UČEBNÉ OSNOVY Z TELESNEJ VÝCHOVY
TELESNÁ VÝCHOVA
Názov predmetu
Stupeň vzdelania
ISCED 1 – primárne vzdelávanie
Ročník
Prvý
Časová dotácia
ŠVP
2 hodiny týždenne / 99 hodín ročne
1 hodiny
Vyučovací jazyk
slovenský
Charakteristika predmetu
Učebný predmet telesná výchova v ľ. ročníku je zameraný na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa
prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova
poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a
športu, významne prispieva
k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej
aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Prostredníctvom pohybu - pohybových
cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. V rámci časovej dotácie je predmet v ŠVP
dotovaný 2 hodinami.
Obsah vzdelávania je rozdelený do týchto okruhov:





Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Ciele predmetu
Hlavným cieľom telesnej výchovy je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom
pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. Vyučovanie
telesnej výchovy má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na
rozvoj žiackej osobnosti:
-
Stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností.
Vytvoriť elementárnu predstavu o vlastných pohybových možnostiach.
Prispievať pohybovými činnosťami k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke
kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Osvojiť si elementárne pohybové zručnosti a návyky súvisiace so základnými lokomóciami.
Podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti.
Podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách.
Formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu.
Kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela.
Podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie.
Uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
-
-
Kľúčové kompetencie – všeobecné

-
sociálne komunikačné kompetencie
vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,
dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať,
uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi,

-
kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných
situáciách,
je pripravený rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii
poznatkov,
-

-
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
získal základy algoritmického myslenia,

-
kompetencia učiť sa učiť sa
uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov,

-
kompetencia riešiť problémy
vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,
pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom,

-
osobné, sociálne a občianske kompetencie
uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia,
osvojujú si základy spolupráce v skupine,

-
kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám.
Kľúčové kompetencie – špecifické
-
má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov
z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov,
vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim správaním
prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie,
má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre optimálnu
zdravotne orientovanú zdatnosť,
dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia,
Prierezové témy, metódy a formy práce
Tematický celok
Prierezové témy
Základné lokomócie a nelokomočné
pohyb.zručnosti
Osobnostný a sociálny rozvoj
Dopravná výchova
Ochrana života a zdravia
Manipulačné, pohybové a prípravné
športové hry
Osobnostný a sociálny rozvoj
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Ochrana života a zdravia
Kreatívne a estetické pohybové
činnosti
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Metódy a formy práce
m.motivačné, m.expozičné
m.fixačné,diagnostické
kmene a korene
frontálne, skupinové vyučovanie
m.motivačné, m.expozičné
m.fixačné,diagnostické
frontálne, skupinové vyučovanie
m.motivačné, m.expozičné
m.fixačné ,diagnostické,
skupinové vyučovanie,
frontálne vyučovanie
m.expozičné, diagnostické
frontálne, skupinové vyučovanie
m. expozičné, diagnostické,
frontálne, skupinové vyučovanie
Obsahové a výkonové štandardy
Tematické
celky
Obsahový štandard
Osvojenie si základných povelov
poradovej prípravy nástupy:
dvojrad, družstvo.
Osvojenie si základných pojmov
telovýchovnej terminológie.
- oznať základné povely a vykonať ich
-technicky správne predviesť základné
telovýchovné pohyby
Cvičenia na lavičkách, chôdza
vpred, vzad, beh, výskok, zoskok
na lavičku.
-dbať na bezpečnosť pri cvičení, vedieť udržať
rovnováhu na lavičke
Poradové cvičenia, utvrdzovanie,
prípravné cvičenia - upevňovanie,
nástup do radu, do družstiev, na
značky, chôdza, beh.
-orientovať v priestore, rýchle a správne
reagovať na podnety, kvalitne osvojovať pohyby
Kondičné a koordinačné cvičenia,
zdokonaľovať pohybové zručnosti
a návyky, rozvoj pohybových
schopností, správne spojiť pohyb s
dýchaním.
Základné
lokomócie a
nelokomočné
pohybové
zručnosti
Výkonový štandard
-dbať na správne držanie tela, dodržiavať
základné pravidlá súťaží
Kondičné cvičenia realizované vo
dvojiciach v rôznom držaní.
-koordinovať svoje pohyby v dvojici
Cvičenia na švédskej bedni
-osvojiť si techniku vyliezania a zoskoku z náradia
(aj s dopomocou)
Beh na krátku vzdialenosť (10m 15m) z vysokého a nízkeho štartu.
Beh na krátku vzdialenosť (10m 15m) z vysokého a nízkeho štartu
- upevnenie poznatkov a
zručností.
Poradové cvičenia, prípravné cvičenia,
cvičenia s plnými loptami (1 kg).
Nácvik akrobatických prípravných
cvičení na kotúľ vpred.
Precvičenie prípravných cvikov
kotúľa vpred.
Cvičenia na lavičkách, chôdza
vpred, beh, skoky preskoky,
obraty.
-správne vykonať a pomenovať atletické činnosti
– beh na krátku vzdialenosť
-osvojiť si správnu techniku behu, poznať
základné pravidlá atletických súťaží
-správne pomenovať základné lokomócie a
nelokomočné pohyby
-ukázať správne technické predvedenie
základných lokomócií i zákl. akrobatických
cvičení
-ukázať správne technické predvedenie
základných akrobatických cvičení v rôznych
obmenách
-správne technicky vykonať základné lokomócie
Cvičenia na rebrinách.
-technicky správne predviesť cvičenia
na rebrinách
Precvičovanie cvičení na
rebrinách.
-technicky správne predviesť cvičenia
na rebrinách, vedieť ich pomenovať
Základy správnej techniky skoku z
miesta.
Precvičenie skoku do diaľky z
miesta.
-zvládnuť skok do diaľky z miesta,
správne technicky predviesť
-správne technicky vykonať skok do
diaľky z miesta
Základné
lokomócie a
nelokomočné
pohybové
zručnosti
Kreatívne a
estetické
pohybové
činnosti
Atletické cvičenia, vytrvalostný beh.
-správne pomenovať a predviesť základné atletické
zručnosti
Atletické cvičenia, vytrvalostný beh,
rozvoj vytrvalosti.
-správne pomenovať a predviesť základné atletické
zručnosti
Cvičenia na lavičkách, chôdza vpred,
beh, skoky, preskoky, obraty.
-uplatniť získané základné pohybové zručnosti na
lavičkách
Rozvoj základných pohybových
schopností v spojení s hudbou.
-správne pomenovať základné gymnastické a
tanečné kroky, realizovať ich v spojení s hudbou
Rytmický tanec, pohybová tvorivosť.
-improvizovať tanečný prejav pri hudbe, precítiť
hudbu a pohyb
Precvičovanie tanečnej a štylizovanej
chôdze, behu, skokov, poskokov so
zameraním na správne a estetické
držanie tela.
-pomenovať tanečné kroky, správne a technicky ich
predviesť s dodržaním rytmu
Tanečná a štylizovaná chôdza,
beh, poskoky.
-zladiť pohyby s rytmom, ktorý je navodený
slovom, hudbou.
Rozvíjanie orientačných a
rytmických schopností a zručností.
-zladiť pohyby s rytmom, ktorý je navodený
slovom, hudbou
Rozvíjanie orientačných a rytmických
schopností a zručností.
Rozvíjanie orientačných a
rytmických schopností a zručností.
-správne pomenovať základné gymnastické a
tanečné kroky, realizovať ich v spojení s hudbou
-správne pomenovať a predviesť základné
tanečné kroky
Rytmická gymnastika a tanec.
-správne pomenovať a predviesť základné
tanečné kroky
Rytmická gymnastika a tanec.
-správne pomenovať a predviesť nové tanečné
kroky v rôznych obmenách
Rozvíjanie orientačných a
rytmických schopností a zručností.
-osvojiť si základné rytmické a tanečné cvičenia v
rôznych obmenách, pomenovať ich
Základné činnosti, manipulácie s
loptou, kotúľanie lopty v kruh v
rôznych postojoch, hádzanie a
odovzdávanie l pty.
Základné činnosti, manipulácie s
loptou, prenášanie a podávanie
lopty s rôznymi obmenami polohy
žiaka.
Cvičenia a hry s malými loptičkami,
prehadzovanie a nadhadzovanie
-manipulovať s loptou, osvojiť si správne držanie
lopty
-osvojiť si techniku správneho držania lopty,
vedieť ju aplikovať pri hrách a súťažiach
-osvojiť si základnú techniku hodu malou loptičkou,
dodržiavať zásady fair-play pri hre
loptičiek, štafetové hry, rozvoj
pohybových schopností.
Manipulačné,
pohybové a
prípravné
športové hry
-nacvičiť správnu techniku manipulácie s krátkym
Prípravné cvičenia s krátkym švihadlom
- nácvik.
švihadlom
Prípravné cvičenia s krátkym švihadlom
- precvičovanie.
-osvojiť si správne držanie švihadla, nacvičiť
preskoky
Cvičenia na švédskej bedne.
-podliezať, preskakovať časti švédskej debny
Streľba na terč, súťažné hry s loptou v
družstvách.
-zdokonaliť pohybové zručnosti s loptou
Prípravné cvičenia, koordinačné
cvičenia prihrávky lopty.
Hry s loptou.
-pomenovať a poznať základné herné činnosti
jednotlivca
-aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať
ich
Hry zamerané na manipuláciu s
loptou.
-aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a
rešpektovať ich
Prihrávky lopty, športové hry.
-podávať a chytať loptu, zručnosti
využiť pri hre
Kondičné cvičenia s netradičným
náčiním.
-podávať a preberať netradičné
náčinie rôznym spôsobom
Cvičenia s loptičkami.
správne hádzať tenisovou loptičkou
Cvičenia s loptičkami,
precvičovanie.
-uplatniť zručnosti s loptičkou v hrách
a súťažiach
Cvičenia so švihadlami.
-ukázať a uplatniť správnu techniku
manipulácie so švihadlom
Kondičné cvičenia s netradičným
náčiním.
-podávať a preberať netradičné
náčinie rôznym spôsobom
Cvičenia so švédskou debnou.
-podliezať, preskakovať časti švédskej debny
-podávať a chytať loptu, zručnosti využiť pri hre
Prihrávky - lopty, loptové hry.
Psychomotoric
ké cvičenia a
hry
Vykonávanie psychomotorických
cvičení, správne dýchanie pri
cvičení.
-uplatniť prvky psychomotorických hier
Osvojenie si správneho držania
tela, relaxovanie, správne
dýchanie, antistresové cvičenia.
-správne pomenovať základné polohy tela,
druhy realizovaných cvičení z oblasti
psychomotoriky.
Vytváranie správnych návykov
držania tela a fyziologicky
správneho dýchania.
-vytvárať správne návyky držania tela a
fyziologicky správneho dýchania
Relaxačné cvičenia spojené so
správnym dýchaním.
-vnímať prejavy vlastného tela
Relaxačné cvičenia spojené so
správnym dýchaním.
-správne pomenovať a ukázať
základné polohy tela
Relaxačné cvičenia spojené so
správnym dýchaním
-správne pomenovať a predviesť
základné psychomotorické cvičenia
Prehĺbenie, rozšírenie a upevnenie
osvojených pohybov relaxácie.
-správne pomenovať a predviesť
základné psychomotorické cvičenia
Osvojenie si správneho držanie tela,
relaxácia, správne dýchanie,
antistresové cvičenia.
Aktivity v
prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
-správne pomenovať základné
polohy tela, druhy realizovaných
cvičení z oblasti psychomotoriky
Sánkovanie a kĺzanie na snehu, hry a
súťaže.
-správne pomenovať pohybové činnosti na snehu,
vedieť ich technicky správne predviesť
Hry so snehom a na snehu.
-realizovať pohybové činnosti na snehu v rôznych
obmenách.
Chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby
vzhľadom k povrchu a terénu.
Prekonávanie prírodných prekážok.
Turistika, chôdza a beh cez prekážky.
-správne pomenovať základné pohybové činnosti v
prírode
-správne vykonávať pohyby v teréne, vedieť ich
pomenovať
-správne vykonávať pohyby v teréne, vedieť ich
pomenovať.
Učebné zdroje
Učebnice
Doplnková literatúra pre žiakov
ANTALA, B.- LABUDOVÁ, J.: Hodnotiaca činnosť v telesnej
a športovej výchove, Bratislava.
ISBN 978-80-89324-02-6.
ANTALA, B. a kol. : Hodnotenie v školskej telesnej výchove.
Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, 1997.
ISBN 80-88901-02-02.
Odborná literatúra pre učiteľov
MIKUŠ, M.- BEBČÁKOVÁ, V.- SIVÁK, J. a kol.: Vzdelávací štandard
z telesnej výchovy pre 2.stupeň základných škôl. Bratislava: Štátny
pedagogický ústav, 1999.
SIVÁK, J. a kol.: Metodická príručka- Telesná výchova pre 1. stupeň
ZŠ. Bratislava: SPN, 1998.
ISBN 80-08-02705-3.
Učebné pomôcky
Kolektív autorov: Didaktika školskej telesnej výchovy. Bratislava:
FTVŠ UK, 2001.
ISBN 80-96-82-52-5-9.
žinenky, lavičky, kladina, odrazový mostík, koza, plné lopty, overbaly,
fitlopty, kriketové loptičky, rebriny, tyč. švihadlá, lano, lopty
basketbalové, hádzanárske, volejbalové, futbalové
www.zborovna.sk, www.infovek.sk,
Ďalšie zdroje
www.skolahrou.sk, www.infovekáčik.sk
Hodnotenie a klasifikácia predmetu
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov vychádzame z platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.
Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou vyjadrenou piatimi stupňami a prebieha ústnou formou.
Kritéria na priebežné hodnotenie reálneho postoja žiakov k telesnej výchove




dosiahnutá úroveň požadovanej výkonnosti žiakov, resp. snaha o ich dosiahnutie a prekročenie
evidentný prejav radosti, záujmu o dianie a priebeh telovýchovného procesu
intenzita vynakladaného úsilia o zvládnutie učiva, túžba po lepšom individuálnom výkone
aktivita v záujmovej školskej a mimoškolskej telesnej výchove
Kritéria na priebežné hodnotenie reálneho postoja žiakov k vlastnému zdraviu




dosiahnutá úroveň osvojených poznatkov a vedomosti v oblasti zdravoveda- hygiena, životospráva
reálne prejavený záujem a starostlivosť o hygienu tela, odevu a prostredia
primeraná ostražitosť pri rizikových formách telovýchovnej aktivity
primeraná frekvencia a objem pohybovej aktivity v režime dňa
TELESNÁ VÝCHOVA
Názov predmetu
Stupeň vzdelania
ISCED 1 – primárne vzdelávanie
Ročník
Druhý
Časová dotácia
ŠVP
2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
2 hodiny
Vyučovací jazyk
slovenský
UČEBNÉ OSNOVY
Charakteristika predmetu
Učebný predmet telesná výchova v ľ. ročníku je zameraný na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa
prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova
poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a
športu, významne prispieva
k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej
aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Prostredníctvom pohybu - pohybových
cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. V rámci časovej dotácie je predmet v ŠVP
dotovaný 2 hodinami.
Obsah vzdelávania je rozdelený do týchto okruhov:





Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Ciele predmetu
Hlavným cieľom telesnej výchovy je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom
pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. Vyučovanie
telesnej výchovy má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na
rozvoj žiackej osobnosti:
-
Stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností.
Vytvoriť elementárnu predstavu o vlastných pohybových možnostiach.
Prispievať pohybovými činnosťami k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke
kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Osvojiť si elementárne pohybové zručnosti a návyky súvisiace so základnými lokomóciami.
Podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti.
Podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách.
Formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu.
Kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela.
Podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie.
Uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
-
-
Kľúčové kompetencie – všeobecné


-



-
sociálne komunikačné kompetencie
vyjadruje sa písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,
dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumety,
uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi,
rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie,
kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných
situáciách,
je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú
k systematizácii poznatkov,
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
vie používať rôzne vyučovacie programy,
získal základy algoritmického myslenia,
kompetencia učiť sa učiť sa
má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,
kompetencia riešiť problémy
vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,
pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,


-
osobné, sociálne a občianske kompetencie
uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného
času,
uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým
medziľudským vzťahom,
prehlbujú si základy spolupráce v skupine,
kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám.
Kľúčové kompetencie – špecifické
-
má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov
z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov,
dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri
súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim
správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie,
má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre
optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť,
dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia,
Prierezové témy, metódy a formy práce
Tematický celok
Prierezové témy
Základné lokomócie a nelokomočné
pohyb.zručnosti
Osobnostný a sociálny rozvoj
Dopravná výchova
Ochrana života a zdravia
Manipulačné, pohybové a prípravné
športové hry
Osobnostný a sociálny rozvoj
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Ochrana života a zdravia
Kreatívne a estetické pohybové
činnosti
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Metódy a formy práce
m.motivačné, m.expozičné
m.fixačné,diagnostické
kmene a korene
frontálne, skupinové vyučovanie
m.motivačné, m.expozičné
m.fixačné,diagnostické
frontálne, skupinové vyučovanie
m.motivačné, m.expozičné
m.fixačné ,diagnostické,
skupinové vyučovanie,
frontálne vyučovanie
m.expozičné, diagnostické
frontálne, skupinové vyučovanie
m. expozičné, diagnostické,
frontálne, skupinové vyučovanie
Obsahové a výkonové štandardy
Tematické
celky
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Osvojenie si základných povelov
poradovej prípravy; nástupy: rad,
zástup, dvojrad, družstvo.
Osvojenie si základných lokomócií a
uplatnenie pri pohybových hrách.
Osvojenie si behu na krátku
vzdialenosť (10m - 15m) z vysokého
a nízkeho štartu - upevnenie
poznatkov a zručností.
Upevňovanie kondičných a
koordinačných cvičení, zdokonaľovať
pohybové zručnosti a návyky, rozvoj
pohybových schopností, správne
spojiť pohyb s dýchaním.
Základné
lokomócie a
nelokomočné
pohybové
zručnosti
-poznať základné povely a vykonať ich
-technicky správne predviesť a pomenovať základné
telovýchovné pohyby.
-osvojiť si správnu techniku behu, poznať základné
pravidlá atletických súťaží
-dbať na správne držanie tela, dodržiavať základné
pravidlá súťaží
Rozvíjanie základov poradových cvičení,
prípravné cvičenia so zameraním na
prácu s loptou, cvičenia s plnými loptami
(1 kg), kotúľanie a hody.
-správne pomenovať základné lokomócie a
nelokomočné pohyby
Osvojenie si základných cvičení na
lavičkách, chôdza vpred, beh, skoky
preskoky, obraty.
-správne technicky vykonať základné lokomócie
Osvojenie si zmien polôh (obraty,
prevraty, kotúľ vpred) a priestorovej
orientácie.
-orientovať sa v priestore, rýchle a správne reagovať
na podnety, kvalitne osvojovať pohyby
Upevnovanie poznatkov cvičenia na
švédskej bedne, nácvik vzliezania a
zoskoku na náradie a z
náradia.Uplatnenie cvičení na
prekážkovej dráhe.
-osvojiť si techniku vyliezania a
zoskoku z náradia (aj s
dopomocou)
Osvojenie si cvičenia na rebrinách,
výstup, zostup, zoskok, vis, vo zvise
prednožiť znožmo.
-technicky správne predviesť
cvičenia na rebrinách
Rozvíjanie kondície beh, rýchla chôdza,
kondičné cvičenia realizované vo
dvojiciach v rôznom držaní. Naháňačky v
dvojiciach, štafetové behy.
-koordinovať svoje pohyby v dvojici. Upevňovať
poznatky o správnom dýchaní.
Osvojenie si správnej techniky skoku z
miesta a nácvik odrazu.
-zvládnuť skok do diaľky z miesta, správne technicky
predviesť
Preverovanie vytrvalosti pri atletických
cvičeniach, vytrvalostný beh, štafetové
behy.
-správne pomenovať a predviesť základné atletické
zručnosti
Osvojenie si základných činnosti
manipulačných činností s loptou,
kotúľanie lopty v kruhu v rôznych
postojoch, hádzanie a odovzdávanie
lopty.
Osvojenie si základných činností,
manipulácia s loptou, prenášanie a
podávanie lopty s rôznymi obmenami
polohy žiaka.
-osvojiť si techniku správneho držania lopty, vedieť ju
aplikovať pri hrách a súťažiach
Zdokovaľovanie cvičenia a hry s
malými loptičkami, prehadzovanie a
nadhadzovanie loptičiek, štafetové
hry, rozvoj pohybových schopností.
-osvojiť si základnú techniku hodu malou loptičkou,
dodržiavať zásady fair-play pri hre
Osvojovanie si základných činností,
manipulácie s loptou, prenášanie a
podávanie lopty s rôznymi obmenami,
odrážanie lopty o zem a jej chytanie,
dovoliť žiakom organizovať cvičenia v
družstvách.
Manipulačné,
pohybové a
prípravné
športové hry
-manipulovať s loptou, osvojiť si správne držanie
lopty,vedieť dodržať pravidlá hry
Rozvíjanie základné a prípravné
cvičenia s krátkym švihadlom - nácvik,
preskoky, výskoky, točenie švihadlom,
cvičenie v dvojiciach.
-osvojiť si elementárne zručnosti s loptou, správne
držanie lopty, vedieť ju aplikovať pri hrách a
súťažiach
-nacvičiť správnu techniku manipulácie s krátkym
švihadlom
Osvojenie si základných zručností,
rozloženie, zloženie, prekonávanie
dielov, prebehy, behy, preskoky,
skoky, podliezanie.
-rozložiť, zložiť, podliezať, preskakovať časti
švédskej debny
Osvojovanie si základných činností s
loptou, chytanie, hádzanie. Prípravné
cvičenia, koordinačné cvičenia,
prihrávky.
-pomenovať a poznať základné herné činnosti
jednotlivca
Nacvičovanie techniky prihrávky
obojruč, horným a dolným oblúkom.
Hry s loptou
-aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich
Osvojovanie si prihrávky jednoruč,
horným a dolným oblúkom,
spracovanie lopty, športové hry vybíjaná.
-podávať a chytať loptu, zručnosti využiť pri hre
Nacvičovanie prihrávok nohou,
spracovanie lopty, kop, výkop. Hry
zamerané na manipuláciu s loptou.
Rozvíjanie zručností pri netradičných
športoch. kondičné cvičenia s
netradičným náčiním - frisbee.
-aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich
-podávať a preberať netradičné náčinie rôznym
spôsobom
Kreatívne a
estetické
pohybové
činnosti
Rozvíjanie základných pohybových
schopností v spojení s hudbou,
precvičovanie tanečnej a štylizovanej
chôdze, behu, skokov, poskokov so
zameraním na správne a estetické
držanie tela.
Osvojovanie si základných krokov,
jednokročka, dvojkročka, rytmický tanec,
pohybová tvorivosť na hudbu.
Rozvíjanie tanečnej a štylizovanej
chôdze, behu, skoky, poskoky so
zameraním na správne a estetické
držanie tela
Rozvíjanie orientačných a rytmických
zručností a schopností, uplatňovanie
prvkov ľudového tanca.
Vykonávanie psychomotorických cvičení,
správne dýchať pri cvičení, cviky na
rozpínanie hrudného koša, hudobný
doprovod.
Osvojenie si správne držanie tela, učiť sa
relaxovať, správne dýchať, antistresové
cvičenia, vytvárať správne návyky
držania tela a fyziologicky správneho
dýchania.
Psychomotorické
cvičenia a hry
Aktivity v prírode
a sezónne
pohybové
činnosti
Precvičovanie relaxačných cvičení
spojených so správnym dýchaním na fit
loptách v sede a ľahu. Uvoľňovacie
cvičenia.
-správne pomenovať základné gymnastické a
tanečné kroky, realizovať ich v spojení s hudbou
-improvizovať tanečný prejav pri hudbe, precítiť
hudbu a pohyb
-zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom
navodeným potleskom, zvukovým signálom, hudbou
-správne pomenovať a predviesť základné tanečné
kroky
-uplatniť prvky psychomotorických hier
-správne pomenovať základné polohy tela, druhy
realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky
-správne pomenovať a predviesť základné
psychomotorické cvičenia
Prehlbovanie rozširovanie a upevňovanie
osvojených pohybov relaxácie - strečing.
-uplatniť prvky psychomotorických hier pri strečingu
so zameraním na správne dýchanie.
Osvojenie si správneho držania tela, učiť
sa relaxovať, správne dýchať,
antistresové cvičenia.
-správne pomenovať základné polohy tela, druhy
realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky
Rozvíjanie zručnosti pri sánkovaní,
sánkovanie a kĺzanie na snehu, hry a
súťaže.
-využiť sezónne pohybové činnosti v rôznych
obmenách a súťažiach, správne pomenovať
pohybové aktivity na snehu
Prekonávanie určenej trasy, chôdza a jej
rôzne druhy a spôsoby vzhľadom k
povrchu a terénu.
-správne pomenovať základné pohybové činnosti v
prírode
Prekonávanie prírodných prekážok,
vychádzka do okolia školy.
Prekonávanie prekážok v prírodnom
prostredí. turistika, chôdza a beh cez
prekážky.
-správne vykonávať pohyby v teréne, vedieť ich
pomenovať.
-správne vykonávať pohyby v teréne, vedieť ich
pomenovať
Učebné zdroje
Učebnice
Doplnková literatúra pre žiakov
ANTALA, B.- LABUDOVÁ, J.: Hodnotiaca činnosť v telesnej
a športovej výchove, Bratislava.
ISBN 978-80-89324-02-6.
ANTALA, B. a kol. : Hodnotenie v školskej telesnej výchove.
Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, 1997.
ISBN 80-88901-02-02.
Odborná literatúra pre učiteľov
MIKUŠ, M.- BEBČÁKOVÁ, V.- SIVÁK, J. a kol.: Vzdelávací štandard
z telesnej výchovy pre 2.stupeň základných škôl. Bratislava: Štátny
pedagogický ústav, 1999.
SIVÁK, J. a kol.: Metodická príručka- Telesná výchova pre 1. stupeň
ZŠ. Bratislava: SPN, 1998.
ISBN 80-08-02705-3.
Učebné pomôcky
Kolektív autorov: Didaktika školskej telesnej výchovy. Bratislava:
FTVŠ UK, 2001.
ISBN 80-96-82-52-5-9.
žinenky, lavičky, kladina, odrazový mostík, koza, plné lopty, overbaly,
fitlopty, kriketové loptičky, rebriny, tyč. švihadlá, lano, lopty
basketbalové, hádzanárske, volejbalové, futbalové
www.zborovna.sk, www.infovek.sk,
Ďalšie zdroje
www.skolahrou.sk, www.infovekáčik.sk
Hodnotenie a klasifikácia predmetu
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov vychádzame z platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.
Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou vyjadrenou piatimi stupňami a prebieha ústnou formou.
Kritéria na priebežné hodnotenie reálneho postoja žiakov k telesnej výchove




dosiahnutá úroveň požadovanej výkonnosti žiakov, resp. snaha o ich dosiahnutie a prekročenie
evidentný prejav radosti, záujmu o dianie a priebeh telovýchovného procesu
intenzita vynakladaného úsilia o zvládnutie učiva, túžba po lepšom individuálnom výkone
aktivita v záujmovej školskej a mimoškolskej telesnej výchove
Kritéria na priebežné hodnotenie reálneho postoja žiakov k vlastnému zdraviu




dosiahnutá úroveň osvojených poznatkov a vedomosti v oblasti zdravoveda- hygiena, životospráva
reálne prejavený záujem a starostlivosť o hygienu tela, odevu a prostredia
primeraná ostražitosť pri rizikových formách telovýchovnej aktivity
primeraná frekvencia a objem pohybovej aktivity v režime dňa
TELESNÁ VÝCHOVA
Názov predmetu
Stupeň vzdelania
ISCED 1 – primárne vzdelávanie
Ročník
Tretí
Časová dotácia
ŠVP
1 hodiny týždenne / 99 hodín ročne
2 hodiny
Vyučovací jazyk
Slovenský
UČEBNÉ OSNOVY
Charakteristika predmetu
Učebný predmet telesná výchova v 3. ročníku je zameraný na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím
sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova
poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a
športu, významne prispieva
k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej
aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Prostredníctvom pohybu - pohybových
cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. V rámci časovej dotácie je predmet v ŠVP
dotovaný 2 hodinami.
Obsah vzdelávania je rozdelený do týchto okruhov:





Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Ciele predmetu
Hlavným cieľom telesnej výchovy je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom
pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. Vyučovanie
telesnej výchovy má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na
rozvoj žiackej osobnosti:
-
Stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností.
Vytvoriť elementárnu predstavu o vlastných pohybových možnostiach.
Prispievať pohybovými činnosťami k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke
kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Osvojiť si elementárne pohybové zručnosti a návyky súvisiace so základnými lokomóciami.
Podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti.
Podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách.
Formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu.
Kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela.
Podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie.
Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.
Uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Prezentovať pozitívny vzťah k pravidelnej realizácii pohybových činností.
-
-
Kľúčové kompetencie – všeobecné

sociálne komunikačné kompetencie
-
-
vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,
dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj
názor,
uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a
s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,
chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,

kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
-
-
používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných
situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového
myslenia a prezentácie (vzorce, modely),
je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú
k systematizácii poznatkov,

kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
-
vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,
dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
vie používať rôzne vyučovacie programy,
získal základy algoritmického myslenia,
chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,

-
kompetencia učiť sa učiť sa
má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,
vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,
uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,

kompetencia riešiť problémy
-
-
vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni
navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje
správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,
pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,

osobné, sociálne a občianske kompetencie
-
má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného
času,
dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci,
uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým
medziľudským vzťahom,
-
-

kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
-
dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných
vyjadrovacích prostriedkov,
dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho
vzdelávania),
uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,
ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.
-
Kľúčové kompetencie – špecifické
-
má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov
z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov,
-
-
dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri súťažiach, vie
kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispieva
k nerušenému priebehu športovej akcie,
má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre optimálnu
zdravotne orientovanú zdatnosť,
dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia,
pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať prostredníctvom
každodenného pohybu.
Prierezové témy, metódy a formy práce
Tematický celok
Prierezové témy
Základné lokomócie
a nelokomočné pohyb.zručnosti
Osobnostný a sociálny rozvoj
Dopravná výchova
Ochrana života a zdravia
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Osobnostný a sociálny rozvoj
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Ochrana života a zdravia
Kreatívne a estetické pohybové
činnosti
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Metódy a formy práce
m.motivačné, m.expozičné
m.fixačné,diagnostické
kmene a korene
frontálne, skupinové vyučovanie
m.motivačné, m.expozičné
m.fixačné,diagnostické
frontálne, skupinové vyučovanie
m.motivačné, m.expozičné
m.fixačné ,diagnostické,
skupinové vyučovanie,
frontálne vyučovanie
m.expozičné, diagnostické
frontálne, skupinové vyučovanie
m. expozičné, diagnostické,
frontálne, skupinové vyučovanie
Obsahové a výkonové štandardy
Tematické
celky
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Osvojenie si základných povelov
poradovej prípravy, nástupové a
pochodové tvary; nástupy: rad, zástup,
dvojrad, družstvo.
-pochopiť dôležitosť bezpečnosti, hygieny
a zodpovednosti
-poznať základné povely a vykonať ich
Osvojenie si základných lokomócií a
uplatnenie pri pohybových hrách.
-technicky správne predviesť a pomenovať základné
telovýchovné pohyby
Osvojenie si správnej techniky behu na
krátke vzdialenosti, atletická abeceda z
vysokého a nízkeho štartu - upevnenie
poznatkov a zručností.
-osvojiť si správnu techniku behu, poznať
základné pravidlá atletických súťaží
Upevňovanie kondičných a
koordinačných cvičení, zdokonaľovať
pohybové zručnosti a návyky,
preskakovanie 4 - 6 lavičiek na šírku,
rozvoj pohybových schopností, správne
-dbať na správne držanie tela, dodržiavať
základné pravidlá súťaží
Základné
lokomócie a
nelokomočné
pohybové
zručnosti
spájanie pohybu s dýchaním.
Osvojovanie si základných činností,
manipulácie s loptou, horná prihrávka
jednoruč na mieste i za pohybu, horná
streľba jednoruč
Precvičovanie činností zameraných na
zdokaľovanie techniky skoku do diaľky z
miesta a z rozbehu.
Osvojenie si základných cvičení na
lavičkách, chôdza vpred, beh, skoky,
preskoky, obraty.
Osvojenie si zmien polôh kotúľ vpred a
vzad s metodickými obmenami
Prípravné cvičenia na rozvoj rovnováhy.
Gymnastické hry zamerané na
rovnováhu, stojka na lopatkách.
Osvojenie si cvičenia na rebrinách,
výstup, zostup, zoskok, vis, vo zvise
prednožiť znožmo.
Rozvíjanie prípravných cvičení na rozvoj
rovnováhy. Zoskoky z vyššej podložky do
1m, skoky prosté odrazom znožmo z
mostíka i trampolínky.
Precvičovanie rýchleho a striedavého behu
rôznymi spôsobmi.
Prekonávanie prírodných prekážok,
vychádzka do okolia školy.
Preverovanie vytrvalosti pri atletických
cvičeniach, vytrvalostný beh, štafetové
behy. Vytrvalostný beh 6 min.
Osvojenie si základných činnosti
manipulačných činností s loptou,
kotúľanie lopty v kruhu v rôznych
postojoch, hádzanie a odovzdávanie
lopty.
Osvojenie si základných činností,
manipulácia s loptou, prenášanie a
podávanie lopty s rôznymi obmenami
polohy žiaka.
Zdokovaľovanie cvičenia a hry s malými
loptami,držanie lopty, nadhadzovanie a
chytanie lopty na mieste, v chôdzi, v
behu vpred, vzad, bokom, podávanie
lopty na mieste i za pohybu.
Manipulačné,
pohybové a
prípravné
Zdokonaľovať prípravné cvičenia s
krátkym švihadlom - nácvik,
-zvládnuť správnu techniku hodu, osvojiť si
základné zručnosti s loptou, správne držanie
lopty, vedieť ju aplikovať pri hrách a súťažiach
-správne pomenovať základné lokomócie a
nelokomočné pohyby
-zdokonaľovať sa v správnej
technike gymnastických cvičení
-orientovať sa v priestore kvalitne osvojovať
pohyby
-osvojiť si správnu techniku cvičenia pre celkový
telesný a pohybový rozvoj
-technicky správne predviesť cvičenia
na rebrinách
-koordinovať svoje pohyby, zdokokanľovať sa v
gymnastických hrách zameraných na rozvoj
rovnováhy
-zvládnuť behať technicky správne, dbať na
správne dýchanie
-správne vykonávať pohyby v teréne, rozoznávať
druhy a spôsoby turistiky - vedieť ich pomenovať
-správne pomenovať a predviesť základné
atletické zručnosti
-dbať na zásady bezpečnosti a hygieny pri
atletickej činnosti
-manipulovať s loptou, osvojiť si správne držanie
lopty,
-dodržať zásady hry fair-play, cvičiť vytrvalosť
a pohotovosť
-osvojiť si techniku správneho držania lopty,
vedieť ju aplikovať pri hrách a súťažiach
-osvojiť si základnú techniku hodu
malou loptou, trénovať hráčsky
postreh, dodržiavať zásady fair-play
pri hre.
-precvičiť správnu techniku
manipulácie s krátkym švihadlami
športové hry
preskoky,medziskok, výskoky, točenie
švihadlom, cvičenie v dvojiciach.
Osvojenie si základných zručností,
rozloženie, zloženie, prekonávanie
dielov, prebehy, behy, preskoky, skoky,
podliezanie.
Rozvíjanie manipulačných zručností s
loptou, prihrávky trčením jednoruč,
obojruč dribling zvládnutie pravou aj
ľavou rukou.
Osvojovanie si základných činností s
loptou, kotúľanie plných lôpt v dvojiciach
a štvoriciach, hádzanie plných lôpt.
-rozložiť, zložiť, podliezať, preskakovať
časti švédskej debny
-organizovať a riadiť hru, zdokonaliť pohybové
zručnosti s loptou
-rozvíjať a posilovať obratnosť a silu
pri cvičení
-aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich
Nacvičovanie techniky prihrávky obojruč,
horným a dolným oblúkom prihrávky na kôš.
Osvojovanie si prihrávky horná jednoruč,
sponad hlavy na mieste i v pohybe, streľba
zhora v stoji z miesta, prihrávka obojruč,
horným a dolným oblúkom, spracovanie
lopty, športové hry - vybíjaná.
-osvojiť si základné herné činnosťí jednotlivca v
rôznych obmenách
-dodržiavať dohodnuté pravidlá v hre a rešpektovať ich
Nacvičovanie prihrávok nohou, spracovanie
lopty, kop, výkop. Hry zamerané na
manipuláciu s loptou.
Kreatívne a
estetické
pohybové
činnosti
Rozvíjanie základných pohybových
schopností v spojení s hudbou,
precvičovanie tanečnej a štylizovanej
chôdze, behu, skokov, poskokov so
zameraním na správne a estetické držanie
tela.
-správne pomenovať základné gymnastické a tanečné
kroky, realizovať ich v spojení s hudbou
Osvojovanie si základných krokov,
jednokročka, dvojkročka, rytmický tanec,
pohybová tvorivosť na hudbu.
-improvizovať tanečný prejav pri hudbe, precítiť hudbu
a pohyb
Rytmizovanie pohybov s využitím hudby a
jednoduchých hudobných nástrojov. Išla
sova na tanec.
Kreatívne a
estetické
pohybové
činnosti
Rozvíjanie tvorivej improvizácie, kreativity,
tanečnej a štylizovanej chôdze, beh, skoky,
poskoky so zameraním na správne a
estetické držanie tela.
Uplatňovanie na nacvičených prvkov v
ľudovom a modernom tanci. Rozvíjanie
orientačných, rytmických schopností a
zručností.
Rozvíjanie orientačných a rytmických
zručností a schopností, uplatňovanie prvkov
-esteticky spojiť pohyb s hudbou. Zladiť pohyby,
chôdzu, skoky a beh s navodeným rytmom potlesk,
zvukový signál, hudba v 2/4 takte
-zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom
navodeným potleskom, zvukovým signálom, hudbou
-zladiť pohyby s rytmom, ktorý je navodený slovom,
hudbou
-pozitívne reagovať na partnerov v tanci a hre
-upevňovať sociálne vzťahy v skupine
-správne pomenovať a predviesť základné tanečné
ľudového tanca.
kroky
Vykonávanie psychomotorických cvičení,
správne dýchať pri cvičení, cviky na
rozpínanie hrudného koša, hudobný
doprovod.
-uplatniť prvky psychomotorických hier
Osvojenie si správne držanie tela, pri
použití fit lopty, vytváranie správneho
návyku držania tela. Relaxačné cvičenia.
Osvojenie si základov správneho
dýchania.Upevniť osvojené pohyby
relaxácie. Relaxačné cvičenia spojené so
správnym dýchaním
Psychomotor
ické cvičenia
a hry
Aktivity v
prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
-správne pomenovať základné polohy tela, druhy
realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky
-správne pomenovať a ukázať základné polohy tela
Precvičovanie relaxačných cvičení
spojených so správnym dýchaním s
použitím overballov v sede a ľahu.
Uvoľňovacie a spinálne cvičenia zamerané
na správne držanie tela.
-precvičovať správne dýchanie. Správne pomenovať a
predviesť základné psychomotorické cvičenia
Osvojenie si správneho držania tela,
zameriavanie sa na koncentráciu správneho
dýchania, antistresové cvičenia
-správne pomenovať základné polohy tela, druhy
realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky
Rozvíjanie zručnosti pri hrách so snehom a
na snehu, sánkovaní, sánkovanie a kĺzanie
na snehu, hry a súťaže.
-využiť sezónne pohybové činnosti v rôznych
obmenách a súťažiach, správne pomenovať pohybové
aktivity na snehu.
Prekonávanie určenej trasy, chôdza a jej
rôzne druhy a spôsoby vzhľadom k povrchu
a terénu.
-správne pomenovať základné pohybové činnosti
v prírode
Prekonávanie prírodných prekážok,
vychádzka do okolia školy.
Osvojenie si základných zručnosti z
turistiky. Prekonávanie prekážok v
prírodnom prostredí.
Učebné zdroje
Učebnice
Doplnková literatúra pre žiakov
-správne vykonávať pohyby v teréne, rozoznávať
druhy a spôsoby turistiky - vedieť ich pomenovať
-rozvíjať poznatky o význame turistiky. Správne
vykonávať pohyby v teréne, vedieť ich pomenovať
ANTALA, B.- LABUDOVÁ, J.: Hodnotiaca činnosť v telesnej
a športovej výchove, Bratislava.
ISBN 978-80-89324-02-6.
ANTALA, B. a kol. : Hodnotenie v školskej telesnej výchove.
Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, 1997.
ISBN 80-88901-02-02.
Odborná literatúra pre učiteľov
MIKUŠ, M.- BEBČÁKOVÁ, V.- SIVÁK, J. a kol.: Vzdelávací štandard
z telesnej výchovy pre 2.stupeň základných škôl. Bratislava: Štátny
pedagogický ústav, 1999.
SIVÁK, J. a kol.: Metodická príručka- Telesná výchova pre 1. stupeň
ZŠ. Bratislava: SPN, 1998.
ISBN 80-08-02705-3.
Učebné pomôcky
Kolektív autorov: Didaktika školskej telesnej výchovy. Bratislava:
FTVŠ UK, 2001.
ISBN 80-96-82-52-5-9.
žinenky, lavičky, kladina, odrazový mostík, koza, plné lopty, overaly,
fitlopty, kriketové loptičky, rebriny, tyč. švihadlá, lano, lopty
basketbalové, hádzanárske, volejbalové, futbalové
www.zborovna.sk, www.infovek.sk,
Ďalšie zdroje
www.skolahrou.sk, www.infovekáčik.sk
Hodnotenie a klasifikácia predmetu
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov vychádzame z platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.
Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou vyjadrenou piatimi stupňami a prebieha ústnou formou.
Kritéria na priebežné hodnotenie reálneho postoja žiakov k telesnej výchove




dosiahnutá úroveň požadovanej výkonnosti žiakov, resp. snaha o ich dosiahnutie a prekročenie
evidentný prejav radosti, záujmu o dianie a priebeh telovýchovného procesu
intenzita vynakladaného úsilia o zvládnutie učiva, túžba po lepšom individuálnom výkone
aktivita v záujmovej školskej a mimoškolskej telesnej výchove
Kritéria na priebežné hodnotenie reálneho postoja žiakov k vlastnému zdraviu




dosiahnutá úroveň osvojených poznatkov a vedomosti v oblasti zdravoveda- hygiena, životospráva
reálne prejavený záujem a starostlivosť o hygienu tela, odevu a prostredia
primeraná ostražitosť pri rizikových formách telovýchovnej aktivity
primeraná frekvencia a objem pohybovej aktivity v režime dňa
TELESNÁ VÝCHOVA
Názov predmetu
Stupeň vzdelania
ISCED 1 – primárne vzdelávanie
Ročník
štvrtý
Časová dotácia
ŠVP
2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
2 hodiny
Vyučovací jazyk
slovenský
UČEBNÉ OSNOVY
Charakteristika predmetu
Učebný predmet telesná výchova v 4. ročníku je zameraný na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie,
čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná
výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva
k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej
aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Prostredníctvom pohybu - pohybových
cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. V rámci časovej dotácie je predmet v ŠVP
dotovaný 2 hodinami.
Obsah vzdelávania je rozdelený do týchto okruhov:





Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Ciele predmetu
Hlavným cieľom telesnej výchovy je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom
pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. Vyučovanie
telesnej výchovy má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky
na rozvoj žiackej osobnosti:
-
-
Stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností.
Vytvoriť elementárnu predstavu o vlastných pohybových možnostiach.
Prispievať pohybovými činnosťami k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke
kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Osvojiť si elementárne pohybové zručnosti a návyky súvisiace so základnými lokomóciami.
Podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti.
Podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách.
Formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu.
Kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela.
Vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti.
Podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie.
Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.
Uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Prezentovať pozitívny vzťah k pravidelnej realizácii pohybových činností.
Aplikovať pohybové činnosti v každodennom živote.
Kľúčové kompetencie – všeobecné
 sociálne komunikačné kompetencie
- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj
názor,
- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a
s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
- rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,
- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
 kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
- používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných
situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a
priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely),
- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú
k systematizácii poznatkov,
 kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,
- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
- vie používať rôzne vyučovacie programy,




-
získal základy algoritmického myslenia,
chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,
kompetencia učiť sa učiť sa
má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,
vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,
uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,
kompetencia riešiť problémy
vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni
navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,
pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim)
spôsobom,
osobné, sociálne a občianske kompetencie
má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením
voľného času,
dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci,
uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým
medziľudským vzťahom,
kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných
vyjadrovacích prostriedkov,
dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni
primárneho vzdelávania),
uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,
ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.
Kľúčové kompetencie – špecifické
- má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov
z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov,
- dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri
súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže
a svojim správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie,
- má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo
rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase,
- má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre
optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť,
- dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného
zdravia,
- pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať
prostredníctvom každodenného pohybu.
Prierezové témy, metódy a formy práce
Tematický celok
Základné lokomócie a nelokomočné
pohyb.zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné
športové hry
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Dopravná výchova
Ochrana života a zdravia
Osobnostný a sociálny rozvoj
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Metódy a formy práce
m.motivačné, m.expozičné
m.fixačné,diagnostické
kmene a korene
frontálne, skupinové vyučovanie
m.motivačné, m.expozičné
m.fixačné,diagnostické
frontálne, skupinové vyučovanie
Ochrana života a zdravia
Kreatívne a estetické pohybové
činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
m.motivačné, m.expozičné
m.fixačné ,diagnostické,
skupinové vyučovanie,
frontálne vyučovanie
m.expozičné, diagnostické
frontálne, skupinové vyučovanie
m. expozičné, diagnostické,
frontálne, skupinové vyučovanie
Obsahové a výkonové štandardy
Tematické
celky
Obsahový štandard
Osvojenie si základných povelov
poradovej prípravy, nástupové a
pochodové tvary; nástupy: rad,
zástup, dvojrad, družstvo.
-pochopiť dôležitosť bezpečnosti, hygieny a
zodpovednosti
-použiť základné povely a vykonať ich
Osvojenie si základných lokomócií a
uplatnenie pri pohybových hrách.
-technicky správne predviesť a pomenovať
základné atletické prvky - chôdza, beh, skok,
hod, precvičiť správnu techniku manipulácie s
krátkym švihadlom
Osvojenie si správnej techniky behu
na krátke vzdialenosti, atletická
abeceda z vysokého a nízkeho štartu
- upevnenie poznatkov a zručností.
Osvojenie si správnej techniky behu
prerušovaný chôdzou.
Základné
lokomócie a
nelokomočné
pohybové
zručnosti
Výkonový štandard
-osvojiť si správnu techniku behu
-predviesť bežeckú abecedu
-poznať základné pravidlá atletických súťaží
-osvojiť si správnu techniku behu
prerušovaného chôdzou -ukázať cviky na
rebrinách s obmenami
Precvičovanie činnosti zameraných
na zdokonaľovanie techniky skoku do
diaľky z miesta- skrčmo s odrazom.
Rozvíjanie cieľavedomosti.
Preskakovanie cez švihadlá.
-skočiť z miesta požadovanú vzdialenosť (ch
160cm/d
150cm)
-využiť nadobudnuté schopnosti a precvičiť správnu
techniku skokov a preskokov cez švihadlá
Osvojenie si základných cvikov na
lavičke a kladine -chôdza, beh, skok,
poskok, obraty. Osvojenie si techniky
šplhu na tyči.
-predviesť koordinovaný pohyb a udržanie
rovnováhy pri prechode lavičky a kladiny
Osvojenie si zmien polôh tela s
obmenami v priestore. Využívanie
základných lokomócií v pohybových
-osvojiť si techniku šplhu
-osvojiť si techniku základných lokomócií a
hrách v priestore.
Zdokonaľovanie prevedenia
cvičenia na: presnosť, drž tela,
vytrvalosť, húževnatosť, rozvoj
pohyblivosti.
Zdokonaľovanie osvojenia si kotúľa
v rôznych obmenách, stojky na
hlave, cvičenia na rebrinách.
Zdokonaľovanie osvojenia preskoku
cez kozu roznožkou, odrazom z
mostíka. Dbať na sebakontrolu a
sebahodnotenie.
Zdokonaľovanie osvojenia preskoku
cez kozu skrčkou, odrazom z
mostíka. Dbať na sebakontrolu a
sebahodnotenie.
Základné
lokomócie a
nelokomočné
pohybové
zručnosti
Rozlišovanie a pomenovanie
atletických bežeckých disciplín.
Vykonávanie behov po prekážkovej
dráhe a bežeckej abecedy.
Preverovanie vytrvalosti pri súvislom
behu individuálnym tempom.
Rozvíjanie sebadisciplíny.
Preverovanie lokomočných
zručností pri člnkovom behu.
Rozvíjanie sebadisciplíny.
Precvičovanie techniky skoku do
diaľky z rozbehu. Podporovanie
sebadôvery.
Testovanie všeobecnej pohybovej
výkonnosti výstupnými testami člnkový beh, skok do diaľky z
miesta, ľah - sed ,1 min., výdrž v
zhybe podhmatom, 12 min. beh.
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
správne orientovať pohyby v priestore
-správne technicky predviesť stoj na lopatkách,
kotúľ vpred a vzad
-pomenovať základné pojmy gymnastických
cvičení, poskytnúť dopomoc spolužiakov
.
-osvojiť si základy správnej techniky kotúľa
znožmo do drepu bez dopomoci, stojku na hlave
a správne predviesť cvičenie na rebrinách
-predviesť roznožku cez kozu na šírku, rozlíšiť
správnosť predvedenia cviku a určiť chyby
-predviesť skrčku cez kozu na šírku, rozlíšiť
správnosť predvedenia cviku a určiť chyby
-rozlišovať atletické bežecké disciplíny
-zvládnuť beh po prekážkovej dráhe, predviesť
bežeckú abecedu
-zabehnúť neprerušovaný vytrvalostný beh (8 min.).
-podporovať vytrvalosť, rýchlosť, odvahu a snahu
prekonávať prekážky
-poznať bežeckú abecedu
-zabehnúť člnkový beh 4 x 10 m ( ch- 13,0 s /d 13,5 s)
-predviesť skok do diaľky z plynulého behu
s odrazom
-podporovať u detí sebadôveru
-merať výkonnosť - člnkový beh 4x10m, skok
do diaľky z miesta (ch 160cm/d 150cm), ľahsed za 1 min. (ch 38x/d 35x),výdrž v zhybe
podhmatom (ch 15s/d 13s), 12 min. beh
Osvojenie si základných
manipulačných činností s loptou,
pravidiel a správnej techniky v
realizovaných hrách.
-osvojiť si manipulácie s loptou, držanie lopty,
prihrávky a dribling
-poznať dodržiavať zásady hry fair-play
Osvojenie si základných činností,
manipulácia s loptou, prenášanie a
podávanie lopty s rôznymi obmenami
polohy žiaka.
-osvojiť si techniku správneho držania a
manipulácie s loptou, správne ju aplikovať pri
hrách a súťažiach
Osvojovanie si základných činností
manipulácie s loptou, streľba obojruč
z miesta, nacvičovanie dvojtaktu.
-manipulovať s loptou, zvládnuť správnu techniku
herných činností a dodržiavať dohodnuté
pravidlá.
-demonštrovať preskoky cez krátke švihadlo
Rozvíjanie správnej techniky preskoku
cez švihadlo. Organizácia a riadenie
hiera súťaží, zameraných na manipuláciu
s malými loptami.
Manipulácia s dielmi švédskej debny a
ich prekonávanie. Využívanie lana pri
súťaživých hrách
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Kreatívne a
estetické
pohybové
činnosti
-osvojiť si manipulácie s malou loptou
-organizovať a riadiť osvojené pohybové hry
-správne manipulovať s dielmi švédskej debny,
prekonávať jednotlivé diely
-rozumne hospodáriť s vlastnými silami pri
preťahovaní
lanom, demonštrovať správny postoj a dýchanie
Zdokonaľovanie basketbalových
prihrávok - jednoruč, od pleca, od
boku, o zem, na mieste a v pohybe.
Využívanie dvojtaktu pri streľbe na
kôš.
-poznať herné činnosti jednotlivca patriace
k basketbalu
-predviesť dvojtakt a streľbu na kôš, hrať podľa
pravidiel
Posilňovanie tela s plnými loptami a
overbalmi. Precvičovanie činnosti
braniaceho hráča a ich využitie v
aktívnej hre.
-vykonávať kondičné cviky s plnými loptami
Zdokonaľovanie hádzanárskych
prihrávok - jednoruč, o zem , na
mieste a v pohybe. Využívanie
trojkrokového pohybu pri streľbe na
bránku.
-poznať herné činnosti jednotlivca patriace k hádzanej
--predviesť prihrávku v stoji a v pohybe,
demonštrovať streľbu na bránku, hrať podľa
Pravidiel
Osvojovanie si základných činností
jednotlivca. Nacvičovanie
volejbalových prihrávok.
-poznať herné činnosti jednotlivca patriace k volejbalu
-predviesť prihrávku v stoji a v pohybe, poznať
základné pravidlá volejbalu
a overbalmi, poznať činnosti brániaceho hráča, hrať
podľa pravidiel
Zdokonaľovanie herných činností
jednotlivca. Nacvičovanie prihrávok a
streľby na bránku. Hra podľa
pravidiel.
poznať herné činnosti jednotlivca patriace k futbalu
-predviesť prihrávky a streľbu na bránku, hrať podľa
pravidiel
Nacvičovanie správnej techniky hodu
kriketovou loptičkou.
-zvládnuť hádzanie kriketovou loptičkou a rozvíjať
švih, rýchlosť a sebahod otenie
Rozvíjanie pohybových schopností v
spojení s hudbou, osvojovanie si
tanečných krokov.
-správne pomenovať tanečné kroky a realizovať
ich, improvizovať tanečný prejav, precítiť hudbu a
pohyb
Rozvíjanie pohybovej tvorivosti na
hudbu. Osvojovanie si základných
tanečných krokov - jednokročka,
dvojkročka.
-tvorivo zvládnuť hudbu a základné tanečné kroky v
2/4,
3/4 a 4/4 takte, rozvíjať estetické cítenie.
Improvizovať tanečný prejav pri hudbe,
zdokonaľovať presnosť, ladnosť, rytmus a
dynamiku
Precvičovanie techniky prevádzania
cvičenia s náradím, spojenej s hudbou.
-esteticky spojiť pohyb s hudbou, zladiť chôdzu,
skoky a beh s navodeným rytmom a realizovať
ich
Psycho
motorické
cvičenia a hry
Rozvíjanie tvorivej improvizácie,
kreativity so zameraním na estetické
držanie tela.
-zladiť pohyby, skoky a poskoky s rytmom
navodeným zvukovým signálom, potleskom,
hudbou
Preverovanie gymnastických cvičení na
žinenkách - stojky, kotúle. Zacvičenie
gymnastickej zostavy.
-predviesť sústavu gymnastických zručností a zladiť
ich s navodeným tempom a dynamikou
Poznanie základných polôh správneho
držania tela. Vykonávanie dýchacích,
kondičných a strečingových cvičení.
Poznanie OH.
-ukázať základné polohy správneho držania tela
v stoji a v sede
-vykonať dýchacie, kondičné a strečingové cvičenia
-rozlíšiť LOH a ZOH, poznať symboly a disciplíny
Predvedenie relaxačných cvičení.
Kontrolovanie správneho držania tela.
Organizovanie nástupu žiakov - dvojrad
,rad, zástup,družstvá. Riadenie
pohybovej hry.
Vykonávanie psychomotorických cvičení,
predvádzanie správneho dýchania pri
cvičení, cviky na rozpínanie hrudného
koša s využitím fitlôpt, hudobný
doprovod.
Rozvíjanie koordinačných pohybových
schopností. Vykonávanie cvikov na
pohyblivosť klbov a posilňovanie
svalstva.
Učebné zdroje
Učebnice
Doplnková literatúra pre žiakov
-uplatniť prvky psychomotorických hier v cvičeniach
zameraných na správne držanie tela
-organizovať nástup žiakov a podať hlásenie
-vykonávať posilňovacie cvičenia s plnými loptami
a overbalmi
-vykonávať psychomotorické cvičenia, predviesť
cviky na fitloptách
-vykonávať psychomotorické cvičenia v rôznych
obmenách
-dbať na koordináciu pohybov, správne dýchanie a
strečing
Odborná literatúra pre učiteľov
ANTALA, B.- LABUDOVÁ, J.: Hodnotiaca činnosť v telesnej
a športovej výchove, Bratislava.
ISBN 978-80-89324-02-6.
ANTALA, B. a kol. : Hodnotenie v školskej telesnej výchove.
Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, 1997.
ISBN 80-88901-02-02.
MIKUŠ, M.- BEBČÁKOVÁ, V.- SIVÁK, J. a kol.: Vzdelávací štandard
z telesnej výchovy pre 2.stupeň základných škôl. Bratislava: Štátny
pedagogický ústav, 1999.
SIVÁK, J. a kol.: Metodická príručka- Telesná výchova pre 1. stupeň
ZŠ. Bratislava: SPN, 1998.
ISBN 80-08-02705-3.
Kolektív autorov: Didaktika školskej telesnej výchovy. Bratislava:
FTVŠ UK, 2001.
ISBN 80-96-82-52-5-9.
žinenky, lavičky, kladina, odrazový mostík, koza, plné lopty, overbaly,
fitlopty, kriketové loptičky, rebriny, tyč. švihadlá, lano, lopty
Učebné pomôcky
basketbalové, hádzanárske, volejbalové, futbalové,
www.zborovna.sk, www.infovek.sk,
Ďalšie zdroje
www.skolahrou.sk, www.infovekáčik.sk
Hodnotenie a klasifikácia predmetu
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov vychádzame z platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.
Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou vyjadrenou piatimi stupnicami a prebieha ústnou formou.
Kritéria na priebežné hodnotenie reálneho postoja žiakov k telesnej výchove





dosiahnutá úroveň požadovanej výkonnosti žiakov, resp. snaha o ich dosiahnutie a prekročenie
evidentný prejav radosti, záujmu o dianie a priebeh telovýchovného procesu
intenzita vynakladaného úsilia o zvládnutie učiva, túžba po lepšom individuálnom výkone
aktivita v záujmovej školskej a mimoškolskej telesnej výchove
prejavy záujmu viesť dialóg na aktuálne témy s telovýchovnou problematikou
Kritéria na priebežné hodnotenie reálneho postoja žiakov k vlastnému zdraviu





dosiahnutá úroveň osvojených poznatkov a vedomosti v oblasti zdravoveda- hygiena, životospráva
reálne prejavený záujem a starostlivosť o hygienu tela, odevu a prostredia
primeraná angažovanosť na hodinách telesnej výchovy
primeraná ostražitosť pri rizikových formách telovýchovnej aktivity
primeraná frekvencia a objem pohybovej aktivity v režime dňa
Klasifikácia vychádza aj z diagnostikovania všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov. Pri kritériách
hodnotenia
je potrebné zohľadňovať reálne možnosti a schopnosti žiakov, s dôrazom na radostné prežívanie pohybu.
Download

Telesná výchova