Učebné osnovy
cvičná firma
Názov a adresa školy
Obchodná akadémia, Tajovského 25
Banská Bystrica
Názov školského vzdelávacieho programu
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺţka štúdia
Forma štúdia
OBCHODNÁ AKADÉMIA
63 Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby
6317 6 obchodná akadémia
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo ŠVP 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby, ISCED 3A, zo
vzdelávacej oblasti „praktické vzdelávanie“, ktorú sme uplatnili pri tvorbe vyučovacieho predmetu. Výučba
predmetu cvičná firma je orientovaná do 3. a 4. ročníka štúdia.
Predmet cvičná firma je voliteľným odborným predmetom, ktorý má v sústave odborných predmetov
špecifické postavenie. Koncepcia cvičnej firmy integrujúcim spôsobom rozvíja vedomosti z odborných
predmetov ako je podniková ekonomika, účtovníctvo, daňová a odvodová sústava, právna náuka,
aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, hospodárske výpočty a štatistika, bankovníctvo,
marketing, manaţérska komunikácia a i.
Predmet cvičná firma prináša riešenie pre splnenie opakujúcich sa poţiadaviek hospodárstva, ktoré sa
vzťahujú na prax, na rozvoj a prehĺbenie zručností pri simulovaní základných operácií a prác, s ktorými sa
ţiaci budú stretávať v reálnych firmách, na reálnych pracoviskách. Ide o rozvoj tzv. kľúčových kvalifikácií,
t. j. kompetencií konať, riešiť, rozhodovať, pracovať v tíme i korigovať svoju činnosť v podmienkach, ktoré
sú veľmi podobné podmienkam v reálnej praxi. Práca v cvičnej firme zároveň rozvíja i cudzojazyčné
kompetencie ţiakov a integruje poznatky z informačných technológií pri praktickej komunikácii,
prostredníctvom moderných prostriedkov výpočtovej techniky, počítačových programov a sietí.
Vyučovanie v cvičnej firme sa uskutočňuje v miestnosti vybavenej kancelárskym nábytkom, kancelárskou,
informačnou a komunikačnou technikou, v prostredí podľa moţnosti podobnom pracovisku reálnych
firiem.
Cieľové zameranie
Výstupné všeobecné ciele predmetu:

zvýšenie samostatnosti v práci ţiakov,

rozvoj schopností komunikácie, spolupráce, tímovosti, kreativity, podnikateľského myslenia,
zodpovednosti za vlastnú prácu a prezentácie výsledkov vlastnej práce,

rozvoj jazykových vedomostí prostredníctvom komunikácie na medzinárodnom cvičnom trhu,

rozvoj schopností racionálne sa učiť, logicky myslieť, vzdelávať sa po celý ţivot a orientovať sa
v mnoţstve informácií, vedieť ich vyhľadávať, triediť a pohotovo reagovať.
Výstupné špecifické ciele predmetu:

upevniť, precvičiť, spojiť s praxou základné teoretické poznatky získané v predmetoch: podniková
ekonomika, účtovníctvo, daňová a odvodová sústava, právna náuka, aplikovaná informatika,
administratíva a korešpondencia, hospodárske výpočty a štatistika, bankovníctvo, marketing,
manaţérska komunikácia, cudzie jazyky a cudzojazyčná korešpondencia,

simulácia obchodných, administratívnych, personálnych, účtovných, marketingových a iných
ekonomických operácií, s ktorými sa ţiaci budú stretávať v reálnej praxi, ich nácvik, precvičovanie
a spätná väzba.
Kľúčové kompetencie
Odborný predmet cvičná firma sa podieľa na rozvoji nasledujúcich kľúčových kompetencií ţiakov:
a) komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby ţiaci vedeli:

zvládnuť odbornú terminológiu ohľadom manaţérskeho a finančného riadenia firmy,

vyuţiť odborné vedomosti pri komunikácii s externými subjektmi ako sú banky, poradcovia,
úrady, s obchodnými partnermi a pod.

formulovať svoje ţelania, poţiadavky a otázky vzťahujúce sa k fungovaniu firmy z rôznych
uhlov pohľadu – obchodu, financií a marketingu.
b) intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby ţiaci vedeli:

spolupracovať v tíme,

robiť rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť,

obhájiť a zdôvodniť svoje rozhodnutia,

plniť zadané úlohy, podnecovať diskusiu, zisťovať názory iných na finančnú problematiku
a fungovanie cvičnej firmy,

byť pripravený niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, ktoré sa môţu premietať aj do
spôsobu ţivota cvičnej firmy.
c) schopnosť tvorivo riešiť problémy
Výučba smeruje k tomu, aby ţiaci vedeli:

rozvíjať potenciál svojej osobnosti,

prijímať hodnotenie svojich výsledkov a spôsoby rozhodovania,

adekvátne na nich reagovať, prijímať odlišný názor, kritiku aj od svojich spoluţiakov,

vedieť zahájiť diskusiu a prijať aj iný názor.
d) podnikateľské spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby ţiaci vedeli:

orientovať sa v rôznych ekonomických údajoch a vyuţívať ich pre vlastné podnikanie,

vyuţiť získané vedomosti ako podnet pri voľbe profesijnej špecializácie,

vyuţiť praktické zručnosti na komunikáciu v rámci štúdia, prípadne s budúcimi
zamestnávateľmi,

vyuţívať základné znalosti a zručnosti pre akúkoľvek profesiu vrátane vlastného podnikania.
e) spôsobilosť vyuţívať informačné technológie
Výučba smeruje k tomu, aby ţiaci vedeli:
f)

vyhľadávať, vyuţívať a triediť vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,

vyuţívať prostriedky IKT na prezentovanie vlastnej práce,

prezentovať výsledky cvičnej firmy prostredníctvom vlastnej webovej stránky,

komunikovať elektronickou poštou,

realizovať elektronický obchod.
spôsobilosť byť demokratickým občanom
Výučba smeruje k tomu, aby ţiaci vedeli:

konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania,

tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa
rozhodovať, byť dôslední.
Charakteristika učiva:
Aktívna práca v cvičnej firme začína v treťom ročníku a pokračuje v štvrtom ročníku aţ po odovzdanie
cvičnej firmy ţiakom budúceho tretieho ročníka.
Model A sa uplatní vtedy, ak sa pokračuje v činnosti uţ existujúcej cvičnej firmy, preberá sa jej agenda
a nezakladá sa nová cvičná firma.
Obsahová náplň vyučovacích hodín: zoznámenie sa s cvičnou firmou - predmet činnosti, právna forma,
obchodné meno, firemné logo, firemný slogan, pečiatka firmy, podnikateľský plán, zakladacie doklady
(spoločenská zmluva, ţivnostenský list, resp. koncesná listina, výpis z obchodného registra, zmluva
o zaloţení účtu a i.), informácia o dosiahnutých výsledkoch cvičnej firmy v minulom období, postavenie
cvičnej firmy na trhu cvičných firiem, úloha Slovenského centra cvičných firiem (SCCF) informácia
o internetovej stránke SCCF, praktická ukáţka rubrík internetovej stránky.
Model B sa uplatní vtedy, ak bude so ţiakmi 3. ročníka zaloţená nová cvičná firma. Ak bude v škole
cvičná firma zakladaná po prvýkrát, budeme úzko spolupracovať so Slovenským centrom cvičných firiem
a vyuţívať jeho poradenské sluţby a informácie na internetovej stránke SCCF.
Obsahová náplň vyučovacích hodín: zaloţenie novej cvičnej firmy - informácia o trhu cvičných firiem,
vyuţitie databáz cvičných firiem z internetovej stránky SCCF, rozhodovanie o predmete činnosti, právnej
forme cvičnej firmy, tvorba podnikateľského plánu, návrh a výber obchodného mena, firemného loga,
firemného sloganu, pečiatky firmy, právna stránka zaloţenia novej cvičnej firmy, ţiadosť o zápis do
obchodného registra pri SCCF, spoločenská zmluva, ohlásenie ţivnosti, prehlásenie správcu vkladu,
ţiadosť o zriadenie účtu, prihláška za platiteľa daní a odvodov.
Špecifický integrujúci charakter voliteľného predmetu cvičná firma určuje aj charakter učebnej osnovy,
ktoré je rámcová, tematické celky sú orientačné, štandardné pojmy majú charakter činností, ktoré bude
cvičná firma zabezpečovať.
Zavedenie voliteľného predmetu cvičná firma do učebného plánu školy si vyţaduje splnenie určitých
špecifických materiálnych, prevádzkových i personálnych predpokladov.
Cvičná firma môţe podľa moţností reálnych firiem spolupracovať s firmami v regióne a zabezpečiť si
týmto spôsobom aj konzultantov z praxe. Partnerská firma a odborní konzultanti pomáhajú s materiálnym
zabezpečením cvičných firiem a dopĺňaním odborných vedomostí priamo od odborníkov z praxe.
Kaţdoročne škola usporiada pre cvičné firmy Kontraktačný deň, cvičné firmy sa zúčastnia regionálneho
veľtrhu a veľtrhu s celoslovenskou pôsobnosťou (prípadne medzinárodného veľtrhu).
Pri ukončení práce v cvičnej firme vybraní úspešní ţiaci dostávajú doloţky k vysvedčeniu o absolvovaní
cvičnej firmy, vystavené pod hlavičkou ŠIOV (Slovenské centrum cvičných firiem) v Bratislave.
Názov predmetu
Cvičná firma
2 hodiny týţdenne
spolu 66 hodín
tretí
6317 6 obchodná akadémia
slovenský jazyk
Časový rozsah výučby
Ročník
Kód a názov študijného odboru
Vyučovací jazyk
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Model A - existujúca CVF (pokračuje v činnosti)
Názov tematického celku
Pojem, cieľ a význam cvičnej firmy
Cvičná firma a organizačná
štruktúra
Činnosť jednotlivých oddelení
Job rotation
Stratégia vyučovania
Metódy
Brainstorming
Rozhovor
Informačnoreceptívna
Reprodukčná-cvičenie
Rozhovor
Diskusia
Heuristická - riešenie úloh
Informačnoreceptívna
Reprodukčná-cvičenie
Rozhovor
Diskusia
Heuristická - riešenie úloh
Hranie rolí
Formy práce
Frontálna výučba
Skupinová práca ţiakov
Frontálna výučba
Skupinová práca ţiakov
Problémové vyučovanie
Frontálna výučba
Skupinová práca ţiakov
Problémové vyučovanie
Individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického celku
Pojem, cieľ a význam cvičnej
firmy
Cvičná firma a organizačná
štruktúra
Činnosť jednotlivých
oddelení
Job rotation
Odborná literatúra
Horáčková, A., Horecká, G.,
Velichová, Ľ., Zámečníková, Z.:
Cvičná firma - praktikum. SPN
Bratislava, 2006.
Horáčková, A., Horecká, G.,
Velichová, Ľ., Zámečníková, Z.:
Cvičná firma - praktikum. SPN
Bratislava, 2006.
Právne normy: Obchodný zákonník,
Zákonník práce,
Zákon o účtovníctve, Zákon o dani
z príjmov, Zákon o DPH
Horáčková, A., Horecká, G.,
Velichová, Ľ., Zámečníková, Z.:
Cvičná firma - praktikum. SPN
Bratislava, 2006.
Právne normy: Obchodný zákonník,
Zákonník práce,
Zákon o účtovníctve, Zákon o dani
z príjmov, Zákon o DPH
Horáčková, A., Horecká, G.,
Velichová, Ľ., Zámečníková, Z.:
Cvičná firma - praktikum. SPN
Bratislava, 2006.
Právne normy: Obchodný zákonník,
Zákonník práce,
Zákon o účtovníctve, Zákon o dani
z príjmov, Zákon o DPH
Didaktická
technika
Ďalšie zdroje
(internet, kniţnica...)
Počítač
Učebnica
Internet
Počítač
Dataprojektor
Tabuľa
Kalkulačka
Učebnica
Internet
Daňové priznanie dane
z príjmov PO
Daňové priznanie DPH
Počítač
Dataprojektor
Tabuľa
Kalkulačka
Učebnica
Internet
Daňové priznanie dane
z príjmov PO
Daňové priznanie DPH
Tabuľa
Kalkulačka
Učebnica
Daňové priznanie DPH
ROČNÍK: TRETÍ
ROZPIS UČIVA PREDMETU: cvičná firma
2 hodiny týţdenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Model A - existujúca CVF (pokračuje v činnosti)
Názov tematického celku
Témy
Pojem, cieľ a význam cvičnej firmy
H
o
d
i
n
y
Medzipredmetové
vzťahy
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Pojem, cieľ a význam cvičnej firmy
3
o poznať históriu cvičných firiem na
Slovensku aj v zahraničí,
o poznať súčasný stav, organizáciu,
fungovanie cvičných firiem na
Slovensku,
o poznať základné informácie
o cvičnej firme,
o vypracovať pravidlá pracovnej
disciplíny,
o dodrţiavať pracovnú disciplínu,
o viesť hodnotiace listy
o zamestnancoch,
Cvičná firma a organizačná
štruktúra
12
Ţiak má:
Manaţérska komunikácia
1. ročník
Podniková ekonomika
2., 4. ročník
5
Etická výchova
1., 2. ročník
Manaţérska komunikácia
1. ročník
Výberové konania
2
Prostriedky hodnotenia
ústne hodnotenie
praktické hodnotenie
vypracované praktické
úlohy
ústne hodnotenie
praktické hodnotenie
vypracované praktické
úlohy
ústne hodnotenie
praktické hodnotenie
vypracované praktické
úlohy
Ţiak má:
3
Etická výchova
1., 2. ročník
Organizačná štruktúra
Metódy hodnotenia
o stanoviť potrebné oddelenia pre
chod cvičnej firmy,
o vypracovať hierarchiu
zamestnancov podľa funkcií v CVF,
o zostrojiť organizačnú štruktúru
CVF,
o vypísať výberové konania na
miesta vedúcich oddelení,
o viesť výberové konanie
(zamestnávateľ),
o pripraviť sa na výberové konanie
(zamestnanec),
Vzťah CVF k SCCF
Úrady pri SCCF
Činnosť jednotlivých oddelení
o poznať miesto cvičnej firmy na trhu
cvičných firiem,
o poznať prostredie cvičných firiem,
o zoznámiť sa s webovou stránkou
Slovenského centra cvičných firiem
(SCCF),
o poznať simulované úrady pri
SCCF,
o vyuţívať www. siov. sk,
5
Ţiak má:
47
Podniková ekonomika
1., 2., 3. a 4. ročník
Právna náuka
3. ročník
Personálne oddelenie
Účtovníctvo
2., 3. a 4. ročník
Ekonomické cvičenia
4. ročník
Daňová a odvodová
sústava
3., 4. ročník
Aplikovaná informatika
2. a 3. ročník
Sekretariát
Administratíva
a korešpondencia
3. a 4. ročník
Hospodárske výpočty a
štatistika
3. ročník
Odbyt (nákup, predaj)
ústne hodnotenie
Prax
3. a 4. ročník
o aktualizovať spoločenskú zmluvu,
o určiť nových spoločníkov,
o vypracovať doplnky k spoločenskej
zmluve a organizačnej štruktúre,
o vykonať uzavretia pracovného
pomeru v zmysle platnej legislatívy,
o vyhotoviť pracovné zmluvy vrátane
mzdových podmienok,
o viesť osobné dotazníky,
o stanoviť pracovnú náplň
jednotlivých zamestnancov,
o viesť evidenciu dochádzky
zamestnancov,
o prihlásiť zamestnancov do sociálnej
a zdravotnej poisťovne,
o rutinne vykonávať opakujúce sa
činnosti v oddelení,
o pripraviť pracovnú poradu,
o evidovať úlohy,
o kontrolovať plnenie úloh,
o viesť administratívu firmy
v poţadovanej forme,
o vysvetliť nákupnú obchodnú
operáciu,
o vyhotoviť objednávku pre
tuzemsko a pre zahraničie,
o vysvetliť predajnú obchodnú
operáciu,
o vybaviť objednávku,
o vyfakturovať objednané produkty
a sluţby,
o viesť obchodné rokovanie,
o zabezpečiť skladovú evidenciu,
o zostaviť štatistiku nákupu
a predaja,
ústne hodnotenie
praktické hodnotenie
vypracované praktické
úlohy
ústne hodnotenie
praktické hodnotenie
vypracované praktické
úlohy
ústne hodnotenie
praktické hodnotenie
vypracované praktické
úlohy
Podniková ekonomika
1., 2., 3. a 4. ročník
Právna náuka
3. ročník
Účtovníctvo
2., 3. a 4. ročník
Marketing
Ekonomické cvičenia
4. ročník
Daňová a odvodová
sústava
3., 4. ročník
Aplikovaná informatika
2. a 3. Ročník
Administratíva
a korešpondencia
3. a 4. ročník
Hospodárske výpočty a
štatistika
3. ročník
Učtáreň
Prax
3. a 4. ročník
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
vykonať prieskum trhu,
vybrať sortiment,
vybrať dodávateľov,
stanoviť ceny,
zostaviť katalóg,
vypracovať marketingový plán,
pripraviť sa na účasť na veľtrhu,
pripraviť elektronickú prezentáciu,
pripraviť prezentáciu v cudzom
jazyku,
pripraviť sa na prácu v predajnom
stánku,
vytvoriť webovú stránku vlastnej
CVF,
pripraviť reklamnú kampaň,
vyhodnotiť účinnosť reklamnej
kampane,
zostaviť začiatočnú súvahu,
viesť účtovné knihy,
evidovať stav a pohyb pokladnice,
evidovať stav a pohyb na
bankovom účte,
evidovať stav a pohyb pohľadávok,
záväzkov, dlhodobého majetku,
zásob, kapitálových účtov,
sledovať náklady, výnosy,
evidovať DPH,
vykonávať úhrady záväzkov,
vypočítať mzdy zamestnancov
vrátane ich vyplatenia,
dokladovať účtovné zápisy
dokladmi správne vytriedenými
a uloţenými podľa dohodnutého
číslovania,
dodrţiavať predpísaný obeh
dokladov,
rutinne vykonávať opakované
činnosti,
Job rotation
4
Ţiak má:
Job rotation (pracovnú rotáciu)
uskutoční vedúci CVF podľa
možností a záujmu žiakov
4
o rozhodnúť sa k výmene pracovnej
pozície,
o zmeniť pracovnú pozíciu,
ústne hodnotenie
praktické hodnotenie
ústne hodnotenie
praktické hodnotenie
ústne hodnotenie
praktické hodnotenie
vypracované praktické
úlohy
vypracované praktické
úlohy
vypracované praktické
úlohy
Názov predmetu
Cvičná firma
2 hodiny týţdenne
spolu 60 hodín
štvrtý
6317 6 obchodná akadémia
slovenský jazyk
Časový rozsah výučby
Ročník
Kód a názov študijného odboru
Vyučovací jazyk
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Model A - existujúca CVF (pokračuje v činnosti)
Stratégia vyučovania
Názov tematického celku
Činnosť oddelenia marketingu
Riaditeľ a sekretariát
Účtovné oddelenie
Obchodné oddelenie
Personálne a právne
oddelenie
Etika na pracovisku
Metódy
Brainstorming
Rozhovor
Informačno-receptívna
Reprodukčná - cvičenie
Rozhovor
Diskusia
Heuristická - riešenie úloh
Informačno-receptívna
Reprodukčná - cvičenie
Rozhovor
Diskusia
Heuristická - riešenie úloh
Hranie rolí
Informačno-receptívna
Reprodukčná-cvičenie
Rozhovor
Diskusia
Heuristická - riešenie úloh
Informačno-receptívna
Reprodukčná - cvičenie
Rozhovor
Diskusia
Heuristická - riešenie úloh
Formy práce
Frontálna výučba
Skupinová práca ţiakov
Frontálna výučba
Skupinová práca ţiakov
Problémové vyučovanie
Frontálna výučba
Skupinová práca ţiakov
Problémové vyučovanie
Individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Frontálna výučba
Skupinová práca ţiakov
Problémové vyučovanie
Frontálna výučba
Skupinová práca ţiakov
Problémové vyučovanie
Individuálna práca ţiakov
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického celku
Činnosť oddelenia
marketingu
Riaditeľ a sekretariát
Účtovné oddelenie
Odborná literatúra
Horáčková, A., Horecká, G.,
Velichová, Ľ., Zámečníková, Z.:
Cvičná firma - praktikum. SPN
Bratislava, 2006.
Horáčková, A., Horecká, G.,
Velichová, Ľ., Zámečníková, Z.:
Cvičná firma - praktikum. SPN
Bratislava, 2006.
Horáčková, A., Horecká, G.,
Velichová, Ľ., Zámečníková, Z.:
Cvičná firma - praktikum. SPN
Bratislava, 200
Zákon o účtovníctve
Zákon o dani z príjmov
Zákon o DPH
Didaktická
technika
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Ďalšie zdroje
(internet, kniţnica...)
Učebnica
Letáky, plagáty
Písomnosti
Tlačivá
Internet
Učebnica
Právne normy
Písomnosti
Tlačivá
Vzory zmlúv
Internet
Učebnica
Právne normy
Výkazy
Tlačivá
Vzory daňových
priznaní
Internet
Horáčková, A., Horecká, G.,
Velichová, Ľ., Zámečníková, Z.:
Cvičná firma - praktikum. SPN
Bratislava, 2006.
Obchodné oddelenie
Orbánová, D., Velichová, Ľ. :
Podniková ekonomika pre 3. ročník
študijného odboru obchodná
akadémia. SPN Bratislava, 2009.
Orbánová, D., Velichová, Ľ.:
Maturujem z ekonomiky. SPN
Bratislava, 2007.
Personálne a právne
oddelenie
Etika na pracovisku
Odborné časopisy: Profit, Trend
Právne normy: Obchodný
zákonník, Občiansky zákonník,
Zákon na ochranu spotrebiteľa,
Zákon o platobnom styku
Horáčková, A., Horecká, G.,
Velichová, Ľ., Zámečníková, Z.:
Cvičná firma - praktikum. SPN
Bratislava, 2006.
Horáčková, A., Horecká, G.,
Velichová, Ľ., Zámečníková, Z.:
Cvičná firma - praktikum. SPN
Bratislava, 2006.
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Učebnica
Právne normy
Písomnosti
Tlačivá
Vzory kúpnych zmlúv
Internet
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Učebnica
Právne normy
Písomnosti
Tlačivá
Vzory kúpnych zmlúv
Internet
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Učebnica
Internet
ROČNÍK: ŠTVRTÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU: cvičná firma
2 hodiny týţdenne, spolu 60 vyučovacích hodín
Model A - existujúca CVF (pokračuje v činnosti)
Názov tematického celku
Témy
Činnosť oddelenia
marketingu
H
o
d
i
n
y
Medzipredmetové vzťahy
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Metódy hodnotenia
Prostriedky hodnotenia
Ţiak má:
14
Podniková ekonomika
1., 2., 3. a 4. ročník
Marketing
3., 4. ročník
Účtovníctvo
2., 3. a 4. ročník
Ekonomické cvičenia
4. ročník
Činnosť oddelenia
marketingu
14
Daňová a odvodová
sústava
3., 4. ročník
Aplikovaná informatika
2. a 3. ročník
Administratíva
a korešpondencia
3. a 4. ročník
Tovaroznalectvo
1., 2. ročník
Cudzie jazyky
1., 2., 3., 4. ročník
o rozpoznať formy a metódy
marketingu,
o vypracovať prieskum trhu,
o vyhodnotiť prieskum trhu,
o zostaviť katalóg s aktuálnou
ponukou a cenami,
o pripraviť prezentáciu firmy
v elektronickej podobe,
o zvládnuť prezentáciu firmy
v cudzom jazyku,
o komunikovať so zákazníkom
v predajnom stánku v rodnom
i cudzom jazyku,
o vypracovať cenové akcie a súťaţe
na podporu predaja,
o vyhodnotiť cenové akcie a súťaţe
na podporu predaja,
o vytvoriť reklamu vo viacerých
formách,
o aktualizovať údaje o firme na
webovej stránke,
praktické hodnotenie
vypracované praktické
úlohy
Etická výchova
1., 2. ročník
Manaţérska komunikácia
1. ročník
Prax
3. a 4. ročník
Riaditeľ a sekretariát
Ţiak má:
10
Podniková ekonomika
1., 2., 4. ročník
Administratíva
a korešpondencia
3. a 4. ročník
Riaditeľ a sekretariát
10
Aplikovaná informatika
2. a 3. ročník
Etická výchova
1., 2. ročník
Manaţérska komunikácia
1. ročník
o organizovať prácu oddelení
a firmy,
o pripraviť pracovnú poradu,
o viesť pracovnú poradu,
o vyhotoviť zápisnicu z porady,
o rozdeliť úlohy a kompetencie
zodpovedným pracovníkom,
o evidovať zverené úlohy,
o kontrolovať plnenie úloh,
o navrhnúť opatrenia na zlepšenie
činnosti firmy,
o viesť administratívu firmy
v poţadovanej forme,
o evidovať došlú a odoslanú poštu,
praktické hodnotenie
vypracované praktické
úlohy
praktické hodnotenie
vypracované praktické
úlohy
Prax
3. a 4. ročník
Účtovné oddelenie
14
Ţiak má:
Účtovníctvo
2., 3. a 4. ročník
Ekonomické cvičenia
4. ročník
Účtovné oddelenie
14
Daňová a odvodová
sústava
3., 4. Ročníka
Podniková ekonomika
1., 2., 3. a 4. ročník
o viesť účtovné knihy,
o evidovať stav a pohyb pokladnice,
o evidovať stav a pohyb na
bankovom účte,
o evidovať stav a pohyb pohľadávok,
záväzkov, dlhodobého majetku,
zásob, kapitálových účtov,
o sledovať náklady, výnosy,
o zisťovať výsledok hospodárenia,
o vypočítať daň z príjmov, DPH,
ostatné dane,
o zaúčtovať daň z príjmov, DPH,
ostatné dane,
o vykonávať úhrady záväzkov,
Aplikovaná informatika
2. a 3. ročník
Obchodné oddelenie
14
o vypočítať mzdy zamestnancov,
o vyplatiť mzdy zamestnancov,
o dokladovať účtovné zápisy
dokladmi správne vytriedenými
a uloţenými podľa dohodnutého
číslovania,
o dodrţiavať predpísaný obeh
dokladov,
o rutinne vykonávať opakujúce sa
činnosti v oddelení,
Ţiak má:
Hospodárske výpočty a
štatistika
3. ročník
Podniková ekonomika
1., 2., 3., 4. ročník
Obchodné oddelenie
14
Administratíva
a korešpondencia
3. a 4. ročník
Aplikovaná informatika
2. a 3. Ročník
Cudzie jazyky
1., 2., 3., 4. ročník
o vykonať nákupnú obchodnú
operáciu,
o vyhotoviť objednávku pre
tuzemsko a pre zahraničie,
o vykonať predajnú obchodnú
operáciu,
o spracovať objednávku,
o vyfakturovať objednané produkty
a sluţby,
o viesť obchodné rokovanie,
o rutinne vykonávať opakujúce sa
činnosti v oddelení,
praktické hodnotenie
vypracované praktické
úlohy
praktické hodnotenie
vypracované praktické
úlohy
Daňová a odvodová
sústava
3., 4. ročník
Personálne a právne
oddelenie
4
Ţiak má:
Právna náuka
3. ročník
Personálne a právne
oddelenie
4
Podniková ekonomika
1., 2., 4. ročník
Administratíva
a korešpondencia
3. a 4. ročník
Aplikovaná informatika
o viesť evidenciu dochádzky
zamestnancov,
o vypočítať niektoré štatistické
ukazovatele o zamestnancoch,
o pripomenúť si spôsoby rozviazania
pracovného pomeru,
o vykonať rozviazanie pracovného
pomeru v zmysle platnej
legislatívy,
o odhlásiť zamestnancov zo
sociálnej a zdravotnej poisťovne,
2. a 3. ročník
Etika na pracovisku
Ţiak má:
4
Etická výchova
1., 2. ročník
Etika na pracovisku
4
o rutinne vykonávať opakujúce sa
činnosti v oddelení,
Prax
3. a 4. ročník
Manaţérska komunikácia
1. ročník
o fungovať podľa princípov slušného
správania na pracovisku,
o správať sa podľa etického kódexu
firmy,
o dodrţiavať stanovenú firemnú
kultúru,
o venovať pozornosť
profesionálnemu a zodpovednému
prístupu k práci,
ústne hodnotenie
Všeobecné pokyny hodnotenia - CVF
Hodnotenie ţiakov bude v súlade s platnou legislatívou pre hodnotenie a klasifikáciu ţiakov stredných škôl a
zaloţené na kritériách hodnotenia v kaţdom vzdelávacom výstupe.
Hodnotenie ţiakov budeme vykonávať známkou a slovným hodnotením.
Hodnotená bude samostatná práca v priebehu klasifikačného obdobia, práce na praktických úlohách.
Ţiaci budú hodnotení podľa vzorových tabuliek uvedených v tomto ŠkVP.
Pri slovnom hodnotení učiteľ ocení klady a vysvetlí ţiakovi v čom sa má zlepšiť.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné
výsledky, ktoré ţiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Prihliada sa pritom na systematickosť
v práci ţiaka, na jeho osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota
a schopnosť spolupracovať počas celého klasifikačného obdobia, pri praktických úlohách dodrţiavanie
termínov, presnosť, precíznosť spracovania a úroveň spracovania praktickej úlohy.
Kritériá hodnotenia cvičnej firmy v 3. a 4. ročníku
Podmienka/známka
Vedenie
Usilovnosť a záujem
o prácu
Poriadok
Kvalita práce
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
veľmi znášanlivý
dobre sa zaradil do
firmy
znášanlivý, uznanlivý
poslúcha príkazy pod
cieleným dozorom
príkazy poslúcha len
s nevôľou,
málo znášanlivý
nevôľa, neznášanlivý,
neprítomný
nadpriemerný záujem
a usilovnosť
usilovný
rýchlo poľavuje
v záujme, potrebný
podnet
malý záujem,
treba naňho dozerať
úplný nezáujem,
lenivý
mimoriadne
poriadkumilovný,
dá sa vyznať v jeho
dokladoch
poriadny
k poriadku ho treba
viesť
neporiadny,
nenamáha sa
veľmi neporiadny
rieši samostatne,
bezchybne
pracuje zodpovedne,
starostlivo,
menšie chyby
pracuje chybne,
ale snaţí sa
pracuje s mnohými
chybami,
jeho práca je často
nepouţiteľná
pracuje neustále len
s chybami
pomalé a nepresné
chápanie,
potrebuje pomoc v
základných pojmoch,
nevie, čo je podstatné
nedá sa neho vôbec
spoľahnúť,
treba mu pripomínať
zverené úlohy
Schopnosť učiť sa
učí sa veľmi rýchlo
chápe jasne a rýchlo
uspokojivé
porozumenie
chápanie ťaţkopádne,
treba mu často
vysvetľovať
Zodpovednosť za
zverené úlohy
dá sa na neho úplne
spoľahnúť
väčšinou sa dá na
neho spoľahnúť
čiastočne
zodpovedný,
treba mu pripomínať
zverené úlohy
treba mu často
pripomínať zverené
úlohy
vie pracovať v tíme,
často pracuje sám,
občas sa prispôsobí
kolektívu
ťaţko sa
prispôsobuje,
pracuje sám
nevie pracovať v tíme
zapojenie do všetkých
súťaţí, príprava a
vyhodnotenie
zapojenie do niektorej
súťaţe, príprava a
vyhodnotenie
príprava a účasť bez
vyhodnotenia
nezapojený do
ţiadnej súťaţe
s drobnými
nedostatkami
väčšie nedostatky
podstatné nedostatky
takmer bez znalostí
Tímová práca
Veľtrh /Kontraktačný
deň CVF na škole
Znalosť informácií
o Slovenskom
centre cvičných
firiem pri ŠIOV
vie pracovať
v kolektíve,
vie sa prispôsobiť,
prináša nové nápady
mimoriadne aktívne
zapojenie do všetkých
súťaţí, ich príprava a
vyhodnotenie
bezproblémovo
Download

CVF 3 a 4 osnovy.pdf