Tematický výchovno – vzdelávací plán
Slovenský jazyk - čítanie
Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu
ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012
Ročník: štvrtý
Šk. rok 2012/2013
Vyučujúci: Mgr. Anna Hyžová
M
T
H
IX.
1.
1
O knihách a čítaní Ako vzniká kniha
2
Ako vzniká kniha
1
Prečo je knižka hranatá
2
2.
3.
X.
1.
Téma (Obsahový štandard)
Výkonový štandard
Rozprávať podľa obrázkov, ako vzniká kniha, poznať pojmy
výtvarník, technický redaktor, grafik, tlačiar, knihár, kníhkupec,
čitateľ.
Vedieť vymenovať spisovateľov a ilustrátorov literatúry pre deti.
Prier.
témy
OSR
OSR
Mimočítankové čítanie
S porozumením čítať text, opísať knihu v súčasnosti, vyrobenú
z papiera, elektronickú knihu, poukázať na ich výhody a nevýhody.
Práca s detským časopisom.
MDV
3
Matej Knižka
Čítať s porozumením, poznať postavu Mateja Hrebendu.
RGV
1
Matej Knižka
Nacvičiť výrazné čítanie priamej reči. Poznať význam čítania kníh,
prečo ich máme čítať až do konca.
Čítanie s porozumením. Hľadať v texte druhy hier, význam hry
v živote človeka.
RGV
2
4.
Tematický celok
O hre so slovami a Pozvanie do hry
písmenami
OSR
OSR
3
Balón
Čítať báseň, prepísať ju tak, aby boli na konci veršov slová, ktoré
sa rýmujú.
OSR
1
Zariaďovanie bytu
Rozvíjať predstavivosť a fantáziu. Zariadiť svoju izbu z písmen
svojho mena.
OZO
2
Stratený zverinec
Pracovať s textom básne. Vymýšľať slová , ktoré sa rýmujú.
ENV
3
Štefan Moravčík
Spisovateľ a jeho tvorba.
OSR
1
Čarovanie so slovami
Umelecká literatúra
Vecná literatúra
ENV
2
Zariekanie smiechom
Čítanie s porozumením. Hry so slovami a s písmenami.
Umeleckú literatúru tvoria literárne texty, ktoré nám prinášajú
umelecký zážitok, rozvíjajú naše pocity, fantáziu a tvorivosť.
Vecná literatúra prináša čitateľovi najmä nové poznatky
a informácie.
Nacvičiť prednes básne. Vedieť prepísať báseň, rozlíšiť k akej
literatúre patrí.
OSR
2.
3
Pochabené zhuby
Prirovnanie
Nácvik plynulého čítania, nájsť v texte prirovnania.
Prirovnanie – je výrazový prostriedok, v ktorom sa jeden jav
prirovnáva k druhému kvôli lepšej názornosti. Pri prirovnaní sa
obyčajne používajú spojky ako, ani, sťa.
OSR
1
Z našej prírody
Plynule čítať náučný text. Pochopiť obsah prečítaného.
ENV
O troch princoch
Nacvičiť výrazné čítanie rozprávky, reprodukovať text.
MUV
3
O troch princoch
Príslovie
Pracovať s textom, vyhľadať príslovie.
Príslovie – je krátky výrok, ktorý prináša poučenie.
MUV
1
Popletené príslovia
Napísať popletené príslovia správne a vysvetliť ich význam.
RGV
2
Papagájska
Porekadlo
OSR
3
Rozprávka o tatových básňach
Vyhľadať v básni verše, ktoré obsahujú porekadlá, vysvetliť ich
význam.
Porekadlo – je krátky výrok, ktorý nemá poučenie.
Prednes básne. Vedieť vyhľadať príslovia v básni a vysvetliť ich.
2
3.
4.
5.
O prísloviach a
porekadlách
RGV
Ako k nám prišla bájka
Bájka
Plynulé čítanie s porozumením.
Bájka – je krátky príbeh, v ktorom sa zvieratám pripisujú ľudské
vlastnosti a skutky. Obsahuje poučenie vyslovené zväčša v úvode
alebo v závere.
Najznámejším bájkarom a zakladateľom bájky bol Ezop.
MUV
2
Korytnačka a zajac
Pracovať s textom, porovnať vlastnosti korytnačky a zajaca..
OSR
3
Mimočítankové čítanie
Práca s detským časopisom
MDV
1
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
OSR
1
O bájkach
XI.
1.
2.
1
Kohút a líška
Pracovať s textom, vyhľadať príslovie a nájsť súvis s príbehom
bájky.
MEV
2
Labuť šťuka a rak
Bájkar I. A. Krylov, vytvorenie vlastnej bájky .
ENV
3
Bájka o elektrickom drôte
Prečítať báseň a povedať hlavnú myšlienku..
OŽZ
1
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
OSR
Rozprávka o malom a
OSR
3
Rozprávka o malom a
Autorská rozprávka
Plynulé čítať text, vedieť vymenovať postavy, poznať skutočnosť
a neskutočnosť. Vedieť povedať vlastný názor na konanie postáv.
Autorská rozprávka – je vymyslený príbeh , v ktorom sa
prelínajú skutočné a fantazijné javy a ktorý má autora.
1
Daniel Hevier o sebe
Poznať spisovateľa Daniela Heviera.
OSR
2
Ako sa stať rozprávkarom
Prečítať a porovnať odpovede spisovateľov.
MDV
3
Píšťalkár a autá
Plynule čítanie rozprávky, reprodukovať text, vymyslieť vlastné
ukončenie.
OZO
1
Píšťalkár a autá
DOV
2
Zákaz stavania snehuliakov
Prečítať tri rôzne zakončenia rozprávky, vymyslieť im názvy ,
vybrať svoju verziu a obhájiť ju.
Pracovať s textom, vyhľadať hlavnú myšlienku.
3
Zákaz stavania snehuliakov
Čítanie textu s porozumením, obsah z textu, charakteristika postáv.
ENV
1
Les
Práca s textom, vyhľadať v rozprávke prózu a poéziu, vysvetliť
slovné spojenia z úlohy 5.
OSR
2
3.
4.
XII.
1.
O autorských
rozprávkach
MDV
ENV
Les
Čítanie textu s porozumením, vyhľadať hlavnú myšlienku.
OSR
3
O rímskom divadle
Divadelná hra
Čítanie textu s porozumením, porozprávať obsah z textu – pojmy
pantomíma, dramaturg, režisér, scénický výtvarník, skladateľ
scénickej hudby.
Divadelná hra – je dramatické dielo, ktoré sa predvádza priamo
pred očami divákov na osobitne upravenom priestore – javisku
MDV
1
Režisér
Výrazné čítanie s porozumením, reprodukcia textu. Vedieť
prerozprávať text vlastnými slovami.
OSR
2
Režisér
Pochopiť čo znamená študovať divadelnú hru, čo je koncepcia
predstavenia, kto je scénograf.
MDV
3
1
Ján Uličiansky
Kocúr na kolieskových korčuliach
Spisovateľ a jeho tvorba.
Pracovať s textom, dramatizácia rozprávkovej hry.
OSR
OŽZ
2
Kocúr na kolieskových korčuliach
Zaujímavosti o divadelnom predstavení.
Stránka http://www.snd.sk/?nas-kocur
DOV
3
Mimočítanková literatúra
Práca s detským časopisom
MDV
1
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
Kde sa vzal Osmijanko
Rozhlas
Plynule prečítať text, ako vznikol Osmijanko.
Rozhlas – je hromadný informačný prostriedok založený na
vysielaní zvuku na diaľku.
Plynulé čítanie s porozumením, vyhľadať nezmyselné vety,
výrazné čítanie priamej reči.
MDV
Práca s textom, prerozprávať obsah textu
ENV
MEV
2
2.
3.
2.
2
I.
O divadle
O rozhlase
1
O načisto hlúpej krajine
2
O načisto hlúpej krajine
3.
OSR
MUV
4.
1.
Výrazne čítať rozhlasovú hru, pochopiť význam textu, význam
výchovy a vzdelávania, význam slova šikanovať, čítať dialógy.
Dialóg je súvislý rozhovor dvoch alebo viacerých osôb, ktoré sú v
priamom a vzájomnom kontakte.
Výrazne čítať rozhlasovú hru, pochopiť význam textu, význam
výchovy a vzdelávania, význam slova šikanovať, čítať dialógy.
MUV
Vranka Danka najcennejšie veci na
svete
Odsek
Plynule čítať text s porozumením.
Odsek – je časť prozaického textu, ktorého začiatok je umiestnený
na novom riadku.
OSR
Vranka Danka najcennejšie veci na
svete
Mimočítankové čítanie
Čítať a reprodukovať text, práca s textom, vyhľadávať odseky
OSR
Práca s detským časopisom.
ENV
Film
Čítať text, vytvoriť poučku o filme.
MDV
3
Filmársky rodokmeň
Čítať text, poznať ľudí pri nakrúcaní filmu – asistent kameramana,
rekvizitár, asistent réžie, hlavný osvetľovač, mikrofonista, hlavný
kameraman, hľadač exteriérov
MDV
1
Príhody v divočine
Kapitola
ENV
2
BIB a BAB, plagát
3
Stolček
Pokúsiť sa o výrazné čítanie. Rozprávať o dojmoch z ukážky.
Kapitola – je rozsiahlejší samostatný celok literárneho diela, ktorý
pozostáva z viacerých odsekov Čítať správne, plynule
a s porozumením. Vyhľadať všetky odseky v kapitole.
Tvorivo pracovať s ukážkou. Vysvetliť skratky BIB a BAB,
význam slov bienále, animácia, festival.
Čítať s porozumením, rozprávať o postavách z príbehu, tvorivo
pracovať s ukážkou.
Tvorivo pracovať s ukážkou.
Televízia – je hromadný informačný prostriedok založený na
vysielaní obrazu a zvuku na diaľku.
3
Xaver s nohami do X
Dialóg
1
Xaver s nohami do X
2
3
1
2
2.
O filmoch
II.
1
3.
O televízii
Prečo televízia
Televízia
OSR
ENV
TBZ
MDV
2
Žuvačka pre oči
Recitovať báseň, vyhľadať prirovnania a vysvetliť ich význam.
MDV
3
Mimočítankové čítanie
Práca s detským časopisom.
TBZ
1
Zachráňte planétu
Tvorivo pracovať s ukážkou.
ENV
2
Časová rezerva
Svet sĺz je taký záhadný
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia textu.
OSR
1
O hudbe
Hudba v živote človeka. Pracovať s textom, charakteristika postáv,
užitočnosť a nebezpečenstvo pozerania televízie.
OSR
2
Spevokol
Vedieť výrazne prečítať báseň. Vedieť vyhľadať v básni básnické
prostriedky. Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia textu
MDV
3
Zlatá muzika
Strofa
Vedieť výrazne prečítať báseň. Vedieť vyhľadať v básni básnické
prostriedky, rýmy, verše, strofy.
Strofa – je zoskupenie veršov v básni, ktoré tvoria uzavretý
významový celok .
RGV
1
Ozvena
Vedieť výrazne prečítať báseň. Vedieť vyhľadať v básni básnické
prostriedky, rýmy, verše, strofy.
OSR
2
Zvuky v prísloviach a porekadlách
Tvorivo pracovať s literárnou ukážkou, vysvetliť význam prísloví
a porekadiel. Pokúsiť sa ilustrovať príslovia
RGV
4.
3
2.
O hudbe, zvukoch
a tichu
III.
3.
4.
1.
2.
3
Čo si vtáčky štebocú
Prečítať zvuky zvierat a vymyslieť slová alebo vety podobajúce sa
zvukom
MDV
1
Mimočítankové čítanie
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
OSR
2
Stehlík a slávik
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia textu, správne
zaradenie, vyjadriť ponaučenie.
ENV
1
Mama urob iné ticho
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia textu
MDV
2
Mama urob iné ticho
Precvičovať techniku čítania, rozširovať slovnú zásobu.
ENV
1
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
TPPZ
Dve sestry
Čítať s porozumením, vyjadriť vzťah k maliarskemu umeniu,
popísať svojimi slovami obraz.
OSR
3
Ako sa maľuje na stenu
OSR
1
Ako sa maľuje na stenu
Čítať s porozumením, charakterizovať postavy, vyhľadať
prirovnania. Reprodukovať text, pomenovať časti textu, namaľovať
spev slávika.
Reprodukovať text, výrazné čítanie priamej reči.
OSR
2
Múroobrazy- obrazy na múroch
Pochopiť význam slova múroobrazy, čítať text s porozumením.
DOV
3
Čitateľ komiksov
Komiks
Tvorivo pracovať s ukážkou, vysvetliť vlastnými slovami –
komiks, bubliny, obrázková reč.
Komiks – je sled obrázkov zverejňovaný v časopisoch alebo
samostatne. Rozhovor sa nachádza priamo v obrázku, v tzv.
slovnej bubline.
MDV
2
IV.
3.
O maliaroch
obrazoch a
komikse
1
Malý princ
Tvorivo pracovať s ukážkou.
OSR
2
Čo sú hviezdy
Tvorivo pracovať s ukážkou.
ENV
Kôň a osol
Prerozprávať dej bájky.
MUV
2
O korytnickej liečivej vode
Slovenská obrázková povesť ako komiks.
OSR
3
Z ľudovej slovesnosti
Vysvetliť význam prísloví, porekadiel a pranostík, nájsť hádanky.
RGV
1
Povedal mi jeden chlapec
Správne čítanie s porozumením.
ENV
2
Povedal mi jeden chlapec
Vysvetliť pojem prirovnanie, hľadať v text,
prirovnania. Prepísať a prekresliť text do komiksu.
nové
ENV
3
Ženích zo studne
Nácvik správneho a plynulého čítania textu, charakterizovať
postavy.
OSR
1
Ženích zo studne
Nácvik správneho a plynulého čítania textu, zhrnúť znaky
ľudových rozprávok.
OSR
2
Aby porozumenie medzi ľuďmi
bolo čisté a krásne
Správne čítanie s porozumením. Ľudová rozprávka a jej úloha
v živote autorky.
MUV
4.
V.
1.
2.
3.
1
Z každého rožku
trošku
tvoriť
3
Aby porozumenie medzi ľuďmi
bolo čisté a krásne
Vyrozprávať životný príbeh M. Ďuríčkovej a jej vzťah ku knihám
a ku škole.
OSR
1
Zo života zrkadiel
Nácvik správneho a plynulého čítania textu. Vysvetliť pojem
odsek, nájsť a prečítať prvé slová jednotlivých odsekov.
OSR
2
Zo života zrkadiel
OSR
3
Prázdninová pieseň
Charakterizovať postavy, prerozprávať rozprávku, vedieť nájsť
charakteristické znaky rozprávky, rozhodnúť aká je to rozprávka
a zdôvodniť prečo.
Prednes básne. Vedieť výrazne prečítať báseň. Vedieť vyhľadať
v básni básnické prostriedky
1
Mimočítanková literatúra
Práca s detským časopisom.
TPPZ
2
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
OSR
3
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
TBZ
1
Mimočítanková literatúra
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
TBZ
2
Mimočítanková literatúra
TBZ
3
Mimočítanková literatúra
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia textu.
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
Práca s detským časopisom.
1
Mimočítanková literatúra
2
Časová rezerva
3
Časová rezerva
4.
VI.
1.
2.
3.
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania, rozširovať slovnú
zásobu.
OSR
OSR
Súčasťou vyučovania čítania je rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, čítania s porozumením a finančnej gramotnosti, ktoré sú podrobne rozpracované
v samostatných dokumentoch.
Legenda:
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – Environmentálna výchova
MDV – Mediálna výchova
MUV – Multikultúrna výchova
DOV – Dopravná výchova
OZO – Ochrana života a zdravia
TBZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
RGV – Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Download

TVVP čítanie