ZVYŠOVANIE VZDELANOSTNEJ ÚROVNE PRÍSLUŠNÍKOV
MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT.
MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ /
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV EÚ
ITMS: 26130130057
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Ľ. PODJAVORINSKEJ 1, KOŠICE
NÁMETY NA HODINY
HUDOBNEJ VÝCHOVY
PRE I. STUPEŇ ZŠ
Mgr. EVA VELKOVÁ, Mgr. ZUZANA ZOZULIČOVÁ
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
1.1 Inovácia výučby žiakov z MRK na podporu
čitateľskej gramotnosti vrátane digitálneho vyučovania
NÁMETY NA HODINY
HUDOBNEJ VÝCHOVY
PRE I. STUPEŇ ZŠ
Mgr. Eva Velková
Mgr. Zuzana Zozuličová
Košice
2013
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
OBSAH
Úvod ................................................................................................................... 3
1.
Teoretická časť ........................................................................................ 5
1.1 Projekt ....................................................................................................... 5
1.2 Čitateľská gramotnosť ............................................................................. 6
1.3 Charakteristika predmetu ...................................................................... 9
1.3.1 Ciele predmetu ...................................................................................... 10
1.3.2 Obsah predmetu .................................................................................... 11
2.
Praktická časť ........................................................................................ 15
2.1 Námety na hodiny hudobnej výchovy ................................................ 15
Téma: Žaba, žaba, žabisko .................................................................... 15
Téma: Urobme si rozprávku................................................................. 16
Téma: Kukurica, pšenica, Predohra, dohra ........................................ 18
Téma: Nešťastie, Medzihra ................................................................... 21
Téma: Maličká som ............................................................................... 23
Téma: Čo sme sa naučili ....................................................................... 25
Téma: O pozdravoch, Ľudová hra ....................................................... 27
Téma: A vy, páni muzikanti, Zahrajce, hudaci,
Slovenské ľudové kroje............................................................... 29
Téma: Parobská karička. Išli tri panenky z Turca.............................. 32
Téma: Vandruvala blška........................................................................ 34
Téma: Moje milé, premilené jahody, Durová stupnica..................... 36
Téma: Ženích pre slečnu Myšku .......................................................... 39
Téma: Bol jeden gajdoš ......................................................................... 41
Prílohy .............................................................................................................. 44
2
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Úvod
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice je plne organizovaná základná škola. Bola daná do užívania 1. 9. 1983 a v školskom roku 1983/1984 bolo
zriadených 15 tried, ktoré navštevovalo 218 žiakov.
Základnú školu Ľ. Podjavorinskej 1, Košice navštevujú od 1. 9. 1983 iba
rómski žiaci, prevažne zo sídliska Luník IX. Žiaci tunajšej školy pochádzajú z prostredia s nízkou sociokultúrnou úrovňou rodiny, kde starostlivosť
a zodpovednosť rodičov za deti je nedostatočná, s odlišnými sociálnymi
vzťahmi ku škole a k vzdelaniu, s malou slovnou zásobou, so slabými vyjadrovacími schopnosťami. Väčšina žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aj úroveň dosiahnutých výsledkov je adekvátna podmienkam, v ktorých žijú. Skutočnosť, že v rodinách komunikujú iba rómskym
jazykom, sa negatívne odráža v jazykovom prejave žiakov. Slovná zásoba
žiakov je chudobná, ich vyjadrovanie je strohé, gramaticky nesprávne. Vedomosti žiakov sú krátkodobé, učivo v podstate ovládajú, ale nízka úroveň
ovládania slovenského jazyka im bráni, aby dané úlohy zvládli.
Pri organizácii práce školy vychádzame z podmienok, v ktorých naši žiaci vyrastajú a sú vychovávaní pre život.
Každoročne sa zvyšoval počet žiakov navštevujúcich ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, škola kapacitne nestačila, preto sa v školskom roku 2001/2002 začala
výstavba prístavby školy. V školskom roku 2002/2003 bola daná do prevádzky prístavba s osemnástimi triedami, dvoma telocvičňami a bazénom. Počet
žiakov každým rokom stúpal, preto sme museli v školskom roku 2003/2004
pristúpiť na dvojzmenné vyučovanie. V školskom roku 2006/2007 boli dané
do užívania školské dielne, ktoré boli vybavené za pomoci U. S. Steel, Košice, s.r.o..
3
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, bazén, 4 učebne výpočtovej techniky (62 počítačov), školské dielne,
kuchynku a školskú knižnicu. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy. Veľkú telocvičňu využívame aj na spoločenské a kultúrne akcie (akadémie, divadelné predstavenia, výchovné koncerty).
V školskom roku 2005/2006 boli zriadené špeciálne triedy s počtom
tried 4 a počtom žiakov 46.
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo Základnú školu Ľ. Podjavorinskej 1103 žiakov v 55 triedach a venovalo sa im 73 pedagogických zamestnancov. Žiaci I. stupňa mali možnosť navštevovať ŠKD v 5 oddeleniach.
Žiaci školy trávili voľný čas v jednom zo 46 krúžkov záujmovej činnosti.
Škola je postavená na sídlisku Luník IX – Košice Západ. Je umiestnená
v peknom prostredí, v blízkosti lesa a autobusovej zastávky, preto je dostupná aj žiakom z iných lokalít.
4
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
1. Teoretická časť
1.1 Projekt
Súčasná ekonomická a sociálna situácia si vyžaduje v oblasti vzdelávania
intervencie do všetkých zložiek vzdelávacieho systému. Vedomostná spoločnosť potrebuje ľudí, pochádzajúcich aj z rómskej komunity, ktorí budú
vzdelaní a budú disponovať zručnosťami, ktoré si vyžadujú nové pracovné
miesta s vysokou pridanou hodnotou. Keďže slabou stránkou najohrozenejšej skupiny rómskeho etnika je práve ich vzdelanostná úroveň, príčinu
treba hľadať v neovládaní spisovného a aj dorozumievacieho jazyka – teda
slovenského. Preto je veľmi dôležité, aby si rómske dieťa už v ZŠ osvojilo
základy spisovného jazyka do takej miery, aby bolo schopné v ňom komunikovať. K uvedenému neoddeliteľne patrí aj čitateľská gramotnosť, pretože
bez čítania s porozumením nie je možné vzdelávať žiaka. Vzhľadom na fakt,
že u rómskych detí je aj absencia školskej dochádzky, je potrebné prispôsobiť obsah a metódy na podporu čitateľskej gramotnosti prostredníctvom
aktivizácie a motivácie priamo v škole, napr. digitalizáciou prostredia vo vyučovacom procese. Splnením hlavného cieľa projektu, ktorým je inovácia
obsahu a metód vzdelávania v ZŠ smerom k podpore čitateľskej gramotnosti
žiakov z MRK, vrátane prípravy pedagógov, prispejeme k napĺňaniu hlavného cieľa operačného programu Vzdelávanie. Sociálne znevýhodneným
žiakom z MRK tak uľahčíme prístup, začlenenie sa a úspešné pôsobenie vo
vzdelávaní, ale aj v spoločnosti.
Realizovaním plánovaných aktivít (podpora čitateľskej gramotnosti, digitálnej, cudzích jazykov a ďalších kľúčových kompetencií) dosiahneme, že
pedagógovia a žiaci z MRK budú inovovaným obsahom/systémom vzdelávania pripravovaní na reálne potreby trhu práce a zároveň tak, že v každodennom živote budú schopní kriticky myslieť, analyzovať a vyhodnocovať
spoločenské javy a pružne reagovať na zmeny potrieb na trhu práce.
Strategický cieľ projektu sme rozložili na 2 čiastkové - špecifické ciele
tak, aby sme ich postupným naplnením dosiahli:
Prvý špecifický cieľ je zameraný najmä na inováciu metód a foriem výučby, inovujeme/tvoríme učebné materiály, pedagogickú dokumentáciu a di-
5
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
daktické/učebné pomôcky a IKT pre ich aktívne využitie vo vyučovacom
procese modernej ZŠ, čím motivujeme, aktivizujeme a zlepšujeme viaceré kľúčové kompetencie, prioritne čitateľskú gramotnosť cieľových skupín,
smerom k ich príprave, ľahšej inklúzii a úspešnému pôsobeniu vo vzdelávaní, ako aj v spoločnosti.
Druhý špecifický cieľ projektu je prioritne zameraný na zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a rozvoj čitateľských zručností žiakov prostredníctvom rozvoja metakognície, smerujúceho ku kvalitnejšej a modernejšej vzdelávacej príprave sociálne znevýhodnených žiakov z MRK na život
ako aj prácu vo vedomostnej spoločnosti.
1.2 Čitateľská gramotnosť
Čitateľská gramotnosť je vo výskume OECD PISA definovaná ako spôsobilosť porozumieť písanému textu, používať písaný text a premýšľať o ňom.
Je predpokladom rozvíjania čitateľových vedomostí a potenciálu, ktorý mu
umožní aktívne sa zapojiť do života v spoločnosti.
Čitateľská gramotnosť je v modeloch gramotnosti pomenovaná aj pojmom funkčná gramotnosť, ktorú charakterizuje schopnosť spracovať textové informácie, zisťuje úroveň 4 procesov porozumenia, potrebných na úplné
porozumenie informačného a literárneho textu:
• vyhľadávanie informácií,
• vyvodzovanie záverov,
• integrácia a interpretácia myšlienok a informácií,
• hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov.
Nevýhodou žiakov našej školy je skutočnosť, že žiaci doma rozprávajú iba
rómskym jazykom, majú slabé vyjadrovacie schopnosti, rozprávajú chybne,
až nezrozumiteľne, nechápu význam slov. Z toho vyplývajú nedostatky vo
vyučovaní slovenského jazyka a s tým súvisí aj osvojovanie vedomostí v ostatných predmetoch. Vyjadrovacie schopnosti žiakov sú strohé, používajú iba
jednoduché vety, gramaticky nesprávne. V texte sa nedokážu orientovať, pretože mu často nerozumejú. Vnímanie textu zásadným spôsobom ovplyvňuje
6
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
základy čitateľského výkonu, rýchlosť, správnosť, techniku čítania i samotné
čítanie s porozumením, ktoré je základom školskej úspešnosti.
Z uvedených dôvodov je potrebné:
• rozvíjať slovnú zásobu žiakov a osvojovať si slovenský jazyk,
• dbať na správnu výslovnosť,
• čo najviac so žiakmi komunikovať,
• rozvíjať úroveň vnímania, pamäte a myslenia,
• osvojovať a prehlbovať zručnosť žiakov v jednoduchom a súvislom
vyjadrovaní,
• viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie ústnej a písomnej,
• viesť žiakov k tomu, aby dokázali určitý čas sústredene počúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
• na všetkých vyučovacích hodinách v čo najväčšej miere využívať
učebné pomôcky,
• na všetkých vyučovacích hodinách tvoriť pre žiakov učebné texty,
ktoré by boli primerané veku a ich schopnostiam,
• na všetkých hodinách rozvíjať čitateľskú gramotnosť tak, aby žiaci
pochopili prečítaný text,
• rozvíjať schopnosť vyhľadávať potrebné informácie, analyzovať ich
a použiť ich v praxi,
• na všetkých vyučovacích hodinách využívať didaktické hry, ktorými
sa doplní učivo a prispeje k jeho osvojeniu a upevneniu,
• v čo najväčšej miere využívať mimo čítankové čítanie, využívať školskú knižnicu,
• klásť dôraz na prehlbovanie pracovných návykov u žiakov, ktoré im
chýbajú a rodina ich k tomu nemotivuje,
• viesť žiakov k počítačovej gramotnosti, využívať počítače v každodennom živote,
• zabezpečiť v čo najväčšej miere prístup žiakom na internet,
• pripraviť žiakov na uplatnenie sa v informačnej spoločnosti 21. storočia,
• viesť žiakov k poznávaniu nielen svojej národnej kultúry, histórie,
zvykov, tradícií, ale aj kultúr ostatných národov a národností.
7
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Požiadavky na funkčnú (čitateľskú) gramotnosť boli transformované do
koncepcie obsahovej reformy školstva a sú vyjadrené v kľúčových kompetenciách žiaka:
1. Percepčno-motorické zručnosti:
• odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské
číslice.
2. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti:
• zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi,
• v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre ZŠ.
3. Analytické a interpretačné zručnosti:
• fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni
vety, slova, slabiky, identifikácie rýmu a aliterácíí,
• určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu,
• prerozprávať obsah prečítaného textu,
• vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu,
• vyhľadávať, identifikovať v literárnych textoch hlavné a vedľajšie postavy, literárne a jazykové prostriedky, vybrané pojmy a výrazy,
• odlišovať umelecké a náučné texty.
4. Tvorivé zručnosti:
• porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh),
• porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu),
• dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner,
• zreprodukovať a zdramatizovať časť rozprávky, poviedky alebo povesti,
• na základe vlastnej fantázie dokončiť začatý príbeh vo forme rozprávania, dramatizácie a ilustrácie,
• tvoriť jednoduché rýmy,
• inscenovať kratší dramatický text.
5. Verejná prezentácia textu, verejný prejav:
• pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na primeranej úrovni žiaka ZŠ,
• osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych
javov,
8
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne).
6. Komunikačné zručnosti:
• adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu,
• vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu,
• verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor
7. Technika čítania a verejná prezentácia textu:
• správne, plynule a s porozumením čítať nahlas aj potichu po príprave
texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané skúsenostiam žiaka,
• pri hlasnom čítaní dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť,
• výrazne čítať kratšie úryvky z literatúry pre deti a mládež,
• výrazne recitovať básne, úryvky z prózy.
8. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti:
• zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich
znalosť,
• vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
1.3 Charakteristika predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať
vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie
a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia. Prirodzene a plynule sa nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených
predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť
celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. Spoločná úloha
vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej
atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi
– bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené vedomosti. Východiskom tohto poznávania je samotná hudba a hudobná aktivita žiakov.
Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu.
9
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
1.3.1 Ciele predmetu
Na hodinách hudobnej výchovy žiaci prostredníctvom postupného precíteného poznávania slovenskej ľudovej tvorby, pochopenia úlohy ľudovej
piesne v živote človeka, poznania slovenských zvyklostí, vlasteneckých piesní či minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získavajú základy národnej
identity. Učia sa chápať hudobné artefakty ako prirodzenú súčasť života.
Ciele, ktoré sme stanovili vo vyučovaní hudobnej výchovy na I. stupni,
sú:
• pomocou rôznych hudobných i nehudobných aktivít postupne získavať základy hudobných vedomostí, hudobného jazyk,
• prispievať k osobnostnému rozvoju žiaka,
• zvládnuť prechod od spontánnych napodobňujúcich hier k zámernej práci s hudobným materiálom,
• získanie základov hudobného myslenia, elementárnych základov
hudobno-estetického vedomia,
• žiaci si majú uvedomovať rozlišovanie mravných a estetických hodnôt,
• byt otvorení a tvoriví, empaticky a bez predsudkov pristupovať
k umeniu a hudbe,
• získať schopnosť pracovať samostatne i v týme.
V neposlednom rade je dôležité, aby žiaci získané zručnosti a vedomosti
vedeli na primeranej úrovni aj realizovať svoje hudobné predstavy v súčasnosti s výtvarnými, pohybovými či literárnymi predstavami.
Kľúčové kompetencie
Žiak na prvom stupni si v predmete hudobná výchova osvojuje tieto základné kľúčové kompetencie:
• vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane,
• správne používa pojmy z hudobnej terminológie,
• dokáže určitý čas sústredene počúvať, náležite reagovať,
• rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré
vedú k systematizácii poznatkov,
10
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri
vyučovaní a učení sa,
vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva ich
vo svojom učení,
pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,
rozvíja si svoj citový svet ,
uvedomí si význam umenia a kultúrnej komunikácie v živote,
cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo,
získava vzťah a hrdosť na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, má kladný vzťah ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľa
sa na ňom,
formuje si mravné vzťahy k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne
vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života,
rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj
názor a vkusový postoj.
1.3.2 Obsah predmetu
Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné
činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej,
etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné
činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú
možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných
nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa
majú vzájomne dopĺňať a podporovať.
11
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Obsah predmetu v 2. ročníku:
Tematický celok:
Téma:
Vokálne činnosti
Spevácke dýchanie, držanie tela. Nasadenie,
tvorba a držanie tónu. Hlasová hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu. Kultivácia speváckeho aj hovorového prejavu. Jednohlas.
Melódia, rytmus, takt a taktové gestá. Orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie – čítanie nôt, určovanie rytmu, tempa,
dynamiky.
Inštrumentálne činnosti
Hra na detské hudobné nástroje, štylizácia
charakteristických zvukov a javov z prírody
a okolitého prostredia, sveta rozprávok. Jednoduchý ostinátny sprievod k piesni. jednoduchý sprievod v 2/4, 3/4 a 4/4 takte.
Hudobno-pohybová činnosť
Správne reagovať na hudbu pomocou pohybu, tanca, gesta. Pohybové vyjadrenie rytmu
a charakteru piesne. Jednoduchý ostinátny
sprievod hrou na tele. Taktovacie gestá. Pohybové stvárnenie hudobného výrazu a nálady.
Percepčné činnosti
Aktívne vnímanie a prežívanie hudby. Rozlišovanie tónov a zvukov okolitého sveta. Rozlišovanie známych od neznámych piesní, ľudových od umelých a podobne. Vizualizácia,
verbalizácia zážitku a sformovanie názoru
o hudobnej ukážke.
Hudobno-dramatické činnosti
Využitie všetkých činností pri prevedení dramatického príbehu.
12
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Obsah predmetu v 3. ročníku:
Tematický celok:
Téma:
Vokálno-intonačné činnosti
Spevácke dýchanie. Správne nasadenie tónu,
artikulácia spoluhlások a koncoviek. Dvojhlasný kánon a jednoduchý ostinátny dvojhlas. Hodnoty nôt, rytmické tvorenie. Nálada
a hlavná myšlienka piesne, charakteristické
výrazové prostriedky. Intonácia v priestore 1.
– 8. (bez 7. stupňa) a dolného 5. stupňa podľa
fonogestiky a písmenkových nôt.
Inštrumentálne činnosti
Uvedomene rozlišovať rytmické hodnoty
a ich vzťahy v takte. Ostinátne sprievody zodpovedajúce charakteru piesní. Zdokonaľovanie sa v technike hry na detských hudobných
nástrojoch.
Hudobno-pohybová činnosť
Jednokročka, dvojkročka, mazúrka, základný polkový krok. Zostaviť jednoduchý tanec,
rešpektujúc formu piesne a kultivované telesné pohyby. Vyjadrenie obsahu piesní a skladieb pohybom. Elementárna pohybová improvizácia na hudbu. Taktovanie v 2/4 a 3/4
takte.
Percepčné činnosti
Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť a odlišnosť hudobných myšlienok v hudobnej skladbe. Dokázať verbalizovať, výtvarne vyjadriť hudobné zážitky.
Hudobno-dramatické činnosti
Prežívaním modelových situácií pociťovať
spojenie hudobno-dramatického prejavu
s reálnymi životnými situáciami. Rešpektovať
názory iných a stáť si za svojimi riešeniami.
Vedieť transformovať v hudobných činnostiach získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii improvizácie v hudobno-dramatických etudách a celkoch.
13
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Obsah predmetu v 4. ročníku:
Tematický celok:
Téma:
Vokálno-intonačné činnosti
Spevácke dýchanie, držanie tela, otváranie
úst, mäkké nasadenie tónu, artikulácia, spev
hlavovým tónom. Intonačno-rytmické správne a precítené spievanie piesní. Durová diatonika. Rozlíšenie durovej a molovej tóniny.
Dvojhlasný kánon, jednoduchý dvojhlas.
Hodnoty nôt. Slovenské ľudové piesne.
Inštrumentálne činnosti
Ostinátny sprievod zodpovedajúci charakteru piesní. Technika hry na detských hudobných nástrojoch. Tvorenie vlastných hudobných nástrojov a ich využívanie.
Hudobno-pohybová činnosť
Valašský krok, čardáš, mazúrka, polka. Zostaviť jednoduchý tanec, rešpektujúc formu
piesne a kultivované telesné pohyby. Vyjadrenie obsahu piesní a skladieb pohybom. Elementárna pohybová improvizácia na hudbu.
Taktovanie v 2/4 a 3/4 takte.
Percepčné činnosti
Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť (variácie) a odlišnosť hudobných myšlienok v hudobnej skladbe. Expresívne reagovať na hudbu umocňovať ju pohybom,
vizualizáciou a verbalizáciou. Podľa sluchu
rozoznať sláčikové, dychové nástroje, fujaru,
gajdy. Orientovať sa v rôznych typoch nástrojového obsadenia.
Hudobno-dramatické činnosti
Prežívaním modelových situácií pociťovať
spojenie hudobno-dramatického prejavu
s reálnymi životnými situáciami. Rešpektovať
názory iných a stáť si za svojimi riešeniami.
Transformovať v hudobných činnostiach získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii
improvizácie v hudobno-dramatických etudách a celkoch.
14
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
2. Praktická časť
2.1 Námety na hodiny hudobnej výchovy
Téma: Žaba, žaba, žabisko
Tematický celok: Poslanie hudby v našom živote
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
II. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak dokáže správne intonovať
a rytmicky zaspievať pieseň.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
Pomôcky:
riadený rozhovor
demonštrácia
výklad
učenie z textu
• Učebnica hudobnej výchovy pre
2. ročník
• CD Jano Pavelčák deťom – Hudobná výchova 2. ročník
• CD prehrávač
• pracovný list: Žaba, žaba, žabisko
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny: • Žiaci sú oboznámení s obsahoPočúvať skladbičku Bocian na prechádzvou náplňou hodiny.
ke a naučiť sa pieseň Žaba, žaba, žabisko.
• Učiteľ prehrá na CD prehrávači skladbič- • Žiaci počúvajú ukážku.
ku Bocian na prechádzke.
• Učiteľ vyzve žiakov aby sa postavili a skú- • Žiaci si vyskúšajú chôdzu bociasili napodobniť chôdzu bociana. Pri vysona. Počúvajú skladbičku a napokom tóne zdvihnúť nohu, pri nízkom podobňujú chôdzu bociana.
ložiť. Predvedie to žiakom. Znovu prehrá
na prehrávači skladbičku.
15
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ zaspieva žiakom pieseň Žaba, • Žiaci sa učia spievať pieseň.
žaba, žabisko. Niekoľkokrát ju zopakuje
a pritom vyzve žiakov, aby skúsili spievať
s ním.
• Učiteľ rozdá žiakom pracovný list: Žaba, • Žiaci pracujú podľa zadania učižaba, žabisko. Tento je zameraný na rozteľa s pracovnými listami.
voj čitateľskej gramotnosti, jazykovú tvorivosť a písanie nôt do notovej osnovy.
• Učiteľ vyhodnotí pracovné listy a pochvá- • Žiaci počúvajú hodnotenie.
li aktívnych žiakov.
• Učiteľ zhrnie obsah celej hodiny a vyzve • Žiaci spievajú pieseň.
žiakov aby si spoločne zaspievali pieseň
Žaba, žaba, žabisko.
Prílohy:
Pracovný list: Žaba, žaba, žabisko
Použitá literatúra:
Minárik, M.: Encyklopédia zvierat. s. 172
Téma: Urobme si rozprávku
Tematický celok: Poslanie hudby v našom živote
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
II. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie spevom a zvukmi napodobniť zvieratká v rozprávke.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
16
riadený rozhovor
skupinová práca
demonštrácia
dramatizácia
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Pomôcky:
• Učebnica hudobnej výchovy pre
2. ročník
• detské hudobné nástroje
• ukážky z knihy: Žabiatko
• vizualizér
• interaktívna tabuľa
• pracovný list: Urobme si rozprávku
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom vyučo- • Žiaci sú oboznámení s obsahovacej hodiny: Napodobniť rôzne zvieratvou náplňou hodiny.
ká hudobnými nástrojmi.
• Učiteľ motivuje žiakov rozprávkou Ľ. • Žiaci počúvajú báseň.
Podjavorinskej Žabiatko.
• Učiteľ za pomoci vizualizéra na interak- • Žiaci z interaktívnej tabule báseň
tívnej tabuli ukáže deťom báseň z knihy
nahlas čítajú.
Žabiatko.
• Učiteľ vedie so žiakmi rozhovor o prečí- • Žiaci sa rozprávajú s učiteľom
tanej rozprávke a kladie žiakom otázky:
a odpovedajú na jeho otázky.
Ktoré zvieratká v príbehu vystupovali?
Ako by sme ich spevom alebo zvukmi
mohli napodobniť?
• Učiteľ vyzve žiakov, aby sa zahrali na otca • Žiaci počúvajú kvákanie žabiažabiaka a žabky. Učiteľ je žabiak, žiaci
ka - učiteľa. Zopakujú a na konci
žabky. Vyzve žiakov, aby zopakovali po
pridajú „kvakikvak“.
ňom kvákanie, ale na konci pridali „kvaki-kvak“. Zopakuje so žiakmi hru niekoľkokrát.
• Učiteľ vyberie žiaka, aby ho vystriedal • Žiaci pokračujú v hraní hry ale
a stal sa otcom žabiakom.
už opakujú kvákanie po svojom
spolužiakovi.
17
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ rozdá žiakom pracovné listy: Urob- • Žiaci pracujú podľa zadania učime si rozprávku. Tento je zameraný na
teľa s pracovnými listami.
rozvoj čitateľskej gramotnosti a solmizačné slabiky. Následne vysvetlí postup ako
ich majú vypracovať.
• Učiteľ vyhodnotí pracovné listy a pochvá- • Žiaci počúvajú hodnotenie.
li aktívnych žiakov.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby na záver zaspie- • Žiaci zaspievajú pieseň. Sami sa
ohodnotia, vyzdvihnú to, čo sa
vali známu pieseň Žaba, žaba, žabisko.
im najviac páčilo.
Následne zhrnie obsah učiva a vedie so
žiakmi rozhovor o prebratej látke.
Prílohy:
Pracovný list : Urobme si rozprávku
Použitá literatúra:
Podjavorinská, Ľ.: Žabiatko, 2009
Téma: Kukurica, pšenica
Predohra, dohra
Tematický celok: Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
II. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie spoznať a rozlíšiť v skladbe predohru a dohru. Vie správne
zaspievať pieseň a imitovať zvieratá
pohybmi.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy • výklad
a formy práce):
• učenie z textu
• skupinová práca
18
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Pomôcky:
• Učebnica hudobnej výchovy pre
2. ročník
• CD Jano Pavelčák deťom – Hudobná výchova 2. ročník
• CD prehrávač
• ukážky z knihy: Obrázky hudby
• vizualizér
• interaktívna tabuľa
• pracovný list: Kukurica, pšenica
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom vyučo- • Žiaci sú oboznámení s obsahovacej hodiny: Nácvik slovenskej ľudovej
vou náplňou hodiny.
piesne Kukurica, pšenica. Vedieť nájsť
predohru a dohru v skladbe.
• Učiteľ pustí žiakom z CD k učebnici dva- • Žiaci pozorne počúvajú skladbu
krát skladbu Kukurica, pšenica a upriami
a riadia sa pokynmi učiteľa.
ich pozornosť na začiatok skladby a na
koniec skladby.
• Učiteľ vysvetlí žiakom pojmy predohra • Žiaci pozorne počúvajú výklad
a dohra. Vysvetlí v ktorej časti skladby sa
učiteľa.
nachádzali.
• Učiteľ vedie so žiakmi rozhovor o vypo- • Žiaci rozprávajú s učiteľom. Odčutej skladbe a kladie žiakom otázky aké
povedajú na jeho otázky.
zvieratká v skladbe vystupovali, či sa líšil
začiatok a koniec skladby, akú náladu vystihovala táto hudba.
• Učiteľ vzorne zaspieva žiakom pieseň • Žiaci sa učia spievať pieseň.
Kukurica, pšenica s doprovodom CD.
Niekoľkokrát ju zopakuje a pritom vyzve
žiakov aby skúsili spievať s ním.
19
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ za pomoci vizualizéra na interak- • Žiaci si prezerajú ukážku, napotívnej tabuli ukáže deťom ukážku z knihy
dobňujú ďobanie sliepky.
Obrázky hudby. Ešte raz spustí skladbu
a vyzve žiakov aby napodobnili ďobanie
sliepok a kačiek.
• Učiteľ rozdá žiakom pracovný list: Kuku- • Žiaci pracujú podľa zadania učirica pšenica. Tento je zameraný na rozvoj
teľa s pracovnými listami.
čitateľskej gramotnosti, jazykovú tvorivosť a písanie nôt od e po c´.
• Učiteľ vyhodnotí pracovné listy a pochvá- • Žiaci počúvajú hodnotenie.
li aktívnych žiakov.
• Učiteľ zhodnotí hodinu a vyzve žiakov, • Žiaci zaspievajú pieseň.
aby na záver znova zaspievali pieseň Kukurica, pšenica.
Prílohy:
Pracovný list: Kukurica, pšenica
Použitá literatúra:
Beaumont, E., Pimont, M.: Obrázky hudby, 2002. s. 41
Obr.1: Kukurica, pšenica
20
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Nešťastie, Medzihra
Tematický celok: Poslanie hudby v živote človeka
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
II. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie jednou rukou taktovať
dvojštvrťový takt, vie veselo zaspievať a vytlieskať pieseň a vie nájsť
medzihru v skladbe.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy • práca s počítačom
a formy práce):
• výklad
• učenie z textu
Pomôcky:
• Učebnica hudobnej výchovy pre
2. ročník
• CD Jano Pavelčák deťom – Hudobná výchova 2. ročník
• CD prehrávač
• Interaktívna tabuľa
• počítač
• internet
• pracovný list: Nešťastie, medzihra
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny: • Žiaci sú oboznámení s obsahoPočúvanie skladby Pavúk a nácvik piesne
vou náplňou hodiny.
Nešťastie. Vedieť nájsť medzihru v skladbe.
• Učiteľ prehrá na CD prehrávači skladbu • Žiaci pozorne počúvajú skladbu.
od J. Kowalského – Pavúk.
• Učiteľ prehrá skladbu ešte raz a vyzve žia- • Žiaci počúvajú skladbu ešte raz
kov, aby sa zamerali ako je vyjadrený poa odpovedajú na otázku učiteľa.
hyb pavúka, pohyb mušky. Dá sa zistiť, či
pavúk mušku chytil?
21
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ zopakuje so žiakmi pojmy pre- • Žiaci pozorne počúvajú výklad.
dohra a dohra. Vysvetlí im nový pojem
Počúvajú skladbu, zdvihnutím
medzihra. Učiteľ prehrá skladbu znovu
ruky určia medzihru.
a vyzve žiakov aby zdvihli ruku, keď budú
v skladbe počuť medzihru.
• Učiteľ za sprievodu CD k učebnici ukáž- • Žiaci sa učia pieseň Nešťastie.
kovo zaspieva pieseň Nešťastie po časSledujú demonštráciu učiteľa
tiach. Vyzve žiakov, aby skúsili spievať
a skúšajú si taktovanie v dvojpieseň spolu s ním. Predvedie žiakom
štvrťovom takte.
taktovanie v dvojštvrťovom takte. Potom
prehrá pieseň ešte dvakrát a taktovanie
spolu so žiakmi zopakuje.
• Učiteľ spustí žiakom internetovú stránku • Žiaci pracujú podľa pokynov
učiteľa a spoločne čítajú text,
http://www.purpulo.sk/rozpravky/svetoktorý je zobrazený na zadanej inve-rozpravky/lotysska-rozpravka-pavukternetovej stránke.
-mucha/ a vyzve ich, aby si spoločne prečítali krátku rozprávku o pavúkovi.
• Učiteľ rozdá žiakom pracovný list: Ne- • Žiaci pracujú podľa zadania učiteľa s pracovnými listami.
šťastie. Medzihra. Tento je zameraný na
rozvoj čitateľskej gramotnosti, jazykovú
tvorivosť a rytmické slabiky.
• Učiteľ vyhodnotí pracovné listy a pochvá- • Žiaci počúvajú hodnotenie.
li aktívnych žiakov.
• Učiteľ zhodnotí hodinu a vyzve žiakov, • Žiaci zaspievajú pieseň.
aby na si záver znova zaspievali pieseň
Nešťastie.
Prílohy:
Pracovný list: Nešťastie, Medzihra
Obr.2: Nešťastie, medzihra
22
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Maličká som
Tematický celok: Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
II. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie spievať pieseň slovami aj
menami nôt. Vie spievať na solmizačné slabiky.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
Pomôcky:
riadený rozhovor
práca s počítačom
výklad
práca s počítačom
• Učebnica hudobnej výchovy pre
2. ročník
• CD Jano Pavelčák deťom – Hudobná výchova 2. ročník
• CD prehrávač
• počítač
• internet
• ukážky z knihy - Obrázky hudby
• tabuľa
• pracovný list – Maličká som
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny: • Žiaci sú oboznámení s obsahoNacvičiť pieseň Maličká som a v notovom
vou náplňou hodiny.
zápise zopakovať noty c, d, e, ktoré vie pomenovať solmizačnými slabikami.
• Učiteľ za sprievodu CD k učebnici ukáž- • Žiaci pozorne počúvajú pieseň.
kovo zaspieva pieseň Maličká som.
23
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ vedie rozhovor so žiakmi o vy- • Žiaci vedú s učiteľom rozhovor
počutej skladbe a kladie im otázky: Ako
a odpovedajú na otázky.
v minulosti deti využívali svoj voľný čas?
Čo im rozprávali ich rodičia a starí rodičia?
• Učiteľ opätovne za sprievodu CD k učeb- • Žiaci sa snažia pieseň zaspievať
nici zaspieva pieseň Maličká som, ktorú
intonačne a rytmicky správne.
so žiakmi nacvičí.
• Učiteľ ukáže žiakom noty na notovej os- • Žiaci pracujú podľa pokynov
učiteľa.
nove z knihy Obrázky hudby. Zopakuje
im názorne, kde ležia noty c, d, e a pomenuje noty solmizačnými slabikami. Na
magnetickú tabuľu uloží uvedené noty na
notovú osnovu.
• Učiteľ zapíše do notovej osnovy na mag- • Žiaci pozorne počúvajú učiteľa
netickej tabuli prvý riadok piesne Maliča nacvičujú pieseň menami nôt.
ká som. Zaspieva pieseň menami nôt. Vyzve žiakov, aby spievali spolu s ním.
• Učiteľ spustí žiakom internetovú stránku • Žiaci pracujú podľa pokynov
učiteľa a čítajú text, ktorý je zowww.jastraba.eu/content/aky-bol-zivotbrazený na zadanej internetovej
-deti a vyzve ich, aby si spoločne prečítastránke.
li, ako kedysi deti pásli husi.
• Učiteľ rozdá žiakom pracovný list: Malič- • Žiaci pracujú podľa zadania učiká som. Tento je zameraný na rozvoj čiteľa s pracovnými listami.
tateľskej gramotnosti, solmizačné slabiky
a nôt c, d, e.
• Učiteľ vyhodnotí pracovné listy a pochvá- • Žiaci počúvajú hodnotenie.
li aktívnych žiakov.
• Učiteľ zhodnotí hodinu a vyzve žiakov, • Žiaci zaspievajú pieseň.
aby si na záver znova zaspievali pieseň
Maličká som.
24
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Prílohy:
Pracovný list: Maličká som
Použitá literatúra:
Beaumont, E., Pimont, M.: Obrázky hudby, 2002. s.52 - 53
Téma: Čo sme sa naučili
Tematický celok: Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti
Počet hodín : 1
Cieľová skupina:
II. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak sa vie prezentovať. Vie zaspievať uspávanku, ľudovú, modernú
a rómsku pieseň.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
Pomôcky:
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
výklad
• Učebnica hudobnej výchovy pre
2. ročník
• ukážky z knihy: Nová detská encyklopédia
• počítač
• internet
• pracovný list: Čo sme sa naučili
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny: • Žiaci sú oboznámení s obsahoOpakovanie piesní a teórie hudobnej vývou náplňou hodiny.
chovy II. ročníka.
25
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ za sprievodu CD k učebnici pustí • Žiaci spievajú už naučené piesne.
niekoľko piesní, ktoré sa doposiaľ naučili a spoločne si ich zaspievajú. (Krásna,
krásna, Na slepú babu, Zebra, ženilo sa
motovidlo)
• Učiteľ prehrá žiakom začiatočné takty • Žiaci pracujú podľa pokynov
rôznych piesní. Vyzve žiakom, aby určili
učiteľa.
správny názov piesne.
• Učiteľ za sprievodu CD k učebnici pustí • Žiaci za pomoci učiteľa nacvičujú rytmický sprievod a rytmizužiakom známu pieseň Zahrajte mi, muzikanti a vyzve žiakov, aby si vybrali vhodjú pieseň vhodnými hudobnými
né rytmické nástroje a vymysleli k piesni
nástrojmi .
rytmický sprievod.
• Učiteľ spustí žiakom na internetovej • Žiaci pozorne počúvajú jednotlistránke www.youtube.com ukážky ľudové piesne.
vých piesní z Košíc a okolia.
• Učiteľ rozdá žiakom pracovný list: Čo sme • Žiaci za pomoci učiteľa vypracusa naučili. Tento je zameraný na opakovajú pracovný list.
nie učiva a zápis nôt do notovej osnovy.
• Učiteľ v závere vyhodnotí pracovné listy • Žiaci počúvajú hodnotenie.
a pochváli aktívnych žiakov.
• Učiteľ zhrnie učivo celej hodiny a zhod- • Žiaci sledujú zhrnutie učiva.
notí činnosť žiakov podľa snahy a aktivity.
Prílohy:
pracovný list: Čo sme sa naučili
Použitá literatúra:
Thurzo, M.: Nová detská encyklopédia, 2010. s. 172 -173
26
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: O pozdravoch, Ľudová hra
Tematický celok: Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
II. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak sa vie hrať detskú hru melodizovaným dialógom. Vie zaspievať
a zahrať sa detskú ľudovú hru.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
Pomôcky:
riadený rozhovor
práca v skupine
výklad
inscenačné metódy
učenie z textu
• Učebnica hudobnej výchovy pre
2. ročník
• CD Jano Pavelčák deťom – Hudobná výchova 2. ročník
• ukážky z knihy: Spievanky, spievanky
• gitara
• vizualizér
• interaktívna tabuľa
• pracovný list: O pozdravoch, ľudová hra
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny: • Žiaci sú oboznámení s obsahoNacvičiť pieseň O pozdravoch.
vou náplňou hodiny.
• Učiteľ spoločne so žiakmi prečíta prvú • Žiaci za pomoci učiteľa čítajú text
slohu piesne O pozdravoch z učebnice
piesne a vyhľadávajú pozdravy.
a vyzve žiakov, aby v texte vyhľadali, aké
pozdravy tam boli použité.
27
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ kladie žiakom otázky aké iné po- • Žiaci odpovedajú na otázky učizdravy okrem tých, ktoré našli v texte ešte
teľa.
poznajú. Ako sa zdravia kamarátom, ako
starším ľuďom? Či poznajú aj nejaký pozdrav v cudzom jazyku?
• Učiteľ za sprievodu gitary ukážkovo za- • Žiaci sa snažia za pomoci učiteľa
spieva pieseň O pozdravoch a po častiach
pieseň zaspievať intonačne a rytju nacvičí so žiakmi.
micky správne.
• Učiteľ spustí žiakom internetovú strán- • Žiaci sledujú webovú stránku
ku http://www.youtube.com/watch?v=a počúvajú výklad učiteľa.
9KjWVUbeBVg ,kde nájdu detské ľudové
hry a pri jej sledovaní v krátkosti jednotlivé hry opíše.
• Učiteľ rozdá žiakom pracovný list: O po- • Žiaci pracujú za pomoci učiteľa
zdravoch. Ľudová hra. Tento je zameraný
s pracovnými listami.
na rozvoj čitateľskej gramotnosti, jazykovú tvorivosť a rytmizáciu.
• Učiteľ vyhodnotí pracovné listy a pochvá- • Žiaci počúvajú hodnotenie.
li aktívnych žiakov.
• Učiteľ zhodnotí hodinu a vyzve žiakov, • Žiaci zaspievajú pieseň. Sami sa
aby si na záver znova zaspievali pieseň
ohodnotia a vyzdvihnú to, čo sa
O pozdravoch.
im najviac páčilo.
Prílohy:
Pracovný list : O pozdravoch, ľudová hra
Použitá literatúra:
Ružičková, T.: Spievanky, spievanky, 2011. s. 73
28
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: A vy, páni muzikanti, Zahrajce, hudaci, Slovenské ľudové kroje
Tematický celok: Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti
Počet hodín: 2
Cieľová skupina:
IV. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak dokáže čisto so správnym výrazom zaspievať piesne. Žiak vie
rozlíšiť základné rozdelenie krojov
(mužský, ženský) a pozná ich základné doplnky.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
Pomôcky:
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
výklad
učenie z textu
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií
• Učebnica Hudobnej výchovy pre
4. ročník
• CD Jano Pavelčák deťom – Hudobná výchova 4. ročník
• CD prehrávač
• ukážky z knihy: Kroje – Z klenotnice Slovenska
• počítač
• internet
• interaktívna tabuľa
• prezentácia v programe MS
PowerPoint: Slovenské ľudové
kroje
• dataprojektor
29
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodín: • Žiaci sú oboznámení s obsahoNácvik slovenských ľudových piesní –
vou náplňou hodiny.
A vy, páni muzikanti. Zahrajce, hudaci.
Slovenské ľudové kroje – rozdelenie krojov a ich doplnky.
• Učiteľ spustí žiakom internetovú stránku • Žiaci sledujú webovú stránku
www.lucnica.sk a vysvetlí žiakov pojmy
ľudového súboru a počúvajú výľudová hudba, folklór, kroj.
klad učiteľa.
• Učiteľ za sprievodu CD k učebnici, ukáž- • Žiaci nacvičujú piesne A vy, paní
kovo zaspieva piesne A vy, páni muzikanmuzikanti a Zahrajce, hudaci za
ti a Zahrace, hudaci. Vysvetlí nárečové
pomoci učiteľa, na nárečové sloslová (hudaci, vešelo, žeľeno, pokapali, na
vá vytvárajú vety v spisovnej slovalaľe).
venčine.
• Po zvládnutí oboch piesní učiteľ spustí • Žiaci sledujú výklad prezentácie,
prezentáciu: Slovenské ľudové kroje.
čítajú texty v prezentácii, vedú
• Pri jednotlivých snímkach učiteľ vedie
s učiteľom rozhovor.
rozhovor so žiakmi o krojoch, ich rozdelení, zložení, funkcii a farebnosti.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby sa rozdelili do • Žiaci sa rozdelia do dvojčlenných
skupín a na internete prostredníctvom
až trojčlenných skupín a vyhľadávajú na internete obrázky
vyhľadávača vyhľadali obrázky mužského
krojov z konkrétneho regiónu,
a ženského kroja z oblastí Abovskej, Zemsnažia sa popísať rozdiel medzi
plínskej a Šarišskej župy.
krojmi jednotlivých regiónov –
ich znaky, farby a doplnky.
30
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ ukáže žiakom pripravené ukáž- • Žiaci sledujú ukážky a vedú
ky slovenských ľudových krojov z knihy
s učiteľom rozhovor.
Z klenotnice Slovenska – Kroje.
• Pri poslednom slide prezentácie o Lúč- • Žiaci sledujú ukážku vystúpenia.
nici učiteľ spustí na www.youtube.com
ukážku tanečného vystúpenia súboru.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby na internete na- • Žiaci vyhľadávajú požadované
šli obrázky doplnkov mužského kroja,
obrázky.
upriami ich na stánky http://www.kroj.
sk/sk/kroje_muzi.php .
• Učiteľ pustí žiakom vybrané ľudové pies- • Žiaci kreslia svoje pocity pri pone – CD J. Pavelčák deťom - Hudobná výčúvaní ľudových piesní.
chova 5. ročník. Vysvetlí didaktickú hru
- Kreslenie na hudbu.
• Učiteľ zhrnie obsah učiva a vedie so žiak- • Žiaci sa sami ohodnotia, vymi rozhovor o preberanej látke.
zdvihnú to, čo sa im najviac páčilo.
Prílohy:
Prezentácia v PowerPointe: Slovenské ľudové kroje
Použitá literatúra:
Ambrózová, J. a kol.: Abov a Zemplín, 2009. s. 8 – 14
Horváthová, M.: Z klenotnice Slovenska – Kroje, 2008. s. 196 -198
Ambrózová, J. a kol.: Spiš a Šariš, 2009. s. 18 – 21
Zelinová, M.: Hry pro rozvoj emocí a komunikace, 2011. s. 97
31
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Parobská karička. Išli tri panenky z Turca
Tematický celok: Ľudová pieseň v živote človeka
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
IV. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak dokáže pozorne vnímať skladbu na počúvanie. Vyjadriť hudbu
pohybom. Oboznámiť sa pojmom
tempo.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
Pomôcky:
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
výklad
didaktická hra – Pantomíma
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií
• Učebnica Hudobnej výchovy pre
4. ročník
• CD Jano Pavelčák deťom – Hudobná výchova 4. ročník
• CD prehrávač
• počítač
• internet
• pracovný list: Karička a čardáš
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny: • Žiaci sú oboznámení s obsahoPočúvanie slovenských ľudových piesní
vou náplňou hodiny.
Parobská karička, Išli tri panenky z Turca
a nácvik ľudových tancov – karička a čardáš.
32
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ za sprievodu CD k učebnici ukáž- • Žiaci počúvajú piesne a nárečové
kovo zaspieva obe piesne. Vysvetlí náslová sa snažia použiť vo vetách
rečové slová – ľecel, ptaček, dašek, ľisce,
v spisovnej slovenčine.
čerešeň, atď.
• Učiteľ na www.youtube.com spustí žia- • Žiaci sledujú ukážky na internekom ukážky čárdáša a karičky.
te a sústredia sa na zapamätanie
krokov tanca.
• Učiteľ vyzve žiakov k nácviku jednodu- • Žiaci nacvičujú základné kroky
chých prvkov tanca karička.
tanca za pomoci učiteľa.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby na internete vy- • Žiaci vyhľadávajú na internete
hľadali informácie o tomto tanci. Upozorkonkrétne informácie.
ní žiakov na skutočnosť, že pojem karička
má viac významov – syr, tanec.
• Učiteľ vyzve žiakov k didaktickej hre s ná- • Žiaci pantomímou predvádzajú
zvom Pantomíma. Vysvetlí žiakom pratanečné pohyby rôznych štývidlá.
lov. Vybraní žiaci sa snažia určiť
o aký tanečný žáner ide (ľudový
tanec, moderný tanec).
• Učiteľ za sprievodu ľudových piesní z CD • Žiaci tancujú podľa vzoru učitepredvedie základné kroky tanca čardáš.
ľa, snažia sa pohybovať v rytme.
• Učiteľ oboznámi žiakov s pojmom tempo. • Žiaci počúvajú výklad učiteľa.
Na príkladoch známych ľudových piesní
žiakom vysvetlí tento pojem, t. j. rýchlosť
hudobnej skladby.
• Učiteľ rozdá žiakom pracovný list: Karič- • Žiaci pracujú podľa zadania učika a čardáš. Tento je zameraný na rozvoj
teľa s pracovným listom.
čitateľskej gramotnosti a upevnenie pojmu rytmus.
• Učiteľ v závere vyhodnotí pracovné listy • Žiaci počúvajú hodnotenie.
a pochváli aktívnych žiakov.
33
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ zhrnie obsah učiva a vedie so žiak- • Žiaci sa sami ohodnotia, vymi rozhovor o preberanej látke.
zdvihnú to, čo sa im najviac páčilo.
Prílohy:
Pracovný list v MS Word: Karička a čardáš
Použitá literatúra:
Zelinová, M.: Hry pro rozvoj emocí a komunikace, 2011. s. 105 - 106
Téma: Vandruvala blška
Tematický celok: Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
III. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak dokáže správne intonovať
a rytmicky zaspievať pieseň. Žiak
dokáže určiť 5. stupeň – notu g.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
Pomôcky:
34
riadený rozhovor
práca v skupine
výklad
didaktická hra – Mosty medzi
slovami
• Učebnica Hudobnej výchovy pre
3. ročník
• CD Jano Pavelčák deťom – Hudobná výchova 3. ročník
• CD prehrávač
• magnetická tabuľa
• sada magnetických nôt
• pracovný list: Vandruvala blška
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny: • Žiaci sú oboznámení s obsahoNácvik slovenskej ľudovej piesne Vandruvou náplňou hodiny.
vala blška a 5. stupeň – nota g.
• Učiteľ motivuje žiakov rozprávkou O bl- • Žiaci pozorne počúvajú rozprávche a vši. Po prečítaní vedie so žiakmi rozku a odpovedajú na otázky učihovor o hygienických návykoch.
teľa o dodržiavaní hygienických
návykov v ich životných podmienkach.
• Učiteľ za sprievodu CD k učebnici ukáž- • Žiaci počúvajú pieseň.
kovo zaspieva pieseň Vandruvala blška.
• Učiteľ vysvetlí slová v moravskom nárečí • Žiaci používajú spisovný sloven– vandruvala, veš, majír, golír a iné.
ský ekvivalent slov vo vetách.
• Učiteľ nacvičuje pieseň po častiach. Pri • Žiaci sa snažia za pomoci učiteľa
pieseň zaspievať intonačne čisto
nácviku učiteľ upozorní žiakov na intonáso správnou výslovnosťou.
ciu 5. stupňa – nota g (v 3. takte piesne, 7.
takte, 11. takte a v 13. takte).
• Po zvládnutí nácviku piesne učiteľ vy- • Žiaci prevádzajú túto aktivitu –
tvoria významové spojenie mesvetlí aktivitu: Mosty medzi slovami, ktorá
dzi dvoma zadanými slovami.
spočíva v rozvoji čitateľskej a jazykovej
tvorivosti. Učiteľ zadá žiakom dve slová,
napr. hygiena a voda, ktoré majú obsahovo „spojiť mostom“ slovami alebo vetami.
• Učiteľ na magnetickej tabuli vysvetlí, kde • Žiaci pozorne sledujú výklad
leží nota c a g, čiže prvý a piaty stupeň.
učiteľa. S jeho pomocou pracujú
na magnetickej tabuli a ukladajú
noty od noty c po notu g. Intonujú za pomoci učiteľa.
• Učiteľ rozdá žiakom pracovný list: Van- • Žiaci pracujú podľa zadaní učitedruvala blška. Tento je zameraný na rozľa s pracovnými listami.
voj čitateľskej gramotnosti a písanie nôt c
a g do notovej osnovy.
35
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ v závere vyhodnotí pracovné listy • Žiaci počúvajú hodnotenie.
a pochváli aktívnych žiakov.
• Učiteľ zhrnie obsah hodiny a vedie so • Žiaci sa sami ohodnotia, vyžiakmi rozhovor o prebratej látke.
zdvihnú to, čo sa im najviac páčilo.
Prílohy:
Pracovný list v MS Word: Vandruvala blška
Použitá literatúra:
Zelinová, M.: Hry pro rozvoj emocí a komunikace, 2011. s. 110
Téma: Moje milé, premilené jahody, Durová stupnica
Tematický celok: Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
III. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie rytmicky a intonačne
správne zaspievať pieseň. Žiak dokáže zapísať tóny durovej stupnice.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
Pomôcky:
36
riadený rozhovor
práca v skupine
výklad
didaktická hra – Všetci sme básnici
• Učebnica Hudobnej výchovy pre
3. ročník
• CD Jano Pavelčák deťom – Hudobná výchova 3. ročník
• CD prehrávač
• magnetická tabuľa
• sada magnetických nôt
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
•
•
•
•
ČINNOSŤ UČITEĽA
gitara
ukážky z knihy: Obrázky hudby
Orffove hudobné nástroje
pracovný list: Moje milé, premilené jahody
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny: • Žiaci sú oboznámení s obsahoNácvik slovenskej ľudovej piesne Moje
vou náplňou hodiny.
milé, premilené jahody a vyvodenie durovej stupnice.
• Učiteľ v úvode zopakuje výrazový pros- • Vybraný žiak udáva tempo bubtriedok v hudbe – rytmus. Vysvetlí žianovaním, pri každom údere na
kom pravidlá hudobno-pohybovej hry
bubienok žiaci vyskočia. SnaSkáčeme podľa bubna.
žia sa zachovať žiakom udaný
rytmus. Žiak rytmus zrýchľuje
a spomaľuje.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby prečítali text • Žiaci čítajú text a spolu s učitea následne rytmizovali pieseň Moje milé,
ľom vytlieskávajú rytmus.
premilené jahody.
• Učiteľ s gitarou ukážkovo zaspieva pieseň • Žiaci sa snažia intonačno-rytMoje milé, premilené jahody.
micky správne zaspievať známu
pieseň.
• Učiteľ predvedie použitie Orffových hu- • Žiaci nacvičujú jednoduchý
dobných nástrojov a vyzve žiakov k násprievod k piesni hrou na Orffocviku jednoduchého sprievodu k piesni.
ve hudobné nástroje.
• Učiteľ zopakuje čo je to notová osnova, • Žiaci sledujú výklad učiteľa. Podako sú v nej usporiadané noty za pomoci
ľa pokynov ukladajú noty od c
ukážok z knihy Obrázky hudby. Zahrá
po c´ do notovej osnov na magna gitare a zaspieva pieseň O blške a psínetickú tabuľu a takto vytvoria
kovi, na základe ktorej vysvetlí pojem
stupnicu Cdur.
durová stupnica. Vyzve žiakov k práci na
magnetickej tabuli.
37
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Po zvládnutí piesne učiteľ vysvetlí akti- • Žiaci sa hrajú na básnikov a tvovitu: Všetci sme básnici, ktorá motivuje
ria rýmy.
čitateľskú a jazykovú tvorivosť. Učiteľ zadáva slovné spojenia, na ktoré žiaci tvoria
rýmy.
• Učiteľ rozdá žiakom pracovný list: Moje • Žiaci pracujú podľa zadania učiteľa s pracovnými listami.
milé, premilené jahody. Tento je zameraný
na rozvoj čitateľskej gramotnosti, jazykovej tvorivosti, upevnenie pojmu durová
stupnica a jej zápis do notovej osnovy.
• Učiteľ vyhodnotí pracovné listy a pochvá- • Žiaci počúvajú hodnotenie.
li aktívnych žiakov.
• Učiteľ na uvoľnenie predvedie krátke hry • Žiaci predvádzajú rytmické hry
pod vedením učiteľa.
s rytmom, ktoré rozvíjajú cit pre rytmus
a zmysel pre jeho uplatnenie pri pohybe.
Napr.: Tep kamaráta (počúvanie rytmu
srdca kamaráta pomocou ruky), Tlieskanie na doby, Dupanie v kruhu (dupanie
v kruhu do pravidelného rytmu, najskôr
pravou, potom ľavou nohou).
• Učiteľ vyzve žiakov, aby na záver znova • Žiaci zaspievajú pieseň. Sami sa
zaspievali pieseň Moje milé, premilené
ohodnotia, vyzdvihnú to, čo sa
jahody. Následne zhrnie obsah učiva a veim najviac páčilo a nepáčilo.
die so žiakmi rozhovor o prebranej látke.
Prílohy:
Pracovný list v MS Word: Moje milé, premilené jahody
Použitá literatúra:
Zelinová, M.: Hry pro rozvoj emocí a komunikace, 2011. s. 110
Šimanovský, Z.: Multimediálne CD - Hry s hudbou, pohybem a zpěvem pro
mladší deti.
38
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Ženích pre slečnu Myšku
Tematický celok: Poslanie hudby v našom živote
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
IV. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak dokáže rozoznať a správne zapísať hodnoty nôt vyskytujúcich sa
v notových zápisoch.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy • riadený rozhovor
a formy práce):
• práca v skupine
• výklad
Pomôcky:
• Učebnica Hudobnej výchovy pre
4. ročník
• Multimediálne CD Hry s hudbou, pohybem a zpěvem pro
mladší děti
• interaktívna tabuľa
• gitara
• elementárne hudobné nástroje
• pracovný list: Ženích pre slečnu
Myšku
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny: • Žiaci sú oboznámení s obsahoNácvik piesne Ženích pre slečnu Myšku
vou náplňou hodiny.
a v notovom zápise poznať noty.
• Učiteľ motivuje žiakov rozprávkou • Žiaci počúvajú rozprávku. Rozoo Dubkáčikovi a Budkáčikovi a vedie so
berajú s učiteľom svoje skúsenosžiakmi rozhovor o hľadaní šťastia vo sveti s cestovaním po svete.
te.
• Učiteľ s gitarou ukážkovo zaspieva pieseň • Žiaci sa snažia za pomoci učiteľa
a nacvičuje ju po častiach.
spievať pieseň rytmicky a intonačne čisto.
39
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Po zvládnutí piesne učiteľ pustí ukážku • Žiaci sledujú interaktívnu tabuľu
Multimediálneho CD, časť: hry s pohybom
a podľa vzoru sa snažia hry realia hry s elementárnymi nástrojmi - časť pozovať pohybom a hrou a elemenhybové hry, ktoré sú zamerané na rozvoj
tárnych hudobných nástrojoch.
citu pre rytmus a pre jeho uplatnenie pri
pohybe. Učiteľ žiakov vedie pri týchto
hrách.
• Učiteľ zopakuje výklad o hodnotách nôt • Žiaci si opakujú vedomosti
a ich zápise do notovej osnovy.
o hodnotách a zápise nôt.
• Učiteľ rozdá žiakom pracovný list: Ženích • Žiaci pracujú podľa zadania učipre slečnu Myšku. Ten je zameraný na rytteľa s pracovnými listami.
mizáciu básne a správny zápis hodnoty
nôt.
• Učiteľ v závere vyhodnotí pracovné listy • Žiaci počúvajú hodnotenie.
a pochváli aktívnych žiakov.
• Učiteľ rozdelí žiakov na polovicu– chlap- • Obe skupiny postupne zaspievaci, dievčatá. Vyzve ich, aby po skupinách
jú pieseň a navzájom sa ohodnozaspievali naučenú pieseň.
tia.
Prílohy:
Pracovný list v MS Word: Ženích pre slečnu Myšku
40
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Bol jeden gajdoš
Tematický celok: Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti
Počet hodín: 2
Cieľová skupina:
IV. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie pieseň spievať rytmicky
a intonačne správne a precítene.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
Pomôcky:
riadený rozhovor
práca v skupine
výklad
didaktická hra: Na aký hudobný
nástroj hrám?
• Učebnica Hudobnej výchovy pre
4. ročník
• CD Jano Pavelčák deťom – Hudobná výchova 4. ročník
• CD prehrávač
• magnetická tabuľa
• sada magnetických nôt
• elementárne hudobné nástroje
• počítače
• pracovný list: Bol jeden gajdoš
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny: • Žiaci sú oboznámení s obsahoNácvik piesne Bol jeden gajdoš, dvojhlasvou náplňou hodiny.
ný kánom a jednoduchý dvojhlas.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby na internete vy- • Žiaci vyhľadávajú obrázky huhľadali obrázky hudobného nástroja - gajdobného nástroj.
dy.
• Učiteľ spustí žiakom ukážku hry na gajdy • Žiaci sledujú ukážku a počúvajú
dostupnú na http://www.youtube.com/
výklad.
watch?v=gGPqi38r4_E. Následne vysvetlí
spôsob hry na tomto hudobnom nástroji
a zloženie gájd, ktoré poznajú z 2. ročníka.
41
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ ukážkovo zaspieva pieseň Bol je- • Žiaci pozorne počúvajú.
den gajdoš za sprievodu CD.
• Učiteľ nacvičuje pieseň po častiach.
• Žiaci sa snažia pieseň zaspievať
intonačne a rytmicky správne.
• Po zvládnutí nácviku piesne učiteľ rozdelí • Prvá skupina žiakov spieva tón
žiakov na dve skupiny.
c a druhá skupina žiakov spieva
tón c´ a snažia sa udržať ho, aby
vznikol dvojhlas.
• Učiteľ zopakuje pomocou gitary a mag- • Žiaci sledujú výklad.
netickej tabule čo je to súzvuk, čiže akord.
• Učiteľ rozdelí žiakov na štyri skupiny. • Žiaci pomocou učiteľa držia tieSkupiny spievajú postupne do, mi, so, do´
to tóny, vznikne štvorhlasný súčiže noty c, e, g, c´.
zvuk.
• Učiteľ vysvetlí pojem kánon a vyzve žia- • Prvá skupina začne spievať nakov, aby znova vytvorili dve skupiny. Na
cvičenú pieseň a druhá skupina
učiteľov povel začnú spievať.
začne spievať rovnakú pieseň na
povel učiteľa po druhom takte.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby opakovane za- • Žiaci sa snažia zaspievať jednospievali piesne dvojhlasne a potom kánoduchý dvojhlas a kánon.
nom.
42
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ rozdá žiakom pracovný list: Bol je- • Žiaci pracujú podľa zadania učiden gajdoš. Tento je zameraný na rozvoj
teľa s pracovnými listami.
čitateľskej gramotnosti a písanie nô c a c´
do notovej osnovy.
• Učiteľ v závere vyhodnotí pracovné listy • Žiaci počúvajú hodnotenie.
a pochváli aktívnych žiakov.
• Učiteľ vyzve v závere hodiny žiakov ku • Žiaci sa rozostavia a predvedú
krátkej hre Na aký hudobný nástroj hrám?
pantomímou hru na rôzne hudobné nástroje. Jeden vybraný
žiak háda o aké hudobné nástroje ide.
• Učiteľ zhrnie obsah hodiny a vedie so • Žiaci sa sami ohodnotia, vyžiakmi rozhovor o prebranej látke.
zdvihnú to, čo sa im najviac páčilo a ako sa im darilo pri plnení
zadaných úloh.
Prílohy:
Pracovný list v MS Word: Bol jeden gajdoš
Použitá literatúra:
Beaumont, E. a kol.: Obrázky hudby, 2002. s. 114
43
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Prílohy
Pracovný list pre 2. ročník: Žaba, žaba, žabisko.
1. úloha: Napíš akými detskými hudobnými nástrojmi by si vyjadril:
mrholenie......................................................................
pršanie:..........................................................................
kŕkanie žaby:.................................................................
2. úloha: Dopíš z textu piesne Žaba, žaba, žabisko k daným slovám slová,
ktoré sa rýmujú:
žabisko:.................................................
skákala:.................................................
3. úloha: Odpíš do notovej osnovy prvý riadok piesne a pod noty podpíš ich
mená:
Pracovný list pre 2. ročník: Nešťastie. Medzihra.
1. úloha: Pozorne si prečítaj text:
Nadutý komár sa vychvaľoval, aký je silný a prešibaný. Zvieratká sa mu posmievali. Zastrájal sa, že porazí aj leva. Keď narazil na leva, začal útočiť na
jeho citlivý ňufák. Lev začal nadávať a plieskať si po ňufáku labami. Komár
bol spokojný a pyšný sa seba no v tom vletel priamo do pavučiny. Stalo sa
veľké nešťastie. Prišiel pavúk a komára zhltol. Tak chudák doplatil na svoju
namyslenosť.
44
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
2. úloha: Doplň správne:
1. Aké vlastnosti mal komár?:.................................................
2. Koho chcel poraziť?:...........................................................
3. Čo urobil levovi?:................................................................
4. Aké nešťastie sa komárovi stalo?:.......................................
3. úloha: Napíš rytmickými slabikami prvý riadok piesne Nešťastie:
Pracovný list pre 2. ročník: Čo sme sa naučili.
1. úloha: Pozorne si prečítaj úryvky piesní a napíš názov piesne z ktorej úryvok
pochádza:
1.Máme dreva ako dreva, máme dreva hŕbu..............................
2.Plakal slimák pomalý, plakal vo dne v noci............................
3.Jaj, sa stala hrozná vec, prišiel pavúk o palec.........................
3. úloha: Napíš do notovej osnovy noty od c po h a podpíš pod ne solmizačné
slabiky:
45
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Pracovný list pre 2. ročník: O pozdravoch. Ľudová hra.
3. úloha: Pozorne si prečítaj slovenskú ľudovú hru Skáče žaba po blate a napíš
koľko je v texte slov.
Skáče žaba po blate,
Kúpime jej na gate.
Na aké? Na aké?
Na zelené strakaté.
Počet slov:......................
Pracovný list pre 3. ročník: Vandruvala blška (rozprávka o blche a vši)
1. úloha: Pozorne si prečítaj text rozprávky:
Blcha Skočka spolu so všou Plazkou sa stretli za Jožkovým uchom.
– Óch, ako krásne smrdí ten chlapec. Hneď sa mu zahniezdim do vlasov
a znesiem vajíčka (hnidy). Z nich sa vyvinú larvy a z tých ďalšie vši. Denne
znesiem desať vajíčok – Vysvetľovala vša Plazka. – A ja, blcha Skočka , vysajem z chorého krv, vo mne sa rozmnožujú baktérie. Hneď ich pichnem do
Jožka a bude chorý, ha- ha- ha. – dovysvetľovala blcha Skočka.
2. úloha: Doplň správne z prvej úlohy:
Voš znesie __________, z nich sa vyvinú ___________ a potom ďalšie
___________.
Blcha vysaje krv z ___________ človeka a baktérie vpichne do ___________
človeka.
Chránime sa pred nimi____________________________________.
46
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
3. úloha: Napíš slová piesne spisovnou slovenčinou:
vandruvala _____________, veš _____________, de _____________,
do majíra _____________, do golíra _____________,
poď ty se mnou též ___________________________________________
_____.
Pracovný list pre 3. ročník: Moje milé, premilené jahody.
1. úloha: Dopíš rýmy:
Moje milé, premilené hruštičky:
_______________________________________________________
Moje milé, premilené broskyne:
_______________________________________________________
Moje milé, premilené marhule:
_______________________________________________________
2. úloha: Uvi kytičku z piesní o zvieratkách a prírode, ktoré sme sa naučili:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Pracovný list pre 4. ročník: Karička, čardáš.
1. úloha: Prečítaj si text:
Karička je typický východoslovenský ženský tanec. Tancujú ho dievčatá
v kruhu. Je to kolesový tanec. Základným prvkom je jednokročka, dvojkročka a krútenie.
Čardáš je temperamentný krútivý tanec. Tancuje sa v rýchlom tempe. Základnými motívmi sú jednokročka a trojkročka.
47
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
2. úloha: Spoj čiarami, čo k sebe patrí:
Pieseň
Tempo
Čardáš
pomalé
Uspávanka
rýchle
Koledy
stredné
Karička
slávnostné
Hymna
veľmi pomalé
3. úloha: Napíš v spisovnej slovenčine:
Nárečie
Spisovná slovenčina
Lecel ptaček popod dašek,
_____________________________
zima tam, zima tam,
_____________________________
kedi ja še svojej ženi
_____________________________
dočekam, dočekam?
_____________________________
Pracovný list pre 4. ročník: Ženích pre slečnu Myšku.
1. úloha: Pozorne si prečítaj text básne. Prvý a piaty riadok napíš rytmicky:
48
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
2. úloha: Napíš čo znamenajú hudobné a rytmické značky:
3. úloha: Napíš znamienko rovnosti či nerovnosti:
49
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
4. úloha: Nakresli obrázok ženícha slečny Mišky:
Prezentácia MS Powerpoint: Slovenské ľudové kroje.
50
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
51
Vydavateľ: Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1
Podjavorinskej 1, 040 11 Košice
Autori:
Mgr. Eva Velková, Mgr. Zuzana Zozuličová
Výstup:
Námety na hodiny Hudobnej výchovy pre I. stupeň ZŠ
Rok vytvorenia: 2013
Za obsah a pôvodnosť rukopisu zodpovedajú autori. Text neprešiel jazykovou úpravou.
Tieto námety boli vytvorené z prostriedkov projektu s názvom: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, operačný
program Vzdelávanie. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt
je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
Download

NÁMETY NA HODINY HUDOBNEJ VÝCHOVY PRE I. STUPEŇ ZŠ