Katalóg služieb poradenstva pre ďalšie vzdelávanie
(po recenzii)
Aktivita 1.2. Rozvoj systému poradenstva pre dospelých
Et. 1.2.1 Zadefinovanie požiadaviek a vytvorenie vzdelávacieho programu
pre tútorov, vypracovanie metodiky pre poskytovanie poradenstva
v poradenských centrách pre dospelých
1.2.3 Pracovná skupina na zadefinovanie požiadaviek na prácu poradenských centier pre
dospelých
Členovia pracovnej skupiny:
Mgr. Alica Šobišková
Mgr. Ivana Miklovič, PhD.
Mgr. Zuzana Hucíková
Ing. Daniel Kojnok
PaedDr. Marko Vojsovič
Ing. Jozef Detko
Ing. Magdaléna Artimová
PaedDr. Tatiana Gandelová
PhDr. Helena Furindová
doc., PhDr. Kolibová Daniela, CSc.
Odborný garant: PhDr. Jana Tholtová
Schválil: JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
2
Všetky práva vyhradené. Jedná sa o interný dokument určený pre prácu tútorov v PCD. Žiadna časť
tohto Katalógu nemôže byť použitá alebo reprodukovaná bez písomného súhlasu, s výnimkou krátkych
citácií do článkov či recenzií.
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava
© September 2013
www.nuczv.sk
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
OBSAH:
 SPOZNAJTE PORADENSKÉ CENTRUM PRE DOSPELÝCH
Kto sme
Kde nás nájdete
 FORMY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
Individuálna forma
Skupinová forma
Dištančná forma
 PORADENSKÉ SLUŽBY
Informačné poradenské služby
Odborné poradenské služby
Špecializované poradenské služby
 VZDELÁVACIE SLUŽBY
Kariérna orientácia
Poradenstvo pre voľbu povolania
Modul: Poznávanie seba
Modul: Profesijná orientácia
Poradenstvo pre výber zamestnania
Modul: Poznávanie seba
Modul: Poznávanie sveta práce
Trh práce
Modul: Orientácia na trhu práce
Modul: Aktívne uchádzanie sa o zamestnanie – písomný kontakt
Modul: Aktívne uchádzanie sa o zamestnanie – osobný kontakt
Adaptácia na povolanie
Modul: Ako si poradiť so zmenou
Modul: Ako si udržať prácu a dosiahnuť úspech
Rozvoj kariérových zručností
Modul: Rozvoj prezentačných zručností I.
Modul: Rozvoj prezentačných zručností II.
Modul: Ako pracovať s informáciami a učiť sa
Modul: Biznis protokol
www.nuczv.sk
3
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
Rozvoj podnikateľských zručností
Modul: Ako sa stať úspešným v živote a práci
Modul: Podnikanie ako forma sebarealizácie
Modul: Hľadanie podnikateľských nápadov
Modul: Vypracovanie biznis plánu
Modul: Formálna stránka podnikania (forma podnikania, licencie, kde zohnať
aké info)
Modul: Internetový marketing
Osobnostný rozvoj
Rozvoj komunikačných zručností
Timemanagement a zvládanie stresu
Modul: Analýza využívania času
Modul: Dlhodobé plánovanie
Modul: Krátkodobé plánovanie
Modul: Zvládanie stresu
Emocionálna inteligencia
Modul: Sebapoznanie
Modul: Zvládanie záťažových situácií v živote (prekonávanie problémov)
Modul: Sociálne zručnosti (vychádzanie s druhými)
4
Riešenie konfliktov
IT zručnosti
MS Office
Word
MS Excel
MS PowerPoint
Internet a práca s e-mailom
 ZOZNAM PONÚKANÝCH SLUŽIEB S PREHĽADOM KÓDOV
 ZÁVER
www.nuczv.sk
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ

SPOZNAJTE PORADENSKÉ CENTRUM PRE DOSPELÝCH
KTO SME
Prečo sme vznikli?
Zámerom vzniku poradenských centier pre dospelých (PCD) bolo vyplniť chýbajúci priestor
pri poskytovaní odborného poradenstva pri voľbe povolania, zamestnania, či celoživotného
vzdelávania. Na stredných školách je tento typ poradenstva zabezpečovaný prostredníctvom
výchovného poradcu, nezamestnaní majú možnosť získať poradenstvo prostredníctvom
kariérového poradcu ÚPSVaR. Poradenské centrum pre dospelých prináša riešenie práve
pre dospelú pracujúcu populáciu, či osoby v post produktívnom veku, ktoré majú záujem
o svoj ďalší rozvoj.
Aká je naša misia?
Hlavným poslaním poradenských centier pre dospelých je podporovanie celoživotného
vzdelávania občanov v osobnostnom rozvoji a uplatnení sa na trhu práce.
Našou misiou je podporovať celoživotný rozvoj vzdelanostného potenciálu jednotlivca a celej
spoločnosti.
Aké služby máte možnosť v PCD využiť?
Poradenské centrum pre dospelých poskytuje dva hlavné okruhy služieb: poradenstvo
a vzdelávanie.
Cieľom poradenských aktivít je poskytnúť informácie a asistovať pri rozvoji schopností
našich klientov, zorientovaní sa v danej oblasti , či situácii.
Cieľom vzdelávacích aktivít je rozvoj osobnosti a kompetencií potrebných pre ľahšie
uplatnenie sa na trhu práce.
Pre koho sú naše služby určené?
jednotlivcov
firmy a podnikateľov (zamestnávateľov)
inštitúcie.
Služby PCD sú prioritne určené pre dospelých pracujúcich klientov vo veku 18 – 64 rokov.
Naši tútori však veľmi radi nasmerujú záujemcov, ktorí priamo nespadajú do cieľovej skupiny
PCD, na relevantých odborníkov, či inštitúcie.
Kto tvorí náš tím?
Náš tím tvoria vyškolení tútori, ktorí budú radi sprievodcami na vašej ceste osobného
a profesijného rastu.
www.nuczv.sk
5
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
KDE NÁS NÁJDETE
Poradenské centrá pre dospelých pôsobia regionálne. V súčasnosti v rámci Slovenska funguje
25 poradenských centier pre dospelých:
Brezno
Dunajská Streda
Humenné
Košice
Kysucké Nové Mesto
Levice
Lučenec
Liptovský Mikuláš
Martin, Nitra
Nové Zámky
Prievidza
Považská Bystrica
Prešov
Rimavská Sobota
Rožňava
Banskobystrický kraj
ZVOLEN
Adresa centra:
Hviezdoslavova 13
Email:
[email protected]
BREZNO
Adresa centra:
Laskomerského 3
Email:
[email protected]
www.nuczv.sk
Senica
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Svidník
Trebišov
Trenčín
Trnava
Tvrdošín
Zvolen
6
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
LUČENEC
Adresa centra:
Zvolenská cesta 83
Email:
[email protected]
RIMAVSKÁ SOBOTA
Adresa centra:
K. Mikszátha 1
Email:
[email protected]
Košický kraj
KOŠICE
Adresa centra:
Hviezdoslavova 7
Email:
[email protected]
ROŽŇAVA
Adresa centra:
Šafárikova 29
Email:
[email protected]
7
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Adresa centra:
Nábrežie Hornádu 14, 052 01
Email:
[email protected]
TREBIŠOV
Adresa centra:
Komenského 1963/10, 075 01
Email:
[email protected]
Nitriansky kraj
NITRA
Adresa centra:
Levická 40
Email:
[email protected]
www.nuczv.sk
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
NOVÉ ZÁMKY
Adresa centra:
Jesenského 1
Email:
[email protected]
LEVICE
Adresa centra:
Záhradná 4
Email:
[email protected]
Prešovský kraj
Stará Ľubovňa
Adresa centra:
Jarmočná 108
Email:
[email protected]
Prešov
Adresa centra:
Sídlo Duklianskych hrdinov 3
Email:
[email protected]
8
Svidník
Adresa centra:
Bardejovská 715/18
Email:
[email protected]
Humenné
Adresa centra:
Komenského 1
Email:
[email protected]
Trenčiansky kraj
TRENČÍN
Adresa centra:
pod Sokolicami 14
Email:
[email protected]
www.nuczv.sk
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
PRIEVIDZA
Adresa centra:
Matice slovenskej 8
Email:
[email protected]
POVAŽSKÁ BYSTRICA
Adresa centra:
Hviezdoslavova 122
Email:
[email protected]
Trnavský kraj
TRNAVA
Adresa centra:
Štefániková č.5
Email:
[email protected]
SENICA
Adresa centra:
Továrenská 532, 905 01
Email:
[email protected]
9
DUNAJSKÁ STREDA
Adresa centra:
Alžbetínske námestie 1194/1
Email:
[email protected]
Žilinský kraj
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Adresa centra:
Športová 1326
Email:
[email protected]
MARTIN
Adresa centra:
Thurzová 16
Email:
www.nuczv.sk
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
[email protected]
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Adresa centra:
Jura Jánošku 4
Email:
[email protected]
TVRDOŠÍN
Adresa centra:
Trojičné námestie 191
Email:
[email protected]
Pozn. Podrobné kontaktné informácie k jednotlivým pracoviskám máte možnosť nájsť na
našej web stránke: www.nuczv.sk
MÁTE ZÁUJEM VYUŽIŤ NAŠE SLUŽBY?
Ak Vás zaujala naša ponuka, na jednotlivé programy sa môžete prihlásiť prostredníctvom
Poradenského centra pre dospelých, v niektorých z uvedených regiónov .
www.nuczv.sk
10
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ

FORMY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
Poradenstvo a vzdelávanie je v rámci PCD poskytované dvomi formami: individuálnou
a skupinovou.
INDIVIDUÁLNA FORMA
Veríme, že každý klient je jedinečný a vyžaduje riešenie šité na mieru. Preto pristupujeme
k naším klientom na základe nasledovného procesu, ktorého hlavným cieľom je byť
prínosom pre klienta:
1.
2.
3.
4.
• Porozumenie vaším potrebám
• Výber najvhodnejšej cesty riešenia vašej situácie
• Implementovanie riešenia
• Zhodnotenie vašej spokojnosti
11
V rámci individuálneho poradenstva či vzdelávania využívame rôzne klasické či moderné
metódy a techniky práce:
Riadený rozhovor
Bilančná diagnostika
Koučing
Mentoring
Supervízia
Akčné plánovanie
SWOT analýza
Práca s rôznymi dotazníkmi
Individuálnym prístupom, rozvojom našich tútorov a odbornými skúsenosťami sa snažíme
napomôcť našim klientom v dosahovaní lepších výsledkov.
www.nuczv.sk
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
SKUPINOVÁ FORMA
V rámci všetkých PCD ponúkame štandardizované vzdelávacie programy, ktoré sú však
jedinečné. Prečo? každý vzdelávacie stretnutie je iné vďaka zoskupeniu účastníkov, vďaka
vám – naším klientom.
Ako postupujeme pri tvorbe vzdelávacích programov?
1.
2.
3.
4.
• Výber cieľovej skupiny
• Identifikácia vašich vzdelávacích potrieb
• Realizácia vzdelávacieho programu
• Zhodnotenie vašej spokojnosti
Všetky skupinové formy poradenstva či vzdelávania sú zamerané na poskytnutie informácií
z danej oblasti (informačné služby) či cielený rozvoj osobnosti.
Skupinové vzdelávanie zabezpečujú naši tútori, ktorí sú zároveň aj lektormi osobnostného
rozvoja. Pri svojej práci využívajú rôzne metódy klasického, či aktívneho učenia:
Diskusné metódy
Brainstorming/brainwriting
Prípadové metódy/prípadové štúdie
Hranie rolí/inscenačné metódy
Modelové situácie
Prednáška/výklad
Prezentácia
www.nuczv.sk
12
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
DIŠTANČNÁ FORMA
Máte záujem študovať v čase, ktorý vyhovuje vám? V pohodlí domova?
V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť návštevy v priestoroch PCD, pripravili sme pre
vás dištančnú formu štúdia. Ide o formu štúdia z elektronických materiálov:
E-learningové kurzy
Štúdium materiálov prostredníctvom internetu (odkazy na rôzne zaujímavé
stránky)
Audio a video nahrávky
Webináre (semináre prostredníctvom internetu)
Videokonferencie
On-line diskusné skupiny
Konzultácie s tútormi prostredníctvom telefónu či elektronickej pošty
Ako postupujeme pri výbere najvhodnejšieho vzdelávacieho programu pre vás?
1.
2.
3.
4.
• Identifikácia vašich vzdelávacích potrieb
• Ponuka najvhodnejších programov pre vás
13
• Samoštúdium
• Zhodnotenie vašej spokojnosti
Pozn.: Na našej web stránke www.nuczv.sk sa nachádza zoznam jednotlivých pracovísk PCD
s kontaktnými údajmi, ako sú : email, telefón, www stránka, facebook profil, a podobne. Naši
tútori vám radi poskytnú profesionálne poradenstvo.
www.nuczv.sk
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ

PORADENSKÉ SLUŽBY
V rámci poradenstva máte možnosť využiť tri okruhy služieb:
Informačné
poradenské
služby
Odborné
poradenské
služby
Špecializované
poradenské
služby
OBSAH:
INFORMAČNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY
• Informácie v oblasti celoživotného vzdelávania
• Informácie o potrebách trhu práce a potrebách regiónu
• Informácie o aktuálnych potrebách zamestnávateľov
ODBORNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY
• práca s osobnosťou
• podpora v oblasti profesijnej orientácie
ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSKÉ SLUŽBY
• nasmerovanie na právne, psychologické, finančné, sociálne poradne, inštitúcie
www.nuczv.sk
14
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
PORADENSKÉSLUŽBY
1. INFORMAČNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY
Na základe informačno poradenských služieb (IPS) máte možnosť získať základné informácie
a prehľad v oblasti ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa na trhu práce. V našom PCD získate
informácie:
v oblasti celoživotného vzdelávania
o potrebách trhu práce a potrebách regiónu
o aktuálnych potrebách zamestnávateľov
Naši tútori vám ochotne pomôžu pri vyhľadávaní informácií v oblasti ďalšieho vzdelávania a
uplatnenia sa na trhu práce. V priestoroch PCD máte možnosť využiť multimediálny kútik,
využiť možnosti dištančného vzdelávania, alebo vzdelávania prostredníctvom internetu
(webináre, videokonferencie, internetové modulárne kurzy ...).
INFORMÁCIE V OBLASTI CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
15
KÓD PROGRAMU: 1.1
ČO JE PODSTATOU TEJTO OBLASTI?
Hľadáte informácie, kde sa študuje študijný odbor, o ktorý máte záujem?
Potrebujte získať informáciu, kde sa overuje úroveň dosiahnutého vzdelania?
Študovali ste v zahraničí a potrebujete zistiť, ktorá inštitúcia uznáva výsledky
dosiahnutého vzdelávania?
Máte záujem študovať, zúčastniť sa stáže, študijného pobytu a potrebujete na svoj zámer
získať finančné prostriedky?
Zaujíma vás, kde sa hýbe trh vzdelávania či osobnostného rozvoja?
V tomto prípade sú informačno poradenské služby určené práve pre vás.
AKÉ INFORMÁCIE MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ?
O možnostiach vzdelávania/ O formálnom a neformálnom vzdelávaní
O poskytovateľoch vzdelávania: orientácia vo vzdelávacích programoch, kvalifikáciách,
trendoch, kvalite vzdelávacích programov (objektívne informácie a porovnávanie kvality
jednotlivých vzdelávacích programov a vzdelávacích inštitúcií ... )
O kvalifikáciách - overovanie úrovne dosiahnutého vzdelania prostredníctvom overovania
odbornej spôsobilosti, overovania kompetencií, možnosti certifikácií...
O uznávaní výsledkov vzdelávania (otvorený trh práce v rámci EÚ, právo občana študovať,
vzdelávať sa a pracovať vo všetkých členských štátoch – potreba „prenosných“ vedomostí,
zručností, kvalifikácií...)
www.nuczv.sk
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
O možnostiach financovania vzdelávania (granty z verejných a súkromných zdrojov,
poskytovanie študijného a plateného študijného voľna, financovanie pri vzdelávaní
v zahraničí, výmenné programy, stáže, mobilita.... )
O trendoch a inováciách v oblasti celoživotného vzdelávania
INFORMÁCIE O POTREBÁCH TRHU PRÁCE A POTREBÁCH REGIÓNU
KÓD PROGRAMU: 1.2
ČO JE PODSTATOU TEJTO OBLASTI?
Chcete získať prehľad o tom, ako sa vyvíjajú možnosti uplatnenia sa na trhu práce v istom
regióne, na Slovensku či v rámci Európskej únie?
Zaujíma vás, nakoľko sa s vašou profesiou máte predpoklad uplatniť v danom regióne?
Máte záujem zistiť, ktoré profesie chýbajú v danom regióne?
Naši tútori vám radi zodpovedia na tieto otázky.
AKÉ INFORMÁCIE MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ?
O požiadavkách trhu práce: o stave regionálneho, národného a európskeho trhu práce
O možnostiach uplatnenia sa na trhu práce
O povolaniach, identifikovanie povolaní, ktoré si vyžadujú zručnosti a vedomosti podobné
vašej súčasnej alebo predchádzajúcej práci
O profesiách chýbajúcich v regióne, kraji, Slovenskej republike
O uplatniteľnosti vašej profesie v danom regióne
INFORMÁCIE O AKTUÁLNYCH POTREBÁCH ZAMESTNÁVATEĽOV
KÓD PROGRAMU: 1.3
ČO JE PODSTATOU TEJTO OBLASTI?
Hľadáte informácie, aké majú zamestnávatelia požiadavky na pracovnú silu?
Zaujíma vás, akým smerom sa budú požiadavky vyvíjať? Chcete byť pripravení
vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami do budúcnosti?
AKÉ INFORMÁCIE MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ?
O trendoch a požiadavkách zamestnávateľov voči súčasným a budúcim potrebám
zamestnancov
2. ODBORNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY
KÓD PROGRAMU: 2.1
www.nuczv.sk
16
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
ČO JE PODSTATOU TEJTO OBLASTI?
Poznáte svoje silné stránky a rozvojové možnosti? Viete kde leží váš talent?
Ocitli ste sa na rázcestí? Potrebujete získať profesionálnu podporu pri vašom ďalšom
kariérnom smerovaní?
Potrebujete získať odbornú radu pri plánovaní vašej kariéry?
AKÉ SLUŽBY MÁTE MOŽNOSŤ VYUŽIŤ?
Práca s osobnosťou:
Bilančná diagnostika – diagnostika/posúdenie vášho individuálneho
Potenciálu prostredníctvom nepsychologických on-line dotazníkov, s cieľom
zmapovať vaše kvality (silné stránky, rozvojové možnosti)
Posúdenie vášho aktuálneho vzdelanostného portfólia
Motivácia, rozvoj vašich vnútorných zdrojov
Podpora v oblasti profesijnej orientácie
Kariérne poradenstvo- pomoc pri rozhodovaní sa v otázkach kariéry
Plánovanie, nasmerovanie a budovanie kariéry
Zmena kariérovej orientácie
Navrhnutie vašich cieľov kariérneho rastu
Navrhnutie akčného plánu vášho kariérneho rastu a konkrétne identifikovanie
možností ďalšieho vzdelávania
17
www.nuczv.sk
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
3. ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSKÉ SLUŽBY
KÓD PROGRAMU: 3.1
ČO JE PODSTATOU TEJTO OBLASTI?
Ocitli ste sa v záťažovej životnej situácii?
Potrebujete využiť služby špecifických odborníkov?
V prípade, že potrebujete využiť špecializované poradenské služby, ktoré presahujú rámce
PCD vás vieme nasmerovať na tých najlepších odborníkov vo vašom regióne, či na Slovensku.
NA AKÉ ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY INÝCH ODBORNÍKOV VÁS VIEME NASMEROVAŤ?
Právne služby
Psychologické
Sociálne
Finančné
18
www.nuczv.sk
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ

VZDELÁVACIE SLUŽBY
Naše vzdelávacie programy zlepšujú kľúčové kompetencie ako sú znalosti, zručnosti a
postoje, ktoré sú tak potrebné k uplatneniu sa na trhu práce a osobnému rozvoju. Nižšie
uvedené portfólio vzdelávacích programov používame ako možné stavebné bloky
k uspokojeniu Vašich konkrétnych vzdelávacích potrieb.
Kariérna
orientácia
Osobnostný
rozvoj
IT zručnosti
4. KARIÉRNA ORIENTÁCIA
Život je príležitosť učiť sa a rásť. Ak aj vy vítate nové výzvy a ste pripravený na zmeny,
potrebujete len rozhodnutie a môžete svoje predstavy začať uskutočňovať. Ak máte všetky
predpoklady na zmenu, len neviete odkiaľ a ako začať, ponúkame vám v tejto oblasti
informácie pre lepšiu orientáciu. Budete mať príležitosť zosumarizovať všetky svoje silné
stránky a hovoriť o nich, písať ich na papier a pridávať k nim ďalšie, o ktorých ste možno ešte
nerozmýšľali.
Zostavíte svoj životopis a budete mať príležitosť pripraviť sa na pohovor.
Ak živíte v sebe podnikateľské ambície, pomôžeme
podnikania.
vám zorientovať sa v základoch
Metódy:
Využívať sa budú najmä metódy predvedenia, inštruktáže, nácviku a tréningu, ale aj diskusie,
či krátkych sebaprezentácií.
www.nuczv.sk
19
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
PORADENSTVO PRE VOĽBU POVOLANIA
MODUL: POZNÁVANIE SEBA
KÓD PROGRAMU: 4.1
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
Stanovíte
si
konkrétne
k dosiahnutiu svojich cieľov
O ČOM JE PROGRAM?
„Ako sa môžem stať motýľom? – spýtala
sa zamyslene.
„Musíš tak veľmi túžiť lietať, že budeš
ochotná vzdať sa podoby húsenice“.
T. Paulus
V každom z nás drieme diamant, ktorý
čaká na to, aby sa oprášil a ukázal svetu.
Viete, v čom ste práve vy jedinečný? Máte
ujasnené svoje potreby, motivátory
a hodnoty?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Objavíte v sebe svoju jedinečnosť,
spoznáte svoje silné stránky, záujmy –
svoj talent
Ujasníte si svoju životnú víziu
kroky,
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Životné, pracovné ciele
Potreba cieľov v živote človeka
Stanovenie individuálnych životných
cieľov
Kam
kráčam
–
stanovenie
individuálnych pracovných cieľov
Prekážky pri dosahovaní cieľov
Sebapoznávanie:
Záujmové dotazníky a testy,
Potreby, motivácia,
Životné hodnoty
Internetové programy
pre voľbu
povolania, Istp,
Istp – testy : Analýza individuálneho
potenciálu
Bilančná tabuľka: tvorba osobného
profilu
www.nuczv.sk
20
21
21
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
MODUL: PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA
KÓD PROGRAMU: 4.2
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
.
O ČOM JE PROGRAM?
Máte pocit, že ste sa ocitli na križovatke
a hľadáte ďalší smer svojho profesijného
vývoja? Potrebujete si vyjasniť profesijnú
oblasť, ktorej by ste sa chceli v živote
venovať?
Voľba povolania je proces, zameraný na
výber istého študijného odboru, resp.
výber konkrétneho povolania, práce, ktorú
by ste chceli vo svojom živote vykonávať.
Prvým krokom na tejto ceste je voľba
budúcej profesie a následne výber
správnej vzdelávacej inštitúcie.
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Spoznáte širokú paletu možností
povolaní a vzdelávacích inštitúcií
Budete mať priestor ujasniť si svoje
profesijné smerovanie a vytvoriť si svoj
profesijný profil
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Druhy a popis povolaní
Predpoklady, zdravotné a kvalifikačné
požiadavky na výkon jednotlivých
povolaní
Požadované vedomosti a odborné
zručnosti
Osobnostné predpoklady
Celoživotné vzdelávanie, možnosť
ďalšieho štúdia:
prehľad stredných a vysokých škôl
a ich študijných programov
možnosti štúdia popri zamestnaní,
nadstavbové štúdium a rekvalifikácia
a získanie štipendií na zahraničných
VŠ
Tvorba profesijného profilu
www.nuczv.sk
22
22
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
PORADENSTVO PRE VÝBER ZAMESTNANIA
MODUL: POZNÁVANIE SEBA
KÓD PROGRAMU: 4.3
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Máte svoju osobnú víziu? Viete, kam
smerujete? Viete, čo konkrétne utvára vás,
čo sú vaše silné stránky, hodnoty, záujmy
a ako si na základe týchto prvkov, ktoré
vás utvárajú, vybrať zamestnanie?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Objasníte si základné faktory, ktoré
rozhodujú
o vašom
kariérnom
smerovaní či výbere zamestnania.
Budete mať príležitosť lepšie sa
spoznať.
Na základe získaných informácií,
vytvoríte platformu pre také povolanie,
v ktorom budete šťastní.
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Kariérový prúd
Pracovné ciele
Potreba cieľov v živote človeka
Kam
kráčam
–
stanovenie
individuálnych pracovných cieľov
Prekážky pri dosahovaní cieľov
Sebapoznávanie
Pozitívne skúsenosti, vedomosti,
zručnosti, schopnosti
Záujmy
Životné hodnoty a výber povolania
Moje silné stránky, moje slabé
stránky
Bilančná tabuľka: Tvorba osobného
profilu
www.nuczv.sk
23
23
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
MODUL: POZNÁVANIE SVETA PRÁCE
KÓD PROGRAMU: 4.4
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Už poznáte svoje silné stránky a rozvojové
možnosti. Máte predstavu, ako by ste
chceli svoj talent uplatniť. Existuje práca,
kde môžete využiť „svoje vnútorné
poklady“?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Na základe svetoznámej typológie
budete mať možnosť spoznať aký typ
osobnosti ste a to, na ktoré povolanie
by ste sa najlepšie hodili
Oboznámite sa s rôznymi typmi
povolaní
Budete mať príležitosť ujasniť si
pracovné podmienky, ktoré vyhovujú
práve vám
Ako aj zadefinovať si svoj kariérový
profil
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Informácie o povolaniach
Na čo sa hodím ?
Typológia podľa Myers-Briggsovej
Kritériá pre výber povolania
Faktory pracovného miesta
Individuálna pracovná orientácia –
optimálne riešenie
Tvorba kariérového profilu
www.nuczv.sk
24
24
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
TRH PRÁCE
MODUL: ORIENTÁCIA NA TRHU PRÁCE
KÓD PROGRAMU: 4.5
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Vite, prečo sa niektorí ľudia vedia
zamestnať s ľahkosťou a iní nie? Viete
využiť informácie o trhu práce, ktoré
k vám prichádzajú z rôznych zdrojov?
Poznáte špecifiká vášho regiónu a viete ich
využiť?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Na základe získaných informácií budete
vedieť „čítať“ informácie o trhu práce
Vedieť predvídať potreby trhu práce
a pripraviť sa na ne
Na
základe
vzájomnej
výmeny
informácií spoznať skúsenosti a získať
tipy do praxe
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Trh práce
prvky trhu práce
základy trhového správania
analýza zdrojov informácií o trhu
práce využívaných účastníkmi a ich
skúseností,
identifikácia
nových
možných
zdrojov informácií o trhu práce,
analýza všetkých dostupných zdrojov
informácií o trhu práce – ich výhody
a nevýhody
Informácie o regionálnom a európskom
trhu práce
regionálny trh práce (jeho vývoj
a charakteristika)
európsky trh práce (EURES)
Formy kontaktu so zamestnávateľom
priamy a sprostredkovaný kontakt výhody a nevýhody
analýza
vlastných
praktických
skúseností
s využívaním
týchto
foriem
význam komunikácie v osobnom
i sprostredkovanom kontakte so
zamestnávateľom.
Zdroje informácií o trhu práce
www.nuczv.sk
25
25
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
MODUL: AKTÍVNE UCHÁDZANIE SA O ZAMESTNANIE – PÍSOMNÝ
KONTAKT
KÓD PROGRAMU: 4.6
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Viete „čítať“ inzeráty zamestnávateľov?
Skúsili ste sa niekedy postaviť do role
personalistu, ktorý dostáva množstvo
životopisov a žiadostí o zamestnanie? Čo
myslíte, aký dojem vyvolá práve váš
životopis?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Spoznáte zásady zostavenia
profesionálneho životopisu
a motivačného listu.
Získate praktické tipy do praxe.
Budete mať možnosť získať odbornú
spätnú väzbu práve na váš životopis
a motivačný list.
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Inzerát
inzerát od zamestnávateľa – analýza
reálnych inzerátov, zverejnené a
skryté požiadavky, informácie o
zamestnávateľovi, informácie
o pracovnom mieste
vlastný inzerát – príprava a rozbor
vytvoreného inzerátu,
Žiadosť o zamestnanie
žiadosť o zamestnanie ako odpoveď
na inzerát, obsah, forma, príprava
a rozbor žiadosti,
iniciatívna žiadosť – príprava
a rozbor iniciatívnej žiadosti,
Životopis a motivačný list
druhy životopisu a ich štruktúra,
najčastejšie chyby a rady pre písanie,
príprava a rozbor vlastného
životopisu,
motivačný list - najčastejšie chyby a
rady pre písanie,
príprava a rozbor vlastného
motivačného listu
Zásady e–mailovej komunikácie
www.nuczv.sk
26
26
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
MODUL: AKTÍVNE UCHÁDZANIE SA O ZAMESTNANIE – OSOBNÝ
KONTAKT
KÓD PROGRAMU: 4.7
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Je možné sa na pohovor pripraviť? Ako
odpovedať na záludné otázky? Aké triky na
vás skúšajú personalisti?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Spoznáte rôzne časti prijímacieho
pohovoru, čo vám dodá nadhľad a
sebaistotu pri zvládaní reálnych situácií
v praxi.
Na základe modelových situácií budete
mať možnosť získať spätnú väzbu na
svoje silné a slabé stránky v kamunikácii
s potencionálnym zamestnávateľom
Zvýšite šance, že na pohovore uspejete
práve VY.
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Telefonický kontakt so
zamestnávateľom
technika/ zásady telefonovania
telefonovanie na inzerované miesto
telefonovanie na hypotetické miesto
praktický nácvik telefonovania so
spätnou väzbou
Príprava na prijímací pohovor, výberové
konanie
príprava na pohovor
priebeh pohovoru
fázy pohovoru
otázky na pohovore
praktický nácvik pohovoru so
spätnou väzbou
výberové konanie
www.nuczv.sk
27
27
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
ADAPTÁCIA NA POVOLANIE
MODUL: AKO SI PORADIŤ SO ZMENOU
KÓD PROGRAMU: 4.8
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
Spoznáte tipy na ľahšie zvládanie zmien
Budete mať príležitosť spoznať rôzne
signály, že ste v strese
O ČOM JE PROGRAM?
Žijeme v čase zmien. Nič nie je väčšia
istota, ako to, že sa niečo v našom živote
zmení. Ako sa vyrovnať s meniacimi sa
podmienkami v živote? Ako byť zo zmien
menej vystresovaný?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Spoznáte rôzne prístupy k zvládaniu
zmeny a identifikujete, čo vám práve
váš prístup prináša a v čom vám bráni
Odhalíme vám rôzne relaxačné
techniky, ktoré budete môcť
praktizovať v práci, či v prostredí
vlastného domova
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Ja a zmena
rôzne typy zvládania zmeny
Flexibilita reagovania na zmenu
rozširovanie zóny neistoty
ako sa ľahšie vyrovnávať so zmenou
Relaxačné techniky
www.nuczv.sk
28
28
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
MODUL: AKO SI UDRŽAŤ PRÁCU A DOSIAHNUŤ ÚSPECH
KÓD PROGRAMU: 4.9
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Prvý deň v práci. Prvý dojem. Prvé tri
mesiace. Sympatie a antipatie kolegov.
Ako uspieť? Ako si pripraviť dobrý základ,
pre ďalšie pôsobenie vo firme?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Spoznáte základy biznis protokolu
a toho, ako zanechať pozitívny dojem
Získate tipy, ako sa ľahšie adaptovať na
nové pracovné prostredie
Získate cennú radu na „cestu“ – ako byť
pre firmu „nepostrádateľný“
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Kľúčové zásady: vytvoriť vzťahy,
dosahovať výkon – ako na to
Budovanie vzťahov:
prvý dojem a ako cielene zanechať
pozitívnu stopu
kolegovia a šéfovia – budovanie
vzťahov, poznávanie neformálnych
pozícií vo firme
firemná kultúra - odpozorovanie,
pochopenie a zžitie sa s ňou, hranica
sebaotvorenia, zvládanie
nastražených pascí
tímový hráč
Dosahovanie výkonu
tipy, ako sa rýchlejšie adaptovať
Úskalia skúšobnej doby
Ako byť pre firmu hodnotou
cielené budovanie svojej hodnoty
pre zamestnávateľa
www.nuczv.sk
29
29
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
ROZVOJ KARIÉROVÝCH ZRUČNOSTÍ
MODUL: ROZVOJ PREZENTAČNÝCH ZRUČNOSTÍ I.
KÓD PROGRAMU: 4.10
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Ako prezentovať, aby ste zanechali dobrý
dojem, aby sa publikum nenudilo a aby si
pamätali hlavné myšlienky z vašej
prezentácie?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Spoznáte, na čo všetko sa pripraviť pred
samotnou prezentáciou, čím zvýšite
úspech svojho vystúpenia
Objavíte podstatu práce s hlasom
a slovami (rétoriky), na základe ktorých
odvediete pútavú prezentáciu
Zistíte techniku prípravy obsahovej
časti prezentácie
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Príprava prezentácie
Sila slova, základy rétoriky
Ako si pripraviť pútavú prezentáciu
Úvod prezentácie
Nácvik so získaním spätnej väzby
MODUL: ROZVOJ PREZENTAČNÝCH ZRUČNOSTÍ II.
KÓD PROGRAMU: 4.11
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
Osvojíte si zásady práce s vizuálnymi
pomôckami
O ČOM JE PROGRAM?
Ako pracovať s publikom? A s pomôckami?
Kde sa prezentátori dopúšťajú
najčastejších chýb?
Získate tipy, ako pracovať s publikom
a zvládať rôzne náročné situácie
Budete mať príležitosť vyskúšať si
prezentáciu a získať na svoje vystúpenie
profesionálnu spätnú väzbu
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Vedenie prezentácie
Práca s publikom
Práca s vizuálnymi pomôckami
Záver prezentácie
Ako zvládnuť náročných účastníkov
Nácvik so získaním spätnej väzby
www.nuczv.sk
30
30
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
MODUL: AKO PRACOVAŤ S INFORMÁCIAMI A UČIŤ SA
KÓD PROGRAMU: 4.12
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Žijeme v dobe informácií. Viete, ako sa
najrýchlejšie učíte, aký ste učebný typ?
Chcete spoznať tipy na efektívne a ľahšie
učenie?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Zistíte, aký spôsob učenia vám najlepšie
vyhovuje
a ako
využiť
získané
informácie
Budete mať príležitosť identifikovať
svoje „blokátory“ učenia
Získate praktické tipy na zefektívnenie
učenia
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Učiť sa - kľúčová kompetencia
Učenie dospelých – jeho špecifiká
Sebaanalýza z pohľadu učenia
mapovanie problémov
vlastné motivátory (v učení)
vlastné bariéry a prekážky v učení
Učebné štýly podľa rôznych kritérií (test Kolbove učebné štýly)
Učebné
zručnosti
a práca
s informáciami
autodiagnostický
dotazník
Hlavné zásady efektívneho učenia sa
Ako si zaobstarať informácie
Ako si riadiť čas
Ako si vytvoriť optimálne podmienky
Ako sa sústrediť
Ako sa vyrovnať so stresom
Ako si efektívne robiť poznámky
Ako sa učiť z učebnice/textu
Akosi zapamätať
Ako sa pripraviť na skúšanie
www.nuczv.sk
31
31
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
MODUL: BIZNIS ETIKETA
KÓD PROGRAMU: 4.13
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Viete ako sa správne podávajú vizitky? Ako
sa obliecť podľa biznis protokolu? Poznáte,
ako správne podávať ruku, sedieť, aké
témy sú na pracovnom stretnutí tabu?
Myslíte si, že je biznis etiketa
nadštandard? Nie, je to nutnosť každého,
kto chce vystupovať profesionálne.
Maličkosti robia rozdiely. Objavte ich spolu
s nami.
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Spoznajte najčastejšie chyby a zásady
biznis protokolu
Zvýšte svoje šance uspieť na pohovore,
v práci, na pracovných stretnutiach
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Dress code – ako sa správne obliecť
Biznis protokol
Podávanie vizitiek
Podávanie rúk
Zákony spoločenskej významnosti
Pozdrav
Predstavovanie
Druhy spoločenských podujatí
Zásady stolovania
Usádzanie hostí na pracovných
stretnutiach
www.nuczv.sk
32
32
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
ROZVOJ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ
MODUL: AKO SA STAŤ ÚSPEŠNÝM V ŽIVOTE A PRÁCI
KÓD PROGRAMU: 4.14
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
Získate naštartovanie, k prvým krokom
k vášmu snu.
O ČOM JE PROGRAM?
Úspešní ľudia – narodili sa pod šťastnou
hviezdou, či iba podnikali kroky, ktoré ich
priviedli k úspechu? Čo sa od nich môžeme
naučiť? Kam smerujete vy a ako
zabezpečiť, že sa tam dostanete?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Spoznáte charakteristiky úspešných
ľudí.
Získate priestor vyjasniť si svoje sny.
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Prečo sú úspešní ľudia úspešní?
Porovnávanie osobnostných stránok
úspešných ľudí
odvaha riskovať
prekonávanie prekážok
Úspech si ty
predstava vlastného úspechu –
rôznorodosť ľudí
Plánovanie vlastného úspechu
moja predstava úspechu
osobný
marketingový
koncept
www.nuczv.sk
33
33
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
MODUL: PODNIKANIE AKO FORMA SEBAREALIZÁCIE
KÓD PROGRAMU: 4.15
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Bohatí sa pozrú pred seba a vidia šancu.
Chudobní vidia problémy.
Bohatí vidia potenciál a rast. Chudobní
vidia, koľko môžu stratiť.
Bohatí sa zameriavajú na zisk. Chudobní sa
zameriavajú na risk.
Všetko sa točí okolo otázky – je tento
pohár napoly plný či napoly prázdny?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Spoznáte, či máte predpoklady stať sa
podnikateľom
Objavíte charakteristiky úspešných ľudí
Odídete s množstvom energie
a motivácie do vášho štartu podnikania
Ak máte vysokú potrebu slobody,
sebarealizácie, vidíte okolo seba množstvo
príležitostí, ako priniesť tomuto svetu
hodnotu, pravdepodobne je podnikanie
ako forma práce určená práve pre vás.
Čo spája úspešných ľudí?
Odvaha podstupovať riziko
Ochota pracovať v nejednoznačnom
prostredí
Ochota prekonávať prekážky
Plnenie si svojich snov
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
www.nuczv.sk
34
34
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
MODUL: HĽADANIE PODNIKATEĽSKÝCH NÁPADOV
KÓD PROGRAMU: 4.16
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Ak sa chcú firmy či jednotlivci udržať na
trhu, schopnosť kreatívneho myslenia a
prinášania inovácií je nevyhnutná. V tomto
module nenájdete len konkrétnu odpoveď
s akou „novinkou“ prísť na trh. Získate
niečo oveľa dôležitejšie – spoznáte
nadčasové techniky, na základe ktorých
budete môcť kedykoľvek vyhľadávať
zlepšenia, prichádzať s nápadmi.
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Spoznanie jedného z prvkov, čo robí
úspešné firmy úspešnými
Vyskúšanie si kreatívnych techník
získavania a hodnotenia nápadov
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Ako zmeniť nápady na stratégiu
Techniky kreativity
Získavanie nápadov
Hodnotenie nápadov
Videoprojekcie – príbehy úspešného
podnikania
Živé inšpiratívne stretnutia s ľuďmi,
ktorí pretvorili svoj nápad do úspechu
Vízie vlastného podnikania
Nasmerovanie na web stránky, ktoré sú
zaujímavé pre začínajúceho
podnikateľa
www.nuczv.sk
35
35
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
MODUL: VYPRACOVANIE BIZNIS PLÁNU
KÓD PROGRAMU: 4.17
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Chcete ísť podnikať? Nechcete nič
ponechať na náhodu? Máte záujem
preklopiť svoju podnikateľskú myšlienku
do reality?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Spoznáte konkrétne časti
podnikateľského plánu
Budete mať priestor vytvoriť si svoj
vlastný podnikateľský plán pod
odborným dohľadom.
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Prečo je plánovanie potrebné
Zložky podnikateľského plánu
Najčastejšie chyby pri tvorbe
podnikateľského plánu
Praktické zostavenie jednotlivých častí
podnikateľského plánu
MODUL: FORMÁLNA STRÁNKA PODNIKANIA (FORMA PODNIKANIA,
LICENCIE, KDE ZOHNAŤ AKÉ INFORMÁCIE)
KÓD PROGRAMU: 4.18
ROZSAH: minimálne 4 hodiny
Nasmerujeme vás na možnosti, ktoré sa
vám ponúkajú, aby ste v podnikaní
uspeli
O ČOM JE PROGRAM?
Rozhodli ste sa podnikať. Čo to však
obnáša? S ktorými úradmi budete musieť
spolupracovať? Aká je v súčasnosti
nadstavená legislatíva? Ktoré organizácie
vám vedia pomôcť pri vašom rozbehu?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Získate cenné informácie ohľadne
celého procesu spustenia svojho
podnikania
Spoznáte, aké sú vaše povinnosti
podnikateľa (odvody, dane,
účtovníctvo...)
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Formy podnikania
Ako zvoliť správny názov
Ako si založiť živnosť
Ako si založiť s.r.o.
Na ktoré úrady sa potrebujem prihlásiť
Odvody a dane
Účtovníctvo – základné pojmy
v jednoduchom účtovníctve
Organizácie na podporu podnikania či
(začínajúcich) podnikateľov
(financovanie štartu podnikania,
podnikateľské inkubátory ...)
Odkiaľ získam cenné informácie (weby,
združenia, knihy...)
MODUL: INTERNETOVÝ MARKETING
www.nuczv.sk
36
36
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
KÓD PROGRAMU: 4.19
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Môžete mať najlepší produkt/službu – ak
ho však neviete spropagovať a predať, je
vám nanič.
Ponúkate jedinečnú službu? Predávate
výnimočný tovar? Kľúčový krok svojho
podnikania máte za sebou. Ako však
spropagovať svoje podnikanie?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Objavíte spôsoby, ako si cielene
vytvoriť kvalitnú sieť kontaktov
Spoznáte alternatívy, ktoré vám
umožnia ľahšie získavať zákazy (odbyt)
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Ako propagovať prostredníctvom
internetového marketingu svoje
produkty a služby
Ako písať blogy
Ako prezentovať svoj odborný profil na
sociálnych sieťach Twitter, Facebook,
Linkedin
Ako si vytvoriť vlastné video
prezentujúce vaše aktivity a ako ho
vložiť na sieť You Tube
Ako svoje aktivity odprezentovať inak –
využijete program Prezzi
www.nuczv.sk
37
37
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
5. OSOBNOSTNÝ ROZVOJ
Ak je zubár dobrým odborníkom – to je technická stránka veci. Ak sa vám s ním
dobre komunikuje, oceňujete jeho prístup k pacientom – to je osobnostná stránka veci.
Žite šťastnejší a naplnenejší život na základe rozvinutia svojej osobnosti pomocou rôznych
techník osobnostného rozvoja.
ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ
KÓD PROGRAMU: 5.1
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Aj vy sa občas čudujete, prečo vznikajú
nedorozumenia medzi ľuďmi? Chceli by
ste sa naučiť „čítať“ reč tela druhých ľudí?
Máte záujem eliminovať nedorozumenia?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Zdokonalíte sa v „čítaní“ reči tela
druhých ľudí
Spoznáte konkrétne techniky aktívneho
počúvania, ktoré vám pomôžu zvýšiť
porozumenie s druhými
Naučíte sa, ako získať viac kľúčových
informácií, na základe efektívneho
kladenia otázok
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Úvod do komunikácie
Neverbálna komunikácia
Verbálna komunikácia
Nácvik základných komunikačných
zručností:
aktívne počúvanie
kladenie otázok
poskytovanie spätnej väzby
www.nuczv.sk
38
38
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
TIMEMANAGEMENT A ZVLÁDANIE STRESU
MODUL: DLHODOBÉ PLÁNOVANIE
KÓD PROGRAMU: 5.2
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Každý človek má k dispozícii 60 minút
v jednej hodine, 7 dní v jednom týždni a 12
mesiacov v roku. Zostáva otázkou, ako
tento čas využiť.
Čas je vzácny dar! Každý deň, ktorý skončil
už nevrátite. Ako si plánovať čas správne?
Tak, aby ste nemuseli ľutovať premárnený
čas, ale aby ste si aj po rokoch mohli
povedať, že to bol hodnotne strávený
život?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Spoznáte účinnú techniku plánovania
svojho života, či dlhodobých projektov
Budete mať príležitosť identifikovať si
vlastných zlodejov času
Spoznáte možnosti ako zvýšiť
spokojnosť v živote a v práci
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Identifikácia vášho využívania času
Spoznajte techniku „myslieť od konca“
Formulovanie svojej osobnej
a pracovnej vízie
Technika dlhodobého plánovania
Mapovanie využívania času
Eisenhowerov princíp
Dopad dlhodobého pôsobenia v
jednom kvadrante
www.nuczv.sk
39
39
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
MODUL: KRÁTKODOBÉ PLÁNOVANIE
KÓD PROGRAMU: 5.3
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Čo robiť, aby sme stihli splniť všetky
úlohy?
a, robiť viac?
b, robiť rýchlejšie?
Nie! Riešením je robiť efektívnejšie v čase,
ktorý máme k dispozícii.
Môžeme mať veľa práce. Môžeme byť
veľmi zaneprázdnení. Môžeme byť
vyčerpaní. To všetko má vplyv na
dosahovanie cieľov. Ako to zmeniť?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Spoznáte, kde sa dopúšťate
najčastejších chýb pri
Moji zlodeji času
Dopady prerušení v práci
plánovnajčastejších chýb pri plánovaní
svojho dňa
Objavíte množstvo tipov, ktoré môžete
využiť pri plánovaní práce
s elektronickou poštou, písomnosťami,
na poradách, zorganizovania si jedného
dňa ....
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Test efektivity
Technika krátkodobého/denného
plánovania
ABC technika
Krivka dennej výkonnosti
Tipy a triky na zefektívnenie práce
MODUL: ZVLÁDANIE STRESU
KÓD PROGRAMU: 5.4
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Množstvo úloh počas dňa. Množstvo
požiadaviek na nás kladených, nesprávna
výživa, nedostatok pohybu ....
Prežívanie stresu je varovný signál – varuje
nás pred vážnejšími dôsledkami – pokiaľ
na ne nereagujeme včas, dostane vás. Ako
sa naučiť kľúčovú vec terajšej doby – ako
zvládať záťaž?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Spoznáte, ako odčítavať signály tela,
mysle, emócií ... o vašej miere stresu,
ktorý dokážete zvládať
Získate vhľad do témy stres
Objavíte techniky zvládania stresu,
ktoré vám pomôžu znivu nadobudnúť
rovnováhu
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Identifikácia oblastí, v ktorých sa cítim
byť najviac pod stresom
Čo je stres a ako funguje?
www.nuczv.sk
40
40
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
Základy teórie stresu
Pozitívny a negatívny stres
Kedy sa stres stáva problémom
Dopady dlhodobého pôsobenia
stresu
V ktorých oblastiach dostávam
signály, že som v strese?
Techniky zvládania stresu
Relaxačné techniky
Práca s mysľou - Identifikácia a
oslabenie bludného kruhu
Tipy a triky na zvládanie záťaže
www.nuczv.sk
41
41
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA
MODUL: SEBAPOZNANIE
KÓD PROGRAMU: 5.5
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Rozumiete sami sebe? Poznáte svoje silné
stránky a obmedzenia?
Počuli ste už niekoho hovoriť, že je sám so
sebou spokojný?
Práve
v tom
spočíva
podstata
prirodzeného sebavedomia – v pocite
spokojnosti so sebou samým. Ak chceme
byť šťastní, vychádzať s druhými, prvý krok
na tejto ceste je rozumieť sám sebe.
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Budete mať príležitosť viac sebe
rozumieť a lepšie sa spoznať na základe
rôznych techník
Hlbšie chápať vplyv svojej osobnosti na
svoj život (prácu, súkromný živor ...)
Odhaliť tie svoje osobnostné stránky,
ktoré môžu mať vplyv na dosahovanie
cieľov a prácu s ľuďmi
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Kto som ja
Osobná SWOT analýza
Čo ma poháňa v živote - Kariérne kotvy
Sebavedomie
Od čoho závisí
Dopady nezdravého sebavedomia
Ako pracovať na ozdravení
sebavedomia
MODUL: ZVLÁDANIE ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ V ŽIVOTE
KÓD PROGRAMU: 5.6
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Každý z nás z času na čas prechádza
obdobím, kedy sa mu nedarí. Kedy sa veci
nevyvíjajú podľa jeho očakávaní. Čo je
príčinou? Máme v týchto situáciách
možnosť niečo cielene urobiť, alebo je
lepšie ponechať všetko na „osud“?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Spoznáte svoje zlozvyky, ktoré vás
udržujú v nepriaznivom rozpoložení
Spoznáte účinné techniky z praxe, ktoré
vám pomôžu ľahšie prekonať záťažové
situácie v živote
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Mapa môjho života
www.nuczv.sk
42
42
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
Čo nás udržuje v nepríjemnom
životnom rozpoložení
Ako sa dlhšie udržať „na vrchole“
Techniky prekonávania záťažových
situácií
MODUL: SOCIÁLNE ZRUČNOSTI (VYCHÁDZANIE S DRUHÝMI)
KÓD PROGRAMU: 5.7
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Sú pravdivé informácie o tom, že IQ nie je
v živote rozhodujúce? Ako je možné, že
častokrát vo firme nepovýšia najväčšieho
odborníka?
Žijeme medzi ľuďmi. Potrebujeme sa
navzájom. V tomto module sa zoznámite s
umením medziľudských vzťahov.
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Na základe rôznych techník budete mať
možnosť lepšie spoznať, prečo občas
dochádza medzi ľuďmi
k nedorozumeniam
Spoznáte techniky, ktoré vám pomôžu
budovať zdravšie vzťahy
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Prečo si viac, či menej (ne)rozumieme
Kto som ja, kto ste vy (typológia
osobnosti)
Techniky zvyšovania porozumenia
s druhými
Schopnosť komunikácie: vysielanie
jasných a presvedčivých signálov
Schopnosť spolupracovať: spolu
s ostatnými smerovať k vytýčenému
cieľu
www.nuczv.sk
43
43
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
RIEŠENIE KONFLIKTOV
KÓD PROGRAMU: 5.8
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
O ČOM JE PROGRAM?
Konflikty sú prirodzenou súčasťou
každodenného živote. Medziľudské alebo
vnútorné, každú chvíľu sa nejakým
stretávame a snažíme sa ich riešiť čo
najefektívnejšie a bezbolestne. Ponúkame
vám informácie, ktoré vám pri ich riešení
môžu byť užitočné.
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Lepšie porozumiete tomu, prečo
vznikajú konflikty
Spoznáte, ako na základe rôznych
techník obrátiť konflikt na príležitosť
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Čo je konflikt
Druhy konfliktov
Zdroje konfliktu
Fázy konfliktu
Spôsoby a techniky riešenia konfliktov
Asertivita pri riešení konfliktov
Konflikt ako príležitosť pre zmenu
www.nuczv.sk
44
44
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
6. IT ZRUČNOSTI
Predstavte si, že si kúpite najlepší mobil. Má množstvo funkcií – len sú vám na nič,
lebo ich neviete používať. Tak isto je to aj s počítačom. Skamaráťte sa s rôznymi balíkmi
kancelárskych programov.
Počítače sú bežnou súčasťou pracovného i súkromného života. Nakoľko sa programy
a systémy neustále vyvíjajú a napredujú aj ich ovládanie sa stalo neoddeliteľnou súčasťou
školského a aj ďaľšieho vzdelávania. Najmä v poslednej dobe... napríklad nová verzia MS
Office postavila aj stálych užívateľov pred mnohé zmeny. Ďalším pojmom sa stáva „Cloud
Computing“ ukladanie dát na internete a prístup k nim z ľubovoľného miesta, či fenomén
sociálnych sietí, ktoré sa v rôznych podobách využívajú aj na pracoviskách.
V každom prípade je dobré poznať príležitosti a aj hrozby, svet počítačov nevynímajúc.
Kurzy počítačových zručností vám poskytnú potrebný štart pre váš ďaľší rozvoj.
Metódy:
Nechajte si problematiku objasniť, potom ukázať a nakoniec sami vyskúšajte a prídite na
vlastný najefektívnejší spôsob práce s počítačom.
www.nuczv.sk
45
45
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
MS OFFICE
KÓD PROGRAMU: 6.1
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
ÚROVEŇ: začiatočníci
PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?
Začiatočníci
O ČOM JE PROGRAM?
Ak ste sa doteraz báli k počítaču priblížiť,
alebo ste si mysleli, že toto sa nikdy
nenaučíte, presvečte sa, aké to môže byť
jednoduché.
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Pomôžeme vám zorientovať sa
v základnej terminológii a počítačovom
prostredí.
Naučíte sa ľahšie pracovať s MS Office.
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Stručné predstavenie aplikácie MS
Office
Predstavenie jednotlivých aplikácií a ich
spolupráca
Možnosti práce s pamäťovou schránkou
Možnosti tlače
Vytváranie priečinkov
Editácia obrázkov, fotografií a videa
Vkladanie snímok z obrazovky do
dokumentov
Prevod dokumentov do formátu PDF,
XPS
MS WORD
KÓD PROGRAMU: 6.2
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
ÚROVEŇ: začiatočníci
O ČOM JE PROGRAM?
Používate všetky funkcie a výhody, ktoré
vám MS Word ponúka? Čo tak urobiť viac
práce za kratší čas?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Zorientujete sa v základných funkciách
MS Word
Zlepšíte si svoje zručnosti vo využívaní
programu, ktorý je štandardom na
prácu s dokumentmi
Celkovo budete vedieť robiť svoju prácu
rýchlejšie a efektívnejšie.
PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?
Začiatočníci
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Presúvanie kurzora (pomocou myši a
pomocou klávesnice)
Písanie, uloženie, načítanie súboru
alebo šablóny
Vkladanie a premiestnenie textu
Možnosti úprav – písmo
Vytvorenie a vloženie obrázkov
Grafický editor, WORDART,
automatické tvary
www.nuczv.sk
46
46
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
Vytvorenie ohraničenia, (textu i obrazu)
Práca s tabuľkou
Práca s databázou
Hromadná korešpondencia
Číslovanie nadpisov a odrážok
Rýchle formátovanie použitím štýlov
Definovanie, úprava a využitie štýlov
Lokálna ponuka (pravé tlačidlo myši)
Kontrola pravopisu.
MS EXCEL
KÓD PROGRAMU: 6.3
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
ÚROVEŇ: začiatočníci
O ČOM JE PROGRAM?
V dnešnom uponáhľanom svete čísla
a grafy znamenajú veľa. Zistíme z nich, ako
sa nám či firme darí, pripravíme reporty ...
Ak potrebujete alebo chcete vedieť
zostavovať tabuľky, pracovať
s množstvami rôznych dát, uskutočňovať
rôzne matematické operácie s množstvom
údajov, potom je program MS Excel
vhodný práve pre Vás.
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Osvojíte si základné funkcie Excelu
Naučíte sa spracovávať číselné údaje,
vytvárať tabuľky a prezentačné grafy.
PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?
Začiatočníci
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Nastavenie vlastnosti strany ( okraje,
hlavička a päta)
Vkladanie vzorcov, vkladanie funkcií
(suma, aritmetický priemer, maximum,
minimum, mocnina, odmocnina, počet,
logická podmienka,...)
Relatívny a absolútny odkaz (fixovanie
buniek- využívanie symbolu "$")
Tvorba a úprava tabuľky (orámovanie,
písmo, podfarbene, centrovanie,...)
Tvorba grafov ( stĺpcový spojnicový,
výsečový, prstencový,...)
Pridanie komentára do bunky
Formát bunky (vkladanie meny,
percentá, dátum, zlomok, zalomenie
textu, zlúčenie buniek, uzamykanie
buniek)
Automatické a podmienené
formátovanie
Usporiadanie údajov (zoradenie dát
podľa daného kritéria)
www.nuczv.sk
47
47
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
MS POWERPOINT
KÓD PROGRAMU: 6.4
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
ÚROVEŇ: začiatočníci
O ČOM JE PROGRAM?
Power Point je výborný nástroj na
prezentovanie informácií v zaujímavom
formáte. Ak už viete čo budete
prezentovať a pre koho, je potrebné, aby
ste zostavili prezentáciu, ktorá vašich
poslucháčov zaujme.
PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?
Začiatočníci
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Naučíte sa ako zvládnuť prípravu
prezentácie po technickej stránke.
Vytvorenie efektných a profesionálnych
prezentácií
Ľahšie dosahovanie cieľov u publika
Na základe funkcií
Power Pointu
môžete pripraviť
efektné
prezentácie, čím
podporíte zapamätateľnosť informácií,
ktoré poskytujete.
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Príprava snímkov (rozvrhnutie ,
predloha)
Vytvorenie snímku
Základy práce s objektmi
Príprava snímkov (rozvrhnutie ,
predloha)
Formátovanie textu ( veľkosť písma, rez
písma, zvýraznenie)
Vkladanie objektov z iných aplikácií
(obrázok, tabuľka, graf, organizačný
diagram)
Príprava prezentácie (vlastné pozadie,
využitie šablón, animačné efekty,
časovanie
Premietanie prezentácie
INTERNET A PRÁCA S E-MAILOM
KÓD PROGRAMU: 6.5
ROZSAH: maximálne 4 hodiny
ÚROVEŇ: začiatočníci
O ČOM JE PROGRAM?
Viete o tom, že na webe je oveľa viac
zaujímavých informácií práve pre vás, než
by ste v tomto momente vedeli vyhľadať?
Stačí poznať pár zásad vyhľadávania a aj vy
sa k nim môžete dostať.
Dokážete si vytvoriť svoju vlastnú emailovú schránku?
ČO ZÍSKAM, AK SA ZÚČASTNÍM
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU?
Naučíte sa ľahšie vyhľadávať informácie
v prostredí internetu
Nadobudnuté informácie používať pri
práci s rôznymi prehliadačmi
Naučíte sa vytvoriť si vlastnú emailovú
schránku
www.nuczv.sk
48
48
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
Dozviete sa mnoho informácií, ktoré
vám môžu zmeniť kvalitu života.
PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?
Začiatočníci
AKÝ JE RÁMCOVÝ OBSAH?
Oboznámenie sa s Internetom
Prehliadače www stránok
Spôsoby získavania a vyhľadávania
informácii
zoznamy odkazov
katalóg internetu
zadávanie požiadaviek
Vytvorenie e-mailovej schránky
Prijímanie a odosielanie mailov
Net etiketa, zásady bezpečnosti na
internete
Cloud Computing
Sociálne siete
Orientácia na pracovných portáloch,
vyhľadávanie pracovných ponúk
www.nuczv.sk
49
49
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
 ZOZNAM PONÚKANÝCH SLUŽIEB S PREHĽADOM
KÓDOV
ZOZNAM PORADENSKÝCH SLUŽIEB
1. INFORMAČNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY
Informácie v oblasti celoživotného vzdelávania
Informácie o potrebách trhu práce a potrebách regiónu
Informácie o aktuálnych potrebách zamestnávateľov
1.1
1.2
1.3
2. ODBORNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY
2.1
3. ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSKÉ SLUŽBY
3.1
ZOZNAM VZDELÁVACICH SLUŽIEB
4 KARIÉRNA ORIENTÁCIA
Poradenstvo pre voľbu povolania
Modul: Poznávanie seba
Modul: Profesijná orientácia
4.1
4.2
Poradenstvo pre výber zamestnania
Modul: Poznávanie seba
Modul: Poznávanie sveta práce
4.3
4.4
Trh práce
Modul: Orientácia na trhu práce
Modul: Aktívne uchádzanie sa o zamestnanie – písomný kontakt
Modul: Aktívne uchádzanie sa o zamestnanie – osobný kontakt
4.5
4.6
4.7
Adaptácia na povolanie
Modul: Ako si poradiť so zmenou
Modul: Ako si udržať prácu a dosiahnuť úspech
4.8
4.9
Rozvoj kariérových zručností
Modul: Rozvoj prezentačných zručností I.
Modul: Rozvoj prezentačných zručností II.
Modul: Ako pracovať s informáciami a učiť sa
4.10
4.11
4.12
www.nuczv.sk
50
50
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
Modul: Biznis protokol
Rozvoj podnikateľských zručností
Modul: Ako sa stať úspešným v živote a práci
Modul: Podnikanie ako forma sebarealizácie
Modul: Hľadanie podnikateľských nápadov
Modul: Vypracovanie biznis plánu
Modul: Formálna stránka podnikania (forma podnikania, licencie,
kde zohnať aké info)
Modul: Internetový marketing
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
5. OSOBNOSTNÝ ROZVOJ
5.1
Rozvoj komunikačných zručností
Timemanagement a zvládanie stresu
Modul: Dlhodobé plánovanie
Modul: Krátkodobé plánovanie
Modul: Zvládanie stresu
Emocionálna inteligencia
Modul: Sebapoznanie
Modul: Zvládanie záťažových situácii v živote (prekonávanie
problémov)
Modul: Sociálne zručnosti (vychádzanie s druhými)
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6. IT ZRUČNOSTI
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
MS Office
Word
MS Excel
MS PowerPoint
Internet a práca s e-mailom
www.nuczv.sk
51
51
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ

ZÁVER
Oboznámili sme Vás s paletou našich služieb. Veríme, že si s nej vyberiete a aj na základe
s naším poradenským centrom pre dospelých odštartujete svoj osobný a profesionálny
rozvoj.
Budeme radi, ak sa s nami podelíte o Vaše dojmy, skúsenosti, mieru spokojnosti s našimi
službami. Váš názor privítame na našej stránke:www.nuczv.sk
www.nuczv.sk
52
52
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
KATALÓG SLUŽIEB
Vydavateľ: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2013
Kontaktné údaje
www.nuczv.sk
www.nuczv.sk
Download

Katalóg služieb poradenstva pre ďalšie vzdelávanie