UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU
NEMECKÝ JAZYK
(prvý cudzí jazyk)
Názov predmetu:
Stupeň zdelania:
Ročník:
Časový rozsah výučby:
Poznámka:
Vyučovací jazyk:
Časová dotácia:
5. ročník
ŠVP
3
ŠkVP
1
Spolu/rok
132
Nemecký jazyk – prvý cudzí jazyk
ISCED 2 – niţšie stredné
5. – 9.
660
povinný predmet
slovenský jazyk, nemecký jazyk
6. ročník
3
1
132
7. ročník
3
1
132
8. ročník
3
1
132
9. ročník
3
1
132
Spolu:
15
5
660
Charakteristika predmetu
Nemecký jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť
skúseností sprostredkovaných materinským a štátnym jazykom. Tento cudzí jazyk poskytuje ţivý
základ a predpoklady pre komunikáciu učiacich sa v Európskej únii. Jeho osvojenie pomáha učiacemu
sa prekonávať bariéry a tak prispieva k zvýšeniu jeho mobility v osobnom ţivote. Umoţňuje poznávať
odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Pomáha aj k vzájomnému
medzinárodnému porozumeniu a k tolerancii. Vytvára podmienky pre spoluprácu škôl na
medzinárodných projektoch. Učenie sa nemeckého jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom.
Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôleţité pre podporu mobility v rámci
Európskej únie, umoţňujú občanom plne vyuţívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej
členských štátov.
Realizácia vyučovania nemeckého jazyka prebieha jednak v kmeňových triedach, jednak v
počítačových učebniach (vyuţitie Internetu, multimédií), resp. v jazykovej učebni.
I. Kompetencie
Podľa SERR pre jazyky učiaci sa vyuţíva nielen všeobecné kompetencie, ale celý rad
jazykových kompetencií. Základným princípom jazykového vzdelávania je zabezpečiť, aby ţiaci:
-
dokázali riešiť kaţdodenné ţivotné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhali
cudzincom, ktorí sa nachádzajú v ich vlastnej krajine,
dokázali vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria
iným jazykom a sprostredkúvajú im svoje myšlienky a pocity,
viac a lepšie chápali spôsob ţivota a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Témy pre komunikačné úrovne
Jednou z najdôleţitejších tém, prelínajúcich sa vyučovaním nemeckého jazyka, je multikultúrna
výchova, ktorá by mala smerovať k tolerancii, demokracii, asertívnemu správaniu, sebakontrole. Na
rozvíjanie týchto osobnostných kvalít sme zaradili nasledovné témy:


Rodina a spoločnosť (Osobné údaje),
Domov a bývanie (Môj dom/byt – názvy izieb, Zariadenie bytu, Domov a jeho
okolie, Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a ţivotné













prostredie, Spoločnosť a jej ţivotný štýl),
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (Fyzické charakteristiky, Charakterové
vlastnosti človeka, Zdravý spôsob ţivota, Choroba, lekár, lekáreň,
poranenia, nehody),
Doprava a cestovanie (Dopravné prostriedky, Osobná doprava, Prázdniny a
cestovanie),
Človek a príroda (Zvieratá/fauna, Počasie, Rastliny/flóra, Klíma, Človek a jeho
ţivotné prostredie, Príroda okolo nás – ochrana ţivotného
prostredia),
Vzdelávanie a práca (Škola (vyučovanie, učebňa, predmety a rozvrh hodín,
komunikácia učiteľ - ţiak, ţiak - ţiak)),
Voľný čas a záľuby (Záľuby, Víkend, Denný reţim (udalosti, aktivity), Výstavy a veľtrhy,
Kultúra a jej vplyv na človeka, Umenie a rozvoj osobnosti),
Stravovanie (Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie,
Nápoje, Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky,
Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá výţiva),
Multikultúrna spoločnosť (Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Vianoce, Veľká noc,
Zvyky a tradície v nemecky hovoriacich krajinách,
Zbliţovanie kultúr a rešpektovanie tradícií),
Obliekanie a móda (Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber
oblečenia na rôzne príleţitosti, Druhy a vzory odevných
materiálov, Móda a jej trendy),
Obchod a sluţby (Nákupné zariadenia, Pošta a telekomunikácie, Druhy a
spôsoby nákupu a platenia, Kultúra nakupovania a sluţieb, Peniaze),
Krajiny, mestá a miesta (Moja krajina a moje mesto, Nemecky hovoriace krajiny),
Človek a spoločnosť, Komunikácia (Jazyk ako dorozumievací prostriedok,
Formy komunikácie, Masmédiá, Reklama),
Mládeţ a jej svet (Aktivity mládeţe, Vzťahy medzi rovesníkmi, Priatelia (listové
priateľstvá),
Vzory a ideály (Človek, jeho vzory a ideály).
U ţiakov s poruchami učenia sa dôraz kladie predovšetkým na ústny prejav a schopnosť
dorozumieť sa.
II. Všeobecné kompetencie
Ţiak na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
• opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a pouţívať,
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich
a vyuţívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho rozvoja,
• udrţať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
• pochopiť zámer zadanej úlohy,
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
• aktívne a často vyuţívať doteraz osvojený jazyk,
• vyuţívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
III. Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú učiacemu sa konať s pouţitím
konkrétnych jazykových prostriedkov.
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyţaduje komunikačné správanie, ktoré je
primerané danej situácii a beţné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.
Ţiak, ktorý dosiahne úroveň A1:
• rozumie známym kaţdodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom
je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáţe pouţívať,
• dokáţe predstaviť seba aj iných, dokáţe klásť a odpovedať na otázky o osobných
údajoch, ako napríklad kde ţije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,
• dokáţe sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe partner v
komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.
1 Jazyková kompetencia
Ţiak na úrovni A1:
• pouţíva iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb
konkrétneho typu,
• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa
na dané konkrétne situácie,
• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú
súčasťou osvojeného repertoáru,
• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení
zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,
• dokáţe odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo
inštrukcie, názvy kaţdodenných predmetov, názvy obchodov a beţne pouţívané ustálené
spojenia,
• dokáţe vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
2 Sociolingvistická kompetencia
Ţiak na úrovni A1:
• dokáţe nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, ţe pouţije najjednoduchšie
spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáţe pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať,
ospravedlniť sa, atď.
3 Pragmatická kompetencia
Ţiak na úrovni A1:
• dokáţe spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích
výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,
• dokáţe zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú
poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na
artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.
IV. Komunikačné zručnosti
Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a dopĺňajú
(integrované zručnosti).
1 Počúvanie s porozumením
Ţiak na úrovni A1:
• dokáţe rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého,
jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,
• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na
pochopenie zmyslu,
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáţe
porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.
2 Čítanie s porozumením
Ţiak na úrovni A1
• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na
oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch
z kaţdodenného ţivota,
• dokáţe si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť
predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
3 Písomný prejav
Ţiak na úrovni A1:
• dokáţe napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
• dokáţe vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna
príslušnosť, adresa, telefón a podobne,
• dokáţe napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde ţijú a
čo robia,
• vie si písomne vyţiadať informácie alebo ich podať ďalej,
• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a pouţiť v nich spojovacie výrazy ako „a“,
„ale“ alebo „pretoţe“.
4 Ústny prejav
Ústny prejav – dialóg
Ţiak na úrovni A1:
• dokáţe komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe jeho partner v komunikácii
je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a ţe
mu pomôţe sformulovať, čo sa pokúša povedať,
• dokáţe klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na
známe témy,
• pouţívať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa
má,
• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
• rozumie kaţdodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých
konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa
dozvie,
• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo poţiadať a
niekomu niečo oznámiť.
Ústny prejav – monológ
Ţiak na úrovni A1:
• dokáţe vyuţívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde
ţije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.
• dokáţe jednoducho vyjadriť vlastné ţelania a záujmy
Ciele
Vyučovanie nemeckého jazyka v 5. ročníku nadväzuje na vedomosti získané na elementárnom stupni.
Naším cieľom je zvyšovať motiváciu osvojovania si cudzieho jazyka za účelom vybudovania si
pozitívneho vzťahu k nemu a perspektívnemu uplatneniu sa na trhu práce v rámci EÚ.
1. Spoločenské ciele:
Podporovať záujem o cudzie jazyky a tým aj spoznávať nové reálie (krajina, ľudia, kultúra). Budovať
pozitívny vzťah k nemeckému jazyku a vytvárať predpoklady pre ďalšie jazykové vzdelávanie.
2. Inštitucionálne ciele:
Vytvárať a upevňovať tieto spôsobilosti: nadviazanie kontaktu v súlade s danou komunikačnou
situáciou, vypočutie si a podanie informácií, výber z ponúknutých moţností, vyjadrenie schopnosti,
vnímanie a prejavovanie svojich citov, prestavovanie záľub, oboznámenie sa s faktami, reagovanie na
dej, reagovanie pri prvom stretnutí, korešpondencia, telefonovanie.
3. Špecifické ciele
Predstavujú vyučovacie ciele jednotlivých tém učiva:
-
rozvíjať jazykové kompetencie a schopnosti ţiakov
podporovať všestranný vývin
rozvíjanie komunikačných kompetencií – počúvanie s porozumením, rozvíjanie
schopnosti vytvárať vlastný jazykový prejav
schopnosť vyjadrovať sa v rámci osvojených fráz
schopnosť komunikovať v nemeckom jazyku na veku primeranej úrovni
rozvíjanie zručností počúvania s porozumením
rozvíjanie rozprávania a výslovnosti
vyuţívanie vedomostí a zručností ţiakov, ktoré uţ nadobudli v materinskom jazyku
vyuţívanie medzipredmetových vzťahov
Stratégia vyučovania
Metodickým základom nemeckého jazyka v 5. ročníku ZŠ je uvedomenie si faktu, ţe ţiaci jazykové
zručnosti nadobúdajú. Ide o uvedomelé a cielené učenie sa.
1. Všeobecné metodické princípy
Metodické koncepty a postupy vo vyučovaní jazyka sú určené učebnými a vyučovacími cieľmi
učebných osnov. Z nich vyplýva uplatnenie metodických postupov v konkrétnych obsahoch
vyučovania.
-
dominuje humanistický prístup vo vyučovaní,
vyučovanie je orientované na ţiaka,
Obsah vyučovania odráţa skúsenosti a poznatky detí z kaţdodenného ţivota
prevláda pozitívna motivácia
učiteľ organizuje vyučovanie tak, aby vyhovovalo ţiakom s rôznymi štýlmi učenia,
striedajú sa aktivity rôzneho zamerania
vyučovanie zahŕňa hravé formy, vyuţíva fantáziu, kreativitu
úlohy sú primerane náročné, ţiaci sa nesmú preťaţovať
jazykové prostriedky je potrebné neustále opakovať
dôleţitá je spolupráca s rodičmi – ich informovanosť
domáca príprava spočíva len v opakovaní toho, čo si ţiak osvojil v škole.
dôleţité je vyváţené rozvíjanie všetkých jazykových zručností
- počúvanie
s porozumením, rozprávanie, čítanie s porozumením, písanie.
Metódy učenia sa jazykov sa majú vzťahovať na reálny ţivot. To znamená, ţe činnosti
a zadania úloh, ktoré absolvujú ţiaci na vyučovaní, majú čo moţno najviac zodpovedať
poţiadavkám reálnej komunikácie v kaţdodennom a v profesijnom ţivote
2. Sociálne formy na vyučovaní jazykov
K rôznorodosti metód patri takisto vyuţitie rôznych sociálnych foriem vo vyučovaní, príp. mimo
vyučovania (napr. domáce úlohy) : práca jednotlivcov – práca v dvojiciach – skupinová práca – práca
v pléne – frontálne vyučovanie. Pri organizovaní vyučovania je potrebné vziať do úvahy funkčné
moţnosti jednotlivých sociálnych foriem:
-
práca jednotlivcov: domáce úlohy, rečové aktivity mimo vyučovania nemčiny, príprava na prácu
v iných sociálnych formách počas hodín cudzieho jazyka,
práca vo dvojiciach: príprava na ústne a písomné aktivity; ústna komunikácia (minidialógy,
dialógy), čítanie s porozumením, vzájomná kontrola prác vytvorených v jazyku,
skupinová práca: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazykové štruktúry a slovná
zásoba, práca na projektoch,
práca v pléne: hry, jazykové hry, spievanie piesní, hry s kartičkami, precvičovanie ústneho prejavu
a výslovnosti, fázy kontroly a zbierania výsledkov práce jednotlivcov, dvojíc a skupín,
frontálne vyučovanie: informačné celky (napr. referovanie o vlastnej alebo inej krajine,
prezentácia nového jazykového materiálu, kontrola a oprava ţiackych prác).
Učebné zdroje
Dôleţitým metodickým prvkom vyučovania jazyka sú didaktické prostriedky. Tvoria predpoklady pre
otvorené vyučovanie s učením sa objavovaním (heuristickým učením sa). Ich rozsah siaha od
tradičných didaktických prostriedkov aţ k novým technologickým moţnostiam audiovizuálnych médií.
Tradičné médiá technologickým vývojom nič nestratili na svojom význame. Ostávajú aj naďalej
podstatným základom pre vyučovanie jazyka, ktorý tam, kde je to moţné, doplníme, rozšírime o nové
médiá, a tým umoţníme organizovať vyučovanie efektívnejšie a zaujímavejšie. Moţnosti vyuţitia
didaktických prostriedkov je potrebné skúmať z hľadiska ich zmysluplnej funkcie vo vyučovaní jazyka.
Okrem toho si majú vyučujúci uvedomiť, ţe didaktické prostriedky môţu kedykoľvek zostaviť oni sami
alebo ich dajú zostaviť ţiakom.
 Tradičné didaktické prostriedky



- funkcia a vyuţitie učebnice Planetino 2
- pracovný zošitPlanetino 2
- druh, funkcia a vyuţitie slovníka (dvojjazyčný a jednojazyčný)
- funkcia a vyuţitie tabule
- plánovanie a vedenie ţiackych zošitov
Didaktické prostriedky vyrobené svojpomocne
- kartičky a iný materiál na hry
- práce ţiakov ako didaktické prostriedky
- prezentácie
- pracovné listy
- tabuľky s prehľadom učiva
Tlač
- časopisy pre mládeţ
- obrázkové príbehy
- texty piesní
Audiovizuálne didaktické prostriedky
- CD - prehrávač
-
internet
počítač
interaktívna tabuľa
Hodnotenie a sebahodnotenie:
 Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete nemecký jazyk je cieľová komunikačná úroveň
ţiaka v jednotlivých ročníkoch v súlade s platnými učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi.
 Hodnotenie a klasifikácia v nemeckom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a
komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo vyuţívaní základných komunikačných zručností:
čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory.
 Pri hodnotení v predmete nemecký jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť,
plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.
 Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s poţadovanou úrovňou ovládania nemeckého jazyka a
náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti definovanej v platných učebných osnovách
a vzdelávacích štandardoch cieľovej skupiny ţiakov.
Formy skúšania a hodnotenia ţiakov z nemeckého jazyka - ústna a písomná.
Ich podiel na celkovom hodnotení je v kompetencii vyučujúceho, ktorý konzultuje tieto kritériá v
predmetovej komisii. Kontrolné písomné práce, písomné testy, diktáty a ďalšie druhy skúšok rozvrhne
učiteľ rovnomerne na celý školský rok tak, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach.
Hodnotenie ţiakov je realizované sumatívne i formatívne, teda známkami. Súčasťou hodnotenia práce
ţiakov na vyučovaní a jeho výsledkov je aj ústne hodnotenie, percentuálne hodnotenie, vystavovanie
ţiackych prác, prezentovanie ţiackych prác.
Zároveň v rámci vyučovacieho procesu vyuţívame humanisticky orientované slovné hodnotenie
/pochvala/ i sebahodnotenie ţiakov.
Ţiakov s poruchami učenia hodnotíme iným spôsobom (s prihliadnutím na ich špecifické poruchy
učenia ) .
Výkon, ale najmä snahu na hodine, pri príprave oceníme (chválime, verbálne, neverbálne –
súhlasným prikývnutím, úsmevom ), pretoţe to pôsobí vysoko pozitívne, povzbudzuje k ďalšiemu
úsiliu. Slabší výkon nekritizujeme, nezosmiešňujeme.
Hodnotenie musí mať motivačnú funkciu.
Kritériá hodnotenia ţiaka
Ţiak je hodnotený podľa platných predpisov na hodnotenie ţiakov ZŠ.
Pri hodnotení výkonu ţiaka v nemeckom jazyku sledujeme najmä úroveň jeho rečových zručností t.j.
 počúvanie s porozumením
 čítanie s porozumením
 hovorenie
 písanie
Pri hodnotení berieme do úvahy:






do akej miery je ţiak schopný realizovať komunikáciu v cudzom jazyku,
do akej miery lexikálne a gramatické chyby narušujú zrozumiteľnosť a dorozumievanie,
hľadisko jazykovej správnosti pri pouţívaní beţnej slovnej zásoby a frekventovaných
gramatických štruktúr,
hľadisko štylistickej adekvátnosti – formálnosť a neformálnosť vyjadrovania s ohľadom na
situáciu prejavu,
rýchlosť prejavu a pohotovosť reakcie s prihliadnutím na individuálne rozdiely medzi ţiakmi,
rozsah slovnej zásoby ţiaka a jej vyuţitie prostredníctvom gramatických štruktúr.
Hodnotenie ústnej odpovede :
Pri hodnotení ústnej odpovede by sme mali hovoriť o škále akceptovateľnosti a komunikatívnej
efektívnosti odpovede. Kritériom by mala byť zrozumiteľnosť. Ak je odpoveď dobrá i napriek
gramatickým chybám, ţiak spracoval informáciu a zaslúţi si za ňu istý kredit.
Pri ústnej odpovedi hodnotíme:
 hranie úloh – dialóg
 opis obrázka
 reprodukcia textu.
Pri hodnotení ústnej odpovede nám pomáhajú nasledovné kritériá:

plynulosť reči – 20%
 výslovnosť a intonácia – 20%
 rozsah slovnej zásoby – 20%
 komunikatívna schopnosť – 20%
 gramatická presnosť – 20%
Spolu 100% - pri premene na známku postupujeme nasledovne:
- 100% - 90% výborný (1)
- 89%-70% chválitebný (2)
- 69%-50% dobrý (3)
- 49%-30% dostatočný (4)
- menej ako 29% nedostatočný (5)
Na základe týchto kritérií stanovujeme výslednú známku:
Výborný (1) Dobrá výslovnosť, veľmi málo gramatických chýb, plynulý prejav bez dlhých odmlčaní sa,
učiteľ kladie málo otázok, aby si spresnil, či ţiak učivu rozumie, odpovede na otázky sú okamţité
a vyčerpávajúce.
Chválitebný (2) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, väčšina viet je však
správna, v prejave nie je veľa prestávok, je pomerne plynulý, učiteľ poloţí viac otázok na spresnenie
odpovede, odpovede na otázky sú vyčerpávajúce, ţiak reaguje pohotovo.
Dobrý (3) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri
porozumení, prejav s kratšími prestávkami, ţiak hľadá slová, robí chyby v gramatických štruktúrach,
učiteľ kladie viac otázok na spresnenie, ţiakove odpovede sú menej vyčerpávajúce.
Dostatočný (4) Častejšie chyby vo výslovnosti, veľa gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri
porozumení, prejav s dlhšími prestávkami, nedostatočná základná slovná zásoba, obmedzený rozsah
gramatických štruktúr, odpovede na otázky nezodpovedajú rozsahu i obsahu učiva, ţiak nie vţdy vie
odpovedať na otázky učiteľa.
Nedostatočný (5) Časté chyby vo výslovnosti, mnoţstvo gramatických chýb, ktoré spôsobujú
nezrozumiteľnosť prejavu, nedostatočná slovná zásoba, neschopnosť pouţiť základné gramatické
štruktúry, ţiak nevie odpovedať na otázky učiteľa.
Hodnotenie písomného prejavu :
V nemeckom jazyku sa ako písomný prejav hodnotí predovšetkým spracovanie konkrétnej
konverzačnej témy, ale i písanie podľa osnovy (ţiadosť, objednávka, list priateľovi).
V písomnom prejave hodnotíme:





spracovanie úlohy – obsah
presnosť a vhodnosť gramatických štruktúr
lexikálnu stránky písomného prejavu
štylistickú stránku písomného prejavu
kompozíciu
Hodnotenie:
Výborný (1) Vyčerpávajúca a adekvátna odpoveď na danú tému, správne pouţité gramatické
štruktúry, pestrá slovná zásoba, takmer bez pravopisných chýb, chyby neprekáţajú pri zrozumiteľnosti
text, jasná logická výstavba celej práce, prehľadná kompozícia.
Chválitebný (2) Ţiak zvládne úlohy vo veľkej miere, ale vynechá alebo pridá informácie, ktoré
s témou nesúvisia, väčšinou vhodne pouţité gramatické štruktúry, dobrá slovná zásoba s malými
chybami, zopár štylistických nepresností pri výstavbe textu a spájaní viet, menej prehľadná
kompozícia.
Dobrý (3) Vcelku adekvátna odpoveď na danú tému, ale s istými medzerami alebo zbytočnými
informáciami, zopár chýb v gramatike a lexike, miestami nezrozumiteľnosť textu, ale celkovo text
zrozumiteľný, viacero chýb v pravopise, stavbe viet a súvetí, menej prehľadná kompozícia.
Dostatočný (4) Spracovaná len časť otázky, veľké medzery v pouţívaní gramatických štruktúr, text vo
väčšej miere nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, veľa chýb v stavbe viet
a súvetí, neprehľadná kompozícia.
Nedostatočný (5) Neadekvátna odpoveď, len málo sa vzťahujúca k téme, takmer celý text
nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, nelogická stavba viet, neprehľadná
kompozícia.
Tento systém hodnotenia učiteľ môţe pouţiť i pri domácich úlohách podobného charakteru.
Hodnotenie kontrolných písomných prác a testov:
Maximálny počet dosiahnutých bodov predstavuje 100%. Kontrolné písomné práce a testy sa
hodnotia percentom úspešnosti a známka číslicou ( napr. 93% = 1 ).
Stupnica hodnotenia kontrolných písomných prác a testov
Percentá %
známka
100 – 90
1
89 – 80
2
79 - 55
3
54 – 30
4
29 -- 0
5
Počet kontrolných písomných prác v kaţdom ročníku: 2 ročne– polročná a výstupná kontrolná
písomná práca. Učiteľ môţe pripraviť pre ţiakov aj vstupnú previerku, pričom vstupná písomná práca
nie je hodnotená známkou, má mať formu spätnej väzby pre učiteľa, ktorý porovnáva vedomosti
ţiakov z predchádzajúceho ročníka a overuje proces upevnenia poznatkov resp. zabúdania.
Ostatné písomné práce a testy sú v kompetencii vyučujúceho.
Zostavovanie testov:
Testy zostavuje vyučujúci najčastejšie po prebratí lekcie, prípadne po istom gramatickom
jave, v niektorých prípadoch môţe zostaviť súhrnný test za dlhšie časové obdobie. Vyučujúci
stavbu testu prispôsobuje prebratému učivu.
Základný test by mal obsahovať:




úlohy k slovnej zásobe
gramatickú produkciu – ţiaci tvoria časť odpovede sami
rozpoznávanie gramatických javov – voľba odpovede
čítanie prípadne posluch s porozumením.
Hodnotenie tvorivého písania – tzv. PROJEKTOV :
Tu hodnotíme predovšetkým:
formu – tvorivosť, kreativitu, fantáziu
obsah – slovná zásoba, schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebratou slovnou zásobou
a naučenými gramatickými štruktúrami.
V priebehu školského roka ţiak vypracuje a odprezentuje dva projekty.
Klasifikácia a hodnotenie ţiakov so ŠVVP:
Robí sa s prihliadnutím na stupeň poruchy, vyučujúci rešpektuje odporúčania psychologických
vyšetrení ţiaka. Vyberá vhodné i primerané spôsoby hodnotenia. Uplatňujeme také formy a spôsoby
skúšania, ktoré zodpovedanú schopnostiam ţiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku,
aby ţiak mal predpoklady preukázať lepšie výkony.
Kritériá hodnotenia boli schválené na prvej predmetovej komisii v aktuálnom školskom roku.
Medzipredmetové vzťahy
Integrované vyučovanie cudzieho jazyka napomáha k budovaniu medzipredmetových vzťahov. Učivo
preberané na iných predmetoch prirodzene implementovať do vyučovania nemeckého jazyka s cieľom
zopakovať si základné poznatky a zároveň sa naučiť alebo si utvrdiť novú slovnú zásobu z daného
tematického okruhu. I
Prierezové témy
Všetky prierezové témy (multikultúrna výchova, dopravná výchova, environmentálna výchova, osobný
a sociálny rozvoj, ochrana a tvorba ţivotného prostredia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti,
mediálna výchova, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra) sú uplatňované vo všetkých témach
predmetu nemecký jazyk.
Poznámka: V priebehu 4. vyučovacej hodiny NJ v týţdni budú ţiaci vytvárať projekty na zadané témy,
pracovať s jazykovými programami na počítačoch, počúvať a čítať nemecké texty a pripravovať
scénky v nemčine.
Obsah vzdelávania
Predmet:
Obdobie: piaty ročník
Nemecký jazyk
Tematický celok/
Obsahový štandard
Téma
Úvod
Výkonový štandard
Prierezové témy
Ţiak má:
Komunikácia
Slovné spojenia:
Hallo!, Grüß dich!, Grüß Gott!,
Guten Morgen!, Morgen… Herr… Frau…,
Guten Tag!, Tag, …, Guten Abend!,
Abend…, Gute Nacht!, Nacht…
- nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou
situáciou: pozdraviť, odpovedať, na pozdrav, sa
opýtať, ako sa kto má,
Wie geht es dir/ Wie geht es denn so?,
Danke, prima/ gut/ nicht so gut/ es geht/
schlecht. Und dir ?
- vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie,
- poznať základné pokyny počas vyučovania
v nemčine,
- ovládať správnu výslovnosť samohlások: a, e,
i, o, u, ä, ö, ü a dvojhlások ie, ei, au, eu.
Wie bitte?, Ich bin fertig., Ruhe, bitte!,
Wer fehlt heute? usw.
Ja, toll / klasse/prima!, Das macht Spaß/Oh,
super., Vielen Dank/ das ist sehr nett… .
Osobnostný a sociálny rozvoj
(dodrţiavať pravidlá slušnosti
v komunikácii, zdvorilostné
frázy pri zoznámení)
Multikultúrna výchova
(vedieť predstaviť seba aj
iných, interkultúrne rozdiely
pri nadviazaní rozhovoru,
napr. Angličania si pri
stretnutí podávajú ruky,
Francúzi si vymenia bozk na
líce, atď.)
Výslovnosť: samohlásky: a, e, i, o, u, ä, ö, ü
a dvojhlásky ie, ei, au, eu
Ľudské telo,
starostlivosť o zdravie a
stravovanie
Pomenovanie častí tela, jednoduchý opis
vonkajšieho vzhľadu osoby, prídavné mená
- pomenovať jednotlivé časti tela, vedieť opísať
osobu,
Genitív vlastných mien-„Ivova ruka"
- pouţiť genitív pri vlastných menách,
Čo ťa bolí?
Pýtanie sa na zdrav. stav, vyjadrenie bolesti
- spýtať sa ako sa niekto má, ako sa mu darí,
Výzva/pozvanie, odmietnutie prijatie
výzvy/pozvania
- dokázať vyjadriť bolesť jednotl. častí tela
- povedať pomocou slovies čo ovláda/vie, čo
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana ţivota a zdravia
Zásady stolovania
Mod. slovesá "können, müssen, dürfen".
nie, čo musí a nemôţe,
Privl. zámená „môj, tvoj“
- pomenovať niektoré potraviny a nápoje,
Zápor s „nicht“, „nichts“
- vedieť vytvoriť zloţené slová- kompozitá
Potraviny a nápoje
- vyjadriť, ţe je niekto hladný, smädný, chorý,
zdravý,
Zloţené slová- kompozitá
Časovanie slovies 1.,2., 3. os. sing.
- pouţiť jednoduché výrazy priradením príd.
mien k podst. menám,
Vyjadrenie ţelania, pocitu hladu
- vyjadriť ako sa mám, čo ma bolí,
(slovesá: essen, trinken)
- zaţelať skoré uzdravenie,
Výslovnosť: „ch“ po a, o, u, au (ach-Laut)
- vyzvať niekoho na hru, odmietnuť alebo prijať
pozvanie,
- ovládať správnu výslovnosť „ch“ po a, o, u, au.
Voľný čas a záľuby
Dni v týţdni
- vymenovať dni v týţdni,
Cirkus, cirkus!
Hodiny- určovanie času (celé hodiny),
časové údaje
- pýtať sa na čas, vedieť povedať čas,
Predloţky am, um
Voľný čas
Zvieratá
- správne pouţívať časové údaje a predloţky
am, um s čas. údajmi,
Multikultúrna výchova
(pravidlá stolovania na
Slovensku a v cieľovej
krajine, pravidlá slušnosti
v komunikácií)
Tvorba projektov a
prezentácií (zamerať sa na
časti tela nakresliť obľúbenú
postavičku z rozprávky
a popísať časti tela)
Pieseň
Osobnostný a sociálny rozvoj
(dodrţiavanie základných
pravidiel a postojov pri
nakupovaní- vedieť
pozdraviť, spresniť výber,
zaplatiť, atď.)
- povedať, čo robí vo voľnom čase, pozvať
niekoho von,
- vyjadriť to, čo dokáţe, čo dokáţu zvieratá,
Environmentálna výchova
Rodina
Rozkaz (sing.), pokyny v triede
Čísla 0-100, desiatky 21-100, počítanie
Sloveso „können“ + zvieratá (čo dokáţu
zvieratá), „möchten“
- vymenovať rodinných príslušníkov, povedať čo
dokáţu, čo robia (činnosti),
Multikultúrna výchova
- vymenovať zvieratá, ktoré sa nachádzajú
v cirkuse, opísať ich, povedať aké činnosti robí,
čo dokáţe,
Finančná gramotnosť
- poznať a správne pouţívať mod. slovesá
Osobné zámená v akuzatíve (sing.)
„können, müssen, möchten“,
Opyt. zámená aký/aká/aké?
- uviesť rozkaz ako napríklad čítaj, píš, sadni si,
postav sa atď.,
Prídavné mená
Nakupovanie- nápoje, potraviny, pýtať sa na
cenu
Mnoţné číslo podstatných mien
Označenia mnoţstva ovocia a zeleniny
Výslovnosť: „eu“ [oi]
Pieseň
- vedieť počítať od 0 do 100, povedať telefónne
číslo, cenu v €,
- vyjadriť ţelanie pri nakupovaní, kúpiť si
občerstvenie, vytvoriť jednoduchý dialóg
predavač - kupujúci, spýtať sa na cenu,
porozumieť cene nakupovaného tovaru,
poďakovať,
- postupne sa oboznamovať s s mnoţným
číslom podstatných mien a poznať mnoţné číslo
jednotlivých podstat. mien,
- poznať označenie mnoţstva ovocia a zeleniny
a vyuţívať to v praxi,
- ovládať správnu výslovnosť „eu“.
Oslavy a nakupovanie
Vyjadrenie ţelania
Oslavujeme
Pozvánka, prijatie a odmietnutie pozvania
- vyjadriť ţelanie (ţelám si, čo si ţelá
k narodeninám, čo by si chcel?),
Dátum- radové číslovky
- jednoduchým spôsobom vyjadriť pozvanie na
oslavu,
Názvy mesiacov
- prijať a odmietnuť pozvanie,
Neurčitý člen v akuzatíve
- napísať krátku pozvánku k narodeninám,
korešpondovať (začať list, osloviť niekoho
v liste, ukončiť list),
Osobné zámená v datíve- „mir, dir“
Osobné zámená v akuzatíve- „dich“, „euch“
Opytovacie zámená
Jedlo a nápoje (rozšírenie sl. zásoby)
- vyjadriť dátum, vymenovať mesiace v roku,
pri vyjadrení dátumu pouţívať radové číslovky,
- spýtať sa na dátum narodenín,
Osobnostný a sociálny rozvoj
(dodrţiavanie základných
pravidiel a postojov pri
nakupovaní- vedieť
pozdraviť, spresniť výber,
zaplatiť, atď.)
Environmentálna výchova
Multikultúrna výchova
Nakupovanie- školské potreby, predmety
pre voľný čas, oblečenie, pýtať sa na cenu
Väzba „es gibt“
- rozlišovať „viac, menej“,
- vyjadriť, čo dostal k narodeninám,
- pouţívať opytovacie zámená,
Základné časovanie (prít. čas) so zmenou
kmeňovej samohlásky
- poznať a v praxi uplatňovať väzbu „es gibt“,
Nepravidelné časovanie slovies
- časovať v prítomnom čase slovesá so zmenou
kmeňovej samohlásky,
Výslovnosť: –er (September- Septemb[a])
Finančná gramotnosť
Ochrana ţivota a zdravia
Mediálna výchova
- časovať nepravidelné slovesá v prít. čase,
- vytvoriť jednoduchý dialóg predavač - kupujúci,
spýtať sa na cenu, porozumieť cene
nakupovaného tovaru, poďakovať, poznať
základnú slovnú zásobu k téme nakupovanie:
frázy- kde nájdem?, to je drahé, čo to stojí, to si
zoberiem, čo by si chcel, to je spolu, nech sa
páči, ďakujem,
Tvorba projektov
a prezentácií
(napísať list svojmu
priateľovi, pozvať ho na
narodeninovú oslavu)
Pieseň
- poskytnúť a získať informáciu, vybrať
z ponúkaných moţností, vyjadriť svoj názor
(súhlas/nesúhlas),
- pomenovať niektoré názvy jedál a nápojov
- ovládať správnu výslovnosť „-er“.
Vzdelávanie a práca
Predmety v škole, rozvrh hodín
Škola
Školské pomôcky
Škola
Určovanie času, Koľko je hodín?, časové
údaje
Slovosled vety s časovým údajom
- vedieť prečítať vlastný rozvrh (vymenovať
predmety v škole, vyjadriť, koľko mám ktorý deň
hodín, aký je môj najobľúbenejší predmet
v škole, do ktorej triedy chodím),
- vyjadriť obľúbenú vec, predmet, aktivitu, spýtať
sa čo máš rád, odpovedať na otázku,
- vyjadriť, aká je moja učiteľka,
- poznať a v praxi vyuţívať slovosled vety
Osobnostný a sociálny rozvoj
Multikultúrna výchova
(porovnávanie školských
systémov v Nemecku,
Rakúsku a na Slovensku –
rozdiely)
Denný reţim
s časovým údajom
Prídavné mená pri opise osoby (aký je?)
- poznať a vedieť vo vetách vyuţiť časové
údaje,
Zápor „kein“
Určitý člen v akuzatíve
Povolania
Časovanie slovies s odlúčiteľnou predponou
v prítomnom čase
Rozkazovací spôsob (sing. a pl.)
Nepriamy slovosled v oznamovacej vete
Rozvíjanie holých viet
Výslovnosť: sch, sp, st
- oboznámiť sa s tvorbou záporu pomocou
„kein“, negovať neurčitý člen v nominatíve
a akuzatíve,
- čítať text: informácie o škole, školskom rozvrhu
a o známkach v nemeckých školách,
Mediálna výchova
Tvorba projektov
a prezentácií (vytvorenie
nástenky- školský systém,
triedny poriadok )
Pieseň
- vedieť rozprávať o škole, o známkach,
vymenovať školy v Nemecku,
- oboznámiť sa s tvorbou ručičkového času,
pýtať sa na čas, vedieť povedať čas,
- vymenovať niektoré povolania,
- časovať v prít. čase slovesá s odlúčiteľnou
predponou,
- vyzvať niekoho, aby napr. zotrel tabuľu,
- zvládnuť jednoducho vyjadriť svoj denný
reţim,
- pouţívať určitý člen v akuzatíve,
- poznať a v praxi vyuţívať nepriamy slovosled
v oznamovacej vete,
- rozvíjať holé vaty aspoň o jeden ďalší člen,
- ovládať správnu výslovnosť spoluhláskových
skupín sch, sp, st.
Človek a príroda
Domáce zvieratá
- vymenovať domáce zvieratá, opísať zviera,
- vyjadriť, ako sa treba o domáce zvieratá
Osobnostný a sociálny rozvoj
Všetky moje zvieratá
Opis zvierat
starať,
Starostlivosť o domáce zvieratko
- spýtať sa, komu patrí toto zviera, vyjadriť komu
patrí, ţe niečo patrí mne,
Vyjadrenie ţelania (chcem domáce zviera),
výzva
- niekoho vyzvať aby bol potichu, dával pozor,
vstúpil, prestal,
Zdrobneniny (-chen)
Osobné zámená v datíve
Slovosled vety s časovým údajom (časti
dňa)
Formy rámcovej konštrukcie hlavnej vetyjednodielne kmeňové slovesá
Minulý čas- Perfektum
Préteritum slovesa sein
Výslovnosť: zdrobneniny
Výchova k manţelstvu
a rodičovstvu
Multikultúrna výchova
- rozlišovať a pomenovať časti dňa,
- vedieť pouţívať osobné zámená,
- oboznámiť sa s tvorbou perfekta, poznať
slovosled oznamovacej a opytovacej vety
v perfekte a vyuţívať ho v praxi,
- oboznámiť sa s tvorbou préterita pomocného
slovesa sein a vedieť ho pouţívať vo vetách,
- poznať a v praxi vyuţívať formy rámcovej
konštrukcie hlavnej vety pri jednodielnych
kmeňových slovesách,
-ovládať správnu výslovnosť zdrobnenín.
Tvorba projektov
a prezentácií (zamerať sa na
zvieratá)
Pieseň
Vybraná povinná lexika pre komunikačnú úroveň A1
Rodina a spoločnosť (Osobné údaje)
Adresse e, E-Mail- , Bruder r, Deutsche r, Familie e, Fax s, Frau e, Freund r/-in e, Großmutter, Oma e,
Großvater, Opa r, Herr r, Hobby s, Junge r, Kind s, Land s, Mann r, Mädchen s, Monat r, Monatsname
r, Mutter e, Name r, Nummer, e, Haus-, Telefon-, Schwester e, Slowake, r/ -in, e, Stadt e, Straße e,
Telefon s, Ungar, r/-in, e, Vater r, gefallen, gern haben, heißen, kommen aus, lieben, machen, mögen,
sein + Altersangabe, sein aus, schicken, telefonieren, verkaufen, wohnen, alt, blöd, braun, deutsch,
dumm, fleißig, geboren in, am (sein), grau, groß, inteligent, jung, klein, kurz, lang, langweilig, nett, rot,
schön, schwarz, slowakisch, traurig, ungarisch
Domov a bývanie (Môj dom/byt – názvy izieb, Zariadenie bytu, Domov a jeho okolie, Bývanie v
meste a na dedine, Spoločnosť a ţivotné prostredie, Spoločnosť a jej ţivotný štýl)
Abfall, r, Bett, s, Computer, r, Dusche, e, Fenster, s, Fernseher, r, Garten, r, Glocke, e, Tür-, Haus, s,
Herd, r, Knopf, r, Küche, e, Licht, s, Radio, s, Schlüssel, r, Schrank, r, Kühl-, Spiegel, r, Stuhl, r,
Telefon, s, Teppich, r, Tisch, r, Toilette, e, Tür, e, Haus-, Uhr, e, Wasser, s, Wohnung, e, Zimmer, s,
Schlaf-, Kinder-, Bade-, Wohn- , machen,(an-, auf-, aus-, zu-, mit), drücken, kaufen, kochen, kosten,
putzen, verkaufen, waschen, wohnen, alt, dunkel, geschlossen, groß, kalt, klein, laut, leise, neu, offen,
sauber, schmutzig, schön, teuer, warm
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka,
Zdravý spôsob ţivota)
Knie, s, Arm, r, Gesicht, s, Auge, s, Bauch, r, Bein, s, Durst, r, Schulter, e, Finger, r, Fuß, r, Haar, s,
Hals, r, Hand, e, Hunger, r, Kopf, r, Rücken, r, Mund, r , Nase, e, Ohr, s, Zahn, r, Arzt, r , Ärztin, e,
Zahn-Krankenhaus, s, duschen, ins Bett gehen, kalt sein, lachen, schlafen, warm sein, waschen,
gesund, gut, kaputt , krank, leicht, sauber, schlecht, schmutzig, schwer, stark
Doprava a cestovanie (Dopravné prostriedky, Osobná doprava)
Flugzeug, s, Ampel, e, Auto, s, Boot, s/ Segel-, Padel-, Motor-, Bahn, e / U-, S-, Auto-, Bus, r,
Fahrkarte, e, Ferien, e (Pl), Garage, e, Hotel, s, Information, e, Karte, e, Land-, Koffer, r, Kreuzung, e,
Motorrad, s, Nummer, e, Platz, r, Polizei, e, Rad, s, Fahr-, Motor-, Reise, e, Schiff, s, Schlüssel, r,
Zimmer-, Straße, e, Taxi, s, schweizerisch auch r, Tourist, r/-in, e, Schiff, s , Zug, r, ankommen, Auto
fahren, da sein, fahren (mit), fahren + Zeitangabe, finden, fragen, gehen, kommen, nehmen, nicht von
hier sein, parken, reisen, rufen, schicken, schlafen, sehen, suchen, wissen, zahlen, be-, frei, schnell,
weit
Človek a príroda (Zvieratá/fauna, Počasie, Rastliny/flóra, Klíma, Človek a jeho ţivotné
prostredie, Príroda okolo nás – ochrana ţivotného prostredia)
Baum, r, Berg, r, Blume, e, Erde, e, Feld, s, Fisch, r, Fluss, r, Gans, e, Huhn, s, Hund, r, Katze, e,
Land, s, Meer, s, Park, r, Platz, r, Regen, r, Schnee, r, Schwein, s, Sonne, e, Stadt, e, Taube, e, Tier,
s, Vogel, r, Wald, r, Wiese, e, Wind, r, Zoo, r, grün, gut, frisch, heiß, kalt, schlecht, schön, warm,
fliegen, fressen, wachsen
Voľný čas a záľuby (Záľuby, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka, Umenie a rozvoj
osobnosti)
Bild, s, Buch, s, Film, r, Karte, e, Kino, s, Radio, s, Seite, e, Text, r, Baukasten/Sandkasten, r,
Computer, r, Foto, s, lesen, malen, schreiben, sehen, fotografieren, Ball/ Fußball spielen, basteln,
laufen, singen, Sport treiben, springen, Musik hören, tanzen, schlafen, fotografieren, schwimmen,
telefonieren, Freunde treffen, Briefmarken sammeln, fernsehen, Rad fahren, Schi fahren, Computer
spielen
Stravovanie (Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje,
Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky, Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá
výţiva)
Abendbrot, s, Abendessen, s, Ananas, e, Apfel, r , Apfelsine/ Orange, e, Banane, e, Birne, e, Brot, s,
Butter, e, Dessert, s, Durst, r, Eis, s, Frucht-, Eis, s, Entschuldigen Sie bitte ..., Essen, s, Fisch, r
,Flasche, e ,Fleisch, s, Frühstück, s, Fruchtsaft, r, Gemüse, s, Geschäft, s, Glas, s, Gulasch, s/r,
Gurke, e, Guten Appetit!, heiße Schokolade, e , Herr Ober!, Huhn, s, Hunger, r, Kaffee, r, Kakao,
Karte, e, Speise-Kartoffel, e, Käse, r, Koch/Köchin, r, e, Kohl, r, Rot-Küche, e, Mahlzeit!, Marille, e ,
Milch, e, Mineralwasser, s, Mittagessen, s, Nudel, e, Obst und Früchte, Obst, s, Orange, e, Paprika, e,
Personal, s, Servier-, Pudding, r, Vanille-, Reis, r, Restaurant, s, Saft, r, , rangen-, Salat, r, Salz, s,
Schnitzel, s, Semmel, e, Spinat, r, Supermarkt, r, Suppe, e, Süßigkeit, e, Tee, r, Tisch, r, Torte, e,
Trinken, s, Wasser, s, Zitrone, e, Zucker, r, bezahlen, einladen, essen, etwas zu trinken, geben,
kochen, kosten, machen
Multikultúrna spoločnosť (Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Vianoce, Veľká noc, Zvyky a tradície
v nemecky hovoriacich krajinách, Zbliţovanie kultúr a rešpektovanie tradícií)
Grammatik, e, Geburtstag, r, Geburtstagstorte, e, Geschenk, s, Kirche, e, Musik, e, Tanz, r,
Weihnachten, s, Weihnachtsbaum, r, Wort, s, auswendig, leicht, schwer, lesen, schreiben, sprechen,
zu Besuch kommen, sein
Obliekanie
a
móda
(Základné
druhy
oblečenia,
Odevné
doplnky,
Výber
oblečenia na rôzne príleţitosti, Druhy a vzory odevných
materiálov,
Móda a jej trendy)
Rock, r, Größe, e, Hemd, s/ Nacht-, Hose, e, Jacke, e, Jeans, e (Pl), Kleid, s, Mantel, r, Nummer, e,
Pullover, r, Tasche, e, T-Shirt, s, Uhr, e, Anorak, r, Schuhe, e (Pl.)/Hand-, Haus-, Stiefel, e (Pl.),
Mütze, e, Schal, r, Bluse, e, gelb, lila, orange, pink, rosa, rot, sauber, schmutzig, schön, tragen
Obchod a sluţby (Nákupné zariadenia, Pošta a telekomunikácie, Druhy a spôsoby nákupu
a platenia, Kultúra nakupovania a sluţieb)
Adresse, e, Adresse, E-Mail-, e, Bank, e, Brief, r, Cent, r, E-Mail, e Mail, e/s, Euro, r, Geld, s, Hilfe, e,
Karte, Post-, e, Kilo(gramm), s, Liter, r(s), Marke, Brief-, e, Nummer, Fax-, e, Paket, s, Polizei, e, Post,
e, Supermarkt, r, Telefon, s, Verkäufer/-in, r/e, hoch, kaputt, teuer, voll (tanken), finden, geben, helfen,
hören, kosten, nichts kosten, rufen, schicken, suchen, telefonieren, verstehen, zahlen
Krajiny, mestá a miesta (Moja krajina a moje mesto)
Berg, r, Land, s, Meer, s, Natur, e, Park, r, Platz, r, See, r, Stadt, e, Wald, r, Meer, s, Slowakei, e,
Deutschland, s, Ungarn, s, Österreich, s, Schweiz, e
Človek a spoločnosť, Komunikácia (Jazyk ako dorozumievací prostriedok, Formy komunikácie)
Sprache, e, Text, r , Wort, s, gut , langsam, laut, leicht, leise, richtig, schlecht, schnell, schwer,
bedeuten, lernen, fragen, heißen, hören, zu-, können, korrigieren, lesen, sagen, schreiben, sprechen,
verstehen, wiederholen
Mládeţ a jej svet (Aktivity mládeţe, Vzťahy medzi rovesníkmi)
Vzory a ideály (Človek, jeho vzory a ideály)
Názov predmetu
NEMECKÝ JAZYK – PRVÝ CUDZÍ JAZYK
Časový rozsah výučby
4 hodiny týţdenne, 132 hodín ročne
Ročník
Šiesty
Stupeň vzdelania
ISCED 2 – niţšie stredné vzdelávanie
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie pre cudzie jazyky vychádza zo
základného dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR), ktorý bol vytvorený
na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára rámec pre tvorbu edukačných politík
v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií ţiaka a
na druhej strane stanovuje všeobecný stupeň dosiahnutia jednotlivých presne špecifikovaných
kompetencií, čím vytvára rámec komunikačných spôsobilostí, ktoré môţu učiaci sa pri presne
stanovených podmienkach dosiahnuť.
I. Kompetencie
Podľa SERR pre jazyky učiaci sa vyuţíva nielen všeobecné kompetencie, ale celý rad
jazykových kompetencií. Základným princípom jazykového vzdelávania je zabezpečiť, aby ţiaci:
-
dokázali riešiť kaţdodenné ţivotné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhali
cudzincom, ktorí sa nachádzajú v ich vlastnej krajine,
dokázali vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria
iným jazykom a sprostredkúvajú im svoje myšlienky a pocity,
viac a lepšie chápali spôsob ţivota a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Témy pre komunikačné úrovne
Jednou z najdôleţitejších tém, prelínajúcich sa vyučovaním nemeckého jazyka, je multikultúrna
výchova, ktorá by mala smerovať k tolerancii, demokracii, asertívnemu správaniu, sebakontrole. Na
rozvíjanie týchto osobnostných kvalít sme zaradili nasledovné témy:








Rodina a spoločnosť (Osobné údaje, Tlačivá a dokumenty),
Domov a bývanie (Môj dom/byt – názvy izieb, Zariadenie bytu, Domov a jeho
okolie, Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a ţivotné
prostredie, Spoločnosť a jej ţivotný štýl),
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (Ľudské telo, Fyzické charakteristiky,
Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo,
Zdravý spôsob ţivota, Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky),
Doprava a cestovanie (Dopravné prostriedky, Osobná doprava),
Vzdelávanie a práca (Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti
a profesie, Pracovné podmienky),
Človek a príroda (Zvieratá/fauna, Počasie, Rastliny/flóra, Klíma, Človek a jeho
ţivotné prostredie, Príroda okolo nás – ochrana ţivotného
prostredia),
Voľný čas a záľuby (Záľuby, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka,
Umenie a rozvoj osobnosti),
Stravovanie (Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie,







Nápoje, Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky,
Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá výţiva),
Multikultúrna spoločnosť (Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Vianoce, Veľká noc,
Zvyky a tradície v nemecky hovoriacich krajinách,
Zbliţovanie kultúr a rešpektovanie tradícií),
Krajiny, mestá a miesta (Moja krajina a moje mesto),
Človek a spoločnosť, Komunikácia (Jazyk ako dorozumievací prostriedok,
Formy komunikácie),
Mládeţ a jej svet (Aktivity mládeţe, Vzťahy medzi rovesníkmi, Predstavy
mládeţe o svete),
Zamestnanie (Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie,
Nezamestnanosť),
Vzory a ideály (Človek, jeho vzory a ideály, Pozitívne a negatívne vzory),
Krajina, ktorej jazyk sa učím (Geografické údaje, História, Turistické miesta,
kultúrne zvyky a tradície).
U ţiakov s poruchami učenia sa dôraz kladie predovšetkým na ústny prejav a schopnosť
dorozumieť sa.
II. Všeobecné kompetencie
Ţiak na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
• opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a pouţívať,
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich
a vyuţívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho rozvoja,
• udrţať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
• pochopiť zámer zadanej úlohy,
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
• aktívne a často vyuţívať doteraz osvojený jazyk,
• vyuţívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
III. Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú učiacemu sa konať s pouţitím
konkrétnych jazykových prostriedkov.
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyţaduje komunikačné správanie, ktoré je
primerané danej situácii a beţné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.
Ţiak, ktorý dosiahne úroveň A1:
• rozumie známym kaţdodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom
je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáţe pouţívať,
• dokáţe predstaviť seba aj iných, dokáţe klásť a odpovedať na otázky o osobných
údajoch, ako napríklad kde ţije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,
• dokáţe sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe partner v
komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.
1 Jazyková kompetencia
Ţiak na úrovni A1:
• pouţíva iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb
konkrétneho typu,
• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa
na dané konkrétne situácie,
• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú
súčasťou osvojeného repertoáru,
• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení
zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,
• dokáţe odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo
inštrukcie, názvy kaţdodenných predmetov, názvy obchodov a beţne pouţívané ustálené
spojenia,
• dokáţe vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
2 Sociolingvistická kompetencia
Ţiak na úrovni A1:
• dokáţe nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, ţe pouţije najjednoduchšie
spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáţe pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať,
ospravedlniť sa, atď.
3 Pragmatická kompetencia
Ţiak na úrovni A1:
• dokáţe spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích
výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,
• dokáţe zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú
poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na
artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.
IV Komunikačné zručnosti
Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a dopĺňajú
(integrované zručnosti).
1 Počúvanie s porozumením
Ţiak na úrovni A1:
• dokáţe rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého,
jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,
• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na
pochopenie zmyslu,
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáţe
porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.
2 Čítanie s porozumením
Ţiak na úrovni A1
• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na
oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch
z kaţdodenného ţivota,
• dokáţe si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť
predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
3 Písomný prejav
Ţiak na úrovni A1:
• dokáţe napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
• dokáţe vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna
príslušnosť, adresa, telefón a podobne,
• dokáţe napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde ţijú a
čo robia,
• vie si písomne vyţiadať informácie alebo ich podať ďalej,
• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a pouţiť v nich spojovacie výrazy ako „a“,
„ale“ alebo „pretoţe“.
4 Ústny prejav
Ústny prejav – dialóg
Ţiak na úrovni A1:
• dokáţe komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe jeho partner v komunikácii
je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a ţe
mu pomôţe sformulovať, čo sa pokúša povedať,
• dokáţe klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na
známe témy,
• pouţívať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa
má,
• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
• rozumie kaţdodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých
konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa
dozvie,
• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo poţiadať a
niekomu niečo oznámiť.
Ústny prejav – monológ
Ţiak na úrovni A1:
• dokáţe vyuţívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde
ţije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.
• dokáţe jednoducho vyjadriť vlastné ţelania a záujmy
Ciele
Vyučovanie nemeckého jazyka v 5. ročníku nadväzuje na vedomosti získané na elementárnom stupni.
Naším cieľom je zvyšovať motiváciu osvojovania si cudzieho jazyka za účelom vybudovania si
pozitívneho vzťahu k nemu a perspektívnemu uplatneniu sa na trhu práce v rámci EÚ.
1. Spoločenské ciele:
Podporovať záujem o cudzie jazyky a tým aj spoznávať nové reálie (krajina, ľudia, kultúra). Budovať
pozitívny vzťah k nemeckému jazyku a vytvárať predpoklady pre ďalšie jazykové vzdelávanie.
2. Inštitucionálne ciele:
Vytvárať a upevňovať tieto spôsobilosti: nadviazanie kontaktu v súlade s danou komunikačnou
situáciou, vypočutie si a podanie informácií, výber z ponúknutých moţností, vyjadrenie schopnosti,
vnímanie a prejavovanie svojich citov, prestavovanie záľub, oboznámenie sa s faktami, reagovanie na
dej, reagovanie pri prvom stretnutí, korešpondencia, telefonovanie.
3. Špecifické ciele
Predstavujú vyučovacie ciele jednotlivých tém učiva:
-
rozvíjať jazykové kompetencie a schopnosti ţiakov
podporovať všestranný vývin
rozvíjanie komunikačných kompetencií – počúvanie s porozumením, rozvíjanie
schopnosti vytvárať vlastný jazykový prejav
schopnosť vyjadrovať sa v rámci osvojených fráz
schopnosť komunikovať v nemeckom jazyku na veku primeranej úrovni
rozvíjanie zručností počúvania s porozumením
rozvíjanie rozprávania a výslovnosti
vyuţívanie vedomostí a zručností ţiakov, ktoré uţ nadobudli v materinskom jazyku
vyuţívanie medzipredmetových vzťahov
Stratégia vyučovania
Metodickým základom nemeckého jazyka v 5. ročníku ZŠ je uvedomenie si faktu, ţe ţiaci jazykové
zručnosti nadobúdajú. Ide o uvedomelé a cielené učenie sa.
3. Všeobecné metodické princípy
Metodické koncepty a postupy vo vyučovaní jazyka sú určené učebnými a vyučovacími cieľmi
učebných osnov. Z nich vyplýva uplatnenie metodických postupov v konkrétnych obsahoch
vyučovania.
-
dominuje humanistický prístup vo vyučovaní,
vyučovanie je orientované na ţiaka,
Obsah vyučovania odráţa skúsenosti a poznatky detí z kaţdodenného ţivota
prevláda pozitívna motivácia
učiteľ organizuje vyučovanie tak, aby vyhovovalo ţiakom s rôznymi štýlmi učenia,
striedajú sa aktivity rôzneho zamerania
vyučovanie zahŕňa hravé formy, vyuţíva fantáziu, kreativitu
úlohy sú primerane náročné, ţiaci sa nesmú preťaţovať
jazykové prostriedky je potrebné neustále opakovať
dôleţitá je spolupráca s rodičmi – ich informovanosť
domáca príprava spočíva len v opakovaní toho, čo si ţiak osvojil v škole.
dôleţité je vyváţené rozvíjanie všetkých jazykových zručností
- počúvanie
s porozumením, rozprávanie, čítanie s porozumením, písanie.
Metódy učenia sa jazykov sa majú vzťahovať na reálny ţivot. To znamená, ţe činnosti
a zadania úloh, ktoré absolvujú ţiaci na vyučovaní, majú čo moţno najviac zodpovedať
poţiadavkám reálnej komunikácie v kaţdodennom a v profesijnom ţivote
4. Sociálne formy na vyučovaní jazykov
K rôznorodosti metód patri takisto vyuţitie rôznych sociálnych foriem vo vyučovaní, príp. mimo
vyučovania (napr. domáce úlohy) : práca jednotlivcov – práca v dvojiciach – skupinová práca – práca
v pléne – frontálne vyučovanie. Pri organizovaní vyučovania je potrebné vziať do úvahy funkčné
moţnosti jednotlivých sociálnych foriem:
-
práca jednotlivcov: domáce úlohy, rečové aktivity mimo vyučovania nemčiny, príprava na prácu
v iných sociálnych formách počas hodín cudzieho jazyka,
práca vo dvojiciach: príprava na ústne a písomné aktivity; ústna komunikácia (minidialógy,
dialógy), čítanie s porozumením, vzájomná kontrola prác vytvorených v jazyku,
skupinová práca: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazykové štruktúry a slovná
zásoba, práca na projektoch,
práca v pléne: hry, jazykové hry, spievanie piesní, hry s kartičkami, precvičovanie ústneho prejavu
a výslovnosti, fázy kontroly a zbierania výsledkov práce jednotlivcov, dvojíc a skupín,
frontálne vyučovanie: informačné celky (napr. referovanie o vlastnej alebo inej krajine,
prezentácia nového jazykového materiálu, kontrola a oprava ţiackych prác).
Učebné zdroje
Dôleţitým metodickým prvkom vyučovania jazyka sú didaktické prostriedky. Tvoria predpoklady pre
otvorené vyučovanie s učením sa objavovaním (heuristickým učením sa). Ich rozsah siaha od
tradičných didaktických prostriedkov aţ k novým technologickým moţnostiam audiovizuálnych médií.
Tradičné médiá technologickým vývojom nič nestratili na svojom význame. Ostávajú aj naďalej
podstatným základom pre vyučovanie jazyka, ktorý tam, kde je to moţné, doplníme, rozšírime o nové
médiá, a tým umoţníme organizovať vyučovanie efektívnejšie a zaujímavejšie. Moţnosti vyuţitia
didaktických prostriedkov je potrebné skúmať z hľadiska ich zmysluplnej funkcie vo vyučovaní jazyka.
Okrem toho si majú vyučujúci uvedomiť, ţe didaktické prostriedky môţu kedykoľvek zostaviť oni sami
alebo ich dajú zostaviť ţiakom.
 Tradičné didaktické prostriedky



- funkcia a vyuţitie učebnice Projekt Deutsch neu 3, Planetino 3
- pracovný zošit Projekt Deutsch neu 3, Planetino 3
- druh, funkcia a vyuţitie slovníka
- funkcia a vyuţitie tabule
- plánovanie a vedenie ţiackych zošitov
Didaktické prostriedky vyrobené svojpomocne
- kartičky a iný materiál na hry
- práce ţiakov ako didaktické prostriedky
- prezentácie
- pracovné listy
Tlač
- časopisy pre mládeţ
- obrázkové príbehy
- texty piesní
Audiovizuálne didaktické prostriedky
- CD - prehrávač
-
internet
počítač
interaktívna tabuľa
Kritériá hodnotenia ţiaka
Ţiak je hodnotený podľa platných predpisov na hodnotenie ţiakov ZŠ.
Pri hodnotení výkonu ţiaka v nemeckom jazyku sledujeme najmä úroveň jeho rečových zručností t.j.
 počúvanie s porozumením
 čítanie s porozumením
 hovorenie
 písanie
Pri hodnotení berieme do úvahy:






do akej miery je ţiak schopný realizovať komunikáciu v cudzom jazyku,
do akej miery lexikálne a gramatické chyby narušujú zrozumiteľnosť a dorozumievanie,
hľadisko jazykovej správnosti pri pouţívaní beţnej slovnej zásoby a frekventovaných
gramatických štruktúr,
hľadisko štylistickej adekvátnosti – formálnosť a neformálnosť vyjadrovania s ohľadom na
situáciu prejavu,
rýchlosť prejavu a pohotovosť reakcie s prihliadnutím na individuálne rozdiely medzi ţiakmi,
rozsah slovnej zásoby ţiaka a jej vyuţitie prostredníctvom gramatických štruktúr.
Hodnotenie ústnej odpovede :
Pri hodnotení ústnej odpovede by sme mali hovoriť o škále akceptovateľnosti a komunikatívnej
efektívnosti odpovede. Kritériom by mala byť zrozumiteľnosť. Ak je odpoveď dobrá i napriek
gramatickým chybám, ţiak spracoval informáciu a zaslúţi si za ňu istý kredit.
Pri ústnej odpovedi hodnotíme:
 hranie úloh – dialóg
 opis obrázka
 reprodukcia textu.
Pri hodnotení ústnej odpovede nám pomáhajú nasledovné kritériá:


plynulosť reči – 20%
výslovnosť a intonácia – 20%
 rozsah slovnej zásoby – 20%
 komunikatívna schopnosť – 20%
 gramatická presnosť – 20%
Spolu 100% - pri premene na známku postupujeme nasledovne:
- 100% - 90% výborný (1)
- 89%-70% chválitebný (2)
- 69%-50% dobrý (3)
- 49%-30% dostatočný (4)
- menej ako 29% nedostatočný (5)
Na základe týchto kritérií stanovujeme výslednú známku:
Výborný (1) Dobrá výslovnosť, veľmi málo gramatických chýb, plynulý prejav bez dlhých odmlčaní sa,
učiteľ kladie málo otázok, aby si spresnil, či ţiak učivu rozumie, odpovede na otázky sú okamţité
a vyčerpávajúce.
Chválitebný (2) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, väčšina viet je však
správna, v prejave nie je veľa prestávok, je pomerne plynulý, učiteľ poloţí viac otázok na spresnenie
odpovede, odpovede na otázky sú vyčerpávajúce, ţiak reaguje pohotovo.
Dobrý (3) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri
porozumení, prejav s kratšími prestávkami, ţiak hľadá slová, robí chyby v gramatických štruktúrach,
učiteľ kladie viac otázok na spresnenie, ţiakove odpovede sú menej vyčerpávajúce.
Dostatočný (4) Častejšie chyby vo výslovnosti, veľa gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri
porozumení, prejav s dlhšími prestávkami, nedostatočná základná slovná zásoba, obmedzený rozsah
gramatických štruktúr, odpovede na otázky nezodpovedajú rozsahu i obsahu učiva, ţiak nie vţdy vie
odpovedať na otázky učiteľa.
Nedostatočný (5) Časté chyby vo výslovnosti, mnoţstvo gramatických chýb, ktoré spôsobujú
nezrozumiteľnosť prejavu, nedostatočná slovná zásoba, neschopnosť pouţiť základné gramatické
štruktúry, ţiak nevie odpovedať na otázky učiteľa.
Hodnotenie písomného prejavu :
V nemeckom jazyku sa ako písomný prejav hodnotí predovšetkým spracovanie konkrétnej
konverzačnej témy, ale i písanie podľa osnovy (ţiadosť, objednávka, list priateľovi).
V písomnom prejave hodnotíme:
 spracovanie úlohy – obsah
 presnosť a vhodnosť gramatických štruktúr
 lexikálnu stránky písomného prejavu
 štylistickú stránku písomného prejavu
 kompozíciu
Hodnotenie:
Výborný (1) Vyčerpávajúca a adekvátna odpoveď na danú tému, správne pouţité gramatické
štruktúry, pestrá slovná zásoba, takmer bez pravopisných chýb, chyby neprekáţajú pri zrozumiteľnosti
text, jasná logická výstavba celej práce, prehľadná kompozícia.
Chválitebný (2) Ţiak zvládne úlohy vo veľkej miere, ale vynechá alebo pridá informácie, ktoré
s témou nesúvisia, väčšinou vhodne pouţité gramatické štruktúry, dobrá slovná zásoba s malými
chybami, zopár štylistických nepresností pri výstavbe textu a spájaní viet, menej prehľadná
kompozícia.
Dobrý (3) Vcelku adekvátna odpoveď na danú tému, ale s istými medzerami alebo zbytočnými
informáciami, zopár chýb v gramatike a lexike, miestami nezrozumiteľnosť textu, ale celkovo text
zrozumiteľný, viacero chýb v pravopise, stavbe viet a súvetí, menej prehľadná kompozícia.
Dostatočný (4) Spracovaná len časť otázky, veľké medzery v pouţívaní gramatických štruktúr, text vo
väčšej miere nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, veľa chýb v stavbe viet
a súvetí, neprehľadná kompozícia.
Nedostatočný (5) Neadekvátna odpoveď, len málo sa vzťahujúca k téme, takmer celý text
nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, nelogická stavba viet, neprehľadná
kompozícia.
Tento systém hodnotenia učiteľ môţe pouţiť i pri domácich úlohách podobného charakteru.
Hodnotenie kontrolných písomných prác a testov:
Maximálny počet dosiahnutých bodov predstavuje 100%. Kontrolné písomné práce a testy sa
hodnotia percentom úspešnosti a známka číslicou ( napr. 93% = 1 ).
Stupnica hodnotenia kontrolných písomných prác a testov
Percentá %
známka
100 – 90
1
89 – 80
2
79 - 55
3
54 – 30
4
29 -- 0
5
Počet kontrolných písomných prác v kaţdom ročníku: 2 ročne– polročná a výstupná kontrolná
písomná práca. Učiteľ môţe pripraviť pre ţiakov aj vstupnú previerku, pričom vstupná písomná práca
nie je hodnotená známkou, má mať formu spätnej väzby pre učiteľa, ktorý porovnáva vedomosti
ţiakov z predchádzajúceho ročníka a overuje proces upevnenia poznatkov resp. zabúdania.
Ostatné písomné práce a testy sú v kompetencii vyučujúceho.
Zostavovanie testov:
Testy zostavuje vyučujúci najčastejšie po prebratí lekcie, prípadne po istom gramatickom
jave, v niektorých prípadoch môţe zostaviť súhrnný test za dlhšie časové obdobie. Vyučujúci
stavbu testu prispôsobuje prebratému učivu.
Základný test by mal obsahovať:




úlohy k slovnej zásobe
gramatickú produkciu – ţiaci tvoria časť odpovede sami
rozpoznávanie gramatických javov – voľba odpovede
čítanie prípadne posluch s porozumením.
Hodnotenie tvorivého písania – tzv. PROJEKTOV :
Tu hodnotíme predovšetkým:
formu – tvorivosť, kreativitu, fantáziu
obsah – slovná zásoba, schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebratou slovnou zásobou
a naučenými gramatickými štruktúrami.
V priebehu školského roka ţiak vypracuje a odprezentuje dva projekty.
Klasifikácia a hodnotenie ţiakov so ŠVVP:
Robí sa s prihliadnutím na stupeň poruchy, vyučujúci rešpektuje odporúčania psychologických
vyšetrení ţiaka. Vyberá vhodné i primerané spôsoby hodnotenia. Uplatňujeme také formy a spôsoby
skúšania, ktoré zodpovedanú schopnostiam ţiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku,
aby ţiak mal predpoklady preukázať lepšie výkony.
Kritériá hodnotenia boli schválené na prvej predmetovej komisii v aktuálnom školskom roku.
Medzipredmetové vzťahy
Integrované vyučovanie cudzieho jazyka napomáha k budovaniu medzipredmetových vzťahov. Učivo
preberané na iných predmetoch prirodzene implementovať do vyučovania nemeckého jazyka s cieľom
zopakovať si základné poznatky a zároveň sa naučiť alebo si utvrdiť novú slovnú zásobu z daného
tematického okruhu.
Prierezové témy
Všetky prierezové témy (multikultúrna výchova, dopravná výchova, environmentálna výchova, osobný
a sociálny rozvoj, ochrana a tvorba ţivotného prostredia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti,
mediálna výchova, regionálna výchova) sú uplatňované vo všetkých témach predmetu nemecký jazyk.
Poznámka: V priebehu 4. vyučovacej hodiny NJ v týţdni budú ţiaci vytvárať projekty na zadané témy,
pracovať s jazykovými programami na počítačoch, počúvať a čítať nemecké texty a pripravovať
scénky v nemčine.
Obsah vzdelávania
Očakávané výstupy
Predmet:
Obdobie:
Nemecký jazyk
šiesty ročník
Obsahový štandard
Tematický celok
Prierezové témy
Komunikácia
Úvod
Pravidlá slušnosti v komunikácii
Ţiak má:
- nadviazať kontakt v súlade
s komunikačnou situáciou:
1. pozdraviť
Interkultúrne rozdiely
pri nadviazaní rozhovoru
2. odpovedať
na pozdrav
3. rozlúčiť sa
Hallo!
Grüß dich!
Staršie osoby
Grüß Gott!
a spoločnosť
Guten Morgen!
4. predstaviť sa
Morgen… Herr… Frau…
Zdravotné postihnutie
a tolerancia
Guten Tag!
Tag, …
Guten Abend!
Abend…
Rasizmus
Gute Nacht!
Nacht…
Hallo!
Guten Morgen!
Guten Tag!
Guten Abend!
Gute Nacht!
Auf Wiedersehen!
Tschüß!
Ich bin ... .
Ich heiße ... .
Ich wohne ... .
Ich bin ... Jahre alt.
Ich komme aus ... .
časovať
predponami
slovesá
s odlučiteľnými
- poznať slovosled oznamovacej vety pri
slovesách s odlučiteľnými predponami
a vyuţívať ho v praxi
- poznať a v praxi vyuţívať vety
so zdôrazneným vetným členom (inverzia)
- vytvoriť miniprojekt (pomocou obrázkov,
Morfológia
Časovanie slovies s odlučiteľnými predponami
Syntax
Slovosled oznamovacej vety pri slovesách
s odlučiteľnými predponami
počítača alebo videa,
dotazník)
vytvoriť triedny
Vetná inverzia (podmet nie je na 1. mieste)
Miniprojekt
(rôzne alternatívy)
Tvorba miniprojektu
- vybrať z ponúknutých moţností:
Komunikácia
1. identifikovať
2. opísať
Welchen Zug nimmst du? Den früheren.
3. potvrdiť, odmietnuť,
Das sieht wie... .
(vyjadriť nesúhlas)
Vlastný portrét
Multikultúrna výchova
Upozorniť na ţivotný štýl a
interkultúrne rozdiely v
jednotlivých regiónoch krajín,
miest a vidieka.
Ja, natürlich, das ist die... . Nein, danke.
4. opraviť (korigovať)
- korešpondovať:
1. začať list
Wir waren nicht eine Woche in Italien, sondern
zwei.
Mit freundlichen
2. ukončiť list
Grüßen.
Alles Gute wünscht ... .
Liebe ...,/Lieber ...,
3. oslovenie v listoch
Komunikačné zručnosti
- pouţívať určitý člen bez podstatného
mena
Sehr geehrter Herr!
Upozorniť
Sehr geehrte Frau!
na
dodrţiavanie
v písomnom prejave.
- má sa oboznámiť s porovnávacou
časticou wie a pouţívať ju aj v písomnej, aj
v ústnej komunikácii
Morfológia
- sa oboznámiť s obmedzovacou spojkou
sondern a pouţívať ju aj v písomnej, aj
v ústnej komunikácii
Porovnávacia častica wie
- poznať
sparen
predloţkovú
väzbu
Pouţitie určitého člena bez podstatného mena
slovesa
- poznať slovosled oznamovacej vety
v perfekte a vyuţívať ho v praxi
- poznať slovosled opytovacej
v perfekte a vyuţívať ho v praxi
Obmedzovacia spojka sondern
vety
- urobiť interview
so známou osobnosťou
- napísať list
Sloveso s predloţkovou väzbou (sparen für + A)
Syntax
Slovosled oznamovacej vety v perfekte
Slovosled opytovacej vety v perfekte
Miniprojekt
(rôzne alternatívy)
Interview
Príklady jednoduchej
korešpondencie
zdvorilosti
Písanie listu
-
-
Komunikácia
Výmena
Pravidlá pri predstavovaní
reagovať pri prvom stretnutí:
1. predstaviť sa
2. predstaviť niekoho
3. reagovať
na predstavenie
Mein Name ist ... .
do Rakúska
Stereotypy ako napr. Slováci sú
pohostinní, porovnanie
4. privítať niekoho
5. predniesť prípitok
6. privítať
Es freut mich.
ponúknuť a reagovať na ponuku:
1. žiadať od niekoho
niečo
2. odpovedať
na ţiadosť
3. navrhnúť niekomu,
aby niečo vykonal
4. navrhnúť niekomu,
aby sme spoločne niečo vykonali
Herzlich willkommen
Ich heiße ... .
s cieľovou krajinou.
Pravidlá slušnosti v komunikácii
Interkultúrne rozdiely
Herzlich willkommen!
pri nadviazaní rozhovoru
Zásady stolovania
5. ponúknuť pomoc
(urobiť niečo namiesto niekoho
iného)
Prvé
odmietnutie
nemusí
byť
definitívne, môţe znamenať, ţe
ponuku treba zopakovať.
6. navrhnúť, ţe niečo
poţičiam, darujem
V
niektorých
komunikačných
kontextoch môţe byť návrh na ďalšie
stretnutie iba zdvorilou formou
ukončenia kontaktu.
6. odpovedať na návrh
niekoho iného
Ach! Das ist schwer! Darf ich dir helfen?
7. pýtať sa na ţelanie
Osobnostný a sociálny rozvoj –
medziľudské vzťahy
8. ponúkať veci
Výchova
Es regnet. Möchtest du ... haben?
a predmety
Noch etwas ...?
9. ponúkať sa niečo
Das (Geschenk) ist für Sie.
urobiť
10. pozvať
Wünschen Sie noch etwas?
Generačné rozdiely
Es regnet. Möchtest du ... haben?
(Aj mladí ľudia raz zostarnú).
Noch etwas ...?
- časovať zvratné slovesá
Das (Geschenk) ist für Sie.
Soll ich dich abholen?
- časovať modálne sloveso
všetkých osobách singuláru
dürfen vo
Darf/Kann ich nicht zu einladen?
a plurálu
poznať postavenie zámena es
poznať a vo vhodných situáciách
pouţívať vykanie
- poznať a v praxi pouţívať perfektum
slovies: an/kommen, fahren, gafallen,
gehen, verstehen
- poznať slovosled oznamovacej vety
s modálnym slovesom a vyuţívať ho v
praxi
- poznať slovosled opytovacej vety
s modálnym slovesom a vyuţívať ho v
praxi
- poznať slovosled po spojke weil a v praxi
ho vyuţívať
-
- napísať krátky denník
pobytu
-
k manţelstvu a rodičovstvu
z výmenného
vytvoriť slovník z výmenného pobytu
napísať ďakovný list z výmenného
pobytu
Morfológia
Časovanie zvratných slovies
Časovanie modálneho slovesa dürfen
Postavenie zámena es
Vykanie
Perfektum silných slovies: an/kommen, fahren,
gafallen, gehen, verstehen
-
napísať pracovný postup obľúbeného
koláča a recept ilustrovať
sa oboznámiť s niektorými slovami
rakúskej nemčiny
Syntax
Oznamovacia veta s modálnym slovesom
Opytovacia veta s modálnym slovesom
Slovosled po spojke weil
Miniprojekt
(rôzne alternatívy)
Denník z výmenného pobytu
Slovník z výmenného pobytu
Ďakovný list
Obľúbený recept
a ilustrácia receptu
Rakúska nemčina
Komunikácia
- vyjadriť svoju
schopnosť:
Zvieratá
Environmentálna výchova
1. vyjadriť vedomosti
Ich weiß es.
Das weiß es nicht.
poznatky, zistenia
2. vyjadriť neznalosť
Ich kann ... sehr gut ... .
3. vyjadriť svoju
schopnosť,
Ich finde, die Musik ist ... .
vykonať nejakú
Ich glaube/denke/meine,
činnosť
er ist ... .
- vyjadriť svoj názor:
Ist er schon da? Ich glaube, ja.
1. vyjadriť svoj názor
Du hast Recht.
2. vyjadriť svoj súhlas
Also gut.
3. vyjadriť svoj
Ich bin dafür. Sicher.
nesúhlas
Nein. danke.
4. vyjadriť svoje
Ich bin für/gegen „x“, ich bin dafür/dagegen.
presvedčenie
Ich bin für mehr Sprechen im Sprachunterricht.
5. vyjadriť vzdor
Kommt nicht in Frage!
6. protestovať
Ich sage nein.
7. vyjadriť stupeň istoty
Ich bin dagegen!
Unsinn!
- časovať modálne sloveso
všetkých osobách singuláru
können vo
Morfológia
Časovanie modálneho slovesa können
Vedieť si priznať svoju chybu,
dokázať sa ospravedlniť.
a plurálu
- poznať a správne pouţívať predloţky s 3.
a 4.pádom
Predloţky s 3. a 4. pádom
- poznať a správne poţívať predloţky so 4.
pádom
Predloţky so 4. pádom
poznať a v praxi pouţívať perfektum
slovesa: sehen, verlieren
- sa okrajovo oboznámiť s predloţkovými
spojeniami
Perfektum slovesa sehen, verlieren
-
- poznať slovosled opytovacej vety pri
slovesách s odlučiteľnými predponami
a vyuţívať ho v praxi
Predloţkové spojenia
- sa okrajovo oboznámiť s vedľajšou vetou
bez spojky
Syntax
Slovosled opytovacej vety pri slovesách
s odlučiteľnými predponami
Vedľajšia veta bez spojky
Miniprojekt
(rôzne alternatívy)
- nakresliť plán ideálnej
ZOO
Ideálna ZOO
Písanie listu
- napísať list
Komunikácia
Pomoc
Osobnostný a sociálny rozvoj –
medziľudské vzťahy
z niečoho, šťastie,
Ich freue mich sehr über ... .
uspokojenie
Ich bin froh darüber.
Poukázať na spôsob komunikácie pri
dôleţitých udalostiach v ţivote ľudí,
radostných a smutných a zdieľaní
radosti a smútku s iným človekom,
zdôrazniť
vhodný
výber
komunikačných
prostriedkov
pri
poskytnutí rady a povzbudení.
Mir geht es nicht gut.
Dopravná výchova
- vnímať a prejavovať svoje city:
1. vyjadriť radosť
Ja, super/toll/Klasse!
2. vyjadriť smútok,
skľúčenosť
3. vyjadriť sympatie
Ich bin traurig.
4. vyjadriť fyzickú
Ich habe ...wirklich gern.
bolesť
Es tut weh.
5. utešiť, podporiť,
Keine Angst! Nur Mut!
dodať odvahu
- časovať modálne sloveso
všetkých osobách singuláru
können vo
Morfológia
a plurálu
- časovať modálne sloveso
všetkých osobách singuláru
Časovanie modálneho slovesa sollen
müssen vo
a plurálu
- poznať tvary osobných zámen vo 4. páde
Časovanie modálneho slovesa müssen
Tvary osobných zámen vo 4. páde
- vytvoriť barometer nálady
- napísať list
Miniprojekt
(rôzne alternatívy)
Barometer nálady
Písanie listu
- vyjadriť svoju vôľu:
1. vyjadriť svoje
ţelania a túţby
2. vyjadriť svoje plány
Komunikácia
Plány
Ich will noch ... .
do budúcnosti
Ich möchte lieber ... .
Upozorniť na kultúrne, interkultúrne
špecifiká komunikácie pri najviac
frekventovaných témach, ako sú
práca, ekológia, blahobyt atď.
Ich wünsche mir ... .
Ich hätte gerne ... .
V spôsobe trávenia voľného času detí
v Európe existujú paralely.
Ich habe vor ... .
Slovensko ako hostiteľská krajina
blízke a budúce
- reagovať na niečo, čo sa má udiať
v budúcnosti:
Ich plane ... .
1. varovať pred
Vorsicht! Halt!
niekým, niečím
Ich rate dir, ... .
2. poradiť
Ich bin bei dir.
3. dodať odvahu,
Mit mir kannst du rechnen.
podporiť
Ich wünsche dir/Ihnen... .
4. adresovať niekomu
Gute Reise!
svoje ţelanie
Guten Apetit!
Alles Gute!
- vytvoriť názvy ţenských zamestnaní
z názvov muţských zamestnaní
Lexikológia
- vytvoriť konjunktív slovesa haben
a časovať vo všetkých osobách singuláru
Tvorba názvov ţenských zamestnaní z názvov
muţských zamestnaní
a plurálu
Morfológia
- časovať pomocné sloveso werden
Konjunktív slovesa haben
- poznať slovosled oznamovacej vety
v budúcom čase a vyuţívať ho v praxi
Časovanie pomocného slovesa werden
Syntax
- poznať slovosled opytovacej vety
v budúcom čase a v praxi ho vyuţívať
Slovosled oznamovacej vety v budúcom čase
Slovosled opytovacej vety v budúcom čase
-
opísať film
-
vytvoriť triedny dotazník
napísať denník
Miniprojekt
(rôzne alternatívy)
Opis filmu
- vytvoriť plagát na určenú tému
Triedny dotazník
Tvorba denníka
Tvorba plagátu
Komunikácia
-
vypočuť si a podať
informácie:
Sag mal, hast du das wirklich gewusst?
Ja, natürlich.
1. informovať sa
2. potvrdiť (trvať na
niečom)
3. začleniť informáciu
4. odpovedať na
ţiadosť
Wann gehen wir ... ?
(Er ist vor zwei Monaten nach ... gegangen.) Er
wohnt jetzt sicher in ... .
Ja, gerne.
Portrét mesta
Multimediálna výchova:
Upozorniť na špecifiká komunikácie
v masmédiách
(niektoré
noviny,
časopisy, reklama, televízne noviny
atď.).
Environmentálna výchova
5. získavať informácie
6. oznámiť
Sofort.
Einen Moment.
Darf ich etwas fragen?
Wie schreibt man ... ?
- časovať modálne sloveso
všetkých osobách singuláru
wollen vo
a plurálu
- vytvoriť 3. stupeň prídavného mena
Sagen Sie mir bitte, ist das?
Das Wetter bleibt wahrscheinlich schön.
Morfológia
Časovanie modálneho slovesa wollen
Stupňovanie prídavných mien – 3. stupeň
-
tvoriť dialógy v určených situáciách
vytvoriť reklamu o meste pre rádio XYZ
Miniprojekt
(rôzne alternatívy)
Tvorba dialógov
Tvorba reklamy
Výchova k manţelstvu a rodičovstvu
Vybraná povinná lexika pre komunikačnú úroveň A1
Rodina a spoločnosť (Osobné údaje)
Adresse e, E-Mail- , Bruder r, Deutsche r, Familie e, Fax s, Frau e, Freund r/-in e, Großmutter, Oma e,
Großvater, Opa r, Herr r, Hobby s, Junge r, Kind s, Land s, Mann r, Mädchen s, Monat r, Monatsname
r, Mutter e, Name r, Nummer, e, Haus-, Telefon-, Schwester e, Slowake, r/ -in, e, Stadt e, Straße e,
Telefon s, Ungar, r/-in, e, Vater r, gefallen, gern haben, heißen, kommen aus, lieben, machen, mögen,
sein + Altersangabe, sein aus, schicken, telefonieren, verkaufen, wohnen, alt, blöd, braun, deutsch,
dumm, fleißig, geboren in, am (sein), grau, groß, inteligent, jung, klein, kurz, lang, langweilig, nett, rot,
schön, schwarz, slowakisch, traurig, ungarisch
Domov a bývanie (Môj dom/byt – názvy izieb, Zariadenie bytu, Domov a jeho okolie, Bývanie v
meste a na dedine, Spoločnosť a ţivotné prostredie, Spoločnosť a jej ţivotný štýl)
Abfall, r, Bett, s, Computer, r, Dusche, e, Fenster, s, Fernseher, r, Garten, r, Glocke, e, Tür-, Haus, s,
Herd, r, Knopf, r, Küche, e, Licht, s, Radio, s, Schlüssel, r, Schrank, r, Kühl-, Spiegel, r, Stuhl, r,
Telefon, s, Teppich, r, Tisch, r, Toilette, e, Tür, e, Haus-, Uhr, e, Wasser, s, Wohnung, e, Zimmer, s,
Schlaf-, Kinder-, Bade-, Wohn- , machen, (an-, auf-, aus-, zu-, mit-), drücken, kaufen, kochen, kosten,
putzen, verkaufen, waschen, wohnen, alt, dunkel, geschlossen, groß, kalt, klein, laut, leise, neu, offen,
sauber, schmutzig, schön, teuer, warm
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka,
Zdravý spôsob ţivota)
Knie, s, Arm, r, Gesicht, s, Auge, s, Bauch, r, Bein, s, Durst, r, Schulter, e, Finger, r, Fuß, r, Haar, s,
Hals, r, Hand, e, Hunger, r, Kopf, r, Rücken, r, Mund, r , Nase, e, Ohr, s, Zahn, r, Arzt, r , Ärztin, e,
Zahn-Krankenhaus, s, duschen, ins Bett gehen, kalt sein, lachen, schlafen, warm sein, waschen,
gesund, gut, kaputt , krank, leicht, sauber, schlecht, schmutzig, schwer, stark
Doprava a cestovanie (Dopravné prostriedky, Osobná doprava)
Flugzeug, s, Ampel, e, Auto, s, Boot, s/ Segel-, Padel-, Motor-, Bahn, e / U-, S-, Auto-, Bus, r,
Fahrkarte, e, Ferien, e (Pl), Garage, e, Hotel, s, Information, e, Karte, e, Land-, Koffer, r, Kreuzung, e,
Motorrad, s, Nummer, e, Platz, r, Polizei, e, Rad, s, Fahr-, Motor-, Reise, e, Schiff, s, Schlüssel, r,
Zimmer-, Straße, e, Taxi, s, schweizerisch auch r, Tourist, r/-in, e, Schiff, s , Zug, r, ankommen, Auto
fahren, da sein, fahren (mit), fahren + Zeitangabe, finden, fragen, gehen, kommen, nehmen, nicht von
hier sein, parken, reisen, rufen, schicken, schlafen, sehen, suchen, wissen, zahlen, be-, frei, schnell,
weit
Človek a príroda (Zvieratá/fauna, Počasie, Rastliny/flóra, Klíma, Človek a jeho ţivotné
prostredie, Príroda okolo nás – ochrana ţivotného prostredia)
Baum, r, Berg, r, Blume, e, Erde, e, Feld, s, Fisch, r, Fluss, r, Gans, e, Huhn, s, Hund, r, Katze, e,
Land, s, Meer, s, Park, r, Platz, r, Regen, r, Schnee, r, Schwein, s, Sonne, e, Stadt, e, Taube, e, Tier,
s, Vogel, r, Wald, r, Wiese, e, Wind, r, Zoo, r, grün, gut, frisch, heiß, kalt, schlecht, schön, warm,
fliegen, fressen, wachsen
Voľný čas a záľuby (Záľuby, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka, Umenie a rozvoj
osobnosti)
Bild, s, Buch, s, Film, r, Karte, e, Kino, s, Radio, s, Seite, e, Text, r, Baukasten/Sandkasten, r,
Computer, r, Foto, s, lesen, malen, schreiben, sehen, fotografieren, Ball/ Fußball spielen, basteln,
laufen, singen, Sport treiben, springen, Musik hören, tanzen, schlafen, fotografieren, schwimmen,
telefonieren, Freunde treffen, Briefmarken sammeln, fernsehen, Rad fahren, Schi fahren, Computer
spielen
Stravovanie (Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje,
Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky, Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá
výţiva)
Abendbrot, s, Abendessen, s, Ananas, e, Apfel, r , Apfelsine/ Orange, e, Banane, e, Birne, e, Brot, s,
Butter, e, Dessert, s, Durst, r, Eis, s, Frucht-, Eis, s, Entschuldigen Sie bitte ..., Essen, s, Fisch, r
,Flasche, e ,Fleisch, s, Frühstück, s, Fruchtsaft, r, Gemüse, s, Geschäft, s, Glas, s, Gulasch, s/r,
Gurke, e, Guten Appetit!, heiße Schokolade, e , Herr Ober!, Huhn, s, Hunger, r, Kaffee, r, Kakao,
Karte, e, Speise-Kartoffel, e, Käse, r, Koch/Köchin, r, e, Kohl, r, Rot-Küche, e, Mahlzeit!, Marille, e ,
Milch, e, Mineralwasser, s, Mittagessen, s, Nudel, e, Obst und Früchte, Obst, s, Orange, e, Paprika, e,
Personal, s, Servier-, Pudding, r, Vanille-, Reis, r, Restaurant, s, Saft, r, , rangen-, Salat, r, Salz, s,
Schnitzel, s, Semmel, e, Spinat, r, Supermarkt, r, Suppe, e, Süßigkeit, e, Tee, r, Tisch, r, Torte, e,
Trinken, s, Wasser, s, Zitrone, e, Zucker, r, bezahlen, einladen, essen, etwas zu trinken, geben,
kochen, kosten, machen
Multikultúrna spoločnosť (Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Vianoce, Veľká noc, Zvyky a tradície
v nemecky hovoriacich krajinách, Zbliţovanie kultúr a rešpektovanie tradícií)
Grammatik, e, Geburtstag, r, Geburtstagstorte, e, Geschenk, s, Kirche, e, Musik, e, Tanz, r,
Weihnachten, s, Weihnachtsbaum, r, Wort, s, auswendig, leicht, schwer, lesen, schreiben, sprechen,
zu Besuch kommen, sein
Obliekanie
a
móda
(Základné
druhy
oblečenia,
Odevné
doplnky,
Výber
oblečenia na rôzne príleţitosti, Druhy a vzory odevných
materiálov,
Móda a jej trendy)
Rock, r, Größe, e, Hemd, s/ Nacht-, Hose, e, Jacke, e, Jeans, e (Pl), Kleid, s, Mantel, r, Nummer, e,
Pullover, r, Tasche, e, T-Shirt, s, Uhr, e, Anorak, r, Schuhe, e (Pl.)/Hand-, Haus-, Stiefel, e (Pl.),
Mütze, e, Schal, r, Bluse, e, gelb, lila, orange, pink, rosa, rot, sauber, schmutzig, schön, tragen
Obchod a sluţby (Nákupné zariadenia, Pošta a telekomunikácie, Druhy a spôsoby nákupu
a platenia, Kultúra nakupovania a sluţieb)
Adresse, e, Adresse, E-Mail-, e, Bank, e, Brief, r, Cent, r, E-Mail, e Mail, e/s, Euro, r, Geld, s, Hilfe, e,
Karte, Post-, e, Kilo(gramm), s, Liter, r(s), Marke, Brief-, e, Nummer, Fax-, e, Paket, s, Polizei, e, Post,
e, Supermarkt, r, Telefon, s, Verkäufer/-in, r/e, hoch, kaputt, teuer, voll (tanken), finden, geben, helfen,
hören, kosten, nichts kosten, rufen, schicken, suchen, telefonieren, verstehen, zahlen
Krajiny, mestá a miesta (Moja krajina a moje mesto)
Berg, r, Land, s, Meer, s, Natur, e, Park, r, Platz, r, See, r, Stadt, e, Wald, r, Meer, s, Slowakei, e,
Deutschland, s, Ungarn, s, Österreich, s, Schweiz, e
Človek a spoločnosť, Komunikácia (Jazyk ako dorozumievací prostriedok, Formy komunikácie)
Sprache, e, Text, r , Wort, s, gut , langsam, laut, leicht, leise, richtig, schlecht, schnell, schwer,
bedeuten, lernen, fragen, heißen, hören, zu-, können, korrigieren, lesen, sagen, schreiben, sprechen,
verstehen, wiederholen
Mládeţ a jej svet (Aktivity mládeţe, Vzťahy medzi rovesníkmi)
Vzory a ideály (Človek, jeho vzory a ideály)
Časový rozsah výučby
4 hodiny týţdenne, 132 hodín ročne
Ročník
Siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 2 – niţšie stredné vzdelávanie
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Nemecký jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť
skúseností sprostredkovaných materinským a štátnym jazykom. Tento cudzí jazyk poskytuje ţivý
základ a predpoklady pre komunikáciu učiacich sa v Európskej únii. Jeho osvojenie pomáha
učiacemu sa prekonávať bariéry a tak prispieva k zvýšeniu jeho mobility v osobnom ţivote.
Umoţňuje poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície.
Pomáha aj k vzájomnému medzinárodnému porozumeniu a k tolerancii. Vytvára podmienky pre
spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. Učenie sa nemeckého jazyka podporuje
otvorenejší prístup k ľuďom.
Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôleţité pre podporu mobility v rámci
Európskej únie, umoţňujú občanom plne vyuţívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej
členských štátov.
Realizácia vyučovania nemeckého jazyka prebieha jednak v kmeňových triedach, jednak v
počítačových učebniach (vyuţitie Internetu, multimédií), resp. v jazykovej učebni.
Obsahovou náplňou nemeckého jazyka je nácvik komunikačných zručností.
Vyučovanie smeruje k tomu, aby ţiaci
-
dokázali riešiť kaţdodenné ţivotné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhali
cudzincom, ktorí sa nachádzajú v ich vlastnej krajine,
dokázali vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria
iným jazykom a sprostredkúvajú im svoje myšlienky a pocity,
viac a lepšie chápali spôsob ţivota a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Jednou z najdôleţitejších tém, prelínajúcich sa vyučovaním nemeckého jazyka, je multikultúrna
výchova. Tolerancia, demokracia, asertívne správanie, sebakontrola, identita a pod. by mali byť
vlastnosti, ku ktorým by multikultúrna výchova mala smerovať. Na rozvíjanie týchto osobnostných
kvalít sme vhodne zvolili základné témy tohto predmetu :






Rodina a spoločnosť (Osobné údaje, Tlačivá a dokumenty),
Domov a bývanie (Môj dom/byt – názvy izieb, Zariadenie bytu, Domov a jeho
okolie, Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a ţivotné
prostredie, Spoločnosť a jej ţivotný štýl),
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (Ľudské telo, Fyzické charakteristiky,
Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo,
Zdravý spôsob ţivota, Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky),
Doprava a cestovanie (Dopravné prostriedky, Osobná doprava),
Vzdelávanie a práca (Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti
a profesie, Pracovné podmienky),
Človek a príroda (Zvieratá/fauna, Počasie, Rastliny/flóra, Klíma, Človek a jeho
ţivotné prostredie, Príroda okolo nás – ochrana ţivotného
prostredia),









Voľný čas a záľuby (Záľuby, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka,
Umenie a rozvoj osobnosti),
Stravovanie (Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie,
Nápoje, Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky,
Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá výţiva),
Multikultúrna spoločnosť (Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Vianoce, Veľká noc,
Zvyky a tradície v nemecky hovoriacich krajinách,
Zbliţovanie kultúr a rešpektovanie tradícií),
Krajiny, mestá a miesta (Moja krajina a moje mesto),
Človek a spoločnosť, Komunikácia (Jazyk ako dorozumievací prostriedok,
Formy komunikácie),
Mládeţ a jej svet (Aktivity mládeţe, Vzťahy medzi rovesníkmi, Predstavy
mládeţe o svete),
Zamestnanie (Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie,
Nezamestnanosť),
Vzory a ideály (Človek, jeho vzory a ideály, Pozitívne a negatívne vzory),
Krajina, ktorej jazyk sa učím (Geografické údaje, História, Turistické miesta,
kultúrne zvyky a tradície).
U ţiakov s poruchami učenia sa dôraz kladie predovšetkým na ústny prejav a schopnosť
dorozumieť sa.
I Všeobecné kompetencie
Ţiak na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby
dokázal:
• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
• opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a pouţívať,
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich
a vyuţívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho rozvoja,
• udrţať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
• pochopiť zámer zadanej úlohy,
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
• aktívne a často vyuţívať doteraz osvojený jazyk,
• vyuţívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
II Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú učiacemu sa pouţívať konkrétne
jazykové prostriedky v komunikácii.
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyţaduje komunikatívne správanie,
ktoré je primerané danej situácii a beţné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikatívne
kompetencie zahŕňajú nasledovné zloţky:
1 Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak,
aby dokázal pouţívať:
• beţné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných
potrieb obmedzeného charakteru,
• základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom
naučených slovných spojení a výrazov,
• vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich
predvídateľné základné komunikačné situácie,
• osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v kaţdodennom konaní, ktoré sa týka
známych situácií a tém,
• niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa
základných chýb, ale je mu rozumieť.
2 Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich
rozvíja tak, aby dokázal:
• komunikovať v beţných spoločenských situáciách,
• jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena
informácií, ţiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie,
ospravedlnenie atď.,
• udrţiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom jednoduch-ších
beţných výrazov.
Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich sa známych a
beţných vecí a záleţitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, ktorú si osvojil, je
nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede.
3 Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja
tak, aby dokázal:
• sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyţadovanou stratégiou (zámer, téma, logická
následnosť),
• funkčne vyuţívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na jednoduché
vyjadrenie odmietnutia, túţby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia, rozčarovania,
strachu,
• vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,
• pouţiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udrţanie a ukončenie krátkeho
rozhovoru,
• pouţívať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na
vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.
III Komunikačné zručnosti
Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a dopĺňajú
(integrované zručnosti).
1 Počúvanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby za
predpokladu, ţe reč je jasne a zreteľne formulovaná:
• dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého,
• porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na beţné oblasti kaţdodenného
ţivota,
• porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o
predvídateľných kaţdodenných záleţitostiach,
• vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,
• porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,
• rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,
• pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.
2 Čítanie s porozumením
Učiaci sa dokáţe porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú
zásobu.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby:
• dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú
napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,
• vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie,
• rozumel beţným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach,
akými sú ulice, reštaurácie, ţelezničné stanice, atď.,
• pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do
styku, akými sú napríklad listy, broţúry a krátke články,
• porozumel jednoduché osobné listy,
• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov,
• vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.
3 Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby
vedel:
• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,
• napísať jednoduché osobné listy,
• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, ţe môţe poţiadať o jeho
zopakovanie a preformulovanie,
• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,
• napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,
• jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy).
4 Ústny prejav
Ústny prejav - dialóg
Učiaci sa dokáţe komunikovať v jednoduchých a beţných situáciách, ktoré vyţadujú jednoduchú
a priamu výmenu informácií na známe a beţné témy, ktoré súvisia s prácou a voľným časom. Dokáţe
zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vţdy je schopný ju aj viesť a rozvíjať.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby
dokázal:
• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,
• pouţívať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,
• sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,
• povedať, čo sa mu páči a čo nie,
• poţiadať o rôzne jednoduché informácie, sluţby a veci, alebo ich poskytnúť.
Ústny prejav - monológ
Učiaci sa dokáţe podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v škole,
opis kaţdodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho sledu
jednoduchých slovných spojení a viet.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby
dokázal:
• v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,
• jednoduchým spôsobom sa rozprávať o kaţdodenných praktických otázkach,
• komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s pouţitím jednoduchých slovných
spojení a viet,
• vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, záţitkov zo školy a
voľno časových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,
• opísať svoje plány a osobné skúsenosti.
Ciele
Cieľom predkladaných učebných osnov z cudzích jazykov je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn
jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne
zodpovedala poţiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na ţivot v
spojenej Európe.
Cieľom vyučovania nemeckého jazyka na základnej škole je naučiť ţiakov všetky formy
dorozumievania sa v danom jazyku na kvalitnej úrovni t. j. rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti –
ústny prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky. V
súčasnosti majú ţiaci stále viac moţností uplatňovať svoje rečové zručnosti pri hovorení, počúvaní (či
uţ priamo cez ţivú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie). V čase rozvoja počítačovej
techniky je písomná komunikácia medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírená.
Cieľom je ďalej naučiť základné formy dennej komunikácie, základné jazykové štruktúry a ich
pouţívanie v beţnej komunikácii, viesť k vlastnej tvorbe jazykových prejavov, naučiť pracovať so
slovníkom a vyhľadávať potrebné informácie v cudzojazyčných textoch.
Stratégia vyučovania
Metodické základy
-
-
-
-
Vyučovací proces a metódy by nemali byť priamo sprostredkované vyučujúcim. Vyučujúci dáva
impulzy, ktoré ţiakov podnietia k samostatným a autonómnym učebným aktivitám. Osobitú úlohu
pritom zohráva, ako naučiť ţiakov učiť sa. K tomu patrí rozvíjanie a nacvičovanie počúvania,
čítania a zrakového vnímania s porozumením, a to pouţitím techník porozumenia počutému,
čítanému a videnému.
Uţ v 5. ročníku treba predovšetkým podporiť syntetické myslenie a konanie ţiakov, to znamená
schopnosť aplikovať to, čo sa naučil vo vyučovaní cudzieho jazyka aj na iné predmety, príp.
poznatky a vedomosti získané v iných predmetoch preniesť do vyučovania cudzieho jazyka.
Okrem toho má silnejšie vystúpiť do popredia kontrastívny pohľad na jazyk v porovnaní
s materinským jazykom alebo iným cudzím jazykom. Nie je tým myslený preklad, ale vyuţívanie
pomocných funkcií materinského jazyka alebo aj iných cudzích jazykov k hlbšiemu nahliadnutiu do
štruktúry nemeckého jazyka.
Vyučovanie nemeckého jazyka zahŕňa v 6. ročníku tri týţdenné vyučovacie hodiny.
5. Všeobecné metodické princípy
-
-
-
-
-
Metodické koncepty a postupy vo vyučovaní jazyka sú určené učebnými a vyučovacími cieľmi
učebných osnov. Z nich vyplýva uplatnenie metodických postupov v konkrétnych obsahoch
vyučovania.
Metodické postupy sú určované okrem toho aj predpokladmi a záujmami cieľovej skupiny ţiakov
a kultúrnym prostredím, v ktorom ţijú a pre ktorý ich vzdelávame.
Metódy učenia sa jazykov sa majú vzťahovať na reálny ţivot. To znamená, ţe činnosti a zadania
úloh, ktoré absolvujú ţiaci na vyučovaní, majú čo moţno najviac zodpovedať poţiadavkám reálnej
komunikácie v kaţdodennom a v profesijnom ţivote. Ţiaci majú čo moţno najviac rozprávať,
počúvať, čítať, písať.
Pritom v popredí stojí verbálna komunikácia, teda počúvanie a ústny prejav. Sústavnými
praktickými jazykovými činnosťami by mali byť ţiaci pripravovaní na osobné kontakty s nemecky
hovoriacimi partnermi v rozhovore. Je však nutné dávať pozor na to, aby boli primerane
precvičované aj písomné zručnosti.
Pri metodickom stvárnení vyučovania treba brať ohľad na dvojitú funkciu nemeckého jazyka ako
cudzieho jazyka: na jednej strane ako učebný cieľ (schopnosť priamo komunikovať
v kaţdodenných situáciách), na druhej strane ako jazyk na vyučovaní v oblasti metakomunikácie
(pokyny a vysvetlenia na vyučovaní). V prvej funkčnej oblasti by mal byť čo moţno najviac
pouţívaný nemecký jazyk, to znamená ţe by sme sa mali vyhnúť takzvanému „tlmočenému
vyučovaniu“. V druhej funkčnej oblasti moţno poskytnúť širší priestor materinskému jazyku
v komunikačnom záujme porozumenia medzi vyučujúcim a učiacim sa, ale aj medzi učiacimi sa
navzájom.
Ďalším metodickým vyučovacím princípom je rôznorodosť metód. Tým sa má
vzbudiť,
podporovať a ďalej rozvíjať záujem mládeţe o učenie sa jazykov. Takto sa majú zohľadniť všetky
-
-
-
čiastkové oblasti procesu učenia sa jazykov (rečové zručnosti, slovná zásoba, gramatika,
výslovnosť), ktoré si vyţadujú sčasti odlišné metódy prezentácie a sprostredkovania.
Pritom je dôleţité starostlivo plánovať spôsob, ktorým dosiahneme u ţiakov ovládanie zloţitých
a integrovaných foriem komunikácie (situačný ústny prejav a počúvanie, počúvanie a čítanie
textov s porozumením, vlastná produkcia textov v ústnom a písomnom prejave). Malo by sa
vychádzať najskôr z precvičovania jednotlivých zručností a oblastí jazykového systému (slovná
zásoba, gramatika, výslovnosť) a jednoduchými kombináciami zručností (napr. čítať text
a ostatným sprostredkovať jednu informáciu z textu) postupne viesť k zloţitejším formám
komunikácie (napr. hry s rozdelenými úlohami, malé projekty).
Aj precvičovanie v oblasti jazykového systému (slovná zásoba, gramatika, výslovnosť) by malo byť
podľa moţnosti organizované v spojení so zručnosťami (napr. gramatická aktivita v spojení
s ústnym prejavom a počúvaním) a tam, kde sa to ponúka, by malo mať hravý charakter. Má byť
orientované na ciele komunikácie (Na čo to potrebujem? V akých komunikačných súvislostiach to
môţem pouţiť?).
Pri plánovaní vyučovania cudzieho jazyka majú byť vyuţité všetky prostriedky a moţnosti, ktoré sú
k dispozícii: sociálne formy, didaktické prostriedky, autentické materiály (predovšetkým
z masmédií), kontakty vyučujúcich a ţiakov s nemecky hovoriacimi partnermi a organizáciami vo
vlastnej krajine aj inde.
6. Sociálne formy na vyučovaní jazykov
K rôznorodosti metód patri takisto vyuţitie rôznych sociálnych foriem vo vyučovaní, príp. mimo
vyučovania (napr. domáce úlohy) : práca jednotlivcov – práca v dvojiciach – skupinová práca – práca
v pléne – frontálne vyučovanie. Pri organizovaní vyučovania je potrebné vziať do úvahy funkčné
moţnosti jednotlivých sociálnych foriem:
-
práca jednotlivcov: domáce úlohy, rečové aktivity mimo vyučovania nemčiny, príprava na prácu
v iných sociálnych formách počas hodín cudzieho jazyka,
práca vo dvojiciach: príprava na ústne a písomné aktivity; ústna komunikácia (minidialógy,
dialógy), čítanie s porozumením, vzájomná kontrola prác vytvorených v jazyku,
skupinová práca: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazykové štruktúry a slovná
zásoba, práca na projektoch,
práca v pléne: hry, jazykové hry, spievanie piesní, hry s kartičkami, precvičovanie ústneho prejavu
a výslovnosti, fázy kontroly a zbierania výsledkov práce jednotlivcov, dvojíc a skupín,
frontálne vyučovanie: informačné celky (napr. referovanie o vlastnej alebo inej krajine,
prezentácia nového jazykového materiálu, kontrola a oprava ţiackych prác).
Učebné zdroje
Dôleţitým metodickým prvkom vyučovania jazyka sú didaktické prostriedky. Tvoria predpoklady pre
otvorené vyučovanie s učením sa objavovaním (heuristickým učením sa). Ich rozsah siaha od
tradičných didaktických prostriedkov aţ k novým technologickým moţnostiam audiovizuálnych médií.
Tradičné médiá technologickým vývojom nič nestratili na svojom význame. Ostávajú aj naďalej
podstatným základom pre vyučovanie jazyka, ktorý tam, kde je to moţné, doplníme, rozšírime o nové
médiá, a tým umoţníme organizovať vyučovanie efektívnejšie a zaujímavejšie. Moţnosti vyuţitia
didaktických prostriedkov je potrebné skúmať z hľadiska ich zmysluplnej funkcie vo vyučovaní jazyka.
Okrem toho si majú vyučujúci uvedomiť, ţe didaktické prostriedky môţu kedykoľvek zostaviť oni sami
alebo ich dajú zostaviť ţiakom.
 Tradičné didaktické prostriedky
-
vyuţitie učebnice (Projekt Deutsch 3), Planet 1
vyuţitie pracovného zošita (Projekt Deutsch 3), Planet 1
vyuţitie slovníka – prekladového, výkladového
obrázkové slovníky



- vyuţitie tabule
- vedenie ţiackych zošitov
Didaktické prostriedky vyrobené svojpomocne
- kartičky a iný materiál na hry
- práce ţiakov ako didaktické prostriedky
- názorné materiály, koláţe
- powerpointové prezentácie
- práca s MS Wordom
Tlač
- časopisy pre mládeţ
- noviny, časopisy, magazíny
- komiksy a obrázkové príbehy
- texty piesní
Audiovizuálne didaktické prostriedky
- CD - prehrávač
-
magnetofón
-
DVD - prehrávač
počítač
-
projektor
- online kurzy, testy
- webové stránky
softvérové výučbové programy

Autentické materiály
- hudba
-
literatúra
-
video
-
internet
-
DVD
Kritériá hodnotenia ţiaka
Ţiak je hodnotený podľa platných predpisov na hodnotenie ţiakov ZŠ.
Pri hodnotení výkonu ţiaka v nemeckom jazyku sledujeme najmä úroveň jeho rečových zručností t.j.
 počúvanie s porozumením
 čítanie s porozumením
 hovorenie
 písanie
Pri hodnotení berieme do úvahy:





do akej miery je ţiak schopný realizovať komunikáciu v cudzom jazyku,
do akej miery lexikálne a gramatické chyby narušujú zrozumiteľnosť a dorozumievanie,
hľadisko jazykovej správnosti pri pouţívaní beţnej slovnej zásoby a frekventovaných
gramatických štruktúr,
hľadisko štylistickej adekvátnosti – formálnosť a neformálnosť vyjadrovania s ohľadom na
situáciu prejavu,
rýchlosť prejavu a pohotovosť reakcie s prihliadnutím na individuálne rozdiely medzi ţiakmi,

rozsah slovnej zásoby ţiaka a jej vyuţitie prostredníctvom gramatických štruktúr.
Hodnotenie ústnej odpovede :
Pri hodnotení ústnej odpovede by sme mali hovoriť o škále akceptovateľnosti a komunikatívnej
efektívnosti odpovede. Kritériom by mala byť zrozumiteľnosť. Ak je odpoveď dobrá i napriek
gramatickým chybám, ţiak spracoval informáciu a zaslúţi si za ňu istý kredit.
Pri ústnej odpovedi hodnotíme:
 hranie úloh – dialóg
 opis obrázka
 reprodukcia textu.
Pri hodnotení ústnej odpovede nám pomáhajú nasledovné kritériá:
 plynulosť reči – 20%
 výslovnosť a intonácia – 20%
 rozsah slovnej zásoby – 20%
 komunikatívna schopnosť – 20%
 gramatická presnosť – 20%
Spolu 100% - pri premene na známku postupujeme nasledovne:
- 100% - 90% výborný (1)
- 89%-70% chválitebný (2)
- 69%-50% dobrý (3)
- 49%-30% dostatočný (4)
- menej ako 29% nedostatočný (5)
Na základe týchto kritérií stanovujeme výslednú známku:
Výborný (1) Dobrá výslovnosť, veľmi málo gramatických chýb, plynulý prejav bez dlhých odmlčaní sa,
učiteľ kladie málo otázok, aby si spresnil, či ţiak učivu rozumie, odpovede na otázky sú okamţité
a vyčerpávajúce.
Chválitebný (2) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, väčšina viet je však
správna, v prejave nie je veľa prestávok, je pomerne plynulý, učiteľ poloţí viac otázok na spresnenie
odpovede, odpovede na otázky sú vyčerpávajúce, ţiak reaguje pohotovo.
Dobrý (3) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri
porozumení, prejav s kratšími prestávkami, ţiak hľadá slová, robí chyby v gramatických štruktúrach,
učiteľ kladie viac otázok na spresnenie, ţiakove odpovede sú menej vyčerpávajúce.
Dostatočný (4) Častejšie chyby vo výslovnosti, veľa gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri
porozumení, prejav s dlhšími prestávkami, nedostatočná základná slovná zásoba, obmedzený rozsah
gramatických štruktúr, odpovede na otázky nezodpovedajú rozsahu i obsahu učiva, ţiak nie vţdy vie
odpovedať na otázky učiteľa.
Nedostatočný (5) Časté chyby vo výslovnosti, mnoţstvo gramatických chýb, ktoré spôsobujú
nezrozumiteľnosť prejavu, nedostatočná slovná zásoba, neschopnosť pouţiť základné gramatické
štruktúry, ţiak nevie odpovedať na otázky učiteľa.
Hodnotenie písomného prejavu :
V nemeckom jazyku sa ako písomný prejav hodnotí predovšetkým spracovanie konkrétnej
konverzačnej témy, ale i písanie podľa osnovy (ţiadosť, objednávka, list priateľovi).
V písomnom prejave hodnotíme:

spracovanie úlohy – obsah
 presnosť a vhodnosť gramatických štruktúr
 lexikálnu stránky písomného prejavu
 štylistickú stránku písomného prejavu
 kompozíciu

Hodnotenie:
Výborný (1) Vyčerpávajúca a adekvátna odpoveď na danú tému, správne pouţité gramatické
štruktúry, pestrá slovná zásoba, takmer bez pravopisných chýb, chyby neprekáţajú pri zrozumiteľnosti
text, jasná logická výstavba celej práce, prehľadná kompozícia.
Chválitebný (2) Ţiak zvládne úlohy vo veľkej miere, ale vynechá alebo pridá informácie, ktoré
s témou nesúvisia, väčšinou vhodne pouţité gramatické štruktúry, dobrá slovná zásoba s malými
chybami, zopár štylistických nepresností pri výstavbe textu a spájaní viet, menej prehľadná
kompozícia.
Dobrý (3) Vcelku adekvátna odpoveď na danú tému, ale s istými medzerami alebo zbytočnými
informáciami, zopár chýb v gramatike a lexike, miestami nezrozumiteľnosť textu, ale celkovo text
zrozumiteľný, viacero chýb v pravopise, stavbe viet a súvetí, menej prehľadná kompozícia.
Dostatočný (4) Spracovaná len časť otázky, veľké medzery v pouţívaní gramatických štruktúr, text vo
väčšej miere nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, veľa chýb v stavbe viet
a súvetí, neprehľadná kompozícia.
Nedostatočný (5) Neadekvátna odpoveď, len málo sa vzťahujúca k téme, takmer celý text
nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, nelogická stavba viet, neprehľadná
kompozícia.
Tento systém hodnotenia učiteľ môţe pouţiť i pri domácich úlohách podobného charakteru.
Hodnotenie kontrolných písomných prác a testov:
Maximálny počet dosiahnutých bodov predstavuje 100%. Kontrolné písomné práce a testy sa
hodnotia percentom úspešnosti a známka číslicou ( napr. 93% = 1 ).
Stupnica hodnotenia kontrolných písomných prác a testov
Percentá %
známka
100 – 90
1
89 – 80
2
79 - 55
3
54 – 30
4
29 -- 0
5
Počet kontrolných písomných prác v kaţdom ročníku: 2 ročne– polročná a výstupná kontrolná
písomná práca. Učiteľ môţe pripraviť pre ţiakov aj vstupnú previerku, pričom vstupná písomná práca
nie je hodnotená známkou, má mať formu spätnej väzby pre učiteľa, ktorý porovnáva vedomosti
ţiakov z predchádzajúceho ročníka a overuje proces upevnenia poznatkov resp. zabúdania.
Ostatné písomné práce a testy sú v kompetencii vyučujúceho.
Zostavovanie testov:
Testy zostavuje vyučujúci najčastejšie po prebratí lekcie, prípadne po istom gramatickom
jave, v niektorých prípadoch môţe zostaviť súhrnný test za dlhšie časové obdobie. Vyučujúci
stavbu testu prispôsobuje prebratému učivu.
Základný test by mal obsahovať:




úlohy k slovnej zásobe
gramatickú produkciu – ţiaci tvoria časť odpovede sami
rozpoznávanie gramatických javov – voľba odpovede
čítanie prípadne posluch s porozumením.
Hodnotenie tvorivého písania – tzv. PROJEKTOV :
Tu hodnotíme predovšetkým:
formu – tvorivosť, kreativitu, fantáziu
obsah – slovná zásoba, schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebratou slovnou zásobou
a naučenými gramatickými štruktúrami.
V priebehu školského roka ţiak vypracuje a odprezentuje dva projekty.
Klasifikácia a hodnotenie ţiakov so ŠVVP:
Robí sa s prihliadnutím na stupeň poruchy, vyučujúci rešpektuje odporúčania psychologických
vyšetrení ţiaka. Vyberá vhodné i primerané spôsoby hodnotenia. Uplatňujeme také formy a spôsoby
skúšania, ktoré zodpovedanú schopnostiam ţiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku,
aby ţiak mal predpoklady preukázať lepšie výkony.
Kritériá hodnotenia boli schválené na prvej predmetovej komisii v aktuálnom školskom roku.
Medzipredmetové vzťahy
Integrované vyučovanie cudzieho jazyka napomáha k budovaniu medzipredmetových vzťahov. Učivo
preberané na iných predmetoch prirodzene implementovať do vyučovania nemeckého jazyka s cieľom
zopakovať si základné poznatky a zároveň sa naučiť alebo si utvrdiť novú slovnú zásobu z daného
tematického okruhu. I
Prierezové témy
Všetky prierezové témy (multikultúrna výchova, dopravná výchova, environmentálna výchova, osobný
a sociálny rozvoj, ochrana a tvorba ţivotného prostredia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti,
mediálna výchova, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra) sú uplatňované vo všetkých témach
predmetu nemecký jazyk.
Poznámka: V priebehu 4. vyučovacej hodiny NJ v týţdni budú ţiaci vytvárať projekty na zadané témy,
pracovať s jazykovými programami na počítačoch, počúvať a čítať nemecké texty a pripravovať
scénky v nemčine.
Obsah vzdelávania
Očakávané výstupy
Predmet:
Nemecký jazyk
Obsahový štandard
Ţiak má:
- nadviazať kontakt v súlade
s komunikačnou situáciou:
4. pozdraviť
5. odpovedať
na pozdrav
6. rozlúčiť sa
4. predstaviť sa
Komunikácia
Hallo!
Grüß dich!
Grüß Gott!
Guten Morgen!
Morgen… Herr… Frau…
Guten Tag!
Tag, …
Guten Abend!
Abend…
Gute Nacht!
Nacht…
Hallo!
Guten Morgen!
Guten Tag!
Guten Abend!
Gute Nacht!
Auf Wiedersehen!
Tschüß!
Ich bin ... .
Ich heiße ... .
Ich wohne ... .
Ich bin ... Jahre alt.
Ich komme aus ... .
Morfológia
Časovanie slovies s odlučiteľnými predponami
-
časovať
slovesá
s odlučiteľnými
Tematický celok
Úvod
Obdobie:
siedmy ročník
Prierezové témy
MUV
OZO
predponami
- poznať slovosled oznamovacej vety pri
slovesách s odlučiteľnými predponami
a vyuţívať ho v praxi
- poznať a v praxi vyuţívať vety
so zdôrazneným vetným členom (inverzia)
- vytvoriť miniprojekt (pomocou obrázkov,
počítača alebo videa,
vytvoriť triedny
dotazník)
Syntax
Slovosled oznamovacej vety pri slovesách
s odlučiteľnými predponami
- vybrať z ponúknutých moţností:
1. identifikovať
2. opísať
3. potvrdiť, odmietnuť,
(vyjadriť nesúhlas)
4. opraviť (korigovať)
- korešpondovať:
1. začať list
2. ukončiť list
Komunikácia
3. oslovenie v listoch
- pouţívať určitý člen bez podstatného
mena
- má sa oboznámiť s porovnávacou
časticou wie a pouţívať ju aj v písomnej, aj
v ústnej komunikácii
- sa oboznámiť s obmedzovacou spojkou
sondern a pouţívať ju aj v písomnej, aj
v ústnej komunikácii
- poznať predloţkovú väzbu slovesa
sparen
- poznať slovosled oznamovacej vety
v perfekte a vyuţívať ho v praxi
- poznať slovosled opytovacej vety
v perfekte a vyuţívať ho v praxi
Vetná inverzia (podmet nie je na 1. mieste)
Miniprojekt
(rôzne alternatívy)
Tvorba miniprojektu
Welchen Zug nimmst du? Den früheren.
Das sieht wie... .
Ja, natürlich, das ist die... . Nein, danke.
Wir waren nicht eine Woche in Italien, sondern
zwei.
Mit freundlichen
Grüßen.
Alles Gute wünscht ... .
Liebe ...,/Lieber ...,
Sehr geehrter Herr!
Sehr geehrte Frau!
Morfológia
Pouţitie určitého člena bez podstatného mena
Porovnávacia častica wie
Obmedzovacia spojka sondern
Sloveso s predloţkovou väzbou (sparen für + A)
Vlastný portrét
MUV
OSR
- urobiť interview
so známou osobnosťou
- napísať list
Syntax
Slovosled oznamovacej vety v perfekte
Slovosled opytovacej vety v perfekte
Miniprojekt
(rôzne alternatívy)
Interview
Písanie listu
Komunikácia
-
-
reagovať pri prvom stretnutí:
6. predstaviť sa
7. predstaviť niekoho
8. reagovať
na predstavenie
9. privítať niekoho
10. predniesť prípitok
6. privítať
ponúknuť a reagovať na ponuku:
7. žiadať od niekoho
niečo
8. odpovedať
na ţiadosť
9. navrhnúť niekomu,
aby niečo vykonal
10. navrhnúť niekomu,
aby sme spoločne niečo vykonali
11. ponúknuť pomoc
(urobiť niečo namiesto niekoho
iného)
12. navrhnúť, ţe niečo
poţičiam, darujem
6. odpovedať na návrh
niekoho iného
7. pýtať sa na ţelanie
8. ponúkať veci
a predmety
Mein Name ist ... .
Ich heiße ... .
Výmena
do Rakúska
MUV
OSR
VMR
Es freut mich.
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen!
Ach! Das ist schwer! Darf ich dir helfen?
Es regnet. Möchtest du ... haben?
Noch etwas ...?
Das (Geschenk) ist für Sie.
Wünschen Sie noch etwas?
Es regnet. Möchtest du ... haben?
Noch etwas ...?
Das (Geschenk) ist für Sie.
Soll ich dich abholen?
9. ponúkať sa niečo
urobiť
10. pozvať
- časovať zvratné slovesá
- časovať modálne sloveso
dürfen vo
všetkých osobách singuláru
a plurálu
- poznať postavenie zámena es
- poznať a vo vhodných situáciách
pouţívať vykanie
- poznať a v praxi pouţívať perfektum
slovies: an/kommen, fahren, gafallen,
gehen, verstehen
- poznať slovosled oznamovacej vety
s modálnym slovesom a vyuţívať ho v
praxi
- poznať slovosled opytovacej vety
s modálnym slovesom a vyuţívať ho v
praxi
- poznať slovosled po spojke weil a v praxi
ho vyuţívať
- napísať krátky denník z výmenného
pobytu
- vytvoriť slovník z výmenného pobytu
- napísať ďakovný list z výmenného
pobytu
- napísať pracovný postup obľúbeného
koláča a recept ilustrovať
- sa oboznámiť s niektorými slovami
rakúskej nemčiny
Darf/Kann ich nicht zu einladen?
Morfológia
Časovanie zvratných slovies
Časovanie modálneho slovesa dürfen
Postavenie zámena es
Vykanie
Perfektum silných slovies: an/kommen, fahren,
gafallen, gehen, verstehen
Syntax
Oznamovacia veta s modálnym slovesom
Opytovacia veta s modálnym slovesom
Slovosled po spojke weil
Miniprojekt
(rôzne alternatívy)
Denník z výmenného pobytu
Slovník z výmenného pobytu
Ďakovný list
Obľúbený recept
a ilustrácia receptu
Rakúska nemčina
Komunikácia
- vyjadriť svoju
schopnosť:
Zvieratá
ENV
OSR
1. vyjadriť vedomosti
poznatky, zistenia
2. vyjadriť neznalosť
3. vyjadriť svoju
schopnosť,
vykonať nejakú
činnosť
- vyjadriť svoj názor:
1. vyjadriť svoj názor
2. vyjadriť svoj súhlas
3. vyjadriť svoj
nesúhlas
4. vyjadriť svoje
presvedčenie
5. vyjadriť vzdor
6. protestovať
7. vyjadriť stupeň istoty
- časovať modálne sloveso
können vo
všetkých osobách singuláru
a plurálu
- poznať a správne pouţívať predloţky s 3.
a 4.pádom
- poznať a správne poţívať predloţky so 4.
pádom
- poznať a v praxi pouţívať perfektum
slovesa: sehen, verlieren
- sa okrajovo oboznámiť s predloţkovými
spojeniami
- poznať slovosled opytovacej vety pri
slovesách s odlučiteľnými predponami
a vyuţívať ho v praxi
- sa okrajovo oboznámiť s vedľajšou vetou
bez spojky
Ich weiß es.
Das weiß es nicht.
Ich kann ... sehr gut ... .
Ich finde, die Musik ist ... .
Ich glaube/denke/meine,
er ist ... .
Ist er schon da? Ich glaube, ja.
Du hast Recht.
Also gut.
Ich bin dafür. Sicher.
Nein. danke.
Ich bin für/gegen „x“, ich bin dafür/dagegen.
Ich bin für mehr Sprechen im Sprachunterricht.
Kommt nicht in Frage!
Ich sage nein.
Ich bin dagegen!
Unsinn!
Morfológia
Časovanie modálneho slovesa können
Predloţky s 3. a 4. pádom
Predloţky so 4. pádom
Perfektum slovesa sehen, verlieren
Predloţkové spojenia
Syntax
Slovosled opytovacej vety pri slovesách
s odlučiteľnými predponami
Vedľajšia veta bez spojky
Miniprojekt
(rôzne alternatívy)
Ideálna ZOO
- nakresliť plán ideálnej
ZOO
- napísať list
Písanie listu
Komunikácia
- vnímať a prejavovať svoje city:
1. vyjadriť radosť
z niečoho, šťastie,
uspokojenie
2. vyjadriť smútok,
skľúčenosť
3. vyjadriť sympatie
4. vyjadriť fyzickú
bolesť
5. utešiť, podporiť,
dodať odvahu
- časovať modálne sloveso
können vo
všetkých osobách singuláru
a plurálu
- časovať modálne sloveso
müssen vo
všetkých osobách singuláru
a plurálu
- poznať tvary osobných zámen vo 4. páde
- napísať list
- vyjadriť svoju vôľu:
1. vyjadriť svoje
ţelania a túţby
2. vyjadriť svoje plány
blízke a budúce
- reagovať na niečo, čo sa má udiať
v budúcnosti:
1. varovať pred
niekým, niečím
2. poradiť
3. dodať odvahu,
Pomoc
OSR
DOV
Plány
do budúcnosti
MUV
OSR
Ja, super/toll/Klasse!
Ich freue mich sehr über ... .
Ich bin froh darüber.
Mir geht es nicht gut.
Ich bin traurig.
Ich habe ...wirklich gern.
Es tut weh.
Keine Angst! Nur Mut!
Morfológia
Časovanie modálneho slovesa sollen
Časovanie modálneho slovesa müssen
Tvary osobných zámen vo 4. páde
Miniprojekt
(rôzne alternatívy)
Písanie listu
Komunikácia
Ich will noch ... .
Ich möchte lieber ... .
Ich wünsche mir ... .
Ich hätte gerne ... .
Ich habe vor ... .
Ich plane ... .
Vorsicht! Halt!
Ich rate dir, ... .
Ich bin bei dir.
Mit mir kannst du rechnen.
podporiť
4. adresovať niekomu
svoje ţelanie
- vytvoriť názvy ţenských zamestnaní
z názvov muţských zamestnaní
- vytvoriť konjunktív slovesa haben
a časovať vo všetkých osobách singuláru
a plurálu
- časovať pomocné sloveso werden
- poznať slovosled oznamovacej vety
v budúcom čase a vyuţívať ho v praxi
- poznať slovosled opytovacej vety
v budúcom čase a v praxi ho vyuţívať
- opísať film
- vytvoriť triedny dotazník
- napísať denník
- vytvoriť plagát na určenú tému
-
vypočuť si a podať
informácie:
7. informovať sa
8. potvrdiť (trvať na
niečom)
9. začleniť informáciu
10. odpovedať na
ţiadosť
11. získavať informácie
12. oznámiť
- časovať modálne sloveso
wollen vo
všetkých osobách singuláru
a plurálu
- vytvoriť 3. stupeň prídavného mena
Ich wünsche dir/Ihnen... .
Gute Reise!
Guten Apetit!
Alles Gute!
Lexikológia
Tvorba názvov ţenských zamestnaní z názvov
muţských zamestnaní
Morfológia
Konjunktív slovesa haben
Časovanie pomocného slovesa werden
Syntax
Slovosled oznamovacej vety v budúcom čase
Slovosled opytovacej vety v budúcom čase
Miniprojekt
(rôzne alternatívy)
Opis filmu
Triedny dotazník
Tvorba denníka
Tvorba plagátu
Komunikácia
Sag mal, hast du das wirklich gewusst?
Ja, natürlich.
Wann gehen wir ... ?
(Er ist vor zwei Monaten nach ... gegangen.) Er
wohnt jetzt sicher in ... .
Ja, gerne.
Sofort.
Einen Moment.
Darf ich etwas fragen?
Wie schreibt man ... ?
Sagen Sie mir bitte, ist das?
Das Wetter bleibt wahrscheinlich schön.
Morfológia
Časovanie modálneho slovesa wollen
Stupňovanie prídavných mien – 3. stupeň
Miniprojekt
Portrét mesta
MEV
VMR
ENV
TBZ
tvoriť dialógy v určených situáciách
- vytvoriť reklamu o meste pre rádio XYZ
(rôzne alternatívy)
Tvorba dialógov
Tvorba reklamy
VYBRANÁ POVINNÁ LEXIKA PRE KOMUNIKAČNÚ ÚROVEŇ A2
Rodina a spoločnosť (Osobné údaje, Tlačivá a dokumenty)
Tscheche, r, Tschechin, e, Ausländer, r/-in, e, Bart, r, Brille, e, Buchstabe, r, Groß-, Dorf, s, Eltern, e
(Pl), Familienname, r, Farbe, e, Augen-, Geburtsort, r, -tag, r, Datum, s, Gott, r,Göttin, e, Großeltern, e
(Pl), Handy, s, Interesse, s, Kirche, e, Kontinent, r, Land, s, Heimat-, Nachname, r, Nationalität, e,
Onkel, r, Ort, r, Österreicher, r/-in, e, Platz, r, Pole, r/- in, e, Religion, e, Schweizer, r/-in, e, Sohn, r,
Tante, e, Tochter, e, Ukrainer, r/-in, e, Vorname, r, anrufen, arbeiten als, aussehen, buchstabieren,
sich interessieren (für), leben, reparieren, sein + Berufsbezeichnung, studieren (nur an der
Universität), unterschreiben, vorstellen, dick, dünn, freundlich, un-, fröhlich, hübsch, interessiert (an),
komisch, lustig, österreichisch, polnisch, ruhig, schweizerisch, sympathisch, tschechisch, ukrainisch,
zufrieden (mit)
Domov a bývanie (Môj dom/byt – názvy izieb, Zariadenie bytu, Domov a jeho okolie, Bývanie v
meste a na dedine, Spoločnosť a ţivotné prostredie, Spoločnosť a jej ţivotný štýl)
Apparat, r, Telefon-, Bad, s, Balkon, r, Bild, s¸ Boden, r, Dach, s¸ Decke, e, Zimmer-, Garage, e, Gas,
s, Geschirr, s, Handtuch,s, Haustür, e, Heizung, e, Holz, s, Keller, r, Kissen, s, Lampe, e, Glüh-, Lift, r,
Miete, e, Möbel, e (Pl), Öl, s, Platz, r, Regal, s, Sessel, r, Strom, r (elektrischer) , Terrasse, e,
Terrasse, e, Trinkwasser, s, Vertrag, r , Wand, e, Waschbecken, s, Waschbecken, s, ausziehen,
bauen, brennen, einziehen¸ heizen, klingeln, klopfen, an-, kündigen, liegen, mieten, öffnen, schließen,
spülen, umziehen, wohnen (bei, mit), aktuell¸ am besten, am schnellsten¸ bar, besetzt, billig, böse,
demokratisch, dick, dünn, durstig, ehrlich¸ einfach, eingeladen (sein), elektrisch¸ ernst¸ falsch, frei¸
freundlich¸ fröhlich, gefährlich¸ gemütlich, gesund, gleich, gültig, halb, hart, heiß, hell, hübsch, hungrig,
interesant, interessiert (an), kochen, komisch, langweilig, ledig, leer, leicht, lieb, lustig, möbliert, müde,
nah(e), negativ, nervös, nett, nicht teuer, pauschal, perfekt, positiv, reif, ruhig, satt, sauer, schlimm,
schwach, schwierig, stark, sympathisch, tot, unfreundlich, unfreundlich, zentral, zufrieden (mit)
Ľudské
telo,
starostlivosť
o zdravie
(Ľudské
telo,
Fyzické
charakteristiky,
Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob ţivota, Nemocnica a klinika,
lekáreň a lieky)
Knie, s, Arm, r, Gesicht, s, Auge, s, Bauch, r, Bein, s, Durst, r, Schulter, e, Finger, r, Fuß, r, Haar, s,
Hals, r, Hand, e, Hunger, r, Kopf, r, Rücken, r, Mund, r , Nase, e, Ohr, s, Zahn, r, Arzt, r , Ärztin, e,
Zahn-Krankenhaus, s, duschen, ins Bett gehen, kalt sein, lachen, schlafen, warm sein, waschen,
gesund, gut, kaputt , krank, leicht, sauber, schlecht, schmutzig, schwer, stark, Apotheke, e, Arzt, r,
Ärztin, e, Brille, e , Gesundheit, e, Grippe, e, Herz, s, Kamm, r, Knie, s, Körper, r, Medikament, s,
Ordination, e, -szeit , Rücken, r, Ruhe, e , Seife, e, Schnupfen, r, Spezialist, r/-in, e, Sprechstunde, e,
Spritze, e, Tablette, e, Termin, r, Tropfen, r, Unfall, r, Zahn, r, auf sein, aufstehen, aussehen, baden,
besuchen, fallen, gut gehen , Haare schneiden, leben, rasieren, schlafen gehen, schlecht gehen, sein,
schneiden, schreien, waschen (Wäsche), weh tun , weinen, Zähne putzen, zum Arzt (ins
Krankenhaus)gehen, trinken, fehlen, durstig, gut gehen, heiß sein , müde, nervös, ruhig, schlimm,
schwach, tot
Doprava a cestovanie (Dopravné prostriedky, Osobná doprava)
Ausflug, r, Bahnhof, r, Bahnsteig, r, Brücke, e, Bürgersteig, r, LKW, r, Ecke, e, Fahrausweis, r, Fähre,
e, Fahrschein, r, Flug, r, Flughafen, r, Flugzeug, s, Führung, e, Fußgänger, r/-in, e, Garage, e, Grenze,
e, Gruppe, e, Hafen, r, Haltestelle, e, Information, e, Karte, e, Kredit-, Kurve, e, Lastwagen, r, Lift, r,
Linie, e, Maschine, e, Nationalität, e, Papiere, e (Pl), Pass, r, Reise-, Pilot, r/-in, e, Prospekt, s,
Raucher, r/-in, e, Nicht-Rechnung, e, Hotel-Retourbillett, s, Rundfahrt, e, , Stadt-Saison, e,
Staatsbürgerschaft, e, Steward, r/Stewardess, e, Straßenbahn, e, Tasche, e, Reise-, Ticket, s, UBahn, e, Unfall, r, Verkehrsamt, s, Wagen, r, (etwas irgendwo) lassen, (irgendwo) , sein, abbiegen,
abfahren, auspacken, aussteigen, bar zahlen, brauchen, buchen, einpacken, einsteigen, fahren (mit),
fliegen (mit), halten, holen, landen, laufen, mieten, nehmen, packen, Rad fahren, reisen (mit),
reservieren, stoppen, transportieren, umsteigen, vergessen, verlieren, von hier sein, wechseln,
wecken, zeigen, am besten, am schnellsten, einfach, falsch, gültig, pauschal
Vzdelávanie a práca (Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti
a profesie, Pracovné podmienky)
Arbeiter, r, Arzt, r, Bäcker, r, Biologie, e, Chemie, e, Englisch, s, Ferien, e (Pl), Französisch, s,
Fremdsprache, e, Informatik, e, Karte, e, Kellner, r, Klassenbuch, s, Kleber, r, Koch, r,
Krankenschwester, e, Kugelschreiber, r, Lineal, s, Mitschüler, r, Note, e, Pause, e, Physik, e, Polizist,
r, Spanisch, s, Sportplatz, r, Student, r, Turnhalle, e, Verbesserung, e, Verkäufer, r, Zeugnis, s,
ab/aufschreiben, kontrollieren, sich interessieren (für), studieren, üben, unterrichten
Človek a príroda (Zvieratá/fauna, Počasie, Rastliny/flóra, Klíma, Človek a jeho
ţivotné
prostredie,
Príroda
okolo
nás
–
ochrana
ţivotného
prostredia)
Bär, r, Dorf, s, Elefant, r, Fabrik, e, Flügel, r, Gebirge, s, Geflügel, s, Himmel, r, Holz, s, Industrie, e,
Insel, e, Jahreszeit, e, Klima, s, Kuh, e, Löwe, r, Luft, e, Mond, r, Norden, r, Ort, r, Osten, r, Pferd, s,
Rose, e, Schaf, s, Stern, r, Strand, r, Süden, r, Temperatur, e, Tiergarten, r, Tiger, r, Tulpe, e, Welt, e,
Westen, r, Wetter, s, Wolke, e, Zentrum, s, angenehm, kühl, regnerisch, sonnig, scheinen, schneien,
trocken, auf dem Land
Voľný čas a záľuby (Záľuby, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka,
Umenie a rozvoj osobnosti)
Bibliothek, e, Eintrittskarte, e, Fotopapparat, r, Kamera, e, Lied, s, Literatur, e, Maler, r, Märchen, s,
Party, e, Pause, e, Programm, s, Theater, s, Thema, s, Titel, r, Zeitung, e, bestellen, besuchen, es
gibt, fernsehen, frei, holen, klicken, reservieren, Internet, s, Snowboard fahren, Skateboard fahren,
Schlittschuh laufen
Stravovanie (Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje,
Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky, Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá
výţiva)
Alkohol, r, Appetit, r, Bar, e, Bedienung, e, Bier, s, Braten, r, Brötchen, s, Café, s, Cola, e, Erbse, e,
Erdapfel, r, Espresso, r, Essig, r, Fischsuppe, e, Fräulein!, Gast, r, Gasthaus, s, Gasthof, r,
Hauptgang, r, heiße Getränke (Pl), Joghurt, r, Kaffeehaus, s, Kellner/-in, r, e, Kotelett, s, Kuchen, r,
Küchenhilfe, e, Limo(nade), e, Marmelade, e, Erdbeer-, Menü, s, Mittags-, Möhre, e, Nachtisch, r , Öl,
s, Pfeffer, r, Pommes (frites), e (Pl), Rechnung, e, Rotwein, r, Schnaps, r, Schokolade, e, Senf, r,
Steak, s, Tasse, e, Teigwaren, e (Pl), Truthahn, r, Vollkornbrot, s, Weißwein, r, Wurst, e zu Abend
essen ,zu Mittag essen ,Zum Wohl! ,besetzt ,bestellen, einschenken ,essen gehen, frühstücken,
gekocht, grillen, mögen, putzen, reservieren, schneiden, genug, hart, reif, satt, sauer, scharf, trocken,
weich
Multikultúrna spoločnosť (Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Vianoce, Veľká noc,
Zvyky a tradície v nemecky hovoriacich krajinách, Zbliţovanie kultúr a rešpektovanie tradícií)
Grammatik, e, Geburtstag, r, Geburtstagstorte, e, Geschenk, s, Kirche, e, Musik, e, Tanz, r,
Weihnachten, s, Weihnachtsbaum, r, Wort, s, auswendig, leicht, schwer, lesen, schreiben, sprechen,
zu Besuch kommen, sein, Englisch, s, Aussprache, e, Dialog, r, Fest, s, Gespräch, s, Hochzeit, e,
Karneval, r, Tradition, e, Unterschrift, e, feiern, verbessern
Krajiny, mestá a miesta (Moja krajina a moje mesto)
Berg, r, Land, s, Meer, s, Natur, e, Park, r, Platz, r, See, r, Stadt, e, Wald, r, Meer, s, Slowakei, e,
Deutschland, s, Ungarn, s, Österreich, s, Schweiz, e
Človek a spoločnosť, Komunikácia (Jazyk ako dorozumievací prostriedok, Formy komunikácie)
Sprache, e, Text, r , Wort, s, gut , langsam, laut, leicht, leise, richtig, schlecht, schnell, schwer,
bedeuten, lernen, fragen, heißen, hören, zu-, können, korrigieren, lesen, sagen, schreiben, sprechen,
verstehen, wiederholen, Fremdsprache, e, Meinung, e, Muttersprache, e, Zeitschrift, e, Zeitung, e,
Satz, r, deutlich, un-, perfekt, schwierig, , witzig, buchstabieren, beherrschen, lösen, meinen, reden,
sagen, wollen, sich schämen, vergessen, erklären, wissen
Mládeţ a jej svet (Aktivity mládeţe, Vzťahy medzi rovesníkmi, Predstavy mládeţe o svete)
Computer, r, Disco, e, Fernseher, r, Freundschaft, e, Internet, s, Konflikt, r, Liebe und Wärme, Musik
hören, Rivalität, e, Solidarität, e, Zusammenleben, s, freundschaftlich, gemütlich, stolz, talentiert,
guterzogen, heiraten, Sport treiben
Zamestnanie
(Pracovné
pomery
a kariéra,
Platové
ohodnotenie,
Nezamestnanosť)
Arzt, r/ Ärztin, e, Beruf, r, Lehrer, r/ Lehrerin, e, Maurer, r, Verkäufer, r/ Verkäuferin, e, schlecht,
schwer, ,arbeiten, finden, machen, schicken, suchen, verkaufen, Bauer, r /Bäuerin, e, Drucker, r,
Kopie, e, Schaffner, r/ Schaffnerin, e, Gärtner, r/ Gärtnerin, e, Schauspieler, r/ Schauspielerin, e,
Bäcker, r/ Bäckerin, e, Postbote, r, Automechaniker, r, , Tischler, r, Ferien machen, Metzger, r/
Metzgerin, e, Schornsteinfeger, r, Polizist, r/ Polizistin, e, Gärtner, r/ Gärtnerin, e, Maler, r/ Malerin, e,
erfolgreich, interessant, langweilig, leicht, (keine Arbeit) haben, arbeiten als, arbeiten bei, arbeiten mit,
,markieren, speichern, starten, lernen, verdienen, vorstellen, wechseln, werden + Berufsbezeichnung,
werden wollen + Berufsbezeichnung
Vzory a ideály (Človek, jeho vzory a ideály, Pozitívne a negatívne vzory)
Krajina, ktorej jazyk sa
kultúrne zvyky a tradície)
učím
(Geografické
údaje,
História,
Turistické
miesta,
Učebné osnovy
Názov predmetu
NEMECKÝ JAZYK – PRVÝ CUDZÍ JAZYK
Časový rozsah výučby
4 hodiny týţdenne, 132 hodín ročne
Ročník
ôsmy
Stupeň vzdelania
ISCED 2 – niţšie stredné vzdelávanie
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Nemecký jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť
skúseností sprostredkovaných materinským a štátnym jazykom. Tento cudzí jazyk poskytuje ţivý
základ a predpoklady pre komunikáciu učiacich sa v Európskej únii. Jeho osvojenie pomáha
učiacemu sa prekonávať bariéry a tak prispieva k zvýšeniu jeho mobility v osobnom ţivote.
Umoţňuje poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície.
Pomáha aj k vzájomnému medzinárodnému porozumeniu a k tolerancii. Vytvára podmienky pre
spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. Učenie sa nemeckého jazyka podporuje
otvorenejší prístup k ľuďom.
Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôleţité pre podporu mobility v rámci
Európskej únie, umoţňujú občanom plne vyuţívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej
členských štátov.
Realizácia vyučovania nemeckého jazyka prebieha jednak v kmeňových triedach, jednak v
počítačových učebniach (vyuţitie Internetu, multimédií), resp. v jazykovej učebni.
Obsahovou náplňou nemeckého jazyka je nácvik komunikačných zručností.
Vyučovanie smeruje k tomu, aby ţiaci
-
dokázali riešiť kaţdodenné ţivotné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhali
cudzincom, ktorí sa nachádzajú v ich vlastnej krajine,
dokázali vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria
iným jazykom a sprostredkúvajú im svoje myšlienky a pocity,
viac a lepšie chápali spôsob ţivota a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Jednou z najdôleţitejších tém, prelínajúcich sa vyučovaním nemeckého jazyka, je multikultúrna
výchova. Tolerancia, demokracia, asertívne správanie, sebakontrola, identita a pod. by mali byť
vlastnosti, ku ktorým by multikultúrna výchova mala smerovať. Na rozvíjanie týchto osobnostných
kvalít sme vhodne zvolili základné témy tohto predmetu :



Rodina a spoločnosť (Osobné údaje, Tlačivá a dokumenty),
Domov a bývanie (Môj dom/byt – názvy izieb, Zariadenie bytu, Domov a jeho
okolie, Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a ţivotné
prostredie, Spoločnosť a jej ţivotný štýl),
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (Ľudské telo, Fyzické charakteristiky,












Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo,
Zdravý spôsob ţivota, Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky),
Doprava a cestovanie (Dopravné prostriedky, Osobná doprava),
Vzdelávanie a práca (Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti
a profesie, Pracovné podmienky),
Človek a príroda (Zvieratá/fauna, Počasie, Rastliny/flóra, Klíma, Človek a jeho
ţivotné prostredie, Príroda okolo nás – ochrana ţivotného
prostredia),
Voľný čas a záľuby (Záľuby, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka,
Umenie a rozvoj osobnosti),
Stravovanie (Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie,
Nápoje, Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky,
Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá výţiva),
Multikultúrna spoločnosť (Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Vianoce, Veľká noc,
Zvyky a tradície v nemecky hovoriacich krajinách,
Zbliţovanie kultúr a rešpektovanie tradícií),
Krajiny, mestá a miesta (Moja krajina a moje mesto),
Človek a spoločnosť, Komunikácia (Jazyk ako dorozumievací prostriedok,
Formy komunikácie),
Mládeţ a jej svet (Aktivity mládeţe, Vzťahy medzi rovesníkmi, Predstavy
mládeţe o svete),
Zamestnanie (Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie,
Nezamestnanosť),
Vzory a ideály (Človek, jeho vzory a ideály, Pozitívne a negatívne vzory),
Krajina, ktorej jazyk sa učím (Geografické údaje, História, Turistické miesta,
kultúrne zvyky a tradície).
U ţiakov s poruchami učenia sa dôraz kladie predovšetkým na ústny prejav a schopnosť
dorozumieť sa.
I Všeobecné kompetencie
Ţiak na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby
dokázal:
• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
• opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a pouţívať,
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich
a vyuţívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho rozvoja,
• udrţať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
• pochopiť zámer zadanej úlohy,
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
• aktívne a často vyuţívať doteraz osvojený jazyk,
• vyuţívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
II Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú učiacemu sa pouţívať konkrétne
jazykové prostriedky v komunikácii.
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyţaduje komunikatívne správanie,
ktoré je primerané danej situácii a beţné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikatívne
kompetencie zahŕňajú nasledovné zloţky:
1 Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak,
aby dokázal pouţívať:
• beţné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných
potrieb obmedzeného charakteru,
• základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom
naučených slovných spojení a výrazov,
• vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich
predvídateľné základné komunikačné situácie,
• osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v kaţdodennom konaní, ktoré sa týka
známych situácií a tém,
• niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa
základných chýb, ale je mu rozumieť.
2 Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich
rozvíja tak, aby dokázal:
• komunikovať v beţných spoločenských situáciách,
• jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena
informácií, ţiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie,
ospravedlnenie atď.,
• udrţiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom beţných výrazov.
Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich sa známych a
beţných vecí a záleţitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, ktorú si osvojil, je
nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede.
3 Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja
tak, aby dokázal:
• sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyţadovanou stratégiou (zámer, téma, logická
následnosť),
• funkčne vyuţívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na jednoduché
vyjadrenie odmietnutia, túţby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia, rozčarovania,
strachu,
• vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,
• pouţiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udrţanie a ukončenie krátkeho
rozhovoru,
• pouţívať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na
vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.
III Komunikačné zručnosti
Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a dopĺňajú
(integrované zručnosti).
1 Počúvanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby za
predpokladu, ţe reč je jasne a zreteľne formulovaná:
• dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého,
• porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na beţné oblasti kaţdodenného
ţivota,
• porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o
predvídateľných kaţdodenných záleţitostiach,
• vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,
• porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,
• rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,
• pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.
2 Čítanie s porozumením
Učiaci sa dokáţe porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú
zásobu.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby:
• dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú
napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,
• vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie,
• rozumel beţným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach,
akými sú ulice, reštaurácie, ţelezničné stanice, atď.,
• pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do
styku, akými sú napríklad listy, broţúry a krátke články,
• porozumel jednoduché osobné listy,
• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov,
• vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.
3 Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby
vedel:
• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,
• napísať jednoduché osobné listy,
• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, ţe môţe poţiadať o jeho
zopakovanie a preformulovanie,
• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,
• napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,
• jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy).
4 Ústny prejav
Ústny prejav - dialóg
Učiaci sa dokáţe komunikovať v jednoduchých a beţných situáciách, ktoré vyţadujú jednoduchú
a priamu výmenu informácií na známe a beţné témy, ktoré súvisia s prácou a voľným časom. Dokáţe
zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vţdy je schopný ju aj viesť a rozvíjať.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby
dokázal:
• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,
• pouţívať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,
• sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,
• povedať, čo sa mu páči a čo nie,
• poţiadať o rôzne jednoduché informácie, sluţby a veci, alebo ich poskytnúť.
Ústny prejav - monológ
Učiaci sa dokáţe podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v škole,
opis kaţdodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho sledu
jednoduchých slovných spojení a viet.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby
dokázal:
• v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,
• jednoduchým spôsobom sa rozprávať o kaţdodenných praktických otázkach,
• komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s pouţitím jednoduchých slovných
spojení a viet,
• vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, záţitkov zo školy a
voľno časových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,
• opísať svoje plány a osobné skúsenosti.
Ciele
Cieľom predkladaných učebných osnov z cudzích jazykov je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn
jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne
zodpovedala poţiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na ţivot v
spojenej Európe.
Cieľom vyučovania nemeckého jazyka na základnej škole je naučiť ţiakov všetky formy
dorozumievania sa v danom jazyku na kvalitnej úrovni t. j. rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti –
ústny prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky. V
súčasnosti majú ţiaci stále viac moţností uplatňovať svoje rečové zručnosti pri hovorení, počúvaní (či
uţ priamo cez ţivú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie). V čase rozvoja počítačovej
techniky je písomná komunikácia medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírená.
Cieľom je ďalej naučiť základné formy dennej komunikácie, základné jazykové štruktúry a ich
pouţívanie v beţnej komunikácii, viesť k vlastnej tvorbe jazykových prejavov, naučiť pracovať so
slovníkom a vyhľadávať potrebné informácie v cudzojazyčných textoch.
Stratégia vyučovania
Metodické základy
-
-
-
-
Vyučovací proces a metódy by nemali byť priamo sprostredkované vyučujúcim. Vyučujúci dáva
impulzy, ktoré ţiakov podnietia k samostatným a autonómnym učebným aktivitám. Osobitú úlohu
pritom zohráva, ako naučiť ţiakov učiť sa. K tomu patrí rozvíjanie a nacvičovanie počúvania,
čítania a zrakového vnímania s porozumením, a to pouţitím techník porozumenia počutému,
čítanému a videnému.
Uţ v 5. ročníku treba predovšetkým podporiť syntetické myslenie a konanie ţiakov, to znamená
schopnosť aplikovať to, čo sa naučil vo vyučovaní cudzieho jazyka aj na iné predmety, príp.
poznatky a vedomosti získané v iných predmetoch preniesť do vyučovania cudzieho jazyka.
Okrem toho má silnejšie vystúpiť do popredia kontrastívny pohľad na jazyk v porovnaní
s materinským jazykom alebo iným cudzím jazykom. Nie je tým myslený preklad, ale vyuţívanie
pomocných funkcií materinského jazyka alebo aj iných cudzích jazykov k hlbšiemu nahliadnutiu do
štruktúry nemeckého jazyka.
Vyučovanie nemeckého jazyka zahŕňa v 6. ročníku tri týţdenné vyučovacie hodiny.
7. Všeobecné metodické princípy
- Metodické koncepty a postupy vo vyučovaní jazyka sú určené učebnými a vyučovacími cieľmi
učebných osnov. Z nich vyplýva uplatnenie metodických postupov v konkrétnych obsahoch
vyučovania.
- Metodické postupy sú určované okrem toho aj predpokladmi a záujmami cieľovej skupiny ţiakov
a kultúrnym prostredím, v ktorom ţijú a pre ktorý ich vzdelávame.
- Metódy učenia sa jazykov sa majú vzťahovať na reálny ţivot. To znamená, ţe činnosti a zadania
úloh, ktoré absolvujú ţiaci na vyučovaní, majú čo moţno najviac zodpovedať poţiadavkám reálnej
komunikácie v kaţdodennom a v profesijnom ţivote. Ţiaci majú čo moţno najviac rozprávať,
počúvať, čítať, písať.
- Pritom v popredí stojí verbálna komunikácia, teda počúvanie a ústny prejav. Sústavnými
praktickými jazykovými činnosťami by mali byť ţiaci pripravovaní na osobné kontakty s nemecky
hovoriacimi partnermi v rozhovore. Je však nutné dávať pozor na to, aby boli primerane
precvičované aj písomné zručnosti.
-
-
-
-
-
Pri metodickom stvárnení vyučovania treba brať ohľad na dvojitú funkciu nemeckého jazyka ako
cudzieho jazyka: na jednej strane ako učebný cieľ (schopnosť priamo komunikovať
v kaţdodenných situáciách), na druhej strane ako jazyk na vyučovaní v oblasti metakomunikácie
(pokyny a vysvetlenia na vyučovaní). V prvej funkčnej oblasti by mal byť čo moţno najviac
pouţívaný nemecký jazyk, to znamená ţe by sme sa mali vyhnúť takzvanému „tlmočenému
vyučovaniu“. V druhej funkčnej oblasti moţno poskytnúť širší priestor materinskému jazyku
v komunikačnom záujme porozumenia medzi vyučujúcim a učiacim sa, ale aj medzi učiacimi sa
navzájom.
Ďalším metodickým vyučovacím princípom je rôznorodosť metód. Tým sa má
vzbudiť,
podporovať a ďalej rozvíjať záujem mládeţe o učenie sa jazykov. Takto sa majú zohľadniť všetky
čiastkové oblasti procesu učenia sa jazykov (rečové zručnosti, slovná zásoba, gramatika,
výslovnosť), ktoré si vyţadujú sčasti odlišné metódy prezentácie a sprostredkovania.
Pritom je dôleţité starostlivo plánovať spôsob, ktorým dosiahneme u ţiakov ovládanie zloţitých
a integrovaných foriem komunikácie (situačný ústny prejav a počúvanie, počúvanie a čítanie
textov s porozumením, vlastná produkcia textov v ústnom a písomnom prejave). Malo by sa
vychádzať najskôr z precvičovania jednotlivých zručností a oblastí jazykového systému (slovná
zásoba, gramatika, výslovnosť) a jednoduchými kombináciami zručností (napr. čítať text
a ostatným sprostredkovať jednu informáciu z textu) postupne viesť k zloţitejším formám
komunikácie (napr. hry s rozdelenými úlohami, malé projekty).
Aj precvičovanie v oblasti jazykového systému (slovná zásoba, gramatika, výslovnosť) by malo byť
podľa moţnosti organizované v spojení so zručnosťami (napr. gramatická aktivita v spojení
s ústnym prejavom a počúvaním) a tam, kde sa to ponúka, by malo mať hravý charakter. Má byť
orientované na ciele komunikácie (Na čo to potrebujem? V akých komunikačných súvislostiach to
môţem pouţiť?).
Pri plánovaní vyučovania cudzieho jazyka majú byť vyuţité všetky prostriedky a moţnosti, ktoré sú
k dispozícii: sociálne formy, didaktické prostriedky, autentické materiály (predovšetkým
z masmédií), kontakty vyučujúcich a ţiakov s nemecky hovoriacimi partnermi a organizáciami vo
vlastnej krajine aj inde.
8. Sociálne formy na vyučovaní jazykov
K rôznorodosti metód patri takisto vyuţitie rôznych sociálnych foriem vo vyučovaní, príp. mimo
vyučovania (napr. domáce úlohy) : práca jednotlivcov – práca v dvojiciach – skupinová práca – práca
v pléne – frontálne vyučovanie. Pri organizovaní vyučovania je potrebné vziať do úvahy funkčné
moţnosti jednotlivých sociálnych foriem:
-
práca jednotlivcov: domáce úlohy, rečové aktivity mimo vyučovania nemčiny, príprava na prácu
v iných sociálnych formách počas hodín cudzieho jazyka,
práca vo dvojiciach: príprava na ústne a písomné aktivity; ústna komunikácia (minidialógy,
dialógy), čítanie s porozumením, vzájomná kontrola prác vytvorených v jazyku,
skupinová práca: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazykové štruktúry a slovná
zásoba, práca na projektoch,
práca v pléne: hry, jazykové hry, spievanie piesní, hry s kartičkami, precvičovanie ústneho prejavu
a výslovnosti, fázy kontroly a zbierania výsledkov práce jednotlivcov, dvojíc a skupín,
frontálne vyučovanie: informačné celky (napr. referovanie o vlastnej alebo inej krajine,
prezentácia nového jazykového materiálu, kontrola a oprava ţiackych prác).
Učebné zdroje
Dôleţitým metodickým prvkom vyučovania jazyka sú didaktické prostriedky. Tvoria predpoklady pre
otvorené vyučovanie s učením sa objavovaním (heuristickým učením sa). Ich rozsah siaha od
tradičných didaktických prostriedkov aţ k novým technologickým moţnostiam audiovizuálnych médií.
Tradičné médiá technologickým vývojom nič nestratili na svojom význame. Ostávajú aj naďalej
podstatným základom pre vyučovanie jazyka, ktorý tam, kde je to moţné, doplníme, rozšírime o nové
médiá, a tým umoţníme organizovať vyučovanie efektívnejšie a zaujímavejšie. Moţnosti vyuţitia
didaktických prostriedkov je potrebné skúmať z hľadiska ich zmysluplnej funkcie vo vyučovaní jazyka.
Okrem toho si majú vyučujúci uvedomiť, ţe didaktické prostriedky môţu kedykoľvek zostaviť oni sami
alebo ich dajú zostaviť ţiakom.
 Tradičné didaktické prostriedky



- vyuţitie učebnice (Projekt Deutsch 4)
- vyuţitie pracovného zošita (Projekt Deutsch 4)
- vyuţitie slovníka – prekladového, výkladového
- obrázkové slovníky
- vyuţitie tabule
- vedenie ţiackych zošitov
Didaktické prostriedky vyrobené svojpomocne
- kartičky a iný materiál na hry
- práce ţiakov ako didaktické prostriedky
- názorné materiály, koláţe
- powerpointové prezentácie
- práca s MS Wordom
Tlač
- časopisy pre mládeţ
- noviny, časopisy, magazíny
- komiksy a obrázkové príbehy
- texty piesní
Audiovizuálne didaktické prostriedky
- CD - prehrávač
-
magnetofón
-
DVD - prehrávač
počítač
-
projektor
- online kurzy, testy
- webové stránky
softvérové výučbové programy

Autentické materiály
- hudba
-
literatúra
-
video
-
internet
-
DVD
Kritériá hodnotenia ţiaka
Ţiak je hodnotený podľa platných predpisov na hodnotenie ţiakov ZŠ.
Pri hodnotení výkonu ţiaka v nemeckom jazyku sledujeme najmä úroveň jeho rečových zručností t.j.
 počúvanie s porozumením
 čítanie s porozumením
 hovorenie
 písanie
Pri hodnotení berieme do úvahy:



do akej miery je ţiak schopný realizovať komunikáciu v cudzom jazyku,
do akej miery lexikálne a gramatické chyby narušujú zrozumiteľnosť a dorozumievanie,
hľadisko jazykovej správnosti pri pouţívaní beţnej slovnej zásoby a frekventovaných
gramatických štruktúr,
 hľadisko štylistickej adekvátnosti – formálnosť a neformálnosť vyjadrovania s ohľadom na
situáciu prejavu,
 rýchlosť prejavu a pohotovosť reakcie s prihliadnutím na individuálne rozdiely medzi ţiakmi,
 rozsah slovnej zásoby ţiaka a jej vyuţitie prostredníctvom gramatických štruktúr.
Hodnotenie ústnej odpovede :
Pri hodnotení ústnej odpovede by sme mali hovoriť o škále akceptovateľnosti a komunikatívnej
efektívnosti odpovede. Kritériom by mala byť zrozumiteľnosť. Ak je odpoveď dobrá i napriek
gramatickým chybám, ţiak spracoval informáciu a zaslúţi si za ňu istý kredit.
Pri ústnej odpovedi hodnotíme:
 hranie úloh – dialóg
 opis obrázka
 reprodukcia textu.
Pri hodnotení ústnej odpovede nám pomáhajú nasledovné kritériá:
 plynulosť reči – 20%
 výslovnosť a intonácia – 20%
 rozsah slovnej zásoby – 20%
 komunikatívna schopnosť – 20%
 gramatická presnosť – 20%
Spolu 100% - pri premene na známku postupujeme nasledovne:
- 100% - 90% výborný (1)
- 89%-70% chválitebný (2)
- 69%-50% dobrý (3)
- 49%-30% dostatočný (4)
- menej ako 29% nedostatočný (5)
Na základe týchto kritérií stanovujeme výslednú známku:
Výborný (1) Dobrá výslovnosť, veľmi málo gramatických chýb, plynulý prejav bez dlhých odmlčaní sa,
učiteľ kladie málo otázok, aby si spresnil, či ţiak učivu rozumie, odpovede na otázky sú okamţité
a vyčerpávajúce.
Chválitebný (2) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, väčšina viet je však
správna, v prejave nie je veľa prestávok, je pomerne plynulý, učiteľ poloţí viac otázok na spresnenie
odpovede, odpovede na otázky sú vyčerpávajúce, ţiak reaguje pohotovo.
Dobrý (3) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri
porozumení, prejav s kratšími prestávkami, ţiak hľadá slová, robí chyby v gramatických štruktúrach,
učiteľ kladie viac otázok na spresnenie, ţiakove odpovede sú menej vyčerpávajúce.
Dostatočný (4) Častejšie chyby vo výslovnosti, veľa gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri
porozumení, prejav s dlhšími prestávkami, nedostatočná základná slovná zásoba, obmedzený rozsah
gramatických štruktúr, odpovede na otázky nezodpovedajú rozsahu i obsahu učiva, ţiak nie vţdy vie
odpovedať na otázky učiteľa.
Nedostatočný (5) Časté chyby vo výslovnosti, mnoţstvo gramatických chýb, ktoré spôsobujú
nezrozumiteľnosť prejavu, nedostatočná slovná zásoba, neschopnosť pouţiť základné gramatické
štruktúry, ţiak nevie odpovedať na otázky učiteľa.
Hodnotenie písomného prejavu :
V nemeckom jazyku sa ako písomný prejav hodnotí predovšetkým spracovanie konkrétnej
konverzačnej témy, ale i písanie podľa osnovy (ţiadosť, objednávka, list priateľovi).
V písomnom prejave hodnotíme:
 spracovanie úlohy – obsah
 presnosť a vhodnosť gramatických štruktúr
 lexikálnu stránky písomného prejavu
 štylistickú stránku písomného prejavu
 kompozíciu

Hodnotenie:
Výborný (1) Vyčerpávajúca a adekvátna odpoveď na danú tému, správne pouţité gramatické
štruktúry, pestrá slovná zásoba, takmer bez pravopisných chýb, chyby neprekáţajú pri zrozumiteľnosti
text, jasná logická výstavba celej práce, prehľadná kompozícia.
Chválitebný (2) Ţiak zvládne úlohy vo veľkej miere, ale vynechá alebo pridá informácie, ktoré
s témou nesúvisia, väčšinou vhodne pouţité gramatické štruktúry, dobrá slovná zásoba s malými
chybami, zopár štylistických nepresností pri výstavbe textu a spájaní viet, menej prehľadná
kompozícia.
Dobrý (3) Vcelku adekvátna odpoveď na danú tému, ale s istými medzerami alebo zbytočnými
informáciami, zopár chýb v gramatike a lexike, miestami nezrozumiteľnosť textu, ale celkovo text
zrozumiteľný, viacero chýb v pravopise, stavbe viet a súvetí, menej prehľadná kompozícia.
Dostatočný (4) Spracovaná len časť otázky, veľké medzery v pouţívaní gramatických štruktúr, text vo
väčšej miere nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, veľa chýb v stavbe viet
a súvetí, neprehľadná kompozícia.
Nedostatočný (5) Neadekvátna odpoveď, len málo sa vzťahujúca k téme, takmer celý text
nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, nelogická stavba viet, neprehľadná
kompozícia.
Tento systém hodnotenia učiteľ môţe pouţiť i pri domácich úlohách podobného charakteru.
Hodnotenie kontrolných písomných prác a testov:
Maximálny počet dosiahnutých bodov predstavuje 100%. Kontrolné písomné práce a testy sa
hodnotia percentom úspešnosti a známka číslicou ( napr. 93% = 1 ).
Stupnica hodnotenia kontrolných písomných prác a testov:
Percentá %
známka
100 – 90
1
89 – 80
2
79 - 55
3
54 – 30
4
29 -- 0
5
Počet kontrolných písomných prác v kaţdom ročníku: 2 ročne– polročná a výstupná kontrolná
písomná práca. Učiteľ môţe pripraviť pre ţiakov aj vstupnú previerku, pričom vstupná písomná práca
nie je hodnotená známkou, má mať formu spätnej väzby pre učiteľa, ktorý porovnáva vedomosti
ţiakov z predchádzajúceho ročníka a overuje proces upevnenia poznatkov resp. zabúdania.
Ostatné písomné práce a testy sú v kompetencii vyučujúceho.
Zostavovanie testov:
Testy zostavuje vyučujúci najčastejšie po prebratí lekcie, prípadne po istom gramatickom
jave, v niektorých prípadoch môţe zostaviť súhrnný test za dlhšie časové obdobie. Vyučujúci
stavbu testu prispôsobuje prebratému učivu.
Základný test by mal obsahovať:




úlohy k slovnej zásobe
gramatickú produkciu – ţiaci tvoria časť odpovede sami
rozpoznávanie gramatických javov – voľba odpovede
čítanie prípadne posluch s porozumením.
Hodnotenie tvorivého písania – tzv. PROJEKTOV :
Tu hodnotíme predovšetkým:
formu – tvorivosť, kreativitu, fantáziu
obsah – slovná zásoba, schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebratou slovnou zásobou
a naučenými gramatickými štruktúrami.
V priebehu školského roka ţiak vypracuje a odprezentuje dva projekty.
Klasifikácia a hodnotenie ţiakov so ŠVVP:
Robí sa s prihliadnutím na stupeň poruchy, vyučujúci rešpektuje odporúčania psychologických
vyšetrení ţiaka. Vyberá vhodné i primerané spôsoby hodnotenia. Uplatňujeme také formy a spôsoby
skúšania, ktoré zodpovedanú schopnostiam ţiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku,
aby ţiak mal predpoklady preukázať lepšie výkony.
Kritériá hodnotenia boli schválené na prvej predmetovej komisii v aktuálnom školskom roku.
Medzipredmetové vzťahy
Integrované vyučovanie cudzieho jazyka napomáha k budovaniu medzipredmetových vzťahov. Učivo
preberané na iných predmetoch prirodzene implementovať do vyučovania nemeckého jazyka s cieľom
zopakovať si základné poznatky a zároveň sa naučiť alebo si utvrdiť novú slovnú zásobu z daného
tematického okruhu. I
Prierezové témy
Všetky prierezové témy (multikultúrna výchova, dopravná výchova, environmentálna výchova, osobný
a sociálny rozvoj, ochrana a tvorba ţivotného prostredia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti,
mediálna výchova, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra) sú uplatňované vo všetkých témach
predmetu nemecký jazyk.
Poznámka: V priebehu 4. vyučovacej hodiny NJ v týţdni budú ţiaci vytvárať projekty na zadané témy,
pracovať s jazykovými programami na počítačoch, počúvať a čítať nemecké texty a pripravovať
scénky v nemčine.
Obsah vzdelávania
Očakávané výstupy
Predmet:
Obdobie:
Nemecký jazyk
ôsmy ročník
Obsahový štandard
Tematický celok
Prierezové témy
Komunikácia
Rodina
OSR
Ţiak má:
- nadviazať kontakt v súlade
s komunikačnou situáciou:
Hallo!
7. pozdraviť
8. odpovedať
na pozdrav
Grüß dich!
9. rozlúčiť sa
4. predstaviť sa
Guten Morgen!
Grüß Gott!
Morgen… Herr… Frau…
Guten Tag!
Tag, …
Guten Abend!
Abend…
Gute Nacht!
Nacht…
MUV
OZO
Hallo!
Guten Morgen!
Guten Tag!
Guten Abend!
Gute Nacht!
Auf Wiedersehen!
Tschüß!
Ich bin ... .
Ich heiße ... .
Ich wohne ... .
Ich bin ... Jahre alt.
Ich komme aus ... .
Morfológia
časovať
predponami
slovesá
s odlučiteľnými
- poznať slovosled oznamovacej vety pri
slovesách s odlučiteľnými predponami
a vyuţívať ho v praxi
- poznať a v praxi vyuţívať vety
so zdôrazneným vetným členom (inverzia)
Časovanie slovies s odlučiteľnými predponami
Syntax
Slovosled oznamovacej vety pri slovesách
s odlučiteľnými predponami
- vytvoriť miniprojekt (pomocou obrázkov,
počítača alebo videa,
vytvoriť triedny
dotazník)
Vetná inverzia (podmet nie je na 1. mieste)
Miniprojekt
(rôzne alternatívy)
Tvorba miniprojektu
- vybrať z ponúknutých moţností:
Komunikácia
Priatelia, cestovanie
RLK
1. identifikovať
2. opísať
Welchen Zug nimmst du? Den früheren.
3. potvrdiť, odmietnuť,
Das sieht wie... .
(vyjadriť nesúhlas)
Ja, natürlich, das ist die... . Nein, danke.
4. opraviť (korigovať)
- korešpondovať:
1. začať list
Wir waren nicht eine Woche in Italien, sondern
zwei.
Mit freundlichen
2. ukončiť list
Grüßen.
IKT
Alles Gute wünscht ... .
Liebe ...,/Lieber ...,
3. oslovenie v listoch
Sehr geehrter Herr!
- pouţívať určitý člen bez podstatného
mena
- má sa oboznámiť s porovnávacou
časticou wie a pouţívať ju aj v písomnej, aj
v ústnej komunikácii
Sehr geehrte Frau!
Morfológia
Pouţitie určitého člena bez podstatného mena
Porovnávacia častica wie
- sa oboznámiť s obmedzovacou spojkou
sondern a pouţívať ju aj v písomnej, aj
v ústnej komunikácii
- poznať
sparen
predloţkovú
väzbu
slovesa
Obmedzovacia spojka sondern
- poznať slovosled oznamovacej vety
v perfekte a vyuţívať ho v praxi
- poznať slovosled opytovacej
v perfekte a vyuţívať ho v praxi
- urobiť interview
so známou osobnosťou
vety
Sloveso s predloţkovou väzbou (sparen für + A)
- napísať list
Syntax
Slovosled oznamovacej vety v perfekte
Slovosled opytovacej vety v perfekte
Interview
Písanie listu
Komunikácia
-
reagovať pri prvom stretnutí:
11. predstaviť sa
12. predstaviť niekoho
13. reagovať
na predstavenie
14. privítať niekoho
15. predniesť prípitok
6. privítať
-
ponúknuť a reagovať na ponuku:
13. žiadať od niekoho
niečo
14. odpovedať
na ţiadosť
15. navrhnúť niekomu,
aby niečo vykonal
16. navrhnúť niekomu,
aby sme spoločne niečo vykonali
17. ponúknuť pomoc
(urobiť niečo namiesto niekoho
iného)
18. navrhnúť, ţe niečo
poţičiam, darujem
6. odpovedať na návrh
niekoho iného
Mein Name ist ... .
Komunikácia
OSR
MEV
Ich heiße ... .
VMR
Es freut mich.
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen!
7. pýtať sa na ţelanie
Ach! Das ist schwer! Darf ich dir helfen?
8. ponúkať veci
a predmety
9. ponúkať sa niečo
Es regnet. Möchtest du ... haben?
urobiť
Noch etwas ...?
10. pozvať
Das (Geschenk) ist für Sie.
Wünschen Sie noch etwas?
- časovať zvratné slovesá
Es regnet. Möchtest du ... haben?
Noch etwas ...?
Das (Geschenk) ist für Sie.
- časovať modálne sloveso
všetkých osobách singuláru
dürfen vo
Soll ich dich abholen?
Darf/Kann ich nicht zu einladen?
a plurálu
-
-
-
-
poznať postavenie zámena es
poznať a vo vhodných situáciách
pouţívať vykanie
poznať a v praxi pouţívať perfektum
slovies: an/kommen, fahren, gafallen,
gehen, verstehen
poznať slovosled oznamovacej vety
s modálnym slovesom a vyuţívať ho v
praxi
poznať slovosled opytovacej vety
s modálnym slovesom a vyuţívať ho v
praxi
poznať slovosled po spojke weil a v praxi
Morfológia
Časovanie zvratných slovies
Časovanie modálnych slovies
ho vyuţívať
- napísať krátky denník
pobytu
-
Postavenie zámena es
z výmenného
Vykanie
vytvoriť slovník z výmenného pobytu
Perfektum silných slovies: an/kommen, fahren,
gafallen, gehen, verstehen
Syntax
Oznamovacia veta s modálnym slovesom
Opytovacia veta s modálnym slovesom
Slovosled po spojke weil
Prídavné meno vo funkcii prívlastku
Skloňovanie prídavných mien v D a A
Komunikácia
- vyjadriť svoju
schopnosť:
Ich weiß es.
2. vyjadriť neznalosť
Das weiß es nicht.
3. vyjadriť svoju
Ich kann ... sehr gut ... .
schopnosť,
vykonať nejakú
činnosť
- vyjadriť svoj názor:
Ich finde, die Musik ist ... .
Ich glaube/denke/meine,
1. vyjadriť svoj názor
er ist ... .
2. vyjadriť svoj súhlas
Ist er schon da? Ich glaube, ja.
3. vyjadriť svoj
Du hast Recht.
nesúhlas
4. vyjadriť svoje
presvedčenie
5. vyjadriť vzdor
ENV
OSR
1. vyjadriť vedomosti
poznatky, zistenia
Môj domov
Also gut.
Ich bin dafür. Sicher.
Nein. danke.
Ich bin für/gegen „x“, ich bin dafür/dagegen.
6. protestovať
Ich bin für mehr Sprechen im Sprachunterricht.
7. vyjadriť stupeň istoty
Kommt nicht in Frage!
Ich sage nein.
Ich bin dagegen!
- časovať modálne sloveso
všetkých osobách singuláru
können vo
a plurálu
- poznať a správne pouţívať predloţky s 3.
a 4.pádom
- poznať a správne poţívať predloţky so 4.
pádom
poznať a v praxi pouţívať perfektum
slovesa: sehen, verlieren
- oboznámiť sa s predloţkovými spojeniami
Unsinn!
Morfológia
Časovanie modálneho slovesa können
Predloţky s 3. a 4. pádom
-
- poznať slovosled opytovacej vety pri
slovesách s odlučiteľnými predponami
a vyuţívať ho v praxi
- oboznámiť sa s vedľajšou vetou bez
spojky
Predloţky so 4. pádom
Perfektum slovesa sehen, verlieren
Predloţkové spojenia
Syntax
Slovosled opytovacej vety pri slovesách
s odlučiteľnými predponami
Vedľajšia veta bez spojky
Komunikácia
- vnímať a prejavovať svoje city:
1. vyjadriť radosť
Ja, super/toll/Klasse!
z niečoho, šťastie,
Ich freue mich sehr über ... .
uspokojenie
Ich bin froh darüber.
2. vyjadriť smútok,
skľúčenosť
Mir geht es nicht gut.
3. vyjadriť sympatie
Ich bin traurig.
4. vyjadriť fyzickú
Ich habe ...wirklich gern.
bolesť
Es tut weh.
5. utešiť, podporiť,
Keine Angst! Nur Mut!
dodať odvahu
- časovať modálne sloveso
všetkých osobách singuláru
können vo
Morfológia
a plurálu
- časovať modálne sloveso
všetkých osobách singuláru
Časovanie modálneho slovesa sollen
müssen vo
a plurálu
- poznať tvary osobných zámen vo 4. páde
Časovanie modálneho slovesa müssen
OSR
IKT
DOV
- napísať list
Tvary osobných zámen vo 4. páde
Miniprojekt
(rôzne alternatívy)
Písanie listu
Komunikácia
- vyjadriť svoju vôľu:
1. vyjadriť svoje
ţelania a túţby
2. vyjadriť svoje plány
Ich möchte lieber ... .
Ich wünsche mir ... .
Ich hätte gerne ... .
Ich habe vor ... .
Ich plane ... .
1. varovať pred
Vorsicht! Halt!
niekým, niečím
Ich rate dir, ... .
2. poradiť
Ich bin bei dir.
3. dodať odvahu,
Mit mir kannst du rechnen.
podporiť
MUV
RLK
Ich will noch ... .
blízke a budúce
- reagovať na niečo, čo sa má udiať
v budúcnosti:
Cestovanie
Ich wünsche dir/Ihnen... .
4. adresovať niekomu
Gute Reise!
svoje ţelanie
Guten Apetit!
OSR
Alles Gute!
- vytvoriť názvy ţenských zamestnaní
z názvov muţských zamestnaní
- vytvoriť konjunktív slovesa haben
a časovať vo všetkých osobách singuláru
a plurálu
Lexikológia
Tvorba názvov ţenských zamestnaní z názvov
muţských zamestnaní
Morfológia
- časovať pomocné sloveso werden
Konjunktív slovesa haben
- poznať slovosled oznamovacej vety
v budúcom čase a vyuţívať ho v praxi
Časovanie pomocného slovesa werden
- poznať slovosled opytovacej vety
v budúcom čase a v praxi ho vyuţívať
Syntax
Slovosled oznamovacej vety v budúcom čase
Slovosled opytovacej vety v budúcom čase
-
vypočuť si a podať
informácie:
13. informovať sa
14. potvrdiť (trvať na
niečom)
15. začleniť informáciu
16. odpovedať na
ţiadosť
17. získavať informácie
18. oznámiť
Komunikácia
Môj deň
Sag mal, hast du das wirklich gewusst?
Šport
Ja, natürlich.
Voľný čas
Wann gehen wir ... ?
(Er ist vor zwei Monaten nach ... gegangen.) Er
wohnt jetzt sicher in ... .
Ja, gerne.
Sofort.
Einen Moment.
IKT
ENV
VMR
Darf ich etwas fragen?
- časovať modálne sloveso
všetkých osobách singuláru
wollen vo
Wie schreibt man ... ?
Sagen Sie mir bitte, ist das?
a plurálu
- vytvoriť 3. stupeň prídavného mena
tvoriť dialógy v určených situáciách
-
vytvoriť reklamu o meste pre rádio XYZ
Das Wetter bleibt wahrscheinlich schön.
Morfológia
Časovanie modálneho slovesa wollen
Stupňovanie prídavných mien – 3. stupeň
Miniprojekt
(rôzne alternatívy)
Tvorba dialógov
Tvorba reklamy
Poznámka: Skratky prierezových tém:
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
IKT – Informačno-komunikatívne technológie
MUV – Mulltikultúrna výchova
MEV – Mediálna výchova
VMR – Výchova k manţelstvu
ENV – Environmentálna výchova
TBZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
RLK- REGIONÁLNA VÝCHOVA ATRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA
TBZ
VYBRANÁ POVINNÁ LEXIKA PRE KOMUNIKAČNÚ ÚROVEŇ A2
Rodina a spoločnosť (Osobné údaje, Tlačivá a dokumenty)
Tscheche, r, Tschechin, e, Ausländer, r/-in, e, Bart, r, Brille, e, Buchstabe, r, Groß-, Dorf, s, Eltern, e
(Pl), Familienname, r, Farbe, e, Augen-, Geburtsort, r, -tag, r, Datum, s, Gott, r,Göttin, e, Großeltern, e
(Pl), Handy, s, Interesse, s, Kirche, e, Kontinent, r, Land, s, Heimat-, Nachname, r, Nationalität, e,
Onkel, r, Ort, r, Österreicher, r/-in, e, Platz, r, Pole, r/- in, e, Religion, e, Schweizer, r/-in, e, Sohn, r,
Tante, e, Tochter, e, Ukrainer, r/-in, e, Vorname, r, anrufen, arbeiten als, aussehen, buchstabieren,
sich interessieren (für), leben, reparieren, sein + Berufsbezeichnung, studieren (nur an der
Universität), unterschreiben, vorstellen, dick, dünn, freundlich, un-, fröhlich, hübsch, interessiert (an),
komisch, lustig, österreichisch, polnisch, ruhig, schweizerisch, sympathisch, tschechisch, ukrainisch,
zufrieden (mit)
Domov a bývanie (Môj dom/byt – názvy izieb, Zariadenie bytu, Domov a jeho okolie, Bývanie v
meste a na dedine, Spoločnosť a ţivotné prostredie, Spoločnosť a jej ţivotný štýl)
Apparat, r, Telefon-, Bad, s, Balkon, r, Bild, s¸ Boden, r, Dach, s¸ Decke, e, Zimmer-, Garage, e, Gas,
s, Geschirr, s, Handtuch,s, Haustür, e, Heizung, e, Holz, s, Keller, r, Kissen, s, Lampe, e, Glüh-, Lift, r,
Miete, e, Möbel, e (Pl), Öl, s, Platz, r, Regal, s, Sessel, r, Strom, r (elektrischer) , Terrasse, e,
Terrasse, e, Trinkwasser, s, Vertrag, r , Wand, e, Waschbecken, s, Waschbecken, s, ausziehen,
bauen, brennen, einziehen¸ heizen, klingeln, klopfen, an-, kündigen, liegen, mieten, öffnen, schließen,
spülen, umziehen, wohnen (bei, mit), aktuell¸ am besten, am schnellsten¸ bar, besetzt, billig, böse,
demokratisch, dick, dünn, durstig, ehrlich¸ einfach, eingeladen (sein), elektrisch¸ ernst¸ falsch, frei¸
freundlich¸ fröhlich, gefährlich¸ gemütlich, gesund, gleich, gültig, halb, hart, heiß, hell, hübsch, hungrig,
interesant, interessiert (an), kochen, komisch, langweilig, ledig, leer, leicht, lieb, lustig, möbliert, müde,
nah(e), negativ, nervös, nett, nicht teuer, pauschal, perfekt, positiv, reif, ruhig, satt, sauer, schlimm,
schwach, schwierig, stark, sympathisch, tot, unfreundlich, unfreundlich, zentral, zufrieden (mit)
Ľudské
telo,
starostlivosť
o zdravie
(Ľudské
telo,
Fyzické
charakteristiky,
Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob ţivota, Nemocnica a klinika,
lekáreň a lieky)
Knie, s, Arm, r, Gesicht, s, Auge, s, Bauch, r, Bein, s, Durst, r, Schulter, e, Finger, r, Fuß, r, Haar, s,
Hals, r, Hand, e, Hunger, r, Kopf, r, Rücken, r, Mund, r , Nase, e, Ohr, s, Zahn, r, Arzt, r , Ärztin, e,
Zahn-Krankenhaus, s, duschen, ins Bett gehen, kalt sein, lachen, schlafen, warm sein, waschen,
gesund, gut, kaputt , krank, leicht, sauber, schlecht, schmutzig, schwer, stark, Apotheke, e, Arzt, r,
Ärztin, e, Brille, e , Gesundheit, e, Grippe, e, Herz, s, Kamm, r, Knie, s, Körper, r, Medikament, s,
Ordination, e, -szeit , Rücken, r, Ruhe, e , Seife, e, Schnupfen, r, Spezialist, r/-in, e, Sprechstunde, e,
Spritze, e, Tablette, e, Termin, r, Tropfen, r, Unfall, r, Zahn, r, auf sein, aufstehen, aussehen, baden,
besuchen, fallen, gut gehen , Haare schneiden, leben, rasieren, schlafen gehen, schlecht gehen, sein,
schneiden, schreien, waschen (Wäsche), weh tun , weinen, Zähne putzen, zum Arzt (ins
Krankenhaus)gehen, trinken, fehlen, durstig, gut gehen, heiß sein , müde, nervös, ruhig, schlimm,
schwach, tot
Doprava a cestovanie (Dopravné prostriedky, Osobná doprava)
Ausflug, r, Bahnhof, r, Bahnsteig, r, Brücke, e, Bürgersteig, r, LKW, r, Ecke, e, Fahrausweis, r, Fähre,
e, Fahrschein, r, Flug, r, Flughafen, r, Flugzeug, s, Führung, e, Fußgänger, r/-in, e, Garage, e, Grenze,
e, Gruppe, e, Hafen, r, Haltestelle, e, Information, e, Karte, e, Kredit-, Kurve, e, Lastwagen, r, Lift, r,
Linie, e, Maschine, e, Nationalität, e, Papiere, e (Pl), Pass, r, Reise-, Pilot, r/-in, e, Prospekt, s,
Raucher, r/-in, e, Nicht-Rechnung, e, Hotel-Retourbillett, s, Rundfahrt, e, , Stadt-Saison, e,
Staatsbürgerschaft, e, Steward, r/Stewardess, e, Straßenbahn, e, Tasche, e, Reise-, Ticket, s, UBahn, e, Unfall, r, Verkehrsamt, s, Wagen, r, (etwas irgendwo) lassen, (irgendwo) , sein, abbiegen,
abfahren, auspacken, aussteigen, bar zahlen, brauchen, buchen, einpacken, einsteigen, fahren (mit),
fliegen (mit), halten, holen, landen, laufen, mieten, nehmen, packen, Rad fahren, reisen (mit),
reservieren, stoppen, transportieren, umsteigen, vergessen, verlieren, von hier sein, wechseln,
wecken, zeigen, am besten, am schnellsten, einfach, falsch, gültig, pauschal
Vzdelávanie a práca (Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti
a profesie, Pracovné podmienky)
Arbeiter, r, Arzt, r, Bäcker, r, Biologie, e, Chemie, e, Englisch, s, Ferien, e (Pl), Französisch, s,
Fremdsprache, e, Informatik, e, Karte, e, Kellner, r, Klassenbuch, s, Kleber, r, Koch, r,
Krankenschwester, e, Kugelschreiber, r, Lineal, s, Mitschüler, r, Note, e, Pause, e, Physik, e, Polizist,
r, Spanisch, s, Sportplatz, r, Student, r, Turnhalle, e, Verbesserung, e, Verkäufer, r, Zeugnis, s,
ab/aufschreiben, kontrollieren, sich interessieren (für), studieren, üben, unterrichten
Človek a príroda (Zvieratá/fauna, Počasie, Rastliny/flóra, Klíma, Človek a jeho
ţivotné
prostredie,
Príroda
okolo
nás
–
ochrana
ţivotného
prostredia)
Bär, r, Dorf, s, Elefant, r, Fabrik, e, Flügel, r, Gebirge, s, Geflügel, s, Himmel, r, Holz, s, Industrie, e,
Insel, e, Jahreszeit, e, Klima, s, Kuh, e, Löwe, r, Luft, e, Mond, r, Norden, r, Ort, r, Osten, r, Pferd, s,
Rose, e, Schaf, s, Stern, r, Strand, r, Süden, r, Temperatur, e, Tiergarten, r, Tiger, r, Tulpe, e, Welt, e,
Westen, r, Wetter, s, Wolke, e, Zentrum, s, angenehm, kühl, regnerisch, sonnig, scheinen, schneien,
trocken, auf dem Land
Voľný čas a záľuby (Záľuby, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka,
Umenie a rozvoj osobnosti)
Bibliothek, e, Eintrittskarte, e, Fotopapparat, r, Kamera, e, Lied, s, Literatur, e, Maler, r, Märchen, s,
Party, e, Pause, e, Programm, s, Theater, s, Thema, s, Titel, r, Zeitung, e, bestellen, besuchen, es
gibt, fernsehen, frei, holen, klicken, reservieren, Internet, s, Snowboard fahren, Skateboard fahren,
Schlittschuh laufen
Stravovanie (Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje,
Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky, Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá
výţiva)
Alkohol, r, Appetit, r, Bar, e, Bedienung, e, Bier, s, Braten, r, Brötchen, s, Café, s, Cola, e, Erbse, e,
Erdapfel, r, Espresso, r, Essig, r, Fischsuppe, e, Fräulein!, Gast, r, Gasthaus, s, Gasthof, r,
Hauptgang, r, heiße Getränke (Pl), Joghurt, r, Kaffeehaus, s, Kellner/-in, r, e, Kotelett, s, Kuchen, r,
Küchenhilfe, e, Limo(nade), e, Marmelade, e, Erdbeer-, Menü, s, Mittags-, Möhre, e, Nachtisch, r , Öl,
s, Pfeffer, r, Pommes (frites), e (Pl), Rechnung, e, Rotwein, r, Schnaps, r, Schokolade, e, Senf, r,
Steak, s, Tasse, e, Teigwaren, e (Pl), Truthahn, r, Vollkornbrot, s, Weißwein, r, Wurst, e zu Abend
essen ,zu Mittag essen ,Zum Wohl! ,besetzt ,bestellen, einschenken ,essen gehen, frühstücken,
gekocht, grillen, mögen, putzen, reservieren, schneiden, genug, hart, reif, satt, sauer, scharf, trocken,
weich
Multikultúrna spoločnosť (Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Vianoce, Veľká noc,
Zvyky a tradície v nemecky hovoriacich krajinách, Zbliţovanie kultúr a rešpektovanie tradícií)
Grammatik, e, Geburtstag, r, Geburtstagstorte, e, Geschenk, s, Kirche, e, Musik, e, Tanz, r,
Weihnachten, s, Weihnachtsbaum, r, Wort, s, auswendig, leicht, schwer, lesen, schreiben, sprechen,
zu Besuch kommen, sein, Englisch, s, Aussprache, e, Dialog, r, Fest, s, Gespräch, s, Hochzeit, e,
Karneval, r, Tradition, e, Unterschrift, e, feiern, verbessern , Klub, r Sport-, Platz, r Fußball-, Tennis-,
Golf-, Punkt, r, Schnee, r, Stadion, s, Wettbewerb, r, baden, Eis laufen, gewinnen, laufen, Rad fahren,
schwimmen, Ski fahren,
Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne: Tennis,s, Gymnastik, e, Spiel,
s, Sport , r, Volleyball, r, Schwimmen,s, Judo, s, Segeln, s, Hockey,s, Boxen, s, Reiten, s, Rudern,s,
Radfahren, r, Fußball, r, Tischtennis, s, Handball, r, Kanufahren, r, rennen, spielen, Eishockey,
Fußball, Tennis usw., Sport machen, turnen
Krajiny, mestá a miesta (Moja krajina a moje mesto)
Berg, r, Land, s, Meer, s, Natur, e, Park, r, Platz, r, See, r, Stadt, e, Wald, r, Meer, s, Slowakei, e,
Deutschland, s, Ungarn, s, Österreich, s, Schweiz, e
Obchod a sluţby (Apotheke, e, Ausländer, r /in, e, Automat, r Kaffee-, Benzin, s, Fax, s Tele-,
Formular, s Antrags-, Garantie, e, Geschäft, s, Karte, e Kredit-,Telefon, , Kasse, e, Kaufhaus, s,
Kleingeld, s, Krankenhaus, s, Kunde, r /Kundin, e, Laden, r, Öl, s, Pass, r Reise-, , Porto, s, Preis, r,
Regal , s, Rechnung, e, Reifen, r, Summe, e, Tasche, e, Telefonbuch, s, Visum, s, besetzt, billig,
niedrig, nichts kosten, ankommen, anrufen, bekommen, bezahlen, erlauben, Geld schicken, holen,
(sich) informieren (über), klingeln, parken, reparieren, senden
Človek a spoločnosť, Komunikácia (Jazyk ako dorozumievací prostriedok, Formy komunikácie)
Sprache, e, Text, r , Wort, s, gut , langsam, laut, leicht, leise, richtig, schlecht, schnell, schwer,
bedeuten, lernen, fragen, heißen, hören, zu-, können, korrigieren, lesen, sagen, schreiben, sprechen,
verstehen, wiederholen, Fremdsprache, e, Meinung, e, Muttersprache, e, Zeitschrift, e, Zeitung, e,
Satz, r, deutlich, un-, perfekt, schwierig, , witzig, buchstabieren, beherrschen, lösen, meinen, reden,
sagen, wollen, sich schämen, vergessen, erklären, wissen
Mládeţ a jej svet (Aktivity mládeţe, Vzťahy medzi rovesníkmi, Predstavy mládeţe o svete)
Computer, r, Disco, e, Fernseher, r, Freundschaft, e, Internet, s, Konflikt, r, Liebe und Wärme, Musik
hören, Rivalität, e, Solidarität, e, Zusammenleben, s, freundschaftlich, gemütlich, stolz, talentiert,
guterzogen, heiraten, Sport treiben
Zamestnanie
(Pracovné
pomery
a kariéra,
Platové
ohodnotenie,
Nezamestnanosť)
Arzt, r/ Ärztin, e, Beruf, r, Lehrer, r/ Lehrerin, e, Maurer, r, Verkäufer, r/ Verkäuferin, e, schlecht,
schwer, ,arbeiten, finden, machen, schicken, suchen, verkaufen, Bauer, r /Bäuerin, e, Drucker, r,
Kopie, e, Schaffner, r/ Schaffnerin, e, Gärtner, r/ Gärtnerin, e, Schauspieler, r/ Schauspielerin, e,
Bäcker, r/ Bäckerin, e, Postbote, r, Automechaniker, r, , Tischler, r, Ferien machen, Metzger, r/
Metzgerin, e, Schornsteinfeger, r, Polizist, r/ Polizistin, e, Gärtner, r/ Gärtnerin, e, Maler, r/ Malerin, e,
erfolgreich, interessant, langweilig, leicht, (keine Arbeit) haben, arbeiten als, arbeiten bei, arbeiten mit,
,markieren, speichern, starten, lernen, verdienen, vorstellen, wechseln, werden + Berufsbezeichnung,
werden wollen + Berufsbezeichnung
Vzory a ideály (Človek, jeho vzory a ideály, Pozitívne a negatívne vzory)
Krajina, ktorej jazyk sa
kultúrne zvyky a tradície)
učím
(Geografické
údaje,
História,
Turistické
miesta,
Učebné osnovy
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
NEMECKÝ JAZYK – PRVÝ CUDZÍ JAZYK
4 hodiny týţdenne, 132 hodín ročne
deviaty
Škola (názov, adresa)
Stupeň vzdelania
Vyučovací jazyk
ISCED 2 – niţšie stredné vzdelávanie
slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Nemecký jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť
skúseností sprostredkovaných materinským a štátnym jazykom. Tento cudzí jazyk poskytuje ţivý
základ a predpoklady pre komunikáciu učiacich sa v Európskej únii. Jeho osvojenie pomáha
učiacemu sa prekonávať bariéry a tak prispieva k zvýšeniu jeho mobility v osobnom ţivote.
Umoţňuje poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície.
Pomáha aj k vzájomnému medzinárodnému porozumeniu a k tolerancii. Vytvára podmienky pre
spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. Učenie sa nemeckého jazyka podporuje
otvorenejší prístup k ľuďom.
Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôleţité pre podporu mobility v rámci
Európskej únie, umoţňujú občanom plne vyuţívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej
členských štátov.
Realizácia vyučovania nemeckého jazyka prebieha jednak v kmeňových triedach, jednak v
počítačových učebniach (vyuţitie Internetu, multimédií), resp. v jazykovej učebni.
Obsahovou náplňou nemeckého jazyka je nácvik komunikačných zručností.
Vyučovanie smeruje k tomu, aby ţiaci
- dokázali riešiť kaţdodenné ţivotné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhali
cudzincom, ktorí sa nachádzajú v ich vlastnej krajine,
- dokázali vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria
iným jazykom a sprostredkúvajú im svoje myšlienky a pocity,
- viac a lepšie chápali spôsob ţivota a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Jednou z najdôleţitejších tém, prelínajúcich sa vyučovaním nemeckého jazyka, je multikultúrna
výchova. Tolerancia, demokracia, asertívne správanie, sebakontrola, identita a pod. by mali byť
vlastnosti, ku ktorým by multikultúrna výchova mala smerovať. Na rozvíjanie týchto osobnostných
kvalít sme vhodne zvolili základné témy tohto predmetu :








Rodina a spoločnosť (Osobné údaje, Tlačivá a dokumenty),
Domov a bývanie (Môj dom/byt – názvy izieb, Zariadenie bytu, Domov a jeho
okolie, Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a ţivotné
prostredie, Spoločnosť a jej ţivotný štýl),
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (Ľudské telo, Fyzické charakteristiky,
Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo,
Zdravý spôsob ţivota, Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky),
Doprava a cestovanie (Dopravné prostriedky, Osobná doprava),
Vzdelávanie a práca (Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti
a profesie, Pracovné podmienky),
Človek a príroda (Zvieratá/fauna, Počasie, Rastliny/flóra, Klíma, Človek a jeho
ţivotné prostredie, Príroda okolo nás – ochrana ţivotného
prostredia),
Voľný čas a záľuby (Záľuby, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka,
Umenie a rozvoj osobnosti),
Stravovanie (Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie,







Nápoje, Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky,
Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá výţiva),
Multikultúrna spoločnosť (Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Vianoce, Veľká noc,
Zvyky a tradície v nemecky hovoriacich krajinách,
Zbliţovanie kultúr a rešpektovanie tradícií),
Krajiny, mestá a miesta (Moja krajina a moje mesto),
Človek a spoločnosť, Komunikácia (Jazyk ako dorozumievací prostriedok,
Formy komunikácie),
Mládeţ a jej svet (Aktivity mládeţe, Vzťahy medzi rovesníkmi, Predstavy
mládeţe o svete),
Zamestnanie (Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie,
Nezamestnanosť),
Vzory a ideály (Človek, jeho vzory a ideály, Pozitívne a negatívne vzory),
Krajina, ktorej jazyk sa učím (Geografické údaje, História, Turistické miesta,
kultúrne zvyky a tradície).
U ţiakov s poruchami učenia sa dôraz kladie predovšetkým na ústny prejav a schopnosť
dorozumieť sa.
I Všeobecné kompetencie
Ţiak na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby
dokázal:
• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
• opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a pouţívať,
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať
ich a vyuţívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho
rozvoja,
• udrţať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
• pochopiť zámer zadanej úlohy,
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
• aktívne a často vyuţívať doteraz osvojený jazyk,
• vyuţívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
II Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú učiacemu sa pouţívať konkrétne
jazykové prostriedky v komunikácii.
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyţaduje komunikatívne správanie,
ktoré je primerané danej situácii a beţné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikatívne
kompetencie zahŕňajú nasledovné zloţky:
1 Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak,
aby dokázal pouţívať:
• beţné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných
potrieb obmedzeného charakteru,
• základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom
naučených slovných spojení a výrazov,
• vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich
predvídateľné základné komunikačné situácie,
• osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v kaţdodennom konaní, ktoré sa týka
známych situácií a tém,
• niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa
základných chýb, ale je mu rozumieť.
2 Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich
rozvíja tak, aby dokázal:
• komunikovať v beţných spoločenských situáciách,
• jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena
informácií, ţiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, ospravedlnenie
atď.,
• udrţiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom beţných výrazov.
Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich sa známych a
beţných vecí a záleţitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, ktorú si osvojil, je
nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede.
3 Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja
tak, aby dokázal:
• sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyţadovanou stratégiou (zámer, téma, logická
následnosť),
• funkčne vyuţívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na jednoduché
vyjadrenie odmietnutia, túţby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia, rozčarovania, strachu,
• vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,
• pouţiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udrţanie a ukončenie krátkeho
rozhovoru,
• pouţívať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na
vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.
III Komunikačné zručnosti
Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a dopĺňajú
(integrované zručnosti).
1 Počúvanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby za
predpokladu, ţe reč je jasne a zreteľne formulovaná:
• dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého,
• porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na beţné oblasti kaţdodenného
ţivota,
• porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o
predvídateľných kaţdodenných záleţitostiach,
• vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,
• porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,
• rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,
• pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.
2 Čítanie s porozumením
Učiaci sa dokáţe porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú
zásobu.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby:
• dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú
napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,
• vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie,
• rozumel beţným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach,
akými sú ulice, reštaurácie, ţelezničné stanice, atď.,
• pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do
styku, akými sú napríklad listy, broţúry a krátke články,
• porozumel jednoduché osobné listy,
• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov,
• vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.
3 Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby
vedel:
• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,
• napísať jednoduché osobné listy,
• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, ţe môţe poţiadať o jeho
zopakovanie a preformulovanie,
• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,
• napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,
• jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy).
4 Ústny prejav
Ústny prejav - dialóg
Učiaci sa dokáţe komunikovať v jednoduchých a beţných situáciách, ktoré vyţadujú jednoduchú
a priamu výmenu informácií na známe a beţné témy, ktoré súvisia s prácou a voľným časom. Dokáţe
zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vţdy je schopný ju aj viesť a rozvíjať.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby
dokázal:
• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,
• pouţívať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,
• sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,
• povedať, čo sa mu páči a čo nie,
• poţiadať o rôzne jednoduché informácie, sluţby a veci, alebo ich poskytnúť.
Ústny prejav - monológ
Učiaci sa dokáţe podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v škole,
opis kaţdodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho sledu
jednoduchých slovných spojení a viet.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby
dokázal:
• v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,
• jednoduchým spôsobom sa rozprávať o kaţdodenných praktických otázkach,
• komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s pouţitím jednoduchých slovných
spojení a viet,
• vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, záţitkov zo školy a
voľno časových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,
• opísať svoje plány a osobné skúsenosti.
Ciele
Cieľom predkladaných učebných osnov z cudzích jazykov je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn
jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne
zodpovedala poţiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na ţivot v
spojenej Európe.
Cieľom vyučovania nemeckého jazyka na základnej škole je naučiť ţiakov všetky formy
dorozumievania sa v danom jazyku na kvalitnej úrovni t. j. rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti –
ústny prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky. V
súčasnosti majú ţiaci stále viac moţností uplatňovať svoje rečové zručnosti pri hovorení, počúvaní (či
uţ priamo cez ţivú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie). V čase rozvoja počítačovej
techniky je písomná komunikácia medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírená.
Cieľom je ďalej naučiť základné formy dennej komunikácie, základné jazykové štruktúry a ich
pouţívanie v beţnej komunikácii, viesť k vlastnej tvorbe jazykových prejavov, naučiť pracovať so
slovníkom a vyhľadávať potrebné informácie v cudzojazyčných textoch.
Stratégia vyučovania
Metodické základy
-
-
-
-
Vyučovací proces a metódy by nemali byť priamo sprostredkované vyučujúcim. Vyučujúci dáva
impulzy, ktoré ţiakov podnietia k samostatným a autonómnym učebným aktivitám. Osobitú úlohu
pritom zohráva, ako naučiť ţiakov učiť sa. K tomu patrí rozvíjanie a nacvičovanie počúvania,
čítania a zrakového vnímania s porozumením, a to pouţitím techník porozumenia počutému,
čítanému a videnému.
Uţ v 5. ročníku treba predovšetkým podporiť syntetické myslenie a konanie ţiakov, to znamená
schopnosť aplikovať to, čo sa naučil vo vyučovaní cudzieho jazyka aj na iné predmety, príp.
poznatky a vedomosti získané v iných predmetoch preniesť do vyučovania cudzieho jazyka.
Okrem toho má silnejšie vystúpiť do popredia kontrastívny pohľad na jazyk v porovnaní
s materinským jazykom alebo iným cudzím jazykom. Nie je tým myslený preklad, ale vyuţívanie
pomocných funkcií materinského jazyka alebo aj iných cudzích jazykov k hlbšiemu nahliadnutiu do
štruktúry nemeckého jazyka.
Vyučovanie nemeckého jazyka zahŕňa v 6. ročníku tri týţdenné vyučovacie hodiny.
9. Všeobecné metodické princípy
-
-
-
-
-
-
-
Metodické koncepty a postupy vo vyučovaní jazyka sú určené učebnými a vyučovacími cieľmi
učebných osnov. Z nich vyplýva uplatnenie metodických postupov v konkrétnych obsahoch
vyučovania.
Metodické postupy sú určované okrem toho aj predpokladmi a záujmami cieľovej skupiny ţiakov
a kultúrnym prostredím, v ktorom ţijú a pre ktorý ich vzdelávame.
Metódy učenia sa jazykov sa majú vzťahovať na reálny ţivot. To znamená, ţe činnosti a zadania
úloh, ktoré absolvujú ţiaci na vyučovaní, majú čo moţno najviac zodpovedať poţiadavkám reálnej
komunikácie v kaţdodennom a v profesijnom ţivote. Ţiaci majú čo moţno najviac rozprávať,
počúvať, čítať, písať.
Pritom v popredí stojí verbálna komunikácia, teda počúvanie a ústny prejav. Sústavnými
praktickými jazykovými činnosťami by mali byť ţiaci pripravovaní na osobné kontakty s nemecky
hovoriacimi partnermi v rozhovore. Je však nutné dávať pozor na to, aby boli primerane
precvičované aj písomné zručnosti.
Pri metodickom stvárnení vyučovania treba brať ohľad na dvojitú funkciu nemeckého jazyka ako
cudzieho jazyka: na jednej strane ako učebný cieľ (schopnosť priamo komunikovať
v kaţdodenných situáciách), na druhej strane ako jazyk na vyučovaní v oblasti metakomunikácie
(pokyny a vysvetlenia na vyučovaní). V prvej funkčnej oblasti by mal byť čo moţno najviac
pouţívaný nemecký jazyk, to znamená ţe by sme sa mali vyhnúť takzvanému „tlmočenému
vyučovaniu“. V druhej funkčnej oblasti moţno poskytnúť širší priestor materinskému jazyku
v komunikačnom záujme porozumenia medzi vyučujúcim a učiacim sa, ale aj medzi učiacimi sa
navzájom.
Ďalším metodickým vyučovacím princípom je rôznorodosť metód. Tým sa má
vzbudiť,
podporovať a ďalej rozvíjať záujem mládeţe o učenie sa jazykov. Takto sa majú zohľadniť všetky
čiastkové oblasti procesu učenia sa jazykov (rečové zručnosti, slovná zásoba, gramatika,
výslovnosť), ktoré si vyţadujú sčasti odlišné metódy prezentácie a sprostredkovania.
Pritom je dôleţité starostlivo plánovať spôsob, ktorým dosiahneme u ţiakov ovládanie zloţitých
a integrovaných foriem komunikácie (situačný ústny prejav a počúvanie, počúvanie a čítanie
textov s porozumením, vlastná produkcia textov v ústnom a písomnom prejave). Malo by sa
vychádzať najskôr z precvičovania jednotlivých zručností a oblastí jazykového systému (slovná
zásoba, gramatika, výslovnosť) a jednoduchými kombináciami zručností (napr. čítať text
a ostatným sprostredkovať jednu informáciu z textu) postupne viesť k zloţitejším formám
komunikácie (napr. hry s rozdelenými úlohami, malé projekty).
Aj precvičovanie v oblasti jazykového systému (slovná zásoba, gramatika, výslovnosť) by malo byť
podľa moţnosti organizované v spojení so zručnosťami (napr. gramatická aktivita v spojení
s ústnym prejavom a počúvaním) a tam, kde sa to ponúka, by malo mať hravý charakter. Má byť
-
orientované na ciele komunikácie (Na čo to potrebujem? V akých komunikačných súvislostiach to
môţem pouţiť?).
Pri plánovaní vyučovania cudzieho jazyka majú byť vyuţité všetky prostriedky a moţnosti, ktoré sú
k dispozícii: sociálne formy, didaktické prostriedky, autentické materiály (predovšetkým
z masmédií), kontakty vyučujúcich a ţiakov s nemecky hovoriacimi partnermi a organizáciami vo
vlastnej krajine aj inde.
10. Sociálne formy na vyučovaní jazykov
K rôznorodosti metód patri takisto vyuţitie rôznych sociálnych foriem vo vyučovaní, príp. mimo
vyučovania (napr. domáce úlohy) : práca jednotlivcov – práca v dvojiciach – skupinová práca – práca
v pléne – frontálne vyučovanie. Pri organizovaní vyučovania je potrebné vziať do úvahy funkčné
moţnosti jednotlivých sociálnych foriem:
-
práca jednotlivcov: domáce úlohy, rečové aktivity mimo vyučovania nemčiny, príprava na prácu
v iných sociálnych formách počas hodín cudzieho jazyka,
práca vo dvojiciach: príprava na ústne a písomné aktivity; ústna komunikácia (minidialógy,
dialógy), čítanie s porozumením, vzájomná kontrola prác vytvorených v jazyku,
skupinová práca: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazykové štruktúry a slovná
zásoba, práca na projektoch,
práca v pléne: hry, jazykové hry, spievanie piesní, hry s kartičkami, precvičovanie ústneho prejavu
a výslovnosti, fázy kontroly a zbierania výsledkov práce jednotlivcov, dvojíc a skupín,
frontálne vyučovanie: informačné celky (napr. referovanie o vlastnej alebo inej krajine,
prezentácia nového jazykového materiálu, kontrola a oprava ţiackych prác).
Učebné zdroje
Dôleţitým metodickým prvkom vyučovania jazyka sú didaktické prostriedky. Tvoria predpoklady pre
otvorené vyučovanie s učením sa objavovaním (heuristickým učením sa). Ich rozsah siaha od
tradičných didaktických prostriedkov aţ k novým technologickým moţnostiam audiovizuálnych médií.
Tradičné médiá technologickým vývojom nič nestratili na svojom význame. Ostávajú aj naďalej
podstatným základom pre vyučovanie jazyka, ktorý tam, kde je to moţné, doplníme, rozšírime o nové
médiá, a tým umoţníme organizovať vyučovanie efektívnejšie a zaujímavejšie. Moţnosti vyuţitia
didaktických prostriedkov je potrebné skúmať z hľadiska ich zmysluplnej funkcie vo vyučovaní jazyka.
Okrem toho si majú vyučujúci uvedomiť, ţe didaktické prostriedky môţu kedykoľvek zostaviť oni sami
alebo ich dajú zostaviť ţiakom.
 Tradičné didaktické prostriedky



- vyuţitie učebnice (Projekt Deutsch 4,5)
- vyuţitie pracovného zošita (Projekt Deutsch 4,5)
- vyuţitie slovníka – prekladového, výkladového
- obrázkové slovníky
- vyuţitie tabule
- vedenie ţiackych zošitov
Didaktické prostriedky vyrobené svojpomocne
- kartičky a iný materiál na hry
- práce ţiakov ako didaktické prostriedky
- názorné materiály, koláţe
- powerpointové prezentácie
- práca s MS Wordom
Tlač
- časopisy pre mládeţ
- noviny, časopisy, magazíny
- komiksy a obrázkové príbehy
- texty piesní
Audiovizuálne didaktické prostriedky
- CD - prehrávač
- magnetofón
- DVD - prehrávač
- počítač
- projektor
- online kurzy, testy
- webové stránky
- softvérové výučbové programy
 Autentické materiály
- hudba
- literatúra
- video
- internet
- DVD
Kritériá hodnotenia ţiaka
Pri hodnotení výkonu ţiaka v nemeckom jazyku sledujeme najmä úroveň jeho rečových zručností t.j.
 počúvanie s porozumením
 čítanie s porozumením
 hovorenie
 písanie
Pri hodnotení berieme do úvahy:
 do akej miery je ţiak schopný realizovať komunikáciu v cudzom jazyku,
 do akej miery lexikálne a gramatické chyby narušujú zrozumiteľnosť a dorozumievanie,
 hľadisko jazykovej správnosti pri pouţívaní beţnej slovnej zásoby a frekventovaných
gramatických štruktúr,
 hľadisko štylistickej adekvátnosti – formálnosť a neformálnosť vyjadrovania s ohľadom na
situáciu prejavu,
 rýchlosť prejavu a pohotovosť reakcie s prihliadnutím na individuálne rozdiely medzi ţiakmi,
 rozsah slovnej zásoby ţiaka a jej vyuţitie prostredníctvom gramatických štruktúr.
Hodnotenie ústnej odpovede :
Pri hodnotení ústnej odpovede by sme mali hovoriť o škále akceptovateľnosti a komunikatívnej
efektívnosti odpovede. Kritériom by mala byť zrozumiteľnosť. Ak je odpoveď dobrá i napriek
gramatickým chybám, ţiak spracoval informáciu a zaslúţi si za ňu istý kredit.
Pri ústnej odpovedi hodnotíme:
 hranie úloh – dialóg
 opis obrázka
 reprodukcia textu.
Pri hodnotení ústnej odpovede nám pomáhajú nasledovné kritériá:
 plynulosť reči – 20%
 výslovnosť a intonácia – 20%
 rozsah slovnej zásoby – 20%
 komunikatívna schopnosť – 20%
 gramatická presnosť – 20%
Spolu 100% - pri premene na známku postupujeme nasledovne:
- 100% - 90% výborný (1)
- 89%-70% chválitebný (2)
- 69%-50% dobrý (3)
- 49%-30% dostatočný (4)
- menej ako 29% nedostatočný (5)
Na základe týchto kritérií stanovujeme výslednú známku:
Výborný (1) Dobrá výslovnosť, veľmi málo gramatických chýb, plynulý prejav bez dlhých odmlčaní sa,
učiteľ kladie málo otázok, aby si spresnil, či ţiak učivu rozumie, odpovede na otázky sú okamţité
a vyčerpávajúce.
Chválitebný (2) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, väčšina viet je však
správna, v prejave nie je veľa prestávok, je pomerne plynulý, učiteľ poloţí viac otázok na spresnenie
odpovede, odpovede na otázky sú vyčerpávajúce, ţiak reaguje pohotovo.
Dobrý (3) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri
porozumení, prejav s kratšími prestávkami, ţiak hľadá slová, robí chyby v gramatických štruktúrach,
učiteľ kladie viac otázok na spresnenie, ţiakove odpovede sú menej vyčerpávajúce.
Dostatočný (4) Častejšie chyby vo výslovnosti, veľa gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri
porozumení, prejav s dlhšími prestávkami, nedostatočná základná slovná zásoba, obmedzený rozsah
gramatických štruktúr, odpovede na otázky nezodpovedajú rozsahu i obsahu učiva, ţiak nie vţdy vie
odpovedať na otázky učiteľa.
Nedostatočný (5) Časté chyby vo výslovnosti, mnoţstvo gramatických chýb, ktoré spôsobujú
nezrozumiteľnosť prejavu, nedostatočná slovná zásoba, neschopnosť pouţiť základné gramatické
štruktúry, ţiak nevie odpovedať na otázky učiteľa.
Hodnotenie písomného prejavu :
V nemeckom jazyku sa ako písomný prejav hodnotí predovšetkým spracovanie konkrétnej
konverzačnej témy, ale i písanie podľa osnovy (ţiadosť, objednávka, list priateľovi).
V písomnom prejave hodnotíme:
 spracovanie úlohy – obsah
 presnosť a vhodnosť gramatických štruktúr
 lexikálnu stránky písomného prejavu
 štylistickú stránku písomného prejavu
 kompozíciu

Hodnotenie:
Výborný (1) Vyčerpávajúca a adekvátna odpoveď na danú tému, správne pouţité gramatické
štruktúry, pestrá slovná zásoba, takmer bez pravopisných chýb, chyby neprekáţajú pri zrozumiteľnosti
text, jasná logická výstavba celej práce, prehľadná kompozícia.
Chválitebný (2) Ţiak zvládne úlohy vo veľkej miere, ale vynechá alebo pridá informácie, ktoré
s témou nesúvisia, väčšinou vhodne pouţité gramatické štruktúry, dobrá slovná zásoba s malými
chybami, zopár štylistických nepresností pri výstavbe textu a spájaní viet, menej prehľadná
kompozícia.
Dobrý (3) Vcelku adekvátna odpoveď na danú tému, ale s istými medzerami alebo zbytočnými
informáciami, zopár chýb v gramatike a lexike, miestami nezrozumiteľnosť textu, ale celkovo text
zrozumiteľný, viacero chýb v pravopise, stavbe viet a súvetí, menej prehľadná kompozícia.
Dostatočný (4) Spracovaná len časť otázky, veľké medzery v pouţívaní gramatických štruktúr, text vo
väčšej miere nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, veľa chýb v stavbe viet
a súvetí, neprehľadná kompozícia.
Nedostatočný (5) Neadekvátna odpoveď, len málo sa vzťahujúca k téme, takmer celý text
nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, nelogická stavba viet, neprehľadná
kompozícia.
Tento systém hodnotenia učiteľ môţe pouţiť i pri domácich úlohách podobného charakteru.
Hodnotenie kontrolných písomných prác a testov:
Maximálny počet dosiahnutých bodov predstavuje 100%. Kontrolné písomné práce a testy sa
hodnotia percentom úspešnosti a známka číslicou ( napr. 93% = 1 ).
Stupnica hodnotenia kontrolných písomných prác a testov
Percentá %
100 – 90
89 – 80
79 - 55
54 – 30
známka
1
2
3
4
29 -- 0
5
Počet kontrolných písomných prác v kaţdom ročníku: 2 ročne– polročná a výstupná kontrolná
písomná práca. Učiteľ môţe pripraviť pre ţiakov aj vstupnú previerku, pričom vstupná písomná práca
nie je hodnotená známkou, má mať formu spätnej väzby pre učiteľa, ktorý porovnáva vedomosti
ţiakov z predchádzajúceho ročníka a overuje proces upevnenia poznatkov resp. zabúdania.
Ostatné písomné práce a testy sú v kompetencii vyučujúceho.
Zostavovanie testov:
Testy zostavuje vyučujúci najčastejšie po prebratí lekcie, prípadne po istom gramatickom
jave, v niektorých prípadoch môţe zostaviť súhrnný test za dlhšie časové obdobie. Vyučujúci
stavbu testu prispôsobuje prebratému učivu.
Základný test by mal obsahovať:
 úlohy k slovnej zásobe
 gramatickú produkciu – ţiaci tvoria časť odpovede sami
 rozpoznávanie gramatických javov – voľba odpovede
 čítanie prípadne počúvanie s porozumením.
Hodnotenie tvorivého písania – tzv. PROJEKTOV :
Tu hodnotíme predovšetkým:
formu – tvorivosť, kreativitu, fantáziu
obsah – slovná zásoba, schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebratou slovnou zásobou
a naučenými gramatickými štruktúrami.
V priebehu školského roka ţiak vypracuje a odprezentuje dva projekty.
Klasifikácia a hodnotenie ţiakov so ŠVVP:
Robí sa s prihliadnutím na stupeň poruchy, vyučujúci rešpektuje odporúčania psychologických
vyšetrení ţiaka. Vyberá vhodné i primerané spôsoby hodnotenia. Uplatňujeme také formy a spôsoby
skúšania, ktoré zodpovedanú schopnostiam ţiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku,
aby ţiak mal predpoklady preukázať lepšie výkony.
Kritériá hodnotenia boli schválené na prvej predmetovej komisii v aktuálnom školskom roku.
Medzipredmetové vzťahy
Integrované vyučovanie cudzieho jazyka napomáha k budovaniu medzipredmetových vzťahov. Učivo
preberané na iných predmetoch prirodzene implementovať do vyučovania nemeckého jazyka s cieľom
zopakovať si základné poznatky a zároveň sa naučiť alebo si utvrdiť novú slovnú zásobu z daného
tematického okruhu. I
Prierezové témy
Všetky prierezové témy (multikultúrna výchova, dopravná výchova, environmentálna výchova, osobný
a sociálny rozvoj, ochrana a tvorba ţivotného prostredia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti,
mediálna výchova, regionálna výchova) sú uplatňované vo všetkých témach predmetu nemecký jazyk.
Poznámka: V priebehu 4. vyučovacej hodiny NJ v týţdni budú ţiaci vytvárať projekty na zadané témy,
pracovať s jazykovými programami na počítačoch, počúvať a čítať nemecké texty a pripravovať
scénky v nemčine.
Obsah vzdelávania
Očakávané výstupy
Predmet:
Nemecký jazyk
Obsahový štandard
Ţiak vie:
-vyjadriť svoj názor
- rozprávať o svojom meste
- porovnať vzhľad mesta teraz a v minulosti
- opísať svoje okolie
- vyjadriť súhlas a nesúhlas
-spýtať sa na smer
-nakupovať, pýtať si v obchode
-vyjadriť svoj názor
-vyjadriť súhlas, nesúhlas
-vyjadriť prekvapenie
-vybrať z ponúknutých moţností
-nadviazať kontakt
-rozprávať o počasí
-vyjadriť svoj názor
-rozprávať o svojom okolí
-podať informáciu
-pouţívať slovník
-pomenovať dopravné prostriedky
rozprávať, čo škodí ţivotnému prostrediu
- reprodukovať text
- opísať svoj denný program
-porovnať školské systémy
-vyjadriť svoj názor
-vybrať z ponúknutých moţností
-rozprávať na tému škola
-rozprávať o svojej budúcnosti
-vyjadriť názor na budúcnosť
-rozprávať o svojich plánoch
-reprodukovať text
-pouţívať rôzne časy pri písaní
Výraz man kann + neurčitok.
2. a 3. stupeň prídavných mien.
Slovná zásoba na tému bývanie, domov.
Pouţívanie prítomného a minulého času vo
vete.
Spojky ob, damit, so dass.
Pouţitie rozkazovacieho spôsobu.
Predloţky s D a A.
Ukazovacie zámená.
Slušné správanie a komunikácia.
Orientácia – spýtať sa na smer, ako je to
ďaleko, ako sa tam dostanem, pouţitie
dopravných prostriedkov.
Slušné poďakovanie, rozlúčenie.
Rozpoznávať podstatné mená v G a D.
Rozpoznávať N a A.
Tvoriť osobné zámená v datíve.
Opísať ročné obdobia, počasie.
Vyuţiť slovnú zásobu o prírode –
meteorologické javy, rastliny, zvieratá, prírodné
úkazy.
Spojky vo vedľajších vetách, slovosled.
Pouţívanie perfekta.
Moja škola – rozprávanie.
Porovnať systém v Nemecku a na Slovensku.
Vyuţívanie slovnej zásoby – predmety, školské
potreby, opis školy, učitelia, vlastnosti.
Budúci čas.
Podmieňovací spôsob.
Slovná zásoba na tému budúcnosť.
Spojka wenn.
Tematický celok
Obdobie:
deviaty
Prierezové témy
Domov, bývanie
ENV
OSR
V meste
MUV
OSR
Ţivotné prostredie
ENV
OSR
Ţivot v škole
OSR
MUV
VMR
Plány do
budúcnosti
OSR
MEV
-prakticky pouţiť slovnú zásobu
-prezentovať svoju prácu
-pomenovať povolania
-vyjadriť svoj názor na ne
-pouţívať gramatiku vo vete
-napísať ţiadosť, inzerát
-pouţívať préteritum
-vyjadriť súhlas, nesúhlas
-pomenovať jedlá
-rozprávať o škodlivosti návykových látok
-vyhľadávať informácie z internetu
-vyjadriť svoj názor na fajčenie
-opísať svoje obľúbené jedlo
-rozprávať
o obľúbenom
televíznom
programe
-rozprávať o obľúbenej hudbe
-opísať obľúbený film
-vyjadriť svoj názor
-napísať e-mail
-prijať pozvanie
-kúpiť vstupenky
-pouţívať predminulý čas
-reprodukovať prečítaný text
-pozvať na podujatie
-prezentovať miniprojekt
Poznámka:
Skratky prierezových tém:
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
IKT – Informačno-komunikatívne technológie
MUV – Mulltikultúrna výchova
MEV – Mediálna výchova
VMR – Výchova k manţelstvu
ENV – Environmentálna výchova
OZO-ochrana ţivota a zdravia
Rôzne povolania.
Infinitív s zu.
Pouţitie préterita.
Správne pouţívanie slovesných časov.
Slovná zásoba – profesie, ţenský rod.
Páči sa mi, Je zaujímavé, nie je správne...
Slovná zásoba na tému jedlo, pitie.
Osobné zámená.
Zdravé jedlá.
Nezdravé návyky.
Povolanie, práca
OSR
MUK
VMR
Zdravie
OZO
OSR
IKT
Televízne programy.
Slovosled vo vete.
Výrazy s man.
Slovná zásoba vyjadrujúca postoj hovoriaceho.
Médiá
IKT
MUV
OSR
Vypýtať si vstupenky.
Opis spoločenských podujatí.
Tvorenie viet v rôznych časoch.
Zhrnutie vedomostí.
Zábava
OSR
MEV
VYBRANÁ POVINNÁ LEXIKA PRE KOMUNIKAČNÚ ÚROVEŇ A2
Rodina a spoločnosť (Osobné údaje, Tlačivá a dokumenty)
Tscheche, r, Tschechin, e, Ausländer, r/-in, e, Bart, r, Brille, e, Buchstabe, r, Groß-, Dorf, s, Eltern, e
(Pl), Familienname, r, Farbe, e, Augen-, Geburtsort, r, -tag, r, Datum, s, Gott, r,Göttin, e, Großeltern, e
(Pl), Handy, s, Interesse, s, Kirche, e, Kontinent, r, Land, s, Heimat-, Nachname, r, Nationalität, e,
Onkel, r, Ort, r, Österreicher, r/-in, e, Platz, r, Pole, r/- in, e, Religion, e, Schweizer, r/-in, e, Sohn, r,
Tante, e, Tochter, e, Ukrainer, r/-in, e, Vorname, r, anrufen, arbeiten als, aussehen, buchstabieren,
sich interessieren (für), leben, reparieren, sein + Berufsbezeichnung, studieren (nur an der
Universität), unterschreiben, vorstellen, dick, dünn, freundlich, un-, fröhlich, hübsch, interessiert (an),
komisch, lustig, österreichisch, polnisch, ruhig, schweizerisch, sympathisch, tschechisch, ukrainisch,
zufrieden (mit)
Domov a bývanie (Môj dom/byt – názvy izieb, Zariadenie bytu, Domov a jeho okolie, Bývanie v
meste a na dedine, Spoločnosť a ţivotné prostredie, Spoločnosť a jej ţivotný štýl)
Apparat, r, Telefon-, Bad, s, Balkon, r, Bild, s¸ Boden, r, Dach, s¸ Decke, e, Zimmer-, Garage, e, Gas,
s, Geschirr, s, Handtuch,s, Haustür, e, Heizung, e, Holz, s, Keller, r, Kissen, s, Lampe, e, Glüh-, Lift, r,
Miete, e, Möbel, e (Pl), Öl, s, Platz, r, Regal, s, Sessel, r, Strom, r (elektrischer) , Terrasse, e,
Terrasse, e, Trinkwasser, s, Vertrag, r , Wand, e, Waschbecken, s, Waschbecken, s, ausziehen,
bauen, brennen, einziehen¸ heizen, klingeln, klopfen, an-, kündigen, liegen, mieten, öffnen, schließen,
spülen, umziehen, wohnen (bei, mit), aktuell¸ am besten, am schnellsten¸ bar, besetzt, billig, böse,
demokratisch, dick, dünn, durstig, ehrlich¸ einfach, eingeladen (sein), elektrisch¸ ernst¸ falsch, frei¸
freundlich¸ fröhlich, gefährlich¸ gemütlich, gesund, gleich, gültig, halb, hart, heiß, hell, hübsch, hungrig,
interesant, interessiert (an), kochen, komisch, langweilig, ledig, leer, leicht, lieb, lustig, möbliert, müde,
nah(e), negativ, nervös, nett, nicht teuer, pauschal, perfekt, positiv, reif, ruhig, satt, sauer, schlimm,
schwach, schwierig, stark, sympathisch, tot, unfreundlich, unfreundlich, zentral, zufrieden (mit)
Ľudské
telo,
starostlivosť
o zdravie
(Ľudské
telo,
Fyzické
charakteristiky,
Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob ţivota, Nemocnica a klinika,
lekáreň a lieky)
Knie, s, Arm, r, Gesicht, s, Auge, s, Bauch, r, Bein, s, Durst, r, Schulter, e, Finger, r, Fuß, r, Haar, s,
Hals, r, Hand, e, Hunger, r, Kopf, r, Rücken, r, Mund, r , Nase, e, Ohr, s, Zahn, r, Arzt, r , Ärztin, e,
Zahn-Krankenhaus, s, duschen, ins Bett gehen, kalt sein, lachen, schlafen, warm sein, waschen,
gesund, gut, kaputt , krank, leicht, sauber, schlecht, schmutzig, schwer, stark, Apotheke, e, Arzt, r,
Ärztin, e, Brille, e , Gesundheit, e, Grippe, e, Herz, s, Kamm, r, Knie, s, Körper, r, Medikament, s,
Ordination, e, -szeit , Rücken, r, Ruhe, e , Seife, e, Schnupfen, r, Spezialist, r/-in, e, Sprechstunde, e,
Spritze, e, Tablette, e, Termin, r, Tropfen, r, Unfall, r, Zahn, r, auf sein, aufstehen, aussehen, baden,
besuchen, fallen, gut gehen , Haare schneiden, leben, rasieren, schlafen gehen, schlecht gehen, sein,
schneiden, schreien, waschen (Wäsche), weh tun , weinen, Zähne putzen, zum Arzt (ins
Krankenhaus)gehen, trinken, fehlen, durstig, gut gehen, heiß sein , müde, nervös, ruhig, schlimm,
schwach, tot
Doprava a cestovanie (Dopravné prostriedky, Osobná doprava)
Ausflug, r, Bahnhof, r, Bahnsteig, r, Brücke, e, Bürgersteig, r, LKW, r, Ecke, e, Fahrausweis, r, Fähre,
e, Fahrschein, r, Flug, r, Flughafen, r, Flugzeug, s, Führung, e, Fußgänger, r/-in, e, Garage, e, Grenze,
e, Gruppe, e, Hafen, r, Haltestelle, e, Information, e, Karte, e, Kredit-, Kurve, e, Lastwagen, r, Lift, r,
Linie, e, Maschine, e, Nationalität, e, Papiere, e (Pl), Pass, r, Reise-, Pilot, r/-in, e, Prospekt, s,
Raucher, r/-in, e, Nicht-Rechnung, e, Hotel-Retourbillett, s, Rundfahrt, e, , Stadt-Saison, e,
Staatsbürgerschaft, e, Steward, r/Stewardess, e, Straßenbahn, e, Tasche, e, Reise-, Ticket, s, UBahn, e, Unfall, r, Verkehrsamt, s, Wagen, r, (etwas irgendwo) lassen, (irgendwo) , sein, abbiegen,
abfahren, auspacken, aussteigen, bar zahlen, brauchen, buchen, einpacken, einsteigen, fahren (mit),
fliegen (mit), halten, holen, landen, laufen, mieten, nehmen, packen, Rad fahren, reisen (mit),
reservieren, stoppen, transportieren, umsteigen, vergessen, verlieren, von hier sein, wechseln,
wecken, zeigen, am besten, am schnellsten, einfach, falsch, gültig, pauschal
Vzdelávanie a práca (Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti
a profesie, Pracovné podmienky)
Arbeiter, r, Arzt, r, Bäcker, r, Biologie, e, Chemie, e, Englisch, s, Ferien, e (Pl), Französisch, s,
Fremdsprache, e, Informatik, e, Karte, e, Kellner, r, Klassenbuch, s, Kleber, r, Koch, r,
Krankenschwester, e, Kugelschreiber, r, Lineal, s, Mitschüler, r, Note, e, Pause, e, Physik, e, Polizist,
r, Spanisch, s, Sportplatz, r, Student, r, Turnhalle, e, Verbesserung, e, Verkäufer, r, Zeugnis, s,
ab/aufschreiben, kontrollieren, sich interessieren (für), studieren, üben, unterrichten
Človek a príroda (Zvieratá/fauna, Počasie, Rastliny/flóra, Klíma, Človek a jeho
ţivotné
prostredie,
Príroda
okolo
nás
–
ochrana
ţivotného
prostredia)
Bär, r, Dorf, s, Elefant, r, Fabrik, e, Flügel, r, Gebirge, s, Geflügel, s, Himmel, r, Holz, s, Industrie, e,
Insel, e, Jahreszeit, e, Klima, s, Kuh, e, Löwe, r, Luft, e, Mond, r, Norden, r, Ort, r, Osten, r, Pferd, s,
Rose, e, Schaf, s, Stern, r, Strand, r, Süden, r, Temperatur, e, Tiergarten, r, Tiger, r, Tulpe, e, Welt, e,
Westen, r, Wetter, s, Wolke, e, Zentrum, s, angenehm, kühl, regnerisch, sonnig, scheinen, schneien,
trocken, auf dem Land
Voľný čas a záľuby (Záľuby, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka,
Umenie a rozvoj osobnosti)
Bibliothek, e, Eintrittskarte, e, Fotopapparat, r, Kamera, e, Lied, s, Literatur, e, Maler, r, Märchen, s,
Party, e, Pause, e, Programm, s, Theater, s, Thema, s, Titel, r, Zeitung, e, bestellen, besuchen, es
gibt, fernsehen, frei, holen, klicken, reservieren, Internet, s, Snowboard fahren, Skateboard fahren,
Schlittschuh laufen
Stravovanie (Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje,
Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky, Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá
výţiva)
Alkohol, r, Appetit, r, Bar, e, Bedienung, e, Bier, s, Braten, r, Brötchen, s, Café, s, Cola, e, Erbse, e,
Erdapfel, r, Espresso, r, Essig, r, Fischsuppe, e, Fräulein!, Gast, r, Gasthaus, s, Gasthof, r,
Hauptgang, r, heiße Getränke (Pl), Joghurt, r, Kaffeehaus, s, Kellner/-in, r, e, Kotelett, s, Kuchen, r,
Küchenhilfe, e, Limo(nade), e, Marmelade, e, Erdbeer-, Menü, s, Mittags-, Möhre, e, Nachtisch, r , Öl,
s, Pfeffer, r, Pommes (frites), e (Pl), Rechnung, e, Rotwein, r, Schnaps, r, Schokolade, e, Senf, r,
Steak, s, Tasse, e, Teigwaren, e (Pl), Truthahn, r, Vollkornbrot, s, Weißwein, r, Wurst, e zu Abend
essen ,zu Mittag essen ,Zum Wohl! ,besetzt ,bestellen, einschenken ,essen gehen, frühstücken,
gekocht, grillen, mögen, putzen, reservieren, schneiden, genug, hart, reif, satt, sauer, scharf, trocken,
weich
Multikultúrna spoločnosť (Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Vianoce, Veľká noc,
Zvyky a tradície v nemecky hovoriacich krajinách, Zbliţovanie kultúr a rešpektovanie tradícií)
Grammatik, e, Geburtstag, r, Geburtstagstorte, e, Geschenk, s, Kirche, e, Musik, e, Tanz, r,
Weihnachten, s, Weihnachtsbaum, r, Wort, s, auswendig, leicht, schwer, lesen, schreiben, sprechen,
zu Besuch kommen, sein, Englisch, s, Aussprache, e, Dialog, r, Fest, s, Gespräch, s, Hochzeit, e,
Karneval, r, Tradition, e, Unterschrift, e, feiern, verbessern , Klub, r Sport-, Platz, r Fußball-, Tennis-,
Golf-, Punkt, r, Schnee, r, Stadion, s, Wettbewerb, r, baden, Eis laufen, gewinnen, laufen, Rad fahren,
schwimmen, Ski fahren,
Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne: Tennis,s, Gymnastik, e, Spiel,
s, Sport , r, Volleyball, r, Schwimmen,s, Judo, s, Segeln, s, Hockey,s, Boxen, s, Reiten, s, Rudern,s,
Radfahren, r, Fußball, r, Tischtennis, s, Handball, r, Kanufahren, r, rennen, spielen, Eishockey,
Fußball, Tennis usw., Sport machen, turnen
Krajiny, mestá a miesta (Moja krajina a moje mesto)
Berg, r, Land, s, Meer, s, Natur, e, Park, r, Platz, r, See, r, Stadt, e, Wald, r, Meer, s, Slowakei, e,
Deutschland, s, Ungarn, s, Österreich, s, Schweiz, e
Obchod a sluţby (Apotheke, e, Ausländer, r /in, e, Automat, r Kaffee-, Benzin, s, Fax, s Tele-,
Formular, s Antrags-, Garantie, e, Geschäft, s, Karte, e Kredit-,Telefon, , Kasse, e, Kaufhaus, s,
Kleingeld, s, Krankenhaus, s, Kunde, r /Kundin, e, Laden, r, Öl, s, Pass, r Reise-, , Porto, s, Preis, r,
Regal , s, Rechnung, e, Reifen, r, Summe, e, Tasche, e, Telefonbuch, s, Visum, s, besetzt, billig,
niedrig, nichts kosten, ankommen, anrufen, bekommen, bezahlen, erlauben, Geld schicken, holen,
(sich) informieren (über), klingeln, parken, reparieren, senden
Človek a spoločnosť, Komunikácia (Jazyk ako dorozumievací prostriedok, Formy komunikácie)
Sprache, e, Text, r , Wort, s, gut , langsam, laut, leicht, leise, richtig, schlecht, schnell, schwer,
bedeuten, lernen, fragen, heißen, hören, zu-, können, korrigieren, lesen, sagen, schreiben, sprechen,
verstehen, wiederholen, Fremdsprache, e, Meinung, e, Muttersprache, e, Zeitschrift, e, Zeitung, e,
Satz, r, deutlich, un-, perfekt, schwierig, , witzig, buchstabieren, beherrschen, lösen, meinen, reden,
sagen, wollen, sich schämen, vergessen, erklären, wissen
Mládeţ a jej svet (Aktivity mládeţe, Vzťahy medzi rovesníkmi, Predstavy mládeţe o svete)
Computer, r, Disco, e, Fernseher, r, Freundschaft, e, Internet, s, Konflikt, r, Liebe und Wärme, Musik
hören, Rivalität, e, Solidarität, e, Zusammenleben, s, freundschaftlich, gemütlich, stolz, talentiert,
guterzogen, heiraten, Sport treiben
Zamestnanie
(Pracovné
pomery
a kariéra,
Platové
ohodnotenie,
Nezamestnanosť)
Arzt, r/ Ärztin, e, Beruf, r, Lehrer, r/ Lehrerin, e, Maurer, r, Verkäufer, r/ Verkäuferin, e, schlecht,
schwer, ,arbeiten, finden, machen, schicken, suchen, verkaufen, Bauer, r /Bäuerin, e, Drucker, r,
Kopie, e, Schaffner, r/ Schaffnerin, e, Gärtner, r/ Gärtnerin, e, Schauspieler, r/ Schauspielerin, e,
Bäcker, r/ Bäckerin, e, Postbote, r, Automechaniker, r, , Tischler, r, Ferien machen, Metzger, r/
Metzgerin, e, Schornsteinfeger, r, Polizist, r/ Polizistin, e, Gärtner, r/ Gärtnerin, e, Maler, r/ Malerin, e,
erfolgreich, interessant, langweilig, leicht, (keine Arbeit) haben, arbeiten als, arbeiten bei, arbeiten mit,
,markieren, speichern, starten, lernen, verdienen, vorstellen, wechseln, werden + Berufsbezeichnung,
werden wollen + Berufsbezeichnung
Vzory a ideály (Človek, jeho vzory a ideály, Pozitívne a negatívne vzory)
Krajina, ktorej jazyk sa
kultúrne zvyky a tradície)
učím
(Geografické
údaje,
História,
Turistické
miesta,
Download

UO NJ 1.cudzí jazyk.pdf