Školský vzdelávací program Ţivá škola
Mesiac
Slovenský jazyk – 1. ročník čítanie
Obsahový štandard čítania
Tematický celok
Prípravné obdobie
Rozvoj
komunikačných
a vyjadrovacích
schopností
Písanie veľkých
tlačených písmen
ako podpora
pochopenia
princípu čítania
September
Zoznamovanie sa
s písmenami veľkej
tlačenej abecedy.
Využívanie
veľkých tlačených
písmen prí čítaní
pre uľahčenie
a urýchlenie
princípu čítania
Sluchové a zrakové
rozlišovanie
Analytické činnosti
Detailná analýza
slov a určovanie
pozície hlások v
slove
Sluchová syntéza
hlások do slabiky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
písania
Výkonový
štandard
Téma
Šlabikár 1. časť
Čarovné písmenká
Do školy
Šašovinky 1
Medovníkový
domček – rozprávka
Rodina
Priraďovanie
obrázkov
V detskej izbe
str.1-8
Na nákupe
Šašovinky 2
„Maľujeme“
Práca
s nápovednými
obrázkami
str.9 - 17
Práca s
nápovednými
obrázkami
Úlohy na nezáväzné
poznávanie veľkých
tlačených písmen
Sluchové spájanie 2
hlások do otvorenej
slabiky. Robot
Robko
str. 18 - 22
Práca so slabikou
v praktických
činnostiach
V ZOO
str. 23 - 27
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
Zistenie stavu
komunikačných
a vyjadrovacích
schopností detí. Práca
s vetou v praktických
činnostiach.
Rozvoj pozorovacích
a rečových schopností.
Cvičenie zrakového a
sluchového
rozlišovania hlások na
začiatku slova.
Osvojenie si krátkych
básní .
Zvládnuť uvoľňovacie
kresbové cviky
Písanie prípravných
cvikov :
sklonová čiara , pravý
oblúk
Zistenie
manuálnych
a motorických
zručností
v grafických
činnostiach.
Písanie veľkých
tlačených písmen
AIELJ
Systémom
uvoľňovacích
cvikov zlepšovať
jemnú motoriku
zápästia, prstov.
Cvičenie zrakového
a sluchového
rozlišovania.
Určovanie prvej hlásky
slova.
Písanie prípravných
cvikov: dolný zátrh
horná zátrh . Písanie
veľkých tlačených
písmen M N T O U S
str.6-7
Zlepšovanie
jemnej motoriky
prstov,
správneho
držania ceruzky
Sluchové rozlišovanie
hlások na začiatku
slova.
Poznávanie písmen
z nápovedných
obrázkov
Písanie vratného
ťahu – kombinácia
šikmej čiary so
sklonovou čiarou
Písanie dolnej slučky.
Písanie veľ kých
tlačených písmen:
DPBHVK
str. 8 - 9
Rozvíjanie
analytických
schopností –
schopnosti
postrehnúť
základné čiary
a línie v písacích
cvikoch
Sluchová syntéza
hlások do slabiky
Práca so slabikou
v praktických
činnostiach
Pokusné čítanie prvých
slabík
Písanie hornej slučky
a zloženého záhybu
Písanie veľ..tlač.
písmen :
KFYG X Č
str. 10 - 11
Podporovanie
vlastného
a tvorivého
písania veľkou
tlačenou
abecedou
Písanie 1 str.1-5
1
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Pokusné čítanie
slabík
a jednoduchých
slov
Október
Šlabikárové
obdobie
Tlačené a písané
písmená a, A, á, Á
(3)
Tlačené a písané
písmená m, M (5)
Tlačené a písané
písmená e, E, é, É
(4)
Tlačené a písané
písmená l, L (4)
November
Tlačené a písané
písmená i, I, í, Í
Čítanie slabík, slov,
viet a krátkych
textov, ktoré
obsahujú otvorené
slabiky
Hry detí na jeseň
Pokusné čítanie
a písanie slabík
Záver príprav.
obdobia –pokusné
čítanie prvých slov
str. 28 - 33
Osvojovať si
písmená abecedy
A a á M m Určovať
pozíciu hlásky
v slove. Čítať
otvorené slabiky a
jednoduché slová
s otvorenými
slabikami.
str. 34 - 37
Písmená e,E, é, É, l,
L
Plynule
a s porozumením
čítať nahlas texty
primerané
skúsenostiam žiaka.
Slabiky , slová zo
známych písmen
Na výlete
str. 38 – 41
Písmená i,I,í, Í
Čítať slová
zostavené z veľkých
tlačených písmen.
V pôrodnici –
súvislý text
Písaný text
str. 42 - 45
Písmená J j
Slabiky a slová zo
známych písmen
Písmená O o ó
Moja bába a ja
str.46 - 49
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
Precvičovanie sluchovej
syntézy hlások do
slabiky.
Pokusne čítať prvé
otvorené slabiky, slová
Poznávať a precvičovať
čítania aj malých
tlačených tvarov
písmen – a. á , m
Čítať rozširujúci text
z veľkých tlačených
písmen.
Čítanie slabík a slov s E
eé.Ll
Čítať slová a vety,
sluchová syntéza
zatvorenej slabiky.
sluch. syntéza hlások
do slabiky. Čítať slová
zostavené z veľkých
tlačených písmen.
Prezentovať svoje
skúsenosti súvisiace so
zvolenou témou.
Precvičovanie čítania
slabík a slov so
samohláskami I i í
Sluchová syntéza
zatvorenej slabiky.
Vedieť čítať písaný text.
Plynule
a s porozumením čítať
nahlas texty primerané
skúsenostiam žiaka.
Čítanie súvislého textu
s písmenom J j
Pokúsiť sa o čítanie slov
so zatvorenou slabikou
Čítanie slov so
zatvorenou slabikou
Príprava na písanie
písmen, ktorých
základom je ovál,
alebo časť oválu
Písanie veľ.tlač.
písmen Š Ť Ž
str. 12 - 13
Príprava na písanie
písmen, ktorých
základom je ovál
alebo časť oválu.
Príprava na písanie
písmena A a
Písanie veľ. tlač.
písmen Ď Č Ň
str. 14 - 15
Rozvíjanie
schopnosti
postrehnúť
základné čiary
a línie v písacích
cvikoch.
Písanie písmen
Mm
Slabiky ma Ma ,
slová mama , má
Písanie e é E
Opakovanie : a á A
mM eé E
str. 16 - 21
Zdokonaľovanie
techniky písania
A a á, M m
Spájanie písmen
Mm
a á do slabík
a slov
Nácvik písania
vety – začiatok
a koniec vety
v písanej forme
Nácvik
a precvičovanie
písania A a á
Písanie slabík, slov
a viet s m M
Odpis písaných
slabík, slov a viet
Písanie l L
str. 22 - 25
Písanie l L –slabiky,
slová , vety
Prepis tlačených
písmen a slabík
Písanie i í I
str. 26 - 29
2
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Čítanie slabík, slov ,
viet a krátkych
textov,
ktoré obsahujú
otvorené aj
zatvorené slabiky
Písmená S s
Čítanie slabík, slov ,
viet a krátkych
textov,
ktoré obsahujú
otvorené aj
zatvorené slabiky
Mama – písaný text
Čítanie slabík, slov,
viet a krátkych
textov, ktoré
obsahujú slabiky so
spoluhláskovou
skupinou
December
Čítanie slabík,
slov, viet a krátkych
textov, ktoré
obsahujú slabiky so
spoluhláskovou
skupinou
Čítanie slabík, slov,
viet a krátkych
textov, ktoré
obsahujú slabiky so
spoluhláskovou
skupinou
Pokusné čítanie
zložitejších slov
Čítanie slabík, slov,
viet a krátkych
textov, ktoré
obsahujú slabiky so
spoluhláskovou
skupinou
Pokusné čítanie
zložitejších slov
Pokusné čítanie
zatvorenej slabiky
v dvojslabičných
slovách, čítanie
súvislého textu,
sluchová syntéza
slabiky so
spoluhláskovou
slabikou
Slabiky s i í I
Písanie slov a viet s i í
I
Opakovanie známych
tvarov písmen
str. 30 – 32
Písanie j J
Písanie 2 , str. 2
Spájanie písmena
i do slabík
Čítať súvislý text,
sluchová syntéza
slabiky so
spoluhláskovou
slabikou
Pracovať s písaným
textom
Slabiky s j J
Slová a vety s j J
Prepis tlačených
písmen, slabík,
slov a viet
Odpis písaných
písmen, slabík a
slov
Písmená N n
Ujo Milan – súvislý
text
Opakovanie
Písmená Y y
Syn – súvislý text
str. 58 - 63
Písmená P p
Mama, Pavlína
a pes – súvislý text
Milá Maja ! –
písaný text / list
str. 64 - 67
Čítať slabiky , slová so
spoluhláskovou
skupinou
Spoje písmena
o s písmenami j, l
Písmená s S
Slabiky s písmenami
sS
str. 8 - 12
Odpis písaných
písmen
Prepis tlačených
slabík a slov
Čítať slabiky, slová,
vety a krátke súvislé
texty
Pokusne čítať slová so
spoluhláskovou
skupinou
v didaktických hrách
Slová a vety
s písmenami s S
Osvojiť si písané
grafémy písmen
u ú U.
Poskladať slová
zo známych
písmen.
Tlačené a písané
písmená T t
Mama, tato a my –
súvislý text
Čítať slová
s viacnásobnými
spoluhláskovými
skupinami
v didaktických
aktivitách a hrách
/ STRE, VR, VL
Písmená v V
Spoje písmen
v V s ostatnými
písmenami
Slová s V
str. 18 - 21
Čítať súvislý text,
zložitejšie slová
v didaktických
aktivitách a hrách
Zisťovanie aktuálneho
stavu čitateľských
schopností
Písmená n N
Slová s n N
Samo a cukríky
- súvislý text
Písmená U u ú
Malá Jula – súvislý
text
str. 50 – 53
Písmená V v
Sova – súvislý text
str. 54 - 57
Písmená K k
Nákupy – súvislý
text
str. 68 - 72
Čo už viem ?
opakovanie
Písmená Z z
Zima – súvislý text
Písanie o ó O
str. 3 - 7
Písmená u ú U
Slabiky a slová s u ú
str. 13 - 17
Odpis písaných
slabík
Prepis tlačených
slov s písmenami
Odpis písaných
slabík, slov a viet
s písmenom n N
Písmená y Y
Prepis tlačených
slov s písmenami
n N,
M m
Písanie 3 , str. 2 - 7
str. 73 - 75
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
3
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Čítanie slabík, slov,
viet a krátkych
textov, ktoré
obsahujú slová so
spoluhláskovou
skupinou
Písmená R r
Výlet – súvislý text
Zima písaný text
str 76 - 79
Január
Čítanie slov rôznej
náročnosti
Písmená Š š
Škola - súvislý text
Písmená B b
Čítanie slabík, slov,
viet a krátkych
textov so
spoluhláskovou
skupinou
Február
Šlabikár , 2.
časť
str. 2 - 6
Oslava – súvislý text
Písmená C c
Komora – súvislý
text
Písmená D d
str. 7 - 10
Sluchová syntéza slov
so spoluhláskovými
skupinami
HR,BR,ZR,TR,
STRA, STRE, SPR...
Pracovať s písaným
textom
Čítať slová rôznej
náročnosti. Čítať súvislý
text so zameraním na
porozumenie obsahu.
Čítať slová rôznej
náročnosti.
Súvislé texty čítať
s porozumením.
Čítanie písaných
písmen, slabík,
slov, viet a krátkych
súvislých textov
Moja starká
a starký - súvislý
text
Bicykel – písaný text
Písmená Č č
Čo doma čítame ?
- súvislý text
str. 11 - 15
Čítať súvislý text so
zameraním na obsah
textu.
Vedieť pracovať
s písaným textom
Čítanie písaných
písmen, slabík,
slov, viet a krátkych
súvislých textov
Písmená Ž ž
Čokoláda – súvislý
text
Písmená H h
Horská služba –
súvislý text
Šašovinky
str. 16 - 19
Písmená Ľ ľ
Motýľ – súvislý text
Doktori – písaný
text
str. 20 - 23
Čítať súvislý text so
zameraním na
porozumenie a správnu
intonáciu
Čítanie slov rôznej
náročnosti
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
Písmená p P
Slabiky, slová a vety
s písmenami p P
Písmená t T
Slabiky, slová a vety
s písmenami t T
Písmená k K
str. 8 – 12
Písmená z Z
Slová s písmenami
zZ
Písmená r R
Slová a vety
s písmenami r R
str. 13 - 17
Odpis písaných
slabík , slov a viet
s písmenami p P,
t T,
Písmená š Š
Slová a vety s
písmenami š Š
Písmená b B
Slová a vety s b B
Písmená c C , slová a
vety
str. 18 - 23
Písmená d D
Slová a vety
s písmenami d D
Opakovanie
Písmená č Č
Slová a vety s
písmenami č Č,
Písanie 4 , str. 2 - 4
Písanie písmen,
slabík, slov
a jednoduchých
viet
Písmená ž Ž , slová
a vety
Odpis písaných
písmen, slabík,
slov a viet
Prepis tlačených
slov a viet
Prepis tlačených
slabík a slov
Odpis písaných
tvarov písmen,
slabík a slov
Prepis tlačených
slov a viet
Písanie mien
Písanie písmen ,
slabík slov
a jednoduchých
viet Prepis
tlačených
písmen, slabík,
slov a viet
Písmená h H ,
slová a vety
str. 5 - 7
Čítať slová rôznej
náročnosti
v didaktických hrách
Čítať súvislý text
s porozumením
Pracovať s písaným
textom
Písmená ľ Ľ , slová
a vety
str. 8
Doplnkové texty
z detských kníh a
časopisov
Odpis písaných
písmen, slabík
slov a viet
Prepis textov z
tabule
4
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Písmená Ť ť
Maťko Ťažký –
súvislý text
Písmená Ď ď
Ďakujem – súvislý
text
str. 24 27
Čítanie písmen,
Koncovka - ou
slabík, slov, viet
Komu patrí – súvislý
a krátkych súvislých text
textov
Písmená Ň ň
Dvojčence – súvislý
text
Pracovné strany
s písaným textom
str. 28 - 33
Čítanie slabík, slov, Slabiky de te ne le
viet a textov, ktoré
di ti ni li
obsahujú mäkké
O medovníkovom
slabiky
domčeku – súvislý
de te ne le
text
di ti ni li
str. 34 - 35
Čítanie slabík, slov, Dvojhlásky ia, ie, iu
viet a textov
Kvietok – súvislý
s dvojhláskami ia,
text
ie, iu
Písmená Ch ch
a so spoluhláskou
Mladší brat
ch
– súvislý text
str. 36 - 39
Čítanie písmen,
Písmená G g
slabík, slov, viet
Gorila - súvislý text
a krátkych súvislých Pracovná strana
textov
s písaným textom
Čo hovoria mamy ?
- písaný text
Čítanie
str. 40 - 43
náročnejších slov
Písmená F f
zamerané na
Futbalová sobota –
pochopenie ich
súvislý text
významu
str. 44 - 45
Čítať súvislý text so
zameraním na
porozumenie obsahu
a správnu intonáciu
Čítanie slabík, slov,
viet a textov so
spoluhláskami dz ,
dž
Čítať a správne
vyslovovať slová
s hláskami dz , dž
Čítať text
s porozumením
Písmená Dz dz
Písmenko DZ –
súvislý text
Písmená Dž dž
Bohatá úroda –
súvislý text,str.46 49
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
Písmená ť Ť, slová
a vety
Písmená ď Ď, slová
a vety
Odpis písaných
písmen , slov
a viet
Odpis tlačených
slov a viet
str. 9 - 10
Chápať význam
prečítaného slova
a obsah prečítanej vety
Vypracovať samostatne
úlohy v pracovnom
liste
Písmená ň Ň, slová
a vety
str. 11
Odpis písaných
písmen, slov
a viet
Doplnkové texty
Odpis textov
z tabule, zo
Šlabikára
Čítať slová s mäkkými
slabikami, dbať na ich
správnu výslovnosť
Slová s mäkkými
slabikami
str. 12
Doplnkové texty
zamerané na mäkké
slabiky
Slová a vety
s dvojhláskami ia, ie,
iu
Slová a vety so
spoluhláskou ch Ch
str. 13 -15
Odpis písaných
slov
Prepis tlačených
slov
Odpis textov z
tabule
Odpis písaných
slov, viet
Prepis tlačených
slabík, slov a viet
Písmená g G , slová
a vety s písmenami g
G
str. 16 17
Doplnkové texty
zamerané na slová so
spoluhláskami ch , g
Písmená f F
Slabiky – spoje
písmen f F
s ostatnými
písmenami
str. 18 19
Písmená dz Dz
dž Dž – slová a vety
str. 20 21
Odpis písaných
písmen, slov
a viet
Čítať správne slová
s dvojhláskami
ia, ie, iu
Čítať a správne
vyslovovať slová so
spoluhláskou ch
Čítať slová náročné na
vyslovovanie
Pochopiť význam
prečítaných slov a viet
Pochopiť obsah
prečítanej vety,
súvislého textu
Máj
Apríl
Marec
Čítanie slabík, slov,
viet a textov, ktoré
obsahujú
viacnásobnú
spoluhláskovú
skupinu
Prepis tlačených
slov, viet
Dodržiavať
správny ,
predpísaný tvar
písmen
Správne spájanie
písmen dz, dž
s ostatnými
písmenami
Doplnkové text na
slová s dz, dž
5
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Čítanie slabík, slov,
viet a textov
s dvojhláskou ô
Čítanie slabík, slov,
viet a textov
s hláskou ä
Písmeno ô
O tom, čo ešte
nemôže môj brat –
súvislý text
Pracovné strany s
písaným textom
Písmeno ä, str.50 55
Bábätko – súvislý
text
Písmená ŕ ĺ
Búrka – súvislý text
Písmená X x
Darček – súvislý text
Pracovná strana
s písaným textom
Čo už viem ?
Doplňovačka
s tajničkou
Zábavné vety
str. 56 - 64
Správne čítať
a vyslovovať slová
s dvojhláskou ô
a so samohláskou ä
Písmeno ô
Písmeno ä
Slová a vety s
písmenami ô , ä
str. 22 23
Prepis písaných
slabík, slov a viet
s písmenami ô ,
ä
Čítať súvislý text
s porozumením,
správnou výslovnosťou
a intonáciou
Pozná a vie prečítať
všetky písmená
slovenskej abecedy
Písmená ŕ ĺ
Písmená x X
Písanie náročnejších
spojov písmen
Precvičovať
a upevňovať
správne návyky
pri písaní
Čítankové obdobie
Zdokonaľovanie
techniky čítania
Čítanka
Vedieť čítať písané
a tlačené tvary písmen,
slabiky, slová, vety
a krátke súvislé texty
s porozumením a
správnou intonáciou
Čitateľne napísať
písmená písanej
abecedy
Zdokonaľovanie
techniky čítania
Rozprávka
z pekárne
Lastovička na lepe
Aby mravce
nezablúdili
Stratený mravček
Mamička má
sviatok
str. 6 - 13
Vie prečítať všetky typy
slabík
vyskytujúcich sa v
slovách
Písanie 5 , str. 2 – 5
Písanie malých a
veľkých písaných
písmen
Spoje: vi vu vo Va
vy ov On on or Or Sa
as
Veľké písané
písmená
str. 6 8
Prepisovanie
tlačeného text
Tvorivé písanie
Precvičenie T F j f
Precvičenie dz Dz dž
Dž
Vrabce
Farebné ceruzky
Umelec
Klamári – somárik
str. 14 - 19
Vie si pomôcť prečítaním po slabikách
bez opakovania slova a bez tichého
hláskovania
/tzv.dvojitého
čítania /.
Máj
Čítanie slov rôznej
náročnosti
s hláskou ä
Čítanie slabík, slov,
viet a krátkych
textov, ktoré
obsahujú slabičné r
– ŕ , l - ĺ Zisťovanie
čitateľských
schopností detí na
konci šlabikár.
obdobia
Cvičenie správnej
intonácie
Čítanie s
porozumením
Tri zvláštne
písmená
Futbal v abecede
Alenka a svet
Lipové kvety
písaný text
str. 2 - 5
Zdokonaľovať
techniku písania
vedieť správne
umiestniť
rozlišovacie
znamienka na
písmená
/ mäkčeň, dĺžeň,
vokáň, dve bodky
/
Dokázať správne
spájať písmená
v slovách
str. 9 11
Prepis tlač. tvarov
menej
frekventovaných
písmen /
dz,dž,f,g,x,ĺ,ŕ,/
Tvorivé písanie
str. 12 - 15
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
6
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Čítanie
s porozumením
a správnou
intonáciou
Jún
Vyjadrenie pocitov
vyvolaných
prečítaným textom
ú smutné, zábavné,
poučné /, vnímanie
umeleckých textov
rôznych žánrov
Husí otec
Červené vetrovky
Slniečko
Vyrušovák
Chlapec a vtáčik
str. 20 - 27
O prváckom
mačiatku
O ceruzke, čo ...
Prvé obrázky
Stará mama ...
Ako deti kŕmili
slona
O rôznych rečiach
Bambi
str. 28 - 37
V praktických
činnostiach poznať
funkciu interpunkčných
znamienok : bodka,
otáznik, výkričník,
čiarka, spojovník
Prepis tlačených slov
a viet
Tvorivé písanie
V praktických
činnostiach rozumieť
pojmom rozprávka,
príbeh, báseň, text,
nadpis, riadok , autor
Tvorivé písanie
doplnkových textov
z Čítanky / Prvé
obrázky, Skrytý svet,
Hádanky /
a detských kníh
Vedieť sa
samostatne
písomne vyjadriť
Odpis tlačených
textov a prepis
písaného textu
z čítanky / Krajčírka,
Hádanka z lesa, Čo
brechal Dunčo, Búrka
/
Precvičovať
pravopisné javy
predpísané pre 1.
ročník
Voľná reprodukcia
prečítaného textu
Krajčírka
Po čom túžila
veverička
Lentilky
O psíkovi
Blesk a hrom
str. 38 -- 45
Chápať význam
prečítaného slova,
vety, krátkeho textu
a vedieť ho
zreprodukovať
vlastnými slovami
V praktických
a hrových činnostiach viesť žiakov
k uvedomovaniu si
významu
a špecifických
funkcií čítania
a písania
v každodenných
životných
situáciách
Čítanie súvislého
textu so
zameraním sa na
porozumenie
obsahu a správnu
intonáciu
Výhovorka býva
horká
Kde bolo, tam
nebolo ...
Snehulienka
Z Vanilkova do
Škoricova
Najlepší obchod
v ulici
O zatúlanom liste
str. 46 -- 57
Osme rozprávanie
Topánky
Lietajúca babka
Čučoriedky
Vysvedčenie
O jahodovej
princeznej
Smieško na
prázdninách
str. 58 -- 68
Čítať s porozumením
a intonačne správne
izolované krátke
oznamovacie
a opytovacie vety
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
Pri písaní
rozlišovať
oznamovaciu,
opytovaciu
a rozkazovaciu
vetu
str. 16 - 20
Precvičovať
písanie vlastných
mien osôb, miest
pri písaní adresy
Odpi a prepis textov
z Čítanky / Nite, Šálka
/
Písanie adresy
Čítať s porozumením,
so správnou
intonáciou.
Vyhodnotiť čitateľskú
techniku žiakov získanú
v 1. ročníku.
Odpis textov
z Čítanky /
Topánočka,
Čučoriedková,
Júnové vráta /
Prepis textov
z detských kníh a
časopisov
V písomnom
prejave aplikovať
pravopisnú
normu určenú
pre 1. ročník
7
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Slovenský jazyk 2. ročník čítanie
Obsahový štandard
Tematický celok
Škola volá
Rozvrhnutie učiva
Škola
Slovenčina
Materinská reč
September
Dobrá škola
Upratovačka a rozhadzovači
Vtáčiky
Vladko, kde si?
Kde bolo, tam nebolo...
Ţltá jeseň
Prichádza jeseň
Bubák
Byť dráčikom je úţasné
Hádanky z neba, aj...
Prichádza jeseň
Lastovičie rozprávky
Kvapôčky
Kto vyplazuje oči
Ako sa mrkva doţila najväčšej
zimnej krásy
Ľudové hádanky
Hruška
Ga-ga-ga-ga-gaštany
Budkáčik a Dubkáčik
Tuláčik a Klára
Ľudia a ich zvieratá
Kosť
Martuška a somárik
Starý Bodrík a vlk
Rozprávka o básniacom koníkovi –
čítanie na pokračovanie
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
Výkonové štandardy
Ţiak vie
Ţiak vie predniesť báseň
Ţiak pozná pojem verš, vie vyhľadať
slová s podobným významom. Vie čítať
s porozumením.
Ţiak vie zdramatizovať text
Ţiak sa vie orientovať v texte.
Ţiak vie predniesť báseň, vie vyhľadať
v básni rým.
Ţiak sa vie orientovať v texte
Ţiak vie čítať text v roli. Dokáţe
zdramatizovať text. Vie text
reprodukovať.
Ţiak vie reprodukovať text
Ţiak vie čítať text v roli. Vie
reprodukovať text.
Ţiak vie predniesť báseň, vie sa
orientovať v texte.
Ţiak vie vymenovať hlavné postavy,
vie ich charakterizovať. Vie plynule
čítať.
Ţiak sa vie orientovať v texte,
vymenovať hlavné postavy
a charakterizovať ich. Vie plynule čítať.
Pomocou ilustrácie dokáţe uhádnuť
hádanku. Ţiak vie predniesť báseň
Ţiak vi plynule čítať
Ţiak vie reprodukovať text, orientovať
sa v texte.
Ţiak číta s porozumením, vie
reprodukovať text
Ţiak vie čítať predloţkové spojenia
slov, vie sa orientovať v texte
Ţiak vie čítať predloţkové spojenia,
pozná niektoré ľudové porekadlá
a príslovia, vie sa orientovať v texte,
vie text zreprodukovať pomocou otázok
8
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Ide zima
Keď je noc...
Koľko dní je do
Vianoc?
Fúka do komína...
Ide zima
Pod tým naším okienečkom
Húsky
Najsladšia mandarínka
Sklár čarodej
Príprava na zimný spánok
Ako Joţko Pletko poobliekal všetko
Ľudové hádanky
Mesiačikove úbehy
Hviezdy
Uzimená nočná košeľa
Ufák – čítanie na pokračovanie
O vianočnej mame
Čo sa kapry rozprávali
Ako sme čakali Vianoce
Hádanky
O vianočnom stromčeku
Meluzína
Čítanie z detského časopisu Vrabček
Fúka do komína...
Kominári – čierni chlapci
Studená návšteva
Snehový Hektor
Tak, tak, sejú mak
Jarabina
Hýle
Fašiangy, Turíce
Zázračná muzika
Fašiangové časy
Saxofón, ktorý dostal nádchu
Bláznivá metelica
Medveď a líška
Spievajţe si, spievaj
Spievanky, spievanky
On nič, on muzikant
Tancuj, tancuj
Bodaj by vás
Sánkovačka
Sneţná tabuľa
Nenápadný zdravotník
Stopy v snehu
Ako si zima našetrila snehu
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
Ţiak pozná niektoré ľudové piesne, vie
sa orientovať v texte, ţiak číta
s porozumením. Ţiak vie čítať text
v roli. Dokáţe zdramatizovať text. Vie
text reprodukovať.
Ţiak číta nahlas pre lepšie pochopenie
textu, vie nahradiť slová inými
vhodnými slovami
Ţiak vie recitovať báseň. Vie čítať
predloţkové spojenia.
Ţiak sa vie orientovať v texte. Vyuţíva
hlasné čítanie na lepšie porozumenie
textu. Vie plynulo a primerane nahlas
čítať.
Ţiak vie recitovať báseň. Vie čítať
predloţkové spojenia. Vyuţíva hlasné
čítanie na lepšie pochopenie textu. Vie
zreprodukovať text. Dokáţe
zdramatizovať text.
Ţiak číta nahlas pre lepšie pochopenie
textu. Vie zreprodukovať text. Dokáţe
zdramatizovať text. Vie predniesť
báseň.
Ţiak vie zreprodukovať text pomocou
otázok
Ţiak číta s porozumením. Vie plynulo
a primerane nahlas čítať, orientovať sa
v texte. Ţiak vie zreprodukovať text
pomocou otázok
Ţiak číta s porozumením.
Vie plynulo a primerane nahlas čítať.
Ţiak vie recitovať báseň
Ţiak vyuţíva hlasné čítanie na lepšie
pochopenie textu. Vie čítať predloţkové
spojenia.
Ţiak pozná ľudové piesne, vie vyhľadať
rým. Ţiak vyuţíva hlasné čítanie na
lepšie pochopenie textu
Ţiak vie recitovať báseň. Vie plynulo
a primerane nahlas čítať. Vie sa
orientovať v texte.
9
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Stopy v snehu...
Z rozprávky do
rozprávky
Keď slnce zasvieti...
Kopem, kopem
v záhradke..
Pätnásť múdrych doktorov
Mňau, mňau, mňau...
Ţart
Psia búdka – môj hrad
Bim – bom
Škorec výletník
Medovníková chalúpka
O nepodarených
kozliatkach
Kto sa koho naľakal
Líštička a hlaváč
Janko Hraško
Keď slnce zasvieti
Kukulienka
Čin – Čin
Marec
Veľká noc
Veľkonočný jeţko z obilia
Rozprávka o maľovanom vajíčku
Na smolu
Vyčítanky
Ako Joţko Pletko zasadiť chcel
všetko
O troch grošoch
Rozprávka o repe
Jarný podvečer v lese
Čítanie z detského časopisu
Reklama
O načisto obrátenej krajine – čítanie
na pokr.
Svet je hore nohami Ako si mačky kúpili televízor
Lenivé ţabky – čítanie na pokr.
O uspávanke
Moja mama,
Dobrú chuť
mamička
Mamičkino poď
Mimočítankové čítanie
Papier znesie všetko
O lietajúcom papieri
Kde je moje
O červenom smreku
miesto?
Záruţlie
Ako sa do hory volá...
Lesík
Niekde v Austrálii
Svet je pestrý ako
Všetky deti sveta
dúha
Farebný svet Neposedná Li
Kopem, kopem
v záhradke..
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
Ţiak sa vie orientovať v texte. Vyuţíva
hlasné čítanie na lepšie pochopenie
textu. Dbá na intonáciu viet.
Ţiak číta nahlas pre lepšie pochopenie
textu. Vie zreprodukovať text. Dokáţe
zdramatizovať text
Ţiak číta nahlas pre lepšie pochopenie
textu. Vie zreprodukovať text. Dokáţe
zdramatizovať text
Ţiak sa vie orientovať v texte. Vyuţíva
hlasné čítanie na lepšie pochopenie
textu
Ţiak vie nájsť spoločné a rozdielne
znaky ľudovej piesne a ľudovej
riekanky.
Ţiak vie predniesť báseň, vie vyhľadať
v básni rým.
Ţiak číta nahlas pre lepšie pochopenie
textu. Vie zreprodukovať text. Dokáţe
zdramatizovať text
Ţiak vyuţíva hlasné čítanie na lepšie
pochopenie textu. Vie predniesť báseň.
Dbá na intonáciu viet.
Ţiak vie čítať text v roli. Dokáţe
zdramatizovať text. Vie reprodukovať
text.
Ţiak vie čítať predloţkové spojenia.
Vyuţíva hlasné čítanie na lepšie
pochopenie textu.
Ţiak vie reprodukovať text.
Ţiak číta s porozumením. vie recitovať
báseň.
Ţiak vie čítať predloţkové spojenia,
pozná niektoré ľuové porekadlá
a príslovia, vie sa orientovať v texte.
Ţiak číta s porozumením.
Ţiak vie recitovať báseň. Ţiak sa vie
orientovať v texte.
10
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Svet je pestrý ako
dúha
Fumiko
Jedna malá pásikavá
Ako čert maľoval
Ako sa Guľko Bobuľko narodil a ako
sa stratil
Ako čerešne oklamali chlapca
Najväčšie zrkadlo
Všade dobre, doma najlepšie
Najvzácnejší dar
Júnové vráta
Ţiak vie čítať predloţkové spojenia,
pozná niektoré ľudové príslovia
a porekadlá, vie sa orientovať v texte.
Ţiak číta nahlas pre lepšie pochopenie
textu. Vie zreprodukovať text. Dokáţe
zdramatizovať text.
Ţiak sa vie orientovať v texte. Vyuţíva
hlasné čítanie na lepšie pochopenie
textu.
Slovenský jazyk 3. ročník čítanie
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
11
Školský vzdelávací program Ţivá škola
M
IX.
Tematický
celok
Jeseň
Téma (Obsahový
štandard)
September
Škola
Kde bolo, tam nebolo,
bolo to tak, ţe na svete
neboli učitelia
O tom, ako Mach
a Šebestová získali
odtrhnuté slúchadlo
Vedomosti
O tom, ako Mach
a Šebestová získali
odtrhnuté slúchadlo
Čítanie
Hodina čítania
Malá, veľká čitateľka
Malá, veľká čitateľka
Malá, veľká čitateľka
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
X.
Kniha
Výkonový štandard
Vedieť vyhľadať slová s podobným významom.
Správne čítať text.
Vedieť intonačne správne prečítať text.
Ukáţka z literárneho diela, nácvik plynulého
čítania, pochopenie dlhšieho textu. Ţiak vie
plynule, správne, výrazne a s porozumením čítať
ukáţku z literárneho diela.
Ukáţka z literárneho diela, nácvik plynulého
čítania, pochopenie dlhšieho textu. Ţiak vie
plynule, správne, výrazne a s porozumením čítať
ukáţku z literárneho diela.
Prednes básne. Zrozumiteľne čítať báseň
s dôrazom na správne čítanie dĺţňov a mäkkých
slabík.
Nacvičiť výrazné čítanie priamej reči. Nakresliť
ilustráciu k rozprávke. Spoznať význam a silu
„čarovných slov“.
Nacvičiť výrazné čítanie priamej reči. Nakresliť
ilustráciu k rozprávke. Spoznať význam a silu
„čarovných slov“.
Nacvičiť výrazné čítanie priamej reči. Nakresliť
ilustráciu k rozprávke. Spoznať význam a silu
„čarovných slov“.
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
O knihách
Čítanie
s porozumením.
prirovnania.
Rohoţka majstra
rozprávkara
Nacvičiť kultivovaný prednes básne. Vedieť, čo
je recitácia. Vedieť, kto je to literárna postava.
Hľadať literárne postavy.
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
Hľadať
v texte
12
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Kamaráti
Vedomosti
Komunikáci
a
Ak uhádneš moje meno
Kamarát
Malý Muk v deviatom
leveli
Nácvik
plynulého
a výrazného
čítania
neznámych zloţených slov v texte. Vedieť
dodrţiavať správny slovný prízvuk a vetný
dôraz.
Nacvičiť výrazné čítanie priamej reči. Vedieť,
kto je hlavná postava a kto sú vedľajšie postavy.
Malý Muk v deviatom
leveli
Nacvičiť výrazné čítanie priamej reči. Vedieť,
kto je hlavná postava a kto sú vedľajšie postavy.
Moja prvá kniha
o počítačoch
Nacvičiť plynulé čítanie
Pochopiť obsah prečítaného.
Telefón
Vedieť výrazne čítať časť literárnej ukáţky.
Nácvik čítania zloţitých a zloţených slov.
Telefón
Vedieť výrazne čítať časť literárnej ukáţky.
Nácvik čítania zloţitých a zloţených slov.
Telefón
Prednes básne. Pojem verš. Vedieť vyhľadať
slová s podobným významom.
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Dodrţiavať správnu výslovnosť predloţkových
spojení vedieť stručne povedať podstatu
prečítaného.
Mimočítanková literatúra
XI.
Rodina
Súrodenci
Rozprávka o tom, prečo
je ujec ujcom
náučného
textu.
Ester a Albatros
Vedieť, čo je dej. Vedieť odlíšiť hlavné
a vedľajšie postavy. Pokúsiť sa čítať dialógy.
Čítanie s pochopením s ohľadom na obsah textu.
Môj veľký brat
výmyselník
Vedieť správne čítať mäkké slabiky. Vedieť
odpovedať na otázky z literárnej ukáţky. Čítať
správne plynule, s porozumením. Vedieť
vymenovať postavy z ukáţky. Poznať skutočnosť
a neskutočnosť v ukáţke. Vedieť povedať
vlastný názor na konanie postáv.
Vedieť správne čítať mäkké slabiky. Vedieť
odpovedať na otázky z literárnej ukáţky. Čítať
správne plynule, s porozumením. Vedieť
vymenovať postavy z ukáţky. Poznať skutočnosť
a neskutočnosť v ukáţke. Vedieť povedať
vlastný názor na konanie postáv.
Môj veľký brat
výmyselník
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
13
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Starí rodičia
Ohňostroj pre deduška
Ohňostroj pre deduška
Domov
O bohatom palci
Prečítať pomaly, citlivo, plynule literárny text.
Vedieť vyvodiť ponaučenie.
Rodina
Bebek z Krásnej Hôrky
Pochopiť
význam
nových
pojmov
prostredníctvom ilustrácie. Vedieť povedať svoj
vlastný príbeh o rodisku.
Pochopiť
význam
nových
pojmov
prostredníctvom ilustrácie. Vedieť povedať svoj
vlastný príbeh o rodisku.
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Nacvičiť rýchle, plynulé čítanie text. Poznať
zimné pranostiky.
Bebek z Krásnej Hôrky
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
XI
I.
Vedieť správne čítať slová so spoluhláskovými
skupinami a predloţkovými spojeniami. Nácvik
tichého čítania s ohľadom na porozumenie textu.
Vedieť správne čítať slová so spoluhláskovými
skupinami a predloţkovými spojeniami. Nácvik
tichého čítania s ohľadom na porozumenie textu.
Sneh
Pánko Snehulianko
Zimné pranostiky
Spravodlivos O bratislavskom
Valderovi
ť
Zima
Slávnosť u Pipi Dlhej
Pančuchy
Slávnosť u Pipi Dlhej
Pančuchy
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
Smrť
Dievčatko so zápalkami
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
Priblíţenie povesti, poznať časti skutočné
a vymyslené. Poznať čo je to komiks, jeho
znaky. Vedieť čítať s porozumením. Hodnotiť
konanie postáv.
Výrazné čítanie s porozumením, reprodukcia
textu. Vedieť prerozprávať text vlastnými
slovami.
Výrazné čítanie s porozumením, reprodukcia
textu. Vedieť prerozprávať text vlastnými
slovami.
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Nácvik čítania priamej reči. Vedieť správne
intonovať vety a viacslabičné slová. Vedieť sa
vcítiť do umeleckého textu.
14
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Dievčatko so zápalkami
Nácvik čítania priamej reči. Vedieť správne
intonovať vety a viacslabičné slová. Vedieť sa
vcítiť do umeleckého textu.
Časová rezerva
Časová rezerva
I.
Chlad
Rým
Rýmy zimy
Vedieť výrazne čítať báseň. Spájať texty piesní
s nápevmi z iných piesní. Vedieť označiť verš
a rým.
V ľadovom zrkadle
Ľudové hádanky o zime
Naučiť sa báseň naspamäť.
a vymyslieť hádanky o zime.
Spravodlivos Pani Zima
ť
Výrazné čítanie priamej reči. Porozprávať dej
rozprávky podľa ilustrácie. Vedieť nájsť časti
deja, ktoré sa opakujú.
Pani Zima
Výrazné čítanie priamej reči. Porozprávať dej
rozprávky podľa ilustrácie. Vedieť nájsť časti
deja, ktoré sa opakujú.
Dať ţiakom moţnosť vybrať si z vlastného
časopisu alebo knihy zaujímavé text. Pri čítaní
dodrţiavať správnu výslovnosť viacslabičných
slov.
Krásne a múdre sú
ľudové rozprávky
II.
Vyhľadať
Fantázia
Krásne a múdre sú
ľudové rozprávky
Dať ţiakom moţnosť vybrať si z vlastného
časopisu alebo knihy zaujímavé text. Pri čítaní
dodrţiavať správnu výslovnosť viacslabičných
slov.
Biela ako sneh a červená
ako krv
Nácvik plynulého čítanie rozprávky a vedieť ju
prerozprávať. Čítať obrázkový text.
Biela ako sneh a červená
ako krv
Nácvik plynulého čítanie rozprávky a vedieť ju
prerozprávať. Čítať obrázkový text.
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Modrá hojdačka
Pokúsiť sa o výrazné
o dojmoch z ukáţky.
Vaňové moria
Čítať správne, plynule a s porozumením.
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
čítanie.
Rozprávať
15
Školský vzdelávací program Ţivá škola
More
Cesta,
diaľky
Fantázia
Kapitán Kukuk
Rozprávať o postavách
pracovať s ukáţkou.
z príbehu.
Tvorivo
Kapitán Kukuk
Rozprávať o postavách
pracovať s ukáţkou.
z príbehu.
Tvorivo
Kapitán Kukuk
Rozprávať o postavách
pracovať s ukáţkou.
z príbehu.
Tvorivo
Po stopách umenia
Práca vo dvojiciach – práca s textom
a ilustráciou. Vedieť napísať vlastný denník.
Hra pre tvoje modré oči
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia
textu.
Hra pre tvoje modré oči
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia
textu.
Časová rezerva
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
III.
Jar
Príroda
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Jar
Vedieť výrazne prečítať báseň. Vedieť vyhľadať
v básni básnické prostriedky
Strigônska oblievačka
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia
textu. Poznanie základných znakov rozprávky.
Strigônska oblievačka
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia
textu. Poznanie základných znakov rozprávky.
Kto do Veľkej noci
vyčistí aspoň jednu
studničku, bude po celý
rok zdravý
Čo vedia uţ naši
prarodičia
Vedieť pomaly, plynule a s porozumením čítať.
Tvorivo pracovať s literárnou ukáţkou.
Kačacia dolina
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia
textu. Poznanie základných znakov povesti.
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
Pokúsiť sa ilustrovať príslovia. Správne zloţiť
rozstrihané príslovia a porekadlá.
16
Školský vzdelávací program Ţivá škola
IV.
Les
Kačacia dolina
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia
textu. Poznanie základných znakov povesti.
Mamina pozná vtáčiu reč
Hodnotiť konanie postáv.
Mamina pozná vtáčiu reč
Hodnotiť konanie postáv.
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Jeleňvízor
Vedieť krátko charakterizovať rozdiely medzi
poéziou a prózou.
Časová rezerva
Časová rezerva
Mladosť
Nádej
O zelenom vodníkovi
Vedieť pomaly, plynule a s porozumením čítať.
Tvorivo pracovať s ukáţkou.
O zelenom vodníkovi
Vedieť pomaly, plynule a s porozumením čítať.
Tvorivo pracovať s ukáţkou.
O zelenom vodníkovi
Vedieť pomaly, plynule a s porozumením čítať.
Tvorivo pracovať s ukáţkou.
Kúzelník
Dodrţiavanie správnej výslovnosti
a mäkkých slabík, spoluhláskových
a predloţkových spojení.
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
dlhých
skupín
17
Školský vzdelávací program Ţivá škola
V.
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Zaľúbená báseň
Vedieť výrazne prečítať báseň. Vedieť vyhľadať
v básni básnické prostriedky.
Prekáţka
Vysvetliť pojem prirovnanie, hľadať v text,
tvoriť nové prirovnania. Naučiť sa báseň
naspamäť.
Zelené ríbezle
Tvorivo pracovať s ukáţkou. Vedieť opísať svoju
rodinu a ich voľný čas.
Zelené ríbezle
Tvorivo pracovať s ukáţkou. Vedieť opísať svoju
rodinu a ich voľný čas.
Moc
Rozprávka o pánovi
starostovi
Hodnotiť konanie
s porozumením.
Krv
Komár a medveď
Nácvik výrazného čítania priamej
Vyrozprávať príbeh podľa dialógov.
Medveď a komár
Prednes básne. Vedieť, čo je to recitácia. Nájsť
rozdiely medzi poéziou a prózou.
Mačky vo vreci
Nácvik správneho a plynulého čítania textu.
Vedieť nájsť charakteristické znaky povesti.
Otcovská rada
Zdokonaľovať sa v technike čítania. Nájsť
poučenie v rozprávke.
Otcovská rada
Zdokonaľovať sa v technike čítania. Nájsť
poučenie v rozprávke.
Moja mama vidí nebo
Prednes básne. Vedieť, čo je to recitácia.
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, časopisom, precvičovať
čítanie, rozširovanie slovnej zásoby, rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Láska
Zákaz
Tolerancia
Rozdiely
postáv.
Správne
čítanie
Časová rezerva
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
18
reči.
Školský vzdelávací program Ţivá škola
VI.
Rozmanitosť Film o černošskej neveste
Vedieť správne čítať viacslabičné slová.
Rovnoprávn Rovnoprávnosť
osť
Rozmanitosť Schovávačka
Vedieť charakterizovať a hodnotiť postavy.
Prázdniny
Ţirafa
Kozmonauti
Mimočítanková literatúra
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia
textu.
Dodrţiavanie správnej výslovnosti dlhých
a mäkkých slabík, spoluhláskových skupín
a predloţkových spojení.
Charakteristika postáv v texte.
Pracovať s knihou, precvičovať čítanie,
rozširovanie
slovnej
zásoby,
rozhľadu,
spoznávanie tvorby autorov.
Časová rezerva
Časová rezerva
Časová rezerva
Slovenský jazyk 4. ročník čítanie
M
IX.
Tematický
celok
O knihách a
čítaní
Téma (Obsahový
štandard)
Ako vzniká kniha
Ako vzniká kniha
Prečo je kniţka hranatá
Prečo je kniţka hranatá
Matej Kniţka
Matej Kniţka
Pozvanie do hry
O hre so
slovami a
písmenami
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
Výkonový štandard
Rozprávať podľa obrázkov, ako vzniká kniha,
poznať pojmy výtvarník, technický redaktor,
grafik, tlačiar, knihár, kníhkupec, čitateľ.
Vedieť vymenovať spisovateľov a ilustrátorov
literatúry pre deti.
S porozumením čítať text, materiály na ktoré sa
písali knihy v minulosti – papyrus, pergamen.
Opísať knihu v súčasnosti, vyrobenú z papiera,
elektronickú knihu, poukázať na ich výhody
a nevýhody.
Čítať s porozumením, poznať postavu Mateja
Hrebendu.
Nacvičiť výrazné čítanie priamej reči. Poznať
význam čítania kníh, prečo ich máme čítať aţ do
konca.
Čítanie s porozumením. Hľadať v texte druhy
hier, význam hry v ţivote človeka.
19
Školský vzdelávací program Ţivá škola
X.
Balón
Čítať báseň, prepísať ju tak, aby boli na konci
veršov slová, ktoré sa rýmujú.
Zariaďovanie bytu
Rozvíjať predstavivosť a fantáziu. Zariadiť svoju
izbu z písmen svojho mena.
Stratený zverinec
Pracovať s textom básne. Vymýšľať slová , ktoré
sa rýmujú.
Štefan Moravčík
Spisovateľ a jeho tvorba.
Čarovanie so slovami
Umelecká literatúra
Vecná literatúra
Čítanie s porozumením. Hry so slovami
a s písmenami.
Umeleckú literatúru tvoria literárne texty, ktoré
nám prinášajú umelecký záţitok, rozvíjajú naše
pocity, fantáziu a tvorivosť.
Vecná literatúra prináša čitateľovi najmä nové
poznatky a informácie.
Nacvičiť prednes básne. Vedieť prepísať báseň,
rozlíšiť k akej literatúre patrí.
Zariekanie smiechom
Pochabené zhuby
Prirovnanie
Nácvik plynulého
prirovnania.
čítania,
nájsť
v texte
Prirovnanie – je výrazový prostriedok, v ktorom sa
jeden jav prirovnáva k druhému kvôli lepšej
názornosti. Pri prirovnaní sa obyčajne používajú
spojky ako, ani, sťa.
Z našej prírody
O prísloviach O troch princoch
a
porekadlách
O troch princoch
Príslovie
Plynule čítať náučný text. Pochopiť obsah
prečítaného.
Nacvičiť výrazné čítanie rozprávky, reprodukovať
text.
Pracovať s textom, vyhľadať príslovie.
Príslovie – je krátky výrok, ktorý prináša poučenie.
Popletené príslovia
Napísať popletené príslovia správne a vysvetliť
ich význam.
Papagájska
Porekadlo
Vyhľadať v básni verše, ktoré obsahujú porekadlá,
vysvetliť ich význam.
Porekadlo – je krátky výrok, ktorý nemá poučenie.
Rozprávka o tatových
básňach
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
Prednes básne. Vedieť vyhľadať príslovia v básni
a vysvetliť ich.
20
Školský vzdelávací program Ţivá škola
O bájkach
XI.
Ako k nám prišla bájka
Bájka
Plynulé čítanie s porozumením.
Bájka – je krátky príbeh, v ktorom sa zvieratám
pripisujú ľudské vlastnosti a skutky. Obsahuje
poučenie vyslovené zväčša v úvode alebo v závere.
Najznámejším bájkarom a zakladateľom bájky bol
Ezop.
Korytnačka a zajac
Pracovať
s textom,
korytnačky a zajaca..
Kohút a líška
Pracovať s textom, vyhľadať príslovie a nájsť
súvis s príbehom bájky.
Labuť šťuka arak
Bájkar I. A. Krylov, vytvorenie vlastnej bájky .
Bájka o elektrickom drôte
Prečítať báseň a povedať hlavnú myšlienku..
O autorských Rozprávka o malom a
rozprávkach
vlastnosti
Plynulé čítať text, vedieť vymenovať postavy,
poznať skutočnosť a neskutočnosť. Vedieť
povedať vlastný názor na konanie postáv.
Rozprávka o malom a
Autorská rozprávka
Autorská rozprávka – je vymyslený príbeh , v ktorom
sa prelínajú skutočné a fantazijné javy a ktorý má
autora.
Daniel Hevier o sebe
Poznať spisovateľa Daniela Heviera.
Ako sa stať rozprávkarom
Prečítať a porovnať odpovede spisovateľov.
Píšťalkár a autá
Plynule čítanie rozprávky, reprodukovať text,
vymyslieť vlastné ukončenie.
Píšťalkár a autá
Prečítať tri rôzne zakončenia rozprávky,
vymyslieť im názvy , vybrať svoju verziu
a obhájiť ju.
Pracovať s textom, vyhľadať hlavnú myšlienku.
Zákaz stavania
snehuliakov
XI
I.
porovnať
Les
Čítanie textu s porozumením, obsah z textu,
charakteristika postáv.
Les
Práca s textom, vyhľadať v rozprávke prózu
a poéziu, vysvetliť slovné spojenia z úlohy 5.
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
21
Školský vzdelávací program Ţivá škola
O divadle
O rímskom divadle
Divadelná hra
Čítanie textu s porozumením, porozprávať obsah
z textu – pojmy pantomíma, dramaturg, reţisér,
scénický výtvarník, skladateľ scénickej hudby.
Divadelná hra – je dramatické dielo, ktoré sa
predvádza priamo pred očami divákov na osobitne
upravenom priestore – javisku.
Reţisér
Výrazné čítanie s porozumením, reprodukcia
textu. Vedieť prerozprávať text vlastnými
slovami.
Pochopiť čo znamená študovať divadelnú hru, čo
je koncepcia predstavenia, kto je scénograf.
Reţisér
Ján Uličiansky
Spisovateľ a jeho tvorba.
Kocúr na kolieskových
korčuliach
Pracovať s textom, dramatizácia rozprávkovej hry.
Kocúr na kolieskových
korčuliach
Zaujímavosti o divadelnom predstavení.
Stránka http://www.snd.sk/?nas-kocur
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania,
rozširovať slovnú zásobu.
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania,
rozširovať slovnú zásobu.
Časová rezerva
Časová rezerva
VIANOČNÉ
PRÁZDNINY
VIANOČNÉ
PRÁZDNINY
I.
O rozhlase
Kde sa vzal Osmijanko
Rozhlas
Plynule prečítať text, ako vznikol Osmijanko.
Rozhlas – je hromadný informačný prostriedok
zaloţený na vysielaní zvuku na diaľku.
O načisto hlúpej krajine
Plynulé čítanie s porozumením, vyhľadať
nezmyselné vety, výrazné čítanie priamej reči.
O načisto hlúpej krajine
Výrazné čítanie priamej reči. Porozprávať dej
rozprávky . Čítať príslovia a porekadlá, roztriediť
ich podľa významu.
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
22
Školský vzdelávací program Ţivá škola
O filmoch
Xaver s nohami do X
Dialóg
Výrazne čítať rozhlasovú hru, pochopiť význam
textu, význam výchovy a vzdelávania, význam
slova šikanovať, čítať dialógy.
Dialóg je súvislý rozhovor dvoch alebo viacerých
osôb, ktoré sú v priamom a vzájomnom kontakte.
Xaver s nohami do X
Výrazne čítať rozhlasovú hru, pochopiť význam
textu, význam výchovy a vzdelávania, význam
slova šikanovať, čítať dialógy.
Vranka Danka
najcennejšie veci na svete
Odsek
Plynule čítať text s porozumením.
Odsek – je časť prozaického textu, ktorého začiatok
je umiestnený na novom riadku.
Vranka Danka
najcennejšie veci na svete
Čítať a reprodukovať
vyhľadávať odseky.
Film
Čítať text, vytvoriť poučku o filme.
Filmársky rodokmeň
Čítať text, poznať ľudí pri nakrúcaní filmu –
asistent kameramana, rekvizitár, asistent réţie,
hlavný
osvetľovač,
mikrofonista,
hlavný
kameraman, hľadač exteriérov.
Pokúsiť sa o výrazné čítanie. Rozprávať
o dojmoch z ukáţky.
Kapitola – je rozsiahlejší samostatný celok
literárneho diela, ktorý pozostáva z viacerých
odsekov.
Príhody v divočine
Kapitola
II.
práca
s textom,
Príhody v divočine
Čítať
správne,
plynule
a s porozumením.
Vyhľadať všetky odseky v kapitole.
BIB a BAB, plagát
Tvorivo pracovať s ukáţkou. Vysvetliť skratky
BIB a BAB, význam slov bienále, animácia,
festival.
Čítať s porozumením, rozprávať o postavách
z príbehu, tvorivo pracovať s ukáţkou.
Stolček
O televízii
text,
Prečo televízia
Televízia
Tvorivo pracovať s ukáţkou.
Televízia – je hromadný informačný prostriedok
zaloţený na vysielaní obrazu a zvuku na diaľku.
Ţuvačka pre oči
Recitovať báseň, vyhľadať prirovnania a vysvetliť
ich význam.
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
23
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Zachráňte planétu
Tvorivo pracovať s ukáţkou.
Časová rezerva
JARNÉ
PRÁZDNINY
Svet sĺz je taký záhadný
O hudbe,
zvukoch a
tichu
III.
O hudbe
Spevokol
Zlatá muzika
Strofa
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia
textu.Pracovať s textom, charakteristika postáv,
uţitočnosť a nebezpečenstvo pozerania televízie.
Hudba v ţivote človeka.
Vedieť výrazne prečítať báseň. Vedieť vyhľadať
v básni básnické prostriedky. Správne čítanie
s porozumením. Reprodukcia textu.
Vedieť výrazne prečítať báseň. Vedieť vyhľadať
v básni básnické prostriedky, rýmy, verše, strofy.
Strofa – je zoskupenie veršov v básni, ktoré tvoria
uzavretý významový celok .
Ozvena
Vedieť výrazne prečítať báseň. Vedieť vyhľadať
v básni básnické prostriedky, rýmy, verše, strofy.
Zvuky v prísloviach a
porekadlách
Tvorivo pracovať s literárnou ukáţkou, vysvetliť
význam prísloví a porekadiel. Pokúsiť sa
ilustrovať príslovia.
Čo si vtáčky štebocú
Prečítať zvuky zvierat a vymyslieť slová alebo
vety podobajúce sa zvukom.
Stehlík a slávik
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia
textu, správne zaradenie, vyjadriť ponaučenie.
Mama urob iné ticho
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia
textu.
Mama urob iné ticho
Precvičovať techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania,
rozširovať slovnú zásobu.
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania,
rozširovať slovnú zásobu.
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania,
Mimočítanková literatúra
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
24
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Mimočítanková literatúra
IV.
O maliaroch
obrazoch a
komikse
Dve sestry
rozširovať slovnú zásobu.
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania,
rozširovať slovnú zásobu.
Čítať
s porozumením,
vyjadriť
vzťah
k maliarskemu umeniu, popísať svojimi slovami
obraz.
Časová rezerva
Ako sa maľuje na stenu
Múroobrazy – obrazy na
múroch
Čitateľ komiksov
Komiks
Z kaţdého
roţku trošku
V.
Čítať s porozumením, charakterizovať postavy,
vyhľadať prirovnania. Reprodukovať text,
pomenovať časti textu, namaľovať spev slávika.
Tvorivo pracovať s ukáţkou.
Malý princ
Tvorivo pracovať s ukáţkou, vysvetliť vlastnými
slovami – komiks, bubliny, obrázková reč.
Komiks – je sled obrázkov zverejňovaný
v časopisoch alebo samostatne. Rozhovor sa
nachádza priamo v obrázku, v tzv. slovnej bubline.
Tvorivo pracovať s ukáţkou.
Čo sú hviezdy
Tvorivo pracovať s ukáţkou.
Kôň a osol
Prerozprávať dej bájky.
O korytnickej liečivej
vode
Slovenská obrázková povesť ako komiks.
Z ľudovej slovesnosti
Vysvetliť význam prísloví, porekadiel a pranostík,
nájsť hádanky.
Povedal mi jeden chlapec
Správne čítanie s porozumením.
Povedal mi jeden chlapec
Vysvetliť pojem prirovnanie, hľadať v text, tvoriť
nové prirovnania. Prepísať a prekresliť text do
komiksu.
Nácvik správneho a plynulého čítania textu,
charakterizovať postavy.
Ţeních zo studne
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
25
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Ţeních zo studne
Nácvik správneho a plynulého čítania textu,
zhrnúť znaky ľudových rozprávok.
Aby porozumenie medzi
ľuďmi bolo čisté a krásne
Správne
čítanie
s porozumením.
rozprávka a jej úloha v ţivote autorky.
Aby porozumenie medzi
ľuďmi bolo čisté a krásne
Vyrozprávať ţivotný príbeh M. Ďuríčkovej a jej
vzťah ku knihám a ku škole.
Zo ţivota zrkadiel
Nácvik správneho a plynulého čítania textu.
Vysvetliť pojem odsek, nájsť a prečítať prvé slová
jednotlivých odsekov.
Zo ţivota zrkadiel
Charakterizovať postavy, prerozprávať rozprávku,
vedieť nájsť charakteristické znaky rozprávky,
rozhodnúť aká je to rozprávka a zdôvodniť prečo.
Prednes básne. Vedieť výrazne prečítať báseň.
Vedieť vyhľadať v básni básnické prostriedky.
Prázdninová pieseň
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania,
rozširovať slovnú zásobu.
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania,
rozširovať slovnú zásobu.
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania,
rozširovať slovnú zásobu.
Mimočítanková literatúra
VI.
Ľudová
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania,
rozširovať slovnú zásobu.
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania,
rozširovať slovnú zásobu.
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia
textu.
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania,
rozširovať slovnú zásobu.
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania,
rozširovať slovnú zásobu.
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania,
rozširovať slovnú zásobu.
Časová rezerva
Časová rezerva
Časová rezerva
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
26
Školský vzdelávací program Ţivá škola
SkVP_ISCED1_SJLčítanie_štandardy
27
Download

Slovenský jazyk – 1