Ž
&H
ALMY
YMNY
ˇ
KRESTANSKEJ
VIERY
ŢALMY A HYMNY
KRESŤANSKEJ VIERY
ELEKTRONICKÁ VERZIA SPEVNÍKA
Textové vyhľadávanie
Stlačením CTRL + F sa dostanete do vyhľadávacieho políčka, kde môţete
uviesť akýkoľvek názov alebo časť textu piesne.
Prehľadná navigácia
Spevník je prehľadne štruktúrovaný záloţkami. Je potrebné si zobraziť
záloţky v prehliadajúcom programe.
Ţalmy & Hymny
Rýchle prepojenia
Spevník obsahuje niektoré uţitočné prepojenia/premostenia:
kresťanskej viery
1) Jednotlivé názvy tematických celkov v začiatočnom obsahu premosťujú
priamo na príslušné celky v spevníku, pričom tieto vás spätne po ťuknutí na
ne premostia znova na obsah.
2) Naľavo od jednotlivých tematických celkov sa nachádzajú ikonky
ktoré posúvajú na predchádzajúci a nasledujúci celok.
,
3) Obsah je premostený s Číselným zoznamom piesní na konci (ťuknutím na
názvy).
4) Číselný zoznam na konci obsahuje jednotlivé piesne premostené ku ich
textom.
5) INDEX na konci spevníka je premostený k jeho zloţkám.
6) Tematické hlavičky na kaţdej stránke sú premostené k ich začiatkom.
Hudobné sprievody
Po ťuknutí na ikonky v spevníku sa otvorím midi súbor sprievodu
s následným farebným odlíšením:
 - súbor mp3
doprovody alebo aj so spevom, najmä amatérske.
- súbor midi
doprovody často s moţnosťou voľby nástroja
- nebolo získané povolenie zverejniť sprievod (sprievod neprístupný)
Primárnym cieľom midi sprievodov nie je sprevádzať uctievanie
v zhromaţdení. Nie všetky sprievody sú totiţ vhodné pre tieto účely. Môţu
však byť nápomocné pre učenie sa piesní. Midi súbory odporúčame prehrávať
cez vanBosco Player.
Ž
&H
ALMY
YMNY
ˇ
KRESTANSKEJ
VIERY
Vloţil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu.
- Ţalm 40:4 -
ŢALMY & HYMNY
kresťanskej viery
Piesne určené pre uctievanie Trojjediného Boha
kresťanov, zaloţené na Písme Svätom, v podaní
ţalmov a hymien v duchu reformovaného
odkazu kresťanskej cirkvi.
Svojpomocné vydanie
Verzia: 2013-11 (pracovná).
Piesne zatiaľ nie sú v konečnej podobe a poradí.
Najnovšia verzia spevníka dostupná na:
http://spevnik.reformacia.sk
Aktuálne informácie o autorských právach na
piesne i spevník a ich pouţitie sa nachádzajú na
konci spevníka.
Zostavil: Reformovaný baptistický zbor
SOLI DEO GLORIA ŢILINA
web adresa:
email:
http://www.solideogloria.sk
[email protected]
Predslov
Milý čitateľ, drţíte v rukách spevník, ktorého cieľom je dôstojne, duchovne
a dlhodobo v pravde poctiť Trojjediného Boha. Je nedokonalým dielom hlinených
nádob, ktoré zachytili vyjadrenia biblickej pravdy, úcty a lásky do veršov pre
úţitok cirkvi. Ak kráčate cestou za Pánom Jeţišom, práve pre vás sú tieto piesne
zamýšľané ako posila pri kaţdodennom zápase o zachovanie viery, lásky, nádeje
a svätosti. Pomáhajú upínať zrak na Toho, ktorý vylieval svätú krv, ktorý miloval
večnou láskou, ktorého sľuby sú „áno“ a „amen“, ktorý je verný, ktorého Otec je
vaším Otcom, ktorého Duch je vaším Duchom, ktorého príbytok je vaším
dedičstvom a ktorého slávny príchod očakávate.
Spevník obsahuje výber z piesní, ktoré ţehnali Kristovu cirkev storočiami aţ
doposiaľ. Pri zostavovaní spevníka sme kládli dôraz na vernú biblickú výpoveď,
ktorá nenechá hladné a vďačné srdce bez odozvy. V spevníku sa nachádzajú
jednoduchšie, ľahko naučiteľné piesne, ale i piesne, ktoré sa pri prvom stretnutí
môţu zdať ťaţšie zvládnuteľné. Keď sa ich však postupne naučíme, budú o to
sladšie, uchvátia dušu do výšin uctievania a prinesú nám hlbšie a trvalejšie
vnímanie Boha v Jeho svätosti.
Piesne svojím vznikom presahujú rozpätie niekoľkých storočí. Niektoré sú
z obdobia pred protestantskou reformáciou, väčšina je však z obdobia od
reformácie po dnešok. Sú tu piesne z nemeckej, švajčiarskej aj anglickej vetvy
reformácie. Sú tu piesne z obdobia anglického puritanizmu i nemeckého pietizmu,
z obdobia veľkých prebudení v 18. a 19. storočí, ako i piesne z obdobia obţivení
a prenasledovaní v našich krajoch. Autori piesní obvykle poznali dobre Písmo
i jednotlivé aspekty kresťanského ţivota. Spevník je doktrinálne reformovaný
a nezaradili sme do neho piesne ne-trojičného, modernistického (liberálneho)
a sakramentalistického charakteru. Do spevníka sme sa snaţili zaradiť piesne,
ktoré sú biblicky verné a skúsenostne vyváţené.
Našou snahou bolo tieţ zostaviť spevník vyváţene s ohľadom na objektívnu
a subjektívnu stránku kresťanskej viery. Tomuto zodpovedá aj jeho tematické
členenie. Prvá časť nás volá k uctievaniu Trojjediného Boha, predstavuje
objektívne Bohom zjavené pravdy, ako charakter Boha Otca, osobu a dielo Pána
Jeţiša Krista a Svätého Ducha a pokračuje volaním k viere v Boţie evanjelium
pre hriešnikov. Druhá časť predstavuje piesne vystihujúce skôr našu osobnú
skúsenosť. Tieto piesne nás volajú primerane odpovedať na objektívne pravdy,
vykresľujú našu odpoveď na evanjelium, charakter ţivota premeneného Duchom
Svätým, duchovné zápasy a očakávanie domova. Jednotlivé tematické okruhy
kopírujú systematické členenie učenia Písma. Na začiatku spevníka je sada
ţalmov. Tie majú podnadpis čísla ţalmu a odzrkadľujú biblické verše ţalmov
alebo ich nosné myšlienky, niekedy vyjadrené cez naplnenie v Novej zmluve.
Spevník sa preto dá pouţívať čiastočne aj ako ţaltár. Pod mnohými piesňami sú
odkazy na biblické verše súvisiace s piesňou, niekedy cez „|“ priradené ku
ii
PREDSLOV
strofám. Niektoré strofy sú uvedené v zátvorkách „[...]“ a umoţňujú preskočiť ich
bez narušenia celkovej výpovede piesne. Niektoré dlhšie piesne sú predelené
zvýraznenými podnadpismi tak, aby sa dali spievať na niekoľkokrát a časti si
uchovali celistvé výpovede. Refrény sú uvedené kurzívou.
Pri prekladoch z iných jazykov sme kládli dôraz na vyjadrenie pôvodných slov
a myšlienok, miestami i na úkor rytmiky, rýmu, jednoduchosti a štylistiky. Ak
citujeme v piesňach biblické výpovede, uprednostňujeme čerpanie z doslovných
prekladov Biblie. Ak bol preklad piesne prebraný uvádza meno prekladateľa za
autorom cez „prekl.“. Preklady, ktoré sa vzdialili od originálov v myšlienkach, sú
označené poznámkou „voľný prekl.“. Piesne, kde sa robili malé zásahy editormi,
alebo sa doprekladali strofy, či ich existujúce preklady sa naklonili bliţšie
k originálu, sú označené pri autorovi resp. prekladateľovi znakom ‡. Piesne
prebrané zo slovenčiny a češtiny si ponechali, kde sa dalo, autentickú štylistiku.
Nechali sme im biblické, niekedy moţno menej pouţívané výrazy, aby sa
zachovala autentickosť, historická nadväznosť či blízkosť s Písmom.
Otvárajme tento spevník s očakávaním. Hľadajme skutočné, hlboké, duchovné
uctievanie v pravde a v duchu, a tak dlhodobú duchovnú posilu. Ak nás tento
spevník navráti k nádherným hymnám a ţalmom viery, bude Bohom pouţitý, aby
pokoril našu dušu, priniesol vedomie slávy Boha, ohavnosti hriechu a sladkosti
milosti v Kristovi a pomôţe vyjadriť odpoveď srdca na Boţiu vyvoľujúcu lásku,
tak splní svoj účel. Nech preto čitateľ prichádza k oázam duchovných piesní hneď
ráno, aby prebudili a pozdvihli dušu ku Kristovi. Môţu byť súčasťou osobných
denných stíšení. Duch Svätý ich môţe pouţiť na pripravenie srdca k modlitbe
i k posilneniu vytrvalo vystupovať k prameňom čistého Boţieho Slova, aby ste sa
z neho sýtili a boli očisťovaní.
Otvárajte tento spevník vo svojich domácnostiach na rodinných stíšeniach, aby
ste pritiahli poţehnanie z uctievania Pána na celý dom. Nech naše domácnosti
nezostávajú ako dom bez strechy, ktorý je vystavený všetkým búrkam,
pochybnostiam a pokušeniam. Je lepšie skryť sa v biblických pravdách
a v uctievaní Pána.
Napokon prinášajte si spevník tam, kde ho Boţí ľud bude s láskou otvárať
a spievať z neho spoločne a úctivo. Kristus tam sľúbil byť prítomný a kde je
Kristus, tam je vţdy duši najlepšie. Nech sa pridá aj vaše srdce k harmónii ďalších
vďačných sŕdc v speve pred Boţím trónom. Uctievanie nie je len povinnosťou,
ale aj privilégiom pre tých, ktorí očakávajú deň, keď sa pripoja k uctievaniu s
mnohými v nebesiach.
Modlitbou zostavovateľov je, aby bol milostivý Boh poctený pouţívaním tohto
spevníka.
- zostavovatelia,
Reformovaný baptistický zbor, Soli Deo Glória, Ţilina, 2011
PREDSLOV
iii
***
Predslov k prvému vydaniu
Pretoţe Hospodin je Bohom, má byť nadovšetko uctievaný. Pretoţe je Kráľom
a zvrchovaným Vládcom neba i zeme, má sa k Nemu pristupovať s najvyššou
bázňou. Ako len vzhliadnuť na takého slávneho Boha? „Beda mne, lebo
zahyniem, pretoţe som človek nečistých rtov a bývam prostred ľudu nečistých
rtov“, volá Izaiáš, keď vidí Najvyššieho sedieť na tróne a serafov pokrikovať:
„Svätý, svätý, svätý Hospodin Zástupov, celá zem je plná jeho slávy“. A nato
„dajú ţivé bytosti sediacemu na tróne, ţivému na veky vekov, slávu a česť
a vďaku“, a takto volajú: „Hoden si, Pane a náš Boţe, vziať slávu a česť a moc,
lebo ty si stvoril všetky veci, a pre tvoju vôľu sú a boli stvorené.“
Ako len uctievať takého slávneho Boha, keď nebešťania sotva stačia
vyjadrovať vďaky a chvály dňom i nocou? Ako len neuraziť Jeho veličenstvo
a nepriviesť na seba hnev Boha všemocného a veľmi obávaného, keď naše vďaky
a chvály Mu nestačia? A kto je dosť prečistých úst vysloviť oslavnú pieseň?
Jeţiš Kristus, Spasiteľ všetkých veriacich, ktorý si ich vlastnou krvou kúpil za
svoj ľud a pretrpel za nich ich muku pekla na Golgote, prenikol nebesia, zasadol
po Boţej pravici a prihovára sa tam za nich. On činí chvály svojich detí
príjemnými. Nikto neprichádza k Otcovi inak ako skrze Neho. On je jediným
Prostredníkom. On je jediným Prímluvcom. On je spravodlivosťou kaţdému
veriacemu. On bol mŕtvy a ţije. On je Alfou i Omegou, Počiatok i Koniec, On je
verný. Nikdy neopustí a nezanechá tých, ktorých Mu dal Otec – ani v uctievaní.
Otec ľúbi pravých vyznávačov Jeho vznešeného mena a On, Jeţiš, ich modlitby
sťa kadidlo príjemnej vône prináša pred Boha.
A tak nikto nemôţe vzývať Boha inak ako v duchu a v pravde. Vrúci duch a
opravdivé srdce veriaceho, plné vďaky a oslavy, skrze Krista prináša Bohu
prijateľné obete chvál. Takých vyznávačov Otec hľadá, takých miluje, takých
odmení. Nemá záľubu v päťhlasých choráloch, nezaujíma sa o dynamiku melódie
a rozmanitosť nástrojov, nekochá sa vo výzdobe, nevšíma si umelecké prejavy.
Opúšťa miesta, kde sa ľud Boţí teší viac z piesní ako zo spasenia a kde viac
hľadajú radosť v hudbe ako v Ňom samom. On hľadá opravdivé, veriace srdcia,
prekypujúce vďakou za Milovaného. On musí byť vyvýšený a človek poníţený.
Jeho musí byť vidieť, o Ňom počuť – o Kristovi, tom ukriţovanom a o nikom
inom.
Skloň sa kaţdý tvor pred Ním a hľaď na Neho, keď budeš otvárať svoje ústa
pri týchto piesňach. Vyznaj, ţe ON je Boh a ty si len prach. On má slávu a inému
ju nedá. On je objektom tvojho uctievania a NIKTO iný. Buď vrúci v srdci, nie
chladný. Teš viac Jeho ako seba. Uprav svoje srdce v modlitbe tak, aby Ho pri
speve nenašiel vlaţné a leţérne. A tak rozumej, ţe to je vôľa Pánova, aby si takto
vylieval vďaky, prosby, vyznania a chvály pred Ním a zakúšal krásu neba pri
speve a ak sa bude Jemu ľúbiť, aby ťa napĺňal svojím Duchom.
Obsah
Podľa knihy Ţalmov
Uctievanie Trojjediného Boha
1 – 150
151 –
Boh Otec
 Jeho charakter a dokonalosť
 Stvorenie a prozreteľnosť
162 –
178 –
Pán Jeţiš Kristus








Jeho mená a tituly
Oslava Spasiteľa
Jeho Boţstvo a príchod na svet
Jeho pozemský ţivot
Jeho utrpenie a smrť
Jeho vzkriesenie a vstúpenie k Otcovi
Jeho vláda v nebesiach
Jeho druhý príchod a posledný súd
190 –
198 –
206 –
217 –
218 –
233 –
–
237 –
Svätý Duch
241 –
Sväté Písmo
246 –
Evanjelium volá




Ohlasovanie evanjelia
Sľuby milosti pre hriešnikov
Určená cesta milosti
Pokánie a viera
248 –
252 –
257 –
262 –
Kresťan
 Vďačnosť za zachraňujúcu milosť a vyvoľujúcu lásku
281 –
OBSAH









Zrieknutie sa sveta
Túţba po svätosti
Oddanie sa a horlivosť
Smelosť a dôvera k Bohu
Volanie k Bohu v súţeniach a v pokušeniach
Súţenia - odpočívanie na Boţích sľuboch
Zápas o zotrvanie a pokojná dôvera
Trpezlivosť a podvolenie sa Boţej vôli
Pokora
292 –
–
299 –
305 –
310 –
–
317 –
322 –
–
Výsady kresťana





Synovstvo – prijatie za Boţie dieťa
Nemenná láska
Zmluvou zaručená bezpečnosť
Zachovanie do konca
Spoločenstvo s Pánom Jeţišom
328 –
–
333 –
336 –
339 –
Budúcnosť kresťana





Smrť
Pohreb
Vzkriesenie
Očakávanie domova v nebi
Nebo
352 –
–
359 –
–
–




Spoločenstvo veriacich
Ustanovenia: Krst
Ustanovenia: Večera Pánova
Spoločné uctievanie v Pánov deň
361 –
364 –
366 –
373 –
Cirkev
Rozličné príleţitosti






Modlitebné stretnutia
Manţelstvo a rodina
Otvorenie a ukončenie roka
Ranná modlitba
Večerná modlitba
Rozlúčka kresťanov
381 –
387 –
391 –
396 –
–
405 –

UCTIEVANIE V DUCHU
KNIHY ŢALMOV
1(1) Blahoslavený muţ
Ţalm 1

LAHOSLAVENÝ muţ, čo
nechodí
podľa rady to ľudí bezboţných,
nestojí tam, kde hriech pôţitok núka,
svoj stolec od posmievačov odsúva,
záľubu má v Pánovom zákone,
o ňom rozjíma v noci i vo dne.
B
2 Spravodlivý muţ ako strom bude,
mnohé ovocie časom prinesie.
Jeho lístie nevädne – nezahynie,
všetko, čo robí, pri ňom kvitnúť
bude.
Nie tak bezboţní – ako plevy sú,
skoro ich vetry navţdy odvejú.
3 Ich pád a záhuba nablízku je.
Neobstoja v spravodlivom súde,
ani len v zhromaţdení
spravodlivých,
Hospodin Pán ich myšlienky odhalí.
Ale spravodlivých povedie,
no cesta hriešnych večne zahynie.
2 Prv po cestách sveta, čo hynie,
som kráčal spútaný,
strácal svoje dni, ktoré On mi dal,
nie pre Neho som ţil.
3 Ale v Jeho Slove našla mi
duša pravdu, svetlo.
Rozjasnilo blúdiacu myseľ,
slasťou sa mi stalo.
4 Len Kristus si ma zachováva
prúdom ţivej milosti.
Na pokoj, ovocie On obracia
najboľavšie skúšky.
5 Bez Jeho lásky, čo odpúšťa,
miesta v nebi nemám,
ale jak pleva vetrom nesený
len súd a smrť čakám.
6 Jeho láska ku mne nevädne,
On zná ma, Jeho som.
On ochráni si ma na púti tam,
kde stojí Jeho trón.
Evangelical Psalter
Genevan Psalter, 1539-62
1(2) Prv vysmieval som meno
Ţalm 1

RV vysmieval som meno Boha,
môjho Stvoriteľa,
P
veril pyšným rečiam všetkých,
čo zavrhli Jeho slová.
1(3) Šťastný muţ, ktorý zanechal
Ţalm 1
ŤASTNÝ muţ,

ktorý zanechal
Šchodník ľudí bezboţných.
Po ceste hriešnikov viacej nekráča,
s posmievačmi nesedí.
PODĽA KNIHY ŢALMOV
2 Záľubu svoju našiel on
v Bohu a v Jeho Slove.
Sväté výroky on s úctou prijíma,
deň-noc rozjíma, ţije.
6 Zmúdrejte, vládcovia zeme, Pána
poslúchajte,
Kráľa z nebies uctievajte a Slova sa
bojte.
3 Je ako strom zasadený
pri riekach ţivej vody zeleň nestráca, ovocie prinesie,
Boha ţivotom slávi.
7 Ľúbajte Syna, by ste na ceste
nezhynuli.
Šťastní sú tí, čo len na Jeho milosť
spoľahli.
Isaac Watts, 1674-1748
4 Bezboţní skoro zahynú
jak plevy vetrom zviate.
Keď v zhromaţdení svätých
neobstoja,
ako na Boţom súde?
3
5 Pred zrakom Hospodinovým
cesta Jeho svätých je.
No tých, čo v hriechu a v vzbure
chodia,
podvrátenie neminie.
Sing Psalms, 2003
Transl. from Sing Psalms, © Free Church of Scotland, 2003
2
Prečo sa stretli národy
Ţalm 2

REČO sa stretli národy? Aby sa
spolčili.
P
Pánovho pomazaného Syna zahubili.
2 Jeho raz daný zákon ďaleko
odhodili,
Jeho evanjelia cesty podkopávali.
Pane, Tvoj sľub pokoj
Ţalm 3

ANE, Tvoj sľub pokoj dá mi,
hoc mnohé skúšky povstali,
P
dušu obavy zovreli,
ţe budem zlým premoţený.
2 Tak k Tebe, Spasiteľ, volám,
Ty buď mi štítom a ma bráň!
Ozvi sa z vrchu svätosti,
utíš mi dušu v ľútosti.
3 Ukrytý v dlani všemocnej
ľahnem a zaspím bezpečne.
Keď prebudím sa so mnou si,
Sprievodca všadeprítomný.
4 Čo má svet a peklo rušiť,
keď blízko Boh je tak mocný?
Od Teba spása prichádza,
jediný pokoj, ochrana.
Henry Francis Lyte, 1793-1847
3 Pán, ktorý sedí v nebesiach,
posmieva sa im,
v prchkosti hnevu odplaty takto
k nim hovorí:
4 „Volám Ho: Môj večný Synu
a z mŕtvych Ho vzkriesim,
kráľovstvo Jeho rozprestriem,
na svoj trón posadím.“
5 „Zaţiadaj si, teš sa, Synu,
z najďalších pohanov,
nepriateľov však zmeť spred seba
berlou ţeleznou.“
5
Pane hneď z rána
Ţalm 5
ANE, hneď z rána čuj hlas môj,
vzdych, čo ku Tebe ide.
K Tebe sa modlím s pokorou,
a dvíham oči svoje. . .
P
2 Ku miestu, kde Kristus vstúpil,
môj Zástanca preveľký.
On prednáša pred trón Otca
pieseň a vzdych môj vrúci.
3 Pred Tvojím zrakom, Presvätý,
zlá cesta neobstojí.

PODĽA KNIHY ŢALMOV
Záľub nemáš v bezboţnosti,
zahynie, kto ju činí.
2 Pán môj Boh, ak som činil
skutky jak nehodný syn,
Jeţišu, z lásky z hora
očisť a obnov znova.
4 Ja v mnoţstve Tvojej milosti
prídem do Tvojho domu,
modliť sa v dvoroch svätosti,
s bázňou sa klaňať Bohu.
3 No ak satan roznietil
iných, aby ma desil,
Tvoje Slovo ľúbime,
obráň nás v pravde, mile.
5 Ó, Hospodine, veď ma sám
v svojej spravodlivosti,
Hoc úklady na ceste mám,
urovnávaj chodník mi.
4 Pane, to iste vieme,
spravodlivosť nedrieme.
Násilník sa predesí,
keď súd Boţí sa zjaví.
6 Nech všetci, čo Ťa milujú,
utiekajú sa k Tebe.
V ľúbosti Tvej nádej znajú,
čo ich jak štít objíme.
Evangelical Psalter
Isaac Watts, 1674-1748‡
6
Neţne Pane klaď svoj prút
Ţalm 6

EŢNE, Pane, klaď svoj prút,
na moju hriešnu hlavu.
N
V milosrdenstve drţ hnev,
bo sa v zdesení chvejem.
8
V Tebe Pane spasenie
Ţalm 8

TEBE, Pane, spasenie naše
máme,
na celej zemi Ty máš meno slávne.
Vyvýšil si majestát do neba,
by Ťa človek malý oslavoval.
V
2 Z úst nemluvniat chvála a sláva Ti
znie,
mocná to bašta Tebou stavaná je.
Tak ničíš moc protivníkov svojich
a nepriateľa svojho umlčíš.
2 Telo mi je zomdlené,
hľadám Tvé uzdravenie.
Jednu prosbu k Tebe mám:
zachráň ma z milosti sám!
3 Či Ťa v hrobe oslávim?
Tvoju spásu oznámim?
Pane, v dušu úľav vlej,
hovor – vstanem, ţiť budem.
3 Keď vidím nebesia, čo Ty si stvoril,
mesiac, hviezdy, ktoré sám si
postavil,
čo človek je, ţe naňho pamätáš
a syn človeka – sa ho ujímaš.
4 Hľa, Pán ide, počul ma,
kaţdý tieň sa rozplýva.
Svetlo vôkol vidím zas,
povstaň, duch môj, v chvály jas.
4 Učinil si ho málo menším neţ Boh
a korunoval si ho slávou a cťou,
aby vládol nad Tvojím stvorením,
poloţil si mu všetko pod nohy.
Henry Francis Lyte, 1793-1847
7
Pán môj Boh Tebe verím
Ţalm 7
ÁN môj Boh, Tebe verím,
vytrhni ma z` súţení.
Keď ţalobca prichádza,
hľadá mi dušu zoţrať.
P

5 Všetku divú zver poľnú, voly, ovce,
nebeské vtáctvo, ţivočíšstvo morské,
i čo chodí morskými cestami.
Pane, jak preslávny si na zemi!
Genevan Psalter, 1539-62
PODĽA KNIHY ŢALMOV
13(1)Aţ dokedy môj Boh
Ţalm 13

Ţ dokedy, môj Boh, budeš
tvár svoju predo mnou skrývať?
Kedy mi znova svitne deň
a strach nebudem mať?
A
15
Ţalm 15
Kto raj uzrie večný?
Kto na vrchu nebeskom
bude v sláve bývať
a na tvár Tvoju svätú
s jasotom sa dívať?
4 Na Tvoj hlas peklo sa chveje
a satan rýchlo uteká.
Prichádza naňho zdesenie
a hrôza veliká.
5 Ty svoju milosť ukáţeš
– to moja nádej jediná.
Zo srdca Ti spievať budem,
za mňa si dokonal.
Isaac Watts, 1674-1748
|||| Ján 19:30

ANE, keď srdce chladné je
a Teba nevidím,
P
Tvoja láska ma nehreje
a pokoj necítim.
2 Dokiaľ si budeš skrývať tvár,
kým v diali musím stáť,
v duši zármutkom tiesnený
výsmechy počúvať?
3 Môj Boh a Pán, zhliadni ku mne,
bojím sa, ţe zaspím.
Daj poznať mi Tvoju lásku,
nech ţivot pocítim.
4 Pomôţ mi na dni minulé
s Tebou si spomínať,
Hospodine zástupov
OSPODINE zástupov,
Boţe nekonečný,
H
kto v Tvoj svätý vstúpi stan?
3 Či nebude veľmi plesať,
ak jeho korisťou budem?
Synovia zeme spyšnejú,
ak na mňa zabudneš.
Ţalm 13
5 Spievam Ti, hoc ma tma desí,
Pane, všetkým si mi.
Milosť rokmi dokázaná
mrak tmy zas rozptýli.
Evangelical Psalter
2 Hľa, jak nepriateľ úmysly
svoje zlomyseľne skúša.
Zahmlieva mi vôkol očí
a šípy posiela.
13(2)Pane keď mi srdce
keď som činy lásky mnohé
smel od Teba prijímať.
2 Ten, kto vţdycky úprimne,
bezúhonne chodí,
blíţneho kto miluje,
do lţí neuvodí,
kto bratovi jazykom
krivdy neučiní,
neprávosťou na ľuďoch
kto sa nepreviní.
3 Pred ktorého očami
márnosť nemá ceny,
nečistou kto úţerou
nie je poškvrnený;
ale toho miluje
a si veľmi váţi,
kto srdce a jazyk svoj
v bázni Boţej stráţi.
4 Kto, keď sľúbil, daný sľub
drţí nezmenený,
nečistotou ani ľsťou
nie je pošpinený,
daru proti blíţnemu
kto sa prijať stráni,
ten vstup -vraví Svätý Boh
- má v tie večné stany.

PODĽA KNIHY ŢALMOV
23(1)Pán je môj pastier
5 Či som ja takým Pane?
Môţem veriť sebe?
Je dosť pri mne svätosti
smieť raz vkročiť v nebe?
Ach, ak ja len pri sebe
spravodlivosť hľadám,
napriek všetkej námahe
klesám len a padám.
Ţalm 23
ÁN je môj Pastier,
láskou si ma chráni,
P
nič mi nechýba,
ku pastvám ma vodí.
Dokazuje starosť a milosť svoju,
odpočinutie pri riekach mi dáva.
Pre svoje meno iste si ma vodí
cestou spravodlivou,
kde ma predchodí.
6 Duša moja, akoţe
pozrieš v tvár sa smrti,
ktorá všetko pozemské
do prachu raz zdrtí?
Kto dá ti lúč nádeje
v chvíľach biedy, hrôzy?
Ajhľa, ver! Len On to dá,
Spasiteľ, Syn Boţí.
Mária Royová, 1858-1924‡

22 Aký bôľ, čo za úzkosti
Ţalm 22

KÝ bôľ, čo za úzkosti
a rana Ti, Kriste, daná!
A
Vskutku, cele osteň smrti
i samota precítená!
2 Tmy moci Ťa obkľúčili,
zlosť, zloba, nenávisť reve.
Jak vosk Ti dušu stápali,
keď si ţivot tam lial cele.
3 Nieto väčšie poranenie
a bolestnejšie zníţenie.
Väčší súd, ťaţšie vyťatie
nikdy nebol a nebude.
4 Ty si niesol muky pekiel,
by si dušu k nebu vzkriesil,
by som Ti ku sláve ţiť smel
a z Tvojej lásky sa sýtil.
5 Tak nie sú moje tie bôle môj Pán ich zobral na seba!
Tak ohlasuj, srdce moje,
Jeho lásku kaţdého dňa.
Evangelical Psalter
2 Hoc v údolí smrti som opustený,
skľúčenosťou šera som obklopený,
nebojím sa, lebo viem, ţe si so
mnou,
v mojom zármutku, bolestiach ma
čuješ.
Boţe spasenia, Ty ma prútom
svojím
potešíš vo všetkom mojom trápení.
3 Tvoj štedrý stôl rozprestieraš predo
mnou,
obnovuješ ma na truc nepriateľov.
Hlavu mi maţeš olejom lahodným,
pohár preteká, lebo si mi určil,
ţe dobrota, milosť ma neopustí,
v Tvojom dome budem bývať
naveky.
Genevan Psalter, 1539-62
23(2)Jeţiš, dobrý Pastier môj
Ţalm 23
dobrý Pastier môj,
ţivot za mňa poloţil.
JOnEŢIŠ,
je mojím, ja Jeho,
núdzu viac nepoznám s Ním.
Ţivot, pokoj, pokrm mám,
Jeho starosť poznávam.
2 Jeţiš verne ma vodí
ku pastvám, kde ma kŕmi.
Ľahnem si, odpočiniem
popri vodách útechy.
Keď volá, nasledujem,
s Ním sa mi srdce teší.

PODĽA KNIHY ŢALMOV
3 Moju dušu uzdraví,
pokojom zas pohladí.
Obnoví, keď mi zamdlie
duša ţiť spravodlivo.
Ľúbi ma – šiel za mňa mrieť.
Prečo práve mňa? –neviem.
25
Pane, v Teba dúfam.
2 Pamätaj na mňa v milosti
a svojou cestou veď.
Odpusť bláznovstvo mladosti,
nespomínaj môj hriech.
Charles Wesley, 1707–88
Ján10:11
Ţalm 23
Ţalm 25
TEBE svoju dušu dvíham,
ó, len ma nenechaj.
K
Nech nie som zahanbený viac,
4 Jeho láskou objatý,
ani mrieť sa nedesím.
Poţehnaný kaţdý deň,
keď Ho v chráme velebím,
aţ kým skoro nevojdem
v svoj príbytok nebeský.
23(3)Hospodin môj Pastier je

K Tebe svoju dušu dvíham

OSPODIN môj Pastier je,
budem dobre zaopatrený.
Od čias, keď je mojím a ja Jeho som,
čo by som porovnal s Ním?
H
2 Na dobré miesta ma vodí,
nebeská pastva tam vyrastá,
vody ţivota hojne pretekajú,
plné spasenie tryská.
3 Pane, si priamy a dobrý,
pokorených hriešnych
upriamuješ v pravé cesty
a učíš kade ísť.
4 Svätým, Pane, oznamuješ
tajomstvo svej lásky.
V svojej zmluve im sľubuješ
činiť dobre vţdycky.
5 Ich duše v pokoji budú
– Spasiteľ ich ľúbi.
Je zaodetý milosťou
s` sľubmi sa k nim blíţi.
Evangelical Psalter

3 Keby som na scestie zišiel,
On moju dušu späť si získa,
by sprevádzal ma po svojej ceste
pre sväté meno, čo má.
27
4 Nepodľahnem obavám,
pokiaľ svoju pomoc mi dáva.
Ak budem kráčať údolím smrti,
môj Pastier bude tam.
ja nebojím sa, hoc zlo povstane.
5 Napriek všetkým nepriateľom
môj stôl predo mnou rozprestieraš.
Pohár preteká Tvojím poţehnaním,
plesaním pomazávaš.
56 Dobrota lásky Tvojej
moje dni na zemi naplní.
Neprestanem hlásať Tvoju chválu,
Tvoj dom neopustím.
Isaac Watts, 1674-1748
Pán mi je svetlom, spasením
Ţalm 27
ÁN mi je svetlom, spasením,
preto sa zlého nebojím.
P
Keď Pán pevnosťou ţitia mi je,
2 Po jednom mi srdce túţi,
v tom radosť najväčšiu vidí:
bývať v dome Boţom kaţdý deň
a ţivot k chvále Mu oddávať len.
3 Tam neustále Ho hľadám
a modlitby čuje môj Pán.
Tam krásu Hospodinovu zriem
a div milosti viac poznávať smiem.
4 Keď ťaţkosť ţitia doľahne
i vtedy ma Pán ukryje.
V Ňom pevne nádej moja stojí,
všemocnou rukou som zachovaný.
PODĽA KNIHY ŢALMOV
5 Hoc priateľ zemský odíde
a otec s matkou opustí,
Hospodin ma k sebe privinie,
On je mi Otec a Priateľ verný.
Anne Steele, 1717-78‡
36
Hospodine, aţ do nebies
Ţalm 36

OSPODINE, aţ do nebies
Tvoja milosť vekmi ţiari.
Tvoja pravda mrak preniká,
nik nezmení Tvoje plány.
H
Psalter, 1912
40 Čakal som na môjho Pána
3 Prozreteľnosť k nám je štedrá,
človek i zviera z nej berú,
o svoje stvorenie sa staráš no svätí majú viac neţ ju.
Ţalm 40
AKAL som na svojho Pána,
Napokon ku mne sklonil sa,
počul môj plač a kvílenie.
2 Vytiahol ma z hrôzy jamy
a ohavného blata.
Na skalu nohy upevnil
a kroky v diaľ pevne stavia.
5 V Tvojom dome sú sýtení,
pokrm pre duše prijímajú.
Tečú k ním prúdy milosti
a spásu Tvoju chutnajú.
3 Do úst novú pieseň vloţil,
chválospev nášmu Bohu.
Mnohí to uvidia a v bázni
spoliehať na Neho prídu.
6 U Teba prameň ţivota,
zdarma nás pojíš bohate
a v Tvojom svetle vzhliadame
zasľúbenia Tvoje slávne.
Isaac Watts, 1674-1748
Ţalm 38
EKÁRAJ ma v svojom hneve,
svojho sluhu, Pane môj.
N
Nech Tvá milosť nad čakanie
udelí pomoc, pokoj.
2 Ťaţké je moje trápenie,
boľavý uţ môj trest bol.
Zlomený pre Tvé ţehranie
trápim sa svojím hriechom.

Čna Jeho spomoţenie.
4 Predrahá Tvoja milosť je,
v nej celá nádej nám leţí.
Adamov rod v svojom zúfalstve
pod Tvoje krídla skryť sa beţí.
Nekáraj ma v svojom hneve
4 Slabý a ranený ţiadam,
Tvoju milosť ukáţ mi.
Modlitby Tebe predkladám,
ťaţkosť moju znáš len Ty.
5 Pán môj Boh, neopúšťaj ma,
daj mi znať, ţe blízko si,
pod svoje krídla priviň ma,
jak Spasiteľ daj sa mi.
2 Spravodlivosť pevne stojí,
jak základ vrchov sa nehne.
Múdre činy Tvojej ruky
sú a súdy veľmi hlboké.
38
3 S ťarchou svojich prestúpení
premoţený prichádzam.
Teraz poníţene vravím:
pre bláznovstvo nariekam.

4 Blahoslavený muţ, ktorý
Pána za nádej si má.
On neobracia sa k pyšným,
`ni k tým, čo za klamstvom chodia.
5 Ó, Pán môj Boh, jak mnohé sú
divy, čo si mi činil.
Tvoje myšlienky o mne sú
väčšie, ako ja pochopím.
6 Svoju láskavosť, Pane môj,
neodnímaj odo mňa.
Nechţe Tvoja milosť s pravdou
si ma stále zachováva.
Scottish Psalter, 1650
PODĽA KNIHY ŢALMOV
42(1)Ako jeleň smädom dychtí
Ţalm 42
|
KO jeleň smädom dychtí,
tak moja duša vo mne.
Ach, kde nájde ţivé vody,
ak nie u Teba, Pane?
Volám, lebo smädný som,
Pane, Ty si ţivot môj!
Chcem prísť, pred Tebou si zastať,
v Tvojom chráme Ťa uctievať.
A
2 Horké slzy bedákania
pokrmom sú dňom, nocou.
Pýtajú sa nepriatelia:
„Kdeţe je tvoj silný Boh?“
Dušu v plači vylievam,
keď na tie dni spomínam,
keď som v zhromaţdení cele
plesal v chválach, v Tvojom mene.
3 Duša moja, prečo smútiš,
nepokojíš sa vo mne?
Boh tvoju vieru obnoví,
bude ti útočište.
Budeš opäť Ho chváliť,
Jeho milosť velebiť.
On je Boh a Spasiteľ tvoj,
zahrnie ťa svojou priazňou.
4 Môj Boţe, duša mi smúti
v zemi diaľ od Jordánu.
Rozpomínam sa na Teba
z výšin krajov Hermonu.
Ako vlny besnejú,
v priepasť sa ozývajú,
tak všetky Tvoje príboje
valia sa do duše mojej.
5 Hospodin pošle Záchranu,
vo dne svoju lásku dá.
On bude mojím plesaním,
mojou piesňou v nočný čas.
Budem chválu Mu vzdávať,
o Ňom samom rozjímať,
modlitbou sa k Nemu vznášať,
Boha môjho ţitia hľadať.
6 Poviem Bohu, mojej skale:
„Či si na mňa zabudol?
Prečo musím smutný chodiť
pre útisk nepriateľov?“
Ich posmešné slová mi
čoby kosti lámali,
keď hovoria v pyšnom vzdore:
„Kde je tvoj Boh, tvoja nádej?“
7 Duša moja, prečo smútiš,
nepokojíš sa vo mne?
Boh tvoju vieru obnoví,
bude ti útočište.
Budeš ešte Ho chváliť,
Jeho milosť velebiť.
On je Boh a Spasiteľ tvoj,
zahrnie ťa svojou priazňou.
Genevan Psalter, 1539-62
42(2)Jak jeleň dychtí po vode
Ţalm 42

jeleň dychtí po vode,
čo beh mu osvieţi,
JdušaAK
mi prahne, môj Boţe,
po Tvojej milosti.
2 Po Tebe, môj Boh, ţivý Boh,
smädná duša ţízni.
Kedy zas uzriem Tvoju tvár,
Tvoj majestát slávny?
3 Prečo sa máš nepokojiť?
Ver Bohu, ktorý ti
prichádza s pomocou zmeniť
tvé vzdychy na vďaky.
4 Môj silný Boh, jak dlho mám
zabudnutý plakať?
Spustený som, ponechaný
na smiech nepriateľa.
5 Prečo sa len nepokojíš?
Ó, čakaj na Pána!
Budeš Ho za spásu chváliť
– ţriedlo tvojho zdravia.
Nahum Tate, 1652-1715
Nicholas Brady, 1659-1726
PODĽA KNIHY ŢALMOV
43
Zošli mi svoje svetlo a pravdu
Ţalm 43

OŠLI mi svoje svetlo
a pravdu, nech ma vedú,
na vrch Tvojich svätých príbytkov
Ťa vzývať privedú.
Z
2 Tam zájdem k Tvojmu oltáru,
môj Boţe radosti.
Budem Tvoje meno velebiť,
zo srdca pieť chvály.
Jak uvidia zhora múdrosť?
Otvor nám srdcia, nech počujú.
2 Premôţ v nás márnu nádej
v bohatstvo,
krach náš a bezmocnosť odokry.
Veď kto kúpi v nebi miesto
a večný ţivot si zaplatí?
The Psalter,1912
Ţalm 46
OH nám útočište, sila,
pomoc dokázaná.
Preto sa nebudeme báť,
hoc Zem by sa pohla
a vrchy v moria padali,
vody sa dvíhali.
Vlny by besne penili,
pohoriami triasli.
B
2 Hľa, rieka s jej ramenami
teší mesto Boţie,
Svätyňu Jeho príbytkov,
kde Najvyšší v strede.
Tam Boh vţdy s nimi prebýva,
múr sa mu nepohne.
Boh im hneď z rána pomáha,
keď nepriateľ vstane.
3 „Utíchni a znaj, ja som Boh,
budem vyvýšený.
Nad národmi zeme mám trón,
svoje meno velebím.“

49 Pokor nás Pane
OKOR nás, Pane, pred svojím
Slovom,
P
núdzne duše Ťa potrebujú.
4 Čakaj len na svojho Boha,
bo budem Ho chváliť!
On je Bohom môjho spasenia
a radosť bez hraníc.
Boh je nám útočište
The Psalter, 1912
Ţalm 49
3 Prečo si smutná duša mi
a vo mne zmietaná?
Prečo stále sa nepokojíš
myšlienkami hneď z rána?
46
Hospodin Zástupov s nami
nám veţa vysoká.
Keď Boh Jákobov je za nás,
to spása bezpečná.

3 Pridrahé výkupné za dušu je
od smrti večnej a jej hrôzy.
Cena, čo splatiť nik nevie,
len Ten, čo prišiel nás zachrániť.
4 Múdri i blázni, všetci jednako
musia nechať, čo tu drţali.
Hoc nechcú myslievať na to,
poddajú sa v hodine smrti.
5 Ţehnaj nás teraz, bo odvrhneme
svetlo milosti Tvojho Slova.
Sebaľúbo diaľ pôjdeme
stretnúť pochabo nášho Boha.
6 Pohni nám duše, Pane, kým tu sme,
bo skončíme so stratenými.
Daj nám skúsiť obrátenie,
čuť Ťa a ľúbiť Ťa naveky.
Evangelical Psalter
51(1)Ty, ktorý počuješ
Ţalm 51

Y, ktorý počuješ hriešnikov plač,
hoc moje hriechy vţdy pred
TTebou
sú,
neskrývaj si predo mnou tvár,
ale vytri mi moju vinu.
PODĽA KNIHY ŢALMOV
2 Stvor vo mne srdce, čo úprimné je,
a odpor ku hriechu do neho daj.
Nech Tvoj Duch Svätý je pri mne,
svoju prítomnosť mi zachovaj.
3 Zlomený duchom sa k Tebe viniem
- obeť to celá, čo prinášam Ti.
Skrúšené srdce nezmietneš,
Spasiteľu, môj Boţe drahý.
4 Duša v prach poníţená mi leţí,
výrok spravodlivý nad sebou má.
Pozri, Pane ľútostivý,
zachráň, na smrť je odsúdená.
5 Potom budem učiť Tvojim cestám
hriešnikov, nech Tvoju milosť znajú.
Privediem ich pred Jeţiša
a budú chváliť Tvoju lásku.
6 Nech Tvoju lásku môj jazyk chváli
a Tvoje spasenie ospevuje.
Nech celý ţivot Ťa slávi,
moja spravodlivosť si, Pane.
Isaac Watts, 1674-1748
51(2)Srdce čisté stvor mi
Ţalm 51
(verše 12-13)
RDCE čisté stvor mi, Pane,
srdce mi je skazené!
Cíti bolesti náramné
pre hriechy prirodzené
aj ktoré samo činilo.
Daj, aby opäť tak bolo,
ako si ho prv stvoril.
S
2 Obnov mi ducha priameho,
aby sa Tvojej vôli
poddával času kaţdého,
našiel útechu i v bôli,
aby telu odporoval,
vieru skutkom dokazoval,
miloval všetko dobré.
3 Neodvrhni ma od seba,
hoc by som to zaslúţil,

najmilší môj Otče z neba,
veď mi Jeţiš vyslúţil
Tvoju milosť - nedaj svojmu
dieťatku tak padnúť mdlému,
aby si ho opustil.
4 Neodnímaj Ducha svojho
nikdy, prosím, mi, Pane,
ale zaţeň ducha zlého a učiň si
príjemné
srdce svojím Duchom Svätým,
panuj v ňom Ty sám všetky dni,
tak bude vţdycky dobre.
5 Navráť mi radosť spasenia,
odpusť mi neprávosti
a keď hľadám potešenia,
daj mi ich nájsť v plnosti
v Tvojej zásluhe, Jeţiši,
lebo Ty si ţivot duši,
truc hriechu, smrti, diablovi.
6 Duch Tvoj, Pane, dobrovoľný
s Tvojím olejom veselo
drţ ma, aby ja nehodný
nedúfal v svoje telo.
Ostaň len Priateľom mojím
a daj, nech Ťa úctivo ctím,
smelo kráčam k večnosti.
Samuel Hruškovic, 1694-1748
53
Blázon v srdci vraví
Ţalm 53
LÁZON v srdci vraví:
„Niet Boha na nebi.“
B
V celej bytosti skazený
zákon Boţí haní.
2 Boh hľadí na ľudí,
myšlienky sŕdc číta.
Nájde sa niekto rozumný,
kto váţne Ho hľadá?
3 Kaţdý sa odvrátil,
ani jedného niet,
kto by zo srdca uvítal
evanjelia zvesť.

PODĽA KNIHY ŢALMOV
4 Kým len Boţia milosť
nepohne cítiť ţiaľ,
o lásku, pardon a ţivot
také srdce nedbá.
72
5 Kieţ Jeho spásy moc
poznaná je v cirkvi,
by hriešnik bez pút ţiť mohol,
Jeţišom tiahnutý.
tam panstvo svoje roztiahne.
Jeţiš od mora po more
Ţalm 72

od mora po more,
od riek po končiny zeme,
JkdeEŢIŠ
slnka lúč na púti dosiahne,
2 On bude kraľovať stále,
kým slnce a mesiac v sláve
nepominú a zem sa rozplynie,
z pokolenia v pokolenie.
6 Spásu daj Sionu,
plesaním ho ţehnaj,
nech dietky Boţie povstanú
spievať za spásy dar.
Evangelical Psalter
Rom 3:9-20
62 Duša mi len k Bohu vzhliada
Ţalm 62

UŠA mi len k Bohu vzhliada,
Jeho trón – skrýša mi stála,
Vo všetkých strachoch, čo preţívam,
na Jeho spasenie očakávam.
D
2 Na všetkých cestách verţe Mu,
vylievaj, duša, strach Jemu.
Keď všetko padá a zlý brojí,
v Bohu je pre mňa vţdy dosť
pomoci.
3 Ľudia vysokí i nízki,
podobní všetci márnosti,
keď na váhu sú poloţení,
oni sú ľahší neţ opar ranný.
3 On sa bezmocných ujíma
a chudobného zastáva,
zľutúva sa, duše za drahé má,
zlomil moc ich nepriateľa.
4 Poţehnanie, kde On vládne,
väzňom padajú reťaze,
ustatý večný pokoj nachádza,
synom nič dobré nechýba.
5 Kde uzdravenie pôsobí,
tam prekliatie a smrť končí.
Ľudský rod v Ňom svoju chválu
poznal,
dal viacej im, neţ Adam vzal.
6 Nech ospevuje kaţdý tvor
svojho Kráľa s mnohou úctou.
Blahoslavia a Ním sa ţehnajú,
naveky „amen“ volajú.
Isaac Watts, 1674-1748
4 K majetku srdce neviňte,
hoc rastie – to prach zemský je.
No čujte radšej úchvatnú reč
o moci Boţej a sláve nebies.
87
5 Moc Boţia sama nevládne,
leţ milosť, ktorá s ňou ide,
večná láska a odpustenia,
vznešené pre nás sú poţehnania.
Stvárnil ťa, bys‟ bola si Jeho,
na Skale vekov si zaloţená.
Jeho Slovo nemoţno zmeniť,
prebývaš v Jeho pokoji.
Múrmi spasenia si obklopená,
neboj sa nepriateľov svojich.
Isaac Watts, 1674-1748‡
O tebe slávne sľuby riekol
Ţalm 87

TEBE slávne sľuby riekol,
Sion – cirkev, mesto nášho
OBoha.
2 Hľa, prúdy ţivej vody tečú,
pramenia z Jeho večnej lásky k nej,
PODĽA KNIHY ŢALMOV
dobre sýtia synov a dcéry
a všetky úzkosti berú im preč.
Ako mdlieť, keď takáto rieka
tečie a smäd im uháša?
Milosť, ktorá ako Pán, jej darca,
z veku na vek im neprestáva.
3 Ó, Ty, čo nezaspávaš,
svetlo máš, čo nestmie,
uč nás tak roky rátať
predtým neţ skonáme,
aby sme Teba znali,
Tvoju lásku, cesty.
Sprievodcu v Tebe našli,
Pána po všetky dni.
3 Kaţdého v meste obopína,
hľa, oblak a oheň Jeho slávy.
Ľudu poţehnanému svedčí,
ţe ich Pán Hospodin je im blízky.
Obmytí krvou Jeho Syna,
Vykupiteľa Jeţiša,
len naňho ich duše spoliehajú,
oni sú kráľmi, kňazmi Boha.
4 Ó, nasýť nás hneď z rána
milosťou, v radosť veď.
Obveseľ utrápených,
dlho sme zreli zlé.
Navráť sa, Hospodine,
maj ľútosť nad nami,
nech ľúbeznosť Jeţiša
večne na nás ţiari.
4 Spasiteľ, ak čírou milosťou
obyvateľom tohto mesta som,
výsmech sveta radšej si volím
a jasať naveky v ľude Tvojom.
Svet má márnosť, útechu krátku,
skončí náhle, je zničený.
Trvalú radosť, dedičstvo znajú
tí, čo sú pre Sion zrodení.
Edward Henry Bickesteth, 1825-1906‡
v.4 doplnené
91
John Newton, 1725-1807
| Ţalm 46:5-6 | Iz 4:5-6
90
Ó, Pane, Skalo vekov
Ţalm 90
PANE, Skalo vekov,
Ty si Boh odveký.
Kým nám sa ţivot búri,
si príbytok stály.
Pred tým neţ svet si stvoril,
si Ten istý jak dnes.
Cez všetky pokolenia
nemenným zostaneš.
Ó
2 Naše roky jak tiene
rýchlo sa rozplynú.
Sťa kvety na lúčine
vzrastú a hneď hynú.
Jak v sne nám ţivot prejde,
sťa príbeh rečený.
Časná sláva len blysne,
skoro starneme my.

Ten, kto v skrýši Najvyššieho
Ţalm 91
EN, kto v skrýši Najvyššieho
a v ochrane prebýva,
T
ten v tôni Všemohúceho
bezpečne odpočíva.
Preto vravím svojmu Bohu:
„Ku Tebe sa utiekam,
si mi hradom a ochranou,
na Teba sa spolieham.“
2 On ma z osídla ľstivého
ľudských nástrah a zlostí
i z pokušenia kaţdého
svojou mocou vyprostí.
Príjme ma pod svoje krídla,
prikryje ma brkami.
Mojim štítom Jeho pravda
a vernosť pavézou mi.
3 Nočný postrach ma nedesí,
ani strela smrteľná,
Mor, nákaza, čo pustoší
za rána i poludnia.
Tisíc ich naľavo padne,
desať viac po pravici,
ale mňa sa to nedotkne
- zahynú bezboţníci.

PODĽA KNIHY ŢALMOV
4 Lebo som si Pána svojho
útočišťom učinil,
neprihodí sa nič zlého,
Najvyšší je so mnou vţdy.
Anjelom svojim prikáţe,
by ma všade chránili,
na rukách nosili neţne,
úrazom zabránili.
čo som si na zemi tak prial.
Budem Mu cele ţijúci
v tom svete večnej radosti.
Isaac Watts, 1674-1748
98
| | | Mat 4:6 |
LASŤ je, Pane, ďakovať Ti,
Tvojmu menu spievať ţalmy.
S
Z rán Tvoju lásku zvestovať,
pravdu po nociach rozprávať.
2 Slasťou je Tvoj posvätný deň,
z starostí sveta oddýchnem.
V ňom sa mi srdce naladí
zunieť slávnostne Pánovi.
3 Srdce mi v Pánovi plesá
pre Jeho diela a slová,
milosť ţiariacu v spasení.
Hlboké Tvoje myšlienky!
Večný "sabat":
4 Čoskoro prijmem slávy diel,
aţ milosť pretaví srdce.
Nové radosti vyleješ
na moju hlavu jak olej.
5 Hriech – môj nepriateľ najhorší z obzoru sa navţdy stratí.
Nepriateľ z vnútra vyťatý,
diabol viac pokoj neruší.
6 Tam uzriem, čujem a spoznám,

Rameno Jeho svätosti.
Hospodin odkryl nám Spasenie,
svoju Spravodlivosť zjavil.
Všetky národy to uvidia Spásu, čo Boh nám oznámil.
Jiří Strejc, 1536-99‡
Ţalm 92
Ţalm 98
PIEVAJTE Bohu novú pieseň,
predivné veci učinil.
S
Pravica Jeho zvíťazila,
5 „Pretoţe sa láskou vinie
ku mne, ho vyslobodím.
Lebo pozná moje meno,
ja ho iste vyslyším.
Bude volať – odpoviem mu,
ja s ním budem v súţení,
vytrhnem a oslávim ho,
uzrie spásu, plnosť dní.“
92 Slasť je Pane ďakovať Ti
Spievajte Bohu novú pieseň

2 Pamätá vo svojej milosti
verne na dom Izraela.
Všetky končiny zeme uzrú
veľkú Spásu nášho Boha.
Pokrikujte Hospodinovi,
s radosťou plesaj celá zem!
Hlasne volajte, pejte ţalmy,
spievajte Mu novú pieseň!
3 Pri citare Mu pejte ţalmy,
zdvihnite hlas chválospevov,
pripojte trúbu a zvuk rohu,
jasajte pred Hospodinom!
Nech hučí more, jeho náplň,
kruh sveta s obyvateľmi.
Vyvýšte Pána novou piesňou
a spievajte Mu naveky.
4 Rieky nech rukami tlieskajú,
pohoria nech poskakujú
pred Hospodinom, naším Kráľom,
radostne si pospevujú!
Prichádza súdiť okruh sveta
spravodlivo a v rovnosti.
Tým však, čo Spravodlivosť dáva,
zostane s nimi naveky.
Genevan Psalter, 1539-62
PODĽA KNIHY ŢALMOV


100 Celá Zem s obyvateľmi
Ţalm 100
ELÁ Zem s obyvateľmi
zaplesaj Hospodinovi!
Slúţ Mu s radosťou kaţdý deň,
poď pred Neho, spievaj pieseň!
C
2 Poznaj, On sám, ţe Pán Boh je,
On učinil nás, Jeho sme,
Jeho ľud, Jeho velebiť,
stádo Jeho pastvy, Mu ţiť.
K len na chvíľu tvár nám
ukryješ,
A
zastrieš svú slávu, úsmev odnímeš,
Ján 1:14,17

HVÁĽŢE, duša, nebies Kráľa,
k Jeho nohám pocty nes!
Vykúpil a uzdravil ťa,
On je hodný prijať česť.
Chváľ Ho! Chváľ Ho!
Chváľ večného Kráľa dnes!
2 Chváľţe Ho za mnohú milosť,
čo v tiesni dal otcom znať.
Dnes ten istý, pomalý bol
švihať a rýchly ţehnať.
Chváľ Ho! Chváľ Ho!
Vernejší nám bol neţ mať.
3 Ako Otec nás ušetril,
On vie dobre, ţe sme prach.
Neţne do svojich rúk brával,
z jamy vyzdvihoval nás.
Chváľ Ho! Chváľ Ho!
Ľútostivý bol vţdy k nám.
4 Chabí sme sťa kvietok poľný,
príde vietor a niet nás.

Ţalm 104
Genevan Psalter, 1539-62
C
Henry Francis Lyte, 1793-1847
104 Ak len na chvíľu
4 Lebo Hospodin je dobrý,
Jeho milosť trvá veky.
Z pokolenia v pokolenie
Jeho vernosť neprestane.
Ţalm 103
5 S anjelmi a vojmi nebies
Pánovi sa klaňajme.
Obyvatelia všetkých miest,
Jeho vôľu konajme .
Chváľ Ho! Chváľ Ho!
Za milosť dobrorečme.
| | Mal 3:17 | Iz 40:6-9
3 A tak vstupujte s jasaním
do Jeho nádvorí chváliť.
Ďakujte Mu, dobrorečte,
Jeho meno oslavujte.
103 Chváľţe duša
Ale náš Boh je nemenný,
ostáva i za hrob náš.
Chváľ Ho! Chváľ Ho!
On je veľký, večný Pán.
celá príroda v ţiaľ sa ponorí,
zastoná v smútku v clivom volaní:
Istá smrť, Pane, všetkých nás stihne,
pohltí národ vo svojej vláde.
2 Celé stvorenstvo v kráse zrodené
sa teraz vracia do prachu zeme.
Ale keď znova slávu ukáţeš,
oţíva iste, hlavu pozdvihne.
Na Tvoj rozkaz povstáva –
poslúchne,
ţivot mu príde na Tvoje hnutie.
3 Neste Mu vďaky, ţijúci z Neho,
nebo so zemou chváľ Tvorcu svojho.
Keď vo večnosti tento deň minie
a staré tvorstvo do prachu ľahne;
tam navţdy svieţim, mladým ostane,
koľko On trvá, tak ono bude.
4 Na Tvoje slovo duša mi vzlietne
cez zem prach vo výšiny kráľovské
krásneho sveta, kde Teba stretnem,
nový deň svitne, rozplynie sa tieň.
Naveky Teba tam chváliť budem
s anjelským chórom v onen večný
deň.
Thomas Blacklock, 1721-91
R 8:19-20; Job 34:14-15
PODĽA KNIHY ŢALMOV
107 Ďakujte Hospodinu
Ţalm 107

AKUJTE Hospodinu,
prinášajte Mu chválu.
Hlásajte, ţe On môţe
spasiť, čo je nemoţné.
Ď
5 Preto chvála neutíchaj,
Jeho meno vekmi buď
poţehnané; v Jeho sľube
utíš sa vţdy Boţí ľud.
Charles Haddon Spurgeon, 1834-92
2 Cirkev vykúpených zná
Pána, čo spasenie má.
On ju zo všetkých zemí
zhromaţdí a posvätí.
112 Jak ten muţ je poţehnaný
3 Keď po púšti blúdili,
smädní, hladní klesali,
ich volanie postrehol,
z bied ich všetkých vytrhol.
budú po ňom poţehnania.
ten muţ je poţehnaný,
čo sa Hospodina bojí,
JľúbiAK
Jeho prikázania,
2 V srdci láska, zľutovanie
ku dobrým činom ho kynie.
Pomáha ochotne, mile,
nehľadá nič za to sebe.
4 I dnes si ich kaţdý deň
vedie cestou v noc i v deň.
Do Jeho mesta prídu,
odpočinok si príjmu.
3 Keď skúšok búrka povstane,
nepohne sa, stáť ostane.
Srdce pred strachom stráţené,
lebo silný Boh pri ňom je.
5 Jemu chvály spievajme,
na lásku spomínajme,
čo nám cestou prejavil
od čias, keď nás zachránil.
Jospeh Irons, 1785-1852
111 Haleluja! Srdom celým
Ţalm 111
ALELUJA! Srdcom celým
pieť budem Hospodinu
H
s vykúpeným zhromaţdením,
– nech Jemu chvály znejú.
2 Jeho slávne skutky, veľké
svätému sú slasťou zrieť.
Jeho spasenie víťazné
spomína sa noc i deň.
3 Tým, čo sa Ho boja, dá síl,
na svú zmluvu pamätá.
Múdri sa pokoria v bázni,
Jeho vôľu učinia.
4 Jeho milosť pevne stojí,
verné nariadenia sú.
Jeho svätý sa nebojí
– On nezmení prísahu.

Ţalm 112

4 Viera na Pána upretá
silu z Jeho Slova čerpá.
Vo tmách mu svetlo nadíde,
srdce teší – ďalej ide.
5 Rozsýpa mnoho na dielo
evanjelia Pánovho.
Ovocie spravodlivosti
zoţne v sláve vo večnosti.
v pôvodine podľa Isaac Watts, 1674-1748
115 Pane, Ty sám máš milosť
Ţalm 115
ANE, Ty sám máš milosť a
pravdu,
P
sláva nepatrí nám, nášmu menu.

Milosť, moc, láska, spravodlivosť
pie
nesmrteľné pocty len ku Tebe.
Zasvieť z nebies, kde Ty sám
kraľuješ.
Nech nepovie hriešnik:
Kde váš Boh je?
PODĽA KNIHY ŢALMOV
2 V nebesiach nebies vysoko tróniš,
celým vesmírom čo chceš, sám činíš.
Ty si Stvoriteľ, Pán a Kráľov Kráľ,
padnutý tvor však modly uctieva.
Zástup na tvárach s úctou k Tebe
zrie,
hádţe zlaté korunky ku Tebe.
3 Márne všetko, čo ľudia si nájdu,
v čo potom vloţia svoju dôveru.
Bezmocné ruky pomôcť neprídu,
niet slov, mysle, čo milovať môţu.
No smrteľník k nim o pomoc
vzhliada,
ku hluchým modlám, dielu človeka.
4 Ver Bohu – Spáse, čo čuje, vidí,
zná naše ţiale, pokoj obnoví.
Uctievať Jeho potechu ti dá,
On je nám pomoc a večný štít náš.
Spasení z milosti Mu ďakujme,
naveky s láskou Ho oslavujme.
Isaac Watts, 1674-1748
116 Čim svojmu Bohu odplatím
Ţalm 116
ÍM svojmu Bohu odplatím
Čtú lásku, čo mi dal?
Vezmem kalich so spasením
a budem Ho vzývať.
2 Prídem Ho ctiť so svätými,
prinesiem obeť chvál.
Splním všetky svoje sľuby,
čo v trápení som dal.

|
Keď si mi putá rozviazal,
láskou s´ich nahradil.
Isaac Watts, 1674-1748
117 Kaţdý, kto ţije na zemi
Ţalm 117

AŢDÝ, kto ţije na zemi,
nech svojho Tvorcu velebí!
K
Chvály spieva: Haleluja!
Nech meno Spasiteľa je
cirkvou slávne ospievané.
Kaţdý jazyk nech Mu spieva:
Haleluja, haleluja, haleluja!
2 Ty mnohé zľutovania máš,
svoje Slovo pravdy dávaš,
večne stojí. Haleluja!
Od mora k moru znieť bude,
kým nebo, zem nepominie.
Tebe chvála, Tvojmu menu:
3 Smrteľníci, prinesme Mu
v piesňach chvály kaţdú poctu!
Nášmu Bohu: Haleluja!
Jeho spasenie hlásajme,
mocne s radosťou plesajme
v mene nášho Spasiteľa:
4 V kaţdom národe spievajme,
do všetkých krajov zvestujme
nášho Boha. Haleluja!
V srdci s radosťou plesajme,
s jasotom v Ňom sa radujme,
v našom Bohu, slávnom Bohu.
Isaac Watts, 1674-1748
3 Jak veľká Tvoja milosť je,
vekmi ţehnaný Boh!
Jak vzácny v Tvojich očiach je
Tvoj sluha, jeho smrť.
4 Ja šťastný, Pane, sluha som,
Ty milosť máš ku mne.
Ţivot, čo si mi daroval,
ja venujem Tebe.
5 Dnes som Tvojím, večne Tvojím
a nič to nezmení.
v.3- anonym, v.4 - R. Spence
118 Poďte, ďakujme Hospodinu
Ţalm 118
OĎTE, ďakujme Hospodinu,
– Jeho milosť večne trvá.
P
Nech Izrael a Áron hlása,
– Jeho milosť večne trvá.
Nech tí, čo prišli Ho uctievať,
v Jeho láske sú bezpeční.
Poďme, ďakujme Hospodinu,
ţe On má milosť naveky.

PODĽA KNIHY ŢALMOV
2 V úzkostiach na Pána som volal,
počul ma a vyslobodil.
Hospodin stal sa mi Obrancom,
čo mi učiní smrteľník?
Na nepriateľa hľadím s triumfom,
s mojím Bohom sa nebojím.
Na pomoc knieţat viac nedúfam,
viniem sa k Hospodinovi.
3 Národy okolo mňa stáli,
v mene Pána ich porazím.
Hoc ako včely útočili,
oheň ich tŕnia uhasím.
Bol som ničený, blízko pádu,
ale môj Pán mi pomohol.
Mojou silou a piesňou je On,
On sa mi stal Spasiteľom.
4 Hľa, počuť v stanoch spravodlivých
hlas plesania zo spasenia.
Hospodin vyvýšil Pravicu,
Pravicu sily, víťazstva.
Nezomriem, ale ţiť s Ním budem,
chváliť Ho pre Jeho činy.
Hoci ma Hospodin bol švihal,
nevydal môj ţivot smrti.
v.16-29
5 Ďakovať budem Hospodinu.
Otvorte dokorán brány,
brány Jeho spravodlivosti,
aby som vošiel s mnohými.
Ďakujem Ti, ţe si ma počul
a môj ţivot si zachránil.
Ty si sa stal mojím spasením,
preto Ťa budem velebiť.
6 Kameň, staviteľmi nechcený,
stal sa uholným kameňom.
Je to predivné v našich očiach
- od Hospodina sa stalo.
Toto je deň, čo Pán učinil,
plesajme, radujme sa v ňom.
Prosíme: „Hospodine, zachráň,
zachráň si svoje dedičstvo.“
7 Poţehnaný, ktorý prichádza
k nám v mene Hospodinovom.
V dome Boţom dobrorečíme,
Hospodin stal sa nám Svetlom.
Priviaţte slávnostnú obetu
povrazmi k oltára rohom,
a zajasajte v Jeho chráme
chváľte Pána, On je Bohom.
8 Ty si môj Boh a môj silný Boh,
preto Ťa budem velebiť,
obete vďaky Ti prinášať,
za Tvoju milosť Ta chváliť.
Ďakujme Mu, lebo je dobrý
a preveľmi ľútostivý.
Lebo Jeho milosť a láska
trvá nám pevne naveky.
Genevan Psalter, 1539-62
119(1)


Večne, Pane, Tvoje Slovo
Ţalm 119:89-95
EČNE, Pane, Tvoje Slovo
nemenné bude stáť,
V
zapečatené Tvojou rukou
navţdy v nebesiach.
2 Keby mi Tvoje Slovo
nebolo potešením,
duša by mi dávno zhynula
v svojom trápení.
3 Preto budem milovať
evanjelium Tvoje,
veď som uţ spoznal jeho silu
tiahnuť ma k Tebe.
4 Teraz som uţ Tvoj, navţdy Tvoj,
zachovaj ma, Pane!
Ty si môj štít, skrýša, nádej mám
na Tvojom Slove.
Evangelical Psalter
119(2)
Ó ako milujem Tvoj
Ţalm 119:97-112
, AKO milujem
ÓTvoj zákon preveľmi!
Mojím premýšľaním
na kaţdý deň je mi.

PODĽA KNIHY ŢALMOV
2 Vo všetkých trápeniach
a bôľoch ţivota
činí ma múdrejším
nad lesť nepriateľa.
121 Pozdvihujem oči k horám
3 Zjavuje pre mňa viac,
neţ na svete nájdem,
keď túţiacou mysľou
pravdu objavujem.
Hospodin s pomocou mi povstáva,
Tvorca nebies a zeme
zdarma mi ju podáva.

Ţalm 121
OZDVIHUJEM oči k horám:
Kde pomoc nájdem,
P
keď sa bojím a som sám?
2 Stráţca Tvoj nespí a nedá,
aby sa noha
v nebezpečenstvách pohla.
Ten, ktorý Izraela ostríha,
nedrieme a nespí,
čo ţivot mu zachováva.
4 Tak sladké pre mňa je
Slovo, čo Pán mi dal!
Milosť, moc a lásku
vpísanú vidím tam.
5 Je svetlom chodníku
a pre nohy sviecou.
Dokonalé Slovo
poslúchnem zo srdca.
3 Hľa, Pán, tvoj stráţca verný, vţdy
svojou tôňou
po pravici tvojej je ti.
Slnce ťa páliť vodne nebude
a mesiac ti cestu
v noci osvetľovať bude.
6 V skúškach nebezpečných
svoje sľuby drţí.
Tak s láskou, vďačnosťou
pevne sa ho drţím.
Evangelical Psalter
120 Na Teba v súţení volám
Ţalm 120
A Teba v súţení volám:
„Ó, vysloboď ma len
od lţivých pier nepriateľa,
čo zišiel z Tvojich ciest. “
N



2 K akému koncu prospeje
srdce nenávistné,
jazyk, myseľ, čo zlo snuje,
poboţného bije?
3 Tvoj ľud uţ pridlho býva
so srdcami jak tie,
čo neprestanú šíp strieľať
na svedomia čisté.
4 Ó, pomáhaj hovoriť im
Tvé zmierenia Slová
o odpustení kajúcim,
čo smú nájsť u Pána.
Evangelical Psalter
4 Pán bude viesť a ostríhať
všetkého zlého,
dušu ti zachovávať.
Keď budeš vchádzať i keď
vychádzať,
odteraz naveky
bude ťa vyslobodzovať.
Genevan Psalter, 1539-62
122 Veľmi sa radujem
Ţalm 122

EĽMI sa radujem,
keď volanie čujem:
V
Poďme hľadať nášho Boha dnes!
Na Sion beţíme.
s radosťou volíme
svoje srdcia Bohu priniesť.
2 Sion je nádherný,
milosťou zdobený,
pevný múr jeho obklopuje.
Tam kresťan prichádza
chváliť a modliť sa,
čuť evanjelium Boţie.
PODĽA KNIHY ŢALMOV
3 Dávidov veľký Syn
svoj trón tam postavil,
milosť a súd svoj tam zjavuje.
Svätých plesať volá,
hriešnym smútiť dáva
a duše tíši skľúčené.
124 Keby Pán nebol čul plač môj
Ţalm 124
EBY Pán nebol čul plač môj,
keby On nebol stál pri mne,
keby mi slobodu nedal,
duša by mi zhynula iste.
K
4 Kieţ pokoj máš v bránach
a blaho v dvoranách,
nech cudzinec tam spásu nájde.
Na toho, čo hľadá,
Tvoj pokoj si ţiada,
tisíc poţehnaní padne.
2 Keby Pán nebol stál pri mne,
dodnes otrokom by som bol,
pohltený v hriešnom prúde,
peklu určeným zajatcom.
3 Keby Pán nebol ma ľúbil,
smršť hnevu právom by padla,
prúd vôd pekla ma prevalil,
v hrôze by duša zhynula.
5 Môj jazyk sľubuje
konať dobre tebe
pre priateľov a bratov svojich.
Keďţe môj slávny Boh
učinil si tam dom,
moja duša ho miluje.
Isaac Watts, 1674-1748
1Tim 3:15, 1Kor 3:16, 1Pet 2:5
123 Ku Tebe oči dvíham
Ţalm 123
U Tebe oči dvíham,
Ty, čo tróniš v nebesiach.
K
Pokorne sa klaniam Ti,



Ty vieš spasiť, len sám Ty.
2 Ako sluha na pána
čakám na Tvoje Slová
tak hľadievam ku Tebe,
kým mi milosť nepríde.
3 Nech mi Tvoja tvár ţiari,
povedz Pane: „Si mojím.“
Hoc duša je zníţená,
všetko má, keď má Teba.
4 Tvoje deti spolu tu
nesú údel posmechu.
Keď však s Tebou – nech je tak,
kalich lepší – Teba mať.
Henry Francis Lyte, 1793-1847
4 Jak z zlomenej pasce lovca
radostne vtáča odlieta,
duša slobodná z osídla
diabla ţiť s Pánom uteká.
5 Tak budem chvály Pánu pieť,
čo nebo i zem učinil,
za Jeho spásu vďaky niesť,
milosť, v ktorej ma ušetril.
John Ryland, 1753-1825‡
125 Všetci čo skladajú
Ţalm 125

ŠETCI, čo skladajú svoju nádej
v Pána,
V
stáli zostávajú vţdy a bez prestania,
ako trvá po všetky veky
Sion odveký.
2 Ako Jeruzalem vrchmi z kaţdej
strany,
tak Pán svoj ľud verný ohradí
baštami,
udelí mu svojej pomoci
vo dne i v noci.
3 Lebo Pán nenechá tých, čo Ho
milujú,
s pomocou nemešká, keď ju
potrebujú,
On všetkých zomdlených posilní,
veď je Boh silný.
PODĽA KNIHY ŢALMOV
Bez Boţej lásky a priazne
dary sú tieţ márnosti.
4 Tým, čo sú pravého srdca, Pán
pomáha,
tým, čo nepravého, k pokániu čas
dáva;
Boţí ľud však v Jeho pokoji
vţdy pevne stojí.
Jiří Strejc, 1536-99

126 Keď Boh ma navštívil
Ţalm 126
EĎ Boh ma navštívil a zjavil
K
seba
a zmenil ţitia smer,
2 Keď tí, čo ma znali a uvideli
novotu mojich ciest,
Bohu mlčky pripisovali
tú milosť a tú česť.
Harriet Auber, 1773–1862
128 Prešťastný, kto sa Pána bojí
Ţalm 128
3 Pán vie zbaviť nebo najtmavších
chmárov
a noci zmeniť v deň,
vyviesť tiecť zo slz svätých ţiaľov
rieky radostí len.
4 Hoc Slovo bez vzklíčenia dlho leţí,
nádej sa nestráca.
Evanjelium, čo má, spraví
– darmo sa nehlása.
5 Nech tí, čo sejú so ţiaľom, vyčkajú,
kým poţehnania vzídu,
bo skoro snopy si ponesú
– domov šťastní prídu.
Isaac Watts, 1674-1748
Jak 5:7
Ţalm 127
ÁRNA práca staviteľa,
keď dom Pána nepozná.
M
Márne bdenie pri najmilších,
keď pomoc neprichádza.
2 Márne mnohé roky práce,
časy skúšok, ťaţkostí.
4 Poďme hľadať Hospodina
a Jeho zľutovanie!
Duša cez Krista keď volá,
odmietnutá nebude.
5 Kieţ naši synovia smú tieţ
znať radosť vykúpenia
a naveky s nami spievať
o láske Krista, Pána!
bolo mi ako v najkrajšom sne
– milosť veľkú som zrel.
127 Márna práca staviteľa
3 Márne nádej nebies čaká,
kto na seba spolieha.
Zahanbení však nebudú,
čo pokorne Mu veria.


REŠŤASTNÝ, kto sa Pána bojí
a podľa Jeho Slova chodí.
P
V námahách svojich úspech stretne
a všetky dni dobré uzrie.
2 V rodine nájde poţehnania
s tými, čo ľúbia zvesť spasenia.
Ďalší srdcia k milosti sklonia,
Boţiu moc a pokoj skúsia.
3 Kieţ náš ţivot a domov z rána
zostáva pod úsmevom Pána.
Najlepšou a prvou túţbou je
Jemu vţdy slúţiť oddane.
4 Vo svojej cirkvi bude zhora
ţehnať nás Pán potechou Slova.
Ó, udeľ viac vidieť a poznať,
jak tu Sion budeš ţehnať!
5 Posilnení tak vpred ideme,
kým nevzíde neba svitanie
a zaznie v vznešenom plesaní:
Šťastný, kto sa Pána bojí!
Evangelical Psalter
PODĽA KNIHY ŢALMOV

129 Mnoho ráz od mladosti
Ţalm 129
NOHO ráz od mladosti
– povedz veriaci –
suţoval nás nepriateľ
bez pravdy a lásky.
M
2 No nikdy nepremohol,
bo Boh nás chráni.
Moc Jeţiša nezlyhá,
ona vţdy zachráni.
5 Hoc je pri mne mnoho zlého,
u Boha viac milosti.
Nemá konca ruka Jeho
k uzdraveniu hriešnosti.
Pán Jeţiš je Pastier dobrý,
u Neho hriešnik pokorný
nájde vín odpustenie.
3 Boh si cirkev oddelil,
aby v nej býval.
Synovia však zla, podvodu
Ho neuvidia.
Martin Luther,1483-1546
prekl. Juraj Tranovský,1592-1637 ‡
4 Pán bojuje za svojich,
len Mu dôveruj.
Pokým všetko neskončí,
nás podrţí Kristus.
131 Pane, ak dáš milosť mi
Ţalm 131
John Beaumont, c1834‡
130 Z hlbokosti volám k Tebe
Ţalm 130

HLBOKOSTI volám k Tebe,
Hospodine, čuj hlas môj.
Z
Nakloň ucho k chabej prosbe,
k smutnému sa srdcu skloň.
Ak budeš hľadieť očami
na hriechy s neprávosťami,
kto pred Tebou obstojí?
2 U Teba však milosť mnohá
a hriechov odpustenie.
Niet v najlepších ľudských silách
pre hriešnika zmierenie.
Človek nemá sa čím chváliť,
v bázni padnúť má a ţialiť,
milosť pre seba ţiadať.
3 Tak ja k Bohu sa utiekam,
nie ku svojim zásluhám.
Srdce uţ nehľadí nikam,
len ku Krista tešeniam,
ktoré v Jeho Slove vidím,
nimi sa sýtim i chodím,
ich opustiť nehodlám.
4 Keby duša čakať mala
celú noc aţ do rána,
i tak bude nádej moja
Jeho sľubom oddaná.
Čakaj, semä Izraelské,
u Pána milosť a veľké
vykúpenie pre seba.

ANE, ak dáš milosť mi,
budem v duchu chudobný.
P
Krotký jak môj Pán, v srdci,
a v pokore vnorený.
2 Od času, čo Teba znám,
uţ si viacej neţiadam
veci sveta vysoké,
leţ oči, srdce nízke.
3 Učenlivý a prostý,
úprimný bez závisti,
s tým, čo dal`s mi, spokojný,
od sveta výš slobodný.
4 Otče, od zlého ma chráň,
na Teba sa upínam.
Tak nemám núdze ţiadnej,
šťastný som v láske Tvojej!
5 Hľadaj a nájdi kaţdý
všetko dobro v Kristovi.
Nech Ho Sion uctieva,
Mu verí, chvály spieva.
Charles Wesley, 1707-88 ‡
PODĽA KNIHY ŢALMOV

133 Pohľad to nádherný
Ţalm 133
OHĽAD to nádherný,
keď veriaci spolu
P
v priateľstve spojení,
v láske spútaní sú.
To olej vzácny vyliaty hojne
na hlavu a rúcho Áronove.
3 Ešte ani slova nemám,
hľa, na jazyku svojom
a Ty uţ, Hospodine, vieš,
čo ja vyslovím všetko.
2 To rosa nebeská,
Hermon čo osvieţi
a vrchy Siona
úrodou obdarí.
Vôňa to krásna šíri sa v diale
a v celej zemi sláva spočinie.
4 Ty si ma, Pane, obklopil,
ruku na mňa poloţil.
Ţasnem, jak Ty ma dobre znáš –
viacej, neţ sám pochopím.
3 Bo tam prikázal Pán
štedro z svojej ruky
padať poţehnaniam,
ţivotu naveky.
Šťastní, ktorí stretnú sa tam v nebi,
by večnosť ţili v láske spojení.
James Montgomery, 1771-1854
134 Hľa, dobrorečte Pánovi
Ţalm 134

ĽA, dobrorečte Pánovi,
všetci sluţobníci verní,
H
čo v Jeho dome stojíte
2 Pozdvihujte ruky svoje
ku Jeho svätyni hore
a Pánovi dobrorečte.
Úctivo sa Mu klaňajte.
v. 13-16
Genevan Psalter, 1539-62
Y si ma, Pane, preskúmal
Ty znáš ma a čo robím.
T
Keď vstávam alebo sadám,
vţdy pri mne všetko vidíš.
6 Keby som krídla zory vzal
a za moria zaletel,
tam Tvoja ruka vezme ma
a sprevádzať ma bude.
8 Ani tma ma nepochová,
noc svieti Ti ako deň.
Tebe je jedno – svetlo, tma
– obe rovnako znáš len.
3 Nech ťa Hospodin poţehná,
zo Siona ti pomoc dá,
Ten, čo nebo, zem učinil.
Nech ťa poţehná Hospodin.
Ţalm 139
5 Kam pred Tebou sa poberiem
a kamţe sa ukryjem?
Či do nebies, či do pekiel
zájdem – ja Teba stretnem.
7 Ak poviem si, ţe aspoň tma
ma pred Tebou ukryje,
potom iste noc najtmavšia
vôkol Ti svetlom bude.
po nociach! Pána vzývajte!
139 Ty si ma, Pane, ma preskúmal
v. 3-12
2 Či kráčam alebo leţím,
stále ma pozoruješ.
O všetkých mojich cestách vţdy
všetko dokonale vieš.

9 Ja Tebe patrím, Tvojim som,
bo Ty si si ma utkal.
Uţ v ţivote mojej matky
Ty si ma obklopoval.
10 Preto Ťa budem velebiť,
predivne si ma stvoril.
Preveľké Tvoje činy sú,
moja duša vie o nich.
PODĽA KNIHY ŢALMOV
11 Keď v skrytosti si ma tvoril
a vnútro videl si mi,
tam ja v najväčších hlbinách
Tebou som bol utkaný.
2 Môj duch ţil v smútku pridlho,
nevládal som ho uţ niesť.
V svete som nemal nikoho,
kto do duše pokoj vie vniesť.
12 Ešte som ani vzhľad nemal,
Tvoje oči videli
všetky moje dni predo mnou,
hoc ešte nenastali.
3 Odvrátil som svoj hriešny krok
od sveta márnej slávy.
Prosil som: „Pane, buď môj Boh,
daj do duše pokoj pravý“.
v. 17-24
13 Vzácne sú Tvoje myšlienky,
ó, silný Boţe, pri mne.
Ich mnoţstvo nik neporáta,
bez počet je ich denne.
4 „Ukry ma pred mojou vinou,
zo zúfalstva vytrhni.
Ty sám buď mojím podielom,
do rúk moju dušu vezmi.
14 Keby som ich počítať mal,
viac ako piesku je ich.
Kedykoľvek sa prebúdzam,
ja s Tebou zostávam vţdy.
5 Slabý, bezmocný hriešnik som
zlým v osídle drţaný.
Prosím, vyveď ma odtiaľ von,
daruj ţivot duši pravý.“
15 Ty bezboţníka zahubíš –
„Odstúpte násilníci,
ktorí sa Bohu staviate,
ó, pyšní protivníci!“
6 Nový ţivot, odpustenie,
nebeské poţehnania,
prišli mi nezaslúţene
len z milosti môjho Pána.
Evangelical Psalter
16 Či nemám nenávidieť tých,
čo Teba nenávidia?
Či nemám si oškliviť tých,
čo Tebe sa protivia?
143 Keď satan môj ţalobca
Ţalm 143
EĎ satan, môj ţalobca,
mi tak srdce zdeptal,
K
ţe radosti odišli
17 Ja cele ich nenávidím,
za nepriateľov ich mám.
Preskúmaj ma, silný Boţe,
a moje srdce Ty znaj.
a nádej som nemal
a keď vo tmách prebývam
jak tí, čo pomreli,
ţiaľom som premoţený
a srdce hynie mi.
18 Preskúmaj mi moje srdce,
poznaj a skús myšlienky.
Viď, či je pri mne cesta zlá
a veď cestou večnosti.
Scottish Psalter, 1635
142 Volal som na Hospodina
Ţalm 142
OLAL som na Hospodina,
pokorne sa Mu modlil.
V
Prinášal svoje trápenia,
ţiaľ duše vylieval pred Ním.

2 Tam v ťaţkom poloţení
na dni si spomínam,
keď mnohé poţehnania
som z milosti prijal.
Na Jeho lásku myslím,
čo červa spasila,
čo putá mi roztrhla,
po ceste vodila.

PODĽA KNIHY ŢALMOV
3 Na dávnu milosť myslím
a dobrotu Pána,
na Jeho slávne divy
podľa Jeho Slova.
Na skúšky, ktoré som Mu
v modlitbách prinášal
a On mi odpovedal.
Viem, o mňa sa stará!
Kráľovstvo Tvoje naveky,
hoc svet zmizne, ostane.
Isaac Watts, 1674-1748
147 Chváľte Pána, bo dobré je
Ţalm 147
HVÁĽTE Pána, bo dobré je
pozdvihnúť srdcia ku chvále.
C
On sám i Jeho dielo zve
slúţiť Mu s láskou oddane.
4 Či smiem dnes pochybovať?
Vystriem ruky opäť.
Túţim mať čerstvý dôkaz
Tvojej lásky večnej.
Ó, Pane, Tebe verím,
ţe zas mi pomôţeš.
Príď, vytrhni a veď ma
a domov ma priveď.
2 On rozosial hviezdy nebom,
ráta a volá ich menom.
Veľký je Pán náš, nesmierny
v sile, v múdrosti, v konaní.
Evangelical Psalter
145 Kým len ţijem
Ţalm 145
ÝM len ţijem, chváliť budem
Ťa môj Boh a Kráľ lásky.
Tvoje meno zvelebujem
tu i potom naveky.
K
2 Veľký je Pán a chválený
veľmi pre činy svoje.
I ja ospievam pred trónom
divy milosti Tvojej.

3 On trávu zve po vrchoch rásť,
odieva lúky v úrod plášť.
Zo svojej dlane zver kŕmi,
čuje tisíce volaní.
4 S čím sa ľudský tvor ukáţe?
Čo proti tomu dokáţe?
Pyšná myseľ? Silná noha?
- Úbohosť pre Hospodina.
5 No On má v takých záľubu,
čo v bázni k Nemu sa vinú.
Vidí ich nádej, zná ich strach,
miluje na nich hľadievať.
Isaac Watts, 1674-1748
3 Milosť Tvoju na jazyku
mám a pery plesajú.
Mnohí, čo ma počuť budú,
svoj hlas k piesni pridajú.
148 Chváľte Pána, chváľte z nebies
4 Otcovia synom oznámia
Tvoje meno a cesty.
Veky Tv`u pravdu ohlásia,
v národoch vstanú chvály.
kaţdý zástup, kaţdý anjel,
slnce, mesiac a hviezdy!
5 Tvoje dávne činy slávne
svetom budú hlásané,
Tvoje rameno nádherné
z nebies ukazované.
6 Zem sa kŕmi z Tvojej ruky
a svätý Ťa miluje.

Ţalm 148
HVÁĽTE Pána, chváľte
z nebies,
C
chváľte Ho na výsosti,
2 Chváľte Pána, starí, mladí,
meno Pána vzývajte.
Vy pred trónom zhromaţdení,
v úcte sa Mu klaňajte.
3 Chváľte Pána, On je slávny,
Jeho sľuby zostanú.
Jeho ľud sa Pánom chváli,
smrť a hriech ho nezmôţu.

PODĽA KNIHY ŢALMOV
spravodlivosť máš.“
Česť sláviť Ho večne
kaţdý svätý má.
Spasiteľa chváľme,
ţe triumf nám získal.
4 Chváľte Pána za spasenie,
moc a slávu hlásajte.
Nebo, zem, kaţdé stvorenie,
mocne Pána zveličte.
Founding Hospital Collection, 1796
149 Spievajte novú pieseň Pánovi
Ţalm 149
PIEVAJTE novú
pieseň Pánovi
S
uprostred ľudu
na zhromaţdení!
O, raduj sa Sion,
Spasiteľa chváľ,
pred Jeţišom – Kráľom
naveky plesaj.


William Goode, 1762–1816
150(1)
Chváľme Najmocnejšieho
Ţalm 150
VÁĽME Najmocnejšieho,
Boha Najsvätejšieho,
CH
ktorý na tróne sedí,
na všetko z nebies hľadí,
plný cti a velebnosti.
I z mocných skutkov Jeho
vidno Ho dňa kaţdého,
Jemu patria naše chvály.
2 Obstúp Jeho trón,
slasť v Pánovi maj.
Nech jedine On
oslavy prijíma.
Rozzvuč kaţdú strunu
srdca– Jeho chváľ,
nech sladko spoločne
Mu znie pieseň chvál.
2 Tohto Boha mocného,
dľa veličenstva Jeho,
chváľme v Jeho svätyni
pre Jeho divné činy.
Haleluja, haleluja!
On má milosť premnohú,
s poklonou spievajme Mu:
Haleluja, haleluja!
3 Ó, svätí Jeho,
čo pred trónom ste,
do ruky Slovo
– meč Jeho berte.
Vyvyšujte v chvále
Ho hlasom svojím,
nech víťazstvo príde,
radosť vás zdobí.
3 Mocne jak zvukom trúby,
neţnosťou harfy, lutny,
radosťou kolotancov,
zvučnosťou fláut, cimbalov
nech znie Bohu: Haleluja!
Nech kaţdý duch na zemi
svojho Tvorcu zvelebí:
Haleluja, haleluja!
4 Prichádza v pomste,
národy zvolá,
k súdu zasadne
- kto Mu odolá?
Králi pred Ním zhynú,
odporcov viac niet.
Hriešni hneď vymiznú
v hrôze pekla bied.
5 Cirkev však vstane
z prachu zvestovať:
„Verný si, Pane,

Genevan Psalter, 1539-62,
prekl. Jiří Strejc, 1536-99
150(2)
Ó, chváľte Pána
Ţalm 150
, CHVÁĽTE Pána
Óa radujte sa!
V Jeho Slove nech
i anjel plesá.
Nebesia Ho ctite,
On vás utvoril.
Pred Ním sa klaňajte
s jasotom mnohým.

PODĽA KNIHY ŢALMOV
2 Ó, chváľte Pána
po celej zemi!
Pejte synovia
znova zrodení.
Kúpil si vás draho
milosťou zhora.
Tak o láske Jeho
učí vás spievať.
3 Ó, chváľte Pána
pre Jeho činy!
Nech triumf sa hlása
po celej zemi.
Jeho moc a sláva
nech rozpráva nám
sladkým hlasom príbeh
o tom, čo konal.
4 Ó, chváľte Pána
a ďakujte Mu!
Pieseň znej nová
Bohu dobrému,
ţe má rád stvorenie
a oň sa stará,
ţe dal nám spasenie.
Ó, chváľte Pána!
Henry Williams Baker, 1821-77
viď ďalej zo Ţalmov: Hradom prepevným (46)
UCTIEVANIE
TROJJEDINÉHO BOHA
151 Pán Boh je prítomný

|
ÁN Boh je prítomný,
klaňajme sa Jemu,
pristupujme s bázňou k Nemu.
Pán je v svojom chráme,
celá zem nech stíchne,
velebí v najvyššej úcte
svojho Stvoriteľa
nášho jediného,
Záchrancu mocného.
P
2 V ríši večnej slávy
svätí s cherubínmi
ospevujú Jeho činy.
Dňom i nocou zneje:
„Svätý, svätý, svätý,
Pán Boh v milosti bohatý.“
Kriste Pán, pomôţ nám
v pravde Ťa uctievať,
vrúcne chvály spievať.
3 Ty´s prameň milosti,
náš ţivot prečisti
pre zásluhy Tvoje milé.
Jak svätí anjeli,
vidiac Tvoju slávu,
pomôţ vzývať opravdive.
Vo všetkom aj v malom
daj nám činiť cele,
čo miluješ vrele.
4 Márnych slastí sveta
Tebe sa vzdávame.
Tebe samému dávame
radi svoju vôľu,
všetky ţitia sily,
osláv sa, náš Pane milý!
Ty buď vţdy, slávený,
večné útočište,
Spása, Svetlo čisté!
Gerhard Tersteegen,1697-1769,
prekl. Kristína Royová ‡
Abakuk 2:20 | Zjavenie 4-5
152 Zostúp k nám


OSTÚP k nám, všemocný Kráľ,
a pomôţ Tebe spievať,
Teba chváliť,
Otče preslávený,
Víťaz vychýrený.
Skloň sa a vládni nám,
Boh dávnych dní.
Z
2 Zostúp, Slovo Boţie, k nám,
mocnou rečou pohni nás.
Modlitieb čuj,
svoj ľud si poţehnaj,
Slovu úspech dopraj.
Zostúp Duchom Svätým,
zostúp na nás.
3 Zostúp, Svätý Tešiteľ,
svedectvo od Otca nes.
I v dnešný čas,
Duch Boţí všemocný,
vládni v našom srdci.
Neopúšťaj si nás,
Duchu Svätý.
4 V Trojici jedinému
Bohu večne ctenému
sláva a česť,
výsosť i moc patrí,
majestát odveký.
Veleba, dôstojnosť
Jeho zdobí.
Anonym, atr. Charles Wesley, 1707–88
Daniel 7:9-11
153 Chváľ Pána a cti Ho

VÁĽ Pána a cti Ho, veď On
je mocný Kráľ slávy.
Duša moja milovaná, s tou túţbou
dnes prídi.
Rozzvuč spev svoj
spolu s harfou, citarou.
Nech znie: „Len Bohu buď sláva!“
CH
UCTIEVANIE TROJJEDINÉHO BOHA
2 Chváľ Pána, ktorý riadi všetky veci
tak krásne.
Na orlích krídlach ťa ţivotom
bezpečne nesie.
To On dáva
milosť, čo denne mávaš.
Či si to nespoznal zjavne?
3 Chváľ Pána, ktorý, keď tmy hriechu
na teba idú,
bezboţný víťazí a cnosti zo zeme
miznú,
zasvieti v noc,
vyţenie hriech a podlosť,
v milosti svätých si stráţi.
4 Chváľ Pána, ó, nech všetko vo mne
Jeho velebí
a čo tu ţije a dýcha, nech k Nemu
pobeţí!
Nech znie: „Amen.“
Na to ľud Jeho povedz:
„Večne Ťa budeme chváliť.“
Joachim Neander, 1650-80,
prekl. Catherine Winkworth v3,4
| Exodus 19:4 | Ţalm 37:28
154 Chválu vzdaj slávnemu
VÁLU vzdaj slávnemu
Bohu a Pánovi neba!
V hlbokej pokore
za podnoţ, duša, zloţ seba!
Ţalmy pej chvál
Bohu, ţe z lásky ti dal
doţiť sa nového rána!
CH
2 Chválu vzdaj múdremu
Tvorcovi, ktorý svet riadi.
V nesmiernej trpezlivosti
On na teba hľadí.
Všemocný Pán
uvedie do nebies brán
poslušných vo viere v Neho.
3 Chválu vzdaj jedine
múdremu Tvorcovi sveta.
Za obeť zmierenia
ďakuj Mu kaţdý deň, dieťa!
Prečasto On

pomohol, stíšil tvoj ston,
nový svit nádeje zaţal.
4 Chválu vzdaj svätému
Pánovi, meno sláv Jeho!
Všetko, v čom ţivot je,
Boha chváľ milostivého!
Svetla v Ňom zdroj,
večný Boh Otec je tvoj,
Jemu ţi ku cti a chvále.
Joachim Neander, 1650-80,
prekl. Mária Royová
155 Nesmrteľné chvály Bohu Otcu

ESMRTEĽNÉ chvály
Bohu, Otcu lásky,
nesieme za dary
a nádeje všetky.
Poslal večného Syna k nám
mrieť za hriechy, čo človek mal.
N
2 Bohu Synovi tieţ
chvály nesmrteľné
patria. On z večných bied
kúpil nás krvou späť.
Dnes ţije a vládne v nebi,
ovocie práce hromadí.
3 Bohu Duchu nesme
nesmrteľné chvály,
Stvoriteľsky mocne
k ţitiu hriešnych kriesi.
On slávny plán dokonáva,
do duší jas nebies dáva.
4 Náš všemohúci Boh,
príjm` bez konca chvály,
ţe v osobách si troch
a predsa jediný.
Kde ľudský um nám zlyháva,
tam viera ctiť neprestáva.
Isaac Watts, 1674-1748
156 Tomu čo nás zvolil
OMU, čo nás zvolil
pred stvorením sveta,
Tomu, čo niesol kríţ
pre spásu vzbúrenca,
T

UCTIEVANIE TROJJEDINÉHO BOHA
Tomu, čo srdce nám zmenil,
bez konca chvála náleţí.
Povstaňme,
Ho slávme
za veľké spasenie.
Boh je v svojom chráme.
2 Lásku Otca slávme
piesňou nesmrteľnou
i Synovi nesme
oslavy našich rtov
i Ducha Svätého chváľme,
rovnakou chválou poctime.
2 Kristus stojí v chráme,
Jeho Slovo drahé
šťastní vo viere prijímame.
On nás vyslobodil,
dlhý smútok odňal,
v hlbokých tmách radosť poslal.
Povstaňme,
Ho slávme.
Okov uţ nemáme.
Kristus stojí v chráme
3 Kaţdý svätý v nebi,
anjel vôkol trónu
naveky velebí
presvätú Trojicu.
Tak nebo Boha ctí stále,
hoc zem upadá a hynie.
Isaac Watts, 1674-1748
157 Otče, Tvá láska nebeská
TČE, Tv`á láska nebeská
platbu za duše nám našla.
Pred trónom sa Ti klaniame,
ukáţ hriešnym odpustenie.

O
2 Večný Syn, Slovo vtelené,
náš Prorok, Kňaz, Kupca – Pane.
Pred trónom padáme hriešni,
rozprestri k nám milosť spásy.
William Tidd Matson, 1839-99
| Mal 3:1 | 1Kor 6:19
159 Všetka sláva Ti patrí
3 Večný Duch, čo dychom svojím
vyvádzaš duše zo smrti,
pred trónom hriešni padáme,
daj nám svoje oţivenie.
ŠETKA sláva Ti patrí,
náš Vykupiteľ, Kráľ!
Z úst nemluvniat a detí
znej hosany chorál.
Ty si Kráľom Izraela,
Synom Dávidovým.
Poţehnaný, čo prichádzaš
k nám menom Pánovým.
V
4 Otec, Syn a Duch – Boh svätý,
v Trojici krásou odetý.
Pred trónom sa Ti klaniame,
milosť, pardon, ţivot je v Tebe.
Edward Cooper, 1770-1833
158 Boh je v svojom chráme
OH je v svojom chráme,
Otec všemohúci,
vôkol podnoţe Mu vrúci
znej spev `sláv a chvály,
slúţ Pánu svätému,
čo má srdce ku biednemu.
B
3 Ó, buď v svojom chráme,
Duchu Svätý drahý,
príbytok si čiň tam stály.
Ku svojmu si dielu
podnieť v srdciach nehu,
podriaď našu v Tvoju vôľu,
kým zaznie
plesanie,
čo smrteľník nezná
v onom večnom chráme.

|
2 Anjeli Ťa velebia,
chvália na výsostiach.
Synovia ľudskí pejte,
stvorenstvo pridaj hlas!
Hľa, zástup veľký s palmami,
ratolesť, plesanie.
Hymny, chvály a modlitby
i my prinášame.

UCTIEVANIE TROJJEDINÉHO BOHA
3 Keď prv si prijal poctu
pred smrťou na Zemi,
prijmi dnes našu úctu,
Kráľu vyvýšený.
Nech milé sú Ti slová chvál,
čo Tebe spievame.
Náš milostivý, dobrý Kráľ,
Tebe sa klaniame.
Spas svoj ľud a poţehnaj!
Theodulph z Orleans, c.750-821,
prekl. John Mason Neale, 1818-66
Marek 11:7-10
160 Teba Boţe Otca vekov
EBA, Boţe, Otče vekov,
Pána tvorstva celého
oslavujú zem i nebo,
aj my z srdca vrúcneho.
Vesmír Tebe chválu vzdáva;
cherubín i serafín
skvelou piesňou nebo plnia:
Svätý, svätý Hospodin!
T
2 Teba ctí zbor apoštolov
a proroci pradávni,
mučeníci v rúchach bielych
koria sa Ti, Preslávny.
Teba, svojho Tešiteľa,
tu i tam nad hviezdami
vrúcne vzýva cirkev celá
modlitbou a piesňami.
3 Ty si, Kriste, Kráľu slávy,
Otca svetiel večný Syn,
neštítil sa prijať telo
našich hriechov, bied a vín.
Ty si osteň smrti zlomil,
nebo verným získal sám.
Krvou svojou si nás obmyl,
večné sľuby dal si nám.
4 Pane, ktorý po pravici
Boha v sláve nebies dlieš,
ktorý budeš vesmír súdiť
a uţ i dnes všetko vieš:
Prispej nám vţdy ku pomoci,
vţdy nám svojho Ducha daj!
Veď nás tam, kde nieto noci.

|
5 Zo dňa na deň s plným dychom,
Trojjediný Boţe náš,
chceme svetu ohlasovať,
kto si, akú slávu máš.
Vieme, ţe nám chystáš nebe,
kde bôľ zmeníš v blaha svit.
Ten, kto cele verí Tebe,
zahanbený nemôţ´ byť!
Frederick Theodore Bastel, 1864-1941
prekl. Mária Royová, 1858-1924‡
161 Nech znie Bohu sláva

ECH znie Bohu sláva, dnes
kaţdý Ho chváľ,
ţe v svojom nám Synovi spasenie
dal.
Keď hriech v priepasť strašnú ma uţ
strhával,
Pán Jeţiš mi k záchrane ruku podal.
N
Jeho chváľ, Jeho chváľ, celým
srdcom Ho chváľ!
Jeho chváľ, Jeho chváľ, Jeţiš Kristus
je Kráľ!
Nech znie Bohu sláva, dnes kaţdý
Ho chváľ,
ţe v svojom nám Synovi spasenie
dal.
2 Tak vzdám Bohu chválu za Golgoty
vrch,
kde na kríţi platil Pán Jeţiš môj dlh.
On zná moje bolesti, kaţdý môj ţiaľ
a túţi, by srdce som celé Mu dal.
3 Keď znie Bohu sláva, ty nemôţeš
spať,
On volá ťa k ţivotu a má ťa rád.
Keď znie Bohu sláva, tak i ja
plesám:
Môj Spasiteľ ţije, môj Priateľ a Pán!
Fanny J. Crosby, 1820-1915
prekl. Ivan Valenta
- viď tieţ: Spievajte Bohu novú (Ţ98), - Celá Zem s obyvateľmi (Ţ100), Chváľme Najmocnejšieho (Ţ150), - Ó Chváľte Pána (Ţ150),
- Nádherný je svit dennice, -Poďte, ďakujme Hospodinu (Ţ118),
SPOLOČNÉ UCTIEVANIE V DEŇ PÁNOV,
BOH OTEC
- Jeho charakter a dokonalosť
162 Svätý, svätý, svätý
VÄTÝ, svätý, svätý
Pán Boh všemohúci,
S
skoro z rána v piesni chvála

Tebe náleţí.
Svätý, svätý, svätý,
ľútosti si plný,
v Trojici jeden, Boh poţehnaný.
2 Svätý, svätý, svätý,
vôkol trónu všetci
svätí ctia Ťa, korunky
z hláv v úcte skladajú.
Seraf s cherubínom
pred Tebou sa skláňa,
Bohu, čo bol, si, budeš naveky.
3 Svätý, svätý, svätý,
zraku neprístupný,
hriešne oko človeka
Tvoju slávu nezrie.
Len Ty sám si svätý,
nik nie je ako Ty.
Boh dokonalý, čistý, a mocný.
4 Svätý, svätý, svätý
Pán Boh všemohúci,

Teba bude všade chváliť
dielo rúk Tvojich.
Svätý, svätý, svätý,
milosť máš a lásku,
v Trojici jeden, Boh poţehnaný.
Reginald Heber, 1783-1826
Zjavenie 4:8 | Izaiáš 5:16
163 Veľký je náš Boh
EĽKÝ je náš Boh,
Boh Trojjediný!
Zem, nebo, more, víchre i hromy
mocne ovláda,
nádherne ovláda.
V

2 Svätý je Pán Boh! On je oheň sám!
Hriech, nečistota, zloba, loţ a klam
pred Ním nestoja,
pred Ním neobstoja.
3 Jemu česť vzdávaj, v bázni sa Mu
skloň!
Veď On má milosť na veky vekov.
On sám je dobrý,
náš Boh je dobrý.
K.F.W.Herros, prekl. Mária Royová, 1858-1924‡
BOH OTEC
164 Ako by som Tvorca sveta
KO by som, Tvorca sveta,
Tvoju múdrosť vystihol,
akou vedomosťou Teba,
v Tvoju veľkosť pohliadol?
Pozemská je múdrosť moja,
svätá, bez hraníc tá Tvoja.
Čím viac sa z nej učíme,
viacej sa Ti koríme.
A

|
2 Múdrosť Boţiu nekonečnú
svety vekmi hlásajú,
deň ku dňu a noc ku noci
na známosť nám dávajú:
Náš Boh dokonale riadi
všetko podľa svojej rady,
svet i vesmír veliký
k svojej sláve naveky.
3 Čo Boh v svojom pláne určil,
nikto z ľudí nezmení,
hoc by cele vynaloţil
schopností a umení.
Pochopiť nedokáţeme,
ako Pán neba i zeme
múdro riadi celý svet,
Jeho moci konca niet.
4 Múdrosť Tvojej lásky, Pane,
základ našej nádeje.
V nej si poslal Syna na svet
a dal cez kríţ spasenie.
V múdrosti hriešnych vykúpil,
z hrobu vstal, k Otcovi vstúpil.
V múdrosti vládne teraz
a múdro si vedie nás.
5 Keď raz plnšie uvidíme
Tvoje múdre zmýšľanie,
dokonalejšie poznáme
Tvoje múdre konanie,
prepukneme v jasot mnohý,
v chválospev a vďaky slohy,
„Ty si múdry Boh cele“,
velebiť Ťa budeme.
Samuel Tomášik, 1830-87 ‡
165 Veľký náš Boh nekonečný

EĽKÝ náš Boh nekonečný,
aké červy my sme!
Tebe s tvorstvom zaviazaní
sme chváliť Ťa večne.
V
2 Tvoj trón, Pane, vekmi stojí,
prv neţ si hviezdy sial.
Ty ostávaš večne ţivý,
keď pominú moria.
3 Na dlani všetko odkryté
je Tvojmu zraku len.
Od stvorenia nebies, zeme
aţ po horiaci deň.
4 Večnosť s jej myriadami
rokov jak dnes vidíš.
Včerajšok nie je Ti dávny,
zajtrajšok nie nový.
5 Naše ţivoty mätú sa
cez drobné starosti,
kým nemenná Tvoja vôľa
nehne sa naveky.
6 Veľký náš Boh nekonečný,
aké červy my sme!
Na Teba sme odkázaní,
chválime Ťa večne.
Isaac Watts, 1674-1748
| Heb 1:8, Ţ 93:2 | Ţ 90:2 |
166 Či smrteľník porozumie
I SMRTEĽNÍK porozumie
mysli Boţej, nestvorenej?
Naša myšlienka najväčšia
nemôţe vystihnúť Boha.
Č
2 On vyšší je nad nebesia,
kto také diale spočíta?
Má slávu aţ nad hviezdami,
čo k tomu dodá smrteľník?
3 Boh je Kráľ, v moci ohromný.
Pevné sú Jeho rozkazy.
Čo podujme sa, učiní.
Kto sa Ho spýta, čo činí?

JEHO CHARAKTER A DOKONALOSŤ
na čokoľvek myslím.
Si morom, kde obzoru niet
a slnce bez hraníc.
Trváš, jak dnes, aţ naveky,
všetku vládu vlastníš.
4 Človek má dušu s túţbami,
čo po lepšom dobre baţí.
Márne však hľadá na zemi,
čím svoje srdce naplní.
John Mason, c.1646-94
5 Kam potom nádej ukotvím?
Pane Tv`e Slovo obstojí.
Osvieť ma sám svetlom z nebies,
tmu moju premeň mi na deň.
168 Boh premnohých divov
OH premnohých divov vo
svojich dielach
- z nich Tvoja moc a veľkosť ţiari.
Nespočet však je v Tvojich
zľutovaniach
slávy, čo náš hlas vzývať priami:
B
6 Takto uţ tu uzriem v tele
presvätých divov brieţdenie.
Vzhliadam moc a milosť Boha
v tvári môjho Spasiteľa.
Cetno from Isaac Watts, 1674-1748
167 Jak Tvoju krásu ospievať
AK Tvoju krásu ospievať,
čo anjeli znajú?
Veď prach z prachu mlčky leţím,
keď chvály spievajú.
Tisíce tisícov stoja
`kôl trónu, Najvyšší.
Tisíce hlasov Ťa chvália,
čoţe môj voči nim?
J
2 Kým Tvoju jasnosť tam vidia,
ja stôp objavujem.
Oni na Teba vzhliadajú,
ja o Tebe čujem.
Spievajú, lebo si slnkom,
aj ku mne lúč zošli.
Lebo kde nebo začalo,
chválospev sa rodí.



Či je niekde Boh ako Ty,
čo odpúšťa všetky naše hriechy?
2 Hriechy jak ten šarlát si nám
odpustil
a vzbúrených červov ušetril.
Tak Tvoj div vychválený je nad iné,
len Ty, len Ty zaň česť máš, Pane.
3 Bázeň a radosť srdce presakuje,
ţe omilostenie nám dávaš,
hriechov Ťa uráţlivých odpustenie,
získané draho krvou Syna.
4 Nech Tvoj div preslávny a milosť
mnohá,
zázrak lásky nezrovnateľný
roznieti zem pieť vďačnú chválu
znova
a nebies chór Ti znie naveky :
Samuel Davies, 1723-61
3 Zaţiar svetlom viery v srdci
a oheň lásky vznieť,
nech sa pripojím ku chválam
a k oslavám nebies.
Nech nie je môj oheň chladný
a svetlo prislabé.
Predsa keď prijímaš ich zlato,
prijmi centy moje.
4 Jak veľkým Bohom, Pane, si,
všetko bytie drţíš!
Tvoja múdrosť presahuje,
Mich 7:18
169 Ó, láska Boţia pravdivá
, LÁSKA Boţia pravdivá,
večná a predsa vţdy nová.
Kto Ťa spúta a premôţe?
Aká vedomosť obsiahne?
Ó
2 Ó, Láska Boţia – hlboká,
hlbšia neţ zloba hriešnika,
sama v sebe odhodlaná,
nemenná a neskonalá.

BOH OTEC
3 Voňať Ťa v stromoch a kvetoch,
cítiť v neţnom vánku letom,
čuť Ťa v speve vtáčat jari,
vídať Ťa v kráse jeseni.
Ľúbezný spev státisícov
vstupoval mu do ucha:
„Pane, slávou nebo plníš,
zem je ňou naplnená.
Sláva, sláva Tebe patrí,
svätý, svätý, svätý Pán.“
4 Najviac Ťa zrieť však pri Ňom ísť,
čo niesol hanbu a náš kríţ.
Otcom poslaný k nám z nebies
náš ţivot ţiť, našu smrť mrieť.
2 Vôkol Pána v sláve stáli
cherubi so serafmi.
Pospevujúc chrám plnili
bez ustania hymnami.
5 Tvoju moc spasiť a ţehnať
i v tmavom hrobe dáva znať.
Vo svetle vzkriesenia vraví
o plnosti Tvojej slávy.
3 Nebo i dnes zvučí chválou,
svätí spolu s anjelmi
pejú: „Svätý, svätý, svätý,
Pán zástupov, jediný.“
6 Ó, Láska Boţia – opora
nám v hrozbách, čo v svete stoja.
Láska večná – odpočinok,
nám bezpečnosť a blaţenosť.
Horatius Bonar, 1808-89
170 Kto silu Tvojej lásky zná
TO SILU Tvojej lásky zná,
ó, najhlbší v zľutovaní?
Ty odpúšťaš a dna nemáš,
ani konca v milovaní.
K



2 Jak po mne Tvoja Láska prahne,
ako ma vrelo miluješ.
Ó, daj nech i mňa k Tebe to tiahne,
zahorím láskou k Tebe tieţ.
A spojení sme v jednom zväzku,
kde láska stretá Tvoju lásku.
4 V čakaní tíško dozrieva
ten, kto čaká v Tvojej dlani.
Je večer? Tvoje svetlo plá.
So mnou si aj pri skonaní.
Michal Slávka, n.1921 ‡
pohľad dávno tešil
zrak judského proroka.
JASNÝ
172 Ó, láska Boţia, láska večná
Ó
3 Čoţe je človek, čo mi dá,
a čo mocní sveta páni?
U Teba pomoc ja hľadám,
keď súţením som trápený.
Izaiáš 6:1-3
Richard Mant, 1776-1848
, LÁSKA Boţia, Láska večná,
v Jeţiši Kristu zjavená.
Pred Tebou, Ty moc nekonečná,
do prachu skláňam kolená.
Byť len Tvojím, ó, Láska, túţim,
do mora lásky Tvej sa hrúţim.
2 Od ľudí nič uţ nečaká,
netrnie viac pre moc ani,
kto na Tebe si zakladá,
len na Tvojom spomáhaní.
171 Jasný pohľad
4 Spolu s cirkvou vykúpenou,
s anjelmi a serafmi
uctievajme Jeho meno,
obklopme Ho chválami:

3 Chcem Teba mať, lebo viem dobre,
kde nieto Teba, šťastia niet.
Veď márnosťou sa nenasýtim,
ani sľubmi, čo dáva svet.
Len v Tebe srdce odpočinie,
k Tebe sa túli a v náruč vinie.
4 Ty si za mňa svoj ţivot poloţil,
zdroj lásky v Tebe vyviera,
JEHO CHARAKTER A DOKONALOSŤ
potôčky, rieky a vody tečú,
z ktorých húf smädných načiera.
Byť len Tvojím, ó, Láska, túţim,
bo bez Teba bezcieľne blúdim.
Ony ten istý hlas Boţí,
čo vravel a nebo stvoril.
Gerhard Tersteegen, 1697-1769
| Deut 33:3 | | Ezechiel 47:1-9
173 Boh náš je láska od večnosti
1. Jána 4:8

5 Vtedy, hoc Zem sa môţe triasť,
zákon prírodný sa rúcať,
duše báť viac sa nebudú
neţ bralo vĺn, keď naň bijú.
OH náš je láska od večnosti,
On základ bytia, prúd milosti.
B
Z lásky vytvoril, zdrţuje svet,
kde nieto Jeho, ţivota niet!
Boh náš je láska.
6 Večná nadej nám zostáva
cez všetky zmeny, sklamania.
Večný Staviteľ, čo vládne,
chystá nám mesto nádherné.
2 Boh náš je láska od večnosti,
On prameň sily, lúč svetlosti.
Do rúcha krásy oblieka svet,
kde nieto Jeho, radosti niet!
Boh náš je láska!
Isaac Watts, 1674-1748
175 Verný a ten istý
3 Boh náš je láska od večnosti,
On darcom svätej blaţenosti.
Z lásky vykúpil stratený svet,
kde nieto Jeho, spasenia niet!
Boh náš je láska!
ERNÝ si, láskavý,
Boţe, môj Otče.
V
U Teba niet ţiadne
šero a tieň.
Dobrota Tvoja
koná, čo sám ráčiš.
Večne si ten istý,
niet v Tebe zmien.
4 Boh náš je láska od večnosti,
no neuzrieš Ho bez svätosti.
Ó, v čarokrásny, nadhviezdny svet
bez rúcha slávy prístupu niet!
Boh náš je láska!
Mária Royová, 1858-1924
174 Chvála Mu večná, chvála buď
VÁLA Mu večná, chvála
buď,
čo základ Zeme poloţil.
Bohu, čo mocne riadi svet
a hýbe tvorstvom, jak ráči.
CH
2 Chvála buď dobrote Pána,
ţe vládne `dľa svojho Slova
a svojmu ľudu dal sľuby,
platia pevne, jak svet riadi.
3 Pevné Slová Pán dal v Písme,
Dietko Boţie na nich ţije.
4 Vieru len silnú denne mať,
veriť všetko, čo riekol Pán,
drţať správu o Synovi
a brať tak z nebies plesaní.

Verný a ten istý
včera, dnes, naveky.
Ráno čo ráno milosť
Tvoju zriem.
Otcovskú dobrotu,
starosť a lásku
od Teba čakať
na kaţdý deň smiem.
2 Zima i jari čas,
leto i ţatva,
mesiac, hviezdy, slnce
z nezmerných plôch
spoločne s prírodou
radostne svedčia,
aký si verný
a láskavý Boh.

BOH OTEC
3 Hriešnemu pardon a
pokoj podávaš,
drahá tvár Tvoja
vie tešiť a viesť.
Silou na dnešok,
nádejou na zajtra
zmocňuješ ma verne,
Tebe buď česť!
kieţ čo zriem, uchovám si!
Chváľ Ho, chváľ Ho,
Jeho oznamuj všetkým.
William Gadsby, 1773-1844
177 Kráľu nebies, kto vypovie
Thomas O. Chisholm, 1866-1960
© 1923 Hope Publishing Company
podľa prekl. M. Šramo ‡
Ţalospev 3:23, Jakub 1:17
176 Neskonalá blahosklonnosť
ESKONALÁ blahosklonnosť,
čo Boh večný zjavuje.
Ţiada najväčšiu pozornosť
– čuj činy neslýchané!
Svoju slávu
v dňoch milosti zvestuje.
N
2 Hľa, v Osobe Spasiteľa
vidieť kaţdú vznešenosť.
V Ňom spravodlivosť a láska
a keď odstránil závoj,
poďme k Nemu
nájsť v Jeho mene radosť.
3 Máme vidieť Boţiu slávu?
V tvári Jeţiša ţiari.
Rozpovedzte dobrú správu
vy, z milosti spasení.
Káţte mnohým
objať Ho, veď sú vinní.
4 V Jeho diele vykúpenia
On najjasnejšie ţiari
slávou. Hľaď, Syn Boţí z nebies,
ten bol Otcom poslaný.
Milosť je a Spravodlivosť
v Ňom spojená naveky.
5 Jak slávne a plné krásy
vzhliadať Boha v Kristovi.
V Ňom je Otca úsmev večný,


RÁĽU nebies, kto vypovie
mena Tvojho moc?
Kto ku dielu, ktoré konáš,
Tebe dá pomoc?
Len ten ţije, na koho Ty
láskou pohliadneš.
Svety vstali, svety padnú,
keď Ty povelieš.
K
2 Panovníče milovaný,
kto Ťa pochopí?
Ty si stál raz nad hrôzami
sveta potopy.
Ty ešte raz pohneš nebom,
zeme základy,
dych úst Tvojich
bezboţníka razom zahladí.
3 Kráľu slávny, tak veľká je
mena Tvojho moc!
A strpel si bolesť, hanu,
smrti strašnú noc.
Utrpením dietok Tvojich
zniţuje Ťa svet,
všetko máš, a hľa, na zemi
miesta Tebe niet!
4 Ó, náš Kráľu vyvýšený,
Teba vzývame!
Srdcia v láske k nohám Tvojim
svätým skladáme.
Tebe slúţiť, za Teba mrieť
– na zemi náš diel,
s Tebou večne v sláve tróniť
– ţitia nášho cieľ.
Kristína Royová, 1860–1936
viď tieţ: Kaţdý, kto ţije na zemi (Ţ117), - Chválţe duša (Ţ103),
- Hospodine aţ do nebies (Ţ36)

BOH OTEC
- Stvorenie a prozreteľnosť
178 Spievam všemohúcemu Bohu
PIEVAM všemohúcemu Bohu,
čo vrchy vyzdvihol,
S
prestrel moria, kládol pevninu,

4 Víťaziť dáva slabému,
ustatého dvíha.
Zošle pomoc v zlú hodinu,
priam z nebies ju dáva.
oblohu roztiahol.
To Jeho múdrosť nariadila
slncu, by vládlo dňu,
mesiac svietil, na Jeho rozkaz
hviezdy poslúchajú.
5 Sily ľudské rýchlo klesnú,
mládenec ustane.
Tí, čo na Pána čakajú,
mocnejú v Jeho sile.
2 Najmenšia rastlinka na zemi
Tvú slávu zvestuje.
Oblak povstáva, búrka duní,
jak Tvoj hlas zavelie.
Stvorení bez počtu tu ţije
v Tvej` starostlivosti.
Niet miesta, kde človek unikne
z Tvojej prítomnosti.
6 Neúnavne tí vpred beţia
po ceste ţivota,
na perutiach orla letia
víťazne do cieľa.
Isaac Watts, 1674-1748
alt in Scottish Paraphrases, 1781
180 Buď Bohu, čo vládne, chvála
3 Ukázal nám svoje divy,
kam okom pohliadnem.
Či pozriem blíţ, kde som priam
vkročil,
či na nebe vzhiadnem.
Jeho ruka stále ma vodí,
pod Jeho zrakom som.
Či smiem dnes zabúdať na Pána
obklopený láskou?
UĎ Bohu, čo vládne, chvála
z úst kaţdého stvorenia,
Bohu divov, moci, lásky,
Bohu nášho spasenia.
Balzam do duše vylieva,
kaţdý ţiaľ z očí zotiera.
Buď Bohu česť a sláva!
B
Isaac Watts, 1674-1748
179 Či si nečul či to nevieš
Izaiáš 40:28-31
I si nečul, či to nevieš,
ţe večný Hospodin
stvoril konce zeme? Pevne
v nebi trón postavil.
Č
2 Či Jeho sila zlyháva,
keď prichádza zlý deň?
Či ruka, čo svet stvorila,
ustane červa niesť?
3 Najvyšší v múdrosti, v moci
– Skala vekov stála.
Kto vystihne Jeho kroky
a obsiahne, čo robia?

2 Čo mocná ruka stvorila,
to milostivo drţí.
Za svitu rán, chmár večera
Mu oko nikdy nespí.
I v kráľovstve v Jeho moci
múdre riadi všetky veci.
Buď Bohu česť a sláva!
3 V časoch súţenia som volal:
Ó, Pán, môj Boh, čuj nárek!
Miesto smrti mi ţivot dal,
od pádov chránil môj beh.
Za to Mu večná sláva buď.
Poď so mnou k Bohu a ďakuj.
Buď Bohu česť a sláva!

BOH OTEC
4 Pán nezanecháva stádo,
ľud, ktorý si vyvolil.
On naša spása a bralo,
náš pokoj, úkryt pevný.
Jak matka neţne v náruči
On svoje deti si nosí.
Buď Bohu česť a sláva!
182 Verím v Boha všemocného
ERÍM v Boha všemocného,
nebo a zem On stvoril,
v Otca – čo jestvuje, všetko
v svojej moci učinil.
V jedného Pána Jeţiša,
Boţieho Syna verím,
od večnosti Boha z Boha,
On bol jedno s Otcom vţdy.
V
5 Tak poď pred Jeho tvár teraz,
zahoď strachy a ţiale.
Verný je Vykupiteľ tam,
spievaj Mu šťastne k chvále.
Hoc biedy dušu zdrvili,
môj Pán všetko dobre činí.
Buď Bohu česť a sláva!
Johann Jakob Schutz, 1640-90
prekl. Frances Elizabeth Cox, 1812-97
181 Vládca z výš, zvrchovaný
LÁDCA z výš, zvrchovaný,
premúdry, milostivý.
Moje časy v rukách máš,
kaţdý moment riadiš sám.
V

2 Ty si ma utkal v lone,
po hrob sprevádzaš stále.
Ty s` nariadil predo mňa
múdro všetky chvíle dňa.
3 Čas chorôb a čas zdravia,
čas núdze a hovenia,
čas skúšok i čas bôľu,
čas triumfu i pokoju.
4 Časy v pokušeniach stáť,
lásku Spasiteľa znať.
Všetko musí prísť- odísť,
jak sa ľúbi, Pane, Ti.

2 Cez Neho všetko povstalo,
čo vidím i nevidím.
Dieťa z panny sa zrodilo,
počaté Duchom Svätým.
Kvôli spáse ľudských synov
človekom sa stal pravým,
pre nás na kríţi a v mukách
zomrel, bol pochovaný.
3 Verím, na tretí deň z hrobu,
ako Písmo svedčí, vstal,
vystúpil hore k Otcovi,
po pravici sedí tam.
I keď v slabosti k nám prišiel,
v sláve mnohej sa vráti,
súdiť bude ţivých, mŕtvych
a kraľovať naveky.
4 Verím i v Ducha Svätého,
darcu ţitia kaţdého.
Rovný so Synom a Otcom,
dal pre nás Boţie Slovo.
Verím v jednu cirkev svätú,
krst, hriechov odpustenie.
Veľká nádej zmŕtvychvstania
ţenie ma vpred, ţiť budem.
Andrew King, n.1961
© Haywards Heath Evangelical Free Church
5 Smrť blízko mňa môţe zrieť,
zomriem, aţ keď Ty povieš.
`Ni vlas sa mi neskriví,
kým Boh lásky nez`velí.
5 Ó, Ty múdry, dobrý Pán,
do rúk Ti svoj ţivot dám.
V kaţdom čase Ti ţehnám,
keď mám Teba, všetko mám.
John Ryland, 1753-1825
183 Boţe môj, pod Tvojím nebom
OŢE môj, pod Tvojím nebom
stojím,
tisíc svetov ţiari nado mnou!
Preč od hluku sveta srdce kojím
piesňou tichou, Tebe nesenou.
Tvoj je oný priestor hviezdnych
stanov.
Tvojím „Staň sa!“ vznikli nebesá.
B

STVORENIE A PROZRETEĽNOSŤ
Stvoril si ma, svet i nebešťanov,
Tvoja sláva všade skveje sa.
2 Tebe, Všemohúci, Tebe spievam,
Tvoja ruka hviezdy posiala,
ktoré jasne ţiaria v priestoroch tam
dráhou, ktorú im vymerala,
vodiac ich ňou všetky vôkol stále
ako verný priateľ priateľa,
zbory nebies, čo Tvorcovi k chvále
spievajú za majestát diela.
3 Kto by zrátal mnoţstvá Tvojich
činov,
ktorých to hlas Teba velebí
aţ ku chrámu slávy, kde Ťa svätou
úctou ctia svätí a anjeli?
Nebies zlatá harfa zvukom jemným
pred Tvojím sa trónom rozlieha
a spev ţalmov a chvál mocným
znením
od slnka k slnku sa ozýva.
4 Aj mňa z prachu k ţitiu si povolal
v tejto nízkej sveta krajine,
z lásky svojej Synovi daroval,
zmenil mi um, srdce ţiť Tebe.
Vylej pred ním, duša, city vďačné,
ţe ťa v Kristu zvolil k večnosti,
tak z prachu zeme raz vzlietneš iste
do krajšieho sveta radosti.
Ján Kollár, 1793-1852
184 Ó, duša, svojho Pána chváľ
Ó

DUŠA, svojho Pána chváľ,
vzdaj Jemu ďakovania.
Kaţdú starosť naňho uvaľ,
v Ňom maj svoje dúfania.
On má dosť ciest,
plný je svet
Jeho divnej múdrosti.
Jak On ráči, tak sa deje
kvôli Jeho veľkosti.
2 Na svete, kde On sám ma dal,
vedel, ţe zle ţiť budem,
ţe v zúrivosti hnevu tam
Boţieho len zahyniem.
Za mňa svojho
premilého
Syna v smrť vydať ráčil
a pre Neho, v smrti Jeho,
ţivot mi zas navrátil.
3 A tak, akokoľvek klesám,
súc prach a popol biedny,
Ty ma však pozdvihuješ sám,
si v mojich mdlobách mocný.
Hriechy snímaš,
špinu zmývaš,
krvou Syna milého
a svedčíš mi a pečatíš
často svätosťou Jeho.
4 Keď v úzkostiach som prebýval
a nevedel, čo robiť,
len Teba srdcom som vzýval
a pomoc vţdy prišla mi.
Vţdy od Teba,
Otče z neba,
a preto v Teba dúfam.
Keď som Tvojím
a Ty mojím,
ja nádej mám, nezúfam.
5 Ty ma vţdy po cestách svojich
veď, Boţe môj z výsosti.
Moje činy Duchom Svätým
riaď, udeľ srdcu cnosti.
Podľa rady
veď kroky mi
– sluhu vyvoleného,
aţ do neba, kde by Teba
som vţdy ctil, Boha svojho.
Ján Amos Komenský, 1592-1670
185 Nebesky Boţe
EBESKÝ Boţe, Tvorca
všehomíra,
v ústrety Tebe pieseň nesie sa.
Tisíce svetov Tvoja ruka zdvihla,
na Tvoje slovo vznikli nebesá.
N
Pred Tvojím trónom, Boţe,
zaplesám,
si mocný Boh a lásky Pán.
Celý svet múdro riadiš, Boţe, sám,
si Otec náš a slávy Kráľ.

BOH OTEC
2 Aj ku mne skláňaš svetlo svojich
očí,
aj na mňa kladieš milostivú dlaň.
Som ako kvet, čo k slnku hlávku
točí,
a tichých vôd si ţiadajúca laň.
3 Ty si náš Tvorca, my sme Tvoje
deti,
tú milosť nikdy nik nevezme nám.
Nad celou zemou Tvoja láska svieti,
s nádejou dvíham dlane k výšinám.
Carl Gustav Boberg, 1859-1940
prekl. Ján Midriak, Ladislav Fričovský,‡
186 Poďte, čo Pána ľúbite

OĎTE, čo Pána ľúbite,
radosť svoju všetkým oznámte,
pripojme svoj hlas ku piesni
ľúbeznej,
Boţí trón ňou obklopme.
P
2 Silný Boh v nebesiach vládne,
a dáva hrmieť, keď sám ráči,
búrkové mračná posiela tam, kde
chce,
pohyby morí riadi.
3 Tento Boh naším Bohom je.
Je náš Otec a naša láska.
On mocný príkaz skoro z nebies
pošle
a k sebe nás povolá.
4 Prv ako v sláve vstaneme,
v rúchu večnej nesmrteľnosti,
nech pohľad na budúcnosť s Kristom
v nebi,
novú radosť v nás vznieti.
5 Svätí pred nami poznali
z prvotín slávy tu nebeskej,
keď skrz vieru, nádej a lásku siali
ku dňu úrody večnej.
Isaac Watts, 1674-1748
187 V Bohu moja nádej stojí
BOHU moja nádej stojí,
vieru mi obnovuje.
Cez ţitia zmeny ma vodí
dobre a dokonale.
Cesty zvláštne volí On,
zve mi srdce byť Jeho.
V

2 Pýcha človeka a sláva,
koruna, meč ho zradí.
Čo tu starostlivo stavia,
skoro sa v prach premení.
Mocný Boh však ostáva,
On je mi skrýša stála.
3 Veľká dobrota naveky,
múdrosť hlboká je v Ňom.
Ţivot veľkolepo svieti,
dobro prináša len On.
Z Neho tečú k nám stále
potechy neslýchané.
4 Denne Darca Všemohúci
dobré dary nám delí.
Jeho túţba duše teší,
ţehná ich poţehnaním.
Keď zvelí, radosť príde.
Lásky má plné dlane.
5 Obeť chvály prinášajme,
chváľme Boha večného.
No nad všetky chvály chváľme
Ho za dar Syna Jeho.
Kristus hriešnych zve k sebe,
kto Mu verí, ţiť bude.
Joachim Neander, 1650-80
prekl. Robert Seymour Bridges, 1844-1930 ‡
188 Boh predivnými spôsobmi
OH predivnými spôsobmi
tu záhadne diela koná.
Niekedy príde po mori,
inokedy v búrke kráča.
B
2 V hlbinách baní bezodných
múdrosti, čo nezlyháva,
svoj zámer počal a drţí
a tak zvrchovane koná.

STVORENIE A PROZRETEĽNOSŤ
zosiela štedré dary.
Od ţivota matky
ţehná bohate nás,
starosťou zahŕňa
v dobrote doteraz.
3 Svätý, potechu ber novú:
Mraky, ktoré hrôzou desia,
plné milosti donesú
dáţď poţehnaní na Teba.
4 Nesúď Pána ľudským umom,
no ver - Jeho milosť trvá.
Za prozreteľnosti mrakom
skrýva svoju láskavú tvár.
2 Ó, kieţ len tento Boh
bude vţdy Bohom naším!
Vtedy sa srdcia len
utíšia sľubom vzácnym:
„Budem naveky vám
Bohom a vy môj ľud,
pre seba spasím vás,
nedám vám zahynúť.“
5 Zámery od vekov skryté
vynáša kaţdú hodinu.
Puk môţe mať horké chute,
no sladký bude med z kvetu.
6 Slepá nevera len blúdi,
Jeho diela skúma márne.
Boh vie prečo a čo činí
a dá to znať svätým hojne.
William Cowper, 1731-1800
189 Nuţ Bohu ďakujme
UŢ Bohu ďakujme,
pejme Mu srdcom chvály,
On nám na kaţdý deň
N

3 Chválu, česť a slávu
Otcovi prinášajme,
skrze Jeho Syna
v Duchu vďačne vzývajme:
Jediný dobrý Boh,
Tebe sláva patrí
zo zeme i nebies
od vekov naveky!
Martin Rinkart, 1586-1649,
prekl. Daniel Sinapius, 1640-88‡,
Catherine Winkworth, 1827-1878
Skutky 14:17 | Ezechiel 36:28-32 | Júda 1:25
viď tieţ: Pozdvihujem oči k horám (Ţ121), - V Tebe, Pane, spasenie naše (Ţ8)

PÁN JEŢIŠ KRISTUS
- Jeho mená a tituly
190 Vezmi všetku slávu (1)
EZMI všetku slávu,
múdrosť, lásku a moc,
V
čo človek kedy znal
a anjel uniesol.
Sú primalé
vystihnúť hodne,
aký môj Spasiteľ je.
2 Ajhľa, v ľudskom tele
Anjel zmluvy stojí,
sľuby v Jeho ruke
a odpúšťa dlhy.
Tak poslaný
od Otca trónu
svoju milosť oznámiť.
3 Hlas Pána milujem,
On Pastier – ma stráţi,
ovcu bludnú – hoc je
medzi tisícami.
Stádo kŕmi,
volá po mene
a v náručí ma nosí.
4 Ty Radcom mojím buď,
môj vzor a Sprievodca.
Hoc kráčam tu cez púšť,
drţ pri sebe si ma.
Nech nikdy mi
noha neskĺzne
na chodník pokrivený.
5 Tak duša mi povstaň,
z`šliap pokušiteľa.
Veľvodca ma vedie
vziať veniec víťazstva.
Slabý svätý
zvíťazí, hoc smrť
s peklom prídu do cesty.
6 Zástupy pekelné,
moci smrti mnohé,

strašne sú, desiace,
zlé a zlomyseľné...
Som v bezpečí,
Kristus ukáţe
väčšiu moc a milosť mi.
Isaac Watts, 1674-1748
191 Vezmi všetku slávu (2)
EZMI všetku slávu,
múdrosť, lásku a moc,
V
čo človek kedy znal
a anjel uniesol.
Sú primalé
vystihnúť hodne,
aký môj Spasiteľ je.
2 Veľký Prorok Boţí,
Tebe dobrorečím,
doniesol správu si
o mojom spasení.
Pokoj s nebom,
hriechy odpustené
sú Tebou hlásané.
3 Jeţiš je môj Veľkňaz,
krvácal a zomrel.
Svedomie nehľadá
inde vín zbavenie.
Len Jeho krv
ma zmierila
a teraz pred trónom volá.
4 Ručiteľ môj drahý,
svoj prípad Ti dávam.
Platil a naplnil`s,
čo zákon ma ţiada.
Tak duša vstaň!
Ručiteľ zaplatil
hlboký dlh za mňa.
5 Môj Zástanca bráni
priamo ma v nebesiach.
Otec na mňa hľadí
s priazňou a ţehná ma.

JEHO MENÁ A TITULY
Ni, peklo, hriech
nemôţe od mňa odvrátiť
Jeho srdce.
193 Priateľa duše našiel som
RIATEĽA duše našiel som,
čo ma prv, neţ ja, ľúbil.
Tiahol ma lásky povrazom
– tak k sebe ísť prinútil.
Srdce stále viac zviazané
láskou, čo nič nezničí.
Ja som Jeho, On mojím je
naveky, aţ naveky.
P
6 Spasiteľu, môj Pán,
Veľvodca, Kráľu môj.
Máš berlu víťazstva
a vládneš milosťou.
Ti patrí moc.
Spútaný ochotou
sa klaniam pred Tebou.
Isaac Watts, 1674-1748
192 Jeţiš to meno nad všetky

EŢIŠ, to meno nad všetky mená
je,
vyvýšené na nebi, na zemi. tunes.mid

Anjeli s ľuďmi pred Ním padajú,
/Lydia diabli pred Ním utekajú.
CM (pno
choir).mid
2 Jeţiš, to meno hriešnikom je drahé,
len ono je pre nich darované.
Obavy z ich vín všetkých odnáša,
ich peklo v nebo obracia.
J
3 Jeţiš väzňom okovy rozlamuje
a hlavu Satana rozdrvuje.
Ku mŕtvym dušiam mocne hovorí
a k ţivotu ich privádza.
4 Ó, kieţ len smieš Ho poznať
a okúsiť
milosť prebohatú, čo prináša.
Náruč Jeho lásky ma objala,
poď k Nemu nájsť Spasiteľa!
5 Len Jeho spravodlivosťou sa
chválim,
zvesť pravdy o spáse oznamujem.
Volám hlasne: „Hľa, Baránok Boţí,
len v Jeho mene spása je. “
6 Ţiadam si, aby i môj vzdych
posledný
Jeho nádherné meno vyriecť smel,
kázal všetkým a volal v deň smrti:
„Ajhľa, Baránok Boţí si!“
Charles Wesley, 1707–88
Filipským 2:9, Skutky 4:12, Ján 1:29


2 Priateľa duše našiel som,
čo krvácal na kríţi.
Dal mi viac neţ dar ţivota,
On cele seba dal mi.
Čo dnes ja mám, uţ nevolám
svojím – to mám pre Neho.
Moje srdce, ţivot, sily
sú Jeho, navţdy Jeho.
3 Priateľa duše našiel som,
všetka moc je Mu daná.
Vedie ma ţivota cestou
a privedie do raja.
Večné slávy tam pred nami,– nech
vstane srdce chabé.
Je čas bdieť, zápasiť v boji,
kým večne odpočinie.
4 Priateľa duše našiel som,
čo verný je a dobrý.
Múdry Radca a Obranca
mi duši Vodca drahý.
Čo od Neho, keď miluje,
dušu moju oddelí?
Či smrť, ţivot? Či súţenie?
Nie – ja som Jeho navţdy.
James Grindlay Small, 1817-88
Hos 11:4 | | | R 8:35-39
194 Radostne v piesni s oslavou
Zjavenie 5:11-14
ADOSTNE v piesni s oslavou
poďme pred Boţí trón,
s myriadami anjelov
Ho ctiť jedným hlasom.
R
2 Hoden si, Baránok Boţí,
byť takto chválený.
Ty hoden si, pretoţe si

PÁN JEŢIŠ KRISTUS
za nás bol zabitý.
John Newton, 1725-1807
3 Jeţiš je hodný prijať česť,
slávu, múdrosť, moc, vládu.
A vďaky viac neţ dať vieme
nech Tvoje večne sú.
196 Ty si Pane Slovo večné
ANE, Ty si Slovo večné,
Syn Otca jediný,
Boh zjavený ľudom v tele,
a v nebi ľúbený.
P
4 Nech všetko, čo tu prebýva
na zemi, v nebi, v mori,
pozdvihne Tvojich osláv jas
vraviac večné chvály.
Hoden si chvál, Baránok, Ty,
Tebe sa pokloní kaţdý.
2 Odblesk dokonalý v Tebe
slávy Otca ţiari,
plnosť Boţstva máš telesne,
ó, večný Boh pravý.
5 Pripoj sa kaţdé stvorenie,
to sväté Meno cti.
Toho, čo sedí na tróne
a Baránka pocti.
Isaac Watts, 1674-1748
195 Jak sladko meno Jeţiš znie
AK sladko meno Jeţiš znie
sluchu veriacemu.
Tíši bôľ a trpké ţiale,
zbavuje ho strachu.
J
2 Srdce boľavé uzdraví,
hruď skrúšenú lieči,
Ono mannou hladnej duši,
ustatých obţiví.
3 To drahé meno skalou je
a štít veriacemu,
večné bohatstvo nemenné
milosti pokladu.
4 Jeţiš, môj Pastier, Brat, Priateľ,
môj Prorok, Kňaz a Kráľ.
môj Pán, ţivot, cesta a cieľ,
ó, prijmi pocty chvál.






3 Si obraz Nekonečného,
v podstate s Ním istý.
Ţiariš nestvorené svetlo,
srdce Boţie len Ty.
4 Tajomstvo Tvojho mena je
aj anjelom veľké.
Len Ty, Otec, Duch cele vie,
čo všetko v Tebe je.
5 V centre celého vesmíru
slnkom šťastia si Ty.
K Tebe sa chvály zbiehajú,
najviac milovaný.
Josiah Conder, 1789-1855
1Tim 3:16 | Zjav 5:12, Fil 2:10, R 14:11| Heb 1:3, Kol 2:9 |
Heb 1:3, J 1:4-5 |Ef 3:4, J 4:53 | Mal 4:2, Zj 5:8-9
197 Perlu najdrahšiu našiel som
ERLU najdrahšiu našiel som,
srdce šťastím plesá.
Musím Ho chváliť, ţe je môj
– Jeţiš, moja spása.
P
5 Najlepšie úsilie v srdci
a vrúcnosť je chladná.
Len keď Ťa vidím, akým si,
chválim Ťa, ako mám.
2 On mi je Prorok, Kráľ a Kňaz,
Prorok, čo mi svieti,
Veľkňaz pred trónom v nebesiach
a Kráľ všemohúci.
6 Túţim Tv`ú lásku ohlásiť
krátkym dychom svojím.
Kieţ Tvoje meno čuť v smrti
je mi osvieţením.
3 Áno, On vskutku pánov Pán
a kráľov Kráľ večný.
Slnko spravodlivosti sám
s zdravím pod krídlami.


JEHO MENÁ A TITULY
5 Všetko vo všetkom Kristus je,
útecha mi, láska,
Môj ţivot tu i tam bude
a slávy koruna.
4 Kristus môj pokoj, mrel pre mňa
a svoju krv vylial.
V jednej obeti zmierenia
venoval Bohu sa.
John Mason, c.1646-94
viď tieţ: Hospodin môj Pastier je (Ţ23), - O láska Boţia
PÁN JEŢIŠ KRISTUS
- Oslava Spasiteľa
198 Nesmrteľné pocty má na hlave
ESMRTEĽNÉ pocty má na
hlave
N
Jeţiš, môj Boh, údel a ţivý chlieb.

V Ňom ţivý som, naňho starosť
skladám,
vţdy zachraňuje ma zo zúfalstva.
2 On je mi skrýša v kaţdom súţení,
veľká sila a spravodlivosť mi.
Cez vody, oheň bezpečne vedie,
denne ma kŕmi z dobroty večnej.
3 Kaţdú potrebu bohate plní,
v milosti nedá cestou zhynúť mi.
V Ňom všetka plnosť boţstva
prebýva,
štedro mi z pokladov, čo má, dáva.
4 Kieţ Ho smiem väčšmi ľúbiť a
chváliť,
Jeho znať krásu, majestát chváliť.
Bliţšie Mu ţiť a k srdcu sa Mu ľnúť,
viac poslúchať, činiť Jeho vôľu.
William Gadsby, 1773-1844
199 Milujme, spievajme, chváľme 
ILUJME, spievajme, chváľme
meno nášho Spasiteľa!
M
Utíšil mocné hrmenie
z hory Sinaj zákona.

Umyl nás svojou krvou,
k Bohu blízko priviedol.
2 Pán Jeţiš, On si nás kúpil,
On mal ľútosť nad nami.
Milosťou povolal, učil,
otváral nám slepé oči.
Umyl nás svojou krvou,
duše k Bohu priniesol.
3 Milosť so spravodlivosťou
na zdroj lásky ukazujú.
Kristus je naším a Sudca
od nás uţ nechce odplatu.
Keď si nás krvou kúpil,
prístup k Bohu zaručil.
4 Pripojme sa k chválospevom
svätých, čo sídlia v nebesiach.
Spoľahli naňho pred nami.
Oslavne volajú v piesňach:
„Ty si chvál, Baránok, hodný,
krvou si nás očistil.“
5 Počuj, ako meno Jeţiš
zvučí z jazykov nad nami!
Hanbou našej chladnej lásky
sú naše slabé chvály.
Roznieť nám srdcia, Pane,
keď krvou umytí sme.
John Newton, 1725-1807
Zjavenie 1:5
PÁN JEŢIŠ KRISTUS
200 Či smie tak byť, ţe hanbí sa
I SMIE tak byť, ţe hanbí sa
Čsmrteľný človek za Krista,

ktorého chvália anjeli,
slávami odvekov ţiari?
4 Tam očakáva, kým
nepriatelia všetci
padnú pri Jeho nohách
s uznaním pocty.
2 Či noc za hviezdu hanbí sa?
Prečo sa ja za Jeţiša?
On lúče svetla zosiela
k duši, kde inak vládne tma.
5 V nádeji raduj sa,
Sudca – Tvoj Pán príde.
Do nebies domova
si sluhov poberie.
3 Ostych za Pána? – jak to znie?
Či polnoc je nad poludnie?
V mojej duši je polnoc vţdy,
kým Jeţiš tmu nerozptýli.
Charles Wesley, 1707-88
Fil 4:4 | Hebr 1:3 | Dan 3:33, Zj 1:18 | Hebr 10:13
202 Vítam Ťa cele
4 Hanbiť mám sa za Priateľa?
Nádeje neba v Ňom stoja!
Keď sa ostýcham– hanba mne–
ţe si Ho nectím dosť hodne.
V
6 Preto nie darmo sa chválim
Jeţišom ukriţovaným.
Nech mojou slávou smie byť vţdy,
ţe On sa za mňa nehanbí.
Joseph Grigg, c 1728-68
úpr. Benjamin Francis, 1734-99
ADUJ sa, Pán je Kráľ!
Len Jemu sa klaňaj.
Smrteľník, vďačnú pieseň
chvál Mu zaspievaj.
R
Tak vravím zas:
Raduj sa v Pánovi
a pozdvihni svoj hlas!
2 Pán Jeţiš kraľuje,
Boh pravdy a lásky.
On, očistiac nám hriech,
sedí na výsosti.

ÍTAM Ťa cele, Spasiteľ môj,
Pán,
jediná nádej, srdca môjho Kráľ!
Moje bolesti na seba si vzal.
Prosím Ťa, starosti sŕdc od nás
vzdiaľ.
5 Hanbiť sa za Jeţiša smiem,
ak svoje viny splatiť viem.
Ak však duša v nebi má byť,
nemôţ` sa za Neho hanbiť.
201 Raduj sa, Pán je Kráľ
3 Kráľovstvo večné je,
On Pán je nad všetkým.
On v rukách má kľúče
od pekla i smrti.

2 Ty Kráľu dobrý a milostivý,
nad všetkým vládneš, všade
prítomný.
Tak príď a sebe cele nás získaj,
svieť na nás svetlom spásy,
víťazstva.
3 Na Tebe samom, Pane, ţijeme,
Ty si náš ţivot, sila, čo máme.
Potešuj nás i v smrti hodine,
nech srdcom pevným smelo stojíme.
4 U Teba zrieme plnosť krotkosti.
Trpkostí, zlôb niet v Tvojej
blízkosti.
Daruj nám z milosti, čo v Tebe je,
nech v jednote Ducha prebývame.
5 Nemáme ţiadnu nádej, len Teba,
viera sa nám na Tvoj sľub upína.
Utíš si nás, silu, istotu daj,
nech smieme premôcť zlo a vytrvať.
attrib. John Calvin, 1509-64
Strasbourg Psalter, 1545
OSLAVA SPASITEĽA
203 Jak tá jasná hviezda rána
AK tá jasná hviezda rána,
z rodu Jesse milosť Pána,
Jsvieti
nám Syn Dávida.
Ty Kráľu z rodu Jakoba,
môj Ţeních, moja ozdoba,
k Tebe ma srdce tiahne!
Jasný, krásny,
v sláve skvúci, spravodlivý
a ľúbezný,
v daroch bohatý a štedrý.
2 Si mi perla a šperk vzácny,
syn Márie a Boh pravý,
najvzácnejší poklad môj.
Moje srdce zve Ťa kvetom,
oplývaš medom a liekom,
sladkým evanjeliom.
Kvetom mojím Haleluja! - nebies manna,
Tebou ţijem,
Tvoje dobro nezabudnem.
3 [Hlboko do srdca mi vpíš
drahokamom jagajúcim,
plameňom lásky Tvojej,
ţe zostanem navţdy Tvojím,
dietkom Boţím vyvoleným,
ratolesť na pni Tvojom.
Túţbou mocnou
duša volá, ó, môj Pane,
kým nenájde
oheň večnej lásky Tvojej. ]
4 Radosť nesmierna mi príde,
keď na mňa znova pohliadneš,
milosťou ma navštíviš.
Ó, Pán Jeţiš, Tvojím Slovom,
Tvojou krvou, telom, Duchom
vnútro moje osvieţiš.
Vezmi si ma
do rúk svojich ľútostivých.
Voláš, idem.
Tvoje Slová nezabudnem.
5 Ó, môj Boţe, moja sila,
pred stvorením sveta si ma
miloval láskou večnou.

Svojmu Synovi ma zveril,
za Ţenícha Ho učinil,
prečo smutný mám chodiť?
Halelujah!
Môj ţivot je s Kristom v nebi,
tam budem ţiť,
z celého srdca vţdy Ho ctiť.
6 [Napnite struny citary,
nech zneje tón prenikavý
v novej piesni ľúbeznej.
O tom, ţe s Pánom Jeţišom,
mojím nebeským Ţeníchom,
v Jeho láske putujem.
Spievajte, jasajte,
veseľte sa, dobrorečte
nášmu Bohu,
Kráľovi vzdajte česť, chválu.]
7 Moje srdce nad tým plesá,
ţe môj Pán, Alfa, Omega,
je počiatkom i koncom.
Príjme ma, keď za mňa platil,
do nebies, kde miesto dá mi,
kde smútku viacej nezriem.
Amen, amen,
príď, môj milý, vyčkávaný,
Láska moja,
čakám túţobne na Teba.
Philip Nicolai, 1556-1608,
prekl. Anna Lazoňová ‡
204 Nech tisíc jazykov chváli
ECH tisíc jazykov chváli
môjho Spasiteľa,
Boha a Kráľa milosti
za triumf vykúpenia.
N
2 Meno Jeţiš zbaví strachov,
naše ţiale tíši.
Je piesňou v ušiach hriešnikov,
ţivot, pokoj duši.
3 Láme moc hriechov splatených,
väzňov vyslobodí.
Jeho krv čistí najhorších,
tá krv mi osoţí.

PÁN JEŢIŠ KRISTUS
4 Vraví, a kde znie Jeho hlas,
ţivot k mŕtvym ide.
Radosť ku skrúšeným srdciam
– Mu veria pokorne.
hľadal ovcu stratenú.
Svoju náruč lásky vystrel,
tiahol ma späť k domovu.
2 Dušu zranenú mi zhojil
po pádoch z hriechov mnohých.
Zrak som stratil, v strachu som ţil,
kým On ma vyslobodil.
Dni tmy stále prichádzajú,
cestou ţiaľ často stretám.
Spasiteľ však vţdy je so mnou,
verne kráča, chráni ma.
5 Čujte vy nemí a hluchí,
Ho jazykmi chváľte.
K vám ide Spasiteľ mocný,
ó, chromí poskočte.
6 Môj Pán Boh plný milosti,
sám pomôţ hlásať mi
Tvojmu menu vrelé pocty
diaľ po celej zemi.
Charles Wesley, 1707-88
205 Spievam vďačnú pieseň

PIEVAM vďačnú pieseň chvály,
môj Pán za mňa ţivot dal.
Prišiel z nebies večnej slávy,
moje hriechy na kríţ vzal.
Ja som blúdil, On ma našiel,
S
3 On ma skryje v svojej dlani,
pokiaľ zúri ţitia boj.
Prevedie ma riekou v stany
– milovaný domov môj.
Tam zaspievam pieseň chvály:
Kristus za mňa ţivot dal.
V sláve budem so svätými
spievať Jemu pieseň chvál.
Francis H. Rowley, 1854-1952
v.1a,3a podľa prekl. K. Vaculík ‡
viď tieţ: Jezu radosť moja
PÁN JEŢIŠ KRISTUS
- Jeho Boţstvo a príchod na svet
206 Anjelov spev čujme krásny
NJELOV spev čujme krásny:
Narodil sa slávy Kráľ!
A
Nesie pokoj, milosť svetu,
Boh zmierenie ľuďom dal.
Radujú sa Mu nebesá,
či ti srdce nezaplesá?
Slávou zvučí nebo, zem,
Krista víta Betlehem.
Sláv tieţ, duša, Boha, chváľ,
narodil sa slávy Kráľ!
2 Kristus nebom ozdobený,
Kristus ako večný Pán
prišiel dávno vyčkávaný

z lona čistej panny k nám.
Radujte sa, bo Boh pravý
stal sa človek, jak my, pravý.
Prebývať s ľuďmi prišiel,
Jeţiš, náš Emanuel.
Slávţe, duša, Boha, chváľ,
narodil sa slávy Kráľ!
3 Slávţe Kráľa zrodeného,
Slnce spravodlivosti.
Nesie všetok ţivot, svetlo,
má liek pre nás ţiadaný.
Skladá zo seba plášť slávy
a človeka hriechu zbaví.
Ide ku synom zeme,
dáva znovuzrodenie.

JEHO BOŢSTVO A PRÍCHOD NA SVET
4 Túţba národov, príď ku nám,
učiň si v nás príbytku.
Potomok zo ţeny povstaň,
skrúš v nás hlavu diablovu.
Silu svojej spásy dokáţ,
zruinovaných k ţitiu postav.
Spoj nás v zväzok tajomný,
nech si náš a my Tvoji.
2 Tam Boh od Boha,
pravé svetlo sveta.
Z lona panny sa pre nás Kráľ
narodil.
Večný Boh – človek
pravý, nestvorený
Charles Wesley, 1707-88,
George Whitefield, 1714-70,
MartinMadan, 1726-90,
alt. John Wesley, 1703-91
prekl v.1. Fedor Ruppeldt, 1886-1979‡
207 Príď spasenie pohanov
RÍĎ, spasenie pohanov,
Teba láskou oddávnou
túţobne si ţiadame.
Príď k nám, Kriste, voláme.
P

Luk 2:15
209 Anjeli z nebies výsosti
NJELI z nebies výsosti
priniesli radostné zvesti:
Hľa, Dieťatko utešené
v jasličkách je poloţené.
A
3 Zišiel z neba slávy výš
do údolia biedy níţ.
Boh i človek On pravý,
Otcom k spáse poslaný.
3 Tým sa tešte v kaţdom ţiali,
sám Boh je s vami spojený,
telo a kosť vaša On je,
spásu od Neho čakajte.
5 Sláva Bohu Otcovi,
vtelenému Synovi,
sláva Duchu Svätému
- Bohu Trojjedinému.
Martin Luther, 1483-1546
P
a Jemu sa klaňajme
nášmu Pánovi.

2 Uţ Micheáš predpovedá:
V Betleme, meste Dávida
narodí sa vám Spasiteľ,
Jeţiš Kristus – Vykupiteľ.
4 Jeho jasle prekrásne
svetlo šíria v tme jasné,
noc bludov uţ odchádza,
Slovo viery prichádza.
OĎTE a viďte,
čo nám Pán oznámil,
v Betleheme sa Spasiteľ narodil.
Poďte, vy verní,
Pána hľadajúci
4 Vítaj nám, vítaj,
Kráľu vyčkávaný,
Tebe, Jeţišu, sláva prináleţí.
Slovo od Otca,
čo sa telom stalo
Latinská, spred 18. storočia
prekl. Frederick Oakeley, 1802-80, et al
2 Nie z človeka hriešneho,
ale z Ducha Svätého
Boţí Syn sa telom stal,
v lone panny sa počal.
208 Poďte a viďte
3 Spev anjelský znie
a s jasotom všetci
obyvatelia nebies si volajú:
Sláva buď Bohu,
Bohu na výsosti

4 Vierou v Neho zvíťazíte,
vierou v Neho dietkami ste.
Chváľte za to Boţiu milosť,
majte v srdciach svojich radosť.
Martin Luther, 1483-1546
Luk 2:9-13 | Mat 2:5-6; Mich 5:2 | 2S 5:1 | 1J 5:4-5
210 Čím môţem Ta privítať
ÍM môţem Ťa privítať,
Vykupiteľ sveta
a úctu Ti prinášať,
Betlehemské dieťa?
Č

PÁN JEŢIŠ KRISTUS
Ó, zasvieť mi svetlom v duši,
nech vo tmách nezhynie
a ráč mi známou učiniť
Tvoju lásku ku mne.
Spása sa ti priblíţila,
poď ku Nemu, skloň sa pred Ním.
Pre teba sa poníţil,
rúcho kráľovské zloţil.
2 Z čírej lásky, milosti
k človeku padlému
zostúpil si z výsosti
na pomoc biednemu.
Mnohých z hriechu a úzkosti
si zachrániť prišiel,
aby sa v pekle priepasti
nikto z nich nenašiel.
3 Ako sa Ti len odvďačím,
ţe mám Spasiteľa v Tebe?
Či Ti seba neprinesiem,
srdce Ti nerozdám cele?
Ráč ma k sebe privinúť,
srdce láskou zahrnúť.
Christian Keimann, 1607-62
prekl. D. Stránsky ‡
Lukáš 2:11, Mal 4:2
3 Keď som v putách hriechu ţil,
Ty si sa zľutoval,
z porôb ma vyslobodil,
sklonil si lásky tvár
a z prachu si ma vyvýšil
k ţivotu večnému.
To všetko z milosti činil
mne prachu biednemu.
212 Nebo otvorené
N
4 Vy, čo vo tmách chodíte,
smutní a trápení,
hľa, prišiel k vám Spasiteľ,
spasiť vás hotový.
Váš Milovník a Mesiáš,
ktorý srdca rany
obväzuje a dvíha zas,
dáva ţivot pravý.
2 Nebo otvorené. Hrôzou srdce chvie
sa
zdesených pastierov,
zbor anjelov plesá.
Sláva na výsosti
Bohu, ktorý dáva
nám Syna z milosti!
Paul Gerhardt, 1607-76
211 Radujte sa, ó, kresťania
ADUJTE sa, ó, kresťania!
Radujte sa všetci spolu!
Boh sa v milosti k nám sklonil,
Kristus z nebies zišiel dolu.
On nás vrelo miloval,
človekom sa pravým stal.
R
Radosť, radosť nad radosti!
Zavítaj k nám, drahý hosti!
Vítaj, vítaj, k nám zavítaj,
Slnce spravodlivosti!
2 Pozri aj ty, duša milá,
Spasiteľ sa ti narodil.

EBO otvorené. Svetlo rozlieva
sa
zlatým prúdom do tmy
- neslýchaná krása!
Sláva, moc, veleba!
Zneje, zuní vzduchom
„Haleluja“ z neba.

3 Nebo otvorené. Slávospev zaznieva,
tajuplne s láskou
Boh sa k svetu skláňa.
Náruč nám otvára:
Poďte, tu je dieťa,
ktoré pre nás dáva.
4 Nebo otvorené. Z lona čistej panny
prišiel na svet Víťaz
vekmi vyčkávaný.
On diabla porazil,
obetoval seba,
osteň smrti zlomil.
5 Nebo otvorené. Sláva Bohu, sláva!
Prápor Kristov veje,
k sebe nás zvoláva.
JEHO BOŢSTVO A PRÍCHOD NA SVET
Podeň sa postavme,
pod ním dostaneme
od Boha spasenie.
Ondrej Bella, 1851-1903
Lukáš 2:8-20 ||| Genesis 3:15
213 Poď, zaplesajme radosťou
OĎ, zaplesajme radosťou:
Tešme sa Boţou milosťou.
Hriešnici, zo sna vstávajte,
spasenie večné hľadajte,
noc smrti zmizla, jasajte.
Boh miluje!
P

4 Jedno si ţiadam od Teba,
to nech mi neodoprieš:
nosiť Ťa vo svojom srdci
a láskou k Tebe horieť,
pri Tebe denne ostávať,
svoj ţivot v sluţbu vydávať,
keď som uţ navţdy Tvojím.
2 Oznámte všade hriešnikom:
Im k spáse stal sa dieťaťom,
Prišiel Spasiteľ presvätý
mrieť na výšinách Golgoty,
spasený smieš byť dnes i ty!
Boh miluje!
Paul Gerhard, 1607-76
prekl. Anna Lazoňová, ‡
215 Keď láska nebeská
K
Autor neznámy,
podľa. prekl. Kristína Royová ‡
Ján 3:16
RI jasliach kľačím pokorne,
ó, Jeţiši, môj ţivot.
Seba prinášam ochotne
„Veď patrí Ti môj ţivot“.
Veď Ty si mi to daroval,
by srdcom celým som hľadal,
tak chcem len Teba tešiť.
P
2 Na svete ešte neţil som,
keď si sa pre mňa zrodil.
Nevedel nič o spasení,
keď si ma vyslobodil.
Ešte z rúk som Ti nevyšiel,
uţ si ma vyvolil, by smel
som byť Tvoj a Ty mojím.

EĎ Láska nebeská sa k ľuďom
sklonila
– nádej pre beznádej, Priateľ pre
hriešnika.
Neprišiel pre mocných, ale pre
chudobných,
a vyprahlé srdcia pokojom naplnil.
3 Kto si Ho prijal, zajasaj:
Dobrotu Jeho zakúšaj,
V Ňom slnce i štít máme svoj,
nádeje, lásky v Ňom je zdroj,
On tíši všetku ţalosť, boj.
Boh miluje!
214 Pri jasliach kľačím
3 Na túto zem si neprišiel
hľadať radosti sveta,
ale platiť dlh za môj hriech
a piť kalich od Otca.
To preto, aby som dnes ţil
Tvojím bôľom, utrpením.
Tú lásku viac neodmietam.

Radosť, pokoj prišli ku nám,
nádej, láska, pomoc.
2 Kaţdá zlá myšlienka, kaţdý hriešny
skutok
jazvili Mu chrbát, bili do Jeho nôh.
Nevinný- prekliaty, vinnýprepustený.
Boh potrestal Boha, ja som s Ním
zmierený.
3 Poď, zloţ svoje hriechy ku Pánovým
nohám,
On hanby ťa zbaví, pravú radosť
poznáš.
Poď, ako dieťa vstúp a pýchu
zanechaj.
Ktorí pred Ním padli, pri Ňom raz
budú stáť.
Stuart Townend, n.1963
Copyright ©2001 Thankyou Music
PÁN JEŢIŠ KRISTUS
s nimi sa radujme,
Dieťa pre nás, Nemluvniatko
vítajme.
216 Čas radosti, veselosti
AS radosti, veselosti
Čsvetu dnes je daný,
keď Boh večný, nekonečný
narodil sa z panny.
V mestečku Betleme,
v jasličkách na slame,
leţí malé nemluvniatko na zime.
3 Spasiteľu, Boţí Synu,
Pane náš Jeţiši,
z čistej panny narodený,
poklad náš najmilší,
Kráľu náš, Pane náš,
skloň sa k nám ako Pán
a z milosti do radosti uveď nás.
2 Čo sme vekmi ľudia hriešni
túţobne čakali,
to anjeli pre svet celý
mocne zvestovali.
A preto plesajme,
Pôvod slovenský, 17.storočie
viď tieţ: Spievam vďačnú pieseň,
- Vítam Ťa cele, - O, láska nesmierna
PÁN JEŢIŠ KRISTUS
- Jeho pozemský ţivot
217 Ó, Spasiteľu Jeţiši
SPASITEĽU Jeţiši,
Óčo si zo všetkých najlepší,
ó, daj nám znať, čo činil si
pre nás zo svojej milosti.
2 Ó, láska Tvoja veľká k nám,
čo hojne si ukázal nám:
vzal človeka telo si si
pre nás zo svojej milosti.
3 Prijal spôsob sluţobníka
pre vykúpenie človeka,
hneď od prvej maličkosti
pre nás zo svojej milosti.
4 Zaţiadalo sa tak Tebe
prebývať s nami v chudobe,





v pôstoch, bdeniach, prácach
mnohých
pre nás zo svojej milosti.
5 Pracoval si aţ po okraj
a súcit ľudí nedostal,
dobro činil dobrým i zlým,
pre nás zo svojej milosti.
6 V súd vzatý, bitý, pľuvaný,
zbičovaný, posmievaný,
na lebiek vrch privedený
pre nás zo svojej milosti.
7 Daj nám v srdciach to pocítiť,
čo pre nás ráčil`s učiniť.
Umieral si - a na kríţi! pre nás zo svojej milosti.
Ján Hus, 1369-1415‡
PÁN JEŢIŠ KRISTUS
- Jeho utrpenie a smrť
218 Keď zrakom v údive vzhliadam
EĎ zrakom v údive vzhliadam
kríţ potupný, kde Princ slávy
K
mrel,
najväčší poklad je mi On,
svoju pýchu v prach zniţujem.
2 Za čo si mám chválu počítať?
Veď pre môj hriech tam Pán
zomiera!
Nechcem uţ svetské márnosti,
ktoré ma od Neho vábia.
Galatským 6:14
220 Hľa, prameň krvi z boku tečie 
ĽA, prameň krvi z boku tečie
a z Emanuelových rán.
H
Hriešni sa k Nemu utiekajú,
ich vinu a hriech obmýva.
2 Lotor, čo na kríţi zomieral,
nádeje zdroj v nej našiel svoj.
Ja špinavý, taký ako on,
zvaný som prísť a zmyť hriech môj.
5 Opustený Bohom je sám,
za mňa svoj ţivot vydáva.
Tam Jeho lásku spoznávam,
naveky ma ňou získava.
6 [Nech je Kristus velebený
ľudom, ktorý si vykúpil,
keď im, hriešnym, milosť získal
a ich smrť trpkú podstúpil.]
Isaac Watts, 1674-1748
Galatským 6:14

O zrakom sklopeným v údive
zriem
kríţ potupný, kde Knieţa slávy mrel.
Všetko svetské stratou tam nazývam,
slzy nad pýchou vylievam.
2 Nech sa v svete ničím viac
nechválim
3 Hlava doráňaná, ruky, nohy
milosť a lásku pre mňa zvestujú.
Nikde ich tak nezriem, len na kríţi,
pri Ňom, čo mal z tŕnia korunu.
Isaac Watts, 1674-1748
4 Smrteľne na kríţ pribitý,
obeť sám prináša Bohu.
Tam pre mňa zemské zomiera
a ja všetkému zemskému.
S
– okrem smrti Krista, môjho Boha.
Všetky márnosti, po ktorých túţim,
pre Jeho krv rád zanechám.
4 Keby som celý svet na dlani mal,
bol by to dar pre Teba primalý.
Tvoja láska hodná je mnoho viac,
hľa, prijmi si môj ţivot celý.
3 Z nôh i rúk Jeho nevinných
krv presvätá steká, spolu
s vrúcnou láskou ju vylieva
Ten, čo má z tŕňov korunu.
219 So zrakom sklopeným

3 Baránok, Tvoja krv je svätá
a z moci jej neubudne,
kým celá cirkev vykúpená
viac hrešiť uţ môcť nebude.
4 Od čias, keď vierou ten prúd som
zrel,
jak tečie z Baránkových rán,
Tvoja láska mojou piesňou je
a bude, kým zem nenechám.
5 Potom krajšou a lepšou piesňou
budem o spasení spievať,
keď tento jazyk slabý a mdlý
v hrobe bude tíško leţať.
William Cowper, 1731-1800
Zachariáš 13:1, 1Jána 1:7
PÁN JEŢIŠ KRISTUS
221 Môj Spasiteľ, On, krvácal
ÔJ Spasiteľ, On krvácal,
sám Vládca zomieral!
Jak to, ţe vydal sám seba
za červa ako ja?
M

2 Pre zlé činy, čo páchal som,
či pre ne On nemrel?
Ţialil, kým ja som hriech ľúbil,
milosť pre mňa našiel.
3 Slnce právom ukrývalo
si slávu tváre v tme,
keď Kristus, mocný Tvorca, mrel
za hriešne stvorenie.
4 Tak mám ukryť svej hanby tvár,
keď Jeho kríţ mám zrieť,
vo vďakách rozpustiť srdce
a nechať slzy tiecť.
5 Neodplatia „ni rieky sĺz
dlh lásky, ktorý mám.
Hľa, seba, Pane, rozdám Ti,
so všetkým, čím som, mám.
Isaac Watts, 1674-1748
222 Prekliaty visí na kríţi

REKLIATY visí na kríţi,
klesá na smrť sám Syn Boţí.
P
V prachu, krvi, s potom v tvári
– pozri sa, to je Kráľ slávy.
2 Kto by to, Spasiteľ, spravil,
Tvé sväté telo poranil,
srdce čisté a bez viny,
pery, čo lesť nevraveli?
3 To ja som to zlo učinil,
Tvé sväté telo neváţil.
Moje hriechy krv ţiadali,
tŕň kládli a klinec bili.
4 Dať Tebe príliš nemôţem,
hoc cele Ti slúţiť budem.
Nech Tvoju lásku a Tvoj ţiaľ
navţdy vyrytú v srdci mám.
5 Nech Tvoje slzy, ston a vzdych
prim`ú moje srdce ţialiť,
kým telo hriechu zanechám
a v sláve novej vstanem tam. . .
Paul Gerhardt, 1607-76
prekl. John Wesley, 1703-91
223 Ó, láska nesmierna (1)

, LÁSKA nesmierna, Jeţiš sa
sluhom stal,
pre mňa sa narodil a pre mňa ţivot
dal!
Ó, čo som ja, Jeţiši môj,
ţe za mňa dal si ţivot svoj?
Ó
2 Skutočný Priateľ môj, On opustil
svoj trón,
kde poţehnane vládol a svet netrpel.
On volil prísť i ţivot dať,
pre moje hriechy smrť znášať.
3 Sprvu Ho vítali slovom sladkej
chvály,
„Hosana“ dňom zaznievala
ich Kráľovi.
Nato: „Ukriţuj Ho!“
- plným dychom smrť preňho
ţiadali.
4 Knieţa slávy jali, za vraha menili,
môjho milého Pána na smrť vydali.
Poslušne Otcovi išiel,
by nepriateľom pomôcť smel.
5 V údive ostávam, príbeh nebies
spievam:
„Nikdy som lásku a bôľ jak Tvoj
nevidel!
Môj Kráľ drahý a Priateľ môj,
rád ţivot svoj Ti venujem.“
Samuel Crossman, 1624-83
JEHO UTRPENIE A SMRŤ
224 O, láska nesmierna (2)
, LÁSKA nesmierna
Ó môjho Spasiteľa,
láska dokázaná,
ako len môţe byť.
Ó, čo som ja,
ţe pre môj hriech
v tele šiel mrieť
Tvorca sveta?
2 Skutočný Priateľ môj,
čo svoj trón zanechal,
kde v sláve mnohej vládol
a bôľ nepoznal.
On volil prísť,
Priateľ drahý,
platil dlhy
a kríţ môj vzal.
3 Ratolesť lámali,
„Hosana“ spievali,
slovom sladkej chvály
si Kráľa vítali.
Nato však znie:
„Ukriţuj Ho!“,
len smrť preňho
si ţiadali.
4 Knieţa slávy jali,
rátali za zlého,
za vraha menili
nám Pána milého.
Šiel poslušne,
kríţ verne bral,
by mnohým dal
odpustenie.
5 Nemal tu domova,
aký si zaslúţil,
len hrob od cudzinca
Mu po smrti zvýšil.
Čo nato riecť?
On nebo mal,
však kvôli nám
mrieť zostúpil.
6 Ostávam v bázni stáť,
spievať neprestanem:

„Nikde som taký bôľ
a lásku nevidel!
Môj Kráľ drahý
a Priateľ môj,
rád ţivot svoj
Ti venujem.“
Samuel Crossman, 1624-83
225 Ó daj mi znať Spasiteľ
DAJ mi, Spasiteľu,
Tvoju lásku ku mne znať,
ktorá Ťa priviedla na zem tu
na kríţi zomierať.
Ó

O, daruj tomu chápať,
pomôţ za svoje brať:
Čo to znamená, ţe Ty svätý Pán
si môj hriech musel vziať.
2 Či klince, Spasiteľu,
Ťa drţali na dreve?
Nie, to Tvoja večná láska,
Tvoja láska ku mne.
3 Ó, div nad všetky divy,
ţe cez Tvoju smrť za mňa
moje všetky, aj skryté viny
môţeš mi odpúšťať.
4 Tak získaj, Spasiteľ, ma,
k sebe moje srdce skloň,
pokiaľ Ťa neznám jak Víťaza
a Pána s poklonou.
Katherine Agnes May Kelly, 1869-1942
226 Dobre viem, ţe Jeţiš mrel
OBRE viem, ţe Jeţiš mrel.
Koľko však rozumieť viem
utrpeniam tak mocným,
ţe anjel nechápe im?
D
2 Kto ich, jak sú, obsiahne
od počiatkov po konce?
Len Bohu sú jedine
v ich hĺbke známe plne.


PÁN JEŢIŠ KRISTUS
3 Pozri, jak Syn Boţí mrel,
v pote, s krvou stonal v tme.
Studnica bez dna mnohá
je Tv`á láska jediná!
Bernard of Clairvaux, 1090-1153,
prekl. Paul Gerhardt, 1607-76
Podľa voľného prekladu H. L. Hassler/ M. Rafajová, ‡
RESVÄTÝ Jeţiš, čím si sa
previnil,
P
čím, smrť potupnú pre seba vyslúţil,
4 Hoc čin Jeţiš dokonal,
ako málo hriešnik znal,
čo je v slovách útecha:
„Syn zomrel za hriešnika“.
Joseph Hart, 1712-68
227 Ó, hlava v mukách, v ţiali

, HLAVA v mukách, v ţiali,
rán plná pre môj hriech,
tŕň krvou zrak Ti kalí,
si svetu na posmech!
Ty, hlava ozdobená
cťou, slávou, milosťou,
ó, ako pohanená
si ľudskou hriešnosťou!
Ó
2 Kam zaniesť svoju biedu,
kam s bôľom tým sa skryť,
ţe trest pre moju vinu
si musel podstúpiť?
Ţiť nový ţivot, Pane,
som s Tebou zatúţil
a dostal zľutovanie,
hoc smrť som zaslúţil.
3 Ó, ako vyriecť chválu,
kde chválospevy vziať?
Či moţno, ţitia Kráľu,
dosť Tebe ďakovať,
ţe Tvojím smiem byť, Pane?
Daj vernosti mi cnosť,
skry do svojej ma dlane
pre čas i pre večnosť.
4 Buď mojím pevným štítom
a zaţeň strachu tieň.
Buď do tmy svetla svitom,
buď silou v smrti deň.
I vtedy duša moja
sa k Tebe privinie
a vprostred smrti boja
istotne nezhynie!

228 Presvätý Jeţiš
posmech od hriešnych, odmietnutia
svojich
v súţeniach mnohých?
2 Kto to spôsobil? Kto je tomu vina?
Koho to hriech bol, čo usmrtil Syna?
Beda mne, môj hriech Spasiteľa
ranil,
pre môj hriech ţialil.
3 Sťa dobrý Pastier ţivot ovci získal.
Sluha zlo činil, Syn odplatu prijal.
Na dreve kríţa trest môj na seba
bral. Tak ţiť som ostal.
4 To kvôli mne On na svet biedny
zišiel.
Prečistý ţivot - Baránka Boh našiel.
Zmieril ma s Otcom smrťou,
utrpením, v kríţi úpením.
5 Nemám, Pán Jeţiš, nemám čím
odplatiť,
Tebe sa dávam, Tebe budem patriť,
Tebe sa klaňať, hriechy nenávidieť,
na Teba hľadieť.
Johann Heerman, 1585-1647,
prekl. Robert S. Bridges
Genesis 22:8
229 Čo si učinil

O si učinil, Jeţišu premilý,
tak prísny ortieľ nad Tebou
spravili?
Aká príčina? V akom prestúpení
Ťa obvinili?
Č
2 Bičovaný, tŕním Ťa korunujú,
do tváre pľujú, posmešne sa smejú,
ţlč s octom v smäde piť Ti podávajú,
na kríţ dávajú.
JEHO UTRPENIE A SMRŤ
3 Aká príčina takého trápenia?
To moje hriechy, tie sú tomu vina.
Ach, Jeţišu môj, čo som to ja robil?
Teba hanobil!
4 Nevinný Pán je svätý a zomiera,
bezboţník s neprávosťou ţivot
prijíma.
Človek prekliaty je oslobodený,
Boh však ranený.
To On pre nás, pevne veríme,
pod hriechom v smrť klesol.
3 Zomrel, aby naše viny
odpustené boli,
a tak vierou v Jeho vzácnu krv
do nebies brán vošli.
4 Nič na tomto svete nemohlo
cenu za hriech platiť,
nebeskú bránu nám otvoriť
a nechať nás vstúpiť.
5 Od samej päty po vrch mojej hlavy
nebolo pri mne pre hriech ţiadnej
slávy.
Mal som niesť právom v pekelnej
priepasti
muku večnosti.
5 Verne, verne On nás miloval,
my máme Jeho tieţ.
Dôverovať v krv, čo vylieval,
a slúţiť Jemu len.
Cecil Frances Alexander, 1818-95
6 Ó, Láska mnohá, Láska neskonalá,
čo Ťa priviedla trpieť muku zhora.
Kým som si ţil tu pre sveta
márnosti,
Ty‟s ţal bolesti.
231 Tam na kríţi, na Golgote
T
7 Ó, Kráľu dobrý, Kráľu vyvýšený,
čo Ty máš zo mňa, veď som ja červ
núdzny?
Hľadiac na seba, nemám krásy
v sebe.
Čo dám ja Tebe?
8 Seba, aký som, s vďačnosťou Ti
nesiem,
čo chceš mi učiň, sluhom vďačne
budem
Tebe na veky, k Tvojej cti a chvále,
ľúbený stále.
Johann Heerman, 1585-1647,
prekl. D. Stránsky ‡
Mk 15:1-19 || Mk 15:28 | R 3:23 | Iz 1:6 || Deut 15:16-17
230 Ukriţovaný náš Pán bol
KRIŢOVANÝ náš Pán bol
za bránami mesta,
kde smrť strašnú za nás podstúpil,
spasenie nám získal.
U
2 Kto z nás tuší a kto vypovie
bolesti, čo niesol.
AM na kríţi, na Golgote,
tam je naša Útecha.
Tam len duša naša iste
v kaţdej biede pospiecha.
Lebo Kristus, náš Spasiteľ,
tak nás vrelo miloval,
seba zmaril, poníţil sa,
svätý ţivot za nás dal.

2 Tam na kríţi, na Golgote,
Boh Spasiteľ krváca.
Tam hnev Boţí za nás nesie,
mnohé dlhy vypláca.
Ţiaľme, plačme, my, hriešnici,
nad našimi vinami.
Poďme hľadať odpustenie,
zmilovanie nad nami.
3 Tam na kríţi, na Golgote
Pán sľubuje lotrovi:
„Amen, dnes si so mnou v raji,
keď ja prídem k Otcovi.“
Ó, ráč aj nám, Spasiteľu,
tej útechy nadeliť,
ţe i my budeme s Otcom
skrze Teba večne ţiť.


PÁN JEŢIŠ KRISTUS
4 Tam na kríţi, na Golgote,
tam je naša Útecha.
Pravý ţivot ľudskej duše,
preto k Nemu uteká.
K svojmu Hradu, Skale spásy,
hoc ju i smrť zastihne,
On vyvádza z ríše smrti,
do raja si ju vezme.
2 Starý drevený kríţ,
ktorým pohŕda svet,
má na mňa moc prepodivnú;
Kráľ môj z nebeských ríš
prišiel na zem sĺz, bied,
by niesol ho v Golgoty tmu.
F.J. Mošovský ‡
Fil 2:7 | 1 Ján 4:10, Lukáš 23:28 | Lukáš 23:42-43
232 V zemi diaľnej miesto
ZEMI diaľnej miesto,
kde sa k nebu kríţ pnel,
znak potupy, trýzne a vín.
Vţdy v ňom lásky div zriem;
za svet hriešny raz mrel
tam Boha i človeka Syn.
V

3 Kríţ ten skropený bol
krvou z Kristových rán,
v ňom krásy zriem predivnej svit:
na ňom znášal múk bôľ,
zomrel slávny môj Pán,
by mohol som večne s Ním ţiť.
4 Kríţu Krista byť chcem
verný v dobrom i zlom,
chcem pohanu jeho niesť rád.
Pán ma vezme v svoj deň
v Otcov nebeský dom,
kde v sláve s Ním budem diel mať.
Preto predrahý je mi ten kríţ,
kým len ţivota trvá mi čas.
Bude ţiariť mi Jeţišov kríţ,
aţ ho zamení koruny jas.
George Bennard, 1873-1958,
prekl. J. Hudec
viď tieţ: Poďte ďakujte Hospodinu (Ţ118)
PÁN JEŢIŠ KRISTUS
- Jeho vzkriesenie, vstúpenie k Otcovi
a vláda v nebesiach
233 Jeţiš ţije! Smrť teraz
EŢIŠ ţije! Smrť teraz
nemôţeš nás viacej jať.
Uţ Jeţiš ţije! Preto viem,
nezdrţíš nás, ó hrob, viacej.

keď pôjdeme raz cez smrť, tíš.
J
3 Jeţiš ţije, pre nás mrel,
preto Jemu ţiť budem.
Čistý v srdci s Ním prebývať,
slávu Jemu tam prinášať.
Haleluja!
4 Jeţiš ţije! Srdce vie,
ţe ho nič neodtrhne
od lásky Krista – smrť, peklo,
moc sveta, ani všetko zlo.
2 Jeţiš ţije! Smrť teraz
je len brána v nebies raj.
Tak dych náš chvejúci sa stíš,

JEHO VZKRIESENIE, VSTÚPENIE A VLÁDA V NEBESIACH
5 Jeţiš ţije! Jemu je
večné kráľovstvo dané.
Ideme tam, kde On prv šiel,
nájsť odpočinku do nebies.
STÁVAJ srdce s radosťou,
pozri, čo sa stalo.
Uţ po noci s temnosťou
Svetlo Ti povstalo.
Môj Spasiteľ ţije zas,
leţal v tmavom hrobe.
Veľkonočný nastal čas:
Jeţiš ţije, viacej nemrie.
V
EŢIŠ ţije a ja s Ním,
kde je smrť, kde hrôza Tvoja?
On je víťazom slávnym,
ţivot pre mňa vybojoval.
Do tmy svetlo zosiela,
On ma z hrobu povolá.
J
Christian Fürchtegott Gellert, 1715-69
prekl. Frances Elizabeth Cox, 1812-97
234 Vstávaj srdce s radosťou
|
235 Jeţíš ţije a ja s Ním

2 Víťaz nad tmavým hrobom
hľadí vôkol jasne.
Nad nepriateľskou zlobou
stavia sa veľslávne.
Všetko padá ku nohám,
hľa, vzkrieseného Pána.
Osteň smrti bol zlomený,
hriech Jeho ľudu splatený.
3 Ach, aká veľká radosť
srdce zaplavuje,
Keď zriem Ho, všetka starosť,
strach v pokoji mizne.
Kto vezme, čo On získal,
čo odlúči od Krista?
On seba za môj hriech dal,
vstal pre mňa a nemrie viac.
4 On ma privádza k bráne,
čo vedie do neba,
nad ktorou napísané,
zlatým sa spomína:
Kto so mnou bol hanený,
vezme korunu slávy.
Kto vzal svoj kríţ a tu mrel,
príjme v nebi so mnou diel.
Paul Gerhardt, 1607-76
prekl. Samuel Hruškovic ‡
| | | 2Tim 2:11-12; Mat 16:24-26
2 Jeţiš ţije, On je Pán
neba, Zeme – vládne vše`mu.
Príjme ma ku sebe rád
a ma vzkriesi slávne z hrobu.
Svoje sľuby nezmení,
vierou som s Ním spojený.
3 Ţije Jeţiš – prečoţe
pre hriech do zúfalstva padám?
On mi verný Priateľ je,
ja kajúco k Nemu volám.
V Ňom mám odpustenia zdroj,
slzy utiera mi On.
4 Bez Jeţiša mojeho
by som iste večne zomrel.
Slasťou však byť dnes Jeho,
keď On za mňa vstal i zomrel.
Preto Jeho milujem,
Jemu srdce venujem.
5 Jeţiš ţije! Moci niet,
ktorá by s Ním rozlúčila,
ani bolesť, zvody, svet,
lebo v Ňom tkvie moja sila,
Keď zlo na mňa dolieha,
Pán je moja dôvera.
Christian Fürchtegott Gellert, 1715-1769
prekl. M.I.Mošovský ‡
236 Pred Boţím trónom
RED Boţím trónom, hore
v nebesiach
Záchrancu mocného, Lásku mám,
Veľkňaza, čo sa Kristus zve,
ţije, za mňa sa prihovára.
P

PÁN JEŢIŠ KRISTUS
2 Moje meno do dlane ma vryté
a vpísané vo svojom srdci.
Pokiaľ On v nebi kraľuje,
nič ma od Neho neodlúči.
hľadí na ňu a odpúšťa mi.
5 Ajhľa, Baránok ţije vzkriesený,
On dokonalá spravodlivosť.
On – JA SOM – mocný, nemenný,
Kráľov Kráľ - slávu má a milosť.
3 Satan do zúfalstva ma privádza,
pripomína mi hriechy, čo mám,
ale ja hľadím na Toho,
ktorý ich raz navţdy pochoval.
6 Keď som s Ním jedno, ja
nezahyniem,
moju dušu krvou si kúpil.
U môjho Boha v nebesiach
môj ţivot bezpečne si ukryl.
4 Lebo Spasiteľ bez viny zomrel,
Boh neráta hriech mojej duši.
U Syna spravodlivosť je,
Charitie Lees Bancroft, 1841-1923
Iz 49:16
viď tieţ: Prečo sa stretli národy (Ţ2), - Ţije môj Vykupiteľ, viem
PÁN JEŢIŠ KRISTUS
- Jeho druhý príchod a posledný súd
237 Či Sudca nepríde
I SUDCA nepríde
Ča mŕtvi nevstanú?
Či oči Tvorcu skúmavé
duše nezvolajú?
2 Ako moje srdce
tú úzkosť vydrţí,
keď nebo a zem pred Tvorcom
sa v ohni rozloţí?
3 Prv neţ trúba má znieť
a mŕtvi povstanú,
zneje svetom radostná zvesť,
má moc nevídanú.
4 Ó, hriešni, volajte,
proste si o milosť!
Pod Kristov kríţ sa utečte,
nájdete spásy moc!
5 Tam trest Spasiteľa
nevinného raní.


Kto vierou ku Nemu sa ľne,
v deň zlý Ho zachráni.
Philip Doddridge, 1702-51
Zjavenie 6:17
238 Precitnite, z veţe znie hlas
RECITNITE, z veţe znie hlas,
stráţca volá na Boţí príkaz:
„Ó, vstávaj, Jeruzaleme!“
Blízko polnočná hodina,
čas príchodu Boţieho Syna,
v ústrety sa Mu poberme.
S múdrymi pannami,
s olejom, lampami.
Haleluja! K svadbe novej,
Baránkovej,
poďme sa Mu prihotoviť.
P
2 Počuj Sion, stráţca volá,
srdce mdlé zo sna ti preberá:
„Ó, vstávaj, bdej, čas blízko je!“
Pán v oblakoch skoro príde,
sprievod anjelský nasleduje,
ako nám to prv zasľúbil.

JEHO DRUHÝ PRÍCHOD A POSLEDNÝ SÚD
Ó, príď, Ty Kráľov Kráľ,
Pane Jeţišu k nám.
Hosana znej! Vitaj mile,
my ideme
na svadbu sa s Tebou tešiť.
Tým, čo dnes Ho nenávidia,
trúba posledná volá:
Poďte k súdu,
poďte k súdu, uţ je čas!
5 Nech Teba všetko uctieva,
čo si na večnom tróne.
Prijmi si slávu, Spasiteľ,
vyhlás kráľovstvo svoje.
O, príď skoro,
vráť sa k nám, večný Boţe.
3 Bránami z perál vchádzame,
na nádvorí zástup vzhliadame,
kráča ku trónu večnému.
Počuť chvály, vďaku mnohú
z úst nebešťanov prinášanú,
piesne nové a ľúbezné.
Čo oko nezrelo,
ucho nezačulo,
toľká radosť a plesanie,
chvál spievanie.
Haleluja nášmu Bohu!
John Cennick, 1718-55
| | | | Zj 5:12
240 Viem, že Ježiš príde skoro
V
Philip Nicolai, 1556-1608
Mt 25:1-13 | Zj 1:7, Mt 16:27 | Zj 5:9-14, Zj 21:21, 1 Kor. 2:9
239 Hľa, Pán prichádza v oblakoch

ĽA, PÁN prichádza v oblakoch,
prv pre hriešnych zabitý.
Svätí idú s Ním v tisícoch,
mocnie zvuk chvál víťazný:
Halelujah!
Ide vládnuť naveky!
H
2 Teraz oko kaţdé vidí,
On je slávou odiaty.
Tí, čo Ho za nič nemali,
i tí, čo Ho prebodli,
nariekajú:
Bol Spasiteľ skutočný.
3 Zrieť príchod dlho čakaný,
vykúpenia tiaţ slávy.
Svätí, predtým vysmievaní,
Ho stretajú v povetrí.
Halelujah!
Deň Pána, hľa, zjavený.
4 Kaţdý ostrov, more a vrch,
nebo a zem stráca sa.
IEM, ţe Jeţiš príde skoro
na zem k nám
a vezme svoj ľud k sebe tam,
ako nám sľúbil sám.
Verím, ţe príde Pán ako Kráľ,
príde Jeţiš s anjelmi
a vezme svoj ľud pripravený
k sebe tam, náš Jeţiš Pán.

2 Viem, ţe Jeţiš príde skoro
na zem k nám
a vezme svoj ľud k sebe tam,
ako nám sľúbil sám.
Verím, ţe príde Pán ako Kráľ,
korunu dá tým, čo verne
slúţili mu s láskou denne,
s radosťou, Jeho milosťou.
3 Viem, ţe Jeţiš príde skoro
na zem k nám
a vezme svoj ľud k sebe tam,
ako nám sľúbil sám.
Verím, ţe príde Pán ako Kráľ,
budem aj ja celým srdcom
spievať, volať:
„Jeţiš prišiel na zem k nám,
môj drahý Pán!“
Graţyna Kaletová, n.1955

DUCH SVÄTÝ
241 Duchu Svätý, daruj mi
UCHU Svätý, daruj mi
smútok, keď si rmútený.
D
Nevnímam Tvoj tichý hlas,


9 Ostaň mi milostivý,
odpusť hriech, Otče milý,
v zmierení, čo dal mi Syn,
ţe som Ducha zarmútil.
William Bunting, 1805-66
počuj srdca môjho plač.
2 Mnohé hriechy vyznávam,
neprávosť v nich spoznávam.
Koľko som ich konal dnes,
Ty vieš všetko – o nich vieš.
3 Hluchý na Tvoju reč bol,
vo včerajší hriech padol,
v srdci malú bázeň mal,
Tvoju lásku prehliadal.
4 A keď blízkosť Tvoju mal,
s malým hriechom sa zahral!
Prikryť svoju vinu chcel,
porovnať sa s horším šiel.
5 Veci sveta v mysli bral
tam, kde som uctievať mal.
Vyzeral zvonku zboţným,
v srdci však bol neverným.
6 V pýche ani nebadal,
ako tíško si volal.
Ľahostajné srdce mal
k dušiam, ktoré súmrak jal.
7 Ako ľahko som šiel spať,
hriechy bez sĺz vyznával.
S pokáním som otáľal,
Tešiteľa uhášal.
8 Ty si ma však nenechal,
volal i mlčky čakal.
Ty, čo vo mne prebývaš,
stále verný ostávaš!
242 Duchu Svätý zostúp
UCHU Svätý, zostúp,
zjavuj veci Boha,
nech nášho Pána spoznáme,
svedč o krvi zhora.
Len Ty to pôsobíš,
ţe oči uvidia,
ţe Ten, čo mrel za vinných
hriešnikov, zomrel za mňa.
D

|
2 Nik v pravde nepovie,
ţe Jeţiš je Pánom,
ak Ty si mu nesňal závoj,
dýchol ţivým slovom.
Len vtedy uvidí,
ţe prospech v krvi má
a zvolá v radosť nevýslovnú:
Môj si Boh a Pán.
3 Dýchni pravú vieru,
čo všetko prijíma,
svedectvo o tom v sebe nosí,
vedome Ťa zná.
Čo všetko premáha
a hory pohýna,
zachraňuje tých, čo ctia Pána,
lásku im dáva.
Charles Wesley, 1707–88
1Kor 2:10, J 9:30, Gal 2:20 | 1Kor 12:3, 2Kor 3:13-17, J 20:28
| Sk 24:14; R 8:16, 1J 5:4, Mat 17:20, R 10:13, 1J 4:17-18
243 Dýchni v kosti suché
ÝCHNI v kosti suché,
naplň ich ţivotom,
nauč ich milovať Teba,
kráčať Tvojím chodníkom.
D

DUCH SVÄTÝ
2 Dýchni na nás, Pane,
srdcia nech nám zmäknú
a do konca vytrváme
činiť len Tvoju vôľu.
Rosu skvostnú, premilostnú
lej na sprahlý duše lán.
Daj sa nám nájsť!
Utíš zápal srdca rán.
3 Na ktorých dýchol si,
nikdy nezahynú.
Ţivot nový uţ spoznali,
naveky s Tebou budú.
4 Ráč roznietiť a posvätiť
vedno láskou srdcia zas.
Dávaj moci a pomoci,
k skutkom svätým roznieť nás.
Daj sa nám nájsť!
Duchu Svätý, príď ku nám.
4 Dýchni, Pane, dýchni,
svoj ţivot k nám pošli.
Daj nech Slovo, čo čujeme,
kriesi dnes mŕtve kosti.
Autor nezistený
posl. M. Braxatoris‡
245 Duchu Svätý pravdivý
UCHU Svätý pravdivý,
ku mdlým dušiam zoslaný.
Plameň pravdy dávaný,
zbav ma bludov mámení.
D
5 Evanjelium má
moc mŕtvych oţiviť.
Dýchni na kosti v údolí,
nech ľud Tebe môţe vzísť.
Edwin Hatch, 1835-89 ‡
Ezechiel 37:1-10, R 1:16
244 Ó, prídi k nám
,PRÍDI k nám, Duchu Svätý,
Ty Duchu vytúţený.
Teba hľadá, Teba ţiada
duch v slabostiach zomdlený.
Daj sa nám nájsť!
Na hlas vrúcnych modlení.
O
2 Poteš sirôtok plačúcich,
verný Tešiteľu náš!
Cesty clivé milostive
obrať v pokoj - Ty moc máš.
Daj sa nám nájsť!
Z hriechu usvedčuj a stráţ.




2 Duchu Svätý nebeský,
zapáľ mi lásku v srdci,
aby veľkých cieľov ţiar
dal ţivotu nový tvar.
3 Duchu Svätý z výsosti,
zbav myseľ mi slabosti.
V Tvojej sile daruj ţiť,
v boji s hriechom víťaziť.
4 Duchu Boţí, Pane môj,
vpíš do srdca zákon svoj.
Vládni vţdy v srdci mojom,
prevádzaj ma ţivotom.
Samuel Longfellowm 1819-92
3 Učiň Otcovi a Synu
svätý, čistý Tebe chrám.
viď tieţ: Zostúp k nám, - Pane prúdmi poţehnania,
- Ó, Pane drahý, čuj naše, - O, príď, ó príď rok nášho Pána,
- Vzhliadni na nás Spasiteľu, - Príď Duch Svätý, zostúp
prekl. J. Procházka ‡

PÍSMO SVÄTÉ

ANE, Tvoje Slovo som zvolil,
246 Pane Tvoje Slovo som
trvalým dedičstvom je mi.
P
Sväté výroky srdce hrejú,
veľmi sa radujem v nich.
4 I svoj hriech v ňom vidím tmavý,
však aj lásku bohatú,
ktorá stála Pána slávy
Getseman a Golgotu!
2 O skutkoch večnej lásky čítam,
Tvoje dobré príkazy zriem.
Vţdy občerstvený novým sľubom
po zemi diaľ putujem.
5 Vzácny poklad Boţie Slovo,
pravdy jasnej v ňom je svit!
Na cestu kto ním si svieti,
ten bude blaţene ţiť.
3 Pôda je to veľmi bohatá,
pramene ţivota tečú,
semienka nesmrteľnosti má,
blaţenú mannu skrytú.
6 Kráľovského poznám zváča,
neobíde pole, dom;
aj dnes ticho svetom kráča,
hriešnych volá k svadbe on.
4 Potešením je trúchliacemu,
veď trápenia poţehnáva.
V preslávnej nádeji aţ za hrob
pokoj pre dušu dáva.
Isaac Watts, 1674-1748
1 Petra 1:23
247 Poznám prameň
OZNÁM prameň vzácny, čistý;
večný v ňom je ţitia zdroj,
proti nemociam liek istý,
kto ho prijíma, zná pokoj.
P
2 Prameň zlatoskvúci, čistý
Boţie Slovo je, to viem.
Do neho keď seba vnorím,
záblesk večnej slávy zriem.
3 Zrkadlo ja poznám skvelé,
zo zlata ţiare má rám.
Do neho keď pozriem smele,
Boha zriem i seba tam.

7 Radostné nám nesie správy:
“Hla, prichádza Ţeních náš! ”
Pochybnosti, oblak tmavý
rozoţenie jeho hlas.
8 Vítaj mi, hlásateľ mieru,
ku mne zaznej tieţ tvoj hlas!
Všemocného Boha Slovo,
poţehnávaj si nás zas!
viď tieţ: Ţalm 1, - Ţalm 119, - Drahý Pane Jeţišu
Mária Royová, 1858-1924‡
EVANJELIUM VOLÁ
- ohlasovanie evanjelia
248 Ó, Pane drahý

, PANE drahý, čuj naše prosby,
Óna národ spiaci ţivot dýchni!
Ráč pouţiť si i našej sluţby,
i naše nohy k nemu vyšli.
Práce je mnoho, vyšli nás k dielu,
nech vôňa vanie z Otcovských lúk.
Zvestovať spásu ráč nám dať silu,
k práci nás zmocňuj Tvoj Svätý
Duch.
2 Ó, Hospodine, zošli nám vlahu, nech
kvitnú púšte, prekvitá sad.
Veď si nás cestou ku svojmu blahu,
nech ţiarou viery ustúpi chlad.
Daj Ducha svojho na kosti suché,
nech ţivot všade môţeme zrieť!
Otváraj uši počúvať hluché,
ľud prebuď k Tebe sa len utiecť.
3 Dopraj, nech v našich príbytkoch
znova zaznieva mocne Tvoj
sladký hlas.
Nech vstúpi všade milosti slovo,
zástupy vierou v Jeţiša spas.
Naši predkovia pre vieru mreli,
za pravdu Tvoju v súţeniach zlých,
bo jednu túţbu na srdci mali –
aby si vládol potomkom ich.
ZHLIADNI na nás, Spasiteľu,
zošli oheň z nebies výš!
Obţiv svoju cirkev celú,
V
Duchom Svätým naplň ísť!
Pred Tebou tu ticho dlieme,
pokorný náš vyslyš hlas.
Daruj nové prebudenie,
pošli oheň z neba zas!
2 Pane, ţehnaj svoje dielo,
vylej Ducha z nebies zas,
aby srdce chválou znelo,
povzbudené k práci zas!
Prispor viery, vylej lásky,
zaţni hviezdu nádeje.
Upevni nás v sväté zväzky,
pokoj, radosť nájdeme.
3 Zomdlenému ľudu svojmu
pošli oheň z neba zas.
Pokánia daj rosu hojnú,
ďalšie duše z hriechov spas!
Daruj svoje odpustenie,
postav k ţitiu novému.
Počuj, Pane, naše lkanie,
uzdrav dušu zlomenú!
Autor neznámy
Prekl..Pavel Majnar ‡
250 Ó, príď, ó, príď rok
, PRÍĎ, ó, príď rok nášho Pána,
ty odo dávna sľúbený.
Nech zakvitnú zas šíre polia
v tej našej studenej zemi
a pôda Slovom naplnená
zaskvie sa novou krásou mája.
Ó
4 Náš milý Pane, viď našu biedu,
čuj prosby naše za národ náš!
Či neotročí dosť hriechu zlému,
či ho nedepce dosť satanáš?
Vinu má mnohú, pravdu opustil,
v nešťastí svojom k Tebe nezrie.
Nehľadá Teba - ţivota prameň,
maj ľútosť, Pane, inak zhynie.
249 Vzhliadni na nás Spasiteľu

2 Ó, príď, ó, príď k nám rosa zhora
a zavlaţ zem rokmi smädnú.
Nech rozpustí sa tvrdá kôra,
vyprahlé srdcia oţijú
a všetko dobré, krásne, milé
zas vypučí tu v novej sile.

3 Ó, príď, ó, príď k nám oheň z neba
a zapáľ vôkol celú zem.
Nech srdce naše v lesku z Teba

EVANJELIUM VOLÁ
vznieti sa vo svätý plameň
a mocne, radostne a vrele
pre svojho Spasiteľa bije.
ideme obnoviť
sľub, ktorý sme Ti dali:
Ťa známym učiniť.
4 Ó, príď Ty sám, náš milý Pane,
a navštív svoju vinicu.
Na svoje dielo pohliadni mile,
zloţ svoju mocnú pravicu.
Nech celý svet opäť uvidí,
ţe ono z Teba a nie z ľudí.
5 Navráť nám dobu dávnu, blahú,
keď si nám otcov navštívil,
keď Tvoju tvár milostivú, drahú
Tvoj ľud v obľube si nosil.
K Tebe nech sa opäť len skláňa
a zostúpi mu nová manna.
6 Ó, nech v Tebe zakorenení
sme jedno telo, jeden duch.
Tvojou láskou v jedno spojení,
vinieme sa k sebe čo druh.
Aţ kým jasný, večný, bez tieňa
vzíde nám rok doma u Pána.
L. B. Kašpar ‡
Lukáš 4:18-19 | Nehemiáš 6:16
251 Práca neukončená
RÁCA neukončená
nás na kolená zve,
potreba duší volá
neţiť ľahostajne.
My, ktorí sme Ťa znali,
P

2 Kde páni sveta vládu
nad dušami majú,
kde moci nepriateľské
Tebou pohŕdajú,
tam plač o ţivot, lásku,
svetlo nik nečuje,
nespočet duší do tmy
odchádza a hynie.
3 Pochodeň sme prevzali
z rúk tých, ktorí dali
ţivoty, keď hlásali:
„Jeţiš mrel, vstal z mŕtvych.“
Poslanie nám zostalo,
zvesť je nezmenená,
túţba, ktorá nás ţenie,
tá istá od Teba.
4 Otče, Ty si ich drţal,
Duchu, pomazával,
Kriste, Ty láskou nútil
ísť vpred a nezastať.
Zbabelosť, strach z nás odním,
zo spánku nás prebuď!
So zvesťou ţitia pošli,
nech pracuje Tvoj ľud.
Frank Houghton, 1894-1972
© OMF International (UK)
viď tieţ: Práca neukončená, - Dýchni v kosti suché,
- Kieţ dobrý pastier náš, - Pane, prúdmi poţehnania, - Kaţdý, kto ţije na zemi,
- Krásne a sväté miesto,

EVANJELIUM VOLÁ
- sľuby milosti pre hriešnikov
252 Ó, poďte ku mne všetci
Ó
, POĎTE ku mne všetci,
„ čo jarmo tlačí vás!“do všetkých končín zeme
zaznieva Pánov hlas.
Znie sladko Jeho Slovo
o láske, milosti,
o odpustení hriechov
a večnej radosti.

2 Poţehnaná, keď Ho vidíš,
poţehnaná, keď počuješ,
poţehnaná, keď Mu veríš,
Ním samým sa potešuješ.
Jeho príkazy
stanú sa ľahkými
Tebe plniť.
2 „Ó, poďte ku mne všetci,
ktorí v tmách blúdite!
Svetlo pravdy na ceste
vo mne uvidíte.“
„Ó, srdcia ustráchané,
prečo v tme máte ţiť?
Vy ţivoty bezradné,
prečo v klame blúdiť?“
3 Ako keď domov svoj nájde
tulák svetom unavený,
ako oáza smädnému
je pokoj, čo Kristus dá Ti.
Keď ho raz skúsiš,
šťastná budeš
naveky, ţe je Tvoj.
3 „Vy v prácach unavení
a v bojoch ranení,
len v utrpení mojom
liek pre vás pramení.
Váš nepriateľ je mocný,
kto v boji obstojí?
Len ak vás Pán vytrhne,
budete spasení.“
4 Vezmi si jarmo lahodné,
veď láska poslušnosť plodí.
Kristus Ti silu niesť ho dá,
keď premúdro Ťa sprevodí
k sebe do slávy,
kde ľud vykúpený
s Ním ţiť bude.
Joseph Swain, 1761–96
Izaiáš 45:22 | Mat. 13:16 | R. 5:1 | Mat. 11:29, Zj. 5:9
4 Tak poďme k Nemu všetci,
nehodní, akí sme.
„Toho, kto ku mne príde,
na srdce priviniem!“
tak sľúbil nám Pán Jeţiš,
pochybnosť odloţím.
Ó, Láska neskonalá,
ku Tebe pobeţím.
254 Poďte hriechom obťaţení
William Chatterton Dix, 1837-98
OĎ, DUŠA hriechom strápená,
v ţiali, hoc ten ťa nespasí.
Zákonom si odsúdená.
Pozri na kríţ, kde Pán visí.
P
OĎTE, hriechom obťaţení,
slabí, chorí, ranení,
Pán Jeţiš je pripravený
zachrániť vás z trápení.
Len On môţe
a dokáţe
a ochotne.
Nepochybujte o tom viac.
P
Matúš 11:28 | Ján 8:12 | Ján 10:10 | Ján 6:37
253 Poď duša v hriechu
Hľaď na Jeţiša,
hľaď naňho,
len On Ti milosť vie dať.

2 Poďte, núdzni, Boh vás víta
a má milosť premnohú.
Pravá viera a pokánie
skorú odpoveď stretnú.

EVANJELIUM VOLÁ
Bez peňazí
nakupujte
a získajte
ţivot, čo On má pre vás.
3 Hľadajte najprv si Boţí
pokoj s Jeho odpustením.
Biedu a hriech vyznať Kristu
hľadajte.
3 Poďte, pádom zruinovaní
a biedou premoţení.
Ak čakáte, kým ste lepší,
tak neprídete nikdy.
Pán srdečne
hriešnych, vrúcne
volá k sebe.
Poďte k Nemu, dnes je čas.
4 Hľadajte najprv vţdy Boha,
keď ste v Kristu dedič neba.
Svoj ţivot Jemu oddávať
hľadajte.
5 Hľadajte najprv dokázať,
ţe Jeho sľuby vţdy platia.
Spoliehať sa na Neho vţdy
hľadajte.
4 Ajhľa, Boh v tele zostúpil
a získal vám zásluhy.
Pre jeho krv s vierou poďte
smelo prosiť milosť si.
Iba Jeţiš,
a nič vo vás
nepomôţe.
Jeţiš bezmocným pomôţe.
Georgiana Mary Taylor, 1871-1953
256 Dnes Tvoja milosť volá
NES Tvoja milosť volá
a obmýva náš hriech,
hoc hlboko sme klesli
a očaril nás svet.
Keď zblúdili ďaleko
a tam sa spustili,
očistiť nás len môţe
´Tvá krv, Kriste milý.
D
5 Hľa, svätí spolu s anjelmi
Baránkovi spievajú
a nebesia plné jasu
krásnym hlasom volajú:
Aká milosť,
hriešnym daná
a hlásaná
tými, čo ju prijali!
Joseph Hart, 1712-68
255 Nehľadajte najprv zemské
EHĽADAJTE najprv zemské
poklady, čo smrť odnesie,
ale Lásku, čo zostane,
hľadajte.
N
2 Nehľadajte najprv sveta
túţby, čo vás nenasýtia,
ale čo duša mať musí,
hľadajte.


2 Dnes dvere si otvoril
a kaţdý, kto vojde,
Otcovu plnú náruč
odpustenia nájde.
Prijatie, pokoj, radosť
ţivot mu naplní,
sľuby do budúcich dní
z milosti uvidí.
3 Ó, milosť väčšia neţ hriech
- slová poţehnané!
Ach, čo by s nami bolo,
keď srdce studené?
Keď zúfalstvo prichádza,
ţe niet uţ nádeje,
ţije Pán Jeţiš Kristus,
čo hriešnikov čuje.
Oswald Allen, 1816–78
Luk 15:11-24
viď tieţ: Márnosť vo svete, samá márnosť, - Či Sudca nepríde
EVANJELIUM VOLÁ
- určená cesta milosti

RESMUTNÝ ľudský ţivot je,
257 Presmutný ľudský ţivot
hriech ho presakuje,
P
satan mysle oslepuje,
v otroctvo zväzuje.
2 Milosť slobodná svetom znie,
svätým Slovom volá:
„Poďte, hriešnici stratení,
dôverovať v Pána.“
3 Duša moja, čuj Pánov hlas
a nájdi úľavu.
„Prosím si vieru v Boţí sľub,
odstráň neveru.“
4 Ku prameňu drahej krvi
utekám, Boţí Syn.
Len tam sa duša očistí
i z najšpinavších vín.
5 Vrak bezmocný, červ hynúci,
v Tvoju náruč klesám.
Silou a spravodlivosťou,
ó Pane, buď mi sám.
Isaac Watts, 1674-1748
258 Vzácne slová Pán Jeţiš riekol 
ZÁCNE slová Pán Jeţiš riekol
duši, ktorá k nemu ide:
„Ja preč ju iste nevyhodím,
nech je to ktokoľvek.“
V
2 Vzácne slová Pán Jeţiš riekol:
„Ajhľa, ja som dverami.
Kaţdý, kto cezo mňa vojde,
bude navţdy zachránený.“

3 Vzácne slová Pán Jeţiš riekol:
„Poďte duše utrápené,
moje jarmo berte, učte sa,
ja vám dám odpočinutie.“
4 Vzácne slová Pán Jeţiš riekol:
„Svet, ktorý som ja premohol,
v mojom mene tieţ tí premôţu,
ktorí ma nasledujú.“
Fanny J. Crosby, 1820-1915
Ján 6:37 | Ján 10:9 | Matúš 11:29 | Ján 16:33;
Zjavenie 14:4; 1. Jána 5:4
259 Či hriech v srdci nemáš
I HRIECH v srdci nemáš,
moc jeho necítiš?
Či pri hrmení Sinaja
ti svedomie nepiští?
Č
2 Balzamu nenájdeš
v prirodzenosti zlej.
Ľudské lieky ti uškodia,
povrch rán prikryjú len.
3 Obráť sa k Pánovi,
o milosť ţiaľ stále.
Len On ťa zmôţe očistiť,
zhojiť tvoje svedomie.
4 V svojom čase pečať
na srdce udelí.
V evanjeliu pokoja
Duchom rany uzdraví.
5 [Tak pokoj prichádza,
čo svedomia lieči.
Láska do sŕdc je vyliata,
úľava plynie k duši.]
||
EVANJELIUM VOLÁ
6 „Abba, Otče“ zo sŕdc
synov Boţích tam znie.
Otcovu lásku spoznali,
prijali odpustenie.

261 K Tebe, ó, Boţe blíţ
John Berridge, 1716-93
Rímskym 8:15

260 Zákon vraví mi
ÁKON vraví mi: dlh veľký mám,
ani cent z neho neubudne.
Ale evanjelium spieva:
Jeţiš hriech platil krvou iste.
Z
2 Zákon srdce v hriech popudzuje,
nepremenené srdcia tvrdnú.
Ale evanjelium neţne
roztápa tvrdú srdca kôru.
3 Zákon sväto ţiť prikazuje,
no kde rúk a nôh na to vezmem?
Ale sladšia správa sľubuje
dať krídla mi, na ktorých
vzlietnem.
4 [Také krídla, Pane, udeľ mi,
čo moje nohy, srdce vezmú,
krídla viery a krídla lásky,
čo i chromého vyskočiť hnú.]
5 S nimi duša moja ţiť bude
a vzlietne hore ku nebesiam.
Vo svojom behu neochabne
slúţiť Ti a za milosť spievať.
John Berridge, 1716-93
Rímskym 8:3-4, 10:5-15 | Rímskym 7:8-14
TEBE, ó, Boţe, blíţ, len k Tebe
blíţ,
hoc by ma tlačil boj a k zemi kríţ!
Samota vedie ma
hľadať a nájsť Teba.
K Tebe, ó, Boţe, blíţ, len k Tebe
blíţ!
K
2 Na ceste ţivota prichádza noc,
líham si na kameň, síl nemám dosť.
Zaspávam v úpení:
kieţ spása príde mi!
K Tebe, ó, Boţe, blíţ, len k Tebe
blíţ!
3 Z nebies rebrík na zem zostupuje,
anjelská druţina ním putuje.
Cesta je zjavená
a milosť mi daná
k Tebe ísť, Boţe, blíţ, len k Tebe
blíţ.
4 Ráno vstávam s chválou za spásy
div,
Bétel zo skál ţiaľu Ti vystavím.
Nepriateľ môţe prísť,
no ja som k Tebe blíţ.
K Tebe, ó, Boţe, blíţ, len k Tebe
blíţ.
5 S radosťou zavŕšim raz zemskú púť,
v nadhviezdny svet vzlietnem
Ti ďakujúc,
ţe si ma miloval,
k spaseniu povolal.
K Tebe, ó, Boţe, blíţ, len k Tebe
blíţ!
Sarah Fuller Adams, 1805-48
Genesis 28:10-22
viď tieţ: Márna práca staviteľa
EVANJELIUM VOLÁ
- pokánie a viera
262 Spasiteľu, Jezu môj

PASITEĽU, Jezu môj,
ku Tebe sa utiekam.
S
V búrkach ţitia pri mne stoj,
loďku moju veď Ty sám!
Ukry si ma, Pane môj,
v svete búri strašný boj.
Do prístavu priveď ma,
nech smiem vstúpiť v domov
svoj.
3 Prázdne ruky vystieram,
oči na kríţ upieram.
Nahý som, mne rúcho daj,
bezmocnému pomáhaj!
Prosieb srdca počuj hlas,
Spasiteľu, spas ma, spas!
4 Aţ mi biely smrti mráz
zavrie oči pre svet raz
a keď otvoria sa tam,
kde Ty súdiť budeš sám,
Skala vekov, Tvoja skrýš
ukry ma a srdce stíš!
3 O jedno uţ len prosím:
Teba mať – bude mi dosť.
Pohliadni na nahého,
zaodej ma – Ty máš moc
spravodlivosť svoju dať,
ktorá cele z Teba je,
hanbu moju prikrývať,
čistý budem stáť v Tebe.
Augustus Montague Toplady, 1740–78
Izaiáš 26:4
264 Poď blíţ ku trónu milosti
OĎ BLÍŢ ku trónu milosti,
kde Jeţiš počuje.
Tam padni pokorne pred Ním,
bo tam nik nezhynie.
P
4 Milosť od Teba ide,
prikryť vládze hriech celý.
Nech Tvoje uzdravenie
srdce toto premení!
Studnica ţivota si,
dovoľ mi z nej zdarma brať,
vody ţivej sa napiť,
čo na veky budem mať.
2 Tvoj sľub je mojím ţiadaním,
s ním blíţim sa k Tebe.
Ty si volal k obťaţeným,
hľa, takým som, Pane.
Charles Wesley, 1707-88
S
KALA vekov, Tvoja skrýš
ukry ma a srdce stíš!
Vnor ma v svätej krvi zdroj,
rany po hriechoch mi zhoj.
Príď mi, Kriste, na pomoc,
odpusť hriech, znič jeho moc.
2 Mojich skutkov úpenia
svätý zákon nesplnia.
Pokoja niet v zápale,
slzy tiecť môţu stále,
to mi hriech neprikryje,
musíš Ty sám, ó, Pane.
2 Do náruče Ti klesám,
útočiska pre mňa niet.
Neodbi ma, Spasiteľ,
ale priviň k srdcu hneď.
Nádej mám, keď Teba mám,
pomoc v pomoci Tvojej.
Bezbranný ţiť nemôţem
bez tône Tvojich krídel.
263 Skala vekov, Tvoja skrýš


3 Zohnutý pod vinou hriechu,
drvený satanom,
v bojoch, strachoch zvonka i zdnu
prichádzam nájsť pokoj.

EVANJELIUM VOLÁ
4 Buď môj štít a útočište,
svojím mi bokom tôň.
Nech smiem obstáť obvinenie
na Tvoju hľadiac smrť.
266 Zronený v srdci
RONENÝ v srdci, hľa, volá
kajúci hriešnik na Pána.
Prosí Tvoje odpustenie:
Boţe, buď milostivý mne!
Z
5 Predivná láska tá Tvoja,
čo niesla hanu, kríţ,
by vinný hriešnik, jak som ja
mohol ku Tebe prísť.
2 Bije do pŕs zahanbený,
veľkej viny si vedomý.
Pre Krista prosí jedine:
Boţe, buď milostivý mne!
6 Duša najťaţšie zmietaná,
prijmi sľub milosti.
To slová Pána Jeţiša:
Poď hneď a uver mi.
John Newton, 1725-1807
265 Bez Teba ţiť neviem
EZ Teba ţiť neviem,
ó, milostivý Pán.
Niet hlasu čo neţne
jak Tvoj mi pokoj dá.
B


Ţiť bez Teba ja neviem,
ja bez Teba len hyniem.
Ó, poţehnaj ma, Kriste,
ku Tebe sa viniem.
2 Bez Teba ţiť neviem,
ó zostaň blízko mi.
Pokušenia stratia
moc keď si blízko Ty.
3 Bez Teba ţiť neviem,
či radosť mám či bôľ.
Príď rýchlo a zostaň,
bo márny ţivot môj.
4 Bez Teba ţiť neviem,
ó, uč ma, ako ţiť.
Všetky sľuby drahé
príď na mne naplniť.
5 Bez Teba ţiť neviem,
ó, učiň ma svojím.
Nech vskutku som len Tvoj
ó, poţehnaný Syn.
Annie Sherwood Hawks, 1835-1918
3 Zďaleka a v slzách stojí,
zdvihnúť zrak sa neodváţi.
Ty poznáš moje trápenie.
Boţe, buď milostivý mne!
4 Činy, almuţny pre Teba
„ni jeden hriech neuzmieria.
Ku kríţu sa mi duša ľne.
Boţe, buď milostivý mne!
5 Aţ raz v nebi, vykúpený
z hriechu a pekla s mnohými,
nová pieseň vďačne zaznie:
Boh bol milostivý mne.
Cornelius Elven, 1797-1873
Lukáš 18:10-14
267 Z okovov svojich

OKOVOV svojich, smútkov
a tmy
k Tebe idem, Jeţiš, idem.
V slobodu Tvoju, radostné dni,
Jeţiš, k Tebe idem.
Z nemoci svojej k Tvojmu zdraviu,
z núdze svojej k Tvojmu bohatstvu.
Od môjho hriechu k Tvojmu boku,
Jeţiš, k Tebe idem.
Z
2 Zo svojej hanby, zo svojich strát
k Tebe idem, Jeţiš, idem.
na Tvoje srdce tak spechám rád,
Jeţiš, k Tebe idem.
Zo sveta sĺz k Tvojmu balzamu,
z búrok ţitia k Tvojmu stíšeniu.
Z úzkosti ku plesania ţalmu,
Jeţiš, k Tebe idem.
POKÁNIE A VIERA
3 Zo svojej pýchy, márností, pút
k Tebe idem, Jeţiš, idem.
V náručí Tvojom chcem spočinúť,
Jeţiš, k Tebe idem.
Z pozemských níţin tiahni ma výš,
z tiaţivých hlbín zrieť na Tvoj kríţ.
Z milosti Tvojej k Tebe len blíţ,
Jeţiš, k Tebe idem.
No teraz najkrajšia uţ pre mňa je,
tiahne ma k Tebe v láske ţiari.
2 Pane, ja hluchým bol, nemohol čuť
Tvoje slová mi predtým hlásané.
No dnes sa radujem, ţe smiem uţ
čuť,
kaţdé Tvé Slovo je mi drahé.
W. T. Sleeper, 1819-1904
podľa prekl. Michal Slávka ‡
268 Taký, hľa, som, ja nič nemám

AKÝ, hľa, som, ja nič nemám,
viem, ţe krv tiekla z Tvojich rán
a ţe voláš ma, neváham:
Ku Tebe idem, Pane môj!
T
2 Hľa, taký som, uţ nečakám,
ţe z hriechu sa vykúpim sám,
na Teba sa len spolieham:
Ku Tebe idem, Pane môj!
William Tidd Matson, 1833-99
270 Nie čo by som činil
IE čo by som činil,
vinnú dušu spasí.
Nie čo moje telo zvládlo,
mi ducha uzdraví.
Nie čo cítim, konám,
mi mier s Bohom podá.
Tú ťarchu nezľahčia mi
‟ni slzy, prosby či ţiaľ.
N
4 Hľa, taký som; viem mnoho mám
hriechov, biedy, špiny a rán.
Uzdrav ma, Pane, prichádzam:
Ku Tebe idem, Pane môj!
5 [Hľa, taký som, prijmeš ma, viem,
očistíš, zmyješ hriechu čerň,
veď v Tvoje sľuby verím len:
Ku Tebe idem, Pane môj!]
6 Hľa, taký som, keď voláš ma,
Tebe sa celý oddávam,
naveky Tvoj som, vyznávam:
Ku Tebe idem, Pane môj!
Charlotte Elliott, 1789-1871
ANE, ja slepým bol, nemohol
zrieť
Tvoju milosť v doráňanej tvári.
P
4 Pane, ja mŕtvym bol, nemohol ţiť,
duša mŕtva mi ku Tebe nešla.
No odkedy Ty si ju oţivil,
z hrobu hriechu vstala, tma zašla.
5 Lebo Ty pôsobíš slepému zrieť,
hluchému čuť a nemému vravieť,
mŕtvemu ţiť; preto takto zlomím
reťaze i zajatí mojich.
3 Hľa, taký som; som zmietaný
zápasom, búrkou, ranami
a nepokojom tiesnený:
Ku Tebe idem, Pane môj!
269 Pane, ja slepým bol
3 Pane, ja nemým bol, nemohol riecť
vďaky a oslavy Tvojmu menu.
No Tebou dotknutý uţ môţem pieť
horlivo rtami Tvoju chválu.

2 Len Tvoj čin jediný,
Kriste, vín, tiarch zbaví.
Tvoja krv, Baránok Boţí,
pokoj vnútri dá mi.
Tvoja láska ku mne,
a nie moja k Tebe,
zbavuje tej tmy tiesne,
ducha oslobodzuje.
3 Tvoja milosť, Boţe,
„odpúšťam“ mi vraví.
Tvoja moc, Syn Boţí, to puto
boľavé zlomí.

|
EVANJELIUM VOLÁ
Ţiadny z mojich skutkov,
iba tá vzácna krv.
Ţiadna moc, iba Tvoja, Pane,
bezpečný som v tom.
272 Ó uč ma, čo to je
, UČ ma čo to je,
ţe kríţ bol vztýčený
a na ňom Muţ bolestí
za hriech odsúdený.
Ó, uč ma, čo Ťa stálo
hriešnika uzdraviť,
drahou krvou Spasiteľa
za dušu zaplatiť.
Ó
4 Tak velebím Krista,
v tej láske zostávam,
s neochvejným srdcom
Spasiteľom mojím volám.
Pochyby kríţ odňal
a do hrobu som dal
myšlienky nevery a strachu,
tiahly tieň šera.
2 Ó, uč ma čo to je
za láska bez hraníc,
lásku, čo presahuje
beznádej mojich dní.
Ó, uč ma, kým nevzplanie
v tomto chladnom srdci
aspoň slabý záchvev, odraz
čistej Boţej lásky.
5 Len na milosť Boha,
pravdu, moc spolieham,
ja zvem Ho moje svetlo, radosť
- svojím ma volá.
To On ma zachránil,
zdarma odpúšťa mi.
Milujem, lebo On ma prv,
ţijem – som Ním ţivý.
Horatius Bonar, 1808–89
Efezským 2:8, Galatským 2:16
271 Ďaleký Bohu a stratený
ALEKÝ Bohu a stratený
som kráčal týmto ţivotom.
Cez bludné, nekončiace kruhy
nenachádzal stály pokoj.
Ku Tebe napokon sa vraciam,
ó, prijmi ma, Spasiteľ môj.
Ď


2 Vlastné plány a ambície
pri nohách Ti zanechávam.
Ach, vystri odpustenia dlane
a ţivot zmarený zachráň.
Ó, udeľ ţivot duši mojej
a naveky ju svojou maj.
3 Ó, daruj ţivot, pokoj pravý
a srdce stíš a upevni.
Kieţ moje dni tuláctva skončia
a Teba viac neopustím.
Svoju dobrotu pri mne dokáţ,
lásku, čo nikdy neskončí.
Charles Wesley, 1707–88
3 Ó, uč ma čo to je,
ţe plný hriechu som,
ţe milosť nájsť ma musí,
získať srdce láskou.
Ó, uč ma, ţe bez Teba
nemám ţiadnu nádej.
Hľaď na mňa prvého z hriešnych,
čo Kristus preňho mrel.
4 Môj Vykupiteľ drahý,
ja prázdne ruky mám,
no ţe som Tebou zvaný,
v Tvoju náruč padám.
Pretoţe si ma prijal,
milujem Ťa a ctím.
Lásku si mi zachovával,
naveky Ťa slávim.
Lucy Ann Bennett, 1850-1927
1. Tim 1:15
273 Priateľom hriešnika

RIATEĽOM hriešnika Ty, Pane,
si,
u Teba nešťastný pomoc hľadám,
znechutený svetom, sebou.
Otvor mi náruč a prijmi ma!
P
2 Zľutuj sa nad dušou v hriechu
chorou,
POKÁNIE A VIERA
len Ty uzdravenia bohaté máš.
Zasvieť do tmy svojím Duchom,
stratený som, kým Teba nemám.
a jeho tvrdosť obmäkčí.
3 Dobre viem, ţe lepším sa nestanem,
spasenie pre seba nevyslúţim.
Tebe sa cele zverujem:
Tvoja je spása, ja som hriešnik.
4 Môj ţivot pre seba si uspôsob,
premeň mi srdce a kraľuj v ňom Ty!
Len Tvoj čin hriech očisťuje
a všetko nové učiní.
5 Čím takú milosť k sebe nakloním?
Pane, som hriešnik, no Ty si láska.
Pre nič iné uţ neprosím:
viem, ţe si mrel za bezboţníka.
Charles Wesley, 1707–88
Lukáš 7:34
274 Svoj hriech Tebe dávam

voj hriech Tebe dávam,
čo spočítať neviem,
očistenie hľadám
pri Tvojom boku len.
Tebe ho dám, ťaţkým je pre mňa,
nevládzem ho niesť uţ sám.
S
5 No ţije Jeden, čo môţe
dať dotyk, čo nepremôţem.
Jeho Duch trosku vytaví,
hne srdce a ţivým ho spraví.
Jospeh Hart, 1712-68


H
2 Teba hľadám, sa mi zjav,
odpusť môj hriech, trestu zbav.
Pokorne, hľa, k Tebe lkám,
do rúk Tvojich seba dám.
3 Ty ma obnov, Kriste môj,
obmy, očisť, rany zhoj,
hriešnych vášní zhasni plam,
ja sa k Tebe utiekam.
Frances Ridley Havergal, 1836-79
Ó
4 Čujem o súdoch nehnutý
– jak to? – veď diabol sa desí.
Dobro i hnev márne spolu
pohnúť mi srdcom nezmôţu.
RIECH ma tiaţi z mnohých
strán,
horké slzy vylievam.
Výkupného inde niet,
len Tvoja krv zmýva hriech.
3 Svoj ţivot Ti dávam,
nech nie je viacej môj.
Len Ty si Spasiteľ,
ó, kieţ len smiem byť Tvoj!
Ţivot, srdce Ti cele dám,
môj Spasiteľ a drahý Kráľ.
KIEŢ MI vzíde z nebies deň,
čo vezme toto srdce preč,
rozpustí ho lúčom lásky
3 Počuť o Tvojom bôlení
najtvrdší kameň roztaví.
No keď ja čítam o Tebe,
nič týmto srdcom nehýbe.
276 Hriech ma tiaţi
2 Srdce Tebe dávam,
srdce tak neverné,
v skutku zlé, blúdiace
a naskrz skazené.
Tebe ho dám, ó, zmeň ho, Pane,
a verným ho sebe sprav.
275 Ó kieţ mi vzíde z nebies deň
2 Zem sa chveje, skala puká,
more búri, vrch trasie sa.
Všetko má citov dáky znak
– okrem srdca, čo v sebe mám.

4 Svoju milosť, Pane, daj,
tak vţdy vo mne prebývaj.
Šťastím naplň prázdnu hruď,
Spasiteľom mojím buď.
J. Bányai
prekl. Ondrej Betko st. ‡
EVANJELIUM VOLÁ
277 Na ţiaľ mi, ţe som zhrešil
A ţiaľ mi, ţe som zhrešil
na ceste ţivota,
N
svojho Boha rozhneval,
šiel dľa vôle sveta.
Na to som nepomyslel,
ţe mám Jemu slúţiť,
Tomu, ktorý mi dával
z milosti svojej ţiť.
2 Sťa slepý neusúdil,
ţe to láska Jeho
- šťastiu som pripisoval,
čo mal som od Neho.
Jemu som neďakoval,
a verne neslúţil
a tak v neposlušnosti
dlh sebe prehĺbil.
3 To všetko nepovstalo
z myslenia zdravého,
ale len z nadúvania
srdca neverného.
A keď som sa tak kochal
nepomyslel ďalej,
bol by som zahynul,
keby smrť prišla náhle.
4 Ó, veľká milosť Boţia,
čo s trestom nenáhli
a dáva ku pokániu
čas všetkým príhodný,
prikrývajúc nás plášťom
‟svej znášanlivosti,
hoc my Jeho dráţdime
v mnohej bezuzdnosti.
5 Kým v pravde oľutujem,
môj Pane, svoju zlosť,
ach, neráč na mňa zoslať
svoj hnev a prchlivosť.
Ó, ráč mi nespomínať
uţ moju neprávosť,
bo v srdci sa Ti korím
ţiadajúc si milosť.
6 Ach, prosím, viem, ţe moc máš
a súc Pán všetko smieš.

Kaţdému, keď Ty ráčiš,
k sebe dopomôţeš
a zvlášť tým, ktorí v Teba
nádeje skladajú,
Lásku z celého srdca
dôverne ţiadajú.
Ján Amos Komenský, 1592-1670
Rímskym 1:18-23, Ţ 130:2-4| | | | | Heb 11:6
278 Láska moja, počuj ma

ÁSKA svätá, počuj ma,
vrelo Ťa milujem.
Moc Tvoja posilni ma,
Tebe dôverujem.
Z hlbín srdca mocne volám,
Pane Kriste, Teba ţiadam:
Poteš ma, poteš ma, poteš ma
strápeného, súţeného;
povedz len: Poď ku mne a miluj
ma,
kríţom a ranami uzdravím ťa
kajúceho.
L
2 Spasiteľu, zachráň ma,
Jeţišu, hriešneho!
U Teba uţ túţim nájsť
Záchrancu mocného.
Chcem Ťa verne nasledovať,
aj v kríţi s Tebou vytrvať,
a tak Ťa, a tak Ťa, a tak Ťa
oslavovať, zvelebovať.
Ach, príď, môj Jeţišu, vysloboď ma
zo všetkých bied, zlostí a obţiv ma
zomdleného!
3 Jeţišu milosrdný,
odpusť mne hriešnemu,
skazenej ľudskej duši,
srdcu nevernému.
Kalich hnevu Ty si vypil
a tak si hriešnika spasil,
tak i mňa, tak i mňa, tak i mňa,
zblúdeného, bezradného.
Priblíţ sa, Jeţišu, pozdvihni ma,
zo všetkých úzkostí vytrhni ma
strápeného.
Jeremiáš Lednický, c1633-85
POKÁNIE A VIERA

CH, ja biedny, úbohý hriešnik!
279 Ach ja biedny, úbohý
Cítim svoju mnohú vinu.
A
Tebe zhrešil som, niet pomocník
– ako hľadieť na deň hnevu?
Zmiluj sa, Pane, nado mnou
a konaj láskavo so mnou!
2 Ţalostne srdce vo mne kvíli
pre bolesti hriechov mojich.
Vzhliadni ku mne, duší milovník,
vysloboď ma, ťaţko trpím!
3 Utíš môj plač, keď k Tebe volám,
bez zásluh, nahý, nechcený
a pod jarmom hriechu zamdlievam,
túţim po duchovnom zdraví.
4 Koľko ešte, kým sa mi ozveš,
Pane, koľko ešte čakať mám?
Či Ti bieda srdce nepohne,
srdce milostivé, čo Ty máš?
5 Neodplácaj podľa skutkov mi,
nevyhľadávaj u mňa viny.
Keď Kristus hriešnika milovník,
prijmi pre Jeho obeť, činy.
6 Povedz slovo a budem zdravý,
prehovor, nech hriešnik čuje:
„Choď v pokoji, uzdravujem ťa,
ţi vierou v moje meno stále.“
7 Pán sa sklonil a čul hlas núdzny,
zdvihol z prachu a vyslobodil.
Dal mi milosť – v nej vieru istú,
sľub evanjelia splnil.
M.K.Titius, prekl.Ján Glosius, 1670-1729
||||Deut 18:19 |Lukáš 7:7,50
280 Uprostred búrok na svete
PROSTRED búrok na svete,
Jeţišu, uč dušu modliť,
nech pozná Tvoje spasenie,
ide sa k Jeţišovi skryť.
U

2 Úskočnosť môjho srdca znáš,
Tebe sa rýchlo sprotiví.
Ak svoju tvár si ukryješ,
svoju skrýšu neuvidí.
3 Vezmi ma, Pane, biedneho,
priveď ma k trónu milosti,
tam je nádej pre hriešneho,
svoju hlavu u Teba skryť.
4 Moje srdce je neverné,
často pokušiteľa hrá,
Teba na blízku prehliadne,
o skrýšu u Teba nedbá.
5 Vtedy Svätý Duch prichádza,
precitnem a môj hriech vidím.
Vtedy jak túţim po Tebe,
v Tvojej skrýši sa uchýliť.
6 Zaţiar mi, Pane Jeţišu,
spasenie Tvoje nech vidím,
skrúšene o milosť prosím,
v Kristu, v skrýši pre hriešnych, byť.
Daniel Herbert, 1751-1833
viď tieţ: Prv vysmieval som meno Boha (Ţ1), - Ó, hlava v mukách, ţiali, - Čo si
učinil, - Ach, ja biedny (v.1 Slovu), - Hospodine zástupov (Ţ15) , - Ó, láska
Boţia
Zalm 32:7
KRESŤAN
- vďačnosť za zachraňujúcu milosť
a vyvoľujúcu lásku

ILOSŤ prehojná! Jak sladko

Mznie:
281 Milosť prehojná
„Boh spasil ľudský vrak.“
Prv stratený som blúdil v tme,
našiel ma a dal zrak.
4 Radujte sa so mnou!
Keď ďaleko som bol,
Ten, ktorý vydal sa za mnou,
domov si ma priviedol.
3 Mnohým nástrahám ţivota
v milosti som ušiel.
Milosť bezpečne ma niesla
a domov privedie.
5 Radujte sa so mnou!
Našiel som Priateľa,
ktorý, hoc vie, jak hriešny som,
ľúbiť ma neprestáva.
4 Pán pre mňa dobré zasľúbil,
Jeho Slovo stojí.
Pokiaľ putujem po Zemi,
On štít a údel mi.
6 Sprvu som Ho neznal,
ale On ma ľúbil,
silne a v srdci hlbinách
On neţne ma mať túţil.
5 Keď srdce raz sa zastaví
a beh časný skončím,
radosť a hojnosť prijatia
u Pána obdrţím.
7 Teraz uţ Pána znám,
počúvam Jeho hlas,
kaţdý deň Jeho pomoc mám či radosť je nad to viac?
6 Jak sneh, keď slnce naň ţiari,
tento svet pominie.
Leţ Boh, ktorý ma povolal,
mojím vţdy ostane.
Elizabeth Rundle Charles, 1828-1896
Lukáš 15:9
John Newton, 1725–1807
| | | Jer 32:40 | | Mat 22:31-32
ADUJTE sa so mnou!
Srdce mi, prv biedne,
našlo bohatý poklad svoj
lásky, čo sa neminie.
R
2 Radujte sa so mnou!
Srdce choré som mal.
Toho, kto znal ma, som stretol,
uzdravenie pre mňa mal.
3 Radujte sa so mnou!
Leţal som zranený,
mocnú ruku však našiel som,
ktorá ma vţdy podrţí.
2 Milosť učila srdce báť,
milosť obavy sňala.
Jak predrahá sa mi stala,
ku viere ma viedla.
282 Radujte sa so mnou


283 Jak to, ţe smiem

to, ţe smiem tak premnoho
získať,
JmaťAK
podiel z tej krvi Spasiteľovej?
Zomrel za mňa, hoc spôsobil som
Mu bolesť, čo šiel za mňa podstúpiť.
Aká predivná láska to musí byť,
keď Syn Boţí raz za môj hriech
smrť išiel podstúpiť!
VĎAČNOSŤ ZA ZACHRAŇUJÚCU MILOSŤ
A VYVOĽUJÚCU LÁSKU
Tak nádherná tá láska je,
2 Do svojich dlaní neţne moje bral,
ţe sám môj Boh
keď v búrkach sveta zlého som
za mňa zomrieť šiel!
klesal.
Ja viem, ţe pevne som Ťa nedrţal,
2 [Zanechal trón, kde s Otcom
to Ty si ma podrţal.
kraľoval,
radšej volil byť sluha v poslušnosti.
3 Všetka moja láska a hľadanie
Hodnosť odloţil, by lásku dal
je len odpoveď na Tvoju, Pane.
pre Adamov stratený, hriešny rod.
To Ty si moju dušu miloval,
Táto milosť tak nekonečne veľká túţil ju mať pri sebe.
Anonym, c.1880
keď Boh sa rozhodol zachrániť mňa
Ján 15:16, Ozeáš 11:4 | Matúš 14:30-31 | 1Jána 4:19
hriešnika!]
3 Dlho môj duch bezmocne len leţal,
spútaný v hriechu a v tme oklamaný.
Kým si sa sklonil, svetlo si mi dal,
prebudil v oţiarenom ţalári.
Reťaze spadli mi, slobodný som bol,
vstal som, išiel som vpred v ústrety
za Tebou.
4 [V svojom vnútri ten hlas slabý
čujem,
svedčí: moje hriechy sú odpustené.
Ostávam blízky krvou Jeho,
hnev nepriateľstva z neba uţ neznie.
Ţijem ţivot Jeho bolesťou daný,
zakúšam, čo je to mať Spasiteľa
v srdci.]
5 Viac odsúdenia uţ sa nedesím,
mám Jeţiša a v Ňom všetko získal
som.
Ţivý som Ním, On ţivot môj,
odetý v spravodlivosť Jeho som.
Tak smelo predstúpim k večnému
trónu
a prijmem korunu v Kristovi mi
danú.
Charles Wesley, 1707–88

ĽADAL som Pána, potom
284 Hľadal som Pána
poznal som,
H
ţe On mi tiahol srdce ísť za Ním.
to nie ja, Spasiteľu, našiel som,
Tebou bol som nájdený.
285 Počul som Jeţiša volať
OČUL som Jeţiša volať:
„Poď odpočinok nájsť.
Zloţ na mňa hlavu ustatú,
poď ku mne, neváhaj!“
Aký som bol, taký som šiel,
ţivotom strápený.
On mojej duši pokoj dal,
šťastným ma učinil.
P

2 Počul som Jeţiša volať:
„Ja ţivé vody mám.
Ja zdarma smädných napojím,
poď ku mne, neváhaj!“
Prišiel som k Nemu a pil som
z prúdu ţivej vody.
Najhlbší smäd mi uhasil
a dušu oţivil.
3 Počul som Jeţiša volať:
„V tmách sveta Svetlom som.
Pozri na mňa, vzíde ti deň,
zaţiari ti svetlo!“
Pozrel som sa a, hľa, vyšlo
Slnce mojej spásy.
V Jeho lúčoch lásky kráčam,
kým púť sa neskončí.
Horatius Bonar, 1808–89
Matúš 11:28 | Ján 4:13-14 | Ján 8:12
KRESŤAN
286 Nie je to tak Pane

IE je to tak, Pane, ţe by som Ťa
bol zvolil,
pretoţe viem iste, tak by som ja
nečinil.
Toto srdce by Ťa stále len odmietalo.
To Ty si si ma zvolil. Áno, tak to
bolo.
N
2 Ty si ma očistil, Ty si ma vyslobodil
z hriechu, ktorý ma bol na
purpurovo sfarbil.
A to cieľom toho, aby si ma oddelil,
by zvyšný čas na Zemi som Tebe
k sláve ţil.
3 Tá zvrchovaná milosť, čo ma
povolala,
učila moju myseľ, srdce otvárala.
Pritom Tvoje Slovo ma viac
priťahovalo,
nebeské slávy mne, slepému,
zjavovalo.
4 Moje srdce nechce viac nad Teba
ničoho,
veď po Tvojej prevzácnej milosti
túţilo.
Ak dnes spoznávam viacej, ţe Teba
milujem,
tak Ty si ma musel prv uţ milovať,
Pane.
Josiah Conder, 1789-1859
Ján 15:16 | Efezským 1:4–6 | Ján 6:37, 65 ; Matúš 16:17 | 1 Jána
4:19
287 Keby som nemal Teba

EBY SOM nemal Teba, svojho
Pána,
spásy zdroj v krvi, skrýšu v Tvojich
ranách,
kde by som našiel útočište isté,
Jeţišu Kriste?
K
2 V súţení, v ţiali, ktoţe ma privinie?
Odpočinutia duša nemá inde.
Len Ty si, Pane, moja skala pevná,
bezpečnosť stála.
3 Myšlienky Tvoje večné bez
skonania,
milosti, lásky plné,
zhovievania,
koria v prach dušu vprostred
ţitia bojov
veľkosťou svojou.
4 Dobre viem, ţe som z hriešnych
najhriešnejší,
za mňa ţes‟ muky trpel, Najsvätejší.
Denne čo beriem, je len milosť
sama, nebeská manna.
5 Jezu môj, keby Tys‟ ma nebol
hľadal,
milosti Tvojej nebol by som ţiadal.
Svetom som blúdil, Tys‟ ma našiel
v biede,
Duch Tvoj ma vedie.
6 Teraz uţ vďačne Tebe spievam
ţalmy
za vykúpenie, ktoré z lásky dal‟s mi,
uprostred búrok mojím hradom si
Ty,
v Tebe som skrytý.
Mária Royová, 1858–1924
288 Milovať Ťa len

ILOVAŤ Ťa len, Boh, môj Pán,
moja radosť, moja láska!
Milovať Ťa chcem celou silou
– preto, kým si – a v čine mnohom.
Milovať Ťa, kým oheň svätý
celú dušu túţbou nevznieti.
M
2 Vo tmách sveta som prv blúdil,
hľadal a predsa sa búril.
Kdekoľvek myseľ upnutú mal,
stvorenstvo nad Teba miloval.
Ak teraz viac a ďalej vidím,
je to pre svetlo, čo dal si mi.
3 Slnce spravodlivé vyšlo,
VĎAČNOSŤ ZA ZACHRAŇUJÚCU MILOSŤ
A VYVOĽUJÚCU LÁSKU
Jeho lúče na mňa padli.
Spasenie vzal som v ten ţiarivý deň,
A tak Ti vďaky, vďaky spievam,
otroctva zbavil ma Pán.
pút nepriateľov si ma zbavil.
Priateľom stal sa mi najvernejším,
Tvoj mocný hlas ţivota zaznel,
srdce mi naplnil jas.
mŕtvemu srdcu deň nadišiel.
Márnostiam sveta uţ ţivot svoj
nedám,
4 Vytrhni ma z pochybností,
dnes radosťou spieva môj hlas.
nedaj mi viacej zablúdiť.
Mojej duši by pádom bolo,
Nebeská sláva plní srdca chrám,
ak moju nohu neupevníš
lebo uţ v Kristu večný ţivot mám.
kráčať priamo po ceste Tvojej,
Hriechy z pliec mi sňal
zmocňuj ma, prosím, mocou
dobrý Spasiteľ a Kráľ.
z nebies.
Nebeská sláva plní srdca chrám.
J. Scheffler, prekl. John Wesley, 1703-91
289 Ó Jezu hriechy svoje

JEZU, hriechy svoje
smiem zloţiť pod Tvoj kríţ,
Ty plač a vzdychy moje tam iste
utíšiš.
Hoc veľká moja vina a ťaţký je môj
hriech,
keď zmyla ho krv Tvoja,
som čistejší neţ sneh.
Ó,
2 Ach, ţila duša moja tak dlho
v mrákote,
sťa v púšti, bez pokoja
a svetla v temnote.
Dnes ţiara kríţa svätá jej osvecuje
púť.
Je s Tebou večne spätá, nemôţ` viac
zahynúť.
3 Ó, Jezu, spása moja, čo Ti ja biedny
dám,
ţe celú ťarchu boja si niesol za mňa
sám?
Ty nechceš striebra, zlata, Ty srdce
túţiš mať.
I moje prijmi, Pane, chcem Ti ho
vďačne dať.
Mária Royová, 1858–1924 ‡
290 Bol to môj veliký deň
B

OL to môj veliký, nádherný deň,
nemôţem zabudnúť naň.
2 Dieťaťom svojím ma učinil Pán,
ţivotom novým ţiť chcem.
Dedičstvo Kristovo z milosti mám,
v láske ţiť chcem kaţdý deň.
Pán Jeţiš určil môj ţivota smer, keď
som pod Golgotou stál.
Úplne stačí, čo dávať mi ráči,
vţdy veriť Mu, kto by sa bál?
3 Mám novú nádej, uţ mám nový cieľ,
zemskú aţ dokončím púť:
s Jeţišom Kristom mať trvalý diel,
v nebi vţdy ku Nemu ľnúť.
Viem, ţe to spôsobil v nádherný deň
pod kríţom Baránkovým.
K nebeskej méte ma vţdy bliţšie
vedie,
tak krásne je putovať s Ním.
John Willard Peterson, 1921-2006
© Copyright 1961, renewed 1989 by John W. Peterson Music
Company. All rights reserved. Used by permission.
Povolenie pokrýva pouţitie v tomto spevníku.
291 Golgota, Golgota
Golgota, Golgota, Golgota!
U pod kríţom zostávam rád,
vplyv sveta sem nepreniká.
T
Strach, bolesť i ţiaľ sa neznámym
stal,
keď v slzách na kríţ pozerám.
Klince nedrţali na kríţi Ťa, viem,
ale ľudská zloba – môj Ťa drţal
hriech.

KRESŤAN
Klince nedrţali na kríţi Ťa, viem,
iba z veľkej lásky ku mne si tam šiel.
2 Si spomínam na slávny deň,
keď pod kríţom padnúť som smel,
keď Boţí mi Syn sňal bremeno vín,
v jas premenil strašlivý tieň.
3 Ja na Teba hľadím, môj Pán,
jak plný si bolestí, rán.
Tá milosti moc! Uţ minula noc,
dnes od hriechov slobodu mám.
viď tieţ: Hľa, prameň krvi z boku tečie
KRESŤAN
- zrieknutie sa sveta a túţba po svätosti
292 Nespoznali sme Ťa jak mali
ESPOZNALI sme Ťa, jak mali
– Tvoju, milosť, moc, múdrosť
slávu.
Veci sveta nás pohltili,
bezcennosti, čo zahynú.
Daruj nám, Pane, len Teba zrieť,
učiň nás múdrymi vykúpiť deň.
N
2 Nebáli sme sa Ťa, jak mali,
pred Tvojím zrakom nešli na tvár.
Slová, myšlienky nestráţili,
zabudli – Boh bol svedkom nám.
Daruj nám vierou znať– blízko si.
A udeľ milosť nám v bázni chodiť.
3 Neslúţili sme Ti, jak mali.
Práce po nás sú neskončené,
svedčia o malej oddanosti
i mnohé boje stratené...
Daruj nám zápal, daruj nám moc
lopotiť pre Teba, získať Tvoj boj.
4 Neľúbili sme Ťa, jak mali,
΄ni nedbali, ţe Ty ľúbiš nás.
Vídať Ťa – chladne odkladali
– chabo túţili zrieť Tvú tvár.
Daruj nám čisté srdce lásky,


čo cíti a zná Ťa takým, jak si.
Thomas Benson Pollock, 1836-96
293 O viac vďačnosti prosím
VIAC vďačnosti prosím,
viac dôvery v Pána,
horieť pre Jeho slávu,
zo Slova nádej mať.
Slzy zármutku roniť,
keď Mu ţiaľ pôsobím,
skúšky pokorne prijať,
chváliť Ho prostred nich.
O
2 O viac svätosti prosím,
síl o ňu zápasiť,
v súţeniach trpezlivosť,
hriech v ľútosť obrátiť.
Spasiteľovi veriť,
poznať Jeho blízkosť,
Jemu s radosťou slúţiť
na perách s modlitbou.
3 O viac čistoty prosím,
nad svetom víťaziť,
bez poškvrny a vrásky
túţobne domov ísť.
Kieţ viac ovocia nesiem,
v kráľovstve sa hodím,

ZRIEKNUTIE SA SVETA A TÚŢBA PO SVÄTOSTI
podobný som viac Tebe,
Spasiteľ môj drahý.
vo svojej moci podrobí
hriechy a dá mi odpočinok.
Philip Paul Bliss, 1838-76
294 Viacej vďačnosti daj mi
IACEJ vďačnosti daj mi,
viac dôvery v Pána,
horieť pre Jeho slávu,
viac nádej v Slove mať.
Viac sĺz pre Neho roniť,
keď Mu činím ţiale,
viac sa pokoriť v skúške,
viac úľav nájsť v chvále.
V

5 Potom som myslel, ţe z mocnej ruky
k tejto biede ešte to pridal:
Podvrátil mi zemské plány,
zdroje potešenia mi odňal.
6 „Prečo to, Pane?“ trasúc som volal.
„Či si vydáš červa aţ na smrť?“
„Toto je moja odpoveď
na modlitbu za vieru, milosť.“
2 Viacej svätosti daj mi,
viac usilovnosti,
trpezlivosť v trápení,
nad hriechom ľútosti.
Viery v Spasiteľa, viac
ceniť Jeho starosť,
viac Mu s radosťou slúţiť,
v modlitbe horlivosť.
7 „Skúšky, ktorými ťa navštevujem,
sebalásku, pýchu ti zničia
a plány pre zemskú radosť,
aby si vo mne smel všetko nájsť.“
John Newton, 1725-1807
Rímskym 7:14-25
3 Viacej čistoty daj mi,
viacej síl víťaziť,
ďalej od zemských poškvŕn,
viacej domov túţiť.
Viac sa v kráľovstve hodiť,
kieţ uţitočný som
a viac podobný Tebe,
drahý Spasiteľ môj.
296 Jeţiš môj poklad predrahý
EŢIŠ, môj poklad predrahý,
srdce mi po Tebe túţi.
Zjav mi viac seba, Pane, príď,
Ty spása mojej duši si.
Ó, Jeţiši, ó, Jeţiši.
J
Philip Paul Bliss, 1838-76
295 Prosil som Pána

ROSIL som Pána, aby som smel
rásť
v milosti kaţdej, viere, láske,
spasenie Jeho poznal viac,
Jeho tvár hľadal túţobnejšie.
P
2 K modlitbe srdce On mi naklonil.
Rovnako viem, ţe odpovedal.
Neľahkú cestu však zvolil,
takmer ma do zúfalstva dohnal.
3 Dúfal som, ţe hodina sa blíţi,
Pán odpovie na moju ţiadosť,
4 Namiesto toho však mi odkrýval
hriechy prebývajúce v srdci,
kaţdú sieň duše ponechal
pocítiť zlo pekelnej moci.

2 Prosím Ťa na stotisíckrát,
ó, Pane, ku mne sa obráť,
by si ma zármutkoch tešil
a z trápení vyslobodil.
Ó, Jeţiši, ó, Jeţiši.
3 Čo nájdem v svete milšieho,
nad Pána Krista lepšieho?
Keď krásne meno „Kresťan“ mám,
márnosťou sveta pohŕdam.
Ó, Jeţiši, ó, Jeţiši.
4 Keď si na Teba spomínam,
o Tvojom mene rozjímam,
môj duch pre velikú radosť
pocíti pravú blaţenosť.
Ó, Jeţiši, ó, Jeţiši.
KRESŤAN
5 Zohrej mi láskou zas srdce,
nech Ťa miluje len viacej,
kým zomriem a k Tebe pôjdem,
naveky s Tebou ostanem.
Ó, Jeţiši, ó, Jeţiši.
Nech kaţdý, čo chce, hovorí,
ja si Jeţiša vyvolím.
Kleychov kancionál, 1717
Filipským 3:8
297 Neponúkajte mi poklady
EPONÚKAJTE mi poklady,
slávu a ţiadosti sveta,
v tom šťastie moje nezáleţí,
je to iba prázdna méta.
Nech kaţdý, čo chce, hovorí,
ja si Jeţiša vyvolím.
N
2 On je moja najväčšia radosť,
poklad môj, ozdoba moja,
očiam je mojim veľká ţiadosť,
na Ňom mi srdce dosť vţdy má.
Nech kaţdý, čo chce, hovorí,
ja si Jeţiša vyvolím.
3 Svet pominie so sľubmi jeho,
krása tela neobstojí.
Skôr – neskôr kaţdé zemské dielo
v prachu večnosti sa stratí.
Na to len jedno hovorím:
Ja si Jeţiša vyvolím.
4 On sám moje svetlo a ţivot,
môj kmeň, ja Jeho ratolesť,
On pravý prístav duše mojej,
Pravda sama a Cesta je.
Nech kaţdý, čo chce, hovorí,
ja si Jeţiša vyvolím.
5 On je Kráľ a Pán všetkej slávy,
moje nebo a spasenie.
On všetkých pokušení zbaví,
duša s Ním nikdy nezhynie.
Nech kaţdý, čo chce, hovorí,
ja si Jeţiša vyvolím.
6 Bralo, ktorým ţiadna moc nehne,
Berla, ktorá sa nebojí.
Jeho trón naveky stáť bude,
slávne a v Jeho pokoji.

7 Jeho bohatstvo sa neváţi
a krása opísať nedá.
Kaţdý, kto verí Kristovi,
veľkú budúcnosť vyhliada.
Nech kaţdý, čo chce, hovorí,
ja svoj diel mám v Jeţišovi.
8 Hoc mnoho sa mi nedostáva,
pokiaľ tu ţijem na zemi,
mňa však tam všetko očakáva,
kde Jeţiš je so svojimi.
Takto mi srdce hovorí:
Šťastný, kto Krista si volí.
J. Angelus, prekl. Samuel Hruškovic, 1694-1748
Matúš 13:44-46
298 Kieţ viac Ťa milujem
IEŢ viac Ťa milujem!
Viac lásky len
daruj mi, môj Pane,
na kaţdý deň!
Lásky tej nebeskej
do duše studenej,
ňou mi ju rozohrej,
viac lásky len!
K
2 Po zemských radostiach
túţieval som,
no teraz prosím Ťa
nocou i dňom.
Tvár svoju neskrývaj,
hlas prosieb vyslýchaj,
lásky mi svojej daj,
viac lásky len!
3 Či zošleš radosti,
či trpký ţiaľ,
vţdy si im jedno len
určenie dal –
by sme Ťa hľadali,
na Teba volali,
lásku si ţiadali.
Viac lásky len!
4 A keď mi pokynieš

ZRIEKNUTIE SA SVETA A TÚŢBA PO SVÄTOSTI
odloţiť kríţ,
duša keď odíde
v nebeskú výš,
pokorne zašepkám
jedinú vďaku tam,
ţe lásky dals‟ mi dar,
viac lásky len!
Elizabeth Payson Prentiss, 1818-78
prekl. Sylvanus D. Phelps, V. Betina ‡
KRESŤAN
- oddanie sa a horlivosť
299 Tebe Jeţiš som sľúbil
EBE, Jeţiš, som sľúbil,
v Tvojich sluţbách vţdy stáť.
T
Ach, zostaň pri mne blízko,
môj Priateľ a môj Pán!
Boja sa báť nemusím,
keď Ty pri mne stojíš.
Nezblúdim z priamej cesty,
keď Ty ma sprevodíš.
2 Ó, cítiť Teba bliţšie!
Svet stále blízko je.
O, jak ma oslňuje,
čuť `ho pokušenie.
Nepriatelia tu moji
vôkol a vo mne sú.
No Ty ma tiahni bliţšie,
pred hriechom cloň dušu.
3 Ó, reč Tvoju len počuť
daj jasne mi stále,
cez búrky púhych citov
a šepot svojvôle.
Hovor a ma uisťuj,
brzdi alebo ţeň.
Hovor a daj uši čuť,
Vodca mojej duše.
4 O, Jeţiš, Ty si sľúbil:
Kto Ťa nasleduje,
ţe tam, kde Ty si v sláve,


i Tvoj sluha bude.
Tebe, Jeţiš, som sľúbil
vţdy v Tvojich sluţbách stáť.
Daj milosť nasledovať
Ťa, Učiteľ môj, Pán.
5 Daj zrieť Tvoje šľapaje
a kroky vloţiť v ne.
Nádej, ţe pôjdem správne,
je len v Tvojej sile.
Ó voď, volaj, tiahni ma,
aţ do konca ma drţ.
Potom v nebi prijmi ma,
môj Spasiteľ a Boh.
John Ernest Bode, 1816-74
||| J 12:26
300 Hovor Pane, len tak budem

OVOR, Pane, len tak budem
ozvenou Tvojou, hlasom Tv`ím.
Jak si Ty hľadal, daj i mne
ísť k dietkam Tvojim strateným.
H
2 Posilni ma, len tak budem
pevne na Skale upnutý,
milujúcu dlaň k tým vystriem,
čo sú v mori sa topiaci.
3 Uč ma, Pane, len tak budem
učiť Tvoje Slová drahé.
Daj im krídla, nech dosiahnem
hlbiny mnohých sŕdc skryté.
KRESŤAN
4 Zošli mi svoj pokoj vzácny,
nech vravím tíšiaco, mocne
slovo od Teba v čas pravý,
k strápeným v núdznej hodine.
302 Vezmi Pane ţivot môj
EZMI, Pane, ţivot môj,
naveky nech on je Tvoj!
Môj čas, dni a hodiny
vezmi, Jezu jediný.
V
5 Plň si ma svojou plnosťou,
kým srdce ňou nepreteká,
kým myseľ vznietená Slovom
o Tvojej láske nerozpráva.
2 Vezmi ruky moje sám,
ukáţ, jak Ti slúţiť mám!
Vezmi nohy, nauč ich
kráčať cestách po Tvojich!
6 Pouţi ma, hoc som slabým,
tak, ako chceš, kedy a kde,
kým Tvoju tvár neuvidím
v pokoji, v radosti, v sláve.
Frances Ridley Havergal, 1836-79
301 Choď a pracuj
HOĎ a pracuj, slúţ a buď
strávený.
S radosťou čin vôľu svojho Otca.
Tou cestou šiel Učiteľ vznešený
- či ňou nemá ísť tieţ Jeho sluha?


C
2 Choď a pracuj, veď to nie je pre nič,
zemská strata ziskom v nebesiach je.
Hoc chvál, lásky, uznania nevidíš
- keď učiteľ chváli, čo človek je?
3 Choď a pracuj, hoc ruky klesajú,
koleno chvie, duša je stiesnená.
Neprestávaj, zápasíš o cenu!
Blízko je kráľovstvo a koruna.
4 Choď a pracuj, pokým ti trvá deň,
tma na svete sa rýchlo rozmáha.
Tak konaj rýchlo, rýchlo a neleň,
nech ďalšia duša je zachránená.
5 Neklesaj, bdej, pracuj a modli sa.
Buď rozumný – duše z klamu získaj.
Vyjdi von na cesty a rázcestia
a prinúť vojsť kaţdého tuláka.
6 V pote pracuj a v pote sa raduj,
bo doma ti odpočinok príde.
Skoro krásny polnočný zvuk počuť:
„Ajhľa, Ţeních pre nevestu ide“.
Horatius Bonar, 1808-89
Mat 21:28; |1Kor 9:24 ; 1Tim 4:10| Heb 12:12 |
Ján 12:35 | Luk 14:23
3 Vezmi hlas, nech Teba len
oslavuje deň čo deň!
Do úst mojich vloţ Ty sám,
čo, jak a kde vravieť mám.
4 Vezmi zlato, striebro tieţ,
Tebe ho rád dávam, vieš.
Rozum môj i schopnosti
riaď Ty, Pane, z milosti!
5 Vezmi vôle mojej let,
v svojej stíš ju, nad ňu niet!
Sprav si v mojom srdci chrám
a tiahni ma k výšinám.
6 V Tebe lásky prameň mám,
ach, tak vezmi si ma sám!
Jezu, nech je ţivot môj
navţdy, večne, cele Tvoj.
Frances Ridley Havergal, 1836-1879
prekl. Mária Royová
303 Jeţiši, svoj kríţ som si vzal
EŢIŠI, svoj kríţ som zobral,
nasledovať Teba šiel,
zanechal svet, núdzny poznal:
Ty si všetko duši len.
Nech zhynú prázdne nádeje,
túţby, pre ktoré ţil.
Boh a nebo sú uţ moje čo je viac neţ byť Tvojím?
J
2 Tento svet mnou opovrhne,
nechcel môjho Pána tieţ.
Jeho úsmev vábi zradne,
falošné má srdce len.
Keď však Ty na mňa pohliadneš,

ODDANIE SA A HORLIVOSŤ
Boh lásky, múdry, mocný,
nepriateľ môţ` nenávidieť
– s Tebou však môj deň jasný.
Zbehnú dni pútnika sviţne,
viera v pohľad sa zmení.
Henry Francis Lyte, 1793-1847
3 Človek súţi ma a trápi
– na hruď Tvoju si líham.
Môţe ţivot na mňa tlačiť,
v nebi odpočinok mám.
Niet zármutku, čo uškodí,
keď viem, ţe miluješ ma.
Nie je radosť, čo poteší,
oddelene od Teba.
304 Denne za Pánom
ENNE za Pánom ísť, denne v
pokore ţiť,
denne pohanu pre Neho niesť
iste dokáţeme v moci Jeho lásky,
v moci Ducha, čo premáha svet.
D
4 Vezmi, duša, plnú spásu,
povstaň nad hriech, strach, starosť.
Nájdi kaţdého si času
radosť, pokoj, sluţby cnosť.
Zváţ, aký Duch v`mne prebýva,
aký Otec ľúbi ma,
aký Spasiteľ ma získal.
Či repce dieťa neba?

Dôverovať, dať sa poslušne viesť,
v tom je tajomstvo šťastia,
to je najlepšia z ciest.
2 Nič nám neuškodí, kým nás Jeţiš
vodí,
pokým kráčame do nebies brán.
Slzy utiera On, privedie na Sion,
Jeţiš, láskavý nebeský Pán.
3 Cesta bez Jeţiša iba bludná je púť,
skoro stroskotá ţivota čln.
Jeţiš dáva i dnes silu ustatému,
dáva stíšenie uprostred vĺn.
5 Ţeň sa v milosti ku sláve
na perutiach modlitby,
vyzbrojený vierou hľaďţe
na kraj večný, nebeský.
Tam Boh svojou rukou vedie,
skoro prácu zavŕši.
John Henry Sammis, 1846-1919
Voľný preklad
viď tieţ: Ó, Pane drahý
KRESŤAN
- smelosť a dôvera v Bohu
305 Hradom prepevným
Ţalm 46

RADOM prepevným je náš
Boh,
Hzbroj
výborná i sila.
On nás bráni, keď satanáš
svojich na nás posiela.
Ten starý nepriateľ
zahubiť by nás chcel,
má moc a hrozný klam,
strašná jeho je zbraň,
v svete nemá rovného.
2 Ľudské zbrane neosoţia
- určené sú k zničeniu,
nebyť Veľvodcu od Otca,
čo nám dal ku spaseniu.
Pýtaš sa, kto je Ním?
Sám Kristus, Boţí Syn.

KRESŤAN
On Pán je všetkého,
Jemu niet rovného.
On boj s diablom zvíťazil.
Tvoju milosť kaţdý deň stretnúť
chceme,
v Tvojom mene my ďalej ideme.
3 Hoc by svet plný diablov bol,
pohltiť nás nevládzu.
Ani jeden z nás nezhynie
s pravdou, ktorej sa trasú.
Knieţa sveta pení,
ţe nemá uţ sily,
nech zúri, ako chce,
nami nezatrasie,
Slovu musí ustúpiť.
4 Skrytí v Tebe, lebo Ty si nám
štítom,
Obranca náš, len Tebe patrí boj.
A Tvoje víťazstvo budeme sláviť,
keď pôjdeme raz bránou perlovou.
Víťazi, v Tebe skrytí aţ na veky,
budeme sláviť Tvoje víťazstvo.
Edith Gilling Cherry, 1872-97
307 Pán Boh je mi silou
4 Slovom Boţím nikdy nehnú,
víťazmi sa nestanú,
lebo Pán je so svojimi,
Duchom dáva im silu.
Môţu nám zobrať v plen
telo, majetok, česť.
Nech si ich berú,
duše nezískajú.
Nebesia nám zostanú.
ÁN Boh je mi silou a dúfaním,
potešením v kaţdom mojom
rmútení.
Som v Jeho moci,
vo dne, tak i v noci
hľadám pomoci.
P
Martin Luther, 1483-1546
306 Skrytí v Tebe

KRYTÍ v Tebe sme, lebo si nám
štítom,
Obranca náš, nejdeme sami vpred.
V ústrety všetkým našim
nepriateľom
skrytí v Tebe bezpečne pôjdeme.
Silní v Tvojej sile, láske, ochrane,
skrytí v Tebe, náš Pane, pôjdeme.
S
2 Ideme vpred, Veľvodca našej spásy,
ideme vpred v tom mene predrahom,
v mene nad všetky mená
vyvýšenom:
Jeţiš Kristus, naša spravodlivosť,
Emanuel, Princ slávy a Kráľ lásky,
Jeţiš Kristus, naša spravodlivosť.
3 Ideme vpred vo viere a s vedomím
našich slabostí, ktoré cítime.
No Tvoju milosť pri nich poznať
chceme,
nech z našich sŕdc pieseň triumfálna
znie.

2 V Ňom ţijem a smrti sa nebojím,
tým sa kojím, ja vţdy pri Ňom
obstojím.
Nezomriem večne,
vyznávam iste
a viem bezpečne.
3 Neodlúči ma tu nič od Neho,
dúfam v Neho, veď ţijem skrze
Neho.
On ma spravuje,
riadi, opatruje
i ochraňuje.
4 Preto kým ţijem, budem Ho chváliť,
vţdy velebiť a skutky Jeho sláviť.
Poviem radostne
duši honosne:
chváľ Tvorcu mocne.
5 Ó, Boţe, ráč chrániť cirkev svoju,
hŕstku malú; tak draho vykúpenú
skrz Syna Tvojho,
Baránka tichého
a nevinného.
ODVAHA A DÚFANIE V BOHA
6 Nechţe Tebe chvály, vďakyvzdania
bez ustania znejú po zemi celej
a potom večne
všetkých srdečne
„Amen“ spoločne.
Staročeská luterská
308 Deti Kráľa na ceste
ETI KRÁĽA na ceste
spievajte Mu radostne:
Spasiteľ, si hodný chvál,
veľký čin si vykonal.
D

(B) Pri pocitoch opustenia a pochybností
6 Prečo plačeš, duša moja,
či by ťa Pán zanechal?
Mraky slnce neuhasia,
verný ti byť neprestal.
4 Oči k nebu dvíhajte,
mesto Sion vzhliadajte,
tam raz Pána uzrieme,
doma s Ním vţdy budeme.
7 Prečo plačeš, duša moja,
či svojich Pán zavrhol?
Ten, ktorý lepší je neţ mať,
od seba neodvrhol.
5 Na hranici s tou zemou
nebojte sa stáť smelo.
Jeţiš Kristus, Otcov Syn,
volá bez desu vstúpiť!
8 Prečo plačeš, duša moja,
akoby On prehliadal
slzy modlitieb pokorných,
keď si ku Nemu volal?
6 Poslušne vpred ideme,
radostne svet necháme.
Len Ty naším Vodcom buď,
drţ nás pri sebe, svoj ľud.
John Cennick, 1718-55
P

|
R 8:34
(A)Pri slabostiach a páde do hriechu
2 Prečo plačeš, duša moja,
akoby Pán Boh dobrých
4 Prečo plačeš, duša moja,
či kedy Pán uhasil
slabý knôt, ktorý chabo tlel,
či trstinu dolomil?
Mat 9:13 | Ţ 51:5 | Mat 12:20 | Mat 5:8
3 Jasaj stádočko malé,
Jeţiš sedí na tróne,
ti miesto pripravuje,
ťa odmení bohate.
REČO plačeš, duša moja,
akoby Pán v hrobe bol?
Prečo stále sa strachuješ,
keď tvoj Pán smrť premohol?
3 Prečo plačeš, duša moja,
či tvoj Pán prv nepoznal
hlbiny hriechov ohavných,
predtým, neţ ťa k sebe zval?
5 Prečo plačeš, duša moja,
keď na svete cítiš ţiaľ?
Či nevieš, ţe Pán plačúcim
potešenie vymeral?
2 Kráčame k Bohu domov
v šľapajach viery otcov.
Oni teraz sú šťastní
i my skoro kde oni.
309 Prečo plačeš, duša moja
zachraňoval pre ich cnosti,
keď On prišiel pre hriešnych.
9 Prečo plačeš, duša moja,
keď dnes Pána nevidíš?
Či nesedí s Otcom v nebi,
kde uţ skoro budeš s Ním?
2Tim 2:13 | Iz 49:15 | Zj 8:3 | 1 Peter 1:8
Záver
10 Preto neţiaľ, duša moja,
keď ťa tvoj Pán miluje.
On raz vydal na smrť seba,
lásku ti dokazuje.
11 A tak neplač, duša moja,
tvoj Pán drahú krv vylial.
Jeho zmluva večne stojí,
KRESŤAN
v ktorej milosť prisahal.
R 5:8 | Luk 22:20, Heb 6:17–18
viď tieţ: Poďte, ďakujme Hospodinu (Ţ118), - Všetci čo skladajú (Ţ125),
- Pán je môj Pastier (Ţ23), - Vítam Ťa cele, Spasiteľ, môj Kráľ,
- Kto v ochrane Najvyššieho (Ţ91), - Boh je nám útočište (Ţ46)
KRESŤAN
- volanie k Bohu v súţeniach a pokušeniach
a odpočívanie na Jeho sľuboch
310 Jeţiš, spása mojej duše
EŢIŠ, spása mojej duše,
v náruč svoju priviň ma,
besných vôd keď prúdy hučia,
srdce mi chce schvátiť tma.
J


311 Ó, veď ma sám, ja nemám
Ó
2 Skry ma v ťaţkých búrkach ţitia,
kým nedosiahnem svoj cieľ,
v bezpečný uveď ma prístav,
s Tebou v nebi daj mi diel.
2 Ó, veď ma cestou pokory,
nech zomrie moje pyšné ja,
nech srdce vďakou zahorí
a slávi, zvelebuje Ťa.
3 Inej skrýše nikde nemám,
nádej skladám v Tebe len.
Neopusť ma, nezanechaj,
svetlom svojím premôţ tieň.
3 Ó, veď ma von za brány tam,
ja ešte príliš na svet zriem!
Ach, zoškliv jeho zvody, klam,
nech Tebe ţijem, Tebe mriem.
4 Zacloň štítom krídel svojich
bezbranné dieťa Ty sám,
keď hrôza strachu ma desí,
záchranu nech v Tebe mám.
4 Ó, Jeţiš môj, niet nad Tvoj kríţ!
V Tvojej obeti, krvi moc.
Tou mocou moje srdce stíš
a zaţeň ţiaľu, hriechu noc!
5 Milosť, plné odpustenie
u Teba sú, Pane môj.
Utíš srdce, uzdrav dušu,
daruj mi zrieť domov svoj.
6 Dobre je Ti dôverovať!
Ó, ja chcem vţdy Tvojím byť,
v nebi večne chcem Ťa vídať,
tu i tam len s Tebou ţiť.
Charles Wesley, 1707–88,
prekl. Mária Royová ‡

VEĎ ma sám, ja nemám síl,
, bo svetla, pravdy vo mne niet.
Hoc ku cti rád by som Ti ţil,
vţdy v hriech ma zvádza mysle let.
prekl. Mária Royová
312 Ó, vezmi ruky moje
, VEZMI ruky moje
a veď ma sám,
keď cestou k cieľu boje,
strasť preţívam.
Sám neviem ako chodiť,
ó, Pane môj.
Ty ráč ma, prosím, vodiť,
vţdy pri mne stoj.
Ó
2 Stíš srdce slabé v šťastí
a si ho ľúb,

VOLANIE K BOHU V SÚŢENIACH A POKUŠENIACH A
ODPOČÍVANIE NA JEHO SĽUBOCH
keď klesá v bojoch, v strasti,
Odpustenie vín mu dáš,
Ty posilňuj.
čuj slabosť hlasu môjho.
Bo u nôh Tvojich, Pane,
Duše smäd mi uhasíš,
keď spočinie,
Ty si ţivej vody zdroj.
nech stane sa, čo stane,
V Tvojom mene spásy skrýš,
uţ nezhynie.
chcem naveky ostať Tvoj.
Charles Wesley, 1707–88 ‡
3 Tak túţim vţdy, ó, Kriste,
zrieť Tvoju moc,
ţe prevedieš ma iste
viem, i cez noc.
Ó, vezmi ruky moje
a veď ma sám,
kde výšiny sú Tvoje
a ja cieľ mám.
314 Hoc mi srdce smutné je
H
Julie K. von Hausmann, 1826-1901,
prekl. Kristína Royová ‡
313 Spasiteľu, Jezu môj
PASITEĽU, Jezu môj,
ku Tebe sa utiekam.
V búrkach ţitia pri mne stoj,
loďku moju veď Ty sám!
Ukry si ma, Pane môj,
dokiaľ zúri strašný boj.
Do prístavu priveď ma,
nech smiem vstúpiť v domov svoj.
S
2 Na Teba sa spolieham,
keď ma trápi satan, hriech.
Útočišťom si mi sám,
daj mi uzrieť slávny breh.
Prikry si ma krídlami,
keď sa chveje celá zem.
Moje meno na dlani
vyryté máš, dobre viem.
3 Ty máš pre mňa všetkého,
Tvoje Slovo - mocná zbroj.
Odej silou slabého,
srdcu pokoj vlievaj svoj.
Ty si mocný a ja lkám
v mnohej biede, úzkosti.
Vzhliadni na mňa, Syn Boţí,
z hriechu si ma vyprosti.
4 Milosti a lásky máš
dostatok pre hriešneho.

|

|

OC mi srdce smutné je
pre hriech, neprávosti,
prosím Ťa poníţene,
môj Pane z výsosti:
O, ráč mi udeľovať
pomoc vo dne, v noci.
Veď pred Tebou lkám, volám,
úpenlivo prosím.
2 Ty si moja útecha
a kotva nádeje.
U Teba šťastie hľadám
a staviam na Tebe.
Tak sa Ti cele dávam
so všetkým, čím som, mám.
Ach, zostaň mojou silou,
slabého si obráň.
3 Vo viere očakávam
na Teba samého,
čokoľvek si mi sľúbil
podľa Slova svojho.
Nikto mi radu nedá,
len Ty sám jediný.
Ach, osláv svoje meno,
zruš diablove plány.
4 [Ktorý sťa lev obchádza
a hľadá ma zoţrať.
Preto ráč ma sprevádzať
a sa ma zastávať.
Len v Tebe ho porazím,
synom Ti ostanem.
Bez Teba som stratený
v tlame mu zahyniem.]
5 Keď zo sveta časného
pôjdem do radosti,
o jedno, Pane, ţiadam,
KRESŤAN
dopraj mi z milosti:
Som hriešnik - o sebe znať,
v pokání skrúšene
a vo viere v Krista stáť
pevne a oddane.
316 Kde mám hľadať Jeţiša
Veľpieseň 3:1–4, 5:5–16
Eliáš Láni, 1570-1618
|||1Pet 5:8
315 Kde si môj premilý

DE si môj premilý Jeţiši Kriste?
Kde Ťa hľadať budem, na
ktorom mieste?
Zaskvej sa v temnote, veď si jasný.
Bez Teba ţiť neviem, Ty si krásny.
K
2 Teba, Jeţiš, túţi nájsť moje srdce,
bez Teba nemôţe ďalej ţiť iste.
Predrahý poklad môj, vráť sa ku
mne,
poteš zarmútené srdce vo mne.
3 Pokiaľ Ťa nenájdem, budem Ťa
hľadať,
vo dne a po nociach ku Tebe volať:
„Ukáţ sa, Jeţiši, mne smutnému,
ráč dať potešenie mne hriešnemu.“
4 Ak Teba nenájdem, môj milý Kriste,
istotne zahyniem, to uţ viem iste.
Ach príď, ó, priblíţ sa, neodkladaj,
môj drahý Jeţiši, pomoc mi daj.
5 S Tebou moje srdce chce spojené
byť,
bez Teba nemôţe ďalej uţ tu ţiť.
Bez Teba môj ţivot márny vek je,
s Tebou, môj Jeţiš, i smrť slávna je.
6 Kamkoľvek pôjdeš Ty, za Tebou
pôjdem,
Teba sa naveky pridŕţať budem.
Keď Teba mať budem, drahý Pane,
nech iné nič nemám, dosť mám v
Tebe.

DE mám hľadať Jeţiša,
keď som Ho stratila?
K
Kto vieš, povedz mi, netaj,
hrešiť som prestala.
2 Zomdlená som milosťou
hľadajúc Milého.
Po mestách a krajinách
nenašla som si Ho.
3 Láska mi viac nedá stáť,
cestu ukazuje
ku mestu Jeruzalem,
tam Ťa hľadať budem.
4 Ak by o ţivot prišla,
len nech Teba nájdem.
Keby pre Teba mrela,
ľutovať nebudem.
5 Slzy budem vylievať
a pokánie činiť.
V Tvojej smrti sa tíšiť
a prestanem hrešiť.
6 Pre Teba svet zanechám,
márností sa zbavím,
rozkoše všetky nechám,
Teba neopustím.
7 Uţ som našla Jeţiša,
so mnou sa radujte
všetky veriace duše,
Jemu sa klaňajte.
8 Keď mám Teba, všetko mám,
Teba sa nepustím.
Pri Tebe uţ zostanem,
Jeţiši, môj ţeních.
Joachim Kalinka, 1601-78
Rukopisný spevník J. Koledánusa
viď tieţ: Aţ dokedy, môj Boh, budeš (Ţ13), Ako jeleň (Ţ42)
KRESŤAN
- zápas o zotrvanie a pokojná dôvera
317 Keď pokoj sťa rieka

EĎ pokoj sťa rieka myseľ mi
zaplaví
K
a ţiaľ jak more sa búri,
nech je čokoľvek, Ty učíš na to
riecť:
„Ó, duša moja, si v bezpečí.“
2 Hoc satan ma trápi, súţenia mnohé
mám,
moja istota v jednom je:
Kristus pohliadol na môj bezmocný
stav
a vylial svoju krv pre môj hriech.
3 Môj hriech – akú slasť mám, keď na
to pomyslím –
bol nie z časti, ale cele
na kríţ pribitý, uţ ma viac neťaţí.
Chválim Ťa, Pane môj, z tej duše.
4 Pán Jeţiš je so mnou, keď ţitím
putujem,
aţ breh Jordánu uvidím,
On stáť tam bude a k sebe ma
príjme,
„Pokoj ti, ó, duša,“ pošepne.
Horatio Gates Spafford, 1828-88
Rímskym 5:1
318 Smieť ţiť pre Krista
MIEŤ ţiť pre Krista, pre Neho
mrieť,
ó, to je blaho, nad ktoré niet.
Hodno zaň trpieť, hodno bojovať
a hodno cele opustiť svet!
S
2 Smieť ţiť pre Krista, niesť hanu,
strasť,
vojsť ako víťaz v nebeskú vlasť.
S korunou slávy zastať pred Bohom,
naveky ţiť tam, ó, to je slasť!
3 Smieť ţiť pre Krista, kým trvá deň,
no i keď smrti blíţi sa tieň.
Verne Mu slúţiť a neochladnúť,
tú milosť verným Boh dáva len.
Mária Royová, 1858–1924
319 Jeţiša neopustím
EŢIŠA neopustím,
On ma večnou láskou ľúbi.
Obdaril ma spasením
zachránil ma od záhuby.
On ţije, ja budem s Ním,
Jeţiša neopustím.
J
2 Jeţiša neopustím,
kým len ţijem v tomto svete.
Čo chce, to rád učiním,
moje srdce s Ním je späté.
Vo dne, v noci naň myslím,
Jeţiša neopustím.
3 Keď mi zmysly ochabnú,
vyhasne zrak, svieca tela,
alebo ma zastihne
raz skonanie tohto diela.
Keď ma dych smrti udrie,
Jeţiš si ma vytrhne.
5 Na Tvoj slávny návrat, na Teba
čakáme,
nebo a nie hrob je náš cieľ.
Anjel zatrúbi a hlas Pánov zaznie,
tá nádej – On príde, nesklame.

4 Keď Jeţiša svojho mám,
čo ma zmieril s Otcom v nebi,
o nič iného nedbám,
len aby som Jemu veril.
S Ním na súde obstojím,
Jeţiša neopustím.

|
5 Jeţiša neopustím
ani v sláve nad hviezdami,
kde sú všetci verní s Ním
a kde aj On býva s nami,

|
KRESŤAN
redstaví nás Otcovi
v kráse večnej obnovy.
6 Jeţiša neopustím,
chcem Mu verným ostať, amen.
On je cesta k Otcovi,
On je ţivej vody prameň.
Vierou z Neho vţdy chcem piť
a s Ním večne v sláve byť.
Christian Keimann, 1607-62,
prekl. Ján Machajdík, 1907-66‡
320 Jezu radosť moja
EZU, radosť moja,
v svete nepokoja
môjho ţitia púť.
Celý svet ma súţi,
mne však srdce túţi
v Tebe spočinúť.
Pane môj, ja som len Tvoj!
Okrem Teba niet uţ pre mňa
v svete potešenia.
J
2 Pod ochranou Tvojou
vprostred všetkých bojov
ticho spočívam.
Nech sa svety búria,
temna moci zúria,
v nej sa ukrývam.
Diablov voj uţ chystá boj,
v priepasť pekla svet sa kloní,
štít Tvoj ma zacloní.
3 Satan, smrť sa blíţi,
pri Tvojom však kríţi,
Jezu, istý som.
Nech sa svet v zlom striasa,
moja duša jasá:
Ty si víťazom!
Na Tvoj hlas tma ustúpi,
zmĺkne razom i moc pekla,
diabla zloba vzteklá.
4 Nechcem sveta slasti,
tu i v nebies vlasti
Ty si poklad môj.


Svetská česť a sláva
duši nepodáva
nič, len nepokoj.
Ani kríţ ma v trápení
- nech jak chce, ma satan mučís Tebou nerozlúči.
5 Nesmúť, duša moja,
tu je pomoc tvoja,
Jeţiš, pevná skrýš.
Milujúcich Pána
musí kaţdá rana
tiahnuť k Nemu blíţ.
On i vo tme svieti mi,
aj keď do dní padne ţalosť,
Jeţiš, moja radosť.
Johann Franck, 1618-77
Prekl. Michal Slavka, n.1921
321 Či mi aţ naveky

I MI aţ naveky ,Pane môj, tvár
svoju skryješ?
Či mňa smutnú v zármutku tak dlho
drţať budeš?
Ach, príď opäť,
daj svoju milú tvár zrieť
v mojom preťaţkom súţení.
Č
2 Srdce mi ţalosťou, Pane môj, div
nepominie,
ţe iskry Tvojej milosti viac v sebe
nečuje.
Ach, príď, roznieť
oheň Tv`ej lásky opäť,
môj ţiaľ mi premeníš v radosť.
3 Čo si tak náramne, ó duša, v srdci
strápená?
Či si vţdy pomoc odo mňa hneď
nedostávala?
Či uţ nevieš,
ţe som Ten istý i dnes,
Jeţiš, Tvoj milovník – Spása.
Johann Rist, 1607-1667
prekl. Jeremiáš Lednický
Ţalm 13:1
KRESŤAN

- trpezlivosť, pokora a podvolenie sa Boţej vôli

RUKÁCH môj ţivot máš,
322 V rukách môj ţivot máš
Pane, dobre mi je.
V
Svoju dušu ponechávam
3 Preto vďačne opustím svet,
k svojmu Bohu zaletím
v deň, keď nájde zaľúbenie,
veď tam budem večne s Ním.
Moju dušu poručím Mu,
keď príde posledný vzdych:
Ty si Pán môj, čo premohol
za mňa hriech a smrti dych.
v Tvojej opatere.
2 V rukách môj ţivot máš,
nech čokoľvek príde,
radosť či ţiaľ, svetlo či tma,
Ty dáš vţdy najlepšie.
3 V rukách môj ţivot máš
– prečo mať obavu?
Ruka Otcovská nevloţí
bolesť neţiadanú.
4 Ešte o jedno Ťa ţiadam:
s láskou na mňa pohliadni.
Keď ma satan k zrade zvádza,
nedaj zhynúť v zúfaní.
Bráň ma, pomôţ ku víťazstvu,
však si najmocnejší Pán.
Tým, čo v Tebe nádej majú,
pomoc kynie z Tvojich rán.
4 V rukách môj ţivot máš,
Jeţišu ranený.
Ruky, čo na kríţ hriech niesli,
poţehnaním sú mi.
Albrecht von Brandenburg, 16.st
prekl. Adam Plintovic, c.1620 - c.1670 ‡
5 V rukách môj ţivot máš,
tak Ti dôverujem.
Po smrti ku Tebe prídem
a s Tebou ostanem.
324 Láska z nebies ostáva
William Freeman Lloyd, 1791-1853
Ţalm 31:16
323 Čo môj Boh chce
O môj Boh chce, nech sa stane!
– najlepšia vôľa Jeho.
On dá iste spomoţenie
dúfajúcemu v Neho.
On i z núdze vyviesť môţe,
slzy z lásky pošle len.
Nech len dúfa a nezúfa,
kto Mu verí kaţdý deň.
Č
2 Pán je moje potešenie,
ţivot môj a nádeje.
Ako On chce, nech učiní,
krivda sa mi nedeje.
Jeho slová – pravda čistá,
vlasy mi má sčítané.
Starostlivosť uňho istá,
od Neho všetko máme.



ÁSKA z nebies ostáva,
– môj Boh sa nemení.
Preto sa neobávam,
– nič sa mi nezmení.
Búrka ţitia vie zúriť,
srdce byť zdrvené.
Môj Boh však pri mne stojí,
či mám ísť zdesene?
L
2 Kráčam, kde On ma vodí,
cesty späť nepoznám.
Môj Pastier so mnou chodí,
uţ nič viac nestrádam.
V múdrosti vţdy hotový,
pohľad má vpred jasný.
On zná cestu, čo volí,
ja budem kráčať s Ním.
3 Hľa, pastvy tam predo mnou,
čo oko nevidí.

KRESŤAN
Jasné mi nebo skoro
tmavý mrak nahradí.
Moja nádej je veľká,
cesta k ţitiu voľnou.
Môj Spasiteľ je perla,
On bude kráčať so mnou.
majúc vieru v Neho.
Hoc Ťa divne vodí,
nenechaj sa vyľakať,
,bo budeš pozorovať,
ţe Ťa vyslobodí.
Anna Letitia Waring, 1820-1910
325 Stíš sa mi duša
TÍŠ sa mi, duša, bo Pán s Tebou
je.
Nes trpezlivo kaţdý kríţ a ţiaľ.
Ponechaj Pána – nech pomoc príde.
Vo všetkých zmenách vţdy verný
ostal.
Stíš sa mi, duša, Priateľ najlepší
cestou tŕnia vedie v koniec šťastný.
S

2 Stíš sa mi, duša, bo Pán sa ujme
viesť Tvoj zajtrajšok ako minulosť.
Dôvera v Neho nech sa Ti nehne,
čo nechápeš, pochopíš napokon.
Stíš sa mi, duša, vietor a vlny
počujú dnes na Jeho hlas mocný.
3 Stíš sa mi, duša - blízko hodina,
keď pri Pánovi spolu budeme.
Sklamania, ţiale, strachy sa zmenia
v radosť najčistejšiu – z lásky
vstane.
Stíš sa, duša, mi: Keď slza skončí,
bezpečne nájdeš sa doma v šťastí.
Katharina von Schlegel, 1697-c.1768
prekl. Jane Laurie Borthwick, 1813-97
326 Prečoţe sa máš rmútiť
REČOŢE sa máš rmútiť,
moja milá duša?
Poď sa vierou opierať
o Pána Jeţiša.
Spusť sa len na Neho,
On Ti dobro učiní
i cez ţiaľ v tejto chvíli,
k zdraviu i zo zlého.
P
2 Lebo Boh neopustí
človeka biedneho,
keď sa na Neho spustí,

3 K svojej cti všetko riadi
a k tvojmu spaseniu.
On vládne a nik nikdy
nesprotiví sa Mu.
Preto sa oddávam,
chcem sa ľúbiť len Jemu,
chcem činiť Jeho vôľu,
šťastie v Ňom nachádzam.
Johann Heermann, 1585-1647
prekl. Samuel Hruškovic ‡
327 Ako dlho Pane
KO dlho, Pane,
skormútená stále,
budem trápená?
Ach, prečo sa skrývaš,
úbohej nevšímaš?
Či ma nechceš viac?
Či so mnou uţ pohrdneš,
dušou Tvojou opustenou,
no Tebe zasnúbenou?
A
2 Ach, navráť sa ku mne,
zas si sadni pri mne,
moja najmilšia.
Ktorú hoc kormútim,
vţdy si v srdci nosím,
si mi najkrajšia.
Odsúdiť ťa nenechám,
mne si cele zasnúbená,
s mojím Otcom zmierená.
3 Na Slovo vychádzam,
Milého si hľadám,
nesiem s plačom kríţ.
Stráţcov v meste stretám,
dcér Siona pýtam:
Kde je môj Jeţiš?
Počúvam len: Tu nie je.
Ach, kde ja Ťa hľadať mám,
jak sľúbil si mi v Slove sám?

|
TRPEZLIVOSŤ, POKORA A ODOVZDANIE SA BOŢEJ VÔLI
4 Chcem Ťa nasledovať,
vrúcne Ťa milovať,
hoc som v trápení.
Hoc mi je telo mdlé,
duch môj vzdychá vo mne:
Pane, pomôţ mi!
Ak mi Ty nepomôţeš,
ostanem uţ odlúčená
a od Teba vzdialená.
budem ťa vţdy občerstvovať,
na domov pripravovať.
6 Ty si ma potešil,
dušu mi občerstvil,
teraz zas Ťa mám.
Chcem sa Teba drţať
a viac Ťa nenechať,
poţehnaj si ma.
Ja som Tvoja a Ty môj,
nezničí svet, diabol, ´ni boj
lásku silnejšiu neţ smrť.
5 Neplač, moja milá,
zima pominula
i dáţď škodlivý.
Ja som tvoj zástupca,
nezničí ťa zhubca,
som milostivý.
Mňa sa pridŕţaj stále,
Eliáš Mlynárových, 1670-c.1720
Veľpieseň 5:5-6:3
VÝSADY KRESŤANA
- nezmeniteľná láska a synovstvo
328 Hlboká je láska Pane
LBOKÁ je, láska Pane,
Tvoja láska bez hraníc.
Široká je, vysoká je,
sťa oceán, vrchov výš.
Slobodná je, vţdy je pri mne,
tiahne dušu k Tebe blíţ.
Domov vedie, vpred ma ţenie,
v slávny domov – nebies ríš.
H


3 Hlboká je láska Pane,
láska z lások najlepšia.
Nekončiace poţehnanie,
je rosa v púšť nebeská.
Ó, môj Pane, láska Tvá je
nebom nebies, duši skrýš.
Vţdy ma dvíha, k Tebe volá,
a raz pozve k Tebe ísť.
Samuel Trevor Francis, 1836-1925
Ef 3:18 | Ján 13:1
2 Hlboká je láska Pane,
Tvoja vekmi slávená.
Celou zemou pieseň zneje,
jak veľmi si miloval
svojich verne, nepremenne,
aţ si za nich ţivot dal.
V srdci nosíš, v nebi prosíš,
za nich sa prihováraš.
329 Počuj duša Pánov hlas
OČUJ, duša, Pánov hlas,
Spasiteľ sa pýta zas:
Hriešniku, čo mi povieš,
či ma v skutku miluješ?
P

VÝSADY KRESŤANA
2 To ja som ťa pút zbavil,
tvoje rany uzdravil,
hľadal ťa, keď si blúdil,
noc ti na deň premenil.
Za mňa sa rád modlíš,
ó, Veľkňaz môj.
4 Tvoja láska ku mne je všetkým, čo
mám.
Bez nej som stratený,
s ňou si nezúfam.
Ona ma pozdvihne,
k srdcu Ti privinie,
z hriechov ma vytrhne,
domov dôjsť mi dá.
3 Či by ţena zabudla
na dieťa, čo nosila?
Keby ona - JA nikdy,
ostanem ti verný vţdy.
4 Moju lásku nezmeníš,
presahuje nebies výš,
mora všetky hlbiny,
silnejšia neţ smrť je mi.
Anonym
331 Jeţiš ma miluje
5 Moju slávu uvidíš,
dielo s tebou dokončím,
k sebe vezmem, v nebies ríš.
Povedz mi: Či ma ľúbiš?
EŢIŠ ma miluje,
čo by som ţiadal viacej?
V Ňom a v Jeho láske
ostáva moje srdce.
On vo mne a ja v Ňom,
to ma potešuje.
Ja šťastné dieťa som,
Jeţiš ma miluje.
J
6 Pane, mojim ţiaľom je
- láska, ktorá chabá je.
Predsa ľúbi Ťa a ctí,
milosť viac ľúbiť prosí.
William Cowper, 1731-1800
Ján 21:16-17 | | Iz 49:15| | Fil 1:6 |
330 Preto Ťa milujem
Ján 13:1

RETO Ťa milujem, Spasiteľ môj,
lebo Ty ma ľúbiš láskou
Podvekou.
Ku mne ju upriamil,
šťastným ma učinil,
od smrti zachránil
pre ţivot s Tebou.
2 Preto Ťa milujem, Spasiteľ môj,
lebo Ty ľúbiš ma láskou oddanou.
Aţ po smrť na kríţi,
po nebies výšiny,
večnosti končiny
lásku pre mňa máš.
3 Preto Ťa milujem, Spasiteľ môj,
lebo Ty ľúbiš ma láskou súcitnou.
Učíš ma svetom ísť,
zmocňuješ ma, tešíš.
2 Nenúkajte mi svet,
ktorý sa len z ruţí zdá.
Kto Krista miluje,
musí po tŕní kráčať.
Hoc sa vţdy nesmejem
a sa zarmucujem,
predsa vţdy istým je:
Jeţiš ma miluje.
3 Často horký nápoj
musí k zdraviu poslúţiť.
Nemôţe vţdy kresťan
pod palmou v svete ţiť.
Preto si nezúfam,
srdce sa raduje.
Ak príde bieda, kríţ,
Jeţiš ma miluje.
4 Z Jeho úst vychádza
Slovo dobrej správy.
Mám ďalej ţiť v svete,
Pane, prispor mi viery.
Staň sa, ako chceš Ty,
keď kríţ sa zmocňuje.

NEZMENITEĽNÁ LÁSKA A SYNOVSTVO
Pri mne nech je to vţdy:
Jeţiš ma miluje.
a Kristus draho vydobyl,
preveľký čin zvestujme.
5 Bez Jeho vôle ma
nemôţe nič navštíviť,
Jeho vernú lásku
odo mňa preč odvrátiť.
Keď zúri nepriateľ
a svet ma suţuje,
moja radosť je v tom:
Jeţiš ma miluje.
2 Diablom som bol poviazaný,
v smrti dlel zatratený.
Dňom - nocou hriechom mučený,
v ňom som bol aj zrodený.
V ňom som padal stále hlbšie,
peklom bolo moje bytie,
celkom ním zotročený.
3 Skutky mi nič neprospeli,
Boh ich pred súd odovzdal.
Hriechom boli presiaknuté,
kto by ich na seba vzal?
Zostali mi smrť a peklo,
a tak klesal som aţ na dno,
strach ma do zúfalstva hnal.
6 On vie lepšie neţ ja,
v čom mi šťastie záleţí.
Predo mnou leţí cieľ,
ku ktorému ma mieri.
Keď len trpezlivo
Jemu dôverujem,
nemôţe škodiť nič,
Jeţiš ma miluje.
4 Zhliadol Boh na ţalosť moju
v Jeho večnej milosti,
chcel sa tešiť zo záchrany
hriešnikovej biednosti.
Nie malú cenu zaplatil,
srdce milosrdne sklonil
dať pre mňa to najdrahšie.
7 Prešťastný kaţdý deň,
keď na Pána spomínam,
šťastné okamihy,
keď k Jeţišovi vzhliadam.
Keď sa i svet búri,
srdce sa raduje.
Dosť mi na tom, ţe viem:
Jeţiš ma miluje.
5 Povedal svojmu Synovi:
„Je čas na zľutovanie.
Choď na zem, tam k hriešnikovi
a získaj mu spasenie.
Vysloboď ho z biedy hriechu,
vezmi za neho smrť trpkú,
nech s Tebou večne ţije.“
8 Chce ma i hľadá smrť,
odchod zo sveta mi dať.
Ja idem proti nej
s radosťou ju privítať:
Vitaj si, časná smrť,
kto sa ťa strachuje?
Veď Ten, čo z hrobu vstal,
dušu mi miluje.
Benjamin Schmolck, 1672-1737
332 Plesajme kresťania spolu

LESAJME, kresťania, spolu,
veselo sa radujme.
P
Potešenie máme v Bohu,
nadšene pospevujme.
Čo nám ľuďom Boh pripravil
6 Otcovi bol Syn poslušný,
na zem nízku zostúpil.
Z čistej panny narodený,
bratom sa pripodobnil.
Svojou mocou však víťazne,
v biednej tej ľudskej podobe
silu diabla porazil.
7 Povedal mi: „Ľni sa ku mne,
budem ťa posilňovať.
Celý vydám sa za teba,
chcem za teba bojovať.
Lebo som tvoj a môj si ty,
VÝSADY KRESŤANA
nepriateľ nás neodlúči.
Budem ťa ochraňovať.
v pravde Slova povedie.
10 Čo som učil a čo činil,
čiň a uč to snaţlivo,
by kvitlo Boţie kráľovstvo
a Boha vţdy slávilo.
Chráň sa pred ľudskou chtivosťou,
ničí to, čo je vzácnosťou,
svoj poklad v nebi vţdy maj.“
8 Nepriateľ mi ţivot vezme,
krv za teba vylejem.
Strpím to pre tvoje dobro,
by‟s stál pevne vo viere.
Spravodlivosť svoju dám ti
a vinu tvoju vezmem si,
vojdeš šťastne do neba.
Martin Luther, 1483-1546
9 K svojmu Otcovi zo zeme
do nebies ja vstupujem.
Hľaď ku mne, svojmu Pánovi,
Ducha svojho ti zošlem.
On ťa v zármutku poteší,
známosti mojej naučí,
viď tieţ: Hospodin môj Pastier je (Ţalm 23), - Ty si ma, Pane, preskúmal
(Ţ139)
VÝSADY KRESŤANA
- zmluvou zaručená bezpečnosť
333 Jasaj, veriaci, jasaj

veriaci, jasaj v svojom
Pánovi,
JOnASAJ,
tvoj prípad na seba vzal.
Pevná nádej je v Jeho Slove,
aby si sa uţ viacej nebál.
2 Aj keď mnohí nepriatelia na ceste sú
a chabé len rameno máš,
tvoj ţivot skrytý je s Kristom v
Bohu,
tam ti nemôţu dosiahnuť naň.
3 Ako si len slabučký, ty neodpadneš,
ani v slabostiach nezhynieš.
Jeţiš je silou svojmu svätému,
svoju pomoc ti z nebies zošle.
4 Aj keď niekedy nevnímaš a necítiš,

no viera Ho blízko vidí.
Sprievodca slávny a Obranca On.
Tak čoho sa potom bojíš?
5 Ako isté je to, ţe On svet premohol
a za teba raz zvíťazil,
tak istým je to, ţe milujúc Ho
napokon tieţ v Ňom zvíťazíš.
John Newton, 1725-1807
334 Ja neviem, prečo práve mne

A neviem, prečo práve mne Boh
svoju vzácnu milosť vyjavil,
prečo práve mňa, ktorý nehodný bol,
za syna si osvojil.
J
Ja však viem, komu som uveril,
a istým je tieţ, ţe On dokáţe
zachovať, čo som Mu zveril,
aţ do svojho príchodu.
ZMLUVOU ZARUČENÁ BEZPEČNOSŤ
2 Ja neviem, prečo práve mne Boh
vieru na spasenie daroval,
jak skrze Jeho Slovo viery
do srdca svoj pokoj napísal.
Nech zvučí chvály radostný chór,
vznáša sa vrúcne pred Boţí trón:
Sláva Ti, Pane, spásu ţe mám,
srdce i dušu v obeť Ti dám!
3 Ja neviem, koľká ešte bolesť čaká,
koľký, akých slastí ţiar,
koľko jasných dní a koľko úzkostí,
pokiaľ uzriem Jeho tvár.
2 Dedič spasenia, vykúpený,
zrodený z Ducha, očistený.
Tak novú pieseň Bohu spievam,
vďaku za Spasiteľa vzdávam.
4 Ja neviem, kedy môj Pán znova
príde, s akou slávou sa vráti,
či cez údolie smrti časnej pôjdem,
či Ho stretnem v povetrí.
3 Aká to slasť je, Pánom Ho zvať,
do sluţieb Jemu navţdy sa dať!
Priniesol spásu pre celú zem,
radosť tú ľuďom zvestovať chcem.
Daniel W. Whittle, 1840-1901‡
2 Timoteovi 1:12
335 Istotu vzácnu v srdci uţ mám 
STOTU vzácnu v srdci uţ mám:
spasil ma Jeţiš, Boh môj a Pán!
IBremeno
hriechov z duše mi sňal,
4 Oddaný Jemu pokoj uţ mám,
srdce mi zmenil v svätý svoj chrám.
V predivnej sláve zjaví sa On,
vo všetkom všetkým je mi tu On.
Fanny J. Crosby, 1820-1915
dieťaťom Boţím tak som sa stal.
viď tieţ: Ó, Jezu, hriechy svoje
VÝSADY KRESŤANA
- zachovanie do konca
336 Kto bude môcť obţalovať (1)
Rímskym 8:33 - 39
TO bude môcť obţalovať
tých, čo Boh si vyvolil
K
a kto bude obviňovať
tých, čo ospravedlnil?
Keďţe náš Boh bezboţného,
ktorý nemá nič dobrého,
počíta spravodlivým,
kto ho potom odsúdi?
2 Je tu Kristus, ktorý zomrel
a ktorý i z hrobu vstal.
Získal viac, neţ Adam stratil,
keď sám seba za nás dal.

|
Sedí po Boţej pravici,
rovný Otcu v kaţdej moci.
Tam Priateľ a Brat je náš,
prihovára sa za nás.
3 Ktoţe nás od Boţej lásky,
ako od nej odlúči?
Kto pretrhne zmluvné zväzky,
o ktorých nás On učí?
Úzkosť, alebo súţenie,
hlad, či prenasledovanie,
meč, alebo nahota,
nebezpečenstvá sveta?

4 A keď, ako v Písme stojí,
by sme pre Teba mreli
a za ovce na zabitie
boli povaţovaní,
my však viac neţ víťazíme,
ako stratu nevidíme.
Ten, ktorý nás miloval,
lepší diel nám vymeral.
5 Milosť, čo konca nepozná,
vernosť ku nim trvá stále.
Tí, čo veria Jeho Slovám,
zistia, ţe sú vekmi stále.
Benjamin Beddome, 1717-95
338 Pútnici Siona, vyvolení Bohom
ÚTNICI SIONA, vyvolení
Bohom,
ktorý v dušiach ste trápení,
keď máte večné vykúpenie krvou,
musíte vytrvať len vpred ísť.
P
5 Preto som si celkom istý,
ţe ma ţiadna smrť časná,
anjeli, vrchnosti, moci,
či budúcnosť neistá,
výška, hĺbka, či stvorenie,
ţivot, či veci prítomné,
neodlúčia od lásky,
čo je v Kristu Jeţiši.
Samuel Hruškovic, 1694-1748
337 Kto bude môcť obţalovať (2)
Rímskym 8:33-39
TO bude môcť obţalovať
tých, ktorých si Boh vyvolil?
K
Ich mená v knihe ţivota
krvou Baránka spečatil.
2 On za hriechy vyvolených
dokonal obeť zmierenia.
Spravodlivý súd nechce ich,
ich dlţoba je splatená.
3 Súţenie alebo úzkosť,
hlad, meč alebo nahota?
Či nebezpečenstvá, či smrť
odlúčia nás od Jeţiša?
4 Smrť, ţivot, výšky, hlbiny,
moci hore i pod nami,
dnešné či budúce veci
nepohnú lásky zámery.


2 V zmluve lásky Jeţiš sa zaviazal
vám
ukázať plnosť milosti.
Hoc tmy mocností zlomyseľne zúria,
vytrvá cestou spravodlivý.
3 Tie sľuby jak Tvorca naveky budú
stáť,
hoc všetko vôkol sa zborí.
Má ich všemocná ruka Hospodina
– vytrvá cestou spravodlivý.
4 Môţu pokušením byť mnoho
hádzaní,
ich ţiaľ jak more sa búri,
no nik kúpený nebude stratený,
vytrvá cestou spravodlivý.
5 Ţiaľmi obklopení, skúšaní,
v starostiach,
pravdou touto však tešení.
Hoc putujeme údolím tu v slzách:
vytrvá cestou spravodlivý.
Henry Fowler, 1779-1838
Jób 17:9
VÝSADY KRESŤANA
- spoločenstvo s Pánom Jeţišom
339 Túţbou môjho srdca si
ÚŢBOU môjho srdca si,
Jeţiš ukriţovaný.
T
Pravé šťastie nachádzam,

keď som v Tebe nájdený.
Poznávať Ťa a tešiť,
slasťou duše sa stalo.
Vídať Ťa a milovať,
mojim dňom zmysel dalo.
2 Pane, ak sa mi vzdiališ,
ţivot nie je ţivotom.
Ak prítomnosť svoju dáš,
ani smrť nie je smrťou.
Tvoj úsmev mi prináša
spokojnosť, v ktorej ţiarim.
Pokoj a šťastie Tvoje
sú moje, keď som Tvojím.
3 Keď Tvoju lásku cítim,
ţivot je mi radosťou.
Nech s Tebou stále chodím,
duši mi je ţiadosťou.
Stačí mi, ţe Teba mám,
šťastie sa mi nezmení.
Dokonalý pokoj znám,
kus neba uţ na zemi.
Augustus Montague Toplady, 1740-78
340 Jeţiš môj Pán môj Boh, všetko 
EŢIŠ, môj Pán, môj Boh, všetko,
keď volám k Tebe, čuj hlas môj!
Vyslyš ma z miesta, kde prebývaš,
vylej hojne svojej milosti.
J
Jeţišu môj, Teba uctievam,
rozpáľ ma láskou ku Tebe viac!
2 Tak neskoro som Ťa hľadal,
neváţil Ťa, ako som mal,
ale dnes túţim ospevovať
ľúbeznú krásu Tvojho mena.

3 Čo si pri mne dobré našiel,
ţe činil si mi láskavo?
Hlbokú radosť do srdca dal,
nádej prevyšujúcu všetko.
4 O Tebe moja pieseň je,
moje srdce Ti uţ patrí.
Všetko, čo mám, a všetko, čím som,
je Tvojím, Spasiteľ môj drahý!
Henry A. Collins, 1827-1919‡
341 Čo by som mal bez Teba
O BY som mal bez Teba,
Spasiteľ môj drahý,
keď viem, ţe Ty si krvou
platil moje dlhy?
V nej moja spravodlivosť
a pardon musí byť,
jediná nádej, prosba,
útecha ďalej ţiť.
Č
2 Čo by som mal bez Teba,
keď sám nič nezmôţem?
Bez sily a bez dobra,
múdrosť v sebe nezriem.
Len Ty si, Spasiteľu,
mi všetkým vo všetkom.
Si v slabosti mi silou,
keď ľnem k Tebe srdcom.
3 Čo by som mal bez Teba,
keď nik nerozumie
hlbokej túţbe srdca
a ţiaľu, čo nesie?
Priateľ ho neuteší,
človek lieku nemá.
Len Ty si preňho ţitím,
šťastím, čo si ţiada.
4 Čo by som mal bez Teba,
keď roky uplynú?
Je tu skoro váţna chvíľa,
„Odišiel!“ volajú.

VÝSADY KRESŤANA
Len Ty, môj Priateľ verný,
i tam so mnou budeš,
nikdy ma neopustíš,
riekou ma prevedieš.
Frances Ridley Havergal, 1836-79
342 O láska Boţia tajomná
, LÁSKA BOŢIA, tajomná,
nik Tvojich hlbín nepozná.
Zďaleka zriem Tvoj krásy lúč,
čo vrúco tiahne k Tebe ľnúť.
Srdce bolí, inak nevie,
kým len v Tebe nespočinie.
O

2 Čo srdce šťastím plní?
Len Tvá milosť stála.
Kde duša bôle hojí,
ak vţdy nie u Teba?
Všetko, čo mám, si Ty dal,
Tvá láska nechladne.
V Tebe je moja skrýša,
činíš stále dobre.
3 Prečo mám v smútku klesať,
keď Ty vţdy pri mne si?
Prečo sa zajtrajška báť,
čo sa prihodí mi?
Nasledovať som Ťa šiel,
tak kríţ svoj som si vzal.
Ak ochutnal som posmech,
tak Ťa pevnejšie znám.
2 To iba milosť, ktorá ma
tiahla nájsť pokoj u Teba.
No kým Ťa hľadám a nemám,
duša mi Tvoj pokoj nezná.
Ó, kedy blúdiť prestanem
a cele ku Tebe prídem?
4 Na kaţdé utrpenie,
bolesť a tiesnenie,
v Kristu plné spasenie,
pomoc a stíšenie.
Nepriateľ neuspeje,
ja v Tebe triumfujem.
Ó, Jeţiš, verný Priateľ,
Ty si tak drahým mne.
3 Či je pod slnkom na zemi
vec, čo s Tebou srdce delí?
Odtrhni ju a vládni Ty,
len Ty buď Pán mojej duši.
Tak odpútaná od zeme
má v Tebe svoje stíšenie.
Samuel Christian Gottfried Küster, 1762-1838
prekl. Hannah Kilham Burlingham, 1842-1901
4 Tiahni mi srdce zníţené,
čo čaká Tvé povolanie.
Prehovor a povedz duši:
Ja som Tvoj Boh, láska, všetkým.
Nech pocíti moc, čuje hlas
a Tvoju lásku ochutná.
344 Bez Jeţiša hoc by som mal všetko
EZ Jeţiša, hoc by som mal
všetko,
bude vţdy márny môjho ţitia boj,
srdcu nikto nedá útočisko,
nenájde nikde svojho šťastia zdroj.
B
Gerhard Tersteegen, 1697-1769
prekl. John Wesley


| | | Ţ 35:3
343 Pán Jeţiš, priateľ verný
ÁN JEŢIŠ, Priateľ verný,
jak duši si drahý!
Som strachmi stiesňovaný,
no v Tebe som silný.
Tak prečo sa mám rmútiť
v svojom putovaní?
Hoc pochmúrny je chodník,
končieva v krásnom dni.
P

2 Keby som mal poklady i slávu
a medzi ľuďmi ako vládca ţil,
víchor by zmietal po moriach loďku.
Kto by ma v prístav vzal a utíšil?
3 Bez Jeţiša v celej zemi úzko,
všade je smutno, vládne hriechu
klam.
Bez Jeţiša v rodnej zemi cudzo,
niet večný domov – ostávam len
sám.
SPOLOČENSTVO S PÁNOM JEŢIŠOM
4 Bez Jeţiša jak by som znal lásku,
ako si volil pravú cestu, cieľ?
Jak v smrti prešiel tmavú dolinu
a v raji krásnom našiel večný diel?
2 On ţije, Víťaz nad hrobom,
On ţije, On sám spásy večnej zdroj.
On ţije, Pán oslávený,
On ţije, Kráľ vyvýšený.
5 Keď Pána mám a znám jeho milosť,
či môţem ešte niečo k tomu priať?
On je mi všetko, pri Ňom mám
hojnosť,
viac mi nemôţe nikto darovať.
3 On ţije, láskou ma ţehná,
u Otca sa za mňa prihovára.
On ţije, z hrobu ma vzkriesi,
od smrti večnej uchráni.
Autor neznámy
upr. podľa prekl. J. Kremský ‡
345 Zbavený hriechu, sveta, seba
BAVENÝ hriechu, sveta, seba,
túţim uţ Pane, ţiť pre Teba.
Cele pre Krista, čo pre mňa mrel,
patriť Ukriţovanému len.
Z

2 Uchráň ma ruchu tohto sveta,
ţiadostí, sláv, pýchy ţivota.
Pre nebo srdce mi prihotov,
nech tam mám vţdy svoje
občianstvo.
Jób 19:25
347 Ku Tebe, ku Tebe volám |
U Tebe, ku Tebe volám,
4 Všetky modly pod nohy si daj,
svoje víťazstvo nad nimi sprav.
Nech ţiaden hriech Ťa uţ nepudí,
ale zhynie mečom dvojsečným.
5 Viac spoločenstva len s Tebou znať,
šťastím Ťa ľúbiť, môj drahý Pán.
Hoc nemám sily sám na to dať,
pri Tvojich nohách však dosť jej
mám.
Augustus Montague Toplady, 1740-78
IJE môj Vykupiteľ, viem,
Ţzaplesám, s istotou všetkým
poviem:
„On ţije, ţije, ktorý mrel,
naveky mojou Hlavou je.“
5 Príbytok mi pripravuje,
istotne si ma raz doň vovedie.
Ţije môj Jeţiš, Boh a Pán,
len Jeho menu slávu vzdám.
Samuel Medley, 1738-99
3 Nič okrem Teba znať nehľadám,
Jezu môj Priateľ a sprievodca.
Podmaň mi srdce, vládni v ňom Ty
a vyţeň z neho iné lásky.
346 Ţije môj Vykupiteľ, viem
4 On ţije, v rukách ma drţí,
Priateľ môj drahý, verný a dobrý.
On ţije, budem Mu spievať:
„Jeţiš, môj Prorok, Kráľ a Kňaz.“

môj Pán, môj ţivot, moja láska.
K
Ak sa mi vzdiališ, ja nemôţem viac
ţiť,
lebo v Tebe všetko mám.
2 Keď úsmev v Tvojej tvári zriem,
nebeská radosť ma napĺňa.
V Tvojom objatí pokojne spočiniem,
krajšie miesto neţiadam.
3 Či by celá zem s nebom
potešiť človeka tu mohli?
Nenájde nikde v svete väčšiu radosť,
neţ v Tvojej prítomnosti.
4 Všetko, čo ma tu teší,
len Tvoja láska denne dáva.
A tak ešte viacej po Tebe túţim,
všetky zdroje v Tebe mám.
5 S túţbou nevysloviteľnou
moja duša po Tebe prahne.
Pokiaľ ešte ďaleko pútnikom som,
drahý Jeţiš, buď pri mne.
Isaac Watts, 1674-1748
VÝSADY KRESŤANA

348 Jeţiši, Tvú lásku ku mne
Tvú lásku ku mne
myseľ, jazyk neobsiahne.
JO,EŢIŠI,
pripni srdce k svojmu si
a vládni v ňom bez vzbúr uţ Ty.
Tebe len patrím, Tvoj som ja,
Pane, lásku mi v srdci vzplam.
4 Keď sa mi srdce strachuje,
plače, útechu hľadá,
vtedy mi Kristus hovorí:
„Tvoje hriechy som vzal ja,
pykal som za ne trest hrozný,
tak nie si viac nepriateľ mi,
veľmi som ťa miloval.“
2 Ó, daj, nech v duši nič iné
`krem Tv`ej čistej lásky nie je.
Ona ma cele presahuj,
radosť, poklad, koruna buď.
Zo srdca mi modly odstráň,
kaţdý čin, slovo láskou sprav.
Paul Gerhard, 1607-76,
prekl. Anna Lazoňová ‡
3 Jak ma Tvoj lúč, Láska, teší,
bolesť pri Tebe sa lieči.
Starosť, strach a ţiaľ stápa sa,
kde Tvoj lúč, Láska, preniká.
Nech nič uţ iné neţiadam,
len Teba, Jeţiš – Teba mať.
Preklad mierne upravený
350 Kto dá mi sily k púti
TO dá mi sily k púti
v ďalekú blaha ríš?
Kto osvieti mi cestu,
úskalie, zrady skrýš?
Kto nahradí mi svojeť
v tej smutnej cudzine?
Môj Boh a Brat: Pán Jeţiš,
On svetlo jediné.
K
4 Kieţ ju neúnavne hľadám,
jak za perlou rúk vystieram.
Denne ňou dušu obnovuj,
svätý oheň neba vzplamuj.
Nech moja starosť v noci - dni
je stráţiť poklad nevšedný.
Paul Gerhardt, 1607-76,
prekl. John Wesley, 1703-91
Ef 3:16-19
349 Pred Tebou kľačím
RED Tebou kľačím pokorne,
ó, Jeţišu, môj ţivot.
Seba Ti nesiem ochotne,
nech patrí Ti môj ţivot.
To Ty si mi prv daroval,
by srdcom celým som hľadal,
ako len Teba tešiť.
P
2 Ja blúdil som na svete sám
v temnotách nočných, v smrti,
kým Tvoje slnce nevyšlo
– to ţivot mojej duši.
Aţ ono mi zasvietilo,
predrahú vieru vzbudilo,
v Jeho lúčoch sa teším.
3 Ja hľadím, Pane, na Teba,
neviem sa Ťa nasýtiť.
Moja myseľ je primalá
Tvoju lásku pochopiť.
Hoc duša by morom bola,
ani tak by neobsiahla,
predsa len chcem Ťa tešiť.



2 Kto osladí mi prácu
bez zdaru svitania?
Kto zotrie horké slzy
bolesti, sklamania?
Kto naučí tam veriť,
kde nezrieť pomoci?
Môj Anjel zmluvy: Jeţiš,
mocný i v nemoci.
3 Kto otvorí mi bránu,
aţ púť raz skončená?
V čích rukách leţí vzácna
vernosti odmena?
Kto vloţí ma s plesaním
tam v náruč Otcovu?
Jeţiš sám, cesta jasná
k večnému domovu.
Kristína Royová, 1860–1936
Ţalm 46:8
SPOLOČENSTVO S PÁNOM JEŢIŠOM

351 Emanuel milý
MANUEL milý, Knieţa
veriacich,
E
radosť duše mojej, ach, príď ku
mne!
Ty si mi získal srdce, čo horí vrúcne,
plameň lásky Tvojej cítim vo mne.
Nič nemám milšie,
nad Teba drahšie.
Keď Ťa mám, všetko mám,
Pane Jeţišu!
2 Tvoju reč nad všetko srdce si váţi,
je ako ranná rosa príjemná,
ktorá to ţíznivé pole ovlaţí.
Preto duša moja očakáva,
ţe ma občerstvíš
a preč oddiališ
strach smrti, lebo Ty
si mi Obrancom.
3 Trápi ma síce kríţ tak často vo svete,
pravé znamenie, čo veriaci má.
Ale keď duša moja drţí Teba v
mysli,
potešenie i v zármutku pozná.
Ţiadna mocnosť ma
preč neodvráti,
pri Tebe, Jezu môj,
budem v bezpečí.
4 Hoci aj svetom som tak potupený,
nech je tak, ţe sa Krista pridrţím.
I od všetkých priateľov svojich
opustený;
pri svojom Pánovi viac obdrţím.
On posilňuje
a opatruje,
vraví mi: „Budem vţdy
Priateľom tvojím.“
5 Ľahko uţ zanechám sveta márnosti,
ó, Jezu, Ty si stály poklad môj!
Po Tebe len túţim, večnej radosti
v nebesiach okúsim, však ja som
Tvoj.
S Tebou ostanem,
keď tu prestanem.
Ţiť budem za hrobom,
Ty si Ţivot môj.
Ján Bohumír Ertel, 1695-1757
BUDÚCNOSŤ KRESŤANA
- smrť a pohreb
352 Aj moja hodina príde

J moja hodina príde,
keď všetko zemské opustím.
Nič nevezmem si so sebou,
svet bude tam ničím.
A
2 Aj moja hodina príde,
keď i ja v smrť sa ponorím
a vydám Tomu, čo dal prv
mi ţivot na zemi.

3 Aj moja hodina príde,
keď sa pred trónom postavím,
skrytosti srdca odkryjú
a budem súdený.
4 Aj moja hodina príde,
keď v miesto jedno len vkročím.
Večná smrť, alebo ţivot
je údelom mojím.
BUDÚCNOSŤ KRESŤANA
5 Ó, Spasiteľu, buď mojím,
mojím i v smrti hodine.
Keď moja duša Teba má,
iste nezahynie.
Ja som si zvolil pre seba
premilého Spasiteľa.
Václav Kleych, 1678-1737
Kazateľ 1:2, 5:14-15, 1Tim 6:7, Lukáš 12:15-21
Andrew Reed, 1787-1862
| Luk 12:20| Ján 11:25-26
353 Márnosť vo svete
ÁRNOSŤ vo svete, samá
márnosť,
nič tu trvalo nemáme,
čo by zostalo nám na večnosť
a nebolo opustené.
V čom sa tu najviac kocháme,
pominie skôr, neţ čakáme.
M

2 Keď je mladík v najkrajšom kvete
a všetkou krásou oplýva,
náhle sťatý jak tráva v lete,
mrie a pochovaný býva.
Musí odísť do večnosti,
opustiť sveta ţiadosti.
3 Čo nám prospeje svetská sláva
a čo majetky, čo máme?
Krátko smrteľník ţiť ostáva
a všetko raz zanecháme.
Bude, sťa by sme nemali,
čo sme tu nahromadili.
4 Dokiaľ nám čas milosti trvá,
pripravme sa do večnosti.
Slávu, majetky nehromaďme,
získajme poklad v Kristovi.
Kto poklad v Kristovi našiel,
získal viac, neţ by pomyslel.
5 Biedni, čo pre sveta márnosti
od Krista sa odpútali,
milujúc hriešne tu ţiadosti
čas milosti premárnili.
Lepšie im teraz mohlo byť,
neţ do muky večnej odísť.
6 Choď preč, svet márny a vábivý,
choď s tebou preč márna sláva!
Ty všetko inak vţdy vravíš mi,
nemáš viacej na mňa práva.
354 Tak ako tráva
AK ako tráva a kvet vädnú,
aj ľudský ţivot má svoj čas.
Skoro sa skončí, tône zblednú,
odíde k Bohu kaţdý z nás.
T

2 Kaţdým dňom bliţšie sme
k večnosti,
návratu odtiaľ viacej niet.
Ó, ty, čo stojíš na milosti,
neboj sa s Kristom ţiť i mrieť.
3 Lúčenie pre nás prináša ţiaľ,
smrť chodí mocne vo svoj deň.
Tí, čo však Krista milovali,
oblečú lepší ţivot len.
4 Hoc naše roky utekajú,
s naším Pánom sme spojení.
Keď máme vieru v Neho drahú,
smrť sa na radosť premení.
Autor nezistený ‡
Kazateľ 12:7
355 Zostaň so mnou

OSTAŇ so mnou, môj deň sa
schyľuje.
Tma padá vôkol, kto so mnou bude?
Všetka pomoc sveta sa vzďaľuje.
Ó, pomôţ bezmocnému, buď pri
mne.
Z
2 Skoro sa ţitia krátky deň končí.
Zemskej útechy sláva jas tratí.
Najbliţší priateľ opúšťa ma v tme.
Len Ty, čo nemeníš sa, buď pri mne.
3 Nebojím sa, keď Ty pri mne stojíš.
Nemoc je ľahšou, bolesť mi hojíš.
Kde osteň tvoj, smrť, víťazstvo
tvoje?
Víťaz som s Tebou, Pane, buď pri
mne.
BUDÚCNOSŤ KRESŤANA
4 Daj zrieť Tvoj kríţ, keď oči
zatváram,
preţiar ním šero, priam ma
k nebesiam.
Večnosti ráno po noci svitne.
Či ţijem, či umieram, buď pri mne.
do svojho náručia?
2 Prečo s trasením ukladať
drahého do hrobu,
keď mocný Spasiteľ bol tam
a zničil jeho tmu?
Henry Francis Lyte, 1793-1847
Luk 24:29 | | 1Kor 15:54-55 | R 14:8
356 Boh môjho ţitia, všetky dni
OH MÔJHO ţitia, všetky dni
srdce Ti s vďakou pie chvály.
Pieseň povstáva v novom svetle,
čo tmu rozháňa a noc utíchne.
B

4 Ďaleko svetu trápenia
je so svojím Pánom.
Práca tu jeho skončená
končí tam odmenou.
2 Keď úzkosti pokoj berú
a ţiale hruď mi trhajú,
ľúbezné piesne k Tebe nesiem,
tak viac nereptám a vidieť viac
smiem.
5 Svetlý zajtrajšok nastane,
– skoro znie hlas trúby.
Z hrobu v tele slávnom vstane
a súc šťastný s Pánom vţdy.
3 Keď smrti príval sa zvalí
a tento jazyk ochromí,
prepukne nato v radosť srdce
vďaky pieť tam, čo dnes vyriecť
nevie.
Cento from Isaac Watts, 1674-1748
358 Stojte len za Jeţišom
TOJTE len za Jeţišom,
vy vojaci kríţa!
Zdvihnite Kráľa prápor,
bo v Ňom nie je strata.
Z víťazstva do víťazstva
On ľud svoj si vedie.
Kaţdého nepriateľa
Kristus podrobuje.
S
4 Aţ boj posledný zdolaný
a k Zemi nie viac pútaný,
ó, ako šťastne, sviţne vzlietnem
pripojiť k svätým v nebesiach svoj
spev.
2 Stojte len za Jeţišom!
V svoje miesto kaţdý!
Vyplňte prázdny priestor,
povzbuďte sa vpred ísť,
hoc v mysliach s ťaţkou stratou,
vy, čo zostávate,
dokáţte všetkým vôkol,
ţe i smrť ziskom je.
5 [Skoro objavím nápevy,
čo čuť cez nebies krajiny,
čo seraf spieva Mu kôl trónu
kde počuť radosť len nevýslovnú.]
6 Radostne budem česť vzdávať,
kým budem večne dušu mať,
môjmu Bohu tam po všetky dni,
kde niet uţ ţiaľu a smrti nikdy
Philip Doddridge, 1702-51
357 Prečo byť v ţiali zúfalom
REČO BYŤ v ţiali zúfalom,
keď priateľ odchádza,
keď Jeţiš povolal si ho
P
3 Svätému hrob je ţehnaním
a symbol víťazstva,
triumfálnym odpočinutím,
kde niet uţ bremena.

3 Stojte len za Jeţišom!
Boj dlhý nebude,
hoc aj dnes zuní ruchom,
spev víťazný vzíde.
Ten, ktorý vytrváva,
dostane koruny.
On bude s Kráľom slávy

BUDÚCNOSŤ KRESŤANA
kraľovať naveky.
Gorge Duffield, 1818-88
viď tieţ: Jeţiš ma miluje, - Chváľţe duša, - Ţi krásne v tomto ţivote, - Čím
svojmu Bohu odplatím (Ţ116), - Ak len na chvíľu (Ţ104)
BUDÚCNOSŤ KRESŤANA
- vzkriesenie,
očakávanie domova v nebi, nebo
359 Keď tento svet sa pominie 
EĎ tento svet sa pominie
a slnce navţdy sa stratí,
K
keď povstanem s Kristom v sláve,
Aţ tam, Pane, cele uvidím,
ako veľmi Ti seba dĺţim.
2 Srdce tiahne domov,
odpočinok ţiada.
Tam ja mám priateľov
v lone Abraháma.
2 Keď postavím sa pred trónom
odetý krásou – nie mojou,
keď Ťa uzriem tam, aký si,
ľúbiť budem srdcom bezhriešnym.
3 Ţivot je ţiaľov stan,
len na pár krehkých dní,
v ňom býva nájomca,
čo domov si chváli:
3 Keď nebies chválu začujem
vstupujúcu mi do ucha,
hlasnú ako šum mnohých riek,
sladkú jak tón, čo hrá harfa.
4 V nebies chóru oči
uţ slza nepadá,
tam, kde niet viac smrti
a vzdych sa končieva:
4 Nie pre dobro v‟mne vyvolený,
od hnevu utiecť prebudený,
primknutý k boku Spasiteľa,
Jeho Duchom posvätený.
Uč ma, nech tu láskou prejavím,
ako veľmi Ti seba dĺţim!
Robert Murray M’Cheyne, 1813-43
B
LAHA MIESTO krásne,
dvorana v nebesiach,
Boha najvyššieho
tam trón a majestát.
Ó, blaha kraj!
Kedy budem
s Tebou, môj Kráľ,
a Ťa uzriem?
pozriem na ţivot preţitý:
360 Blaha miesto krásne

5 Tam pokušenia niet,
slabosť moja končí.
V pokoji spočiniem
v Priateľa objatí.

viď tieţ: Hospodine zástupov (Ţ15)
Samuel Crossman, 1624-83
CIRKEV
- spoločenstvo veriacich
361 Kráľovstvo ľúbime
RÁĽOVSTVO ľúbime,
Tvoj dom, kde prebývaš,
K
cirkev získanú drahou

krvou Vykupiteľa.
5 Hrej lásku, nech neschladne,
stráţiť daj Pravdu pevne.
Nech sláva neodíde,
plní horlivosti sme.
3 Pre ňu slzy roním,
za ňu sa modlievam,
s ňou starosť svoju spojím,
v prácach v nej sa umáram.
Adapted cento from
Thomas Benson Pollock, 1836-96
4 V nej radosť nebeskú
a spoločenstvo mám,
tam spievam z lásky chválu
a v sľuboch sa oddávam.
363 Jak sladký pohľad nebeský
AK sladký pohľad nebeský,
kde milovník Pána
v pokoji brata sa teší
– plní Boţie Slová.
J
5 Jeţišu, Priateľ môj,
Spasiteľ, Kráľ drahý,
Tvá ruka ma z pasce
nepriateľov vyslobodí.
Timothy Dwight, 1752 -1817
J
2 Nech náš hlas vţdy varuje
jasne, ţe súd blízko je.
Daj viesť slepých, chudobných,
hľadať a nájsť stratených.

2 Keď cíti vzdychy bratove
a berie sebe z nich.
Keď slza padá v dve tváre,
radosť je oboch ich.
6 Jak pravda vţdy bude,
tak Sion dostane
najlepšie slávy zeme
a nebies poţehnanie.
EŢIŠ s cirkvou svojou stáň,
veď ju, Spasiteľ Ty sám.
Ţivot, doktríny čisté
zachovaj si v nej iste.
3 Kieţ lampa jasne ţiari;
daj dvíhať svetlo Pravdy.
Mnohé boje vyhrávať,
davy hriechov zdolávať.
4 Rozhojni v nás cnosť, – prikáţ,
nech sa skončí závisť, svár.
Nech sme v jedno spojení
v pravde, v láske, v chodení.
2 Cirkev Tv`ú ľúbime,
jej múr pevne stojí.
Predrahá v Tvojich očiach je,
vrytá v dlaniach Tvojich.
362 Jeţiš s cirkvou svojou stáň


3 Kde závisť a pýcha nie je,
brat vyššiu túţbu má:
prikrývať brata zlyhanie,
ukázať lásky tvár.
4 Kde pramienky lásky členov
v jeden prúd sa spoja,
zaplavia zbor neţnou úctou,
kaţdý čin ozdobia.
5 Láska je nebeským putom,
duše v nebi spája.
O, kieţ nám, nebies dedičom,
zo srdca povstáva!
Joseph Swain, 1761-96
CIRKEV
viď tieţ: O Tebe slávne sľuby riekol (Ţ87), - Milosť nášho Spasiteľa
CIRKEV
- Ustanovenia – Krst
364 Nech svedčia ľudia s anjelmi
ECH svedčia ľudia s anjelmi,
pred Pánom stojíme.
Jemu sľub dávame slávny,
zrušiť Ho nejdeme. . .
N

2 Pokým len ţitia čas trvá,
Kristu sa dávame.
Jeho dielo nenecháme,
v boji sa nevzdáme.
3 Nie v naše sily veríme,
ale v Jeho milosť,
bo Pán svojou rukou mocne
plní kaţdú nutnosť.
4 Ó, veď neisté kroky vpred,
drţ v svojich cestách vţdy.
Meň naše sľuby na prosby
a prosby na chvály.
Benjamin Beddome, 1717-95
Ţ 76:11 | Luk 2:49; Sk 20:24

365 Príď Duchu Svätý, zostúp k nám



RÍĎ Duchu Svätý, zostúp k nám,
na vody krstu tieto ţiar.
[a naše srdcia si podmaň.]
Uč naše srdcia chváliť Ho,
Baránka na smrť daného.
P
2 Tvoje meno, beh, zákony
za svoje prijímame si my.
Ľúbime Tvoj kríţ, hanu, bôľ,
Baránku, Ty`s náš hriech niesol.
3 Jak povstávame s Tebou ţiť,
nech nám Duch Svätý dáva vţdy
nebies pečať, pomazania,
ţivota dych, lásky, ohňa.
Adoniram Judson, 1788-1850
CIRKEV
- Ustanovenia – Večera Pánova

KRÁSNE a sväté miesto to,
366 Krásne a sväté miesto
kde Kristus s cirkvou je.
K
Láska večná ukazuje
pre nás to najlepšie.
2 Tu srdce nášho Boha sa
milosrdenstvom hne.
Pokoj krvou bol kúpený
pre hynúce duše.
II. časť
5 Môj je len hriech a mne patrí vina,
Tebe spravodlivosť a krv čistá.
Moja záchrana a môj odev je
Tvoja krv a spravodlivosť, Pane.
5 Láska pokrm pripravila
a vojsť prinútila.
My by sme len odmietali,
hoc duša nám mrela.
6 Slávnosť za slávnosťou nám tu
plynie,
pritom vzhliadame s túţbou
k nebeskej,
ktorej uţ radosť dnes zakúšame,
blaho veľkej svadby Baránkovej.
6 Poľutuj, Pane, národy,
Zem prinúť k sebe prísť,
slovo víťazstva rozošli,
ostrovy zhromaţdi.
Horatius Bonar, 1808–89
7 Túţime vidieť, ako Ty
cirkev svoju plníš,
jak vyvolení ďakujú
za milosť, čo činíš.
368 V túto poţehnanú
Isaac Watts, 1674-1748
Lukáš 14:23

U, Pane, smiem Ťa
vidieť tvárou v tvár,
tu pozorujem to, čo nevidím,
pevnejšie milosť večnú objímam,
T
2 Vierou sa kŕmim na Chlebe Boţom,
pijem s vďačnosťou kalich nebeský.
Skladám zo mňa kaţdú zemskú
ťarchu,
preţívam čerstvo: mám odpustené.
4 Hoc aj symboly skoro sa stiahnu,
slávnosť sa skončí – ale láska nie.
Chlieb s vínom končia, ale Ty si tu,
bliţšie mi vierou, môj štít a slnce.
4 Prečo mne dal si hlas svoj čuť
a prizval k hostine,
keď tisíce radšej volia
hynúť, neţ prísť k Tebe?
I. časť
svoju biedu, slabosť Ti vyznávam.
3 Vzácny je mi čas hodu a piesne,
nebeský stôl sa ku mne roztiahol.
Kieţ smiem Ťa sláviť, tiahnuť sa
bliţšie,
bliţšie len do spoločenstva s Tebou.
3 Tu naše srdcia spievajú
s údivom a chvením,
vďačným jazykom volajú:
„Prečo ja patrím k nim?“
367 Tu, Pane, smiem Ťa vidieť

TÚTO poţehnanú chvíľu
zjav svoju prítomnosť milú.
Ukáţ viere ruku a bok svoj,
ukriţovaný Pán Boh môj.
V
2 Kieţ by si hojil duše bôľ
a tíšil ju u svojich nôh,
povzniesol ju nad sveta starosti,
v dome svojom dal radosti.

CIRKEV
3 Ak, uchvátený do neba,
dáš uzrieť mi viacej Teba,
vierou vidieť, čo Štefan zahliadol,
keď zomieral a šťastný bol.
2 V tom je základ radosti,
Bohom pevne daný,
ţe bez zásluh, z milosti
mám dar veľkej ceny.
Mzda za vykúpenie
- telo sväté, krv Jeho
očistili hriešneho,
dali mi spasenie.
4 Ak však neznesiem toľko mať,
daj môjmu srdcu aspoň znať
Tvoju lásku, čo dáva deťom chlieb
- prosím si z omrviniek jesť.
5 Nič mi dušu nenasýti,
len Ty sám, Chlieb z nebies svätý.
Ráč ma i dnes mannou novou kŕmiť,
srdce mi Tebou naplniť.
Josiah Conder, 1789-1855

369 On ľúbil ma
N ľúbil ma, za mňa dal ţivot
svoj
- aká to láska a obeti čin!
Harfu skladám z vŕb, kde prv plač
znel môj.
Chválim Jeţiša za spasenia div.
O
2 On ľúbil ma, za mňa dal ţivot svoj,
a tak Mu seba vďačne prinesiem.
Nebudem ľúbiť iných pred Tebou,
Jeţišu, Tebe k sláve ţiť budem.
3 Keď vstúpim v Kanaán od Jordána
brodu,
na Spasiteľa upriem pohľad svoj,
pripojím hlas ku početnému zboru:
„On ľúbil ma, za mňa dal ţivot
svoj.“
Ţalm 137:1-4
ÚŢBA moja, Jeţiši,
vrele ma miluješ,
Ty mi poklad najdrahší
- sám seba venuješ.
Preto sa raduje
duch môj, ó, Pane, z toho,
ţe som hosť stola Tvojho,
kŕmený na Tebe.
T
4 Na to budem pamätať,
kým tu ţijem v tele,
sveta ţiadosť odmietať,
keď mám všetko v Tebe.
Moje útočište,
k Tvojím ranám ja hľadím,
inde pomoc nevidím,
tam obstojím iste.
M.G. Neumann, prekl. Samuel Hruškovic
371 Ach, ja biedny, ja červ


CH, ja biedny, ja červ núdzny,
idem, lebo si ma zval
k Tvojmu stolu (Slovu), kde si
slabým občerstvenie prichystal.
Keď môj duch hladný a smädný
zamdlieva, prosí si manny,
udeľ mi z nej, núdznemu.
A
Fergus Ferguson, 1824-97
370 Túţba moja, Jeţiši
3 Velebím Ťa s vďačnosťou,
môj Pane a Boţe,
za Tvoju smrť s bolesťou,
čo tam patrili mne.
Chválim Ťa samého,
veď Ty, Baránok svätý,
ráčil`s môj hriech premnohý
zobrať z pleca môjho.
2 Pastieru verný, Ty vravíš:
„Ja som ten chlieb ţivota
a studnica vody ţivej,
preto núdzny keď pýta,
nebude viacej hladovať,
smäd ho nebude suţovať.“
Čo za lásky dobrota!
3 Ovečka Tvoja zblúdilá
volá k Tebe na púšti.
Niet v najlepších sveta silách
USTANOVENIA – VEČERA PÁNOVA
moje hriechy odpustiť.
Len Tvoja krv svätá zmyje
hriechy a ma upevňuje
v Tvojej láske do smrti.
4 Ako jeleň unavený
dychtí po bystrých vodách,
tak i môj duch unavený,
hľadá pri Tvojich nohách
útočisko, kde mu spadne
bremeno hriechov tak ťaţké
– učiň také dobro mi.
5 Spôsob mi zármutok zboţný
s opravdivou ľútosťou,
aby som hriech nenávidel,
hľadel naň s odpornosťou.
Obnov vieru v srdci mojom,
aby som len v čine Tvojom
spásu sebe nachádzal.
6 Rozpáľ mi v srdci poboţnosť
a ráč svet v ňom udusiť.
Dopraj mi, nech smiem láskavosť
Tvoju ku mne pocítiť.
Tvoja láska roznieť moju
lásku horieť ku blíţnemu,
vykoreň mi nenávisť.
7 Kriste drahý, Tebe vďačím
za všetky dobré dary.
Hľadím so srdcom pravdivým,
plný pevnej dôvery.
Čakám deň, keď so všetkými
k spaseniu vyvolenými
ku stolu zasadneme.
Justus Sieber, 1628-95,prekl Ján Glosius
Iz 41:14 | Ján 6:35, 4:14, 10:11 | Ţalm 119:176 | Ţalmy 42:2 | 2
Korintským 7:10 | Veľpieseň 2:5, 2 Tes 2:13
372 Za Tvoju lásku Ti ďakujem |
A Tvoju lásku Ti ďakujem,
Vykupiteľu, Jeţiši.
Z
Daj, nech Ťa uţ nezarmucujem,
keď dal si mi dar najdrahší.
Nech na to stále pamätám,
čo si podstúpil za mňa sám.
2 Pomáhaj mi nad zlom víťaziť,
posilňuj ma v povinnosti.
Vyučuj ma hriechov sa strániť,
daj v súţení zmuţilosti.
Tvoje horké utrpenie
nech mi je vţdy na tešenie.
3 Od Teba ma uţ neodvedie
sveta tohoto mámenie,
zisk, sláva a rozkoš nezvedie
na cesty hriešne a márne.
Ty si a ostaneš mojím
a ja navţdy budem Tvojím.
Autor neznámy
viď tieţ: Keby som nemal Teba
CIRKEV
- spoločné uctievanie v Pánov deň
373 Poďte, čo Pána ľúbite ||
OĎTE, čo Pána ľúbite,
svoju radosť všetkým oznámte,
Ppripojme
svoj hlas ku piesni
ľúbeznej,
Boţí trón ňou obklopme.
2 Zloţme uţ smútok z mysle,
či máme dôvod sa len rmútiť?
Boh nedaroval vieru v Neho na to,
aby nás menej tešil.
3 Ak spievať mnohí odmietnu,
čo nášho Boha nespoznali.
No deti nebeského Kráľa nesú
zvesť o svojom spasení.
3 Pane, poţehnaj svojmu Slovu,
nech do dobrej pôdy padá.
Dopraj svojmu ľudu slabému
Teba mať a v Tebe plesať.
Vsaď do srdca Duchom svojím
vieru, čo cnosti rozmnoţí.
Georg Neumark, 1621-1681
prekl. Ján Blasius
375 Boţe veľký od večnosti
OŢE veľký od večnosti,
čo celý svet spravuješ.
I mňa od mojej mladosti
chrániš a opatruješ.
Preto tento vzácny deň
Tebe k sláve preţiť chcem.
B
5 Nech naše piesne hojnejú
a kaţdá slza je zotretá.
Kráčame Emanuelovou zemou
do nebeského sveta.
6 Tam je Pán – Jeho tvár ‟zriemea nikdy viacej ţiaden hriech.
Z riek Jeho milosti tam piť budeme
len potešenia večne.
Isaac Watts, 1674-1748

KÉ milé a krásne miesto,
kde Slovo Boţie prebýva,
kde znejú Bohu chvály vrúco,
tam Sion pustý nebýva.
Tam vďaky, prosby, spev mnohý
v obetiach chvály sa mnoţí.
A
k cti a k sláve Mu spievame.
Prinášame svoje ţivoty,
v láske Jeho sa kocháme.
Čítame a počúvame
Slovo od Boha zoslané.
4 Na Tebe, Jeţiš, viera stojí,
Ty si náš kameň uholný.
Tebou sa naša duša kojí,
jazyk spieva o spasení.
Vytrvať daj v poboţnosti,
aţ po smrť daj nám vernosti
4 Z vrchu Sionu zvučia
rieky radosti nevýslovnej,
pokiaľ nohy prah nebies
neprekročia,
plesať v ulici zlatej.
374 Aké milé a krásne miesto

2 V jednom duchu zhromaţďovaný
2 Presvätý mi je tento deň,
lebo je sviatok Boţí.
Boh mi sýti hladnú dušu
a radosť vo mne mnoţí.
Jeho Duchom tešený,
učený som v spasení.
3 Keby som dnes zaháľať mal,
sebe a márnostiam ţil,
svojho Boha som nehľadal,
či by som si neškodil?
Jatý tým, čo v Tebe mám,
cele sa Ti oddávam.

SPOLOČNÉ UCTIEVANIE V DEŇ PÁNOV
4 Ďakujem Ti za tento deň,
hľadať spásu si ho dal.
Prešťastný sa stal človek ten,
čo túţbu po Tebe znal.
Nič lepšieho nepozná,
keď sa modlí a spieva.
Od Teba sa odviesť nedá,
z prameňa vôd ţivých piť.
Mannu z nebies zošli mi,
teš ma v mojom súţení.
5 Učiň pevnou slabú vieru,
nech koreň viac zapustí.
Nedaj zblúdiť srdcu mdlému,
na Tvoje Slovo myslí.
Osvieţuj ma v plnosti,
v svojej mnohej milosti.
5 Najkrajšia je sluţba Pána,
najsladšie Slovo Jeho,
keď ako včielky zbierame
občerstvenia med z neho.
Keď nám do srdca vchádza,
pravý pokrm prichádza.
Benjamin Schmolck, 1672-1737
Ţalmy 118:16, Zj 21:3 | 1Kor. 3:16-17 | Iz 35:5 | 1Sam 3:9
| Ţalmy 119:176
6 Počuť Tvoje „Amen“ na to,
keď sme Ťa uctievali.
Dedičstvu je Tvojmu zlatom,
keď sme v pravde vzývali,
srdcom celým chválili,
tak Tvoj príchod čakali.
377 Drahý Pane Jeţišu
D
M. G. Neumann, prekl. Samuel Hruškovic ‡
376 Otvorte mi krásnu bránu
TVORTE mi krásnu bránu,
chcem vstúpiť v stánok Boţí.
Tam chcem slúţiť svojmu Pánu,
tešiť sa Slovom Boţím.
Predstúpiť pred Jeho tvár,
pokoj, radosť duši nájsť.
O

2 S vierou v srdci k Tebe vzhliadam,
drahý Pane, vyslyš ma,
tam kde Tvoj ľud zhromaţdený
sväté meno uctieva.
Chrámom Tvojím cirkev je,
prebývaj s nami stále.
3 Pred Teba sa s bázňou blíţim,
posväť telo, dušu mi.
Nech modlitba, spevy vrúce
obeťou vďaky sú Ti.
Otvor mi uši počuť,
ráč ma z prachu pozdvihnúť.
4 Hovor, Pane, hľa, Tvoj sluha
počúvať chce a činiť.
RAHÝ Pane Jeţišu,
k Tvojmu Slovu zišli sme sa.
Daj nám múdrosť najvyššiu
počúvať tak, aţ duch splesá.
Nech sa z prachu tejto zeme
k Tvojmu trónu povznesieme.

2 Pokušenie, únava
zrak i myseľ zatemňuje.
Tvojho svetla záplava
kieţ nám rozum osvetľuje.
Dobre myslieť, činiť môţe
len ten, komu to dáš, Boţe.
3 Svetlo z svetla večného,
odblesk večnej Boţej slávy,
mocou Ducha Svätého
zapáľ aj v nás oheň pravý,
nech nám z Tvojho slova, Pane,
vzíde hojné poţehnanie.
Tobias Clausnitzer, 1619-84
prekl. Mária Rafajová, 1896-1978
378 Pane prúdmi poţehnania
ANE, prúdmi poţehnania
meníš mŕtve púšte v raj.
V mnoţstve svojho zľutovania
mňa tieţ, prosím, poţehnaj.
Poţehnaj, poţehnaj,
mňa tieţ, Pane, poţehnaj!
P
2 Pane, v Duchu Tvojom vanú
ţivé vetry z nebies hôr.

CIRKEV
Hladnej duši zošli mannu,
mocne ku mne prehovor!
Prehovor, prehovor,
mocne ku mne prehovor!
3 Skrýšu máme v Tvojich ranách,
keď nás desí noc,
hľadáme Ťa celým srdcom,
príď nám na pomoc!
3 Boţe večný, nepremenná
Tvoja láska ţiari v noc.
Trstina, hľa, nalomená,
prosím, dokáţ pri mne moc!
Dokáţ moc, dokáţ moc,
dokáţ pri mne svoju moc!
4 Koho by sme mali v svete,
koho na nebi?
Nad ţivot si duši drahší,
Teba velebí.
Fanny J. Crosby, 1820-1915,
prekl. Mária Royová, K.Koloman
4 Neobchádzaj svoje dieťa,
k jeho úzkostiam sa znaj!
Biedne je, však miluje Ťa,
volá: Otče, poţehnaj!
Poţehnaj, poţehnaj,
i mňa, Otče, poţehnaj!
380 Tento dom naplň slávou
ENTO dom naplň slávou,
vstúp doň a maj za svoj.
Ó, prijmi pocty s chválou
a vyvýš si tu trón.
T
5 K svojmu boku, Spasiteľu,
úzko primknúť sa mi daj,
vyslyš moju prosbu vrelú,
k sluţbe si ma povolaj!
Povolaj, povolaj,
i mňa k sluţbe povolaj!
2 Oltár viac nestaviame
– Ty si raz zomieral.
Čo k Tebe pridať smieme?
Len Ty si spása sám.
Elizabeth Harris Codner, 1823-1919
prekl. Mária Rafajová, 1896-1978
379 Spasiteľu, Jezu drahý
PASITEĽU, Jezu drahý,
čuj náš vrúcny hlas!
Iných keď si poţehnávaš,
oţehnaj i nás!
S
p
Jezu, Kriste,
čuj náš vrúcny hlas!
Keď si iných poţehnávaš,
poţehnaj i nás!
2 Túţobne sa zrak náš nesie
k trónu milosti,
pomôţ našej nedôvere,
z hriechov vyprosti!


3 V oblaku neţiadame,
Tvoju slávu dať znať.
O podstatu prosíme:
milosť v Kristovi mať.
4 Jazyky ohňa, vietor
viacej nehľadáme.
O pravý z Ducha ţivot,
čistotu ţiadame.
5 Tento dom naplň slávou,
slávou nebies lásky,
čo zachraňuje cirkev tu,
prekrásne ju mení.
John Harris, 1802-56
viď tieţ: Márna práca staviteľa, - Ach, dobrý Pastier náš, - Vítam Ťa cele,
- Krásne a sväté miesto to, - Ach, ja biedny (v1. pouţiť“ Slovu“),
- Hospodine zástupov (Ţ15)
ROZLIČNÉ PRÍLEŢITOSTI
- modlitebné stretnutie

AUČ ma, Pane môj, veriť,
381 Nauč ma Pane môj veriť
prosiť,
N
detinsky dôverne uč ma prosiť!
Ty sám ma poţehnaj,
otvor mi lásky raj,
zachrániť duše daj,
uč ma prosiť!
6 Nech evanjelium radostne zvučí,
mocnou milosťou znie,
prebúdza duše mnohých biednych
vôkol,
na toto miesto privedie.
4 Nauč ma, Pane môj, veriť, prosiť.
Ty skoro vrátiš sa, uč ma prosiť!
Ţivot môj dobre znáš,
verný Ti chcem zostať,
veď si mi milosť dal,
uč ma prosiť!
John Newton, 1725-1807
383 Aký priateľ je Pán Jeţiš
Benjamin M. Ramsey, 1849-1923
prekl. Mária Royová

CH, dobrý Pastieru, ráč svoj ľud
počuť,
daj znať, ţe si s nami!
Ty si nám daroval spolu sa stretnúť,
daruj nám srdce modlitby.
2 Nech na tomto mieste Tvoj pokoj
svätý,
láska a svornosť je,
svedomia zranené úľavu nájdu
3 Kieţ Tvoje Slovo vo viere
prijmeme,
s vierou sa modlíme.
Všetky starosti na Teba zloţíme
tu pred Tvojou tvárou, Pane.
5 Prosíme si uši čuť, oči vidieť
a srdce skrúšené.
Ó, zasvieť na nás zas múdrosťou
nebies,
nech v milosti podrastieme.
3 Nauč ma, Pane môj, veriť, prosiť.
Ţitia čas uniká, uč ma prosiť!
Hľa, aký slabý som,
putá zbabelstva zlom,
verne a víťazne
uč ma prosiť!
A
a zdravie duše strápené.
4 Z tej lásky nebeskej viacej nám
daruj
a srdcia vlaţné vznieť,
vylej si na nás poţehnania z výšin,
nech chválu vrúcne smieme pieť.
2 Nauč ma, Pane môj, veriť, prosiť,
ukáţ cenu duší, uč ma prosiť!
Pane môj, z výsosti
lásky daj, múdrosti,
v Duchu a svätosti
uč ma prosiť!
382 Ach, dobrý Pastier náš

KÝ priateľ je Pán Jeţiš!
Nesie náš hriech a náš bôľ.
On nám daroval výsadu
prísť pred Boha s modlitbou.
O pokoj sa oberáme,
na viac bolesť nesieme.
Keď Bohu v dôvernej prosbe
všetko neprinášame.
A
2 Máme skúšky, pokušenia?
Prichádza k nám nával bied?
Nenechajme sa odradiť
k Pánovi to všetko niesť.
Či sa niekde priateľ nájde
Jeţišovi podobný?

ROZLIČNÉ PRÍLEŢITOSTI
Chápe kaţdú našu slabosť.
Prinesme ju k Pánovi.
bude poţehnaním!
Jakob Kroeker, 1872-1948
prekl. Michal Slávka
3 Či sme slabí, preťaţení,
ťarchu obáv nesieme?
Útočišťom je Spasiteľ,
ku Nemu sa modlime.
Či priatelia zanechajú,
sklamú, nami pohrdnú?
Jeho rameno a náruč
pomoc nám neodoprú.
385 Modli sa často a s radosťou |
ODLI sa často a s radosťou,
hľaď k Otcovi nebeskému,
M
aby Ťa obdaril milosťou,
posilnil k dielu dobrému.
Uctievaj, srdce mu oddaj
a horlivo sa modlievaj.
4 [Spasiteľu, Ty si sľúbil,
ţe sa o nás postaráš.
My len horlivé modlitby
neustaňme prinášať.
Skoro do nádhernej slávy
kde niet mrakov, vstúpime.
Tam vţdy chvála, uctievanie
sladkým údelom bude.]
2 V duchu a v pravde sa modlievaj,
lebo Boh Duch a pravda je,
mnohovravnosti sa vystríhaj,
neprináša ona Bohu česť.
Vrúcnosť a nie mnoho rečí
o pravej modlitbe svedčí.
Joseph M. Scriven, 1819-86
384 Ten divy činí
EN divy činí, kto zná
v modlitbe zápasiť,
aj noc keď príde tmavá,
vyspieva vďaky cit.
Pre toho Boţie cesty
nekončia nocou zlou,
leţ tíško po bolesti
korunou víťaznou.
T
2 Keď ťarcha ţitia zviera
a skúška doľahne,
k Bohu sa v prosbe zviera,
potechu dosiahne.
Tam prameň Jeho sily,
tam nové divy zrie:
Boh ku nemu sa schýli,
svojím synom ho zve.
3 Tam Pán láskou obdarí,
učí ho znova ţiť.
Od Boţej ide tvári
vernosťou víťaziť.
Spred trónu Všemocného
odchádza s plesaním:
Boh počul prosby jeho,


3 [Modli sa tieţ na kaţdom mieste
k Bohu všadeprítomnému.
Myseľ vrúca a srdce čisté
sú príjemným chrámom Jemu.
Tvoj hlas On v komôrke čuje,
nad pokorným sa zmiluje.]
4 [Modli sa v bratskom spoločenstve,
modli sa doma i v chráme,
svedč tak úprimne o kresťanstve,
potom vyznaj Boha vo svete.
Poboţnosť vrúcnejšia býva,
kde sŕdc mnoho v jedno splýva.]
5 Modlievaj sa v mene Jeţiša
za vzrast kráľovstva Boţieho,
nech rastie pravdy, lásky ríša,
pros o dar Ducha Svätého,
Pamätaj, Jeţiš je meno,
v Ňom skloní sa kaţdé koleno.
6 Modlievaj sa, ale i pracuj,
usiluj o to, čo ţiadaš.
Ku povinnostiam chuť roznecuj,
veď u Boha pomoc hľadáš.
Boh tam dáva poţehnanie,
kde s prosbou je pracovanie.
7 Môj Pane, podľa vôle Tvojej
MODLITEBNÉ STRETNUTIE
úprimne sa chcem modlievať,
ráč sa k modlitbe priznať mojej
a vrúcne prosby počúvať.
Vo všetkom však, dobrý Pane,
nech sa Tvoja vôľa stane.
Christian Fürchtegott Gellert 1715-1769
prekl. Jozef Melcer 1800 – 1854
386 Modlitbu hovorím
ODLITBU hovorím,
či sa ale modlím?
Či v mojom srdci Boh vidí,
čo z pier Jemu vyslovím?
M
|
nesiem len slová pier,
veď tak vravia ku kameňu
uctievači modiel len.
3 On počuť nebude
slová, kde srdce niet.
Keď nezaznejú úprimne,
odvráti si ucho preč.
4 Nauč ma, Pane môj,
nauč ma sa modliť,
nech ľahkováţne nevravím
- veď o milosť Ťa prosím.
John Burton, 1803-77
2 Ak Bohu ţivému
viď tieţ: Márna práca staviteľa (Ţ127), - Práca neukončená
ROZLIČNÉ PRÍLEŢITOSTI
- manţelstvo a rodina
387 Pred Tebou kľakáme

RED Tebou kľakáme, Boţe, Otče
Pnáš,

vrúcne Ťa ţiadame, ó, poţehnaj nás!
Svet strastí nám chystá samé
súţenie.
V ťaţkostiach ţivota kto nám
pomôţe?
Tebe, ó, Boţe náš, dôverujeme,
ţe Ty nás poţehnáš, pevne veríme,
[v Teba dúfame].
2 Sprevádzaj nás, Pane, cestou ţivota,
vo tme sveta svieť nám Tvoja
dobrota.
Mysľou, srdcom, zrakom k Tebe
vzhliadame,

na Tvoje skropenie, milosť čakáme.
S Tebou chceme kráčať, Teba
milovať,
od Teba učiť sa, Teba poslúchať
[a oslavovať].
Autor nezistený
388 Pár tento ţehnaj Pane
ÁR tento ţehnaj, Pane,
veď čo Ty poţehnáš,
P
je navţdy poţehnané,
Ty dobrý Otče náš.
Ich srdcia naplň láskou
a čistou radosťou,
zviaţ vernosti ich páskou
a svojou milosťou.


ROZLIČNÉ PRÍLEŢITOSTI
2 Nech rozhostí sa plne
v ich srdciach pokoj Tvoj,
nech viera, láska, nádej
sú pre nich štít a zbroj.
Ak ťaţké ţitia boje,
ţiar slnka, krutý mráz
im zničia kvety Tvoje,
daj vyrásť novým zas.
Nech sa znova narodia,
zmierené s Bohom chodia.
4 O ne, Pane, prosíme,
skloň sa k nám milostive.
Na Teba len dúfame,
nesklam nás, milý Pane.
Thomas Hastings, 1784-1872
3 Ty sám, náš dobrý Pastier,
tu s nimi stále choď,
ich na zelené pastvy a k tichým
vodám voď.
Dnes pridaj svoje amen k ich
sľubom jednoty
a veď ich ta, kde prameň
je Tvojej dobroty.
390 Vo viere a v modlitbe Ti
O VIERE a v modlitbe Ti
dietky prinášame.
Daruj im diel na vykúpení
a spoznať spasenie.
V
K. Vaculík, K. Synovec
Ţ 134:3
389 Pane, čuj v milosti plač
ANE, čuj v milosti plač
za dietky, čo dal si nám.
O, kieţ smú od Teba znať
milosť tu a neba slasť!
P
2 Nech hneď z rána krátkych dní
srdce túţbou zahorí
chváliť Ťa. Ó, tiahni ich
a veď cestách po Tvojich!


2 Ty`s bezmocné ich v náruč bral,
keď bol si na zemi.
Daj Boh milosti im i nám
takých zľutovaní.
3 Srdcia im uţ skoro podmaň,
od zvodu sveta ber.
Daruj im milosť vytrvať
v ceste spravodlivej.
4 Kieţ ţijú, Pane, pred Tebou
ich rodičia zboţne.
Priveď za nimi ich deti
do nebies bezpečne.
Thomas Haweis, 1732-1820
3 Očisť duší škvŕn zhora
tou krvou Spasiteľa.
viď tieţ: Márna práca staviteľa (Ţ127)
ROZLIČNÉ PRÍLEŢITOSTI

- otvorenie a ukončenie roka, vďaka za Boţiu
starostlivosť
391 Hospodinu podajme ruku
OSPODINU podajme ruku,
nech nás On ku sebe privinie.
H
On nás volá i v novom roku,

srdce cele Jemu venujme.
U Neho je milosť večne,
ostaň pri Ňom, duša, vďačne.
2 Hospodinu podajme ruku,
srdce, čo sa oddialilo.
V mnohej biede a zbabelosti
svojmu Bohu neverilo!
Je čas zo sna sa prebudiť,
začať dni nové s Bohom ţiť.
3 Hospodinu podajme ruku,
nech On náš ţivot premení.
Nasledujme nášho Veľvodcu,
On pomoc pre nás v súţení.
On si nás v svojej milosti
dovedie aţ do večnosti.
4 Hospodinu podajme ruku,
veď On sám je Bohom dobrým.
Pripojme sa ku Jeho ľudu,
ako ovce poďme za Ním.
Kráčajme po ceste priamej,
drţme sa doktríny zdravej.
5 Hospodinu podajme ruku
na znak pravého pokánia.
Kajúcnikom dáva záruku,
Krista dal im za Priateľa.
Ich v deň súdu, prchlivosti
obháji v spravodlivosti.
6 Hospodinu podajme ruku,
cele sa Jemu oddajme.
Ty si náš Boh a nikto iný,
Tvojmu menu česť vzdať chceme.
Otče náš dobrý v nebesiach,
zachovaj nás i v ťaţkostiach.
P. P. Šramko st.
| R 13:11
392 Aké mám určenie

KÉ mám určenie? Na čo ma
Boh stvoril?
A
Čo mal v svojom pláne, keď chcel,
aby som ţil?
K akému cieľu dal ľuďom spieť?
Hľadám odpoveď.
2 Zem prináša plody, slnko hreje,
svieti,
strom ovocie rodí a voňajú kvety.
Zem i nebo určenie znajú,
svoj beh konajú.
3 Či ja prostred toho mám len nečinne
stáť?
Cieľ mi daný Bohom v ţivote
nepoznať?
Neznať vôľu môjho dobrého
Tvorcu svätého?
4 Či je mojím cieľom majetky
hromadiť?
A či dary Jeho v rozkošiach
premárniť?
Čo som získal v takom chodení?
Som odsúdený.
5 Jeho osláviť mám – k tomu som
určený,
skrze Krista Pána na to vykúpený,
svoje šťastie u Neho hľadať,
Jeho milovať.
ROZLIČNÉ PRÍLEŢITOSTI
6 Nech tento cieľ stále pred očami
nosím,
ţijúc k Tvojej chvále tento beh
dokončím.
Tak prijmem korunu večnosti
z Tvojej milosti.
2 Na sklonku ţitia všeličo
len ako márnosť rozpoznáš.
Nikdy ľutovať nebudeš
v láske strávený ţitia čas.
Ct. Cochius, 1815-65
1Kor. 10:31, Ţalm 73:25-28

393 Jeden ţivot máme
EDEN ţivot máme,
aj ten je len krátky.
Ani jedna chvíľa
nevráti sa spiatky.
4 Keď rozkáţe Pán, tak len choď.
Keď velí: Stoj!, tak poslúchaj.
Bez Neho zblúdiš k priepastiam,
s Ním vzlietneš v slávny nebies
chrám.
J
2 Neprišli sme na svet,
pre seba samého,
ale k sláve Boţej
a k dobru blíţneho.
Mária Royová, 1858–1924
395 Ty vieš, ţe chcem, Pane môj
Y vieš, ţe chcem, Pane môj,
bojovať ten dobrý boj.
Kým som mladý, plný síl,
rád by som Ti ku cti ţil.
T
3 Tak svieťme ako tie
zore nad horami,
ako to slniečko
dobrými skutkami.


2 Svetu vládne hnev a svár,
pravá láska – vzácny dar.
Ty si láska, vravíš sám,
blíţnych k Tebe zavolám.
4 Milujme, pracujme!
Láska neustáva.
Ona aţ pri smrti
dielo dokonáva.
3 Na ţiaľ zem je bohatá,
slzy nik tu nezráta.
Kde je ţriedlo sily viem,
ľuďom o ňom rozpoviem.
5 Príde náš Pán, príde,
s Ním Jeho odmena,
dávno ona verným
v nebi pripravená.
Kristína Royová, 1860–1936‡
394 Ţi krásne v časnom ţivote
i krásne v časnom ţivote,
šír vôňu lásky kol seba.
Putuješ tam, kde sĺz uţ niet
a lásky zemskej netreba.
Ţ
3 Nes ticho kríţ svoj za Kristom,
prepáli oheň tvoje ja.
V belostnom rúchu druţičky
s Ţeníchom vojsť máš do raja.

4 Kým som mladý, Pane môj,
bojovať chcem dobrý boj.
Len mi múdrosť, silu daj,
Duchom svojím pomáhaj.
viď tieţ: Ó, príď, ó, príď, - Ó, Pane drahý
Mária Rafajová, 1896-1978
2. Timoteovi 4:7, Príslovia 20:29
ROZLIČNÉ PRÍLEŢITOSTI
- ranná a večerná modlitba
vďakyvzdanie, velebenie
má sa činiť,
Jemu oslava svetom ísť.

396 Jeţišu milosrdný
EŢIŠU milosrdný,
Obranca náš milý,
Jprosíme
Ťa srdečne,

3 [Ja som leţal v spokojnosti,
nevedel, aké ťaţkosti
v noci ma obchádzali.
Ţiadosť diabla zúrivého,
peklo, smrť a mnoho zlého
najradšej by ma jali.
Isto, ľahko
by ma mali, k sebe vzali,
nebyť dobrej
milosti a lásky Boţej.]
buď nám milostivý.
2 Ako slnce kaţdý deň
dáva nám jas z neba,
tak my, Pane, dnešný deň
čakáme na Teba.
3 Novú milosť čakáme
s vierou opravdivou.
S pomocou nerátame
s inou, iba s Tvojou.
B.W, .prekl. Samuel Hruškovic, 1694-1748
| Rímskym 13:11
398 Slnce spravodlivosti
4 Na duši i na tele
ráč si nás poţehnať,
v bázni Tvojej dôverne
Tvoj príchod vyčkávať.
LNCE spravodlivosti,
môj Pane Jeţiši,
zasvieť lúčom milosti
v tento čas raňajší.
Ty krásna hviezda jasná,
zasvieť v srdci mojom
a poteš ma hneď zrána
v Duchu dobrotivom.
S
Podľa Pribišovho kancionála, 1634
Ţalospevy 3:22-23
397 Nádherný je svit dennice

ÁDHERNÝ je svit dennice,
nad ránom vychádzajúcej,
čo rozháňa noc tmavú.
Všetko stvorenstvo povstáva,
úsvit vítať neprestáva
v radosti a plesaní.
Čo je ţivé,
na výsostiach, v hlbokostiach,
Boha chváli,
ţe je v dobrote k nám stály.
N
2 Prebuď sa tieţ, srdce milé,
vstávaj zo sna, tvoj čas uţ je
pieť Pánu Bohu chválu.
Lebo Kráľovi sa patrí
ďakovať, bol k tebe dobrý,
spievaj Jemu samému.
Jasné, krásne
2 [Ty si to svetlo sveta,
čo svieti v temnote.
Nech Tvoje lúče svietia
mi v celom ţivote,
jak pravdivým učením,
tak svätým príkladom,
vnútorným obnovením
slúţiť sväte bratom.]
3 Ó, daj mi milosť svoju
Ťa dnes nasledovať.
Nech môţem verne Slovu
všetko správne konať.
Kráľovstvo Tvoje, Pane,
nechţe najprv hľadám
a spravodlivosť jeho
úprimne si ţiadam.

ROZLIČNÉ PRÍLEŢITOSTI
4 Pomôţ mi dňa dnešného
hodne Teba kráčať,
ovocia duchovného
Ti vierou donášať.
Verne Ťa nasledovať,
môj Pane Jeţišu,
o telo sa nestarať
viacej neţ o dušu.
400 Lebo nás cez deň
L
2 Nech ţiadny nepriateľ nás netrápi,
neobťaţuje.
Jeţišu drahý, Ty si náš Ochranca, čo
s nami je.
Aké vzácne je pre nás,
na Teba sa spoliehať.
5 [Ja viem, ţe tento ţivot
bude tu veľký boj.
Mnoho je bied a ţiaľov
v púti, kde domov môj.
Ó, ráč dať, Spasiteľu,
dobrý boj bojovať,
zachovať vieru stálu
a s Pavlom vyznávať: ]
3 Pútnikmi na tejto zemi, cudzincami
sme tu len.
Vôkol nepriatelia majú obydlia
postavené.
Nás a našich ochraňuj,
nebezpečenstvá vzďaľuj.
6 [Boj dobrý som bojoval
do svojho odchodu
a vieru som zachoval,
i pokoj svedomiu.
Veniec spravodlivosti
je uţ pripravený,
ktorý dá Pán z milosti
mne i všetkým verným.]
Kleychov kancionál, 1717
Malachiáš 4:2 | Ján 8:12 | 2 Timoteovi 4:7-8
399 Deň odchádza/prichádza
Ď
EŇ odchádza/prichádza,
Pán Jeţiš, zostaň so mnou.
Nech Tvoje svetlo
zaţenie tmu hriechov.
príď ku mne, príď,
Slnce spravodlivosti.
Osvecuj ma v svojej milosti.

EBO nás cez deň Tvoja láska
bola ušetrila,
môţeme v pokoji líhať, nateraz
odpočívať.
Počas tichých hodín zas
ochraňuj si verne nás.

2 Česť a slávu,
Pane môj, Tebe dávam
za dnešné/nočné dobro,
čo som od Teba bral.
Čuj srdca plač,
ţe Teba som zarmútil,
svedomia ston nesiem,
odpusť mi.
Nikolaus Selnecker, 1532-1592
prekl. Samuel Hruškovic ‡
4 Do Tvojej náruče, Pane, smieme sa
cele vloţiť,
aj keď sa ţitia krátky deň bude mať
raz ukončiť.
Tam v nebesiach, tam
s Tebou
budeme ţiť napokon.
Thomas Kelly, 1769-1855
| Ţidom 11:13
401 K večeru sa deň na chýlil
VEČERU sa deň nachýlil
a slnce zapadá
a kaţdý, kto sa unavil,
odpočinok hľadá.
K
2 Ukry ma do svojej dlane
v blíţiacej sa noci.
Utiekam sa k Tvojej láske,
len k Tvojej pomoci.
3 Lebo Ty nikdy, môj Pane,
nespíš a nedriemeš.
I v tmavej nočnej hodine
verne nado mnou bdieš.

RANNÁ A VEČERNÁ MODLITBA
láskavý Hospodine.
4 Ako piesku hriechov mojich,
ťaţia dušu moju,
ale ja mám v ranách Tvojich
z nich záchranu plnú.
2 Otče náš dobrotivý,
Ty si dal v dobrom zdraví
preţiť dnešný celý deň,
za to vďaky si hoden.
5 Ak táto noc je posledná
v mojej časnej púti,
nech je viera v Teba pevná
prejsť údolím smrti.
3 Keďţe nám dnes hriech mnohý
pošpinil naše nohy,
odpusť stvoreniam svojim
pre zásluhy Krista, čin.
6 Tebe ţijem a Tebe mriem,
ja som Tvojím, Pane.
V Tebe nádej pre seba zriem
a spasenie celé.
Johann Friedrich Hertzog, 1647-99
Luk 24:29
402 Večerné keď zvony znejú
EČERNÉ keď zvony znejú,
duša moja, pamätaj,
za prijaté poţehnania
Jeţišovi vďaky vzdaj!
V

5 Čuj nás pre meno Tvoje,
nech je od nás chválené
odteraz aţ naveky,
Pane, Kráľu náš veľký.
Staročeská luteránska‡
Haleluja! K Boţej chvále
zvučte, nebesá i zem,
sláv Ho aj ty, duša moja,
veleb Ho za dnešný deň.
404 Ach zostaň s nami Pane
CH, zostaň s nami, Pane,
so svojou milosťou,
nech netrápi nás diabol
svojou ukrutnosťou.
A
2 Večerné keď padnú tiene,
na vlasť svoju pamätaj,
kde je Kristus – Svetlo jasné,
na Neho vpred pozeraj!
2 Ach, zostaň svojím Slovom
pri nás, milý Pane,
nech pokoj dnes i potom
od Teba poznáme.
3 Večerný keď pozdrav dávaš,
na Jeţiša pamätaj,
On ostáva s Tebou všade,
cele sa Mu odovzdaj!
3 Ach, neprestávaj svietiť,
Pane, svetlo jasné,
nech nezblúdime do tmy
z Tvojej cesty pravej.
4 Večerná keď hviezda vzchádza,
posledný deň v mysli maj,
kým ti Jeţiš – Hviezda ranná
otvorí svoj večný raj!
L. B. Kašpar ‡
403 V podvečer keď zmráka sa
PODVEČER keď zmráka sa,
ako k sliepke kuriatka,
ku Tebe sa vinieme,
V
4 Tak sa Ti porúčame,
pokorne si ţiadame:
zostaň s milosťou pri nás,
v nej budeme vţdy dosť mať.


4 Ach, zostaň s poţehnaním
pri nás, štedrý Pane,
nech dary z Tvojej ruky
na dobré prijímame.
5 Ach, zostaň nám pomocou,
Veľvodca udatný,
nech nepremáha nás hriech,
svet, nepriateľ zlostný.

ROZLIČNÉ PRÍLEŢITOSTI
6 Ach, zostávaj nám verným,
jediný Pán, Boh náš.
Prispor viery, zastav zlo
a chráň dnešnú noc nás.
Joshua Stegman,1588-1632
prekl. Samuel Hruškovic
Luk 24:29
viď tieţ: Pane hneď z rána, - Chváľ Pána a cti Ho, - Vítam Ťa cele,
- Boţe veľký od večnosti, - Svätý, svätý, svätý, - Chváľţe, duša,
- Zostaň so mnou, - V rukách môj ţivot máš – Pozdvihujem oči k horám
ROZLIČNÉ PRÍLEŢITOSTI
- rozlúčka kresťanov
405 Milosť nášho Spasiteľa
ILOSŤ nášho Spasiteľa,
láska Otca premnohá
a priazeň Svätého Ducha
nech s nami ďalej trvá.
M

2 Cez bohatstvo zásluh v krvi,
čo na kríţi vylial,
večnú zmluvu ňou spečatil,
nádej nám pevnú dal. . .
3 Ráči duše zdokonaliť
v kaţdom skutku dobrom,
dá vám svoju vôľu činiť
v pôsobení ľúbom. . .
2 Takto s Pánom ostávajme
a spolu zjednotení,
puto spoločenstva máme,
radosť, čo svet závidí.
John Newton, 1725-1807
2 Korintským 13:13
406 Nech Boh pokoja a lásky
ECH Boh pokoja a lásky,
čo z hrobu tmavého
vyviedol Pastiera oviec
zachrániť mocného. . .
N


4 Pre veľkého Prostredníka
Jeţiša prosíme
o tieto nám poţehnania,
nech Jemu sláva je.
Thomas Gibbons, 1720-85
Heb 13:20
viď tieţ: - Ach, zostaň s nami, Pane
***
Soli Deo Gloria
INDEX
Číselný zoznam piesní
Abecedný zoznam piesní
Biblické odkazy
Biblické princípy pre uctievanie
Príprava na uctievanie v deň Pánov
Poţehnania, dobrorečenia, nabádania
Stručný slovník
Autorské práva a pouţitie
Číselný zoznam piesní
UCTIEVANIE V DUCHU KNIHY ŢALMOV
1(1)
1(2)
1(3)
2
3
5
6
7
8
13(1)
13(2)
15
22
23(1)
23(2)
23(3)
25
27
36
38
40
42(1)
42(2)
43
46
49
51(1)
51(2)
53
62
72
87
90
91
92
98
100
103
104
107
111
112
115
116
117
118
119(1)
119(2)
120
121
122
Blahoslavený muţ
Prv vysmieval som meno
Šťastný muţ, ktorý zanechal
Prečo sa stretli národy
Pane, Tvoj sľub pokoj
Pane hneď z rána
Neţne Pane klaď svoj prút
Pán môj Boh Tebe verím
V Tebe Pane spasenie
Aţ dokedy môj Boh
Pane keď mi srdce
Hospodine zástupov
Aký bôľ, čo za úzkosti
Pán je môj pastier
Jeţiš, dobrý Pastier môj
Hospodin môj Pastier je
K Tebe svoju dušu dvíham
Pán mi je svetlom, spasením
Hospodine, aţ do nebies
Nekáraj ma v svojom hneve
Čakal som na môjho Pána
Ako jeleň smädom dychtí
Jak jeleň dychtí po vode
Zošli mi svoje svetlo a pravdu
Boh je nám útočište
Pokor nás Pane
Ty, ktorý počuješ
Srdce čisté stvor mi
Blázon v srdci vraví
Duša mi len k Bohu vzhliada
Jeţiš od mora po more
O tebe slávne sľuby riekol
Ó, Pane, Skalo vekov
Ten, kto v skrýši Najvyššieho
Slasť je Pane ďakovať Ti
Spievajte Bohu novú pieseň
Celá Zem s obyvateľmi
Chváľţe duša
Ak len na chvíľu
Ďakujte Hospodinu
Haleluja! Srdom celým
Jak ten muţ je poţehnaný
Pane, Ty sám máš milosť
Čim svojmu Bohu odplatím
Kaţdý, kto ţije na zemi
Poďte, ďakujme Hospodinu
Večne, Pane, Tvoje Slovo
Ó ako milujem Tvoj
Na Teba v súţení volám
Pozdvihujem oči k horám
Veľmi sa radujem
123
124
125
126
127
128
129
130
131
133
134
139
142
143
145
147
148
149
150(1)
150(2)
Ku Tebe oči dvíham
Keby Pán nebol čul plač môj
Všetci čo skladajú
Keď Boh ma navštívil
Márna práca staviteľa
Prešťastný, kto sa Pána bojí
Mnoho ráz od mladosti
Z hlbokosti volám k Tebe
Pane, ak dáš milosť mi
Pohľad to nádherný
Hľa, dobrorečte Pánovi
Ty si ma, Pane, ma preskúmal
Volal som na Hospodina
Keď satan môj ţalobca
Kým len ţijem
Chváľte Pána, bo dobré je
Chváľte Pána, chváľte z nebies
Spievajte novú pieseň Pánovi
Chváľme Najmocnejšieho
Ó, chváľte Pána
UCTIEVANIE TROJJEDINÉHO BOHA
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Pán Boh je prítomný
Zostúp k nám
Chváľ Pána a cti Ho
Chválu vzdaj slávnemu
Nesmrteľné chvály Bohu Otcu
Tomu čo nás zvolil
Otče, Tvá láska nebeská
Boh je v svojom chráme
Všetka sláva Ti patrí
Teba Boţe Otca vekov
Nech znie Bohu sláva
BOH OTEC - Jeho charakter a dokonalosť
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
Svätý, svätý, svätý
Veľký je náš Boh
Ako by som Tvorca sveta
Veľký náš Boh nekonečný
Či smrteľník porozumie
Jak Tvoju krásu ospievať
Boh premnohých divov
Ó, láska Boţia pravdivá
Kto silu Tvojej lásky zná
Jasný pohľad
Ó, láska Boţia, láska večná
Boh náš je láska od večnosti
Chvála Mu večná, chvála buď
Verný a ten istý
Neskonalá blahosklonnosť
Kráľu nebies, kto vypovie
INDEX
BOH OTEC - Stvorenie a prozreteľnosť
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Spievam všemohúcemu Bohu
Či si nečul či to nevieš
Buď Bohu, čo vládne, chvála
Vládca z výš, zvrchovaný
Verím v Boha všemocného
Boţe môj, pod Tvojím nebom
Ó, duša, svojho Pána chváľ
Nebesky Boţe
Poďte, čo Pána ľúbite
V Bohu moja nádej stojí
Boh predivnými spôsobmi
Nuţ Bohu ďakujme
PÁN JEŢIŠ KRISTUS - Jeho mená a tituly
190
191
192
193
194
195
196
197
Vezmi všetku slávu (1)
Vezmi všetku slávu (2)
Jeţiš to meno nad všetky
Priateľa duše našiel som
Radostne v piesni s oslavou
Jak sladko meno Jeţiš znie
Ty si Pane Slovo večné
Perlu najdrahšiu našiel som
PÁN JEŢIŠ KRISTUS - Oslava Spasiteľa
198
199
200
201
202
203
204
205
Nesmrteľné pocty má na hlave
Milujme, spievajme, chváľme
Či smie tak byť, ţe hanbí sa
Raduj sa, Pán je Kráľ
Vítam Ťa cele
Jak tá jasná hviezda rána
Nech tisíc jazykov chváli
Spievam vďačnú pieseň
PÁN JEŢIŠ KRISTUS - Jeho Boţstvo a
príchod na svet
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
Anjelov spev čujme krásny
Príď spasenie pohanov
Poďte a viďte
Anjeli z nebies výsosti
Čím môţem Ta privítať
Radujte sa, ó, kresťania
Nebo otvorené
Poď, zaplesajme radosťou
Pri jasliach kľačím
Keď láska nebeská
Čas radosti, veselosti
PÁN JEŢIŠ KRISTUS - Jeho pozemský ţivot
217
Ó, Spasiteľu Jeţiši
PÁN JEŢIŠ KRISTUS - Jeho utrpenie a smrť
218
219
Keď zrakom v údive vzhliadam
So zrakom sklopeným
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
Hľa, prameň krvi z boku tečie
Môj Spasiteľ, On, krvácal
Prekliaty visí na kríţi
Ó, láska nesmierna (1)
O, láska nesmierna (2)
Ó daj mi znať Spasiteľ
Dobre viem, ţe Jeţiš mrel
Ó, hlava v mukách, v ţiali
Presvätý Jeţiš
Čo si učinil
Ukriţovaný náš Pán bol
Tam na kríţi, na Golgote
V zemi diaľnej miesto
PÁN JEŢIŠ KRISTUS - Jeho vzkriesenie,
vstúpenie k Otcovi a vláda v nebesiach
233
234
235
236
Jeţiš ţije! Smrť teraz
Vstávaj srdce s radosťou
Jeţíš ţije a ja s Ním
Pred Boţím trónom
PÁN JEŢIŠ KRISTUS - Jeho druhý príchod
a posledný súd
237
238
239
240
Či Sudca nepríde
Precitnite, z veţe znie hlas
Hľa, Pán prichádza v oblakoch
Viem, že Ježiš príde skoro
DUCH SVÄTÝ
241
242
243
244
245
Duchu Svätý, daruj mi
Duchu Svätý zostúp
Dýchni v kosti suché
Ó, prídi k nám
Duchu Svätý pravdivý
PÍSMO SVÄTÉ
246
247
Pane Tvoje Slovo som
Poznám prameň
EVANJELIUM VOLÁ - ohlasovanie evanjelia
248
249
250
251
Ó, Pane drahý
Vzhliadni na nás Spasiteľu
Ó, príď, ó, príď rok
Práca neukončená
EVANJELIUM VOLÁ - sľuby milosti pre
hriešnikov
252
253
254
255
256
Ó, poďte ku mne všetci
Poď duša v hriechu
Poďte hriechom obťaţení
Nehľadajte najprv zemské
Dnes Tvoja milosť volá
INDEX
EVANJELIUM VOLÁ - určená cesta milosti
257
258
259
260
261
Presmutný ľudský ţivot
Vzácne slová Pán Jeţiš riekol
Či hriech v srdci nemáš
Zákon vraví mi
K Tebe, ó, Boţe blíţ
EVANJELIUM VOLÁ - pokánie a viera
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
Spasiteľu, Jezu môj
Skala vekov, Tvoja skrýš
Poď blíţ ku trónu milosti
Bez Teba ţiť neviem
Zronený v srdci
Z okovov svojich
Taký, hľa, som, ja nič nemám
Pane, ja slepým bol
Nie čo by som činil
Ďaleký Bohu a stratený
Ó uč ma, čo to je
Priateľom hriešnika
Svoj hriech Tebe dávam
Ó kieţ mi vzíde z nebies deň
Hriech ma tiaţi
Na ţiaľ mi, ţe som zhrešil
Láska moja, počuj ma
Ach ja biedny, úbohý
Uprostred búrok na svete
KRESŤAN - vďačnosť za zachraňujúcu milosť
a vyvoľujúcu lásku
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
Milosť prehojná
Radujte sa so mnou
Jak to, ţe smiem
Hľadal som Pána
Počul som Jeţiša volať
Nie je to tak Pane
Keby som nemal Teba
Milovať Ťa len
Ó Jezu hriechy svoje
Bol to môj veliký deň
Golgota, Golgota
KRESŤAN - zrieknutie sa sveta a túţba po
svätosti
292
293
294
295
296
297
298
Nespoznali sme Ťa jak mali
O viac vďačnosti prosím
Viacej vďačnosti daj mi
Prosil som Pána
Jeţiš môj poklad predrahý
Neponúkajte mi poklady
Kieţ viac Ťa milujem
KRESŤAN - oddanie sa a horlivosť
299
300
Tebe Jeţiš som sľúbil
Hovor Pane, len tak budem
301
302
303
304
Choď a pracuj
Vezmi Pane ţivot môj
Jeţiši, svoj kríţ som si vzal
Denne za Pánom
KRESŤAN - smelosť a dôvera v Bohu
305
306
307
308
309
Hradom prepevným
Skrytí v Tebe
Pán Boh je mi silou
Deti Kráľa na ceste
Prečo plačeš, duša moja
KRESŤAN - volanie k Bohu v súţeniach a
pokušeniach a odpočívanie na Jeho sľuboch
310
311
312
313
314
315
316
Jeţiš, spása mojej duše
Ó, veď ma sám, ja nemám
Ó, vezmi ruky moje
Spasiteľu, Jezu môj
Hoc mi srdce smutné je
Kde si môj premilý
Kde mám hľadať Jeţiša
KRESŤAN - zápas o zotrvanie a pokojná
dôvera
317
318
319
320
321
Keď pokoj sťa rieka
Smieť ţiť pre Krista
Jeţiša neopustím
Jezu radosť moja
Či mi aţ naveky
KRESŤAN - trpezlivosť, pokora a podvolenie
sa Boţej vôli
322
323
324
325
326
327
V rukách môj ţivot máš
Čo môj Boh chce
Láska z nebies ostáva
Stíš sa mi duša
Prečoţe sa máš rmútiť
Ako dlho Pane
VÝSADY KRESŤANA - nezmeniteľná láska
a synovstvo
328
329
330
331
332
Hlboká je láska Pane
Počuj duša Pánov hlas
Preto Ťa milujem
Jeţiš ma miluje
Plesajme kresťania spolu
VÝSADY KRESŤANA - zmluvou zaručená
bezpečnosť
333
334
335
Jasaj, veriaci, jasaj
Ja neviem, prečo práve mne
Istotu vzácnu v srdci uţ mám
INDEX
VÝSADY KRESŤANA - zachovanie do konca
CIRKEV - spoločné uctievanie v Pánov deň
336
337
338
373
374
375
376
377
378
379
380
Kto bude môcť obţalovať (1)
Kto bude môcť obţalovať (2)
Pútnici Siona, vyvolení Bohom
VÝSADY KRESŤANA - spoločenstvo s Pánom
Jeţišom
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
Túţbou môjho srdca si
Jeţiš môj Pán môj Boh, všetko
Čo by som mal bez Teba
O láska Boţia tajomná
Pán Jeţiš, priateľ verný
Bez Jeţiša hoc by som mal všetko
Zbavený hriechu, sveta, seba
Ţije môj Vykupiteľ, viem
Ku Tebe, ku Tebe volám
Jeţiši, Tvú lásku ku mne
Pred Tebou kľačím
Kto dá mi sily k púti
Emanuel milý
ROZLIČNÉ PRÍLEŢITOSTI - modlitebné
stretnutie
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
Aj moja hodina príde
Márnosť vo svete
Tak ako tráva
Zostaň so mnou
Boh môjho ţitia, všetky dni
Prečo byť v ţiali zúfalom
Stojte len za Jeţišom
391
392
393
394
395
Keď tento svet sa pominie
Blaha miesto krásne
396
397
398
399
400
401
402
403
404
Kráľovstvo ľúbime
Jeţiš s cirkvou svojou stáň
Jak sladký pohľad nebeský
CIRKEV - Ustanovenia – Krst
364
365
Nech svedčia ľudia s anjelmi
Príď Duchu Svätý, zostúp k nám
CIRKEV - Ustanovenia – Večera Pánova
366
367
368
369
370
371
372
Hospodinu podajme ruku
Aké mám určenie
Jeden ţivot máme
Ţi krásne v časnom ţivote
Ty vieš, ţe chcem, Pane môj
ROZLIČNÉ PRÍLEŢITOSTI - ranná
a večerná modlitba
CIRKEV - spoločenstvo veriacich
361
362
363
Pred Tebou kľakáme
Pár tento ţehnaj Pane
Pane, čuj v milosti plač
Vo viere a v modlitbe Ti
ROZLIČNÉ PRÍLEŢITOSTI - otvorenie a
ukončenie roka, vďaka za Boţiu starostlivosť
BUDÚCNOSŤ KRESŤANA - vzkriesenie,
očakávanie domova v nebi, nebo
359
360
Nauč ma Pane môj veriť
Ach, dobrý Pastier náš
Aký priateľ je Pán Jeţiš
Ten divy činí
Modli sa často a s radosťou
Modlitbu hovorím
ROZLIČNÉ PRÍLEŢITOSTI - manţelstvo a
rodina
BUDÚCNOSŤ KRESŤANA - smrť a pohreb
352
353
354
355
356
357
358
Poďte, čo Pána ľúbite
Aké milé a krásne miesto
Boţe veľký od večnosti
Otvorte mi krásnu bránu
Drahý Pane Jeţišu
Pane prúdmi poţehnania
Spasiteľu, Jezu drahý
Tento dom naplň slávou
Krásne a sväté miesto
Tu, Pane, smiem Ťa vidieť
V túto poţehnanú
On ľúbil ma
Túţba moja, Jeţiši
Ach, ja biedny, ja červ
Za Tvoju lásku Ti ďakujem
Jeţišu milosrdný
Nádherný je svit dennice
Slnce spravodlivosti
Deň odchádza/prichádza
Lebo nás cez deň
K večeru sa deň na chýlil
Večerné keď zvony znejú
V podvečer keď zmráka sa
Ach zostaň s nami Pane
ROZLIČNÉ PRÍLEŢITOSTI - rozlúčka
kresťanov
405
406
***
Milosť nášho Spasiteľa
Nech Boh pokoja a lásky
Abecedný zoznam piesní
Ach ja biedny, úbohý ......................... 279
Ach zostaň s nami Pane ...................... 404
Ach, dobrý Pastier náš ........................ 382
Ach, ja biedny, ja červ.......................... 371
Aj moja hodina príde .......................... 352
Ak len na chvíľu ...................................104
Aké mám určenie ................................ 392
Aké milé a krásne miesto ....................374
Ako by som Tvorca sveta ..................... 164
Ako dlho Pane ......................................327
Ako jeleň smädom dychtí ................. 42(1)
Aký bôľ, čo za úzkosti ........................... 22
Aký priateľ je Pán Jeţiš ...................... 383
Anjeli z nebies výsosti......................... 209
Anjelov spev čujme krásny ................. 206
Aţ dokedy môj Boh ........................... 13(1)
Bez Jeţiša hoc by som mal všetko .... 344
Bez Teba ţiť neviem ............................ 265
Blaha miesto krásne ........................... 360
Blahoslavený muţ ................................1(1)
Blázon v srdci vraví ...............................53
Boh je nám útočište .............................. 46
Boh je v svojom chráme ...................... 158
Boh môjho ţitia, všetky dni ................ 356
Boh náš je láska od večnosti ................ 173
Boh predivnými spôsobmi ................. 188
Boh premnohých divov .......................168
Bol to môj veliký deň .......................... 290
Boţe môj, pod Tvojím nebom ............. 183
Boţe veľký od večnosti ........................375
Buď Bohu, čo vládne, chvála .............. 180
Celá Zem s obyvateľmi ...................... 100
Čakal som na môjho Pána .................... 40
Čas radosti, veselosti ........................... 216
Či hriech v srdci nemáš ...................... 259
Či mi aţ naveky .................................... 321
Či si nečul či to nevieš ......................... 179
Či smie tak byť, ţe hanbí sa ................ 200
Či smrteľník porozumie ...................... 166
Či Sudca nepríde ..................................237
Čím môţem Ta privítať ........................210
Čim svojmu Bohu odplatím ................ 116
Čo by som mal bez Teba ...................... 341
Čo môj Boh chce ................................. 323
Čo si učinil .......................................... 229
Ďakujte Hospodinu ............................ 107
Ďaleký Bohu a stratený ....................... 271
Deň odchádza/prichádza ................... 399
Denne za Pánom ................................. 304
Deti Kráľa na ceste ............................. 308
Dnes Tvoja milosť volá ....................... 256
Dobre viem, ţe Jeţiš mrel .................. 226
Drahý Pane Jeţišu ............................... 377
Duchu Svätý pravdivý......................... 245
Duchu Svätý zostúp ............................ 242
Duchu Svätý, daruj mi ......................... 241
Duša mi len k Bohu vzhliada ................ 62
Dýchni v kosti suché ........................... 243
Emanuel milý ..................................... 351
Golgota, Golgota ................................. 291
Haleluja! Srdom celým ....................... 111
Hľa, dobrorečte Pánovi ....................... 134
Hľa, Pán prichádza v oblakoch .......... 239
Hľa, prameň krvi z boku tečie ............ 220
Hľadal som Pána ................................ 284
Hlboká je láska Pane .......................... 328
Hoc mi srdce smutné je ....................... 314
Hospodin môj Pastier je ...................23(3)
Hospodine zástupov .............................. 15
Hospodine, aţ do nebies ...................... 36
Hospodinu podajme ruku ................... 391
Hovor Pane, len tak budem ................ 300
Hradom prepevným ........................... 305
Hriech ma tiaţi ................................... 276
CHoď a pracuj ...................................301
Chváľ Pána a cti Ho ............................. 153
Chvála Mu večná, chvála buď ............. 174
Chváľme Najmocnejšieho .............. 150(1)
Chváľte Pána, bo dobré je ................... 147
Chváľte Pána, chváľte z nebies ...........148
Chválu vzdaj slávnemu ........................ 154
Chváľţe duša ........................................103
Istotu vzácnu v srdci uţ mám ............ 335
Ja neviem, prečo práve mne ............. 334
Jak jeleň dychtí po vode .................. 42(2)
Jak sladko meno Jeţiš znie ................. 195
Jak sladký pohľad nebeský ................ 363
Jak tá jasná hviezda rána ................... 203
Jak ten muţ je poţehnaný ................... 112
INDEX
Jak to, ţe smiem ................................. 283
Jak Tvoju krásu ospievať ..................... 167
Jasaj, veriaci, jasaj .............................. 333
Jasný pohľad........................................ 171
Jeden ţivot máme ............................... 393
Jezu radosť moja................................. 320
Jeţiš ma miluje .................................... 331
Jeţiš môj Pán môj Boh, všetko........... 340
Jeţiš môj poklad predrahý ................. 296
Jeţiš od mora po more ..........................72
Jeţiš s cirkvou svojou stáň ................. 362
Jeţiš to meno nad všetky ..................... 192
Jeţíš ţije a ja s Ním............................. 235
Jeţiš ţije! Smrť teraz........................... 233
Jeţiš, dobrý Pastier môj ...................23(2)
Jeţiš, spása mojej duše ........................310
Jeţiša neopustím ................................. 319
Jeţiši, svoj kríţ som si vzal ................. 303
Jeţiši, Tvú lásku ku mne .................... 348
Jeţišu milosrdný ................................. 396
K večeru sa deň na chýlil ...................401
K Tebe svoju dušu dvíham ................... 25
K Tebe, ó, Boţe blíţ.............................. 261
Kaţdý, kto ţije na zemi ........................ 117
Kde mám hľadať Jeţiša ....................... 316
Kde si môj premilý .............................. 315
Keby Pán nebol čul plač môj ............... 124
Keby som nemal Teba ........................ 287
Keď Boh ma navštívil .......................... 126
Keď láska nebeská ............................... 215
Keď pokoj sťa rieka .............................. 317
Keď satan môj ţalobca ........................ 143
Keď tento svet sa pominie .................. 359
Keď zrakom v údive vzhliadam ...........218
Kieţ viac Ťa milujem .......................... 298
Kráľovstvo ľúbime ............................... 361
Kráľu nebies, kto vypovie .................... 177
Krásne a sväté miesto ......................... 366
Kto bude môcť obţalovať (1) .............. 336
Kto bude môcť obţalovať (2) ...............337
Kto dá mi sily k púti ........................... 350
Kto silu Tvojej lásky zná ...................... 170
Ku Tebe oči dvíham ............................. 123
Ku Tebe, ku Tebe volám ......................347
Kým len ţijem ...................................... 145
Láska moja, počuj ma........................ 278
Láska z nebies ostáva ......................... 324
Lebo nás cez deň ................................. 400
Márna práca staviteľa ........................ 127
Márnosť vo svete................................. 353
Milosť nášho Spasiteľa ....................... 405
Milosť prehojná ...................................281
Milovať Ťa len ..................................... 288
Milujme, spievajme, chváľme ............. 199
Mnoho ráz od mladosti ....................... 129
Modli sa často a s radosťou ................ 385
Modlitbu hovorím .............................. 386
Môj Spasiteľ, On, krvácal .................... 221
Na Teba v súţení volám .....................120
Na ţiaľ mi, ţe som zhrešil.................... 277
Nádherný je svit dennice .................... 397
Nauč ma Pane môj veriť ...................... 381
Nebesky Boţe ....................................... 185
Nebo otvorené ..................................... 212
Nehľadajte najprv zemské...................255
Nech Boh pokoja a lásky .................... 406
Nech svedčia ľudia s anjelmi .............. 364
Nech tisíc jazykov chváli .................... 204
Nech znie Bohu sláva .......................... 161
Nekáraj ma v svojom hneve ................. 38
Neponúkajte mi poklady .................... 297
Neskonalá blahosklonnosť .................. 176
Nesmrteľné chvály Bohu Otcu ............ 155
Nesmrteľné pocty má na hlave ...........198
Nespoznali sme Ťa jak mali ............... 292
Neţne Pane klaď svoj prút ..................... 6
Nie čo by som činil.............................. 270
Nie je to tak Pane ................................ 286
Nuţ Bohu ďakujme ..............................189
Ó ako milujem Tvoj ....................... 119(2)
Ó daj mi znať Spasiteľ ........................ 225
Ó Jezu hriechy svoje ........................... 289
Ó kieţ mi vzíde z nebies deň ...............275
O láska Boţia tajomná ........................ 342
Ó uč ma, čo to je ..................................272
O tebe slávne sľuby riekol .................... 87
O viac vďačnosti prosím ..................... 293
Ó, duša, svojho Pána chváľ .................184
Ó, hlava v mukách, v ţiali ....................227
Ó, chváľte Pána ............................... 150(2)
Ó, láska Boţia pravdivá ....................... 169
Ó, láska Boţia, láska večná .................. 172
Ó, láska nesmierna (1) ........................ 223
O, láska nesmierna (2) ....................... 224
Ó, Pane drahý ..................................... 248
Ó, Pane, Skalo vekov ............................ 90
Ó, poďte ku mne všetci ....................... 252
Ó, príď, ó, príď rok ............................. 250
Ó, prídi k nám ..................................... 244
Ó, Spasiteľu Jeţiši ............................... 217
Ó, veď ma sám, ja nemám ................... 311
Ó, vezmi ruky moje .............................. 312
On ľúbil ma ......................................... 369
INDEX
Otče, Tvá láska nebeská ...................... 157
Otvorte mi krásnu bránu .................... 376
Prv vysmieval som meno .................... 1(2)
Pútnici Siona, vyvolení Bohom .......... 338
Pán Boh je mi silou............................ 307
Radostne v piesni s oslavou ............... 194
Pán Boh je prítomný ............................ 151
Pán je môj pastier ............................. 23(1)
Pán Jeţiš, priateľ verný ...................... 343
Pán mi je svetlom, spasením .................27
Pán môj Boh Tebe verím ......................... 7
Pane hneď z rána .....................................5
Pane keď mi srdce ............................ 13(2)
Pane prúdmi poţehnania ................... 378
Pane Tvoje Slovo som ......................... 246
Pane, ak dáš milosť mi......................... 131
Pane, čuj v milosti plač ....................... 389
Pane, ja slepým bol ............................. 269
Pane, Tvoj sľub pokoj ..............................3
Pane, Ty sám máš milosť ..................... 115
Pár tento ţehnaj Pane......................... 388
Perlu najdrahšiu našiel som ................ 197
Plesajme kresťania spolu .................... 332
Počuj duša Pánov hlas ........................ 329
Počul som Jeţiša volať ........................ 285
Poď blíţ ku trónu milosti ................... 264
Poď duša v hriechu ............................. 253
Poď, zaplesajme radosťou ................... 213
Poďte a viďte....................................... 208
Poďte hriechom obťaţení ................... 254
Poďte, čo Pána ľúbite ..........................186
Poďte, čo Pána ľúbite ..........................373
Poďte, ďakujme Hospodinu ................ 118
Pohľad to nádherný ............................. 133
Pokor nás Pane ..................................... 49
Pozdvihujem oči k horám .................... 121
Poznám prameň.................................. 247
Práca neukončená ............................... 251
Precitnite, z veţe znie hlas.................. 238
Prečo byť v ţiali zúfalom .....................357
Prečo plačeš, duša moja ..................... 309
Prečo sa stretli národy ............................ 2
Prečoţe sa máš rmútiť ........................ 326
Pred Boţím trónom ............................ 236
Pred Tebou kľačím ............................. 349
Pred Tebou kľakáme .......................... 387
Prekliaty visí na kríţi .......................... 222
Presmutný ľudský ţivot .......................257
Presvätý Jeţiš...................................... 228
Prešťastný, kto sa Pána bojí ................128
Preto Ťa milujem ................................ 330
Pri jasliach kľačím ............................... 214
Priateľa duše našiel som ..................... 193
Priateľom hriešnika .............................273
Príď Duchu Svätý, zostúp k nám ....... 365
Príď spasenie pohanov ....................... 207
Prosil som Pána .................................. 295
Raduj sa, Pán je Kráľ ...........................201
Radujte sa so mnou ............................ 282
Radujte sa, ó, kresťania ....................... 211
Skala vekov, Tvoja skrýš.................... 263
Skrytí v Tebe ....................................... 306
Slasť je Pane ďakovať Ti ....................... 92
Slnce spravodlivosti ............................ 398
Smieť ţiť pre Krista .............................. 318
So zrakom sklopeným ......................... 219
Spasiteľu, Jezu drahý ......................... 379
Spasiteľu, Jezu môj ............................ 262
Spasiteľu, Jezu môj ............................. 313
Spievajte Bohu novú pieseň ................. 98
Spievajte novú pieseň Pánovi .............. 149
Spievam vďačnú pieseň ...................... 205
Spievam všemohúcemu Bohu ............. 178
Srdce čisté stvor mi .......................... 51(2)
Stíš sa mi duša .................................... 325
Stojte len za Jeţišom .......................... 358
Svätý, svätý, svätý ................................ 162
Svoj hriech Tebe dávam ..................... 274
Šťastný muţ, ktorý zanechal .............. 1(3)
Tak ako tráva ..................................... 354
Taký, hľa, som, ja nič nemám ............ 268
Tam na kríţi, na Golgote ..................... 231
Teba Boţe Otca vekov ..........................160
Tebe Jeţiš som sľúbil ......................... 299
Ten divy činí ....................................... 384
Ten, kto v skrýši Najvyššieho ................ 91
Tento dom naplň slávou ..................... 380
Tomu čo nás zvolil ............................... 156
Tu, Pane, smiem Ťa vidieť .................. 367
Túţba moja, Jeţiši .............................. 370
Túţbou môjho srdca si ....................... 339
Ty si ma, Pane, ma preskúmal ............ 139
Ty si Pane Slovo večné......................... 196
Ty vieš, ţe chcem, Pane môj ............... 395
Ty, ktorý počuješ ...............................51(1)
Ukriţovaný náš Pán bol .................... 230
Uprostred búrok na svete ................... 280
V podvečer keď zmráka sa ................ 403
V Bohu moja nádej stojí ...................... 187
V rukách môj ţivot máš ...................... 322
V Tebe Pane spasenie ............................. 8
INDEX
V túto poţehnanú ............................... 368
V zemi diaľnej miesto ......................... 232
Večerné keď zvony znejú .................... 402
Večne, Pane, Tvoje Slovo................. 119(1)
Veľký je náš Boh .................................. 163
Veľký náš Boh nekonečný ................... 165
Veľmi sa radujem ................................ 122
Verím v Boha všemocného ..................182
Verný a ten istý .................................... 175
Vezmi Pane ţivot môj ......................... 302
Vezmi všetku slávu (1) .........................190
Vezmi všetku slávu (2) ........................ 191
Viacej vďačnosti daj mi ...................... 294
Viem, ţe Jeţiš príde skoro .................. 240
Vítam Ťa cele ...................................... 202
Vládca z výš, zvrchovaný ..................... 181
Vo viere a v modlitbe Ti...................... 390
Volal som na Hospodina ..................... 142
Vstávaj srdce s radosťou ..................... 234
Všetci čo skladajú ................................ 125
Všetka sláva Ti patrí ............................ 159
Vzácne slová Pán Jeţiš riekol ............. 258
Vzhliadni na nás Spasiteľu ................. 249
Z hlbokosti volám k Tebe ...................130
Z okovov svojich ................................. 267
Za Tvoju lásku Ti ďakujem..................372
Zákon vraví mi .................................... 260
Zbavený hriechu, sveta, seba ............. 345
Zostaň so mnou ...................................355
Zostúp k nám ....................................... 152
Zošli mi svoje svetlo a pravdu .............. 43
Zronený v srdci ................................... 266
Ţi krásne v časnom ţivote .................. 394
Ţije môj Vykupiteľ, viem .................... 346
***
Biblické odkazy
Genesis
3:15
22:8
28:10-22
Nebo otvorené (4)
Presvätý Jeţiš (4)
K Tebe, ó, Boţe môj
16:17
16:27
22:31-32
25:1-13
Exodus
19:4
Chváľ Pána a cti Ho (2)
Marek
11:7-10
15:1-19
15:28
Deuteronomium
15:16-17
Čo
18:19
1. Samuelova
3:9
Nehemiáš
6:16
Jób
19:25
si učinil (8)
Ajhľa biedny (5)
Otvorte mi krásnu bránu (4)
Ó, príď, ó, príď rok
Ţije môj Vykupiteľ viem
Ţalmy (viď tieţ v indexe zoznam ţalmov)
31:6
V rukách môj ţivot máš
37:28
Chváľ Pána a cti Ho (3)
42:2
Ach, ja biedny (4)
46:5-6
O tebe slávne sľuby riekol
46:8
Kto dá mi sily k púti
51:5
Prečo plačeš, duša moja (3)
73:25-28
Aké mám poslanie
119:176
Ach, ja biedny (3)
___
Príslovia
20:29
Kazateľ
1:2
5:14-15
12:7
Veľpieseň
2:5
3:1–4
5:5–16
Izaiáš
5:16
6:1-3
26:4
35:5
40:6-9
41:14
45:22
49:15
___
49:16
Otvorte mi krásnu bránu (5)
Ty vieš, ţe chcem, Pane môj
Všetka sláva Ti patrí
Čo si učinil (1)
Čo si učinil (3)
Lukáš 1-2
2:8-20
2:11
Nebo otvorené /(1)
Radujte sa, ó, kresťania
Lukáš 3-19
4:18-19
7:7
7:34
7:50
12:15-21
14:23
15:9
18:10-14
Ó, príď, ó, príď rok
Ajhľa biedny (6)
Priateľom hriešnika
Ajhľa biedny (6)
Márnosť vo svete
Krásne a sväté miesto
Radujte sa so mnou
Zlomený v srdci
Lukáš 20-24 (ukriţovanie a vzkriesenie)
22:20
Prečo plačeš, duša moja (11)
23:28
Tam na kríţi na Golgote (2)
23:42-3
Tam na kríţi na Golgote (3)
24:29
Zostaň so mnou (1)
___
K večeru sa deň na chýlil
Ján 1:
14,17
29
Márnosť vo svete
Márnosť vo svete
Tak ako tráva
Ján 2-12
2:5
2:16
Kde mám hľadať Jeţiša
Ach, ja biedny (6)
Kde mám hľadať Jeţiša
Kde mám hľadať Jeţiša
4:13-14
4:14
6:35
6:37
Svätý, svätý, svätý
Jasný pohľad
Skala vekov, Tvoja skrýš
Otvorte mi krásnu bránu (3)
Chváľţe duša nebies Pána (4)
Ach, ja biedny (1)
Poď duša v hriechu (1)
Prečo plačeš, duša moja (7)
Počuj duša Pánov hlas (3)
Pred Boţím trónom
Nie je to tak Pane (3)
Precitnite, z veţe znie hlas (2)
Milosť prehojná (6)
Precitnite, z veţe znie hlas
__
__
__
6:65
8:12
__
__
10:9
10:10
10:11
__
Raduj sa, Pán je Kráľ (3)
Zostúp k nám
Skutky
4:12
14:17
Jeţiš to meno nad všetky
Nuţ Bohu ďakujme (1)
Ozeáš
11:4
Hľadal som Pána (1)
Abakuk
2:20
Rímskym 1-3
1:16
3:23
Dýchni v kosti suché /(5)
Čo si učinil (4)
Pán Boh je prítomný (1)
Zachariáš
13:1
Malachiáš
3:17
4:2
Matúš
5:8
9:13
11:28
___
11:29
___
12:20
13:16
13:44-46
14:30-31
Hľa, prameň krvi z boku tečie
Nie je to tak Pane (2)
Nie čo by som činil
Filipským
1:6
2:7
Počuj duša Pánov hlas (5)
Tam na kríţi na Golgote (1)
Či vôbec smiem (2)
Jeţiš to meno nad všetky
Jeţiši, drahý poklad môj
Raduj sa Pán je Kráľ (1)
__
2:9
3:8
4:4
2 Tesalonickým
2:13
Ach, ja
biedny (6)
Ja neviem, prečo práve mne
Prečo plačeš, duša moja (6)
Ty vieš, ţe chcem, Pane môj
Slnce spravodlivosti (3)
Aţ dokedy, môj Boh (5)
Počuj duša Pánov hlas /(1)
Daniel
3:33
7:9-11
Efezským
1:4–6
2:8
Ó uč ma, čo to je /3
Márnosť vo svete
Ján 18-21
19:20
21:16-17
Ezechiel
36:28
37:1-10
__
Nie čo by som činil
Keď zrakom v údive vzhliadam
So zrakom sklopeným
__
2. Timoteovi
1:12
2:13
4:7
4:7-8
Nuţ Bohu ďakujme (2)
Dýchni v kosti suché
Jeţiši milosrdný /(3)
Galatským
2:16
6:14
Ţivý je Pán (3)
Ţivý je Pán (2)
Poď zaplesajme radosťou
16:33
Milosť prehojná (4)
Ţalospevy
3:22-23
2. Korintským
7:10
Ach, ja biedny (5)
13:13
Milosť nášho Spasiteľa (1)
1. Timoteovi
1:15
6:7
Počul som Jeţiša volať (2)
Ach, ja biedny (2)
Ach, ja biedny (2)
Nie je to tak Pane (3)
Ó, poďte ku mne všetci (4)
Vzácne slová Pán Jeţiš riekol
(1)
Nie je to tak Pane (3)
Počul som Jeţiša volať (3)
Ó, poďte ku mne všetci (2)
Slnce spravodlivosti (2)
Vzácne slová Pán Jeţiš riekol (2)
Ó, poďte ku mne všetci (3)
Jeţiš, dobrý Pastier môj
Ach, ja biedny (2)
Ján 13-17
13:1
13:34-35
15:16
1. Korintským
2:9
Precitnite, z veţe znie hlas (3)
3:16-17
Otvorte mi krásnu bránu (2)
10:31
Aké mám poslanie
15:54-55
Zostaň so mnou (3)
Celá Zem s obyvateľmi
Jeţiš to meno nad všetky
Preto Ťa milujem
Svoj nový príkaz ja vám
Hľadal som Pána
Nie je to tak Pane (1)
Vzácne slová Pán Jeţiš riekol (4)
Jeremiáš
32:40
Zostaň so mnou (4)
14:8
Rímskym 5:
1
Keď pokoj sťa rieka
Poď duša v hriechu (3)
Prečo plačeš, duša moja (10)
_
8
Chváľţe duša z nebies (3)
Slnce spravodlivosti (1)
Rímskym 7:
8-14
14-25
Zákon vraví mi
Prosil som Pána
Prečo plačeš, duša moja (5)
Prečo plačeš, duša moja (2)
Ó, poďte ku mne všetci
Počul som Jeţiša volať (1)
Poď duša v hriechu (4)
Vzácne slová Pán Jeţiš riekol
(3)
Prečo plačeš, duša moja (4)
Poď duša v hriechu (2)
Nenúkajte mi tu poklady
Hľadal som Pána (2)
Rímskym 8:
3-4
15
33 - 39
34
Zákon vraví mi
Či hriech v srdci nemáš
Kto bude môcť obţalovať
Prečo plačeš, duša moja (1)
Rímskym 10:
5-15
15
Zákon vraví mi
Či hriech v srdci nemáš
Rímskym 12-16
13:11
Hospodinu podajme ruku (2)
Pozn.: Uvedené Biblické odkazy nie sú zatiaľ úplné.
Hebrejom
1:3
6:17–18
10:13
11:13
1 Peter
1:8
1:23
Raduj sa, Pán je Kráľ (2)
Prečo plačeš, duša moja (11)
Raduj sa, Pán je Kráľ (4)
Lebo nás cez deň (3)
Prečo plačeš, duša moja (9)
Pane Tvoje Slovo som
1. Jána 1:
7
Hľa, prameň krvi z boku tečie
1. Jána 3:
8
Boh náš je láska od večnosti
1. Jána 4:
8
10
19
__
1. Jána 5:
4
Júda 1
25
Boh náš je láska od večnosti
Tam na kríţi na Golgote (2)
Hľadal som Pána (3)
Nie je to tak Pane (4)
Vzácne slová Pán Jeţiš riekol
(4)
Nuţ Bohu ďakujme (3)
Zjavenie 1-3 (listy cirkevným zborom)
1:5
Milujme, spievajme, chváľme
1:7
Precitnite, z veţe znie hlas (2)
1:18
Ţivý je Pán (R)
__
Raduj sa, Pán je Kráľ (3)
Zjavenie 4-5 (uctievanie v nebi)
5:9
5:9-14
Svätý, svätý, svätý
Ako Tvoju krásu ospievať
Pán Boh je prítomný (2)
Poď duša v hriechu (1)
Precitnite, z veţe znie hlas (3)
Zjavenie 6-20 (zápas cirkvi)
8:3
Prečo plačeš, duša moja (8)
6:17
Či Sudca nepríde
14:4
Vzácne slová Pán Jeţiš riekol (4)
Zjavenie 21-22 (dovŕšenie veku)
21:3
Otvorte mi krásnu bránu (1)
21:21
Precitnite, z veţe znie hlas (3)
Biblické princípy pre uctievanie
Uctievanie je odvodené výlučne od osoby Toho, ktorého uctievame (J 4:24). Náš
Boh je svätý, preto naše uctievanie je sväté (nie sprofanované podľa sveta, doby,
názorov človeka). Keďţe Boh je jediný, hľadíme iba na Neho; je slávny, a preto je
všetko sústredené na Neho ako na hodného všetkej cti a slávy. Keďţe je ţivý
a vševedúci, všetko pozná, je zo srdca úprimné (nie pokrytecké a formálne). Keďţe je
Trojjediný, uctievame Otca, Syna a Svätého Ducha. Keďţe je dôstojný a vyvýšený,
naše uctievanie je dôstojné a pokorné, seba zniţujúce a Jeho vyvyšujúce. Keďţe je
pravdivý, naše uctievanie je vymedzené iba tým, čo nám zjavil v Boţom Slove.
V uctievaní pristupujeme k Otcovi skrze Syna, v Duchu Svätom (Ef 2:18).
Akýkoľvek iný prístup, neţ cez jediného Prostredníka Pána Jeţiša Krista vierou, je
popudzovaním Boha. Pridávať iný prostriedok (obrazy, sochy, posvätné predmety,
kňazov, svätých) znamená zníţiť Krista ako nedostatočného a hlboko uraziť Boha.
Uctievanie je vo svojej podstate duchovné, inteligentné a jeho stredobodom je
Boh (Luk 4:8) – nie je to umelecké, na človeka zamerané, sentimentálne
predstavenie, kde Boh je divákom. V uctievaní je Boh poctený ako Stvoriteľ,
Spasiteľ, Kráľ atď. uprostred svojho ľudu, ktorý Ho uctieva ako srdcom, tak mysľou.
Dôvod uctievania spočíva v nekonečnej hodnote Boha (Zj 4:11, 5:9.12) prijať od
svojho stvorenia (a o to viac od svojho vykúpeného ľudu) slávu a česť, ktorá Mu
právom náleţí (On je jej hodný). Naša spokojnosť, radosť, naplnenie, nie je nikdy
konečným cieľom, ale iba vedľajším produktom uctievania. Viac nám záleţí na tom,
aby bol Boh nami poctený, ako na tom, čo cítime a ako On poctí nás . Všetko, čím nás
poţehná, ako uzná za vhodné, pokladáme preto za Jeho nezaslúţený dar cez Jeţiša
Krista.
V uctievaní sú prítomné iba tie zloţky, ktoré Boh nariadil vo svojom Slove (Lev
10:1-2) (čítanie a kázanie Boţieho Slova, verejná modlitba, spoločná pieseň, prípadne
zbierka, Večera Pánova, krst). Tieto zloţky sú pouţité v najväčšej jednoduchosti
a obozretnosti, aby ich forma nestiahla pozornosť na seba. Ich vonkajšie uskutočnenie
nesmie nikdy prekáţať ich duchovnej podstate, ale ju čo najlepšie podporovať.
Uctievanie Boha sa deje v dvoch smeroch. Keď predstupujeme s hľadajúcim
srdcom pred Boha (1) počúvať, čo k nám hovorí cez Slovo Boţie (to je vrchol
uctievania a stredobod, lebo to, čo Boh hovorí k nám, keď počúvame Jeho Slovo, má
ďaleko väčšiu hodnotu ako to, čo my prinášame Jemu) a (2) prinášať Mu adekvátnu
odpoveď v modlitbách a piesňach. V piesňach buď priamo oslovujeme Boha, alebo sa
nimi navzájom vyučujeme (Kol 3:16).
Veríme v nevyhnutnosť osobnej prítomnosti Svätého Ducha pri uctievaní, ktorá
je zreteľná obzvlášť vtedy, keď tí, ktorí uctievajú, sú upriamení na Jeţiša Krista
(J 16:14). Jeho prítomnosť prináša predovšetkým hlbšie usvedčenie z hriechu
a pokánie, a zároveň pevnejšie priľnutie sa ku Kristovi ako Spasiteľovi takejto
núdznej duše, a z toho plynúcu novú a hlbšiu radosť z Jeho spasenia, vďačnosť, lásku
a oddanie sa ţiť Mu k sláve a cti, kaţdý deň vo všetkom, podľa Jeho prikázaní.
Príprava na uctievanie v deň Pánov
„Tým, ktorí Ho snaţne hľadajú, je odplatiteľom“ Ţidom 11:6
Čítanie, rozjímanie a modlenie sa ţalmov večer pred dňom Pána
a bezprostredne pred zhromaţdením, nie je nič menej ako rozochvenie strún srdca
k uctievaniu. Ţalmy zasiahnu srdcia, vzbudia v nich sväté túţby po uctievaní a
očakávaní na Boha.
Niţšie je uvedený výber ţalmov vhodný pre tento účel. V zátvorkách sú verše,
s ktorými je moţné začať, ak nie je moţné čítať si celý ţalm. Duša, ktorá číta tieto
ţalmy a naučí im svoje srdce, nebude často prichádzať na miesto uctievania
chladná a odchádzať Bohom nenavštívená.
Cez rôzne ţalmy jednotlivo:
Ţalm 1 (1-6)
Ţalm 52 (9-11)
Ţalm 2 (10-12)
Ţalm 63 (1-4)
Ţalm 5 (4-8, 12-13)
Ţalm 64 (1-7)
Ţalm 15
Ţalm 65 (1-6)
Ţalm 22 (23-32)
Ţalm 68 (27)
Ţalm 24 (3-10)
Ţalm 73 (17-28)
Ţalm 26 (8-12)
Ţalm 81 (1-8)
Ţalm 27 (4-14)
Ţalm 84
Ţalm 36 (8-13)
Ţalm 87
Ţalm 42 (3-6)
Ţalm 92
Ţalm 43 (3-5)
Ţalm 93 (5)
Ţalm 48 (10-15)
Ţalm 95
Ţalm 96 (8-10)
Ţalm 100
Ţalm 107 (31-43)
Ţalm 110 (3)
Ţalm 111 (1-2)
Ţalm 116 (7-19)
Ţalm 118 (14 -29)
Ţalm 122 (1)
Ţalm 133
Ţalm 135 (1-6)
Ţalm 149 (1-9)
Ţalm 150
Cez ţalm 119 – rozjímanie nad Boţím Slovom a jeho prijímaním:
Ţalm 119:1-8
Ţalm 119:57-64
Ţalm 119:113-120
Ţalm 119:9-16
Ţalm 119:65-72
Ţalm 119:121-128
Ţalm 119:17-24 (18-22)
Ţalm 119:73-80
Ţalm 119:129-136
Ţalm 119:25-32
Ţalm 119:81-88
Ţalm 119:137-144
Ţalm 119:33-40
Ţalm 119:89-96
Ţalm 119:145-152
Ţalm 119:41-48
Ţalm 119:97-104
Ţalm 119:153-160
Ţalm 119:49-56
Ţalm 119:105-112
Ţalm 119:161-168
Ţalm 119:169-176
Cez pútnické ţalmy 120 aţ 134 – postoje, s akými prísť na spoločné uctievanie:
Cez ţalmy vykúpenia 113 aţ 118 – rozjímanie o vykúpení a odpoveď:
Cez ţalmy chválenia146 aţ 150 – s akou chválou v srdci uctievať:
Cez ţalmy o Boţej vláde 93 aţ 100 – pohľad na Boţiu zvrchovanosť:
Poţehnania, dobrorečenia, nabádania
Poţehnanie, Dobrorečenie či Nabádanie z Písma vyjadruje Boţí postoj
k zachráneným a ich odpoveď a oddanie sa. Ich moc nie je odvodená od osoby
toho, ktorý ich číta, ale od Boţieho zámeru ţehnať svojich. Pripomínajú nám Boţí
milostivý charakter, uisťujú nás o Jeho priazni, nabádajú napredovať vo viere,
a oceňovať dielo Trojjediného Boha pre nás.
Text:
2 Korintským 13:13
Galatským 1:3-5
Ţidom 13:20-21
2 Petra 3:17-18
Zjavenie 1:4-6
Zjavenie 22:20b-21
1 Kor 16:13,14,22,23
Efezským 6:23-24
1 Tesal. 5:23,24,28
Rímskym 16:19b-20
Rímskym 15:5-7
Rímskym 15:8b,13
Rímskym 15:30,33
P
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Numeri 6:24 – 26
x
Krátke P
Gal 6:18
Kol 4:18
Ţidom 13:25
Fil 4:23
2 Tes 3:18
Rímsk 1:7
Rímsk 16:24
Filem 1:25
1 Tim 6:21
2 Tim 4:22
Tít 3:15,
Milosť
pokoj
x
x
x
x
x
xx
x
x
x
Text:
P D N
Rímskym 11:33-36
x
Rímskym 16:25 - 27
x
Efezským 3:20-21
x
Júda 1:24-25
x
1 Timoteovi 1:17
x
1 Timoteovi 6:13-16
x x
1 Petra 5:14b
x x
Filipským 4: 19-20
x
D N
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ţalm 106:28
Ţalm 89:53
Ţalm 72:18-19
Ţalm 41:14
nášho
x
Pána
Jeţiša Boţia
Krista Otca
xxx
x
x
x
x
x
xxx
xxx
xxx
xxx
x
xxx
so
všetkými
duchom
bratia
xx
x
vami /s
tebou
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xx
xxx
x
x
x
x
x
x
***
Volanie k uctievaniu:
Abakuk 2:20, Žalmy 118:24, Žalmy 122:1, Žalmy 84:2,3,5, Žalmy 96:1,8,9 ,
Žalmy 100:2,4, Ján 4:23,24
Stručný slovník
Slovník obsahuje niektoré menej známe a pouţívané, archaické, biblické či
básnické výrazy a skratky so stručnými modernými ekvivalentmi.
Abba –môj drahý a ctený
otec (gr. Αββα)
Betleme – Betleheme
bohate – bohato
bys’ – aby si
dal’s – dal si
diaľnej –vzdialenej
dietky – deti, detičky
dietkami – deťmi, detičkami
dietkom – dieťaťom,
dieťatkom
dietok – detí, detičiek
dľa – podľa
hlbokostiach – hlbinách
Hospodinu – Hospodinovi
(datív)
chmárov – mrákav
chváľţe – o chváľ len
kol – vôkol
`krem – okrem
ľúbajte – bozkávajte
mile – milo
mdlieť – byť zomdlený
najďalších –
najvzdialenejších
najboľavšie – najbolestivejšie
nebe – nebo (akuzatív)
nemôţ´ – nemôţe
nepokojíš – znepokojuješ
nespočet – bez počtu,
nespočítaľne mnoho
neuvodí – neprivádza
‘ni – ani
obdrţím – dostanem
okovov – okov (genitív)
opravdive – opravdivo
ostríha – stráţi, chráni,
ochraňuje
pejte – spievajte
pie – spieva
pieť – spievať
pojíš – napájaš
pospiecha – ponáhľa sa,
náhli sa
povelieš – zavelíš, dáš povel
premilostnú – plnú milosti
prchlivosť – rozhnevanie
prídi – príď
prim`ú – primäjú
púhych – čírych
ráčil`s – račil si
serafín – seraf
s´ich – si ich
skrúš – rozmliaţdi, rozdrv
skvúci – skvejúci sa
slávospev – oslavný spev
slávţe – ó len oslavuj
smele – smelo
snaţlivo – snaţivo, usilovne
stáň – prebývaj (J 1:14 roh),
od rozloţiť si stan.
stvorenstvo – stvorenie
spechám – (alt. spiecham)
náhlim sa,
ponáhľam sa
splesá – zaplesá
spomoţenie – poskytnutie
pomoci
sprahlý – vyprahnutý
sprevodí – sprevádza
sprevodíš – sprevádzaš
svej – svojej
svú – svoju
tiaţivých – ťaţiacich
tohoto – totho
Tv`á, ´Tvá - Tvoja
Tvé – Tvoje
Tvej, Tv`ej – Tvojej
Tvú, Tv`ú – Tvoju
Tys’, Ty’s – Ty si
útisk – utláčanie
veliký/á/ú – veľký/á/ú
Veľvodca – Hlavný vodca
(Heb 12:2 roh, gr.
ἀρχηγός)
všehomír – nekonečný
priestor, vesmír
vyhliada – vyzerať/hľadieť s
očakávaním
vyprahlé – vyprahnuté
vyprostí –vyslobodí, uvoľní
vyprosti – vysloboď, uvoľni
vyslýchaj – vypočúvaj
vzplam – rozplameň, vznieť
vzplamuj – rozplameňuj,
vznecuj
zbabelstva – zbabelosti
zdrtí – rozdrví
zľutúva – máva zľutovanie
zneje – znie, ozýva sa
zviate – odviate
ţes’ – ţe si
Vokatívy:
(zdôraznené oslovenia)
Hospodine – Hospodin
Jezu – Jeţiš
Jeţiši/u – Jeţiš
Kráľu – Kráľ
Otče – Otec
Panovníče – Panovník
Pastieru – Pastier
Synu – Syn
Tešiteľu – Tešiteľ
Vykupiteľu – Vykupiteľ
hriešniku – hriešnik
Autorské práva a pouţitie
Otázka autorských práv na spevník je pomerne komplikovaná a preto stále hľadáme
spôsob, ako ju čo najlepšie poňať a vyjadriť. Autorské práva sa obvykle vzťahujú na
spevník, text piesne a nápev piesne. Kým bude napísané a zverejnené ďalšie/iné
vyjadrenie, platí nasledovné:
A. ČO SA TÝKA TEXTOVEJ STRÁNKY:
1. Vlastníkom tohto spevníka je cirkevný zbor Soli Deo Gloria Ţilina.
2. Vlastníkom autorských práv väčšiny prekladov do slovenčiny, a úprav piesní uvedených
v spevníku, najmä tých, kde je uvedený zahraničný autor a nie je uvedené meno slovenského
prekladateľa, je zvyčajne zbor (člen zboru) Soli Deo Gloria Ţilina. Zbor sa v budúcnosti rozhodne ako,
čo najhodnejšie Pána na dlhodobý prospech Jeho cirkvi, tieto piesne umoţní šíriť a pouţívať. Nie je
dovolené zatiaľ tieto piesne zo spevníka vyberať, ani verejne pouţívať, či zakomponovať do iného
spevníka, tlačoviny alebo web stránky atď.
3. Ak pod piesňou nájdete znak ‡, tieto piesne boli upravené zborom Soli Deo Gloria Ţilina. Pre ich
pouţívanie platí to, čo v bode2.
4. Ak pod piesňou nájdete znak (c), autorské práva nie sú obvykle len našou záleţitosťou ako v bode 2.
ale navyše aj záleţitosťou uvedeného vlastníka práv pôvodného cudzojazyčného textu. Otázka
autorských práv je v týchto prípadoch obvykle komplikovanejšia a to isté platí i o piesňach
zahraničných autorov, kde je autor alebo prekladateľ stále naţive alebo zomrel pred menej ako 70
rokmi.
5. Ak pod piesňou nájdete vyjadrenia ako „autor neznámy“, alebo „anonym“, a pod, nie je to záruka,
ţe piesne sú voľne šíriteľné a prosíme, aby ste ich nepreberali z tohto spevníka ako zo zdroja.
6. Celkovo spevník a mnohé preklady a úpravy piesní zatiaľ nie sú v konečnej podobe, a preto by sme
boli neradi, aby sa šírili mimo tento spevník či web stránku spevníka.
Prakticky to znamená:
Keď si spevník vytlačíte pre osobnú potrebu tak, ako ho vţdy najnovšie nájdete v pdf súbore na
web stránke a budete ho napr. pouţívať pre osobné alebo rodinné stíšenia (pričom sa budete snaţiť ho
vţdy vymieňať za novšiu verziu, keď bude dostupná na web stránke) alebo ho nevytlačíte ale budete
pouţívať z našej webovej stránky online, je to v poriadku ako pred nami tak pred ostatnými
zaangaţovanými vlastníkmi práv. Nech je vám takéto pouţívanie na poţehnanie a majte v ňom dobré
svedomie. Dôleţité je, aby ste spevník, a vyššie uvedené typy piesní zatiaľ nepouţívali verejne, či
nepublikovali inde, či nepreberali z neho inde a pod. Toto sa, dúfame budúcnosti bliţšie ošetrí
autorskými právami a pravidlami, najmä keď uţ spevník finálne dozreje a sa uzatvorí.
Nemáme úmysel do budúcna piesne spoplatňovať ani odradzovať od ich náleţitého pouţívania, ale tieţ
nechceme ani stratiť na ne práva, nakoľko v „kresťanskom hudobnom priemysle“ dneška sa, ţiaľ,
z takýchto piesní môţe stať ľahko, ak ich neuchránime, biznis. Preto je pre nás potrebné nájsť dobrý
spôsob, ako (a) nedovoliť aby ich perspektívne pohltili „kresťanskí vydavatelia a dohliadali za vaše
peniaze na ich pouţívanie“ a spoplatňovali ich pre vás a na (b) druhej strane chceme, aby sa piesne
dostali v konečných podobách perspektívne a ľahko tam, kde majú a boli na poţehnanie skutočných
uctievačov Spasiteľa Pána Jeţiša Krista úplne zadarmo.
Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť a uvítame vaše modlitby za prácu na spevníku.
B. ČO SA TÝKA NÁPEVOVEJ STRÁNKY:
Niektoré nápevy zo spevníka sú autorsky chránené. Môţete ich súkromne spievať a počúvať z webovej
stránky spevníka - nie však šíriť ďalej. Spoznáte ich podľa uvedeného ABC cXYZ .....mid v nazve midi
súboru, kde ABC je názov nápevu a XYZ je názov spoločnosti, ktorá vlastní autorské práva na nápev
s predpísaným malým c. Ako v predchádzajúcom, aj tieto záleţitosti sa do budúcna zrejme bliţšie
ošetria.
C. ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY
Záväzné je vţdy len posledné vydané nariadenie (zverejnené na web stránke pri spevníku) ohľadom
pouţitia spevníka i autorských práv na piesne i nápevy. To sa uplatňuje i spätne na predošlé verzie
spevníka. Ak ste konali nevedome proti týmto zásadám prosíme aby ste to v duchu rešpektu a novšej
informácie napravili kde sa dá. Rovnako ak ste konali doteraz podľa starších vyjadrení, prosíme, aby
ste, keď uţ viete o týchto, konali podľa novších. Prosíme aby ste si, ak je moţné, predošlé verzie
spevníka vţdy nahradili za najnovšie.
SOLO CHRISTO · SOLA FIDE · SOLA GRATIA
SOLA SCRIPTURA · SOLI DEO GLORIA
http://spevnik.reformacia.sk/
Download

Žalmy & Hymny kresťanskej viery