e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
GPP
Referencie
Ako si objednať?
Firemná
kultúra
Kliknutím na názov
Manažérske systémy (ISO)
otvoríte popis kurzu
Vrcholový
manažment
Konzultácie
a koučovanie
na pracovisku
Riadenie
znalostí
Riadenie
kvality
Riadenie
rizika
Základy
strategického
riadenia
Riadenie
zmeny
Implementácia
projektového
riadenia
Názov
kurzu
do podniku
Efektívny vedúci / manažér
(Talent management)
Projektový manažér
Doplnkové moduly
Akreditované vzdelávacie programy:
Právne
minimum
Stredný
manažment
Riadenie výkonnosti
Európsky komunikačný
certifikát ECo-C®
Kľúčoví
pracovníci,
členovia
tímov
Selfmarketing
ECo-C®
Komunikácia
ECo-C®
Manažérske
koučovanie
Stres
manažment
Etiketa a biznis
protokol
Rozhodovanie
a riešenie
problémov
Vedenie
pracovných
tímov
Efektívne
porady
a rokovania
Sebariadenie,
riadenie času
Efektívna
komunikácia
na pracovisku
Hodnotenie
a motivácia
zamestnancov
Projektové riadenie
Certifikácia
IPMA®
PRINCE2®
Ekonomické
minimum
Kľúčové kompetencie obchodníka
Certifikácia
ECo-C®
Negociačné
zručnosti
(vyjednávanie)
Manažment
pri konfliktoch
ECo-C®
Prezentačné
zručnosti
Asertívna
komunikácia
Obchodné
zručnosti
Telemarketing
a profesionálne
telefonovanie
Tímová práca
ECo-C®
Projektové
riadenie
IPMA®
PRINCE2®
APQP,VDA
Riadenie
zákaziek
Procesné
riadenie
Out-door
tréningy,
teambuilding
Jazykové
zručnosti
Počítačové
zručnosti
Audit rozvojových potrieb
(diagnostika osôb a tímov, zisťovanie spokojnosti zamestnancov, zisťovanie potrieb a očakávaní organizácie...)
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 1
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
Firemná kultúra
- charakteristika firemnej kultúry a rôzne typy kultúry,
- firemné hodnoty,
- implementácia firemnej kultúry do praxe a význam efektívnej komunikácie,
- úloha manažmentu pri implementovaní firemnej kultúry,
- prekážky implementácie firemnej kultúry.
Titulná strana
Základy strategického riadenia
- tvorba vízie organizácie a jej implementácia do praxe,
- poslanie organizácie a jej komunikovanie,
- analýza externého a interného prostredia, postavenie organizácie na trhu,
- typy stratégií, ich výber a implementácia,
- úlohy strategického manažmentu.
Titulná strana
Riadenie rizika (Risk management)
- riziká v manažérskej praxi,
- metódy identifikácie rizík,
- posudzovanie rizík,
- tvorba preventívnych a nápravných opatrení,
- implementačné plány.
Titulná strana
Riadenie kvality (Quality management)
- kvalita a jej vplyv na podnikateľskú perspektívu,
- kvalita a strategické ciele organizácie – proaktívny prístup,
- kvalita a jej vzťah k úspechu firmy, procesný prístup pri riadení kvality,
- zásady kvality a ich implementácia do praxe,
- dokumentácia systému riadenia kvality,
- normy riadenia kvality a možnosti ich certifikácie.
Titulná strana
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 2
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
Riadenie zmeny (Change management)
-
potreba zmeny, účel zmeny v organizácii, príčiny a význam,
vnútorné a vonkajšie faktory zmeny,
postoje ku zmene, spôsob motivácie, nositeľ zmeny, pripravenosť zamestnancov na zmenu
etapy zvládania procesu zmien, implementácia zmeny do praxe formou projektu.
Titulná strana
Procesné riadenie
- proces, procesný model organizácie, procesné riadenie organizácie,
- návod na implementáciu metód a prístupov procesného riadenia,
- procesný prístup ako základná požiadavka pre systém riadenia kvality,
- meranie procesov a zvyšovanie výkonnosti organizácie, neustále zlepšovanie, príklady z praxe, úlohy manažmentu.
Titulná strana
Riadenie znalostí (Knowledge management)
- úvod do manažmentu znalostí,
- znalosti v podniku a ich transformácia (SECI model),
- 3 základné prvky manažmentu znalostí,
- ako sa učiť pred akciou, v priebehu akcie (AAR), po akcii, učiaca sa organizácia.
Titulná strana
Konzultácie a koučovanie na pracovisku
- individuálne alebo kolektívne konzultovanie implementácie poznatkov vzdelávania do praxe,
- workshopy, semináre, riadená diskusia na pracovisku,
- koučovanie manažérov,
- zvyšovanie výkonnosti v praxi.
Titulná strana
Európsky komunikačný certifikát
Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ktorého cieľom je zjednotenie komunikačných
štandardoch v organizácii a príprava pracovníkov pre praktický výkon manažérskych a pracovných funkcií podľa medzinárodného
®
štandardu ECo-C (European Communication Certificate). Štúdium sa skladá z nasledovných modulov, ktoré je možné absolvovať aj
samostatne:
Modul 1: Komunikácia
Modul 2: Manažment pri konfliktoch
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 3
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
Modul 3: Tímová práca
Modul 4: Selfmarketing
®
Príprava na certifikáciu a medzinárodná certifikácia ECo-C
Titulná strana Projektový manažér
Kľúčové kompetencie obchodníka
Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky je rozdelený do 6 modulov,
ktoré je možné absolvovať aj samostatne:
Modul: Obchodné zručnosti
Modul: Prezentačné zručnosti
Modul: Vyjednávacie (negociačné) zručnosti
Modul: Asertívna komunikácia a ochrana proti manipulácii
Modul: Telemarketing a profesionálne telefonovanie
Modul: Etiketa a biznis protokol
Titulná strana
Riadenie výkonnosti
Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky je rozdelený do 8 modulov,
ktoré je možné absolvovať aj samostatne:
Modul: Hodnotenie a motivácia zamestnancov
Modul: Efektívna komunikácia na pracovisku
Modul: Sebariadenie a riadenie času
Modul: Efektívne porady a rokovania
Modul: Rozhodovanie a riešenie problémov
Modul: Vedenie pracovných tímov
Modul: Manažérske koučovanie
Modul: Stres manažment
Titulná strana
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 4
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
Audit rozvojových potrieb
Základom úspešného rozvoja organizácie a jej pracovníkov je analýza reálnych potrieb organizácie a jednotlivcov formou auditu:
- spoločná identifikácia potrieb organizácie,
- diagnostika jednotlivcov a tímov,
- plány rozvoja a ich implementácia do praxe,
- firemné (podnikové) systémy vzdelávania s dôrazom na aktívne formy vzdelávania a udržateľnosť nadobudnutých vedomostí.
Titulná strana
Efektívny vedúci/manažér (Talent management)
Je komplexný vzdelávací program zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií manažéra. Vhodné najmä pre talentov ako príprava na budúce vedúce
a manažérske funkciu. Zákazník má možnosť vybrať celý vzdelávací program alebo spoločne zostavíme program podľa aktuálnych potrieb.
Modulová štruktúra vzdelávacieho programu:
- Ekonomické minimum a právne minimum
- Komunikácia na pracovisku a Prezentačné zručnosti
- Asertívna komunikácie a riešenie konfliktov
- Vedenie pracovných tímov a Hodnotenie a motivácia zamestnancov
- Vedenie porád a manažment času
- Plánovanie projektov a Efektívne riadenie a zakončenie projektov (komplexných úloh a zákaziek)
Titulná strana
Projektové riadenie (riadenie projektov, komplexných úloh a zákaziek)
Komplexná ponuka projektového riadenia podľa všetkých hlavných svetových štandardov, príprava na certifikáciu
AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU 1.semester – PROJEKTOVÉ RIADENIE (tvrdé zručnosti)
AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU 2.semester – PROJEKTOVÝ MANAŽÉR (mäkké a tvrdé zručnosti)
®
IPMA príprava na certifikáciu - intenzívny kurz
®
PRINCE2 Foundation – príprava na certifikáciu a certifikácia
®
PRINCE2 Practitioner – príprava na certifikáciu a certifikácia
APQP – Advanced product quality planning
-
www.projektoveriadenie.sk
STN ISO 10006
Titulná strana
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
najširšia ponuka na trhu
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 5
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
IPMA® – International Project Management Association
medzinárodný štandard projektového riadenia preferovaný v Európe
(certifikácia všetkých stupňov v slovenskom jazyku)
Titulná strana Projektové riadenie
AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
1.semester – PROJEKTOVÉ RIADENIE (tvrdé zručnosti)
Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
- pre všetkých záujemcov o projektové riadenie a riadenie zákaziek, vhodné pre začiatočníkov aj skúsených manažérov,
- spolu 11 dní, rozdelených do 5 stretnutí (8 dní interaktívny tréning, 1 deň out-door, 2 dni cvičná certifikačná skúška),
- naučíte sa a dôsledne si precvičíte všetky základné techniky plánovania a riadenia projektov/zákaziek, vymeníte si
skúsenosti, naučíte sa pracovať v projektovom tíme,
®
- budete pripravení na medzinárodnú certifikačnú skúšku IPMA .
Medzinárodná
certifikácia
IPMA – D, C, B
CERTIFIKÁT
IPMA
Modul-5: Príprava na medzinárodnú
certifikáciu IPMA
Cvičná certifikačná skúška (2 dni + e-Kurz)
Modul-2:
Riadenie projektov
(2 dni)
Modul-3: Budovanie
projektových tímov
(2 dni+1 out-door)
Záruka kvality
V prípade, ak ste absolvovali celé štúdium, no pri
certifikácii IPMA ste boli neúspešní, ponúkame Vám
možnosť ešte raz BEZPLATNE absolvovať prípravný
kurz v termínoch vypísaných pre odbornú verejnosť –
®
IPMA príprava na certifikáciu IPMA
OSVEDČENIE
Podpora štúdia
telefonické a e-mailové konzultácie po celú dobu štúdia
a 2 mesiace po ukončení štúdia,
e-learningové doplnkové štúdium po celú dobu štúdia a
2 mesiace po ukončení štúdia.
Modul-4: Implementácia
projektového riadenia
do organizácie
(2 dni)
Modul-1:
Plánovanie projektov
(2 dni)
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
Titulná strana
Projektové riadenie
bližšie informácie: www.projektoveriadenie.sk
strana 6
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
IPMA® príprava na certifikáciu IPMA - intenzívny prípravný kurz
-
®
pre všetkých záujemcov o certifikáciu IPMA , ktorí hľadajú rýchle riešenie,
intenzívny kurz, vyžadujúci si intenzívnu samostatnú prípravu,
spolu 3 dni + samoštúdium, rozdelené do 2 stretnutí (2 dni Predcertifikačný tréning, samoštúdium v medziobdobí,
1 deň Cvičná certifikácia IPMA),
naučíte sa riešiť cvičné certifikačné príklady, budete poznať proces certifikácie,
®
budete pripravení na medzinárodnú certifikačnú skúšku IPMA
Medzinárodná
certifikácia
IPMA – D, C, B
Záruka kvality
V prípade, ak ste absolvovali celý kurz „IPMA príprava na
certifikáciu“, no pri certifikácii IPMA ste boli neúspešní,
ponúkame Vám možnosť ešte raz BEZPLATNE
absolvovať prípravný kurz v termínoch vypísaných pre
®
odbornú verejnosť – IPMA príprava na certifikáciu IPMA
CERTIFIKÁT
IPMA
Podpora štúdia
telefonické a e-mailové konzultácie po celú dobu štúdia
a 2 mesiace po ukončení štúdia,
e-learningové doplnkové štúdium po celú dobu štúdia
a 2 mesiace po ukončení štúdia.
OSVEDČENIE
Modul-2:
Cvičná certifikácia IPMA
(zvyčajne 2 týždne pred skúškou)
(1 deň)
Medziobdobie: samostatná príprava,
spracovanie dokumentácie predcertifikačného procesu
e-Kurz (samotestovanie)
Modul-1:
Predcertifikačný tréning
(pred uzávierkou certifikačného kola)
-
(2 dni)
Titulná strana Projektové riadenie bližšie informácie: www.projektoveriadenie.sk
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 7
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
2.semester – PROJEKTOVÝ MANAŽÉR (mäkké a tvrdé zručnosti)
-
pre všetkých záujemcov o získanie praktických zručností pri riadení projektových tímov (mäkké zručnosti projektového manažéra), vhodné pre
začiatočníkov aj skúsených manažérov,
spolu 8 dní, rozdelených do 4 stretnutí,
naučíte sa a dôsledne si precvičíte všetky základné techniky komunikácie v tíme, tímovej spolupráve, tvorivosti, riešenia konfliktov,
prezentovania výsledkov práce, sebariadenia a riadenia zmluvných vzťahov,
®
e-learningová nadstavba Príprava na certifikáciu ECo-C (European Communication Certificate - Európsky komunikačný certifikát)
®
a medzinárodná certifikačná skúška ECo-C (certifikácia v slovenskom jazyku).
Medzinárodná
certifikácia
®
ECo-C
Podpora štúdia
telefonické a e-mailové konzultácie po celú dobu štúdia
a 2 mesiace po ukončení štúdia,
e-learningové doplnkové štúdium po celú dobu štúdia
a 2 mesiace po ukončení štúdia.
CERTIFIKÁT
ECo-C
Príprava na certifikáciu
®
podľa štandardu ECo-C
e-learning
Modul-2:
OSVEDČENIE
Modul-3:
Riadenie priorít
a marketing projektu
(2 dni)
Modul-4:
Riadenie zmluvných vzťahov
a konfliktov v projekte
(2 dni)
Zúčastnené strany projektu
a vedenie projektového tímu
(2 dni)
Modul-1:
Riadenie informácií, komunikácie a projektovej dokumentácie
(2 dni)
Titulná strana Projektové riadenie Európsky komunikačný certifikát bližšie informácie: www.projektoveriadenie.sk
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 8
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
PRINCE2® - PRojects IN Controlled Environment
medzinárodný štandard projektového riadenia
najrozšírenejšia metodika projektového riadenia v Európe
certifikácia v anglickom jazyku, základný stupeň PRINCE2® Foundation – aj v slovenskom jazyku
®
PRINCE2 Foundation – príprava na certifikáciu a certifikácia
- stupeň Foundation – základné znalosti metodiky potrebné pre každého člena tímu,
®
- pre všetkých záujemcov o certifikáciu PRINCE2 Foundation, ktorí hľadajú rýchle riešenie,
- intenzívny kurz, vyžadujúci si intenzívnu samostatnú prípravu,
®
- spolu 3 dni a samoštúdium, posledný deň medzinárodná certifikačná skúška PRINCE2 Foundation (v slovenskom alebo anglickom jazyku).
Titulná strana Projektové riadenie
®
PRINCE2 Practitioner – príprava na certifikáciu a certifikácia
®
- stupeň Practitioner – základné znalosti a zručnosti projektového manažéra aplikovať metodiku PRINCE2
na riedenie projektov,
®
- pre všetkých záujemcov o certifikáciu PRINCE2 Practitioner, ktorí hľadajú rýchle riešenie,
- intenzívny kurz, vyžadujúci si intenzívnu samostatnú prípravu,
®
- spolu 2 dni a samoštúdium, posledný deň medzinárodná certifikačná skúška PRINCE2 Practitioner (v anglickom jazyku).
Titulná strana Projektové riadenie
Podpora štúdia
- telefonické a e-mailové konzultácie po celú dobu štúdia.
Titulná strana Projektové riadenie bližšie informácie: www.projektoveriadenie.sk
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 9
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
APQP – Advanced product quality planning
medzinárodný štandard, metodika pre automobilový priemysel v súlade s ISO/TS 16949
- pre všetkých záujemcov o implementovanie metodiky do praxe
Titulná strana Projektové riadenie
STN ISO 10006
medzinárodný štandard, návod na manažérstvo kvality v projektoch
- pre všetkých záujemcov o implementovanie normy do praxe
Titulná strana Projektové riadenie
Modul: Plánovanie projektov (komplexných úloh, zákaziek) – krok za krokom
- základná terminológia projektového riadenia, metodika detailného plánovania projektu/zákazky,
- cieľ projektu, rozsah prác, čas a náklady projektu,
- hierarchická štruktúra výstupov (PBS), prác (WBS), organizácie projektu (OBS), nákladov (CBS) a rizík (RBS),
- časové plánovanie - sieťový graf, úsečkový (gantt) diagram, vyvažovanie prostriedkov,
- riziká a príležitosti projektu, typizovaná dokumentácia,
- nácvik jednotlivých krokov.
®
Titulná strana Efektívny manažér Komplexný vzdelávací program IPMA
Modul: Efektívne riadenie a zakončenie projektov (komplexných úloh a zákaziek)
- zúčastnené strany projektu a plán komunikácie,
- základné zásady riadenia času, rozsahu prác, nákladov a rizík projektu,
- vedenie porád projektového tímu (úvodnej, priebežných, záverečnej),
- riadenie uskutočňovania prác, riadenie zmeny,
- ukončenie projektu, záverečná správu,
- nácvik jednotlivých krokov.
®
Titulná strana Efektívny manažér Komplexný vzdelávací program IPMA
Modul: Budovanie projektových tímov
- zásady vytvárania projektových tímov, rozpoznávanie tímových rolí,
- základné techniky tímovej spolupráce, rozvoj tvorivosti,
- spolupráca v projektovom tíme, zásady efektívnej komunikácie,
- základné štýly vedenia tímu a ich využitie v praxi,
- nácvik jednotlivých krokov,
- 1-dňový out-doorový tréning.
®
Titulná strana Komplexný vzdelávací program IPMA
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 10
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
Modul: Implementácia projektového riadenia do podniku – tvorba projektových zámerov
- zásady implementácie projektového riadenia do podniku v súlade s víziou a poslaním,
- tvorba projektových návrhov, štúdia uskutočniteľnosti projektu/zákazky,
- ekonomická efektívnosť projektu/zákazky,
- spúšťanie projektu/zákazky, tvorba zadania, projektové riadenie v organizácii, úlohy manažmentu,
- nácvik jednotlivých krokov.
®
Titulná strana Komplexný vzdelávací program IPMA
®
Modul: Príprava na certifikáciu podľa štandardu IPMA
- požiadavky a priebeh certifikačnej skúšky podľa medzinárodného štandardu IPMA,
- systém certifikácie a formalizované kroky predcertifikačnej prípravy,
- riešenie cvičných certifikačných testov,
- vyhodnotenie úspešnosti cvičnej certifikačnej skúšky,
- nácvik certifikačného workshopu.
®
Titulná strana Komplexný vzdelávací program IPMA
Modul: Hodnotenie a motivácia zamestnancov
- základné pojmy, funkcie hodnotenia a motivácie, kontexty systému hodnotenia
- oblasti a ciele hodnotenia, kritéria a jednotky hodnotenia
- metódy hodnotenia, výber metód, nové trendy, kompetenčný model, hodnotenie podľa kompetencií
- organizácia a vykonanie hodnotenia, kto hodnotí, príprava účastníkov, periodicita a časovanie
- motivačný a odmeňovací systém, vplyvy osobnosti, prostredia, situácií
Titulná strana Efektívny manažér Riadenie výkonnosti
Modul: Rozhodovanie a riešenie problémov
- model 6-krokového riešenia problému
- definovanie problému, analýza príčin, metodológia definovania problému, príčina a účinok, Ishikawov diagram
- hľadanie možných riešení, kreatívny proces, kreatívny skok
- kreatívne techniky, Brainstorming, Brainwraiting, Banka nápadov, Myšlienkové mapy, Myšlienkové klobúky, Myšlienkové stoličky,
Bisociácie, Analýza podnetných slov, Osbornovy kontrolné zoznamy, bariéry kreativity
- rozhodovanie a výber riešení, rozhodovanie v tíme, výber riešenia, multikriteriálne rozhodovanie
- plán realizácie, kontrolné mechanizmy
Titulná strana Riadenie výkonnosti
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 11
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
Modul: Vedenie pracovných tímov
- charakteristika tímu, rozdiel medzi skupinou a tímom, ako funguje tímová práca, podmienky úspešnej tímovej práce, význam úlohy a cieľov pre tímovú
prácu, význam pravidiel pre tímovú prácu, tímová práca a jej vplyv na štruktúry podnikov
- budovanie a vývoj tímu, ako vzniká tím, druhy tímov, výber nových členov tímu, životné fázy tímu, možné role v tíme, problémy pri zavádzaní tímovej
práce
- vedenie tímu, princípy vedenia tímov, štýly vedenia tímov, metódy vedenia tímov funkcie vedenia tímu, vlastnosti vedenia tímu, hodnotenie
a odmeňovanie, motivácia
- proces tímovej spolupráce, tímový dizajn, tímy a ich spôsoby správania sa, bariéry tímovej spolupráce, riešenie konfliktov v tímovej práci,
zaobchádzanie s problémovými kolegami/kolegyňami
Titulná strana Efektívny manažér Riadenie výkonnosti
Modul: Sebariadenie a riadenie času
- identifikácia rozvojových potrieb, analýza silných a slabých stránok, kľúčové kompetencie manažéra
- stanovovanie cieľov, formulovanie merateľných cieľov systémom SMART, uskutočňovanie cieľov, rozpoznanie podstatného, stanovenie osobnej vízie,
delegovanie úloh
- plánovanie úloh a času, plánovanie dňa, riadenie času, odhad časovej potreby, princípy efektívneho riadenia času, Paretov princíp, Eisenhowerov
princíp, stanovovanie priorít, praktické tipy a triky, odporúčania
- Časové rezervy, Murphyho zákony, Parkinsonov zákon, Študentský syndróm, rozpoznanie a eliminovanie časových strát, plánovanie dňa pomocou 5P
Titulná strana Efektívny manažér Riadenie výkonnosti
Modul: Efektívne porady a rokovania
- porady a rokovania, kedy a prečo poradu zvolať, druhy porád a rokovaní a ich význam
príčiny neefektívnych porád
zásady efektívnej porady, príprava porady, stanovovanie cieľov porady, príprava rokovacej miestnosti, riadenie priebehu porady
- činnosti po porade, zápis z porady
- vnútropodnikové zásady vedenia porád, zásady vnútropodnikovej komunikácie, prínosy porád, organizácia a vedenie porád, tvorba vnútropodnikovej
smernice
Titulná strana Efektívny manažér Riadenie výkonnosti
Modul: Efektívna komunikácia na pracovisku
- podstata a význam komunikácie, druhy komunikácie, komunikačný prejav, paralingvistické výrazové prostriedky, neverbálna komunikácia,
komunikačný model
- prvky efektívnej komunikácie, vnímanie, sebapoznanie, aktívne počúvanie, parafrázovanie a sumarizácia, kladenie otázok
- chyby v komunikácii, konštruktívna komunikačná kultúra
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 12
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
základné asertívne zručnosti, asertívne práva, asertívne komunikačné techniky, reakcia spätnou väzbou, vyjadrenie a prijatie
komplimentu, asertívne perzistencie, požiadanie o láskavosť, technika otvorených dverí, negatívne opytovanie, negatívna asercia
prijímanie a podávanie kritiky, reakcia na pravdivú kritiku, ale nevhodne podanú, reakcie na nepravdivú kritiku, útočnú kritiku, asertivita a hnev,
manipulácie a ochrana proti manipuláciám, argumentačné pasce.
Titulná strana Efektívny manažér Riadenie výkonnosti
-
Modul: Stres manažment
- teória stresu, identifikácia stresových faktorov, stres na pracovisku, manažment času a úloh
- konflikt ako príčina stresu, príčiny konfliktov, zdroje a prejavy konfliktu, mobbing, spôsoby zvládania konfliktu, komunikácia a metakomunikácia
v kritických situáciách
- syndróm vyhorenia, príčiny syndrómu vyhorenia, príznaky syndrómu vyhorenia, prevencia
- protistresové aktivity, antistresové techniky
Titulná strana Efektívny manažér Projektový manažér Riadenie výkonnosti
Modul: Manažérske koučovanie
- koučovanie, východiskové pojmy, využitie v praxi, základné zručnosti, koučovanie jeho história a miesto v systéme rozvoja ľudí,
- podmienky potrebné pre úspešné koučovanie, základné zručnosti kouča, koučujúceho manažéra/kolegu,
- manažérske a peer koučovanie, podobnosti a rozdiely manažérskeho a peer koučovania, kontinuum cieľov pri koučovaní,
- riešenie problému zaužívaným prístupom (s hľadaním príčin), riešenie problému prístupom zameraným na riešenie, voľba prístupov, nácvik
formulovania cieľa
- koučovací rozhovor zameraný na riešenie, 3 zložky rozhovoru zameraného na riešenie, 4-krokový model, 7-krokový model, základné otázky
v jednotlivých fázach rozhovoru, dosahovanie cieľov pomocou koučovacieho rozhovoru.
Titulná strana Riadenie výkonnosti
Modul: Komunikácia
- podstata, význam a prvky komunikácie, komunikačný proces, komunikačný
model, roviny komunikácie
- verbálna a neverbálna komunikácia, transakčná analýza komunikačných
situácií, aktívne počúvanie
- najčastejšie chyby v komunikácii, nedorozumenia a ako im predchádzať
- konštruktívna komunikačná kultúra, „JA“ výrok, pozitívna formulácia,
doporučené výrazy a vhodné formulácie, jasné a zrozumiteľné vyjadrovanie,
explicitné (priame) vyjadrovanie
- rozhovor ako priestor pre rokovanie, analýza motívov a cieľov rozhovoru,
príprava a vedenie rozhovor
Titulná strana Európsky komunikačný certifikát Projektový manažér
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 13
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
Modul: Tímová práca
- rozdiel medzi skupinou a tímom, ako vzniká tím, ako funguje tímová práca, význam pravidiel pre tímovú prácu, výhody
a nevýhody tímovej práce
- metódy pre hľadanie a zaznamenávanie variantov riešení, metódy pre posudzovanie variantov, metódy rozhodovania v tíme
- organizácia a ciele tímu, výber nových členov tímu, životné fázy tímu, možné role v tíme druhy tímov, tímový duch
- princípy vedenia tímov, metódy vedenia tímov, štýly vedenia tímov, vlastnosti vedenia tímu, uvedenie nového člena do tímu,
motivácia členov tímu
- tímy a ich spôsoby správania sa, aktivácia učebného potenciálu tímu, faktory úspešnej tímovej spolupráce, bariéry tímovej
spolupráce, zaobchádzanie s problémovými kolegami/kolegyňami.
Titulná strana Európsky komunikačný certifikát Projektový manažér
Modul: Selfmarketing
- marketingový mix, AIDA vzorec, selfmarketing, autentickosť, využívanie príležitostí, cit pre druhých, taktnosť, budovanie vzťahov
- analýza silných a slabých stránok, spätná väzba, pravidlá pre jej prijímanie a poskytovanie, jednotlivec a jeho prejav, outfit
- formulovanie merateľných cieľov systémom , SMART, plánovanie úloh a času, rozpoznávanie úloh dôležitých a súrnych, práca
s prioritami, delegovanie úloh, zlodeji času, chyby v riadení času a príčiny stresu
- preukazovanie kompetencií, brainstorming
- komunikácia, rétorika, profesionálna prezentácia, základné pravidlá prípravy a realizácie, názornosť, vizualizácia, zvládanie
námietok
Titulná strana Európsky komunikačný certifikát Projektový manažér
Modul: Manažment pri konfliktoch
- základné východiská, formy, druhy konfliktov, príčiny konfliktov
- signály predchádzajúce konfliktom, vývoj konfliktu, motívy konfliktov
- základné stratégie zaobchádzania s konfliktami, prístupy ku konfliktom, varianty správania a spôsoby riešenia konfliktov
- 3-fázový model konfliktnej situácie, kritériá úspechu, príprava na vyjednávanie, štýly a spôsoby riešenia
konfliktov, moderácia konfliktov, riešenie konfliktov s podriadenými a manažérske rozhovory
- predchádzanie konfliktom, úlohy prevencie, zmysel konfliktov
Titulná strana Efektívny manažér Európsky komunikačný certifikát Projektový manažér
®
Príprava na certifikáciu a medzinárodná certifikácia ECo-C
- pre všetkých účastníkov vzdelávacích programov Projektový manažér a Európsky komunikačný certifikát,
- riešenie cvičných certifikačných príkladov,
- on-line overenie vlastnej pripravenosti na medzinárodnú certifikačnú skúšku cez e-learningový portál,
- doplnkové štúdium.
Titulná strana Projektový manažér Európsky komunikačný certifikát bližšie informácie na: www.projektoveriadenie.sk
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 14
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
Modul: Obchodné zručnosti
- postoj k profesii predajcu, tvorba databáz klientov, kvalifikovanie klienta, výber klientov na oslovenie, typológia klientov
- príprava na telefonovanie, telefonovanie s cieľom dohodnutia schôdzky, profesionálne telefonovanie, vedenie záznamov
- príprava na obchodné stretnutie, význam prípravy, príprava na predajný rozhovor
- 4 fázy obchodného stretnutia, úvodná fáza (zaujatie, dôvera, záujem), informačná fáza (riadenie toku informácií, práca s kúpnymi signálmi),
argumentačná a prezentačná fáza, zvládanie námietok, záverečná fáza, vyhodnocovanie obchodných rokovaní
- základné princípy starostlivosti o klienta, nový model Servuction, zákaznícke očakávania, zvládanie problémových situácií (problémový zákazník,
situácie, reklamácie, oneskorené dodávky)
Titulná strana Kľúčové kompetencie obchodníka
Modul: Prezentačné zručnosti
- stanovovanie cieľov prezentácie, cieľová skupina, príprava podkladov, štruktúra prezentácie a dramaturgia
- podstata vizualizácie, grafické vyjadrovanie, prezentačná technika
- osobnosť prezentujúceho, postoj, zrakový kontakt, gestá, verbálny a neverbálny prejav
- vykonanie prezentácie, úvod, jadro prezentácie, záver, zvládanie chúlostivých situácií počas prezentácií,
vyhodnocovanie prezentácií
Titulná strana Efektívny manažér Kľúčové kompetencie obchodníka
Modul: Negociačné zručnosti (vyjednávanie)
- prečo rokujeme, vyjednávame, zdroje vyjednávania
- čo je stratégia, čo je taktika, argumentácia (klasifikácia argumentov, radenie argumentov), najznámejšie taktiky a protiopatrenia
- význam a obsah kľúčových zložiek (etáp), nácvik jednotlivých etáp, rozbor
- vlastnosti efektívneho vyjednávača, zvyšovanie autority, zjednávanie a robene ústupkov, zvládanie mŕtveho bodu vo vyjednávaní, osvedčené tipy
a triky
- kritéria úspechu, vyjednávacie štýly, zostavovanie vyjednávacích tímov
Titulná strana Kľúčové kompetencie obchodníka
Modul: Asertívna komunikácia a ochrana proti manipulácii
- definovanie pojmov, základné východiská, porovnanie vzorov správania, asertívne práva, asertívne komunikačné techniky
- reakcia spätnou väzbou, vyjadrenie a prijatie komplimentu, asertívne perzistencie, požiadanie o láskavosť, technika otvorených dverí, negatívne
opytovanie, negatívne asercie
- aktívne načúvanie, otvorené a uzatvorené otázky, chyby pri načúvaní, vedenie asertívnej komunikácie
- metóda asertívnych obligácií, prijímanie a podávanie kritiky, asertívne vyjadrovanie hnevu
- manipulačné stratégie, spôsoby ochrany proti manipuláciám, argumentačné pasce a ochrana proti nim
Titulná strana Efektívny manažér Kľúčové kompetencie obchodníka
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 15
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
Modul: Telemarketing a profesionálne telefonovanie
- marketing, marketingový mix, marketing služieb, telefonický marketing, osobnosť telefonického operátora, obchodné zručnosti, obchodný rozhovor,
štruktúra obchodného rozhovoru
- zvládanie námietok, námietka verzus zámienka, práca s námietkami, zvládanie najčastejších typov námietok
- činitele komunikácie, prekážky v komunikácii, špecifiká telefonickej komunikácie – vokálna komunikácia, aktívne počúvanie, kladenie otázok,
podávanie informácií
- rétorika v obchodnom rozhovore, zásady rétoriky, doporučené slovné vyjadrenia, cvičenia zamerané na správnu formuláciu slov, tréning telefonátov
- zvládanie problémových situácií, asertívna komunikácia, asertívne komunikačné techniky, práca s problémovými typmi klientov
Titulná strana Kľúčové kompetencie obchodníka
Modul: Etiketa a biznis protokol
- vznik a vývoj spoločenského správania, zásady pre každú situáciu, ženské a mužské roli v spoločnosti, prvé kontakty, chôdza, pohyb, doprava
- etika, etiketa, pracovná etiketa, etiketa jazyka, etiketa písomného prejavu, poďakovanie a požiadanie o láskavosť, spoločenská významnosť
v postavení muža a ženy, správanie sa v zamestnaní
- najdôležitejšie telesné signály počas vedenia rozhovoru, schopnosť sa presadiť, charizma, štýl počúvania, spôsob uvažovania a štýl vystupovania,
spoločenské oblečenie pre mužov, spoločenské oblečenie pre ženy, ako byť úspešný v spoločenskom styku
- rokovanie s partnerom, príprava rokovania, obsah (cieľ, témy, podklady, stratégie, varianty, argumenty), organizácia rokovania (miesto a čas,
personálne zloženie, zasadací poriadok pri rokovaní, pohostenie)
- spoločenské podniky, druhy spoločenských podnikov, ich významnosť, čas konania a požadované oblečenie, drobné nehody na recepcii, dary, zásady
používania navštíveniek, pozvanie na spoločenské podniky, druhy pozvánok, odpoveď na pozvánku a poďakovanie
Titulná strana Kľúčové kompetencie obchodníka
Doplnkové moduly
Ako generálny dodávateľ vzdelávacích projektov zabezpečujeme vzdelávanie
a rozvoj pracovníkov vo všetkých nasledujúcich oblastiach:
- Počítačové zručnosti
- Jazykové zručnosti
- Out-door tréningy, teambuilding
- Ekonomické minimum
- Právne minimum
Titulná strana
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 16
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
Počítačové zručnosti
Počítačová gramotnosť - je schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie (IT).
Počítačová gramotnosť sa preukazuje úspešným absolvovaním série štandardizovaných testov a potvrdzuje sa vydaním Európskeho
vodičského preukazu na počítač (certifikátu ECDL – European Computer Driving License), ktorý je medzinárodne uznávaný.
Okruh požadovaných znalostí a zručností:
- Základy informačných technológií
- Používanie počítača a správa súborov
- Spracovanie textu (Textový procesor)
- Tabuľkový kalkulátor (Tabuľkový procesor)
- Databázový systém
- Elektronická prezentácia
- Informácie a komunikácia
- Príprava na medzinárodnú certifikáciu ECDL
- Iné IT školenia pre užívateľov aj IT špecialistov
Na vyžiadanie Vám vypracujeme ponuku.
Titulná strana Doplnkové moduly
Jazykové zručnosti
Pripravíme Vám vzdelávací projekt pre Vašich pracovníkov a manažérov, zameraný na získanie jazykových odborných zručností v
anglickom jazyku potrebných na vykonávanie zastávanej pozície:
- Kurz pre moderného manažéra
- Kurz pre finančného manažéra
- Kurz pre personálneho manažéra
- Kurz pre pracovníka banky
- Kurz pre developera a realitného agenta
- Kurz pre IT špecialistu
- Kurz pre úspešnú asistentku
- Kurz pre automobilový priemysel
- Kurz pre lekárov a sestričky
Ponuka špecializovaných kurzov:
- príprava na medzinárodné certifikačné skúšky,
- príprava na interview a životopis,
- práca v zahraničí,
- cestovanie do zahraničia.
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 17
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
Iné ponuka služieb:
- preklady z a do cudzieho jazyka,
- súdne preklady s úradnou pečiatkou,
- tlmočenia v SR aj v zahraničí.
Na vyžiadanie Vám vypracujeme ponuku
Titulná strana Doplnkové moduly
Out-door tréningy, teambuilding
Široká ponuka hier a out-doorových aktivít:
- Športové a relaxačné aktivity
- Budovanie tímov, tímové hry
- Leadership – vedenie tímov
- Zvládanie stresu a strachu
Titulná strana Doplnkové moduly
Športové a relaxačné aktivity
Tréning pre Vašich manažérov a pracovníkov, zameraný na športové a relaxačné aktivity:
- športové hry a súťaže,
- skupinový aj individuálny relax,
- starostlivosť o telo, regenerácia síl,
- odporúčaná dĺžka 1 - 2 dni.
Na vyžiadanie Vám vypracujeme ponuku
Titulná strana Out-door tréningy
Budovanie tímov, tímové hry
Tréning pre Vašich manažérov a pracovníkov, zameraný na tímovú spoluprácu:
- základné zásady budovania tímu, základné predpoklady pre spoločnú prácu a napĺňanie spoločného cieľa,
- silné a slabé stránky Vášho tímu a ako slabé stránky odstrániť,
- praktické skúsenosti z pozície člena tímu pri plánovaní a realizácii tímovej aktivity, odporúčaná dĺžka 2 - 3 dni.
Ponúkame Vám účasť na firemných bojových hrách – firma proti firme, oddelenie proti oddeleniu alebo Váš tím proti inštruktorom.
Vyskúšajte si plánovanie a realizáciu vlastného dobrodružstva proti protivníkovi, ktorý je rovnako motivovaný ako Vy 
Tréning zbližuje rozdielne skupiny stálych zamestnancov na rôznej úrovni tímovej práce a pomáha začleniť nových členov do tímu.
Na vyžiadanie Vám vypracujeme ponuku
Titulná strana Out-door tréningy
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 18
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
Leadership – vedenie tímov
Tréning pre Vašich manažérov, riadiacich pracovníkov a kľúčových členov tímu,
zameraný na rozvoj vodcovských zručností:
- zásady a rôzne štýly vedenia tímu,
- základné charakterové rysy členov Vášho tímu a ich roly v tíme,
viesť tím v rôznych záťažových situáciách,
- rôzne spôsoby rozhodovania sa v závislosti od vzniknutej situácie,
- učenie sa na základe vlastných skúseností,
- odporúčaná dĺžka 2 - 4 dni.
Na vyžiadanie Vám vypracujeme ponuku
Titulná strana Out-door tréningy
Zvládanie stresu a strachu
Tréning určený najmä pre Vašich vrcholových manažérov, manažérov a riadiacich pracovníkov, zameraný na zvládanie strachu a stresu a zachovania
rozvážnosti aj v náročných situáciách:
- praktické prekonávanie rôznych fyzických prekážok (výška, voda, stiesnený priestor...),
- praktické prekonávanie rôznych psychických prekážok (spôsobené tmou, únavou, horúčavou, chladom, neistotou, dezorientáciou...),
- zabezpečenie základných životných potrieb sebe, tímu, kolegom alebo aj rodine (jedlo, pitie, teplo, bezpečie...),
- prakticky precvičené ako prekonávať strach a stres a poradiť si v každej situácii.
Používané cvičenia (možné rozdeliť na časť Leto a časť Zima):
skálolezenie, zlaňovanie, preliezanie, skákanie do hĺbky, zoskoky padákom,
brodenie, plávanie, potápanie, splavovanie, pohyb na snehu a na ľade,
- únos, zajatie, väznenie, vypočúvanie a plánovanie úteku,
útek pred prenasledovateľom a pred psom,
získavanie stravy v prírode, improvizované kladenie ohňa, príprava stravy a pitia,
- stavba prístrešku, zabezpečenie ochrany, výroba improvizovaných nástrojov, zbraní a pomôcok,
- poskytovanie prvej pomoci, prenos raneného, privolanie pomoci.
Kvalita tréningu a bezpečnosť cvičiacich:
tréning je vedený skúsenými lektormi a certifikovanými inštruktormi špeciálneho výcviku,
náročnosť a obsah tréningu stanovuje zadávateľ,
na tréningu je vždy prítomný psychológ a lekár,
cvičiaci má právo dočasne prerušiť plnenie úlohy alebo odstúpiť od plnenia úlohy,
- odporúčaná dĺžka 2 - 7 dni.
Na vyžiadanie Vám vypracujeme ponuku
Titulná strana Out-door tréningy
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 19
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
Ekonomické minimum
Tréningy zamerané na rozvoj ekonomického myslenia všetkých úrovní Vášho manažmentu:
- Ekonomické minimum manažéra
- Manažérske účtovníctvo
- Základy finančného manažmentu
- Finančný plán – príprava, tvorba, analýza, prezentácia
- Podnikateľský plán – príprava, tvorba, analýza, prezentácia
- Finančná analýza firmy - základy
- Finančná analýza firmy - nadstavba
Na vyžiadanie Vám vypracujeme ponuku
Titulná strana Efektívny manažér Doplnkové moduly
Právne minimum
Tréningy zamerané na rozvoj právneho povedomia všetkých úrovní Vášho manažmentu:
- Zákonník práce v praxi
- Ochrana osobných údajov
- Registratúra a archivácia
- Zmluvy a riadenie zmluvných vzťahov
- Obchodné právo v podnikaní
- Daňové právo v podnikaní
- Trestné právo v podnikaní
- Právna zodpovednosť konateľov a manažmentu
Na vyžiadanie Vám vypracujeme ponuku
Titulná strana Efektívny manažér Doplnkové moduly Projektový manažér
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 20
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
Manažérske systémy
-
Manažérstvo kvality
Manažérstvo životného prostredia
Manažérstvo BOZP
Integrované manažérske systémy
Manažérstvo rizík
Manažérstvo bezpečnosti informácií
Špeciálne kurzy pre zdravotníctvo
Špeciálne kurzy pre automobilový priemysel
Špeciálne kurzy pre výrobcov koľajových vozidiel
Školenia podľa noriem, metodík a medzinárodných štandardov
- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- OHSAS 18001:2007
- ISO 22000:2005
- ISO 27001:2005
- BS 25999
- ISO/IEC 20000
- ISO 13485:2003
- IWA1
- MDD 93/42/EEC
- ISO/TS 16949:2009
- Global 8D report
- PPAP – Proces schvaľovania dielov pre výrobu
- Nástroje na zabezpečovanie kvality - DoE a QFD
- APQP – Pokročilé plánovanie kvality produktu
- FMEA – Analýza možných chýb a dôsledkov
- SPC – Základy štatistiky
- MSA – Spôsobilosť meracích systémov
- VDA 6.5. – Audit produktu
- VDA 6.3. – Audit procesu
IRIS.
Titulná strana Manažérske systémy Ako si objednať
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
Na vyžiadanie Vám
vypracujeme ponuku podľa
Vašich konkrétnych potrieb
strana 21
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
AKO SI OBJEDNAŤ KURZ?
Titulná strana
Naša ponuka vzdelávacích služieb zahŕňa:
- uzatvorené (firemné) tréningy – šité na mieru konkrétnej organizácie,
- otvorené (verejné) tréningy.
Ako si objednať uzatvorené (firemné) tréningy:
- využite nižšie uvedené kontaktné údaje a napíšte nám alebo zatelefonujte,
- osobne zistíme Vaše potreby a „ušijeme“ Vám vzdelávací program na mieru podľa Vašich konkrétnych potrieb,
- vypracujeme Vám cenovú ponuku,
- miesto a termín realizácie prispôsobíme Vašim potrebám,
- cena bude stanovená individuálne od požadovaného obsahu a objemu zákazky.
Ako si objednať otvorené (verejné) tréningy:
termín a miesto sú pevne stanovené a uverejnené na web stránkach: www.garantpp.sk
tréning sa otvára pri prihlásení 6 - 12 účastníkov,
skupinové zľavy sú možné.
Titulná strana
www.projektoveriadenie.sk
GARANT PARTNER PLUS, s. r. o.
Sme spoľahlivým partnerom rozvoja Vašej spoločnosti poskytovaním praktických a originálnych riešení v oblasti celoživotného
vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov s vysokou pridanou hodnotou.
Sme členom:
SPPR – Spoločnosti pre projektové riadenie
Kvalitu našich služieb garantujeme na troch úrovniach:
- certifikovaná spoločnosť (certifikát ISO 9001, 14001, 10006)
- akreditácia vzdelávacích programov Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
- certifikovaní lektori s manažérskymi skúsenosťami, pedagogickým vzdelaním a bohatou praxou
Titulná strana Kontaktné údaje
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 22
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
Kontaktné údaje:
Názov organizácie:
Sídlo:
GARANT PARTNER PLUS, s. r. o.
Martina Rázusa 23A,
010 01 Žilina
IČO:
43 809 731
Zápis v OR OS Žilina: oddiel Sro, Vložka č.19684/L
Kancelária:
Priemyselná 1,
031 01 Liptovský Mikuláš (korešpondenčná adresa)
Telefón:
+421 918 663 244 (sekretariát)
+421 905 800 995 (výkonný riaditeľ)
e-mail:
[email protected]
web:
www.garantpp.sk
– ponuka všetkých manažérskych kurzov
www.projektoveriadenie.sk – špecializovaná ponuka kurzov projektového riadenia
Titulná strana Referencie
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 23
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
REFERENCIE
Titulná strana Kontaktné údaje
Ministerstvá, štátne inštitúcie:
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR
Školstvo:
Cestovný ruch:
Telekomunikácie:
Doprava:
Strojárstvo a kovovýroba:
Automotive:
Informačné technológie:
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 24
e-KATALÓG
vzdelávacích modulov a programov verzia 1.3
Partner Vašej kariéry
Elektropriemysel:
Energetika:
Stavebníctvo:
Bankový sektor:
Bezpečnosť:
Voda, ekológia:
Liečiva, zdravotníctvo:
Redakcie, vydavateľstvá, médiá
Iné služby:
Neziskové organizácie:
Titulná strana Ako si objednať kurz Kontaktné údaje
Kontakt: tel.: +421 918 663 244
[email protected]
www.garantpp.sk
www.projektoveriadenie.sk
© 2012 GARANT PARTNER PLUS
strana 25
Download

e-KATALÓG - Projektové riadenie