarátstvo, priateľstvo)
Cesta do sveta, v ktorom žijem (Noemova
archa (Gn 6,18-20: zo všetkého živého,
vezmi do archy....)
Cesta k Bohu (biblické obrazy Božej
blízkosti)
vymenovať základné delenie kresťanskej
Biblie
reprodukovať biblický príbeh o povolaní
Gedeona
jednoduchým spôsobom interpretovať
biblické texty proroctiev prorokov Micheáša
(a ty Betlehem...) a Izaiáša – kmeň
Jesseho, ako posolstvo nádeje
interpretovať biblické príbehy o Jánovi
Krstiteľovi a Panne Márii ako naplnenie
očakávanej nádeje na príchod Vykupiteľa
identifikovať sa s postojmi nádeje v živote
biblických postáv
na príklade biblických postáv objavovať
prastarú ľudskú skúsenosť „mať smer“ ako
základný predpoklad pre zmysel
vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote
človeka a ľudstva.
formovať postoj nádeje prostredníctvom
biblických postáv
vysvetliť podobenstvá o Božom kráľovstve
ako obrazné príbehy približujúce Božie
kráľovstvo a cestu k nemu
interpretovať biblické príbehy o Ježišových
uzdraveniach ako znaky Božieho
kráľovstva a znaky Božieho záchranného
konania.
reflektovať svoj pohľad na ľudské utrpenie
vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou
ako súčasť ľudského života
vie dať svoj pohľad na ľudské utrpenie do
súvisu s biblickými textami o Jóbovi
a kresťanským pohľadom na zmysel
ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných
udalostí
reprodukovať biblický príbeh o vzkriesení
Lazára
objaviť súvislosť medzi Ježišovou
skúsenosťou s utrpením, smrťou,
zmŕtvychvstaním a kresťanskou nádejou
presahujúcou smrť
objaviť posolstvo veľkonočného tajomstva
v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej
presahujúcu smrť
objaviť vo sviatosti zmierenia a Eucharistie
posolstvo veľkonočného tajomstva
v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej
presahujúcu smrť
z pohľadu kresťanskej nádeje vysvetliť
vetu, že život je silnejší ako smrť
rozvíjať postoj empatie k ľudskému utrpeniu
prostredníctvom modelových situácií zo
života detí z rôznych cirkví, hľadať
spoločné a rozdielne znaky
s Rímskokatolíckou cirkvou
vnímať svedectvo nádeje v živote
kresťanov z rôznych cirkví
vytvoriť projekt so stručným prehľadom
109
Finančná
gramotnosť
FG
Kresťan – nositeľ
Krista
Kresťania – nádej
pre svet
Svedkovia nádeje
V. PRAMEŇ
NÁDEJE 3 h.
Modlitba – prameň
nádeje
Cirkev – prameň
nádeje
Modlitba svätého
ruženca
iných cirkví
-
- Modlitba – život v Božej
prítomnosti
- Bože, si pri mne(Žalm 139)
- Boh – stred kresťanského
spoločenstva
-
kresťanských cirkví pôsobiacich v našej
krajine (regióne) a navrhnúť spoločnú
angažovanosť pre dobro(sociálna oblasť)
osvojovať si postoj tolerancie, porozumenia
a vzájomnej
dôvery
k ľuďom
iných
denominácií
jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu
modlitby pre duchovný rozmer človeka
na modelových situáciách objaviť nádej zo
života viery
vnímať potrebu stíšenia
cvičením stíšenia a meditácie vytvárať
priestor pre stretnutie s Bohom v modlitbe
Predmet: Pracovné vyučovanie
Pracovné vyučovanie
Štátny / školský vzdelávací program
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
0
0
0
1
1/0
Poznámky:
Hodnotenie predmetu - slovné hodnotenie, na vysvedčení formulácia absolvoval / neabsolvoval.
Charakteristika predmetu
Pracovné vyučovanie vo 4. ročníku zahŕňa široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie
žiakov k získavaniu základných užívateľských zručností a prispieva k vytváraniu životnej ako aj
profesijnej orientácie žiakov. Vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých sa žiaci stretávajú s
ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a súvislostiach.
Pracovné vyučovanie sa zameriava na praktické pracovné návyky a dopĺňa celé základné vzdelanie o
dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a spoločnosti.
Je to predmet založený na tvorivej spolupráci žiakov.
Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele predmetu môžeme charakterizovať v troch vzájomne prepojených oblastiach:
1. výchova vzťahu k technike ( hodnoty a postoje )
2. výchova o technike ( vedomosti )
3. výchova prostredníctvom techniky ( skúsenosti, pracovné činnosti a zručnosti )
Ciele výchovy vzťahu k technike smerujú k:
- poňatiu úlohy techniky v spoločnosti
- uvedomeniu si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych oblastiach života a v životných
situáciách ( doma, v škole, pri hrách, športe a pod. )
- bipolárnemu vnímaniu techniky ( ako technika môže pomáhať, ale aj ako môže ohrozovať naše
zdravie a život )
- rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky
- rozvíjaniu osobnostných vlastností
- uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov
- vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k ľudskej práci
- zodpovednosti za kvalitu svojich výsledkov práce, ako aj výsledkov iných
- rozvoju morálnych a vôľových vlastností ( vytrvalosť a pravidelnosť pri plnení zadávaných úloh,
vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku )
- rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov
- rozvoju autonómnej pozície človeka ( sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania a pod. )
Ciele výchovy o technike smerujú k :
- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky ( materiály a
technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie ) s prihliadaním na vekové osobitosti
žiaka
- poznaniu základných životných potrieb v rámci pestovateľských prác
- poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácie s ňou
Ciele výchovy prostredníctvom techniky smerujú k :
- získaniu pracovných skúseností a zručností
- spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky
110
získaniu pracovných zručností pri opracovaní technických materiálov v oblasti konštruovania
počnúc plánovaním až po prezentáciu hotového produktu
- osvojeniu si bezpečného využívania techniky v domácnosti
- pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín
- získavaniu všeobecne využívateľných pracovných skúseností
- využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote
- naučeniu sa pracovať v tíme
- poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc pri úraze
Vzdelávací obsah je rozdelený do 5 tematických celkov:
1. Tvorivé využitie technických materiálov
2. Základy konštruovania
3. Starostlivosť o životné prostredie
4. Stravovanie a príprava jedál
5. Ľudové tradície a remeslá
-
Prierezové témy predmetu
V predmete výtvarná výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova
Poznávanie a ošetrovanie črepníkových rastlín, Papier a kartón, Drevo - negatívne zásahy človeka do
prírody a ich dôsledky, Hydroponické pestovanie rastlín, Technika v kuchyni, Konštrukcie okolo nás,
Zdroje elektrickej energie, Rozmnožovanie rastlín, Pestovanie zeleniny z priamej sejby a priesad,
Význam podmienok na zakorenenie stonkových a listových odrezkov, Poznávanie vonkajších
okrasných rastlín, Pestujeme priesady okrasných rastlín
Osobnostný a sociálny rozvoj
Vplyv ošetrovania rezaných kvetov na dobu ich kvitnutia, Poznávanie okrasných rastlín vhodných na
aranžovanie, Priestorové vystrihovačky, Vtáčia búdka z dreva, Potraviny v supermarketoch a obalové
materiály, Príprava jednoduchého jedla, Stolovanie, Ľudské obydlia, Zhotovenie objektu zo stavebníc,
Textil, Textil - výrobok podľa strihu, Poznávanie vonkajších okrasných rastlín, Aranžovanie do plochých
misiek a váz, Opakovanie - sebareflexia
Mediálna výchova
Historické a moderné komunikačné prostriedky
Multikultúrna výchova
Vianočné tradície, Ľudské obydlia, Ľudové tradície, Veľkonočné tradície
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Technika v kuchyni, Bezpečné pravidlá v kuchyni pre deti, Príprava jednoduchého jedla, Stolovanie,
Vianočné tradície, Ľudské obydlia, Ľudové tradície, Veľkonočné tradície
Dopravná výchova
Doprava a dopravné prostriedky, Konštrukcia bicykla
Ochrana života a zdravia
Bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre deti, Potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu, Typické
potraviny v iných krajinách, Elektrický obvod, Historické a moderné komunikačné prostriedky, Klíčenie
semien, Poznávanie úžitkových rastlín
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Príprava jednoduchého jedla, Vianočné tradície, Ľudské obydlia, Zhotovenie objektu zo stavebníc,
Historické a moderné komunikačné prostriedky, Ľudové tradície a remeslá, Poznávanie vonkajších
okrasných rastlín
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Vianočné tradície, Ľudové tradície, Veľkonočné tradície, Remeslá, Ľudské obydlia
Organizačné formy a metódy vyučovania
Pri vyučovaní budeme využívať nasledujúce formy a metódy:
Tematický celok
Metódy a formy práce
Tvorivé využitie
technických materiálov
Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, vysvetľovanie, manipulácia s
predmetmi, diskusia, opakovanie a upevňovanie učiva
Skupinová práca, samostatná práca, práca vo dvojiciach.
Motivačný rozhovor, motivačné rozprávania, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie,
manipulácia s predmetmi, pokus a omyl, diskusia, opakovanie a upevňovanie učiva
Skupinová práca, samostatná práca, individuálna práca, práca vo dvojiciach
Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie,
manipulácia s predmetmi, pokus, diskusia, pozorovanie
Skupinová práca, samostatná práca, práca vo dvojiciach
Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie,
manipulácia s predmetmi, didaktické hry, diskusia
Skupinová práca, samostatná práca, individuálna práca, práca vo dvojiciach
Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie,
Základy konštruovania
Starostlivosť o životné
prostredie
Stravovanie a príprava
jedál
Ľudové tradície a
111
remeslá
manipulácia s predmetmi, didaktické hry, diskusia, opakovanie a upevňovanie učiva
Skupinová práca, samostatná práca, individuálna práca, práca vo dvojiciach
Učebné zdroje
Na podporu vyučovania a učenia žiakov sa budú využívať nasledujúce učebné zdroje:
Pracovné vyučovanie pre 3. ročník ZŠ
Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ
- dataprojektor
- obrázkový materiál
- encyklopédie, odborná literatúra, časopisy
Učebné osnovy predmetu vo 4. ročníku
Tematický celok
Téma
Tvorivé využitie
technických
materiálov
Papier a kartón
Textil
Drevo
Základy
konštruovania
Konštrukcie okolo nás
– mosty, budovy,
zariadenia
Zhotovenie objektov
zo stavebníc alebo
z rôznych technických
materiálov
Elektrický obvod
Zdroje elektrickej
energie a ich vplyv na
životné prostredie
Historické a moderné
komunikačné
prostriedky
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Poznávať vlastnosti papiera
porovnávaním, triedením
a experimentovaním. Získať
pracovné zručnosti s ním. Vedieť ako
sa strihá, trhá, skladá, lepí papier.
Vytvárať priestorové a kruhové
vystrihovačky, skladať origami podľa
náčrtu, balenie kníh a darčekov, koláž
z kartónu.
Poznávať vlastnosti textílií
porovnávaním, triedením
a experimentovaním. Získať
pracovné zručnosti s nimi. Skúmať
vlastnosti textílií podľa krčivosti,
väzby, nasiakavosti, podľa toho ako
udržiavajú teplo. Vytvárať výrobky
s prvými stehmi, námetmi vyšívania
s detskými prvkami, námetmi ľudovej
kultúry.
Poznávať vlastnosti dreva
porovnávaním, triedením
a experimentovaním. Získať
pracovné zručnosti s ním. Skúmať
drevené predmety, dreviny, skúmať
ich poškodenie a jeho spôsob.
Vytvárať predmety kombinovaním,
oddeľovaním, spájaním a maľovaním
dreva.
Poznať základné symboly pri
technickom náčrte (čo znamená plná
a prerušovaná čiara...). Vedieť urobiť
technický náčrt. Poznať základné
druhy a hlavné znaky ľudských
obydlí. Poznať význam mostov
a vedieť konštruovať mosty podľa
určitých požiadaviek (členitosť terénu,
veľkosť rieky, zaťaženie mosta
a pod.).
Vedieť vybrať vhodný materiál na
konštrukciu určeného modelu. Vedieť
navrhovať optimálne modely
z hľadiska konštrukčného,
technologického, ekonomického
a estetického.
Poznať pojmy elektrický prúd,
elektrický obvod, zdroj, spotrebič.
Rozlišovať vodivé a nevodivé
materiály. Vedieť zostaviť jednoduché
funkčné elektrické obvody podľa
jednoduchého návodu.
Poznať zdroje energie, význam
šetrenia elektrickou energiou. Poznať
spôsob ochrany pred zásahom
silného elektrického prúdu.
Oboznámiť sa s historickými
i modernými komunikačnými
Žiak pozná vlastnosti papiera,
dokáže s ním pracovať, vie strihať,
trhať, lepiť a skladať papier. Vie
vytvoriť jednoduchý predmet
z papiera s uplatnením vlastnej
predstavivosti a fantázie a
tvorivosti.
112
Finančná
gramotnosť
FG
Žiak pozná vlastnosti textílii,
dokáže s ním pracovať. Vie vytvoriť
jednoduchý výrobok z textilu.
Žiak pozná vlastnosti dreva,
dokáže s ním pracovať. Vie vytvoriť
jednoduchý predmet
kombinovaním, oddeľovaním,
spájaním a maľovaním dreva –
zvieratká, postavy, príbytky a pod.
Žiak pozná základné symboly pri
technickom náčrte (čo znamená
plná a prerušovaná čiara...). Vie
urobiť technický náčrt. Pozná
základné druhy a hlavné znaky
ľudských obydlí. Pozná význam
mostov a vie konštruovať mosty
podľa určitých požiadaviek.
Žiak vie vybrať vhodný materiál na
konštrukciu modelu. Vie navrhovať
optimálne modely z hľadiska
konštrukčného, technologického,
ekonomického a estetického.
Žiak pozná pojmy elektrický prúd,
elektrický obvod, zdroj, spotrebič.
Rozlišuje vodivé a nevodivé
materiály. Vie zostaviť vybrané
obvody podľa návodu.
Žiak pozná zdroje energie, význam
šetrenia elektrickou energiou.
Pozná spôsob ochrany pred
zásahom silného el. prúdu.
Žiak pozná historické i moderné
komunikačné prostriedky (telefón,
fax, PC). Vie využívať
komunikačné prostriedky.
Žiak pozná zásady bezpečnej
mobility, pozná pravidlá bezpečnej
FG
Doprava a dopravné
prostriedky
Konštrukcia bicykla
Starostlivosť
o životné prostredie
Poznávanie
a odborné
pomenovanie
črepníkových rastlín
Ošetrovanie
črepníkových rastlín
Rozmnožovanie
rastlín
Hydroponické
pestovanie rastlín
Poznávanie
úžitkových rastlín
Úžitkové rastliny a ich
zatriedenie do
pestovateľských
skupín
Pestovanie zeleniny
z priamej sejby
a z priesad
Klíčenie semien
Význam
pestovateľských
podmienok na
zakorenenie
stonkových
a listových odrezkov
Vplyv ošetrovania
rezaných kvetov na
dobu ich kvitnutia
Poznávanie
vonkajších okrasných
rastlín (letničky,
dvojročné okrasné
rastliny, trvalky)
Pestovanie letničiek
z predpestovaných
priesad (napr.
aksamietnica), ich
vysadzovanie do
črepníkov, na záhony,
ošetrovanie
Poznávanie
okrasných rastlín
vhodných na
aranžovanie
prostriedkami (telefón, fax, PC). Učiť
sa využívať komunikačné prostriedky
simulovaním rôznych situácií.
Poznať zásady bezpečnej mobility.
Poznať pravidlá bezpečnej jazdy na
bicykli.
Vedieť zistiť technický stav vlastného
bicykla. Vedieť urobiť jednoduchú
údržbu bicykla.
Založiť kútik živej prírody a využívať
ho na pestovateľské činnosti, pokusy
a výstavky. Poznať a pomenovať viac
druhov črepníkových rastlín (10
druhov).
Poznať nároky črepníkových rastlín
na základné životné podmienky
a vedieť správne ošetrovať
pestované druhy.
Poznať spôsoby vegetatívneho
rozmnožovania rastlín, vedieť
odoberať a upravovať stonkové
odrezky a listové odrezky, vedieť
regulovať podmienky pre zakorenenie
odrezkov, vedieť zasadiť do
črepníkov rozmnožené rastliny.
Osvojiť si základy hydroponického
pestovania rastlín.
Poznať 10 druhov úžitkových rastlín,
rozlišovať ich konzumné časti
a plody.
Zatriediť poznávané druhy zelenín do
pestovateľských skupín, spracovať
vzorkovnicu semien a poznať ich na
základe vonkajších vlastností.
Poznať pestovanie zeleniny z priamej
sejby (mrkva, reďkovka, hrach).
Poznať význam predpestovania
rastlín
Vedieť založiť jednoduché pokusy na
overenie základných životných
podmienok rastlín. V pravidelných
intervaloch sledovať pokusné
a kontrolné rastliny, zaznamenávať
objektívne výsledky pozorovania.
Výsledky pozorovaní a pokusov
vyhodnotiť.
Poznať 5 druhov nových vonkajších
okrasných rastlín. Vedieť ich zatriediť
do pestovateľských skupín (letničky,
dvojročné okrasné rastliny, trvalky).
Dopestovanie okrasných rastlín.
Vedieť pomenovať a využívať
náradie a pomôcky, osvojovať si
postupy bezpečnej práce.
Poznať vybrané druhy rastlín
vhodných na aranžovanie. Poznať
zásady rezu, prenášania a úpravy
rastlinného materiálu.
Osvojiť základné pravidlá
aranžovania a použitia pomocného
materiálu.
jazdy na bicykli.
Žiak vie zistiť technický stav
vlastného bicykla, vie urobiť
jednoduchú údržbu bicykla.
Žiak pozná a vie pomenovať viac
druhov črepníkových rastlín (desať
druhov ).
Žiak pozná nároky črepníkových
rastlín na životné podmienky a vie
ich správne ošetrovať.
Žiak pozná spôsoby vegetatívneho
rozmnožovania rastlín, vie
odoberať a upravovať stonkové
a listové odrezky, vie regulovať
podmienky pre zakorenenie
odrezkov, vie zasadiť rastliny do
črepníkov.
Žiak pozná základy
hydroponického pestovania rastlín.
Žiak pozná 10 druhov úžitkových
rastlín, rozlišuje ich konzumné časti
a plody.
Žiak vie zatriediť zeleninu do
pestovateľských skupín, pozná
semená rastlín na základe
vonkajších vlastností.
Žiak pozná pestovanie zeleniny
z priamej sejby, pozná aj význam
predpestovania rastlín.
Žiak vie založiť jednoduché pokusy
na overenie základných životných
podmienok rastlín. Dokáže
sledovať, zaznamenávať
a vyhodnocovať výsledky
pozorovaní.
Žiak pozná 5 druhov nových
okrasných rastlín, vie ich zatriediť
do pestovateľských skupín.
Žiak vie pomenovať a využívať
náradie a pomôcky, má osvojené
postupy bezpečnej práce.
Žiak pozná vybrané druhy rastlín
vhodných na aranžovanie, zásady
rezu, prenášania a úpravy
rastlinného materiálu.
Žiak má osvojené základné
pravidlá aranžovania.
Aranžovanie kvetov
a doplnkovej zelene
Stravovanie
a príprava jedál
Technika v kuchyni
Vedieť pomenovať technické
prostriedky v kuchyni, vedieť ich
význam pri príprave jedla.
Žiak vie pomenovať technické
prostriedky v kuchyni, pozná ich
význam.
Základné
bezpečnostné
Vedieť udržovať poriadok a čistotu
pracovných plôch, dodržiavať základy
Vie udržovať poriadok a čistotu
pracovných plôch, dodržiava
113
FG
pravidlá v kuchyni pre
deti
Potraviny rastlinného
a živočíšneho
pôvodu.
Typické potraviny
v iných krajinách.
Potraviny
v supermarketoch,
obalové materiály
a informácie pre
spotrebiteľa
Príprava
jednoduchého jedla
Stolovanie
Ľudové tradície
a remeslá
Ľudové tradície
Vianočné tradície
hygieny a bezpečnosti práce. Vedieť
poskytnúť pomoc pri úrazoch
v kuchyni.
Vedieť roztriediť potraviny podľa
pôvodu. Vedieť rozlišovať potraviny
s ohľadom na zdravú výživu. Poznať
niektoré typické potraviny v iných
krajinách.
Vedieť sa orientovať v informáciách
pre spotrebiteľa na obale potravín.
Vedieť samostatne pripraviť
jednoduchý pokrm.
Vedieť pripraviť stôl pre jednoduché
stolovanie.
Poznať zvyky a tradície svojej rodiny,
okolia a krajiny, v ktorej žijeme.
Poznať význam hlavných sviatkov
vlastnej kultúry. Spoznávať iné
kultúry v oblasti ľudových tradícií.
Poznať význam Vianoc. Vedieť
zhotoviť produkt symbolizujúci túto
tradíciu.
Veľkonočné tradície
Ľudové remeslá
Zhotovenie produktov
starých ľudových
remesiel
Poznať význam Veľkej noci. Vedieť
zhotoviť produkt symbolizujúci túto
tradíciu.
Poznať minimálne jedno remeslo
v regióne. Skúmať históriu remesiel
regiónu.
Zhotoviť produkt starých remesiel
použitím rôznych materiálov
základy hygieny a bezpečnosti
práce. Vie poskytnúť pomoc pri
úrazoch v kuchyni.
Žiak vie roztriediť potraviny podľa
pôvodu, vie rozlišovať zdravú
výživu, pozná niektoré typické
potraviny v iných krajinách.
Žiak sa orientuje v informáciách pre
spotrebiteľa.
Žiak vie samostatne pripraviť
jednoduchý pokrm.
Žiak vie pripraviť stôl pre
jednoduché stolovanie.
Žiak pozná zvyky a tradície svojej
rodiny, okolia a krajiny, v ktorej žije.
Pozná význam hlavných sviatkov
vlastnej kultúry. Pozná iné kultúry
v oblasti ľudových tradícií.
Žiak pozná význam Vianoc. Vie
zhotoviť produkt symbolizujúci túto
tradíciu.
Žiak pozná význam Veľkej noci. Vie
zhotoviť produkt symbolizujúci túto
tradíciu.
Žiak pozná minimálne jedno
remeslo v regióne.
Žiak dokáže zhotoviť produkt
starých remesiel použitím rôznych
materiálov.
Predmet: Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
Štátny / školský vzdelávací program
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
2
2
2
2
4/4
Poznámky
1. Výtvarná výchova v 1., 2., 3. a 4. ročníku je dotovaná jednou hodinou zo štátneho vzdelávacieho
programu. Nakoľko je to hodina organizačne náročná, rozhodli sme sa preto zvýšiť časovú dotáciu
o jednu hodinu.
2. Hodnotenie predmetu – slovné hodnotenie, na vysvedčení formuláciou absolvoval/ neabsolvoval.
Charakteristika predmetu
Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností
získaných výtvarnou činnosťou, intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a seba vyjadrovania rozvíja
osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie a analytického myslenia, vedomých
i nevedomých duševných aktivít.
Týmto napĺňa výtvarná výchova svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné
aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský záujem,
duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť
vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc
intermediálnosť aj interdisciplinárnosť).
Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie
druhy vizuálnych umení ako: dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný,
telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a film). Na
primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné
vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť
114
objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a
priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv. Edukačný proces výtvarnej výchovy, ako proces
je tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v
priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému
vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby seba vyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory.
Edukačný proces pozostáva zo zložiek: vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto
zložky sa vo výtvarnej výchove prelínajú, nemožno ich chápať izolovane. Uplatňujú sa tak, že jedna
vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu.
Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti
jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.
Ciele predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania rozlišujeme kognitívne, senzomotorické
a socioafektívne.
Kognitívnym cieľom je učiť žiaka poznať a používať jazykové prostriedky, základné kompozičné
princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť
reflexie vizuálnej kultúry. Ďalej poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj
zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové
obdobia.
Senzomotorické ciele umožňujú žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu,
podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém
a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy
rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať
gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom
vybraných médií, nástrojov a techník.
Socioafektívne ciele definujú formovanie kultúrnych postojov, vychovávanie žiaka smerom k vytváraniu
si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania
a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií,
ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. Cieľom je formovať
celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu,
fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovať aktívne používanie zručností – to všetko
prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Osnovy výtvarnej výchovy okrem toho podporujú medzi predmetové väzby, interdisciplinárnosť
vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy.
Zapájajú citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému
vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi.
Prierezové témy predmetu
V predmete výtvarná výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Enviromentálna výchova: 1. ročník - výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície,
Synestetické podnety, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania, Výtvarný
jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety výtvarného umenia, Podnety výtvarného
umenia, výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety dizajnu, Porovnávacie kombinačné
a súhrnné cvičenia, Synestetické podnety, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Podnety výtvarného umenia, Podnety fotografie, Podnety tradičných remesiel,
Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia, Podnety rôznych oblastí poznávania sveta, Tradícia a
identita, 4. ročník - Podnety dizajnu, Podnety výtvarného umenia, Podnety fotografie, Podnety rôznych
oblastí poznávania sveta
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Tradícia a identita, Škola v galérii, 2. ročník - Podnety výtvarného
umenia, Podnety tradičných remesiel, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Podnety architektúry, 4. ročník - Podnety výtvarného umenia, Podnety architektúry
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - Podnety výtvarného umenia, výtvarné činnosti inšpirované
dejinami umenia, Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia, Podnety hudby, Tradícia a identita,
Škola v galérii, 2. ročník - Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety
výtvarného umenia, 3. ročník - Podnety filmu a videa, Podnety dizajnu, Synestetické podnety, Škola
v galérii, 4. ročník - Podnety filmu a videa, Podnety dizajnu, Škola v galérii
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Podnety dizajnu, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky
výtvarného vyjadrovania, Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety
výtvarného umenia, výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety filmu a videa, Podnety
architektúry, Podnety dizajnu, Elektronické média, Podnety hudby, 3. ročník - Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety výtvarného umenia, Podnety dizajnu,
115
Elektronické média, Podnety hudby, 4. ročník - Elektronické média, Podnety hudby, Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy a možnosti kompozície
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Synestetické podnety, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania,
Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety tradičných remesiel, 4. ročník Synestetické podnety, Podnety tradičných remesiel
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Podnety výtvarného umenia, výtvarné
činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety fotografie fotograf. Umenia, Podnety filmu a videa,
Podnety dizajnu, Tradícia a identita, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania,
Podnety dizajnu, Podnety tradičných remesiel, 3. ročník - Podnety tradičných remesiel, Tradícia
a identita, Škola v galérii,
Dopravná výchova: 1. ročník - Podnety fotografie, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky
výtvarného vyjadrovania, 3. ročník - Podnety dizajnu,
Mediálna výchova: 1. ročník - Podnety fotografie, 2. ročník - Podnety filmu a videa, 3. ročník Elektronické média,
Organizačné formy a metódy vyučovania
V predmete sa budú používať formy samostatnej a skupinovej práce. Z metód sa budú využívať metódy
na rozvoj tvorivosti, analyticko-syntetická metóda, metóda od známeho k neznámemu, heuristická
objavovacia metóda. Využívať sa bude výklad učiteľa, rozhovor, dialogické a monologické metódy
komunikácie, exkurzie do galérií a múzeí.
Metodické východiská predmetu sú v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových)
výtvarných a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. Žiak
spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú
na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne a formálne (pokúša sa svoj koncept
realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a techník). To kladie vyššie nároky na
senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých prevažuje kognitívny cieľ.
Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov, pretože vo
vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími prostriedkami iných umení
(hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a
biologickými procesmi, matematickými postupmi a pod. Preto môže výtvarná výchova vytvárať veľmi
prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo vzdialené predmety a posilňovať medzipredmetové
vzťahy. Predmet vytvára tiež priestor pre synestetické vnímanie sveta, pre uplatnenie zmyslových
modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu nášho vzdelávania. Iné
metodické východiská nájdeme v témach či námetoch zobrazovania, ktoré vnímame z hľadiska:
osobnosti a veku žiaka, edukačných cieľov, kultúrno-spoločenskej reality.
Učebné zdroje
Učebnými zdrojmi sú rôzne výtvarné publikácie, encyklopédie výtvarného umenia, časopisecká
literatúra zameraná na túto oblasť, práca s internetom, využitie informačných komunikačných
technológií, návštevy galérií výtvarného umenia a múzea s historickými výtvarnými artefaktmi.
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
1. Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
24
Obsahový
štandard
Škvrna a tvar: Vypĺňanie
a dopĺňanie, hravé pokusy s rôznymi
typmi, ich vzťahmi a charakterom,
vecné zobrazenie a hravé činnosti.
Obrys: Pozorovanie a výtvarné
vyjadrenie obrysov rôznych tvarov,
skladba predmetov z jednoduchých
čiar.
Farba, lokálny tón: Zoznámenie sa
s farbami a farebnou hmotou,
farebná škála, základy farebnej
škály.
116
Výkonový
štandard
Žiak vie vyhľadávať a dopĺňať objekty
v tvare škvrny a jednoduchého tvaru.
Žiak vie výtvarne vyjadriť obrysom
jednoduché žiakovi primerané objekty.
Žiak vie aktívne využiť farby podľa
zobrazenej skutočnosti.
Finančná
gramotnosť
2. Výtvarný jazyk,
kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície
20
3. Podnety
výtvarného
umenia, výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami umenia
4
4. Podnety
fotografie
fotograf. umenia
4
5. Podnety filmu
a videa
2
6. Podnety
dizajnu
2
7. Porovnávacie,
kombinačné
a súhrnné
cvičenia
2
8. Podnety hudby
2
9. Synestetické
podnety
2
10. Tradícia
a identita
2
11. Školy v galérii
2
Plocha a tvar: Vyhľadávanie
zvoleného tvaru v neartikulovanej
textúre, tvorba novotvarov zložených
z prienikov rôznych tvarov, prvé
základy proporcie.
Vytváranie kompozície: Kompozície
z tvarov písmen, arytmia
a nehybnosť.
Uvedomenie si formátu: Symetria
a asymetria tvarov a farieb.
Mierka: Zmenšovanie a zväčšovanie
predmetných tvarov a farieb.
Akčná maľba: Gesto a škvrna
Inšpirácia pravekým umením:
Inšpirácia témami, procesmi,
technikami a materiálmi, inšpirácia
umením prírodných národov.
Žiak vie kompozične rozvrhnúť
výtvarný návrh. Využitie celej plochy
výkresu.
Koláž: Jednoduché využitie
novinových a časopiseckých
výstrižkov.
Žiak vie zostaviť jednoduchú koláž
z jemu blízkych obrázkov.
Pohyblivý obraz: Akcia a atrakcia,
filmové umenie, filmový a divadelný
kostým.
Dizajn a ľudské telo: ľudské telo
a jeho doplnky, maska
Žiak vie využiť prvé herecké
skúsenosti na vytvorenie jednoduchej
divadelnej kompozície.
Žiak vie vytvoriť jednoduchú masku pri
príležitosti obdobia fašiangov.
Poznávanie a porovnávanie rôznych
médií: Zobrazovanie predmetov
podľa kategórií, porovnávanie
predmetov vo vzťahoch.
Žiak vie analyzovať a syntetizovať
rôzne prvky kompozície.
Výtvarné stvárnenie hudby: Výtvarné
stvárnenie nálady a rytmu hudobnej
skladby.
Hmat: Tvar a povrch vo vzťahu
navzájom a k motívu.
Žiak aktívne využíva teplé a studené
farby v súčinnosti s vyjadrením
nálady.
Žiak využíva plasticitu pri vytváraní
a modelovaní výtvarného diela.
Výtvarná reakcia na prostredie:
Výtvarná reakcia na prostredie školy.
Žiak vie reálne zobraziť prostredie
školy, návrh na jeho estetické
zlepšenie a inovovanie.
Žiak vie vystihnúť jednoduchý výraz
tváre, atribúty ikonografie.
Portrét: Portrét v galérii, výraz tváre.
Žiak vie aktívne využiť celú plochu
výtvarného návrhu.
Žiak aktívne využije celú plochu
výtvarného návrhu.
Žiak vie použiť zväčšený detail vo
výtvarnej tvorbe.
Aktívne využívanie gesta škvrny pri
výtvarnej činnosti.
FG
Žiak využije piktogramy, transformácia
zobrazovaného predmetu na znak
alebo symbol.
FG
FG
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
celok
1.Výtvarný
jazyk,
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
8
Obsahový
štandard
Línia, hravé pokusy s rôznymi typmi
liniek, ich vzťahmi a charakterom.:
Pojem línie, typu liniek, kresba maľba
kruhov, oblúkov, priamok, kriviek.
Obrys (kôra stromu, voda v potoku):
Prerušovaná línia, kľukatá línia.
Farba a výraz farby (dúha, zapúšťanie
farieb do mokrého materiálu):Pojem
teplé a a studené farby, objasnenie ich
predmetu zvýrazňovania. Miešanie
základnej farby.
Farba pozadia podkladu: Práca so
štetcom, svetlé a tmavé pozadie, jeho
využitie.
117
Výkonový
štandard
Žiak dokáže stvárňovať rôzne druhy
línie ceruzkou, štetcom, pastelom.
Vie rozlíšiť hrubú a jemnú líniu.
Práca žiaka s tušom a drievkom,
zdokonaľovanie práce zápästia.
Žiak dokáže rozoznať farby a správne
ich používať pri maľbe či kresbe.
Vie zvoliť správnu farbu, aby
zvýraznil kresbu. Narábanie štetcom
pri pozadí.
Finančná
gramotnosť
2.Výtvarný
jazyk,
kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície
12
3.Podnety
výtvarného
umenia
8
Kompozícia – umiestňovanie vo
formáte: Pojem popredie, pozadie,
rozmiestnenie témy na formát.
Veľkosť motívov vzťahom na formát: Čo
je to centrálny motív a vedľajší.
Rytmus a pohyb (strom vo vetre):
Oživovanie predmetov. Čo je rytmus
a pohyb vo výtvarnej výchove.
Arytmia a nehybnosť (zátišie): Pojem
arytmia a nehybnosť vo výtvarnej
výchove.
Symetria tvarov, farieb a plôch:
Pojem symetria rovnomerné striedanie
plôch, farieb a tvarov.
Asymetria tvarov, farieb a plôch:
Pojem asymetria nerovnomerné
striedanie plôch, farieb a tvarov.
Výtvarné hry v krajine: Pojem akčná
maľba.
Výtvarné hry v krajine: Základné
poznatky – znalosť vybraných
charakteristických diel.
Surrealizmus (fantastický portrét): Čo je
surrealizmus a použitie surrealistickej
metódy.
4.Podnety
výtvarného
umenia,
výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
4
5.Podnety
fotografie
4
6.Podnety
filmu a videa
4
7.Podnety
architektúry
4
Surrealizmus: Návšteva galérie,
pozorovanie a skúmanie
surrealistických diel.
Inšpirácia archaickými písmenami:
Pojem hieroglyfy a piktogramy.
Transformácia zobrazujúceho znaku na
symbol (tajná abeceda).
Vývoj hlavných kultúrnych typov písma:
Rozpoznávanie hieroglyfov
a piktogramov.
Koláž z fotografií: Pojem koláž
a fotomontáž.
Koláž – dotvorenie kresbou, maľbou.
Miešanie farieb a docielenie pôvodnej
farebnosti.
Filmová postava: Ako vzniká film. Ako
vzniká postava v pohybe v kreslenom
filme.
Filmový kostým, filmové herectvo:
Návrh odevu, kostýmu, usmerniť vkus,
estetické cítenie.
Architektúra ako skladačka: Pojem
architektúra, konštrukcia, stavba.
Stavba, konštrukcia, zodpovednosť
a hra
Dizajn a ľudské telo: Pojem dizajn.
8.Podnety
dizajnu
4
Znak, symbol, grafika.
9.Podnety
tradičných
remesiel
4
Bábkarstvo: Pojem strih, textil, doplnky.
Estetický názor.
Pletenie šnúrok, náramkov priateľstva:
Technika pletenia, kombinácia farieb.
10.Elektronick
é média
4
Hry s písmom a textom na počítači:
Písanie na počítači.
Hry s písmom: Využitie znakov
klávesnice v praxi.
118
Vie umiestniť tvar do centra kresby,
maľby. Vie rozlíšiť: čo je bližšie kreslí
veľké, čo je v pozadí kreslí menšie.
Vie logicky rozlíšiť a výtvarne stvárniť
hlavný motív kresby alebo maľby.
Vie znázorniť pohyb predmetov
a postáv. Oživovanie predmetov.
Vie výtvarne zachytiť udalosť
v okamžiku.
Vie zobraziť, namaľovať, nakresliť
symetrické vzory.
Vie zobraziť a rozlíšiť asymetrické
tvary, farby a plochy.
Pozorovanie prírodnín a prírodných
materiálov. Ich využitie pri stvárnení
akčnej kresby a maľby.
Na základe pozorovania,
precvičovanie znalostí v rozoznávaní
diel podľa jednotlivých smerov.
Pokus o vytvorenie fantastického
portrétu. Znalosť základných
maliarskych žánrov.
Vie rozpoznať surrealizmus od
ostatných foriem výtvarnej
skúsenosti.
Použiť symbol, znak na odoslanie
tajnej správy (mapa k pokladu).
Využiť kreslené písmo na odoslanie
dôležitej správy.
FG
Vie urobiť koláž z obrázkov
z časopisu.
Vytvorenie obrázku, ktorého polovica
je pôvodná a druhá je ním dotvorená.
Vyhotovenie 5-10 obrázkov, kde sa
stvárňuje pohyb postavy.
Vyhotovenie kostýmu u novinového
papiera a dostupných materiálov.
Zostrojiť, vymodelovať, poskladať
jednoduchú stavbu.
Vedieť zo stavebnice poskladať
stavby a využiť v hre.
Obliekame postavu podľa vkusu maľba, kresba, koláž.
Nakresliť, navrhnúť znak alebo
symbol triedy, skupiny.
Vedieť vystrihnúť jednoduché
oblečenie pre bábku z papiera,
dotvoriť doplnky.
Urobiť jednoduchý náramok
z bavlniek pre priateľa.
Zvládnuť základné operácie na
počítači, vytvoriť jednoduché obrázky
z písmen.
Vie vytvoriť jednoduchý obraz zo
znakov na PC.
FG
11.Porovnávac
ie, kombinačné
a súhrnné
cvičenia
4
12.Podnety
hudby
2
13.Synestetick
é podnety
2
14.Podnety
rôznych oblastí
poznávania
sveta
2
Triedenie, porovnávanie: Zobrazenie
predmetov podľa kategórií.
Miešanie (hybridácia) tvarov zvierat
a vecí: Pojem hybridácia vo výtvarnej
výchove.
Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu:
Inšpirácia hudbou.
Vie nakresliť predmet, kvet alebo
geometrické tvary, pokus
o kompozíciu.
Vie zobraziť prvky vo formáte za
účelom vyjadrenia príbehu.
Vie zobraziť hudbu farebne a tvarovo
podľa vnímania a citov.
Hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite:
Pojem reliéf.
Vie zvládnuť motorické úkony
s rôznymi nástrojmi.
Podnety z prírodovedy - časti tela: žiak
poznáva symboly, ktoré vyjadrujú jeho
predstavy a fantazijné koncepty.
Vie nakresliť postavu a jej časti.
FG
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
1.Výtvarný
jazyk,
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
8
2.Výtvarný
jazyk,
kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície
6
3.Podnety
výtvarného
umenia
6
4.Podnety
výtvarného
umenia,
výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
4
5.Podnety
fotografie
4
6.Podnety
filmu a videa
2
7.Podnety
architektúry
1/1
Obsahový
štandard
Plošné geometrické tvary: Pojem
geometrický tvar, plošné zobrazovanie.
Priestorové geometrické tvary: 3D
objekt z geometrických tvarov, pojem
3D.
Farba, zosvetlenie a stmavenie:
Narábanie s farbami, miešanie farieb
ako dosiahnutie svetlých odtieňov.
Farba, zosvetlenie a stmavenie:
Zosvetlenie sivej farby a stmavenie,
pojem tieňovanie.
Tvar, komponovanie novotvaru na
základe priestorov rôznych obrysov:
Pojem kompozícia, pretváranie rôznych
obrysov.
Tvar, komponovanie novotvaru na
základe priestorov rôznych tvarov:
Umiestňovanie vo formáte, kompozícia
tvarov.
Mierka: Zoskupovanie predmetných
tvarov v rôznych variáciách.
Paketáž: Pojem paketáž. Tvar ako obal:
Materiálový reliéf: Pojem reliéf,
odtláčanie prírodných materiálov do
hliny.
Materiálový reliéf: Odlievanie do sadry,
oboznámenie sa s technikou práce so
sadrou.
Inšpirácia gréckym umením: Pojem
hieroglyfy a piktogramy, ich využitie
v praxi.
Inšpirácia gréckym umením:
Pozorovanie erbov, z čoho vznikli, čo
obsahujú.
Výkonový
štandard
Žiak vie stvárniť figúru
z geometrických tvarov.
Vie rozpoznať objekt ktorejkoľvek
farby.
Žiak vie zosvetliť a stmaviť odtieň
ktorejkoľvek farby.
Žiak vie tieňovať a využiť odtiene
sivej farby.
Vie utvoriť kompozíciu (zátišie).
Žiak vie využiť prekrývanie rôznych
obrysov k vytvoreniu kompozície
(krajinomaľba).
Žiak vie vytvoriť rytmus, pohyb
zoskupovaním tvarov (tematické
kreslenie).
Žiak vie využiť obalovú techniku na
stvárnenie výtvarného diela.
Žiak vie vytvoriť reliéf odtláčaním do
hliny, práca s hlinou, pozorovanie jej
vlastností.
Žiak pozná techniku odlievania do
sadry, vie vytvoriť reliéf.
FG
Žiak vie ako vznikali hieroglyfy
a piktogramy, aké materiály sa
využívali, vytvorenie si tajnej
abecedy.
Žiak vie vytvoriť erb triedy, školy.
Dopĺňanie časti fotografie: Fotografia,
práca a techniky s ňou.
Žiak vie doplniť časti fotografie
kresbou alebo maľbou.
Dopĺňanie časti fotografie: Pojem koláž,
reliéf, dotvorenie obrazu.
Priestor filmu, rám, filmová scénografia:
Pojem postava, kostým, priestor, rám
a scénografia filmu.
Výraz architektúry: Architektonický
výraz a prostredie, pojem mimikry,
historické a pamiatkové prostredie.
Žiak vie vytvoriť koláž z fotografií
v kombinácii s reliéfom.
Žiak vie zobraziť jednoduchý scenár,
umiestniť to do priestoru.
119
Finančná
gramotnosť
Žiak používa niektoré architektonické
prvky vo svojej kresbe alebo maľbe
(hrad, kostol).
FG
8.Podnety
dizajnu
4
Grafický dizajn: Pojem dizajn, symbol,
znak.
Žiak vie využiť symbol, znak na
vytvorenie módneho doplnku (taška
alebo oblečenie).
Žiak vie vytvoriť pamätnú listinu
s pečaťou s uplatnením prvkov
dizajnu.
Žiak vie vytvoriť jednoduchú bábku
z rôznych materiálov, papiera, textilu.
Žiak navrhne a utvorí bábku na určitú
tému, zvieratko.
Grafický dizajn: Pojem dizajn, symbol,
znak.
9.Podnety
tradičných
remesiel
4
10.Elektronick
é média
4
11.Porovnávac
ie, kombinačné
a súhrnné
cvičenia
2
12.Podnety
hudby
4
13.Synestetick
é podnety
2
Bábkarstvo,tvorba bábok: Čo je to
bábka, postupy zhotovovania, druhy
bábok.
Bábkarstvo, tvorba bábok: Čo je to
bábka, postupy a zhotovovania, druhy
bábok.
Kreslenie prostredníctvom počítača:
Poznať techniku vytvárania
jednoduchých obrazcov na počítači.
Kreslenie prostredníctvom počítača:
Poznať techniku vytvárania
jednoduchých obrazcov na počítači.
Triedenie a zobrazovanie predmetov
podľa kategórií: Médiá, druhy,
porovnávanie, vývoj techniky.
Žiak vie vytvoriť priamku, krivku,
spoje, osvojí si kreslenie na počítači.
Žiak vie vytvoriť ľubovoľnú kresbu na
počítači.
Žiak vie vytvoriť, nakresliť výdobytok
techniky (počítač, televízor a pod.),
kombinácia tvarov predmetov,
človeka.
Výtvarné stvárnenie rytmu a nálady:
Hudba, jej dopad na zmyslové vnímanie
človeka.
Výtvarné stvárnenie rytmu a nálady:
Hudba, jej dopad na zmyslové vnímanie
človeka.
Hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite:
Čo je to plasticita, ako ju pozorujeme
a vnímame.
14.Podnety
rôznych oblastí
poznávania
sveta
8
Podnety prírody: Zmeny látok a ich
výtvarné využitie.
Podnety prírody: Zmeny látok a ich
výtvarné využitie.
Podnety prírody: Zmeny látok a ich
výtvarné využitie.
Podnety prírody: Zmeny látok a ich
výtvarné využitie.
15.Tradícia
a identita
4
Výtvarná reakcia na prostredie školy.
Výtvarná reakcia na prostredie školy.
16.Škola
v galérii
2
Atribúty ikonografie: Pojem ikonografia,
čo znamená moje meno:
FG
Žiak vie stvárniť pocity, ktoré v ňom
vyvoláva hudobný prejav-klasická
hudba.
Žiak vie stvárniť pocity, ktoré v ňom
vyvoláva hudobný prejav-moderná
hudba.
Žiak vie čo je to plasticita, ako ju
pozorujeme a vnímame, na základe
hmatu a pocitu vytvoriť predmet
z modelovacej hmoty.
Žiak vie vytvoriť na utvorenie obrazu
atramentový zmizík.
Žiak vie vytvoriť kresbu pomocou
pastelu a tušu, technika
vyškrabávania.
Žiak vie vytvoriť maľbu rozfúkavaním
tušu a dotváraním škvŕn farbami.
Žiak vie pracovať so slaným cestom,
modelovanie, tuhnutie, sušenie.
Žiak vie využiť tematické kreslenie
zamerané na zviditeľnenie školy
(plagát).
Žiak vie využiť tematické kreslenie
zamerané na zviditeľnenie školy
(plagát).
Návšteva galérie, žiak vie urobiť
výstavu žiackych prác.
FG
Výkonový
štandard
Finančná
gramotnosť
FG
Učebné osnovy predmetu vo 4. ročníku
Tematický
celok
1. Výtvarný
jazyk, základné
prvky
výtvarného
vyjadrovania
Obsahový
štandard
Pojem bod, kresba, maľba bodov
Pojem šrafovanie, tieň
Tieňovanie, šrafovanie, teplé a
studené farby na vyjadrenie priestoru
Pojem kontrast, teplá, tmavá, svetlá a
studená farba, doplnkové farby
Pojem doplnková farba
Žiak dokáže stvárňovať rôzne druhy
bodov ceruzkou, štetcom, pastelom
Práca s ceruzkou, perom, uhlíkom,
rudkou, tieňovanie v priestore
Práca s vodorovnými a temperovými
farbami v priestore, využitie perspektívy
Žiak dokáže rozoznať farby, správne ich
používať pri vytváraní kontrastu
120
2.Výtvarný
jazyk,
kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície
Pojem proporcionalita v kresbe
Základy proporcionality v modelovaní
Žiak vie v plošnom vyjadrovaní umiestniť
postavu, predmet proporcionálne
správne
Modelovanie tvarov v priestorovom
vyjadrovaní, zviera, postava
3.Podnety
výtvarného
umenia
Krajina ako žáner, variácie krajiny
v rôznych atmosférach
Pozorovanie impresionistických diel
rôznych autorov
Žiak vie využiť pozorovanie obrazu na
vyjadrenie svojho pohľadu na krajinu
Žiak vie namaľovať krajinu podľa
vlastných predstáv s využitím škvrny
4.Podnety
výtvarného
umenia,
výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
Pojem papierový objekt, kaligrafia
Žiak vie zobraziť na základe
pozorovania papierový objekt
Žiak vie vymodelovať vejár a výtvarne
dotvoriť
5. Podnety
filmu a videa
Pojem filmový trik
Využitie kaligrafie na výtvarné
stvárnenie a modelovanie
Žiak vie výtvarne stvárniť filmový trik –
pohyb postavy (beh, krok, skok)
Stvárnenie kulís z historického obdobia.
Kulisa
6. Podnety
architektúry
Pojem antropo- , zoo-, fytomorfná
architektúra
Plastické zobrazenie rastlín ako reliéf
na úžitkovom predmete
Žiak vie znázorniť človeka, zviera,
rastlinu v súvislosti s reliéfom rôznych
objektov, návrh vstupnej brány do ZOO,
priečelie budovy, múzea
Žiak vie vytvoriť rastlinný reliéf napr. Na
škatuli, hrnčeku, minci a pod.
FG
7. Podnety
dizajnu
Pojem dizajn, striedanie kvetov, listov
a plodov v pohybe
Obrus, návrhy na detský vankúšik
Žiak vie nakresliť a navrhnúť dizajn,
inšpirovaný organickými tvarmi
Žiak vie stvárniť motívy spojené
s jedlom, spánkom
FG
8. Podnety
tradičných
remesiel
Pozorovanie drotárskych výrobkov,
oboznámenie sa s technikou
drotárstva
Pozorovanie hrnčiarskych výrobkov,
oboznámenie s technikou výroby
Žiak vie využiť poznatky pri výrobe
vlastného výrobku
Žiak vie vytvoriť jednoduchý hrnčiarsky
výrobok, misku, hrnček
FG
9. Elektronické
média
Práca so skicárom v počítači
Žiak vie využiť všetky znalosti s prácou
na počítači s využitím farieb
10.
Porovnávacie,
kombinačné
a súhrnné
cvičenia
Pojem krajina, zátišie, portrét,
zámena, kombinácie
Pospájanie rôznych typov obrazu do
kompozície, dotvorenie maľbou alebo
kresbou
Žiak vie skomponovať do jednoduchého
obrazu krajinu, zátišie prípadne portrét
Žiak vie utvoriť ucelený obraz krajiny a
portrétu podľa vlastných predstáv
11. Podnety
hudby
Poznať noty, pojem hudba
Žiak vie stvárniť hudobný nástroj
s vychádzajúcimi farebnými tónmi
Žiak vie z farebných tónov vytvoriť obraz
predmetu, zvieraťa a pod.
Pojem farebné stupnice
12.
Synestetické
podnety
Využitie hmatu na porovnanie objektu,
predmetu
Využitie hmatu pri modelovaní
pozorovaného predmetu
Žiak vie znázorniť maľbou alebo
kresbou, čo pociťoval pri hmatovom
vneme
Žiak vie vymodelovať tvar predmetu
podľa hmatu a dotvoriť farbou
13. Podnety
rôznych oblastí
poznávania
sveta
Pojem mapa ako zmenšený obraz
krajiny
Žiak vie namaľovať mapu ZOO, ktorú si
zriadil podľa vlastnej predstavy
Výtvarne stvárniť okolie svojho bydliska,
mapa ulice, zakreslenie dôležitých
významných budov
14. Tradícia
a identita
Pojem pamiatka, monument
Žiak vie výtvarne stvárniť kultúrne
pamiatky mesta, napr. Martin – divadlo a
múzeum
121
FG
FG
15. Škola
Pojem galéria
v galérii, galéria
v škole
Žiak vie priamo porovnať maľby, kresby
a reliéfy v galérii
Vie umiestniť práce žiakov na nástenke
a dotvoriť ich obrazom alebo slovom
FG
Predmet: Hudobná výchova
Hudobná výchova
Štátny / školský vzdelávací program
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
1
1
1
1
4/0
Poznámky
1. Časová dotácia : 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne.
2. Predmet hudobná výchova je hodnotený slovne, na vysvedčení formuláciou absolvoval /
neabsolvoval.
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných
hravých činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne
muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia.
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a
prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného
vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové kultúrne
dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. Východiskom tohto
poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov. Hudba má byť pre žiakov súčasne
hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému
poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne
zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu.
Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú
integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z
literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné
činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so
slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie
všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú
vzájomne dopĺňať a podporovať.
V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné,
hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobnodramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý
žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta.
Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do
jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá
hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov,
povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.
V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez
ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou
partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené
vedomosti.
Ciele predmetu sú prostredníctvom:
- poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne
v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť rozvíjaniu
kultúrnych kompetencií žiakov,
- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní
hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy národnej identity
a vlastenectva,
- postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho života.
122
Kognitívne ciele
- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem
(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),
- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí,
hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako
prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov,
- prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností)
prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,
- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s
pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom,
- poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru
svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených, veku
primeraných umeleckých diel,
- získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave
hudobných vedomostí a vkusových postojoch.
Socioafektívne ciele
- uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť,
- empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať vlastné
názory a postoje,
- bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
- získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať
vlastnú prácu i skupinové projekty,
- chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob
vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele
- na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné
predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych
alebo skupinových projektoch,
- dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.
Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
- rozvíjal citový svet žiakov,
- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku
všetkým prejavom života,
- vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku
kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom
vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom.
Prierezové témy predmetu
V predmete hudobná výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy.
Environmentálna výchova: 1. ročník - zvieratá a ich mláďatá, vzťah k zvieratkám, ochrana zvierat a
prírody, starostlivosť o zvieratá v zime, ročné obdobia, starostlivosť o rastliny, 2. ročník - ročné obdobia,
tradície, kladný vzťah k zvieratkám, ochrana prírody, 3. ročník - ročné obdobia, starostlivosť o zvieratá
Multikultúrna výchova: 1. ročník - tradície - Mikuláš, hudobný folklór, jarné tradície, ľudový kroj,
symboly SR, 3. ročník - piesne iných národov, Vianočné sviatky, jarné tradície
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - čestnosť, spravodlivosť, vzájomná pomoc, sebaúcta a úcta
k druhým, pravidlá hier, 2. ročník - vzťahy medzi spolužiakmi, pravidlá slušného správania, 3. ročník usilovnosť, vzájomná pomoc
Dopravná výchova: 1. ročník - správanie v dopravných prostriedkoch 2. ročník - bezpečné
prechádzanie cez cestu, 3. ročník - dopravné prostriedky
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - denný režim, bezpečnosť pri športoch, ústna hygiena, 2. ročník /zimné športy, predchádzanie úrazom, 3. ročník - bezpečnosť pri práci
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1.ročník - pomoc v domácnosti, spolužitie v rodine, vzťahy
medzi členmi v rodine, 2. ročník - úcta k rodičom a členom rodiny, vzájomná pomoc, 3. ročník - rodinné
vzťahy, materinská láska
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1.,2.,3. a 4.ročník - vianočné tradície, Veľká noc na
Turci
123
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1.- 4. ročník - besiedky pre rodičov
Mediálna výchova: 4. ročník - správne telefonovanie
Organizačné formy a metódy vyučovania
V predmete sa budú využívať formy samostatnej i skupinovej práce. Z metód sa budú využívať
zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy. Zo slovných metód dialóg, diskusia a metódy hrania rolí.
Medzi špecifické metódy budú patriť intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a
kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačno – receptívna metóda
a improvizácia.
Učebné zdroje
Učebným zdrojom budú učebnice:
Hudobná výchova pre 1.ročník ZŠ, autori :PhDr. Ľubica Kopinová, Mgr. Terézia Ružičková, Mgr. Viera
Damboráková,
Hudobná výchova pre 2. ročník ZŠ, autori :doc. PhDr. Eva Langsteinová, CSc, doc. Mgr. Belo Felix,
Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ, autori :prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc, doc. Mgr. Belo Felix,
Hudobná výchova pre 4. ročník ZŠ, autori: prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc, doc. Mgr. Belo Felix,
CD nosiče a audiokazety pre deti, návštevy hudobných predstavení pre deti organizované školou a
výchovné koncerty.
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Hry so spevom,
jednoduché slovenské
ľudové piesne, detské
piesne v rozsahu c¹ –
a¹, umelecké úpravy
ľudových piesní, krátke
skladbičky pre deti.
Sluchová príprava
intonácie 5., 6., 3.
stupňa v durovej tónine,
rytmizácia slov a
riekaniek, rytmické a
melodické hry,
realizácia rytmu
pozostávajúceho zo
štvrťových a
osminových hodnôt,
vyjadrenie obsahu
piesní a skladbičiek
pohybom. Zvuk, tón,
reč, spev.
Výkonový
štandard
Vokálno-intonačné činnosti
Získať základné spevácke zručnosti a návyky. Detské a
ľudové piesne spievať čisto a rytmicky presne, adekvátne
nálade. Poznať a správne realizovať hodnoty nôt / štvrťová,
osminová a pomlčky/. Vedieť čisto a so správnym výrazom
primeraným piesni zaspievať minimálne 12 detských a
ľudových piesní, hier so spevom.
Inštrumentálne činnosti
Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku
hrania na nich. Pomocou detských hudobných nástrojov
podporiť náladu piesne. Vedieť hrať jednoduché rytmické
motívy pozostávajúce z hodnôt štvrťových, osminových nôt
a pomlčiek.
Hudobno- pohybové činnosti
Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať
na zmeny tempa a dynamiky. Pohybom správne reagovať
na hudbu.
Percepčné činnosti
Poznať krátke veku primerané hudobné skladby a pohybom
reagovať na ne. Poznať minimálne 4 hudobné skladby a ich
autorov, dokázať vystihnúť náladu hudby.
Hudobno-dramatické činnosti
Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom
priestore. Hudobné hástroje chápať ako prostriedok na
vykreslenie prostredia, postáv a nálad. Uskutočniť
minimálne jedno hudobno-dramatické vystúpenie.
Finančná
gramotnosť
FG
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Jednoduché slovenské
ľudové piesne, detské
piesne v rozsahu c¹ –
c2, umelecké úpravy
ľudových piesní, krátke
kladbičky pre deti.
Vyvodenie a intonácia v
priestore 1. - 6. stupňa
na solmizačné slabiky,
tvorivá práca s nimi.
Rytmizácia slov a
riekaniek, rytmické a
melodické hry,
realizácia rytmu
pozostávajúceho zo
štvrťových, osminových
Výkonový
štandard
Vokálno-intonačné činnosti
Rozvíjať základné spevácke zručnosti a návyky. Detské a
ľudové piesne spievať čisto a rytmicky presne, adekvátne
nálade. Poznať a správne realizovať hodnoty nôt / štvrťová,
osminová, polová a pomlčky /. Vedieť zaspievať dvojhlasný
kánon. Podľa fonogestiky vedieť zaspievať jednoduché
durové melódie. Vedieť čisto a so správnym výrazom
primeraným piesni zaspievať minimálne 15 detských a
ľudových piesní, podľa taktovania učiteľa a hier so spevom.
Inštrumentálne činnosti
Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku
hrania na nich. Pomocou detských hudobných nástrojov
podporiť náladu piesne. Vedieť hrať jednoduché rytmické
motívy pozostávajúce z hodnôt štvrťových, osminových,
polových nôt a pomlčiek, použiť ich pri tvorbe sprievodu k
124
Finančná
gramotnosť
a polových hodnôt v 2/4
a ¾ takte
Vyjadrenie obsahu
piesní a skladbičiek
pohybom.
Sluchová identifikácia
rôznych tónin.
Verbalizácia nálady
piesní a skladbičiek.
piesňam.
Hudobno-pohybové činnosti
Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať
na zmeny tempa a dynamiky. Taktovať v 2/4 a3/4 takte.
Pohybom vyjadriť náladu hudby. Pohybom správne
reagovať na hudbu.
Percepčné činnosti
Poznať krátke veku primerané hudobné skladby a
verbalizovať hudobný zážitok, vedieť ho vizualizovať a
vyjadriť pohybom. Sluchom rozoznať kontrast v hudbe,
predohru, medzihru, dohru, ukončenú a neukončenú
melódiu, základné sláčikové a dychové nástroje, klavír.
Verbalizovať svoj názor. Poznať minimálne 6 hudobných
skladieb a ich autorov, dokázať vystihnúť náladu hudby.
Hudobno-dramatické činnosti
Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom
priestore. Hudobné nástroje chápať ako prostriedok na
vykreslenie prostredia, postáv a nálad. Hudobné vyjadrenie
kontrastu v príbehu. Vytvorenie jednoduchého príbehu s
integráciou vokálnej a nástrojovej improvizácie. Pripraviť si
jednoduché hudobno-dramatické vystúpenie. Uskutočnoť
minimálne jedno hudobno-dramatické vystúpenie.
FG
FG
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Slovenské ľudové
piesne (najmä detské,
tanečné, žartovné),
piesne susedných
národov, detské
tanečné piesne
súčasných autorov v
rozsahu c1 – d2.
Krátke hlasové,
intonačno-rytmické a
sluchové cvičenia,
hudobné hry (hra na
ozvenu, otázka –
odpoveď, reťazová hra,
rytmické a melodické
doplňovačky).
Výkonový
štandard
Vokálno-intonačné činnosti
Zvládnuť základy speváckeho dýchania, správne nasadenie
tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek. Vedieť zaspievať
dvojhlasný kánon a jednoduchý ostinátny dvojhlas. Poznať a
správne realizovať hodnoty nôt vyskytujúcich sa v piesňach,
realizovať rytmické tvorenie. Dokázať určiť náladu a hlavnú
myšlienku piesní, vyvodiť charakteristické výrazové
prostriedky. Intonácia v priestore 1. – 8.
(bez 7. stupňa) a dolného 5. stupňa podľa fonogestiky a
písmenkových nôt, elementárne tvorenie v tomto priestore.
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať minimálne
15 piesní, ktoré sú základom ovládania hudobného
materinského jazyka. Intonovať podľa ruky diatonické
durové postupy.
Sprievody k piesňam,
jednoduché rytmické
hry a cvičenia.
Inštrumentálne činnosti
Uvedomene rozlišovať rytmické hodnoty a ich vzťahy v
takte. Vedieť tvoriť ostinátne sprievody zodpovedajúce
charakteru piesní. Zdokonaľovať sa v technike hry na
detských hudobných nástrojoch. Vedieť zahrať jednoduché
sprievody k piesňam, správne zvoleným detským hudobným
nástrojom, zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky v
počúvanej skladbe.
Hudobno-pohybové činnosti Vedieť zatancovať
jednokročku, dvojkročku, mazúrku, základný polkový krok,
zostaviť z krokov jednoduchý tanec, rešpektujúc formu
piesne a kultivované telesné pohyby. Dokázať vyjadriť
obsah piesní a skladieb pohybom. Elementárna pohybová
improvizácia na hudbu. Taktovať dvoj a trojdobý takt.
Vedieť zatancovať jednoduchý čardáš, mazúrku. Pohybom
správne reagovať na hudbu.
Percepčné činnosti
Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť a odlišnosť
hudobných myšlienok v hudobnej skladbe. Dokázať
verbalizovať, výtvarne vyjadriť hudobné zážitky. Podľa
sluchu poznať minimálne 6 hudobných skladieb, dokázať
vystihnúť ich náladu a oshaliť dominujúce výrazové
prostriedky.
Hudobno - dramatické činnosti
Prežívaním modelových situácií pociťovať spojenie
hudobno-dramatického prejavu s reálnymi životnými
situáciami. Rešpektovať názory iných a stáť si za svojimi
Jednoduché tance
Inštruktívne skladby
skladateľov 20. a 21.
storočia.
Hudobno-dramatické
etudy, hry, jeden
hudobno-dramatický
celok.
125
Finančná
gramotnosť
FG
FG
FG
FG
riešeniami. Vedieť transformovať v hudobných činnostiach
získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii improvizácie
hudobno-dramatických etudách a celkoch. Realizovať
minimálne jednu hudobno-dramatickú etudu / celok/.
Učebné osnovy predmetu vo 4. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Finančná
gramotnosť
Ľudová pieseň
v živote človeka
a spoločnosti
/20/
Sprievody
k piesňam,
jednoduché
rytmické hry
a cvičenia.
Jednoduché
ľudové tance,
hudobno-pohybové
tanečné hry.
Umelecké
spracovanie
slovenských
ľudových piesní od
19. storočia
podnes. Hudobnodramatické etudy,
hry, jeden
hudobnodramatický celok.
Vokálno-intonačné činnosti
Zdokonaľovať spevácke návyky, vyrovnávať vokály,
výslovnosť koncoviek, artikuláciu, dýchanie. Rozvíjať
spevácke zručnosti, mäkké nasadzovanie tónu,
artikuláciu, delenie slov, kultivovaný spev v rozsahu h-d2.
Reagovať pri speve na taktovacie gestá učiteľa: nástup,
obsadenie, zmena taktu, tempa, dynamiky. Intonovať
v priestore 1.-8. stupňa na solmizačné slabiky a tvorivo
s nimi pracovať. Vedieť čisto a so správnym výrazom
zaspievať minimálne 15 piesní, ktoré sú základom
ovládania hudobného materinského jazyka. Poznať
tónový systém, pomenovanie nôt /h-d2/. Chápať
a používať pojmy: takt, prízvuk, taktové označenia,
rytmus, pochod, piano, forte, husľový kľúč, hodnoty nôt
a ich pomlčky, opakovacie znamienko.
Dokázať určiť náladu a hlavnú myšlienku piesní, vyvodiť
charakteristické výrazové prostriedky.
Rozlišovať durové a molové tóniny /trojzvuky, stupnice,
piesne/.
Vedieť zaspievať dvojhlasný kánon a jednoduchý
dvojhlas.
Poznať a vedieť správne zaspievať piesne aspoň z troch
oblastí Slovenska.
Inštrumentálne činnosti
Hrať ostinátny sprievod k piesňam na detských
hudobných nástrojoch v 2/4, ¾, 4/4 takte s využitím
polových, štvrťových, osminových nôt a príslušných
pomlčiek. Zdokonaľovať sa v technike hry na detských
hudobných nástrojoch. Štylizovať zvuky na detských
hudobných nástrojoch. Poskytnúť radosť z kolektívneho
muzicírovania.
Tvorba vlastných hudobných nástrojov a ich tvorivé
využívanie.
Hudobno-pohybové činnosti
Vedieť zatancovať jednoduchý čardáš, valašský krok,
základný polkový krok, mazúrku, pomalý valčík. Pohybom
správne reagovať na hudbu, vyjadriť správny hudobný
výraz, náladu. Realizovať hudobno-pohybové hry so
spevom. Zostaviť z krokov jednoduchý tanec, rešpektujúc
formu piesne a kultivované telesné pohyby. Aktívne
využívať hmatovo-akustické pohyby a hudobno-pohybovú
tvorivosť. Taktovať dvoj- a trojdobý takt.
Percepčné činnosti
Podľa sluchu poznať minimálne 6 hudobných skladieb,
dokázať vystihnúť zámer skladateľa a odhaliť výrazové
prostriedky, ktorými ich realizoval.
Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť /variácie/
a odlišnosť hudobných myšlienok v hudobnej skladbe.
Expresívnu reakciu na hudbu umocňovať pohybom,
vizualizáciou a verbalizáciou. Podľa sluchu rozoznať
sláčikové, dychové nástroje, fujaru, gajdy. Vedieť sa
orientovať v rôznych typoch nástrojového obsadenia.
Verbalizovať hudobné zážitky, vzájomne konfrontovať
svoje stanoviská.
Hudobno-dramatické činnosti
Realizovať minimálne jednu hudobno-dramatickú etudu
/celok/. Prežívaním modelových situácií pociťovať
spojenie hudobno-dramatického prejavu s reálnymi
životnými situáciami. Rešpektovať názory iných a stáť si
za svojimi riešeniami. Vedieť transformovať v hudobných
činnostiach získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii
improvizácie v hudobno-dramatických etudách a celkoch.
FG
Slovenské
ľudové piesne
v troch
základných
oblastiach
Slovenska,
regionálne
piesne. Ľudové
hudobné
nástroje,
vlastnoručne
vyrobené
nástroje.
Folklórny
kalendár,
folklórne súbory.
Poslanie hudby
v našom živote
/ 13/
Slovenské
ľudové piesne
/uspávanky,
tanečné,
regrútske,
svadobné,
koledy.../
Rôzne podoby
slovenských
ľudových piesní
v úprave
skladateľov od
19. storočia
podnes
Slovenské ľudové
piesne, piesne
susedných
národov, detské
tanečné piesne
súčasných autorov
v rozsahu h-d2.
Krátke hlasové,
intonačno-rytmické
a sluchové
cvičenia, hudobné
hry /hra na ozvenu,
otázka – odpoveď,
reťazová hra,
rytmické
a melodické
doplňovačky /.
Sprievody
k piesňam,
jednoduché
rytmické hry
a cvičenia.
Jednoduché
ľudové tance,
hudobno-pohybové
tanečné hry.
Umelecké
spracovanie
slovenských
ľudových piesní od
19. storočia
podnes.
Hudobnodramatické etudy,
hry, jeden
hudobnodramatický celok.
126
Predmet: Telesná výchova
Telesná výchova
Štátny / školský vzdelávací program
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
2
2
2
2
8/0
Charakteristika predmetu
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové
zdokonaľovanie, čím prispieva k upevneniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej
výkonnosti. Poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu,
významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu
kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
Svojim zameraním zaujíma výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho
školského veku. Využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému
vývinu osobnosti s akceptom na hrubú aj jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu, pohybových
cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
Ciele predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti
„Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu. A zároveň postupné plnenie cieľov
primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele sú :
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, k športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- podporovať vytváranie optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej
osobnosti
prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné
prežívanie pohybovej činnosti.
Ďalšie ciele telesnej výchovy ako učebného predmetu na 1. stupni ZŠ sú:
zamerané na osobnostný rozvoj:
- mať vytvorenú elementárnu, veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach
- pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke
kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej
- voliť tolerantné správanie pri vzniku iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho
so športovou aktivitou, zároveň asertívne nastoľovať svoje požiadavky a asertívne formulovať
svoje názory
zamerané na zdravie:
- vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého
životného štýlu
- pohyb v každodennom živote, cielene zahŕňať rôzne formy pohybu do bežného života
- formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie
zamerané na motoriku:
- mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so
základnými lokomóciami
- mať optimálne, primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti
- preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii
pohybových činností
zamerané na postoje:
- prejavovať záujem o pohybové činnosti
- prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnému pohybu
- aplikovať pohybové činnosti v každodennom živote
- Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy:
- má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov
z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov
127
dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri
súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim
správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie
- má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo
rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase
- má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre
optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť
- dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného
zdravia
- pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať
prostredníctvom každodenného pohybu
- rešpektuje práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových aktivitách
- dokáže kooperovať pri športových aktivitách
- vie si vytvoriť vlastnú identitu svojej účasti (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti,
v rámci skupiny, tímu a podobne
- Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými kompetenciami a ich
prepojenie so vzdelávacou oblasťou a učebným predmetom:
Komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch:
- vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,
- vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými aktivitami
- interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou,
- dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale i
významných športových súťažiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap.)
Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky:
- pri rozvoji matematických modelov myslenia využíva vyjadrovanie telom a pohybom
- rozvíja priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít
- rozvíja logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach
- využíva poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch
Digitálna kompetencia:
- využíva informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so športovými
aktivitami
-
Prehľad tematických celkov v jednotlivých ročníkoch:
- Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
- Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
- Kreatívne a estetické pohybové činnosti
- Psychomotorické cvičenia a hry
- Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Časová dotácia
Tematický celok (TC)
Základné lokomócie a nelokomočné pohyb. zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
10%
10%
10%
10%
Prierezové témy predmetu
V predmete telesná výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy.
Environmentálna výchova: 1. ročník, témy: Zimné športy, Letné športy, 2. ročník, témy: Zimné športy,
Letné športy, 3. ročník, témy: Zimné športy, Letné športy, 4. ročník, témy: Zimné športy, Letné športy,
Multikultúrna výchova: 1. ročník, témy: Tradičné aj netradičné hry, Tanečná improvizácia, 2. ročník,
témy: Tradičné aj netradičné hry, Tanec a rytmika, 3. ročník, témy: Tradičné aj netradičné hry, Pohybové
aktivity s hudbou, 4. ročník, témy: Tradičné aj netradičné hry, futbal, basketbal, Pohybové aktivity s
hudbou
Mediálna výchova: 1. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Tanečná a štylizovaná chôdza,
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 2. ročník, témy:
Prípravné športové a pohybové hry, Tanečná a štylizovaná chôdza, Rytmizované pohyby s využitím
hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 3. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, 4.
ročník, témy: Prípravné a športové hry, Tanečná improvizácia, polkový a valčíkový krok
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Zimné športy,
Letné športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 2.
ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby
s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 3. ročník, témy: Prípravné športové a
128
pohybové hry, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých
hudobných nástrojov, 4. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Zimné športy, Letné športy,
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov
Dopravná výchova: 1. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
(Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy, Pohybové aktivity
s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie
a vnímanie svojho tela), 2. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
(Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby
s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami
a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania,
rovnováhy a priestorovej predstavivosti), 3. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné
športy, Letné športy, (Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové aktivity
s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie
a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie), 4. ročník,
témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy
Ochrana života a zdravia: 1. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry, 2. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry, 3. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry, 4. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník, téma: Pohybové aktivity s hudbou, 2. ročník,
témy: Pohybové aktivity s hudbou, Tradičné a netradičné športové a pohybové hry, 3. ročník, téma:
Pohybové aktivity s hudbou, Vybíjaná, Futbal, Basketbal, 4. ročník, téma: Pohybové aktivity s hudbou,
Akrobatické kombinácie
Finančná gramotnosť
Témy finančnej gramotnosti sú implementované v 2. ročníku v tematickom celku lyžovanie – lyžiarsky
výcvik (náklady na dopravu, lyžiarsku výstroj, ceny strediskových lístkov) a v 3. ročníku v tematickom
celku plávanie – plavecký výcvik (náklady na dopravu, cena vstupného na plaváreň).
Organizačné formy a metódy vyučovania
Voľba vyučovacích metód, foriem a metód je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu je
miera efektivity vyučovacieho cieľa, rešpektujúca športovú zdatnosť žiakov v jednotlivých triedach. Je
žiaduce, vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy. Musia byť veku
primerané, podporujúce záujem o pohybové a športové činnosti žiakov. Výstupný efekt používania
foriem a metód je podriadený maximálnemu rozvoju kompetencií u žiakov.
Ku týmto patria:
- vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma)
- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých predmetoch, keď
učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť),
- rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať možnosti
školského dvora).
- pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšie činnosti)
- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít)
- školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové
- škola v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym využitím sezónnych športových aktivít v
prírode)
Keďže naša škola nemá vyhovujúce podmienky pre vytváranie špecializovaných oddelení pre žiakov
zdravotne oslabených, nemôžeme realizovať povinné hodiny zdravotnej telesnej výchovy.
Miesto realizácie:
129
-
telocvičňa
školské ihrisko
verejné priestranstvá nachádzajúce sa v okolí školy
verejné klzisko, pokiaľ je sezónne vybudované v centre mesta
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: odborné
publikácie k daným témam, webové stránky s témou telesnej výchovy, materiálno-technické a
didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií.
SIVÁK, J. a kol.: METODICKÁ PRÍRUČKA – telesná výchova – prvý stupeň ZŠ. MEDIA TRADE, spol.
s. r. o. - SPN, Bratislava 1998
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
Základné
lokomócie a
nelokomočné pohybové
zručnosti
19 hodín
-
-
-
-
Obsahový
štandard
poradové a organizačné cvičenia, rad,
zástup, základné povely poradovej
prípravy
poradové cvičenia, zásady bezpečného
pohybu v telocvični a telovýchovných
objektoch
techniky behu, skoku do diaľky z miesta,
hodu loptičkou
prípravné hry s atletickými prvkami
nácvik vysokého štartu
základy správnej techniky behov, skokov,
hodu loptičkou
bežecká abeceda, beh – rýchly,
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou
družstvo, skupina, čiara, priestor, štart,
cieľ, súťaž
základy správnej techniky gymnastických
cvičení
základné lokomócie, základy správnej
techniky behov, skokov, hodu loptičkou
bežecká abeceda, beh rýchly aj
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou
základy správnej techniky gymnastických
cvičení, stoj na lopatkách, rovnovážne
výdrže, kotúle vpred, vzad
gymnastické zručnosti: elementárne
zručnosti z akrobacie
základy správnej techniky gymnastických
cvičení
elementárne zručnosti z akrobacie
základy správnej techniky gymnastických
cvičení
obraty, poskoky, výskoky a zoskoky
z gymnastického náradia
130
-
-
-
-
-
Výkonový
štandard
vie sa otočiť vpravo vbok, vľavo vbok, vie
vystúpiť z radu, vie dať ruky vbok a správne stáť
v zástupe
pozná základné poradové cvičenia a vie ich
pomenovať
pozná a vie základné lokomócie
osvojí si základy techniky behov, skokov, hodu
na podnet vykoná základné polohy tela a jeho
častí
pozná správnu techniku vysokého štartu
vie precvičiť už osvojené elementárne pohybové
zručnosti atletického charakteru
vykonáva pohyby okolo rôznych osí tela
(obraty, prevaly, kotúľ, plazenie a podobne)
dokáže správne pomenovať základné
lokomócie, základné nelokomočné pohyby,
základné atletické disciplíny a poradové
cvičenia, ktoré boli realizované vo výučbe
dokáže ukázať správne technické predvedenie
základných lokomócií ako aj základných
akrobatických cvičení v rôznych obmenách
dokáže uplatniť základné lokomócie, poradové
cvičenia a gymnastické zručnosti v hrách,
súťažiach a iných pohybových činnostiach
dokáže správne pomenovať základné
gymnastické cvičenia
pozná terminológiu gymnastických polôh,
pohybov a cvičení
vie správne technicky vykonávať skok z debny
vie vykonávať jednoduché cviky na rebrinách
osvojí si správny postup kotúľa vpred
zvláda základné zručnosti z akrobacie, ako
predpoklady pre zvládnutie základných
gymnastických zručností
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry 19 hodín
-
-
-
-
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
10 hodín
-
-
Psychomotor
ické cvičenia
a hry
10 hodín
-
-
-
-
prípravné športové hry
na vybíjanú, futbal,
prehadzovanú,
basketbal
tradičné aj netradičné
hry, pravidlá
pohybová hra, hráč,
spoluhráč, protihráč,
kapitán hry, lopta, bod,
prihrávky, podávanie
lôpt, kotúľanie
a prenášanie plných
lôpt
bezpečnosť pri hrách
s loptami
skákanie cez švihadlo,
preťahovanie sa
pomocou švihadla,
bezpečnosť pri
aktivitách
hry manipulačné –
technicky správna
manipulácia s náčiním
hry s lavičkami a
švihadlom
zásady kultúrneho
správania sa na
športových podujatiach
tanečná a štylizovaná
chôdza, beh, skoky,
poskoky so zameraním
na správne držanie
tela, ako celku a jeho
častí v rôznych
polohách
pohybové prvky
z tvorivej rytmiky
pohybové aktivity
s hudbou
tanec a rytmika, nácvik
tanečných krokov
jednoduché rytmické
cvičenia spojené
s vytlieskavaním
a vydupávaním
rozprávka ako námet
na pohybové
stvárnenie a
improvizáciu
hry zamerané na
správne držanie tela s
prenášaním drobných
predmetov na hlave a
chôdza po čiare
hry zamerané na
správne držanie a
vnímanie svojho tela
pri pohybových
činnostiach
názvy polôh tela
joga – relaxácia, jej
význam
strečing – dýchacie
cvičenia
cvičenia na rozvíjanie
rovnováhy
a priestorovej
orientácie
dýchacie cvičenia,
koncentrácia a
pozornosť
zimné športy -
-
-
rozvíja svoje bežecké schopnosti
dokáže pomenovať a pozná základné herné činnosti jednotlivca,
pozná názvy hier, ktoré boli realizované vo vyučovaní
dokáže aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektuje ich
uplatňuje správnu techniku manipulácie s náčiním
zvládne základné manipulačné činnosti s loptou (kotúľanie,
chytanie, hádzanie, odrážanie lopty od podlahy, zamerané na
správne držanie tela)
vie hádzať plnú loptu odspodu a obojručne
urobí niekoľko preskokov cez švihadlo
dokáže ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností
jednotlivca v hrách, ktoré boli realizované vo vyučovaní
dokáže využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí a
aplikovať ich aj v bežnom živote
je aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry
prejavuje schopnosť
spolupracovať , dodržiava dohodnuté pravidlá, technicky správne
manipuluje s náčiním
a pohybuje sa s ním: kotúľa chytá, hádže, odráža loptu od podlahy
odhadne pohyb náčinia a prispôsobí mu vlastný pohyb
v rôznych situáciách a obmenách
rozvíja svoje bežecké schopnosti a dbá na správne držanie tela
ovláda správnu techniku základných herných činností jednotlivca
prejavuje pozitívny postoj k herným činnostiam, uplatňuje zásady
kultúrneho správania sa na športových podujatiach
-
pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy cvičenia, pohybových
výrazových prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca,
tanečné kroky a činnosti, ktoré boli realizované vo vyučovaní
dokáže ukázať správne technické predvedenie rytmických cvičení,
tanečných krokov, motívov v rôznych obmenách, ktoré boli
realizované vo vyučovaní
dokáže zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným
potleskom, zvukových signálom, hudbou
dokáže uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno-pohybových,
tanečných a dramatických hrách, no i pri iných pohybových
činnostiach
pozná správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov
i nadväzovaných pohybových motívov, tanca, rytmiky a tvorivej
dramatiky
pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela
a jeho častí v kontexte so slovným alebo hudobnýcm podnetom
vníma a rozlišuje zmeny tempa a rytmu signálov pohybom
rozvíja tvorivú improvizáciu
pozitívne vníma spojenie slova, hudby a pohybu
pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre a upevňuje sociálne
vzťahy v skupine
dokáže správne pomenovať základné polohy tela, druhy
realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky
dokáže ukázať správne základné polohy tela a primerane svojim
schopnostiam vykonávať psychomotorické cvičenia v rôznych
obmenách
dokáže uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier a
prežívať pocity radosti z pohybu a hry
pozná jednoduché testy na posudzovanie svojej flexibility, držanie
tela, dýchania
ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele, (časti tela, vnútorné
orgány) pri pohybovej činnosti
dodržiava správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pozná
a vie ich pomenovať
dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre
zdravie
využíva fyziologicky správne dýchanie
má osvojené pohybové cvičenia so zameraním na koncentráciu
a pozornosť
ovláda pohybové aktivity so zameraním na čiastočnú i celkovú
relaxáciu (joga, strečing)
formuje pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu
-
ovláda základné zručnosti z turistiky, korčuľovania a sánkovania
-
-
-
-
-
-
131
Aktivity v
prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
8 hodín
-
sánkovanie, prípadne
korčuľovanie
letné športy - turistika
-
(kĺzanie a hry na snehu)
rozvíja senzomotorické schopnosti – pociťovanie, vnímanie,
odhad času, priestoru
realizuje sezónne pohybové aktivity v rôznom prostredí, v rôznych
obmenách
pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť
pohybu človeka
má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom
prostredí, chráni prírodu
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
- základné povely poradovej prípravy,
Základné
rad, zástup, družstvo, čiara, priestor
lokomócie a - poradové cvičenia, zásady
nelokomočné
bezpečného a účelného pohybu
pohybové
v telovýchovných objektoch
zručnosti
- techniky behu, hodu loptičkou, skoku
19 hodín
do diaľky z miesta
- základné lokomócie, základy správnej
techniky behov, skokov, hodu
loptičkou
- bežecká abeceda, beh rýchly aj
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou
- základy správnej techniky
gymnastických cvičení, stoj na
lopatkách, rovnovážne výdrže, kotúle
vpred, vzad
- gymnastické zručnosti: elementárne
zručnosti z akrobacie
- základy správnej techniky
gymnastických cvičení
- obraty, poskoky na pružnom mostíku,
výskoky a zoskoky z gymnastického
náradia
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
19 hodín
-
prípravné športové hry na vybíjanú,
futbal, prehadzovanú, basketbal
tradičné aj netradičné hry, pravidlá
hry manipulačné – technicky správna
manipulácia s náčiním
hry s lavičkami a švihadlom
zásady kultúrneho správania sa na
športových podujatiach
-
-
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
10 hodín
-
tanečná a štylizovaná chôdza, beh,
skoky, poskoky so zameraním na
správne držanie tela, ako celku a jeho
častí v rôznych polohách
pohybové prvky z tvorivej rytmiky
pohybové aktivity s hudbou
tanec a rytmika
rytmizované pohyby s využitím hudby
alebo jednoduchých hudobných
nástrojov
132
-
-
-
-
Výkonový
štandard
správne vníma význam poradových cvičení pre
účelnú organizáciu
pozná základné poradové cvičenia a vie ich
pomenovať
pozná a vie základné lokomócie
osvojí si základy techniky behov, skokov, hodu, na
podnet vykoná základné polohy tela a jeho častí
vykonáva pohyby okolo rôznych osí tela (obraty,
prevaly, kotúle, plazenie ap.)
pozná terminológiu gymnastických polôh, pohybov
a cvičení
zvláda základné zručnosti z akrobacie, ako
predpoklady pre zvládnutie základných
gymnastických zručností
pozná možnosti aplikácie pohybových zručností
a vnímať ich význam pre život a šport
vie uplatniť zásady bezpečnosti a hygieny pri
týchto cvičeniach
pozitívne vníma základné lokomócie a
nelokomočné zručnosti ako potrebnú
a nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu človeka
a prostriedku na upevňovanie si
zdravia
prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie v týchto
aktivitách
je aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel
hry
prejavuje schopnosť
spolupracovať , dodržiava dohodnuté pravidlá,
technicky správne manipuluje s náčiním
a pohybuje sa s ním: kotúľa chytá, hádže, odráža
loptu od podlahy
odhadne pohyb náčinia a prispôsobí mu vlastný
pohyb v rôznych situáciách a obmenách
rozvíja svoje bežecké schopnosti a dbá na správne
držanie tela
ovláda správnu techniku základných herných
činností jednotlivca
prejavuje pozitívny postoj k herným činnostiam,
uplatňuje zásady kultúrneho správania sa na
športových podujatiach.
pozná a vie pomenovať základné informácie o
hrách a súťažiach, význame súťaživosti v športe
ovláda zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
je schopný podľa pravidiel zorganizovať hru a
rozhodovať
adekvátne reaguje pri víťazstve, dokáže prijať
prehru s uznaním kvalít súpera
pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy cvičenia,
pohybových výrazových prostriedkov tvorivej
dramatiky, rytmiky, tanca
pozná správnu techniku jednoduchých cvičení,
pohybov i nadväzovaných pohybových motívov,
tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky
pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so
slovným alebo hudobnýcm podnetom
vníma a rozlišuje zmeny tempa a rytmu signálov
-
tanečná improvizácia
-
Psychomotor
ické cvičenia
a hry
10 hodín
-
hry zamerané na správne držanie tela
s prenášaním drobných predmetov na
hlave a chôdza po čiare
hry zamerané na správne držanie
a vnímanie svojho tela pri pohybových
činnostiach
joga - relaxácia
aktivity na rozvoj dýchania,
strečingové cvičenia
-
Aktivity v
prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
8 hodín
-
zimné športy - lyžovanie, sánkovanie,
prípadne korčuľovanie
letné športy - plávanie, turistika
-
-
Lyžiarsky
výcvik – 5
dní po 3
hodiny
-
pohybom
rozvíja tvorivú improvizáciu
pozitívne vníma spojenie slova, hudby a pohybu
pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre
a upevňuje sociálne vzťahy v skupine
ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele,
(časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti
dodržiava správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pozná a vie ich pomenovať
dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny
a psychohygieny pre zdravie
využíva fyziologicky správne dýchanie
má osvojené pohybové cvičenia so zameraním na
koncentráciu a pozornosť
ovláda pohybové aktivity so zameraním na
čiastočnú i celkovú relaxáciu (joga, strečing)
formuje pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu
ovláda základné zručnosti z lyžovania, turistiky,
korčuľovania, plávania, sánkovania (kĺzanie a hry
na snehu)
rozvíja senzomotorické schopnosti - pociťovanie,
vnímanie, odhad času, priestoru
realizuje sezónne pohybové aktivity v rôznom
prostredí, v rôznych obmenách
pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode ako
potrebnú súčasť pohybu človeka
má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom
prírodnom prostredí, chráni prírodu
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
- základné povely poradovej prípravy, rad,
Základné
zástup, družstvo, čiara, priestor
lokomócie a - poradové cvičenia, zásady bezpečného
nelokomočné
a účelného pohybu v telovýchovných
pohybové
objektoch
zručnosti
- techniky behu, hodu loptičkou, skoku do
19 hodín
diaľky z miesta, skok do diaľky s rozbehom
- základy správnej techniky behov, skokov,
hodu loptičkou
- hod loptičkou z miesta, hod loptičkou po 2 – 3
krokoch chôdze
- rozvoj bežeckej vytrvalosti
- bežecká abeceda, beh rýchly aj vytrvalostný
- neprerušovaný beh 3 – 6 minút
- príprava na skok do diaľky v rámci
zdokonaľovania rýchleho behu
- základy správnej techniky gymnastických
cvičení, stoj na lopatkách, rovnovážne
výdrže, kotúle vpred, vzad
- skoky s odrazom znožmo, roznožka
- príprava na stoj na rukách
- elementárne zručnosti z akrobacie
- základy správnej techniky gymnastických
cvičení
- obraty, poskoky na pružnom mostíku,
výskoky a zoskoky z gymnastického náradia
-
-
-
-
Manipulačné, pohybové
a prípravné
športové hry
19 hodín
-
tradičné aj netradičné hry – pravidlá
vybíjaná - prehadzovanie lopty, streľba na
protihráč, vyhýbanie sa lopte
futbal – vedenie lopty, prihrávky, spracovanie
, sreľba
basketbal- všetky druhy prihrávok, chytanie
lopty, dribling, streľba jednoručne a obojručne
z miesta
133
-
-
Výkonový
štandard
pozitívne vníma základné lokomócie a
nelokomočné zručnosti ako potrebnú a
nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu
človeka a prostriedku na upevňovanie
zdravia
má primerane veku a svojim schopnostiam
osvojené základné lokomócie (ako
elementárne predpoklady pre zvládnutie
základných atletických disciplín)
má primerane veku a svojim schopnostiam
osvojené poradové cvičenia (ako
predpoklady účelnej organizácie
pohybových činností v priestore) a
elementárne zručnosti z akrobacie (ako
predpoklady pre zvládnutie základných
gymnastických zručností)
ovláda základné lokomócie – pozná ich
a vie pomenovať
pozná elementárne (názvoslovie)
gymnastických polôh, pohybov a cvičení
ovláda základné pravidlá atletických a
gymnastických súťaží
vykonáva pohyby okolo rôznych osí tela
(obraty, prevaly, kotúle ap.),
osvojil si základy techniky kotúľov, stojok,
skokov
prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie v
týchto aktivitách
osvojil si zásady bezpečnosti a hygieny pri
týchto cvičeniach
je aktívny pri úlohách vyplývajúcich z
pravidiel hry
prejavuje schopnosť
spolupracovať , dodržiava dohodnuté
pravidlá, technicky správne manipuluje s
náčiním
a pohybuje sa s ním: kotúľa chytá, hádže,
odráža loptu od podlahy
-
-
hry
manipulačnétechnicky
správna
manipulácia s náčiním
úkony na šikmých lavičkách a preskoky na
jednej nohe, znožmo, podbehnutie krútiaceho
sa švihadla
zásady kultúrneho sa správania sa na
športových podujatiach
-
-
-
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
10 hodín
-
tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky,
poskoky so zameraním na správne držanie
tela, ako celku a jeho častí v rôznych
polohách
pohybové prvky z tvorivej rytmiky
cvičenia napätia a uvoľnenia svalov
zmeny tempa a rytmu signálov
chôdza, beh, poskoky na mieste a v pohybe,
cvalový skok a poskočný krok
rytmizované pohyby s využitím hudby alebo
jednoduchých hudobných nástrojov
pohybové aktivity s hudbou
tanečná improvizácia
prísunný premenný (polkový), valčíkový krok
základy cvičení s náčiním pri hudobnom
a rytmickom sprievode
pohybová improvizácia
tanec a rytmika
napodobňovacie pohyby
správne a estetické držanie tela, kultúrnosť
(kultivovaný pohybový prejav)
-
-
-
-
-
Psychomotor
ické cvičenia
a hry
10 hodín
-
hry zamerané na správne držanie tela
s prenášaním drobných predmetov na hlave
a chôdza po čiare
hry zamerané na správne držanie a vnímanie
svojho tela pri pohybových činnostiach
joga – relaxácia
aktivity na rozvoj dýchania, strečingové
cvičenia
všestranne rozvíjajúce cvičenia
kondičné – so zameraním na atletickú
gymnastiku
relaxačné cvičenia ako cielený pohyb pre
zdravie (antistresové cvičenia)
-
-
-
-
Aktivity v
prírode a
sezónne
zimné športy
- sánkovanie, prípadne korčuľovanie
- sánkovanie: základná poloha na sánkach
- základná poloha pri jazde
134
-
odhadne pohyb náčinia a prispôsobí mu
vlastný pohyb v rôznych situáciách
a obmenách
rozvíja svoje bežecké schopnosti a dbá na
správne držanie tela
ovláda správnu techniku základných
herných činností jednotlivca
prejavuje pozitívny postoj k herným
činnostiam, uplatňuje zásady kultúrneho
správania sa na športových podujatiach
pozná a vie pomenovať základné
informácie o hrách a súťažiach, význame
súťaživosti v športe
ovláda zásady bezpečnosti a hygieny pri
hrách.
je schopný podľa pravidiel zorganizovať a
rozhodovať dve hry
adekvátne reaguje pri víťazstve, dokáže
prijať prehru s uznaním kvalít súpera
pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy
cvičenia, pohybových výrazových
prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky,
tanca
pozná správnu techniku jednoduchých
cvičení, pohybov i nadväzovaných
pohybových motívov, tanca, rytmiky
a tvorivej dramatiky
pozná správne držanie tela, polohy tela
a jeho častí, pohyby tela a jeho častí
v kontexte so slovným alebo hudobnýcm
podnetom
vníma a rozlišuje zmeny tempa a rytmu
signálov pohybom
rozvíja tvorivú improvizáciu
pozitívne vníma spojenie slova, hudby
a pohybu
pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre
a upevňuje sociálne vzťahy v skupine
pozitívne vníma spojenie slova, hudby a
pohybu ako potrebnú súčasť pohybových
činností človeka
pozitívne reagujeť na partnerov v tanci i hre
a upevňovať sociálne vzťahy v skupine,
prejavovať snahu precítiť pohyb
ovláda elementárne poznatky o ľudskom
tele, (časti tela, vnútorné orgány) pri
pohybovej činnosti
dodržiava správne držanie tela, polohy tela
a jeho častí, pozná a vie ich pomenovať
dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny
a psychohygieny pre zdravie
využíva fyziologicky správne dýchanie
má osvojené pohybové cvičenia so
zameraním na koncentráciu a pozornosť
ovláda pohybové aktivity so zameraním na
čiastočnú i celkovú relaxáciu (joga,
strečing)
formuje pozitívne vzťahy v skupinách,
empatiu
má primerane veku osvojené správne
držanie a vnímanie svojho tela pri
pohybových činnostiach
vie aplikovať širokú škálu cvičení
zameraných na vnímanie vzájomného
pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu,
dýchanie, flexibilitu ako základ
sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo
vlastné sily
ovláda základné zručnosti z turistiky,
korčuľovania, plávania, sánkovania
dodržiava správne držanie tela, polohy tela
a jeho častí
pohybové
činnosti
8 hodín
Plavecký
výcvik – 5
dní po dve
hodiny
- riadenie a ovládanie saní
- ťahanie prázdnych sánok
- ťahanie sa
- prekladanie vpred
- obratyní so spolužiakom
- súťaže na rýchlosť v ťahaní
- zjazd jednotlivcov, dvojíc na rýchlosť
- korčuľovanie: cvičenie jazdy vpred v trojiciach
- jazda vo vlnovkách k méte a späť
- zastavenie jednosmerným prívratom
- zmeny smeru jazdy
- jazda vzad
letné športy - plávanie, turistika
- Vedieť základy elementárnych pohybových
zručností súvisiace s realizovanými
sezónnymi pohybovými činnosťami
(turistikou, korčuľovaním, a i.), poznať ich
možnosti aplikácie a vnímať ich význam v
živote i športe
- Základné zručnosti turistiky a plávania
- turistika: presun chôdzou
- prvky základnej gymnastiky
- dvíhanie, prenášanie
- cvičenie rovnováhy
- hry a súťaže
- orientácia podľa značiek
- ochrana prírody
- plávanie: hry vo vode, orientácia vo vode,
splývanie a dýcha nie do vody
- technika plaveckých štýlov (prsia, kraul, znak)
- skok do vody
-
-
rozvíja senzomotorické schopnosti –
pociťovanie, vnímanie, odhad času,
priestoru
realizuje sezónne pohybové aktivity
v rôznom prostredí, v rôznych obmenách
pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode
ako potrebnú súčasť pohybu človeka
má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám
v rôznom prírodnom prostredí, chráni
prírodu
Učebné osnovy predmetu v 4. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Základné
- základné povely poradovej prípravy, rad, zástup,
lokomócie a
družstvo, čiara, priestor
nelokomočné - činnosť na povely: Pozor! Pohov! Vpravo bok! Vľavo
pohybové
bok! Čelom vzad!
zručnosti
- zdokonaľovanie organizácie nástupu žiakov, podanie
(19 hodín)
hlásenia
- zásady bezpečného a účelného pohybu
v telovýchovných objektoch pri poradových cvičeniach
- techniky behu, hodu loptičkou, skoku do diaľky
z miesta, skok do diaľky s rozbehom
- nácvik spájania rozbehu a odhodu
- súvislý vytrvalý beh 10 – 12 minút s prechodom do
krátkej chôdze
- základy správnej techniky behov, skokov, hodu
loptičkou
- bežecká abeceda, nízky štart, šliapavý a švihový beh,
beh – rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou
- skok do výšky (pokusy cez špagát)
- beh s prekonávaním prekážok
- základy správnej techniky gymnastických cvičení, stoj
na lopatkách, rovnovážne výdrže, kotúle vpred, vzad
- skoky s odrazom znožmo, roznožka, akrobatické
kombinácie z kotúľov, stojok, obratov, poskokov
a skokov
- stoj na rukách, skrčka
- príprava na stoj na rukách
- elementárne zručnosti z akrobacie
- základy správnej techniky gymnastických cvičení
- obraty, poskoky, skoky na pružnom mostíku, výskoky,
zoskoky, skrčka a roznožka z gymnastického
- stoj na rukách, skrčka, akrobatické kombinácie
135
- správne vníma význam poradových
cvičení pre účelnú organizáciu
- pozná základné poradové cvičenia
a vie ich pomenovať
- zdokonalí sa v činnosti na uvedené
povely
- ovláda organizáciu nástupu
a podania hlásenia
- pozná a vie pomenovať základné
lokomócie
- ovláda techniku nízkeho štartu
- osvojí si základy skoku do diaľky
s rozbehom
- osvojí si prepojenie rozbehu
s odhodom
- zvláda vytrvalostný beh v dĺžke 10 –
12 minút
- osvojí si základy skoku do výšky
- osvojí si beh s prekonávaním
prekážok
- na podnet vykoná základné polohy
a pohyby tela a jeho častí
- vykoná pohyby okolo rôznych osí tela
(obraty, prevaly, plazenie)
- pozitívna vníma základné lokomócie
a nelokomočné zručnosti ako
potrebnú a nevyhnutnú súčasť
pohybového prejavu človeka
a prostriedku na upevňovanie si
zdravia
- pozná terminológiu gymnastických
polôh, pohybov a cvičení
- prejavuje snahu
o sebazdokonaľovanie
- osvojí si techniku stojky na rukách
- osvojí si techniku skrčky
- ovláda akrobatické kombinácie
gymnastickej zostavy
Pohybové a - prípravné
športové
hry:
vybíjaná,
futbal,
manipulačné
prehadzovaná, basketbal, hádzaná
hry
- tradičné aj netradičné hry – pravidlá
(19 hodín) - vybíjaná - prehadzovanie lopty, streľba na protihráča,
vyhýbanie sa lopte
- futbal – vedenie lopty, prihrávky, spracovanie, streľba,
hra na brankára, hra s hlavou v stoji, útočná
kombinácia „prihraj a bež“
- minifutbal – riadená hra
- basketbal- všetky druhy prihrávok, chytanie lopty,
dribling, streľba jednoručne a obojručne z miesta,
osobná obrana hráča, prípravné hry na minibasketbal,
útočná herná kombinácia založená na princípe „hoď
a bež“
- hádzaná – prihrávky, streľba, dribling, hra na brankára,
trojkrokové vedenie lopty, útočná kombinácia na
princípe „prihraj a bež“
- minihádzaná – riadená hra
- hry manipulačné (s lavičkami a švihadlom) – technicky
správna manipulácia s náčiním
- úkony na šikmých lavičkách a preskoky na jednej
nohe, znožmo, podbehnutie krútiaceho sa švihadla
- zásady kultúrneho správania sa na športových
podujatiach
Psychomotor - hry zamerané na správne držanie tela s prenášaním
ické cvičenia
drobných predmetov na hlave a chôdza po čiare
a hry
- hry zamerané na správne držanie a vnímanie svojho
(10 hodín)
tela pri pohybových činnostiach
- všestranne rozvíjajúce cvičenia
- kondičné cvičenia so zameraním na atletickú
gymnastiku
- relaxačné cvičenia
- joga - relax
- aktivity na rozvoj dýchania, strečingové cvičenia
Aktivity v
prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
(8 hodín)
- zimné športy: sánkovanie, prípadne korčuľovanie,
lyžovanie
- sánkovanie: základná poloha na sánkach, základná
poloha pri jazde, riadenie a ovládanie saní, ťahanie
prázdnych sánok, ťahanie saní so spolužiakom,
súťaže na rýchlosť v ťahaní, zjazd jednotlivcov,
dvojíc na rýchlosť
- korčuľovanie: cvičenie jazdy vpred v trojiciach,
jazda vo vlnovkách k méte a späť, zastavenie
jednosmerným prívratom, prekladanie vpred,
zmena smeru jazdy, jazda vzad
- lyžovanie: chôdza, výstupy, obraty, zjazdový postoj,
zjazd, brzdenie a pády, odšľapávanie, zmeny
smeru, bezpečnosť pri jazde,
- letné športy - turistika
- turistika: presun chôdzou, prvky základnej
gymnastiky, dvíhanie, prenášanie, cvičenie
rovnováhy, hry a súťaže, orientácia podľa značiek,
ochrana prírody
136
- rozvíja svoje bežecké schopnosti
- ovláda základné manipulačné
činnosti s loptou (kotúľanie, chytanie,
hádzanie, odrážanie lopty od
podlahy) zamerané na správne
držanie tela
- pozná a vie pomenovať jednotlivé
druhy cvičenia, organizovať a riadiť 2
hry
- ovláda všetky techniky uvedených
športových hier
- pozná zásady kultúrneho správania
sa na športových podujatiach
- ovláda elementárne poznatky
o ľudskom tele, (časti tela, vnútorné
orgány) pri pohybovej činnosti
- dodržiava správne držanie tela,
polohy tela a jeho častí, pozná a vie
ich pomenovať
- dodržiava zásady bezpečnosti,
hygieny a psychohygieny pre zdravie
- využíva fyziologicky správne
dýchanie
- má osvojené pohybové cvičenia so
zameraním na koncentráciu
a pozornosť
- ovláda pohybové aktivity so
zameraním na čiastočnú i celkovú
relaxáciu (joga, strečing)
- formuje pozitívne vzťahy v skupinách,
empatiu
- ovláda základné zručnosti z turistiky,
sánkovania, prípadne korčuľovania,
kĺzanie a hry na snehu
- rozvíja senzomotorické schopnosti –
pociťovanie, vnímanie, odhad času,
priestoru
- rozvíja svoje kultúrno – umelecké
schopnosti, kultúru pohybového
prejavu, precítenie pohybu,
interpretáciu, kreativitu
- rozvíja svoje intelektové schopnosti,
všeobecnú inteligenciu v kontexte
s poznávacími aktivitami
- realizuje sezónne pohybové aktivity
v rôznom prostredí, v rôznych
obmenách
- pozitívne vníma pohybové aktivity
v prírode ako potrebnú súčasť
pohybu človeka
- má vzťah k prírode, pohybovým
aktivitám v rôznom prírodnom
prostredí, chráni prírodu
VI. Školský učebný plán ISCED 2
Vzdelávacia
oblasť
Predmety
Počet
hodín
Počet
hodín
Počet
hodín
Počet
hodín
Počet
hodín
Spolu
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ŠVP/ŠkVp
Slovenský jazyk a
literatúra
5
5
4,5
5
5
23/1,5
Anglický jazyk
4
3
3
3
3
15/1
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
-
1
1
2
2
4/2
Matematika
5
5
4,5
5
5
19/5,5
Informatika
1
0,5
0,5
0,5
-
2/0,5
Fyzika
-
2
2
2
2
5/3
Chémia
-
1
1
1
2
4/1
Biológia
2
1
2
2
1
5/3
Environmentálna
výchova
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0/3
Dejepis
1
2
2
2
2
6/3
Geografia
2
2
2
2
2
5/5
Občianska náuka
1
1
1
0,5
0,5
4/0
Človek a hodnoty
Etická výchova /
náboženská výchova
1
1
1
1
1
4/1
Človek a svet
práce
Svet práce
-
-
0,5
0,5
0,5
1/0,5
Technika
-
-
0,5
0,5
0,5
1/0,5
Výtvarná výchova
1
1
1
-
-
3/0
Umenie a kultúra Hudobná výchova
1
1
1
-
-
3/0
Výchova umením
-
-
-
0,5
1
1/0,5
Telesná a športová
výchova
2
2
2
2
2
10/0
27
29
30
30
30
115/31
Jazyk a
komunikácia
Matematika a
práca
s informáciami
Človek a príroda
Človek a
spoločnosť
Zdravie a pohyb
Spolu
137
Príloha č. 2
ISCED II - Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov
VII. Učebné osnovy ISCED 2
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra
Štátny / školský vzdelávací program
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
5
5
4,5
5
5
Spolu
23/1,5
Poznámky:
1. V 6.ročníku bola časová dotácia na vyučovanie SJL zvýšená v ŠkVP o 1 hodinu a v 7. ročníku
o 0,5 hodiny. Žiaci 7. ročníka sú na tejto hodine delení do 2 skupín, časová dotácia je využívaná
najmä na precvičovanie učiva, upevňovanie a systematizáciu vedomostí.
2. Hodnotenie predmetu: predmet je klasifikovaný známkou vo všetkých ročníkoch
Charakteristika predmetu
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne
postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov .Kvalitné
poznanie a praktické ovládanie slovenského jazyka podmieňuje pohotovú, primeranú a kultivovanú
komunikáciu. Žiaci nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa dokázali orientovať v rôznych
komunikatívnych situáciách, vedeli sa vhodne vyjadrovať a svoje poznatky uplatňovať v praktickom
živote.
Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry tvoria tri oblasti: Jazyková komunikácia, Komunikácia
a sloh, Literatúra.
V oblasti Jazyková komunikácia žiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti a kompetencie,
potrebné k osvojeniu si spisovnej podoby slovenského jazyka. Jazyková komunikácia vedie žiakov
k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom zrozumiteľného vyjadrovania.
Žiaci dokážu informácie získavať, poznávať a porovnávať.
V oblasti Komunikácia a sloh sa žiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, čítať
s porozumením, kultivovane písať, rozprávať, nadobúdajú kompetencie text analyzovať a hodnotiť.
V oblasti Literatúra sa žiak prostredníctvom literárnych ukážok zoznamuje s literatúrou všeobecne,
konkrétne s literárnymi druhmi, literárnymi žánrami, kompozíciou literárnych diel, štylistikou literárneho
textu, získava informácie o autoroch, ich živote a ďalších dielach. Žiaci sa učia formulovať vlastné
názory, získavajú kompetencie rozlíšiť fiktívny príbeh od skutočného. Postupne nadobúdajú čitateľské
zručnosti, schopnosť reprodukovať prečítaný text a samostatne tvoriť nový umelecký text. Žiaci
nadobúdajú poznatky, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich postoje, životnú hodnotovú orientáciu, prosociálne
správanie, obohacujú ich duchovne. Žiak získava etické kompetencie a také intelektuálne zručnosti,
ktoré z neho robia vzdelaného čitateľa.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry na 2.stupni základnej školy je:
- viesť žiakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému,
- viesť žiakov k poznaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách jazykového
systému, zameriavať sa na funkčné využitie jazykových a mimojazykových prostriedkov písaných
a ústnych prejavov,
- rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu, t.j.
schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách,
- pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku, prostredníctvom ovládania normy spisovného
jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu kultúry ich verbálnych prejavov, ústnych i písaných,
- prostredníctvom jazyka viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a vážiť si ľudí, ktorí sa
zaslúžili o rozvoj a poznanie slovenského jazyka,
- prehlbovať estetické cítenie žiakov a tak im umožniť vnímať a precítiť krásu umeleckého slova či
diela,
- rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu správaniu,
- zoznámiť žiakov so súborom diel slovenskej a základnej svetovej literatúry, posilniť u žiakov záujem
o tvorbu regionálnych autorov,
- viesť žiakov od základnej gramotnosti k získaniu čitateľských návykov, vzbudiť záujem o čítanie
a pozitívne prijímať literatúru a kultúru, čítať s porozumením.
138
Prierezové témy predmetu
V predmete Slovenský jazyk a literatúra budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
(Na tomto mieste uvádzame názvy TC, v ktorých budeme prierezové témy rozvíjať, konkrétne učivo aj
s prierezovými témami je uvedené v TVVP jednotlivých ročníkov.)
Environmentálna výchova: 5.ročník - SJ : Opakovanie zo 4.roč., Zhovárame sa a diskutujeme,
chceme byť informovaní, Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché
príbehy; Literatúra: Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky, Encyklopédie, 6.ročník - SJ : Opakovanie
vedomostí a zručností z 5.ročníka, Zhovárame sa a diskutujeme, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí,
javov, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Básne , Rozprávanie vo veršoch i v próze - Dobrodružná
literatúra, 7.ročník - SJ :Opakovanie vedomostí a zručností zo 6.ročníka, Slovné druhy, Skladba;
Literatúra: Aktivizácia vedomostí zo 6.ročníka, Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Dramatické umenie - Filmová tvorba, 8.ročník - SJ: Opakovanie učiva zo 7. ročníka, Tvaroslovie,
Skladba, Literatúra: Poézia – prírodná poézia Hviezdoslava, Próza – Zo života mladých ľudí, 9. ročník –
SJ: Staň sa dobrým rečníkom, Uvažujme spolu, Drieme v tebe umelec?
Multikultúrna výchova: 5.ročník - SJ : Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi,
Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché príbehy; Literatúra:
Pozvánka do knižnice, Ľudová pieseň, Poézia nonsensu, Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky,
Komiks; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Nielen ľudia, aj vety tvoria
príbehy, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Básne, Balady,
Rozprávanie vo veršoch i v próze – Báje; 7.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností zo 6.
ročníka, Komunikácia v spoločnosti; Literatúra: Poézia – Epika, Próza – Detektívna literatúra, 8.ročník SJ: Tvaroslovie, Literatúra: Poézia – umelá poézia, Próza – vedecko-fantastická literatúra, denník,
dievčenský román, 9. ročník – SJ: Štýlovo sa obliekaš, štýlovo sa vyjadruj, Uvažujme spolu,
Mediálna výchova: 5.ročník - SJ: Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi, Chceme byť
informovaní, Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Rozširujeme si slovnú zásobu;
Literatúra: Pozvánka do knižnice, Ľudová pieseň, Autorské rozprávky, Pozrime si rozprávku,
Encyklopédie, Komiks; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Zhovárame sa
a diskutujeme, Ako tvoríme slová, Svet v pohybe; Literatúra: Rozprávanie vo veršoch i v próze - Bájky,
Detektívna literatúra; 7.ročník - SJ: Komunikačné situácie, Komunikácia v spoločnosti, Slovné druhy;
Literatúra: Poézia - Lyrika, Populárna pieseň, Próza – Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Detektívna literatúra, 8.ročník - SJ: Tvaroslovie, Reklama, Rozprávanie, Slovná zásoba, Skladba,
Literatúra: Próza – denník, 9. ročník – SJ: Štýlovo sa obliekaš, štýlovo sa vyjadruj, Staň sa dobrým
rečníkom
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5.ročník - SJ: Spoznajme sa, Opakovanie zo 4.ročníka, Ako sa učiť,
Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi, Chceme byť informovaní, Informujem včas
a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché príbehy, Rozširujeme si slovnú zásobu,
Opakovanie učiva 5. roč.; Literatúra: Opakovanie vedomostí zo 4.roč., Pozvánka do knižnice, Ľudová
pieseň, Ľudové rozprávky, Poézia nonsensu, Autorské rozprávky, Pozrime si rozprávku, Čo opriadli
povesti, Encyklopédie, Komiks, 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka,
Zhovárame sa a diskutujeme, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Svet v pohybe; Literatúra:
Ľudová slovesnosť, Poézia – Básne, Balady, Rozprávanie vo veršoch i v próze - Bájky, Báje; 7.ročník SJ: Opakovanie vedomostí a zručností zo 6. ročníka, Komunikačné situácie, Komunikácia
v spoločnosti; Literatúra: Poézia - Lyrika, Epika, Próza – Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Robinsonáda, Detektívna literatúra, 8.ročník - SJ: Tvaroslovie, Slovná zásoba, Skladba, Literatúra:
Poézia – Ľudová a poloľudová poézia, Modlitba, Vedecko-fantastická literatúra, Denník, 9. ročník – SJ:
Štýlovo sa obliekaš, štýlovo sa vyjadruj, Staň sa dobrým rečníkom, Uvažujme spolu, Drieme v tebe
umelec? Hľadáme odborníkov, Literatúra: Poézia, Epika a epické žánre
Dopravná výchova: 5.ročník - SJ: Píšeme si so známymi, Tvoríme jednoduché príbehy; Literatúra:
Encyklopédie; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Svet v pohybe; Literatúra:
Rozprávanie vo veršoch i v próze - Detektívna literatúra; 7.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí
a zručností zo 6. ročníka, Slovné druhy; Literatúra: Próza – Príbehy zo života detí, 8.ročník - SJ: Slovná
zásoba, Literatúra: Próza – Zo života mladých ľudí, 9. ročník – SJ: Hľadáme odborníkov
Ochrana života a zdravia: 5.ročník - SJ: Opakovanie zo 4.ročníka, Informujeme včas a správne
Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Encyklopédie; 6.ročník - SJ: Svet je plný zaujímavých
ľudí, vecí javov, Zhovárame sa a diskutujeme, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Balady, Rozprávanie
vo veršoch i v próze – Zo života detí, Dobrodružná literatúra; 7.ročník - SJ: Slovné druhy, Skladba,
komunikácia v spoločnosti; Literatúra: Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román, Príbehy zo
života detí, 8.ročník - SJ: Tvaroslovie, Literatúra: Próza – Zo života mladých ľudí, Literatúra faktu, 9.
ročník – Literatúra: Poézia, Epika a epické žánre, Dramatické umenie
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5.ročník - SJ: Informujeme včas a správne, Tvoríme
jednoduché príbehy, Zhotovujeme podľa návodu; Literatúra: Ľudová pieseň, Pozrime si rozprávku, Čo
opriadli povesti, Komiks; 6.ročník - SJ: Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Informujeme presne
a pútavo; Literatúra: Poézia - Populárna pieseň; 7.ročník - SJ: Komunikácia v spoločnosti, Projekt;
Literatúra: Poézia - Lyrika, Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román, 8.ročník - SJ:
139
rozprávanie, Literatúra: Próza – Vedecko-fantastická literatúra, 9. ročník – SJ: Staň sa dobrým
rečníkom, Epika a epické žánre
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5.ročník - SJ: Píšeme si so známymi, Chceme byť informovaní,
Opisujeme svet vôkol nás; Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky; 6.ročník SJ: Zhovárame sa a diskutujeme, Ako tvoríme slová, Svet v pohybe, Nielen ľudia, aj vety tvoria príbehy
Literatúra: Poézia – Balady, Rozprávanie vo veršoch i v próze – Zo života detí, Dramatické umenie;
7.ročník - SJ: Slovné druhy; Literatúra: Poézia – Lyrika, Populárna pieseň, Próza - Príbehy zo života
detí, 8.ročník - SJ: Tvaroslovie, Literatúra: Próza – Zo života mladých ľudí, 9. ročník – Literatúra: Epika
a epické žánre
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5.ročník - SJ: Tvoríme jednoduché príbehy;
Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Čo opriadli povesti, 6.ročník - SJ: Ako tvoríme slová, Svet
je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov; Literatúra: Rozprávanie vo veršoch i v próze - Báje; 7.ročník - SJ:
Slovné druhy; Literatúra: Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román, 8.ročník - SJ: Rozprávanie
Literatúra: Poézia – Ľudová a poloľudová poézia, Próza – Zo života mladých ľudí, štúrovci, 9. ročník –
SJ: Štýlovo sa obliekaš, štýlovo sa vyjadruj, Každý deň povedať dobré slovo, Literatúra: Poézia, Epika
a epické žánre.
Organizačné formy a metódy
A. Organizačné formy:
- klasická hodina
- práca dvojíc
- práca v skupinách
- hranie rolí (dramatizácia)
- práca s internetom
- projektová práca
- beseda
B. Metódy vyučovania
a) motivačné metódy – rozprávanie, rozhovor, pojmová mapa (mapa mysle), posluch nahrávky,
rozbor citátov
b) expozičné metódy – výklad, rozhovor, diskusia, demonštračná metóda, pozorovanie,
porovnávanie, inštruktáž, práca s knihou, textom, slovníkom
c) aktivizujúce metódy – diskusia, zážitkové učenie, dialogizované čítanie, párová a skupinová
práca, didaktické hry, rébusy, hádanky, riekanky, básne, tvorivé písanie , práca s internetom, tvorba
projektu, ilustrácia textu, vizualizácia textu, problémové úlohy
d) fixačné metódy – precvičovanie, opakovanie, systematizácia poznatkov
Učebné zdroje:
5.ročník: Slovenský jazyk pre 5.ročník ZŠ - Krajčovičová-Kesselová-Sedláková-Hirschnerová, SPN
2009, Literárna výchova pre 5.ročník ZŠ – Jarmila Krajčovičová, Jela Krajčovičová, Združenie EDUCO
2010
6.ročník: Slovenský jazyk pre 6.ročník ZŠ – Krajčovičová-Kesselová, SPN 2009, Literárna výchova pre
6. ročník základných škôl - Mgr. D. Petríková, Združenie EDUCO 2010
7.ročník: Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ - Jarmila Krajčovičová, Milada Caltíková, Lucia Žigová, Orbis
Pictus Istropolitana, Bratislava 2005, Literárna výchova pre 7.ročník základných škôl – Mgr. Daniela
Petríková, PaedDr. Rudolf Trutz, OG – Vydavateľstvo Poľana, spol. s r.o., Bratislava 2004
8.ročník: Slovenský jazyk pre 8. ročník - Jarmila Krajčovičová, J. Kesselová, SPN 2011, Literárna
výchova pre 8.ročník základných škôl – Mgr. Daniela Petríková, združenie VKÚ. a.s. 2011
9. ročník: Slovenský jazyk pre 9. ročník ZŠ – Krajčovičová – Kesselová, SPN 2011, Literárna výchova
pre 9. ročník základných škôl – Mgr. Daniela Petríková VKÚ, a. s. 2011
Ďalšími učebnými zdrojmi a pomôckami sú zbierky úloh zo SJ pre jednotlivé ročníky, rôzne druhy
slovníkov, súbor CD s literárnymi nahrávkami pre 5.- 9. ročník, platne s ukážkami z literárnych diel,
prezentácie, nástenné gramatické tabule, portréty spisovateľov, pracovné listy...
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku – časť Slovenský jazyk
Tematický
celok
Úvodná
hodina
Obsahový
štandard
Obsah učiva SJ v 5.roč., ciele,
rozdelenie predmetu na jazykovú
časť a literatúru, aktivizácia
vedomostí zo 4.roč.
Výkonový
štandard
Žiak spozná systém a organizáciu
vyučovacieho predmetu na 2.stupni ZŠ,
zopakuje si vedomosti o JV, vie vytvoriť
jednoduchú prezentáciu a vie sa podľa nej
predstaviť.
Vie vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec
podniknúť na ochranu svojich osobných
údajov.
140
Finančná
gramotnosť
FG
Opakovanie
učiva zo
4. ročníka
Zhovárame sa
a diskutujeme
Píšeme si so
známymi
Chceme byť
informovaní
Informujeme
včas a
správne
Opisujeme
svet vôkol
Hláskoslovie – rozdelenie hlások,
rozdeľovanie slov, , vybrané
slová, slovné druhy
Diktát č.1 – opakovanie učiva
1. stupňa. Psychohygiena učenia
– pravidlá aktívneho počúvania,
zásady učenia sa, metódy na
zlepšovanie pamäti
Komunikácia, interviewzatvorené a otvorené otázky,
typy interview
Vety podľa zámeru hovoriaceho,
želacie vety, zvolanie, slovosled
Melódia v opytovacích vetách
Spodobovanie spoluhlások
Diskusia
Prozodické vlastnosti reči –
prestávka, sila hlasu, dôraz,
prízvuk, tempo reči
Pravidlá zlepšovania pamäti, ako
sa učiť
Žiak dokáže vymenovať hlásky podľa rôznych
kritérií delenia, pozná pravidlá rozdeľovania
slov, vie ich prakticky uplatniť, dokáže bez
chýb napísať vybrané slová. Vie vyhľadať
v texte určené slovné druhy, nájsť požadované
informácie. Vie teoretické vedomosti prakticky
aplikovať pri písaní diktátu. Pozná zásady
psychohygieny učenia.
Žiak vie uskutočniť krátke interview na
zadanú alebo voľnú tému, vytvoriť písomnú
verziu interview. Dokáže začať a ukončiť
komunikáciu s ľuďmi. Ovláda interpunkciu
v JV, rozlišuje typy viet, správne intonuje
v opytovacích vetách.
Ovláda rozdelenie hlások podľa znelosti,
ovláda pravidlá spodobovania, dodržiava
splývavú výslovnosť. Vecne argumentuje
v diskusii. Dokáže správne používať
prozodické vlastnosti reči. Využíva
prostriedky na zlepšovanie pamäti.
Dokáže si uvedomiť postavenie úspešných
jednotlivcov a vymenovať príklady. Vie
stručne charakterizovať oblasti, kde je človek
vystavený možnosti úrazu, pozná podstatu
úrazového poistenia.
Pozdrav, pohľadnica, adresa
Žiak dokáže vytvoriť text pohľadnice v súlade
Osobné a privlastňovacie
s cieľom komunikácie, vie správne napísať
zámená
adresu. Vie vyhľadať zámená v texte, rozlíšiť
Základné a radové číslovky
osobné základné a privlastňovacie zámená,
Súkromný list ako slohový útvar
vie ich ohýbať. Žiak rozozná základné
Piktogramy, mapy, grafy,
a radové číslovky, vie ich ohýbať.
čitateľská gramotnosť
Žiak vytvorí krátky súkromný list, pozná
úvodné a záverečné formulky, ovláda písanie
zámen v korešpondencii.
Žiak vie vysvetliť termín piktogram, pozná
jeho funkciu, pozná význam niektorých
piktogramov. Vie získať informácie z grafu
a mapy.
SMS, e-mail, internet
Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému
Podstatné mená mužského rodu- e-mail, ovláda pravidlá bezpečného
vzory chlap, hrdina, dub, stroj
používania internetu.
Správa a oznámenie
Vie definovať podstatné mená ako slovný
Podstatné mená ženského rodu
druh, vie správne určiť GK, najmä pádovú
– vzory žena, ulica
väzbu. Vie vymedziť vzory skloňovania
Vecný a umelecký text
v mužskom a ženskom rode.
Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi správou
a oznámením.
Žiak dokáže rozlíšiť vecné a umelecké texty.
Dokáže opísať problémy, ktoré sa môžu
objaviť v prípade, že sa človek stane obeťou
krádeže osobných údajov.
Podstatné mená ženského rodu
Žiak ovláda vymedzenie vzorov pri
– vzory dlaň, kosť
podstatných menách ženského a stredného
Pozvánka, vizitka, plagát, inzerát rodu, ovláda skloňovanie, vie určiť
Podstatné mená stredného rodu
gramatické kategórie. Vie vytvoriť pozvánku
– vzory mesto srdce,
na zadanú tému. Vie vysvetliť pojem vizitka,
vysvedčenie, dievča
plagát – vie ich vytvoriť. Vie napísať inzerát.
Diktát č. 2 – podstatné mená
Žiak vie uplatniť nadobudnuté vedomosti
Reklama
v konkrétnom texte (diktát).
Ako sa učiť – definícia, kľúčové
Žiak pozná typológiu reklamy, vie vytvoriť
slová, konspekt, poznámky
krátky reklamný text.
Žiak dokáže vyhľadať informácie, tvoriť si
poznámky, zaznamenávať kľúčové slová,
robiť konspekt.
Vie uviesť príklady, ako záujmy a schopnosti
jednotlivca môžu ovplyvniť výber povolania.
Vie identifikovať zdroje informácií
o pracovných miestach, kariére a podnikaní.
Dokáže analyzovať a vyhodnotiť reklamné
tvrdenia.
Opis, časti opisu, opisný slohový
Žiak vie vymenovať znaky opisného
postup
slohového postupu, dokáže rozlíšiť
141
FG
FG
FG
nás
Tvoríme
jednoduché
príbehy
Rozširujeme
si slovnú
zásobu
Zhotovujeme
podľa návodu
Opakovanie
učiva
z 5.ročníka
Opis zvieraťa a osoby
Akostné prídavné mená,
stupňovanie prídavných mien
Vzor pekný, cudzí
Diktát č. 3 – prídavné mená
Synonymá, antonymá, práca so
slovníkom
Ako sa učiť – téma a hlavná
myšlienka
Rozprávací slohový postup,
osnova
Slovesá – definícia, gramatické
kategórie, sloveso byť
Slovotvorné predpony, odvodené
slová
Diktát č. 4 – slovesá
Jednovýznamové
a viacvýznamové slová
Jednoduché rozprávanie, časová
postupnosť, rozprávanie
s prvkami opisu
1. písomná slohová práca –
Rozprávanie/ Rozprávanie
s prvkami opisu ( podľa výberu)
Malé útvary ľudovej slovesnosti –
príslovia, porekadlá, pranostiky
Práca s Malým frazeologickým
slovníkom
Opis pracovnej činnosti –
dynamický opis
Opis pracovného postupu, recept
Projektová práca – Kuchárska
kniha
Precvičovanie a upevňovanie
pravopisných princípov,
Fixácia a systematizácia
získaných vedomostí
Výstupná previerka
Spisovný jazyk a nárečie
Jazykové hry
Vyhodnotenie práce
rozprávanie a opis. Vie napísať krátky
jednoduchý statický opis zvieraťa, stručne
opísať osobu podľa osnovy.
Žiak vie vyhľadať v texte akostné prídavné
mená, vie určiť GK, vie prídavné mená
vystupňovať.
Žiak vie roztriediť prídavné mená podľa
vzorov, správne a spisovne ich skloňuje,
dodržiava pravopisné zásady. Vie
nadobudnuté vedomosti uplatniť
v konkrétnom texte. (diktát).
Žiak vie vysvetliť pojmy synonymum,
antonymum, vie pracovať so SSS.
Rozlišuje tému a hlavnú myšlienku
v konkrétnom texte.
Dokáže sa správne rozhodnúť, na čo minúť
peniaze. Chápe funkciu peňazí ako
prostriedku na zabezpečenie životných
potrieb.
Žiak vie definovať rozprávací slohový postup,
vie ho porovnať s opisným SP, vie zostaviť
osnovu.
Žiak vie vyhľadať slovesá vo vete, určiť GK –
osobu, číslo, čas, vie vyčasovať sloveso byť,
ovláda pravopis slovies v ohýbacích
príponách.
Žiak vie určiť predponu v slove, vytvoriť nové
slová. Nadobudnuté vedomosti vie uplatniť
v konkrétnom texte (diktát).
Žiak rozlišuje jednovýznamové
a viacvýznamové slová, vie uviesť príklady.
Dokáže samostatne zostaviť rozprávanie/
rozprávanie s prvkami opisu a písomne ho
prezentovať (písomná slohová práca).
Žiak pozná malé útvary ľudovej slovesnosti,
dokáže uviesť príklady, vie vysvetliť význam
frekventovaných spojení, vie nájsť význam vo
frazeologickom slovníku.
Žiak vie rozlíšiť statický a dynamický opis,
charakterizovať dynamický opis, vie zostaviť
opis pracovného postupu – výroba predmetu,
recept. Vie prezentovať svoju prácu – TPPZ.
FG
Žiak ovláda pravopisné princípy a vie ich
použiť v konkrétnom písomnom prejave. Vie
uplatniť nadobudnuté vedomosti v zadaných
úlohách a cvičeniach. Vie pracovať
s jazykovednými príručkami, slovníkmi. Vie
analyzovať svoje chyby a opraviť si ich.
Vie vysvetliť pojmy: spisovný jazyk a nárečie,
uviesť konkrétne príklady z nárečia svojho
regiónu.
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku – časť Literatúra
Tematický
celok
Úvodná
hodina
Pozvánka do
knižnice
Obsahový
štandard
Obsah učiva literatúry v 5.roč.
Aktivizácia vedomostí zo 4.roč.,
technika čítania, text, ilustrácia,
verš, strofa, prirovnanie,
zdrobneniny, rým
Kniha a internet ako zdroje
informácií.
Literatúra, autor, spisovateľ,
čitateľ. Umelecký text a text
v dennej tlači.
Kniha – história vzniku, typy kníh
(slovník, atlas, leporelo,
paperback, kronika...)
Výkonový
štandard
Žiak spozná obsah učiva literatúry v 5.roč.,
zopakuje si vedomosti o ľudovej slovesnosti,
vedomosti z teórie literatúry, vie definovať čo
je strofa, verš, vie vyhľadať v texte
prirovnanie, zdrobneniny, rým, má správnu
techniku čítania, zreteľne artikuluje.
Žiak dokáže porovnať knihu a internet ako
zdroje informácií – vie uviesť ich pozitíva
a negatíva. Vie vysvetliť rozdiel medzi
umeleckým textom a textom v dennej tlači,
medzi autorom článku a spisovateľom.
Rozozná rôzne druhy kníh, vie informovať
o vynáleze kníhtlače, pozná systém školskej
knižnice, vie vymenovať knižničné služby,
142
Finančná
gramotnosť
Ľudová
pieseň
V ríši
rozprávok
Ľudové
rozprávky
Poézia
nonsensu
Rozprávky
iných
národov
Autorské
rozprávky
Pozrime si
rozprávku
Čo opriadli
povesti
Knižnice – charakter knižnice,
typy knižníc, školská knižnica,
Turčianska knižnica, Slovenská
národná knižnica
Uspávanky, ľúbostné piesne
Zbojnícke, regrútske a vojenské
piesne, Obradové piesne, koledy
Pracovné piesne
Žartovné piesne
Zberatelia ľudových piesní
Zľudovené piesne
Projektová práca – Spevník
ľudových piesní
Malé útvary ľudovej slovesnosti –
hádanky, príslovia, porekadlá,
pranostiky
Pavol Dobšinský – život a dielo
Rozprávky – znaky, typológia
tradovanie, variácie, gradácia,
magické čísla, fantastická
a realistická rozprávka
Kompozícia rozprávky, hlavná
a vedľajšia postava, dialóg
a monológ
Téma a hlavná myšlienka
Humor a poučenie v ľudovej
rozprávke
Nonsens v slovenskej detskej
literatúre, princípy nonsensu,
autori nonsensu –
M. Válek, S.Moravčík, J.Navrátil
Kultúra a tradície iných národov,
inonárodný charakter ľudových
rozprávok.
Zvieracia rozprávka
Rozprávka zo Zakarpatskej
Ukrajiny, írska rozprávka,
indiánska rozprávka
Autorská rozprávka
Život a dielo H. Ch. Andersena
Typ hrdinu, morálka a poučenie
Veršovaná rozprávka
Moderná rozprávka
Tvorba spisovateľov pre deti M.Rúfusa,
Ľ. Feldeka, R. Dahla
Umelecký prednes úryvku
z prózy alebo poézie
Bábková hra , bábkové divadlá
na Slovensku, tvorcovia
divadelnej hry - scenárista,
herci, dramaturg, režisér,
výtvarníci, hudobný skladateľ
Filmová rozprávka, literárny
scenár,
Viktor Kubal a jeho tvorba,
dramatizácia rozprávky
Povesti – znaky a kompozícia
Historická a heraldická povesť
VM tradície, osobnosť kráľa
Mateja
Autori slovenských povestí –
pozná typy knižníc.
Žiak rozlišuje druhy ľudových piesní na
základe ich obsahu, vie vysvetliť vznik
a význam ľudových piesní, pozná folklórne
tradície nášho ľudu, pozná 3-5 zberateľov
ľudových piesní.
Vie vysvetliť pojmy verš, strofa, rým rytmus ,
personifikácia, zdrobnenina – vie ich vyhľadať
v konkrétnom texte piesne.
Vie vysvetliť termín zľudovená pieseň.
Dokáže vypracovať a prezentovať projekt na
tému Obľúbené ľudové piesne našich
rodičov.
Vie vymenovať a rozlíšiť malé útvary ľudovej
slovesnosti, povedať príklad
Žiak vie charakterizovať ľudovú rozprávku
ako súčasť ľudovej slovesnosti, Vie
vymenovať 3 zberateľov ľudových rozprávok,
pozná význam ich činnosti. Vie vymenovať 5
faktov zo života
P. Dobšinského, vymenovať 10 rozprávok
z jeho zbierky. Vie v konkrétnom texte
vyhľadať hlavné znaky ľudovej rozprávky.
Vie zdôvodniť úlohu fantázie, čarovných
predmetov a javov aj magických čísel vo
fantastickej rozprávke. Vie rozlíšiť fantastickú
a realistickú rozprávku. Dokáže pomocou
úloh v učebnici stanoviť tému a hlavnú
myšlienku rozprávky.
Dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská
práca.
Žiak vie vysvetliť vlastnými slovami termín
nonsens a princípy nonsensu v ľudovej
slovesnosti, vie v konkrétnej ukážke vyhľadať
nonsens, pozná mená 3 spisovateľov
nonsensu.
Žiak pozná aspoň 3 ľudové rozprávky iných
národov, vie vymenovať rozdiely medzi
slovenskou ľudovou rozprávkou a rozprávkou
iných národov. Vie vyhľadať kľúčové slová
v konkrétnom texte. Definuje znaky zvieracej
rozprávky.
Žiak vie uviesť rozdiel medzi ľudovou
a autorskou rozprávkou, vie vymenovať 5
Andersenových rozprávok a 5 faktov zo
života spisovateľa.
Žiak vie charakterizovať znaky veršovanej
rozprávky, vie vymenovať 3 knihy Rúfusa.
Vie na konkrétnom texte vysvetliť znaky
modernej rozprávky, vie rozlíšiť fantastickú
a modernú rozprávku.
Dokáže predniesť úryvok z prózy alebo
z básne s využitím prozodických vlastností
reči.
Žiak vie vybrať znaky a charakteristiky
viažuce sa k bábkovej hre. Vie opísať úlohu
osôb, ktoré sa podieľajú na inscenácii. Vie
vysvetliť rozdiel medzi prozaickým textom
a jeho zdramatizovanou podobou. Pozná
meno zakladateľa slovenského kresleného
filmu.
Žiak dokáže vysvetliť rozdiely medzi
rozprávkou a povesťou, dokáže priradiť
povesti k jednotlivým druhom, rozlíšiť, čo je
v povesti skutočné a čo fantastické. Dokáže
vlastnými slovami vyjadriť hlavnú myšlienku
143
FG
J.Horák, A.Medňanský,
M.Ďuríčková, A.Habovštiak...
Regionálne povesti – J.Tatár
Projektová práca – Turistický
sprievodca
regiónom
Legendy –
príbehy spred
tisícročí
Doplnkové
čítanie
Encyklopédie
– vedomosti
z každej
oblasti
Komiks –
príbehy na
rýchle čítanie
Konštantín a Metod – kultúrna
a misijná činnosť
Legenda – znaky
Legenda ako príbeh zo života
svätých
Ľudová legenda
Poviedky –znaky, základná
charakteristika
A.Landersová, D.Clark
Encyklopédie – definícia, typy,
najznámejšie encyklopédie,
úloha hesla v encyklopédii,
internetová encyklopédia
Odlišnosti od umeleckej literatúry
Komiks, prepojenie literatúry
a výtvarného umenia
Pôvod komiksu, jeho princípy,
humor v komikse
Slovenskí autori komiksu –
J.Schek,
B. Plocháňová, F.Mráz, M.Čapka
W. Disney, animovaný film
povesti. Vie vymenovať 5 autorov
slovenských povesti, podrobne reprodukovať
regionálnu povesť.
Dokáže spracovať informácie o zaujímavých
miestach regiónu a vytvoriť projektovú prácu.
Vie vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na
životné podmienky rodiny.
Žiak vie uviesť 5 faktov o živote Konštantína
a Metoda, o hlaholike.
Rozlišuje legendu, rozprávku a povesť.
FG
Žiak vie sformulovať znaky poviedky, dokáže
v konkrétnom texte vyhľadať hlavnú
myšlienku a posolstvo autora.
Dokáže na základe vlastných skúseností
posúdiť konanie ľudí.
Žiak vie definovať encyklopédiu, porovnať
všeobecné a špeciálne encyklopédie,
vysvetliť rôzne spôsoby usporiadania hesiel
v encyklopédiách. Dokáže vyhľadať potrebné
informácie v najväčšej internetovej
encyklopédii – wikipédia. Aktívne diskutuje
o svojich čitateľských skúsenostiach.
Žiak vie definovať komiks, uviesť informácie
o jeho pôvode a princípoch.
Vie vymenovať 3 slovenských autorov
komiksu, zreprodukovať príbeh na základe
komiksu.
Dokáže nakresliť vlastný komiks alebo ho
vytvoriť pomocou internetu.
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku – časť Slovenský jazyk
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Opakovanie
vedomostí
a zručností
z 5. ročníka
Obsah učiva v 6. ročníku, ciele,
rozdelenie predmetu na
jazykovú časť a literatúru.
Aktivizácia vedomostí z 5.
ročníka.
Zásady aktívneho počúvania
Hláskoslovie – rozdelenie
hlások
Vlastné mená – zásady písania
veľkých písmen
Slohový postup – znaky
rozprávania
Slovná zásoba – synonymá,
antonymá
Oznam, interview, reklama,
čítanie grafov – formy, úprava
Pravopisné cvičenia
Diktát č. 1 – opakovanie učiva
5. ročníka
Spoločenská komunikácia –
slovná a neslovná komunikácia,
dialóg, replika, mimika,
gestikulácia, argument,
protiargument
Zámená – osobné
a privlastňovacie, pravopis,
dvojaké tvary
Vokalizácia – väzba s pádom,
predložky, určovanie pádov
Žiak si osvojí organizáciu vyučovacieho
predmetu v 6. ročníku, pozná zásady
aktívneho počúvania, vie vyhľadať v texte
potrebné slovné druhy, určiť i tvoriť pády slov,
dokáže rozdeliť hlásky podľa rôznych kritérií,
správne zapísať vlastné mená, zapísať
a vyslovovať slová so zdvojenými
spoluhláskami, správne zapisuje vybrané
slová. Znaky rozprávania vie nájsť
v konkrétnom texte, dokáže dotvoriť príbeh,
napísať osnovu. Vie vyhľadať v texte a utvoriť
synonymá a antonymá. Pomocou internetu
vie vyhľadať potrebné informácie, vyčíta
informácie z grafu. Vie teoretické vedomosti
aplikovať pri písaní diktátu, opraviť chyby.
Dokáže vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby
na životné podmienky rodiny.
Zhovárame sa
a diskutujeme
Ako tvoríme
slová
Slovníky – druhy slovníkov,
neutrálne a citovo zafarbené
Žiak vie nadviazať rozhovor, rozvíjať ho,
formulovať vety, klásť otázky, poprosiť,
poďakovať, ukončiť rozhovor, je schopný
diskutovať a argumentovať na primeranú
tému. Pozná zámená, vie ich nájsť v texte
a zaradiť k jednotlivým druhom, pravopisne
správne zapísať, využiť dvojaké tvary zámen.
Vie nájsť v texte predložky, použiť ich
vokalizované tvary.
Vie vysvetliť, ako komunikácia o finančných
záležitostiach môže pomôcť predchádzať
konfliktom.
Žiak vie používať rôzne druhy slovníkov
podľa potreby, vie rozlíšiť neutrálne a citovo
144
Finančná
gramotnosť
FG
FG
(pomenovania)
Svet je plný
zaujímavých
ľudí, vecí,
javov
Svet v pohybe
Nielen ľudia, aj
vety tvoria
príbehy
slová (s kladným alebo
záporným zafarbením).
Tvorenie slov – odvodzovanie
predponami a príponami,
odvodené slovo, slovotvorná
predpona a slovotvorná prípona,
skladanie
Statický opis
Podstatné mená – ohybnosť,
konkrétne a abstraktné
podstatné mená, oslovenie,
vokatív, komunikácia
Prídavné mená – vzťahové
a privlastňovacie (individuálne
a druhové), vzory páví, otcov,
matkin, pravopis
1. kontrolná slohová práca –
opis predmetu
Diktát č. 2 – prídavné mená
Charakteristika – vonkajšia
a vnútorná
Slovesá – plnovýznamové
a neplnovýznamové
Polročná previerka
Slovesá - zvratné a nezvratné,
gramatické kategórie, slovesný
spôsob, slovesné tvary,
slovesný vid, pravopis,
komunikácia - vykanie
Diktát č. 3 – slovesá
Dynamický opis
Ja-rozprávanie, on-rozprávanie
Príslovky – charakteristika,
delenie, stupňovanie
Priama reč – schémy zápisu
Citoslovcia – charakteristika,
pravopis
2. kontrolná slohová práca –
Rozprávanie s využitím
priamej reči
Podmet - vyjadrený
a nevyjadrený
Prísudok – slovesný, slovesnomenný
Prisudzovací sklad, zhoda,
dvojčlenná veta
zafarbené slová. Žiak vie definovať spôsoby
tvorenia slov, určiť základové slovo, určiť
spôsob utvorenia slova, samostatne tvoriť
nové slová, uviesť hláskové zmeny pri tvorení
slov, využiť teoretické vedomosti v zadaných
úlohách.
Žiak vie definovať statický opis, porovnať ho
s rozprávaním. Dokáže samostatne vytvoriť
statický opis a prezentovať ho písomnou
formou (slohová práca) i ústnym podaním.
Žiak vie definovať podstatné mená, vysvetliť
pojem ohybnosť, nájsť ich v texte, určiť
gramatické kategórie a vzory skloňovania,
ovláda ich skloňovanie, vie zaradiť podstatné
mená ku konkrétnym a abstraktným, uviesť
príklady, nadviazať rozhovor, osloviť iných.
Žiak vie charakterizovať prídavné mená,
nájsť ich v texte, určiť gramatické kategórie,
ovláda skloňovanie, vie vysvetliť rozdiel
medzi vzťahovými a privlastňovacími
prídavnými menami, správne použiť pravidlá
písania prídavných mien. Vie nadobudnuté
vedomosti uplatniť v konkrétnom texte
(diktát), opraviť chyby.
Žiak pozná podstatu charakteristiky a jej
využitie v umeleckej literatúre.
Žiak vie charakterizovať slovesá, nájsť ich
v texte, určiť gramatické kategórie (aj
kategóriu spôsobu a vidu), rozdeliť podľa
významu, správne použiť ich tvar
v komunikácii (vykanie). Ovláda rozdiel medzi
zvratnými a nezvratnými slovesami, vie
rozlíšiť jednoduchý a zložený slovesný tvar.
Nadobudnuté vedomosti vie uplatniť pri
písaní diktátu.
Žiak vie charakterizovať príslovky, nájsť ich
v texte, podľa potreby ich využiť vo vete,
ovláda ich pravopis.
Žiak ovláda funkciu a využitie priamej reči, vie
ju zapísať a vhodne použiť pri tvorbe
vlastného príbehu (slohová práca).
Žiak vie definovať citoslovcia, vyhľadať ich
v texte, gramaticky správne ich zapísať,
využiť ich pri tvorbe vlastného rozprávania
(slohová práca).
Žiak rozlišuje dynamický opis a rozprávanie,
vie vytvoriť a rozlíšiť v texte rozprávanie v 1.
osobe sg. a v 3. osobe sg. , naučené
vedomosti dokáže uplatniť pri tvorbe
slohovej práce – rozprávanie s využitím
priamej reči.
Chápe funkciu peňazí ako prostriedku na
zabezpečenie životných potrieb.
Žiak vie charakterizovať podmet, rozlíšiť
podmet vyjadrený a nevyjadrený, nájsť ho vo
vete, utvoriť vetu s podmetom podľa zadania.
Žiak vie charakterizovať prísudok, rozlišuje
prísudok slovesný a slovesno-menný, vie ho
nájsť vo vete a utvoriť vetu s prísudkom
podľa zadania.
Žiak pozná podstatu prisudzovacieho skladu,
vie ho nájsť vo vete, vysvetliť zhodu na
ľubovoľnom príklade, vysvetliť pojem
dvojčlenná veta, nájsť v texte dvojčlennú
vetu, samostatne utvoriť dvojčlennú vetu.
Žiak dokáže použiť naučené vedomosti
v konkrétnych úlohách.
Dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská
práca.
145
FG
FG
Informujeme
presne
a pútavo
Opakovanie
učiva zo 6.
ročníka
Projekt
Projektová práca – Módna
prehliadka alebo Galéria
literárnych postáv
Precvičovanie a upevňovanie
pravopisných princípov
Systematizácia a fixácia
získaných vedomostí
Diktát č. 4 – zhrnutie učiva 6.
ročníka
Výstupná previerka
Jazykové hry
Vyhodnotenie práce
Žiak pozná princípy tvorenia projektu, vie
pripraviť a prezentovať projektovú prácu na
vybranú tému s využitím vedomostí
z gramatiky, slohu i literatúry.
Žiak pozná pravopisné princípy a vie ich
použiť v písomnom prejave. Vie uplatniť
nadobudnuté vedomosti v zadaných úlohách
a cvičeniach, analyzovať a opraviť svoje
chyby, vie pracovať so slovníkmi. Vie
komunikovať primerane veku.
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku – časť Literatúra
Tematický
celok
Úvodná
hodina
Ľudová
slovesnosť
Poézia
Rozprávanie
vo veršoch i v
próze
Obsahový
štandard
Obsah učiva literatúry v 6.
ročníku, ciele, aktivizácia
vedomostí z 5. ročníka
Príslovia
Porekadlá
Pranostiky
Hádanky
Anekdoty
Básne – metafora, prirovnanie,
personifikácia, rým, strofa,
prozaická podoba básne tvorba
S. Chalupku,
M. Rúfusa, J.Smreka
Piesne - detská populárna
pieseň, populárna pieseň,
evergreen, hit, autor hudby
a textu, interpret, epiteton,
striedavý rým, refrén, texty
piesní D. Heviera, Ľ. Zemana, J.
Kirschner, K. Peteraja
Projektová práca – Slovenská
populárna hudba
Balady – vonkajšia kompozícia,
ľudové a umelé balady,
združený rým, slabičný veršový
systém, sociálna balada,
gradácia, ukážky ľudových
balád, tvorba J. Bottu, Ľ.
Podjavorinskej, P. O.
Hviezdoslava
Bájky - charakteristika,
personifikácia, alegória, inotaj,
humor, satira, tvorba Ezopa, J.
Záborského,
D. Naborowskeho, I. A. Krylova,
P. Petišku
O čom rozprávajú báje? –
charakteristika báje, dialóg,
monológ, vnútorná kompozícia
literárneho diela, bájoslovie,
mytológia, prozaická a básnická
podoba báje, ukážky bájí
rôznych národov, tvorba Z.
Lacikovej, A. Marca, J. C.
Hronského
Zo života detí – on-rozprávanie,
neviazaná umelecká reč,
Výkonový
štandard
Žiak si zopakuje pojmy verš, rým, rytmus,
rozprávka, pieseň a iné.
Žiak vie charakterizovať krátke útvary ľudovej
slovesnosti, vysvetliť ich význam slovne i
ilustráciou, uviesť príklady. Dokáže vysvetliť
rozdiel medzi príslovím a porekadlom. Vie
povedať hádanku, anekdotu, vysvetliť jej
pointu.
Vie opísať, čo znamená pojem ľudská práca,
pozná hodnotu vecí ako výsledku práce.
Žiak vie zaradiť ukážky k jednotlivým
literárnym žánrom na základe ich znakov.
Vie vysvetliť rozdiel medzi viazanou
a neviazanou umeleckou rečou, vysvetliť
prozaickú podobu básne. Žiak dokáže
charakterizovať umelecké jazykové
prostriedky, nájsť ich v konkrétnom texte,
vysvetliť ich význam slovne i ilustráciou. Vie
určiť rým, nájsť v texte refrén. Dokáže
naučené poznatky využiť pri príprave
projektovej práce a jej prezentácii. Žiak vie
vymenovať znaky balady, porovnať baladu
s rozprávkou, charakterizovať ľudovú, umelú
a sociálnu baladu, literárnymi termínmi
pomenovať časti vonkajšej kompozície, nájsť
v básni znaky balady, reprodukovať dej,
sformulovať hlavnú myšlienku, pomenovať
hrdinu básne. Dokáže vysvetliť na
konkrétnom texte slabičný veršový systém.
Žiak pozná základné diela jednotlivých
autorov, vie stručne charakterizovať ich
tvorbu. Dokáže sa orientovať v školskej
knižnici, predniesť 1 baladu alebo úryvok
spamäti.
Vie vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na
životné podmienky rodiny.
Žiak dokáže charakterizovať bájku, báj,
dobrodružnú literatúru, detektívnu literatúru
a dramatické umenie. Žiak rozozná v príbehu
pásmo rozprávača a pásmo postáv, vie
porovnať viazanú a neviazanú umeleckú reč,
formálne rozobrať ukážku, nájsť
a pomenovať umelecké jazykové prostriedky.
Žiak vie reprodukovať vlastnými slovami
obsah ukážky podľa samostatne pripravenej
osnovy, utvoriť charakteristiku hlavnej
postavy s prihliadnutím na vplyv prostredia,
vysvetliť používanie slov a slovných spojení
podľa témy (slangové slová, archaizmy,
historizmy), určiť typ rozprávania podľa osoby
(ja, on-rozprávanie). Dokáže upraviť dialóg
do podoby nepriamej reči. Žiak dokáže
dramatizovať ukážku so správnou
146
Finančná
gramotnosť
FG
FG
Opakovanie
učiva
archaizmy, historizmy, poviedka,
ja-rozprávanie, slangové slová,
pásmo rozprávača, pásmo
postáv, tvorba M. Twaina, M.
Rázusa, J. Rezníka, K.
Gillerovej, M. Hlušíkovej
Dobrodružná literatúra –
estetická funkcia umeleckých
jazykových prostriedkov, tvorba
R. Morica, J. O. Curwooda, D.
K. Smitha
Detektívna literatúra –
detektívka, tvorba J. Mlčochovej,
E. Kästnera, R. Arthura
Dramatické umenie – dialóg,
dramatický konflikt, rozhlasová
hra, Princezná so zlatou
hviezdou na čele
Literárne hry, systematizácia
a fixácia vedomostí,
vyhodnotenie práce
moduláciou hlasu, pozná základné údaje
o autoroch, vie uviesť ich najznámejšie diela.
Dokáže opísať spôsoby ochrany cenných
predmetov.
FG
Žiak dokáže uplatniť nadobudnuté vedomosti
v zadaných úlohách.
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku – časť Slovenský jazyk
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Opakovanie
vedomostí
a zručností zo
6. ročníka
Obsah učiva v 7. ročníku, ciele,
rozdelenie predmetu na jazykovú
časť a literatúru. Pravopisné
cvičenia, tvaroslovie, opisný
slohový postup, náuka o slove,
skladba.
Žiak vie tvoriť vety podľa obrázku, pracovať
s textom, vie použiť teoretické vedomosti pri
práci s textom, gramatický správne písať
jednotlivé slovné druhy. Vie charakterizovať
a vytvoriť opis, použiť teoretické vedomosti
pri práci s cvičeniami. Žiak dokáže nájsť vo
vete podmet a prísudok, prisudzovací sklad,
vysvetliť zhodu.
Vie vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na
životné podmienky rodiny.
Žiak vie prispôsobiť lexiku textu cieľu
komunikačnej situácie. Pri tvorbe textov žiak
dokáže využívať bohatstvo slovnej zásoby
s ohľadom na zámer a cieľ komunikácie. Žiak
vie vysvetliť pojem asertivita, asertívne
správanie. Žiak vie samostatne vytvoriť
súvislý, logicky usporiadaný text na danú
tému. Žiak dokáže samostatne využívať
vhodné jazykové prostriedky s ohľadom na
komunikačnú situáciu. Žiak vie identifikovať
skratky v texte a vysvetliť ich použitie.
Vie uviesť príklady úspešných jednotlivcov na
svojej plánovanej profesijnej ceste.
Žiak vie vysvetliť podstatu príhovoru, dokáže
samostatne vytvoriť jednoduchý príhovor na
danú tému a predniesť ho. Žiak vie rozlíšiť
v texte cudzie slová, dokáže ich gramaticky
správne zapísať a vysloviť, analyzovať
a opraviť chyby. Žiak vie definovať slovnú
zásobu a jej vývoj, rozlíšiť neologizmy,
historizmy, archaizmy a zastarané slová,
vysvetliť ich používanie, uviesť príklady.
Vie analyzovať a vyhodnotiť reklamné
tvrdenia. Vie vyhodnotiť vplyv reklamy na
spotrebu.
Žiak vie určiť a nájsť v texte podstatné mená,
vie identifikovať a vysvetliť pomnožné
podstatné mená, spisovne ich vysloviť, určiť
rod a skloňovacie vzory pomnožných
podstatných mien. Žiak vie rozlíšiť
akostné, vzťahové a privlastňovacie prídavné
mená, vysvetliť ich funkciu v texte. Žiak
dokáže pravopisne správne zapísať prídavné
mená podľa vzorov matkin, otcov, páví,
analyzovať a opraviť chyby v kontrolnom
Komunikačné
situácie
Komunikácia
v spoločnosti
Slovné druhy
Komunikácia – asertívna,
efektívna, pravidlá komunikácie,
verbálne a neverbálne
vyjadrovanie, vyjadrenie vôle
a citov, formulovanie názoru,
argumenty a protiargumenty
Nespisovné slová – nárečové,
slangové slová
Skratky – značky, iniciálové
skratky, skratkové slová
Príhovor, prívet
Slová cudzieho pôvodu –
výslovnosť, pravopis
Slová podľa dobového výskytu –
archaizmy, historizmy,
neologizmy, zastarané slová
Diktát č. 1 – cudzie slová
Podstatné mená – pomnožné
podstatné mená, rod,
skloňovacie vzory
Prídavné mená – rozdelenie
(akostné, vzťahové,
privlastňovacie), gramatické
kategórie, skloňovacie vzory,
stupňovanie
Diktát č. 2 – prídavné mená
1. písomná slohová práca –
147
Finančná
gramotnosť
FG
FG
FG
umelecký opis
Umelecký opis – znaky, jazykové
prostriedky
Zámená – charakteristika, druhy
zámen, pravopis
Číslovky – základné číslovky,
radové číslovky, násobné
číslovky, určité a neurčité
číslovky, pravopis čísloviek,
skloňovanie čísloviek
Diktát č. 3 – číslovky
Slovesá – slovesný vid, vidové
dvojice
Dynamický opis – opis
pracovného postupu
2. písomná slohová práca –
dynamický opis (opis
pracovného postupu)
Príslovky, predložky, spojky –
definícia, pravopis, interpunkcia
Diktát č. 4 – zhrnutie učiva 7.
ročníka.
Skladba
Veta - jednoduchá veta, holá
a rozvitá veta
Vetné členy – holý vetný člen,
rozvitý vetný člen, viacnásobný
vetný člen, vetný základ ako
jadro jednočlennej vety
Jednočlenná veta – slovesná a
neslovesná
Projekt
Projektová práca - príprava
projektu na jednu zo zadaných
tém: Miesto, ktoré mám rád,
Slávni rečníci, Praktický
pomocník
diktáte.
Žiak vie spoznať umelecký opis v literatúre,
dokáže ho samostatne vytvoriť. Žiak vie
identifikovať zámená v texte, vie rozlíšiť
druhy zámen, dokáže ich zapísať pravopisne
správne. Žiak vie charakterizovať číslovky,
rozlíšiť ich druh, nájsť ich v texte, pravopisne
správne ich zapísať, vie vysvetliť rozdiel
medzi určitými a neurčitými číslovkami
a uviesť príklady. Získané vedomosti dokáže
použiť pri písaní diktátu, dokáže analyzovať
a opraviť chyby. Žiak dokáže nájsť slovesá
v texte, určiť ich gramatické kategórie, rozlíšiť
pomocné a plnovýznamové slovesá, určiť vid
slovies a vytvoriť vidové dvojice. Žiak vie
vysvetliť podstatu dynamického opisu,
dokáže vytvoriť jednoduchý opis pracovného
postupu so správnou štylizáciou a stavbou,
vie využiť všetky znaky, skontrolovať
a opraviť pravopisné i štylistické chyby
v slohovej práci. Žiak vie charakterizovať
a nájsť v texte príslovky, dokáže ich
vystupňovať, určiť pád slovných spojení
s predložkou. Žiak dokáže správne zapísať
čiarku pred spojkou. Žiak dokáže naučené
vedomosti využiť pri práci na zadaných
úlohách a pri diktáte.
Vie uviesť príklady úspešných jednotlivcov.
Vie analyzovať a vyhodnotiť reklamné
tvrdenia.
Žiak vie určiť jednoduchú vetu, prisudzovací
sklad, nájsť podmet a prísudok, vie vysvetliť
rozdiel medzi holou a rozvitou vetou, vytvoriť
príklad. Žiak dokáže rozlíšiť jednotlivé typy
vetných členov, vie nájsť vetný základ
a vysvetliť jeho podstatu, vie rozlíšiť
jednočlennú a dvojčlennú vetu, samostatne
tvoriť príklady, vie rozlíšiť jednočlennú vetu
slovesnú a neslovesnú a tvoriť príklady.
Žiak vie pripraviť a prezentovať projekt na
danú tému
FG
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku – časť Literatúra
Tematický
celok
Úvodná
hodina
Umelecká
literatúra v
poézii
Obsahový
štandard
Obsah učiva literatúry v 7. ročníku,
ciele, aktivizácia vedomostí zo 6.
ročníka
Anekdoty
Poézia – ponáška na ľudovú
slovesnosť, refrén, sylabický verš,
trópy, obkročný rým, voľný verš,
vonkajšia kompozícia básne, tvorba
J. Bottu, J. Kráľa, J. Francisciho, J.
Matušku, J. Smreka, J. Lenka, V.
Mihálika
Piesne – epiteton, metafora,
personifikácia, prirovnanie, pieseň,
populárna pieseň, texty Peteraja,
Zemana, Urbana, Váleka,
Smatanovej, No Name
Projektová práca – Zahrajme sa na
básnikov
Výkonový
štandard
Žiak si zopakuje pojmy báseň, pieseň,
balada, báj, bájka, detektívka a iné.
Žiak vie vysvetliť termín anekdota, vie
rozlíšiť anekdotu od krátkych útvarov
ľudovej slovesnosti, dokáže vysvetliť pojem
pointa, vie uviesť jeden príklad na
anekdotu, pozná termíny verš, sylabický
a voľný verš, rým, strofa, refrén, trópy, vie
rozlíšiť obkročný rým, vie určiť vonkajšiu
kompozíciu básne. Dokáže vysvetliť na
konkrétnom texte slabičný veršový systém.
Žiak dokáže charakterizovať ponášky na
ľudovú slovesnosť, vie plynulo čítať
a recitovať básne. Vie charakterizovať
tvorbu jednotlivých autorov, vie vymenovať
príklady z ich tvorby. Žiak vie zaradiť
ukážky k jednotlivým literárnym žánrom na
základe ich znakov. Žiak dokáže
charakterizovať umelecké jazykové
prostriedky, nájsť ich v konkrétnom texte,
vysvetliť ich význam slovne i ilustráciou.
148
Finančná
gramotnosť
Umelecká
literatúra v
próze
Dramatické
umenie
Opakovanie
učiva
Detský hrdina v literatúre,
dobrodružstvo v literatúre, fantasy
literatúra, detektívka, western,
robinsonáda, poviedka, jarozprávanie, dej a prostredie
literárneho diela, dialóg, slang,
jazykový prejav ako prostriedok
charakteristiky literárnej postavy,
literatúra pre deti a mládež,
personifikácia, rozprávací slohový
postup, pásmo rozprávača, pásmo
postáv, kladný a záporný hrdina
diela J. G. Tajovského, J. C.
Hronského, M. Kukučína, Ľ.
Suballyovej, G. Futovej, K. Uhríka,
M. Hlušíkovej, J. Babaríka, H.
Koškovej, R. Kiplinga, J. Londona, G.
Harveyovej, A. C. Doyla, I. Molitora,
M. Molitorovej, R. Riordana, T.
Brezinu, K. Maya, L. WelskopfovejHenrichovej, D. Defoa, S. OʼDella
Rozhlasová hra, divadlo, film,
televízna hra, literárny a technický
scenár, diela J. Bodnárovej, J. C.
Hronského
Systematizácia a fixácia získaných
vedomostí
Literárne hry
Vyhodnotenie práce
Žiak vie tromi znakmi charakterizovať žánre
báseň a populárna pieseň, vie vymenovať
piatich predstaviteľov slovenskej poézie
a dvoch autorov textov populárnych piesní.
Žiak vie naspamäť predniesť jednu ukážku
s dôrazom na správnu artikuláciu,
výslovnosť a intonáciu. Dokáže spracovať
a prezentovať projekt na zadanú tému.
Chápe postoj k životu ako zodpovednosť za
seba a svojich blízkych.
Žiak vie vysvetliť termín western, princípy
žánru robinsonáda, vysvetliť princíp
výstavby textu detektívky. Žiak dokáže
vysvetliť termín dievčenský román, zostaviť
osnovu textu, charakterizovať postavy, na
základe konania rozlíšiť kladné a záporné
postavy, odlíšiť pásmo rozprávača a pásmo
postáv. Žiak dokáže v ukážke rozlíšiť
rozprávací slohový postup, ja- rozprávanie.
Žiak vie povedať znaky fantastickej
literatúry, dokáže vybrať z textu kľúčové
informácie. Žiak vie naspamäť predniesť
jednu ukážku s dôrazom na správnu
artikuláciu, výslovnosť a intonáciu.
Vie vysvetliť vzájomné vzťahy medzi
životnými potrebami jednotlivca a rodiny.
Vie uviesť príklady, ako záujmy, poznatky
a schopnosti jednotlivca môžu ovplyvniť
výber povolania.
FG
FG
Žiak vie vysvetliť pojem scenár, rozlíšiť
literárny a technický scenár. Žiak dokáže
rozlíšiť film, rozhlasovú a televíznu hru
podľa typických znakov. Žiak dokáže
naučené poznatky využiť v praxi.
Žiak dokáže uplatniť nadobudnuté
vedomosti v zadaných úlohách.
Učebné osnovy predmetu v 8. ročníku – časť Slovenský jazyk
Tematický
celok
Opakovanie
učiva zo 7.
ročníka
1. TC
Tvaroslovie
(Debatujeme
na úrovni,
Buďte
asertívni, Kto
prednesie
prejav?)
2.- 4. TC
Obsahový
štandard
Obsah učiva v 8. ročníku, ciele,
rozdelenie predmetu na jazykovú
časť a literatúru. Aktivizácia
vedomostí zo 7. ročníka.
Diktát č. 1 – opakovanie učiva zo
7. ročníka
Čítanie s porozumením,
komunikácia, opakovanie
podstatných mien, rozdelenie,
pravopis, gramatické kategórie,
vzory, ohýbanie, zvieracie podstatné
mená mužského rodu, dvojtvary
Diktát č.2 – podstatné mená
mužského rodu-zvieracie
Neživotné podstatné mená
zakončené na –r, -l, cudzie
nesklonné podstatné mená,
skloňovanie slova pani , reklama
Diktát č. 3 – neživotné podstatné
mená zakončené na –r, -l
Prídavné mená – opakovanie,
osobné zámená základné
a privlastňovacie, opytovacie
Výkonový
štandard
Žiak si osvojí organizáciu vyučovacieho
predmetu v 8. ročníku, ovláda pravidlá
komunikácie, vie pracovať s textom, Vie
charakterizovať a vytvoriť opis, použiť
teoretické vedomosti pri práci s cvičeniami.
Žiak dokáže gramaticky správne písať
jednotlivé slovné druhy. Vie teoretické
vedomosti aplikovať pri písaní diktátu,
opraviť chyby.
Žiak dokáže čítať text s porozumením,
komunikovať na primeranej úrovni, ovláda
znaky diskusie. Žiak vie charakterizovať
podstatné mená, identifikovať ich v texte,
ovláda ich pravopis, ohýbanie, dokáže
vytvoriť reklamu. Žiak ovláda skloňovanie
zvieracích podstatných mien v mužskom
rode, pozná dvojtvary slov pes, vlk, vták,
ovláda ich pravopis. Žiak ovláda
skloňovanie neživotných podstatných mien
mužského rodu zakončených na –r, -l,
pravopis, pozná nesklonné podstatné mená
cudzieho pôvodu, ovláda skloňovanie
a pozná prípady nesklonnosti slova pani.
Žiak ovláda charakteristiku a rozdelenie
prídavných mien, dokáže komunikovať na
primeranej úrovni. Žiak pozná zámená,
149
Finančná
gramotnosť
zámená, ukazovacie zámená,
skloňovanie a pravopis zámen,
neohybné zámená, krátke a dlhé
tvary zámen
Číslovky, základné, radové
a násobné číslovky, pravopis,
nesklonnosť násobných čísloviek,
tvorivé písanie, slávnostný prejav –
podstata, cieľ a kompozícia,
slávnostný príhovor,
1. písomná slohová práca –
slávnostný príhovor/prejav
Slovesá – opakovanie
Polročná previerka
Príslovky, pravopis, odlíšenie od
iných slovných druhov, stupňovanie
prísloviek, predložky, charakteristika,
vokalizácia, dopĺňanie do viet, spojky,
ich podstata a funkcia, písanie čiarky,
častice, ich podstata a funkcia,
citoslovcia – charakteristika,
pravopis, funkcia v prejavoch
Slovná
zásoba
(Slová
z prejavu mi
ešte znejú
v ušiach)
5. TC
Skladba
(Uvažujeme
nielen
o bežných
veciach,
Nezabudnit
e sa
prihlásiť
včas,
Úspešnú
plavbu
v mori
informácií)
6. – 8. TC
Priame a nepriame pomenovania,
prirovnanie, metafora, personifikácia,
metonymia, frazeologizmy, príslovia,
porekadlá, prirovnania, pranostiky,
iné frazeologizmy, práca so
slovníkmi, združené pomenovania,
jednoslovné a viacslovné
pomenovania, informačný slohový
postup, správa, pozvánka, spôsoby
obohacovania slovnej zásoby,
odvodzovanie, skracovanie, spájanie
do viacslovných pomenovaní,
preberanie slov cudzieho pôvodu.
Výkladový slohový postup, úvaha,
2. písomná slohová práca – úvaha
Podmet, prísudok a vetný základ,
dvojčlenná veta, prisudzovací sklad,
viacnásobné vetné členy, predmet,
prívlastok, zhodný a nezhodný
prívlastok, viacnásobný a postupne
rozvíjací prívlastok, príslovkové
určenie miesta a času, spôsobu
a príčiny.
Projektová práca – prezentácia
o niektorej z regionálnych
pamiatok
Informačný slohový postup,
prihláška, jej znaky a kompozícia,
prístavok, výťah, jeho znaky
a kompozícia, konspekt, čítanie
s porozumením, práca s textom,
dokáže ich identifikovať v texte, pozná
krátke a dlhé tvary zámen, neohybnosť
zámen jeho, jej, ich. Žiak ovláda základné
vedomosti o číslovkách, ovláda pravopis
a skloňovanie základných, radových
a násobných čísloviek. Vie vytvoriť krátke
štvorveršie s využitím poznatkov
o slovných druhoch. Žiak pozná cieľ
a podstatu slávnostného prejavu
a príhovoru, vie vytvoriť slávnostný
príhovor/prejav, získané vedomosti dokáže
využiť pri písaní slohovej práce, jej oprave
a analýze chýb. Žiak ovláda charakteristiku
slovies, vie ich identifikovať v texte,
dokáže určiť gramatické kategórie, pozná
tvary slovesa byť, dokáže rozlíšiť
plnovýznamové a neplnovýznamové
slovesá. Žiak pozná charakteristiku
a rozdelenie prísloviek, ovláda ich pravopis.
Pozná podstatu predložiek, ovláda pojem
vokalizácia. Žiak pozná podstatu a funkciu
spojok, spájacích výrazov, častíc, dokáže
nájsť častice v texte. Žiak ovláda
charakteristiku a pravopis citosloviec,
pozná ich funkciu v texte a dokáže ich
použiť pri písaní vlastných textov. Žiak
dokáže vytvoriť text podľa obrázkov
s využitím poznatkov o slovesách
a neohybných slovných druhoch.
Žiak dokáže naučené vedomosti využiť pri
práci na zadaných úlohách.
Žiak vie vyhodnotiť vplyv reklamy na
spotrebu.
Pozná hodnotu vecí ako výsledku práce,
vie identifikovať rozdiely medzi hodnotami
a postojmi k peniazom u rovesníkov.
Dokáže uplatniť zodpovedné rozhodovanie
pri nákupe. Dokáže diskutovať o prvkoch
osobného rozpočtu ( príjmy, výdavky,
úspory).
Žiak pozná priame a nepriame
pomenovania, rozpozná ich v texte, vie ich
utvoriť. Žiak pozná pojem frazeologizmus,
dokáže pracovať s frazeologickým
slovníkom, vie FJ využiť v umeleckej
i bežnej reči. Žiak pozná jednoslovné
a viacslovné pomenovania, združené
pomenovania, vie ich rozpoznať v bežnej
reči, vie uviesť príklady, vytvoriť správu
a pozvánku. Žiak pozná spôsoby
obohacovania slovnej zásoby.
Žiak vie uviesť spôsoby, ktorými zlodeji
môžu získať osobné údaje a informácie.
Žiak pozná znaky výkladového slohového
postupu, vie použiť vhodné jazykové
prostriedky, dokáže vytvoriť úvahu.
Žiak vie určovať vetné členy, rozozná
jednočlennú a dvojčlennú vetu, ovláda
podstatu prístavku, rozpozná ho vo vete.
Žiak pozná, akým slovným druhom je vetný
člen vyjadrený.
Žiak dokáže vytvoriť prezentáciu o niektorej
z regionálnych pamiatok.
Žiak vie zostaviť formulár prihlášky.
Žiak vie spracovať informácie z textu
formou výťahu, dokáže čítať text
s porozumením, rozpoznať jednoduchú
vetu a jednoduché súvetie. Žiak ovláda
150
FG
FG
jednoduchá veta a jednoduché
súvetie, interpunkcia v jednoduchom
súvetí, cvičenia na písanie čiarky
v textoch, rozdelenie viet podľa
členitosti a zloženia.
Rozprávanie
(Rozprávanie
pre
poslucháčov
i čitateľov)
9. TC
Opakovanie
učiva z 8.
ročníka
Veľké
opakovanie
10. TC
Pointa, tvorba vlastných príbehov
s pointou formou krátkeho komiksu,
dialogizované čítanie, rozprávanie
a jeho vnútorná kompozícia, jarozprávanie, on-rozprávanie, grafický
návrh obalu na CD s vlastným
príbehom
Precvičovanie a upevňovanie
pravopisných princípov
Systematizácia a fixácia získaných
vedomostí
Diktát č. 4 – zhrnutie učiva 8.
ročníka
Výstupná previerka
Jazykové hry
Vyhodnotenie práce
základné pravidlá o písaní čiarky
v jednoduchej vete a v jednoduchom
súvetí, členenie viet podľa členitosti
a zloženia.
Žiak vie uviesť príklad, ako marketing môže
ovplyvniť rozhodnutie človeka, na čo minúť
peniaze.
Dokáže diskutovať o vzťahu medzi rizikom
a poistením.
Žiak dokáže vytvoriť vlastný príbeh
s pointou, ovláda vnútornú kompozíciu
príbehu. Žiak dokáže navrhnúť obal na CD
pre svoj príbeh.
FG
Žiak pozná pravopisné princípy a vie ich
použiť v písomnom prejave. Vie uplatniť
nadobudnuté vedomosti v zadaných
úlohách a cvičeniach, analyzovať a opraviť
svoje chyby, vie pracovať so slovníkmi,
komunikovať primerane veku.
Vie teoretické vedomosti aplikovať pri
písaní diktátu a pri riešení úloh vo
výstupnej previerke.
Učebné osnovy predmetu v 8. ročníku – časť Literatúra
Tematický
celok
Úvodná
hodina
Poézia
Obsahový
štandard
Obsah učiva literatúry v 8.
ročníku, ciele, aktivizácia
vedomostí zo 7. ročníka
Lyrická poézia
Ľúbostná poézia, ľudová
pieseň, poloľudová pieseň,
prírodná poézia, modlitba,
epická poézia
Kódex, lyrická báseň, biblia,
lyrický hrdina, básnická
skladba, myšlienky humanity
a všeslovanskej
vzájomnosti, symbol, elégia,
básnická otázka, zápor vo
verši, ponáška na ľudovú
slovesnosť, sylabický
veršový systém,
romantizmus, spirituálne
básne, veršový presah,
voľný verš, umelecké
jazykové prostriedky,
lyrickoepická básnická
skladba, kolektívny hrdina,
vonkajšia a vnútorná
charakteristika, kladný
a záporný hrdina, umelecké
jazykové prostriedky
Diela J. Kollára, Ľ. Štúra, A.
Sládkoviča, J. Kráľa, A. S.
Puškina, S. Petöfiho, R. M.
Rilkeho, J. Smreka, M.
Rúfusa, V. Mihálika, P. O.
Hviezdoslava, M.
Haľamovej, A. de SaintExupéryho, S. Chalupku
Výkonový
štandard
Žiak dokáže vysvetliť pojmy a definície, uviesť príklady,
identifikovať rozdiely medzi poéziou a prózou.
Žiak dokáže vysvetliť pojmy a definície, uviesť príklady,
sformulovať vlastné hodnotenie prečítaného textu a
argumentovať , identifikovať rozdiely medzi poéziou
a prózou, definovať lyriku, zaradiť text k ľúbostnej lyrike.
Žiak vie vysvetliť pojem poloľudová pieseň, sformulovať
hlavnú myšlienku, plynulo čítať lyrický text, frázovať ho
v súlade s osobným vnímaním, vysvetliť pojem lyrický
hrdina, vie vyjadriť subjektívne pocity z textu, pri
interpretácii správne používa literárne pojmy.
Žiak dokáže vyhľadať a spracovať informácie
o Ľudovítovi Štúrovi, významných štúrovských
básnikoch a ich vzťahu k ľudovej slovesnosti, chápe
vplyv štúrovskej poézie na národné povedomie a tvorbu
národnej literatúry.
Žiak vie sformulovať hlavnú myšlienku lyrickej básne,
chápe pojem symbol, dokáže identifikovať výrazové
umelecké prostriedky.
Žiak dokáže verbálne vyjadriť vlastný zážitok a podporiť
ho príkladmi z textu, vie vysvetliť definíciu sylabického
verša, vie zaujať hodnotiace stanovisko k prečítanému
textu a vyjadriť ho slovami,
pochopiť hlavný motív básne a stotožnenie autora
s lyrickým hrdinom.
Žiak dokáže identifikovať voľný verš a odlíšiť ho od
viazaného, charakterizovať vonkajšiu kompozíciu
poézie ( grafické členenie, verš, strofa).
Žiak vie zaradiť lyrický text ku konkrétnemu druhu
lyriky, pomenovať umelecké štylistické prostriedky.
Žiak dokáže vysvetliť pojem modlitba ako výrazovú
formu náboženskej viery, chápe potrebu modlitby a
individuálneho zamyslenia sa, odlíšiť modlitbu od
lyrického textu, identifikovať kompozičné znaky
modlitby: oslovenie, text, záverečné slovo – amen.
Žiak pozná aspoň 3 autorov slovenskej a svetovej
lyrickej poézie, 2 autorov epickéj poézie a ich diela,
dokáže vytvoriť vlastné krátke dielo alebo vyjadriť
myšlienky básne kresbou.
151
Finančná
gramotnosť
Próza
Opakova
nie učiva
Zo života mladých ľudí,
dievčenský román,
dobrodružná literatúra,
vedecko-fantastická
literatúra, denník, vedeckopopulárna literatúra,
literatúra faktu
Lyrizovaná próza, hlavná
postava, dejová osnova,
umelecké jazykové
prostriedky, epické dielo,
román, dievčenský román,
prehovor literárnej postavy,
monológ, dialóg,
dobrodružné rozprávanie,
dobrodružný román,
historický román,historickodobrodružný román,
vedecko-fantastická
poviedka, román, film,
technické a vedecké prvky,
vízia autora, pojem Extra
Terestrial, paródia na sci-fi,
trilógia, memoáre,
rozprávanie vo forme
denníka, ja-rozprávanie,
polyhistor, skrytý a priamy
význam slovných spojení
Diela A. de SaintExupéryho, M. Figuli, L. M.
Montgomeryovej, J. Alexa,
J. Verna, W. Kotzwinkle, D.
Adamsa, S. Towsendovej, L.
Rennison, M. Bela, M.
Kučeru, V. Zamarovského,
J. Skladanej, E. Newtha, L.
Zruca, F. Gela
Projektová práca – Sci-fi
bedeker na cestu
k niektorej planéte (alebo
sci-fi príbeh s ilustráciou)
Systematizácia a fixácia
získaných vedomostí
Literárne hry
Vyhodnotenie práce
Žiak dokáže vysvetliť pojem epická báseň, vytvoriť
dejovú osnovu, vyhľadať kľúčové slová,
charakterizovať hlavnú postavu, dotvoriť príbeh podľa
vlastnej fantázie, interpretovať prečítané dielo na
primeranej úrovni a vyjadriť svoj názor, predniesť
vybrané ukážky naspamäť s dôrazom na správnu
artikuláciu, výslovnosť, intonáciu.
Žiak dokáže identifikovať v texte rozprávača, formu
rozprávania, charakterizovať konanie postáv.
Žiak vie určiť v epických textoch znaky: dejovosť,
dynamickosť, dialogickosť, dokáže, kriticky zhodnotiť
hlavného hrdinu, jeho konanie a zmýšľanie, vysvetliť
funkciu umeleckých prostriedkov literatúry v lyrizovanej
próze.
Žiak vie vysvetliť pojem dievčenský román, pozná jeho
znaky a témy, dokáže vymenovať aspoň 3 autorky
dievčenského románu, charakterizovať hlavnú postavu
a jej konanie, dokáže porovnať vlastnosti niektorých
dievčenských hrdiniek
Žiak dokáže spoznať román na základe deja, témy,
prostredia a zamerania na čitateľa, rozlíšiť hlavné
a vedľajšie postavy, určiť kompozičné a štylistické
prostriedky, ktoré vyvolávajú dramatickosť a stupňujú
napätie, vysvetliť definície pojmov.
Žiak chápe úlohu fikcie pri tvorbe sci-fi literatúry,
dokáže odôvodniť súvislosť nadpisu s obsahom diela,
vyhľadať kľúčové slová a technické výrazy, odlíšiť
reálne a fantastické prvky, humorné situácie, porovnať
tematiku a výrazové prostriedky starších a súčasných
autorov sci-fi literatúry uviesť aspoň 3 príklady,
sformulovať hodnotenie prečítaného textu.
Žiak dokáže vysvetliť rozdiel medzi vedeckofantastickou literatúrou a fantastickou rozprávkou,
spracovať sci-fi bedeker na cestu k niektorej planéte
alebo napísať a ilustrovať sci-fi príbeh, uplatniť získané
poznatky v spracovaní zadanej úlohy.
Žiak dokáže porovnať druhy románov.
Žiak dokáže viesť vlastný denník a zachytiť osobné
a spoločenské udalosti. Žiak vie vysvetliť pojem
vedecko-populárna literatúra, identifikovať znaky
populárnosti a vedeckosti – nájsť fakty a vedecké
informácie, zreprodukovať obsah textu, nájsť
charakteristické znaky populárno-vedeckej literatúry,
porozprávať o živote aspoň 2 historických osobností,
vysvetliť význam sumerských prísloví a porovnať ich
s podobnými slovenskými prísloviami. určiť hlavné
znaky literatúry faktu.
Žiak dokáže rozlíšiť fakty a umelecké
jazykové prostriedky, porovnať literatúru faktu
s umeleckou literatúrou, rozdeliť text na náukovú
a dejovú časť, vyhľadať v texte odborné slová.
Žiak dokáže pomenovať základné charakteristiky
bohatstva a chudoby vo vzťahu k peniazom. Chápe
postoj k životu ako zodpovednosť za seba a svojich
blízkych. Vie vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na
životné podmienky rodiny.
Vie uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri nákupe. Vie
popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným
človekom .Dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská
práca.
Žiak dokáže uplatniť nadobudnuté vedomosti
v zadaných úlohách.
FG
Učebné osnovy predmetu v 9. ročníku – časť Slovenský jazyk
Tematický
celok
Opakovanie
učiva 8.
ročníka
Obsahový
štandard
Obsah učiva v 9. ročníku,
ciele, rozdelenie predmetu
na jazykovú časť a literatúru.
Výkonový
štandard
Žiak si osvojí organizáciu vyučovacieho predmetu
v 9. ročníku, ovláda pravidlá komunikácie, vie
pracovať s textom, Vie charakterizovať a vytvoriť
152
Finančná
gramotnosť
Aktivizácia vedomostí z 8.
ročníka.
Štýlovo sa
obliekaš,
štýlovo sa
vyjadruj
Staň sa
dobrým
rečníkom
Jazykové štýly, členenie,
slovná zásoba, slová podľa
vecného významu, vzťahy
medzi slovami, synonymá,
homonymá, antonymá, slová
podľa dobového výskytu,
historizmy, archaizmy,
zastarané slová,
neologizmy, slová podľa
citového zafarbenia,
neutrálne slová, expresívne
slová, slová podľa pôvodu,
domáce slová, slová
cudzieho pôvodu zdomácnené,
internacionalizmy, cudzie
slová
Slová podľa spisovnosti,
spisovné a nespisovné
slová, slang, nárečie,
obohacovanie slovnej
zásoby – tvorenie nových
slov, odvodzovanie,
skladanie, skracovanie,
tvorenie združených
pomenovaní, prenášanie
významu, frazeologizmy,
Malý frazeologický slovník
príslovia, porekadlá,
pranostiky, prirovnania,
metafora, metonymia,
personifikácia, prirovnanie
Rečnícky štýl, slohové
útvary, rétorika, slohové
postupy, zvukové vlastnosti
reči, dôraz, prízvuk,
prestávka, melódia, tempo
reči, sila hlasu, zvuková
stránka jazyka a pravopis,
hlásky, spodobovanie,
pravidlo o rytmickom krátení,
hláska, tvrdé, mäkké,
obojaké spoluhlásky,
výslovnosť a pravopis slov
cudzieho pôvodu,
informačný slohový postup,
Slovník cudzích slov,
interpunkčné znamienka,
pomlčka, spojovník,
úvodzovky, bodka, čiarka,
výkričník, otáznik,
bodkočiarka, dvojbodka,
apostrof, lomka, zátvorka
umelecký opis a slávnostný prejav, použiť
teoretické vedomosti pri práci s cvičeniami. Žiak
dokáže gramaticky správne písať jednotlivé slovné
druhy.
Žiak si osvojí pojem jazykový štýl, vie formálne
vymenovať jednotlivé jazykové štýly, dokáže
pracovať s rôznymi textami, uvedomuje si v nich
použité jazykové prostriedky a na ich základe
dokáže text priradiť k štýlu.
Chápe delenie slov na plnovýznamové
a neplnovýznamové, jednovýznamové
a viacvýznamové, rozumie pojmom vecný
a pragmatický význam slova.
Žiak dokáže vysvetliť pojmy synonymá, antonymá,
homonymá, dokáže vytvoriť príklady a štylisticky
ich využiť pri opise alebo rozprávaní, v reklame
alebo charakteristike, ovláda pravopis homoným.
Žiak pozná spôsoby tvorenia slov, vie utvoriť nové
slová pomocou predpony alebo prípony, zložené
slová, správne tvorí, píše a číta skratky, skratkové
slová, iniciálové skratky, značky.
Žiak chápe štylistické využitie obrazných
pomenovaní v umeleckom štýle, vie vybrať a použiť
správny slovník, vie nájsť v umeleckom texte
umelecké jazykové prostriedky, utvoriť metaforu,
personifikáciu, metonymiu a prirovnanie k zadaným
slovám.
Žiak dokáže naučené vedomosti využiť pri práci na
zadaných úlohách.
Pozná vplyv bohatstva a chudoby na životné
podmienky rodiny. Vie uviesť príklady rizík, ktorým
môžu čeliť jednotlivci a domácnosti.
Žiak ovláda pojem rečnícky štýl, pozná útvary
rečníckeho štýlu, uvedomuje si úlohu jazykových
a mimojazykový prostriedkov v komunikácii, dokáže
gestami a mimikou vyjadriť jednoduché situačné
úlohy (poďakovanie, odmietnutie, ticho...), zvládne
vytvoriť jednoduchý prívet na zadanú tému
a prezentovať ho pred spolužiakmi, pozná všetky
slohové postupy a vie k nim priradiť základné
slohové útvary.
Žiak vie vymenovať zvukové vlastnosti reči, dokáže
s nimi pracovať v ústnom prejave. Žiak dbá na
správnu výslovnosť mäkkých a tvrdých
spoluhlások, rozumie pojmu spodobovanie,
správne píše slová, v ktorých dochádza
k spodobovaniu, pozná a uplatňuje pravidlo
o rytmickom krátení, vie rozdeliť hlásky na
samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky.
Žiak pozná a uplatňuje pravopisný princíp
domácich slov po tvrdých, mäkkých a obojakých
spoluhláskach, pozná vybrané slová a vie ich
správne napísať, rozlišuje význam a pravopis
v dvojiciach slov: bieli – biely, Rím – rým, farby –
farbí ..... .
Žiak správne vyslovuje, pozná význam a používa
slová cudzieho pôvodu, ktoré má vo svojej slovnej
zásobe, pozná ich z iných predmetov, sú v jazyku
frekventované, vie pracovať so Slovníkom cudzích
slov, dokáže ich nájsť v reklame, oznámení,
inzeráte. Žiak vie charakterizovať informačný
slohový postup, uviesť príklady na jeho útvary,
napísať ľubovoľný útvar informačného slohového
postupu s využitím slov cudzieho pôvodu.
Žiak pozná funkciu a využitie jednotlivých
interpunkčných znamienok, dokáže vytvoriť
reklamu s využitím PC, v ktorej správne využíva
interpunkciu.
153
FG
FG
Uvažujme
spolu
Drieme
v tebe
umelec?
Hľadáme
odborníkov
Výkladový slohový postup,
výklad, úvaha, prednáška,
článok, neživotné podstatné
mená mužského rodu
zakončené na –ál, -r, -l,
opakovanie podstatných
mien
Diktát č. 1 – podstatné
mená
Opakovanie prídavných
mien
Polročná previerka
Opakovanie zámen
a čísloviek
Diktát č. 2 – číslovky
Slovesá, príslovky,
predložky a spojky, častice
a citoslovcia, opakovanie
slovných druhov
1. kontrolná slohová práca
– úvaha
Umelecký štýl, umelecká
literatúra, subjektivita textov,
používanie umeleckých
jazykových prostriedkov,
opisný a rozprávací slohový
postup, skladba
Základné vetné členy
(podmet, prísudok, vetný
základ), rozvíjacie vetné
členy (predmet, prívlastok,
príslovkové určenie a jeho
druhy, prístavok)
Jednoduchá veta,
jednoduché súvetie,
súdržnosť textu, prostriedky
súdržnosti - obsahové
a jazykové, zápor
v slovenčine
Diktát č. 3 – interpunkcia
v jednoduchej vete
a v súvetí
Náučný štýl, odborný opis,
opisný slohový postup
Administratívny štýl, úradný
list, reklamácia, žiadosť,
sťažnosť, objednávka,
úradný a štruktúrovaný
životopis
Publicistický štýl, náuka
o jazyku, členenie
jazykovedy, hláskoslovie,
lexikológia, tvaroslovie,
morfológia, vetná skladba,
syntax, štylistika
Žiak dokáže naučené poznatky využiť pri práci na
zadaných úlohách.
Vie opísať, čo znamená pojem ľudská práca.
Žiak vie charakterizovať výkladový slohový postup,
pozná jeho útvary, dokáže spracovať a prezentovať
krátky výstižný výklad na zadaný námet. Pri
spracovaní námetu dokáže použiť svoje vedomosti,
encyklopédie, internet. Žiak vie pracovať s textom
úvahy, dokáže nájsť myšlienky, ktoré ho oslovili
a zaujať k nim hodnotiaci postoj, dokáže
identifikovať jazykové prostriedky používané
v úvahe (obrazné pomenovania, paralely, citáty,
synonymá, protiklad ....), vie vytvoriť pokračovanie
textu zadanej úvahy.
Žiak pozná pravidlá skloňovania podstatných mien
mužského rodu zakončených na –ál, -r, -l
a správne ich používa. Žiak dokáže pracovať na
zadaných úlohách o podstatných menách ,
prídavných menách, zámenách číslovkách
slovesách, príslovkách, predložkách, spojkách,
časticiach a citoslovciach s využitím poznatkov
a zručností, ktoré nadobudol v rámci ISCED2.
Získané vedomosti dokáže použiť pri písaní diktátu
a slohovej práce, dokáže analyzovať a opraviť
chyby.
Vie opísať úspešnosť v ekonomickej oblasti.
Dokáže identifikovať internetové a tlačové zdroje
informácií o pracovných miestach. Vie uviesť
príklady, ako vzdelanie môže ovplyvniť príjem
počas života.
Žiak si osvojí pojem umelecký štýl, pozná jeho
jednotlivé útvary, uvedomuje si úlohu jazykových
prostriedkov v jednotlivých žánroch umeleckého
štýlu, zvládne prednes jednoduchej básne, pracuje
so zvukovými prostriedkami jazyka. Žiak dokáže
vytvoriť jednoduchú báseň s využitím zadaných
slov, dokáže prečítať umelecký text formou
dialogizovaného čítania, zvládne napísať
jednoduchý príbeh na zadanú tému, dodržuje
dejovú stavbu – úvod, zápletka, zauzľovanie,
vyvrcholenie deja, obrat, rozuzlenie. Žiak dokáže
ilustrovať vytvorený text a prezentovať ho pred
spolužiakmi.
Žiak dokáže pracovať s informáciami o vetných
členoch, ktoré získal v predchádzajúcich ročníkoch.
Vie nájsť vetné členy vo vete, vytvoriť vetu podľa
zadania. Žiak dokáže rozlíšiť jednoduchú vetu
a súvetie, pozná pravidlá písania čiarok
v jednoduchom súvetí a používa ich v písomnom
prejave.
Žiak dokáže použiť pri tvorbe textu obsahové
a jazykové prostriedky, ktoré vytvárajú jeho
súdržnosť, vie vysvetliť, ako sa v slovenčine tvorí
zápor – správne používanie (výslovnostné
i pravopisné) predpony ne- a častice nie.
Získané vedomosti dokáže použiť pri písaní diktátu,
dokáže analyzovať a opraviť chyby.
Dokáže diskutovať o prvkoch rodinného rozpočtu.
Žiak vie charakterizovať pojem náučný štýl, pozná
jednotlivé útvary náučného štýlu, uvedomuje si
úlohu jazykových prostriedkov v útvaroch
náučného štýlu, uvedomuje si úlohu odborného
opisu vo výklade, dokáže napísať odborný opis
podľa zadanej témy. Žiak vie charakterizovať
opisný slohový postup, pozná jeho útvary, dokáže
spracovať a prezentovať opis/charakteristiku na
zadanú tému, pri spracovaní témy dokáže využiť
svoje vedomosti, encyklopédie, internet.
Žiak si osvojí pojem administratívny štýl, pozná
jednotlivé útvary administratívneho štýlu,
uvedomuje si úlohu jazykových prostriedkov
útvaroch administratívneho štýlu, dokáže vyplniť
154
FG
FG
2. kontrolná slohová práca
– úradný životopis
Každý deň
povedať
dobré slovo
Hovorový štýl, útvary
hovorového štýlu
Národný jazyk, spisovný
jazyk a nárečia
Opakovanie
učiva z 9.
ročníka
Precvičovanie
a upevňovanie pravopisných
princípov
Systematizácia a fixácia
získaných vedomostí
Diktát č. 4 – zhrnutie učiva
z 9. ročníka
Výstupná previerka
Jazykové hry
Vyhodnotenie práce
jednoduchý predtlačený formulár (žiadosť
o vydanie preukazu, pasu, dopravnej karty .....)
podľa výberu. Žiak dokáže napísať úradný list,
pozná jeho formálnu stránku. Žiak dokáže vytvoriť
svoj štruktúrovaný životopis, pozná jeho obsahovú
i formálnu stránku. Žiak si osvojí pojem publicistický
štýl, pozná jednotlivé útvary publicistického štýlu,
uvedomuje si úlohu jazykových prostriedkov
v útvaroch publicistického štýlu, dokáže pracovať
so správou, vybrať z nej podstatné informácie,
dokáže napísať jednoduchú správu na zadanú
tému. Žiak si osvojí pojmy súvisiace so systémom
jazyka, pomenovania jednotlivých jazykových rovín
a ich zameranie, dokáže v skupinách plniť úlohy
súvisiace s jazykovedným výskumom v rámci
jednotlivých rovín, pričom používa internet,
encyklopédie, svoje vedomosti. Žiak dokáže
výsledky svojej práce kultivovane prezentovať pred
triedou. Žiak dokáže pravopisné zručnosti využiť pri
písaní slohovej práce, dokáže analyzovať a opraviť
chyby.
Vie vysvetliť, ako fungujú šeky, debetné a kreditné
karty. Dokáže vysvetliť, ako záujmy, poznatky
a schopnosti jednotlivca môžu ovplyvniť výber
povolania.
Žiak si osvojí pojem hovorový štýl, pozná jednotlivé
útvary hovorového štýlu, uvedomuje si úlohu
jazykových prostriedkov v útvaroch hovorového
štýlu, dokáže predviesť so spolužiakom dialóg zo
svojho života, vytvoriť rozhovor podľa situácie na
obrázku. Žiak si osvojí pojmy národný jazyk,
nárečie, spisovný jazyk, pozná rozdiely medzi
spisovným jazykom a nárečiami, ich použitie
v komunikácii, vie rozlíšiť text napísaný spisovným
jazykom a nárečím.
Žiak pozná pravopisné princípy a vie ich použiť
v písomnom prejave. Vie uplatniť nadobudnuté
vedomosti v zadaných úlohách a cvičeniach,
analyzovať a opraviť svoje chyby, vie pracovať so
slovníkmi, komunikovať primerane veku.
Vie opísať, čo znamená pojem ľudská práca.
FG
FG
Učebné osnovy predmetu v 9. ročníku – časť Literatúra
Tematický
celok
Opakovanie
učiva 8.
ročníka
Obsahový
štandard
Obsah učiva v 9. ročníku,
ciele. Aktivizácia vedomostí
z 8. ročníka.
Výkonový
štandard
Žiak dokáže vysvetliť pojmy a definície, uviesť
príklady, identifikovať rozdiely medzi poéziou
a prózou, pozná umelecké jazykové prostriedky.
Poézia
Lyrická poézia
Štúrovci, znaky romantizmu,
znaky ľudovej slovesnosti
v tvorbe štúrovcov,
spoločenská lyrika, reflexia,
básnická otázka, reflexívna
lyrika, literárny romantizmus
v Poľsku a Nemecku, óda,
obkročný rým, veršový
presah, sonet, symbol,
aforizmus, epigram, epitaf
Diela S. Chalupku, J. Kráľa,
A. Sládkoviča, A.
Mickiewicza, F. Schillera, J.
Hollého, J. Bottu, P. O.
Hviezdoslava, I. Krasku, R.
Dilonga, T. Corbièra
Žiak dokáže vysvetliť pojmy a definície, uviesť
príklady, sformulovať vlastné hodnotenie
prečítaného textu argumentovať , identifikovať
rozdiely medzi poéziou a prózou, definovať lyriku,
zaradiť text k reflexívnej a spoločenskej lyrike.
Žiak dokáže charakterizovať tvorbu generácie
štúrovcov, vysvetliť literárne i spoločenské znaky
romantizmu, chápe súvislosti medzi slovenským ,
poľským a nemeckým romantizmom. Žiak dokáže
vysvetliť pojem óda, chápe jej pátos, oslavný
spôsob vyjadrovania.
Žiak chápe dôležitosť symbolov pre romantizmus,
dokáže vysvetliť nezhodu medzi rytmickým
a vetným členením veršov, pojem aforizmus,
pozná rozdiel medzi epigramom a epitafom.
Žiak dokáže verbálne vyjadriť vlastný zážitok
a podporiť ho príkladmi z textu, vie vysvetliť
155
Finančná
gramotnosť
Epika
a epické
žánre
Román vo veršoch
Epos, viazaná umelecká reč,
umelecké jazykové
prostriedky. Dielo P. O.
Hviezdoslava
Román v próze
Historický, dobrodružný,
vedecko-fantastický román,
román zo života mladých
ľudí, román vo forme
denníka, generačný román,
znaky románu, odlišnosti
jednotlivých typov románov,
kompozícia detektívnej
literatúry, metonymia, dialóg
a monológ ako
charakterizačné prostriedky
literárnej postavy, ja – forma
rozprávania
Diela Ch. Jacqua, H. Stola, Ľ.
Zúbka, V. Ferka, A. Ferka, I.
Asimova, R. Álvareza, J. A.
Owena, A. Christiovej, V.
Huga, F. Hečka, D. Dušeka,
R. Brata, Ch. Brontëovej, J.
Šimulčíkovej, J. Wilsonovej,
Z. Šulajovej
Projektová práca – Kniha,
ktorú som prečítal/a
Dramatické
umenie
Tragédia
Charakteristika, vonkajšia
kompozícia divadelnej hry,
expozícia, kolízia, kríza,
peripetia, katastrofa, dialóg
ako prvok výstavby textu
Diela W. Shakespeara
definíciu sylabického verša, vie zaujať hodnotiace
stanovisko k prečítanému textu a vyjadriť ho
slovami, pochopiť hlavný motív básne.
Žiak vie zaradiť lyrický text ku konkrétnemu druhu
lyriky, pomenovať umelecké štylistické prostriedky.
Žiak pozná predstaviteľov štúrovskej generácie
a aspoň troch predstaviteľov svetovej romantickej
literatúry a ich diela, dokáže vytvoriť vlastné
krátke dielo alebo vyjadriť myšlienky básne
kresbou.
Žiak dokáže interpretovať prečítané dielo na
primeranej úrovni a vyjadriť svoj názor, predniesť
vybrané ukážky naspamäť s dôrazom na správnu
artikuláciu, výslovnosť, intonáciu.
Opísať, čo znamená pojem ľudská práca.
Žiak dokáže vysvetliť pojmy a definície, uviesť
príklady, sformulovať vlastné hodnotenie
prečítaného textu, argumentovať, pozná rozdiel
medzi lyrickou a epickou básňou.
Žiak pozná kompozíciu a znaky eposu, jeho
podobnosť s románom, dokáže pretransformovať
dej do dramatickej podoby,
Žiak pozná tvorbu P. O. Hviezdoslava.
Vie diskutovať o vzťahu morálky a peňazí.
Žiak dokáže identifikovať v texte rozprávača,
formu rozprávania, charakterizovať konanie
postáv.
Žiak vie určiť v epických textoch znaky: dejovosť,
dynamickosť, dialogickosť, dokáže, kriticky
zhodnotiť hlavného hrdinu, jeho konanie
a zmýšľanie , vysvetliť funkciu umeleckých
prostriedkov literatúry v jednotlivých druhoch
románu.
Žiak vie vysvetliť pojem historický román,
dobrodružný a vedecko-fantastický román,
dievčenský román, detektívny román, román zo
života mladých ľudí, román vo forme denníka,
pozná ich znaky a témy, dokáže vymenovať
aspoň 3 svetových alebo slovenských autorov
jednotlivých druhov románu, charakterizovať
hlavnú postavu a jej konanie, dokáže porovnať
vlastnosti hrdinov.
Žiak dokáže spoznať román na základe deja,
témy, prostredia a zamerania na čitateľa, rozlíšiť
hlavné a vedľajšie postavy, určiť kompozičné
a štylistické prostriedky, ktoré vyvolávajú
dramatickosť a stupňujú napätie, vysvetliť definície
pojmov.
Žiak chápe úlohu fikcie pri tvorbe vedeckofantastickej literatúry, chápe výber vhodných
jazykových prostriedkov.
Žiak chápe dramatickosť a príbehovosť
dobrodružného románu, podstatu kompozície
detektívnej literatúry.
Žiak dokáže vytvoriť a primerane prezentovať
projektovú prácu o prečítanom románe a jeho
autorovi.
Chápe postoj k životu ako zodpovednosť za seba
a svojich blízkych. Vie pomenovať základné
charakteristiky bohatstva a chudoby vo vzťahu
k peniazom. Dokáže uviesť príklady činnosti
jednotlivcov a rodín v ekonomickej oblasti. Vie
vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné
podmienky.
Žiak vie vysvetliť definíciu drámy, tragédie,
komédie, muzikálu, charakterizovať ich odlišné
a spoločné znaky, sformulovať hlavnú myšlienku
literárneho diela.
Žiak vie vysvetliť pojmy vonkajšej kompozície
a vnútornej kompozície dokáže uplatniť
mimojazykové prostriedky pri interpretácii
156
FG
FG
FG
Opakovanie
učiva
Komédia
Charakteristika, vnútorná
výstavba divadelnej hry,
dejstvá, jednoaktovka,
adaptácia, premiéra, repríza,
derniéra
Diela J. G. Tajovského
Muzikál
Charakteristika, inscenácia
Diela A. Vášovej
Systematizácia a fixácia
získaných vedomostí
Literárne hry
Vyhodnotenie práce
dramatického textu.
Žiak dokáže vymenovať aspoň 1 autora ku
každému dramatickému žánru, pozná jeho dielo.
Žiak vie vysvetliť pojmy súvisiace s prezentáciou
divadelných hier na verejnosti (premiéra, ....).
Žiak dokáže uplatniť nadobudnuté vedomosti
v zadaných úlohách.
Predmet: Anglický jazyk
Anglický jazyk
Štátny / školský vzdelávací program
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
4
3
3
3
3
Spolu
15/1
Poznámky
1. V 5. ročníku sa znížila časová dotácia predmetu zo 4 vyučovacích hodín týždenne na 3, preto sme
sa rozhodli chýbajúcu hodinu doplniť v školskom vzdelávacom programe.
2. 5. A je delená na dve skupiny s rovnakým počtom žiakov, 5. B podobne. V 6. ročníku sú opäť žiaci
dvoch paralelných tried rozdelení do troch skupín. Žiaci 7. A sú rozdelení do dvoch skupín, v 7. B
podobne. V 8. ročníku sú žiaci rozdelení do troch skupín. Pri delení žiakov do skupín sa snažíme,
aby boli, pokiaľ sa dá, prospechovo vyrovnaní.
3. Hodnotenie predmetu: predmet je klasifikovaný známkou vo všetkých ročníkoch. Zohľadňujeme
potreby žiakov so zvláštnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zadávaním diferencovaných úloh.
Charakteristika predmetu
Predmet anglický jazyk je zameraný na prípravu používať cudzí jazyk v praktických situáciách, správne
sa vyjadrovať ústne i písomne, porozumieť a adekvátne reagovať v priamej komunikácii s ľuďmi,
ktorých materinský jazyk je odlišný od slovenčiny. Poslaním anglického jazyka je teda poskytnúť žiakom
možnosť získať jazykové dorozumievacie spôsobilosti i v inom, než len rodnom jazyku, a tým zvýšiť ich
šance v ďalšom štúdiu a v budúcom pracovnom uplatnení i mimo územia našej republiky.
V 5. ročníku sa budú žiaci opierať o vedomosti a zručnosti získané na prvom stupni, a to predovšetkým
v oblasti základných pojmov (farby, čísla, osoby, zvieratá, veci), každodenných výrazov a základných
fráz jednoduchej konverzácie (pozdravy, bežná komunikácia v triede a prostredí blízkom detskému
svetu). Postupne si budú rozširovať slovnú zásobu poznávaním nielen svojho bezprostredného okolia
(telefónne čísla, obľúbené veci, zvieratá, školské predmety, opis ľudí a pod.), ale aj vzdialenejšieho
sveta (názvy krajín a miest, zemepisné pojmy, pojmy z matematiky, biológie a iných predmetov).
Pozornosť bude venovaná i správnemu slovosledu anglickej vety, a to i prostredníctvom vypracúvania
jednoduchých projektov. Žiaci si osvoja i základy gramatiky – podstatné i prídavné mená, slovesné časy, zámená.
V 6. ročníku budú pre žiakov východiskom vedomosti získané v 5. ročníku, a to predovšetkým v oblasti
nadviazania základnej spoločenskej konverzácie, ako vyjadrenie zdvorilosti (dokážu sa pozdraviť
a rozlúčiť, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť a pod.), v oblasti ich vzťahu k okolitému svetu
(dokážu povedať, odkiaľ pochádzajú, poznajú rodinné vzťahy, vedia viesť jednoduchý rozhovor o svojej
škole, domácich zvieratkách a obľúbených veciach), ako i v oblasti každodenného života (vedia sa
orientovať v čase, opísať svoj režim dňa, porozprávať o svojom voľnom čase a pod.). Rozširovať si
budú slovnú zásobu poznávaním svojho mesta, domu, prípadne bytu, budú sa učiť nakupovať jedlo
i oblečenie, zvládnu opis obrázka i činností na ňom, budú poznávať dátumy. Pozornosť bude naďalej
venovaná správnemu slovosledu anglickej vety v ústnom i písomnom prejave i pri tvorbe jednoduchých
projektov. Dôraz bude kladený na rozvoj komunikatívnych zručností detí. Okrem opakovania
gramatických javov z 5. ročníka sa učivo gramatiky rozširuje o ďalšie slovesné časy, počítateľné
a nepočítateľné podstatné mená.
V 7. a 8. ročníku budú žiaci rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho ročníka, a to
hlavne v oblasti komunikácie o rodine, škole, obľúbených osobách, veciach, voľnom čase, ako
i v oblasti orientovania sa v meste pri nakupovaní, návšteve rôznych inštitúcií, prípadne podávaní
157
informácií o ich polohe. Naučia sa vyjadriť svoj názor a pocity. Získajú vedomosti z oblasti životného
prostredia, zdravia a jeho ochrane. V učive gramatiky preberú siedmaci budúci a predprítomný čas.
V 8. ročníku v rámci gramatiky preberú použitie gerundia, trpný rod slovies, podmieňovací spôsob.
Naďalej sa dôraz kladie na komunikatívne zručností žiakov.
V 5. – 8. ročníku pracujeme s novými učebnicami Project 3. edícia, kde využívame metódu CLIL, ktorá
je postavená na tom, že téma z iného vyučovacieho predmetu je vyučovaná po anglicky,
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania anglického jazyka je naučiť žiakov:
- osvojiť si všetky formy dorozumievania sa v anglickom jazyku
- uplatňovať jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, písaní a čítaní
- komunikovať v anglickom jazyku na veku primeranej úrovni
- využívať vedomosti a zručnosti, ktoré už žiaci nadobudli i v materinskom jazyku
- rozvíjať výslovnosť žiakov pomocou napodobňovania a opakovania
- osvojiť si informácie z rôznych oblastí spoločenského života, o krajinách, ktorých jazyk sa učia
- naučiť sa používať rôzne materiály a zdroje na štúdium
- podporovať pozitívny postoj k učeniu sa anglického jazyka používaním metód, ktoré sú motivujúce,
aktivizujúce, zaujímavé a primerane náročné
- využívať medzipredmetové vzťahy
Prierezové témy predmetu
V predmete anglický jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. ročník, téma Môj svet; 6. ročník, téma Zvieratá; 7. ročník, téma Čas
a miesta, 8. ročník, téma Skúsenosti, Problémy; 9. ročník, téma Naše životné prostredie, Riskovanie,
Kúpa a predaj
Multikultúrna výchova: 5.ročník, téma Nadviazanie kontaktu, Priatelia a rodina, Môj svet, Čas, Moja
izba, Ľudia; 6. ročník, téma Môj život, Prázdniny, Zvieratá; 7. ročník, téma Zábava, Čas a miesto; 8.
ročník, téma Sláva, Hrdinovia; 9. ročník, téma Vzťahy, Môžem sa opýtať?
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník, téma Nadviazanie kontaktu, Priatelia a rodina, Môj svet,
Čas, Miesta, Ľudia; 6. ročník, téma Môj život, Dovolenky, Svet; 8. ročník, téma Pracovná skúsenosť,
Zdravie a bezpečnosť; 9. ročník, téma Predstavovanie, Vzťahy,
Ochrana života a zdravia: 6. ročník, téma Jedlo; 8. ročník, téma Problémy; 9. ročník, téma Problémy,
Riskovanie
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5., 6., 7., 8. a 9. ročník, všetky témy v učebniciach.
Organizačné formy a metódy vyučovania
- komunikatívna metóda
- naratívna metóda
- audio-lingválna metóda
- riadený rozhovor
- didaktické hry
Žiaci budú pod vedením učiteľa pracovať:
- individuálne
- vo dvojiciach
- v skupinách
- na projektoch ( v škole i v rámci domácej prípravy)
- s interaktívnymi produktami
Učebné zdroje
Učebnice: Naomi Simmons: Family and Friends1 a 2, Oxford University Press, pracovné zošity
k učebniciam, Tom Hutchinson: Project 3rd Edition 1, 2, 3, 4, 5 Oxford University Press, pracovné zošity
k učebniciam.
Časopisy: Ufin, Hello
CD-ROM k učebniciam Project 1, 2, 3, 4, 5
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
Flashcards
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku
Tematický
celok
3/1
Nadviazanie
kontaktu
Obsahový
štandard
Slovná zásoba - nadviazanie
kontaktu
Čísla 0-100
Anglická abeceda
Pokyny a príkazy
Výkonový
štandard
Žiak má získať schopnosť:
-pozdraviť sa pri stretnutí
-rozlúčiť sa
-predstaviť sa
-opýtať sa na meno a vek
158
Finančná
gramotnosť
Množné číslo podstatných mien
Väzba there is, there are
Mená a tituly
Matematika: počítanie
Projektová práca: O mne
Priatelia
a rodina
Môj svet
Čas
Miesta
Ľudia
-používať zdvorilostné frázy pri stretnutí
FG
-pýtať sa na predmety a osoby
-počúvať a dávať pokyny
-vyhláskovať údaje
-osloviť dospelých
-poznať čísla 0-100
-zistiť a poskytnúť telefónne číslo
-urobiť a prezentovať projekt o sebe
Žiak má získať schopnosť:
Slovná zásoba - rodina
Sloveso byť v oznamovacích
-povedať, odkiaľ je a kde žije
-predstaviť svojich priateľov a povedať
vetách, v zápore a otázkach
Dni v týždni
o nich
Osobné zámená
základné údaje
Privlastňovacie zámená
-vymenovať členov rodiny a poznať
rodinné
Privlastňovací pád
vzťahy
Aká je tvoja adresa?
-zistiť majiteľa veci
Geografia: Svet
-použiť sloveso byť vo vetách
Projektová práca: Moja rodina
-klásť otázky so slovesom byť a odpovedať
na ne
-používať dni v týždni
-zistiť adresu a správne ju napísať
-urobiť a prezentovať projekt o rodine
Žiak má získať schopnosť:
Slovná zásoba - môj svet
Zvieratká - domáci miláčikovia
-pomenovať veci okolo seba
Sloveso have got v oznamovacích
-vymenovať, čo vlastní či nevlastní
vetách, otázkach a zápore
-pýtať sa na vlastníctvo
Prídavné mená a ich postavenie vo
-viesť rozhovor o domácich zvieratkách,
vete
obľúbených osobách a veciach
-používať sloveso have got (mať)
Školské predmety
Školy v Anglicku a Walese
-používať prídavné mená pri opise vecí
Biológia: Sme tiež zvieratá
-poznať názvy vyučovacích predmetov
Projektová práca: Moja škola
-napísať si rozvrh hodín
-vypracovať a prezentovať projekt o škole
Žiak má získať schopnosť:
Slovná zásoba - čas
-zistiť a povedať aktuálny čas
Určovanie času
Činnostné slovesá
-opísať svoj režim dňa
Prítomný jednoduchý čas - tvorenie,
-vymenovať činnosti, ktoré robieva
oznamovacie vety, otázky, zápor
i nerobieva
Opytovacie slová
-jednoduchým spôsobom porozprávať
Denný program
o trávení voľného času
Činnosti vo voľnom čase
-prezradiť, čo robí nerád
Šport
-zistiť záľuby iných
Hudobná výchova: Hudobné nástroje
-klásť zvedavé otázky
Projektová práca: Športy
-rozlišovať športy
-urobiť a prezentovať projekt o voľnom
čase
Žiak má získať schopnosť:
Slovná zásoba - miesta
-vymenovať časti domu/bytu, obytné
Miesta v meste
Časti domu
miestnosti
Nábytok
-poznať druhy nábytku
Predložky miesta
-opísať svoju izbu
Väzba there is/there are - použitie
-pomenovať predmety vo svojej izbe
v oznamovacej, opytovacej vete
-opýtať sa, kde je predmet
a v zápore
-pomenovať budovy v meste
Domy v Británii
-zhotoviť a prezentovať projekt o meste
Dejepis: Pomenovania miest
Projektová práca: Moje mesto
Žiak má získať schopnosť:
Slovná zásoba - ľudia
-opísať osobu
Opis ľudí - využitie slovesa be
a have got
-poznať názvy oblečenia
Oblečenie
-zistiť, čo má osoba na sebe
Prítomný priebehový čas -zistiť v obchode cenu oblečenia
oznamovacie, opytovacie vety, zápor
-porozprávať, čo práve robí
FG
V obchode
-opýtať sa inej osoby, čo práve robí
Ľudia
-porovnať, čo robieva bežne a čo robí
Výtvarná výchova: Opis ľudí
práve
Projektová práca: Ľudia
teraz
-vypracovať a prezentovať projekt o
ľuďoch
159
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Slovná zásoba - nadviazanie
kontaktu
Pozdravy, predstavenie sa,
oslovenie, jednoduché povely
Nadviazanie
a pokyny na hodine
kontaktu
Členovia rodiny
Časti dňa
Predložky miesta
Použitie slovesa mať
Spojiť slovo a pohyb
Môj život
Zvieratá
Dovolenky
Jedlo
Slovná zásoba - môj život
Prítomný jednoduchý čas oznamovacie, opytovacie vety,
zápor, krátke odpovede
Názvy mesiacov
Radové číslovky
Písanie a čítanie dátumu
Frekvenčné príslovky a ich
postavenie vo vete
Sviatky vo Veľkej Británii
Veda a matematika: Meranie
času
Projektová práca: Rok v mojom
živote
Slovná zásoba - zvieratá
Prítomný priebehový čas oznamovacie, opytovacie vety,
zápor, krátke odpovede
Wh- otázky
Prítomný čas jednoduchý
a priebehový - porovnanie
Predmetové zámená a ich
použitie
Sloveso must (musieť)
Zvieratá
Biológia: Klasifikácia zvierat
Projektová práca: Moje
obľúbené zvieratko
Slovná zásoba - dovolenka
Minulý čas slovesa byť
v oznamovacích vetách,
otázkach a zápore
Minulý čas pravidelných slovies
Minulý čas nepravidelných
slovies
Minulý čas v opytovacích vetách
a zápore
Dovolenky
Dejepis: Doprava
Projektová práca: Moje
prázdniny
Slovná zásoba - jedlá a nápoje
Pomenovanie potravín
Počítateľné a nepočítateľné
podstatné mená
Použitie neurčitého člena a/ an
Použitie some, any
Otázky How many? How much?
Nákupný zoznam
Recept na prípravu jedla -
Výkonový
štandard
Žiak má získať schopnosť:
-predstaviť sa, zachytiť známe informácie
v počutom texte
-hovoriť o svojich skúsenostiach
z bežného života
-pomenovať zariadenie izby, domu
-vedome používať tvary slovesa mať
vo všetkých osobách a formách
-použiť predložky miesta
-zaspievať jednoduchú pieseň spojenú
s pohybom
Žiak má získať schopnosť:
-použiť radové číslovky
-prečítať dátum, mesiac a rok
-správne použiť opytovacie zámená
-hovoriť o dennom režime
-pomenovať domáce práce
a hovoriť o svojej pomoci v domácnosti
-odpovedať na otázku ako často?
-zachytiť informáciu z počutého textu
a vytvoriť krátky situačný dialóg
-rozoznať a zoradiť jednotky času podľa
postupnosti
-podať informáciu o svojom živote
-vypracovať a prezentovať projekt
o svojom živote
Žiak má získať schopnosť:
-porozumieť hlavnej myšlienke
prečítaného
textu
-pomenovať exotické zvieratá
-podať a začleniť informáciu z počutého
textu
-použiť prítomný priebehový čas pri opise
obrázku
-tvoriť otázky v prítomnom priebehovom
čase
-povedať, ktoré zvieratká má a nemá rád
-používať predmetové zámená vo vete
-vyjadriť povinnosť, nutnosť
-pracovať s informáciami prečítaného
textu
-zaradiť zviera do správnej kategórie
-vypracovať a prezentovať projekt
o obľúbenom zvieratku
Žiak má získať schopnosť:
-vypočuť , podať a začleniť informáciu
-zachytiť dej v minulosti
-vyhľadať a použiť pravidelné a
nepravidelné
slovesá v minulom čase
-porozprávať o dejoch v minulosti
-porozumieť a reagovať na obsah
kresleného
príbehu
-porozumieť obsahu krátkeho listu
-pomenovať druhy dopravy
- zaspievať pieseň
-zhotoviť a prezentovať projekt o
prázdninách
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať druhy jedál a nápojov
-použiť formulácie pri objednávaní jedla
v reštaurácii
-vhodne použiť neurčitý člen
-napísať nákupný zoznam podľa počutých
informácií
-vedome používať väzbu some a any
-predviesť dramatizáciu prečítaného textu
160
Finančná
gramotnosť
FG
FG
FG
Svet
vyjadrenie pokynov
Výrazy a few, a little
Objednávanie jedla v reštaurácii
Stravovanie
Zemepis: Jedlo vo svete
Projektová práca: Stravovanie
v mojej krajine
Slovná zásoba - svet
Tvorenie otázok pomocou
How ...?
Tvorenie otázok na počasie
Stupňovanie pravidelných
prídavných mien
Porovnávacie vety pomocou
slova than
Nepravidelné stupňovanie
prídavných mien
Tvorenie prirovnaní
USA
Zemepis: Východ a západ informácie o Európe
Projektová práca: Moja krajina
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Slovná zásoba - zábava
Pomenovanie televíznych
programov
Použitie väzby going to
v oznamovacích, opytovacích
vetách, zápore a krátkych
odpovediach
Prídavné mená a príslovky
Tvorenie a postavenie prísloviek
Zábava
vo vete
Kategorizácia filmov
Opisný tvar slovesa musieť – have
to Vyjadrenie pozvania na činnosť
pomocou Why...? Let´s ... Shall...?
Britský film
História / Umenie : Grécke divadlo
Projektová práca: Moje obľúbené
filmy
Slovná zásoba - nadviazanie
kontaktu
Prítomné časy - jednoduchý
Nadviazanie a priebehový
kontaktu
Môj život
Slovná zásoba - môj život
Minulý jednoduchý čas
pravidelných
a nepravidelných slovies
v oznamovacích, opytovacích
vetách
a v zápore
Moja rodina
Predstavovanie ľudí
Využitie slovesa like
Športy
Biológia:migrácia
-rozoznať počítateľné a nepočítateľné
podstatné mená
-zachytiť stručný návod na prípravu koláča
-napísať jednoduchý recept na prípravu
jedla
-vypracovať a prezentovať projekt
o stravovaní
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať geografické názvy spojené
s mestom a dedinou
-porozumieť počutému textu o UK
a vedieť
použiť vypočuté informácie v práci
s mapkou
-opísať počasie a ročné obdobia
-naučiť sa princíp tvorenia 2. a 3. stupňa
prídavných mien
-rozumieť zadaniu, odpovedať na otázky
v kvíze, správne ich vyriešiť
-viesť rozhovor, v ktorom sa porovnávajú
veci
-rozoznať pravidelné a nepravidelné tvary
prídavných mien
-spracovať geografické údaje o krajine
-používať symboly na vyjadrenie počasia
-vypracovať a prezentovať projekt
o krajine
Výkonový
štandard
Žiak má získať schopnosť:
-vypočuť a podať informáciu o tom, čo
budú kamaráti robiť večer
-pomenovať typy programov
a povedať, ktoré sú jeho obľúbené
-porozumieť hlavnej myšlienke živej scény
z filmu
-pomenovať filmové žánre
-vyjadriť, čo musí a nemusí robiť
-dramaticky stvárniť príbeh
-pozvať na činnosť a reagovať na ponuku
-utvoriť príslovku z prídavného mena
-vhodne použiť príslovku vo vete
-vypracovať a prezentovať projekt
o obľúbených filmoch
Žiak má získať schopnosť:
-reagovať pri prvom stretnutí
-rozlíšiť, kedy má použiť prítomný
jednoduchý čas na vyjadrenie
pravidelnosti vykonávaných
činností a prítomný priebehový čas
na vyjadrenie činnosti vykonávanej
v tejto chvíli
Žiak má získať schopnosť:
-rozprávať o jednotlivých etapách svojho
života
-použiť minulý jednoduchý čas
na vyjadrenie ukončeného deja
-opýtať sa, čo sa dialo minulý víkend,
týždeň
-rozprávať o jednotlivých členoch svojej
rodiny
-vyjadriť svoj názor na uskutočnené
podujatia
-súhlasiť, nesúhlasiť s názorom, situáciou
-pozvať na podujatie vo voľnom čase
-predstaviť, čo má/nemá rád
161
Finančná
gramotnosť
Budúcnosť
Časy a
miesta
Londýn
Slovná zásoba - budúcnosť
Vesmír
Miesta
Predložky miesta
Budúci čas - oznamovacie vety,
otázky a zápor
Použitie will - na vyjadrenie
budúcnosti
- na vyjadrenie
rozhodnutia
- na vyjadrenie
ponúknutia pomoci
Doprava
Fyzika:solárny systém
Slovná zásoba - časy a miesta
Minulý priebehový čas oznamovacie vety, otázky, zápor
Využitie minulých časov jednoduchého a priebehového
Prírodné katastrofy
Dom - miestnosti a nábytok
Voľný čas a záľuby
Slovesá zmyslového vnímania
Británia
Geografia:časové pásma
Slovná zásoba - Londýn
Prehliadka pamätihodností
Určitý člen v názvoch
Určitý a neurčitý člen
Smer cesty
Plánovanie činností v budúcnosti
Zámená
New York
Dejepis:Veľký mor v Londýne
Učebné osnovy predmetu v 8. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Slovná zásoba - skúsenosti
Ambície
Predprítomný čas - použitie
v oznamovacej vete, otázke
a zápore
Použitie ever a never
s predprítomným časom
Športy
Skúsenosti
Sloveso go+činnostné sloveso
Hrdinovia a hrdinky v Británii
Hudba:melódia a rytmus
Problémy
Slovná zásoba - problémy
-vypracovať a prezentovať projekt
o rodine
-porozumieť odbornému textu z biológie
-vypracovať a prezentovať projekt
o rodine svojej alebo fiktívnej
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať vesmírne telesá
-vyjadriť svoj názor na budúcnosť
-pochopiť príbeh a reagovať na jeho
obsah
-odpovedať na otázky v dotazníku
-použiť budúci čas na vyjadrenie
rozhodnutia
-ponúknuť pomoc
-používať bežné spoločenské frázy
-vypracovať a prezentovať projekt
o budúcnosti
-poznať druhy dopravy
-porozumieť odbornému textu z fyziky
-vypracovať a prezentovať projekt
o budúcnosti
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať známe štáty sveta
-správne opísať situáciu a dej v minulosti
-použiť minulé časy - jednoduchý
a priebehový
-pomenovať prírodné katastrofy, podať
konkrétnu informáciu
-používať slovesá zmyslového vnímania
-vyjadriť svoj názor v danej situácii
-rozprávať o Británii
-hľadať špecifické informácie v odbornom
texte
-vypracovať a prezentovať projekt
o krajine
Žiak má získať schopnosť:
-hovoriť o známych miestach v Londýne
-používať určitý člen v názvoch miest
-rozlíšiť používanie určitého a neurčitého
člena
-opýtať sa na smer cesty
-vysvetliť smer cesty
-navrhnúť, čo by bolo možné robiť
vo veľkomeste
-pozvať priateľov k spoločnej aktivite
-prijať/odmietnuť pozvanie
-vyhľadať detailné informácie z textu
-rozprávať o živote a zaujímavostiach
vo veľkomeste
-zhotoviť a prezentovať projekt
o veľkomeste
Výkonový
štandard
Žiak má získať schopnosť:
-vyjadriť svoje ambície
-vyjadriť svoje schopnosti
-správne používať výrazy spojené
so zážitkami
-používať predprítomný čas na vyjadrenie
doterajších skúseností
-vyjadriť svoju vôľu
-nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou
situáciou
-pochopiť neobvyklé príbehy
-porozumieť rozprávaniu príbehu
-využiť znalosti z hudby
-vypracovať a prezentovať projekt o slávnych
ľuďoch našej krajiny
Žiak má získať schopnosť:
162
FG
FG
Finančná
gramotnosť
Pocity, zdravotné problémy
Použitie should/shouldn´t
Modálne slovesá must/mustn´t,
have to/don´t have to
Príkazy a zákazy
Frázové slovesá
Zamietnutie návrhu
Pohotovostné služby
Zdravie: Oči
Nadviazanie
kontaktu
Minulosť a
prítomnosť
Sláva a
šťastie
Zdravie a
bezpečnosť
Hrdinovia
Slovná zásoba - nadviazanie
kontaktu
Prítomné časy - jednoduchý
a priebehový
Statívne slovesá
Vyjadrenie budúcnosti
Slovná zásoba - minulosť
a prítomnosť
Minulý jednoduchý a priebehový
čas
Vyjadrenie zvyklostí v minulosti
použitím used to
Použitie too/enough s prídavnými
menami
Príbeh Anglicka
Dejepis: Materiály
Slovná zásoba - sláva a šťastie
Predprítomný čas
Použitie a porovnanie
predprítomného a minulého času
Slovesá s predložkami
Predložky for/since
Rozlíšenie been/gone
Tvorenie prídavných mien
z podstatných mien
Dovetky
Čitateľské návyky dospievajúcich
Informatika: počítače
Slovná zásoba - zdravie
a bezpečnosť
Časti tela
Vzťažné zámená a vzťažné súvetia
Modálne slovesá should/might
Zdravotné problémy a ich liečba
Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu
pomocou so/neither
Športové podujatia
Biológia: vitamíny a minerály
Slovná zásoba - hrdinovia
Slovesné tvary - gerundium alebo
neurčitok
Použitie činného príčastia na
vyjadrenie
prebiehajúcej činnosti
Slovesá zmyslového
vnímania+činné príčastie
Prídavné mená s príponou -ed
a –ing
Robin Hood
Výtvarná výchova:najslávnejší
obraz Británie
-pomenovať ľahké ochorenia, nevoľnosť,
vedieť sa na ne opýtať inej osoby, dávať
rady
-vymenovať pravidlá spojené so školským
poriadkom
-poznať príkazové a zákazové značky
-zaradiť do rozhovoru výrazy bežnej
komunikácie
-prerozprávať príbeh, pomenovať hlavné
body príbehu
-reagovať na príbeh a udalosť
-rozprávať o jednotlivých záchranárskych
zložkách
-vytvoriť a prezentovať projekt
o záchranároch
Žiak má získať schopnosť:
-nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou
situáciou
-zachytiť hlavné body v interview
-pripraviť krátke interview
Žiak má získať schopnosť:
-porozumieť prečítanému náučnému textu
a zachytiť hlavné body
-porozprávať o zmenách v živote
-vyjadriť, čo sa udialo v minulosti
-použiť neformálne výrazy v komunikácii
-opísať oblečenie
-vytvoriť a prezentovať dialóg v obchode
-vymenovať druhy materiálov
-vypracovať a prezentovať projekt o svojej
krajine
Žiak má získať schopnosť:
-porozprávať o kaskadérskych kúskoch
-reagovať na kreslený seriál
-prerozprávať príbeh známej osobnosti
-viesť rozhovor o čítaní kníh v kruhu
kamarátov
-vymenovať časti počítača
-vypracovať a prezentovať projekt vo
forme životopisu
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať časti tela
-porozprávať o zdravom životnom štýle
-napísať zoznam pravidiel správnej výživy
-rozprávať o zdravej výžive
-poradiť v prípade nejakého zdravotného
problému
-viesť rozhovor u lekára
-spoznať známe športové podujatia vo
svete
-rozprávať o úlohe vitamínov a minerálov
vo výžive človeka
-vypracovať a prezentovať projekt vo
forme letáka o zdravom životnom štýle
dospievajúcich
Žiak má získať schopnosť:
-vyhľadať špecifickú informáciu v texte
-opísať dej podľa obrázku
-vyplniť dotazník
-slovne vyjadriť vypočutý zvukový príbeh
-opísať hrdinu našej histórie
-zhotoviť a prezentovať projekt
o hrdinovi našej histórie
163
FG
FG
Učebné osnovy predmetu v 9. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Slovná zásoba - životné prostredie
Trpný rod - tvorenie a použitie
v prítomnom čase
Trpný rod v rôznych slovesných
časoch
Výklad slov
Naše
Vyjadrenie obavy pomocou What
životné
if...
prostredie
Austrália
Veda: hurikány
Ľudské
vzťahy
Predstavov
anie
Problémy
Riskovanie
Môžem sa
opýtať?
Slovná zásoba - ľudské vzťahy
Frázové slovesá
Prvá podmienková veta - princíp
tvorenia
Časové súvetia
Vyjadrenie slovesa slovným
spojením
Účelové vety
Dobrovoľníctvo
Občianska výchova: Európska únia
Šlovná zásoba - športy, miesta
a vybavenie
Záľuby a voľný čas
Objasnenie komunikačných fráz
Slovná zásoba - prídavné mená
vyjadrujúce vzhľad a charakter ľudí
Závady pri veciach bežnej potreby
Vyjadrenie minulosti
Určitý a neurčitý člen
Ch. Dickens: Vianočná koleda
Populárna hudba
Dejepis: Hodvábna cesta
Slovná zásoba - živelné pohromy
Druhá podmienková veta
Tvorenie podstatných mien zo
slovies
Tvorenie prídavných mien
z podstatných mien
Varovanie a rada
Zvratné zámená
Dávaj pozor na to, čo si želáš
Časti Anglicka
Zemepis: Tektonické dosky
Slovná zásoba - médiá, povolania
Opytovacie zámená
Tvorenie otázok v rôznych časoch
Slovesné podstatné meno
Nepriama reč
Tvorenie nepriamej otázky
Mladí ľudia a peniaze
Občianska náuka: Televízia
Výkonový
štandard
Žiak má získať schopnosť:
-reagovať na hlavné body k problému
globalizácia
-rozprávať o problémoch v globálnom
svete so životným prostredím
-vyjadriť návrhy, ako pomôcť životnému
prostrediu
-využiť získané vedomosti z oblasti
životného prostredia
-vyjadriť nádej, uspokojenie
-porozprávať o živote v Austrálii
-pochopiť odborný text
-vytvoriť a prezentovať projekt o
environmentálnom probléme
Žiak má získať schopnosť:
-rozlíšiť v počutom texte, čo nám kto
poradil
-charakterizovať priateľstvo
-opísať priateľa
-vyjadriť podmienku
-poradiť pri problémoch v medziľudských
vzťahoch
-rozprávať o dobrovoľných činnostiach
mladých ľudí
-usporiadať fakty o Európskej únii
-vytvoriť a prezentovať projekt vo forme
listu do linky dôvery a odpovede naň
Žiak má získať schopnosť:
-predstaviť niekoho a jeho záľuby
-porozprávať o aktivitách, ktoré má
a nemá rád
-hovoriť o športoch, ktoré ľudia obľubujú
Žiak má získať schopnosť:
-opísať vzhľad a charakter ľudí pomocou
prídavných mien
-používať minulé časy na vyjadrenie dejov
v minulosti
-porozprávať o závadách vecí
-používať určitý a neurčitý člen,
ukazovacie a privlastňovacie zámená
-vyjadriť svoj názor na šikanovanie
-reprodukovať jednoduchý príbeh
-porozprávať o vývine a štýloch hudby
-porozumieť textu o objavných cestách
v histórii
-vytvoriť a prezentovať projekt s témou
hudby
Žiak má získať schopnosť:
-vyjadriť nereálnu podmienku v budúcnosti
-tvoriť podstatné a prídavné mená
pomocou prípon
-rozoznávať výstražné značky a poradiť
v jednotlivých situáciách
-používať zvratné zámená
-usporiadať obrázky podľa deja
prečítaného textu
-spoznať časti Anglicka a ich históriu
-porozumieť odbornému textu
zo zemepisu
-vytvoriť a prezentovať projekt o krajine
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať hlavné druhy médií
-tvoriť otázky pomocou opytovacích
zámen
-tvoriť slovesné podstatné meno
-použiť nepriamu reč a nepriamu otázku
-rozprávať o získavaní vreckového
u mladých ľudí
-hľadať informácie v texte
164
Finančná
gramotnosť
FG
FG
Kúpa a
predaj
Slovná zásoba - peniaze
a cestovanie
Použitie predložiek
Čítanie s porozumením
Anglický jazyk
Environmentálna výchova: nafta
-vytvoriť a prezentovať projekt o živote
dospievajúcich v našej krajine
Žiak má získať schopnosť:
-rozoznať druhy platidiel
-porozprávať o výhodách a nevýhodách
jednotlivých druhov dopravy
-správne použiť predložky
-diskutovať o poznávaní sveta na základe
prečítaného textu
-nájsť odlišnosti medzi britskou
a americkou angličtinou a spoznať pôvod
slov
-vytvoriť osnovu prečítaného textu
FG
Predmet: Nemecký jazyk
Nemecký jazyk
Štátny / školský vzdelávací program
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
-
1
1
2
2
Spolu
4/2
Poznámky
1. Nemecký jazyk – ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje na našej základnej škole v šiestom až deviatom
ročníku. Jeho časová dotácia je jedna hodina do týždňa pre šiesty aj pre siedmy ročník. Ôsmy a
deviaty ročník má časovú dotáciu dve hodiny týždenne.
2. Nemecký jazyk sa vyučuje v jednej skupine, druhá skupina je ruský jazyk.
3. Hodnotenie predmetu: Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk je vo všetkých ročníkoch klasifikovaný
známkou.
Charakteristika predmetu
Nemecký jazyk je dôležitým svetovým jazykom, ktorého osvojenie si na úrovni A2 vytvára základ a
predpoklady pre komunikáciu v rámci EÚ, pomáha žiakovi prekonávať bariéry , a tak prispieva k
zvýšeniu mobility v osobnom živote. Nemecký jazyk umožňuje spoznávať odlišnosti v spôsobe života a
odlišné kultúrne tradície ľudí iných krajín / hlavne nemecky hovoriacich / , a tým prehlbuje porozumenie
a toleranciu .
Požiadavky pre vzdelávanie vychádzajú zo SERR a predpokladajú žiakov uvedomelý prístup k
osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje , aby sa na základe vlastného uváženia
rozhodol, do akej miery bude nemecký jazyk v budúcnosti využívať a používať. Ovládanie nemeckého
jazyka na úrovni A2 vytvára podmienky pre získavanie informácií z ľubovoľného vyučovacieho
predmetu, a to môže viesť k celkovému skvalitneniu žiakovho štúdia na gymnáziu.
Ciele predmetu
Cieľom je získanie zručností v nasledovnom rozsahu:
Čítanie s porozumením: - žiak dokáže porozumieť jednoduchším textom, neskôr zložitejším textom a
vecným informáciám, ktoré slúžia najmä laickej verejnosti.
Počúvanie s porozumením: - žiak dokáže porozumieť informáciám, ktoré sa týkajú známych tém z
každodenného života.
Hovorenie: - žiak sa dokáže vysporiadať so štandardnými situáciami, zúčastniť sa na rozhovore o
témach, ktoré sú mu známe alebo ho zaujímajú.
Písanie: - žiak dokáže písať o témach, ktoré sú mu známe a zaujímajú ho, a vyjadriť na ne svoj názor.
Lexika: - žiak ovláda lexiku z uvedených tém, chápe informácie , ktoré sa týkajú zadaných tém
z každodenného života, a je schopný použiť osvojenú lexiku v štandardných jazykových situáciách.
Gramatika: - Žiak si osvojí:
- časovanie pravidelných, nepravidelných, modálnych a pomocných slovies v prítomnom čase,
- rozkazovací spôsob,
- zápor,
- slovosled - priamy, nepriamy, vo vedľajšej vete / dass, weil /,
- doplňovacie a zisťovacie otázky,
- používanie určitého a neurčitého člena,
- skloňovanie podstatných mien v Sg. a Pl., slabé skloňovanie,
- skloňovanie osobných, ukazovacích, opytovacích a privlastňovacích zámen,
- predložky s 3.p., 4.p., 3.p. a 4.p.,
165
-
základné a radové číslovky, miery, množstvo, hmotnosť,
prídavné meno v prísudku,
skloňovanie prídavných mien po určitom člene, neurčitom člene a bez člena,
budúci čas,
časové údaje.
minulý zložený čas
vedľajšie vety dôsledkové
Prierezové témy predmetu
V predmete Nemecký jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Dopravná výchova: 7. roč. - Ako tam cestuješ? Kde bývaš? 8. roč. – V meste, Chodíš na bicykli?,
Cestuješ autobusom? , Ako rád cestuješ? 9. roč. – Plán mesta, Orientácia v meste, Inštitúcie mesta
Environmentálna výchova: 6.roč. – Kde bývaš?, Máš domáce zvieratá?, Máš rád zvieratá?, 7. roč. Kam cestuješ cez prázdniny? , Kde bývaš? , 8. roč. - Kde to je? , Čo jedávaš na desiatu?, Čo to môže
byť?, Chodíš na bicykli?, Cestuješ autobusom? , Ako rád cestuješ?, Príroda, Čo robíš pre životné
prostredie? 9. roč. – Prázdniny, Prázdninový zážitok, Záľuby, Plán mesta,
Multikultúrna výchova: 6.roč. - Vitajte! , Ty vieš po nemecky. Podobnosti medzi nemčinou,
slovenčinou., Odkiaľ pochádzaš?, Kto je tvoja televízna hviezda?, Vianoce, Listoví priatelia, Veľká Noc,
Kde bývaš? 8. roč. – Aké boli prázdniny? Jedlo, Vianoce , 9. roč. – Svet kníh, Ako vzniká kniha,
Pamätihodnosti mesta, mesto Martin,
Mediálna výchova: 6.roč. - Ako sa učíš nemčinu?, 7. roč. - Čo robíš cez víkend? , Čo rád pozeráš ?,
Ako často sleduješ televíziu?, Kto je tvoja televízna hviezda?, Práca s počítačom.
Ne telefóne, List priateľovi, Práca s počítačom, 9. roč. – Moja obľúbená kniha, Plán mesta,
Pamätihodnosti mesta, mesto Martin,
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6. roč. – Kvíz, Ako sa voláš? Kde bývaš?, Škola začína. V školskej
triede.
Ktože je to?, Máš rád zvieratá?, Kedy máš narodeniny? 7. roč. - Si športový?, Čo rád robíš?, Ako sa
učíš nemčinu?, Opäť sa píše., Kam cestuješ cez prázdniny? , Môj vysnený výlet., 8.roč. - Aké boli
prázdniny? , Reč v škole, Aký je tvoj dom?, Vitajte v Olympiaparku, Čo jedávaš na desiatu?, Kde čo
nájdem? Ako sa ti páči tá farba?, Čo nosíš najradšej? Čo si oblečieš na večierok? Máš zlé sny? Môj
školský deň
9. roč. – Prázdniny, Portrét osoby, Ľudské telo, Ako vzniká kniha, Svet kníh, Kniha a jej hrdinovia,
Choroby a zranenia, Chorý?- čo robiť?, Môj najlepší priateľ, Prevencia pred chorobami
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6.roč. - Kde bývaš?, Čo je tvoj obľúbený predmet?, Ktože
je to?, Máš súrodencov?, Všetko najlepšie k narodeninám! 7. roč. - Zapni sa predsa!, Vianoce, Opäť sa
píše. Listoví priatelia, Aký je tvoj koníček?, Môj vysnený výlet., 8. roč. – Na stole , Vianoce, Čo robíš
pre životné prostredie? , Prídeš tiež?, Kto je tvoj vysnívaný typ? 9. roč. – Projekt – kreatívne písanie,
Moja obľúbená kniha, Mesto Martin, Môj najlepší priateľ, Portrét osoby
Finančná gramotnosť: 6. roč. - Škola a jej zariadenie, Čo si dostal?, 7.roč. – Aká je tvoja záľuba?, Kto
je tvoja televízna hviezda?, 8.roč. – Máš so sebou peniaze?, Čo to môže byť?, Koľko stojí tá bunda?,
Ekologicky v škole, 9.roč. – Povolania, V nemocnici, Choroby a zranenia, Prevencia pred chorobami,
Mesto Martin, Záľuby
Organizačné formy a metódy vyučovania
V predmete Nemecký jazyk sú používané nasledovné metódy vyučovania a formy:
Metódy: - motivačná – jej cieľom je zaujať žiaka, vyvolať v ňom zvedavosť, tvorivosť,
- expozičná – vhodná na výklad nového učiva,
- brainstorming – dáva žiakovi možnosť reagovať, vyjadriť svoj názor, postoj k danému
problému, rozvíja sa diskusia,
- fixačná – používa sa na opakovanie a upevňovanie vedomostí.
Formy: - klasická hodina, práca vo dvojiciach, práca v skupine, diskusia, situačné dialógy.
Učebné zdroje
- sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, časopisy, materiálno-technické
a didaktické prostriedky a pod.
- učebnice: BRIEN, A., BRIEN, S., DOBSON, S.: Projekt Deutsch Neu 1.
BRIEN, A., BRIEN, S., DOBSON, S.: Projekt Deutsch Neu 2.
MENZLOVÁ, B. a kol.: Hallo, da sind wir.
-
pracovné zošity: Projekt Deutsch Neu 1
Projekt Deutsch Neu 2
-
Iný doplnkový materiál: CD k daným učebniciam, obrazový materiál
166
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Úvodná hodina
Vitajte! Pozdravy. Nemecká
abeceda. Ako sa máš?
Ako sa voláš?
Projekt 1
Číslovky. Koľko máš rokov?
Kde bývaš?.
Odkiaľ pochádzaš?
Výkonový Štandard
Žiak má získať schopnosť:
- predstaviť sa
- používať pozdravy, správne vyslovovať hlásky
ü,ie,ei,ß,
- identifikovať jednotlivé hlásky a slová z posluchu
a vyhláskovať svoje meno.
- adekvátne reagovať na otázku „Ako sa máš?“
- vie, v ktorých krajinách sa hovorí po nemecky,
pozná hlavné mestá jednotlivých krajín
- poznať spôsoby predstavovania sa
- časovanie slovesa „sein a heissen“.
- rozlíšiť osobné zámená.
- spýtať sa na meno svojich spolužiakov.
- vyhláskovať svoje meno a vytvoriť jednoduchú
konštrukciu nemeckej vety
- správne vyslovovať a ovládať číslovky 1-100.
- povedať svoj vek a spýtať sa na vek spolužiakov
- poznať a používať 8 základných farieb
časovať slovesa „byť/ sein
- zistiť mesto, štát a polohy bývania.
- ovládať slovosled v oznamovacej a v opytovacej
vete.
- poznať Nemecky hovoriace krajiny – Rakúsko,
Švajčiarsko, Nemecko. Hlavné mestá.
Škola a jej zariadenie
Slovná zásoba učebných
pomôcok, predmetov
v triede.
Štvrtý pád podstatných
mien. Neurčitý člen
podstatných mien
Učebné predmety
Projekt 2
Názvy učebných predmetov
a dní v týždni. Sloveso
„haben
Projekt 3
FG
- vymenovať učebné pomôcky
- pýtať sa na ceny v obchodoch a poskytnúť
informácie o cene
- poznať hodnotu vecí ako výsledku práce
- používať číslovky do 100 po desiatkach
- vymenovať názvy vyučovacích predmetov
- vymenovať svoje obľúbené predmety a zdôvodniť
svoj výber
- časovať sloveso „haben“
Rozvrh hodín
-
Žiaci a učitelia školy.
charakteristika učiteľov a žiakov
- popísať charakterové vlastnosti učiteľa
Projekt – moja škola
- precvičiť a upevniť učivo Projektu 2 na základe
projektovej úlohy
- vymenovať členov rodiny
- pýtať sa a odpovedať na otázky: Kto je to?, Ako sa
volá?
- predstaviť členov rodiny.
- odpovedať na otázky: „Kto je to? a Aký je?“
- používať privlastňovacie zámená.
-
Rodinní príslušníci, vzťahy v
rodine
Ktože je to? Rozprávanie
o členoch rodiny.
Odpovede na otázku „Kto je
to?“ slovná zásoba – rodina.
Privlastňovacie zámená
Máš súrodencov?
Rozprávanie
o súrodencoch, odpovede
na otázky „Akí sú“.
Zápor vo vetách. Písanie
listu o svojej rodine.
Prídavné mená v pádoch
s určitým členom
Finančná
gramotnosť
zostaviť svoj rozvrh hodín a popísať ho.
identifikovať rozvrh hodín na základe počutého
textu.
- predstaviť jednoduchými vetami svojich súrodencov
- vymenovať svoje domáce zvieratá.
- tvoriť záporné vety pomocou nemeckého záporu
„kein“
- skloňovať prídavné mená s určitým členom
167
Moja rodina
- napísať kamarátovi stručný list o svojej rodine.
Písanie listu o svojej rodine.
Máš rád domáce zvieratá?
Rozhovor o obľúbených
domácich zvieratách
Opis svojho domáceho
zvieraťa – meno, vek, farba
Otázka – máš rád domáce
zvieratá?
Projekt na tému: „ Moje
obľúbené zvieratko“.
Čítanie s porozumením
Projekt 4
Kedy máš narodeniny?
Mesiace a ročné obdobia,
odpovede na otázku – Kedy
máš narodeniny? Radové
číslovky. Uvádzanie
presného dátumu
Dnes mám narodeniny.
Rozprávanie o dátumoch
narodenia, gratulácia,
uvádzanie presného dátumu
Perfektum pravidelných
slovies
Spojenie predložky am
s radovou číslovkou, využiť
v uvedení dátumu
Čo si dostal?
Otázky kto čo dostal,
cvičenie odpovedí.
- pomenovať domáce zvieratá
- rozprávať o svojich obľúbených zvieratách a opísať
aké sú
- tvoriť vety s použitím nemeckého záporu „kein“.
- prezentovať projekt na tému: „ Moje obľúbené
zvieratko“.
- Používať väzbu “mám rád, nemám rád“.
- porozumieť jednoduchému textu
- vymenovať ročné obdobia a mesiace
- vytvoriť radové číslovky zo základných čísloviek
- odpovedať na otázku – kedy má narodeniny
-
povedať čo dostal k narodeninám
viesť dialóg o dátumoch narodenia
vytvárať perfektum pravidelných slovies
použiť predložku am s radovou číslovkou pri
dátumoch
Pozdrav k narodeninám.
- položiť otázku: „Čo som dostal?“ a zároveň na ňu
odpovedať
- reagovať vhodne v daných situáciách
- použiť väzbu v perfekte, predložka „von“.
- Opýtať sa na cenu darčekov
- Poznať hodnotu vecí ako výsledku práce
- opísať narodeninovú oslavu
- rozprávať o jedlách a činnostiach, ktoré k tomu
patria.
- vysloviť gratulačný vinš.
- vytvoriť pozdrav k narodeninám
Čo robíš? Slovosled
v oznamovacej vete.
Časovanie slovies
v prítomnom čase
-
Všetko najlepšie k
narodeninám!
FG
pýtať sa a odpovedať na otázku Čo robíš?
rozprávať o činnostiach
porozumieť slovosledu v oznamovacej vete
časovať slovesá v prítomnom čase
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku
Tematický
celok
Projekt 5
Obsahový
štandard
Aká je tvoja záľuba?
Odpovede na otázku: Aká je
tvoja záľuba? Nácvik
výslovnosti sch, sp, st
Si športový?
Čo rád robíš? Rozprávanie
o tom, čo rád a nerád robíš,
spôsoby ako opísať svoj
koníček.
Hudba a zbierky. Odpoveď na
otázku – Na aký hudobný
Výkonový Štandard
Žiak má získať schopnosť:
- pýtať sa a odpovedať na otázku: Aká je tvoja
záľuba
- správne vysloviť sch, st, sp
- informovať o svojich záľubách a aktivitách
voľného času
- opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní
finančných prostriedkov na jednotlivé záľuby
- rozprávať samostatne o svojom obľúbenom
športe a športe svojich spolužiakov
- rozprávať o tom, čo radi robia a nerobia
- uviesť dva spôsoby opisu svojho koníčka
- odpovedať na aký hudobný nástroj hrá
- rozprávať o svojich zbierkach, čo zbierajú a ako
168
Finančná
gramotnosť
FG
Projekt 6
nástroj hráš? Rozprávanie
o zbierkach, ako dlho zbieraš.
Čo robíš cez víkend? Čo robia
druhí ľudia?
Čo rád pozeráš? Rozprávanie
o druhoch TV programov. Ako
často a kedy pozeráš?
Ako často sleduješ televíziu?
Predložky am, um
Slovesá s odlučiteľnou
predponou
Koľko je hodín, kedy čo začína
a kedy končí, koľko to trvá...
Kto je tvoja televízna hviezda?
Informácie o TV osobnostiach,
hviezdach.
Projekt 7
Projekt 8
Zapni sa predsa! Skladanie
básničiek, kresieb, TV
programu.
Ako sa učíš nemčinu? Formy
a prostriedky komunikácie.
Príslovky miesta: oben, unten,
in der Mitte, links, rechts
Pri telefóne. Rozhovor po
telefóne, opakovanie čísloviek,
pýtanie sa na t.č.
Opäť sa píše. Blahoželanie
a pozdravy, písanie odkazov.
Čítanie a písanie listov.
Listoví priatelia. Písanie listu.
dlho to zbierajú
- využívať novú slovnú zásobu
- opísať činnosti ľudí podľa obrázkov
- rozprávať o druhoch TV programov
- rozprávať o tom, čo radi pozerajú a naopak.
- porozprávať kedy a ako často pozerajú TV
pýtať na čas, koľko je hodín
pýtať, kedy začína škola...
tvoriť otázky s časovými údajmi.
opísať svojich televíznych hrdinov
vytvoriť charakteristiku osoby
uvedomiť si postavenie úspešných jednotlivcov
a vymenovať príklady
- poskladať jednoduché básničky či TV program
-
- používať príslovky miesta
- pýtať si telefónne číslo
- pripraviť si telefonický rozhovor
- napísať blahoželanie, pozdrav či krátky odkaz
- písať a čítať vlastné odkazy.
- napísať dlhý list
Práca s počítačom.
- poznať inštrukcie pri práci s počítačom
Kam cestuješ cez prázdniny?
Prázdniny, rozprávanie
Predložky nach, in
- rozprávať o prázdninách, poznať mestá,
kontinenty
- rozprávať o počasí
- použiť predložky nach, in v spojení s názvom
krajín.
- rozprávať o rozličných spôsoboch cestovania,
- pýtať na počet kilometrov
- použiť správne predložky vo vetách
- poznať a používať číslovky nad 100
- vyskloňovať podstatné mená v datíve
Ako tam cestuješ?
Cestovanie, rozhovor
o spôsoboch cestovania,
o spôsoboch ubytovania,
o spolucestujúcich.
Číslovky nad 100
Podstatné mená v datíve
Čo si so sebou vezmeš?
Časovanie slovesa nehmen.
Podstatné mená v akuzatíve.
Kde bývaš?
Rozprávanie o bývaní
a ubytovaní. Rozprávanie
o spolucestujúcich.
Sloveso mit/kommen
Môj vysnený výlet.
Rozprávanie o vysnívaných
prázdninách, tvorivé písanie
na tému prázdniny.
FG
- rozprávať o tom, čo si zabalili a čo si zabudli
zabaliť
- vyskloňovať podstatné mená v akuzatíve
- vymenovať rozličné spôsoby cestovania, časovať
sloveso mit/kommen
- povedať s kým cestujem.
- rozprávať, ako si predstavujú svoju dovolenku
snov
- napísať krátky text o prázdninách a prezentovať
pred spolužiakmi.
Učebné osnovy predmetu v 8. ročníku
Tematický
celok
Pozvanie
Obsahový
štandard
Aké boli prázdniny?
Časovanie slovesa sein v préterite,
Perfektum pravidelných slovies
Perfektum nepravidelných slovies
Reč v škole
Aká je matematika?
Výkonový Štandard
Žiak má získať schopnosť:
- porozprávať o prázdninách: kde boli, čo tam
robili
- použiť základné matematické úkony
- porozumieť nemeckým pokynom učiteľa
- použiť základné matematické úkony
- porozumieť pochvale a napomenutiu.
169
Finančná
gramotnosť
Zábava s cudzím jazykom
Aká je tvoja adresa?
Predložky s datívom
Aký je tvoj dom?
Projekt 1
V meste.
Kde to je? Orientácia v meste.
Príslovky na určovanie smeru
rechts, links, geradeaus
Vitajte v Olympijskom parku!
Kedy raňajkuješ?
Časovanie slovies essen a trinken.
Projekt 2
Čo jedávaš na desiatu? Nepriamy
slovosled vo vete
Čo obeduješ?
Na stole
Čo rád jedávaš?
- porozprávať o tom, čo rád a čo nerád jedáva
- naučiť sa jednoduchý dialóg
Máš so sebou peniaze?
- pýtať sa a odpovedať na otázku: koľko máš
pri sebe peňazí
- chápať funkciu peňazí ako prostriedku na ich
zabezpečenie
- vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na
životné podmienky rodiny
- pomenovať oddelenia v obchodnom dome
- povedať na ktorom poschodí sa čo nachádza
- poznať jednoduché frázy pri nakupovaní
- vymenovať názvy ovocia a zeleniny
a označovanie ich množstva
- uplatniť zodpovedné rozhodovanie,
primerané osobnému veku pri nákupe
- vymenovať názvy jednotlivých druhov
zmrzliny
- viesť jednoduchý rozhovor v kaviarni
- vytvoriť vlastný návrh objednávky na jedlo,
nápoje a zaplatiť
- viesť rozhovor pri nakupovaní
- poznať a vedieť používať názvy oblečenia
- spýtať sa na cenu a farbu oblečenia
- poznať hodnotu vecí ako výsledku práce
- vyjadriť svoj názor o farbách, ktorú má
obľúbenú/neobľúbenú
- používať osobné, ukazovacie zámená
prídavné mená v prívlastku v nominatíve
- porozprávať aké oblečenie nosí najradšej
- časovať sloveso tragen a použiť príslovky
gern, am liebsten
- spýtať sa a odpovedať, kde sa nachádzajú
veci
- používať jednoduché frázy pri nakupovaní –
ak si chce niečo vyskúšať, ak chce povedať,
čo sa mu páči
- porozprávať ako chodia do školy, ako je to
ďaleko
Kde čo nájdem?
Projekt 3
Čo to môže byť?
Modálne sloveso: mögen
v prítomnom čase (mögen
v podmieňovacom spôsobe)
Nechceš zmrzlinu?
Modálne sloveso wollen
V supermarkete. Množstvá a obaly.
Koľko stojí tá bunda
Projekt 4
Ako sa ti páči tá farba?
Osobné a ukazovacie zámená
v nominatíve. Prídavné mená
v prívlastku v nominatíve
Čo nosíš najradšej?
Sloveso tragen
Príslovky gern a am liebsten
Nevidela si moje tričko?
Rozprávka: Popoluška
Projekt 5
- zopakovať si názvy miest v krajinách, kde sa
hovorí po nemecky
- precvičiť si výslovnosť nemeckých
samohlások a skupín sp, st, sch
- povedať svoju adresu, kde bývam
- použiť vo vetách predložky s datívom
- vymenovať časti domu/bytu, obytné
miestnosti v dome
- opísať vlastnú izbu a jej zariadenie.
- pomenovať budovy v meste
- zhotoviť a prezentovať projekt o meste
- získať a podať informáciu o polohe inštitúcií
v meste
- použiť vo vetách príslovky na určenie smeru
- popísať časti olympijského areálu
- spýtať sa na otázku Kedy raňajkuješ?
- povedať kedy a čo raňajkuje
- vytvárať zložené slová
- porozprávať čo jedáva v škole počas
prestávok.
- porozprávať čo jedáva na obed
- spýtať sa iných na to, čo jedávajú a pijú na
obed a zároveň na to adekvátne reagovať
- vytvoriť jedálny lístok
Ako prichádzaš do školy?
Konštrukcie s datívom: mit dem
Auto, mit der Bahn....
Praktické použitie slovies: fahren,
gehen, kommen.
Perfektum s pomocným slovesom
sein. Precvičiť časovanie slovies:
gehen, fahren, kommen –
v prítomnom i minulom čase.
170
FG
FG
FG
Cestuješ autobusom?
- pýtať sa a odpovedať na otázky týkajúce sa
cesty, vhodnej linky autobusu, času odchodu
autobusu, kupovanie lístkov
- pomenovať jednotlivé časti bicykla
- porozumieť terminológii, ktorá sa týka
jednoduchej údržby bicykla
- povedať, ktorý je jeho obľúbený/neobľúbený
dopravný prostriedok a zdôvodniť prečo
- výber svojho dopravného prostriedku
- používať tvary osobných zámen vo 4. páde
- upevniť si získané jazykové vedomosti
formou hry
Chodíš na bicykli?
Ako rád cestuješ?
Šťastnú cestu!
Príroda.
Ročné obdobia – opis
Porozprávať, z čoho pozostáva
odpad a kam patrí. Vysvetliť slová
„Umwelt“, „umweltfreundlich“.
Ekologicky v škole?
Projekt 6
Ako sa najlepšie dostanem...?
Aký bol školský večierok?
Čo robíš večer? Vetné konštrukcie
so spojkami: zuerst, dann, danach.
Rámcové konštrukcie so spojkou
bevor. Predložka „vor“ s datívom
Máš zlé sny? Perfektum
nepravidelných slovies: zerbrechen,
verlieren, vergessen
- porozprávať o ekologickom správaní v škole
i v bežnom živote
- opísať odpadový materiál, ktorý nosia do
školy
- vedieť diskutovať o vzťahu morálky a peňazí
- vytvoriť návrhy na zlepšenie životného
prostredia a na likvidáciu odpadu
- napísať list s problematikou životného
prostredia, čo mu škodí či neškodí
- porozprávať o oslave, napísať pozvánku na
večierok
- pýtať sa v dvojiciach kto čo prinesie na
večierok, aké bude pohostenie, výzdoba
- porozprávať čo si oblečie na večierok
a opísať niekoho šaty
- porozumieť odpovedi na danú otázku
- opísať čo robili na večierku
- porozprávať, ako prebieha jeho deň, aký má
režim dňa, čo robí ráno...
- správne použiť spojky zuerst, dann, danach
a predložku vor
- porozprávať o svojich zlých snoch, o tom,
čoho sa kto bojí
- čítať s porozumením: Čo robia deti večer?
Kto je tvoj vysnívaný typ?
- opísať a charakterizovať určitého človeka
Čo by si chcel robiť?
- pýtať sa a odpovedať na otázku čo by si
chcel robiť
- prečítať text s porozumením
Správaš sa ekologicky?
Školská akcia
Čo robíš pre životné prostredie?
Projekt 7
Projekt 8
- opísať počasie v jednotlivých ročných
obdobiach
- pomenovať bežne rastúce stromy, kvety,
zvieratá, vtáctvo
Prídeš tiež? Oslavy, večierok,
pozvania
Čo prinesieš so sebou?
Dialóg vo dvojiciach
Čo si oblečieš na večierok?
Rozprávka: Princezná na hrášku.
FG
Učebné osnovy predmetu v 9. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Prázdniny
Perfektum
pravidelných
a nepravidelných
slovies, geografické
názvy miest
Lekcia 1:
Prázdniny
Prázdninový zážitok
Perfektum slovies,
časovanie
pomocných slovies
Projekt
Výkonový Štandard
Žiak má získať schopnosť:
- tvoriť perfektum pravidelných a nepravidelných slovies
- časovanie slovies v tvare prítomného a zloženého
minulého času
- oboznámiť sa s geografickými názvami krajín sveta
a tvoriť vety pomocou im prislúchajúcim predložkám
- rozprávať o tom, čo sa udialo počas prázdninových dní
- pochopiť význam textu a vyhľadať v ňom obsahovo
podstatné informácie
- popísať ľubovoľný zážitok za pomoci zloženého minulého
času
- porozprávať príbeh na základe obrázku
- použiť opisný tvar minulého času v nemeckej vete
- časovanie pomocného slovesa „haben“ a „sein“
- napísať list priateľovi o prázdninách
- zloženým minulým časom opísať autentické situácie
- tvoriť tvar zloženého minulého času v nemeckej vete
171
Finančná
gramotnosť
Portrét, vizitka
Vlastnosti
Skloňovanie
prídavných mien
Povolania
Lekcia 2:
Portrét
osoby
Tvar budúceho času :
Futur1
Povolania
Skloňovanie
podstatných mien –
„slabé skloňovanie“
Môj najlepší priateľ
Projekt – kreatívne
písanie
- precvičiť naučené jazykové štruktúry
- popísať a predstaviť osobu na základe kľúčových
informácií obsiahnutých vo vizitke
- predstaviť samého seba a rodinných príslušníkov
- vytvoriť profil osoby pomocou informácií získaných
z obrázkov v učebnici
- zhodnotiť svoje pozitívne a negatívne vlastnosti
- čítať s porozumením
- opísať vzhľad a vlastnosti vybranej osoby
- oboznámiť sa so slovnou zásobou, týkajúcou sa témy
Povolania
- vyjadriť sa k vnútornej i vonkajšej charakteristike vybranej
osoby
- skloňovať prídavné mená po určitom člene podstatných
mien
- oboznámiť sa so slovnou zásobou, týkajúcou sa témy
Povolania
- vyhľadať v slovníku názvy jednotlivých povolaní
- časovať plnovýznamové sloveso „werden“ a aplikovať ho
v rečových spôsobilostiach
- vytvoriť a komplexne používať v nemeckých vetách tvar
budúceho času
- uviesť príklady, ako záujmy, poznatky a schopnosti
jednotlivca môžu ovplyvniť výber povolania
- skloňovať podstatné mená v skupine tzv. „slabej
deklinácie“
- precvičiť časovanie plnovýznamového slovesa „werden“
a aplikovať ho v rečových spôsobilostiach
- osvojiť si vybrané podstatné skupiny „n- deklinácie“
- opísať vonkajšie a vnútorné vlastnosti osoby
- opísať komplexne ľubovoľnú osobu na základe kľúčových
faktov
- časovanie slovies
- používať tvar zloženého minulého času
- opísať vzhľad a vlastnosti vybranej osoby
- opísať osobu na základe obrázku
- precvičiť naučené jazykové štruktúry
- informovať a opísať svoje vysnívane povolanie formou
budúceho času
FG
Začína sa to!
Ľudské telo
Lekcia 4:
Vlastnosti
Skloňovanie
prídavných mien
Predložky s 3pádom
a so 4 pádom
Stupňovanie
prídavných mien
Lekcia 10:
Pomoc
- čítať s porozumením
- tvoriť a odpovedať na otázky k textu
- vyhľadať konkrétne informácie a gramatické štruktúry v
texte
- oboznámiť sa so slovnou zásobou
- používať zložený minulý čas ako nástroj zhrnutia obsahu
textu
- pomenovať jednotlivé časti ľudského tela
- komplexne opísať osobu na základe obrázku
- oboznámiť sa s nemeckými ustálenými slovnými spojeniami
- skloňovať prídavné mená po určitom člene podstatných
mien
- vytvoriť a použiť genitív podstatných mien v nemeckej vete
- skloňovať prídavné mená po predložkách s väzbou 3 a 4
pádu.
- oboznámiť sa so slovesami s väzbou pádu
- stupňovať prídavné mená
- vytvoriť tretí stupeň prídavných mien a prísloviek
- porovnať ľudské vlastnosti na základe komparácie
Projekt – kreatívne
písanie
- precvičiť skloňovať prídavné mená po určitom člene
podstatných mien
- používať slovnú zásobu, týkajúcu sa témy „ľudské telo“
V nemocnici
- oboznámiť sa so slovnou zásobou
- oboznámiť sa s tvorbou nemeckých kompozít
- pomenovať rôzne možnosti pomoci a aktívne ju využívať
v písomnom a ústnom prejave
- pomenovať jednotlivé časti ľudského tela
-vysvetliť účel zdravotného, nemocenského a úrazového
poistenia
172
FG
Choroby a zranenia
Časovanie slovesa
„tun“
Chorý – čo robiť?
Časovanie
modálnych slovies,
neosobné zámeno
„man“
Prevencia pred
chorobami
U doktora
Projekt – kreatívne
písanie
Svet kníh
Ako vzniká kniha
Lekcia 6:
Svet kníh
Kniha a jej hrdinovia
Moja obľúbená kniha
Minulý a prítomný
čas
plnovýznamových
slovies
Projekt – kreatívne
písanie
Inštitúcie mesta
Lekcia 5:
Portrét
mesta
Pamätihodnosti
mesta
Mesto Martin
Orientácie v meste
-pomenovať rozličné symptómy chorôb,
ochorenia
a zranenia
- pomenovať formy pomoci v chorobe
opísať zdravotné problémy a možnosti ich liečby a
prevencie
- časovať sloveso „tun“
Charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti
úrazu
- oboznámiť sa so slovnou zásobou
- časovať modálne slovesá
- časovať pravidelné a nepravidelné slovesá
- používať neosobné zámeno „man“ v súvislosti s časovaním
modálnych slovies
FG
oboznámiť sa so slovnou zásobou
precvičiť časovanie modálnych slovies
časovanie pravidelných a nepravidelných slovies
čítanie s porozumením
opis situácie na obrázku
diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením
vysvetliť účel zdravotného, nemocenského a úrazového
poistenia
- oboznámiť s a so základnými odbornými vyšetreniami
- časovať sloveso „tun“
- komplexne odpovedať na otázku „Kde to bolí?“
- viesť dialóg v lekárni a ordinácii
- precvičiť naučené jazykové štruktúry
- interpretovať situáciu na obrázku
- oboznámiť sa s novou slovnou zásobou a aktívne ju
používať v písomnom aj ústnom prejave
- čítať s porozumením
- tvoriť a odpovedať na otázky k textu
- vyhľadať konkrétne informácie a gramatické štruktúry v
texte
- oboznámiť sa so slovnou zásobou
- pomenovať časti knihy
- oboznámiť sa so zariadením knižnice, typmi a žánrami
literatúry, ako aj s ich charakteristickými znakmi
- oboznámiť sa s významnými spisovateľmi nemecky
hovoriacich krajín a ich dielami
-
FG
- čítanie s porozumením
- vyhľadať podstatné informácie v texte a vytvoriť otázky
k textu
- zhrnúť vlastnými slovami obsah textu
- informovať o obsahu mojej obľúbenej knihy
- precvičiť perfektum pravidelných a nepravidelných slovies
- precvičiť skloňovanie prídavných mien po určitom člene
- vyjadriť svoj názor na čítanú knihu
- precvičiť naučené gramatické javy a jazykové štruktúry
- napísať recenziu obľúbenej knihy
- oboznámiť sa so slovnou zásobou „Inštitúcie mesta“
a aktívne ju využívať v písomnom aj ústnom prejave
- pýtať sa na polohu budov v meste a zároveň vedieť aj
odpovedať, kde sa jednotlivé budovy nachádzajú
- informovať o činnosti jednotlivých inštitúcií mesta
- čítať s porozumením
- orientovať sa v texte a vyhľadať v texte podstatné
informácie
- oboznámiť sa s históriou rodného mesta
- sprostredkovať základné informácie o ľubovoľnom meste
- oboznámiť sa inštitúciami mesta Martin
- sprostredkovať základné informácie o rodnom meste
- popísať plán mesta Martin
- pomenovať pamätihodnosti a kultúrne ustanovizne mesta
Martin
- opísať rôzne typy finančných inštitúcií
- precvičiť predložky s 3. pádom
- precvičiť predložky so 4. pádom
- oboznámiť sa s predložkami s väzbou 3. a 4. pádu
173
FG
Plán mesta
Projekt – kreatívne
písanie
Lekcia 9:
Záľuby
Záľuby
časovanie
pravidelných
a nepravidelných
slovies
Dôsledkové vety
Podraďovacie súvetia
Projekt – kreatívne
písanie
- používať predložky s väzbou pádu v ústnom aj písomnom
prejave
- orientovať sa v pláne mesta
- určiť polohu svetových strán
- určiť polohu inštitúcií v meste
- spýtať sa na cestu
- opísať cestu k vybraným inštitúciám mesta
- precvičiť predložky s väzbou pásu v ústnom aj písomnom
prejave
- napísať správu o meste, ktoré chcem raz navštíviť
- precvičiť naučené jazykové štruktúry a gramatické javy
- informovať o dôvodoch návštevy daného mesta
- Oboznámiť sa so slovnou zásobou k téme „záľuby“,
„príroda“, „zvieratá“
- čítať s porozumením
- vyhľadať v texte podstatné informácie
- odpovedať na otázky, týkajúce sa obsahu textu
- časovať pravidelné a nepravidelné slovesá
- informovať o svojich záľubách a aktivitách voľného času
- opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní
finančných prostriedkov na jednotlivé záľuby
- vytvoriť konštrukciu nemeckej vety s použitím
dôsledkových spojok „weil“ a „denn“
- používať vety dôsledkové v ústnom aj písomnom prejave
- vytvoriť konštrukciu vedľajšej nemeckej vety s použitím
spojok „dass“, „damit“ a „wenn“
- používať podraďovacie spojky pri tvorbe nemeckej vety
v písomnom aj ústnom prejave
- porovnať „ženské“ a „mužské“ záľuby a zdôvodniť svoje
tvrdenie
- precvičiť naučené jazykové štruktúry a gramatické javy
FG
Predmet: Ruský jazyk
Ruský jazyk
Štátny / školský vzdelávací program
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
-
1
1
2
2
Spolu
4/2
Poznámky:
1. V predmete Ruský jazyk, ktorý sa v ZŠ vyučuje ako druhý cudzí jazyk od 6.ročníka, bola v rámci
ŠkVP zvýšená časová dotácia o 1 hodinu v 8. a 9.ročníku. Vo všetkých ročníkoch sa ruský jazyk
vyučuje v 2 skupinách.
2. Hodnotenie predmetu: predmet Ruský jazyk je klasifikovaný známkou vo všetkých ročníkoch.
Charakteristika predmetu
Ruský jazyk, ako druhý cudzí jazyk v 6.-9.ročníku základnej školy, predstavuje počiatočnú etapu
vyučovania cudzieho jazyka. Vyučuje sa osobitým, od latinky odlišným grafickým systémom, preto je
osvojenie azbuky jednou z hlavných úloh vyučovania ruštiny v 6. ročníku. Vytvára a podmieňuje
predpoklady pre komplexné osvojovanie ruského jazyka.
Dokument Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR) definuje komunikačné spôsobilosti
aj jednotlivé komunikačné úrovne. Základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka sa ďalej
delí na úroveň A1 a úroveň A2. V 6.-9.roč. ZŠ je predpísané dosiahnutie úrovne A1 – fáza
objavovania/oboznamovania sa s jazykom.
Ciele vyučovacieho predmetu
Obsah ruského jazyka určuje počiatočná etapa jeho vyučovania a stanovuje aj jeho ciele.
Žiaci si majú osvojiť fonický i grafický kód ruštiny, aby boli schopní počúvať, čítať a písať po rusky na
úrovni osvojených jazykových prostriedkov predpísaných učebnými osnovami.
Vyučovanie ruštiny sa v 6.ročníku rozčleňuje na 2 obdobia: predazbukové a azbukové. Pre každé je
charakteristická určitá miera rozvoja jednotlivých rečových zručností.
Predazbukové obdobie je zamerané predovšetkým na posluch a ústny prejav osvojovaný imitatívnym
spôsobom. Posluch ako prvá rečová zručnosť vytvára zvukovú základňu na vnímanie ruskej hovorenej
174
reči a na osvojenie ruskej výslovnosti a intonácie i ústneho prejavu. Okrem elementárneho poučenia o
ruskom prízvuku si žiaci v tomto období neosvojujú nijakú jazykovú teóriu.
Tematicky sa učivo viaže na dve základné témy: Škola a Rodina, s podtémami o jedle, odevoch a
obuvi.
Azbukové obdobie sústreďuje pozornosť žiakov na osvojovanie tlačenej a písanej azbuky technikou
čítania a písania. Učiteľ však dbá i na ďalšie rozvíjanie posluchu a ústneho prejavu postupným
rozširovaním slovnej zásoby.
Žiaci sa učia tlačené a písané písmená najprv čítať, až potom písať.
Ruský jazyk od 7.ročníka prestavuje poazbukové obdobie. Z hľadiska osvojovania zručností, najmä vo
vzťahu k čítaniu a písaniu, znamená fázu upevňovania poznatkov a správnych návykov osvojovaných
v azbukovom období. Cieľom je ďalší rozvoj rečových zručností aj písomného prejavu. Žiaci si rozširujú
slovnú zásobu, učia sa s porozumením vnímať priamu i reprodukovanú reč v prirodzenom tempe,
prakticky si osvojujú gramatické pravidlá, upevňujú svoj písomný prejav, získavajú poznatky o reáliách.
Prierezové témy predmetu
V predmete ruský jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 6. ročník - témy: Rieka, Na hodine, 7. ročník - témy: Môj deň, Čo robíme
v škole, Ročné obdobia, Na výstave, 8. ročník – témy: Spomíname na leto, Voľný čas, záľuby, Máme
radi prírodu, 9. ročník – témy: Na jar, Na návšteve na dedine, Nezvyčajná hodina geografie
Multikultúrna výchova: 6. ročník - témy: V škole, V triede, Azbuka, Moskva, 7. ročník - témy: Môj deň,
Na výstave, Na exkurzii v Moskve, 8. ročník – témy: Spomíname na leto, V meste - Petrohrad, V zime,
9.ročník – témy: Doprava, Nezvyčajná hodina geografie
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6. ročník - témy: Rodina, Azbuka, V izbe, Mesto, Na hodine, 7. ročník
- témy: Môj deň, Čo robíme v škole, Ako pomáhaš doma, Viete počítať, Ročné obdobia, Na výstave, Na
exkurzii v Moskve, V zdravom tele- zdravý duch, Čoskoro budú prázdniny, 8.ročník – témy: Vitaj škola,
Spomíname na leto, V škole, V rodine, U nás doma, V meste, Choroby, U lekára, Voľný čas, záľuby,
máme radi prírodu, V zime, 9.ročník – témy: V obchode, Doprava, Dobrú chuť, Na jar, Šaty robia
človeka, Zaujímame sa o šport, Nezvyčajná hodina geografie, Opakovacia lekcia
Dopravná výchova: 6. ročník – témy: Slovensko a mestá, Bratislava, Moskva, 7. ročník - témy: Na
exkurzii v Moskve, Čoskoro budú prázdniny, 8. ročník – témy: V meste – Petrohrad, 9.ročník – témy:
Doprava, Nezvyčajná hodina geografie
Ochrana života a zdravia: 6. ročník - témy: Rodina, Doma, Na klzisku, 7. ročník - témy: Čo robíme
v škole, Ako pomáhaš doma, Ročné obdobia, V zdravom tele - zdravý duch, Čoskoro budú prázdniny,
8. ročník – témy: Spomíname na leto, Choroby, U lekára, 9.ročník – témy: Dobrú chuť, Na jar,
Zaujímame sa o šport
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 7. ročník - téma: Na exkurzii v Moskve, 8. ročník – témy:
v meste – Petrohrad, 9.ročník – témy: Nezvyčajná hodina geografie - Slovensko
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 6. ročník - témy: Rodina, Doma, V izbe, V obchode, 7. ročník témy: Môj deň, Ako pomáhaš doma, 8. ročník – témy: Spomíname na leto, V rodine, U nás doma,
9.ročník – témy: Dobrú chuť, Zaujímame sa o šport, Opakovacia lekcia
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 6. ročník - témy: Slovensko a mestá, Mesto, 7.
ročník - témy: Čoskoro budú prázdniny, 8. ročník – témy: Spomíname na leto, Voľný čas, záľuby,
9.ročník – témy: Na jar, Na návšteve na dedine, Nezvyčajná hodina geografie, Opakovacia lekcia.
Organizačné formy a metódy vyučovania
Organizačné formy: - klasická hodina
- práca dvojíc
- práca v skupinách
- práca v jazykovej učebni
- projektová práca
- beseda
Metódy vyučovania:
a/ motivačné metódy - rozprávanie, rozhovor, demonštrácia ukážky
b/ expozičné metódy - výklad, rozhovor, beseda, demonštračná metóda, pozorovanie, porovnávanie,
práca s mapou sveta, inštruktáž, práca s azbukou, s pracovným zošitom, s knihou, textom, slovníkom,
audioorálny program
c/ aktivizujúce metódy - diskusia, hranie rolí, dialogizované čítanie, párová a skupinová konverzácia,
didaktické hry, rébusy, hádanky, riekanky, básničky, piesne, písanie listu, práca s internetom, tvorba
projektu
d/ fixačné metódy - precvičovanie, opakovanie, systematizácia poznatkov
Učebné zdroje:
V predmete Ruský jazyk budeme využívať nasledovné učebné zdroje:
v 6. ročníku: - učebnica Ruský jazyk pre 5. ročník ZŠ 1.-11. lekcia
- pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ -1. časť
175
v 7. ročníku:
V 8. ročníku:
V 9.ročníku:
- audioorálny program
- nástenná tabuľa azbuky, mapa sveta
- učebnica Ruský jazyk pre 5. ročník ZŠ 12.- 17. lekcia
- pracovný zošit pre 5. Ročník ZŠ - 2.časť
- pracovný zošit pre 6. ročník
- audioorálny program
- Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník
- mapa sveta, obrazový materiál o Moskve, internet
- učebnica Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ 1.- 11. lekcia
- pracovný zošit pre 6. ročník – 1. časť
- audioorálny program
- Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník
- mapa sveta, obrazový materiál o Petrohrade, internet
- učebnica Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ 12. – 20. lekcia
- pracovný zošit pre 6. ročník – 2. časť
- audioorálny program
- Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník
- mapa sveta, obrazový materiál o Slovensku, internet
Učebnice: Ruský jazyk 5 - PhDr. Elena Kováčiková, Valentína Glendová, SPN Bratislava 1997
Ruský jazyk 6 - PhDr. Elena Kováčiková, Valentína Glendová, SPN Bratislava 2009
Učebné osnovy predmetu RUJ v 6. ročníku – 33 hodín ročne
Tematický
celok
Úvodná
hodina
Predazbuko
vé obdobie
V škole
V triede
Rodina
Azbukové
obdobie
Azbuka
Doma
Rieka
V izbe
Mesto
Obsahový
štandard
Plán práce, obsah učiva, spôsob
hodnotenia.
L1 a 2 Rozvoj komunikačných
schopností. Pozdravy,
predstavovanie, oslovenie,
jednoduché povely a pokyny na
hodine, členovia rodiny, pomenovania
hračiek, častí dňa, základné potraviny,
odev, obuv.
Riekanky: Rodina, Hračky
L3 Poznávanie písmen azbuky,
porovnanie s latinkou, nácvik písmen :
A ,O, K, M, T, E, N, JA. Preklad
slovenských slovies je a sú.
Intonácia opytovacích viet.
L4 Poznávanie písmen azbuky D, P,
I, U. Čítanie podľa obrázkov aj čítanie
súvislého písaného textu. Intonačné
cvičenia, tvorenie dialógov. Sloveso
mať, bezsponové vety.
L5 Poznávanie písmen azbuky V, E,
L, R, prízvučné a neprízvučné e,
ruské mená, tvorenie odpovedí na
jednoduché otázky: Kto je to? Kde
sú?
Riekanka: Išiel Greka
L6 Poznávanie písmen azbuky B, Z,
S, G. Tvorenie viet a dialógov podľa
obrázkov. Zápor vo vete. Pravopis
slabík gi, ki. Väzba: ďaleko od,
neďaleko od, blízko pri... Väzba:
on/ona má. Rébusy.
L7 Poznávanie písmen azbuky C, F,
jer, mäkký znak.
Bratislava -hlavné mesto Slovenska,
Moskva – hlavné mesto Ruska,
intonácia opytovacej vety, rozlíšenie
hlásky i a jer, sloveso byť.
Výkonový
štandard
Žiak spozná systém a organizáciu
vyučovacej hodiny cudzieho jazyka.
Žiak sa vie predstaviť, pozdraviť, pozná
ruské pokyny a zdvorilostné frázy, vie
pomenovať predmety a pomôcky v triede,
hračky, základné potraviny, časti odevu
a obuvi. Vie naspamäť 2 jednoduché
riekanky.
Žiak ovláda čítanie izolovaných písmen
a slabík, ovláda techniku písania vybraných
písmen, Vie použiť správne tvary sponových
slovies v reči. Používa správnu intonáciu
v opytovacích vetách.
Žiak ovláda čítanie a písanie nových
písmen azbuky. Vie používať väzbu
ja mám aj bezsponové vety. Ovláda novú
slovnú zásobu k téme Doma.
Žiak ovláda čítanie a písanie nových písmen
azbuky, vie spájať písmená do slabík a slov,
rozlišuje prízvučné a neprízvučné e,
mäkkosť a tvrdosť spoluhlások. Žiak vie
odpovedať na jednoduché otázky, vie
naspamäť ďalšiu riekanku.
Žiak ovláda čítanie a písanie ďalších písmen
azbuky. Ovláda tvorenie jednoduchých viet
a dialógov podľa obrázkov, vie vyjadriť
zápor v ruskej vete. Dokáže vyjadriť
vlastníctvo: on/ona má...,správne použiť
väzby na vyjadrenie vzdialenosti. Dokáže
riešiť jednoduché rébusy s ruskými slovami.
Žiak dokáže čítať a písať nové písmená,
dokáže vymenovať 5 faktov o Bratislave
a Moskve, ovláda intonáciu opytovacej vety,
rozlišuje mäkkosť a tvrdosť slabík, ovláda
výslovnosť –ov na konci slova, vie časovať
a použiť vo vetách správne tvary slovesa
byť.
176
Finančná
gramotnosť
V obchode
L8 Poznávanie písmen JO, JU, J.
Výslovnosť hlások v rôznych
pozíciách. Pravopis mäkkých slabík.
Intonácia zvolacej vety.
Väzba: ja mám. Prídavné meno
v nominatíve.
Na hodine
L9 Poznávanie písmen azbuky Č,
ŠČ, Ž, Š. Výslovnosť mäkkých
a tvrdých slabík. Zápor slovies.
Tvorenie viet : Kde bývam – sloveso
bývať. Rébusy, básnička Ira a jež
Na klzisku
L10 Poznávanie písmena CH, tvrdý
znak. Pravopis slabiky chi v RJ,
Použitie tvrdého znaku v slovách.
Tvorenie viet so zameraním na šport,
väzba hrať niečo, hrať sa s niečím.
Hádanka, žart.
L11 Opakovanie učiva, upevňovanie
a systematizácia vedomostí. List.
Básnička, žart, hádanka.
Abeceda
Žiak dokáže prečítať a napísať ďalšie
písmená azbuky. Rozlišuje písanie mäkkých
slabík v RUJ a SJ, ovláda intonáciu zvolacej
vety. Vie správne použiť konštrukciu ja mám
aj prídavné meno v nominatíve.
Chápe funkciu peňazí ako prostriedku na
uspokojovanie životných potrieb.
Žiak dokáže čítať a písať ďalšie písmená
azbuky., ovláda správnu výslovnosť
mäkkých a tvrdých slabík. Vie použiť
zápornú časticu ne-, vie správne používať
sloveso bývať. Dokáže vyriešiť jednoduchý
rébus, vie naspamäť básničku.
Žiak dokáže čítať a písať písmeno ch
a tvrdý znak – vie ho správne použiť. Vie
tvoriť jednoduché vety o športe, plynulo číta
tlačený aj písaný text, rozumie významu
hádanky aj žartu.
FG
Žiak ovláda poradie písmen v azbuke,
všetky písmená dokáže prečítať aj napísať.
Vie tvoriť jednoduché dialógy, napísať krátky
list. Ovláda základnú slovnú zásobu
z okruhov: Škola, trieda, rodina, potraviny,
odev, obuv, hračky, izba, mesto, obchod,
šport. Ovláda 5 krátkych riekaniek. Má
základné znalosti o intonácii viet,
o niektorých väzbách a gramatických
pravidlách, ktoré zodpovedajú prvému roku
výučby RUJ ako druhého Cj.
Učebné osnovy predmetu RUJ v 7. ročníku – 33 hodín ročne
Tematický
celok
Úvodná
hodina
Obsahový
štandard
Plán práce, obsah učiva,
aktivizácia vedomostí.
Opakovanie
L12 Opakovanie učiva,
systematizácia vedomostí, rozvoj
komunikačných spôsobilostí,
aktivizácia zručností zo 6.ročníka.
L13 Základná slovná zásoba
súvisiaca s témou. Základné
číslovky 1-12, vyjadrovanie času,
čo kedy robíme počas dňa.
Časovanie slovies – 1.os.j.č.
Tvorenie prísloviek, krátky veršík
o režime dňa.
L14 Základná slovná zásoba
súvisiaca s témou, názvy
vyučovacích predmetov.
Časovanie slovies- 1.os.mn.č.,
modálne slovesá :chcieť, môcť.
Pravopis slabík gi, ki, chi. Tvorenie
viet a dialógov. Vyjadrovanie
väzby: idem do..., idem z... Vtipy,
rébusy
L15 Základná slovná zásoba
k téme, názvy dní a mesiacov
v roku. Časovanie slovies –
2.os.j.č. Náčuv a nácvik dialógov.
Rozlíšenie slov pekný a červený.
Hádanka, list, básnička Čo bolo na
obed?
Poazbukové
obdobie
Môj deň
Čo robíme
v škole
Ako
pomáhaš
doma?
Viete
počítať?
L16 Základná slovná zásoba
súvisiaca s témou, počítanie do
Výkonový
štandard
Žiak pozná plán práce a obsah učiva v 7.roč.
Pamätá si riekanky, základné pokyny, povely
a zdvorilostné frázy zo 6.ročníka.
Žiak ovláda písanú aj tlačenú formu azbuky,
základnú slovnú zásobu, má vedomosti
z fonetiky, syntaxe aj konverzácie v súlade
s uč. osnovami pre 6.ročník.
Žiak vie odpovedať na otázku Koľko je hodín?
Základné číslovky 1-12 vie vymenovať aj
zapísať. Vie vyjadriť, čo kedy robí počas dňa.
Dokáže v slovníku vyhľadať neurčitky slovies
a utvoriť 1.os.j.č.Vie utvoriť príslovky súvisiace
s témou. Ovláda riekanku o režime dňa
naspamäť.
Žiak vie pomenovať vyučovacie predmety, vie
povedať, čo na ktorom predmete robí. Vie
utvoriť 1.os.mn.č., ovláda zmenu v základe
slovies chcieť a môcť. Vie správne napísať
slová so slabikami gi, ki, chi. Vie vyjadriť smer
cesty – idem do, z...
Dokáže viesť krátke dialógy k téme, vie
vyriešiť jednoduchý ruský slovný rébus.
Žiak vie pomenovať dni v týždni, rozlíšiť
pracovné dni a dni voľna, vie pomenovať
mesiace v roku. Vie utvoriť 2.os.j.č.,
porozprávať o tom, ako pomáha doma. Ovláda
rozdiel medzi zvukovo podobnými slovami
krasnyj a krasívyj. Ovláda úpravu listu, vie
odpovedať na krátku hádanku. Vie básničku
o dňoch v týždni naspamäť – Čo bolo na
obed?
Žiak pozná hodnotu vecí ako výsledku práce,
rozumie pojmu ľudská práca.
Žiak vie počítať do 100, časovať slovesá
a správne ich použiť v reči. Dokáže odpovedať
177
Finančná
gramotnosť
FG
Ročné
obdobia
Čo
pripravujú
žiaci na
výstavu?
Na exkurzii
v Moskve
V zdravom
tele -zdravý
duch
Čoskoro
budú
prázdniny
Opakovanie
100.Vyjadrenie veku, koľko máš
rokov ty, tvoji príbuzní. Pravopis
čísloviek. Časovanie slovies –
2.os.mn.č. Precvičovanie slovies
chcieť a môcť. Hádanka, žart,
porekadlá, rébusy, pieseň Dvakrát
dva sú štyri
L17 Základná slovná zásoba
súvisiaca s témou, rozdelenie
mesiacov podľa ročných období.
Tvorenie prísloviek, čo robíme na
jar, v lete... Časovanie slovies –
3.os.j.č.Rozvoj konverzácie podľa
obrázkov. List, hádanky, rébusy.
L18 Základná slovná zásoba
súvisiaca s témou Počasie,
tvorenie dialógov. Časovanie
slovies – 3.os.mn.č. Pravopis
slabík s písmenami ž,š,č,šč.
Samostatný ústny prejav podľa
obrázkov.
L19 Základná slovná zásoba
súvisiaca s témou. Náčuv a práca
s textom. Poznávanie reálií
o Moskve.
Upevňovanie vedomostí
o časovaní slovies. Slovesá ísť
a cestovať- rozdiel, minulý čas.
Projekt Moskva – hlavné mesto
Ruska.
L20 Základná slovná zásoba
k téme. Posluch a práca s textom.
Správna výslovnosť prevzatých
slov. Minulý čas slovies, slovesá
znať, uméť- rozdiel, správne
použitie. Tvorivé úlohy, riekanka,
príslovie, žart, hádanka.
L21 Základná slovná zásoba
k téme Prázdniny. Náčuv a práca
s textom. Blahoželanie. Farby.
Budúci čas slovies List. V obchode
– riešenie modelových situácií.
Tvorenie otázok, Rozprávanie
podľa obrázkov. Pieseň
Veselí cestovatelia.
L22 Upevňovanie poznatkov,
systematizácia vedomostí,
precvičovanie učiva. Docvičovanie
správnej výslovnosti a intonácie,
čítanie tlačeného aj písaného textu,
utvrdzovanie správnych tvarov
azbuky v písomnom prejave.
Správny prízvuk a správny
slovosled, tvorenie dialógov.
Vlastné mená. Rozprávanie podľa
obrázkov. Opakovanie básničiek,
prísloví, piesní.
na otázky o veku. Vie vo vete zmeniť jednotné
číslo na množné. Vie použiť väzbu so
slovesom potrebujem. Vie vyriešiť jednoduché
číselné rébusy, pozná 3 krátke ruské
porekadlá, s pomocou textu v učebnici dokáže
zaspievať ruskú detskú pieseň.
Žiak vie pomenovať ročné obdobia, vie k nim
priradiť zodpovedajúce mesiace a vie tvoriť
vety o činnostiach počas jednotlivých ročných
období. Vie utvoriť 3.os.j.č. slovies. Dokáže
prečítať list, odpovedať na otázky, tvoriť
otázky, riešiť jednoduché hádanky a rébusy.
Žiak vie tvoriť jednoduché vety o počasí, vie
využiť poznatky o časovaní slovies, dokáže
správne doplniť do viet zakončenia slovies.
Ovláda pravopis slabík s písmenami
ž,š,č,šč.Vie rozprávať podľa obrázkov na
zadanú tému.
Žiak pozná základné informácie o Moskve
(7), vie ich spracovať do projektovej práce
a projekt samostatne prezentovať. Pozná
rozdiel medzi slovesami ísť a cestovať,
slovesá vie správne použiť vo vetách, vie od
nich utvoriť minulý čas. Vie tvoriť krátke
dialógy o tom, ako môže využiť svoj voľný čas.
Žiak ovláda novú slovnú zásobu k téme šport,
vie správne vysloviť prevzaté slová. Vie tvoriť
minulý čas slovies, použiť ho vo vetách.
Dokáže viesť jednoduchý dialóg, správne
použiť slovesá znať a uméť. Pozná 3 ruské
príslovia, hádanky.
Žiak ovláda základnú slovnú zásobu k téme
prázdniny. Vie zostaviť krátke blahoželanie
k narodeninám. Vie pomenovať základné farby
vo všetkých rodoch. Vie používať minulý aj
budúci čas.
Vie zahrať modelové situácie v obchode,
vypýtať si tovar. Dokáže tvoriť otázky
a rozprávať podľa obrázkov. S pomocou textu
v učebnici vie zaspievať ruskú pieseň.
Žiak sa vie rozhodnúť, primerane veku, čo
nakúpiť. Pozná platidlo v Rusku.
Žiak má utvrdené tvary písmen v azbuke, vie
prečítať písaný aj tlačený text, samostatne
tvoriť vety, dialógy, napísať krátke
blahoželanie. Ovláda základnú slovnú zásobu
v okruhoch tém lekcií 15-22. Má základné
vedomosti o tvorení slovies, vie utvoriť minulý
aj budúci čas. Pozná a vie použiť číslovky 1100, pozná základné farby, dni v týždni,
mesiace, ročné obdobia. Má základné
informácie o Moskve, o ruských vlastných
menách. Ovláda niekoľko ruských riekaniek,
básničiek , piesní, prísloví. Má základné
vedomosti o gramatických pravidlách
a väzbách, ktoré zodpovedajú druhému roku
výučby RUJ.
FG
Poznámka: Obsah učiva je potrebné prispôsobiť úrovni triedy. Vzhľadom na nízku časovú dotáciu je
možné lekciu 22 presunúť na začiatok VIII. ročníka a radšej docvičiť učivo z predchádzajúcich lekcií.
Rovnako je možné vynechať nácvik piesne Dvakrát dva je štyri a zaradiť ju len ako posluchové cvičenie
na porozumenie textu, resp. poznávanie ruských detských piesní.
178
Učebné osnovy predmetu RUJ v 8. ročníku – 66 hodín ročne
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Úvodná
hodina
Plán práce, obsah učiva,
aktivizácia vedomostí.
Opakovanie
Opakovanie učiva, systematizácia
vedomostí, rozvoj komunikačných
spôsobilostí, aktivizácia zručností
zo 6. a 7. ročníka.
L1 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou, zoznamovanie
– krátke situačné dialógy, opis
obrázkov – kto je to, čo je to?,
Povolanie – názvy profesií.
Vitaj škola
Spomíname
na leto
V škole
V rodine
U nás doma
V meste
Petrohrad
Choroby
U lekára
Voľný čas
Záľuby
Máme radi
prírodu
V zime
L2 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou, použitie
a pravopis zvratných častíc,
používanie predložiek v, na, tvorba
otázok, rozprávanie podľa
jazykového modelu na tému Čo kto
rád robí.
L3 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou, väzba
s predložkami o, ob, rozvrh hodín,
príslovia, porekadlá, vtipy,
Pieseň Čo nás učia v škole.
L4 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou. Inštrumentál
j.č. podstatných mien, vyjadrenie
väzby musím. Poschodia. Vtipy,
hádanky.
L5 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou. Názvy izieb.
Inštrumentál mn. č. podstatných
mien. Fonetické cvičenia – báseň
Byt.
L6 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou. Sloveso
zaujímať sa +inštrumentál.
Vyjadrenie času s predložkou
pred..., opakovanie mesiacov roka
a ročných období, rozprávanie
podľa fotografií mesta, tvorba
a prezentácia projektu.
L7 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou. Časti ľudského
tela. Časovanie slovies byť chorý,
piť .Zostavovanie dialógov podľa
modelov. Precvičovanie
predložkových väzieb
s inštrumentálom.
L 8 Práca s textom, nová slovná
zásoba. Genitív podstatných mien
s predložkami. Pomenovania
zvierat a rastlín. Tvorba dialógov
k téme - kto čo zbiera?
L9 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou. Domáca a divé
zvieratá, kvety a stromy.
Používanie datívu s predložkami k,
po. Používanie slovies ísť, chodiť,
cestovať. Tvorba L. N. Tolstého.
L 10 Práca s textom, slovná
zásoba súvisiaca s témou.
Výkonový
štandard
Žiak pozná plán práce a obsah učiva v 8.roč.
ovláda základné pokyny, povely, zdvorilostné
frázy, vie sa predstaviť, ovláda písanú aj
tlačenú formu azbuky, základnú slovnú zásobu
z predchádzajúcich ročníkov.
Žiak si upevní vedomosti a komunikačné
zručnosti z predchádzajúcich ročníkov.
Zopakuje si pravopisné princípy, vedomosti
z fonetiky, syntaxe aj konverzácie.
Žiak si rozšíri slovnú zásobu k téme Škola,
dokáže používať základné frázy
spoločenského styku a zdvorilostné formy
predstavovania. Vie tvoriť dialógy podľa
daných rečových modelov a vie pomenovať
najbežnejšie profesie.
Žiak vie uviesť príklady činnosti jednotlivcov
v ekonomickej oblasti.
Žiak si rozšíri slovnú zásobu k téme
Prázdniny, ovláda pravopis slovies so zvratnou
časticou, ovláda tvorenie lokálu s predložkami
v, na. Dokáže viesť krátky dialóg k téme Leto.
Žiak chápe rozdiel v známkovaní vedomostí
v ruskej a slovenskej škole, vie pomenovať
vyučovacie predmety, správne používa tvary
s predložkami o, ob, pozná ukážky ruskej
ľudovej slovesnosti.
Žiak ovláda slovnú zásobu k téme Rodina,
dokáže použiť správne tvary slovies v reči,
správne používa inštrumentál podstatných
mien.
Žiak si rozšíri slovnú zásobu k téme Byt, vie
správne používať inštrumentál mn.č.
podstat.ných mien, ovláda krátku báseň Byt
naspamäť.
Žiak pozná základné informácie o Petrohrade
(7), vie ich spracovať do projektovej práce
a projekt samostatne prezentovať. Vie správne
vyjadriť časové obdobie. Správne používa
sloveso zaujímať sa + inštrumentál.
Žiak ovláda základnú slovnú zásobu k téme,
vie pomenovať niektoré časti ľudského tela
a najčastejšie choroby, ovláda časovanie
slovies byť chorý a piť. Vie tvoriť krátke dialógy
k téme.
Žiak si rozšíri slovnú zásobu v tematickom
okruhu Voľný čas . Dokáže správne použiť
spojenia a zvraty v genitíve. Dokáže viesť
krátky dialóg o záľubách.
Žiak vie pomenovať niektoré rastliny
a zvieratá. Správne používa datív
s predložkami. Dokáže rozlíšiť rozdiel medzi
slovesami ísť, chodiť, cestovať , slovesá vie
správne použiť.
Zoznámi sa s ukážkou z tvorby L.N.Tolstého.
Žiak ovláda základnú slovnú zásobu k téme.
Vie správne používať akuzatív podstatných
179
Finančná
gramotnosť
FG
Opakovanie
Akuzatív podstatných mien v j.
a mn.č. Vyjadrenie časového
úseku: o+koľko minút, dní, týždňov,
mesiacov. Tvorenie viet podľa
gramatických modulov. Pieseň
V lese sa narodila jedlička.
L 11 Opakovanie učiva 8.ročníka:
slovná zásoba, syntax, fonetika,
konverzácia.
Systematizácia vedomostí,
precvičovanie učiva. Rozprávanie
podľa obrázkov. Opakovanie
básničiek, prísloví, piesní.
mien. Vie vyjadriť budúci časový úsek. Pozná
vianočné zvyky v Rusku. Vie zaspievať detskú
ruskú pieseň.
Chápe vplyv bohatstva a chudoby na životné
podmienky rodiny(obdarovávanie na Vianoce)
FG
Žiak má základné vedomosti o skloňovaní
podstatných mien a časovaní slovies. Pozná
a vie použiť predložkové väzby, pozná
základné časti ľudského tela, najbežnejšie
choroby. Dokáže správne pomenovať
poschodia, časti bytu, niektoré zvieratá a
rastliny. Má základné informácie o Petrohrade,
o ruskej škole a systéme známkovania.
Ovláda niekoľko ruských riekaniek, básničiek ,
piesní, prísloví. Má základné vedomosti
o gramatických pravidlách a väzbách, ktoré
zodpovedajú tretiemu roku výučby RUJ.
Poznámka: Zvýšenú časovú dotáciu využijeme na precvičovanie učiva, upevňovanie vedomostí, tvorbu
a prezentáciu projektu, spoznávanie ruských reálií a kultúry.
Učebné osnovy predmetu RUJ v 9. ročníku – 66 hodín ročne
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Úvodná
hodina
Plán práce, obsah učiva,
aktivizácia vedomostí.
Opakovanie
Opakovanie učiva,
systematizácia vedomostí,
rozvoj komunikačných
spôsobilostí, aktivizácia
zručností z predchádzajúcich
ročníkov.
L12 Práca s textom, slovná
zásoba súvisiaca s témou,
väzby: potrebujem, smiem,
nesmiem., rozvoj reči – dialógy
V obchode, Skloňovanie
podstatných mien – opakovanie,
hádanky.
L13 Práca s textom, slovná
zásoba súvisiaca s témou,
slovesá pohybu ísť a cestovať,
používanie predložiek v, na, z, s,
nesklonné podstatné mená,
vyjadrenia časového obdobia,
Moskovské metro, ruské
príslovia.
L14 Práca s textom, slovná
zásoba súvisiaca s témou,
sviatok MDŽ, slovesá dať,
dávať, fonetické cvičenia,
dialógy, príbeh To sa nestáva,
hádanka.
V obchode
Doprava
Dobrú chuť
Na jar
Šaty robia
človeka
L15 Práca s textom, slovná
zásoba súvisiaca s témou,
svetové strany, výslovnosť
koncoviek – ogo,- ego,
orientácia na mape, vyjadrenie
časového úseku, príbeh
Celý rok, báseň Jar klope na
okno, hádanka.
L16 Práca s textom, slovná
zásoba súvisiaca s témou,
používanie slovies, obliekať sa,
obliekať si, opýtať sa, výslovnosť
Výkonový
štandard
Finančná
gramotnosť
Žiak pozná plán práce a obsah učiva v 9.roč.
ovláda základné pokyny, povely, zdvorilostné
frázy, vie sa predstaviť, ovláda písanú aj tlačenú
formu azbuky, základnú slovnú zásobu
z predchádzajúcich ročníkov.
Žiak si upevní vedomosti a komunikačné
zručnosti z predchádzajúcich ročníkov. Zopakuje
si pravopisné princípy, vedomosti z fonetiky,
syntaxe aj konverzácie.
Žiak si rozšíri slovnú zásobu k téme
V obchode, vie tvoriť dialógy, ovláda správne
používanie väzieb potrebujem, smiem, nesmiem,
správne skloňuje podstatné mená vo vetách,
pozná niektoré ruské hádanky.
Vie uplatniť zodpovedné rozhodnutie pri nákupe.
Dokáže nájsť informáciu o pomere eura a rubľa.
Žiak si rozšíri slovnú zásobu k téme Doprava,
správne používa slovesá pohybu a predložky v,
na, z, s. Vie vymenovať a správne vo vetách
použiť niektoré nesklonné podstatné mená,
ovláda vyjadrenie rôznych časových období,
dokáže stručne porozprávať o histórii
Moskovského metra, dokáže sa orientovať
v schéme metra.
Žiak si rozšíri slovnú zásobu k téme Jedlo,
oboznámi sa so zvykmi k sviatku MDŽ v Rusku,
vie použiť slovesá dať a dávať, rozvíja svoju
správnu výslovnosť, vie tvoriť dialógy k téme, vie
čítať s porozumením text To sa nestáva
Rozumie vplyvu bohatstva a chudoby na životné
podmienky rodiny.
Žiak si rozšíri slovnú zásobu k téme Jar, ročné
obdobia, vie určovať a pomenovať svetové
strany, orientovať sa na mape, správne zapisuje
a vyslovuje koncovky –ogo, -ego, vie vyjadriť
rôzne časové úseky, číta s porozumením text
Celý rok aj báseň Jar klope na okno, rozumie
ruskej hádanke
Žiak si rozšíri slovnú zásobu k téme Obliekanie,
vie správne použiť slovesá obliekať sa, obliekať
si, opýtať sa. Dbá na správnu výslovnosť
spoluhlásky č, vie tvoriť dialógy k téme
180
FG
FG
Zaujímame
sa o šport
Na
návšteve na
dedine
Nezvyčajná
hodina
geografie
Opakovacia
lekcia
spoluhlásky č, dialógy k téme
Obliekanie, ruské príslovia.
L17 Práca s textom, slovná
zásoba súvisiaca s témou,
časovanie slovies so zmenou
kmeňovej spoluhlásky, dialógy
na tému Šport, príbeh Priateľ
z detstva, posluch ruskej piesne
.
L18 Práca s textom, slovná
zásoba súvisiaca s témou,
záporová častica ne , príslovky
kde?, kam?, základné číslovky
100-miliarda, výslovnosť
koncoviek -ov, -ego,
-ogo, tvorenie dialógov , ruské
príslovia, hádanka.
L19 Práca s textom, slovná
zásoba súvisiaca s témou,
sloveso stať sa, vyjadrenie
časového úseku s predložkou s,
dátum, dialógy podľa vzoru,
názvy krajín, reálie o Slovensku,
práca s mapou.
Tvorba a prezentácia projektovej
úlohy – Slovensko.
Pieseň Veselý vietor.
L 20 Text Dedko. Vyjadrenie
veku, narodeniny, text Aké má
mama oči.
Konverzačné témy – Slovensko,
Jedlo, reštaurácia, zvieratá .
Rozprávanie podľa obrázkov.
Opakovanie básničiek, prísloví,
piesní, hádaniek. Básnička
Písmeno M, príbeh Peter cestovateľ, ruská rozprávka Ako
starček kravu predával,
hádanky, vtipy.
Záverečné
opakovanie
Opakovanie učiva 6.- 9.ročníka:
slovná zásoba, syntax, fonetika,
konverzácia, pravopis.
Systematizácia vedomostí,
precvičovanie učiva.
Obliekanie, pozná niektoré ruské príslovia.
Žiak si rozšíri slovnú zásobu k téme Šport,
dokáže správne časovať slovesá so zmenou
v kmeňovej spoluhláske, vie tvoriť dialógy aj
samostatne porozprávať o športe, ktorý ho
zaujíma. číta s porozumením text Priateľ
z detstva, pozná ruskú pieseň – vie ju zaspievať
s oporou na text
Žiak si rozšíri slovnú zásobu k téme Dedina, vie
správne používať záporovú časticu ne,
odpovedať na otázky kde?, kam?. Vie napočítať
po stovkách od 100 po 1000 + pozná číslovku
milión, miliarda. Číslovky vie aj zapísať. Správne
vyslovuje koncovky –ov, -ego, - ogo. Vie tvoriť
jednoduché dialógy, pozná niektoré ruské
príslovia a hádanky.
Žiak si rozšíri slovnú zásobu k téme Slovensko.
Vie správne používať sloveso stať sa, vyjadrovať
rôzne časové úseky s použitím predložky s, vie
správne prečítať ruský dátum. Dokáže tvoriť
a obmieňať jednoduché dialógy podľa vzoru.
Pozná názvy susedných krajín Slovenska
v ruskom jazyku.
Žiak pozná základné informácie
o Slovensku (10), vie ich spracovať do
projektovej práce a projekt samostatne
prezentovať.
Vie s porozumením prečítať text ruskej
piesne Veselý vietor.
Žiak má základné vedomosti o skloňovaní
podstatných mien a časovaní slovies. Pozná
a vie použiť rôzne predložkové väzby, vie vyjadriť
rôzne časové úseky. Pozná pomenovania
rôznych obchodov a tovarov, vie vymenovať
rôzne dopravné prostriedky, má základné
informácie o ruskom metre, dokáže sa orientovať
v nesúvislom texte – schéma, mapa, Pozná
niektoré ruské národné jedlá, vie pomenovať
základné časti príboru. Dokáže určiť a
pomenovať svetové strany, vyjadriť počasie. Vie
pomenovať jednotlivé časti odevu, druhy športu.
Správne používa záporovú časticu ne, vie
napočítať po stovkách od 100 po 1000 + pozná
číslovku milión, miliarda. Číslovky vie aj zapísať.
Správne vyslovuje koncovky –ov, -ego, - ogo. Vie
správne prečítať ruský dátum, Dokáže tvoriť
a obmieňať jednoduché dialógy podľa vzoru.
Pozná názvy susedných krajín Slovenska
v ruskom jazyku.
Žiak pozná základné informácie
o Slovensku (10), vie ich spracovať do
projektovej práce a projekt samostatne
prezentovať.
Ovláda niekoľko ruských riekaniek, básničiek ,
piesní, prísloví. Má základné vedomosti zo
všetkých rovín jazyka v rozsahu, ktorý
zodpovedá štvrtému roku výučby RUJ, úroveň
A1.
Predmet: Matematika
Matematika
Štátny / školský vzdelávací program
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
5
5
181
4,5
5
5
Spolu
19/5,5
Poznámky:
1. Matematika je špecifický predmet v ktorom sa vyžaduje sústavné opakovanie a precvičovanie
učiva. Podľa štátneho vzdelávacieho programu je v tomto predmete menšia časová dotácia, aj keď
rozsah učiva sa takmer nezmenil. Z tohto dôvodu bola v každom ročníku časová dotácia zvýšená
v ŠkVP.
2. V 7. ročníku z dôvodu počtu hodín sú žiaci v každej triede delení na dve skupiny na 0,5 hodiny
týždenne.
Charakteristika predmetu
Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní (na 2. stupni ZŠ) je zameraný na
rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: „Matematická
kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v
každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalosti sa doraz kladie na postup a
aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a
ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce,
modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ „Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobre vedomosti o
počtoch, mierkach a štruktúrach, základne operácie a základné matematické prezentácie, chápanie
matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponuka odpovede.
Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v
každodennom kontexte doma, v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by
mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom
jazyku a používať vhodne pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy
a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.“
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových matematických
poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúsenosti s
aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopnosti,
predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.
Obsahový a výkonový štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa ma splniť
najneskôr v uvedenom ročníku.
Vzdelávací obsah učebného predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov:
1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
2. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
3. Geometria a meranie
4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
5. Logika, dôvodenie, dôkazy.
V tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje vytváranie pojmu
prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Žiaci sa oboznamujú s algoritmami
počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto okruhu je dlhodobá propedeutika
premennej, rovníc a nerovníc.
V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne a priestorové
vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek,
grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislosti smeruje k zavedeniu pojmu funkcie.
V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými geometrickými útvarmi,
skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom, meraním a výpočtom veľkosť uhlov,
dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické úlohy z bežnej reality. Dôležite miesto ma
rozvoj priestorovej predstavivosti.
V tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa žiaci naučia systematicky
vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť bežným
pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam.
V tematickom okruhu Logika, dôvodenie, dôkazy, ktorý sa prelína celým matematickým učivom,
rozvíjajú žiaci svoju schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a
argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiaci získali schopnosť používať matematiku vo svojom
budúcom živote. Matematika ma rozvíjať u žiakov logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať
a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiaci by mali spoznať matematiku ako
súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločensky pokrok. Vyučovanie matematiky musí byť
vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky,
prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich
pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy,
diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Ma napomôcť rozvoju ich
algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.
Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie matematickej
symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvisle texty obsahujúce čísla, závislosti
182
a vzťahy a nesúvisle texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiaci by mali vedieť využívať
pochopene a osvojene postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k
budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúsenosti s matematizáciou reálnej
situácie a tvorbou matematických modelov.
Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní schopnosti žiakov používať prostriedky IKT na
vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácii. Použitie vhodného softvéru by malo
uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného
problému.
Matematika na 2. stupni ZŠ ma viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručnosti súvisiacich s procesom
učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa.
Má podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť,
rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a
sebavzdelávanie, dôvera vo vlastne schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.
Prierezové témy predmetu
Multikultúrna výchova: 5. ročník, Premieňanie jednotiek, 6.ročník: Desatinné čísla, 8. ročník,
Pravdepodobnosť, 9.ročník: Štatistika
Mediálna výchova: 5. ročník, Rímske číslice a čísla, 6.ročník: Meriame obsahy, Jednotky obsahu, 7.
ročník: Percentá , úrokovanie, diagramy, 8. ročník, diagramy, 9.ročník: Riešenie lineárnych rovníc
a nerovníc, Grafické znázorňovanie závislostí
Environmentálna výchova: 6.ročnik: .Trochu iné čísla, Obsahy útvarov, Desatinné čísla, Uhly, 7.
ročník, Počtové operácie so zlomkami, Racionálne čísla, Pomer, priama a nepriama úmernosť, 8.
ročník, Počtové operácie so zlomkami, Racionálne čísla, Celé čísla ,9.ročník:Niektoré ďalšie telesá, ich
objem a povrch, Súmernosť v rovine
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník, Počítame spamäti, Násobenie a delenie, 6.ročník:
Opakovanie učiva, Trochu iné čísla, Počítame s desatinnými číslami, Uhly, 9.ročník: Grafické
znázorňovanie závislostí, Štatistka
Dopravná výchova: 6. ročník: Uhly, 7. ročník: Percentá a promile, 8. ročník, Trojuholník, zhodnosť
trojuholníkov, Kruh, kružnica , Štatistika, Pravdepodobnosť, 9.ročník: Riešenie rovníc a nerovníc,
Pytagorova veta, Podobnosť trojuholníkov, Štatistika
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6. ročník: Počítame s desatinnými číslami, 7.ročník:
Percentá počtové výkony so zlomkami, priama a nepriama úmernosť, 8. ročník, Všetky tematické celky,
9.ročník: Pytagorova veta, Grafické znázorňovanie závislostí, Štatistika
Ochrana života a zdravia: 9.ročník:Grafické znázorňovanie závislostí, Štatistika.
Organizačné formy a metódy vyučovania
Základnou organizačnou formou je vyučovacia hodina. Umožňuje spojiť výchovné a vyučovacie úsilie
učiteľa. V matematike využívame tieto formy práce : frontálne, skupinové, individuálne, teoretické
vyučovanie, praktické činnosti ( meranie, rysovanie, získavanie a vyhodnotenie údajov ), aktivačné
formy ( súťaže, kvízy ), výkladové, demonštračné ( ukážka postupu činnosti, riešenia úloh ), dialogické (
rozhovor, diskusia ), formy samostatnej práce (písomné a grafické práce, testy, referáty, projekty,
prezentácie, diskusia medzi žiakmi ). Pasívne formy, ako sú návštevy rôznych podujatí , alebo výstavy
podľa aktuálnej ponuky v danom školskom roku.
Vo vyučovaní využívame tieto metódy: výkladovo – ilustratívna (osvojovanie hotových informácií),
reproduktívna (osvojovanie napodobňovaním, opakovanie), výkladovo- problémová (riešenie
problémových úloh, zdôvodňovanie informácií), heuristická (žiaci získavajú skúsenosti z tvorivej činnosti
pri riešení problému).
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Skúšanie, hodnotenie a klasifikácia žiakov sú vždy aktuálnou, závažnou, ale i citlivou súčasťou
vyučovacej práce. V pedagogickej praxi uplatňujeme skúšanie ústne, písomné a praktické.
Ústne skúšanie môže byť orientačné - nehodnotíme známkou, často súťažnou formou Hlavný dôraz v
matematike kladieme na písomné skúšanie, ktoré delíme na: - päťminútovky, kontrolné práce, školské
úlohy.
Optimálne hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií na základe vzájomnej
dohody učiteľov. Klasifikačná stupnica podľa percentuálnej úspešnosti: 1. 100 % - 95 %
2. 94 % - 75 %
3. 74 % - 50 %
4. 49 % - 25 %
5. 24 % - 0 %
Žiakov s poruchami v učení hodnotíme individuálne.
Polročné a koncoročné výsledky žiakov hodnotíme známkou.
Učebné zdroje:
Učebnice: 5. roč.:
Matematika 1.,2. časť PaedDr. Ján Žabka, RNDr. Pavol Černek, CSc.
183
6. roč.:
7. roč.:
8. roč.:
9. roč.:
Matematika 1.,2. časť PaedDr. Ján Žabka, RNDr. Pavol Černek, CSc.
Matematika 1.,2. časť PaedDr. Ján Žabka, RNDr. Pavol Černek, CSc.
Matematika 1.,2. časť PaedDr. Ján Žabka, RNDr. Pavol Černek, CSc.
Matematika 1. časť RNDr. Viera Kolbaská,
Matematika pre 6.,7., 8., 9. ročník základných škôl ,1. , 2.časť -Prof.RNDr.Ondrej
Šedivý, CSc., PhDr. Ľudovít Bálint, CSc., PaedDr. Soňa Čeretková
PaedDr. Mária Malperová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá,
s.r.o., Bratislava
Učebné osnovy predmetu matematika v 5. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
1. Úvod –
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia
opakovanie Čísla všade okolo nás
aj niečo
Číslo, cifra, číslica
nové 4 h
Sčítanie a odčítanie
Začíname jednoduchými číslami
Dohody nám pomáhajú
Pokračujeme väčšími číslami
2. Počítame
Chýbajúce čísla v príkladoch
spamäti
Úlohy, kde je viac slov ako čísel
17 h
Počítame v eurách a centoch
Sčítanie a odčítanie majú k sebe veľmi
blízko
Kto má viac a kto má menej? A o koľko?
Zopakujte si 1
Rysovanie a kreslenie
Body
Čiary
3. Kreslíme
Rovnobežky a rôznobežky
a rysujeme
Ako overíme, či sú narysované priamky
7h
rovnobežné?
Bádame a experimentujeme
Rysujeme podľa návodov
Čo je násobenie?
Opakujeme si malú násobilku
Koľko ich je?
Násobíme spamäti väčšie čísla do 100
– veľká násobilka
Čo je delenie?
4.
Opakujeme si malú delilku
Násobenie
Násobenie a delenie majú k sebe veľmi
a delenie
blízko
20 h
Delíme spamäti väčšie čísla do 100 –
veľká delilka
Delíme na rovnaké časti
Dobre premýšľajte
Obchodnícke počty
Kto má viac a koľkokrát?
Zopakujte si 2
5. Hráme sa Stavby
s kockami – Stopa strecha a pohľad zhora
kódujeme
Kódovanie stavieb
telesá
Telesá
6h
Kódovanie telies
Väčšie čísla
Zaokrúhľovanie čísel
Násobenie a delenie číslami 10, 100,
1 000...
6. Čísla
Väčšie alebo menšie – porovnávanie
väčšie ako
čísel
10 000
Teplomer, meter a číselná os
15 h
7. Rímske
číslice
Výkonový
štandard
- žiak vie čítať a zapisovať prirodzené čísla
- rozkladať prirodzené čísla na jednotky
rôzneho rádu, skladať prirodzené číslo
z jednotiek rôzneho rádu
- žiak dokáže spamäti sčítať a odčítať
prirodzené čísla
- zmenšiť alebo zväčšiť o daný počet
prirodzené číslo
- vykonať skúšku správnosti odčítania
- vie správne určiť poradie počtových
výkonov v úlohách s prirodzenými číslami
- pozná pojmy: sčítanec, súčet, menšenec,
menšiteľ, rozdiel
Rímske číslice a čísla
184
Finančná
gramotnosť
FG
- žiak vie funkčne používať pomôcky na
rysovanie
- správne chápe pojmy: bod, priamka,
úsečka, polpriamka, vie dané útvary
narysovať a rozlišovať
- vie narysovať rovnobežné priamky
(úsečky)
- žiak vie pohotovo spamäti násobiť a deliť
v obore do 100
- vie násobiť pomocou sčítania
- dokáže deliť pomocou postupného
odčítania a rozdeľovaním na rovnaké
časti
FG
- žiak pozná pojmy kocka, teleso
- dokáže riešiť jednoduché úlohy,
v ktorých sa vyskytujú schémy, plány
- žiak vie správne zapisovať a čítať väčšie
čísla ako 10 000
- vie porovnávať, zaokrúhľovať
a usporiadať veľké prirodzené čísla
- počítať s približnými číslami
- vie pohotovo spamäti násobiť a deliť (aj
so zvyškom) mocninou 10
- porovnať prirodzené čísla
- zobraziť prirodzené číslo na číselnej osi,
k danému číslu priradiť jeho obraz a
opačne
- žiak pozná základné rímske číslice
- vie zapísať a prečítať jednoduché rímske
čísla
a čísla
4h
8. Meranie
4h
9.
Premieňani
e jednotiek
6h
10.
Počítame
písomne 1
10 h
11.
Rysovanie
5h
12. Pri
delení
občas niečo
zvýši
5h
13. Obvod
útvarov
5h
14.
Počítame
písomne 2
6h
15.
Zväčšovani
e a zmenš.
geom.
útvarov
v štvorček.
sieti
3h
16.
Počítame
písomne 3
5h
17. Telesá
5h
18.
Počítame
písomne
a na
kalkulačke
12 h
19. Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcic
h špecifické
matematick
Meranie v bežnom živote
Presnosť merania
- žiak vie odmerať dĺžku úsečky
s presnosťou na milimetre
- odmerať vzdialenosť s presnosťou na
metre
- narysovať úsečku danej dĺžky
- žiak vie premieňať jednotky dĺžky
- riešiť slovné úlohy s premenou jednotiek
dĺžky a úlohy vyžadujúce základné
poznatky o trojuholníku, štvorci a
obdĺžniku
V akých jednotkách merali a merajú
ľudia dĺžku?
Meter
Centimeter
Decimeter
Milimeter
Kilometer
Opakujeme si p