Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3.
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Tematický výchovno – vzdelávací plán
zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník
variant A
Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008
s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009, 2010, 2011 na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1.
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3.
Hodiny
1. – 3.
Tematický
celok
Jeseň
Učivo
Obsahový štandard
Písmenkáči
September (s.4)
Rozdelenie literatúry na
poéziu a prózu.
Ilustrácia.
Škola
Kde bolo, tam
nebolo...(s.5)
Pojem inzerát.
4. – 7.
Vedomosti
O tom, ako Mach
a Šebestová ... (s.6)
8. – 11.
Čítanie
Hodina čítania (s.10)
Malá veľká čitateľka
(s.11)
12. – 15.
Kniha
Žiacke výroky
o čítaní (s.14)
O knihách (s.15)
Rohožka majstra
rozprávkara (s.16)
Výkonový štandard
Žiak vie rozoznať poéziu od
prózy.
Vie, čo je ilustrácia, vie
porovnať obsah textu
s ilustráciou.
Žiak vie, na čo v praktickom
živote slúži inzerát.
Neskutočné a čarovné
Žiak vie porozprávať dej
prvky v rozprávke.
prečítanej rozprávky, vie
vyhľadať fantastické prvky
v texte.
Literatúra pre deti.
Žiak vie vymenovať knihy pre
Literárne texty sú zame- deti a mládež, ktoré pozná
rané na vzbudenie
z domu alebo knižnice.
záujmu o knižky
Vie porozprávať krátky dej
z prečítanej knihy alebo vie
a čítanie.
Čítanie s porozumením. povedať jej obsah.
Vysvetliť ako vzniká
Žiak vie ako kniha vzniká,
kniha.
získava kladný vzťah ku
knihám, vie s nimi
Literárna postava
zaobchádzať, šetriť ich.
Žiak vie, že literárnou postavou
môže byť aj zviera,
nadprirodzená bytosť alebo
Prierezové
témy
ENV
OSR
OSR
OSR
ENV
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3.
16. – 19.
Kamaráti
20. – 23.
Kamaráti
Vedomosti
24. – 27.
Komunikácia
Ak uhádneš moje
meno
Kamarát (s.17)
Mimočítanková
literatúraTrojruža
Malý Muk
v deviatom leveli
(s.18)
Moja prvá kniha
o počítačoch (s.20)
Telefón (s.21)
Telefón (s.24)
28. – 31.
Rodina
Rozprávka o tom, ...
(s.26)
Ester a Albatros
(s.27)
32. – 35.
Súrodenci
Môj veľký brat
výmyselník (s.29)
predmet.
Žiak vie vymenovať názvy
rozprávok podľa literárnych
postáv.
VMR
OSR
Hlavná postava,
vedľajšie postavy
Dôležitosť informácií
v dnešnom svete.
Pozná rozdiel medzi hlavnou
a vedľajšou postavou.
OSR
Hlavná postava
v príbehu.
Čítanie s porozumením.
Význam komunikácie
medzi ľuďmi.
Poézia
Pojem verš.
Žiak pozná výhody aj nevýhody OŽZ
mobilného telefónu a internetu,
pozná nebezpečenstvá pri ich
používaní.
Homonymá v básni –
vyhľadávanie.
Práca so slovníkom
(s.126)
Rozširovanie slovnej
zásoby.
Dramatizácia
literárneho diela,
orientácia v texte
Žiak sa dokáže samostatne
orientovať v básni.
Vie vyhľadať cudzie slovo
v slovníku, vie pochopiť jeho
význam.
OSR
Žiak sa dokáže stotožniť
s postavou v texte a vie ju
zdramatizovať
VMR
Literatúra pre deti
Výstavka
rozprávkových kníh
podľa Čitanky.
Žiak vie vyhľadať v básni
konkrétny verš ( v 2.odstavci
tretí verš a pod. )
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3.
36. – 39.
Starí rodičia
40. – 43.
Tomáš Janovic (s.36)
Domov
44. – 47.
Domovina
48. – 51.
Sneh
52. – 55.
Spravodlivosť
Nevinnosť,
čistota
56. - 59.
Ohňostroj pre
deduška (s.33)
Smrť
O bohatom palci
(s.37)
Mimočítanková
literatúraTrojruža
Počul som raz, že...
(s.38)
Bebek z Krásnej
Hôrky (s.39)
Povesti z okolia
Vranova nad Topľou
Pán Snehulianko
(s.44)
Zimné pranostiky
(s.45)
Práca s časopisomFifík
O bratislavskom
Valdherovi (s.46)
Povesti z okolia
Vranova nad Topľou
Slávnosť u Pipi Dlhej
Pančuchy (s.48)
Dievčatko
so
zápalkami (s.51)
Literatúra pre deti.
Precvičovanie správnej
techniky čítania.
Vlastnosti literárnej
postavy.
Spoznávanie
slovenských
spisovateľov pre deti
Obsah literárneho diela.
Žiak dokáže vyhľadať
a vysvetliť vlastnosti literárnej
postavy.
VMR
Žiak vie vymenovať aspoň 2
tituly kníh od spomínaného
autora.
Žiak dokáže vyrozprávať dej
rozprávky.
OSR
Pojem povesť, druhy
povestí.
Spoznávanie histórie
našej vlasti pomocou
povestí.
Regionálna povesť
Žiak vie vysvetliť pojem
povesť.
Dokáže vyrozprávať dej
prečítanej povesti.
Regionálna
výchova
ročníkový
projekt Môj
rodný kraj
Žiak vie čo je ľudová
slovesnosť, vie ktoré literárne
útvary obsahuje.
Pozná pranostiku, vie ju
vysvetliť vlastnými slovami.
VMR
Žiak vie nájsť v povesti
poučenie.
OSR
ročníkový
projekt Môj
rodný kraj
Ľudová slovesnosť –
pojem pranostika
Výchovné využitie
povesti.
Regionálna povesť
Vlastnosti literárnej
postavy.
Zdokonaľovanie
techniky čítania.
Žiak dokáže zhodnotiť
vlastnosti literárnej postavy.
Žiak dokáže po prečítaní textu
slovami opísať svoje pocity .
OSR
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3.
Vyjadrenie pocitov
prečítaného textu.
60. – 63.
Zima
Chlad
64. – 67.
Spravodlivosť
68. – 71.
Spravodlivosť
Zimná záhada (s.53)
Rým (s.54)
Rýmy zimy (s.54)
V ľadovom zrkadle
(s.55)
Ľudové hádanky
o zime (s.55)
Pani Zima (s.56)
Krásne a múdre sú
ľudové rozprávky
(s.59)
Pojem rým.
Ľudová pranostika –
hádanka.
Žiak dokáže v básni vyhľadať
rým.
Žiak pozná niekoľko hádaniek.
ENV
Členenie rozprávky na
časti.
Čítanie s porozumením.
Ľudová slovesnosťľudová rozprávka
Znaky rozprávky.
Žiak dokáže prerozprávať dej
rozprávky podľa ilustrácie.
OSR
Žiak vie vymenovať znaky
ľudovej rozprávky.
Pozná názvy niekoľkých
slovenských ľudových
rozprávok.
Žiak vie vyrozprávať rozprávku
spolužiakom.
Žiak po vypočutí textu vie
sformulovať vlastnú reakciu na
text. Vie vytvoriť krátke otázky
k textu.
Žiak sa samostatne orientuje
v texte, dokáže s ním pracovať
podľa zadania.
Vlastenecká v.
VMR
Žiak vie, že existujú aj iné
druhy umenia, napr. výtvarné
umenie. Dokáže pozorovať
ENV
OSR
Biela ako sneh...
(s.61)
72. – 75.
Fantázia
Obloha
Fantázia
76. – 79.
More
80. – 83.
Cesty, diaľky
Modrá hojdačka
(s.64)
Prechádzka (s.65)
Voňavé moria (s.66)
Kapitán Kukuk (s.68)
Po stopách umenia
(s.72)
Mimočítanková
Poézia a próza
Práca s textom –
prídavné mená v texte
Literatúra pre deti –
oboznámenie sa s
knihou
Hlavná postava textu.
Orientácia v texte.
Oboznámenie sa
s inými druhmi umenia
ENV
ENV
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3.
84. – 87.
Cesty, diaľky
literatúra, - Trojruža
práca s časopisom
Fifík
internetom
Ľubomír
Feldek
(s.73)
Fantázia
88. – 91.
92. – 95.
Sen
Jar
Jarné
prázdniny
Jar
Príroda
96. – 99.
Príroda
Les
100. – 103.
Mladosť
104. – 107.
Ekológia
Hra pre tvoje modré
oči (s.74)
Snívaníčko (s.78)
Jar (s.80)
Strigônska
oblievačka (s.81)
Spoznávanie
slovenských
spisovateľov pre deti.
Zdokonaľovanie
techniky čítania.
Rozbor básne podľa
zadania.
Skutočné a neskutočné
prvky v rozprávke.
Kto do Veľkej noci
... (s.84)
Čo povedali naši
prarodičia (s.85)
Kačacia dolina (86)
Odseky v prozaickom
texte. Ilustrácia.
Ľudová slovesnosť.
Mamina pozná vtáčiu
reč (s.88)
Jeleňvízor (s.90)
Krista Bendová
(s.92)
O zelenom vodníkovi
(s.93)
Literárne texty
zamerané na zvládnutie
techniky čítania
Spoznávanie
slovenských
spisovateľov pre deti.
Práca s rozprávkovým
textom.
Pojem hlavná
Zátoka zátok (s.96)
Čítanie s porozumením
primerané výtvarné dielo
a opísať pocity, ktoré v ňom
vyvoláva.
Žiak vie vymenovať aspoň 2
tituly kníh od spomínaného
autora.
Žiak číta plynule, dokáže
zvládnuť intonáciu viet.
Žiak vie pri práci s textom
využiť svoju fantáziu
a predstavivosť.
Žiak rozumie pojmu odsek,
dokáže ho v texte vyhľadať.
Žiak vie spoznať pranostiky, vie
ich svojimi slovami vysvetliť.
Žiak dokáže vyrozprávať dej
príbehu – dokáže rozoznať
povesť od rozprávky.
Žiak pri hlasnom čítaní dokáže
pracovať s hlasom, číta plynule
výrazne.
Žiak vie vymenovať aspoň 2
tituly kníh od spomínaného
autora.
Vie vyrozprávať dej rozprávky,
dokáže vytvoriť otázky k textu .
Žiak dokáže nájsť alebo si
OSR
ENV
Vlastenecká v.
ENV
ENV
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3.
Nádej
108. – 109.
Láska
110. – 111.
Zákaz
112. – 114.
Moc
Krv
115. – 118.
119. – 121.
Krv
Kúzelník (s.97)
myšlienka
domyslieť hlavnú myšlienku
prečítaného textu.
MimočítankováLiteratúra -Keď
pôjdeš horou
Zaľúbená báseň
(s.100)
Prekážka (s.101)
Práca s textom.
Vyjadrenie pocitov
pomocou pantomímy.
Žiak dokáže svoje pocity
vyjadriť pohybom a mimikou
tváre, pomocou pantomímy.
OSR
VMR
Spoznávanie
slovenských
spisovateľov pre deti.
Zdokonaľovanie
techniky čítania.
Čítanie autorských
rozprávok a ich rozbor
Žiak vie vymenovať aspoň 2
tituly kníh od spomínaného
autora.
ENV
Žiak číta s porozumením
a dokáže odpovedať na otázky.
Vie vysloviť a zdôvodniť svoj
názor.
Žiak dokáže vysvetliť rozdiel
medzi poetickými
a prozaickými literárnymi
dielami.
Žiak vie povedať hlavnú
myšlienku.
Dokáže predstaviť spolužiakom
knihu, ktorú doma číta.
Žiak vie vyrozprávať dej
rozprávky, dokáže vytvoriť
otázky k textu .
ENV
práca s Blažeková
Jaroslava
časopisom
(s.102)
Zelené ríbezle
(s.103)
Rozprávka o pánovi
starostovi (s.105)
Komár a medveď
(s.107)
Medveď a komár
(s.109)
Pojem poézia a próza
Tolerancia
Mačky vo vreci
(s.112)
Hlavná myšlienka
Informácia o knihách,
ktoré čítajú žiaci
Tolerancia
Otcovská rada
(s.114)
Mimočítanková
literatúra- Keď
pôjdeš horou
Čítanie s porozumením
OSR
VMR
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3.
122. – 123.
Rozdiely
Rozmanitosť
124. – 125.
Moja mama vidí
nebo (s.117)
Film o černošskej
neveste (s.118)
126. – 128.
Rovnoprávnosť Rovnoprávnosť
(s.120)
Práca s časopisomFifík
Schovávačka (s.122)
Rozmanitosť
129. – 132.
Prázdniny
Prázdniny
OSR ENV MEV MUV DOV OŽZ VMR -
Žirafa (s.124)
Kozmonauti (s.125)
Mimočítanková
literatúra, práca
s časopisom alebo
internetom
Osobnostný a sociálny rozvoj
Enviromentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova
Ochrana života a zdravia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu.
Žiak rozlišuje poéziu a prózu.
Vie určiť hlavnú postavu
v príbehu, dokáže svoje pocity
opísať vlastnými slovami.
OSR
Žiak dokáže vyjadriť svoj názor
na obsah prečítaného textu.
OSR
Zvládnutie techniky
prečítaného textu,
čítanie s porozumením.
Žiak dokáže samostatne
pracovať s textom podľa
zadania
ENV
Postupné čítanie básne
podľa zadania
v učebnici.
P.S – práca so
slovníkom
Žiak vie vyhľadať v slovníku
informáciu o P.S. – vie pojem
vysvetliť vlastnými slovami
OSR
Poézia a próza
Hlavné postavy v
príbehu
Vyjadrenie pocitov
vlastnými slovami
Zvládnutie techniky
prečítaného textu,
čítanie s porozumením.
Download

Tematický výchovno-vzdelávací plán z čítania pre 3