WSK110711VM
Vsakovanie pre malé objekty
Wavin AZURA
Katalóg
SYSTÉM PRE VSAKOVANIE
DAŢĎOVEJ VODY DO PODLOŢIA
Inteligentné riešenie pre vsakovanie dažďovej vody
Vsakovanie pre malé objekty
Popis systému
Vsakovací systém
Systém Wavin Azura sa pouţíva k likvidácii daţďových vôd
Tým, ţe vodu neodvádzame do verejnej kanalizácie sme
zo striech, spevnených komunikácii, parkovísk a podobne.
oslobodený od platieb stočného za daţďové vody, šetríme
Vsakovací systém sa skladá zo vsakovacích blokov, ktoré
nie malé peniaze a vieme dosiahnuť rýchlu návratnosť
vytvárajú potrebný akumulačný priestor, do ktorého voda
celého vsakovacieho systému.
počas daţďa nateká a vsakuje do podloţia. Bloky sú
Voči klasickému riešeniu štrkovými trativodmi majú
uloţené v zemi a sú obalené geotextíliou.
vsakovacie bloky jednoznačné výhody. Štrkové trativody
Takéto vsakovanie sa pouţíva najmä tam, kde nemáme
majú vyuţiteľný objem len do 30%, čo znamená, ţe objem
moţnosť odvádzať daţďovú vodu do verejnej daţďovej
výkopových prác musí byť aţ trojnásobný voči vsakovacím
kanalizácie.
blokom, je potrebná väčšia pôdorysná plocha a objem
Vodu nemusíme len vsakovať. V prípade, ţe bloky obalíme
zeminy, ktorú treba uskladniť, je aţ trojnásobne väčší.
nepriepustnou fóliou vytvoríme akumulačnú nádrţ a takto
uskladnenú vodu môţeme vyuţívať na zavlaţovanie.
Bloky Wavin Azura
Bloky
Wavin
vyznačujú
sa
Azura
sú
vysokou
vyrobené
Blok Wavin Azura
Rozmery :
v 400 x š 500 x d 1000mm
Objem :
200 l
Akumulačný koeficient :
> 95%
Pripojenie :
DN 160 mm
Hmotnosť :
8,5 kg
z polypropylénu,
únosnosťou,
Bloky môţu byť uloţené pod parkovacími plochami a trvalo
a vysokým
zaťaţené dopravou. Minimálne krytie blokov je 40cm, pri
akumulačným koeficientom aţ 95%. Kompaktné rozmery
zaťaţení
osobnou
dopravou
80cm,
pri
zaťaţení
a nízka hmotnosť umoţňuje rýchlu a jednoduchú montáţ.
kamiónovou dopravou minimálne 120cm. Dovolená hĺbka
uloţenia blokov je do 3m.
2
5
1
3
2
4
Email:
[email protected]
Obr. 1
1.
2.
3.
4.
5.
Objekt
Zvodové potrubie
Filtračná šachta
Bloky Azura
Odvetranie, prepad
www.wavin.sk
Vsakovanie pre malé objekty
Navrhovanie
Návrh vsakovacieho systému
Predpokladom na vsakovanie je vhodné priepustné
Pre orientačné určenie potrebného počtu blokov môţete
podloţie a to aby bloky neboli umiestnené v spodnej vode.
vychádzať z nasledovnej tabuľky, ktorá je vyhotovená pre
Potrebných počet vsakovacích blokov ovplyvňuje veľkosť
intenzitu zráţok 150 l/s.ha , rôzne typy pôdy
plochy z ktorej odvádzame vodu, typ strechy, typ
a odvodňované plochy 100, 150 a 200 m , za predpokladu
spevneného povrchu, intenzita a periodicita zráţok, a typ
uloţenia blokov v jednej vrstve.
-1
2
pôdy. Presný výpočet potreby vsakovacích blokov vám
zdarma vypracujeme špecializovaným softvérom na
B
počet
blokov
Azura / počtu
pôdorysná
PrePotrebný
orientačné
určenie
potrebného
blokovplocha
môţete
pri uložení blokov do jednej vrstvy
vychádzať z nasledovnej tabuľky, ktorá je vyhotovená pre
Odvodňovaná
plocha
-1
intenzitu zráţok 150 l/s.ha , rôzne typy pôdy
Typ pôdy
100
m2 Azura 150 m2
200 m2
2
Potrebný
blokov
a počet
odvodňované
plochy 100, 150 a 200 m , za predpokladu
2
2
2
pri
uložení
blokov
do
jednej
vrstvy
4 ks / 2 m
6 ks / 3m
8 ks / 4 m
Štrk, štrkopiesok
uloţenia blokov v jednej vrstve.
2
2
2
Odvodňovaná
8 ks / 4plocha
m
12 ks / 6 m
16 ks / 8 m
Hrubé a stredné piesky
C
100 m2
Drobné piesky, spraš
poţiadanie.
A
Typ pôdy
A
Štrk, štrkopiesokD
B
Hrubé a stredné piesky
150
m2/ 6 m2
12 ks
200
m2/ 9 m2
17 ks
22 ks / 11 m
2
6 ks
13
ks / 7 m
2
8 ks
18
ks / 9 m
24 ks / 12 m
8 ks
12 ks
16 ks
12 ks
17 ks
22 ks
18 ks
24 ks
4 ks
Prachové a hlinité piesky
C
Drobné určenie
piesky, spraštypu pôdy
Približné
D
Prachové a hlinité piesky
13 ks
Približné určenie typu pôdy
To
ako
rýchlo
nám
bude
voda
vsakovať
do
podloţia
Predpokladom na vsakovanie je vhodné priepustné nám
2
2
3. Takto pripravenú jamku 30 minút zavlaţujte, aby sa
určuje
koeficient
ktorý je odlišný
pre rôzne
podloţie
a to abyvsakovania
bloky nebolikf,umiestnené
v spodnej
vode.
pôda dôkladne prevlhčila. Potom prebytočnú vodu
typy
pôdy. Vsakovací
koeficient,blokov
typ pôdy
a jej vhodnosť
Potrebných
počet vsakovacích
ovplyvňuje
veľkosťna
úplne odstráňte. Do jamky vloţte meter, aby ste vedeli
vsakovanie
daţďových
vôd vodu,
presnetyp
určí
geológ.
plochy z ktorej
odvádzame
strechy,
typ
odčítať výšku hladiny vody. (Obr. 4)
Pribliţný
typ pôdy
môţete
určiť apodľa
nasledovného
spevneného
povrchu,
intenzita
periodicita
zráţok, a typ
4. Do jamky nalejte 12,5 litra vody, výška hladiny by mala
postupu:
pôdy. Presný výpočet potreby vsakovacích blokov Vám
byť 139mm. V tom okamihu spustite stopky. Merajte
1.
Vykopte
jamu do hĺbky
v ktorej chcete
vsakovacie
zdarma
vypracujeme
špecializovaným
softvérom
na bloky
čas, za ktorý vsiakne 139mm vody, alebo čas, za ktorý
umiestniť (cca 1,2m).
poţiadanie.
vsiakne 10mm vody. (Obr. 5)
2. Do takto pripraveného výkopu vyhĺbte jamku
5. Podľa nameraného času z tabuľky odčítajte pribliţný typ
pôdy. Ak nameraný čas prevyšuje časy uvedené v
o rozmeroch 0,3m x 0,3m x 0,2m. (Obr. 2)
tabuľke, pôda nie je vhodná na vsakovanie.
6. Takto pripravenú jamku 30 minút zavlaţujte, aby sa
pôda dôkladne prevlhčila. Potom prebytočnú vodu
Obr.2
úplne odstráňte. Obr.4
Do jamky vloţte meter, aby steObr.5
vedeli
Obr.3
odčítať výšku hladiny vody. (Obr. 4)
Typ pôdy
A
Štrk, štrkopiesok
B
Hrubé a stredné piesky
C
Drobné piesky, spraš
D
Prachové a hlinité piesky
7. Do jamky nalejte 12,5 litra vody, výška hladiny by mala
Doba vsakovania vody
byť 139mm. V tom okamihu spustite stopky. Merajte
139mm vsiakne za
10mm vsiakne za
čas, za ktorý vsiakne 139mm vody, alebo čas, za ktorý
do 2 min
do 0,2 min
vsiakne 10mm vody. (Obr. 5)
2 – 18 min
0,2 - 1,5 min
8. Podľa nameraného času z tabuľky odčítajte pribliţný typ
18 – 180 min
1,5 – 13 min
pôdy. Ak nameraný čas prevyšuje časy uvedené v
180 – 720 min
13 – 60 min
tabuľke, pôda nie je vhodná na vsakovanie.
Wavin Slovakia s.r.o., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
3
Tel. +421 38 760 5895
Fax +421 38 760 5896
Email: [email protected]
Vsakovanie pre malé objekty
Návod na montáž
Návod na montáž
Montáţ vsakovacieho zariadenia pre malý objekt nie je
4. Na geotextílu poloţte bloky tak, aby sa dotýkali
zloţitá. Pozostáva z vykopania vsakovacej jamy, zrovnania
v rohoch. (Obr.9) Bloky sa vo vodorovnej rovine fixujú
dna, poloţenia geotextílie, osadenia vsakovacích blokov,
klipmi, 4 klipy na Azura blok. (Obr.10)
ich pospájania, zakrytia geotextíliou a dopojenia potrubia
5. Hneď ako dokončíme osadenie blokov, celý systém
a zasypania vsaku.
obalíme geotextíliou, pričom je treba dať pozor na to,
Pri montáţi postupujte podľa nasledovných bodov.
aby geotextília dokonale obopínala celý blok a aby sa
následne zabránilo vniknutiu zeminy do blokov (Obr.
1. Vzdialenosť vsakovacieho zariadenia by mala byť
minimálne 1,5 násobok hĺbky základovej škáry. Pri
budovách s tlakovou hydroizoláciou zachovajte
vzdialenosť minimálne 0,5m. (Obr. 6)
11). Jednotlivé kusy geotextílie prekladajte o 30 cm.
6. Na bloku vyreţte nátokovú mrieţku a dopojte prítokové
potrubie. (Obr. 12)
7. Bloky z boku obsypeme priepustnou zeminou, štrkom,
2. Rozmery výkopu sa prevedú podľa počtu potrebných
alebo pieskom. Zhora môţeme bloky zasýpať
Azura blokov a prítokovej hĺbky. Spodok jamy musí byť
vykopanou zeminou. Aby sme zabránili sadaniu zeminy
vyrovnaný, ak výkop nie je rovný, vysypte ho pieskom
nad vsakom, zásypovú zeminu zhutnujeme po 20 cm.
alebo štrkom do zrnitosti 8mm a zrovnajte. (Obr. 7)
8. Pred vsak odporúčame osadiť šachtu s filtrom. (Obr. 1)
3. Dno a steny jamy vyloţte geotextíliou. Jednotlivé kusy
geotextílie prekladajte o 30 cm. (Obr. 8)
Obr. 6
Obr. 9
Obr.8
Obr. 7
Obr. 10
Obr. 11
Obr. 12
Ďalšie informácie
Ak vás zaujal systém Wavin Azura, ak potrebujete ďalšie
informácie, poradiť sa s riešením, pripraviť presný projekt,
naceniť vsakovací systém, alebo systém objednať
kontaktujte nás na uvedených kontaktných údajoch.
Wavin Slovakia s.r.o., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
4
Tel. +421 38 760 5895
Fax +421 38 760 5896
Email: [email protected]
Download

Leták - WAVIN vsakovacie boxy AZURA.pdf