VI. Človek a svet práce
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce na 2. stupni základnej školy sa okrem
rozvíjania základných kľúčových kompetencií sústreďuje na to, aby sa žiaci naučili
pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvantity a kvality, ale aj
z hľadiska funkčnosti, hospodárnosti, výberu budúceho povolania a jej spoločenského
významu. Zameriava sa na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie
o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým
sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na
tvorivej spolupráci žiakov.
Vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce tvoria vyučovacie predmety:
Svet práce
Technika
Tvorba životného prostredia
Rodinná výchova
Učebný plán pre Školský vzdelávací program v 5. – 9. ročníku
Vzdelávacia
oblasť
Človek a
svet práce
Počet hodín
5. ročník
Počet hodín
6. ročník
Počet hodín
7. ročník
Počet hodín
8. ročník
Počet hodín
9. ročník
ŠVP
ŠkVP
ŠVP
ŠkVP
ŠVP
ŠkVP
ŠVP
ŠkVP
ŠVP
ŠkVP
Svet práce
-
-
-
-
0,5
1
0,5
1
-
-
Technika
-
-
-
-
0,5
1
0,5
1
-
-
Tvorba
životného
prostredia
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
Rodinná
výchova
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Predmety
VI / 1
Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Oblasť
Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov
k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti
a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Koncepcia vzdelávacej
oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci
prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých
podobách a širších súvislostiach.
Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby žiaci dokázali pristupovať k výsledkom
pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského
významu. Cieľom je pripraviť žiakov na život v praxi, na to, aby sa v budúcnosti dokázali
uplatniť na trhu (napr. dokázali dodržiavať pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli
adaptovať na zmenené pracovné podmienky).
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií
žiakov tým, že vedie žiakov k:
- pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných
výsledkov práce,
- osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných
oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia
a pomôcok pri práci i v bežnom živote,
- vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti
a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného
výsledku,
- autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere,
k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému prostrediu,
- chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania
a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia,
- orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce
a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenia, pre
voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu,
- k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov
a produktov.
VI / 2
SVET PRÁCE
Školský vzdelávací program Enviráčik
Základná škola, Lehota 144
Názov
predmetu
Časový
rozsah
výučby/
ročník
Stupeň
vzdelania
Forma
štúdia
Vyučovací
jazyk
Svet práce
5.roč.
6. roč.
7. roč.
1 hod./týždeň
33 hod./rok
8. roč.
9.roč.
1 hod./týždeň
33 hod./rok
ISCED 2
denná
slovenský
CHARAKTERISTIKA
Predmet Svet práce - tvorba životného prostredia využíva poznatky žiakov, ktoré
získali v prírodovedných predmetoch (ako je biológia a chémia)a ďalej ich rozvíja novými
poznatkami, pozorovaním a experimentovaním. Rozvíja pracovné zručnosti žiakov, vytvára
správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným vedám, k prírodným
zákonitostiam. Umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho tvorivosť. Svet práce
sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike (postupe) pestovania okrasných rastlín –
interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranžovaní. Vytvára základy pre ďalšie odborné
štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia.
Vo vyučovaní predmetu svet práce sa využívajú prierezové témy a medzipredmetové
vzťahy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť vzdelávania. Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou
vyučovania je aj začlenenie prvkov environmentálnej výchovy.
CIELE
Vyučovanie predmetu svet práce má za cieľ naučiť žiakov základom pracovných
zručností, tvorivosti, kladnému vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili, k prírode
a životnému prostrediu. Zameriava sa na rozvoj morálnych a vôľových vlastností žiakov ako
sú systematickosť, vytrvalosť, samostatnosť, zodpovednosť,...
Do vyučovania sa integrujú poznatky spoločenských a prírodovedných disciplín. Žiaci
sa učia esteticky vnímať bezprostredné okolie, porozumieť a akceptovať hodnoty iných
kultúr.
VI / 3
VZDELÁVACIE STRATÉGIE
kompetencie predmetové
poznávať okrasné rastliny – interiérové a exteriérové
osvojiť si poznatky o pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení okrasných rastlín
osvojiť si základy aranžovania a viazania kvetov
osvojiť si hydroponické pestovanie rastlín
osvojiť si poznatky o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch,
v záhradách (na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, v skalkách, terasách,
žiak
balkónoch)
sa
zakladať trávnik a vykonávať jeho údržba
naučí
vysádzať okrasné dreviny a ošetrovať ich
dodržiavať stanovené pravidlá, plniť povinnosti a záväzky
adaptovať sa na zmenené alebo nové pracovné podmienky
chrániť svoje zdravie i zdravie druhých
rešpektovať environmentálne hodnoty a chápať recyklácie materiálov a produktov
analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov
a overovať ich v praxi
kompetencie k celoživotnému učeniu sa
uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
žiak
uplatňovať rôzne stratégie učenia sa
sa
využívať získané znalosti a skúsenosti v záujme vlastného rozvoja i svojej prípravy na
naučí
budúcnosť
robiť podložené rozhodnutia o ďalšom svojom vzdelávaní a profesionálnom raste
kompetencie sociálne komunikačné
efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie
žiak
sa
prezentovať sám seba a výsledky svojej práce
naučí
efektívne spolupracovať a niesť osobnú zodpovednosť
kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia
žiak
uplatňovať tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na
sa
dosiahnutie kvalitného výsledku
naučí
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
žiak
využívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a posudzovaní informácií
sa
využívať IKT pri vzdelávaní
naučí
kompetencia riešiť problémy
uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci
navrhovať rôzne postupy a vhodné metódy pri riešení problémov
formulovať argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov
byť otvorený získavaniu a využívaniu rôznych postupov
kompetencie občianske
žiak
sa
naučí
žiak
sa
naučí
flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť
tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov
pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti,
hospodárnosti a spoločenského významu
orientovať v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce
VI / 4
kompetencie sociálne a personálne
preberať zodpovednosť a byt samostatným
hodnotiť a vyjadrovať vlastný názor
rozvíjať morálne a vôľové vlastnosti ( systematickosť práce, vytrvalosť, samostatnosť,
dôslednosť,...)
kompetencie pracovné
žiak
sa
naučí
žiak
sa
naučí
získať pracovné zručnosti a skúsenosti v oblasti tvorby životného prostredia, pri pestovaní
črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní vonkajších okrasných rastlín
získať pracovné zručnosti a návyky používaním správneho náradia pri pestovaní okrasných
rastlín
osvojiť si potrebné poznatky a zručností významné pre možnosť uplatnenia, pre voľbu
vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu
kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
žiak
chápať prácu a pracovnú činnosť ako príležitosť k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k
rozvíjaniu podnikateľského myslenia
sa
efektívne meniť zaužívané postupy pri riešení pracovných úloh
naučí
kompetencie kultúrne
žiak
sa
naučí
esteticky vnímať bezprostredné okolie
byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
VI / 5
OBSAH VYUČOVANIA
Svet práce v 7. ročníku
Tematický celok
Úvod
Náradie a pomôcky
Obsahový štandard
Časová
dotácia
1
1
Téma
Úvodná hodina
Základné ručné náradie
Rozdelenie ručného náradia a
pomôcok pre prácu v záhrade.
Starostlivosť o náradie.
Dodržiavanie bezpečnosti pri práci
s náradím.
1
Náradie na spracovanie pôdy
Používanie náradia na spracovanie
pôdy, kyprenie pôdy.
1
Pomôcky pri pestovaní rastlín
Materiál a pomôcky pre pestovanie
rastlín.
Kvetinárstvo
3
Význam a rozdelenie okrasných
rastlín
Význam okrasných rastlín z hľadiska
tvorby a estetizácie životného
Pojem
Svet práce.
Výkonový štandard
Uviesť príklady praktického
využitia sveta práce v živote
ľudí.
Základné druhy náradia - .rýľ,
motyka, hrable, lopata, nožnice,
pílka, fúrik, vedro, krhla,
kosačka, kosa, kosák, rukavice,
záhradnícka šnúra, plastové
etikety, atď.
Poznať funkciu a spôsob
použitia základných druhov
náradia a pomôcok. Vedieť ho
používať.
Rýľ, rýľovacie vidly, motyka,
hrable, hrabličky, lopata, malá
lopatka, vysadzovacia lopatka,
atď.
Poznať a vedieť používať
základné ručné náradie a iné
pomôcky pri pestovaní
črepníkových rastlín.
Záhradnícke nožnice, pílka
záhradnícky nôž, vysadzovací
kolík, prepichovací kolík krhla,
rozprašovač, vysadzovač
cibuľovín, odstraňovač buriny,...
Poznať náradie na základné
spracovanie a ošetrovanie pôdy
počas vegetácie pôdy.
Produkcia kyslíka, ozdravenie
a spestrenie životného
prostredia, zvlhčovanie
a ochladzovanie vzduchu,
Poznať význam okrasných
rastlín, ich vplyv na náš život a
životné prostredie.
VI / 6
Poznať zásady bezpečného
používania náradia.
Poznať rozdelenie okrasných
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR
ENV
OSR
TECH
OŽZ
OSR
OSR
BIO
VYV
OSR
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
prostredia.
Rozdelenie okrasných rastlín..(podľa
charakteru stonky, spôsobu použitia
a charakteru podzemných častí).
Pojem
vyrovnávanie teplôt ochrana
pôdy, zachytávanie prachu,
tlmenie hluku, upokojujúce
účinky.
Výkonový štandard
rastlín.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
ENV
REV
Okrasné dreviny a okrasné
byliny. Rastliny: popínavé,
vodné, kobercové, skalničky,
balkónové a okrasné trávy.
Rastliny: s koreňom,
s podzemkom, cibuľové,
hľuznaté.
4
Črepníkové rastliny
Charakteristika črepníkových rastlín,
rozdelenie.
Poznávanie jednotlivých druhov
črepníkových rastlín.
Pestovanie ošetrovanie a
rozmnožovanie črepníkových rastlín.
Nároky črepníkových rastlín na
životné podmienky (svetlo, teplo,
vzduch, voda, živiny a zemina).
Rastliny okrasné kvetom
(azalka, hortenzia, ibištek,
kalanchoa, oleander kamelia,...),
okrasné listom (araukária,
brečtan, difenbachia, figovník,
tučnolist, zelenec,...),
s okrasnými plodmi (citrusy),
popínavé - liany, balkónové
(muškát, petúnia,...), kaktusy
a sukulenty, bonsaje. Polievanie,
hnojenie, rosenie, utieranie
listov, odstraňovanie zvädnutých
listov, otáčanie za svetlom,
kyprenie, vetranie, presádzanie,
rez a zaštipovanie a ochrana
chemickými prípravkami.
VI / 7
Poznať a odborne pomenovať
črepníkové rastliny.
Vedieť pestovať, ošetrovať a
rozmnožovať črepníkové
rastliny, poznať ich nároky na
stanovište.
BIO
OSR
ENV
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
5
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Praktickou činnosťou získať
potrebné zručnosti.
Praktická činnosť
Praktická činnosť a získavanie
zručností pri presádzaní a ošetrovaní
črepníkových rastlín a pri ich
rozmnožovaní, pestovaní a
ošetrovaní.
Vedieť presadiť črepníkovú
rastlinu.
Vedieť pripraviť odrezok na
vegetatívne rozmnožovanie a
vysadiť zakorenený odrezok.
OSR
BIO
TPPZ
Vedieť využívať pracovné
prostredie a udržiavať poriadok
počas práce, dodržiavať
bezpečnosť pri práci a
hygienické zásady.
Hydroponické
pestovanie rastlín
2
Hydropónia
Čo je hydropónia, potreby na
hydropóniu:
4
Hydroponické nádoby,
vodoznak (odmerka), keramzit,
živný roztok, zdravé zakorenené
črepníkové rastliny okrasné
listom (brečtan, zelenec,...).
Poznať pojem hydropónia,
potreby na hydropóniu.
Poznať výhody hydroponického
pestovania rastlín..
Praktickou činnosťou získať
zručnosti pri pestovaní rastlín a
osvojiť si základný postup
pestovania.
Vedieť črepníkovú rastlinu
pestovanú v pôde pripraviť na
hydroponické pestovanie.
VI / 8
OSR
Vedieť zvoliť rastlinu na
hydroponické pestovanie.
Vedieť pripraviť stonkové
odrezky rôznych druhov
črepníkových rastlín na
hydroponické pestovanie.
Hydroponické pestovanie rastlín
CHE
OSR
ENV
TPPZ
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Vedieť zakorenené odrezky
črepníkových rastlín pestovať
hydroponicky.
Vytvárať a realizovať projekty
pestovania rastlín pre osobné
potreby a pre potreby školy.
Viazačstvo a
aranžovanie rastlín
2
Základy aranžovania a väzby
kvetov
Význam aranžovania a väzby
kvetov.
Pomôcky na aranžovanie.
4
Výber a úprava materiálu
Výber a úprava rastlinného
materiálu, voľba nádoby, zber a
sušenie rastlín na aranžovanie,
ošetrovanie rezaných kvetov,
príprava rastlinného materiálu na
aranžovanie.
5
Aranžovanie, väzba kvetov,
floristika, ikebana. Druhy kytíc
(biedermeier, kaskáda /previs/,
vanička, guľatá kytica, anglická
kytica /trojuholníková/, fantasie.
Poznať základné pravidlá
aranžovania a väzby kvetov.
Poznať vhodný materiál, úpravu
rastlín a ostatného materiálu.
OSR
Pomôcky: vhodná nádoba,
mach, drôtené pletivo, piaflor,
polystyrén, kenzan (ježko), ostrý
nôž, nožnice na drôt, drôt na
vystužovanie kvetín, viazací
materiál (drôt, lyko, stuhy),
tavná lepiaca pištoľ.
Rastlinný materiál: kvetiny,
zeleň, sušený prírodný materiál.
Sušenie: na vzduchu, voľne
rozložené na papieri, vo
vzpriamenej polohe.
VYV
MUV
MEV
Vedieť uplatniť získané
vedomosti pri vytváraní
jesenného, vianočného a jarného
aranžovania.
BIO
VYV
OSR, MEV,
ENV, MUV,
FNG
Praktickou činnosťou získať
Praktická činnosť
VI / 9
OSR
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Získanie zručností pri viazaní a
aranžovaní rastlín.
Výkonový štandard
zručnosti pri viazaní a
aranžovaní rastlín.
Vedieť aranžovať kvety do vázy,
aranžovať kvety s využitím
piafloru.
Vedieť sa starať o kvety vo
váze.
Pripraviť rastliny na sušenie.
Vedieť hodnotiť výber materiálu
a výsledok vlastnej práce.
VI / 10
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
TPPZ
Svet práce v 8. ročníku
Tematický celok
Okrasné
záhradníctvo
Časová
dotácia
2
Obsahový štandard
Téma
Okrasné rastliny
Význam a rozdelenie okrasných
rastlín.
Pojem
Produkcia kyslíka, ozdravenie
a skrášlenie životného
prostredia, zvlhčovanie
a ochladzovanie vzduchu,
vyrovnávanie teploty ochrana
pôdy, zachytávanie prachu,
odvodnenie zamokreného
miesta, členenie priestoru,
tlmenie hluku, upokojujúce
účinky.
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Poznať význam okrasných rastlín
a ich vplyv na život človeka a na
životné prostredie.
Poznať jednotlivé skupiny
okrasných rastlín.
BIO
GEO
OSR
ENV
Okrasné dreviny a okrasné
byliny.
Rastliny: popínavé, vodné,
kobercové, skalničky,
balkónové, okrasné trávy,
cibuľové, hľuznaté.
4
Rozdelenie: jednoročné (letničky),
dvojročné, trvalky, cibuľové a
hľuznaté kvetiny.
Letničky: cínia, astrovka,
nechtík, begónia, šalvia,
suchokvet, kapucínka, hrachor,
povojník,....
Požiadavky jednotlivých rastlín na
prostredie.
Dvojročné: fialka, sedmokráska,
nezábudka, mesačnica,...
Pestovanie, generatívne a vegetatívne
Trvalky: pivónia, srdcovka,
Okrasné kvetiny
VI / 11
Poznať jednotlivé skupiny
okrasných kvetín a ich typických
zástupcov.
Vedieť rozmnožovať okrasné
rastliny vegetatívne aj
generatívne.
Poznať požiadavky jednotlivých
rastlín na prostredie a vedieť ich
BIO
CHE
OSR
Tematický celok
Časová
dotácia
4
Obsahový štandard
Téma
rozmnožovanie okrasných kvetín.
kosatec, juka
Rýchlenie okrasných kvetín.
Cibuľové a hľuznaté: narcis,
bleduľa, tulipán, snežienka,
ľalia, georgína,...
Okrasné dreviny
Jedľa, smrek, borievka,
borovica, tuja, tis, smrekovec
opadavý.
Rozdelenie: ihličnaté, listnaté (
opadavé, vždyzelené), stromy a kry.
Výber stanovišťa a vhodných druhov
okrasných drevín.
Pestovanie, ošetrovanie, generatívne
a vegetatívne rozmnožovanie
okrasných drevín.
6
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
dopestovať a ošetrovať.
Pestovaním rastlín prispieť k
osvojeniu si jednotlivých
pestovateľských postupov.
Lipa, javor, platan, agát, breza,
vŕba, orgován, magnólia,
pavinič,..
BIO
GEO
OSR
ENV
Brečtan, rododendron,
krušpán,...
Príprava pôdy, výsadba, ošetrovanie
okrasných rastlín.
Získať zručnosti pri pestovaní,
ošetrovaní a rozmnožovaní
okrasných rastlín.
Zručnosti pri pestovaní, ošetrovaní a
rozmnožovaní okrasných rastlín.
Vedieť vybrať vhodné okrasné
rastliny na určené miesto.
Praktická činnosť
Vedieť vysiať letničky na
predpestovanie sadeníc.
BIO
OSR
ENV
TPPZ
Vedieť rýchliť hyacint alebo inú
cibuľovinu.
Skalka
2
Príprava skalničkového záhona
Výber vhodného miesta na skalku,
základné pravidlá pri vytváraní
Skalka, výber terénu, plán
skalky, termín zakladania, výber
rastlín.
VI / 12
Vedieť využiť všetky doterajšie
vedomosti a zručnosti pri
výstavbe a zakladaní skalky,
INF,BIO,
VYV, OSR, MEV
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
skalničkového záhona.
2
Pestovanie okrasných rastlín v
skalke
Okrasné rastliny vhodné do skalky,
poznávanie, pomenovanie, zásady ich
pestovania a ošetrovania.
5
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
vysadené rastliny poznať, vedieť
ošetrovať a pestovať.
Skalničky (listnaté dreviny
opadavé, vždyzelené, ihličnany,
trvalky, cibuľové a hľuznaté
kvetiny, okrasné trávy).
Vedieť vybrať a pomenovať
vhodné okrasné rastliny do
skalky.
Poznať zásady pestovania a
ošetrovania okrasných rastlín.
BIO
OSR
TPPZ
Realizovať vlastné myšlienky
a vedieť pracovať v tíme.
Praktická činnosť
Získať zručnosti pri ošetrovaní
trvalých skalničiek .
Vedieť ošetrovať priebežne
rastliny vysadené v skalke.
Pripraviť menovky na označenie
skalničiek.
OSR
TPPZ
MUV
Vedieť vysadiť skalničkami
vegetačnú nádobu - vytvoriť
miniskalku.
Trávnik
3
Zakladanie trávnika
Význam trávnika z hľadiska tvorby
oddychového priestoru a ochrany
životného prostredia.
Príprava pozemku, vyčistenie terénu,
príprava pôdy, sejba.
Kultúrna krajina, stav ovzdušia,
produkcia kyslíka, teplota
a vlhkosť vzduchu, prašnosť,
erózia pôdy.
Trávnik extenzívny (ovocné
sady, brehy potokov a riek, pri
cestách), intenzívny (okrasný,
rekreačný, trávnik športových
a golfových ihrísk).
VI / 13
Poznať význam trávnika a jeho
vplyv na život človeka a na
životné prostredie.
Poznať základné pravidlá
zakladania trávnika, poznať
základné druhy tráv.
BIO
GEO
OSR
ENV,
TPPZ
FNG
Tematický celok
Časová
dotácia
5
Obsahový štandard
Téma
Ošetrovanie trávnika
Zalievanie, kosenie, hrabanie,
hnojenie, odburiňovanie trávnik
Náradie a pomôcky na ošetrovanie
a udržiavanie trávnika.
Dodržiavanie bezpečnosti pri práci
s náradím.
Pojem
Zavlažovanie, kosenie, hnojenie,
odburiňovanie, hrabanie,
odstraňovanie machu,
prevzdušňovanie.
Náradie a pomôcky: kosačka,
kosa, kosák, zarovnávač okrajov
trávnika,...
Poznámky:
Prierezové témy:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – environmentálna výchova
MEV – mediálna výchova
MUV – multikultúrna výchova
DOV – dopravná výchova – výchova bezpečnosti v cestnej premávke
OŽZ – ochrana života a zdravia
TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
REV – regionálna výchova
Medzipredmetové vzťahy:
BIO – biológia
CHE – chémia
TECH – technika
INF – informatika
GEO – geografia
FNG – finančná gramotnosť
VI / 14
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Vedieť ošetrovať trávnik.
Získať zručnosti pri práci s
náradím.
Dodržiavať, bezpečnosť pri
práci.
OSR
ENV
TPPZ
TECH
OŽZ
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, počítačová učebňa, ďalšie
priestory školy, školský pozemok, mimoškolské zariadenia – špecializované predajne so
záhradkárskymi potrebami, kvetinárstva, skleníky, botanické záhrady (Arboretum Tesárske
Mlyňany), prírodné parky na Slovensku a výstavy (Enviro a Mladý tvorca na Agrokomplexe
v Nitre) so meraním na pestovanie zelene a aranžovanie. Počas vyučovacieho procesu sa
využíva tímová práca, aby sa žiaci naučili vzájomne komunikovať, spolupracovať, uplatniť
svoj názor pri riešení problému a niesť osobnú zodpovednosť za prácu v tíme. Je dôležitá
z hľadiska prípravy žiakov na riešenie rôznych problémov v bežnom živote.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa prihliada na obsah vyučovania, na
individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové
kompetencie žiakov pre daný predmet.
Pri výučbe sa využíva najmä:
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
výklad učiteľa
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
prezentácie žiakov
praktické činnosti...
exkurzie, besedy (s odborníkom v oblasti aranžovania kvetov a floristiky), vychádzky.
UČEBNÉ ZDROJE:
Učebnice:
Ivan, J. a kol. :Pestovateľské práce pre 5. ročník ZŠ. SPN - Mladé letá, s.r.o., Bratislava, 1.
vydanie, 2007. (schválilo MŠ SR CD-2007-21388/50129-2:911), ISBN 978-80-10-01327-2
Ivan, J. a kol. :Pestovateľské práce pre 6. ročník ZŠ. SPN - Mladé letá, s.r.o., Bratislava, 7.
prepracované a doplnené vydanie, 2006. (schválilo MŠ SR CD-2006-15181/35610-1:091),
ISBN 80-10-00913-X
Milec, A., Cimburková, H., Deml, D., Halásová, R., Hůla, J., Komanová, E.:Pestovateľské
práce pre 7. ročník ZŠ. SPN Bratislava, 4. prepracované vydanie, 1990. (schválilo MŠMaTV
SR 3372/1980-20), ISBN 80-08-00491-6.
Pracovné listy:
žiacke pracovné listy vytvorené učiteľom
Doplnková literatúra:
- Záhradkárska encyklopédia
VI / 15
- časopisy: Mladý vedec, Záhradkár
IKT zdroje:
- internet, DVD zo školských zdrojov
- edukačný free-softvér
HODNOTENIE ŽIAKOV:
Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým
pokynom MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Priebežne budú
hodnotení aj slovne za čiastkové výsledky a prejavy na vyučovacích hodinách (ak žiak
prakticky demonštruje, definuje jav, obhajuje spôsob riešenia problému, prezentuje vlastný
projekt), čo bude mať hlavne motivačný charakter. Súčasťou hodnotenia bude aj celoročný
projekt na vybranú tému (napr. Kvety v domácnosti, Kvetinová výzdoba školy, Okrasné
rastliny v živote človeka, a pod.), pracovné listy a praktické činnosti žiakov. Žiak bude
písomne a ústne skúšaný aspoň jedenkrát v štvrťročnom klasifikačnom období.
Proces hodnotenia v rámci vyučovacieho procesu sa zameria na nasledovné oblasti:
Zapamätanie si poznatkov – žiaci dokážu poznatky reprodukovať, vymenovať, definovať,
nakresliť.
Porozumenie poznatkov – žiaci dokážu poznatky vysvetliť, zadefinovať, opísať, vyjadriť
vlastnými slovami.
Použitie poznatkov (špecifický transfer) – žiaci dokážu poznatky aplikovať, demonštrovať,
vyskúšať, vyriešiť.
Hodnotiace kritériá:
Stupeň 1 (výborný): žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie
ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach.
Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení
jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny,
výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.
Stupeň 2 (chválitebný): žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a
vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri
intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti
a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí
samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má
občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
VI / 16
Stupeň 3 (dobrý): žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti
podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové
kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach
s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie
nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má
častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický.
Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný): žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia
poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických
a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je
nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má
často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností
sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak
s pomocou učiteľa opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný): žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými
osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických
a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je
nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani
na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov
jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani
s pomocou učiteľa.
Pri samostatných prácach, praktických činnostiach a projektoch budeme vychádzať
z hodnotiacej škály:
dosiahnutý počet bodov v % známka
100% - 90%
1
89% - 75%
2
74% - 50%
3
49% - 25%
4
24% - 0%
5
VI / 17
TECHNIKA
Školský vzdelávací program Enviráčik
Základná škola, Lehota 144
Názov
predmetu
Časový
rozsah
výučby/
ročník
Stupeň
vzdelania
Forma
štúdia
Vyučovací
jazyk
Technika
5.roč.
6. roč.
7. roč.
8. roč.
1 hod./týždeň
33 hod./rok
1 hod./týždeň
33 hod./rok
9.roč.
ISCED 2
denná
slovenský
CHARAKTERISTIKA
Predmet technika je zameraný na rozvoj poznávania techniky ako jednej z podmienok
súčasnej a pravdepodobne aj budúcej existencie človeka. Postupným spoznávaním žiaci
získavajú základné technické poznatky pre každodenný život, učia sa riešiť jednoduché
technické problémy a na základe vlastných skúseností si osvojujú základné pracovné
zručnosti. Poznávanie otvára žiakom dvere do sveta techniky a vedie ich k porozumeniu
vzťahov medzi technikou a vedami, technikou a spoločnosťou a technikou a prírodou. Žiaci
získavajú technickú gramotnosť a postupne sa stávajú rozumnými používateľmi techniky.
Vo vyučovaní techniky sa využívajú prierezové témy a medzipredmetové vzťahy,
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť vzdelávania. Do vyučovania sa integrujú aj poznatky
spoločenských a prírodovedných disciplín.
CIELE
Vyučovanie techniky má za cieľ naučiť žiakov základom pracovných návykov a
zručností, kreativite, riešeniu technických problémov v tíme a využitiu techniky v prospech
človeka s ohľadom na ochranu prírody a životného prostredia. Má ich pripraviť na život v
praxi, na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce (napr. dokázali dodržiavať
pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli adaptovať na zmenené pracovné podmienky).
Aktívnym prístupom žiakov v procese praktických pracovných činností sa motivuje
ich záujem o získanie základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej
činnosti, čo tiež prispieva k vytváraniu ich životnej a profesijnej orientácie.
VI / 18
VZDELÁVACIE STRATÉGIE
kompetencie predmetové
používať bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie
dodržiavať stanovené pravidlá, plniť povinnosti a záväzky
adaptovať sa na zmenené alebo nové pracovné podmienky
žiak
pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a
sa
spoločenského významu
naučí
chrániť svoje zdravie i zdravie druhých
chrániť životné prostredie i kultúrne a spoločenské hodnoty
vyjadrovať myšlienky a postupy a zaznamenávať ich pomocou formálnych zápisov
rozvíjať jednotlivé druhy gramotnosti/prírodovednú, čitateľskú, digitálnu
analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov
a overovať ich v praxi
kompetencie k celoživotnému učeniu sa
žiak
uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
sa
uplatňovať rôzne stratégie učenia sa
naučí
využívať získané znalosti a skúsenosti v záujme vlastného rozvoja i svojej prípravy na
budúcnosť
robiť podložené rozhodnutia o ďalšom svojom vzdelávaní a profesionálnom raste
kompetencie sociálne komunikačné
žiak
efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie
sa
prezentovať sám seba a výsledky svojej práce
naučí
efektívne spolupracovať a niesť osobnú zodpovednosť
kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia
žiak
uplatňovať tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na
sa
dosiahnutie kvalitného výsledku
naučí
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
žiak
používať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou a grafickým prostredím
sa
využívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom posudzovaní informácií
naučí
využívať IKT pri vzdelávaní
kompetencia riešiť problémy
žiak
uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci
sa
navrhovať rôzne postupy a vhodné metódy pri riešení problémov
naučí
formulovať argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov
byť otvorený získavaniu a využívaniu rôznych postupov
kompetencie občianske
žiak
flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť
sa
tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov
naučí
pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti,
hospodárnosti a spoločenského významu
orientovať v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce
kompetencie sociálne a personálne
žiak
preberať zodpovednosť a byt samostatným
sa
hodnotiť a vyjadrovať vlastný názor
naučí
poznávať a hodnotiť sám seba v smere vlastnej profesijnej orientácie
rozvíjať morálne a vôľové vlastnosti ( samostatnosť, dôslednosť, vytrvalosť,...)
VI / 19
kompetencie pracovné
žiak
získať základné užívateľské zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti.
sa
získať praktické pracovné návyky
naučí
efektívne meniť zaužívané postupy pri riešení pracovných úloh
flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť
kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
žiak
orientovať sa v základných aktivitách, ktoré bude potrebovať k uskutočneniu
sa
podnikateľského zámeru a k jeho realizácii
naučí
chápať podstatu, cieľ a riziko podnikania
rozvíjať svoje podnikateľské myslenie
kompetencie kultúrne
žiak
poznať pravidlá spoločenského kontaktu
sa
byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
naučí
VI / 20
OBSAH VYUČOVANIA
Technika v 7. ročníku
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Úvod
1
Úvodná hodina
Technika
Uviesť príklady praktického využitia
techniky v živote ľudí.
Človek a technika
1
Človek – príroda – spoločnosť –
technika a ich vzťahy.
Technika, technické prostredie,
prírodné prostredie, spoločenské
prostredie, technické dielo.
Pochopiť a vedieť vysvetliť pojem
technika, technické prostredie a
technické dielo ako produkt ľudskej
činnosti.
Technické dielo a životné
prostredie.
3
História techniky – človek
tvorca techniky.
Projekt:
„Vynálezy, ktoré zmenili náš
svet“,
„Slovenskí vynálezcovia“,
„Technika a spoločnosť“,
„Technika a životné prostredie“,
„Horúce novinky zo sveta
techniky“.
Výroba nástrojov (sekery, nože,
oštepy) strojov (luk, sláčikový
ručný vrták, koleso, kladka,...),
výroba bronzu, skla, železných
kovov, ...
Vodné koleso, veterné mlyny,
tlačiarenský lis, Wattov parný
stroj, spaľovací motor, elektrický
prúd, počítače, ....
J. Watt, T. A. Edison, J. Gutte,
Leonardo da Vinci,...J. Bahýľ, J.
Murgaš, Š. Banič, D. Siakeľ, A.
Stodola,...
VI / 21
Vedieť vymenovať a uviesť príklady
na pozitívne a negatívne dôsledky
techniky.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
FYZ,
OSR, ENV,
MUV
Poznať históriu techniky všeobecne
a na Slovensku.
Vymenovať najvýznamnejšie objavy
a vynálezy 18. – 20. storočia.
Vedieť vymenovať najznámejších
slovenských vynálezcov.
Poznať základné informácie o
slovenských vynálezcoch.
DEJ, GEO,
INF,
OSR, ENV,
MUV, TPPZ
Tematický celok
Časová
dotácia
1
Grafická
komunikácia
3
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Vznik výrobku, cesta: myšlienka
– konštrukcia – výroba –
využitie
Marketing, dizajn, konštrukcia,
technologický postup, montáž,
skúšky spoľahlivosti,
hospodárnosti, bezpečnosti
a životnosti, balenie a predaj.
Vedieť vysvetliť pojem
technologický postup a opísať
všeobecne cestu vzniku výrobku
Základy technickej komunikácie
– zobrazovanie,
Technické kreslenie (technický
náčrt a výkres), počítačová
grafika, technická grafika,
technické normy (STN, ISO).
Poznať proces vzniku technického
produktu.
Čiary, kótovanie, mierka,
technické písmo,...
Vedieť zobraziť vnímaný predmet
(súčiastku) jednoduchým technickým
náčrtom alebo výkresom s potrebným
počtom priemetov alebo
priestorovým zobrazením.
technický náčrt – kreslenie,
technický výkres – čítanie.
Zobrazenie jedným priemetom
(kolmý priemet), pravouhlé
premietanie na tri priemetne
(nárys, pôdorys, bokorys).
3
Počítač a technické kreslenie
(softvéry na kreslenie).
Projekt: „Jednoduchý výrobok
z dreva“
2
Výkonový štandard
Počítač a Internet pri
konštruovaní.
Kreslenie na počítači,
free softvéry: Skicár, GIMP,
Photoshop, AutoCAD,
DoubleCAD.
Práca s počítačom
Základy navrhovateľskej
činnosti – technické tvorivé
myslenie.
Vedieť čítať jednoduchý technický
náčrt a výkres.
Poznať voľne dostupné softvéry na
kreslenie.
Vedieť pracovať so skicárom
a vedieť použiť GIMP.
Mat schopnosti vytvárať a realizovať
technické myšlienky pre vlastné
potreby pre potreby školy, pre
komerčné aktivity a pod.
Vedieť realizovať drobný projekt
VI / 22
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR, MEV,
ENV
MAT, VYV,
OSR
INF, VYV,
OSR, TPPZ
INF,
OSR, MEV,
TPPZ
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Projekt: „Kŕmidlo pre vtáčikov“,
„Stojan na CD“.
Materiály a
technológie
1
Zariadenie a pravidlá správania
sa v školskej dielenskej učebni a
v technickom prostredí.
Základné technické materiály,
výroba, vlastnosti a použitie drevo, kovy, plasty.
Iné technické materiály:
porcelán, sklo, guma, textil,
kompozity.
Projekt „Druhá šanca pre
použité plastové obaly“:
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
(zhotoviť technický náčrt, vybrať
vhodný materiál, zvoliť konštrukčné
riešenia a spoje, navrhnúť
technológie).
BOZP a PO
Pravidlá ochrany zdravia
a bezpečnosti pi práci.
4
Výkonový štandard
Poznať zariadenie a dodržiavať
pravidlá správania sa v školskej
dielenskej učebni a v technickom
prostredí.
Poznať a dodržiavať pravidlá
ochrany zdravia a bezpečnosti pi
práci.
Drevo: ťažba a spracovanie dreva,
štruktúra dreva, vlastnosti,
základné druhy reziva, dyhy,
preglejky.
Poznať spôsob výroby, vlastnosti a
použitie základných druhov
technických materiálov (drevo, kovy,
plasty).
Kovy: železné (oceľ a liatina),
neželezné (meď, hliník, olovo,
cín, zinok), zliatiny (bronz,
mosadz, dural), polotovary
(plechy a drôty).
Poznať a vedieť rozlíšiť základné
druhy technických materiálov (drevo,
kovy, plasty).
Plasty: termoplasty (polystyrén,
polyetylén, organické sklo,
polyvinylchlorid) a termosety
(reaktoplasty).
Porcelán, sklo, guma, textil,
kompozity,....
VI / 23
OSR,
OŽZ
BIO, CHE,
FYZ
OSR, ENV,
TPPZ
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Surovina, materiál, polovýrobok
(polotovar), výrobok.
2
Základné technologické postupy
pri spracovaní technických
materiálov.
Upínanie materiálu, meranie
a obrysovanie
Trieskové obrábanie (rezanie,
pilovanie, brúsenie, vŕtanie),
strihanie a štikanie, sekanie,
prebíjanie, vysekávanie,
vyrovnávanie, vyklepávanie,
tvárnenie, ohýbanie, odlievanie,
nitovanie, spájkovanie,
zváranie,....
Zverák, stolárska hoblica,
zámočnícky stôl. Meradlá, ceruza,
fixka, rysovacia ihla, obrysovadlo,
uholnica, uhlomer, kružidlo,
jamkovač, špička,...
5
Základy jednoduchého ručného
obrábania dreva – náradie a
pomôcky.
Rezanie, vŕtanie, dlabanie,
hobľovanie dreva.
Opracovanie rašpľou, pilníkom,
brúsenie dreva.
Spájanie dreva (klincami,
skrutkami, lepením, jednoduché
konštrukčné spájanie dreva).
Píly na drevo (chvostovka,
čapovka, dierovka, lupienková
píla), nebožiec, ručný vrtáčik,
kolovrátok, dláto, gumené
kladivo, hoblík (nastavenie
hoblíka), rašple a pilníky (ploché,
kruhové, odsekové, trojhranné,
štvorhranné), brúsny papier.
Klince, kladivo, skrutky špeciálne
skrutky, skrutkovač, lepidlo.
Konštrukčné spájanie dreva
(plátovanie, čapovanie, pokos).
VI / 24
Poznať základné technologické
postupy pri spracovaní technických
materiálov, vedieť pracovať podľa
jednoduchého technologického
postupu a technického výkresu v
Vedieť správne preniesť tvar a
rozmery predmetu z výkresu na
opracúvaný materiál, správne voliť
meradlá a pomôcky na obrysovanie.
MAT, VYV,
OSR, TPPZ
Poznať základné náradie na ručné
opracovanie dreva.
Prakticky si precvičiť (podľa
možností a vybavenia školy) a
osvojiť jednotlivé elementárne
zručnosti pri opracovaní dreva
(rezanie, rašpľovanie, pilovanie,
vŕtanie dreva, dlabanie, hobľovanie,
spájanie).
OSR, TPPZ,
OŽZ
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Exkurzia do drevospracujúceho
podniku.
4
Základy jednoduchého ručného
obrábania kovov - náradie a
pomôcky.
Rezanie a strihanie plechu,
štikanie drôtov.
Opracovanie pilníkom, brúsenie.
Píla na kov, nožnice na plech
(ručné, stolové pákové a
tabuľové), pilníky, brúsne plátno,
ručná vŕtačka, gumené kladivo,
zámočnícke kladivo, kliešte
(štikacie).
Vŕtanie kovov.
Ohýbanie a vyrovnávanie plechu
a drôtu.
Poznať základné náradie na ručné
opracovanie kovov.
Prakticky si precvičiť (podľa
možností a vybavenia školy) a
osvojiť jednotlivé elementárne
zručnosti pri opracovaní kovov
(rezanie, strihanie, štikanie,
pilovanie, brúsenie, vŕtanie, ohýbanie
a vyrovnávanie plechu a drôtu, ).
OSR, TPPZ,
OŽZ
Exkurzia do kovospracujúceho
podniku
3
Základy jednoduchého ručného
obrábania plastov - náradie a
pomôcky.
Rezanie, oddeľovanie
(strihanie), pilovanie, brúsenie,
ohýbanie.
Píla, nožnice, odporová rezačka
na polystyrén, pilníky, brúsny
papier, kliešte s plochými
čeľusťami.
VI / 25
Poznať základné náradie na ručné
opracovanie plastov.
Prakticky si precvičiť (podľa
možností a vybavenia školy) a
osvojiť jednotlivé elementárne
zručnosti pri opracovaní plastov
(rezanie, strihanie, pilovanie,
brúsenie, ohýbanie).
FYZ,
OSR, TPPZ,
OŽZ
Technika v 8. ročníku
Tematický celok
Časová
dotácia
Elektrická energia
1
3
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Pravidlá bezpečnej práce s
elektrickým prúdom a
poskytovanie prvej pomoci.
Bezpečné napätie, bezpečný prúd,
výstražné tabuľky.
Poznať pravidlá bezpečnej práce s
elektrickým prúdom.
Prvá pomoc a základné životné
funkcie – dýchanie, srdcová
činnosť, vedomie.
Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri
úraze elektrickým prúdom.
Výroba, rozvod a zdroje
elektrickej energie.
Neobnoviteľné a obnoviteľné
zdroje elektrickej energie.
Elektrárne tepelné, vodné,
veterné, geotermálne, slnečné,
atómové. Generátor, alternátor,
dynamo. Rozvodný systém.
Vedieť opísať výrobu a rozvod
elektrickej energie a poznať
ekologické aspekty výroby
elektrickej energie.
Projekt „Alternatívne zdroje
energie a ich budúcnosť“.
Poznať základné batériové zdroje
elektrickej energie a akumulátory.
Elektrochemické články suché
a mokré, primárne a sekundárne.
Akumulátory elektrické - kyslé a
alkalické.
1
2
Domová inštalácia elektrického
prúdu.
Základný elektroinštalačný
materiál.
Zariadenie na rozvod pred a za
elektromerom, prípojka, hlavná
domová skriňa a hlavné domové
vedenie, elektromer. Svetelný
a zásuvkový obvod
Poznať spôsob rozvodu elektrickej
energie v domácnosti.
Ovládače – spínače, vypínače
a tlačidlá, zásuvky a vidlice,
objímky žiaroviek, istiace prvky –
ističe a poistky, úložný materiál –
Poznať základný elektroinštalačný
materiál, jeho funkciu a použitie
(montáž zásuvky a objímky,
pohyblivý prívod).
VI / 26
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR, OŽZ
FYZ, CHE,
OSR, ENV,
REV, FNG
FYZ,
OSR
FYZ,
OSR
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
inštalačné rúrky a lišty, inštalačné
škatule a rozvodky, spojovací,
upevňovací a izolačný materiál.
2
Schémy elektrických zapojení.
Jednoduché elektrické obvody.
Schematické značky – vodič,
batéria, generátor, zdroj
striedavého a jednosmerného
napätia, žiarovka, elektromotor,
zvonček, rezistor, dióda,
dvojvodičové a trojvodičové
vedenie, spojenie vodičov,
spojenie s kostrou, uzemnenie,
poistka, spínač, vypínač, tlačidlo,
prepínač.
Vedieť čítať jednoduché elektrické
značky, schémy a zapojenia.
FYZ,
OSR
Zapojenie za sebou (do série),
zapojenie vedľa seba (paralelne).
3
Jednoduché elektrotechnické
práce.
Práca s elektromontážnym
materiálom a stavebnicou.
Elektrotechnická stavebnica.
Skúšačka tlejivková, skúšačka SN
1 a SN 2
Vedieť čítať jednoduché elektrické
schémy, zapojenia a vedieť na
elektrotechnickej stavebnici pre ZŠ
zapájať jednoduché elektrické
obvody.
OSR,
TPPZ
Poznať použitie žiarovkovej
skúšačky.
2
Základné elektrické spotrebiče.
Elektrické spotrebiče – svetelné
(lux = jednotka intenzity
osvetlenia), tepelné, chladiace,
mechanické, elektronické.
VI / 27
Poznať funkciu a oboznámiť sa s
hlavnými parametrami a so správnym
používaním základných elektrických
FYZ,
OSR
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
1
2
Téma
Pojem
Výkon, spotreba, návod na
obsluhu, zásady prevádzky,
poruchy, záručný list a servis.
spotrebičov pre domácnosť.
Klimatizácia, umývačka riadu,
mikrovlnná rúra, počítače,
domáce kino,...
Oboznámiť sa s modernými
elektrickými spotrebičmi v
domácnosti.
Výpočet spotreby elektrickej
energie
Cena energie, vyúčtovanie
spotreby, faktúry a spôsob platby.
Šetrenie elektrickou energiou
v domácnosti.
Príkon - P, doba prevádzky denne
– t, počet dní – d.
Poznať význam elektromeru a
oboznámiť sa s príkladmi výpočtu
spotreby elektrickej energie.
Projekt „Ako ušetriť elektrickú
energiu v našej domácnosti“.
Vzorec na výpočet spotreby:
Moderné elektrické spotrebiče.
W = P.t.d (kWh)
Úsporné žiarovky, tesnenie na
chladničke a mrazničke,...
Technika –
domácnosť bezpečnosť
1
3
Výkonový štandard
Základné prvky bytovej
inštalácie.
Rozvod studenej a teplej vody v
domácnosti.
Kanalizácia.
Šetrenie vodou v domácnosti.
Vedieť sa orientovať v aktuálnej
ponuke spotrebičov na základe
technických parametrov (spotreba
elektrickej energie, cena, účelnosť,
dizajn,...).
INF, VYV,
OSR, MEV
MAT, FYZ,
OSR, TPPZ,
FNG
Poznať možnosti šetrenia elektrickou
energiou.
Bytová inštalácia - plyn, vodovod,
kúrenie a teplá voda, kanalizácia,
elektroinštalácia, bleskozvod,
vetranie, telekomunikácie a spoje.
Oboznámiť sa so systémom,
základmi konštrukcie a údržby
jednotlivých prvkov bytovej
inštalácie.
Prírodný vodný zdroj, úpravňa
vody, prečerpávacia stanica,
vodojem, vodovod.
Vedieť popísať spôsob rozvodu vody
z prírodného vodného zdroja po
úprave do domácnosti.
Vodoinštalácia a vodovodné
potrubie – použité prvky a spoje,
Vedieť popísať systém rozvodu
VI / 28
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR
FYZ,
OSR, ENV,
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
materiály.
studenej a teplej vody v byte.
„Možnosti využitia dažďovej
a odpadovej vody“,
Kanalizácia a kanalizačné
potrubie – použité prvky a spoje,
materiály, sifóny.
Vedieť popísať systém odvodu
použitej vody.
Vodovodný kohútik (ventil) –
vršok, teleso s vretenovodom,
matica, gumové tesnenie, sedlo.
Poznať zloženie a funkciu
vodovodného kohútika a jednoduchej
vodovodnej batérie
Vodovodná batéria (zmiešavacia,
páková,...). Splachovač plavákový ventil, prívod vody do
nádržky, tesniace gumičky, vodný
kameň, poruchy – pretekanie
vody z nádržky.
Ovládať opravu netesnosti
vodovodného kohútika (batérie)
výmenou tesnenia, frézovaním sediel
alebo výmenou vložiek ventilov.
Kúrenie centrálne, ústredné,
(kotol, rozvod teplej vody nútený
alebo prirodzený, radiátory ),
lokálne (pece, kozuby).
Oboznámiť sa so systémom
ústredného kúrenia v bytoch a jeho
funkciou.
Pece, kotly, kozuby (krby).
Vedieť popísať konštrukciu kotla a
princíp spaľovania vo vykurovacích
zariadeniach.
Konštrukcia vodovodného
kohútika (ventilu) a vodovodnej
batérie - demontáž, oprava,
montáž.
Splachovač na WC.
2
Kúrenie v domácnosti,
centrálne, ústredné, lokálne.
Podstata samočinného obehu
vody v ústrednom vykurovaní,
nútený obeh, schéma ústredného
kúrenia.
3
Výkonový štandard
Projekt:
„Ani jedna kvapka vody
nazmar“
3
Pojem
Konštrukcia kotla a princíp
spaľovania vo vykurovacích
zariadeniach.
Druhy kotlov.
Palivo pevné (drevo, uhlie, koks,
brikety), kvapalné (nafta), plynné
(propán bután, zemný plyn),
VI / 29
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
TPPZ, FNG
Poznať možnosti šetrenia vodou,
využitia dažďovej a odpadovej vody,
spôsoby zamedzenia úniku vody.
OSR, ENV,
TPPZ
Oboznámiť sa s opravou splachovača
WC.
FYZ,
OSR, ENV
Oboznámiť sa so systémom
ústredného kúrenia v škole.
Oboznámiť sa s princípom
FYZ, CHE,
OSR, OŽZ
Tematický celok
Časová
dotácia
3
Obsahový štandard
Téma
Výkonový štandard
Pojem
Krby a princíp ich konštrukcie,
teplovzdušné vykurovanie.
elektrická, a slnečná energia.
Požiarne predpisy.
teplovzdušného vykurovania krbom.
Výpočet spotreby energie na
kúrenie
Výkonnosť vykurovacích
zariadení, cena paliva, porovnanie
nákladov na vykurovanie.
Poznať výpočet spotreby energie na
kúrenie.
Ekonomické a ekologické
hodnotenie jednotlivých
systémov kúrenia.
Šetrenie teplom v domácnosti.
Termoregulačné ventily, tesnenia
na dvere a okná, plastové okná,
euro okná, zatepľovanie budov,...
Poznámky:
Vedieť ekonomicky a ekologicky
hodnotiť jednotlivé systémy.
Poznať možnosti šetrenia teplom a
zároveň spôsoby. zamedzenia úniku
tepla, spôsoby zateplenia okien a
dverí.
Medzipredmetové vzťahy:
DEJ – dejepis
FYZ – fyzika
CHE – chémia
GEO – geografia
BIO – biológia
MAT – matematika
NF – informatika
VYV – výtvarná výchova
FNG – finančná gramotnosť
Prierezové témy:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – environmentálna výchova
MEV – mediálna výchova
MUV – multikultúrna výchova
DOV – dopravná výchova – výchova bezpečnosti v cestnej premávke
OŽZ – ochrana života a zdravia
TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
REV – regionálna výchova
VI / 30
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
MAT, FYZ,
OSR, ENV,
FNG
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, školská dielňa, počítačová
učebňa, ďalšie priestory školy, mimoškolské zariadenia – výrobné podniky, špecializované
predajne (elektrospotrebiče, vykurovacie zariadenia, pracovné náradie a pod.), múzeá
a výstavy. Počas vyučovacieho procesu sa využíva tímová práca, aby sa žiaci naučili
vzájomne komunikovať, spolupracovať, učiť sa od ostatných, uplatniť svoj názor pri riešení
problému a niesť osobnú zodpovednosť za prácu v tíme. Je dôležitá z hľadiska prípravy
žiakov na riešenie rôznych problémov v bežnom živote.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa prihliada na obsah vyučovania, na
individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové
kompetencie žiakov pre daný predmet. Pri výučbe sa využíva najmä:
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
výklad učiteľa
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
projektové vyučovanie
praktické činnosti
prezentácie žiakov
exkurzie (drevospracujúci a kovospracujúci podnik, umelecké kováčstvo, technické
pamiatky a technické diela na Slovensku), besedy (s odborníkmi v oblasti počítačovej
grafiky, recyklácie odpadu a pod.).
UČEBNÉ ZDROJE:
Učebnica:
Krušpán, I. a kol.: Technická výchova pre 5. až 9. ročník ZŠ. EXPOL PEDAGOGIKA, spol. s
r.o., 4. vydanie, 2006. (schválilo MŠ SR 4672/98 – 41), ISBN 80-89002-99-0
Pracovné listy:
žiacke pracovné listy vytvorené učiteľom
Doplnková literatúra:
- časopisy: Encyklopédie vedy a techniky, Mladý vedec
IKT zdroje:
- internet (www.energiazblizka.sk, www.ekostopa.sk, www.recyklohry.sk,...)
- edukačný free-softvér
- DVD zo školských zdrojov
- multimediálne prezentácie so zameraním na vzdelávanie v oblasti techniky
VI / 31
HODNOTENIE ŽIAKOV:
Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým
pokynom MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Priebežne budú
hodnotení aj slovne za čiastkové výsledky a prejavy na vyučovacích hodinách (ak žiak
prakticky demonštruje, definuje jav, obhajuje spôsob riešenia problému, prezentuje vlastný
projekt), čo bude mať hlavne motivačný charakter. Súčasťou hodnotenia bude aj celoročný
projekt na vybranú tému (napr. Vynálezy, ktoré zmenili náš svet, Slovenskí vynálezcovia,
Technika a spoločnosť, Technika a životné prostredie, Kŕmidlo pre vtáčikov, Stojan na CD,
Alternatívne zdroje energie a ich budúcnosť, Ako ušetriť elektrickú
energiu v našej
domácnosti, Možnosti využitia dažďovej a odpadovej vody, Ani jedna kvapka vody nazmar,
Druhá šanca pre použité plastové obaly a pod.), pracovné listy a praktické činnosti žiakov.
Žiak bude ústne skúšaný aspoň jedenkrát v štvrťročnom klasifikačnom období.
Proces hodnotenia v rámci vyučovacieho procesu sa zameria na nasledovné oblasti:
Zapamätanie si poznatkov – žiaci dokážu poznatky reprodukovať, vymenovať, definovať,
nakresliť.
Porozumenie poznatkov – žiaci dokážu poznatky vysvetliť, zadefinovať, opísať, vyjadriť
vlastnými slovami.
Použitie poznatkov (špecifický transfer) – žiaci dokážu poznatky aplikovať, demonštrovať,
vyskúšať, vyriešiť.
Odporúčané formy hodnotenia:
Písomná (grafická) forma hodnotenia - pre tematický celok Grafická komunikácia (kreslenie
náčrtkov, grafický záznam navrhnutého projektu, dopĺňanie, prípadne oprava, vyhľadávanie
chýb v spôsoboch zobrazovania), Elektrická energia (kreslenie schematických značiek
elektrotechnických súčiastok, prípadne ich doplnenie v situačných schémach) a Technika domácnosť – bezpečnosť..
Praktická forma hodnotenia - pre tematické celky, kde má žiak zvládnuť pracovné operácie,
prípadne pracovné postupy, hlavne v tematických celkoch: Materiály a technológie. Rovnako
je vhodná na overenie základných zručností pre vytvorenie návrhu pomocou počítača.
Ústna forma hodnotenia - pre všetky tematické celky, kde žiak prakticky demonštruje,
definuje jav, obhajuje spôsob riešenia problému, prezentuje vlastný projekt a pod..
VI / 32
Hodnotiace kritériá:
Stupeň 1 (výborný): žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie
ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach.
Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení
jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny,
výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.
Stupeň 2 (chválitebný): žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a
vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri
intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti
a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí
samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má
občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý): žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti
podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové
kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach
s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie
nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má
častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický.
Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný): žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia
poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických
a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je
nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má
často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností
sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak
s pomocou učiteľa opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný): žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými
osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických
a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je
nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani
na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov
jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani
s pomocou učiteľa.
VI / 33
Pri samostatných prácach, praktických činnostiach a projektoch budeme vychádzať z
hodnotiacej škály:
dosiahnutý počet bodov v % známka
100% - 90%
1
89% - 75%
2
74% - 50%
3
49% - 25%
4
24% - 0%
5
VI / 34
TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Školský vzdelávací program Enviráčik
Základná škola, Lehota144
Názov
predmetu
Časový
rozsah
výučby/
ročník
Stupeň
vzdelania
Forma
štúdia
Vyučovací
jazyk
Tvorba životného prostredia
5.roč.
6. roč.
1 hod./týždeň
33 hod./rok
1 hod./týždeň
33 hod./rok
7. roč.
8. roč
9. roč.
ISCED 2
denná
slovenský
CHARAKTERISTIKA
Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch (ako je
biológia a chémia) a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním,
rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode,
k prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje
rozvoj jeho kreativity.
Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike (postupe) pestovania
okrasných rastlín – interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranžovaní. Vytvára základy
pre ďalšie odborné štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu
životného prostredia.
CIELE
V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite
a kladnému vzťahu k prírode a životnému prostrediu.
V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:

uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia

rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili

rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa,
vytrvalosť, samostatnosť/

estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka
V rovine vedomostí predmet smeruje k:

poznaniu významu pôdy a jej vlastností

poznávaniu úžitkových aj okrasných rastlín – interiérových a exteriérových
VI / 35

osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení

osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov

osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín

poznaniu základov živočíšnej výroby a drobnochove

osvojeniu si poznatkov o zakladaní skalky a trávnika a ďalšej starostlivosti o ne
V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:

získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia,
pri pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní okrasných rastlín
získavanie pracovných zručností a návykov
pestovaní
používaním správneho náradia pri
rastlín
VI / 36
VZDELÁVACIE STRATÉGIE
predmetové kompetencie
pracovať s textom, tabuľkami a prezentáciou
získavať a interpretovať informácie z rôznych zdrojov
žiak
bude
čítať s porozumením odborný text
schopný
systematizovať získané poznatky
vysvetliť základné pojmy a logické princípy v informatike
rozvíjať jednotlivé druhy gramotnosti ( najmä digitálnu)
žiak sa
naučí
využívať rozumne počítač a internet
kompetencie k celoživotnému učeniu sa
uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
žiak sa
naučí
uplatňovať rôzne stratégie učenia sa
komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie
efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie
žiak sa
prezentovať sám seba a výsledky svojej práce
naučí
správne vytvoriť a prezentovať jednoduchý projekt
interpersonálne a intrapersonálne kompetencie
osvojiť si zásady efektívnej spolupráce v skupine
žiak sa
naučí
využiť získané schopnosti a zručnosti pri oddychových aktivitách
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
používať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou a grafickým prostredím
žiak sa
naučí
využívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom posudzovaní informácií
kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia
používať matematické modely priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely,
žiak sa
štatistika, blokdiagramy, grafy, tabuľky),
naučí
byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
kompetencia riešiť problémy
navrhovať rôzne postupy a uplatňovať vhodné metódy pri riešení problémov
žiak sa
naučí
byť otvoreným k získavaniu a využívaniu rôznych postupov
pracovné kompetencie
využívať tvorivosť a samostatnosť pri riešení projektových úloh
žiak sa
naučí
byť flexibilným a schopným prijať a zvládať zmeny
VI / 37
OBSAH VYUČOVANIA
Tvorba životného prostredia v 5. ročníku
Tematický celok
Pôda
Osivo
Obsahový štandard
Časová
dotácia
2
4
Téma
Pojem
Vznik pôdy, rozdelenie pôdy,
význam pôdy a ochrana
pôdneho fondu.
Pôdny fond, ...
Semená, plody, súbory plodov.
Generatívne rozmnožovanie
rastlín.
Semená, plody, súbory plodov,
generatívne a vegetatívne
rozmnožovanie rastlín
Sadivo
Vegetatívne rozmnožovanie
rastlín, spôsoby vegetatívneho
rozmnožovania.
Význam pestovania zeleniny
z hľadiska racionálnej výživy
a zdravia človeka, rozdelenie
zeleniny.
Hlúbová zelenina
Druhy hlúbovej zeleniny,
spôsob pestovania, požiadavky
Vedieť rozlišovať semená
kultúrnych rastlín, poznať spôsoby
sejby a sadenia rastlín.
GEO, BIO,
ENV, OŽZ
BIO,
OSR
Praktickou činnosťou získať
zručnosti pri sejbe a vegetatívnom
rozmnožovaní rastlín.
Poznávanie a rozlišovanie
osiva, tvorba vzorkovnice
semien, vegetatívne
rozmnožovanie rastlín.
23
Poznať vznik pôdy a proces
zvetrávania, rozdelenie pôdy,
význam.
Poznať generatívne a vegetatívne
spôsoby rozmnožovania rastlín.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
GEO,
Praktická činnosť
Zelenina
Výkonový štandard
Racionálna výživa, rozdelenie
zeleniny.
hlúbová zelenina,
Poznať význam zeleniny,
vedieť zeleninu zatriediť
do pestovateľských skupín.
BIO,
Poznať zeleninu a vedieť jej
požiadavky na pestovanie.
TPPZ,
Mať schopnosť získavať vedomosti
VI / 38
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
na pôdu, využitie.
Koreňová zelenina
koreňová zelenina,
Druhy koreňovej zeleniny,
spôsob pestovania, požiadavky
na pôdu, využitie.
Plodová zelenina
Druhy plodovej zeleniny,
spôsob pestovania, požiadavky
na pôdu, využitie.
Struková zelenina
Výkonový štandard
aj mimo učebnice, práca
s internetom a odbornou literatúrou,
tímová práca.
plodová zelenina,
struková zelenina,
Druhy strukovej zeleniny,
spôsob pestovania, požiadavky
na pôdu, využitie.
Cibuľová zelenina
Druhy cibuľovej zeleniny,
spôsob pestovania, požiadavky
na pôdu, využitie.
Listová zelenina
cibuľová zelenina,
Poznať spôsoby zberu zeleniny, jej
uskladnenie, rýchlenie.
listová zelenina,
Druhy listovej zeleniny,
spôsob pestovania, požiadavky
na pôdu, využitie.
Zber zeleniny
Uskladnenie, rýchlenie
zeleniny, predpestovanie,
predpestovanie zeleniny,
VI / 39
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
ENV,
OŽZ
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
pestovanie z priamej sejby
a z priesad.
Burina
Burina,...
Negatívne vlastnosti burín,
dôležitosť jej odstraňovania.
Životné prostredie
Environmentálna
výchova
2
2
Tvorba a ochrana, bezpečnosť
a ochrana zdravia, pracovný
poriadok
Ochrana zdravia a životného
prostredia,...
Ohľaduplnosť k životnému
prostrediu a jeho rôznorodosť,
k svojmu okoliu, iným tvorom
a k sebe samému
Ohľaduplnosť k životnému
prostrediu,...
VI / 40
Poznať negatívne účinky buriny na
kultúrne rastliny, odstraňovanie
buriny.
INF,
TPPZ, OŽZ
ENV
Tvorba životného prostredia v 6. ročníku
Tematický celok
Praktická činnosť
Časová
dotácia
6
Obsahový štandard
Téma
Jesenné práce v záhrade.
Kompostovanie.
Pojem
Spracovanie pôdy,
kompostovanie, uskladňovanie.
Uskladňovanie a spracovanie
zeleniny.
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Vedieť pracovať so záhradkárskym
náčiním.
TSV, BIO
Dodržiavať zásady BOZ.
OŽZ, OSR,
ENV
Spracovanie pôdy na jeseň.
Pôda
3
Zloženie pôdy, druhy pôd,
určovanie druhov pôd.
Pôda, zemina, humus, úrodnosť,
ornica, podmietka, orba,
podornica, rekultivácia,...
Základné spracovanie pôdy.
Vedieť charakterizovať druhy pôd ľahké, stredne ťažké a ťažké.
Z predložených vzoriek zeminy
určiť druhy pôd – piesočnato –
hlinitá, hlinito –piesočnatá, ílovito –
hlinitá.
Zaradiť spôsoby obrábania pôdy
medzi základné spracovanie pôdy,
zdôvodniť.
Spracovanie pôdy pred sejbou
a sadením.
Zdôvodniť dôležitosť spracovania
pôdy pred sejbou a sadením.
Vedieť vysvetliť, ako treba pôdu
obrábať, aby sa jej úrodnosť zvýšila.
Ochrana poľnohospodárskej
pôdy.
Zdôvodniť zákonom stanovenú
povinnosť chrániť a zveľaďovať
pôdu.
VI / 41
GEO, BIO,
OŽZ,
OSR, MEV
Tematický celok
Zelenina.
Menej známe druhy
Časová
dotácia
7
Obsahový štandard
Téma
Listová zelenina
Druhy listovej zeleniny,
spôsob pestovania, požiadavky
na pôdu, využitie.
Plodová zelenina
Druhy plodovej zeleniny,
spôsob pestovania, požiadavky
na pôdu, využitie.
Hlúbová zelenina
Druhy listovej zeleniny,
spôsob pestovania, požiadavky
na pôdu, využitie
Koreňová zelenina
Druhy koreňovej zeleniny,
spôsob pestovania, požiadavky
na pôdu, využitie.
Cibuľová zelenina
Pojem
Kultivar, priama sejba, parenisko,
karotén, vegetačné obdobie.
Dužina, priesada, skleník,
fóliovník,
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Poznať význam a výhody pestovania
menej známych druhov zeleniny.
Poznať spôsoby pestovania, zberu
a uskladnenia zeleniny, jej využitie
v racionálnej výžive pre zdravie
človeka.
Poznať a zatriediť jednotlivé druhy
do pestovateľských skupín.
hlúb
BIO, GEO,
MUV, REV,
neústrojné látky, ľahko stráviteľné
bielkoviny, jarný zber,
výživová hodnota, vegetatívne
vysádzanie, pacibuľka
Druhy cibuľovej zeleniny,
spôsob pestovania, požiadavky
na pôdu, využitie.
Mechanická ochrana menej
známych druhov zeleniny.
VI / 42
FNG
Tematický celok
Poľné plodiny
Obsahový štandard
Časová
dotácia
7
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Chlebové obilniny, kŕmne
obilniny, odnožovanie,
steblovanie, klasenie dozrievanie,
oziminy, jariny,
Poznať význam pestovania poľných
plodín, vedieť ich zatriediť
do pestovateľských skupín.
Najčastejšie pestované druhy,
význam a spôsob pestovania,
využitie, choroby a škodcovia,
zber.
struk, dusík, hľuzkové baktérie,
zelené hnojenie, melioračný
účinok.
Poznať spôsoby pestovania, zberu
a využitia.
Olejniny
Lisovanie oleja, kŕmne zmesi,
racionálna výživa.
Obilniny
Najčastejšie pestované druhy,
význam a spôsob pestovania,
využitie, choroby a škodcovia,
zber a uskladnenie.
Strukoviny
Najčastejšie pestované druhy,
význam a spôsob pestovania,
využitie, choroby a škodcovia,
zber.
Textilné výrobky, priadza,
fermež.
Okopaniny
Najčastejšie pestované druhy,
význam a spôsob pestovania,
využitie, choroby a škodcovia,
Poznať najčastejšie buriny
v poľných plodinách a spôsoby
ochrany.
BIO, CHE,
Priadne a siličnaté rastliny
Najčastejšie pestované druhy,
význam a spôsob pestovania,
využitie, choroby a škodcovia,
zber.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Sadenie, spotreba, kŕmenie,
uskladňovanie, využitie.
VI / 43
FNG, DOV,
TPPZ
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Výkonový štandard
Téma
Pojem
Najčastejšie pestované druhy,
význam a spôsob pestovania,
využitie, choroby a škodcovia,
zber.
Kŕmne trávy, ďatelinoviny, zelené
krmivo, sušenie, silážovanie,
senážovanie.
Tvorba a ochrana životného
prostredia, pracovný poriadok
Krajinné inžinierstvo, postrek,
hnojivo.
Poznať dôsledky používania
chemických postrekov a hnojív na
životné prostredie a zdravie ľudí.
Bezpečnosť a ochrana zdravia.
Šľachtenie.
Vedieť význam šľachtenia rôznych
druhov poľnohospodárskych rastlín
pre rôzne potreby ľudstva.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
zber.
Krmoviny
Životné prostredie
2
Environmentálna
výchova
1
Praktické práce
7
Pestovanie priesad zeleniny
a letničiek.
Pracovné náradie.
Vedieť používať správne pracovné
náradie pri práci.
Poznámky:
Prierezové témy:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – environmentálna výchova
MEV – mediálna výchova
MUV – multikultúrna výchova
DOV – dopravná výchova – výchova bezpečnosti v cestnej premávke
OŽZ – ochrana života a zdravia
TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
REV – regionálna výchova
Medzipredmetové vzťahy:
CHE – chémia
GEO – geografia
TSV – Telesná a športová výchova
BIO – biológia
INF – informatika
FNG – finančná gramotnosť
VI / 44
BIO,OŽZ,
OSR, FNG
BIO,
OŽZ, ENV
BIO.
REV, MEV
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, počítačová učebňa, ďalšie
priestory školy, školský pozemok, mimoškolské zariadenia – špecializované predajne so
záhradkárskymi potrebami, skleníky, botanické záhrady (Arboretum Tesárske Mlyňany),
prírodné parky na Slovensku a výstavy (Enviro na Agrokomplexe v Nitre) so zameraním na
pestovanie zeleniny. Počas vyučovacieho procesu sa využíva tímová práca, aby sa žiaci
naučili vzájomne komunikovať, spolupracovať, uplatniť svoj názor pri riešení problému
a niesť osobnú zodpovednosť za prácu v tíme. Je dôležitá z hľadiska prípravy žiakov na
riešenie rôznych problémov v bežnom živote.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa prihliada na obsah vyučovania, na
individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové
kompetencie žiakov pre daný predmet.
Pri výučbe využívame najmä:
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
výklad učiteľa
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
prezentácie žiakov
praktické činnosti, pozorovanie, pokus.
exkurzie, besedy (s odborníkom v oblasti pestovania zeleniny a obilovín), vychádzky.
UČEBNÉ ZDROJE:
Učebnice:
5. ročník
Ivan, J., Milec, A. a kol.: Pestovateľské práce pre 5. ročník základných škôl, SPN 2007
(odporúčacia doložka CD-2007-21388/50129-2:911)
6. ročník
Ivan, J., Milec, A. a kol.: Pestovateľské práce pre 6. ročník základných škôl, SPN 2006 (
odporúčacia doložka CD-2006-15181/35610-1:091)
Pracovné listy:
žiacke pracovné listy vytvorené učiteľom
školské pramene
IKT zdroje:
edukačné CD-ROM – Didakta,, DVD zo školských zdrojov
edukačný free-softvér, interaktívne encyklopédie
interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor
VI / 45
HODNOTENIE ŽIAKOV:
Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom
MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. Súčasťou
hodnotenia budú aj projekty na vybranú tému.
Hodnotiace kritériá:
Stupeň 1 (výborný): žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie
ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach.
Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení
jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí, v praktických činnostiach. Jeho ústny
aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností
sú kvalitné až originálne.
Stupeň 2 (chválitebný): žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a
vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri
intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti
a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí
samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má
občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý): žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti
podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové
kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach
s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie
nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má
častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický.
Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný): žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia
poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení
teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú
podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny
aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite
výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne
nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.
VI / 46
Stupeň 5 (nedostatočný): žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými
osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických
a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je
nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani
na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov
jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani
s pomocou učiteľa.
Pri samostatných prácach a projektoch budeme vychádzať z hodnotiacej škály:
dosiahnutý počet bodov v % známka
100% - 90%
1
89% - 75%
2
74% - 50%
3
49% - 25%
4
24% - 0%
5
VI / 47
RODINNÁ VÝCHOVA
___________________________________________________________________________
Školský vzdelávací program Enviráčik
Základná škola, Lehota 144
Názov
predmetu
Časový
rozsah
výučby/
ročník
Stupeň
vzdelania
Forma
štúdia
Vyučovací
jazyk
Rodinná výchova
5.roč.
6. roč.
7.roč.
8. roč.
9. roč.
1 hod./týždeň
33 hod./rok
ISCED 2
denná
slovenský
CHARAKTERISTIKA
Predmet rodinná výchova svojím obsahom nadväzuje na učivo biológie, občianskej
náuky a etickej výchovy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho.Jeho obsah je štruktúrovaný do
tematických celkov: rodinný rozpočet, zdravý spôsob života a príchod dieťaťa do rodiny.
Vyučovací predmet rodinná výchova vychádza z výchovy k zdravému životnému štýlu
a zodpovednému prístupu k jednotlivým úlohám v rodine. Jeho úlohou je oboznámiť žiakov s
fungovaním rodiny, vyčleniť úlohy pre jej jednotlivých členov. Predstaviť základné funkcie
rodiny. Oboznámiť žiakov s fyzickou, duševnou, spoločenskou zrelosťou človeka, úlohami a
cieľmi manželstva, s poslaním matky a otca, rodičovskými povinnosťami, so starostlivosťou o
dieťa.
Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete úzko súvisia s
poznaním rodinného života a z úlohou každého jeho príslušníka. Pri zostavovaní tematického
plánu sme prihliadali na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopnosti žiakov.
Predmet vedie žiakov k tomu, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti o spolunažívaní
rodinných príslušníkov.
CIELE
Cieľom predmetu rodinná výchova je poskytnúť základné vedomosti o spolunažívaní
rodinných príslušníkov, aby žiaci získali a osvojili si teoretické vedomosti z rodinného života
a oboznámili sa s úlohou každého jeho príslušníka. Hlavným cieľom je pripraviť žiakov na
úlohu manželov, manželiek, matiek a otcov. Poskytnúť im základné vedomosti a zručnosti
potrebné pre rodinný život.
VI / 48
Metódy, formy a prostriedky vyučovania rodinnej výchovy majú stimulovať rozvoj
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť.
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese
výučby má možnosť spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a
viesť žiaka k čo najlepším výkonom.
VI / 49
VZDELÁVACIE STRATÉGIE
kompetencie predmetové
žiak sa
uvedomiť si význam zdravej výživy pre svoje zdravie
naučí
zostaviť jedálny lístok na základe nutričných hodnôt potravín
uplatniť získané vedomosti a zručnosti z iných vyučovacích predmetov
zostaviť režim dňa podľa psychohygienických zásad
hodnotiť kritériá výberu partnera pre manželské spolužitie
uvedomovať si dôsledky nechráneného pohlavného styku.
vymenovať etapy tehotenstva a pôrodu
praktizovať základnú starostlivosť o novorodenca
demonštrovať komunikáciu medzi rodičmi a deťmi.
chápať funkciu pochvál a trestov
kompetencie k celoživotnému učeniu sa
žiak sa
uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
naučí
uplatňovať rôzne stratégie učenia sa
rozvíjať jednotlivé druhy gramotnosti - prírodovednú, čitateľskú, digitálnu
kriticky spracovať informácie a tvorivo ich prakticky využiť
kompetencie sociálne komunikačné
žiak sa
efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie
naučí
prezentovať sám seba a výsledky svojej práce
získať sebadôveru pri interpretácii učiva
kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia
žiak sa
používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných
naučí
situáciách
používať matematické modely logického myslenia (tabuľky)
vidieť potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia
mať záujem na zdokonaľovaní svojho logického myslenia
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
žiak sa
používať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou.
naučí
používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií
kompetencia riešiť problémy
žiak sa
uplatňovať metódy informačno-receptívne - rozhovor a tvorivo myslieť
naučí
hľadať a navrhovať rôzne postupy a vhodné metódy pri riešení problémov a overovať ich
v praxi
byť otvorený získavaniu a využívaniu rôznych postupov
spoznať klady i zápory pri riešení problému a zvažovať riziká
kompetencie občianske
žiak sa
chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami rodiny, resp. spoločnosti
naučí
nebyť ľahostajný k svojmu okoliu a k sebe samému
kompetencie sociálne a personálne
žiak sa
osvojiť si základné princípy spolupráce v rodine
naučí
efektívne spolupracovať a niesť osobnú zodpovednosť
tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov
kompetencie pracovné
žiak sa
využívať tvorivosť a samostatnosť pri riešení projektových úloh
naučí
kriticky hodnotiť svoje výsledky a aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov
byť flexibilným a schopným prijať a zvládať zmeny
kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
žiak sa
efektívne inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh
naučí
kompetencie kultúrne
žiak sa
poznať pravidlá spoločenského kontaktu
naučí
byť tolerantný a empatický k prejavom rodinného života
VI / 50
OBSAH VYUČOVANIA
Rodinná výchova v 9.ročníku
Tematický
celok
Úvod
Rodinný
rozpočet
Časová
dotácia
1
10
Obsahový štandard
Téma
Úvodná hodina
Predpoklady pre založenie rodiny
Rodinný rozpočet
Bývanie, byt, dom, zariaďovanie
bytu (projekt)
Pojem
rodinná výchova
úplná rodina, neúplná rodina.,...
rozpočet, príjmy, výdavky.
bytové zariadenie, bytové doplnky,
...
inkaso, sporožírový účet, platby, ...
Návšteva pošty, platba inkasa,
účtov
Zdravý
spôsob života
11
Hodnota potravín
Potrava a jej zložky
Význam a zásady racionálnej
výživy
Výkonový štandard
Žiak vie:
Vysvetliť pojem rodinná výchova
bielkoviny, tuky, sacharidy,
vitamíny, minerálne látky, voda,
racionálna výživa, ...
VI / 51
OSR
Žiak vie:
Charakterizovať osobitosti novej
domácnosti
Opísať úplnú a neúplnú rodinu.
Vyjadriť vlastnými slovami
predpoklady pre založenie rodiny.
Hospodárne viesť domácnosť a rodinné
účtovníctvo.
výživová, energetická, biologická
hodnota potravín,
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
BIO, OBN MEV,
OBN,
ETV,
VYV, INF,
MAT,
TPPZ,
Naprojektovať zariadenie ľubovoľnej
miestnosti v byte.
FNG
Vypísať poštové poukážky,
internetbanking.
Žiak vie:
Vypočítať výživovú, energetickú
a biologickú hodnotu potravín.
INF,
Uviesť príklady potravín na jednotlivé
zložky.
CHE, MAT,
VYV
Tematický
celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Stolovanie
Príprava pokrmov
Príchod
dieťaťa do
rodiny
11
Predpoklady pre založenie rodiny
Plánované rodičovstvo
Pojem
Výkonový štandard
úprava stola, správanie sa pri stole,
menu, ...
Rozoznať potraviny pre zdravý vývin
človeka.
studená a teplá kuchyňa, ...
Pripraviť tabulu na rôzne príležitosti.
fyzická, duševná, spoločenská
zrelosť človeka, výber partnera,
svadba, rôzne obrady a zvyky, ...
Pripraviť kompletné menu.
Žiak vie:
Vymenovať kladné a záporné vlastnosti
človeka.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
MEV, TPPZ,
OSR, OŽZ
BIO,
Tehotenstvo a starostlivosť
o tehotné ženy
Narodenie dieťaťa
Zmeny v živote rodiny
Starostlivosť o novorodenca
(praktické cvičenia)
Psycho-motorický vývoj dieťaťa –
jednotlivé obdobia
Vzťahy rodičov a detí
antikoncepcia, tehotenstvo,
gravidita, rizikové,
mimomaternicové, pôrod,
prirodzený, cisársky rez, ...
režim dňa, povinnosti a rola otca,
matky, súrodencov, ...
výbavička, lekárska starostlivosť,
zdravý vývin – význam kojenia, ...
novorodenec, dojča, batoľa,
predškolský vek, mladší starší
školský vek, ...
vzájomná úcta, rozhovor, riešenie
problémov, pochvaly a tresty, ...
VI / 52
Uvedomiť si dôsledky nechráneného
pohlavného styku.
Vyjadriť vlastnými slovami pojem
tehotenstvo. Popísať starostlivosť
o tehotné ženy.
Popísať etapy pôrodu.
ETV,
OBN, MAT
OSR, MEV,
OŽZ,
Zostaviť režim dňa.
Opísať a vymenovať zoznam vecí
patriacich do detskej výbavičky.
Ukázať názorne úkony spojené so
starostlivosťou o dieťa.
Vymenovať jednotlivé obdobia a psycho motorický vývoj dieťaťa.
FNG
Tematický
celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Demonštrovať komunikáciu medzi
rodičmi a deťmi.
Chápať funkciu pochvál a trestov.
Poznámky:
Prierezové témy:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – environmentálna výchova
MEV – mediálna výchova
MUV – multikultúrna výchova
DOV – dopravná výchova – výchova bezpečnosti v cestnej premávke
OŽZ – ochrana života a zdravia
TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
REV – regionálna výchova
Medzipredmetové vzťahy:
INF – informatika
OBN – občianska náuka
BIO – biológia
VYV – výtvarná výchova
CHE – chémia
ETV – etická výchova
FNG – finančná gramotnosť
VI / 53
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, počítačová učebňa, ďalšie
priestory školy, mimoškolské priestory - špecializované predajne a výstavy. Počas
vyučovacieho procesu sa využíva aj tímová práca, aby sa žiaci naučili vzájomne
komunikovať, spolupracovať, učiť sa od ostatných, uplatniť svoj názor pri riešení problému
a niesť osobnú zodpovednosť za prácu v tíme. Tímová práca je dôležitá z hľadiska prípravy
žiakov na riešenie rôznych problémov v bežnom živote.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na
individualitu žiakov, ich skúsenosti a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a
rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet.
Pri výučbe využívame najmä:
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
výklad učiteľa
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
praktické zručnosti, pozorovanie
práca s IKT a prezentácia projektov
exkurzie, besedy
Pri počte 18 žiakov v triede sa bude vyučovanie realizovať v dvoch skupinách.
UČEBNÉ ZDROJE:
Fišer, J., Gregor,D., Klímová, M., Sellnerová, J.: Základy rodinného života, SPN Bratislava,
1986
Zemko, J., Zemková, A.: Kultúra bývania na Slovensku. Vydavateľstvo Osveta Martin, 1982
Kondáš, O.: Psychohygiena všedného dňa, Vydavateľsto Osveta, 1981
Chorvát, F. – Orlík, J.: Slušnosť naša každodenná, Smena, 1982
Uhereková, M., Trévaiová, I., Matľáková, A., Piknová, Z., Sitár, A., Hantabálová, I., Čumová,
K.: Biológia pre 7. ročník ZŠ. EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.. 1. vydanie, 2011. (schvaľovacia
doložka MŠVV a Š SR 2011-1110/5572:4-919), ISBN 978-80-8091-221-5
Šepetka, A., Zbojek, J.: Školský rodinný kalendár finančnej gramotnosti 2012/2013.
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava. 2. vydanie, 2011. (schvaľovacia doložka MŠ SR
CD-2009-39750/44846-1:919), ISBN 978-80-07-01954-6
Doplnková literatúra:
-
časopisy: Byt a bývanie, školské pramene
-
IKT zdroje
VI / 54
HODNOTENIE ŽIAKOV:
Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým
pokynom MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne.
Súčasťou hodnotenia bude aj celoročný projekt na vybranú tému, praktické cvičenia
a portfólio priebežných úloh a cvičení, žiackych pracovných listov, tímová práca a aktivita na
vyučovacích hodinách.
Hodnotiace kritériá:
Stupeň 1 (výborný): žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie
ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach.
Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení
jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny,
výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.
Stupeň 2 (chválitebný): žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a
vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri
intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti
a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí
samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má
občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý): žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti
podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové
kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach
s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie
nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má
častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický.
Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný): žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia
poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení
teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú
podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny
aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite
výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne
nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.
VI / 55
Stupeň 5 (nedostatočný): žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými
osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických
a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je
nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani
na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov
jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani
s pomocou učiteľa.
Žiak bude ústne skúšaný aspoň jedenkrát v štvrťročnom klasifikačnom období.
Praktické cvičenia a projekt budú realizované priebežne s učivom. Pri samostatných prácach,
praktických cvičeniach a projektoch budeme vychádzať z hodnotiacej škály:
dosiahnutý počet bodov v % známka
100% - 90%
1
89% - 75%
2
74% - 50%
3
49% - 25%
4
24% - 0%
5
VI / 56
Download

VI. Človek a svet práce - Základná škola, Lehota 144