ZVYŠOVANIE VZDELANOSTNEJ ÚROVNE PRÍSLUŠNÍKOV
MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT.
MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ /
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV EÚ
ITMS: 26130130057
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Ľ. PODJAVORINSKEJ 1, KOŠICE
NÁMETY NA HODINY
SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
PRE I. STUPEŇ ŠPECIÁLNYCH TRIED ZŠ
Bc. KATARÍNA ČUBOVÁ, Mgr. EVA HAŽLINSKÁ,
Mgr. JANA MIHELIČOVÁ, BOŽENA ŠAROVÁ
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
1.1 Inovácia výučby žiakov z MRK na podporu
čitateľskej gramotnosti vrátane digitálneho vyučovania
NÁMETY NA HODINY
SLOVENSKÉHO JAZYKA
A LITERATÚRY PRE I. STUPEŇ
ŠPECIÁLNYCH TRIED ZŠ
Bc. Katarína Čubová
Mgr. Eva Hažlinská
Mgr. Jana Miheličová
Božena Šarová
Košice
2013
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
OBSAH
Úvod ................................................................................................................... 3
1.
Teoretická časť ........................................................................................ 5
1.1 Projekt ....................................................................................................... 5
1.2 Čitateľská gramotnosť ............................................................................. 6
1.3 Charakteristika predmetu ...................................................................... 9
1.3.1 Ciele predmetu ...................................................................................... 10
1.3.2 Obsah predmetu .................................................................................... 14
2.
Praktická časť ........................................................................................ 15
2.1 Námety na hodiny Slovenského jazyka a literatúry .......................... 15
Téma: Vyvodenie hlásky a písmena t, T ............................................. 15
Téma: Otvorené dlhé a krátke slabiky me, mé, ve,vé, le,lé, te, té,
pe, pé, Me, Mé, Ve, Vé, Le, Lé, Pe, Pé, Te, Té. ......................... 17
Téma: Vyvodenie hlásky a písmena j, J............................................... 19
Téma: Hláska a písmeno Z ................................................................... 22
Téma: Hláska a písmeno N .................................................................. 24
Téma: Opakovanie učiva 2. ročníka .................................................... 27
Téma: Rudo Moric - Na hubách .......................................................... 30
Téma: Rozlišovanie písmen B, b, D, d ................................................. 34
Téma: Krista Bendová - Zmrzlina ....................................................... 37
Téma: Mesto a dedina ........................................................................... 41
Téma: Básničky o púpave ..................................................................... 43
Téma: Opakovanie: veta, druhy viet ................................................... 46
Prílohy .............................................................................................................. 48
2
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Úvod
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice je plne organizovaná základná škola. Bola daná do užívania 1. 9. 1983 a v školskom roku 1983/1984 bolo
zriadených 15 tried, ktoré navštevovalo 218 žiakov.
Základnú školu Ľ. Podjavorinskej 1, Košice navštevujú od 1. 9. 1983 iba
rómski žiaci, prevažne zo sídliska Luník IX. Žiaci tunajšej školy pochádzajú z prostredia s nízkou sociokultúrnou úrovňou rodiny, kde starostlivosť
a zodpovednosť rodičov za deti je nedostatočná, s odlišnými sociálnymi
vzťahmi ku škole a k vzdelaniu, s malou slovnou zásobou, so slabými vyjadrovacími schopnosťami. Väčšina žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aj úroveň dosiahnutých výsledkov je adekvátna podmienkam, v ktorých žijú. Skutočnosť, že v rodinách komunikujú iba rómskym
jazykom, sa negatívne odráža v jazykovom prejave žiakov. Slovná zásoba
žiakov je chudobná, ich vyjadrovanie je strohé, gramaticky nesprávne. Vedomosti žiakov sú krátkodobé, učivo v podstate ovládajú, ale nízka úroveň
ovládania slovenského jazyka im bráni, aby dané úlohy zvládli.
Pri organizácii práce školy vychádzame z podmienok, v ktorých naši žiaci vyrastajú a sú vychovávaní pre život.
Každoročne sa zvyšoval počet žiakov navštevujúcich ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, škola kapacitne nestačila, preto sa v školskom roku 2001/2002 začala
výstavba prístavby školy. V školskom roku 2002/2003 bola daná do prevádzky prístavba s osemnástimi triedami, dvoma telocvičňami a bazénom. Počet
žiakov každým rokom stúpal, preto sme museli v školskom roku 2003/2004
pristúpiť na dvojzmenné vyučovanie. V školskom roku 2006/2007 boli dané
do užívania školské dielne, ktoré boli vybavené za pomoci U. S. Steel, Košice, s.r.o..
3
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, bazén, 4 učebne výpočtovej techniky (62 počítačov), školské dielne,
kuchynku a školskú knižnicu. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy. Veľkú telocvičňu využívame aj na spoločenské a kultúrne akcie (akadémie, divadelné predstavenia, výchovné koncerty).
V školskom roku 2005/2006 boli zriadené špeciálne triedy s počtom
tried 4 a počtom žiakov 46.
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo Základnú školu Ľ. Podjavorinskej 1103 žiakov v 55 triedach a venovalo sa im 73 pedagogických zamestnancov. Žiaci I. stupňa mali možnosť navštevovať ŠKD v 5 oddeleniach.
Žiaci školy trávili voľný čas v jednom zo 46 krúžkov záujmovej činnosti.
Škola je postavená na sídlisku Luník IX – Košice Západ. Je umiestnená
v peknom prostredí, v blízkosti lesa a autobusovej zastávky, preto je dostupná aj žiakom z iných lokalít.
4
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
1. Teoretická časť
1.1 Projekt
Súčasná ekonomická a sociálna situácia si vyžaduje v oblasti vzdelávania
intervencie do všetkých zložiek vzdelávacieho systému. Vedomostná spoločnosť potrebuje ľudí, pochádzajúcich aj z rómskej komunity, ktorí budú
vzdelaní a budú disponovať zručnosťami, ktoré si vyžadujú nové pracovné
miesta s vysokou pridanou hodnotou. Keďže slabou stránkou najohrozenejšej skupiny rómskeho etnika je práve ich vzdelanostná úroveň, príčinu treba
hľadať v neovládaní spisovného a aj dorozumievacieho jazyka – teda slovenského. Preto je veľmi dôležité, aby si rómske dieťa už v ZŠ osvojilo základy
spisovného jazyka do takej miery, aby bolo schopné v ňom komunikovať.
K uvedenému neoddeliteľne patrí aj čitateľská gramotnosť, pretože bez
čítania s porozumením nie je možné vzdelávať žiaka. Vzhľadom na fakt, že
u rómskych detí je aj absencia školskej dochádzky, je potrebné prispôsobiť
obsah a metódy na podporu čitateľskej gramotnosti prostredníctvom aktivizácie a motivácie priamo v škole, napr. digitalizáciou prostredia vo vyučovacom procese. Splnením hlavného cieľa projektu, ktorým je inovácia obsahu
a metód vzdelávania v ZŠ smerom k podpore čitateľskej gramotnosti žiakov z MRK, vrátane prípravy pedagógov, prispejeme k napĺňaniu hlavného cieľa operačného programu Vzdelávanie. Sociálne znevýhodneným
žiakom z MRK tak uľahčíme prístup, začlenenie sa a úspešné pôsobenie vo
vzdelávaní, ale aj v spoločnosti.
Realizovaním plánovaných aktivít (podpora čitateľskej gramotnosti, digitálnej, cudzích jazykov a ďalších kľúčových kompetencií) dosiahneme, že
pedagógovia a žiaci z MRK budú inovovaným obsahom/systémom vzdelávania pripravovaní na reálne potreby trhu práce a zároveň tak, že v každodennom živote budú schopní kriticky myslieť, analyzovať a vyhodnocovať
spoločenské javy a pružne reagovať na zmeny potrieb na trhu práce.
Strategický cieľ projektu sme rozložili na 2 čiastkové - špecifické ciele
tak, aby sme ich postupným naplnením dosiahli:
Prvý špecifický cieľ je zameraný najmä na inováciu metód a foriem výučby, inovujeme/tvoríme učebné materiály, pedagogickú dokumentáciu a di-
5
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
daktické/učebné pomôcky a IKT pre ich aktívne využitie vo vyučovacom
procese modernej ZŠ, čím motivujeme, aktivizujeme a zlepšujeme viaceré kľúčové kompetencie, prioritne čitateľskú gramotnosť cieľových skupín,
smerom k ich príprave, ľahšej inklúzii a úspešnému pôsobeniu vo vzdelávaní, ako aj v spoločnosti.
Druhý špecifický cieľ projektu je prioritne zameraný na zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a rozvoj čitateľských zručností žiakov prostredníctvom rozvoja metakognície, smerujúceho ku kvalitnejšej a modernejšej vzdelávacej príprave sociálne znevýhodnených žiakov z MRK na život
ako aj prácu vo vedomostnej spoločnosti.
1.2 Čitateľská gramotnosť
Čitateľská gramotnosť je vo výskume OECD PISA definovaná ako spôsobilosť porozumieť písanému textu, používať písaný text a premýšľať o ňom.
Je predpokladom rozvíjania čitateľových vedomostí a potenciálu, ktorý mu
umožní aktívne sa zapojiť do života v spoločnosti.
Čitateľská gramotnosť je v modeloch gramotnosti pomenovaná aj pojmom funkčná gramotnosť, ktorú charakterizuje schopnosť spracovať textové informácie, zisťuje úroveň 4 procesov porozumenia, potrebných na úplné
porozumenie informačného a literárneho textu:
• vyhľadávanie informácií,
• vyvodzovanie záverov,
• integrácia a interpretácia myšlienok a informácií,
• hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov.
Nevýhodou žiakov našej školy je skutočnosť, že žiaci doma rozprávajú iba
rómskym jazykom, majú slabé vyjadrovacie schopnosti, rozprávajú chybne,
až nezrozumiteľne, nechápu význam slov. Z toho vyplývajú nedostatky vo
vyučovaní slovenského jazyka a s tým súvisí aj osvojovanie vedomostí v ostatných predmetoch. Vyjadrovacie schopnosti žiakov sú strohé, používajú iba
jednoduché vety, gramaticky nesprávne. V texte sa nedokážu orientovať, pretože mu často nerozumejú. Vnímanie textu zásadným spôsobom ovplyvňuje
6
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
základy čitateľského výkonu, rýchlosť, správnosť, techniku čítania i samotné
čítanie s porozumením, ktoré je základom školskej úspešnosti.
Z uvedených dôvodov je potrebné:
• rozvíjať slovnú zásobu žiakov a osvojovať si slovenský jazyk,
• dbať na správnu výslovnosť,
• čo najviac so žiakmi komunikovať,
• rozvíjať úroveň vnímania, pamäte a myslenia,
• osvojovať a prehlbovať zručnosť žiakov v jednoduchom a súvislom
vyjadrovaní,
• viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie ústnej a písomnej,
• viesť žiakov k tomu, aby dokázali určitý čas sústredene počúvať, náležite reagovať,
• na všetkých vyučovacích hodinách v čo najväčšej miere využívať
učebné pomôcky,
• na všetkých vyučovacích hodinách tvoriť pre žiakov učebné texty,
ktoré by boli primerané veku a ich schopnostiam,
• na všetkých hodinách rozvíjať čitateľskú gramotnosť tak, aby žiaci
pochopili prečítaný text,
• rozvíjať schopnosť vyhľadávať potrebné informácie, analyzovať ich
a použiť ich v praxi,
• na všetkých vyučovacích hodinách využívať didaktické hry, ktorými
sa doplní učivo a prispeje k jeho osvojeniu a upevneniu,
• využívať mimo čítankové čítanie, využívať školskú knižnicu,
• klásť dôraz na prehlbovanie pracovných návykov u žiakov, ktoré im
chýbajú a rodina ich k tomu nemotivuje,
• viesť žiakov k poznávaniu nielen svojej národnej kultúry, histórie,
zvykov, tradícií, ale aj kultúr ostatných národov a národností.
Požiadavky na funkčnú (čitateľskú) gramotnosť boli transformované do
koncepcie obsahovej reformy školstva a sú vyjadrené v kľúčových kompetenciách žiaka:
1. Percepčno-motorické zručnosti:
• čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom v matematike,
7
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• odpísať jednoduchý text a arabské číslice.
2. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti:
• zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi,
• v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.
3. Analytické a interpretačné zručnosti:
• fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni
vety, slova, slabiky,
• v prípravnej etape nácviku čítania vedieť analytickými činnosťami
v spojení s využívaním sluchového rozlišovania hlások určiť prvú
hlásku slova, analýzy slova podriadiť postupne sa rozširujúcim čitateľským schopnostiam, a to v stúpajúcej náročnosti od slabík po
jednoduché slová,
• za pomoci učiteľa zostaviť osnovu prečítaného textu,
• určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu,
• prerozprávať obsah prečítaného textu,
• vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu,
• vyhľadávať, identifikovať v literárnych textoch hlavné postavy, literárne a jazykové prostriedky, vybrané pojmy a výrazy,
• pri jednoduchom rozbore literárnych textov používať literárne pojmy,
• hodnotiť postavy literárneho diela, určiť ich vzájomný vzťah.
4. Tvorivé zručnosti:
• porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh),
• porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu),
• dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku,
• zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text (dbať na správny
prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb,
• zreprodukovať a zdramatizovať časť rozprávky, poviedky alebo povesti.
5. Verejná prezentácia textu, verejný prejav:
• pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na primeranej úrovni žiaka špeciálnej základnej
školy,
• reprodukovať umelecký text (stručne).
8
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
6. Informačné zručnosti:
• poznať a používať jazykové slovníky, encyklopédie,
• orientovať sa v školskej knižnici.
7. Komunikačné zručnosti:
• adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu,
• vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu.
8. Technika čítania a verejná prezentácia textu:
• správne, plynule a s porozumením čítať nahlas aj potichu po príprave texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané skúsenostiam
žiaka,
• pri hlasnom čítaní dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť,
• čítať kratšie úryvky z literatúry pre deti a mládež,
• recitovať básne,
• pri čítaní dramatických textov reprodukovať priamu reč.
9. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti:
• zapamätať si potrebné fakty a vedieť demonštrovať ich znalosť,
• vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
1.3 Charakteristika predmetu
Slovenský jazyk a literatúra pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho
postihnutia je základom celého vzdelávania a výchovy. Žiaci sa učia rozvíjať
hovorenú reč po formálnej, obsahovej a gramatickej stránke. Učia sa prečítanému textu rozumieť a vyjadriť sa jednoducho a zrozumiteľnou ústnou
a písomnou formou. Vytvára sa pozitívny vzťah k slovenskej reči, poézie
a próze. Slovenský jazyk a literatúra v sebe spája niekoľko oblastí, ktoré sa
prelínajú a prispievajú k dosiahnutiu cieľov výchovy: rozvíjajú zmyslovú,
emocionálnu, vôľovú a rozumovú stránku osobnosti dieťaťa, spolu-utvárajú
charakter žiaka a spolu s ostatnými predmetmi posilňujú výchovu k vlastenectvu.
Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry žiakov s ľahkým stupňom
mentálneho postihnutia je základom celého vzdelávania a výchovy, pretože
9
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. Slovenský jazyk je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na
dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské
vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Žiaci sa učia vnímať
rôzne informácie, rozumieť im a reprodukovať ich.
Oblasti slovenského jazyka a literatúry sa navzájom prelínajú a prispievajú k plneniu cieľov výchovy rozvoja zmyslovej, emocionálno-vôľovej a rozumovej stránky osobnosti žiaka, spoluutvárajú charakter žiaka. Jazykový
rozvoj žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia prebieha paralelne s rozumovým a emocionálnym dozrievaním.
Slovenský jazyk a literatúra v I. ročníku špeciálnej základnej školy má
prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve v I. ročníku ŠZŠ. K hlavným aspektom výchovy a vzdelávania patrí rozvoj slovnej
zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by
mali žiaci zvládať na elementárnej úrovni.
1.3.1 Ciele predmetu
Všeobecným cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v špeciálnej základnej škole je naučiť žiakov jednoducho a zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, utvárať u všetkých
žiakov návyk správneho hlasného čítania, naučiť ich rozumieť prečítanému
textu, vychovať čitateľov a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre.
I. ročník:
- rozvíjať ústne vyjadrovanie a kultúru reči,
- rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah k materinskému a štátnemu jazyku, rozvíjať záujem o literatúru a vytvárať dostatočnú slovnú zásobu,
- postupne poznávať predpísané hlásky a príslušné písmená ( a, e, i, o,
u, y, m, l, j, p, t, v )
- čítať jednoslabičné a dvojslabičné slová,
- rozvíjať psychomotorické schopnosti a jemnú pohybovú koordináciu potrebnú na vyučovanie písania,
- vychovávať pozorného detského poslucháča.
10
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
II. ročník:
- osvojovať si zručnosť čítať s porozumením jednoduché vety po slovách a jednoduchých hovorených taktoch,
- odpovedať na otázky, stručne oznamovať správy,
- formulovať želanie, prosbu, poďakovanie, blahoželanie,
- opísať jednoduché činnosti osôb, zvierat, vecí z rôzneho prostredia,
- zdokonaľovať správnu výslovnosť, členiť krátke jazykové prejavy na
vety, slová a slabiky,
- prežívať pocit radosti pri počúvaní rozprávok, príbehov zo života
detí a zvierat.
III. ročník:
- vytvárať zručnosť členiť krátke jazykové prejavy na vety a vety
rozkladať na slová,
- osvojiť si ostatné písmená abecedy,
- obohacovať slovnú zásobu žiakov a viesť ich k voľbe vhodného
- pomenovania,
- dbať na kultúru rečového prejavu žiakov.
IV. ročník:
v zložke jazykové javy:
- upevniť si základy písanej reči (veľké a malé, písané a tlačené, samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky, arabské číslice),
- rozširovať základné poznatky o zvukovej rovine jazyka a pravopise
- hlásky, slabiky, slová, delenie hlások (samohlásky, spoluhlásky tvrdé, mäkké, obojaké),
- rozširovať poznatky o slovách (príbuzné slová, synonymá, antonymá),
- rozširovať vedomosti o slabikotvorných hláskach l, ĺ, r, ŕ, ich výslovnosti,
- upevniť vybrané slová,
- rozširovať a upevňovať vedomosti o slovných druhoch a gramatických kategóriách (podstatné mená, prídavné mená, slovesá, zámená, číslovky),
- získať základné vedomosti o neohybných slovných druhoch (prí-
11
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
slovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia),
- získať základné vedomosti a znelých a neznelých hláskach s spodobovaní,
- získať základné vedomosti o tvorení nových slov pomocou predpôn,
v zložke javy v slohovej výchove:
- osvojovať si základných vedomostí o umeleckom a vecnom texte,
- reprodukovať zážitok alebo príbeh podľa osnovy a časovej postupnosti (úvod, jadro, záver),
- osvojiť si pojmov mediálnej komunikácie (plagát),
- rozvíjať ústnu a písomnú komunikáciu, rozširovať slovnú zásobu
prostredníctvom opisu,
- osvojiť si zásady diskusie na danú tému,
- získať základné vedomosti o cielenom rozhovore – interwiew,
v literárnej výchove:
- rozvíjať zručnosti jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa,
- upevniť všeobecné pojmy z literatúry: poézia, próza, verš, odsek, ľudová slovesnosť, príslovia, porekadlá, rozprávky, povesti, autorská
rozprávka, hlavná postava, hlavná myšlienka, ...,
- osvojiť si pojmy: umelecká literatúra, divadelná hra, dramatizácia,
dialóg, kapitola, strofa, rým,
- rozlišovať literárne žánre: bájka, komiks, dráma,
- poznávať literatúru pre deti,
- poznávať časopisov pre deti a mládež,
- vedieť vymenovať základné druhy médií: rozhlas, televízia, film
a kino.
KOMPETENCIE
a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
• vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu
vzdelávania a jeho narušenej komunikačnej schopnosti,
• rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
• dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijímať a rešpektovať názory
iných ľudí,
12
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
•
rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie
a dokáže na ne adekvátne reagovať podľa svojich možností,
• na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,
• nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými
a udržiava s nimi harmonické vzťahy,
b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
• chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,
c) kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
• prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
• vie používať vyučovacie programy s pomocou učiteľa,
d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
• dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi
a pomôckami,
• prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,
• hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých,
e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:
•
v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc,
f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
• pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,
• je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,
• dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa
nástrojmi kultúry:
• pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
• správa sa kultúrne, primerane k okolnostiam a situáciám,
• uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom
živote.
13
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
1.3.2 Obsah predmetu
Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry je rozdelený do troch
oblastí:
• Jazyková komunikácia
• Komunikácia a sloh
• Čítanie a literatúra
V 1. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú:
• Jazyková komunikácia
- písanie
• Komunikácia a sloh
- komunikácia, ústny prejav
• Čítanie a literatúra
- technika čítania
- literárna výchova
V 2. - 4. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú:
• Jazyková komunikácia
- zvuková rovina a pravopis
- písanie
- významová rovina
- tvarová rovina
• Komunikácia a sloh
- sloh, komunikácia
- ústny a písomný prejav
• Čítanie a literatúra
- technika čítania - čítanie textu, základy čítania s porozumením
- literárna výchova - všeobecné pojmy a základné literárne žánre.
14
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
2.
Praktická časť
2.1 Námety na hodiny Slovenského jazyka a literatúry
Téma: Vyvodenie hlásky a písmena t, T
Počet hodín: 2
Cieľová skupina:
I. ročník špeciálnych tried – A variant
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie prečítať hlásku a písmeno
t, T vo všetkých tvaroch, priradiť
tlačené tvary písmen k písaným.
Tvoriť slová podľa obrázkov a vnímať hlásku na začiatku slova.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
•
•
Pomôcky:
riadený rozhovor
práca s interaktívnou tabuľou
výklad
frontálna práca
skupinová práca
didaktické hry
učenie z textu
samostatná práca – priraďovanie
písmen
• interaktívna tabuľa
• vizualizér
• makety tlačených a písaných písmen t, T
• učebnica čítanky
• obrázky postáv a predmetov
• makety obrázkov
• modelovacia podložka
• modelovacia hmota
15
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom vyučo- • Žiaci sú oboznámení s obsahovacej hodiny - vnímať hlásku a grafému t,
vou náplňou hodiny.
T na začiatku vety. Rozhovor o motivačnom obrázku prezentovanom na interaktívnej tabuli.
• Dýchacie – fonačné - artikulačné cvičenia • Žiaci vykonávajú dýchacie – fov polkruhu na podložkách.
načné - artikulačné cvičenia.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby pomenovali ob- • Žiaci pomenujú obrázky z interázky z interaktívnej tabule a hovorili sloraktívnej tabule a hovoria slová
vá začínajúce hláskou t, T.
začínajúce sa hláskou t, T.
• Učiteľ prečíta hlásky.
• Žiaci po vzore čítajú spoločne
a samostatne tlačené a písané
hlásky.
• Učiteľ vyzve žiakov k didaktickej hre Vlá- • Žiaci hrajú didaktickú hru Vláčik.
čik. Každý žiak vysloví slovo,
ktoré začína hláskou t, T. Žiak,
ktorý slovo na písmeno nevie
povedať, vypadáva.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si odložili školské • Žiaci sa pripravia na písanie.
pomôcky a pripravili sa na písanie.
• Grafomotorické cvičenia:
• Žiaci hovoria básničku a rozcvi• Učiteľ si spolu so žiakmi rozcvičia prsty
čujú si ruky pred písaním.
a ruky. Spoločne hovoria básničku: Cvičme, cvičme každú chvíľu, naberajme novú
silu. Maláci aj veľkáci, raz z nás budú siláci.
• Skupinová práca:
• Žiaci po skupinách modelujú tla• Učiteľ žiakov rozdelí do skupín a vysvetlí
čené a písané písmeno t, T.
žiakom zadanie úlohy - vymodelovať tlačené a písané písmeno t, T podľa predlohy
premietanej prostredníctvom vizualizéra.
16
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ oboznámi žiakov s písaním malého • Žiaci píšu na tabuľu podľa predpísaného t. Vyzve žiakov k písaniu na talohy. Každý žiak sa vystrieda.
buli, kde dbá na správnosť, veľkosť a tvar
písmena a hygienu písania.
• V závere hodiny učiteľ zhodnotí hodinu, • Učiteľ zhodnotí hodinu a spoločpochváli žiakov za prácu a zopakuje učivo
ne si zopakujú učivo hrou - Padidaktickou hrou Papagáj. Učiteľ pomepagáj.
nuje obrázky z interaktívnej tabule začínajúce na hlásku t, T. Žiaci ich opakujú
a na danú hlásku vytvoria slovo.
Použitá literatúra: Lipnická, M.: Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní, 2007, s. 42
Téma: Otvorené dlhé a krátke slabiky me, mé, ve,vé, le,lé, te, té, pe, pé, Me, Mé,
Ve, Vé, Le, Lé, Pe, Pé, Te, Té.
Počet hodín: 2
Cieľová skupina:
I. ročník špeciálnych tried – A variant
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie prečítať otvorenú slabiku
vo všetkých tvaroch. Priraďovať
písanú slabiku k tlačenej. Viazane
čítať otvorené slabiky. Tvoriť jednoduché slová a vety.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
•
riadený rozhovor
práca s interaktívnou tabuľou
výklad
frontálna práca
didaktické hry
učenie z textu
samostatná práca – priraďovanie
slabík
• hodnotenie
• metóda názornosti, postupnosti,
samostatnosti a konkrétnosti
17
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Pomôcky:
• interaktívna tabuľa
• vizualizér
• makety tlačených a písaných slabík s hláskou e
• učebnica čítanky
• obrázky postáv a predmetov
• makety obrázkov
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej • Žiaci sú oboznámení s obsahohodiny - čítať otvorené slabiky, tvoriť slovou náplňou hodiny.
vá a vety podľa obrázkov, viazané čítať slabiky. Tvoriť jednoduché slová a vety.
• Dýchacie – fonačné - artikulačné cvičenia • Žiaci vykonávajú dýchacie – fov polkruhu na podložkách.
načné - artikulačné cvičenia.
• Učiteľ vyzve žiakov k didaktickej hre Ob- • Žiaci hrajú hru podľa pokynov
rázok. Žiaci majú pripravené na interakvyučujúceho.
tívnej tabuli obrázky. Pod obrázkom sú
tri slabiky. Učiteľ ukáže obrázok. Úlohou
žiaka je slabiku, ktorou obrázok začína
prečítať, zakrúžkovať a na danú slabiku
povedať slovo a jednoduchú vetu.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby na interaktívnej • Žiaci čítajú z interaktívnej tabule
tabuli roztriedili písané a tlačené slabiky.
slabiky a tvoria jednoduché slová
Slabiky prečítajú a na otvorené slabiky
a vety.
žiaci vytvoria slová a jednoduché vety.
• Učiteľ prečíta otvorené slabiky, vyzve žia- • Žiaci čítajú z tabule a čítanky
kov k čítaniu slabík z tabule a čítanky.
otvorené slabiky.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si odložili školské • Žiaci sa pripravia na písanie.
pomôcky a pripravili sa na písanie.
• Grafomotorické cvičenia:
• Žiaci hovoria básničku a rozcvi• Učiteľ spolu so žiakmi si rozcvičia prsty
čujú si ruky pred písaním.
a ruky. 1, 2, 3, 4, 5 rozcvičíme prsty hneď.
Zatočíme, zamávame a písmenka do zošita ukladáme.
18
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ oboznámi žiakov s písaním otvo- • Žiaci píšu slabiky na tabuľu.
rených dlhých a krátkych slabík s hláskou e prostredníctvom vizualizéra. Dbá
o správny tvar, sklon, výšku písmen
a o hygienu písania.
• Učiteľ žiakom rozdá zošity s predpísaný- • Žiaci píšu otvorené slabiky do
zošitov.
mi slabikami. V prípade potreby individuálne pomôže žiakovi s písaním slabík.
• V závere hodiny učiteľ zhodnotí hodinu • Učiteľ zhodnotí hodinu, pochváli
žiakov za prácu a hrajú didaktica zopakujú si učivo didaktickou hrou –
kú hru – Smutná slabika. Žiaci
Smutná slabika. Učiteľ prostredníctvom
hovoria slová začínajúce sa predvizualizéra napíše postupne na tabuľu slapísanými slabikami
biky: me, le, ve, pe, te a hovorí: „-slabika
me, le, ve, te, pe“ je veľmi smutná, lebo je
sama. Povedzte mi na danú slabiku slovo.
Použitá literatúra:
Sogelová, T.: A vznikli písmenká, 2012, s. 12, 21, 24, 27,39, 51
Téma: Vyvodenie hlásky a písmena j, J
Počet hodín: 2
Cieľová skupina:
I. ročník špeciálnych tried – A variant
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie prečítať j, J medzi známymi písmenami. Tvoriť slová podľa
obrázkov. Utvrdiť si všetky tvary
grafémy j J. Sluchová a zraková
analýza písmen.
19
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
práca s interaktívnou tabuľou
výklad
frontálna práca
didaktické hry
učenie z textu
samostatná práca – priraďovanie
písmen
• hodnotenie
• metóda názornosti, postupnosti,
samostatnosti
• a konkrétnosti
Pomôcky:
•
•
•
•
•
interaktívna tabuľa
dataprojektor
vizualizér
pracovný list
makety tlačených a písaných písmen
• učebnica čítanky
• obrázky postáv a predmetov
• makety obrázkov
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom vyučo- • Žiaci sú oboznámení s obsahovou náplňou hodiny.
vacej hodiny – sluchová a zraková analýza
písmen. Čítať hlásku j, J medzi známymi
písmenami. Tvoriť slová podľa obrázkov.
Utvrdiť si všetky tvary grafémy j, J.
• Dýchacie – fonačné - artikulačné cvičenia • Žiaci vykonávajú dýchacie – fov polkruhu na podložkách.
načné - artikulačné cvičenia.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby pomenovali ob- • Žiaci pomenujú obrázky z taburázky premietané prostredníctvom datale a hovoria slová začínajúce sa
projektora a hovorili slová, ktoré sa začíhláskou a, o, m, u, l, v, i, p, e, t, y, j.
najú hláskami a, l, o, m, u, v, i, p, e, t, y, j.
20
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ vyzve žiakov, aby čítali tlačené a pí- • Žiaci čítajú veľké a malé, písané
sané doteraz známe písmená z tabule, nea tlačené písmená.
skôr z čítanky.
• Učiteľ vyzve žiakov k didaktickej hre Ob- • Žiaci hrajú didaktickú hru Obrázok – hláska.
rázok -hláska. Žiaci majú pripravené písmená v, m, l, i, a, e, o, p, t, u, y, j. Učiteľ
ukáže obrázok. Úlohou žiaka je zdvihnúť
písmeno, ktorým sa dané slovo na obrázku
začína. Obrázok prečíta a na dané slovo
vytvorí vetu.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si odložili školské • Žiaci si pripravia písacie potreby
pomôcky a pripravili sa na písanie.
a zošity.
• Žiaci hovoria básničku a rozcvi• Grafomotorické cvičenia:
Učiteľ spolu so žiakmi si rozcvičia prsty
čujú si ruky pred písaním.
a ruky. Spoločne hovoria básničku: Ika,
fika, gymnastika, zhlboka sa dobre dýcha.
Raz, dva, raz, dva, na poli je brázda. Po nej
hopká jarabica a na konci otočí sa.
• Učiteľ spolu so žiakmi prostredníctvom • Žiaci pracujú podľa pokynov
vizualizéra pracujú v pracovnom liste.
učiteľa.
- Prepíš písaným písmom.
- Akým písmenom sa začína obrázok? Napíš veľké a malé písmená.
- Nakresli obrázky – jablko, jahoda, ježko,
Jožko.
- Zamaľuj slabiku, ktorou slovo začína
a prečítaj ju.
- Spoj slová s obrázkom.
• V závere hodiny učiteľ zhodnotí hodinu, • Žiaci si opakujú učivo.
pochváli žiakov za prácu, zopakujú si učivo.
Prílohy:
Pracovný list: Hláska a písmeno j, J
Použitá literatúra:
Lipnická, M.: Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní, 2007, s. 34
21
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Hláska a písmeno Z
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
II. ročník špeciálnych tried – A variant
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie čítať tlačený text s porozumením, dokáže odpovedať na
otázky súvisiace s textom. Pracuje samostatne. Vie priradiť písané
tvary písmen k tlačeným.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
•
•
•
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
výklad
frontálna práca
didaktické hry
učenie z textu
samostatná práca
hodnotenie
Pomôcky:
počítač
písmenkové pexeso
kniha – Maľovaná abeceda
pracovný list
•
•
•
•
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s obsahom hodi- • Žiaci sú oboznámení s obsahony – hláska a písmeno Z, z, čítanie s povou náplňou hodiny.
rozumením, vypracovanie pracovných
listov.
• Motivácia – Vyzve žiakov zahrať si pís- • Žiaci hrajú písmenkové pexeso.
menkové pexeso. Po ukončení hry požiada
V závere hry hľadajú písmeno
žiakov rozhodiť kartičky pexesa písmenaZ a tvoria podľa určenia slová na
mi nahor. Vyzve ich čo najrýchlejšie nájsť
príslušné písmeno.
písmeno Z. Víťazovi povie, aby vyvolával
žiakov, ktorý majú hovoriť slová na písmeno Z.
22
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Rozdá žiakom 1. s. pracovného listu Hlás- • Žiaci pozorne počúvajú učiteľa.
Odpovedajú na jeho otázky.
ka a písmeno Z.
• Pracujú podľa pokynov učiteľa.
• Prečíta im krátky text:
• „Zita a Zolo sú súrodenci. Bývajú vo Zvolene. Zola bolí zub. Musí ísť ku zubárovi.
Zita mu kúpila zubnú pastu.“
• Učiteľ otázkami zisťuje porozumenie textu, hovorí o dôležitej zubnej hygiene, pýta
sa žiakov, ako sa o zuby starajú oni.
• Učiteľ vyzve žiakov čítať krátky text najprv spoločne, následne individuálne na
vyzvanie učiteľa.
• Požiada žiakov, aby do príslušných okienok prepisovali iba slová, ktoré sa nachádzajú v článku /Zita, zubár, Zvolen, zub/.
• 2.s. pracovného listu - učiteľ požiada žia- • Žiaci dopĺňajú vety výberom
kov prečítať text a vybrať správny výraz
správneho výrazu. Zita a Zolo sú
do vety.
súrodenci /nie kamaráti, rodičia/.
Bývajú v meste Zvolen /nie Prešov, Sabinov/.
• 3. s. pracovného listu - učiteľ požiada žia- • Žiaci dávajú do krúžku správny
obrázok – zub. /Nie boľavá hlava,
kov prezrieť si obrázky a označiť iba ten,
zlomená noha/.Na ďalšom obktorý súvisí s textom. Priebežne kontrolurázku spoznávajú zubára, podje prácu žiakov.
čiarkujú slovo zubár/ nie učiteľ,
murár, predavač/.
• Vyzve žiakov pozrieť si video o správnom • Žiaci sledujú video, ktoré je začistení zubov. /http://www.akosatorobi.
merané na správne čistenie zusk/video/835/.
bov.
• Učiteľ požiada žiakov, aby podľa zadania • Žiaci hľadajú písmeno Z, z a píšu
hľadali na počítačovej klávesnici malé
ho na pripravenú stranu.
a veľké písmeno Z a napísali ho do pripraveného dokumentu Word.
23
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• V závere hodiny učiteľ zhrnie poznatky • Žiaci píšu na tabuľu podľa prednového učiva, vyhodnotí aktivitu žiakov,
lohy. Každý žiak sa vystrieda.
usilovných pochváli, menej šikovných
Žiaci spamäti hovoria básničku,
povzbudí.
ktorú sa naučili ku písmenku Z:
• Na záver požiada žiakov, aby si spoločne
Zvonár ťahá za motúz, zaplietol si
povedali básničku ku písmenku Z.
doňho fúz, teraz ho to mrzí, že má
dlhé fúzy.
Prílohy:
Pracovný list: Hláska a písmeno Z
Použitá literatúra:
Smrek, J.: Maľovaná abeceda, 2006
Téma: Hláska a písmeno N
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
II. ročník špeciálnych tried – A variant
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie čítať s porozumením text,
dokáže samostatne vypracovať úlohy vyplývajúce z textu. Vie prepísať
tlačený text.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
výklad
učenie z textu
Pomôcky:
kniha Riekanky z čítanky
počítač
internet
pracovný list
farbičky
výkresy
24
•
•
•
•
•
•
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodi- • Žiaci sú oboznámení s obsahony - práca v pracovných listoch – hláska
vou náplňou hodiny.
a písmeno N. Čítanie básničky s porozumením.
• Vyzve žiakov robiť artikulačné a dýchacie • Žiaci robia cvičenia spolu s učicvičenia.
teľom.
• Na internetovej stránke http://www.cpzp. • Žiaci sledujú pozorne video.
Hovoria aké zviera vidia, opisujú
cz/clanek/3183-0-CPZP-pokrtila-nejslona – Je veľký, má veľké uši, je
slavnejsi-ceske-slune-Rashmi.html ukáže
nemotorný a pod.
žiakom správanie sa slonice a jej mláďatka, požiada žiakov, aby sa pokúsili opísať
slona.
• Rozdá žiakom 1. s. pracovného listu a pre- • Žiaci počúvajú prednes učiteľa,
odpovedajú na jeho otázky. Spočíta im básničku o písmenku N. Požiada
ločne a následne po jednom čítažiakov, aby pozorne počúvali a hovorili
jú text básne z pracovného listu.
slová, ktoré si zapamätali.
Dávajú pozor, aby vedeli pokra• Navštívila Tonka Tóna, namaľoval práve
čovať v čítaní.
slona. Bol to zvláštny slon, na nose mal
zvon. Namaľoval dvanásť slonov, na ich
nose dvanásť zvonov. Keď tie nosy sklonia,
slonie zvony zvonia.
• Požiada ich, aby čítali báseň spoločne
a následne po jednom. Otázkami zisťuje
pochopenie pojmov.
• Dá im pokyny ako označiť písmeno N, n • Veľké N dávajú do červeného
v básni.
krúžku, malé n do modrého
krúžku.
• 2. s. pracovného listu - požiada žiakov pre- • Píšu na príslušné miesto mená
písať mená detí z básne do obrázkov na
detí.
určené miesto.
25
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• 3. s. pracovného listu - nájsť a podčiarknuť • Hľadajú a podčiarkujú správny
správny výraz patriaci do vety. Celú vetu
výraz. Tóno namaľoval slona/nie
prepísať písaným písmom.
koňa ani leva/. Vyznačujú správnu odpoveď. Slonov bolo 12. Prepisujú vetu písaným písmom.
• 4. s. pracovného listu - spojiť začiatok vety • Začiatok vety spájajú so správs obrázkom, ako to vyplýva z textu básne.
nym obrázkom.
• Rozdelí žiakov do skupín, rozdá im vý- • Žiaci kreslia v skupinách slona,
kresy a požiada, aby nakreslili jednodupalmy a jazero podľa vzoru na
chý obrázok slona podľa vzoru na tabuli.
tabuli.
• Učiteľ vyhodnotí prácu žiakov, ich aktivi- • Žiaci počúvajú učiteľa, odpovetu, vyzve ich, aby hodnotili svoju činnosť
dajú na jeho otázky, pokúšajú sa
na hodine. Pochváli usilovných a snažihodnotiť svoju činnosť na hodivých, ostatných povzbudí.
ne, hovoria čo sa naučili.
Prílohy:
Pracovný list: Hláska a písmeno N
Použitá literatúra:
Štítnická, J.: Riekanky z čítanky, 2002,
26
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Opakovanie učiva 2. ročníka
Počet hodín: 2
Cieľová skupina:
II. ročník špeciálnych tried – A variant
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie čítať písmená, otvorené
a zatvorené slabiky. Vie priradiť
tlačené tvary písmen k písaným.
Tvoriť slová podľa obrázkov. Vie
priradiť tlačené tvary k písaným,
plynule čítať v riadku. Vie čítať tlačený a písaný text s porozumením.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
•
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s s interaktívnou tabuľou.
výklad
didaktické hry
učenie z textu
samostatná práca – priraďovanie
textu
• hodnotenie
Pomôcky:
• interaktívna tabuľa
• farbičky
• pracovný list
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodi- • Žiaci sú oboznámení s obsahony - opakovanie učiva 2. ročníka, práca
vou náplňou hodiny.
v pracovnom liste, práca s interaktívnou
tabuľou.
27
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Vyzve žiakov zahrať didaktickú hru: Zá- • Žiaci sa hrajú didaktickú hru
zračný opasok. Z prúžkov baliaceho papodľa pokynov učiteľa. Čítajú
piera sú zhotovené opasky, v ktorých sú
slabiky na opasku.
napísané slabiky. Opasok si môže opásať • Pri hre sa vystriedajú všetci žiaci,
len ten žiak, ktorý na jeden nádych správje pripravených viac opaskov.
ne prečíta slabiky. Hra sa končí vtedy, keď
sa vystriedajú všetci žiaci.
• Učiteľ povie žiakom písmeno a tí majú • Žiaci pozorne počúvajú učiteľa
a snažia sa ako prví nájsť prednájsť a pomenovať predmet na interaktívmet na interaktívnej tabuli zanej tabuli, začínajúci sa príslušným písčínajúci sa príslušnou hláskou.
menkom. Do zošita napísať veľký i malý
Píšu písmená do zošita pod dotvar príslušného písmena.
hľadom učiteľa.
• Učiteľ premietne na interaktívnej tabuli • Žiaci pracujú podľa pokynov
učiteľa, tvoria slová na hlásku B,
pracovný list a postupne vysvetľuje úlovyfarbujú písmená B, b.
hy na jednotlivých stranách. Učiteľ rozdá
žiakom 1. s. pracovného listu, pýta sa aké
je tam písmeno, každý žiak vymyslí slovo
na hlásku b. Písmeno B požiada žiakov
vyfarbiť. Vyzve žiakov zopakovať básničku „Bumbarasa, bum, bum, bum“ a napísať písané tvary písmena B, b.
• 2. s. pracovného listu – v básničke majú • Žiaci plnia zadanie učiteľa. Píšu
vyhľadať písmeno B a veľký tvar písmena
písané tvary písmena B, b. Píšu
vyfarbiť červenou a malý tvar písmena
vzniknuté slová do riadku.
modrou farbičkou. Vysvetlí ďalšiu úlohu
– Spojiť slabiky v geometrických tvaroch
a napísať vzniknuté slovo na riadok.
28
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• 3. s. pracovného listu – spojiť slovo s ob- • Plnia zadanie učiteľa.
rázkom.
• Zadá úlohu na 4. s. pracovného listu - pre- • Žiaci pracujú na 4. str. podľa popísať tlačený text písaným.
kynov učiteľa.
• Prečítať otázku a správnu odpoveď vyfarbiť.
• Prepísať vety písaným písmom.
• 5. s. pracovného listu - poskladať písmen- • Žiaci, ktorí vedia vypracovať úloká do slova. Pomôcť si obrázkom.
hu samostatne, pracujú individuálne.
• 6. s. pracovného listu - odpovedať na otáz- • Za pomoci učiteľa pracujú s praky. Správnu odpoveď vymaľovať a slovo
covným listom.
napísať na riadok. Učiteľ chodí pomedzi
žiakov a pomáha im pri plnení úlohy.
• Po ukončení práce pozbiera vypracované • Žiaci počúvajú hodnotenie učipracovné listy. Vyhodnotí prácu žiakov.
teľa.
Pochváli ich za aktivitu na hodine.
Prílohy:
Pracovný list: Opakovanie učiva 2. ročníka
Použitá literatúra:
Lipnická, M.: Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní, 2007, s. 34
29
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Rudo Moric -Na hubách
Tematický celok: Literatúra pre deti
Počet hodín: 2
Cieľová skupina:
III. ročník špeciálnych tried –
A variant
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie správne vyslovovať hlásky,
plynule čítať text s porozumením.
Žiak vie správne čítať opytovacie
a zvolacie vety. Vie zostaviť osnovu k prečítanému textu. Žiak vie
reprodukovať text podľa osnovy,
vyhľadávať informácie v texte. Žiak
pozná pravidlá slušného správania
v lese, má poznatky o nebezpečenstve jedovatých húb.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
•
Pomôcky:
30
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
diskusia
výklad
učenie z textu
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií v texte
• ukážky z knihy: Vreckový atlas
húb
• počítač
• dataprojektor
• interaktívna tabuľa
• farbičky
• internet
• pracovný list
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom vyučo- • Žiaci sú oboznámení s cieľom
vacej hodiny – R. Moric Na hubách, práca
vyučovacej hodiny.
v pracovnom liste, vyhľadávanie informácií na internete, práca s literatúrou.
• Dýchacie – fonačné - artikulačné cvičenia • Žiaci vykonávajú dýchacie – fov sede a stoji na podložkách.
načné - artikulačné cvičenia.
• Didaktická hra: Kto zaspí, nevyhrá.
• Žiaci hrajú didaktickú hru podľa
stanovených pravidiel.
• Žiaci spia na laviciach – hlavy
majú sklonené. Keď učiteľ povie
slovo s hláskou, ktorá bola vopred
dohodnutá napr. m, žiaci sa prebudia- zodvihnú hlavy. Hlásku
používa učiteľ na začiatku, v strede, na konci slova.
• Motivácia: Učiteľ motivuje žiakov hádan- • Žiaci počúvajú prednes učiteľa
a hádajú hádanku.
kou:
Bodkovaný klobúk,
Pod klobúkom nôžka,
Tá nôžka sa nedá obuť,
Nože hádaj troška,
Čo je to? MUCHOTRÁVKA
• Oboznámenie s novým textom a pojma- • Žiaci sa oboznámia s novými
mi:
pojmami.
• Čítanie nového textu: Učiteľ prečíta s dô- • Žiaci počúvajú čítanie učiteľa,
razom nový text. Dbá na priamu reč,
potom spoločne prečítajú text.
zmeny hlasu pre lepšie pochopenie textu
žiakmi.
• Spoločné čítanie textu učiteľa a žiakov na • Žiaci spoločne prečítajú text.
interaktívnej tabuli.
Dbajú na správne dýchanie, výslovnosť, artikuláciu a pod.
31
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Rozbor a práca s textom:
• Žiaci tvoria osnovu prečítaného
- Autor a názov textu.
textu, určujú hlavné postavy, vy- Určenie hlavných postáv.
jadrujú hlavnú myšlienku, vyhľa- Zostavenie osnovy textu pomocou otázok:
dávajú priamu reč.
- Určenie hlavnej myšlienky.
Vyhľadaj v texte vety:
- V lese bolo veselo.
- A tráve bola ešte rosa.
- Hľadal huby.
- Janko sa veselo zasmial.
• Čítanie textu žiakmi na vyzvanie učiteľa • Vyzvaný žiak číta text.
po častiach.
• Skupinová práca:
• Žiaci pracujú s internetom a encyklopédiou – vyhľadávajú urče1.skupina: nájdi na internete obrázky né huby.
muchotrávku červenú, hríb dubový, kuriatko jedlé.
2.skupina: Nájdi v encyklopédii muchotrávku červenú, hríb dubový, kuriatko
jedlé. Každý žiak si vyberie jednu hubu
o ktorej prečíta zaujímavosť.
• Učiteľ vysvetlí žiakom ako sa správame • Žiaci sa oboznámia so správaním
v lese, aké huby zbierame a s nev lese, aké huby zbierame, aké hrozí nebezpečenstvo jedovatých húb.
bezpečenstvom jedovatých húb.
• Učiteľ vyzve žiakov ku kresbe na interak- • Žiak sa pokúsi nakresliť huby na
tívnej tabuli: nakresliť hríb– jedlú hubu
interaktívnej tabuli.
a muchotrávku – jedovatú hubu.
• Práca v pracovnom liste - Na huby:
• Žiaci pracujú v pracovnom liste
Úlohy:
Na huby podľa zadania učiteľa.
- Doplň názov, spisovateľa a hlavné postavy.
- Napíš, doplň, vyfarbi správne odpovede:
Kto sa vybral na huby? Kto išiel s Jankom?
Čo počuli deti v lese? Čo cítili deti v lese?
Čo videli deti v lese? Čo hľadali deti v lese?
32
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
- Vyfarbi zo slov správne – Akú hubu našla
Evka?
- Nájdi v texte a prepíš opis muchotrávky?
- Koľko húb našla Evka.
- Nájdi v texte vetu a prepíš – vetu s výkričníkom, otáznikom a bodkou.
- Nájdi v texte slová s dvojhláskami.
• Učiteľ v závere hodiny zhrnie poznatky • Žiaci si zopakujú, čo si osvojili,
vypočujú si hodnotenie učiteľa
a vyhodnotí priebeh a aktivitu žiakov na
a zhodnotia vlastný výkon.
hodine.
Prílohy:
Pracovný list: Na huby
Použitá literatúra:
Smotlacha, M.: Vreckový atlas húb, 2001. s. 72, 201, 155
33
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Rozlišovanie písmen B, b, D, d
Tematický celok: Hlásky a písmená abecedy
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
III. ročník špeciálnych tried –
A variant
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie správne vyslovovať hlásky, plynule čítať text s porozumením. Žiak vie odpovedať na otázky
vyplývajúce z porozumenia textu
a zadania. Žiak vie správne určovať
a rozlišovať písmená na začiatku
slova a v slove. Vie dopĺňať písmená do slov.
Dodržiavať presnosť písacích pohybov pri modelovaní a písaní písmen d, b, D, B. Dodržiavať rytmus
písania.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
•
•
•
34
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
diskusia
skupinová práca
didaktické hry
zážitkové učenie
učenie z textu
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Pomôcky:
•
•
•
•
•
•
•
ČINNOSŤ UČITEĽA
počítač
dataprojektor
interaktívna tabuľa
plastelína
modelovacie podložky
farbičky
pracovný list
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom vyučo- • Žiaci sú oboznámení s obsahovou náplňou hodiny.
vacej hodiny – rozlišovanie D, B – pracovný list Písmenkáči.
• Dýchacie – fonačné – artikulačné cviče- • Žiaci prevádzajú dýchacie – fonia na fit loptách.
načné – artikulačné cvičenia.
• Rytmizácia slov na telo v rôznych posto- • Žiaci vykonávajú rytmizáciu pojoch - učiteľ prostredníctvom interaktívmenovaných obrázkov z interaknej tabule ukáže žiakom obrázky, ktoré
tívnej tabule.
žiaci správne pomenujú a následne rytmizujú napr. bába, bubon, dedina, Dominika a pod.
• Skupinová práca: Učiteľ rozdá žiakom • Žiaci modelujú určené písmeno.
kartičky s písmenami B, D. Podľa písmen
vytvoria skupiny. Modelovanie písmen
B, D: Učiteľ prostredníctvom vizualizéra
modeluje písmeno B, D.
• Tvorenie slov na danú hlásku.
• Žiaci v skupinách utvoria a zapíšu čo najviac slov na danú hlásku.
35
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Samostatná práca v pracovnom liste Pís- • Žiaci pracujú podľa zadania
v pracovnom liste Písmenkáči
menkáči - učiteľ prostredníctvom inte– prepis písmen, pomenovanie
raktívnej tabule žiakom vysvetlí postupne
obrázkov, syntéza slov, vyznačočinnosť v pracovnom liste:
vanie a rozlišovane písmen, do• Úlohy:
pĺňanie vhodných písmen, tvo- Napíš písaný tvar písmen d, D,
renie slov na d, b –meno, mesto,
b, B do tabuľky
zviera, vec, tvorenie mien pre
- Pomenuj obrázky a doplň začia- točné
myšky, štvorsmerovka.
písmeno, slovo prepíš.
- Poskladaj slová a prepíš – banán, balík,
baterka, dedina, deti, desiata.
- Doplň začiatočné písmená do mien.
- Spoj správne slabiky, aby vznikli slová.
Slová prečítaj.
- Vyznač červenou farbičkou B, modrou D.
- Do slov doplň vhodné písmená, text prečítaj.
- Hra – meno, mesto, zviera, vec – doplň na
písmená d, b.
- Vymysli mená myškám na D, B.
- Štvorsmerovka – vyhľadaj mená v štvorsmerovke.
• Učiteľ v závere hodiny zhrnie poznatky • Žiaci si zopakujú, čo si osvojili,
a vyhodnotí priebeh a aktivitu žiakov.
vypočujú si hodnotenie a tiež sa
snažia ohodnotiť svoju aktivitu
na hodine.
Prílohy:
Pracovný list - Písmenkáči
36
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Krista Bendová - Zmrzlina
Tematický celok: Literatúra pre deti
Počet hodín: 2
Cieľová skupina:
III. ročník špeciálnych tried –
A variant
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie správne vyslovovať hlásky
a plynule čítať text s porozumením.
Osvojil si nové pojmy. Žiak vie
správne čítať opytovacie a rozkazovacie vety. Žiak vie tvoriť osnovu
k prečítanému textu. Vie pracovať s textom, vyhľadávať potrebné
informácie, odpovede na otázky.
Žiak vie získavať informácie prostredníctvom internetu.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
•
•
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
diskusia
výklad
didaktické hry
učenie z textu
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií
Pomôcky:
počítač
dataprojektor
interaktívna tabuľa
farbičky
internet
pracovný list
maketa zmrzliny
•
•
•
•
•
•
•
37
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny: • Žiaci sú oboznámení s obsaho- čítanie nového textu Zmrzlina, práca
vou náplňou hodiny.
v pracovnom liste, vyhľadávanie informácie na internete.
• Žiaci počúvajú prednes učiteľa,
• Motivácia a vyvodenie učiva:
pokúsia sa o zopakovanie riekan• Učiteľ motivuje žiakov riekankou Leto so
ky a vedú s učiteľom rozhovor na
zmrzlinou a maketou zmrzliny. Žiaci hodanú tému.
voria aká zmrzlina im v lete chutí, z čoho
sa vyrába zmrzlina.
• Oboznámenie s novým textom - Čítanie • Žiaci počúvajú čítanie učiteľa,
potom spoločne prečítajú text
nového textu: Učiteľ prečíta nový text
z interaktívnej tabule.
Zmrzlina. Po prečítaní zisťuje, čo si žiaci
zapamätali, čo ich v texte zaujalo. Vysvetlí • Žiaci si osvoja nové pojmy. Prerozprávajú voľne obsah textu.
im pojmy, ktorým nerozumeli. Použije obrazový materiál - zmrzliny. Vyzve
žiakov, aby prerozprávali obsah. Učiteľ
neustále usmerňuje a podporuje rečový
prejav žiakov. Učiteľ spoločne so žiakmi
prečíta text z interaktívnej tabule.
• Čítanie textu žiakmi na vyzvanie učiteľa • Vyzvaný žiak prečíta časť textu.
po častiach.
38
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Žiaci tvoria osnovu prečítaného
• Rozbor a práca s textom:
textu, určujú autora, hlavné po- Autor a názov textu.
stavy, vyjadrujú hlavnú myšlien- Určenie hlavných postáv.
ku.
- Zostavenie osnovy textu pomocou otázok: Ako sa volali bratia? Čo mali v lete
najradšej? Ako často lízali zmrzlinu? Čo
sa i stalo na jazyku? Ako si vyliečili jazyky?
- Určenie hlavnej myšlienky.
- Opytovacie vety: učiteľ zadá úlohu - vy- • Žiaci vyhľadávajú v texte opytovacie a rozkazovacie vety. Vety
hľadaj v texte opytovacie vety. Vety žiaprečítajú a napíšu na tabuľu.
ci prečítajú a píšu na tabuľu. Učiteľ ich
usmerní v správnom čítaní týchto viet
a v správnom pomenovaní otáznika.
- Rozkazovacie vety: vyhľadaj v texte rozkazovacie vety. Vety žiaci prečítajú a píšu
na tabuľu. Učiteľ ich usmerní v správnom
čítaní týchto viet a v správnom pomenovaní výkričníka.
• Reprodukcia textu podľa osnovy.
• Žiaci sa snažia reprodukovať text
podľa osnovy.
• Práca v pracovnom liste Zmrzlina:
• Žiaci pracujú v pracovnom liste
Úlohy:
podľa zadania učiteľa.
- Doplň: Názov, spisovateľ, hlavné postavy.
- Označ správnu odpoveď: Ako sa volali
bratia?
- Doplň do viet vhodné slová: Čo mali Puco
a Buco v lete najradšej?
- Vyfarbi správnu odpoveď: Ako často lízali
zmrzlinu?
- Nájdi v texte a doplň, čo chcel povedať
ujovi zmrzlinárovi Puco.
39
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
- Nájdi v texte a doplň: Čo chcel povedať
Buco Pucovi?
- Doplň do vety čo sa opýtali bratia uja
zmrzlinára?
- Vyfarbi správne odpovede:
Čo sa im stalo s jazykmi? Ako si vyliečili
jazyky?
- Pomenuj: otáznik, bodku, výkričník.
- Doplň: Za oznamovacou vetou píšeme
bodku. Za opytovacou vetou píšeme otáznik. Za rozkazovacou vetou píšeme výkričník.
- Nájdi v texte a prepíš oznamovaciu, opytovaciu, rozkazovaciu vetu.
- Doplň názvy zmrzlín napr. jahoda - jahodová.
- Napíš: Akú zmrzlinu máš najradšej?
- Hľadaj slová v štvorsmerovke.
- Vyfarbi obrázok.
• Vyhľadávanie informácií na internete: Sle- • Žiaci sledujú výrobu zmrzliny.
dovanie výroby zmrzliny
http : / / w w w. youtu b e . c om / w at c h ? v=Sx35E9gUFy4
• Učiteľ v závere hodiny zhrnie poznatky • Žiaci si zopakujú, čo si osvojili,
a vyhodnotí priebeh a aktivitu žiakov.
vypočujú si hodnotenie učiteľa
a ohodnotia vlastný výkon.
Prílohy:
Pracovný list: Zmrzlina
40
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Mesto a dedina
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
IV. ročník špeciálnych tried – A variant
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie rozprávať o živote na dedine a meste. Dokáže pomenovať
rozdiely medzi mestom a dedinou.
Vymenovať a napísať názvy obchodov v meste. Napísať aspoň 3 názvy,
čo môžeme v meste navštíviť.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
riadený rozhovor
práca s počítačom
diskusia
výklad
učenie z textu
vyhľadávanie informácií v texte
Pomôcky:
kniha: Ako písať.....
počítač
farbičky
zošit
pero
•
•
•
•
•
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ vedie so žiakmi motivačný rozho- • Žiaci počúvajú, rozprávajú svoje
vor formou otázok a odpovedí na tému:
postrehy, odpovedajú na otázky.
Porozprávaj o živote na dedine.
Vymenuj názvy obchodov v meste.
Napíš, čo môžeš navštíviť v meste.
• Učiteľ vedie so žiakmi rozhovor o rozdiel- • Žiaci sa zapájajú do rozhovoru
nom živote v meste a na dedine.
• Opisujú svoje postrehy z obráz• Spoločne hľadajú rozdiely medzi mestom
kov, ktoré sú im prezentované.
a dedinou.
41
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Pri tomto rozhovore púšťa učiteľ žiakom
prezentáciu v programe PowerPoint s obrázkami mesta a dediny.
• Grafomotorické cvičenia, príprava zoši- • Žiaci si pripravia zošity.
• Za pomoci učiteľa tvoria vety,
tov.
• Spoločne so žiakmi tvoria vety vystihujúktoré si zapisujú do zošita.
ce život v meste a na dedine.
• Pri tvorbe viet čerpajú námety z knihy:
Ako písať: príbehy, básne, referáty, reportáže, listy, e-maily...a iné.
• Učiteľ vety píše na tabuľu a žiaci si vety
píšu do zošita:
Okolo dediny sú polia.
Na dvore žijú spolu sliepky, kohút, husi, zajace a pes Dunčo.
V meste sa domy pozerajú na ulicu.
V uliciach sú obchody.
Niekedy cez mesto tečie rieka.
V meste môžeme navštíviť kino, divadlo,
cukráreň, múzeum, plaváreň.
• Učiteľ skontroluje žiakom prácu v zošite • Žiaci kreslia obrázok do zošita.
a zadá úlohu – nakresliť obrázok mesta
alebo dediny, kde by chceli bývať.
• V závere vyučovacej hodiny učiteľ zhod- • Žiaci počúvajú hodnotenie učinotí celý priebeh hodiny, pochváli žiakov.
teľa.
Prílohy:
Prezentácia v PowerPointe: Mesto a dedina
Použitá literatúra:
Faundezová, A., Magee W., Warrenová C.: Ako písať: príbehy, básne, referáty, reportáže, listy, e-maily...a iné 2010. s. 82 – 83
42
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Básničky o púpave
Počet hodín: 2
Cieľová skupina:
IV. ročník špeciálnych tried – A variant
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie správne vyslovovať hlásky,
slabiky a plynule čítať text s porozumením, recitovať báseň. Osvojil
si nové pojmy. Žiak má upevnené
zručnosti v plynulom čítaní. Žiak
vie odpovedať na otázky vyplývajúce z porozumenia textu a zadania, čítať oznamovacie, opytovacie
a rozkazovacie vety.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
riadený rozhovor
výklad
učenie z textu
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií
• práca s počítačom
• diskusia
Pomôcky:
• kniha: Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl
• pracovný list
• čítanka
• farbičky
• pero
• počítač
43
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s obsahovou ná- • Žiaci sú oboznámení s obsahoplňou hodiny – čítanie a rozbor básne
vou náplňou hodiny.
Púpava.
• Žiaci počúvajú recitáciu učiteľa.
• Učiteľ prečíta žiakom básničku.
Púpava
Kdeže sa tu na lúčine vzala zrazu toľká
krása?
Púpaviečka zlatým kvetom na slniečko
usmieva sa.
Púpavienka, žltý kvet, ako ty len krášliš
svet!
Deti z teba vence pletú, spievajú si: jar už
je tu!
• Učiteľ ukazuje písmená a slabiky napísané • Žiaci čítajú písmená a slabiky
na tabuli.
z tabule spoločne aj jednotlivo.
• Učiteľ pracuje so žiakmi v knihe: Úlohy • Žiaci čítajú text a pracujú na cvičeniach.
na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
žiakov 2. ročníka základných škôl:
- Prečítaj básničky.
- Napíš, o ktorých zvieratkách sa hovorí
v básni.
- Vieš, v ktorom mesiaci sa začína jar?
Správnu odpoveď podčiarkni.
- Dokresli strom tak, aby vyzeral ako na
jar. Prikresli aj usmiate jarné slniečko.
44
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ pracuje so žiakmi v čítanke na stra- • Žiaci čítajú text z čítanky.
ne 92 - čítajú básničky o púpave.
• Učiteľ prečíta básničku a žiaci počúvajú.
• Učiteľ vyvoláva žiakov k čítaniu.
• Učiteľ pripraví žiakov na prácu s pracov- • Žiaci si pripravia pracovný list,
ným listom.
pero a začnú pracovať.
• Učiteľ prezentuje jednotlivé cvičenia
z pracovného listu na interaktívnej tabuli.
• Vysvetľuje a objasňuje žiakom zadania
v cvičeniach.
• Učiteľ pracuje spolu so žiakmi na zada- • Žiaci pracujú na zadaných úloných úlohách:
hách.
- Prečítaj básničku.
- Prepíš básničku.
- Vyfarbi obrázok.
- Pomenuj kvety na obrázkoch a púpavu
vyfarbi.
- Doplň do viet podľa čítanky.
• V závere vyučovacej hodiny učiteľ zhod- • Žiaci počúvajú hodnotenie učiteľa.
notí celý priebeh hodiny, pochváli žiakov,
ktorí sa zapájali a vypracovali zadané úlohy správne.
Prílohy:
Pracovný list: Básničky o púpave
Použitá literatúra:
Lampartová, T.: Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl, 2011. s. 6
45
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Opakovanie: veta, druhy viet
Počet hodín: 1 – 2
Cieľová skupina:
IV. ročník špeciálnych tried – A variant
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak vie prečítať, pomenovať a napísať oznamovacie, opytovacie
a rozkazovacie vety, vie určiť podľa
intonácie druh vety. Žiak vie vysvetliť akým písmenom veta začína
a čo je na jej konci.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
Pomôcky:
riadený rozhovor
práca s počítačom
výklad
učenie z textu
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií
• kniha: Päťminútovky zo slovenského jazyka
• počítač
• zošit
• pracovný list
• pero
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s obsahom vyu- • Žiaci sú oboznámení s obsahočovacej hodiny - rozlíšiť druhy viet, veta
vou náplňou hodiny.
sa začína veľkým písmenom a končí sa
bodkou, otáznikom alebo výkričníkom.
• Pri opakovaní učiva učiteľ spustí žiakom • Žiaci
sledujú
prezentáciu v PowerPoint na opakovanie
v PowerPoint.
učiva.
46
prezentáciu
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ vyberie cvičenia z knihy: Päťmi- • Žiaci pracujú na cvičeniach.
nútovky zo slovenského jazyka, ktoré sú
zamerané na precvičovanie a upevňovanie učiva.
• Učiteľ pripraví žiakov na prácu s pracov- • Žiaci pracujú na zadaných úlohách.
ným listom:
- Prečítaj báseň.
- Vyber z básne a napíš.
- Doplň do vety správne znamienka.
- Zapíš do obláčikov, koľko slov má každá
veta.
• Učiteľ pripraví žiakov na prácu s učebni- • Žiaci pracujú na zadaných úlohách.
cou.
- Napíš do zošita, koľko je v texte oznamovacích viet.
- Napíš do zošita, koľko je v texte opytovacích viet.
- Napíš do zošita, koľko je v texte rozkazovacích viet.
• V závere vyučovacej hodiny učiteľ zhod- • Žiaci počúvajú hodnotenie učiteľa.
notí celý priebeh hodiny, pochváli žiakov,
ktorí sa zapájali a vypracovali zadané úlohy správne. Zadá domácu úlohu, ktorú
vysvetlí.
Prílohy:
Prezentácia v PowerPointe: Opakovanie: veta, druhy viet
Použitá literatúra:
Sivoková R.: Päťminútovky zo slovenského jazyka, 2011. s. 45 – 48
47
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Prílohy
Príloha 1
Práca s textom na základe porozumenia textu:
Úloha: Pracuj podľa pokynov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Zlož papier na 4 časti.
Vpravo dole nakresli veľký dom s červenou strechou.
Vľavo hore nakresli slniečko a obláčiky.
Dom má veľa okien.
V jednom okne sú kvety.
Pri dome rastú kvety.
Vpravo hore letia vtáčiky.
Vľavo dole sú tri ovocné stromy.
Z komína vychádza hustý dym.
Na dome je tabuľka s číslom 22.
Do obrázka nakresli seba.
Príloha 2
Práca s textom na základe porozumenia textu:
Úloha: Nakresli do rámčeka obrázok podľa textu. Obrázok kozy a kozliatok vystrihni a prilep do obrázku. Reprodukuj rozprávku podľa osnovy.
Kde bolo, tam bolo, bola jedna hôrka,
v tej hôrke lúčka,
na lúčke domček
a v domčeku bývala stará koza.
Táto koza mala 7 kozliatok
48
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Príloha 3
Práca s textom na základe porozumenia textu:
Úloha: Vystrihni a doplň správne slová do viet:
Rozprávka o repe
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden _____________.
__________ zasadil na _________ _________.
________ narástla _________ – preveľká.
__________ sa rozhodol repu ______________.
„Hej rup, hej – rup, poď ty __________ von.“
Ťahal _________ťahal, ale ju _______________.
Zavolal na pomoc ___________________
nevytiahol
repu
poli
dedko
repa
Dedko
veľká
repu
vytiahnuť
babku
Dedko
Repa
Príloha 4
Prezentácia PowerPoint: Mesto a dedina
49
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Príloha 5
Prezentácia PowerPoint: Mesto a dedina
Príloha 6
Prezentácia PowerPoint: Veta, druhy viet
50
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Príloha 7
Prezentácia PowerPoint: Veta, druhy viet
Príloha 8
Prezentácia PowerPoint: Veta, druhy viet
51
Vydavateľ: Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1
Podjavorinskej 1, 040 11 Košice
Autori:
Bc. Katarína Čubová, Mgr. Eva Hažlinská,
Mgr. Jana Miheličová, Božena Šarová
Výstup:
Námety na hodiny Slovenského jazyka a literatúry
pre I. stupeň špeciálnych tried ZŠ
Rok vytvorenia: 2013
Za obsah a pôvodnosť rukopisu zodpovedajú autori. Text neprešiel jazykovou úpravou.
Tieto námety boli vytvorené z prostriedkov projektu s názvom: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, operačný
program Vzdelávanie. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt
je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
Download

ZS_Podjavo - Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice