ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby
962 66 Sebechleby 145
ISCED 2
7. ročník
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca
s informáciami
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu
Predmety
Slovenský jazyk a
literatúra
Prvý cudzí jazyk - ANJ
Druhý cudzí jazyk - RUJ
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Náboženská výchova
Matematika
Informatika
Svet práce
Technika
Pestovateľské práce
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
Počet hodín
ŠtVP + ŠkVP
Spolu
4+1
5
3+0
1+0
1+0
0,5 + 0,5
1,5 + 0,5
1+1
1+1
1+0
1+0
3,5 + 0,5
0,5 + 0,5
0,5 + 0
0,5 + 0
0+1
1+0
1+0
2+0
24 + 6
3
1
1
1
2
2
2
1
1
4
1
0,5
0,5
1
1
1
2
30
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Hod.
2014/2015
Slovenský jazyk a literatúra - jazyková a slohová zložka
2+1
siedmy
Mgr. Lucia Lucinová
Tematický
celok
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
1.
Interview z prázdnin
2.
Súkromný list
3.
Charakteristika osoby
MEV, MUV, DOV, FIG
OSR
OSR
Plno a neplnovýznamové
slovesá, príslovky,
priama reč
4.
OSR, ENV, DOV, FIG
IX.
Statický opis,
prídavné mená
5.
ENV
6.
Dynamický opis
ENV
7.
8.
9.
10.
1.
Opakovanie
vedomostí
a zručností
zo 6. ročníka
Obohacovanie slovnej
zásoby
Hlavné vetné členy
Podstatné mená, vokalizácia
predložiek
MUV, OŽZ, DOV, OSR, FIG
2.
Preverenie vedomostí
3.
Pravopisné javy 6. ročníka
4.
OSR
Pravopisné javy 6. ročníka
X.
5.
Oprava kontrolného diktátu
Výkonový štandard
Výstupy
Žiak vie vytvoriť jednoduché interview
a prezentovať ho pred spolužiakmi.
Žiak vie vytvoriť list o plánoch
a predsavzatiach v 7. ročníku, dodržať
členenie a úpravu listu.
Vie vytvoriť stručnú charakteristiku osoby,
má poznatky o opisnom slohovom postupe.
Žiak vie vyhľadať v texte všetky slovesá,
správne ich roztriedi podľa významu,
správne určí slovesné gramatické kategórie.
Vie vyhľadať v texte všetky príslovky,
správne určiť ich druh a vystupňovať ich. Vie
správne zapisovať priamu reč.
Žiak vie výstižnými prídavnými menami
opísať obrázok, vie vytvoriť rôzne druhy
prídavných mien, určiť ich vzory a dodržiava
ich pravopis. Vie správne vystupňovať
prídavné mená, určiť gramatické kategórie
prídavných mien.
Žiak vie vytvoriť opis pracovného postupu –
výroba panáka z plodov jesene. Pozná
spoločné a rozdielne znaky, vlastnosti
dynamického a statického opisu.
Vie tvoriť nové slová odvodzovaním
(predponami, príponami) a skladaním. Vie
povedať, z akých slov vzniklo zložené slovo.
Interview
Žiak si upevní vedomosti o vetných členoch
(podmet – vyjadrený, nevyjadrený; prísudok
– slovesný, slovesnomenný). Dokáže
správne určiť prisudzovací sklad
v dvojčlennej vete a vetné členy, ktoré ho
tvoria.
Žiak vie vyhľadať v texte všetky podstatné
mená, správne určiť ich gramatické
kategórie a vzor. Vie spojiť predložku
s podstatným menom, vie povedať, ktoré
a prečo sa vokalizujú. Vie tvoriť správne
synonymá.
Žiak si preverí svoje vedomosti získané v 6.
ročníku, vie ich aplikovať .
Žiak si preopakuje a upevní pravopisné
vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho
ročníka.
Preverovanie úrovne pravopisných javov 6.
ročníka.
Žiak si prostredníctvom kontrolného diktátu
preverí svoje poznatky z ortografie.
Pracovný list
Žiaci sú oboznámení s výsledkami diktátu,
najčastejšími chybami. Vedia na základe
korektorských značiek identifikovať chyby
a opraviť ich.
Oprava chýb
v diktáte
Súkromný list
Charakteristika
osoby
Kde, kedy, ako
a prečo to budeš
robiť?
Opis obrázka
Pravopisné cvičenie
Opis pracovného
postupu – výroba
panáka z plodov
jesene
5 proti 5
(súťažná hra)
V tábore utečencov
- vlastný názor na
život utečencov
Klasifikovaná
písomná práca
Nácvičný diktát
Kontrolný diktát
6.
7.
Nespisovné slová
v súkromnej komunikácii
8.
REV, TPPZ, OSR
9.
10.
11.
Skratky v písomnej
komunikácii
MEV
12.
13.
1.
Slová cudzieho pôvodu
MUV, MEV
Lexikológia
2.
3.
4.
Výslovnosť a pravopis slov
cudzieho pôvodu
TPPZ
5.
XI.
6.
Cudzie slová
7.
Oprava kontrolného diktátu
8.
9.
10.
Slová podľa dobového
výskytu
REV
11.
Opakovanie poznatkov
z lexikálnej roviny
Preverovanie vedomostí
z lexikálnej roviny
1.
2.
XII.
3.
4.
5.
6.
Morfologická
rovina
Opakovanie učiva
o podstatných menách
FIG
Pomnožné podstatné mená
Žiak vie rozdelenie slovnej zásoby na
spisovné a nespisovné slová, vie
charakterizovať pojmy (spisovné, hovorové,
nespisovné, nárečové, slangové slová). Vie
vyhľadať a rozlíšiť spisovné a nespisovné
slová, vysvetli ich štylistickú funkciu v texte
a štylisticky správne ich používa, vie ich
nahradiť spisovnými slovami. Vie vysvetliť
význam známych nespisovných slov. Pozná
aspoň 10 sebechlebských nárečových slov.
Dokáže vytvoriť krátky vtipný rozhovor,
príbeh alebo komiks, v ktorom sa postavy
rozprávajú nespisovne.
Slang a ja
Žiak vie vysvetliť pojem skratka,
identifikovať skratky a vysvetliť ich funkciu
v texte. Vie, ako vznikajú skratky, vie ich
rozdelenie a priradiť skratku podľa spôsobu
skracovania do správnej skupiny. Vie
správne vytvoriť, zapísať a prečítať skratky,
skratkové slová, iniciálové slová a značky.
Vie v texte vyhľadať slová, ktoré vznikli
skracovaním, vie vysvetliť ich význam.
Ovláda pravidlá písania skratiek.
Žiak ovláda rozdelenie slovnej zásoby podľa
pôvodu, vie charakterizovať pojmy (domáce
slová a slová cudzieho pôvodu). Vie vysvetliť
význam bežne používaných cudzích slov. Vie
používať Slovník cudzích slov.
Žiak vie správne vyslovovať zdomácnené
cudzie slová so slabikami de, te, ne,
le, gramaticky správne napísať známe
a používané cudzie a zdomácnené slová.
Pozná význam používaných cudzích slov, vie
ich správne použiť v rečovom prejave.
Ovláda písanie i/í, y/ý v koreni
najfrekventovanejších slov cudzieho
pôvodu. Vie overiť pravopis neznámych slov
cudzieho pôvodu v Slovníku cudzích slov.
Skratky
Preverovanie úrovne pravopisu cudzích slov.
Nárečové slová
našej dediny –
miniprojekt
Pracovný list
Fidibus
Tajnička
Pracovný list
Nácvičný diktát
Nácvičný diktát
Kontrolný diktát
Žiaci sú oboznámení s výsledkami diktátu,
najčastejšími chybami. Vedia na základe
korektorských značiek identifikovať chyby
a opraviť ich.
Žiak ovláda rozdelenie slovnej zásoby podľa
dobového výskytu, vie charakterizovať
pojmy (historizmy, archaizmy, zastarané
slová, neologizmy). Pozná ich význam,
pravopis. Osvojí si staré slová, ktoré sa
vzťahujú k významným udalostiam v histórii,
súvisia s ľudovou a regionálnou kultúrou.
Vie vysvetliť termín neologizmus a chápe
dynamiku lexiky v súvislosti s rozvojom
spoločnosti.
Oprava chýb
v diktáte
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti
a zručnosti v zadaných úlohách.
Kvíz
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti a
spôsobilosti v zadaných úlohách.
Test/ Klasifikovaná
písomná práca
Žiak si preopakuje a upevní známe
informácie o podstatných menách z nižších
ročníkov (názvy osôb, zvierat, vecí, javov,
všeobecné/vlastné, konkrétne/abstraktné,
ohybnosť, gramatické kategórie, životnosť,
vzory). Vie podľa kontextu doplniť vhodné
podstatné meno a dodržiavať správne tvary
podstatných mien.
Žiak vie vysvetliť, identifikovať, pravopisne
Pracovný list
Čo som videl
v múzeu?
Veci, ktoré moja
starká nepozná
Tajnička
Cvičenia
Pomnožné názvy
REV
7.
8.
1.
Preverovanie vedomostí
o pomnožných podstatných
menách
2.
3.
4.
Opakovanie učiva
o prídavných menách
5.
OSR
I.
6.
7.
8.
9.
Sloh
Umelecký opis
ENV
10.
1.
1. písomná slohová práca –
umelecký opis
2.
II.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
Číslovky
Základné, radové a násobné
číslovky
MEV, FIG
Morfológia
Určité a neurčité číslovky
3.
4.
Opakovanie učiva
správne napísať, vyhľadať v texte pomnožné
podstatné mená. Dodržiava ich správne
tvary, vie správne určiť rod a vzor
pomnožného podstatného mena. Vie overiť
pravopis pomnožných podstatných mien
v Pravidlách slovenského pravopisu.
miest a dedín
v mojom okolí
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti
a zručnosti v zadaných úlohách.
Test/ Klasifikovaná
písomná práca
Žiak si preopakuje a upevní známe
informácie o prídavných menách z nižších
ročníkov.
Žiak vie vysvetliť a identifikovať akostné,
vzťahové, zvieracie a privlastňovacie
prídavné mená, vysvetliť ich funkciu v texte,
správne určiť vzory pekný, cudzí, otcov,
matkin, páví, dodržiava správne tvary
prídavných mien, správne tvorí prídavné
mená.
Vie v texte aplikovať svoje vedomosti
o prídavných menách.
Vie uviesť príklad na porušenie pravidla
o rytmickom krátení.
Chápe dôležitosť gramatickej zhody medzi
prídavným a podstatným menom.
Žiak vie dodržať správny pravopis
prídavných mien v písomnom prejave.
Očakávané
vlastnosti partnera
Žiak vie na základe analýzy textov
identifikovať, systematizovať a zovšeobecniť
poznatky o umeleckom, statickom opise
a charakteristike. Vie vyhľadať a pomenovať
použité umelecké prostriedky.
Vie správne, plynule a nahlas čítať
predložený text – správne intonuje,
uplatňuje slovný a vetný prízvuk, dodržiava
správne dýchanie, uplatňuje primeranú silu
hlasu melódiu.
Žiak vie po krátkej príprave vytvoriť na
zadanú tému umelecký opis, v ktorom
aplikuje svoje vedomosti o vnútornej
kompozícii a použije vhodné jazykové
prostriedky. Pracuje so slovníkmi
a kodifikačnými príručkami a pomocou nich
koriguje svoje pravopisné a štylistické chyby.
Žiak vie prezentovať svoj umelecký opis.
Žiak vie aplikovať svoje vedomosti pri
vytvorení umeleckého opisu. Tvorí koncept,
vie vytvoriť čistopis, prihliada na formálnu
stránku práce.
Prepisovanie práce do slohového zošita.
Žiak vie vyhľadať a vytvoriť základné
číslovky, vie, určiť ich rod, číslo, pád a podľa
akých vzorov sa skloňujú - ohybnosť,
dodržiava pravopis základných čísloviek.
Žiak vie vyhľadať a vytvoriť radové a
násobné číslovky, vie, podľa akých vzorov sa
skloňujú, dodržiava pravopis radových,
násobných a základných čísloviek.
Žiak vie vyhľadať a vytvoriť radové a
násobné číslovky, vie, podľa akých vzorov sa
skloňujú, dodržiava pravopis radových,
násobných a základných čísloviek.
Žiak vie vysvetliť a identifikovať určité
a neurčité číslovky, vie určiť ich gramatické
kategórie. Aplikuje nadobudnuté vedomosti
v texte a dodržiava správny pravopis
čísloviek.
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti
a zručnosti v zadaných úlohách.
Pracovný list
Pravopisné cvičenia
zamerané na
pravopis prídavných
mien
Umelecké
prostriedky
Umelecký opis
Umelecký opis
- koncept,
čistopis
Pracovný list
Pravopisné cvičenia
Nácvičný diktát
Pravopisné cvičenia
Nácvičný diktát
Pracovný list
Pracovný list
III.
5.
o číslovkách
Číslovky
6.
Oprava kontrolného diktátu
7.
Preverovanie vedomostí
o číslovkách
8.
9.
10.
11.
12.
Charakteristika osoby
OSR, MUV, MED
2. slohová práca charakteristika osoby
OSR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opakovanie učiva
o slovesách
OSR, DOV, FIG
8.
Morfologická
rovina
9.
Spojky
10.
REV
11.
Preverenie vedomostí
o slovných druhoch
1.
2.
Opakovanie učiva
o jednoduchej vete
3.
OŽZ, OSR
4.
V.
5.
6.
7.
8.
9.
Kontrolný diktát
Žiaci sú oboznámení s výsledkami diktátu,
najčastejšími chybami. Vedia na základe
korektorských značiek identifikovať chyby
a opraviť ich.
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti
a zručnosti v zadaných úlohách.
Oprava chýb
v diktáte
Žiak vie vytvoriť charakteristiku osoby.
Dodržiava znaky zadaného žánru.
Vie vytvoriť charakteristiku osoby. Pracuje
so slovníkmi a kodifikačnými príručkami
a pomocou nich koriguje svoje pravopisné
a štylistické chyby.
Ako vyzerám?
Aký som?
Čo o mne hovorí
moje meno?
Žiak vie aplikovať svoje vedomosti pri
vytvorení charakteristiky osoby. Tvorí
koncept, čistopis.
Prepisovanie práce do slohového zošita.
Charakteristika
osoby
- koncept,
čistopis
Žiak vie definovať slovesá, vysvetliť ich
funkciu v texte a identifikovať slovesá.
Upevní si známe informácie o slovesách
(pomenovanie činností a stavov, časovanie
a gramatické kategórie, neurčitok, slovesný
tvar).
Vie ich vyhľadať v texte. Dodržiava správny
pravopis slovies.
Žiak vie charakterizovať slovesnú gramatickú
kategóriu - spôsob. Vie vytvoriť správny tvar
slovesa vo všetkých spôsoboch
(oznamovacom, rozkazovacom
a podmieňovacom). Vie určiť spôsob slovesa
v texte/vo vete spolu s ostatnými
gramatickými kategóriami.
Žiak vie vymenovať 10 neplnovýznamových
slovies, vie ich vyhľadať v texte v spojení
s plnovýznamovým slovesom. Dokáže
rozlíšiť neplnovýznamové (pomocné)
slovesá. Vie vo vete určiť plnovýznamovosť
a neplnovýznamovosť slovesa byť a mať.
Žiak vie správne určiť druh slovesa podľa
zvratnosti, nájsť ho v texte.
Čo rád/ nerád robím
- pantomíma
Žiak vie charakterizovať spojky, vie vysvetliť
ich funkciu v texte, nájsť ich v texte.
Žiak vie a dodržiava pravopis
najpoužívanejších spojok.
Vie doplniť spojky do vety podľa kontextu.
Pracovný list
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti a
spôsobilosti v zadaných úlohách.
Test/ Klasifikovaná
písomná práca
Žiak si preopakuje a upevní známe
informácie a pojmy (veta, dvojčlenná veta,
podmet - vyjadrený/zamlčaný, prísudok slovesný/slovesno-menný, prisudzovací
sklad, zhoda).
Vie ich vyhľadať vo vete, určiť. Podľa
kontextu vie doplniť do vety vhodné vetné
členy.
Žiak vie charakterizovať pojmy (vetný
základ/jednočlenná veta,
slovesná/neslovesná jednočlenná veta), vie
vyhľadať jednočlennú vetu v texte a určiť ju,
vie vytvoriť jednočlennú vetu podľa zadania.
Vie správne používať vetný základ, určiť ho
a zdôvodniť jeho gramatickú funkciu.
Dokáže určiť vetný základ vety.
Chápe využitie jednočlennej a dvojčlennej
Správne čistenie
zubov – leták
Sloh
13.
IV.
Preverovanie úrovne pravopisu čísloviek.
Skladba
Vetný základ a jednočlenná
veta
ENV
Test/ Klasifikovaná
písomná práca
Charakteristika
osoby
Pracovný list
Čo smiem, musím,
môžem, chcem,
začnem
Pravopisné cvičenia
Pracovný list
Tabuľka
Graf
Predpoveď počasia
10.
11.
1.
2.
3.
VI.
Opakovanie učiva zo
skladby
Preverovanie vedomostí
o skladbe
Pravopisné javy
7. ročníka
Zhrnutie poznatkov
7. ročníka
4.
Oprava kontrolného diktátu
5.
Koncoročné opakovanie
OSR
6.
Pripravujeme projekt
7.
8.
Prezentujeme projekt
TPPZ
vety v umeleckom i vecnom texte.
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti
a zručnosti v zadaných úlohách.
Pracovný list
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti
a zručnosti v zadaných úlohách.
Test/ Klasifikovaná
písomná práca
Žiak si prostredníctvom pravopisných cvičení
preverí svoje poznatky z ortografie.
Pracovný list
Nácvičný diktát
Nácvičný diktát
Žiak si prostredníctvom kontrolného diktátu
preverí svoje poznatky z ortografie.
Preverenie pravopisných javov 7. ročníka.
Žiaci sú oboznámení s výsledkami diktátu,
najčastejšími chybami. Vedia na základe
korektorských značiek identifikovať chyby
a opraviť ich.
Žiak si zopakuje a upevní poznatky
a vedomosti získané v 7. ročníku.
Žiak vypracuje projekt na zvolenú tému:
a) Slávni rečníci,
b) Praktický pomocník,
c)
Miesto, ktoré mám rád,
d) Žiak na primeranej úrovni.
Kontrolný diktát
Žiak na primeranej úrovni prezentuje
vypracovaný projekt.
Prezentovanie
projektu
Oprava chýb
v diktáte
Test
Projekt
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Poč.
hod.
2014/2015
Slovenský jazyk a literatúra - literárna zložka
2
siedmy
Mgr. Lucia Lucinová
Tematický
Obsahový štandard
celok
1.
Úvodná hodina
2.
Anekdoty
TPPZ, OSR, MEV
3.
4.
Poézia
IX.
Ján Botto:
Kukučka – ponáška na
ľudovú pieseň
5.
REV
6.
Umelecká
literatúra
v poézii
Janko Kráľ:
Slovo – revolučnosť
básne, refrén,
maďarizácia
MUV, MEV
Ján Francisci:
Bratislavským bratom –
prerývaný rým
Janko Matuška:
Lúčenie – funkcia
zdrobnenín v básni, trópy,
autor slovenskej hymny
7.
8.
MEV
1.
BÁSEŇ
Ján Smrek:
Najčistejšia láska – téma
a hlavná myšlienka
básne, kľúčové slová
OSR
2.
Július Lenko:
Dcérke – obkročný rým
OSR
X.
3.
4.
Vojtech Mihálik:
Boháčka, Za rúčky –
dialogizovaná podoba
básne, voľný verš,
viazaný verš
Výkonový štandard
Žiak sa oboznámi s obsahom predmetu literárna
výchova v 7. ročníku, s metódami práce,
požiadavkami, hodnotením.
Žiak vie vysvetliť a rozlíšiť pojmy príslovie,
porekadlo, pranostika, anekdota a uviesť jeden
príklad. Vie analyzovať obsah anekdoty.
Žiak vie vytvoriť krátky vtipný príbeh a funkčne
v ňom využiť anekdotu.
Žiak chápe poéziu ako súčasť umeleckej literatúry.
Pomocou textov vie odlíšiť poetický a prozaický
text – umelecky viazaná a neviazaná reč.
Porovnaním viacerých textov vie správne
charakterizovať základné znaky poézie.
Na vybraných textoch aplikuje svoje vedomosti
o vonkajšej a vnútornej kompozícii básne – nadpis,
verš = základná metrická jednotka básne, strofa,
refrén, rytmus, rým, umelecké prostriedky.
Vie vysvetliť pojmy poézia, báseň, pieseň,
populárna pieseň, voľný a viazaný verš, sylabický
verš, rým (združený, striedavý, obkročný,
prerývaný), rytmus, umelecky viazaná reč, viazaný
verš, voľný verš, trópy, ponáška na ľudovú pieseň.
Vie vysvetliť podobnosť básne s ľudovou piesňou
(rovnaký rytmus, stavba verša, povery).
Vie vyhľadať v texte rým - správne ho graficky
zaznačiť a pomenovať, vie vyhľadať, určiť umelecké
jazykové prostriedky - trópy a vysvetliť ich význam.
Vie tvoriť umelecké jazykové prostriedky –
epiteton, metaforu, prirovnanie, zdrobneninu,
personifikáciu.
Vie báseň kompozične a štylisticky analyzovať
a verbalizovať svoj čitateľský zážitok. Prehlbuje
svoje analytické a čitateľské schopnosti.
Číta básnický text s porozumením v súlade s jeho
rytmom. Pokúša sa o umelecký prednes
rešpektujúc rytmickú usporiadanosť básne.
Poznáva historické pozadie slovenského
národného obrodenia. Dokáže sa vcítiť do
vnútorného sveta autora, vyhľadáva a pracuje
s nadobudnutými informáciami o živote a tvorbe
konkrétneho autora.
Žiak vie, že básnik vyslovuje svoju myšlienku
prostredníctvom témy, ktorú spracuje osobitným
spôsobom. Vie, že myšlienka, téma, obsah sú vždy
úzko prepojené, že básnik (spisovateľ) realizuje
obsah prostredníctvom formy.
Žiak vie, že básne Boháčka, Za rúčky sú vystavané
na základe dialógu, že verše nemajú pravidelný
rým a rytmus, majú rôznu dĺžku a umiestnenie,
odlišujú sa aj typom písma.
Žiak vie, že vnímanie poézie je veľmi individuálne,
každý čitateľ (poslucháč) vníma text na základe
momentálnej nálady, svojich postojov, názorov,
skúseností.
Výstupy
Vtip, ktorý ma
rozosmial
Vtipný príbeh
s anekdotou
Povery, ktoré
poznám
„Rozkazy“ básnika
adresované
Slovákom
Ako spolu súvisí
ilustrácia a názov
básne s básňou
Informácia, ktorá
ma zaujala
- biografické
informácie
o autorovi
Hra na básnika –
vymýšľam rýmy
Ako to so mnou
myslia moji rodičia,
aké majú plány? Aké
plány mám so sebou
ja?
Čo sa asi dozvedela
o mne mamina na
rodičovskom
združení?
Dialogizované
čítanie
FIG, OSR
Opakovanie vedomostí
o poézii, anekdote
a básni
5.
Žiak vie pri analýze ukážok uplatniť svoje
teoretické vedomosti a praktické jazykové
zručnosti o poézii, anekdote a básni.
OSR
Preverovanie vedomostí
o poézii, anekdote a básni
Piesne
Úvodná hodina –
populárna pieseň, ľudová
pieseň
6.
7.
OSR, REV
Kamil Peteraj: Bosá láska,
Mince na dne fontán –
populárna pieseň
8.
OSR, FIG
1.
Ľuboš Zeman:
Umenie žiť
OSR
2.
3.
PIESNE
4.
XI.
Jozef Urban:
Voda, čo ma drží nad
vodou – nepoužívanie
interpunkcie
OSR
Miroslav Válek:
Jesenná láska –
rozmanitosť rýmov a
veršov v básni
5.
6.
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti a zručnosti
v zadaných úlohách.
Žiak vie vysvetliť pojem populárna pieseň,
evergreen, vie ju na základe znakov zaradiť
k poézii.
Vie porovnať jej spoločné a rozdielne znaky
s básňou a ľudovou piesňou (využitie lexiky,
umeleckých prostriedkov).
Identifikuje refrén a vysvetlí jeho funkciu v piesni.
Vie, kto ju tvorí - pozná mená známych
slovenských textárov.
Vie umelecky prečítať text, číta ho s porozumením,
frázuje v súlade s rytmom piesne, dodrží správne
interpunkciu, i keď ju básnik nepoužil.
Vie pomenovať a vyhľadať, správne graficky
zaznačiť a pomenovať rým, vyhľadať umelecké
prostriedky a vysvetliť ich funkciu v texte.
Vie, že na vyjadrenie a zdôraznenie osobných
pocitov básnik (textár) využíva netradičné formy
vyjadrovania, napríklad nepoužíva interpunkciu.
Vie, že pri tvorbe piesňových textov sa rovnako
ako pri poézii autori vyjadrujú obrazne, využívajú
umelecké jazykové prostriedky, rôzne druhy rýmu.
Vie, autori si na vyjadrenie svojich myšlienok
a pocitov vyberajú výnimočné témy.
Žiak vie, že vnímanie poézie je veľmi individuálne,
každý čitateľ (poslucháč) vníma text na základe
momentálnej nálady, svojich postojov, názorov,
skúseností.
Vie verbalizovať svoje pocity, čitateľský zážitok.
OSR
7.
XII.
Zuzana Smatanová:
Miesto, kde sa neumiera
8.
MEV, TPPZ
1.
No Name: Čím to je
2.
Detský hrdina
v literatúre
J. G. Tajovský:
Do konca – historické
obdobie, postavy,
ja-rozprávanie
3.
4.
5.
6.
1.
I.
2.
3.
4.
5.
REV
Umelecká
literatúra v
próze
J. C. Hronský:
Do školy – jazyk literárnej
ukážky
MEV, MUV
M. Kukučín:
T teplého hniezda –
nárečové slová
REV
Ľ. Suballyová:
O medailách a pomaranči
– konflikt
Žiak chápe prózu ako súčasť umeleckej literatúry.
Pomocou textov vie odlíšiť poetický a prozaický
text – umelecky viazaná a neviazaná reč
a charakterizovať základné znaky prózy.
Číta prozaický text s porozumením s dôrazom na
techniku čítania - frázuje, vie samostatne
štylisticko-lexikálne analyzovať prozaický text,
verbalizovať vlastný čitateľský zážitok, subjektívne
hodnotiť prečítané primerane obhájiť vlastný názor
s dodržiavaním pravidiel slušnej komunikácie.
Žiak vie porovnať život v minulosti a dnes, výstižne
opísať vzťah autora k starým rodičom.
Žiak vie porovnať vzdelávanie kedysi a dnes.
Vie vyhľadať historizmy a archaizmy , nahradiť ich
súčasnými slovami. Vie v texte vyhľadať nárečové
slová, slangové slová a nahradiť ich spisovnými
slovami.
Aplikuje pojmy hlavná, vedľajšia postava, dialóg,
monológ, poviedka. Vie výstižne charakterizovať
postavu. Vie vysvetliť pojem rozprávač a pozná
Hra na básnika –
tvorím voľný verš
Pracovný list,
v ktorom aplikujem
svoje vedomosti
o vonkajšej
a vnútornej
kompozícii básne,
o anekdote a
o poézii
Klasifikovaná
písomná práca
Populárna pieseň,
ktorú mám rád
Výzva teenagerov
určená dospelým
Anketa/ dotazník Umenie žiť
Ako chceš prežiť
život, aby si mohol
povedať, že si ho žil
dobre?
Človek, ktorý ma
drží nad vodou
(charakteristika
osoby)
Prečo je potrebná
láska medzi ľuďmi?
(vlastný názor
vyjadrený
v diskusii)
Miesto, kde by som
chcel prežiť život
(plagát s opisom
miesta doplnený
fotografiami,
sloganom)
Prečo je to tak?
(diskusia)
Čítam
s porozumením
a technicky správne
(práca s textom)
Môjho starkého
mám rád, lebo...
(charakteristika
starého otca)
Škola budúcnosti
Rady od rodičov
a iných ľudí, ktorí
ma vychovávajú
Prečo sa rád
venujem svojim
koníčkom?
OSR
6.
7.
1.
2.
3.
II.
4.
5.
6.
1.
G. Futová:
Poškoláci - slang
K. Uhrík:
Machova svorka –
poviedka, osnova
M. Hlušíková.
Srdce v ofsajde – kladný
a záporný hrdina
OSR
J. Babarík:
Mobil – vnútorná
kompozícia poviedky
MEV
H. Košková:
Prekvapenie s vranou –
literatúra pre deti
a mládež
jednotlivé formy rozprávač. Vie rozlíšiť hlavnú
a vedľajšiu postavu.
Vie vyhľadať slangové slová a nahradiť ich
spisovnými slovami.
Vie vysvetliť pojem poviedka. Vie zreprodukovať
prečítaný príbeh, vytvoriť osnovu, využíva svoju
fantáziu pri zmene časti príbehu.
Vie vymenovať a charakterizovať postavy, zaujať
postoj k ich konaniu, vcítiť sa do pocitov postáv
a pomenovať ich. Vie rozlíšiť kladného a záporného
hrdinu.
Aplikuje literárne pojmy vnútorná kompozícia
literárneho diela – úvod, zápletka, vyvrcholenie,
obrat, rozuzlenie. Vie vyhľadať informácie
vyplývajúce z textu. Vie charakterizovať pojem
literatúra pre deti a mládež.
Vie analyzovať umelecký text zo štylistického
a lexikálneho hľadiska a vie určiť funkciu
jednotlivých jazykových prostriedkov v texte.
Fakt, predpoklad,
domnienka
Osnova poviedky
Charakteristika
hlavnej postavy
Vnútorná
kompozícia
poviedky Mobil
Najväčšie
prekvapenie
v mojom živote
(rozprávanie)
ENV
2.
Dobrodružstvo v
literatúre
R. Kipling:
Mauglí – dobrodružná
literatúra
ENV
3.
4.
III.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
IV.
3.
4.
5.
6.
J. London:
Sivé vĺča – personifikácia
nielen v básni
ENV
G. Harveyová:
Rivali - rozprávací slohový
postup
ENV
A. C. Doyle:
Na ten obraz nikdy
nezabudnem – otec
Sherlocka Holmesa,
pásmo postavy, pásmo
rozprávača
Fantasy literatúra
I. Molitot, M. Molitorová:
Dievčatko z krajiny
Drakov
Žiak vie identifikovať základné znaky dobrodružnej
literatúry porovnávaním viacerých žánrov.
Vie vysvetliť pojmy dobrodružná literatúra,
rozprávač, identifikuje formu rozprávača. Vie
transformovať ja-formu na on-formu a naopak.
Vie vymenovať a charakterizovať žánre
dobrodružnej literatúry – western, robinsonáda,
detektívka.
Vie sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného
textu.
Vie vyhľadať a zapísať kľúčové slová, vytvoriť
osnovu a podľa prerozprávať
dej textu.
Vie identifikovať časti, v ktorých sa stupňuje
napätie deja, určiť prvky, ktoré autor využil, aby
dosiahol požadovaný efekt.
Identifikuje, analyzuje a hodnotí postavy.
Aplikuje pojmy úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat,
rozuzlenie.
Plynulo a s porozumením číta text. Vie vyjadriť
bezprostredné pocity po prečítaní, subjektívne
hodnotí ukážku. Svoje hodnotenie vie podložiť
argumentmi z prečítaného textu.
Vie využiť znaky dobrodružnej literatúry vo
vlastnom texte alebo časť literárnej ukážky
zdramatizovať.
Vie charakterizovať fantasy literatúru. Pozná ju ako
druh literatúry populárnej u mládeže. Vie vysvetliť
podstatu fantasy. Dokáže rozlišovať realitu a fikciu
v umeleckom texte.
Vie aplikovať svoje znalosti o literárnej postave
(hlavná, vedľajšia) v prečítanom texte
a charakterizovať ju z čitateľského hľadiska. Vie
svoje hodnotenie podložiť argumentmi
z prečítaného textu a svoje tvrdenie vie obhájiť
v diskusii, pričom dodržiava pravidlá spoločenskej
komunikácie.
Plautus: Človek
človeku vlkom
(diskusia o výroku)
Kde sa podel
jednooký?
(ja-rozprávanie)
Keď sa rival zmení
na najlepšieho
kamaráta
(rozprávanie)
Hra na detektíva
Som rozprávačom
príbehu – tvorba
dialógu
(autor a lord John
Roxton)
Sherlock Holmesa
- vyhľadávanie
informácií
Ilustrácia k príbehu
MUV, MEV
R. Riordan:
Percy Jackson – zlodej
blesku
MEV, OSR
Detektívka
T. Brezina: Hľadači
Vie charakterizovať detektívku, pozná ju ako žáner
dobrodružnej literatúry. Dokáže identifikovať časti,
Pretransformovanie
uvedeného textu na
iný literárny žáner,
napr. na báj,
rozprávku
Charakteristika
detektíva a zápletky
pokladov
FIG
Western
K. May:
Šľachetnosť Old
Shatterhanda
7.
1.
MEV
L. WelskopfováHenrichová:
Synovia veľkej medvedice
2.
V.
3.
Robinsonáda
D. Defoe:
Robinson Crusoe
ENV
5.
S. O´Dell:
Ostrov belasých delfínov
6.
ENV
Opakovanie tematického
celku próza
7.
OSR
Preverovanie vedomostí
o próze
Rozhlasová hra
J. Bodnárová:
Starec a počítačový
chlapec – rozhlasová hra
8.
1.
MEV,OSR
2.
Dramatické
umenie
Filmové umenie
J. C. Hronský:
Sokoliar Tomáš – literárny
a technický scenár
ENV
VI.
4.
Opakovanie tematického
celku próza
OSR
5.
6.
Zoznamovací inzerát
Old Shatterhanda
Život Indiánov
(amerických
Dakotov)
ENV
4.
3.
v ktorých sa stupňuje napätie deja a určiť prvky,
ktoré autor využil, aby dosiahol požadovaný efekt.
Pozná jazykové prostriedky, ktorými autor
dosahuje dramatické napätie v texte.
Žiak vie charakterizovať pojem western, aké v ňom
vystupujú postavy (kovboji, Indiáni).
Rozumie pojmu western, osídľovanie divokého
západu, boj za spravodlivosť.
Vie pracovať s textom podľa pokynov učiteľa charakterizovať postavy, zreprodukovať dej, na
základe fantázie pretvoriť časť príbehu.
Sokoliar Tomáš – film
Žiak vie charakterizovať pojem robinsonáda, ako
tento pojem vznikol (dielo), aké v ňom vystupujú
postavy.
Žiak vie pracovať s textom podľa pokynov učiteľa charakterizovať postavy, zreprodukovať dej, na
základe fantázie pretvoriť časť príbehu.
Vie vyjadriť svoj názor na prečítaný text.
Vie riešiť životné situácie postáv (Robinson,
Piatok).
Vie vysvetliť, prečo ukážka patrí k robinsonáde. Vie
charakterizovať postavy, vcítiť sa do pocitov ľudí
žijúcich na opustenom ostrove. Pracovať s textom
podľa zadania učiteľa.
Žiak vie pri analýze ukážok uplatniť svoje
teoretické vedomosti a praktické jazykové
zručnosti o próze – literatúra s detským hrdinom,
dobrodružná literatúra, western, robinsonáda,
detektívka.
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti a zručnosti
v zadaných úlohách.
Žiak vie identifikovať drámu a dramatické žánre
rozhlasová hra, film.
Vie vysvetliť funkciu zvukových efektov
v rozhlasovej hre.
Vie aplikovať pojmy dialóg a monológ v divadelnej
hre.
Žiak vie po predchádzajúcej príprave prečítať text
rozhlasovej hry a zúčastniť sa ako postava na
dramatizovanom čítaní textu. Vie identifikovať
zápletku v texte rozhlasovej hry. Vie vyhľadať
niektoré jazykové prostriedky. Vie identifikovať
literárne postavy v rozhlasovej hre a
subjektívne vie zhodnotiť ich konanie.
Vie porovnať spoločné a rozdielne znaky
rozhlasovej hry a filmu. Vie vymenovať
a charakterizovať najdôležitejšie profesie
vo svete filmu. Vie rozdiel medzi literárnym
a technickým scenárom.
Žiak vie pri analýze ukážok uplatniť svoje
teoretické vedomosti a praktické jazykové
zručnosti o dramatickom umení – rozhlasovej hre
a filme.
Žiak vie porovnať spoločné a odlišné motívy
literárnej predlohy a filmového spracovania.
Slovné bubliny
Robinsona a Piatka
Som sám
(opustený po
prírodnej
katastrofe/
osamotený
uprostred ľudí )
Pracovný list,
v ktorom aplikujem
svoje vedomosti
o próze
Klasifikovaná
písomná práca
Moje rozhlasové
štúdium
( zostavenie
programu – výber
rozhlasových hier,
ktoré by som
odporučil svojim
spolužiakom)
Hra na scenáristu
– tvorba scenára
Pracovný list,
v ktorom aplikujem
svoje vedomosti
o dráme
Porovnanie
literárnej
a filmovej podoby
umeleckého diela
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
2014/2015
Anglický jazyk
3+0
siedmy
Učebnica:
Project English 2,3, 3rd edition,
Vyučujúci:
Mgr. Lucia Macková
Mesiac
IX.
X.
Týž.
/Hod.
1.
2.
Tematický
celok
Obsahový štandard
Prierezové témy
Zábava
1.TV programy-používanie
GOING TO OSR
2. Tvorenie otázky
a záporu v blízkej
budúcnosti
3. V kine- príd.mená
a príslovky s –ly OSR,MUV
4. V kine- čítanie
s porozumením OSR,MUV
5. Film,kamera,akciasloveso MUSIEŤ a jeho
opisný tvar MEV,OSR
6. Tvorba otázky a záporu
so slovesom HAVE TO
7. Stratený tučniak- čítanie
s porozumením OSR
8. Stratený tučniak- tvorba
rozhodnutia pomocou
SHALL we/LET´S
9. Komunikačné frázypoužívanie LET´S
v rozhovoroch OSR
10. Záverečné zhrnutie
11. TEST
Môj život
12. Hodnotenie, oprava
testu
13. Projekt: Môj obľúbený
film TPPZ
14. Prezentácia
a hodnotenie projektu
TPPZ
15. Trišin prvý deňpredstavenie priateľov OSR
16. Každodené frázy-jed.
prít. čas MUV
17. Jed. prít. čas- zápor,
opakovanie OSR
18. Sladká Sue a múdry
Alek- čítanie
s porozumením MUV,OSR
19. Rozprávanie príbehu
v jed.prít. a prít.
priebehovom čase
20. Jed. prít. a prít.
Výkonový štandard
Výstupy
Receptívne zručnosti
Rozprávanie
Žiak
--rozumie dialógu dvoch kamarátov
o tom čo budú robiť večer
-rozumie hlavnej myšlienke živej
scény z filmového štúdia
-vie gramaticky správne vyjadriť čo
nesmie a čo musí
-rozumie príbehu,zápletke,
vyvrcholeniu a rozuzleniu
Produktívne zručnosti
Žiak:
-vie pomenovať typy programov
a povedať, ktoré sú jeho obľúbené
-vie chronologicky zostaviť scény
z príbehu
- vie hovoriť o filmových žánroch
Interakcia
Žiak:
-vie sa rozprávať s kamarátom
o plánoch, o tom čo budú robiť
Receptívne zručnosti
Žiak
-sa vie predstaviť
Interaktívne
cvičenia
Čítanie s
porozumením
Doplnkové
cvičenia
Čítanie
s porozumením
Práca v skupine
Dialógy
TEST
Sebahodnotenie
Práca v power
pointe
Prezentácia
Produktívne zručnosti
Žiak
-sa vie spýtať iných osôb čo majú
radi
-vie zachytiť informáciu z počutého
Zoznamovanie
sa navzájom
Čítanie
s porozumením
Rozprávanie
Receptívne zručnosti
priebeh.čas-kladné
a záporné vety OSR
21. Môj život- životné etapy
človeka OŽaZ
22. Môj nový domovčítanie s porozumením
23. Halloween- zvyky
v Británii MEV,MUV
Žiak
-vie vymenovať etapy života
-rozumie životopisu slávnej
osobnosti
-vie vyhľadať špecifické informácie
v čítanom texte
-vie precvičovať správnu
výslovnosť
Práca
s výukovým CD
Čítanie
s porozumením
Prezentácia
24. Min.čas- sloveso TO BE
v minulosti OSR
25. Tvorenie min. časupravidelné a nepravidelné
slovesá MEV,OSR
26. Prekvapenie pre Alekapočúvanie s porozumením
OSR,MUV
27. Min.čas- otázky v jed.
min. čase OSR
28. Moja rodina- opis,
práca s lexikou OSR
29. Trišini noví priateliapráca so slovníkom,frázy
OSR,MUV
30. Rozprávanie- obľúbené
a neobľúbené činnosti OSR
31. Záverečné zhrnutie
32. TEST
33. Hodnotenie, oprava
testu
34. Projekt:Bláznivá
rodina TPPZ
35.Prezentácia
a hodnotenie projektu
TPPZ
XI.
XII.
Budúcnosť
36. Cesta do vesmíručítanie s porozumením OSR
37. Cesta do vesmírujed.bud.čas-zápor,otázky
OSR
38. Detektív roka-práca
s textom OSR
39. Použitie WILL pre
rozhodnutie v komunikácii
40. Tvoja budúcnosťDOTAZNÍK MEV,OSR
41. Miesta a predložky
V,NA-upevnenie lexiky
OSR
42.Situačný príbehMartinova párty-posluch
43. Vianočné zvyky
v Británii MUV,MEV
Doplnkové
cvičenia
Produktívne zručnosti
Žiak
-sa vie opýtať čo sa dialo minulý
týždeň alebo víkend
-vie informovať o aktivitách, ktoré
rád robí
-vie predstaviť nového kamaráta
iTOOLS
Počúvanie
s porozumením
Rozprávanie
Interakcia
Žiak
-vie diskutovať v triede
o rozdieloch života rodín
Práca so
Slovníkom
Dialógy
Sebahodnotenie
Prezentácia
Receptívne zručnosti
Žiak
-vie pomenovať podľa obrázku
vesmírne telesá
-vie pochopiť text vedcov
o budúcnosti
-vie reagovaťna rozhovor
-vie pochopiťpríbeh a reagovaťna
obsah
Čítanie
s porozumením
Práca s textom
Dotazník
Posluch
s porozumením
Prezentácia
I.
Čas a miesta
44. Každodené frázyponúkni pomoc OSR,MEV
45. Záverečné zhrnutie:
46. TEST
Dialógy
Produktívne zručnosti
47. Hodnotenie, oprava
testu
48. Projekt:Budúcnosť
TPPZ
49. Prezentácia a
hodnotenie projektu TPPZ
50. Čas a miesta-čo sa dialo
v ten istý čas OSR
51. Kolokácie pri denných
činnostiach-komunikácia
52. Min.priebeh. časkladné a záporné vety OSR
53. Min.priebeh. časopisovanie ľudí na obrázku
MEV,OSR
54. Prírodné nešťastiačítanie s porozumením
OŽaZ
55. Jed. min. čas- použitie
v rozprávaní OSR,MEV
56. Jed. min. a min.
priebeh. čas- interaktívne
cvičenia MEV
57. Vražda v knižnicičítanie s porozumením
MEV,MUV
58. Vražda v knižnicizachyť hlavné informácie
OSR
59. Miestnosti a veci
v dome-opakovanie slovnej
zásoby MUV,OSR
60. Písanie detektívneho
príbehu-práca so slovníkom
MUV
61. Detektívne príbehyčítanie navzájom,
sebahodnotenie OSR,MUV
62. Deti-počúvanie, hranie
rolí MUV
63. Záverečné zhrnutie:
II.
III.
Londýn
64. TEST
65. Hodnotenie,oprava
testu
66. Projekt: Slovensko
TPPZ
67. Prezentácia
a hodnotenie projektu
TPPZ
68. Londýn- pamiatky
v Londýne MUV
69. Známe miesta
v Londýne-prezentácia
MEV,MUV
70. Londýn -Práca
s internetom MEV
Žiak
-vie vyjadriť svoj názor na vývoj
a výskum v dobývaní vesmíru
-vie vyjadriť názor na veci, kde sa
robia prognózy
-vie používať bežné spoločenské
frázy
Sebahodnotenie
Práca v power
pointe
Prezentácia
Interakcia
Dialógy
Žiak
-vie reagovať na výsledok
dotazníka, predvídať budúcnosť
Opis obrázku
Receptívne zručnosti
Rozprávanie
Žiak
-vie menovať štáty sveta
-vie gramaticky správne opísať
situáciu v minulosti
- vie opísať situáciu v kriminálnom
príbehu
Interaktívne
cvičenia
Čítanie
s porozumením
Tajnička
Produktívne zručnosti
Žiak
-vie sa spýtať osoby čo robila
v minulosti a odpovedať na
podobné otázky
-vie pomenovať prírodné
katastrofy, podať konkrétnu
informáciu
-vie vyjadriť varovanie pred
nešťastím
-vie napísať text o Slovensku
Práca so
slovníkom
Role play
Interakcia
Sebahodnotenie
Žiak
-vie diskutovať o minulých dejoch,
precvičovať gramatické pravidlá
Práca v power
pointe
Prezentácia
Receptívne zručnosti
Žiak
-vie opísať obrázky o Londýne na
Práca
s internetom
71. Je to vedľa políciirozprávanie príbehu MUV
72. Mapa-práca smapou,
budovy v meste OSR
73. Určité a neurčité členynavigácia CLIL,OSR
74. Opisovanie smeru na
mape-dialógy OSR
75. Krajčír-čítanie príbehu
s porozumením
76. Krajčír-rozprávanie
príbehu MUV
77. –BODY,-THINGvyjadrenia neurčitosti vo
vetách
78. Lewisov plán-počúvanie
a čítanie, rôzne formy
79. Frázy-rozprávanie
o plánoch v budúcnosti
MUV,OSR
80. Záverečné zhrnutie:
81. TEST
82. Hodnotenie, oprava
testu
83. Projekt: Turistický
sprievodca TPPZ
84. Prezentácia projektu
a hodnotenie TPPZ
85. Som úspešný- frázy so
slovesami OSR
86. Predprít. časporovnanie s min.časom
IV.
V.
VI.
Skúsenosti
87. Liezol si už na horytvorenie otázok v predprít.
čase OSR
88. Niekedy/nikdy-použitie
NEVER/EVER vo vete
89. Informovanie ľudíčítanie s porozumením
MUV
90. Počúvanie príbehovpoužívanie predprít. času
v rozprávaní OSR
91. Trišine správy-použitie
fráz v príbehu OSR,MUV
92. Nedávna udalosťvýzva na činnosť pomocou
LET´S
93. Záverečné zhrnutie:
94. TEST
95. Hodnotenie, oprava
testu
96. Projekt: Známi ľudia
97. Prezentácia a hodnotenie
projektu
98. Doplnkové čítanie
príbehov
99. Dopĺňanie textu-
základe textu
-vie vypočuť komunikáciu o výlete
osôb pochopiť a definovať body
detektívneho príbehu
Produktívne zručnosti
Žiak
-sa vie opýtať na cestu a odpovedať
na podobné otázky
-vie navrhnúť čo by bolo možné
robiť vo veľkomeste
Rozprávanie
Práca s mapou
Čítanie s
porozumením
Interaktívne
cvičenia
Čítanie
a počúvanie
Dialógy
Sebahodnotenie
Interakcia
Žiak
-sa vie rozprávať o živote
a zaujímavostiach vo veľkomeste
Práca v power
pointe
Prezentácia
Receptívne zručnosti
Žiak
-vie správne používať výrazy
spojené so zážitkami
-vie spájať obrázky s textom
a správne formulovať vety
-rozumie obrázkovému príbehu
Rozprávanie
Čítanie
s porozumením
Dialógy, práca
vo dvojiciach
Produktívne zručnosti
Žiak
-vie pochopiť náučný text a vie sa
vyjadriť k obsahu
-vie vyrozprávať neobvyklý príbeh
Skupinová
práca
Sebahodnotenie
Práca v power
opakovanie
100. Záverečné opakovanielexika, morfológia
101. Opakovanie – všetky
časy
102. Didaktické hry
103. Práca s výukovým CD
104. Záverečné opakovanie
pred testom
105. Výstupný test
106. Koncoročné hodnotenie
pointe
Interakcia
Žiak
-vie zahrať interview so
športovcom
-vie diskutovať o národných
hrdinoch a osobnostiach
Prezentácia
Práca
s výukovým CD
TEST
Hodnotenie
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Týždeň
2.
2.
AZBUKOVÉ
OBDOBIE
Úvodná hodina
4.
2.
AZBUKOVÉ
OBDOBIE
Opakovanie učiva – azbukového
obdobia
5.
2.
AZBUKOVÉ
OBDOBIE
6.
2.
AZBUKOVÉ
OBDOBIE
7.
2.
AZBUKOVÉ
OBDOBIE
Október
September
Temat.
celok
September
2014/2015
Ruský jazyk
1+0
siedmy
Mgr. Mária Korčoková
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
L8. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka)
Nácvik písmen azbuky: ё, ю,
vyslovovanie samohlások v rôznych
pozíciách slova, mäkké vyslovovanie
Nácvik piesne – „Tam rástla krásna
jedlička“
Slová: smrek, vĺčok, teta, strýko,
obchodný dom, kúpiť, aká, aké, akí,
vziať, nedávno, peniaze, dnes, má,
spadol, starý, milý, vysoký, belasý,
bledomodrý, nízky, moderný, súčasný,
automobil
OSR, MEV
L8. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka)
Nácvik písmen azbuky: ё, ю,
vyslovovanie samohlások v rôznych
pozíciách slova, mäkké vyslovovanie
Nácvik piesne – „Tam rástla krásna
jedlička“
Slová: smrek, vĺčok, teta, strýko,
obchodný dom, kúpiť, aká, aké, akí,
vziať, nedávno, peniaze, dnes, má,
spadol, starý, milý, vysoký, belasý,
bledomodrý, nízky, moderný, súčasný,
automobil
OSR, MEV
L8. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka)
V obchodnom dome
Rozprávať podľa obrázkov kto čo
kupuje
Slová: kupovať, hračky, odevy, mäso,
kancelárske potreby, obchodný dom,
Výkonový štandard
Vstupy
Význam ruského jazyka pre
komunikáciu v EU a vo svete.
Žiak vie používať osvojené výrazy
v praxi. Žiak ovláda ruskú
gramatiku písaním a čítaním.
Zvládne jednoduchý preklad.
Žiak vie čítať a písať nové písmená
azbuky ё, ю. Vie správne použiť
vyslovenie mäkkých spoluhlások
v slovách.
Žiak vie čítať a písať nové písmená
azbuky ё, ю. Vie správne použiť
vyslovenie mäkkých spoluhlások
v slovách. Žiak vie zaspievať pieseň
– „Tam rástla krásna jedlička“
Pozdrav
priateľovi
Žiak vie tvoriť jednoduché vety,
čítať podľa obrázkov kto čo kupuje,
vie správne intonovať.
Viem
napísať
nákupný
zoznam
Október
8.
9.
2.
AZBUKOVÉ
OBDOBIE
2.
AZBUKOVÉ
OBDOBIE
2.
10. AZBUKOVÉ
November
OBDOBIE
2.
11. AZBUKOVÉ
OBDOBIE
bába, blúzka, sukňa, šaty, nohavice,
topánky...
OSR, OŽZ
L8. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka)
Nácvik písmen azbuk : Й й
Písmeno й sa používa na začiatku
slova len v slovách cudzieho pôvodu.
Slová: vysoký, nízky , nový starý, môj,
tvoj, drahý, belasý, jeho...
OSR, DOV
L9. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka)
Nácvik písmen azbuky: ч, щ, - mäkké
vyslovovanie. • На уроке • Vyjadrenie
záporu slovies. Tvorenie viet podľa
vzoru.
Slová : včela, ešte, štetec, druh,
vyučovacia hodina, kreslenie, kresliť,
výkres, len, iba, prečo, nič, farby,
suseda, vziať, mak, rozličný, rôzny,
oranžový, pneumatika, jež, chrobák,
žaba, myš, raz, ísť, išiel, išla, nájsť,
pustiť, cukrík, kŕmiť, jesť, chytať , loviť,
domov, bývať, dedina, ulica
OSR
L9. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka)
Nácvik písmen azbuky: ж, ш - tvrdá
výslovnosť spoluhlások. Práca s textom
o divoch priateľoch. Kde bývam.
Sloveso „žiť“
Slová : včela, ešte, štetec, druh,
vyučovacia hodina, kreslenie, kresliť,
výkres, len, iba, prečo, nič, farby,
suseda, vziať, mak, rozličný, rôzny,
oranžový, pneumatika, jež, chrobák,
žaba, myš, raz, ísť, išiel, išla, nájsť,
pustiť, cukrík, kŕmiť, jesť, chytať , loviť,
domov, bývať, dedina, ulica
OSR
L9. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka)
Ира и ёж • Práca s bájkou. Rébusy.
Slová : včela, ešte, štetec, druh,
vyučovacia hodina, kreslenie, kresliť,
výkres, len, iba, prečo, nič, farby,
suseda, vziať, mak, rozličný, rôzny,
oranžový, pneumatika, jež, chrobák,
žaba, myš, raz, ísť, išiel, išla, nájsť,
pustiť, cukrík, kŕmiť, jesť, chytať , loviť,
domov, bývať, dedina, ulica
OSR
Žiak vie prečítať a napísať nové
písmená azbuky Й й . Vie správne
čítať a napísať s písmenom й na
začiatku a na konci slov.
Písomná
práca –
klasifikácia
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Vedieť nadväzovať
priateľstva. Viesť žiakov, aby
predchádzali šikanovaniu Význam
priateľstva pre človeka.
Výslovnosť
naučených
slov.
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Vedieť nadväzovať
priateľstva. Viesť žiakov, aby
predchádzali šikanovaniu Význam
priateľstva pre človeka.
Práca
s textom.
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Vedieť nadväzovať
priateľstva. Viesť žiakov, aby
predchádzali šikanovaniu. Význam
priateľstva pre človeka.
2.
13. AZBUKOVÉ
December
OBDOBIE
14.
2.
AZBUKOVÉ
OBDOBIE
2.
15. AZBUKOVÉ
OBDOBIE
Január
16.
20.
2.
AZBUKOVÉ
OBDOBIE
2.
AZBUKOVÉ
OBDOBIE
L10. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka) Nácvik písmen azbuky: х, ъ tvrdý znak nie je hláska • На катке
Slová : po, popoludní, klzisko, hokej,
hokejista, fanúšik, družstva, , mužstvo,
fandiť, samozrejme, pravdaže, silný,
silnejší, vyhrať, zápas, zakončiť sa ,
výsledok, sadnúť, futbal, vtip
OSR
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Vedieť nadväzovať
priateľstva. Viesť žiakov, aby
predchádzali šikanovaniu. Význam
priateľstva pre človeka.
Ovládanie
ruskej
gramatiky.
L10. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka) L10. Nácvik písmen azbuky: х,
ъ - tvrdý znak nie je hláska • На катке
Práca s textom. Slovesá zjesť, jesť a
sadnúť vo vetách. Kto sa s čím hrá.
Časovanie slovesa hrať.
Slová : po, popoludní, klzisko, hokej,
hokejista, fanúšik, družstva, , mužstvo,
fandiť, samozrejme, pravdaže, silný,
silnejší, vyhrať, zápas, zakončiť sa ,
výsledok, sadnúť, futbal, vtip
OSR
Význam dobrého vzdelania pre
život. Hrdosť na svoju školu. Vedieť
pomenovať a usmerniť, kde sa čo
v škole nachádza. Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať žiaka na
zvládnutie ruskej gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly. Vedieť
nadväzovať priateľstva Význam
priateľstva pre človeka.
Pomenová
vanie
rôznych
vecí
v škole.
L10. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka) Hádanky, vtipy, krátke
konverzácie Загадки Kompletizácia
jazykového portfólia - tvrdý znak nie je
hláska •Práca s textom
OSR
L10. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka) Hádanky, vtipy, krátke
konverzácie Загадки Kompletizácia
jazykového portfólia. Práca s textom
OSR
L11. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka) Zopakovanie azbukového
obdobia
Upevnenie učiva.
Slová
:abeceda, písmeno, poriadok, poradie,
vedieť, chyba, vôbec, veda, ľahký,
zapamätať si, nijako, všetky, všetci,
rozprávať sa, chcieť, list, čakať OSR
Význam dobrého vzdelania pre
život. Hrdosť na svoju školu
Posilňovať zdravý ži-votný štýl
a formovať seba-ovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej grama-tiky čítaním
a písaním. Roz-víjať návyky
samoučenia a sebakontroly. Vedieť
nadvä-zovať priateľstva. Význam
priateľstva pre človeka.
Prebúdzať zmysel pre humor
a optimizmus v rôznych životných
situáciách. Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať žiaka na
zvládnutie ruskej gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a seba-kontroly.
Vedieť nadväzo-vať priateľstva.
Význam priateľstva pre človeka.
Práca
s textom.
Význam dobrého vzdelania pre
život. Hrdosť na svoju školu.
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly.
Čítanie
a písanie
spojené
s hodnote
ním.
2.
21. AZBUKOVÉ
OBDOBIE
22.
2.
AZBUKOVÉ
OBDOBIE
2.
24. AZBUKOVÉ
Február
OBDOBIE
2.
26. AZBUKOVÉ
Marec
OBDOBIE
27.
2.
AZBUKOVÉ
OBDOBIE
L11. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka) Zopakovanie azbukového
obdobia
Upevnenie učiva.
Slová
:abeceda, písmeno, poriadok, poradie,
vedieť, chyba, vôbec, veda, ľahký,
zapamätať si, nijako, všetky, všetci,
rozprávať sa, chcieť, list, čakať
OSR
Význam dobrého vzdelania pre
život. Hrdosť na svoju školu.
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly.
Skupinová
práca.
L11. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka) Zopakovanie azbukového
obdobia
Upevnenie učiva.
OSR
Význam dobrého vzdelania pre
život. Hrdosť na svoju školu.
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly.
Projekt:
škola.
L12. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka) Алфавит • Здравствуй, Ян!
Doplnkové texty a cvičenia. Slová:
spýtať sa, koľko, dobre, pre, mňa,
môcť, povedať, ostať, zostať, druhý,
môj
OSR
Význam dobrého vzdelania pre
život. Hrdosť na svoju školu.
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly.
Rozhovor –
hodnotenie.
L12. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka) Алфавит • Здравствуй, Ян!
Doplnkové texty a cvičenia.
Slová: spýtať sa, koľko, dobre, pre,
mňa, môcť, povedať, ostať, zostať,
druhý, môj
OSR
Význam dobrého vzdelania pre
život. Hrdosť na svoju školu.
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly.
Práca
s textom.
L12. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka) Алфавит Doplnkové texty a
cvičenia.
OSR
Význam dobrého vzdelania pre
život. Hrdosť na svoju školu.
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly.
28.
Apríl
Marec
29.
30.
L12. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka) Алфавит Doplnkové texty a
cvičenia.
Pesnička „Breza“.
OSR
Význam dobrého vzdelania pre
život. Hrdosť na svoju školu.
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Upevniť si azbuku.
Spievame
pieseň.
2.
POAZBUKOVÉ
OBDOBIE
L12. - Azbuka- (tlačená a písaná
azbuka) Алфавит Doplnkové texty a
cvičenia.
Pesnička
„Breza“.
OSR
Význam dobrého vzdelania pre
život. Hrdosť na svoju školu.
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Upevniť si azbuku.
Pravopisné
cvičenia.
3.
POAZBUKOVÉ
OBDOBIE
L13. –Môj deň
Doplnkové texty a cvičenia. Hodiny
Slová: vstávať, robiť rozcvička,
raňajkovať, obedovať, večerať, piť, ísť,
prechádzať sa, Dobrú noc!, zavčasu,
hodina
OSR
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Upevniť si azbuku.
2.
AZBUKOVÉ
OBDOBIE
31.
3.
POAZBUKOVÉ
OBDOBIE
33.
3.
POAZBUKOVÉ
OBDOBIE
34.
3.
POAZBUKOVÉ
OBDOBIE
L13. –Môj deň
Doplnkové texty a cvičenia. Hodiny
Slová: vstávať, robiť rozcvička,
raňajkovať, obedovať, večerať, piť, ísť,
prechádzať sa, Dobrú noc!, zavčasu,
hodina
OSR
L13. –Môj deň
Doplnkové texty a cvičenia.
Práca s prekladovým rusko –
slovenským slovníkom
Slová: vstávať, robiť rozcvička,
raňajkovať, obedovať, večerať, piť, ísť,
prechádzať sa, Dobrú noc!, zavčasu,
hodina
OSR
L13. –Môj deň
Doplnkové texty a cvičenia.
Práca s prekladovým rusko –
slovenským slovníkom
Slová: vstávať, robiť rozcvička,
raňajkovať, obedovať, večerať, piť, ísť,
prechádzať sa, Dobrú noc!, zavčasu,
hodina
OSR
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Upevniť si azbuku.
Viem čítať
podľa
obrázkov.
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Upevniť si azbuku.
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Upevniť si azbuku.
Projekt:
Môj deň.
35.
36.
3.
POAZBUKOVÉ
OBDOBIE
L13. –Projekt – „Môj deň“
Slová: vstávať, robiť rozcvička,
raňajkovať, obedovať, večerať, piť, ísť,
prechádzať sa, Dobrú noc!, zavčasu,
hodina
OSR, TPPZ
3.
POAZBUKOVÉ
OBDOBIE
L13. –Projekt – „Môj deň“
Opakovanie učiva, preverovanie učiva
lekcie č. 13
Slová: vstávať, robiť rozcvička,
raňajkovať, obedovať, večerať, piť, ísť,
prechádzať sa, Dobrú noc!, zavčasu,
hodina
OSR
3.
POAZBUKOVÉ
OBDOBIE
L14. –Čo ty robíš v škole
Slová : matematika, slovenský jazyk,
zemepis, dejepis , prírodopis, telesná
výchova, pracovné vyučovanie,
hudobná výchova, pieseň, pracovať,
mať rád, pozerať sa , mapa, zaoberať
sa gymnastikou, cvičiť, počúvať, etická
výchova, náboženská výchova
OSR
3.
POAZBUKOVÉ
OBDOBIE
L14. –Čo ty robíš v škole
Slová : matematika, slovenský jazyk,
zemepis, dejepis , prírodopis, telesná
výchova, pracovné vyučovanie,
hudobná výchova, pieseň, pracovať,
mať rád, pozerať sa , mapa, zaoberať
sa gymnastikou, cvičiť, počúvať, etická
výchova, náboženská výchova
OSR, MEV
3.
POAZBUKOVÉ
OBDOBIE
L14. –Čo ty robíš v škole - konverzácia
– jednoduché vety
Slová : matematika, slovenský jazyk,
zemepis, dejepis , prírodopis, telesná
výchova, pracovné vyučovanie,
hudobná výchova, pieseň, pracovať,
mať rád, pozerať sa , mapa, zaoberať
sa gymnastikou, cvičiť, počúvať, etická
výchova, náboženská výchova
OSR
Máj
37.
3.
POAZBUKOVÉ
OBDOBIE
L13. –Môj deň
Doplnkové texty a cvičenia.
Slovesá, Príslovky , Práca
s prekladovým rusko – slovenským
slovníkom
Slová: vstávať, robiť rozcvička,
raňajkovať, obedovať, večerať, piť, ísť,
prechádzať sa, Dobrú noc!, zavčasu,
hodina
OSR, MEV, REV
38.
Jún
39.
40.
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Upevniť si azbuku.
Vyhľadáva
nie slov.
Posilňovať zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Upevniť si azbuku.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Osvojiť si nové
slovné spojenia. Upevniť si azbuku.
Písmenkový
a slovný
diktát.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Upevniť si azbuku.
Osvojiť si nové slovné spojenia.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Upevniť si azbuku.
Osvojiť si nové slovné spojenia.
Motivovať žiaka k používaniu
osvojených výrazov v praxi.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Upevniť si azbuku.
Osvojiť si nové slovné spojenia.
Projekt:
Môj rodný
kraj.
Hra: Čo
robíš
v škole?
41.
3.
POAZBUKOVÉ
OBDOBIE
43.
3.
POAZBUKOVÉ
OBDOBIE
Opakovanie učiva – azbukového
obdobia, poazbukového obdobia
Jún
42.
3.
POAZBUKOVÉ
OBDOBIE
L14. –Čo ty robíš v škole - konverzácia
– jednoduché vety Projekt – „môj
rozvrh hodín“
Slová : matematika, slovenský jazyk,
zemepis, dejepis , prírodopis, telesná
výchova, pracovné vyučovanie,
hudobná výchova, pieseň, pracovať,
mať rád, pozerať sa , mapa, zaoberať
sa gymnastikou, cvičiť, počúvať, etická
výchova, náboženská výchova
OSR Tvorba projektu a prezentačné
zručn.
Opakovanie učiva – azbukového
obdobia, poazbukového obdobia
Motivovať žiaka k používaniu
osvojených výrazov v praxi.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Upevniť si azbuku.
Osvojiť si nové slovné spojenia.
Motivovať žiaka k používaniu
osvojených výrazov v praxi.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Upevniť si azbuku.
Motivovať žiaka k používaniu
osvojených výrazov v praxi.
Motivovať žiaka na zvládnutie
ruskej gramatiky čítaním a písaním.
Rozvíjať návyky samoučenia
a sebakontroly. Upevniť si azbuku.
Výslovnosť
naučených
slov.
Čítanie
a písanie
spojené
s hodnote
ním.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
IX.
Týž.
/Hod.
1.
2.
3.
4.
X.
5.
XI.
6.
7.
8.
9.
10.
XII.
I.
II.
11.
12.
13.
14.
15.
2014/2015
Fyzika
1+0
siedmy
Mgr. Marianna Ľuptáková
Tematický celok
Teplota
a čas
Meranie teploty
v priebehu času
Premena
kvapaliny
na plyn
Premena plynu na
kvapalinu
Topenie a tuhnutie
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Teplo
22.
III.
23.
24.
IV.
25.
26.
27.
28.
29.
V.
30.
31.
32.
VI.
33.
34.
35.
Obsahový štandard
(téma),Prierezové témy
Čo sa budeme učiť
Meteorológia
Meranie teploty.
Teplomer
Meranie času.
Teplo a využiteľná
energia
Vyparovanie
Var
Tlak vzduchu a var
Čo sme sa naučili
Kondenzácia
Modelovanie dažďa
Topenie
Tuhnutie
Čo sme sa naučili
Časová rezerva
Meteorologické
pozorovanie
Teplo
Výmena tepla
Predstavy o teple
Šírenie tepla
Kalorimeter
Výmena tepla medzi
horúcou a studenou
vodou
Výmena tepla medzi
kovmi a vodou
Čo sme sa naučili
Meranie tepla
Časová rezerva
Látka a teplo
Výpočet tepla
Teplo a premeny
skupenstva
Energetická hodnota
potravín
Tepelný motor a parný
stroj
Spaľovacie motory
Čo sme sa naučili
Záverečné opakovanie
Výkonový štandard
· znázorniť reálny teplomer
modelom
· analyzovať grafy, vysvetliť
priebeh čiary grafu
· porovnať dva grafy a z priebehu
ich čiar určiť ich spoločné
a rozdielne znaky
· využiť PC pri zostrojovaní
grafov
· vypracovať záznam údajov
z meteorologických pozorovaní,
navrhnúť tabuľku, porovnať
údaje v triede, prezentovať
údaje aj formou grafov
· navrhnúť experiment, ktorý by
umožnil zistiť hodnotu rosného
bodu napr. v triede
· opísať kolobeh vody v prírode
· modelovať vznik dažďa
· rozumie vzniku a škodlivosti
kyslých dažďov
· formou experimentu dokázať
rozdielnu fyzikálnu vlastnosť
látok – vodivosť tepla
· odhadnúť výslednú teplotu pri
odovzdávaní tepla medzi
horúcou a studenou vodou
· pracovať s tabuľkami MFCHT
· riešiť jednoduché výpočtové
úlohy s využitím vzťahu pre
výpočet tepla
· získať informácie o energetickej
hodnote potravín
· vysvetliť princíp činnosti
tepelných spaľovacích motorov
· posúdiť negatívne vplyvy
tepelných spaľovacích motorov
na životné prostredie a ich
eliminácie
Výstupy
Ústne skúšanie
Slovné
hodnotenie
praktických
zručností
- hodnotenie
grafov
Ústne skúšanie
Slovné
hodnotenie
praktických
zručností
Ústne skúšanie
Prezentácie a
hodnotenie
projektov
Písomné
skúšanie
- test
Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie
Hodnotenie
prezentácie
projektov
Ústne skúšanie
Slovné
hodnotenie
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Týž.
/Hod.
IX.
1.
2.
2014/2015
Chémia
1+0
siedmy
Mgr. Marianna Ľuptáková
Tematický
celok
Objavovanie
chémie
v našom okolí
3.
4.
X.
Aké vlastnosti
majú látky?
6.
8.
9.
XI.
10.
11.
Skúmanie
vlastností
látok
Výstupy
Úvod do chémie
-motivácia k predmetu
OŽZ, MEV
Vytvorenie pozitívneho vzťahu k
učebnému predmetu chémia. BOZP.
Čo skúma chémia?
ENV, OSR
Poznať pojem – látka. Vedieť, čo je
cieľom skúmania chémie.
Pozná pojem –
látka, Cieľ skúmania
chémie.
Vyskytujú sa všetky látky
v prírode? Šetríme
prírodné suroviny.
Chemický výrobok,
prírodná surovina.
ENV, OSR
Vysvetliť význam chemickej vedy,
výroby a výrobkov.
Poznať významné chemické závody vo
svojom okolí a vie im priradiť výrobok.
Chápať dôležitosť využitia surovín potrebu recyklácie a separácie.
Pozná problematiku
obmedzenia
prírodných surovín,
recyklácie
a separácie.
Vedieť určiť pozorovaním vlastnosti
konkrétnych látok.
Pozorovaním určí
vlastnosti látok
Poznať zásady bezpečnej práce
v chemickom laboratóriu, poznať
telefónne čísla prvej pomoci.
Poznať základné piktogramy (napr.
žieravina, horľavina), chemické
pomôcky skúmavka, kadička, banka,
kryštalizačná miska, filtračný lievik,
filtračný papier, držiak, kruh, svorka,
stojan, chladič, odparovacia miska,
krycie sklíčko, chemická lyžička, kahan,
tyčinka, odmerný valec, pipeta.
Vie ako sa správa
v chem. lab., na
ukážkach určuje
chem. pomôcky.
Pozná tel. č. prvej
pomoci.
Skúmame vlastnosti látok
pozorovaním.
OSR

Oboznamujeme sa
s chemickým laboratóriom.
Skúmame vlastnosti látok
pokusmi.
OŽZ
5.
7.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
(téma), Prierezové témy
Opakovanie tematického
celku
Z čoho sú látky zložené?
Skupenstvo chemických
látok. ENV
Klasifikovaná
písomná práca.
Poznať zloženie látok a skupenstvá
látok.
Pozná zloženie látok
a skupenstvá látok.
Chemické látky. Zmesi.
OSR, ENV
Vedieť uviesť príklady chemickej látky,
zmesi. Poznať príklad troch
rôznorodých zmesí a rovnorodých
zmesí a roztokov používaných
v domácnosti.
Uvedie príklady na
chemickú látku
a zmes.
Ako oddelíme zložky zo
zmesí?
Filtrácia, destilácia,
kryštalizácia
OSR, ENV
Vedieť rozlišovať jednotlivé metódy
oddeľovania zložiek zmesí. Poznať
využitie metód oddeľovania zložiek
zmesí v praktickom živote.
Rozlíši metódy
oddeľovania zložiek
zmesí a pozná ich
význam.
Opakovanie tematického
celku
Klasifikovaná
písomná práca.
XII.
12.
1. laboratórne cvičenie:
Filtrácia
OSR, TPPZ
Vedieť v praxi aplikovať filtráciu podľa
návodu. Pozorovať javy sprevádzajúce
pokus, vyhodnotiť ich a interpretovať.
Dodržiavať zásady bezpečnej práce v
chemickom laboratóriu.
Pracuje s filtračnou
aparatúrou.
13.
Čo je to roztok?
Rozpúšťadlo, rozpustná
látka
ENV
Poznať zloženie roztoku, skupenstvá
roztokov. Uviesť príklady na roztoky.
Pozná zloženie
roztoku.
Roztoky
2. laboratórne cvičenie
Kryštalizácia.
OSR, TPPZ
14.
15.
16.
I.
17.
Voda
18.
19.
Vzduch
Rozpustnosť látok
ENV
Opakovanie tematického
celku
Je voda dôležitá?
ENV
Druhy vôd
Pitná, úžitková, odpadová,
destilovaná, zrážková,
povrchová, podzemná.
ENV, FIN
Čo je to vzduch?
ENV
Znečistenie vzduchu
ENV
II.
20.
III.
Spoznávanie
chemických
reakcií v
našom okolí
Fyzikálne deje
Chemické deje
OSR
23.
Chemické reakcie Zákon
zachovania hmotnosti
Reaktant, produkt.
ENV, OŽZ
24.
Chemické zlučovanie
Chemický rozklad
OSR
25.
Horenie
Horľaviny
OŽZ, ENV
26.
Požiar
Hasenie požiarov
OŽZ, ENV, FIG
Vykoná
kryštalizáciu.
Klasifikovaná
písomná práca.
Vysvetliť význam vody pre život
človeka, zvieratá a rastliny.
Poznať rozdelenie vody podľa použitia
a pôvodu. Poznať možnosti úpravy a
čistenia vôd. Opísať dôsledky
znečistenia vôd.
Vymenovať hlavné zložky vzduchu,
skleníkové plyny. Vedieť posúdiť
význam kyslíka pre živé organizmy.
Poznať hlavné zdroje znečistenia
ovzdušia . Vysvetliť význam ozónovej
vrstvy. Poznať príčiny vzniku ozónovej
diery a skleníkového efektu a ich
následky na našu planétu.
Opakovanie tematického
celku
21.
22.
Vykonať podľa návodu: kryštalizáciu,
vedieť pozorovať javy sprevádzajúce
pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich,
zaznamenať výsledok pokusu.
Vedieť vysvetliť proces rozpúšťania, aký
je to nenasýtený roztok.
Význam vody.
Pozná druhy vôd,
znečistenie vôd.
Pozná zloženie
vzduchu.
Pozná zdroje
znečistenia.
Klasifikovaná
písomná práca.
Rozlíšiť telesá a látky. Vymenovať
príklady fyzikálnych dejov. Vymenovať
príklady chemických dejov. Rozlíšiť
fyzikálny a chemický dej.
Uviesť príklady chemických reakcií
z bežného života. Rozlíšiť reaktanty
a produkty chemickej reakcie. Poznať
zákon zachovania hmotnosti pri
chemických reakciách. Slovne zapísať
schému chemickej reakcie a vedieť
schému správne prečítať.
Rozlíšiť na príkladoch reakcie
chemického zlučovania a chemického
rozkladu. Poznať príklady chemického
zlučovania a chemického rozkladu
v bežnom živote. Slovne zapísať
schému chemického zlučovania
a chemického rozkladu.
Chápať horenie ako chemický dej.
Poznať 3 podmienky, ktoré musia byť
splnené na horenie látok. Poznať
príčiny a dôsledky horenia. Vymenovať
príklady horľavých a nehorľavých látok.
Poznať označenie horľavín.
Chápať požiar ako nežiaduce horenie.
Vysvetliť podstatu hasenia požiarov.
Vymenovať niektoré hasiace látky.
Poznať telefónne číslo hasičov. Poznať
Rozlíši fyzikálne
a chemické deje.
Rozlíši reaktant od
produktu. Definuje
zákon zachovania
hmotnosti.
Rozlíši chemické
zlučovanie od
chemického
rozkladu.
Pozná podmienky
horenia. Vymenuje
horľavé a nehorľavé
látky.
Pozná podmienky
hasenia a typy
hasiacich prístrojov.
rôzne druhy hasiacich prístrojov. Opísať
spôsoby správneho hasenia pri horení
konkrétnych látok.
IV.
Laboratórne cvičenie
Hasenie plameňa oxidom
uhličitým
OŽZ, ENV
Opakovanie tematického
celku
27.
28.
29.
30.
31.
V.
Klasifikovaná
písomná práca.
Poznať reakcie, pri ktorých sa energia
uvoľňuje a pri ktorých sa energia spotrebuje
s dôrazom na bežný život.
Z bežného života
pozná reakcie, pri
ktorých sa spotrebúva
energia.
Poznať reakcie, pri ktorých sa energia
uvoľňuje a pri ktorých sa energia spotrebuje
s dôrazom na bežný život.
Z bežného života
pozná reakcie, pri
ktorých sa uvoľňuje
energia.
Vymenovať 3 prírodné, 3 vyrobené palivá,
poznať význam potreby energie.
Pozná význam energie
a prírodné, vyrobené
palivá.
32.
Rýchlosť chemických reakcií
Katalyzátory, rýchle a pomalé
reakcie.
ENV, OSR, OŽZ
33.
Rýchlosť chemických reakcií
Vplyv teploty a množstva
reaktantov na rýchlosť
chemických reakcií.
OŽZ
Vedieť rozlíšiť pomalé a rýchle reakcie na
príkladoch zo života a z prírody(výbuch
plynu, hrdzavenie železa, vznik uhlia,
znehodnocovanie potravín na vzduchu,
horenie...).
Vedieť zdôvodniť (napr. na príklade
potravín) spomalenie a zrýchlenie chemickej
reakcie, vplyv množstva reaktantov na
rýchlosť chemických reakcií (napr. na
prístupe množstva kyslíka k horiacej látke).
34.
Rýchlosť chemických reakcií
Vplyv plošného obsahu
reaktantov (v tuhom
skupenstve) a katalyzátora na
rýchlosť chemických reakcií.
ENV, OSR, OŽZ, TPPZ, MEV
Vedieť zdôvodniť vplyv plošného obsahu
reaktantov na rýchlosť chemických reakcií
na príklade z bežného života,
charakterizovať katalyzátor a jeho vplyv na
rýchlosť chemickej reakcie, vedieť príklad
katalyzátora v bežnom živote (enzýmy).
35.
VI.
Zmeny pri
chemických
reakciách
Exotermické a endotermické
reakcie
Exotermické a endotermické
reakcie, uvoľňovanie a
spotreba tepla v chemických
reakciách.
ENV
Chemické reakcie v živých
organizmoch.
Dýchanie, fotosyntéza.
ENV, OŽZ
Palivá
Zdroj energie, uhlie, ropa,
zemný plyn, vodík, etanol,
propán-bután.
ENV, OŽZ, OSR, FIN
Vykonať chemickú reakciu podľa
návodu. Zaznamenať výsledok pokusu.
36.
37.
38.
Opakovanie tematického
celku
Záverečná klasifikácia
Časová rezerva
Časová rezerva
Na príkladoch zo
života a z prírody
pozná pomalé a rýchle
reakcie.
Zdôvodní vplyv
množstva reaktantov
na rýchlosť
chemických reakcií.
Na príkladoch zo
života vie zdôvodniť
vplyv plošného
katalyzátora.
Charakterizuje
katalyzátor a uvedie
príklad z bežného
života.
Klasifikovaná
písomná práca.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Poč.
hod.
IX.
1
2014/2015
Biológia
1,5 + 0,5
siedmy
Mgr. Lucia Lucinová
Tematický
celok
Obsahový
štandard (téma),
Výkonový štandard
Výstupy
Prierezové témy
1
2
Úvodná hodina
Stavba tela stavovcov
Stavba tela stavovcov
ENV
Oporná a pohybová sústava
stavovcov
ENV
1
Tráviaca sústava stavovcov
ENV
1
1
X.
1
Dýchacia sústava stavovcov
ENV
Obehová sústava stavovcov
ENV
Vylučovanie. Močová sústava
stavovcov
ENV
1
Regulačné sústavy stavovcov
ENV
Žiak je oboznámený s obsahom a cieľmi vyučovania
biológie v 7.ročníku.
Žiak vie:
- uviesť príklady stavovcov pokrytých šupinami, perím,
srsťou,
- zdôvodniť odlišnosti kožných útvarov stavovcov,
- označiť na ukážke časti vtáčieho pera,
- zdôvodniť na príklade stavovca význam sfarbenia podľa
prostredia, v ktorom žije,
- zdôvodniť prispôsobenie stavovcov životnému prostrediu
na ukážke kostry končatín,
- vysvetliť význam prsnej kosti s hrebeňom u vtákov,
- zdôvodniť význam dutých kostí vtákov,
- rozlíšiť párnokopytníka a nepárnokopytníka na ukážke
kostry končatiny,
- pomenovať tkanivá tvoriace svalstvo končatín, vnútorných
orgánov, srdca stavovcov,
- vysvetliť princíp činnosti dvoch svalov,
- uviesť príklad stavovca, ktorý sa pohybuje plávaním,
skákaním, plazením, lietaním, kráčaním a behom,
- opísať na ukážke časti tráviacej sústavy stavovcov,
- uviesť príklad stavovca s jedovými zubami,
- uviesť význam vysunovateľného jazyka obojživelníkov,
plazov, niektorých vtákov,
- uviesť význam hrvoľa, žľaznatého a svalnatého žalúdka
vtákov,
- určiť na ukážke orgány na prijímanie potravy, trávenie
a vstrebávanie cicavcov,
- priradiť hlodavé zuby a kly k príkladom cicavcov,
- určiť bylinožravého, hmyzožravého a mäsožravého
cicavca na ukážke chrupu,
- uviesť príklad prežúvavého a neprežúvavého cicavca,
- uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha žiabrami a pľúcami,
- pomenovať dýchacie orgány žubrienky, dospelého
obojživelníka,
- porovnať dýchacie orgány ryby, plaza, vtáka a cicavca,
- zdôvodniť úhyn ryby, ak je dlhší čas mimo vody,
- vysvetliť význam vzdušných vakov vtákov,
- opísať význam krvi pre život stavovcov,
- opísať význam srdca a ciev pre život stavovcov,
- vysvetliť dôvod názvu uzavretej cievnej sústavy,
- zistiť rozdiely stavby srdca ryby, obojživelníka, plaza,
vtáka a cicavca na ukážke,
- vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov,
- zdôvodniť význam vylučovania,
- pomenovať orgán, v ktorom sa krv stavovcov zbavuje
tekutých odpadových látok,
- pomenovať na ukážke orgány močovej sústavy stavovcov,
- pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú látkovú a nervovú
reguláciu,
- vymenovať hlavné orgány ústrednej nervovej sústavy,
- porovnať na ukážke predný mozog stavovcov,
- charakterizovať podnet a nervový vzruch,
- uviesť podľa ukážky význam reflexného oblúka,
- uviesť príklad nepodmieneného a podmieneného reflexu
Na ukážke žiak
pomenuje kožné útvary
stavovcov, časti
vtáčieho pera.
Na ukážke kostry
končatín žiak rozlíši
párnokopytníka od
nepárnokopytníka.
Na ukážke chrupu žiak
určí bylinožravého,
hmyzožravého
a mäsožravého
cicavca.
Žiak pozoruje dýchanie
psa ( mačky) a vlastné
dýchanie za 1 min.
a vzájomne ich
porovná.
Pomocou ukážky žiak
rozlíši stavbu srdca
a krvný obeh ryby,
obojživelníka, plaza,
vtáka a cicavca.
Na ukážke žiak
pomenuje
orgány močovej
sústavy stavovcov.
Na ukážke žiak
porovná predný a
stredný mozog
stavovcov.
1
Zmyslové orgány stavovcov
1
Rozmnožovacia sústava
stavovcov
ENV
ENV
1
Rozmnožovanie stavovcov
1
Praktické aktivity- Stavba
vtáčieho vajca
1
Životné prejavy a správanie
stavovcov
ENV
ENV
Význam stavovcov v prírode
a pre človeka
1
ENV, OŽZ
1
Ochrana stavovcov
ENV, OŽZ, DOV, TPPZ, FIG
XI.
Opakovanie tematického
celku
1
ENV, OŽZ, OSR
1
Ľudský organizmus
a ľudské spoločenstvo
Ľudský a živočíšny
organizmus
ENV, OSR
1
Človek a jeho telo
Povrch tela a kožná sústava
Koža. Stavba a funkcie kože
1
Starostlivosť o kožu.
Poranenia kože, zásady
predlekárskej prvej pomoci
OŽZ, OSR
1
1
Oporná a pohybová sústava
Kosti
Kostra a jej stavba
OSR
1
XII.
1
Lebka a chrbtica
Kostra končatín
stavovcov,
- opísať umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov,
- uviesť príklad stavovcov s dobrým čuchom,
- uviesť príklad uloženia hmatového orgánu stavovca,
- vysvetliť význam bočnej čiary rýb,
- uviesť príklad stavovca s veľmi dobrým zrakom
a sluchom,
- uviesť príklad pohlavnej dvojtvarosti stavovcov,
- pomenovať samčie a samičie pohlavné bunky,
- vysvetliť podstatu oplodnenia,
- vysvetliť význam rozmnožovania,
- opísať na ukážke rozmnožovanie a vývin ryby,
- opísať na ukážke rozmnožovanie a vývin obojživelníka,
- porovnať rozmnožovanie plaza a vtáka,
- opísať na ukážke vývin mláďat cicavcov,
- opísať stavbu vtáčieho vajca,
- pomenovať časti vtáčieho vajca,
- vysvetliť význam jednotlivých častí vtáčieho vajca pre
zdravý vývin zárodku,
- uviesť príklad stavovca aktívneho v noci,
- uviesť význam značkovania priestoru,
- vysvetliť na príklade inštinktívne správanie stavovca,
- uviesť príklad sťahovavého a stáleho vtáka,
- uviesť príklad stavovca živiaceho sa hmyzom alebo
hlodavcami,
- uviesť príklad stavovca, ktorý po premnožení ohrozuje
úrodu na poliach a potraviny v domácnosti,
- uviesť dopad úbytku dravých vtákov a mäsožravých
cicavcov v prírode,
- uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb a obojživelníkov,
- uviesť príklad ohrozenia životných podmienok vtáka alebo
cicavca,
- uviesť príklad možnosti ochrany obojživelníkov,
- uviesť príklad chráneného obojživelníka, plaza, vtáka
a cicavca,
- využiť nadobudnuté vedomosti a zručnosti pre svoj ďalší
rozvoj,
- systematizácia a utvrdenie získaných vedomostí,
- preverenie úrovne zvládnutia učiva z daného tematického
celku,
- vysvetliť na príklade význam človeka v ľudskom
spoločenstve,
- porovnať spoločné a odlišné znaky lebky, chrbtice a
končatín ľudského a živočíšneho organizmu,
- vysvetliť na príklade podstatu rasizmu a jeho dôsledky,
- pomenovať na ukážke časti kože, ktoré zabezpečujú
ochranu povrchu tela, telesnú teplotu, vylučovanie, vodný
režim a zmyslové podnety,
- pomenovať viditeľné kožné útvary na svojej koži,
- uviesť význam kože pre človeka,
- sformulovať zásady starostlivosti o kožu a kožné útvary,
- zdôvodniť nevhodnosť opaľovania na prudkom slnku,
- opísať postup predlekárskej prvej pomoci ošetrenia
popáleniny a omrzliny,
- predviesť ukážku ošetrenia odreniny alebo pľuzgiera,
- opísať na ukážke stavbu kosti,
- ukázať a pomenovať na ukážke hrudník, chrbticu, lebku,
stavce, rebrá, hrudnú kosť,
- rozlíšiť na ukážke spojenie kostí väzivom, chrupkou,
zrastením, kĺbom,
- zistiť jednoduchým telesným pohybom časti kostry, ktoré
sa na ňom zúčastnili,
- určiť na ukážke kostry tri kosti mozgovej časti lebky,
- určiť na ukážke kostry tri kosti tvárovej časti lebky,
- určiť na ukážke kostry časti chrbtice,
- ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny na ukážke
(vlastnej končatine),
- ukázať a pomenovať kosti dolnej končatiny na ukážke
(vlastnej končatine),
- porovnať stavbu kostru ruky a nohy,
- zdôvodniť význam nosenia správnej obuvi podľa obrysu
správnej a nesprávnej klenby nohy,
Na ukážke žiak
pomenuje zmyslové
orgány stavovcov.
Na ukážke žiak opíše
rozmnožovanie a vývin
ryby, obojživelníka,
rozmnožovanie plaza
a vtáka, vývin mláďat
cicavcov.
Žiak pomenuje časti
vtáčieho vajca a
vysvetlí ich význam.
Žiak pozoruje vrodené
a získané správanie
stavovcov ( mačky,
psa, hydiny,
hospodárskych
zvierat).
Žiak vytvorí plagát
chránených
obojživelníkov, plazov,
vtákov a cicavcov.
Klasifikovaná písomná
práca
Na ukážke lebky,
chrbtice a končatín
ľudského a
živočíšneho organizmu
žiak určuje spoločné
a odlišné znaky.
Na modeli kože žiak
pomenuje časti kože.
Na svojej koži žiak
pomenuje viditeľné
kožné útvary.
Žiak predvedie ukážku
predlekárskej prvej
pomoci ošetrenia
popáleniny
a omrzliny a ukážku
ošetrenia odreniny
alebo pľuzgiera.
Na modeli kostry
človeka žiak ukáže
a pomenuje hrudník,
chrbticu, lebku, stavce,
rebrá, hrudnú kosť.
Na ukážke kostry žiak
ukáže tri kosti
mozgovej časti lebky,
tri kosti tvárovej časti
lebky, časti chrbtice.
Na vlastnej končatine
žiak ukáže a pomenuje
kosti hornej a dolnej
končatiny.
Na ukážke kostrového
1
Svaly. Svalové tkanivá,
činnosť a význam svalov
1
Svaly hlavy, trupu a končatín
1
1
1
Význam opornej a pohybovej
sústavy. Poranenia kostí
a svalov ENV, OŽZ, OSR
Praktické aktivity - Prvá
pomoc
pri zlomeninách a vykĺbení
Tráviaca sústava
I.
1
Tráviaca sústava. Stavba
a činnosť orgánov
tráviacej sústavy
Zložky potravy.
Premena látok a energie
OŽZ, OSR, ENV, FIG
1
1
Zásady správnej výživy.
Zlozvyky v stravovaní
Poškodenia a ochorenia
tráviacej sústavy
OŽZ, OSR, FIG
1
1
Dýchacia sústava
Dýchacia sústava. Stavba
a funkcia orgánov
dýchacej sústavy
Dýchanie
1
II.
1
Starostlivosť o dýchaciu
sústavu
ENV, OŽZ, OSR
1
1
1
III.
Poškodenia dýchacej sústavy.
Zásady prvej predlekárskej
pomoci
OŽZ, TPPZ
Praktické aktivity – Prvá
pomoc pri zastavení dychu
Obehová sústava
1
Krv. Zložky krvi a ich
význam
1
Stavba a činnosť srdca, krvný
obeh
Krvné cievy
1
Miazgové cievy a slezina
- určiť na ukážke základné typy svalového tkaniva,
- porovnať činnosť hladkého a priečne pruhovaného
svalového tkaniva,
- opísať na ukážke kostrového svalu jeho stavbu,
- zdôvodniť vlastnosti svalu na príklade ohnutia a vystretia
ruky v lakti,
- určiť na ukážke aspoň tri svaly hlavy a krku,
- určiť na ukážke aspoň tri svaly trupu,
- určiť na ukážke aspoň tri svaly hornej a dolnej končatiny,
- predviesť jednoduché cviky na posilnenie svalov hrudníka,
chrbta, brucha a končatín,
- predviesť postup predlekárskej prvej pomoci pri otvorenej a
zatvorenej zlomenine,
- ukázať postup predlekárskej prvej pomoci pri vytknutí,
vykĺbení,
- poskytnúť prvú pomoc pri zlomeninách a vykĺbení,
- opísať na ukážke stavbu tráviacej sústavy,
- pomenovať viditeľnú časť zuba v ústach,
- určiť na ukážke vnútorné časti zuba,
- rozlíšiť druhy zubov v chrupe,
- porovnať mliečny a trvalý chrup,
- uviesť základné procesy v orgánoch tráviacej sústavy,
- uviesť príklad enzýmu a jeho význam,
- opísať podstatu trávenia, vstrebávania, látkovej premeny,
- vymenovať základné živiny v potrave človeka,
- zdôvodniť význam bielkovín, sacharidov (cukrov), tukov,
vitamínov, vody, minerálnych látok,
- uviesť dva druhy potravín s vysokou a nízkou
energetickou hodnotou,
- uviesť príklad správneho zloženia stravy pre človeka,
- zdôvodniť význam zeleniny a ovocia v strave človeka,
- uviesť príklad škodlivosti nadmerného pitia alkoholu na
činnosť tráviacej sústavy,
- zdôvodniť škodlivosť prejedania,
- uviesť následky hladovania človeka,
- uviesť význam tráviacej sústavy,
- opísať na ukážke hlavné časti dýchacej sústavy,
- rozlíšiť horné a dolné dýchacie cesty,
- opísať priebeh výmeny dýchacích plynov v pľúcach,
- vysvetliť podstatu dýchania,
- porovnať zloženie vdychovaného a vydychovaného
vzduchu,
- vymenovať najdôležitejšie dýchacie svaly,
- zistiť pohyby bránice a medzirebrových svalov
pozorovaním nádychu a výdychu,
-zdôvodniť význam čistoty ovzdušia pre človeka,
- uviesť názov škodlivej látky v cigaretách,
- uviesť príklad účinkov fajčenia na dýchaciu sústavu,
- opísať spôsob pomoci človeku pri zastavení dychu,
- opísať na ukážke postup pri umelom dýchaní,
-uviesť význam dýchacej sústavy pre život človeka,
- poskytnúť prvú pomoc pri zastavení dychu,
- určiť na ukážke zložky krvi a vysvetliť ich význam,
- vymenovať krvné skupiny,
- uviesť význam transfúzie krvi,
- označiť a pomenovať na ukážke časti srdca,
- opísať podľa schémy veľký a malý krvný obeh,
- uviesť význam srdcových chlopní pre činnosť srdca,
- rozlíšiť tepny, žily a vlásočnice podľa významu,
- uviesť význam vencovitých tepien pre činnosť srdca,
- rozlíšiť tepny a žily podľa smeru prúdenia krvi,
- poznať význam miazgy pre ľudský organizmus,
- opísať význam miazgových ciev,
- určiť umiestnenie a význam sleziny,
- vysvetliť funkcie obehovej sústavy,
- zdôvodniť význam pohybu pre činnosť srdca a ciev,
- uviesť príklad ochorenia obehovej sústavy zapríčineného
nevhodným spôsobom života,
svalu žiak opíše jeho
stavbu. Zdôvodní
vlastnosti svalu na
príklade ohnutia a
vystretia ruky v lakti.
Na ukážke žiak ukáže
aspoň tri svaly hlavy
a krku, tri svaly trupu,
tri svaly hornej
a dolnej končatiny.
Žiak predvedie
jednoduché cviky na
posilnenie svalov
hrudníka, chrbta,
brucha a končatín.
Predviesť postup
predlekárskej prvej
pomoci pri otvorenej a
zatvorenej zlomenine,
ukáže postup
predlekárskej prvej
pomoci pri vytknutí,
vykĺbení, poskytne
prvú pomoc pri
zlomeninách
a vykĺbení.
Na ukážke žiak opíše
stavbu tráviacej
sústavy. Pomenuje
viditeľnú časť zuba
v ústach. Kúpi dva
druhy potravín s
vysokou a nízkou
energetickou
hodnotou.
Žiak prezentuje projekt
na tému „Živíme sa
správne?“
Na ukážke žiak opíše
hlavné časti dýchacej
sústavy.
Žiak prezentuje projekt
na tému „ Škodlivosť
fajčenia“.
Žiak opíše spôsob
pomoci človeku pri
zastavení dychu,
opísať postup pri
umelom dýchaní,
poskytne prvú pomoc
pri zastavení dychu.
Na ukážke určí zložky
krvi a vysvetlí ich
význam. Na modeli
srdca ukáže a
pomenuje časti srdca.
Podľa schémy opíše
veľký a malý krvný
obeh.
Na vlastnom tele žiak
ukáže umiestnenie
sleziny.
Žiak predvedie postup
zastavenia krvácania
z vlásočníc, zo žily,
z tepny.
1
Poškodenia obehovej sústavy.
Zásady predlekárskej prvej
pomoci pri krvácaní
a zastavení činnosti srdca
OŽZ
1
1
1
1
1
1
IV.
1
1
1
1
1
Praktické aktivity – Prvá
pomoc pri krvácaní a
zastavení činnosti srdca
Vylučovanie a močová
sústava
Vylučovanie
Močová sústava. Stavba
a činnosť močovej
sústavy
Prevencia ochorení močovej
sústavy
ENV, OŽZ,
OSR
Regulačné sústavy
Regulovanie organizmu
Hormonálna sústava žľazy s vnútorným
vylučovaním
Nervová sústava
Ústredná nervová sústava
Obvodová nervová sústava
Zmyslové orgány chuti,
čuchy
a hmatu
1
Zrak
1
Sluch
1
V.
1
Poškodenia zraku a sluchu
ENV, OŽZ, OSR
1
Vyššia nervová činnosť
1
Zásady hygieny duševnej
činnosti. Režim dňa OŽZ,
1
TPPZ
Zásady predlekárskej prvej
pomoci pri poranení mozgu,
chrbtice a miechy
OŽZ,
OSR
Praktické aktivity – Prvá
pomoc pri šoku
1
Rozmnožovanie, vývin
jedinca
- ukázať na ukážke alebo slovne opísať nepriamu masáž
srdca,
- opísať postup prvej predlekárskej pomoci pri poranení
tepny a žily,
- poskytnúť prvú pomoc pri krvácaní zo žily a tepny,
- poskytnúť prvú pomoc pri zastavení činnosti srdca,
- vymenovať odpadové látky vznikajúce pri činnosti
ľudského organizmu,
- určiť na ukážke umiestnenie obličiek a opísať ich tvar,
- ukázať na svojom tele uloženie obličiek,
- vysvet1iť význam obličiek a močových ciest,
- uviesť príklad príčiny ochorenia močovej sústavy,
- vymenovať zásady prevencie ochorení obličiek,
- zdôvodniť význam pitia tekutín pre funkciu obličiek,
- vysvetliť význam močovej sústavy pre človeka,
- pomenovať spôsoby regulácie organizmu človeka,
- pomenovať orgánovú sústavu, ktorá umožňuje nervovú
reguláciu,
- uviesť význam regulovania činnosti organizmu,
- určiť na ukážke tri žľazy s vnútorným vylučovaním,
- uviesť význam inzulínu,
- uviesť príklad významu troch žliaz s vnútorným
vylučovaním,
- opísať význam nervovej bunky,
- pomenovať časti reflexného oblúka na schéme,
- uviesť príklad reflexnej činnosti človeka,
- opísať na ukážke základné časti ústrednej nervovej
sústavy,
- určiť na ukážke jednotlivé časti mozgu,
- vysvetliť význam mozgovej kôry predného mozgu,
- uviesť základné časti obvodovej nervovej sústavy,
- vysvetliť význam chuti, čuchu a hmatu pre človeka,
- ukázať na svojom tele uloženie orgánov chuti, čuchu
a hmatu,
- rozlíšiť chuťové, čuchové a hmatové bunky podľa
podnetov, ktoré prijímajú,
- opísať na ukážke stavbu oka,
- písať podľa ukážky podstatu krátkozrakosti
a ďalekozrakosti,
- opísať na príklade možnosti poškodenia zraku,
- určiť na ukážke vonkajšie, stredné a vnútorné ucho,
- pomenovať na ukážke časti stredného ucha,
- určiť na ukážke uloženie a význam rovnovážneho orgánu,
- opísať na príklade možnosti poškodenia zraku a sluchu,
- vymenovať zásady starostlivosti o zrakový a sluchový
orgán,
- uviesť príklad komunikácie s osobou s poškodeným
zrakom alebo sluchom,
- uviesť príklad podmieneného reflexu,
- uviesť príklad nepodmieneného reflexu,
- uviesť význam myslenia a reči v živote človeka,
- vymenovať zásady hygieny duševnej činnosti,
- uviesť príklad správneho režimu dňa,
- opísať postup prvej predlekárskej pomoci pri poranení
mozgu, chrbtice a miechy,
- rozlíšiť protišokovú a stabilizovanú polohu na ukážke,
- poskytnúť prvú pomoc pri šoku,
- postupovať pri stabilizovaní polohy zraneného,
- určiť a pomenovať na ukážke ženské a mužské pohlavné
orgány,
- vymenovať orgány, v ktorých sa tvoria ženské a mužské
pohlavné bunky,
- vysvetliť význam menštruačného cyklu,
- označiť na ukážke pohlavných orgánov miesto splynutia
vajíčka a spermie,
- uviesť dĺžku trvania tehotenstva,
- opísať začiatok, priebeh a koniec tehotenstva,
- uviesť uloženie plodu a spôsob jeho výživy,
- vymenovať zásady starostlivosti o zdravý vývin
novorodenca,
Ukáže na figuríne
alebo slovne opíše
nepriamu masáž
srdca, poskytne prvú
pomoc pri krvácaní zo
žily a tepny.
Na vlastnom tele
ukáže umiestnenie
obličiek.
Na ukážke pomenuje
žľazy s vnútorným
vylučovaním.
Na schéme pomenuje
časti reflexného
oblúka.
Na ukážke pomenuje
a opíše základné časti
ústrednej nervovej
sústavy. Na modeli
mozgu určí jednotlivé
časti mozgu.
Na svojom tele ukáže
umiestnenie orgánov
chuti, čuchu, hmatu,
zraku a sluchu.
Na modeli oka
pomenuje jednotlivé
časti oka.
Na modeli ucha ukáže
vonkajšie, stredné
a vnútorné ucho.
Pomenuje časti
stredného ucha. Na
ukážke určí uloženie
rovnovážneho orgánu.
Žiak prezentuje projekt
na tému „Režim dňa“.
Opíše postup prvej
predlekárskej pomoci
pri poranení mozgu,
chrbtice a miechy, na
ukážke rozlíši
protišokovú
a stabilizovanú polohu,
na ukážke. Zraneného
uloží do stabilizovanej
polohy. Poskytne prvú
pomoc pri šoku,
postihnutého uloží do
protišokovej polohy.
Na ukážke pohlavných
orgánov označí miesto
splynutia vajíčka
a spermie
Žiak vytvorí plagát
„Obdobia ľudského
a rodičovstvo
1
Rozmnožovacia sústava
Vývin jedinca. Oplodnenie,
tehotenstvo, pôrod
OŽZ, OSR
1
Obdobia ľudského života
OŽZ, OSR
1
Pohlavné ochorenia.
Priateľské a partnerské
vzťahy,
rodina
TPPZ, OŽZ, OSR, ENV,
FIG
VI.
1
1
Zdravie a život človeka
Vonkajšie vplyvy na ľudské
zdravie
OŽZ, OSR,
FIG
1
Toxické a návykové látky.
Drogové závislosti a ich
prevencia
TPPZ, OŽZ, OSR,
FIG
1
1
Drogy okolo nás
Vnútorné vplyvy na ľudské
zdravie, dedičnosť
OŽZ, OSR
Schopnosti a osobitosti
človeka
OSR
Životný štýl
OSR.OŽZ, ENV,
FIG
Zdravý životný štýl
TPPZ
Opakovanie tematického
celku
OSR
Koncoročné opakovanie
OSR
- zdôvodniť význam výživy dieťaťa materským mliekom,
- uviesť príklad troch znakov dospievania,
- uviesť typické znaky troch období ľudského života,
- uviesť príklad pohlavnej choroby a možnosti nákazy,
- opísať podstatu ochorenia AIDS a možnosti jej
predchádzania,
- uviesť zásady predchádzania pohlavných ochorení,
- uviesť príklad priateľských vzťahov, vzájomnej pomoci
mladých a dospelých ľudí,
- uviesť na príklade význam rodiny,
- uviesť tri príklady infekčného ochorenia,
- charakterizovať výraz imunita a inkubačná doba,
- vysvetliť základný princíp očkovania,
- uviesť zásady prevencie infekčných ochorení,
- vysvetliť na príklade význam dezinfekcie, dezinsekcie
a deratizácie,
- uviesť príklad návykovej látky,
- vysvetliť na príklade drogovú závislosť,
- zdôvodniť na príklade škodlivosť drogovej závislosti
zdravie človeka,
- uviesť zásady prevencie drogových závislostí,
- uviesť vplyv dedičnosti na zdravie človeka,
- uviesť príklad dedičnej vlastnosti človeka,
- uviesť príklad dedičného ochorenia,
- uviesť príklad významu jedinca v živote spoločnosti,
- vyjadriť vlastný názor na význam záujmov,
sebapoznávania, vzdelávania a rozvoj zručností pre život
človeka,
- vymenovať základné podmienky života človeka,
- zdôvodniť význam striedania práce a odpočinku,
- uviesť príklad nesprávnej životosprávy a dôsledkov na
život človeka,
- uviesť príklad zdravého životného štýlu,
- využiť nadobudnuté vedomosti a zručnosti pre svoj ďalší
rozvoj,
- systematizácia a utvrdenie získaných vedomostí,
- preverenie úrovne zvládnutia učiva z daného tematického
celku,
-zhrnúť základné poznatky nadobudnuté počas celého roka.
života“ ( použije fotky
vlastnej rodiny ).
Prezentuje projekt
„Medziľudské vzťahy
v našej triede.“
Žiak zistí, proti ktorým
ochoreniam bol
očkovaný.
Vytvorí plagát
s názvom „Čo mi
droga môže zobrať?“
Prezentuje projekt na
tému „Drogy okolo
nás.“
Žiak vytvorí plagát
s názvom „Moja
budúcnosť“.
Žiak prezentuje projekt
„Zdravý životný štýl“.
Klasifikovaná písomná
práca
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Poč.
hod.
IX.
1
1
X.
2014/2015
Dejepis
1+1
siedmy
Mgr. Lucia Lucinová
Tematický
celok
Predkovia Slovákov
v Karpatskej kotline
Úvodná hodina
Príchod Slovanov
MUV,ENV,OSR
Pravlasť Slovanov
1
Samova ríša
1
Veľká Morava
2
1
1
Solúnski bratia ( Konštantín
a Metod)
Sláva a pád Veľkej Moravy
Sláva a pád Veľkej Moravy
2
Kultúrny prínos Veľkej Moravy
2
Opakovanie tematického celku
OSR, MUV, ENV
Pribina a Mojmír
Slováci v Uhorskom
kráľovstve
XI.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
(téma), Prierezové témy
Kráľovstvo mnohých jazykov
a mravov
1
Starí Maďari prichádzajú ...
1
1
2
2
Kráľovstvo svätého Štefana OSR
Nitrianske údelné vojvodstvo
Tatári idú ...
MUV,OSR, OŽZ
Králi sa striedajú, veľmoži
bohatnú
OSR
2
Anjouovci na uhorskom tróne
MUV, OSR
OSR ,REV, FIG
2
Žigmund Luxemburský
( prvý cisár na uhorskom tróne )
Žiak je oboznámený s obsahom a cieľmi vyučovania
dejepisu v 7. ročníku.
Žiak vie:
- opísať pravlasť Slovanov,
- uviesť dôvody sťahovania Slovanov,
- na historickej mape ukázať územia, na ktoré sa
Slovania nasťahovali,
- vymenovať západných, južných a východných
Slovanov,
- identifikovať vzťahy medzi Slovanmi a Avarmi,
- uviesť príčiny vzniku Samovej ríše,
- zdôvodniť význam Samovej ríše,
- uviesť dôvody na vznik Veľkomoravskej ríše,
- opísať vznik Nitrianskeho kniežatstva,
- vysvetliť význam Veľkomoravskej ríše,
- zhodnotiť prínos Konštantína a Metoda pre rozvoj
našej kultúry a štátnosti,
- opísať Veľkomoravskú ríšu počas panovania
Rastislava a Svätopluka,
- vyhľadať na mape archeologické náleziská
z obdobia Veľkej Moravy,
- opísať kultúru vo Veľkomoravskej ríši,
- opísať vzdelanosť vo Veľkomoravskej ríši,
- ukázať na historickej mape rozmach
Veľkomoravskej ríše,
- nakresliť obydlie z doby Veľkomoravskej ríše,
- rozpoznať zbraň a výstroj vojakov z obdobia
Veľkomoravskej ríše,
-využiť nadobudnuté vedomosti a zručnosti pre svoj
ďalší rozvoj, upevniť, zopakovať a systematizovať
nadobudnuté vedomosti,
- zhrnúť základné poznatky o Slovanoch, Samovej
ríše a Veľkej Morave,
- opísať vojenské výboje starých Maďarov,
- vysvetliť dôsledky bitky pri rieke Lech,
- vysvetliť vznik Uhorského kráľovstva,
- ukázať na historickej mape Uhorské kráľovstvo,
- uviesť prínos predkov Slovákov pri vzniku Uhorského
kráľovstva,
- zhodnotiť vládu Štefana I.,
- zhodnotiť význam Nitrianskeho vojvodstva,
- analyzovať Zlatú bulu Ondreja II.,
- vysvetliť, prečo dochádzalo v Uhorsku k neustálemu
boju o trón ,
- opísať vládu posledných Arpádovcov,
- charakterizovať osobnosť Matúša Čáka,
- analyzovať a zhodnotiť spôsob života ľudí vo
vrcholnom stredoveku a dnes,
- charakterizovať obdobie vlády Karola Róberta,
Ľudovíta I. Veľkého,
- zdôvodniť hospodársky rozkvet za vlády Karola
Róberta,
- zhodnotiť význam vnútornej a zahraničnej politiky
Ľudovíta I. a Žigmunda Luxemburského,
- objasniť okolnosti nástupu Žigmunda
Výstupy
Práca s mapou
Práca s historickými
prameňmi
Samo ( projekt )
Práca s historickými
prameňmi
Práca s mapou
Pribina ( projekt )
Mojmír ( projekt )
Konštantín a Metod
( projekt )
Práca s mapou
( archeologické
náleziská, rozmach
Veľkej Moravy )
Práca s historickými
prameňmi
Nákres obydlia
z obdobia Veľkej
Moravy
Klasifikovaná
písomná práca
Starí Maďari ( projekt)
Práca s mapou
Štefan I. ( projekt )
Práca s mapou
Zlatá bula Ondreja II.
( práca s písomnými
prameňmi )
Príčiny neustáleho
boja o trón ( diskusia )
Matúš Čák
Trenčiansky ( projekt )
Karol Róbert ( projekt )
Práca s historickými
prameňmi
Žigmund
Luxemburský
XII.
I.
2
a turecká hrozba
Matej Korvín
2
Banské mestá
OSR, MUV
OSR, MUV, FIG
ENV, OSR, MUV,FIG
1
Osídľovanie Slovenska
a zlatonosná horúčka
2
Gotická cesta
1
Známa osobnosť Uhorského
kráľovstva
2
MUV, OSR
TPPZ
Opakovanie tematického celku
OSR
Kríza stredoveku
2
II.
Obrazy novovekého
sveta
Humanizmus a renesancia
2
Kníhtlač – Ján Gutenberg
1
Objavitelia a dobyvatelia
2
1
Objavenie Ameriky
(Krištof Kolumbus )
Oboplávanie zemegule
( F. Magalhaes )
Kolonializmus
1
Hospodárske zmeny
1
Reformácia a protireformácia
OSR
MEV
ENV, DOV, MUV, OŽZ, FIG
1
III.
OSR, FIG
( Martin Luther, Ignác z Loyoly )
OSR,MUV,OŽZ
Opakovanie tematického celku
2
2
IV.
V.
VI.
Habsburská
monarchia
Slovensko na hranici dvoch
svetov
Moháčska katastrofa
ENV,OSR, OŽZ
2
Bratislava – centrum Uhorska
2
Turci na Slovensku
2
Slováci, susedia, cudzinci
2
Protihabsburské povstania
v Uhorsku
Poddaný, mešťan, šľachtic
1
2
2
2
1
MUV, OSR
OŽZ
OSR
MUV
Vek rozumu - osvietenstvo
Osvietenský absolutizmus
Mária Terézia,
Jozef II.
OSR
Matej Bell ( Veľká ozdoba Uhorska )
1
Adam František Kollár
1
Významná osobnosť Habsburskej
( Slovenský Sokrate )
OSR
Luxemburského na trón,
- opísať vládu Mateja Korvína,
- charakterizovať jeho vnútornú a zahraničnú politiku,
- vysvetliť vznik prvej univerzity na území Slovenska,
- zhodnotiť význam banských miest na Slovensku
(Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica ),
- opísať spôsob života v banských mestách,
- do slepej mapy nakresliť banské mestá ležiace na
území Slovenska,
- opísať kremnický dukát,
- napísať krátky text o živote baníkov,
- opísať kultúru v Uhorsku vo vrcholnom stredoveku,
- nájsť obrazový materiál z gotickej cesty,
- vypracovať projekt a prezentovať ho pred triedou,
- napísať krátky životopis vybraného panovníka
Uhorska,
- vytvoriť tím a vymodelovať historické námestie
stredovekého mesta,
- systematizovať a využiť nadobudnuté poznatky
o Uhorskom kráľovstve,
- uviesť podstatné znaky úpadku stredovekej
spoločnosti ,
- charakterizovať humanizmus,
- vysvetliť podstatu renesancie,
- opísať rozvoj vied a umenia ( Mikuláš Koperník,
Leonardo da Vinci ),
- zhodnotiť význam kníhtlače,
- napísať krátku esej o význame písaného slova,
- rozlíšiť pojmy objavitelia a dobyvatelia,
- uviesť príčiny zámorských objavov,
- posúdiť dôsledky zámorských objavov,
- zhodnotiť význam zámorského obchodu,
- zakresliť do obrysovej mapy smery objavných
plavieb,
- vysvetliť pojem kolonializmus,
- zdôvodniť príčiny hospodárskych zmien v novoveku,
- porovnať prácu remeselníka v cechu a
v manufaktúre,
- opísať život mešťana,
- zostaviť správu o spôsobe života remeselníka,
- opísať príčiny vzniku reformácie,
- analyzovať písomný prameň s problematikou
reformácie,
- vysvetliť dôvody protireformácie,
- systematizovať a využiť nadobudnuté poznatky,
- objasniť postavenie Slovenska v Habsburskej
monarchii,
- charakterizovať postavenie Slovenska v susedstve
Osmanskej ríše,
- opísať Moháčsku bitku a jej dôsledky, príchod
Turkov na Slovensko,
- objasniť nástup Habsburgovcov na uhorský trón,
- zostaviť obrazový materiál o Bratislave ako hlavnom
a korunovačnom meste Uhorska,
- opísať smerovanie hlavných tureckých útokov na
Slovensku, organizovanie obrany proti Turkom,
- uviesť základné informácie o národnostnom zložení
obyvateľstva v Uhorsku v 16. - 17. storočí,
- uviesť príčiny a dôsledky protihabsburských
povstaní v Uhorsku,
- opísať životný štýl jednotlivých vrstiev obyvateľstva
v uhorskej spoločnosti,
- charakterizovať osvietenský absolutizmus,
- zhodnotiť význam reforiem Márie Terézie
a Jozefa II.,
- zhodnotiť prínos Mateja Bella pre Slovensko
a Uhorsko, uviesť jeho najvýznamnejšie diela,
- zhodnotiť význam a úlohu A. F. Kollára v dejinách,
- prezentovať významné slovenské osobnosti
( projekt )
Matej Korvín ( projekt)
Práca s písomnými
prameňmi
Banské mestá
( projekt )
Práca so slepou
mapou
Práca s historickými
prameňmi
Gotická cesta
( projekt )
Známa osobnosť
Uhorského kráľovstva
( projekt )
Model historického
námestia
stredovekého mesta
Klasifikovaná
písomná práca
Mikuláš Koperník
( projekt )
Leonardo da Vinci
( projekt )
Ján Gutenberg
( projekt )
Práca s mapou
Zámorské objavy
( projekt )
Krištof Kolumbus
( projekt )
F. Magalhaes
( projekt )
Práca s historickými
prameňmi
Správa o živote
remeselníka
Práca písomnými
prameňmi
Martin Luther
( projekt )
Klasifikovaná
písomná práca
Práca s mapou
Habsburgovci
na uhorskom tróne
( projekt )
Obrazový materiál
o Bratislave ako
hlavnom a
korunovačnom meste
Uhorska
Práca s mapou
Protihabsburské
povstania v Uhorsku
( projekt )
Mária Terézia
( projekt )
Jozef II. ( projekt )
Matej Bell ( projekt )
Adam František
Kollár ( projekt )
monarchie
1
TPPZ
Opakovanie tematického celku
OSR
1
Koncoročné opakovanie
1
Návšteva múzea v Krupine
Exkurzia do historického jadra
mesta Krupina
REV
OSR
napísaním krátkej práce alebo v power point,
- prezentovať významné osobnosti habsburskej
monarchie v power point,
- systematizovať a využiť nadobudnuté poznatky
o Habsburskej monarchii,
- zhrnúť základné poznatky nadobudnuté počas
celého roka,
- využiť nadobudnuté vedomosti a zručnosti pre svoj
ďalší rozvoj,
- systematizácia a utvrdenie získaných vedomostí,
- preverenie úrovne zvládnutia učiva 2. polroka
Významná osobnosť
Habsburskej
monarchie ( projekt )
Klasifikovaná
písomná práca
Návšteva múzea
Exkurzia
Tematický výchovno-vzdelávací plán
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Temat.
cel.
Zem – obyvateľstvo
Afrika
8
9
10
11
12
13
14
15
Afrika
Počet hod.
1
2
3
4
5
6
7
Afrika
December
November
Október
September
Mesiac
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
2014/2015
Geografia
1+1
siedmy
Mgr. Róbert Klimko
Obsahový
štandard (téma),
Prierezové témy
Výkonový
štandard
Úvodná hodina, oboznámenie sa s predmetom
a učebnicou
Prví ľudia na Zemi, hustota
zaľudnenie – práca
s mapou
Rasy a národy – tvorba
mapy
Rasy a národy - projekt
Náboženstvá a kultúry –
projekt
Náboženstvá a kultúry –
projekt
Náboženstvá a kultúry –
tvorba mapy
MUV, MEV, FIG
Opakovanie tematického
celku Zem – obyvateľ-stvo
Časová rezerva
Poloha a pobrežie
Afriky – práca s mapou
Povrch Afriky – rozmiestnenie povrchových celkov
Podnebie Afriky – opis
Podnebných pásiem
Oboznámenie s novým predmetom,
pomôckami. Vedieť vyhľadať na mape mestá a
Veľkomestá Paríž, New York, Mexico.
Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi.
Vysvetliť pojem hustota zaľudnenia.
Vedieť lokalizovať na mape rozmiestnenie
jazykov.
Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi,
podmienky života v jednotlivých častiach sveta,
vzájomné ovplyvňovanie starých a nových
kultúr, multikulturalitu.
Charakterizovať jednotlivé typy náboženstiev,
vedieť lokalizovať na mape rozmiestnenie
náboženstiev.
Charakterizovať jednotlivé typy národov, vedieť
lokalizovať na mape rozmiestnenie národov.
Určiť na mape polohu vybraného regiónu
geografickými súradnicami (vzhľadom na
základné rovnobežky a poludníky).
Ukázať na mape polostrovy a ostrovy, pohoria,
najvyššie pohoria a najnižšie miesta.
Určiť podľa mapy rozloženie typov krajín na
Zemi v rôznych oblastiach sveta. Vysvetliť ako
súvisí rozloženie rastlinných a živočíšnych
pásiem s podnebnými pásmami. Opísať polohu
národných parkov. Opísať zásahy človeka do
prírody.
Charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva.
Určiť husto a riedko osídlené oblasti, uviesť
dôvody ich osídlenia. Určiť polohu miest na
Zemi. Na politickej mape určiť polohu
vybraných štátov a ich hlavných miest. Poznať
históriu osídlenia. Opísať civilizácie, ktoré tu žili
v minulosti africký domorodci.
Stručne charakterizovať hospodárske aktivity
človeka. Charakterizovať dopravu a lokalizovať
hospodársky najvyspelejšie regióny.
Charakterizovať cestovný ruch.
Vodstvo Afriky – význam a ochrana riek
Rastlinstvo a živočíšstvo
Afriky – ochrana prírody
Obyvateľstvo a sídla Afriky
– práca s mapou
Hospodárstvo Afriky –
jeho vývoj Severná Afrika
– hospod. charakteristika
Stredná Afrika – hospodárska charakteristika
Južná Afrika – hospodárska charakteristika
Výstupy
Riešenie
problémových
úloh
Práca s mapou
Práca s textom,
skupinová práca
Orientácia na
mape
Hry s mapou,
hľadanie
zemepisných
názvov
Orientácia na
mape
Afrika
Ázia
Ázia
Ázia
65
66
67
68
69
70
Ázia
41
42
43
44
45
46
47
48
49
505
1
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Zhrnutie
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Južná Afrika - hospodárska
charakteristika
Opakovanie tematického
celku Afrika
ENV, OČZ, DOV, FIG
Vyhodnotenie projektov
Časová rezerva
Poloha a pobrežie Ázie –
práca s mapou
Povrch Ázie – rozmiestnenie povrchových celkov
Podnebie Ázie – opis
podnebných pásiem
Vodstvo Ázie – ochrana
riek
Rastlinstvo a živočíšstvo
Ázie – ochrana prírody
Obyvateľstvo a sídla Ázie –
práca s mapou
Juhozápadná Ázia - hospodárska charakteristika
Južná Ázia – hosp. charakt.
Časová rezerva
Juhovýchodná Ázia hospodárska charakteristika
Východná Ázia – hospodárska charakteristika
Severná Ázia – hospodárska charakteristika
Stredná Ázia – hospodárska charakteristika
ENV, OŽZ, DOV, FIG
Vyhodnotenie projektov
Vyhodnotenie projektov
Opakovanie tematického
celku - Ázia
Geografické cvičenia
Geografické cvičenia
Koncoročné opakovanie
Záverečná klasifikácia
Časová rezerva
Stručne charakterizovať hospodárske aktivity
človeka. Charakterizovať dopravu a lokalizovať
hospodársky najvyspelejšie regióny.
Charakterizovať cestovný ruch.
Určiť na mape polohu vybraného regiónu
geografickými súradnicami (vzhľadom na
základné rovnobežky a poludníky).
Ukázať na mape polostrovy a
ostrovy, pohoria, najvyššie pohoria a najnižšie
miesta.
Určiť podľa mapy rozloženie typov krajín na
Zemi v rôznych oblastiach sveta. Vysvetliť ako
súvisí rozloženie rastlinných a živočíšnych
pásiem s podnebnými pásmami. Opísať polohu
národných parkov. Opísať zásahy človeka do
prírody.
Stručne charakterizovať hospodárske aktivity
človeka. Charakterizovať dopravu a lokalizovať
hospodársky najvyspelejšie regióny.
Charakterizovať cestovný ruch.
Stručne charakterizovať hospodárske aktivity
človeka. Charakterizovať dopravu a lokalizovať
hospodársky najvyspelejšie regióny.
Charakterizovať cestovný ruch.
Stručne charakterizovať hospodárske aktivity
človeka. Charakterizovať dopravu a lokalizovať
hospodársky najvyspelejšie regióny.
Charakterizovať cestovný ruch.
Vyhodnotenie celoročnej práce žiakov.
Záverečné hodnotenie žiakov
Orientácia na
mape.
Práca
s internetom.
Hry s mapou,
hľadanie
zemepisných
názvov
Práca s textom,
skupinová práca
Práca
s internetom.
Hry s mapou,
hľadanie
zemepisných
názvov
Práca s textom,
skupinová
práca.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Hod.
2014/2015
Občianska náuka
1+0
siedmy
Mgr. Miroslava Halajová
Tematický
celok
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
1.
Úvodná hodina
2.
Spoločnosť, jej vznik,
vývoj a charakteristika
OSR
IX.
Štruktúra spoločnosti
a sociálne vzťahy v nej
3.
Výkonový štandard
Žiak sa oboznámi s obsahom,
metódami, požiadavkami predmetu
občianska náuka v 7. ročníku.
Žiak vie použiť informácie z dejepisu
o vzniku a vývoji ľudskej spoločnosti
a človeka. Vie vymenovať základné
znaky ľudskej spoločnosti. Rozlišuje
medzi vidieckou a mestskou
komunitou.
Žiak vie rozčleniť ľudskú spoločnosť na
jednotlivé typy štruktúr. Vníma seba
ako súčasť jednotlivých štruktúr
spoločnosti.
OSR
4.
1.
2.
X.
3.
4.
Sociálne vzťahy
v ľudskej
spoločnosti
Veľké spoločenské
skupiny, rozvrstvenie
spoločnosti
OSR
Sociálne zmeny
v spoločnosti a ich
príčiny
OSR
Štruktúra obyvateľstva
- rasy, národy
MEV, MEV
1.
Štruktúra obyvateľstva
– náboženstvá
XI.
2.
3.
4.
MEV, MEV
Prirodzený pohyb
obyvateľstva
OSR
Žiak pozná základné rozvrstvenie
ľudskej spoločnosti. Vie rozlíšiť veľké
spoločenské skupiny od malých. Vie
vysvetliť význam príslušnosti
k sociálnej skupine pre život
jednotlivca.
Žiak vie na príklade vysvetliť potrebu
sociálnych zmien.
Pozná hlavné príčiny sociálnych zmien.
Žiak pozná národné a etnické zloženie
obyvateľstva. Vie vymenovať rasy a ich
znaky.
Je tolerantný voči rasám, národom
a národnostiam.
Žiak vie na primeranej úrovni
prezentovať výsledok svojej
individuálnej práce.
Žiak vie vymenovať hlavné
náboženstvá a charakterizovať ich
základné znaky. Vie vysvetliť úlohu
náboženstva v spoločnosti, odlíšiť sekty
od cirkevných organizácií.
Je tolerantný voči náboženstvám iných
ľudí.
Žiak vie na primeranej úrovni
prezentovať výsledok svojej
individuálnej práce.
Žiak pozná súvislosti medzi sociálnymi
zmenami a migráciou obyvateľstva.
Vie vysvetliť príčiny a dôsledky
migrácie, pozná možnosti zmeny
postavenia jednotlivca v spoločnosti.
Výstupy
Vie zoradiť obrázky
človeka v rôznych
vývinových štádiách.
Povie výhody
a nevýhody bývania
na vidieku.
Zaujme postoj
k žiaducemu
a nežiaducemu
správaniu sa seba
samého v roli žiaka,
dieťaťa.
Som členom skupín malých a veľkých.
Žiak povie akých a čo
mu toto členstvo
prináša, berie.
Vyhľadá informácie
o národnostnom
zložení Slovenska
dnes a v minulosti.
Na základe znakov sa
zaradí do rasy.
Prezentuje projekt.
Vyhľadá základné
informácie a obrázky
o zvolenom
náboženstve.
Kultúra,
multikultúrnosť
1.
XII.
MUV
Sociálne a politické
napätie v spoločnosti
(vojny, terorizmus)
a ich riešenie
MEV, OŽZ
2.
3.
Hľadanie informácií
MEV, MUV, TPPZ
1.
2.
Opakovanie
tematického celku
3.
Vznik štátu
I.
II.
4.
1.
2.
3.
1.
III.
2.
Vývoj a funkcie štátu
Občiansky
život ako
proces
formovania
demokracie
Znaky štátu
OSR
Formy vlády
a politické režimy
3.
IV.
4.
Štátne občianstvo
1.
Historický pohľad na
občianstvo,
demokracia
2.
Občianske združenia
a politické strany
3.
Základné ľudské práva
a slobody
MEV
4.
1.
V.
2.
3.
Slobodné voľby
Obecná samospráva,
triedna samospráva
Pravidlá v živote
školskej triedy, školský
poriadok
Triedny žiacky a
Žiak chápe kultúru ako výsledok
činnosti ľudskej spoločnosti. Chápe
hodnoty jednotlivých kultúr a toleruje
kultúrnu rozmanitosť.
Vie prejaviť hrdosť na svoje kultúrne
hodnoty.
Žiak pozná príčiny konfliktov medzi
spoločenskými skupinami. Vie vysvetliť
význam sociálnych hnutí pre
jednotlivca a spoločnosť. Pozná príčiny
a dôsledky vojen a terorizmu.
Žiak vie vyhľadať potrebné informácie
o vojne alebo terorizme vo svete na
internete.
Žiak vie na primeranej úrovni
prezentovať výsledok svojej práce.
Žiak vie preukázať teoretické
vedomosti a praktické zručnosti
v zadaných úlohách.
Žiak vie použiť informácie z dejepisu o
vzniku štátov. Vie vysvetliť pojem štát.
Vie vymenovať znaky štátu.
Žiak vie vysvetliť funkcie štátu.
Vie povedať, čím
môže Slovensko
zaujať EÚ, v čom je
výnimočné a na čo
by sme mali byť
pyšní.
Scénka (rolová hra)
Test.
Žiak pozná znaky štátu, ovláda
štátne symboly a vie
demonštrovať ich použitie.
Žiak vie:
- rozlíšiť medzi absolutistickou a
parlamentnou formou monarchie,
- uviesť konkrétne typy príkladov na
demokratickú a nedemokratickú formu
republiky,
- uviesť príklady na typy diktatúr z
minulosti i súčasnosti.
Žiak vie vysvetliť spôsoby
nadobudnutia a straty štátneho
občianstva v SR.
Na základe medzipredmetových
vzťahov (dejepis) vie žiak vysvetliť
historický vývin spoločnosti,
charakterizovať demokraciu (priamu
a nepriamu).
Pozná najdôležitejšie mimovládne
organizácie v SR. Vie rozlišovať medzi
občianskymi aktivitami.
Žiak vie vymenovať základné ľudské
práva a slobody. Vie vyhľadávať v
Ústave SR jednotlivé skupiny práv. Vie
zdôvodniť, prečo sa učíme o právach.
Žiak rozumie volebnému systému na
Slovensku.
Rolová hra
(monarcha,
prezident, diktátor)
Porušovanie
ľudských práv na
Kube a v Číne
(projekt)
Prezentovanie
projektu.
Vyhľadá na internete
informácie
o mimovládnych
organizáciách.
Simulácia volieb.
Žiak vie zhodnotiť potrebu triednych
pravidiel, navrhne ich úpravu, zmenu,
vytvorí nové.
Triedne pravidlá.
Žiak chápe podstatu dobrovoľníckej
Navrhne
VI.
4.
školský parlament,
dobrovoľnícka činnosť
MEV
1.
Obvodný žiacky
parlament
2.
Exkurzia
3.
4.
Časová rezerva
a charitatívnej činnosti. Zaujíma sa
o možnosti pomáhať ako dobrovoľník.
Angažuje sa vo svojom užšom
prostredí (škola, krúžky...).
Žiak pozná funkcie a právomoci
obidvoch parlamentov. Zaujíma sa
o činnosť triedy, aktívne sa zapája,
spolupracuje.
Žiak pozná fungovanie obvodného
žiackeho parlamentu.
Žiak navštívi priestory obecného úradu
a stretne sa so starostom obce.
„charitatívnu akciu“ čo a pre koho.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
IX.
Týž.
/Hod.
ČR
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Výkonový štandard
Chápanie slobody
Byť slobodný
znamená... (OSR)
Rozličné chápanie slobody u
súčasného človeka v kresťanstve a
etike.
1.
Povolanie k slobode
Hranice slobody- Desatoro.
1.
Otroctvo človeka -formy
Deklarácia
ľudských práv (MUV)
Zneužitie slobody, dôsledky
prvotného hriechu.
1.
Komunizmus - väzni svedomia
Obete komunizmu, vlastný prístup
každého človeka.
1.
Katechéza o ruženci
Mesiac ružencovej PM, tajomstvá
sv. ruženca.
1.
X.
1.
1.
1.
XI.
2014/2015
Náboženská výchova
1+0
siedmy
Mgr. Daniel Markovič
Tematický
celok
Sloboda človeka
Sloboda a
Rozhodnutia
Moje
Myšlienky,
Slová a skutky.
Závislosti,
štýly
rozhodovania (OSR)
Cesta k slobode
Gn,Ex, Biblický príbeh, cesta k
slobode.
(Abrahám, Izák,
Jakub ...)
Priblížiť osobnosť blahoslavenej
Zdenky.
Závislosť ako individuálny a
spoločenský defekt.
Dokáže posúdiť biblické príbehy z
aspektu dnešnej doby.
1.
Hranice slobody – Desatoro.
Desatoro ako výzva k plnej slobode
človeka.
1.
Biblické
chápanie
svedomia
Vonkajšie a vnútorné vplyvy, Boh
oslobodzuje
človeka
1.
Zažiť
odpustenie
(podobenstvá) (OSR)
Oceňovanie pravých hodnôt.
Výstupy
Žiak vie v
konkrétnej životnej
situácii, čo je
sloboda a čo
otroctvo hriechu.
Rozdiel medzi
povolaním a
zamestnaním.
Vie vysvetliť, čo je
sloboda a
vymenovať
dôsledky prvotného
hriechu.
Mravné spôsoby
ľudského správania,
osobnosti dejín
Cirkvi na
Slovensku.
Vie sa modliť
modlitbu sv.
ruženca
Vieme obhájiť svoj
názor slušným
spôsobom.
Dokáže uviesť
príklady rôznych
závislostí.
Priblíženie
Osobností SZ
Chápe Desatoro
ako pravdu overenú
ľuďmi a Bohom.
Vie na základe
problémovej
situácie vysvetliť
dopad a následky...
Dokáže definovať
svedomie.
XII.
1.
Princípy
rozhodovania
Možnosti a
Riešenia problémov
Je schopný
vyrozprávať biblické
príbehy a posúdiť
ich.
1.
Advent- roráty a prežívanie
vianočného času.
Očakávanie na príchod Ježiša ..
Narodeniny P.J.
Adventné cvičenie.
1.
Slobodné
rozhodovania
Základné riešenie von., vnútorných
konfliktov.
Vnímanie
životných situácií k
sebe, druhým a k
svetu.
Opakovanie
Kristus nám
Odpúšťa
Hriechy -sv. spoveď
Zhrnutie významu slobody človeka
1.
I.
1.
Boh oslobodzuje
človeka
Mimosviatostné formy
pokánia
1.
1.
II.
III.
1.
Rešpektovať
vierovyznania
Aktivita s krížom
Vonkajšie a
vnútorné dary od
Ježiša.
Vie posúdiť
morálny úsudok a
rôzne rozhodovania.
Osvojuje si kultivované správanie.
Rozhovor
Previnenie v rôznych kultúrach a
náboženstvách.
Návyk správneho zaobchádzania s
vinou.
Historický
aspekt
Vina a dopad voči
sebe.
Je schopný
uvedomiť si dopad
na ľudí, svet a
Boha.
1.
Zaobchádzanie s vlastnou vinou
1.
Sociálny hriech (OŽZ)
Rozmery ľudského správania na svoj
život a životy iných.
1.
Kresťanský dopad na vinu a
odpustenie.
Uznanie viny a odpustenie vo
sviatosti zmierenia.
Biblický pohľad na
vinu a odpustenie.
1.
Kristus oslobodzuje.
Formy pokánia- sviatostné a
mimosviatostné
Dokáže rozlíšiť
formu sviatostnú a
mimosviatostnú.
Veľkonočná katechéza
Veľkonočné trojdnie - príprava na
Veľkú noc.
Spoznáva nový
rozmer
veľkonočných
sviatkov.
Rešpektovanie inakosti a
vierovyznaní (MUV)
Kultúry a svetové náboženstváporovnávanie.
1.
Rozdelenie sveta podľa kultúr
Poznanie pozitívnych hodnôt v
každom náboženstve.
1.
Rôzne cesty hľadania Boha I.
(MUV)
Judaizmus...
Islam, budhizmus
1.
Putovanie po
ceste predkov
Korene kresťanstva
Osobná
konverzia
Náboženstvo pre život
spoločenstiev...
Symboly svetových náboženstiev.
1.
1.
IV.
Vina a odpustenieSv. zmierenia Priestupok vo svetle
prirodzenej viery
Chápanie viny v iných kultúrach a
náboženstvách..
Boh sa nám dáva
Vo sviatostiach...
1.
Rešpektovanie
inakosti
Božie cesty ku
svojim
Verným
Je schopný
rešpektovať slobodu
iného
vierovyznania.
Dokáže vymenovať
základné a
monoteistické
náboženstvá.
Prínos náboženstiev
pre život
spoločnosti.
Pôvod kresťanskej
histórie- vyvolený
národ.
Citlivosť voči
predsudkom
1.
V.
VI.
1.
Opakovanie
Láska ako princíp
slobody.
Sloboda a vzťah k autoritám
Vedieť princípy svojho
vierovyznania a mať úctu
k ďalším denomináciám
kresťanstva
Hierarchiapredsudky a
manipulácia
1.
Hierarchia
Cirkvi
Cirkevné diecézy, dekanát
a farnosť
1.
Sloboda a prosociálne správanie I.
(blahoslavenstvá)
Angažovanosť v Cirkvi, rodine,
spoločnosti.
1.
Sloboda a prosociálne správanie
II.
Angažovanosť v Cirkvi, rodine,
spoločnosti.
1.
Ja a sloboda
Poznávanie hraníc dobra,
Lásky a krásy
1.
Moja angažovanosť (REV)
Uvedomiť si svoju úlohu
a zodpovednosť v okolí
1.
Vy ste soľ zeme...
Uvedomiť si svoju úlohu
a zodpovednosť v rodine a Cirkvi
1.
Opakovanie celoročnej látky
Chápať a vysvetliť základné pojmy
ročnej témy
Je schopný
orientovať sa v
cirkev. živote
Dokáže rozlíšiť
znázorniť miestnu
Cirkev
Je schopný zapojiť
sa do projektu
kresťanskej
pomoci.
Dokáže rozvíjať a
oceniť vlastné dary.
Uvedomuje si
potrebu žiť vo
vzťahoch.
Zapojiť sa
konkrétnym
skutkom do
spoločného dobra
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Týž.
/Hod.
1
2014/2015
Matematika
3,5 + 0,5
siedmy
Ing. Katarína Jakubičková
Tematický
celok
September
2
2
1
2
2
1
3
Opakovanie učiva zo 6.ročníka
1
1
Objem a povrch
kvádra, kocky
Október
1
3
Zápis desatinného
čísla, desatinný
zlomok
Porovnávanie
a zaokrúhľ. desat.
čísel
Sčítanie a odčítanie
desatinných čísel
Násobenie
desatinných čísel
Delenie desatinných
čísel
Slovné úlohy na
desať.č. ENV, FIG
Premena jednotiek
dĺžky
Precvičovanie a
upevnenie učiva
Obvod a obsah
štvorca, obdĺžnika
1
4
Obsahový štandard
Výkonový štandard
(téma), Prierezové témy
-Vedieť čítať a zapisovať desatinné čísla
Úvodná hodina
Uhol, rysovanie
uhlov, operácie s
uhlami
Obraz kvádra
a kocky vo voľnom
rovnobežnom
premietaní
Telesá zložené
z kvádrov a kociek,
ich znázorňovanie,
rozvoj priestorovej
predstavivosti
Sieť kocky
a určiť rád číslice v zápise desatinného
čísla. Zobraziť desatinné číslo na
číselnej osi.
-Vedieť porovnávať, usporadúvať podľa
predpisu (vzostupne, zostupne) a
zaokrúhľovať podľa predpisu desatinné
číslo.
-Sčítať, odčítať, násobiť a deliť
primerané desatinné čísla spamäti,
ostatné písomne alebo pomocou
kalkulačky.
-Vedieť desatinné číslo deliť číslom
prirodzeným i desatinným a správne
zapísať zvyšok (aj na kalkulačke)
-Vedieť využívať vlastnosti desatinných
čísel pri premene jednotiek dĺžky
a hmotnosti
-Využiť získané poznatky z výpočtu
obvodu a obsahu štvorca a obdĺžnika pri
výpočte obvodu a obsahu obrazcov
zložených zo štvorcov a obdĺžnikov
-Sčítať a odčítať veľkosti uhlov, násobiť
a deliť uhly dvomi graficky i numericky.
Poznať a rozlišovať uhly vrcholové a
susedné, súhlasné a striedavé. Vedieť
určiť a vypočítať veľkosť vrcholového a
susedného uhla. Vypočítať chýbajúci
vnútorný uhol v trojuholníku. Rozlišovať
trojuholníky podľa veľkostí vnútorných
uhlov.
- Vedieť načrtnúť a narysovať obraz
kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom
premietaní. Vyznačiť na náčrte kvádra a
kocky ich viditeľné a neviditeľné hrany a
ich základné prvky.
- Zostavovať a zhotoviť náčrt telies
skladajúcich sa z kvádrov a
kociek.Kresliť nárys, bokorys, pôdorys
zostavených telies z kvádrov a kociek.
- Načrtnúť a narysovať sieť kvádra a
kocky. Vedieť opísať a samostatne
načrtnúť sieť kvádra a kocky.
Výstupy
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
Samohodnotenie
Práca v prac.
zošite
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
Stavby s kociek
Práca v prac.
zošite
Mesiac
Týž.
/Hod.
1
Tematický
celok
3
November
2
2
2
3
3
Zhrnutie a opakovanie
učiva o objeme
a povrchu OSR, TPPZ,
2
FIG
1
Časová rezerva
2
Znázornenie zlomkov
na číselnej osi
2
Vzťah medzi zlomkom
a desatinným číslom,
prevod na desatinné
číslo
December
2
2
Zlomky, racionálne čísla
1
2
Výkonový štandard
Rovnosť zlomkov pre
ten istý celok
Základný tvar
zlomku. Krátenie
a rozširovanie
zlomkov.
Porovnávanie
a usporadúvanie
zlomkov, krížové
pravidlo
2
Časová rezerva
2
Zmiešané čísla
3
Sčitovanie zlomkov
3
Odčítavanie zlomkov
Výstupy
Výroba siete kocky
a kvádra
-- Načrtnúť a narysovať sieť kvádra a
kocky. Vedieť opísať a samostatne
načrtnúť sieť kvádra a kocky.
- Poznať vzťah 1liter = 1dm3 a vedieť
premieňať základné jednotky objemu.
- Riešiť primerané slovné úlohy na
výpočet objemu a povrchu kvádra a kocky
s využitím premeny jednotiek objemu a
obsahu.
Prvá štvrťročná
kontrolná práca
Oprava
Zlomok, znázornenie - Správne chápať, čítať a zapisovať
zlomkovej časti celku zlomok. Vedieť, kedy sa zlomok rovná
1
2
Január
Obsahový štandard
(téma),Prierezové témy
Sieť kvádra
Jednotky objemu
a ich premena
Objem kocky ENV
Časová rezerva
Objem kvádra ENV
Povrch kocky ENV
Povrch kvádra ENV
jednej celej, kedy sa rovná nule a kedy
nemá zmysel. Vedieť graficky znázorniť
a zapísať zlomkovú časť celku
- Vedieť znázorniť zlomok na číselnej
osi.
- Rozumieť pojmom: promile, perióda,
odhad výsledku, zaokrúhlenie na daný
počet miest (napr. na stotiny). Zapísať
zlomok v tvare desatinného čísla s
požadovanou presnosťou (na požadovaný
počet miest). Vedieť určiť periódu pri
prevode zlomku na desatinné číslo.
- Chápať, že každé racionálne číslo
môžeme vyjadriť nekonečným
množstvom zlomkov. Vedieť v rámci toho
istého celku uviesť príklad rovnakého
zlomku v inom tvare.
- Rozumieť pojmom: zlomok, zlomková
čiara, čitateľ, menovateľ, krátenie a
rozširovanie zlomku. Vedieť krátiť
zlomok (krátením upraviť aj na základný
tvar) a rozširovať zlomok.
- Porovnávať a usporadúvať zlomky s
rovnakým menovateľom.
- Vedieť rozlíšiť pravý a nepravý zlomok.
Poznať a vedieť zlomok zapísať v tvare
zmiešaného čísla a obrátene.
- Sčitovať a odčitovať zlomky s
rovnakým menovateľom.Vedieť nájsť
ľubovoľného spoločného menovateľa
zlomkov (upraviť zlomky na rovnakého
menovateľa). Sčitovať a odčitovať
zlomky s nerovnakým menovateľom.
Práca v prac.
zošite
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
Hry s použitím
znázornenia
zlomkovej časti
celku
Práca v prac.
zošite
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
Práca v prac.
zošite
Mesiac
Týž.
/Hod.
Tematický
celok
3
1
1
1
2
Február
2
2
2
Obsahový štandard
(téma),Prierezové témy
Násobenie zlomku
prirodzeným číslom
Druhá štvrťročná
kontrolná práca
Oprava
Časová rezerva
Delenie zlomku
prirodzeným číslom
Sčitovanie
a odčítavanie
racionálnych čísel
Násobenie a delenie
racionálnych čísel
Slovné úlohy so
zlomkami ENV, REV,
OČZ, FIG
2
1
2
Marec
3
2
1
1
3
3
Apríl
3
2
1
Pomer, priama a nepriama úmernosť
2
Zhrnutie a
opakovanie učiva o
zlomkoch
Časová rezerva
Pomer, úprava
pomeru na základný
tvar
Prevrátený, postupný
pomer
Rozdeľovanie celku
v danom pomere
Zmena (zväčšenie,
zmenšenie) v danom
pomere
Priama úmernosť
Nepriama úmernosť
Výkonový štandard
Výstupy
- Písomne násobiť zlomok prirodzeným
číslom. Vedieť vypočítať zlomkovú časť
z celku. Písomne násobiť zlomok
zlomkom.
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
- Písomne deliť zlomok prirodzeným
číslom. Vedieť vypočítať zlomkovú časť
z celku. Písomne deliť zlomok zlomkom.
- Vedieť pomocou kalkulačky s prevodom
na desatinné čísla s danou presnosťou
počítať (sčítať, odčítať, násobiť aj deliť a
ich kombinácie) so zlomkami.
-Vedieť zapísať a upraviť daný pomer
Chápať postupný pomer ako skrátený
zápis jednoduchých pomerov.
- Vedieť zapísať a upraviť postupný
pomer.
-Deliť dané množstvo (číslo, celok) v
danom pomere.
-Zväčšiť, resp. zmenšiť dané číslo
(hodnotu, celok) v danom pomere.
FIG
REV, ENV
Mierka mapy a plánu
REV, DOV,OČZ, FIG
Zhrnutie a opakovanie
učiva o pomere,
priamej a nepriamej
úmernosti
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
Sebahodnotenie
Práca v prac.
zošite
-Vedieť vysvetliť pojmy: pomer,
prevrátený pomer, postupný pomer
Slovné úlohy na priamu
a nepriamu úmernosť –
-Riešiť úlohy jednoduchou (aj zloženou)
jednoduchá (zložená)
trojčlenkou.
trojčlenka ENV, DOV,
Časová rezerva
Využitie priamej
úmernosti v praxi
Práca v prac.
zošite
- Riešiť úlohy s využitím vzťahu v
priamej a nepriamej úmernosti. Riešiť
úlohy z praxe na priamu a nepriamu
úmernosť.
- Riešiť primerané jednoduché slovné
úlohy na pomer rôzneho typu a praktické
úlohy s použitím mierky mapy a plánu.
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
Práca v prac.
zošite
Mesiac
Týž.
/Hod.
Tematický
celok
1
Jedno percento
2
Percentová časť, jej
výpočet
Základ, výpočet
základu
Tretia štvrťročná
kontrolná práca
Oprava
Časová rezerva
2
1
1
2
Počet percent, jeho
výpočet
1
Promile, Použitie
promile v praxi
Percentá
2
2
Máj
Obsahový štandard
(téma),Prierezové témy
Vzťah percent,
(promile), zlomkov
a desatinných čísel
2
Znázorňovanie časti
celku a počtu percent
vhodným diagramom
2
Jednoduché úrokovanie
3
Slovné úlohy na
percentá REV,DOV,OŽZ
FIG
2
1
1
1
Zhrnutie a opakovanie
učiva o percentách
Časová rezerva
Štvrtá štvrťročná
kontrolná práca
Oprava
Výkonový štandard
-Vedieť vypočítať 1% ako stotinu
základu.
-Rozlíšiť, pomenovať a vypočítať
hodnotu časti prislúchajúcej k počtu
percent a vedieť uplatniť dané
vedomosti pri riešení jednoduchých
slovných úloh z praktického života.
-Rozlišovať, pomenovať a vypočítať
základ. Vedieť vypočítať základ, keď
poznáme počet percent a hodnotu
prislúchajúcu k tomuto počtu percent.
-Vedieť vypočítať počet percent, ak je
daný základ a časť prislúchajúca k
počtu percent.
-Vedieť vypočítať 1‰ ako tisícinu
základu.
-Poznať vzťah medzi zlomkami,
percentami a desatinnými číslami.
Vedieť vypočítať 1%, 10%, 20%,
25%, 50%, 75%, bez prechodu cez
1%.
-Vedieť čítať údaje z diagramov
(grafov) a zapísať znázornenú časť
celku percentom a počtom promile a
opačne. Vedieť znázorniť na základe
odhadu časť celku (počtu percent, počtu
promile) v kruhovom diagrame.
Porovnávať viacero časti z jedného
celku a porovnanie zobraziť vhodným
stĺpcovým aj kruhovým diagramom.
Vedieť zostrojiť kruhový alebo stĺpcový
diagram z údajov z tabuľky.
-Vedieť vypočítať úrok z danej istiny za
určité obdobie pri danej úrokovej miere.
Vypočítať hľadanú istinu. Vedieť riešiť
primerané slovné úlohy a podnetové
úlohy z oblasti bankovníctva a
finančníctva, v ktorých sa vyskytujú
ako podnet štatistické dáta (v
tabuľkách, diagramoch)
Výstupy
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
Matematické hry
Práca v prac.
zošite
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
Zostrojenie
diagramov na
vyhodnotenie
známok
z matematiky
Práca v prac.
zošite
Mesiac
Týž.
/Hod.
Tematický
celok
2
2
2
5
Kombinatorika
Jún
2
Obsahový štandard
(téma),Prierezové témy
Úlohy na tvorbu skupín
predmetov a ich počte z
oblasti rôznych hier, športu
a z rôznych oblastí života
(propedeutika variácií).
Rôzne spôsoby
vypisovania na
jednoduchých úlohách
(bez podmienok, využiť
pravidlo súčtu).
Objavovanie možnosti a
zákonitosti. TPPZ
Pravidlo súčinu. Úlohy s
podmienkami
(propedeutika základných
modelov kombinatoriky).
MEV, DOV, FIG
Riešenie jednoduchých
kombinatorických úloh
rôznymi metódami
(stromový diagram,
stromový graf), príprava
tabuliek, systematické
vypisovanie možností).
MUV, ENV, OSR
Záverečné opakovanie
Výkonový štandard
Vypisovať všetky možnosti podľa
určitého systému. Tvoriť systém (strom
logických možností) na vypisovanie
všetkých možností. Objavovať spôsob
tvorenia všetkých možných riešení
(objavovať podstatu daného systému vo
vypisovaní možností). Určiť spoločnú
matematickú podstatu v úlohe a počte
všetkých možných usporiadaní. Vedieť
z daného počtu prvkov vybrať menší
úpočet prvkov, tieto vybrané prvky
usporiadať a určiť počet takto vybraných
a usporiadaných prvkov (bez opakovania
aj s opakovaním). Vedieť z daného počtu
prvkov vybrať usporiadanú skupinu
prvkov menšiu ako je daný počet a určiť
počet takto usporiadaných skupín
prvkov. Získať skúsenosť s prácou
a organizáciou v konkrétnych súboroch
predmetov. Riešiť rôzne primerané
a jednoduché kombinatorické úlohy.
Zhromažďovať, triediť a systematicky
vytvárať všetky možné riešenia. Vedieť
vypočítať kombinatorické úlohy podľa
pravidla súčinu a pomocou názoru.
Znázorniť dáta, údaje v tabuľke
a stromovým diagramom (grafom).
Výstupy
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
Zadanie projektov
a ich hodnotenie
Práca v prac.
zošite
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Me
Siac
IX.
Hod
.
2014/2015
Informatika
1+0
siedmy
RNDr. Ján Ruman
Tematický
celok
1.
Hardvér,
OSR
2.
3.
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Úvodná hodina Bezpečnosť pri práci
oboznámenie sa s pravidlami
práce v počítačovej učebni
Infoveku a obsahom
vyučovania 8. ročníka
OSR, ENV
Princípy
fungovania
IKT
Softvér
Poznať zásady správania sa v
PC učebni
Vie vysvetliť dané pojmy,
vie uviesť rôzne príklady
aplikácií, dokáže spúšťať viac
aplikácií naraz
Licencie programov, legálnosť
používania, freeware,
shareware
OSR
4.
X.
Systém vonkajších pamätí.
Zálohovanie údajov na rôzne
médiá.
5.
Kapacita prenosových médií.
Kompresia a dekompresia
údajov
6.
Operačný systém
práca s oknom, priečinok, súbor,
vytvorenie priečinku, správca
úloh,
OSR
7.
8.
Lokálna sieť, zdieľanie
súborov
OSR
XI.
Počítačová sieť „SEBESKO“
a školský server
9.
10.
Výkonový štandard
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Prehliadač stránok,
vyhľadávače.
Interaktívna a neinteraktívna
komunikácia,
Bezpečnosť na internete
OSR
poznať ukladanie informácií
na rôzne média (CD/DVD,
USB), vedieť porovnať
kapacitu, poznať pojmy bit
a bajt
logicky triediť dáta na disku,
dokázať vykonať zálohovanie
údajov na server, formou
mailu, na externé pamäťové
médium
archivovať dáta na pamäťové
médiá, RAR metóda
komprimácie
dokázať pracovať v lokálnej
sieti
Pracuje s operačným
systémom
Pracuje v lokálnej sieti, vie
zobraziť správcu úloh
Orientovať sa v našej
počítačovej sieti a na
školskom serveri
Pozná zásady ochrany
osobných údajov na internete,
vie používať niektorý z
nástrojov na interaktívnu
komunikáciu, pozná etické
zásady správania sa na
internete
Výstupy
Dodržiava
správne
zásady aj
mimo vyuč.
hodín
XII.
11.
12.
Informácie
okolo nás
13.
14.
Infor-mačná
spoločnosť
II.
16.
Vírusy, antivírusové
programy, riziká technológií
OSR
Licencie programov, autorské
práva
OSR
15.
I.
Naša školská
webová stránka
OSR
Práca s grafikou
skenovanie obrázkov, uloženie
obrázkov, zmena veľkosti
obrázku
OSR
Úprava fotografií, otočenie,
orezanie, efekty
OSR
Informácie
okolo nás
MS Excel
Popis prostredia, súbor
OSR
17.
Práca s tabuľkovým editorom
OSR
18.
Práca s bunkami,
označovanie oblasti
OSR
19.
Práca na projekte a jej
prezentácia
základné pravidlá prezentovania
informácií, legálnosť použitia
obrázkov a textov z internetu
OSR
20.
Tvorba vlastnej prezentácie
OSR
21.
Tvorba vlastnej prezentácie
OSR
22.
23.
Vyhodnotenie projektov
MEV, OSR
Vyhodnotenie projektov
MEV, OSR
Pozná našu školskú stránku
Pozná určenie a parametre
skenera, vie skenovať
obrázok, uložiť obrázok,
upraviť obrázok - zmeniť
veľkosť, orezať, otočiť,
orámovať
Dokáže
zdigitalizovať obrázok
Poznať zásady bezpečnosti na
internete, oboznámiť o
nebezpečenstvách na
internete, diskutovať
o nástrahách internetu a ich
dôsledkoch.
Chápať potrebu dodržiavania
pravidiel v internetovom
svete.
zoznámiť žiakov
s tabuľkovým editorom,
poznať prostredie, nastavenie
atribútov prostredia.
Oboznámiť ich so základnými
nástrojmi vytvárania a úprav
tabuľkové dokumentu,
ovládať formátovanie písma.
Vysvetliť pojmy: dokument,
stránka, záhlavie, päta,
odstavec, blok, font.
zvládnuť základy technológie
vytvárania tabuliek,
spracovania a vyhodnocovania
číselnej informácie,
vytvoriť a upravovať
zložitejšie tabuľkové
dokumenty,
zmeniť formát bunky – písmo,
výplň, orámovanie,
zarovnanie, zalomenie textu,
zlučovanie buniek
zmeniť vzhľad stránky …
Žiak pracuje
s nástrojom
na písanie
doku-mentu
Zvládnuť základy technológie
vytvárania prezentácií
Vytvoriť vlastnú prezentáciu
na ľubovoľnú tému
z niektorého predmetu
Vytvoriť vlastnú prezentáciu
na ľubovoľnú tému
z niektorého predmetu
Prezentá-cia
III.
24.
25.
26.
IV.
27.
28.
29.
30.
V.
31.
32.
VI.
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Neinteraktívna
komunikácia Elektronická
pošta – posielanie e-mailov,
posielanie mailov viacerým
príjemcom, posielanie prílohy
OSR
Formát súborov: jpg, mpg, doc,
mp3, mov, gif, exe, htm, dll,
hlp, ...
OSR
Formát súborov: jpg, mpg, doc,
mp3, mov, gif, exe, htm, dll,
hlp, ...
OSR
Úvod do prostredia Windows
Movie Maker
Efekty a prechody videa
Strih videa a titulky
Zvuk, hudba a hovorený
komentár
MEV
Vzdelávacie programy
inštalácia a spúšťanie
programov po sieti
DOV
Vzdelávacie programy
MEV, DOV
33.
Informácie na internete
34.
Informácie na internete
35.
36.
Záverečné zhrnutie predmetu
INF
Záverečné zhrnutie predmetu
INF
Posielanie mailov s prílohami
Vedieť rozlišovať typy
súborov a ich použitie
Vedieť ich inštalovať a
spúšťať
Efektívne využívať pri
vzdelávaní
Účelové vyhľadávanie
informácii na internete
Účelové vyhľadávanie
informácii na internete
Zopakovanie prebratého učiva
Zopakovanie prebratého učiva
Práca so
vzdelávacím programom
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
2014/2015
Svet práce
0,5 + 0
siedmy
Mgr. Róbert Klimko
Týž. Tematický
Mesiac
/Hod. celok
Obsahový
štandard (téma),
1.
Úvod, BOZ, organizačné
pokyny OŽZ, ENV
2.
Náradie a pomôcky
Základné ručné náradie
Náradie na spracovanie pôdy
ENV, OSR, OŽZ
IX.
Náradie a
pomôcky
X.
3.
Pomôcky pri pestovaní
rastlín ENV, OSR, OŽZ
4.
Opakovanie tematického
celku
Význam a rozdelenie
okrasných rastlín.
Význam okrasných rastlín
z hľadiska tvorby a estetizácie
životného prostredia.
ENV, OSR, OŽZ
Význam a rozdelenie
okrasných rastlín.
Rozdelenie okrasných rastlín
z hľadiska tvorby a estetizácie
životného prostredia.
ENV, OSR, OŽZ
Črepníkové rastliny
Poznávanie jednotlivých
druhov črepníkových rastlín.
Pestovanie ošetrovanie a
rozmnožovanie črepníkových
rastlín.
ENV, OSR
1. praktická činnosť
Vianočné aranžovanie
TPPZ
Črepníkové rastliny
Nároky črepníkových rastlín
na životné podmienky. ENV,
OSR
Jedovaté izbové rastlinypoznávanie.
OŽZ
Opakovanie tematického
celku
5.
XI.
6.
7.
XII.
8.
I.
9.
II.
10.
11.
Kvetinárstvo
Výkonový štandard
Výstupy
Prierezové témy
Poznať organizáciu práce na hodinách
SEE, zásady bezpečnosti a hygieny pri
práci, predchádzania úrazov pri
kolektívnej práci.
Poznať funkciu a spôsob použitia
základných druhov náradia a pomôcok
/vysadzovacia lopatka, vysadzovací kolík,
prepichovací kolík, záhradnícke nožnice,
malé hrabličky, malá lopatka atď../ rýľ,
motyka, hrable, rycie vidly atď.
Druhy náradia.
Vedieť používať základné ručné náradie a
iné pomôcky pri pestovaní črepníkových
rastlín, poznať náradie na základné
spracovanie a ošetrovanie pôdy počas
vegetácie pôdy.
Poznať význam okrasných rastlín, ich
vplyv na náš život a životné prostredie.
Okrasné rastliny.
Poznať rozdelenie okrasných rastlín.
Rozdelenie
okrasných rastlín.
Poznať najznámejšie odborné názvy
črepníkových rastlín, vedieť ich pestovať,
ošetrovať a rozmnožovať.
Ukážky vianočného aranžovania.
Poznať ich nároky na stanovište.
Dodržiavať bezpečnosť pri práci
s jedovatými izbovými rastlinami.
Jedovaté rastliny.
III.
12.
Hydroponické
pestovanie
rastlín
13.
14.
IV.
15.
Viazačstvo a
aranžovanie
rastlín
16.
V.
17.
VI.
18.
Hydropónia
Čo je hydropónia, potreby na
hydropóniu: nádoby,
substrát, živný roztok,
vhodné črepníkové rastliny.
ENV, OŽZ
2. praktická činnosť
Vysadiť rastlinu TPPZ.
Základy aranžovania a väzby
kvetov
Význam aranžovania.
Estetizácia prostredia. OSR
Základy aranžovania a väzby
kvetov
Dekorácie k sviatkom,
rodinným oslavám,
dekoratívne vázy, využitie
rôzneho prírodného
materiálu. OSR
Výber a úprava materiálu
Výber a úprava rastlinného
materiálu, voľba nádoby,
zber a sušenie rastlín na
aranžovanie, ošetrovanie
rezaných kvetov, príprava
rastlinného materiálu na
aranžovanie. OSR
4. praktická činnosť
Viazanie a aranžovanie
rastlín. TPPZ
Záverečná klasifikácia
Poznať pojem hydropónia, potreby na
hydropóniu, poznať výhody
hydroponického pestovania rastlín,
vedieť zvoliť rastlinu na hydroponické
pestovanie.
Vedieť zvoliť rastlinu na hydroponické
pestovanie a zasadiť ju.
Poznať základné zásady aranžovania
a väzby kvetov. Poznať vhod. mater.,
úpravu rastlín.
Poznať základné pravidlá aranžovania,
vedieť zhodnotiť výber materiálu
a výsledok svojej práce.
Získané vedomosti vedieť uplatniť pri
vytváraní jesenného, vianočného a
jarného aranžovania. Vedieť hodnotiť
výber materiálu a výsledok vlastnej
práce.
Praktickou činnosťou získať zručnosť pri
viazaní a aranžovaní rastlín.
Princíp hydropónie.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
2014/2015
Technika
0,5 + 0
siedmy
Mgr. Róbert Klimko
Týž. Tematický
/Hod. celok
1.
IX.
2.
3.
X.
I. Človek a
technika
4.
5.
XI.
6.
XII.
7.
II. Grafická
komunikácia
8.
I.
9.
II.
10.
11.
III.
12.
13.
III. Materiály
a technológie
Obsahový
štandard (téma),
Výkonový štandard
Výstupy
Prierezové témy
Úvod, BOZ, organizačné
pokyny OŽZ, ENV
Technika, technické
prostredie
Pojem technika a technické
prostredie, vzťah techniky
a človeka.
ENV
Dejiny techniky
Dejiny techniky, vynálezy
ľudstva.
ENV, OSR
Vznik výrobku
Cesta: myšlienka –
konštrukcia – výroba –
využitie.
OSR
1. praktická činnosť
Zostrojenie minipadáka,
prezentácia prác pred
kolektívom.
TPPZ
Základy technického
zobrazovania. Náčrt.
OSR
Základy technického
zobrazovania.
Technický výkres.
Zadanie samostatnej úlohy č.
1: Zhotoviť technický náčrt,
vybrať vhodný materiál, zvoliť
konštrukčné riešenia a spoje,
navrhnúť technológie.
OSR, MEV, TPPV
Základy technického
zobrazovania.
Technické písmo, kótovanie.
OSR
Prezentácia a vyhodnotenie
samostatnej úlohy č. 1:
Zhotoviť technický náčrt,
vybrať vhodný materiál, zvoliť
konštrukčné riešenia a spoje,
navrhnúť technológie. TPPZ
Surovina, materiál,
polovýrobok, výrobok.
OSR
Surovina, materiál,
polovýrobok, výrobok. OSR
Drevo, kovy, plasty a iné
technické materiály. OSR
Drevo, kovy, plasty a iné
technické materiály. OSR
Poznať organizáciu práce na hodinách.
Žiak vie vysvetliť pojem technika, tech.
prostredie. Vymenovať pozitívne a
negatívne dôsledky techniky.
Technika a jéj
výhody
a nevýhody.
Oboznámiť sa s najvýznamnejšími
objavmi a vynálezmi 18. – 20. storočia.
Oboznámiť sa s poznatkami histórie na
Slovensku a so slovenskými vynálezcami.
Slovenský
vynálezcovia.
Vysvetliť pojem technologický postup a
opísať všeobecne cestu vzniku výrobku.
Rozvíjať svoju zručnosť pri praktickej
činnosti (minipadák) a vie výsledok svojej
práce prezentovať pred kolektívom.
Vedieť čítať a kresliť technické výkresy.
Vedieť čítať a kresliť technické výkresy.
Technický výkres.
Poznať spôsoby zobrazovania technickej
myšlienky.
Vedieť realizovať daný projekt.
Poznať základné druhy technických
materiálov
Rozlíšiť základné druhy technických
materiálov - drevo, kovy, plasty.
Definovať základné náradie na ručné
opracovanie dreva, kovu a plastov.
Popísať proces vzniku výrobku zo
suroviny.
Technické
materiály.
IV.
V.
Prvá pomoc pri úraze.
Poskytovanie prvej pomoci
pri úraze - riešenie
modelových situácií. OSR
14.
Domácnosťaúsporaenergie–ekológia.
OSR
15.
IV. Elektrická
energia
VI.
16.
Domácnosťaúsporaenergie–ekológia.
OSR
17.
18.
Záverečná klasifikácia
Časová rezerva
Vie poskytnúť prvú pomoc pri porezaní sa
a iných úrazoch v dielni.
Prvá pomoc pri
úraze.
Opísať výrobu a rozvod elektrickej
energie a poznať ekologické aspekty
výroby elektrickej energie. Ooznať
význam elektromeru a oboznámiť sa s
príkladmi výpočtu spotreby elektrickej
energie.
Definovať pravidlá bezpečnej práce s
elektrickým prúdom a vedieť poskytnúť
prvú pomoc pri úraze elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť pri
práci s elektrickým
prúdom-
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
IX.
Týž.
/Hod.
2014/2015
Pestovateľské práce
0+1
siedmy
Mgr. Marianna Ľuptáková
Tematický
celok
1.
2.
Praktické práce
3.
4.
X.
5.
6.
7.
XI.
Prierezové témy
Úvodná hodina OŽZ
Práca na školskom
pozemku OSR
Práca na školskom
pozemku OSR
Práca na školskom
pozemku OSR
Práca na školskom
pozemku OSR
Práca na školskom
pozemku
OSR
Význam, rozdelenie
a charakteristika
hlavných druhov
ovocných rastlín
Výkonový štandard
Výstupy
Bezpečnosť práce
Sezónna práca na školskom
pozemku
Sezónna práca na školskom
pozemku
Sezónna práca na školskom
pozemku
Sezónna práca na školskom
pozemku
Sezónna práca na školskom
pozemku
Rozdeliť ovocinárstvo. Ovocné
rastliny rozdeliť na stromy, kry
a polokry. Ovocná rastliny
rozdeliť podľa charakteru plodov
(jadroviny, kôstkoviny,
škrupoviny, drobné ovocie)
Vysvetliť pohlavné a nepohlavné
rozmnožovanie. Charakterizovať
typy štepenia. Poznať pomôcky
na štepenie.
Rozdelí ovocinárstvo.
Ovocné rastliny ukáže
na ukážke a popíše ich.
Na príklade vysvetlí
pohlavné
a nepohlavné
rozmnožovanie.
8.
Rozmnožovanie
ovocných rastlín
OSR
9.
Pestovanie rastlín na
trvalom stanovišti
ENV
Vymenovať náradie na rez
ovocných drevín. Popísať rez
koruny ovocného stromčeka.
Vysvetliť zelené hnojenie.
Ochrana ovocných
rastlín
ENV
Uviesť základné živiny potrebné
na rast a vývin. Vymenovať
choroby a škodcov, spôsoby
ochrany.
Vymenuje náradie
potrebné na rez
ovocných drevín.
Popíše rez koruny.
Vysvetlí zelené
hnojenie.
Uvedie podmienky
rastu a vývinu.
Vymenuje, choroby,
škodcov a spôsoby
ochrany.
Uviesť príklady využitia
okrasných rastlín. Rozdeliť
okrasné rastliny.
Uvedie spôsob využitia
okrasných rastlín pre
životné prostredie
a rozdelí ich.
Charakterizovať hlavné skupiny
okrasných rastlín.
Charakterizuje okrasné
rastliny.
10.
11.
12.
XII.
Ovocinárstvo,
okrasné
sadovníctvo a
kvetinárstvo
Obsahový
štandard(téma),
13.
Význam okrasného
sadovníctva
a kvetinárstva
OSR
Rozmnožovanie
okrasných rastlín
OSR
Pestovanie okrasných
rastlín
OSR
Poznať zásady správneho
pestovania.
I.
14.
Ochrana okrasných
rastlín
ENV
15.
Hydropónia
OSR
16.
Základy aranžovania
a väzby rastlín
OSR
17.
18.
II.
Základy
živočíšnej
výroby
19.
Hlavné úlohy
živočíšnej výroby
20.
Hlavné úlohy
živočíšnej výroby
Poznať výživovú hodnotu
mäsových výrobkov.
Poukázať na význam chovu
ošípaných a hovädzieho
dobytka.
Poukázať na význam chovu
hydiny a ostatných odvetví
živočíšnej výroby.
Hnojenie
Vysvetliť význam hnojenia.
Vymenovať 3 druhy hnojív pôdy.
26.
Pôdne typy
Vymenovať a charakterizovať
jednotlivé typy pôdy.
27.
Pôdne typy
Vymenovať a charakterizovať
jednotlivé typy pôdy.
29.
30.
31.
32.
33.
VI.
Charakterizuje
hydropóniu. Vymenuje
pomôcky.
25.
Pôda
28.
V.
Charakterizovať hydropóniu.
Vymenovať pomôcky na
hydropóniu.
Porovnať aranžovanie
a viazanie. Vedieť vybrať vhodný
rastlinný materiál nádoby.
Poznať zásady aranžovania.
24.
22.
23.
IV.
Na ukážke ukáže
škodcov okrasných
rastlín.
Opakovanie
tematického celku
Fyzikálne vlastnosti
pôdy
Biologické vlastnosti
pôdy
Chemické vlastnosti
pôdy
21.
III.
Opakovanie
tematického celku
Význam živočíšnej
výroby
OŽZ
Poznať choroby a spôsob
ochrany okrasných rastlín.
34.
35.
36.
Praktické práce
Zvyšovanie úrodnosti
melioráciou
Opakovanie
tematického celku
Práca na školskom
pozemku
OSR
Práca na školskom
pozemku OSR
Práca na školskom
pozemku OSR
Práca na školskom
pozemku OSR
Práca na školskom
pozemku OSR
Práca na školskom
pozemku OSR
Záverečná klasifikácia
Uviesť fyzikálne vlastnosti.
Pozná výživovú
hodnotu mäsových
výrobkov.
Vysvetlí význam chovu.
Uvedie jednotlivé
vlastnosti pôdy.
Uviesť biologické vlastnosti.
Uviesť chemické vlastnosti.
Vysvetliť význam meliorácie.
Sezónna práca na školskom
pozemku
Sezónna práca na školskom
pozemku
Sezónna práca na školskom
pozemku
Sezónna práca na školskom
pozemku
Sezónna práca na školskom
pozemku
Sezónna práca na školskom
pozemku
Vysvetlí podstatu
hnojenia a vymenuje
druhy hnojív.
Vymenuje
a charakterizuje typy
pôd.
Vysvetlí význam
meliorácie.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Hod.
2014/2015
Výtvarná výchova
1+0
siedmy
Mgr. Miroslava Halajová
Tematic- Obsahový štandard
ký celok (téma), Prierezové témy
Úvodná hodina
Oboznámenie sa s predmetom:
charakteristika, ciele, zameranie,
obsah, organizácia vyučovania,
témy vyučovacích hodín,
integrovanie poznatkov.
OSR
1.
Gulliver na cestách...
Mierka a proporcie
2.
IX.
MEV, ENV
Krásy našej Zeme
3.
Výtvarný
jazyk
Koláž – zhotovenie z kúskov
papiera (textilu) a dotvorená
kresbou alebo maľbou.MEV,
ENV
Krásy našej Zeme
Koláž – zhotovenie z kúskov
papiera (textilu) a dotvorená
kresbou alebo maľbou.
MEV, ENV
4.
Jesenný „Halloween“
„Tekvicová plastika“ – estetické
využitie prírodných materiálov.
OSR, ENV
1.
Nálada v jesennom období
Kompozícia z otláčaných listov –
akvarel, otláčanie, tuš,
kombinovaná technika.
OSR, ENV
2.
Svet za školou
X.
3.
4.
Priestor, svetlo, tieň, náčrt, skica.
OSR, TPPZ
Možnosti
zobrazovania
videného
sveta
Svet za školou
Priestor, svetlo, tieň, náčrt, skica.
OSR, TPPZ
Výkonový štandard
Výstupy
Žiak je oboznámený s plánom práce
v
novom školskom roku, s pravidlami
práce, hodnotením.
Žiak pochopí a osvojí si pojmy
mierka, proporcia, zoznámi sa
s proporciami ľudského tela
(základy), na vlastných telách si
zmeria a overí proporčné vzťahy.
Uvidí ukážky umelcov meniacich
mierku zobrazenia.
Žiak sa naučí experimentovať
s farbou a tvarom pri kreovaní
papierov, pochopí rozdiel medzi
pojmami symetrický a asymetrický.
Žiak sa naučí experimentovať
s farbou a tvarom pri kreovaní
papierov, pochopí rozdiel medzi
pojmami symetrický a asymetrický.
Žiak vie využiť rôzne prírodné
materiály pri tvorbe plastiky,
využije svoje estetické cítenie pri
záverečnej dekorácii.
Žiak vie farebne a kompozične
dosiahnuť očakávanú náladu
znázorňujúcu jesenné obdobie.
Utvrdí si poznatky o farbách –
farebný kontrast, doplnkové farby.
Žiak si rozvíja cit a zmysel pre
priestorové vnímanie, perspektívne
zákony, naučí sa rozlišovať svetlo
a tieň, rozvíja si svoje pozorovanie
a kompozičné zručnosti pri výbere
časti architektúry.
Žiak si rozvíja cit a zmysel pre
priestorové vnímanie, perspektívne
zákony, naučí sa rozlišovať svetlo
a tieň, rozvíja si svoje pozorovanie
a kompozičné zručnosti pri výbere
časti architektúry.
Línia, svetlo,
tieň.
Koláž.
Koláž.
Prezentovanie
plastiky.
Maľba
vodovými
farbami.
Kresba
ceruzou.
Kresba
ceruzou.
Zátišie ovocné
Priestor, svetlo, tieň, tieňovanie,
uhlík.
5.
OSR, MEV
Dada, neodada, hrôzy vojny
1.
Podnety
výtvarného
umenia
Pohľad na vojnu – strach, zmätok.
Detskosť, spontánnosť,
nelogickosť, ignorácia estetiky
(M. Ernst, J. Crotti, F. Picabia).
OSR, TPPZ, MEV
Akčné umenie
Intermediálne umenie, živé
predvádzanie deja. J. Pollock
2.
XI.
3.
Médiá,
štýly,
procesy,
techniky
Žiak si vie naskicovať zátišie
z ovocia, uvedomí si rozdiel medzi
priestorom a plochou. Uplatní
rozlišovanie svetla a tieňa,
kompozičné zručnosti.
Žiak vie pochopiť vznik
umeleckého smeru z dejinných
súvislostí, odpor proti 1.svetovej
vojne a jej hrôzostrašných obrazov.
Kolážou, asamblážou alebo škvrnou
stvárniť danú tému, šokovať
diváka, spolužiaka.
Žiak pochopí, čo je akčné umenie,
dokáže ho predviesť a výsledok
odprezentuje spolužiakom.
Kresba
uhlíkom.
Koláž
(skupinová
práca).
Obrázky
z PET fliaš.
OSR, MEV
Renesančné umenie
Maliarstvo, sochárstvo,
architektúra.
Leonardo da Vinci.
Žiak vie rozpoznať prvky
renesančného umenia v porovnaní
s prvkami románskeho štýlu
a gotiky, pochopí pojem „zlatý
rez“.
Renesančné
umenie.
OSR, MEV
Fotografická reportáž
Fotografia, príbeh, reportáž,
koláž.
4.
Podnety
fotografie
1.
Žiak vie skomponovať fotografickú
reportáž s témou ochrany životného
prostredia, alebo inej sociálnej
témy.
Fotografická
koláž.
OSR, MUV, MEV
Fotografická reportáž
Dokončenie prezentácia,
komentár.
Žiak vie prezentovať výsledky
svoje práce pred publikom
a presvedčiť o potrebe ochrany ŽP.
Prezentácia
reportáže.
OSR, MEV, TPPZ
XII.
2.
Podnety
tradičných
remesiel
Vianočná pohľadnica
Tradície Vianoc.
3.
Scenár, literárna príprava filmu,
videa.
OSR, MEV, TPPZ
Zimná vločka
1.
Podnety
dizajnu
Výšivka, krajčírstvo, čipkárstvo.
UĽUV.
OSR
Moderná architektúra - dom
I.
Typ, funkcia a výraz stavby. Línia
– krivka. Statika – dynamika.
L. Corbusiér
2.
Podnety
architektúry
3.
Pohľadnica.
OSR
Námet na scenár filmu
Podnety
filmu
Žiak pozná tradície Vianoc,
a dokáže vytvoriť vianočnú
pohľadnicu rôznymi technikami.
OSR, TPPZ
Moderná architektúra - most
Most ako spájajúci prvok
v architektúre, aj v živote
a vzťahoch.
OSR, TPPZ
Žiak vie literárne spracovať
jednoduchý námet na scenár
k filmu s problematikou ľudských
problémov.
Žiak vie vymenovať tradičné
remeslá na Slovensku a realizovať
drobnú výšivku s motívom zimy,
Vianoc ako úžitkového predmetu.
Žiaci pracujú vo dvojici – vedia
navrhnúť svoj „dom budúcnosti“
s využitím prvkov modernej
architektúry (betón, oceľ, sklo,
solárne zariadenie) tak, aby návrh
oslovil prvkami dynamiky.
Žiaci pracujú vo dvojici – vedia
vytvoriť návrh mosta, ktorý by
preklenul dva brehy rieky
a vysvetlia význam mosta
v medziľudských vzťahoch (rodina,
priatelia, človek a priatelia)
Scenár.
Vločka.
Dom
budúcnosti.
Most
medziľudskýc
h vzťahov.
Moderná architektúra - fontána
Fontána ako estetický prvok
dotvárajúci atmosféru mesta.
1.
OSR, TPPZ
Vizuálna poézia
II.
Grafická – vizuálna poézia, pokus
o recitáciu.
2.
Žiaci pracujú vo dvojici – vedia
navrhnúť fontánu, ktorá by
reprezentovala obec a stala by sa
obecnou atrakciou pre turistického
návštevníka.
Žiaci pracujú v skupinách – vedia
zaujať publikum vizuálnym
pokusom o recitáciu a vysvetliť
„synestetický podnet“.
Atraktívna
fontána.
Recitácia.
OSR, TPPZ
Vizuálna poézia
3.
Podnety
hudby a
literatúry
Grafická – vizuálna próza. Pokus
o prednes.
Ornament.
OSR, TPPZ
Maľujem čo počujem
Zvuk, výška a hĺbka tónu,
dynamika – línia, bod, škvrna,
farba.
1.
Žiak vie zakomponovať do
vizuálneho obrazu známu báseň,
dotvoriť báseň tlačeným
ornamentom.
Žiak vie výtvarne stvárniť melódiu
a náladu počutého.
Maľovaná
hudba.
OSR, MEV
Figúra
III.
Podnety z biológie.
2.
3.
Podnety
rôznych
oblastí
poznávania
Zviera
Podnety z biológie, dejepisu.
OSR, ENV, MEV
Rastlina
Povesť
1.
IV.
2.
Tradícia
a identita
- kultúrna
krajina
Dejiny dediny, mesta
(Sebechleby, Krupina, Banská
Štiavnica).
OSR, ENV, TPPZ
Povesť - dokončenie
Dejiny dediny, mesta
(Sebechleby, Krupina, Banská
Štiavnica).
OSR, ENV, TPPZ
Kraslice
Tradície Veľkej noci
OSR
3.
Pletenie z papiera
4.
Podnety
dizajnu
Návrh úžitkového predmetu.
MUV
Pletenie z papiera
Návrh úžitkového predmetu.
MUV
1.
Portrét
V.
Morfing s využitím fotografie.
2.
Elektroni
cké
médiá
3.
Figúra.
OSR, ENV, MEV
Podnety z biológie, dejepisu.
OSR, ENV, MEV
4.
Žiak vie rôznymi výtvarnými
postupmi a technikami stvárniť
tému z biológie a dejepisu.
Žiak vie rôznymi výtvarnými
postupmi a technikami stvárniť
tému z biológie a dejepisu.
Žiak vie rôznymi výtvarnými
postupmi a technikami stvárniť
tému z biológie a dejepisu.
Žiak vie povesť spracovať
výtvarnou formou.
Žiak vie povesť spracovať
výtvarnou formou.
Žiak pozná tradície Veľkej noci
a tradície zdobenia kraslíc rôznymi
technikami.
Žiak sám zhotoví úžitkový predmet,
pochopí vzťah: funkcia a tvar.
Žiak sám zhotoví úžitkový predmet,
pochopí vzťah: funkcia a tvar.
Žiak vie transformovať tvar na iný
tvar prostredníctvom softvéru.
Zviera.
Rastlina.
Ilustrácia
povesti.
Prezentácia
povesti.
Kraslice.
Výrobok.
Výrobok.
Morfing
portrétu.
OSR, MEV
Makro
Morfing s využitím fotografie.
OSR, MEV
Žiak vie transformovať tvar na iný
tvar prostredníctvom softvéru.
Makro.
Bájka
4.
1.
Tradícia
a identita
-kultúrna
krajina
Ezopove bájky.
Žiak vie bájku spracovať výtvarnou
formou.
Ilustrácia
bájky.
OSR, ENV, TPPZ
Bájka - dokončenie
Ezopove bájky.
Žiak vie bájku spracovať výtvarnou
formou.
Prezentácia
bájky.
OSR, ENV, TPPZ
Projekt „Školská galéria“
2.
VI.
3.
Škola
v galérii
– galéria
v škole
Slovo a obraz.
Príprava
galérie.
OSR,MEV
Projekt „Školská galéria“
Slovo a obraz.
OSR, MEV
Záverečná hodina
4.
Žiak vie samostatne pracovať na
záverečnom projekte – príprava
„školskej galérie“.
Rekapitulácia poznaného – spätná
väzba, najzaujímavejšie témy
a iné možnosti ich spracovania.
OSR
Žiak vie samostatne pracovať na
záverečnom projekte – príprava
„školskej galérie“.
Žiak vie zhodnotiť vlastnú činnosť
a svoje napredovanie v výtvarnom
obore.
„Návšteva
galérie“.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
2014/2015
Hudobná výchova
1+0
siedmy
Mgr. Margita Husáková
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
2014/2015
Predmet:
Telesná a športová výchova
Počet hodín týždenne:
2+0
Ročník:
ôsmy - chlapci
Vyučujúci:
Mgr. Róbert Klimko
Tem
Mesia Poč.
.
hod
celo
c
.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Výstupy
k
JANUÁ
R
DECEMBER
NOVEMBER
12
11
Testovanie
Atletika
OKTÓBER
6
Športové hry - Basketbal
5
Športové hry - Volejbal
SEPTEMBER
1
Meranie, Váženie, Bezpečnosť pri cvičení
Vstupné testy: sed - ľah 1 min, zhyby
Vstupné testy: hod loptou
Vstupné testy: skok z miesta
Vstupné testy: člnkový beh 4 x 10 m
Vstupné testy: beh 50 m
Atletika: bežecká abeceda
Atletika: nízky štart
Atletika: skok do diaľky
Atletika: hod kriketovou loptičkou
Atletika: vytrvalostný beh
Atletika: beh na 1000 m
Basketbal: vedenie lopty
Basketbal: prihrávky
Basketbal: úlohovaná hra
Basketbal: streľba z miesta
Basketbal: streľba po vedení lopty, výskoku
Basketbal: úlohovaná hra
Basketbal: dvojtakt
Basketbal: obsadzovanie hráča s loptou, bez
lopty
Basketbal: herné kombinácie - 4:2, 3:2
Basketbal: úlohovaná hra
Basketbal: kontrola výkonnosti - hodnotenie
Basketbal: herná hodina
Volejbal: odbitie zhora v smere
Volejbal: odbitie zhora do ineho smeru
Volejbal: úlohovaná hra
Volejbal: odbitie zdola
Volejbal: odbitie zdola
Volejbal: úlohovaná hra
Volejbal: podanie zdola
Volejbal: podanie
Volejbal: úlohovaná hra
Vo všetkých disciplínach
Testovanie
maximálny výkon podľa
individuálnych schopností a
možností
žiakov spojené
Ovládať základnú terminológiu a
systematiku atletických disciplín
(beh, skok do diaľky, hod
loptičkou),
Osvojiť si, zdokonaliť a
demonštrovať
techniku pohybových činností
Zvládnutie
techniky
s vyhodnotením.
atletických
disciplín.
Vedieť vysvetliť základné pravidlá
basketbalu, charakterizovať zásady
fair - play. Dosiahnúť optimálnu
úroveň hernej výkonnosti, ktorá
umožňuje hrať zápasy podľa
pravidiel.
Hodnotenie
zvládnutých
herných
Osvojiť si kolektívne
Herné
kombinácie.
činností.
psychomotorické zručnosti,
zosúladiť vlastný motorický prejav
so spoluhráčmi.
Vedieť vysvetliť základné pravidlá
volejbalu, charakterizovať zásady
fair - play. Dosiahnúť optimálnu
úroveň hernej výkonnosti, ktorá
umožňuje hrať zápasy podľa
pravidiel.
Osvojiť si kolektívne
psychomotorické zručnosti,
zosúladiť vlastný motorický prejav
Zvládnutie
základných
pravidiel
volejbalu.
Hodnotenie
zvládnutých
herných
činností.
13
Športová gymnastika
Šport. gymn.: stojka na lopatkách, na hlave
6
Šport. hry - Hádzaná
Atletika
8
Testovanie
MÁJ
APRÍL
11
JÚN
so spoluhráčmi.
Šport. gymn.: kotúľ vpred, kotúľ vzad
MAREC
FEBRUÁR
JANUÁR
Volejbal: kontrola výkonnosti
Volejbal: herná hodina
Šport. gymn.: stojka na rukách do kotúľa vpred
Šport. gymn.: premet bokom
Šport. gymn.: Akrobatická zostava - nácvik
Šport. gymn.: Akrobatická zostava hodnotenie
Šport. gymn.: Preskoky - roznožka cez kozu
Šport. gymn.: Preskoky - skrčka cez kozu
Šport. gymn.: Preskok - hodnotenie
Šport. gymn.: Hrazda - prekot vpred, prekot
vzad
Šport. gymn.: Hrazda - nácvik výmyku
Šport. gymn.: Hrazda – výmyk
Šport. gymn.: hodnotenie
Hádzaná: vedenie lopty
Hádzaná: úlohovaná hra
Hádzaná: streľba
Hádzaná: úlohovaná hra
Hádzaná: obsadzovanie hráčov
Hádzaná: herné kombinácie
Hádzaná: úlohovaná hra
Hádzaná: osobné bránenie
Hádzaná: zakladanie útoku
Hádzaná: herná hodina
Hádzaná: kontrola výkonnosti - hodnotenie
Atletika: bežecká abeceda, fartlek
Atletika: nízky štart, beh na 60 m
Atletika: beh na 300 m
Atletika: skok do diaľky
Atletika: hod kriketovou loptičkou
Atletika: beh na 60 m - kontrola výkonnosti
Atletika: beh na 1000 m
Atletika: vrh guľou
Výstupné testy: sed - ľah 1 min, zhyby
Výstupné testy: hod loptou
Výstupné testy: skok z miesta
Výstupné testy: člnkový beh 4 x 10 m
Výstupné testy: beh 50 m
Záverečné hodnotenie
Vedieť uplatniť názvoslovie, poznať Hodnotenie
základné pojmy, všeobecné pravidlá
gymnastiky. Optimálne rozvinúť
gymnastických
prvkov.
koordinačné schopnosti, kĺbovú
pohyblivosť a svalovú elasticitu,
statickú a dynamickú silu.
Vedieť vykonať pohybové zručnosti
na určitej úrovni.
Vedieť uplatniť názvoslovie
určených
prvkov.
Vedieť vysvetliť základné pravidlá
futbalu, charakterizovať zásady
fair - play. Dosiahnúť optimálnu
úroveň hernej výkonnosti, ktorá
umožňuje hrať zápasy podľa
pravidiel.
Osvojiť si kolektívne
psychomotorické zručnosti,
zosúladiť vlastný motorický prejav
so spoluhráčmi.
Žiaci majú pozitívny postoj k
súťaženiu a dodržiavajú prijaté
zásady v rámci skupiny.
Žiaci si osvoja, zdokonalia a
demonštrujú techniku pohybových
činností (štafetový beh, skok do
diaľky skrčmo, hod loptičkou)
Vo všetkých disciplínach
maximálny výkon podľa
individuálnych schopností a
možností
Teoretické
osvojovanie
poznatkov
priebežne vo
vyučovacích
hodinách.
Hodnotenie
zvládnutých
herných činností.
Hodnotenie
výkonov
dosiahnutých
v atletických
disciplínach.
Výstupné testovanie žiakov
spojené s vyhodnotením.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
2014/2015
Predmet:
Telesná a športová výchova
Počet hodín týždenne:
2+0
Ročník:
ôsmy - dievčatá
Vyučujúci:
Mgr. Lucia Lucinová
Poč. Tem
Mes
.
hod celo
.
.
k
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Výstupy
Meranie, Váženie, Bezpečnosť pri cvičení
1
OŽZ
5
Testovanie
SEPTEMBER
Vstupné testy: sed - ľah 1 min, zhyby
Vstupné testy: skok z miesta
Vstupné testy: hod loptou
Vstupné testy: člnkový beh 4 x 10 m
Vstupné testy: beh 50 m
OSR
Atletika: bežecká abeceda
6
Atletika
OŽZ
Atletika: nízky štart
Atletika: skok do diaľky
Atletika: hod kriketovou loptičkou
OKTÓBER
Atletika: vytrvalostný beh
Atletika: beh na 800 m
OSR
hybovej výkonnosti.
Žiak vie posúdiť a diagnostikovať
úroveň svojej pohyb. výkonnosti
a
teles.rozvoja podľa daných
noriem.
Vie sa orientovať v zákl.
atlet.discip
charakterizovať ich a prakticky
demonštrovať. Pozná význam a
vplyv zákl. prostriedkov
kondičnej.
prípravy na zdravý rozvoj
organizmu
a vie ich využívať v pohyb.
aktivite.
NOVEMBER
Športové hry - Basketbal
Basketbal: vedenie lopty, prihrávky
11
OŽZ
Vie správne pomenovať, popísať,
Basketbal: úlohovaná hra
prakticky ukázať, v hre uplatniť
Basketbal: streľba z miesta
techniku zákl. herných činností
jednotlivca a využiť herné
kombinánácie a systémy. Vie pomenovať
a
Basketbal: streľba po vedení lopty, výskoku
Basketbal: úlohovaná hra
Basketbal: dvojtakt
Basketbal: obsadzovanie hráča s loptou, bez lopty
Basketbal: herné kombinácie - 4:2, 3:2
Basketbal: úlohovaná hra
Basketbal: kontrola výkonnosti - hodnotenie
Basketbal: herná hodina
11
Športové hry Volejbal
OSR
DECEMBE
R
Vstupné testovanie všeobecnej
po-
popísať funkcie hráčov v obrane i
v útoku. Vie zostaviť a prakticky
viesť rozcvičenie pred hrou. Vie
vykonať funkciu pomoc.
rozhodcu,
zapisovateľa, časomerača, na
hodi-
Volejbal: odbitie zhora do ineho smeru
Volejbal: úlohovaná hra
Volejbal: odbitie zdola
mu rozvoju. Prejavuje
snahu o
sebazdokonaľovanie.
Má trvalý pozit. vzťah
k atletickým
činnostiam.
Prejavuje pozit.postoj
k súťaženiu. Prejavuje
snahu o sebazdok.,
húževnatosť,
vytrvalosť.
Žiak v basketbale
dosahuje takú úroveň
osvojenia
herných činností
jednotlivca, herných
kombinácií a systémov, že je
schopný hrať stretnutie
podľa pravidiel.
Dodržia
va zásady fair-play.
nách určených na hru viesť jedno-
Volejbal: odbitie zhora v smere
OŽZ
Získa trvalý pozitívny
vzťah k športu a
telesné-
duchý pozorovací hárok o hráčskom výkone družstva. Vie
posúdiť
reálnu hodnotu svojho individuál.
šport. výkonu a aj výkonu
družstva.
Žiak vo volejbale
dosahuje takú úroveň
osvojenia
herných činností
jednotlivca, herných
kombiná-
Volejbal: odbitie zdola
Volejbal: úlohovaná hra
Volejbal: podanie zdola
JANUÁR
Volejbal: podanie
Volejbal: úlohovaná hra
Volejbal: kontrola výkonnosti
Volejbal: herná hodina
1
Časová rezerva:
Šport. gymn.: kotúľ vpred, kotúľ vzad
Vie správne pomenovať, popísať
jednotlivé cvičebné polohy,
pohyby,
cvičebné tvary. Vie zostaviť a
viesť
Športová gymnastika
FEBRUÁR
MAREC
Šport. hry - Hádzaná
APRÍL
ti, dopomoci, záchrany,
základných gymnastických polôh. Ohodnotí
Šport. gymn.: Preskoky - skrčka cez kozu
kombinácie.
Vie uplatňovať optimálnu
techniku
pri vykonávaní základných
gymnas-
Šport. gymn.: Preskok - hodnotenie
tických polôh, lokomočných po-
Šport. gymn.: Hrazda - prekot vpred, prekot vzad
hybov, cvičebných tvarov.
Vie reálne posúdiť svoju
individuál-
kompozíciu konaného
gymnastického
cvičenia,
postrehne a posúdi
chyby
v predvedení, držaní
tela,
OSR
nu pohybovú úroveň.
rozsahu pohybov.
Hádzaná: chytanie lopty, vedenie lopty
Vie pomenovať, prakticky
ukázať,
v hre uplatniť techniku zákl.
herných
Žiak v hádzanej
dosahuje
činností jednotl.a využiť herné
kombinácie a systémy;
pomenovať
herných činností jed-
Šport. gymn.: Preskoky - roznožka cez kozu
Hádzaná: streľba z miesta
Hádzaná: streľba z rozbehu
Hádzaná: obsadzovanie hráčov
Hádzaná: herné kombinácie
Hádzaná: osobné bránenie
Hádzaná: zakladanie útoku
Hádzaná: úlohovaná hra
Hádzaná: kontrola výkonnosti - hodnotenie
Hádzaná: herná hodina
Atletika: bežecká abeceda, fartlek
OŽZ
Atletika: nízky štart, beh na 60 m
Atletika: beh na 300 m
Atletika
Žiak preukáže
poznatky
z organizácie,
bezpečnos-
cvičebné väzby a pohybové
OSR
MÁJ
va zásady fair-play.
gymnastické cvičenia, zvládnuť
Šport. gymn.: premet bokom
Šport. gymn.: Akrobatická zostava - nácvik
Šport. gymn.: Akrobatická zostava - hodnotenie
OŽZ
Atletika: skok do diaľky
Atletika: hod kriketovou loptičkou
Atletika: beh na 60 m - kontrola výkonnosti
Atletika: beh na 800 m
Atletika: vrh guľou
T
es
to
va
ni
e
OSR
5
schopný hrať stretnutie
podľa pravidiel.
Dodržia-
uplatňuje optimálnu
techniku pri
vykonávaní
Šport. gymn.: Hrazda - nácvik výmyku
Šport. gymn.: Hrazda – výmyk
8
cií a systémov, že je
Vie pomenovať a popísať funkcie
hráčov v obrane i v útoku.Vie
vysvetliť pravidlá volejbalu.
Šport. gymn.: stojka na lopatkách, na hlave
Šport. gymn.: stojka na rukách do kotúľa vpred
10
ukázať, v hre uplatniť techniku
zákl. herných činností jednotlivca
a
využiť herné kombinácie a
systémy.
OSR
OŽZ
12
Vie správne pomenovať,
prakticky
Výstupné testy: sed - ľah 1 min, zhyby
rozcvičku. Vie prakticky ukázať
techniku, estetiku,
takú úroveň osvojenia
notlivca, herných kom-
a popísať funkcie hráčov v obrane binácií a systémov,
i v útoku; vysvetliť pravidlá;
zostaviť,viesť rozcvičenie pred
hrou.
že je schopný hrať
stretnutie podľa pravi-
Vie vykonať funkciu pomoc. roz-
diel. Dodržiava zásady
hodcu, zapisovateĺa, časomerača.
Vie posúdiť reálnu hodnotu
svojho
individ.šport.výkonu,
výk.družstva
Žiak pozná zákl. pravidlá atlet.
disciplín a pod dohľadom pedagóga
je
schopný pomáhať pri ogranizácii
a
rozhodovaní atletických
súťažných
disciplín. Pozná význam
rozcvičenia a vie sa aktívne zapojiť do
jeho
vedenia . Vie súperiť, kooperovať
a
tolerovať súperov.
fair-play.
Využíva zákl. atletické
lokomócie pri
udržiavaní
a zvyšovaní svojej
teles.
zdatnosti a uplatňuje
získané vedomosti,
zručnosti a návyky v každodennom živote.
OŽZ
Výstupné testy: skok z miesta
Výstupné testy: hod loptou
2
Časová rezerva:
JÚN
1
Výstupné testy: člnkový beh 4 x 10 m
Výstupné testy: beh 50 m
Záverčné hodnotenie
Posudzuje úroveň
Žiak vie posúdiť a diagnostikovať svojej
úroveň svojej pohybovej
pohybovej výkonnosti
výkonnosa
úroveň svojho
ti a telesného rozvoja podľa
telesného
daných noriem.
OSR
Cvičenie v prírode:
Október 5 h
Apríl 5 h
Hodnotenie:
TC - ATLETIKA - na základe dosiahnutých výkonov a časov
TC - ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA - úroveň zvládnutia jednotlivých prvkov
TC - ŠPORTOVÉ HRY - úroveň zvládnutia vybraných herných činností
rozvoja podľa daných
noriem.
Download

7. roč - Hlavná stránka ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby