VI. Človek a svet práce
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce na 2. stupni základnej školy sa okrem
rozvíjania základných kľúčových kompetencií sústreďuje na to, aby sa ţiaci naučili
pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvantity a kvality, ale aj
z hľadiska funkčnosti, hospodárnosti, výberu budúceho povolania a jej spoločenského
významu. Zameriava sa na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie
o dôleţitou zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom ţivote a v spoločnosti. Tým
sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je zaloţená na
tvorivej spolupráci ţiakov.
Vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce tvoria vyučovacie predmety:
Svet práce
Technika
Tvorba ţivotného prostredia
Učebný plán pre Školský vzdelávací program v 5. – 9. ročníku
Vzdelávacia
oblasť
Človek a
svet práce
Počet hodín
5. ročník
Počet hodín
6. ročník
Počet hodín
7. ročník
Počet hodín
8. ročník
Počet hodín
9. ročník
ŠVP
ŠkVP
ŠVP
ŠkVP
ŠVP
ŠkVP
ŠVP
ŠkVP
ŠVP
ŠkVP
Svet práce
-
-
-
-
0,5
1
0,5
1
-
-
Technika
-
-
-
-
0,5
1
0,5
1
-
-
Tvorba
ţivotného
prostredia
-
1
-
1
-
-
-
-
-
1
Predmety
VI / 1
Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Oblasť
Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov
k získaniu základných uţívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti
a prispieva k vytváraniu ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov. Koncepcia vzdelávacej
oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych ţivotných situácií, v ktorých ţiaci
prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých
podobách a širších súvislostiach.
Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby ţiaci dokázali pristupovať k výsledkom
pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského
významu. Cieľom je pripraviť ţiakov na ţivot v praxi, na to, aby sa v budúcnosti dokázali
uplatniť na trhu (napr. dokázali dodrţiavať pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli
adaptovať na zmenené pracovné podmienky).
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií
ţiakov tým, ţe vedie ţiakov k:
- pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných
výsledkov práce,
- osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných
oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k pouţívaniu vhodných nástrojov, náradia
a pomôcok pri práci i v beţnom ţivote,
- vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti
a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného
výsledku,
- autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere,
k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a ţivotnému prostrediu,
- chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príleţitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania
a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia,
- orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce
a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre moţnosť uplatnenia, pre
voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu ţivotnú a profesijnú orientáciu,
- k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov
a produktov.
VI / 2
SVET PRÁCE
Školský vzdelávací program Enviráčik
Základná škola, Lehota 144
Názov
predmetu
Časový
rozsah
výučby/
ročník
Stupeň
vzdelania
Forma
štúdia
Vyučovací
jazyk
Svet práce
5.roč.
6. roč.
7. roč.
1 hod./týţdeň
33 hod./rok
8. roč.
9.roč.
1 hod./týţdeň
33 hod./rok
ISCED 2
denná
slovenský
CHARAKTERISTIKA
Predmet Svet práce - tvorba ţivotného prostredia vyuţíva poznatky ţiakov, ktoré
získali v prírodovedných predmetoch (ako je biológia a chémia)a ďalej ich rozvíja novými
poznatkami, pozorovaním a experimentovaním. Rozvíja pracovné zručnosti ţiakov, vytvára
správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným vedám, k prírodným
zákonitostiam. Umoţňuje sebarealizáciu ţiaka a podporuje rozvoj jeho tvorivosť. Svet práce
sprostredkúva ţiakom poznatky o agrotechnike (postupe) pestovania okrasných rastlín –
interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranţovaní. Vytvára základy pre ďalšie odborné
štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu ţivotného prostredia.
Vo vyučovaní predmetu svet práce sa vyuţívajú prierezové témy a medzipredmetové
vzťahy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť vzdelávania. Dôleţitou a neoddeliteľnou súčasťou
vyučovania je aj začlenenie prvkov environmentálnej výchovy.
CIELE
Vyučovanie predmetu svet práce má za cieľ naučiť ţiakov základom pracovných
zručností, tvorivosti, kladnému vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili, k prírode
a ţivotnému prostrediu. Zameriava sa na rozvoj morálnych a vôľových vlastností ţiakov ako
sú systematickosť, vytrvalosť, samostatnosť, zodpovednosť,...
Do vyučovania sa integrujú poznatky spoločenských a prírodovedných disciplín. Ţiaci
sa učia esteticky vnímať bezprostredné okolie, porozumieť a akceptovať hodnoty iných
kultúr.
VI / 3
VZDELÁVACIE STRATÉGIE
kompetencie predmetové
poznávať okrasné rastliny – interiérové a exteriérové
osvojiť si poznatky o pestovaní, rozmnoţovaní a rýchlení okrasných rastlín
osvojiť si základy aranţovania a viazania kvetov
osvojiť si hydroponické pestovanie rastlín
osvojiť si poznatky o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch,
v záhradách (na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, v skalkách, terasách,
ţiak
balkónoch)
sa
zakladať trávnik a vykonávať jeho údrţba
naučí
vysádzať okrasné dreviny a ošetrovať ich
dodrţiavať stanovené pravidlá, plniť povinnosti a záväzky
adaptovať sa na zmenené alebo nové pracovné podmienky
chrániť svoje zdravie i zdravie druhých
rešpektovať environmentálne hodnoty a chápať recyklácie materiálov a produktov
analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov
a overovať ich v praxi
kompetencie k celoţivotnému učeniu sa
uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
ţiak
uplatňovať rôzne stratégie učenia sa
sa
vyuţívať získané znalosti a skúsenosti v záujme vlastného rozvoja i svojej prípravy na
naučí
budúcnosť
robiť podloţené rozhodnutia o ďalšom svojom vzdelávaní a profesionálnom raste
kompetencie sociálne komunikačné
efektívne vyuţívať dostupné informačno-komunikačné technológie
ţiak
sa
prezentovať sám seba a výsledky svojej práce
naučí
efektívne spolupracovať a niesť osobnú zodpovednosť
kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia
ţiak
uplatňovať tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na
sa
dosiahnutie kvalitného výsledku
naučí
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
ţiak
vyuţívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a posudzovaní informácií
sa
vyuţívať IKT pri vzdelávaní
naučí
kompetencia riešiť problémy
uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci
navrhovať rôzne postupy a vhodné metódy pri riešení problémov
formulovať argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov
byť otvorený získavaniu a vyuţívaniu rôznych postupov
kompetencie občianske
ţiak
sa
naučí
ţiak
sa
naučí
flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť
tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov
pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti,
hospodárnosti a spoločenského významu
orientovať v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce
VI / 4
kompetencie sociálne a personálne
preberať zodpovednosť a byt samostatným
hodnotiť a vyjadrovať vlastný názor
rozvíjať morálne a vôľové vlastnosti ( systematickosť práce, vytrvalosť, samostatnosť,
dôslednosť,...)
kompetencie pracovné
ţiak
sa
naučí
ţiak
sa
naučí
získať pracovné zručnosti a skúsenosti v oblasti tvorby ţivotného prostredia, pri pestovaní
črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní vonkajších okrasných rastlín
získať pracovné zručnosti a návyky pouţívaním správneho náradia pri pestovaní okrasných
rastlín
osvojiť si potrebné poznatky a zručností významné pre moţnosť uplatnenia, pre voľbu
vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu ţivotnú a profesijnú orientáciu
kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
ţiak
chápať prácu a pracovnú činnosť ako príleţitosť k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k
rozvíjaniu podnikateľského myslenia
sa
efektívne meniť zauţívané postupy pri riešení pracovných úloh
naučí
kompetencie kultúrne
ţiak
sa
naučí
esteticky vnímať bezprostredné okolie
byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
VI / 5
OBSAH VYUČOVANIA
Svet práce v 7. ročníku
Tematický celok
Úvod
Náradie a pomôcky
Obsahový štandard
Časová
dotácia
1
1
Téma
Úvodná hodina
Základné ručné náradie
Rozdelenie ručného náradia a
pomôcok pre prácu v záhrade.
Starostlivosť o náradie.
Dodrţiavanie bezpečnosti pri práci
s náradím.
1
Náradie na spracovanie pôdy
Pouţívanie náradia na spracovanie
pôdy, kyprenie pôdy.
1
Pomôcky pri pestovaní rastlín
Materiál a pomôcky pre pestovanie
rastlín.
Kvetinárstvo
3
Význam a rozdelenie okrasných
rastlín
Pojem
Svet práce.
Výkonový štandard
Uviesť príklady praktického
vyuţitia sveta práce v ţivote
ľudí.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR
ENV
Základné druhy náradia - .rýľ,
motyka, hrable, lopata, noţnice,
pílka, fúrik, vedro, krhla,
kosačka, kosa, kosák, rukavice,
záhradnícka šnúra, plastové
etikety, atď.
Poznať funkciu a spôsob
pouţitia základných druhov
náradia a pomôcok. Vedieť ho
pouţívať.
Poznať zásady bezpečného
pouţívania náradia.
OŢZ
Rýľ, rýľovacie vidly, motyka,
hrable, hrabličky, lopata, malá
lopatka, vysadzovacia lopatka,
atď.
Poznať a vedieť pouţívať
základné ručné náradie a iné
pomôcky pri pestovaní
črepníkových rastlín.
OSR
Záhradnícke noţnice, pílka
záhradnícky nôţ, vysadzovací
kolík, prepichovací kolík krhla,
rozprašovač, vysadzovač
cibuľovín, odstraňovač buriny,...
Poznať náradie na základné
spracovanie a ošetrovanie pôdy
počas vegetácie pôdy.
Produkcia kyslíka, ozdravenie
a spestrenie ţivotného
prostredia, zvlhčovanie
Poznať význam okrasných
rastlín, ich vplyv na náš ţivot a
VI / 6
OSR
TECH
OSR
BIO
VYV
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Význam okrasných rastlín z hľadiska
tvorby a estetizácie ţivotného
prostredia.
Rozdelenie okrasných rastlín..(podľa
charakteru stonky, spôsobu pouţitia
a charakteru podzemných častí).
4
Črepníkové rastliny
Charakteristika črepníkových rastlín,
rozdelenie.
Poznávanie jednotlivých druhov
črepníkových rastlín.
Pestovanie ošetrovanie a
rozmnoţovanie črepníkových rastlín.
Nároky črepníkových rastlín na
ţivotné podmienky (svetlo, teplo,
vzduch, voda, ţiviny a zemina).
Pojem
a ochladzovanie vzduchu,
vyrovnávanie teplôt ochrana
pôdy, zachytávanie prachu,
tlmenie hluku, upokojujúce
účinky.
Výkonový štandard
ţivotné prostredie.
Poznať rozdelenie okrasných
rastlín.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR
ENV
REV
Okrasné dreviny a okrasné
byliny. Rastliny: popínavé,
vodné, kobercové, skalničky,
balkónové a okrasné trávy.
Rastliny: s koreňom,
s podzemkom, cibuľové,
hľuznaté.
Rastliny okrasné kvetom
(azalka, hortenzia, ibištek,
kalanchoa, oleander kamelia,...),
okrasné listom (araukária,
brečtan, difenbachia, figovník,
tučnolist, zelenec,...),
s okrasnými plodmi (citrusy),
popínavé - liany, balkónové
(muškát, petúnia,...), kaktusy
a sukulenty, bonsaje.
Polievanie, hnojenie, rosenie,
utieranie listov, odstraňovanie
zvädnutých listov, otáčanie za
svetlom, kyprenie, vetranie,
presádzanie, rez a zaštipovanie
VI / 7
Poznať a odborne pomenovať
črepníkové rastliny.
Vedieť pestovať, ošetrovať a
rozmnoţovať črepníkové
rastliny, poznať ich nároky na
stanovište.
BIO
OSR
ENV
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
a ochrana chemickými
prípravkami.
5
Praktickou činnosťou získať
potrebné zručnosti.
Praktická činnosť
Praktická činnosť a získavanie
zručností pri presádzaní a ošetrovaní
črepníkových rastlín a pri ich
rozmnoţovaní, pestovaní a
ošetrovaní.
Vedieť presadiť črepníkovú
rastlinu.
Vedieť pripraviť odrezok na
vegetatívne rozmnoţovanie a
vysadiť zakorenený odrezok.
OSR
BIO
TPPZ
Vedieť vyuţívať pracovné
prostredie a udrţiavať poriadok
počas práce, dodrţiavať
bezpečnosť pri práci a
hygienické zásady.
Hydroponické
pestovanie rastlín
2
Hydropónia
Čo je hydropónia, potreby na
hydropóniu:
4
Hydroponické nádoby,
vodoznak (odmerka), keramzit,
ţivný roztok, zdravé zakorenené
črepníkové rastliny okrasné
listom (brečtan, zelenec,...).
Poznať pojem hydropónia,
potreby na hydropóniu.
Poznať výhody hydroponického
pestovania rastlín..
Praktickou činnosťou získať
zručnosti pri pestovaní rastlín a
osvojiť si základný postup
VI / 8
OSR
Vedieť zvoliť rastlinu na
hydroponické pestovanie.
Vedieť pripraviť stonkové
odrezky rôznych druhov
črepníkových rastlín na
hydroponické pestovanie.
Hydroponické pestovanie rastlín
CHE
OSR
ENV
TPPZ
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Vedieť črepníkovú rastlinu
pestovanú v pôde pripraviť na
hydroponické pestovanie.
pestovania.
Vedieť zakorenené odrezky
črepníkových rastlín pestovať
hydroponicky.
Vytvárať a realizovať projekty
pestovania rastlín pre osobné
potreby a pre potreby školy.
Viazačstvo a
aranţovanie rastlín
2
Základy aranţovania a väzby
kvetov
Význam aranţovania a väzby
kvetov.
Pomôcky na aranţovanie.
4
Výber a úprava materiálu
Výber a úprava rastlinného
materiálu, voľba nádoby, zber a
sušenie rastlín na aranţovanie,
Aranţovanie, väzba kvetov,
floristika, ikebana. Druhy kytíc
(biedermeier, kaskáda /previs/,
vanička, guľatá kytica, anglická
kytica /trojuholníková/, fantasie.
Poznať základné pravidlá
aranţovania a väzby kvetov.
Poznať vhodný materiál, úpravu
rastlín a ostatného materiálu.
OSR
Pomôcky: vhodná nádoba,
mach, drôtené pletivo, piaflor,
polystyrén, kenzan (jeţko), ostrý
nôţ, noţnice na drôt, drôt na
vystuţovanie kvetín, viazací
materiál (drôt, lyko, stuhy),
tavná lepiaca pištoľ.
Rastlinný materiál: kvetiny,
zeleň, sušený prírodný materiál.
Sušenie: na vzduchu, voľne
rozloţené na papieri, vo
VI / 9
VYV
MUV
MEV
Vedieť uplatniť získané
vedomosti pri vytváraní
jesenného, vianočného a jarného
aranţovania.
BIO
VYV
OSR, MEV,
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
ošetrovanie rezaných kvetov,
príprava rastlinného materiálu na
aranţovanie.
5
Pojem
Výkonový štandard
vzpriamenej polohe.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
ENV, MUV,
FNG
Praktickou činnosťou získať
zručnosti pri viazaní a
aranţovaní rastlín.
Praktická činnosť
Získanie zručností pri viazaní a
aranţovaní rastlín.
Vedieť aranţovať kvety do vázy,
aranţovať kvety s vyuţitím
piafloru.
Vedieť sa starať o kvety vo
váze.
Pripraviť rastliny na sušenie.
Vedieť hodnotiť výber materiálu
a výsledok vlastnej práce.
VI / 10
OSR
TPPZ
Svet práce v 8. ročníku
Tematický celok
Okrasné
záhradníctvo
Časová
dotácia
2
Obsahový štandard
Téma
Okrasné rastliny
Význam a rozdelenie okrasných
rastlín.
Pojem
Produkcia kyslíka, ozdravenie
a skrášlenie ţivotného
prostredia, zvlhčovanie
a ochladzovanie vzduchu,
vyrovnávanie teploty ochrana
pôdy, zachytávanie prachu,
odvodnenie zamokreného
miesta, členenie priestoru,
tlmenie hluku, upokojujúce
účinky.
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Poznať význam okrasných rastlín
a ich vplyv na ţivot človeka a na
ţivotné prostredie.
Poznať jednotlivé skupiny
okrasných rastlín.
BIO
GEO
OSR
ENV
Okrasné dreviny a okrasné
byliny.
Rastliny: popínavé, vodné,
kobercové, skalničky,
balkónové, okrasné trávy,
cibuľové, hľuznaté.
4
Rozdelenie: jednoročné (letničky),
dvojročné, trvalky, cibuľové a
hľuznaté kvetiny.
Letničky: cínia, astrovka,
nechtík, begónia, šalvia,
suchokvet, kapucínka, hrachor,
povojník,....
Poţiadavky jednotlivých rastlín na
prostredie.
Dvojročné: fialka, sedmokráska,
nezábudka, mesačnica,...
Vedieť rozmnoţovať okrasné
rastliny vegetatívne aj
generatívne.
Pestovanie, generatívne a vegetatívne
Trvalky: pivónia, srdcovka,
Poznať poţiadavky jednotlivých
Okrasné kvetiny
VI / 11
Poznať jednotlivé skupiny
okrasných kvetín a ich typických
zástupcov.
BIO
CHE
OSR
Tematický celok
Časová
dotácia
4
Obsahový štandard
Téma
rozmnoţovanie okrasných kvetín.
kosatec, juka
Rýchlenie okrasných kvetín.
Cibuľové a hľuznaté: narcis,
bleduľa, tulipán, sneţienka,
ľalia, georgína,...
Okrasné dreviny
Jedľa, smrek, borievka,
borovica, tuja, tis, smrekovec
opadavý.
Rozdelenie: ihličnaté, listnaté (
opadavé, vţdyzelené), stromy a kry.
Výber stanovišťa a vhodných druhov
okrasných drevín.
Pestovanie, ošetrovanie, generatívne
a vegetatívne rozmnoţovanie
okrasných drevín.
6
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
rastlín na prostredie a vedieť ich
dopestovať a ošetrovať.
Pestovaním rastlín prispieť k
osvojeniu si jednotlivých
pestovateľských postupov.
Lipa, javor, platan, agát, breza,
vŕba, orgován, magnólia,
pavinič,..
BIO
GEO
OSR
ENV
Brečtan, rododendron,
krušpán,...
Príprava pôdy, výsadba, ošetrovanie
okrasných rastlín.
Získať zručnosti pri pestovaní,
ošetrovaní a rozmnoţovaní
okrasných rastlín.
Zručnosti pri pestovaní, ošetrovaní a
rozmnoţovaní okrasných rastlín.
Vedieť vybrať vhodné okrasné
rastliny na určené miesto.
Praktická činnosť
Vedieť vysiať letničky na
predpestovanie sadeníc.
BIO
OSR
ENV
TPPZ
Vedieť rýchliť hyacint alebo inú
cibuľovinu.
Skalka
2
Príprava skalničkového záhona
Výber vhodného miesta na skalku,
Skalka, výber terénu, plán
skalky, termín zakladania, výber
VI / 12
Vedieť vyuţiť všetky doterajšie
vedomosti a zručnosti pri
INF,BIO,
Tematický celok
Časová
dotácia
2
Obsahový štandard
Téma
Výkonový štandard
základné pravidlá pri vytváraní
skalničkového záhona.
rastlín.
výstavbe a zakladaní skalky,
vysadené rastliny poznať, vedieť
ošetrovať a pestovať.
Pestovanie okrasných rastlín v
skalke
Skalničky (listnaté dreviny
opadavé, vţdyzelené, ihličnany,
trvalky, cibuľové a hľuznaté
kvetiny, okrasné trávy).
Vedieť vybrať a pomenovať
vhodné okrasné rastliny do
skalky.
Okrasné rastliny vhodné do skalky,
poznávanie, pomenovanie, zásady ich
pestovania a ošetrovania.
5
Pojem
Poznať zásady pestovania a
ošetrovania okrasných rastlín.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
VYV, OSR, MEV
BIO
OSR
TPPZ
Realizovať vlastné myšlienky
a vedieť pracovať v tíme.
Praktická činnosť
Získať zručnosti pri ošetrovaní
trvalých skalničiek .
Vedieť ošetrovať priebeţne
rastliny vysadené v skalke.
Pripraviť menovky na označenie
skalničiek.
OSR
TPPZ
MUV
Vedieť vysadiť skalničkami
vegetačnú nádobu - vytvoriť
miniskalku.
Trávnik
3
Zakladanie trávnika
Význam trávnika z hľadiska tvorby
oddychového priestoru a ochrany
ţivotného prostredia.
Príprava pozemku, vyčistenie terénu,
príprava pôdy, sejba.
Kultúrna krajina, stav ovzdušia,
produkcia kyslíka, teplota
a vlhkosť vzduchu, prašnosť,
erózia pôdy.
Trávnik extenzívny (ovocné
sady, brehy potokov a riek, pri
cestách), intenzívny (okrasný,
VI / 13
Poznať význam trávnika a jeho
vplyv na ţivot človeka a na
ţivotné prostredie.
Poznať základné pravidlá
zakladania trávnika, poznať
základné druhy tráv.
BIO
GEO
OSR
ENV,
TPPZ
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
rekreačný, trávnik športových
a golfových ihrísk).
5
Ošetrovanie trávnika
Zalievanie, kosenie, hrabanie,
hnojenie, odburiňovanie trávnik
Náradie a pomôcky na ošetrovanie
a udrţiavanie trávnika.
Dodrţiavanie bezpečnosti pri práci
s náradím.
Zavlaţovanie, kosenie, hnojenie,
odburiňovanie, hrabanie,
odstraňovanie machu,
prevzdušňovanie.
Náradie a pomôcky: kosačka,
kosa, kosák, zarovnávač okrajov
trávnika,...
Poznámky:
Prierezové témy:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – environmentálna výchova
MEV – mediálna výchova
MUV – multikultúrna výchova
DOV – dopravná výchova – výchova bezpečnosti v cestnej premávke
OŢZ – ochrana ţivota a zdravia
TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
REV – regionálna výchova
Medzipredmetové vzťahy:
BIO – biológia
TECH – technika
GEO – geografia
CHE – chémia
INF – informatika
FNG – finančná gramotnosť
VI / 14
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
FNG
Vedieť ošetrovať trávnik.
Získať zručnosti pri práci s
náradím.
Dodrţiavať, bezpečnosť pri
práci.
OSR
ENV
TPPZ
TECH
OŢZ
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, počítačová učebňa, ďalšie
priestory školy, školský pozemok, mimoškolské zariadenia – špecializované predajne so
záhradkárskymi potrebami, kvetinárstva, skleníky, botanické záhrady (Arboretum Tesárske
Mlyňany), prírodné parky na Slovensku a výstavy (Enviro a Mladý tvorca na Agrokomplexe
v Nitre) so meraním na pestovanie zelene a aranţovanie. Počas vyučovacieho procesu sa
vyuţíva tímová práca, aby sa ţiaci naučili vzájomne komunikovať, spolupracovať, uplatniť
svoj názor pri riešení problému a niesť osobnú zodpovednosť za prácu v tíme. Je dôleţitá
z hľadiska prípravy ţiakov na riešenie rôznych problémov v beţnom ţivote.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa prihliada na obsah vyučovania, na
individualitu ţiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové
kompetencie ţiakov pre daný predmet.
Pri výučbe sa vyuţíva najmä:
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov)
výklad učiteľa
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
prezentácie ţiakov
praktické činnosti...
exkurzie, besedy (s odborníkom v oblasti aranţovania kvetov a floristiky), vychádzky.
UČEBNÉ ZDROJE:
Učebnice:
Ivan, J. a kol. :Pestovateľské práce pre 5. ročník ZŠ. SPN - Mladé letá, s.r.o., Bratislava, 1.
vydanie, 2007. (schválilo MŠ SR CD-2007-21388/50129-2:911), ISBN 978-80-10-01327-2
Ivan, J. a kol. :Pestovateľské práce pre 6. ročník ZŠ. SPN - Mladé letá, s.r.o., Bratislava, 7.
prepracované a doplnené vydanie, 2006. (schválilo MŠ SR CD-2006-15181/35610-1:091),
ISBN 80-10-00913-X
Milec, A., Cimburková, H., Deml, D., Halásová, R., Hůla, J., Komanová, E.:Pestovateľské
práce pre 7. ročník ZŠ. SPN Bratislava, 4. prepracované vydanie, 1990. (schválilo MŠMaTV
SR 3372/1980-20), ISBN 80-08-00491-6.
Pracovné listy:
ţiacke pracovné listy vytvorené učiteľom
VI / 15
Doplnková literatúra:
- Záhradkárska encyklopédia
- časopisy: Mladý vedec, Záhradkár
IKT zdroje:
- internet, DVD zo školských zdrojov
- edukačný free-softvér
HODNOTENIE ŢIAKOV:
Ţiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým
pokynom MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy. Priebeţne budú
hodnotení aj slovne za čiastkové výsledky a prejavy na vyučovacích hodinách (ak ţiak
prakticky demonštruje, definuje jav, obhajuje spôsob riešenia problému, prezentuje vlastný
projekt), čo bude mať hlavne motivačný charakter. Súčasťou hodnotenia bude aj celoročný
projekt na vybranú tému (napr. Kvety v domácnosti, Kvetinová výzdoba školy, Okrasné
rastliny v ţivote človeka, a pod.), pracovné listy a praktické činnosti ţiakov. Ţiak bude
písomne a ústne skúšaný aspoň jedenkrát v štvrťročnom klasifikačnom období.
Proces hodnotenia v rámci vyučovacieho procesu sa zameria na nasledovné oblasti:
Zapamätanie si poznatkov – ţiaci dokáţu poznatky reprodukovať, vymenovať, definovať,
nakresliť.
Porozumenie poznatkov – ţiaci dokáţu poznatky vysvetliť, zadefinovať, opísať, vyjadriť
vlastnými slovami.
Použitie poznatkov (špecifický transfer) – ţiaci dokáţu poznatky aplikovať, demonštrovať,
vyskúšať, vyriešiť.
Hodnotiace kritériá:
Stupeň 1 (výborný): ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie
ich pohotovo vyuţívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach.
Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení
jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny,
výstiţný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné aţ originálne.
Stupeň 2 (chválitebný): ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a
vie ich pohotovo vyuţívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri
intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti
a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí
samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má
VI / 16
občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. Grafický prejav je prevaţne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý): ţiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti
podľa učebných osnov a pri ich vyuţívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové
kompetencie, ktoré vyuţíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach
s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie
nepresnosti dokáţe s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má
častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstiţnosti. Grafický prejav je menej estetický.
Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný): ţiak má závaţné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia
poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich vyuţívaní. Pri riešení teoretických
a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je
nesamostatný pri vyuţívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má
často v správnosti, presnosti a výstiţnosti váţne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností
sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Váţne nedostatky dokáţe ţiak
s pomocou učiteľa opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný): ţiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti poţadované učebnými
osnovami, má v nich závaţné medzery, preto ich nedokáţe vyuţívať. Pri riešení teoretických
a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je
nesamostatný pri vyuţívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani
na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov
jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Váţne nedostatky nedokáţe opraviť ani
s pomocou učiteľa.
Pri samostatných prácach, praktických činnostiach a projektoch budeme vychádzať
z hodnotiacej škály:
dosiahnutý počet bodov v % známka
100% - 90%
1
89% - 75%
2
74% - 50%
3
49% - 25%
4
24% - 0%
5
VI / 17
TECHNIKA
Školský vzdelávací program Enviráčik
Základná škola, Lehota 144
Názov
predmetu
Časový
rozsah
výučby/
ročník
Stupeň
vzdelania
Forma
štúdia
Vyučovací
jazyk
Technika
5.roč.
6. roč.
7. roč.
8. roč.
1 hod./týţdeň
33 hod./rok
1 hod./týţdeň
33 hod./rok
9.roč.
ISCED 2
denná
slovenský
CHARAKTERISTIKA
Predmet technika je zameraný na rozvoj poznávania techniky ako jednej z podmienok
súčasnej a pravdepodobne aj budúcej existencie človeka. Postupným spoznávaním ţiaci
získavajú základné technické poznatky pre kaţdodenný ţivot, učia sa riešiť jednoduché
technické problémy a na základe vlastných skúseností si osvojujú základné pracovné
zručnosti. Poznávanie otvára ţiakom dvere do sveta techniky a vedie ich k porozumeniu
vzťahov medzi technikou a vedami, technikou a spoločnosťou a technikou a prírodou. Ţiaci
získavajú technickú gramotnosť a postupne sa stávajú rozumnými pouţívateľmi techniky.
Vo vyučovaní techniky sa vyuţívajú prierezové témy a medzipredmetové vzťahy,
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť vzdelávania. Do vyučovania sa integrujú aj poznatky
spoločenských a prírodovedných disciplín.
CIELE
Vyučovanie techniky má za cieľ naučiť ţiakov základom pracovných návykov a
zručností, kreativite, riešeniu technických problémov v tíme a vyuţitiu techniky v prospech
človeka s ohľadom na ochranu prírody a ţivotného prostredia. Má ich pripraviť na ţivot v
praxi, na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce (napr. dokázali dodrţiavať
pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli adaptovať na zmenené pracovné podmienky).
Aktívnym prístupom ţiakov v procese praktických pracovných činností sa motivuje
ich záujem o získanie základných uţívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej
činnosti, čo tieţ prispieva k vytváraniu ich ţivotnej a profesijnej orientácie.
VI / 18
VZDELÁVACIE STRATÉGIE
kompetencie predmetové
pouţívať bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie
dodrţiavať stanovené pravidlá, plniť povinnosti a záväzky
adaptovať sa na zmenené alebo nové pracovné podmienky
ţiak
pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a
sa
spoločenského významu
naučí
chrániť svoje zdravie i zdravie druhých
chrániť ţivotné prostredie i kultúrne a spoločenské hodnoty
vyjadrovať myšlienky a postupy a zaznamenávať ich pomocou formálnych zápisov
rozvíjať jednotlivé druhy gramotnosti/prírodovednú, čitateľskú, digitálnu
analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov
a overovať ich v praxi
kompetencie k celoţivotnému učeniu sa
ţiak
uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
sa
uplatňovať rôzne stratégie učenia sa
naučí
vyuţívať získané znalosti a skúsenosti v záujme vlastného rozvoja i svojej prípravy na
budúcnosť
robiť podloţené rozhodnutia o ďalšom svojom vzdelávaní a profesionálnom raste
kompetencie sociálne komunikačné
ţiak
efektívne vyuţívať dostupné informačno-komunikačné technológie
sa
prezentovať sám seba a výsledky svojej práce
naučí
efektívne spolupracovať a niesť osobnú zodpovednosť
kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia
ţiak
uplatňovať tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na
sa
dosiahnutie kvalitného výsledku
naučí
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
ţiak
pouţívať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou a grafickým prostredím
sa
vyuţívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom posudzovaní informácií
naučí
vyuţívať IKT pri vzdelávaní
kompetencia riešiť problémy
ţiak
uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci
sa
navrhovať rôzne postupy a vhodné metódy pri riešení problémov
naučí
formulovať argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov
byť otvorený získavaniu a vyuţívaniu rôznych postupov
kompetencie občianske
ţiak
flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť
sa
tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov
naučí
pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti,
hospodárnosti a spoločenského významu
orientovať v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce
kompetencie sociálne a personálne
ţiak
preberať zodpovednosť a byt samostatným
sa
hodnotiť a vyjadrovať vlastný názor
naučí
poznávať a hodnotiť sám seba v smere vlastnej profesijnej orientácie
rozvíjať morálne a vôľové vlastnosti ( samostatnosť, dôslednosť, vytrvalosť,...)
VI / 19
kompetencie pracovné
ţiak
získať základné uţívateľské zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti.
sa
získať praktické pracovné návyky
naučí
efektívne meniť zauţívané postupy pri riešení pracovných úloh
flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť
kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
ţiak
orientovať sa v základných aktivitách, ktoré bude potrebovať k uskutočneniu
sa
podnikateľského zámeru a k jeho realizácii
naučí
chápať podstatu, cieľ a riziko podnikania
rozvíjať svoje podnikateľské myslenie
kompetencie kultúrne
ţiak
poznať pravidlá spoločenského kontaktu
sa
byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
naučí
VI / 20
OBSAH VYUČOVANIA
Technika v 7. ročníku
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Úvod
1
Úvodná hodina
Technika
Uviesť príklady praktického vyuţitia
techniky v ţivote ľudí.
Človek a technika
1
Človek – príroda – spoločnosť –
technika a ich vzťahy.
Technika, technické prostredie,
prírodné prostredie, spoločenské
prostredie, technické dielo.
Pochopiť a vedieť vysvetliť pojem
technika, technické prostredie a
technické dielo ako produkt ľudskej
činnosti.
Technické dielo a ţivotné
prostredie.
3
História techniky – človek
tvorca techniky.
Projekt:
„Vynálezy, ktoré zmenili náš
svet“,
„Slovenskí vynálezcovia“,
„Technika a spoločnosť“,
„Technika a ţivotné prostredie“,
„Horúce novinky zo sveta
techniky“.
Výroba nástrojov (sekery, noţe,
oštepy) strojov (luk, sláčikový
ručný vrták, koleso, kladka,...),
výroba bronzu, skla, ţelezných
kovov, ...
Vodné koleso, veterné mlyny,
tlačiarenský lis, Wattov parný
stroj, spaľovací motor, elektrický
prúd, počítače, ....
J. Watt, T. A. Edison, J. Gutte,
Leonardo da Vinci,...J. Bahýľ, J.
Murgaš, Š. Banič, D. Siakeľ, A.
Stodola,...
VI / 21
Vedieť vymenovať a uviesť príklady
na pozitívne a negatívne dôsledky
techniky.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
FYZ,
OSR, ENV,
MUV
Poznať históriu techniky všeobecne
a na Slovensku.
Vymenovať najvýznamnejšie objavy
a vynálezy 18. – 20. storočia.
Vedieť vymenovať najznámejších
slovenských vynálezcov.
Poznať základné informácie o
slovenských vynálezcoch.
DEJ, GEO,
INF,
OSR, ENV,
MUV, TPPZ
Tematický celok
Časová
dotácia
1
Grafická
komunikácia
3
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Vznik výrobku, cesta: myšlienka
– konštrukcia – výroba –
vyuţitie
Marketing, dizajn, konštrukcia,
technologický postup, montáţ,
skúšky spoľahlivosti,
hospodárnosti, bezpečnosti
a ţivotnosti, balenie a predaj.
Vedieť vysvetliť pojem
technologický postup a opísať
všeobecne cestu vzniku výrobku
Základy technickej komunikácie
– zobrazovanie,
Technické kreslenie (technický
náčrt a výkres), počítačová
grafika, technická grafika,
technické normy (STN, ISO).
Poznať proces vzniku technického
produktu.
Čiary, kótovanie, mierka,
technické písmo,...
Vedieť zobraziť vnímaný predmet
(súčiastku) jednoduchým technickým
náčrtom alebo výkresom s potrebným
počtom priemetov alebo
priestorovým zobrazením.
technický náčrt – kreslenie,
technický výkres – čítanie.
Zobrazenie jedným priemetom
(kolmý priemet), pravouhlé
premietanie na tri priemetne
(nárys, pôdorys, bokorys).
3
Počítač a technické kreslenie
(softvéry na kreslenie).
Projekt: „Jednoduchý výrobok
z dreva“
2
Výkonový štandard
Počítač a Internet pri
konštruovaní.
Kreslenie na počítači,
free softvéry: Skicár, GIMP,
Photoshop, AutoCAD,
DoubleCAD.
Práca s počítačom
Základy navrhovateľskej
činnosti – technické tvorivé
VI / 22
Vedieť čítať jednoduchý technický
náčrt a výkres.
Poznať voľne dostupné softvéry na
kreslenie.
Vedieť pracovať so skicárom
a vedieť pouţiť GIMP.
Mat schopnosti vytvárať a realizovať
technické myšlienky pre vlastné
potreby pre potreby školy, pre
komerčné aktivity a pod.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR, MEV,
ENV
MAT, VYV,
OSR
INF, VYV,
OSR, TPPZ
INF,
OSR, MEV,
TPPZ
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Projekt: „Kŕmidlo pre vtáčikov“,
„Stojan na CD“.
1
Zariadenie a pravidlá správania
sa v školskej dielenskej učebni a
v technickom prostredí.
BOZP a PO
Pravidlá ochrany zdravia
a bezpečnosti pi práci.
4
Základné technické materiály,
výroba, vlastnosti a pouţitie drevo, kovy, plasty.
Iné technické materiály:
porcelán, sklo, guma, textil,
kompozity.
Projekt „Druhá šanca pre
pouţité plastové obaly“:
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Vedieť realizovať drobný projekt
(zhotoviť technický náčrt, vybrať
vhodný materiál, zvoliť konštrukčné
riešenia a spoje, navrhnúť
technológie).
myslenie.
Materiály a
technológie
Výkonový štandard
Poznať zariadenie a dodrţiavať
pravidlá správania sa v školskej
dielenskej učebni a v technickom
prostredí.
Poznať a dodrţiavať pravidlá
ochrany zdravia a bezpečnosti pi
práci.
Drevo: ťaţba a spracovanie dreva,
štruktúra dreva, vlastnosti,
základné druhy reziva, dyhy,
preglejky.
Poznať spôsob výroby, vlastnosti a
pouţitie základných druhov
technických materiálov (drevo, kovy,
plasty).
Kovy: ţelezné (oceľ a liatina),
neţelezné (meď, hliník, olovo,
cín, zinok), zliatiny (bronz,
mosadz, dural), polotovary
(plechy a drôty).
Poznať a vedieť rozlíšiť základné
druhy technických materiálov (drevo,
kovy, plasty).
Plasty: termoplasty (polystyrén,
polyetylén, organické sklo,
polyvinylchlorid) a termosety
(reaktoplasty).
VI / 23
OSR,
OŢZ
BIO, CHE,
FYZ
OSR, ENV,
TPPZ
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Porcelán, sklo, guma, textil,
kompozity,....
Surovina, materiál, polovýrobok
(polotovar), výrobok.
2
Základné technologické postupy
pri spracovaní technických
materiálov.
Upínanie materiálu, meranie
a obrysovanie.
Trieskové obrábanie (rezanie,
pilovanie, brúsenie, vŕtanie),
strihanie a štikanie, sekanie,
prebíjanie, vysekávanie,
vyrovnávanie, vyklepávanie,
tvárnenie, ohýbanie, odlievanie,
nitovanie, spájkovanie,
zváranie....
Zverák, stolárska hoblica,
zámočnícky stôl. Meradlá, ceruza,
fixka, rysovacia ihla, obrysovadlo,
uholnica, uhlomer, kruţidlo,
jamkovač, špička,...
5
Základy jednoduchého ručného
obrábania dreva – náradie a
pomôcky.
Rezanie, vŕtanie, dlabanie,
hobľovanie dreva.
Opracovanie rašpľou, pilníkom,
brúsenie dreva.
Spájanie dreva (klincami,
Píly na drevo (chvostovka,
čapovka, dierovka, lupienková
píla), neboţiec, ručný vrtáčik,
kolovrátok, dláto, gumené
kladivo, hoblík (nastavenie
hoblíka), rašple a pilníky (ploché,
kruhové, odsekové, trojhranné,
štvorhranné), brúsny
papier.Klince, kladivo, skrutky
VI / 24
Poznať základné technologické
postupy pri spracovaní technických
materiálov, vedieť pracovať podľa
jednoduchého technologického
postupu a technického výkresu v
Vedieť správne preniesť tvar a
rozmery predmetu z výkresu na
opracúvaný materiál, správne voliť
meradlá a pomôcky na obrysovanie.
MAT, VYV,
OSR, TPPZ
Poznať základné náradie na ručné
opracovanie dreva.
Prakticky si precvičiť (podľa
moţností a vybavenia školy) a
osvojiť jednotlivé elementárne
zručnosti pri opracovaní dreva
(rezanie, rašpľovanie, pilovanie,
vŕtanie dreva, dlabanie, hobľovanie,
OSR, TPPZ,
OŢZ
Tematický celok
Časová
dotácia
4
Obsahový štandard
Téma
Pojem
skrutkami, lepením, jednoduché
konštrukčné spájanie dreva).
špeciálne skrutky, skrutkovač,
lepidlo.
Exkurzia do drevospracujúceho
podniku.
Konštrukčné spájanie dreva
(plátovanie, čapovanie, pokos).
Základy jednoduchého ručného
obrábania kovov - náradie a
pomôcky.
Píla na kov, noţnice na plech
(ručné, stolové pákové a
tabuľové), pilníky, brúsne plátno,
ručná vŕtačka, gumené kladivo,
zámočnícke kladivo, kliešte
(štikacie).
Rezanie a strihanie plechu,
štikanie drôtov.
Opracovanie pilníkom, brúsenie.
Vŕtanie kovov.
Ohýbanie a vyrovnávanie plechu
a drôtu.
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
spájanie).
Poznať základné náradie na ručné
opracovanie kovov.
Prakticky si precvičiť (podľa
moţností a vybavenia školy) a
osvojiť jednotlivé elementárne
zručnosti pri opracovaní kovov
(rezanie, strihanie, štikanie,
pilovanie, brúsenie, vŕtanie, ohýbanie
a vyrovnávanie plechu a drôtu, ).
OSR, TPPZ,
OŢZ
Exkurzia do kovospracujúceho
podniku
3
Základy jednoduchého ručného
obrábania plastov - náradie a
pomôcky.
Rezanie, oddeľovanie
(strihanie), pilovanie, brúsenie,
ohýbanie.
Píla, noţnice, odporová rezačka
na polystyrén, pilníky, brúsny
papier, kliešte s plochými
čeľusťami.
VI / 25
Poznať základné náradie na ručné
opracovanie plastov.
Prakticky si precvičiť (podľa
moţností a vybavenia školy) a
osvojiť jednotlivé elementárne
zručnosti pri opracovaní plastov
(rezanie, strihanie, pilovanie,
brúsenie, ohýbanie).
FYZ,
OSR, TPPZ,
OŢZ
Technika v 8. ročníku
Tematický celok
Časová
dotácia
Elektrická energia
1
3
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Pravidlá bezpečnej práce s
elektrickým prúdom a
poskytovanie prvej pomoci.
Bezpečné napätie, bezpečný prúd,
výstraţné tabuľky.
Poznať pravidlá bezpečnej práce s
elektrickým prúdom.
Prvá pomoc a základné ţivotné
funkcie – dýchanie, srdcová
činnosť, vedomie.
Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri
úraze elektrickým prúdom.
Výroba, rozvod a zdroje
elektrickej energie.
Neobnoviteľné a obnoviteľné
zdroje elektrickej energie.
Elektrárne tepelné, vodné,
veterné, geotermálne, slnečné,
atómové. Generátor, alternátor,
dynamo. Rozvodný systém.
Vedieť opísať výrobu a rozvod
elektrickej energie a poznať
ekologické aspekty výroby
elektrickej energie.
Projekt „Alternatívne zdroje
energie a ich budúcnosť“.
Poznať základné batériové zdroje
elektrickej energie a akumulátory.
Elektrochemické články suché
a mokré, primárne a sekundárne.
Akumulátory elektrické - kyslé a
alkalické.
1
2
Domová inštalácia elektrického
prúdu.
Základný elektroinštalačný
materiál.
Zariadenie na rozvod pred a za
elektromerom, prípojka, hlavná
domová skriňa a hlavné domové
vedenie, elektromer. Svetelný
a zásuvkový obvod
Poznať spôsob rozvodu elektrickej
energie v domácnosti.
Ovládače – spínače, vypínače
a tlačidlá, zásuvky a vidlice,
objímky ţiaroviek, istiace prvky –
Poznať základný elektroinštalačný
materiál, jeho funkciu a pouţitie
(montáţ zásuvky a objímky,
VI / 26
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR, OŢZ
FYZ, CHE,
OSR, ENV,
REV, FNG
FYZ,
OSR
FYZ,
OSR
Tematický celok
Časová
dotácia
2
Obsahový štandard
Téma
Schémy elektrických zapojení.
Jednoduché elektrické obvody.
Pojem
Výkonový štandard
ističe a poistky, úloţný materiál –
inštalačné rúrky a lišty, inštalačné
škatule a rozvodky, spojovací,
upevňovací a izolačný materiál.
pohyblivý prívod).
Schematické značky – vodič,
batéria, generátor, zdroj
striedavého a jednosmerného
napätia, ţiarovka, elektromotor,
zvonček, rezistor, dióda,
dvojvodičové a trojvodičové
vedenie, spojenie vodičov,
spojenie s kostrou, uzemnenie,
poistka, spínač, vypínač, tlačidlo,
prepínač.
Vedieť čítať jednoduché elektrické
značky, schémy a zapojenia.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
FYZ,
OSR
Zapojenie za sebou (do série),
zapojenie vedľa seba (paralelne).
3
Jednoduché elektrotechnické
práce.
Práca s elektromontáţnym
materiálom a stavebnicou.
Elektrotechnická stavebnica.
Skúšačka tlejivková, skúšačka SN
1 a SN 2
Vedieť čítať jednoduché elektrické
schémy, zapojenia a vedieť na
elektrotechnickej stavebnici pre ZŠ
zapájať jednoduché elektrické
obvody.
OSR,
TPPZ
Poznať pouţitie ţiarovkovej
skúšačky.
2
Základné elektrické spotrebiče.
Elektrické spotrebiče – svetelné
(lux = jednotka intenzity
VI / 27
Poznať funkciu a oboznámiť sa s
hlavnými parametrami a so správnym
FYZ,
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
osvetlenia), tepelné, chladiace,
mechanické, elektronické.
Výkonový štandard
pouţívaním základných elektrických
spotrebičov pre domácnosť.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR
Výkon, spotreba, návod na
obsluhu, zásady prevádzky,
poruchy, záručný list a servis.
1
2
Moderné elektrické spotrebiče.
Klimatizácia, umývačka riadu,
mikrovlnná rúra, počítače,
domáce kino,...
Oboznámiť sa s modernými
elektrickými spotrebičmi v
domácnosti.
Výpočet spotreby elektrickej
energie
Cena energie, vyúčtovanie
spotreby, faktúry a spôsob platby.
Šetrenie elektrickou energiou
v domácnosti.
Príkon - P, doba prevádzky denne
– t, počet dní – d.
Poznať význam elektromeru a
oboznámiť sa s príkladmi výpočtu
spotreby elektrickej energie.
Projekt „Ako ušetriť elektrickú
energiu v našej domácnosti“.
Vzorec na výpočet spotreby:
W = P.t.d (kWh)
Úsporné ţiarovky, tesnenie na
chladničke a mrazničke,...
Technika –
domácnosť bezpečnosť
1
3
Základné prvky bytovej
inštalácie.
Rozvod studenej a teplej vody v
Vedieť sa orientovať v aktuálnej
ponuke spotrebičov na základe
technických parametrov (spotreba
elektrickej energie, cena, účelnosť,
dizajn,...).
OSR, MEV
MAT, FYZ,
OSR, TPPZ,
FNG
Poznať moţnosti šetrenia elektrickou
energiou.
Bytová inštalácia - plyn, vodovod,
kúrenie a teplá voda, kanalizácia,
elektroinštalácia, bleskozvod,
vetranie, telekomunikácie a spoje.
Oboznámiť sa so systémom,
základmi konštrukcie a údrţby
jednotlivých prvkov bytovej
inštalácie.
Prírodný vodný zdroj, úpravňa
Vedieť popísať spôsob rozvodu vody
VI / 28
INF, VYV,
OSR
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
domácnosti.
Kanalizácia.
Šetrenie vodou v domácnosti.
Projekt:
„Moţnosti vyuţitia daţďovej
a odpadovej vody“,
„Ani jedna kvapka vody
nazmar“
3
Konštrukcia vodovodného
kohútika (ventilu) a vodovodnej
batérie - demontáţ, oprava,
montáţ.
Splachovač na WC.
2
Kúrenie v domácnosti,
centrálne, ústredné, lokálne.
Podstata samočinného obehu
vody v ústrednom vykurovaní,
nútený obeh, schéma ústredného
kúrenia.
Pojem
Výkonový štandard
vody, prečerpávacia stanica,
vodojem, vodovod.
z prírodného vodného zdroja po
úprave do domácnosti.
Vodoinštalácia a vodovodné
potrubie – pouţité prvky a spoje,
materiály.
Vedieť popísať systém rozvodu
studenej a teplej vody v byte.
Kanalizácia a kanalizačné
potrubie – pouţité prvky a spoje,
materiály, sifóny.
Vedieť popísať systém odvodu
pouţitej vody.
FYZ,
OSR, ENV,
TPPZ, FNG
Poznať moţnosti šetrenia vodou,
vyuţitia daţďovej a odpadovej vody,
spôsoby zamedzenia úniku vody.
Vodovodný kohútik (ventil) –
vršok, teleso s vretenovodom,
matica, gumové tesnenie, sedlo.
Poznať zloţenie a funkciu
vodovodného kohútika a jednoduchej
vodovodnej batérie
Vodovodná batéria (zmiešavacia,
páková,...). Splachovač plavákový ventil, prívod vody do
nádrţky, tesniace gumičky, vodný
kameň, poruchy – pretekanie
vody z nádrţky.
Ovládať opravu netesnosti
vodovodného kohútika (batérie)
výmenou tesnenia, frézovaním sediel
alebo výmenou vloţiek ventilov.
Kúrenie centrálne, ústredné,
(kotol, rozvod teplej vody nútený
alebo prirodzený, radiátory ),
lokálne (pece, kozuby).
Oboznámiť sa so systémom
ústredného kúrenia v bytoch a jeho
funkciou.
VI / 29
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR, ENV,
TPPZ
Oboznámiť sa s opravou splachovača
WC.
Oboznámiť sa so systémom
ústredného kúrenia v škole.
FYZ,
OSR, ENV
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
3
Téma
Konštrukcia kotla a princíp
spaľovania vo vykurovacích
zariadeniach. Druhy kotlov.
Krby a princíp ich konštrukcie,
teplovzdušné vykurovanie.
3
Výpočet spotreby energie na
kúrenie
Ekonomické a ekologické
hodnotenie jednotlivých
systémov kúrenia.
Šetrenie teplom v domácnosti.
Výkonový štandard
Pojem
Pece, kotly, kozuby (krby).
Palivo pevné (drevo, uhlie, koks,
brikety), kvapalné (nafta), plynné
(propán bután, zemný plyn),
elektrická, a slnečná energia.
Poţiarne predpisy.
Výkonnosť vykurovacích
zariadení, cena paliva, porovnanie
nákladov na vykurovanie.
Termoregulačné ventily, tesnenia
na dvere a okná, plastové okná,
euro okná, zatepľovanie budov,...
Vedieť popísať konštrukciu kotla a
princíp spaľovania vo vykurovacích
zariadeniach.
Oboznámiť sa s princípom
teplovzdušného vykurovania krbom.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
FYZ, CHE,
OSR, OŢZ
Poznať výpočet spotreby energie na
kúrenie.
Vedieť ekonomicky a ekologicky
hodnotiť jednotlivé systémy.
Poznať moţnosti šetrenia teplom a
zároveň spôsoby. zamedzenia úniku
tepla, spôsoby zateplenia okien a
dverí.
MAT, FYZ,
OSR, ENV,
FNG
Poznámky:
Prierezové témy:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
MEV – mediálna výchova
DOV – dopravná výchova – výchova bezpečnosti v cestnej premávke
TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Medzipredmetové vzťahy:
DEJ – dejepis
MAT – matematika
FYZ – fyzika
BIO – biológia
CHE – chémia
INF – informatika
ENV – environmentálna výchova
MUV – multikultúrna výchova
OŢZ – ochrana ţivota a zdravia
REV – regionálna výchova
GEO – geografia
FNG – finančná gramotnosť
VI / 30
VYV – výtvarná výchova
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, školská dielňa, počítačová
učebňa, ďalšie priestory školy, mimoškolské zariadenia – výrobné podniky, špecializované
predajne (elektrospotrebiče, vykurovacie zariadenia, pracovné náradie a pod.), múzeá
a výstavy. Počas vyučovacieho procesu sa vyuţíva tímová práca, aby sa ţiaci naučili
vzájomne komunikovať, spolupracovať, učiť sa od ostatných, uplatniť svoj názor pri riešení
problému a niesť osobnú zodpovednosť za prácu v tíme. Je dôleţitá z hľadiska prípravy
ţiakov na riešenie rôznych problémov v beţnom ţivote.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa prihliada na obsah vyučovania, na
individualitu ţiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové
kompetencie
ţiakov pre daný predmet.
Pri výučbe sa vyuţíva najmä:
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov)
výklad učiteľa
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
projektové vyučovanie
praktické činnosti
prezentácie ţiakov
exkurzie (drevospracujúci a kovospracujúci podnik, umelecké kováčstvo, technické
pamiatky a technické diela na Slovensku), besedy (s odborníkmi v oblasti počítačovej
grafiky, recyklácie odpadu a pod.).
UČEBNÉ ZDROJE:
Učebnica:
Krušpán, I. a kol.: Technická výchova pre 5. aţ 9. ročník ZŠ. EXPOL PEDAGOGIKA, spol. s
r.o., 4. vydanie, 2006. (schválilo MŠ SR 4672/98 – 41), ISBN 80-89002-99-0
Pracovné listy:
ţiacke pracovné listy vytvorené učiteľom
Doplnková literatúra:
- časopisy: Encyklopédie vedy a techniky, Mladý vedec
IKT zdroje:
- internet (www.energiazblizka.sk, www.ekostopa.sk, www.recyklohry.sk,...)
- edukačný free-softvér
VI / 31
- DVD zo školských zdrojov
- multimediálne prezentácie so zameraním na vzdelávanie v oblasti techniky
HODNOTENIE ŢIAKOV:
Ţiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým
pokynom MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy. Priebeţne budú
hodnotení aj slovne za čiastkové výsledky a prejavy na vyučovacích hodinách (ak ţiak
prakticky demonštruje, definuje jav, obhajuje spôsob riešenia problému, prezentuje vlastný
projekt), čo bude mať hlavne motivačný charakter. Súčasťou hodnotenia bude aj celoročný
projekt na vybranú tému (napr. Vynálezy, ktoré zmenili náš svet, Slovenskí vynálezcovia,
Technika a spoločnosť, Technika a ţivotné prostredie, Kŕmidlo pre vtáčikov, Stojan na CD,
Alternatívne zdroje energie a ich budúcnosť, Ako ušetriť elektrickú
energiu v našej
domácnosti, Moţnosti vyuţitia daţďovej a odpadovej vody, Ani jedna kvapka vody nazmar,
Druhá šanca pre pouţité plastové obaly a pod.), pracovné listy a praktické činnosti ţiakov.
Ţiak bude ústne skúšaný aspoň jedenkrát v štvrťročnom klasifikačnom období.
Proces hodnotenia v rámci vyučovacieho procesu sa zameria na nasledovné oblasti:
Zapamätanie si poznatkov – ţiaci dokáţu poznatky reprodukovať, vymenovať, definovať,
nakresliť.
Porozumenie poznatkov – ţiaci dokáţu poznatky vysvetliť, zadefinovať, opísať, vyjadriť
vlastnými slovami.
Použitie poznatkov (špecifický transfer) – ţiaci dokáţu poznatky aplikovať, demonštrovať,
vyskúšať, vyriešiť.
Odporúčané formy hodnotenia:
Písomná (grafická) forma hodnotenia - pre tematický celok Grafická komunikácia (kreslenie
náčrtkov, grafický záznam navrhnutého projektu, dopĺňanie, prípadne oprava, vyhľadávanie
chýb v spôsoboch zobrazovania), Elektrická energia (kreslenie schematických značiek
elektrotechnických súčiastok, prípadne ich doplnenie v situačných schémach) a Technika domácnosť – bezpečnosť..
Praktická forma hodnotenia - pre tematické celky, kde má ţiak zvládnuť pracovné operácie,
prípadne pracovné postupy, hlavne v tematických celkoch: Materiály a technológie. Rovnako
je vhodná na overenie základných zručností pre vytvorenie návrhu pomocou počítača.
Ústna forma hodnotenia - pre všetky tematické celky, kde ţiak prakticky demonštruje,
definuje jav, obhajuje spôsob riešenia problému, prezentuje vlastný projekt a pod..
VI / 32
Hodnotiace kritériá:
Stupeň 1 (výborný): ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie
ich pohotovo vyuţívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach.
Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení
jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny,
výstiţný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné aţ originálne.
Stupeň 2 (chválitebný): ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a
vie ich pohotovo vyuţívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri
intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti
a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí
samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má
občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. Grafický prejav je prevaţne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý): ţiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti
podľa učebných osnov a pri ich vyuţívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové
kompetencie, ktoré vyuţíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach
s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie
nepresnosti dokáţe s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má
častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstiţnosti. Grafický prejav je menej estetický.
Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný): ţiak má závaţné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia
poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich vyuţívaní. Pri riešení teoretických
a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je
nesamostatný pri vyuţívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má
často v správnosti, presnosti a výstiţnosti váţne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností
sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Váţne nedostatky dokáţe ţiak
s pomocou učiteľa opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný): ţiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti poţadované učebnými
osnovami, má v nich závaţné medzery, preto ich nedokáţe vyuţívať. Pri riešení teoretických
a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je
nesamostatný pri vyuţívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani
na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov
jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Váţne nedostatky nedokáţe opraviť ani
s pomocou učiteľa.
VI / 33
Pri samostatných prácach, praktických činnostiach a projektoch budeme vychádzať z
hodnotiacej škály:
dosiahnutý počet bodov v % známka
100% - 90%
1
89% - 75%
2
74% - 50%
3
49% - 25%
4
24% - 0%
5
VI / 34
TVORBA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
Školský vzdelávací program Enviráčik
Základná škola, Lehota144
Názov
predmetu
Časový
rozsah
výučby/
ročník
Stupeň
vzdelania
Forma
štúdia
Vyučovací
jazyk
Tvorba ţivotného prostredia
5.roč.
6. roč.
7. roč.
1 hod./týţdeň
33 hod./rok
1 hod./týţdeň
33 hod./rok
8. roč
9. roč.
1 hod./týţdeň
33 hod./rok
ISCED 2
denná
slovenský
CHARAKTERISTIKA
Predmet vyuţíva poznatky ţiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch (ako je
biológia a chémia) a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním,
rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode,
k prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam, umoţňuje sebarealizáciu ţiaka a podporuje
rozvoj jeho kreativity.
Predmet sprostredkúva ţiakom poznatky o agrotechnike (postupe) pestovania
okrasných rastlín – interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranţovaní. Vytvára základy
pre ďalšie odborné štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu
ţivotného prostredia.
CIELE
V tomto predmete sa majú ţiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite
a kladnému vzťahu k prírode a ţivotnému prostrediu.
V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:

uvedomeniu si významu tvorby a ochrany ţivotného prostredia

rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili

rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa,
vytrvalosť, samostatnosť/

estetickému vnímaniu bezprostredného okolia ţiaka
V rovine vedomostí predmet smeruje k:

poznaniu významu pôdy a jej vlastností

poznávaniu úţitkových aj okrasných rastlín – interiérových a exteriérových
VI / 35

osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnoţovaní a rýchlení

osvojeniu si základov aranţovania a viazania kvetov

osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín

poznaniu základov ţivočíšnej výroby a drobnochove

osvojeniu si poznatkov o zakladaní skalky a trávnika a ďalšej starostlivosti o ne
V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:

získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby ţivotného prostredia,
pri pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní okrasných rastlín
získavanie pracovných zručností a návykov pouţívaním správneho náradia pri pestovaní
rastlín
VZDELÁVACIE STRATÉGIE
predmetové kompetencie
pracovať s textom, tabuľkami a prezentáciou
získavať a interpretovať informácie z rôznych zdrojov
ţiak
bude
čítať s porozumením odborný text
schopný
systematizovať získané poznatky
vysvetliť základné pojmy a logické princípy v informatike
rozvíjať jednotlivé druhy gramotnosti ( najmä digitálnu)
ţiak sa
naučí
vyuţívať rozumne počítač a internet
kompetencie k celoţivotnému učeniu sa
uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
ţiak sa
naučí
uplatňovať rôzne stratégie učenia sa
komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie
efektívne vyuţívať dostupné informačno-komunikačné technológie
ţiak sa
prezentovať sám seba a výsledky svojej práce
naučí
správne vytvoriť a prezentovať jednoduchý projekt
interpersonálne a intrapersonálne kompetencie
osvojiť si zásady efektívnej spolupráce v skupine
ţiak sa
naučí
vyuţiť získané schopnosti a zručnosti pri oddychových aktivitách
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
pouţívať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou a grafickým prostredím
ţiak sa
naučí
vyuţívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom posudzovaní informácií
kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia
pouţívať matematické modely priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely,
ţiak sa
štatistika, blokdiagramy, grafy, tabuľky),
naučí
byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
kompetencia riešiť problémy
navrhovať rôzne postupy a uplatňovať vhodné metódy pri riešení problémov
ţiak sa
naučí
byť otvoreným k získavaniu a vyuţívaniu rôznych postupov
pracovné kompetencie
vyuţívať tvorivosť a samostatnosť pri riešení projektových úloh
ţiak sa
naučí
byť flexibilným a schopným prijať a zvládať zmeny
VI / 36
OBSAH VYUČOVANIA
Tvorba ţivotného prostredia v 5. ročníku
Tematický celok
Pôda
Osivo
Obsahový štandard
Časová
dotácia
2
4
Téma
Pojem
Vznik pôdy, rozdelenie pôdy,
význam pôdy a ochrana
pôdneho fondu.
Pôdny fond, ...
Semená, plody, súbory plodov.
Generatívne rozmnoţovanie
rastlín.
Semená, plody, súbory plodov,
generatívne a vegetatívne
rozmnoţovanie rastlín
Sadivo
Vegetatívne rozmnoţovanie
rastlín, spôsoby vegetatívneho
rozmnoţovania.
Význam pestovania zeleniny
z hľadiska racionálnej výţivy
a zdravia človeka, rozdelenie
zeleniny.
Hlúbová zelenina
Druhy hlúbovej zeleniny,
GEO, BIO,
ENV, OŢZ
Poznať generatívne a vegetatívne
spôsoby rozmnoţovania rastlín.
Vedieť rozlišovať semená
kultúrnych rastlín, poznať spôsoby
sejby a sadenia rastlín.
BIO,
OSR
Praktickou činnosťou získať
zručnosti pri sejbe a vegetatívnom
rozmnoţovaní rastlín.
Poznávanie a rozlišovanie
osiva, tvorba vzorkovnice
semien, vegetatívne
rozmnoţovanie rastlín.
23
Poznať vznik pôdy a proces
zvetrávania, rozdelenie pôdy,
význam.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
GEO,
Praktická činnosť
Zelenina
Výkonový štandard
Racionálna výţiva, rozdelenie
zeleniny.
hlúbová zelenina,
VI / 37
Poznať význam zeleniny,
vedieť zeleninu zatriediť
do pestovateľských skupín.
Poznať zeleninu a vedieť jej
poţiadavky na pestovanie.
BIO,
TPPZ,
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
spôsob pestovania, poţiadavky
na pôdu, vyuţitie.
Koreňová zelenina
koreňová zelenina,
Druhy koreňovej zeleniny,
spôsob pestovania, poţiadavky
na pôdu, vyuţitie.
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Mať schopnosť získavať vedomosti
aj mimo učebnice, práca
s internetom a odbornou literatúrou,
tímová práca.
ENV,
Plodová zelenina
Druhy plodovej zeleniny,
spôsob pestovania, poţiadavky
na pôdu, vyuţitie.
Struková zelenina
plodová zelenina,
struková zelenina,
Druhy strukovej zeleniny,
spôsob pestovania, poţiadavky
na pôdu, vyuţitie.
Cibuľová zelenina
Druhy cibuľovej zeleniny,
spôsob pestovania, poţiadavky
na pôdu, vyuţitie.
Listová zelenina
cibuľová zelenina,
Poznať spôsoby zberu zeleniny, jej
uskladnenie, rýchlenie.
listová zelenina,
Druhy listovej zeleniny,
spôsob pestovania, poţiadavky
na pôdu, vyuţitie.
Zber zeleniny
Uskladnenie, rýchlenie
predpestovanie zeleniny,
VI / 38
OŢZ
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
zeleniny, predpestovanie,
pestovanie z priamej sejby
a z priesad.
Burina
Negatívne vlastnosti burín,
dôleţitosť jej odstraňovania.
Ţivotné prostredie
Environmentálna
výchova
2
2
Burina,...
Tvorba a ochrana, bezpečnosť
a ochrana zdravia, pracovný
poriadok
Ochrana zdravia a ţivotného
prostredia,...
Ohľaduplnosť k ţivotnému
prostrediu a jeho rôznorodosť,
k svojmu okoliu, iným tvorom
a k sebe samému
Ohľaduplnosť k ţivotnému
prostrediu,...
VI / 39
Poznať negatívne účinky buriny na
kultúrne rastliny, odstraňovanie
buriny.
INF,
TPPZ, OŢZ
ENV
Tvorba ţivotného prostredia v 6. ročníku
Tematický celok
Praktická činnosť
Časová
dotácia
6
Obsahový štandard
Téma
Jesenné práce v záhrade.
Kompostovanie.
Pojem
Spracovanie pôdy,
kompostovanie, uskladňovanie.
Uskladňovanie a spracovanie
zeleniny.
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Vedieť pracovať so záhradkárskym
náčiním.
TSV, BIO
Dodrţiavať zásady BOZ.
OŢZ, OSR,
ENV
Spracovanie pôdy na jeseň.
Pôda
3
Zloţenie pôdy, druhy pôd,
určovanie druhov pôd.
Pôda, zemina, humus, úrodnosť,
ornica, podmietka, orba,
podornica, rekultivácia,...
Základné spracovanie pôdy.
Vedieť charakterizovať druhy pôd ľahké, stredne ťaţké a ťaţké.
Z predloţených vzoriek zeminy
určiť druhy pôd – piesočnato –
hlinitá, hlinito –piesočnatá, ílovito –
hlinitá.
Zaradiť spôsoby obrábania pôdy
medzi základné spracovanie pôdy,
zdôvodniť.
Spracovanie pôdy pred sejbou
a sadením.
Zdôvodniť dôleţitosť spracovania
pôdy pred sejbou a sadením.
Vedieť vysvetliť, ako treba pôdu
obrábať, aby sa jej úrodnosť zvýšila.
Ochrana poľnohospodárskej
pôdy.
Zdôvodniť zákonom stanovenú
povinnosť chrániť a zveľaďovať
pôdu.
VI / 40
GEO, BIO,
OŢZ,
OSR, MEV
Tematický celok
Zelenina.
Menej známe druhy
Časová
dotácia
7
Obsahový štandard
Téma
Listová zelenina
Druhy listovej zeleniny,
spôsob pestovania, poţiadavky
na pôdu, vyuţitie.
Plodová zelenina
Druhy plodovej zeleniny,
spôsob pestovania, poţiadavky
na pôdu, vyuţitie.
Hlúbová zelenina
Druhy listovej zeleniny,
spôsob pestovania, poţiadavky
na pôdu, vyuţitie
Koreňová zelenina
Druhy koreňovej zeleniny,
spôsob pestovania, poţiadavky
na pôdu, vyuţitie.
Cibuľová zelenina
Pojem
Kultivar, priama sejba, parenisko,
karotén, vegetačné obdobie.
Duţina, priesada, skleník,
fóliovník,
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Poznať význam a výhody pestovania
menej známych druhov zeleniny.
Poznať spôsoby pestovania, zberu
a uskladnenia zeleniny, jej vyuţitie
v racionálnej výţive pre zdravie
človeka.
Poznať a zatriediť jednotlivé druhy
do pestovateľských skupín.
hlúb
BIO, GEO,
MUV, REV,
neústrojné látky, ľahko stráviteľné
bielkoviny, jarný zber,
výţivová hodnota, vegetatívne
vysádzanie, pacibuľka
Druhy cibuľovej zeleniny,
spôsob pestovania, poţiadavky
na pôdu, vyuţitie.
Mechanická ochrana menej
známych druhov zeleniny.
VI / 41
FNG
Tematický celok
Poľné plodiny
Obsahový štandard
Časová
dotácia
7
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Chlebové obilniny, kŕmne
obilniny, odnoţovanie,
steblovanie, klasenie dozrievanie,
oziminy, jariny,
Poznať význam pestovania poľných
plodín, vedieť ich zatriediť
do pestovateľských skupín.
Najčastejšie pestované druhy,
význam a spôsob pestovania,
vyuţitie, choroby a škodcovia,
zber.
struk, dusík, hľuzkové baktérie,
zelené hnojenie, melioračný
účinok.
Poznať spôsoby pestovania, zberu
a vyuţitia.
Olejniny
Lisovanie oleja, kŕmne zmesi,
racionálna výţiva.
Obilniny
Najčastejšie pestované druhy,
význam a spôsob pestovania,
vyuţitie, choroby a škodcovia,
zber a uskladnenie.
Strukoviny
Najčastejšie pestované druhy,
význam a spôsob pestovania,
vyuţitie, choroby a škodcovia,
zber.
Textilné výrobky, priadza,
fermeţ.
Okopaniny
Najčastejšie pestované druhy,
význam a spôsob pestovania,
vyuţitie, choroby a škodcovia,
Poznať najčastejšie buriny
v poľných plodinách a spôsoby
ochrany.
BIO, CHE,
Priadne a siličnaté rastliny
Najčastejšie pestované druhy,
význam a spôsob pestovania,
vyuţitie, choroby a škodcovia,
zber.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Sadenie, spotreba, kŕmenie,
uskladňovanie, vyuţitie.
VI / 42
FNG, DOV,
TPPZ
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Výkonový štandard
Téma
Pojem
Najčastejšie pestované druhy,
význam a spôsob pestovania,
vyuţitie, choroby a škodcovia,
zber.
Kŕmne trávy, ďatelinoviny, zelené
krmivo, sušenie, siláţovanie,
senáţovanie.
Tvorba a ochrana ţivotného
prostredia, pracovný poriadok
Krajinné inţinierstvo, postrek,
hnojivo.
Poznať dôsledky pouţívania
chemických postrekov a hnojív na
ţivotné prostredie a zdravie ľudí.
Bezpečnosť a ochrana zdravia.
Šľachtenie.
Vedieť význam šľachtenia rôznych
druhov poľnohospodárskych rastlín
pre rôzne potreby ľudstva.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
zber.
Krmoviny
Ţivotné prostredie
2
Environmentálna
výchova
1
Praktické práce
7
Pestovanie priesad zeleniny
a letničiek.
Pracovné náradie.
Vedieť pouţívať správne pracovné
náradie pri práci.
Poznámky:
Prierezové témy:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
MEV – mediálna výchova
DOV – dopravná výchova – výchova bezpečnosti v cestnej premávke
TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Medzipredmetové vzťahy:
CHE – chémia
GEO – geografia
BIO – biológia
INF – informatika
ENV – environmentálna výchova
MUV – multikultúrna výchova
OŢZ – ochrana ţivota a zdravia
REV – regionálna výchova
TSV – Telesná a športová výchova
FNG – finančná gramotnosť
VI / 43
BIO,OŢZ,
OSR, FNG
BIO,
OŢZ, ENV
BIO.
REV, MEV
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, počítačová učebňa, ďalšie
priestory školy, školský pozemok, mimoškolské zariadenia – špecializované predajne so
záhradkárskymi potrebami, skleníky, botanické záhrady (Arboretum Tesárske Mlyňany),
prírodné parky na Slovensku a výstavy (Enviro na Agrokomplexe v Nitre) so zameraním na
pestovanie zeleniny. Počas vyučovacieho procesu sa vyuţíva tímová práca, aby sa ţiaci
naučili vzájomne komunikovať, spolupracovať, uplatniť svoj názor pri riešení problému
a niesť osobnú zodpovednosť za prácu v tíme. Je dôleţitá z hľadiska prípravy ţiakov na
riešenie rôznych problémov v beţnom ţivote.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa prihliada na obsah vyučovania, na
individualitu ţiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové
kompetencie ţiakov pre daný predmet.
Pri výučbe vyuţívame najmä:
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov)
výklad učiteľa
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
prezentácie ţiakov
praktické činnosti, pozorovanie, pokus.
exkurzie, besedy (s odborníkom v oblasti pestovania zeleniny a obilovín), vychádzky.
UČEBNÉ ZDROJE:
Učebnica:
5. ročník PaedDr. Jozef Ivan, PhDr. Andrej Milec a kol. Pestovateľské práce pre 5. ročník
základných škôl, SPN 2007 ( odporúčacia doloţka CD-2007-21388/50129-2:911)
6. ročník PaedDr. Jozef Ivan, PhDr. Andrej Milec a kol. Pestovateľské práce pre 5. ročník
základných škôl, SPN 2006 ( odporúčacia doloţka CD-2006-15181/35610-1:091)
Pracovné listy:
ţiacke pracovné listy vytvorené učiteľom
školské pramene
IKT zdroje:
edukačné CD-ROM – Didakta,, DVD zo školských zdrojov
edukačný free-softvér, interaktívne encyklopédie
interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor
VI / 44
HODNOTENIE ŢIAKOV:
Ţiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom
MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy a priebeţne slovne. Súčasťou
hodnotenia budú aj projekty na vybranú tému.
Hodnotiace kritériá:
Stupeň 1 (výborný): ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie
ich pohotovo vyuţívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach.
Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení
jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí, v praktických činnostiach. Jeho ústny
aj písomný prejav je správny, výstiţný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností
sú kvalitné aţ originálne.
Stupeň 2 (chválitebný): ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a
vie ich pohotovo vyuţívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri
intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti
a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí
samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má
občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. Grafický prejav je prevaţne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý): ţiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti
podľa učebných osnov a pri ich vyuţívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové
kompetencie, ktoré vyuţíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach
s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie
nepresnosti dokáţe s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má
častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstiţnosti. Grafický prejav je menej estetický.
Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný): ţiak má závaţné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia
poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich vyuţívaní. Pri riešení
teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú
podstatné chyby. Je nesamostatný pri vyuţívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny
aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstiţnosti váţne nedostatky. V kvalite
výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Váţne
nedostatky dokáţe ţiak s pomocou učiteľa opraviť.
VI / 45
Stupeň 5 (nedostatočný): ţiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti poţadované učebnými
osnovami, má v nich závaţné medzery, preto ich nedokáţe vyuţívať. Pri riešení teoretických
a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je
nesamostatný pri vyuţívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani
na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov
jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Váţne nedostatky nedokáţe opraviť ani
s pomocou učiteľa.
Pri samostatných prácach a projektoch budeme vychádzať z hodnotiacej škály:
dosiahnutý počet bodov v % známka
100% - 90%
1
89% - 75%
2
74% - 50%
3
49% - 25%
4
24% - 0%
5
VI / 46
Download

VI. Človek a svet práce - Základná škola, Lehota 144