Základná škola s materskou školou Kočovce 380, 916 31 Kočovce
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Základná škola
ISCED 2
Príloha č. 7
Kočovce, 1. september 2010
Učebné osnovy pre 7. ročník
OBSAH
1. Slovenský jazyk a literatúra ............................................................................................................................................. 4
2. Anglický jazyk............................................................................................................................................................... 16
3. Druhý cudzí jazyk – nemecký jazyk .............................................................................................................................. 22
4. Druhý cudzí jazyk – ruský jazyk .................................................................................................................................... 27
5. Fyzika ............................................................................................................................................................................ 32
6. Chémia .......................................................................................................................................................................... 37
7. Biológia ......................................................................................................................................................................... 41
8. Dejepis........................................................................................................................................................................... 56
9. Geografia ....................................................................................................................................................................... 60
10. Občianska náuka ............................................................................................................................................................ 66
11. Etická výchova .............................................................................................................................................................. 71
12. Náboženská výchova ..................................................................................................................................................... 76
13. Matematika .................................................................................................................................................................... 77
14. Informatika .................................................................................................................................................................... 84
15. Svet práce ...................................................................................................................................................................... 89
16. Technika ........................................................................................................................................................................ 93
ZŠ s MŠ Kočovce
-2-
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
17. Výtvarná výchova .......................................................................................................................................................... 97
18. Hudobná výchova ........................................................................................................................................................ 104
19. Telesná a športová výchova ......................................................................................................................................... 107
ZŠ s MŠ Kočovce
-3-
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
1. Slovenský jazyk a literatúra
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Názov predmetu
Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
siedmy
Časový rozsah výučby
5 hodín týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
4 hodiny
počet voliteľných hodín
1 hodina
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Mgr. Janka Kotláriková
Charakteristika predmetu
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter. Jazykové znalosti, štylistika, komunikatívne, čitateľské a literárne
zručnosti ako súčasť jazykovej kultúry predstavujú základné znaky vyspelosti absolventa základného vzdelania. Vzdelávací obsah slovenského
jazyka a literatúry tvoria tri oblasti: Jazyková komunikácia, Komunikácia a sloh, Čítanie a literatúra.
ZŠ s MŠ Kočovce
-4-
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
V oblasti Jazyková komunikácia žiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné k osvojovaniu spisovnej
podoby slovenského jazyka. Jazyková komunikácia vedie žiakov k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom
zrozumiteľného vyjadrovania.
V oblasti Komunikácia a sloh sa žiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, čítať s porozumením, kultivovane písať a
rozprávať.
V literárnom vzdelávaní sa žiaci zoznamujú prostredníctvom literárnych ukážok s kompozíciou literárnych diel, štylizáciou literárneho
textu, literárnymi druhmi či útvarmi. Nadobúdajú čitateľské zručnosti a návyky, schopnosti reprodukovať prečítaný text a samostatne tvoriť
nový umelecký text. Učia sa rozvíjať a posilňovať čitateľskú gramotnosť, vyhľadávať a spracovávať informácie, nachádzať súvislosti.
Schopnosti, ktoré žiaci získavajú, sú potrebné nielen pre kvalitné jazykové vzdelávanie, ale sú dôležité aj pre úspešné osvojenie si poznatkov v
ďalších oblastiach vzdelávania.
Uplatnenie prierezových tém
V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra v 7. ročníku budeme vyučovať:
- multikultúrnu výchovu
- osobnostný a sociálny rozvoj
- tvorbu projektov a prezentačné zručnosti
- mediálnu výchova
- regionálnu výchovu
Viac v časovo-tematických plánoch predmetu.
ZŠ s MŠ Kočovce
-5-
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Slovenský jazyk
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Tematický
celok
Upevňovať pravopisnú
normu, správnu
výslovnosť.
Zvuková
stránka jazyka
a pravopis
Rozvíjať rečové
a poznávacie
kompetencie.
Výslovnosť
Používať slovnú zásobu
primeranú k určitému
cieľu komunikácie, vedieť
ju zosúladiť. Využívať
primerané štylistické
prostriedky. Pochopiť
význam lexikálnych
jednotiek v textoch.
Lexikológia
Slová podľa
dobového
výskytu
Neologizmy
ZŠ s MŠ Kočovce
Obsahový štandard
Zvuková rovina jazyka a pravopis
Výslovnosť slabík de/di, te/ti, ne/ni, le/li
v cudzích slovách
Významová rovina jazyka
Historizmy, archaizmy, zastarané slová –
členenie podľa časového hľadiska:
dynamika slovnej zásoby. rozšírenie
historizmov, archaizmov a pomaly
zastarávajúcich slov
Nové slová v lexike – kritériá, vedné
odvetvia s neologizmami.
-6-
Výkonový štandard
Vedieť správne v domácich a cudzích
slovách artikulovať a spisovne vyslovovať
slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li;
dodržiavať správnu dĺžku slabík a pravidlá
spodobovania.
Poznať rozdiel medzi archaizmom,
historizmom a zastaraným slovom, osvojiť
si slová podľa dobového výskytu, ktoré sa
vzťahujú k významným udalostiam
v histórii, prípadne súvisia s ľudovou
a regionálnou kultúrou.
Počet
hodín
5
25
Osvojiť si termín neologizmus a pochopiť
dynamiku lexiky v súvislosti s rozvojom
spoločnosti, ovládať termíny, ktoré súvisia
s IKT, sociológiou, vyučovacím procesom.
Neologizmy vedieť správne vysloviť,
poznať ich výslovnosť, význam
a pravopis.
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Domáce slová,
cudzie slová,
zdomácnené
slová
Tvorenie slov
odvodzovaním
Tvorenie
podstatných
mien
Tvorenie
prídavných
mien
Tvorenie
slovies
Skratky
Slovníky
ZŠ s MŠ Kočovce
Frekventované cudzie slová, cudzie slová
z AJ. Prevzaté – zdomácnené slová z LJ,
NJ, RJ, MJ.
Uvedomenie si dynamiky slovnej zásoby,
štruktúra odvodeného slova, obmena
významu slova, tvorenie podstatných
mien, slovies, frekventované predpony
i prípony.
Frekventované prípony pri názvoch osôb,
vecí, vlastností, miest, dejov.
Vedieť v texte rozlíšiť cudzie slová,
slovenské slová a zdomácnené slová,
rozumieť významu frekventovaných
cudzích slov.
Vedieť identifikovať slovotvorný základ,
predponu a príponu a určiť ich funkciu pri
zmene lexikálneho významu. V texte
priradiť základové slovo k odvodenému
slovu a naopak. Vedieťv texte
identifikovať slová. Pozná frekventované
prípony.
Slovotvorné prípony prídavných mien.
Obmieňanie významu prídavných mien
predponami pri, pre, pra.
Tvorenie slovies predponami – vy, -na, za, -pri, -pre, -u, -v, -z, -zo, -s, pod, -od, do. Prípony slovies.
Skracovanie slov, skratky v texte,
pravopis skratiek.
Slovník cudzích slov - individuálna
-7-
Žiak vie identifikovať skratky a vysvetliť
ich funkciu v texte.
Vedieť pripraviť referát / projekt a
pracovať so slovníkom.
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Overiť si v jazykovedných
príručkách vhodnosť
a správnosť použitých
slov.
Rešpektovať jazykové
pravidlá, pri písomnom
prejave aplikovať
pravopisnú normu,
používať jazykové
príručky a slovníky.
Učiť sa analyzovať text
s dôrazom na
vyhľadávanie jazykových
javov, ich triedenie podľa
určitých jazykových
hľadísk, porovnávať
a zovšeobecňovať.
Rozvíjať analytické
a syntetické zručnosti.
Učiť sa aplikovať
jazykovedné vedomosti na
vecné a umelecké texty.
Rozvíjať pamäťové,
aplikačné a klasifikačné
ZŠ s MŠ Kočovce
aktívna a pasívna slovná zásoba.
Sémantické minimum cudzích slov.
Morfológia
Tvarová rovina jazyka
Podstatné
mená
Pomnožné podstatné mená – definícia –
určenie pomnožného podstatného mena,
rod a vzor, spisovné skloňovanie, názvy
obcí, regiónu
Vedieť vysvetliť a identifikovať pomnožné
podstatné mená, určiť ich rod a vysvetliť
ich funkciu v texte.
Prídavné mená
Rozdelenie prídavných mien, vzory,
stupňovanie, pravopis.
Vedieť vysvetliť a identifikovať akostné a
vzťahové prídavné mená a vysvetliť ich
funkciu v texte. Vysvetliť a identifikovať
zvieracie a privlastňovacie prídavné mená,
určiť vzory páví, matkin, otcov a vysvetliť
ich funkciu v texte. Ovládať pravopisné
zásady.
osobné základné
osobné privlastňovacie
Skloňovanie čísloviek
Rod, číslo, pád
Delenie čísloviek
určité - neurčité
základné
Rozlišovať základné a privlastňovacie
osobné. Poznať krátke a dlhé tvary
osobných základných zámen.
Rozoznávať číslovky a zaradiť do druhu,
aplikovať vedomosti o skloňovaní
čísloviek v texte a dodržiavať ich
pravopis.
Vid
dokonavý, nedokonavý
Žiak dokáže rozlíšiť dokonavé
a nedokonavé slovesá, dokáže zmeniť
Zámená
Číslovky
Slovesá
-8-
26
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
zručnosti.
vidovú formu slovesa.
Príslovky
Predložky
Štylizovať jednoduché
holé a rozvité vety,
používať interpunkčné
znamienka vo vetách,
dodržiavať slovosled
Syntax
Vety podľa
zámeru
hovoriaceho
Druhy prísloviek
miesta, času, spôsobu, príčiny
stupňovanie prísloviek
Vedieť rozlíšiť druh prísloviek, ich
význam, stupňovanie a použitie vo vetách.
Väzba predložiek s pádmi, spisovná
pádová väzba.
Vedieť určiť pád a pozna správne spisovné
pádové väzby.
Skladobná rovina
Jednočlenná veta
slovesná - neslovesná
Dvojčlenná veta
úplná - neúplná
Na základe identifikácie podmetu
a prísudku určiť dvojčlennú vetu. Vedieť
vytvoriť obidva typy dvojčlennej vety,
určiť prisudzovací sklad v dvojčlennej vete
a vetné členy, ktoré ho tvoria, respektíve v
jednočlennej vete určiť vetný základ a
využitie jednočlennej a dvojčlennej vety .
Oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie
a želacie vety, interpunkcia a melódia
viet, forma zvolania.
10
Žiak dokáže rozlíšiť jednočlennú vetu
slovesnú a neslovesnú a určiť slovný druh,
ktorým je vyjadrený vetný základ.
Vedieť rozlišovať jednotlivé typy viet,
dokáže určiť ich melódiu, vie vytvoriť
a aplikovať rôzne typy viet.
Kontrolné diktáty: 4
Zameranie: cudzie slová,
prídavné mená, slovesá,
zhrnutie učiva zo 7r.
ročníka
ZŠ s MŠ Kočovce
-9-
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Komunikácia a sloh
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Zosúladiť jazykové prvky
Komunikácia ako
s cieľom komunikácie, začať zdroj informácií
a ukončiť komunikáciu,
použiť vhodný spoločenský
Efektívna
tón.
komunikácia
Použiť primeranú slovnú
zásobu určitému cieľu
komunikácie.
Asertívna
Verejne prezentovať
komunikácia
a obhájiť vlastný názor.
Komunikácia - ústna, pravidlá
rozhovoru, verbálne a neverbálne
vyjadrenie vôle a citov.
Primerane sa vyjadrovať
a tlmočiť svoje myšlienky,
pocity a názory ústnou a
písomnou formou.
Prezentovať štylistické
a pravopisné zručnosti.
Rétorika – artikulácia
Ústny a písomný
prejav
Rétorika
Vyjadrenie a formulovanie názoru,
súhlasu -nesúhlasu, argumenty
a protiargumenty, rozvíjanie rozhovoru.
Výkonový štandard
Vedieť použiť vhodné jazykové prvky
v súlade s komunikačnou situáciou ,
sformulovať myšlienky, využívať
bohatstvo spisovnej a nespisovnej lexiky
s ohľadom na žáner a cieľ komunikácie.
Vie opraviť chyby, zvládať hlasovú
a zvukovú stránku prejavu.
Počet
hodí
n
6
Nácvik modelových situácií.
Asertívnosť- situačné dialógy.
gestá, mimika
Správna výslovnosť problémových
hlások (ä, ľ, ĺ, r, ŕ, de, te, ne, le, di, ti,
ni, li) a spoluhláskových skupín.
Typológia gest a mimiky.
Poznať termín asertivita a s ňou spojené
správanie, dokázať komunikovať a
vystupovať asertívne pod vedením
učiteľa.
Vedieť správne vyslovovať, uplatňovať
primeranú silu hlasu a aplikovať
poznatky o prozodických javoch vo
svojom prejave. Dokázať posúdiť
a opraviť chyby v artikulácii iných osôb.
Žiak má vedieť použiť pri komunikáciiústnom prejave mimiku a gestikuláciu.
4
4
Primerane aplikovať
ZŠ s MŠ Kočovce
- 10 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
a charakterizovať znalosti o
formálnej úprave slohových
útvarov počas tvorby.
Príhovor
Téma, cieľ, adresát, prostriedky
Žiak vie vo vlastnom prejave samostatne
využiť informácie alebo jazykové
výrazové prostriedky získané z rôznych
zdrojov, vie
vo vlastnom prejave využiť prvky
komunikácie z literárnych textov, médií,
internetu (zaujímavé myšlienky, citáty).
Vedieť po krátkej príprave samostatne
vytvoriť príhovor.
Analyzovať kvalitu prejavu.
Pri ústnom prejave
primerane uplatňovať
prozodické javy a
mimojazykové prostriedky.
Organizovať text z hľadiska
kompozície – zostaviť
koncept.
Prispôsobiť formálnu úpravu
textu vybranému žánru –
cieľu písania
Rešpektovať jazykové
a štylistické pravidlá.
Ústne a písomne
prezentovať vlastný text,
primerane uplatňovať
jazykové a mimojazykové
prostriedky.
Vlastné tvorivé
písanie
Projekt
Téma, plán, spracovanie, výstup, zdroje
3
Porovnať rozprávanie s opisom, vedieť
odlišnosti. Rozlíšiť dynamický a statický
opis. Žiak vie po krátkej príprave utvoriť
umelecký opis, vie aplikovať rôzne typy
viet, vie využiť vedomosti z literatúry
(umelecké prostriedky).
16
Projekt
Opis
Umelecký opis
Opisný slohový postup – znaky aktivizácia vedomostí. Opis- ústne /
písomne, využitie podstatných
a prídavných mien.
Umelecký opis – charakteristika,
výrazové prostriedky, štylistika
(personifikácia, epiteton, metafora,
prirovnanie).
Charakteristika
ZŠ s MŠ Kočovce
Vedieť prezentovať projekt, poskytnúť
údaje o projekte a správu o riešení
projektu.
Vedieť opísať podľa vonkajších znakov
- 11 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
osoby
Opis osoby –vonkajší, vnútorný.
Charakteristika osoby –vonkajšia. Opis
osoby podľa obrázka
Vnútorná charakteristika - priama,
nepriama
osobu, charakteristiku osoby
a prezentovať ju. Pri nepriamej
charakteristike dokáže opísať vlastnosti
človeka a jeho charakter
prostredníctvom jeho konania
a správania.
Písomné práce:
1.Umelecký opis
2.Charakteristika osoby
Literatúra
Cieľ a kľúčové kompetencie
Tematický
celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Zapamätať si potrebné fakty
a definície, vedieť
demonštrovať ich znalosť.
Anekdoty
Anekdota – znaky, anekdoty
o známych osobnostiach
Žiak vie vysvetliť pojem anekdota, ovláda
definíciu, vie rozlíšiť anekdotu a ovláda termín
pointa.
Prehlbovať estetické cítenie
žiakov, umožniť im vnímať
a prehĺbiť krásu umeleckého
slova.
Prijímať, hodnotiť a vážiť si
Poézia
Epická báseň
Dielo S. Moravčíka, štýl tvorby,
analýza, interpretácia básní, poézia,
striedavý rým.
Vonkajšia kompozícia básne,
Žiak vie odlíšiť poéziu a prózu, pozná termíny:
verš, rým, strofa, refrén, zdrobnenina, idea,
epiteton, personifikácia a prirovnanie. Dokáže
rozlíšiť striedavý, združený a obkročný rým. Vie
ZŠ s MŠ Kočovce
- 12 -
Počet
hodín
2h
14 h
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
odkaz našich predkov.
Aplikovať literárnovedné
vedomosti na literárne texty.
Populárna
pieseň
metrika, štylistika básne, obkročný
rým, sonet, básnická otázka.
Život a dielo Jána Kostru, metafora,
štúrovci, dielo a význam.
S. Chalupka – epická báseň, znaky.
Odlišnosť od lyrickej básne.
Život, dielo a poetika Hviezdoslava.
vysvetliť slovnú hru v básni, ideu básne.
Plynulo číta a recituje básne. Ovláda a vie určiť
sonet. Chápe princíp básnickej otázky. Žiak
ovláda tvorbu básnikov, vie vymenovať
básnické zbierky. Vie interpretovať báseň,
pozná metaforu – vie uviesť príklad. Žiak pozná
základné fakty o úsilí a výsledkoch hnutia
štúrovcov, pozná motív hrdinu a Jánošíka
v štúrovskom programe. Pozná princíp epickej
básne.
Populárna pieseň – znaky, autori: K.
Peteraj, B. Filan, J. Urban. Umelecké
jazykové prostriedky textu.
Žiak vie určiť žáner populárna pieseň, pozná
predstaviteľov, témy a odlišnosti spôsobu
vyjadrenia.
Dobrodružná literatúra, dielo
Hemigwaya, novela, interpretácia
novely, čítanie a analýza
dobrodružných textov.
Ovládať charakteristiku žánru novela,
s pomocou učiteľa dokáže rozlíšiť poviedku
a novelu. Ovláda vnútornú kompozíciu novely.
Žiak dokáže analyzovať text, pozná jeho
kompozíciu – vie zreprodukovať dej.
Jánošík – mýtus a skutočnosť
Dobrodružné a historické motívy vie rozlíšiť
v texte pod vedením učiteľa, základné fakty
o živote Jánošíka, pozná filmovú tvorbu s touto
témou.
Próza
Upevňovať techniku čítania,
postupne zlepšovať čitateľské
zručnosti, schopnosť
reprodukovať dej.
Poznávať štylistickú hodnotu
jednotlivých útvarov, Rozvíjať
a posilňovať čitateľskú
gramotnosť: vyhľadávať,
zhromažďovať a spracovávať
informácie, nachádzať
ZŠ s MŠ Kočovce
Dobrodružná
literatúra
40 h
Western
- 13 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
súvislosti.
Život a dielo Karla Maya.
Vedieť rozlíšiť literárne žánre,
štruktúru diela, charakterizovať Robinsonáda
literárnu postavu.
Dobrodružná literatúra, rozprávač,
poviedka, novela, hlavná postava.
Rozvíjať interpretačné
a analytické zručnosti,
vyhľadať kľúčové slová,
hlavnú a vedľajšiu postavu,
sformulovať hlavnú myšlienku
prečítaného diela.
Detektívna literatúra, detektívka,
znaky detektívky, odlišnosť od iných
umeleckých textov.
Poznať princíp výstavby textu detektívky, vie
vymenovať autorov, pozná hlavných hrdinov,
postavu detektíva, vie literárnu postavu
charakterizovať.
Dievčenský román, autorky, hlavná
postava, témy, situačná komika,
humor.
Ovládať termín dievčenský román, pozná jeho
témy, vie vymenovať autorky, dokáže podľa
kľúčového úryvku určiť typ literatúry. Dokázať
obhájiť žánrové zaradenie i typológiu literatúry,
po prečítaní úryvku vie vyjadriť pocity
z prečítaného textu, opísať postavy a zaujať
stanovisko k tematizovaným problémom.
Biografický román – odlišnosti od
iných druhov románu, život a dielo
Ľuda Zúbka.
Poznať termín biografický román, určiť text
podľa žánrových kritérií, vedieť vymenovať
biografické romány. Vedieť základné údaje
o autoroch.
Kompozícia, rozprávač, analýza,
interpretácia, základné informácie
Ovládať základné informácie o tvorbe
spisovateľov, vie zostaviť osnovu textu, vyjadriť
Detektívna
literatúra
Dievčenský
román
Vedieť sa orientovať
v knižnici, získavať informácie
z integrovaného informačného
systému.
Rozvíjať čitateľské
kompetencie - techniku čítania
pri čítaní postáv dramatického
textu. Modelovať hlas podľa
zmyslu textu.
ZŠ s MŠ Kočovce
Biografický
román
Príbehy zo
života detí
- 14 -
Vie vysvetliť pojem western, pozná tvorbu
Maya, vie charakterizovať hrdinov, pozná
filmovú tvorbu s touto tvorbou. Vie vysvetliť
princípy žánru, vie reprodukovať text. Vie
vyjadriť svoje pocity s prečítaného textu,
pomenovať časti textu a kompozíciu.
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Odlíšiť epické, lyrické
a dramatické texty.
Rozvíjať tvorivé zručnosti –
zdramatizovať básnický alebo
prozaický text.
Vysvetliť podstatu osvojených
javov a vzťahov medzi nimi.
ZŠ s MŠ Kočovce
Dramatická
tvorba
Film,
televízna
a rozhlasová
hra
o autoroch – Kukučín, Tajovský,
Hronský .
Poviedka – znaky, osnova textu.
svoje pocity. Pod vedením učiteľa vie porovnať
tvorbu niektorých autorov. Pozná žáner
poviedka, vie vyhľadať archaickú lexiku v texte.
Dráma – dramatické žánre, film,
filmové umenie, literárny a technický
scenár.
Dokázať charakterizovať postavy, vyjadriť tému
a vyjadriť svoj názor na text. Osvojiť základné
informácie o histórii filmu, poznať začiatok
národnej kinematografie, ovládať pojem scenár,
poznať filmové ocenenia, vysvetliť princíp
a odlišnosť filmu, rozhlasovej a televíznej hry.
Povesť – literárny scenár. Rozdiely
medzi knižnou a filmovou podobou
príbehu.
- 15 -
10 h
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
2. Anglický jazyk
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Názov predmetu
Anglický jazyk
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
siedmy
Časový rozsah výučby
4 hodiny týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
3 hodiny
počet voliteľných hodín
1 hodina
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Mgr. Sylvia Strechayová
Charakteristika predmetu
Predmet anglický jazyk sa zameriava na rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka. Komunikácia a rozvoj kompetencií
v anglickom jazyku majú za cieľ podporovať otvorenejší prístup k ľuďom a „vzdelávať pre život“, teda zodpovedať požiadavkám moderného
európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú:
porozumieť (počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať. Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované
kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia a koherencia. V rámci predmetu anglický jazyk rozvíjame všeobecné
ZŠ s MŠ Kočovce
- 16 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
kompetencie, komunikačné jazykové kompetencie – jazykovú, sociolingvistickú a pragmatickú a komunikačné zručnosti – počúvanie
s porozumení, čítanie s porozumením, písomný a ústny prejav.
Uplatnenie prierezových tém
V rámci predmetu anglický jazyk v 7. ročníku budeme vyučovať
- multikultúrnu výchovu
- osobnostný a sociálny rozvoj
- environmentálnu výchovu
- tvorba projektu a prezentačné zručnosti.
Viac v časovo-tematických plánoch predmetu.
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Tematický celok
Vypočuť si a podať
Rodina a
informácie, vybrať si spoločnosť
z ponúkaných
možností
ZŠ s MŠ Kočovce
Obsahový štandard
Osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine
- 17 -
Výkonový štandard
Vedieť sa informovať, potvrdiť a začleniť
informáciu – vedieť sa opýtať a uviesť
základné osobné údaje, potvrdiť,
odmietnuť (vyjadriť nesúhlas), opísať
členov rodiny, ich zamestnanie
a príbuzenský vzťah (teta, strýko...),
identifikovať činnosti , ktoré niekto robil
v minulosti (počúvanie), vedieť povedať,
kedy som sa narodil ja, moji blízki
a spolužiaci (vedieť používať časové
výrazy)
Počet
hodín
10
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Vypracovať
prezentáciu
Krajiny, mestá a
miesta
Vnímať a prejavovať Ľudské telo,
svoje city, stanoviť
starostlivosť
a oznámiť pravidlá
o zdravie
reagovať na príbeh
alebo udalosť
Vybrať
z ponúknutých
možností, reagovať
na príbeh alebo
udalosť
Doprava a
cestovanie
Vyjadriť svoju vôľu, Voľný čas a
vyjadriť svoju
záľuby
schopnosť,
ponúknuť a reagovať
na ponuku
Vyjadriť svoj názor
ZŠ s MŠ Kočovce
Krajiny , moje mesto
Vedieť pomenovať známe štáty sveta,
spomenúť si na niečo, vypracovať projekt
o svojom alebo inom meste
6
Choroby a nehody
Pomenovať ľahké ochorenia, nevoľnosť
a vedieť sa na ne pýtať inej osoby,
vyjadriť radosť, uspokojenie, skľúčenie,
vedieť vymenovať pravidlá zdravého
života, vyjadriť záujem o niečo, pochopiť
náučný text
7
Dopravné prostriedky, osobná doprava
Získať informácie o cestnej, železničnej
a leteckej doprave vo svete, o formách
záchrannej služby, identifikovať, opísať
situáciu, vedieť sa opýtať na cestu
a odpovedať na podobné otázky,
pochopiť a definovať body detektívneho
príbehu
Záľuby
Vedieť povedať, čo kto robil v minulosti,
navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal
alebo sme spoločne niečo vykonali,
odpovedať na návrh niekoho iného,
vyjadriť svoje plány, vedomosti
a schopnosť vykonať nejakú činnosť,
vyjadriť neznalosť a neschopnosť
11
Opísať migráciu zvierat, diskutovať
o migrácii ľudí, vedieť pomenovať,
prírodné katastrofy, zaujímať sa o niečo –
11
Človek a príroda Zvieratá (fauna), počasie, príroda okolo
nás – ochrana životného prostredia
- 18 -
10
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
vedieť podať konkrétnu informáciu,
pochopiť text a vyjadriť sa k obsahu,
rozumieť rozprávaniu populárneho
príbehu a neobvyklých príbehov
Vypočuť si a podať
informácie
Krajina, ktorej
jazyk sa učím
Geografické údaje – Spojené Kráľovstvo
a Británia, Londýn, New York kultúrne
zvyky a tradície
Porovnať rodinný život v Británii a na
Slovensku, opísať geografiu UK, opísať
obrázky o Londýne na základe textu
9
Vybrať si
z ponúkaných
možností, predstaviť
svoje záľuby a svoj
vkus
Domov a
bývanie
Domov a jeho okolie
Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči,
vybrať si z ponúkaných možností
najobľúbenejšiu
6
Vybrať si
z ponúkaných
možností
Vzdelávanie a
práca
Pracovné činnosti a profesie
Vedieť opísať rôzne typy profesií
6
Nadviazať kontakt Vzory a ideály
v súlade
s komunikačnou
situáciou
Pozitívne a negatívne vzory
Upútať pozornosť, porozumieť príbehu
6
Predstaviť svoje
Šport
záľuby a svoj vkus,
ponúknuť a reagovať
na ponuku, vyjadriť
Druhy športu:
Vyjadriť, aký šport mám rád, vybrať si
z ponúkaných možností najobľúbenejšiu,
navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal
alebo aby sme niečo spolu vykonali ,
5
ZŠ s MŠ Kočovce
- 19 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
svoju schopnosť
Reagovať na príbeh
alebo udalosť,
reagovať na dianie
v budúcnosti
odpovedať na návrh niekoho iného,
vyjadriť neznalosť a neschopnosť
vykonať nejakú činnosť, porozumieť
obrázkovému príbehu
Technické vynálezy, vedecký pokrok
Vedieť pomenovať vesmírne telesá,
vyjadriť záujem o niečo, informovať sa,
čo sa deje, a udeje, pochopiť príbeh
a reagovať na obsah
6
Vyjadriť svoj názor, Mládež a ich
ponúknuť a reagovať svet
na ponuku, stanoviť
a oznámiť pravidlá,
reagovať na
nesplnenie pravidiel
Predstavy mládeže o svete, aktivity
mládeže
Vyjadriť svoje presvedčenie, ponúknuť
pomoc, vedieť vymenovať pravidlá
spojené so školou, vysvetliť nesplnenie
pravidiel
10
Spomenúť si na
niečo
Multikultúrna
spoločnosť
Zvyky a tradície v rôznych krajinách
Gramaticky správne opísať situáciu
v minulosti
5
Reagovať na príbeh,
vypracovať
prezentáciu
Kultúra a
umenie
Umenie – spoločnosť - kultúra
Pochopiť náučný text a vyjadriť sa
k obsahu, vypracovať projekt
o národnom hrdinovi alebo osobnosti
8
ZŠ s MŠ Kočovce
Veda a technika
v službách
ľudstva
- 20 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Reagovať na príbeh
alebo udalosť
ZŠ s MŠ Kočovce
Človek
a spoločnosť;
komunikácia
Kultúra komunikácie
Zaradiť do komunikácie výrazy bežnej
komunikácie, vyjadriť záujem,
prekvapenie
- 21 -
16
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
3. Nemecký jazyk
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Názov predmetu
Nemecký jazyk
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
siedmy
Časový rozsah výučby
2 hodiny týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
1 hodina
počet voliteľných hodín
1 hodina
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Jitka Trebatická
Charakteristika predmetu
Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných
materinským jazykom a štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie.
Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 22 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v 2. cudzom jazyku úrovne A2 / podľa spoločného Európskeho
referenčného rámca pre jazyky/ .Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je používateľ základného jazyka, čo predpokladá, že učiaci sa ovláda
jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje opisovať každodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah
výpovede obmedziť a hľadať slová. Požiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka.
Táto koncepcia umožňuje učiacemu sa, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti používať
a sám si zvoli úroveň náročnosti.
Problematika výučby cudzích jazykov odráža potrebu vytvorenia efektívnych podmienok pre celoživotné vzdelávania, pričom
základnou filozofiou reforiem v oblasti jazykovej politiky je podporovať vznik multikultúrnej európskej spoločnosti, čo predpokladá
dosiahnutie komunikačných kompetencií minimálne v dvoch jazykoch. Všeobecným cieľom je zabezpečiť dosiahnutie komunikačnej úrovne
podľa A2/B1 a SERR v druhom CJ u všetkých žiakov edukačného systému v SR na konci strednej školy.
Uplatnenie prierezových tém
multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, prezentačné zručnosti pri projekt. prácach, environmentálna
výchova, dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, mediálna výchova.
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Vedome získať nové
vedomosti
a zručnosti tak, aby
ich žiaci mohli
použiť v praxi.
Byť vedení
k samostatnosti
v štúdiu jazyka tým,
že majú dostatok
ZŠ s MŠ Kočovce
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Rodina
Bývanie.
Predstavenie rodiny, svojch priateľov,
samého seba.
Informovať o krajine, v ktorej bývam,
odkiaľ pochádzam.
Pozdravy.
Vedieť sa predstaviť a pozdraviť,
odpovedať na pozdrav, nadviazať
kontakt, odpovedať na pozdrav.
Škola.
Reagovať pri prvom stretnutí, vedieť
využiť naučenú slovesnú štruktúru
slovenj zásoby.
- 23 -
Opísať triedu, vyjadriť želanie, smútok,
nádej, nevedomosť. Opis učebných
pomôcok.
Počet
hodín
4
4
Vybrať si z ponúkaných možností,
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
priestoru pre
intenzívnu a tvorivú
prácu.
Naučiť sa používať
rôzne doplňujúce
materiály na štúdium
a vedieť pracovať so
slovníkmi.
Schopnosť uplatniť
svoje vedomosti
z funkcie jazyka, t.j.
aby sa vedeli
dorozumieť
v rôznych
komunikačných
situáciach
v rovnováhe so
štruktúrou jazyka,t.j.
mali primerané
znalosti gramatiky.
Opakovať si
osvojené vedomosti
a dopĺňať ich.
Dopĺňať si
vedomosti a rozvíjať
zručnosti, prepájať
ich s už osvojeným
ZŠ s MŠ Kočovce
informovať sa na správnu odpoveď,
začleniť informáciu.
Narodeniny.
Úžasný darček.
Mesiace v roku, názvy dní, jednoduché
gratulačné formy ústneho i písomného
podania.
Vyjadrenie súhlasu – nesúhlasu.
Informovať sa.
Identifikovať miesto.
4
Niekomu gratulovať, reagovať na
gratuláciu, vedieť vyjadriť radosť
z niečoho.
4
Opýtať sa na činnosť, čas, priestor,
začlenenie.
Správne použiť predložkové väzby.
Vypracovať projekt – jednoduchú
gratuláciu.
Opísať časti ľudského tela.
Vyjadriť prekvapenie, bolesť, nedôveru.
Kde? Kam? Predložkové spojenia.
Jednoduchý opis detskej izby – pracovná
projektová úloha.
Opis svojej izby.
Voľný čas.
Nový priateľ.
Využitie slovnej zásoby doteraz naučenej
na krátke situačné dialógy, pochopiť
obrázok, mapu, viesť rozhovor
v prirodzených situáciach.
- 24 -
Spolupracovať v skupinkách
Vo dvojiciach reagovať na aktuálne
problémy.
Viesť nenáročný dialóg.
12
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
učivom,
systematizovať ich
a využívať pre svoj
ďalší reálny život.
Rozvíjať iniciatívu
pri komunikácii
a dokázať využiť
jednoduché
gramatické štruktúry
jazyka, aj keď sa
niekedy dopúšťa
základných chýb, ale
je mu rozumieť.
Základné vetné
modely rozvíjať
a bežne používať.
Rovnomerne
podporovať
emocionálne,
kreatívne
a kognitívne
schopnosti žiaka.
Prehlbovať
otvorenosť vzťahov
medzi členmi
spoločenstva.
Umožniť žiakovi
lepšie poznanie sveta
a tým podporovať
jeho sebavedomie.
ZŠ s MŠ Kočovce
Režim dňa.
Informovať sa o čase, činnosti, vedieť
vyjadriť sympatie.
Rolfi a Harri.
Získať informácie z jednoduchých,
nenáročných textov .Opísať osoby,
vzťahy, predmety, situácie zrozumiteľne
a primerane danej slovnej zásoby.
Farby. Charakterové vlastnosti osôb.
Rozprávať krátky príbeh, začať rozhovor,
navrhnúť tému, reagovať na otázky,
ukončiť rozhovor.
Vnímať a prejavovať svoje city,
odmietnuť či prijať ponuku.
Podať informáciu o členoch rodiny,
opísať osobu, utešiť niekoho.
Vyjadriť sklamanie.
Príroda
Spoločné
zážitky.
Počúvanie s porozumením.
Čítanie s porozumením.
Dbať na správnu výslovnosť.
Spoločné záujmy- čo robím/nerobím rád.
Byť schopný vedieť vypočuť nový,
nenáročný text, porozumieť slovnej
zásobe, nájsť hlavnú myšlienku
a reagovať na udalosť.
Opísať oblečenie, dopravné prostriedky.
Vyjadriť prekvapenie.
Voľný čas.
Zdokonaľovať sa jazykovo správne
vyjadrovať k rôznym všeobecným témam
z každodenného života.
Aktivity vo voľnom čase.
Dokázať sa zrozumiteľne a jednoducho
dohovoriť na úrovni svojej komunikácie,
vedieť zareagovať na životné situácie
okolo seba.
Začať rozhovor- ukončiť rozhovor.
Rozprávať o počasí.
Projektová práca – záľuby.
- 25 -
12
6
7
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
.Zvyšovať jazykovú
kultúru v ústnych
i písomných
prejavoch.
Úraz.
Začať telefonický rozhovor – vedieť ho
ukončiť.
Vyjadrenie svojho názoru.
Prerozprávať krátky príbeh, vedieť
zahrať jednoduché divadlo.
Experimentovať
s jazykom.
ZŠ s MŠ Kočovce
Harriho
tajomstvo.
Zostaviť jednoduchý list priateľovi,
členovi rodiny , napísať pohľadnicu
z výletu, použiť zdvorilostné frázy
a využiť naučené slovné spojenia
a väzby.
- 26 -
Vyjadriť bolesť, znepokojenie, nádej.
Vedieť zareagovať – podať pomoc.
Krátke dialógy.
Zložené číslovky.
7
Vyjadriť presvedčenie, pýtať sa na niečí
názor, opísať záujmy priateľov.
Jedlá, nápoje – vedieť sa pýtať na ich
cenu, kvalitu.
Návšteva reštaurácie, cenník jedál.
Preopakovanie predložkových väzieb,
časovanie slovies, báseň.
6
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
4. Ruský jazyk
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Názov predmetu
Ruský jazyk
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
siedmy
Časový rozsah výučby
2 hodiny týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
1 hodina
počet voliteľných hodín
1 hodina
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Mgr. Sylvia Strechayová
Charakteristika predmetu
Predmet ruský jazyk sa zameriava na rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka. Komunikácia a rozvoj kompetencií
v ruskom jazyku majú za cieľ podporovať otvorenejší prístup k ľuďom a „vzdelávať pre život“, teda zodpovedať požiadavkám moderného
európskeho demokratického občana pripraveného na život v multikultúrnej spoločnosti. Kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej
prípravy sú: porozumieť (počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať. Kľúčové kompetencie sú priamo
ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia a koherencia. V rámci predmetu ruský jazyk rozvíjame
ZŠ s MŠ Kočovce
- 27 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
všeobecné kompetencie, komunikačné jazykové kompetencie – jazykovú, sociolingvistickú a pragmatickú a komunikačné zručnosti –
počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný a ústny prejav s dôrazom na ďalší rozvoj schopnosti čítať a písať v azbuke ako
prvotnej kompetencie.
Uplatnenie prierezových tém
V rámci predmetu ruský jazyk v 7. ročníku budeme vyučovať
- multikultúrnu výchovu
- osobnostný a sociálny rozvoj
- environmentálnu výchovu
- tvorba projektu a prezentačné zručnosti.
Viac v časovo-tematických plánoch predmetu.
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Tematický celok
Reagovať pri prvom
Rodina
stretnutí, nadviazať
a spoločnosť
kontakt v súlade
s komunikačnou
situáciou, informovať
sa a začleniť
informáciu
Vybrať si
z ponúkaných
možností, vyjadriť
svoju schopnosť,
ZŠ s MŠ Kočovce
Ľudské telo,
starostlivosť
o zdravie
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Počet
hodín
Osobné údaje, národnosť/štátna
príslušnosť, rodina – vzťahy v rodine, (
rodinný život – domáce práce, pomoc
rodičom)
Predstaviť sa, reagovať na predstavenie
niekoho. Vedieť pozdraviť a odpovedať
na pozdrav, vedieť sa rozlúčiť, povedať,
odkiaľ som a koľko mám ja alebo niekto
iný rokov a koľko mám vecí (poznať
základné číslovky 1-100), informovať sa
a začleniť informáciu o sebe a mojej
rodine, vedieť zaspievať pieseň Dva krát
dva sú štyri.
2
Ľudské telo
Opísať časti tela, vyjadriť svoju
schopnosť vykonať nejakú činnosť ( ja
viem ...), vyjadriť svoje plány
(ja chcem ...)
6
- 28 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
vyjadriť svoju vôľu
Ponúknuť a reagovať
na ponuku, reagovať
pri prvom stretnutí,
vybrať si
z ponúkaných
možností, vypočuť si
a podať informácie
Vzdelávanie
a práca
Učebné predmety, pracovné pokyny,
pracovné činnosti
Vedieť pomenovať učebné predmety,
opísať činnosti v škole na niektorých
predmetoch, informovať sa a začleniť
informáciu – koľko je hodín?, vedieť
pomenovať dni, časti dňa a činnosti
môjho dňa, povedať, v akom som ročníku
(ovládať radové číslovky)
18
Reagovať na niečo,
čo sa udialo
v minulosti,
nadviazať kontakt
v súlade
s komunikačnou
situáciou,
korešpondovať
Multikultúrna
spoločnosť
Cudzojazyčná komunikácia, rodinné
sviatky, štátne sviatky
Vedieť prečítať tlačené i písané znaky
azbuky (písmená, slová a súvislé vety),
dokázať písať písanou azbukou,
gratulovať k narodeninám a k sviatku,
poďakovať (vedieť čítať a písať dátumy),
korešpondovať – dokázať napísať krátke
blahoželanie k narodeninám
4
Vybrať si
z ponúkaných
možností, predstaviť
svoje záľuby a vkus
Voľný čas a
záľuby
Záľuby
Opísať, čo robia deti a rodina vo voľnom
čase počas roka (vedieť pomenovať dni
v týždni, mesiace, ročné obdobia) a počas
prázdnin, vyjadriť, ktoré činnosti mám
rád
11
Ponúknuť a reagovať
na ponuku, vybrať si
z ponúkaných
možností
Obchod a služby
Kultúra nakupovania a služieb
ovládať základné komunikačné frázy,
potrebné pri nakupovaní, vedieť prečítať
alebo povedať obchodné ceny, opísať
požadovanú vec.
2
ZŠ s MŠ Kočovce
- 29 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Vybrať si
z ponúkaných
možností, predstaviť
svoje záľuby a vkus
Človek a
príroda
Zvieratá, rastliny, príroda okolo nás –
ochrana životného prostredia, počasie
Popísať zvieratá, rastliny a stromy,
vyjadriť, v ktorom ročnom období sa mi
páči alebo nepáči príroda a prečo, opísať
počasie
4
Vypočuť si a podať
informácie
Krajina, ktorej
jazyk sa učím
Geografické údaje, kultúrne zvyky
a tradície Ruska
Začleniť informáciu o ruskej krajine –
pamätihodnosti Kremľa, začleniť
informáciu – vedieť porovnať prázdniny
v Rusku
3
Vybrať si
Obliekanie
z ponúkaných
a móda
možností, ponúknuť
a reagovať na ponuku
Druhy oblečenia
Pomenovať ďalšie druhy oblečenia,
ovládať základné komunikačné frázy,
potrebné pri nakupovaní
6
Predstaviť svoje
záľuby a vkus
Stravovanie
Mäso a mäsové výrobky, zelenina
a ovocie, nápoje, mliečne výrobky
Vedieť pomenovať ďalšie druhy potravín
a jedál, vedieť povedať, čo sme jedli
v predošlých dňoch, vedieť povedať, čo
mám rád, vedieť recitovať báseň Čo bolo
na obed?
3
Telefonovať, vybrať
si z ponúkaných
možností, vyjadriť
svoju schopnosť,
predstaviť svoje
záľuby
Šport
Druhy športu – zimné a letné,
individuálne a kolektívne
Vedieť pomenovať ďalšie druhy športov
a športovísk, vyjadriť, ktorý šport mám
rád, vyjadriť svoju schopnosť vykonať
nejakú činnosť, vyjadriť vedomosti
a poznatky, začať, udržiavať a ukončiť
telefonický rozhovor, opísať ( ako
športujeme počas zimných prázdnin)
5
ZŠ s MŠ Kočovce
- 30 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Vybrať si
z ponúkaných
možností
ZŠ s MŠ Kočovce
Doprava a
cestovanie
Osobná doprava
Opísať spôsob prepravy na rôzne miesta
- 31 -
2
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
5. Fyzika
Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda
Názov predmetu
Fyzika
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
siedmy
Časový rozsah výučby
2 hodiny týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
1 hodina
počet voliteľných hodín
1 hodina
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Mgr. Janka Krajčiová
Charakteristika predmetu
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov,
ktoré nás obklopujú v každodennom živote.
Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou,
geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako
neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry
ZŠ s MŠ Kočovce
- 32 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce
všetkých prírodovedných odborov.
Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii
nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp
a práca s informáciami.
Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť
získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria
predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu
získavania dát alebo overovania hypotéz.
Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako
zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na
rozvoj vedy, uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.
Uplatnenie prierezových tém
V rámci predmetu fyzika v 6. ročníku budeme vyučovať
- dopravnú výchovu
- environmentálnu výchovu
- osobnostný a sociálna rozvoj
- tvorbu projektu a prezentačné zručnosti)
- mediálnu výchovu
Viac v časovo-tematických plánoch predmetu.
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Poznávacia
(kognitívna):
Trénovať modelovanie
ZŠ s MŠ Kočovce
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Teplota.
Skúmanie
premien
Teplota a čas
Znázorniť reálny teplomer modelom.
Meranie teploty.
Analyzovať grafy, vysvetliť priebeh čiary
- 33 -
Počet
hodín
31
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
ako myšlienkový
proces.
Analyzovať záznamy
z meraní a ich grafický
priebeh.
Aplikovať poznatky
o vlastnostiach plynov,
kvapalín a pevných
telies v technických
zariadeniach a v
bežnom živote.
Tvorivo využiť
vedomosti pri práci na
projekte.
Komunikačná:
Zaznamenať
pozorovania a merania
do tabuľky.
Spracovať namerané
hodnoty formou grafu
(PC).
Prezentovať výsledky
pozorovania a merania.
Podieľať sa na práci
v tíme pri tvorbe
projektu.
Interpersonálna:
skupenstva látok
Modelovanie zostrojenia Celsiovho
teplomera. Kalibrácia teplomera.
grafu.
Meranie času.
Porovnať dva grafy a z priebehu ich čiar
určiť ich spoločné a rozdielne znaky.
Premena kvapaliny na plyn
Využiť PC pri zostrojovaní grafov.
Skúmanie premeny skupenstva:
kvapaliny na plyn (vyparovanie, var).
Zostrojenie grafu závislosti teploty od
času z nameraných hodnôt.
Vypracovať záznam údajov
z meteorologických pozorovaní,
navrhnúť tabuľku, porovnať údaje
v triede, prezentovať údaje aj formou
grafov.
Bod varu, plató. Tlak vzduchu a var.
Premena plynu na kvapalinu
Skúmanie premeny skupenstva: vodnej
pary na vodu (kondenzácia). Zisťovanie
teploty rosného bodu.
Navrhnúť experiment, ktorý by umožnil
zistiť hodnotu rosného bodu napr.
v triede.
Opísať kolobeh vody v prírode.
Modelovanie dažďa.
Modelovať vznik dažďa.
Kyslé dažde.
Porozumieť vzniku a škodlivosti kyslých
dažďov.
Tuhnutie a topenie
Skúmanie premeny skupenstva: topenia a
tuhnutia napr. ľadu, parafínu. Zostrojenie
grafu z nameraných hodnôt.
Zhrnutie skupenských premien.
Aktivita: Praktické meteorologické
pozorovania, meteorologická stanica
(dlhodobá tímová práca a pozorovanie).
Podieľať sa na práci
v tíme.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 34 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Kooperovať.
Akceptovať skupinové
rozhodnutia.
Interpersonálna:
Vytvárať si vlastný
hodnotový systém
smerom k prírode.
Poznávacia
(kognitívna):
Odhadnúť výslednú
teplotu po výmene
tepla.
Analyzovať záznamy
z meraní.
Zovšeobecniť výsledky
meraní do výsledného
vzťahu.
Rozvíjať úroveň
formálnych operácií.
Aplikovať poznatky do
technickej praxe.
Komunikačná:
Zaznamenať výsledky
pozorovania a merania
do tabuľky.
Prezentovať výsledky
pozorovania a merania.
Tvoriť nové informácie
ZŠ s MŠ Kočovce
Teplo
Výmena tepla
Odovzdávanie a prijímanie tepla telesom.
Vedenie tepla.
Formou experimentu dokázať rozdielnu
fyzikálnu vlastnosť látok – vodivosť
tepla.
Kalorimeter.
Dodržať podmienky platného
experimentu.
Výmena tepla medzi horúcou a studenou
vodou. Odhad a meranie výslednej
teploty pri výmene tepla medzi horúcou
a studenou vodou.
Odhadnúť výslednú teplotu pri
odovzdávaní tepla medzi horúcou
a studenou vodou.
Výmena tepla medzi kovmi a vodou.
Odhad a meranie výslednej teploty pri
odovzdávaní tepla horúcimi kovmi (Cu,
Al, Fe) vode. Zavedenie označenia ∆t pre
rozdiel dvoch teplôt.
Látka a teplo. Hmotnostná tepelná
kapacita .
Vzťah Q = c. m. ∆t pre výpočet tepla.
Jednotka tepla 1 J.
Teplo a premeny skupenstva látok.
- 35 -
35
Pracovať s tabuľkami MFCHT.
Riešiť jednoduché výpočtové úlohy
s využitím vzťahu pre výpočet tepla.
Opísať technologické postupy, napr.
spôsob stanovenia energetickej hodnoty
potravín spaľovaním.
Získať informácie o energetickej hodnote
potravín.
Vysvetliť princíp činnosti tepelných
spaľovacích motorov.
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
z meraní.
Vyhľadávať
informácie
z technických tabuliek.
Teplo ako energia
Interpersonálna:
Aktivita: Termoska a jej izolačné
vlastnosti.
Kooperovať vo dvojici,
prípadne v skupine.
Energetická hodnota potravín.
Posúdiť negatívne vplyvy tepelných
spaľovacích motorov na životné
prostredie a spôsoby ich eliminácie.
Tepelné spaľovacie motory.
Intrapersonálna:
Vedieť kriticky
zhodnotiť výsledky
svojej práce a práce
druhých.
Vytvárať si vlastný
hodnotový systém s
ohľadom na životné
prostredie.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 36 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
6. Chémia
Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda
Názov predmetu
Chémia
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
siedmy
Časový rozsah výučby
1 hodina týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
0,5 hodiny
počet voliteľných hodín
0,5 hodiny
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Mgr. Jarmila Dujková
Charakteristika predmetu
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom
hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci
stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 37 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide
predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese
riešenia úloh rôznej zložitosti. Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác, ktorých
správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.
Ciele učebného predmetu
1. Oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu.
2. Podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným
textom.
3. Oboznámenie žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy,
vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).
4. Osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.
5. Dosiahnuť takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky
v každodennom živote.
Uplatnenie prierezových tém
V rámci predmetu chémia v 7. ročníku budeme vyučovať:
-
environmentálnu výchovu
ochranu života a zdravia
tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Viac v časovo-tematických plánoch predmetu.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 38 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Cieľ a kľúčové
kompetencie
• chápať význam
poznatkov
z chémie pre
človeka,
spoločnosť
a prírodu
• porozumieť
odborným textom
Tematický celok
Premeny látok
Obsahový štandard
Chemická reakcia, horenie, horľaviny, • rozlíšiť chemický a fyzikálny dej,
reaktant, produkt, chemický rozklad,
chemické zlučovanie, energetické zmeny • poznať horenie ako chemický dej,
pri chemických reakciách, rýchlosť • vymenovať príklady horľavých
chemických reakcií, faktory ovplyvňujúce
a nehorľavých látok,
rýchlosť chemických reakcií.
• vysvetliť podstatu hasenia horiacich
látok
Počet
hodín
33
• uviesť príklady chemických reakcií
z bežného života,
• vedieť aplikovať
získané poznatky
pri riešení
konkrétnych úloh
• rozlíšiť reaktanty a produkty,
• rozlíšiť na príkladoch reakcie
chemického rozkladu a chemického
zlučovania
• rozvíjať logické
a tvorivé myslenie
žiakov, ktoré im
umožňuje
nachádzať vzťahy
medzi štruktúrou
a vlastnosťami
látok
• poznať reakcie, pri ktorých sa energia
uvoľňuje a pri ktorých sa energia
spotrebuje s dôrazom na bežný život,
• poznať zásady bezpečnej práce
v chemickom laboratóriu, základné
piktogramy /napr. žieravina, horľavina/,
• osvojiť zručnosti
bezpečnej práce
v chemickom
ZŠ s MŠ Kočovce
Výkonový štandard
• poznať pomôcky používané pri
vykonaných laboratórnych prácach,
- 39 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
• jednoducho zdôvodniť vplyv teploty,
množstva reaktantov, plošného obsahu
reaktantov /v tuhom skupenstve/
a katalyzátora na rýchlosť chemických
reakcií s dôrazom na bežný život
laboratóriu
• vedieť urobiť zápis
o experimente
pomocou textu,
schém, náčrtu,
obrázkov
a tabuliek
• dodržiavať
pravidlá BOZP
ZŠ s MŠ Kočovce
- 40 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
7. Biológia
Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda
Názov predmetu
Biológia
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
siedmy
Časový rozsah výučby
2 hodiny týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
1,5 hodiny
počet voliteľných hodín
0,5 hodiny
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Mgr. Beáta Riegerová
Charakteristika predmetu
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k
prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To
predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné
vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 41 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku
a ochrane jeho zdravia.
Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 7.
ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov,
smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na
základe etických noriem, v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred
škodlivými vplyvmi.
Uplatnenie prierezových tém
V rámci predmetu biológia v 7. ročníku budeme vyučovať
- tvorbu projektu a prezentačné zručnosti
- osobnostný a sociálny rozvoj
- ochranu života a zdravia
- mediálnu výchovu
- výchovu k manželstvu a rodičovstvu
- environmentálnu výchovu
Viac v časovo-tematických plánoch predmetu.
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Tematický celok
Poznať základnú stavbu, Stavba tela
funkcie
a
životné stavovcov
prejavy
živočíšnych
buniek
a mnohobunkových
organizmov.
ZŠ s MŠ Kočovce
Obsahový štandard
Povrch tela
stavovcov.
a odlišné znaky.
Výkonový štandard
Spoločné Uviesť príklady stavovcov pokrytých
šupinami, perím, srsťou. Zdôvodniť
odlišnosti
kožných
útvarov
Oporná sústava stavovcov. Pohybová
stavovcov.
Označiť
na
ukážke
časti
sústava stavovcov. Základné funkcie
vtáčieho pera. Zdôvodniť na príklade
a význam orgánov.
stavovca význam sfarbenia podľa
- 42 -
Počet
hodín
17
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Identifikovať a správne
používať
základné
pojmy,
objektívne
opísať, vysvetliť alebo
zdôvodniť
základné
znaky
biologických
objektov
a procesov,
podstatu procesov a
vzťahov, vecne správne
sa vyjadrovať verbálne,
písomne
a graficky
k danej učebnej téme.
ZŠ s MŠ Kočovce
Tráviaca sústava rýb, obojživelníkov,
plazov a vtákov. Tráviaca sústava
cicavcov. Základné funkcie a význam
orgánov.
prostredia v ktorom žije.
Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov
životnému prostrediu. na ukážke
kostry končatín Vysvetliť význam
Dýchacia sústava stavovcov. Základné prsnej kosti s hrebeňom u vtákov.
Zdôvodniť význam dutých kostí
funkcie a význam orgánov.
vtákov. Rozlíšiť párnokopytníka
Obehová sústava stavovcov. Základné
a nepárnokopytníka na ukážke kostry
funkcie a význam orgánov.
končatiny.
Vylučovanie. Močová sústava stavovcov.
Pomenovať tkanivá tvoriace svalstvo
Základné funkcie a význam orgánov.
Nervová sústava stavovcov. Základné končatín, vnútorných orgánov, srdca
stavovcov. Vysvetliť princíp činnosti
funkcie a význam orgánov. Zmyslové
orgány stavovcov. Základné funkcie dvoch svalov. Uviesť príklad
stavovca,
ktorý
sa
pohybuje
a význam orgánov.
plávaním,
skákaním,
plazením,
Rozmnožovanie stavovcov. Základné lietaním, kráčaním a behom. Opísať
funkcie a význam orgánov.
na ukážke časti tráviacej sústavy
Rozmnožovacia
sústava
stavovcov. stavovcov. Uviesť príklad stavovca s
Základné funkcie a význam orgánov. jedovými zubami. Uviesť význam
jazyka
Vývin mláďat, starostlivosť o potomstvo. vysunovateľného
obojživelníkov, plazov, niektorých
Typické životné prejavy, správanie vtákov. Uviesť význam hrvoľa,
stavovcov.
žľaznatého a svalnatého žalúdka
Význam stavovcov v prírode a pre vtákov.
človeka.
Určiť na ukážke orgány na prijímanie
Ochrana
stavovcov.
Ohrozenia potravy, trávenie a vstrebávanie
cicavcov. Priradiť hlodavé zuby a kly
a možnosti ochrany.
k príkladom
cicavcov.
Určiť
bylinožravého, hmyzožravého a mä-
- 43 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
sožravého cicavca na ukážke chrupu.
Uviesť
príklad
prežúvavého
a neprežúvavého cicavca.
Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha
žiabrami a pľúcami.
Pomenovať
dýchacie
orgány
žubrienky, dospelého obojživelníka.
Porovnať dýchacie orgány ryby,
plaza, vtáka a cicavca. Zdôvodniť
úhyn ryby, ak je dlhší čas mimo
vody. Vysvetliť význam vzdušných
vakov vtákov.
Opísať význam krvi pre život
stavovcov. Opísať význam srdca a
ciev pre život stavovcov. Vysvetliť
dôvod názvu uzavretej cievnej
sústavy. Zistiť rozdiely stavby srdca
ryby, obojživelníka, plaza, vtáka
a cicavca na ukážke.
Vymenovať
odpadové
látky
v organizme stavovcov. Zdôvodniť
význam vylučovania. Pomenovať
orgán, v ktorom sa krv stavovcov
zbavuje tekutých odpadových látok.
Pomenovať na ukážke orgány
močovej sústavy stavovcov.
Pomenovať
zabezpečujú
ZŠ s MŠ Kočovce
- 44 -
sústavy,
ktoré
látkovú
a nervovú
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
reguláciu. Vymenovať hlavné orgány
ústrednej nervovej sústavy. Porovnať
na ukážke predný mozog stavovcov.
Charakterizovať podnet a nervový
vzruch. Uviesť podľa ukážky význam
reflexného oblúka. Uviesť príklad
nepodmieneného
a podmieneného
reflexu stavovcov.
Opísať umiestnenie zmyslových
orgánov stavovcov. Uviesť príklad
stavovcov s dobrým čuchom. Uviesť
príklad uloženia hmatového orgánu
stavovca. Vysvetliť význam bočnej
čiary rýb. Uviesť príklad stavovca
s veľmi dobrým zrakom a sluchom.
Uviesť príklad pohlavnej dvojtvarosti
stavovcov.
Pomenovať
samčie
a samičie pohlavné bunky. Vysvetliť
podstatu
oplodnenia.
Vysvetliť
význam rozmnožovania.
Opísať na ukážke rozmnožovanie a
vývin ryby. Opísať na ukážke
rozmnožovanie
a
vývin
obojživelníka.
Porovnať
rozmnožovanie plaza a vtáka. Opísať
na ukážke vývin mláďat cicavcov.
Uviesť príklad stavovca aktívneho
v noci. Uviesť význam značkovania
ZŠ s MŠ Kočovce
- 45 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
priestoru. Vysvetliť na príklade
inštinktívne správanie stavovca.
Uviesť príklad sťahovavého a stáleho
vtáka.
Uviesť príklad stavovca živiaceho sa
hmyzom alebo hlodavcami. Uviesť
príklad
stavovca,
ktorý
po
premnožení ohrozuje úrodu na
poliach a potraviny v domácnosti.
Uviesť dopad úbytku dravých vtákov
a mäsožravých cicavcov v prírode.
Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb
a obojživelníkov. Uviesť príklad
ohrozenia životných podmienok
vtáka alebo cicavca. Uviesť príklad
možnosti ochrany obojživelníkov.
Uviesť
príklad
chráneného
obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca.
Poznať postavenie
človeka v spoločenstve
a jeho odlišnosti od
živočíšneho organizmu.
Ľudský
organizmus
ľudské
spoločenstvo
Poznať základnú stavbu Človek a jeho
a funkcie
sústav telo
orgánov človeka, zásady
ZŠ s MŠ Kočovce
Ľudský
a živočíšny
organizmus. Vysvetliť na príklade význam
a Špecifiká ľudského spoločenstva a človeka v ľudskom spoločenstve.
ľudskej populácie.
Porovnať spoločné a odlišné znaky
lebky, chrbtice a končatín ľudského a
živočíšneho organizmu. Vysvetliť na
príklade podstatu rasizmu a jeho
dôsledky.
1
Pomenovať na ukážke časti kože,
Koža. Stavba a funkcie kože. Význam ktoré zabezpečujú ochranu povrchu
tela, telesnú teplotu, vylučovanie,
38
Povrch tela a kožná sústava
- 46 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
starostlivosti
prvej
predlekárskej
pomoci
pri
bežných
poraneniach. Rozvíjať
poznatky
o činnosti
ľudského
tela,
ako
celostného
systému
z hľadiska
ochrany
zdravia
a zdravého
životného štýlu.
Vedieť
informačné
a komunikačné
vyhľadávať,
a spraco-vávať
informácie
využiť
zdroje,
triediť
a dáta
z
rôznych
zdrojov, zrozumiteľne
prezentovať
svoje
poznatky,
skúsenosti
a zručnosti,
vedieť
spracovať jednoduchú
správu z pozorovania na
základe danej štruktúry,
vedieť
spracovať
a prezentovať
jednoduchý projekt so
zameraním na ciele,
metódy, výsledky a ich
ZŠ s MŠ Kočovce
a vodný režim a zmyslové podnety.
Pomenovať viditeľné kožné útvary
na svojej koži. Uviesť význam kože
Starostlivosť o kožu. Typické poranenia,
pre človeka. Sformulovať zásady
zásady predlekárskej prvej pomoci.
starostlivosti o kožu a kožné útvary.
Oporná a pohybová sústava
Zdôvodniť nevhodnosť opaľovania
Kosti. Kostra a jej stavba. Význam kostí na prudkom slnku. Opísať postup
a kostry. Lebka a chrbtica. Stavba predlekárskej prvej pomoci ošetrenia
a význam.
popáleniny a omrzliny. Predviesť
Kostra končatín. Stavba kostry horných a ukážku ošetrenia odreniny alebo
dolných končatín. Svaly. Svalové pľuzgiera. Opísať na ukážke stavbu
tkanivá, činnosť a význam svalov. Svaly kosti. Ukázať a pomenovať na ukážke
hlavy, trupu a končatín. Význam opornej hrudník, chrbticu, lebku, stavce,
a pohybovej sústavy. Poranenia kostí rebrá, hrudnú kosť. Rozlíšiť na
ukážke spojenie kostí väzivom,
a svalov.
chrupkou, zrastením, kĺbom. Zistiť
Tráviaca sústava
jednoduchým telesným pohybom
Tráviaca sústava. Stavba a činnosť časti kostry, ktoré sa na ňom
orgánov tráviacej sústavy. Zložky zúčastnili. Určiť na ukážke kostry tri
potravy. Premena látok a energie. kosti mozgovej časti lebky. Určiť na
Energetická hodnota potravín. Zásady ukážke kostry tri kosti tvárovej časti
správnej výživy. Zlozvyky v stravovaní, lebky. Určiť na ukážke kostry časti
poškodenia a prevencia ochorení chrbtice. Ukázať a pomenovať kosti
hornej končatiny na ukážke (vlastnej
tráviacej sústavy.
končatine). Ukázať a pomenovať
Dýchacia sústava
kosti dolnej končatiny na ukážke
Dýchacia sústava. Stavba a funkcia (vlastnej končatine). Porovnať stavbu
orgánov dýchacej sústavy. Dýchanie. kostru ruky a nohy. Zdôvodniť
Mechanizmus vonkajšieho dýchania. význam nosenia správnej obuvi podľa
Význam dýchacej sústavy. Starostlivosť obrysu správnej a nesprávnej klenby
pre styk s vonkajším
vnútorným prostredím.
- 47 -
prostredím
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
využitie.
o dýchaciu sústavu. Škodlivosť fajčenia,
vdychovania toxických látok. Poškodenia
dýchacej
sústavy.
Zásady
prvej
predlekárskej pomoci. Význam dýchacej
sústavy.
Obehová sústava
nohy. Určiť na ukážke základné typy
svalového tkaniva. Porovnať činnosť
hladkého a priečne pruhovaného
svalového tkaniva.
Opísať na ukážke kostrového svalu
jeho stavbu. Zdôvodniť vlastnosti
svalu na príklade ohnutia a vystretia
ruky v lakti. Určiť na ukážke aspoň
tri svaly hlavy a krku. Určiť na
ukážke aspoň tri svaly trupu. Určiť na
ukážke aspoň tri svaly hornej a dolnej
končatiny. Predviesť jednoduché
cviky na posilnenie svalov hrudníka,
chrbta, brucha a končatín.
Krv. Zložky krvi, vlastnosti, krvné
skupiny, darcovstvo krvi. Význam krvi.
Srdce. Stavba a činnosť srdca, krvný
obeh. Krvné cievy. Význam a činnosť
ciev. Miazgové cievy a slezina. Význam
obehovej sústavy. Poškodenia obehovej
sústavy. Zásady predlekárskej prvej
pomoci pri krvácaní a zastavení činnosti
srdca.
Predviesť postup predlekárskej prvej
pomoci pri otvorenej a zatvorenej
Vylučovanie a močová sústava
zlomenine.
Ukázať
postup
Vylučovanie. Močová sústava. Stavba predlekárskej prvej pomoci pri
a činnosť,
poškodenia
a prevencia vytknutí, vykĺbení.
ochorení.
Opísať na ukážke stavbu tráviacej
Regulačné sústavy
sústavy. Pomenovať viditeľnú časť
zuba
v ústach. Určiť na ukážke
Regulovanie organizmu. Látková a
nervová regulácia. Význam regulačných vnútorné časti zuba. Rozlíšiť druhy
sústav. Žľazy s vnútorným vylučovaním. zubov v chrupe. Porovnať mliečny
Význam hormó-nov. Nervová sústava. a trvalý chrup. Uviesť základné
Stavba a funkcia nervov, reflexná povaha procesy v orgánoch tráviacej sústavy.
Uviesť príklad enzýmu a jeho
nervovej činnosti.
význam. Opísať podstatu trávenia,
Zmyslové orgány chuti, čuchu a hmatu. vstrebávania,
látkovej premeny.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 48 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Receptory a zmyslové vnemy. Zrak.
Sluch. Stavba, činnosť a význam
zrakového
a sluchového
orgánu.
Poškodenia zraku a sluchu. Zásady
hygieny zraku a sluchu. Vyššia nervová
činnosť.
Myslenie,
pamäť,
reč,
schopnosti a vedomosti človeka. Zásady
hygieny duševnej činnosti. Význam
nervovej sústavy. Zásady predlekárskej
prvej pomoci pri poranení mozgu,
chrbtice a miechy.
Vymenovať
základné
živiny
v potrave
človeka.
Zdôvodniť
význam
bielkovín,
sacharidov
(cukrov), tukov, vitamínov, vody,
minerálnych látok. Uviesť dva druhy
potravín s vysokou a nízkou
energetickou
hodnotou.
Uviesť
príklad správneho zloženia stravy pre
človeka. Zdôvodniť význam zeleniny
a ovocia v strave človeka. Uviesť
príklad škodlivosti nadmerného pitia
alkoholu na činnosť tráviacej sústavy.
Rozmnožovanie, vývin jedinca a
Zdôvodniť škodlivosť prejedania.
rodičovstvo
Uviesť následky hladovania človeka.
Rozmnožovacia
sústava.
Pohlavné Uviesť význam tráviacej sústavy.
bunky, funkcia. Stavba a funkcia
reprodukčných orgánov. Vývin jedinca. Opísať na ukážke hlavné časti
Oplodnenie, tehotenstvo a pôrod. dýchacej sústavy. Rozlíšiť horné
Obdobia ľudského života. Pohlavné a dolné dýchacie cesty. Opísať
ochorenia.
Prevencia
pohlavných priebeh výmeny dýchacích plynov
Vysvetliť
podstatu
ochorení a AIDS. Priateľské a partnerské v pľúcach.
dýchania.
Porovnať
zloženie
vzťahy, rodina.
vdychovaného
a vydychovaného
vzduchu. Vymenovať najdôležitejšie
dýchacie svaly. Zistiť pohyby bránice
a
medzirebrových
svalov
pozorovaním nádychu a výdychu.
Zdôvodniť význam čistoty ovzdušia
pre človeka. Uviesť názov škodlivej
látky v cigaretách. Uviesť príklad
účinkov fajčenia na dýchaciu sústavu.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 49 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Opísať spôsob pomoci človeku pri
zastavení dychu. Opísať na ukážke
postup pri umelom dýchaní. Uviesť
význam dýchacej sústavy pre život
človeka.
Určiť na ukážke zložky krvi a
vysvetliť ich význam. Vymenovať
krvné skupiny. Uviesť význam
transfúzie krvi. Označiť a pomenovať
na ukážke časti srdca. Opísať podľa
schémy veľký a malý krvný obeh.
Uviesť význam srdcových chlopní
pre činnosť srdca. Rozlíšiť tepny, žily
a vlásočnice podľa významu. Uviesť
význam vencovitých tepien pre
činnosť srdca. Rozlíšiť tepny a žily
podľa smeru prúdenia krvi.
Poznať význam miazgy pre ľudský
organizmus.
Opísať
význam
miazgových ciev. Určiť umiestnenie
a význam sleziny. Vysvetliť funkcie
obehovej sústavy. Zdôvodniť význam
pohybu pre činnosť srdca a ciev.
Uviesť príklad ochorenia obehovej
sústavy zapríčineného nevhodným
spôsobom života. Ukázať na ukážke
alebo slovne opísať nepriamu masáž
srdca.
Opísať
postup
prvej
predlekárskej pomoci pri poranení
ZŠ s MŠ Kočovce
- 50 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
tepny a žily.
Vymenovať
odpadové
látky
vznikajúce pri činnosti ľudského
organizmu.
Určiť
na
ukážke
umiestnenie obličiek a opísať ich
tvar. Ukázať na svojom tele uloženie
obličiek. Vysvet1iť význam obličiek
a močových ciest.
Uviesť príklad príčiny ochorenia
močovej sústavy. Vymenovať zásady
prevencie
ochorení
obličiek.
Zdôvodniť význam pitia tekutín pre
funkciu obličiek. Vysvetliť význam
močovej sústavy pre človeka.
Pomenovať
spôsoby
regulácie
organizmu človeka. Pomenovať
orgánovú sústavu, ktorá umožňuje
nervovú reguláciu.
Uviesť význam regulovania činnosti
organizmu. Určiť na ukážke tri žľazy
s vnútorným vylučovaním. Uviesť
význam inzulínu. Uviesť príklad
významu troch žliaz s vnútorným
vylučovaním.
Opísať
význam
nervovej bunky. Pomenovať časti
reflexného oblúka na schéme. Uviesť
príklad reflexnej činnosti človeka.
Opísať na ukážke základné časti
ústrednej nervovej sústavy. Určiť na
ZŠ s MŠ Kočovce
- 51 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
ukážke jednotlivé časti mozgu.
Vysvetliť význam mozgovej kôry
predného mozgu. Uviesť základné
časti obvodovej nervovej sústavy.
Vysvetliť význam chuti, čuchu
a hmatu pre človeka. Ukázať na
svojom tele uloženie orgánov chuti,
čuchu a hmatu. Rozlíšiť chuťové,
čuchové a hmatové bunky podľa
podnetov, ktoré prijímajú. Opísať na
ukážke stavbu oka. Opísať podľa
ukážky
podstatu
krátkozrakosti
a ďalekozrakosti. Opísať na príklade
možnosti poškodenia zraku. Určiť na
ukážke vonkajšie, stredné a vnútorné
ucho. Pomenovať na ukážke časti
stredného ucha. Určiť na ukážke
uloženie a význam rovnovážneho
orgánu. Opísať na príklade možnosti
poškodenia
sluchu.
Vymenovať
zásady starostlivosti o zrakový orgán.
Vymenovať zásady starostlivosti o
sluchový orgán. Uviesť príklad
komunikácie s osobou s poškodeným
zrakom lebo sluchom. Uviesť príklad
podmieneného
reflexu.
Uviesť
príklad nepodmieneného reflexu.
Uviesť význam myslenia a reči
v živote človeka. Vymenovať zásady
hygieny duševnej činnosti. Uviesť na
ZŠ s MŠ Kočovce
- 52 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
príklad správneho režimu dňa.
Opísať postup prvej predlekárskej
pomoci pri poranení mozgu, chrbtice
a miechy. Rozlíšiť protišokovú a
stabilizovanú polohu na ukážke.
Určiť a pomenovať na ukážke ženské
a mužské
pohlavné
orgány.
Vymenovať orgány, v ktorých sa
tvoria ženské a mužské pohlavné
bunky.
Vysvetliť
význam
menštruačného cyklu. Označiť na
ukážke pohlavných orgánov miesto
splynutia vajíčka a spermie. Uviesť
dĺžku trvania tehotenstva. Opísať
začiatok,
priebeh
a koniec
tehotenstva. Uviesť uloženie plodu a
spôsob jeho výživy. Vymenovať
zásady starostlivosti o zdravý vývin
novorodenca. Zdôvodniť význam
výživy dieťaťa materským mliekom.
Uviesť príklad
troch znakov
dospievania. Uviesť typické znaky
troch období ľudského života. Uviesť
príklad pohlavnej choroby a možnosti
nákazy. Opísať podstatu ochorenia
AIDS a možnosti jej predchádzania.
Uviesť
zásady
predchádzania
pohlavných ochorení Uviesť príklad
priateľských vzťahov, vzájomnej
ZŠ s MŠ Kočovce
- 53 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
pomoci mladých a dospelých ľudí.
Uviesť na príklade význam rodiny.
Riešiť úlohy zamerané
na rozvoj porozumenia
a aplikácie, navrhovať
rôzne riešenia úloh,
postupov a prístupov,
rozvíjať schopnosti
a zručnosti pri riešení
praktických úloh.
Zdravie a život
človeka
Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. Uviesť tri príklady infekčného
Zdravie a choroba. Nákazlivé ochorenia, ochorenia. Charakterizovať výraz
očkovanie, prevencia.
imunita a inkubačná doba. Vysvetliť
Toxické a návykové látky. Vplyv na základný princíp očkovania. Uviesť
prevencie
infekčných
zdravie človeka. Drogové závislosti a ich zásady
ochorení.
prevencia.
5
Vysvetliť na príklade význam
Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie.
dezinfekcie,
dezinsekcie
Dedičné vlastnosti a vplyv na zdravie a
a deratizácie.
Uviesť
príklad
život človeka.
návykovej látky. Vysvetliť na
Schopnosti a osobitosti človeka.
príklade
drogovú
závislosť.
Zdôvodniť
na
príklade
škodlivosť
Životný štýl. Etické a morálne princípy,
kultúra medziľudských vzťahov, vzťah drogovej závislosti zdravie človeka.
Uviesť zásady prevencie drogových
človeka k prírode.
závislostí Uviesť vplyv dedičnosti na
zdravie človeka. Uviesť príklad
dedičnej vlastnosti človeka. Uviesť
príklad dedičného ochorenia Uviesť
príklad významu jedinca v živote
spoločnosti. Vyjadriť vlastný názor
na význam záujmov, sebapoznávania,
vzdelávania a rozvoj zručností pre
život človeka.
Vymenovať základné podmienky
života človeka. Zdôvodniť význam
striedania práce a odpočinku. Uviesť
ZŠ s MŠ Kočovce
- 54 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
príklad nesprávnej životosprávy a
dôsledkov na život človeka. Uviesť
príklad zdravého životného štýlu.
Používať
správne Praktické
postupy a techniky pri aktivity
praktických činnostiach,
dodržiavať
pravidlá
bezpečnosti a ochrany
zdravia,
využívať
učebné, kompenzačné
a iné pomôcky, rozvíjať
zručnosti
pri
práci
s prírodninami,
aplikovať
teoretické
poznatky a skúsenosti
v praktických
podmienkach.
Stavba vtáčieho vajca.
Prvá pomoc pri zlomeninách a vykĺbení.
Prvá pomoc pri krvácaní zo žily a tepny.
Prvá pomoc pri zastavení činnosti srdca.
Činnosť zmyslových orgánov.
Zdôvodniť význam jednotlivých častí
vtáčieho vajca pri rozmnožovaní.
Vedieť poskytnúť predlekársku prvú
pomoc pri poraneniach a úrazoch.
Vedieť vysvetliť význam zmyslových
orgánov pre život človeka.
5
Vlastnou prácou poznať
stavbu vtáčieho vajca.
Osvojiť si zásady
poskytovania prvej
pomoci pri
zlomeninách, krvácaní
a zastavení činnosti
srdca. Prakticky overiť
činnosť zmyslových
orgánov.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 55 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
8. Dejepis
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Názov predmetu
Dejepis
Stupeň vzdelania
ISCED2
Ročník
siedmy
Časový rozsah výučby
1 hodina týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
1 hodina
počet voliteľných hodín
-
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Jitka Trebatická
Charakteristika predmetu
Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej
však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie
žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe
oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na
dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 56 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej
pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy.
Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré
zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti.
Uplatnenie prierezových tém
V rámci predmetu dejepis budeme vyučovať:
- osobnostný a sociálny rozvoj
- viesť k úcte k vlastnému národu
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Tematický celok
Vedome získať nové
vedomosti
a schopnosti
využívať na
poznávanie histórie,
klásť si v aktívnej
činnosti rôznorodé
otázky pomocou
ktorých sa cez
prizmu prítomnosti
pýtajú na minulosť.
Predkovia
Slovákov
v Karpatskej
kotline
Závažným
predpokladom
Slováci
v Uhorskom
ZŠ s MŠ Kočovce
Obsahový štandard
Príchod Slovanov
Výkonový štandard
Žiaci sú schopní:
Vyvodenie pojmov pravlasť, migrácia,
Samo
-
opísať pravlasť Slovanov , uviesť
dôvody sťahovania, na historickej
mape ukázať územia, na ktoré sa
Slovania nasťahovali
-
uviesť dôvody a príčiny vzniku
Samovej ríše, Veľkomoravskej
ríše
-
opísať vznik Nitr. kniežactva
-
zhodnotiť prínos Cyrila a Metoda
Veľká Morava.
Kresťanské misie-Cyril a Metod, Pribina,
Rastislav, Svätopluk
Kráľovstvo mnohých jazykov a mravov.
Žiaci vedia :
Dynastie Štefan I, Ondrej II., Karol
-vysvetliť vznik Uhorského kráľovstva
- 57 -
Počet
hodín
7
10
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
rozvíjania
a uplatňovania
uvedených
cieľových kategórií
je prekonávať
transmisívnu výučbu
dejepisu, ktorej
podstatou je
odovzdávanie
poznatkov v hotovej
podobe prevažne
vysvetľujúcimi
metódami.
kráľovstve
Banské mestá.
Rozlišovať miestny,
regionálny, národný
a globálny historický
priestor.
ZŠ s MŠ Kočovce
Matej Korvín
- zhodnotiť význam banských miest na
Slovensku
Kremnica, Banská Štiavnica, Banská
Bystrica.
Habsburská
monarchia.
- opísať kultúru v Uhorsku v stredoveku
- ukázať na historickej mape Uhorské
kráľovstvo
Kríza stredoveku – humanizmus,
renesancia.
-
do slepej mapy zakresliť banské
mestá na území Slovenska
Kníhtlač – Ján Gutenberg.
-
Objavitelia a dobyvatelia – Krištof
Kolumbus,F. Magalhaes.
žiaci vedia charakterizovať
humanizmus, renesanciu
-
rozlíšiť pojmy objavitelia
a dobyvatelia
-
posúdiť dôsledky zámorských
objavov
-
vysvetliť pojem kolonializmus
Hospodárske zmeny – od cechu
k manufaktúre, mešťan, zámorský
obchod.
Rekonštruovať
konanie a postoje
ľudí v minulosti..
znaky jednotlivých
- zhodnotiť vládu , analyzovať spôsob
života ľudí
Život baníkov, dukát.
Zaraďovať historické Obrazy
udalosti, javy,
novovekého
procesy a osobnosti
sveta.
chronologicky.
Rozpoznať
charakteristické
Róbert, Ľudovít I., Žigmund
Luxemburský, gotická cesta.
Reformácia a protireformácia – M.
Luther
Slovensko na hranici dvoch svetov –
- 58 -
Žiaci vedia:
-
7
9
zdôvodniť príčiny hospodárskych
zmien v novoveku
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
historických období.
Aplikovať poznatky
v nových situáciách,
v skúmateľských
postojoch
a pracovných
postupoch po
stopách minulosti.
ZŠ s MŠ Kočovce
Moháč, Turci, Bratislava – centrum uh.
Kráľovstva.
-
opísať život mešťana, remeselníka
-
uviesť príčiny a dôsledky
protihabsburských povstaní
v Uhorsku
-
zhodnotiť význam reforiem
-
prezentovať významné slovenské
osobnosti
Osvietenský absolutizmus – Mária
Terézia, Jozef II.
Matej Bell
- 59 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
9. Geografia
Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť
Názov predmetu
Geografia
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
siedmy
Časový rozsah výučby
1 hodina týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
1 hodina
počet voliteľných hodín
-
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Mgr. Jarmila Dujková
Charakteristika predmetu
V 7.ročníku sa predmet zameriava na regióny Afriky a Ázie. V úvode sa venuje charakteristikám obyvateľstva a jeho rozmiestneniu na
Zemi.
Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa
zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v
ZŠ s MŠ Kočovce
- 60 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy
a vysvetľovať ich. Žiaci pri vyučovaní sa oboznámia nielen s geografickou polohou svetadielov, ale spoznajú tiež spoločenské zvyky,
zaujímavosti a rekordy v jednotlivých svetadieloch.
V rámci vyučovania sa značný priestor venuje práci s mapami a ďalšími doplňujúcimi informáciami. Do predmetu sú zaradené
prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, ekologická výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektov a ich
prezentácia.
Ciele učebného predmetu
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
získať základné vedomosti o Afrike a Ázii, komplexne hodnotiť obidva svetadiely z hľadiska ich prírodných i kultúrnych charakteristík,
rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich,
zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky pre život človeka v jednotlivých oblastiach,
prejavovať záujem o kultúru spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta,
rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním projektov s mapou a zaujímavými miestami oboch
svetadielov . Žiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o krajine.
kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch sveta. Geografia učí vážiť si iné
kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu
regionálnej geografie,
vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a používať ju pri získavaní informácií o daných lokalitáchz, vedieť nájsť mapu na internete,
oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť,
diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych pamiatkach regiónov,
získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti.
Uplatnenie prierezových tém
V rámci predmetu geografia v 7. ročníku budeme vyučovať:
-
environmentálnu výchovu
-
ochranu života a zdravia
ZŠ s MŠ Kočovce
- 61 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
-
tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Viac v časovo-tematických plánoch predmetu.
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Vedenie žiakov
k samostatnej práci
pri vyprac. projektov
získavanie
informácií o rôznych
kultúrach sveta a ich
hodnotenie
čítať obrázky,
rozvíjať vizuálnu
gramotnosť
Tematický celok
Úvodná hodina
Planéta Zem
Obyvateľstvo
získavať údaje z
nesúvislých textov –
grafov, diagramov,
máp
získavanie
informácií zo
zdrojov na internete,
správne ich triediť
vysvetľovanie
ZŠ s MŠ Kočovce
Obsahový štandard
Plán práce,aktivity, spôsob hodnotenia,
oboznámenie s projektami
Osvojiť si systém a organizáciu
vyučovacieho procesu
1
Rozmiestnenie, hustota obyvateľstva
Prví ľudia na Zemi, rast počtu
obyvateľov, spoznať problémy ľudí vo
veľkomestách.
Rasové a národnostné zloženie
charakterizovať rasy a národy, dôsledky
miešania rás
3
Vysvetliť vplyv náboženstva na problémy
vo svete, vznik konfliktov, ich príčiny
Náboženstvá,kultúry
Afrika
Počet
hodín
Výkonový štandard
Poloha, zobrazenie na mape
určiť polohu Afriky z rôznych hľadísk,
práca s mapou – zemepisné
súradnice, rovník, obratníky,
rovnobežky, poludníky, nultý poludník
oceány, moria, prielivy,
polostrovy a ostrovy
Členitosť pobrežia
- 62 -
12
prieplavy,
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
vzniku a procesu
prírodných dejov v
jednotlivých
oblastiach sveta
získavať údaje z
nesúvislých textov –
grafov, diagramov,
máp
Povrch
vysvetliť činnosť vnútorných síl pri
formovaní povrchových celkov, vznik
Sahary
Podnebie, podnebné pásma
opísať vplyv vetrov, morských prúdov
a nadmorskej výšky na podnebie,
vysvetliť prúdenie pasátov
spoznať veľtoky Afrikiy, prírodné krásy
– vodopády, jazerá
Vodstvo
práca s mapou
Rastlinstvo a živočíšstvo
vysveliť pásmovitosť, jej príčiny
a dôsledky, ochrana prírody - národné
parky
Obyvateľstvo a sídla
opísať život obyvateľov v rozličných
častiach, spoznať globálne problémy
obyvateľov – hlad, choroby, náboženské
a kultúrne spolunažívanie
rozdelenie na 3 oblasti, najväčšie štáty,
zaujímavé miesta- africké naj...
charakterizovať oblasti z hľadiska
prírodného, kultúrneho, spoznať veľké
mestá, zameranie hospodárstva, problémy
obyvateľov v oblastiach, NP a pamiatky
UNESCO
Oblasti a štáty Afriky
Severná Afrika
Stredná Afrika
Južná Afrika
ZŠ s MŠ Kočovce
- 63 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
získavanie
informácií zo
zdrojov na internete,
správne ich triediť
vysvetľovanie
vzniku a procesu
prírodných dejov v
jednotlivých
oblastiach sveta
Ázia
Poloha
na mape určiť polohu Ázie vo vzťahu
k iným svetadielom a geografickým
súradniciam,
Členitosť pobrežia
okrajové body, oceány, moria,
poloostrovy a ostrovy
Povrch
vysvetliť, ako vznikli pohoria na príklade
Himalájí, vznik sopiek a zemetrasenia,
najväčšie nížiny
Podnebie, pod.pásma
určiť oblasti jednotlivých podnebných
pásiem a ich charakteristické znaky,
opísať, ktoré faktory najviac
ovplyvňujú podnebie Ázie,
získavať údaje z
nesúvislých textov –
grafov, diagramov,
máp
Vodstvo, rastlinstvo a živočišstvo
práca s mapou
charakterizovať rieky, jazerá oblastí,
podľa mapy ku každému podnebnému
pásmu priradiť rastlinné pásma a opísať
ho podľa typických znakov,
najľudnatejšie štáty sveta, staré
civilizácie, spôsob života, veľkomestá
a ich problémy
Obyvateľstvo a sídla
svetadiel bohatý na nerastné suroviny,
zameranie hospodárstva, doprava,
rekreačné strediská a kultúrne pamiatky
Hospodárstvo
ZŠ s MŠ Kočovce
16
- 64 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
využitie
didaktických hierzemepisné tajničky,
doplňovačky a
osemsmerovky
ZŠ s MŠ Kočovce
Záverečné
zhrnutie
Oblasti a štáty Ázie
vymenovať oblasti, naj štáty a ich hlavné
mestá,
Juhozápadná Ázia
India
Južná Ázia – ďalšie štáty
Juhovýchodná Ázia
Čína a Japonsko
Východná Ázia – ďalšie štáty
Severná Ázia
Stredná Ázia
vymenovať oblasti, naj štáty a ich hlavné
mestá,
charakterizovať štáty z jedn. hľadísk
opísať spôsob života v jednotlivých
krajinách,
vymenovať problémy krajín
spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky
oblastí a štátov
Ázijské naj…. – zaujímavosti, rekordy
na základe projektov vybrať
najzaujímavejšie miesta v Ázii
Záverečné zhodnotenie, opakovanie
opísať, čo vás zaujalo v Afrike a Ázii
- 65 -
1
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
10.Občianska náuka
Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť
Názov predmetu
Občianska náuka
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
siedmy
Časový rozsah výučby
1 hodina týždenne
Z toho
1 hodina
počet hodín ŠVP
počet voliteľných hodín
-
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Mgr. Janka Kotláriková
Charakteristika predmetu
Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom, školskom i mimoškolskom prostredí. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých, vedie
ich k spoznávaniu iných, k chápaniu sociálnych vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať
svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Poskytuje žiakom
základné vedomosti z oblasti štátu, práva, psychológie, sociológie, vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť svet
práce a ekonomický život spoločnosti. Podieľa sa na mravnom a občianskom rozvoji žiakov v demokratickej štáte.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 66 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Uplatnenie prierezových tém
V rámci predmetu občianska výchova v 7. ročníku budeme vyučovať:
- multikultúrnu výchovu
- osobnostný a sociálny rozvoj
- mediálnu výchovu
- enviromentálnu výchovu
- tvorbu projektu a prezentačné zručnosti
Viac v časovo-tematických plánoch predmetu.
Cieľ a kľúčové kompetencie
Rozvíjať národné povedomie,
pocit príslušnosti k svojmu
štátu, viesť žiakov
k aktívnemu občianstvu,
osobnej angažovanosti,
uvedomeniu si práv
a povinnosti, rešpektovaniu
základných princípov
demokracie a tolerancie.
Viesť žiakov k uplatňovaniu
vhodných komunikačných
prostriedkov, k vyjadrovaniu
ZŠ s MŠ Kočovce
Tematický
celok
Sociálne
vzťahy
v spoločnosti
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Spoločnosť a jej zloženie,
charakteristika, vývoj, komunita.
Vo svojom okolí vníma rôzne skupiny,
vie ich pomenovať a kategorizovať.
Makrosociálne skupiny – rasa,
náboženstvo, národ, národnosť, jazyk,
etnické skupiny, štruktúra obyvateľstva.
S pomocou učiteľa vytvoriť modelovú
štruktúru sociálnych skupín.
Sociálne zmeny v spoločnosti, ich
príčiny. Spoločenské vrstvy, triedy
Prirodzený pohyb obyvateľstva
a migrácia (príčiny, prejavy, dôsledky).
Štruktúra obyvateľstva podľa rás,
- 67 -
Počet
hodín
10
Vysvetliť zmeny v štruktúre spoločnosti
posledných rokoch.
Vysvetliť príčiny migrácie obyvateľstva
– uviesť príklady.
Poznať význam multikultúrneho
poznávania v Európe a vo svete, chápe
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
vlastných myšlienok, názorov,
postojov a k primeranému
obhajovaniu svojich práv.
Naučiť sa vyjadrovať sa,
formulovať svoje názory,
vnímať pocity a potreby
druhých, rešpektovať
a uplatňovať mravné princípy
a pravidlá spolunažívania.
ZŠ s MŠ Kočovce
rozdiely medzi kultúrami iných
národov.
Kultúra, multikulturalizmus.
Vie vysvetliť príčiny vzniku vojen, ako
im predchádzať.
Sociálne a politické napätia
v spoločnosti a ich riešenia, miestne
vojny, sociálne hnutia.
Príčiny a dôsledky vojen, násilia.
Pozná rozdiely medzi demokratickým
a nedemokratickým, mierovým
a násilným riešením, vie zdôvodniť
výhody demokrat. riešenia – príklady.
Terorizmus – jeho príčiny, dôsledky
a vplyv na spoločnosť.
Naučiť žiakov preberať
zodpovednosť za vlastné
názory, správanie sa
a dôsledky svojho konania
Získavať poznatky
o špecifických právach a ich
aplikácii, naučiť sa rozlišovať
medzi potrebami a právami,
vyvážene chápať vzťah
povinností, učiť sa
zodpovednosti. Integrovať
poznatky a získané zručnosti
o ľudských právach do
vedomia žiakov, ich správania
a konania.
náboženstiev, národov, jazykov.
Náboženstvá na Zemi
Občiansky
život ako
proces
formovania
demokracie
Občan a občianstvo.
Proces formovanie občianskej
spoločnosti.
Vie vysvetliť vzťah medzi občanom
a štátom. Vysvetliť, kde siahajú korene
našej tradície občianstva.
Historický pohľad na občiansku
spoločnosť, občianstvo.
Vie použiť informácie z dejepisu
o vzniku štátov, vie vysvetliť znaky
štátu.
Občan, občianska spoločnosť a štát –
základné znaky štátu, prvé štáty na
svete.
Vedieť vysvetliť základné princípy
právneho štátu a porovnať – príklady.
Vznik štátu, vzťahy občan a štát, právny
štát – znaky. Ústava SR - základný
zákon štátu, štátna moc – zložky štátnej
moci (zákonodarná, výkonná, súdna),
prezident republiky.
Charakterizovať činnosť a poslanie
štátu, pozná obsah Ústavy SR, chápe
význam pre riadenie štátu, vie
vymenovať orgány štátnej moci, ich
činnosť.
- 68 -
21
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Rozvíjať osobné, sociálne a
občianske kompetencie
formou aktívnej účasti žiakov.
Vytvárať priateľské prostredie
v škole, v triede.
Demokracia a jej princípy. Voľby,
volebné právo, volebné princípy.
Parlamentné a komunálne voľby.
Ľudské práva a slobody, hranice
slobody, rovnosť práv, solidarita.
Základné členenie ľudských práv.
Základné dokumenty ľudských práv.
Občianske práva a povinnosti.
Význam angažovania sa,
možnosti zúčastňovania sa na
rôznych podujatiach
organizovaných školou
a mimo nej.
Učiť sa riešiť konflikty,
ochotne spolupracovať pri
riešení úloh, vytvárať
hodnoty.
Záujmové a občianske aktivity, činnosť
mimovládnych organizácií.
Dobrovoľnícka a charitatívna činnosť.
Triedny a školský parlament.
Vedieť aké sú základné princípy
demokracie, vysvetliť ich, vymenovať
zákl. volebné princípy a práva občanov,
vedieť vymenovať prvé demokratické
štáty.
Zdôvodniť, prečo je potrebné poznať
svoje práva, kde sú hranice našej
slobody. Pozná dokumenty o ľudských
právach, pozná svoje práva, chápe
spätosť práv a povinností.
Pozná najdôležitejšie mimovládne
a občianske organizácie.
Pozná funkciu a právomoci
parlamentov, zaujíma sa o činnosť,
aktivity.
Participácia na živote v triede (triedna
samospráva) a na živote v škole (školská
Uviesť príklady spolupráce v triede, v
samospráva). Účasť na zasadnutí
školského parlamentu. Tvorba pravidiel škole, vlastné návrhy, podiel svojich
aktivít v triede – význam.
v škole a triede.
Participácia na živote v obci – obecná
samospráva, obecné zastupiteľstvo
Participácia v širšom občianskom
prostredí.
Vie uviesť potrebu participácie na živote
v obci, vie uviesť príklady.
Vytvárať spolupracujúce spoločenstvo
v triede, v škole, v obci.
Získavať zručnosti občianskeho života.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 69 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Projekty
Vypracovať projekt,
prezentácia práce v skupinách
alebo individuálne.
ZŠ s MŠ Kočovce
Ľubovoľné projekty, aktivity zamerané
na určenú tému.
Tímová práca – zručnosti spolupráce na
projektoch.
2h
Účasť na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva.
- 70 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
11. Etická výchova
Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty
Názov predmetu
Etická výchova
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
Siedmy
Časový rozsah výučby
1 hodina týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
1 hodina
počet voliteľných hodín
-
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Mgr. Lucia Zelová
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej
úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba
s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem
ZŠ s MŠ Kočovce
- 71 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli
k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
• má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
• má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
• jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity
a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
• má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých
situáciách,
• charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
• koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti
a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
• prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými
hodnotami,
• je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Uplatnenie prierezových tém
-
multikultúrna výchova
mediálna výchova
osobnostný a sociálny rozvoj
enviromentálna výchova
ochrana života a zdravia
tvorba projektu a prezentačné zručnosti
ZŠ s MŠ Kočovce
- 72 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Osvojovanie si
základných postoje,
ktoré podmieňujú
kultivované
dospievanie. Učenie
sa poznávať sám
seba, objavovať
svoju identitu,
rozvíjať
sebaoceňovanie.
Tematický celok
Objavenie
vlastnej
jedinečnosti a
identity
Učenie sa obhájiť
Byť sám sebou,
svoje práva a názory. vedieť obhájiť
svoje práva a
názory
Poznávanie svojich
práv a povinností v
ZŠ s MŠ Kočovce
Etické aspekty
vzťahu k
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Počet
hodín
Veľkosť a dôstojnosť ľudskej osoby, úcta
k človeku. Poznávanie svojich silných a
slabých stránok, pozitívne a negatívne
vlastnosti. Zdravé sebavedomie. Prijatie
samého seba aj so svojimi nedostatkami.
Poznať svoje silné a slabé stránky svojej
osobnosti, vytvárať priestor pre
sebaprijatie a rozvoj intrapersonálnej
komunikácie
5
Presadiť sa v rôznych situáciách, opýtať
sa prečo, vedieť odmietnuť, vysloviť
sťaţnosť, vysvetliť svoje názory, požiadať
o láskavosť, vysloviť návrh, čeliť
manipulácii a tlaku skupiny, alternatívne
spôsoby riešenia konfliktov, asertivita a
asertívne práva
Pochopiť proces sebaakceptácie Porozumieť manipulatívnym spôsobom v
správaní svojom i v správaní iných.
Poznať svoje právo na odmietnutie
nevhodnej ponuky a poznať zásady jej
uplatnenia
8
Obhájiť svoje legitímne práva - svoje
názory doloží argumentáciu. Vedieť
rozlíšiť manipulatívne správanie iných i
seba a odmietať ho. V komunikácii
uplatňovať prvky asertívnych techník
(vedieť povedať nie)
Hlbšie poznanie vlastnej rodiny (ako Uvedomiť si svoje práva a povinnosti v
poznám svoju matku, svojho otca, rodine a snažiť sa chápať ich význam.
- 73 -
8
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
rodine, učenie sa
kultivovane prejaviť
svoj názor, postupne
preberať
zodpovednosť za
svoje
vlastnej rodine
súrodencov...).
Uplatňovanie sociálnych zručností v
rámci rodiny (byť empatickým, otvorene
a
citlivo
komunikovať,
byť
asertívnym...).
Snažiť sa prispieť svojím dielom do
dobrého fungovania vlastnej rodiny.
Vedieť požiadať o láskavosť, o
odpustenie, vedieť vysloviť návrh - v
rodinnom prostredí vedieť použiť
pozitívne hodnotenie, empatiu a tvorivosť
v prosociálnom správaní.
Zdravá a nezdravá kritickosť. Reflexia
nad vlastnou kritickosťou v rodine.
Pochopenie rodičov a súrodencov, dobré Prejavovať
vzťahy
v
rodine,
tolerancia
a živote.
rešpektovanie autority, vzťahy medzi
súrodencami.
rozhodnutia, zároveň
však rešpektovať
rodičov a viesť s
nimi konštruktívny
dialóg.
spoluúčasť
na
rodinnom
Rešpektovanie pravidiel hry (práva a
povinnosti) v rodine.
Spoznávanie svojej
sexuálnej identity,
chápanie pozitívnych
hodnôt priateľstva,
lásky, manželstva a
rodiny,
uvedomovanie si
rizík, spojených s
predčasným
sexuálnym životom.
Etické aspekty
integrovania
sexuálnej zrelosti
do
kontextu
osobnosti
Rozvíjanie sexuálnej identity.
Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami.
Priateľstvo a láska.
Utváranie predstáv o budúcom
partnerovi.
"Zázrak života" - počatie a prenatálny
život ľudského plodu.
Vnímať a stotožniť sa so svoju sexuálnou
identitou, poznávať pozitívne hodnoty
ako priateľstvo, láska, manželstvo a
rodina - uvedomovať si riziká spojené s
predčasným sexuálnym životom, túžiť po
hlbokom vzťahu založenom na úcte
a vzájomnej láske.
8
Rozpor medzi pohlavnou a
psychosociálnou zrelosťou.
Predčasný sexuálny styk, jeho príčiny a
dôsledky.
Pohlavné choroby a AIDS.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 74 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Následky odtrhnutia sexu od osobného
vzťahu a zodpovednosti.
Rozvíjanie
pozitívneho postoja
k postihnutým,
chorým a iným
skupinám
obyvateľstva, ktoré
potrebujú pomoc a
porozumenie.
ZŠ s MŠ Kočovce
Vzťah k chorým, Rozvoj empatie, komunikácie s vyššie
spomínanými ľuďmi.
starým,
postihnutým,
mentálne alebo
morálne
narušeným
ľuďom.
- 75 -
Vedieť vymenovať obmedzenia a
prednosti chorých a osôb so špecifickými
potrebami. Vedieť zdôvodniť potrebu
i špecifiká.
4
Uvedomovať si ťažkosti, ktoré prežívajú
starí a chorí ľudia a túžiť im pomôcť
uvedomovať si ťažkosti, ktoré prežívajú
starí a chorí ľudia a túži im pomôcť
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
12.Náboženská výchova
Učebné osnovy nájdete na stránke http://www.statpedu.sk/sk/news/view/22
ZŠ s MŠ Kočovce
- 76 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
13.Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Názov predmetu
Matematika
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
siedmy
Časový rozsah výučby
4 hodiny týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
3,5 hodiny
počet voliteľných hodín
0,5 hodiny
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Mgr. Beáta Riegerová
Charakteristika predmetu
Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky
parlament:
„Matematická kompetencia“ je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných
situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia
zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce,
ZŠ s MŠ Kočovce
- 77 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových matematických
poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov.
Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.
Uplatnenie prierezových tém
V rámci predmetu matematika v 7. ročníku budeme vyučovať
- tvorbu projektu a prezentačné zručnosti
Viac v časovo-tematických plánoch predmetu.
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Správne chápať
pojem zlomok. Čítať
a zapisovať zlomok,
vedieť pomenovať
čísla v zlomku.
Porovnávať zlomky
a výsledok
porovnania vyznačiť
znakmi >, <, =.
Rozširovať a krátiť
zlomok. Sčitovať a
odčitovať zlomky.
Ζapísať zlomok v
tvare desatinného
čísla a obrátene.
ZŠ s MŠ Kočovce
Tematický celok
Zlomky. Počtové
výkony so
zlomkami.
Racionálne čísla
Obsahový štandard
Výkonový št andard
Zlomok, znázornenie zlomkovej časti Vedieť pomenovať jednotlivé časti
celku. Rovnosť zlomkov, ich krátenie zlomku
(čitateľ,
menovateľ,
a rozširovanie.
zlomková čiara). Vedieť čítať
a
zapisovať zlomok, vedieť ich
Porovnávanie zlomkov s rovnakými
čitateľmi alebo rovnakými menovateľmi. porovnávať medzi sebou pomocou
Sčitovanie
a odčítavanie
zlomkov znakov <, >, =.
Počet
hodín
25
s rovnakými
menovateľmi,
sčítanie Vedieť znázorniť zlomky na
a odčítanie prevodom na spoločný číselnej osi.
Vedieť krátiť
menovateľ (nie nevyhnutne najmenší), a rozširovať
zlomky.
Vedieť
objav krížového pravidla.
upraviť zlomok na základný tvar.
Násobenie a delenie zlomku prirodzeným Vedieť usporiadať zlomky podľa
Vedieť
sčitovať
číslom (ostatné výpočty prevažne veľkosti.
zlomky.
Vedieť
prevodom
na
desatinné
čísla). a odčitovať
zapísať
zlomky
desatinnými
Interpretácia násobenia zlomkom ako
číslami
a naopak.
Vedieť
- 78 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Triediť racionálne
čísla podľa veľkosti.
Znázorniť racionálne
číslo na číselnej osi.
Správne chápať
pojem zmiešané
číslo. Sčitovať a
odčitovať zmiešané
čísla. Vedieť
vypočítať zlomkovú
časť celého čísla.
Násobiť zlomok
zlomkom. Deliť celé
číslo zlomkom.
Deliť zlomok
zlomkom.
výpočtu zlomkovej časti z čísla. Vzťah znázorniť racionálne čísla na
medzi zlomkom a desatinným zápisom.
číselnej osi. Vedieť sčitovať
a odčitovať racionálne čísla.
Vedieť vysvetliť pojem zmiešané
číslo. Vedieť sčitovať a odčitovať
zmiešané čísla. Vedieť vypočítať
zlomkovú časť celého čísla.
Vedieť násobiť zlomok číslom,
zlomok zlomkom. Vedieť deliť
číslo zlomkom, zlomok zlomkom.
Vedieť riešiť slovné úlohy so
zlomkami, racionálnymi číslami
a zmiešanými číslami. Vedieť
vysvetliť pojem zložený zlomok.
Vedieť pracovať so zloženými
zlomkami.
Riešiť slovné úlohy
so zlomkami. Viesť
žiakov
k zovšeobecneniu.
Ukázať históriu
vzniku zlomkov a
počítanie so
zlomkami. Význam
zlomkov aj pre
súčasnú prax.
Prehlbovať
systematickosť,
presnosť a
ZŠ s MŠ Kočovce
- 79 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
algoritmický spôsob
myslenia žiakov.
Správne chápať
Percentá
pojem percento.
Vypočítať 1 %.
Rozlíšiť ,
pomenovať
a vypočítať základ,
počet percent
a percentovú časť.
Určiť znázornený
počet percent
pomocou kruhového
alebo stĺpcového
diagramu. Riešiť
jednoduché úlohy
z oblasti
finančníctva. Riešiť
úlohy s námetom
ochrany prírody a
zdravia ľudí. Výchova
k ekonomickému
spôsobu správania,
šetrenia a podnikania.
Pochopiť význam
pojmu objem a
vedieť ho popísať
vlastnými
slovami. Pochopiť
ZŠ s MŠ Kočovce
Percento, základ, počet percent. Promile. Vedieť aká časť celku je percento
Vzťah percent (promile), zlomkov a koľko percent tvorí celok.
a desatinných čísel.
Vedieť vypočítať l percento (%).
Znázorňovanie časti celku a počtu Vedieť rozlíšiť, pomenovať a
percent vhodným diagramom.
vypočítať percentovú časť, základ a
počet
percent . Vedieť riešiť úlohy
Jednoduché úrokovanie.
s využitím percent. Vedieť riešiť
slovné úlohy na percentá pomocou
trojčlenky. Vedieť aká časť celku je
promile a koľko promile tvorí celok.
Vedieť riešiť úlohy na promile
(výškové rozdiely). Vedieť riešiť
jednoduché slovné úlohy z oblasti
finančníctva.
Vedieť
rozlíšiť,
pomenovať a vypočítať úrok, vklad
a ročnú úrokovú mieru. Vedieť určiť
znázornený počet percent pomocou
kruhového
alebo
stĺpcového
diagramu.
Objem a povrch Niektoré spôsoby zobrazovania priestoru
rovnobežné
premietanie,
kvádra a kocky (voľné
perspektíva). Obrazy kvádra a kocky vo
voľnom
rovnobežnom
premietaní,
- 80 -
Vedieť základné pravidlá pri
rysovaní obrazov telies(kváder
a kocka). Poznať rôzne možnosti
polôh telies pri rysovaní(nadhľad,
podhľad , zľava, sprava).Vedieť
20
22
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
význam jednotky
objemu. Poznať
používané jednotky
objemu a vedieť ich
navzájom premieňať.
Telesá zložené z kvádrov a kociek, ich
znázorňovanie, pôdorys a bokorys, úlohy Vedieť narysovať sieť kvádra
a kocky.
Vedieť
vysvetliť
na rozvoj priestorovej predstavivosti.
vlastnými slovami rozdiel medzi
Sieť kvádra a kocky.
objemom a povrchom telies.
Objem kvádra a kocky. Jednotky objemu
Poznať a vedieť používať základné
a ich premena. Povrch kvádra a kocky
jednotky objemu(kubické aj duté)
a vedieť ich premieňať. Poznať
vzorce na výpočet objemu
a povrchu kvádra a kocky a vedieť
ich využiť pri výpočtoch.
Οsvojiť si postup
výpočtu objemu
a povrchu kvádra a
kocky a získať
zručnosť vo
výpočtoch. Riešiť
úlohy na výpočet
objemu a povrchu
kvádra a kocky.
Poznať sieť kvádra a
kocky vo viacerých
podobách, vedieť
objaviť v praxi.
Rozvíjať priestorovú
predstavivosť žiakov
Správne chápať
pojmy pomer,
prevrátený pomer,
postupný pomer a
vedieť ich aplikovať
pri riešení úloh.
znázorniť telesá zložené z kvádrov
a kociek – pôdorys, bokorys.
viditeľnosť hrán.
Vedieť riešiť slovné úlohy na
výpočet objemu a povrchu kvádra
a kocky.
Pomer. Priama
a nepriama
úmernosť
Pomer, rozdeľovanie celku v danom
pomere. Priama a nepriama úmernosť.
Trojčlenka. Znázornenie priamej
a
nepriamej úmernosti graficky.
Ζväčšiť alebo
zmenšiť dané číslo v
ZŠ s MŠ Kočovce
- 81 -
Vedieť rozdiely medzi pojmami
pomer,
prevrátený
pomer
a postupný pomer a vedieť ich
používať pri riešení úloh. Vedieť
zväčšiť alebo zmenšiť dané číslo
v danom pomere. Vedieť kedy ide
o zväčšenie a kedy o zmenšenie
čísel. Vedieť riešiť úlohy na
delenie daného čísla v danom
24
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
danom pomere.
pomere. Vedieť vysvetliť rozdiel
medzi
priamou
a nepriamou
úmernosťou
a vedieť
uviesť
príklad z praxe. Vedieť pohotovo
riešiť slovné úlohy na priamu
a nepriamu úmernosť , vrátane
úloh z praxe. Vedieť riešiť slovné
úlohy na priamu a nepriamu
úmernosť pomocou trojčlenky.
Vedieť riešiť úlohy s použitím
mierky mapy a plánu. Vedieť určiť
skutočný rozmer, rozmer na mape
alebo pláne a vedieť vypočítať
mierku mapy alebo plánu. Vedieť
znázorniť priamu a nepriamu
úmernosť graficky.
Riešiť úlohy na
delenie čísla v
danom pomere.
Správne chápať
pojem priamej
úmernosti. Správne
chápať pojem
nepriamej úmernosti.
Riešiť úlohy na
priamu a nepriamu
úmernosť, vrátane
úloh z praxe. Riešiť
úlohy trojčlenkou.
Riešiť úlohy s
použitím mierky
mapy a plánu.
Vypisovať všetky
možnosti podľa
určitého systému.
V rôznorodých
úlohách nájsť
spoločnú
matematickú
podstatu. V
jednotlivých úlohách
objaviť spôsob
tvorenia možných
ZŠ s MŠ Kočovce
Riešenie rôznych
úloh
z kombinatoriky
Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich Vedieť určiť všetky možné
počte z oblasti rôznych hier, športu usporiadania daného počtu prvkov.
Vedieť riešiť úlohy na výber
a z rôznych oblastí života.
a usporiadanie
prvkov
bez
Riešenie
jednoduchých
opakovanie
a
s
opakovaním.
kombinatorických úloh (na základe hier
a pokusov). Riešenie kombinatorických
úloh rôznymi metódami (stromový
diagram, príprava tabuliek, systematické
vypisovanie možností).
- 82 -
13
Vedieť riešiť úlohy na výber
prvkov
bez ich usporiadania.
Vedieť riešiť úlohy typu : koľkými
rôznymi cestami sa možno dostať
z určitého miesta na iné miesto
tak, že medzitým prechádzame cez
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
riešení.
Systematicky
vytvárať všetky
možné riešenia.
Riešiť rôzne
kombinatorické
úlohy.
iné miesta , do ktorých je možné
dostať sa niekoľkými cestami.
Vedieť vypisovať všetky možnosti
podľa určitého systému. Vedieť
riešiť kombinatorické úlohy na
základe hier a pokusov.
Opakovanie
tematických celkov,
písanie, rozbor
a opravy písomných
prác
ZŠ s MŠ Kočovce
28
- 83 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
14.Informatika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Názov predmetu
Informatika
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
siedmy
Časový rozsah výučby
1 hodina týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
0,5 hodiny
počet voliteľných hodín
0,5 hodiny
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Mgr. Eva Puchá
Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať,
zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a
ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 84 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi
a toku informácií v počítačových systémoch a tak budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov
informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.
Uplatnenie prierezových tém
V rámci predmetu Informatika v VII. ročníku budeme vyučovať :
§ Environmentálna výchova
§ Mediálnu výchovu
§ Multikultúrnu výchovu
§ Tvorbu projektu a prezentačné zručnosti
Viac v časovo-tematických plánoch predmetu.
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Aplikovať základné
postupy pri práci s
textom , oboznámiť
sa so všetkými
nástrojmi vytvárania
a úprav textového
dokumentu.
Získavať zručnosti
pri formátovaní
jednotlivých častí
textu, dokumentu
a zručnosti kreslenia
ZŠ s MŠ Kočovce
Tematický celok
Obsahový štandard
Informácie okolo Textový editor
nás
Popis prostredia, súbor.
Výkonový štandard
Poznať nástroje vytvárania a úprav
textového dokumentu.
Úpravy písma v textovom dokumente.
Formátovanie textu.
Počet
hodín
15
Vedieť otvoriť existujúci dokument
vytvorený v textovom editore,
vytlačí textový dokument,
Úprava textového dokumentu .
Vlastnosti stránky.
Kreslenie v textovom dokumente .
Objekty v texte .
Tabuľka v textovom dokumente.
- 85 -
vytvárať a formátovať odseky, rozdeliť
dokument na stĺpce, používať inicálky
v dokumente.
Meniť typ, štýl, veľkosť, farbu písma,
tvoriť odseky, formátovať ich.
Vedieť nakresliť obrázok v textovom
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
v textovom editore.
Projekt „Rozvrh hodín“ .
Vedieť vložiť
obrázok a tabuľku
do textového editora
a upraviť ich.
Spoznávať
prostredie programu
na tvorbu prezentácií
a efektívne využívať
nástroje tvorby
prezentácie.
Projekt „Vizitka“.
Prostredie programu PowerPoint.
Práca s fotografiou : úpravy snímky.
Tvorba vlastnej prezentácie.
Rozvíjať si pracovnú a estetickú stránku
myslenia pri tvorbe projektov.
Zvládnuť základy technológie
vytvárania prezentácií.
Upravovať
fotografie pomocou
voľne šíriteľného
programu.
Pracovať s
elektronickou
poštou.
Používať a aplikovať
informácie na
internete, pochopiť
spôsob a
mechanizmy
vyhľadávania na
internete.
Vedieť meniť veľkosť obrázku, otočiť a
upravovať fotografie.
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Interaktívna a neinteraktívna komunikácia.
Elektronická pošta, príloha, správy.
Práca s textom a obrázkami na internete.
Projekt „Osobnosti Slovenska“.
Poznať správnu formu e – mailovej
správy, posielať e – mailovú správu
s prílohou. Plnohodnotne využívať
možnosti poštového klienta, poznať
nebezpečenstvo zverejňovania vlastných
údajov.
6
Spoznávať rôznorodosť informácií na
stránkach, poznať školský web.
Vedieť spracovať informácie
z internetu, kopírovať a ukladať text
do textového editora, vedieť uložiť
obrázok z internetu, vedieť využívať
IKT na vlastné učenie, vypracovať
Rozpoznávať
bezpečnostné riziká
pri práci s
ZŠ s MŠ Kočovce
editore a upravovať ho, vložiť obrázok
do textového editora, vedieť nastaviť
formátovanie strany dokumentu, vložiť
pätu a hlavičku a očíslovanie. Vedieť
vysvetliť pojmy: dokument, stránka,
záhlavie, päta, odstavec, blok, font.
Vedieť vytvoriť tabuľku v textovom
editore a upravovať ju.
- 86 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
internetom.
projekt.
Získať základy
algoritmického
myslenia a
schopnosť uvažovať
nad riešením
problémov pomocou
IKT. Naučiť sa
uvažovať nad
rôznymi
parametrami
efektívnosti rôznych
riešení problémov.
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Rôznymi médiami
na ukladanie
informácií,
porovnávať ich
kapacitu.
Princípy
fungovania IKT
Programovací jazyk BALTÍK.
Postup riešenia, formálny zápis riešenia,
etapy riešenia problémov.
Elementárny príkaz, postupnosť, cyklus,
procedúra, parametre, premenná, hodnota,
ZŠ s MŠ Kočovce
6
Demonštrovať v detskom
programovacom prostredí riešenie úloh s
opakovaním nejakých činností (Baltík) .
Dokázať porovnať čas trvania rôznych
riešení problému.
priradenie.
Zložitosť riešenia problému.
Operačný systém, priečinok, súbor.
Ukladanie informácií na rôzne média.
Práca s výučbovými CD a DVD,
ovládanie jednoduchých hier i online hier.
Úlohami operačných
systémov (napr.
práca so súbormi a
priečinkami), vedieť
vytvoriť stromovú
štruktúru priečinkov.
Zoznámiť sa
s bezpečnosťou na
internete,
Dokázať zapisovať a interpretovať
postupy do formálneho zápisu.
Oboznámiť sa s pojmom operačný
systém, vedieť vytvárať súbory a
priečinky.
4
Zvládnuť ukladanie informácií na rôzne
média, porovnanie kapacít a rýchlosti.
Naučiť sa spustiť výučbové CD.
Práca s edukačnými programami
a hrami.
Tlač obrázkov, skenovanie.
Informačná
spoločnosť
Bezpečnosť pri práci,
Organizácia práce v počítačovej učebni,
Poznať pravidlá práce v počítačovej
učebni.
2
Dokázať posúdiť spoľahlivosť
- 87 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
s pravidlami
netikety. Pochopiť,
že používanie IKT si
vyžaduje kritický
a zvažujúci postoj
k dostupným
informáciám
a naučiť sa
zodpovednému
používaniu
interaktívnych
médií.
ZŠ s MŠ Kočovce
získaných informácií.
Licencie programov.
Riziká technológií, PC vírusy.
Zásady bezpečnosti na internete.
- 88 -
Rozumieť rizikám internetu, chápať
potrebu dodržiavania pravidiel
v internetovom svete
Oboznámiť sa s nebezpečenstvom na
internete.
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
15.Svet práce
Vzdelávacia oblasť
Človek a svet práce
Názov predmetu
Svet práce
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
siedmy
Časový rozsah výučby
0,5 hodiny týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
0,5 hodiny
počet voliteľných hodín
-
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Mgr. Beáta Riegerová
Charakteristika predmetu
Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch (ako je biológia a chémia) a ďalej ich rozvíja novými
poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode,
k prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 89 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike(postupe) pestovania okrasných rastlín – interiérových a exteriérových, ich
viazaní a aranžovaní. Vytvára základy pre ďalšie odborné štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného
prostredia.
Uplatnenie prierezových tém
V rámci predmetu svet práce v 7. ročníku budeme vyučovať
- environmentálnu výchovu
- tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Viac v časovo-tematických plánoch predmetu.
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Tematický celok
Rozvíjať
osobné Náradie
schopnosti žiaka : a pomôcky
sebarealizácia,
sebauvedomovanie
svojich
schopností,
predností
a nedostatkov. Rozvíjať
kreativitu
Obsahový štandard
Základné ručné náradie
Poznať a vedieť používať základné ručné
náradie : vysadzovacia lopatka ,
vysadzovací kolík, prepichovací kolík,
záhradnícke nožnice, malé hrabličky,
malá lopatka...
Náradie na spracovanie pôdy
Poznať a vedieť používať náradie na
spracovanie pôdy, kyprenie pôdy: rýľ,
motyka, hrable, rycie vidly....
Výkonový štandard
Poznať funkciu a spôsob použitia
základných
druhov
náradia
a pomôcok.
Počet
hodín
4
Vedieť používať základné ručné
náradie a iné pomôcky
pri pestovaní črepníkových rastlín,
poznať
náradie
na
základné
spracovanie a ošetrovanie pôdy
počas vegetácie pôdy.
Pomôcky pri pestovaní rastlín
ZŠ s MŠ Kočovce
- 90 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Poznať materiál a pomôcky pre
hydroponické pestovanie rastlín, kanvy
na zalievanie, rozprašovače....
Mať
schopnosť Kvetinárstvo
zvládnuť proces učenia
sa, rozvíjať ho na
základe aktívnej pracovnej činnosti.
Vedieť
získavať
poznatky
z rôznych
informač.
zdrojov
/encyklopédie, internet,
odborné časopisy/.
Význam a rozdelenie okrasných rastlín
Význam okrasných rastlín z hľadiska
tvorby a estetizácie životného prostredia,
rozdelenie okrasných rastlín.
Črepníkové rastliny
Charakteristika črepníkových rastlín,
rozdelenie. Poznávanie jednotlivých
druhov črepníkových rastlín. Pestovanie,
ošetrovanie a rozmnožovanie
črepníkových rastlín. Nároky
črepníkových rastlín na životné
podmienky.
Možnosť vyniknúť
aj slabšie
prospievajúcim žiakom.
Poznať význam okrasných rastlín,
ich vplyv na náš život a životné
prostredie.
Poznať
rozdelenie
okrasných rastlín. Poznať a odborne
pomenovať črepníkové rastliny.
4
Vedieť pestovať, ošetrovať a
rozmnožovať črepníkové rastliny,
poznať ich nároky na stanovište.
Vedieť využívať pracovné prostredie
a udržiavať poriadok počas práce,
dodržiavať bezpečnosť pri práci
a hygienické zásady.
Praktická činnosť
Praktickou činnosťou získať zručnosti pri
presádzaní, ošetrovaní, pestovaní a
rozmnožovaní črepníkových rastlín.
Vytvárať a realizovať
projekty pestovania
rastlín pre osobné
potreby, pre potreby
školy, pre
podnikateľské aktivity.
Hydroponické
pestovanie
rastlín
Hydropónia
Čo je hydropónia, potreby na
hydropóniu: nádoby, substrát, živný
roztok, vhodné črepníkové rastliny.
Hydroponické pestovanie rastlín
Poznať pojem hydropónia, potreby
na hydropóniu, poznať výhody
hydroponického pestovania rastlín,
vedieť
zvoliť
rastlinu
na
hydroponické pestovanie, vedieť ju
pestovať v živnom roztoku.
4
Praktickou činnosťou získať zručnosti pri
ZŠ s MŠ Kočovce
- 91 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
pestovaní a osvojiť si základný postup
pestovania.
Zaujímať sa
o experimentovanie,
hľadať nové možnosti
sebarealizácie
a zmysluplnej práce.
Skrášľovať
a spríjemňovať svoje
prostredie.
Viazačstvo
a aranžovanie
rastlín
základné
pravidlá
Základy aranžovania a väzby kvetov Poznať
Význam aranžovania a väzby kvetov, aranžovania a väzby kvetov, poznať
pomôcky na aranžovanie
vhodný materiál, úpravu rastlín
a ostatného
materiálu.
Získané
Výber a úprava materiálu
vedomosti vedieť uplatniť pri
Výber a úprava rastlinného materiálu, vytváraní jesenného, vianočného
voľba nádoby, zber a sušenie rastlín na a jarného
aranžovania.
Vedieť
aranžovanie,
ošetrovanie
rezaných hodnotiť výber materiálu a výsledok
kvetov, príprava rastlinného materiálu na vlastnej práce.
aranžovanie.
4
Praktická činnosť
Praktickou činnosťou získať zručnosť pri
viazaní a aranžovaní rastlín.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 92 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
16.Technika
Vzdelávacia oblasť
Človek a svet práce
Názov predmetu
Technika
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
siedmy
Časový rozsah výučby
0,5 hodiny týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
0,5 hodiny
počet voliteľných hodín
-
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Mgr. Beáta Riegerová
Charakteristika predmetu
Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných
užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho
kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 93 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou
zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou
protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov.
Uplatnenie prierezových tém
V rámci predmetu technika v 7. ročníku budeme vyučovať
- tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Viac v časovo-tematických plánoch predmetu.
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Tematický celok
Rozvíjať osobné
Človek
schopnosti žiaka :
a technika
sebarealizácia,
sebauvedomovanie
svojich schopností,
predností a nedostatkov.
Rozvíjať kreativitu.
ZŠ s MŠ Kočovce
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Žiaci sa v tomto tematickom celku
oboznámia s pojmom technika, spoznajú
vzťahy medzi technikou a prírodou,
technikou a spoločnosťou s využitím
osobných skúseností. Získajú základné
informácie o slovenských vynálezoch a
histórii techniky všeobecne a na
Slovensku. Človek – príroda –
spoločnosť – technika a ich vzťahy.
História techniky – človek tvorca
techniky. Vznik výrobku, cesta:
myšlienka – konštrukcia – výroba –
využitie.
Vedieť vysvetliť pojem technika,
technické prostredie a technické
dielo ako produkt ľudskej činnosti.
- 94 -
Počet
hodín
6
Vedieť vymenovať pozitívne a
negatívne dôsledky techniky.
Oboznámiť sa s najvýznamnejšími
objavmi a vynálezmi 18. – 20.
storočia.
Oboznámiť sa s poznatkami
histórie na Slovensku a so
slovenskými vynálezcami.
Vedieť vysvetliť pojem
technologický postup a opísať
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
všeobecne cestu vzniku výrobku.
Pristupovať k
Grafická
výsledkom pracovnej
komunikácia
činnosti nielen z
hľadiska kvality,
funkčnosti,
hospodárnosti
a spoločenského
významu, ale i z
hľadiska ochrany
svojho zdravia i zdravia
druhých, ochrany
životného prostredia i
ochrany kultúrnych a
spoločenských hodnôt.
Využívať znalosti a
skúsenosti získané v
jednotlivých
vzdelávacích oblastiach
v záujme vlastného
rozvoje i svojej prípravy
na budúcnosť, robiť
podložené rozhodnutia
o ďalšom svojom
vzdelávaní
a profesionálnom raste
Používať bezpečné a
účinné materiály,
ZŠ s MŠ Kočovce
Materiály a
technológie
Základy navrhovateľskej činnosti –
technické tvorivé myslenie,
Základy technickej komunikácie –
zobrazovanie, technický náčrt –
kreslenie, technický výkres – čítanie.
Vedieť realizovať drobný projekt
(zhotoviť technický náčrt, vybrať
vhodný materiál, zvoliť
konštrukčné riešenia a spoje,
navrhnúť technológie),
Počítač a technické kreslenie (softvéry
na kreslenie)
Poznať proces vzniku technického
produktu.
Počítač a Internet pri konštruovaní, napr.
projekty „Búdka pre vtáčika“, „Stojan na
CD“
Mat schopnosti vytvárať a
realizovať technické myšlienky
pre vlastné potreby pre potreby
školy, pre komerčné aktivity a
pod.
Obsah tohto tematického celku je
zameraný na hlavné druhy technických
Poznať základné druhy
technických materiálov
- 95 -
5
6
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
nástroje a vybavenie,
dodržovať stanovené
pravidlá, plniť
povinnosti a záväzky,
adaptovať sa na
zmenené alebo nové
pracovné podmienky.
materiálov, ich základné vlastnosti a
využitie. Základné technologické postupy
pri spracovaní technických materiálov,
zodpovedajúce náradie a pomôcky na ich
ručné opracovanie.
Základné technické materiály – drevo,
kovy, plasty – polotovary. Základy
jednoduchého – ručného obrábania
technických materiálov.
Pravidlá správania sa v školskej
dielenskej učebni a v technickom
prostredí.
Vedieť správne preniesť tvar a
rozmery predmetu z výkresu na
opracúvaný
materiál, správne voliť meradlá a
pomôcky na obrysovanie.
Vedieť pracovať podľa
jednoduchého technologického
postupu a technického výkresu.
Poznať a rozlíšiť základné druhy
technických materiálov - drevo,
kovy, plasty.
Poznať základné náradie na ručné
opracovanie dreva, kovu a plastov.
Prakticky si precvičiť (podľa
možností a vybavenia školy) a
osvojiť jednotlivé elementárne
zručnosti pri opracovaní dreva,
kovov a plastov (pilovanie, vŕtanie
dreva, ohýbanie plastov a plechu,
strihanie, sekanie drôtu a plechu-).
ZŠ s MŠ Kočovce
- 96 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
17.Výtvarná výchova
Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra
Názov predmetu
Výtvarná výchova
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
siedmy
Časový rozsah výučby
1 hodina týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
1 hodina
počet voliteľných hodín
-
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Mgr. Ľubomír Jančár
Charakteristika predmetu
Predmet výtvarná výchova nižšieho sekundárneho vzdelávania plynulo nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní.
Naďalej vychádza z autentických skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou – z intenzívnych zážitkov, dobrodružstva tvorby
a sebavyjadrovania sa. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i
nevedomých duševných aktivít. Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku, ustupuje spontánny prístup k vyjadrovaniu seba samého a
ZŠ s MŠ Kočovce
- 97 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
vyjadrovaniu vonkajších podnetov. Väčšina žiakov v tomto období stráca svoju prirodzenú výrazovosť. VV sa musí podieľať na tejto
transformácii. Uskutočňuje sa to:
– dôrazom na objaviteľský prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom a médiám,
– nahradením nedostatku formálnych zručností pri vyjadrovaní reality, postupmi ktoré takéto zručnosti nevyžadujú,
– väčším dôrazom na myslenie žiaka, na príčinné súvislosti, vzťahy medzi javmi a poznávaciu funkciu umenia i vlastného vyjadrovania sa
výtvarnými prostriedkami.
Ťažisko sebavyjadrovania sa, oproti primárnemu vzdelávaniu, prenáša na iné oblasti aktivity. Do vyučovania sú zaraďované prostriedky
a činnosti, ktoré rozširujú možnosti poznávacieho procesu žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení
skutočnosti, po poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta, po presnejšom zobrazení pozorovaných vzťahov, po vyššej technickej
dokonalosti prejavu, po pluralite spôsobov vytvárania. Zapája sa koncepčné a konštrukčné myslenie, ktoré je uvádzané do vzťahu s myslením
estetickým. Detskú spontánnosť má postupne nahrádzať jej dospelý ekvivalent – duchovná otvorenosť a sviežosť, spojená s pribúdaním
vedomej tvorivej operatívnosti. Žiak reaguje na stále komplexnejšie podnety, reflektuje podnety prírodné, civilizačné i kultúrne. Zvyšujú sa
jeho technické schopnosti. Preto vo výtvarnej výchove potrebuje objaviť oblasť nových možností, zodpovedajúcich svojmu vývinu.
Uplatnenie prierezových tém
V rámci predmetu výtvarná výchova v 7. ročníku budeme vyučovať
- multikultúrnu výchovu
- environmentálnu výchovu
- osobnostný a sociálny rozvoj
- tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Viac v časovo-tematických plánoch predmetu.
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Vedome rozvíjať
tvorivosť. Umožniť
ZŠ s MŠ Kočovce
Tematický celok
Obsahový štandard
Výtvarný jazyk- Poriadok a chaos, usporadúvanie prvkov
základné prvky v kompozícii.
- 98 -
Výkonový štandard
Vytvárať formálne série z jedného
motívu a jednoduché variácie
Počet
hodín
2
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
žiakovi vývoj od
výtvarného
detského,
vyjadrovania
spontánneho spôsobu
vyjadrovania k
vyjadrovaniu
cieľavedomému, s
dôrazom na vlastný
prístup, vlastný názor
a vkus.
Vyjadriť sa
základnými
technickými
postupmi kreslenia,
maľovania,
jednoduchých
grafických techník.
Možnosti
zobrazovania
videného sveta
Formovať kultúrne
postoje. Vychovávať
žiaka smerom k
vytváraniu si
primeraných
kultúrnych postojov,
názorov a
hodnotových kritérií;
cez zážitok aktívneho
vyjadrovania a
vnímania umeleckých
diel uvádzať ho do
Podnety
výtvarného
umenia - médiá,
štýly, procesy,
techniky,
techniky, témy
ZŠ s MŠ Kočovce
motívu. Usporadúvanie prvkov
v kompozícii.
Kreslenie priestoru / perspektíva.
Zvládnuť základy proporčnej
stavby zobrazovaného predmetu
(výška a šírka, pomer hlavných
častí).
3
Kresliť prostredníctvom linky
a šrafovania, tieňovania.
Dada, neodada.
Vo svojom vyjadrovacom procese
spracovať charakteristické
podnety rôznych (vybraných)
tendencií umenia 20. st. až po
súčasnosť.
Akčné umenie.
- 99 -
4
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
poznávania hodnôt
umenia a kultúry – vo
vzťahu k tradícií, ale
na úrovni aktuálneho
vnímania
problematiky
vyjadrovania sveta
umením.
Poznávať a vedieť
Podnety
pomenovať pôsobenie výtvarného
(výraz) umeleckých
umenia
diel, svoj zážitok z
nich.
Renesančné umenie.
Zvládnuť konštrukčno-technické
úkony s materiálmi - trhanie,
strihanie, skladanie, vrstvenie
a pod., spájanie materiálov v
koláži .
2
Formovať a rozvíjať
gramotnosť
(zručnosti) žiaka pri
práci s digitálnou
technikou.
Fotografická reportáž /spájanie obrazov
/tvorba deja, záznam akcie, performancie.
Dokázať vybrať časť videnej
skutočnosti za účelom zobrazenia
– záber (fotografia, film, komiks),
rám, pohľad (obraz),
charakteristický tvar (plastika).
2
Scenár/literárna príprava filmu a videa.
Hrať sa s jednoduchými
animačnými trikmi, kamuflážou a
napodobneninou (filmový trik,
kulisa, maskovanie, mimikry).
2
Podnety
fotografie
Cez vlastnú činnosť
Podnety filmu
žiaka uvádzať k
a videa
poznaniu a vedomej
reflexii sveta
vizuálnych znakov
(multimédiá, reklama,
výtvarné médiá,
architektúra, dizajn),
k vedomému
používaniu
ZŠ s MŠ Kočovce
- 100 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
zobrazovania a jeho
kritickej selekcii.
Tvorivo používať vyjadrovacie
prostriedky, nástroje a techniky,
Vytvoriť
základný Podnety dizajnu
rozvrh
architektonického
tvaru a priestoru,
kresbu jednoduchého
dizajnérskeho návrhu.
Dizajn výrobku/návrh úžitkového
predmetu.
Rozvíjať
predstavivosť a
fantáziu, podporovať
a podnecovať
nápaditosť a tvorivú
sebarealizáciu.
Podnety
architektúry
Typ, funkcia a výraz stavby.
Vytvoriť základný rozvrh
architektonického tvaru a
priestoru, kresbu jednoduchého
dizajnérskeho návrhu.
2
Rozvíjať
predstavivosť a
fantáziu, podporovať
a podnecovať
nápaditosť a tvorivú
sebarealizáciu.
Podnety
tradičných
remesiel
Podnety krajčírstva, /alt.: podnety
čipkárstva.
Zvládnuť techniku konštrukcie
vonkajšieho tvaru – balenie
(paketáž), obliepanie,
obväzovanie, pletenie.
2
Formovať a rozvíjať
gramotnosť
(zručnosti) žiaka v
oblasti vyjadrovania
sa výtvarnými
prostriedkami
prostredníctvom
Elektronické
médiá
Morfing /transformácie tvaru na iný tvar
prostredníctvom softvéru.
Grafický editor :
4
ZŠ s MŠ Kočovce
2
komponovať a štylizovať –
prostredníctvom toho vedieť vyjadriť
vlastné nápady a koncepty.
- 101 -
úsečka a iné tvary, výplň a sprej,
mnohouholníky, krivky.
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
vybraných médií,
nástrojov a techník.
Naďalej rozvíjať a
kultivovať vnímanie,
predstavivosť
a
fantáziu, podporovať
a podnecovať jeho
nápaditosť a tvorivú
sebarealizáciu.
Podnety hudby
a literatúry,
synestetické
podnety
Vizuálna poézia /pokus o recitáciu.
Medzipredmetové
Podnety rôznych Telo človeka, zvieraťa.
väzby,
oblastí
interdisciplinárnosť
poznávania sveta
vyučovania,
pri
zachovaní
špecifík
spôsobu poznávania
sveta prostredníctvom
výtvarnej výchovy.
Umožniť žiakovi
vývoj od detského,
spontánneho spôsobu
vyjadrovania k
vyjadrovaniu
cieľavedomému, s
dôrazom na vlastný
prístup, vlastný názor
a vkus.
ZŠ s MŠ Kočovce
Tradícia
a identita kultúrna krajina
Rozprávky, príbehy, legendy
a história obce, regiónu
spracované výtvarnou formou.
- 102 -
Chápať niektoré spôsoby notácie
(mapa, partitúra, plán) ako
výtvarný spôsob vyjadrovania
skutočnosti.
2
Vo svojom vyjadrovacom procese
(výtvarnom, hudobnom,
literárnom) spracovávať podnety z
iných predmetov.
2
Vo svojom vyjadrovacom procese
spracovať charakteristické podnety
z prostredia svojej obce (regiónu),
svojho sociálneho prostredia.
2
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Vychovávať žiaka
Škola v galérii smerom k vytváraniu galéria v škole
si primeraných
kultúrnych postojov,
názorov a
hodnotových kritérií
cez zážitok aktívneho
vnímania umeleckých
diel.
ZŠ s MŠ Kočovce
Slovo a obraz.
Vedieť sformulovať svoj estetický
(vkusový) i hodnotiaci názor.
Tolerancia voči rôznym typom
vyjadrovania, vkusu iných ľudí.
- 103 -
2
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Hudobná výchova
Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra
Názov predmetu
Hudobná výchova
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
siedmy
Časový rozsah výučby
1 hodina týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
1 hodina
počet voliteľných hodín
-
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Jitka Trebatická
Charakteristika predmetu
Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich
záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej,
regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický, citový a morálny základ osobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomovanie,
sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu k iným
kultúram a národom. Utvára a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje žiakov
ZŠ s MŠ Kočovce
- 104 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
pri prehlbovaní hudobného zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný prejav. Hudobná výchova posilňuj hodnotovú a vkusovú
orientáciu žiakov, rozvíja schopnosť vytvárať a obhajovať svoje hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných.
Uplatnenie prierezových tém
V rámci predmetu hudobná výchova budeme vyučovať:
- multikultúrna výchova
- environmentálna výchova
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Formovanie a
rozvíjanie
emocionálneho sveta
žiakov. Vychovať
vnímavých,
aktívnych
poslucháčov,
tolerantných k iným
kultúram.
Formovanie
mravných vzťahov k
prostrediu v škole a
v rodine.
ZŠ s MŠ Kočovce
Tematický celok
Hudobné
prechádzky
storočiami.
Obsahový štandard
Orientácia v grafickom zázname
jednoduchej melódie. Pochopenie farby
hudobných nástrojov.
Aktívne vnímať a prežívať hudbu orientácia v hudobnom priestore.
Pestrá paleta
populárnej
hudby.
Elementárna analýza hudobnej skladby
prostredníctvom hudobno-vyjadrovacích
prostriedkov.
- 105 -
Výkonový štandard
Upevňovanie a rozširovanie vedomostí
a zručností v práci s hlasom
v nadväznosti na predchádzajúci ročník.
Počet
hodín
10
Aktívne vnímanie hudby, počas ktorej
žiak poznáva hudbu vo všetkých
žánrových a štýlových podobách, dokáže
zadeliť dielo do obdobia a dokáže hudbu
charakterizovať.
Verbálne vyjadrenie svojho názoru
a zážitku z počúvania hudby, sluchové
rozlišovanie jednotlivých hudobných
žánrov.
12
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Vhodne a nenásilne
Hudba na
spájať hudbu s inými pomedzí.
druhmi umenia.
Sústava
hudobných
činností.
ZŠ s MŠ Kočovce
Žiak spoznávaním hudby rôzneho typu z
hľadiska spoločenského - ( historického)
rešpektuje špecifiká, váži si kultúru svojho
národa
a iných
národov.
V rámci
medzipredmetových vzťahov dokáže vyjadriť
a verbalizovať svoj názor na hudobné umenie
rôznych štýlových období, hudby súčasnosti,
tanečnej, populárnej, džezovej ako aj na iné
formy tvorivých prejavov, napr. na literatúru,
výtvarné umenie.
- 106 -
Vyjadriť pohybom charakter, výraz
a náladu piesne a znejúcej hudby. Osvojiť
si správanie sa na koncertoch a
slávnostných podujatiach. Prostredníctvom
11
spoločných hudobných činnosti a získaných
vedomostí pestovať kompetenciu
spolupracovať s druhými, chápať a
rešpektovať multikulturalitu a odlišnosť,
osvojiť si pozitívne etnické postoje.
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
18.Telesná a športová výchova
Vzdelávacia oblasť
Zdravie a pohyb
Názov predmetu
Telesná a športová a výchova
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Ročník
Siedmy
Časový rozsah výučby
2 hodiny týždenne
Z toho
počet hodín ŠVP
2 hodiny
počet voliteľných hodín
–
Dátum poslednej zmeny UO
1. september 2010
UO vypracoval
Mgr. Ľubomír Jančár
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických , fyzických a sociálnych základoch zdravého
životného štýlu . Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti , zručnosti a návyky potrebné pre život aj v dospelosti . Predmet ho
učí efektívne využívať voľný čas , formuje kladný vzťah k pohybovým aktivitám , významne prispieva k všestrannému rozvoju osobnosti
žiaka . Plní významnú kompenzačnú a motivačnú funkciu .
ZŠ s MŠ Kočovce
- 107 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Ciele vyučovacieho predmetu
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné
schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú
gramotnosť, zvyšovať pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať
trvalý vzťah k pohybovej aktivite , telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť
zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.
Začlenenie prierezových tém
Osobný a sociálny rozvoj - rozvoj sebapoznania , sebadôvery a sebaúcty
- zodpovednosť za svoje konanie
Environmentálna výchova
- postoje k životnému prostrediu a k svojmu zdraviu
- vnímať zdravie a život ako najvyššiu hodnotu
Ochrana života a zdravia - formovať predpoklad na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a odolnosti na záťaž
- získať poznatky a zručnosti na poskytovanie prvej pomoci
Prezenčné zručnosti
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Naučiť sa používať
odbornú
terminológiu
osvojených
pohybových činností
ZŠ s MŠ Kočovce
- dokázať prezentovať nacvičenú pohybovú štruktúru
Tematický celok
I. TC: Poznatky
z telesnej výchovy
a športu
Obsahový štandard
- odborná terminológia vo všetkých
TC,
technika, taktika a metodika
- osvojovaných pohybových činností,
- 108 -
Výkonový štandard
- rozlišovať formy telesnej výchovy,
Počet
hodín
priebež.
- vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia
pred vykonávaním pohybovej činnosti,
- vedieť posúdiť a diagnostikovať úroveň
svojej pohybovej výkonnosti a telesného
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
a oblastí poznatkov.
pravidlá súťaženia v osvojených
pohybových činnostiach a základné
činnosti rozhodcu
- význam správnej životosprávy
- poznatky o telesnom vývine a jeho
diagnostikovaní
– úspechy našich športovcov na OH,
MS ,ME
rozvoja podľa daných noriem,
- vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze
v rôznom prostredí, - poznať základné
olympijské idey a riadiť sa nimi vo svojo
živote
- dodržiavať bezpečnostné a hygienické
požiadavky pri vykonávaní pohybovej
činnosti
– olympijská výchova so zameraním
na poznatky o MOV , SOV , symboly
OH, kalokagatia
Vykonávať
pohybové činnosti,
ktoré bezprostredne
pôsobia ako
prevencia
civilizačných
chorôb.
Dokázať rozvíjať
všeobecnú pohybovú
výkonnosť
s orientáciou na
udržanie a zlepšenie
zdravia.
ZŠ s MŠ Kočovce
II. TC: Všeobecná
gymnastika
Kondičná gymnastika –kľuky,
výpony, zhyby vo vise, tonizačný
program
- vedieť správne pomenovať, popísať
jednotlivé cvičebné polohy, pohyby,
cvičebné tvary;
všeobecný kondičný program,
- vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie,
plyometrický program ,vytrvalostnosilový program,
- vedieť prakticky ukázať gymnastické
cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby
a pohybové kombinácie s ich vykonaním
v zostave jednotlivca alebo skupiny,
Základná gymnastika- skoky a obraty,
cvičenie na náradí a s náradím,cvičenie
s náčiním, relaxačné a dychové
cvičenie, poradové cvičenie,
priebež.
- vedieť preukázať poznatky
z organizácie, bezpečnosti, dopomoci,
záchrany, uplatňovať optimálnu techniku
Rytmická gymnastika
pri vykonávaní základných
Kompenzačné cvičenia- odstraňovanie gymnastických polôh
a korigovanie telesných a pohybových
nedostatkov .
- 109 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Poznať úroveň
vlastnej pohybovej
výkonnosti, využiť
cvičenia na rozvoj
pohybových
schopností.
III. TC: Atletika
Naučiť sa
diagnostikovať
a hodnotiť svoju
pohybovú
výkonnosť
Využiť pohybové
prostriedky na
rozvoj pohybovej
výkonnosti
Preukázať pohybové IV. TC: Základy
schopnosti
gymnastických
v rôznych
športov
športových
odvetviach.
Mať
príjemný
zážitok
z vykonávanej
pohybovej činnosti.
ZŠ s MŠ Kočovce
- základy racionálnej techniky
pohybových činností (atletická
abeceda, nízky a polovysoký štart,
švihový a šliapavý beh, šprint,
vytrvalostný beh, štafetový beh, skok
do diaľky skrčmo skok do výšky, hod
loptičkou
- rozvoj kondičných a koordinačných
schopností,
- vedieť charakterizovať ľahkoatletické
disciplíny a prakticky ich demonštrovať,
CH , D
16
- poznať význam a vplyv základných
prostriedkov kondičnej prípravy na
zdravý rozvoj organizmu
- poznať základné pravidlá atletických
disciplín , pomáhať pri organizácii
a rozhodovaní atletických súťaží,
- poznať význam rozcvičenia a vie sa
- základné (pomocné) funkcie rozhodcu
aktívne zapojiť do jeho vedenia,
a organizátora atletických súťaží,
- poznať a v živote uplatňovať zásady
- využitie základných atletických
fair-play ako súťažiaci, rozhodca,
lokomócií pri rozvoji telesnej zdatnosti
organizátor, divák.
a pohybovej výkonnosti.
- cvičenia rozvíjajúce kondičné a
koordinačné
- rozlišovať gymnastické športy, vedieť
popísať disciplíny
CH –
16
- prípravné a imitačné cvičenia, polohy
a pohyby častí tela
- vedieť správne pomenovať cvičebné
polohy, pohyby, cvičebné tvary,
D – 20 ,
MG–4/
akrobacia -kotúľové väzby , stoj na
rukách s rôznou polohou nôh
- vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so
zameraním na vybraný gymnastický
-skoky s obratom ,skoky s prednožením šport,
- vedieť prakticky ukázať imitačné,
/nožnice , obraty o 360 stupňov
prípravné cvičenia
hrazda – výmyk odrazom jednonož
,prešvihy únožmo
- uplatňovať optimálnu techniku pri
- 110 -
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
kladina /D/ - zostava na 2 dĺžky
náradia kruhy /CH/ -kmihanie vo zvise
, vis strhlav a vis vznesmo
preskoky – roznožka a skrčka na
švédskej debni a koze
vykonávaní gymnastických polôh, loko
močných pohyboch, cvičebných tvaroch,
- vedieť ohodnotiť techniku, estetiku
a skladbu gymnastického cvičenia
moderná gymnastika /D/ -švihadlo,
preskoky s obmenami , zostava ,lopta,
chytanie a hádzanie
Dokázať zvíťaziť,
ale i prijať prehru
v športovom
zápolení i v živote,
uznať kvality súpera.
Dodržiavať princípy
fair-play.
Zapájať do
mimoškolskej
telovýchovnej a
športovej aktivity.
V. TC: Športové
hry
- základné kondičné a koordinačné
schopnosti,
- popísať a prakticky ukázať správnu
techniku herných činností jednotlivca:
hádzaná /D/– prihrávka jednou rukou
od pleca, dribling, streľba zhora
z miesta, po vedení lopty ,streľba
náskokom do bránkoviska , bránenie
hráča bez lopty a s loptou, jednoduché
herné kombinácie
futbal /CH/– prihrávka, tlmenie lopty,
streľba, dribling, prihrávky v pohybe ,
streľbe z miesta a po vedení lopty
,jednoduché herné kombinácie
volejbal /CH,D/- odbitie horné
a spodné ,podanie spodom ,odbitie po
pohybe prihrávka nad seba
.
ZŠ s MŠ Kočovce
- 111 -
- vedieť správne pomenovať, popísať,
prakticky ukázať, v hre (stretnutí)
uplatniť techniku základných herných
činností jednotlivca a využiť herné
kombinácie
CH –
16 D 12
- vedieť pomenovať a popísať funkcie
hráčov v obrane i v útoku,
- vedieť vysvetliť základné pravidlá
vybraných športových hier,
- vedieť zostaviť a prakticky viesť
rozcvičenie pred hrou,
- vykonávať funkciu rozhodcu
(pomocného rozhodcu), zapisovateľa,
časomerača na hodinách určených na hru
(stretnutie) a v záujmovej forme
športových hier a viesť jednoduchý
pozorovací hárok o hráčskom výkone
družstva,
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
- vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho
individuálneho športového výkonu a aj
výkonu svojho družstva.
Žiak využíva
VI. TC: Sezónne
poznatky, skúsenosti činnosti
a zručnosti z oblasti
telesnej výchovy a
športu a iných
predmetov so
zameraním na
zdravý spôsob života
a ochranu prírody.
- základné pravidlá ochrany životného
prostredia a národných pamiatok
- poskytovanie prvej pomoci ,
stabilizovaná poloha , protišokové
opatrenia , ošetrenie zlomenín
a povrchových poranení
- základy turistickej terminológie
- dodržiavať základné pravidlá
správania sa v prírodnom prostredí
smerujúce k jeho ochrane , poznať
historické pamiatky v okolí svojho
bydliska
CH,D 6
– vedieť sa orientovať pomocou mapy
,buzoly a prírodných úkazov
- presun v neznámom teréne ,
prekonávanie prírodných prekážok
– orientácia v prírode
VII. TC: Povinný
výberový
tematický celok
VIII. TC:
Testovanie
ZŠ s MŠ Kočovce
florbalu - herné činnosti jednotlivca
streľba po vedení loptičky
- predpísané testy pre 7.ročník
- 112 -
- zvládnuť herné činnosti jednotlivca ,
CH,D prihrávky na mieste a v pohybe , ovládať 6
jednoduché herné kombinácie a prakticky
ich uplatniť v útoku i v obrane ,ovládať
pravidlá hry , plniť funkciu časomerača a
rozhodcu
-zlepšovať svoje výkony
z predchádzajúcej série , evidovať si ich ,
dokázať reálne porovnať svoju
výkonnosť s priemerom v populácii
CH,D 6
ŠkVP - Učebné osnovy - 7. ročník - ISCED 2
Download

UO7 - Základná škola s materskou školou Kočovce