UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2
Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Ročník
Časový rozsah výučby
Jazyk a komunikácia
Nemecký jazyk /2. cudzí jazyk/
siedmy
2 hodiny/ týţdeň, 66 hodín/rok
1.Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vyučovanie a ovládanie cudzích jazykov sa stalo v oblasti vzdelávania
prioritnou
poţiadavkou pre nových členov EÚ. Cudzím jazykom sa v súčasnosti venuje čoraz
viac
pozornosti, pretoţe ich aktívne ovládanie priamo ovplyvňuje fungovanie demokracie
a formovanie osobnosti novodobého európskeho občana.
Problematika výučby cudzích jazykov odráţa potrebu vytvorenia efektívnych
podmienok pre celoţivotné vzdelávanie, pri čom základnou filozofiou reforiem v
oblasti jazykovej politiky je podporovať vznik multikultúrnej európskej spoločnosti, čo
predpokladá dosiahnutie komunikačných kompetencií minimálne v dvoch cudzích
jazykoch. Všeobecným cieľom je zabezpeči ť dosiahnutie komunikačnej úrovne
podľa A2/B1 a SERR v druhom CJ u všetkých žiakov edukačného systému v SR na
konci strednej školy.
Nemecký jazyk patrí do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, ktorej cieľom
je rozvíjanie komunikatívnych schopností ţiakov, pričom sa jazyk chápe ako nástroj
myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Dôraz sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových
prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať.
Význam nemeckého jazyka spočíva v tom, ţe je nadregionálnym úradným
a doku- mentovaným jazykom v OSN a EÚ. Je materinským jazykom v Nemecku,
Rakúsku, Švajčiarsku a Lichtenštajnsku. Nemecký jazyk má mi vysokú úţitkovú a
komunikačnú hodnotu, pretoţe Rakúsko je naším bezprostredným susedom a
Nemecko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko leţia v zemepisnej blízkosti. Cestou
nemecky hovoriacich médií (satelitná televízia, rozhlas, tlačené médiá, internet) a
kontaktom s nemecky - hovoriacimi turistami deti vnímajú a učia sa nemčinu ešte
predtým, neţ sa v škole vôbec začínajú učiť nemecký jazyk.
Dobré zvládnutie učiva nemeckého jazyka a najmä jeho komunikatívnych
kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu
práce a v súkromnom ţivote, prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností,
ktoré presahujú oblasti skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytuje
ţivý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu ţiakov v rámci Európskej únie,
umoţňuje poznávať spôsob ţivota ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície.
Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a
tolerancie. Vytvára podmienky pre spoluprácu školy na medzinárodných projektoch.
V predmete nemecký jazyk sa uplatňujú všetky prierezové témy, a to:
· multikultúrna výchova
· osobnostný a sociálny rozvoj
· ochrana ţivota a zdravia
· tvorba projektu a prezentačné zručnosti
· environmentálna výchova
· dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
· mediálna výchova
Realizácia vyučovania nemeckého jazyka prebieha jednak v kmeňových
triedach, jednak v počítačových učebniach (vyuţitie Internetu, multimédií).
2.Ciele predmetu
Hlavným cieľom vzdelávania v oblasti nemeckého jazyka je ponúknuť ţiakom
nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich
jazyková príprava efektívne zodpovedala poţiadavkám moderného európskeho
demokratického občana pripraveného na ţivot v spojenej Európe. Učenie sa
nemeckého jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom.
Komunikácia a rozvoj kompetencií v nemeckom jazyku sú dôleţité pre
podporu mobility v rámci Európskej únie, umoţňujú ţiakom plne vyuţíva ť slobodu,
pracovať a študovať v niektorých z jej členských štátov.
Cieľom vyučovania rozšíreného nemeckého jazyka na základnej škole je
naučiť ţiakov všetky formy dorozumievania sa v danom jazyku na kvalitnej úrovni. V
súčasnosti majú ţiaci stále viac moţností uplatňovať svoje rečové zručnosti pri
hovorení, počúvaní (či uţ priamo cez ţivú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu
a televízie). V čase rozvoja počítačovej techniky je písomná komunikácia medzi
ľuďmi na celom svete veľmi rozšírená. Preto úlohou vyučovania nemeckého jazyka
na základnej škole je, aby ţiaci:
-
dostali pevné základy a na nich budovali svoje rečové zručnosti tak, aby ich
mohli pouţiť v praxi
-
boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, ţe majú dostatok priestoru pre
intenzívnu a tvorivú prácu
dium a vedeli pracovať
so slovníkmi
-
dorozumieť v rôznych komunikačných situáciách v rovnováhe so štruktúrou
jazyka, t. j. mali primerané znalosti gramatiky
-
záujem o jazyk a kultúru
rovnomerná
-
podpora
emocionálnych, kreatívnych, sociálnych a kognitívnych schopností
3. Kľúčové kompetencie
Ţiaci sa naučia nasledovné komunikačné jazykové kompetencie:
Čítanie s porozumením
· zamerať svoje čítanie podľa potreby
· pochopiť význam textu
· pochopiť formálnu stránku textu
jeho
· odlíšiť vetu a text
· rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad
na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach, rozumie
krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
· rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z kaţdodenného
ţivota,
dokáţe si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých
opisoch urobiť
predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc
-
pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na vyuţitie
pochopiť význam lexikálnych jednotiek
Počúvanie s porozumením
• dokáţe rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho
samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria
pomaly a jasne,
rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na
pochopenie zmyslu,
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zrete ne adresované a dokáţe
porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.
Písomný prejav
• dokáţe napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
dokáţe vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno,
štátna
príslušnosť , adresa, telefón a podobne, dokáţe napísať jednoduché slovné spojenia
a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde ţijú a čo robia,
• vie si písomne vyţiadať informácie alebo ich podať ďalej, vie napísať jednoduché
slovné spojenia alebo vety a pouţiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, „ale“ alebo
„pretoţe“.
• organizovať text z hľadiska
4. Témy a poţiadavky na výstup
Tém.celok
Ciele, , obsah učiva:
Výkonový
štandard
Medzipredmetové
vzťahy
Učebnica
Úvod – Einleitung.
MUV
PD-2
Kompetencie žiaka:
Porozprávať
o prázdninách: kde
som bol, čo som tam
robil.
Záţitky z
cestovania –
poznávanie
kultúry rôznych
národov.
Vyuţitie
cudzieho jazyka
ako nástroja
dorozuumievania
Úvodná
lekcia
Aké boli
prázdniny?
Reč v škole
Aká je
matematika?
Zábava
s cudzím
jazykom
Vedieť pouţiť základné
matematické úkony.
Porozumieť nemeckým
pokynom učiteľ,
reagovať na ne.
Jazykové prostriedky:
Časovanie slovesa sein
v préterite. Perfektum
niektorých slovies.
Zámeno kein, keine.
Texty: Wie waren die
Ferien? Schulsprache.
Wie findest du Mathe?
Spaß mit der Sprache.
Pieseň: Grün, grün
sind alle meine Kleider.
1.lekcia:
Aká je tvoja
adresa?
Bydlisko
Aký je tvoj
dom?
V meste
Kde je to?
Vitajte
v Olympijskom
parku!
JL: Súhlas. Nesúhlas.
Rady. Spokojnosť.
Nespokojnosť.
Aká je tvoja adresa?
Kde bývaš?
Rozvoj reči: Vedieť
povedať svoju adresu,
kde bývam – v meste,
na dedine – v akom
dome. Pomenovať
miestnosti a nábytok.
Aké sú izby?
Samostatne
porozprávať: Aká je
moja izba a čo v nej
robievam.
Texty: Wie ist deine
Adresse? Wo wohnst
du? Wie ist dein Haus?
Wo sind die Zimmer?
Heine wohnt in einer
Zelle.
JL: Strach.
Rozhorčenie. Ľútosť.
Iné frázy.
PC: Školská nemčina 1
-1. č.: Rodina, dom,
záhrada, byt.
PC-prezentácia:
Wohnen, In der Stadt,
Im Dorf.
2. lekcia:
Kedy
raňajkuješ?
Jedlo
Čo jedávaš na
desiatu?
Čo obeduješ?
Pri stole
Čo rád
jedávaš?
Školská
nemčina 2 (PC)
Projekt:
Čo jedávam
a pijem na...
Stravovanie. Jedlo.
Čo jedávaš na...? Pri
stole.
Kompetencie žiaka:
Porozprávať, čo
jedávam k obedu; ktoré
je tvoje obľúbené jedlo;
čo ti chutí-nechutí; čo
nejedávaš; či si
vegetarián. Vedieť
pouţívať základné
frázy pri stolovaní:
ponúknuť, spýtať sa, čo
komu chutí,
ospravedlniť sa,
odmietnuť jedlo,
poďakovať sa za jedlo
a pod. Rozumieť
nemecky písaným
receptom. Napísať svoj
obľúbený recept.
Texty: Was ißt du zum
Mittagessen? Am
Tisch. Ein
Zungenbrecher. Was
ißt du gern? Rezepte
für Eintopf und
Reissalat.
Reálie: Eintopf –
typické nemecké
Prvá pomoc pri
popáleninách
a pri zasiahnutí
elektrickým
prúdom.
OCHŽ
národné jedlo. Iné
nemecké národné
jedlá.
Pieseň: Wir haben
Hunger, Hunger...
Jazykové prostriedky:
Perfektum slovesa
essen a trinken.
Projekt: Čo jedávam
a pijem na...
JL: Nemčina pre
všetkých: CD 1
PC: Školská nemčina 2
– 1. č.: Jedlo,
reštaurácia, rýchle
občerstvenie, ovocie,
zelenina. Internet:
Blinde Kuh – Birgits
Kinderseite – Kochen –
Rezeptesammlung.
PC-prezentácia: Was
essen wir? Was trinken
wir?
Doplnková
lekcia:
Deň sv. Martina
Kompetencie žiaka:
Porozprávať, ako
v Nemecku oslavujú
tento sviatok.
Sv. Martin
3. lekcia:
11. november – Deň
sv. Martina.
Máš so sebou
peniaze?
Nákupy
s predavačmi.
Texty: Sankt Martin.
Die Legende von Sankt
Martin.
Kde čo
nájdem?
Piesne: Laternen.
Sankt Martin...
Čo to môţe
byť?
Nakupovanie.
V obchode.
Vyjadrenie ceny
a mnoţstva.
Nechceš
zmrzlinu?
Nákupy v
zahraničí –
vedieť sa
orientovať v
cenách,
komunikovať
Rozvoj reči: Viesť
dialogickú reč k téme:
Nakupovanie.
Pomenovať oddelenia
v obchodnom dome.
OSR
V supermarkete
Posluchové
cvičenia
Vedieť, na ktorom
poschodí sa čo
nachádza. Viesť
rozhovor s predavačom
a s čašníkom
v reštaurácii, v kaviarni.
Vedieť si objednať jedlo
a nápoje. Vedieť
zaplatiť. Skupinový
rozhovor –
dramatizácia.
Jazykové prostriedky:
Konštrukcia: Im ersten
Stock. Modálne
slovesá: mögen, wollen
v prítomnom čase
(mögen
v podmieňovacom
spôsobe).
Reálie: Euro – mena
Európskej únie.
Texty: Hast du Geld
dabei? Kaufhaus. Wo
finde ich was? Was
darf es sein? Auf dem
Markt. Möchtest du
Eis? Im Eiscafé.
JL: Nemčina pre
všetkých: CD 1 –
pokračovanie.
PC: Školská nemčina 3
– 1. č.: Mesto,
obchody, supermarket.
TS Nemčina 2: sloveso
mögen, wollen.
PC-prezentácia:
Základné frázy v
nemčine (názvy
obchodov)
4. lekcia:
Koľko stojí tá
bunda?
Móda. Oblečenie.
Farby.
Ako sa ti páči tá
farba?
Kompetencie žiaka:
Pomenovať oblečenie.
Spýtať sa na cenu
a farbu oblečenia.
Vyjadriť názor, čo sa mi
Móda
TPZ
Vyjadriť svoj
názor na módu
a prejaviť svoj
vkus.
Čo nosíš
najradšej?
Nevidela si
moje tričko?
Rozprávka:
Popoluška
páči - nepáči.
Porozprávať, čo
najradšej nosím, aká je
moja obľúbená farba,
čo je „in“ a čo „out“.
Spýtať sa a odpovedať,
kde sa nachádzajú
veci. Dramatizovať
modernú rozprávku
O Popoluške.
Jazykové prostriedky:
Osobné a ukazovacie
zámená v nominatíve.
Prídavné mená
v prívlastku
v nominatíve. Príslovky
gern a am liebsten.
Perfektum slovesa
sein. Predloţkové
väzby s datívom.
Predloţky s datívom
i akuzatívom.
Texty: Was kostet die
Jacke? Wie gefällt dir
die Farbe? Was trägst
du am liebsten? Hast
du mein T-Shirt
gesehen?
Aschenputtel.
Dopl.
lekcia
Vianoce
Nový rok
Projekt: Čo si
obliekam do školy (v
lete, v zime).
JL: Nemčina pre
všetkých: CD 2
PC: Školská nemčina 1
– 1.č.: Farby. Školská
nemčina 1 – 2. č.:
Oblečenie. Obuv
a odevné doplnky.
PC-prezentácia:
Mode. Kleidung.
OSR: Deľba práce
v rodine. Deti
pomáhajú rodičom pri
domácich prácach.
Vianoce. Nový rok.
OSR
Vianoce – vedieť
obdarovať
a prijať dar.
MUV
Oslavy Vianoc
v nemecky
hovoriacich
krajinách – ich
zvyky a tradície.
Rozvoj reči: Napísať
pozdrav k Vianociam
a Novému roku.
Porozprávať o oslave
Vianoc a Nového roka
u nás. Zoznámiť sa so
zvykmi a tradíciami
oslavy sviatkov
v nemecky hovoriacich
krajinách.
Piesne: Stille Nacht.
Posluch nemeckých
vianočných kolied.
Texty: Bald ist
Weihnachten. Wir
kaufen Geschenke.
Weihnachten.
PC: Práca
s internetom: Vianočná
pohľadnica v nemčine.
PC-prezentácia:
Weihnachten. Malá
vianočná súťaţ.
5. lekcia:
Doprava
Ako prichádzaš
do školy?
Cestuješ
autobusom?
Chodíš na
bicykli?
Ako rád
cestuješ?
Šťastnú cestu!
Polročné
opakovanie
Hodnotenie,
klasifikácia
Doplnková
lekcia:
Karneval
Karneval
Doprava. Cesta
dopravným
prostriedkom.
Kompetencie žiaka:
Porozprávať, ako
chodím do školy, ako je
to ďaleko. Prečo tak
chodíš/cestuješ? Podať
informáciu
o dopravnom
prostriedku na stanici.
Vedieť si kúpiť
cestovný lístok.
Orientovať sa
v cestovnom poriadku.
Porozprávať o svojom
bicykli – jeho
súčastiach,
o bezpečnom
bicyklovaní.
Jazykové prostriedky:
Konštrukcie s datívom:
mit dem Auto, mit der
Bahn.... Praktické
Technická
spôsobilosť
motocyklov
a osobných
automobilov.
Byt alebo dom –
základný
predpoklad pre
ţivot rodiny.
Urbanizácia
miest.
Budovanie
peších zón.
Ochrana ŢP
v SR.
OSR
OCHŽ
Deň sv.
Valentína
Práca
s časopisom
Hurra!
pouţitie slovies: fahren,
gehen, kommen.
Perfektum s pomocným
slovesom sein.
Precvičiť časovanie
slovies: gehen, fahren,
kommen – v prítomnom
i minulom čase.
Násobné číslovky.
Vetné konštrukcie so
spojkou weil – vetný
rámec.
Texty: Wie kommst du
zur Schule? Fährst du
gern mit dem Bus?
Fährst du gern Rad?
Rat an Radfahrer. Gute
Reise. Spielfeld – hra.
JL: Nemčina pre
všetkých: CD 2 –
pokračovanie.
PC: Školská nemčina 3
– 1. časť: Hromadná
doprava.
PC-prezentácia:
Uralub. Verkehr.
Klasifikácia.
Hodnotenie.
Karneval. Deň sv.
Valentína.
Kompetencie žiaka:
Zhotoviť valentínsky
pozdrav s textom
v nemčine (súťaţ).
Text: Karneval –
čítanie s porozumením.
Časopis: Hurra! –
aktuálny text
6. lekcia:
Príroda
Ţivotné
prostredie Ekologicky
v škole?
Príroda: stromy,
kvety, zvieratá...
Rozvoj reči: Vedieť
pomenovať beţne
rastúce stromy, kvety,
zvieratá, vtáctvo.
:
Čo je to vlastne
ekológia?
Rozklad
materiálov
v prírode.
ENV
Správaš sa
ekologicky?
Školská akcia
Čo robíš pre
ţivotné
prostredie?
Porozprávať o ročných
obdobiach, o počasí.
Porozprávať
o ekologickom správaní
v škole i v beţnom
ţivote. Porozprávať,
z čoho pozostáva
odpad a kam patrí.
Vysvetliť slová
„Umwelt“,
„umweltfreundlich“.
Jazykové prostriedky:
Vetné konštrukcie s
„es“: Es ist windig.
Zloţené slová. Rod
zloţených podstatných
mien. Zámeno „kein“
v akuzatíve. Mnoţné
číslo podstatných mien.
Texty: Umwelt. Die
Natur. Die Gedichte
von Jahreszeiten.
Welche Jahreszeit ist
das? Was heißt
„umweltfreundlich“?
Riekanka: Zwischen
zwei... . Bist du
umweltfreundlich? So
ein komisches Land.
Projekt: Príroda –
voľná téma (rastliny,
ţivočíchy, počasie,
likvidácia odpadu).
TPZ: Vyjadriť svoj
vzťah k prírode.
Povinnosť kaţdého
človeka chrániť prírodu
a udrţiavať svoje okolie
čisté.
JL: Nemčina pre
všetkých: CD 3
PC: Internet: Pingpong
neu – cvičenia.
PC-prezentácie: Tiere,
Vögel, Insekte. Die
Natur. Das Wetter.
Separácia
odpadov.
Ochrana ŢP
v SR. Povinnosti
občanov pri
ochrane ŢP.
Blumen. Bäume.
ENV: Čo je to vlastne
ekológia? Rozklad
materiálov v prírode.
Separácia odpadov.
Ochrana ŢP v SR.
Povinnosti občanov pri
ochrane ŢP.
7. lekcia:
Školská
oslava
Prídeš tieţ?
Čo prinesieš so
sebou?
Čo si oblečieš
na večierok?
Ako sa
dostanem
najlepšie...?
Aký bol školský
večierok?
Oslavy. Párty.
Pozvania.
Kompetencie žiakai:
Porozprávať o oslave,
napísať pozvánku na
párty. Porozprávať, kto
čo prinesie, aké bude
pohostenie, výzdoba;
čo sa nosí na párty.
MUV
Poznať zvyky
a tradície
v nemecky
hovoriacich
krajinách.
Jazykové prostriedky:
Vetné konštrukcie:
Hast du Lust, auf eine
Party zu gehen?
Látkové mená: eine
Tüte, Chips, eine
Flasche Cola a pod.
Prídavné mená
v akuzatíve vo funkcii
prívlastku.
Texty: Kommst du mit?
Schulfest. Einladungen.
Was bringst du mit?
Was trägst du auf
Partys? Sixtis-Fete.
OSR: Byť pozorný voči
svojim priateľom
a blízkym. Poznať
spoločenské
konvencie.
Veľká noc
Rozvoj reči: Napísať
pozdrav k Veľkej noci.
PC-prezentácia:
Glückwünsche. Ostern.
8. lekcia:
Čo robíš večer?
Moje sny, túţby,
TPZaOSR
predstavy
Sny
Máš zlé sny?
Kto je tvoj
vysnívaný typ?
Čo by si chcel
robiť?
Rozprávka:
Princezná na
hrášku.
Práca
s časopisom
Hurra!
Kompetencie žiaka:
Porozprávať, ako
prebieha môj deň, aký
mám reţim dňa, čo
robím ráno...
Porozprávať o svojich
zlých snoch, o tom,
čoho sa kto bojí. Čítať
s porozumením: Čo
robia deti večer?
Jazykové prostriedky:
Vetné konštrukcie so
spojkami: zuerst, dann,
danach. Rámcové
konštrukcie so spojkou
bevor. Vyjadriť: Ich
habe Angst vor...
Predloţka „vor“
s datívom. Perfektum
nepravidelných slovies:
zerbrechen, verlieren,
vergessen.
Texty: Was machst du
abends? Träume. Hast
du Alpträume. Báseň:
Alle Tiere schlafen.
Träume...Alpträume.
Ein schrecklicher Tag.
Projekt: Opis osoby.
Časopis: Hurra! –
aktuálny text.
-
Práca
s časopisom
Hurra!
TS Nemčina 1
Súhrnné
opakovanie
Nemčina
v pohode
Hodnotenie,
klasifikácia
Práca s doplnkovými
materiálmi
Práca s edukačnými
PC programami
a s posluchovými CD.
Súhrnné opakovanie
učiva.
Záverečný test.
Klasifikácia a
hodnotenie
Opísať osobu –
naučiť sa vnímať
vnútornú krásu
človeka, jeho
jedinečnosť.
5. Metódy a formy práce
výkladovo-ilustratívne metódy, motivačné metódy, motivačné rozprávanie, expozičné
metódy ako vysvetľovanie, rozhovor, projektová práca s knihou a textom (čítanie s
porozumením, spracovanie textových informácií), učenie prostredníctvom IKT,
didaktické hry , metódy opakovania a precvičovania, skupinová práca, individuálne
vyučovanie, frontálne vyučovanie získavanie informácií - práca s odbornou
literatúrou, vyhľadávanie informácií, dramatizácia, práca so slovníkom, výtvarné
činnosti, písomné práce
6.Materiálno-technické a didaktické prostriedky:
-
CD, kazetový prehrávač
-
IKT pomôcky
-
školská tabuľa
-
nástenné mapy
-
flash karty
-
DVD filmy podľa výberu učiteľa
-
tabuľky
-
power point–ové prezentácie
-
web stránky
-
autentické materiály: inf. letáky, pexesá, obrázky, fotografie
7. Učebné zdroje
Učebné zdroje chápeme ako učebné pomôcky, prostriedky a didaktickú techniku odporúčané
vo vyučovacom procese. Sú nositeľom učiva a pouţívajú sa v rôznych priestoroch.
Ich súčasťou sú aj moderné technológie vo vzdelávaní. Učebné zdroje predstavujú
zdroj významných informácií a prostriedkov na vytváranie zručností a návykov
ţiakov, cestu ich motivácie, upevňovania a kontroly nadobudnutých vedomostí,
zručností a postojov, orientácie na ich individuálne záujmy.
Vo vyučovaní nemeckého jazyka sa budú vyuţívať:
 učebnice (Projekt Deutsch 2, Nemčina 2, ) y na počúvanie: piesne, vtipy,
básne, rozprávky, interview
 médiá: časopisy, kazeta, CD, DVD, internet
 texty na čítanie: poviedky, básne, bájky, komiksy, piesne, recept, plagát,
nadpis, texty o iných krajinách, o zvieratách
 slovníky
8. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotenie ţiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho
procesu. Má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Predmetom hodnotenia v nemeckom jazyku sú učebné výsledky, ktoré ţiaci dosiahli
v súlade s poţiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti pouţívať
osvojené vedomosti, získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast,
rešpektovanie práv iných a ochota spolupracovať.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním ţiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti ţiaka na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok: ústne, písomné, didaktické testy:
Diktáty – hodnotenie 0 -2 = 1
3- 5 = 2
6- 8 = 3
9-11 =4
12 a viac chýb 5
Písomné previerky – po kaţdej lekcii – hodnotenie: 50 – 45bodov - 1
44 - 39 bodov – 2
38 - 33 bodov - 3
32 - 27 bodov - 4
26 - 21 bodov - 5
- analýzou výsledkov rôznych činností ţiaka.
Pri hodnotení a klasifikácii ţiakov je potrebné dodrţiavať platné metodické pokyny.
Pri integrovanom vzdelávaní ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami je potrebné prihliadať na druh a stupeň poruchy a pri hodnotení
postupovať podľa platných metodických pokynov.
Vypracovala: Mária Kováčiková
Download

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Jazyk a