ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby
962 66 Sebechleby 145
ISCED 2
8. ročník
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca
s informáciami
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu
Predmety
Slovenský jazyk a
literatúra
Prvý cudzí jazyk - ANJ
Druhý cudzí jazyk - RUJ
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Náboženská výchova
Matematika
Informatika
Svet práce
Technika
Výchova umením
Telesná výchova
Počet hodín
ŠtVP + ŠkVP
Spolu
4+1
5
3+0
1+0
2+0
1+0
1+1
2 +0
1+1
0,5 + 0,5
0,5 + 0,5
4+1
0,5 + 0,5
0,5 + 0
0,5 + 0
0,5 + 0,5
2+0
24 + 6
3
1
2
1
2
2
2
1
1
5
1
0,5
0,5
1
2
30
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Hod.
Tematický
celok
Slovenský jazyk a literatúra, jazyková komunikácia a sloh
2+1
šiesty
Mgr. Miroslava Halajová
Obsahový
štandard
Úvodná hodina
2.
Príhovor
OSR
4.
5.
6.
Opakovanie
poznatkov
z predchádzajúcich
ročníkov
Spisovné
a nespisovné slová
– slang, nárečové
slová
REV
Iné kritériá na
členenie slovnej
zásoby – počet
významov,
historický výskyt,
pôvod, citové
zafarbenie
OSR
Pravopis skratiek
ENV
7.
8.
9.
10.
11.
Výkonový štandard
Výstupy
(téma), Prierezové témy
1.
3.
IX.
2014/2015
Pravopis cudzích
slov
MEV
Umelecký opis
Skôr než stromy
zhodia šaty –
umelecké
prostriedky
OSR
Pravopis
prídavných mien,
čísloviek, zámen
FIG
Vetný základ,
Žiak je oboznámený s tematickým plánom,
osnovami, metódami a hodnotením.
Žiak vie vytvoriť krátky príhovor pri
príležitosti otvorenia zrekonštruovanej
budovy školy.
Žiak vie identifikovať v texte slangové
a nárečové slová, vie text pretvoriť do
spisovnej podoby.
Chápe význam a používanie slangových
a nárečových slov istou skupinou ľudí.
Prednesiem
príhovor.
Ako hovorím
s kamarátmi.
Rozhovor
tetušiek z dediny
– situačné hry.
Žiak vie definovať každú skupinu slov
v slovnej zásobe, vie vysvetliť štylistickú
funkciu týchto slov v jazyku, cíti rôzne
významové odtienky citovo zafarbených
slov.
Vie tvoriť synonymické dvojice a rady,
antonymá, rozlišuje historizmy, archaizmy,
zastarané slová a neologizmy.
Svoje vedomosti
o slovnej zásobe
využijem
v pracovnom
liste.
Vie identifikovať skratky a vysvetliť ich
funkciu v texte. Vie, ako vznikajú skratky,
vie ich rozdelenie a priradiť skratku podľa
spôsobu skracovania so správnej skupiny.
Vie správne vytvoriť a zapísať skratky.
Žiak vie správne napísať a použiť vo vete
cudzie slovo. K cudziemu slovu vie vytvoriť
domáci ekvivalent.
Žiak vie v pravopisnom cvičení preukázať
svoje vedomosti.
Skratky, ktoré
denne používam.
Žiak vie vytvoriť výstižné umelecké
prostriedky (prirovnanie, personifikáciu,
zdrobneninu) k zadanému obrázku.
Cudzie slová
používané
v reklame.
Precvičím si
pravopis cudzích
slov
v pravopisnom
cvičení.
Súbor
umeleckých
prostriedkov.
Žiak vie v pravopisnom cvičení preukázať
svoje vedomosti o pravopisných javoch
prídavných mien, zámen a čísloviek.
Precvičím si
pravopis domácich slov v pravopis. cvičení.
Žiak vytvorí text, v ktorom dokáže použiť
jednočlenné aj dvojčlenné vety, holé
Ako vidím našu
školu o 20 rokov.
dvojčlenná veta
OSR
Opakovanie učiva
zo 7. ročníka
Test – opakovanie
poznatkov
z predchádzajúcich
ročníkov
1.
2.
3.
4.
5.
X.
6.
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
z ortografie, ktoré získal v 7. ročníku.
Žiak vypracuje test z učebnice a preverí si
svoje vedomosti.
Test, v ktorom
využijem svoje
vedomosti.
Kontrolný diktát
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
z ortografie, ktoré získal v 7. ročníku.
Kontrolný diktát.
Oprava
kontrolného
diktátu
Preverovanie
vedomostí
Žiaci sú oboznámení s výsledkami diktátu,
najčastejšími chybami. Opravia si chyby,
ktoré v diktáte urobili.
Oprava chýb
v diktáte.
Opravený text.
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
a spôsobilosti v zadaných úlohách.
Komunikácia,
vysielateľ,
prijímateľ
Žiak vie charakterizovať pojmy, vie
samostatne zvoliť alebo sformulovať tému
adekvátnu komunikačnej situácii.
Žiak vie samostatne pohotovo sformulovať
základné myšlienky na zvolenú tému
a vysloviť ich výstižne, zrozumiteľne a
plynulo.
Vie samostatne použiť vhodné jazykové
prostriedky v súlade s komunikačnou
situáciou. V danej komunikačnej situácii
zvolí vhodný spoločenský tón v súlade
s cieľom komunikácie a prostredím,
v ktorom sa daná komunikácia uskutočňuje.
V komunikácii zvláda zvukovú stránku
prejavu v súlade s komunikačnou situáciou.
Vie pohotovo a bez prípravy začať a ukončiť
komunikáciu a vie pritom použiť správne
prostriedky.
Žiak vie zhodnotiť kvalitu svojho ústneho
prejavu alebo iného hovoriaceho
(spolužiaka):
- z hľadiska jazykovej správnosti
a spoločenského tónu zhodnotiť vyjadrenie
partnerov danej komunikácie,
- zhodnotiť jazykové prostriedky vzhľadom
na cieľ komunikácie,
- zhodnotiť spoločenský tón komunikácie
vzhľadom na prostredie a cieľ komunikácie.
Debata, diskusia
ENV, OSR
Žiak vie použiť správne výrazové
prostriedky na vyjadrenie vlastného názoru.
Na obhajobu vlastného názoru vie
sformulovať objektívne aj subjektívne
argumenty (vie presvedčivo argumentovať)
a kultivovaným spôsobom svoje názory
obhajovať.
Žiak vie správne bez prípravy a samostatne
sformulovať otázky, aby si preveril
a prekontroloval, ako poslucháči
porozumeli jeho výpovedi.
Žiak vie zhodnotiť obsahovú stránku
prijatého prehovoru a vie zhodnotiť
spoločensky primerané argumenty v danom
Debatujeme
na úrovni
7.
8.
i rozvité.
Klasifikovaná
písomná práca.
Debatujem o ...
Diskutujem o ...
Hodnotím svoje
vystúpenie.
Hodnotím
vystúpenie
spolužiaka.
Podstatné mená –
ohybný slovný druh
9.
10.
11.
Zvieracie podstatné
mená
ENV
12.
prehovore.
Žiak vie pri obhajobe svojho názoru správne
argumentovať, správa sa asertívne, vie
prijať kritiku.
Žiak si preopakuje a upevní známe
informácie o podstatných menách z nižších
ročníkov (názvy osôb, zvierat, vecí, javov,
všeobecné/vlastné, konkrétne/abstraktné,
gramatické kategórie, životnosť, vzory). Vie
podľa kontextu doplniť vhodné podstatné
meno a dodržiava správne tvary.
Vie vysvetliť funkciu ohybných slovných
druhov, ohybnosť podstatných mien a vie
vysvetliť, ako sa prejavuje.
Žiak vie identifikovať v texte zvieracie
podstatné mená mužského rodu, použiť ich
v správnom tvare a vysvetliť ich pravopis.
Žiak používa správne tvary podstatných
mien v komunikačnej situácii.
Precvičí a upevní si vedomosti o pravopise
zvieracích podstatných mien.
13.
1.
Kontrolný diktát
Podstatné mená
mužského rodu:
zvieracie
2.
Oprava kontrolného
diktátu
Podstatné
mená
3.
4.
XI.
5.
6.
7.
Neživotné
podstatné
mená mužského
rodu zakončené na
–r, -l
Cudzie nesklonné
podstatné mená
MEV
10.
Skloňovanie slova
pani
OSR
Kontrolný diktát
Pravopisné
cvičenie
zamerané na
pravopis
zvieracích PoM.
Kontrolný diktát.
Žiaci sú oboznámení s výsledkami diktátu,
najčastejšími chybami. Opravia si chyby,
ktoré v diktáte urobili.
Oprava chýb
v diktáte.
Opravený text.
Žiak vie identifikovať v texte neživotné
podstatné mená mužského rodu zakončené
na -r, -l, použiť ich v správnom tvare
a vysvetliť ich pravopis.
Pracovný list,
v ktorom píšem
správne tvary
PoM
zakončených na
-r, -l.
Pravopisné
cvičenia,
doplňovačky, kvíz
zamerané na
pravopis PoM
zakončených na
-r, -l.
Čo som?
Pomocou
správne
položených
otázok zistím, aké
nesklonné PoM
som.
Precvičí a upevní si vedomosti o pravopise
podstatných menách mužského rodu
zakončených na
-r, -l.
OSR, MEV
8.
9.
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
v písanom texte.
Preverenie pravopisu zvieracích
podstatných mien mužského rodu.
Čo vidím
a nevidím na
dané písmeno.
Žiak vie identifikovať v texte nesklonné
cudzie podstatné mená, vysvetliť ich
význam a overiť si ho v jazykovedných
príručkách.
Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté
vedomosti o podstatných menách
z ortografie, lexikológie, morfológie
a syntaxe.
V ústnej komunikácii dodržiava pravidlá
spisovnej výslovnosti podstatných mien,
plynulo a zrozumiteľne artikuluje.
Scénka – ako
oslovím neznámu
pani, panie a čo
im poviem.
Žiak vie vysvetliť princípy skloňovania
podstatného mena pani a následne ho vie
v správnom tvare použiť v texte.
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
Kontrolný diktát.
Neživotné
podstatné mená
mužského rodu
zakončené na -r, -l
11.
Oprava kontrolného
diktátu
1.
Opakovanie
podstatných mien
2.
Preverovanie
vedomostí
Asertívna
komunikácia,
efektívna
komunikácia
OSR
3.
Prídavné
mená
XII.
4.
Prídavné mená
5.
Osobné zámená
(základné,
privlastňovacie),
ohybnosť zámen,
dlhé, krátke tvary
zámen
6.
7.
8.
Opytovacie zámená
9.
1.
2.
Zámená
Ukazovacie zámená
v písanom texte.
Preverenie pravopisu neživotných
podstatných mien mužského rodu
zakončených na -r, -l
Žiaci sú oboznámení s výsledkami diktátu,
najčastejšími chybami. Opravia si chyby,
ktoré v diktáte urobili.
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
a spôsobilosti v zadaných úlohách.
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
a spôsobilosti v zadaných úlohách.
Žiak vie použiť správne výrazové
prostriedky na vyjadrenie vlastného názoru,
vie presvedčivo argumentovať,
kultivovaným spôsobom obhajovať svoj
názor.
Vie zhodnotiť spoločensky primerané
argumenty v danom prehovore, zo strany
učiteľa a spolužiakov vie prijať kritické
hodnotenie a vysloviť argumenty na svoju
obhajobu.
Žiak vie pri obhajobe svojho názoru správne
argumentovať, správa sa asertívne. Vie sa
pri obhajobe svojho názoru spoločensky
ovládať.
Žiak si preopakuje a upevní známe
informácie o prídavných menách z nižších
ročníkov (vlastnosti osôb, zvierat, vecí,
javov, akostné vzťahové, privlastňovacie
zvieracie, gramatické kategórie, vzory). Vie
podľa kontextu doplniť vhodné prídavné
meno, vystupňuje ho a dodržiava ich
správne tvary.
Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté
vedomosti o prídavných menách
z ortografie, lexikológie, morfológie
a syntaxe.
Žiak vie identifikovať v texte zámená
v rôznych tvaroch, určiť ich základný tvar a
gramatické kategórie a vysvetliť ich funkciu
v texte.
Žiak vie identifikovať v texte opytovacie a
ukazovacie zámená, určiť ich gramatické
kategórie a vysvetliť ich funkciu v texte.
Žiak vie samostatne, formou tichého čítania
skontrolovať svoj text s cieľom identifikovať
jednotlivé chyby a následne ich opraviť,
pričom pri oprave svojho textu aplikuje
nadobudnuté
znalosti
z pravopisu,
lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu.
Žiak vie opraviť texty vytvorené niekým
iným.
Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté
vedomosti o zámenách
z ortografie, lexikológie, morfológie
a syntaxe.
Oprava chýb
v diktáte.
Opravený text.
Pracovný list,
v ktorom si
precvičím svoje
vedomosti.
Klasifikovaná
písomná práca.
Pracovný list,
cvičenia
z učebnice,
pravopisné
cvičenia,
v ktorých si
precvičím svoje
vedomosti.
Napíšem Ti list.
Opytovacie
zámena vo
vedomostnom
kvíze.
Ukazovacie
zámená v mojej
obľúbenej bájke.
3.
I.
4.
Číslovky
Číslovky – ohybný
slovný druh
MEV, ENV
Opakovanie
ohybných slovných
druhov
Preverovanie
vedomostí
Slávnostný
príhovor –
oslovenie
OSR
5.
6.
7.
8.
9.
Žiak vie identifikovať v texte zámená
v rôznych tvaroch, určiť ich základný
tvar a gramatické kategórie a vysvetliť ich
funkciu v texte.
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
a spôsobilosti v zadaných úlohách.
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
a spôsobilosti v zadaných úlohách.
Môj rodný kraj
v číslach.
Pracovný list,
v ktorom si
precvičím svoje
vedomosti.
Klasifikovaná
písomná práca.
Žiak dokáže na základe analýzy jednotlivých
textov identifikovať a zovšeobecniť
poznatky o slávnostný príhovore.
Žiak vie charakterizovať rozdiely vo
formálnej úprave nasledujúcich slohových
útvarov/žánrov: prihláška, slávnostný
príhovor.
Tvorenie osnovy,
konceptu.
Žiak vie navrhnúť tému písania, ktorá je
v súlade s komunikačnou situáciou a cieľmi
písania. Použije vhodné jazykové
prostriedky.
1. písomná slohová
práca
Slávnostný
príhovor
10.
Žiak vie vytvoriť osnovu, koncept pre
pripravovaný text, ktorý bude spĺňať
požiadavky konkrétneho slohového
útvaru/žánru s dodržaním časovej a logickej
postupnosti.
Žiak vie aplikovať znalosti o formálnej
úprave slávnostného príhovoru.
1.
2.
3.
Slovesá
Slovesá – ohybný
slovný druh,
dokonavý
a nedokonavý vid
MEV, ENV
4.
II.
Príslovky –
neohybný slovný
druh
5.
6.
7.
8.
1.
Neohybné
slovné druhy
Predložky neohybný slovný
druh
Spojky - neohybný
slovný druh
MUV
Častice – neohybný
slovný druh OSR
Žiak vie v rozličných informačných zdrojoch
vyhľadať informácie – myšlienky, citáty
súvisiace s obsahom jeho textu.
Žiak prepíše koncept načisto do slohového
zošita.
Žiak vie identifikovať v texte slovesá
v rôznych tvaroch, určiť ich gramatické
kategórie a vysvetliť ich funkciu v texte. Vie
odlíšiť , vytvoriť dokonavý a nedokonavý
vid.
Žiak vie vysvetliť a identifikovať príslovky
miesta, času, spôsobu, príčiny a vysvetliť ich
funkciu, stupňovanie. Aplikuje svoje
vedomosti o príslovkách v texte, v písomnej
podobe dodržiava správny pravopis,
v ústnej komunikácii dodržiava ich správne
tvary. Vie vysvetliť pojem neohybnosť.
Žiak vie identifikovať predložky v texte. Vie
správne vysvetliť ich funkciu v texte, pojem
vokalizácia predložiek a určiť ju v texte.
Žiak aplikuje nadobudnuté vedomosti
v texte a dodržiava správny pravopis
najpoužívanejších spojok.
V komunikačnej situácii používa správne
tvary neohybných slovných druhov.
Vie identifikovať v texte častice, vie ich
správne použiť.
Čistopis v sloh.
zošite.
Pantomíma.
Scénky
z reálneho života
– hovorím
spisovne.
Pravopisné
cvičenia
zamerané na
pravopis spojok.
Snáď budem,
určite som,
hádam som
nebol...
Vie identifikovať v texte citoslovcia, vie ich
správne použiť i zapísať, dodržiava správne
písanie čiarky.
Zvuky, ktoré
denne počujem.
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
a spôsobilosti v zadaných úlohách.
Pracovný list,
v ktorom si
precvičím svoje
vedomosti.
Klasifikovaná
písomná práca.
2.
Citoslovcia –
neohybný slovný
druh
ENV
3.
Opakovanie slovies
a neohybných slovných
druhov
4.
Preverovanie
vedomostí
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
a spôsobilosti v zadaných úlohách.
Priame a nepriame
pomenovania
(metafora)
OSR
Žiak vie vysvetliť, vyhľadať, rozlíšiť a určiť
v texte nepriame pomenovania, metafory,
personifikácie, jednoslovné pomenovania,
viacslovné pomenovania (združené
pomenovania), frazeologizmy. Uviesť
konkrétne príklady, ktoré vie využiť v texte.
III.
5.
6.
7.
8.
Slovná zásoba
Frazeologizmy –
frazeologizmus,
frazeologický
slovník
9.
10.
11.
Žiak si vie správne vybrať jazykovednú
príručku a overiť v nej význam lexikálnych
jednotiek.
Vie s využitím lexiky textu opísať prostredie,
v ktorom sa príbeh odohráva.
Spôsoby
obohacovania
slovnej zásoby
Frazeologizmy
v reklame.
Ilustrácia
frazeologizmu,
ktorý ma zaujal.
Pantomímou ti
zahrám
frazeologizmus,
uhádni ho.
Dívam sa na svet
okolo seba
a tvorím
združené
pomenovania.
Združené
pomenovania
12.
13.
Žiak vie vysvetliť v umeleckom texte
funkciu lexikálnych jednotiek a vysvetliť
štylistický význam:
- nepriamych pomenovaní, metafor,
metonymií, personifikácie, jednoslovných
pomenovaní, viacslovných pomenovaní
(združené pomenovania), frazeologizmu
- spisovných slov, nárečových slov.
Umelecký text
vecný text – viem
porovnať ich
rozdielne znaky,
lexiku, formu.
Žiak vie vyjadriť hlavnú myšlienku a pointu
(explicitne alebo implicitne vyjadrenú)
textu.
Žiak dokáže obhajovať svoje stanovisko
k vysvetleniu a zhodnoteniu textu a ako
argumenty použiť poznatky získané
analýzou textu.
Žiak vie na základe neúplného textu vytvoriť
hypotézu o jeho závere a overiť si ju. Vie
obhajovať svoju hypotézu a vecne
argumentovať.
Žiak vie prerozprávať obsah prečítaného
umeleckého a vecného textu so
zachovaním časovej a logickej postupnosti.
Žiak vie vyjadriť a vysvetliť názor na
prečítaný umelecký text: jasne sformulovať
svoj čitateľský dojem, vyjadriť svoj
estetický zážitok z prečítaného textu.
Žiak vie charakterizovať spôsoby
obohacovania slovnej zásoby (tvorenie slov,
preberanie slov) a vie tieto postupy
identifikovať v texte.
1.
Opakovanie slovnej
zásoby
2.
Preverovanie
vedomostí
3.
4.
Úvaha
5.
IV.
7.
2. písomná slohová
práca
Úvaha
8.
5.
V.
Pracovný list,
v ktorom si
precvičím svoje
vedomosti.
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
a spôsobilosti v zadaných úlohách.
Klasifikovaná
písomná práca.
Žiak dokáže na základe analýzy jednotlivých
textov identifikovať a zovšeobecniť
poznatky o úvahe.
Každý je kováčom
svojho šťastia
Žiak dokáže sformulovať vlastný
názor a použiť presvedčivé
argumenty a vhodné výrazové
prostriedky.
Žiak dokáže samostatne sformulovať súvislý
a logicky usporiadaný text na danú tému.
Žiak vie navrhnúť tému písania, ktorá je
v súlade s komunikačnou situáciou a cieľmi
písania. Použije vhodné jazykové
prostriedky.
Žiak vie aplikovať znalosti o formálnej
úprave úvahy.
6.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
a spôsobilosti v zadaných úlohách.
Skladba
Podmet, prísudok,
vetný základ
Predmet
Žiak dokáže sformulovať vlastný
názor a použiť presvedčivé
argumenty a vhodné výrazové
prostriedky.
Tvorenie
konceptu.
Prepisovanie
čistopisu.
Žiak dokáže samostatne sformulovať súvislý
a logicky usporiadaný text na danú tému.
Žiak dokáže samostatne použiť vhodné
jazykové prostriedky v súlade
s komunikačnou situáciou.
Žiak vie v rozličných informačných zdrojoch
vyhľadať informácie –súvisiace s obsahom
jeho textu.
Žiak dokáže určiť vo vete hlavné/základné
a vedľajšie vetné členy a chápe využitie
jednočlennej a dvojčlennej vety v
umeleckom i vecnom texte.
Prívlastok –
zhodný, nezhodný
Príslovkové určenie
miesta, času,
spôsobu, príčiny
6.
7.
Prístavok
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
a spôsobilosti v zadaných úlohách.
8.
Opakovanie
základných
a vedľajších
vetných členov
Pracovný list,
v ktorom si
precvičím svoje
vedomosti.
9.
Preverovanie
vedomostí
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
a spôsobilosti v zadaných úlohách.
Klasifikovaná
písomná práca.
10.
Jednoduchá veta
a jednoduché
súvetie
Žiak vie odlíšiť holú vetu od rozvitej a chápe
ich využitie v umeleckom i vecnom texte.
Žiak dokáže v texte identifikovať
jednoduché súvetia a chápe ich využitie v
umeleckom i vecnom texte.
11.
Pravopis
jednoduchej vety
a jednoduchého
súvetia
12.
Koncoročné
opakovanie
pravopisných javov
8. ročníka
1.
Kontrolný diktát
Opakovanie učiva
z 8. ročníka
2.
Oprava kontrolného
diktátu
3.
Prihláška
FIG
4.
Výťah
VI.
5.
Rozprávanie –
vnútorná
kompozícia
rozprávania
6.
7.
Záverečné
opakovanie
Žiak vie samostatne tvoriť jednoduché holé
a rozvité vety s rôznou modalitou, pričom
dodržiava správny slovosled a správne
používa interpunkčné znamienka.
Žiak vie v jednoduchých holých a rozvitých
vetách správne používať základné/hlavné
a vedľajšie vetné členy, určiť ich a zdôvodniť
ich významovú a gramatickú funkciu.
Žiak vie správne tvoriť záporné jednoduché
vety.
Aplikuje v texte nadobudnuté vedomosti zo
syntaxe.
Žiak si precvičí a upevní pravopisné javy 8.
ročníka
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
v písanom texte.
Preverenie pravopisných javov 8. ročníka.
Pravopisné
cvičenia,
v ktorých využije
svoje vedomosti
o interpunkčných
znamienkach
v jednoduchej
vete
a v jednoduchom
súvetí.
Pravopisné
cvičenia,
v ktorých
využijem
vedomosti
nadobudnuté
počas 8. ročníka
Kontrolný diktát.
Žiaci sú oboznámení s výsledkami diktátu,
najčastejšími chybami. Opravia si chyby,
ktoré v diktáte urobili.
Žiak vie charakterizovať rozdiely vo
formálnej úprave nasledujúcich slohových
útvarov/žánrov: prihláška, úradný list,
úradný/štruktúrovaný životopis, slávnostný
príhovor, prejav, výťah.
Žiak vie pracovať s vecným textom,
preštylizovať ho do podoby výťahu a ďalej
s ním pracovať vo forme poznámok.
Číta s porozumením.
Oprava chýb
v diktáte.
Opravený text.
Žiak vie charakterizovať pojmy –vnútorná
kompozícia rozprávania (úvod, zápletka,
vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie), vie
samostatne vytvoriť logicky a časovo
usporiadaný príbeh. Vie v ňom na základe
pokynov použiť vopred pripravené slovné
spojenia – frazeologizmy. Opíše prostredie,
v ktorom sa príbeh odohráva.
Žiak vie vyjadriť názor na prečítaný
umelecký text, jasne sformuluje svoj
estetický zážitok.
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti
a zručnosti v zadaných úlohách.
Príbeh.
Výťah
Poznámky
Prezentuje
príbeh
Test
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Hod.
1.
Tematický
celok
2014/2015
Slovenský jazyk a literatúra, literatúra
2+0
ôsmy
Mgr. Miroslava Halajová
Obsahový štandard
Výstupy
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu
vytvoriť a vysvetliť definíciu umeleckej
literatúry.
Vie rozlíšiť texty vecnej a umeleckej
literatúry porovnávaním kompozičných
postupov a štylistických jazykových
prostriedkov.
Vie vytvoriť a vysvetliť definíciu
literárnych pojmov poézia, próza
epika, lyrika.
Vie rozdeliť lyrickú poéziu na prírodnú
a ľúbostnú a charakterizovať ich.
Na základe textu dokáže správne
vyvodiť a definovať pojmy lyrika ako
základný literárny druh, presah,
vonkajšia kompozícia básne grafické
členenie básne, verš, strofa), viazaná
umelecká reč, sylabický veršový
systém, identifikuje základné znaky
poézie v lyrických literárnych ukážkach
(rytmus, voľný a viazaný verš - základná
jednotka poézie, strofa, rým), tlmenie
dejovosti.
Umelecký text.
Úvodná
hodina
2.
Umelecká literatúra
LYRICKÁ
POÉZIA
Ľúbostná
poézia
IX.
3.
Výkonový štandard
Porovnanie
ľudovej
a populárnej
piesne o láske.
Lyrika, ľúbostná poézia
– láska v ľudových
piesňach
Červené jabĺčko,
Identifikuje
v literárnej
ukážke
Láska, bože, láska
metonymiu. Definuje ju ako druh
trópu, ako prenesenie pomenovania na
základe súvislosti (vecnej alebo
logickej).
Identifikuje
v literárnom texte
básnickú otázku, definuje ju ako
otázku, ktorá napriek opytovacej
intonácii obsahuje tvrdenie, záver.
4.
5.
Láska v poloľudových
piesňach
Sivé oči, sivé, jako tá
mrákava
Veľpieseň
od Šalamúna –
Tvorí texty s využitím básnickej otázky.
Správne vyhľadá v ukážke metonymiu,
vysvetlí jej vecný význam, porovná
účinnosť oboch podôb. Pokúsi sa o
tvorbu vlastnej metonymie.
Vie
porovnať
spracovanie
lásky,
Prebásnenie
básne do súčasnej
slovenčiny.
Porovná vnímanie
lásky staré 3000
autorská ľúbostná
pieseň,
prirovnania
OSR
6.
Ján Kollár:
Slávy dcéra – básnická
otázka
MEV
7.
8.
1.
2.
3.
4.
Ľudovít Štúr:
Rozlúčenie – štúrovské
hnutie, symboly
MEV,
OSR,
TPPZ
5.
X.
6.
7.
8.
1.
Andrej Sládkovič:
Marína – básnická
otázka
OSR
využitie lexiky, umeleckých štylistických
prostriedkov v ľudových a populárnych
piesňach, v básňach.
rokov s dnešným
– vlastný názor.
Vytvorí moderné
prirovnania pier,
úst.
Číta básnický text s porozumením,
frázuje ho v zhode s jeho rytmom,
rešpektuje
jeho
rytmickú
usporiadanosť,
správne
dýcha,
artikuluje a dodržiava spisovnú
výslovnosť, interpretuje ho.
Moduláciou
hlasu
vyjadruje
bezprostredné pocity a vnímanie
literárneho textu.
Vyhľadal som
životné osudy
Jána Kollára
o jeho láskach.
Tvorím básnické
otázky o živote
a bytí človeka.
Vie vyjadriť čitateľský zážitok a obhájiť
vlastný
názor
primeranou
argumentáciou.
Abstrahuje
a správne
sformuluje
hlavnú myšlienku podľa vlastného
chápania, vyjadrí pocity (pozitívne aj
negatívne).
Vie samostatne vyhľadať štylisticky
príznakové slová, určiť ich úlohu
v umeleckom texte, vysvetliť význam
štylisticky príznakových slov – porovnať
účinok oboch podôb na čitateľa.
Samostatne urobí štylisticko-lexikálnu
analýzu lyrickej poézie, vysvetlí funkciu
umeleckých jazykových prostriedkov v
lyrickej poézii (zdrobnenina, metafora,
personifikácia, epiteton, prirovnanie,
rečnícka otázka, metonymia).
Vie vyhľadávať a spracovať informácie
o najvýznamnejších
štúrovských
básnikoch, o ich vzťahu k ľudovej
slovesnosti a o význame štúrovskej
poézie pri upevňovaní národného
povedomia
a tvorbe
národnej
literatúry.
Janko Kráľ:
Moja pieseň – ponáška Vie samostatne vybrať kľúčové slová z
ukážky, tvoriť k nim nové, vlastné,
na ľudovú pieseň
Čo chceli
dosiahnuť
štúrovci – 20
faktov, ktoré ma
zaujali.
Život a lásky pána
Ľudovíta.
Symboly
Slovenska a jeho
nepriateľov dnes.
Má Slovensko
nepriateľov?
Päťveršie
o pánovi
Ľudovítovi/
charakteristika
osoby.
Diskusia –
vyjadrím názor na
tému Mladosť
končí po 25.
Súhlasím s týmto
názorom Andreja
S. nielen na lásku
Umelecký
prednes básne.
originálne rýmy.
XI.
2.
3.
Alexander Puškin:
Slávik a ruža
Oscar Wilde: Slávik
a ruža – porovnanie
lyrického a epického
textu
ENV
Sándor Petöfi:
Povedal by som,
Rainer Maria Rilke:
Analyzuje texty lyrických textov podľa
tematiky, bližšie urči správny druh
lyriky (ľúbostná, prírodná).
Znalosť literárnych pojmov aplikuje v
práci s literárnym textom.
Rozumie
prelínaniu
druhových
princípov – lyricko-epická báseň.
Komparatívnou analýzou textu vie
dostatočne porovnať lyrický text
Viem povedať, čo
majú tieto texty
spoločné a v čom
sa líšia.
Ľúbostná pieseň
Ján Smrek:
Dievča v rozkvete –
voľný verš
4.
5.
Prírodná
poézia
Vojtech Mihálik:
Starý album
OSR
Pavol Országh
Hviezdoslav:
Pozdrav – prírodná
lyrika
ENV
6.
Maša Haľamová:
Vyznanie
7.
Opakovanie
vedomostí o poézii
Preverovanie
vedomostí o poézii
8.
s neveršovaným
epickým
textom,
vysvetlenie funkcie
umeleckých
prostriedkov v jednotlivých literárnych
druhoch.
Pokúsi sa o napísanie vlastného
lyrického textu s dodržaním základných
znakov lyriky, prezentuje ho.
Vie vysloviť hodnotenie originálnosti
v práci spolužiaka.
Vie vyhľadávať informácie o autoroch
lyrickej poézie
Vie vypracovať projekt na tému:
Ako sa mi prihovoril autor, Čím ma
oslovil autor, Môj obľúbený básnik,
Najkrajšia báseň, Prečo práve... a pod.
Jednoducho
spracuje
informácie
o autorovi, vyjadrí vlastné chápanie
ľubovoľného lyrického textu, vytvorí
vlastné ilustrácie.
Stvárni vlastný zážitok z prechádzky po
prírode (vianočnú atmosféru a pod.)
formou lyrickej výpovede s využitím
jazykových umeleckých prostriedkov.
1.
2.
Iné modlitby
MEV
3.
XII.
4.
Antoine De SaintExupéry:
Exupéryho modlitba –
neveršovaná modlitba
OSR
5.
6.
Milan Rúfus:
Rozhovor v parku so
strážnym anjelom –
Miesto v prírode,
na ktoré chodím
rád. Môj prírodný
div sveta –
rozprávanie
s prvkami opisu.
Žiak vie pri analýze ukážok uplatniť
svoje teoretické vedomosti a praktické
jazykové zručnosti o ľúbostnej
a prírodnej poézii.
Pracovný list,
v ktorom
preukážem svoje
vedomosti.
Žiak vie pri analýze ukážok uplatniť
svoje teoretické vedomosti a praktické
jazykové zručnosti o ľúbostnej
a prírodnej poézii.
Klasifikovaná
písomná práca.
Modlitba
Modlitba
Modlitba Pána,
K anjelovi strážcovi
OSR, REV
Dievča/ chlapec
mojich snov –
charakteristika
osoby (chcem
s ňou/ ním
zostarnúť?)
Žiak vie správne vyvodiť a definovať
pojem modlitba ako najdôležitejšej
výrazovej formy náboženskej viery.
Správne
identifikuje
v texte
charakteristické
kompozičné znaky
modlitby: oslovenie, text, záverečná
slovo – amen, dialóg, monológ
v modlitbe.
Pozná základné kresťanské modlitby –
vie ich umelecky predniesť.
Čítanie
s porozumením,
frázuje
básnický text.
Analyzuje kompozičnú výstavbuy textu,
pomenuje
literárnoteoretickými
termínmi jednotlivé časti vonkajšej
kompozície lyrického textu.
Pri hlasnom čítaní – moduláciou hlasu
vyjadrí vlastný postoj a vnímanie
literárneho textu.
Analyzuje umelecký text po štylisticko-
Čo mi hovorí
modlitba Otčenáš
– rozumiem jej
odkazu.
Informácie
o modlitbe, ktoré
som našiel na
internete.
Viem povedať, čo
si myslím
o prečítanom
texte.
Kto je to priateľ?
Modlitba za
najlepšieho
priateľa.
autorská modlitba
OSR
Milan Rúfus:
Modlitba za starkú –
starká kedysi a dnes
OSR
1.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
II.
3.
EPICKÁ
POÉZIA
Samo Chalupka:
Mor ho! – lyrickoepická báseň,
kolektívny hrdina
OSR
Pavol Országh
Hviezdoslav: Rastislav
– dialogizované čítanie
Opakovanie
vedomostí
o modlitbe a epickej
poézii
Preverovanie
vedomostí o poézii
lexikálnej a kompozičnej stránke a určí
funkciu jednotlivých prostriedkov v
texte modlitby.
Vyhľadáva v literárnom texte známe
štylistické prostriedky, vie ich správne
pomenovať ich literárnoteoretickými
termínmi.
Na primeranej úrovni verbalizuje
vlastný zážitok z lyrického textu
a podporí ho príkladmi z textu.
Vie porovnať vonkajšiu kompozíciu
tradičných modlitieb s textami básní
písaných formou modlitieb.
Vie vyhľadať informácie (vysvetliť)
o pôvode modlitby a význame slova
amen v informačných zdrojoch.
Pokúsi sa o napísanie vlastnej modlitby
– zamyslenia sa nad ľuďmi, ich činmi,
formou básne.
Žiak vie na základe analýzy textu
vysvetliť epické a lyrické znaky básne,
vysvetliť pojem kolektívny hrdina.
Vie charakterizovať postavy a zaujať
postoj k ich konaniu.
Vie časť básne pretransformovať na iný
epický žáner.
Vie časť básne, ktorá sa mu najviac
páčila, zdramatizovať .
Vie zarecitovať spamäti vybraný úryvok
básne Mor ho!
Diskusia na tému
Starká je rovnaká
kedysi a dnes.
Umelecký
prednes (po
vypočutí zvukovej
nahrávky)
Mor ho! rozprávka.
Scénka z Mor ho!
Charakteristika
postavy – kráľ
Rastislav.
Žiak vie pri analýze ukážok uplatniť
svoje teoretické vedomosti a praktické
jazykové zručnosti o modlitbe a epickej
poézii.
Pracovný list,
v ktorom
preukážem svoje
vedomosti.
Žiak vie pri analýze ukážok uplatniť
svoje teoretické vedomosti a praktické
jazykové zručnosti o modlitbe a epickej
poézii.
Klasifikovaná
písomná práca.
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť pojem epika
ako základný literárny druh, umelecká
reč - neviazaná aj viazaná.
Vie identifikovať základné znaky epiky a
rozlíšiť tri základné typy epiky:
 veľká epika (román)
 stredná epika (poviedka)
 krátka epika (anekdota,
bájka, vtip, rozprávka).
Vie zaradiť prečítaný text k epickým
žánrom.
PRÓZA
Zo života
mladých ľudí
4.
Zo života mladých ľudí
A. de Saint-Exupéry:
Malý princ – vlastná
ilustrácia autora
„Dobre vidíme iba srdcom.“
OSR
Navštevujem
s Malým princom
planétky a myslím
si o nich...
Samostatne určuje v epických textoch
charakteristické
znaky:
dejovosť,
minulý čas, dynamické motívy,
dialogickosť.
Vie samostatne prerozprávať obsah
prečítaného diela vlastnými slovami,
vytvoriť dejovú osnovu prečítaného
diela, vyhľadať kľúčové slová, určiť
a charakterizovať hlavné a vedľajšie
postavy
diela,
abstrahovať
a
sformulovať
hlavnú
myšlienku
prečítaného diela.
Vie štylisticko-lexikálne analyzovať
epickú
literatúru,
určiť
funkciu
umeleckých jazykových prostriedkov
v epike.
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu
pojmu román, odlíšiť román od
ostatných žánrov veršovanej a
neveršovanej epiky a svoje rozhodnutie
zdôvodniť. Vie Vysvetliť členenie
rozsiahlejšieho textu na kapitoly a diely
– dilógia, trilógia.
Pri štylistickej a lexikálnej analýze vie
vyhľadať
jednotlivé
jazykové
prostriedky a dokáže vysvetliť ich
funkciu v rámci estetickej pôsobnosti
diela.
5.
6.
Margita Figuli:
Tri gaštanové kone
ja-rozprávanie
Kriticky vie zhodnotiť hlavného hrdinu
(literárnych postáv), jeho konanie
a myslenie
z vlastného
pohľadu,
podložiť svoje stanovisko argumentmi.
Na základe deja, témy, prostredia
a zamerania na čitateľa vie určiť
správny druh románu.
Zmenil by som na
sebe niečo?
III.
1.
Dievčenský román
Lucy Maud
Montgomeryová –
dievčenský román
OSR
2.
Samostatne a bez prípravy správne,
plynule a nahlas čítať prozaicky text,
ktorého obsah, štýl a jazyk sú
primerané jeho jazykovej úrovni a
skúsenostiam a dokáže prispôsobiť
rýchlosť čítania tomu, aby mohol, čo
najefektívnejšie
pochopiť
význam
prozaického textu.
Dievčenský
román
Dobrodružný román
Joe Alex:
Čierne koráby –
dobrodružný román
3.
Vedecko-fantastická
literatúra
Jules Verne:
Cesta na Mesiac
MEV
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
Vedeckofantastická
literatúra
Wiliam Kotzwinkle:
E.T. mimozemšťan
Sci-fi vo filme – X men
Douglas Adams:
Stopárov sprievodca
galaxiou
3.
IV.
4.
5.
6.
Číta s porozumením a interpretuje
epický text s dôrazom na techniku
čítania. Uplatňuje rôzne metódy čítania
(informačné, selektívne, orientačné).
Primerane
verbalizuje
čitateľský
zážitok, subjektívne hodnotí prečítaný
text, vie slušnou formou obhájiť vlastný
názor.
Dobrodružná
literatúra
4.
Samostatne analyzuje epickú literatúru
po kompozičnej stránke .
Vie čítať ilustrácie a tvoriť vlastné.
Mini sci-fi poviedka
Denník
Sue Toxsendová:
Tajný denník 13
Samostatne vyhľadávať informácie
o autoroch a dielach, pripravuje
referáty, projektové práce. Na
primeranej úrovni ústne prezentuje
svoju prácu. Vie si obhájiť názor,
pričom rešpektuje pravidlá
spoločenskej komunikácie.
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu
pojmu vedecko-fantastická literatúra.
Zo súboru známych aj neznámych
textov dokáže sám vybrať literárne
texty patriace do vedecko-fantastickej
literatúry a odôvodniť svoje
rozhodnutie.
Vie určiť a charakterizovať hlavné
a vedľajšie postavy v literárnom texte,
vysvetliť
podstatu
jednotlivých
kompozičných fáz deja a určiť ich v
rámci literárneho diela.
Vie analyzovať text vedeckofantastického diela zo štylistického a
lexikálneho hľadiska a vie určiť funkciu
jednotlivých jazykových prostriedkov v
texte.
Vie samostatne ústne sformulovať
hodnotenie prečítaného textu a
podložiť svoje stanovisko argumentmi.
Vie napísať krátky sci-fi príbeh
s využitím ja-rozprávania a uplatniť
zásady vnútornej kompozície pri
výstavbe deja.
Vie sa orientovať v integrovanom
informačnom systéme, získané
informácie vie prezentovať rôznymi
spôsobmi.
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu
pojmu denník, odlíšiť denník od
ostatných žánrov veršovanej a
neveršovanej epiky a svoje rozhodnutie
Ktoré diela J.
Vernea sú dnes
realitou?
Odpoveď nájdem
na internete
a v encyklopédii.
Spoločné znaky
sci-fi vo filme a v
literatúre.
Poviedka so
znakmi sci-fi.
Trápenia
tínedžerov sveta.
Trápenia
chlapcov.
1.
2.
3.
Denník
4.
a polročného Adriana
Mola - denník
Luis Rennison:
Denníky Georgie
Nicolsonovej
Opakovanie
vedomostí próze
a rôznych druhoch
románov
Preverovanie
vedomostí o poézii
5.
V.
Matej Bel:
Zvolenská stolica –
literatúra faktu
REV
6.
7.
1.
VI
2.
3.
4.
Vedeckopopulárna
literatúra
Matúš Kučera:
Konštantín a Metod –
informácie ukryté v
texte
Vojtech Zamarovský:
„Slová, slová, slová“ príslovia
Jana Skladaná:
Slová z dávnych vekov
– okrídlené výrazy
Erik Newth: Všetko sa
skladá z atómov literatúra faktu
František Gel:
Premožiteľ
neviditeľných dravcov
zdôvodniť.
Trápenia dievčat.
Žiak vie pri analýze ukážok uplatniť
svoje teoretické vedomosti a praktické
jazykové zručnosti o próze
a rôznych druhoch románov.
Žiak vie pri analýze ukážok uplatniť
svoje teoretické vedomosti a praktické
jazykové zručnosti próze a rôznych
Pracovný list,
v ktorom
preukážem svoje
vedomosti.
Klasifikovaná
písomná práca.
druhoch románov.
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu
pojmu literatúra faktu - prevládanie
dokumentárnych, konkrétnych faktov
nad fikciou autora a určiť znaky vyjadrenie
faktov
a vedeckých
informácií veku primeraným jazykom,
jednoducho a pútavo.
Vie identifikovať v texte
charakteristické znaky literatúry faktu,
vyhľadať kľúčové slová, pripraviť si
osnovu a na jej základe voľne
prerozprávať obsah literárneho textu,
v literárnej ukážke rozlíšiť fakty
a umelecké prostriedky.
Pri práci s literárnym textom správne
používa literárno-teoretické pojmy.
Vysvetlí rozdiel medzi fikciou v
literárnom diele a literatúrou faktu,
použiť argumenty na primeranej
kultúrnej komunikačnej úrovni.
Na základe jazykovej a syntaktickej
analýzy literárnej ukážky (slovná
zásoba, vety podľa obsahu, zloženia)
vie definovať postavenie literatúry
faktu na rozhraní vecnej a umeleckej
literatúry.
Určí poznávanie ako základnú funkciu
literatúry faktu.
Vie identifikovať v literárnych ukážkach
znaky populárnosti a vedeckosti na
základe štylistickej a lexikálnej výstavby
textu.
Vypracujem
odpovede
vyplývajúce
z textu
v pracovnom liste.
Sumerské
a slovenské
príslovia –
porovnám ich
význam.
Literatúra
faktu
5.
Projekt –
transformácia
umeleckého textu do
podoby vedeckopopulárnej
6.
Číta s porozumením a interpretuje text.
Abstrahuje a sformuluje hlavnú
myšlienku prečítaného diela.
Vyhľadá a zapíše kľúčové slová, vytvorí
osnovu a na jej základe voľne
prerozpráva obsah literárnej ukážky
s využitím vedeckých poučení a faktov
vyplývajúcich z textu.
Analyzuje text literárnej ukážky po
štylisticko-lexikálnej a kompozičnej
stránke.
Analyzuje
syntaktickú
rovinu,
frekvenciu slovných druhov, sleduje
terminológiu a identifikuje slovný druh,
ktorý prevláda v literatúre faktu.
Vie porovnať literatúru faktu s
umeleckou literatúrou, charakterizovať
odlišnosti vecnej literatúry, umocnenie
poznávacej
stránky
pôsobivosťou
osobného (estetického) zážitku.
Tvorba
projektu
‒
najznámejší
slovenskí autori literatúry faktu Vojtech Zamarovský, Pavel Dvořák,
Ladislav Švihran. Získa informácie
o autoroch, najčastejšia oblasť záujmu
autora, záznam z prečítaného diela.
Transformácia textu ‒ ľudovú povesť
spracuje
do
podoby
vedeckopopulárnej, vysvetliť postup, zdôvodniť
výber štylistických prostriedkov.
Spracovať formou literatúry faktu
poznatky o regionálnej pamiatke
s dôrazom na štylistické, lexikálne,
kompozičné postupy literatúry faktu.
Prezentujem
vypracovanie
úlohy.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Učebnica:
Vyučujúci:
Mesiac
IX.
X.
Týž. Tematický
/Hod. celok
1.
2.
Problémy
Minulosť a
prítomnosť
2014/2015
Anglický jazyk
3+0
ôsmy
Project English 3, 4, 3rd edition
Mgr. Lucia Macková
Obsahový štandard
Prierezové témy
1.Lewisov problémvyjadrenie svojho
problému MUV
2. Rady pomocou:Mal
by si/nemal by si OSR
3. Vyjadrenie
problémov a rád OŽaZ
4. Šťastný koniecpočúvanie príbehu
OSR,MUV
5. Modálne slovesámusí/nemusí,
smie/nesmie OSR
6. Ashleyho fotoaparátčítanie s porozumením
OSR
7. Ashleyho fotoaparátfrázové slovesá, písanie
príbehu MUV
8. Deti:Peter-reakcia na
správy OSR, MUV
9. Zhrnutie
učiva:modálne slovesá,
frázy
10.TEST
11. Hodnotenie, oprava
testu
12. Projekt: Záchranári
TPPZ
13. Prezentácia
a hodnotenie projektu
TPPZ
14. Predstavovaniezoznámenie s novou
učebnicou
15. Neobyčajný deňopakovanie prít. časov
OSR,FIG
16. Statívne slovesájed.prít.a prít. priebehový
Výkonový štandard
Receptívne zručnosti
Žiak
-vie pochopiť zápletku kresleného
príbehu
-vie vymenovať pravidlá spojené
so školou
-pri počúvaní reagovať na obrázky
k textu
Produktívne zručnosti
Žiak
-vie pomenovať ľahké ochorenia,
nevoľnosť a vie sa na ne opýtať
inej osoby
- vie prerozprávať príbeh,
pomenovať hlavné body príbehu
- vie zaradiť do komunikácie frázy
Výstupy
Rozprávanie
Práca v skupine
Počúvanie
s porozumením
Interaktívne
cvičenia
Čítanie
s porozumením
Rozprávanie
Sebahodnotenie
Práca v power
pointe
Prezentácia
Interakcia
Žiak
-reaguje na rôzne povinnosti
a správne používa modálne slovesá
Zoznamovanie
sa navzájom
Role play
čas MUV
17. Používanie
statívnych slovies v prít.
čase
18. Deti- príbeh,
pracovné skúsenosti
OŽaZ
19. Interaktívne
cvičenia- budúci čas
MUV
20. Ľadový mužMateriály-práca so
slovnou zásobou OŽaZ
21. Jed. min. a min.
prieb. čas- opakovanie
OSR
22. Zvykli sme byť
rivali- pomocné sloveso
USED TO
23. Sloveso USED TOopis min. zvyklostí OSR
24. HALLOWEENzvyky v Británii MUV
25. Šaty- opis oblečenia
26. Príbeh rifľovinypráca s textom OSR
27. príliž/nie dosťopozitá príd. mien OSR
28. Deti:Test-rozprávanie
o teste- frázy
29. Každodená
angličtina-modálne
slovesá v min. čase OSR
30. Zhrnutie učiva:
31. TEST
32. Hodnotenie, oprava
testu
33. Projekt: Historická
udalosť TPPZ
34. Prezentácia
a hodnotenie projektu
TPPZ
35. Filmy-dabléripoužívanie slovies
s predložkami MEV
XI.
XII.
Sláva a šťastie
36. Nedávna minulosťvyjadrenie pomocou
predprít. času MEV
37. Použitie predprít.
a min. času vo vetách
OSR
38. Predprít.č. versus
min.č.-presvičovanie
Práca
s výukovým CD
Receptívne zručnosti
Rozhovor,čítanie
Žiak
-rozumie náučnému textu a vie
zachytiť hlavné body príbehu
-rozumie príbehu o dobe kamennej
iTOOLS
Opis
predmetov,hra
Doplnkové
cvičenia
Produktívne zručnosti
iTOOLS
Žiak
-reaguje na udalosť v minulosti
a správne používa modálne slovesá
-vie vyjadriť svoj názor
-reaguje na kreslený príbeh
a používa neformálne výrazy
v komunikácii
Práca
sobrázkami
Prezentácia
Práca na
internete
Tajnička
Interakcia
Žiak
-vie zahrať dialóg v obchode
-vie pútavo odprezentovať svoj
projekt
Počúvanie
s porozumením
Rozprávanie
Dialógy
Interaktívne
cvičenia
Receptívne zručnosti
Žiak
-vie pochopiťhlavné body čítaného
textu o kaskadéroch
-vie pochopiť počutý text, hlavné
body o populárnych programoch
TV
Sebahodnotenie
Práca v power
pointe
Prezentácia
Doplňujúce
cvičenia
iTOOLS
Produktívne zručnosti
Žiak
-vie povedať čo je úlohou
Interaktívne
cvičenia
v interaktívnych
cvičeniach
39. Alek zatvára dverepredložky SINCE a FOR
v predprít. čase
40. Používanie predprít.
času s udalosťami aj
s ich následkami
41. Sláva-čítanie
a počúvanie
s porozumením OSR
42. Tvorba príd. mien
z podst. mien OSR,MEV
43. Koleso šťastiapočúvanie zábavného
programu MEV,MUV
44. Vianoce- zvyky
v Británii MUV
I.
II.
Zdravie a
bezpečnosť
45. Deti:Luke má
problém-komunikačné
frázy MEV
46. Krátke otázky na
potvrdenie alebo
vyvrátenie OSR
47. Zhrnutie učiva:
48. TEST
49. Hodnotenie, oprava
testu
50. Projekt: Životopis
známej osobnosti TPPZ
51. Prezentácia
a hodnotenie projektu
TPPZ
52. Ty a Tvoje telointeraktívne cvičenia
OŽaZ
53. Podmetové vzťažné
vety- vzťažné zámená
OSR
54. Podmetové vzťažné
vety- precvičovanie
OSR,MEV
55. Sue sa smeje
naposledy-používanie
modálnych slovies OSR
56. Predmetové vzťažné
vety
57. Staraj sa o sebaStravovacie návyky
žiakov v triede OŽaZ,
FIG
58. Zdravé stravovanierady pomocou
kaskadéra
-vie rozprávať podľa obrázku
Rozprávanie
Produktívne zručnosti
Žiak
-reaguje na kreslený príbeh
-vie prerozprávať príbeh známej
osobnosti
-vie napísať životopis
Práca
s výukovým CD
Čítanie
s porozumením
Interaktívne
cvičenia
Interakcia
Žiak
-vie diskutovať o tom aké knihy
prečítal
Počúvanie
s porozumením
Interaktívne
cvičenia
Receptívne zručnosti
Žiak
-vie pomenovať časti tela
-rozumie textu o zdravom jedení
a zachytí hlavné body textu
Doplňovanie
textu
Práca
s výukovým CD
Sebahodnotenie
Produktívne zručnosti
Žiak
-vie poradiť v prípade nejakého
problému
-vie poradiť pri správnej výžive
Práca s power
pointom
Prezentácia
iTOOLS
Interakcia
Žiak
-vie zahrať dialóg u lekára
Produktívne zručnosti
Doplňovanie
textu
Opis
predmetov,ľudí
Vyhodnotenie
prieskumu
III.
IX.
Hrdinovia
Životné
prostredie
SHOULD/SHOULDN´T
59. Problémy, zranenia
a starostlivosť-slov.
zásoba OŽaZ
60. U doktora- situačné
scénky OŽaZ
61. Deti:Lístky-frázy
v kontexte MUV,OSR
62. Vyjadrenia súhlasu
alebo nesúhlasuprecvičovanie OSR
63. Záverečné zhrnutie:
64. TEST
65.Hodnotenie, oprava
testu
66. Projekt: Zdravie
TPPZ
67. Prezentácia
a hodnotenie projektu
TPPZ
68. Kráľ Artuš-práca
s historickým príbehom
MEV
69. Kráľ Artuš- slovesá
–ing alebo neurčitok
MUV
70. Doplnkové cvičeniaslovesá –ing alebo
neurčitok MUV
71. Zlodej-čítanie
s porozumením FIG
72. slovesá s ing-ovým
ukončením-práca
s výukovým CD MEV
73. Vety typu:Tu je
niekto –ing vidí/počuje
niekoho
74. Predstavivosťpríd.m.s ED alebo ING
75. Nájdi sám seba KVÍZ
77. Strašidelný príbehpočúvanie, práca so
slovesami MEV,OSR
78. Deti: Zákazník-frázy
v reštaurácii MUV,OSR
79. Frázy v reštauráciiobjednávanie jedla
OSR,MUV
80. Robin Hood- čítanie
s porozumením
81. Zhrnutie učiva:
82. TEST
83. Hodnotenie, oprava
testu
Žiak
-vie poradiť pri správnej výžive
-vie napísať zoznam pravidiel
správnej výživy
Interakcia
Žiak
-vie diskutovať o správnej výžive
Rozhovor
Role play
Dialóg,
spontánne
reakcie
Sebahodnotenie
Receptívne zručnosti
Žiak
-vie pochopiť hlavné body
prečítaného textu
-vie vyhľadať špecifickú
informáciu v texte
-vie vypočuť text a vyhľadať
informácie
Práca v power
pointe
Prezentácia
Práca stextom
Doplnkové
cvičenia
Čítanie
s porozumením
Produktívne zručnosti
Žiak
-vie opísať dej, ktorý sa uskutočnil
Interakcia
Žiak
Práca
s výukovým CD
Kvíz
Posluch
Role play
Receptívne zručnosti
Žiak
-vie pochopiť hlavné body
prečítaného textu
-vie vyhľadať špecifickú
informáciu v texte
Čítanie
s porozumením
Sebahodnotenie
Práca v power
V.
VI.
84.
Projekt:Hrdina/hrdinka
Slovenska TPPZ
85. Prezentácia
a hodnotenie projektu
TPPZ
86. Klimatické zmenypráca s textom OŽaZ
87. Životné prostredietrpný rod v prít. čase
OŽaZ
88. Trpný rod –
doplnkové cvičenia MEV
89. Plán múdreho
Aleka-trpný rod
v rôznych časoch
90. Enviro problémyTV správy MEV,OŽaZ
91. Starostlivosť o živ.
Prostredie- problémy vo
svete a u nás OŽaZ
92. Záchrana medvedích
sirôt-čítanie
s porozumením OŽaZ
93. Záchrana iných
živočíchov-práca
s internetom OŽaZ
94. Deti: Rosy sa obávavyjadrenie obáv OSR
95. Zhrnutie učiva :
96. TEST
97. Hodnotenie, oprava
testu
98. Projekt: Problémy
životného prostredia
TPPZ
99. Prezentácia
a hodnotenie projektu
TPPZ
100. Doplnkové čítaniečítanie príbehov
101. Dopĺňanie textuprecvičenie gramatiky
102. Záverečné
opakovanie-lexika,
morfológia a syntax
103. Didaktické hry
104. Práca s výukovým
CD
105. Záverečné
opakovanie
106. Výstupný test
107. Koncoročné
hodnotenie
108.
-vie vypočuť text a vyhľadať
informácie
pointe
Produktívne zručnosti
Prezentácia
Žiak
-vie opísať hrdinu našej histórie
Práca s textom
Interakcia
Žiak
-vie hovoriť o tom čo je typické pre
hrdinu a prečo je tak označený
Doplnkové
cvičenia
Rozprávanie
Receptívne zručnosti
Žiak
-reaguje na hlavné body
k problému globalizácia
-vie prečítať text a vybrať hlavné
body textu
Získavanie info
na internete
Čítanie
s porozumením
Písanie referátu
Práca v skupine
Produktívne zručnosti
Žiak
-vie rozprávať o najväčších
problémoch v globálnom svete so
životným prostredím
-vie vyjadriť svoju vôľu
-vie vypočuť a podať informáciu
-vie vyjadriť očakávanie
Sebahodnotenie
Práca v power
pointe
Prezentácia
Doplnkové
cvičenia
Práca
s výukovým CD
Interakcia
Žiak
-vie diskutovať o možnostiach
pomoci životnému prostrediu
TEST
Hodnotenie
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Týždeň
Mesiac
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Temat.
celok
Ruský jazyk
1+0
ôsmy
Mgr. Mária Korčoková
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Úvodná hodina. Oboznámiť
žiakov s učivom v 7. ročníku.
2.
September
2014/2015
L15: Ako pomáhaš doma?
Oboznámenie sa so slovnou
zásobou.
4.
Rodina a
spoločnosť
Náčuv textu- Ako pomáhaš
doma?
Čítanie s porozumením.
Dni v týždni. Mesiace v roku.
OSR
September
L15: Ako pomáhaš doma?
5.
Rodina a
spoločnosť
Zakončenia slovies v 2. os.
jednot. čísla
Časovanie slovies "chcieť",
"môcť"
Čítanie s porozumením- Ahoj,
Ján!
Príslovky času- predvčerom,
včera, dnes, zajtra, pozajtra
OSR
Október
L15: Ako pomáhaš doma?
6.
Rodina a
spoločnosť
Doplňujúce texty a cvičenia.
Náčuv textu- Čo bolo na obed?
Čítanie s porozumením.
OSR
Výkonový štandard
Výstupy
Vzbudiť u žiakov záujem o
štúdium ruského jazyka.
Význam RJ pre komunikáciu vo svete.
Výslovnosť
naučených
slov.
Rozvíjať u žiaka posluch a
ústnu reč
aktívnym osvojovaním
lexiky a správnej
výslovnosti. Osvojovanie si
nových slov.
Dni v týždni.
Mesiace
v roku.
Posilňovať zdravý životný
štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Vedieť nadväzovať
priateľstva. Viesť žiakov,
aby predchádzali
šikanovaniu. Význam
priateľstva pre človeka.
Rozhovor.
Posilňovať zdravý životný
štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Vedieť nadväzovať
priateľstva. Viesť žiakov,
aby predchádzali
šikanovaniu. Význam
priateľstva pre človeka.
Ovládanie
ruskej
gramatiky.
Opakovanie
učiva
L15: Opakovanie učiva
OSR
Október
7.
L16: Viete počítať?
8.
Vzdelávanie
a práca
Oboznámenie sa so slovnou
zásobou.
Náčuv textu- Viete počítať?
Čítanie s porozumením.
Číslovky 1-100
Prízvuk a pravopis čísloviek.
OSR
Október
L16: Viete počítať?
9.
Vzdelávanie
a práca
Zakončenia slovies v 2. os.
množ. čísla
Časovanie slovies "chcieť",
"môcť" - tvorenie viet s použitím týchto slovies.
Hovorenie- Koľko máš rokov?
OSR
L16: Viete počítať?
November
10.
Vzdelávanie
a práca
Tvorenie viet v množnom čísle.
Hovorenie podľa vzoruKoľko máš rokov?
Ja mám... A ty? On (ona)
má...rokov.
Číselné rébusy, hádanky,
vtipy, porekadlá
OSR
Význam dobrého vzdelania
pre život. Hrdosť na svoju
školu. Vedieť pomenovať a
usmerniť, kde sa čo v škole
nachádza. Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Vedieť nadväzovať
priateľstva Význam
priateľstva pre človeka.
Význam dobrého vzdelania
pre život. Hrdosť na svoju
školu Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Vedieť nadväzovať
priateľstva. Význam
priateľstva pre človeka.
Prebúdzať zmysel pre
humor a optimizmus
v rôznych životných
situáciách. Posilňovať
zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na
zvládnutie ruskej gramatiky
čítaním a písaním. Rozvíjať
návyky samoučenia
a sebakontroly. Vedieť
nadväzovať priateľstva.
Význam priateľstva pre
človeka.
Prebúdzať zmysel pre
humor a optimizmus
v rôznych životných
situáciách. Posilňovať
zdravý životný štýl
a formovať sebaovládanie.
Motivovať žiaka na
zvládnutie ruskej gramatiky
čítaním a písaním. Rozvíjať
návyky samoučenia
a sebakontroly. Vedieť
nadväzovať priateľstva
Význam priateľstva pre
človeka
Pomenovávanie rôznych
vecí v škole.
Číslovky.
Práca
s textom.
Nepravidelné
časovanie.
Hra – Koľko
máš rokov?
11.
13.
December
14.
15.
16.
Január
20.
Vzdelávanie
a práca
Opakovanie
učiva
Človek a
príroda
Človek a
príroda
Človek a
príroda
Človek a
príroda
Význam dobrého vzdelania
pre život. Hrdosť na svoju
školu. Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Čítanie
a písanie
spojené
s hodnotením.
Význam dobrého vzdelania
pre život. Hrdosť na svoju
školu. Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Sebahodnotenie.
L17: Ročné obdobia
Oboznámenie sa so slovnou
zásobou.
Náčuv textu- Ročné obdobia
Čítanie s porozumením
Kedy?- na jar, v lete, na jeseň, v
zime
OSR
Význam dobrého vzdelania
pre život. Hrdosť na svoju
školu. Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Projekt:
ročné
obdobia.
L17: Ročné obdobia
Sloveso "kataťsia"
Zakončenia slovies v 3. os.
jednot. čísla
Časovanie slovies "chcieť",
"môcť"
Doplňujúce cvičenia.
Hovorenie podľa obr.- Kto čo
robí a kedy
OSR
Význam dobrého vzdelania
pre život. Hrdosť na svoju
školu. Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Obrázkové
čítanie – Kto
čo robí
a kedy.
Význam dobrého vzdelania
pre život. Hrdosť na svoju
školu. Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Skupinová
práca.
Význam dobrého vzdelania
pre život. Hrdosť na svoju
školu. Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Odpovede na
otázky.
L16: Viete počítať?
Náčuv textu piesne- Dva krát dva
sú štyri
Čítanie s porozumením
Naučiť sa spievať pieseň
OSR
L16: Opakovanie učiva
OSR
L17: Ročné obdobia
Čítanie s porozumením- Ahoj,
Jura!
Hovorenie- Čo robíme počas
jednotlivých ročných období
Odpovedanie na otázky
Rozdelenie mesiacov podľa roč.
období.
OSR
L17: Ročné obdobia
Doplňujúce cvičenia.
Prekladové cvičenia.
Hádanky, vtipy, rébusy.
OSR
21.
Človek a
príroda
Január
22.
Opakovanie
učiva
Február
24.
Marec
26.
27.
Človek a
príroda
Človek a
príroda
Opakovanie
učiva
L17: Opakovanie učiva
OSR
L18: Čo vyrábajú žiaci na
výstavu
Oboznámenie sa so slovnou
zásobou.
Náčuv textu- Ahoj, Ján!
Čítanie s porozumením.
Zakončenia slovies v 3. os. mn.
č.
Časov. slovies "chcieť", "môcť"
Písanie samohlások a,u po
spoluhláskach ž, š, č, šč
OSR
L18: Čo vyrábajú žiaci na
výstavu
Hovorenie podľa obrázkov - Aké
je počasie?
Doplňujúce cvičenia.
Náčuv textu- Aké je počasie?
Tvorenie viet a dialógov.
OSR
L18: Čo vyrábajú žiaci na
výstavu
Hovorenie podľa obrázkov - Ako
sa žiaci pripravujú na výstavu
(použitie slovies v 3. os. množ.
čísla)
Doplňujúce texty a cvičenia.
Hádanky, vtipy.
OSR
Opakovanie učiva 1. polroku
Opakovanie písanej azbuky.
Opakovanie slovnej zásoby.
Tvorenie viet a dialógov.
Doplnkové texty a cvičenia.
Význam dobrého vzdelania
pre život. Hrdosť na svoju
školu. Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Rozhovor –
hodnotenie.
Význam dobrého vzdelania
pre život. Hrdosť na svoju
školu. Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Práca
s textom.
Význam dobrého vzdelania
pre život. Hrdosť na svoju
školu. Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Aké je
počasie?
Tvorenie viet.
Význam dobrého vzdelania
pre život. Hrdosť na svoju
školu. Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Upevniť si azbuku.
Pravopisné
cvičenia.
Význam dobrého vzdelania
pre život. Hrdosť na svoju
školu. Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Upevniť si azbuku.
Plán
výstavky.
28.
Marec
29.
30.
31.
Krajiny,
mestá a
miesta
Krajiny,
mestá a
miesta
Opakovanie
učiva
Šport
Apríl
33.
Krajiny,
mestá a
miesta
34.
35.
Šport
Šport
L19: Na exkurzii v Moskve
Oboznámenie sa so slovnou
zásobou.
Náčuv textu - Na exkurzii v
Moskve
Čítanie s porozumením.
OSR, MUV
L19: Na exkurzii v Moskve
1.a 2. časovanie slovies v
prítomnom čase
Sloveso "učiť sa" (učiť sa
ruštinu, učiť sa po rusky)
Časovanie slovies "ísť",
"cestovať" v prítomnom a
minulom čase.
Hovorenie podľa obrázkov.
Intonácia zvolacej vety.
OSR, MUV
L19: Na exkurzii v Moskve
Čítanie a tvorenie dialógov.
Odpovedanie na otázky.
Doplňujúce texty a cvičenia.
Rébusy.
OSR, MUV
L19: Opakovanie učiva
OSR
L20: V zdravom tele- zdravý duch
Oboznámenie sa so slovnou
zásobou.
Náčuv textu - V zdravom telezdravý duch
Čítanie s porozumením.
Tvrdé vyslovovanie te- v slove
tenis, mäkké vyslovovanie -ti- v
slove gymnastika
OSR
L20: V zdravom tele- zdravý duch
Minulý čas slovies "robiť",
"venovať sa" v 3. osobe
jednotného a množného čísla
Slovesá "vedieť" a "poznať"
Náčuv textu- Na rozcvičku
Tvorenie viet v minulom čase.
Čítanie dialógov. Tvorenie
dialógov podľa vzoru.
OSR
L20: V zdravom tele- zdravý duch
Doplňujúce cvičenia.
Význam dobrého vzdelania
pre život. Hrdosť na svoju
školu. Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Upevniť si azbuku.
Čítanie
s porozume ním.
Význam dobrého vzdelania
pre život. Hrdosť na svoju
školu. Posilňovať zdravý
životný štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Upevniť si azbuku.
Časovanie
slovies.
Posilňovať zdravý životný
štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Upevniť si azbuku.
Dialógy.
Posilňovať zdravý životný
štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Upevniť si azbuku.
Viem čítať
podľa
obrázkov.
Posilňovať zdravý životný
štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Upevniť si azbuku.
Tvrdá
a mäkká
výslovnosť.
Posilňovať zdravý životný
štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Upevniť si azbuku.
Minulý čas –
časovanie
slovies.
Posilňovať zdravý životný
štýl a formovať
Pravopisné
cvičenia.
Prekladové cvičenia.
Náčuv textu - Ruky
Čítanie s porozumením.
Porekadlá, vtipy, hádanky.
OSR
36.
Máj
37.
38.
39.
Jún
40.
Opakovanie
učiva
Voľný čas a
záľuby
Voľný čas a
záľuby
Obchod a
služby
Voľný čas a
záľuby
L20: Opakovanie učiva
OSR
L21: Čoskoro budú prázdniny
Oboznámenie sa so slovnou
zásobou.
Náčuv textu - Čoskoro budú
prázdniny
Čítanie s porozumením.
Sloveso "blahoželať" (k
naroden.)
Aký? Aká? Aké?- koncovky
prídavných mien
OSR
L21: Čoskoro budú prázdniny
Časovanie slovesa "byť" v
budúcom čase
Náčuv textu- Ahoj, Jura!
Čítanie s porozumením.
Napísať blahoželanie k
narodeninám.
OSR
L21: Čoskoro budú prázdniny
Nakupovanie - hovorenie podľa
vzoru, hovorenie podľa
obrázkov, tvorenie dialógov
Doplňujúce cvičenia.
Tvorenie otázok k vetám.
Čítanie s porozumením –
V obchode
OSR
L21: Čoskoro budú prázdniny
Hovorenie podľa obrázkov - Čo
budeme robiť cez letné
prázdniny
Náčuv piesne - Veselí
cestovatelia
Čítanie s porozumením
Naučiť sa spievať pieseň
OSR
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Upevniť si azbuku.
Posilňovať zdravý životný
štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Upevniť si azbuku.
Posilňovať zdravý životný
štýl a formovať
sebaovládanie. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Upevniť si azbuku.
Motivovať žiaka na
zvládnutie ruskej gramatiky
čítaním a písaním. Rozvíjať
návyky samoučenia
a sebakontroly. Osvojiť si
nové slovné spojenia.
Upevniť si azbuku.
Motivovať žiaka na
zvládnutie ruskej gramatiky
čítaním a písaním. Rozvíjať
návyky samoučenia
a sebakontroly. Upevniť si
azbuku. Osvojiť si nové
slovné spojenia.
Motivovať žiaka na
zvládnutie ruskej gramatiky
čítaním a písaním. Rozvíjať
návyky samoučenia
a sebakontroly. Upevniť si
azbuku. Osvojiť si nové
slovné spojenia.
Vyhľadávanie
slov.
Rozhovor.
Písmenkový
a slovný
diktát.
Nakupovanie.
Projekt:
Prázdniny.
41.
Opakovanie
učiva
Sebahodnote nie.
L22: Opakovacia lekcia
Náčuv textu- Ahoj, Ján!
Čítanie s porozumením
Zopakovanie azbuky
Čítanie slov so správnym
prízvukom
OSR
Motivovať žiaka
k používaniu osvojených
výrazov v praxi. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Upevniť si azbuku. Osvojiť
si nové slovné spojenia.
Odpoveď na
list.
L22: Opakovacia lekcia
Tvorenie dialógov podľa vzoru
Čítanie textu s porozumením –
vymyslieť názov príbehu
Tvorenie dialógov podľa
obrázkov
Tvorenie viet v zápore
Čítanie s porozumením - Jedna
minúta
OSR
Motivovať žiaka
k používaniu osvojených
výrazov v praxi. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Upevniť si azbuku.
Tvorenie dialógov.
L21: Opakovanie učiva
OSR
Jún
42.
Opakovanie
učiva
Motivovať žiaka
k používaniu osvojených
výrazov v praxi. Motivovať
žiaka na zvládnutie ruskej
gramatiky čítaním
a písaním. Rozvíjať návyky
samoučenia a sebakontroly.
Upevniť si azbuku. Osvojiť
si nové slovné spojenia.
43.
Opakovanie
učiva
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Týž.
/Hod.
IX.
1.
2014/2015
Fyzika
2+0
ôsmy
Mgr. Marianna Ľuptáková
Tematický
celok
Svetlo
Skúmanie vlastností
svetla
Úvod do fyziky
Motivácia k predmetu
OŽZ, MEV
Vytvorenie pozitívneho vzťahu k
učebnému predmetu fyzika. BOZP.
Slnečné svetlo a teplo
Slnečné svetlo, teplo,
grafická závislosť medzi
teplotou a časom (lineárna)
OSR
Zdroj svetla
Zdroj svetla, osvetlené telesá,
optické prostredie
OSR
4.
Rozklad svetla
Optický hranol, rozklad svetla,
spojité spektrum, dúha
OSR
Skladanie farebných
svetelných lúčov
Skladanie farieb, biela farba
svetla je zložená zo súboru
farieb
OSR
5.
6.
X.
Výkonový štandard
Opakovanie zo 7. ročníka
OSR
2.
3.
Obsahový
štandard(téma),
Prierezové témy
7.
Absorpcia svetla. Absorbovanie a
odraz farieb spektra povrchmi
rôznej farby
OSR
8.
Absorpcia svetla
Pozorovanie absorpcie farieb
spektra pri dopade na
farebné povrchy
OSR
9.
Čo sme sa naučili
Súbor pojmov, vzťahov,
zručností
OSR
10.
Odraz a lom
svetla
Odraz svetla, zákon odrazu
svetla
Uhol dopadu a uhol odrazu
svetelného lúča, kolmica
Žiak vie:
 základné fyzikálne veličiny zo 7.
ročníka, ich názvy, značky,
jednotky
 rozdiel medzi teplotou a teplom
 pozná premeny skupenstiev
látok a vie ich definovať
 vypočítať príklady súvisiace
s rýchlosťou a teplom
Žiak vie:
 zaznamenať namerané hodnota
teploty a času do tabuľky a
zostrojiť graf
 porovnať zdroje svetla – Slnko,
žiarovka a iné
 pozná druhy optických prostredí
a vie uviesť konkrétne príklady
 pojmy rovnorodé prostredie,
svetelný lúč, zväzok lúčov a ich
typy
Žiak vie:
 základné farby (červená, zelená,
modrá) a farby spojitého
spektra
 ako vzniká biela farba
 princíp rozkladu svetla
 opísať vznik dúhy
 skladanie farieb použiť
v jednoduchých úlohách
Žiak vie:

Opísať absorbovanie a odraz
farieb spektra od bieleho povrchu
a farebných povrchov.
Žiak vie:
 klasifikovať prostredia z hľadiska
prechodu svetla
 opísať absorbovanie a odraz
farieb spektra od bieleho
povrchu a farebných povrchov
Žiak vie:
 riešiť úlohy zadané testovou
formou
 aplikovať naučené vedomosti pri
riešení testových úloh
Žiak vie:
 ovláda základné pojmy
geometrickej optiky
 pozná zákon odrazu
Výstupy
Poznatky zo 7.
ročníka.
Znázorní graf.
Vymenuje a opíše optické
prostredia, zdroje svetla.
Spektrálne farby.
Skladanie farieb.
Absorpcia svetla
rôznych farieb.
Pozoruje absorpciu
svetla na rôzne
povrchy.
Zákon odrazu. Rieši
úlohy.
11.
12.
Laboratórna úloha č. 1
Zobrazovanie predmetu
dvoma rovinnými zrkadlami
OSR, TVVP
13.
Lom svetla. Zákon lomu
svetla
Opticky redšie a opticky
hustejšie prostredie, lom
svetla, zákon lomu svetla
OSR
14.,
15.
16.
XI.
dopadu, rovina dopadu,
odraz svetla, zákon odrazu
svetla
OSR
Zobrazovanie rovinným
zrkadlom
Rovinné zrkadlo, predmet,
obraz, predmetová
a obrazová vzdialenosť,
vlastnosti obrazu
vytvoreného rovinným
zrkadlom
OSR
17.
Šošovky
Druhy šošoviek, základné
parametre šošoviek, ohnisko,
ohnisková vzdialenosť,
predmet, obraz
OSR
Zobrazenie spojkou
Spojka, základné
charakteristiky spojky,
základné lúče pri zobrazovaní
šošovkou – spojkou, riešenie
úloh na zobrazovanie
spojkou
OSR
Zobrazenie rozptylkou
Rozptylka, základné
charakteristiky rozptylky,
základné lúče pri zobrazovaní
rozptylkou , riešenie úloh na
zobrazovanie rozptylkou
OSR

aplikovať zákon odrazu svetla
v jednoduchých úlohových
situáciách
Žiak vie:
 základné pojmy geometrickej
optiky pri rovinných zrkadlách
 graficky znázorniť zobrazenie
predmetu rovinným zrkadlom
 vlastnosti obrazu vytvoreného
rovinným zrkadlom
Žiak vie:
 graficky zobrazovať pomocou
rovinných zrkadiel daný
predmet
 si prakticky precvičí získané
poznatky a využije ich pri riešení
laboratórnej úlohy
Žiak vie:
 kedy nastáva lom svetla
 rozlíšiť lom svetla od odrazu
svetla
 aplikovať zákon lomu svetla
v jednoduchých úlohových
situáciách
Rovinné zrkadlo
a zobrazenie
odrazených lúčov.
Zákon lomu svetla
Šošovka a zobrazenie
odrazených lúčov.
Žiak vie:
 pojem šošovka
 základné charakteristiky spojky
a rozptylky
 graficky znázorniť zobrazenie
predmetu spojkou a rozptylkou
 vlastnosti obrazu vytvoreného
pomocou spojky a rozptylky
v závislosti od polohy predmetu
Úlohy na zobrazenie
spojkou.
Úlohy na zobrazenie
rozptylkou.
Žiak vie:
 základné časti ľudského oka
a princíp videnia
 popísať optickú sústavu oka
 čo je akomodácia oka
Žiak vie:
 vysvetliť princíp použitia
okuliarov pri odstraňovaní chýb
oka
Žiak vie:
 porozumieť aplikácii zákonitosti
do technických zariadení
 princíp fungovania uvedených
prístrojov
18.
Optické vlastnosti oka
Základné časti ľudského oka,
princíp videnia, akomodácia
oka
OŽZ, OSR
19.
Chyby oka, okuliare
Krátkozrakosť, ďalekozrakosť
OŽZ,OSR
20.
Praktické využitie šošoviek
Lupa, mikroskop, ďalekohľad
OSR
21.
Praktické využitie šošoviek
Lupa, mikroskop, ďalekohľad,
fotografický a premietací
prístroj
OSR
Vedieť na akom princípe funguje: lupa,
mikroskop, ďalekohľad, fotografický
a premietací prístroj.
22.,
23.
Projekt
Tvorba a práca na projekte,
prezentácia projektov,
prezentácia práce
jednotlivcov alebo
skupinovej práce žiakov
OSR, TVVP
Žiak vie:
 získavať informácie pre tvorbu
projektu z rôznych zdrojov
 čítať s porozumením odborný
text
 správne citovať zdroje
informácií
 tvorivo využívať poznatky na
Oko, akomodácia
oka.
Krátkozrakosť
a ďalekozrakosť.
Využitie šošoviek.
Využitie šošoviek.

XII.
I.
24., 25
Opakovanie tematického
celku Používanie správnej
terminológie, súbor pojmov,
vzťahov, faktov a zručností
OSR
25.
Telesá pôsobia na seba
silou. Účinky sily.
Sila ako vzájomné pôsobenie
telies, pôsobisko sily, smer a
veľkosť sily, grafické
znázornenie sily, klasifikácia
účinkov sily
OSR
SILA A POHYB.
PRÁCA. ENERGIA
Skúmanie sily
26.
Gravitačná sila a hmotnosť
telesa
Pojem gravitačná sila,
závislosť gravitačnej sily
a hmotnosti telesa,
gravitačné zrýchlenie,
výpočet gravitačnej sily
OSR
27.
Meranie sily. Znázornenie
sily.
Silomer, časti silomera,
princíp merania sily
silomerom
OSR
28.
Skladanie síl
Skladanie síl, výslednica síl.
Sily rovnakého smeru,
výslednica dvoch síl
rovnakého smeru a jej
vlastnosti . Sily opačného
smeru, výslednica dvoch síl
rovnakého smeru a jej
vlastnosti. Rôznobežné sily,
výslednica dvoch síl
rôznobežného smeru,
grafické znázornenie
výslednice. Rovnobežných síl,
rovnováha síl.
OSR
29.
Otáčavé účinky sily
Páka, moment sily, rameno
sily, výpočet momentu sily a
jeho jednotka. Rovnovážna
poloha páky, moment
otáčania.
OSR
30.
Laboratórna úloha č. 2
Urč rovnovážnu polohu páky
31.
Ťažisko telesa a jeho určenie
Ťažisko telesa
OSR
32.
Tlaková sila. Tlak.
Tlaková sila, tlak, výpočet
tlaku, jednotky tlaku OSR
vypracovanie projektu
prezentovať a obhájiť svoju
prácu v triede
Žiak vie:
 demonštrovať na jednoduchom
príklade vzájomné pôsobenie
telies
 charakterizovať silu ako
fyzikálnu veličinu, ktorá má
smer a veľkosť
 účinky sily na teleso
Žiak vie:
 pojem gravitačná sila
 jednotku sily, jej násobky
a vzájomnú premenu medzi nimi
 závislosť gravitačnej sily od
hmotnosti telesa (priama
úmernosť)
 vypočítať veľkosť gravitačnej sily
 gravitačné zrýchlenie
Žiak vie
 silomer ako meradlo sily
 princíp merania sily silomerom
 silomer správne použiť a merať
ním
 znázorniť silu orientovanou
úsečkou
Žiak vie:
 vysvetliť pojmy ako sily
rovnakého smeru, sily opačného
smeru, sily rôznobežného smeru
 vysvetliť vybrané javy z bežného
života súvisiace so skladaním síl
 zostrojiť výslednicu síl skladaním
síl rovnakého, opačného
a rôznobežného smeru
 pravidlá skladania rôznobežných
síl
 určiť rovnováhu síl pôsobiacich
na teleso v tej istej priamke
Žiak vie:
 pokusom ilustrovať otáčavý
účinok sily
 aplikovať pri riešení úloh vzťah
pre výpočet momentu sily
 použiť jednotku momentu sily
N.m
 pokusom overiť podmienky
rovnováhy na páke
 opísať príklady praktického
využitia páky
Žiak vie:
 zostrojiť rovnoramennú páku
 prakticky overiť podmienky pre
rovnovážnu polohu páky
 naučené poznatky aplikovať pri
riešení laboratórnej úlohy
Žiak vie:
 definovať ťažisko telesa
 prakticky určiť ťažisko telesa
Opíše pôsobenie síl
na telesá na príklade
zo života.
Gravitačná sila. Rieši
príklady na výpočet
gravitačnej sily.
Práca so silomerom.
Rieši skladanie síl na
konkrétnych úlohách.
Prakticky znázorní
účinky páky.
Ťažisko telesa.
Rieši úlohy na
výpočet tlaku.
Sily pôsobiace na telesá
v kvapalinách
Archimedov zákon
v kvapalinách, vztlaková sila,
hydraulické zariadenia OSR
Tlak v kvapaline
Pascalov zákon,
hydrostatický tlak
OSR
33.
34.
II.
35.
Tlak v plyne, atmosferický
tlak
Atmosferický tlak,
Torricelliho pokus,
barometer
OSR
36.
Riešenie úloh na výpočet sily
a tlaku v kvapalinách
Osvojenie si vzťahov a
jednotiek FV
OSR
37.
Trenie, trecia sila a jej
meranie
Trenie ako jav, trecia sila
a jej meranie silomerom
OSR
38.
Škodlivé a užitočné trenie
Využitie trenia v praxi
OSR
39.
Opakovanie tematického
celku Používanie správnej
terminológie, súbor pojmov,
vzťahov, faktov a zručností
40.
III.
Pohyb telesa
Opis pohybu telesa
Relatívnosť pohybu, pokoj
a pohyb telesa. Trajektória,
dráha, klasifikácia pohybov
telies. Priamočiary
a krivočiary pohyb.
OSR
41.
Druhy pohybov
Posuvný a otáčavý pohyb.
OSR
42.
Rovnomerný
a nerovnomerný pohyb
Rovnomerný
a nerovnomerný pohyb
OSR
43.
Rýchlosť pohybu telesa
Rýchlosť ako fyzikálna
veličina, značka a jednotka
rýchlosti, premeny jednotiek
rýchlosti, výpočet rýchlosti
OSR, OŽZ
Žiak vie:
 vysvetliť vybrané javy z bežného
života súvisiace s pôsobením
tlakovej sily
 analyzovať sily pôsobiace na
teleso v kvapalinách a plynoch
 demonštrovať prenos tlaku
v kvapalinách a plynoch
 závislosť atmosferického tlaku
od nadmorskej výšky
 opísať Torricelliho pokus
a využiť jeho poznatky v praxi
 prístroje na meranie
atmosferického tlaku
Žiak vie:
 použiť naučené poznatky pri
riešení úloh
 vzťahy pre výpočet jednotlivých
fyzikálnych veličín
Žiak vie:
 merať treciu silu
 analyzovať situácie z hľadiska
trenia
 rozlíšiť trenie ako jav a treciu
silu ako veličinu,
prostredníctvom ktorej možno
merať trenie
 vymenovať prejavy trenia
v kladnom a zápornom zmysle
 zaznamenať si údaje z merania
a určiť veľkosť trecej sily
Žiak vie:
 kedy je teleso v pohybe a
v pokoji
 uviesť príklady pokoja a pohybu
telies
 že jedno teleso môže byť
v pokoji a aj v pohybe, ale vždy
vzhľadom na iné teleso
 definovať trajektóriu a dráhu
 rozdiel medzi trajektóriou
a dráhou
 rozlíšiť pohyb podľa trajektórie
na priamočiary a krivočiary
 rozlíšiť pohyb podľa trajektórie
na posuvný a otáčavý
 uviesť príklady na tieto druhy
pohybov
Žiak vie:
 rozlíšiť pohyb podľa rýchlosti na
rovnomerný a nerovnomerný

demonštrovať a vysvetliť
rovnomerný a nerovnomerný
pohyb na pohybe autíčka
 uviesť príklady na dané druhy
pohybov z praxe a bežného
života
 riešiť výpočtové úlohy s využitím
vzťahov pre rovnomerný
priamočiary pohyb
 rýchlosť ako fyzikálnu veličinu,
jej značku a jednotku
 premeniť m/s na km/h a naopak
 určovať rýchlosti pohybu telesa
v praktických situáciách
Archimedov zákon.
Pascalov zákon.
Využitie barometra
v praxi.
Rieši úlohy na
výpočet sily.
Trecia sila.
Trecia sila v praxi.
Pohyb telesa. Zakreslí
trajektóriu.
Rozlišuje druhy
pohybov podľa
trajektórie.
Rieši úlohy na
výpočet rýchlosti.
Žiak vie:
Priemerná rýchlosť
nerovnomerného pohybu
Priemerná rýchlosť
nerovnomerného pohybu,
výpočet priemernej rýchlosti
OSR
44.
IV.
45.
Dráha pohybu a jej závislosť
od času
Závislosť dráhy od času,
grafické znázornenie
závislosti
OSR
46.
Grafické znázornenie
rýchlosti a dráhy pohybu v
čase
Grafická závislosť, zostrojenie
grafu, čítanie z grafu
OSR
47.
Laboratórna úloha č. 3
Urč priemernú rýchlosť
pohybu telesa po naklonenej
rovine
OSR,TVVP
48.,
49.
Opakovanie tematického
celku Používanie správnej
terminológie, súbor pojmov,
vzťahov, faktov a zručností
50.
Riešenie úloh na výpočet
rýchlosti, dráhy a času
Osvojenie si vzťahov a
jednotiek FV
OSR
51.
52.
Práca. Výkon.
Energia.
Mechanická práca
Práca ako fyzikálna veličina,
jednotky práce 1 J, vzťah pre
výpočet práce
OSR
Riešenie úloh na výpočet
mechanickej práce
Osvojenie si vzťahov a
jednotiek FV
53.
Práca na naklonenej rovine a
kladke
Naklonená rovina, práca na
naklonenej rovine, práca
v gravitačnom poli Zeme,
pevná kladka
OSR
54.
Výkon
Výkon ako fyzikálna veličina,
značka a jednotka výkonu 1
W, vzťah pre výpočet výkonu
OSR, FIG
 kedy teleso koná nerovnomerný
pohyb a ako sa pri ňom mení
rýchlosť pohybu telesa
 rozlíšiť okamžitú a priemernú
rýchlosť pohybu
vypočítať priemernú rýchlosť
pohybu telesa
Žiak vie:
 vzťah pre výpočet dráhy pohybu
 graficky zobraziť vzťah medzi
dráhou a časom pri
rovnomernom priamočiarom
pohybe
Žiak vie:
 zostrojiť graf závislosti dráhy od
času z nameraných, resp.
zadaných hodnôt
 riešiť úlohy zadané testovou
formou
 čítať údaje z grafu
Žiak vie:
 zostrojiť naklonenú rovinu
 určiť priemernú rýchlosť pohybu
guľôčky po naklonenej rovine
z danej dráhy a príslušného času
 si prakticky precvičiť získané
poznatky a využije ich pri riešení
laboratórnej úlohy
Vie rozlíšiť
rovnomerný
a nerovnomerný
pohyb telesa.

Vie riešiť úlohy na
výpočet dráhy.
Dokáže zostrojiť graf
závislosti dráhy od
času.
Žiak vie:
 použiť naučené poznatky pri
riešení úloh
 vzťahy pre výpočet jednotlivých
fyzikálnych veličín
Žiak vie:
 kedy človek alebo stroj koná
mechanickú prácu
 premeny jednotiek práce (J, kJ,
MJ)
 aplikovať vzťah na výpočet
Rieši úloh na výpočet
rýchlosti, dráhy
a času.
Z praxe uvedie
príklady kedy človek
koná prácu.
práce v úlohách
Žiak vie:
 použiť naučené poznatky pri
riešení úloh
 vzťahy pre výpočet jednotlivých
fyzikálnych veličín
Žiak vie:
 prakticky určiť prácu pri pohybe
telesa na naklonenej rovine
a kladke
 porovnať veľkosť vykonanej
práce pri použití naklonenej
roviny s prácou vykonanou pri
dvíhaní telesa bez naklonenej
roviny, resp. pomocou kladky
Žiak vie:
 definovať výkon
 ovláda premeny jednotiek
výkonu (W, kW, MW)
 vie aplikovať vzťah pre výpočet
výkonu pri výpočtových úlohách
Rieši úlohy na
výpočet mechanickej
práce.
Prakticky rieši pohyb
na naklonenej rovine.
Výkon
Riešenie úloh na výpočet
práce a výkonu
Osvojenie si vzťahov a
jednotiek FV
OSR
55.
Pohybová energia telesa
Pohybová energia telesa –
kinetická, značka a jednotka
energie 1 J, vzťah pre
výpočet Ek
OSR
Polohová energia telesa
Polohová energia telesa –
potenciálna, značka
a jednotka energie 1 J, vzťah
pre výpočet Ep OSR
56.
57.
Žiak vie:
 použiť naučené poznatky pri
riešení úloh
 vzťahy pre výpočet jednotlivých
fyzikálnych veličín
Žiak vie:
 rozlíšiť polohovú a pohybovú
energiu telesa
 definovať pohybovú energiu
Rieši úloh na výpočet
práce a výkonu.
Rozlíši pohybovú
a polohovú energiu.
a jej vzťah k rýchlosti telesa
 definovať polohovú energiu

vypočítať polohovú energiu
telesa
Rieši úlohy na
výpočet polohovej
energie.
Žiak vie:
Vzájomná premena
polohovej a pohybovej
energie telesa
Premena polohovej a
pohybovej energie
OSR
58.
 aplikovať vzťah pre polohovú
energiu telesa pri riešení úloh
v spojitosti s premenou Ek a Ep
energie telesa
Vysvetlí premenu
polohovej
a pohybovej energie.
 vysvetliť premenu Ek a Ep na
konkrétnom príklade
Žiak vie:
V.
59.
60.
Čo sme sa naučili
Súbor pojmov, vzťahov,
zručností
OSR
61.
Opakovanie tematického
celku Používanie správnej
terminológie, súbor pojmov,
vzťahov, faktov a zručností
OSR
62.,
63.
Zdroje energie
Fosílne palivá
Zdroje energie a ich
klasifikácia s dôrazom na
zdroje využívané na
Slovensku
FIG, OSR
64.
65.
VI.
Zákon zachovania energie
Zákon zachovania energie,
historické aspekty zákona
zachovania energie OSR
67.
68.
Energia v prírode
 definovať zákon zachovania
energie
 aplikovať zákon zachovania
energie v situáciách spojených
s polohovou a pohybovou
energiou telesa
Žiak vie:
 riešiť úlohy zadané testovou
formou
 aplikovať naučené vedomosti pri
riešení testových úloh
Zákon zachovanie
energie.
Žiak vie:

vymenovať príklady
fosílnych palív a podmienky
ich vzniku

opísať výhody a nevýhody
využitia fosílnych palív

posúdiť zdroje energie
využiteľné na Slovensku
Žiak pozná:
Výhrevnosť paliva
Prírodné zdroje energie,

budovanie predstavy
výhrevnosť
výhrevnosti paliva cez
OSR
spaľovanie orieška
Žiak vie:
Elektrárne
Elektráreň, druhy elektrární -  pozná rôzne druhy elektrární
vodná elektráreň, tepelná
 popísať činnosť elektrární
elektráreň, jadrová
 rozpoznať jednotlivé elektrárne podľa
elektráreň
OSR, FIG
opisu
Netradičné zdroje energie
Žiak vie:
Netradičné zdroje energie 
rozlíšiť ekologicky výhodné od
alternatívne zdroje (slnečná,
nevýhodných zdrojov energie
veterná, vodná,
geotermálna)
OSR, FIG
Žiak vie:
 čítať s porozumením texty
Čísla o spotrebe energie nás
zamerané na odborné problémy
varujú
 nadobudnúť presvedčenie o tom, že
Texty o šetrení s energiou
racionálne hospodárenie s energiou
OSR, FIG
je nevyhnutné pre zachovanie
zdravého životného prostredia
človeka
Pozná fosílne palivá
a ich výhody
a nevýhody.
Výhrevnosť paliva.
Druhy elektrární.
Netradičné zdroje
energie.
Hospodárenie
energiou.
69.
Projekt
Využitie slnečnej energie –
tvorba a prezentácia
projektu
OSR, TVVP, FIG
70.
Opakovanie tematického
celku
Používanie správnej
terminológie, súbor pojmov,
vzťahov, faktov a zručností
OSR
71.
72.
73.
74.
Záverečná klasifikácia
Časová rezerva
Časová rezerva
Časová rezerva
Žiak vie:

chápať energiu a jej zdroje ako
spoločenský fenomén

vie posúdiť zdroje energie
využiteľné na Slovensku

zaujať kladný postoj
k opatreniam vedúcim
k úsporám energie
Žiak vie:

aplikovať naučené pri riešení
rôznych problémov

má znalosti z predpísaných
tematických celkov

byť samostatný pri práci na
zadaných projektoch a úlohách

dokáže preniesť teoretické
poznatky do praxe
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
IX.
XI.
Chémia
1+0
ôsmy
Mgr. Marianna Ľuptáková
Týž. Tematický
/Hod. celok
Obsahový
štandard(téma),
Výkonový štandard
Výstupy
Prierezové témy
Úvod do chémie
Motivácia k predmetu
OŽZ, MEV
Vytvorenie pozitívneho vzťahu k
učebnému predmetu chémia. BOZP.
Zmesi a chemicky čisté látky
Chemicky čistá látka, zmes
rôznorodá a rovnorodá.
OSR , ENV
Žiak vie:
- rozpoznať chemicky čisté látky a zmesi
(rôznorodé a rovnorodé zmesi).
Chemicky čisté
látky a zmesi.
3.
Chemické reakcie
Chemická reakcia, reaktant,
produkt, schéma chemickej
reakcie, zákon zachovania
hmotnosti pri chemických
reakciách, chemické
zlučovanie, chemický rozklad.
OSR , ENV
Žiak vie:
- chápať chemickú reakciu ako chemický
dej,
- rozlíšiť reaktanty a produkty,
- poznať zákon zachovania hmotnosti pri
chemických reakciách,
- rozlíšiť na príkladoch reakcie
chemického zlučovania a chemického
rozkladu,
- poznať príklady chemického zlučovania
a chemického rozkladu v bežnom živote.
Chemická rekcia,
ZZH, chemický
rozklad, zlučovanie.
4.
Chemické prvky a zlúčeniny
Chemický prvok, chemická
zlúčenina častice látok.
OSR , ENV
Žiak vie:
- rozlíšiť prvky a zlúčeniny.
Prvky a zlúčeniny.
5.
Atómy a chemické prvky
Stavba atómu (elektrónový
obal, jadro atómu - protón,
neutrón, elektrón). protónové
číslo.
OSR , ENV
Žiak vie:
- opísať stavbu atómu,
- poznať označenie elektrického náboja
Stavba atómu,
protónov, elektrónov, neutrónov, napísať
protónové číslo.
protónové čísla atómov, určiť počet
elektrónov v atóme z hodnoty
protónového čísla.
6.
Názvy a značky chemických
prvkov
OSR
Žiak vie:
- slovenský názov a značku prvku
7.
Molekuly a chemické zlúčeniny
Molekula, chemický vzorec,
chemická zlúčenina.
OSR , ENV
Žiak vie:
- vysvetliť vznik molekuly,
- rozlíšiť dvojatómové a viacatómové
molekuly,
- rozlíšiť molekuly prvkov a zlúčenín,
-poznať rozdiel medzi prvkom
a zlúčeninou,
- poznať rozdiel medzi atómom
a molekulou,
- vysvetliť použitie značiek a vzorcov pri
zápise prvkov a zlúčenín.
Pozná rozdiel
medzi molekulou,
chemickým
vzorcom
a zlúčeninou.
8.
Ióny.
Ión, katión, anión.
OSR , ENV
Žiak vie:
- vysvetliť vznik katiónu a aniónu, vedieť
napísať schému vzniku iónov, poznať
zápis náboja iónu.
Vysvetlí vznik
iónov, vie napísať
schému iónov
a pozná ich zápis.
9.
Chemické vzorce a oxidačné
číslo
Žiak vie:
- poznať zápis ox.č. atómu prvku ,
Oxidačné číslo,
zapísať ho.
1.
2.
X.
2014/2015
Opakovanie
učiva
Zloženie
látok
OSR
10.
Chemická väzba
OSR
11.
Opakovanie učiva
12.
XII.
I.
Chemické
prvky
13.,
14.
Kovy, polokovy, nekovy
OŽZ,OSR, FIG
15.
Vodík

Vodík, zlúčeniny vodíka. Voda.
ENV, OŽZ, MEV, DOV, FIG

16.
Kyslík
Kyslík, zlúčeniny kyslíka.
ENV, OČZ, MEV, DOV
Kovy a ich zlúčeniny
Železo-najvýznamnejší kov
OSR, OŽZ, FIG
Alkalické kovy
Alkalické kovy (Na, K),
zlúčeniny alkalických kovov.
ENV, OŽZ, MEV, DOV
17.
18.
II.
19.,
20.
21.
III.
Periodická tabuľka prvkov
Chemické
zlúčeniny
Voda

Minerálna, pitná a destilovaná

voda
ENV, FIG
Oxidy
Oxidy, oxidačné číslo.
ENV, OŽZ, MEV, DOV
23.
Oxidy v stavebníctve

Oxidy v životnom prostredí
oxid vápenatý, oxid kremičitý,

oxid uhličitý
OSR, OŽZ

24.
Kyseliny – kyseliny v domácnosti,
skúmanie kyslosti roztokov
OSR, OŽZ
26.
Žiak vie:
- poznať význam objavu PSP a meno
autora,
- určiť počet periód a skupín v PSP
Žiak vie:
- poznať vlastnosti a uviesť význam
kovov,
polokovov a nekovov
Žiak vie:
- vymenovať základné vlastnosti
(skupenstvo, farba, reaktivita, atď.)
a použitie vodíka,
- poznať vodík ako biogénny prvok.
Žiak vie:
- vymenovať základné vlastnosti
(skupenstvo, farba, reaktivita, atď.)
a použitie kyslíka, poznať kyslík ako
biogénny prvok.
Žiak vie:
- uviesť význam železa v priemysle a pre
ľudský organizmus
Žiak vie:
- poznať vlastnosti alkalických kovov,
poznať sodík a draslík ako biogénne
prvky a ich potravinové zdroje.
Význam a vznik
chcemickej väzby.
PTP
Vlastnosti kovov,
polokovy, nekovy.
Charakterizuje
vodík.
Charakterizuje
kyslík.
Význam železa.
Vlastnosti
alkalických kovov.
Opakovanie učiva
22.
25.
- poznať zápis ox.čísla atómu prvku
Žiak vie:
- poznať funkciu elektrónov pri vzniku
CHV,
- vysvetliť na príkladoch vznik CHV
Zloženie a vlastnosti kyselín,
významné kyseliny
kyselina chlorovodíková, kyselina
sírová, dusičná, uhličitá
OŽZ, OSR
Hydroxidy – skúmanie zásaditosti
roztokov, zloženie a vlastnosti
hydroxidov
Hydroxidy, zásaditosť roztokov.
ENV, OŽZ, OSR
Žiak vie:
Vlastnosti vody.
- poznať rozdiel medzi minerálnou,
pitnou a destilovanou vodou.
Žiak vie:
- určiť oxidačné čísla atómov prvkov v oxidoch,
Tvorba oxidov.
vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov
oxidov.
Žiak vie:
- názvy a vzorce CO, CO2, N2O5, SO2, SO3,
CaO.
Významné oxidy.
- pozná oxidy, ktoré reakciou s vodou
spôsobujú kyslé dažde,
- pozná príčiny vzniku uvedených oxidov,
Žiak vie:
- určiť pomocou univerzálneho indikátorového
Použitie kyselín
papierika pH kyslých roztokov
v domácnosti.
- poznať príklady a hodnoty pH kyslých a
neutrálnych roztokov
Žiak vie:
- popísať zloženie a vlastnosti kyselín
(chlorovodíkovej a sírovej)
- poskytnúť prvú pomoc pri poleptaní kyselinou
Vlastnosti
- pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou HCl s
vodou
významných
- aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov
kyselín.
kyselín
- poznať vzorce HCL, HNO3, H2SO4, H2CO3
- poznať výskyt a funkciu kyseliny
chlorovodíkovej v ľudskom organizme
Žiak vie:
- popísať zloženie a spoločné vlastnosti
hydroxidov
Vlastnosti
- vedieť poskytnúť prvú pomoc pri poleptaní
hydroxidov.
hydroxidom
- pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou NaOH
s vodou
IV.

27.
Významné hydroxidy
Hydroxid sodný, hydroxid
draselný, hydroxid vápenatý
OSR, OŽZ

Laboratórna práca č.1
Meranie pH
OŽZ, OSR
28.
Soli – čo sú soli, významné soli
OŽZ, OSR, ENV
29.
Žiak vie:
- popísať zloženie a vlastnosti hydroxidov (sodný,
draselný a vápenatý)
- aplikovať pravidlá tvorby názvov a vzorcov
hydroxidov
- poznať názvy a vzorce NaOH, KOH, Ca(OH)2
Žiak vie:
Poznať pomôcky používané pri
laboratórnej práci, vykonať prácu podľa
návodu, vedieť pozorovať javy
sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť
a interpretovať ich, Vedieť zaznamenať
výsledok pokusu.
Žiak vie:
- charakterizovať soli
- uviesť významné soli z bežného života
- zdôvodniť negatívny vplyv nadbytku NaCl v
potrave pre ľudský organizmus
- aplikovať pravidlá tvorby názvov a vzorcov solí
- poznať názvy a vzorce NaCl, NaNO , CuSO ,
CaCO
3
Hydroxid sodný,
hydroxid draselný,
hydroxid vápenatý.
Tvorba a význam
solí.
4
3
V.
30.
31.
Opakovanie učiva
Chemické
reakcie
Chemické reakcie a chemické rovnice
OŽZ, OSR
Neutralizácia
OŽZ, OSR
32.
VI.
34.


35.
36
Redoxné reakcie
Oxidácia, redukcia, redoxné
reakcie.
ENV, OŽZ, MEV, DOV
Opakovanie učiva

Záverečná klasifikácia

Žiak vie:
- poznať a vedieť aplikovať zákon zachovania
hmotnosti
- zapísať priebeh chemickej reakcie chemickou
rovnicou a určiť stechiometrické koeficienty
Žiak vie:
- opísať neutralizáciu ako chemickú reakciu
- zapísať chemickou rovnicou reakciu kyseliny
chlorovodíkovej s hydroxidom sodným
Žiak vie:
- vyznačiť oxidačné čísla atómov jednotlivých
prvkov v zlúčeninách
- zistiť zmeny oxidačných čísel v priebehu
chemickej reakcie
Zápis chemických
rovníc.
Neutralizácia.
Oxidácia, redukcia.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Týž.
/Hod.
IX.
1.
2.
Tematický
celok
Neživá príroda
a jej
poznávanie
3.
Biológia
1+1
ôsmy
Mgr. Marianna Ľuptáková
Obsahový štandard(téma),
Prierezové témy
Úvod do biológie
Motivácia k predmetu
OŽZ, MEV
Neživá a živá príroda.
Neživá a živá príroda. Závislosť
organizmov a človeka od neživej prírody.
Poznávanie neživej prírody, význam vied o
Zemi.
Neživá príroda, organizmy, nerastné
suroviny, vyčerpateľné, obnoviteľné
a neobnoviteľné zdroje surovín.
ENV, OSR
Stavba Zeme.
Stavba Zeme. Sféry zemského telesa.
Stavba zemskej kôry pevnín a dna
oceánov. Zemské jadro, zemský plášť,
litosféra, zemská kôra, pevninská zemská
kôra, oceánska zemská kôra, litosférické
platne.
ENV, OSR, MEV
4.
Zemská kôra v pohybe
Pohyb a jeho príčina. Vzďaľovanie,
približovanie a podsúvanie litosferických
dosiek. Priekopová prepadlina- rift,
oceánsky chrbát, oceánska priekopa.
ENV, OSR, MEV
5.
Opakovanie učiva tematického celku
6.
Minerály a horniny.
Minerály a horniny. Rozlišovacie znaky
minerálov a hornín. Vznik minerálov a
hornín. Minerál, hornina, živec, kremeň,
sľuda, žula, vápenec.
ENV, OSR, MEV, FIG
7.
X.
2014/2015
8.
9.
10.,
11.
Stavebné
jednotky
zemskej kôry
Praktická aktivita č. 1
Pozorovanie a rozlišovanie minerálov a
hornín
OSR
Stavba a vlastnosti minerálov
– vznik, vonkajší tvar
Kryštál, kryštalizácia, kryštalické
a kryštalované minerály.
OSR, FIG
Vnútorná stavba minerálov
Kryštálová štruktúra, kamenná soľ, grafit,
diamant, kryštálové sústavy.
OSR, ENV, MEV
Vlastnosti minerálov - fyzikálne,
chemické
Fyzikálne vlastnosti, mechanické
Výkonový štandard
Výstupy
Vytvorenie pozitívneho vzťahu k
učebnému predmetu biológia. BOZP.
Žiak vie:
- preukázať na príklade závislosť
organizmov od neživej prírody,
- uviesť príklad vplyvu organizmov na ne
živú prírodu,
- preukázať na príklade význam vied o
Zemi
- poznať význam nerastných surovín pre
život človeka.
Živé a neživé
prírodniny a ich
vzťah medzi
nimi.
Žiak vie:
- určiť a pomenovať podľa ukážky
členenie sfér zemského telesa
- rozlíšiť na ukážke pevninskú a
oceánsku zemskú kôru.
Zemské teleso.
Kôra, plášť,
jadro.
Litosferické
platne.
Žiak vie:
- príčinu pohybu litosferických platní,
- uviesť dôsledky vzďaľovania
litosferických platní,
- uviesť dôsledky približovania a
podsúvania litosferických platní,
- opísať na ukážke vznik a zánik
oceánskej zemskej kôry.
Pohyby
litosferických
platní, vznik
a zánik zemskej
kôry.
Žiak vie:
- charakterizovať minerál, príklad
- charakterizovať horninu, príklad,
- rozlíšiť na ukážke minerál a horninu,
- uviesť spôsob vzniku hornín,
- vysvetliť rozdiel medzi rovnorodou
a rôznorodou prírodninou,
- vlastnosti a použitie živca, kremeňa,
sľudy, žuly, vápenca.
Rozdiel medzi
minerálom
a horninou.
Vlastnosti
a použitie
hornín.
Žiak vie:
- poznať a rozlíšiť minerály a horniny
Pozná a rozlíši
minerály
a horniny.
Žiak vie:
- podstatu vzniku minerálov.
Žiak vie:
- pomenovať priestorový útvar, od
ktorého závisí tvar a vlastnosti
kryštálov.
Žiak vie:
- vymenovať tri fyzikálne vlastnosti
minerálov,
Kryštál,
kryštalizácia.
Kamenná soľ,
grafit, diamant.
Rozlíši fyzikálne
a chemické
vlastnosti.
vlastnosti (hustota, tvrdosť), optické
vlastnosti (farba, lesk), chemické
vlastnosti (rozpustnosť, rozklad). OSR
Praktická aktivita č. 2
Fyzikálne vlastnosti minerálov
OSR
12.
13.
14.
15.
XI.
16.
17.
18.
19.
Geologické procesy a ich zdroje.
Geologické procesy. Vonkajšie a vnútorné
geologické procesy. Geologický proces
vnútorný, vonkajší, zemské teplom
príťažlivosť Zeme, Mesiaca, slnečné
žiarenie.
ENV, OSR, OŽZ
Žiak vie:
- uviesť príklad zdroja energie, energiu a
súvisiaci geologický proces,
- rozlíšiť na príklade vonkajší a vnútorný
geologický proces.
Rozdiel medzi
vnútornými
a vonkajšími
geologickými
postupmi.
Katastrofické geologické procesy
Katastrofické geologické procesy, príčiny a
dôsledky pre človeka. Zemetrasenia,
sopečná činnosť, tsunami, zosuvy pôdy.
OSR, OŽZ, ENV
Žiak vie:
Katasrofy sveta
a na Slovensku.
Magmatická činnosť
Magmatická činnosť (magmatizmus),
magma.
OSR, OŽZ, ENV
Sopečná činnosť
Časti sopky. Prejavy sopečnej činnosti.
Sopka, sopečný kužeľ, sopečný komín,
sopečný kráter, lávový prúd, sopečné
horniny
OSR, OŽZ, ENV
Vyvreté horniny - hlbinné
Vyvreté horniny. Vznik, rozlišovacie znaky
hlbinných vyvretých hornín. Typické
horniny, vlastnosti, využitie, výskyt.
OSR, OŽZ, ENV
Žiak vie:
- rozlíšiť magmatickú a sopečnú činnosť,
- odlíšiť magmu a lávu podľa miesta
vzniku.
Žiak vie:
- opísať podľa ukážky časti sopky,
- uviesť príklad prejavov sopečnej
činnosti
- uviesť príklad významu sopečnej
činnosti pre človeka.
Žiak vie:
- poznať podstatu vzniku vyvretých
hornín,
- rozlíšiť na ukážke hlbinnú vyvretú
horninu,
- odlíšiť štruktúru žuly a čadiča,
- poznať využitie aspoň jednej hlbinnej
vyvretej horniny.
Žiak vie:
- rozlíšiť na ukážke hlbinnú a výlevnú
vyvretú horninu,
- poznať využitie aspoň jednej výlevnej
vyvretej horniny
Žiak vie:
- charakterizovať horotvornú činnosť,
- rozlíšiť na ukážke (alebo načrtnúť)
príklad poruchy zemskej kôry,
- rozlíšiť vrásu a zlom podľa ich vzniku a
charakteristických znakov.
Žiak vie:
- poznať príčinu vzniku zemetrasenia,
- uviesť príklad druhu zemetrasenia a
jeho dôsledkov, - rozlíšiť rozdiel medzi
ohniskom a epicentrom zemetrasenia,
- poznať možnosti ochrany ľudí a budov
pred dôsledkami zemetrasenia.
Rozdiel medzi
magmatickou
a sopečnou
činnosťou.
Žiak vie:
- uviesť hlavné činitele premeny hornín,
- opísať na ukážke typickú vlastnosť
premenených hornín,
- poznať jednu premenenú horninu,
typickú vlastnosť a jej využitie.
Žiak vie:
Príčiny vzniku
premenených
hornín.
Vlastnosti,
využitie hornín.
Vyvreté horniny - výlevné
Vznik, rozlišovacie znaky výlevných
vyvretých hornín. Typické horniny,
vlastnosti, využitie, výskyt.
OSR
22.
25.,
Žiacke projekty
21.
XII.
Opakovanie učiva
Geologické
procesy
a dejiny Zeme
Vnútorné
geologické
procesy
Horotvorná činnosť a poruchy zemskej
kôry
Vrásnenie, vrásy a zlomy.
Horotvorná činnosť, prehýbanie, lámanie,
pohyb blokov zemskej kôry, vrásnenie,
vrása, zlom, priekopová prepadlina. OSR
Zemetrasenie
Vznik a druhy zemetrasenia, prejavy a
dôsledky. Ochrana pred zemetrasením a
jeho dôsledkami. Výskyt na Slovensku.
Zemetrasenie, tektonické, závalové
a sopečné zemetrasenie, ohnisko,
epicentrum, tsunami. OSR, OŽZ, ENV,
FIG
Premena hornín a premenené horniny
Činitele premeny, vznik premenených
hornín.
OSR, ENV
20.
- uviesť príklad využitia mechanickej a
optickej vlastnosti minerálu,
- poznať jednu chemickú vlastnosť
minerálu.
Žiak vie:
- pozorovať a zistiť fyzikálne vlastnosti
minerálov.
- dokumentovať na príklade
katastrofický geologický proces a jeho
následky.
Stavba sopky.
Vlastnosti
a využitie
hlbinných
hornín.
Vlastnosti
a využitie
výlevných
hornín.
Prejavy
horotvornej
činnosti.
Druhy a príčiny
vzniku
zemetrasenia.
podľa výberu
- katastrofy sveta a na Slovensku, obsidián
a pemza, rudné žily, získavanie NS, Naj...
svetové zemetrasenia a na Slovensku,
činný model sopky OSR, TVVP
Praktická aktivita č. 3
Pozorovanie a rozlišovanie hornín
ENV, OSR, MEV
26.
27.
Opakovanie učiva
29.
Vonkajšie geologické procesy
Pôsobenie vonkajších geologických
činiteľov, ich prejavy.
-vonkajšie geologické činitele, vonkajšie
geologické procesy, rozrušovanie,
prenášanie, usadzovanie, spevňovanie.
ENV, OSR, MEV
Žiak vie:
- poznať pôsobenie vonkajších
geologických procesov a ich čiastkové
procesy.
Zvetrávanie.
Zvetrávanie, príčiny a dôsledky.
ENV, OSR, MEV, FIG
Žiak vie:
- rozlíšiť mechanické a chemické
zvetrávanie a ich dôsledky.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
II.
Žiak vie:
- poznať a rozlíšiť horniny vyvreté
a premenené.
28.
30.
I.
- odprezentovať projekty na vybranú
tému
38.
39.
40.
Vonkajšie
geologické
procesy
Geologická činnosť zemskej príťažlivosti.
Vplyv, prejavy a dôsledky zemskej
príťažlivosti. - zemská príťažlivosť,
opadávanie, zrútenie, zosúvanie.
ENV, OSR, MEV, FIG
Geologická činnosť povrchovej vody.
Vplyv, prejavy a dôsledky vody. - voda povrchová, morská a minerálna, vodná
erózia
ENV, OSR, MEV, FIG
Geologická činnosť ľadovcov.
Vplyv, prejavy a dôsledky ľadovcov.ľadovec, horský a kontinentálny ľadovec,
moréna
ENV, OSR, MEV
Geologická činnosť vetra.
Vplyv, prejavy a dôsledky vetra.
- vietor, hríbovité útvary, duny, spraš.
ENV, OSR, MEV, FIG
Usadené horniny.
Úlomkovité, organické a chemické
usadené horniny; vznik, vlastnosti,
využitie. - usadené horniny, vrstva.
ENV, OSR, MEV, FIG
Pozná a rozlíši
horniny vyvreté
a premenené.
Pozná
pôsobenie
vonkajších
geologických
procesov a ich
čiastkové
procesy.
Rozlíši
mechanické a
chemické
zvetrávanie a
ich dôsledky.
Žiak vie:
- poznať dôsledky zemskej príťažlivosti.
Pozná dôsledky
zemskej
príťažlivosti.
Žiak vie:
- poznať dôsledky činnosti toku rieky a
morskej vody.
Pôsobenie
vody.
Žiak vie:
- poznať podstatu vzniku ľadovca a
dôsledky činnosti horského ľadovca.
Ľadovec a jeho
činnosť.
Žiak vie:
- opísať prejavy a dôsledky rušivej a
tvorivej činnosti vetra.
Vietor a jeho
činnosť.
Žiak vie:
- pomenovať usporiadanie útvarov
usadených hornín.
Úlomkovité usadené horniny.
Vznik, vlastnosti, využitie. - úlomkovité
usadené horniny – štrk, piesok, íl,
zlepenec, pieskovec
ENV, OSR, MEV
Žiak vie:
- poznať využitie nespevnenej a
spevnenej úlomkovitej usadenej
horniny.
Organické usadené horniny.
Vznik, vlastnosti, využitie. - organické
usadené horniny – vápenec, rašelina,
uhlie, ropa.
ENV, OSR, MEV
Chemické usadené horniny
Chemické usadené horniny; vznik,
vlastnosti, využitie. - chemické usadené
horniny - kamenná soľ, dolomit, travertín.
FIG, ENV, OSR, MEV
Žiak vie:
- opísať podstatu vzniku organických
usadených hornín,
- uviesť príklad využitia organickej
usadenej horniny.
Žiak vie:
- poznať podstatu vzniku chemických
usadených hornín,
- uviesť príklad využitia chemickej
usadenej horniny.
Krasové procesy
Povrchové a podzemné krasové útvary.
Kvapľové a ľadové jaskyne.
- krasový proces, kras, krasový útvar,
škrapy, krasová jama, ponor, vyvieračka,
jaskyňa, kvapeľ, kvapľová jaskyňa, ľadová
jaskyňa. FIG, ENV, OSR
Žiak vie:
- poznať podstatu krasového procesu,
- uviesť príklad povrchového a
podzemného krasového útvaru,
- rozlíšiť kvapľovú a ľadovú jaskyňu
podľa výzdoby,
- uviesť príklad kvapľovej a ľadovej
jaskyne na Slovensku.
Podstata vzniku
usadených
hornín.
Pozná využitie
nespevnenej a
spevnenej
úlomkovitej
usadenej
horniny.
Podstata vzniku
organických
usadených
hornín.
Podstata vzniku
chemických
usadených
hornín.
Podstata
krasových
procesov.
Jaskyne
Slovenska.
III.
41.
Opakovanie učiva
42.
Skameneliny a vek Zeme
Charakteristika skamenelín, podstata ich
vzniku. Druhy skamenelín, príklady.
-skamenelina, vedúca skamenelina. ENV,
OSR, MEV
Žiak vie:
- charakterizovať skamenelinu,
- uviesť príklad skameneliny,
- opísať proces vzniku skameneliny.
Skameneliny.
43.
Určovanie veku Zeme a hornín
Vek hornín, pomerný a skutočný vek.
ENV, OSR
Žiak vie:
- oznať postup určovania pomerného a
skutočného veku hornín.
Postup
určovania
pomerného a
skutočného
veku hornín.
44.
Geologická história Zeme. Prahory a
starohory
Prejavy života, príklady vedúcich
skamenelín. - prahory, starohory,
prakontinent, praoceán.
ENV, OSR, MEV
Žiak vie:
- uviesť geologické procesy v
jednotlivých sférach vývoja Zeme.
Významné
geologické
procesy.
45.
Prvohory
Významné geologické procesy, prejavy
života, príklady vedúcich skamenelín.
ENV, OSR, MEV
Žiak vie:
- uviesť význam prvohorných papradí a
prasličiek v súčasnosti,
- poznať na ukážke príklad vedúcej
skameneliny prvohôr.
Vedúce
skameneliny =
trilobity.
Žiak vie:
- poznať na ukážke príklad vedúcej
skameneliny druhohôr.
Vedúce
skameneliny =
amonity,
belenity.
Žiak vie:
- poznať dôkazy predchodcu človeka a
vývoja človeka v treťohorách,
- poznať na ukážke príklad vedúcej
skameneliny treťohôr.
Vedúce
skameneliny =
numulity.
Predchodca
človeka.
Žiak vie:
- poznať dôkazy predchodcu človeka a
vývoja človeka v štvrtohorách
- poznať na ukážke príklad vedúcej
skameneliny štvrtohôr.
Doba ľadová.
Dejiny Zeme
Druhohory
Významné geologické procesy, prejavy
života, príklady vedúcich skamenelín.
Druhohory, alpínske vrásnenie, vedúce
skameneliny, amonity belemnity. ENV,
OSR, MEV
Treťohory
Významné geologické procesy, prejavy
života, príklady vedúcich skamenelín.
Treťohory, numulity, žraloky, dinosaury,
predchodca človeka.
ENV, OSR, MEV
Štvrtohory
Významné geologické procesy, prejavy
života, príklady vedúcich skamenelín.
Štvrtohory, ľadová doba, medziľadová
doba, pôda, mamut, jaskynný medveď,
jaskynný lev. ENV, OSR, MEV
46.
47.
48.
49.
50.,
51.
IV.
52.
Opakovanie učiva
Žiacke projekty
podľa výberu - dejiny Zeme TVVP, OSR,
MEV
Príroda
Slovenska
Geologické jednotky Západných Karpát
Západné Karpaty, flyšové pásmo, bradlové
pásmo, pásmo jadrových pohorí, veporské
pásmo, gemerské pásmo.
ENV, OSR
53.
54.
55.
Geologické jednotky Západných Karpát
Geologické jednotky Západných Karpát.
ENV, OSR
Podmienky
života a vzťahy
organizmov
Ekologické
podmienky
života
Organizmy a prostredie
Vzťahy organizmov s prostredím,
prispôsobivosť organizmov prostrediu,
znášanlivosť podmienok prostredia.
ENV, OSR, MEV
Neživé zložky prostredia
-svetlo, teplo, vzduch
Vplyv energie, svetla, tepla, vzduchu, na
životné podmienky a procesy organizmov.
ENV, OSR, MEV
Žiak vie:
- odprezentovať projekty na vybranú
tému
Žiak vie:
- poznať významné geologické procesy a
vývoj organizmov na Slovensku,
- pomenovať a určiť podľa ukážky
geologické jednotky Slovenska podľa
typických znakov.
Žiak vie:
- uviesť príklad a význam typickej
horniny aspoň troch pásiem.
Žiak vie:
- poznať aspoň tri anorganické a tri
organické látky, ktoré sú súčasťou
organizmov,
- uviesť príklad závislosti organizmu od
prostredia a vzájomného vzťahu medzi
organizmami,
- poznať prispôsobivosť organizmov
životným podmienkam,
- uviesť na príklade rozsah znášanlivosti
podmienok prostredia organizmami.
Žiak vie:
- poznať význam slnečného žiarenia pre
rastliny,
- rozlíšiť nároky rastlín a živočíchov na
svetlo,
- poznať prispôsobenie organizmov
Neživá príroda
Slovenska.
Význam typickej
horniny aspoň
troch pásiem.
Organizmy a ich
vzťahy
s prostredím,
prispôsobivosť.
Význam
slnečného
žiarenia,
vzduchu.
56.
Neživé zložky prostredia
-voda, pôda
Vplyv vody a pôdy na životné podmienky
a procesy organizmov.
ENV, OSR, MEV
57.
Znečisťovanie neživých zložiek prostredia
Príčiny a dôsledky znečisťovania vody,
vzduchu, pôdy pre rastliny a živočíchy.
ENV, OSR, MEV, OŽZ
Živé zložky prostredia.
Populácia. Vlastnosti populácie (veľkosť,
hustota, rast), vnútorné a vonkajšie
vzťahy. Ekologická jednotka, jedinec,
populácia.
ENV, OSR, MEV
Živé zložky prostredia.
Veľkosť populácie, rast populácie, hustota
populácie, konkurencia, symbióza
(spolužitie), parazitizmus, hostiteľ, parazit,
predácia, predátor, korisť.
ENV, OSR, MEV
58.
V.
59.
Spoločenstvo organizmov.
Druhová rozmanitosť, štruktúra, zloženie
spoločenstva a priestorové členenie.
ENV, OSR, MEV
60.
61.
62.
63.
Podmienky
života a vzťahy
organizmov
Ekologické
podmienky
života
Prírodné a umelé spoločenstvá.
Prírodné spoločenstvo, umelé
spoločenstvo.
ENV, OSR, MEV
Ekosystém.
Obeh látok a tok energie v ekosystéme.
Ekosystém zložky ekosystému,
suchozemský ekosystém, vodný
ekosystém, obeh látok, tok energie,
slnečná energia, producenty,
konzumenty, rozkladače, prírodný
ekosystém, umelý ekosystém, dodatková
energia.
ENV, OSR, MEV
Život ekosystému.
Potravový reťazec, pastvovo-koristnícky
potravový reťazec, rozkladný potravový
reťazec, potravová sieť, potravná
pyramída, obnova ekosystému, vývoj
ekosystému. ENV, OSR, MEV
64.
Biosféra.
Zložky biosféry.
ENV, OSR, MEV
65.
Obeh látok a tok energie v biosfére.
Obeh látok, tok energie.
ENV, OSR, MEV
66.
Biologická a ekologická rovnováha.
Možnosti zachovania a ohrozenia
ekologickej rovnováhy. Druhová
rozmanitosť (biologická rozmanitosť),
biologická rovnováha, spätná väzba,
ekologická rovnováha, stabilita
ekosystému, nestabilita ekosystému.
teplote prostredia,
- poznať význam vzduchu pre rastliny a
živočíchy.
Žiak vie:
- uviesť význam vody pre organizmy,
- preukázať na príklade prispôsobenie
organizmov množstvu vody v prostredí,
-uviesť zložky pôdy a ich význam pre
organizmy.
Žiak vie:
- uviesť príklad dôsledkov znečistenia
vody, vzduchu a pôdy na život rastlín,
- poznať dôsledky znečistenia vody,
vzduchu a pôdy pre život živočíchov.
Žiak vie:
- rozlíšiť na ukážke jedinca populáciu
rastlín a živočíchov
- uviesť príklad početnosti populácie.
Žiak vie:
- chápať podmienky rastu populácie,
- poznať význam hustoty pre prežitie
populácie,
- rozlíšiť na príklade konkurenciu,
predáciu, parazitizmus, symbiózu.
Žiak vie:
- uviesť príklad druhovej rozmanitosti,
- poznať význam priestorovej štruktúry
spoločenstva,
- uviesť príklad dominancie
v spoločenstve.
Význam vody,
pôdy.
Populácia,
jedinec.
Predácia,
parazitizmus,
symbióza. Rast
populácie.
Typy
spoločenstiev.
Žiak vie:
- rozlíšiť rastlinné a živočíšne, prírodné a
umelé spoločenstvo, suchozemské,
sladkovodné a morské spoločenstvo.
Rozdiel medzi
prírodným
a umelým
spoločenstvom.
Žiak vie:
- rozlíšiť živé a neživé zložky
ekosystému,
- poznať typy suchozemských a vodných
ekosystémov,
- uviesť príklad producenta,
konzumenta, rozkladača.
Zložky a typy
ekosystémov.
Žiak vie:
- poznať význam premeny látok a
energie v ekosystéme,
- zostaviť príklad potravového reťazca,
- chápať význam obnovy ekosystému,
- poznať štádiá vývoja ekosystému.
Žiak vie:
- rozlíšiť neživé a živé zložky biosféry,
- rozlíšiť na ukážke tri ekosystémy v
biosfére podľa životných podmienok.
Žiak vie:
- vysvetliť na príklade obeh látok
v biosfére,
- poznať význam toku energie v
biosfére.
Žiak vie:
- poznať význam biologickej rovnováhy,
- chápať spätnú väzbu na príklade,
- uviesť príklad narušenia biologickej
rovnováhy,
- poznať význam ekologickej rovnováhy,
- porovnať stabilný a nestabilný
Vlastnosti
ekosystému
Tok energie
a obeh látok.
Podmienky
udržania
biologickej
rovnováhy.
ENV, OSR, MEV, OŽZ
VI.
67.
68.
69.
70.,
71
72.
Globálne ekologické problémy - kyslé
dažde, smog
Príčiny, dopady na ekosystémy, možnosti
riešenia. Kyslé dažde, smog.
ENV, OSR, MEV, OŽZ
Globálne ekologické problémy skleníkový efekt, stenčovanie ozónovej
vrstvy
Príčiny, dopady na ekosystémy, možnosti
riešenia. Ozónová vrstva, ozón, ozónová
diera, globálne otepľovanie, skleníkový
efekt, skleníkové plyny.
ENV, OSR, MEV
Globálne ekologické problémy
hromadenie odpadov
Príčiny, dopady na ekosystémy, možnosti
riešenia. ENV, OSR, MEV, OŽZ
Opakovanie učiva
Záverečná klasifikácia
ekosystém,
- uviesť tri príklady narušenia
ekologickej rovnováhy,
- poznať zásady ekologického
hospodárenia v krajine.
Žiak vie:
- poznať príčiny a dopady vzniku smogu
a kyslých dažďov,
- uviesť príklad zabránenia vzniku
smogu, kyslých dažďov.
Príčiny vzniku
kyslých dažďov
a smogu.
Žiak vie:
- poznať príčiny a dopady stenčovania
ozónovej vrstvy, skleníkového efektu,
- uviesť príklad zabránenia vzniku
skleníkového efektu.
Príčiny
stenčovania
ozónovej vrstvy,
skleníkového
efektu.
Žiak vie:
- uviesť príklad príčiny hromadenia
odpadov,
- uviesť význam recyklácie druhotných
surovín,
- demonštrovať na príklade alternatívny
zdroj energie a jeho prínos.
Príčiny
odpadov.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Me
siac
IX.
Hod
.
1.
2.
1+1
ôsmy
RNDr. Ján Ruman
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Úvodná hodina
Francúzska revolúcia
Výkonový štandard
Výstu-py
Revolučný výbuch
Práca s
mapou
Republika
Jakobínsky teror
Uhorskí jakobíni
Od direktória k Napoleonovi
Napoleonove šťastné obdobie
Výprava do Ruska
Koniec Napoleonovej moci
Viedenský kongres a Svätá
aliancia
Napoleon a Slovensko
Mocenský rozmach Ruska
Cár Mikuláš I. a jeho doba
Krymská vojna
Rusko a jeho pokusy o reformu
Francúzska revolúcia
4.
6.
Francúzska revolúcia
OSR, REV
Napoleon Bonaparte a
napoleonské vojny
OSR, REV
Napoleon Bonaparte a
napoleonské vojny
7.
Cárske Rusko
8.
Cárske Rusko
9.
Vo víre revolúcií
a nacionalizmu 1830
a 1848/49
OSR, REV
Revolúcia 1830
Jar národov – revolučné roky
1848/49
10.
Vo víre revolúcií
a nacionalizmu 1830
a 1848/49
Francúzsko
Taliansko
Nemecko
Habsburská monarchia
12.
Vznik národných štátov
OSR, REV
Vznik národných štátov
13.
Zasľúbená zem - Amerika
14.
Zasľúbená zem - Amerika
11.
XI.
ÚVOD
NA CESTE K
MODERNÝM
NÁRODOM
Dejepis
3.
5.
X.
Tematický celok
2014/2015
15.
16.
Priemyselná revolúcia a
modernizácia
Priemyselná revolúcia a
modernizácia
17.
Kultúra a umenie
18.
Opakovanie TC:
Na ceste k moderným
Práca s
mapou
Práca s
mapou
Práca s
mapou
Zjednotenie Talianska
Zjednotenie Nemecka
Boj kolonistov za nezávislosť –
vznik USA
Sever proti Juhu
Koniec červeného muža
Hospodárstvo a ekonomika
Práca s
mapou
Práca s
textom
Veda a technika
Umenie v prvej polovici 19.
Storočia
Umenie v druhej polovici 19.
storočia
Práca s
textom
národom
19.
XII.
I.
MODERNÝ
SLOVENSKÝ
NÁROD
20.
Slovenské národné hnutie
OSR, REV
21.
22.
Anton Bernolák
Anton Bernolák
23.
Slovanská vzájomnosť
OSR, REV
24.
Štúrovská generácia
OSR, REV
Štúrovská generácia
OSR, REV
Slováci a revolučný rok
1848/49
OSR, REV
25.
26.
Od Memoranda k Matici
slovenskej
OSR, REV
27.
28.
29.
30.
31.
II.
32.
RAKÚSKOUHORSKO
33.
34.
35.
36.
III.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
IV.
Slovenské národné hnutie
OSR, REV
45.
Staré a nové myšlienky
Začiatky národného povedomia
Národy a národnosti
v habsburskej monarchii
Tri generácie slovenských
národovcov
Na ceste k slovenčine
Význam bernolákovcov
Na ceste k vzájomnému
pochopeniu
Generácia Slávie
Študenti evanjelického lýcea
Od bernolákovskej slovenčiny
a biblickej češtiny k novej
slovenčine
Osvetová činnosť a začiatky
politických aktivít Slovákov
Snemovanie a revolúcia
Rušné časy
Koniec revolúcie
Ticho po revolúcii
Memorandum slovenského
národa
Od Memoranda k Matici
slovenskej
Čo sme sa naučili
Opakovanie
Opakovanie
R-U vyrovnanie a Slováci
OSR, REV
R-U vyrovnanie a Slováci
Aktivity Slovákov na svoju
obranu
OSR, REV
Aktivity Slovákov na svoju
obranu
Slovenské vysťahovalectvo
OSR, REV
Tri slovenské gymnáziá
a Matica slovenská
Čo sme sa naučili
Slovenské vysťahovalectvo
Za prácou do sveta
Práca s
mapou
Práca s
textom
Práca s
textom
Vznik Rakúsko-Uhorska /1867/
Slováci v Uhorsku
Slováci v Uhorsku
Práca s
mapou
Slovensko-česká spolupráca
Práca s
textom
Černovská tragédia
Industrializácia Slovenska
Práca s
mapou
Opakovanie
PRVÁ SVETOVÁ
VOJNA
V predvečer svetovej vojny
Súperi a spojenci
V predvečer svetovej vojny
Kolonializmus a jeho význam
Život počas 1. svetovej
vojny
Život počas 1. svetovej
vojny
Život počas 1. svetovej
vojny
Slovenskí vojaci na
frontoch
OSR, REV
Slovenskí vojaci na
frontoch
Práca s
mapou
Zákopová vojna na Západe
Pohyblivá vojna na Východe
a na Balkáne
Koniec prvej svetovej vojny
a jej spoločenské dopady
Práca s
textom
Slováci: za alebo proti vojne
Na bojiskách
Práca s
mapou
46.
47.
48.
49.
50.
V.
51.
52.
53.
54.
VI.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
OSR, REV
Slovenskí vojaci na
frontoch
OSR, REV
Odboj Slovákov a Čechov
OSR, REV
Odboj Slovákov a Čechov
OSR, REV
Na ceste k spoločnému
štátu Slovákov a Čechov
OSR, REV
Na ceste k spoločnému
štátu Slovákov a Čechov
OSR, REV
Na ceste k spoločnému
štátu Slovákov a Čechov
OSR, REV
Opakovanie
Milan Rastislav Štefánik
a T. G. Masaryk
OSR, REV
Milan Rastislav Štefánik
a T. G. Masaryk
Video – film: M. R.
Štefánik
OSR, REV
Video – film: M. R.
Štefánik
OSR, REV
Video – film: M. R.
Štefánik
OSR, REV
Opakovanie TC: Prvá
svetová vojna
Opakovanie TC: Prvá
svetová vojna
Opakovanie TC: Prvá
svetová vojna
Čo sme sa naučili
Opakovanie
Opakovanie
Život cez vojnu
Domáci a zahraničný odboj
Česko-slovenské légie
Práca s
textom
Rozhodnuté: rozchod s
monarchiou
Praha: 28. október 1918
Martin: 30. október 1918
Európa v troskách – koniec
jednej epochy
Práca s
mapou
Hvezdár, letec či diplomat – kto
bol Milan Rastislav Štefánik
Práca s
mapou
T. G. Masaryk
E. Beneš
Práca s
textom
Francúzsky dokument
o generálovi Štefánikovi
Tematický výchovno-vzdelávací plán
September
1
2
3
4
5
6
7
Temat.
cel.
Opakovanie učiva 7. ročníka + Európa
Počet hod.
Mesiac
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Geografia
1+1
ôsmy
Mgr. Róbert Klimko
Obsahový
štandard (téma),
Prierezové témy
Úvodná hodina, oboznámenie sa s predmetom
a učebnicou
Plán práce,aktivity, spôsob
hodnotenia, oboznámenie
s projektami.
Ázia - opakovanie
Afrika - opakovanie
Európa – Poloha,
zobrazenie na mape,
prehľad
Európa – Členitosť pobrežia
MUV, MEV
Povrch
8
9
10
Podnebie, podnebné
pásma, počasie
Európa
Október
2014/2015
Vodstvo
Výkonový
štandard
Oboznámenie s predmetom, pomôckami.
Osvojiť si systém a organizáciu vyučovacieho
procesu.
Ovládať základné prírodné charakteristiky
regiónov. Poznať najvýznamnejšie mestá
a strediská cestovného ruchu v oblastiach.
Poznať najvýznamnejšie štáty a ich hlavné
mestá, vedieť ukázať jednotlivé miesta na
mape. Spoznať tiež problémy obyvateľov
v jednotlivých oblastiach.
Určiť polohu Európy z rôznych hľadísk, práca
s mapou – geografické súradnice, rovník,
obratníky, rovnobežky, poludníky, nultý
poludník.
Ukázať na mape oceány, moria, prielivy,
prieplavy, polostrovy a ostrovy, vedieť
rozdiel medzi ostrovom a polostrovom.
Odlíšiť nížiny a vysočiny, určiť na mape
vybraté povrchové celky. Opísať ich
polohu. Orientovať sa bez problémov na
mape.
Určiť a ukázať na mape rozloženie
podnebných pásiem v jednotlivých
oblastiach svetadiela podľa geogra-fickej
šírky. Opísať vplyv vetrov, morských prúdov
a nadmorskej výšky na podnebie, vysvetliť
prúdenie pasátov.
Spoznať veľtoky Európy, prírodné krásy –
vodopády, jazerá. Určiť vybrané celky na
mape. Spoznať vplyv Golfského prúdu,
činnosť ľadovca pri vzniku jazier.
Výstupy
Riešenie
problémových úloh
Práca s mapou
Práca s textom,
skupinová práca
Orientácia na mape
Rastlinstvo a živočíšstvo
Obyvateľstvo
FIG
Európa
Október
11
12
13
14
15
16
Sídla
Hospodárstvo
Cestovný ruch
242
5
26
27
28
29
Európa + Oblasti a štáty Európy
171
8
19
20
21
22
23
Opakovanie tematického
celku
Časová rezerva
Oblasti a štáty Európy
Práca s textom,
skupinová práca.
Orientácia na mape.
Orientácia na mape.
Na obrysovej mape pomenovať všetky štáty
Európy a ich hlavné mestá.
Spoznať najvýznamnejšie hospo-dárske
zoskupenie krajín, členov, orgány EÚ.
Hry s mapou,
hľadanie
zemepisných názvov.
Spoznávame Európu –
videofilm
Európska únia
FIG
Stredná Európa – prehľad
Oblasti a štáty Európy
December
November
Projekt – Zaujímavé mestá
Vysvetliť pásmovitosť, jej príčiny a dôsledky,
ochrana prírody - národné parky.
Charakterizovať rozmiestnenie
obyvateľstva, poznať husto a riedko
osídlené oblasti, spoznať globálne problémy
obyvateľov, vedieť odlíšiť štruktúru
obyvateľstva.
Poznať najväčšie mestá sveta, strediská
a miesta rekreácie, podľa mapy určiť
geografickú polohu akéhokoľvek mesta
v regióne.
Opísať hospodárstvo svetadielu, jeho
zameranie, spoznať najvyspelejšie hosp.
krajiny.
Vymenovať a určiť na mape oblasti
vhodné pre cestovný ruch.
Vytvoriť plagát s vyznačenými zaujímavými
miestami a ich stručnou charakteristikou.
Slovensko – prírodné
pomery
Slovensko – hospodár-stvo,
obyvateľstvo
Česko
Poľsko
Maďarsko
ENV, OŽZ, DOV, FIG
Charakterizovať oblasť z hľadiska
prírodných, hospodárskych a kultúrnych
podmienok.
Komplexne charakterizovať jednotlivé štáty
z jednotlivých geografických hľadísk.
Opísať spôsob života v jednotlivých
krajinách, poznať životnú úroveň,
vymenovať problémy krajín
spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky
oblastí a štátov, oboznámiť sa s kultúrnym
spôsobom života, strediskami cestovného
ruchu v jednotlivých krajinách.
Navrhnúť cestu po strednej Európe na
základe získaných poznatkov.
Orientácia na mape.
Práca s internetom.
Marec
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Oblasti a štáty Európy
Švajčiarsko
Nemecko
Cestujeme po strednej
Európe
Časová rezerva
Západná a severná Európa
– prehľad
ENV, OŽZ, DOV, FIG
Veľká Británia
Írsko
Oblasti a štáty Európy
Február
36
37
38
39
40
Rakúsko
Francúzsko
Belgicko, Holandsko,
Luxembursko
Dánsko a Island
ENV, OŽZ, DOV, FIG
Nórsko
Švédsko
Fínsko
Oblasti a štáty Európy
Január
30
31
32
33
34
35
Južná a juhovýchodná
Európa – prehľad
Španielsko
Portugalsko
Taliansko
Grécko a Albánsko
Srbsko
ENV, OŽZ, DOV, FIG
Charakterizovať oblasť z hľadiska
prírodných, hospodárskych a kultúrnych
podmienok.
Komplexne charakterizovať jednotlivé štáty
z jednotlivých geografických hľadísk.
Opísať spôsob života v jednotlivých
krajinách, poznať životnú úroveň,
vymenovať problémy krajín
spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky
oblastí a štátov, oboznámiť sa s kultúrnym
spôsobom života, strediskami cestovného
ruchu v jednotlivých krajinách.
Navrhnúť cestu po strednej Európe na
základe získaných poznatkov.
Charakterizovať oblasť z hľadiska
prírodných, hospodárskych a kultúrnych
podmienok.
Komplexne charakterizovať jednotlivé štáty
z jednotlivých geografických hľadísk.
Opísať spôsob života v jednotlivých
krajinách, poznať životnú úroveň,
vymenovať problémy krajín
spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky
oblastí a štátov, oboznámiť sa s kultúrnym
spôsobom života, strediskami cestovného
ruchu v jednotlivých krajinách.
Navrhnúť cestu po strednej Európe na
základe získaných poznatkov.
Charakterizovať oblasť z hľadiska
prírodných, hospodárskych a kultúrnych
podmienok.
Komplexne charakterizovať jednotlivé štáty
z jednotlivých geografických hľadísk.
Opísať spôsob života v jednotlivých
krajinách, poznať životnú úroveň,
vymenovať problémy krajín
spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky
oblastí a štátov, oboznámiť sa s kultúrnym
spôsobom života, strediskami cestovného
ruchu v jednotlivých krajinách.
Navrhnúť cestu po strednej Európe na
základe získaných poznatkov.
Hry s mapou,
hľadanie
zemepisných názvov.
Práca s textom,
skupinová práca.
Hry s mapou,
hľadanie
zemepisných názvov.
Práca s internetom.
Hry s mapou,
hľadanie
zemepisných názvov.
Macedónsko a Čierna Hora
Chorvátsko
Oblasti a štáty Európy
Apríl
50
51
52
53
54
55
56
57
Slovinsko, Bosna
a Hercegovina
Bulharsko
Rumunsko
Časová rezerva
58
59
60
61
62
63
64
65
Ukrajina a Moldavsko
ENV, OŽZ, DOV, FIG
Bielorusko
Pobaltské krajiny
Oblasti a štáty Európy
Máj
Východná Európa – prehľad
Rusko – prírodné pomery
Rusko – hospodárstvo,
obyvateľstvo
Zhrnutie tematického celku
Opakovanie tematického
celku
66
67
68
69
70
71
Zhrnutie
Jún
Projekty
Projekty
Koncoročné opakovanie
Koncoročné opakovanie
Geografické cvičenia
Geografické cvičenia
Záverečná klasifikácia
Časová rezerva
Charakterizovať oblasť z hľadiska
prírodných, hospodárskych a kultúrnych
podmienok.
Komplexne charakterizovať jednotlivé štáty
z jednotlivých geografických hľadísk.
Opísať spôsob života v jednotlivých
krajinách, poznať životnú úroveň,
vymenovať problémy krajín
spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky
oblastí a štátov, oboznámiť sa s kultúrnym
spôsobom života, strediskami cestovného
ruchu v jednotlivých krajinách.
Navrhnúť cestu po strednej Európe na
základe získaných poznatkov.
Charakterizovať oblasť z hľadiska
prírodných, hospodárskych a kultúrnych
podmienok.
Komplexne charakterizovať jednotlivé štáty
z jednotlivých geografických hľadísk.
Opísať spôsob života v jednotlivých
krajinách, poznať životnú úroveň,
vymenovať problémy krajín
spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky
oblastí a štátov, oboznámiť sa s kultúrnym
spôsobom života, strediskami cestovného
ruchu v jednotlivých krajinách.
Navrhnúť cestu po strednej Európe na
základe získaných poznatkov.
Spoznali sme náš svetadiel.
Krížom-krážom po Európe.
Vyhodnotenie celoročnej práce žiakov.
Záverečné hodnotenie žiakov.
Práca s textom,
skupinová práca.
Orientácia na mape.
Práca s textom,
skupinová práca.
Práca s internetom.
Hry s mapou,
hľadanie
zemepisných názvov.
Na základe získa-ných
poznatkov spracovať
projekt o mieste
podľa vlast-ného
výberuopísať, čo vás
zaujalo v Európe.
Formou IKT zhrnúť a
zopa-kovať
najdôležitej-šie
poznatky o svetadieli.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Poč.
hod.
Tematický
celok
IX.
Obsahový štandard
(téma), Prierezové
4.
1.
2.
Štát a právo
Formy vlády –
monarchia, republika,
diktatúra
MEV,OSR, TPPZ
Zložky štátnej moci
1.
Zákonodarná moc
TPPZ,OSR
2.
XI.
3.
4.
1.
XII.
2.
3.
1.
I.
2.
3.
Výkonový štandard
Výstupy
témy
Funkcie štátu
(vnútorné, vonkajšie
funkcie)
3.
4.
0,5 + 0,5
ôsmy
Mgr. Miroslava Halajová
Štát a jeho podstata
Znaky štátu
OSR, TPPZ
2.
3.
Občianska náuka
Úvodná hodina
1.
X.
2014/2015
Výkonná moc
Súdna moc
Žiak je oboznámený s obsahom a cieľmi
vyučovania predmetu občianska náuka
v 8. ročníku.
Žiak vie:
- vysvetliť príčiny vzniku štátu,
- charakterizovať všetky znaky štátu,
- nakresliť vlajku SR,
- ovláda text štátnej hymny,
- vzdať úctu štátnym symbolom.
- uviesť príklady na jednotlivé vnútorné
funkcie štátu,
- vysvetliť úlohu štátu z hľadiska jeho
vonkajších funkcií,
- charakterizovať vzťahy SR so
susednými štátmi.
- rozlíšiť medzi absolutistickou a
parlamentnou formou monarchie,
- uviesť konkrétne typy príkladov na
demokratickú a nedemokratickú formu
republiky,
- uviesť príklady na typy diktatúr z
minulosti i súčasnosti.
- vysvetliť príčiny rozdelenia štátnej
moci na jednotlivé zložky,
- porovnať jednotlivé zložky štátnej
moci a charakterizovať ich.
- popísať priebeh plenárneho
zasadnutia parlamentu – NR SR,
- charakterizovať úlohu prezidenta v
zákonodarnom procese,
- rozlišovať medzi platnosťou zákona a
účinnosťou zákona.
vysvetliť príčiny rozdelenia štátnej moci
na jednotlivé zložky,
- porovnať jednotlivé zložky štátnej
moci a charakterizovať ich.
VIII. triedy
Plagát
Rolová hra
(monarcha,
prezident, diktátor)
Porušovanie
ľudských práv na
Kube a v Číne
(projekt)
Päťveršie
na slová
parlament – vláda súd
Plenárne zasadnutie
parlamentu
8. ročníka
Ministri našej triedy
a ich kompetencie
Charakteristika
spravodlivého sudcu
Kvíz
Čo už vieme
Preverovanie
vedomostí
Právne normy
Morálne normy
Náboženské normy
Estetické normy
„Štátne symboly“
Test
- charakterizovať jednotlivé druhy
noriem – právna norma, morálna
norma, náboženská norma, estetická
norma
- na konkrétnych príkladoch vie
rozlišovať medzi jednotlivými druhmi
Plagát
MUV, OSR
Právne vedomie
1.
II.
1.
Právny poriadok
(systém) SR
Verejné právo
Súkromné právo
MEV, TPPZ, OSR
2.
Občianske právo
2.
3.
III.
3.
4.
Ochrana spotrebiteľa
FIG
noriem.
- popísať prepojenosť právneho
vedomia s právnym poriadkom štátu,
- zdôvodniť praktický význam právnych
poznatkov pre budovanie svojho
právneho vedomia.
- definovať pojem právne predpisy,
- hierarchizovať pojmy právneho
systému SR
- opísať dve vybrané odvetvia
verejného práva,
- opísať tri vybrané odvetvia
súkromného práva,
Žiak pozná inštitúcie na ochranu
spotrebiteľa.
Finty predajcov na zákazníkov
1.
2.
IV.
Rodinné právo
OSR, MUV
3.
1.
V.
2.
Trestné právo
Trestný zákon
Trestný čin
OSR, MUV, TPPZ
3.
1.
VI.
2.
3.
- vysvetliť poslanie Zákona o rodine a
jeho úlohy,
- na základe príkladov z literatúry alebo
filmu vie vysvetliť dopad ukončenia
manželstva rozvodom na členov rodiny.
Zaujme postoj k predčasnému
materstvu maloletých dievčat.
vysvetliť všetky uvedené pojmy: trestný
čin, trestná zodpovednosť, prezumpcia
neviny, predbežné zadržanie ,
zadržanie, obvinený, obžalovaný,
odsúdený, trest,
- aktívne participovať na príprave a
priebehu inscenácie, týkajúcej sa
trestného činu, na vyučovacej hodine,
- zdôvodniť potrebu dodržiavania
zákonov SR.
Projekt
Prezentovanie
projektu
Film Matkou
v pätnástich
Súdna sieň –
rozvodové
konanie
Súdny proces
(trestné činy:
záškoláctvo,
vandalizmus,
šikanovanie)
Právne inštitúcie SR
Beseda s policajtom –
šikanovanie
Čo už vieme
Upevňovanie poznatkov
Kvíz
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Týž.
/Hod.
IX.
ČR
1.
Tematický
celok
Dôstojnosť človeka
1.
1.
X.
1.
1.
Kto je človek
1.
XI.
XII.
Náboženská výchova
0,5 + 0,5
ôsmy
Mgr. Daniel Markovič
Obsahový štandard
(téma), Prierezové
témy
Úvodná hodina
Sebapoznanie – Kto som
(OSR)
Spytovanie svedomia a
sebareflexia
Sebaprijatie, komplexy ,
hodnoty a vlastnosti
(OSR)
Sebaúcta a úcta k P.
Bohu i ľuďom
Kto je človek?
Podobenstvo-Lk.10,3038
Výkonový štandard
Výstupy
Oboznámenie sa s pojmom-Dôstojnosť
Uvedomiť si zodpovednosť za svoje
talenty, vlastnosti–Ž 139
Rozvíjať Božie dary: ,jedinečnosť , Boží
obraz vzácnosť , neporušiteľnosť....
Ja -Boh
Vysvetliť pojmy sebaúcty, sebaprijatia –
príklady svätcov
Svedomie -zrkadlo
pravdy
Vnímavosť na svoje
nedostatky a osobné
kvality
Prejavuje túžbu po
osobnom raste
Sformulovať pojem dôstojnosť človeka vo
svetle viery a Sv. Písma
Uvedomuje si túžbu
po ľudskosti
Je schopný vnímať
rodové stereotypy
Trénovať sa v pozitívnom sebahodnotení a
odstraňovať zlo
1.
Úcta k človeku –
Svätosť... (MUV)
Prispieť k budovaniu dobrých vzťahov a
prejavením úcty ku každému človeku a k
P. Bohu
1.
Ľudská dôstojnosťGándhi, Ján Pavol II
(MUV)
Oceniť hľadanie a akceptovanie
dôstojnosti človeka
1.
Kresťanské chápanie
dôstojnosti muža a ženy
(MUV)
Trénovať pozitívny prístup ku všetkým
ľuďom
1.
Pohľad na človeka v
dejinách - Genezis
Opísať človeka v rôznych kultúrach a
rôznych historických kontextoch a
porovnať ho s kresť. pohľadom
1.
Človek ako muž a žena
(OSR)
Oceniť sociálne role muža a ženy z
pohľadu Biblie –Gn2,18-25
1.
Muž a žena v umení
Rozvíjať návyk prejavov ohľaduplnosti a
zdvorilosti voči opačnému pohlaviu
1.
Opakovanie
1.
I.
2014/2015
Ľudskosť
P. Mária a jej vlastnosti
Zhrnutie témy Kto je človek
Biblické odvážne ženy: Ester , Rút
,Judita., Debora ...
Kresť. chápanie
dôstojnosti muža a
ženy
Uvedomujeme si v
rôznych kultúrach
postavenie človeka
Charakteristika
Vnútorného prejavu
Aplikácia do života
1.
Odvrátená tvár ľudskosti
Položiť si otázky o príčinách a zmysle
ľudského utrpenia a hľadať na ne
odpoveď
Škola budúcnosti Jób
1.
Vojna v minulosti a dnes
Na základe dejín hľadať príčiny
Posúdiť dôvody
-zmysel utrpenia (MUV)
II.
1.
Oslava Vianoc....
1.
Boh ukrytý v biede sveta
(MUV)
1.
Božie kráľovstvo
Tmavá skúsenosť s
Bohom (OSR)
Ľudskosť a tolerancia
(MUV)
1.
1.
III.
V.
VI.
utrpenia
Akceptovať rôzne kultúry a vierovyznania
Ľudskosť a tolerancia
Žiak je schopný
vnímať zneužívanie a
manipuláciu
1.
Ježišov postoj k ľuďom na
okraji
Spoznať a odmietnuť manipuláciu
1.
Objavenie ľudskosti
Položiť si otázky pre dobro a zlo (očistec)
Modlitba a práca
Vymenovať dôsledky posudzovanie
hodnoty človeka
1.
Hodnota práce
Integrovať hodnoty milosrdenstva voči
človekovi a spoločnosti
1.
Veľkonočné obdobie
1.
Angažovanosť v
spoločnom dobre
1.
Sv. pomazania chorých
1.
Materializmus
,konzumizmus
Egoizmus ... (OŽZ)
Spoznávať kultúru života a kultúru smrti
1.
Opakovanie
Zhodnotenie pochopenia egoizmu a
altruizmu
Môj hodnotový
rebríček (OSR)
Zdôvodniť prínos kresť. hodnôt aj pre
spoločnosť, schopnosť
deliť sa
1.
Hodnoty kultúry života
(veda ,umenie...) (MUV)
Akceptovať a preferovať život ako hodnotu
1.
Ochrana hodnôt
Na základe Sv. Písma posúdiť hodnotu
človeka od počatia až po smrť
1.
Ľudskosť – kresťanský
ideál
Zostaviť pravidlá môjho života
1.
Kresťanské vzory
1.
Ľudskosť a kultúra (MUV)
1.
1.
Celoročné opakovanie
Nábož. hry ,film
1.
IV.
odvrátenej tváre ľudskosti
Prejaviť vonkajší skutok empatie voči P.
Ježišovi
Vnímať nebezpečenstvo náb. intolerancie
a odcudzovania
Poznávať prejavy Božie v každom
okamihu života
Čo človeka tlačí k zemi ,
Kde je Boh teraz?
1.
Dôstojnosť a výkon
Kultúra života
Víťazstvo J.K. nad smrťou hriechom,
diablom ...
Vytvoriť zákony „svedectvá lásky“
obohacujúce triedu, školu, mesto, štát
Vymenovať dobrodenia sv. pomazania
chorých
Podľa zostaveného rebríčka hodnôt v
modelových situáciách demonštrovať
vonkajšie prejavy
Porovnať spoločenský prínos kresť.
hodnôt do spoločnosti s prioritami
liberalizmu
Celoročné opakovanie
Nábož. hry ,film
Božie plány
spoznávať
Kráčať v Božích
šľapajach
Príbeh - Mach. synov
Vie rozlišovať
myšlienky, slová,
skutky
Príbeh: Andrej
Svorad
A Benedikt
Dôkazy Ježišovho
vzkriesenia
Božie plány moje
plány.
Byť vnímavý na
utrpenie človeka
Argumenty o
rozdieloch
Pripravenosť
stotožniť sa s
hodnotami života
Schopnosť posúdiť
kritický liberalizmus
Ľudskosť – kresť.
ideál
Aplikácia
kresťanských
Vzorov do života
Tematický výchovno-vzdelávací plán
2014/2015
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Týž./
Hod.
1
September
3
3
3
3
4
4+1
ôsmy
Ing. Katarína Jakubičková
Tematický celok
1
Október
2
2
3
3
2
4
2
CELÉ ČÍSLA. POČTOVÉ VÝKONY S CELÝMI ČÍSLAMI
2
2
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Úvodná hodina
OPAKOVANIE A PREHĹBENIE
UČIVA 7. ROČNÍKA
Mesiac
Matematika
Racionálne čísla a počtové
výkony s nimi
Percentá
Slovné úlohy na percentá
a z oblasti finančníctva
Pomer, priama a nepriama
úmernosť
Objem a povrch kvádra
a kocky
Časová rezerva
Kladné a záporné čísla
v rozšírenom obore
desatinných čísel
Navzájom opačné čísla
Absolútna hodnota celého,
desatinného čísla a nuly na
číselnej osi
Usporiadanie a porovnanie
celých a des. čísel a ich
zobrazenie na číselnej osi
Sčítanie celých a desatinných
čísel
FIG
Odčítanie celých
a desatinných čísel
Násobenie a delenie celých
a desatinných čísel
FIG
Výpočty so zlomkami
Časová rezerva
Výkonový štandard
Žiak vie:
porovnať a usporiadať
zlomok
vykonať počtové výkony so
zlomkami
využiť riešenie úloh s %
v bežnom živote
riešiť slovné úlohy na
úmernosť
zostaviť trojčlenku
využiť mierku v geografii
zobraziť a popísať telesá
vypočítať V a S telies
premeniť jednotky
využiť poznatky v praxi
Žiak vie:
čítať a písať celé čísla (aj
z rôznych tabuliek a grafov)
vymenovať a vypísať dvojice
navzájom opačných celých
čísel
porovnávať celé čísla
a usporiadať ich podľa veľkosti
zobraziť celé, kladné a záporné
desatinné čísla na číselnej osi
priradiť k celému číslu obraz na
číselnej osi a opačne
určiť absolútnu hodnotu celého
a desatinného (racionálneho)
čísla a nuly na číselnej osi
sčítať a odčítať, násobiť a deliť
celé a desatinné čísla
rozhodnúť, či výsledok
násobenia a delenia dvoch
celých čísel bude kladný alebo
záporný
riešiť primerané slovné úlohy
na sčítanie, odčítanie,
násobenie a delenie celých
a racionálnych čísel
jednoducho zapísať postup
riešenia slovnej úlohy, výpočet
a odpoveď
Výstupy
Písomné
skúšanie
Ústne skúšanie
Slovné
hodnotenie
Práca v prac.
zošite
Písomné
skúšanie
Slovné
hodnotenie
Matematické
hry
Práca v prac.
zošite
Mesiac
Týž./
Hod.
1
Tematický celok
Výpočty so zlomkami
Násobenie a delenie
desatinného čísla kladným
Slovné úlohy
Číselný výraz
Výrazy s premennými, členy
výrazu
Sčítanie výrazov
Odčítanie výrazov
Násobenie a delenie výrazu
číslom
2
November
2
2
2
2
2
2
1
1
December
3
2
2
2
1
2
1
2
2
PREMENNÁ, VÝRAZ, ROVNICA
1
1
1
2
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Vynímanie pred zátvorku
Prvá kontrolná písomná
práca
Oprava
Časová rezerva
Vynímanie pred zátvorku
Jednoduché úlohy vedúce
k lineárnej rovnici
Lineárna rovnica
s formálnym zápisom
Vyjadrenie a výpočet
neznámej zo vzorca
ENV
Dopočítavanie chýbajúcich
údajov vo vzorci
Pravouhlá sústava súradníc
v rovine
Úlohy na priamu a nepriamu
úmernosť
Časová rezerva
Úlohy na priamu a nepriamu
úmernosť
Graf priamej a nepriamej
úmernosti
Slovné úlohy
FIG, OŽZ, DOV, REV
Výkonový štandard
Žiak vie:
osvojiť si pojem číselný
výraz, zapísať vzťahy
vychádzajúce z jednotlivých
operácií, z porovnávania
dosadiť čísla za jednotlivé
premenné
sčítať, odčítať, násobiť
a deliť (číslom rôznym od
nuly) primerané číselné
výrazy a výrazy s
premennou
určiť počet členov výrazu
Žiak vie:
riešiť jednoduché slovné
úlohy vedúce k lineárnej
rovnici
zapísať postup riešenia
slovnej úlohy
overiť, či dané číslo je
riešením slovnej úlohy
určiť hodnotu výrazu, keď
je daná hodnota
premennej
vedieť vyjadriť a vypočítať
neznámu z jednoduchých
vzorcov (napr. o = 2.(a +
b); o = z + 2.a)
zvoliť vhodnú pravouhlú
sústavu súradníc v rovine
znázorniť priamu a
nepriamu úmernosť
graficky
čítať údaje z grafu a použiť
ich pri výpočte
určiť druhú súradnicu
bodu, ktorý leží na grafe
určiť koeficient priamej
a nepriamej úmer.
Výstupy
Ústne skúšanie
Slovné
hodnotenie
Písomné
skúšanie
Kontrolná
práca a jej
slovné
hodnotenie
Práca v prac.
zošite
Písomné
skúšanie
Slovné
hodnotenie
Matematické
hry
Práca v prac.
zošite
Mesiac
Týž./
Hod.
Tematický celok
1
2
1
2
1
1
2
1
Február
4
2
2
1
2
TROJUHOLNÍK, ZHODNOSŤ TROJUHOLNÍKOV
Január
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
ROVNOBEŽNÍKY,
LICHOBEŽNÍKY, OBSAH
TROJUHOLNÍKA
Marec
4
Obsahový štandard
Výkonový štandard
(téma), Prierezové témy
Trojuholník, základné prvky
a vlastnosti
Uhly v trojuholníku. Súčet
uhlov v trojuholníku.
Vonkajšie a vnútorné uhly
trojuholníka
Typy trojuholníkov podľa
uhlov a strán
Trojuholník určený stranami
– veta sss , troj.nerovnosť
Druhá kontrolná písomná
práca
Oprava
Časová rezerva
Trojuholník určený stranami
– veta sss , troj.nerovnosť
Trojuholník určený stranami
a uhlami – vety sus, usu
Konštrukcia trojuholníka –
jej jednoznačnosť a súvis so
zhodnosťou
Rovnoramenný
a rovnostranný trojuholník
Konštrukcia pravidelného
šesťuholníka
Výška trojuholníka,
konštrukcia výšok
Stredná priečka trojuholníka
Časová rezerva
Stredná priečka trojuholníka
Ťažnice a ťažisko
trojuholníka
Konštrukčné úlohy
Rovnobežky preťaté
priamkou, striedavé
a súhlasné uhly
Rovnobežníky a ich
základné vlastnosti
vyplývajúce z rovnobežnosti
Štvorec a kosoštvorec vlastnosti
Obdĺžnik a kosodĺžnik vlastnosti
Výška rovnobežníka
Žiak vie:
rozlíšiť základné prvky
trojuholníka, poznať
vlastnosti výšok
zostrojiť výšky ostrouhlého,
tupouhlého a pravouhlého
trojuholníka a určiť
priesečník výšok v
ľubovoľnom trojuholníku
Výstupy
Ústne skúšanie
Slovné
hodnotenie
Písomné
skúšanie
Kontrolná
práca a jej
slovné
hodnotenie
Práca v prac.
zošite
vykonať rozbor konštrukčnej
úlohy
vysvetliť a zapísať
konštrukčný postup
zostrojenia trojuholníka (aj
pomocou skôr osvojenej
matematickej symboliky)
vedieť zostrojiť trojuholník
s využitím výšok, stredných
priečok a ťažníc
vedieť urobiť skúšku
(splnenie podmienok úlohy)
správnosti zostrojenia
trojuholníka
Žiak vie:
zostrojiť dve rovnobežné
priamky a, b, ktoré sú preťaté
priečkou p
určiť a vymenovať súhlasné
a striedavé uhly pri dvoch
rovnobežných priamkach
preťatých priečkou
riešiť úlohy s využitím
vlastností súhlasných
a striedavých uhlov
Písomné
skúšanie
Slovné
hodnotenie
Matematické
hry
Práca v prac.
zošite
Písomné
skúšanie
Slovné
hodnotenie
Matematické
hry
Práca v prac.
zošite
Mesiac
Týž./
Hod.
3
3
2
Tematický celok
2
Apríl
2
2
2
2
1
1
1
3
1
2
3
1
2
HRANOL
2
1
1
1
Kruh a kružnica
Máj
2
2
1
2
2
3
2
1
1
5
2
PRAVDEPODOBNOSŤ A
ŠTATISTIKA
Jún
2
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Konštrukcia rovnobežníka
Časová rezerva
Lichobežník a jeho vlastnosti
Pravouhlý a rovnoramenný
lichobežník, objav
niektorých ich vlastností
Konštrukcia lichobežníka
Obvod a obsah trojuholníka
Obvod a obsah kosoštvorca
a kosodĺžnika
Obvod a obsah lichobežníka
Slovné úlohy na výpočty
obvodov a obsahov z praxe
FIG, DOV,ENV, REV
Tretia kontrolná písomná
práca
Oprava
Časová rezerva
Hranol
Znázornenie a sieť hranola
Objem a povrch hranola
Kruh a kružnica
Tetiva kružnice
Vzájomná poloha kružnice
a priamky
Vzájomná poloha kružníc
Kružnicový oblúk, kruhový
výsek, stredový uhol
Obsah kruhu
Dĺžka kružnice
Slovné úlohy na výpočet
obsahu kruhu a obvodu
kružnice, OŽZ, DOV
Časová rezerva
Pravdepodobnostné hry
a pokusy
Zobrazenie skupín údajov
Tvorba grafov a diagramov
Plánovitý zber údajov
Precvičovanie učiva
Štvrtá kontrol. písomná práca
Oprava
Zverečné opakovanie
Časová rezerva
Výkonový
štandard
Výstupy
Žiak vie:
zostrojiť obdĺžnik, štvorec,
kosodĺžnik,
kosoštvorec, ľubovoľný
lichobežník (všeobecný,
pravouhlý a rovnoramenný)
a štvoruholník a správne
Ústne skúšanie
označiť všetky ich základné
Slovné
prvky
hodnotenie
zostrojiť a odmerať
Písomné
v rovnobežníku jeho dve výšky
skúšanie
poznať základné vzorce pre
Kontrolná
výpočet obvodu a obsahu
práca a jej
štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika,
slovné
kosodĺžnika, trojuholníka
hodnotenie
a lichobežníka
Práca v prac.
riešiť slovné úlohy
zošite
z reálneho života s využitím
poznatkov o obsahu a obvode
rovnobežníkov, trojuholníka,
lichobežníka a s využitím
premeny jednotiek dĺžky a
obsahu
načrtnúť kocku, kváder, hranol,
valec vo voľnom rovnobežnom
premietaní
poznať vlastnosti podstavy
a plášťa hranola
určiť počet hrán, stien
a vrcholov hranola
Zostrojiť a zapísať kružnicu a
kruh s daným polomerom (alebo
priemerom ).
Vedieť vysvetliť vzťah medzi
polomerom a priemerom kružnice
(kruhu).
Poznať približné hodnoty
Ludolfovoho čísla π.
Vedieť vypočítať obsah kruhu a
dĺžku kružnice
Poznať základné vzťahy (vzorce)
pre výpočet obsahu kruhu a dĺžky
kružnice
Zostrojiť dotyčnicu ku
kružnici v určenom bode
ležiacom na kružnici
Žiak vie:
roztriediť a zoradiť údaje
určiť charakteristickú
vlastnosť
zostrojiť graf
zostrojiť diagram
pracovať samostatne
využiť vedomosti
Písomné
skúšanie
Slovné
hodnotenie
Matematické
hry
Práca v prac.
zošite
Písomné
skúšanie
Ústne skúšanie
Slovné
hodnotenie
Matematické
hry
Práca v prac.
zošite
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
IX.
2014/2015
Informatika
0,5 + 0,5
ôsmy
Mgr. Marianna Ľuptáková
Týž. Tematický
/Hod. celok
1.
2.
3.
4.
X.
5.
6.
Pricípy
fungovania IKT
7.
8.
XI.
9.
10.
Komunikácia
prostred-
Obsahový štandard
(téma), Prierezové
témy
Úvodná hodina Bezpečnosť pri práci
oboznámenie sa s
pravidlami práce v
počítačovej učebni
Infoveku a obsahom
vyučovania 8. ročníka
OSR, ENV
Hardvér,
OSR, FIG
Softvér
OSR, FIG
Licencie programov,
legálnosť používania,
freeware, shareware
OSR, FIG
Systém vonkajších
pamätí. Zálohovanie
údajov na rôzne
médiá.
OSR
Kapacita prenosových
médií. Kompresia
a dekompresia údajov
Operačný systém
práca s oknom,
priečinok, súbor,
vytvorenie priečinku,
správca úloh,
OSR
Lokálna sieť, zdieľanie
súborov
Počítačová sieť
„SEBESKO“ a školský
server
Prehliadač stránok,
vyhľadávače.
Výkonový štandard
Výstupy
Uviesť bezpečnostné pokyny,
ktoré sa majú dodržiavať v
učebni. Oboznámiť s
bezpečnostnými predpismi pri
práci s elektrickými
zariadeniami. Šetrenie el.
energiou.
Dodržiava
bezpečnostné
pokyny
v učebni.
Vie vysvetliť dané pojmy,
vie uviesť rôzne príklady
aplikácií, dokáže spúšťať viac
aplikácií naraz
Poznať ukladanie informácií
na rôzne média (CD/DVD,
USB), vedieť porovnať
kapacitu, poznať pojmy bit
a bajt. Logicky triediť dáta na
disku, dokázať vykonať
zálohovanie údajov na server,
formou mailu, na externé
pamäťové médium
archivovať dáta na pamäťové
médiá, RAR metóda
komprimácie.
Dokázať pracovať v lokálnej
sieti. Pracuje s operačným
systémom.
Pracuje v lokálnej sieti, vie
zobraziť správcu úloh.
Orientovať sa v našej
počítačovej sieti a na
školskom serveri.
Poznať zásady ochrany
osobných údajov na internete,
níctvom IKT
11.
12.
Informácie
okolo nás
XII.
13.
14.
Informačná
spoločnosť
16.
Vírusy, antivírusové
programy, riziká
technológií
OSR, FIG
Licencie programov,
autorské práva
OSR, FIG
15.
I.
Interaktívna
a neinteraktívna
komunikácia,
Bezpečnosť na
internete
OSR
Naša školská
webová stránka
OSR
Práca s grafikou
skenovanie obrázkov,
uloženie obrázkov,
zmena veľkosti
obrázku
OSR
Úprava fotografií,
otočenie, orezanie,
efekty
OSR
Informácie
okolo nás
MS Excel
Popis prostredia, súbor
OSR
17.
Práca s tabuľkovým
editorom
OSR
18.
Práca s bunkami,
označovanie oblasti
OSR
19.
Práca na projekte a jej
prezentácia
základné pravidlá
prezentovania
informácií, legálnosť
vie používať niektorý z
nástrojov na interaktívnu
komunikáciu, vie vysvetliť
pojem netiketa, pozná etické
zásady správania sa na
internete.
Poznať našu školskú stránku.
Poznať určenie a parametre
skenera, vie skenovať
obrázok, uložiť obrázok,
upraviť obrázok - zmeniť
veľkosť, orezať, otočiť,
orámovať.
Poznať zásady bezpečnosti na
internete, oboznámiť o
nebezpečenstvách na
internete, diskutovať
o nástrahách internetu a ich
dôsledkoch.
Chápať potrebu dodržiavania
pravidiel v internetovom
svete.
Zoznámiť žiakov s tabuľkovým
editorom, poznať prostredie,
nastavenie atribútov
prostredia.
Oboznámiť ich so základnými
nástrojmi vytvárania a úprav
tabuľkové dokumentu,
ovládať formátovanie písma.
Vysvetliť pojmy: dokument,
stránka, záhlavie, päta,
odstavec, blok, font.
Zvládnuť základy technológie
vytvárania tabuliek,
spracovania
a vyhodnocovania číselnej
informácie, vytvoriť
a upravovať zložitejšie
tabuľkové dokumenty,
zmeniť formát bunky – písmo,
výplň, orámovanie,
zarovnanie, zalomenie textu,
zlučovanie buniek
zmeniť vzhľad stránky …
Zvládnuť základy technológie
vytvárania prezentácií.
Dokáže
zdigitalizovať
obrázok.
Žiak pracuje
s nástrojom
na písanie
dokumentu.
II.
33.,
34.
použitia obrázkov a
textov z internetu
OSR
Tvorba vlastnej
prezentácie
OSR
Vyhodnotenie
projektov
MEV, OSR
Neinteraktívna
komunikácia
Elektronická pošta
OSR
Formát súborov: jpg,
mpg, doc, mp3, mov,
gif, exe, htm, dll, hlp, ...
OSR
Úvod do prostredia
Windows Movie
Maker
Efekty a prechody
videa
Strih videa a titulky
Zvuk, hudba
a hovorený komentár
Vzdelávacie programy
inštalácia a spúšťanie
programov po sieti
DOV
Informácie na
internete
35.
Záverečná klasifikácia
36.,
37
Časová rezerva
20.,
21.
22.,
23.
III.
24.
25.,
26.
IV.
27.
28.
29.
30.
V.
VI.
31.,
32.
Vytvoriť vlastnú prezentáciu
na ľubovoľnú tému
z niektorého predmetu
Vedieť posielať e-maily, maily
viacerým príjemcom, posielať
prílohy.
Vedieť rozlišovať typy súborov
a ich použitie.
Efektívne využívať pri
vzdelávaní. Vedieť ich
inštalovať a spúšťať
Účelové vyhľadávanie
informácii na internete
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
2014/2015
Svet práce
0,5 + 0,5
ôsmy
Mgr. Lucia Macková
Týž. Tematický
/Hod. celok
Obsahový
štandard (téma),
Výkonový štandard
Výstupy
Prierezové témy
1.
Úvod, BOZ, organizačné
pokyny OŽZ, ENV
Poznať organizáciu práce na hodinách
SEE, zásady bezpečnosti a hygieny pri
práci, predchádzania úrazov pri
kolektívnej práci.
2.
Okrasné rastliny
Význam a rozdelenie
okrasných rastlín. OSR
Poznať jednotlivé skupiny okrasných
rastlín a ich typických
zástupcov.
Okrasné rastliny.
Vedieť rozdeliť okrasné kvetiny.
Rozdelenie
okrasných rastlín.
IX.
3.
X.
4.
5.
XI.
6.
7.
XII.
Okrasné
záhradníctvo
8.
9.
I.
10.
II.
III.
11.
Skalka
12.
13.
Okrasné kvetiny
Rozdelenie: jednoročné,
dvojročné, trvalky, cibuľové a
hľuznaté kvetiny. OSR, ENV
Okrasné kvetiny
Požiadavky jednotlivých
rastlín na prostredie.
Pestovanie. OSR
Okrasné kvetiny
Generatívne a vegetatívne
rozmnožovanie okrasných
kvetín. Rýchlenie okrasných
kvetín. OSR
Okrasné dreviny
Rozdelenie: ihličnaté, listnaté,
opadavé, vždyzelené, stromy
a kry. OSR, ENV
Časová rezerva
Okrasné dreviny
Výber stanovišťa a vhodných
druhov okrasných drevín.
OSR
Okrasné dreviny
Pestovanie, ošetrovanie,
generatívne a vegetatívne
rozmnožovanie okrasných
drevín. OSR
Praktická činnosť
Príprava pôdy, výsadba. Získať
zručnosti pri pestovaní,
rozmnožovaní okrasných
rastlín. OSR, TVVP
Praktická činnosť
Ošetrovanie okrasných
rastlín. Získať zručnosti pri
ošetrovaní okrasných rastlín.
OSR, TVVP
Príprava skalničkového
záhona
Výber vhodného miesta na
skalku. OSR
Príprava skalničkového
záhona
Poznať požiadavky jednotlivých rastlín na
prostredie a vedieť ich dopestovať a
ošetrovať.
Vedieť rozmnožovať okrasné kvetiny –
vegetatívne aj generatívne.
Rozmnožovanie
rastlín.
Vedieť rozdeliť okrasné dreviny.
Poznať požiadavky jednotlivých rastlín na
prostredie a vedieť ich dopestovať a
ošetrovať.
Vedieť rozmnožovať okrasné dreviny –
vegetatívne aj generatívne.
Vedieť vybrať vhodné okrasné rastliny na
určené miesto.
Vedieť ošetrovať okrasné rastliny.
Vedieť vybrať vhodné miesto na skalku.
Poznať pravidlá pri vytváraní
skalničkového záhona.
Ošetrovanie rastlín.
Miesto pre skalku.
14.
IV.
15.
16.
V.
VI.
Základné pravidlá pri
vytváraní skalničkového
záhona. OSR
Pestovanie okrasných rastlín
v skalke
Okrasné rastliny vhodné do
skalky, poznávanie,
pomenovanie. OSR
Pestovanie okrasných rastlín
v skalke
Zásady pestovania a
ošetrovania. OSR
17.
Praktická činnosť
Získať zručnosti pri ošetrovaní
trvalých skalničiek. OSR
18.
19.
Záverečná klasifikácia
Časová rezerva
Poznať okrasné rastliny vhodné do skalky.
Skalničky.
Poznať zásady pestovania a ošetrovania
rastlín v skalke.
Ošetrovanie
skalničiek.
Vysadené rastliny poznať, vedieť
ošetrovať a pestovať.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
2014/2015
Technika
0,5 + 0,5
ôsmy
Mgr. Lucia Macková
Týž. Tematický
/Hod. celok
Výkonový štandard
Výstupy
Prierezové témy
1.
Úvod, BOZ, organizačné
pokyny OŽZ, ENV
Poznať organizáciu práce na hodinách.
2.
Energetika
Oboznámiť sa s pojmom
energetika jej právnou
normou. OSR
Vedieť vysvetliť pojem energetika
a rozumie sa právnej norme.
Právne normy
v energetike.
Získať dostatočné množstvo poznatkoch
o el. energii, zdrojoch a využití.
Zdroje elektrickej
energie.
IX.
3.
X.
4.
5.
XI.
6.
XII.
Obsahový
štandard (téma),
7.
8.
I.
9.
10.
II.
11.
I. Elektrická
energia
Elektrická energia
Osvojenie si
poznatkovo zdrojoch
elektrickej energie a ich
využitie. ENV, OSR
Schémy elektrických zapojení
Osvojenie si elektrických
značiek a orientácia sa
v elektrických schémach. OSR
Základný elektroinštalačný
materiál
Poznať základný elek.
inštalačný materiál, jeho
funkcie a použitie. OSR
Práca s elktrotechnickou
stavebnicou pre ZŠ
Získať zručnosť pri zapájaní
elektrických obvodoch na
stavebnici. OSR
Práce súvisiace s
technológiou montáže
v elektrotechnike
Získanie vedomostí
o technológiách montáží
využívaných
v elektrotechnike. OSR
Pravidlá bezpečnej práce
s elektrickým prúdom
Oboznámiť sa s pravidlami
bezpečnej práce s elektrickým
prúdom a poskytovať prvú
pomoc. OSR, OŽZ
Výroba a rozvod elektrickej
energie
Príprava projektu o výrobe
a rozvodoch elektrickej
energie. OSR, TVVP
Zdroje elektrickej energie
Príprava projektu
o jednotlivých zdrojoch
elektrickej energie. OSR, TVVP
Alternatívne zdroje energie
Ekologické aspekty
Príprava projektu
o alternatívnych energie.
Poznať elektrické značky a vedieť čítať
elektrické schémy.
Pozná elektroinštalačný materiál vie ho
správne použiť.
Zapájať jednoduché elektrické obvody na
stavebnici.
Poznať technológie montáží využívaných
v elektrotechnike.
Elektrické obvody.
Technológie
v elektrotechnike.
Poznať nebezpečenstvá pri práci
s elektrickým prúdom, poznať pravidlá
bezpečnej práce s elektrickým prúdom
a vedieť poskytnúť prvú pomoc.
Urobiť návrh projektu, preukázať svoje
zručnosti vyhľadávaní informácií.
Urobiť návrh projektu, preukázať svoje
zručnosti vyhľadávaní informácií.
Urobiť návrh projektu, preukázať svoje
zručnosti vyhľadávaní informácií.
Alternatívne zdroje.
12.
III.
13.
14.
IV.
15.
16.
V.
17.
VI.
18.
II. Technikadomácnosťbezpečnosť
OSR, ENV, TVVP
Prezentácia projektov
Nácvik prezentačných
a komunikačných schopností.
OSR, TVVP
Základné elektrické
spotrebiče
Poznať funkcie, hlavné
parametre a správne použitie
elektrických spotrebičov
v domácnosti. OSR
Domová inštalácia
elektrického prúdu
Poznať bytové inštalácie –
kúrenie, rozvod studenej
a teplej vody. OSR
Výpočet spotreby elektrickej
energie. Úspory elektrickej
energie
Poznať význam elektromera
a oboznámiť sa s príkladmi
výpočtu spotreby elektrickej
energie. OSR
Moderné elektrické
spotrebiče
Oboznámiť sa s modernými
elektrickými spotrebičmi. OSR
Konštrukcia vodovodného
kohútika alebo batérie
Poznať zloženie a funkciu
vodovodného kohútika
Záverečná klasifikácia
Prezentovať svoju prácu pred spolužiakmi,
odpovedať na otázky.
Vedieť správne a bezpečne použiť
domáce spotrebiče, pozná ich hlavné
parametre.
Domáce spotrebiče.
Poznať základné rozvody v domácnosti,
vie kde sú umiestnené zariadenia na
meranie spotreby.
Vedieť načo slúži elektrometer a vie
vypočítať spotrebu elektrickej energie .
Elektromer.
Poznať moderné elektrické spotrebiče.
Vedieť čo je dôležité pri kúpe nového
spotrebiča.
Výber správneho
elektrospotrebiča.
Vedieť demontovať a opätovne zložiť
vodovodný kohútik alebo batériu, vie
vymeniť tesnenie.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
2014/2015
Výchova umením
1+0
ôsmy
Mgr. Lucia Lucinová
Týž. Tematic- Obsahový štandard
/Hod. ký celok (téma), Prierezové témy
Úvod do vyučovania
predmetu
1.
Úvod do
učiva
Oboznámenie sa s predmetom:
charakteristika, ciele, zameranie,
obsah, organizácia vyučovania,
témy vyučovacích hodín,
integrovanie poznatkov.
OSR
Triedne portfólio návrhov na
spevník (1. časť)
2.
I. Obraz
v hudbe,
hudba v
obraze
IX.
3.
Získať informácie o premete,
pochopiť princíp integrácie
poznatkov
Triedne portfólio návrhov na
spevník (2. časť)
4.
V.
Prostredie a
situácie
5.
X.
III.
Mestské korene umeleckých
prejavov
HP: Šijeme vrecia, šijeme
Ševcovský tanec
PH: Igor Stravinskij: Petruška
(balet)
VP: Martin Benka: Na myjavskom
trhu
Jozef Kollár: Martinský jarmok
v BŠ
OSR, TPPZ
Komiks
Multimédiá – pohyb a dej
Mám
predstavu
o novom
predmete.
Spevník podľa
ôsmakov.
Vytvoriť spevník, hudobno-vizuálny
projekt.
Hľadanie výtvarných ekvivalentov
k ľudovým piesňam.
OSR, TPPZ, MEV, REV
Väzby hudby a výtvarného
umenia na vidieku.
HP: Žalo dievča
Sedela na vŕšku,
Keď som išla z kostola
VP: Obrazy Ľ. Fullu, M. Benku
OSR, TPPZ, ENV, REV
Výstupy
Vytvoriť spevník, hudobno-vizuálny
projekt.
Hľadanie vzťahov medzi
hudobným a výtvarným
vyjadrovaním.
HP: ľudové piesne z II. stupňa
OSR, TPPZ, MEV, REV
Vidiecke korene umeleckých
prejavov
6.
Výkonový štandard
Vytvoriť hudobno-scénické modely
typické pre život na dedine:
dožinky, svadba, vynášanie
Moreny, stavanie májov,...
Spevník podľa
ôsmakov.
Tradície
uchované na
dedine.
Vytvoriť hudobno-scénické modely
typické pre život v meste: jarmoky,
návšteva múzeií, gelérií, diskoték,...
Kultúrny život
v meste.
Vytvoriť komiks prostredníctvom
programu Windows Movie Maker.
Komiks „Bodaj
by vás“
Multimé prostredníctvom obrazu a zvuku.
Vytváranie obrazovej koláže.
diá
HP: Bodaj by vás
VP: Komiksy v časopisoch
OSR, TPPZ, MEV
Komiks
Multimédiá – pohyb a dej
prostredníctvom obrazu a zvuku.
Vytváranie obrazovej koláže.
HP: voľný výber
VP: Komiksy na internete
OSR, TPPZ, MEV
7.
Aký som a ako ma vidia moji
spolužiaci
Portrét spolužiaka, opis jeho
zvykov, vkusu, charakterových
vlastností. Charakteristika seba
samého.
HP: Marika Gobitová: Správne
dievča
Elán: Kráľovná bielych tenisiek
VP: www.portrety.sk
ENV, OSR, MUV
8.
Portrét spolužiaka – kresba
hlavy
9.
VII.
Portrét
spolužiaka
XI.
10.
Vytvoriť stručný opis spolužiaka:
celá trieda sa podieľa na opise
jednotlivca.
Vytvoriť vlastný portrét na základe
sebareflexie.
Portrét spolužiaka –
fotografický portrét
Slovný portrét
spolužiaka.
Kresba hlavy.
Vytvoriť fotografický portrét
spolužiaka.
Fotografický portrét spolužiaka:
dôraz na svetlo, výraz, vystihnutie
charakteru, výsek reality,
orámovanie.
HP: Juanez: Fotografia (text,
preklad)
= www.karaoketextu.cz
VP: umelecká fotografia –
portrétov
OSR, MUV, MEV
Práca s fotografickým portrétom
spolužiaka – karikatúra,
deformácie tváre. Využitie
techniky roláže a koláže.
HP: Dara Rolins: Moje druhé ja
Marpo: Já, sám a moje druhý
já
Natural: Já na to mám
VP: Václav Chochola, roláže
Komiks „Podľa
vlastného
výberu – voľná
téma.“
Vytvoriť portrét spolužiaka,
proporčne zvládnuť kresbu tváre
Portrét spolužiaka. Kreslenie
podľa modelu, snaha o výstavbu
proporcií.
HP: Hlava, ramená, kolená
Peha: Hlava vinná, telo
nevinné
VP: www.portrety.sk
OSR, MUV
Portrét spolužiaka – premeny
tváre
11.
Vytvoriť komiks prostredníctvom
programu Windows Movie Maker.
Portrét
spolužiaka.
Vytvoriť deformovaný portrét
spolužiaka, karikatúra.
Karikatúra
spolužiaka.
Miriam Adamíková, koláže
OSR, MUV
Gnomus
Mentálny portrét ľudskej
osobnosti.
HP: M. P. Musorgskij – Obrázky
z výstavy, časť
Gnomus
VP: Viktor Hartman: Obrázky
z výstavy
OSR, MEV, MUV
12.
Modlitba
13.
IV.
Umenie
a náboženstvo
XII.
Človek a viera. Modlitba ako
prostriedok vyjadrenia
posvätného a transcendentna.
Základné ľudské postoje.
Modlitba ako prostriedok na
vyjadrenie túžby po slobode.
HP: Robo Grigorov: Modlitba
lásky, Marta Kubišová: Modlitba
pro Martu
Ivan Hoffman: Sľúbili sme si lásku
Hymna SR, Hej, Slováci
VP: www.ludov.eu
OSR, MUV, MEV
Anjel
Barokový objekt, maliarstvo
a sochárstvo.
HP: Dara Rolins: Anjelik môj, kde
lietaš
VP: www.google.sk – anjel
OSR, MEV, MUV
14.
15.
II.
Vyjadrovacie
prostried
-ky
v hudbe
a vo
výtv.
umení
I.
Stvárnenie témy lásky
v rôznych umelec. dielňach
VI.
Divadlo a
tanec
17.
Divadlo a tanec – spojenie
s hudbou a dizajnom.
Interdisciplinárny projekt
hudobnej performancie –
komplexný prístup.
VP: www.allaboutclowns.com
OSR, MEV, MUV
Commedia dell.arte – masky,
líčenie, kostým
HP: J.Korn-H.Vondráčková: Byl to
klaun
VP: www.allaboutclowns.com
OSR, TVVP, MEV
Hudobné
pocity.
Uviesť príklady z histórie, kedy
ľudia bojovali za slobodu. Vypočuť
si hudobné ukážky s touto
tematikou. Vytvoriť modlitbu
a v nej vyjadriť vlastné túžby.
Modlitba
túžby.
Navrhnúť a vytvoriť trojrozmerný
barokový objekt – anjela
netradičnými výtvarnými
technikami, z viacerých materiálov.
Anjel.
Uviesť príklady na stvárnenie témy
lásky v rôznych druhoch umenia.
Vyjadrovacie prostriedky a ich
štylizácia v hudbe. Štýl a výraz
emócií v hudbe.
HP: I.M.T. Smile: Veľa lásky
Zenit: Milujem
Marcel Palonder: Láska
VP: Pablo Picaso: Láska a smrť
MUV, OSR, MEV
Commedia dell,arte - postavy
16.
Uviesť príklad na vyjadrenie
charakteru, vlastností ľudí ako aj
ich pocitov a nálad
prostredníctvom hudby.
Vyjadrenie
lásky.
Vedieť charakterizovať commediu
dell,arte a vymenovať hlavné
postavy. Improvizovať pri realizácii
hudobných a pohybových predstáv.
Vytvoriť návrh masky pre vybraný
typ divadelnej postavy. Uplatniť
fantáziu pri líčení masiek na tvár.
Som KLAUN.
Tvárová
maska.
Commedia dell,arte dramatizácia
Divadlo a tanec – spojenie
s hudbou a dizajnom.
Interdisciplinárny projekt
hudobnej performancie –
komplexný prístup.
HP:www.youtube.com –
O feferónkovej
chalúpke
VP: www.allaboutclowns.com
OSR, MUV, MEV, TPPZ
18.
Karneval
19.
V.
Prostredie a
situácia
Mestské a vidiecke korene
umenia v medzinárodných
kontextoch.
HP: Fašiange, Turíce
VP: Berlínsky karneval kultúr
Karneval v Rio de Janeiro
Zimný karneval v Québec City
Karneval v Benátkach
OSR, ENV, MUV
Výrazové prostriedky filmu –
funkcia hudby vo filme
II.
20.
III. Multimédiá
Ukážky niektorých typov
ozvučenia filmu, rôzne filmové
a hudobné žánre. Význam hudby
vo filme.
HP: Hanz Zimmer & Lisa Gerrard:
Gladiator
Theme
VP: Gladiátor – hist. film
OSR, ENV, MUV
Výrazové prostriedky filmu –
funkcia zvuku vo filme
Ukážky niektorých typov
ozvučenia filmu, rôzne filmové
a hudobné žánre. Význam zvukov
vo filme a ich tvorba.
21.
Vytvoriť krátky scenár s dialógmi
postáv. Vytvoriť komplexne poňaté
divadelné predstavenie.
Som hercom.
Uviesť charakteristické znaky,
podobnosti a odlišnosti medi
vybranými karnevalmi sveta
Karnevalová
maska.
Ozvučiť konkrétnu filmovú scénu
tak, aby zvuk dotváral jej
atmosféru. Možnosť využiť PC
program Audacity.
Som
hudobným
producentom.
Ozvučiť konkrétnu filmovú scénu
tak, aby zvuk dotváral jej
atmosféru. Možnosť využiť PC
program Audacity.
Som
hudobným
producentom.
HP: Petra Černocká: Dívka na
koštěti
VP: Dívka na koštěti
www.filmovezvuky.cz
OSR, ENV, MUV
Impresionizmus
22.
I. Obraz
v hudbe,
hudba
v obraze.
Hľadanie vzťahov medzi hudob.
a výtvarným vyjadrovaním,
senergia vizuálneho
a auditívneho. Mimoumelecké
estetično – prostriedok na
kvalitnejšie prežívanie reality
HP: Claude Debussy: Faunovo
popoludnie
Maurice Ravel: Bolero, Dieťa
a čary
Zachytiť dojem z videného
ľubovoľnou výtvarnou technikou.
Na základe dojmov a pocitov z
vypočutej ukážky vytvoriť krátky
príbeh.
Impresionistic
ký obrázok.
VP: Claude Monet: Dojem,
východ slnka
OSR
Tangram - kubizmus
III.
23.
24.
25.
II.
Vyjadrovacie
prostried
-ky
v hudbe
a vo
výtv.
umení.
I. Obraz
v hudbe,
hudba
v obraze.
Vyjadrovacie prostriedky a ich
štylizácia v umení. Ukážky
štylizácie a transformácie tvaru
vo výtvarnom umení –
charakteristika kubizmu.
VP: Pablo Picasso: Avignonské
slečny
MUV, OSR
Fantastická bytosť –
surrealizmus, dadaizmus
Štylizácia a transformácia tvaru
vo výtvarnom umení:
surrealizmus, dadaizmus –
imaginatívne tendencie.
Transformácie predmetného
tvaru, vytváranie zmien
štylizovaním.
VP: www.mudik.blog.cz
www.umeniesveta.sk
MUV, OSR, TPPZ
Rytmus
Analógie medzi vyjadrovacími
prostriedkami a kompozičnými
princípmi.
OSR, TPPZ
Hip - hop
26.
V.
Prostredie
a situácia
Prostredie a situácia. Reakcia na
daný priestor, umenie vo
verejných priestoroch.
HP: Hip – hop dance
VP: Hip-hopové graffiti
OSR, MEV, MUV, TPPZ
West Side Story
27.
IV.
VI.
Divadlo
a tanec
28.
29.
Interdisciplinárny projekt
hudobnej performancie –
premena textu na dramatický,
dialógy.
HP: Leonard Bernstein: West Side
Story
VH: Stephen Sondheim (text)
MUV, OSR, MEV
West Side Story
Interdisciplinárny projekt
hudobnej performancie –
premena textu na dramatický,
dialógy, paródia.
HP: Leonard Bernstein: West Side
Story
VH: Stephen Sondheim (text)
MUV, OSR, MEV
West Side Story
Interdisciplinárny projekt
Vytvoriť tangram a jeho
prostredníctvom zložiť konkrétne
tvary. Popísať techniku kubizmu
a vymenovať hlavných
predstaviteľov.
Tangram.
Vytvoriť fantastickú bytosť
poskladanú z konkrétnych
predmetných tvarov – priradiť jej
charakterové vlastnosti
a nadprirodzené schopnosti.
Fantastická
bytosť.
Vytvárať farebné rytmické cvičenia,
ktorých cieľom je pochopiť
pravidelnosť a nepravidelnosť
rytmu.
Vytvoriť návrh na dotvorenie
priestorov v škole prostredníctvom
grafitov. Spoznať základné
vyjadrovacie prostriedky
a kompozičné princípy
prezentovanej kultúry.
Dramatizovať text balkónovej scény
zo Shakespearovej hry: Rómeo
a Júlia – rozličné spracovanie
námetu.
Farebný
rytmus.
Graffiti.
Dramatizácia
textu.
Dramatizovať text balkónovej scény
zo Shakespearovej hry: Rómeo
a Júlia – rozličné spracovanie
námetu.
Paródia.
Dramatizovať text balkónovej scény
zo Shakespearovej hry: Rómeo
Kostymér
a kulisár.
30.
V.
V.
Prostredie
a situácia
hudobnej performancie – návrhy
kostýmov.
HP: Leonard Bernstein: West Side
Story
VH: Stephen Sondheim (text)
MUV, OSR, MEV, TPPZ
a Júlia – rozličné spracovanie
námetu. Navrhnúť kostýmy
a kulisy.
Zmrznutie v škole
Flashmob – freeze mob vo
verejných priestoroch školy.
Prostredie a situácia, inštalácia in
situ – inštalácia vo verejných
priestoroch.
OSR, MUV
Vidiecke korene umeleckých
prejavov
31.
V.
Prostredie a
situácie
Väzby hudby a výtvarného
umenia na vidieku.
HP: Jednej dcéry mamka
Nebudem, nebudem,...
Mám ja kosu, kosičku
Krásna pasáčka
V hlbokej doline
Škoda ťa šuhajko
VP: Foto z nášho regiónu/
Obrazy miestnych výtvarníkov.
OSR, TPPZ, ENV, REV
Návšteva kultúrnej inštitúcie
32.
Osobný kontakt s umením.
Návšteva múzea
OSR, MUV, MEV, DOV, FIG
Návšteva kultúrnej inštitúcie
33.
VI.
34.
Vytvoriť hudobno-scénické modely
typické pre život na dedine:
dožinky, svadba, vynášanie
Moreny, stavanie májov ...
Tradície
uchované
v našej
dedine.
Navštíviť múzeum – Národopisné
múzeum Stará Hora.
Navštíviť kino.
Osobný kontakt s umením.
Návšteva múzea
OSR, MUV, MEV, DOV, FIG
Záverečná hodina
Rekapitulácia poznaného –
spätná väzba, najzaujímavejšie
témy a iné možnosti ich
spracovania.
OSR
Hra na
„Sochy“ alebo
„Flashmob“.
Opakovať poznatky a pojmy
všetkých tematických okruhov.
Exkurzia.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Mesiac
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Poč. Tem.
hod. celok
12
DECEMBER
NOVEMBER
JANUÁR
11
Testovanie
Atletika
OKTÓBER
6
Športové hry - Basketbal
5
Športové hry - Volejbal
SEPTEMBER
1
2014/2015
Telesná výchova - chlapci
2+0
ôsmy
Mgr. Róbert Klimko
Obsahový štandard
Meranie, Váženie, Bezpečnosť pri cvičení
Vstupné testy: sed - ľah 1 min, zhyby
Vstupné testy: skok z miesta
Vstupné testy: hod loptou
Vstupné testy: člnkový beh 4 x 10 m
Vstupné testy: beh 50 m
Atletika: bežecká abeceda
Atletika: nízky štart
Atletika: skok do diaľky
Atletika: hod kriketovou loptičkou
Atletika: vytrvalostný beh
Atletika: beh na 1000 m
Basketbal: vedenie lopty
Basketbal: prihrávky
Basketbal: úlohovaná hra
Basketbal: streľba z miesta
Basketbal: streľba po vedení lopty, výskoku
Basketbal: úlohovaná hra
Basketbal: dvojtakt
Basketbal: obsadzovanie hráča s loptou, bez
lopty
Basketbal: herné kombinácie - 4:2, 3:2
Basketbal: úlohovaná hra
Basketbal: kontrola výkonnosti - hodnotenie
Basketbal: herná hodina
Volejbal: odbitie zhora v smere
Volejbal: odbitie zhora do ineho smeru
Volejbal: úlohovaná hra
Volejbal: odbitie zdola
Volejbal: odbitie zdola
Volejbal: úlohovaná hra
Volejbal: podanie zdola
Volejbal: podanie
Volejbal: úlohovaná hra
Volejbal: kontrola výkonnosti
Volejbal: herná hodina
Výkonový štandard
Výstupy
Vo všetkých disciplínach
Testovanie
maximálny výkon podľa
žiakov spojené
individuálnych schopností a možností s vyhodnotením.
Ovládať základnú terminológiu a
systematiku atletických disciplín
(beh, skok do diaľky, hod loptičkou),
Osvojiť si, zdokonaliť a
demonštrovať
techniku pohybových činností
Zvládnutie
Techniky
Atletických
Vedieť vysvetliť základné pravidlá
basketbalu, charakterizovať zásady
fair - play. Dosiahnúť optimálnu
úroveň hernej výkonnosti, ktorá
umožňuje hrať zápasy podľa
pravidiel.
Hodnotenie
zvládnutých
Herných
činností.
Osvojiť si kolektívne
Herné
psychomotorické zručnosti,
kombinácie.
disciplín.
zosúladiť vlastný motorický prejav
so spoluhráčmi.
Vedieť vysvetliť základné pravidlá
volejbalu, charakterizovať zásady
fair - play. Dosiahnúť optimálnu
úroveň hernej výkonnosti, ktorá
umožňuje hrať zápasy podľa
pravidiel.
Osvojiť si kolektívne
psychomotorické zručnosti,
zosúladiť vlastný motorický prejav
so spoluhráčmi.
Zvládnutie
Základných
Pravidiel
volejbalu.
Hodnotenie
zvládnutých
Herných
činností.
JANUÁR
13
Športová gymnastika
Šport. gymn.: stojka na lopatkách, na hlave
6
Atletika
8
Testovanie
JÚN
MÁJ
APRÍL
11
Športové hry - Futbal
MAREC
FEBRUÁR
Šport. gymn.: kotúľ vpred, kotúľ vzad
Šport. gymn.: stojka na rukách do kotúľa vpred
Šport. gymn.: premet bokom
Šport. gymn.: Akrobatická zostava - nácvik
Šport. gymn.: Akrobatická zostava - hodnotenie
Šport. gymn.: Preskoky - roznožka cez kozu
Šport. gymn.: Preskoky - skrčka cez kozu
Šport. gymn.: Preskok - hodnotenie
Šport. gymn.: Hrazda - prekot vpred, prekot
vzad
Šport. gymn.: Hrazda - nácvik výmyku
Šport. gymn.: Hrazda – výmyk
Šport. gymn.: hodnotenie
Futbal: vedenie lopty
Futbal: úlohovaná hra
Futbal: streľba
Futbal: úlohovaná hra
Futbal: obsadzovanie hráčov
Futbal: herné kombinácie
Futbal: úlohovaná hra
Futbal: osobné bránenie
Futbal: zakladanie útoku
Futbal: kontrola výkonnosti - hodnotenie
Futbal: herná hodina
Atletika: bežecká abeceda, fartlek
Atletika: nízky štart, beh na 60 m
Atletika: beh na 300 m
Atletika: skok do diaľky
Atletika: hod kriketovou loptičkou
Atletika: beh na 60 m - kontrola výkonnosti
Atletika: beh na 1000 m
Atletika: vrh guľou
Výstupné testy: sed - ľah 1 min, zhyby
Výstupné testy: skok z miesta
Výstupné testy: hod loptou
Výstupné testy: člnkový beh 4 x 10 m
Výstupné testy: beh 50 m
Záverčné hodnotenie
Vedieť uplatniť názvoslovie, poznať
Hodnotenie
základné pojmy, všeobecné pravidlá
gymnastiky. Optimálne rozvinúť
koordinačné schopnosti, kĺbovú
pohyblivosť a svalovú elasticitu,
statickú a dynamickú silu.
Vedieť vykonať pohybové zručnosti
gymnastických
prvkov.
na určitej úrovni.
Vedieť uplatniť názvoslovie určených
prvkov.
Vedieť vysvetliť základné pravidlá
futbalu, charakterizovať zásady
fair - play. Dosiahnúť optimálnu
úroveň hernej výkonnosti, ktorá
umožňuje hrať zápasy podľa
pravidiel.
Osvojiť si kolektívne
psychomotorické zručnosti,
zosúladiť vlastný motorický prejav
Teoretické
osvojovanie
poznatkov
priebežne vo
vyučovacích
hodinách.
Hodnotenie
zvládnutých
herných
činností.
so spoluhráčmi.
Žiaci majú pozitívny postoj k
súťaženiu a dodržiavajú prijaté
zásady v rámci skupiny.
Žiaci si osvoja, zdokonalia a
demonštrujú techniku pohybových
činností (štafetový beh, skok do
diaľky skrčmo, hod loptičkou)
Hodnotenie
výkonov
dosiahnutých
v atletických
disciplínach.
Vo všetkých disciplínach
Výstupné testomaximálny výkon podľa
vanie žiakov
individuálnych schopností a možností spojené s vyhodnotením.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Poč. Tem
Mes
.
hod celo
.
.
k
2014/2015
Telesná výchova - dievčatá
2+0
ôsmy
Mgr. Lucia Lucinová
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Výstupy
Meranie, Váženie, Bezpečnosť pri cvičení
1
OŽZ
5
Testovanie
SEPTEMBER
Vstupné testy: sed - ľah 1 min, zhyby
Vstupné testy: skok z miesta
Vstupné testy: hod loptou
Vstupné testy: člnkový beh 4 x 10 m
Vstupné testy: beh 50 m
OSR
Atletika: bežecká abeceda
6
Atletika
OŽZ
Atletika: nízky štart
Atletika: skok do diaľky
Atletika: hod kriketovou loptičkou
OKTÓBER
Atletika: vytrvalostný beh
Atletika: beh na 800 m
OSR
hybovej výkonnosti.
Žiak vie posúdiť a diagnostikovať
úroveň svojej pohyb. výkonnosti
a
teles.rozvoja podľa daných
noriem.
Vie sa orientovať v zákl.
atlet.discip
charakterizovať ich a prakticky
demonštrovať. Pozná význam a
vplyv zákl. prostriedkov
kondičnej.
prípravy na zdravý rozvoj
organizmu
a vie ich využívať v pohyb.
aktivite.
NOVEMBER
Športové hry - Basketbal
Basketbal: vedenie lopty, prihrávky
11
OŽZ
Vie správne pomenovať, popísať,
Basketbal: úlohovaná hra
prakticky ukázať, v hre uplatniť
Basketbal: streľba z miesta
techniku zákl. herných činností
jednotlivca a využiť herné
kombinánácie a systémy. Vie pomenovať
a
Basketbal: streľba po vedení lopty, výskoku
Basketbal: úlohovaná hra
Basketbal: dvojtakt
Basketbal: obsadzovanie hráča s loptou, bez lopty
Basketbal: herné kombinácie - 4:2, 3:2
Basketbal: úlohovaná hra
Basketbal: kontrola výkonnosti - hodnotenie
Basketbal: herná hodina
11
Športové hry Volejbal
OSR
DECEMBER
Vstupné testovanie všeobecnej
po-
popísať funkcie hráčov v obrane i
v útoku. Vie zostaviť a prakticky
viesť rozcvičenie pred hrou. Vie
vykonať funkciu pomoc.
rozhodcu,
zapisovateľa, časomerača, na
hodi-
Volejbal: odbitie zhora do ineho smeru
Volejbal: úlohovaná hra
Volejbal: odbitie zdola
Volejbal: odbitie zdola
mu rozvoju. Prejavuje
snahu o
sebazdokonaľovanie.
Má trvalý pozit. vzťah
k atletickým
činnostiam.
Prejavuje pozit.postoj
k súťaženiu. Prejavuje
snahu o sebazdok.,
húževnatosť,
vytrvalosť.
Žiak v basketbale
dosahuje takú úroveň
osvojenia
herných činností
jednotlivca, herných
kombinácií a systémov, že je
schopný hrať stretnutie
podľa pravidiel.
Dodržia
va zásady fair-play.
nách určených na hru viesť jedno-
Volejbal: odbitie zhora v smere
OŽZ
Získa trvalý pozitívny
vzťah k športu a
telesné-
reálnu hodnotu svojho individuál.
šport. výkonu a aj výkonu
družstva.
Žiak vo volejbale
dosahuje takú úroveň
osvojenia
herných činností
jednotlivca, herných
kombiná-
Vie správne pomenovať,
cií a systémov, že je
duchý pozorovací hárok o hráčskom výkone družstva. Vie
posúdiť
prakticky
Volejbal: úlohovaná hra
Volejbal: podanie zdola
JANUÁR
Volejbal: podanie
Volejbal: úlohovaná hra
Volejbal: kontrola výkonnosti
Volejbal: herná hodina
1
vetliť pravidlá volejbalu.
Časová rezerva:
Šport. gymn.: kotúľ vpred, kotúľ vzad
Vie správne pomenovať, popísať
jednotlivé cvičebné polohy,
pohyby,
cvičebné tvary. Vie zostaviť a
viesť
Športová gymnastika
MAREC
FEBRUÁR
Šport. gymn.: stojka na lopatkách, na hlave
Šport. gymn.: stojka na rukách do kotúľa vpred
základných gymnastických polôh. Ohodnotí
Šport. gymn.: Preskoky - skrčka cez kozu
kombinácie.
Vie uplatňovať optimálnu
techniku
pri vykonávaní základných
gymnas-
Šport. gymn.: Preskok - hodnotenie
tických polôh, lokomočných po-
Šport. gymn.: Hrazda - prekot vpred, prekot vzad
hybov, cvičebných tvarov.
Vie reálne posúdiť svoju
individuál-
kompozíciu konaného
gymnastického
cvičenia,
postrehne a posúdi
chyby
v predvedení, držaní
tela,
OSR
nu pohybovú úroveň.
rozsahu pohybov.
Hádzaná: chytanie lopty, vedenie lopty
Vie pomenovať, prakticky
ukázať,
v hre uplatniť techniku zákl.
herných
Žiak v hádzanej
dosahuje
činností jednotl.a využiť herné
kombinácie a systémy;
pomenovať
herných činností jed-
Šport. gymn.: Preskoky - roznožka cez kozu
Šport. hry - Hádzaná
APRÍL
Hádzaná: streľba z miesta
Hádzaná: streľba z rozbehu
Hádzaná: obsadzovanie hráčov
Hádzaná: herné kombinácie
Hádzaná: osobné bránenie
techniku, estetiku,
takú úroveň osvojenia
notlivca, herných kom-
a popísať funkcie hráčov v obrane binácií a systémov,
stretnutie podľa pravi-
Vie vykonať funkciu pomoc. roz-
diel. Dodržiava zásady
fair-play.
OSR
hodcu, zapisovateĺa, časomerača.
Vie posúdiť reálnu hodnotu
svojho
individ.šport.výkonu,
výk.družstva
Žiak pozná zákl. pravidlá atlet.
disciplín a pod dohľadom pedagóga
je
schopný pomáhať pri ogranizácii
a
rozhodovaní atletických
súťažných
disciplín. Pozná význam
rozcvičenia a vie sa aktívne zapojiť do
jeho
vedenia . Vie súperiť, kooperovať
a
Výstupné testy: sed - ľah 1 min, zhyby
tolerovať súperov.
Hádzaná: zakladanie útoku
Hádzaná: úlohovaná hra
Hádzaná: kontrola výkonnosti - hodnotenie
Hádzaná: herná hodina
OŽZ
Atletika: nízky štart, beh na 60 m
Atletika: beh na 300 m
Atletika
rozcvičku. Vie prakticky ukázať
i v útoku; vysvetliť pravidlá;
zostaviť,viesť rozcvičenie pred
hrou.
Atletika: bežecká abeceda, fartlek
MÁJ
ti, dopomoci, záchrany,
cvičebné väzby a pohybové
OSR
Atletika: skok do diaľky
Atletika: hod kriketovou loptičkou
Atletika: beh na 60 m - kontrola výkonnosti
Tes
tov
ani
e
Atletika: beh na 800 m
Atletika: vrh guľou
5
Žiak preukáže
poznatky
z organizácie,
bezpečnos-
gymnastické cvičenia, zvládnuť
Šport. gymn.: premet bokom
Šport. gymn.: Akrobatická zostava - nácvik
Šport. gymn.: Akrobatická zostava - hodnotenie
OŽZ
8
va zásady fair-play.
uplatňuje optimálnu
techniku pri
vykonávaní
Šport. gymn.: Hrazda - nácvik výmyku
Šport. gymn.: Hrazda – výmyk
10
schopný hrať stretnutie
podľa pravidiel.
Dodržia-
Vie pomenovať a popísať funkcie
hráčov v obrane i v útoku.Vie
vys-
OSR
OŽZ
12
ukázať, v hre uplatniť techniku
zákl. herných činností jednotlivca
a
využiť herné kombinácie a
systémy.
OŽZ
že je schopný hrať
Využíva zákl. atletické
lokomócie pri
udržiavaní
a zvyšovaní svojej
teles.
zdatnosti a uplatňuje
získané vedomosti,
zručnosti a návyky v každodennom živote.
Výstupné testy: skok z miesta
Výstupné testy: hod loptou
2
Časová rezerva:
JÚN
1
Výstupné testy: člnkový beh 4 x 10 m
Výstupné testy: beh 50 m
Záverčné hodnotenie
Posudzuje úroveň
Žiak vie posúdiť a diagnostikovať svojej
úroveň svojej pohybovej
pohybovej výkonnosti
výkonnosa
úroveň svojho
ti a telesného rozvoja podľa
telesného
daných noriem.
OSR
Cvičenie v prírode:
Október 5 h
Apríl 5 h
Hodnotenie:
TC - ATLETIKA - na základe dosiahnutých výkonov a časov
TC - ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA - úroveň zvládnutia jednotlivých prvkov
TC - ŠPORTOVÉ HRY - úroveň zvládnutia vybraných herných činností
rozvoja podľa daných
noriem.
Download

8. roč - Hlavná stránka ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby