Návod na inštaláciu
komínového systému
SCHIEDEL PRIMA PLUS
Jednoplášťový nerezový systém na dopojenie spotrebičov do komínového
telesa a na vložkovanie komínových telies
Zatriedenie podľa a v zmysle EN 1856-2 Annex ZA figure ZA 2
PRIMA PLUS - 0036 CPD 91236 029 – 2011
Presné charakteristiky v zmysle STN sú presne definované vo
Vyhláseniach o parametroch
SK-110/111/112-DOP-2013-06-28
Príklady použitia
T200
P1
W
V2
L50060
O200
T450
N1
D
V3
L50060
G50
T450
N1
W
V2
L50060
G75
Stav: 07/2014
Schiedel Slovensko spol. s r.o., Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce ,
Tel./Fax.: 032 / 746 00 11
www.schiedel.sk
Technické zmeny vyhradené!
Fax.: 032 / 746 00 15, [email protected]
Súvisiace predpisy:
Vyhl. MV SR 401/2007 Zb.z., STN EN1856-2, STN EN 15287-1, STN EN 12391-1
Vzdialenosti od horľavých materiálov:
V súlade so stavebnými predpismi, je nevyhnutné, aby bola dodržaná správna vzdialenosť
spalinovej cesty vyhotovenej z komponentov Schiedel PRIMA Plus od horľavých materiálov.
V prípade odvodu spalín od tuhých palív platí, že minimálna vzdialenosť je 3-násobok
priemeru dymovodu.
Návod na inštaláciu:
Detail spoja
Jednotlivé diely sa vzájomne spájajú systémom hrdlového spoja. Diel so signou sa vsunie do
hrdla predchádzajúceho dielu. Jednoduchej montáži napomáhajú nábehové lemy signy aj
hrdla. V prípade inštalácie pre pretlakovú prevádzku P1 sa na drážku signy aplikuje dvojbrité
silikónové alebo vitonové tesnenie. Tým, že je tesnenie umiestnené na plášti dielu z vonka,
je umožnená optická kontrola pri zasúvaní tak, aby nedošlo k vysunutiu tesnenia z drážky.
Pre hladšie. zasunutie dielov s tesnením sa toto potrie gelom, ktoré je súčasťou balenia
tesnenia.
Následne je možné spoj poistiť sponou. Sponu je potrebné otočiť tak, že jej väčší priemer je
na diele s hrdlom a menší na diele so signou. Vtedy po doskrutkovaní spona spoľahlivo
prilieha k obom vonkajším povrchom spájaných dielov. Spona a tesnenie nie je súčasťou
jednotlivých dielov, je nutné si ich objednať samostatne.
Signa
Smer prúdenia
spalín
Spona pre spoj
Hrdlo
Napojenie na spotrebič:
Napojenie na spotrebič môže byť vykonané prostredníctvom
adaptéru – redukcie alebo štandardného rovného dielu,
prípadne dielu s kontrolným otvorom. V oboch
prípadoch by mal byť vsunutý diel so signou do hrdla
spotrebiča. Spoj medzi pripojovacím dielom
a vyústením spotrebiča by mal byť bezpečne
utesnený použitím kachliarskou šnúrou alebo ohňu
odolným tmelom.
Redukcia
Hrdlo
spotrebiča
Taktiež je možné pripojenie na spotrebič vykonať pomocou prekrývacej
spony, ktorá obopne hrdlo spotrebiča a pripájaný diel dymovodu. Je
dodávané v prevedení pre tuhé palivá a plynové spotrebiče.
Diely pre založenie komína
Diel s odvodom kondenzátu - Najčastejšie sa používa ako spodný diel pri komíne zabudovanom
v šachte, kde slúži pre napojenie a následný odvod kondenzátu v horizontélnom alebo vertikálnom
smere. Diel s bočným vývodom je možné použiť ako posledný diel spalinovej kaskády, kde slúži pre
odvod kondenzátu ako aj pre kontrolu a čistenie spalinovej cesty.
Vynášací diel – slúži ako podpora komínového telesa montovaného na
stenu v kombinácii s konzolami kotvenými do steny.
Diely pre kontrolu a čistenie spalinovej cesty
Diel s vnútornými dvierkami - Inštaluje sa do
zvislej časti komína a slúži na kontrolu a čistenie
spalinovej cesty pre spotrebiče s atmosférickou
prevádzkou – N1. Pre prekrytie vonkajšieho plášťa
komínového telesa sa tento diel použije
v kombinácii s vonkajšími dvierkami s predĺžením,
čím sa prispôsobia rôznym hrúbkam komínového
plášťa. Tým vzniknú dve úrovne dvierok – vnútorné
dvierka zabezpečia prístup do spalinovej cesty
a vonkajšie dvierka prekrytie plášťa komína.
Uzáver pre
plynový spotrebič
a pretlak
Diel s kontrolným otvorom kruhovým - Alebo aj diel pre uzatvorenie,
umožňuje kontrolu a čistenie spalinovej cesty.
Inštaluje sa ako štandardný rovný diel v horizontálnej alebo zvislej polohe.
S uzáverom pre tuhé palivá je vhodný pre podtlakovú prevádzku N1. Pri
použití uzáveru pre plnové spotrebiče a použitím tesnenia v spoji dielov sa
použije pre pretlakovú prevádzku P1.
Inštalácia a demontáž uzáveru sa vykonáva otáčaním rukoväte uzáveru, čím
dochádza k vytesneniu alebo uvoľneniu uzáveru. .Veľkosť jednotlivých
priemerov uzáverov pre rôzne priemery spalinovej cesty viď projekčné
podklady PPL.
Kolená s kontrolnými otvormi - Inštalujú sa do
dymovodovej časti na ceste dopojenia spotrebiča do
komínového telesa tak aby bol zabezpečený
bezproblémový prístup pre kontrolu a čistenie vždy pri
každej zmene smeru trasy dymovodu. Ako pri diele
s kruhovým kontrolným otvorom je možné použiť uzáver
pre plyn a tuhé palivá podľa spôsobu prevádzky. Iný
spôsob prevedenia kontrolného otvoru je uzáver na sponu.
Diely pre napojenie dymovodu
Sopúchy 90°, 85°a 45°. Slúžia na napojenie spalinovej cesty
od spotrebiča na samotné komínové teleso, alebo ako odbočka
pre pripojenie viacerých spotrebičov do jedného dymovodu.
Priemer odbočky je zhodný s priemerom sopúcha..Po odpojení
dymovodu umožňuje kontrolu a čistenie spalinovej cesty.
Inštaluje sa ako štandardný rovný diel. Sopúch je možné
uzatvoriť uzáverom a tak byť pripravený na budúce dopojenie
plánovaného spotrebiča
Sopúch LAS – Je ako sopúch 90°, ale s pripojovacím priemerom 60 a 80mm.
Slúži na napojenie jedného alebo až 10 turbo a kondenzačných spotrebičov do
komínového telesa zabudovaného v šachte, alebo ako dymovodový zberač pre
kaskádové dopojenie viacerých spotrebičov umiestnených v jednej miestnosti.
.
Uzáver pre
spotrebič na tuhé
palivá
Diel pre pripojenie (uzatvorenie) - Je to multifunkčný diel, s pripojením na rôzne nástavce a tým
rôzne použitie. Jeho odbočka je kratšia a preto je vhodná na vložkovanie komínovej šachty z hora,
bez nadmerných búracích prác v mieste zaústenia spotrebiča. V kombinácii s nástavcom pre
pripojenie slúži ako sopúch pre zaústenie spotrebiča. Ak použijeme niektorý z uzáverov – potom
nám slúži ako diel pre kontrolu a čistenie.
.
Spolu s použitím pre adaptéra regulátoru ťahu
a samotným regulátorom ťahu je možné regulovať nadmerný
komínový ťah.
Rovné diely
Jednoduché – Sú to rovné diely opatrené na koncoch hrdlom a signou. Ako rovné diely slúžia diely
so skladobnými (efektívnymi) dĺžkami 950, 450, a 200mm. Sú to dĺžky už po zasunutí jednotlivých
dielov do seba spojom hrdlo – signa.
Rovné diely – špeciálne
Nastaviteľný diel jednodielny – v kombinácii s ľubovoľným rovným dielom
dovoľuje sa dĺžkou prispôsobiť konkrétnym rozmerom na stavbe medzi dva pevné
body (napríklad spotrebič a komínové teleso). Jeho konštrukcia umožňuje tento diel
zasunúť do iného dielu nielen do hrdla, ale do celej časti a tým získať požadovaný
dĺžkový rozmer bez rezania. Rozsah tohto nastavenia je 80-400mm. Jeho súčasťou je
špeciálna spona. Pri použití pre pretlakovú prevádzku má pripravené drážky pre dve
tesnenia. Je určený pre zabudovanie do dymovodu (nie do zvislej komínovej časti)
Diel so spúšťacími objímkami – je to diel s dĺžkou 200mm, ktorý je opatrený
objímkami. Objímky slúžia na uchytenie lanka a následné spúšťanie stĺpca komínových
vložiek do komínového prieduchu.
Diel pre odvodnenie –Slúži pre odvod kondenzátu z dymovej cesty a to vo
vodorovnej, ako i zvislej polohe. Je to rovný diel s dĺžkou 200 mm, opatrený
vnútorným zberacím kanálikom a vývodom kondenzátu pre pripojenie hadice.
Diel pre meranie 3x otvor –Umožňuje viacnásobný prístup do spalinovej
cesty za účelom meraní (meranie zloženia spalín, pre pripojenie teplomera,
vákuomanometra,resp. odvod kondenzátu). Obyčajne sa inštaluje hne´d za spotrebič,
resp. za redukciu na spotrebič. Je to diel s dĺžkou 200mm a opatrený troma kusmi
návarkov s vonkajším závitom G3/4.Návarky sú rozmiestnené odstupe 120° po
obvode dielu. Dodáva sa spolu s mosadznými uzávermi týchto návarkov.
Rezanie rovných dielov. Pre dosiahnutie požadovanej
neštandardnej dĺžky rovného dielu, ak nepoužijete nastaviteľný diel,
môže byť tento diel skrátený na mieste inštalácie. Na upravenie
dĺžky je nutné použiť iba vhodné nástroje napr. uhlová brúska
s rezným kotúčom na nerez. Rez očistite od ostrých hrán tak aby
neboli nebezpečné pre manipuláciu. Skrátiť rovný diel sa dá dvoma
spôsobmi:
Spona
zo strany signy tak, aby zostala zachovaná rozšírená časť
– hrdlo., Diely sú potom spojené obvyklým sôsobom –
zasunutím dielu s odrezanou signou do hrdla iného dielu.
Odrezaná hrana môže byť prekrytá prekrývacou sponou. Takto urobený spoj je vhodný pre
atmosferickú prevádzku. Pre pretlakovú prevádzku je nutné spoj pretesniť napríklad
rotempom.
b) Ak máte k dispozícii hrdlovacie zariadenie, je možné rovný diel skrátiť odrezaním hrdla, ktoré
si následne urobíte na hrdlovacom zariadení roztiahnutím časti dielu. V takomto prípade
drážka pre tesnenie zostáva zachovaná a nepotrebujete tento spoj špeciálne pretesňovať.
a)
Ukončenie komína
Krycia doska s odvetraním - slúži na prekrytie ukončenia murovanej časti komína. Umožňuje
odvetranie priestoru okolo zvislej časti spalinovej cesty. Zvislá časť spalinovej cesty je fixovaná
skrutkami. Voľný priestor je následne prekrytý rozetou alebo kónickým vyústením proti prieniku
poveternostnej vlhkosti do priestoru medzi vložkou a vonkajším plášťom komína. Kónické vyústenie
nie je možné použiť v kombinácii s meidingerovou hlavou a lebo hlavou špeciál.
Rozeta
Prekrytie ústia komína – Meidingerova hlava
a krycia hlava špeciál slúži pre obmedzenie alebo
zamedzeniu vnikania dažďovej vody do komínového
telesa. Zasunú sa do posledného dielu a spoj sa
poistí sponou. Meidingerovu hlavu pomocou
adaptéra je možné inštalovať ako prekrytie ústia
keramických komínových telies Schiedel ako je
Absolut, Advanced a Stabil.
Prvky pre zmenu smeru
Pevné kolená 15°, 30°, 45°, 85°, 90° - Slúžia ako diely pre zmenu smeru trasy dymovodu pri
dopojení spotrebiča do komínového telesa alebo úhyb komínového telesa v jeho zvislej časti. Sú
zvarené z jednotlivých segmentov tak, aby minimalizovali odpor pre prúdenie spalín. S použitím
tesnení sú pre prevádzku P1.
Kolená prestaviteľné - Koleno 0-45°, koleno 0-90°, koleno 0-90° s kontrolným otvorom. Sú
vyrábané špeciálnou technológiou prevedenia spojov, ktorá dovoľuje natáčať jednotlivé segementy
kolien vzájomne medzi sebou a tak získať uhol v rozsahu daného kolena podľa požiadaviek na stavbe.
Otáčavé spoje segmentov sú dostatočne pevné a tesné, pre použite pre atmosferickú a suchú
prevádzku N1.
B
0°- 45°
B
A
A
0°- 90°
Diely pre kotvenie:
Dištančná objímka – používa sa na vymedzenie - centrovanie komínových
vložiek pri vložkovaní komínového telesa v existujúcom prieduchu. Inštalujú sa cca
každých 3m.
Lôžko – používa sa na ukotvenie komínových vložiek na stenu. 3m.
Doprava a skladovanie
Komponenty by mali byť skladované na suchom mieste tak, aby sa predchádzalo náhodnému
mechanickému poškodeniu znehodnoteniu nepriaznivým vplyvom počasia. Opatrnou manipuláciou,
nakladaním a prepravou sa vyhnete prípadnému poškodeniu alebo dokonca zničeniu komponentov.
Údržba a čistenie
Každý komín a dymovod musí byť navrhnutý tak, aby umožňoval ľahkú kontrolu dymovej cesty.
Čistenie by mala vykonávať kompetentná, na to vyškolená osoba.
Čistenie a kontrola vyžaduje použitie vhodných nástrojov. Za žiadnych okolností by nemali byť použité
chemické čistiace prostriedky. Je vylúčené použiť nástroje z čiernej ocele na čistenie nerezového
systému. Čistenie a kontrola má byť vykonávaná podľa potreby a používania spotrebiča v zmysle
platnej legislatívy.
Upozornenie:
Každú spalinovú cestu pred jej uvedením do prevádzky musí skontrolovať revízny technik!
Pri montáži nepracujte so zváracím agregátom v blízkosti skladovaných alebo montovaných
komponentov ! Vyvarujte sa tiež pôsobenia odletujúcich iskier pri rezaní železných stavebných prvkov
na stavbe na priľahlé komponenty systému Prima Plus.
Pri montáži dbajte na dodržiavanie všeobecne známych a platných predpisov pre ochranu zdravia pri
práci.
Popis typickej zostavy:
Dbajte prosím na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci!
Použite zodpovedajúce
ochranné prostriedky na
ochranu sluchu, očí, pľúc
a rúk.
Extrémny pozor dávajte pri rezaní kovových prvkov, aby ste si ostrými hranami nespôsobili rezné
poranenia. Prvky ochrany zraku a rúk majte vždy pri práci s produktom pre ochranu svojho zdravia na
sebe.
Používajte len zariadenia určené pre prácu s antikorovým materiálom.
Aby ste zabránili vzniku korózie a následnému poškodeniu výrobku
použite na rezanie len kotúče určené pre antikorovú oceľ. V prípade
rezania štandardných ocelí v blízkosti komínového telesa toto chráňte
pred odletujúcimi iskrami.
Download

Návod na inštaláciu komínového systému SCHIEDEL PRIMA PLUS