Obsah
Slovo na úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ako pracovať s učebnicou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nemecká abeceda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výslovnosť a pravopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lektion 1
Lektion 2
Leseübung 1
Grammatik
Leseübung 2
Leseübung 1
Grammatik
7
8
9
9
Karin und Conny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A. Člen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
B. Vynechávanie člena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
C. Slovosled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
D. Zápor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
E. Osobné zámená v 1. páde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
F. Časovanie slovies haben (mať) a sein (byť) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
G. Časovanie pravidelných slovies v prítomnom čase . . . . . . . . . . . . . . 16
H. Privlastňovacie zámená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Saarbrücken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ein Tag mit Karin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
A. Skloňovanie podstatných mien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
– Skloňovanie podstatných mien mužského,
ženského a stredného rodu s určitým členom . . . . . . . . . . . . . . . 25
– Skloňovanie podstatných mien mužského,
ženského a stredného rodu s neurčitým členom . . . . . . . . . . . . . 25
– Slabé skloňovanie podstatných mien mužského rodu . . . . . . . . . . 25
– Skloňovanie v množnom čísle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Copyright © Fragment, Česká republika 2004
Slovak edition © 2010 Eastone Group, a. s.
Text © Eva Hereinová, Barbara Hochheim 2004
Illustrations © Luděk Bárta 2004
Translation © Marta Juríková, Eva Ondrčková 2004
V roku 2010 vydalo vydavateľstvo Eastone Books, Bratislava.
10. vydanie, prvé v Eastone Books.
www.eastonebooks.com
Všetky práva vyhradené.
Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť rozširovaná bez písomného súhlasu majiteľov práv.
ISBN 978-80-8109-117-9
Lektion 3
Leseübung 2
Leseübung 1
Grammatik
Lektion 4
Leseübung 2
Leseübung 1
Grammatik
B. Prídavné meno v prísudku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
C. 2. pád vlastných mien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Karins Haus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ein Einkaufsbummel durch die Altstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
A. Predložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
B. Číslovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ein Hund zu Hause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Karins Urlaubstraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
A. Zámená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
–
–
–
–
Skloňovanie osobných zámen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Skloňovanie privlastňovacích zámen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Skloňovanie opytovacích zámen wer (kto) a was (čo) . . . . . . . . . 51
Používanie opytovacích zámen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3
B.
Lektion 5
Lektion 6
Lektion 7
Lektion 8
Lektion 9
Leseübung 2
Leseübung 1
Leseübung 2
Leseübung 3
Leseübung 1
Grammatik
Leseübung 2
Leseübung 1
Grammatik
Leseübung 2
Leseübung 1
Grammatik
Leseübung 2
Leseübung 1
Grammatik
Leseübung 2
4
Slovesá s odlučiteľnými a neodlučiteľnými
predponami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
C. Imperatív (rozkazovací spôsob) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Connys Liebling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Im Flugzeug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Peinlich, peinlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Sommer, Sonne, Strand und Meer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Connys Ankunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
A. Zvratné slovesá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
B. Neurčitý podmet „man“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
C. Určovanie času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
D. Dátum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
E. Silné (nepravidelné) slovesá v prítomnom čase . . . . . . . . . . . . . . . . 74
F. Spôsobové (modálne) slovesá a sloveso wissen
v prítomnom čase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ein Tag am Strand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Der Abschied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
A. Minulý čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
– Príčastie minulé slovies s odlučiteľnou
a neodlučiteľnou predponou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
– Perfektum pomocných slovies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
– Perfektum nepravidelných slovies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
B. Časové údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Urlaubsbrief an Conny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Der Urlaub im Krankenbett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
A. Minulý čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
– Préteritum pomocných a spôsobových slovies . . . . . . . . . . . . . . . 94
B. Skloňovanie prídavných mien v prívlastku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
C. Skloňovanie prídavných mien v jednotnom čísle
bez člena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
D. Skloňovanie prídavných mien v množnom čísle
bez člena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Ein spanisches Krankenhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Zurück nach Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
A. Vedľajšie vety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
B. Zemepisné názvy na -er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
C. Budúci čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Karins erste Fahrstunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Lektion 10
Lektion 11
Leseübung 1
Leseübung 2
Leseübung 3
Leseübung 1
Grammatik
Caféklatsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Manuels unerwartete Ankunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Conny und Jakob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Auf dem Bahnhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
A. Minulý čas
- Préteritum slabých (pravidelných) slovies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Neurčité, záporné a privlastňovacie zámená
v zastúpení podstatných mien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
C. Stupňovanie prídavných mien v prísudku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Etwas über Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
B.
Lektion 12
Leseübung 2
Leseübung 1
Grammatik
Leseübung 2
Lektion 13
Leseübung 1
Leseübung 2
Grammatik
Lektion 14
Leseübung 1
Leseübung 2
Grammatik
Bedeutende Persönlichkeiten der deutschen
Kultur, Wissenschaft und Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
A. Zámenné príslovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
B. Predložkové a bezpredložkové väzby slovies . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
C. Stupňovanie prísloviek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Alles über die Persönlichkeiten
der deutschen Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Rafaela lernt Berlin durch Connys
Erzählungen kennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Wie sieht es mit der Bildung
in Deutschland aus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
A. Priraďovacie súvetie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
B. Závislý infinitív . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
C. Vzťažné zámená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
D. Vedľajšie vety vzťažné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Das Sommerfest in Saarbrücken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Der Lebenslauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
A. Skloňovanie prídavných mien po zámenách
a číslovkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Lektion 15
Leseübung 1
Grammatik
B. Podmieňovací spôsob (konjunktív) v prítomnom čase . . . . . . . . . . . 165
C. Spodstatnené prídavné mená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Alles klar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
A. Trpný rod (pasívum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
B. Konjunktív plusquamperfekta (predminulého času) . . . . . . . . . . . . 172
Nepravidelné slovesá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Kľúč k cvičeniam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Nemecko-slovenský slovníček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
5
Slovo na úvod
Vážený čitateľ,
máte pred sebou novú učebnicu nemčiny. Dovoľujeme si tvrdiť, že ide
o netradičnú učebnicu. Snaží sa totiž doslova na každej stránke podnietiť aktívny
prístup študenta – samouka.
Učebnica sa skladá z pätnástich lekcií, pričom 5. a 10. lekcia opakuje
prebranú učebnú látku.
Možno vás prekvapí množstvo textov, ktoré sú navyše pomerne obtiažne
už od samého začiatku – gramatika sa často vysvetľuje až o niekoľko lekcií
neskôr, niekedy budete neznáme slovíčko márne hľadať v slovníčku danej lekcie
a budete musieť siahnuť po klasickom slovníku (a teda naučiť sa s ním
pracovať). Naším zámerom totiž bolo simulovať bezprostredný kontakt študenta
s cudzím jazykom, nech už je to stretnutie s nemecky hovoriacim priateľom
alebo čítanie novín, kedy si dotyčný musí tiež mnohé domýšľať, hľadať v slovníku
a snažiť sa porozumieť predovšetkým zmyslu písaného či hovoreného textu.
Ďalšou motiváciou systematického štúdia by mal byť príbeh, ktorý sa vinie celou
knihou ako červená niť.
V 11. lekcii sa začnete oboznamovať i s reáliami nemecky hovoriacich
krajín. Čo sa týka gramatiky, snaží sa učebnica podať ucelenejší výklad ako býva
zvykom – takže napríklad gramatika všetkých predložiek sa preberá v jednej
lekcii.
Kniha samozrejme obsahuje i slovníček a kontrolný kľúč k cvičeniam.
Pre moderného človeka je ovládanie cudzieho jazyka nielen jednou
z možností, ale často i podmienkou, ako si rozšíriť svoj obzor, zoznámiť sa
s novými ľuďmi, získať cenné kontakty alebo i uplatnenie v práci.
Veríme, že naša učebnica nemčiny vám pomôže vykročiť na túto cestu,
obrazne povedané, „za hranice“ vašich doterajších vedomostí a schopností.
Kolektív autorov
Ako pracovať s učebnicou
Nemecká abeceda
N1
1. Najprv sa v každej lekcii venujte slovnej zásobe: vypočujte si ju a nahlas
zopakujte. Skontrolujte si výslovnosť podľa CD audio nahrávky z nosičov, ktoré
sú súčasťou učebnice.
A [a]
2. Postupne si vypočujte texty, neznáme slovíčka si nájdite v slovnej zásobe
a snažte sa textu porozumieť.
B [be] C [ce] D [de] E [e]
F [ef]
G [ge] H [ha]
I [i]
J [jot] K [ka] L [el]
M [em] N [en] O [o]
P [pe] Q [ku]
R [er ]
S [es] T [te]
U [u]
V [fau] W [ve:] X [iks] Y [ypsilon]
Ä [a-Umlaut]
Ö [o-Umlaut]
Ü [u-Umlaut]
Z [cet]
ß [es-cet]
3. Slovnú zásobu si najlepšie osvojíte, keď si budete jednotlivé slová zapisovať po slovensky hneď, ako si ich vypočujete a potom sa ich budete snažiť preložiť
späť do nemčiny.
Výslovnosť a pravopis
4. Prečítajte si výklad gramatiky. Vychádzajte z uvedených gramatických
príkladov a overte si na nich pravidlá! Osvojte si ich podobne ako slovnú zásobu!
Ku každému pravidlu je nutné poznať aspoň jeden príklad, podľa ktorého by ste
mohli tvoriť ďalšie vety.
5. Po osvojení slovnej zásoby a gramatiky si znovu vypočujte texty.
6. Následne prikročte k vypracovaniu gramatických cvičení. Pri väčšine
z nich sa vyžaduje písomné vypracovanie. Takto sa naučíte súčasne písomnú
i ústnu formu jazyka. Vypracovanie porovnajte s kľúčom a opravte si chyby.
7. Až po zvládnutí jednej lekcie prikročte ku štúdiu ďalšej lekcie.
N2
1. Podstatné mená píšeme v nemčine s veľkým začiatočným písmenom.
Napr. Mann, Frau, Kind atď.
2. Prízvuk býva v nemčine spravidla na prvej slabike. V koncovej slabike er je e, takže sa vyslovuje slabo. S nasledujúcim r splýva na temný zvuk, v ktorom
sa r takmer stráca: Richter, Winter – richta, winta.
3. V nemčine sa na označenie dĺžky samohlásky nepoužíva dĺžeň. Dĺžka sa
označuje zdvojením samohlásky (See) alebo dvojhláskou ie (hier).
4. V nemčine sa označuje dlhá samohláska niekedy následným h. Toto h sa
nečíta, ale samohláska je dlhá. Napr. ihr, sehr.
8. Nezabúdajte na pravidelné opakovanie predchádzajúcich lekcií.
9. Štúdiu sa venujte systematicky.
10. Zoznam nahrávok nájdete na: www.eastonebook.com.
5. Dlhé sú často prízvučné kmeňové samohlásky na konci slova (wo, so)
a pred jedinou samohláskou (er, hoch).
6. Samohlásky e, o sa vyslovujú ako zavreté samohlásky, t. j. e sa blíži
k í (sehr), o sa blíži k ú (wo, groß).
Píše sa
e /dlhé/
ei
ie
äu, eu
8
Číta sa
zavreté é, blíži sa k í
približne aj
dlhé í
približne oj
Príklady
wer, der, See
Ein, mein, kein
hier, sie, die
Fräulein, heute
9
Lektion
di, ti, ni
k
s
sch
w /dvojité/
z
st, sp
tz
ä
v
ö
ü
ß – ostré s
ng
dy, ty, ny
na začiatku slabiky
s prídychom kch
z
š
v
c
Die, nicht, richtig
Kind
št, šp na začiatku slova
a kmeňovej slabiky
c
otvorené é
f
stehen, gestatten
zaokrúhli pery a vyslov e
zaokrúhli pery a vyslov i
s
ako jedna spoluhláska
(napr. ako v slovenčine
v slove banka)
schön, möglich
müde, für
groß, fleißig
1
sein, zu Hause, also
Fischer
wer, wie, was
zu, Zeit, Zug
jetzt
spät
von
Junge, lange
Leseübung 1
N3
Karin und Conny
Hallo! Wir sind Karin und Conny. Wir sind Studentinnen und kommen aus
Deutschland. Wir wohnen in Saarbrücken. Saarbrücken ist eine schöne und alte
Stadt.
Karin: Guten Tag. Ich heiße Karin Pauly. Ich bin 20 Jahre alt. Ich wohne
im Stadtteil Lebach. Ich studiere Medizin an der Universität Saarbrücken.
Unsere Familie ist groß. Wir wohnen in einem großen neuen Haus. Ich habe
zwei Brüder, Wolfgang und Uwe. Sie sind noch klein. Meine Oma wohnt auch
mit uns. Wir haben sie sehr gern. Im Garten ist unser Hund. Er heißt Lotti.
Conny: Ich bin Conny, Karins Freundin. Ich studiere auch, aber nicht
Medizin. Ich interessiere mich für Psychologie. Ich wohne auf dem Land, in
Auersmacher. Es ist ein kleines Dorf nicht weit von der Stadt. Ich habe keine
Geschwister, nur eine Katze. Ich wohne in einer kleinen Wohnung. Sie ist klein,
aber schön.
Wir begleiten euch durch das Buch. Deutsch lernen macht Spaß. Auf
Wiedersehen.
10
11
1
Vokabeln
N4
Fragen zum Text
hallo haló, ahoj
wir my
Karin meno dievčaťa
und a
Conny meno dievčaťa
r Student, -en študent
e Studentin , -nen študentka
kommen prísť, prichádzať
aus z (3. p.)
(s) Deutschland Nemecko
wohnen bývať
in v (3. a 4. p.)
eine jedna (neurčitý člen)
schön pekný
alte stará
e Stadt, ä-e mesto
ich ja
heißen volať sa
Guten Tag dobrý deň
Pauly priezvisko dievčaťa
20 Jahre alt dvadsaťročný
im spojenie predložky in
s určitým členom dem
r Stadtteil, -e mestská časť
Lebach názov dediny
studieren študovať
e Medizin medicína
an na (3. a 4. p.)
der ten (určitý člen)
e Universität, -en univerzita
unser náš, svoj
e Familie, -n rodina
groß veľký
neu nový
s Haus, äu-er dom
haben mať
zwei dva, dve
r Bruder, ü brat
Wolfgang meno chlapca
Uwe meno chlapca
noch ešte
12
klein malý
mein môj
e Oma, -s stará mama, babka
auch tiež
mit s, so (3. p.)
uns nás, nám
sie ona
sehr veľmi
gern rád, rada
r Garten, ä záhrada
r Hund, -e pes
Lotti meno psa
die tá (určitý člen)
r Freund, -e priateľ
e Freundin, -nen priateľka
aber ale
nicht ne- (slovesný zápor)
sich interessieren für etwas zaujímať
sa o niečo
e Psychologie psychológia
auf dem Land na vidieku, na dedine
Auersmacher názov dediny
s Dorf , ö-er dedina
weit ďaleko
von od (3. p.)
kein žiadny, žiaden
e Geschwister súrodenci
e Katze, -n mačka
e Wohnung, -en byt
begleiten odprevádzať
euch vás, vám
durch cez (4. p.)
s Buch, ü-er kniha
s Deutsch nemčina
lernen učiť sa
Spaß machen baviť, žartovať
Auf Wiedersehen dovidenia
1. Wo wohnt Karin?
2. Was studiert Karin?
3. Wo studiert Karin?
4. Wofür (o čo) interessiert sich Conny?
5. Wohnt Conny in einer Stadt oder in einem Dorf?
Grammatik
Člen
V nemčine je na rozdiel od slovenčiny pred podstatným menom zväčša
člen. Rozlišujeme člen určitý a neurčitý. Členom rozlišujeme rod podstatných
mien, väčšinou i číslo a pád.
Určitý člen vyjadruje osoby a veci už známe.
Napr. Hier ist ein Hotel. Das Hotel ist neu. – Tu je (nejaký) hotel. Ten hotel
je nový.
Neurčitý člen vyjadruje osoby a veci doteraz neznáme, neuvedené.
Napr. Ist hier ein Hotel? – Je tu nejaký hotel?
Určitý člen prekladáme do slovenčiny niekedy zámenami ten, tá, to.
Neurčitý člen prekladáme ako nejaký, nejaká, nejaké alebo jeden, jedna, jedno,
prípadne ho neprekladáme.
Vynechávanie člena
1. Pri vlastných podstatných menách.
Napr. Peter ist zu Hause. – Peter je doma.
2. V tituloch.
Napr. Frau Dr. Klein ist nicht hier. – Pani doktorka Kleinová tu nie je.
3. V oslovení.
Napr. Herr Wagner, gehen Sie nach Hause? – Pán Wágner, idete domov?
4. V nadpisoch.
Napr. Kaufhaus – Obchodný dom
13
1
5. Pri podstatných menách v mennom prísudku, ak označujú zamestnanie,
povolanie, funkciu, atď.
Napr. Herr Novák ist Techniker. – Pán Novák je technik. Marie ist Lehrerin.
– Mária je učiteľka.
6. V množnom čísle podstatných mien, ktoré by v jednotnom čísle mali
člen neurčitý.
Napr. Dort stehen Männer, Frauen und Kinder. – Tam stoja muži, ženy a deti.
V jednotnom čísle by veta znela: Dort steht ein Mann, eine Frau und ein Kind.
7. Pri látkových podstatných menách.
Napr. Ich esse Butterbrot. – Jem chlieb s maslom. Möchtest du eine Tasse
Kaffee trinken? – Chceš si vypiť šálku kávy?
8. V názvoch miest a krajín stredného rodu.
Napr. Berlin, Deutschland a pod.
Zápor
V nemeckej vete je len jeden zápor. Zápor sa vyjadruje slovom nicht (väčšinou za slovesom) alebo kein (väčšinou pred podstatným menom).
Napr. Ist er hier? Nein, er ist nicht hier. – Nie, nie je tu.
Hast du einen Freund? Nein, ich habe keinen Freund. – Nie, nemám priateľa.
Osobné zámená v 1. páde
ich
du
er
sie
es
ja
ty
on
ona
ono
Rod mužský – der Herr, ein Herr (ten pán, nejaký pán)
ženský – die Frau, eine Frau (tá pani, nejaká pani)
stredný – das Kind, ein Kind (to dieťa, nejaké dieťa)
Podstatné mená sa vždy učte s určitým členom!
Člen označuje v nemčine rod podstatného mena. Rod nemeckých podstatných
mien často nie je totožný s rodom podstatných mien v slovenčine.
wir
ihr
sie
my
vy
oni
ony
Sie – Vy (používa sa pri vykaní)
Podmet musí byť v nemčine vyjadrený. Ak nie je vyjadrený podstatným
menom, musí byť nahradený osobným zámenom.
Osobné zámeno je súčasťou slovesného tvaru, preto ho nemôžeme vynechať.
Príklady:
Slovosled
Er ist groß. – Je veľký.
Sie ist schön. – Je pekná.
Es ist fleißig. – Je usilovné.
Priamy slovosled
V otázke:
Ist er groß? – Je veľký?
Ist sie schön? – Je pekná?
Ist es fleißig? – Je usilovné?
Na prvom mieste je podmet, za ním nasleduje určité sloveso, potom ostatné časti vety.
Napr. Herr Novák ist hier. – Pán Novák je tu.
Nepriamy slovosled
Ak je na začiatku vety iné slovo ako podmet, musíme na druhom mieste
ponechať sloveso, až potom nasleduje podmet.
Napr. Hier ist Herr Novák. – Tu je pán Novák.
Obrátený slovosled
V zisťovacej otázke je určité sloveso vo vete na prvom mieste.
Napr. Ist Herr Novák hier? – Je pán Novák tu?
14
Časovanie slovies haben (mať) a sein (byť)
haben
ich habe
du hast
er
sie hat
es
wir
ihr
haben
habt
sie, Sie haben
15
1
sein
ich bin
du bist
er
sie ist
es
Privlastňovacie zámená
wir
ihr
sind
seid
sie, Sie sind
Časovanie pravidelných slovies v prítomnom čase
machen – robiť
ich mache
wir
machen
du machst
ihr
macht
er
sie macht
sie, Sie machen
es
Ďalšie pravidelné slovesá:
kommen (prísť), spielen (hrať), wohnen (bývať), danken (ďakovať)
arbeiten – pracovať
ich arbeite
wir
arbeiten
du arbeitest ihr
arbeitet
er
sie arbeitet
sie, Sie arbeiten
es
Infinitív slovies sa končí väčšinou na -en, len v niektorých prípadoch
na -n. Slovesný kmeň získame odtrhnutím infinitívnej koncovky. Ak sa
končí kmeň na -t alebo -d, vsúva sa pre ľahšiu výslovnosť medzi kmeň
a koncovku hláska -e-, t. j. v 2. a 3. osobe jednotného čísla a v 2. osobe
množného čísla: du arbeitest, er arbeitet, ihr arbeitet.
Pri slovesách, ktorých kmeň sa končí sykavkou (heiß-) sa v 2. osobe
jednotného čísla pridáva len koncovka -t. Zhodný slovesný tvar majú
potom 2. a 3. osoba jednotného čísla:
mein
dein
sein
ihr
sein
môj
tvoj
jeho
jej
jeho
unser
euer
ihr
Ihr
náš
váš (pri tykaní viacerým osobám)
ich
Váš (pri vykaní)
Vyššie uvedené privlastňovacie zámená vyjadrujú súčasne slovenské
zámeno „svoj“.
Ich habe mein Heft.
Du hast dein Heft.
Er hat sein Heft.
Sie hat ihr Heft.
Es hat sein Heft.
Wir haben unser Heft.
Ihr habt euer Heft.
Sie haben ihr Heft.
Sie haben Ihr Heft.
Mám svoj zošit.
Máš svoj zošit.
On má svoj zošit.
Ona má svoj zošit.
Ono má svoj zošit.
Máme svoj zošit.
Máte svoj zošit.
Majú svoj zošit.
Máte svoj zošit.
heißen – volať sa
ich heiße
wir
heißen
du heißt
ihr
heißt
er
sie heißt
sie, Sie heißen
es
16
17
1
Vokabeln
N6
Leseübung 2
Saarbrücken
N5
Die Stadt Saarbrücken liegt im Saarland. Sie ist die Hauptstadt von
Saarland. Das Saarland ist ein Bundesland. Saarbrücken grenzt an Frankreich.
Durch das Zentrum fließt ein Fluss, die Saar. In Saarbrücken hört man auch viel
Französisch, und jeder lernt diese Sprache in der Schule. Saarbrücken ist keine
typische deutsche Stadt.
Die Einwohner sind stolz auf ihre Stadt, und Karin zeigt uns alles. Unser
Weg beginnt in der Bahnhofstraße. Rechts sehen wir den Bahnhof, links das
Kino. Hinter dem Kino ist der Stadtpark. Wenn wir durch den Park gehen, kommen wir zum Staatstheater. Es ist ein sehr schönes altes Gebäude. Ich zeige euch
jetzt das Rathaus. Viele Menschen heiraten hier. Vom Rathaus gehen wir zum
St. Johannes Markt. Auf dem Markt essen wir eine Bratwurst mit Senf.
Sie schmeckt gut. Hast du auch Hunger?
18
liegen ležať
(s) Saarland Sársko
e Hauptstadt, ä-e hlavné mesto
s Bundesland, ä-er spolková krajina
grenzen an hraničiť s
(s) Frankreich Francúzsko
durch cez (4. p.)
s Zentrum, e Zentren centrum
fließen tiecť
r Fluss, ü-e rieka
hören počuť
man neurčitý podmet
viel mnoho, veľa
Französisch francúzština
jeder každý
lernen učiť sa
diese tieto
e Sprache, -n jazyk
e Schule, -n škola
r Einwohner, - obyvateľ
stolz hrdý, pyšný
ihre ich, jej
zeigen ukazovať
alles všetko
r Weg, -e cesta
beginnen začínať
e Straße, -n cesta, ulica
rechts vpravo
r Bahnhof, ö-e železničná stanica
links vľavo
s Kino, -s kino
hinter za (3. a 4. p.)
r Stadtpark, -s mestský park
wenn keď
r Park, -s park
gehen ísť
zum spojenie predložky zu
s určitým členom dem
s Staatstheater, - štátne divadlo
es ono
s Gebäude, - budova
jetzt teraz
s Rathaus, äu-er radnica
viele mnoho, mnohí
r Mensch, -en človek, ľudia
heiraten oženiť sa, vydať sa
hier tu
St. Johannes Markt Trh sv. Jána
auf na (3. a 4. p.)
r Markt, ä-e trh
essen jesť
e Bratwurst, ü-e klobása
r Senf, -e horčica
schmecken chutiť
gut dobre
Hast du auch Hunger?
Si tiež hladný? Máš tiež hlad?
Fragen zum Text
1. Wo liegt Saarbrücken?
2. An welches Land grenzt Saarbrücken?
3. Welcher Fluss fließt durch Saarbrücken?
4. Wo ist der Stadtpark?
5. Schmeckt die Bratwurst gut?
19
1
Übungen
A. Doplňte chýbajúce slovesá!
Ergänzen Sie die fehlenden Verben! (bin, bist, ist, sind, seid)
1. Sie ...................... meine Schwester. 2. Hans ....................... Deutscher. 3. Wir
....................... aus Bratislava. 4. Wer ...................... du? 5. Ihr ..................... sehr
nett. 6. Ich ................... in der Schule. 7. Sie ............................... meine
Freundinnen. 8. Er ................................ bei Oma. 9. Es ..................................
schöne Stadt. 10. .............................. Sie aus der Slowakei?
die Schule – škola, die Slowakei – Slovensko
Dialog
N7
Karin: Hallo Conny! Wie geht’s?
Ahoj Conny! Ako sa máš?
Conny: Danke gut, und wie geht es dir?
Ďakujem, dobre. A ako sa máš ty?
Karin: Nicht so gut. Ich arbeite zu viel. Wohin gehst du?
Nie veľmi dobre. Príliš veľa pracujem. Kam ideš?
Conny: Ich gehe ins Kino. Und wohin gehst du?
Idem do kina. A kam ideš ty?
Karin: Ich gehe auf den Bahnhof.
Idem na stanicu.
Conny: Mach’s gut und tschüss.
Maj sa dobre a ahoj.
Karin: Bis später. Tschüss.
Uvidíme sa neskôr. Ahoj.
Sätze
N8
Zapamätajte si:
Wie geht es Ihnen?
Danke, gut.
Es geht so.
Leider schlecht.
Wer bist du?
Wer sind Sie?
20
Ako sa máte?
Ďakujem, dobre
Ujde to.
Bohužiaľ zle.
Kto si?
Kto ste?
B. Doplňte chýbajúce slovesá!
Ergänzen Sie die fehlenden Verben! (habe, hast, hat, haben, habt)
1. Ich ......................... Hunger. 2. Er ........................ eine Bratwurst, ich nicht.
3. Wir ..................... ein Kino in Saarbrücken. 4. ...................... du Geschwister?
5. ...................... ihr ein Kino oder zwei Kinos in der Stadt? 6. Karin und Conny
........................ viele Freunde. 7. Karins Bruder ........................... einen Hund.
8. .......................... Sie einen Hund oder eine Katze? 9. Conny ........................ in
Tschechien einen Freund. 10. Der Freund ...................... einen Wagen.
der Wagen – voz, automobil
C. Napíšte neurčité členy!
Schreiben Sie die unbestimmten Artikel! Príklad: Der Wagen ein Wagen
1. Die Stadt .........................
2. Der Park .........................
3. Das Kino .........................
4. Der Bahnhof .........................
5. Die Straße .........................
6. Die Wohnung .........................
7. Die Freundin .........................
8. Der Hund .........................
9. Die Katze .........................
10. Das Rathaus .........................
11. Der Bruder .........................
12. Das Haus .........................
13. Die Oma .........................
21
Download

1 - ePlanet.sk