Partner Vašej kariéry
POTIFOB Project Management Day 2012
(medzinárodná konferencia)
Medzinárodné štandardy
projektového riadenia
a ich vzájomná kompatibilita
doc. Ing. Petr VŠETEČKA, CSc.
Bratislava 1. 3. 2012
Čo je to štandard?

Význam slova „štandard“:





Čo je certifikácia?

©
porovnávacia základňa,
norma,
kritérium,
obecne uznávaný vzor.
uznanie odbornej spôsobilosti jednotlivca alebo organizácie
treťou (nezávislou) stranou (certifikačnou autoritou)
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 2
Štandardy projektového riadenia
©

Na svete je zavedených viacero rôznych štandardov, medzi najznámejšie
a celosvetovo najrozšírenejšie patria:

Štandardy, umoţňujúce certifikáciu jednotlivcov
 IPMA (International Project Management Association)
 PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)
 PMI (Project Management Institute)
 ECo-C (European Communication Certificate)

Štandardy, umoţňujúce certifikáciu organizácie
 ISO 10006

Štandardy pre automobilový priemysel
 STN ISO/TS 16949
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 3
IPMA®
International Project Management Association




IPMA je nezisková organizácia zaoberajúca sa projektovým
riadením, registrovaná vo Švajčiarsku, v súčasnosti registruje
viacej ako 50 národných a medzinárodných organizácií s vyše
40.000 členmi
vyše 130.000 certifikovaných odborníkov na projektové
riadenie po celom svete
Národnou organizáciou pre Slovensko je Spoločnosť pre
projektové riadenie (SPPR) www.sppr.sk
SPPR ako jediná organizácia na Slovensku môţe certifikovať
podľa tohto štandardu a udeľovať certifikáty IPMA
Zdroj:


©
http://ipma.ch/certification/
www.sppr.sk
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 4
Certifikácia IPMA®



Základom je certifikačný štandard ICB (IPMA Competence Baseline), ktorý je
základňou štvorstupňového IPMA systému certifikácie.
Stanovuje poznatky a skúsenosti, poţadované od odborníkov na projektové
riadenie. Slovenský preklad ICB ver.3 je „Súbor poţadovaných spôsobilostí
odborníkov na projektové riadenie“ (SPS3), vydaný ako kniţná publikácia,
Obsahuje spôsobilosti, podľa ktorých je posudzovaná odborná úroveň uchádzača
o certifikáciu
 24 technických spôsobilostí
 15 sociálnych spôsobilostí
 9 spôsobilostí zvládnuť prostredie projektu
Spôsobilosti
zvládnuť
prostredie
Sociálne
spôsobilosti
© Igor Trávnik

Technické
spôsobilosti
44
Pri skúške sa spôsobilosti preverujú 2 príkladmi, terminologickým testom a pri
vyšších stupňoch aj certifikačným workshopom a zdokumentovaním praxe
a skúseností
Zdroj:

©

http://ipma.ch/certification/
www.sppr.sk
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 5
PRINCE2®
PRojects IN Controlled Environments


PRINCE2 je metodológiou projektového riadia. Je majetkom OGC (Office of
Government Commerce). Metodológia vznikla na základe potreby britskej vlády.
PRINCE2 pouţívajú aj iné vlády EÚ (napr. Dánska), NATO, OSN, ale aj veľké
korporátne organizácie ako napríklad Deutsche Post, DHL, Fujitsu Siemens, Logica,
Philips Electronics, Sun Microsystems.

Certifikáty PRINCE2 uţ boli vydané viac ako 400.000 projektovým vedúcim na celom
svete.

OGC vlastní aj iné štandardy, pouţívané pre riadenie projektov/programov, napr.:





MSP (Managing Successful Programmes) metodológia riadenia programov,
P3O (Portfolio, Programme & Project Offices) štandard pre budovanie a prevádzku
kancelárií riadenia portfólií, programov aj projektov,
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) kniţnica infraštruktúry informačných
technológií obsahuje súbor metodológií a informácií popisujúcich spôsob riadenia IT sluţieb
a IKT infraštruktúry,
M_o_R (Management of Risk) metóda riadenia rizík,
MoV (Management of Value) metóda riadenia hodnoty.
Zdroj:

©

www.prince-officialsite.com
http://sk.wikipedia.org
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 6
Certifikácia PRINCE2®


Štandard PRINCE2 umoţňuje viacstupňovú certifikáciu.
Kandidát musí preukázať, ţe ovláda princípy a terminológiu PRINCE2:
 účel a zodpovednosti všetkých rolí,
 všetkých 7 princípov, 7 tém, 7 procesov a 2 techniky,
 procesný model,
 vzťahy medzi princípmi, procesmi, témami, dodávkami a rolami v PRINCE2,
 vie prispôsobiť PRINCE2 konkrétnemu projektu,
 vie aplikovať procesy, témy a techniky, ako aj všetky riadiace produkty na
riadenie jednoduchého projektu v prostredí podporujúcom PRINCE2.
Zdroj:


©

www.potifob.sk
www.prince-officialsite.com
http://sk.wikipedia.org/wiki/PRINCE2
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 7
PMI®
Project Management Institute






PMI je nezisková organizácia zaloţená v USA.
Celosvetová organizácia zastrešujúca projektové riadenie.
Zdruţuje odborníkov z celého sveta formou organizačných celkov „Chapter“.
Má vyše 600.000 tisíc členov v 185 krajinách na celom svete.
Štandard PMI pouţívajú firmy ako napr. IBM, Hewlett Packard, Nokia, Accenture,
Siemens, SAP a ďalšie.
Štandard PMI v súčasnosti ponúka širokú škálu certifikátov:







Certified Associate in Project Management (CAPM)
Project Management Professional (PMP)
PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
PMI Scheduling Professional (PMI-SP)
PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)
Program Management Professional (PgMP)
a ďalšie
Zdroj:


©

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
http://www.pmi.org/
www.pmi.sk
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 8
Certifikácia PMI®



Štandard PMI umoţňuje viacstupňovú certifikáciu.
Pri certifikačnej skúške sa overuje zvládnutie
základnej metodológie uvedenej v publikácii
PMBoK Guide (Project Management Body of
Knowledge) a schopnosť jej implementácie do
praxe.
PMBoK popisuje
 Vstupy (dokumentáciu, plány...)
 Nástroje a techniky projektového riadenia
 Výstupy (dokumentáciu, produkty...)
 42 procesov, ktoré sú rozdelené do


5 hlavných skupín procesov
9 znalostných oblastí.
Zdroj:


©

http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Guide_to_the_Project_Management_Body_of_Kno
wledge
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 9
Vzájomná kompatibilita
Čo majú štandardy spoločné
spoločné?
?




©
Podľa štandardov IPMA/ICB, OGC/PRINCE2 a PMI/PMBoK je moţné certifikovať
jednotlivcov – nie celé organizácie.
Úspešným uchádzačom sa certifikáty vydávajú na meno a majú medzinárodnú
platnosť. Všetky štandardy rozlišujú rôzne úrovne certifikácie, v závislosti od
odbornej spôsobilosti a praktických skúseností.
Ţiadny štandard nie je vyčerpávajúci a preto sa vzájomne dopĺňajú.
Okrem špeciálnych certifikátov na overenie špecifických spôsobilostí je moţné
certifikovať tieto základné úrovne:
1)
člen projektového tímu,
2)
projektový manaţér,
3)
manaţér portfólia projektov/programov.
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 10
Porovnanie certifikovaných stupňov

Pribliţné porovnanie jednotlivých štandardov, úrovní certifikátov
a jazyka certifikačnej skúšky
Certifikovaný stupeň:
(jazyk certifikačnej skúšky)
Manaţér programu/portfólia
Manaţér komplexných projektov
Projektový manaţér
Člen projektového tímu
Oficiálny web
Porovnanie jednotlivých štandardov
©
IPMA®
A
(slovenský)
B
(slovenský)
C
(slovenský)
D
(slovenský)
www.sppr.sk
www.ipma.ch
OGC
PRINCE2®
PMI®
MSP
(anglický)
PgMP
(anglický)
-
-
PRINCE2 Practitioner
(anglický)
PRINCE2 Foundation
(slovenský, anglický)
www.princeofficialsite.com
PMP
(anglický)
CAPM
(anglický)
www.pmi.org
www.projektoveriadenie.sk
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 11
Čo majú štandardy odlišné
odlišné?
?



Jednotlivé štandardy sa líšia najmä v znalostnej báze a odbornej terminológii, ktorá
sa vyţaduje pri overovaní spôsobilostí. Inak povedané, kaţdý štandard preferuje inú
oblasť projektového riadenia a pre úspešnú certifikáciu musíte mať naštudovanú inú
publikáciu.
Ďalším výrazným rozdielom je spôsob overenia odbornej spôsobilosti, inak
povedané rozdielna forma, rozsah a dĺţka certifikačnej skúšky a celého
certifikačného procesu.
Bliţšie porovnanie: www.projektoveriadenie.sk
Názov odbornej publikácie a jej
dostupnosť v slovenskom jazyku
Originálna publikácia
IPMA®
ICB 3
IPMA Competence Baseline
(knižná publikácia)
Slovenský preklad
©
SPS 3
Súbor poţadovaných
spôsobilostí pre projektové
riadenie
(kniţná publikácia)
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
OGC
PRINCE2®
Managing Successful
Projects with PRINCE2
(knižná publikácia)
Slovenský preklad
v rozsahu tréningového
manuálu
PMI®
PMBoK®
Project Management Body
of Knowledge
(knižná publikácia)
Slovenský preklad
v rozsahu tréningového
manuálu
snímka 12
ECo--C®
ECo
European Communication Certificate

ECo-C je medzinárodný štandard tzv. „mäkkých zručností“ , ktorý vznikol
v Rakúsku na základe Lisabonskej stratégie.
Je vhodným doplnením klasických štandardov projektového riadenia, pretoţe
úspešnosť projektového riadenie je značne ovplyvnená efektívnou komunikáciou
a tímovou prácou.
Je moţná certifikácia jednotlivcov.

Obsah štandardu je zameraný na 4 časti:






Tímová práca
Komunikácia
Selfmarketing
Manaţment konfliktov
Zdroj:


©
www.eco-c.sk
www.projektoveriadenie.sk
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 13
Certifikácia ECoECo-C®

Štandard ECo-C umoţňuje jednostupňovú certifikáciu.
Pri certifikačnej skúške sa overuje zvládnutie základnej terminológie, metód a
postupov, ako aj schopnosť ich implementácie do praxe

Certifikačná skúška má 5 častí






Tímová práca
Komunikácia
Selfmarketing
Manaţment konfliktov
Praktické interview pred kamerou
Zdroj:


©
www.eco-c.sk
www.projektoveriadenie.sk
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 14
ISO

ISO (International Organization for Standardization) je medzinárodná organizácia
pre štandardizáciu.
Vydáva medzinárodne platné normy, štandardy a iné publikácie
Má celosvetovú pôsobnosť, sídlo je v Ţeneve, Švajčiarsko.
Má 162 členov na národnej úrovni.
Na Slovensku je zastúpená SUTN – Slovenským ústavom technickej normalizácie

Medzi najznámejšie normy patria:










ISO 9001 systém manaţérstva kvality
ISO 14000 systém environmentálneho manaţérstva
ISO 18001 Systém manaţérstva ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci OHSAS
ISO/IEC 27001 Systém manaţérstva informačnej bezpečnosti
ISO 10006 Systém manaţérstva kvality. Návod na riadenie kvality v projektoch
ISO/TS 16949 Systém manaţérstva kvality. Osobitné poţiadavky na pouţívanie normy
ISO 9001 v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných dielcov
Zdroj:


©

www.iso.org
www.sutn.sk
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 15
ISO 10006






Medzinárodná norma STN ISO 10006 – Systémy manaţérstva kvality. Návod na
manaţérstvo kvality v projektoch.
Norma popisuje jednotlivé procesy riadenia kvality projektov v organizácii.
V praxi sa vyuţíva ako nadstavba na zavedený systém manaţérstva kvality podľa
normy 9001.
Tento návod môţe slúţiť ako podklad na vypracovanie vnútrofiremnej smernice
(metodiky) projektového riadenia, plne kompatibilnej so systémom manaţérstva
kvality.
Nakoľko sa jedná o Návod, nie je táto norma oficiálne certifikovateľná.
Po jej zavedení do praxe Vám však certifikačná autorita môţe vystaviť inú formu
osvedčenia o jej zavedení.
Zdroj:



©
www.projektoveriadenie.sk
www.iso.org
www.sutn.sk
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 16
Vzájomná kompatibilita
ISO 10006

Štandardy IPMA/ICB, OGC/PRINCE2, PMI/PMBoK a ECo-C sú určené na
certifikáciu jednotlivcov
Štandard ISO 10006 je určený pre zavedenie systému do organizácie ako celku
Štandardy sa vzájomne dopĺňajú. Príkladom podobnosti je porovnanie:

ISO 10006 Skupiny procesov













©


Strategický proces
Procesy zaoberajúce sa zdrojmi
Procesy zaoberajúce sa pracovníkmi
Procesy zaoberajúce sa vzájomnými
súvislosťami
Procesy zaoberajúce sa predmetom
Procesy zaoberajúce sa časom
Procesy zaoberajúce sa nákladmi
Procesy zaoberajúce sa komunikáciou
Procesy zaoberajúce sa rizikami
Procesy zaoberajúce sa nakupovaním
Procesy zaoberajúce sa zlepšovaním
Zdroj: www.projektoveriadenie.sk
PMI/PMBoK 9 znalostných oblastí









© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
Riadenie ľudských zdrojov v rámci projektu
Riadenie integrácie projektu
Riadenie rozsahu prác projektu
Riadenie času v rámci projektu
Riadenie nákladov projektu
Riadenie komunikácie v rámci projektu
Riadenie rizík projektu
Riadenie obstarávania v rámci projektu
Riadenie kvality v rámci projektu
snímka 17
ISO/TS
ISO/
TS 16949



Medzinárodná norma ISO/TS 16949 Systém manaţérstva kvality. Osobitné
poţiadavky na pouţívanie normy ISO 9001 v organizáciách na výrobu automobilov
a ich náhradných dielcov
V súčasnosti je vyţadovanou povinnosťou pre všetky organizácie pôsobiace
v automobilovom / motocyklovom dodávateľskom reťazca.
Základom je 8 špecificky rozpracovaných princípov manaţérstva kvality podľa ISO
9001 (Quality management principles), zameraných na napĺňanie špecifických
poţiadaviek zákazníka:








©
zameranie sa na zákazníka
vodcovstvo/vedenie
zapojenie pracovníkov
procesný prístup
systémový prístup
trvalé zlepšovanie
rozhodovanie na základe faktov
vzájomné výhodné vzťahy s dodávateľmi
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 18
Projekty v automobilovom priemysle

Okrem medzinárodnej normy ISO/TS 16949 sú v automobilovom priemysle
vyuţívané štandardy na riadenie projektov (riadenie zákaziek) predsériovej výroby
výrobkov a zavedenia sériovej výroby.

2 základné medzinárodné prístupy



Štandardy amerického automobilového priemyslu


APQP (Advanced product quality planning) Progresívne plánovania kvality - metodika
riadenie projektov a iné
Štandardy nemeckých automobilového priemyslu

©
Štandardy amerického automobilového priemyslu
Štandardy nemeckého automobilového priemyslu
VDA (Verband der Automobilindustrie) normy nemeckého zdruţenia automobilového
priemyslu
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 19
Vzájomná kompatibilita
Projekty v automobilovom priemysle




©
Štandardy v automobilovom priemysle sa zameriavajú na tzv. „tvrdé zručnosti“
projektového riadenia
Vyuţívajú procesný prístup
Je moţná iba certifikácia organizácie nie jednotlivcov
Štandardy IPMA/ICB, OGC/PRINCE2, PMI/PMBoK a ECo-C sú vhodnou
nadstavbou s moţnosťou certifikácie jednotlivcov
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 20
Návrh komplexného riešenia



©
Certifikovaní jednotlivci
„mäkké zručnosti“
Certifikovaní jednotlivci
„tvrdé zručnosti“
projektového riadenia
Certifikovaná
spoločnosť
ECo-C
IPMA, PRINCE2, PMI
ISO 9001 + ISO 10006
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 21
Návrh komplexného riešenia
pre automobilový priemysel



©
Certifikovaní jednotlivci
„mäkké zručnosti“
Certifikovaní jednotlivci
„tvrdé zručnosti“
projektového riadenia
Certifikovaná
spoločnosť
ECo-C
IPMA, PRINCE2, PMI
ISO/TS 16949
VDA, APQP...
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 22
Prečo sa certifikovať?

Z pohľadu zákazníka



Z pohľadu zamestnávateľa




certifikácia spoločnosti a jednotlivcov je nástrojom konkurenčnej výhody,
certifikácia spoločnosti je spôsob overenie správnosti procesov riadenia
kvality,
certifikácia jednotlivcov je spôsob overenie odbornej spôsobilosti
zamestnanca a v mnohých prípadoch môţe byť vyuţitá aj ako motivácia,
odmena alebo podmienka odborného rastu.
Z pohľadu zamestnanca (projektového manaţéra)

©
certifikovaná spoločnosť je zárukou rešpektovania štandardov kvality,
certifikovaný projektový manaţér je predpokladom úspešného riadenia
projektu (zákazky).
je certifikácia nástrojom na zvýšenie svojej odbornosti a tým aj výrazné
zvýšenie ceny na trhu práce.
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 23
Záver

Ďakujem za pozornosť

Bliţšie informácie o štandardoch projektového riadenia,
prípravných kurzoch a certifikácii sú uvedené na
špecializovanom webe www.projekoveriadenie.sk

doc. Ing. Petr Všetečka, CSc.
[email protected]

©
© GARANT PARTNER PLUS
www.garantpp.sk
snímka 24
Download

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT - Štandardy.pdf